Page 1

Tag et “piste-stop” og mød os i Elopak Hytten på Landsmejeriudstillingen i Herning d. 8. og 9. nov. Kvalitetsemballager og totale emballagesystemer til mejerier og fødevareproducenter

Elopak Denmark · Tlf. 87 43 51 00 · www.elopak.com

22 Det globale mælke­ marked - side 4

DMS to halvdags­ seminarer - side 5

Mejeriingeniør Dag 2011 - side 12

4. november 2011 124. årgang


Indhold  Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30)

Grønnere Landbrugsstøtte EU Kommissionen har fremlagt forslag til EU’s landbrugspolitik efter 2013. Der er bl.a. fokus på øget konkurrenceevne, innovation og vækst samt større krav til miljøhensyn. 3

Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Heidi Christensen. Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt og må være redaktionen i hænde senest torsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.700 eksemplarer (heraf 150 uden for oplagskontrol). Abonnement: Danmark: 1.164- kr./år inkl. moms. Europa: 1.428,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.620‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Design og produktion: Mediegruppen as Tryk: Jørn Thomsen / Elbo A/S ISSN 0024-9645 Medlem af:

2

Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2011

Rejseaften 2011 Det globale mælkemarked 2019 Ifølge tal fra FAO forventes den globale mælkeproduktion på nuværende ca. 701 mio. tons at stige med godt 2% årligt frem til 2019 og en samlet global mælkeproduktion på 870 mio. tons. Indien er verdens største mælkeproducerende land med en produktion på 110 mio. tons mælk i 2009 og estimeret 150 mio. tons mælk i 2019. 4

Den 27. september afholdt Foreningen af Rejsende Mejeriingeniørstuderende rejseaften, hvor legatmodtagere holdt oplæg om deres udlandsrejser. Der var stort fremmøde af studerende med interesse for udlandsophold under deres studie. 9

Alternativ varmebehandling med LSI LSI behandling er et skånsomt alternativ til UHT behandling, hvor parametrene for ostefremstilling bevares selv ved høje temperaturer. Samtidigt er det muligt at varmebehandle WPC ved højere temperaturer end normalt og derved opnå nye funktionelle egenskaber af det færdige WPC. 10

Mejeriingeniør Dag 2011

DMS to halvdagsseminarer Danmarks Mejeritekniske Selskab indbyder til to halvdagsseminarer om hhv. Saltlage og Energioptimering trin 1 torsdag den 1. december på Hotel Australia i Vejle. 5

FMFs 122. Delegeretmøde Debat Foreningen af mejeriledere og funktionærers 122. delegeretmøde blev afholdt lørdag den 1. oktober 2011 i Vejle. Efter formandens beretning blev regnskabet fremlagt, og derefter var der debat. 6

Bachelorstuderende, mejeriingeniørstuderende og nye kandidater deltog, da Dairy Forum og Landbrug & Fødevarer inviterede til Mejeriingeniør Dag 2011. På dette årlige arrangement fortæller færdiguddannede mejeriingeniører om deres muligheder og karriereveje. 12 13 Kort fortalt 17 Personalia 18 Leverandøroversigt 19 Mødekalender 20 LMU Dinner Event

NR. 22


Grønnere landbrugsstøtte EU’s Kommission og landbrugskommissær, Dacian Ciolos har offentliggjort en omfattende pakke af forslag til EU’s landbrugspolitik efter 2013. Pakken indeholder syv forslag til forordninger, som skal øge konkurrenceevnen i landbrugssektoren og stille større krav til miljø og økologi, forklarede Ciolos. Innovation og vækst udgør, ifølge Kommissæren, også vigtige fokusområder i forslagene.  

Klima og miljø

Øvrige forslag

Centralt i pakken er forslaget om at ændre de direkte betalinger. Kommissionen introducerer en basisydelse, som alle landbrug vil modtage, hvis de overholder de såkaldte krydsoverensstemmelseskrav. Landbrug, der overholder særlige grønne krav, vil desuden yderligere få adgang til 30% af de direkte betalinger. Kommissionen ønsker også at indføre et loft over, hvor meget hvert enkelt landbrug må få i direkte støtte (loftet gælder dog ikke for udbetalinger, der angår klima- og miljøhensyn). 

Reformforslagene indeholder desuden en række øvrige punkter: • En mere målrettet indtægtsstøtte for at fremme vækst og beskæftigelse • Krisestyringsværktøjer til at håndtere de nye økonomiske udfordringer • Supplerende investeringer til forskning og innovation • En mere konkurrencedygtig fødevareforsyningskæde • Tilskyndelse til miljøvenlige landbrugsforanstaltninger • Støtte til unge landbrugeres etablering • Stimulering af beskæftigelse i landdistrikterne og fremme af iværksætterkultur

Omfordeling Kommissionen ønsker at fastholde strukturen i den fælles landbrugspolitik med de to søjler, hvor den direkte støtte til landbrugene og markedsinstrumenterne er samlet i søjle 1 og landdistriktspolitikken hører under søjle 2. Kommissionen vil dog fastsætte nationale lofter for, hvor meget medlemsstaterne må anvende til direkte støtte. Der ønskes en omfordeling af landbrugsstøtten, der er på ca. 440 mia. kr., så de nye EU-lande i Østeuropa modtager en større del. Hvis dette gennemføres, vil støtten til danske landmænd blive reduceret med 5-6% - eller knap 400 mio. kr. af de nuværende godt 7 mia. årlige støttekroner.

• Mere hensyntagen til sårbare områder • En enklere og mere effektiv fælles landbrugspolitik  ■

Om landbrugsstøtten Reformen skal gennemføres fra slutningen af 2013 og løbe frem til 2020 • EU’s landbrug udgør godt 40% af det samlede EU-budget • Landbrugsbudgettet er på knap 440 mia. kr. - Heraf er godt 300 mia. kr. i direkte landmandsstøtte • Danske landbrug modtager ca. 7,3 mia. kr. i direkte støtte (Kilde: EU-oplysningen.dk).

EU’s landbrugskommissær, Dacian Ciolos. (Foto: Nanna Reimers).

NR. 22

MÆLKERITIDENDE 2011

3


Det globale mælkemarked 2019 Den globale mejeriproduktion forventes over de nærmeste otte år at blive den hurtigst voksende sektor i forhold til alle andre sektorer i den internationale fødevareproduktion. Ifølge tal fra FAO var den globale mælkeproduktion i 2009 på 701 mio. tons, og denne produktion forventes at stige med godt 2% årligt frem til 2019 og en samlet global mælkeproduktion på 870 mio. tons.

Land

2019

09/19 i %

Indien

151

+ 3,4

EU 27

139

+ 0,4

USA

95

+ 1,0

Kina

62

+ 7,6

Brasilien

40

+ 2,8

Rusland

35

+ 0,6

New Zealand

21

+ 2,3

Mexico

15

+ 2,8

Argentina

13

+ 2,5

Ukraine

13

+ 1,3

Australien

12

+ 2,3

Columbia

9

+ 2,0

Canada

8

- 0,2

Japan

8

- 0,5

Schweiz

6

+ 0,6

Tabel: Forventet global mælkeproduktion i mio. tons i 2019 i udvalgte lande. (Kilde: EDM/FAPRI).

Ujævn vækst Tal fra FAO indikerer, at den globale mælkeproduktion på 701 mio. tons i 2009 vil stige med ekstra 170 mio. tons mælk i 2019 til en samlet mængde på 870 mio. tons mælk. Som det fremgår af tabellen, vil stigningen være størst i Kina og Indien samt i Mexico, Brasilien og Argentina. Også en række udviklingslande som fx Columbia forventes at øge produktionen, mens bl.a. Canada og Japan vil opleve mindre tilbagegange i mælkeproduktionen. Lande som Australien og New Zealand forventes at få pæne stigninger i mælkeproduktionerne fra 2010-2011, hvor den australske produktion vil øge med 3,2% fra 9,4 til 9,7 mio. tons, og NZ’s stigning forventes at blive på hele 10% fra 16,9 mio. tons i 2010 til 18,6 mio. tons mælk her i 2011.

Kina Kina har som bekendt fokus på at etablere flere malkekvægfarme og øge mælkeproduktionen for at kunne imødekomme de kinesiske forbrugeres ændrede spisevaner mod en mere vestligt orienteret kost med bl.a. større mælkekonsum. Stigningen har da også været imponerende fra en hjemlig mælkeproduktion på 1 mio. ton i 1990 til 36 mio. tons i 2007 og forventet 62 mio. tons kinesisk mælk i 2019. På trods af denne stigning vil Kina ikke være selvforsy-

4

MÆLKERITIDENDE 2011

nende med mejeriprodukter, da den indenlandske efterspørgsel stiger meget mere end produktionsøgningen. Kinesisk import af især mælkepulvere fra lande som New Zealand, Australien og Danmark mv. vil fortsat være nødvendig.

Indien Indien er verdens største mælkeproducerende land med en mængde på 110 mio. tons mælk i 2009, heraf ca. 50% bøffelmælk. Næsten halvdelen

af den indiske mælk bliver produceret og konsumeret på små subsistenslandbrug med et par køer. Analyser viser dog, at salget af mejeriprodukter på det indiske detailmarked vil stige kraftigt i løbet af det nærmeste årti, og selvom mælkeproduktionen forventes at øge til godt 150 mio. tons i 2019, estimeres det at efterspørgslen da vil være på ca. 180 mio. tons mælk.  ■ AMT

Indien er ver­ dens største mælkeproduce­ rende land med en produktion på 110 mio. tons mælk i 2009 og estimeret 150 mio. tons mælk i 2019. Alligevel forventes landet ikke at kunne klare den hjemli­ ge efterspørgsel på mejeripro­ dukter.

NR. 22


Saltlage Program:

Danmarks Mejeritekniske Selskab indbyder til to halvdagsseminarer om:

Saltlage & Energioptimering 1

De to halvdagsseminarer om Saltlage hhv. Energioptimering 1 afholdes torsdag den 1. december på Hotel Australia i Vejle.

Kl. 09.30-09.40:

Velkomst

Kl. 09.40-10.10:

Saltlagens betydning for ostens kvalitet og karakteristika. v/ Ph.d.-studerende, Thomas Bæk Pedersen, KU-LIFE

Kl. 10.10-10.40:

Saltoptag i lagesaltet ost. v/ Research scientist, ph.d. Mette Bakman, Arla Foods ASIC

Kl. 10.40-11.00:

Pause

Kl. 11.00-11.30:

Fremstilling og styring af saltlage. v/ Arjen DeBoer, Tetra Pak

Kl. 11.30-12.00:

Energioptimering i saltningsprocessen. v/ Michael Franklin Jørgensen, SPX

Kl. 12.00-12.30:

En case: Projektering af et saltningsanlæg anno 2012. v/ John Jepsen, Arla Foods Nr. Virum

Kl. 12.30-13.00:

Afslutning og sandwich

Priser og tilmelding Priser for hvert af de to halvdagsseminarer er: 1.195 kr. + moms for medlemmer af Danmarks Mejeritekniske Selskab og 1.495 kr. + moms for ikke-medlemmer. Ved samtidig tilmelding og deltagelse i begge halvdagsseminarer gives reduceret pris på seminaret ”Saltlage”: 795 kr. + moms for medlemmer og 1.095 kr. + moms for ikke-medlemmer. Ved samtidig tilmelding og deltagelse i alle tre seminarer vedr. ”Energioptimering” er prisen reduceret med 20%: 2.875 kr. + moms for medlemmer af Danmarks Mejeritekniske Selskab, og 3.595 kr. moms for ikke-medlemmer. Mejeriteknolog- og mejeriingeniørstuderende har gratis adgang! Tilmelding senest fredag den 25. november 2011 på www.mejeritekniskselskab.dk hvor interesserede også kan hente de to programmer.  ■

Hent programmerne og tilmeld dig på www.mejeritekniskselskab.dk

NR. 22

Energioptimering 1 Seminaret om ”Energioptimering med fokus på miljø og bundlinje” er det første af tre halve dagsmøder om energioptimering. Seminarerne kan følges samlet eller enkeltvis.

Program: Kl. 12.30-13.00:

Ankomst, sandwich og mulighed for networking

Kl. 13.00-13.10:

Velkomst

Kl. 13.10-13.40:

Veje til grøn vækst. v/ Konsulent Sune Thorvildsen, DI Energibranchen

Kl. 13.40-14.10:

De politiske rammer for energioptimering. v/ Energichef Jens Astrup Madsen, Landbrug & Fødevarer

Kl. 14.10-14.40:

Energiforbrug og forbrugsmønster i mejeriindustrien. v/ Technical Manager Energy Poul-Erik Madsen, Arla Foods

Kl. 14.40-15.00:

Pause

Kl. 15.00-15.30:

Overordnet energisyn og kortlægning. v/ Projektleder Fridolin Müller Holm, Vigand & Maagøe

Kl. 15.30-16.00:

Kurveknækker Erhverv. v/Go’Energi-coach Janne Uldall, Go’Energi

Kl. 16.00-16.15:

Afslutning og kort om Energioptimering 2 (finder sted den 26/01-12)


FMFs hovedbestyrelsesmedlemmer. Fra venstre ses: Michael Jensen, Bent I. Hansen, René Fredgaard, Birger H. Christiansen, Alex Salling og Jan A. Andersen, derefter sekretariatsleder Anne-Sofi Christiansen og næstformand samt dirigent Leif Friis Jørgensen. Hovedbestyrelsesmedlem Palle Jellesmark var fraværende.

Foreningens formand, Søren Jensen aflagde bestyrelsens beretning.

Foreningen af mejeriledere og funktionærers 122. Delegeretmøde

Debat og valg Foreningen af mejeriledere og funktionærer (FMF) afholdt sit 122. delegeretmøde den 1. oktober 2011 i Vejle. Hovedbestyrelsens beretning blev bragt i Mælkeritidende nr. 20. Nedenstående bringes et kort referat af den efterfølgende debat samt valg og mødet i øvrigt. Regnskab

Valg

Efter fremlæggelse af regnskabet havde René Byrgesen et enkelt spørgsmål vedr. Jubilæumsfondens eksterne omkostninger, som var væsentligt højere end foregående år. Anne-Sofi Christiansen forklarede, at dette skyldes ekstraomkostninger grundet af sammenlægning af foreningens små fonde, og at der var tale om en engangsomkostning. Efter dette spørgsmål blev regnskabet godkendt uden yderligere bemærkninger.

Hovedbestyrelsen: Alex Salling var på valg og blev genvalgt. Leo Bødker var på valg som suppleant og blev genvalgt. AP Pension: Som suppleant til AP repræsentanten blev Bent I. Hansen genvalgt. Revisorer: Som folkevalgt revisor var der genvalg til Irene Byrgesen. Christian Møller ønskede ikke genvalg. Som ny folkevalgt revisor blev Lars Schmidt valgt. Som godkendt ekstern revisor var der genvalg til RSMplus fra Odense.

Budget og kontingentfastsættelse

Eventuelt

Budgettet blev fremlagt og gennemgået, hvor bestyrelsen foreslog uforandret kontingent i 2012/2013. Budget og kontingent blev enstemmigt vedtaget.

Under punktet eventuelt var der indlæg fra Niels Osterland, præsident for Danmarks Mejeritekniske Selskab, der gav en orientering om selskabets formål og arrangementer, hvor

6

MÆLKERITIDENDE 2011

man som medlem kan deltage til nedsat pris. Under eventuelt orienterede Lars Schmidt desuden om lukningen af Ulykkesforsikringen. Endvidere gav Bertil Wennberg en orientering om den svenske søsterorganisation LCF, der ligesom FMF har oplevet medlemsfremgang det seneste år. Chr. Møller takkede for den tillid, der var vist ham gennem årene som folkevalgt revisor og afslutningsvis spurgte Henrik Kæmpe, om det ikke var tiden til modernisering af landsdelskredsene navne, så de ikke længere hedder ”mejeristforening”. Mange af de nuværende aktive medlemmer er jo ikke mejerister af uddannelse. Søren Jensen nævnte, at det kræver en vedtægtsændring, og at emnet vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde.

NR. 22


Bertil Wennberg.

Niels Osterland.

Christian Møller.

Afslutning Søren Jensen afsluttede med at takke Christian Møller for god tjeneste gennem mange år, og bød velkommen til Lars Schmidt som ny folkevalgt revisor. Søren Jensen kunne endvidere oplyse, at næste års delegeretmødet blev afholdt i regi af De østlige Øers Mejeristforening i Korsør lørdag den 29. september 2012. Samtidig informerede han om, at foreningen i 2012 har 125 års jubilæum, og at der efterlyses ideer til markering af dette ved næste års delegeretmøde.

Lars Schmidt. Henrik Kæmpe.

Irene Byrgesen.

NR. 22

MÆLKERITIDENDE 2011

7


FMFs repræsentation i udvalg, bestyrelser m.v. Hovedbestyrelsen: Søren Jensen, Leif Friis Jørgensen, René Fredgaard, Alex Salling, Palle Jellesmark, Bent Hansen, Michael Jensen, Birger H. Christiansen og Jan A. Andersen. Rådgivningsudvalget: Søren Jensen Anne-Sofi Christiansen, suppleant Leif F. Jørgensen. Gæster og delegerede.

Johs. Kyeds Fond: Leif Friis Jørgensen. Mejeribrugets Årbog: Anne-Sofi Christiansen. Mælkeritidende: Søren Jensen, Alex Salling, Leif Friis Jørgensen. Udvalget for Landsmejeriudstillingen: Vagn Clausen. FTF: Jan A. Andersen, suppleant Michael Jensen.

Delegerede.

FTF-A: Michael Jensen, suppleant Jan A. Andersen. Overenskomstforhandlingsudvalget: Søren Jensen, Michael Jensen, Bjarne Kristiansen, Jan A. Andersen, Bent Hansen og Anne-Sofi Christiansen. Nordisk Mejeriteknisk Råd: Anne-Sofi Christiansen og Søren Jensen.

Velkomstdrink.

Mejeribrugets UddannelsesUdvalg: Søren Jensen, Anne-Sofi Christiansen, Leif Friis Jørgensen. AP Pension: Alex Salling, suppleant Bent Hansen. AEDIL: Anne-Sofi Christiansen. Hjælpefonden: Søren Jensen, Leif Friis Jørgensen, Bent Hansen, Bjarne Vagn Larsen. Branchemiljørådet: Anne-Sofi Christiansen. Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg: Anne-Sofi Christiansen.

Delegeretfest. (Se flere fotos under billedgalleri på www.maelkeritidende.dk)

8

MÆLKERITIDENDE 2011

Aktivitetsudvalget: Søren Jensen, René Fredgaard og Leif Friis Jørgensen.

NR. 22


Rejseaften 2011 Den 27. september afholdt Foreningen af Rejsende Mejeriingeniørstuderende rejseaften, hvor legatmodtagere holdt oplæg om deres udlandsophold. Der var mødt mange studerende, som er interesserede i et udlandsophold under deres studie, og de kunne denne aften få inspiration og gode råd fra deres medstuderende.

  Af mejeriingeniørstuderende Marie Ervald, KU-Life  

Studieture og praktik I år var der oplæg om både studieture, mejeripraktik og studieophold i udlandet. Studieturene var gået til Indien og Thailand, hvor de studerende havde besøgt mejerier og oplevet en helt anden mejeriproduktion, end man er vant til herhjemme. Praktikopholdene var foregået i England ved henholdsvis Stourton Dairy i Leeds og Oakthorpe Dairy i London. Begge praktikophold gav et stort fagligt udbytte. De studerende havde fulgt hele produktionskæden og havde derved udover det mejerifaglige også lært, hvordan arbejdet på et mejeri i England er organiseret. De to studieophold var afholdt i Vancouver og New York. Opholdet i Vancouver indeholdt klassiske fødevarefaglige og matematiske fag, mens opholdet i New York var på en designsommerskole, hvor der blev arbejdet med at forbedre designet af bæredygtig emballage til mælk. Det lød til at have været nogle rigtig gode ture, og oplæggene gav god inspiration til de fremmødte.

Mejeriingeniørstuderende på praktikophold i UK.

Troldhede og Arla Foods Taulov. Vi takker for sponsoratet!

Tak til sponsorer Vi vil yderligere gerne takke de virksomheder, der har valgt at sponsorere penge til vores forening, så de studerende får mulighed for at opleve den internationale mejeriverden. Tak til: Arla Foods amba, Chr. Hansen, Danisco, Dansk Mejeriingeniør Forening, DSS Silkeborg, Elopak Danmark, Mammen Mejeri, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, Mejeriforeningen - Landbrug & Fødevarer, Niro og Nørager Mejeri.  ■

Studieophold på emballagedesignskole i New York.

Tak for oste I pauserne var der rødvin og ostebord. Ostene var sponsoreret af Naturmælk, Grøndal mejeri - Uhrenholt A/S, Løgismose, Nørager Mejeri A/S - Nordex Food, Arla Foods Høgelund, Arla Foods Nørre Vium, Arla Foods

NR. 22

Studietur til bl.a. Indien.

MÆLKERITIDENDE 2011

9


Alternativ varme­ behandling ved LSI I. Effekt på enzymer og valleproteiner

Af Ph.d.-studerende Jonatan Ahrens Dickow, Institut for Fødevarer - AU, Ph.d.-studerende Martin Thorup Nielsen, IFV KU-Life, professor Mogens Jakobsen, IFV KU-Life og lektor Marianne Hammershøj, Institut for Fødevarer - AU.

Baggrund Valleproteiner benyttes som ingrediens i mange fødevarer pga. deres funktionelle egenskaber fx evnen til at binde vand og skabe struktur. Varmebehandling kan medføre denaturering af valleproteiner og ved ostefremstilling er det negativt med for meget valleprotein i ostemassen, mens en høj mikrobiologisk sikkerhed er et ufravigeligt krav. Samtidigt medfører høj varmebehandling ofte at mælkens enzymer inaktiveres. Hypotesen for projektet er, at den korte holdetid ved LSI behandling gør varmebehandlingen mere skånsom over for mælkens proteiner og enzymer end traditionel varmebehandling med indirekte opvarmning, samtidig med at den sikrer en høj mikrobiologisk sikkerhed.

LSI behandling Som beskrevet i Mælkeritidende nr. 13, 2009, forventes LSI behandling at være en skånsom teknik til varmebehandling af mælk og valleprodukter. Ved dampinjektion og vakuumkøling opnås en behandlingstid, som ved de højeste behandlingstemperaturer er

10

MÆLKERITIDENDE 2011

ultrakort. I et snarligt afsluttet projektsamarbejde mellem MFF, Arla Foods, Institut for Fødevarer - AU og Institut for Fødevarevidenskab - KULIFE er effekten af LSI behandling af mælk og valleprodukter undersøgt. I indeværende artikel beskrives indvirkningen på enzymer og valleprotein, resultaterne for mikrobiologiske analyser vil blive beskrevet i en senere udgave af Mælkeritidende.

Effekt på enzymer Ved målinger på mælkeenzymerne alkalisk fosfatase, laktoperoxidase og xanthine oxidase kan det konstateres, at LSI behandling i temperaturområdet 70-85 °C ikke er mere skånsomt end traditionel indirekte varmebehandling. Enzymet lipoprotein lipa-

ses aktivitet, som er af betydning for modningen af blåskimmeloste, viser, at LSI behandling ved 72 °C er en smule mere skånsomt end en lavpasteurisering (HTST) ved 72 °C i 15 sek., men at perspektiverne for at bevare lipaseaktivitet efter varmebehandling ved langt højere temperaturer ikke er til stede. Det langt mere varmestabile enzym plasmin (se Figur 1) og dets inaktive forstadium, plasminogen, udviser til gengæld store forskelle mellem LSI behandling og indirekte varmebehandling i UHT området ved 130-140 °C i 4 sek. Plasmin er en del af et komplekst system af inhibitorer og aktivatorer, og den målte plasminaktivitet er derfor et billede på samspillet imellem disse faktorer. Ved LSI behandling af skummetmælk ved 130-140 °C ses en øget plasminaktivitet i forhold til ubehandlet mælk, mens indirekte UHT behandling 130-140 °C i 4 sek. giver meget små restaktiviteter af plasmin (se Figur 1). Den øgede aktivitet kan skyldes, at nogle inhibitorer er mere varmefølsomme end selve enzymet.

Effekt på valleproteiner Valleproteinernes opførsel under varmebehandling er meget koncentrationsafhængig, og valleproteiner i mælk bliver ikke påvirket på samme

Projekter under Mejeribrugets Forskningsfond Titel: LSI-pasteurisering af mælk og effekt på mikrobiologi, ostemodning og proteindenaturering. Projektleder: Marianne Hammershøj, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet. Deltagere: Aarhus Universitet, KU-LIFE, Arla Foods og Mejeribrugets ForskningsFond. Projektperiode: 1. januar 2008 - 31. december 2010. Formål: At afprøve og modne LSI-teknologien i forbindelse med produktion af en række mejeriprodukter. Der fokuseres på LSI pasteurisering af valleproteinfraktioner og mælk til produktion af blåskimmelost og andre NR. 22 oste.


måde som valleproteiner i valleproteinkoncentrat (WPC). I mælk viser der sig også at være forskel på denatureringen af valleproteiner i skummetmælk og i fuld mælk (se Figur 2). Resultaterne af enzymmålingerne beskrevet ovenfor er bekræftet ved målinger af valleproteindenaturering. LSI behandling viser sig at være markant mere skånsom end pladevarmeveksling i UHT temperaturområdet, mens LSI behandling ved 70-90 °C ikke har forskellig effekt i forhold til pladevarmeveksling (se Figur 2). I fuld mælk stiger denatureringen af beta-lactoglobulin som følge af stigende LSI temperatur op til et plateau på ca. 30 % denaturering, mens den i skummetmælk antager ca. 15 % denaturering i temperaturområdet 120-145 °C. Til sammenligning har UHT behandlet skummetmælk (130-140 °C i 4 sek.) ca. 65 % denaturering af beta-lactoglobulin. Den meget lave denaturering betyder også, at mælkens løbeegenskaber er bevaret - selv ved de høje temperaturer. Det er muligt at løbe LSI behandlet mælk ved alle testede temperaturer op til 145 °C. Ved varmebehandling af WPC er det anvendelige temperaturområde lavere end ved behandling af mælk. I pladevarmeveksler kan WPC (ca. 28 % tørstof) varmebehandles ved maksimalt 68 °C, da højere temperaturer skaber belægning og driftsstop. Grundet den meget korte varmebehandlingstid i LSI apparatet kan temperaturen her komme op på 90 °C og stadig have stabil drift. Denatureringen af beta-lactoglobulin i LSI-behandlet WPC stiger lineært med temperaturen fra 0 % ved 68 °C til 30 % ved 90 °C. Referencebehandlingerne ved 68 °C i 20 sek. har til sammenligning 10-15 % denaturering. Effekten af varmebehandling og spraytørring på de funktionelle egenskaber af WPC er undersøgt ved varmeinduceret geldannelse. Herved måles evnen til at binde vand og danne gel-netværk ud fra parametre som elasticitet og gelstyrke målt ved kompressionsanalyse. Mild varmebehandling

NR. 22

viser sig at øge gelstyrken, mens kraftigere varme giver lavere gelstyrke. Elasticiteten af gelerne er dog stort set uændret på trods af den faldende gelstyrke.

Perspektiver

ling, hvor parametrene for ostefremstilling bevares selv ved høje temperaturer. Samtidigt er der mulighed for at varmebehandle WPC ved højere temperaturer end normalt og derved opnå nye funktionelle egenskaber af det færdige WPC.  ■

LSI behandling har vist sig at være et skånsomt alternativ til UHT behand-

Figur 1: Plasminaktivitet i skummetmælk som funktion af varmebehandlingstempe­ ratur. Sort: LSI varmebehandling; rød: Ubehandlet eller traditionel varmebehandling ved 72 °C/15 sek., 90 °C/5 sek., 130 °C/4 sek. eller 140 °C/4 sek.

Figur 2: Beta-laktoglobulin denaturering i fuld mælk (cirkler) og i skummetmælk (trekanter) som funktion af varmebehandlingstemperatur. Sort: LSI varmebehand­ ling; rød: Ubehandlet eller traditionel varmebehandling ved 63 °C/30 sek., 72 °C/15 sek., 90 °C/5 sek., 130 °C/4 sek. eller 140 °C/4 sek.

MÆLKERITIDENDE 2011

11


Research Scientist

Mejeriingeniør Dag 2011 Bachelorstuderende, mejeriingeniørstuderende og nyudklækkede kandidater var blandt deltagerne, da Dairy Forum og Landbrug & Fødevarer inviterede til Mejeriingeniør Dag 2011. Arrangementet er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor et antal færdiguddannede mejeriingeniører fortæller om deres karriereveje, og de muligheder mejeriingeniøruddannelsen har givet dem. Bredde og præference Fire mejeriingeniører (årgang 1989-2010) fortalte om deres meget forskellige karriereveje og om jobindhold, opgaver og fokus. Herved fik de fremmødte et indblik i, hvor vide rammer der er for, hvad en mejeriingeniør kan beskæftige sig med, samt hvilke faktorer der er eller kan være betydende for, hvordan karrieren udvikler sig. Det fremgik, at det nogle gange er bevidste til- og fravalg, som former karrieren, mens det i andre situationer er spørgsmål om rette tid og sted eller tilfældigvis kende den rette person. Der blev også givet gode råd om at finde en ægtefælle, som vil bakke op om karrieren, ligesom der blev udvekslet erfaringer om arbejdstid, og om hvad en karrierestilling kræver på den front. De konkrete erfaringer lød på alt fra 37 til 80 timer pr. uge - så der var bud på alle hylder!  ■ AC

QESH Manager Mejeriingeniør (2000), QESH Manager Jeanet Mortensen fra Arla Foods, Høgelund Mejeri er en af de snart få nyuddannede mejeriingeniører, som først har taget en mejeristuddannelse og derefter videreuddannet sig. Jobbet som QESH Manager indebærer en travl og varieret kalender, hvor inspektioner og auditorer fylder en hel del.

12

MÆLKERITIDENDE 2011

Area Sales Manager Mejeriingeniør (2001), Area Sales Manager, Flemming Krabbenhoft fra Dansico startede sin karriere hos Arla Foods UK, og oplevede fire år med en meget stejl udviklings- og læringskurve. Kurven fortsatte i et mere salgsorienteret job hos Danisco, hvor udfordringerne lå på et helt andet kompetencefelt.

Mejeriingeniør (2010), Research Scientist Trine Nørgaard Bundesen fra Arla Foods, Innovation Centre Brabrand kunne som ”yngste skud på stammen” fortælle, at vejen til det første job, var belagt med arbejdsgivernes ønsker om ”erfaring”. Dette er jo er svært at honorere, lige når man dimitterer, og for nogle kan konsekvensen være, at de må gå på kompromis med ønsker og drømme. Springet fra KU-Life og ind på en arbejdsplads blev også berørt. Man står pludseligt med en anden form for daglige mål, opgaver og krav, men iflg. Trine står der heldigvis mange, der gerne vil hjælpe én i gang, og efter 2-3 måneder finder man sig til rette i sin nye rolle.

Forsk­ ningspoli­ tisk chef Mejeriingeniør (1989), Forskningspolitisk chef Charlotte Rønhof fra Dansk Industri repræsenterede en lidt atypisk karriere for en mejeriingeniør. Et antal stillinger inden for det private erhvervsliv, offentlige institutioner og branche-/arbejdsgiverorganisationer, kombineret med en voksende interesse for politisk arbejde medvirkede til, at Charlotte Rønhof i dag sidder i en form for lobbyistfunktion i Dansk Industri. Charlotte Rønhof fremhævede, at hun i sine forskellige ansættelser mange gange har nydt godt af bredden i sin uddannelse, og at fag som f.eks. bygningslære og økonomi har været værdifulde!

NR. 22


Kort fortalt 

NR. 22

MÆLKERITIDENDE 2011

13


Kort fortalt 

14

MÆLKERITIDENDE 2011

NR. 22


NR. 22

MÆLKERITIDENDE 2011

15


Kort fortalt 

16

MÆLKERITIDENDE 2011

NR. 22


Personalia 

NR. 22

MÆLKERITIDENDE 2011

17


Mælkeritidende I/S Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

 Leverandøroversigt  ❚ Automation  ❚ ❚ ❚

❚ Køleanlæg  ❚ ❚ ❚

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com

Au2mate A/S Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

❚ Maskiner og udstyr  ❚ ❚ ❚

❚ Emballage  ❚ ❚ ❚

Vestjyllands Mejeristforening PU-chef Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: michael.jensen@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com Stampen Træemballage A/S Anne Juels Vej 10 Flauenskjold 9330 Dronninglund Tlf. + 45 98 86 15 11 Fax +45 98 86 11 40 www.stampen.dk Tetra Pak Sverige AB Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

Akademikernes Centralorganisation

Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk PTI A/S Vennelystvej 2 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk Salicath ApS Rue 5A DK-5900 Rudkøbing Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse AAKs hovedkontor Nyropsgade 45, 1504 København V. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

18

MÆLKERITIDENDE 2011

Mejeriliv

• Ulykker

• Tandskader • Sundhed

Forsikringer via Mejeriliv: Kontakt Optima for information www.optima-gruppen.dk Claus Rasthøj tlf. 2075 55 25


Møder og udstillinger ❚ Membranfiltrering  ❚ ❚ ❚

❚ Pumper  ❚ ❚ ❚

❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 8.-9. november 2011 Landsmejeriudstilling med Danish Food Contest DM / SDC & Dinner Event MCH Messecenter

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Totalleverandør  ❚ ❚ ❚

1. december 2011 Danmarks Mejeritekniske Selskab Saltlage & Energioptimering/trin 1 Hotel Australia, Vejle 8. februar 2012 Mejeribrugets Dag & 1. Kredsudstilling Kold College

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

❚ Projektering og anlæg  ❚ ❚ ❚ ❚ Vandbehandling  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

23. november 2011 MIA Arbejdsmiljøkonference Hotel Legoland, Billund

Adept Water Technologies A/S Diplomvej 373 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 88 70 85 25 mail@adeptwatertech.com www.adetpwatertech.com

Bannerannoncering af ledige stillinger På www.maelkeritidende.dk er det nu muligt at indrykke banner­ annoncer for ledige stillinger, hvor ansøgere kan klikke sig videre til den ansøgende virksomheds egen hjemmeside. En stillingsbannerannonce på www.maelkeritidende.dk har målene: Bredde: 140 px x højde: 350 px, og prisen er 3.900 kr. for to uger!

15. marts 2012 Temadag FMFs kredsbestyrelser 19. april 2012 Mejeriforeningen Generalforsamling 31. maj 2012 2. kredsudstilling Thise Mejeri 2. juni 2012 Foreningen Danmarks Privatmejerier 100 år jubilæum Hindsgavl Slot 30. august 2012 Dansk Mejeringeniør Forening Generalforsamling 29. september 2012 Foreningen af mejeriledere og funktionærer 123. Delegeretmøde Grand Park, Korsør 13.-15. november 2012 FoodPharmaTech og LMU MCH Messecenter

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ Stillingsannoncer på Jobzonen Mælkeritidende samarbejder med Jobzonen.dk, og igen i 2011 tilbyder vi i tillæg til den trykte annonce i bladet, at annoncen bliver indrykket på www.jobzonen.dk til en favorabel pris på blot 3.300 kr. Prisen indbefatter 28 dages profilering på Jobzonen.dk, elektronisk link til virksomhedens egen hjemmeside/mail, logo, mails til potentielle ansøgere og adgang til CV’er i Jobzonens database.

27.-30. marts 2012 Anuga FoodTec Køln, Tyskland 25.-28. april 2012 Mælkeritidende Studietur til Polen

MÆLKERITIDENDE 2011

19


Mælkeritidende og Landsmejeriudstillingen m/Danish Food Contest 2011 indbyder hermed til et stort fælles middagsarrangement på udstillingens første aften nærmere bestemt den 8. november 2011. Arrangementet afholdes i Fortuna Lounge i MCH Messe­ center Herning fra kl. 17.00, hvor baren åbnes. Der er officiel velkomst kl. 18.00, hvorefter middagen serveres, og i løbet af aftenen vil der endvidere blive budt på et par fornøjelige indslag. Alle deltagere i udstillingen samt virksomheder, udstillere og samarbejdspartnere fra såvel mejeribruget, som den øvrige fødevarebranche er velkomne med indbudte kunder og gæster.

Billetten inkluderer: Forret, middagsbuffet, dessert og 2 glas vin, kaffe, hyggelig pianomusik samt transport til Herning centrum sidst på aftenen. Yderligere drikkevarer afregnes i baren eller via forudbestilte drinkskuponer. Billetkøb: dmf@maelkeritidende.dk Pris: 300 kr. ekskl. moms (375 kr. inkl. moms) Ved køb/bestilling før den 2/11 2011 garanteres at alle deltagere i bestillingen placeres samlet under middagen. Billetter fremsendes pr. post. Evt. overskydende billetter kan returneres frem til 2/11 2011. Billetter købt efter den 2/11 kan afhentes på stand nr. 0002 under LMU.

YDERLIGERE OPLYSNINGER: Mælkeritidende I/S Munkehatten 28 5220 Odense SØ Telefon: 66 12 40 25 E-mail: dmf@maelkeritidende.dk

På festligt gensyn

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

Fortuna Lounge, MCH - den 8. november 2011 kl. 18.00

Mød net værk og samarbe jdspartnere

Dinner Event!

MT22-2011  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you