3D Print magazine - september 2021

Page 12

3D PRINTEN JACHT

SCHEEPSWERF 4.0

RAW Idea digitaliseert de productie van de Tanaruz jachten. Hierdoor én door ze te printen, worden de jachten betaalbaar en circulair.

H

et bouwen van jachten kan radicaal anders dan momenteel op de meeste werven gebeurt. Met 3D printen, met gerecyclede materialen, zodat het jacht ooit weer verwerkt kan worden tot grondstof voor een nieuw jacht. En met een grote inbreng van de eigenaar, die zijn jacht personaliseert in een app. Zo hou je de kostprijs van de jachten laag. Welkom op de scheepswerf van Alexey Shifman en Hans Franke, in een normaal bedrijfspand, in Rotterdam, maar niet aan het water.

12

3D PRINT MAGAZINE 3-2021


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.