3D Print magazine - september 2021

Page 34

FONTYS NEEMT CEAD AM FLEXBOT IN GEBRUIK

ROBOT PRINTEN MET DE INDUSTRIE Fontys Hogescholen heeft op de Brainport Industries Campus (BIC) een AM Flexbot robotprinter van CEAD in gebruik genomen, inclusief een freeskop voor het nabewerken van grote werkstukken. Dit najaar wil Fontys samen met bedrijven de eerste onderzoeksprojecten starten. Na de impuls voor het 3D

Zelfde materiaal als spuitgieten

metaalprinten, nu met een Renishaw

We gaan de AM Flexbot aansturen vanuit Siemens NX in een CEADomgeving, met post processor voor de Comau robot en een eigen slicer 34

3D PRINT MAGAZINE 3-2021

RenAM 500S, bouwt het Objexlab van

Met deze robotprinter kan het team

Fontys Hogescholen ook de positie in

onderdelen tot 1,8 meter hoogte

het 3D printen met kunststoffen en

printen. De tafel waarop de AM

composieten verder uit. De AM Flexbot

Flexbot print, meet 1,2 bij 2,0 meter.

neemt hierin een prominente positie

De stukken worden geprint met

in. Werktuigbouwkunde wil binnen het

granulaat dat in de extruder van de 3D

onderzoek meer aandacht geven aan

printer gesmolten wordt. “We printen

lichtgewicht constructies en kiest

nu met hetzelfde materiaal als veel

daarom voor de AM Flexbot van CEAD.

spuitgietmachines doen”, zegt Joris

“Met deze printer versterken we het

Glaser. Als docent/onderzoeker

AM-onderzoek en geven het

coördineert hij de activiteiten rond de

onderzoek aan lichtgewicht

robotprinter bij Fontys. Omdat een

constructies een stimulans. Als de

deel van een belangrijk onderzoek zich

belangstelling en de groei van het

richt op de materiaalkant, werkt de

onderzoek aan lichtgewicht

opleiding Werktuigbouwkunde er

constructies doorzet in het komende

samen met Technische Natuurkunde,

jaar, zou het een eigen

die zich met materiaalontwikkeling

onderzoeksgebied kunnen worden”,

bezighoudt. “We kunnen zo nieuwe

zegt Joris Glaser, docent/onderzoeker

granulaten ontwikkelen en hun

bij Fontys Hogescholen.

eigenschappen verbeteren.”


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.