3D Print magazine februari 2016

Page 26

Bij frezen van AM-producten wordt first part right pas echt belangrijk

Wilting is de premium partner van 3D Systems Leuven. Dit is het resultaat van een al langer durende samenwerking tussen beide bedrijven. Wilting kiest er bewust voor om niet zelf te investeren in additive manufacturing capaciteit. Omgekeerd kiest 3D Systems Leuven ervoor om specifieke verspaningskennis in te huren. Kennis van verspaning ĂŠn additive manufacturing is dĂŠ combinatie waarmee 3D printen zijn weg gaat vinden naar de high tech maakindustrie. 26

print magazine maart 2016


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.