Page 1

Mælkeri tidende Tidsskrift for mejeriindustrien :ciZgeg^hZgZhdjgXZeaVcc^c\hnhiZb Ldg` IgVX`^c\

EgdYjXi^dc GZedgi^c\

EgdYjXi^dc 6cVanh^h

Ldg` 9^heViX]^c\

Ldg` :mZXji^dc

1

9ViV 6Xfj^h^i^dc

2. december 2005 118. årgang

EgdYjXi^dcXdcigda JhZg>ciZg[VXZ

EgdXZhh8dcigda

25 26

6ca¨\hVjidbVi^dc jYZcWZ\g¨chc^c\Zg IZigVEaVciBVhiZgžZgZc^ccdkVi^ka©hc^c\e€ EgdYjXi^dc`cdl"]dl 16. december Vca¨\hVjidbVi^dcWVhZgZie€€WZc^cYjhig^]VgY" EgdkZcHdaji^dch >ciZgcVi^dcVahiVcYVgYh ™8dbbdchigjXijgZ lVgZd\hiVcYVgYhd[ilVgZ!hdb\©gYZiW€YZ 2005 ™6eea^XVi^dcbdYjaZh ™IZbeaViZh aZkZgVcY©gjV[]¨c\^\id\[gZbi^Yhh^``Zgi#9ZiiZ GZ\jaVidgngZfj^gZbZcih 118. årgang \^kZghidgVjidbVi^dchVah^Y^\]ZY!]jgi^\Vca¨\" h^chiVaaVi^dcd\de\gVYZg^c\#HdbYZi[gZb\€gV[ AZVY^c\"WgVcYhjeea^Zghd[=LVcYHL cVkcZi!IZigVEaVciBVhiZgžh`VWZhYZg]Vgbdc^^ aVWng^ciZcV[Vca¨\hVjidbVi^dc![gV:GE$BGE hnhiZbZgcZi^a`dcigdaV[egdXZhhZgcZd\deZgVi©g" Wgj\ZgÅVYZgcZ#  K¨a\IZigVEV`hdbY^ceVgicZg[dgVih^`gZY^c ^ckZhiZg^c\#

17 25. august 2006 119. årgang


GENSIDIGE ULYKKESFORSIKRING

DANSK MEJERISTFORENINGS

Der er mange gode grunde til at tegne forsikringer hos os: ● Du kan sikre din familie og dig selv mod ubehagelige økonomiske vanskeligheder, hvis ulykken skulle indtræffe ● Såvel medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer, som medlemmer af Dansk Mejeriingeniør Forening, samt deres nærmeste familie kan tegne forsikringer i selskabet. Funktionærer med ansættelse indenfor mejeribruget kan ligeledes tegne forsikringer for dem selv og deres familie ● Det er de forsikredes eget selskab og med konkurrencedygtige priser ● Du sammensætter selv dine forsikringssummer efter eget ønske ● Vi er genforsikret i et stort selskab ● Dækningen kan reguleres, indtil man fylder 67 år ● Forsikringen dækker også i udlandet Nuværende priser: pr. 100.000 kr. ved død 45 kr. pr. 100.000 kr. ved invaliditet 65 kr. tandskade (dækning efter regning) 140 kr. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lars Schmidt, tlf. 65 37 13 11. Send nedenstående kupon til Dansk Mejeristforenings gensidige Ulykkesforsikring v/Lars Schmidt, Kogsbøllevej 62, 5871 Frørup

Stilling: Fulde navn:

Cpr.nr.:

Adresse: Lider den indmeldte af nogen sygdom eller invaliditet? Hvis ja – nærmere oplysning: Ønskes tandskadeforsikring: Forsikringssum ved død kr.: Forsikringssum ved invaliditet kr.: DANSK MEJERISTFORENINGS

Underskrift:

GENSIDIGE ULYKKESFORSIKRING


Mælkeri tidende Tidsskrift for mejeriindustrien Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Det gamle Mejeri Landbrugsvej 65 5260 Odense S. Postgiro: 400 5325 Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør K. Mark Christensen. Redaktionssekretær cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Sekretærer Birgit Jakobsen og Bettina M. Nielsen. Tlf. tid dagligt kl. 8.00-16.00 (fredag dog 8.00-15.00) Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt eller i form af færdige film og må være redaktionen i hænde senest fredag kl. 12.00, en uge før udgivelse.

Foreningen af mejeriledere og funktionærers

117. delegeretmøde afholdes på Hotel Faaborg Fjord, Svendborgvej 175,

5600 Faaborg, lørdag den 7. oktober 2006 kl. 14.00. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af regnskab 2005/06 til godkendelse. 3. Behandling af fremsatte forslag.* 4. Fastsættelse af kontingent 2007/08. 5. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen og Hjælpefonden, samt suppleanter. 6. Eventuel valg af AP-repræsentanter. 7. Valg af revisorer. 8. Eventuelt. Ethvert medlem af foreningen har adgang til delegeretmødet og har ret til at deltage i forhandlingerne, men kun de valgte delegerede har stemmeret. Foreningen af mejeriledere og funktionærers hovedbestyrelse har besluttet, at andre medlemmer end de valgte delegerede i den kreds, der står som arrangør, mod behørig betaling og ved henvendelse til sekretariatet, er velkomne til at deltage i aftenarrangementet efter delegeretmødet. Odense, den 25. august 2006.

Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juni og december‚ svarende til 24 nr./år i et oplag på 1.800 eksemplarer. Abonnement: Danmark: 1.068‚- kr./år inkl. moms. Europa: 1.332,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.506‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører og mejeriteknikere i indog udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved forsknings- og forsøgsvirksomheder, levnedsmiddelkontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejerimaskinindustri og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinien og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og sats: Grafisk Data Center a-s, Odense Tryk: Helmer Jensen ApS, ISSN 0024-9645 Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2006

P.h.v. Søren Jensen Formand * Hovedbestyrelsen foreslår § 4 vedr. delegeretmødet, 6. afsnit ændret, således at hver kreds udpeger en delegeret for hver påbegyndt 8 aktive medlemmer. ( Mod hidtil 6 aktive medlemmer). Forud for delegeretmødet, kl. 13.00, inviteres de fremmødte til foredrag ved Henrik Rasmussen med titlen ”Styr lige dit kropssprog!”.

Indhold: Exopolysaccharider og teksturegenskaber .......................................... 388 Ny mælkeenergidrik til småtspisende ................................................ 391 Dimissionsfest for nye mejerister juni 2006 ....................................... 392 Kort fortalt ...................................................................................... 396 Personalia ........................................................................................ 399 Foreningsnyt ................................................................................... 400 Møde- og udstillingskalender ........................................................ bagsiden NR. 17

387


Exopolysaccharider og teksturegenskaber Exopolysaccharider (EPS) produceres af mange mælkesyrebakteriekulturer under fermentering (Cerning 1995). Adskillige studier har dokumenteret, at EPS har stor indflydelse på fermenterede mælkeprodukters teksturegenskaber. Af D.M. Folkenberg og A. Skriver, Fermented Milk Technology, Chr. Hansen A/S, Denmark, P. Dejmek, Lunds University, Sweden, R. Ipsen, Dairy Technology, KVL Denmark

Det har været rapporteret, at brugen af exopolysaccharid (EPS) producerende kulturer forøger viskositeten og cremetheden, samtidig med at det reducerer syneresen (valleudskillelsen), hvilket medfører en yoghurt med særdeles attraktive teksturegenskaber set ud fra et forbrugersynspunkt. Hertil kommer, at exopolysaccharider har GRAS-status (Generally Recognized As Safe - Generelt anerkendt som sikre) og kan betragtes som en naturlig stabilisator, der fremstilles in situ af starterkulturen, hvilket giver mulighed for at forbedre yoghurtens sensoriske kvalitet, også i yoghurt med lavt fedtindhold, ved et nøje planlagt valg af starterkultur. Effekten af EPS på yoghurtgelens egenskaber er imidlertid kompleks, og mange studier har vist, at teksturen i fermenterede mælkeprodukter ikke korrelerer godt med mængden af EPS. Hertil kommer, at det er velkendt for enhver, der beskæftiger sig med produktion af mejeriprodukter, at ukontrollerede kultur- eller produktionsbetingelser kan føre til svært filante produkter, således som illustreret i figur 1. Projektet I et nyligt afsluttet forskningsprojekt, gennemført i et samarbejde mellem Chr. Hansen, mejeriteknologigruppen ved KVL og Lunds Universitet, har man undersøgt effekten af exopolysaccharider (EPS) på teksturen af yoghurt. Det overordnede mål var at tilvejebringe grundlæggende viden, der kan være nyttig ved udvælgelse af EPS-kulturløsninger til opnåelse af optimale teksturegenskaber i yoghurt. Exopolysaccarider (EPS) er opbygget af gentagne enheder af monosaccharider. D-galactose, D-glucose og L-rhamnose er normalt til stede, men i stærkt varierende forhold. D-mannose såvel som acetylerede aminosuk-

388

NR. 17

Figur 1: Omrørt yoghurt med høj filanthed.

kere, glucoronsyre, fosfatgrupper og acetylgrupper er også blevet fundet i visse EPS’er (De Vuyst et al. 2001). Molekylvægten (Mw) af EPS er blevet rapporteret i området fra 1·104 til 6·106 (De Vyust et al. 2001). Generelt har det vist sig, at EPS med en høj Mw er ensbetydende med en høj intrinsisk viskositet og derved et mere viskøst, fermenteret mælkeprodukt (Laws and Marshall 2001). Vi har undersøgt et antal EPS-producerende og ikke-EPS-producerende stammer: S. thermophilus og Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus, der giver vidt forskellige teksturer i yoghurt, for så vidt angår deres sensoriske, rheologiske og mikrobielle egenskaber (figur 2).

MÆLKERITIDENDE 2006


Analyses Analyses 250 20041122A #8 [modified by dkfooduser] nC

EPS-Mix 10

ECD_1

50,0

220

100

4* - Gal-N - 11,250

%D: 0,0 % 120

5* - Gal - 12,350

140

2* - Rham - 8,983 3* - Glu-N - 9,467

1 - Fuc - 5,267

160

80

60

Sensory texture profiling

0,0

6* - Glu - 13,833

180

9 - H-Gluc - 24,967

7* - Man - 14,400 8* - Fruc - 14,850

200

100,0

50,0

40

20 %C: 8,0 % 0

8,0

%B: 0,0 % Flow: 1,00 ml/min

-20 0,0

min 2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

35,0

Chemical composition

Yoghurt texture as affected by EPS

Rheology

Microstructure CLSM Figur 2: Metoderne, der blev anvendt til analyse af yoghurt fremstillet med forskellige EPS-producerende bakteriekulturer. Sensorisk profilering blev udført af et trænet panel, rheologiske analyser blev udført på et rheometer, ligesom der blev anvendt empiriske metoder og konfokal laserscanning mikroskopi til at karakterisere mikrostrukturen. EPS-koncentrationer blev bestemt, og monosaccharidsammensætningen af oprenset EPS blev analyseret med High pH Anion Exchange kromatografi. EPS-produktion fandtes at have en væsentlig indvirkning på teksturen af yoghurt. Generelt øgede EPS mundfylden, cremetheden, blankheden og filantheden og reducerede gelstivheden og synerese. Der blev imidlertid også fundet store forskelle i teksturen inden for gruppen af yoghurter fermenteret med forskellige EPS-producerende stammer. Fem studier Data fra vores fem studier viser, at de undersøgte EPS-producerende stammer groft set kan opdeles i to hovedtyper. Yoghurt fremstillet med forskellige typer af EPS-producerende stammer var signifikant forskellige for så vidt angår sensorisk teksturprofil, fordeling af EPS

MÆLKERITIDENDE 2006

i proteinnetværket, kemisk sammensætning af det oprensede EPS og forholdet mellem forskellige fysiske egenskaber og EPS-koncentration. Den kemiske sammensætning af EPS produceret af den første type af stammer var kendetegnet ved en høj koncentration af galactose i forhold til glucose (højt Gal:Gluforhold), et højt aminosukkerindhold og fravær af rhamnose. EPS-koncentrationen, der produceredes af denne gruppe af stammer, var lavere sammenlignet med den anden gruppe. Yoghurt produceret med disse stammer havde en mikrostruktur, hvor EPS var associeret til proteinet, hvilket førte til antagelsen af, at der opstod interaktioner mellem proteinet og disse EPS’er. Disse yoghurters sensoriske profiler var kendetegnet ved at være meget blanke og filante og med en lavere gelstivhed og synerese sammenlignet med yoghurt fermenteret med den anden type EPS-producenter. En række fysiske egenskaber såsom mængden af yoghurt der blev aspireret i en siphon-test (korreleret til sensorisk filanthed), udløbstid gennem en tragt og beskyttelse imod synerese

NR. 17

389


Shiny

Serum

Gelfirm (stirred)

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Gelfirm (set)

Creamy

Shiny

Clean cut

Serum

Ropy (serum)

Gelfirm (stirred)

Ropy (stirred)

Gelfirm (set)

Mouth thick (set) Mouth thick (stirred)

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Clean cut

Ropy (serum)

Ropy (stirred)

Creamy

Mouth thick (set) Mouth thick (stirred)

Figur 3: Mikrostruktur og sensorisk profil af yoghurt fremstillet med henholdsvis den første og den anden type af EPSproducerende kultur. Øverst: Konfokal laserscanning mikroskopibilleder af henholdsvis proteinnetværk og EPS i hver yoghurttype. Nederst: Den tilsvarende sensoriske profil evalueret af et trænet sensorisk panel.

afhang næsten lineært af EPS-koncentrationen i yoghurt fermenteret med den første type af EPS-producerende stammer. I modsætning hertil indeholdt EPS produceret af den anden type af stammer næsten ens mængder af galactose og glucose (lavt Gal:Glu-forhold), det havde et lavt aminosukkerindhold, og indeholdt i ét tilfælde også rhamnose. Yoghurt produceret med disse stammer opnåede højere EPS-koncentrationer end yoghurt produceret med stammer fra den første gruppe. Mikrostrukturelle undersøgelser af disse yoghurter afslørede, at EPS fandtes i serumporerne, hvor det forekom at være ukompatibelt med proteinet. Den sensoriske profil viste høj gelstivhed og synerese samt lav filanthed og blankhed. Hertil kommer, at disse yoghurter havde tendens til at være mere cremede. For disse stammer gjaldt det, at deres evne til at beskytte imod synerese var upåvirket af EPS-koncentrationen, og det samme gjaldt resultaterne fra siphonog tragttesten. Figur 3 viser mikrostrukturen (fordelingen af EPS i proteinnetværket) og den sensoriske profil af yoghurt produceret med henholdsvis den første og den anden type af kultur. Stammer fra begge grupper, men ikke alle

390

NR. 17

stammer, var i stand til at producere kapsulære polysaccharider (CPS) og det så ud til, at CPS-indeholdende yoghurter opnåede høje mundfylde- og cremethedsniveauer. S. thermophilus stammer af de to forskellige typer var i stand til at interagere positivt. Anvendelse af en blandet kultur, indeholdende en EPS-producerende stamme af hver type, gav en yoghurt med stor mundfylde, der signifikant oversteg mundfylden for yoghurter fremstillet med hver af stammerne alene. Sådanne interaktioner sås ikke, når der anvendtes blandede kulturer med to EPS-producerende stammer fra den samme gruppe. Konklusion Det kan konkluderes, at EPS-producerende stammer og deres effekt på teksturegenskaberne, varierer betydeligt, hvilket der skal tages højde for ved udviklingen af bakteriekulturer og ved fremstillingen af fermenterede mælkeprodukter. Viden om de forskellige typer af EPS-producerende stammers egenskaber, og interaktioner mellem stammerne, kan udnyttes til at udvikle mejerikulturer, der giver fermenterede mælkeprodukter med attraktive teksturegenskaber. ■

MÆLKERITIDENDE 2006


Ny mælkeenergidrik til småtspisende To ernæringskyndige fra Glostrup Amts Sygehus og Medirest Frederiksborg Amts Sygehuse og Arla Foods har sammen udviklet en ny energidrik til underernærede patienter. Protin Den nye energidrik hedder Protin og kan f.eks. erstatte de energidrikke, som mange køkkener på hospitaler og plejehjem selv producerer. Når disse drikke fremstilles lokalt, giver de ofte et stort spild på grund af kort holdbarhed. Protin derimod har holdbarhed som almindelig yoghurt og en pris, der både matcher de lokalt producerede udgaver, langtidsholdbare tilskudsdrikke og ernæringssupplementer, som ellers er alternativet. Stort behov ”Der er et stort behov for et færdiglavet, naturligt energidrikkeprodukt af denne type. Så vidt jeg ved, har det hidtil ikke kunnet fås i Norden. Vi - og de patienter, der har smagt med undervejs i udviklingsprocessen - synes, at vi er nået frem til et godt produkt med en god smag,” siger Bodil Nyby, der er drifts- og kompetenceudviklingschef hos Medirest med ansvar for Frederiksborg Amts sygehuse. Hun og Gitte Breum, cheføkonoma på Glostrup Amts Sygehus, har med deres tværfaglige indsigt været centrale i udviklingen af Protin. Om Protin Arlas Energidrik til personer med nedsat appetit fås i fire varianter med sukker: Appelsin, Fersken/passion, Hindbær og Vanilje/citron samt to varianter sødet med aspartam: Hindbær og Vanilje/citron. Deudover indeholder Protin fløde, mælkeprotein, frugtsaft, modificeret stivelse, mælkesyrekultur, aspartam eller sukker samt citronsyre. Alle varianter indeholder 6,3 g fedt og 5,7 g protein pr. 100 g. Varianterne med sukker indeholder 9,3-13 g kulhydrater og et energiindhold på 500-560 kJ pr. 100 g. De to aspartamsødede varianter har 1,1-1,9 g kulhydrater og et energiindhold på 360-370 kJ pr. 100 g.

MÆLKERITIDENDE 2006

Protin leveres i 500 g Tetratop karton med skruelåg. Holdbarheden er 10-14 dage. Produktet lanceres i september 2006. Behov for energidrik I følge overlæge i Ernæringsenheden på Rigshospitalet, Jens Kondrup, er en tredjedel af de indlagte patienter på danske sygehuse underernærede. Halvdelen af de underernærede har brug for energitilskud. Det drejer sig dagligt om ca. 2.680 indlagte med behov for energitilskud. På landets plejehjem skønnes, at mindst 4.000 ældre er underernærede. Det giver i alt knap 7.000 personer. ■

Protin leveres i fire frugtvarianter i halvliters karton med skruelåg.

NR. 17

391


Af uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter

Direktør Hans Skjerning, Dalum UddannelsesCenter bød velkommen til dimissionsfesten.

Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter holdt dimissionstalen for de nye mejerister.

392

NR. 17

Dimissionsfest for nye mejerister juni 2006 Dimissionsfest Onsdag den 28. juni 2006 blev der traditionen tro holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde gennemført hovedforløb 4 og dermed deres sidste skoleophold i uddannelsen. I de sidste elleve år er dimissionsfesten blevet gennemført på følgende måde: Festmiddag for mejerieleverne og deres nærmeste familie, repræsentanter fra praktikvirksomhederne, censorerne ved den faglige bedømmelse, repræsentanter for Mejerifagets Lærlingeudvalg, samt personalet på skolens mejeriafdeling. Musik og underholdning ved musikere fra Odense Symfoniorkester, som blandt andet spiller på lurer. Fællessang og lykønskninger samt udlevering af præmier og uddannelsesbeviser. Praktikvirksomhederne kan indgå uddannelsesaftaler med kommende mejerielever året rundt. Det betyder, at mange af mejerieleverne skal ud på deres respektive praktiksteder nogle uger eller måneder efter det sidste skoleophold, før de kan få udstedt deres uddannelsesbevis. De fleste mejerielever, som var oppe til den afsluttende skole- og faglige bedømmelse den 28. juni 2006, skulle ud på deres praktiksteder igen, for at gennemføre den manglende praktiktid. Den sidste mejerielev fra holdet får tilsendt sit uddannelsesbevis 4. januar 2007. 36 nåede målene Der var 38 mejerielever, som gik op til den afsluttende projekteksamen/svendeprøve, af disse var der to mejerielever, der ikke bestod. Aldersspredning har på dette hold været på 25 år, idet der har været mejerielever på holdet, som er født mellem 1962 og 1987. Gennemsnitsalderen var på 30, hvilket er ret normalt. Der var 9 piger og 29 drenge. På holdet havde 34 mejerielever dansk statsborgerskab, mens en var fra Norge. De har alle gennemført hele praktikken på et dansk mejeri efter danske regler. Herudover har der været to elever fra Island og én fra Sverige.

Projekteksamen/svendeprøve På de enkelte skoleophold er undervisningen de senere år blevet mere og mere projektorienteret, og det hele ender nu op med et afslutningsprojekt (svendeprøven), som skal forsvares og fremlægges ved afslutningen af hovedforløb 4. I tabel 1 vises navne på de nyuddannede, deres projekter samt censorer. Valg af projekt sker mod slutningen af hovedforløb 3. Når projektet er valgt, får mejerieleverne tilknyttet en projektvejleder, som så skal rådgive/vejlede eleverne under projektforløbet samt være eksaminator sammen med to udpegede censorer. Uddeling af præmier Mejerifagets Lærlingeudvalg uddelte ved dimissionsfesten to præmier til udvalgte elever.

Massoud Shakari modtog en præmie for det mest spændende projekt. Massoud Shakari fik kåret sit projekt som det mest spændende (valgt af projektvejlederne). Massoud har gennem alle skoleperioderne været mere end almindeligt interesseret i mejeribruget. Dette har resulteret i mange spørgsmål, som han har fået svar på. Nye spørgsmål på baggrund af disse svar har vist, at Massoud har forstået de tidligere. Han har altid haft stor interesse i at forene teori og praktik, og det har resulteret i, at han har valgt et projekt, der også indeholder en del forskning, da emnet er så ualmindeligt som ”Ost af rekonstitueret skummetmælk og frisk fløde”.

MÆLKERITIDENDE 2006


Mejerielev

Emne på projekt

Vejleder

Censorer

Mette G. Christiansen Gert S. Eriksen Sevil Øzsinak Brian Brøns Mads Otte Michael L. Rasmussen Jimmi Schmidt Gudmundur Jönsson

Gul ost

Kim Ernstsen

Troels Hansen Thore Iversen

Gul ost

Kim Ernstsen

Troels Hansen Thore Iversen

Havarti

Kim Ernstsen

Arnar Bragason

Gouda

Kim Ernstsen

Mimy-Louise Andreassen Christina Henriksen

Blåskimmelost

Jette Rebbe Charlotte Schmidt Lars C. Knudsen

UF Feta

Henning Clausen Poulsen Henning Clausen Poulsen Henning Clausen Poulsen Henning Clausen Lars Gram Henning Clausen Poulsen

Troels Hansen Thore Iversen Troels Hansen Thore Iversen Jesper Thomsen Lars Gram Jesper Thomsen Lars Gram Jesper Thomsen Lars Gram Jesper Thomsen

Massoud Shakari Nadar Fares Tom M. Jensen Kirsten Lundby Jesper Marbæk Dinny Momme Jens Lynge Christensen Jesper Kristensen Stefan P.Jensen Jacob Svendsen Andreas Gaskin

Skimmelost

UF Feta Poulsen Ost af rekonstitueret skummetmælk og frisk fløde Svenbo 45+

Jesper Thomsen Lars Gram

Henning Clausen Poulsen

Jesper Thomsen Lars Gram

UHT

Paul Erik Larsen

A 38

Paul Erik Larsen

Yoghurt

Paul Erik Larsen

Syrevækker

Paul Erik Larsen

Smørfremstilling, især smørrets konsistens Flødeost

Paul Erik Larsen Alf Sørensen

Filtreringsanlæg

Alf Sørensen

Flødeost

Alf Sørensen

Linette Tougaard

Mælkepulver

Alf Sørensen

Michael S. Hybshmann

Mælkepulver

Alf Sørensen

Karsten H. Jensen

Mælkepulver

Alf Sørensen

Tomas Nordström

Processen ved fremstilling af sødmælkspulver Natriumkaseinat

Alf Sørensen

Ole E. Hansen Asbjørn Andersen Ole E. Hansen Asbjørn Andersen Ole E. Hansen Asbjørn Andersen Ole E. Hansen Asbjørn Andersen Ole E. Hansen Asbjørn Andersen Maltha Rasmussen Lars K. Jørgensen Maltha Rasmussen Lars K. Jørgensen Maltha Rasmussen Lars K. Jørgensen Maltha Rasmussen Lars K. Jørgensen Maltha Rasmussen Lars K. Jørgensen Maltha Rasmussen Lars K. Jørgensen Maltha Rasmussen Lars K. Jørgensen Maltha Rasmussen Lars K. Jørgensen

Tanja. K. Hansen Mike Grønbæk Henrik M.Jeppesen Toni G. Christensen Jan B. Madsen Niels P. Heiby

Per Stage

Alf Sørensen

Tabel 1: Navne på de nyuddannede mejerister, deres projekter samt censorer.

MÆLKERITIDENDE 2006

NR. 17

393


Brian Brøns blev hædret som holdets humørspreder.

Sekretær i Mejerifagets Lærlingeudvalg J. Maltha Rasmussen, udleverer det europæiske uddannelsespas.

Massoud Shakari opnåede ved svendeprøven den 28. juni 2006 den flotte og meget sjældne karakter – et 13-tal Brian Brøns blev valgt som holdets humørspreder (valgt af eleverne på holdet). Brian er generelt en glad gut i godt humør. Desuden er han en god kammerat, der altid er parat til at hjælpe, hvor der er behov. Med hensyn til det mejerifaglige er han lidt af en nørd, der ikke uden grund betegnes som holdets ”ostementor”. Præmierne bestod af et osteskæresæt fra Stelton med indgraveringen: ”Mejerist 2006”. Præmierne blev overrakt af formanden for Mejerifagets Lærlingeudvalg, gårdejer Thomas Johansen, som bl.a. i sin tale til de nye mejerister kom ind på behovet for veluddannet arbejdskraft til erhvervet. Den voldsomme strukturændring mod større virksomheder, ny teknologi og øget internationalisering kræver veluddannet arbejdskraft. Fælles europæisk uddannelsespas Mejerifagets Lærlingeudvalg har i en årrække været medlem af den europæiske organisation AEDIL, hvis formål er at varetage mejeriuddannelsespolitiske spørgsmål over for bl.a. EU, og samtidig medvirke til at udvikle mejeriuddannelserne i Europa. Organisationen har bl.a. udarbejdet et fælles europæisk uddannelsespas for faglærte mejerister. Sekretær i Mejerifagets Lærlingeudvalg, J. Maltha Rasmussen orienterede om det fælles europæiske uddannelsespas. Den 28. juni 2006 var der tre mejerister, som fik udleveret passet, de øvrige vil få uddannelsespasset tilsendt, når de har gennemført hele deres praktikperiode. Udlevering af skolebeviser Uddannelsesleder Paul Stein Jensen havde såvel lykønskninger som en række praktiske informationer til de nye mejerister. Ligeledes fik alle mejerielever udleveret skoleerklæ-

Nader Fares får sit skolebevis af uddannelsesleder Paul Stein.

394

NR. 17

ring, som bevis på, at de har gennemført alle skoleophold. Censorer Ved den afsluttende svendeprøve (projektopgave) for mejerieleverne, der afsluttede deres skolemæssige uddannelse til mejerist den 28. juni 2006 fungerede følgende som censorer: ● Mejerichef Jesper Thomsen, Arla Foods, Birkum Ost. ● Fagforeningsformand Lars Gram, Danske Mejeristers Fagforening. ● Vicedirektør Jørgen Maltha Rasmussen, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. ● Procesteknolog Lars Kanstrup Jørgensen, Hjørring. ● Mejeridirektør Ole E. Hansen, Arla Foods Slagelse Mejericenter. ● Mejerist Asbjørn Andersen, Otterup. ● Kvalitetschef Troels Hansen, Arla Foods, Viby. ● Mejeritekniker Thore Iversen, Bredebro. Nye mejerister Nedenfor følger navne på de beståede mejerister juni 2006, samt hvilke mejerier praktikken er gennemført på: ● Mimy-Louise Andresen, Sønderborg: Arla Foods, Klovborg og Branderup mejerier. ● Brian Brøns, Viborg: Arla Foods, Rødkærsbro og Holstebro mejerier. ● Jens Lynge Christensen, Fårup: Nørager Mejeri og Arla Foods, Hobro Mejeri. ● Mette Guldfeldt Christensen, Odense: Arla Foods, Birkum Ost og Taulov Mejeri. ● Toni Grønbæk Christensen, Bjerringbro: Arla Foods, Vellev og Rødkærsbro mejerier. ● Gert Steen Eriksen, Odense: Arla Foods, Taulov Mejeri og Birkum Ost. ● Naders Fares, Toftlund: Arla Foods, Høgelund Mejeri. ● Andreas Gaskin, Roskilde: Bornholms Andelsmejeri og Osted Mejeri. ● Mike Grønbæk, Videbæk: Arla Foods PLC, England og Nr. Vium Mejeri. ● Tanja Kammersgaard Hansen, Vemb: Arla Foods, HOCO og Holstebro Mejeri. ● Niels Peder Heiby, Skødstrup: Arla Foods, Brabrand Mejeri og Vrinners Flødeost. ● Christina Høxbroe Henriksen, Herlev: Arla Foods, Slagelse Mejeri og Bornholms Andelsmejeri. ● Michael Schmidt Hybschmann, Toftlund: Arla Foods, Branderup Mejeri og Samden.

MÆLKERITIDENDE 2006


Karsten Helleskov Jensen, Herning: Arla Foods, Arinco, Videbæk og Klovborg mejerier. ● Stefan Pierre Jensen, Nørskovlund: Nørup Mejeri og Arla Foods Brabrand Mejeri. ● Tom Markussen Jensen, Hadsund: Arla Foods, Høgelund og Hobro mejerier samt Vebbestrup Flødeis. ● Henrik Mejdahl Jeppesen, Holstebro: Arla Foods, Holstebro Flødeost og HOCO. ● Lars Cederholm Knudsen, Nibe: Arla Foods, Bislev Mejeri. ● Jesper Kristensen, Løgstrup: Arla Foods, Rødkærsbro og Hobro mejerier. ● Kirsten Buch Lundby, Esbjerg: Cocio Chokolademælk og Esbjerg Mejeri. ● Jan Buus Madsen, Holstebro: Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri og Holstebro Flødeost. ● Jesper Marbæk, Esbjerg: Arla Foods, Esbjerg Mejeri og Cocio Chokolademælk. ● Dinny Momme, Næsbjerg: Arla Foods, Esbjerg og Tistrup mejerier. ● Mads Otte, Haderslev: Arla Foods, Holstebro Mejeri og Christiansfeld Mejericenter. ●

Michael Leensbak Rasmussen, Ørsted: Arla Foods, Falkenberg Mejeri, Sverige og Rødkærsbro Mejeri. ● Jette Rebbe, Tvis: Arla Foods, Nr. Vium Mejeri. ● Charlotte Schmidt, Halkær: Arla Foods, Bislev og Aars mejerier. ● Jimmi Schmidt, Kollund: Arla Foods PLC, England og Bov Mejeri. ● Massoud Shakari, Aalborg: Arla Foods, Akafa og Hjørring mejerier. ● Jacob Svendsen, Silkeborg: Them Andelsmejeri og Arla Foods, Brabrand Mejeri. ● Per Georg Outzen Stage, Holstebro: Arla Foods, HOCO. ● Linette Tougaard, Svenstrup: Arla Foods, Hjørring og Akafa mejerier. ● Sevil Øzsinlak, Fredericia: Arla Foods, Brabrand og Taulov mejerier. ● Bengt Tomas Nordström, Visby, Sverige Arla Foods, Visby. ● Arnar Bragason, Island: Island. ● Gudmundur Ørn Jønsson, Island: Island. ■ ●

Nye mejerister juni 2006.

MÆLKERITIDENDE 2006

NR. 17

395


Kort fortalt Ændrede deadlines nr. 20 & 21 På grund af årets Landsmejeriudstilling - Mejeriforum i København den 13.-15. oktober ændrer vi deadlines på Mælkeritidende nr. 20 og 21 med følgende datoer. Mælkeritidende nr. 20 udkommer fredag den 6. oktober, deadline er fredag den 8. september. Mælkeritidende nr. 21 udkommer allerede fredag den 13. oktober, ny deadline er fredag den 15. september.

Naturmælk femdobler produktionen Naturmælk har på fem år øget produktionen fra fem mio. kg mælk og op til ca. 27 mio. kg mælk inden udgangen af 2006. Mejeriet har 32 andelshavere. Det økologiske mejeri udvidede sidste år med en ekstra tappemaskine og et kølerum, som netop nu er ved at blive udvidet yderligere. Mejerichef Leif Friis Jørgensen anser det for et realistisk mål, at Naturmælk kommer op på at indveje 40 mio. kg mælk fra ca. 40 leverandører. Hvis udviklingen fortsætter som hidtil, vil dette mål være nået omkring år 2010. Det er blandt andet øget salg til restauranter og sygehuse samt mere hyldeplads i supermarkederne, der er årsag til det øgede salg. Næsten hver dag får Naturmælk henvendelse fra potentielle nye kunder.

Arla udvider igen på Bov Arla Foods’ feta-salg er i vækst på alle selskabets europæiske markeder, og salget stiger meget mere end forventet. Derfor har Arla besluttet at udvide Bov Mejeri endnu engang fra de nuværende 16.000 tons feta årligt til 26.000 tons. Udvidelsen, der vil koste ca. 300 mio. kroner, går i gang med det samme og vil efter planen være færdig i starten af 2009. Der er i dag 200 medarbej-

396

NR. 17

føre produkterne som ”Vinder af Mejeribrugets Gourmetpris 2006”. De nominerede produkter får en særskilt udstilling på Mejeriforum i København 13.-15. oktober.

Scanvægt solgt til Island

dere på mejeriet, men der er endnu ikke sat tal på, hvor mange nye arbejdspladser, udvidelsen vil skabe. Arlas nye fetamærke Apetina er stort i Norden, Storbritannien, Polen, Holland, Belgien og så småt ved at blive kendt i Spanien. I Tyskland og Frankrig er Arla Foods den førende leverandør af feta i private mærker.

Den islandske Marel koncern har købt Scanvægt med hovedsæde i Århus for 815 mio. kroner. Ingen af koncernens tilsammen 2000 ansatte (ca. 700 i Danmark) skulle have noget at frygte, da der ikke er planer om indskrænkninger. Det er tredjegeneration i grundlæggerfamilien, der står bag salget. Scanvægt fremstiller vejeudstyr, pakkeriløsninger, procesudstyr og IT-styresystemer til levnedsmiddelvirksomheder og detailhandlen. Marel og Scanvægt bliver sammen meget store blandt leverandører af højteknologisk udstyr til fødevareindustrien på verdensplan.

Fremgang for APV Invensys

Mere mozzarella fra Rødkærsbro

Britisk ejede APV Invensys i Silkeborg har øget sin omsætning, skriver Børsen. APV-divisionen i Invensys har i første kvartal 2006/2007 øget omsætningen til godt 1 mia. kr. Resultatet af primær drift er tredoblet til 33 mio. kr. fra 11 mio. i første kvartal 2005/2006.

Forbruget af pizza rundt om i Europa fortsætter med at vokse, og derfor gør Arla Foods klar til at øge produktionen af mozzarella og strimlet ost på Rødkærsbro Mejeri. Kapaciteten på mejeriet skal efter planen udvides fra 37.000 tons til 50.000 tons årligt. På mozzarella-markedet i Europa sælges der godt 300.000 tons om året, men markedet vokser i øjeblikket med 10.000 tons hvert år. Udvidelsen af kapaciteten på Rødkærsbro Mejeri indebærer investeringer på godt 130 mio. kr.

Mejeribrugets Gourmetpris 2006 Igen i år er der dyst om at vinde Mejeribrugets Gourmetpris. Årets bedømmelse finder sted den 2. oktober i Mejeriforeningen i Århus. Den 9. oktober præsenteres de nominerede og vinderne ved et arrangement på Culinary Institute i Aalborg, hvor mejerier, presse og restauratører indbydes. Ud over kategorierne ost, smør og øvrige mejeriprodukter bliver der også i år kåret en vinder inden for iscreme. Vinderne modtager et diplom og retten til at markeds-

Unge droppede KVL i Holstebro Landbohøjskolen var med på ideen om, at unge fra 1. september i år kunne begynde en uddannelse på universitetsniveau i Holstebro. Men det har ikke været den store succes, skriver LandbrugsAvisen.

MÆLKERITIDENDE 2006


Efterlysning! Mejeristerne i det arbejdende mejerimuseum på Hjerl Hede efterlyser til brug i mejeriet en centrifuge, som skal være af ældre årgang. Den skal være med remtræk og eksempelvis af fabrikat Alfa Laval eller Titan og med tallerkenindsats. Henvendelse herom kan ske til: Søren Ib Nielsen Tirslundvej 40 6650 Brørup. Tlf. 75 38 15 88 e-mail sorenib@dlgtele.dk

terne, er Arlas betaling ikke faldet mere end hos konkurrenterne. Det viser den nyeste sammenligning af acontopriserne fra den hollandske organisation LTO Nederland. Arlas halvårsregnskab fra 11. august viser, at Muhammed-krisen ser ud til at følge prognosen om et samlet tab i år på 400 mio. kr. Formand Knud Erik Jensen vurderer, at Arla lander på en mælkepris på mellem 2,21 og 2,22 kr. pr. kg mælk, når året er omme. Arla er i dag tilbage på 30% af sin normale styrke i Mellemøsten. Omkostningerne ved at generobre markedet har været større end forventet.

Norrmejerier skal spare Selv om der i år har været en vækst i søgningen til uddannelser inden for fødevarevidenskab på 20%, var der kun ni unge, som meldte sig til uddannelserne i Fødevarevidenskab og Naturressourcer i Holstebro, og det var for få. Forsøget på at etablere universitetsuddannelser i Holstebro bliver derfor ikke til noget i denne omgang.

Underskud hos GEAdatterselskab Tysk ejede GEA Liquid Processing Scandinavia A/S i Skanderborg havde i 2005 et underskud før skat på 23 mio. kr. Omsætningen steg med godt 1% til 253 mio. kr., skriver Børsen. Underskuddet begrundes i et særdeles konkurrencepræget marked samt med, at enkelte projekter har givet tab. Ledelsen for GEA Liquid forventer et væsentligt forbedret resultat for 2006.

Arlas mælkepris På trods af Muhammed-krisen taber Arla Foods ikke terræn i forhold til sine værste konkurrenter i Europa. Selv hvis krisens fulde effekt regnes med i mælkeprisen til producen-

MÆLKERITIDENDE 2006

Svenske Norrmejerier har varslet nedskæringer på sine afdelingsmejerier, da selskabet skal spare 20 mio. svenske kroner. Godt 20 medarbejdere i alt på henholdsvis Luleå og Umeå må mejerikoncernen sige farvel til.

Far laver også mad Danske mænd er blandt dem, der bruger mest tid på at lave mad i Europa. I gennemsnit laver mændene i Danmark mad i 24,31 minutter hver dag, hvilket rækker til en fjerdeplads - kun overgået af polske, svenske og britiske mænd, skriver Food Culture. Sammenlignet med andre europæiske kvinder er de danske dem, der bruger mindst tid på madlavningen hver dag. ”Kun” 46,64 minutter bliver det til.

Store forventninger til Kina Arla Foods har tidligere i år sammen med Kinas hurtigst voksende mejerikoncern, Mengniu, etableret et joint venture-selskab. I alt er der investeret 400 millioner kroner i virksomheden Arla Mengniu, som producerer mælkepulver. Allerede nu overvejer Arla dog at udbygge

»Mejerihuset«!

Følgende perioder er ledige i 2006. 31. august-3. september 29. oktober-2. november 5.-9. november 26. november-17. december 24.-31. december Udlejning af ugerne i højsæsonen sker efter sædvanlig praksis via lodtrækning. Hjælpefondens bestyrelse

mejeriet, fordi selskabet kører bedre og hurtigere, end koncernen havde forventet, fortæller Arlas adm. direktør Peder Tuborgh til JyllandsPosten. Arla har i øvrigt byttet om på ordene i koncernens kinesiske varemærke Arla Mengniu for at øge salget, så det nu hedder Mengniu Arla. Mengniu var oprindeligt et kinesisk mærke og står derfor stærkt i kinesernes bevidsthed. For ikke at forvirre har Arla altså valgt at lade sit navn stå til sidst.

Skulptur af et ton ost En amerikansk kunstner har fundet sig et nyt materiale at lave skulpturer af, skriver LandbrugsAvisen. Ti forskellige slags oste med en samlet vægt på ét ton har den amerikanske kunstner forvandlet til en skulptur af en pige med en ko. Kunstneren brugte en uge på værket, som ikke just kan siges at være et fedtfattigt, da det indeholder 3,5 millioner kalorier.

NR. 17

397


Kun 3 originale fødevarer Trods sin status, som førende landbrugsland, er Danmarks fødevarer underreprÌsenterede pü EU’s liste med over 700 originale beskyttede fødevarer. Südan lyder kritikken fra bl.a. professor Flemming Just, leder af Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne pü Syddansk Universitet, skriver Børsen i en leder. Danmark har kun tre fødevarer pü EU’s liste over fødevarer med sÌrlig beskyttet oprindelse: Danablue, Esromoste og Lammefjordsgulerødder. Frankrig og Italien har hundredvis af sÌrligt EU-certificerede fødevarer (PDO-produkter) og lukrerer pü det. Dansk mejeribrugs topembedsmand i Bruxelles, Hans Bender, afviser at Danmark har sovet i timen og anser PDO-certificering et forsøg pü at lave handelshindringer. Hos Arla siger informationschef Astrid Gade Nielsen til Børsen, at det ikke er fjernt for selskabet at fü flere produkter pü listen.

Fødevarer gennem 50 ür Det er interessant at følge forbruget af grundlÌggende fødevareprodukter gennem en lÌngere ürrÌkke. Der er mange faktorer, der spiller ind i forbindelse med produkternes Ìndrede anvendelse gennem ürene: Globalisering, teknologi, nye forbrugere, miljø og velstand. Nettidsskriftet Meals bringer i et af sine seneste numre Fødevaredirektoratets statistik over udviklingen i danskernes kostforbrug, indkøb og vaner (kg/indbygger pr. ür) fra 1955-2000.

Kød Kartofler Rugmel SødmĂŚlk LetmĂŚlk SkummetmĂŚlk SurmĂŚlksprodukter Ost Fedtstoffer(excl.olie) Ă˜l Sodavand Slik/chokolade Vin

1955

1970

1985

1995

2000

62 120 37 127

62 75 23 124

31 7 30 67

38 8 9 33 108

3

9 6

90 65 23 58 55 23 16 11 26 125 34 12 21

95 57 15 42 61 17 14 15 18 120 60 15 26

111 57 14 35 62 21 15 19 16 100 65 15 31

$INUNDERSKRIFTKANREDDELIV(VERTĂ?RBLIVERmEREHUNDREDEMENNESKERLÂ’SLADTIFORLÂ?NGELSEAF !MNESTY)NTERNATIONALSBREVAKTIONER,Â?SMEREOGSKRIVFORLIVPĂ?AMNESTYDK

398

NR. 17

MÆLKERITIDENDE 2006


Personalia 70 år Direktør Vagn A. Dinesen, England fylder den 8. september 70 år.

85 år Fhv. mejeribestyrer S. Rohde Nissen, Søllested fylder den 5. september 85 år.

85 år Mejeriingeniør Henning O. Rambak, Søborg fylder den 9. september 85 år.

Nyansættelse Pr. 1. august er Jørgen Sølvkjær ansat som marketingsansvarlig hos Polar Is i Thisted. Med udgangspunkt i Thisted, skal han varetage markedsføringsstrategi, konceptudvikling og markedsføring af produkterne fra Polar Is. Jørgen Sølvkjær kommer fra en stilling som selvstændig kommunikationsrådgiver.

25 års jubilæm Driftsleder Ib Madsen, Klovborg Mejeri kan den 1. september 2006 fejre 25 års jubilæm i Arla Foods. Ib startede sin karriere inden for mejeribruget som elev på Nordsalling Mejeri og senere Balling Mejeri, da elevtiden var overstået kom han til Kragelund Mejeri Bække i et år. Fra Bække tog Ib på Dalum Mejeriskole og blev mejeritekniker i 1982, derefter vendte han tilbage til Nordsalling Mejeri, men efter nogle år ville Ib prøve noget nyt, og kom til Skov Æg som pakkerileder. Men der var stadig noget ved mejeribruget som stod Ib nær, derfor efter 3½ år vendte han tilbage til mejeribruget som driftsleder på

MÆLKERITIDENDE 2006

Snejbjerg Pakkeri. Da Snejbjerg Pakkeri driftstandsede i år 2001 blev Ib ansat som driftsleder på Klovborg Mejeri. Ib Madsen har det meste af sin tid inden for mejeribruget arbejdet med ost, det er derfor ikke mærkelig at der er stor respekt hos medarbejdere og kollegaer omkring Ib`s viden om fremstilling af ost af høj kvalitet og pakkerifunktioner. Vi ønsker Ib tillykke med jubilæet som fejres på dagen sammen med medarbejdere og nærmeste familie. Ejvind Madsen

Dødsfald Emballageudvikler Bjørn Aagaard Sørensen døde den 9. august 2006. Bjørn, der blev 55 år gammel, døde i sit hjem efter måneders opslidende behandling mod en alvorlig kræftsygdom. Vi har alt for tidligt mistet en afholdt kollega og god ven, som vi alle har sat stor pris på gennem de mere end 25 år, som Bjørn arbejdede i Tholstrup Cheese. Bjørn, der havde en solid landbrugsuddannelse bag sig, blev egentlig ansat for en kortere periode i osteriet på Gjesing Mejeri, inden han ville videreuddanne sig som landbrugstekniker. Bjørn viste gode evner og stor interesse for at forarbejde landbrugets råvarer i stedet for at producere dem, og inden længe blev landbrugstekniker-kurset lagt på hylden. Bjørn besad stærke karaktertræk som flid, vedholdenhed, viljestyrke og i høj grad kreative og nyskabende evner. Dette i kombination med en god personlighed og gode samarbejdsevner gjorde, at Bjørn efter en årrække blev overdraget stillingen som produktionsleder - en funktion, som han forvaltede med dygtighed og succes. Siden fik Bjørn ledelsen

af pakkeriet, som i årene, der fulgte, gennemgik en stor udvikling. Efter stillingen som pakkerileder tog Bjørn udfordringen op i en nyoprettet funktion for emballageoptimering og -udvikling. Her beskæftigede han sig med det, som han nok brændte allermest for nemlig innovation. I hele sit virke i Tholstrup har Bjørn skabt flotte resultater, som har været til stor nytte for virksomhedens drift og lønsomhed. Ved Bjørns død har vi mistet en markant og meget vidende skikkelse, en inspirator og udvikler, som aldrig veg tilbage for at udfordre det bestående, og som altid var klar til at kæmpe og løse opgaver af meget varieret art og kompleksitet. Æret være Bjørns minde. Hans Henrik Lund

Mindeord: Tom Beck Det er med sorg, at vi hos Chr. Hansen har modtaget budskabet om Tom Becks død. Tom Beck var ansat i 25 år hos Chr. Hansen. Efter 11 år hos Løvens Kemiske Fabrik kom Tom Beck i 1975 til Chr. Hansen som eksportchef, hvor han allerede i 1978 blev forfremmet til underdirektør. Toms primære opgave var at opbygge en eksportafdeling i Chr. Hansen med specielt fokus på de fjern- og mellemøstlige markeder samt østeuropæiske lande, hvor firmaet ikke havde egne datterselskaber. Dette medførte en stor rejseaktivitet og kontakt til kunder og distributører i mange lande. I 1990 fik Tom Beck ansvaret for Market Development med speciel fokus på at overtage distributører og etablere selskaber i en række udvalgte lande. Dette resulterede bl.a. i etablering af egne Chr. Hansen selskaber i Norge, Grækenland, Tyrkiet, Spanien og Polen, lande hvor Chr. Hansen i dag er meget succesrig. Tom trak i denne periode meget på det store netværk, han havde opbygget med forhandlere i

NR. 17

399


mange lande, og ydede en stor indsats både i forhandlingerne samt i den efterfølgende integration af de tilkøbte selskaber. I forbindelse med etableringen af Food Ingredients Divison i 1998 overtog Tom Beck ansvaret for Business Planning and Controlfunktionen, en opgave han varetog indtil september 2000, hvor han

efter 25 år i firmaet valgte at gå på pension. I de efterfølgende år har Tom holdt en tæt kontakt til Chr. Hansen, både som aktiv deltager i generalforsamlinger, pensionistklub m.m. samt i en frokostklub, hvor en række tidligere ledende medarbejdere i Chr. Hansen mødtes i hyggeligt samvær. Tom Beck vil blive savnet for sit

altid venlige og imødekommende væsen og sin store interesse for den virksomhed, som i over 25 år var en stor del af hans liv, og for hvilken han har ydet så meget. Tom Beck, der var bosiddende i Søllerød, blev født den 25. juni 1938 og døde den 10. august 2006. Lars Frederiksen

Foreningsnyt Nordjyllands Mejeristforening indbyder til virksomhedsbesøg og ordinær generalforsamling onsdag den 6. september 2006. kl. 17.00 Vi mødes på Sædager Andelsmejer, Mejerivej 4, Sdr. Onsild, hvor der er rundvisning og orientering om virksomheden ved mejeribestyrer Bjarne Kristiansen. Efter besøget er der spisning kl. 19.00 på Pigernes Kro, Viborg Landevej 56, Sdr. Onsild. Derefter afholdes generalforsamling med følgende dagsorden: Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om kredsens virksomhed i årets forløb. 3. Fremlæggelse af kredsens årsregnskab til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag (skal der være Vinterfest?). 5. Valg til bestyrelsen. Følgende er på valg: • Mejerileder Steen Ditlev Poulsen, Drøsbro - kan ikke genvælges grundet flytning. • Dagleder Bent Egon Junker, Arla Foods, Hobro Mejeri. • Projektleder Palle Jellesmark, Hirtshals. • Udviklingschef Lars Teglskov, Nordex Food, Dronninglund. 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er: Fhv. mejeribestyrer Svend Erik Jørgensen, Hjørring (som revisor) og fhv. mejeribestyrer Svend Hvirvelkær, Ingstrup (suppleant). 7. Valg af medlem til hovedbestyrelsen for et år. 8. Valg af delegerede til foreningens delegeretmøde den 7.-8. oktober på Hotel Fåborg Fjord. Ifølge kredsens vedtægter er kredsbestyrelsen forlods valgt. 9. Valg af repræsentanter til Dansk Mejeristforening Gensidige Ulykkeforsikring. På valg er: Driftsleder Martin Chr. Jensen og kørselsassistent Karsten Færk Larsen - begge Arla Foods AKAFA. 10. Eventuelt. 11. AP Pension. Kort orientering om AP nyt ved chefkonsulent Joan Christensen og seniorkonsulent Hans Ørbekker. Skulle nogle ønske en samtale om egen pension kan et tidspunkt før eller efter generalforsamlingen aftales på telefon 39 16 50 00. Af hensyn til spisningen vil vi gerne have tilmelding på telefon 98 37 20 98 eller h-mathiesen@mail.dk senest den 29. august. På bestyrelsens vegne Henry Mathiesen, sekretær

400

NR. 17

MÆLKERITIDENDE 2006


Mælkeritidende I/S Formand Mejeriingeniør Flemming Aamann Snekketoften 2‚ 2830 Virum tlf. 45 85 12 37, e-mail: faamann@mail.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Area Sales Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: martinholst.petersen@dk.chr-hansen.com

Leverandøroversigt Automation

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Teknisk direktør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: ssj@Nordex-Food.dk Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Mejerileder Steen Ditlev Poulsen tlf. 96 52 08 18, e-mail: ditlevpoulsen@adslhome.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com Vestjyllands Mejeristforening Mejerichef Henning Jacobsen tlf. 97 19 19 04, e-mail: henning.jacobsen@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@christiansen.mail.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

APV A/S Pasteursvej 1 - 8600 Silkeborg Tlf. 70 278 278 Fax 70 278 330 E-mail: apv.nordic@invensys.com Internet: www.apv.com Au2mate ApS Holmbladsvej 2 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Dansk Sække Import A/S Havnegade 5-9 5000 Odense C Tlf. 66 11 58 32 Fax 66 11 83 58 dsi@dansk-saekke-import.dk www.dansk-saekke-import.dk SCA PACKAGING Grenaa Åstrupvej 30 DK-8500 Grenaa Tel. + 45 86 32 23 00 Fax + 45 86 32 57 06 www.sca.se

Etikettering

Scanvægt Nordic A/S Johann Gutenbergs Vej 5-9 8200 Århus N Tlf. 86 78 55 00 Fax 86 78 52 10

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd FTFs sekretariat Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

Emballage

Inddampning og tørring

Funktionærernes og Tjenestemændenes FællesArbejdsløshedskasse FTF-As hovedkontor Snorresgade 15, Postboks 4030 2300 København S. Tlf. 33 32 41 66 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes Arbejdsløshedskasse AAKs hovedkontor Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

MÆLKERITIDENDE 2006

A/S Tetra Pak Dampfærgevej 27-29 2100 København Ø Tlf. 45 25 82 00 Fax 45 87 94 60 Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 Fax 43 73 26 00 Corona@coronapack.dk

Carlisle Process Systems A/S Ryttermarken 8 3520 Farum Tlf. 44 34 99 99 Fax 44 99 99 04 cps@cpspowder.com www.cpspowder.com

NR. 17

401


Leverandøroversigt Køleanlæg

Lind Industri-Køl A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 75 63 11 12 Fax 74 59 09 76 lc@lind-dk.com www.lind-dk.com

APV A/S Pasteursvej 1 - 8600 Silkeborg Tlf. 70 278 278 Fax 70 278 330 E-mail: apv.nordic@invensys.com Internet: www.apv.com Cabinplant A/S Roesbjergvej 9 5683 Hårby Tlf. 63 73 20 20 Fax 63 73 20 00 cpi@cabinplant.com www.cabinplant.com Centrifugeservice ApS Visbyvej 46 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 19 00 Fax 86 80 61 66

Levnedsmiddelslanger

DAMROW A/S Frichsvej 15 DK-8600 Silkeborg Tlf. 75 50 54 99 Fax 75 50 54 89 info@damrowdk.carlisle.com www.damrow.dk

Trelleborg Industri AB Nordre Strandvej 119C2 3150 Hellebæk Tlf. 49 76 27 00 Fax 49 76 27 01

F. H. Scandinox A/S Kærhusvej 4 – Hoven 6880 Tarm Tlf. 75 34 34 34 Fax 75 34 34 35 fhs@fhscandinox.com www.fhscandinox.com

Maskiner og udstyr

G. Salicath & Co. I/S Box 53 - Kærvej 31 DK-6670 Holsted Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk

Alfa Laval Nordic A/S Krondalvej 7 2610 Rødovre Tlf. 44 57 62 00 Fax 44 57 62 44 Vest: Engvej 9 6600 Vejen alfalaval.dk@alfalaval.com www.alfalaval.com/nordic

402

NR. 17

Højer Ørbæk A/S Langemose vænget 3–5 5853 Ørbæk Tlf. 65 33 15 66 Fax 65 33 16 68 hoejer@hoejer.com

NEMCO Machinery A/S NEMCO Emballage A/S Lyngager 13 – 2605 Brøndby Tlf. 43 45 60 00 Fax 43 45 88 29 Jyllandsafd.: Industrivej 16 –18, 8260 Viby J. nemco@nemco.dk www.nemco.dk Olssons-Machinery Stationsvej 10 - Box 27 5464 Brenderup Tlf.: 64 44 13 12 Fax: 64 44 13 92 info@olssons-machinery.dk www.olssons-machinery.dk Primodan Food Machinery A/S Østerled 20–26 4300 Holbæk Tlf. 59 43 14 79 Fax 59 44 22 30

PTI A/S Vennelystvej 2, 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 kl@pti-as.dk www.pti-as.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com Westfalia Separator A/S Nørskovvej 1b 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 10 00 Fax 87 94 10 01 Døgnservice: 51 27 23 10

Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk

MÆLKERITIDENDE 2006


Maskinstyring

INNOTEK Essen 11-D 6000 Kolding Tlf. 70 20 23 43 Fax 70 20 23 53 www.innotek.dk

Membranfiltrering

APV A/S Pasteursvej 1 - 8600 Silkeborg Tlf. 70 278 278 Fax 70 278 330 E-mail: apv.nordic@invensys.com Internet: www.apv.com DSS SILKEBORG AS Frichsvej 21 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss-silkeborg.com www.dss-silkeborg.com GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

MÆLKERITIDENDE 2006

Projektering og anlæg

Rengøring

APV A/S Pasteursvej 1 - 8600 Silkeborg Tlf. 70 278 278 Fax 70 278 330 E-mail: apv.nordic@invensys.com Internet: www.apv.com

ISS Food Hygiene Vesterløkken 4, 8230 Aabyhøj Tlf. 86 25 20 11 Fax 86 25 29 11 www.iss-foodhygiene.dk

F. H. Scandinox A/S Kærhusvej 4 – Hoven 6880 Tarm Tlf. 75 34 34 34 Fax 75 34 34 35 fhs@fhscandinox.com www.fhscandinox.com

Totalleverandør

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

Pumper

Vejeudstyr

Johs. Thornam A/S Hvedemarken 3–5, 3520 Farum Tlf. 44 34 20 40 Fax 44 34 20 79 thornam@thornam.com www.thornam.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Bizerba A/S Meterbuen 6 –12 2740 Skovlunde Tlf. 44 84 33 99 Tlf. Jylland 86 93 60 45 Scanvægt Nordic A/S Johann Gutenbergs Vej 5-9 8200 Århus N Tlf. 86 78 55 00 Fax 86 78 52 10

NR. 17

403


Mælkeritidende Det gamle Mejeri Landbrugsvej 65 DK-5260 Odense S

Møde- og udstillingskalender

Danmark 7.-8. oktober 2006 Foreningen af mejeriledere og funktionærer Delegeretmøde Hotel Fåborg Fjord. 13.-15. oktober 2006 Landsmejeriudstilling Forum, København. 10.-14. november 2007 Nordisk Mejerikongres Århus, Danmark. 13.-15. november 2007 Landsmejeriudstilling/ FoodTech Scandinavia Messecenter Herning.

9.-13. september 2006 Danmarks Mejeritekniske Selskab og Mælkeritidende Studietur til Rusland. 19.-21. september 2006 IDF Symposium Milk Genomics & Human Health. Hilton Bruxelles, Belgien 24.-27. september 2006 InterMopro/InterCool/InterMeat Düsseldorf 20.-23. oktober 2006 IDF World Dairy Congress Shanghai 22.-27. oktober 2006 SIAL international fødevaremesse Paris

Udland

Kredsudstillinger

4.-6. september 2006 World of Food China/ International FoodTec China Shanghai

Foreningen af mejeriledere og funktionær/Foreningen Danmarks Privatmejerier 31. januar 2007 6. juni 2007

MT17-2006  
MT17-2006