3D Print magazine - september 2021

Page 16

gebruik van het ABB 3DP powerpack

3D printen onder hoek 45 graden

kan de smeltpomp dan op het juiste

4 mm nozzlebreedte kunnen lagen van 1,5 tot 2 mm hoog worden

moment worden aangestuurd zonder

Tanaruz gaat de boten 3D printen met

geprint. Geprint wordt onder een

vertraging.

polyprop gevuld met 30% glasvezel.

hoek van 45 graden. Dat is een

Dankzij het hoge vermogen en de

bewuste keuze van de ontwerpers

schroefgeometrie van de Xtrution

van de boot omdat daarmee de

extruder, kan het systeem in theorie

zichtbare lijnen meelopen in de

ABB heeft voor 3D robotprinten het

tot 30 kg materiaal per uur

richting van de beweging van de boot.

3D Printing Powerpack ontwikkeld.

plastificeren. Servan Bakker verwacht

In principe wordt de buitenwand

Hiermee kan men in RobotStudio de

dat Tanaruz straks gemiddeld 12 tot

immers niet afgewerkt, op een

G-code inlezen, de buildjob verder

15 kilogram materiaal per uur kan

transparante antifouling coating om

voorbereiden, een simulatie doen en

printen, gemeten over de hele lengte

algengroei tegen te gaan, na. Alex

dan automatisch het programma voor

van de boot. “Je moet de sweetspot

Shifman: “Klanten die dat willen,

de robot genereren. “Hierdoor is het

vinden, de lagen moeten voldoende

kunnen het oppervlak gladder laten

eenvoudiger om zo’n installatie te

tijd krijgen om af te koelen maar je

maken, maar noodzakelijk is dat niet.

bouwen”, zegt Servan Bakker. “Met

moet ook voldoende snelheid

De jachten varen met een lage

mijn kennis van parameters en

houden.” De extruder kan in principe

snelheid en dan is het ruwere

kunststoffen en ABB integrator

materialen tot 350 graden C

oppervlak geen probleem.” Met zo’n

Technology Support plus de nauwe

verwerken. Je zou dus PEEK kunnen

coating heeft een Tanaruz jacht niet

samenwerking met ABB, kun je

printen. Toch raadt Servan Bakker dit

meer dan het reguliere onderhoud

samen heel snel zo’n systeem

af. “Dan gaan weer hele andere

aan een polyesterboot nodig.

integreren.” Als slicer gebruikt

uitdagingen een rol spelen, zoals het

Tanaruz nu nog 3D Simplify, maar

dagelijks spoelen van de extruder, de

Xtrution werkt al samen met een

temperatuur van het printbed en de

partner aan een eigen slicer voor 3D

omgevingstemperatuur.” Voor de

Dit najaar start Tanaruz de productie.

robotprinters. Ook de 14 meter lange

jachtenbouwer volstaat een kunststof

Een kleine 50 klanten hebben hun

track is in het kinematisch model van

zoals polypropyleen gevuld met 30%

bestelling al geplaatst. RAW Idea wil

de robot opgenomen, en is hierdoor

glasvezels; een standaard off the shelf

uiteindelijk ieder gewenst casco in

ook geïntegreerd in de 3DP

kunststof wat de materiaalkosten laag

twee dagen kunnen 3D printen. In

Powerpack.

houdt. Het granulaat wordt eerst

eerste instantie voor klanten uit de

gedroogd en dan via droge lucht naar

Benelux, voor klanten daarbuiten

de extruder getransporteerd. Met een

denkt RAW in de toekomst over te

ABB’s 3DP Powerpack

Eerste 50 bestellingen

stappen op een wereldwijd franchiseof licentiemodel. “We hebben nu een plug and play oplossing, die we overal in de wereld kunnen leveren aan partners.” Kleinere scheepswerven of printshops verspreid over de wereld kunnen dan lokaal produceren, met de 3D files uit Rotterdam. Tanaruz staat open voor investeerders. Alle informatie vind je op de website.

De laagopbouw blijft in de standaardversie zichtbaar als onderdeel van het circulaire design.

16

3D PRINT MAGAZINE 3-2021


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.