Page 1

MĂŚlkeri tidende Tidsskrift for

mejeriindustrien

From 0 to 50 000 in 8 months March. Construction Construction of of the thenew new We got the order in March. was finished in finished October.inInstallation and testing plant in Holland was October. Installation of the processing equipment was completed a mere and testing of the processing equipment was in comsix weeks, so thesix first cheese becheese produced in be pleted in a mere weeks, so could the first could mid-November. produced in mid-November. were proven proven solutions and the the The prerequisites were specific demands. demands. In In this thishighly highlyadvanced advanced customer's specific

people run run production production of ofup upto to50 50000 000 plant, just five people year. Thanks Thanks to to the the high high degree degreeof of tonnes of cheese a year. Tetra PlantMaster. PlantMaster. automation via Tetra automation solutions solutionsmught mught Think how quickly our automation achieve maximum maxim um cheese production. production. enable you to achieve and find find out? out? Why not get in touch and

You're welcome to visit us at www.tetrapak.com/processing - or get in touch directly: info.processing@tetrapak.com

9 Tetra Pak,

and protects what's good are trademarks belonging to the Tetra Pak Group.

2. maj 2008 121. ĂĽrgang


Fleksibelt koncept skaber succes Der er mange aktiviteter i luften hos BDS Technology, der kendetegnes ved følgende nøgleord: • Hurtighed • Kvalitet • Nøjagtighed

• Design • Sikkerhed • Brugervenlighed

1...

2...

Den første smørmaskine til behandling af økologisk fløde er landet hos Arla Foods. Næste opgave for os består af en bulkpakker til en kunde i Irland, hvorefter vi skal en tur til USA for at aflevere et projekt. Til efteråret skal et tredje projekt være fuldført.

3, vupti så kører vi!

Glarmestervej 16B, 1. tv DK-8600 Silkeborg Phone +45 8722 4780 Fax.: +45 8722 4789 info@bdstechnology.dk

www.bdstechnology.dk

222

NR. 9

MÆLKERITIDENDE 2008


Mælkeri tidende Tidsskrift for

mejeriindustrien

Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Det gamle Mejeri Landbrugsvej 65 5260 Odense S. Postgiro: 400 5325 Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør K. Mark Christensen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Birgit Jakobsen. Tlf. tid dagligt kl. 8.00-16.00 (fredag dog 8.00-15.00) Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt eller i form af færdige film og må være redaktionen i hænde senest torsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juni og december‚ svarende til 24 nr./år i et oplag på 1.700 eksemplarer. Abonnement: Danmark: 1.125- kr./år inkl. moms. Europa: 1.398,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.584‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører og mejeriteknikere i indog udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved forsknings- og forsøgsvirksomheder, levnedsmiddelkontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejerimaskinindustri og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinien og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og sats: Grafisk Data Center a-s, Odense Tryk: Helmer Jensen ApS, ISSN 0024-9645 Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2008

Fortid og fremtid I dette nummer af bladet er der tre forskellige vinkler på mejeribrugets fortid og fremtid. I år fylder LIFE ved det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet 150 år. Hvad har tegnet udviklingen siden Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole blev grundlagt i 1858, og hvorledes ser fremtiden ud nu, hvor det nye KU LIFE har overtaget og varetager mejeriforskning og -uddannelse? Det og meget mere kan interesserede høre nærmere om på et jubilæumsarrangement, der afholdes den 29. maj. Dagens spændende program er tilrettelagt af LIFE i samarbejde med Dansk Mejeriingeniør Forening, Danmarks Mejeritekniske Selskab og Foreningen af mejeriledere og funktionærer. Dansk Mejeriingeniør Forening afholdt den 1. april sin 76. generalforsamling. Med et tilbageblik på foreningens 75 års jubilæum sidste år havde formanden i bestyrelsens beretning bl.a. fokus på mejeriingeniøruddannelsens fremtid: KU LIFE´s stærke profil inden for dansk fødevareforskning vil medføre en styrkelse af uddannelsen, dels på fakultetet dels gennem internationale forskningspartnerskaber. Gennem Mejerikontaktudvalget arbejder Dansk Mejeriingeniør Forening desuden på yderligt at styrke mejeriingeniøruddannelsen. En ny bog om ”Mit Mejeriliv” er netop udkommet. Bogen indeholder en række åbenhjertige beretninger fra 21 pensionerede ledere inden for dansk mejeribrug. Forfatterne repræsenterer den sidste generation af mejeriledere, som har personlig viden om arbejdslivet inden for det traditionelle andelsmejeribrug fra 1940-erne og frem til begyndelsen af dette århundrede: Man skal kende fortiden for at forstå nutiden og kunne planlægge fremtiden. Redaktionen

Indhold: Mit Mejeriliv ................................................................................ 224 Dansk Mejeriingeniør Forening - generalforsamling ............................. 226 LIFE´s 150 års jubilæumsprogram .................................................... 230 Kort fortalt .................................................................................. 235 Personalia . .................................................................................. 239 Foreningsnyt . .................................................................................. 240 Ulykkesforsikringen - repræsentantskabsmøde ..................................... 241

Møde- og udstillingskalender .......................................... bagsiden NR. 9

223


Nye bøger

MIT MEJERILIV En erindringsbog på 415 sider fra ikke mindre end 21 ”mejerigtige” pensionerede ledere inden for dansk mejeribrug.

tionelle andelsmejeribrug, og som var i tæt kontakt med de enkelte mælkeproducenter. For at gøre det vedtagne projekt til virkelighed gav de 21 ”Food-Gængere”- tidligere ledere hos Mejeriselskabet Danmark i alle funktioner fra mejeri, inden- og udenlandsk salg, administration og organisations - sig i kast med at skrive deres erindringer, som således kunne bevares som værdifuldt kildemateriale for eftertiden.

Forfatterne

Erindringsbogen

Værdifuldt kildemateriale

I foråret udkom erindringsbogen ”Mit Mejeriliv”, der er en samling af åbenhjertige beretninger fra ikke mindre end 21 ”mejerigtige” pensionerede ledere inden for dansk mejeribrug. Fælles for dem alle er, at de repræsenterer den sidste generation, der med fodfæste i det traditonelle mejeribrug og indtil deres pensionering kom til at opleve og deltage i erhvervets udvikling til en moderne mejeriindustri.

På opfordring fra børn og børnebørn blandt medlemmer af pensionistklubben ”Food-Gængerne” blev det i 2005 besluttet at udgive en erindringsbog om medlemmernes virke inden for mejeribruget. Begrundelsen herfor var, at hovedparten af medlemmerne repræsenterer den sidste generation af mejeriledere, som sidder inde med personlig viden og erindringer om det daglige arbejdsliv inden for det tradi-

224

NR. 9

Bogen indeholder beskrivelser af, hvorledes den omfattende mejerirationalisering, der førte til nedlæggelse af en række små og store mejerier i et hidtil ukendt omfang, kom til at påvirke forfatternes mejeriliv. Tiden, som forfatterne hver for sig har beskrevet, er netop den tid, der strakte sig fra årene efter afslutningen af 2. verdenskrig til begyndelsen af det 21. århundrede. Det blev indledningen til en ny epoke inden for dansk mejeribrug, som ikke alene undergik en forvandling fra håndværk til industri, men også blev mødt med en gennemgribende mejerirationalisering, der i første omgang førte til mejerinedlæggelser af et hidtil ukendt omfang, dannelse af mejerisammenlægninger og opretelse af regionale mejeriselskaber. De enkelte forfattere og titlen på deres indlæg er som følgende:

MÆLKERITIDENDE 2008


De 21 ”Food-Gængere”, der har bidraget med en beretning til bogen er: Kristian Jensen, Holger Hansen, Mikael Andersen, Johannes W. Kristensen, Holger Nielsen, Knud Hansen, Gunnar H. Johansen, Laurs Andersen, Arne Jørgensen, Thorvald Bertelsen, Tage Jensen, Poul Juul Sørensen, Egon Bruun, Erling M. Nielsen, Hans Nicolaj Nielsen, Flemming Gustavsen, Eigil Rasmussen, Arne Per Kristiansen, Torkild Stotz, J.C. Holm og endelig Jens Bjerregaard.

Kristian Jensen: Erindringer fra et langt liv. Holger Hansen: Med mælk på træskoene. Mikael L. Andersen: Mit liv som mejerist. Johannes Winther Kristensen: Et ”mejeridynasti”s oprindelse. Holger Nielsen: Et sporskifte. Knud Hansen: Inden og uden for murene. Gunnar H. Johansen: Min mælkevej. Laurs Andersen: Fra mælkespand til køletank. Arne Jørgensen: Erindringer fra 52 års virke i dansk mejeribrug. Thorvald Bertelsen: Fra plov til mejerichef. Tage Jensen: Interessen for mejeribruget blev vakt i barndommen. Poul Juul Sørensen: En københavnerdrengs liv på mælkevejen. Egon Bruun: Med ost i tasken. Erling Marvig Nielsen: Mit liv i mejeribrugets tjeneste.

MÆLKERITIDENDE 2008

Hans Nicolaj Nielsen: Fra grænselandet til Samsø. Flemming Gustavsen: Tilfældet førte mig til mejeribruget. Eigil Rasmussen: Gennem mejeribruget med ”mejeriblod” i årerne. Arne Per Kristiansen: Et mejeriliv med omvæltninger. Torkild Stotz: Et værdifuldt affaldsprodukt. J. C. Holm: Fra den mindste kobesætning til det største ostemejeri. Jens Bjerregaard: Vil du med en tur til Fyn? De første tre forfattere, men nu afdøde Kristian Jensen, Holger Hansen og Mikael Andersen, havde allerede inden pensionistklubbens vedtagelse om at udgive en bod, skrevet om deres erindringer, der forelå i hæfteform. Det er uddrag herfra, der indgår i bogens indhold.

Mit Mejeriliv Personerne bag den godt 400 siders store bog håber, at de ud fra de skrevne øjenvidneberetninger vil kunne bidrage til at give et nuanceret billede af dansk mejeribrugs omstillings- og udviklingsproces med sigte på fremtiden for dermed at tegne et afsnit af dansk mejeribrugs historie. Sentensen er, at ”man skal kende fortiden, for at forstå nutiden, for dernæst at kunne planlægge fremtiden”. Tovholderen gennem hele projektet har været Knud Hansen, der med interesse for mejerihistorie og kendskab til bogudgivelse påtog sig opgaven at koordinere arbejdet mellem forfatter, korrekturlæser, grafiker og pensionistklubbens bestyrelse. ”Mit Mejeriliv” kan købes eller bestilles hos Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup, tlf. 86 48 34 44 eller via online bogsalg på www.gl-estrup.dk/bogbutik.php. Prisen er 248 kr. + forsendelse. BMN

NR. 9

225


Generalforsamling i Dansk Mejeriingeniør Forening Den 1. april 2008 afholdt Dansk Mejeriingeniør Forening sin 76. generalforsamling hos Mejeriforeningen. Beretningen bringes her i sin fulde længde. Efter generalforsamlingen fortalte kommunikationschef Thurid Fennefoss Nielsen om Mejeriforeningens arbejde og fremtidsplaner. Valg af dirigent Foreningens næstformand Flemming Aamann blev valgt til generalforsamlingens dirigent.

Indledning Endnu et forretningsår i Dansk Mejeriingeniør Forening er gået. Og det er nu tid til et tilbageblik for foreningsåret 2007/08. Foreningen har passeret de 75 år, og trods sin alder oplever jeg en veltrimmet organisation med en stærk økonomi, der tilbyder sine medlemmer et højt serviceniveau til en fair pris samt mange forskellige medlemstilbud og aktiviteter. Blandt andet foreningsbladet Mælkeritidende, den årlige lønstatistik, medlemsbiografi, juridisk bistand, adgang til ansøgning af legater og fonde, mulighed for efteruddannelse i form af deltagelse

Foreningens formand Martin Holst Petersen aflagde bestyrelsens beretning.

226

NR. 9

på kongresser, seminarer, gå-hjem-møder - og meget mere.

Medlemsforhold Dansk Mejeriingeniør Forenings medlemstal er pr. 1. januar 2008 opgjort til i alt 421, eller 13 færre end sidste år. Heraf er 329 medlemmer aktive, 90 passive og 2 såkaldt specielle medlemmer. For år tilbage har bestyrelsen indgået aftale med Foreningen af mejeriledere og funktionærer om muligheden for dobbelt medlemskab i de to foreninger til reduceret kontingent. Betingelsen herfor er, at man er mejeriingeniør og ansat i en produktionsvirksomhed inden for mejeriindustrien eller i Mejeriforeningen, og indtil dato har 36 af vore medlemmer benyttet sig heraf. Dette antal har været stabilt de senere år. Ser vi på, hvor mejeriingeniører er ansat, kan oplyses, at 9 er statstjenestemænd, 31 er overenskomstansatte i stat, regioner og kommuner og 256, altså langt hovedparten, er ansat i private virksomheder. Endelig driver 6 mejeriingeniører egen virksomhed og er altså selvstændige. Det skal tilføjes, at vi har 24 medlemmer beskæftiget i udlandet. Medlemmer ude af erhverv, pensionister med videre andrager i alt 94. Med hensyn til foreningens medlemstal, så er 65-70 % af samtlige, nulevende mejeriingeniører medlemmer af foreningen. Og det er langt hovedparten af de nyuddannede mejeriin-

geniører, der melder sig ind i Dansk Mejeriingeniør Forening. Men vi er i bestyrelsen opmærksomme på, at vores medlemstal er svagt faldende, hvilket hovedsageligt skyldes svingende tilgang til mejeriingeniøruddannelsen og relativt små årgange.

Foreningens næstformand Flemming Aamann blev valgt til dirigent.

Arbejdsmarkedet Beskæftigelsesmulighederne for danske mejeriingeniører både nationalt og internationalt er stadig særdeles gode. Statistikkerne, som AC - Akademikernes Centralorganisation - opgør og udsender, viser, at kun meget få mejeriingeniører er ledige. I de senest modtagne opgørelser over akademikeres arbejdsløshed lå mejeriingeniører på ca. 1 % ledighed,

MÆLKERITIDENDE 2008


hvilket er et meget lavt niveau. Kun få akademikergrupper har lavere ledighedsprocent end mejeriingeniører heriblandt eksempelvis læger og landinspektører. Mejeriingeniører kan altså stadig sole sig i gruppen af akademikere, der har lavest ledighed overhovedet.

Forskning og uddannelse Forretningsåret 2007-2008 har igen været et begivenhedsrigt år for meje­ ringeniøruddannelsen på Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer (LIFE) ved Københavns Universitet (KU). Den meget omtalte fusion mellem Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) og KU har bevirket, at fødevareområdet har fået en endnu stærkere profil inden for grundforskning og ernæring. Denne stærke profil ønsker LIFE at fastholde og udvide, idet man forudsætter en fortsat vækst inden for fødevare- og ernæringsforskning. Derfor har LIFE påbegyndt planlægningen af en ny fødevarebygning i forlængelse af den allerede eksisterende bygning på Rolighedsvej. Denne nye fødevarebygning forventes at stå færdig i 2012. Der er ingen tvivl om, at samtlige af de førnævnte tiltag på LIFE, KU medfører en styrkelse af dansk fødevareforskning og dermed også en styrkelse af mejeriingeniøruddannelsen - og er der­ med til gavn for den danske fødevareog mejeriindustri. Et andet væsentligt tiltag på LIFE, KU - er, at LIFE har indgået et strategisk partnerskab med Wageningen Universitet i Holland, som blandt andet omfatter mejeriingeniøruddannelsen, idet denne allerede er lang fremme med hensyn til internationalisering, herunder undervisning på engelsk. Desværre er dette håbefulde, innovative, strategiske partnerskab i fare, idet den nuværende lovgivning ganske enkelt ikke giver de danske universiteter mulighed for at starte internationale uddannelser for danske og udenlandske studerende. Derfor opfordrer Dansk Mejeriinge-

MÆLKERITIDENDE 2008

niør Forening den danske regering til at komme i arbejdstøjet og få fundet en løsning snarest, således at strategiske partnerskaber mellem danske og udenlandske universiteter bliver mulige og derigennem gør, at Danmark kan blive en del af den anerkendte, internationale uddannelseselite med uddannelser i verdensklasse. Verdens bedste osteforsker blev for øvrigt kåret i sidste uge. Valget faldt på professor Ylva Ardö fra Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet. Prisen, ”Swiss Cheese Award” for ”Best Cheese Scientist Worldwide” uddeles hvert andet år af en international ekspertkomité. Ylva Ardö modtager prisen for sit helt ekstraordinære bidrag til den internationale forskning i ost. Fra Dansk Mejeriingeniør Forenings side ønsker vi hjertelig tillykke!

Mejerikontaktudvalget Mejerikontaktudvalget, som består af tre repræsentanter fra mejeribranchen og to repræsentanter fra Det Biovidenskabelige Fakultet, har haft et travlt år med mange konstruktive initiativer. Mejerikontaktudvalget har til formål: at medvirke til uddannelse af mejeriingeniører på et højt akademisk niveau, og at medvirke til en øget tilgang til mejeriingeniøruddannelsen, så LIFE, KU kan levere de mejeriingeniører, som erhvervet efterspørger. Det vil være for omfattede her at gennemgå samtlige initiativer, aktiviteter og resultater opnået i forbindelse med Mejerikontaktudvalget og det tilhørende mejerierhverv. Disse forhold offentliggøres løbende i Mælkeritidende - under nyt fra Mejerikontaktudvalget. Dog vil jeg fremhæve det nye og endnu tættere samarbejde, mellem LIFE, KU og Dalum UddannelsesCenter. Formålet med dette tættere samarbejde er, at Dalum UddannelsesCenter kan være fødekæde til fødevareuddannelserne ved LIFE, både fra procesteknologer og HTX’er. Desuden får Dalum UddannelsesCenter også glæde af, at samarbejdet med LIFE, KU bliver tættere, idet et samarbejde med et universitet formodes at styrke uddannelserne

fagligt. Yderligere forventes det, at mejeripilotfaciliteterne på begge institutioner kan udnyttes mere optimalt. Til orientering er Dansk Mejeriingeniør Forening repræsenteret i Mejerikontaktudvalget og har derigennem mulighed for og lejlighed til at synliggøre mejerierhvervets behov og ønsker over for Life og KU’s ledelse samt de ansvarlige undervisere på mejeriingeniøruddannelsen. Det er min overbevisning, at det arbejde, der finder sted i Mejerikontaktudvalget og den tilhørende idé- og høringsgruppe for mejerirepræsentanterne i Mejerikontaktudvalget, er værdiskabende for mejeriingeniøruddannelsen. Fortsættes den konstruktive løsningsorienterede diskussion og kommunikation i Mejerikontaktudvalget og idé- og høringsgruppen, er jeg overbevist om succesen omkring udvalget, og at arbejdet fører til yderligere styrkelse af mejeriingeniøruddannelsen. Mejerioverbygningen på LIFE, KU er stadig i en forandringsproces. Ønsket er, at endnu flere kandidater vælger praktikken og efterfølgende mejerioverbygningen. Derfor støtter Dansk Mejeriingeniør Forenings bestyrelse udviklingen af mejeriingeniøruddannelsen på KU, så meget det er muligt. Dette gælder både for mejeripraktikken og selve mejerikandidatoverbygningen. Der­igennem håber vi at give vort bidrag til at sikre mejeripraktikkens og mejerioverbygningens fortsatte eksistens og høje akademiske niveau. Måske som en selvstændig uddannelse i nær fremtid? For at kunne opnå og videre opretholde det optimale antal af studerende både i mejeripraktik og på mejerioverbygningen på det gamle KVL er det vigtigt, at der konstant er fokus på de mest oplagte potentielle kandidaters ønsker og behov - nemlig de bachelorstuderende/ levnedsmiddelstuderende, som allerede er i gang med grunduddannelsen på KU. Dairy Forum, som er en interessegruppe bestående af unge ildsjæle, gør en stor, aktiv indsats for de levnedsmiddelstuderende med interesse for mejeribrug. Deres arrangementer, heriblandt

NR. 9

227


rejseaften og studieture i ind- og udland giver rig mulighed for, at bachelorstuderende, som påtænker at vælge mejeripraktikken og dermed mejerioverbygningen, kan få et indblik i mejeri­branchen og dens utallige muligheder både nationalt og internationalt. Dansk Mejeriingeniør Forenings bestyrelse har derfor valgt at have en repræsentant fra Dairy Forum med til bestyrelsesmøderne, hvilket i øvrigt også er vedtægtsbestemt. Endnu engang vil jeg gerne fremhæve disse faglige og sociale arrangementer, idet de har stor indflydelse på bachelorstuderendes valg af praktikretning og dernæst valg af overbygning. Det er derfor vigtigt, at mejeribranchen fortsat støtter disse faglige og sociale arrangementer samt legater, for på denne måde at opretholde en stabil tilgang til både mejeripraktikken og mejerioverbygningen. Dansk Mejeriingeniør Forenings bestyrelse betvivler ikke tilstedeværelsen af mejeriingeniøruddannelsen i fremtiden. Men vi er bevidste om, at der er en stor arbejdsopgave og udfordring - både nu og i fremtiden - for mejerindustrien og især for Mejerikontaktudvalget, hvis Danmark forsat ønsker at være et samlingspunkt for uddannelsen af mejeriingeniører samt have en førende og anerkendt forskning inden for mejerividenskab.

forhandles løn- og aftaleforhold for fuld kraft i disse måneder. Også foreningens medlemmer ansat i kommuner, regioner og i staten er involveret. Vi forhandler gennem ACudvalg med Finansministeriet den såkaldte Fællesakademiske skala, hvorunder de pågældende overenskomst­ansatte medlemmer er aflønnet. Såfremt denne gruppe samt tjenestemandsansatte har ytret ønske om såkaldte specielle krav, forhandles disse direkte mellem ministeriet og foreningen. Sådanne krav er ikke fremsendt i denne omgang.

For privatansatte medlemmer står foreningen løbende parat med kontraktforslag, advokatbistand samt råd og dåd i øvrigt gennem sekretariatet.

Bestyrelser og udvalg m.m. Mejeriingeniørerne er gennem foreningen repræsenteret i en række udvalg og bestyrelser. Ud over en række AC-udvalg og AAK er foreningen repræsenteret i Nordisk Mejeriteknisk Råd, Europæisk sammenslutning af Mejerifagfolk kaldet AEDIL, Dansk Mejeristforenings Ulykkesforsikring, aktivitetsudvalget,

De stærke alliancer Vores alliance med Bibliotekarforbundet, Dansk Psykolog Forening, Dansk Tandlægeforening og Dansk Kiropraktor Forening med efterfølgende dannelse af en fællesrepræsentation med fælles optagelse i Akademikernes Centralorganisation (AC) fungerer efter omstændighederne fint og til alle parters tilfredsstillelse. Dannelse af en fællesrepræsentation gør, at Dansk Mejeriingeniør Forening står stærkere inden for AC-regi, og at der fastholdelses et kontingent på et relativt lavt niveau.

Løn- og aftaleforhold Som det løbende fremgår af pressen

228

NR. 9

Dansk Mejeriingeniør Forening afholdt generalforsamling den 1. april.

MÆLKERITIDENDE 2008


uddannelsesudvalget under Københavns Universitet samt naturligvis Mælkeritidende I/S’ bestyrelse. Sædvanligvis udpeger foreningens bestyrelse blandt sine egne repræsentanter til disse fora, men også medlemmer uden for bestyrelsen trækkes der på i flere tilfælde. Resultatet af disse valg bringes til medlemmernes kendskab gennem offentliggørelse i Mælkeritidende.

Dansk Mejeriingeniør Forenings 75-års jubilæum I forlængelse af foreningens generalforsamling den 20. april 2007 fejrede vi vores 75-års jubilæum med et festarrangement på Dalum UddannelsesCenter. Efter generalforsamlingen var der rundvisning på Dalum UddannelsesCenter, hvor der traditionen tro næsten hvert år er sket noget nyt både på det faglige og på det bygningsmæssige område. Sidst på eftermiddagen holdt direktør, cand. scient. Johan Peter Paludan fra Instituttet for Fremtidsforskning et foredrag over temaet ”Mejeriingeniøren i fremtiden - Hvilken logik gælder?” Derefter var der festmiddag for de cirka hundrede fremmødte medlemmer og ledsagere. Middagen indledtes med lurblæsning efterfulgt af trompetog basunmusik ved solotrompetist Peter Holling og solobasunist Ole Thrane fra Odense Symfoniorkester. Der blev fra flere sider udtrykt stor tilfredshed med arrangementet, og lignende lejligheder til at mødes socialt blev efterlyst.

Nordisk Mejeriteknisk Råd (NMR) - Nordisk Mejerikongres I dagene 10.-12. november 2007 - og i umiddelbar tilknytning til FoodPharmaTech og Landsmejeriudstillingen i Herning - gennemførtes den 41. Nordiske Mejerikongres i Århus. Forud for kongressen havde Nordisk Mejeriteknisk Råd afholdt en række møder, hvor kongressens tema: ”Mælk og Miljø - fra jord til bord”, var blevet fastlagt. Mælkeritidendes sekretariat og be-

MÆLKERITIDENDE 2008

styrelse var igen omdrejningspunkt for planlægning og gennemførelse af arrangementet. Kongressen blev officielt åbnet af H.K.H. Prins Joachim og landbrugskommissær Mariann Fischer Boel holdt åbningsforedraget. Desuden blev der holdt foredrag af Mejeriforeningens direktør Michael Stevns og Arla Foods´ direktør Peder Tuborgh. For første gang uddelte Nordisk Mejeriteknisk Råd ”Nordisk Ærespris”, som gik til Matti Harju fra Valios forskningsafdeling i Finland. I et meget tæt samarbejde med adjungeret professor Børge K. Mortensen var kongressens emner blevet udvalgt, og de ypperste foredragsholdere fundet forskellige steder i Norden. I kongressen deltog omkring 200 personer fra nær og fjern, og det er med glæde og tilfredshed, at vi har modtaget mange positive tilbagemeldinger om stor tilfredshed med arrangementet. Den næste Nordiske Mejerikongres holdes i Finland om ca. tre år.

AEDIL Det europæiske samarbejde omkring mejeriuddannelserne, som finder sted gennem organisationen AEDIL, udvikler sig fortsat. Der bliver nu løbende arrangeret kurser i forskellige medlemslande primært om osteproduktion - de seneste to år i henholdsvis Schweiz og Frankrig og nu i år fra den 5. til den 9. maj på Dalum UddannelsesCenter, hvor der tilbydes et praktisk/teoretisk kursus i osteproduktion ved ultrafiltrering. Det bør også nævnes, at flere hundrede nyuddannede, europæiske mejerifagfolk har erhvervet sig et såkaldt mejeristpas udarbejdet af AEDIL. Vi repræsenterer Danmark i organisationen sammen med Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Danske repræsentanter er Jørgen Maltha Rasmussen og Kjeld Mark Christensen.

Samarbejde med Foreningen af mejeriledere og funktionærer Dansk Mejeriingeniør Forenings vig-

tigste samarbejdspartner er Foreningen af mejeriledere og funktionærer. Sammen med denne forening driver vi Mælkeritidende, og vi deler ligeligt sekretariat og sekretariatschef. Omkostningerne ved at drive sekretariatsfunktionen fordeles efter en nøgle, der fastlægges med jævne mellemrum, så de enkelte aktiviteter belastes under hensyntagen til de reelle ressourceforbrug. Mælkeritidende dækker en meget stor del af sekretariatets omkostninger. Samarbejdet mellem Dansk Mejeriingeniør Forening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer daterer sig langt tilbage i tiden, og det er en fornøjelse at kunne sige, at samarbejdet fungerer meget fint og til begge parters tilfredshed.

Mælkeritidende Mælkeritidende er et interessentskab mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriinge­ niør Forening. De to foreninger ejer hver halvdelen af selskabet, som omsætter omkrig 2,5 mio. kr. om året. Ud over driften af bladene ”Mælkeritidende” og ”Danish Dairy & Food Industry … worldwide” benytter de to

Foreningens sekretær Kjeld Mark Christensen gennemgik regnskaberne for Dansk Mejeriingeniør Forening.

NR. 9

229


ejerforeninger Mælkeritidendes redaktion og sekretariat som forum for en række fælles aktiviteter som f.eks. ekskursioner, Gå-hjem møder og andre aktiviteter, som over tid drives i fællesskab. På trods af svære tider for de fleste faglige tidsskrifter er det lykkedes at opretholde Mælkeritidende som en sund forretning for de to ejerforeninger.

Afslutning Det er bestyrelsens intention at kunne fastholde og tiltrække nye medlemmer til foreningen samt tilbyde attraktive medlemstilbud, som er tilpasset medlemmernes ønsker og behov. Som et led i bestræbelserne for at synliggøre og kommunikere mulighederne og fordelende ved at være medlem af Dansk Mejeriingeniør Forening har vi i bestyrelsen beslutte at udarbejde en folder med relevante informationer omhandlende Dansk Mejeriingeniør Forening. Yderligere er vores fælles hjemmeside, drevet af Mælkeritidende, blevet gjort aktiv og endnu mere informativ, og flere tiltag er på vej. Endnu engang vil bestyrelsen gerne opfordre vores medlemmer til at søge råd og vejledning hos jeres forening, når eller hvis der opstår behov herfor. Ikke kun sekretariatet på Det gamle Mejeri i Odense, men også bestyrelsen står altid til tjeneste for jer medlemmer, uanset hvor i verden I befinder jer. Som afslutning på bestyrelsens beretning vil undertegnende gerne benytte lejligheden til at takke de dygtige og engagerede medarbejderne på sekretariatet i Odense - med Kjeld Mark i spidsen (lidt endnu) - for jeres indsats og altid positive og imødekommende humør. Jeres support og hjælpsomhed er ikke bare til gavn for bestyrelsesarbejdet, men i særdeleshed også for vores medlemmer. Fordelen ved at være en faglig forening med over 75 år bag sig er klart, at vi har en masse erfaringer og traditioner, som vi med fordel både kan gøre og gør brug af. Men udfordringen i en

230

NR. 9

stadig hastigt udviklende mejeriindustri samt en mejeriingeniøruddannelse under forandring er også, at vi tør smide væk, og at vi tør prøve noget nyt. Vi skal ikke glemme vores rødder, men vi skal smide det væk, som vi ikke længere kan bruge, eller som skaber værdi. Hænger vi for fast i fortiden, så bliver vi smidt af i fremtiden, og det kan komme til at gå stærkt. I beretningen har bestyrelsen tilstræbt at gøre rede for nogle af de væsentligste aktiviteter og problemstillinger, der har været på dagsordenen i Dansk Mejeriingeniør Forening i det forgangne år.

Regnskaber Regnskaberne for Dansk Mejeriingeniør Forening og for Dansk Mejeriingeniør Forenings Jubilæumslegat er på forhånd fremsendt til foreningens medlemmer. Foreningens sekretær Kjeld Mark Christensen gennemgik regnskaberne, der blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Valg til bestyrelsen

Flemming Aamann. Begge blev genvalgt uden modkanditater.

Valg af revisorer og -suppleanter Kjærgaard Jensen genvalgtes som folkevalgt revisor og J.M. Buch Kristensen genvalgtes som revisorsuppleant. Ernst & Young ved Gorm Bacher blev genvalgt som foreningens statsautoriserede revisor.

Kontingent Formanden gennemgik budgettet. Kontingent for 2008 fastsættes uændret.

Eventuelt På spørgsmål om en ”Elektronisk Biografi” svarede formanden, at bestyrelsen allerede arbejder med sagen i et udvalg. Det samme gælder for løn- og ansættelsesstatistikken. Til sidst orienterede formanden om 150 års arrangementet på LIFE (KVL) den 29. maj 2008 afsluttende med middag i Tivoli. n (Fotos ved mejeriingeniør Grith Mortensen)

På valg var Bjarne Vagn Larsen og

Efter generalforsamlingen fortalte kommunikationschef Thurid Fennefoss Nielsen om Mejeriforeningens arbejde og fremtidsplaner.

MÆLKERITIDENDE 2008


Danmarks Mejeritekniske Selskab

LIFE’s 150 års jubilæumsarrangement

og besøg på Løgismose Mejeri i Tivoli

Torsdag den 29. maj 2008 kl. 11.30


LIFE’s 150 års jubilæumsarrangement og besøg på Løgismose Mejeri i Tivoli Her i 2008 fylder LIFE ved det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet 150 år. I den anledning arrangerer fakultetet i samarbejde med Dansk Mejeriingeniør Forening, Danmarks Mejeritekniske Selskab og Foreningen af mejeriledere og funktionærer et jubilæumsarrangement, der finder sted

torsdag den 29. maj 2008 kl. 11.30

Fra KVL til LIFE Arrangementet åbner kl. 11.30, og deltagerne inviteres til frokost ved Fest­ auditoriet på Bülowsvej 17, Frederiksberg. Herefter bliver der afholdt en session med temaet: ”Fra gamle KVL til fremtidens nye LIFE”, hvor deltagerne får et indblik i den udvikling, der er sket siden KVL’s oprettelse og frem til i dag, både med hensyn til mejeriforskning og mejeriuddannelse. Derefter gennemføres anden session, hvor temaet er: ”Nye forskningsresultater i mejerividenskab og mejeriteknologi”, med særlig vægt på forsk­ningsresultater inden for ostetek­nologien.

Efter en kort kaffepause vil deltagerne mødes på Institut for Fødevarevidenskab, hvor den tredje session

gennemføres i form af en rundvisning gennem laboratorier og pilot plant. Under denne rundvisning vil en række mejeribrugsstuderende vise og fortælle om de faciliteter, som instituttet råder over og give eksempler på forskningsområder, man arbejder med for øjeblikket.

produkter samt smør og ost på grundlag af en daglig indvejning på 4.500 liter økologisk mælk. Den økologiske mælk vil bestå af såvel komælk som fåre- og gedemælk. Efter indlæg og rundvisning vil der blive serveret et let aftensmåltid kl. 19.00 i vinoteket, således at man kan forvente, at hele arrangementet slutter ca. kl. 20.00.

Pris og tilmelding Løgismose Nimb Mejeri Efter jubilæumsarrangementets afslutning fortsætter deltagerne til Nimb, Bernstorffsgade 5 (over for Hovedbanegården), hvor deltagerne mødes kl. 18.00 på Løgismose Mejeri. Her vil der blive rundvisning og indlæg ved mejerichef Kim Ernstsen. Kim vil bl.a. fortælle om den ombygning af Nimb, som er sket i løbet af vinteren, med etablering af en gastronomisk højborg i et samarbejde mellem Tivoli og Løgismose. Det nye Nimb kommer til at indeholde hotel, restaurant, vinotek samt et mejeri, hvor der skal fremstilles såvel søde som syrnede konsummælks-

Prisen for deltagelse i jubilæumsarrangementet på LIFE og besøget på Løgismose Mejeri i Nimb, inkl. forplejning vil være 995 kr. Pris for mejeribrugsstuderende ved KU Life og procesteknologistuderende ved Dalum UddannelsesCenter vil være 425 kr. Tilmelding kan ske ved henvendelse til Det gamle Mejeri, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S, tlf. 66 12 40 25, fax 66 14 40 26, dmf@maelkeritidende.dk eller via Danmarks Mejeritekniske Selskabs hjemmeside www.mejeritekniskselskab.dk.

Tilmelding bedes foretaget senest den 14. maj 2008.


Program for LIFE’s 150 års jubilæumsarrangement 29. maj 2008 Ankomst (Festauditorium, Bülowsvej 17) Kl. 11.30: Ankomst og frokost Kl. 12.15: Velkomst ved institutleder Lars Nørgaard ved Institut for Fødevarevidenskab

Fra gamle KVL til fremtidens nye LIFE (Festauditorium, auditorium 1-01, Bülowsvej 17) - Institutleder Lars Nørgaard Kl. 12.30: LIFE før, nu og i fremtiden, v. dekan Per Holten-Andersen Kl. 12.50: Mejeriforskning i 150 år, v. professor Leif Skibsted Kl. 13.10: Mejeriuddannelsen i en globaliseret verden, v. studieleder Henrik Siegumfeldt Kl. 13.30: Mejerihistoriske monumenter - tur gennem Landbohøjskolens have, v. E. Waagner Nielsen

Nye forskningsresultater i mejerividenskab og mejeriteknologi (Auditorium 3-14, Thorvaldsensvej 40) - Professor Ylva Ardö Kl. 14.00-15.00 Osteforskning på KU-LIFE 1. Synerese i ost - kontrol af vandindholdet, v. postdoc Thomas Janhøj 2. Lactobacillus helveticus til faste oste, v. ph.d. stud. Marie Pendrup Jensen 3. Small talk i mikrofloraen på ostens overflade, v. postdoc Klaus Gori 4. Moden Cheddar - hvad er det, der smager? v. ph.d. stud. Lene T. Andersen 5. Modificeret atmosfære pakning af ost, v. lektor Marianne Jakobsen Kl. 15.00: Mælk, nanoteknologi, sundhed og det nye KU, v. lektor Richard Ipsen 15.20-15.40 Kaffepause

En tur i laboratorier og pilot plant (Institut for Fødevarevidenskab, Rolighedsvej 30) - Mejeribrugsstuderende Kl. 15.40-17.00 - 15 min. per station 1. Udvikling i Mejeripiloten, v. adjunkt Anders O. Karlsson / professor Ylva Ardö 2. NMR i mejeriforskningen, v. adjunkt Nanna Viereck 3. Højtryksbehandling af fødevarer, v. lektor Vibeke Orlien / postdoc Jes Knudsen 4. Obsense og gastronomisk laboratorium, v. ph.d. stud. Helene Hausner

Løgismose Mejeri i Tivoli Bernstorffsgade 5 (Adgang uden for Tivoli - over for Hovedbanegården) Kl. 18.00: Tivoli, Løgismose Mejeri på Nimb

Med venlig hilsen Dansk Mejeriingeniør Forening Danmarks Mejeritekniske Selskab Foreningen af mejeriledere og funktionærer


Praktiske oplysninger - Hvordan finder jeg? 1

Festauditorium, auditorium 1-01, Bülowsvej 17

2

Auditorium 3-14, Thorvaldsensvej 40

3

Institut for Fødevarevidenskab, Rolighedsvej 30

KU LIFE

Roli

j

ghe

dsv ej

3

rds Fjo

NJ

Ros

enø rns

Allé

KU LIFE

vej

vej

læg

HC

Kon gev ej

vej

mel

Bülows

Gam

Ørs

teds

eve j

Vej

Bülows

Ceres

svej Rathsa ck

j

Falkoner Allé

sve

na

Da

1 Dyr

Foru m

Vej Ørs HC

KU LIFE

teds

les V ej

ldse 2 nsv ej

Thie

rva

JM

Tho

vej rups Host

Bülo wsv ej

LI

Bra

nd es

All

é

All

é

ileve

j

Vej

shv

sve

teds

Sind

Ørs

thåb

HC

God


Kort fortalt Polar Is solgt til Erhvervsinvest Familien Sørensen, som står bag den førende danske iscremefabrik har indgået aftale med Erhvervsinvest om salg af Mejerigaarden A/S (Polar Is). Bestyrelsesformand Finn Vammen Sørensen udtaler på vegne af familien: - Mejerigaarden har været ejet af familien Sørensen gennem 3 generationer og salget har derfor været en svær beslutning. Vi er dog overbevist om, at vi med salget til Erhvervsinvest har fundet den helt rigtige ejer. Mejerigaarden, som blev grundlagt i 1933, har de seneste 10 år har haft en gennemsnitlig årlig vækst på 15%. Mejerigaarden råder over et stort og moderne produktionsapparat og har 145 ansatte. Virksomheden udvikler, producerer og sælger iscremeprodukter under varemærkerne ”Polar Is” og ”Bravissimo Is” til Danmark og en række nordeuropæiske lande. Erhvervsinvest ønsker fremover at understøtte Polar Is´ fortsatte vækst fra fabrikken i Thisted på det danske marked samt i det øvrige Skandinavien og Nordeuropa. Kai M. Jessen fortsætter som administrerende direktør og medejer efter ejerskiftet. Erhvervsinvest, der investerer i mindre og mellemstore danske virksomheder, har kontorer i København og Aalborg, og investorerne er især en række banker og sparekasser.

Dansende øko-køer Forårskåde øko-køer blev lukket ud på græs den 20. april. Seancen blev et tilløbsstykke på de økologiske gårde rundt om i Danmark, idet 54.000 danskere deltog i begivenheden. Besøgstallet er næsten dobbelt så stort, som det var på den tilsvarende øko-dag sidste år.

Campina og Friesland fusionerer Hollands to største mejerier, Campina og Friesland meddeler, at de er blevet enige om en plan for fusion. Planen bliver netop nu præsenteret for selskabernes andelshavere, inden den endelige beslutning skal træffes af mælkeproducenterne den 7. maj. De to selskaber får omkring 17.000 andelshavere og en samlet omsætning på ca. 68 mia. kr.

MÆLKERITIDENDE 2008

Fusionen skal ifølge planen give årlige besparelser på cirka 1,3 mia. kr., bl.a. gennem nedlæggelse af 500 af de i alt 22.000 arbejdspladser i mejeriselskaberne ved udgangen af 2010.

Arla, Thise og Hirtshals Hvert år foretager Levnedsmiddelbladet en imageanalyse af danske fødevarevirksomheder, bedømt af 100 topledere fra de største danske fødevare-, catering- og detailvirksomheder. Det mest markante i år er, at hele tre mejerier har placeret sig blandt de 10 bedste. Arla Foods generobrer i flot stil 1. pladsen for bedste image, mens Thise er sprunget op på 2. pladsen efter en placering som nr. 4 i 2007. Også Hirtshals Andelsmejeri har med en 10. plads (ud af 15) fået en flot placering på Imagelisten 2008. Arla Foods ligger i øvrigt som en klar nr. 1 og Thise blandt top-5 i alle øvrige kategorier i Imageanalysen: Bedst til produktudvikling, mest troværdig kommunikation, mest miljøbevidst, høj forretningsetik, den dygtigste ledelse samt bedst til kvalitet.

Verdens bedste smør fra Øllingegaard Øllingegaard Mejeri har netop genvundet VM-pokalen som verdens bedste smørproducent i kategorien økologisk smør anno 2008 i Wisconsin, USA. Her dyster 2000 mejerier fra hele verden hvert andet år mod hinanden, og mesterskaberne gælder både smør og ost. VM i ostefremstilling er omtalt i Mælkeritidende nr. 7. Tid, håndværk og omhu er hemmeligheden bag det velsmagende smør fra Øllingegaard. Smørret produceres bl.a. på en gammeldags smørkærne. Køerne, der leverer mælken, spiser desuden et særligt udvalg af krydderurter sammen med græsset. (Foto Øllingegaard Mejeri).

Kundevækst hos AP Pension AP Pension, som gennem de seneste år har fremvist lave omkostninger og høje afkast, oplever lige nu så stor interesse blandt nye kunder, at der er kø på telefonlinjen, skriver Børsen. Pensionsselskabet havde i 2007 en vækst på 41% i de samlede præmieindbetalinger.

NR. 9

235


En del af væksten skyldes, at nye kunder har flyttet deres eksisterende pensionsopsparinger med over i AP Pension. Desuden steg de løbende indbetalinger med 9%. Hos AP vil de imidlertid ikke have vækst for bare at være store men for at bringe omkostningerne ned.

Osted, Naturmælk og Øllingegård Levnedsmiddelbladets Imageanalyse 2008 er præget af, at mange mindre fødevarevirksomheder med fokus på økologi og fair trade har klaret sig godt. Det gælder også blandt mejerierne. Således opnår Osted Mejeri en 8. plads og Naturmælk en 10. plads på listen over de mest miljøbevidste virksomheder. Øllingegaard Mejeri kom ind på en 9. plads i kategorien; høj forretningsetik. (Foto Osted Mejeri).

Øllingegaard laver smør til Sverige Skånemejerier har indgået et samarbejde med Øllingegaard Mejeri om fremstilling af et nyt smørprodukt i gourmetklassen. Det svenske mejeris GourmetSmør fremstilles af frisk skånsk økologisk fløde på Øllinggaard Mejeri på en gammeldags kærne, hvor smørret behandles skånsomt og syrnes over to døgn. GourmetSmør fremstilles på samme måde som Øllingegaards eget smør, som i 2007 blev kåret til det bedste økologiske smør af tidskriftet Smag & Behag.

Fremtidens fødevarepriser? Verdens fødevareproduktion, forbrug og fødevarepriser er udfordret af globalisering, klimaforandringer, befolkningstilvækst, urbanisering og kamp om knappe ressourcer som vand, jord og energi. Den seneste tid har vist, at der er mangel på råvarer inden for en række områder, hvilket har resulteret i stigende fødevarepriser. Dansk Fødevare Forum sætter fokus på dette emne på en konference, der afholdes torsdag den 22. maj 2008 i Torvehallerne, Vejle. På konferencen deltager eksperter og rådgivere fra bl.a. Fødevareøkonomisk institut, Landbrugsraadet, Nordea, Agra Informa Group, Danish Meat Association og DLG. Yderligere oplysninger og tilmelding kan ske

236

NR. 9

på www.danishfoodforum.com eller hos Dansk Fødevare Forum telefon 96 72 96 73.

Mælkesyrebakterie mindsker infektioner Infektioner hos småbørn kan mindskes ved, at de spiser mælkesyrebakterien F19. Det viser et nyt svensk forskningsprojekt, som Umeå Hospital og den svenske babymadsproducent Semper AB står bag, skriver Børsen. 180 småbørn har deltaget i undersøgelsen, som viser, at børn, der spiser mælkesyrebakterien F19 i overgangsperioden mellem modermælk og skemad, i mindre grad bliver ramt af bakterieinfektioner, der ellers kræver antibiotika-behandling. Hos Arla Foods, der har patent på F19-bakterien, siger ernæringschef Merete Myrup Christensen: - Vi har allerede vist, at F19 har en gunstig effekt på tarmfloraen i mavetarm-systemet. Og vi har set en række indikationer på, at en velafbalanceret tarmflora påvirker vores immunforsvar positivt. At F19 også kan reducere omfanget af infektioner hos småbørn, er meget interessant.

Is med probiotika Unilever vil lancere en ny is i Storbritannien, som indeholder probiotiske bakterier, skriver foodwire. Walls Milk Time hedder isen, som skal fremstilles af yoghurt og desuden have et højt kalciumindhold.

Ny emballage skåner miljøet Karolines Køkken har lanceret en ny emballage til creme fraiche 18% 500 gram. Emballagen, der er mere klimavenlig og nemmere at åbne, skal med tiden erstatte det kendte og aflange creme fraiche-bæger. Skiftet til den nye type emballage betyder, at Arla Foods, som står bag Karolines Køkken, kan reducere sin CO2-udledning med 79 ton om året. Det svarer til den mængde CO2, som to distributionsbiler udleder på et år. Der går dels betydelig mindre mængde plast til fremstillingen af de nye bægre, og dels vil oblaterne - under lågene - blive lavet af plast i stedet for aluminium. (Foto Arla Foods).

Dyr istid Høje råvarepriser og en skuffende is-sæson sidste sommer betyder øget konkurrence blandt iscremeproducenterne. - Sidste års regnfulde sommer

MÆLKERITIDENDE 2008


6109

Arla Foods skaber smagsoplevelser fra mælk til mennesker. Med forbrugeren i centrum tilbyder vi mælkebaserede fødevarer, der skaber inspiration, tryghed og velvære. Vores medarbejdere møder dagen med engagement, naturlig omtanke og lyst til at tage ansvar for at udvikle Arla Foods og hinanden. Det er livet i Arla Foods.

produktionschef Du bliver produktionschef på Taulov Mejeri, som er en spændende og højteknologisk arbejdsplads med en kapacitet på ca. 28.000 tons kit- og skorpefri ost om året. Taulov Mejeri og Pakkeri har 340 medarbejdere, hvoraf de 90 medarbejdere er ansat under produktionschefen.

AnsvAr for dAglig drift og ledelse Med reference til mejeridirektøren får du det overordnede ansvar for den daglige drift, med fokus på kvalitet, leveringssikkerhed, procesoptimering og produktionsøkonomi. Samtidig har du fokus på at fastholde et godt og sikkert arbejdsmiljø, hvor trivsel, samarbejde og medarbejderudvikling er i højsædet. Endelig bliver det dit ansvar at lede og udvikle afdelingslederne for skummesal, osteri, kit-lager og pakkeri for skorpefri oste, så vi fastholder og videreudvikler det store medarbejderengagement, som kendetegner Taulov Mejeri og Pakkeri i dag. Du kan se frem til en udfordrende stilling med stort ansvar og med mulighed for at etablere et bredt netværk i hele Arla Foods.

MÆLKERITIDENDE 2008

inspirerende og erfAren leder Du er uddannet mejeriingeniør, mejeritekniker/ procesteknolog eller har en anden relevant uddannelse suppleret med praktisk mejerierfaring. Du har ledererfaring fra en større fødevarevirksomhed og kendskab til kvalitetsstyring med vægt på hygiejne og fødevaresikkerhed. Som leder er du motiverende og inspirerende, ligesom du bidrager aktivt til at skabe sammenhold og korpsånd. Du er systematisk og målrettet, samtidig med at du bevarer overblikket og tager hensyn til alle involverede parter.

Ansøgning og kontAkt Send din ansøgning til job@arlafoods.com senest den 13. maj, og skriv “1110408” i emnefeltet. Har du spørgsmål til stillingen, så ring til mejeridirektør Per Mogren Christiansen på 76 22 34 00. Skriv venligst i din ansøgning, hvor du har set annoncen.

www

arlafoods.dk/job

NR. 9

237


gjorde særligt indhug på salget af de såkaldte impuls-is, der sælges i kiosker, tankstationer m.v. Selvom størstedelen af danskerne køber deres is i landets supermarkeder, som er mindre følsomme for sommervejret, var 2007 et kedeligt år for isbranchen med et brat fald i et ellers konstant stigende marked for iscremeprodukter. Det fortæller sekretariatsleder i Dansk Isindustri, Jørgen Maltha Rasmussen til dagbladet Børsen. Råvarepriserne på særligt mælk, fløde og glukosesirup er steget markant, så man må forvente prisstigninger i 2008. Det samlede salg af iscreme i Danmark var i 2006 på 55,5 mio. liter, mens salget faldt til 52,8 mio. liter i 2007.

Stillinger flyttes til Polen Arla Foods samler sine regnskabsopgaver i et helt nyt globalt finansielt servicecenter i Polen for at øge effektiviteten og opnå store besparelser. Beslutningen betyder, at 75 stillinger i Viby, 40 i Leeds og 25 i Stockholm - alle i Global Business Services Finance - vil blive flyttet til Polen i løbet af de næste år. De berørte medarbejdere er informeret.

»Mejeristhuset«!

Følgende perioder er ledige i 2008: 4. - 8. maj 18. - 22. maj 15. - 19. juni 7. - 11. september 14. - 18. september

21. - 25. september 5. - 9. oktober 19. - 23. oktober 26. oktober - 6. november 9. november - 1. januar(2009)

Følgende perioder er ledige i 2009: 1. januar - 4. juni 7. - 18. juni 16. august - 31. december Hjælpefondens bestyrelse

238

NR. 9

Danisco center i Shanghai Danisco har åbnet sit nye Danisco Shanghai Center. Dermed placerer Danisco sig strategisk i et af klodens største vækstcentre i det østlige Kina. Centret samler salg og applikationslaboratorier for hele koncernen samt forsknings­fa­ci­li­teter for enzymdivisionen Genencor. Investeringen er på fem millioner US dollar og vil skabe beskæftigelse for omkring 100 medarbejdere. Danisco Shanghai Center, der er på 5 etager med næsten 5.600 m2, kommer bl.a. til at indeholde mejeri- og iscremeapplikationslaboratorier, øvrige fødevareforskningslaboratorier samt Danisco Food Ingredients salgskontorer. Applikationslaboratorierne for fødevareingredienser i Danisco Shanghai Center dækker bl.a. over områderne mejeri, kulturer, iscreme, drikkevarer, desserter samt mange andre fødevaretyper foruden bakteriofagtestning og organoleptisk testning.

Vækst hos ALECTIA Det går godt for rådgivningsgruppen ALECTIA. I 2007 fik virksomheden en omsætningsvækst på 38%, og resultatet af den primære drift er øget med 30%. I april 2007 købte ALECTIA A/S JoblivDanmark koncernen. Dermed er ALECTIA med datterselskaberne Dansk Arbejdsmiljø og JoblivDanmark den største landsdækkende arbejdsmil­ jørådgiver. I maj fulgte opkøbet af Watertech A/S som i sin rådgivning dækker hele vandets kredsløb. Endelig blev mejerirådgiveren MA Project A/S opkøbt i september 2007. Samtidig har der været hastig vækst i den øvrige forretning. Det har medført, at antallet af medarbejdere også er steget makant.

Uruguay øger mælkeeksporten Mælkesektoren i Uruguay opnåede i 2007 en tredobbelt rekord for eksporten: Omfang, valuta og gennemsnitspris. Totalt blev der eksporteret 175.074 ton, godt 17% mere end i 2006, til et beløb af godt 351 mio. USD, oplyser Jørgen Schmidt, Lactosan i Uruguay. Af den totale indkomst udgør salg af mælkepulver 36%, ost 32% og smør 9%. I 2006 var andelene henholdsvis 43%, 32% og 10%. Uruguay eksporterer mejeriprodukter til mere end 70 lande verden over. Fem af disse lande tegner sig for to-tredjedele af eksporten: Mexi-

MÆLKERITIDENDE 2008


co 31%, Venezuela 15%, Cuba 10%, Rusland 6% og Brasilien 5%.

Video om unges kost i EU Unge i 16 EU-lande konkurrerer om at lave det bedste video-spot på max. tre minutter og 45 sekunder om kostvaner og valg af fødevarer. Kampagnen Food 4U kører på 4. år med det italienske landsbrugsministerium ved roret. Den vindende video bliver en del af afslutningen på kampagnen, som vises i fjernsynet i hele EU. Formålet er at gøre unge mennesker opmærksomme på deres egne valg af fødevarer og dermed få dem væk fra at opbygge vaner, som øger risikoen for livsstilssygdomme som fedme og diabetes. I Danmark er konkurrencen forbeholdt unge mellem 14-19 år og deres lærere på ungdomsuddannelserne. På www.food4u.it kan interesserede læse mere.

Mejeri-eksport-rekord 2007 blev det år, hvor de danske mejeriers indtjening på eksporten slog alle rekorder. Indtjeningen steg således med 470 mio. kr. i forhold til året før og endte på næsten 13,2 mia. kr. Det viser en ny opgørelse fra Mejeriforeningens Erhvervspolitiske afdeling. Årsagen til det flotte resultat er blandt andet, at osteeksporten er steget fra 259,3 mio. kg i 2006 til 269,6 mio. kg i 2007, mens indtjeningen i samme periode er vokset fra 7,08 mia. kr. til 7,39 mia. kr. Indtjeningen på smøreksporten faldt imidlertid fra 1,52 mia. kr. til 1,45 mia. kr., mens indtægterne fra eksporten af mælkekonserves steg fra 2,81 mia. kr. til 3,32 mia. kr.

50 år

Løgismose åbner i Tivoli Løgismose er en eksklusiv fødevareproducent, og 1. maj åbnede firmaet sit mikromejeri i det gamle Hotel Nimb i Tivoli. Her kan gæsterne følge produktionen af hytteost, smør og fløde. Nimb-komplekset huser også en grill-bar med specialpølser fra den økologiske slagter Aalbæk. Vil man op i de gastronomiske grader, findes der desuden to gourmetrestauranter. Mejeriets mælk kommer fra Skånemejerier, da Løgismose har haft svært ved at skaffe 4.000 liter dansk økologisk mælk, som dagligt skal bruges i mikromejeriet. Budgettet for hele projektet er på mere end 100 mio. kr.

EU’s øko-logo en ommer EU´s nye økologimærke med ordet ”Bio” skal laves om, fordi det ligner Aldis økologilogo til forveksling. EU- Kommissionen vil derfor gennemføre en ny designkonkurrence, og det betyder, at lanceringen af mærket trækker ud.

Økoboom i Norge og Finland Norge producerer og sælger økologiske produkter som aldrig før. Den totale omsætning steg fra 641 mio. NOK til 740 mio. i 2007. Hvis udviklingen forsætter, vil omsætningen snart nå en mia. NOK. Samlet set er der stigninger inden for alle økologiske produkter. Mejeriprodukter oplevede imidlertid den højeste omsætningsstigning med over 222 mio. NOK i 2007. Økologisk børnemad fik dog den største procentuelle stigning på godt 13% af den totale omsætning i anden halvdel af 2007. Også i Finland øgede salget af økologiske fødevarer i 2007- med i alt 10%.

Personalia 60 år

Direktør Arnd Wilmsen, Arla Foods amba, Danmark Protein, Videbæk fylder den 14. maj 50 år

Afdelingsleder Ejvind Andersen, Brørup fylder den 13. maj 60 år.

50 år

60 år

Projektingeniør Jens Munk Kristensen, Arla Foods amba, Danmark Protein, Videbæk fylder den 16. maj 50 år.

Tirsdag den 13. maj 2008 fylder adm. direktør Keld Pedersen i NORDEX FOOD GRUPPEN 60 år. Keld Pedersen er født i Nr. Lyngby i Vendsyssel og efter endt uddannelse som cand. merc. på Handelshøjskolen i Århus i 1975, blev han ansat som revisor hos Revision Nord, Frederikshavn. Hos Revision Nord blev han sendt

60 år Adm. direktør Eiler Ebbesen, J. Hansen A/S, Århus fylder den 7. maj 60 år.

MÆLKERITIDENDE 2008

NR. 9

239


Oste- og Smørforening. Hans evner som virksomhedsleder, herunder også hans evne til at motivere og organisere, er ved flere lejligheder blevet belønnet, senest i 2004 ved tildelingen af Kong Frederik den Niendes Hæderspris. Keld Pedersens glæde ved sit virke i dansk mejeribrug er tydelig for enhver, han er i kontakt med. Hans jyske lune, den uformelle stil og gode humør er kendt af alle, der har været i hans selskab. Dette har de også oplevet på Dronninglund Kunstcenter, hvor den meget kunstinteresserede Keld Pedersen er formand for bestyrelsen. Når Keld Pedersen ikke er at træffe med Nordex-logoet på brystlommen, er han at finde hjemme hos familien og i haven.

70 år Fhv. teknisk chef J. Siegaard Jensen, Ballerup fylder den 16. maj 70 år.

85 år Fhv. direktør Folmer Vogensen, Videbæk fylder den 17. maj 85 år.

Ny mejerichef på Søvind Mejeri Kenn Honoré Jepsen, 42 år, er pr. 14. april 2008 ansat som mejerichef på det økologiske Søvind Mejeri nær Horsens. Den nye mejerichef er uddannet mejeriingeniør og har en lang karriere hos Arla Foods bag sig. På Arla Foods mejeri i USA har Kenn Honoré Jepsen blandt andet været med til at vinde VM i fetaost. Han bringer erfaringer med effektivitet, struktur, styring af processer og produktudvikling med sig til Søvind Mejeri, der har 19 ansatte. Kenn Honoré Jepsen kommer senest fra en stilling som koncernkvalitetschef hos Royal Unibrew. Kenn Honoré Jepsen

Keld Pedersen

ud i det nordjyske erhvervsliv, og her stiftede han for første gang bekendtskab med dansk mejeribrug under et besøg på Ørum Sogns Mejeri. På det tidspunkt var ”Fetaeventyret” lige begyndt og der var brug for en dygtig mand til at styre økonomien. Keld Pedersen blev ansat i 1978 som økonomichef på Ørum Mejeri, der efterhånden udviklede sig til Ørum-gruppen med 6 ostemejerier og et smørmejeri. I april 1983 blev Keld Pedersen udnævnt til administrerende direktør for Ørum-gruppen, men allerede i efteråret 1983 blev virksomheden solgt til Mejeriselskabet Danmark til overtagelse 1. januar 1984. Keld Pedersen valgte i den forbindelse at fratræde sin stilling, og han stiftede pr. 1. februar 1984 firmaet Nordex Food sammen med 3 danske partnere og et mellemøstligt handelshus. Hans vision var at skabe et eksportfirma, der kunne tilbyde et bredt sortiment af fødevarer, herunder også danske mejeriprodukter og gerne fra egen produktion. I foråret 1984 bød muligheden sig for, sammen med Nordjysk Mejeriselskab, at overtage Nørager A/M. Da MD Foods og Nordjyske Mejeriselskab fusionerede i efteråret 1989, overtog Nordex Food ejerskabet af Nørager Mejeri. Nordex Food har specialiseret sin produktion af hvid ost under bl.a. betegnelsen Taverna med egne mejerier i Danmark, Østrig og Rumænien, samt salgskontorer i Mellemøsten, Tyskland, UK, Finland og Østrig. Ca. 95 % af salget er eksport. Siden starten i 1984 er Nordex Food vokset til at være én af Danmarks største private udbydere og producenter af mejerivarer og beskæftiger i dag ca. 200 medarbejdere. Keld Pedersen - revisoren der blev ”mejerimand” - er i dag en kendt og respekteret mand i mejeribranchen. Som tillidshverv har han i over 20 år bl.a. været medlem af Markedsudvalget - i kraft af sin post som formand for Dansk

Foreningsnyt Dødsfald og Kritisk Sygdom For personer omfattet af overenskomster for henholdsvis mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere mellem AP Pension, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer andrager dødsfaldsdæk-

240

NR. 9

ning og Kritisk Sygdom´s dækning pt. henholdsvis 806.000,-kr. og 127.000,kr. skattefrit.

Akademikerne siger ja!

overenskomst- og aftaleforhandlinger 2008, dels ved en række urafstemninger, dels ved kompetente forsamlinger. Resultatet blev et klart ja, idet 80,1 % har stemt ja og 19,9 % nej.

Ac’s medlemsorganisationer har nu tag­et stilling til resultatet af de offentlige

MÆLKERITIDENDE 2008


Dansk Mejeristforenings gensidige Ulykkesforsikring Ulykkesforsikringen har afholdt sit 114. repræsentantskabsmøde på hotel Hedegården i Vejle den 8. april 2008. Formanden, Lars Schmidt bød velkommen, hvorefter Bent Skov Jensen valgtes til ordstyrer. Beretningen over årets drift bringes her i uddrag.

Medlemsforhold Gennem 2007 har vi kunnet glæde os over en nettofremgang i antallet af forsikrede på 5. Bag dette tal gemmer der sig 7 udmeldelser og 2 dødsfald samt 12 nytegninger, og der er yderligere 4 personer, som har forhøjet der forsikringssummer. Hvis vi ser lidt på porteføljen, som jo egentlig er det bedste udtryk for vores aktiviteter, er der på dødsfaldsdækningen sket en stigning fra 88.096.000 kr. til 91.410.000 kr. eller omregnet i %, en stigning på 3,8. På invaliditetsdækningen er stigningen sket fra 242.690.000 kr. til 252.090.000 eller 3,9 %. Også på policer med tandskadedækning er der sket en stigning fra 288 forsikrede til 292. Gennem de seneste år har vi kunnet konstatere, at en stadig større del af vore forsikringstagere er enten permanent eller midlertidigt bosat uden for landets grænser. Netop nu er 17 bosat på så eksotiske steder som Sydamerika, Mellemamerika, Afrika og i Fjernøsten.

Skadesudbetalinger Der er kun udbetalt mindre beløb til et par tandskader gennem 2007, men en del skader er endnu ikke afsluttet. Disse vil formodentlig ikke resultere i de helt store beløb, og vi ser derfor med spænding frem til, hvordan 2008 vil forløbe skademæssigt, idet bonusperioden på genforsikringen udløber ved det næste årsskifte. Med begrænsede udbetalinger vil vi kunne få en ikke uvæsentlig refusion fra Codan.

Samarbejdspartnere Vi må igen i år konstatere, at skades-

MÆLKERITIDENDE 2008

behandlingen hos Codan desværre er meget langsommelig. Vi har oplevet, at der kan gå måneder fra en anmeldelse indsendes, til der kommer svar fra Codan. Dette endog på trods af, at vi gennem breve forhører os om de enkelte sager. Når det er sagt, skal så samtidig oplyses, at der har været tale om skader, der ikke har kunnet afsluttes her og nu, men derfor vil et tidligt svar alligevel være på plads. I samarbejdet med Codan kan vi dog glæde os over, at vi ikke ser nogen skader, hvor der har været tvist omkring anmeldelsernes berettigelse. I årets løb har vi skiftet revisor. Vi bruger stadig RSM Plus, men vi er overgået fra deres Århus-afdeling til afdelingen i Odense. Om vi sparer noget ved det, er uvist, men nu går der dog ikke så mange penge til transport. Formanden takkede Foreningen af mejeriledere og funktionærer, fordi vi altid er inviteret med på delegeretmødet, og der har mulighed for at komme med en omtale af forsikringen. Mælkeritidende samt sekretariatet fik ligeledes en tak for deres velvillighed til at udbrede kendskabet til forsikringen, gennem foldere og annoncer i Mælkeritidende.

Regnskab Regnskabet udviste et underskud på 34.433 kr. Den væsentligste grund hertil er et samlet kurstab på obligationsbeholdningen på 61.978 kr. og derfor var der da også generel tilfredshed med årets resultat. Egenkapitalen udgør pr. 31-12-2007 i alt 1.510.431 kr. Til sidst takkede Lars Schmidt den

øvrige bestyrelse og repræsentantskabsmedlemmerne for godt samarbejde. En særlig tak var der til Villy Falk Byrgesen for godt og loyalt bestyrelsesarbejde gennem flere år.

Valg Til bestyrelsen genvalgtes Leo Berwald, E. Waagner Nielsen og Lars Schmidt. Der var nyvalg af Bent Hansen, Grenå i stedet for Villy Falk Byrgesen. Steen Ålund Olsen genvalgtes som suppleant. Lars Schmidt genvalgtes som formand.

Konstituering Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med Bendt Skov Jensen som næstformand, og Leo Berwald som sekretær.

Bestyrelse og repræsentanter Bestyrelsen i Dansk Mejeristforenings gensidige Ulykkesforsikring består af følgende: Formand: Lars Schmidt, Kogsbøllevej 62, Frørup. Næstformand: Bendt Skov Jensen, Engsøparken 11, Grindsted. Sekretær: Leo Berwald, Tyttebærvej 32, Videbæk. Bestyrelsesmedlemmer: Bent I. Hansen, Grenå, Thorkild Friis, Holsted, E. Waagner Nielsen, Værløse og Verner Ø. Mortensen, Hillerød. Følgende er repræsentanter: Villy Falk Byrgesen, Grenå, Keld Mark Christensen, Munkebo, Martin Jensen, Svenstrup, Søren Steen Jensen, Struer, Karsten Færch Larsen, Farsø, Jan A. Andersen, Slagelse og Steen Aalund Olsen, Odense.

NR. 9

241


Leverandøroversigt Automation

Au2mate ApS Holmbladsvej 2 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Dansk Styringsteknik Odense: Tlf: 6317 4545 Fax: 6317 4546 Nr. Sundby: Tlf: 9819 4566 Fax: 9819 4966 Århus: Tlf: 8736 1350 Fax: 8627 1350 Tønder: Tlf: 7472 0502 Fax: 7372 1410 info@dsautomation.dk www.dsautomation.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Emballage

Tetra Pak Market Area Nordics Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

Køleanlæg

DAMROW Frichsvej 15 8600 Silkeborg Tlf. 75 50 54 99 Fax 75 50 54 89 info@damrow.dk www.damrow.dk

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

G. Salicath & Co. I/S Box 53 - Kærvej 31 DK-6670 Holsted Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk

Levneds­middel­slanger

Trelleborg Industri AB Frydenborgvej 27 N 3400 Hillerød Tlf. 49 76 27 00 Fax 49 76 27 01 isp.danmark@trelleborg.com www.trelleborg.com

Maskiner og udstyr

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com Dansk Sække Import A/S Havnegade 5-9 5000 Odense C Tlf. 66 11 58 32 Fax 66 11 83 58 dsi@dansk-saekke-import.dk www.dansk-saekke-import.dk SCA PACKAGING Grenaa Åstrupvej 30 DK-8500 Grenaa Tel. + 45 86 32 23 00 Fax + 45 86 32 57 06 www.sca.se

242

NR. 9

Centrifugeservice ApS Visbyvej 46 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 19 00 Fax 86 80 61 66

APV A/S Pasteursvej 1 8600 Silkeborg Tlf. 70 278 278 Fax 70 278 330 E-mail: apv.nordic@invensys.com Internet: www.apv.com Alfa Laval Nordic A/S Krondalvej 7 2610 Rødovre Tlf. 44 57 62 00 Fax 44 57 62 44 Vest: Albuen 31 6000 Kolding alfalaval@alfalaval.com www.alfalaval.com/nordic

Højer Ørbæk A/S Langemose vænget 3–5 5853 Ørbæk Tlf. 65 33 15 66 Fax 65 33 16 68 hoejer@hoejer.com KLITSØ processtechnic a-s Engholm Parkvej 4 3450 Allerød Tlf.: 70150525 Fax: 70150575 E-mail: klits@klitso.dk Web: www.klitso.dk Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk Omy Olssons Machinery Stationsvej 10 5464 Brenderup Tlf.: 64 44 13 12 Fax: 64 44 13 92 info@omy.dk www.omy.dk Primodan Food Machinery A/S Østerled 20–26 4300 Holbæk Tlf. 59 43 14 79 Fax 59 44 22 30 PTI A/S Vennelystvej 2, 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk MÆLKERITIDENDE 2008


Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Maskinstyring

INNOTEK Essen 11-D 6000 Kolding Tlf. 70 20 23 43 Fax 70 20 23 53 www.innotek.dk

Membran­filtrering

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Mælkeritidende I/S

Pumper

Dansk Mejeriingeniør Forening

Johs. Thornam A/S Hvedemarken 3–5, 3520 Farum Tlf. 44 34 20 40 Fax 44 34 20 79 thornam@thornam.com www.thornam.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Rengøring DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Projektering og anlæg

MÆLKERITIDENDE 2008

Formand Area Sales Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com Vestjyllands Mejeristforening Mejerichef Henning Jacobsen tlf. 97 19 19 04, e-mail: henning.jacobsen@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk

ISS Food Hygiene Vesterløkken 4, 8230 Aabyhøj Tlf. 86 25 20 11 Fax 86 25 29 11 www.iss-foodhygiene.dk

Smørteknologi

Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF

BDS Technology Glarmestervej 16B 8600 Silkeborg Tlf. 87 22 47 80 Fax 87 22 47 89 info@bdstechnology.dk www.bdstechnology.dk

Totalleverandør GEA Liquid Processing Scandinavia A/S Nørskovvej 1 B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 Fax 70 15 22 44 info@gea-liquid.dk www.gea-liquid.dk

Formand Mejeriingeniør Flemming Aamann Snekketoften 2‚ 2830 Virum tlf. 45 85 12 37, e-mail: faamann@mail.dk

Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A

Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation

ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes Arbejdsløshedskasse S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

AAKs hovedkontor Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse. NR. 9

243


Møde- og udstillingskalender

Danmark 8. maj 2008 Mejeriforeningen Generalforsamling Århus 29. maj 2008 kl. 11.30 Dansk Mejeriingeniør Forening, Danmarks Mejeritekniske Selskab og Foreningen af mejeriledere og funktionærer LIFE 150 års Jubilæumsarrangement og besøg på Løgismoses nye mejeri i Tivoli Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og Tivoli

4. februar 2009 Mejeribrugets Dag Dalum UddannelsesCenter 10.-11. november 2009 Landsmejeriudstilling Messecenter Herning

Udland 3.-5. september 2008 International FoodTec China Shanghai

4. oktober 2008 Foreningen af mejeriledere og funktionærer Delegeretmøde Ringkøbing

28. september - 1. oktober 2008 InterMopro Düsseldorf

11.-13. november 2008 FoodPharmaTech Landsmejeriudstilling Messecenter Herning

30. september - 4. oktober 2008 World Dairy Expo Madison USA

8.-14. november 2008 IDF World Dairy Summit 2008 Facing the Supply Challenge Mexico 17.-20. november 2008 IPA/Siel Paris November 2008 Dairy Universe & FoodTec India Mumbai 10.-13. marts 2009 Anuga FoodTec Köln

Kredsudstillinger Foreningen af mejeriledere og funktionærer/ Foreningen Danmarks Privatmejerier 11. juni 2008, Taulov

MT9-2008