3D Print magazine 1-2022

Page 44

NU DE INDUSTRIE ADDITIVE MANUFACTURING WIL OPSCHALEN NAAR GROTERE EN MEER VOLUMINEUZE PRODUCTEN, GROEIT DE BEHOEFTE AAN FIRST TIME RIGHT

voorspellen, een veel eenvoudigere reeks

handmatig te compenseren was. "Zonder

berekeningen. De GeonX-software was een

compensatie was de constructie van het

factor twee tot vijf sneller dan de

onderdeel zo vervormd dat ze niet eens

simulatiesoftware die GE destijds gebruikte.

konden meten wat er was gebeurd", aldus Robinson. "Met behulp van

Slechts twee tot drie testopstellingen

simulatiecompensatie konden we de vervorming met ongeveer 60 procent

GE Additive heeft GeonX in 2017

terugbrengen, zodat ze met slechts een

overgenomen. In feite is daarmee de basis

paar testopstellingen eenvoudig konden

in huis gehaald voor het Amp-platform,

meten, compenseren en een kwalitatief

zoals dat tijdens Formnext 2021 is

hoogwaardig onderdeel konden maken."

gepresenteerd. De Belgische software is samengevoegd met die van GE Additive. Het eindresultaat is dat de nieuwe tools de vervorming van grote, complexe

GE Additive zet de Amp-software in eerste

onderdelen met 50 tot 70 procent

instantie onder een beperkt aantal

terugdringen. GE slaagt er nu in om

gebruikers van de Concept Laser M2

complexe onderdelen additief te

metaalprinter uit. In het tweede kwartaal

produceren met slechts twee of drie

van 2022 zal deze voor een grotere

testopstellingen, waardoor de testruns en

doelgroep beschikbaar komen. Later komt

de ontwikkelingstijd en -kosten vaak meer

de software ook beschikbaar voor de

dan gehalveerd worden. Een voorbeeld van

andere AM-systemen van de Amerikaanse

een toepassing is een carterbehuizing,

producent.

onderdeel van GE's Catalyst turboprop smeersysteem. Het is een groot onderdeel met complexe kenmerken dat onmogelijk

Defensie kwalificeert vliegtuigonderdeel voor AM

gekwalificeerde AM-componenten voor de defensieklanten

GE Additive heeft vorig jaar samen met

van GE,” zo zegt

GE Aviation een belangrijke stap gezet

Matt Szolwinski,

als het gaat om 3D printen van

chief engineer en

onderdelen voor militaire vliegtuigen.

leider van het

US Air Force heeft Engineering Change

Large Military

Proposal (ECP) goedkeuring verleend

Engineering team

voor een 3D geprint carterdeksel.

van GE.

Het gaat hier om het eerste metalen

Combinatie met

vliegtuigcomponent dat door een

digitale tweeling

onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Defensie is gekwalificeerd voor

GE Aviation en de

additive manufacturing. Het carterdeksel

Amerikaanse

is ook voor AM ontworpen. “Net zoals de

luchtvaart kijken al

FAA certificering van de GE90 T25

een stap verder dan alleen 3D printen van

voegen, komen nieuwe horizons in zicht,

sensorbehuizing, het eerste AM-onderdeel

onderdelen. De digitale tweeling opent

zoals systeembeheer, diagnostiek en

voor civiele vliegtuigen het pad heeft

veel meer mogelijkheden, aldus Lisa

reparatie van in-field systemen."

geëffend voor 3D metaalprinten voor

Coroa-Bockley, directeur GE Advanced

civiele toestellen, is het F110 carterdeksel

Materials Solutions. "Door digitale

een stevige basis voor veel meer

tweelingen en predictive analytics toe te

44

3D PRINT MAGAZINE 1-2022


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.