Made-in-Europe digimagazine 5/2014

Page 30

ISOG de nieuwe naam voor Michael Deckel De gepatenteerde verticale bouw van de slijpmachines van het vroegere Michael Deckel en het huidige ISOG, levert in de praktijk wezenlijke voordelen op. Op de AMB presenteerde het bedrijf zich onder andere met een nieuwe vertegenwoordiging in de Benelux, MachinImmo.

Nieuwe directie wil verticale slijptechnologie terug op de kaart zetten

D

nologie terugbrengen naar waar deze voor staat: precisie slijpmachines voor bedrijven die nauwkeurigheid en productiviteit zoeken." Gro-

e officiĂŤle aftrap van ISOG was op te productieaantallen zullen er niet uit de fa-

GrindTec in Augsburg. Sinds december 2013

briek rollen. Het nieuwe management mikt op

geven algemeen directeur Martin Sackmann en 80 tot 100 machines per jaar. Er worden nametechnisch directeur Thomas Seyssler gezamen- lijk geen standaard machines gebouwd, maar lijk leiding aan het bedrijf ISOG. Dit jaar moes-

maatwerkoplossingen op basis van standaard

ten de eigenaren beslissen of ze de naam Mi-

modules.

chael Deckel verder wilden voeren of niet. "We investeren het geld liever in ontwikkeling van onze technologie dan in het overnemen van een naam", zo verklaart Martin Sackmann de

Verticaal

keuze om de oude naam te laten vervallen en

Het handelsmerk van ISOG is de verticale op-

onder ISOG verder te gaan. "We willen de tech- bouw van de machine. De gereedschapspindel Made-in-Europe.nu digimagazine december 2014

30


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.