Page 1

Mælkeri tidende Tidsskrift for

mejeriindustrien

Consumers are ready for

more

But are you ready with the right packaging solutions? Yes, consumers love milk. They always have! They love it with their tea & coffee, on their cereals, and to drink it with delicious flavours, or as it is. But now consumers are ready for more – more natural taste, more convenience, and more environmental concern. So when you choose your packaging partner, think like your consumers and choose a packaging solution with optimal light protection avoiding treatments that impair milk’s original fresh taste. Elopak’s innovative paper based packaging solutions, now in more shapes and sizes and with more closure options. Elopak – Offering You More Premium Possibilities!

www.elopak.com

1

11. januar 2008 121. årgang


opus D-Gen 1

NIRO POWDER TECHNOLOGY

Complete Milk Powder Factories Why risk working with several suppliers, when you can entrust your dairy factory to just one? Niro unites innovation with proven industry experience in dairy processing, including milk, whey, and formulated products. We bring superior and reliable quality to every part of a successful processing line, from reception and storage over pasteurisation, evaporation, and spray drying, to powder handling, storage, and bag filling systems. So stay away from unnecessary risks – choose one process supplier. Choose Niro.

Niro is a world leader in industrial drying, with spray drying, freeze drying, and fluid bed processing as core technologies. The Niro companies are part of the Process Engineering

Niro A/S

Division of the GEA Group.

A company of GEA Group Niro A/S • Gladsaxevej 305 • PO Box 45 • DK-2860 Soeborg • Denmark Tel: +45 39 54 54 54 • Fax: +45 39 54 58 00 • food.dairy@niro.dk • www.niro.com


Mælkeri tidende Tidsskrift for

mejeriindustrien

Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Det gamle Mejeri Landbrugsvej 65 5260 Odense S. Postgiro: 400 5325 Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør K. Mark Christensen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Birgit Jakobsen. Tlf. tid dagligt kl. 8.00-16.00 (fredag dog 8.00-15.00) Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt eller i form af færdige film og må være redaktionen i hænde senest torsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juni og december‚ svarende til 24 nr./år i et oplag på 1.700 eksemplarer. Abonnement: Danmark: 1.125- kr./år inkl. moms. Europa: 1.398,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.584‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører og mejeriteknikere i indog udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved forsknings- og forsøgsvirksomheder, levnedsmiddelkontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejerimaskinindustri og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinien og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og sats: Grafisk Data Center a-s, Odense Tryk: Helmer Jensen ApS, ISSN 0024-9645 Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2008

Den 41. Nordiske Mejerikongres i Aarhus

Mælk og miljø - fra jord til bord Under mottoet ”Mælk og miljø - fra jord til bord” fik vi fra Den 41. Nordiske Mejerikongres rettet fokus på mælkeproduktionens og industrialiseringens indflydelse på det omgivende samfund i en tid, hvor bæredygtighed og miljø er højaktuelt for os alle uanset om vi er forbrugere, producenter eller medarbejdere et eller andet sted i forsyningskæden. På højtidelig vis fik vi gennemført en flot åbningssession, hvor små 200 forventningsfulde deltagere overværede Hans Kongelige Højhed Prins Joachims officielle åbning af Den 41. Nordiske Mejerikongres. Efter overbringelse af hilsener fra vores nordiske broderfolk gav EU’s Landbrugskommisær Mariann Fischer Boel en god orientering om EU’s jordbrugspolitik her og nu, samt forventninger til vinterens helbredscheck af jordbrugspolitikken. Fischer Boel afsluttede sit indlæg med en opfordring til organisationerne om at søge indflydelse på EU-processerne. På god og nærværende måde gav Mejeriforeningens direktør Michael Stevns os et historisk tilbageblik i det moderne mejeribrugs tilblivelse, med afsæt i oprettelsen af Danmarks første andelsmejeri i Hjedding for 125 år siden. Som afslutning på kongressens åbningssession gav adm. direktør Peder Tuborgh fra Arla Foods os kongresdeltagere en grundig indførsel i de krav og forventninger, som Nordens mejeribrug kan møde fra vores ultimative dommere, vores kunder. Peder Tuborgh kvitterede for vores valg af kongrestema, Mælk og miljø - fra jord til bord, og var af den mening, at vores tema vil blive en af fremtidens 3-4 megatrends. Målet for Den 41. Nordiske Mejerikongres var igennem 25 udvalgte foredrag på et højt fagligt niveau at bidrage til øget indsigt i og forståelse for det stadig stigende fokus på miljøaspekterne i hele forsyningskæden for vores mejeriprodukter fra jord til bord, for herved at møde kundernes krav og forventninger til en ansvarsfuld og deltagende mejeriindustri, som påtager sig ansvarlighed set i forhold til en af vores tids største grænseoverskridende udfordringer, klimaforandringer. Med udgangspunkt i tilbagemeldinger og kommentarer til kongressens fagkomite, fra kongresdeltagerne under og efter kongressen, kan vi med glæde konstatere, at formålet med Den 41. Nordiske Mejerikongres, her 86 år efter det første nordiske mejerimøde på Ladelund (1921), blev opnået, nemlig at bidrage til udvikling af et stærkt nordisk mejeribrug, hvilket der er brug for i et dynamisk nordisk mejeribrug, hvor der til stadighed flyttes på grænserne i alle henseender for at stå distancen i en globaliseret verden. Som afslutning på Den 41. Nordiske Mejerikongres her i Danmark sendte vi med glæde stafetten for de nordiske mejerikongresser videre til Finland, hvilket betyder, at Den 42. Nordiske Mejerikongres holdes i Finland 2010. Afslutningsvis vil jeg gerne give udtryk for mit håb om, at alle danske mejerifolk og mejeriorganisationer vil slutte stærkt op om det nordiske samarbejde - det har vi alle stærkt brug for! Søren Jensen

Indhold: Mælk og miljø - fra jord til bord .............................................. 4 Optimering af mejeriernes pakkeprocesser ................................. 11 Kan mejeriprodukter forebygge insulinresistens? ......................... 12

”Mejeribrugets Dag” ............................................................ 14 Kort fortalt ........................................................................ 16 Personalia . ........................................................................ 19 Foreningsnyt ....................................................................... 20 Møde- og udstillingskalender .......................................... bagsiden NR. 1

3


Den 41. Nordiske Mejerikongres

Mælk og miljø - fra jord til bord Danmark var værtsland for Den 41. Nordiske Mejerikongres, som blev afholdt i Århus den 10.-12. november 2007. Knap 200 mejerifagfolk fra Norden deltog i kongressen, hvor hovedteamet var Mælk og miljø - fra jord til bord. Her gives en kort gennemgang af taler og faglige indlæg ved kongressen. På www.mejerikongres.dk kan interesserede finde hovedparten af foredragene. Velkomst og åbningsceremoni Præsidenten for Nordisk Mejeriteknisk Råd, Søren Jensen bød velkommen til Den 41. Nordiske Mejerikongres og gav ordet til HKH Prins Joachim, som forestod den officielle åbning. I sin tale kom Prins Joachim bl.a. ind på de nordiske mejerikongresser, som er blevet afholdt siden 1920, og kongressens ambitiøse miljøtema - som er helt i forbrugernes ånd. Herefter var der hilsener fra Fin-

Søren Jensen, Præsident for Nordisk Mejeriteknisk Råd 2004-07, bød de 200 deltagere velkommen til Den 41. Nordiske Mejerikongres. (Foto Thomas Priskorn).NR. 1

land, Island, Norge og Sverige, hvor talerne bl.a. kom ind på det nordiske mejeribrugs strukturudvikling, den aktuelle pristurbulens på mælkemarkedet, minimering af ressourceforbrug, miljø og bæredygtig produktion. Åbningsceremonien blev afsluttet af landbrugskommissær, Mariann Fischer Boel med et indlæg om EU´s jordbrugspolitik. Fischer Boel understregede over for kongresdeltagerne, at der er grundlæggende fælles værdier i Norden, som

bl.a. kommer til udtryk i tilstedeværelsen af andelsmejerier og den progressive tilgang til dyrevelfærd og økologi. Som kommissær for landbruget og landdistrikterne udtrykte Fischer Boel glæde over den aktuelle situation for mælkesektoren med et fornuftigt prisleje og tomme overskudslagre. Landbrugskommissæren kom også ind på de utidssvarende mælkekvoter, som gennem de næste år skal øges på fornuftig vis for til sidst at blive afviklet i 2015.

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim forestod den officielle åbning af kongressen. (Foto Thomas Priskorn).

Landbrugskommissær, Mariann Fischer Boel fortalte om EU´s jordbrugspolitik. (Foto Thomas Priskorn).

MÆLKERITIDENDE 2008


Hilsener fra de nordiske lande. På talerstolen ses Peter Hedin, Sverige og til højre Janne Tove Skavøy, Norge, Sævar Magnusson, Island, Kari Toikkanen, Finland og Søren Jensen, Danmark. (Foto Thomas Priskorn).

Mejeriindustrien i Danmark og globalt Michael Stevns, adm. direktør for de danske mejeriers brancheorganisation, Mejeriforeningen tog i sin tale afsæt i dansk mejeribrugs historiske udvikling gennem 125 år og frem til den nuværende situation med branchens strenge egenkontrol, EU-regler og forbrugerkrav om økologi, dyreetik og miljøbevidsthed. Michael Stevns kom også ind på mælken i konkurrence med øvrige drikkevarer, om udvikling af nye varer, herunder blandingsprodukter samt om anvendelse af mælken som ingrediens i andre brancher som kosmetik- og farmaceutindustrierne. Arla Foods´ adm. koncerndirektør Peder Tuborgh afsluttede åbningssessionen med et indlæg om Arla Foods i en globaliseret verden. Mejerikoncernen omsætter årligt for 6,2 mia. euro, heraf 85% uden for Danmark, 40% i

MÆLKERITIDENDE 2008

Norden og 60% uden for det nordiske marked. Mejeriindustrien står over for tre globale udfordringer: Øget efterspørgsel/prisstigninger på verdensmarkedet, større og færre detailkæder samt nye forbrugertrends. Førstnævnte udfordring, som de nordiske mejerier står midt i at tackle, hænger sammen med ubalancen mellem en stigning i det internationale mælkeforbrug på 3% og den globale mælkemangel grundet bl. a. klimaforandringer og omlægning af mælkeproduktion til biobrændselsafgrøder i flere lande. Top-10 detailkæderne har 50% af markedet i Europa, og det udfordrer mejerierne til at rejse med kunderne ud i verden. Peder Tuborgh gav følgende eksempel: I 2004 etablerede detailkæden Tesco sig i Tjekkiet - og spurgte - hvad Arla kunne gøre? Ingenting dengang. I dag leverer Arla Foods et fuldsortiment til Tesco-butikkerne i

landet. Det stiller krav til serviceapparatet, teknik/logistik, integration og partnerskab. Ændrede forbrugertrends er den tredje globale udfordring. For 5-10 år siden var det; convenience, light og funktionelle fødevarer. I dag er forbrugertrendene i tråd med den nordiske mejerikongres´ tema - fra jord til bord - back to basics. Den globale forbruger er villig til at bruge flere penge på autentiske, lokalt producerede og naturlige fødevarer, som ikke belaster miljøet. Blandt øvrige megatrends finder vi sundhed, velvære og den ”ældre forbruger” som et voksende markedssegment verden over, sluttede Peder Tuborgh.

Mælkeproduktion Sessionen om mælkeproduktion indeholdt indlæg og diskussioner om dyr, produktion, etik, miljø, økologi og råvarekvalitet. Der blev sat fokus på for-

NR. 1
Fra den officielle åbning af Den 41. Nordiske Mejerikongres i Århus i november 2007. (Foto Thomas Priskorn).

holdet mellem dyreetik, godt landmandskab og sundhed på den ene side over for sikkerheden af fødevarer. Foredragsholdere fra Danmark og Sverige fortalte her om forskning og rådgivning inden for den primære produktion, producenternes arbejde med dyrene og konstante forbedring af mælkens kvalitet kontra forbrugernes forventninger til fødevaresikkerhed og god produktionsetik. Kongresdeltagerne fik også indsigt i væksten i den økologiske mælkeproduktion og verdensmarkedet for økologiske fødevarer generelt. Efter en stagnation i

økologien omkring årtusindskiftet, producerer Sverige og Danmark igen mere økologisk mælk henholdsvis ca. 125.000 tons i Sverige og godt 400.000 tons i Danmark i 2006. Verdensmarkedet for økologiske fødevarer - generelt - havde i 2005 en værdi af 33 mia. US dollars mod 7 mia. i 1996.

Kvalitetssikring Under sessionen ”kvalitetssikring” fik kongresdeltagerne tre bud på kvalitetssystemer, dels det svenske Sigill, det norske KSL og det dansk udviklede Dairy LIMS.

Det svenske Sigill ejes af Sigill Kvalitetssystem AB, som er et datterselskab i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Svenkst Sigill (segl) er et kvalitetsmærke, som garanterer, at de pågældende fødevarer er produceret på svenske gårde, endvidere garanteres raske dyr, korte transporter, korrekt medicinering, vandbeskyttelse og ingen brug af GMO. Det norske KSL - Kvalitetssystem i Landbruket - blev oprettet i 1992 og er i dag lagt sammen med MatMerk. Organisationen har fokus på norskproducerede smittefrie madvarer uden skadelige fremmedstoffer. KSL hjælper

Her de fleste medlemmer af Nordisk Mejeriteknisk Råd, hvis hovedopgave er at arrangere de nordiske mejerikongresser. Fra venstre ses Juha Yli-Kovanen, Kari Toikkanen, Flemming Aamann, Kjeld Mark Christensen, Kjetil Høvde, EU-kommissær Mariann Fischer Boel, Kaj Grenrud, Janne Tove Skavøy, Jonas Svensson, Bertil Wennberg og Sævar Magnusson. (Foto Thomas Priskorn).NR. 1

MÆLKERITIDENDE 2008


landmanden med rådgivning om bl.a. medicinhåndtering, dyrevelfærd og for­ brugerønsker om smagskvalitet og miljøbevidsthed i produktionen. Omkring 90% af alle norske landbrug er med i denne frivillige ordning. Kvalitetssystemet bygger dels på KSL kontrol på gårdene dels landmandens egenkontrol. Dairy LIMS er et danskudviklet system, hvormed mejerier og øvrige fødevarevirksomheder kan analysere og dokumentere deres laboratorieresultater. Systemet er baseret på Microsoft Excel og programmeret i Visual Basic. Dairy LIMS giver et totalt billede af virksomhedens kvalitetskontrol fra anvendte råvarer over fremstillingsprocessen, til de færdige produkter forlader virksomheden.

Miljø - produktion og projektering Jordbrugets miljøpåvirkning, Er der penge i miljøarbejdet? Hvorfor og hvordan drive energi- og miljøledelse? Miljø i projekteringsfasen - var fire foredrag i den første session om miljø. Første foredrag var en general gennemgang af det industrialiserede landbrugs miljøpåvirkninger med udledninger til luft og vand, kvalitet og kvantitet af overfladevand og grundvand, jorderosion, forurening med pesticider, og tab af biodiversitet og habitater. I dag går ca. 80% af verdens vandforbrug til vanding i landbruget. Er der penge i miljøarbejdet? Under dette foredrag hørte vi om Arla Foods miljøstrategi, som dækker hele kæden fra landmandens arbejde, mælketrans-

port til mejeriet, produktionen på mejeriet, distribution af varer til kunderne samt bortskaffelse af emballage hos forbrugerne. Arla Foods har i miljøarbejdet bl.a. fokus på følgende områder: Minimering af råvaretab og driftsomkostninger til energi, vand, kemikalier og affald. Indenfor personalepolitik: minimering af fravær samt reduktion af erstatning som følge af arbejdsskader. Et godt miljøarbejde er forbundet med en økonomisk gevinst - ellers vil der ikke være noget miljøarbejde! Næste indlæg handlede om TINEs miljømål. Den norske mejerikoncern har bl.a. fokus på en 10% reduktion i energiforbruget generelt pr. produceret enhed inden udgangen af 2008 i forhold til 2003 energiforbruget. Ved nybygning eller renovering af et mejeri er det vigtigt at tænke miljøet ind i projekteringsfasen. Vedrørende det interne miljø skal der fokus på bl.a. materialevalg, indeklima, akustik, lys, temperatur og arbejdspladsernes indretning. Projektering af et godt eksternt miljø har fokus på bl.a. spildevand, jordforurening, affald, støj og lugtgener.

Miljø - spildreduktion og procesoptimering

Ved de nordiske mejerikongresser tales der på dansk, norsk, svensk og finsk - så tolkning er nødvendigt. (Foto Thomas Priskorn).

MÆLKERITIDENDE 2008

Under dette fællestema blev der først givet et konkret eksempel på besparelser/optimering på to Arla mejerier, Rødkærsbro og Bov som havde haft for store omkostninger til spildevandsrensning. HACCP blev brugt til kortlægning af problemerne. Projekterne har givet millionbesparelser i bedre drift af renseanlæggene og besparelser på råvaresiden. I Rødkærsbro er der sket en reduktion af strømforbruget på 40.000 kWh/mdr. og af COD med 400 kg/dag. Bov producerer i dag 10% mere ost med samme vandforbrug som i 2006. Næste indlæg var om membranfiltrering. En teknik som er velkendt og bredt anvendt i nordisk mejeribrug. Gennem optimering af membranfiltreringsteknikken er det muligt for mejerierne i endnu højre grad at udnytte spildprodukter med positive resultater for såvel økonomi som miljø.

NR. 1
under operatører og ledere på de enkelte anlæg - har i den forbindelse gennemgået et oplæringsprogram inden for bl.a. prøveudtagning, analysesikkerhed, kontrol og forsøgsdesign.

Miljø - emballager, CIP og transport

Den Nordiske Mejerikongres afholdes hvert tredje år på skift i de nordiske lande, i 2007 var det i Danmark med deltagelse af knap 200 mejerifagfolk fra hele Norden. (Foto Thomas Priskorn).

TINE har deltaget i et større forskningsprojekt om metoder for optimering af råvareudnyttelse og produktion. Fokus har været at opnå bedre styringNR. 1

af produktionsprocessen og derved optimere råvareforbruget og stabilisere de færdige mejeriprodukters høje kvalitet. TINEs ansatte på flere niveauer - her-

Elopak er bevidst om, at forbrugerne fremover vil kræve varer med en forbedret miljøprofil. Emballagekoncernen ønsker at gå foran og har i flere år brugt livscyklusanalyser og miljødeklarationer for at dokumentere kartonens miljøprofil. Disse analyser bru­ ges nu også på kundeniveau, så me­jerierne og øvrige industrikunder kan vælge den mest miljøoptimale emballageløsning. Kartoner kan genbruges/ genanvendes og har derfor en bedre miljøprofil i forhold til emballager af glas, plast og aluminium, hvis CO2 udslip er langt højere end kartonens. Hvad gør Tetra Pak for at optimere CIP-processen? Et højt hygiejneniveau er alfa og omega i mejeriproduktionen, men rengøringen tager tid fra selve produktionen. Tetra Pak Processing Systems har udviklet en række værktøjer, som minimerer produktionsomkostningerne og optimerer rengøringsprocessen. Systemet OptiSave kan ved hjælp af sensorer måle og kalkulere pro­ dukt- og vandspild. Tetra-koncernen har også udviklet et beregningsværktøj, hvormed mejerierne kan forkorte CIP-tiden på eksempelvis UHT-anlæg. Biltransport er en af de største CO2syndere. TINE har gennem et par år haft fokus på at optimere koncernens transport - fra jord til bord. Kontinuerlige ændringer i antallet af mælkeleverandører og mejerianlæg i det arealmæssigt store mejeriland giver kon­stante udfordringer til optimering af transportomkostningerne hos TINE. Mejerikoncernen har haft fokus på gradvis udskiftning af ældre (før 1993) ikke-miljøvenlige biler samt reduktion af antal kørte km. Til sidstnævnte formål bruger alle TINE-mejerier nu et bedre system PTV/Intertour som værktøj for at reducere driftsomkostninger og miljøbelastning.

MÆLKERITIDENDE 2008


Kongressens deltagere og ledsagere ved Aarhus bys velkomstreception i Musikhuset.

Personalepolitik Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for den enkelte medarbejders trivsel. Medarbejdernes tilfredshed kan ofte aflæses direkte på bundlinien. Under sessionen personalepolitik blev tilhørerne præsenteret for en model for, hvorledes små grupper kan udvikle et godt arbejdsfællesskab og dermed øge produktiviteten. Dernæst blev der givet et bud på, hvad man gør ved mobning. Hos Arla Foods i Christiansfeld har ledelse og medarbejdere arbejdet med problemet fra flere vinkler, bl.a. gennem definition af hvad mobning er, ikke at tolerere mobning, sætte fokus på den gode omgangstone, uddannelse af kontaktpersoner, der skal håndtere samtaler med mobbeofre/mobbere og endelig ledelsens og de ansattes forsatte fokus på at gøre noget ved mobning. I mange virksomheder er emnet

MÆLKERITIDENDE 2008

”sundhedsfremme” desuden i hastig fremgang. Sundhedsfremme er ikke præcist defineret, da det har forskellige udtryk som fx sundhedstjek, helbredsundersøgelser og sundhedsforsikringer, der skal sikre effektiv sygdomsbehandling foruden de private udbud af bl.a. massage, fitness-centre, sundhedsevents, tab-dig kurser, rygeafvænning m.v. Men indsatsen må styrkes, bl.a. ved at skabe mere plads for den personlige sundhedsopfattelse, da indførelse af sundhedsfremme er en væsentlig indgriben i det personlige liv.

Afsætning - Nordisk Ærespris I 2005 havde Valio 100 års jubilæum. Jubilæet blev fejret med åbningen af ”verdens største kunstudstilling” - på de finske forbrugeres mælkekartoner, som Valio havde inviteret 6 kendte kunstnere til at udsmykke. Det blev til mere end 120 mio. kartoner, foruden

mange andre PR tiltag, som involverede forbrugerne til direkte dialog med Valio og mersalg af mejeriprodukterne. Valio er Nordens ekspert i fremstilling af laktosefri mælk. I 1993 lancerede mejerikoncernen sit første lav-laktose produkt HYLA (hydrolysed lactose), og i dette sortiment er der nu 100 produktvarianter. I 2001 havde Valio udviklet deres fremstillingsteknik til at producere laktosefrie mejeriprodukter. Teknologien er baseret på kromatografisk separation/membranteknologi. I dag udbyder mejeriet 20 forskellige laktosefrie mælke- og mejeriprodukter. Fremstillingen af laktosefrie mejeriprodukter har udvidet mælkens anvendelse over for endnu flere forbrugergrupper vreden over. Netop derfor havde Nordisk Mejeriteknisk Råd besluttet at uddele den nystiftede Nordisk Ærespris til Valio og manden bag den

NR. 1
laktosefrie mælk, Dr. Matti Harju, vicepræsident for Forskning & Udvikling hos Valio.

Fødevaresikkerhed Sessionen om fødevaresikkerhed bød på tre forskellige indlæg om, hvordan mejerierne honorerer forbrugernes krav til høj fødevaresikkerhed, fødevaresikkerhed i praksis og endelig om forbrugernes holdning til GMO. I det første foredrag blev tilhørerne præsenteret for, hvorledes Arla Foods håndterer dels akut opståede problemer med fødevaresikkerheden dels den langsigtede strategi for håndtering af allergiproblematikken. Der var fokus på koncentrationen i fødevareproduktionen i store enheder, internationaliseringen i fødevarehandel og distribution og øget brug af forskellige ingredienser i vores levnedsmidler. Bactoforce opfordrede de nordiske mejerier til at være proaktive i deres arbejde med fødevaresikkerhed. Virksomheden, der foretager uvildige inspektioner, har udviklet en metode til afsløring af revnetests i bl.a. tanke og

Dr. Matti Harju, Valio blev den første modtager af Nordisk Ærespris for udvikling af laktosefri mælk. Matti Harju var ikke selv til stede, så prisen blev modtaget på hans vegne af Petri Silfverberg, Valio. Til højre ses Kari Toikannen og Søren Jensen. Nordisk Ærespris blev indstiftet i 2004 i forbindelse med Den 40. Nordiske Mejerikongres i Island. (Foto Thomas Priskorn).

varmevekslere samt endoskopi af rørledninger, så efterkontaminering og lækager kan undgås. En norsk undersøgelse af forbrugernes ændrede holdning til genmodificerede fødevarer var sidste indlæg i denne session. GMO-debatten præges af usikkerhed, mistillid til eksperter,

sundhedsrisiko og miljøproblematikken i forhold til den moderne bioteknologis anvendelsesmuligheder. Det norske forskningsprojekt afslørede, at flere unge under 30 år er mere positive over for genteknologien, hvis den gavner en mere miljøvenlig landbrugsproduktion - og deres egen sundhed! n

De nordiske mejerikongresser byder altid på mange forskellige arrangementer - også af social karakter. Den 41. Nordiske Mejerikongres blev afsluttet med festbanket, musik og imponerende korsang.

10

NR. 1

MÆLKERITIDENDE 2008


Optimering af mejeriernes pakkeprocesser er et emne, som Danmarks Mejeritekniske Selskab vil belyse ved et foredragsmøde, der afholdes på Hotel Sabro Kro, Sabro

torsdag den 24. januar 2008 kl. 10.00 Når Danmarks Mejeritekniske Selskab har sat fokus på mejeriernes pakkeprocesser og deres optimering, skyldes det ikke mindst, at pakkeprocesserne er blevet nogle af de mest omkostningskrævende dele af virksomheden, og en proces, som besidder stor kompleksitet der kræver, at der løbende sættes fokus på de kvalitets- og stabilitetsforbedrende processer.

Målstyret ledelse og optimering Mødets første indlæg vil omhandle målstyret ledelse, og hvordan dette kan anvendes i optimeringsarbejdet med pakkeprocesserne. I indlægget vil blive omtalt, hvorledes man inden for Arla Foods har arbejdet med optimering af pakkeriafsnittene på virksomhederne, og at man i den forbindelse har udviklet et koncept, der sætter fokus på målstyring i pakkeriet. Operatøren er således med til at sætte mål for de enkelte pakkeoperationer og får umiddelbart efter afsluttet arbejde en tilbagemelding på, hvordan dagen er gået via enkle og let forståelige nøgletal. De fælles målsætninger mellem ledelse og operatører skaber således effektivitet og motivation, og bliver dermed omdrejningspunktet i det løbende optimeringsarbejde. I fortsættelse af ovennævnte indlæg vil blive omtalt, hvorledes målstyret ledelse anvendes i praksis i Arla Foods, og hvilke resultater der er opnået i optimeringsarbejdet med mejeriernes pakkeprocesser.

Stabile pakkeriprocesser Herefter er der et indlæg, der vil omhandle mulighederne for at sikre stabile pakkeriprocesser. Der vil således blive omtalt, hvorledes produktvariansen kan reduceres og hvordan man sikrer et forbedret udbytte ved hjælp af in-line kvalitetssystemer. Et af de vigtigste krav for at opnå en effektiv efterspørgselsdrevet supply chain er at

MÆLKERITIDENDE 2008

erstatte kvalitetstest efter produktion med in-line kvalitets- og effektivitetsmåling. Dette kan opnås ved at indføre kontinuerlig overvågning af bl.a. pakkesystemer og via dette opfange produktionsmæssige tendenser, tidligt nok til at agere præventivt, inden alvorlige problemer opstår. På mødet vil denne in-line kvalitetsløsning nærmere blive gennemgået, og herunder samspillet med traditionel kvalitetsanalyse, således at der skabes en aktiv kvalitets- og stabilitetsforbedrende proces.

Optimering af pakkeprocesserne Efter frokost er der et indlæg af Sealed Air Cryovac, som igennem en årrække har arbejdet med optimering af pakkeprocesserne, og som nærmere vil redegøre for deres erfaringer inden for dette område. I indlægget vil der blive sat fokus på maskinoptimering og kostoptimering inden for pakkekoncepter og processer. Endelig vil blive omtalt en række nye pakkekoncepter, der møder morgendagens krav inden for oste- og detailmarkedet.

I sidste indlæg vil der blive givet en række eksempler på, hvorledes pakkeprocessen kan optimeres med udgangspunkt i erfaringerne inden for en række forskellige virksomheder. I indlægget vil der blive redegjort for, hvilke krav der er til en pakkeproces, hvordan Lean principperne kan anvendes i processen og fremme effektiviteten og skabe pålidelige og sikre processer.

Tilmelding For personlige medlemmer af Danmarks Mejeritekniske Selskab er prisen for deltagelse i mødet kr. 1.495,00 og ikke-medlemmer kr. 1.995,00. Tilmelding kan ske via selskabets hjemmeside www.mejeritekniskselskab.dk eller ved henvendelse. Tilmelding bedes foretaget snarest muligt og senest den 17. januar 2008. Betaling skal først ske ved anfordring, der samtidig er bekræftelse på deltagelse. Venlig hilsen Danmarks Mejeritekniske Selskab Vesterbrogade 2 B - 1620 København V Tlf.: 33 36 40 00 - Fax 33 36 40 01

Program Kl. 09.45 Registrering og kaffe. Kl. 10.00 Velkomst og præsentation af dagens program v/direktør Peter Vammen, Danmarks Mejeritekniske Selskab. Kl. 10.10 Målstyret ledelse i optimeringsarbejdet v/direktør Bo Andersen og Project Director Ole Winther, Minova Consulting A/S. Kl. 11.00 Case: Målstyret ledelse og optimering v/fabriksdirektør Niels Kjærsgaard, Arla Foods Ingredients AKAFA. Kl. 11.30 Hvordan sikres stabile pakkeriprocesser v/Area Sales Manager Claus Sass Hvass, Wonderware Scandinavia. Kl. 12.15 Frokost. Kl. 13.15 Optimering af pakkeprocesserne til ost v/salgsdirektør Jan Wieth, Sealed Air Cryovac Food Packaging North Europe. Kl. 14.00 Kaffe. Kl. 14.20 Hvordan optimeres pakkeprocessen? Erfaringer fra forskellige virksomheder v/Egon Kjær Jensen, partner i Implement A/S. Kl. 15.00 Afslutning.

NR. 1

11


Kan mejeriprodukter forebygge insulinresistens? Af ph.d.-studerende Birgit Marie Nielsen og professor Berit Lilienthal Heitmann, Enheden for Epidemiologisk Kostforskning, Institut for Sygdomsforebyggelse

Resume Projektets formål er at undersøge sammenhængen mellem indtag af mejeriprodukter i barndommen og efterfølgende ændringer i insulinfølsomhed i gennem barndommen og fra barndom til teenagealderen. Ligeledes undersøges det, om køn, vægtstatus, fysisk aktivitetsniveau og familiær type 2 diabetes mellitus har indflydelse på sammenhængen. To dataindsamlinger danner basis for analyserne; Ballerup-Tårnby projektet (BT) og den danske del af The European Youth Heart Study (EYHS). Børnene følges i BT, fra de går i børnehaveklasse til 3. klasse, mens børnene i EYHS følges fra 3. til 9. klasse. Projektets resultater vil bidrage til forståelsen af mælk og mejeriprodukters betydning for insulinfølsomhed i barnealderen.

Insulinstudier Sammenhængen mellem indtaget af mejeriprodukter og udvikling af insulinresistens er ikke klar. En af de mest velkendte risikofaktorer for type 2

12

NR. 1

Indtag af mejeriprodukter og risikofaktorer for udvikling af type 2 diabetes mellitus blandt danske børn og unge.

diabetes mellitus (T2DM) er et højt indtag af mættet fedt. Derfor ville man forvente, at indtaget af mejeriprodukter forøger risikoen for insulinresistens og udvikling af T2DM. På den baggrund er det overraskende, at nogle epidemiologiske studier blandt voksne har fundet ingen eller ligefrem en fordelagtig relation mellem indtaget af mejeriprodukter og insulinfølsomhed. Nogle af disse studier finder dog også, at sammenhængen særligt er knyttet til de fedtfattige mejeriprodukter, men ikke alle har kunnet bekræfte en sådan sammenhæng. Blandt børn findes kun få studier af disse sammenhænge. Et enkelt studie har undersøgt, men ikke fundet nogen sammenhæng mellem indtaget af mejeriprodukter og insulinfølsomhed blandt 10-årige amerikanske børn, mens et dansk studie blandt 8-årige børn fandt, at en øgning af mælkeindtaget med 1,5 L per dag i 7 dage resulterede i en fordobling af insulinniveauet i blodet.

Hvad er T2DM? T2DM opstår ved at kroppens væv har en nedsat følsomhed for insulin (insulinresistens), og de insulinproducerende celler i bugspytkirtlen eventuelt ikke kan følge med et forøget behov for insulin. Da insulin derved ikke

kan medvirke til at glukose transporteres væk fra blodbanen og ud i vævene, opstår et forhøjet indhold af glukose i blodet, som er kendetegnende for T2DM. Således er insulinresistens en forløber for T2DM, og ændring i insulinniveauet er en simpel målbar risikoparameter for udvikling af T2DM.

Prævalens T2DM er hyppigt forekommende i Danmark, hvor ca. 150.000 personer er diagnosticeret med T2DM. Det reelle tal anslås til det dobbelte, da sygdommen kan være ”skjult” i årevis. Sundhedsstyrelsen har opgjort, at der i perioden 1996-2006 skete en fordobling af antallet af type 2 diabetikere i Danmark, hvilket kobles sammen med et stigende antal af overvægtige og svært overvægtige. Da sygdommen tidligere næsten udelukkende opstod hos midaldrende og ældre personer, blev den også kaldt gammelmandssukkersyge eller aldersdiabetes. Men i takt med den stigende andel af overvægtige i befolkningen har sygdomsbilledet ændret sig, og i dag forekommer sygdommen også blandt børn og unge. Patofysiologien for insulinresistens og T2DM er velundersøgt for voksne, men ikke for børn og unge.

MÆLKERITIDENDE 2008


Risikoen T2DM er en alvorlig sygdom, med en række af komplikationer, heriblandt udvikling af hjertekarsygdom, risiko for nervebetændelse, nedsat nyrefunktion, og nedsat syn. Sygdommen er således forbundet med en betydelig øget sygelighed og dødelighed. Hjertekarsygdom er den hyppigste dødsårsag, ca. 75% af type 2 diabetikere dør af denne årsag.

Forebyggelse Fysisk inaktivitet og overvægt er velkendte risikofaktorer, ca. 80% af de personer, der diagnosticeres med T2DM er overvægtige. Udover forebyggelse af overvægt, kan insulinresistens og T2DM både forebygges og behandles med en aktiv livsstil og en alsidig fedtfattig kost.

Mejeriprodukter Mælk og mejeriprodukter udgør en betydelig andel af den danske kost, og bidrager med essentielle fedtsyrer, proteiner og mikronæringsstoffer. Samtidig udgør det daglige indtag af mejeriprodukter en væsentlig større andel af kosten blandt børn end voksne, hvorfor en eventuel effekt af mejeriprodukter vil være af særlig betydning blandt børn.

Fedtsyrer og proteiner Specifikke fedtsyrer og proteiner fra mejeriprodukter er sat i forbindelse med positiv indvirkning på insulin og andre risikomarkører i blodbanen. For CLA og andre fedtsyrer er koncentrationen i mejeriprodukter forholdsmæssigt lav, og man må derfor formode, at den potentielle effekt ikke skal findes blandt disse. Derimod menes mælkeproteiner, særligt b-casein, at kunne påvirke kroppens insulinrespons, og studier indikerer en sammenhæng mellem indtag af b-casein og insulinfølsomhed. Hvilke andre bioaktive komponenter, deres samspil og hvilke fysiologiske mekanismer, der kunne være impliceret, er dog endnu ikke klarlagt.

MÆLKERITIDENDE 2008

Projekter under Mejeribrugets ForskningsFond Dette projekt vil bidrage til en afdækning af potentielle sammenhænge mellem indtaget af mejeriprodukter og risikomarkører for T2DM blandt danske børn. (Modelfoto Colourbox).

Projektet Det høje indhold af mættet fedt i mejeriprodukter har gjort, at disse ofte tillægges en dårlig indflydelse på den generelle sundhed. Trods det høje indhold af mættet fedt tyder nogle studier blandt voksne på, at et højt indtag af mejeriprodukter potentielt er gavnligt for insulinfølsomhed og udvikling af T2DM. Dette projekt vil bidrage til en afdækning af potentielle sammenhænge mellem indtaget af mejeriprodukter og risikomarkører for T2DM blandt danske børn. n

Titel: Mejeriprodukter og udvikling af insulinresistens blandt børn og unge og interaktioner med fedme, fysisk aktivitet og familiær diabetes. Projektleder: Berit L. Heitmann, Enheden for Epidemiologisk Kostforskning, Institut for Sygdomsforebyggelse. Deltagere: Mejeribrugets ForskningsFond. Projektperiode: 1. januar 2006 31. december 2008. Formål: At undersøge sammenhængen mellem indtag af mejeriprodukter og udvikling af insulinresistens i barndommen, fra barndom til teenagealderen og fra teenagealderen til voksenlivet. Følg projektet på: www.mejeri. dk/forskning.

NR. 1

13


”Mejeribrugets Dag” Tid og sted for afholdelse af hele mejeribranchens nye fællesarrangement ”Mejeribrugets Dag” er nu fastlagt til: onsdag den 6. februar 2008 på Dalum UddannelsesCenter, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S På ”Mejeribrugets Dag” gennemføres i fællesskab det tidligere ”Osteproducenternes Dag” og Kredsudstilling sammen med Dalum UddannelsesCenter. Udover samtlige mejerier inviteres også elever og ansatte på Dalum UddannelsesCenter m.v. Deltagelse efter ”først til mølle” princippet!

Program for ”Mejeribrugets Dag”: Kl. 12.00: Frokost i kantinen (kan bestilles ved tilmelding - pris kr. 75,- inkl. 1 vand) Kl. 13.30: Rundvisning på skolen med start fra skolens reception Kl. 14.00: Rundvisning på skolen med start fra skolens reception Kl. 14.30: Rundvisning på skolen med start fra skolens reception Kl. 13.00: Træningsmejeriet er åbent for publikum Kl. 15.00: Træningsmejeriet lukkes for publikum

Dalum UddannelsesCenters ny restaurant: Kl. 14.30: Kaffe Kl. 15.00: Foredrag med ”Kvalitet” som tema oversigt over indlæg kan ses på www.mejeribrugetsdag.dk

Dalum Landbrugsskoles hal: Kl. 17.00: Præsentation af ”Det engelske marked for ost, konsum og smør”, v/ Mejeriforeningen Kredsudstilling Menu/reception bl.a. med produkter fra kredsudstillingen Kl. 18.30: Afslutning Af hensyn til arrangementets praktiske afvikling bedes publikum tilmelde sig ”Mejeribrugets Dag” på hha@mejeri.dk eller hos Svend Aalborg, Mejeriforeningen på tlf.: 87 31 20 36 senest fredag den 25. januar 2008. På www.mejeribrugetsdag.dk kan interesserede få flere oplysninger.

Med venlig hilsen og på gensyn!

”Mejeribrugets Dag” et samarbejde for alle mejerier mellem ”Osteproducenternes Dag”, Kredsudstillingen og Dalum UddannelsesCenter

14

NR. 1

MÆLKERITIDENDE 2008


3 Assistant Professors or Associate Professors Faculty of Life Sciences, University of Copenhagen

3. Dairy Biochemistry and Technology The appointee should have qualifications within the

Department of Food Science wishes to appoint 3 assi-

following areas:

stant professors or associate professors from 1st April

s0ROTEINANDPEPTIDECHEMISTRYANDFUNCTIONALITY INCL

2008 or as soon as possible thereafter.

BIOACTIVITY s%NZYMATICANDPHYSICALMODIlCATIONSOFFOODCOM-

The 3 positions are in following areas:

PONENTSATAMOLECULARLEVEL EGPROTEOLYSISINMILK ANDDAIRYPRODUCTS

1. Dairy Process Technology The appointee should have qualifications within the following areas: s0ROCESSINGOFDAIRYPRODUCTS s0HYSIO CHEMICALPROPERTIESOFMILKPROTEINSANDFAT at processing s4EXTURALANDRHEOLOGICALPROPERTIESOFFOODANDDAIRY products

s"IOCHEMICALPROCESSESINFOOD EGmAVOURANDOFF mAVOURFORMATION s"IOINFORMATICMETHODS EG13!2OFPEPTIDESAND CHEMOMETRY s&RACTIONATIONTECHNIQUES EG(0,# CAPILLARYELECTROPHORESISAND,# -3 s$OCUMENTEDRESEARCHANDTEACHINGSKILLS s3OCIALANDINTERACTIONSKILLS

s-ICROSCOPYMETHODSEG#,3- 4%- !&- s0RINCIPLESOFINDUSTRIALPROCESSUNITOPERATIONS

%MPLOYMENTANDREMUNERATIONWILLBEACCORDING

s$OCUMENTEDRESEARCHANDTEACHINGSKILLS

TOTHE!GREEMENTBETWEENTHE$ANISH-INISTRYOF

s3OCIALANDINTERACTIONSKILLS

&INANCEANDTHE$ANISH#ONFEDERATIONOF0ROFESSIONAL Associations.

2. Dairy Process and Equipment The appointee should have qualifications within the

The full job advertisement with further information on

following areas:

JOBDESCRIPTION QUALIlCATIONREQUIREMENTSANDFORMAL

s&OODPROCESSING

requirements for the application is available at www.

s0RINCIPLESANDDESIGNOFINDUSTRIALDAIRYPROCESSING

life.ku.dk/job.aspx.

equipment s0RACTICALEXPERIENCEFROMPILOT PLANTOPERATION

The closing date for applications is 8th February 2008

s&OODCHEMICALENGINEERINGINCLUDINGmUIDmOW

at 12.00 noon.

MIXING HEATTRANSFERANDMASSTRANSFER s#OMPUTERMODELLINGOFFOODCHEMICALPROCESSES s$OCUMENTEDRESEARCHANDTEACHINGSKILLS s3OCIALANDINTERACTIONSKILLS

Founded in 1479, the University of Copenhagen is the oldest university in Denmark. With approximately 37,000 students and 7,500 employees, the University is the largest university in Scandinavia. According to an international survey the University is ranked as number eight in Europe, and it is a member of the International Alliance of Research Universities (IARU). www.ku.dk/english

MÆLKERITIDENDE 2008

NR. 1

15


Kort fortalt På gensyn i Finland 2010 Som afslutning på Den 41. Nordiske Mejerikongres i Danmark i november 2007 gik stafetten videre til Finland. Søren Jensen, Præsident for Nordisk Mejeriteknisk Råd 2004-07, overrækker her præsidentkæden til Kari Toikkanen, som varetager præsidentembedet frem til 2010, hvor Den 42. Nordiske Mejerikongres skal afholdes i Finland. Gennem de seneste årtier er Den Nordiske Mejerikongres blevet afholdt hvert tredje år og på skift i de nordiske lande. Det første fælles nordiske mejerimøde fandt sted på Ladelund i 1921.

Sinai standser produktionen Sinai Landmejeri ved Fåborg har anmeldt betalingsstandsning til Skifteretten i Svendborg og er ophørt med produktionen, skriver Fyns Stiftstidende. Sinai, der blev grundlagt i 1887, ejes i dag af brødrene Allan og Brian Hansen, som overtog mejeriet den 1. januar 2006. Sinai har et tilhørende mejeriudsalg, og ostene er meget populære blandt fynske forbrugere. Sinai har desuden solgt sine oste gennem grossister og er kommet ind hos Kvickly og Irma. Alligevel har det været svært at tjene penge, og de voldsomt stigende mælkepriser har forstærket mejeriets problemer. Under betalingsstandsningen undersøger brødrene Hansen muligheden for at sælge Sinai. Der skulle være interesse for især at købe rettighederne til nogle af mejeriets oste.

Campina og Friesland vil fusionere De andelsejede hollandske mejeriselskaber Campina og Friesland Foods drøfter en eventuel fusion, skriver bl.a. LandbrugsAvisen. Begge selskaber forventer, at en fusion vil styrke deres internationale position væsentligt både med hensyn til forbrugerprodukter og vækst i EU, Asien og Afrika samt global vækst for ingredienser. En fusion vil desuden ifølge Campina styrke de to selskabers forskning, udvikling og afsætning. Campina og Friesland har tilsammen en om-

16

NR. 1

sætning på 8,3 mia. euro, og virksomhederne beskæftiger 22.000 medarbejdere. De har i alt 17.000 leverandører i Holland, Tyskland og Belgien, der leverer 8,7 mia. kg mælk. Friesland Campina nævnes som muligt navn for fusionen.

Navneændring og ny hjemmeside Mejerifagets Lærlingeudvalg er nu lagt sammen med Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Mejeriindustrien og har samtidig fået nyt navn: Mejerifagets FællesUdvalg (MFU). MFU vil beskæftige sig med lærlingeområdet samt med udvikling og udbud af de AMU-uddannelser, der finder sted på Dalum UddannelsesCenter for såvel faglærte som ufaglærte medarbejdere på mejerierne. I forbindelse med sammenlægningen af de to udvalg til MFU er der oprettet et nyt udvalg: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg (MUU), som skal beskæftige sig med uddannelse inden for alle andre af mejeriindustriens fagområder; transport, lager/logistik, pakkeri, vedligehold, laboratorium, kontor/administration samt arbejdsledelse/specialist. MFU og MUU har fået en ny og fælles hjemmeside: www.mejeriuddannelse.dk.

Mælkestatus Efter mælkeprisernes himmelflugt på spotmarkederne sidste år meldte 187 andelshavere sig ud af Arla Foods, som dermed havde udsigt til at miste 300 mio. liter mælk. Leverandørerne havde dog fortrydelsesret frem til årsskiftet. Status er nu, at 25 leverandører - heraf nogle få nye - med tilsammen 50 mio. liter mælk er vendt tilbage til Arla Foods. Arla Foods har i øvrigt vedtaget nye regler, så andelshaverne nu har rullende udmeldelser med 10 måneders varsel. Status for det nydannede Danish Dairy er en mælkemængde på 110-115 mio. kg mælk fra 80 leverandører. Derudover har også andre danske mælkeproducenter etableret egen afsætning gennem selskaberne Border Dairy og

MÆLKERITIDENDE 2008


5338

Arla Foods skaber smagsoplevelser fra mælk til mennesker. Med forbrugeren i centrum tilbyder vi mælkebaserede fødevarer, der skaber inspiration, tryghed og velvære. Vores medarbejdere møder dagen med engagement, naturlig omtanke og lyst til at tage ansvar for at udvikle Arla Foods og hinanden. Det er livet i Arla Foods.

proDuktuDvikler Din nye arbejdsplads bliver Holstebro Flødeost, hvor du repræsenterer InnovationsCenter Brabrand, som har ansvar for Arla Foods’ udvik­ lingsprojekter inden for ost og smør. Stillingen giver dig en enestående mulighed for at arbejde i krydsfeltet mellem innovation, produktion og projektledelse. Og så får du naturligvis chancen for at sætte dit personlige aftryk på vores nye produkter.

nytænkenDe og uDaDvenDt

Du skaber fremtiDens fløDeoste

Du trives med udfordringer og ansvar og kan med dit gode overblik og din systematiske arbejdstilgang selvstændigt tage hånd om alle typer opgaver. Da du får en bred kontaktflade på tværs af organisationen, skal du have gode samarbejdsevner og stor personlig gennem­ slagskraft. Endelig behersker du engelsk i skrift og tale.

I tæt samarbejde med dine kolleger på Innova­ tionsCenter Brabrand er du med til at udvikle nye flødeostvarianter og optimere de eksiste­ rende, ligesom du arbejder med at forbedre vores produktionsteknologi. Du deltager i hele projektforløbet, herunder idéskabelse, forsøg, produktionstests, implementering og præsen­ tation for kunder samt salgs­ og marketing­ afdelingen. Du spiller desuden en vigtig rolle i forbindelse med vores proces­ og teknologiud­ vikling. Et andet vigtigt ansvarsområde er pilot­ faciliteterne på Holstebro Flødeost, som du står for at vedligeholde og udbygge. Derudover fungerer du som bindeled mellem InnovationsCenter Brabrand og Holstebro Fløde­ ost. Du sørger bl.a. for, at informationsflowet kører optimalt, og at alle udviklingsaktiviteter koordineres, så vi arbejder i samme retning.

MÆLKERITIDENDE 2008

Du er uddannet mejeriingeniør, levnedsmiddel­ kandidat, procesteknolog eller lignende. Har du praktisk produktionser faring, er det en klar fordel. Derudover brænder du for trends, kryd­ derier og madlavning, hvilket gør dig i stand til at bidrage med masser af idéer til produktud­ viklingen. Du har desuden en naturlig interesse for proces­ og teknologiudvikling.

ansøgning og kontakt Send din ansøgning til job@arlafoods.com senest den 27. januar, og skriv “2391107” i emnefeltet. Har du spørgsmål til stillingen, så ring til Innovation Manager Lisbeth Bisgaard Thomsen på 87 46 66 41. Skriv venligst i din ansøgning, hvor du har set annoncen.

www

arlafoods.dk/job

NR. 1

17


Vestmælk. Vestmælk har seks leverandører, der årligt vil sende 20 mio. kg mælk til Nordmilch i Tyskland. Desuden er enkelte sønderjyske mælkeproducenter blevet andelshavere i et nordtysk mejeri i Husum. (Foto Colourbox).

Orana starter fabrik i Egypten Den fynske virksomhed Orana, hvis mål er at blive en af verdens førende leverandører af frugtbaserede råvarer til fødevareindustrien, vil starte egen produktion i Egypten, skriver Fyns Stiftstidende. Orana har allerede et salgs-, udviklings- og produktionsselskab i landet, men vil nu bygge nyt. Fabriksplanerne er så langt fremme, at byggeriet kan gå i gang til februar, og hvis alt går godt, kan Orana påbegynde egenproduktion til oktober. På fabrikken i Egypten skal der produceres frugtblandinger til brug i mejeriprodukter samt læskedrikkoncentrater. (Foto Orana).

Arla præmierer ny forskning Ph.D.-studerende Janne Kunchel Lorenzen fra Institut for Human Ernæring på KU LIFE har modtaget ”Arla Foods Young Scientist Award”. Arla Foods’ nyindstiftede forskerpris gives som anerkendelse til en yngre ekstern forsker, der har gjort sig særlig bemærket inden for et område af betydning for mejeribranchens image eller fremme. Med prisen følger et beløb på 10.000 Euro (ca. 75.000 kroner). Janne Kunchel Lorenzen modtog prisen på baggrund af sin forskning, hvor hun viser, at det ikke er negativt for vægten at drikke mager mælk. Mælkens kalcium besidder positive evner til at binde og udskille fedt gennem den menneskelige fordøjelse.

APV-konkurrencer på FoodPharmaTech I forbindelse med den nyligt afholdte FoodPharmaTech messe i Herning havde APV traditionen tro lavet et par konkurrencer for de besøgende. Den ene var af ”find-fem-fejl” typen, hvor man via nogle plancher skulle identificere påsatte fejl på APVs nyeste Rannie/Gaulin 110T homogenisator. Der blev hver dag fundet en vinder, og de heldige var: Benny Skaaning fra Arla Foods,

18

NR. 1

Brabrand, Christian Gislev fra Arla Foods, Taulov og Michael Pedersen fra Mammen Mejeri. Hovedkonkurrencen var tilknyttet APVs LeanCreme proces™. En proces som kan bruges til bl.a. fedtfattige mælkedrikke, iscremer og forskellige slags oste. Vinderen af et weekendophold blev Christina Kofoed Jensen fra Bornholms Andelsmejeri, som her får overrakt førstepræmien af John Skov fra APV. (Foto APV).

Arla sælger Medipharm til Chr. Hansen Chr. Hansen og Arla Foods har underskrevet en aftale om Chr. Hansens overtagelse af Arla Foods’ svenske datterselskab Medipharm. Overtagelsen ventes at ske i løbet af januar. Medipharm er specialiseret i probiotiske bakteriekulturer til landbrugs- og fødevareindustrien og har selskaber i Sverige, USA, Tjekkiet og Ungarn med i alt ca. 100 ansatte (heraf 30 i Sverige) og et salg på ca. 130 mio. SEK. Købet af Medipharm vil styrke Chr. Hansens aktiviteter inden for probiotiske kulturer - et område, hvor Chr. Hansen i dag er markedsleder. I løbet af det sidste års tid har Arla Foods frasolgt virksomheder, der ikke indgår i koncernens kerneaktiviteter. Det drejer sig om pastavirksomheden Pastella A/S, müsli-producenten Crispy Food samt importvirksomheden Delimo A/S.

Dansk Styringsteknik udvider Virksomheden Dansk Styringsteknik fortsætter sin ekspansionsstrategi med en ny afdeling i Tilst ved Århus. Den nye afdeling startes op af automationsingeniør Jacob C. Jensen, som også er medejer af afdelingen. Jacob C. Jensen har stor erfaring med automationssystemer, specielt til mejerisektoren, som han har erhvervet sig fra tidligere ansættelser i bl.a. Gadan A/S, Invensys APV A/S og senest Au2mate ApS. Dansk Styringsteknik er et moderne styringsog automationshus med 43 medarbejdere. Hovedparten af de ansatte er ingeniører, maskinmestre eller teknikere med mange års erfaring i rådgivning, projektering, opbygning og installation af avancerede styringer til dansk industri. Kompetenceområderne er bl.a. komplette SRO-anlæg, SCADA-systemer, Servo-løsninger, PLC-styringer, El-tavler og Visionsystemer. På

MÆLKERITIDENDE 2008


billedet byder Dansk Styringstekniks direktør Preben Quorp velkommen til Jacob C. Jensen.

»Mejeristhuset«!

IDF Verdenskongres i Mexico IDF afholder verdenskongres i Mexico i dagene 8.-14. november 2008. Verdenskongressen sætter fokus på følgende tema: Facing the supply challenge: The industry in a new environment. Blandt emner på mødet bliver: Klimaforandringer, økonomisk politik i den industrialiserede verden og udviklingslandene, landbrug, konkurrencesituationen, globalisering og teknologisk innovation. IDF-kongressens hjemmeside www.wds2008mexico.com opdateres løbende.

Integrationspris til Hennig-Olsen Den norske iscremevirksomhed Hennig-Olsen har 27 nationaliteter blandt fabrikkens ansatte, skriver Foodwire.se. Derfor er Hennig-Olsen blevet tildelt en pris af det norske Arbejds- og integrationsdepartement. Prisen uddeles til virksomheder, der fremmer etnisk mangfoldighed på arbejdspladsen.

Følgende perioder er ledige i 2008: 11. - 31. januar 3. - 28. februar 9. - 13. marts 23. marts - 3. april 6. april - 1. maj 5. - 8. maj 15. - 18. maj

8. - 12. juni 17. - 21. august 31. august - 18. september 21. september - 2. oktober 5. - 12. oktober 19. oktober - 1. januar (2009)

Hjælpefondens bestyrelse Husk tilmeldingsfrist for højsæson 2008 er 31/1-08

Personalia 50 år

60 år

Driftsleder Mogens Erik Jensen, Kjellerup fyldte den 1. januar 50 år.

Holdleder A. Chr. Grimstrup, Danæg Products A/S fyldte den 8. januar 60 år.

50 år

70 år

Afdelingskoordinator Marian Solgaard, Mejeriforeningen fylder den 21. januar 50 år.

Fhv. mejeriforvalter Ib Frandsen, Frederiksværk fyldte den 6. januar 70 år.

50 år

70 år

Afdelingsleder Hanne Kalør, Arla Foods amba, Danmark Protein fylder den 22. januar 50 år.

Bent Rasmussen, Aalborg fylder den 14. januar 70 år.

50 år

Mejeriingeniør Herlev Jensen, Frederikssund er afgået ved døden 78 år gammel. Herlev Jensen havde frem til sin pensionering været afdelingsleder ved Statens Mejeriforsøg.

Mejeriingeniør Erik Brandsborg, Holbæk fylder den 23. januar 50 år.

60 år

Dødsfald

Salgsdirektør Peter Holmskov, Tetra Pak Market Area Nordics, Lund fyldte den 2. januar 60 år.

MÆLKERITIDENDE 2008

NR. 1

19


Nekrolog Jens-Erik Kristensen døde den 12. december 2007 efter en hård kamp mod kræften. Jens-Erik blev kun 58 år. Han var født i Helsingør og blev mejeriingeniør i 1974. Vi lærte Jens-Erik at kende som en meget engageret og hjælpsom kammerat, altid positiv og optimistisk i alle livets forhold. Han var holdets tovholder, både når det gjalt kortspillets finesser og festerne på Gimle. Det var også her han mødte sin elskede Lotte. Jens-Erik efterlader et stort tomrum i det selskab, som han dygtigt havde udviklet på den platform, som hans gamle kollega Axel Rasmussen havde etableret. Selskabet opererer internationalt med opførelser og udvidelser af mejerier, og disse var netop Jens-Erik’s styrkeområder. Han var en dygtig mejeriingeniør og en formidabel projektsælger. Få kunne som Jens-Erik motivere sine omgivelser, og vi er

mange, der har nydt godt af hans dynamik og utrolige arbejdsindsats. Sin internationale erfaring fik Jens-Erik, som mange med ham, i Danish Turnkey Dairies Ltd., hvis succes han var en god del af. Herefter tilbragte han 5 år i Chicago som direktør for APV Ltd. i Nordamerika med stor succes og blev herfra headhuntet til NEG-Micon. Vanen tro udviklede han selskabet til den største producent af vindmøller i verden på det tidspunkt - men indtjeningen fulgte ikke helt med, så Jens-Erik fandt nye græsgange og faldt siden først rigtigt til ro med jobbet som administrerende direktør for Scanpro A/S. Cirklen var sluttet; han var tilbage ved noget, han havde fået ind med modermælken. Jens-Erik var entreprenøren til det sidste. En god holdkammerat er her ikke mere. Æret være hans minde. Peter Vammen

Foreningsnyt Nyt fra FTF-A Arbejdsløsheden blandt FTF-A’s medlemmer er i dag historisk lav. Men der er nogle, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, og derfor har FTF-A fra 1. december ansat 11 jobrådgivere som placeres på regionskontorerne i København, Århus, Odense og Ålborg. Den sag om efterlønnere, som uretmæssigt har fået modregnet feriepenge i deres efterløn, er nu endt med, at beskæftigelsesministeren har bedt Finansudvalget om en halv milliard til at dække udgifterne til tilbagebetalingerne. Dermed kan de efterlønnere, der er kommet i klemme, regne med at få deres penge. Fra januar 2008 skal alle, der er tilmeldt jobcentret bekræfte jobsøgning hver uge. Hvis du er tilmeldt som jobsøgende, skal du hver uge bekræfte, at du søger job. Det gælder også, hvis du ikke modtager ydelser i form af dagpenge eller kontanthjælp. Fra 1. december 2007 er Denise Mortensen ansat som socialrådgiver i FTF-A. Denise skal hjælpe både med-

20

NR. 1

lemmer og medlemsorganisationer. Denise vejleder om problemstillinger i grænselandet mellem den sociale lovgivning og loven om arbejdsløshedsforsikring. Det kan fx være om arbejdspladsfastholdelse, sygedagpenge, revalidering, fleksjob m.v. Udover den konkrete vejledning vil Denise blive inddraget i projekter, FTF-A og medlemsorganisationerne gennemfører i fællesskab.

nelse. Det er vigtigt, at de husker at melde sig i a-kasse senest 14 dage efter endt uddannelse. Ledigheden blandt FTF-A’s medlemmer falder fortsat. Det fremgår af den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik over ledigheden. Her kan man se, at der ved udgangen af november var 355 færre ledige end i oktober. I alt var der i november 3419 ledighedsberørte.

Priser og satser i 2008

Selv om der er lang tid til, at efterløn kan blive aktuelt for dig, skal du allerede nu tage stilling til, om du vil betale efterlønsbidrag. Bidraget er på 410 kroner om måneden i 2008. Det almindelige kontingent til FTF-A er på 365 kroner. Det månedlige kontingent bliver så i alt på 775 kroner, hvilket kan trækkes fra i skat. For at få efterløn skal du betale efterlønsbidrag i 30 år.

Med en pris før skat på 365 kroner om måneden for en fuldtidsforsikring er FTF-A stadig blandt de absolut billigste a-kasser. FTF-A holder administrationsbidraget i bero. Der er en prisstigning på 1 krone i forhold til 2007, som er på den del, der betales til staten. Se de nye kontingentsatser for 2008 på FTF-A’s hjemmeside.

Medlem af FTF-A som nyuddannet

Vil du betale efterlønsbidrag?

Ved denne tid er der mange, som er ved at blive færdige med deres uddan-

MÆLKERITIDENDE 2008


Efterlønsbeviset Alle over 60 år med ret til efterløn får udstedt et efterlønsbevis. Når du får et efterlønsbevis, betyder det, at du på udstedelsestidspunktet opfylder betingelserne for at få efterløn. Beviset sikrer, at du - ikke længere skal betale efterlønsbidrag - har ret til at gå på efterløn, selv om du bliver syg - kan få den sats, der står på beviset. Læs mere om ovenstående på ftf-a.dk eller kontakt a-kassen på 70 13 13 12.

Transportgodtgørelse 2008 Fra 1. januar 2008 udgør satserne for kørsel i egen bil følgende: 3,47 kr. pr. km til og med 20.000 kørte kilometer, 1,83 kr. pr. km udover 20.000 kilometer.

1

11. januar 2008 121. årgang

Mælkeritidende I/S

Formand Mejeriingeniør Flemming Aamann Snekketoften 2‚ 2830 Virum tlf. 45 85 12 37, e-mail: faamann@mail.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening

Formand Area Sales Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: martinholst.petersen@dk.chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

MÆLKERITIDENDE 2008

Nyt fra AC Akademikerledighed på 3% - mejeriingeniør 0,8 Den sæsonkorrigerede ledighedsprocent for akademikere er 3,0 pct. i oktober måned jævnfør tabel 1. I løbet af det seneste år er den gennemsnitlige ledighedsprocent for ACområdet faldet fra 4,2 pct. til 3,0 pct. svarende til et fald på knap 25,7 pct. Antallet af ledighedsberørte er tilsvarende faldet fra 11.896 i oktober 2006 til 8.659 i oktober 2007. Det er især antallet af længerevarende ledige, som er blevet nedbragt i løbet af det seneste år.

Tabel 1: Gennemsnitlig antal ledige i pct. af forsikrede.

Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com Vestjyllands Mejeristforening Mejerichef Henning Jacobsen tlf. 97 19 19 04, e-mail: henning.jacobsen@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

Arbejdsområde

2006

2007

Jordbrugsakad.

3,3

2,6

Mejeriingeniør

2,2

0,8

Dyrlæge

2,2

1,4

Farmaceut

2,2

2,0

Læge

1,1

0,9

Tandlæge

2,8

1,5

Arkitekt

7,1

6,1

Landinspek.

0,7

0,2

Teolog

7,8

5,8

Psykolog

6,7

5,2

Jurist

2,6

1,7

Økonom

1,9

1,5

Samf.Adm.

5,1

3,5

Cand.Merc.

3,7

2,8

HA

3,4

2,5

HD

2,2

1,7

Cand. IT

7,7

3,9

Bac.Samf.

6,9

4,4

Bac.Hum.

13,0

9,6

Bac.Nat.

6,3

6,8

Andre

5,1

3,8

FTF

Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A

Snorresgade 15, Postboks 4030 2300 København S. Tlf. 33 32 41 66 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation

ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes Arbejdsløshedskasse

AAKs hovedkontor Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

NR. 1

21


Leverandøroversigt Automation

Au2mate ApS Holmbladsvej 2 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Dansk Styringsteknik Odense: Tlf: 6317 4545 Fax: 6317 4546 Nr. Sundby: Tlf: 9819 4566 Fax: 9819 4966 Århus: Tlf: 8736 1350 Fax: 8627 1350 Tønder: Tlf: 7472 0502 Fax: 7372 1410 info@dsautomation.dk www.dsautomation.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

SCA PACKAGING Grenaa Åstrupvej 30 DK-8500 Grenaa Tel. + 45 86 32 23 00 Fax + 45 86 32 57 06 www.sca.se

Køleanlæg

ICS-Industrial Cooling Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

Levneds­middel­slanger

Emballage Trelleborg Industri AB Frydenborgvej 27 N 3400 Hillerød Tlf. 49 76 27 00 Fax 49 76 27 01 Tetra Pak Market Area Nordics Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06 Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com Dansk Sække Import A/S Havnegade 5-9 5000 Odense C Tlf. 66 11 58 32 Fax 66 11 83 58 dsi@dansk-saekke-import.dk www.dansk-saekke-import.dk

22

NR. 1

Maskiner og udstyr

APV A/S Pasteursvej 1 8600 Silkeborg Tlf. 70 278 278 Fax 70 278 330 E-mail: apv.nordic@invensys.com Internet: www.apv.com Centrifugeservice ApS Visbyvej 46 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 19 00 Fax 86 80 61 66 DAMROW Frichsvej 15 8600 Silkeborg Tlf. 75 50 54 99 Fax 75 50 54 89 info@damrow.dk www.damrow.dk F. H. Scandinox A/S Kærhusvej 4 – Hoven 6880 Tarm Tlf. 75 34 34 34 Fax 75 34 34 35 fhs@fhscandinox.com www.fhscandinox.com G. Salicath & Co. I/S Box 53 - Kærvej 31 DK-6670 Holsted Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk Højer Ørbæk A/S Langemose vænget 3–5 5853 Ørbæk Tlf. 65 33 15 66 Fax 65 33 16 68 hoejer@hoejer.com Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk

Alfa Laval Nordic A/S Krondalvej 7 2610 Rødovre Tlf. 44 57 62 00 Fax 44 57 62 44 Vest: Albuen 31 6000 Kolding alfalaval@alfalaval.com www.alfalaval.com/nordic

Nemco Machinery A/S Nemco Emballage A/S Lyngager 13 – 2605 Brøndby Tlf. 43 45 60 00 Fax 43 45 88 29 Jyllandsafd.: Industrivej 16 –18, 8260 Viby J. nemco@nemco.dk www.nemco.dk MÆLKERITIDENDE 2008


Omy Olssons Machinery Stationsvej 10 5464 Brenderup Tlf.: 64 44 13 12 Fax: 64 44 13 92 info@omy.dk www.omy.dk Primodan Food Machinery A/S Østerled 20–26 4300 Holbæk Tlf. 59 43 14 79 Fax 59 44 22 30 PTI A/S Vennelystvej 2, 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 kl@pti-as.dk www.pti-as.dk

GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Rengøring

Projektering og anlæg

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com Westfalia Separator A/S Nørskovvej 1b 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 10 00 Fax 87 94 10 01 Døgnservice: 51 27 23 10

Maskinstyring

INNOTEK Essen 11-D 6000 Kolding Tlf. 70 20 23 43 Fax 70 20 23 53 www.innotek.dk

Membran­filtrering

ISS Food Hygiene Vesterløkken 4, 8230 Aabyhøj Tlf. 86 25 20 11 Fax 86 25 29 11 www.iss-foodhygiene.dk

Smørteknologi F. H. Scandinox A/S Kærhusvej 4 – Hoven 6880 Tarm Tlf. 75 34 34 34 Fax 75 34 34 35 fhs@fhscandinox.com www.fhscandinox.com GEA Liquid Processing Scandinavia A/S Nørskovvej 1 B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 Fax 70 15 22 44 info@gea-liquid.dk www.gea-liquid.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Pumper

BDS Technology Glarmestervej 16B 8600 Silkeborg Tlf. 87 22 47 80 Fax 87 22 47 89 info@bdstechnology.dk www.bdstechnology.dk

Totalleverandør

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

Veje­udstyr

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu MÆLKERITIDENDE 2008

Johs. Thornam A/S Hvedemarken 3–5, 3520 Farum Tlf. 44 34 20 40 Fax 44 34 20 79 thornam@thornam.com www.thornam.com

Scanvægt Nordic A/S Johann Gutenbergs Vej 5-9 8200 Århus N Tlf. 86 78 55 00 Fax 86 78 52 10 NR. 1

23


Mælkeritidende · Det gamle Mejeri · Landbrugsvej 65 · DK-5260 Odense S

Møde- og udstillingskalender

Danmark

Udland

24. januar 2008 kl. 10.00 Danmarks Mejeritekniske Selskab Optimering af pakkeprocesser Hotel Sabro Kro

3.-5. september 2008 International FoodTec China Shanghai

6. februar 2008 Mejeribrugets Dag Dalum UddannelsesCenter 21. februar 2008 kl. 10.00 Danmarks Mejeritekniske Selskab Styring af syrningsprocessen Hotel Sabro Kro 24. april 2008 kl. 10.00 Danmarks Mejeritekniske Selskab og Dansk Fødevare Forum Fællesseminar 4. oktober 2008 Foreningen af mejeriledere og funktionærer Delegeretmøde Vestjylland 11.-13. november 2008 FoodPharmaTech Landsmejeriudstilling Messecenter Herning

28. september - 1. oktober 2008 InterMopro Düsseldorf 30. september - 4. oktober 2008 World Dairy Expo Madison USA 8.-14. november 2008 IDF World Dairy Summit 2008 Facing the Supply Challenge Mexico 17.-20. november 2008 IPA/Siel Paris November 2008 Dairy Universe & FoodTec India Mumbai 10.-13. marts 2009 Anuga FoodTec Köln

MT1-2008