Page 1

Giving you the whole package

The partner in food process engineering

World-wide supplier

Engineering installation of and th Lindved Dairy e new plant

27 years of experience as total supplier of process systems for the dairy- and food industry. From need analysis to final commissioning. We also have Scandinavia’s largest stock of second-hand machinery and stainless steel tanks. K æ r h u s v e j 4 , H ov e n · D K - 6 8 8 0 Ta r m · t l f . : + 4 5 7 5 3 4 3 4 3 4 · w w w. f h s c a n d i n ox . c o m

10 Studietur side 4

Lindved Mejeri side 6

Tilmelding til NMK side 20

21. maj 2010 123. årgang


Leder Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Det gamle Mejeri Landbrugsvej 65 5260 Odense S. Postgiro: 400 5325 Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.00-16.00 (fredag dog 8.00-15.00) Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Birgit Jakobsen. Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt og må være redaktionen i hænde senest torsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.700 eksemplarer (heraf 150 uden for oplagskontrol). Abonnement: Danmark: 1.164- kr./år inkl. moms. Europa: 1.428,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.620‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Tryk / layout: Jørn Thomsen / Elbo A/S ISSN 0024-9645 Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Det lykkedes!   Af Anne-Sofi Christiansen 

Det var med en vis spænding, at foreningernes studietur til Skåne og Bornholm blev planlagt og annonceret. Mange i branchen havde ytret sig om, hvor gerne man ville, at der blev arrangeret en studietur, og hvor ”sundt” det ville være for såvel mejerifagligheden som branchekulturen og netværksdannelsen, hvis det kunne lykkes at få opbakning til en tur. Men ligeså mange vidste, at det de seneste år havde været svært at samle opbakning til sådanne arrangementer. Det var derfor glædeligt, at deltagerantallet stille og roligt kravlede over ”den magiske grænse”, som betød at turen kunne realiseres, og alt i alt blev det til 33 deltagere! At turen også kan gennemføres med et bredt fagligt indhold, som bibringer deltagerne ny viden og inspiration skyldes naturligvis, at de besøgte virksomheder gæstfrit åbner deres døre og åbent og beredvilligt fortæller om deres virksomhed. Flere af de besøgte virksomheder bød desuden på frokost eller middag, hvilket er meget værdsat af både deltagere og arrangører. Generelt forløb turen som planlagt, og der var god opbakning fra forskellige fronter, både hvad angik supplerende forplejning og aktiviteter i bussen, så bortset fra omfanget af smagsprøver på Svaneke Bryghus var humøret højt, og tilbagemeldingerne fra deltagerne har generelt været positive. Så positive - at der allerede under turen dukkede en række gode ideer frem om, hvor næste tur skal gå hen, og disse ideer har vi naturligvis taget til os. Inden længe trækker vi derfor i arbejdstøjet i bestræbelserne på at finde et nyt mejerigtigt rejsemål - som både tidsmæssigt og økonomisk er inden for rækkevidde. Vi fornemmer, at disse to parametre har været afgørende for, at der var tilstrækkeligt med tilmeldinger til turen i år. Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til de besøgte virksomheder og de værter, som på fornem vis tog sig tid til at tage imod os. Og en stor hilsen til alle turens deltagere: TAK FOR SIDST og forhåbentlig … PÅ GENSYN. ■

  Indhold 

3

4 6 7 8 11 12

Hof-Leverantinde Hanne Nielsen - Havartigaard

13 Karakteristik af gede- og fåreoste

Studietur til Skåne og Bornholm

14 Kort fortalt

Lindved - et nyt dansk mejeri

17 Personalia

Årets 2. Kredsudstilling

17 Foreningsnyt

Nye mejerister marts 2010

20 Den 42. Nordiske Mejerikongres

AP Pensions generalforsamling Interaktioner mellem mælkeproteiner og hydrokolloider


Hof-Leverantinde Hanne Nielsen - Havarthigaard Af fhv. forstander J. M. Buch Kristensen, Dalum

Annonce anno 1875 I forbindelse med mine artikler om gamle danske oste i Mælkeritidende kunne jeg ikke undgå at støde på Hanne Nielsen, Havarthigaard. Jeg læste bl.a. i professor H.M. Jensens bog: ”Bidrag til den danske osteproduktions og de danske ostesorters historie”, at der i Berlingske Tidende i 1875 var en stor annonce fra Hanne Nielsen i anledning af, at hun åbnede en mejeributik i København. Den annonce ville jeg finde og besøgte derfor SDU´s Universitetsbibliotek i Odense, hvor de var behjælpelige med mikrofilm over avisen årgang 1875. Det kan godt tage tre

dage at lede en hel årgang gamle aviser igennem. Heldigvis var Hanne Nielsens annonce bragt i Berlingske Tidende lørdag den 16. januar 1875, så det tog kun et par timer!

Hanne Nielsen på Havarthigaard Hanne Nielsen giftede sig i 1848 som 19-årig med gårdejer Hans Nielsen, der drev fødegården Havarthigaard i Overød ved Holte. I 1853 begyndte Hanne Nielsen at fremstille smør på gården, men det var den mere krævende osteproduktion, der skabte hendes ry. Hun kom tidligt i forbindelse med den begyndende danske mejeribrugsvidenskab gennem de to KVL professorer, B.S. Jørgensen og Th. R. Segelcke, der formidlede kontakt til udenlandske osteproducenter. På den baggrund foretog Hanne Nielsen mange studieture til udlandet, bl.a. til Norge, Sverige, England, Schweiz og Frankrig.

Ved sin død i 1903 blev Hanne Nielsen hyldet for sin indsats for dansk mejeribrug i Mælkeritidende med en seks sider lang mindeartikel. (Mælkeritidende 1903, s. 489-495). Det er vist aldrig før eller siden overgået nogen!

Havarthigaard var et søgt lærested, og Hanne Nielsen havde i perioden 1860 til 1902 omkring 1000 både kvindelige og mandlige elever, oftest i hold på 10-15 ad gangen.

Kgl. Hof-Leverantinde

En mejerihistorisk annonce indrykket i Berlingske Tidende 1875 af Hof-Leverantinde Hanne Nielsen, Havarthigaard, Overød, der kundgør, at hun lørdag den 16. januar, kl. 2 om eftermiddagen åbner et udsalg i Industriudstillingsbygningen med fine ofte præmierede mælkeriprodukter. Det fremgår af annoncen, at Hanne Nielsen sælger parisersmør samt Brie, Camembert, Roquefort, Chester, Cheddar, Eidammer, Stolserost og små husholdningsoste med kommen. Alle disse oste var højt præmierede med medaljer fra Paris, London og København.

NR. 10

Hanne Nielsen opnåede hurtigt en betydelig anerkendelse. I 1870 blev hun anmodet om at levere ost og smør til hoffet, og fra 1. januar 1875 kunne hun smykke sig med titlen: Kgl. Hof-Leverantinde. Samtidig fik Hanne Nielsen tilladelse til at kalde sin eneste originale ost for Chr. IX´s ost, som hun fremstillede af 80% nymalket mælk og 20% kærnemælk. Ostemassen blev opvarmet til 42 0C og iblandet lidt kommen og derefter fyldt i kopper uden æltning. I 1873 fik Hanne Nielsen Landhusholdningsselskabets største sølvbæger, som var en meget sjælden uddelt anerkendelse. Hun står i eftertidens mejerihistorie, som den dansker der tidligst fremstillede en lang række specialoste af høj kvalitet.  ■

MÆLKERITIDENDE 2010

3


Studietur til Skåne og Bornholm april 2010

  Af Anne-Sofi Christiansen  

Skånemejerier Turens mejerifaglige indhold tog sin begyndelse i Malmø, hvor Skånemejerier gæstfrit inviterede indenfor. Skånemejerier blev præsenteret af VD Björn Sederblad, produktionsudvikler Stig Olesen samt platschef på Malmømejeriet Kaj Grenrud. Mejeriselskabets nøgletal for 2009 viste deltagerne et billede af et mejeriselskab med 3 mia. SEK i omsætning, 45 mio. SEK i overskud, 569 ansatte, 626 leverandører i Skåne og sydlige Småland, 360 mio. kg mælk og en mælkepris på 2,89 SEK/kg mælk. Mejeriselskabet har tre mejerianlæg i henholdsvis Malmø, Lunnarp og Kristiansstad og markedsandelen i Sverige er 12% mod Arla Foods 52 %. Forholdet er dog væsentligt anderledes i Skåne - på Skånemejeriers hjemmebane, hvor markedsandelen er 89%, mens Arla Foods ligger på 5%. Skånemejerier fortalte desuden om deres nye tiltag inden for juice/

4

MÆLKERITIDENDE 2010

Onsdag den 21/4 til fredag den 23/4 drog 33 mejerifolk på studietur til Skåne og Bornholm og besøgte her Skånemejerier i Malmø, Tetra Pak i Lund, Bornholms Andelsmejeri i Klemensker og Svaneke Bryghus. Dansk Mejeriingeniør Forening, Foreningen af mejeriledere og funktionærer samt Danmarks Mejeritekniske Selskab var arrangører af turen, og branchen var bredt repræsenteret med deltagere fra mange forskellige faggrupper og organisationer.

helsedrikke, hvor bl.a. Proviva har taget markedsandele i 2010. Også ”Länsost” er en niche for Skånemejerier, som på en fælles recept producerer ost på lokal mælk fra f.eks. Östgöta, Halland og Blekinge og dermed udbyder en lokal ost med de karakteristika, som mælken fra det enkelte län giver. Der stilles mange krav til Skånemejeriers leverandører, som bl.a. har deres egen hjemmeside og i mange tilfælde er åbne for offentligheden. Via produkterne, som er oprindelsesmærket, kan konsumenterne finde frem til, hvilke gårde mælken i kartonen/produktet stammer fra, og evt. aflægge et besøg på gården eller hjemmesiden.

Tetra Pak Fra Skånemejerier gik turen til Lund, hvor Tetra Pak var næste stop. Her var Key Account Manager Peter Holmskov, Company Specialist Oscar Stahle samt Erik Lindroth m.fl. vær-

ter ved et flot arrangement med efterfølgende middag. Der blev givet en bred information om Tetra Laval/Tetra Pak og ikke mindst om Tetra Paks fokus på miljøspørgsmål. Herefter fulgte rundvisning og besøg i Tetra Paks imponerende produktrum. Tetra Pak har hovedsæde i Lausanne i Schweiz og har 21.000 ansatte i 170 lande, hvor koncernen er opdelt i 41 virksomheder. Der er 78 salgskontorer, 42 emballagefabrikker og 11 maskinproduktioner fordelt rundt omkring i hele verden. Tetra Paks hovedmarkeder er i dag Kina, Brasilien og USA, og det gælder såvel kartoner som maskinudstyr. Organisatorisk er Tetra Laval i dag opdelt i Tetra Pak, De Laval og Sidel, og via disse tre organisationer kan virksomheden i princippet levere løsninger ”fra ko til bord”, og dvs. alt fra malkestaldens udstyr til emballeringen af de færdige mælkeprodukter. Emballageproduktionen i Tetra Pak udgjorde i 2009 145.000.000.000

NR. 10


kartoner (145 mia.!), og trods finanskrise gik kartonsalget i modsætning til salget af pakke- og procesudstyr ikke tilbage.

Bornholms Andelsmejeri Med hurtigfærgen fra Ystad til Rønne er man på Bornholm på bare fem kvarter, og fra Rønne gik turen til Klemensker til Bornholms Andelsmejeri, hvor direktør Per Olesen tog imod. Per Olesen skulle ellers have været i Wisconsin for at modtage guldmedaljen fra det seneste verdensmesterskab, men grundet askeskyen over Nordeuropa kunne dette ikke lade sig gøre, og Per Olesen tog derfor imod de besøgende sammen med Jim Ingvorsen. Mejeriet i Klemensker er fra 1947 og har siden 1972 været øens eneste mejeri. Mejeriet indvejer i dag 46 mio. kg mælk fra 43 leverandører og har 65 ansatte, hvoraf 5 er mejeristelever. Mejeriet producerer et fuldt sortiment af konsummælk, Lurpak smør, blue og gul ost. Der leveres primært konventionel mælk, men me-

Rundvisning på Bornholms Andelsmejeri.

Rundvisning på Skånemejerier. NR. 10

jeriet har dog én økologisk leverandør samt gede- og fåremælk i mindre mængder. Mejeriets kapacitet sætter ikke begrænsninger for produktionen, men de mange teknologier og varianter betyder, at mejeriet har udnyttet hver eneste kvm. Salgsmæssigt er fokus på udlandet - med Japan og USA som store markeder. Der gøres en stor salgsmæssig indsats, og afsætningen er på et sådant niveau, at hvert eneste kar gul ost som produceres, er solgt før det sættes over. Rundvisningen blev afsluttet med ”en hel lille landsmejeriudstilling”, hvor mejeriets samlede sortiment kunne prøvesmages.

Svaneke Bryghus Efter et spændende besøg på det lokale mejeri gik turen til Svaneke, hvor der var frokost på Restaurant Bryghuset inden Svanekes nye bryghus blev besøgt. Bryghuset blev nybygget i 2007 og er helt klart vokset ud af kategorien mikrobryggeri - her er procesudstyr, tanke, cip-rengøring

og automatiske styringer, men også en stor del entusiasme og ”hands-on”, når øllet produceres og testes frem til tapning og afsætning. Bryggeriets produkter produceres således i stor skala og sælges bl.a. i supermarkeder og specialbutikker over hele landet. Prøvesmagning af bryggeriets Hyldeblomst-øl kaldet ”Syd-øst for Paradis” var en spændende oplevelse af en let, velsmagende ”pigeøl”.

Bornholm Den sidste del af turen bød for nogle på et sent eftermiddagsbesøg på Tejn Havn, hvor årets Trollingfiskeri-konkurrence satte dagsordenen, og for de fleste deltagere blev det til en hurtig rundtur til Østerlars rundkirke, (sol over) Gudhjem samt Hammershus slotsruin, før turen gik hjemad. Tak til alle værter for deres store gæstfrihed og til alle deltagerne for godt samvær og opbakning. Se mange flere billeder fra studie­ turen på www.maelkeritidende.dk ■

Rundvisning hos Tetra Pak.

Rundvisning på Svaneke Bryghus. MÆLKERITIDENDE 2010

5


Lindved - et nyt dansk mejeri I løbet af sommeren åbner - eller snarere genåbner mejeriet i Lindved lidt nord for Vejle. Bag projektet står ostehandler Bent Roskvist, der har hentet hjælp fra to mejerifaglige veteraner i den gennemgribende renovering og indretning af de over 100 år gamle mejeribygninger.   Af Anna Marie Thøgersen  

Lindved Mejeri Det oprindelige Lindved Andelsmejeri blev bygget i 1906, og der var damp under kedlerne frem til 1971, hvor den lokale mælkestrøm flød andre veje. I 1988 købte ostehandler Bent Roskvist og hans kone Tove bygningerne, som herefter blev brugt dels til egen ostelagring dels til et "pænt stort hobbyrum". For få år siden besluttede Bent Roskvist imidlertid at udleve sin drengedrøm, og han påbegyndte en total renovering af den gamle godt 400 m2 mejeribygning. Alle gulve blev gravet op, og de oprindelige mure blev restaurerede og indvendigt beklædt med fliser fra gulv til loft. Der er indrettet ostebutik i den ene ende og på første salen i den anden et stort flot show rum. I begge lokaler er der vindueskig ind til mejeriet. Der er mange fine detaljer i renoveringen af mejeriet, bl.a. er sten fra den gamle skorsten brugt til kantning af de buede vinduespartier, og en pæn del af de gamle træhylder på ostelageret er slebet samt efterbehandlet og udgør nu gulvet i mejeriets kontor.

mejerier i Nordjylland. Fhv. mejerifaglærer Paul Stein, der i øvrigt var mejerielev på Lindved Andelsmejeri midt i 1960-erne, hører også til Tove og Bent Roskvists bekendtskabskreds, og Paul Stein har været inspirator på de kommende produktioner af oste og smør. Efter Jørn Christiansens skitse til mejeriets produktionsflow trådte projekteringsfirmaet FH Scandinox til og udfærdigede den endelige plan, hvorefter det renoverede udstyr nu bliver opstillet og forbundet. - Jeg har fået uvurderlig hjælp fra mine to mejerivenner, og FH Scandinox montørerne er yderst professionelle og har styr på tingene, understreger Bent Roskvist.

han har deltaget i projektering og opstilling af maskinerne med stor entusiasme også velvidende, at ansvaret for den daglige produktion om få måneder er hans. Kim Kej har gennem de seneste måneder desuden bistået med salg af oste fra BT Osts to salgsvogne, der har faste torvedage i en række jyske byer. - Det har virkelig været en øjenåbner for Kim at møde forbrugerne og høre om deres osteønsker, som i nogle tilfælde ligger langt fra hans professionelle forestillinger, så det skal der nok komme en masse nye spændende oste ud af, understreger Bent Roskvist.

Mejeristens torvetips Sidste sommer ansatte Bent Roskvist Lindveds nye mejerist Kim Kej, og

Mejerifaglig rådgivning Til indretning af mejeriproduktionen har Bent Roskvist fået rådgivning på topplan fra to veteraner i faget. Mejerist Jørn Christiansen, der er fast kunde ved BT Osts salgsvogn på torvedagene i Haderslev, har hjulpet med at finde egnet brugt procesudstyr, dels fra et Tine mejeri i Norge dels fra Grindsted og Sdr. Harritslev

6

MÆLKERITIDENDE 2010

NR. 10


Kredsudstilling Årets 2. kredsudstilling med præmieoverrækkelse afholdes Onsdag den 9. juni 2010 Arla Foods, Esbjerg Mejeri, Kvaglundvej 84, 6705 Esbjerg Ø

I ostebutikken med kig ind til mejeriet, fra venstre mod højre ses mejerist Kim Kej sammen med ejerne af det nye Lindved Mejeri, Tove og Bent Roskvist.

Fakta om Lindved Mejeri • Lindved Mejeri er på godt 1.800 m2 inklusive ostelagre og administration. • Produktionsgrundlag: 1 mio. kg mælk indkøbt fra andre mejerier. • Produktion: Danbo og en række specialoste - fortrinsvist af komælk - samt smør. • Procesudstyr: Indvejnings- og buffertanke, centrifuge, mælke- og flødepasteurer, en bueflade smørkærne og en 8.000 l Damrow dobblet-O tank til Danbo samt en 1.000 l ostetank til de "sjove" oste, et MKT forpressekar og tre efterpressere samt to gange to søjlepressere til nicheostene, saltningssystem samt et paraffineringsanlæg. Nicheostene skal lagres på oprindelige træhylder og Danbo ostene på moderne reoler.

Fakta om BT Ost Ejerne af BT Ost, Tove og Bent Roskvist sælger årligt ca. 100 tons oste, heraf er knap 20% importerede, mens de resterende oste opkøbes på en række mindre danske mejerier. Ostene bliver færdigmodnede på lageret i Lindved, inden de sælges til ostebutikker samt øvrig detail og catering landet over.  ■

Program: Kl. 15.30-17.30: Kredsudstillingen er åben Kl. 15.30-17.30: Rundvisning på Esbjerg Mejeri. (Derefter kørsel til Esbjerg Højskole, Stormgade 200, 6700 Esbjerg) Kl. 17.30: Orientering om Esbjerg Mejeri v/ mejerichef Jan Vraa Mikkelsen kl. 18.00: Middag og præmieoverrækkelse

Tilmelding til middag Tilmelding til middagen på Esbjerg Højskole i forbindelse med kredsudstillingens præmieoverrækkelse skal være Janni Christensen i hænde senest den 31. maj 2010, på e-mail jc@lf.dk. Prisen for middag er 200 kr. inkl. drikkevarer pr. person. Regning sendes efterfølgende.

Det godt 100 år gamle Lindved Mejeri har gennemgået en omfattende og nænsom renovering. Mejeriets ejere, Bent og Tove Roskvist har fået hjælp til restaurering og indretning af to mejeriveteraner, mejerist Jørn Christiansen, der ses sammen med hustruen Bente yderst til højre, og tidl. faglærer Paul Stein i midten. Yderst til venstre ses Bent Roskvist. Inden den officielle åbning - forventeligt i september - skal hele bygningen males gul.

NR. 10

MÆLKERITIDENDE 2010

7


Nye mejerister marts 2010 Fredag den 26. marts 2010 blev der afholdt dimissionsfest for 29 nye mejerister. Af uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college

Dimittender

Nye mejerister marts 2010

32 mejerielever gik op til den afsluttende projekteksamen, og 29 nåede målet. Gennemsnitsalderen på holdet var 28 år. Også dette hold mejerister har mod slutningen af deres uddannelse udført og afleveret et pro-

8

jektarbejde. I skemaet ses fotos med navnene på de beståede mejerister, titel på deres afslutningsprojekt samt praktikmejerier.

Præmier og eksamensbeviser Ved dimissionsfesten uddelte Mejerifagets Fællesudvalg to præmier til udvalgte elever: Liselotte Nørregaard Madsen blev af projektvejlederne valgt som holdets fighter og Jesper Gabel-

gaard Hansen blev af mejerieleverne valgt til holdets humørspreder. Præmierne blev overrakt af Formand for Mejerifagets Fællesudvalg Lars Gram. Formand for Kold college, gårdejer Thomas Johansen orienterede om det fælles europæiske uddannelsespas, som herefter blev overrakt de fire mejerister, som havde gennemført hele praktikken, mens de øvrige vil få passet tilsendt efter gennemførelse af hele deres praktikperiode.  ■

Martin Heilskov Sørensen, Nørager Hvilke faktorer har indvirkning på syrning i UF hvidoste? Med hovedvægt på bekæmpelse af bakteriofager Leeds Dairy, UK og Nørager Mejeri A/S

Nicolai Højrup Marinussen, Hjørring Hvilken indvirkning har syrning med hhv. O-kultur og O-kultur + yogurt kultur på ostens konsistens og smag? Arla Hjørring og Christiansfeld

Morten Kjær Christensen, Farsø Hvad er forskellen mellem regular og instant pulver? Hvordan kan man se forskellen på de to produkter ved egenskabsanalyser? Arla Akafa og Hobro

Mohammad Hassan Heydari, Brabrand Syrnings og modningens betydning for ostens konsistens og smag for en brie 60+ Arla Troldhede og Brabrand

Sasikumar Kanagirlingam, Randers Hvordan laver man sukret kondenseret mælk og hvilken indflydelse har homogeniseringen på konsistensen? Arla Hobro og Rødkærsbro

Brian Grud Rasmussen, Rødkærsbro Hvilken indflydelse har mælkens varmebehandling for produktionen af ost, udbytte og holdbarhed? Sædager A/M og Arla Rødkærsbro

Heinrich Pedersen, Viby J Hvad er forskellen på termiseret og pasteuriseret mælk til Danablu? Er der forskel om der homogeniseres eller ikke? Arla Brabrand og Gjesing

Marlene Jørgensen, Gelsted Hvilke forskelle er der på alm. og stabiliseret brie? Hvad er forskellen i fremstillingen, modningen, smag og konsistens? Arla Gjesing og Naturmælk

Torben Toft Hansen, Hjerm Varmebehandlingens indflydelse på smag og konsistens i Danablu. Hvordan påvirker homogenisering smag og konsistens? Arla Holstebro Flødeost og Holstebro Mejeri

Mads Jørgensen Hansen, Ribe Eftersyrningens indflydelse på vandindholdet i Danbo 45+ Arla Esbjerg og Tistrup Mejeri

MÆLKERITIDENDE 2010

NR. 10


Holdets fighter Liselotte Nørregaard Madsen (t.v.) og humørspreder Jesper Gabelgaard Hansen (t.h.) fik overrakt præmier af Formand for Mejerifagets Fællesudvalg Lars Gram.

NR. 10

Jesper Gabelgaard Hansen, Sommersted Hvad sker der når eftervarmningen fjernes i en Svendbo 45+ sammenlignet med normal eftervarmning? Arla Christiansfeld og Branderup, Hatfield UK

Anders Dyrbye Frederiksen, Breum Vandindholdets betydning for pH konsistensen i skorpefri samsø Thise Mejeri

Liselotte Nørregaard Madsen, Silkeborg Tilsætning af smagsgiver efter presningen af en 45+ Arla Holstebro og A/M Them

Palle Sørensen, Bramming Ostefremstilling og de faktorer der påvirker den færdige ost Endrup A/M og Arla Christiansfeld

Hans Blom Pedersen, Hostrup Kornstørrelsens indflydelse på ostens vandprocent i en 45+ Arla Tistrup og Esbjerg

Anders Danvad, Agerskov Fremstilling af en traditionel Danbo 45+ med henblik på syrevækkerens betydning for huldannelsen Arla Branderup og Taulov, Settle Creamery UK

Mogens Lundsgaard Grønne, Holstebro Dansk blomsterhonning som alternativ til rødkit og smagsgiver til vacuumpakkede oste Arla Hoco og Holstebro Flødeost

William Ragne Jonsson, Vimmerby Hvordan tilvirkes 26% instant sødmælkspulver? Med fokus på licitinering og agglomerering Arla, Sverige

Jannick Dittfeld, Branderup Hvad sker der hvis eftervarmnings­ temperaturen ændres fra 36 grader til 39 grader? Arla Kruså og Branderup

Iben Charlotte Lisbjerg, Struer Traditionelt syrnet hvidløgssmør Arla Hoco og Holstebro Flødeost

MÆLKERITIDENDE 2010

9


Nye mejerister marts 2010

Morten Rosenkilde Jensen får overrakt det fælles europæisk uddannelsespas af Thomas Johansen.

Henrik Damsgaard Lovmand, Holstebro Traditionelt syrnet hvidløgssmør Arla Hoco og Holstebro Flødeost

Wiebke Jonas, Odense Fremstilling af smør med yoghurtkultur Arla Birkum og Uhrenholt Grøndal Mejeri

Kai Tønnes Schmidt-Petersen, Slagelse Temperaturbehandlingens indflydelse på smørrets konsistens. Og hvilke parametre kan der ændres på? Arla Foods, Slagelse Mejericenter

Naghibullah Toofan, Vejle Regulering pH & vand % i 45+ Danbo Arla Klovborg og Taulov

Peter Marott Bock, Frederiksværk Temperaturbehandlingens indflydelse på smørrets konsistens, og hvilke parametre kan der ændres på? Osted Ost & Mejeri

Morten Rosenkilde Jensen, Aalborg Undersøgelse af ymer beriget med kasinat kontra traditionel ymer samt effekt ved HP Arla Bislev og Akafa samt Leeds Dairy UK

Maibritt Poulsen, Galten Procesparametre ved smørfremstilling på kærne, specielt med henblik på renkærningen Arla Brabrand og Rødkærsbro

Kevin Juhl Sjælland, Bevtoft Undersøgelse af viskositet i tykmælk ved forskellig hensætningstemperatur Arla Christiansfeld og Kruså

Jesper Straagaard, Reerslev Traditionelt smør på kærne Mjólkursamsalen ehf, Island og Arla Slagelse

10

Uddannelseskoordinator Sten Holmgaard Sørensen udleverer skolebeviset til Heinrich Pedersen

MÆLKERITIDENDE 2010

Censorer sammen med projektvejleder/eksaminator: Kurt Holm Sørensen: Mejerichef Henrik Kæmpe, Arla Rødkærsbro Mejeri og mejerist Bjarne Hass Nielsen. Lars Johannes Nielsen: Niels Henrik Pihl, Arla Hirtshals og mejeritekniker Arne Hansen, Aars. Henning Clausen Poulsen: mejeridirektør Ole E. Hansen, Arla Slagelse og mejeritekniker Thore Iversen, Løgumkloster.

NR. 10


AP Pensions generalforsamling 2010 Den 29/4 2010 afholdt AP Pension generalforsamling i Århus. Generalforsamlingen er åben for alle pensionstagere (tilmelding er dog påkrævet), men kun delegerede har stemmeret. Man ser tydeligt af deltagerkredsen, at mange medlemmer tager imod tilbuddet og møder op til generalforsamlingen for at holde sig orienteret om udviklingen på området.

Mejeribranchens repræsentation Der deltog mange branchefolk fra såvel arbejdsgiver- som forsikredes/ arbejdstager side - i alt var der 17 delegerede med tilknytning til mejeribruget. Fra Foreningen af mejeriledere og funktionærer var Alex Salling fra hovedbestyrelsen udpeget som delegeret, og fra Dansk Mejeriingeniør Forening var Anne-Sofi Christiansen delegeret. Dertil kommer, at Arla Foods har en række delegerede på forsikredes side - nemlig John Heldborg, Steen Jacobsen, Ole E. Hansen, Anne Lund, Torben F. Møller og Mogens Villadsen. Dairy Fruit stiller ligeledes med Brian Andreasen som delegeret. Mejeriområdet er så stort i AP Pensions regi, at der med nuværende vægtning kan stemmes en bestyrelsespost hjem. Denne post er p.t. besat af Ole E. Hansen.

Fine nøgletal og høj vækst AP Pension havde trods finanskrisen i 2009 et godt år med gode økonomiske nøgletal og høj vækst. Det fremgik af formand Holger Damsgaards beretning, at AP Pension har klaret sig godt gennem krisen pga. en benhård risikostyring, som betyder, at man investeringsmæssigt arbejder efter princippet ”kontrolleret offensiv”, som igen indebærer, at man går til grænsen af, hvor stor en risiko man

NR. 10

kan bære, men ikke længere. En anden parameter, som er væsentlig for AP Pensions udvikling, er den store vækst igennem de seneste år. Man vil gerne vokse, men der sker i alle tilfælde en vurdering af lønsomheden, og det betyder, at væksten er nøje overvåget. En lang række nøgletal blev fremhævet, og sammenlignet med konkurrerende virksomheder falder AP Pension i stort set alle tilfælde ud som ”bedst”. Depotrenten er et af de for kunderne interessante cifre, og her ligger AP Pension igen klart i top. Der bliver også lagt stor vægt på, at AP Pension er kundeejet, og at der således ikke er en ejer/ejerkreds, som skal tjene penge, det er kunderne, som får gevinsten, når resultaterne er gode.

Nedsat omkostningsprocent Det blev desuden nævnt, at den enkelte virksomhedsaftale (kan være f.eks. forenings- eller virksomhedsbaseret) løbende bliver vurderet m.h.t. omkostningsandel, og senest er ca. 50 aftaler blevet sat ned i omkostningsprocent, som følge af faldende omkostninger. Den aftale som Foreningen af mejeriledere og funktionærer har med AP Pension udgør en af disse, og de berørte pensionskunder oplever derfor i 2010 et fald i deres omkostninger. AP Pension ligger

på 3,6 % i gennemsnitlig omkostningsprocent, hvilket er markant lavere end andre selskaber.

Nye regler I relation til de lovgivningsmæssige tiltag på pensionsområdet blev det nævnt, at AP Pension tager skarpt afstand fra både loft over indbetaling på ratepension samt den nye udligningsskat. Man anbefaler berørte kunder at tage kontakt til en pensionsrådgiver for at finde de bedst mulige løsninger i forhold til disse tiltag, men på opsparingssiden er livrente af mange blevet valgt som et godt alternativ.

Sidst men ikke mindst En for mange mejerifolk væsentlig nyhed er, at AP Pension pr. 1/1 2011 åbner et lille kontor i Århus for at kunne betjene de mange jyske kunder bedre (ca. 50 % af porteføljen). Gennemgangen af årsrapporten blev afsluttet med henlæggelse af resultatet på 775 mio. kr. til kollektivt bonuspotentiale, og dernæst blev det informeret, at AP Pensions adm. direktør Hans Bøje Clausen fratræder ultimo oktober i år. Det er efter generalforsamlingen oplyst, at Søren Dal Thomsen overtager roret som adm. direktør i virksomheden. ■ AC

MÆLKERITIDENDE 2010

11


Nye mejeriingeniører anno 2009

Interaktioner mellem mælke­ proteiner og hydrokolloider Titel: Interactions between milk proteins and hydrocolloids in protein stabilized foams. Specialet er udarbejdet i samarbejde med Danisco A/S og Det Biovidenskabelige Fakultet, KU Af Jesper Thøgersen

Resumé Skumsystemer anses for at være metastabile, deres stabilitet afhænger af flere forskellige mekanismer. På grund af mælkeproteiners amphiphile natur har disse en tendens til at danne grænsefladefilm, som er i stand til at stabilisere både skum og emulsioner. Nye undersøgelser har vist, at mælkeproteiner og hydrokolloider i visse tilfælde er i stand til at danne kompleksforbindelser. Disse kompleksforbindelser kan i nogle tilfælde have nye og forbedrede egenskaber, med henblik på at stabilisere skum, sammenlignet med mælkeproteiner alene. Formålet med dette speciale var at undersøge, om der forekommer kompleksdannelse mellem mælkeproteiner (fra skummetmælkspulver (SMP) og β-lactoglobulin koncentrat (β-lg)) og tre hydrokolloider; ι-carrageenan (CAR), locust bean gum (LBG) og xanthan (XAN). Mulig kompleksdannelse blev undersøgt i både en vandig modelsystem ved pH 7 og en yo-

Nye Mejeriingeniører 2009 I 2009 dimitterede ni nye mejeri­ ingeniører, som i løbet af 2010 kort fortæller om deres specialer her i bladet. (Tidligere omtaler findes i nr. 3, 5, 6, 7).

12

MÆLKERITIDENDE 2010

ghurt-serum-buffer ved pH 4. For at belyse mulig kompleksdannelse mellem proteiner og hydrokolloider blev overfladespænding, grænseflade rheologi, zeta potentiale, partikelstørrelse og laserkonfokalmikroskopi anvendt. Desuden blev skumningsevnen af opløsninger bestående af 50 vt% sukrose, 2 vt% protein fra enten SMP eller β-lg koncentrat og 0,1 vt% hydrokolloid undersøgt. Stabiliteten af disse fremstillede skum blev ligeledes undersøgt.

Konklusion Undersøgelserne viste, at interaktioner og dermed kompleksdannelse mellem mælkeproteiner og hydrokolloider blev kraftigt påvirket af opløsningens pH. SMP og dermed kaseiner dannede interaktioner ved pH 7 med CAR, hvorimod kaseinerne ikke syntes at interagere med hverken LBG og XAN ved denne pH-værdi. I opløsninger ved pH 4 dannede kaseinerne elektrostatiske forbindelser med de anioniske hydrokolloider CAR og XAN. β-lg syntes ikke at interagere med nogen af de undersøgte hydrokolloider ved pH 7. Derimod dannede β-lg også elektrostatiske interaktioner med de anioniske hydrokolloider ved pH 4. Generelt havde alle opløsninger baseret på kaseiner (SMP) dårlige skumningsegenskaber og dannede egentlige to fase systemer, bestående af en serumfase med skum ovenpå. Ved pH 4 var opløsningen baseret på

(Foto Colourbox).

SMP og LBG dog i stand til at danne et reelt skum uden serumfase. Alle β-lg baserede opløsninger udviste gode skumningsegenskaber og dannede voluminøse skum uden serumfase. Ved pH 7 havde skum baseret på opløsninger med tilsat XAN den største stabilitet, hvorimod opløsninger ved pH 4 med tilsat LBG producerede skum med størst stabilitet. Opløsningen baseret på β-lg og LBG ved pH 4 producerede den mest stabile skum af alle opløsninger inkluderet i projektet. • Vejledere: Lektor Richard Ipsen, IFV/Mejeriteknologi, KU-Life og Finn Madsen, Physical Food Science, Danisco A/S. • Censor: Merete Færgemand, Novozymes A/S. • Specialet blev godkendt den 8. august 2009. • Yderligere information: thoeger@ dsr.kvl.dk eller jtthoeger30@gmail. com   ■

NR. 10


(Foto udlånt Knuthenlund Herregårdsmejeri).

Nye mejeriingeniører anno 2009

Karakteristik af gedeog fåreoste Titel: Biochemical and microbiological characteristics of Danish farmhouse sheep and goat cheeses

By Indre VaitkeviciuteRocha

Summary Goat and sheep milk cheeses in Southern European countries have been produced for long years, where until now traditional production technology from raw milk is still used. Goat and sheep cheeses have strong flavour and special taste, very different from the cow cheeses. Due to the cheese flavour specificity sheep and goat cheeses gained consumers interest in the countries, where cow cheeses are dominant, but where the use of pasteurised milk is required. The aim of this work was to study microbiological, biochemical and sensorial characteristics of pasteurised milk goat and sheep cheeses from Knuthenlund, Danish farm dairy at the age of one and three months old. The cheeses were from the first batch produced in the new dairy. The investigations included isolation and identification of two microbial groups, chemical and sensorial cheese analysis, and proteolytic cheese character-

NR. 10

istics using capillary electrophoresis and reversed-phase HPLC. Microbial analysis of the cheeses was held by isolation of presumptive non-starter bacteria on MRS agar plates (pH 5.4) and cheese surface microflora on TSA (Tryptone Soy Agar) plates. All isolates were analysed using repetitive-PCR analysis method and strains were grouped into the clusters using BioNumerics from Applied Math. Using 16S rDNA gene sequencing of V1-V2 region, species were identified for 6 isolates, which were the dominant isolates in each cheese. 6 isolates isolated from MRS agar plates (pH 5.4) analysed by 16S rDNA gene sequencing were identified as Lactococcus spp. what was unexpected, but can be possible if non-starter bacteria is not present in the cheeses. In all cheeses was measured pH and analysed the level of fat, total nitrogen, total solids and NaCl. Compositional analysis had showed that

Nye Mejeriingeniører 2009 I 2009 dimitterede ni nye mejeri­ingeniører, som i løbet af 2010 kort fortæller om deres specialer her i bladet. (Tidligere omtaler findes i nr. 3, 5, 6, 7).

sheep and goat cheeses were not very different upon all cheeses. Cheeses sensorial characteristic was evaluated briefly. For proteolytical cheese analysis used capillary electrophoresis and reversed-phase HPLC had demonstrated casein degradation in different stages during cheese ripening, which was higher in goat cheeses.

Conclusion Due to chemical, microbiological and sensorial analysis of the cheeses can be assumed, that cheeses did not undergo strong proteolysis, but all analysed cheeses had pleasant aroma and taste. The Lactococcus spp. present in 3-month-old cheeses can be the result of the fact that the dairy is new and cheeses were produced from pasteurised milk. Proteolysis was higher in the cheeses from the goat milk, because of higher caseins hydrolysis by indigenous peptidases and microbial proteinases during ripening, appearing in the softer texture and more pronounced flavour compared to the sheep cheese. • Supervisors: Professor Ylva Ardö and Associated Professor Finn K. Vogensen, Department of Food science, KU-LIFE. • Censor Poul J. Pedersen, Thise Mejeri. • The thesis was defended on 16 of December 2009. • ■ MÆLKERITIDENDE 2010

13


Kort fortalt  Arla - Closer to Nature Arla Foods nye reklamekampagne, “Arla - Closer to Nature”, skal gøre mejerigiganten lige så kendt som McDonalds, IBM og BMW, skriver Berlingske Tidende. Målet er at gøre varemærket Arla til et af verdens 100 mest værdifulde brands. Til avisen udtaler Arlas adm. direktør Peder Tuborgh bl.a.: - Det vil tage mange år at opbygge et robust brand på verdensplan. Men på de markeder, hvor vi i dag står stærkt, tror jeg på, at det kan gå ganske hurtigt.

Pænt plus hos Løgismose Løgismose Mejeri fik et pænt overskud på 12,1 mio. kr. i 2009, viser selskabets netop offentliggjorte årsregnskab. Skønt bruttofortjenesten er faldet med godt en mio. kr. til 20,6 mio. kr. opvejes dette af interne besparelser. Løgismose har 15 ansatte, og virksomheden ejes med 12,5% af aktierne af mejeriets direktør Steen Aalund Olsen, en tredjedel af svenske Skånemejerier, mens resten af aktierne ejes af grundlæggerne Grønlykkefamilien. (Arkivfoto).

Stadig fremgang for økologien   Arla har i dag det største markedsføringsbudget i selskabets historie, og midlerne herfra skal bruges i koncernens nye kampagne, hvor det fremover kun er det overordnede Arla-brand, der skal markedsføres. Kampagnen lanceres i første omgang i 11 lande, men meningen er, at den på sigt skal være mere global og bl.a. også omfatte Kina og USA. (Foto: Arla Foods).

Forsinket gastronomisk hæder Den tidligere ejer af Sinai Landmejeri, Gunnar Larsen er på Det Gastronomiske Akademis årsmøde blevet tildelt et hædersdiplom for sine oste, skriver Fyns Stiftstidende. Gunnar Larsen, der stoppede sit virke på mejeriet for et par år siden, er beæret over hædersbevisningen. Det Gastronomiske Akademi beklagede ved overrækkelsen, at hædersbevisningen ikke blev givet Gunnar Larsen, mens han stadig ejede mejeriet.   Sinai Landmejeri blev i 2008 overtaget af Villy Jæger og Lars Dietrichsen, der fortsat producerer oste på den fynske virksomhed, der i dag kort og godt hedder Landmejeriet.

Skolebørn drikker økomælk På bare fem år er forbruget af økologisk skolemælk steget fra 32,7% til knap 50%. Stigningen skal bl.a. ses på baggrund af forældreønsker og skolernes kostpolitik, hvor valget i stigende grad falder på den økologiske vare. Hos Mejeriforeningens afdeling for Skolemælk arbejder de desuden til stadighed med at udvikle smartere emballagedesigns for at fastholde børnenes interesse for skolemælken.

14

MÆLKERITIDENDE 2010

Danskerne fortsætter med at købe flere økologiske føde- og drikkevarer. Men stigningen på knap 6% i 2009 er dog betydeligt mindre end omsætningsstigningen i 2007 på 33% og på 29% i 2008. Ud af sidste års økologiske omsætning på 4,9 mia. kr. er det fortsat mælk, ost og æg, der tegner sig for broderparten, da disse varer udgør 36% af det økologiske salg. Det fremgår af tal offentliggjort af Danmarks Statistik.   Økologisk frugt og grønt havde en forholdsmæssig stor omsætningsfremgang, mens salget af økologisk kød havde en nedgang på 7% sammenlignet med 2008.   Danmarks Statistik skønner, at de økologiske føde- og drikkevarers andel af supermarkeder og varehuses samlede salg er steget fra 4 til 7% fra 2006 til 2009. (Foto: Naturmælk).

Færre landbrug i EU Ifølge Eurostat er antallet af beskæftigede i EU-landbrugene faldet med 25% i perioden 2000-2009. Denne procentandel svarer til, at knap 4 millioner landbrugsjobs forsvandt i tidsperioden. Ved udgangen af 2009 arbejdede der samlet 11 millioner EU-indbyggere i landbruget.   Andelen af landbrugsbeskæftigede er størst i EU-landene; Polen, Rumænien, Italien, Spanien og Frankrig, hvor godt 60% af EU’s landbrugsjobs findes.

NR. 10


Ingen krav om køer på græs

Åbent Hus Efter veloverstået renovering og udvidelse af mejeriet inviterer vi til åbent hus: fredag den 4. juni 2010 kl. 13.00 - 16.00 Med venlig hilsen ASAA Andelsmejeri Søgade 4, 9340 Asaa

Folketinget har vedtaget Lov om hold af malkekvæg, og dermed bliver der ingen krav om, at køerne skal på græs. Ingen partier stemte imod forslaget, skriver landmand.dk. Detaljerne i loven bliver nu beskrevet i form af en bekendtgørelse, der kommer i høring i den nærmeste fremtid, så loven inklusive bekendtgørelse kan træde i kraft den 1. juli 2010. (Foto: Colourbox).

Flot år for Mengniu i Kina Arlas kinesiske partner Mengniu fik sidste år sit bedste resultat nogensinde, skriver Landbrugsavisen. Mengniu’s omsætning steg med 8% til 21 mia. kr., og selskabet fik et overskud på over 900 mio. kr. Samarbejdet mellem Arla Foods og Mengniu blev indledt i 2006.   Selv om salget af mælkepulver er steget kraftigt siden melaminskandalen, udgør produktet kun 1% af Mengnius samlede omsætning. Koncernen, der har en produktionskapacitet på 5,8 mia. kg mælk om året, er førende i Kina, og selskabet er rykket op blandt de 20 største mejeriselskaber i verden med en ambition om at blive blandt de 10 største.

8.000 malkekøer på én gård Ejerne af det britiske Nocton Dairy har ansøgt de lokale myndigheder i Lincolnshire om at måtte opføre UK’s største kvægfarm med plads til 8.000 malkekøer, skriver Dairy Industries International. De 8.000 køer skal kunne producere op til 250.000 liter mælk om dagen. Hvis planen bliver en realitet, er det meningen, at der skal beskæftiges 80 ansatte foruden en fuldtidsansat dyrlæge til at passe køerne.   Idemændene ønsker desuden, at de store hangarlignende stalde skal kunne huse 500 køer pr. stald, hvor dyrene skal færdes frit på en dyb sandstrøelse og med adgang til græsning. Køernes foder skal komme fra lokale land-

NR. 10

mænd suppleret med biprodukter fra en nærliggende sukkerroefabrik. Fodersammensætningen skal designes, så køernes metanudledning mindskes, og i tilknytning til farmen skal der bygges biogasanlæg, der kan levere kraft til strømforsyning til farmen samt yderligere til 2.000 husstande i lokalområdet.   Adskillige britiske forbruger- og dyrevelfærdsorganisationer har gjort heftige indsigelser mod planerne.

Skat på ost og medister Så er der indgået politisk aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om skat på mættet fedt i bl.a. en række mejeriprodukter. Op til aftalens indgåelse kom også skat på kød til at indgå i den samlede - såkaldte Sundhedspakke. Formanden for L&F, Michael Brockenhuus-Schack kritiserer den nye skat i stærke vendinger: - Det er absurd, at man med udspillet vælger at kategorisere sunde fødevarer sammen med alkohol og tobak. Nu skal forbrugerne til at betale skat på helt almindelige fødevarer.   Netop mælke- og kødprodukter kommer til at betale hovedparten af regeringens sundhedsskat på 13,50 kr. pr kg mættet fedt. Skatteministeriet har selv udregnet forskellige eksempler på, hvor meget helt almindelige fødevarer stiger i pris. For de berørte mejeriprodukter bliver procentstigningerne følgende: Piskefløde (12,3%), creme fraiche (6,3%), (dansk!) smør (14,1%), Kærgården (11,9%), ost 45+ (4,1%) og ost 30+ (2,4%).   Sundhedspakken er en lille del af regeringens samlede skattepolitik i den overordnede Forårspakke 2.0. (Foto: Colourbox).

MÆLKERITIDENDE 2010

15


Kort fortalt  Arla ingredienser i Argentina Arla har indviet en større udvidelse af virksomhedens pulverfabrik i Argentina, hvor mejerikoncernen har investeret 100 mio. kr. i ny teknologi. Det argentinske anlæg, som hører under Arla Foods Ingredients, producerer højtforædlede valleproteinpulverere, der sælges som ingredienser til mejeri- og bageribranchen, skriver Jyllands-Posten. Hidtil har det kun været 30% af ostevallen, der blev udnyttet, men med den nye teknologi kan Arla nu forædle 100% af den overskydende valle fra osteproduktionen. I Argentina samarbejder Arla Foods Ingredients’ mælkepulverfabrik med det lokale mejeriselskab Sancor.

Mælk mod fedme Mælk er faktisk bedre end sit rygte, skriver Dagens Medicin. Det er forsker Janne Lorenzen på KU-LIFE, der i en ph.d.-afhandling viser, at mælk kan være med til at forebygge fedme. Kalcium fra mejeriprodukter binder fedtsyrer, gør dem tungtopløselige og nedsætter optagelsen af fedt i kroppen. Derfor har kalcium betydning for optagelsen af fedt i kroppen og kan dermed muligvis forebygge fedme. Omvendt kan lav kalciumstatus have betydning for appetitreguleringen og betyde, at man spiser mere. Kalcium fra mælk har større effekt end kalcium fra kosttilskud.   Forskningsprojektet er støttet økonomisk af mejerierne, men Janne Lorenzen understreger, at de ikke har haft nogen indflydelse på projektet. (Foto: Dansk Fødevareforum).

Regional Arla mælk i Sverige Arla Foods i Sverige har testlanceret en lokal mælk fra Mälardalen og det nordlige Östergötland. Ifølge en undersøgelse, som Arla Sverige har foretaget blandt 1000 forbrugere i marts måned, oplyser 83% af de adspurgte, at det er vigtigt, at deres mælk er svensk produceret. Desuden ønskede 73%, at mælken kommer fra lokalområdet. Arla markedsfører i forvejen forskellige mælketyper, der kommer fra gårde i bl.a. Gotland - og fra den svenske vestkyst. (Foto: Arla Foods).

16

MÆLKERITIDENDE 2010

Diplom-Is lukker anlæg Ledelsen i den norske iscremevirksomhed Diplom-IS har besluttet at lukke fire af virksomhedens anlæg i henholdsvis Tromsø, Haugesund, Sandane og Notodden. Der er ikke sat dato på lukningen.   Siden 2007 har Diplom-Is gennemført et omfattende besparelsesprogram for at gøre organisationen mere robust og mindre følsom over for markedssvingninger, og den forestående lukning er et led i dette arbejde. I alt vil 6-8 ansatte blive berørt af rationaliseringen.   Diplom-Is, der producerer is til det skandinaviske marked, er et datterselskab i den norske mejerigigant Tine. Diplom-Is har omkring 30 medarbejdere i Danmark. (Foto: Colourbox).

Rekordordre til Anhydro Anhydro har netop fået sin hidtil største ordre på 200 mio. kr. fra Norges største mejeriselskab, Tine. Kæmpeordren kommer umiddelbart efter, at selskabet tidligere i år indgik yderligere to storordrer til hhv. den tyske mælkepulverproducent Meggle og til italienske Chemtex’ aktiviteter i Venezuela, skriver dagbladet Børsen. De tre ordrer til en samlet værdi af ca. 400 mio. kr. er særdeles positivt for Anhydro, der i 2008 havde en omsætning på 583 mio. kr.

NR. 10


Foreningsnyt  Nyt Tetra Pak Center i Shanghai Tetra Pak har indviet et nyt teknologicenter i Pudong, Shanghai. På centret samler Tetra Pak produktudvikling, teknisk service, træning, indkøb og distribution, for at kunne tilbyde kinesiske kunder en one-stop service i forhold til fødevarebehandling og emballageløsninger.   Tetra Pak har i alt 16 tekniske træningscentre, 41 tekniskservice centre og 11 forskningscentre rundt omkring i verden. (Foto: Tetra Pak)   ■

  Personalia  50 år Laboratorieleder Kirsten Sørensen, Hjørring fylder den 7. juni 50 år.

75 år Mejeriingeniør Ebbe Lytzhøft-Petersen, Svendborg fylder den 2. juni 75 år.

80 år Fhv. driftsleder P.E. Kristensen, Ebeltoft fylder den 27. maj 80 år.

80 år Fhv. driftsleder V. Braad Hansen, Hørning fylder den 1. juni 80 år.

Ny direktion i AP Pension AP Pensions adm. direktør Hans Boye Clausen fylder 62 år i oktober og fratræder efter AP Pensions regler med udgangen af samme måned. Ny adm. direktør bliver Søren Dal Thomsen, som i dag er direktør og medlem af direktionen. Søren Dal Thomsen er 40 år. Han kom til AP Pension som investeringschef i 2001. Han forlod AP Pension i 2004 til fordel for en stilling som investeringsdirektør i Sampension, men vendte tilbage til AP Pension i 2006, hvor han blev direktør. Den nuværende ansvarshavende aktuar Bo Normann Rasmussen udnævnes til direktør og indtræder i direktionen sammen med Søren Dal Thomsen.   ■

NR. 10

Generalforsamling i Fyns Mejeristforening Fyns Mejeristforening indkalder hermed medlemmerne til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 17.00 hos Arla Foods Birkum Ost, Ørbækvej 723, Birkum, 5220 Odense SØ Program: Kl. 17:00 Orientering og rundvisning på Arla Foods Birkum Ost. Kl. 18:00 Arla Foods Birkum Ost er vært ved et let traktement. Kl. 19:00 Generalforsamling.

Dagsorden til generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om landsdelskredsens virksomhed i den forløbne periode. 2. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. 3. Behandling af indkomne forslag. * 4. Ændring af kredens vedtægter. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen: På valg er: Villy Skovbjerg Hansen, Cremo Ingredients. Lars J. Nielsen, Kold college. Suppleant: Børge L. Hansen. 6. Valg af revisor samt suppleant. På valg er: Lars Schmidt, Lactosan. 7. Valg af delegerede til foreningens delegeretmøde. 8. Valg til hovedbestyrelsen, samt suppleant. 9. Valg til Ulykkesforsikringen. På valg er: Lars Schmidt og Børge L. Hansen. Orientering om Ulykkesforsikringen. 10. Eventuelt. * Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Af hensyn til traktementet er der tilmelding senest torsdag den 17. juni 2010 til: Birger H. Christiansen: bhc@koldcollege.dk eller tlf. 63 13 20 97, privat 64 47 41 22 eller Lars J. Nielsen: ljn@koldcollege.dk eller tlf. privat 61 28 18 28.

På bestyrelsens vegne Birger H. Christiansen

MÆLKERITIDENDE 2010

17


Mælkeritidende I/S Formand Mejeriingeniør Flemming Aamann Snekketoften 2‚ 2830 Virum tlf. 45 85 12 37, e-mail: faamann@mail.dk

  Leverandøroversigt  ❚ Automation  ❚ ❚ ❚

❚ Køleanlæg  ❚ ❚ ❚

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com Vestjyllands Mejeristforening Mejerichef Henning Jacobsen tlf. 97 19 19 04, e-mail: henning.jacobsen@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk

Au2mate A/S Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Dansk Styringsteknik Odense: Tlf: 6317 4545 Fax: 6317 4546 Århus: Tlf: 8736 1350 Fax: 8627 1350 info@dsautomation.dk www.dsautomation.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Emballage  ❚ ❚ ❚

Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes Arbejdsløshedskasse

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

❚ Maskiner og udstyr  ❚ ❚ ❚

Højer Ørbæk A/S Langemose vænget 3–5 5853 Ørbæk Tlf. 65 33 15 66 Fax 65 33 16 68 hoejer@hoejer.com Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com SCA PACKAGING Grenaa Åstrupvej 30 DK-8500 Grenaa Tel. + 45 86 32 23 00 Fax + 45 86 32 57 06 www.sca.se Tetra Pak Market Area Nordics Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

Omy Olssons Machinery Stationsvej 10 5464 Brenderup Tlf.: 64 44 13 12 Fax: 64 44 13 92 info@omy.dk www.omy.dk PTI A/S Vennelystvej 2 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk Salicath ApS Dunsbjergvej 20 DK-5900 Rudkøbing Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk

AAKs hovedkontor Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

18

MÆLKERITIDENDE 2010

NR. 10


Møder og udstillinger SPX Flow Technology APV A/S BDS Technology A/S Gerstenberg Schröder A/S www.spxft.com www.apv.com www.gs-as.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Membranfiltrering  ❚ ❚ ❚

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Projektering og anlæg  ❚ ❚ ❚

❚ Pumper  ❚ ❚ ❚

❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 1. juni 2010 Danmarks Mejeritekniske Selskab CO2 reduktion i Danmark Hotel Sabro Kro

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Smørteknologi  ❚ ❚ ❚

SPX Flow Technology APV A/S BDS Technology A/S Gerstenberg Schröder A/S www.spxft.com www.apv.com www.gs-as.com

❚ Totalleverandør  ❚ ❚ ❚

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

3. juni 2010 Dalum Lærlinge Elevmøde og Jubilæum KOLD college 9. juni 2010 2. Kredsudstilling Arla, Esbjerg Mejeri 22. juni 2010 Fyns Mejeristforening Generalforsamling Birkum Ost 9. september 2010 MIA Branchekonference Fremtidens arbejdsmiljø­organisering Hotel Legoland 14. september 2010 Danmarks Mejeritekniske Selskab Arrangement Koldkærgård 28. september 2010 Mejeriingeniørstuderende Rejseaften KU-LIFE 2. oktober 2010 Foreningen af mejeri­ledere og funktionærer 121. Delegeretmøde Hotel Colourline, Skagen

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ 17.-19. juni 2010 Den 42. Nordiske Mejerikongres Tavestehus, Finland Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

12.-15. september 2010 InterMopro, Düsseldorf, Tyskland 8.-11. november 2010 IDF topmøde, Auckland, New Zealand 12.-18. maj 2011 Interpack Düsseldorf, Tyskland

NR. 10

MÆLKERITIDENDE 2010

19


Den 42. Nordiske Mejerikongres i Finland 17.-19. juni 2010

Nordisk Mejeriteknisk Råd byder alle velkomme på Den 42. Nordiske Mejerikongres, der afholdes 17.-19. juni i Kongrescenter Verkatehdas, Hämeenlinna i det sydlige Finland.   Knap 200 mejerifagfolk har bekræftet deres deltagelse på kongressen, og arrangørerne anbefaler øvrige interesserede at tilmelde sig snarest, hvis de ønsker bookning på et af de tilknyttede kongreshoteller!

• White Water Recovery by Reverse Osmosis • Optimization of Membrane Cleaning Procedures • High Efficiency Homogenization Technology in the Dairy Industry • Sticking Properties of Milk Based Powders and the Influence on Processing Parameters • Milk Fat Globule Membrane - Isolation and Potential Uses

Program Torsdag den 17. juni 12.00-19.00: Registrering Verkatehdas 14.00-17.00: Studietur til Huhtamäki Factory og Hämeenlinna mejeri 19.00-21.00: NMK GEA Get together Verkatehdas

Lørdag den 19. juni 09.00-16.00: To parallel programmer med foredrag 10.30-11.00: Kaffe 12.30-14.00: Frokost 19.00: NMK Elopak gallamiddag og taler (Spa Hotel Rantasipi Aulanko)

Parallel program 2: Sustainability and Dairy Quality Control • Traceability of the Feed, Raw Milk, Dairy Chain • Sustainable Milk Production, Strategies to Reduce Greenhouse Gas Emissions from the Dairy Sector • Possibilities of Intelligent Packaging for Quality Control of Perishable Food Products • Ultrasonic Structural QC of Swiss Type Cheese in On-line Environments • Molecular Tools for Microbial Identifications and Population Analysis • Biocontrol Approaches and Tools for Dairy Processes • Control of Flavour Formation in cheeses • Cross-linking Enzymes in Food Processing: Effects on Texture and Water-holding • Good Structures to Fermented Milk Products by Transglutaminase • Extended Shelf Life (ESL) Milk; New Challenges for Product Protection during Storage and Transport • Toxins Found in Milk

Parallel program 1: New Technologies • Potentialities of Microfiltration in the Dairy Industry • Separation of Casein by Microfiltration and the Use of Casein Concentrate • Continuous Cheese Making • Protein Standardization of Cheese Milk by Ultrafiltration and the Use of Permeate • Effect of Cheese Milk Modifications on the Composition and Functionality of Whey Products • The Impact of Technology Development on Whey Processing

Hurtig tilmelding Nordisk Mejeriteknisk Råd er ansvarlig for de Nordiske Mejerikongresser, der bliver afholdt hvert tredje år og på skift blandt de nordiske lande. I år bliver kongressen afholdt på engelsk.   I begyndelsen af maj måned havde knap 200 mejerifagfolk bekræftet deres deltagelse på kongressen, og arrangørerne anbefaler derfor øvrige interesserede at tilmelde sig snarest, hvis de ønsker bookning på et af de tilknyttede kongreshoteller! Yderligere oplysninger og tilmelding kan ske på www.nordiskmejerikongress.fi

Fredag den 18. juni 09.00-11.00: Åbningsceremoni 11.30-13.00: Åbningsforedrag og hilsener 13.00-14.30: Frokost 14.30-16.30: To parallel programmer med foredrag 19.00: NMK Huhtamäki aften buffet - Häme Middelalderborg

Mælkeritidende, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Hurtig tilmelding anbefales!

MT10-2010