Page 1

- Til mejeriernes tjeneste!

www.afconsult.com

5 Mejeriingeniør­ uddannelsen til debat - side 3

AKAFA vinder Samarbejdsprisen - side 6

Dairy Forums studietur - side 10

11. marts 2011 124. årgang


Kast nu ikke guld på gaden! Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30) Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Birgit Jakobsen. Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt og må være redaktionen i hænde senest torsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.700 eksemplarer (heraf 150 uden for oplagskontrol). Abonnement: Danmark: 1.164- kr./år inkl. moms. Europa: 1.428,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.620‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Design og produktion: Mediegruppen as

  Anne-Sofi Christiansen

Nye tider - nye skikke! En gammel talemåde, som er meget aktuel i en tid, hvor forandringer er en del af hverdagen, og hvor forandringsparathed er en kvalifikation i sig selv. Uden forandringsparathed overlever man ikke, uanset hvem eller hvad man er i dag. Mejeriingeniøruddannelsens opbygning og indhold er under forandring. Det fremgår af de meldinger, der udgår fra de udvalgsmøder, hvor KU-Life møder mejeriindustriens repræsentanter og interessenter, og hvor Dansk Mejeriingeniør Forening også er repræsenteret. Der blæser forskellige vinde, og det er endnu uklart, hvor det bærer hen, men debatten begynder at rulle og give anledning til en vis bekymring! Mejeripraktikken er i spil, og det forlyder, at mejeripraktikken muligvis skal erstattes af et internt forløb på KU-Life, og der stilles spørgsmål ved, om mejeriingeniørtitlen fremover skal tildeles dimittenderne. Begge dele ville være et skridt i den gale retning! Det ville være som at kaste guld på gaden at lade den styrke og identitet, der forbindes med en mejeriingeniør, blive udvisket ved at fjerne titlen og reducere praktikforløbet, ligesom den akademiske uddannelse naturligvis skal være tidssvarende, fremtidssikret og udklække kandidater på et højt videnskabeligt niveau. I modsætning til mange andre akademiske uddannelser står vi her med en uddannelse, hvis kandidater er så efterspurgte, at der kunne uddannes og beskæftiges flere - så hvorfor risikere at svække uddannelsen? De kompetencer, som mejeriingeniøruddannelsen og de øvrige uddannelser på mejeriområdet igennem tiden har tilført branchen, har været af stor betydning for Danmarks position som ”mejerination”, og for at danske mejeriprodukter og mejeriforskning nyder stor anerkendelse verden over. På den korte bane vil de før omtalte ændringer efter alt at dømme betyde, at færre kandidater vil vælge mejerilinjen, og at der vil blive længere mellem de mejerifaglige kompetencer i erhvervet, med de konsekvenser dette vil have. På den lange bane vil såvel forskningen, studiet som de øvrige faglige mejeriuddannelser blive påvirket, og den høje danske standard kan blive svær at fastholde. Det er derfor vældigt positivt, at branchen og KU-Life i forvejen har et etableret samarbejde, og at vi har en branche, som støtter op om mejeriingeniøruddannelsen, og som helt sikkert gerne vil medvirke til udvikling og forbedring. Forhåbentlig vil alle gå positivt til opgaven og sikre, at et målrettet samarbejde om mejeriingeniøruddannelsens fremtid bærer frugt og kaster guld af sig i mange år fremover.  ■

 Indhold 

3

Mejeriingeniøruddannelsens fremtid til debat

6

AKAFA vandt Samarbejdsprisen 2010

18 Leverandøroversigt

8

ÅF - Til mejeriernes tjeneste

19 Mødekalender

Tryk: Jørn Thomsen / Elbo A/S ISSN 0024-9645 Medlem af:

2

Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2011

10 Dairy Forums studietur til Tyskland og Holland

12 Kort fortalt 17 Personalia

20 IDF Symposium: Mælk fra får og geder NR. 5


Mejeriingeniør­ uddannelsens fremtid til debat! Dansk Mejeriingeniør Forening har repræsentation i mejeri­ kontaktudvalget, i Følge­gruppen til mejeri­kon­takt­udvalget og i Mejeripraktikudvalget. Den seneste tid er mejeriingeniør­ uddannelsens opbygning og indhold blevet debatteret i disse udvalg, og Dansk Mejeriingeniør Forenings formand Martin Holst Petersen appellerer nu til, at der gøres en fælles indsats for fremtidens mejeriingeniøruddannelse.

  Af Anne-Sofi Christiansen

Efterspurgte mejeriingeniører Danske mejeriingeniører har i årevis været højt respekteret for deres faglige dygtighed og akademiske kompetencer. De har været beskæftiget i nøglepositioner i mange virksom-

heder og brancher over hele verden. I det globale samfund anno 2011 er det åbenlyst, at en mejeriingeniøruddannelse fortsat skal være på et internationalt, højt og anerkendt akademisk niveau. For den studerende skal det være attraktivt at vælge uddan-

Martin Holst Petersen, formand for Dansk Mejeriingeniør Forening udtaler i debatten om mejeriinge­ niøruddannelsens fremtid: Priori­ teringen fra min side er helt klar! Fasthold og styrk mejeripraktikfor­ løbet, fasthold mejeriingeniørtitlen og fokuser på, at mejeriingeni­ øruddannelsen er tidssvarende, international og på et anerkendt akademisk niveau. Er disse forud­ sætninger tilstede, vil uddannelsen kunne tiltrække de studerende, og de vil som færdiguddannede me­ jeriingeniører være attraktive for industrien - også i fremtiden!

nelsen, og kandidaterne skal være attraktive for erhvervet. Mejeriingeniører har typisk været en mangelvare, og selv i perioder med høj arbejdsløshed har ledigheden blandt mejeriingeniører været lav (tabel 1). Mejeriingeniører er efterspurgte, og i

Tabel 1: Ledighedsprocent for mejeriingeniører 7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0 2001

NR. 5

2002

2003

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

MÆLKERITIDENDE 2011

3


brancheregi er det estimeret, at der kan aftages mindst 25 mejeriingeniører pr. årgang.

Færre dimittender Mejeriingeniøruddannelsen er løbende blevet justeret, og senest i 1992 blev uddannelsen ændret fra at være en selvstændig 5-årig kandidatuddannelse - inkluderende ét års mejeripraktik og mejeriskoleophold, til at være en 3-årig bachelor og en 2-årig kandidatuddannelse samt mejeripraktikforløb. Ved dimission opnås titlen cand. techn. al., og hvis den studerende har taget de 22 ugers mejeriskole + mejeripraktikophold tildeles tillægstitlen ”Mejeriingeniør”. Ændringen medførte, at de studerende ikke længere skulle søge direkte ind på mejeriingeniøruddannelsen, og uddannelsens profil blev som følge heraf mindre synlig og skarp.

” … I løbet af de 3 års bacheloruddannelse til fødevareingeniør bliver man mere klar over, hvad hele faget drejer sig om. Muligheden for at komme i mejeripraktik og opleve en branche indefra er en stor force! En mulighed som andre studerende ofte er misundelige over! På studiet er der er kun positiv omtale af mejeripraktikken. Det er et spændende valg, som jeg ikke tror, nogen fortryder.   I praktikforløbet får vi indsigt i mange praktiske aspekter, som det ikke er muligt at få på Life. Vi kommer ud på mejerierne og ser, hvad der sker ”i den virkelige verden”. Også skoleopholdet på Kold College er meget givende, det ryster os sammen som gruppe og styrker det sociale sammenhold. Hele praktikforløbet øger forståelsen for de efterfølgende fag på Life, hvor teorierne giver mere mening og kan ses i en større sammenhæng.   Mejeripraktikken er meget mere end et praktikforløb, der skal overstås. Det er fagligt udbytterigt og socialt styrkende. Mejeripraktikken bliver anbefalet - og nydt fra årgang til årgang ...” Mejeriingeniørstuderende Mette Lommer Olsen, KU-Life

4

MÆLKERITIDENDE 2011

Konsekvensen var mærkbar, idet antallet af dimittender pr. år efter omlægningen (dimission i 1997) faldt til et gennemsnit på 11 mejeriingeniører, mod 17 mejeriingeniører i årene før (tabel 2).

Massiv opbakning Branchen har i mange år bakket massivt op om både mejeriingeniøruddannelsen og de mejeriingeniørstuderende. Mejeripraktikken støttes med ca. 1 mio. kr./år pr år, og dertil kommer støtte til studierejser, virksomhedsbesøg, deltagelse i arrangementer m.m. For to år siden kunne KU-Life indvie et nyt pilotmejeri, som var bakket økonomisk op af branchen. Der er således en mejeri- og følgeindustri, som efterspørger mejeriingeniører, og som helt håndgribeligt bakker op om uddannelsen, KU-Life og de mejeriingeniørstuderende.

Gode rammer for samarbejde Men hvad har fremtiden så at byde på? Det har tidligere været et mål at genetablere en selvstændig kandidatuddannelse, men nu er der andre tanker om internationalisering, optimering og besparelser i spil. Disse er bragt til debat i Mejerikontaktudvalget, i Følgegruppen hertil samt i Mejeripraktikudvalget, som alle har repræsentation fra erhvervet og KULife samt fra de øvrige interessenter omkring mejeriingeniøruddannelsen. Rammen burde således være til stede for i fællesskab at finde en model for uddannelsens fremtid og tilgodese såvel industriens ønsker og behov samt de krav til internationalisering og besparelser, som KU-Life står overfor.

Formanden om kompetencer Formand for Dansk Mejeriingeniør Forening Martin Holst Petersen, som har repræsentation i førnævnte udvalg tilkendegiver her sine synspunkter i den aktuelle debat: Efterspørger mejeriindustrien og følgeindustrien stadig mejeriingeniører, og hvilke kompetencer skal de i givet fald besidde?

- Der er ingen tvivl om, at mejeriingeniører efterspørges! Mejeriingeniører har som resultat af deres teoretiske kompetencer kombineret med praktiske færdigheder og forståelse en profil, som fortsat er meget efterspurgt både i den primære mejeriindustri og i følgeindustrien, hvilket den lave ledighed er et tydeligt udtryk for. I forhold til fremtiden er det min klare overbevisning, at et samlet mejeribrug må definere, hvordan kompetenceprofilen skal se ud for de kommende mejeriingeniører. Det er yderst vigtigt, at der kommer en klar og entydig melding netop nu og i tide, før der træffes fatale beslutninger om uddannelsens sammensætning og fremtid.

Formanden om mejeripraktikken Er mejeripraktikforløbet nødvendigt? Hvis ja - i hvilken form og hvordan skal den sammensættes? - Ja, mejeripraktikken er i min optik nødvendig og én af mejeriingeniørernes væsentlige forcer. Mejeripraktikken giver den studerende indsigt i branchen, håndværket og de mangeartede teknologier, hvilket er en styrke, når de som nyuddannede kommer ud i erhvervet og har både praktiske færdigheder og teoretiske kompetencer i bagagen. Dette giver helhed og forståelse af faget, processerne og de færdige produkters kvalitet. Jeg appellerer derfor til, at kompetenceprofilen for fremtidens mejeriingeniør fortsat inkluderer mejeripraktikken - det er ”must”! - Mejeripraktikken er også vigtig, fordi en del studerende tilkendegiver, at de bruger mejeripraktikken til at snuse til faget og branchen, før de vælger kandidatlinje. Derfor kan vi medvirke til at styrke tiltrækningen til mejeriingeniøruddannelsen, hvis vi tilbyder et veltilrettelagt og indholdsrigt mejeripraktikforløb. Uden en mejeripraktik i forbindelse med mejeriingeniøruddannelsen kunne jeg godt frygte, at søgningen til mejerilinjen ville falde dramatisk, og at uddannelsen ville forsvinde!

NR. 5


25 23 22 21 20 20

19

19

19 18

18

18 17

16

16 15

15

15

15

15

14 13

13

13

12

12

12

12

11 10

10

10

9 7

7

5

Formanden om mejeriingeniørtitlen Skal titlen ”Mejeriingeniør” bibeholdes eller er cand. techn. al. titlen tilstrækkelig? - Mejeriingeniørtitlen bør selvfølgelig tildeles! Den er et stærkt nationalt og ikke mindst internationalt varemærke for en anerkendt akademisk uddannelse. Mange ved, hvad en mejeriingeniør står for og ved, at det er forholdsvis entydigt. Cand. techn. al. titlen kan derimod dække over mange forskellige kompetencer. I bryggeribranchen ser vi netop nu, at man introducerer en brygmesteruddannelse, som er en pendant til mejeriingeniøruddannelsen. Kandidatuddannelse på KU-Life kombineres med et praktikforløb, og et brancheorgan er be-

Formandens advarsel Vil ledelsen på Københavns Universitet lade uddannelsen og titlen bestå i fremtiden og i hvilken form? - Et godt spørgsmål - og egentlig ikke et spørgsmål, som jeg kan besvare, men jeg håber meget, at det vil være tilfældet. Uddannelsen er unik, efterspørgselen efter kandidater er stor, branchen bakker på alle måder op om studiet, praktikken og de fysiske ram-

2010

2009

2007

2008

2005

2006

2003

2004

2001

2002

2000

1999

1997

myndiget til at tildele kandidaterne tillægstitlen ”Brygmester”. En tilsvarende model kunne mejeribranchen formentlig også acceptere, men allerhelst ser vi selvfølgelig, at KU-Life fortsat inkluderer mejeripraktikken i mejeriingeniøruddannelsen og tildeler tillægstitlen - Mejeriingeniør.

”...Vi ønsker fra Arla’s side at tilkendegive vores fortsatte behov for velkvalificerede mejeriingeniører. Derfor er det også naturligt, at Arla støtter mejeriingeniøruddannelsen, og at vi vil tage aktiv del i fremadrettet at sikre den bedst mulige mejeriingeniøruddannelse. Vi ser mejeripraktikken som en meget vigtig, integreret del heraf ...” Lars Dalsgaard, Supply Chain Director UK, Arla Foods

NR. 5

1998

1995

1996

1994

1993

1991

1992

1989

1990

1987

1988

1985

1986

1984

1983

1981

1982

1980

0

mer på universitet. Alle forudsætninger burde være til stede! Det er mit håb og min målsætning, at branchen vil fortsætte og styrke den konstruktive dialog med KU-Life, så mejeriingeniøruddannelsen moderniseres, fremtidssikres og bevares. Vi skal ikke gentage de fejl nogle af vores nabolande har gjort. Her har man nedlagt mejeriuddannelserne, og nu kæmpes der en hård kamp for at få dem genetableret - fordi kompetencerne mangler! Udfordringen for en mejeribranche i hastig udvikling er, at tænke nyt samtidigt med, at det værdifulde og det bærende fastholdes. Prioriteringen fra min side er derfor helt klar fasthold og styrk mejeripraktikforløbet - fasthold titlen og fokuser på - at mejeriingeniøruddannelse er tidssvarende, international og på et anerkendt akademisk niveau. Er disse forudsætninger tilstede, vil uddannelsen kunne tiltrække de studerende, og de vil som færdiguddannede mejeriingeniører være attraktive for industrien også i fremtiden!  ■

MÆLKERITIDENDE 2011

5


AKAFA vandt Samarbejdsprisen 2010

  Af Anna Marie Thøgersen  

Fakta om AKAFA • AKAFA blev grundlagt i 1938 som Angelo A/S Danish Kasein Company • Selskabet overtages i 1947 af 174 andelsmejerier, navneændring til Andelsselskabet Svenstrup Kaseinfabrik • Fusioneret med MD i 1989 • AKAFA indvejer dagligt 1500 tons mælk (13% af al Arlas danske mælk) • Årlig produktion ca. 77.000 tons færdigvarer i form af mælkepulverprodukter og steril fløde • Totalt ca. 250 produktvarianter i detail og bulkemballager • Produktion: Døgnet og året rundt • Afsætning primært uden for EU (de 75%) især i Mellemøsten, Fjernøsten og Sydamerika • AKAFA beskæftiger ca. 170 medarbejdere

6

MÆLKERITIDENDE 2011

Arla Foods AKAFA i Svenstrup blev den 18. februar kåret til årets bedste virksomhed på samarbejdsfronten 2010. Bag Samarbejdsprisen står SALA-LO Samarbejdsnævn, som for syvende år i træk har udskrevet konkurrencen og kåret en vinder. Der er mange gode grunde til, at netop AKAFA vandt prisen, fortalte Samarbejdsnævnets formand, Nils Juhl Andreasen og understregede især, at trods finans-, Muhammed- og melaminkriser, så har AKAFA formået at øge produktiviteten, sænke omkostningerne og samtidig bevare en åben og ligefrem dialog på arbejdspladsen. Hurtig problemløsning og information, tillid og medarbejderansvar for AKAFA præger vores arbejde og er medvirkende til, at vi vandt prisen, sagde AKAFAs chef Niels Kjærsgaard i sin takketale.

AKAFA-ånden AKAFA modtog ”Samarbejdsprisen 2010” den 18. februar ved et arrangement afholdt på virksomheden for SU-udvalgets medlemmer, repræsentanter fra SALA-LO Samarbejdsnævnet og indbudte gæster. Alle AKAFAs ansatte var inviteret til at fejre pristildelingen med kaffe og fastelavnsboller senere samme dag, fremgik det af virksomhedens informationstavler. Det var et enigt Samarbejdsnævn under SALA-LO, der havde fundet, at netop AKAFA havde gjort den ekstra indsats for at få skulderklappet og prisen: ”Årets virksomhed på samarbejdsfronten - 2010”. - Fra Nævnets side lagde vi vægt på de resultater, der er opnået gennem et konstruktivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Trods eksterne negative faktorer som de to Muhammed-kriser i 2005 og 08, Melaminskandalen (som AKAFA ikke har andel i!) og finanskrisen, så har AKAFA øget tonnagen med 25% og sænket kapacitetsomkostningerne pr. kg med 30%. Det er en impone-

rende udvikling, I har formået trods de mange store udfordringer. Det understregede SALAs direktør og formand for Samarbejdsnævnet, Niels Juhl Andreasen i sin tale for AKAFAs medarbejdere, SU-udvalget og ledelsen ved prisoverrækkelsen. Niels Juhl Andreasen fremhævede også, at den ligefremme dialog og det frugtbare samarbejde i AKAFAs SUudvalg netop har medvirket til, at virksomheden er kommet igennem disse turbulente tider og udfordringer. - På AKAFA er der ingen, der tøver med at give deres synspunkter til kende, og der bliver lyttet til alle. Fra tillidsrepræsentanternes side er der opbakning og tillid til ledelsen såvel som omvendt. I har udviklet en helt særlig ”AKAFA-ånd”!

Informationer og medejerskab Mejerichef Niels Kjærsgaard takkede SALA-LO Samarbejdsnævnet for, at de havde valgt den rigtige vinder! Mejerichefen understregede endvidere i sin takketale, at hos AKAFA er

NR. 5


Derfor vandt AKAFA Blandt SALA-LO Samarbejdsnævnets begrundelser for at tildele AKAFA Samarbejdsprisen 2010 var bl.a.: AKAFA vandt Samarbejdsprisen 2010. Her ses de stolte modtagere (t.v.) Kim Andersen og mejerichef Niels Kjærsgaard, hhv. næstformand og formand for SU. Derefter SALA-LO Samarbejdsnævnets næstformand Einar K. Holst, LO, og nævnets formand og adm. direktør i SALA, Nils Juhl Andreasen, der overrakte diplomet.

Virksomhedens SU-medlemmer, repræsentanter fra SALA og LO samt indbudte gæster deltog, da AKAFA den 18. februar blev tildelt prisen ”Årets virksomhed på samarbejdsfronten - 2010”. Bag Samarbejdsprisen står SALA-LO Samarbejdsnævn.

det vigtig, at medarbejderne er så velinformerede om deres arbejdsplads, at de til enhver tid kan korrigere eventuel ”sladder ude i byen”. Hertil bruger AKAFA bl.a. digitale informationstavler i alle afdelinger samt her-og-nu problemløsninger i Samarbejdsudvalget. Desuden har ledelsen fuld tillid til, at medarbejderne selv kan løse arbejdsopgaverne. Disse faktorer er med til at skabe den særlige AKAFA-ånd, som giver alle ansatte netop den indstilling, at AKAFA er min/vores arbejdsplads, understregede Niels Kjærsgaard.

For syvende gang Bag Samarbejdsprisen står Samarbejdsnævnet under SALA-LO med repræsentanter for både arbejdsgivere og fagforeninger på området.

NR. 5

Det er syvende år i træk, at Samarbejdsnævnet med Samarbejdsprisen påskønner indsatsen på samarbejdsområdet. Konkurrencen henvendte sig til alle virksomheder inden for SALA-LO-området, der i løbet af 2010 havde sat aktiviteter i gang med fokus på bl.a. information, personalepolitik, trivsel, mobning, integration og mangfoldighed, medarbejderinddragelse, visioner og strategiudvikling, opbygning af innovationskompetencer m.v. Blandt tidligere vindere af SALALO Samarbejdsprisen er bl.a. HOCO, Christiansfeld Mejericenter, Holstebro Flødeost samt Birkum i 2009 og i 2010 AKAFA.  ■

• Virksomhedens evne til at tackle store udfordringer som Muhammedkriser, Melaminskandale og finanskrisen, som har medført forandringer og tilpasninger for både medarbejdere og ledelse. Dette til trods er virksomhedens tonnage steget og omkostningerne faldet. • Det tætte og frugtbare samarbejde i Samarbejdsudvalget har medvirket til, at AKAFA er kommet godt igennem kriserne. Ved produktionsnedgangen i 2009 foranledigede tillidsrepræsentanterne i samarbejde med ledelsen bl.a. at starte et afklaringskursus med mulighed for efteruddannelse. Desuden har medarbejderne udvist stor fleksibilitet og forståelse under de nødvendige omrokeringer for at klare kriserne. • Denne krisehåndtering har medvirket til at gøre AKAFA til en effektiv og konkurrencedygtig fabrik, så fx detailpakningen ikke er blevet outsourcet. • Virksomhedens SU har også udmærket sig på en række andre områder, bl.a. ved at indføre en sundhedspolitik med tjek af den fysiske sundhed og her i 2011 øget fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Der er nedskrevet en procedure omkring afskedigelser, og der er indført en seniorpolitik. Desuden er der i forbindelse med årets forretningsplan og investeringsansøger indført ide-workshops for medarbejderne for at få nye ideer frem. • Fraværsprocenten på AKAFA for 2010 var nede på 2,31%. • På den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse landede AKAFA på indeks 73, hvilket ligger over Arlas totale indeks på 71. MÆLKERITIDENDE 2011 7


ÅF - Til mejeriernes tjeneste! ÅF er et af verdens største ingeniør- og konsulenthuse for totalprojekteringer til bl.a. fødevareindustrien, og koncernen kører sig nu i stilling over for danske mejerier. En af spyd­spidserne, der skal gøre mejerierne opmærksomme på ÅF’s mange kompetencer, er mejeriingeniør og nyudnævnt gruppeleder, Anna Ljunggren. Hun fortæller her sammen med Anders Bennermark, direktør for ÅF i Danmark om koncernens mangeårige erfaringer med mejeriprojekter i bl.a. Sverige, Norge og Finland.   Af Anna Marie Thøgersen  

Mejerier i Norden Et af ÅF’s forretningsområder er ”Food & Pharma”, som bl.a. har stor ekspertise inden for totalprojektering af mejerier. - En del svenske Arla-mejerier har gennem årtier været kunder hos ÅF, og denne relation er etableret længe før den dansk-svenske Arla-fusion. Vi har udført større og mindre opgaver for disse Arla-kunder og øvrige svenske mejerivirksomheder samt adskillige mejerier under norske Tine og finske Valio foruden mange baltiske mejerier. Vi har altså mange års erfaringer med alle tænkelige former for konsulent- og ingeniørprojekter til mejerierne, som vi nu i større grad vil tilbyde på det danske marked. Det fortæller Anders Bennermark, der er øverste chef for den danske del af ÅF med kontorer i Herlev og Kalundborg samt i Randers, som er godt placeret i forhold til de jyske mejerier. - Vi har dog etableret de første gode kontakter til danske mejerier over hele landet, og vi har bl.a. udført projekter på Arla mejerierne i Brabrand og Slagelse, oplyser Anders Bennermark.

ÅF Food & Pharma ÅF’s medarbejdere i Food & Pharma er specialister med stort kendskab til

8

MÆLKERITIDENDE 2011

levnedsmiddel- og medicinalindustriens fremstillingsprocesser, udstyr og styring med fokus på sikkerhed, kvalitet og sporbarhed, der opfylder de meget høje regulatoriske krav i brancherne. Food & Pharma Gruppens opgaver er opdelt i to hovedområder: • Projektering hvor gruppen tager totalansvar for udvikling, fremstilling og idriftsættelse af kundens udstyr. • Konsulentopgaver hvor ÅF-specialisterne rådgiver/styrer projekter efter kundens ønske.

ÅF er helt uafhængig og kan derfor frit skræddersy løsninger, så de passer til kundens ønsker. Food & Pharma Gruppen omsætter på globalt plan for flere hundrede millioner kroner årligt.

Hjordnära i Hjo - Et rigtigt godt og konkret eksempel på ÅF’s brede kompetencer er vores totalentreprise på det svenske økologiske mejeri Hjordnära i Hjo, fortæller mejeriingeniør Anna Ljunggren. Hun er projektingeniør og leder af

Mejeriingeniør Anna Ljunggren, der er projektingeniør og gruppeleder, har bl.a. deltaget i den totale projektering af det svenske økologiske Hjordnära Mejeri i Hjo. Anders Brennermark, direktør for ÅF’s danske selskab.

NR. 5


ÅF’s danske Food & Pharma Gruppe og var selv med i ÅF-gruppen bag projektet Hjordnära. Anna Ljunggren fortæller: - Hjordnära Mejeri i Hjo ved Vättern søen var et totalprojekt, som omfattede levering af det komplette procesudstyr inklusiv styring. Derudover havde vi ledelsesansvaret for udvidelsen af den eksisterende bygning - samt for alle utilities. ÅF havde dermed ansvaret for alt fra forstudie til projektering, indkøb, installation, styring, opstart og dokumentation. I sidste fase bistod vi også med at uddanne de ansatte i brugen af det nye udstyr. - Det var et fantastisk projekt at være med i, understreger Anna Ljunggren og fortsætter: - Fra det første ÅF-forslag lå på bordet, og frem til mejeriet stod klar til at modtage de daglige 20.000 liter økologisk mælk den 2. september 2009, gik der kun knap 10 måneder!

Bryggerier, ingredienser mv. Blandt ÅF Food & Pharmas største fødevarekunder finder vi imidlertid bryggerierne, heriblandt de nordiske Harboe, Åbro og Spendrups - samt ingrediensvirksomheder som Chr. Hansen og Novozymes. ÅF har bl.a. udført flere opgaver for Chr. Hansen, hvoraf et pågår lige nu, nemlig et anlæg til virksomhedens fremstilling af naturlige farver til mejeriprodukter og øvrige fødevarer. - Men et nyt

ÅF har været projektmager på det nye økologiske Hjordnära Mejeri i Hjo, som producerer en række mælke- og yoghurtprodukter primært til det regionale svenske marked ved Vättern søen.

og endnu større projekt for Chr. Hansen ligger på tegnebordet, og mere vil jeg ikke afsløre, understreger Anders Bennermark.

Om ÅF ÅF Gruppen er blandt verdens ledende inden for ingeniør- og konsulentvirksomhed. Koncernen har fire kompetenceområder: Teknologi, Infrastruktur, Energi og Industri. Under Industri finder vi fire undergrupper: Proces, Automation, Mekanik og Tekniske beregninger. Food & Pharma Gruppen, der er placeret i forretningsområdet Proces, har medarbejdere fordelt på fire afdelinger i Malmø, Gøteborg, Oslo og Herlev. Gruppens ansatte er specialister inden for projektledelse, validering, væske- og pulverprocesser m.v.

ÅF er altså et mægtigt globalt industrikonglomerat. Men hvorfor hedder koncernen lige ÅF? Jo, navnet er rundet af de stærke svenske industrielle traditioner og tog sin begyndelse for mere end 100 år siden: ÅF blev grundlagt i Malmø i 1895 under navnet ”Södra Sveriges Ångpanneförening” (Ångpanne = dampkedel) med kvalitetssikring af datidens mange dampkedler som selskabets arbejdsområde. I 1964 fusionerede firmaet med et lignende selskab og blev landsdækkende under navnet Ångpanneförening (ÅF). Gennem de seneste årtier har ÅF AB skiftevis opkøbt, frasolgt og igen opkøbt en række virksomheder med ekspertise inden for blandt andet projektering, industri/procesteknik, ingeniørrådgivning, IT, el-teknik, energi, fjernvarme, vandkraft, miljø mv. ÅF har i dag base i Europa med 70 kontorer og kunder i 20 lande verden over. Koncernen har ca. 4.500 medarbejdere og havde i 2009 en omsætning på 4,7 mia. svenske kroner.  ■

På Hjordnära fremstilles økologiske mejeriprodukter på basis af 20.000 liter mælk dagligt. ÅF har forestået alt vedrørende projektering af mejeriet; fra forstudie til projektering, indkøb, installation, styring og opstart af anlægget samt dokumentation og efterfølgende uddannelse af de ansatte.

NR. 5

MÆLKERITIDENDE 2011

9


Dairy Forums

studietur til Tyskland og Schweiz Hvert andet år arrangerer interesseforeningen Dairy Forum en studietur for foreningens medlemmer, så de får mulighed for at besøge flere udenlandske virksomheder, især mejerier. I dagene 6.13. november 2010 gik turen til det sydlige Tyskland og Schweiz, og 29 af Dairy Forums medlemmer deltog.

Gruppebillede fra Nestlé Research Center i Lausanne, hvor deltagerne blev budt på frokost samt rundvisning og oplæg om bl.a. farvestoffer og human ressources i Nestlé.

  Af studerende Lise Bisgaard Lassen, KU Life  

Kraft Foods og Alpenland Maschinenbau Lørdag aften drog bussen med de forventningsfulde studerende mod Tyskland, og allerede søndag morgen var den første destination, München nået. Søndagens program var frit, og nogle udforskede München på gåben, mens andre tog på BMW-museet og byens fodboldstadion. Om aftenen mødtes alle på Münchens gamle kendte beværtningssted, Hofbräuhaus, hvor vi nød tyske specialiteter som Eisbein mit Sauerkraut. Mandagens program bød først på et besøg hos Kraft Foods’ forskningscenter. Virksomheden blev præsenteret, og der var efterfølgende rundvisning. I et af laboratorierne blev der bredt smeltet Milka-chokolade ud på et bord, og det blev forklaret, hvordan fedtkrystallerne i chokolade ændrer sig med temperaturen, og hvorfor temperering af chokolade er vigtig for den færdige plade chokolade.

10

MÆLKERITIDENDE 2011

Kraft Foods bød på traditionel tysk frokost, Leberkäs og Pretzl, og derefter gik turen mod maskinvirksomheden Alpenland Maschinenbau. Først var der en grundig præsentation af virksomheden, som bl.a. fremstiller maskiner og procesteknologi til mejeribranchen. På virksomheden var de stolte af deres skæremaskine, som kan scanne oste og tjekke for huller inde i osten. Derved blev den nøjagtige vægt på ostene udmålt, så præcis den samme mængde ost kom i alle pakker. Efter snacks og snak med virksomhedens personale gik turen hjem til München igen.

på bryggeriets øl, som efter sigende skulle være ”so himmelsch wie seine Name”, blev det også til. Derefter gik turen videre med besøg på ALPAVIT Käserei Champignon. Grundet hygiejneregler kunne vi ikke komme ind i selve osteriet, men en rundvisning på virksomheden og gennemgang af produktionen af diverse pulvere blev det til. Efter at have set imponerende meget rustfrit stål og kæmpe tørretårne, var det tid til snacks og videre tur mod næste overnatningssted i Zürich.

Engelbräu og Alpavit Käserei

Onsdag begyndte med et besøg på Emmi Käse, som fremstiller den traditionelle Raclette-ost, der bruges til retten af samme navn. Besøget bød på mejerisnacks, et oplæg om virksomheden og en spændende rundvisning i produktionen - helt fra syrning af mælken til lagring af de store 100

Tirsdag morgen fortsatte vi sydpå mod Schweiz. På vejen besøgte vi bryggeriet Engelbräu, som lå billedskønt i Alperne. Vi fik en gennemgang af produktionen kombineret med en rundvisning. En smagsprøve

Emmi Käse og Schloss Teufen

NR. 5


Om Dairy Forum Dairy Forum er en interesseforening under de Fødevare- og Ernæringsstuderendes Forening på Det Biovidenskabelige Fakultet, LIFE, Københavns Universitet. Dairy Forum er en forening for mejeriinteresserede studerende. Mange af foreningens medlemmer læser på mejerioverbygningen, eller også er det planen at gå mejerivejen. Endelig er der mange, der bare godt kan lide mejeriprodukter.

kg oste. Emmi Käserei havde imponerende meget lagerplads, så derfor fungerede de også som lagringssted for oste fra andre mejerier. Efter endt besøg drog bussen mod vingården Schloss Teufen, hvor en lille rundvisning på området med vinstokke og en rundvisning i produktionen ventede. Besøget sluttede med et dejligt glas af gårdens vin sammen med ost og pølse. Turen gik derefter til Zürich, hvor der var tid til se lidt af byen.

Estavayer Lait og Nestlé Research Tidligt torsdag morgen gik turen mod Lausanne. På vejen blev det til et besøg på det store mejeri Estavayer Lait, som fremstiller en lang række forskellige yoghurter, desserter, hytteost med diverse krydderier, sovse og meget mere. Estavayer Lait har ikke altid været et mejeri, faktisk startede det som en konservesfabrik. På rundvisningen i dele af produktionen kom vi bl.a. forbi en maskine, der påfyldte peberrodscreme på tuber, så mejeriets produktion var særdeles al-

sidig. Igennem mejeriets område gik en togbane, og de havde da også deres egen perron, hvorfra tog kunne køre varer til videre distribution. Tidligt om eftermiddagen lå den næste aftale hos Nestlé Research Center i Lausanne. I et af deres fine konferencelokaler bød virksomheden på frokost, kaffe og oplæg om bl.a. farvestoffer og human ressources i Nestlé. Sammen med en lille rundvisning med udsyn til et pilotanlæg, gav oplæggene os en fin fornemmelse af virksomhedens brede forskningsområde inden for ernæring- og fødevarevidenskab. Efter Nestlé stod den på indkvartering i Lausanne, og på restaurant om aftenen fik mange af os smagt den traditionelle fondue - med ost eller olie.

La Maison de Gruyère Turens sidste besøg gik til La Maison de Gruyère, som ligger i bjergene. Det var et kombineret mejeri og besøgscenter, hvor man gennem ruder kunne se ned i produktionen med flotte store ostekar og mange andre fine maskiner, hvor Gruyère-ostene

blev skabt. Der blev både forpresset oste og skåret oste, så der var nok at se på, mens der også var smagsprøver. Besøget sluttede med et kort oplæg fra en mejerist, som gennemgik produktionen. Gruyère er lavet på råmælk, så det var spændende at se en produktionsgang uden det sædvanlige pasteuriseringstrin. En studerende satte hurtigt spørgsmålstegn ved Gruyères sikkerhed, men grundet den lave vandaktivitet og det høje saltindhold kunne ostens sikkerhed alligevel godt garanteres. Efter endt besøg og noget godt Gruyère i bagagen gik turen mod Danmark. Vi havde en spændende, sjov og lærerig tur, fyldt med mange indtryk!

Tak til sponsorer Dairy Forums studietursarrangørgruppe vil gerne sende en stor tak for den økonomiske støtte - til Institut for Fødevarevidenskab (LIFE, KU), Johannes Kyeds Fond, Mejeribrugets ForskningsFond, Dansk Oste- og Smørforening, Chr. Hansen, Palsgaard, Danisco og Dansk Mejeriingeniør Forening. Uden deres økonomiske støtte havde turen ikke været mulig. Der skal samtidig lyde en stor tak til Esbjerg Mejeri og Leaf Danmark for god forplejning på den lange bustur i form af kakaomælk og slik.  ■

Studieturen gik bl.a. til den schweiziske virksomhed La Maison de Gruyère, der fremstiller Gruyère-ostene af råmælk og i åbne ostekar.

De klædelige cheese-head-hats blev båret ved alle mejeribesøg!

NR. 5

MÆLKERITIDENDE 2011

11


Kort fortalt  HUSK Studieturen den 4.-7. maj

Mejerifaglig studietur til Nordtyskland og Holland 4.- 7. maj 2011

Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening udbyder i samarbejde med Danmarks Mejeritekniske Selskab en mejerifaglig studietur fra den 4.-7. maj 2011. Turen går ned gennem Sønderjylland til Nordtyskland og Holland samt retur. Afrejse bliver fra Århus onsdag den 4. maj om morgenen med opsamlig et par steder ned gennem Jylland. Hjemkomst bliver lørdag den 7. maj midt på eftermiddagen. Den mejerifaglige studietur byder på virksomhedsbesøg hos Naturmælk, Nordmilch, Arla Foods Nijkerk, CSK, Tetra Pak Tebel, Humana samt Chr. Hansen. Program for studieturen findes i Mælkeritidende nr. 3, men kan også hentes på Mælkeritidendes hjemmeside www.maelkeritidende.dk - klik på banner for ”Mejerifaglig studietur”. Sidste frist for tilmelding er den 14. marts!

Arla øgede væksten Arla Foods’ omsætning blev i 2010 på 49 mia. kroner, hvilket er næsten tre mia. kroner mere end i 2009. Årets resultat blev 1,268 mia. kroner mod 971 mio. kroner i 2009. Arlas mål om et årsresultat på 2,5% af omsætningen er dermed lykkedes. Arlas bestyrelse foreslår en efterbetaling på 9,2 øre til andelshaverne. For hvert kg mælk Arlas godt 7.100 danske og svenske andelshaverne leverede, tjente Arla 38 øre mere i 2010 end i 2009. I alt var den såkaldte Arla-indtjening 252 øre pr. kg mælk i 2010 mod 214 øre pr. kg mælk i 2009. - Resultatet viser, at vi er kommet igen efter den økonomiske krise, og at vi har styr på vores omkostninger, udtaler adm. direktør Peder Tuborgh. Globalt set er der et øget kendskab til brandet Arla® og koncernens budskab Tættere på Naturen™. Mærket Castello® oplevede i 2010 en vækst på 6%, og Lurpak® salget steg med 14%, mens Arlas ingrediensforretning voksede med hele 23%. (Foto: Arla Foods).

12

MÆLKERITIDENDE 2011

Arla lukker Hirtshals Arla lukker Hirtshals Mejeri, som gennem de seneste to år har mistet halvdelen af salget. Som konsekvens af det drastisk faldende salg har Arlas bestyrelse besluttet at lukke mejeriet. - Vi er kede af den her beslutning, men det er desværre nødvendigt. Faktum er, at færre og færre forbrugere vælger produkter fra Hirtshals Mejeri, og nu er salget faldet til så lavt et niveau, at mejeriet ganske enkelt ikke kan løbe rundt længere. Det udtaler Ole E. Hansen, der er ansvarlig for driften af de mejerier i Arla, der fremstiller produkter til det danske marked. Lukningen kommer til at berøre mejeriets 15 medarbejdere, og Arla vil nu undersøge mulighederne for ansættelse på andre Arla-mejerier. Sidste produktionsdag på Hirtshals Mejeri bliver fredag den 15. april 2011. (Foto: Arla Foods).

Bornholm øgede omsætningen Bornholms Andelsmejeri øgede i 2010 omsætningen til 246 mio. kroner mod 216 mio. kroner i 2009. Årets resultat blev på godt 6 mio. kroner, og det betegnes som tilfredsstillende set i forhold til markedssituationen. Bornholms Andelsmejeri, der i 2010 indvejede 47 mio. kg mælk fra de 46 leverandører, har 63 medarbejdere. (Foto: Bornholms Andelsmejeri).

NR. 5


Group MAnAGEr, frEsh fErMEnTEd produCTs Aarhus, Denmark Will you help us in keeping the position as a leading supplier for the dairy industry by managing our fresh fermented application group?

For further information please contact senior director

We are looking for an experienced fresh fermented application Group Manager to be based in our Innovation Centre in Aarhus. The group is part of our global application & technical service organisation. The main scope of this group is to deliver an outstanding technical support to our customers as well as to our sales and product development organization.

We would like to have your job application at the latest Thursday 31 March 2011.

Torben Wiborg Jensen at +45 89 43 54 44.

Please apply for the position through our homepage www.danisco.com/careers

You will be responsible for managing 12 technologists and application specialists. The main task of your group is to support customer projects, e.g. new formulation development either in our own pilot plant or directly on our customer’s production lines. The group is heavily involved in the development of new products, responsible for developing sales tools and training session for customers and own organisation.

Your main responsibilities will be:

• prioritising technical support and projects • recruiting as well as developing competencies inside the group, such as ensuring excellent technical level as well as customer centric understanding • ensuring optimal pipeline of sales tool development as well as taking actively part of ensuring an optimal product development pipeline

• planning strategy and budget

You are holding a Master’s degree in dairy science/food technology or similar and have minimum 3 years of managerial experience.You have minimum 3 years of technical experience from the dairy industry or from the dairy ingredients business.You are a strong motivator for your team. You grow your competences and your impact by sharing knowledge and have throughout your professional career been building and maintaining an international network. Your colleagues and our customers see you as an inspiring discussion partner. You are fluent in English. Travel activity is expected to be around 30 days a year.


Kort fortalt  UK undgår mega-malkefabrik

Flot fremgang hos GEA

Landsbyen Lincolnshire skulle have huset Englands første mega-malkefabrik med knap 4.000 køer, men nu har firmaet bag planerne, Nocton Dairies opgivet. Modstanden fra blandt andre WSPA (World Society for the Protection of Animals) blev for stor. WSPA i England har med kampagnen ”Not in my Cuppa” (”Ikke i min kop te, tak”) arbejdet for at få stoppet planerne om den nye form for malkefabrik i England. De såkaldte bur-køer opdrættes til at kunne give mest mulig mælk, og undersøgelser fra USA viser, at de bliver malket nonstop og dør tidligt på grund af infektioner. De kommer ikke på græs, og deres yvere er fyldt med betændte mælkeknuder.

GEA Process Engineering havde i 2010 en omsætning på 9,569 mia. kr., hvilket svarer til en vækst på 13% sammenlignet med 2009. - Det er i høj grad den vækst, vi oplever i Asien, der trækker os frem, og det er en stigende grad af vores ordreindgang, der kommer fra Asien, udtaler adm. direktør Anders Wilhjelm til dagbladet Børsen. GEA Process Engineering kom ud af 2010 med et EBIT på 790 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 20 %. Ordreindgangen blev på 10,5 mia. kr. svarende til en stigning på 23%.

Fremgang for TINE

Afskedsreception

Underdirektør Jørgen Maltha Rasmussen går på pension med udgangen af marts 2011. I den anledning vil det glæde Mejeribrugets Arbejdsgiverforening at se samarbejdsparter, venner og bekendte til reception

Onsdag den 30. marts 2011 kl. 13.00 - 15.00 i SALA/MA Axelborg, Axeltorv 3, København V.

14

MÆLKERITIDENDE 2011

Den norske mejerigigant TINE havde en solid resultatudvikling i 2010 med en omsætning på 18,9 mia. norske kroner og et resultat på 910 mio. norske kroner. Omsætningsvæksten var på 2,5%. TINE forbedrede sin markedsposition i 2010, på trods af at den norske dagligvarehandel har lanceret mejeriprodukter under egne mærker. Mejerikoncernen har styrket salget af mærkevarer som Norvegia og Jarlsberg, oplyser TINEs adm. direktør Hanne Refsholt. Også TINEs nye YT-serie fra 2010 inden for helsedrikke og mad er blevet vel modtaget af de norske forbrugere og detailhandlen. YT-serien er blevet et populært produkt blandt idrætsudøvere, og salget af disse produkter beløb sig i 2010 til 130 mio. norske kroner. (Foto: TINE).

Norrmejerier udvider i Burträsk Det nordligst beliggende mejeriselskab i Sverige, Norrmejerier vil udbygge sit anlæg i Burträsk for 154 mio. svenske kroner. Med udvidelsen, der skal stå færdig i 2014, kan Norrmejerier øge produktionen af selskabets efterspurgte Västerbottensost. Norrmejeriers adm. direktør Bo Rasmussen glæder sig over, at denne osteproduktion dermed næsten kan fordobles. Udvidelsen af Burträsk er den største enkeltstående investering hos Norrmejerier nogensinde. Norrmejerier, der har en årlig indvejning på knap 200 mio. kg mælk, driver tre mejerianlæg i Umeå, Luleå og Burträsk. (Foto: Norrmejerier).

NR. 5


Ja til tysk fusion Andelshaverne i Hansa-Milch og Arla Foods har stemt ja til fusionen af de to selskaber, og den vil få effekt pr. 1. januar 2011, såfremt den godkendes af de europæiske konkurrencemyndigheder.   I Arla blev fusionen godkendt med et flertal på 100%, mens Hansa-Milch mønstrede 96% for fusionen. Arlas bestyrelsesformand, Ove Møberg er tilfreds med den tydelige opbakning til fusionen og til Arlas strategi. - Det åbner nogle helt nye muligheder for os, fordi vi fremover kan tilbyde de tyske kunder og forbrugere et bredere sortiment af produkter. - Med denne beslutning lægger vi fundamentet for fremtidig succes og vækst, og det styrker vores markedsposition på det tyske marked, udtaler bestyrelsesformand i HansaMilch, Uwe Krause. Hansa-Milch er et af de større regionale mejerier i Tyskland, og mejeriet producerer hovedsageligt friskvarer som drikkemælk, fløde, yoghurt og crème fraiche - under eget varemærke Hansano® og under private labels. Det er Arlas mål at blive et af Tysklands tre førende mejerier. - En fusion med Hansa-Milch vil betyde, at Arla kan supplere sit nuværende salg af ost med friskvarer, udtaler adm. direktør i Arla Foods, Peder Tuborgh. Den tyske forretning vil blive en del af Arla Foods Consumer International, og afregningen til Hansa-Milch eG vil ske i Euro. Hansa-Milch, der har godt 1.000 andelshavere og en årlig mælkemængde på 691 mio. kg mælk, omsatte i 2009 for godt 2 mia. kroner. (Foto: Arla Foods).

Tocifret millionordre til FH Scandinox A/S Den jyske virksomhed FH Scandinox A/S har fået en tocifret millionordre fra den irske mejeri- og ingrediensgigant Kerry Foods Ltd., som har bedt den danske virksomhed projektere et komplet mix-rekombineringsanlæg til iscreme. Leverancen er en totalløsning - lige fra detailprojektering på 3D AutoCad til leverance af alle komponenter samt installation og indkøring. Anlægget skal installeres på et af Kerry Food`s mejerier i Irland. FH Scandinox`s salgschef Torben From glæder sig over ordren: - I skarp konkurrence med de ”store drenge” på markedet formåede vi ved hjælp af et solidt forarbejde at få Kerry Foods til at placere ordren hos os. Med flid og stor ihærdighed samt teknisk formåen i vores engineeringafdeling lykkedes det heldigvis til sidst. Alt blev optegnet i 3D i selve salgsfasen, og dét gjorde udfaldet.

NR. 5

Store underskud hos mælkeproducenter Trods en rimelig mælkepris og lav rente, så får den gennemsnitlige mælkeproducent underskud i 2010-regnskabet. Årsagen er blandt andet for stor gæld og valutaspekulation, viser foreløbige analyser af godt 200 regnskaber fra mælkeproducenter foretaget af landbrugets egne økonomer. De godt 200 bedrifter havde et gennemsnitligt driftsresultat på minus 200.000 kr. Den bedste tredjedel af bedrifterne har haft et driftsoverskud på 800.000 kr. i 2010, men også dette resultat skabes stort set kun i kraft af EU-støtten. Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af tal fra den årlige kvægkongres, der blev afholdt i Herning i begyndelsen af marts måned.

Arinco vil udvide produktionen Arinco er klar til at udvide produktionen på baggrund af Kinas stigende efterspørgsel på modermælkserstatninger. Arinco producerer årligt 80.000 tons mælkepulvere, heraf er de 20.000 tons modermælkserstatning. - Det er naturligvis ikke kun Arla, der har fået øjnene op for den store vækst, der er i Østen, og konkurrencen er benhård. Det er derfor vigtigt at kunne dokumentere, at de børn, der får mælkepulveret fra netop Arinco har det godt, fortæller Arincos chef Mogens Bøgh Pedersen til Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Fransk mejeristuderende

søger studieplads Ung fransk mejeristuderende fra ENILBIO Mejeriskolen i Poligny søger studieplads 1½ måned på et mejeri i Skandinavien: • Jeg har ingen lønkrav under ophold • Jeg beder om evt. hjælp til indkvartering (men ikke et krav) • Jeg er teknisk student indenfor mejerisektoren • Jeg behersker fransk, engelsk og tysk • Jeg har god praktisk erfaring fra et osteri og kan hjælpe med overalt på mejeriet • Tidsramme fra 1. juni til 15. august 2011. Jeg vil kunne være med til at arrangere et lignende ophold for en skandinavisk mejeristuderende her i Frankrig. Jeg kan kontaktes direkte, og jeg fremsender gerne mit CV med yderligere data. Med venlig hilsen Bastien Cannelle Tlf: +033 3 84 52 45 74 / +33 6 62 52 84 38 Mail: bastien.cannelle@enilbiopoligny.fr Yderligere oplysninger kan evt. indhentes hos Troels C. Varming. Tlf. 33 11 01 00 - mail@troelscvarming.dk

MÆLKERITIDENDE 2011

15


Kort fortalt  Overenskomstforhandlinger udskudt Fødevareforbundet NNF, 3F og Serviceforbundet/Danske Mejeristers Fagforening kan ikke blive enige med Mejeribrugets Arbejdsgiverforening om en ny overenskomst. Forhandlingen er indstillet på grund af manglende enighed om arbejdsvilkår og aflønning på chaufførområdet. En ny forhandlingsrunde gik i gang den 4. marts.

Kerry interesse for Danisco Den irske ingredienskoncern Kerry Group er interesseret i at overtage dele af Danisco, hvis salget til amerikanske Dupont falder på plads, skriver dagbladet Børsen. Interessen går specifikt på Daniscos kulturer og fødevareingredienser, som ligger inden for for Kerry Groups fokusområde. (Foto: Danisco).

Skånemejerier sænker mælkeprisen Skånemejerier sænker afregningsprisen til sine leverandører med 20 svenske øre gældende pr. 1. februar i år, skriver atl.nu. Prisnedsættelsen begrundes med en kraftigt øget mælkeindvejning hos det svenske mejeriselskab. Skånemejerier forventer dog at holde budgettet for 2011 med en anslået samlet afregningspris i 2011 på 3,54 svenske kroner pr kg konventionel mælk og 4,89 svenske kroner for den økologiske mælk. Også den langsigtede strategi om at kunne udbetale ca. 4 svenske kroner pr. kg konventionel mælk inden år 2014 ligger fast. (Foto: Skånemejerier).

Mælkepris på 3 kroner Markedsanalytiker Palle Jacobsen fra Agrocom, forudser en mælkepris på 3 kroner til de danske mælkeproducenter i løbet af det kommende år. Analytikeren forventer, at markedet begynder at stige i 2. og 3. kvartal og derefter vil toppe i løbet af det efterfølgende halve år. (Foto: Colourbox).

16

MÆLKERITIDENDE 2011

Handlen med økovarer stiger Den internationale handel med økologiske produkter steg med 5% forrige år og kom dermed op på godt 40 milliarder Euro i 2009. Ifølge Organic Monitor er det især forbrugerne i Europa og Nordamerika, der efterspørger de økologiske varer, og alene i Europa var det økologiske salg på 18 mia. euro. De største økolande er Tyskland med 5,8 mia. euro, dernæst Frankrig med 3 mia. euro og Storbritannien med 2,1 mia. euro. Tyskland og Frankrig er netop de to lande, hvortil danske mejerier afsætter mange økologiske produkter. - I begge lande har Danmark et godt ry med stor troværdighed for de økologiske fødevarer. Der er således gode muligheder for at udvikle eksporten til begge lande, udtaler Mejeriforeningens direktør, Michael Stevns. I 2009 udgjorde detailsalget af økologiske fødevarer 4,9 mia. kr. i Danmark, og dette tal forventes at være vokset til omkring 5,4 mia. kr. i 2010. (Foto: Thise).  ■

NR. 5


Personalia  50 år

85 år

Fabrikschef Alan Madsen, Tulip Food, Svenstrup fylder den 15. marts 50 år.

Preben Tornhøj, Odense NØ fylder den 17. marts 85 år.

25 års jubilæum

60 år Mejeriingeniør Jesper Jakobsen, Schulstad Brød A/S, Hvidovre fylder den 23. marts 60 år.

Forvalter Jens Frederiksen, Arla Foods Holstebro Mejeri kan den 22. marts fejre 25 års jubilæum.

Forvalter Jens Christian Jensen, Arla Foods Troldhede Mejeri fylder den 26. marts 60 år.

70 år Fhv. fabriksdirektør, mejeriingeniør Erik Mølgaard Jensen, Christiansfeld fylder den 26. marts 70 år.

70 år Fhv. mejerichef Ivar Madsen, Holsted fylder den 27. marts 70 år.

Bjarke Bak Christensen er ansat som institutleder ved Institut for Fødevarevidenskab, LIFE, pr. 1. marts 2011. Bjarke Bak Christensen kommer fra en stilling som forskningschef i DTU, Fødevareinstituttet, Afdeling for Mikrobiologi og Risikovurdering. Bjarke Bak Christensen (45 år) er uddannet civilingeniør. Han har efter sine ph.d.-studier arbejdet 16 år som forsker på DTU og har siden 2004 været leder for større forskningsgrupper. Han har stor erfaring med såvel personaleledelse som strategisk ledelse og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder. Institut for Fødevarevidenskab holder reception i forbindelse med Bjarke Bak Christensens tiltrædelse 31. marts 2011 kl. 14, Rolighedsvej 30, 1958 Frederiksberg C i lokale A510, 5. sal.

Ny regionschef i Vest

Mejeristhuset Højsæson 2011 Ugerne 26 og 34 er stadig ledige og kan nu bookes af alle medlemmer! Ledige perioder i lavsæson 2011: 20. februar - 17. marts 5. - 9. juni 20. marts - 14. april 18. - 25. september 28. april - 5. maj 29. september - 2. oktober 8. - 12. maj 9. - 16. oktober 15. - 19. maj 23. - 27. oktober 29. maj - 2. juni 30. oktober - 31. december

Regionschef Christian Møller, der har været regionschef for Arla Region Øst og Region Vest, har valgt at gå på pension den 1. maj. Hans afløser for Region Vest bliver Poul Pettersson fra Hoco, der allerede tiltrådte den 1. marts, og derfor kan deltage i en del af forårets kredsmøder sammen med Christian Møller. Nuværende regionschef i Arla Region Nord, Jørgen Friis Pedersen bliver også regionschef for Region Øst, når Christian Møller fratræder den 1. maj.

Ny koncerndirektør hos Chr. Hansen Chr. Hansen A/S får ny koncerndirektør for Color & Blends Divisionen, Carsten Bennike, 46, der tidligere har været koncerndirektør med ansvar for Supply Chain i Hempel. Chr. Hansens direktion består herefter af Lars Frederiksen, Henning Jakobsen (indtil 30. september), Knud Vindfeldt, Henrik Dalbøge, Carsten Hellmann og Carsten Bennike.  ■

Hjælpefondens bestyrelse

NR. 5

MÆLKERITIDENDE 2011

17

Bjarke Bak Christensen

Ny institutleder på IFV

60 år


Mælkeritidende I/S Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

 Leverandøroversigt  ❚ Automation  ❚ ❚ ❚

❚ Køleanlæg  ❚ ❚ ❚

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com Vestjyllands Mejeristforening PU-chef Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: michael.jensen@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes Arbejdsløshedskasse AAKs hovedkontor Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

18

MÆLKERITIDENDE 2011

Au2mate A/S Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

❚ Maskiner og udstyr  ❚ ❚ ❚

❚ Emballage  ❚ ❚ ❚

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com Stampen Træemballage A/S Anne Juels Vej 10 Flauenskjold 9330 Dronninglund Tlf. + 45 98 86 15 11 Fax +45 98 86 11 40 www.stampen.dk Tetra Pak Sverige AB Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk PTI A/S Vennelystvej 2 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk Randers Rustfri Stålindustri 2010 A/S Bogensevej 40 8940 Randers SV Tlf.: 86 42 56 88 rrs@rrs.dk www.rrs.dk Salicath ApS Rue 5A DK-5900 Rudkøbing Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk SPX Flow Technology APV A/S BDS Technology A/S SPX Flow Technology Copenhagen www.spxft.com www.apv.com www.spx.com Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com


Møder og udstillinger ❚ Membranfiltrering  ❚ ❚ ❚

❚ Pumper  ❚ ❚ ❚

❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 17. marts 2011 Mejeriforskningens Dag Hotel Legoland

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Projektering og anlæg  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Smørteknologi  ❚ ❚ ❚

SPX Flow Technology APV A/S BDS Technology A/S SPX Flow Tecnology Copenhagen www.spxft.com www.apv.com www.spx.com

❚ Totalleverandør  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

1. april 2011 Åbning af permanent mejeriudstilling Gl. Estrup, Auning 28. april 2011 AP Pension Generalforsamling Hotel SAS Radison, København Den 26. maj 2011 Mejeriteknisk Selskab Fedt i mejeriprodukter Koldkærgaard 31. maj 2011 2. Kredsudstilling Arla Kruså 9. juni 2011 Dalum Lærlinge Elevmøde og jubilæum Kold College 24. august 2011 Dansk Mejeriingeniør Forening Generalforsamling 1. oktober 2011 Foreningen af mejeriledere og funktionærer 122. Delegeretmøde Hotel Scandic, Vejle

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

Bannerannoncering af ledige stillinger På www.maelkeritidende.dk er det nu muligt at indrykke banner­ annoncer for ledige stillinger, hvor ansøgere kan klikke sig videre til den ansøgende virksomheds egen hjemmeside. En stillingsbannerannonce på www.maelkeritidende.dk har målene: Bredde: 140 px x højde: 350 px, og prisen er 3.900 kr. for to uger!

8.-9. november 2011 Landsmejeriudstilling MCH Messecenter 2. juni 2012 Foreningen Danmarks Privatmejerier 100 år jubilæum Hindsgavl Slot 13.-15. november 2012 FoodPharmaTech og LMU MCH Messecenter

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ Stillingsannoncer på Jobzonen Mælkeritidende samarbejder med Jobzonen.dk, og igen i 2011 tilbyder vi i tillæg til den trykte annonce i bladet, at annoncen bliver indrykket på www.jobzonen.dk til en favorabel pris på blot 3.300 kr. Prisen indbefatter 28 dages profilering på Jobzonen.dk, elektronisk link til virksomhedens egen hjemmeside/mail, logo, mails til potentielle ansøgere og adgang til CV’er i Jobzonens database.

4.-7. maj 2011 Mejerifaglig studietur Nordtyskland og Holland 12.-18. maj 2011 Interpack Düsseldorf, Tyskland 15.-19. oktober 2011 MÆLKERITIDENDE 2011 19 IDF Topmøde Parma, Italien


Mælk fra får og geder IDF internationale symposium om mælk fra får, geder o. lign. afholdes i dagene 16.-18. maj 2011 i Athen, Grækenland. Mælk fra får og geder IDFs internationale symposium om fåre-, gede- og øvrig ”ikke-ko” mælk er organiseret af Grækenlands Nationale IDF Komite. Komiteens formål med symposiet er at give deltagerne en opdateret viden om produktion, teknologi, kemi, mikrobiologi og ernæring inden for mælketyper fra får, geder o. lign. Arrangementet henvender sig til forskere og mejeriuddannede fagfolk med tilknytning til mejerifremstilling, procesteknologi samt handel og branchefolk i øvrigt.

”ikke-ko” mælk. Blandt foredragene vil der være indlæg om: • Den globale markedssituation • Klima og CO2 problematikken • Den traditionelle græske fåre/gedemælksproduktion • Fodring af malkefår og -geder • Om mælk fra bøfler og kameler • Innovative procesteknologier • Mælketypernes ernæringsværdier • Allergiaspekter.

Indhold på symposiet Den græske IDF komite har indbudt en række forskere og øvrige specialister, der vil fortælle om deres senest erhvervede viden og resultater om

Se mere om program, pris og frist for tilmelding til ”IDF Symposium: Mælk fra får og geder” på www.fil-idf.org

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

IDF Symposium:

MT5-2011  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you