3D Print magazine 1-2022

Page 26

NEDERLAND VERRUIMT DE MIA/VAMIL REGELING

EXTRA STEUN VOOR INVESTERING IN 3D PRINTERS Investeren in 3D printers kan vanaf dit jaar in Nederland financieel aantrekkelijker zijn. De MIA/Vamil regeling is namelijk verruimd wat betreft 3D printen, omdat vanuit de Europese Unie ruimere steun is toegestaan als bedrijven in grondstof besparende productiemiddelen investeren. En daartoe wordt 3D printen gerekend.

26

3D PRINT MAGAZINE 1-2022

De meerkosten van een AMinstallatie zoals deze van Voxeljet, waarmee gieterijen hun productie digitaliseren en vergroenen, wordt in Nederland extra gesteund door de overheid.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.