3D Print magazine - september 2021

Page 30

LAGE COST-PER-PART CONSISTENTE KWALITEIT Stratasys denkt met H350 SAFprinter aan de belangrijkste voorwaarden voor een doorbraak van 3D printen te voldoen.

30

3D PRINT MAGAZINE 3-2021


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.