Page 1

§¦£Ÿ±¤ª»°±¡­Š«Ÿ©«§ªªŸ¬š

 XXXNBDNJMMBOSV


›ÅÇź¿¼»ÇʾÓÖ ¤·ÆÇÅÉÖ½¼Ä¿¿¸Å¼¼¼ÉȹżºÅÈÊмÈɹŹ·Ä¿Ö¿¾»·É¼ÂÓÈɹÅ„£·Áÿ·ĒÖ¹ ÂÖ¼ÉÈÖÆ¿ÅļÇÅùȞ»·Ä¿¿Êμ¸ÄÒÌ ·Á·»¼Ã¿Î¼ÈÁ¿Ì¿Ä·ÊÎÄÒÌ¿¾»·Ä¿À ÁÅÉÅÇÒ¼ ÈÉ¿ÃÊ¿ÇÊÕÉÄŹҼÅÉÁÇÒɿֹķÊÁ¼ ËÅÇÿÇÊÕÉÄŹҼÆÅ»ÌÅ»ÒÁŸÊÎ¼Ä¿Õ ÆÅ Ãź·ÕÉÆǼÆÅ»·¹·É¼ÂÖÃÈÆÇ·¹ÂÖÉÓÈÖÈÈ·ÃÒÿÈÂŽÄÒÿ¾·»·Î·Ã¿ ÁÅÉÅÇÒ¼ÈÉ·¹¿É ƼǼ»ĿÿÈŹǼüÄÄżŸмÈɹÅ œÐļÈÁÅÂÓÁżÉÄ·¾·»ÃÒ¸Ò¿ʹ¼Ç¼ÄÒ¹ÉÅà ÎÉÅÅÉ¿ÎÄż¾Ä·Ä¿¼¼ÁÈ¿Á¿ ¿ºÇ·Ã÷ɿÁ¿ ÊüĿÖοɷÉÓ ƼǼ¹Å»¿ÉÓɼÁÈÉÒ¿ÆÅĿ÷ÉÓ¿ÄÅÖ¾ÒÎÄÊÕǼÎÓ Ä·ÈÂÊÌÖ¹ÂÖÕÉÈÖÁÂÕμ¹ÒÿË·ÁÉÅǷÿ ÅÆǼ»¼ÂÖÕпÿÊÇŹ¼Äӹ·»¼Ä¿Ö Ö¾ÒÁÅÜЏ¹Î¼Ç·ÊοɼÂÓ¸Òº·¹ÄÒû¼ÀÈɹÊÕпÿÍÅÃÄ·ÊÇÅÁ¼ ·Êμ¸Ä¿Ár ÅÈÄŹÄÒÿÈÉÅÎÄ¿ÁÅÿÄËÅÇ÷Ϳ¿ ¨Å¹Ç¼Ã¼ÄÄÒÀÊÇŹ¼ÄÓÇ·¾¹¿É¿ÖŸмÈɹ·ÈÉ·¹¿ÉƼǼ»ÆǼÆÅ»·¹·É¼Â¼ÃÄŹҼ ¾·»·Î¿¨¼ºÅ»ÄÖÊηпÌÈÖ¿ÈÉÊ»¼ÄÉŹļŸÌÅ»¿ÃÅÊοÉÓÆǿüÄÖÉÓÆÅÂÊμÄÄÒ¼ ¹·Ê»¿ÉÅÇ¿¿¾Ä·Ä¿Ö¹Ǽ·ÂÓÄÅÀ¿ÆÇÅ˼ÈÈ¿ÅÄ·ÂÓÄÅÀ½¿¾Ä¿©·Á¿ÃŸǷ¾Åà ÆÇÅ ͼÈÈŸÊμĿÖ¿ÆžķĿÖ¹ÒÌÅ»¿É»·Â¼Áž·ÆǼ»¼ÂÒÁ·ÈÈÄÅÀÁÅÃÄ·ÉÒ¿¹Ê¾Å¹ ÈÁÅÀ·Ê»¿ÉÅÇ¿¿¥ÄÉ·Á½¼ļ¹Å¾ÃŽ¼Ä¸¼¾¿ÈÆÅÂӾŹ·Ä¿ÖÍ¿ËÇŹÒÌǼÈÊÇÈŹ ¿¿ÄɼÇļÉɼÌÄÅÂź¿À Æž¹ÅÂÖÕп̹÷Áȿ÷ÂÓÄÅÀÈɼƼĿÊοÉÒ¹·ÉÓ¿Ä»¿¹¿ »Ê·ÂÓÄÒ¼ÅÈŸ¼ÄÄÅÈÉ¿ÊηпÌÈÖ¿ÈÉÊ»¼ÄÉŹ

¡Â¿º¼Ç÷Ä ¥ÂÓº·š¼ÄÇ¿ÌŹķ šÂ·¹·ÆǼ»ÈÉ·¹¿É¼ÂÓÈɹ· ¿¾»·É¼ÂÓÈɹ·„£·Áÿ·Ē ¹§ÅÈÈ¿¿

¨¼ºÅ»ÄÖÃÒÆǼ»ÈÉ·¹Âּù·Ï¼ÃʹĿ÷ĿÕÁ·É·Âź¿¾»·É¼ÂÓÈɹ·„£·Áÿ·ĒÄ·ºÅ» ÁÅÉÅÇÒÀÅÉÇ·½·¼É ¹È¼È·ÃÒ¼ÈÊмÈɹ¼ÄÄÒ¼¿¾Ã¼Ä¼Ä¿Ö ÆÇÅ¿ÈÌÅ»Öп¼¹È¿ÈɼüŸǷ¾Å¹·Ä¿Ö¹§ÅÈÈ¿¿¿¹ÿǼ™Á·É·Âź¹ÅÏ¿ ÄŹҼ¿ʽ¼ÆǼÁÇ·ÈÄž·Ç¼ÁÅüĻŹ·¹Ï¿¼ȼ¸ÖÊμ¸ÄÒ¼¿·Á·»¼Ã¿Î¼ÈÁ¿¼¿¾»·Ä¿Ö ÈÆÅÈŸÈɹÊÕп¼Ç·¾¹¿ É¿ÕÊÊηпÌÈÖ¿ÈÉÊ»¼ÄÉŹÁÅÃƼɼÄÍ¿À ļŸÌÅ»¿ÃÒÌÊÈƼÏÄÅÃÊμÂŹ¼Áʹ99*¹¼Á¼¤·ÏÄŹÒÀÂźÅÉ¿Æ .BDNJMMBO-JGF4LJMMT ȿùÅ¿¾¿ÇÊÕпÀ»Ç¼¹ÅÆÅ¾Ä·Ä¿Ö ÆÅÃŽ¼É¹·Ã¹Ò¸Ç·ÉÓÊμ¸ÄÒ¼÷ɼǿ·ÂÒ¿ǼÈÊÇÈÒ »ÂÖÇ·¾¹¿É¿ÖÈŹǼüÄÄÒÌÁÅÃƼɼÄÍ¿À ªÈƼÌŹ¿Ê»·Î¿¹·Ã£Ò¹È¼º»·Ç·»ÒÆÅÃÅÎÓ¹·ÃÈ»¼Â·ÉÓÆÇ·¹¿ÂÓÄÒÀ¹Ò¸ÅÇ

™ÈÖȷ÷Ö¿ÄɼǼÈÄ·Ö¿Æż¾Ä·Ö ¿ÄËÅÇ÷ͿÖ¿¾»·É¼ÂÓÈɹ·„£·Áÿ·Ē Ä·È·ÀɼXXXNBDNJMMBOSV qÇ·¾»¼Â¡·É·ÂźÅÆ¿È·Ä¿¼Êμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿À ŸǷ¾ÍÒ ÈÉÇ·Ä¿Í¿·Ê»¿Å÷ɼǿ·ÂŹ Æż¾ÄÒ¼ÈÈÒÂÁ¿¿»Ç qÇ·¾»¼Â¦Ç¼ÆÅ»·¹·É¼ÂÖÃǼÈÊÇÈÄÒ¼÷ɼǿ·ÂÒ ¡©¦ Ç·¸Åο¼ÆÇźǷÃÃÒ .BDNJMMBO1BSUOFST .&-54 q Ç·¾»¼Â£¼ÇÅÆÇ¿ÖÉ¿Ö·ÄÅÄÈÒ¿·ÇÌ¿¹ÒȼÿķÇŹ ÁÅÄ˼ǼÄÍ¿À ¹¼¸¿Ä·ÇŹ ÁÅÄÁÊÇÈŹ q/&8Ç·¾»¼Â.BDNJMMBO&YBN4LJMMTGPS3VTTJB ¿ÄËÅÇ÷ͿÖÅšŸ—¿œš´Æŷĺ¿ÀÈÁÅÃÊÖ¾ÒÁÊ ÅÆ¿È·Ä¿¼ÁÄ¿ºȼǿ¿ ¸¼ÈÆ·ÉÄÒ¼·Ê»¿ÅË·ÀÂÒ¹.1 ËÅÇ÷ɼ ¿ÄÈÉÇÊÁÍ¿¿ÆÅÇ·¸ÅɼÈ¿ÄɼÇļÉǼÈÊÇÈÅà ÈŹ¼ÉÒÊηпÃÈÖ¿ÆǼÆÅ»·¹·É¼ÂÖÿ»Ç qÇ·¾»¼ÂšŸ— œš´¿*&-54¸¼ÈÆ·ÉÄżÅÄ·ÀÄ ɼÈÉ¿ÇŹ·Ä¿¼¹ËÅÇ÷ɼÔÁ¾·Ã¼ÄŹ Ç » ¦Ç¿Èż»¿ÄÖÀɼÈÓÁÄ·Ã !.BDNJMMBO3VTTJB 

XXXWLPOUBLUFSV.BDNJMMBO3VTTJB

XXXGBDFCPPLDPN.BDNJMMBO3VTTJB

XXXZPVUVCFDPN.BDNJMMBO3VTTJB


°ÍÃÄÏÅ¿ÌÇÄ 

/&8 Pu pil’s

1.BDNJMMBO1BSUOFSTµÇÓÏÍÁÚÄÏÄÐÒÏÐÚ¯¿ÌÌÄÄÍÀÒÖÄÌÇÄ ÇÌ¿Ö¿ÊÛÌ¿Þ×ÉÍÊ¿Book

o

m

with D -R

C

Jeanne Pe rret t

.BDNJMMBO-JGF4LJMMT

and Jill Leighton

/&8

/&8

¨› ¬­«›¨£±›° ¥›­›¦©ž› ¶ ¨›¤Ÿ„­ ¦©ž©­£ª /#%/+..#0 .+(' 5-+..5 £§ ©œ©¢¨›² ¨¶ ®² œ¨¶  ¥®«¬¶  ¥©­©«¶° œ©¦·³©  ¨£§›¨£  ®Ÿ ¦ ¨©«›¢£­£¹§ ­›ª« Ÿ§ ­¨¶° £ ©œ´ ¥®¦·­®«¨¶° ¥©§ª ­ ¨±£¤

­ÐÌÍÁÌ¿ÞÇÐÑ¿Ï׿Þ×ÉÍÊ¿ ×ÉÍÊÛÌÚÄÎÏÄÃËÄÑÚ Ì¿¿ÌÂÊÇÈÐÉÍËÞÆÚÉÄ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉ¿É¢§ŸÇ¤¢¼ ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÄÎÍÐÍÀÇÞŸÌÂÊÇÈÐÉÇÈÃÊÞÁÆÏÍÐÊÚÔŸÌÂÊÇÈÐÉÇÈÞÆÚÉ ÃÄÊÍÁÍÂÍÍÀØÄÌÇÞŸÌÂÊÇÈÐÉÇÈÃÊÞÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÔ ÇÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔÕÄÊÄÈ«ÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÄÜÉÆ¿ËÄÌÚ¢Ï¿ËË¿ÑÇÉ¿ÇÊÄÉÐÇÉ¿ ÍÀØÄÒÖÄÀÌÚÄÒËÄÌÇÞ«ÄÑÍÃÇÉ¿´ÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌ¿ÞÊÇÑÄÏ¿ÑÒÏ¿°ÊÍÁ¿ÏÇ®ÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÇÇÆÿÑÄÊÛÐÑÁ¿ ÇÃÇÐÑÏÇÀÛÝÑÍÏÚ

 


.BDNJMMBO-JGF4LJMMT ."$.*--"/-*'&4,*--4

¶ÑÍÑ¿ÉÍÄ.BDNJMMBO-JGF4LJMMT §·¸ÅÉÅ»·É¼Â¿¿ÔÁÈƼÇÉÒ¹Ÿ·ÈÉ¿ŸǷ¾Å¹·Ä¿ÖÅÉüηÕɾķοɼÂÓÄÒÀÇ·¾ÇÒ¹ü½»Ê¹ÒÈÅÁ¿Ã¿ÆÇÅ˼È È¿ÅÄ·ÂÓÄÒÿÁ·Î¼Èɹ·Ã¿ȹſÌÈÅÉÇʻĿÁŹ¿¹ÒÆÊÈÁÄ¿ÁŹ¹Ê¾Å¹¿¿ÌļÊüĿ¼ÃÊÈƼÏÄŹ¾·¿ÃÅ»¼ÀÈɹÅ ¹·ÉÓ¹ŸмÈɹ¼›Çʺ¿Ã¿ÈÂŹ·Ã¿ ȼºÅ»ÄÖ¹¾ÇÅÈÂÒÃÂÕ»ÖÃļ̹·É·¼ÉÈÅÍ¿·ÂÓÄÒÌÄ·¹ÒÁŹ ™ŸǷ¾Å¹·É¼ÂÓÄÅÀÈ˼Ǽ„ÈÅÍ¿·ÂÓÄҼķ¹ÒÁ¿’ÉÇ·ÁÉÊÕÉÈÖÁ·Á„ÊÄ¿¹¼ÇÈ·ÂÓÄÒ¼Êμ¸ÄÒ¼»¼ÀÈɹ¿Ö’ ¹ÏÁÅ ¼ ¿Â¿„ŸмÁÊÂÓÉÊÇÄÒ¼ÁÅÃƼɼÄÍ¿¿’ ¹¹Ê¾¼ ¿¹ÁÂÕηÕɹȼ¸ÖÉ·Á¿¼·ÈƼÁÉÒ Á·ÁÈ·ÃÅÈÉÅÖɼÂÓÄÅÈÉÓ ¹ ÊμĿ¿ Æ·ĿÇŹ·Ä¿¼ Êμ¸ÄÅÀ »¼ÖɼÂÓÄÅÈÉ¿ ÁÅ÷ĻÄż ¹¾·¿ÃÅ»¼ÀÈɹ¿¼ ɹÅÇμÈÁż ¿ ÁǿɿμÈÁż ÃÒϼĿ¼ Ä·ÌŽ»¼Ä¿¼ǼϼĿÖÆÇŸ¼ÃÒ¿É» ™È¼Êμ¸ÄÒ¼ÆÅÈŸ¿Ö¿¾»·É¼ÂÓÈɹ·„£·Áÿ·ĒŸѼ»¿ÄÖ¼ÉÅ»ÄÅļ¿¾Ã¼ÄÄżÁ·Î¼ÈɹÅ¿ÌüÉÅ»¿Á·ÆÅ ¾¹ÅÂÖ¼É ÊÈƼÏÄÅ ÈÅμɷÉÓ ÔË˼ÁÉ¿¹ÄÊÕ Ö¾ÒÁŹÊÕ ÆÅ»ºÅÉŹÁÊ È Ç·¾¹¿É¿¼Ã Ê ŸÊη¼ÃÒÌ ÊÄ¿¹¼ÇÈ·ÂÓÄÒÌ Êμ¸ÄÒÌ»¼ÀÈɹ¿ÀŸмÁÊÂÓÉÊÇÄÒÌÁÅÃƼɼÄÍ¿À ¤·ÔÉÅßǷ¾Å¹·É¼ÂÓÄÅÃ÷ÇÏÇÊɼÆÅÁ·¾·ÄÅ Á·Á¿¾»·É¼ÂÓÈɹÅ„£·Áÿ·ĒÈÆÅÈŸÈɹʼÉÇ·¾¹¿É¿Õ-JGF 4LJMMTÄ·¹È¼ÌÔÉ·Æ·ÌÖ¾ÒÁŹźÅŸÊμĿÖ

Simon Clarke

Pupil’s Book

1

in company 3.0

Ÿ ¦©›º ¬¯ «›

PRE-INTERMEDIATE STUDENT’S BOOK PACK B1

Jeanette Corbett and Roisin O’Farrell

Ÿ©³¥©¦·¨© ©œ«›¢©›¨£ 

¨›²›¦·¨›º ³¥©¦›

¡¥££ª¤Ÿ¡—­Ÿ¶ ™ž—Ÿ£¥›œ ¨©™Ÿœ q ¨—£¥¨©¥¶©œ¢³¤¥¨©³ ™ª®œ¤ŸŸ q ¦¥ž¤—™—©œ¢³¤—¶ Ÿ¢Ÿ®¤¥¨©¤—¶ §œ«¢œ¡¨Ÿ¶ q ¦¥Ÿ¨¡Ÿ¥˜§—˜¥©¡— Ÿ¤«¥§£—­ŸŸ

    

Pupil’s

1

Book

  o

m

with D -R

C

Jeanne Pe rret t

and Jill Leighton

¥¦§œ›œ¢œ¤Ÿœ­œ¢œ Ÿž—›—®™ª®œ¤ŸŸ q ¨—£¥¡¥¤©§¥¢³ Ÿ¨—£¥¥­œ¤¡— q ¦¢—¤Ÿ§¥™—¤Ÿœ q ¡¥££ª¤Ÿ¡—­Ÿ¶ ¨¥©§ª›¤Ÿ®œ¨©™¥

›¨ž¦£¤¬¥£¤ Ÿ¦º ¢«©¬¦¶°

Open Mind Elementary Premium Student’s Book Pack Mickey Rogers Joanne Taylore-Knowles Steve Taylore-Knowles Concept development: Mariela Gil Vierma

EM

IUM

+ webcode s for the Student’ and Resource Centre k Online Workboo

PR

©™¥§®œ¨©™¥ q ¨¥­Ÿ—¢Ÿž—­Ÿ¶ q ¦¥ž¤—™—©œ¢³¤—¶ ›œ¶©œ¢³¤¥¨©³ q ¡¥££ª¤Ÿ¡—­Ÿ¶

¬« Ÿ¨ºº £¬­›«³›º ³¥©¦›

¨¥ž›—¤Ÿœ›œ¢¥™²¬ ¡¥¤©—¡©¥™ q ™œ›œ¤Ÿœ ¦œ§œš¥™¥§¥™ q ª¦§—™¢œ¤Ÿœ ˜Ÿž¤œ¨¥£

¥¨¥ž¤—¤Ÿœ¨™¥œš¥ £œ¨©—™¥˜°œ¨©™œ q ¦§¥«œ¨¨Ÿ¥¤—¢³¤² §¥¨© q ¨—£¥¨¥™œ§¯œ¤¨©™¥™—¤Ÿœ

A1

›¥›Ÿ §£² ¬¥£¤ ›¨ž¦£¤¬¥£¤

¥˜°œª®œ˜¤²œ ª£œ¤Ÿ¶ q ¡§Ÿ©Ÿ®œ¨¡¥œ £²¯¢œ¤Ÿœ


.BDNJMMBO 1BSUOFST ®ÏÄÃÊÍÅÄÌÇÞ®ÏÍÂÏ¿ËËÚ ¼ÈÆ·ÉÄÒÀÅÄ·ÀÄÃÅÄ¿ÉÅǿĺŸǷ¾Å¹·É¼ÂÓÄÒÌ»ÅÈÉ¿½¼Ä¿ÀÊηпÌÈÖ .&-54

q ˜ ¼ÈÆ·ÉÄÒ¼ÁÄ¿º¿»ÂÖ¸¿¸Â¿ÅɼÁ¿Êμ¸ÄźÅÊÎǼ½»¼Ä¿Ö q ˜ ¼ÈÆ·ÉÄÒ¼ÉǼĿĺ¿»ÂÖÆǼÆÅ»·¹·É¼Â¼À q ˜ ¦ q ÇźǷÃ÷.BDNJMMBO"DBEFNZ»ÂÖÅǺ·Ä¿¾·Í¿¿»ÅÆÅÂĿɼÂÓÄźÅŸǷ¾Å¹·Ä¿Ö q ¨ Å»¼ÀÈɹ¿¼¹ÅǺ·Ä¿¾·Í¿¿ü½»ÊÄ·ÇÅ»ÄźÅÈÅÉÇʻĿμÈɹ· ÄËÅÇ÷ͿÅÄÄ·ÖÆÅ»»¼Ç½Á·üÇÅÆÇ¿ÖÉ¿ÀÊμ¸ÄźÅÊÎǼ½»¼Ä¿Ö q Ÿ ʸ¿Á·Í¿ÖÇ·¸ÅÉÆǼÆÅ»·¹·É¼Â¼ÀÊμ¸ÄźÅÊÎǼ½»¼Ä¿ÖÄ·È·Àɼ¿¾»·É¼ÂÓÈɹ·XXXNBDNJMMBOSV q ¦ ¦Å»ÇŸÄÊÕ¿ÄËÅÇ÷ͿÕÅ¦ÇźǷÃüÆ·ÇÉďÇÈɹ·ÈÃÅÉǿɼÄ·È·ÀɼXXXNBDNJMMBOSV¹Ç·¾»¼Â¼¦Ç¼ÆÅ»·¹·É¼ÂÖÃ.BDNJMMBO1BSUOFST

."$.*--"/1"35/&34

.BDNJMMBO 1BSUOFST r ÔÉÅ ÆÇźǷÃ÷ ¿¾»·É¼ÂÓÈɹ· „£·Áÿ·Ē »ÂÖ Êμ¸ÄÒÌ ÊÎǼ½»¼Ä¿À ÁÅÉÅÇÒ¼ ¿ÈÆÅÂÓ¾ÊÕÉ ¹ ȹżÀ Ç·¸Åɼ Êμ¸ÄÒ¼ ÷ɼǿ·ÂÒ ¿¾»·É¼ÂÓÈɹ· ­¼ÂÓ ¦ÇźǷÃÃÒ Æ·ÇÉďÇÈɹ· r Ÿ¼ÈƼοÉÓ ¡Â¿¼ÄÉ·Ã ¿¾»·É¼ÂÓÈɹ· ¹È¼ÈÉÅÇÅÄÄÕÕ ÆÅ»»¼Ç½ÁÊ È ɼà ÎÉŸÒ ŸÊμĿ¼·ÄºÂ¿ÀÈÁÅÃÊÖ¾ÒÁÊÆÇ¿ÄÅÈ¿ÂÅʻŹÅÂÓÈɹ¿¼ÆǼÆÅ»·¹·É¼ÂÖÿŸÊηÕпÃÈÖ¿¸ÒÂÅǼ¾ÊÂÓÉ·É¿¹ÄÒÿ¿ÄɼǼÈÄÒÃ

ÊÊμ¸ÄÒ¼ÊÎǼ½»¼Ä¿Ö ÆÅÁÊÆ·Õп¼ÅÉ»ÅÁÄ¿º¹ɼμĿ¼Á·Â¼Ä»·ÇÄźÅºÅ»· ÊÊμ¸ÄÒ¼ÊÎǼ½»¼Ä¿Ö ÆÅÁÊÆ·Õп¼ÅÉ»ÅÁÄ¿º¹ɼμĿ¼Á·Â¼Ä»·ÇÄźÅºÅ»· Êμ¸ ¼ ÊÎÇ ÊÊμ¸ÄÒ¼ÊÎǼ½»¼Ä¿Ö ÆÅÁÊÆ·Õп¼¸Å¼¼ÁÄ¿º¹ɼμĿ¼Á·Â¼Ä»·ÇÄźÅºÅ»·

.BDNJMMBO&OHMJTI-BOHVBHF 5FTUJOH4ZTUFN .&-54

.&-54rÔÉÅÈ¿Èɼ÷ÅÄ·ÀÄɼÈÉ¿ÇŹ·Ä¿Ö ÁÅÉÅÇ·ÖÆž¹ÅÂÖ¼ÉÅÈÊ мÈɹÂÖÉÓÃÅÄ¿ÉÅǿĺÊÇŹÄÖŸÊμÄÄÅÈÉ¿Æŷĺ¿ÀÈÁÅÃÊÖ¾ÒÁÊ ÊηпÌÈÖ r r  r Á·ÈÈŹ ¿ ÈÉÊ»¼ÄÉŹ ¹Ê¾Å¹ ©¼ÈÉ¿ÇÅ ¹·Ä¿¼ ÆÇŹŻ¿ÉÈÖ ÉÅÂÓÁÅ »ÂÖ Êμ¸ÄÒÌ ÊÎǼ½»¼Ä¿À r ÊηÈÉÄ¿ÁŹ ÆÇźǷÃÃÒ.BDNJMMBO1BSUOFSTªÎ·Ð¿¼ÈÖ¹ÒÆÅÂÄÖÕɾ·»·Ä¿Ö¹Ǽ ½¿Ã¼ÅÄ·ÀĦǼÆÅ»·¹·É¼ÂÓÆÅÂÊη¼É»¼É·ÂÓÄÒÀÅÉΏÉÅǼ¾ÊÂÓ É·É·ÌɼÈÉ¿ÇŹ·Ä¿Ö¹Ô¼ÁÉÇÅÄÄÅù¿»¼ .&-54 ÆÇŹŻ¿ÉÈÖ ÉÇ¿ Ç·¾· ¹ ºÅ» »ÂÖ ÏÁÅ ¹ ȼÄÉָǼ »¼Á·¸Ç¼ ¿·ÆǼ¼ ¿»¹·Ç·¾·¹ºÅ»»ÂֹʾŹ ¹»¼Á·¸Ç¼¿÷¼ 

²Ö¿ÐÑÁÒÞÁ.&-54 ÒÖ¿ØÇÄÐÞÇÐÑÒÃÄÌÑÚÐËÍÂÒÑ q ŸŸпÉÓ ¿ ¾·ÁǼƿÉÓ ¼ÁÈ¿ÁźǷÃ÷ɿμÈÁ¿À ¿ ɼ÷ɿμÈÁ¿À ÷ɼǿ·Â ļŸÌÅ»¿ÃÒÀ »ÂÖ ÊÈƼÏÄźÅ ÆÇÅÌŽ»¼Ä¿Ö ¿ÉźŹÅÀ ·ÉɼÈÉ·Í¿¿Ä·Çʸ¼½ÄÒÌÔÉ·Æ·ÌŸÊμĿÖ q ÆÈ¿ÌÅÂź¿Î¼ÈÁ¿ ÆÅ»ºÅÉŹ¿ÉÓÈÖ Á ¿ÉźŹÅÀ ·ÉɼÈÉ·Í¿¿ žķÁÅ ÿÉÓÈÖÈËÅÇ÷ÉÅÃ¿ÉźŹÅÀ·ÉɼÈÉ·Í¿¿ q ÅȹſÉÓÈÉǷɼº¿¿¹ÒÆÅÂļĿÖ·ÉɼÈÉ·Í¿ÅÄÄÒ̾·»·Ä¿À q Ź·»¼ÉÓ ÆÇ·ÁɿμÈÁ¿Ã¿ Ä·¹ÒÁ·Ã¿ ¹ÒÆÅÂļĿÖ ·ÉɼÈÉ·Í¿ÅÄÄÒÌ ¾·»·Ä¿À Ç·¾Â¿ÎÄźÅ É¿Æ· Ä·¹ÒÁ·Ã¿ ·Ä·Â¿¾· ÆǼ»ÂŽ¼ÄÄźÅ ¾·»·Ä¿Ö¿ÅͼÄÁ¿ÆÇ·¹¿ÂÓÄÅÈÉ¿¼ºÅ¹ÒÆÅÂļĿÖ
µÇÓÏÍÁÚÄÏÄÐÒÏÐÚ

µ§³¯­¡º¤¯¤°²¯°º

.BDNJMMBO1SBDUJDF0OMJOF .BDNJMMBO1SBDUJDF0OMJOFq¿ÃÁÉÃÅÇÂо½ÒÉɺ¿Ç½·ÂоÆÄÃÆö½¼È̺½Ô µÂ¸À½¾Æ¿Ã¸ÃԼпµÃÂÀµ¾Â .BDNJMMBO 1SBDUJDF 0OMJOF .10 ÆǼ»Â·º·¼É ¸Å¼¼ ÅÄ·ÀÄ ǼÈÊÇÈŹ »ÂÖ ¿¾ÊηÕпÌ ·ÄºÂ¿ÀÈÁ¿À Ö¾ÒÁ ÁÊÇÈÒ ÆÅ Ÿм ÃÊ ¿ ÈƼͿ·Â¿¾¿ÇŹ·ÄÄÅÃÊ ·ÄºÂ¿ÀÈÁÅÃÊ Ö¾ÒÁÊ ¿ÄɼÇļÉ ÁÅÃÆÅļÄÉÒ Á È·ÃÒà ÆÅÆÊÂÖÇÄÒà Êμ¸ÄÅüÉÅ»¿μÈÁ¿Ã ÁÅÃƼÁÉ·Ã ÁÊÇÈÒ ·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅ Ö¾ÒÁ· »¼ÂŹźÅ ŸмÄ¿Ö ¿ »ÂÖ ÆÅ»ºÅÉŹÁ¿Áü½»ÊÄ·ÇÅ»ÄÒÃÔÁ¾·Ã¼Ä·Ã ¤·»Èž»·Ä¿¼ÃÁÊÇÈŹ.10Ç·¸ÅÉ·Õɹ¼»Êп¼ÔÁÈƼÇÉÒ¹Ÿ· ÈÉ¿ ÆǼÆÅ»·¹·Ä¿Ö ·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅ Ö¾ÒÁ· ÎÉÅ º·Ç·ÄÉ¿ÇʼÉ ¹ÒÈÅÁż Á·Î¼ÈɹÅ Êμ¸ÄÒÌ ÷ɼǿ·ÂŹ ¿ ÔË˼ÁÉ¿¹ÄÅÈÉÓ ¿ÈÆÅÂӾŹ·Ä¿Ö .BDNJMMBO 1SBDUJDF 0OMJOF Á·Á »ÂÖ È·ÃÅÈÉÅÖɼÂÓÄÅÀ Ç·¸ÅÉÒ É·Á ¿»ÂÖ¾·ÄÖÉ¿À¹ºÇÊÆƼÆÅ»ÇÊÁŹŻÈɹÅÃÆǼÆÅ»·¹·É¼ÂÖ

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ

q ¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓ ¾·Ä¿Ã·ÉÓÈÖ ·ÄºÂ¿ÀÈÁ¿Ã Ö¾ÒÁÅà ¹ Âոż ¹Ç¼ÃÖ ¿¹ÂÕ¸ÅÃüÈɼ º»¼¼ÈÉÓŸÄɼÇļÉ

»ÅÈÉÊÆ ÆÇ¿ Ǽº¿ÈÉÇ·Í¿¿ Ä· È·Àɼ q ¸¼ÈÆ·ÉÄÒÀ XXXNBDNJMMBOQSBDUJDFPOMJOFDPN ¹ Á·Î¼Èɹ¼ ÊοɼÂÖ ¿ Èž»· Ä¿¿Êμ¸ÄÅÀºÇÊÆÆÒ

q ¸Å¼¼¾·»·Ä¿ÀÄ·Ç·¾¹¿É¿¼ÊüĿÀ¹ÎɼĿ¿ Æ¿ÈÓü¿·Ê»¿ÇÅ ¹·Ä¿¿ ·É·Á½¼Ä·¹ÒÁŹÆÇÅ¿¾ÄÅϼĿÖ¹Á·½»ÅÃÁÊÇȼ.10 q ·¹ÉÅ÷ɿμÈÁ·ÖÆÇŹ¼ÇÁ·¹ÒÆÅÂļÄÄÒ̾·»·Ä¿À q ½ÊÇÄ·ÂÊÈƼ¹·¼ÃÅÈÉ¿.BSLCPPL

q ¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓ ÅÈÊмÈɹÂÖÉÓ ÃÅÄ¿ÉÅǿĺ Êμ¸ÄÅÀ »¼ÖɼÂÓÄÅÈÉ¿ ÊηпÌÈÖ ¾·Ä¿Ã·ÕпÌÈÖÆÅÁÊÇÈ·Ã.10 q ÆŻǟÄÒ¼ ¿ÄÈÉÇÊÁÍ¿¿ „¡·Á ķηÉÓ Ç·¸ÅÉ·ÉÓ È .10’ Ä· ÇÊÈÈÁÅà ־ÒÁ¼Ä·È·ÀɼXXXNBDNJMMBOSV

0OFTUPQFOHMJTI 0OFTUPQFOHMJTI r ÂÊÎÏ¿À ¿ÄɼÇļÉǼÈÊÇÈ »ÂÖ ÆǼÆÅ»·¹·É¼Â¼À ·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅ Ö¾ÒÁ· 0OFTUPQFOHMJTI ÆǼ»Â·º·¼É ¸Å¼¼ üÉÅ»¿Î¼ÈÁ¿ÌÇ·¾Ç·¸ÅÉÅÁÆ·ÄÒÊÇÅÁŹ ÊÆÇ·½ Ä¼Ä¿Ö Ö¾ÒÁŹҼ¿ºÇÒ ÈÉ·ÉÓ¿ ·Ê»¿Å¿¹¿»¼Å÷ɼǿ· ÂÒ »¼ÃÅÄÈÉÇ·Í¿ÅÄÄÒ¼Á·ÇÉÅÎÁ¿¿É» £·É¼Ç¿·ÂÒ È·ÀÉ· XXXPOFTUPQFOHMJTIDPN ǼºÊÂÖÇ ÄÅ ÆÅÆÅÂÄÖÕÉÈÖ ÎÉÅ »·É ¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓ ¿ÈÆÅÂӾŹ·ÉÓ ÄŹ¼ÀÏ¿¼ Ç·¾Ç·¸ÅÉÁ¿ »ÂÖ ŸÊμĿÖ ·ÄºÂ¿ÀÈÁÅÃÊ Ö¾ÒÁÊ ¹É·Á¿ÌŸ·ÈÉÖÌ Á·Á q ·ÄºÂ¿ÀÈÁ¿ÀÖ¾ÒÁ»¼ÂŹźÅŸмĿÖ q ·ÄºÂ¿ÀÈÁ¿ÀÖ¾ÒÁ»ÂÖÈƼͿ·ÂÓÄÒÌͼ¼À q ÆÅ»ºÅÉŹÁ·Áü½»ÊÄ·ÇÅ»ÄÒÃÔÁ¾·Ã¼Ä·Ã q Ç·Äļ¼ŸÊμĿ¼·ÄºÂ¿ÀÈÁÅÃÊÖ¾ÒÁÊ q ·ÄºÂ¿ÀÈÁ¿À»ÂÖÏÁÅÂÓÄ¿ÁŹ¿ÈÉÊ»¼ÄÉŹ q ºÇ·Ã÷ɿÁ·¿¼ÁÈ¿Á· ¤·0OFTUPQFOHMJTIÃŽÄÅÅËÅÇÿÉÓÁ·Á¿Ä»¿¹¿»Ê·ÂÓÄÊÕÆÅ» Æ¿ÈÁÊ É·Á¿ÆŻƿÈÁÊ»ÂÖÊμ¸ÄźÅ¾·¹¼»¼Ä¿ÖÄ·ÆÖÉÓ¿¸Å¼¼ ÆÅÂӾŹ·É¼Â¼À¦ÅÂÄÒÀÈÆ¿ÈÅÁÁÊÇÈŹ.10ÈÃÅÉǿɼÄ·È·ÀɼXXXNBDNJMMBOQSBDUJDFPOMJOFDPN


.BDNJMMBO&OHMJTI$BNQVT µ§³¯­¡º¤¯¤°²¯°º "%6-5

.BDNJMMBO&OHMJTI$BNQVT .&$ qÒÇÃȽ¿µÀÑ µÔ ½ÂǺźÇÄÀµÇÉÃÅÁµ ¹ÀÔ źͺ½Ô ŵ¼ ÂÃöŵ¼ÂÐÊöŵ¼Ã·µÇºÀÑÂÐʼµ¹µÌ·öÀµÆǽ ÄźÄùµ·µÂ½ÔµÂ¸À½¾Æ¿Ã¸ÃԼпµ ÆÇÃÔνÊĺ ź¹Æ÷źÁºÂÂÐÁÈ̺¶ÂÐÁ¼µ·º¹ºÂ½ºÁ

£ÊÞÉÍÂÍ.&$ 

¶ÑÍÑ¿ÉÍÄ.&$

©¿ÉÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑ.&$ 

ª»Å¸Ä·Ö ¹ ¿ÈÆÅÂӾŹ·Ä¿¿ ¿ ¼ºÁÅ ·»·ÆÉ¿Çʼ÷Ö ÆÅ» ¿Ä»¿¹¿»Ê·ÂÓ ÄÒ¼Êμ¸ÄÒ¼¾·»·Î¿ŸǷ¾Å¹·É¼ÂÓÄ·ÖÆ·ÉËÅÇ÷ ÁÅÉÅÇ·ÖÈÅ»¼Ç½¿É ȹÒϼ¾·»·Ä¿ÀÄ·¹È¼ÌÖ¾ÒÁŹÒÌÊÇŹÄÖÌÅÉ—»Å¨

.BDNJMMBO &OHMJTI $BNQVT ÆǼ»Â·º·¼É È¿ÈɼÃÊ ÊÆÇ·¹Â¼Ä¿Ö Êμ¸ÄÒà ÆÇÅͼÈÈÅÃ-.4 -FBSOJOH.BOBHFNFOU4ZTUFN ¨¼ÆÅÃÅÐÓÕÃŽÄÅ ¹ÒÈÉÇÅ¿ÉÓ¿Ä»¿¹¿»Ê·ÂÓÄÊÕÊμ¸ÄÊÕÉÇ·¼ÁÉÅÇ¿Õ ÆŻŸǷ¹»ÂÖÊη пÌÈÖ ÅÆɿ÷ÂÓÄÒÀ Ä·¸ÅÇ ¾·»·Ä¿À ÆÅ Ç·¾¹¿É¿Õ Ǽμ¹ÒÌ ÊüĿÀ ºÇ·Ã÷ɿμÈÁ¿¼ ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Ö ·»·ÆÉ¿ÇŹ·ÄÄÒ¼ ÈÉ·ÉÓ¿ ¿¾ (VBSEJBO ¹¿»¼ÅÊÇÅÁ¿ÈÉÇ·ÄŹ¼»Î¼ÈÁÅÀɼ÷ɿÁ¿¿ÃÄźż»Çʺż

¦Â·ÉËÅÇ÷ ÊÈƼÏÄÅ Ç·¸ÅÉ·¼É ¹ ÂÕ¸Åà Êμ¸ÄÅà ËÅÇ÷ɼ ÅÉ ÁÅÇ ÆÅÇ·É¿¹ÄźÅ ŸÊμĿÖ »Å ÆÅ»ºÅÉŹÁ¿ Á ¹ÈÉÊƿɼÂÓÄÒà ÔÁ¾·Ã¼Ä·Ã ¹¹ÒÈÏ¿¼Êμ¸ÄÒ¼¾·¹¼»¼Ä¿Ö¨Å»¼Ç½·Ä¿¼÷ɼǿ·Â·Ç·¾Ç·¸ÅÉ·ÄÅ ¹ÈÅÅɹ¼ÉÈɹ¿¿ÈÆǼ»Â·º·¼ÃÒÿÖ¾ÒÁŹÒÿÊÇŹÄÖÿ¿Ÿ·ÈÉÓÕ ÆǿüļĿַĺ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ·

¦Ç¼ÆÅ»·¹·É¼ÂÓ ÃŽ¼É ÆÅÂÊηÉÓ ǼºÊÂÖÇÄÒÀ ·¹ÉÅ÷ɿμÈÁ¿À ÅÉΏÉ Ÿ ÊÈƼ¹·¼ÃÅÈÉ¿ ÊηпÌÈÖ ļ ¾·ÉǷο¹·Ö ¹Ç¼Ã¼Ä¿ Ä· ÆÇŹ¼ÇÁÊ ¿ÅͼĿ¹·Ä¿¼¿ÌÇ·¸ÅÉ ˜Â·ºÅ»·ÇÖ ŸÄŹÄÄÅÃÊ ¿ÄɼÇ˼ÀÈÊ .BDNJMMBO &OHMJTI $BNQVT ÈÉ·Â ¼Ð ¸Å¼¼ ʻŸÄÒà ¿ ÆÇÅÈÉÒà ¹ ¿ÈÆÅÂӾŹ·Ä¿¿ ™È¼ ÅÆÍ¿¿ ļŸÌÅ»¿ÃÒ¼»ÂÖÇ·¸ÅÉÒ ɼƼÇÓÈŸǷÄҹüÈɼÊηпÀÈÖÃŽ¼É ÆÇÅÈ÷ÉÇ¿¹·ÉÓ¿¹ÒÆÅÂÄÖÉÓ»Å÷ÏÄ¿¼¾·»·Ä¿Ö¿ɼÈÉÒ οɷÉÓÁÅà üÄÉ·Ç¿¿ÆǼÆÅ»·¹·É¼ÂÖ ÆÇŹ¼ÇÖÉÓÁ·Î¼ÈɹÅȹżÀÇ·¸ÅÉÒ

©¿ÉÎÍÆÌ¿ÉÍËÇÑÛÐÞ Ð.&$ÎÍÃÏÍÀÌÄÄ ¥ÉÆÇ·¹Óɼ ¾·ÆÇÅÈ Ä· ÆÅÂÊμĿ¼ Æ·ÇÅÂÖ Á ÆÇŸÄÅÃÊ »ÅÈÉÊÆÊ Ä· PGGJDF!NBDNJMMBOSV ÊÁ·¾·¹ ¹ ɼü Æ¿ÈÓ÷ „¦·ÇÅÂÓ .&$’ ¤·ÏÆǼ»ÈÉ·¹¿É¼ÂÓ¹ÒϼÉ™·ÃÆ·ÇÅÂÓ

¦Å»ÇŸÄÊÕ¿ÄËÅÇ÷ͿÕÅ.&$ÈÃÅÉǿɼÄ·È·ÀɼXXXNBDNJMMBOFOHMJTIDBNQVTDPN
#FCPQ

/FX

¯Ÿ¬¬¤¤­ ²¶¤¬§¤

-PSFOB1FJNCFSUq.ZSJBN.POUFSSVCJP #FCPQrÄŹÒÀÉǏÌÊÇŹļ¹ÒÀÁÊÇȷĺ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ·»ÂÖ»ÅÏÁÅÂÓÄ¿ÁŹÅɻżɚ·¹ ÄÒ¼º¼ÇÅ¿ ÁÊÇÈ· ¢Ó¹ÄÅÁ ž¼¸Ç· ¨ÂÅďÄÅÁ¿·ÇÉ¿ÈÉÒÃʾÒÁ·ÂÓÄÅÀ ºÇÊÆÆÒ#FCPQ ÆÅÃź·ÕÉ »¼ÉÖà ÅȹſÉÓ ƼǹҼ ·ÄºÂ¿ÀÈÁ¿¼ ÈÂŹ· È ÆÅÃÅÐÓÕ ¹¼ÈÂÅÀ ÃʾÒÁ¿ ¿ ƼȼÄ ©·Á½¼ #FCPQ Æž¹ÅÂÖ¼ÉËÅÇÿÇŹ·ÉÓÆžķ¹·É¼ÂÓÄÒ¼¿ÄɼǼÈÒ¿»¼ÀÈɹ¿ÖǼ¸ÄÁ·μǼ¾¼ºÅ¹ÁÂÕμĿ¼ ¹Ç·¾Â¿ÎÄÒ¼¹¿»Ò»¼ÖɼÂÓÄÅÈÉ¿¿ºÇÒ Ë¿¾¿Î¼ÈÁ¿¼ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Ö ÊηÈÉ¿¼¹ÈͼÄÁ·Ì Ç·¸ÅÉÊ Èß¿ÂÓÄÒÃÆÇ¿ÂŽ¼Ä¿¼Ã#FCPQ#BOE¿»Ç

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ŸÊμĿ¼·¾·Ã·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ·ÆÅÈǼ»ÈɹÅÃÃʾÒÁ¿¿ÆÅ»¹¿½ÄÒÌ¿ºÇ q ÆÇ¿ÂŽ¼Ä¿¼ #FCPQ #BOE »ÅÈÉÊÆÄÅ ¹ (PPHMF 1MBZ ¿ "QQ 4UPSF ÈÅ»¼Ç½¿É ·Ä¿Ã·Í¿ÅÄÄÒ¼ ÃʾÒÁ·ÂÓÄÒ¼¿ÈÉÅÇ¿¿ »¼ÃÅÄÈÉÇ·Í¿ÅÄÄÒ¼Á·ÇÉÅÎÁ¿¹¹¿»¼ÅËÅÇ÷ɼ ƼÈÄ¿ ¿ºÇÒ q ¿ÈÆÅÂӾŹ·Ä¿¼ÆÇ¿ÂŽ¼Ä¿Ö#FCPQ#BOEÆž¹ÅÂÖ¼ÉÇÅ»¿É¼ÂÖÃÆǿĿ÷ÉÓ·ÁÉ¿¹ÄżÊηÈÉ¿¼ ¹Êμ¸ÄÅÀ»¼ÖɼÂÓÄÅÈÉ¿Ǽ¸ÄÁ·

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ q ¡Ä¿º·»ÂÖÊοɼÂÖÈÁÅ»ÅûÅÈÉÊÆ·Á5FBDIFSnT3FTPVSDF$FOUSF q 5FBDIFSnT1SFTFOUBUJPO,JUr»¿ÈÁ»ÂÖ¿ÄɼǷÁÉ¿¹ÄÅÀ»ÅÈÁ¿¿Â¿ÁÅÃÆÓÕɼǷÈÆÇżÁÉÅÇÅà q 5FBDIFSnT3FTPVSDF$FOUSFr»ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒ¼Êμ¸ÄÒ¼÷ɼǿ·ÂÒ

XXXNBDNJMMBOZPVOHMFBSOFSTDPNCFCPQ

°BQUBJO+BDL _P +JMM-FJHIUPOq4BOEJF.PVSB

¨BQUBJO+BDLrÈŹǼüÄÄÒÀÉǏÌÊÇŹļ¹ÒÀÁÊÇȷĺ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ·»ÂÖ»¼É¼ÀÅÉÉǏ̼ɚ·¹ ÄÒÀº¼ÇÅÀÁÊÇÈ·r¹¼ÈÂÒÀÆÅÆʺ·ÀÆſüĿ¡·Æ¿É·Ä›½¼Á™Ã¼ÈɼÈĿÿ¼ºÅ»ÇʾÓÖÿ»¼É¿ ¾Ä·ÁÅÃÖÉÈÖ È ƼǹÒÿ ·ÄºÂ¿ÀÈÁ¿Ã¿ ÈÂŹ·Ã¿ ¿ ÆžķÕÉ ÅÁÇʽ·ÕпÀ ÿÇ ™ÌÅ»ÖзÖ ¹ ÁÅà ƼÁÉ¿ºÇÊÏÁ·¡·Æ¿É·Ä›½¼ÁÆÅÃź·¼ÉÈ»¼Â·ÉÓÊÇÅÁ½¿¹Òÿ¿ÄɼǼÈÄÒÃ

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ɼÃÒü½ÆǼ»Ã¼ÉÄźÅÌ·Ç·ÁɼǷÆÅÃź·ÕÉ»¼ÉÖÃÆžķÉÓÈÆÅÃÅÐÓշĺ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ·ÿÇ ¹ÅÁÇʺȼ¸Ö q Ç·¾ÄÅŸǷ¾ÄÒ¼¾·»·Ä¿ÖÆÅÃź·ÕÉÇ·¾¹¿ÉÓÃÅÉÅÇ¿ÁÊ¿ÁźĿɿ¹ÄҼķ¹ÒÁ¿ÊηпÌÈÖ q ¡Ä¿º·»ÂÖÊηмºÅÈÖ¿ȸÅÇÄ¿ÁÊÆÇ·½Ä¼Ä¿À1MVT#PPLÈÅ»¼Ç½·É¸ÅÂÓÏżÁÅ¿μÈɹÅ»ÅÆÅ ĿɼÂÓÄÒ̾·»·Ä¿À

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ q ÃÊÂÓɿü»¿ÀÄÒÀ»¿ÈÁ»ÂÖÇ·¸ÅÉÒÄ·¿ÄɼǷÁÉ¿¹ÄÅÀ»ÅÈÁ¼¿Â¿ÁÅÃÆÓÕɼǼ

XXXNBDNJMMBOZPVOHMFBSOFSTDPNDBQUBJOKBDL

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅÈÉǷĿͷÿÊμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿À

4#

#FCPQ

4UVEFOUn 4U E UnT #PPL1BDL

8#

"DUJWJUZ#PPL " UJ JU # L

#5 5#

#5 5#

5FBDIFSn 5 I nT &EJUJPO1BDL

5FBDIFSn 5 I nT 1SFTFOUBUJPO,JU

$MBTT"VEJP$%T $M " EJ $%

-FWFM-FWFM-FWFM*4#/Êμ¸ÄźÅÁÊÇÈ·$BQUBJO+BDLÃŽÄÅÆÅÈÃÅÉǼÉÓÄ·È·ÀɼXXXNBDNJMMBOSV"B

'MBTIDBSET 'M I E BMMMFWFMT5FBDIFSrT3FTPVSDF$FOUSF


-FBSOJOH4UBST

/FX

+FBOOF1FSSFUUq+JMM-FJHIUPO

-FBSOJOH 4UBST r Êμ¸ÄÒÀ ÁÊÇÈ »ÂÖ »ÅÏÁÅÂÓÄ¿ÁŹ ¿ ÊηпÌÈÖ ķηÂÓÄÒÌ Á·ÈÈŹ ÆÇ¿ÈÉÊÆ·ÕпÌ Á ¿¾ÊμĿÕ ·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅ Ö¾ÒÁ· ª£¡ Ç·¾Ç·¸ÅÉ·Ä È ·ÁͼÄÉÅà ķ ËÅÇÿÇŹ·Ä¿¿ ÊüĿÀ ¹ ÎɼĿ¿ Æ¿ÈÓü¿ÈΏɼÄ··ÄºÂ¿ÀÈÁÅÃÖ¾ÒÁ¼Ê»¼É¼À »ÂÖÁÅÉÅÇÒÌ·ɿÄÈÁ¿À·ÂË·¹¿ÉļÖ¹ÂÖ¼ÉÈÖÇÅ»ÄÒà ¥¸ÊμĿ¼ºÅ¹ÅǼĿÕÈÉÇÅ¿ÉÈÖÄ·ÅÈÄŹ¼ÈÕ½¼ÉÄÒÌ¿ÈÉÅÇ¿À ÈͼÄÅÁ¿Æ¼È¼Ä »¼Â·ÕпÌÆÇÅͼÈÈ ŸÊμĿַĺ¿ÀÈÁÅÃÊÖ¾ÒÁʽ¿¹Òÿ¿ÄɼǼÈÄÒÃ

q ÔË˼ÁÉ¿¹Ä·ÖüÉÅ»¿Á·ŸÊμĿÖÎɼĿÕ q ŸÊμĿ¼ÈΏÉÊÄ··ÄºÂ¿ÀÈÁÅÃÖ¾ÒÁ¼¹.BUIT#PPL q ƼÈÄ¿ ¿ÄɼǷÁÉ¿¹ÄÒ¼ËÅļɿμÈÁ¿¼ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Ö¿ÈÕ½¼ÉÄÒ¼¿ÈÉÅÇ¿¿¹1VQJMnT$%30.

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ q ÷ɼǿ·ÂÒ»ÂÖ¿ÄɼǷÁÉ¿¹ÄÅÀ»ÅÈÁ¿ ¹ÉÅÃοȼÈÕ½¼ÉÄÒ¼¿ÈÉÅÇ¿¿¿·Ê»¿Å¾·Æ¿È¿ ¹5FBDIFSnT %JHJCPPL ¿¾»·¹·¼ÃÅÀ¹ÁÅÃƼÁɼÈ¡Ä¿ºÅÀ»ÂÖÊοɼÂÖ q ǼÈÊÇÈÄÒ¼÷ɼǿ·ÂÒ Ï·¸ÂÅÄÒÆÅ»¼ÂÅÁ ÁÅÄÉÇÅÂÓÄÒ¼÷ɼǿ·ÂÒ»ÂÖÅͼÄÁ¿ÊÈƼ¹·¼ÃÅÈÉ¿Êη пÌÈÖ »¿»·ÁɿμÈÁż¹¿»¼Å¹5FBDIFSnT3FTPVSDF$FOUSF

XXXNBDNJMMBOZPVOHMFBSOFSTDPNMFBSOJOHTUBST

)FSFrT1BUDIUIF1VQQZ

¯Ÿ¬¬¤¤­ ²¶¤¬§¤

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ

+PZ.PSSJTq+PBOOF3BNTEFO )FSFnT1BUDIUIF1VQQZr»¹ÊÌÊÇŹļ¹ÒÀÁÊÇȷĺ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ·»ÂÖ»ÅÏÁÅÂÓÄ¿ÁŹ¥ÈÄŹÊÁÊÇÈ· ÈÅÈÉ·¹ÂÖÕɾ·Ä¿÷ɼÂÓÄÒ¼¿ÈÉÅÇ¿¿ÅÆÇ¿ÁÂÕμĿÖÌÈüÏÄźÅмÄÁ·ÆſüĿ¦ÔÉÎ

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ¿ºÇŹҼÆÇ¿ÃÒŸÊμĿÖ q ÆŻǟÄҼǷ¾Ç·¸ÅÉÁ¿ÊÇÅÁŹ q ÁȼÇÅÁÅÆ¿ÇʼÃÒ¼÷ɼǿ·ÂÒÈ»ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒÿÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Öÿ

:PVBOE.F /BPNJ4JNNPOT :PVBOE.FrÆÅ»ºÅÉŹ¿É¼ÂÓÄÒÀÁÊÇÈ»ÂÖÏÁÅÂÓÄ¿ÁŹ ÆÇ¿ÈÉÊÆ·ÕпÌÁ¿¾ÊμĿշĺ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ·¹Ä· ηÂÓÄÅÀÏÁż¡ÊÇȾķÁÅÿÉÊηпÌÈÖȷĺ¿ÀÈÁ¿Ã·ÂË·¹¿ÉÅÿÁ·Â¿ºÇ·Ë¿¼À¦ÅÅÁÅÄηĿ¿ÁÊÇÈ· Êηп¼ÈÖŹ·»¼¹·ÕÉÄ·¹ÒÁ·Ã¿¿ÊüĿÖÿ ļŸÌÅ»¿ÃÒÿ»ÂÖŸмĿÖÄ·Ô¼üÄÉ·ÇÄÅÃÊÇŹļ

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ʹ¼Á·É¼ÂÓÄÒ¼¿ÈÉÅÇ¿¿¿¿ÄɼǼÈÄÒ¼ƼÇÈÅÄ·½¿ q ɹÅÇμÈÁ¿¼¾·»·Ä¿Ö q ŸÊμĿ¼ÈΏÉÊÄ··ÄºÂ¿ÀÈÁÅÃÖ¾ÒÁ¼¹/VNCFS#PPL

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅÈÉǷĿͷÿÊμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿À

-FBSOJOH4UBST

4#

#5 5#

1VQJMnT #PPL1BDL

5FBDIFSnT #PPL1BDL

8#

8#

.BUIT#PPL

"DUJWJUZ#PPL

$MBTT"VEJP$% $M " EJ $%

-FWFM

  

-FWFM

  

*4#/Êμ¸ÄźÅÁÊÇÈ·)FSFnT1BUDIUIF1VQQZ¿:PVBOE.FÃŽÄÅÆÅÈÃÅÉǼÉÓÄ·È·ÀɼXXXNBDNJMMBOSV

5FBDIFSrT3FTPVSDF$FOUSF 


(SBNNBS(PBMT

/FX

/JDPMF5BZMPSq.JDIBFM8BUUTq+VMJF5JDFq%BWF5VDLFSq"OHFMB-MBOBTq-JCCZ8JMMJBNT JBNT

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ ¬Ÿ¶Ÿª»¬Ÿ¾·©­ªŸ

q ÉзɼÂÓÄŹÒÈÉÇżÄÄ·ÖÈ¿Èɼ÷ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿À¿»¼·ÂÓÄÅÆÅ»ÌÅ»¿É »ÂÖÇ·¸ÅÉÒ¹ºÇÊÆÆ·ÌÈÇ·¾ÄÅÊÇŹļ¹ÅÀÆÅ»ºÅÉŹÁÅÀÊηпÌÈÖ q ¾·»·Ä¿Ö ÔÁ¾·Ã¼Ä·Í¿ÅÄÄźÅ Ì·Ç·ÁɼǷ Æž¹ÅÂÖÕÉ ¿ÈÆÅÂӾŹ·ÉÓ ÆÅÈŸ¿¼ Á·Á ķηÂÓÄÒÀ ÔÉ·Æ ÆÅ»ºÅÉŹÁ¿ Á ¿ÉźŹÅÀ ·ÉɼÈÉ·Í¿¿ ¹ÏÁż¿Â¿Áü½»ÊÄ·ÇÅ»ÄÒÃÔÁ¾·Ã¼Ä·ÃÊÇŹļÀ4UBSUFSr# q ËÅÇ÷ɾ·»·Ä¿ÀÈÆÅÈŸÈɹʼÉÇ·¾¹¿É¿ÕÁǿɿμÈÁźÅÃÒϼĿÖ ¿üɷÆǼ»Ã¼ÉÄÒÌÊüĿÀ¿Ä·¹ÒÁŹ q ÅÈŸż¹Ä¿Ã·Ä¿¼Ê»¼ÂÖ¼ÉÈÖÇ·¾¹¿É¿ÕÊüĿÀ¹Æ¿ÈÓüÄÄÅÀǼο ·¿Ã¼ÄÄÅÊüĿÀÆ¿È·ÉÓÔ¼ÁÉÇÅÄÄżÈÅŸмĿ¼ Ç·ÈÈÁ·¾ Æ¿ÈÓÃÅ ¿ÎÄźÅÌ·Ç·ÁɼǷ ÈÅÈÉ·¹ÂÖÉÓÅÆ¿È·Ä¿¼¿ÉÆ q $%30.ÁÁ·½»ÅÃÊÊμ¸Ä¿ÁÊÈÅ»¼Ç½¿É»ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒÌ¿ÄɼÇ ·ÁÉ¿¹ÄÒÌÊÆÇ·½Ä¼Ä¿À¹¨%30.ÁÊμ¸Ä¿Á·ÃÊÇŹļÀr¹ÁÂÕ ΏÄÈÂŹ·ÇÓ¹Á·ÇÉ¿ÄÁ·Ì

¸­©ª©¬©œ£ °©«©³©Ÿ©ª©¦¨º ­ 'PINKUJ9QTNFuE /CEOKNNCP'PINKUJ3WGUVuÌ *QV5RQVuE /QVKXCVGuE

(SBNNBS(PBMTrÄŹÒÀϼÈÉ¿ÊÇŹļ¹ÒÀÁÊÇȺǷÃ÷ɿÁ¿·ÄºÂ¿À ÈÁźÅ Ö¾ÒÁ· »ÂÖ »¼É¼À ¹ ¹Å¾Ç·Èɼ ÅÉ »Å ¼É ™¼Â¿ÁżÆÄÒ¼ ¿ÂÂÕÈÉÇ·Í¿¿ ÆÇÅÈÉÒ¼ ¿ ÆÅÄÖÉÄÒ¼ ŸÑÖÈļĿÖ ºÇ·Ã÷ɿμÈÁ¿Ì ֹ¼ĿÀ ¿ÄɼǼÈÄÒ¼ ÆǿüÇÒ ÅÉŸǷÄÄÒ¼ È ÊΏÉÅà ¹Å¾Ç·ÈÉÄÒÌ ÅÈŸ¼ÄÄÅÈɼÀ ¿ ¿ÄɼǼÈŹ ÊηпÌÈÖ Ç·¾ÄÅŸǷ¾ÄÒ¼ ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Ö ÆǼ¹Ç·Ð·ÕÉ¿¾ÊμĿ¼ºÇ·Ã÷ɿÁ¿¹ʹ¼Á·É¼ÂÓÄż¾·ÄÖÉ¿¼ ž·»·Ä¿Ö¹Á·½»ÅÃÇ·¾»¼Â¼ÆǼ»ÈÉ·¹Â¼ÄÒÉǼÃÖÊÇŹÄÖÿÈÂŽÄÅ ÈÉ¿#SPO[F 4JMWFS¿(PME ÎÉÅļÉÅÂÓÁÅÆŹÒÏ·¼ÉÃÅÉ¿¹·Í¿ÕÊηпÌ ÈÖ ÄÅ¿ÈÆÅÈŸÈɹʼÉÇ·¾¹¿É¿ÕÉ·Á¿ÌÊÄ¿¹¼ÇÈ·ÂÓÄÒÌÊμ¸ÄÒÌ»¼À Èɹ¿À Á·ÁÆ·ĿÇŹ·Ä¿¼ Ǽ˼ÁÈ¿Ö È·ÃÅÁÅÄÉÇÅÂÓ¿È·ÃÅÅͼÄÁ· ¦¼Ç¹Ò¼ÉÇ¿ÊÇŹÄÖ(SBNNBS(PBMTÃźÊÉÈÂʽ¿ÉÓÔË˼ÁÉ¿¹ÄÒûŠÆÅÂĿɼÂÓÄÒÃÆÅÈŸ¿¼ÃÆźǷÃ÷ɿÁ¼ÁÂÕ¸ÅÃÊÊμ¸ÄÅÃÊÁÊÇÈÊ »ÂÖķηÂÓÄÅÀÏÁÅÂÒ ÊÇŹĿrÃźÊɸÒÉÓ¿ÈÆÅÂӾŹ·ÄÒ¹Á·Î¼ Èɹ¼»ÅÆÅÂĿɼÂÓÄźÅÆÅÈŸ¿Ö¹rÁ·ÈÈ·Ì

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ q ÆŻǟÄÒ¼ Æ·ÄÒ ÊÇÅÁŹ Åɹ¼ÉÒ Á ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Öà »ÅÆÅÂĿɼÂÓ ÄÒ¼¾·»·Ä¿Ö ·É·Á½¼ÁÅ»»ÅÈÉÊÆ·Á5FBDIFSnT3FTPVSDF$FOUSF¹¡Ä¿ º¼»ÂÖÊοɼÂÖ q »¿ÈÁ ¿¾»·ÉÈÖ¹ÁÅÃƼÁɼÈ¡Ä¿ºÅÀ»ÂÖÊοɼÂÖ È·Ê»¿Å÷ɼǿ ·Â·Ã¿Á¾·»·Ä¿ÖÃÄ··Ê»¿ÇŹ·Ä¿¼ ÆǼ»ÈÉ·¹Â¼ÄÄÒùªÎ¼¸Ä¿Á¼ q 5FBDIFSnT3FTPVSDF$FOUSF¹ÁÂÕη¼É¸·ÄÁɼÈÉŹÒ̾·»·Ä¿À ÆǼ¾¼Ä É·Í¿¿ ºÇ·Ã÷ɿμÈÁźÅ ÷ɼǿ·Â· ¹ ËÅÇ÷ɼ 1PXFS1PJOU »ÅÆÅ ĿɼÂÓÄÒ¼¾·»·Ä¿Ö

XXXNBDNJMMBOZPVOHMFBSOFSTDPNHSBNNBSHPBMT

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅÈÉǷĿͷÿÊμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿À 6NLOOIXO/HYHO/LVWHQLQJ 6SHDNLQJ

Main menu

4#

#5 5#

Tests

(SBNNBS(PBMT #SJUJTI&OHMJTI

1VQJMn 1 JMnT #PPL1BDL

Quick test Quick test answer key

 

-FWFM

 

-FWFM

 

-FWFM

 

-FWFM

 

-FWFM

 

Unit tests Unit tests 1–10

Exit

Progress tests Progress tests 1 and 2

Unit tests 1–10 (editable)

Progress tests 1 and 2 (editable)

Full test

Unit tests 1–10 audio

Progress tests audio

Full test answer key

Unit tests answer key

Progress tests answer key

End test End test End test audio End test answer key

&RS\ULJKW‹0DFPLOODQ3XEOLVKHUV/LPLWHG

(SBNNBS8PSLPVU$%Œ30. 

My profile

Guide to using the tests

Placement tests

5FBDIFSn 5 I nT #PPL1BDL

-FWFM

My products

Listening&Speaking

/HJDOQRWLFH _ 7HUPVDQGFRQGLWLRQV _ 3ULYDF\SROLF\ _ &RRNLHSROLF\ _ &UHGLWV _ +HOS

5FBDIFSrT3FTPVSDF$FOUSF


.BDNJMMBO4UBSUFS#PPL

´§± ÎÏÍÿÅ

+FBOOF1FSSFUUq*SJOB-ZVCJNPWB ªÎ¼¸ÄÅüÉÅ»¿Î¼ÈÁ¿ÀÁÅÃƼÁÉ.BDNJMMBO4UBSUFS#PPL Ä·Æ¿È·ÄÄÒÀÈÊΏÉÅÃÉÇ·»¿Í¿ÀÆǼ ÆÅ»·¹·Ä¿Ö·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ·¹ÇÅÈÈ¿ÀÈÁÅÀÏÁż ÈÅÅɹ¼ÉÈɹʼÉšÅÈÊ»·ÇÈɹ¼ÄÄÅÃÊŸǷ¾Å ¹·É¼ÂÓÄÅÃÊÈÉ·Ä»·ÇÉÊķηÂÓÄźÅŸмºÅŸǷ¾Å¹·Ä¿ÖÆŷĺ¿ÀÈÁÅÃÊÖ¾ÒÁÊ¿ÆǼ»Ä·¾Ä·Î¼Ä »ÂÖÊηпÌÈÖ ķοķÕпÌ¿¾ÊηÉӷĺ¿ÀÈÁ¿ÀÖ¾ÒÁ¹ŸмŸǷ¾Å¹·É¼ÂÓÄÅÀÏÁż¿Â¿ÆÇÅ º¿ÃÄ·¾¿¿

q »¼É¿Ä·ÊηÉÈÖοɷÉÓ Æ¿È·ÉÓ¿ŸзÉÓÈÖÆŷĺ¿ÀÈÁ¿Ä·Ô¼üÄÉ·ÇÄÅÃÊÇŹļ q ÈŹǼüÄÄÒ¼ƼÈÄ¿¿Ç¿ËÃŹÁ¿ ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿ÖÄ··Ê»¿ÇŹ·Ä¿¼¾·Æ¿È·ÄÒÄ··Ê»¿Å»¿ÈÁ¼ ÁÅ ÉÅÇÒÀÆǿ·º·¼ÉÈÖÁªÎ¼¸Ä¿ÁÊ q ÆÇżÁÉÄ·ÖÇ·¸ÅÉ·ÃÅÉ¿¹¿ÇʼÉ»¼É¼ÀÁÊÈƼÏÄÅÃÊÅȹżĿÕÊμ¸ÄźÅ÷ɼǿ·Â·

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ q »¼ÃÅÄÈÉÇ·Í¿ÅÄÄÒ¼Á·ÇÉÅÎÁ¿»ÂÖÇ·¸ÅÉÒȼÁÈ¿ÁÅÀ q Æ·Á·ÉÒ3FBEJOHBOE4QFMMJOH3VMFT¿ÂÂÕÈÉÇ¿ÇÊÕÉÅÈÄŹÄÒ¼ÆÇ·¹¿Â·ÎɼĿÖ q Á·Â¼Ä»·ÇÄÅɼ÷ɿμÈÁżÆ·ĿÇŹ·Ä¿¼Ä·È·ÀɼXXXNBDNJMMBOSV

.BDNJMMBO1SJNBSZ(SBNNBS

¬Ÿ¶Ÿª»¬Ÿ¾·©­ªŸ

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ

´§± ÎÏÍÿÅ

4UVBSU$PDISBOF .BDNJMMBO 1SJNBSZ (SBNNBS r ÉǏÌÊÇŹļ¹ÒÀ ÁÊÇÈ ÆÇ·ÁɿμÈÁÅÀ ºÇ·Ã÷ɿÁ¿ ·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅ Ö¾ÒÁ·»ÂÖķηÂÓÄÅÀÏÁÅÂÒ¦ÅÈŸ¿¼»·ÉÊοɼÂÕÆǼÁÇ·ÈÄÊչžÎÄÅÈÉÓÈËÅÇÿÇŹ·ÉÓ ÊÊηпÌÈֺǷÃ÷ɿμÈÁ¿¼¿ËÅļɿμÈÁ¿¼Ä·¹ÒÁ¿ ļŸÌÅ»¿ÃÒ¼»ÂÖŸмĿÖÄ·Ô¼üÄ É·ÇÄÅÃÊÇŹļ¹Ǽ·ÂÓÄÒ̽¿¾Ä¼ÄÄÒÌÈ¿ÉÊ·Í¿ÖÌ.BDNJMMBO1SJNBSZ(SBNNBSÃŽ¼ÉÈÂʽ¿ÉÓ ÔË˼ÁÉ¿¹ÄÒûÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒÃÆÅÈŸ¿¼ÃÆźǷÃ÷ɿÁ¼ÁÂÕ¸ÅÃÊÊμ¸ÄÅüÉÅ»¿Î¼ÈÁÅÃÊÆÅ ÈŸ¿Õ»ÂÖķηÂÓÄÅÀÏÁÅÂÒ

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ÈÅÅɹ¼ÉÈɹ¿¼ÉǼ¸Å¹·Ä¿ÖÚÅÈÊ»·ÇÈɹ¼ÄÄźÅÈÉ·Ä»·ÇÉ·ķηÂÓÄźÅ¿ÅÈÄŹÄźÅŸмºÅŸ Ç·¾Å¹·Ä¿Ö q ¿ÄɼºÇ¿ÇŹ·ÄÄÒÀÆÅ»ÌÅ»ÁËÅÇÿÇŹ·Ä¿ÕÖ¾ÒÁŹÒÌ ºÇ·Ã÷ɿμÈÁ¿Ì ¼ÁȿμÈÁ¿Ì ËÅļ ɿμÈÁ¿Ì Ä·¹ÒÁŹ¿Ç·¾¹¿É¿ÕǼμ¹ÒÌÊüĿÀ q ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿ÖÄ·ËÅÇÿÇŹ·Ä¿¼ÆÇ·¹¿ÂÓÄźÅÆÇÅ¿¾ÄÅϼĿÖ q ŸÑÖÈļĿ¼ºÇ·Ã÷ɿμÈÁ¿Ìֹ¼ĿÀÄ·ÇÊÈÈÁÅÃÖ¾ÒÁ¼

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ q ¡Ä¿º·»ÂÖÊοɼÂÖÆǼ»ÈÉ·¹Â¼Ä·Ä·ÇÊÈÈÁÅÃÖ¾ÒÁ¼ ¹ÁÂÕη¼ÉÁȼÇÅÁÅÆ¿ÇʼÃÒ¼ɼÈÉÒ q $%30.D¿ÄɼǷÁÉ¿¹ÄÒÿÊÆÇ·½Ä¼Ä¿ÖÿÃŽÄÅ¿ÈÆÅÂӾŹ·ÉÓ»ÂÖÇ·¸ÅÉÒ¹Á·Èȼ

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÅÉÁÇÅÀɼÈÉÇ·Ä¿ÍÒÊμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿À ÈÁ·Î·ÀɼÁ·Â¼Ä»·ÇÄÅ ɼ÷ɿμÈÁżÆ·ĿÇŹ·Ä¿¼ ÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅɾҹ·Ã¿ÆǼÆÅ»·¹·É¼Â¼À¿ÊηпÌÈÖ

.BDNJMMBO4UBSUFS#PPL

.BDNJMMBO1SJNBSZ(SBNNBS MFWFM MFWFM MFWFM

4#

8#

5#

1VQJMnT#PPL1BDL #PPL 1BDL

"DUJWJUZ#PPL "DUJWJUZ #PPL

5FBDIFSnT#PPL #PPL

4#

5#

"B

"B

3FBEJOHBOE4QFMMJOH BEJOH BOE 4QFMMJOH 3VMFT1PTUFST   

4UVEFOUnT#PPL #PPL 5FBDIFSnT#PPL #PPL $%30. $% 30. "VEJP$%     

'MBTIDBSET

.BDNJMMBO1SJNBSZ(SBNNBS$%Œ30. 


&OHMJTI8PSME

´§± ÎÏÍÿÅ

.BSZ#PXFOq-J[)PDLJOH

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ ¬Ÿ¶Ÿª»¬Ÿ¾·©­ªŸ

q ķ¿ο¼ ÊÇŹļÀ Ÿ¼ÈƼο¹·¼É ÆǼ¼ÃÈɹ¼ÄÄÅÈÉÓ ¹ ŸÊμĿ¿ ·ÄºÂ¿ÀÈÁÅÃÊÖ¾ÒÁʹķηÂÓÄÅÀ ÅÈÄŹÄÅÀ¿ÈÉ·ÇϼÀÏÁż q ÊÄ¿¹¼ÇÈ·ÂÓÄÒ¼Êμ¸ÄÒ¼»¼ÀÈɹ¿ÖÅÉÇ·¸·ÉÒ¹·ÕÉÈÖ¹§·¸ÅμÀɼ ÉÇ·»¿¹Ç·¾»¼Â·Ì-FBSOJOHUP-FBSO¿4UVEZ4LJMMT q ɼÁÈÉÒ»ÂÖÎɼĿÖÇ·¾ÄÅŸǷ¾ÄÒÆÅɼ÷ɿÁ¼¿½·ÄÇ·Ã Åɹ¼Î·ÕÉ ¹Å¾Ç·ÈÉÄÒÃÅÈŸ¼ÄÄÅÈÉÖÃÊηпÌÈÖ q ÷ɼǿ·ÂÒü½ÁÊÂÓÉÊÇÄÅÀ¿ü½ÆǼ»Ã¼ÉÄÅÀÄ·ÆÇ·¹Â¼ÄÄÅÈÉ¿ÅÉ ÁÇÒ¹·ÕÉƼǼ»ÊηпÿÈֹžÎÄÅÈÉÓÆžķ¹·ÉÓÿÇμǼ¾·Ä ºÂ¿ÀÈÁ¿ÀÖ¾ÒÁ q ɼÃÒÇ·¾»¼ÂŹ ¿ÈÉÅÇ¿¿¿ÆÇżÁÉÄÒ¼¾·»·Ä¿ÖÆÅÃź·ÕÉÊηпà ÈÖÅÈžķÉÓ¹·½ÄÅÈÉÓÈÅÍ¿·ÂÓÄÒÌͼÄÄÅÈɼÀ¿ÊηÉ¿ÌÆÅĿ÷ÉÓ »Çʺ¿ÌÂÕ»¼À ÎÉÅÈŹ¼ÇϼÄÄÅļŸÌÅ»¿ÃÅ»ÂÖ½¿¾Ä¿¹ÊÈÂŹ¿ÖÌ ÈŹǼüÄÄźÅÆÅ¿ÁÊÂÓÉÊÇÄźÅ¿ÃÄźÅÖ¾ÒÎÄźÅÿǷ q Á§·¸ÅοÃɼÉÇ·»ÖÃ&OHMJTI8PSMErÆǿ·º·¼ÉÈÖ$%30.ȻŠÆÅÂĿɼÂÓÄÒÿÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Öÿ q &OHMJTI 8PSME Ö¹ÂÖ¼ÉÈÖ Êμ¸ÄÅüÉÅ»¿Î¼ÈÁ¿Ã Ÿ¼ÈƼμĿ¼Ã ÆÇÅ ºÇ·ÃÃÒ.BDNJMMBO"DBEFNZ

°©«©³©Ÿ©ª©¦¨º¹­¸­©­¥®«¬ )TCOOCT)QCNUuE /CEOKNNCP2TKOCT[)TCOOCTuE ;QWPI.GCTPGTU'PINKUJ2TCEVKEG6GUVUuÌ /CEOKNNCP'PINKUJ'ZRNQTGTUuE

&OHMJTI 8PSME r ÆǼÁÇ·ÈÄÅ ¿ÂÂÕÈÉÇ¿ÇŹ·ÄÄÒÀ »¼ÈÖÉ¿ÊÇŹļ¹ÒÀ ÁÊÇÈ ÈŹǼüÄÄźÅ ·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅ Ö¾ÒÁ· Ä·Æ¿È·ÄÄÒÀ ·¹ÉÅǷÿ ÆÅ ÆÊÂÖÇÄźÅª£¡8BZ"IFBE¡ÊÇÈÈÅμɷ¼ÉÂÊÎÏ¿¼ÉÇ·»¿Í¿¿ÆǼÆÅ »·¹·Ä¿Ö·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ·È¿ÄÄŹ·Í¿ÅÄÄÒÿüÉÅ»¿Á·Ã¿

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ

´Ë˼ÁÉ¿¹ÄÅÈÉÓÇ·¸ÅÉÒÆÅËÅÇÿÇŹ·Ä¿Õ¼ÁȿμÈÁ¿Ì¿ºÇ·Ã÷ɿ μÈÁ¿Ì Ä·¹ÒÁŹ Ÿ¼ÈƼο¹·¼ÉÈÖ ķ¿ο¼Ã Ç·¾ÄÅŸǷ¾ÄÒÌ È¿ÉÊ· Í¿À¿»¿·ÂźŹ ÅÉÇ·½·ÕпÌǼ·Â¿¿ÈŹǼüÄÄźÅÿǷ¿Ǽ·ÂÓ ÄÒ¼½¿¾Ä¼ÄÄҼȿÉÊ·Í¿¿

q ¡Ä¿º· »ÂÖ ÊοɼÂÖ È ÁÅ»Åà »ÅÈÉÊÆ· Á 5FBDIFSnT 3FTPVSDF $FOUSF Ä·È·ÀɼXXXNBDNJMMBOZPVOHMFBSOFSTDPN

q ÆÇźǷÃ÷»ÅÆÅÂĿɼÂÓÄźÅŸǷ¾Å¹·Ä¿Ö.BDNJMMBO"DBEFNZ q Á·Â¼Ä»·ÇÄÅɼ÷ɿμÈÁżÆ·ĿÇŹ·Ä¿¼Ä·È·Àɼ XXXNBDNJMMBOSV

q 5 FBDIFSnT3FTPVSDF$FOUSFÈ»ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒÿ¾·»·Ä¿Öÿ¿ÊÆÇ·½ ļĿÖÿÆżÁÈ¿Á¼¿ºÇ·Ã÷ɿÁ¼ ¸·ÄÁÅÃɼÈÉŹÒ̾·»·Ä¿À ü ÉÅ»¿Î¼ÈÁ¿Ã¿ǼÁÅüĻ·Í¿Öÿ XXXNBDNJMMBOZPVOHMFBSOFSTDPNFOHMJTIXPSME

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÅÉÁÇÅÀɼÈÉÇ·Ä¿ÍÒÊμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿À ÈÁ·Î·ÀɼÁ·Â¼Ä»·ÇÄÅ ɼ÷ɿμÈÁżÆ·ĿÇŹ·Ä¿¼ ÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅɾҹ·Ã¿ÆǼÆÅ»·¹·É¼Â¼À¿ÊηпÌÈÖ 4# &OHMJTI8PSME1VQJMn 1 JMnT#PPL # L

5# 5FBDIFSn 5 I nT#PPL # L 8FCDPEF1BDL

8#

8PSLCPPL 8 LC L

"B

"VEJP$% " EJ $%

%7%30. %7% 30.

'MBTIDBSET 'M I E

"B

1PTUFST 1 U

8#

8#

(SBNNBS1SBDUJDF ( 1 UJ &YBN1SBDUJDF & 1 UJ #PPL #PPL

"#$

%JDUJPOBSZ %J UJ

MFWFM

    

MFWFM

    

 

MFWFM

    MFWFM

  

 MFWFM

  

 MFWFM

  

 MFWFM

  

MFWFM

  

 

MFWFM

  MFWFM

  
.BDNJMMBO&OHMJTI2VFTU +FBOFUUF$PSCFUUq3PJTJO0n'BSSFMM .BDNJMMBO&OHMJTI2VFTUrÊμ¸ÄÒÀÁÊÇÈ»ÂÖ»¼É¼À÷»Ï¼ºÅÏÁÅÂÓÄźÅ¹Å¾Ç·ÈÉ· ÈÅÈÉÅÖпÀ¿¾ϼÈÉ¿ÊÇŹļÀ ¦¼Ç¹ÒÀÊÇŹ¼ÄÓ¿»¼·Â¼Ä»ÂÖŸÊμĿַĺ¿ÀÈÁÅÃÊÖ¾ÒÁÊ»¼É¼À ÁÅÉÅÇÒ¼¼ÐļÊüÕÉοɷÉÓ¿Æ¿È·ÉÓÆÅ ·ÄºÂ¿ÀÈÁ¿¥¸ÊμĿ¼Ä·¹ÒÁ·ÃÎɼĿÖ¿Æ¿ÈÓ÷ÆÅÈɼƼÄÄŹ¹Å»¿ÉÈֹŹÉÅÇÅÃÊÇŹļ

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ¸ÅÂÓÏżÁÅ¿μÈɹÅËÅļɿμÈÁ¿ÌÊÆÇ·½Ä¼Ä¿À

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ q $%30.D·Ä¿Ã·Í¿ÅÄÄÒÿÇ·ÈÈÁ·¾·Ã¿ ƼÈÄÖÿ ¿ºÇ·Ã¿¿»ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒÿ¿ÄɼǷÁÉ¿¹ÄÒÿ¾·»·Ä¿Öÿ q 5 FBDIFSnT3FTPVSDF$FOUSFÈ»ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒÿ¾·»·Ä¿Öÿ ɼÈɷÿ¿üÉÅ»¿Î¼ÈÁ¿Ã¿ǼÁÅüĻ·Í¿Öÿ XXXNDBNJMMBOZPVOHMFBSOFSTDPNRVFTU

.BDNJMMBO&OHMJTI .BSZ#PXFOq1SJOUIB&MMJTq-PVJT'JEHFq-J[)PDLJOHq8FOEZ8SFO .BDNJMMBO&OHMJTIrƼǹÒÀÊμ¸ÄÒÀÁÊÇÈ»ÂÖ»¼É¼À ¿¾ÊηÕп̷ĺ¿ÀÈÁ¿ÀÖ¾ÒÁÁ·Á¿ÄÅÈÉÇ·Ä ÄÒÀ ÁÅÉÅÇÒÀ¿ÈÆÅÂӾʼÉÈÖ¿»ÂÖŸÊμĿַĺ¿ÀÈÁÅÃÊÁ·ÁÇÅ»ÄÅÃÊ.BDNJMMBO&OHMJTIÆǼ»Ä· ¾Ä·Î¼Ä»ÂÖÊηпÌÈÖÏÁÅÂÈʺÂʸÄÄÒÿ¾ÊμĿ¼Ã·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ·¿¿¾ÊμĿ¼ÃÇÖ»·ÆǼ»Ã¼ÉŹÄ··Ä ºÂ¿ÀÈÁÅÃÖ¾ÒÁ¼

¬Ÿ¶Ÿª»¬Ÿ¾·©­ªŸ

q ¾·Ä¿Ã·É¼ÂÓÄÒ¼¿ÈÉÅÇ¿¿¹Å¹Â¼Á·ÕÉ»¼É¼À¹ÆÅÂÄżÊ»¿¹¿É¼ÂÓÄÒÌÅÉÁÇÒÉ¿ÀÆÊɼϼÈɹ¿¼ q ¼ºÁž·ÆÅÿķÕп¼ÈÖ»¼ÉÈÁ¿¼ƼÈÄ¿ÆÅÃź·ÕÉÊηпÃÈÖ¸¼¾ÉÇÊ»·ÅȹſÉÓÁÂÕμ¹ÊÕ¼ÁÈ¿ÁÊ

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ÁÊÇÈÇ·ÈÈοɷÄÄ·¸ÅÂÓÏżÁÅ¿μÈɹÅ·Ê»¿ÉÅÇÄÒÌηÈŹ ļüļ¼ÆÖÉ¿¹ļ»¼ÂÕ q ¹ƼǹÒÌÊÇŹÄÖÌÁÊÇÈ·¹¹Å»¿ÉÈÖ¸ÅÂÓϼÄŹÅÀ¼ÁÈ¿Á¿¿ºÇ·Ã÷ɿÁ¿ μùÉÇ·»¿Í¿ÅÄÄÒÌÊμ¸Ä¿Á·Ì»ÂÖÄ· ηÂÓÄÅÀÏÁÅÂÒ q Ç·¾ÄÅŸǷ¾ÄҼɿÆÒɼÁÈÉŹ¿ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿ÖÁÄ¿ÃÈÆÅÈŸÈɹÊÕÉÔË˼ÁÉ¿¹ÄÅÃÊÇ·¾¹¿É¿ÕÄ·¹ÒÁŹÎɼĿÖ

8BZ"IFBE .BSZ#PXFOq1SJOUIB&MMJT ª£¡8BZ"IFBErϼÈÉ¿ÊÇŹļ¹ÒÀÁÊÇȷĺ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ· Ǽ·Â¿¾ÊÕпÀ¿ÎÄÅÈÉÄÅÅÇ¿¼ÄÉ¿ÇŹ·ÄÄÒÀÆÅ»ÌÅ» ¹ŸÊμĿ¿»¼É¼À÷»Ï¼ºÅ¿ÈǼ»Ä¼ºÅÏÁÅÂÓÄźÅ¹Å¾Ç·ÈÉ·

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ

  

q ǼϼĿ¼ÆÇŸ¼ÃÒÆǼ¼ÃÈɹ¼ÄÄÅÈÉ¿ü½»ÊķηÂÓÄÅÀ¿ÈǼ»Ä¼ÀÏÁÅÂÅÀ q Ǽ·Â¿¾·Í¿ÖÆÇ¿ÄÍ¿Æ·ü½ÆǼ»Ã¼ÉÄÒÌȹ־¼À¸ÅÂÓÏżÁÅ¿μÈɹÅɼÁÈÉŹÇ·¾ÄÅŸǷ¾ÄÅÀɼ÷ɿÁ¿¿Ç·¾ ÄÒ̽·ÄÇŹ Ç·¾¹¿¹·ÕпÌ¿Ÿź·Ð·ÕпÌ¿ÎÄÅÈÉÓÊηмºÅÈÖ q Á·Â¼Ä»·ÇÄÅɼ÷ɿμÈÁżÆ·ĿÇŹ·Ä¿¼Ä·È·ÀɼXXXNBDNJMMBOSV

Mary Bowen Printha Ellis

 

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÅÉÁÇÅÀɼÈÉÇ·Ä¿ÍÒÊμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿À ÈÁ·Î·ÀɼÁ·Â¼Ä»·ÇÄÅɼ÷ɿμÈÁż Æ·ĿÇŹ·Ä¿¼ÁÊμ¸ÄÅÃÊÁÊÇÈÊ8BZ"IFBE ÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅɾҹ·Ã¿ÆǼÆÅ»·¹·É¼Â¼À¿ÊηпÌÈÖ

.BDNJMMBO&OHMJTI2VFTU MFWFM MFWFM -FWFM -FWFM -FWFM -FWFM

4#

8#

1VQJMnT#PPL1BDL #PPL 1BDL

"DUJWJUZ "DUJWJUZ#PPL #PPL

   

   

#5 5#

5FBDIFSnT#PPL #PPL

%JHJCPPL1BDL   

"B

$MBTT"VEJP$% $MBTT "VEJP $%

'MBTIDBSET

   

   

*4#/Êμ¸ÄÒÌÁÊÇÈŹ8BZ"IFBE¿.BDNJMMBO&OHMJTIÃŽÄÅÆÅÈÃÅÉǼÉÓÄ·È·ÀɼXXXNBDNJMMBOSV

5FBDIFSrT3FTPVSDF$FOUSF 


#SBJOXBWF

/FX

$IFSZM1BWMJLq"OESFB)BSSJFT

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ ¬Ÿ¶Ÿª»¬Ÿ¾·©­ªŸ

q Ä·È·Àɼ»ÂÖÊηпÌÈֹǷ¾»¼Â¼)PNFXPSL;POF»¼É¿ÃźÊÉÈ·ÃÅ ÈÉÅÖɼÂÓÄÅ ¾·ÁǼƿÉÓ ÆÇÅÀ»¼ÄÄÒÀ ¹ Á·Èȼ ÷ɼǿ·Â ÆÇźǷà ÷ ·¹ÉÅ÷ɿμÈÁ¿ ÆÅ»¸¼ÇÉ ļŸÌÅ»¿ÃÒ¼ ÆÅ ÊÇŹÄÕ ÈÂŽÄÅÈÉ¿ ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Ö¿¿ºÇÒ q 1SPHSFTT +PVSOBM r ¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓ »ÂÖ ÊηмºÅÈÖ È·ÃÅÃÊ ÅͼĿÉÓ ȹſÊÈƼ̿¹¿¾ÊμĿ¿·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ· ·ÈƼͿ·ÂÓÄÒ¼¾·»· Ä¿ÖÆÅÃźÊɼÃÊÆÅÄÖÉÓ Á·Á¿ÌǼ¾ÊÂÓÉ·ÉŹÅĻŸ¿ÂÈÖ¹ÊȹżĿ¿ ÅÉ»¼ÂÓÄÒÌÖ¾ÒÁŹÒÌ¿Ǽμ¹ÒÌÊüĿÀ¿Ä·¹ÒÁŹ

°©«©³©Ÿ©ª©¦¨º¹­¸­©­¥®«¬ )TCOOCT)QCNUuE /CEOKNNCP2TKOCT[)TCOOCTuE ;QWPI.GCTPGTU'PINKUJ2TCEVKEG6GUVUuÌ /CEOKNNCP%JKNFTGPqU4GCFGTUuE /CEOKNNCP(CEVWCN4GCFGTUuE

#SBJOXBWF r ÈŹǼüÄÄÒÀ ÁÊÇÈ ·Ã¼Ç¿Á·ÄÈÁźÅ ·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅ »ÂÖ »¼É¼À r ¼É ˜Â·ºÅ»·ÇÖ ķ¿οÕ Í¿ËÇŹÒÌ ÁÅÃÆÅļÄÉŹ ÁÊÇÈ Æž¹ÅÂּɺ·ÇÃÅÄ¿ÎÄÅÈÅμɷÉÓ½¿¹Å¼ŸмĿ¼¿ÃÊÂÓɿü»¿ÀÄÒ¼ ɼÌÄÅÂź¿¿ ÷Áȿ÷ÂÓÄÅŸ¼ºÎ¿ÉÓÆÅ»ºÅÉŹÁÊÊοɼÂÖÁÊÇÅÁÊ §·¾ÄÅŸǷ¾¿¼ ÁÅÃÆÅļÄÉŹ Æž¹ÅÂÖ¼É ÅǺ·Ä¿¾Å¹·ÉÓ ÔË˼ÁÉ¿¹ÄÊÕ Ç·¸ÅÉÊ ÊμĿÁ· ¹ Á·Èȼ ¿ »Å÷ šÂ·¹ÄÒ¼ ÁÅÃÆÅļÄÉÒ r ªÎ¼¸Ä¿Á ¿§·¸ÅηÖɼÉÇ·»ÓrÉзɼÂÓÄÅÆÇÅ»Ê÷ÄÒÈÉÅÎÁ¿¾Ç¼Ä¿Öɼ÷ɿÁ¿ Ç·¾»¼ÂŹ¿ÆÅ»·Î¿Ö¾ÒÁŹźÅ÷ɼǿ·Â· #SBJOXBWFÊÈƼÏÄÅǼ·Â¿¾Ê¼ÉÆÇ¿ÄÍ¿Æü½ÆǼ»Ã¼ÉÄÒÌȹ־¼À÷ ɼǿ·Â ¿¾ »Çʺ¿Ì ÆǼ»Ã¼ÉÄÒÌ Ÿ·ÈɼÀ ÆǼ»ÈÉ·¹Â¼Ä ¹ ɼÁÈÉ·Ì »ÂÖ ÎÉ¼Ä¿Ö ¿ÂÂÕÈÉÇ·Í¿ÖÌ ÆÇżÁÉÄÒÌ¿¿Èȼ»Å¹·É¼ÂÓÈÁ¿ÌÇ·¸ÅÉ·Ì

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ q %7%30. ÁÅÉÅÇÒÀ¹ÌÅ»¿É¹ÁÅÃƼÁÉ5FBDIFSnT5FDIOPMPHZ1BDL ÈÅ »¼Ç½¿É¿ÄɼǷÁÉ¿¹ÄÒ¼ÆÅÈɼÇÒ ·ÊɼÄÉ¿ÎÄÒ¼¹¿»¼Å¿·Ê»¿Å÷ɼ Ç¿·ÂÒ ·Ä¿Ã·Í¿ÅÄÄÒ¼ÈÕ½¼ÉÒ q 5 FBDIFSnT3FTPVSDF$FOUSFÆÅÃŽ¼ÉÊοɼÂÕ»¼É·ÂÓÄÅ¿¾ÊοÉÓüÉÅ »¿ÁÊÁÊÇÈ· ÆǼ»ÂŽ¿É¿»¼¿ Á·ÁÔË˼ÁÉ¿¹ÄÅÅǺ·Ä¿¾Å¹·ÉÓÇ·¸ÅÉÊ ¹Á·Èȼ

XXXNBDNJMMBOZPVOHMFBSOFSTDPNCSBJOXBWF

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅÈÉǷĿͷÿÊμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿À

#SBJOXBWF

4#

4#

4UVEFOU 4U E U #PPL1BDL

-BOHVBHF "DUJWJUZ#PPL

5#

#5 5#

5FBDIFS&EJUJPO 5 I &EJUJ 5FBDIFSn 5 I nT 1BDL 5FDIOPMPHZ1BDL

-FWFM

  

-FWFM

 

-FWFM

  -FWFM

  

-FWFM

  

-FWFM

  

5FBDIFSrT3FTPVSDF$FOUSF 


:PVOH-FBSOFST&OHMJTI4LJMMT

/FX

4BOESB'PYq#SFOEBO%VOOFq3PCJO/FXUPO

-FWFM1SFŒ"v" #FHJOOFSUP&MFNFOUBSZ

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ÁÄ¿º¿ȼǿ¿ÆÅÃźÊÉÉзɼÂÓÄÅÆÅ»ºÅÉŹ¿ÉÓÈÖ¿ÊÈƼÏÄÅÈ»·ÉÓÁ¼Ã¸Ç¿»½ÈÁ¿¼ÔÁ¾·Ã¼ÄÒ:-& q ÁÇ·ÈÅÎÄżÅËÅÇüĿ¼Êμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿ÀÅμÄÓÄÇ·¹¿ÉÈÖ»¼ÉÖà q Êμ¸ÄÒÀ÷ɼǿ·ÂÅ»ÄźÅÊÇŹÄÖÃŽÄÅÅȹſÉÓ¹ɼμĿ¼Êμ¸ÄźÅºÅ»·

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ q ÁÅ»»ÅÈÉÊÆ·Á»ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒÃÉǼĿÇŹÅÎÄÒÃÊÆÇ·½Ä¼Ä¿ÖÿɼÈÉ·Ã q »¿ÈÁÈÆÇźǷÃÃÅÀ»ÂÖÈ·ÃÅÈÉÅÖɼÂÓÄźÅÈž»·Ä¿ÖɼÈÉŹ

¬Ÿ¶Ÿª»¬Ÿ¾·©­ªŸ

ªÎ¼¸ÄÒ¼ ÆÅÈŸ¿Ö »ÂÖ ÷»Ï¿Ì ÏÁÅÂÓÄ¿ÁŹ ȼǿ¿ :PVOH -FBSOFST &OHMJTI 4LJMMT Ä·ÆÇ·¹Â¼ÄÒ Ä· Ç·¾¹¿É¿¼ ¼ÁÈ¿ÁźǷÃ÷ɿμÈÁ¿Ì Ä·¹ÒÁŹ · É·Á½¼ »Çʺ¿Ì Ä·¹ÒÁŹ ¿ ÊüĿÀ ļŸÌÅ »¿ÃÒÌ »ÂÖ ÊÈƼÏÄÅÀ È»·Î¿ Á¼Ã¸Ç¿»½ÈÁ¿Ì ÔÁ¾·Ã¼ÄŹ :PVOH -FBSOFST &OHMJTI 5FTUT ž·»·Ä¿Ö Êμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿ÀÈÅÅɹ¼ÉÈɹÊÕÉËÅÇ÷Éʾ·»·Ä¿ÀÔÁ¾·Ã¼Ä·:PVOH-FBSOFST&OHMJTI5FTUT¹È¼Ì ÉǏÌÊÇŹļÀÈÂŽÄÅÈÉ¿4UBSUFST .PWFST¿'MZFST

XXXNBDNJMMBOZPVOHMFBSOFSTDPNFYBNT

:PVOH-FBSOFST&OHMJTI1SBDUJDF5FTUT 4BOESB'PYq#SZBO4UFQIFOT

´§± ÎÏÍÿÅ

5IF $BNCSJEHF &40- :PVOH -FBSOFST &OHMJTI 5FTUT r ƼǹÒÀ ÅÆÒÉ È»·Î¿ ÔÁ¾·Ã¼ÄŹ »ÂÖ ÷» 5I Ï¿ÌÏÁÅÂÓÄ¿ÁŹ ¿ÅμÄÓ¹·½ÄÅ ÎÉŸÒÅĸÒÂÆÅÂŽ¿É¼ÂÓÄÒÛÂÖÔÉźÅ·¹ÉÅÇÒ¹ÁÂÕο¿ Ï ¹¹ȸÅÇÄ¿Á¿ɼÈÉŹÖÇÁ¿¼¿ÂÂÕÈÉÇ·Í¿¿ ·¹¡Ä¿º¼»ÂÖÊοɼÂÖÇ·¾Ã¼Èɿ¿üÉÅ»¿Î¼ÈÁ¿¼ǼÁÅ üĻ·Í¿¿ Á·ÁÈ»¼Â·ÉÓÆÅ»ºÅÉŹÁÊÁÔÁ¾·Ã¼Ä·Ã4UBSUFST .PWFST¿'MZFST¿ÄɼǼÈÄÅÀ Ã

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q Á·½»·Ö¿¾ÉǏÌÁÄ¿ºÈÅ»¼Ç½¿ÉμÉÒǼÆÅÂÄÒÌɼÈÉ·ÈÅÅɹ¼ÉÈɹÊÕмºÅÊÇŹÄÖ q ÁÇ·ÈÅÎÄÒ¼¿ÂÂÕÈÉÇ·Í¿¿ÆǼ¹Ç·Ð·ÕÉÃÅÄÅÉÅÄÄÊÕÉǼĿÇŹÁʹʹ¼Á·É¼ÂÓÄż¾·ÄÖÉ¿¼ q ÷ɼǿ·ÂɼÈÉŹÄ·Æ¿È·ÄÅÆÒÉÄÒÿÆǼÆÅ»·¹·É¼ÂÖÿ üÉÅ»¿Èɷÿ¿ÔÁ¾·Ã¼Ä·ÉÅǷÿ q ¹Ç·¾»¼Â¼4QFBLJOHQJDUVSFÆǼ»ÈÉ·¹Â¼ÄÒÆÅÏ·ºÅ¹Ò¼¿ÄÈÉÇÊÁÍ¿¿ÆŹÒÆÅÂļĿÕÊÈÉÄÅÀηÈÉ¿ ÔÁ¾·Ã¼Ä·

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ q »ÅÈÉÊÆÁ¸¼ÈÆ·ÉÄÅÃÊÈÁ·Î¿¹·Ä¿Õ¡Ä¿º¿»ÂÖÊοɼÂÖÄ·È·ÀɼXXXNBDNJMMBOFOHMJTIDPN q »ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒ¼¾·»·Ä¿Ö¿¿ÄËÅÇ÷ͿÖÅÆÇÅͼ»ÊǼÆÇŹ¼»¼Ä¿ÖÔÁ¾·Ã¼Ä· XXXNBDNJMMBOZPVOHMFBSOFSTDPNFYBNT

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÅÉÁÇÅÀɼÈÉÇ·Ä¿ÍÒÊμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿À ÆžķÁÅÃÓɼÈÓ ÈÅɾҹ·Ã¿ÆǼÆÅ»·¹·É¼Â¼À¿ÊηпÌÈÖ 4# :PVOH-FBSOFST &OHMJTI4LJMMT

1 1VQJMn JMnT#PPL # L

4#

#5 5#

5FBDIFSn 5 I nT#PPL # L 1BDL

" "VEJP$% EJ $%

:PVOH-FBSOFST&OHMJTI 1SBDUJDF5FTUT

4U E UnT#PPL 4UVEFOUn # L "VEJP$%1BDL

4UBSUFST

 

4UBSUFST.PWFST

 

.PWFST'MZFST

 

'MZFST


.BDNJMMBO$IJMESFOrT3FBEFST 

/FX UJUMFT

¬Ÿ¶Ÿª»¬Ÿ¾·©­ªŸ

¨¼Ç¿Ö ÁÄ¿º »ÂÖ »¼É¼À .BDNJMMBO $IJMESFOnT 3FBEFST ÈÅ»¼Ç½¿É ÌʻŽ¼Èɹ¼ÄÄÒ¼ Ò¼ ¿ ¿ Ä·ÊÎÄÅ Ä·ÊÎÄÅ ÆÅÆÊÂÖÇÄÒ¼ ɼÁÈÉÒ ÎɼĿ¼ ÁÅÉÅÇÒÌ ÆÅÃŽ¼É ÷»Ï¿Ã ÏÁÅÂÓÄ¿Á·Ã ¾·ÁǼƿÉÓ ¾Ä·Ä¿Ö ÆÅ ÂÊμÄÄÒ¼ÆÇ¿¿¾ÊμĿ¿·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ·¹ķηÂÓÄÅÀÏÁż¡Ä¿º¿ȼǿ¿ÃźÊÉ¿ÈÆÅÂӾŠ¹·ÉÓÈÖÈÂÕ¸ÒÃÊμ¸ÄÒÃÆÅÈŸ¿¼ÃÆŷĺ¿ÀÈÁÅÃÊÖ¾ÒÁÊ»ÂÖķηÂÓÄÅÀÏÁÅÂÒ™ºÅ»Ê ¹ ȼǿ¿ ÆÅÖ¹¿ÂÅÈÓ μÉÒǼ ÄŹÒÌ Ä·¿Ã¼ÄŹ·Ä¿Ö " 8PSME PG 4QPU "ODJFOU &HZQU -JGF JO UIF %FTFSU¿)PSTFT

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ÈÂŹ·ÇÓ¿ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Ö¹ÁÅÄͼÁ·½»ÅÀÁÄ¿º¿ q ¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓļÉÅÂÓÁÅÆÇÅοɷÉÓ ÄÅ¿ÆÅÈÂÊÏ·ÉÓ¿ÈÉÅÇ¿Õ q Èż»¿Ä¼Ä¿¼ ÌʻŽ¼Èɹ¼ÄÄźÅ ¹ÒÃÒÈ· È Ë·ÁɿμÈÁÅÀ ¿ÄËÅÇ÷Ϳ¼À ¹ ÁÄ¿º·Ì ÆÅȼ»Ä¿Ì ÊÇŹļÀȼǿ¿ÃÅÉ¿¹¿Çʼɸż¼ÈÉ·ÇÏ¿ÌÏÁÅÂÓÄ¿ÁŹÁÎɼĿÕÄ··ÄºÂ¿ÀÈÁÅÃÖ¾ÒÁ¼

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ q ·Ê»¿Å÷ɼǿ·ÂÒ ¿ »ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒ¼ ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Ö Á Á·½»ÅÀ ÁÄ¿º¼ ȼǿ¿ ÃŽÄÅ ¸¼ÈÆ·ÉÄÅ ÈÁ·Î·ÉÓÄ·È·ÀɼXXXNBDNJMMBOZPVOHMFBSOFSTDPNSFBEFST q ¼½¼ºÅ»ÄÒ¼οɷɼÂÓÈÁ¿¼ÁÅÄÁÊÇÈÒ»ÂÖÏÁÅÂÓÄ¿ÁŹ

.BDNJMMBO'BDUVBM3FBEFST 

´§± ÎÏÍÿÅ

¨¼Ç¿ÖÁÄ¿º.BDNJMMBO'BDUVBM3FBEFST»·É¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓ÷»Ï¿ÃÏÁÅÂÓÄ¿Á·ÃÆžķÉÓÈÆÅÃÅ ÐÓշĺ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ·Ç·¾ÄÅŸǷ¾¿¼¿ÁÇ·ÈÅÉÊÅÁÇʽ·ÕмºÅÿǷ¢¼ÁÈ¿ÁźǷÃ÷ɿμÈÁż Ä·ÆÅÂļĿ¼ÁÄ¿ºÉзɼÂÓÄÅÆÇÅ»Ê÷ÄÅ¿ ÈÅÅÉļȼÄÅÈÈÅ»¼Ç½·Ä¿¼ÃÅÈÄŹÄÒ̪£¡ÆÅ·Ä ºÂ¿ÀÈÁÅÃÊÖ¾ÒÁÊ

  

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ¿ÄɼǼÈÄҼķÊÎÄÅÆÅÆÊÂÖÇÄÒ¼ɼÁÈÉÒ ÈÆÅÈŸÄÒ¼ʹ¼ÎÓ»·½¼É¼Ì ÁÉÅļÂÕ¸¿ÉοɷÉÓ q ·ÊɼÄÉ¿ÎÄÒÀÖ¾ÒÁ ÖÈÄÅÈÉÓ¿ΏÉÁÅÈÉÓ¿¾ÂŽ¼Ä¿Ö q ÆÅÈɼƼÄĿķǷÈÉ·Ä¿¼Ö¾ÒÁŹÅÀÈÂŽÄÅÈÉ¿÷ɼǿ·Â·ÅÉÊÇŹÄÖÁÊÇŹÄÕ q ÁÇ·ÈÅÎÄÒ¼¿ÂÂÕÈÉÇ·Í¿¿ÆÅÃź·ÕÉÂÊÎϼÆÅÄÖÉÓÈÅ»¼Ç½·Ä¿¼ɼÁÈÉ·

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ q ·Ê»¿Å÷ɼǿ·ÂÒ üÉÅ»¿Î¼ÈÁ¿¼ǼÁÅüĻ·Í¿¿¿»ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒ¼ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿ÖÁÁ·½»ÅÀÁÄ¿ º¼ȼǿ¿ÃŽÄŸ¼ÈÆ·ÉÄÅÈÁ·Î·ÉÓÄ·È·ÀɼXXXNBDNJMMBOZPVOHMFBSOFSTDPNSFBEFST q ¼½¼ºÅ»ÄÒ¼οɷɼÂÓÈÁ¿¼ÁÅÄÁÊÇÈÒ»ÂÖÏÁÅÂÓÄ¿ÁŹ

1+

¦ÅȼɿɼÈ·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÅÉÁÇÅÀɼÈÉÇ·Ä¿ÍÒÁÄ¿ºȼǿ¿ ÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅɾҹ·Ã¿ ÆǼÆÅ»·¹·É¼Â¼À ÆÅÈÃÅÉǿɼɹÅÇμÈÁ¿¼Ç·¸ÅÉÒÊηпÌÈÖ .BDNJMMBO$IJMESFOnT3FBEFST MFWFM

MFWFM 

8JME"OJNBMT")VOHSZ7JTJUPS8IBUnT5IBU/PJTF5IF'SPHBOEUIF$SPDPEJMF$PMJOnT$PMPVST8IFSF%PFT0VS3VCCJTI(P -FUnT3FDZDMF*OWFOUJPOT-PTU/FX:FBSnT&WF5IF%FFQ5IF$JUZ6OEFSUIF4FB'PPUCBMM$SB[Z8IBUB(PBM1MBOFUT4DIPPM5SJQUPUIF.PPO

1JQUIF1JSBUF5IF"OUTn1BSUZ

%PHT5IF#JH4IPX.BDIV1JDDIV5ISPVHIUIF'FODF

'BOUBTUJD'SFEEZ

5IF6OIBQQZ(JBOU-JHIUT $BNFSB "DUJPO0O-PDBUJPO$BWFT5IF-VDLZ"DDJEFOU

"QSJM'PPMnT%BZ&MFQIBOUT5IF&MFQIBOUnT'SJFOE4IBSLTBOE%PMQIJOT%PMQIJO3FTDVF'PPE 'PPE 'PPE5IF$BUnT%JOOFS#JSET5IF.ZTUFSJPVT&HH8F-PWF5PZT"O"EWFOUVSF0VUTJEF3FBM.POTUFST 5IF1SJODFTTBOEUIF%SBHPO&OEBOHFSFE"OJNBMT"4BGBSJ "EWFOUVSF,JOHTBOE2VFFOT ,JOH"MGSFEBOEUIF$BLFT&EEJFnT&YFSDJTF

MFWFMMFWFM

)JEFBOE4FFL

MFWFM 1VNQLJOT"1JFGPS.JTT1PUUFS/FX:PSL"EWFOUVSFJOUIF#JH"QQMF1FOHVJOT3BDFUPUIF4PVUI1PMF5IF'BODZ%SFTT$PNQFUJUJPO-VODIBUUIF;PP%PNnT%SBHPO1BUnT1JDUVSFMFWFM

"1JDOJD4VSQSJTF8IFSFnT3FY*ODSFEJCMF4DVMQUVSFT "5IJFGJOUIF.VTFVN%BOHFSPVT8FBUIFS5IF8FBUIFS .BDIJOF$BSOJWBM5JNF8IFSFnT5JHFS.BLJOH.VTJD5IF5BMFOU$POUFTU"8PSMEPG4QPSU4OPX3FTDVF/&8.POLFZT-JUUMF.POLFZBOEUIF4VO3JWFSCPBU#JMM"ODJFOU&HZQU5IF#PPLPG5IPUI/&8*4#/ÁÄ¿ºȼǿ¿.BDNJMMBO'BDUVBM3FBEFSTÃŽÄÅÆÅÈÃÅÉǼÉÓÄ·È·ÀɼXXXNBDNJMMBOSV

7PMDBOPFT5IF-FHFOEPG#BUPL7PMDBOP $BTUMFT,JOH"SUIVSnT5SFBTVSF-POEPO"%BZJOUIF$JUZ(PME1JSBUFnT(PME)PSTFT.S$BSUFSnT1MBO/&8-JGFJOUIF%FTFSU 5IF4UVCCPSO4IJQ/&8
.BDNJMMBO&OHMJTI&YQMPSFST

´§± ÎÏÍÿÅ

3JDIBSE#SPXOq-PVJT'JEHFq4VF(SBWFTq#BSCBSB.JUDIFMIJMMq(JMM.VOUPO .BDNJMMBO&OHMJTI&YQMPSFSTrȼǿÖÁÄ¿º Ä·Æ¿È·ÄÄÒÌÈƼͿ·ÂÓÄÅ»ÂÖ»¼É¼Àr¼ÉÈÊΏÉÅà ¿Ì ¿ÄɼǼÈŹ ¿ ¹Å¾Ç·ÈÉÄÒÌ ÅÈŸ¼ÄÄÅÈɼÀ ¨¼Ç¿Ö ÈÅÈÉÅ¿É ¿¾ ¹ÅÈÓÿ ÊÇŹļÀ ¿ ¹ÁÂÕη¼É ÁÄ¿º ÁÅÉÅÇÒ¼ÃźÊɸÒÉÓ¿ÈÆÅÂӾŹ·ÄÒ¹Á·Î¼Èɹ¼»ÅÆÅÂĿɼÂÓÄźÅ÷ɼǿ·Â·»ÂÖÎɼĿÖ Ä· ÊÇÅÁ·Ì ·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅ Ö¾ÒÁ· ¦Å»ÇŸÄż ÅÆ¿È·Ä¿¼ ÁÄ¿º ȼǿ¿ .BDNJMMBO &OHMJTI &YQMPSFST Ä·ÇÊÈÈÁÅÃÖ¾ÒÁ¼οɷÀɼÄ·È·ÀɼXXXNBDNJMMBOSV

q ¸ÅÂÓÏżÇ·¾ÄÅŸǷ¾¿¼½·ÄÇŹ¿Èɿ¼À ¹ÁÂÕηÖɼÁÈÉÒÄ·ÊÎÄÅÆÅÆÊÂÖÇÄźÅÌ·Ç·ÁɼǷ q $PNQSFIFOTJPOBOE7PDBCVMBSZ8PSLCPPLrÇ·¸ÅηÖɼÉÇ·»ÓÈÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Öÿ Ä·ÆÇ·¹Â¼ÄÄÒÿ Ä·Ç·¾¹¿É¿¼Ç·¾Â¿ÎÄÒ̹¿»Å¹ÎÉ¼Ä¿Ö ·É·Á½¼Ä·Ç·¾¹¿É¿¼ÊÊηпÌÈÖ¼ÁȿμÈÁ¿ÌÄ·¹ÒÁŹ q Ǽ·Â¿¾·Í¿Öü½ÆǼ»Ã¼ÉÄÒÌȹ־¼À¹ÁÄ¿º·Ì¸Å¼¼¹ÒÈÅÁ¿ÌÊÇŹļÀȼǿ¿

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ q ÆŻǟÄÒ¼üÉÅ»¿Î¼ÈÁ¿¼ǼÁÅüĻ·Í¿¿ÁÁ·½»ÅÀÁÄ¿º¼ȼǿ¿ q üÉÅ»¿Î¼ÈÁ¿¼ǼÁÅüĻ·Í¿¿¿ɼÈÉÒÃŽÄŸ¼ÈÆ·ÉÄÅÈÁ·Î·ÉÓÄ·È·Àɼ XXXNBDNJMMBOZPVOHMFBSOFSTDPNSFBEFST

¬Ÿ¶Ÿª»¬Ÿ¾·©­ªŸ

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ

.BDNJMMBO&YQMPSFST1IPOJDT (JMM#VEHFMMq-PVJT'JEHFq(JMM.VOUPO ¨¼Ç¿Ö .BDNJMMBO &YQMPSFST 1IPOJDT ÆǼÁÇ·ÈÄÅ »ÅÆÅÂÄÖ¼É ƼǹҼ μÉÒǼ ÊÇŹÄÖ .BDNJMMBO &OHMJTI &YQMPSFST ŸÊηÖ ÷»Ï¿Ì ÏÁÅÂÓÄ¿ÁŹ ÊüĿÕ ÆÇ·¹¿ÂÓÄÅ οɷÉÓ Æŷĺ¿ÀÈÁ¿ —Ê»¿ÅÈÅÆÇŹŽ»¼Ä¿¼ȼǿ¿¾Ä·Î¿É¼ÂÓÄÅÆŹÒÏ·¼ÉÔË˼ÁÉ¿¹ÄÅÈÉÓŸÊμĿÖ¿ÆǼ¹Ç·Ð·¼É ÆÇÅͼÈÈÎɼĿÖ¹ʻŹÅÂÓÈɹ¿¼

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ÔË˼ÁÉ¿¹ÄżŸÊμĿ¼ÎÉ¼Ä¿Õ ÆÇÅ¿¾ÄÅϼĿÕ¿ÆÇ·¹ÅÆ¿È·Ä¿ÕÈÅÆÅÇÅÀÄ··Ê»¿Å¾·Æ¿È¿ q ŸÊηÖÈÓɼÌÄ¿Á¼ÎɼĿÖ¹ÁÅÄɼÁÈɼ¿ÄɼǼÈÄÒÌ¿ÈÉÅÇ¿À ÏÁÅÂÓÄ¿Á¿ÆǿŸǼɷÕÉÊÈÉÅÀο ¹Ò¼Ä·¹ÒÁ¿ÈÃÒÈÂŹźÅÎɼĿÖ q ¹ȼǿ¿ÆǼ»ÈÉ·¹Â¼ÄÒƼÇÈÅÄ·½¿¿ÈÕ½¼ÉÒʽ¼ÆÅÂÕ¸¿¹Ï¿ÌÈÖ»¼ÉÖÃÇ·ÈÈÁ·¾Å¹¿¾.BDNJMMBO &OHMJTI&YQMPSFST ·É·Á½¼ÈŹ¼ÇϼÄÄÅÄŹҼÇ·ÈÈÁ·¾Ò

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ q ÆŻǟÄÒ¼üÉÅ»¿Î¼ÈÁ¿¼ǼÁÅüĻ·Í¿¿ÁÁ·½»ÅÀÁÄ¿º¼ȼǿ¿ q üÉÅ»¿Î¼ÈÁ¿¼ ǼÁÅüĻ·Í¿¿ ¿ ·Ê»¿Å÷ɼǿ·ÂÒ ȼǿ¿ ÃŽÄÅ ¸¼ÈÆ·ÉÄÅ ÈÁ·Î·ÉÓ Ä· È·Àɼ XXXNBDNJMMBOZPVOHMFBSOFSTDPNSFBEFST

¦ÅȼɿɼÈ·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÅÉÁÇÅÀɼÈÉÇ·Ä¿ÍÒÁÄ¿ºȼǿ¿ ÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅɾҹ·Ã¿ ÆǼÆÅ»·¹·É¼Â¼À ÆÅÈÃÅÉǿɼɹÅÇμÈÁ¿¼Ç·¸ÅÉÒÊηпÌÈÖ .BDNJMMBO&OHMJTI&YQMPSFST

.BDNJMMBO&OHMJTI&YQMPSFST

-JUUMF&YQMPSFST" "UUIF;PP #JH#BE.POTUFS 5IF #JH#BE.POTUFS#JH#PPL 5IF #JTDVJU.BO 5IF %BJTZUIF%JOPTBVS %BJTZUIF%JOPTBVS#JH#PPL /FX#BCZ 5IF /FX#BCZ#JH#PPL 5IF 5FEEZnT#JH%BZ $PNQSFIFOTJPO8PSLCPPL 1IPOJDT8PSLCPPL

     

-JUUMF&YQMPSFST# "'VO%BZ0VU "1BSUZGPS5FEEZ "1BSUZGPS5FEEZ#JH#PPL $IJDLFO-JDLFO %BJTZBOE%BOOZ 4DIPPM1MBZ 5IF 4DIPPM1MBZ#JH#PPL 5IF 4UPOF4PVQ 4UPOF4PVQ#JH#PPL $PNQSFIFOTJPO8PSLCPPL 1IPOJDT8PSLCPPL

     

:PVOH&YQMPSFST "VOU3PTF$PNFTUP4UBZ "VOU3PTF$PNFTUP4UBZ#JH#PPL %BJTZ)BTUIF)JDDVQT (SFFEZ(SFUFM (SFFEZ(SFUFM#JH#PPL (PJOHUPUIF#FBDI *OUIF+VOHMF *OUIF+VOHMF#JH#PPL -B[Z-FOOZ $PNQSFIFOTJPO8PSLCPPL 1IPOJDT8PSLCPPL

     

:PVOH&YQMPSFST #JLF3BDF 5IF %BJTZnT%BODJOH-FTTPO +VNQ 4UJDL +VNQ 1JSBUF+BDL 4FF:PV4PPO 4VO $MPVE 4UPOF 5FBDIFSnT#PPL1BDL $PNQSFIFOTJPO8PSLCPPL 1IPOJDT8PSLCPPL

    

*4#/ȼǿ¿.BDNJMMBO&OTMJTI1IPOJDTÃŽÄÅÆÅÈÃÅÉǼÉÓÄ·È·ÀɼXXXNBDNJMMBOSV

&YQMPSFST $BNDPSEFS5IJFG 5IF $BNDPSEFS5IJFG8PSLCPPL 5IF &MFQIBOUnT$IJME 5IF &MFQIBOUnT$IJME8PSLCPPL 5IF )PXUIF$BNFM(PU)JT)VNQ )PXUIF$BNFM(PU)JT)VNQ8PSLCPPL .BHJD'MVUF 5IF .BHJD'MVUF8PSLCPPL 5IF 4OPX8IJUF 4OPX8IJUF8PSLCPPL :FUJ$PNFTUP5PXO 5IF :FUJ$PNFTUP5PXO8PSLCPPL 5IF

      

&YQMPSFST "EWFOUVSFTPG0EZTTFVT 5IF "EWFOUVSFTPG0EZTTFVT8PSLCPPL 5IF %BO5SJFTUP)FMQ %BO5SJFTUP)FMQ8PSLCPPL &TDBQFGSPNUIF'JSF &TDBQFGSPNUIF'JSF8PSLCPPL 1JOPDDIJP 1JOPDDIJP8PSLCPPL 3PCJO)PPE 3PCJO)PPE8PSLCPPL 4OPX2VFFO 5IF 4OPX2VFFO8PSLCPPL 5IF 5FBDIFSnT#PPL1BDL 

&YQMPSFST "'JTIZ#VTJOFTT "'JTIZ#VTJOFTT8PSLCPPL "MBEEJO "MBEEJO8PSLCPPL #MBDL#FBVUZ #MBDL#FBVUZ8PSLCPPL #SPO[F#VTU.ZTUFSZ 5IF #SPO[F#VTU.ZTUFSZ8PSLCPPL 5IF 'JWF$IJMESFOBOE*U 'JWF$IJMESFOBOE*U8PSLCPPL 4FDSFU(BSEFO 5IF 4FDSFU(BSEFO8PSLCPPL 5IF 5FBDIFSnT#PPL1BDL

      

&YQMPSFST "MJ#BCB "MJ#BCB8PSLCPPL %BOHFSPO.JTUZ.PVOUBJO %BOHFSPO.JTUZ.PVOUBJO8PSLCPPL /JDIPMBT/JDLMFCZ /JDIPMBT/JDLMFCZ8PSLCPPL 3BJMXBZ$IJMESFO 5IF 3BJMXBZ$IJMESFO8PSLCPPL 5IF 5JNF5XJTU 5JNF5XJTU8PSLCPPL 5SFBTVSF*TMBOE 5SFBTVSF*TMBOE8PSLCPPL 5FBDIFSnT#PPL1BDL

      
#FZPOE

/FX

3PCFSU$BNQCFMMq3PC.FUDBMGq3FCFDDB3PCC#FOOF

­°¬­¡¬Ÿ¾§°±Ÿ¯·Ÿ¾·©­ªŸ

-FWFM" v# #FHJOOFSUP6QQFSJOUFSNFEJBUF

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ÆÅÏ·ºÅ¹Å¼Ä·ÁÅƼĿ¼ļŸÌÅ»¿ÃÒÌÊüĿÀ¿Ä·¹ÒÁŹ¿¿ÌÆÇ¿ üļĿ¼¹Ǽ·ÂÓÄÒÌÈ¿ÉÊ·Í¿ÖÌŸмĿÖ q ÊÇÅÁ-JGFTLJMMT¹Á·½»ÅÃÇ·¾»¼Â¼rÔÉŹžÎÄÅÈÉÓÇ·¾¹¿ÉÓÁÇ¿ ɿμÈÁż ÃÒϼĿ¼ ÈÅÍ¿ÅÁÊÂÓÉÊÇÄÊÕ ÁÅÃƼɼÄÍ¿Õ Ä·¹ÒÁ¿ ÊÈƼÏÄźÅÈÅÉÇʻĿμÈɹ·¿ÃÄźż»Çʺż q »¹·¸ÂÅÁ·¹¿»¼Å÷ɼǿ·ÂŹ4QFBLJOHWJEFPT¿.PWJOH1JDUVSFWJEFPT Æž¹ÅÂÖÕÉ„Ž¿¹¿ÉӒÈÉÇ·Ä¿ÍÒÊμ¸Ä¿Á· q ÅÄ·ÀÄǼÈÊÇÈÒ Ä· Æ·ÉËÅÇü #JH USFF r ¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓ ÊοÉÓÈÖ ¹ÂÕ¸ÅÃüÈɼ¿¹Âոż¹Ç¼ÃÖ q 0OMJOF8PSLCPPLÆž¹ÅÂÖ¼ÉÅÈÊмÈɹÂÖÉÓ·¹ÉÅ÷ɿμÈÁ¿ÀÃÅÄ¿ÉÅ ǿĺÇ·¸ÅÉÒÊηпÌÈÖ q 4UVEFOUnT3FTPVSDF$FOUSFÈÅ»¼Ç½¿É¹È¼·Ê»¿Å¿¹¿»¼Å÷ɼǿ·ÂÒ ÁÊÇÈ· »ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒ¼¾·»·Ä¿ÖÆżÁÈ¿Á¼¿ºÇ·Ã÷ɿÁ¼ ¿ÈμÇ ÆÒ¹·ÕÐÊÕ ¸·¾Ê »·ÄÄÒÌ ÆÅ ºÅ¹ÅÇ¼Ä¿Õ ÈÆ¿ÈÁ¿ ¼ÁÈ¿Á¿ ÅÄ·ÀÄ ɼÉÇ·»Ó ¹ÁÅÃƼÁɼ4UVEFOUnT#PPL1SFNJVN1BDL

XXXNBDNJMMBOCFZPOEDPN

°©«©³©Ÿ©ª©¦¨º¹­¸­©­¥®«¬ )TCOOCT)QCNUuE %WNVWTG8KGYuE /CEOKNNCP4GCFGTUuÌ

#FZPOErϼÈÉ¿ÊÇŹļ¹ÒÀÁÊÇÈ»ÂÖÆÅ»ÇÅÈÉÁŹ Ǽ·Â¿¾ÊÕпÀÁÅà ƼÁÈÄÊÕÆÇźǷÃÃÊÇ·¾¹¿É¿ÖÁÅÃÃÊÄ¿Á·É¿¹ÄÒÌÊüĿÀ¿Ä·¹ÒÁŹ ¿ÊÄ¿¹¼ÇÈ·ÂÓÄÒÌÊμ¸ÄÒÌ»¼ÀÈɹ¿À ¥¸Ð¼Êμ¸ÄÒ¼ÁÅÃƼɼÄÍ¿¿rļÅÉѼüÃÒÀÁÅÃÆÅļÄÉÈŹǼüÄ ÄźÅ ÁÊÇÈ· ·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅ Ö¾ÒÁ· ŸÌ ȹ־Ó È ɼ÷ɿÁÅÀ ¿ Ö¾ÒÁŹÒà ÷ɼǿ·ÂÅÃÊμ¸Ä¿Á·Ÿ¼ÈƼο¹·¼ÉļÉÅÂÓÁÅÊȹżĿ¼ÆǼ»Ã¼ÉÄÅ ºÅÈÅ»¼Ç½·Ä¿Ö ÄÅ¿ÇÅÈÉÈ·ÃÅÈžķĿÖÊηпÌÈÖ ¿Ìʹ¼Ç¼ÄÄÅÈÉ¿ ¹ȼ¸¼¿ȹſÌȿ·Ì

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ q 1SFTFOUBUJPO,JUÈÅ»¼Ç½¿É·Ê»¿Å¿¹¿»¼Å÷ɼǿ·ÂÒ ¿ÄɼǷÁÉ¿¹ ÄÒ¼ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Ö¿Åɹ¼ÉÒÁĿÙ5FBDIFSnT"SFBÃŽÄÅÈž»·ÉÓ ȹſ÷ɼǿ·ÂÒ ·¹3FTPVSDF"SFBrÈÁ·Î·ÉÓQEGË·ÀÂÒÈÅɹ¼É·Ã¿ ɼÁÈÉÒ·Ê»¿Å¿¹¿»¼Å¾·Æ¿È¼À q 5 FBDIFSnT3FTPVSDF$FOUSFÈÅ»¼Ç½¿É»ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒ¼ÊÇÅÁ¿ ÆÇżÁÉ ÄҼǷ¸ÅÉÒ ·Ê»¿Å¿¹¿»¼Å÷ɼǿ·ÂÒ »¿ÁÉ·ÄÉÒ ɼÈÉÒ¿ÃÄźż »Çʺż

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÆÅÈÃÅÉǿɼÈÉÇ·Ä¿ÍÒÊμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿À

4#

#FZPOE

4#

8#

8#

#5 5#

4UVEFOUn 4U E UnT #PPL1BDL

4U 4UVEFOUn E UnT#PPL # L 1SFNJVN1BDL

8 8PSLCPPL LC L

0 0OMJOF MJ 8PSLCPPL

5 I nT#PPL 5FBDIFSn # L 1SFNJVN1BDL

" ¹ÆÇÅ»·½¼¹ºÅ»Ê" ¹ÆÇÅ»·½¼¹ºÅ»Ê"## ¹ÆÇÅ»·½¼¹ºÅ»Ê# ¹ÆÇÅ»·½¼¹ºÅ»Ê1SFTFOUBUJPO,JU 


.PUJWBUF &NNB)FZEFSNBOq'JPOB.BVDIMJOFq1BUSJDL)PXBSUIq1BUSJDJB3FJMMZ

-FWFM"v# .PUJWBUFrμÉÒǏÌÊÇŹļ¹ÒÀÁÊÇȷĺ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ·»ÂÖÆÅ»ÇÅÈÉÁŹÅɻżÉÈÇ·¾ÄÒÃÊÇŹļà ־ÒÁŹÅÀ¿ÁÊÂÓÉÊÇÅÂź¿Î¼ÈÁÅÀÆÅ»ºÅÉŹÁ¿

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q Ç·¾ÄÅŸǷ¾ÄÒ¼¹¿»ÒÊÆÇ·½Ä¼Ä¿À Ä·ÆÇ·¹Â¼ÄÄҼķǷ¾¹¿É¿¼ÁÅÃÃÊÄ¿Á·É¿¹ÄÅÀÁÅÃƼɼÄÍ¿¿ q ÉзɼÂÓÄ·ÖÇ·¸ÅÉ·Ä·»Ç·¾¹¿É¿¼ÃÆÇÅ»ÊÁÉ¿¹ÄÒÌÊüĿÀ¿Ä·¹ÒÁŹrºÅ¹ÅǼĿÖ¿Æ¿ÈÓüÄÄÅÀǼο q ÊÄ¿Á·ÂÓÄ·ÖÆÅȹżÃÊÄ·ÆÅÂļĿÕ§·¸ÅηÖɼÉÇ·»Ó ¹ÁÂÕηÕзÖ¹ȼ¸Ö»ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒ¼ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Ö Ä·ÆÇ·¹Â¼ÄÄҼķËÅÇÿÇŹ·Ä¿¼¼ÁȿμÈÁ¿Ì¿ºÇ·Ã÷ɿμÈÁ¿ÌÄ·¹ÒÁŹ Ç·¾¹¿É¿¼ÆÇÅ»ÊÁÉ¿¹ÄÒ̹¿ »Å¹Ǽο ÈÅÍ¿ÅÁÊÂÓÉÊÇÄÅÀÁÅÃƼɼÄÍ¿¿¿ÊÄ¿¹¼ÇÈ·ÂÓÄÒÌÊμ¸ÄÒÌ»¼ÀÈɹ¿À

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ q Í¿ËÇŹ·Ö¹¼ÇÈ¿ÖÊμ¸Ä¿Á·È¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓÕ¿ÈÆÅÂӾŹ·Ä¿Ö¼Á·Á¹Ǽ½¿Ã¼ÅÄ·ÀÄ É·Á¿¹Á·ÈÈ·Ì ¸¼¾»ÅÈÉÊÆ·ÁŸÄɼÇļÉÊ q ɼÈÉÒ¿º¼Ä¼Ç·ÉÅÇɼÈÉŹÄ·»¿ÈÁ¼Á¡Ä¿º¼»ÂÖÊοɼÂÖ q ÷ɼǿ·Â»ÂÖÇ·¾¹¿É¿ÖÊÄ¿¹¼ÇÈ·ÂÓÄÒÌÊμ¸ÄÒÌ»¼ÀÈɹ¿À¿ÅͼÄÁ¿ÁÂÕμ¹ÒÌÁÅÃƼɼÄÍ¿À¹¡Ä¿º¼»ÂÖ ÊοɼÂÖ

­°¬­¡¬Ÿ¾§°±Ÿ¯·Ÿ¾·©­ªŸ

#FHJOOFSUP*OUFSNFEJBUF

)PU4QPU )PU4QPU )PU 4QPU 1SBDUJDF0OMJOF

$PMJO(SBOHFSq,BUIFSJOF4UBOOFUU

-FWFM"v# #FHJOOFSUP*OUFSNFEJBUF )PU4QPUrÁÊÇȷĺ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ·»ÂÖÊηпÌÈÖÅɼɿÈÉ·Çϼª£¡)PU4QPU¹÷Áȿ÷ÂÓÄÅÀÈɼƼ Ä¿ÊοÉÒ¹·¼É¿ÄɼǼÈÒ¿ÅÈŸ¼ÄÄÅÈÉ¿ÆÈ¿ÌÅÂź¿¿ÆÅ»ÇÅÈÉÁŹ

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ȸ·Â·ÄÈ¿ÇŹ·ÄÄÒÀÆÅ»ÌÅ»ÁÇ·¾¹¿É¿ÕǼμ¹ÒÌÊüĿÀ q Ç·¾»¼Â$IFDL:PVS&OHMJTI¹ÁÅÄͼÁ·½»ÅºÅɼ÷ɿμÈÁźÅ¸ÂÅÁ· q Æžķ¹·É¼ÂÓÄÒÀ÷ɼǿ·Âü½ÁÊÂÓÉÊÇÄźÅ¿ü½»¿ÈÍ¿Æ¿ķÇÄźÅÌ·Ç·ÁɼǷ q »Ä¼¹Ä¿ÁÊÈƼ¹·¼ÃÅÈÉ¿¹§·¸ÅμÀɼÉÇ·»¿»ÂÖÅͼÄÁ¿ÊμĿÁÅÃǼ¾ÊÂÓÉ·ÉŹȹżÀÇ·¸ÅÉÒ Colin Granger

Student’s Book

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ q »¿ÈÁ»ÂÖÇ·¸ÅÉÒÄ·¿ÄɼǷÁÉ¿¹ÄÅÀ»ÅÈÁ¼ q Á·Â¼Ä»·ÇÄÅɼ÷ɿμÈÁżÆ·ĿÇŹ·Ä¿¼Ä·È·ÀɼXXXNBDNJMMBOSV XXXNBDNJMMBOFOHMJTIDPNIPUTQPU

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÅÉÁÇÅÀɼÈÉÇ·Ä¿ÍÒÊμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿À ÈÁ·Î·ÀɼÁ·Â¼Ä»·ÇÄÅ ɼ÷ɿμÈÁżÆ·ĿÇŹ·Ä¿¼ ÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅɾҹ·Ã¿ÆǼÆÅ»·¹·É¼Â¼À¿ÊηпÌÈÖ 4#

8#

4#

#5 5#

8#

#5 5#

*8# .PUJWBUF

4UVEFOUn 4U E UnT#PPL # L 1BDL

8PSLCPPL1BDL 8 LC L 1 L

5FBDIFSn 5 I nT#PPL # L 1BDL

**8# *8#%7%30. %7% 30.

*8# )PU4QPU

4UVEFOUn 4U E UnT#PPL # L $%30.

"DUJWJUZ#PPL " UJ JU # L

55FBDIFSn I nT#PPL # L 5FTU$%

$MBTT$%T $M $%

*8#

MFWFM

  

MFWFMMFWFM

  

MFWFM

  

MFWFM

  

MFWFM

  

MFWFM

  

MFWFM

  

MFWFM

  JO5FBDIFSnT#PPL 

.10

  


(BUFXBZ

´§± ÎÏÍÿÅ

%BWJE4QFODFS

­°¬­¡¬Ÿ¾§°±Ÿ¯·Ÿ¾·©­ªŸ

-FWFM"v#

&MFNFOUBSZUP"EWBODFE

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q Ç·¾»¼Â (BUFXBZ UP FYBNT ÈÅ»¼Ç½¿É ¾·»·Ä¿Ö ÔÁ¾·Ã¼Ä·Í¿ÅÄÄźÅ Ì·Ç·ÁɼǷ¿Ç·¾¹¿¹·¼ÉÊüĿÖ¿Ä·¹ÒÁ¿ ļŸÌÅ»¿ÃÒ¼ÆÇ¿È»·Î¼ ÔÁ¾·Ã¼ÄŹ q Ç·¾»¼Â $-*$, $SPTT$VSSJDVMBS UPQJDT -JUFSBUVSF *OUFSOBUJPOBM $VMUVSBM,OPXMFEHF ÆǼ»Â·º·¼É¿ÄɼǼÈÄÒ¼ÆÅÈÅ»¼Ç½·Ä¿Õ¿ɼ ÷ɿÁ¼ ¾·»·Ä¿Ö Ç·¾Ç·¸ÅÉ·ÄÄÒ¼ È ¿ÈÆÅÂӾŹ·Ä¿¼Ã ·ÊɼÄÉ¿ÎÄźÅ ÷ɼǿ·Â· q ¹Ç·¾»¼Â¼%FWFMPQJOHXSJUJOHÆÇ¿¹Å»ÖÉÈÖŸǷ¾ÍÒÆ¿ÈÓüÄÄÒÌÇ· ¸ÅÉÇ·¾Â¿ÎÄÒ̽·ÄÇŹ¿Èɿ¼À q ÇʸǿÁ¿ 4UVEZ TLJMMT ¿ &YBN TVDDFTT ÈÅ»¼Ç½·É ÈŹ¼ÉÒ ÊηпÃÈÖ ÆŹÒÆÅÂļĿÕÇ·¾Â¿ÎÄÒÌÉ¿ÆŹÔÁ¾·Ã¼Ä·Í¿ÅÄÄÒ̾·»·Ä¿À Ç·È ÆÅÂŽ¼ÄÄÒ̹ÁÅÄͼ¡Ä¿º¿»ÂÖÊηмºÅÈÖ q Ç·¸ÅÉ· Ä·» ËÅÇÿÇŹ·Ä¿¼Ã ÊÄ¿¹¼ÇÈ·ÂÓÄÒÌ Êμ¸ÄÒÌ »¼ÀÈɹ¿À ¹ÇʸǿÁ¼4UVEZTLJMMT q (BUFXBZ 0OMJOF Ç·ÈÏ¿ÇÖ¼É ¹Å¾ÃŽÄÅÈÉ¿ ª£¡ ÆǼ»Â·º·Ö ¹¿»¼Å ¿ ·Ê»¿Å÷ɼǿ·ÂÒ »ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒ¼ Êμ¸ÄÒ¼ ǼÈÊÇÈÒ Ô¼ÁÉÇÅÄ ÄÊÕÁÄ¿ºÊ »Ä¼¹Ä¿ÁÊÈƼ¹·¼ÃÅÈÉ¿ &8·ÁÉ¿¹ÄÊÕ¼ÁÈ¿Áʪ£¡(BUFXBZÃŽÄÅÅÉÇ·¸·ÉÒ¹·ÉÓÈÆÅÃÅ q / ÐÓÕß¿ÂÓÄźÅÆÇ¿ÂŽ¼Ä¿Ö4PVOET5IF1SPOVODJBUJPO"QQ

°©«©³©Ÿ©ª©¦¨º¹­¸­©­¥®«¬ /CEOKNNCP'ZCO5MKNNUHQT4WUUKCuEu .CPIWCIG2TCEVKEG5GTKGUuÌ

ªÎ¼¸ÄÒÀ ÁÊÇÈ (BUFXBZ Èž»·Ä È ͼÂÓÕ ÆÅ»ºÅÉŹ¿ÉÓ ÊηпÌÈÖ ÁÊÈƼÏÄÅÀÈ»·Î¼¹ÒÆÊÈÁÄÒÌ¿ü½»ÊÄ·ÇÅ»ÄÒÌÔÁ¾·Ã¼ÄŹ¿ÆÅÈÉÊ ƼĿÕ¹¹ÒÈÏ¿¼Êμ¸ÄÒ¼¾·¹¼»¼Ä¿Ö Ç·¾¹¿ÉÓÊÄ¿ÌÇ·¾ÄÅŸǷ¾ÄÒ¼ ÊüĿÖ¿Ä·¹ÒÁ¿ ļŸÌÅ»¿ÃÒ¼»ÂÖŸмĿÖÄ··ÄºÂ¿ÀÈÁÅÃÖ¾ÒÁ¼ ¨Å¹Ç¼Ã¼ÄÄż ºÂʸÅÁż ¿ ¿ÄɼǼÈÄż ÈÅ»¼Ç½·Ä¿¼ ÁÊÇÈ· ÅÈÄŹ·Ä Äż Ä· ü½ÆǼ»Ã¼ÉÄÅà ¿ ü½ÁÊÂÓÉÊÇÄÅà ÷ɼǿ·Â¼ Ç·¾¹¿¹·¼É ¿ ÆÅ»»¼Ç½¿¹·¼É ÆÅÈÉÅÖÄÄÒÀ ¿ÄɼǼÈ ÊηпÌÈÖ ¿ ÆǼÆÅ»·¹·É¼Â¼À Á¿¾Êη¼ÃÅÃÊ÷ɼǿ·ÂÊ

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ q ¡Ä¿º·»ÂÖÊοɼÂÖȸ¼ÈÆ·ÉÄÒÃÁÅ»ÅûÅÈÉÊÆ·Á(BUFXBZ0OMJOF q »¿ÈÁ»ÂÖ¿ÄɼǷÁÉ¿¹ÄÅÀ»ÅÈÁ¿ q ÆÇźǷÃ÷»ÅÆÅÂĿɼÂÓÄźÅŸǷ¾Å¹·Ä¿Ö.BDNJMMBO"DBEFNZ q ¸¼ÈÆ·ÉÄÒ¼ɼÈÉÒ¹ËÅÇ÷ɼœš´Á(BUFXBZ" # # #ÃŽÄÅ ÆÅÂÊοÉÓ ÅÉÆÇ·¹¿¹¾·ÆÇÅÈÄ·PGGJDF!NBDNJMMBOSV XXXHBUFXBZPOMJOFOFU

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÅÉÁÇÅÀɼÈÉÇ·Ä¿ÍÒÊμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿À ÈÁ·Î·ÀɼÁ·Â¼Ä»·ÇÄÅ ɼ÷ɿμÈÁżÆ·ĿÇŹ·Ä¿¼ ÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅɾҹ·Ã¿ÆǼÆÅ»·¹·É¼Â¼À¿ÊηпÌÈÖ 4#

4#

8#

#5 5#

*8#4UVEFOUn 4U E UnT#PPL # L

8FCDPEF

*8#%7%30. (BUFXBZ1SBDUJDF *8# %7% 30. ( TJOHMFVTFS

0OMJOF

4UVEFOUn 4U E UnT#PPL # L

"

 

#

  #

 

 

#

  

#

   8PSLCPPL 8 LC L

$MBTT"VEJP$% 5FBDIFSn 5 I nT#PPL # L $M " EJ $% 5FTU$%1BDL

8FCDPEF

(BUFXBZ   


-BTFS

´§± ÎÏÍÿÅ

.BMDPMN.BOOq4UFWF5BZMPSF,OPXMFT

&MFNFOUBSZUP6QQFSJOUFSNFEJBUF

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ÇʸǿÁ· (FU SFBEZ ÈÅ»¼Ç½¿É ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Ö ÁÅÉÅÇÒ¼ ÆÅÈɼƼÄÄÅ ºÅÉŹÖÉÊηпÌÈÖÁŹ·»¼Ä¿ÕÈÉǷɼº¿Î¼ÈÁ¿Ã¿Ä·¹ÒÁ·Ã¿ÎɼĿÖ ·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅɼÁÈÉ· q ÇʸǿÁ·8PSEQPXFS ÆǼ»ÈÉ·¹Â¼Ä·¹Ç·¾»¼Â¼»¹·½»Ò ÈÅ»¼Ç½¿É ÈÆ¿ÈÁ¿ɼ÷ɿμÈÁÅÀ¼ÁÈ¿Á¿¿ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿ÖÄ·¼ÅÉÇ·¸ÅÉÁÊ q ÇʸǿÁ· 1ISBTF #BOL ÈÅ»¼Ç½¿É ÁÂÕμ¹Ò¼ Ç·¾ºÅ¹ÅÇÄÒ¼ Á¿ϼ ¿Ǽμ¹Ò¼ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Ö ·ÇʸǿÁ·4PVOE4QPUŸ¼ÈƼο¹·¼ÉÅÉÇ· ¸ÅÉÁÊļŸÌÅ»¿ÃÒÌÆÇÅ¿¾ÄÅȿɼÂÓÄÒÌÄ·¹ÒÁŹ q Ç·¾»¼Â ÆÅȹÖЏÄÄÒÀ Æ¿ÈÓüÄÄÅÀ Ǽο ÈÅ»¼Ç½¿É ÇʸǿÁ¿ -BOHVBHF-BC¿1SPKFDU1MBOOFS¿Ÿ¼ÈƼο¹·¼É¹È¼ÈÉÅÇÅÄÄÕÕÆÅ ÃÅÐӹƷĿÇŹ·Ä¿¿¿Èž»·Ä¿¿Æ¿ÈÓüÄÄÅÀÇ·¸ÅÉÒ &8ÁÊμ¸Ä¿Á·Ãª£¡-BTFSÆǿ·º·¼ÉÈÖÊÄ¿Á·ÂÓÄÒÀÁÅ»»ÅÈÉÊÆ· q / Á.BDNJMMBO1SBDUJDF0OMJOF

­°¬­¡¬Ÿ¾§°±Ÿ¯·Ÿ¾·©­ªŸ

-FWFM" v#

°©«©³©Ÿ©ª©¦¨º¹­¸­©­¥®«¬ /CEOKNNCP'ZCO5MKNNUHQT4WUUKCuEu %WNVWTG8KGYuE %QOOWPKECVGuÌ

¤Å¹Å¼¿¾»·Ä¿¼ÆÅÆÊÂÖÇÄźÅÊμ¸ÄźÅÁÊÇÈ·-BTFSÈÅÈÉÅ¿É¿¾ÆÖÉ¿ ÊÇŹļÀ¿ÃŽ¼É¸ÒÉÓ¿ÈÆÅÂӾŹ·ÄÅ»ÂÖÆÅ»ºÅÉŹÁ¿ÊηпÌÈÖr Á·ÈÈŹŸмŸǷ¾Å¹·É¼ÂÓÄÒÌÊÎǼ½»¼Ä¿ÀÁÊÈƼÏÄÅÀÈ»·Î¼šŸ— ¿ œš´ ÆÅ ·ÄºÂ¿ÀÈÁÅÃÊ Ö¾ÒÁÊ · É·Á½¼ ü½»ÊÄ·ÇÅ»ÄÒÌ ÔÁ¾·Ã¼ÄŹ $BNCSJEHF&40-,&5 1&5¿'$& -BTFS ÆǼ»Â·º·¼É ȸ·Â·ÄÈ¿ÇŹ·ÄÄÒÀ ÆÅ»ÌÅ» Á Ç·¾¹¿É¿Õ ÊüĿÀ ¿ Ä·¹ÒÁŹ ÎÉ¼Ä¿Ö Æ¿ÈÓ÷ ºÅ¹ÅǼĿÖ ¿ ·Ê»¿ÇŹ·Ä¿Ö ¹ ÈÅÅɹ¼É Èɹ¿¿ÈÊÇŹÄÖÿ¥¸Ð¼¼¹ÇÅƼÀÈÁÅÀÏÁ·ÂÒÖ¾ÒÁŹÒÌÁÅÃƼɼÄÍ¿À $&'"r# 

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ JHJCPPLrÍ¿ËÇŹ·Ö¹¼ÇÈ¿ÖÊμ¸Ä¿Á·ÈŹÈÉÇżÄÄÒÿ·Ê»¿Å÷ɼ q % Ç¿·Â·Ã¿»ÂÖÇ·¸ÅÉÒÄ·¿ÄɼǷÁÉ¿¹ÄÅÀ»ÅÈÁ¼¿Â¿ÁÅÃÆÓÕɼǼ q ɼÈÉÒ ¿ º¼Ä¼Ç·ÉÅÇ ɼÈÉŹ üÉÅ»¿Î¼ÈÁ¿¼ ǼÁÅüĻ·Í¿¿ Ä· %7% 30.Á¡Ä¿º¼»ÂÖÊοɼÂÖ q ¸¼ÈÆ·ÉÄÒ¼ ɼÈÉÒ ¹ ËÅÇ÷ɼ œš´ Á -BTFS " ÃŽÄÅ ÆÅÂÊοÉÓ ÅÉÆÇ·¹¿¹¾·ÆÇÅÈÄ·PGGJDF!NBDNJMMBOSV XXXNBDNJMMBOFOHMJTIDPNMBTFS

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÅÉÁÇÅÀɼÈÉÇ·Ä¿ÍÒÊμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿À ÈÁ·Î·ÀɼÁ·Â¼Ä»·ÇÄÅ ɼ÷ɿμÈÁżÆ·ĿÇŹ·Ä¿¼ ÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅɾҹ·Ã¿ÆǼÆÅ»·¹·É¼Â¼À¿ÊηпÌÈÖ 4#

-BTFS

#5 5#

8#

8#

8PSLCPPL 8PSLCPPL ,FZ $MBTT"VEJP$% 4U E UnT#PPL 4UVEFOUn # L 55FBDIFSn I nT#PPL # L 8 LC L 8 LC L , $M " EJ $% 1BDL r,FZ $%1BDL 1BDL $%1BDL $%30.1BDL .101BDL

-BTFS"

  

-BTFS"

  

-BTFS#

  

-BTFS#

  

-BTFS#

  

%JHJCPPL 


.BDNJMMBO.BUIFNBUJDT 1BVM#SPBECFOUq"OOF#SPBECFOU

·©­ª»¬º¤®¯¤£«¤±º¬ŸŸ¬¢ª§¨°©­«¾¦º©¤

¡ÊÇÈ .BDNJMMBO .BUIFNBUJDT ¸Ê»¼É ¹ÅÈÉǼ¸Å¹·Ä ¹ Êμ¸ÄÒÌ ¾·¹¼»¼Ä¿ÖÌ º»¼ ÆǼÆÅ»·ÕÉ ÷ɼ ÷ɿÁÊÄ··ÄºÂ¿ÀÈÁÅÃÖ¾ÒÁ¼¡ÊÇÈÄ·Æ¿È·ÄÔÁÈƼÇɷÿ¹Ÿ·ÈÉ¿ķηÂÓÄźÅÏÁÅÂÓÄźÅŸ Ç·¾Å¹·Ä¿Ö Ä· ÅÈÄŹ¼ ÉзɼÂÓÄÅ ÆÇŹ¼»ÄÄÒÌ ¿Èȼ»Å¹·Ä¿À ¿ ÆǼ»Ä·¾Ä·Î¼Ä »ÂÖ ÊηпÌÈÖ r¼É

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q È¿ÈɼÃÄÒÀ¿¹È¼ÈÉÅÇÅÄÄ¿ÀÆÅ»ÌÅ»ÁËÅÇÿÇŹ·Ä¿ÕÆǼ»Ã¼ÉÄźÅÈÅ»¼Ç½·Ä¿ÖÁÊÇÈ· q ÆÇ¿ÄÍ¿Æ„Å»¿ÄÊÇÅÁrŻķɼ÷’ q ¡Ä¿º·»ÂÖÊοɼÂÖÈÆÅÂÄÅ͹¼ÉÄÒÿÈÉǷĿͷÿ¿¾¡Ä¿º¿»ÂÖÊηмºÅÈÖ q ÁÇ·ÉÁÅÈÉÓ¿ÆÇÅÈÉÅÉ·¿¾ÂŽ¼Ä¿Ö÷ɼǿ·Â· ÃÄźÅοȼÄÄÒ¼ÆǿüÇÒ¿ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Ö q ɼÈÉÒ¹ÁÅÄͼÁ·½»ÅºÅÇ·¾»¼Â· q $%30. ÈÅ»¼Ç½·Ð¿ÀÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Ö»ÂÖ¾·ÁǼƼĿÖ¿¾ÊμÄÄźÅ÷ɼǿ·Â·

.BDNJMMBO4DJFODF %BWJE(MPWFSq1FOOZ(MPWFS ¨¼Ç¿ÖÆÅÈŸ¿À.BDNJMMBO4DJFODFÈž»·Ä·»ÂÖ»¼É¼Àr¼É¹¼»Êпÿ·ÄºÂ¿ÀÈÁ¿Ã¿ÈƼͿ· ¿Èɷÿ¹Ÿ·ÈÉ¿ÆǼÆÅ»·¹·Ä¿Ö¼ÈɼÈɹ¼ÄÄÅÄ·ÊÎÄÒÌ»¿ÈͿƿĹķηÂÓÄÅÀÏÁż¦ÅÈÅ ¸¿Ö.BDNJMMBO4DJFODFÊ»·ÎÄÅǼ·Â¿¾ÊÕÉü½ÆǼ»Ã¼ÉÄÒ¼ȹ־¿ÅÄ¿ÃźÊÉ¿ÈÆÅÂӾŹ·ÉÓÈÖÁ·Á ¹ÆǼÆÅ»·¹·Ä¿¿¼ÈɼÈɹ¼ÄÄÅÄ·ÊÎÄÒÌ»¿ÈÍ¿ÆÂ¿Ä É·Á¿¹ÆǼÆÅ»·¹·Ä¿¿·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ·

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ¿Èȼ»Å¹·É¼ÂÓÈÁ¿ÀÆÅ»ÌÅ»ÁŸÊÎ¼Ä¿Õ Æž¹ÅÂÖÕпÀÈ»¼Â·ÉÓÊÇÅÁ¾·ÆÅÿķÕпÃÈÖ¿¿Ä ɼǼÈÄÒà q ÆÅÄÖÉÄÒ¼ŸÑÖÈļĿÖÄ·ÊÎÄÒÌֹ¼ĿÀÈÆÅȼ»ÊÕпÿÆÇ·ÁɿμÈÁ¿Ã¿¾·»·Ä¿Öÿ q ɼ÷ɿμÈÁ¿ÀÈÂŹ·ÇÓÈŸÑÖÈļĿÖÿÁÂÕμ¹Ò̼ÁȿμÈÁ¿Ì¼»¿Ä¿Í q $%30.ÁÁ·½»ÅÃÊÊÇŹÄÕ ÈÅ»¼Ç½·Ð¿ÀȹÒϼÆÇ·ÁɿμÈÁ¿Ì¾·»·Ä¿À ·É·Á½¼¾·»·Î¿ Æž¹ÅÂÖÕп¼ÊηпÃÈÖÃÅ»¼Â¿ÇŹ·ÉÓÄ·ÊÎÄÒ¼ÅÆÒÉÒ

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅÈÉǷĿͷÿÊμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿À

4# .BDNJMMBO.BUIFNBUJDT 1VQJMnT#PPL1BDL #PPL 1BDL4#

5#

1VQJMnT#PPL# #PPL #

5FBDIFSnT#PPL #PPL

4#

8#

5#

8PSLCPPL

5FBDIFSnT#PPL #PPL

.BDNJMMBO4DJFODF

1VQJMnT#PPL1BDL #PPL 1BDL

MFWFM

 

MFWFM

 

MFWFM

 

MFWFM

 

MFWFM

 

MFWFM

 

MFWFM

 

MFWFM

 

MFWFM

 

MFWFM

 

MFWFM

 

MFWFM

 


.BDNJMMBO/BUVSBMBOE4PDJBM4DJFODF +PBOOF3BNTEFOq)FMFO4BOEFSTPO

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q Êηп¼È־ķÁÅÃÖÉÈÖÈüÉÅ»·Ã¿¹¼»¼Ä¿ÖÄ·ÊÎÄÒÌ¿Èȼ»Å¹·Ä¿ÀÆÇŹŻÖÉÔÁÈƼǿüÄÉÒ ÈŸ¿Ç·ÕÉ»·ÄÄÒ¼¿¾·ÄÅÈÖɿ̹ɷ¸Â¿ÍÒ ÷ÇÁ¿ÇÊÕÉ¿»¼Â·Õɾ·Ç¿ÈŹÁ¿ q ÄŹ·Ö¼ÁÈ¿Á· ¿¾Êη¼Ã·Ö¹ƼǹÒÌ»¹ÊÌÊÇŹÄÖÌ ÆǼ»ÈÉ·¹Â¼Ä·¹Ä·¸ÅÇ·Ì»¼ÃÅÄÈÉÇ·Í¿ÅÄ ÄÒÌÁ·ÇÉÅμÁ ÆÅÁ·ÇÉÅμÁ¹Á·½»Åà q ÷ɼǿ·ÂÒ»ÂÖÇ·¸ÅÉÒÄ·¿ÄɼǷÁÉ¿¹ÄÅÀ»ÅÈÁ¼ÈÅÈÉÅÖÉ¿¾È·À»ÏÅÊ ·Ä¿Ã·Í¿¿ ÆǿüÇŹ ÁÅÃÆÓÕɼÇÄźÅÃÅ»¼Â¿ÇŹ·Ä¿Ö¿¿ÄɼǷÁÉ¿¹ÄÒÌÆÅÈɼÇŹ q ¹¡Ä¿º¼»ÂÖÊηмºÅÈÖÈÅ»¼Ç½¿ÉÈÖÈÂŹ·ÇÓ¹Á·ÇÉ¿ÄÁ·Ì ÁÊμ¸Ä¿ÁÊÆǿ·º·¼ÉÈÖ·Ê»¿Å»¿ÈÁ ÈËÅļɿμÈÁ¿Ã¿ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Öÿ¿ƼÈÄÖÿ

.BDNJMMBO7PDBCVMBSZ1SBDUJDF4FSJFT

·©­ª»¬º¤®¯¤£«¤±º¬ŸŸ¬¢ª§¨°©­«¾¦º©¤

.BDNJMMBO /BUVSBM BOE 4PDJBM 4DJFODF r Êμ¸ÄÒÀ ÁÅÃƼÁÉ »ÂÖ ÏÁÅÂÓÄ¿ÁŹ ¿¾ÊηÕпÌ ÇÖ» ÆǼ»Ã¼ÉŹÄ··ÄºÂ¿ÀÈÁÅÃÖ¾ÒÁ¼šÂ·¹ÄÅÀÌ·Ç·ÁɼǿÈÉ¿ÁÅÀÁÊÇÈ·Ö¹ÂÖ¼ÉÈÖÇ·¾¹¿É¿¼Ǽμ¹ÒÌ Ä·¹ÒÁŹ¿ÊüĿÀ¹ÁÅÄɼÁÈɼ»Çʺ¿ÌÏÁÅÂÓÄÒÌ»¿ÈÍ¿Æ¿Ä¿ÈÉÅÇ¿¿ º¼ÅºÇ·Ë¿¿ ¼ÈɼÈɹ¼ÄÄÅ Ä·ÊÎÄÒÌÆǼ»Ã¼ÉŹ

4DJFODFBOE(FPHSBQIZ ,FJUI,FMMZ

-FWFM# v$ 1SFJOUFSNFEJBUFUP"EWBODFE Keith Kelly

with key

Keith Kelly

with key

¨¼Ç¿ÖÆÅÈŸ¿À.BDNJMMBO7PDBCVMBSZ1SBDUJDF4FSJFTÈž»·Ä·»ÂÖÈÉ·ÇϼÁ·ÈÈÄ¿ÁŹ¿ÈÉÊ»¼Ä ÉŹ ÁÅÉÅÇÒ¼¿¾ÊηÕɼÈɼÈɹ¼ÄÄÅÄ·ÊÎÄÒ¼»¿ÈÍ¿Æ¿ÄÒÄ··ÄºÂ¿ÀÈÁÅÃÖ¾ÒÁ¼¦ÅÈŸ¿ÖÆǼ» ÈÉ·¹ÂÖÕÉÈŸÅÀÆǼ»Ã¼ÉÄÒ¼ÈÆÇ·¹ÅÎÄ¿Á¿ ¹ÈÅÈÉ·¹ÁÅÉÅÇÒ̹ÌÅ»ÖɺÂÅÈÈ·Ç¿À¿¿ÄɼǼÈÄÒ¼ ¾·»·Ä¿ÖÄ·ÅÉÇ·¸ÅÉÁʼÁÈ¿Á¿¹ÁÅÄɼÁÈɼ¿¾Êη¼ÃźÅÆǼ»Ã¼É·

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ ta

RO M

with C

membr ient

an

is os m e os

v

t nu

um ol

e

plasm a

enaline adr

q ÅÈÄŹķÖɼ÷ɿÁ·»¿ÈͿƿļÈɼÈɹ¼ÄÄÅÄ·ÊÎÄźÅÍ¿Á· q ʻŸÄÒÀ¹¿ÈÆÅÂӾŹ·Ä¿¿ºÂÅÈÈ·Ç¿ÀÈÆǼ»Ã¼ÉÄÒÿɼÇÿķÿ ÅÆǼ»¼Â¼Ä¿Öÿ ËÅļɿμ ÈÁÅÀÉÇ·ÄÈÁÇ¿ÆÍ¿¼À ÆǿüǷÿÊÆÅÉǼ¸Â¼Ä¿Ö¹Ǽο q ÆÇÅÈÉÒ¼»¿·ºÇ·ÃÃÒ Ä·ºÂÖ»ÄÅŸÑÖÈÄÖÕп¼ÈÊÉÓÈÂŽÄÒÌÆÅÄÖÉ¿À¿ֹ¼ĿÀ q ¸ÅÂÓÏÅÀ¸·ÄÁ¿ÂÂÕÈÉÇ·Í¿À¿»¿·ºÇ·ÃÃÄ·$%30.

He c

photos

is es th yn

nts rie

:

n gen et i c ge

ule grad ojo kil

l

tr lin indus

ru st ra nf culie oxy ial oleion t m iz a

ontinen e c ur ct

D-

olo dru

m

b tom

m_j^9

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅÈÉǷĿͷÿÊμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿À

4#

.BDNJMMBO /BUVSBMBOE 4PDJBM4DJFODF

1VQJMn 1 JMnT#PPL1BDL # L1 L

4# 1VQJMn 1 JMnT#PPL # L

8#

"DUJWJUZ#PPL " UJ JU # L 1BDL

5# 55FBDIFSn I nT/PUFT / U

"B

'MBTIDBSET 'M I E

"B

1 1PTUFS1BDL U 1 L

MFWFM 

MFWFM 

MFWFM

 MFWFM

 MFWFM

 MFWFM

 8#

8#

8#

8#

*8# *8# *8#.BUFSJBM .U J M.BDNJMMBO 7PDBCVMBSZ 1SBDUJDF4FSJFT

1SBDUJDF#PPL 1 UJ # L ,FZ

1 1SBDUJDF#PPL UJ # L r,FZ

1 1SBDUJDF#PPL UJ # L ,FZ 

$%30.1BDL

1 1SBDUJDF#PPL UJ # L r,FZ 

$%30.1BDL

4DJFODF

  

(FPHSBQIZ
®­£¢­±­¡©Ÿ©¢§Ÿ§¤¢¼

.BDNJMMBO&YBN4LJMMT ²ÖÄÀÌÍÄÎÍÐÍÀÇÄÃÊÞÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ É¢§ŸÎÍ¿ÌÂÊÇÈÐÉÍËÒÞÆÚÉÒ ÂÏ¿ËË¿ÑÇÉ¿ÇÊÄÉÐÇÉ¿ £™™¼Ç¸¿ÍÁ·Öq££·ÄÄq¨©¼ÀÂÅǤÅʾ

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ºÇ·Ã÷ɿμÈÁ¿ÌÇ·¾»¼ÂŹÈÅ»¼Ç½·ÉÆÇÅÈÉÒ¼¿»ÅÈÉÊÆÄÒ¼ŸÑÖÈļĿֺǷà ÷ɿμÈÁ¿Ì ¿ ¼ÁȿμÈÁ¿Ì ֹ¼ĿÀ Ä· ÇÊÈÈÁÅà ־ÒÁ¼ ŸÑÖÈļĿÖ Ä·¿¸Å¼¼ ÈÂŽÄÒ̺ǷÃ÷ɿμÈÁ¿ÌÃÅüÄÉŹ¹ÇʸǿÁ¼8BUDIPVU q ¼ÁȿμÈÁ¿Ì Ç·¾»¼ÂŹ ÈÅ»¼Ç½·É ¼ÁÈ¿ÁÊ ÆÅ ¿¾Êη¼ÃÅÀ ɼ÷ɿÁ¼ ËÇ·¾Å¹Ò¼ ºÂ·ºÅÂÒ ÊÈÉÅÀο¹Ò¼ ÆǼ»ÂŽÄÒ¼ ÈÅÎ¼É·Ä¿Ö ÈÂŹÅŸǷ¾Å¹·É¼ÂÓÄÒ¼ ͼÆÅÎÁ¿ Ǽμ¹Ò¼ŸǷ¾ÍÒ q Ï¿ÇÅÁ¿ÀÈƼÁÉǾ·»·Ä¿À¹ËÅÇ÷ɼšŸ—¿œš´ q »¹·ɼÈÉ·Ä·ÆŹÉÅǼĿ¼¿¾·ÁǼƼĿ¼ÆÇÅÀ»¼ÄÄźÅ÷ɼǿ·Â·¹ËÅÇ÷ɼšŸ— q ÈÆÇ·¹ÅÎÄÒÀÇ·¾»¼ÂÈÅÈÆ¿ÈÁ·Ã¿ļÆÇ·¹¿ÂÓÄÒ̺·ºÅÂŹ ËÇ·¾Å¹Ò̺·ºÅÂŹ ·Á É¿¹ÄÅÀ¼ÁÈ¿Á¿ ÊÈÉÅÀο¹ÒÌÆǼ»ÂŽÄÒÌÈÅμɷĿÀ¿÷ɼǿ·Â·Ã¿ÆÅÈÅμɷ¼ ÃÅÈÉ¿ÈÂŹ¿ÈÂŹÅŸǷ¾Å¹·Ä¿Õ q ¿ÄɼÇļÉǼÈÊÇÈ .BDNJMMBO 1SBDUJDF 0OMJOF ÈÅ»¼Ç½¿É ɼ÷ɿμÈÁ¿Ì Ç·¾»¼ · Ç·¾ÄÅŸǷ¾ÄÒ̾·»·Ä¿À¿ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿ÀÆźǷÃ÷ɿÁ¼ ¼ÁÈ¿Á¼ ÎɼĿÕ ¿·Ê»¿ÇŹ·Ä¿Õ ·É·Á½¼¾·»·Ä¿Ö¹ËÅÇ÷ɼü½»ÊÄ·ÇÅ»ÄÒÌÔÁ¾·Ã¼ÄŹÄ·ÊÇÅ ¹¼ÄÓ™¥¸Ð¼¼¹ÇÅƼÀÈÁÅÀÈ¿ÈɼÃÒÅͼÄÁ¿¹Â·»¼Ä¿Ö¿ÄÅÈÉÇ·ÄÄÒÃÖ¾ÒÁÅÃ

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ q ¡Ä¿º·»ÂÖÊοɼÂÖÈÅɹ¼É·Ã¿ÁŹȼþ·»·Ä¿ÖÿȼÃÓÕɼÈɷÿ¹ËÅÇ÷ɼšŸ— q ¸¼ÈÆ·ÉÄÒÀ»ÅÈÉÊÆÁ¿ÄɼÇļÉǼÈÊÇÈÊ.BDNJMMBO1SBDUJDF0OMJOFÆÇ¿ Ǽº¿ÈÉÇ·Í¿¿Ä·È·ÀɼXXXNBDNJMMBOQSBDUJDFPOMJOFDPN¹Á·Î¼Èɹ¼ÊοɼÂÖ ¿Èž»·Ä¿¿Êμ¸ÄÅÀºÇÊÆÆÒ q ¿ÄÈÉÇÊÁÍ¿ÖÆÅ·ÁÉ¿¹·Í¿¿ÁÅ»·»ÅÈÉÊÆ·Ä·XXXNBDNJMMBOSVTUBUFFYBNT XXXNBDNJMMBOSVTUBUFFYBNT „ªÎ¼¸Äż ÆÅÈŸ¿¼ »ÂÖ ÆÅ»ºÅÉŹÁ¿ Á šŸ— ÆÅ ·ÄºÂ¿ÀÈÁÅÃÊ Ö¾Ò ÁÊ ºÇ·Ã÷ɿÁ· ¿ ¼ÁÈ¿Á·’ r ÔÉÅ ÄŹż ¿¾»·Ä¿¼ ÆÅÆÊÂÖÇÄÅÀ ÁÄ¿º¿ (SBNNBS BOE 7PDBCVMBSZ 1SFJOUFSNFEJBUF UP *OUFSNFEJBUF ªÎ¼¸Äż ÆÅÈŸ¿¼ ÆÅÃŽ¼É ÊηпÃÈÖ ÆÅ»ºÅÉŹ¿ÉÓÈÖ Á È»·Î¼ ÔÁ ¾·Ã¼Ä· ÆÅ ·ÄºÂ¿ÀÈÁÅÃÊ Ö¾ÒÁÊ ¹ ËÅÇ÷ɼ šÅÈÊ»·ÇÈɹ¼ÄÄÅÀ ¿ÉÅ ºÅ¹ÅÀ ·ÉɼÈÉ·Í¿¿ ¹ÒÆÊÈÁÄ¿ÁŹ Á·ÈÈŹ · É·Á½¼ ÃŽ¼É ¸ÒÉÓ

¿ÈÆÅÂӾŹ·ÄÅÁ·ÁķηÂÓÄÒÀÔÉ·ÆÆÅ»ºÅÉŹÁ¿ÁÈ»·Î¼¹ÒÆÊÈÁÄźÅ ÔÁ¾·Ã¼Ä·¹Á·Èȼ¹ËÅÇ÷ɼœ»¿ÄźÅºÅÈÊ»·ÇÈɹ¼ÄÄźÅÔÁ¾· üķ œš´ ¿»ÂÖÆÅ»ºÅÉŹÁ¿ÁÈ»·Î¼ÔÁ¾·Ã¼ÄŹÆŷĺ¿ÀÈÁÅÃÊ Ö¾ÒÁÊ Ä· ÊÇŹ¼ÄÓ ™ ¥¸Ð¼¼¹ÇÅƼÀÈÁÅÀ È¿ÈɼÃÒ ÅͼÄÁ¿ ¹Â·»¼ Ä¿Ö¿ÄÅÈÉÇ·ÄÄÒÃÖ¾ÒÁÅà Ä·ÆǿüÇÔÁ¾·Ã¼Ä·$BNCSJEHF&OHMJTI 1SFMJNJOBSZ 1&5 

ž·À»¿É¼Ä·ǼÈÊÇÈÄÊÕÈÉÇ·Ä¿ÍÊXXXNBDNJMMBOSVTUBUFFYBNTÅÉÁÇÅÀɼÈÉÇ·Ä¿ÍÒÊμ¸ÄźÅÆÅÈŸ¿Ö ÆÇÅοɷÀɼǼÁÅüĻ·Í¿¿ÆÅÆÅ»ºÅÉŹÁ¼ÁšŸ— ÆǿÿɼÊηÈÉ¿¼¹¸¼ÈÆ·ÉÄÅÃɼÈÉ¿ÇŹ·Ä¿¿ 4# 4U E UnT#PPL 4UVEFOUn # L

8FCDPEF .BDNJMMBO&YBN4LJMMTGPS3VTTJB ªÎ¼¸ÄżÆÅÈŸ¿¼»ÂÖÆÅ»ºÅÉŹÁ¿ÁšŸ—Æŷĺ¿ÀÈÁÅÃÊÖ¾ÒÁÊ ºÇ·Ã÷ɿÁ·¿¼ÁÈ¿Á·5# 55FBDIFSn I nT#PPL # L

 


GPS3VTTJB

/FX

¦Å»Ǽ»·ÁÍ¿¼À£™™¼Ç¸¿ÍÁÅÀq££·ÄÄ·q¨©¼ÀÂÅÇ·¤Åʾ·

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ɼÈÉŹ¹ËÅÇ÷ɼšŸ— q ÈŹ¼ÉÒÊηпÃÈÖÆŹÒÆÅÂļĿÕɼÈÉŹÒ̾·»·Ä¿À¹Ç·¾»¼Â·Ì„—Ê»¿ÇŹ·Ä¿¼’ „šÅ¹ÅǼĿ¼’ „®É¼Ä¿¼’¿„¦¿ÈÓÃŒ q ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿ÖÄ·¾·ÁǼƼĿ¼ºÇ·Ã÷ɿμÈÁźÅ¿¼ÁȿμÈÁźÅ÷ɼǿ·Â· ¹ÁÂÕ ηÖÆŹÉÅǼĿ¼¹¿»Å¹Ç¼Ã¼ÄÄÒÌËÅÇú·ºÅ· ·É·Á½¼ÈǼ»Èɹ¿ÈÆÅÈŸŹÈÂÅ ¹ÅŸǷ¾Å¹·Ä¿Ö q ǼÁÅüĻ·Í¿¿ÆÅÈŹ¼ÇϼÄÈɹŹ·Ä¿Õ¹È¼Ì¹¿»Å¹Ǽμ¹ÅÀ»¼ÖɼÂÓÄÅÈÉ¿ q È̼÷ÅǺ·Ä¿¾·Í¿¿¿ÎÄźÅÆ¿ÈÓ÷

®­£¢­±­¡©Ÿ©¢§Ÿ§¤¢¼

±ÄÐÑÚÃÊÞÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ É¢§ŸÎÍ¿ÌÂÊÇÈÐÉÍËÒÞÆÚÉÒ

q ÅÆ¿È·Ä¿¼ËÅÇ÷ɷÔÁ¾·Ã¼Ä· q ¸¼ÈÆ·ÉÄÒ¼·Ê»¿ÅË·ÀÂÒÄ·XXXNBDNJMMBOSVTUBUFFYBNT q ¿ÄɼÇļÉǼÈÊÇÈ .BDNJMMBO 1SBDUJDF 0OMJOF ÈÅ»¼Ç½¿É ɼ÷ɿμÈÁ¿Ì Ç·¾»¼ÂŹ Á·½»ÒÀ¿¾ÁÅÉÅÇÒ̹ÁÂÕη¼É¾·»·Ä¿À¿ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿ÀÆźǷÃ÷ɿÁ¼ ¼ÁÈ¿Á¼ ÎÉ¼Ä¿Õ ·Ê»¿ÇŹ·Ä¿Õ¿Æ¿ÈÓÃʹËÅÇ÷ɼü½»ÊÄ·ÇÅ»ÄźÅÔÁ¾·Ã¼Ä·$BNCSJEHF &OHMJTI1SFMJNJOBSZ 1&5

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ q ¡Ä¿º·»ÂÖÊοɼÂÖD·Ê»¿Å»¿ÈÁÅà ÈÅ»¼Ç½·Ð·ÖÁÂÕοÁÊÆÇ·½Ä¼Ä¿ÖÿɼÈÉ·Ã ¿ɼÁÈÉÒ·Ê»¿Å¾·Æ¿È¼À »ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒ¼ǼÁÅüĻ·Í¿¿ÁÇ·¾»¼ÂÊ„šÅ¹ÅǼĿ¼’ ŸǷ¾ÍÒ¹ÒÆÅÂļĿÖÆ¿ÈÓüÄÄÒÌÇ·¸ÅÉ q ¸¼ÈÆ·ÉÄÒÀ »ÅÈÉÊÆ Á ¿ÄɼÇļÉǼÈÊÇÈÊ ÆÇ¿ Ǽº¿ÈÉÇ·Í¿¿ Ä· È·Àɼ XXXNBDNJMMBOQSBDUJDFPOMJOFDPN ¹ Á·Î¼Èɹ¼ ÊοɼÂÖ ¿ Èž»·Ä¿¿ Êμ¸ÄÅÀ ºÇÊÆÆÒ XXXNBDNJMMBOSVTUBUFFYBNT „©¼ÈÉÒ »ÂÖ ÆÅ»ºÅÉŹÁ¿ Á šŸ— ÆÅ ·ÄºÂ¿ÀÈÁÅÃÊ Ö¾ÒÁʒ ÆÅÃÅ ºÊÉ ÊηпÃÈÖ ÆÅ»ºÅÉŹ¿ÉÓÈÖ Á ÊÈƼÏÄÅÃÊ ÆÇÅÌŽ»¼Ä¿Õ šÅÈÊ »·ÇÈɹ¼ÄÄÅÀ ¿ÉźŹÅÀ ·ÉɼÈÉ·Í¿¿ ÆÅ ·ÄºÂ¿ÀÈÁÅÃÊ Ö¾ÒÁÊ ¦Ç¿ Ç·¾Ç·¸ÅÉÁ¼ ɼÈÉŹ ÊοÉÒ¹·Â¿ÈÓ ÉǼ¸Å¹·Ä¿Ö ÆǼ»ÑÖ¹ÂÖ¼ÃÒ¼ «¼»¼Ç·ÂÓÄÅÀ ÈÂʽ¸ÅÀ ÆÅ Ä·»¾ÅÇÊ ¹ È˼Ǽ ŸǷ¾Å¹·Ä¿Ö ¿ Ä·Ê Á¿ Á ÁÅÄÉÇÅÂÓÄÅ¿¾Ã¼Ç¿É¼ÂÓÄÒà ÷ɼǿ·Â·Ã »ÂÖ ÆÇŹ¼»¼Ä¿Ö

šŸ— ÆÅ ·ÄºÂ¿ÀÈÁÅÃÊ Ö¾ÒÁÊ ¦ÅÈŸ¿¼ ÈÅ»¼Ç½¿É ¿ÄɼÇļÉǼÈÊÇÈ ÁÅÉÅÇÒÀ »·É ¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓ ¾·Ä¿Ã·ÉÓÈÖ ·ÄºÂ¿ÀÈÁ¿Ã ¿ ºÅÉŹ¿ÉÓ ÈÖ Á ÔÁ¾·Ã¼Ä·Ã ¹ Âոż ¹Ç¼ÃÖ ¿ ¹ ÂÕ¸Åà üÈɼ º»¼ ¼ÈÉÓ ŸÄɼÇ ļÉ ¦Å»ÇŸķÖ ¿ÄÈÉÇÊÁÍ¿Ö ÆÅ ·ÁÉ¿¹·Í¿¿ ÁÅ»· »ÅÈÉÊÆ· Ä· È·Àɼ XXXNBDNJMMBOSVTUBUFFYBNT

ž·À»¿É¼Ä·ǼÈÊÇÈÄÊÕÈÉÇ·Ä¿ÍÊXXXNBDNJMMBOSVTUBUFFYBNTÅÉÁÇÅÀɼÈÉÇ·Ä¿ÍÒÊμ¸ÄźÅÆÅÈŸ¿Ö ÆÇÅοɷÀɼǼÁÅüĻ·Í¿¿ÆÅÆÅ»ºÅÉŹÁ¼ÁšŸ— ÆǿÿɼÊηÈÉ¿¼¹¸¼ÈÆ·ÉÄÅÃɼÈÉ¿ÇŹ·Ä¿¿ 4# 4U E UnT#PPL 4UVEFOUn # L

8FCDPEF .BDNJMMBO&YBN4LJMMTGPS3VTTJB ©¼ÈÉÒ»ÂÖÆÅ»ºÅÉŹÁ¿ÁšŸ—Æŷĺ¿ÀÈÁÅÃÊÖ¾ÒÁÊ

5# 55FBDIFSn I nT#PPL # L

BVEJP$%

 
.BDNJMMBO&YBN4LJMMTGPS3VTTJB

´§± ÎÏÍÿÅ

£™™¼Ç¸¿ÍÁ·Öqœœ¡Â¼ÁŹÁ¿Ä·q££·ÄÄq¨©¼ÀÂÅǤÅʾ

-FWFM#v# 1SFJOUFSNFEJBUFUP6QQFSJOUFSNFEJBUF

®­£¢­±­¡©Ÿ©¢§Ÿ§¤¢¼

°ÀÍÏÌÇÉÑÄÐÑÍÁÃÊÞÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇɤ¢¼ÎÍ¿ÌÂÊÇÈÐÉÍËÒÞÆÚÉÒ q ɼÈÉŹ¹ËÅÇ÷ɼœš´ q ÈŹ¼ÉÒÊηпÃÈÖÆŹÒÆÅÂļĿÕɼÈÉŹÒ̾·»·Ä¿À¹Ç·¾»¼Â·Ì„—Ê»¿ÇŹ·Ä¿¼’ „šÅ¹ÅǼĿ¼’ „®É¼Ä¿¼’¿„¦¿ÈÓÃŒ q ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Ö Ä· ¾·ÁǼƼĿ¼ ¼ÁȿμÈÁźÅ ¿ ºÇ·Ã÷ɿμÈÁźÅ ÷ɼǿ·Â· ¹ÁÂÕηÖ ÆŹÉÅǼĿ¼ ¹¿»Å¹Ç¼Ã¼ÄÄÒÌ ËÅÇú·ºÅ· ËÇ·¾Å¹Ò̺·ºÅÂŹ ·É·Á½¼ÈǼ»Èɹ¿ÈÆÅÈŸŹÈÂŹÅŸǷ¾Å¹·Ä¿Ö q ǼÁÅüĻ·Í¿¿ÆÅÈŹ¼ÇϼÄÈɹŹ·Ä¿Õ¹È¼Ì¹¿»Å¹Ǽμ¹ÅÀ»¼ÖɼÂÓÄÅÈÉ¿ q ÅÆ¿È·Ä¿¼ËÅÇ÷ɷÔÁ¾·Ã¼Ä·

²ÖÄÀÌÍÄÎÍÐÍÀÇÄÃÊÞÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇɤ¢¼ÎÍ¿ÌÂÊÇÈÐÉÍËÒÞÆÚÉÒ ÂÍÁÍÏÄÌÇÄÇ¿ÒÃÇÏÍÁ¿ÌÇÄ q ɼ÷ɿμÈÁ¿ÅǺ·Ä¿¾Å¹·ÄÄÒÌÊÇÅÁŹ q ÇʸǿÁ·,OPXIPX ÈÅ»¼Ç½·Ð·ÖÆÇ·ÁɿμÈÁ¿¼ÈŹ¼ÉÒÆÅɼÌÄ¿Á¼¹ÒÆÅÂļĿÖÔÁ¾·Ã¼Ä·Í¿ÅÄÄÒ̾·»·Ä¿À q ÇʸǿÁ·8PSEQFSGFDUȾ·»·Ä¿ÖÿÄ·ÅÉÇ·¸ÅÉÁÊ·ÁÉ¿¹ÄÅÀ¼ÁÈ¿Á¿ q ÇʸǿÁ·(SBNNBSGPDVT»ÂÖÅÉÇ·¸ÅÉÁ¿ÊÆÅÉǼ¸Â¼Ä¿Ö¹ǼοºÇ·Ã÷ɿμÈÁ¿ÌÈÉÇÊÁÉÊÇ q ÆÇ¿ÂŽ¼Ä¿Ö4QFBLJOH4LJMMT%FWFMPQNFOU¿-JTUFOJOH4LJMMT%FWFMPQNFOUÈ»ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒÿ¾·»·Ä¿Öÿ¿ɼÈɷÿ Ä·ÆŹÉÅǼĿ¼¿¾·ÁǼƼĿ¼ÆÇÅÀ»¼ÄÄźÅ÷ɼǿ·Â·

²ÖÄÀÌÍÄÎÍÐÍÀÇÄÃÊÞÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇɤ¢¼ÎÍ¿ÌÂÊÇÈÐÉÍËÒÞÆÚÉÒ ÂÏ¿ËË¿ÑÇÉ¿ÇÊÄÉÐÇÉ¿ q ɼ÷ɿμÈÁ¿ÅǺ·Ä¿¾Å¹·ÄÄÒÌÊÇÅÁŹ q ΏÉÁ¿¼ŸÑÖÈļĿÖ¼ÁȿμÈÁ¿Ì¿ºÇ·Ã÷ɿμÈÁ¿Ìֹ¼ĿÀ q »ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒ¼¾·»·Ä¿Ö¹ËÅÇ÷ɼœš´ q ¾·»·Ä¿ÖÄ·ÆŹÉÅǼĿ¼¿¾·ÁǼƼĿ¼ÆÇÅÀ»¼ÄÄźÅ÷ɼǿ·Â· q ÈÆÇ·¹ÅÎÄÒÀÇ·¾»¼ÂÈÆÅÊÇÅÎÄÒÃÈÆ¿ÈÁÅÃÈÂŹ¿ÊÈÉÅÀο¹ÒÌÈÂŹÅÈÅμɷĿÀ ÈÆ¿ÈÁÅÃËÇ·¾Å¹ÒÌ¿ļÆÇ·¹¿ÂÓÄÒÌ ºÂ·ºÅÂŹ ¿ÄËÅÇ÷Ϳ¼À Å ÈÆÅÈŸ·Ì ÈÂŹÅŸǷ¾Å¹·Ä¿Ö É·¸Â¿Í¼À Ç·¾Â¿Î¿À ü½»Ê ¸Ç¿É·ÄÈÁ¿Ã ¿ ·Ã¼Ç¿Á·ÄÈÁ¿Ã ¹·Ç¿·Äɷÿ·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ·

²ÖÄÀÌÍÄÎÍÐÍÀÇÄÃÊÞÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇɤ¢¼ÎÍ¿ÌÂÊÇÈÐÉÍËÒÞÆÚÉÒ ÖÑÄÌÇÄÇÎÇÐÛËÍ q ɼ÷ɿμÈÁ¿ÅǺ·Ä¿¾Å¹·ÄÄÒÌÊÇÅÁŹ q Ç·¾ÄÅŸǷ¾ÄÒ¼ÆÅɼ÷ɿÁ¼¿½·ÄÇ·ÃɼÁÈÉÒ»ÂÖÎɼĿÖ q ÇʸǿÁ·,OPXIPX ÈÅ»¼Ç½·Ð·ÖÆÇ·ÁɿμÈÁ¿¼ÈŹ¼ÉÒÆÅɼÌÄ¿Á¼¹ÒÆÅÂļĿÖÔÁ¾·Ã¼Ä·Í¿ÅÄÄÒ̾·»·Ä¿À q ¾·»·Ä¿Ö Ä·ÆÇ·¹Â¼ÄÄÒ¼Ä·ÈŹ¼ÇϼÄÈɹŹ·Ä¿¼Æ¿ÈÓüÄÄÅÀǼο¹Ç·¾Â¿ÎÄÒ̽·ÄÇ·Ì¿ÈÉ¿ÂÖÌ q ŸǷ¾ÍÒ¹ÒÆÅÂļĿÖÆ¿ÈÓüÄÄÒ̾·»·Ä¿À

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÅÉÁÇÅÀɼÈÉÇ·Ä¿ÍÒÊμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿À ÆžķÁÅÃÓɼÈÓ ÈÅɾҹ·Ã¿ÆǼÆÅ»·¹·É¼Â¼À¿ÊηпÌÈÖ 

4#

5#

4UVEFOUn 4U E UnT#PPL # L

5FBDIFSn 5 I nT#PPL # L

.BDNJMMBO&YBN4LJMMTGPS3VTTJB¨¸ÅÇÄ¿ÁɼÈÉŹ»ÂÖÆÅ»ºÅÉŹÁ¿Áœš´ Æŷĺ¿ÀÈÁÅÃÊÖ¾ÒÁÊ

 

ªÎ¼¸ÄżÆÅÈŸ¿¼»ÂÖÆÅ»ºÅÉŹÁ¿Áœš´ Æŷĺ¿ÀÈÁÅÃÊÖ¾ÒÁʺŹÅǼĿ¼¿·Ê»¿ÇŹ·Ä¿¼

 

ªÎ¼¸ÄżÆÅÈŸ¿¼»ÂÖÆÅ»ºÅÉŹÁ¿Áœš´ Æŷĺ¿ÀÈÁÅÃÊÖ¾ÒÁʺǷÃ÷ɿÁ·¿¼ÁÈ¿Á·

 

ªÎ¼¸ÄżÆÅÈŸ¿¼»ÂÖÆÅ»ºÅÉŹÁ¿Áœš´ Æŷĺ¿ÀÈÁÅÃÊÖ¾ÒÁÊÎɼĿ¼¿Æ¿ÈÓÃÅ

 


$VMUVSF7JFX

/FX­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q »¹·»¿ÈÁ· Á·½»ÒÀ¿¾ÁÅÉÅÇÒÌÈÅ»¼Ç½¿É¿ºÇŹÒÌ¿»ÅÁÊüÄÉ·ÂÓÄÒ̹¿»¼ÅÈÕ½¼ÉŹ q ÆÇÅÈÃÅÉǹ¿»¼ÅÈÕ½¼ÉŹ¹Å¾ÃŽ¼ÄÁ·ÁÈÈʸɿÉǷÿ É·Á¿¸¼¾Ä¿Ì q ¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓ¿ÈÆÅÂӾŹ·Ä¿Ö¹Á·ÈÈ·ÌÈÇ·¾ÄÅÊÇŹļ¹ÅÀÆÅ»ºÅ ÉŹÁÅÀÊηпÌÈÖÁÁ·½»ÅÃʹ¿»¼ÅÈÕ½¼ÉÊÇ·¾Ç·¸ÅÉ·ÄÒ»¹·¹·Ç¿ ·ÄÉ·ÊÇÅÁ· ¸·¾Å¹ÅºÅ¿ÆŹÒϼÄÄźÅÊÇŹļÀÈÂŽÄÅÈÉ¿

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ q ÷ɼǿ·ÂÒ»ÂÖÆÇżÁÉÄÒÌÇ·¸ÅÉ¿Çż¹ÒÌ¿ºÇ ·É·Á½¼¾·»·Ä¿Ö »ÂÖ¹ÒÆÅÂļĿֻŠ¹Å¹Ç¼ÃÖ¿ÆÅȼÆÇÅÈÃÅÉÇ·¹¿»¼ÅÈÕ½¼ÉŹÄ· 5FBDIFSnT$%30. q Æ·ÄÒÊÇÅÁŹ¿ɼÁÈÉÒ¹¿»¼ÅÈÕ½¼ÉŹÄ·5FBDIFSnT$%30.

$PNNVOJDBUF

£­®­ª¬§±¤ª»¬º¤®­°­ §¾

™¿»¼ÅÁÊÇÈ$VMUVSF7JFX ÆÅȹÖЏÄÄÒÀÈŹǼüÄÄÅÀ½¿¾Ä¿¿ÁÊÂÓÉÊǼ™¼Â¿ÁŸǿɷĿ¿ Ä·ÆÇ·¹Â¼ÄÄ·Ç·¾ ¹¿É¿¼ÈÅÍ¿ÅÁÊÂÓÉÊÇÄÅÀÁÅÃƼɼÄÍ¿¿ÊηпÌÈÖÅÈÄŹÄÅÀ¿ÈÉ·ÇϼÀÏÁÅÂÒ¡ÊÇÈÈÅÈÉÅ¿É¿¾»¹ÊÌ»¿ÈÁŹ ¦¼Ç¹ÒÀ»¿ÈÁÈÅ»¼Ç½¿É¹¿»¼ÅÈÕ½¼ÉÒÄ·ɼÃÒ)PNF 5SBOTQPSU 'PPE "QQFBSBODF 4QPSU 4DIPPM™ÉÅÇÅÀ »¿ÈÁÈÅ»¼Ç½¿É¹¿»¼ÅÈÕ½¼ÉÒÄ·ɼÃÒ.VTJD -BOETDBQF .FEJB "OJNBMT -JUFSBUVSF -BOHVBHF

,BUF1JDLFSJOH

-FWFM# *OUFSNFEJBUF

Communicate

¥ÈÄŹķÖͼÂÓÄŹźÅÁÊÇÈ·$PNNVOJDBUFrÈŹ¼ÇϼÄÈɹŹ·Ä¿¼ÊÊηпÌÈÖ¿ÈÉÊ»¼ÄÉŹÊüĿÀ¿Ä· ¹ÒÁŹºÅ¹ÅǼĿÖ¿·Ê»¿ÇŹ·Ä¿Ö ļŸÌÅ»¿ÃÒÌ»ÂÖÆŹȼ»Ä¼¹ÄźÅŸмĿÖ™ÅÈÄŹÊÁÊÇÈ·ÆÅÂŽ¼ÄÒ ¹¿»¼ÅÈÕ½¼ÉÒÊÇŹÄÖ—r# ÅÉÇ·½·Õп¼¿ÄɼǼÈÒ¿ÈÉǼüĿÖÈŹǼüÄÄÒÌÃÅÂÅ»ÒÌÂÕ»¼À

Listening & Speaking Skills Coursebook & DVD

1 B1

Kate Pickering

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q Ç·¾¹¿É¿¼ÊÊηпÌÈÖ¿ÈÉÊ»¼ÄÉŹÁÅÃÃÊÄ¿Á·É¿¹ÄÒÌÊüĿÀ¿Ä·¹ÒÁŹ ļŸÌÅ»¿ÃÒÌ»ÂÖÊÈƼÏÄźÅ ŸмĿÖ q ÈÆ¿ÈÁ¿·ÁÉ¿¹ÄÅÀ¼ÁÈ¿Á¿ ¹ÁÂÕηÕп¼ÊÈÉÅÀο¹Ò¼ÈÂŹÅÈÅÎ¼É·Ä¿Ö ËÇ·¾Å¹Ò¼ºÂ·ºÅÂÒ¿¿»¿Å÷ɿμ ÈÁ¿¼¹ÒÇ·½¼Ä¿Ö q %7%ÁÁ·½»ÅÀÁÄ¿º¼È¹¿»¼ÅÈÕ½¼É·Ã¿¿¾·Æ¿ÈÖÿÊÈÉÄÅÀηÈÉ¿ü½»ÊÄ·ÇÅ»ÄÒÌÔÁ¾·Ã¼ÄŹ

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ q 5FBDIFSnT.VMUJ30. ÈÅ»¼Ç½·Ð¿ÀɼÈÉÒ ¾·Ã¼ÉÁ¿»ÂÖÊοɼÂÖ Åɹ¼ÉÒÁÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Öÿ¾·»·Ä¿Öà ɼÁÈÉÒ ·Ê»¿Å÷ɼǿ·ÂŹ¹ËÅÇ÷ɼ1%' ·Ê»¿Å÷ɼǿ·ÂÒÁÊμ¸Ä¿Á·Ã q 5FBDIFSnT$%30.¿5FBDIFSnT%7%QBDL ÈÅ»¼Ç½·Ð¿¼ɼÈÉÒ ·Ê»¿Å÷ɼǿ·ÂÒÁɼÈÉ·Ã ¾·Ã¼ÉÁ¿»ÂÖÊοɼÂÖ ·Ê»¿Å÷ɼǿ·ÂÒÁÊμ¸Ä¿Á·Ã¹ËÅÇ÷ɼ.1 ¹¿»¼ÅÈÕ½¼ÉÒ

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈŸǷ¾Í·Ã¿ÈÉÇ·Ä¿Í¿¹¿»¼ÅÈÕ½¼ÉŹ

4# $VMUVSF7JFX

55FBDIFSn I nT $%30. %7%1BDL

$PNNVOJDBUF

4UVEFOUn 4U E UnT $PVSTFCPPL

4#

4UVEFOUn 4U E UnT $PVSTFCPPL %7%1BDL

55FBDIFSn I nT .VMUJ30.

55FBDIFSn I nT$%30. $% 30.

%7%1BDL

%7%1BDL#PPL

  

%7%1BDL#PPL

  
0QFO.JOE

/FX

.JDLFZ3PHFSTq+PBOOF5BZMPSF,OPXMFTq4UFWF5BZMPSF,OPXMFTq *OHSJE8JTOJFXTLBq%PSPUIZ&;FNBDI

Ÿ¬¢ª§¨°©§¨£ª¾¡¦¯­°ªº´

-FWFM1SFŒ"v$ #FHJOOFSUP"EWBODFE

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ÄŹ·Ö Æ·ÉËÅÇ÷ #JH USFF ÅÉÁÇÒ¹·¼É »ÅÈÉÊÆ Á ¼»¿ÄÅÃÊ ¸·ÄÁÊ ÅÄ·ÀÄǼÈÊÇÈŹ q 4UVEFOUnT 3FTPVSDF $FOUSF ÈÅ»¼Ç½¿É ·Ê»¿Å÷ɼǿ·ÂÒ Á ªÎ¼¸Ä¿ÁÊ ¿§·¸ÅμÀɼÉÇ·»¿¹ËÅÇ÷ɼ.1 ¹¿»¼Å÷ɼǿ·ÂÒ¿ÈÅÆÊÉÈɹÊÕ п¼¿ÃÊμ¸ÄÒ¼÷ɼǿ·ÂÒ q ÇʸǿÁ·-JGF4LJMMTÆž¹ÅÂÖ¼ÉÆŹÉÅÇÖÉÓ¿¾ÊμÄÄÒÀÖ¾ÒÁŹÅÀ÷ ɼǿ·Â¿Åȹ·¿¹·ÉÓÄ·¹ÒÁ¿ü½Â¿ÎÄÅÈÉÄźÅŸмĿÖ q Á·½»ÒÀÇ·¾»¼ÂÅÉÁÇÒ¹·¼ÉÖÇÁ¿ÀÁÅ·½¿¾ËÅÉźǷ˿À Ä·¹¹Å »ÄÅÀÈÉǷĿͼΏÉÁÅŸžķμÄÒͼ¿¿¾·»·Î¿ q ¾·»·Ä¿Ö ÆÅ ºÅ¹ÅǼĿÕ ÈÅÆÇŹŽ»·ÕÉÈÖ ÈÆ¿ÈÁÅà ļŸÌÅ»¿ÃÒÌ Ǽμ¹ÒÌÁ¿ϼ q Á·½»ÒÀ¹ÉÅÇÅÀÇ·¾»¼Â¾·¹¼ÇÏ·¼ÉÈÖÆÇ·ÁɿμÈÁ¿ÃÊÇÅÁÅÃÆźŠ¹ÅǼĿÕ ¿ Æ¿ÈÓÃÊ È Ô¼üÄɷÿ È·ÃÅÅͼÄÁ¿ ¿ ÅͼÄÁ¿ Ç·¸ÅÉÒ Æ·ÇÉďǷ

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ q 5 FBDIFSnT #PPL 1SFNJVN 1BDL r ÔÉÅ ļ ÉÅÂÓÁÅ ¡Ä¿º· »ÂÖ ÊοɼÂÖ ÄÅ¿ÁÅÃƼÁÉÆǼ¾¼ÄÉ·Í¿À÷ɼǿ·ÂŹªÎ¼¸Ä¿Á·»ÂÖ¿ÄɼǷÁÉ¿¹ ÄÅÀ»ÅÈÁ¿¿Â¿ÆÇżÁÉÅÇ· q 5FBDIFSnT3FTPVSDF$FOUSFÈÅ»¼Ç½¿ÉɼÈÉÒ ·Ê»¿Å¿¹¿»¼Å÷ɼǿ· ÂÒ »ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒ¼ÊÇÅÁ¿-JGF4LJMMT ÷ɼǿ·ÂÒ»ÂÖÇ·¾ºÅ¹ÅÇÄÅÀ ÆÇ·ÁÉ¿Á¿ XXXNBDNJMMBOPQFONJOEDPN

0QFO .JOE r ÆÇ¿ÄÍ¿Æ¿·ÂÓÄÅ ÄŹÒÀ ÁÊÇÈ ·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅ Ö¾ÒÁ· »ÂÖ ¹¾ÇÅÈÂÒÌ Æž¹ÅÂÖÕпÀÅȹſÉÓļÉÅÂÓÁÅÖ¾ÒÁŹҼÊüĿÖ¿Ä· ¹ÒÁ¿ ÄÅ ¿ Ç·¾¹¿¹·ÉÓ ŸмÁÊÂÓÉÊÇÄÒ¼ ÁÅÃƼɼÄÍ¿¿ -JGF 4LJMMT ÁÅÉÅÇÒ¼ ÆÅÃź·ÕÉ μÂŹ¼ÁÊ ÅÈžķÉÓ ȹŏ üÈÉÅ ¹ ÈŹǼüÄÄÅà ŸмÈɹ¼ ÈÆÇ·¹ÂÖÉÓÈÖÈÉÇÊ»ÄÅÈÉÖÿ¹ÊΏ¸¼ ÊÈƼÏÄÅǼϷÉÓ¾· »·Î¿Ä·Ç·¸ÅμÃüÈɼ¿É»

ªÎ¼¸ÄÒ¼ ÷ɼǿ·ÂÒ ÁÊÇÈ· ÆǼ»ÈÉ·¹Â¼ÄÒ Ç·¾ÄÅŸǷ¾ÄÒÿ ËÅÇ÷ ɷÿÉÇ·»¿Í¿ÅÄÄÒÿƼηÉÄÒÿ÷ɼǿ·Â·Ã¿ ªÎ¼¸Ä¿Á¿§·¸ÅηÖ ɼÉÇ·»Ó È ÈÅ»¼Ç½·É¼ÂÓÄÒÿ ɼÁÈɷÿ »ÂÖ ÎÉ¼Ä¿Ö ÆÇ·ÁɿμÈÁ¿Ã¿ ¾·»·Ä¿ÖÿÆźŹÅǼĿÕ¿Æ¿ÈÓÃÊ ¿Í¿ËÇŹÒÿÁÅÃÆÅļÄɷÿ

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅÈÉǷĿͷÿÊμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿À

4#

0QFO.JOE

4UVEFOUn 4U E UnT#PPL # L 1BDL

4#

4U 4UVEFOUn E UnT#PPL # L 1SFNJVN1BDL

8#

0 0OMJOF MJ 8PSLCPPL

8#

8PSLCPPL $% ,FZ

8PSLCPPL $% r,FZ

#5 5#

5FBDIFSn 5 I nT#PPL # L 1SFNJVN1BDL

#FHJOOFS

   

&MFNFOUBSZ

   

1SFJOUFSNFEJBUF

   

*OUFSNFEJBUF

   

ªÇŹĿ6QQFSJOUFSNFEJBUF¿"EWBODFE¹ÆÇÅ»·½¼¹ºÅ»Ê

*4#/ÃŽÄÅÊÉÅÎÄ¿ÉÓÄ·È·ÀɼXXXNBDNJMMBOSV8#


µÇÓÏÍÁÚÄÏÄÐÒÏÐÚ ­¿ËÇŹҼ ÁÅÃÆÅļÄÉÒ ÁÊÇÈ· 0QFO .JOE ÆÅÃźÊÉ Èž»·ÉÓ ÅÆɿ÷ÂÓÄÒ¼ ÊÈÂŹ¿Ö »ÂÖ ¿¾ÊμĿÖ ·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅ Ö¾ÒÁ· ¹Á·Èȼ¿»Å÷­¿ËÇŹ·ÖÆÅ»»¼Ç½Á·rÔÉÅ

q Í¿ËÇŹ·ÖɼÉÇ·»Ó0OMJOF8PSLCPPL ÁÅÉÅÇ·Ö»·É¹Å¾ÃŽ ÄÅÈÉÓ ŸÊη¼ÃÅÃÊ ÆÅÂÊηÉÓ úÄŹ¼ÄÄÊÕ ¿ ļ¾·¹¿È¿ÃÊÕ ÅͼÄÁÊȹżÀÇ·¸ÅÉÒ ·ÆǼÆÅ»·¹·É¼ÂÕrÅÉΏÉżºÅÊÈƼ ¹·¼ÃÅÈÉ¿ q ÁÅÃƼÁÉÆǼ¾¼ÄÉ·Í¿À1SFTFOUBUJPO,JU¹ÈÅÈÉ·¹¼5FBDIFSnT #PPL1SFNJVN1BDL q ¹È¼ɼÈÉŹҼ÷ɼǿ·ÂÒȹžÎÄÅÈÉÓÕ·»·ÆÉ·Í¿¿ÆÅ» ¿Ä»¿¹¿»Ê·ÂÓÄÒ¼ Äʽ»Ò ŸÊη¼ÃÒÌ ¹ 5FBDIFSnT 3FTPVSDF $FOUSF q ¹¿»¼ÅÇÅ¿Á¿ ÅÉÈÄÖÉÒ¼¹ÈÅÅɹ¼ÉÈɹ¿¿Èɼ÷ɿÁÅÀ¿Ö¾Ò ÁŹÒÃÈÅ»¼Ç½·Ä¿¼ÃªÎ¼¸Ä¿Á·

4UVEFOUrT3FTPVSDF$FOUSF ›ÅÈÉÊÆ Á 4UVEFOUnT 3FTPVSDF $FOUSF ¹Å¾ÃŽ¼Ä È ÆÅÃÅÐÓÕ 4UVEFOUnT#PPL1BDL¿Â¿4UVEFOUnT#PPL1SFNJVN1BDL™Ǽ ÈÊÇÈÄÒÀͼÄÉÇ»ÂÖÊηпÌÈÖ¹ÌÅ»ÖÉ·Ê»¿Å÷ɼǿ·ÂÒÁªÎ¼¸ Ä¿ÁÊ¿§·¸ÅμÀɼÉÇ·»¿ ¹¿»¼Å¹Ǽ½¿Ã¼ÅÄ·ÀÄ¿ÈÅÆÊÉÈɹÊ Õп¼Êμ¸ÄÒ¼÷ɼǿ·ÂÒ »ÅÈÉÊÆÄÒ¼»ÂÖÈÁ·Î¿¹·Ä¿Ö

0QFO.JOE0OMJOF8PSLCPPL

Ÿ¬¢ª§¨°©§¨£ª¾¡¦¯­°ªº´

q Æ·ÉËÅÇ÷#JHUSFFȹžÎÄÅÈÉÓÕ»ÅÈÉÊÆ·ÁļÀÈÂÕ ¸ÅºÅ ß¿ÂÓÄźÅ ÊÈÉÇÅÀÈɹ· ¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓ ÈÁ·Î¿¹·Ä¿Ö Í¿ËÇŹÒÌ÷ɼǿ·ÂŹ¿¿Ì·¹ÉÅÄÅÃÄźÅ¿ÈÆÅÂӾŹ·Ä¿Ö

5FBDIFSrT3FTPVSDF$FOUSF ›ÅÈÉÊÆ Á 5FBDIFSnT 3FTPVSDF $FOUSF ¹Å¾ÃŽ¼Ä È ÆÅÃÅÐÓÕ 5FBDIFSnT#PPL1SFNJVN1BDL§¼ÈÊÇÈÄÒÀͼÄÉÇ»ÂÖÆǼÆÅ »·¹·É¼Â¼ÀÈÅ»¼Ç½¿É·Ê»¿Å÷ɼǿ·ÂÒÁªÎ¼¸Ä¿ÁÊ¿§·¸ÅμÀ ɼÉÇ·»¿ ļÆǼÇÒ¹ÄÅŸÄŹÂÖÕÐÊÕÈÖ¸·¾Ê¹¿»¼ÅÇÅ¿ÁŹ ÈÅÆÊÉÈɹÊÕп¼Êμ¸ÄÒ¼÷ɼǿ·ÂÒ¿ǼÁÅüĻ·Í¿¿ÁÄ¿Ã »ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒ¼ÊÇÅÁ¿ÆÅÇ·¾¹¿É¿Õªª› ¿ÉźŹҼÁÅÃÃÊ Ä¿Á·É¿¹ÄÒ¼ ¾·»·Ä¿Ö ÷ɼǿ·ÂÒ »ÂÖ ¹ÌÅ»ÄźŠ ÆÇÅü½Ê ÉÅÎÄźÅ¿¿ÉźŹźÅɼÈÉ¿ÇŹ·Ä¿Ö¹ËÅÇ÷ɼ1%'¿8PSE

0OMJOF8PSLCPPL BOE.BSLCPPL 0OMJOF 8PSLCPPL BOE .BSLCPPL ÆǼ»Â·º·¼ÉÈÖ ¹ ÁÅÃƼÁɼ 4UVEFOUnT #PPL 1SFNJVN 1BDL ¿Â¿ 5FBDIFSnT #PPL 1SFNJVN 1BDL · É·Á½¼ Á·Á ÅÉ»¼ÂÓÄÒÀ ÁÅÃÆÅļÄÉ ŸÄɼǷÁÉ¿¹Ä·Ö ÅÄ·ÀÄɼÉÇ·»Ó »ÅÆÅÂÄÖ¼É ÷ɼǿ·ÂÒ ªÎ¼¸Ä¿Á· · ¹ÈÉÇÅ ¼ÄÄÒÀ»Ä¼¹Ä¿ÁÊÈƼ¹·¼ÃÅÈÉ¿Æž¹ÅÂּɟÊη¼ÃÅÃÊÆÅÂÊ ηÉÓúÄŹ¼ÄÄÊÕ¿ļ¾·¹¿È¿ÃÊÕÅͼÄÁʹÒÆÅÂļÄÄÅÀÇ· ¸ÅÉÒ »·É ¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓ ÊοɼÂÕ ÅÉȼ½¿¹·ÉÓ Ǽ¾ÊÂÓÉ·ÉÒ ŸÊη¼ÃźÅ

™Ò¸¼Ç¿É¼ÁÅÃÆÅļÄÉÒ0QFO.JOE»ÂÖ™·È 4UVEFOUnT#PPL1BDL 4UVEFOUnT#PPL1SFNJVN1BDL 5FBDIFSnT#PPL1SFNJVN1BDL 8PSLCPPL1BDL

1SJOU 4UVEFOUnT #PPL

1SJOU 8PSLCPPL

1SJOU 5FBDIFSnT #PPL

$MBTT "VEJP

8PSLCPPL "VEJP

7JEFP

4UVEFOUnT 3FTPVSDF $FOUSF

9

9

POEJTD

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9 9

POEJTD

5FBDIFSnT 3FTPVSDF $FOUSF

9

0OMJOF 1SFTFOUBUJPO 5FTU 8PSLCPPL ,JU (FOFSBUPS

9

9

9

9
(MPCBM PRE-INTERMEDIATE

´§± ÎÏÍÿÅ

coursebook

Lindsay Clandfield U

H

EN

G

LIS

AR

N

ABO

UT E

#FHJOOFSUP"EWBODFE #

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ¿ÄɼºÇ¿ÇŹ·ÄÄÒ¼ÊÇÅÁ¿Ä·Ç·¾¹¿É¿¼ÊüĿÀ¿Ä·¹ÒÁŹ·ÄºÂ¿À ÈÁźÅÖ¾ÒÁ·ÆŹȼ»Ä¼¹ÄźŠ·Á·»¼Ã¿Î¼ÈÁźÅ¿ÆÇÅ˼ÈÈ¿ÅÄ·ÂÓÄÅ ºÅŸмĿÖ

GL

ISH

, L EA

RN

TH

RO

with additional material by Amanda Jeffries

G

LE H,

-FWFM"v$ -

H NGLIS

RN

EN

global LEA

Ÿ¬¢ª§¨°©§¨£ª¾¡¦¯­°ªº´

-JOETBZ$MBOEGJFMEq"NBOEB+FGGSJFTq+BDLJF.D"WPZq,BUF1JDLFSJOHq 3FCFDDB3PCC#FOOFq.JDIBFM7JODFq3PCFSU$BNQCFMM

q ¹Ç·¾»¼Â¼8SJUJOHÆǼ»ÈÉ·¹Â¼ÄÒŸǷ¾ÍÒÆ¿ÈÓüÄÄÒÌÇ·¸ÅÉ ¹ÁÂÕ ηÖ »¼ÂŹÊÕ ƼǼƿÈÁÊ ¾·»·Ä¿Ö Ä· ÈÉÇÊÁÉÊÇÄÒÀ ¿ Èɿ¿Èɿμ ÈÁ¿À·Ä·Â¿¾Æ¿ÈÓüÄÄźÅɼÁÈÉ· q Ç·¾»¼Â'VODUJPOBM-BOHVBHFÈÅ»¼Ç½¿ÉǼμ¹Ò¼Á¿ϼ¿ÈÉǷɼº¿¿ ÊÈÉÄźÅÆŹȼ»Ä¼¹ÄźŠ·Á·»¼Ã¿Î¼ÈÁźÅ¿»¼ÂŹźÅŸмĿÖ q ÅÈÄŹÊ ɼÁÈÉŹ »ÂÖ ÎɼĿÖ ¿ ·Ê»¿ÇŹ·Ä¿Ö ÈÅÈÉ·¹ÂÖÕÉ Á·Èȿμ ÈÁ¿¼¿ÈŹǼüÄÄÒ¼ÌʻŽ¼Èɹ¼ÄÄÒ¼ÆÇÅ¿¾¹¼»¼Ä¿Ö ·É·Á½¼ÆÅ ¾Ä·¹·É¼ÂÓÄÒÀ ÷ɼǿ·Â È Ô¼üÄɷÿ ÈÇ·¹Ä¿É¼ÂÓÄźÅ ·Ä·Â¿¾· ÁÊÂÓÉÊÇ q ¹¿»¼ÅÈÕ½¼ÉŹÁÁ·½»ÅÃÊÊÇŹÄÕÁÊÇÈ· ¹ÁÂÕηÖ·ÊɼÄÉ¿ÎÄÒ¼ ÈÕ½¼ÉÒ##$ q Ô¼ÁÉÇÅÄÄ·ÖÇ·¸ÅηÖɼÉÇ·»Ó F8PSLCPPL ÆǼ»ÈÉ·¹Â¼Ä·¹»¹Ê̹· Ç¿·ÄÉ·Ì(FOFSBM&OHMJTI¿#VTJOFTT&OHMJTI q (MPCBMGPS:PVS-.4rÁÅÄɼÄÉ»ÂÖŸǷ¾Å¹·É¼ÂÓÄÒÌÆ·ÉËÅÇÃÊμ¸ ÄźÅ¾·¹¼»¼Ä¿Ö .PPEMF #MBDLCPBSE¿»Ç

°©«©³©Ÿ©ª©¦¨º¹­¸­©­¥®«¬ .CPIWCIG2TCEVKEG5GTKGUuE /CEOKNNCP.KVGTCVWTG%QNNGEVKQPuÌ

(MPCBM r ϼÈÉ¿ÊÇŹļ¹ÒÀ ÁÊÇÈ ·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅ Ö¾ÒÁ· »ÂÖ ÈÉÊ»¼ÄÉŹ ķοķÕпÌ ¿ ÆÇŻŽ·ÕпÌ ¿¾ÊηÉÓ ·ÄºÂ¿ÀÈÁ¿À Ö¾ÒÁ ¹ ¹Ê¾·Ì ª£¡(MPCBMÅÉ¿η¼É·Á·»¼Ã¿ÎÄÅÈÉÓ¿Ä·ÈÒмÄÄż¿ÄËÅÇ÷ͿÅÄ ÄżÈÅ»¼Ç½·Ä¿¼(MPCBMÊ»ÅÈÉżÄÈ·ÃÒÌÆǼÈÉ¿½ÄÒÌÄ·ºÇ·»¹Êμ¸ ÄÅÃÁÄ¿ºÅ¿¾»·Ä¿¿5IF%VLFPG&EJOCVSHI&46&OHMJTI-BOHVBHF#PPL "XBSE¿&461SFTJEFOUnT"XBSE

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ q ÊÈÉ·ÄŹÅÎÄÒ¼ ÆÇÅü½ÊÉÅÎÄÒ¼¿¿ÉźŹҼɼÈÉÒÄ·5FBDIFSnT$% q Ç·¾Ç·¸ÅÉ·ÄÄÒ¼ÊÇÅÁ¿Ä·ËÅÇÿÇŹ·Ä¿¼ÁǿɿμÈÁźÅÃÒϼĿÖ Ä·È·ÀɼXXXNBDNJMMBOHMPCBMDPN q ÷ɼǿ·Â»ÂÖ¿ÄɼǷÁÉ¿¹ÄÅÀ»ÅÈÁ¿(MPCBM%JHJUBM q ɼ÷ɿμÈÁż ÈÅ»¼Ç½·Ä¿¼ ÁÊÇÈ· ¿ Ç·¸ÅηÖ ÆÇźǷÃ÷ Ä· È·Àɼ XXXNBDNJMMBOSV

ª£¡(MPCBMÈž»·¹·ÂÈÖÈÊΏÉÅÿÄɼǼÈŹ¿ÉǼ¸Å¹·Ä¿ÀÈŹǼüÄ ÄźÅÃÅÂŻźÅÆÅÁÅÂ¼Ä¿Ö ÁÅÉÅÇÅÃÊļŸÌÅ»¿ÃÅÆǿŸǼÈÉ¿Ä·¹Ò Á¿ÔË˼ÁÉ¿¹ÄźÅŸмĿÖÁ·ÁÈÄÅȿɼÂÖÿÖ¾ÒÁ· É·Á¿Èɼÿ »ÂÖ ÁźÅ·ÄºÂ¿ÀÈÁ¿ÀÖ¾ÒÁÖ¹ÂÖ¼ÉÈÖ¿ÄÅÈÉÇ·ÄÄÒÃ

XXXNBDNJMMBOHMPCBMDPN

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÅÉÁÇÅÀɼÈÉÇ·Ä¿ÍÒÆÅÈŸ¿Ö ÈÁ·Î·Àɼɼ÷ɿμÈÁż ÈÅ»¼Ç½·Ä¿¼ ÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅɾҹ·Ã¿ÆǼÆÅ»·¹·É¼Â¼À 4#

4#

#5 5#

8#

4#

8# *8#

(MPCBM

CFHJOOFS

$$PVSTFCPPL C L

$PVSTFCPPL $ C L $MBTT"VEJP$%T $M " EJ $% 5FBDIFSn 5 I nT#PPL # L 8PSLCPPL $% 8 LC L $%

F8PSLCPPL1BDL 3FTPVSDF$%1BDL ,FZ

8PSLCPPL $% 8 LC L $% r,FZ

(MPCBM%JHJUBM (M C M %J JU M TJOHMFVTFS

*8# (MPCBM%JHJUBM (M C M %J JU M NVMUJQMFVTFS

$PVSTFCPPL $ C L

#VTJOFTT$MBTT F8PSLCPPL1BDL

#VTJOFTT$MBTT # J $M F8PSLCPPL TUBOEBMPOF

    

FMFNFOUBSZ

    

QSFJOUFSNFEJBUF

     

JOUFSNFEJBUF

     

VQQFSJOUFSNFEJBUF      BEWBODFE     


/FX*OTJEF0VU

´§± ÎÏÍÿÅ

4VF,BZq7BVHIBO+POFTq$FSJ+POFTq5BOJB#BTUPXq"NBOEB+FGGSJFTq1IJMJQ,FSS

-FWFM"v$

New

#FHJOOFSUP"EWBODFE /FX*OTJEF0VUrÃÄźÅÊÇŹļ¹ÒÀÁÊÇȷĺ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ·ÄŹźÅÆÅÁżĿÖ»ÂÖÈÂÊϷɼ¼ÀÖ¾ÒÁŹÒÌ ÁÊÇÈŹ ¿ ÈÉÊ»¼ÄÉŹ ¹ÒÈÏ¿Ì Êμ¸ÄÒÌ ¾·¹¼»¼Ä¿À ¡·½»ÒÀ ÊÇŹ¼ÄÓ ÁÊÇÈ· Ç·ÈÈοɷÄ Ä· r ηÈŹ ·Ê»¿ÉÅÇÄÒ̾·ÄÖÉ¿À

Sue Kay & Vaughan Jones

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ¿ÄɼÄÈ¿¹ÄżŸÊμĿ¼·ÄºÂ¿ÀÈÁÅÃÊÖ¾ÒÁÊÄ·ÅÈÄŹ¼ƼÇÈÅķ¿¾·Í¿¿Ö¾ÒÁŹźÅ÷ɼǿ·Â· q Ç·¾»¼ÂÒÆźǷÃ÷ɿÁ¼»ÂÖÅÉÇ·¸ÅÉÁ¿ÄŹÒ̺ǷÃ÷ɿμÈÁ¿Ìֹ¼ĿÀ¿Ç·¾»¼Â(SBNNBS&YUSB»ÂÖÆÅ ¹ÉÅǼĿÖÆÇÅÀ»¼ÄÄźÅºÇ·Ã÷ɿμÈÁźÅ÷ɼǿ·Â· Intermediate

q ÅÈÄŹÄÅÀ ÷ɼǿ·Â ÁÊÇÈ· ÈÅÆÇŹŽ»·¼ÉÈÖ ¹¿»¼ÅÈÕ½¼É·Ã¿ »ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒÿ ÷ɼǿ·Â·Ã¿ »ÂÖ »Å ÷ÏļºÅÎɼĿÖÈ·Ê»¿ÅÆÇ¿ÂŽ¼Ä¿¼Ã ¿ÄɼǷÁÉ¿¹ÄÒ¼ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿ÖÄ·$%30.¿¹ÅÄ·ÀÄÁÅÃÆÅļÄɼ /FX*OTJEF0VU1SBDUJDF0OMJOF

Student’s Book

with CD-ROM

 FX ÆÇ¿ ÆÅÁÊÆÁ¼ Êμ¸Ä¿Á· ª£¡ /FX *OTJEF 0VU ¹Ò»·ÉÈÖ Á·ÇÉÅÎÁ· È ÊÄ¿Á·ÂÓÄÒà ÁÅ»Åà »ÅÈÉÊÆ· q / Á/FX*OTJEF0VU1SBDUJDF0OMJOF XXXJOTJEFPVUOFU

4USBJHIUGPSXBSE

´§± ÎÏÍÿÅ

Ÿ¬¢ª§¨°©§¨£ª¾¡¦¯­°ªº´

Inside Out

1IJMJQ,FSSq-JOETBZ$MBOEGJFMEq$FSJ+POFTq3PZ/PSSJTq+JN4DSJWFOFS

-FWFM"v$ #FHJOOFSUP"EWBODFE 4USBJHIUGPSXBSErϼÈÉ¿ÊÇŹļ¹ÒÀÁÊÇȷĺ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ·»ÂÖÈÉÊ»¼ÄÉŹ¹Ê¾Å¹ Áż»½¼À¿ÈÂÊϷɼ ¼ÀÁÊÇÈŹÅÀÈ¿ÈɼÃÒª£¡4USBJHIUGPSXBSEÅÉ¿η¼ÉΏÉÁ·ÖÈÉÇÊÁÉÊÇ·Á·½»ÅºÅÊÇÅÁ·¿¹ÒÈÅÁ¿ÀÊÇŹ¼ÄÓ ÆŹÉÅÇÖ¼ÃÅÈÉ¿÷ɼǿ·Â·¥Ä·ÀÄÁÅÃÆÅļÄÉÁÊÇÈ·4USBJHIUGPSXBSE1SBDUJDF0OMJOFÈÅ»¼Ç½¿ÉļÉÅÂÓÁÅ »ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒ¼¿ÄɼǷÁÉ¿¹ÄÒ¼¾·»·Ä¿Ö ÄÅ¿¹¿»¼ÅÈÕ½¼ÉÒ##$¿*5/

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ÆÇ¿ÄÍ¿ÆÅǺ·Ä¿¾·Í¿¿÷ɼǿ·Â·„¹ÈÆÅ»ÇÊÁÅÀ’ÆÅÃŽ¼ÉķοķÕпÿ¾·ÄÖÉÒÃÆǼÆÅ»·¹·É¼ÂÖà ¸ÒÈÉÇÅ¿ÔË˼ÁÉ¿¹ÄÅÆÅ»ºÅÉŹ¿ÉÓÈÖÁÊÇÅÁÊ q ÅÈŸż¹Ä¿Ã·Ä¿¼Ê»¼ÂÖ¼ÉÈÖÇ·¾¹¿É¿ÕÄ·¹ÒÁŹÎɼĿÖ¿Ç·¸ÅɼȼÁÈ¿ÁÅÀ q ÆÅÂÄ·Ö¹¼ÇÈ¿ÖÅ»ÄźÅ¿¾ÆÇÅ¿¾¹¼»¼Ä¿Àȼǿ¿.BDNJMMBO3FBEFST ÈÅÅɹ¼ÉÈɹÊÕмºÅÊÇŹÄÖ »Âֹļ Á·ÈÈÄźÅÎɼĿÖ¹ÁÅÄͼ§·¸ÅμÀɼÉÇ·»¿ q 4 USBJHIUGPSXBSE 1SBDUJDF 0OMJOF ÈÅ»¼Ç½¿É ¹¿»¼Å÷ɼǿ·ÂÒ ¿ÄɼÇ·ÁÉ¿¹ÄÒ¼ ÆÇ·ÁɿμÈÁ¿¼ ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Ö ¿ÃŽ¼É¿ÈÆÅÂӾŹ·ÉÓÈÖ»ÂÖÅǺ·Ä¿¾·Í¿¿È·ÃÅÈÉÅÖɼÂÓÄÅÀÇ·¸ÅÉÒÈÉÊ»¼ÄÉŹ XXXNBDNJMMBOFOHMJTIDPNTUSBJHIUGPSXBSE

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÅÉÁÇÅÀɼÈÉÇ·Ä¿ÍÒÊμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿À ÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅɾҹ·Ã¿ÆǼÆÅ»·¹·É¼Â¼À¿ÈÉÊ»¼ÄÉŹ 4# 4USBJHIUGPSXBSE

4UVEFOUn 4U E UnT#PPL # L

4# 4UVEFOUn 4U E UnT#PPL # L

8FCDPEF

8#

8PSLCPPL 8 LC L ,FZ $%

8#

8PSLCPPL 8 LC L r,FZ $%

#5 5#

5FBDIFSn 5 I nT#PPL # L 1BDL

$MBTT"VEJP$% $M " EJ $%

*8#

*8#

*8#%7%30. *8# %7% 30. TJOHMFVTFS

*8#%7%30. *8# %7% 30. NVMUJQMFVTFS

CFHJOOFS

    

FMFNFOUBSZ

  

QSFJOUFSNFEJBUF

    

JOUFSNFEJBUF

    

 

VQQFSJOUFSNFEJBUF     BEWBODFE

    

*4#/ª£¡/FX*OTJEF0VUÃŽÄÅÆÅÈÃÅÉǼÉÓÄ·È·ÀɼXXXNBDNJMMBOSV
/FX

4LJMMGVM

MFWFMT

-JEB#BLFSq+FOOJGFS#JYCZq%BWJE#PIMLFq.JLF#PZMFq3PCZO#SJOLT-PDLXPPEq -JOETBZ$MBOEGJFMEq4UFWFO(FSTIPOq&MMFO,JTTMJOHFSq.BSL.D,JOOPOq-PVJT3PHFSTq ST q +BJNJF4DBOMPOq-JOETBZ8BSXJDLq+FOOJGFS8JMLJOq¡ÅÄÈÊÂÓÉ·ÄÉȼǿ¿%PSPUIZ&;FNBDI

Ÿ¬¢ª§¨°©§¨£ª¾¡¦¯­°ªº´

-FWFM"v$ #FHJOOFSUP"EWBODFE

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ÈŹǼüÄÄ·Ö ɼ÷ɿÁ· ÈÆÅÈŸÈɹÊÕзÖ Ç·¾¹¿É¿Õ Ä·¹ÒÁŹ ÁÇ¿ ɿμÈÁźÅÃÒÏÂ¼Ä¿Ö ŸǷ¸ÅÉÁ¿ ÅͼÄÁ¿¿È¿Èɼ÷ɿ¾·Í¿¿ÆÅÂÊ μÄÄÅÀ¿ÄËÅÇ÷Ϳ¿ q ȸ·Â·ÄÈ¿ÇŹ·ÄÄÒÀ ÆÅ»ÌÅ» Á Ç·¾¹¿É¿Õ ¹È¼Ì ¹¿»Å¹ Ǽμ¹ÅÀ »¼Ö ɼÂÓÄÅÈÉ¿ÈÊΏÉÅÃÆÅÉǼ¸ÄÅÈɼÀÈÉÊ»¼ÄÉŹ q Ç·¾¹¿É¿¼ ÁÅÃƼɼÄÍ¿À ļŸÌÅ»¿ÃÒÌ »ÂÖ ÊÈƼÏÄÅÀ ÊΏ¸Ò ¿ Ç· ¸ÅÉÒ È ÆÅÃÅÐÓÕ ¿¾ÊμĿÖ ¿ ÁǿɿμÈÁźÅ ·Ä·Â¿¾· ÆÇŸ¼ÃÄÒÌ È¿ÉÊ·Í¿À ÷Áȿ÷ÂÓÄÅÆÇ¿¸Â¿½¼ÄÄÒÌÁ½¿¾Ä¿ q ÖÈÄ·Ö ÆÅ»·Î· ÷ɼǿ·Â· ¸ÅÂÓÏż ÁÅ¿μÈɹÅ ÉǼĿÇŹÅÎÄÒÌ ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿À¿ɹÅÇμÈÁ¿Ì¹¿»Å¹¾·»·Ä¿À q ÈÁ¹Å¾Ä·ÖÇʸǿÁ·4LJMMTÈÄ·¸½·¼ÉÆż¾ÄÒÿÈŹ¼É·Ã¿ ÈÅ»¼Ç½¿É ¼ÁÈ¿ÁÊ»ÂÖ·ÁÉ¿¹ÄźÅÊÆÅÉǼ¸Â¼Ä¿Ö q Ç·¾»¼Â4UVEZTLJMMTÆÅÃź·¼ÉŹ·»¼ÉÓÊüĿ¼ÃÊοÉÓÈÖÈ·ÃÅÈÉÅÖ ɼÂÓÄÅ¿ÆÇÅ»ÊÁÉ¿¹ÄÅ q ÈŹǼüÄÄÒÀ Í¿ËÇŹÅÀ ÅÄ·ÀÄÁÅÃÆÅļÄÉ %JHJCPPL Í¿ËÇŹ·Ö ¹¼ÇÈ¿Ö¡Ä¿º¿»ÂÖÊηмºÅÈÖ È¿ÄɼǷÁÉ¿¹ÄÒÿ¾·»·Ä¿Öÿ¿¹¿ »¼Å÷ɼǿ·Â·Ã¿

°©«©³©Ÿ©ª©¦¨º¹­¸­©­¥®«¬ .CPIWCIG2TCEVKEG5GTKGUuE /CEOKNNCP'PIKNUJ)TCOOCTKP%QPVGZVuE 2CNITCXG5VWF[5MKNNUuÌ

¥ÈÄŹķÖ ͼÂÓ Êμ¸ÄÒÌ ÆÅÈŸ¿À ȼǿ¿ 4LJMMGVM r ÈŹ¼ÇϼÄÈɹŹ· Ä¿¼¹È¼Ì¹¿»Å¹Ǽμ¹ÅÀ»¼ÖɼÂÓÄÅÈÉ¿ Ç·¾¹¿É¿¼ÊüĿÀ¿Ä·¹ÒÁŹ ÁǿɿμÈÁźÅ ÃÒÏÂ¼Ä¿Ö ļŸÌÅ»¿ÃÒÌ »ÂÖ ÊÈƼÏÄÅÀ ÊΏ¸Ò ¹ ¹ÒÈ Ï¿ÌÊμ¸ÄÒ̾·¹¼»¼Ä¿ÖÌ¿÷º¿ÈÉÇ·ÉÊǼ¡·½»ÒÀÊÇŹ¼ÄÓÇ·ÈÈοɷÄ Ä·ηÈŹ·Ê»¿ÉÅÇÄÒ̾·ÄÖÉ¿À™ºÅ»Ê¹ȼǿ¿4LJMMGVM¹ÒÌÅ»ÖÉ »¹·ÄŹÒÌÊÇŹÄÖ'PVOEBUJPO¿MFWFM

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ JHJCPPLrÍ¿ËÇŹ·Ö¹¼ÇÈ¿ÖÊμ¸Ä¿Á·DŹÈÉÇżÄÄÒÿ·Ê»¿Å÷ɼ q % Ç¿·Â·Ã¿»ÂÖÇ·¸ÅÉÒÄ·¿ÄɼǷÁÉ¿¹ÄÅÀ»ÅÈÁ¼¿Â¿ÁÅÃÆÓÕɼǼ XXXNBDNJMMBOFOHMJTIDPNTLJMMGVM

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅÈÉǷĿͷÿÊμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿À

4#

4#

5#

#5 5#

4LJMMGVM

-JTUFOJOHBOE 3FBEJOHBOE -JTUFOJOHBOE 3 3FBEJOHBOE EJ E -J U J E 3 EJ E -J U J E 8SJUJOH4UVEFOUnT 4QFBLJOH4UVEFOUnT 8SJUJOH5FBDIFSnT 4QFBLJOH5FBDIFSnT #PPL %JHJCPPL #PPL %JHJCPPL #PPL %JHJCPPL #PPL %JHJCPPL

"VEJP$%

GPVOEBUJPO/&8

  

MFWFMMFWFM

  

 

MFWFM

  

MFWFM/&8

  

4LJMMGVM%JHJCPPL 


#SFBLUISPVHI1MVT .JMFT$SBWFO

-FWFM"v# #FHJOOFSUP6QQFSJOUFSNFEJBUF

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ¸Åº·É·Öɼ÷ɿÁ· ÅÉÇ·½·ÕзÖÃÄźÅŸǷ¾¿¼¿ÄɼǼÈŹÈŹǼüÄÄźÅμÂŹ¼Á· q »¿·Âź¿ ÆÅÈÉÇżÄÄҼķǼ·ÂÓÄÒ̽¿¾Ä¼ÄÄÒÌÈ¿ÉÊ·Í¿ÖÌ ÃÅÉ¿¹¿ÇÊÕп¼ÈÂÊϷɼ¼ÀÁ¿ÈÆÅÂӾŹ· Ä¿Õ¼ÁÈ¿Á¿ Ì·Ç·ÁɼÇÄÅÀ»ÂÖÈŹǼüÄÄźÅ·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ· q ¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓÆžķÁÅÿÉÓÈÖÈǼº¿ÅÄ·ÂÓÄÒÿ¹·Ç¿·Äɷÿ·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ· q »¿ÈÁÈÍ¿ËÇŹÅÀ¹¼ÇÈ¿¼ÀÊμ¸Ä¿Á· ÈÅ»¼Ç½·Ð¿ÀȹÒϼ»ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒÌ¿ÄɼǷÁÉ¿¹ÄÒ̾·»·Ä¿À ¹ÈÉÇżÄÄÒ¼·Ê»¿Å¿¹¿»¼Å÷ɼǿ·ÂÒÁÁ·½»ÅÃÊÇ·¾»¼ÂÊ

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ q º¼Ä¼Ç·ÉÅÇɼÈÉŹÄ·»¿ÈÁ¼Á¡Ä¿º¼»ÂÖÊοɼÂÖ q »ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒ¼ÁȼÇÅÁÅÆ¿ÇʼÃÒ¼÷ɼǿ·ÂÒ¹%JHJCPPL XXXNBDNJMMBOFOHMJTIDPNCSFBLUISPVHIQMVT

.PWF

Ÿ¬¢ª§¨°©§¨£ª¾¡¦¯­°ªº´

¥ÈÄŹķÖͼÂÓÄŹźÅÆÖÉ¿ÊÇŹļ¹ÅºÅÁÊÇÈ··ÄºÂ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ·#SFBLUISPVHI1MVTrÄ·ÊοÉÓÈÉÊ»¼ÄÉŹ ¿ÂÕ»¼ÀÈÉ·ÇϼºÅ¹Å¾Ç·ÈÉ·ʹ¼Ç¼ÄÄÅŸзÉÓÈÖÄ··ÄºÂ¿ÀÈÁÅÃÖ¾ÒÁ¼š¿¸Á·ÖÈÉÇÊÁÉÊÇ·Êμ¸Ä¿Á·ÆÅ ¾¹ÅÂּɿÈÆÅÂӾŹ·ÉÓÁÊÇȹºÇÊÆÆ·ÌÈÇ·¾ÄÅÊÇŹļ¹ÅÀÆÅ»ºÅÉŹÁÅÀ

#JMM#PXMFSq+PO)JSEq"OHFMB)PMNBOq4VF,BZq1FUFS.BHHTq#SVDF.JMOFq4VF1BSNJOUFSq 3FCFDDB3PCC#FOOFq#BSCBSB8FCC

-FWFM"v$ &MFNFOUBSZUP"EWBODFE ª£¡.PWFrÁÇ·ÉÁÅÈÇÅÎÄÒÀÁÊÇÈÈŹǼüÄÄźÅ·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ·»ÂÖ¹¾ÇÅÈÂÒÌ¡·½»ÒÀÊÇŹ¼ÄÓÈÅÈÉÅ¿É¿¾ ÉǏÌɼ÷ɿμÈÁ¿ÌÃŻʼÀ¿Ç·ÈÈοɷÄÄ··Ê»¿ÉÅÇÄÒ̾·ÄÖÉ¿À›ÂÖÆÇźǷÃà Ç·ÈÈοɷÄÄÒÌÄ·¸ÅÂÓϼ¼ ÁÅ¿μÈɹÅηÈŹ ÁÊÇÈÃŽÄÅ»ÅÆÅÂÄ¿ÉÓǼÈÊÇÈÄÒÿ÷ɼǿ·Â·Ã¿¿¾¡Ä¿º¿»ÂÖÊοɼÂÖ¿$%30.

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ¿»¼·ÂÓÄÅÆÅ»ÌÅ»¿É»ÂÖÆÇźǷÃÃÈÅÉÄÅȿɼÂÓÄÅļ¸ÅÂÓÏ¿ÃÁÅ¿μÈɹÅÃÊμ¸ÄÒÌηÈŹ q Á ·½»ÒÀÃÅ»ÊÂÓÊμ¸Ä¿Á·ÈÅ»¼Ç½¿ÉÈÆ¿ÈÅÁ·ÁÉ¿¹ÄÅÀ¼ÁÈ¿Á¿ ºÇ·Ã÷ɿμÈÁ¿ÀÈÆÇ·¹ÅÎÄ¿Á¿»ÅÆÅÂÄ¿ ɼÂÓÄÒ¼ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Ö q $%30.ÈÅ»¼Ç½¿É¿ÄɼǷÁÉ¿¹ÄÒ¼¾·»·Ä¿Ö»ÂÖÈ·ÃÅÈÉÅÖɼÂÓÄźÅŸÊμĿÖ¿ÆŹÉÅǼĿÖ¿¾ÊμÄÄźÅ ÷ɼǿ·Â·

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ q ÆÇÅü½ÊÉÅÎÄÒ¼¿¿ÉźŹҼɼÈÉÒ¹¡Ä¿º¼»ÂÖÊοɼÂÖ q ÁȼÇÅÁÅÆ¿ÇʼÃÒ¼¿ÈÉÒÈ·ÃÅÅͼÄÁ¿ ÈÅÅɹ¼ÉÈɹÊÕп¼ÉǼ¸Å¹·Ä¿ÖèŹ¼É·œ¹ÇÅÆÒ ¹¡Ä¿º¼»ÂÖÊοɼÂÖ

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅÈÉǷĿͷÿÊμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿À

4#

4#

#5 5#

$MBTT"VEJP $M " EJ

#SFBLUISPVHI1MVT

4U E U # L 4UVEFOU#PPL 5FBDIFSn 5 I nT#PPL # L %JHJCPPL1BDL %JHJCPPL$PEF 5FTU(FOFSBUPS

*OUSPEVDUJPO

 

MFWFM

 

MFWFM

 

MFWFM

 

MFWFM

 

.PWF FMFNFOUBSZ

$$PVSTFCPPL C L $%30.

5# 55FBDIFSn I nT#PPL # L

$MBTT"VEJP$% $M " EJ $%

 

QSFJOUFSNFEJBUF

 

JOUFSNFEJBUF

 

VQQFSJOUFSNFEJBUF

 

BEWBODFE

 
5IF#VTJOFTT +PIO"MMJTPOq+FSFNZ5PXOFOEq1BVM&NNFSTPOq3BDIFM"QQMFCZq &EXBSEEF$IB[BM

£¤ª­¡­¨Ÿ¬¢ª§¨°©§¨

-FWFM# v$ 1SFJOUFSNFEJBUFUP"EWBODFE

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ÈŹǼüÄÄÒÀ÷ɼǿ·ÂÆÅÅÈÄŹÄÒß·ÈÉÖø¿¾Ä¼È·¿ÎÄÅÈÉ ÄÒÀÇÅÈÉ È˼ǷÊÈÂʺ È¿Èɼ÷ÈÄ·¸½¼Ä¿Ö ÊÆÇ·¹Â¼Ä¿¼ ÆÇÅ»·½¿ ¿÷ÇÁ¼É¿Äº ηÈÉÄżÆǼ»ÆǿĿ÷ɼÂÓÈɹŠË¿Ä·ÄÈÒ¿ü½»ÊÄ· ÇŻķÖÉÅǺŹÂÖ q º¿¸Á¿ÀÆÅ»ÌÅ»ÁŸÊμĿÕ¿ÃÅ»ÊÂÓÄ·ÖÈÉÇÊÁÉÊÇ·Æž¹ÅÂÖÕÉÁÅà ÆÅÄŹ·ÉÓ÷ɼǿ·Â¹ÈÅÅɹ¼ÉÈɹ¿¿ÈÉǼ¸Å¹·Ä¿ÖÿÆÇźǷÃÃÒ q Á·½»ÒÀɼ÷ɿμÈÁ¿ÀÃÅ»ÊÂÓÆǼ»ÈÉ·¹Â¼ÄÇ·¾»¼Â·Ã¿5IF#VTJOFTT GVOEBNFOUBMT 7PDBCVMBSZ (SBNNBS 4QFBLJOH 8SJUJOH¿$BTF4UVEZ q Ô¼ÁÉÇÅÄÄ·Ö Ç·¸ÅηÖ ɼÉÇ·»Ó F8PSLCPPL ÆǼ»Â·º·¼É »ÅÆÅÂÄ¿ ɼÂÓÄÒ¼ÉǼĿÇŹÅÎÄÒ¼ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Ö ɼÈÉÒ ¸¿¾Ä¼È¿ºÇÒ ŸǷ¾ÍÒ »¼ÂŹÅÀÁÅÇǼÈÆÅÄ»¼ÄÍ¿¿ ɼ÷ɿμÈÁ¿¼¹¿»¼ÅÈÕ½¼ÉÒ¿¹¿»¼Å ËÇ·ºÃ¼ÄÉÒ¸¿¾Ä¼ÈÉǼĿĺŹ—Ê»¿Å¿¹¿»¼Å÷ɼǿ·ÂÒF8PSLCPPL ÃŽÄÅ ÈÁ·Î·ÉÓ Ä· Æ·ÄϼÉÄÒÀ ÁÅÃÆÓÕÉ¼Ç ß¿ÂÓÄÒÀ ɼ¼ËÅÄ ¿Â¿.1Ƽ¼Ç &8·ÁÉ¿¹ÄÊÕ¼ÁÈ¿Áʪ£¡5IF#VTJOFTTÃŽÄÅÅÉÇ·¸·ÉÒ¹·ÉÓ q / ÈÆÅÃÅÐÓÕß¿ÂÓÄźÅÆÇ¿ÂŽ¼Ä¿Ö4PVOET5IF1SPOVODJBUJPO"QQ

°©«©³©Ÿ©ª©¦¨º¹­¸­©­¥®«¬ $WUKPGUU)TCOOCT$WKNFGTUuE $WUKPGUU8QECDWNCT[$WKNFGTUuÌ $'%6GUVDWKNFGTUuE

5IF#VTJOFTTÆǼ»Ä·¾Ä·Î¼Ä»ÂÖÉ¼Ì ÁÉÅÈÉǼÿÉÈÖ»ÅÈÉ¿ÎÓÊÈƼ Ì·¹ü½»ÊÄ·ÇÅ»ÄÅø¿¾Ä¼È¼™Å¹ÉÅÇÅÿ¾»·Ä¿¿ÊÎɼÄÒǼ¾ÊÂÓÉ· ÉÒÆÅȼ»Ä¿Ì¿Èȼ»Å¹·Ä¿À¹Ÿ·ÈÉ¿·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ·»¼ÂŹźÅ Å¸Ð¼Ä¿Ö ÅɾҹÒÆǼÆÅ»·¹·É¼Â¼À ¿ÈÆÅÂÓ¾ÊÕпÌƼǹż¿¾»·Ä¿¼ · É·Á½¼¿¾Ã¼Ä¿¹Ï¿¼ÈÖÉǼ¸Å¹·Ä¿ÖÇ·¸ÅÉÅ»·É¼Â¼ÀÁÊüĿÖÿķ¹Ò Á·ÃÈÅÉÇʻĿÁŹ

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ q ÆÇÅü½ÊÉÅÎÄÒ¼¿¿ÉźŹҼɼÈÉÒ¹ËÅÇ÷ɼ#&$ÃŽÄÅÆÅÂÊοÉÓ ÅÉÆÇ·¹¿¹¾·ÆÇÅÈÄ·PGGJDF!NBDNJMMBOSV q ɼ÷ɿμÈÁż ÈÅ»¼Ç½·Ä¿¼ ÁÊÇÈ· ¿ Ç·¸ÅηÖ ÆÇźǷÃ÷ Ä· È·Àɼ XXXNBDNJMMBOSV XXXNBDNJMMBOFOHMJTIDPN5IF#VTJOFTT

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÅÉÁÇÅÀɼÈÉÇ·Ä¿ÍÒÆÅÈŸ¿Ö ÈÁ·Î·Àɼɼ÷ɿμÈÁż ÈÅ»¼Ç½·Ä¿¼ ÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅɾҹ·Ã¿ÆǼÆÅ»·¹·É¼Â¼À 4# 5IF#VTJOFTT4UVEFOUn 4U E UnT#PPL # L

4#

4#

#5 5#

4UVEFOUn 4U E UnT#PPL # L 5FBDIFSn 5 I nT#PPL # L $MBTT"VEJP$% $M " EJ $%

F8PSLCPPL 3FTPVSDF%JTL

5IF#VTJOFTT

5#

4U E UnT#PPL 4UVEFOUn # L 5FBDIFSn 5 I nT#PPL # L %7%30.1BDL

$MBTT"VEJP$% $M " EJ $%

QSFJOUFSNFEJBUF

  

QSFJOUFSNFEJBUF

 

JOUFSNFEJBUF

  

JOUFSNFEJBUF

 

VQQFSJOUFSNFEJBUF

  

VQQFSJOUFSNFEJBUF

 

BEWBODFE

  

BEWBODFE

 

7JEFP 3FTPVSDF 7JE 3 %7%
*O$PNQBOZ

/FX

FEJUJPO

.BSL1PXFMMq4JNPO$MBSLFq+PIO"MMJTPOq&E1FHHq&EXBSEEF$IB[BM

-FWFM"v# ­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ÅÄ·ÀÄÆÅ»»¼Ç½Á·ÁÊÇÈ· »ÅÈÉÊÆÄ·ÖÈÂոźÅß¿ÂÓÄźÅÊÈÉÇÅÀ Èɹ·DÆÅÃÅÐÓÕÆ·ÉËÅÇÃÒ#JHUSFF VTJOFTT TDFOBSJPT r ¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓ ¿ÈÆÅÂӾŹ·ÉÓ ÆÅÂÊμÄÄÒ¼ Êü q # Ä¿Ö¿Ä·¹ÒÁ¿¹Ǽ·ÂÓÄÒÌÆÇŸ¼ÃÄÒÌÈ¿ÉÊ·Í¿Ö̹È˼Ǽ¸¿¾Ä¼È· q ÈÃÅ»¼Â¿ÇŹ·ÄÄÒ¼ È¿ÉÊ·Í¿¿ ¿¾ ÆŹȼ»Ä¼¹ÄÅÀ ÅË¿ÈÄÅÀ ½¿¾Ä¿ Ä·¹¿»¼Å*O$PNQBOZJOBDUJPO ¹ÒÈÉÊƼĿÖ¸¿¾Ä¼ÈüÄŹ¿¾ÃÄÅ º¿ÌÈÉÇ·ÄÿǷÄ·¹¿»¼Å*ODPNQBOZJOUFSWJFXT q ¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓÅÉÇ·¸ÅÉÁ¿¿¾ÊμÄÄźÅ÷ɼǿ·Â·„Ä·ÌŻʒÈÆÅÃÅ ÐÓÕ0OMJOF8PSLCPPL q ¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓ ÈÁ·Î¿¹·Ä¿Ö ·Ê»¿Å ¿ ¹¿»¼ÅË·ÀÂŹ ¿ÈÆÅÂӾʼÃÒÌ Ä·¾·ÄÖÉ¿¿ XXXNBDNJMMBOJODPNQBOZDPN

£¤ª­¡­¨Ÿ¬¢ª§¨°©§¨

4UBSUFSUP6QQFSJOUFSNFEJBUF

°©«©³©Ÿ©ª©¦¨º¹­¸­©­¥®«¬ $WUKPGUU)TCOOCT$WKNFGTUuE $WUKPGUU8QECDWNCT[$WKNFGTUuÌ $'%6GUVDWKNFGTUuE

*O $PNQBOZ r ÄŹż ¿¾»·Ä¿¼ ÆÅÆÊÂÖÇÄźÅ ª£¡ *O $PNQBOZ ¤·ÇÖ»Ê È ŸÄŹÄÄÒÿ ·Ê»¿Å÷ɼǿ·Â·Ã¿ ¿ ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Öÿ ¹ ļºÅ ¹ÅÏ¿ ÄŹҼ ɼÁÈÉÒ ¿¾ ¸Ç¿É·ÄÈÁ¿Ì ¿ ·Ã¼Ç¿Á·ÄÈÁ¿Ì ¿Ä ËÅÇ÷ͿÅÄÄÒÌ¿ÈÉÅÎÄ¿ÁŹ

£ÊÞÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÞ

ª£¡*O$PNQBOZÈÅÌǷĿ¹ȼÂÊÎÏ¿¼μÇÉÒÆǼ»Ò»ÊпÌ¿¾»· Ä¿À ¹ÉÅÃοȼÈŹǼüÄÄÅÈÉÓɼ÷ɿÁ¿ È¿ÈɼÃÄÅÈÉӹǷ¾¹¿É¿¿ ÊüĿÀ¿Ä·¹ÒÁŹü½Â¿ÎÄÅÈÉÄźÅ¿»¼ÂŹźÅŸмĿÖ

q ¼»¿Ä·Ö ¸·¾· ǼÈÊÇÈÄÒÌ ¿ »¿»·ÁɿμÈÁ¿Ì ÷ɼǿ·ÂŹ ¹ 5FBDIFSnT 3FTPVSDF$FOUSF

q ÅÆÍ¿¿¿ÄɼÄÈ¿¹ÄźÅŸÊμĿÖ¿ŸÊμĿÖ„Å»¿ÄÄ·Å»¿Ä’¹¡Ä¿º¼ »ÂÖÊοɼÂÖ¿ÅÄ·ÀÄÆÇ¿ÂŽ¼Ä¿¿

q ¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓÈÁ·Î¿¹·Ä¿Ö·Ê»¿Å¿¹¿»¼ÅË·ÀÂŹ »ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒÌ ÷ɼǿ·ÂŹ¿ɼÈÉŹ ÆŻ¼½·Ð¿ÌÁȼÇÅÁÅÆ¿ÇŹ·Ä¿Õ

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÅÉÁÇÅÀɼÈÉÇ·Ä¿ÍÒÆÅÈŸ¿À ÈÁ·Î·Àɼɼ÷ɿμÈÁż ÈÅ»¼Ç½·Ä¿¼ ÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅɾҹ·Ã¿ÆǼÆÅ»·¹·É¼Â¼ÀŸÊμ¸ÄÅÃÁÊÇȼ*O$PNQBOZ 4#

*O$PNQBOZ

4UVEFOUn 4U E UnT #PPL1BDL

4#

#5 5#

5FBDIFSn 5 I nT #PPL1BDL

$$M $MBTT"VEJP$% " EJ $%

5#

*O$PNQBOZ 4FDPOE&EJUJPO

4U E UnT#PPL 4UVEFOUn # L 55FBDIFSn I nT#PPL # L $%30.1BDL

4# $MBTT"VEJP$%T $M " EJ $% $BTF4UVEJFT1BDL $ 4U EJ 1 L

*O$PNQBOZ 1SBDUJDF0OMJOF

QSFJOUFSNFEJBUF

 

FMFNFOUBSZ

JOUFSNFEJBUF

 

QSFJOUFSNFEJBUF

VQQFSJOUFSNFEJBUF

 

JOUFSNFEJBUFVQQFSJOUFSNFEJBUFªÇŹĿ4UBSUFS¿&MFNFOUBSZ¹ÆÇÅ»·½¼¹ºÅ»Ê 
(FU3FBEZGPS*OUFSOBUJPOBM#VTJOFTT "OESFX7BVHIBOq%PSPUIZ&;FNBDI

-FWFM"v#

£¤ª­¡­¨Ÿ¬¢ª§¨°©§¨

&MFNFOUBSZUP*OUFSNFEJBUF ªÎ¼¸ÄÒÀÁÊÇÈ(FU3FBEZGPS*OUFSOBUJPOBM#VTJOFTTºÅÉŹ¿ÉÈÉÊ»¼ÄÉŹÁÊÈƼÏÄÅÀÇ·¸Åɼ¹ÈŹǼüÄÄÅø¿¾ ļȼ£·É¼Ç¿·ÂÁÊÇÈ·Ä·ÆÇ·¹Â¼ÄÄ·È¿ÈɼÃĿǷ¾¹¿É¿¼ÁÅÃÃÊÄ¿Á·É¿¹ÄÒÌÄ·¹ÒÁŹ ÎÉÅÆŹÒÏ·¼ÉÏ·ÄÈÒ ÈÉÊ»¼ÄÉŹ ÆÇ¿ ÊÈÉÇÅÀÈɹ¼ Ä· Ç·¸ÅÉÊ ¿ ËÅÇÿÇʼÉ ļŸÌÅ»¿ÃÊÕ ¿Ã ʹ¼Ç¼ÄÄÅÈÉÓ ÆÇ¿ »¼ÂŹÅà ŸмĿ¿ Ä··ÄºÂ¿ÀÈÁÅÃÖ¾ÒÁ¼

Get Ready for International Business

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ

English for the workplace With extra practice for the TOEIC® exam

B1 B1

q ¿»¼·ÂÓÄÅÆÅ»ÌÅ»¿É»ÂÖÆÇźǷÃÃÈÅÉÄÅȿɼÂÓÄÅļ¸ÅÂÓÏ¿ÃÁÅ¿μÈɹÅÃÊμ¸ÄÒÌηÈŹ ÅÁÅÂÅ q »¹¼¹¼ÇÈ¿¿¡Ä¿º¿»ÂÖÊηмºÅÈÖŻķºÅÉŹ¿ÉÁÔÁ¾·Ã¼ÄÊ50&*$† »Çʺ·ÖrÁÔÁ¾·Ã¼ÄÊ™œ¨ q ¹ÇʸǿÁ¼*O#VTJOFTTÆǼ»ÈÉ·¹Â¼ÄÒÆǿüÇÒǼ·ÂÓÄÒÌÆÇŸ¼ÃÄÒÌÈ¿ÉÊ·Í¿À¹È˼Ǽ¸¿¾Ä¼È·

Student’s Book 2 Andrew Vaughan & Dorothy E. Zemach

#VTJOFTT7PDBCVMBSZ#VJMEFST #VTJOFTT&OHMJTI)BOECPPL 1BVM&NNFSTPO

-FWFM"v$ 1SFJOUFSNFEJBUFUP"EWBODFE ¨¼Ç¿Ö .BDNJMMBO #VTJOFTT 7PDBCVMBSZ ÈÅÈÉÅ¿É ¿¾ ÉǏÌ ÁÄ¿º &TTFOUJBM #VTJOFTT 7PDBCVMBSZ #VJMEFS #VTJOFTT 7PDBCVMBSZ#VJMEFS #VTJOFTT&OHMJTI)BOECPPL™È¼ÁÄ¿º¿¿¾»·ÄÒÈ·Ê»¿Å»¿ÈÁÅà ¡Ä¿º¿ȼǿ¿ÃŽÄÅ¿ÈÆÅÂӾŹ·ÉÓÁ·ÁÅÉ»¼ÂÓÄÅ É·Á¿¹ÈÅμɷĿ¿È#VTJOFTT(SBNNBS#VJMEFS¿Â¿Á·Á»Å ÆÅÂļĿ¼ÁÂÕ¸ÅÃÊ»ÇʺÅÃÊÊμ¸ÄÅÃÊÆÅÈŸ¿ÕÆÅ»¼ÂŹÅÃʷĺ¿ÀÈÁÅÃÊÖ¾ÒÁÊ

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q Á·½»·ÖÁÄ¿º·ÈÅÈÉÅ¿É¿¾ɼ÷ɿμÈÁ¿ÌÇ·¾»¼ÂŹƼǼºÅ¹ÅÇÒ ÆÇŹ¼»¼Ä¿¼ÆǼ¾¼ÄÉ·Í¿¿ ÈÉÇÊÁÉÊÇ·ÁÅÃÆ· Ä¿¿¿É» q Á·½»ÒÀÇ·¾»¼Â¹ÁÂÕη¼ÉɼÁÈÉ ¾·»·Ä¿ÖÄ·ÅÉÇ·¸ÅÉÁÊ¿¾·ÁǼƼĿ¼Ö¾ÒÁŹźÅ÷ɼǿ·Â· q Ǽ·ÂÓÄÒ¼¿ÄɼǹÓÕÈÆǼ»ÈÉ·¹¿É¼ÂÖÿ¸¿¾Ä¼È·

#VTJOFTT(SBNNBS #VJMEFST

#VTJOFTT#VJMEFS5FBDIFSrT 3FTPVSDF4FSJFT

1BVM&NNFSTPO

1BVM&NNFSTPO

-FWFM#v#

-FWFM#

*OUFSNFEJBUFUP6QQFSJOUFSNFEJBUF

*OUFSNFEJBUF

&TTFOUJBM #VTJOFTT (SBNNBS #VJMEFS ¿ #VTJOFTT (SBNNBS #VJMEFS r ÇÊÁŹŻ ÈɹÅÆÅÆÇ·ÁɿμÈÁÅÀºÇ·Ã÷ɿÁ¼¹»¹ÊÌ ÁÄ¿º·Ì ÆǼ»Ä·¾Ä·Î¼ÄÄż»ÂÖ¿¾ÊηÕпÌ ·ÄºÂ¿ÀÈÁ¿ÀÖ¾ÒÁ»¼ÂŹźÅŸмĿÖ

¨¼Ç¿Ö #VTJOFTT #VJMEFS ÈÅÈÉÅ¿É ¿¾ ÉǏÌ ÁÄ¿º ÈÅ»¼Ç½·Ð¿ÌÁȼÇÅÁÅÆ¿ÇʼÃÒ¼÷ ɼǿ·ÂÒ ¿ ÆŻǟÄÒ¼ ÆÅÊÇÅÎÄÒ¼ ÁÅà üÄÉ·Ç¿¿ »ÂÖ ÆǼÆÅ»·¹·É¼ÂÖ ¿ ÆǼ» Ä·¾Ä·Î¼Ä· »ÂÖ Êοɼ¼À Ç·¸ÅÉ·ÕпÌ ¹ Ÿ·ÈÉ¿ÆǼÆÅ»·¹·Ä¿Ö·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅÖ¾Ò Á·»¼ÂŹźÅŸмĿÖ

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÆÅÈÃÅÉǿɼŸǷ¾ÍÒÈÉÇ·Ä¿Í

(FU3FBEZGPS *OUFSOBUJPOBM#VTJOFTT

4#

4#

#5 5#

4U E UnT#PPL 4UVEFOUn # L XJUI50&*$†

4UVEFOUn 44U E UnT#PPL # L XJUI#&$

5FBDIFSn 5 I nT#PPL # L

%JHJUBM#PPL $%30.

"VEJP$%T " EJ $% 50&*$†

"VEJP$%T " EJ $% #&$

MFWFM

  

MFWFM

  

4#

4# &TTFOUJBM#VTJOFTT7PDBCVMBSZ#VJMEFS "VEJP$%

#VTJOFTT#VJMEFS

&TTFOUJBM#VTJOFTT(SBNNBS#VJMEFS "VEJP$%.PEVMFT #VTJOFTT(SBNNBS#VJMEFSOEFEJUJPO "VEJP$%.PEVMFT #VTJOFTT&OHMJTI)BOECPPL "VEJP$%.PEVMFT 

#VTJOFTT7PDBCVMBSZ#VJMEFS "VEJP$%


Updated edition of the best-selling title Paul Emmerson

email English 2nd Edition Includes a new social media section and a phrase bank of useful

/FUXPSLJOHJO&OHMJTI

1BVM&NNFSTPO

#BSOFZ#BSSFUU 1FUF4IBSNB

-FWFM#v#

-FWFM"v#

*OUFSNFEJBUFUP6QQFSJOUFSNFEJBUF

1SFJOUFSNFEJBUFUP6QQFSJOUFSNFEJBUF

¤Å¹Å¼ ¿¾»·Ä¿¼ ÆÅÆÊÂÖÇÄźÅ Êμ¸ÄźÅ ÆÅÈÅ ¸¿Ö &NBJM &OHMJTI ÆÅÃŽ¼É Ä·ÊοÉÓÈÖ Æ¿È·ÉÓ Ô¼ÁÉÇÅÄÄÒ¼ Æ¿ÈÓ÷ »¼ÂŹҼ ÆǼ»ÂŽ¼Ä¿Ö ¾·ÆÇÅÈÒ ÊÉÅÎļĿ¼ ÆÅÂÊμÄÄÅÀ ¿ÄËÅÇ÷ Í¿¿ ·É·Á½¼ŸзÉÓÈÖ¹ÈÅÍ¿·ÂÓÄÒÌȼÉÖÌ

/FUXPSLJOHJO&OHMJTIrÄŹżÊμ¸ÄżÆÅÈŸ¿¼ ȼǿ¿.BDNJMMBO#VTJOFTT4LJMMTÆǼ»Ä·¾Ä·Î¼ÄÅ »ÂÖÉ¼Ì ÁÉÅηÈÉÅÈÉ·ÂÁ¿¹·¼ÉÈÖÈÉÇÊ»ÄÅÈÉÖÿ ¹È¿ÉÊ·Í¿ÖÌ»¼ÂŹźÅŸмĿÖ´ÉÅÆÇ·Áɿμ ÈÁż ¾·Ä¿Ã·É¼ÂÓÄż ¿ ºÁż ¹ ¿ÈÆÅÂӾŹ· Ä¿¿ÆÅÈŸ¿¼ËÅÇÿÇʼÉʹ¼Ç¼ÄÄÅÈÉÓ ļŸÌÅ »¿ÃÊÕ»ÂÖ¹¼»¼Ä¿Ö¸¿¾Ä¼È·

¤Å¹·ÖºÂ·¹·ÈÅ»¼Ç½¿ÉǼÁÅüĻ·Í¿¿¿¾Ä·ÁÅ ÿÉȼÁÈ¿ÁÅÀ Ì·Ç·ÁɼÇÄÅÀ»ÂÖÈÅÍ¿·ÂÓÄÒÌ ȼɼÀ É·Á¿ÌÁ·Á'BDFCPPL¿5XJUUFS

Bryan Stephens

Meetings in English Be effective in international meetings

INCLUDES AUDIO CD

.FFUJOHTJO&OHMJTI

5FMFQIPOF&OHMJTI

#SZBO4UFQIFOT

+PIO)VHIFT

-FWFM"v#

-FWFM#v#

1SFJOUFSNFEJBUFUP6QQFSJOUFSNFEJBUF

*OUFSNFEJBUFUP6QQFSJOUFSNFEJBUF

¤Å¹Å¼ Êμ¸Äż ÆÅÈŸ¿¼ .FFUJOHT JO &OHMJTI ÆǼ»Ä·¾Ä·Î¼ÄÅ »ÂÖ É¼Ì ÁÉÅ ÌÅμÉ Ä·ÊοÉÓÈÖ ÊÈƼÏÄÅ ¹¼ÈÉ¿ »¼ÂŹҼ ƼǼºÅ¹ÅÇÒ Ä· ·Ä ºÂ¿ÀÈÁÅÃÖ¾ÒÁ¼ ¦ÅÈŸ¿¼ÃŽ¼É¿ÈÆÅÂӾŹ·ÉÓÈÖÁ·Á»ÅÆÅÂļ Ä¿¼ Á ÅÈÄŹÄÅÃÊ ÁÊÇÈÊ »¼ÂŹźÅ ·ÄºÂ¿ÀÈÁÅ ºÅ ¿Â¿ Á·Á ÅÉ»¼ÂÓÄÒÀ ¿ÄɼÄÈ¿¹ÄÒÀ ÁÊÇÈ »ÂÖ ·Ê»¿ÉÅÇÄÅÀ¿Â¿È·ÃÅÈÉÅÖɼÂÓÄÅÀÇ·¸ÅÉÒ

¥ÈÄŹķÖ ͼÂÓ Êμ¸ÄźÅ ÆÅÈŸ¿Ö 5FMFQIPOF &OHMJTI r Ç·¾¹¿É¿¼ ÊüĿÀ ¿ Ä·¹ÒÁŹ ļŸ ÌÅ»¿ÃÒÌ»ÂÖÊÈƼÏÄźÅ¹¼»¼Ä¿Öɼ¼ËÅÄÄÒÌ ƼǼºÅ¹ÅÇŹ¹Ç·¾Â¿ÎÄÒÌÈ¿ÉÊ·Í¿ÖÌ»¼ÂŹźÅ ŸмĿÖ

1SFTFOUBUJPOTJO&OHMJTI Erica J. Williams

Presentations

in English Find your voice as a presenter

INCLUDES DVD

&SJDB+8JMMJBNT -FWFM#v$

New edition

SURVIVAL

ENGLISH International Communication for Professional People

#BTJD4VSWJWBM Ç4VSWJWBM&OHMJTI 1FUFS7JOFZ

*OUFSNFEJBUFUP"EWBODFE

-FWFM"v"

1SFTFOUBUJPOT JO &OHMJTI r ¿»¼·ÂÓÄż ÆÅÈŸ¿¼ »ÂÖÉ¼Ì ÁÉÅÌÅμÉŹ·»¼ÉÓ¿ÈÁÊÈÈɹÅû¼Â·ÉÓ ÆǼ¾¼ÄÉ·Í¿¿Ä··ÄºÂ¿ÀÈÁÅÃÖ¾ÒÁ¼ £¼ÉÅ»¿Á·„ȼÿÏ·ºÅ¹’ ÆǼ»ÈÉ·¹Â¼ÄÄ·Ö¹ÆÅ ÈŸ¿¿ ÆÅÃŽ¼É™·Ã¹ÒÇ·¸ÅÉ·ÉÓȹÅÀÊÄ¿Á·ÂÓ ÄÒÀÈÉ¿ÂÓÆǼ¾¼ÄÉ·Í¿¿

)JHI#FHJOOFSUP1SFJOUFSNFEJBUF SOCIALIZING FOOD&DRINK HOTELS COMMUNICATIONS TRAVEL BUSINESS

PETER VINEY

£¤ª­¡­¨Ÿ¬¢ª§¨°©§¨

expressions

&NBJM&OHMJTI

¨¼Ç¿Ö4VSWJWBMr¿ÄɼÄÈ¿¹ÄÒÀ»¹ÊÌÊÇŹļ¹ÒÀ ÁÊÇÈ »ÂÖ ¹¾ÇÅÈÂÒÌ ÁÅÉÅÇÒà ļŸÌÅ»¿Ã ·Äº ¿ÀÈÁ¿À Ö¾ÒÁ »ÂÖ ŸмĿÖ ¹ ÆŹȼ»Ä¼¹ÄÅÀ ÉÇʻŹÅÀ»¼ÖɼÂÓÄÅÈÉ¿¿ÆÊɼϼÈɹ¿ÖÌ ªÎ¼¸ÄÅüÉÅ»¿Î¼ÈÁ¿¼ ÁÅÃƼÁÉÒ ¹ÁÂÕηÕÉ ¸Å¼¼Ǽ·ÂÓÄÒÌÈ¿ÉÊ·Í¿À¿¾Ÿ·ÈÉ¿¸¿¾Ä¼ È· ¿ ÉÊÇ¿¾Ã· »¼ÂŹҼ ¹ÈÉǼο ¿ ƼǼºÅ¹ÅÇÒ ÆǼ¾¼ÄÉ·Í¿¿ ÅǺ·Ä¿¾·Í¿ÖÆÊɼϼÈɹ¿Ö ¾·Á·¾ ºÅÈÉ¿Ä¿ÍÒ ÉÇ·ÄÈ˼Ƿ¿ÆÇ ÆÅÁÊÆÁ¿¿É»

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÆÅÈÃÅÉǿɼŸǷ¾ÍÒÈÉÇ·Ä¿Í¿¹¿»¼Å÷ɼǿ·ÂŹ ÈÁ·Î·Àɼ »ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒ¼÷ɼǿ·ÂÒ üÉÅ»¿Î¼ÈÁ¿¼Ç·¾Ç·¸ÅÉÁ¿ 4# &NBJM&OHMJTIOE&EJUJPO4#

8#

5#

4UVEFOU#PPL 4U E U# L

1SBDUJDF#PPL 1 UJ # L

5FBDIFSn 5 I nT(VJEF ( JE

$MBTT"VEJP$%T $M " EJ $%

#BTJD4VSWJWBM

  

4VSWJWBM&OHMJTI

  

4# .FFUJOHTJO&OHMJTI $%1SFTFOUBUJPOTJO&OHMJTI %7%/FUXPSLJOHJO&OHMJTI $%5FMFQIPOF&OHMJTI "VEJP$%


.BDNJMMBO(VJEFUP4DJFODF Ç.BDNJMMBO(VJEFUP&DPOPNJDT Ÿ¬¢ª§¨°©§¨£ª¾°®¤µ§Ÿª»¬º´µ¤ª¤¨

&MFOB,P[IBSTLBZBq,FWJO.D/JDIPMBTq"OHFMB#BOEJTq/BUBMJB,POTUBOUJOPWBq+PBOOF)PETPOq +PBOOF4UPVSOBSBq-JMJB3BJUTLBZBq4UVBSU$PDISBOF ¥ÈÄŹķÖ ¾·»·Î· Êμ¸ÄÒÌ ÆÅÈŸ¿À .BDNJMMBO (VJEF UP 4DJFODF ¿ .BDNJMMBO (VJEF UP &DPOPNJDTrÆÅÃÅÎÓÊηпÃÈÖ¿ÈÉÊ»¼ÄÉ·ÃÇ·¾¹¿ÉÓÁÅÃÃÊÄ¿Á·É¿¹ÄÒ¼ÊüĿÖ¿Ä· ¹ÒÁ¿ ļŸÌÅ»¿ÃÒ¼ÃÅÂÅ»ÒÃÈƼͿ·Â¿ÈɷûÂÖŸмĿÖÄ··ÄºÂ¿ÀÈÁÅÃÖ¾ÒÁ¼¹ÆÇÅ ˼ÈÈ¿ÅÄ·ÂÓÄÅÀŸ·ÈÉ¿

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q Ç·ÈϿǼĿ¼¾Ä·Ä¿ÀÊηпÌÈÖ¿ÈÉÊ»¼ÄÉŹ¹Ÿ·ÈÉ¿¸¿ÅÂź¿¿ ̿ÿ¿ Ë¿¾¿Á¿ ÷ɼ ÷ɿÁ¿¿ÔÁÅÄÅÿÁ¿ÅÈÊмÈɹÂÖ¼ÉÈÖÄ··ÄºÂ¿ÀÈÁÅÃÖ¾ÒÁ¼ q Ç·¾¹¿É¿¼ÊüĿÀ¿Ä·¹ÒÁŹ ļŸÌÅ»¿ÃÒÌ»ÂÖÊÈÉÄÅÀ¿Æ¿ÈÓüÄÄÅÀÁÅÃÃÊÄ¿Á·Í¿¿ Ä·ü½»ÊÄ·ÇÅ»ÄÅÃÊÇŹļ

"WJBUJPO&OHMJTI

$BNQBJHO&OHMJTI GPSUIF.JMJUBSZ

)FOSZ&NFSZq"OEZ3PCFSUT

4JNPO.FMMPS$MBSLq :WPOOF#BLFSEF"MUBNJSBOPq 3BOEZ8BMEFOq/JDPMB,JOHq$IBSMFT#PZMF

-FWFM"v# *$"0MFWFMr

"WJBUJPO &OHMJTI r ÁÊÇÈ ·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅ Ö¾ÒÁ· ÆǼ»Ä·¾Ä·Î¼ÄÄÒÀ »ÂÖ ÆÅ»ºÅÉŹ Á¿ Æ¿ÂÅÉŹ ¿ ·¹¿·»¿ÈƼÉμÇŹ Á ÃÊ ÊÇŹÄÕ ¹Â·»¼Ä¿Ö ·ÄºÂ¿ÀÈÁ¿Ã Ö¾ÒÁÅà ÆÅÏÁ·Â¼Ÿ¡—¥

-FWFM"v$ &MFNFOUBSZUP6QQFSJOUFSNFEJBUF

$BNQBJHO r ÉǏÌÊÇŹļ¹ÒÀ Êμ¸ÄÒÀ ÁÊÇÈ »ÂÖ ¹Å¼ÄÄÅÈÂʽ·Ð¿Ì ¿ ÈÉÊ»¼ÄÉŹ ¹Å¼ÄÄÒÌ ŸǷ¾Å¹·É¼ÂÓÄÒÌ ÊÎǼ½»¼Ä¿À ÁÅÉÅÇÒ¼ÆǿĿ÷ÕÉÊηÈÉ¿¼¹ü½»ÊÄ· ÇÅ»ÄÒÌ ÅƼǷͿÖÌ ¹ÁÂÕηÖ ÊǼºÊ¿ÇÅ ¹·Ä¿¼ ÁÅÄË¿ÁÉŹ ¾·ÁÂÕμĿ¼ ÿÇÄÒÌ Èź·ϼĿÀ ÅÁ·¾·Ä¿¼ºÊ÷ĿɷÇÄÅÀÆÅ ÃÅп¿É»

2009

&OHMJTIGPS-BX&OGPSDFNFOU $IBSMFT#PZMFq*MFBOB$IFSTBO

The David Riley Award For Innovation In Business English And ESP

-FWFM"v# 1SFJOUFSNFEJBUFUP*OUFSNFEJBUF &OHMJTI GPS -BX &OGPSDFNFOU r Êμ¸ÄÒÀ ÁÊÇÈ »ÂÖ ÈÅÉÇʻĿÁŹ ÆÇ·¹ÅÅÌǷĿɼÂÓÄÒÌ ÅǺ·ÄŹ &OHMJTI GPS -BX &OGPSDFNFOUÈÅ»¼Ç½¿ÉÃÄŽ¼ÈɹÅÉ¿Æ¿ÎÄÒÌÈ¿ÉÊ·Í¿À ȹ־·ÄÄÒÌÈÅÌÇ·ÄÅÀÆÇ·¹ÅÆÅÇÖ»Á·¿¾·ÁÅÄÄÅÈÉ¿ ¹ÁÂÕ ηÖ¿»¼ÄÉ¿Ë¿Á·Í¿Õ·¹ÉÅÉÇ·ÄÈÆÅÇÉÄÒÌÈǼ»Èɹ ¾·»¼Ç½·Ä¿¼¿ŸÒÈÁ »¼ÀÈɹ¿ÖÆÅÆǼȼμĿÕ÷ÈÈŹÒ̸¼È ÆÅÇÖ»ÁŹ¿ÈÅÈÉ·¹Â¼Ä¿¼Ç·ÆÅÇÉŹ

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÅÉÁÇÅÀɼÈÉÇ·Ä¿ÍÒÊμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿À ÆžķÁÅÃÓɼÈÓ ÈÅɾҹ·Ã¿ÆǼÆÅ»·¹·É¼Â¼À¿ÊηпÌÈÖ 

4#

4#

5#

4UVEFOUn 5FBDIFSn 4U E UnT#PPL # L 5 I nT#PPL # L $%30. .BDNJMMBO(VJEFUP4DJFODF

 

.BDNJMMBO(VJEFUP&DPOPNJDT

 

&OHMJTIGPS-BX&OGPSDFNFOU

4UVEFOUnT#PPL

$%30.1BDL

5# 55FBDIFSn I nT#PPL # L

 

8#

4#

"WJBUJPO&OHMJTI $IFDL:PVS"WJBUJPO&OHMJTI

"VEJP$%1BDL4#

5#

4UVEFOUn 4U E UnT#PPL # L

5FBDIFSn 5 I nT#PPL # L

$MBTT"VEJP$%T $M " EJ $%

  

$MBTT"VEJP$%T $M " EJ $%

$BNQBJHO&OHMJTI GPSUIF.JMJUBSZ MFWFM MFWFM MFWFM

4UVEFOUn 4U E UnT#PPL # L

$MBTT"VEJP$% $M " EJ $%

8PSLCPPL 8 LC L "VEJP$%

5# 5FBDIFSn 5 I nT#PPL # L

      


1BMHSBWF.BDNJMMBO ³ÇÊÍÐÍÓÇÞ

1BMHSBWF.BDNJMMBOÆǼ»Â·º·¼É¸Å¼¼¿¾»· Ä¿À»ÂÖ¿¾ÊηÕпÌÔÁÅÄÅÿÁÊ1PXFS5IFPSZ PG &DPOPNJDT *OUFSOFU &DPOPNFUSJDT &YDIBOHF 3BUFTBOE.BDSPFDPOPNJD%ZOBNJDT¿»Ç

1BMHSBWF .BDNJMMBO ÆǼ»Â·º·¼É ¸Å¼¼ ¿¾ »·Ä¿À»ÂÖ¿¾ÊηÕпÌË¿ÂÅÈÅË¿Õ)FJEFHHFS BOE$PHOJUJWF4DJFODF ,OPXJOHXJUIPVU5IJOLJOH 5IF*OUFMMJHJCMF6OJWFSTF¿»Ç

®ÐÇÔÍÊÍÂÇÞ

½ÏÇÐÎÏÒÃÄÌÕÇÞ

1BMHSBWF .BDNJMMBO ÆǼ»Â·º·¼É ÅÁÅÂÅ ¿¾»·Ä¿À »ÂÖ ¿¾ÊηÕпÌ ÆÈ¿ÌÅÂź¿Õ 1TZDIPEZOBNJD $PVOTFMMJOH XJUI $IJMESFO BOE :PVOH1FPQMF 4IPSU5FSN1TZDIPUIFSBQZ¿»Ç

1BMHSBWF.BDNJMMBOÆǼ»Â·º·¼ÉÅÁÅÂÅ¿¾»· Ä¿À»ÂÖ¿¾ÊηÕпÌÕÇ¿ÈÆÇÊ»¼ÄÍ¿Õ$PNQBOZ -BX &NQMPZNFOU-BX -FHBM.FUIPE¿»Ç°ÁÞÆÇÐÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÝ1BMHSBWF .BDNJMMBO ÆǼ»Â·º·¼É ¿¾»·Ä¿À »ÂÖ ¿¾ÊηÕпÌ ȹ־¿ È ŸмÈɹ¼ÄÄÅÈÉÓÕ .BTUFSJOH 1VCMJD 3FMBUJPOT ,FZ $PODFQUT JO 1VCMJD 3FMBUJPOT 1VCMJD 3FMBUJPOT GPS .BSLFUJOH1SPGFTTJPOBMT¿»Ç

®ÍÊÇÑÍÊÍÂÇÞ 1BMHSBWF.BDNJMMBOÆǼ»Â·º·¼É¸Å¼¼¿¾ »·Ä¿À »ÂÖ ¿¾ÊηÕпÌ ÆÅ¿ÉÅÂź¿Õ 5IF 4FBSDI GPS B $PNNPO &VSPQFBO 'PSFJHO BOE 4FDVSJUZ1PMJDZ #FMJFGTBOE-FBEFSTIJQJO8PSME 1PMJUJDT¿»Ç

Ÿ¬¢ª§¨°©§¨£ª¾°®¤µ§Ÿª»¬º´µ¤ª¤¨

¼ÉÍÌÍËÇÉ¿

°ÍÕÇÍÊÍÂÇÞ

ªÍÂÇÐÑÇÉ¿

1BMHSBWF .BDNJMMBO ÆǼ»Â·º·¼É ¸Å¼¼ ¿¾ »·Ä¿À »ÂÖ ¿¾ÊηÕпÌ ÈÅÍ¿ÅÂź¿Õ $FOUSBM 1SPCMFNT JO 4PDJBM 5IFPSZ 5IF 4UBUF %FCBUF %FDJQIFSJOH4PDJPMPHJDBM3FTFBSDI¿»Ç

1BMHSBWF.BDNJMMBOÆǼ»Â·º·¼É¿¾»·Ä¿Ö»ÂÖ ¿¾ÊηÕпÌ Âź¿ÈÉ¿ÁÊ .BSJUJNF &DPOPNJDT -PHJTUJDT )VNBOJUBSJBO-PHJTUJDT¿»Ç

 

«¿ÑÄË¿ÑÇÉ¿

³ÇÌ¿ÌÐÚ

1BMHSBWF.BDNJMMBOÆǼ»Â·º·¼É¿¾»·Ä¿À»ÂÖ ¿¾ÊηÕпÌ ÷ɼ÷ɿÁÊ 8PSL 0VU 0QFSBUJPOBM 3FTFBSDI (VJEF UP "CTUSBDU "MHFCSB (VJEF UP.BUIFNBUJDBM.FUIPET¿»Ç1BMHSBWF .BDNJMMBO ÆǼ»Â·º·¼É ÅÁÅÂÅ ¿¾ »·Ä¿À»ÂÖ¿¾ÊηÕпÌË¿Ä·ÄÈÒ'JOBODFBOE 'JOBODJBM .BSLFUT 1VCMJD 'JOBODF BOE 1VCMJD 1PMJDZ 1FSTPOBM'JOBODF¿»Ç

§ÐÑÍÏÇÞ

«ÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÄÍÑÌÍ×ÄÌÇÞ

1BMHSBWF.BDNJMMBOÆǼ»Â·º·¼É¸Å¼¼¿¾ »·Ä¿À »ÂÖ ¿¾ÊηÕпÌ ¿ÈÉÅÇ¿Õ 3FTUPSBUJPO 1PMJUJDT 3FMJHJPO BOE $VMUVSF 5IF 'SFODI 3FWPMVUJPO%FCBUFJO#SJUBJO 4QPSUBOE1PMJUJDT JO.PEFSO#SJUBJO¿»Ç

1BMHSBWF.BDNJMMBOÆǼ»Â·º·¼É¸Å¼¼¿¾ »·Ä¿À »ÂÖ ¿¾ÊηÕпÌ ü½»ÊÄ·ÇÅ»ÄÒ¼ ÅÉ ÄÅϼĿÖ 5IF 1VCMJD 4QIFSF $JWJMJ[BUJPOBM %JBMPHVF BOE 8PSME 0SEFS 5IFPSZ BOE .FUIPEPMPHZPG8PSME%FWFMPQNFOU¿»Ç¦ÅÂÄÒÀÈÆ¿ÈÅÁ·Á·»¼Ã¿Î¼ÈÁÅÀ¿ɼǷÉÊÇÒ1BMHSBWF.BDNJMMBO ÅÆ¿È·Ä¿¼¿ÈÅ»¼Ç½·Ä¿¼¿¾»·Ä¿À ÈÃÅÉǿɼÄ·È·ÀɼXXXQBMHSBWFDPN
*NQSPWF:PVS4LJMMT4FSJFT

/FX

.BMDPMN.BOOq4UFWF5BZMPSF,OPXMFTq4BN.D$BSUFSq/PSNBO8IJUCZq#BSSZ$VTBDLq 4UFQIBOJF%JNPOE#BZJSq+BOF4IPSUq+P1SFTIPVT

«¤¥£²¬Ÿ¯­£¬º¤¼©¦Ÿ«¤¬º

-FWFM#v$ *OUFSNFEJBUFUP"EWBODFE

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ȼǿÖÆÅÈŸ¿À»ÂÖËÊÄ»·Ã¼ÄÉ·ÂÓÄÅÀÆÅ»ºÅÉŹÁ¿ Áü½»ÊÄ·ÇÅ»ÄÒÃÔÁ¾·Ã¼Ä·Ã$BNCSJEHF&OHMJTI'JSTU '$& ¿"EWBODFE $"& ·É·Á½¼·Á·»¼Ã¿Î¼ÈÁźÅÃÅ»ÊÂÖ*&-54 Ä·ÊÇŹļr¸·ÂÂŹ q ¸ÅÂÓÏżÁÅ¿μÈɹž·»·Ä¿À¹ËÅÇ÷ɼÔÁ¾·Ã¼Ä·ÈÆǿüǷÿ ¿Ì¹ÒÆÅÂļĿÖ q ÆÇ·ÁɿμÈÁ¿¼ÈŹ¼ÉÒÆÅɼÌÄ¿Á¼¹ÒÆÅÂļĿÖÔÁ¾·Ã¼Ä·Í¿ÅÄÄÒÌ ¾·»·Ä¿À q ÅÈŸż¹Ä¿Ã·Ä¿¼ÁÅÉÇ·¸ÅÉÁ¼ÆÇÅ¿¾ÄÅϼĿÖ q ÊÄ¿Á·ÂÓÄÒÀÁÅ»»ÅÈÉÊÆ·ÁÅÄ·ÀÄÁÅÃÆÅļÄÉÊ.BDNJMMBO1SBDUJDF 0OMJOF¹¡Ä¿º¼»ÂÖÊηмºÅÈÖ q ¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓ¿ÈÆÅÂӾŹ·Ä¿ÖÁ·Á»ÂÖÈ·ÃÅÈÉÅÖɼÂÓÄÅÀ ÆÅ»ºÅÉŹÁ¿ É·Á¿»ÂÖÇ·¸ÅÉÒ¹Á·Èȼ¿Â¿ºÇÊÆƼ

¸­£ª©¬©œ£º°©«©³©Ÿ©ª©¦¨º¹­ ¬ÀËÃÙ4GCF[HQTuE ¬ÀËÃÙ&KTGEVVQuÌ

*NQSPWFZPVS4LJMMTGPS'JSTUrȼǿÖ¿¾ μÉÒǏÌÁÄ¿º»ÂÖÁÅÃƼÁÈÄÅÀÆÅ»ºÅÉŹÁ¿ ÁÔÁ¾·Ã¼ÄÊ$BNCSJEHF&OHMJTI'JSTU¡·½»Å¼ ÆÅÈŸ¿¼ȼǿ¿ÈÅÈÉÅ¿É¿¾ɼ÷ɿμÈÁ¿Ì Ç·¾»¼ÂŹ™È¼ÆÅÈŸ¿ÖÇ·¾¹¿¹·ÕÉÊüĿÖ ¿Ä·¹ÒÁ¿ ļŸÌÅ»¿ÃÒ¼»ÂÖÊÈƼÏÄÅÀ È»·Î¿ÔÁ¾·Ã¼Ä·

*NQSPWFZPVS4LJMMTGPS"EWBODFErȼǿÖ ¿¾μÉÒǏÌÁÄ¿º»ÂֹȼÈÉÅÇÅÄļÀ ÆÅ»ºÅÉŹÁ¿ÁÔÁ¾·Ã¼ÄÊ$BNCSJEHF&OHMJTI "EWBODFE¡·½»Å¼ÆÅÈŸ¿¼ȼǿ¿ÈÅÈÉÅ¿É ¿¾ɼ÷ɿμÈÁ¿ÌÇ·¾»¼ÂŹ™È¼ÆÅÈŸ¿Ö Ç·¾¹¿¹·ÕÉÊüĿÖ¿Ä·¹ÒÁ¿ ļŸÌÅ»¿ÃÒ¼ »ÂÖÊÈƼÏÄÅÀÈ»·Î¿ÔÁ¾·Ã¼Ä·

*NQSPWFZPVS4LJMMTGPS*&-54r ¿*NQSPWFZPVS4LJMMTGPS*&-54rr ȼǿ¿¿¾ÉǏÌÁÄ¿º»ÂÖÆÅ»ºÅÉŹÁ¿ ÁÔÁ¾·Ã¼ÄÊ*&-54¡·½»·ÖÁÄ¿º·ÈÅÈÉÅ¿É ¿¾Ç·¾»¼ÂŹ™È¼ÆÅÈŸ¿ÖÃźÊɸÒÉÓ ¿ÈÆÅÂӾŹ·ÄÒÁ·Á»ÂÖÈ·ÃÅÈÉÅÖɼÂÓÄÅÀ ÆÅ»ºÅÉŹÁ¿ É·Á¿»ÂÖÇ·¸ÅÉÒ¹ºÇÊÆƼ

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅÈÉǷĿͷÿÊμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿À

4# 4UVEFOUnT#PPL #PPL ,FZ 

.101BDL

4# 4UVEFOUnT#PPL #PPL ,FZ 

.101BDL

*NQSPWF:PVS4LJMMTGPS'JSTU

4UVEFOUnT#PPL #PPL ,FZ 

.101BDL

4# 4UVEFOUnT#PPL #PPL ,FZ 

.101BDL

*NQSPWF:PVS4LJMMTGPS*&-54

-JTUFOJOH4QFBLJOH4LJMMTGPS'JSTU

 

-JTUFOJOH4QFBLJOH4LJMMTGPS*&-54

3FBEJOH4LJMMTGPS'JSTU

 

3FBEJOH4LJMMTGPS*&-54

 

6TFPG&OHMJTI4LJMMTGPS'JSTU

 

8SJUJOH4LJMMTGPS*&-54

 

8SJUJOH4LJMMTGPS'JSTU

 

*NQSPWF:PVS4LJMMTGPS*&-54

 

-JTUFOJOH4QFBLJOH4LJMMTGPS*&-54

 

-JTUFOJOH4QFBLJOH4LJMMTGPS"EWBODFE

 

3FBEJOH4LJMMTGPS*&-54

 

3FBEJOH4LJMMTGPS"EWBODFE

 

8SJUJOH4LJMMTGPS*&-54

 

6TFPG&OHMJTI4LJMMTGPS"EWBODFE

 

8SJUJOH4LJMMTGPS"EWBODFE

 

*NQSPWF:PVS4LJMMTGPS"EWBODFE4#


'PDVTJOHPO*&-54 .JDIBFM$MVUUFSCVDLq1IJMJQ(PVMEq+FSFNZ-JOEFDLq+BOOFUUF(SFFOXPPEq,FSSZ0n4VMMJWBOq4UFWFO5IVSMPX

*&-54CBOETDPSFv *OUFSNFEJBUFUP6QQFSJOUFSNFEJBUF

¥ÈÄŹÄҼ̷ǷÁɼǿÈÉ¿Á¿ÆÅÈŸ¿À-JTUFOJOHBOE4QFBLJOH4LJMMT¿3FBEJOHBOE8SJUJOH4LJMMT q ÆÅ»ÇŸÄżÅÆ¿È·Ä¿¼ÈÉÇÊÁÉÊÇÒÔÁ¾·Ã¼Ä·*&-54¿È¿ÈɼÃÒÅͼÄÁ¿Ǽ¾ÊÂÓÉ·ÉŹ q ÇÊÁŹŻÈɹÅÆŹÒÇ·¸ÅÉÁ¼ÆÇźǷÃÃÒÈ·ÃÅÈÉÅÖɼÂÓÄÅÀÆÅ»ºÅÉŹÁ¿ÁÔÁ¾·Ã¼ÄÊ q ·Ê»¿Å¾·Æ¿È¿¹ÒÆÅÂļĿÖÊÈÉÄÅÀηÈÉ¿ÔÁ¾·Ã¼Ä·ÈÆŻǟÄÒ÷ķ¿¾ÅÃÈ»¼Â·ÄÄÒÌÅÏ¿¸ÅÁ ¥ÈÄŹÄҼ̷ǷÁɼǿÈÉ¿Á¿ȸÅÇÄ¿ÁŹɼÈÉŹ"DBEFNJD1SBDUJDF5FTUT¿(FOFSBM5SBJOJOH1SBDUJDF5FTUT q ·ÄºÂ¿ÀÈÁ·ÖǼÎÓÈ¿ÄÅÈÉÇ·ÄÄÒÿ·ÁͼÄɷÿ ÆǼ»Ä·¾Ä·Î¼ÄÄ·Ö»ÂÖ·Ê»¿ÇŹ·Ä¿Ö ¹Ç·¾»¼Â¼-JTUFOJOH q ÉÇ¿·Ê»¿Å»¿ÈÁ·ÁÁ·½»ÅÃÊȸÅÇÄ¿ÁÊɼÈÉŹ

5JQTGPS*&-54 4BN.D$BSUFS

"MM*&-54CBOET ­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q „¾ÅÂÅÉÒ¼’ÆÇ·¹¿Â·Ç·¸ÅÉÒÄ·»Á·½»Òù¿»ÅÃǼμ¹ÅÀ»¼ÖɼÂÓÄÅÈÉ¿ q ÁÇ·ÉÁ·Ö¿ÄËÅÇ÷Ϳ֟ŹȼÌηÈÉÖÌÔÁ¾·Ã¼Ä·

«¤¥£²¬Ÿ¯­£¬º¤¼©¦Ÿ«¤¬º

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ

q ÁȼÇÅÁÅÆ¿ÇʼÃÒ¼÷ɼǿ·ÂÒ»ÂÖÅͼÄÁ¿ÈɼƼĿºÅÉŹÄÅÈÉ¿ÁÈ»·Î¼ÔÁ¾·Ã¼Ä· q ÈÉǷɼº¿¿¹ÒÆÅÂļĿֹȼ̹¿»Å¹¾·»·Ä¿À ¦ÅÈŸ¿¼5JQTGPS*&-54ÈÅ»¼Ç½¿É¹ÈÕļŸÌÅ»¿ÃÊÕ¿ÄËÅÇ÷ͿÕÅɼÌÊüĿÖÌ¿Ä·¹ÒÁ·Ì ÊÇŹ¼Äӹ·»¼Ä¿Ö ÁÅÉÅÇÒÿÅÆǼ»¼ÂÖ¼ÉÈÖÄ·ÔÁ¾·Ã¼Ä¼

5FTUCVJMEFS4FSJFT +BLF"MMTPQq3PTFNBSZ"SBWBOJTq+VEJUI"TIq5SJDJB"TQJOBMMq"OUIFB#B[JOq&MBJOF#PZEq+FTTJDB#FDLq 4BSBI%ZNPOEq"NBOEB'SFODIq-J[(BMMJWBOq.BSL)BSSJTPOq/JDL,FOOZq1FUFS-FHHPUUq-VDSFDJB-VRVF.PSUJNFSq 7JDLJ-ZXPPE-BTUq4BN.D$BSUFSq$PMJO1BZUPOq#SZBO4UFQIFOTq1BNFMB7JUUPSJP

-FWFM"v$ #FHJOOFSUP1SPGJDJFODZ ¦ÅÆÊÂÖÇÄ·ÖȼǿÖ5FTUCVJMEFS4FSJFTÄ·Æ¿È·Ä·ÈƼͿ·ÂÓÄÅ»ÂÖÉźŠÎÉŸÒÆÅÃÅÎÓÊηпÃÈÖ¿ÈÉÊ»¼ÄÉ·Ã ÆÅ»ºÅÉŹ¿ÉÓÈÖ¿ÊÈƼÏÄÅÈ»·ÉÓü½»ÊÄ·ÇÅ»ÄÒ¼ÔÁ¾·Ã¼ÄÒ

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q Á·½»Å¼ÆÅÈŸ¿¼¹ÁÂÕη¼É¹ȼ¸ÖμÉÒǼ¹·Ç¿·ÄÉ·ÔÁ¾·Ã¼Ä·Í¿ÅÄÄÒÌɼÈÉŹ q ¹¿¾»·Ä¿ÖÌÈÁÂÕηÿ»·ÕÉÈÖļŸÌÅ»¿ÃÒ¼ÆÅÖÈļĿÖÁÅɹ¼É·Ã q ÆÅÈŸ¿Öȼǿ¿ÆÅ»ÌÅ»ÖÉ»ÂÖ·Ê»¿ÉÅÇÄÅÀ¿È·ÃÅÈÉÅÖɼÂÓÄÅÀÇ·¸ÅÉÒ

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅÈÉǷĿͷÿÊμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿À ,&5GPS4DIPPMT5FTUCVJMEFS 8JUI,FZ "VEJP$%1BDL,&55FTUCVJMEFS 8JUI,FZ "VEJP$%1BDL 8JUIPVU,FZ "VEJP$%1BDL

 

1SPGJDJFODZ5FTUCVJMEFS UI&EJUJPO 8JUI,FZ1BDL 8JUIPVU,FZ1BDL 8JUI,FZ .101BDL 8JUIPVU,FZ .101BDL

   

1&5GPS4DIPPMT5FTUCVJMEFS 8JUI,FZ "VEJP$%1BDL5FTUCVJMEFSGPS50&'-†J#5t

"VEJP$%1BDL

.101BDL

1&55FTUCVJMEFS 8JUI,FZ "VEJP$%1BDL 8JUIPVU,FZ "VEJP$%1BDL

 

*&-545FTUCVJMEFST 5FTUCVJMEFS "VEJP$%1BDL 5FTUCVJMEFS "VEJP$%1BDL

 

'$&5FTUCVJMEFS 8JUI,FZ "VEJP$%1BDL 8JUIPVU,FZ "VEJP$%1BDL

 

15&"DBEFNJD5FTUCVJMEFS

"VEJP$%1BDL#&$5FTUCVJMEFS #&$1SFMJNJOBSZ "VEJP$%1BDL #&$7BOUBHF "VEJP$%1BDL #&$)JHIFS "VEJP$%1BDL

 

$"&5FTUCVJMEFS 8JUI,FZ "VEJP$%1BDL 8JUIPVU,FZ "VEJP$%1BDL

 

-$$*&OHMJTIGPS#VTJOFTT5FTUCVJMEFST 5FTUCVJMEFS "VEJP$%1BDL 5FTUCVJMEFS "VEJP$%1BDL 5FTUCVJMEFS "VEJP$%1BDL

 

5FTUCVJMEFSGPSUIF50&*$†UFTUT

"VEJP$%1BDL

.101BDL

 

*4#/Êμ¸ÄźÅÁÊÇÈ·'PDVTJOHPO*&-54 ¿Êμ¸ÄźÅÆÅÈŸ¿Ö5JQTGPS*&-54 ÃŽÄÅÆÅÈÃÅÉǼÉÓÄ·È·ÀɼXXXNBDNJMMBOSV
°ÄÏÇÞ3FBEZGPS /FX

3FBEZGPS'JSTU SE&EJUJPO

FEJUJPO

«¤¥£²¬Ÿ¯­£¬º¤¼©¦Ÿ«¤¬º

3PZ/PSSJT

-FWFM# 6QQFSJOUFSNFEJBUF ©Ç¼ÉÓ¼ ¿¾»·Ä¿¼ ÆÅÆÊÂÖÇÄźÅ Êμ¸ÄźÅ ÆÅÈŸ¿Ö 3FBEZ GPS 'JSTU ÆǼ»Ä·¾Ä·Î¼ÄÅ »ÂÖ ÆÅ»ºÅÉŹÁ¿ ÁÔÁ¾·Ã¼ÄÊ$BNCSJEHF&OHMJTI'JSTU '$& ™ÄŹÅÿ¾»·Ä¿¿ÊÎɼÄÒ¿¾Ã¼Ä¼Ä¿Ö¹ÈÅ»¼Ç½·Ä¿¿ÔÁ¾·Ã¼Ä· ¹ÈÉÊÆ·Õп¼¹È¿ÂʹºÅ»Ê¡¡Ä¿º¼»ÂÖÊηмºÅÈÖÆǿ·º·¼ÉÈÖÁÅ»»ÅÈÉÊÆ·ÁÅÄ·ÀÄÁÅÃÆÅļÄÉÊ .BDNJMMBO1SBDUJDF0OMJOF ÁÅÉÅÇÒÀÈÅ»¼Ç½¿ÉļÉÅÂÓÁÅ¿ÄɼǷÁÉ¿¹ÄÒ¼ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Ö ÄÅ¿»¹·ÅÄ·ÀÄ ɼÈÉ·¹ËÅÇ÷ɼÔÁ¾·Ã¼Ä·¿¹¿»¼Å÷ɼǿ·ÂÒ»ÂÖÆÅ»ºÅÉŹÁ¿ÁηÈÉ¿4QFBLJOH

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ¹ÄŹÅÿ¾»·Ä¿¿ÊÎɼÄÒ¿¾Ã¼Ä¼Ä¿Ö¹ÈÅ»¼Ç½·Ä¿¿ÔÁ¾·Ã¼Ä·'$& ¹ÈÉÊÆ·Õп¼¹È¿ÂʹºÅ»Ê q ÅÈŸż ¹Ä¿Ã·Ä¿¼ Ê»¼Â¼ÄÅ Ç·¸Åɼ Ä·» ÈÂŹÅŸǷ¾Å¹·Ä¿¼Ã ¿ÈÆÅÂӾŹ·Ä¿¼Ã ËÇ·¾Å¹ÒÌ ºÂ·ºÅÂŹ ¿ÈÂŹÅÈÅμɷĿÀ

61%"5&% '035)& &9".

q ¹ÄŹż¿¾»·Ä¿¼¹ÁÂÕΏÄÈÆÇ·¹ÅÎÄ¿ÁÆÅÆÅ»ºÅÉŹÁ¼ÁÆ¿ÈÓüÄÄÅÀηÈÉ¿ÔÁ¾·Ã¼Ä·

3FBEZGPS"EWBODFE SE&EJUJPO

/FX

FEJUJPO

3PZ/PSSJTq"NBOEB'SFODI

-FWFM$ "EWBODFE

©Ç¼ÉÓ¼ Ç ¿¾»·Ä¿¼ ÆÅÆÊÂÖÇÄźÅ Êμ¸ÄźÅ ÆÅÈŸ¿Ö 3FBEZ GPS "EWBODFE ÆÅÃŽ¼É ÊÈƼÏÄÅ ÆÅ»ºÅÉŹ¿ÉÓÈÖ Á ÔÁ¾·Ã¼ÄÊ $B $BNCSJEHF&OHMJTI"EWBODFE $"& ™ÄŹÅÿ¾»·Ä¿¿ÊÎɼÄÒ¿¾Ã¼Ä¼Ä¿Ö¹ÈÅ»¼Ç½·Ä¿¿ÔÁ¾·Ã¼Ä· ¹ÈÉÊÆ·Õп¼¹È¿ÂÊ ¹ ¹ºÅ»Ê¡¡Ä¿º¼»ÂÖÊηмºÅÈÖÆǿ·º·¼ÉÈÖÁÅ»»ÅÈÉÊÆ·ÁÅÄ·ÀÄǼÈÊÇÈÊ.BDNJMMBO1SBDUJDF0OMJOF ÁÅÉÅÇÒÀ ÈÅ ÈÅ»¼Ç½¿É ļ ÉÅÂÓÁÅ ¿ÄɼǷÁÉ¿¹ÄÒ¼ ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Ö ÄÅ ¿ »¹· ÅÄ·ÀÄɼÈÉ· ¹ ËÅÇ÷ɼ ÔÁ¾·Ã¼Ä· ¿ ¹¿»¼Å÷ɼǿ·ÂÒ ÁÁÇ·¾»¼ÂÊ4QFBLJOH Ç

61%"5&% '035)& &9".

3FBEZGPS1&5

3FBEZGPS*&-54

/JDL,FOOZq"OOF,FMMZ

4BN.D$BSUFS

-FWFM#

*&-54CBOETDPSFv

*OUFSNFEJBUF

6QQFSJOUFSNFEJBUFUP"EWBODFE

3FBEZ GPS 1&5 r ¿ÄɼÄÈ¿¹ÄÒÀ ÁÊÇÈ ÁÅ ÉÅÇÒÀ ÆÅÃŽ¼É ÊηпÃÈÖ ¿ ÈÉÊ»¼ÄÉ·Ã ÈËÅÇÿÇŹ·ÉÓ ÊüĿÖ ¿ Ä·¹ÒÁ¿ ļ ŸÌÅ»¿ÃÒ¼ »ÂÖ ÊÈƼÏÄÅÀ È»·Î¿ ɼÈÉ· $BNCSJEHF&OHMJTI1SFMJNJOBSZ 1&5 

ªÎ¼¸ÄÒÀ ÁÊÇÈ 3FBEZ GPS *&-54 Ÿ¼ÈƼο ¹·¼É ÆÅ»ºÅÉŹÁÊ ÊηпÌÈÖ ¿ ÈÉÊ»¼ÄÉŹ Á ÊÈƼÏÄÅÀ È»·Î¼ ɼÈÉ· Ä· ÊÇŹ¼ÄÓ ÈÅ Åɹ¼ÉÈɹÊÕпÀ r ¸·Â·Ã ¡Ä¿º· »ÂÖ ÊοɼÂÖ ÈÅ»¼Ç½¿É ÆÖÉÓ ÆÇŹ¼ÇÅÎÄÒÌ ɼ ÈÉŹ¿Ë¿Ä·ÂÓÄÒÀɼÈɹËÅÇ÷ɼ*&-54

´§± ÎÏÍÿÅ

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÅÉÁÇÅÀɼÈÉÇ·Ä¿ÍÒÊμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿À ÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅɾҹ·Ã¿ÆǼÆÅ»·¹·É¼Â¼À¿ÈÉÊ»¼ÄÉŹ 4# 3FBEZGPS'JSTU SE&EJUJPO

4#

4#

4#

8#

4UVEFOUnT#PPL #PPL r,FZ .10 "VEJP 1BDL

4UVEFOUnT#PPL #PPL ,FZ .10 r4#BVEJP 1BDL

4UVEFOUnT#PPL #PPL r,FZ .10 r4#BVEJP 1BDL

8PSLCPPL 8PSLCPPL r,FZ 

"VEJP$%1BDL

8PSLCPPL 8PSLCPPL ,FZ "VEJP $%1BDL

5FBDIFSnT#PPL1BDL #PPL 1BDL4#

8#

8#

5#

4UVEFOUnT#PPL #PPL 4UVEFOUn 4UV T#PPL #PPL 8PSLCPPL 8PSLCPPL 8PSLCPPL 8PSLCPPL 5FBDIFSn 5F T#PPL #PPL $MBTT"VEJP$%T $MBBTT "VEJP $%T ,FZ $% ,FZ $% ,FZ "VEJP ,FZ "VEJP 30.1BDL 30.1BDL $%1BDL $%1BDL 3FBEZGPS*&-54   #5 5#

4UVEFOUnT#PPL #PPL ,FZ .10 "VEJP 1BDL

4#

3FBEZGPS1&5

8#

 

 

4# 3FBEZGPS"EWBODFE SE&EJUJPO

4#

8#

8#

$PVSTFCPPL $PVSTFCPPL $$PVSTFCPPL $PVSTFCPPL 8PSLCPPL 8PSLCPPL 8PSLCPPL 8PSLCPPL ,FZ .10 ,FZ .10 ,FZ ,FZ "VEJP 1BDL "VEJP 1BDL "VEJP$%1BDL "VEJP$%1BDL

5# 5FBDIFSnT #PPL1BDL

  


%JSFDUUP*&-54 4BN.D$BSUFS

*&-54CBOETDPSFv 6QQFSJOUFSNFEJBUFUP"EWBODFE

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ÁÊÇÈ¿»¼·Â¼Ä»ÂÖÉ¼Ì ÁÉÅǼϿÂÆÅ»ºÅÉŹ¿ÉÓÈÖÁÔÁ¾·Ã¼ÄʹÁÇ·ÉηÀÏ¿¼ÈÇÅÁ¿ q Ç·¾»¼Â8SJUJOHCBOLÈÅ»¼Ç½¿É¾·»·Ä¿ÖÔÁ¾·Ã¼Ä·Í¿ÅÄÄźÅËÅÇ÷ɷÄ·Ç·¾¹¿É¿¼ÊüĿÀ¹Æ¿ÈÓüÄÄÅÀǼο ·É·Á½¼ŸǷ¾ÍÒ¹ÒÆÅÂļĿÖÔÁ¾·Ã¼Ä·Í¿ÅÄÄÒÌÆ¿ÈÓüÄÄÒ̾·»·Ä¿À q μÉÒǼÉǼĿÇŹÅÎÄÒÌ¿ÄɼǷÁÉ¿¹ÄÒÌɼÈÉ·¹ËÅÇ÷ɼ*&-54»ÅÈÉÊÆÄÒÆÅȼ·ÁÉ¿¹·Í¿¿ÁÅ»·»ÅÈÉÊÆ· ÊÁ·¾·Ä ÄźÅ¹¡Ä¿º¼»ÂÖÊηмºÅÈÖ

%JSFDUUP'$& 3PZ/PSSJTq-ZOEB&EXBSET

-FWFM# 6QQFSJOUFSNFEJBUF %JSFDUUP'$&rÆÇ·ÁɿμÈÁ¿ÀÁÊÇÈÆÅ»ºÅÉŹÁ¿Á'$&¦ÅÿÃÅƼηÉÄÒÌ÷ɼǿ·ÂŹ ÁÊÇÈÈÅ»¼Ç½¿É÷ɼǿ·ÂÒ»ÂÖ Ç·¸ÅÉÒÅÄ·ÀÄ

«¤¥£²¬Ÿ¯­£¬º¤¼©¦Ÿ«¤¬º

¤Å¹ÒÀÊμ¸ÄÒÀÁÊÇÈ%JSFDUUP*&-54ķƿȷĨ£·Á¡·ÇɼÇÅà ÆÇ¿¾Ä·ÄÄÒÃÔÁÈƼÇÉÅùŸ·ÈÉ¿ü½»ÊÄ·ÇÅ»ÄÒÌ ÔÁ¾·Ã¼ÄŹ%JSFDUUP*&-54ÔË˼ÁÉ¿¹ÄÅÆÅ»ºÅÉŹ¿ÉÁÈ»·Î¼·Á·»¼Ã¿Î¼ÈÁźÅÃÅ»ÊÂÖÔÁ¾·Ã¼Ä·*&-54

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ÁÇ·ÉÁÅÈÉÓ ļ¸Å¼¼·Á·»¼Ã¿Î¼ÈÁ¿ÌηÈŹ ¿ÁÅÃÆ·ÁÉÄÅÈÉÓ ¡Ä¿º·»ÂÖÊηмºÅÈÖÈÈÅÆÊÉÈɹÊÕпÿ÷ɼ Ç¿·Â·Ã¿Ä·¿ÄɼÇļÉÈ·Àɼ ¡Ä¿º·»ÂÖÊοɼÂÖ¿·Ê»¿Å»¿ÈÁ q 8SJUJOHCBOLÈÆ¿ÈÓüÄÄÒÿ¾·»·Ä¿ÖÿÔÁ¾·Ã¼Ä·Í¿ÅÄÄźÅÉ¿Æ· ÆŻǟÄÒÿ¿ÄÈÉÇÊÁÍ¿ÖÿÆſ̹ÒÆÅÂÄ¼Ä¿Õ ÃÅ»¼ÂÖÿÅɹ¼ÉŹ ÈÄ·¸½ÄÄÒÿÁÅÃüÄÉ·Ç¿Öÿ q μÉÒǼÁÅÃÆÓÕɼÇÄÒÌɼÈÉ·¹ËÅÇ÷ɼÔÁ¾·Ã¼Ä·Ä·¿ÄɼÇļÉÈ·ÀɼÆÅÈŸ¿Ö

%JSFDUUP50&'-J#5 -JO-PVHIFFE

-FWFM#v# *OUFSNFEJBUFUP6QQFSJOUFSNFEJBUF %JSFDUUP50&'-†J#5rÁÇ·ÉÁżÆÇ·ÁɿμÈÁżÆÅÈŸ¿¼ÆÅÆÅ»ºÅÉŹÁ¼ÁÔÁ¾·Ã¼ÄÊ50&'-† ÈÅÈÉÅÖм¼¿¾ƼηÉÄÒÌ ÷ɼǿ·ÂŹ¿÷ɼǿ·ÂŹ»ÂÖÇ·¸ÅÉÒÅÄ·ÀÄž·»·Ä¿ÖÆÅÈŸ¿ÖÄ·ÆÇ·¹Â¼ÄÒÄ·ÅÉÇ·¸ÅÉÁʹȼ̹¿»Å¹Ǽμ¹ÅÀ »¼ÖɼÂÓÄÅÈÉ¿ ŸÊηÕÉÈÉǷɼº¿ÖùÒÆÅÂļĿÖÔÁ¾·Ã¼Ä·Í¿ÅÄÄÒÌɼÈÉŹ

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ÖÈÄ·Ö Ç·Í¿ÅÄ·ÂÓÄ·ÖÅǺ·Ä¿¾·Í¿Ö÷ɼǿ·Â· ·Á·»¼Ã¿Î¼ÈÁ¿ÌηÈŹ¿ηÈŹÄ·ÅÄ·ÀÄɼÈÉ¿ÇŹ·Ä¿¼ q ÈŹ¼ÉÒÆŹҸÅÇÊÅÆɿ÷ÂÓÄÒÌÈÉǷɼº¿À¹ÒÆÅÂļĿÖÔÁ¾·Ã¼Ä·Í¿ÅÄÄÒ̾·»·Ä¿À

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÅÉÁÇÅÀɼÈÉÇ·Ä¿ÍÒÊμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿À ÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅɾҹ·Ã¿ÆǼÆÅ»·¹·É¼Â¼À¿ÈÉÊ»¼ÄÉŹ 4#

%JSFDUUP*&-54

4#

4#

5#

44UVEFOUn E nT#PPL # L 44UVEFOUn E nT#PPL # L 55FBDIFSn I nT#PPL # L 8FCDPEF1BDL ,FZ r,FZ 

8FCDPEF1BDL 8FCDPEF1BDL

$MBTT"VEJP$% $M " EJ $%

%JSFDUUP50&'-†J#5t

4U E UnT#PPL 4UVEFOUn # L 8FCDPEF1BDL 

  

4# %JSFDUUP'$&

4#

4UVEFOUn 4UVEFOUn 4U E UnT#PPL # L 4U E UnT#PPL # L r,FZ ,FZ 

8FCDPEF1BDL 8FCDPEF1BDL 

5# 55FBDIFSn I nT#PPL # L

$MBTT"VEJP$%T $M " EJ $%

 
*&-54*OUSPEVDUJPOÇ*&-54*OUSPEVDUJPO4UVEZ4LJMMT 4BN.D$BSUFSq7FSJUZ$PMF

*&-54CBOETDPSFv «¤¥£²¬Ÿ¯­£¬º¤¼©¦Ÿ«¤¬º

&MFNFOUBSZUP1SFJOUFSNFEJBUF

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ¿ÄËÅÇ÷ͿÖŸÔÁ¾·Ã¼Ä¼¿ÔÁ¾·Ã¼Ä·Í¿ÅÄÄÒÌÈÉǷɼº¿Ö̹ÇʸǿÁ¼4USBUFHZCPY q ÇʸǿÁ·4UVEZTLJMMTÈÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Öÿ¹ËÅÇ÷ɼÔÁ¾·Ã¼Ä· q ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿ÖÄ·¼ÁȿμÈÁÊÕÈÅμɷ¼ÃÅÈÉÓ q ·ÁͼÄÉÄ·Ç·¾¹¿É¿¿ÊüĿÀ¹ºÅ¹ÅǼĿ¿ q ŸǷ¾ÍÒÆ¿ÈÓüÄÄÒÌÔÁ¾·Ã¼Ä·Í¿ÅÄÄÒÌÇ·¸ÅÉ q *&-54*OUSPEVDUJPO4UVEZ4LJMMTÈÅ»¼Ç½¿É»ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒÀɼÈɹËÅÇ÷ɼ*&-54¿¼ÐÅ»¿Ä»¿ÈÁÈ·Ê»¿Å÷ɼ Ç¿·Â·Ã¿

*&-54'PVOEBUJPOÇ*&-54'PVOEBUJPO4UVEZ4LJMMT 4BN.D$BSUFSq7FSJUZ$PMF

*&-54CBOETDPSFv 1SFJOUFSNFEJBUFUP*OUFSNFEJBUF

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ —Á·»¼Ã¿Î¼ÈÁ¿ÀÃÅ»ÊÂÓ

¥¸Ð¿ÀÃÅ»ÊÂÓ

q ɼÁÈÉÒ Ä·ÊÎÄÅÆÅÆÊÂÖÇÄÅÀ ɼ÷ɿÁ¿ ¹ Ç·¾»¼Â¼ 3FBEJOH

q ·ÊɼÄÉ¿ÎÄÒ¼ɼÁÈÉÒ q ¾·»·Ä¿ÖÄ·ÈÅÈÉ·¹Â¼Ä¿¼ƿȼà ¾·ÆÇÅÈ¿ÄËÅÇ÷Ϳ¿ ¿ÅÆ¿È·Ä¿¼ÆÇŸ¼ÃÄÅÀÈ¿ÉÊ·Í¿¿ ¿ÔÈȼ¹Ç·¾»¼Â¼ 8SJUJOH

q ¾·»·Ä¿ÖÄ·ÈÅÈÉ·¹Â¼Ä¿¼ÅÉΏÉŹ ÅÆ¿È·Ä¿¼¿·Ä· ¿¾»·ÄÄÒÌ ¿Ä·Æ¿È·Ä¿¼ÔÈȼ¹Ç·¾»¼Â¼8SJUJOH

*&-54(SBEVBUJPOÇ*&-54(SBEVBUJPO4UVEZ4LJMMT .BSL"MMFOq%FCSB1PXFMMq%JDLJF%PMCZq$IBSMJF.BSUJOFBVq+BOF4IPSU

*&-54CBOETDPSFv *OUFSNFEJBUFUP"EWBODFE

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q §SPOVODJBUJPOQSBDUJDFrÊÆÇ·½Ä¼Ä¿ÖÄ·Ç·¾¹¿É¿¼ÊüĿÀ¿Ä·¹ÒÁŹ·Ê»¿ÇŹ·Ä¿Ö¿ºÅ¹ÅǼĿÖ q &YBNJOGPSNBUJPOrÈŹ¼ÉÒÆŹȼÃÇ·¾»¼Â·ÃÔÁ¾·Ã¼Ä· q 4USBUFHZCPYFT¿5JQCPYFTrÈÉǷɼº¿¿¹ÒÆÅÂļĿÖÔÁ¾·Ã¼Ä·Í¿ÅÄÄÒ̾·»·Ä¿À q 4UVEZTLJMMTrÈŹ¼ÉÒÆÅÈ·ÃÅÈÉÅÖɼÂÓÄÅÀÆÅ»ºÅÉŹÁ¼ÁÔÁ¾·Ã¼ÄÊ SJUJOHQSBDUJDFrÆǿüÇÒ¹ÒÆÅÂļĿÖÔÁ¾·Ã¼Ä·Í¿ÅÄÄÒ̾·»·Ä¿ÀÈÁÅÃüÄÉ·Ç¿Öÿ q 8 q %JDUJPOBSZGPDVTCPYFTrÊÆÇ·½Ä¼Ä¿ÖÄ·Ç·¾¹¿É¿¼ÊüĿÀ¿Ä·¹ÒÁŹÇ·¸ÅÉÒÈÅÈÂŹ·ÇÃ

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÅÉÁÇÅÀɼÈÉÇ·Ä¿ÍÒÊμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿À ÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅɾҹ·Ã¿ÆǼÆÅ»·¹·É¼Â¼À¿ÈÉÊ»¼ÄÉŹ 4#

5#

4UVEFOUn 4U E UnT#PPL # L

4UVEZ4LJMMT1BDL 4U E 4LJMM 1 L

5FBDIFSn 5 I nT#PPL # L

$MBTT"VEJP$%T $M " EJ $%

*&-54*OUSPEVDUJPO

  

*&-54'PVOEBUJPO "DBEFNJD.PEVMFT 4FDPOE&EJUJPO

  

*&-54'PVOEBUJPO (FOFSBM.PEVMFT

*&-54(SBEVBUJPO4#

  


/FX

-BOHVBHF1SBDUJDF4FSJFT

FEJUJPO

.JDIBFM7JODFq"NBOEB'SFODIq1FUFS4VOEFSMBOE

-FWFM"v$ &MFNFOUBSZUP"EWBODFE

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q È¿Èɼ÷ɿμÈÁżÆŹÉÅǼĿ¼¿¾·ÁǼƼĿ¼¼ÁȿμÈÁźÅ¿ºÇ·Ã÷ɿμÈÁźÅ÷ɼǿ·Â· q ÉзɼÂÓÄ·Ö Ç·¸ÅÉ· Ä·» ÈÂŹÅŸǷ¾Å¹·Ä¿¼Ã ËÇ·¾Å¹Òÿ ºÂ·ºÅ·ÿ ÊÈÉÅÀο¹Òÿ ÈÂŹÅÈÅμɷĿÖÿ Ä·¿¸Å¼¼ÈÂŽÄÒÿºÇ·Ã÷ɿμÈÁ¿Ã¿ֹ¼ĿÖÿ q ÅÄ·ÀÄÁÅÃÆÅļÄÉ .BDNJMMBO 1SBDUJDF 0OMJOF »ÂÖ ÊÇŹļÀ 'JSTU ¿ "EWBODFE ¿ $%30. »ÂÖ ÊÇŹļÀ &MFNFOUBSZ *OUFSNFEJBUF »·ÕÉ»ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÊչžÎÄÅÈÉÓ»ÂÖ¹ÒÆÅÂļĿÖ»Å÷ÏļÀÇ·¸ÅÉÒ¿È· ÃÅÈÉÅÖɼÂÓÄÅÀÆÅ»ºÅÉŹÁ¿ q ÆÅÂÄżÈÅÅɹ¼ÉÈɹ¿¼ÄŹÒÃËÅÇ÷ɷÃü½»ÊÄ·ÇÅ»ÄÒÌÔÁ¾·Ã¼ÄŹ$BNCSJEHF&OHMJTI'JSTU¿"EWBODFE ¹ÈÉÊÆ·ÕпùȿÂʹºÅ»Ê

.BDNJMMBO&OHMJTI(SBNNBSJO$POUFYU

¢¯Ÿ««Ÿ±§©Ÿ§ª¤©°§©Ÿ

™ ÆÅÆÊÂÖÇÄÅÀ ȼǿ¿ -BOHVBHF 1SBDUJDF ¹ÒÏ¿ ÄŹҼ ¿¾»·Ä¿Ö -BOHVBHF 1SBDUJDF GPS 'JSTU ¿ -BOHVBHF 1SBDUJDF GPS "EWBODFE ™ ÄŹÒÌ ¿¾»·Ä¿ÖÌ ÊÎɼÄÒ ¿¾Ã¼Ä¼Ä¿Ö ¹ ËÅÇ÷ɼ ÔÁ¾·Ã¼ÄŹ $BNCSJEHF &OHMJTI 'JSTU ¿ "EWBODFE ÁÅÉÅÇÒ¼ ¹ÈÉÊÆ·ÕÉ ¹ È¿ÂÊ ¹ ºÅ»Ê ¡Ä¿º¿ -BOHVBHF 1SBDUJDF GPS 'JSTU ¿ -BOHVBHF 1SBDUJDF GPS "EWBODFE ¿¾»·ÕÉÈÖ ¹ ÁÅÃƼÁɼ È ÊÄ¿Á·ÂÓÄÒà ÁÅ»Åà »ÅÈÉÊÆ· Á ÅÄ·ÀÄÁÅÃÆÅļÄÉÊ .BDNJMMBO1SBDUJDF0OMJOF

4JNPO$MBSLFq.JDIBFM7JODF

-FWFM"v$ #FHJOOFSUP"EWBODFE .BDNJMMBO &OHMJTI (SBNNBS JO $POUFYU r ÉǏÌÊÇŹļ¹ÒÀ Êμ¸Ä¿Á ÆÅ ºÇ·Ã÷ɿÁ¼ ÈŹǼüÄÄźÅ ·ÄºÂ¿À ÈÁźÅÖ¾ÒÁ· ÅÉ¿οɼÂÓÄÅÀμÇÉÅÀÁÅÉÅÇźÅÖ¹ÂÖ¼ÉÈÖÆǼ»ÈÉ·¹Â¼Ä¿¼¿¾·ÁǼƼĿ¼ºÇ·Ã÷ɿμÈÁ¿Ì ÈÉÇÊÁÉÊǹǼ·ÂÓÄÒ̽¿¾Ä¼ÄÄÒÌÈ¿ÉÊ·Í¿ÖÌ.BDNJMMBO&OHMJTI(SBNNBSJO$POUFYUǼÁÅüĻʼÉÈÖÁ·Á»ÂÖ ·Ê»¿ÉÅÇÄÅÀ É·Á¿»ÂÖÈ·ÃÅÈÉÅÖɼÂÓÄÅÀÇ·¸ÅÉÒ

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ÈŹǼüÄÄÒÀ·ÄºÂ¿ÀÈÁ¿ÀÖ¾ÒÁ q Ǽ·Â¿¾·Í¿Ö ü½ÆǼ»Ã¼ÉÄÒÌ ȹ־¼À È ÅÆÅÇÅÀ Ä· ¾Ä·Ä¿Ö ¿ɼǷÉÊÇÒ Ä·ÊÁ¿ º¼ÅºÇ·Ë¿¿ ¿ÈÉÅÇ¿¿ ÈÅ Í¿ÅÂź¿¿ q ŸÑÖÈļĿ¼ºÇ·Ã÷ɿμÈÁ¿Ìֹ¼ĿÀ ¾·ÁǼƼĿ¼ÄŹźÅºÇ·Ã÷ɿμÈÁźÅ÷ɼǿ·Â·¹Ǽ·ÂÓÄÒÌÈ¿ ÉÊ·Í¿ÖÌŸмĿÖ q ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿ÖÄ·Ç·¾¹¿É¿¼¼ÁÈ¿ÁźǷÃ÷ɿμÈÁ¿ÌÄ·¹ÒÁŹ q ÈÉÇÊÁÉÊÇ·Ç·¾»¼Â·rŻķÈÉÇ·Ä¿Í·ºÇ·Ã÷ɿμÈÁ¿ÌŸÑÖÈļĿÀ¿ÉÇ¿ÈÉÇ·Ä¿ÍÒÊÆÇ·½Ä¼Ä¿À q ¨%30.D¿ÄɼǷÁÉ¿¹ÄÒÿ÷ɼǿ·Â·Ã¿ÁÁ·½»ÅÃÊÇ·¾»¼ÂÊ

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅÈÉǷĿͷÿÊμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿À

*&-54-BOHVBHF1SBDUJDF4UVEFOUnT#PPL &MFNFOUBSZ-BOHVBHF1SBDUJDF $%30.1BDL *OUFSNFEJBUF-BOHVBHF1SBDUJDF $%30.1BDL -BOHVBHF1SBDUJDFGPS'JSTU/&8 -BOHVBHF1SBDUJDFGPS"EWBODFE/&8

4#

4#

,FZ ,

r,FZ ,

   

4# .BDNJMMBO&OHMJTI (SBNNBSJO$POUFYU FTTFOUJBM JOUFSNFEJBUF BEWBODFE

4UVEFOUn 4U E UnT#PPL # L ,FZ  $%30.1BDL

4#

4UVEFOUn 4U E UnT#PPL # L r,FZ  $%30.1BDL

   

 
5IF4UVEZ4LJMMT )BOECPPLUI&EJUJPO 4UFMMB$PUUSFMM

­ ¸¤²¶¤ ¬º¤ ²«¤¬§¾

qÆÅÂÄÅÈÉÓÕ ƼǼǷ¸ÅÉ·ÄÄż ¿¾»·Ä¿¼

È·ÃźÅÆÇÅ»·¹·¼ÃźÅÊμ¸Ä¿Á·¹™¼ ¿ÁŸǿɷĿ¿ ÆÅÃŽ¼É DÉÊ»¼ÄÉ·Ã ÊÂÊÎÏ¿ÉÓǼ¾ÊÂÓÉ·ÉÒ¿ÆÅÂÊοÉÓʻŠ¹ÅÂÓÈɹ¿¼ÅÉÆÇÅͼÈÈ·ŸÊμĿÖ qÊÄ¿Á·ÂÓÄÒÀÆÅ»ÌÅ»ÁÇ·¾¹¿É¿ÕŸ мÊμ¸ÄÒÌ Ä·¹ÒÁŹ ÊοÉÒ¹·ÕпÀ ¿Ä»¿¹¿»Ê·ÂÓÄÒ¼ ÈÆÅÈŸÄÅÈÉ¿ ¿ ¾· »·Î¿Á·½»ÅºÅÈÉÊ»¼ÄÉ· q Ç·¾¹¿É¿¼ Ä·¹ÒÁŹ ÁǿɿμÈÁźÅ ÃÒϼĿÖ qÄŹҼ ºÂ·¹Ò Ÿ ÔË˼ÁÉ¿¹ÄÅà ƷĿÇŹ·Ä¿¿ Êμ¸ÄźÅ ¹Ç¼Ã¼Ä¿ Å Ç·¸Åɼ È ¿Èȼ»Å¹·É¼ÂÓÈÁ¿Ã¿ ÆÇżÁɷÿ ¿ ŸÊμĿ¿ È ¿ÈÆÅÂÓ ¾Å¹·Ä¿¼Ã Ô¼ÁÉÇÅÄÄÒÌ Êμ¸Ä¿ÁŹ ¿ÅÄ·ÀÄÁÊÇÈŹ

´§± ÎÏÍÿÅ

PALGRAVE 

STUDY SKILLS HOW TO WRITE 

BETTER ESSAYS BRYAN GREETHAM

)PXUP8SJUF#FUUFS &TTBZTSE&EJUJPO #SZBO(SFFUIBN

qÆÇÅͼÈÈ Èž»·Ä¿Ö ÔÈȼ Ç·ÈÈÃÅÉǼÄ

ÆÅÔÉ·ÆÄÅÅÈžķĿ¼¾·»·Î¿ ¿Èȼ »Å¹·Ä¿¼ Æ·ĿÇŹ·Ä¿¼ Ä·Æ¿È·Ä¿¼ ¿ÆÇŹ¼ÇÁ· q ÆÇ·ÁɿμÈÁ¿¼üÉÅ»¿Á¿ Ä·ÆÇ·¹Â¼Ä ÄÒ¼ Ä· Ç·¾¹¿É¿¼ ÊüĿÀ ·Ä·Â¿¾¿ ÇŹ·ÉÓ Ǽͼľ¿ÇŹ·ÉÓ ¿ ÅͼĿ¹·ÉÓ ÆÇÅοɷÄÄż qÇ·¸ÅÉ· Ä·» ÊÈŹ¼ÇϼÄÈɹŹ·Ä¿¼Ã ÈÉ¿ÂÖÆ¿ÈÓ÷ q ¾·»·Ä¿Ö ¿ ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Ö »ÂÖ È·ÃÅ ÈÉÅÖɼÂÓÄÅÀÇ·¸ÅÉÒ

´§± ÎÏÍÿÅ

$JUFUIFN3JHIU

$SJUJDBM5IJOLJOH4LJMMT OE&EJUJPO

3JDIBSE1FBST (SBIBN4IJFMET

4UFMMB$PUUSFMM

qÅÈÄŹÄÒ¼ÆÇ·¹¿Â·Í¿É¿ÇŹ·Ä¿ÖƼ ηÉÄÒÌ¿Ô¼ÁÉÇÅÄÄÒÌ¿ÈÉÅÎÄ¿ÁŹ

qÆÅÃŽ¼É ÈÉÊ»¼ÄÉ·Ã Ç·¾¹¿ÉÓ Ä·¹ÒÁ¿

qÆÇ·¹¿Â· Ç·¸ÅÉÒ È ÁÄ¿º·Ã¿ ½ÊÇÄ·

ÁǿɿμÈÁźÅ ÃÒÏÂ¼Ä¿Ö Áǿɿμ ÈÁźÅ ·Ä·Â¿¾· ¿ ÊηÈÉ¿Ö ¹ »¿ÈÁÊÈ È¿ÖÌ qÆŻǟÄÒ¼ ÆÅÏ·ºÅ¹Ò¼ ¿ÄÈÉÇÊÁÍ¿¿ ·É·Á½¼¸ÅÂÓÏżÁÅ¿μÈɹÅÆǿü ÇŹ¿ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿À qÄŹ·Ö ºÂ·¹· ÆÅ ɼü „¡Ç¿É¿Î¼ÈÁ·Ö Ǽ˼Áȿ֒ q »ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒÀ÷ɼǿ·ÂÆÅÄ·Æ¿ È·Ä¿ÕÔÈȼ¿Í¿É¿ÇŹ·Ä¿Õ

·ÿ ¹¼¸È·Àɷÿ ¨£Ÿ »ÅÁ·»· ÿ ÕÇ¿»¿Î¼ÈÁ¿Ã¿ »ÅÁÊüÄɷÿ ÂźÅɿƷÿ ÆÅ»Á·Èɷÿ ©¹¿ÉɼÇÅà «¼ÀȸÊÁÅÿɻ q¿ÄÈÉÇÊÁÍ¿¿„¡·Á¿¾¸¼½·ÉÓÆ·º¿·É· ¹Ç·¸Åɷ̒ q ÆǿüÇÒÉ·Á¿ÌÈɿ¼ÀÍ¿É¿ÇŹ·Ä¿Ö Á·Áš·Ç¹·Ç»ÈÁ¿À "1" .)3" 04$0-" ¿™·ÄÁʹ¼ÇÈÁ¿À

4VDDFTTJO"DBEFNJD 8SJUJOH

4UVEZ4LJMMTGPS 4QFBLFSTPG&OHMJTI BTB4FDPOE-BOHVBHF

5SFWPS%BZ

.BSJMZO-FXJT )BZP3FJOEFST

qÆÅÃŽ¼ÉÈÉÊ»¼ÄÉ·ÃÇ·¾¹¿ÉÓÄ·¹ÒÁ¿ ·Á·»¼Ã¿Î¼ÈÁźÅÆ¿ÈÓ÷

q¿»¼·ÂÓÄż ÆÅÈŸ¿¼ »ÂÖ ¿ÄÅÈÉÇ·Ä

qÇ·ÈÈÃÅÉǼĹ¼ÈÓÆÇÅͼÈÈÈž»·Ä¿Ö

ÄÒÌ ÈÉÊ»¼ÄÉŹ ÁÅÉÅÇÒ¼ ÊηÉÈÖ ¿Â¿ ÈŸ¿Ç·ÕÉÈÖ ÊοÉÓÈÖ ¹ ÊÄ¿¹¼Çȿɼ É·Ì™¼Â¿ÁŸǿɷĿ¿ q Æż¾ÄÒ¼ ÈŹ¼ÉÒ ¿ ǼÁÅüĻ·Í¿¿ ÆŹÅÆÇÅȷßÊμĿÖ¿ÆÇŽ¿¹·Ä¿Ö ¹ÊÄ¿¹¼ÇȿɼɷÌ™¼Â¿ÁŸǿÉ·Ä¿¿ qÿĿÈÂŹ·ÇÓÊÄ¿¹¼ÇȿɼÉÈÁ¿ÌɼÇ ÿÄŹ

Æ¿ÈÓüÄÄÅÀÇ·¸ÅÉÒÅÉÆÇ·¹¿ÂÓ ÄźÅÆÅĿ÷ĿÖ¾·»·Ä¿Ö ¿Èȼ »Å¹·Ä¿Ö¿ÈÅÈÉ·¹Â¼Ä¿ÖÆ·ķ»Å ¾·¹¼ÇϼĿÖÇ·¸ÅÉÒ q¹ÁÂÕη¼É¾·»·Ä¿Ö»ÂÖÈ·ÃÅÈÉÅÖ ɼÂÓÄÅÀÇ·¸ÅÉÒ

/FX

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXTLJMMTTUVEZDPNÈÁ·Î·Àɼ»ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒ¼¸¼ÈÆ·ÉÄÒ¼ǼÈÊÇÈÒ ¿É¼Ä·È·ÀÉX ÆÅÈÃÅÉǿɼŸǷ¾ÍÒÈÉÇ·Ä¿Í 4# 5IF4UVEZ4LJMMT)BOECPPL UI&EJUJPO*NQSPWF:PVS(SBNNBS

$JUF5IFN3JHIU UI&EJUJPO4UVEZ4LJMMT$POOFDUFE)PXUP6TFZPVS3FBEJOHJOZPVS&TTBZT OE&EJUJPO4UVEZ4LJMMTGPS4QFBLFSTPG&OHMJTIBTB4FDPOE-BOHVBHF$SJUJDBM5IJOLJOH4LJMMT OE&EJUJPO4VDDFTTJO"DBEFNJD8SJUJOH)PXUP8SJUF#FUUFS&TTBZT &EJUJPO4UVEZ4LJMMTGPS*OUFSOBUJPOBM1PTUHSBEVBUFT5IF4UVEFOU1ISBTF#PPL5IF*OUFSOBUJPOBM4UVEFOU)BOECPPLSE4#
.BDNJMMBO#PPLTGPS5FBDIFST .BDNJMMBO #PPLT GPS 5FBDIFST r ÆÅÆÊÂÖÇÄ·Ö ȼǿÖ ÁÄ¿º ÆÅ üÉÅ»¿Á¼ ÆǼÆÅ»·¹·Ä¿Ö ·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅ Ö¾ÒÁ· Á·Á ¿ÄÅÈÉÇ·ÄÄźÅ ¡Ä¿º¿ Èž»·ÄÒ ÂÊÎϿÿÈƼͿ·Â¿Èɷÿ¹Ÿ·ÈÉ¿ÆǼÆÅ»·¹·Ä¿Ö·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ·¿ÈÅμɷÕɹȼ¸¼ÅÆ¿È·Ä¿¼ɼÅǼɿμÈÁ¿ÌÅÈÄŹ¿ĺ¹Å»¿»·ÁÉ¿Á¿ È¿ÄɼǼÈÄÒÿÆÇ·ÁɿμÈÁ¿Ã¿ǼÁÅüĻ·Í¿Öÿ

-FBSOJOH5FBDIJOH

´§± ÎÏÍÿÅ

5IF&TTFOUJBM(VJEFUP&OHMJTI-BOHVBHF5FBDIJOH +JN4DSJWFOFS

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ q ÄŹҼÇ·¾»¼ÂÒÆÅü½ÆǼ»Ã¼ÉÄÒÃȹ־Öà Ç·ÄļÃÊŸÊμĿÕ¿ÆÅ»ºÅÉŹÁ¼ÁÔÁ¾·Ã¼Ä·Ã q ŸÄŹÄÄÒÀ÷ɼǿ·ÂÆÅɼÌÄÅÂź¿ÖßÊÎ¼Ä¿Ö ¹ÁÂÕηÕпÀ¿ÈÆÅÂӾŹ·Ä¿¼ÁÅÃÆÓÕɼǷ ¿ÄɼǷÁÉ¿¹ÄÅÀ »ÅÈÁ¿¿¹¿ÇÉÊ·ÂÓÄÅÀŸÊηÕмÀÈǼ»Ò q %7%»¿ÈÁ ÈÅ»¼Ç½·Ð¿À¹¿»¼Å¾·Æ¿È¿ÊÇÅÁŹÅÆÒÉÄÒÌÆǼÆÅ»·¹·É¼Â¼À »¼ÃÅÄÈÉÇ¿ÇÊÕпÌÇ·¾Â¿ÎÄÒ¼ÆÇ¿ÃÒ ¿üÉŻҟÊμĿÖ

«¤±­£§©Ÿ

-FBSOJOH5FBDIJOHrŻķ¿¾È·ÃÒÌÆÅÆÊÂÖÇÄÒÌÁÄ¿ºÆÅüÉÅ»¿Á¼ÆǼÆÅ»·¹·Ä¿Ö·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ·´ÉÅÅÉ¿Î ÄżÊμ¸ÄżÆÅÈŸ¿¼»ÂÖÁÊÇÈŹÆŹÒϼĿÖÁ¹·Â¿Ë¿Á·Í¿¿Êοɼ¼À ·É·Á½¼ÆÇ·ÁɿμÈÁżÇÊÁŹŻÈɹÅ»ÂÖ ķοķÕмºÅƼ»·ºÅº·

q Ç·¸Åο¼÷ɼǿ·ÂÒ ÆŻ¼½·Ð¿¼ÁȼÇÅÁÅÆ¿ÇŹ·Ä¿Õ»ÂÖ¿ÈÆÅÂӾŹ·Ä¿Ö¹·Ê»¿ÉÅÇ¿¿

5FBDIJOH&OHMJTI(SBNNBS 8IBUUP5FBDIBOE)PXUP5FBDI*U

"DUJWJUJFTGPS UIF1SJNBSZ$MBTTSPPN

+JN4DSJWFOFS

$BSPM3FBE 5FBDIJOH&OHMJTI(SBNNBSrļ¾·Ã¼Ä¿ Ãż ÆÅÈŸ¿¼ »ÂÖ É¼Ì ÁÉÅ ÈÉǼÿÉÈÖ ÅȹſÉÓ ÔË˼ÁÉ¿¹ÄÊÕ üÉÅ»¿ÁÊ ŸÊ μĿÖ ºÇ·Ã÷ɿÁ¼ ™ ÆÅÈŸ¿¿ ÈÅ»¼Ç ½·ÉÈÖÈÆÇ·¹ÅÎÄÒ¼÷ɼǿ·ÂÒÆźǷà ÷ɿÁ¼¿ÆÇ·ÁɿμÈÁ¿¼ǼÁÅüĻ·Í¿¿ ÆÅÃź·Õп¼ ÊοɼÂÕ Ç·¾Å¸Ç·ÉÓÈÖ ¹ ÈÂŽÄÒÌ ºÇ·Ã÷ɿμÈÁ¿Ì ֹ¼ĿÖÌ ¿»ÅÌŻο¹ÅŸÑÖÈÄ¿ÉÓ¿ÌÊηпÃÈÖ

Q

#9#4& 9+00'4

$BSPM 3FBE r Ï¿ÇÅÁÅ ¿¾¹¼ÈÉÄÒÀ üÉÅ »¿ÈÉ¿ÈƼͿ·Â¿ÈɹŸ·ÈÉ¿ÆǼÆÅ»· ¹·Ä¿Ö·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ·¹ķηÂÓÄÅÀ ÏÁż "DUJWJUJFTGPSUIF1SJNBSZ$MBTTSPPNr Åɹ¼É Ä· ¹ÅÆÇÅÈ „®ÉÅ Ö ¸Ê»Ê »¼Â·ÉÓ ¾·¹ÉÇ·Ä·¾·ÄÖÉ¿ÖÌ ’Ÿ»¼·ÂÓÄżÆÅÈÅ ¸¿¼»ÂÖüÉÅ»¿ÈÉŹ¿Êοɼ¼À Ç·¸Å É·ÕпÌÈ»¼ÉÓÿÅɻżÉ

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ

­ÐÌÍÁÌÚÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ

q üÉÅ»¿Á· Æ·ĿÇŹ·Ä¿¼¿ »Çʺ¿¼ Æż¾ÄÒ¼ ¿»¼¿ ÆÅ ÆÅ»ºÅÉŹÁ¼ ÁÊÇÅÁÊ

q Ç·¾ÄÅŸǷ¾ÄÒ¼ÆÇÅÈÉÒ¼ ÄÅ¿ÄɼǼÈÄÒ¼¾·»·Ä¿Ö q ÈŹǼüÄÄ·ÖüÉÅ»¿Á·ŸÊμĿÖ»¼É¼À ÅÈÄŹ·ÄÄ·ÖÄ·ÁÅÄɼÁÈÉÊ ·ÂÓÄÅÃÆÅ»ÌÅ»¼

q ǼÁÅüĻ·Í¿¿ÆÅÇ·¾Ç·¸ÅÉÁ¼¿¿ÈÆÅÂӾŹ·Ä¿ÕÄ·ÊÇÅÁ¼Ç·¾Â¿Î ÄÒ̹¿»Å¹ºÇ·Ã÷ɿμÈÁ¿ÌÊÆÇ·½Ä¼Ä¿À q ¿ÄËÅÇ÷ͿÖ Å Ä·¿¸Å¼¼ Ç·ÈÆÇÅÈÉǷďÄÄÒÌ ºÇ·Ã÷ɿμÈÁ¿Ì ÅÏ¿¸Á·Ì

q º¿¸Á·Ö ÈÉÇÊÁÉÊÇ· ÆÅÈŸ¿Ö Æž¹ÅÂÖÕзÖ ¿ÈÆÅÂӾŹ·ÉÓ ¼ºÅ È ÂÕ ¸ÒÿÊμ¸ÄÒÿÆÇźǷÃ÷ÿ

ž·À»¿É¼Ä·È·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈŸǷ¾Í·Ã¿ÈÉÇ·Ä¿Í .BDNJMMBO#PPLTGPS5FBDIFST

4# -FBSOJOH5FBDIJOHSE&EJUJPO %7%1BDL 5FBDIJOH&OHMJTI(SBNNBS *EFBTGPS*OUFSBDUJWF8IJUFCPBSET 6ODPWFSJOH$-*4PVOE'PVOEBUJPOT XJUI"VEJP$%

"O"r;PG&-5 6ODPWFSJOH(SBNNBS 5FBDIJOH3FBEJOH4LJMMT

    

4# 6ODPWFSJOH&"1 "DUJWJUJFTGPSUIF1SJNBSZ$MBTTSPPN #MFOEFE-FBSOJOH #FZPOEUIF4FOUFODF $MBTTSPPN"DUJWJUJFT $IJMESFO-FBSOJOH&OHMJTI

   
.BDNJMMBO3FBEFST ´²£­¥¤°±¡¤¬¬Ÿ¾ª§±¤¯Ÿ±²¯Ÿ

/FX

´§± ÎÏÍÿÅ

.BDNJMMBO3FBEFST .BDNJMMBO 3FBEFST r ÔÉÅ ȼǿÖ ·»·ÆÉ¿ÇŹ·ÄÄÒÌ ÆÅÆÊÂÖÇÄÒÌ ÆÇÅ¿¾¹¼»¼Ä¿À Á·ÈȿμÈÁÅÀ ¿ ÈŹǼüÄÄÅÀ ÌÊ »Å½¼Èɹ¼ÄÄÅÀ ¿ɼǷÉÊÇÒ · É·Á½¼ ÈƼͿ·ÂÓÄÅ Ä·Æ¿È·ÄÄÒÌ ɼÁÈÉŹ ¨¼Ç¿Ö .BDNJMMBO 3FBEFST ¹ÁÂÕη¼É ¸Å¼¼ Ä·¿Ã¼ÄŹ·Ä¿À ™ ºÅ»Ê ȼǿÖ ÆÅÆÅÂĿ·ÈÓ ÉǼÃÖ ÄŹÒÿ ÁÄ¿º·Ã¿ 5IF *OWJTJCMF .BO 5IF 0ME $VSJPTJUZ 4IPQ 7JLJOH 5BMFT ¡Ä¿º¿ ȼǿ¿ .BDNJMMBO 3FBEFST Ö¹ÂÖÕÉÈÖ Êμ¸ÄÅüÉÅ»¿Î¼ÈÁ¿Ã ÈÅÆÇŹŽ»¼Ä¿¼Ã ÆÇźǷÃÃÒ „›Å÷Ïļ¼ ÎɼĿ¼’ ÁÅÉÅÇÊÕ ÃŽÄÅ ÈÁ·Î·ÉÓ Ä· È·Àɼ XXXNBDNJMMBOSV ¤· ǼÈÊÇÈÄÅà ȷÀɼ XXXNBDNJMMBOSFBEFSTDPNÆǼ»ÈÉ·¹Â¼ÄÒ»ÅÆÅÂĿɼÂÓÄÒ¼÷ɼǿ·ÂÒ»ÂÖÆǼÆÅ»·¹·É¼Â¼ÀɼÈÉÒÁÁÄ¿º·Ãȼ Ç¿¿.BDNJMMBO3FBEFST üÉÅ»¿Î¼ÈÁ¿¼ǼÁÅüĻ·Í¿¿ ·ÄÅÄÈÒ ·ÇÌ¿¹ÒÁÅÄÁÊÇÈŹ¿»Ç

/FX

.BDNJMMBO$VMUVSBM3FBEFST ™ȼǿÕ.BDNJMMBO$VMUVSBM3FBEFST¹ÌÅ»ÖÉÁÄ¿º¿ Ç·ÈÈÁ·¾Ò¹·Õп¼Ÿ¿ÈÉÅÇ¿¿ ÉÇ·»¿Í¿ÖÌ ÆŹȼ»Ä¼¹ÄÅÀ½¿¾Ä¿ ºÅÇÅ»·Ì ÆÇ¿ÇÅ»¼¿ÈÆÅÇɼÇ·¾ÄÒÌÈÉÇ·ÄÿǷ™È¼ÁÄ¿º¿ȼǿ¿ÅÉ¿ÎÄÅ¿ÂÂÕÈÉÇ¿ÇŹ·ÄÒ™ȼǿ¿ÆǼ»ÈÉ·¹Â¼ÄÒ μÉÒǼÁÄ¿º¿&OHMBOE 5IF6OJUFE4UBUFTPG"NFSJDB #SB[JM¿$IJOB

/FX

.BDNJMMBO-JUFSBUVSF$PMMFDUJPO $¼Ç¿Ö .BDNJMMBO -JUFSBUVSF $PMMFDUJPO ÆǼ»Â·º·¼É ȸÅÇÄ¿Á¿ ļ·»·ÆÉ¿ÇŹ·ÄÄÒÌ Ç·ÈÈÁ·¾Å¹ Á·ÈÈ¿ÁŹ ¸Ç¿É·ÄÈÁÅÀ ¿·Ã¼Ç¿Á·ÄÈÁÅÀ¿ɼǷÉÊÇÒ¿ÈŹǼüÄÄÒÌ·¹ÉÅÇŹ¡·½»ÒÀÇ·ÈÈÁ·¾ÈÅÆÇŹŽ»·¼ÉÈÖÊÆÇ·½Ä¼Ä¿Öÿ ÆǼ»¹·ÇÖ ÕпÿÎɼĿ¼ ¿ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿ÖÿÄ·ÆÇŹ¼ÇÁÊÆÅĿ÷ĿÖÆÇÅοɷÄÄźŠ÷ɼǿ·ÂÅà ÆÅȹÖЏÄÄÒÿɼǷÉÊÇÄÅÃÊ ·Ä·Â¿¾Ê¿ÊüĿÕÆ¿È·ÉÓ¿ɼǷÉÊÇÄÒ¼ÔÈȼ™ºÅ»ÊȼǿÖÆÅÆÅÂĿ·ÈÓÄŹÅÀÁÄ¿ºÅÀ'PPE4UPSJFT

.BDNJMMBOF#PPLT ¤· È·Àɼ XXXNBDNJMMBOFEVDBUJPODPNFCPPLT ÆǼ»ÈÉ·¹Â¼Ä Ï¿ÇÅÁ¿À ¹Ò¸ÅÇ Ô¼ÁÉÇÅÄÄÒÌ ÁÄ¿º ȼǿ¿ .BDNJMMBO3FBEFSTÇ·¾ÄÒ̽·ÄÇŹ ÅÉÁ·ÈÈ¿Á¿»ÅÈŹǼüÄÄÅÀ¿ɼǷÉÊÇÒ Êμ¸ÄÒÌÆÅÈŸ¿ÀÆŷĺ¿ÀÈÁÅ ÃÊÖ¾ÒÁÊ»¼ÂŹźÅÅ¸Ð¼Ä¿Ö ÁÄ¿ºȼǿ¿.BDNJMMBO5FTUCVJMEFST üÉÅ»¿Î¼ÈÁÅÀ¿ɼǷÉÊÇҙȼ¿¾»·Ä¿ÖÃŽÄÅ ÅÆ·ɿÉÓÁǼ»¿ÉÄÅÀÁ·ÇÉÅÀ¿¾·Á·Î·ÉÓÄ·*1IPOF ¸ÊÁÇ¿»¼Ç¿Â¿ÁÅÃÆÓÕɼÇ

¦ÅȼɿɼÈ·ÀÉXXXNBDNJMMBOSVÅÉÁÇÅÀɼÈÉÇ·Ä¿ÍÒÁÄ¿ºȼǿ¿ ÆžķÁÅÃÓɼÈÓÈÅɾҹ·Ã¿ Ó È Å ¾Ò · ¿ ÆǼÆÅ»·¹·É¼Â¼À ÆÅÈÃÅÉǿɼɹÅÇμÈÁ¿¼Ç·¸ÅÉÒÊηпÌÈÖ

/FX 

/FX

/FX


.BDNJMMBO3FBEFST

,FZ  

-FWFM 4UBSUFS 4UBSUFS 4UBSUFS 4UBSUFS 4UBSUFS 4UBSUFS 4UBSUFS 4UBSUFS 4UBSUFS 4UBSUFS 4UBSUFS 4UBSUFS 4UBSUFS 4UBSUFS 4UBSUFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS #FHJOOFS &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ &MFNFOUBSZ 1SFJOUFSNFEJBUF 1SFJOUFSNFEJBUF 1SFJOUFSNFEJBUF 1SFJOUFSNFEJBUF 1SFJOUFSNFEJBUF 1SFJOUFSNFEJBUF 1SFJOUFSNFEJBUF 1SFJOUFSNFEJBUF 1SFJOUFSNFEJBUF 1SFJOUFSNFEJBUF 1SFJOUFSNFEJBUF 1SFJOUFSNFEJBUF 1SFJOUFSNFEJBUF 1SFJOUFSNFEJBUF 1SFJOUFSNFEJBUF

*4#/XJUI"VEJP$%         

       

 

  

   

  

        

*4#/XJUIPVU"VEJP$%                                                 

5JUMF 0XM$SFFL#SJEHFBOE0UIFS4UPSJFT 0XM)BMM 1FSTVBTJPO 3PCJO)PPE 3PCJOTPO$SVTPF 3PNFPBOE+VMJFU 4FDSFU(BSEFO 5IF 4IBLF)BOET'PSFWFS 4UPSZPGUIF0MZNQJDT"O6OPGGJDJBM)JTUPSZ 5IF 5FOBOUPG8JMEGFMM)BMM 5IF 5SFBTVSFPG.POUF$SJTUP 5IF .BDNJMMBO$VMUVSBM3FBEFST6OJUFE4UBUFTPG"NFSJDB 5IF 8J[BSEPG0[ 5IF #SJEHFU+POFTnT%JBSZ #SJEHFU+POFT5IF&EHFPG3FBTPO #SJTUPM.VSEFS .BDNJMMBO$VMUVSBM3FBEFST$IJOB /&8 %BWJE$PQQFSGJFME %PXO4FDPOE"WFOVF %SBDVMB %S/P &NNB &ODIBOUFE"QSJM 5IF &ZFPGUIF5JHFS 5IF (PMEGJOHFS (SFBU(BUTCZ 5IF )BNMFU +FXFM5IBU8BT0VST 5IF +VSBTTJD1BSL ,JOH"SUIVSBOEUIF,OJHIUTPGUIF3PVOE5BCMF ,JTT#FGPSF%ZJOH " o-pJTGPS-BXMFTT -JWFBOE-FU%JF .FFU.FJO*TUBOCVM .FSDIBOUPG7FOJDF 5IF .VDI"EP"CPVU/PUIJOH .Z$PVTJO3BDIFM /FX-FBTFPG%FBUI " /P-POHFSBU&BTF /PSXPPE#VJMEFSBOE0UIFS4UPSJFT 5IF 0ME$VSJPTJUZ4IPQ 5IF /&8 0MJWFS5XJTU 0OF%BZ 1FBSM 5IF 1FSGFDU4UPSN 5IF 1SJEF"OE1SFKVEJDF 2VFFOPG%FBUI 5IF 3FEBOEUIF#MBDL 5IF 3FOEF[WPVTXJUI3BNB 3JOHPG5IJFWFT 5IF 3JWFS(PE 4FOTFBOE4FOTJCJMJUZ 4FWFOUI4DSPMM 5IF 4JHOPG'PVS 5IF 4JMFOU8PSMEPG/JDIPMBT2VJOO 5IF 4MVNEPH.JMMJPOBJSF 4NVHHMFS 5IF 4QBDF*OWBEFST 5IF 4QFDLMFE#BOEBOE0UIFS4UPSJFT 5IF 5FTTPGUIFEn6SCFSWJMMFT 5ISTF3BRVJO 5PVDIJOHUIF7PJE 8PNBO8IP%JTBQQFBSFE 5IF 8PPEMBOEFST 5IF 8VUIFSJOH)FJHIUT "OOB,BSFOJOB #MFBL)PVTF $SFBUJWF*NQVMTFBOE0UIFS4UPSJFT 5IF $VUHMBTT#PXMBOE0UIFS4UPSJFT 5IF (IPTU 5IF (SBQFTPG8SBUI 5IF (SFBU&YQFDUBUJPOT *NQPSUBODFPG#FJOH&BSOFTU 5IF -".PWJF .BDCFUI .BOXJUIUIF(PMEFO(VO 5IF .JEEMFNBSDI .JOF#PZ .JTUSFTT0G4QJDFT 5IF .PCZ%JDL 0GGJDJBMMZ%FBE 0G.JDFBOE.FO 0VS.VUVBM'SJFOE 3FCFDDB 7BOJUZ'BJS 8FFQ/PU $IJME .BDNJMMBO-JU$PMMFDUJPOT"EWFOUVSF4UPSJFT .BDNJMMBO-JU$PMMFDUJPOT"NFSJDBO4UPSJFT .BDNJMMBO-JU$PMMFDUJPOT$SJNF4UPSJFT .BDNJMMBO-JU$PMMFDUJPOT'PPE4UPSJFT /&8 .BDNJMMBO-JU$PMMFDUJPOT)PSSPS4UPSJFT .BDNJMMBO-JU$PMMFDUJPOT-PWF4UPSJFT .BDNJMMBO-JU$PMMFDUJPOT.ZTUFSZ4UPSJFT .BDNJMMBO-JU$PMMFDUJPOT4DJFODF'JDUJPO4UPSJFT .BDNJMMBO-JU$PMMFDUJPOT5SBWFM4UPSJFT .BDNJMMBO-JU$PMMFDUJPOT5XFOUJFUI$FOUVSZ4UPSJFT .BDNJMMBO-JU$PMMFDUJPOT8PSME4UPSJFT

-FWFM 1SFJOUFSNFEJBUF 1SFJOUFSNFEJBUF 1SFJOUFSNFEJBUF 1SFJOUFSNFEJBUF 1SFJOUFSNFEJBUF 1SFJOUFSNFEJBUF 1SFJOUFSNFEJBUF 1SFJOUFSNFEJBUF 1SFJOUFSNFEJBUF 1SFJOUFSNFEJBUF 1SFJOUFSNFEJBUF 1SFJOUFSNFEJBUF 1SFJOUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF *OUFSNFEJBUF 6QQFS*OUFSNFEJBUF 6QQFS*OUFSNFEJBUF 6QQFS*OUFSNFEJBUF 6QQFS*OUFSNFEJBUF 6QQFS*OUFSNFEJBUF 6QQFS*OUFSNFEJBUF 6QQFS*OUFSNFEJBUF 6QQFS*OUFSNFEJBUF 6QQFS*OUFSNFEJBUF 6QQFS*OUFSNFEJBUF 6QQFS*OUFSNFEJBUF 6QQFS*OUFSNFEJBUF 6QQFS*OUFSNFEJBUF 6QQFS*OUFSNFEJBUF 6QQFS*OUFSNFEJBUF 6QQFS*OUFSNFEJBUF 6QQFS*OUFSNFEJBUF 6QQFS*OUFSNFEJBUF 6QQFS*OUFSNFEJBUF 6QQFS*OUFSNFEJBUF 6QQFS*OUFSNFEJBUF "EWBODFE "EWBODFE "EWBODFE "EWBODFE "EWBODFE "EWBODFE "EWBODFE "EWBODFE "EWBODFE "EWBODFE "EWBODFE

*4#/XJUI"VEJP$%   

*4#/XJUIPVU"VEJP$%                                                                         

´²£­¥¤°±¡¤¬¬Ÿ¾ª§±¤¯Ÿ±²¯Ÿ

5JUMF "MJTTB "SPVOEUIF8PSMEJO&JHIUZ%BZT #MVF'JOT (VMMJWFSnT5SBWFMTJO-JMMJQVU *O5IF'SBNF -"%FUFDUJWF -PTU4IJQ 5IF -VDLZ/VNCFS .BHJD#BSCFS 5IF 1IPUP'JOJTI 4BSB4BZT/P 4IPPUJOH4UBST 4LJ3BDF 6NCSFMMB 5IF 8FMM 5IF "EWFOUVSFTPG)VDLMFCFSSZ'JOO 5IF "EWFOUVSFTPG5PN4BXZFS 5IF "OOBBOEUIF'JHIUFS #JMMZ#VEE #MBDL5VMJQ 5IF %BOHFSPVT+PVSOFZ (PPE8JWFT )BXLFZF UIF1BUIGJOEFS )PVTFJOUIF1JDUVSFBOE"CCPU5IPNBTn5SFBTVSF 5IF )PVTFPOUIF)JMM 5IF +BOF&ZSF -"3BJE -BTU-FBGBOE0UIFS4UPSJFT 5IF -BTUPGUIF.PIJDBOT 5IF -JUUMF8PNFO -POH5VOOFM 5IF -PSOB%PPOF .BOJOUIF*SPO.BTL 5IF .BSDP .JMMPOUIF'MPTT 5IF .POFZGPSB.PUPSCJLF /FXTQBQFS#PZ /PSUIBOHFS"CCFZ 1IBOUPNPGUIF0QFSB 5IF 1JDUVSF1V[[MF 1SJODFTT%JBOB 1SJTPOFSPG;FOEB 5IF 3JDI.BO 1PPS.BO 4JHOBMNBOBOE5IF(IPTUBUUIF5SJBM 5IF 5BMFPG5XP$JUJFT " 5IJTJT-POEPO 5ISFF.VTLFUFFST 5IF 5SVNQFU.BKPS 5IF 5SVUI.BDIJOF 5IF 8BTIJOHUPO4RVBSF #MBDL$BU 5IF .BDNJMMBO$VMUVSBM3FBEFST#SB[JM /&8 $BOUFSWJMMF(IPTUBOE0UIFS4UPSJFT 5IF $ISJTUNBT$BSPM " $MBXT %POnU5FMM.F8IBU5P%P %S+FLZMMBOE.S)ZEF &TDBQFBOE0UIFS4UPSJFT 5IF 'SBOLFOTUFJO )PVOEPGUIF#BTLFSWJMMFT 5IF -"8JOOFST -FHFOETPG4MFFQZ)PMMPXBOE3JQ7BO8JOLMF 5IF -PTU8PSME 5IF -PWFCZ%FTJHO .BSLPG;PSSP 5IF 1IBOUPN"JSNBO 5IF 1JDUVSFPG%PSJBO(SBZ 5IF 1SJODFBOEUIF1BVQFS 5IF 1SJODFTT%JBSJFT 5IF 1SJODFTT%JBSJFT 5IF 1SPNJTF 5IF 2VFTU 5IF 3PPNBOE0UIFS(IPTU4UPSJFT 4FWFO4UPSJFTPG.ZTUFSZBOE)PSSPS 4JMWFS#MB[FBOE0UIFS4UPSJFT 4USBOHFS 5IF 5BMFTPG)PSSPS 5BMFTPG5FO8PSMET 5SFBTVSF*TMBOE 7JLJOH5BMFT /&8 8IJUF'BOH 8PNBOJO#MBDL 5IF $BMMPGUIF8JME $BTJOP3PZBMF %)-BXSFODF 4FMFDUFE4IPSU4UPSJFTCZ %BJTZ.JMMFS %JBNPOETBSF'PSFWFS .BDNJMMBO$VMUVSBM3FBEFST&OHMBOE 'BSGSPNUIF.BEEJOH$SPXE (BOEIJ )FJEJ *OWJTJCMF.BO 5IF /&8 * 3PCPU ,JDLPGG5IF4UPSZPG'PPUCBMM .JDIBFM+BDLTPO,JOHPG1PQ .JETVNNFS/JHIUnT%SFBN " /FMTPO.BOEFMB

&YUSBFYFSDJTFTJODMVEFE &YUSBFYFSDJTFTJODMVEFE0OMZBWBJMBCMFJODFSUBJODPVOUSJFT TFFXXXNBDNJMMBOFOHMJTIDPNSFBEFSTGPSEFUBJMT
°ÊÍÁ¿ÏÇ .BDNJMMBO%JDUJPOBSZ0OMJOF

°ª­¡Ÿ¯§

¨¼ºÅ»ÄÖ ¸ÅÂÓÏ¿ÄÈɹÅ ÂÕ»¼À ÆÅÂÊηÕÉ ¿ÄËÅÇ÷ͿÕ ÆÅÈǼ»ÈɹÅà ÁÅÃÆÓÕɼǷ ¿ Ô¼ÁÉÇÅÄÄÒÌ ÄÅȿɼ¼À ŸÃ¼ÄÄÅ ÆÅÔÉÅÃÊ ¹ ºÅ»Ê ¿¾»·É¼ÂÓÈɹÅ „£·Áÿ·Ē ¹ÒÆÊÈÉ¿ÂÅ ÆÅȼ»Ä¿À É¿Ç·½ ÈÂŹ·Ç¼À ¹ÉÇ·»¿Í¿ÅÄÄÅÃËÅÇ÷ɼ©¼Æ¼ÇÓÈÂŹ·Ç¿¿¾»·É¼ÂÓÈɹ·„£·Áÿ·Ē ¸Ê»ÊÉ»ÅÈÉÊÆÄÒÉÅÂÓÁŹÅÄ·ÀĹ¼ÇÈ¿¿.BDNJMMBO%JDUJPOBSZ0OMJOF

™ÀÔ½ÆÄÃÀѼ÷µÂ½Ôµ¿ÃÁÄÑÓǺź½·Áö½ÀÑÂÐÊÈÆÇÅþÆÇ·µÊ

¬¿Ã—ÅÌÚÈ ÎÍËÍØÌÇÉ Á ÇÆÒÖÄÌÇÇ ¿ÌÂÊÇÈÐÉÍÂÍÞÆÚÉ¿ q ¸¼ÈÆ·ÉÄÒÀ ÅÄ·ÀÄÈÂŹ·ÇÓ ¸Ç¿É·ÄÈÁźÅ ¿ ·Ã¼Ç¿Á·ÄÈÁźÅ ·ÄºÂ¿À ÈÁźÅÈŹÈÉÇżÄÄÒÃɼ¾·ÊÇÊÈÅà q ÈÂŹ ÈÅÈÉ·¹ÂÖÕпÌ ¼ÁȿμÈÁż Ö»ÇÅ ÈÂŹ·ÇÖ ¹Ò»¼Â¼ ÄÒ ÁÇ·ÈÄÒà ͹¼ÉÅà ¿ ÷ÇÁ¿ÇŹ·ÄÒ ¾¹¾»ÅÎÁ·Ã¿ ÊÁ·¾Ò¹·Õпÿ Ä·ηÈÉÅÉÄÅÈÉÓÊÆÅÉǼ¸Â¼Ä¿Ö q ŸǷ¾ÍÒÆÇÅ¿¾ÄÅϼĿÖ¾·ºÂ·¹ÄÒÌÈÂŹ q ÈÅÆÊÉÈɹÊÕп¼ ŸÊηÕп¼ ¿ »¿»·ÁɿμÈÁ¿¼ ǼÈÊÇÈÒ ¹ ÉÅà οȼ ¿ºÇÒ ¹¿»¼Å¿Æ·ÄÒÊÇÅÁŹ q ÄŹż ¿ È·Ãż ¿ÄɼǼÈÄż ¹ ·ÄºÂ¿ÀÈÁÅà ־ÒÁ¼ ¹ ÇʸǿÁ·Ì 8PSE PGUIF%BZ #V[[8PSE¿0QFO%JDUJPOBSZ q ŸÈʽ»¼Ä¿¼·ÄºÂ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ·¹¸Âź¼ XXXNBDNJMMBOEJDUJPOBSZCMPHDPN

.BDNJMMBO&OHMJTI .BDNJMMBO %JDUJPOBSZ 4UVEZ OE&EJUJPO %JDUJPOBSZ

.BDNJMMBO 4DIPPM %JDUJPOBSZ

.BDNJMMBO $PMMPDBUJPOT %JDUJPOBSZ

.BDNJMMBO &TTFOUJBM %JDUJPOBSZ

.BDNJMMBO 1ISBTBM 7FSC1MVT

-FWFM#v$

-FWFM#v#

-FWFM#v$

-FWFM#

-FWFM#v$

-FWFM#

¦Å»ÇŸķÖ¿ÄËÅÇ÷ͿÖÄ·È·ÀɼXXXNBDNJMMBOEJDUJPOBSZDPN #SJUJTI&OHMJTI 1BQFSCBDL

.BDNJMMBO&OHMJTI%JDUJPOBSZ .BDNJMMBO4UVEZ%JDUJPOBSZ .BDNJMMBO4DIPPM%JDUJPOBSZ .BDNJMMBO$PMMPDBUJPOT%JDUJPOBSZ .BDNJMMBO&TTFOUJBM%JDUJPOBSZ .BDNJMMBO1ISBTBM7FSCT1MVT"NFSJDBO&OHMJTI 1BQFSCBDL

#SJUJTI&OHMJTI 1BQFSCBDL

$%30.

"NFSJDBO&OHMJTI 1BQFSCBDL

$%30.

  *4#/ÈÂŹ·Ç¼ÀÈÃÅÉǿɼÄ·È·ÀɼXXXNBDNJMMBOSV®ÄÖ¿ÑÌÚÄÁÄÏÐÇÇ ÐÊÍÁ¿ÏÄÈ ÃŽÄÅÁÊÆ¿ÉÓ Ê»¿ÈÉÇ¿¸ÓÕÉÅÇŹ ¿¹ÁÄ¿½ÄÒÌ÷º·¾¿Ä·Ì ÆÅÁ·ÅÄ¿¼ÈÉÓ¹ķ¿ο¿


¦Ç¼»ÈÉ·¹¿É¼Â¿¿¾»·É¼ÂÓÈɹ· ˜ÇÖÄÈÁ „£·Áÿ·Ē¹§ÅÈÈ¿¿

¨·ÄÁɦ¼É¼Ç¸ÊǺ¿¨ž«¥ ¨·ÄÁɦ¼É¼Ç¸ÊǺ ÊÂ֨Ź¼ÉÈÁ·Ö ˜­ „¨¼Ä·ÉÅǒ ÅË¿È ©¼ÂË·ÁÈ   &NBJMTQC!NBDNJMMBOSV

¯ÁÅ··ÄºÂ¿ÀÈÁźÅÖ¾ÒÁ· „&OHMJTIUPHP’ ˜ÇÖÄÈÁ Ê©ÇʻŹ·Ö — ©¼Â  &NBJMUPHP!FOHMJTIUPHPSV ™ÅºźǷ» ª£­„¡¹·Â¿É¼É’ ™ÅºźǷ» Ê¡·ÄÊÄÄ¿ÁŹ· ©¼Â  &NBJMTBMFT!LWBMJUFUWSV ™ÅÇÅļ½ „ŸÄɼǸÊÁ’ ™ÅÇÅļ½ Ê«ǿ»Ç¿Ì·´Äº¼ÂÓÈ· ÅË¿È ©¼Â  &NBJMGZPEPSPWB!JDNBJMSV

œÁ·É¼Ç¿Ä¸ÊǺ¿ªÇ«¥ ¤¿ÁÅ·¼¹·¤·É·ÂÓÖ¦¼ÉÇŹķ ÆǼ»ÈÉ·¹¿É¼ÂÓ ©¼Â  &NBJM//JLPMBFWB!NBDNJMMBOSV œÁ·É¼Ç¿Ä¸ÊǺ ¨·Ã·Ç·¿¨·Ã·ÇÈÁ·ÖŸ·ÈÉÓ ¨¼»ÒÌŸÇ¿Ä·—¼ÁÈ·Ä»ÇŹķ ÆǼ»ÈÉ·¹¿É¼ÂÓ ©¼Â  &NBJM*4FEZI!NBDNJMMBOSV

›¿ÈÉÇ¿¸ÓÕÉÅÇÒ £ÅÈÁ¹· „˜ÊÁÌ·Äɼǒ £ÅÈÁ¹· ʘÅÂÓÏ·Ö©·É·ÇÈÁ·Ö ©¼Â  &NBJMBOHMJBCPPLT!CPPLIVOUFSSV XXXCPPLIVOUFSSV „˜Ÿ˜¢Ÿ¥š¢¥˜ª¨’ £ÅÈÁ¹· Ê£ÖÈÄ¿ÍÁ·Ö ÈÉÇ ©¼Â  œNBJMNBJM!CJCMJPHMPCVTSV XXXCJCMJPHMPCVTSV ¨·ÄÁɦ¼É¼Ç¸ÊǺ „˜ÊÁÌ·Äɼǒ ¨·ÄÁɦ¼É¼Ç¸ÊǺ Ä·¸¼Ç¼½Ä·ÖǼÁ¿«ÅÄÉ·ÄÁ¿ ©¼Â  &NBJMBOHMJB!JOCPYSV „¡Ä¿½ÄÒÀ›ÅÒ ¨·ÄÁɦ¼É¼Ç¸ÊǺ Ê£·Â·Ö¡ÅÄÕϼÄÄ·Ö ©¼ÂË·ÁÈ   &NBJMTFSWJDF!CPPLIPVTFSV XXXCPPLIPVTFSV „¡Ä¿½ÄÒÀ›ÅÒ ¨·ÄÁɦ¼É¼Ç¸ÊǺ ÆÇŸÈÆÒɷɼ¼À — ©¼Â  &NBJMCPPL!CPPLIPVTFSV XXXCPPLIPVTFSV —Ç̷ĺ¼ÂÓÈÁ ¡Ä¿½ÄÒÀ÷º·¾¿Ä„6OJRVF’ —Ç̷ĺ¼ÂÓÈÁ ©ÇÅ¿ÍÁ¿ÀÆÇÉ ©¼Â  &NBJMBSVOJRVF!BUOFUSV ˜·ÇÄ·Ê ¡ÅÃÆ·Ä¿Ö„›¿˜¿¨¿’ ¥¥¥„¦ÅÈÉÈÁÇ¿ÆÉÊÒ

˜·ÇÄ·Ê  ʦ·Æ·Ä¿Äͼ¹ ÅË¿È ©¼ÂË·ÁÈ   &NBJMPGGJDFECD!NBJMSV XXXECDNBSLFUDPN

¥¥¥„©·Â¿È÷Ē œÁ·É¼Ç¿Ä¸ÊǺ Ê©ÅÂ÷μ¹· ©¼ÂË·ÁÈ   &NBJMTBMFT!UBMJTNBOPOMJOFSV XXXTIPQUBMJTNBOPOMJOFSV ŸÇÁÊÉÈÁ „œ¹QPÁÄ¿ºB’ ŸQÁÊÉDÁ ʧ·¸ÅÎ·Ö — ÅË¿È ˜¿¾Ä¼ÈͼÄÉÇ„¦Ç¼ÃӼǒ ©¼Â    &NBJMFWSPLOJHB@JSL!NBJMSV ¥¥¥„œ¹ÇÅ¡ÅÃƷȒ ŸÇÁÊÉÈÁ Ê®Á·ÂŹ· ©¼Â  &NBJMFVSPLPNQBT!ZBOEFYSV XXXFVSPLPNQBTSV

¥¥¥„©Åǽ¼Á’ ¡Ç·ÈÄÅ»·Ç ÊÂÀ¦Öɿ¼ÉÁ¿ ©¼Â    &NBJMUPSHFL!JOCPYSV ¡Ç·ÈÄÅÖÇÈÁ

„˜Ç¿É·Ä¿Ö’ ¡·Â¿Ä¿ÄºÇ·» Êš¼Ä¼Ç·Â·¥¾¼ÇŹ· ÅË¿È ©¼Â  &NBJMJOGP!CSJUBOOJBLBMJOJOHSBESV ­¼ÄÉÇ¿ÄÅÈÉÇ·ÄÄÒÌÖ¾ÒÁŹ „5PQ-FWFM’ ¡·Â¿Ä¿ÄºÇ·» Êš¼ÅÂź¿Î¼ÈÁ·Ö ÅË¿È ©¼Â  &NBJMJOGP!UPQMFWFMSV ¡ÅÃÈÅÃÅÂÓÈÁÄ·—ÃÊǼ

&OHMJTI)PVTF ©ÅÃÈÁ ʤ¿Á¿É¿Ä· ©¼Â  &NBJMFOHIPVTF!NBJMSV XXXFOHMIPVTFSV

„œ¹QPÁÄ¿ºB’ §ÅÈÉŹÄ·›ÅÄÊ ÆÇ™ÅÇÅÏ¿ÂŹÈÁ¿À ÅË¿È ©¼Â    &NBJMFWSPLOJHB!FDQSV

©Ê·¥Ç¼Â¡ÊÇÈÁ˜¼ÂºÅÇÅ»

¢¿Æ¼ÍÁ „˜ÊÁÌ·Äɼǒ ¥¥¥¤¦¡„¢¿»¼Ç’ ¢¿Æ¼ÍÁ Ê™ŻÅÆÓÖÄŹ· ©¼Â  &NBJMTNEMJQFUTL!NBJMSV

„œ¹QPÁÄ¿ºB’ ¨·Ã·Ç· ʘÅÂÓÄ¿ÎÄ·Ö ÅË¿È ÅÁÅÂÅÉÍ„—Á¹·Ç¿ÊÒ ©F       &NBJMENJUSZ@BSDI!ZBIPPDPN

¤¿½Ä¿À¤Å¹ºÅÇÅ»

¨·Ç·ÉŹ

„˜ÊÁÌ·Äɼǒ ¤¿½Ä¿À¤Å¹ºÅÇÅ» Ê™ÅÂÅ»·ÇÈÁźŠ ©¼Â   &NBJMCSJUBOOJB!TBOEZSV XXXCSJUBOOJBOOSV

„#PPL#FSSZ’ ¨·Ç·ÉŹ ʦʺ·Î¹· » ©¼Â  &NBJMM JUUFSBTBSTUPW!NBJMSV

ªÄ¿¹¼ÇȿɼÉÈÁ¿ÀÁÄ¿½ÄÒÀ ÷º·¾¿Ä„˜ÊÁ·ÀĒ ¤¿½Ä¿À¤Å¹ºÅÇÅ» Ê£¿Ä¿Ä· — ¤š¢ª ÁÅÇÆ ©F   &NBJMCPPLMJOF!CLSV

¥¥¥„£·º¼Â·Ē ¤Å¹ÅÈ¿¸¿ÇÈÁ Ê£·Áȿ÷šÅÇÓÁźŠ ©¼Â  &NBJMNBHFMMBOCPPLT!FMU[POFSV XXXNBHFMMBOCPPLTSV ÷º¼Â·ĸÊÁÈÇË ¥ÃÈÁ „˜ÊÁÌ·Äɼǒ ¥ÃÈÁ Ê¢¼Ä¿Ä· Å˿Ș ©¼Â  &NBJMCPPLIVOUFSPNTL!NBJMSV ¥Ç¼Ä¸ÊǺ „˜ÊÁÌ·Äɼǒ ¨ÉÊ»¿Ö¿ÄÅÈÉÇ·ÄÄÒÌÖ¾ÒÁŹ „)FMMP NZUFBDIFS’ ¥Ç¼Ä¸ÊǺ ÆÇÉš·º·Ç¿Ä·  ©¼Â    &NBJMIFMMPNZUFBDIFS!HNBJMDPN

¥¥¥„©·Â¿È÷Ē ¡ÅÃÈÅÃÅÂÓÈÁÄ·—ÃÊǼ Ê¡ǷÈÄź¹·Ç»¼ÀÈÁ·Ö  ÅË¿È ©¼Â    &NBJMBEPHPEBZMPW!NBJMSV

¦¼Ä¾·

¡Ç·ÈÄÅ»·Ç

¦¼ÇÃÓ

„˜Ç¿É·Ä¿Ö¡·¹Á·¾’ ¡Ç·ÈÄÅ»·Ç ÊŸĻÊÈÉÇ¿·ÂÓÄ·Ö ©¼Â    &NBJMCSJUIPVTF!CLSV XXXCSJUBOJBLBWLB[SV

„¦Å¿ºÂÅɒ £·º·¾¿Ä„ŸÄÅÈÉÇ·ÄÄ·Ö ¿ɼǷÉÊÇ·’ ¦¼ÇÃÓ Ê¡ÊÀ¸Òϼ¹· ©¼Â  &NBJMPMHBCPPLT!NBJMSV

¦ÅÂÄÒÀÈÆ¿ÈÅÁ»¿ÈÉÇ¿¸ÓÕÉÅÇŹÈÃÅÉǿɼÄ·È·ÀɼXXXNBDNJMMBOSV

­¼ÄÉÇ„1JMPU&-5’ §ÅÈÉŹÄ·›ÅÄÊ ÆÇɨÅÁÅÂŹ· ÅË¿È ©¼Â  &NBJMQJMPU@FMU!SPTUFMSV

¨·Ã·Ç·

¡·¾·ÄÓ

¡·Â¿Ä¿ÄºÇ·»

©ÅÃÈÁ

¥¥¥„£¼½Ç¼º¿ÅÄ·ÂÓÄÒÀ ¿ĺ¹¿ÈɿμÈÁ¿ÀͼÄÉǒ ¡Ç·ÈÄÅÖÇÈÁ Ê›¿ÁÉ·ÉÊÇÒ¦Çżɷǿ·É· ©¼Â  &NBJMFML!LSTNPSOJOHSV

¤Å¹ÅÈ¿¸¿ÇÈÁ

„˜Ç¿É·Ä¿Ö©·É·ÇÈɷĒ ¡·¾·ÄÓ Ê˜ÅÂÓÏ·Ö¡Ç·ÈÄ·Ö ©¼Â    &NBJMCSJUBOJBL[O!NBJMSV

§ÅÈÉŹÄ·›ÅÄÊ

¡Ä¿½ÄÒÀ÷º·¾¿Ä„¢¿Äº¹·’ ¦¼Ä¾· ÊÂÀ¥Ä¼½ÈÁ¿ÀÆÇ ©¼Â    &NBJMFLPSOFFWB!NBJMSV

¡Ä¿½ÄÒÀ÷º·¾¿Ä„˜ÊÁÌ·Äɼǒ ¨·Ã·Ç· £ÅÈÁŹÈÁżÏ ¢¿É¼Ç˜ ©¼Â  &NBJMCSJU@CLI!NBJMSV

¨ÃżÄÈÁ „˜ÊÁÌ·Äɼǒ £·º·¾¿Ä„¡ÇʺžÅǒ ¨ÃżÄÈÁ ÊÂ¥ÁÉÖ¸ÇÓÈÁÅÀ§¼¹ÅÂÕÍ¿¿ ©¼Â  &NBJMLSVHP[PS!MJTUSV ¨¼ÉÓ÷º·¾¿ÄŹ„´ÇÊ»¿É’ ¨ÃPÂFÄDÁ Ê›PYÉÊQP¹B PË¿D ©F    &NBJMTNPMFSVEJU!SBNCMFSSV ¨É·¹ÇÅÆÅÂÓ ¡Ç·¼¹ÅÀ¥­„œ¹QPžÄBÄ¿F’ ¨ÉB¹QPÆPÂÓ Ê£¿Ç· ©¼Â    &NBJMCPPLT@!JOCPYSV ¨ÊǺÊÉ ¥¥¥„©·Â¿È÷Ē ž·¸ÅÂÅÉÈÁ¿Ì¤·É·ÂÓÖ¦·¹ÂŹķ ¨ÊǺÊÉ Ê›¼Á·¸Ç¿ÈÉŹ ©¼Â  &NBJMOBUBMTFEZ!ZBOEFYSV ¨ÒÁÉÒ¹Á·Ç ¤¥ª¶¾ÒÁP¹BÖÏÁPÂB„¢¿Äº¹B’ ¨ÒÁÉÒ¹ÁBQ ÊŸÄÉFQÄBÍ¿PÄBÂÓÄBÖ ©F   &NBJMM JOHVBUPVS!CLSV ©¹¼ÇÓ „˜ÊÁÌ·ÄɼÇ©¹¼ÇӒ ©¹¼ÇÓ ¸Ê§·»¿Ð¼¹· ©¼Â  &NBJMTWFUBMFYBOESPWB!NBJMSV ©ÅÂÓÖÉÉ¿ „œ¹QPÁÄ¿º·’ ©PÂÓÖÉÉ¿ ʨP¹FÉDÁBÖ ÅË¿È ©F    &NBJM@UBUJBOB@Q!NBJMSV

„˜Ç¿É·Ä¿Ö®¼ÇÄž¼ÃÓ¼’ ©Ê· ÆÇÉ¢¼Ä¿Ä· Á ÅË¿È— ©¼Â      &NBJMEBO!UVMBOFU ©ÕüÄÓ ¥¥¥„©·Â¿È÷Ē ©ÕüÄÓ Ê§¼ÈÆʸ¿Á¿ Á ©¼Â  &NBJMUZVNFO!UBMJTNBOPOMJOFSV XXXTIPQUBMJTNBOPOMJOFSV ªË· „œ¹QPÁÄ¿ºB’ ªËB ÆQ¥ÁÉÖ¸QÖ PË¿D ©¼Â  &NBJMTJUEJOBSB!NBJMSV ¬·¸·ÇŹÈÁ

®¯¤£°±Ÿ¡§±¤ª§§£§°±¯§ »½±­¯º

£ÅÈÁ¹· £ÅÈÁ¹· ¢ÊÁŹƼÇ  ÆŻѼ¾» ÔÉ·½ ÅË¿È ©¼Â  «·ÁÈ  &NBJMPGGJDF!NBDNJMMBOSV XXXNBDNJMMBOSV

„1*-05&-5’ ÷º·¾¿Ä„˜¿¸Â¿ÅÁÂʸ’ ¡Ç·ÈÄÅ»·Ç Ê¡ǷÈÄ·Ö ÅË¿È ©¼Â  &NBJMCJCMJPDMVC@FMU!NBJMSV

„˜ÊÁÌ·Äɼǒ ¬·¸·ÇŹÈÁ ƼÇ¡ÊÈÉ·ÇÄÒÀ ÅË¿È ©¼Â    &NBJMMBODFMPUTDIPPM!NBJMSV ¬·ÄÉÒ£·ÄÈ¿ÀÈÁ ¥¥¥„©·Â¿È÷Ē ¬·ÄÉÒ£·ÄÈ¿ÀÈÁ ʨÆÅÇÉ¿¹Ä·Ö ÈÉÇ ©¼Â  &NBJMOFXTJHIU!MBOESV ®¼¸ÅÁÈ·ÇÒ Ÿ¥­„—ÄÁÅǒ ®¼¸ÅÁÈ·ÇÒ Ê¡·Ç·£·ÇÁÈ· ©¼Â  ®¼ÂÖ¸¿ÄÈÁ ¥¥¥„©·Â¿È÷Ē ®¼ÂÖ¸¿ÄÈÁ Ê™·È¼ÄÁÅ ÅË¿È ©¼ÂË·ÁÈ    &NBJMUBMJTNBO!NBJMSV „´ÈƼǷÄÉŒ ®¼ÂÖ¸¿ÄÈÁ ʨÅÄ¿¡Ç¿¹ÅÀ · ©¼Â  &NBJMFTQFSBOUP!SBNCMFSSV ¶ÁÊÉÈÁ £·º·¾¿Ä„§·¾¹¿¹·ÀÁ·’ ¶ÁÊÉÈÁ Ê¥ǻ½ÅÄ¿Á¿»¾¼  ©§¡©ÊÀ÷·»· ©¼Â  &NBJMNBZBJ!SBNCMFSSV ¶ÇÅÈ·¹ÂÓ „œ¹QPÁÄ¿ºB’ ¶ÇÅÈ·¹ÂÓ Ê¦Ÿ¼»Ò ˜¿¾Ä¼ÈͼÄÉÇ„˜ÊÉÊÈŹÈÁ¿À’ ÅË¿È ÔÉ·½ ©¼Â    &NBJMFZB[FWB!FWSPLOJHBSV
XXXNBDNJMMBOSV

Macmillan Russia 2014 ELT Catalogue  
Macmillan Russia 2014 ELT Catalogue  
Advertisement