Made-in-Europe Solutions Magazine 1-2022

Page 42

China wil niet alleen nummer 1 zijn in aantallen

China heeft vorig jaar méér werktuigmachines dan welk

in het lopende vijfjarenplan. Bovendien heeft China het heft in

ander land in de wereld ook geproduceerd. Deze

handen genomen in het voor besturingstechnologie

nummer 1 positie moet je volgens de VDW echter

verantwoordelijke gremium binnen ISO. Allemaal redenen

relativeren, omdat in de cijfers grote aantallen

genoeg voor de VDW om in het jaarverslag een signaal af te

eenvoudige machines zitten. Maar, zo klonk het in

geven aan de Westerse besturingsproducenten dat dit wel eens

februari tijdens de jaarlijkse persconferentie van de

kan leiden tot hetzelfde dat bijvoorbeeld iBM is overkomen bij

Duitse machinebouwers: China ambieert méér.

de opkomst van de PC met Windows. Daarom wordt momenteel in de werkgroep Besturings- en Systeemtechniek van het VDW-

“De Chinese machinebouw industrie ontwikkelt zich verder en

Forschungsinstitut gepraat over een toekomstbestendige

verlaat het onderste segment van de markt. Enkele bedrijven

architectuur voor de CNC besturing.

presenteren zich nadrukkelijker in de markt”, aldus Wilfried Schäfer, directeur van de VDW. Ze moeten nog een inhaalslag maken om door te dringen tot de topsegmenten. Besturingstechnologie Tegelijkertijd wijst de VDW in het jaarverslag op de ontwikkelingen op het vlak van CNC-besturing die momenteel in China plaatsvinden. De wereldwijd gebruikte architectuur voor de CNC-besturingen is alweer 40 jaar oud. De bewegingen van assen in machines uit de jaren 80 werden met dezelfde taal geprogrammeerd als die van machines uit 2022. De huidige omstandigheden zijn echter complexer dan ooit: voor het programmeren van de HMI kan men tegenwoordig teruggrijpen op Windows. De NC wordt in een andere code geprogrammeerd dan de PLC. Momenteel worden in China zeer hoogwaardige machinebesturingen ontwikkeld. Dit wordt met veel staatssteun gesubsidieerd en is verankerd

SOLUTIONS MAGAZINE 1/2022 - 42 -


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.