Page 1

Mælkeri tidende Tidsskrift for

mejeriindustrien

TAK TIL ALLE der besøgte os på LMU-09

• Osterianlæg og smøranlæg

• Nyt udstyr

• Gårdmejerier

• Brugt, renoveret udstyr

• Mikrobryggerier

• En kombination af brugt,

• CIP- og pasteur units

renoveret og nyt udstyr

• Yoghurtanlæg

• Service, vedligeholdelse samt

• Flow splits

montage og projektering

Højer Ørbæk A/S  Langemosevænget 3-5  DK-5853 Ørbæk Fax: 65 33 16 68

Tlf.: 65 33 15 66

hoejer@hoejer.com

www.hoejer.com

24

27. november 2009 122. årgang


Landsmejeriudstilling 2009 Tal & Facts Landsmejeriudstillingen blev i år afholdt i Hal K, MCH Herning den 10.-11. november. Danmarksmesterskaberne 2009 i fremstilling af henholdsvis ost, smør og konsum blev vundet af Mammen Drøsbro Mejeri, Arla Holstebro og Arla Slagelse. De danske mejerier havde indsendt 971 forskellige mejeriprodukter, der blev bedømt af godt 100 dommere og udstillet på smukkeste vis af Kittelfolket med god hjælp fra mejeristelever fra Kold og mejeriingeniørstuderende fra KU-LIFE. Godt 40 leverandører til mejeribruget deltog med virksomhedsstande på Landmejeriudstillingen, som blev besøgt af 2.200 fagfolk.

Afsked med messens formand Mælkeritidendes reception dannede rammen om en bevæget afsked med Henning Clausen, Landsmejeriudstillingens formand gennem mere end 27 år. Talerne ved Henning Clausens afskedsreception ses nederst på siden. Fra venstre mod højre; Søren Jensen, formand for FMF, Preben Mogren, Mogren Engineering, Bendt Skov Jensen, Kittelfolket, Klaus Erichsen, MCH Herning og Hans Skjerning, Kold college. De fem talere var ganske enige om den afgående formands mange egenskaber: Positiv, troværdig, jovial, ordholdende, dygtig, præsentabel, klog, giver plads til alle, mejerifaglig stolthed … Yderst til højre ses hovedpersonen, Henning Clausen, der bevæget takkede for de smukke ord.

530

NR. 23

MÆLKERITIDENDE 2009


Mælkeri tidende Tidsskrift for

mejeriindustrien

Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Det gamle Mejeri Landbrugsvej 65 5260 Odense S. Postgiro: 400 5325 Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Birgit Jakobsen. Tlf. tid dagligt kl. 8.00-16.00 (fredag dog 8.00-15.00) Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt eller i form af færdige film og må være redaktionen i hænde senest torsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 24 nr./år i et oplag på 1.700 eksemplarer. Abonnement: Danmark: 1.125- kr./år inkl. moms. Europa: 1.398,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.584‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører og mejeriteknikere i indog udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved forsknings- og forsøgsvirksomheder, levnedsmiddelkontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejerimaskinindustri og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinien og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og sats: Grafisk Data Center a-s, Odense Tryk: Helmer Tryk ApS, ISSN 0024-9645 Medlem af:

Hvor der er vilje - er der vej! Landsmejeriudstillingen 2009 er blevet omtalt som ”den lille udstilling”, hvilket den jo også er sammenlignet med ”den store udstilling”, som løber af stabelen, når der både holdes Landsmejeriudstilling og FoodPharmaTech i hallerne i Herning. Vi skal tilbage til 2004 for at finde den seneste ”lille Landsmejeriudstilling”, og ser vi på antallet af udstillede produkter, antallet af udstillere og antallet af besøgende her i 2009, så er betegnelsen ”den lille udstilling” meget rammende, for 2009 vil ikke på de områder blive husket som rekordernes år. Til gengæld vil årets udstilling blive husket og gå over i mejerihistorien af ganske andre årsager. 2009 vil blive husket for, at Henning Clausen takkede af efter 27 år som formand for Landsmejeriudstillingsudvalget. 27 år på denne post er i sig selv en bedrift, og dertil kan lægges den betydning, Henning som formand har haft, for at Landsmejeriudstillingen eksisterer i sin nuværende form og i samarbejde med FoodPharmaTech. Talerækken ved receptionen i Fortuna bar var overvældende, men det lange og stående bifald fra forsamlingen udtrykte meget mere end mange fine ord. En stor cadeau til Landsmejeriudstillingens ”Grand Old Man”. At Landsmejeriudstillingen holdes i skyggen af finanskrise, lave mælkepriser og pres på mejerier og medarbejdere er også værd at bemærke - for intet havde været nemmere end at svinge sparekniven over Landsmejeriudstillingen i en tid, hvor så meget andet forsvinder, hvis det ikke lige er ”need to have”. Men heldigvis har mejeribrugets beslutningstagere forstået, at Landsmejeriudstillingen er ”need to have” og har stor betydning for branchen, den faglige stolthed og dermed gode, konkurrencedygtige kvalitetsprodukter. Det er umuligt at sætte kroner og øre på værdien af Landsmejeriudstillingen, men når man har været i hal K i to hele dage, er man ikke tvivl om udstillingens betydning for dansk mejeribrug. Tirsdag aften havde jeg den store fornøjelse at deltage ved kittelfolkets middag, hvortil Mejeriforeningens formand Jan Nørgaard var inviteret. Jan Nørgaard holdt en kort tale, hvor han gav udtryk for sin store begejstring over det, han dagen igennem havde oplevet på Landsmejeriudstillingen. Jan Nørgaard havde fornemmet stemningen, kulturen og betydningen blandt udstillingens mange besøgende og deltagere, og udtrykte således: ”Jeg ville ønske, at mange af mine landsmandskollegaer kunne opleve det, jeg har oplevet i dag. Det giver en enorm forståelse for mejeribruget og kulturen i branchen.” Og … bedre kan det nok ikke siges! Anne-Sofi Christiansen

Indhold: Kort nyt fra Mejerikontaktudvalget................................................... 532 Landsmejeriudstillingen 2009......................................................... 534 Landsmejeriudstilling - Præmielister................................................ 536 Rejselystne mejeriingeniørstuderende............................................... 539 Simpel bioinformatik..................................................................... 540 Kort fortalt.................................................................................. 542 Personalia.................................................................................... 545

Møde- og udstillingskalender .......................................... bagsiden Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2009

NR. 24

531


Kort nyt fra Mejerikontaktudvalget­ Mejerikontaktudvalget holdt sit ottende møde den 5. oktober 2009. I det følgende gengives mødets hovedbeslutninger.

Af Kim Tram Sørensen, Landbrug & Fødevarer

Organisatoriske ændringer i mejeribruget Der var enighed om, at Mejerikontaktudvalget - efter etablering af Landbrug & Fødevarer - fortsætter sit arbejdet med hovedvægten på udvikling af mejeriuddannelsernes indhold, herunder det internationale samarbejde, og rekruttering af studerende. På forskningsområdet blev det fra erhvervets side oplyst, at Mejeribrugets Forskningsfond (MFF) holder bestyrelsesmøde den 23. november. Her skal bl.a. diskuteres MFFs fremtidige opgaver og rolle. MFF-bestyrelsens beslutninger vil herefter hurtigst muligt blive meddelt MFFs mange samarbejdspartnere i forskningsmiljøerne. Michael Stevns oplyste, at MFF i sig selv kun har meget begrænsede midler til at igangsætte projekter for den kommende tid, men at der arbejdes hårdt på at få andre finansieringskilder til at lægge midler til forskningen ind i MFF. Ikke kun mejerier men også følgeindustrien opfordres til at overveje dette.

Rekruttering Et centralt punkt på mødet var også denne gang rekruttering til mejeringeniøruddannelsen. Der er i 2009 optaget i alt 70 nye studerende på bacheloruddannelsen i Fødevarevidenskab. På kandidatuddannelserne har KU-LIFE optaget 51 studerende, en nærmere specifikation af antal optagede studerende fremgår af tabel 1.

532

NR. 24

Mejerikontaktudvalget konkluderede, at 16 studerende (2008) på mejerioverbygningen ikke var helt tilfredsstillende, hvorfor der skal arbejdes endnu mere målrettet for at sikre uddannelse af cirka 20-25 mejeriingeniører årligt. De fælles uddannelses- og rekrutteringstiltag, der bl.a. arbejdes med, er: - Mejeriingeniørdagen for de studerende - løbende orienteringer om mejeripraktikken - videreudvikling af LIFEs hjemmeside i samarbejdet med erhvervet - den såkaldte Rejseaften med udgangspunkt i de studerendes erfaringer under mejeripraktikken - deltagelse i Landsmejeriudstillingen i Herning - rus-tur - virksomhedsbesøg.

Mejeriingeniøruddannelsens indhold Der var i udvalget fuld opbakning til, at der fortsat arbejdes på at gøre meje-

Specialisering

Optaget

Generel levnedsmiddellinje

26

Mejeriteknologi

14

Fødevaresikkerhed

6

Kødvidenskab og teknologi

5

I alt

51

Tabel 1: Antal studerende optaget på kandidatuddannelser pr. september 2009.

riingeniøruddannelsen til en selvstændig kandidatuddannelse. Det forventes at kunne ske i 2011, hvor der skal ske en akkreditering af fødevareuddannelserne. Det vil kunne lette profileringen af mejeriingeniøruddannelsen nationalt som internationalt. I relation til en mulig internationalisering af mejeriingeniøruddannelsen drøftede udvalget også det såkaldte Lactitec-samarbejde med det hollandske landbrugsuniversitet Wageningen. Her har Institut for Fødevarevidenskab ved LIFE nedsat et hurtigt arbejdende udvalg, der inden årsskiftet kommer med et dansk bud på, hvordan en international mejeringeniøruddannelse kan se ud i fremtiden, herunder give et bud på hvilke fag, der kan tages i henholdsvis Holland og Danmark.

Mejeringeniørstuderende i mejeripraktik Der var i udvalget enighed om, at mejeripraktikken fortsat er et helt centralt element i mejeriingeniøruddannelsen. Med henblik på fortsat at udvikle praktikperiodens erhvervsrelevans for den studerende var der opbakning til, at bl.a. følgende guidelines for mejeripraktikken som hovedregel følges: • Praktikken foregår på et produktionsmejeri - den primære mejeriproduktion • Det ene praktiksted skal producere ost • Det ene praktiksted skal være i Danmark, UK eller Sverige.

MÆLKERITIDENDE 2009


De nærmere detaljer om mejeripraktikken, herunder evaluering af de enkelte praktiksteder, drøftes i det særlige Praktikudvalg nedsat af IFV, LIFE og mejeribruget.

Forsknings- og forsøgsanlæg

Ny lektor i mejeriteknologi, Alexander Tolkach.

Det nye pilotanlæg til forsknings- og uddannelsesformål ved Institut for Fødevarevidenskab, LIFE blev som bekendt indviet i maj 2009. Med midler fra bl.a. mejeribruget er lektor i mejeriteknologi Alexander Tolkach ansat til at varetage forskning og undervisning inden for proces- og fødevarekomponenter, hvor forsøgsmejeriet får en central rolle. --Uddybende oplysninger kan indhentes hos Institutadministrator Carsten Peter Sørensen, IFV, KU-LIFE tlf.: 35 33 31 57 eller Kim Tram Sørensen, L&F tlf.: 87 31 20 63. n

Mejerikontaktudvalget Mejerikontaktudvalget mellem mejeribruget og KU-LIFE består af tre repræsentanter fra mejerikredsen og to fra LIFE: Adm. direktør Michael Stevns, Mejeriforeningen (formand) Produktionsdirektør Lars Dalsgaard, Arla Foods Formand for Dansk Mejeriingeniør Forening, Martin Holst Petersen Professor Ylva Ardö, LIFE, Københavns Universitet Institutleder Lars Nørgaard, LIFE, Københavns Universitet

Opdag jeres spild i tide! Vent ikke med at opdage et spild, til det er havnet i rensningsanlægget. Det kan både have økonomiske konsekvenser i form af produkttab, men også i form af betaling for bortskaffelse. Herudover kan det have store konsekvenser for produktionsplanlægningen. Man mister måske også muligheden for at producere de varer, der skal sendes ud til kunderne.

Faseadskillelse i mælk Et af de varmeste emner i fødevareindustrien for tiden er CIP (Cleaning In Place), som har udviklet sig til et konkurrenceparameter af strategisk betydning.

Løsningen på problemet kan være en Quadbeam fra Insatech. En S20 sonde kan monteres i f.eks. et PVC dræn fra produktionslokale, hvor der er risiko for udslip. MSSD53-R transmitter monteres i kontrulrummet og er klar til at give alarm, så snart der opstår et udslip. Hvis blot et udslip kan elemineres, er systemet tilbagebetalt.

Det skyldes, at optimering af CIP kan føre til endnu bedre hygiejne med bl.a. et mindre forbrug af rengøringstid, kemikalier, vand og energi, samt øge produktopsamlingen i stedet for at lukke ”penge” direkte i kloakken.

Opgaver der løses af Quadbeam:

Af typiske applikationer kan nævnes: • faseadskillelse af vand / mælk / fløde / klare proteiner • faseadskillelse af yoghurt 1 / yoghurt 2 • faseadskillelse af skummet- / mini- / let- / sødmælk • faseadskillelse af olie / vand • kontrol af kondensat • organisk materiale i processen / spildevand • filterovervågning

Måling og regulering i standardiseringssystem

MÆLKERITIDENDE 2009

Overvågning af produktspild: Quadbeam monteres direkte i drænrøret eller i spildevandsbrønden, og reagerer hurtigt på selv meget små mængder (<0,1%) mælkefedt.

Overvågning af varmevekslere/varmegenvinding Måling af tørstof i valle og kasein

NR. 24

533


Danmarks største mejerifest, Landsmejeriudstillingen, blev i år afholdt som en selvstændig messe i MCH Herning den 10.-11. november. Arrangementets højdepunkt, kåringen af Danmarksmestrene i fremstilling af ost, smør og konsum, fandt sted på messens første dag. På billedet ses de nyslåede Danmarksmestre fra Mammen Mejeri, Arla Holstebro og Arla Slagelse sammen med LMUs netop afgåede formand Henning Clausen yderst til venstre og Mejeriforeningens formand Jan Toft Nørgaard yderst til højre. Danmarks bedste ost er en Danablu fra Mammen Mejeri, afd. Drøsbro. Bag Danablu 4 kg 60+ står mejerileder Steen Ditlev Poulsen og Martin Jensen (nr. 2 og 3 fra venstre). For syvende gang blev en Lurpak fra Arla Foods Holstebro vinder af Danmarksmesterskabet i kategorien smør. Produktet er en Lurpak 250 gram saltet til UK. Lene Frederiksen og John Jakobsen (midt i billedet) modtog hædersbevisningerne for mesterskabet. Arla Foods Slagelse fremstiller Danmarks bedste konsumprodukt, en økologisk creme fraiche 18%. Bag produktet står mejerichef Thomas Kaiser og produkttilvirker Palle Kofod.

Landmejeriudstillingen 2009 Dansk mejeribrugs fundament Vi må ikke undervurdere Landsmejeriudstillingen, for den er en del af fundamentet i dansk mejeribrug. Messen er højdepunktet for den faglige kappestrid blandt de danske mejerier, og LMU spiller derfor også en rolle for dansk mejeribrugs høje internationale placering. Det sagde Mejeriforenin-

gens formand, Jan Toft Nørgaard blandt andet i sin åbningstale. Formanden takkede også LMUs afgående formand, Henning Clausen for hans enestående indsats for messen gennem mere end 27 år. Dernæst drejede talen uundgåeligt ind på de barske økonomiske vilkår, som gennem mere end et år har præ-

get mælkeproducenternes og mejeriernes hverdag. Krise, rationalisering, besparelser og afskedigelser præger branchen, som er ramt af faldende verdensmarkedspriser og foræringspriser på mælken i detailkæderne. Tilmed vil landets skatteminister - i sundhedens tjeneste - indføre en ny fedtafgift, som rammer ost og smør, der dermed bliver

1: Mejeriforeningens formand Jan Toft Nørgaard holdt åbningstalen. 2: Godt 2.200 gæster besøgte Landsmejeriudstillingen. 3: Dommerne voterer.

534

NR. 24

MÆLKERITIDENDE 2009


sidestillet med ulødige produkter som chips og burgere. Men Jan Toft Nørgaard lovede forsamlingen, at Landbrug & Fødevarer - som Mejeriforeningen nu er en del af - vil kæmpe hårdt for at få skatteministeren på andre tanker. Jan Toft Nørgaard understregede dog til sidst i sin tale, at der med de stigende mælkepriser på verdensmarkedet er tegn på lysere udsigter for branchen.

En flot messe MCH Hernings Hal K dannede rammen om en flot og harmonisk opbygget Landsmejeriudstilling, hvor de godt 2.200 besøgende kunne smage på knap 1000 forskellige produkter, som de danske mejerier i år havde tilmeldt konkurrencen om Danmarksmesterskaberne. Produkterne var fordelt på 675 oste, 240 konsumprodukter, 38 typer smør og 18 forskellige slags mælkepulvere. 100 professionelle dommere havde forud for messen afgivet deres bedømmelse af produkterne ud fra smag, lugt, konsistens og udseende. Godt 40 leverandørvirksomheder havde i år valgt at deltage på den ”lille” Landsmejeriudstilling. Og udstillernes dom over messen bevægede sig inden for den øverste del af karakterskalaen fra ”tilfreds, kanon og perfekt til - den bedste messe nogensinde”. Leverandørerne udtrykte samstemmende stor glæde over deres møde med mejerifolket.

Kittelfolk, elever og studerende Det uundværlige Kittelfolk sørgede nok engang for, at Landsmejeriudstillingen præsenterede sig på smukkeste vis. Igen i år havde Kittelfolket god hjælp fra mejeristeleverne fra Kold college og de mejeriingeniørstuderende fra KU-LIFE.

FMFs stand For tredje år i træk deltog Foreningen af mejeriledere og funktionærer med en stor fællesstand, hvor også repræsentanter fra Dansk Mejeriingeniør Forening, AP Pension, FTF-A og Ulykkesforsikringen var til stede. Medlem-

MÆLKERITIDENDE 2009

merne - også potentielle - fik professionel rådgivning og informationer om deres foreningsblad, den kommende nordiske mejerikongres i Finland. De besøgende kunne også deltage i FMFs konkurrence og nyde Ryaa Is fra Aabybro Mejeri.

Sponsorer Ærespræmierne var i år sponsoreret af: Andelssmør, APV, Bactoforce, Chr. Hansen, Constantia Corona, Danapak Flexibles, DSS Silkeborg, Ecolab, Elopak Denmark, Fristam Pumper, ITW Novadan, Johnson Controls, Mælkeritidende, Nordex Food, Procudan, S. Sørensen - Thisted, SCA Packaging Denmark, Sealed Air Denmark, Tetra Pak og Uhrenholt.

Reception Traditionen tro blev Mælkeritiden- des reception afholdt på udstillingens første dag. Arrangementet var samtidig en afskedsreception for Henning Clausen, LMUs formand gennem 27 år. Godt 200 mejerifolk og virksomhedsrepræsentanter fandt frem til receptionen, hvor de lyttede til taler og nød et dejligt ostebord doneret af Udstillingsudvalget og flot arrangeret af MCH.

Medaljer og fotos på nettet På de næste sider følger lister over årets holdvindere, ærespræmier samt guldvinderne. På hjemmesiden www.landsmejeriudstillingen.dk kan interesserede hente kataloget over alle deltagende produkter samt se hvilke mejerier, der blev tildelt sølv- og bronzemedaljer. På www.maelkeritidende.dk kan interesserede se flere billeder fra Landsmejeriudstillingen og receptionen.

Næste messe i 2010 Landsmejeriudstillingen finder sted næste gang den 2.-4. november 2010, hvor også de skandinaviske kollegaer bliver inviteret med til at dyste i Scandinavian Dairy Contest. Landsmejeriudstilling 2010 afholdes sammen med FoodPharmaTech i MCH Herning. AMT

1: Mejeristelever fra Kold hjalp til. 2: Foreningen af mejeriledere og funktionærers stand var velbesøgt. 3: Igen i år deltog mange leverandørvirksomheder på LMU. 4: Godt 200 gæster mødte frem til Mælkeritidendes og Henning Clausens reception.

NR. 24

535


Holdvindere og ærespræmier

Ost Hoved- karakter

Mejeri

Produkttype

Mejerileder/Produkttilvirker

12,90

Korsvej, Arla

Flødeost peber 125 g Tolko

Troels Overby/Team Korsvej

13,72

Birkum Ost, Arla

Smelteost Alpe-krydderi tube 85 Danish chef

Jesper Thomsen/Team Birkum

12,22

Thrane Mejeri

Røgeost 400 g

Kent Thrane/Team Thrane

13,34

Troldhede, Arla

Brie 200 g Rosenborg

Henning Jacobsen/Kasper Nielsen

13,06

Drøsbro, Mammen

Danablu 4 kg

Steen Poulsen/Team Drøsbro

13,24 Kruså, Arla

Hvid ost tern bæger m/persille/ hvidløg 200 g Apetina

Mette Toft/Team Kruså v/R. Larsen

13,04

Bislev, Arla

UF vegetabilsk 3,8% salt 200 g

Jonna Mortensen/Team Bislev

13,00

Hjørring, Arla

Danbo sølv folie 8,6 kg

Arne Poulsen/Team Hjørring

12,70

Grøndal, Uhrenholt

Havarti skorpefri 14 kg 7 u.

Ole Brander/Team Grøndal

13,64

Drøsbro, Mammen

Danablu 4 kg 34 u.

Steen Poulsen/Team Drøsbro

13,00

Tistrup, Arla

Danbo 9 kg øko 10 u. Øko Riberhus ML

Lars Nissen/Team Tistrup

12,86 Thise Mejeri

Fast modnet Gouda-type 8 kg 10 u. øko Vesterhav

Poul J. Pedersen/Team Thise

14,30

Mozzarella/cheddar strimlet 175 g Karoline’s

Henrik Kæmpe/John Juncher

Rødkærsbro, Arla

13,42 Lillebælt, Arla Hvid Castello 200 g

A. Christensen/S. Videsen/ T. Hansen

12,88

Them A/M

Fast modnet 0,4 kg 6 u. guld H.C. Andersen

Svend Andersen/Bjarne Andersen

13,56

Klovborg, Arla

Danbo m/k 700 g 12 u. Klovborg

Per M. Olsen/Ib Madsen

Smør Hoved- karakter

Mejeri

Produkttype

Mejerileder/Produkttilvirker

14,00

Holstebro, Arla

250 g salt engelsk LURPAK

John B. Jacobsen/Team Holstebro

Konsum Hoved- karakter

Mejeri

Produkttype

Mejerileder/Produkttilvirker

15,00

Hirtshals, Arla

Skummetmælk Hirtshals

Niels Henrik Pihl/Team Hirtshals

15,00

Hobro, Arla

Piskefløde ½ l Karoline

Marianne Nielsen/Team Hobro

14,60

Slagelse, Arla

Creme fraiche 18% 400 g øko

Thomas Kaiser/Team Slagelse

15,00

Bornholms A/M

Yoghurt appelsin

Per Olesen/Team Bornholm

14,68

Aabybro Mejeri

Citronfromage 1,5 l

N.H. Lindhardt/Team Ryaa Is

536

NR. 24

MÆLKERITIDENDE 2009


Guldvindere

Ost - Guld Hoved- karakter

Mejeri

Produkttype

12,80 Korsvej, Arla

Flødeost pikant koldrørt 150 g øko Castello

12,85

Flødeost med hvidløg stærk pisket 150 g

Holstebro Flødeost, Arla

12,88 Korsvej, Arla

Flødeost hvidløg koldrørt 150 g øko Castello

12,78

Holstebro Flødeost, Arla

Frisk ost med peber 200 g

12,73

Holstebro Flødeost, Arla

Flødeost med peberrod pisket 150 g

13,44 Birkum Ost, Arla

Smelteost plain blok 3100 g

13,50 Birkum Ost, Arla

Smelteost rejer 250 g Flora Danica

12,00

Rygeost purløg 175 g øko Jersey

Thrane Mejeri

13,12 Sædager A/M

Salatost naturel 150 g Ardena

12,88 Kruså, Arla

Hvid ost i tern m/grøn pesto og pinjekerner 70 g Apetina

12,94 Kruså, Arla

Hvid ost i tern i bæger med kryd.olie 900 g Apetina

12,60 Bislev, Arla

Hvid ost UF brik 2,5 % salt nat. farve 200 g Apetina

12,66 Bislev, Arla

UF vegetabilsk 3,5% salt 16 kg dåse

12,90 Bislev, Arla

UF hvid ost blød modnet 16 kg 4,5% salt nat.farve

12,90

Danbo folie Ingstrup

Ingstrup A/M

12,40 Them A/M

Fast modnet 9 kg 6 u. Maries Guld

12,50

Danbo guld folie m/k 9 kg 5 u.

Mammen Mejeri

12,58 Tistrup, Arla

Danbo 9 kg 45 u.folie Tistrup Mejeri

12,22

Gundestrup Mejeri

Svenbo 11 kg øko

12,28

Nr. Vium, Arla

Esrom 1,6 kg

12,20

Nr. Vium, Arla

Esrom 3,2 kg

12,24 Nr. Vium, Arla

Krydderiost jalapeno brød 4,2 kg Denmarks Finest

14,10 Rødkærsbro, Arla

Mozzarella strimlet hvid fedt 175 g Finello

MÆLKERITIDENDE 2009

Hold

10

20

30

60

70

80

90

110

120

130

NR. 24

537


14,20 Rødkærsbro, Arla

Mozzarella/Emmentaler strimlet 150 g Gratin käse

12,92

Gjesing, Arla

Blå Castello 150 g

13,00

Høgelund, Arla

Danablu mini 18 g

13,14

Høgelund, Arla

Danablu 350 g

12,72

Nr. Vium, Arla

Esrom sk. 200 g Kordonnet

12,84

Klovborg, Arla

Danbo skiver 250 g 6 u. Klovborg

12,64

Nr. Vium, Arla

Havarti skiver 200 g TGT

13,20

Klovborg, Arla

Danbo skiver 250 g 12 u. Klovborg

13,24

Klovborg, Arla

Danbo skiver 250 g 22 u. Klovborg 160

13,08

Tistrup, Arla

Danbo 6-800 g 26 u. Riberhus XL

130

140

150

Smør - Guld Hoved- karakter

Mejeri

Produkttype

14,00

Holstebro, Arla Arabisk LURPAK

400 g usaltet

13,60

Holstebro, Arla Engelsk LURPAK

250 g usaltet

Hold

310

Konsum - Guld Hoved- karakter

Mejeri

Produkttype

14,80

Slagelse, Arla

Skummetmælk Ekspres

14,80

Hirtshals, Arla

Minimælk Hirtshals

14,80

Naturmælk

Biodynamisk gårdmælk, minimælk 0,5 %

14,80

Slagelse, Arla

Letmælk øko

14,40

Naturmælk

Kærnemælk gl.dags øko

14,20

Slagelse, Arla

A 38 Creme fraiche 18 % 250 ml Karoline’s Køkken

14,84

Brabrand, Arla

Harmonie Øko-yoghurt naturel 0,5 %

14,68

Naturmælk

Yoghurt naturel øko

14,68

Brabrand, Arla

Harmonie Øko-yoghurt 530

Bornholms A/M Letmælksyoghurt jordbær

14,84

Bornholms A/M Letmælksyoghurt blåbær/tranebær

14,68

Brabrand, Arla

DrikkeYalla m. hallon/boysenbær 350 ml

14,52 Esbjerg, Arla

Soft Ice Mix vanille 2000 ml Matilde

14,52 Slagelse, Arla

Vaniljeris hindbær/ solbær 165 g

14,52

Ostsås 2,5 dl Kelda

14,52 Esbjerg, Arla NR. 24

0,5 % m. pære/banan

14,68

Esbjerg, Arla

510

520

14,20 Brabrand, Arla

538

Hold

540

Fisk och skaldjursoppa 500 ml Kelda MÆLKERITIDENDE 2009


Rejselystne mejeriingeniørstuderende henholdsvis Cornell University i Connecticut og University of Wisconsin, Madison som en del af deres mejerioverbygning. Ligeledes var Louise Jørgensen og Martin Hassl, som modtog støtte i forbindelse med en mejeristudietur til British Columbia i Canada i 2008, på plakaten. Sidsel Nørregaard og Lau Gerlach rundede aftenen af med oplæg fra praktikophold hos Arla UK i Leeds og London i foråret.

Tirsdag den 29. september 2009 havde Foreningen af Rejsende Mejeriingeniørstuderende (FM) endnu en gang fornøjelsen at byde velkommen til den årlige ”rejseaften”, som blev afholdt på Levnedsmiddelinstituttet på KU-LIFE.

Af Lau Emil Kjærsgaard Gerlach

Rejsende Mejeriingeniørstuderende FM er en forening, som har til formål specielt at fremme mulige rejser for mejeriingeniørstuderende. Dermed bliver de studerende kendte med internationale forhold, og et udlandsophold kan ruste dem til en verden uden for KU-LIFE. Industri og organisationer i og omkring mejeribruget har interesser på dette område, og det er hos disse, at FM henter midlerne til legatet. FM uddeler legatmidler en gang årligt i april/ maj måned.

Rejseaften Aftenens program bød på ostebord samt indlæg fra foreningens seneste legatmodtagere, der fortalte om deres respektive oplevelser i udlandet, og som desuden videregav erfaringer og kontakter til deres medstuderende, som måtte drage nytte af det i fremtiden. Der var indlæg fra syv studerende, som alle har modtaget støtte fra FM til forskellige mejerifaglige formål. Blandt foredragsholderne var Morten Rasmussen, som har været på studietur i Kina og studeret kinesisk mejeriproduktion. Cecilie Marvig og Marianne Hansen havde været på studieophold i USA på

Både foredragsholdere og gæster var med til at gøre det til en rigtig hyggelig aften i rejselystens tegn.

Ostebord Aftenen var en stor succes med spændende og inspirerende foredrag. Undervejs blev der trakteret med et stort og veldækket oste- pølsebord til de omkring 40 fremmødte gæster, som hovedsageligt bestod af studerende blandet med nogle få ansigter fra industrien. Både foredragsholdere og gæster var med til at gøre det til en rigtig hyggelig aften i rejselystens tegn.

Tak til sponsorer

På de mejeriingeniørstuderendes rejseaften-arrangement var der indlæg fra syv studerende, som alle har modtaget støtte fra FM.

MÆLKERITIDENDE 2009

FM takker Arla Nr. Vium mejeri for sponsorat og ost, og vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for støtten til foreningens donatorer. Tak til: Arla Foods a.m.b.a., Danisco A/S, Elopak Denmark A/S, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, Mejeriforeningen og Dansk Mejeriingeniør Forening. n

NR. 24

539


(1. del - 2. del bringes i et senere nr. af bladet)

Simpel bioinformatik! Brugervenlige metoder til analyse af komplicerede datastrukturer Af lektor Charlotte Møller Andersen, ph.d. studerende Karin Kjeldahl og professor Rasmus Bro, Kvalitet og Teknologi, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet

ren behøver at være ekspert i databehandling. Dette vil sikre, at en bredere gruppe af eksperter inden for fagområdet vil være i stand til at forstå og analysere data og dermed opnå information om specifikke molekylærbiologiske og fysiologiske forhold.

DNA microarrays Projektet har inddraget flere forskellige datasæt til analyse og metodeudvikling. Det har primært drejet sig om data opnået fra DNA microarrays. Det er en teknologi, hvor man kan måle niveauet af mange tusinde DNA-fragmenter på én gang til et givet tidspunkt. Metoden virker ved, at man benytter en såkaldt microarray chip, der indeholder et antal prober, hvor hver probe matcher et bestemt stykke mRNA. Én chip kan repræsentere hele cellens genom, og man kan således få et udtryk for, hvilke gener der op- eller nedreguleres under de givne betingelser, og dermed se hvordan cellen reagerer på en given behandling.

Baggrund

Komplekse data fra biologiske systemer

Målinger på systemniveau inden for biologien bliver oftere og oftere anvendt til at give en forståelse for de samspil, der foregår blandt levende organismer. Dette udnyttes både inden for forskningsverdenen, men også inden for industriel proces- og produktoptimering. Sådanne data er generelt store og komplekse, hvilket stiller store krav til den efterfølgende dataanalyse. Dette projekt fokuserer på dataanalysen og søger at udvikle metoder, der er i stand til at analysere data og visualisere resultaterne på en måde, så de bliver overskuelige, uden at bruge-

Data fra biologiske systemer som DNA microarrays er kendetegnet ved at have op til mange tusinde variable og få prøver. De kan være meget støjfyldte, og der kan være tilfælde, hvor målinger mangler. Multivariate kemometriske metoder som f.eks. principal komponent analyse (PCA) kan være en mulighed for at analysere sådanne målinger. PCA komprimerer den systematiske variation i data til et sæt af nye og færre variable kaldet principale komponenter (PC), hvorved data bliver lettere at overskue. De principale komponenter udgøres af scores og loadings, hvor scores angiver koordi-

540

NR. 24

nater i et nyt koordinatsystem, der udgøres af de principale komponenter, og loadings beskriver hvor meget de oprindelige variable bidrager til de principale komponenter. Variable med høje loadings vil være vigtige, mens loadings med værdier omkring nul angiver variable uden stor betydning. Et eksempel på dette er vist i figur 1, der illustrerer loadings opnået fra microarray data fra humane celler. Hver prik på figuren svarer til loadings for ét gen. Gener, der ligger tæt på hinanden, er korrelerede og vil formentlig kode for de samme metaboliske processer, mens gener der ligger langt fra hinanden er modsat korrelerede. Placeringen af loadings i en gruppe omkring centrum gør, at det ikke er muligt at identificere bestemte signifikante gener. På trods af at PCA behandler data multivariat, er den i sig selv ikke i stand til at give en fyldestgørende beskrivelse og tolkning af data. For at kunne gøre dette er det nødvendigt med en betydelig datareduktion eller en anden form for databehandling. Tre sådanne metoder er udviklet i dette projekt. To af metoderne beskrives i dette og et efterfølgende nr. af Mælkeritidende.

Metode 1 Separation af unik og fælles variation I forbindelse med metodeudviklingen er der benyttet målinger fra en mælkefermentering med bakterien Lactococcus lactis. Der blev udtaget prøver fra to ens mælkekulturer ved 12 tidspunkter under fermenteringen. Formålet var at undersøge, hvordan forskellige grupper af gener opfører sig under en syrningsproces. Dette er interessant, idet denne bakterie ofte be-

MÆLKERITIDENDE 2009


Figur 1. Loadings fra en PCA foretaget på DNA microarray data. Data er fra humane celler og indeholder 34 prøver (personer) og 54675 variable (gener/prober). Mængden af information gør det svært at uddrage de væsentlige aspekter afspejlet i data.

nyttes som starterkultur i mejeriproduktionenen. Imidlertid er fermenteringsprocessen ikke fuldstændig klarlagt. F.eks. vides det ikke, om bakterien stresses under processen. Dette vil kunne identificeres ved at se om stressrelaterede gener opreguleres (aktiveres). Man kan derefter bruge den opnåede viden om stress til at optimere produktionsprocessen.

Princippet i denne metode er en separation af gener i to grupper. Den ene indeholder få gener, der tydeligt har en unik individuel variation og som derfor skal tolkes i sig selv. Den anden indeholder mange gener med fælles, karakteristiske underliggende fermenteringsprofiler. Figur 2 viser et skematisk forløb af den udviklede fremgangsmåde samt nogle af resulta-

terne. Før den egentlige analyse fjernes deciderede fejlmålinger (outliers). Generne osmC og uspA2 er identificeret som unikke gener (Figur 2.b). De er anderledes end de øvrige og er udtrykt kraftigere især til slut og har derfor stor betydning for, hvordan bakterien reagerer på fermenteringen. Begge gener koder for stress, hvilket indikerer, at bakterien udsættes for en vis form for stress under produktionen. De resterende gener samles i en matrix, og deres fælles struktur identificeres efter yderligere datareduktion. Figur 2.c viser de tre overordnede fænomener, der er identificeret. Alle gener pånær de unikke følger en kombination af disse tre profiler, men nogen vil være stærkt domineret af en af profilerne. Den ene kurve beskriver gener, der udtrykkes kraftigere fra starten af den eksponentielle fase og indtil slutningen af fermenteringen. Det drejer sig især om gener, der udtrykkes under sult- og pH-stress. Både den anden og den tredje komponent beskriver gener, der udtrykkes kraftigt i fermenteringens startfase men med små forskelle. Det er gener, der er brug for til start, som f.eks. til produktion af puriner, som mælken er fattig på. n (2. del af ”Simpel Bioinformatik” bringes i et senere nr. af bladet).

Figur 2: a) Skematisk forløb af den udviklede metode, b) Fermenteringsprofiler for alle gener i X2. De to unikke gener adskiller sig tydeligt fra de øvrige og c) Underliggende fermenteringprofiler i X4 estimeteret med multivariat dataanalyse.

MÆLKERITIDENDE 2009

NR. 24

541


Kort fortalt Tak til Aabybro for Ryå isen På den netop overstående Landsmejeriudstilling var N.H. Lindhardt fra Aabybro Mejeri den glade giver af Ryaa Is på Foreningen af mejeriledere og funktionærers stand. Foreningen takker rigtig, rigtig mange gange for donationen og kan melde om stor afsætningssucces på de herlige is! På billedet ses ejer og daglig leder af Aabybro Mejeri, N.H. Lindhardt (t.h.) sammen med Danmarksmesteren i ost, mejeriejer Lars Staunsbæk, Mammen Mejeri.

Arla UK vil bygge verdens største mejeri Arla Foods UK sætter nu gang i et forprojekt om at bygge et helt nyt mejeri med kapacitet til en mia. kg mælk, hvilket svarer til en femtedel af årsforbruget i UK. Det nye supermejeri skal i givet fald ligge i udkanten af London, meddeler koncernen. Mejeriet vil blive det største og mest teknologisk avancerede konsummælksmejeri i verden, og det giver Arla Foods mulighed for at skabe yderligere vækst på det engelske konsummælksmarked. Mejeriet ventes at stå færdigt i 2012 og vil være helt i særklasse, når det gælder effektivitet og miljømæssige standarder. Det forventes, at mejeriet får en firedoblet kapacitet i forhold til Slagelse Mejeri, og at det nye UK mejeri vil beskæftige ca. 500 ansatte inden for produktion, distribution og administration. Arla UK er i gang med at udvælge en byggegrund, og de detaljerede planer vil blive præsenteret for Arla Foods’ bestyrelse i den første del af 2010. (Foto fra Arla UK Stourton).

Mere mælk - færre bedrifter Antallet af danske malkekøer er steget med 10.000 til 516.000 i forhold til sidste år, skriver Landbrugsavisen. Den godt halve million danske køer producerer i gennemsnit 9.022 kg mælk pr. ko årligt. Antallet af mælkeproducenter er igen faldet og er nu nede på kun 3.800 bedrifter, der i gennemsnit har 135 køer.

542

NR. 24

Vinderne er fundet Vinderne i Foreningen af mejeriledere og funktionærers konkurrence om 10 gange vingavekort er blevet udtrukket. Der var 136 rigtige besvarelser. De heldige er Dorthe Sørensen, Them, Majbritt Witte, Lemvig, Ib Kristiansen, Kværndrup, Michael Suldrup, Slagelse, Stina Nielsen, Vanløse, Thomas Kaiser, Slagelse, Per Lange Andersen, Ølgod, Marianne Christiansen, Middelfart, Hanne Jensen, Hundslund og Mette Ingvardsen, Horsens. Vinderne har fået direkte besked. Vi ønsker tillykke. Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at sige tak til de mange, der lagde vejen forbi vores fælles stand med AP Pension og FTF-A. Bestyrelsen

Arla hæver prisen med 10 øre Fra og med den 30. november får Arlas andelshavere 10 øre mere for mælken. Den nye Arlanotering for december bliver dermed 229,3 øre pr. kg konventionel mælk og 287,2 øre for økomælk, oplyser mejerikoncernen. Baggrunden for stigningen er den positive udvikling på industrimarkedet, hvor især priserne på sødmælks- og skummetmælkspulver er steget de seneste måneder. Arla gennemførte den seneste prisstigning den 5. oktober - dengang også med 10 øre. Arla Foods’ adm. dir. Peder Tuborgh lægger ikke skjul på, at 2009 har været og stadig er et rigtigt hårdt år for selskabet og dets andelshavere. Den nye prisforhøjelse påvirker ikke prognosen om et årsresultat i Arla Foods på ca. 900 mio. kr.

MÆLKERITIDENDE 2009


Lactosan Sanovo Ingredients Group Lactosan og Sanovo har valgt at styrke deres positioner, og med virkning fra den 1. januar 2010 har selskabet besluttet at danne en ny gruppe, Lactosan Sanovo Ingredients Group (LSIG), med det formål at skabe og udnytte synergierne mellem Lactosan Group og Sanovo Egg Group. Sanovo Egg Group producerer et bredt sortiment af ægbaserede produkter som pulvere og i flydende form. Sanovo Egg Group har fabrikker i Danmark, Tyskland, Bulgarien, Kina, USA og Sydamerika samt egne internationale salgskontorer. Lactosan Group, der producerer et bredt sortiment af forædlede ostepulvere, har produktionsfaciliteter i Danmark og Uruguay samt en række globale salgskontorer. Den nye Lactosan Sanovo Ingredients Group får en omsætning på omkring 1,5 mia. kr. og ca. 650 medarbejdere. I forbindelse med det nye samarbejde er Jørn Leth Frandsen udnævnt til Chief Executive Officer og Henrik Pedersen til Vice President for de individuelle virksomheder Sanovo Egg Group og Lactosan Group såvel som for LSIG. (Foto Lactosan).

Kapitaltilførsel til APV Årsregnskabet 2008 for SPX APV Danmark A/S efterlod selskabet med en negativ egenkapital. Forretningen har i den mellemliggende periode været støttet af moderselskabet, SPX Corporation. Selskabets ledelse har arbejdet på at sikre en kapitalisering af selskabet, og dette er nu sket i form af en kapitaltilførsel fra moderselskabet på 450 mio. kroner. Kapitaltilførslen er et udtryk for den betydning moderselskabet SPX tillægger de danske aktiviteter med henholdsvis produktionsvirksomheden i Kolding samt ingeniørvirksomheden i Silkeborg. Den nye kapitaltilførsel er et stærkt signal til selskabets markeder og kunder om, at SPX APV Danmark A/S er en væsentlig og robust partner i markedet.

Nordtysk mælkesamling udskudt Et storstilet forsøg på at samle de slesvig-holstenske mejerier i et forbund er slået fejl, skriver Landbrugsavisen. Målet med samlingen var at få overskudsmælk ud af de eksisterende mejerier og samlet på et fællesforetagende. Men for 2010

MÆLKERITIDENDE 2009

blev der kun anmeldt 131 mio. kg mælk til fællesmejeriet, og det er for lidt. Nu venter mejerifolkene, at der i forhandlingerne frem til nu er draget erfaringer, som kan bruges i fusioner mellem de enkelte mejerier. Tyskland er som bekendt præget af mange små mejerier, som detailhandlen dygtigt har formået at spille ud mod hinanden.

Økologisk guld til flere mejerier I dagbladet Politikens økologiske fødevarekonkurrence ”Politiken Økologisk Guld 2009” gjorde fire mejerier sig flot bemærket, nemlig Knuthenlund samt Hansens Flødeis, Skee Is og Thise Mejeri. De to første vandt guldmedaljer, mens de to andre vandt anden ”økologisk” hæder. Den Økologiske Fåresødmælk fra Knuthenlund Herregaardsmejeri vandt guldmedalje med følgende ord fra dommerne: ”Mælken har lidt flødeeftersmag - en smuk eftersmag. Med en fedtprocent på 5,5 % er det et fantastisk produkt til is og jordbær.” På billedet ses ejeren af Knuthenlund Susanne Hovmand. Hansens Uskyldige Is er to varianter af ispinde til børn. Isene er fremstillet af fløde fra Øllingegaard samt økologiske bananer, appelsiner og rørsukker. Om dette produkt sagde dommerne: Et børneprodukt der holder. Man får lyst til at blive ved med at spise dem! Derudover fik den nye Energitæt Vaniljeis fra Skee Is hædrende omtale for ”Særligt Initiativ”, og Vesterhavsosten fra Thise Mejeri vandt Politiken ”Læsernes Pris.” (Foto Økologisk Landsforening).

Dyr aftale om praktikpladser Den nye praktikpladsaftale, der sikrer praktikværter 50.000 kr. i bonus over syv måneder, vækker ikke udelt begejstring i SALA, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgivere. SALA frygter, at udgifterne til den nye praktikværtbonus vil udløse en større stigning i arbejdsgivernes AER-bidrag. Arbejdsgivernes Elevrefusion er lige nu på cirka 2.000 kr. årligt pr. fuldtidsansat, og selvom pengene til den nye, tre-doblede bonus til nye

NR. 24

543


praktikaftaler umiddelbart tages fra en såkaldt ’akkumuleret opsparing i AER-fonden’, kan der hurtigt blive brug for yderligere midler, forudser SALAS direktør, Nils Juhl Andreasen. Han vurderer, at den nye ordning vil være en fordel for primærlandbruget, mens den vil blive en dyr fornøjelse for landbrugets forarbejdningsog grovvarevirksomheder. - De bruger ikke så mange faglærte, men skal alligevel betale AERbidrag for samtlige ansatte for at være med i AER. (Foto fra Jernved Mejeri).

Væk med fedtskatten - den er farlig I et debatindlæg i Berlingske Tidende skriver lektor Tine Tholstrup, ph.d. Lotte Lauritzen og lektor, ph.d. Arne Astrup, professor, overlæge, dr. med., Institut for Human Ernæring, KU-LIFE, om Forebyggelseskommissionens forslag til forbedring af danskernes sundhed. Et forslag går på at indføre en såkaldt fedtskat. De tre debattører mener ikke, at der fra et ernæringsvidenskabeligt synspunkt er dokumentation for, at tiltaget vil forlænge danskernes liv med fem dage, som Forebyggelseskommissionen har meldt ud. De mener endda, at det kan betyde det modsatte - at danskernes liv forkortes med fem dage. De tre ser hellere, at momsen på sunde fødevarer fjernes. (Berlingske Tidende, 09. november 2009).

Nyt produkt fra Naturmælk Naturmælk fokuserer på kundespecifik produktudvikling, og det økologiske mejeri er nu på vej med et helt nyt surmælksprodukt, der skal lanceres i løbet af de næste par uger. - Det er udviklet, efter at en af vores gode kunder - en større supermarkedskæde - fortalte os, at man gerne ville have præcis sådan et nyt produkt, oplyser mejeriets direktør Leif Friis Jørgensen til Børsen. Yderligere detaljer om produktet bliver ikke afsløret før lanceringen. I indeværende år har Naturmælk også lanceret kuvertsmør a ni gram pr. pakke. Kuvertpakningen med Naturmælks logo har i høj grad været med til at brande mejeriets økologiske profil. (Foto Naturmælk).

Mælkemangel i Norge Næste år kommer den norske mejerikoncern Tine til at mangle 20 mio. liter mælk. Indtil videre har Tine modtaget godt 2% mindre mælk i år end

544

NR. 24

på samme tid sidste år, skriver nationen.no. Mælkenedgangen tilskrives sensommerens megen regn, som har givet malkekøerne mindre næringsrigt foder. De foreløbige prognoser viser, at Tine vil få leveret cirka 1.500 mio. liter mælk i 2009, og behovet næste år er beregnet til 1.520 mio. liter mælk.

Tolerant kakaofusion Selvom Thise Mejeris salg af ”Thilde Laktosefri Kakaomælk” har været utilfredsstillende lavt, har forbrugernes reaktioner været utroligt positive, oplyser Thisei. Mange forbrugere har udtrykt glæde over lanceringen af den laktosefrie kakaomælk, og det er baggrunden for, at Thises ”almindelige” kakaomælk nu fremstilles som laktosefri, så den fremover kan nydes af alle, ”tolerante såvel som intolerante”. En lille mærkat på kartonen fortæller, at kakaomælken nu er laktosefri. (Foto Thise Mejeri).

Nye markeder, teknologi og produkter DI Fødevarer har i forbindelse med deres årsdag og 10 års jubilæum - ”Vision 2015 - Fødevarebranchen i front”, spurgt sine medlemsvirksomheder, hvilke indsatsområder de anser for de vigtigste frem mod 2015 for at få rettet op på krisens følgevirkninger. Her peger 42% på opsøgning af nye markeder, 29% mener vejen frem er investeringer i ny teknologi, og 24% ser introduktionen af nye produkter, som vejen ud af krisen. DI Fødevarer fremhæver fem centrale områder, fødevarebranchen skal sætte fokus på i tiden frem mod 2015. Internationalisering, produkter med højt videnindhold, øget produktivitet, nye afsætningskanaler og samarbejdsformer samt forbrugertrends og nye medier.

Fødevarer fra herregårdene Det er lykkedes danske herregårde at brande sig så godt, at forbrugerne er villige til at betale mere for deres produkter. Det viser en undersøgelse foretaget af Rambøll Management. Ifølge analysen mener forbrugerne, at herregårdenes historie borger for kvalitet. Det gælder bl.a. for fødevarerne fra De 5 Gaarde, der har forstået at brande sig på at stamme fra en herregård. De fem slotte bag De 5 Gaarde er Schackenborg, Frijsenborg, Wedelsborg, Constantins-

MÆLKERITIDENDE 2009


borg og Gyllingnæs. Under brandet De 5 Gaarde sælges bl.a. kartofler og ost. Osten fra Gyllingnæs “Kirstine” er en mellemlagret Danbo 45+, der fremstilles på Thise Mejeri af mælk fra køerne på Gyllingnæs.

Kogebogen indeholder også oplysninger om udledning af CO2 i fødevareproduktionen, en oversigt over almindelige fødevarers klimaaftryk og nogle tommelfingerregler til forbrugere, der gerne vil spise mere klimavenligt. På www.fvm.dk/klima kan interesserede se opskrifterne. (Foto: Per Gudmann / Fødevareministeriet).

Klima på bordet Fødevareministeriet har udgivet en kogebog med klimavenlige opskrifter: ”Klima på bordet”, der indeholder 12 årstidsbestemte retter kreeret af danske kokke. Blandt bidragsyderne er kokke fra bl.a. Noma og Meyers Madhus. Initiativet er taget for at sætte fokus på fødevareproduktionens klimaaftryk. Opskrifterne er kokkenes egne personlige bud på et klimavenligt måltid. Fælles for retterne er, at de har et lavere klimaaftryk end danskernes sædvanlige favoritretter.

50 år

Chr. Hansen vinder prestigefyldt FIE-pris Chr. Hansen har modtaget hele to Food Ingredients Excellence Awards på FI Europe 2009, der fandt sted midt i november i Frankfurt, Tyskland. Chr. Hansens ostekoagoleringsmiddel CHYMAX® M vandt prisen “Dairy Innovation of the Year” og kødkulturen Bactoferm® Rubis blev præmieret i kategorien “Savoury/Meat Innovation of the Year”. Priserne uddeles til de ingrediensvirksomheder, der gennem de seneste to år har laceret de største nyheder i branchen.

Personalia

Manager Søren Sørensen, Arla Foods Viby fylder den 1. december 50 år.

50 år Manager Preben Rasmussen, Arla Foods Ingredients fylder den 2. december 50 år.

70 år Fhv. bestyrelsesmedlem i Mejeriforeningen, gårdejer Børge H. Jørgensen, Nibe fylder den 4. december 70 år.

70 år Mejeriingeniør Svend Erik Walbech, Kolding fylder den 13. december 70 år.

80 år Fhv. afdelingsleder ved MA PROJECT A/S, mejeriingeniør Gunnar Kærgaard Jensen, København NV fylder den 7. december 80 år.

85 år Fhv. mejeribestyrer E. M. Lauritsen, Bredsten fylder den 10. december 85 år.

95 år

Dødsfald

Kort før sin 91 års fødselsdag fik vi meddelelsen om, at Jacob Therkelsen, efter kort tids sygdom, var død. Jacobs karriere som mejerileder startede i 1944. Da blev han ansat på Borum Andelsmejeri, som dengang Danmarks yngste mejeribestyrer. Herfra kom han seks år senere til Viruplund A/M, hvorfra han producerede de kendte Viruplund Danbo oste. Han blev valgt ind i bestyrelsen for M.O.F.O. - og senere D.O.F.O. - (Danske ostemejeriers fællessalg og osteeksport.) Da Viruplund blev indlemmet i det daværende Centralmejeri i Århus, fulgte Jacob med, og han blev senere leder af Hadsten Mejeri, hvor han producerede de kendte Esrom oste. Da Centralmejeriet senere blev tilsluttet MD, blev Jacob ansat som konsulent og erfaringsflytter inden for ostegruppen. Med Jacob Therkelsen er en af tidens dygtige osteproducenter gået bort. Han var gennem sit virke med til at sætte sit store præg på udviklingen inden for osteproduktionen, og vi er nogle stykker, som er ham tak skyldig for mange gode råd! Vi siger tak for mange års godt venskab, og vore tanker går til Inger og familien. Æret være Jacobs minde. A.J.

Fhv. mejeribestyrer Sv. Korsgaard, Erslev fylder den 9. december 90 år.

MÆLKERITIDENDE 2009

NR. 24

545


Leverandøroversigt Automation

Au2mate A/S Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Dansk Styringsteknik Odense: Tlf: 6317 4545 Fax: 6317 4546 Nr. Sundby: Tlf: 9819 4566 Fax: 9819 4966 Århus: Tlf: 8736 1350 Fax: 8627 1350 Tønder: Tlf: 7472 0502 Fax: 7372 1410 info@dsautomation.dk www.dsautomation.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Døre og porte

DAN-doors a-s Industrivej 19, Stilling DK-8660 Skanderborg Tlf. 87 93 87 00 Fax 86 57 32 90 dd@dan-doors.dk www.dan-doors.dk

Emballage

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com

546

NR. 24

Stampen Træemballage A/S Anne Juels Vej 10 Flauenskjold 9330 Dronninglund Tlf.: +45 9886 1511 stampen@stampen.dk www.stampen.dk Tetra Pak Market Area Nordics Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

Hygiejne

Vikan A/S Rævevej 1 DK-7800 Skive Tlf. 96 14 26 00 vikan@vikan.com www.vikan.dk

Køleanlæg

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

Maskiner og udstyr

Alfa Laval Nordic A/S Krondalvej 7 2610 Rødovre Tlf. 44 57 62 00 Fax 44 57 62 44 Vest: Albuen 31 6000 Kolding info.dk@alfalaval.com www.alfalaval.dk Centrifugeservice ApS Visbyvej 46 8600 Silkeborg Tlf. 23 20 42 24 Fax 86 80 61 66 Salicath ApS Dunsbjergvej 20 DK-5900 Rudkøbing Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk Højer Ørbæk A/S Langemose vænget 3–5 5853 Ørbæk Tlf. 65 33 15 66 Fax 65 33 16 68 hoejer@hoejer.com Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk OMY-FOOD Stationsvej 10 5464 Brenderup Tlf.: 64 44 13 12 Fax: 64 44 13 92 info@omy.dk www.omy.dk PTI A/S Vennelystvej 2, 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk

APV A/S Pasteursvej 1 8600 Silkeborg Tlf. 70 278 278 Fax 70 278 330 E-mail: apv.nordic@apv.com Internet: www.apv.com

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com MÆLKERITIDENDE 2009


Membran­filtrering

Smørteknologi

Mælkeritidende I/S

Formand Mejeriingeniør Flemming Aamann Snekketoften 2‚ 2830 Virum tlf. 45 85 12 37, e-mail: faamann@mail.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Projektering og anlæg

BDS Technology Glarmestervej 16B 8600 Silkeborg Tlf. 87 22 47 80 Fax 87 22 47 89 bds@gs-as.com www.gs-as.com

Totalleverandør

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com Vestjyllands Mejeristforening Mejerichef Henning Jacobsen tlf. 97 19 19 04, e-mail: henning.jacobsen@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Pumper

De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF

Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A

Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Johs. Thornam A/S Hvedemarken 3–5, 3520 Farum Tlf. 44 34 20 40 Fax 44 34 20 79 thornam@thornam.com www.thornam.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com MÆLKERITIDENDE 2009

Akademikernes Centralorganisation

ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes Arbejdsløshedskasse

AAKs hovedkontor Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse. NR. 24

547


Møde- og udstillingskalender

Danmark

Udland

3. februar 2010 Mejeribrugets Dag Kold college

15.-24. januar 2010 Grüne Woche Berlin, Tyskland

3. juni 2010 Dalum Lærlinge Elevmøde og Jubilæum KOLD college

17.-20. februar 2010 BioFach økologimesse Nürnberg, Tyskland

9. september 2010 MIA Branchekonference Fremtidens Arbejdsmiljøorganisering Sted oplyses senere 2. oktober 2010 Foreningen af mejeriledere og funktionærer 121. Delegeretmøde Hotel Colourline, Skagen 2.-4. november 2010 Landsmejeriudstilling & FoodPharmaTech MCH Messecenter Herning

1.-5. marts 2010 AEDIL kursus Processed & Spread Cheese Mamirole, Frankrig 22.-26. marts 2010 AEDIL kursus Soft Cheese Poligny, Frankrig 7.-9. juni 2010 IDF Symposium Science and Technology of Fermented Milk Tromsø, Norge

9. -11. juni 2010 IDF Symposium Microstructure of Dairy Products Tromsø, Norge 17.-19. juni 2010 Den 42. Nordiske Mejerikongres Tavestehus, Finland 12.-15. september 2010 InterMopro Düsseldorf, Tyskland 12.-18. maj 2011 Interpack Düsseldorf, Tyskland 27.-30. marts 2012 Anuga FoodTec Køln, Tyskland

MT24-2009