Page 1

DE KRANT DIE JE LEEST VAN A TOT Z

WWW.HARENDEKRANT.NL

OPLAGE 40.000 HAREN DE KRANT VERSCHIJNT ELKE MAAND IN DE LAATSTE WEEK

Toezichthouder positief-kritisch over zwembad

Onzekerheid over onteigening tergt familie Dubois

Pagina3

Verbindingsman Haren-Groningen

Pagina 11

Pas in najaar gereed... Tunnel onder spoor blijft ‘lastig project’

De bouw van de fietserstunnel die de Walstroweg (Oosterhaar) verbindt met de Stationsweg is in mei 2018 gestart en zou in maart 2019 worden opgeleverd. Dat is niet gelukt. Aannemer Reimert Infra is geplaagd door tegenslag en bovendien klagen omwonenden over schades aan hun woningen, die door het verlagen van de waterstand zouden zijn veroorzaakt.

Philip Broeksma van GL. Die afkorting zou ook kunnen staan voor Goed Lachs.

De voormalige gemeente Haren is nu onderdeel van de nieuwe gemeente Groningen. Bij veel Harenaars bestond de vrees dat zij door de fusie ‘op afstand’ gezet zouden worden van het Groningse gemeentebestuur. Philip Broeksma is namens GroenLinks wethouder in het linkse College. Naast zijn portefeuille Verkeer & Vervoer, Energietransitie, Digitale Innovatie & ICT is hij Dorpswethouder van de voormalige gemeente Haren. Portret van onze verbindingsman.

2019

Feestprogramma Koningsdag zaterdag 27 april

Pagina 7

Dorpswethouder Philip Broeksma (GL)

APRIL

Hans Sietsma

Waarom lukte het niet om de tun-

najaar gereed. Er is vertraging

nel op tijd op te leveren? Die vraag

geweest bij het inhijsen van de

stelt Hans Sietsma van Groen-

dekken. Dan moet je wachten op

Links deze maand aan het College

een volgende treinvrije periode.

van B & W Groningen. Volgens

In augustus 2019 is opnieuw een

Sietsma ging het al een beetje mis

treinvrije periode gepland. In deze

in september 2018, toen het (ver)

dagen werken we bij Haren met

plaatsen van gedeelten van de tun-

de aannemer aan het op de juiste

nel mislukte. Destijds verklaarde

hoogte brengen en vastmaken van

het Harense College dat de eind-

de dekken. Deze liggen nu nog op

datum van het project geen gevaar

tijdelijke damwanden en komen

zou lopen. Het Harense raadslid

dan op de tunnelbak zelf te rusten.

Hans Sietsma zegt nu: “Ik vraag

In de komende maanden werken we ondertussen verder aan draina-

me af wat de oorzaak is van de vertraging. Ook willen we weten

ge systemen, het verwijderen van

waarom de vertraging niet is ge-

tijdelijke

damwandconstructies,

Laten we direct beginnen met een voorbeeld uit

mele gronden. Philip Broeksma: “Ik heb intern toen

communiceerd met omwonenden

verlichting in de tunnel, het stor-

Broeksma’s prille praktijk als Dorpswethouder. Hij

wanden, het plaatsen van schacht

gunningverlening aan een groep buurtbewoners aan

gezegd: ‘Het moet niet gekker worden. Als dit in Ha- en de raad. De omgeving van het ren wél kon en bij ons niet...dan doen we iets fout!’ station in Haren is nu al bijna een We hebben er toen nog eens naar gekeken en konden jaar een grote bouwput. Het zou

de Lageweg in Noordlaren.

de vergunning daarna alsnog verstrekken. Overigens

begin augustus bouwen we de trap

Al jaren organiseren ze een buurtlunch op straat en

kun je het de ambtenaren niet kwalijk nemen dat ze

de gemeente Haren maakte dit altijd mogelijk: straat

de regels volgen.”

kreeg de melding dat er een probleem was met de ver-

afgesloten, vergunning geregeld. De nieuwe gemeente Groningen moest de vergunning weigeren op for-

Lees verder op pagina 4.

fijn zijn als iedereen weet dat het

ten van beton voor overige tunnelen installeren van de lift. Vanaf

eind in zicht is.” Volgens Groen- vanuit de tunnel naar boven. De verwachting is dat we eind sep-

Links is opdrachtgever ProRail

vaag in haar communicatie over

tember de tunnel gereed hebben en

de oplevering. Aldert Baas van

openstellen voor gebruik.”

ProRail zegt: “De tunnel is in het

• Airco • Badkamer • Centrale verwarming • Dak en zink • Elektra • Gas • Keuken • Riolering • Sanitair • Toilet • Ventilatie • Vloerverwarming • Water

!

ET H T DOE 7 JAAR DE BESTE CV-KETEL

ZOVEEL

MEER!

ATAG

Uw duurzame installateur 050-5349902 | WWW.TIB.NL

Zeilen op het Paterswoldsemeer


2

APRIL 2019

De dames van Staal

Waarom Aimée Staal Makelaardij? ONZE RAPPORTCIJFERS OP FUNDA: GEMIDDELD 8,9 - BIJ SERVICE EN BEGELEIDING ZELFS EEN MOOIE 9,0 VOOR BEWEZEN DIENSTEN. En is dat niet precies waar het om draait? Kom gerust een keer langs om kennis te maken. Vrijblijvend natuurlijk!

begrijpen wat u wilt Is dit niet het allerbelangrijkste? Klant-ing er waard

8,9

Felland Noord 12B, 9753 TB Haren 050 - 535 05 33 06 - 52 09 44 73 info@aimeestaal.nl www.aimeestaal.nl

Dat waarderingscijfer van 8,9 – daar zijn we natuurlijk trots op. Voor ons zelf is het heerlijk om in zo’n ingespeeld team te werken. Zes vrouwen die begrijpen wat mensen willen. Waar ze moeite mee hebben, waar ze blij van worden. Een huis kopen of verkopen, dat mag nooit slapeloze nachten opleveren wat ons betreft. Wij regelen de technische details en het rekenwerk. Zodat er voor u genoeg ruimte overblijft voor de emoties en de sfeer - volop plezier beleven aan het vinden van een nieuw thuis. Gehoord van een klant: Bijna jammer dat het zo snel allemaal rond is - ik begon het net leuk te vinden. Mogen wij een keer bij u langskomen? Het kan de eerste stap zijn, op weg naar nóg fijner wonen.

2ko0rt%ing

Zie ook ons uitgebreide assortiment op

ekoplaza.nl


APRIL 2019

Toezichthouder positief-kritisch over Zwembad Scharlakenhof

3

Hein Bloemink

COLUMN HEIN

De man die de Stichting Exploitatie Zwembad Scharlakenhof (SEZS) op verzoek van de gemeente Haren grondig heeft doorgelicht is redelijk positief in zijn oordeel over de gang van zaken. Zijn bevindingen staan haaks op de sfeer van achterdocht die in Haren lange tijd heerste, ook bij de gemeente Haren. Het rapport plaatst ook kritische kanttekeningen.

Leegstand Als winkels in Haren sluiten raakt mij dat altijd. Enerzijds omdat achter een opheffingsuit-

Wat vooraf ging…

Ja/nee

verkoop meestal een menselijk

Drs. J.R.M.F Cooijmans (register-

Bij die gelegenheid zei Sieling dat

accountant) van JC Consulting

zijn verstand ‘nee’ zei, maar zijn

verhaal zit van ambitie, inzet en

was door de gemeente Haren aange-

sporthart ‘ja’. De gemeente stelde

zocht om als extern toezichthouder

als voorwaarde dat ieder jaar een

van Scharlakenhof op te treden. Het

‘goedkeurende

wantrouwen jegens het stichtings-

klaring’ moest worden geleverd.

bestuur werd in het gemeentehuis

Piter Bakker vond dit vanwege de

nooit expliciet uitgesproken, maar

hoge kosten niet reëel en weigerde

wel gevoeld door voorzitter Piter

dit. Dat wekte argwaan. Als straf

Positief rapport

Bakker. De gemeente Haren was

zette de gemeente in 2017 de subsi-

Cooijmans heeft zijn onderzoek

die per jaar door de gemeente is

in 2013 met gepaste tegenzin in het

die stop. Aangezien het zwembad

afgerond en op 28 februari aan

weer hervat

avontuur met de stichting gestapt,

prima cijfers draait kon men de

de nieuwe gemeente Groningen

nadat men het bad wilde sluiten

strafmaatregel tijdelijk overleven.

gezonden. Het is in bezit van deze

Frisse start

hier een levendig winkelhart is,

vanwege de hoge kosten. De raad

De accountantsverklaring is ove-

krant. In het rapport staan plus-

Piter Bakker ziet in de fusie een

waar de belangrijkste branches

stak een stokje voor sluiting, zodat

rigens intussen geregeld. Een an-

en minpunten. Onderaan dit arti-

nieuwe kans om schoon schip te

zijn vertegenwoordigd. Hoe gek

wethouder Theo Sieling (PvdA) op

dere maatregel was het aanstellen

kel een bloemlezing.

maken. Hij is blij dat Groningen

is het dan, dat veel mensen op

19 februari overstag ging en een

van een externe toezichthouder.

het dossier nu overneemt. Wat

Die zou voor eens en altijd kunnen

Groningen

koopjesjacht gaan via internet?

toezegging deed voor een geldle-

hem betreft zonder het eeuwige

ning van € 700.000 en een jaarlijkse

vaststellen of er nou wel of niet iets

Nu Haren onder Groningen valt

onuitgesproken wantrouwen, dat

Kopen via internet is dus inves-

subsidie van € 138.000.

mis is met de financiën.

heeft de SEZS te maken met de Ge-

de stichting vaak dwars zat. Gro-

meente Groningen:

ningen heeft inmiddels de beta-

- Men moet verder met het aflos-

ling van de subsidie (die in 2017

‘het is niet gelukt’. Anderzijds omdat het enige tijd zal duren voordat zo’n lege ruimte weer

accountantsver-

tot leven wordt gebracht. Op sombere momenten zie ik een dorp voor mij met louter lege

sen van de lening van € 700.000

- Het betalen van € 138.000 subsi-

Helga Talsma

was stopgezet) weer hervat.

sprongen achteruit zal gaan. Wie

teren in leegstand. En dat brengt me op de eigenaren van lege winkelpanden. Ik was geneigd om te denken dat die alleen maar euro’s tellen en liever een pand leeg laten staan, dan het voor een lagere prijs verhuren. Maar ik

RAPPORTAGE ZWEMBAD SCHARLAKENHOF

heb wat rondgevraagd bij men-

Plus

Min

- Gemotiveerd bestuur, dat

- Gemeente Haren wantrouwde

ik begrijp nu beter waarom ei-

precies weet wat er speelt in

financiële huishouding van de

genaren zo handelen. Als zij een

het zwembad

stichting

pand kopen voor 400.000 euro en

Bel mij voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek, waarin we samen uw uitvaartwensen bespreken. Ook als u niet of elders verzekerd bent.

- Zweminstructeurs zijn

Monuta Bamshorn 3, Haren T 050 - 542 59 62 I www.monuta.nl/haren

- Verzekeringen zijn goed in

sen met verstand van zaken en

- Functiescheiding in bestuur

ze verhuren het voor 32.000 per

professioneel, vrijwilligers

is niet goed. Rollen voorzitter,

jaar is dat een rendement van 8%

zorgen voor draagvlak

penningmeester en adminis-

(daar gaan dan wel kosten van

trateur lopen door elkaar heen.

onderhoud e.d. vanaf). De waarde

orde - Omgang met kasgeld in ‘adequaat’ - Algeheel beeld is ‘redelijk positief’. Goede cijfers (€ 40.000 ‘winst’ in 2017/2018).

uta Haren.indd 1

leefbaarheid van Haren dan met in Haren woont doet dat omdat

(plm. € 70.000 per jaar)

Afscheid nemen doen we samen.

winkels en ik voorspel u dat de

14-01-19 14:38

- Er gaat teveel contant geld om in het zwembad (€ 40.000 per jaar), omdat kinderen en ouderen liever cash betalen. - Bij inkoop worden vaak niet meerdere offertes opgevraagd alvorens de opdrachten te

van het pand is mede gebaseerd op de huurinkomsten. Als je de huurinkomsten plotseling omlaag brengt naar b.v. 24.000 euro, daalt de waarde van het pand direct flink, misschien wel 50.000 of meer. Als je voor zo’n pand geld

gunnen.

hebt geleend bij een bank, zal die de eigenaar waarschijnlijk bellen

Aanbevelingen

met de mededeling dat zijn on-

- Functiescheiding administratie, transparantie verbeteren

derpand te weinig waarde heeft

- Vacature penningmeester invullen met Harense professional, die

in verhouding tot het geleende

genoemde functies beter zal scheiden.

bedrag. En dat kan consequen-

- Meer offertes opvragen en kritisch beoordelen

ties hebben die verder gaan dan

- Lopende leningen van twee bestuursleden (zij leenden samen

een periode van leegstand te ac-

€ 86.000 euro aan de stichting) zo snel mogelijk terugbetalen.

cepteren. Er is maar één reme-

- Cooijmans vindt het ‘overdone’ om jaarlijks een goedkeurende

die: koop elders niet wat Haren u

accountantsverklaring te eisen, een samengestelde verklaring is genoeg.

biedt! Want dan komen winkels niet leeg te staan.

IEDER MENS IS UNIEK WAAROM ZOU UW BADKAMER STANDAARD MOETEN ZIJN?

Badexclusief Atoomweg 6 | Groningen | 050-8512400

www.badexclusief.nl

Unistee Makelaars Nienke Poppema Hilja Vredeveld Kromme Elleboog 44 | 9751 RE Haren | Tel. 050 - 535 20 20 www.unistee.nl


4

APRIL 2019

Vervolg van voorpagina

advertorial

Dorpswethouder Philip Broeksma (GL)

Verbindingsman Haren-Groningen Brug

Noordlaren. Hij ontmoet personen, was hij in die gemeente wethou-

Broeksma vindt het een mooi voor- verenigingen en bedrijven. Hij wil

der en introduceerde er het Dif-

beeld van de manier waarop hij

tar-systeem. “Het leuke aan zo’n

Haren ontdekken en ervaren.

zijn rol zou willen invullen, maar

mr. Gert Bossinade

kleine gemeente vond ik dat je heel

wil ook wel realistisch blijven.

Wie is hij?

breed bezig bent. Financiën, cul-

“Iedere wethouder in ons College

Wat voor man is Philip Broeksma?

tuur, milieu. Er waren elf dorpen,

gaat namelijk over zijn eigen por-

In steekwoorden: onderwijsman,

die ik allemaal kende. Het was een

tefeuille, als Dorpswethouder ben

wiskunde, informatica. Voortge-

leuke baan. Het was overzichtelijk

ik bruggenbouwer. Ik wil Haren

zet onderwijs en hoger onderwijs

met een begroting van 28 miljoen.

goed leren kennen en kan mijn

(Hanzehogeschool als docent en

Daarvan moest ik 2 miljoen bezui-

collega’s adviseren. Maar zij zijn

als manager van verschillende

nigen. Het was mijn uitdaging om

aan zet in hun eigen portefeuille.” vakgroepen). Hij was in de afge-

de kwetsbare mensen daarbij te

Alles goed en wel, we mogen Philip

lopen twee jaar bestuurder van

ontzien.” Met die laatste toevoe-

Broeksma best beschouwen als de-

Godgeleerdheid (de leukste facul-

ging raakt Broeksma een princi-

gene die het Harense perspectief

teit van de RUG, zegt hij). Maat-

pekwestie.

in het Stadhuis van Groningen on-

schappelijk betrokken: voorzitter

der de aandacht kan brengen. Deze

geweest van de tennisclub in zijn

Filosofie van deze politicus

weken is hij (deels samen met zijn

toenmalige woonplaats Winsum

Broeksma verklapt ons één van de

collega- wethouders) op tournee

en in 1994 voor GL de gemeente-

kernwaarden in zijn denken: “Het

langs Haren, Glimmen, Onnen en

raad ingestapt. Van 2010 tot 2014

is geen verdienste waar je wieg heeft gestaan. En toch is het van invloed op de kansen die je krijgt om iets van je leven te maken. Of je gezond blijft of niet, het kan allemaal worden herleid naar je afkomst. Ik vind het onuitstaanbaar dat het uitmaakt in welk milieu je bent geboren. Het is onze taak om

PlasBossinade advocaten en notarissen Rijksstraatweg 217-A 9752 CA Haren (GN) +31 (0)50 - 534 56 49 Paterswoldseweg 804 9728 BM Groningen +31 (0)50 - 521 43 33 www.plasbossinade.nl

EEN EUTHANASIEVERKLARING EN HET LEVENSTESTAMENT Recentelijk kwamen in het AVRO/ TROS programma “EenVandaag” de euthanasieverklaring en het notariële levenstestament aan bod. Een aan het woord komende huisarts, en ook de journalist, vroeg zich de waarde van een euthanasieverklaring in een notariële akte af, nu deze evengoed onderhands (dus niet notarieel) “aan de keukentafel” kan worden opgeschreven. Daarbij leek het alsof het levenstestament alleen ziet op een euthanasieverklaring terwijl dit volstrekt niet het geval is. Het levenstestament is vooral bedoeld voor het kunnen verrichten van zakelijke (vermogensrechtelijke) handelingen in het geval de volmachtgever daartoe zelf niet (meer) in staat is.

Een voorbeeld is het regelen van bankzaken. De kracht van de notariële akte is dat deze, in tegenstelling tot de onderhandse verklaring, dwingende bewijskracht geeft omtrent de identiteit van de persoon in kwestie, de datum en de inhoud van de verklaring. Degene die wordt geconfronteerd met het levenstestament (zoals een bank) weet dus zeker dat de daarin opgenomen verklaringen op een bepaalde datum door de betreffende persoon zijn afgelegd. Bij een onderhandse, zelfgeschreven verklaring hoeft dat niet het geval te zijn met een niet gewenst resultaat tot gevolg.

die verschillen weg te werken. Ieder mens moet kunnen worden wie hij wil.” Voor Philip Broeksma zijn

dit

belangrijke

woorden:

mens en maatschappij; groen en links; duurzaamheid en solidariteit. Denken aan de generaties na ons. Dát is dus zo ongeveer het

Onderhoud voor uw auto uw auto

uw bedrijfsauto

uw lease auto

geestelijke DNA van deze Harense Dorpswethouder.

En nu: kaarten op tafel over parkeerbeleid

Gedachtegoed vertalen Zijn gedachtegoed is nobel. Maar als we afdalen naar het Stadhuis: hoe kan Broeksma deze

levens-

Het wordt tijd om Broeksma ook te ondervragen op een concreet

visie vertalen naar beleid? We

‘Harens thema’: parkeerbeleid. Meer specifiek: gaat hij Haren

zoeken een symbool en hij kan

eindelijk verlossen van het betaald parkeren? Ondernemers sme-

zich vinden in de beeldspraak van

ken erom. De politiek was in 2018 bijna zover, maar werd door de

een mengpaneel. Sommige men-

provincie teruggefloten. Over parkeerbeleid zegt Broeksma: “Ik

sen beginnen hun leven met een

vind het niet principieel nodig dat in de hele gemeente Groningen

‘schuifje’ laag, anderen beginnen

hetzelfde parkeerbeleid geldt. Dus Haren mag afwijken van Help-

hoog. Als politiek mag je aan die

man of andere wijken. Uitgangspunt van het beleid staat in ons

schuifjes komen door het nemen

coalitieakkoord: ‘het herwinnen van de openbare ruimte op au-

van beslissingen. De lage schuif-

to’s’. Dat vinden we beter voor leefbaarheid en milieu. We willen

jes hebben zijn speciale aandacht,

het stimuleren om op de fiets naar de winkels te komen.” Deze vi-

de hoge redden zich wel en mo-

sie is slecht nieuws voor Haren. Want het is ondenkbaar dat deze

gen best wat omlaag. Als het aan

Dorpswethouder vanuit die visie het betaald parkeren weer gaat

Broeksma ligt is de politiek pas

afschaffen. Winkeliers willen het de klanten juist zo gemakkelijk

geslaagd als ieder mens zich kan

mogelijk maken om (met fiets of auto) naar het dorp te komen en

ontwikkelen tot wie hij wil zijn

eisen ‘gratis parkeren’. Philip Broeksma wil niet op de beslissin-

en zelf de regie daarover heeft:

gen vooruitlopen:‘we gaan een zorgvuldige afweging maken, en

oftewel zelf aan de schuifjes kan

daar nemen we ook de tijd voor.”.

zitten.

Verbouwingen en onderhoud zonder stress!

Autoborg - Groningen

Dichterbij dan u denkt! Hooghoudtstraat 12 - Groningen 050-2030514

www.boschcarserviceautoborg.nl

FOURNITUREN (garens, ritsen enz.)

Úw auto, ónze uitdaging!

tijdelijk op de donderdagen GESLOTEN

Felland-Noord 4, Haren 050 - 535 02 81

voor betere schoenreparaties

PATER Meerweg 5 - Haren - Telefoon 050-534 37 08


APRIL 2019

5

Lezing bij Bruna 26 april:

Boek van Harenaar over Molukse Kwestie Het tweede boek van Harenaar Hein Bloemink (Haren de Krant) gaat over een brandbare passage uit de recente geschiedenis: De Molukse Kwestie. Iedereen herinnert zich de gijzelingen en vooral de treinkaping bij De Punt/Glimmen.

Op 26 april om 19.30 uur geeft de auteur een lezing over het boek (en de aanleiding voor de kapingen) bij boekhandel Bruna in Haren. Het boek is een mix van non-fictie en

De Schreeuw van Ambon werd 4 april door Hein Bloemink gepresenteerd in het Moluks buurtcentrum in Bovensmilde.

fictie. Het verhaal vertelt waarom Molukkers zich in 1950 verraden voelden door Nederland. Waarom hun woede ontaardde in gijzelingen en treinkapingen. Fictie: Het boek vertelt hoe in 1976 en 1977 in het diepste geheim werd geprobeerd Ambon te bevrijden van de Indonesische machthebbers. Hoe een listig complot werd gesmeed om de Republik Maluku Selatan (RMS) mogelijk te maken. In dit spannende verhaal wordt de jonge Molukse vrouw Naomi Rinsampessy in 1976 door het Indonesische regime tegen haar wil ingelijfd om de Nederlandse regering onder druk te zetten: Operatie Incasso. Het is de tijd van de treinkapingen. Het boek (‘De Schreeuw van Ambon’) is verkrijgbaar in de boekhandel en kost € 22,50. Aanmelden voor de lezing 26 april 19.30 uur kan via:

Heerlijk en veilig wonen in Haren Maarwold Service Appartementen levert goed onderhouden, ruime appartementen, gelegen aan de rand van Haren, naast een prachtig, rustig wandel- en recreatiegebied. Wonen in de appartementen van Maarwold Service Appartementen schept de mogelijkheden voor een actief leven vol nieuwe sociale contacten.

Gemak Maarwold levert uitgebreide service zoals warme maaltijden, onderhoud van gebouwen, terrein en installaties, het huisvuil wordt opgehaald en er is 24-uurs noodhulp en calamiteitendienst beschikbaar. Maarwold beschikt over een moderne recreatiezaal, een lounge en receptie. Daarnaast zijn er extra diensten beschikbaar voor als daar behoefte aan is.

uitstapjes, koffieochtenden, filmavonden, muziekmiddagen, bridgeavonden, lezingen en gymnastiek.

Informatie Onze 101 twee- en driekamer koopappartementen zijn te vinden aan de Nesciolaan in Haren. Allemaal gelegen op het zonnige zuiden en westen en makkelijk bereikbaar voor auto en openbaar vervoer. Hebt u belangstelling voor één van onze appartementen dan is het raadzaam ruim van tevoren contact op te nemen met Maarwold. De directie beantwoordt de vragen graag, en verzorgt bovendien een rondleiding in het complex. Het huren van een appartement is soms mogelijk

Ontspanning

Voor informatie kunt u contact opnemen met Maarwold Service-Appartementen, Nesciolaan 32, 9752 HM Haren.

De privacy van onze bewoners staat voorop. Maar bij Maarwold leggen bewoners onderling ook geregeld contacten en organiseren gezamenlijke evenementen als

T 050 – 5346422. W www.maarwold.nl E info@maarwold.nl

redactie@harendekrant.nl

Ronald

Kleine koning in Haren

Pieters GASTEN

COLUMN

KlusWijs Haren

DE AL ER VA N

WO ODV ISIO N.N L

Felland Noord 9 • 9753 TB Haren Tel. 050 - 534 75 44 • www.kluswijs.nl

A lles voor D E TU IN

Regulus is zijn naam en zijn pracht is zijn faam. De kleinste vogel van Europa komt bij ons het hele jaar voor. Dit is de goudhaan (Latijn: re-

Kom mee naar

gulus regulus; waarbij regulus ‘kleine koning’ betekent). Hij is circa 9 cm lang en weegt 4-7

Kom mee naar

buiten

gram. Een pracht van een vogel met een vriendelijk gezicht. Hij isw bekend van zijn opvallende kruinstreep die alleen zichtbaar is als hij

buiten

deze opzet tijdens de balts of om concurrenten en andere diersoorten zoals de nieuwsgierige homo sapiens te imponeren. De vrouw heeft een gele kruinstreep; bij een man zit er oranje doorheen. Voor wie er niet bekend mee is, hij komt redelijk veel voor in Nederland. Er zijn meestal ruim 50.000 broedparen en in de winter komt de familie uit de noordelijke streken op bezoek. Dan kunnen er meer dan 400.000 in ons land voorkomen. De goudhaan kun je van ontzettend dichtbij zien. Hij is niet mensenschuw en je kunt

ja, zitten doen ze niet, want ze zijn continu druk.

hem tot op polslengte benaderen. Ongestoord zoekt

Maar ik herken ze vooral aan hun geluid. Ze roepen

hij naar insecten vooral in naaldbomen. Zelfs in

daarmee hun groepsgenoten. Hun roep en zang (als

streken en in dorpen met weinig naaldbomen zo-

een ‘piepend wagenwiel’) heeft zulke hoge noten

als Haren kan je ze eenvoudig tegenkomen in die

dat oudere mensen ze niet meer kunnen horen. Ook

spaarzame naaldbomen, ook in de lagere takken.

nu het broedtijd is hoor ik ze weer in de naaldbo-

In bossen zie je ze minder want daar struinen ze

men aan bijvoorbeeld de Lutsborgsweg. Een van de

vooral de boomkruinen af. In de winter zie je ze in

naaldbomen daar is bezet door zijn neef, de vuur-

solitaire naaldbomen of soms in heggen zitten. Nou

goudhaan. Geniet, hoor en zie!

Autoservice Pruijs BV installatie

montage

Badkamer - Centrale verwarming - Dakwerk - Verbouw - Keuken Tegelwerk - Gas - Water - Elektra Koperen en zinken dakgoten

GRATIS HAAL EN BRENG

SERVICE IN HAREN

Officieel servicepunt voor Volkswagen en Seat.

• Gespecialiseerd in badkamers • Haren, telefoon 050-5350062/06-10199085 www.aenh-installaties.nl

Osloweg 127 9723 BK Groningen

050 - 544 50 90 www.autopruijs.nl


6

APRIL 2019

Emile Koopmans architect

RUBRIEK

HET OOG WIL OOK WAT

Haderaplein, direct bouwen!

Eén dezer dagen zal het College van Groningen, dat nu regeert over Haren, een belangrijk besluit nemen over de toekomst van ons dorp: wel of niet bouwen op het Haderaplein. Als ik in het College zat, dan wist ik het wel: direct bouwen natuurlijk! Ik ben een groot voorstander van de realisatie van een bouwplan op het Haderaplein (en nee, ik heb geen belangen). Maar…. we moeten wel wat dingen regelen, nu het kan.

Bel voor een afspraak

Maak nu kennis met de nieuwe oplaadbare O�con Opn1 S miniRiteT R: nog beter spraakverstaan met minder luisterinspanning. Elke woensdagmiddag zi�ng in het pand van Mango Mobility, Emmalaan 31 in HAREN. Wij werken op afspraak.

WWW.HOORCENTRUMWESTERKWARTIER.NL BRILWEG 3, 9801 GC ZUIDHORN TEL: 0594 - 500 959

De vier stappen van Scholtmeijer 1 2 3 4

Alles in één vertrouwde hand en dus zonder zorgen. Voor verbouw en nieuwbouw.

Altijd paraat voor extra service

Felland Noord 7, Haren | Telefoonnummer 050 – 534 72 88

IETS DEF ECT?

allemaal. Ik pleit er dus voor, om

winkeloppervlak en het parkeren.

dáár wat aan te doen. Niet om het

liggende appartementen ook. Jawel,

Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

bouwplan te veranderen, maar om

maar er komt binnen het bouwplan

U kent de bestaande plannen. Het

bestaande winkels te verplaatsen.

ook een parkeerkelder voor de be-

nieuwe bouwblok vormt aan de

Juist de winkeliers kunnen er baat

woners en de supermarkt krijgt op

oostzijde van het Raadhuisplein

bij hebben als er een compacter

eigen terrein plaatsen voor klanten.

een hoge wand. Daarmee wordt het

winkelgebied gaat ontstaan. Dat

Als je telt wordt het totale aantal

plein gesloten en dát is heel goed

betekent dat de winkels, die nu

inderdaad minder. Maar gelukkig

voor het hart van Haren. Een plein

aan het voeteneind liggen, moeten

hebben we op dit moment een grote

is immers pas een plein, wanneer

verhuizen naar het hart. Boomker

onderbezetting in de bestaande par-

het (net als een kamer) wanden

geeft al het goede voorbeeld. En

keergarage. En als we er nu eens voor zorgen dat het transferium be-

heeft. Het Raadhuisplein, dat nu,

hoe gaat het met de andere onder-

als het ware, leegloopt richting ge-

nemers aan dat voeteneind? Zonder

ter verbonden wordt met ons eigen

parkeerde auto’s, krijgt daarmee

namen te noemen; u kent ze wel.

centrum! En dat de parkeerplaatsen van de supermarkt, na sluitings-

een prettige dimensie en het krijgt

Ik besef dat dit nogal wat betekent,

winkels helemaal rondom. Boven-

namelijk de herbestemming van de

tijd, gebruikt mogen worden door

dien zal de Brinkhorst, door het

oude winkelpanden, maar dit zijn

iedereen! Dan voorspel ik, dat al

nieuwe bouwplan, weer gezelliger

juist nieuwe kansen! Het is moge-

die auto’s wel een plekje gaan vin-

worden, omdat het winkelrondje in

lijk; ruilverkaveling zie je ook in

den. Trouwens, we komen al steeds

het centrum meer gesloten wordt.

andere winkelcentra. Concentratie

meer op de fiets. Heerlijk toch, zo’n

En dát is aantrekkelijk voor ieder-

is het lijfsbehoud van Haren. Win-

E-fiets? Wie rijdt er nog zonder!

een.

keliers en vastgoedondernemers

Dus, geen tijd te verliezen: bouwen! Met beleid. Voor het te laat is, uit

Maar…. hoor ik u zeggen, we krij-

zullen daarvoor wel gezamenlijk in

gen er door dit bouwplan, winke-

actie moeten komen en de gemeente

lijfsbehoud! Nieuwe ronde, nieuwe

loppervlak bij en dat terwijl er al

kan daarbij helpen.

kansen!

zoveel leeg staat. En de verwach-

Maar…. hoor ik u zeggen, er

ting is dat de vraag naar winkelop-

verdwijnen, door dit bouwplan,

De vorige columns zijn terug te lezen op

pervlak nog minder wordt. Klopt

parkeerplaatsen, terwijl een su-

www.emilekoopmans.nl

Sportcoaches willen Haren laten bewegen De gemeente Groningen zet in Ha-

ganiseren met en voor verenigin-

gaat de buurtsportcoach jeugd

ren een team van vier sportcoa-

gen. Vanuit de vernieuwde opzet

(Lizzy Zuidema) twee keer per

ches in om inwoners in de benen

Uw wensen inventariseren Offerte Ontwerp Oplevering volgens plan

permarkt auto’s trekt en de boven-

Ik noem de twee belangrijkste: het

week activiteiten organiseren in

te krijgen. Leider van het team is

de openbare ruimte. Dit geldt ook

Bas Veldman. Het team richt zich

voor de buurtsportcoach jongeren

op jeugd van 4-12 jaar en jongeren

(Taco de Jong) die dit gaat doen op

van 12-18 jaar. Beide doelgroepen

onder andere het schoolplein van

krijgen

Voorts gaan zij sportverenigingen

het Harens Lyceum. Daarnaast gaat een verenigingsondersteu-

ondersteunen. Het team Sport-

ner (Anneke Bouwmeester) zich

een

eigen

buurtcoach.

coaches Haren is een initiatief

bezighouden met het versterken

van het Huis voor de Sport. Stu-

van sportverenigingen, het organi-

denten Sportkunde van de Han-

seren van themabijeenkomsten en

zehogeschool worden ook bij de

het ondersteunen van opleidings-

‘beweegpromotie’ betrokken. De

mogelijkheden.Meer weten?

sportcoaches gaan activiteiten or-

Kijk op www.sportcoachharen.nl.

BROEKEMA NOTARIS IS VERHUISD! Vanaf nu zijn we gehuisvest in ons nieuwe pand aan de Van Ketwich Verschuurlaan in Groningen. Een nieuw notariskantoor en pand, maar een vertrouwd gezicht: Henk Broekema is al meer dan 18 jaar een gerenommeerd notaris in het Groningse. Of het nu om eenvoudige of gecompliceerde zaken gaat, u krijgt altijd een eerlijk en begrijpelijk advies. In normale mensentaal. Dat is soms even wennen, maar u weet wél gelijk waar u aan toe bent. Nieuwsgierig? Kijk dan eens op broekemanotaris.nl of bel (050) 205 32 32 voor een oriënterend gesprek op ons nieuwe kantoor, Van Ketwich Verschuurlaan 98.


APRIL 2019

Onzekerheid over onteigening tergt familie Dubois Mevrouw E. Dubois-Slump, eigenaar van Café Friescheveen aan de Meerweg in Haren, is bijkans uitgeput door de jarenlange confrontaties met de Provincie Groningen. Die wil 600 m2 grond naast het café onteigenen. Het lijkt een simpele zaak, maar voor het horecabedrijf heeft het ingrijpende gevolgen.

re veengrond zou kunnen leiden tot verzakking en schade aan het café. Füller: “En dat zal inderdaad het geval zijn, dus we moeten ook een afspraak maken over het ver-

7

Goed voorbereid op huizenjacht!

Alfred

goeden van die schade.”

Waarom onteigenen?

tot onteigening van het stuk grond

De provincie voert landelijk na-

ten westen van het café inmiddels

Stress

tuurbeleid uit en daarbij hoort dat

onherroepelijk, maar is het proces

De advocaat van de provincie

op de plek naast het café een open

nog niet ten einde. “Het gaat er nu

staat tegenover de advocaat van

waterverbinding wordt gecreëerd

om dat de familie Dubois een be-

mevrouw E. Dubois van Friesche-

tussen de polder en het Paterswold-

hoorlijke schadevergoeding gaat

veen. Beider visies liggen nu bij de

semeer. Natuurgebieden worden

krijgen, het gaat dan om centen”,

Rechtbank Groningen, maar het is

met elkaar verbonden in het Na-

zegt hij.

nog niet bekend wanneer die een

tuur Netwerk Nederland. De open verbindingen moeten dieren ruim

oordeel zal uitspreken. Intussen

Bodemdaling

baan geven om zich te verplaatsen. Volgens Füller is de waarde van de

lopen de emoties bij mevrouw Dubois op. “Ik heb in 2017 gezien wat

Dit beleid kan alleen worden uitge-

grond, die deels als parkeerplaats

deze stress met mijn man Harry

voerd met medewerking van parti-

gebruikt wordt, slechts een klein

heeft gedaan. Het heeft hem ziek

culiere grondeigenaren. Eén van

onderdeel van de onderhandelin-

gemaakt. Dat wil ik voorkomen.

hen, de in 2017 overleden Harry

gen. “De aanleg van de waterver-

Maar het is vreselijk. Mijn zoon

Dubois, liet dit destijds niet over

binding heeft waarschijnlijk ook

Jean-Paul staat klaar om het be-

zijn kant gaan. In zijn geest zet zijn vrouw de strijd nu voort.

flinke nadelige gevolgen voor het

drijf over te nemen, maar kan nu

bedrijf”, zegt hij. Zo wijst Füller op

niets beginnen. We horen weinig

Centen

de aanleg van een brug over de wa- van de Provincie. Dat maakt ons terloop. Het wegdek daarvan komt heel onzeker.”

“Het gaat me niet om dat stukje

hoger te liggen dan het maaiveld

grond, maar om de gevolgen voor

(95 cm boven NAP). Dat kan gevol-

ons bedrijf”, zegt ze. “Mijn zoon

gen hebben voor de zichtbaarheid

Jan van de Meide zegt namens de

wil de zaak graag overnemen en

en bereikbaarheid van Café Frie-

Provincie Groningen inderdaad

voortzetten, het gaat dus ook over

scheveen. Voorts heeft de advo-

dat er in dit stadium van de zaak

zijn

caat een team deskundigen laten

‘geen nieuws’ is te melden. Hij

caat mr. J. T. Füller van Benthem

beoordelen of het verstoren van de

verwacht dat dit eind april anders

Gratama Advocaten is het besluit

waterhuishouding in de kwetsba-

zal zijn.

toekomst.”

Volgens

advo-

Oud Haren

RUBRIEK OLD GO

"UIT DE OUDE GESCHIEDENIS VAN HET HUIS VOORVELD"

Roelof van Wijk voor Old Go www.oldgo.nl

zaterdag 20 april

Alfred Woondag zaterdag 20 april De woondag op 20 april van 11.00-15.00 uur is de uitgelezen kans om u vrijblijvend te laten adviseren over uw (latente) verhuisplannen door een makelaar of om al uw hypotheekgerelateerde vragen te stellen aan een financieel adviseur. Aangaande uw interieur is een binnenhuisarchitect aanwezig die u alles kan vertellen over de nieuwste trends op het gebied van woninginrichting. U bent van harte welkom op ons kantoor aan de Rijksstraatweg 233 te Haren Voor meer informatie: zie pagina 12 in deze krant

Vestiging Haren Rijksstraatweg 233 9752 CA Haren 050 534 45 33 welkom@alfredbakker.nl www.alfredbakker.nl

Vestiging Groningen Coehoornsingel 117 9711 BR Groningen 050 534 45 33 welkom@alfredbakker.nl www.alfredbakker.nl

Lenzen die alleen op uw oog passen! Indivisual zachte contactlenzen leveren een optimale visus en ongekend comfort . Ze worden vervaardigd op basis van: 1. oogmeting 2. individuele hoornvlies diameter 3. topografie (hoogtekaart) van het hoornvlies,

In de atlas van Th. Beckeringh staat op pagina 363 de bekende tekening van het huis “Voorveldt”,

Woondag

Perfect op maat gemaakt. Indivisual zachte contactlenzen kunnen in vrijwel alle sterktes en cilinders (ook cilinders en multifocaal) worden vervaardigd .

gedateerd op 21 oktober

1778. We weten redelijk veel over de geschiedenis van het huis en de bewoners / eigenaars na de

Er is bij ons al meer dan een jaar zeer positieve ervaring mee . We kunnen u er alles over vertellen, kom langs in de winkel .

genoemde datum , maar van de tijd ervoor maar heel weinig. Dit opstel wil de huidige stand weergeven van het onderzoek naar het huis en de bewoners/ eigenaars vóór 1778, we beginnen met de eigenaars/ bewoners. De eigenaar tot zijn overlijden in 1789 was

• Een unieke en eigentijdse collectie monturen • Zonnebrillen • Service • Contactlenzen • Accessoires • Oogmeting

Tj(aard) (van) Berghuys. Hij was een van de burgemeesters van de stad en woonde in de Oude Boteringestraat in Groningen met

Lacle , die vermogend was terug-

reeds een huis bestond, omdat in

zijn vrouw Jvr Isabella Anna de

gekeerd uit Indie; hij , later Mai-

het lidmatenboek van Haren in

Savornin (1737-1786) in het huis

re en Burgemeester van Haren,

augustus 1704 gemeld wordt een

‘met de dertien tempels’. Het hu-

kocht het huis, en beschouwde

Lucia Reuven , wonend bij me-

welijk was kinderloos en toen

het als zijn buitenhuis. Of hij ook

vrouw Buttinga,

beide waren overleden , werd al-

(deels) de inboedel van Voorveld

gen verhuisde om te trouwen, en

lereerst de inboedel te koop aan-

had gekocht is niet bekend. Hoe

in juni 1709 gaan Roelof Berends

geboden via een advertentie in

Tjaard van Berchuys aan het huis

en Mechteld Lubberts, met een

de Groninger Courant in 1789 en

Voorveld was gekomen is (nog)

attest komend van Eelde, wonen

niet bekend. Tjaard (1723-1789) de landerijen, via een adverten- was een zoon van Albert Jan van tie in de Oprechte Haarlemsche Berchuys (1695-1738) en Maria

de Esch’. Een en ander geeft aan

daarna het huis met de omringen-

naar Gronin-

op ‘vrouw Buttinga’s plaats agter dat misschien de familie Buttinga

Courant en ook in de Groninger

van Buttinga (1695-1789), die in

eigenaar/ bewoner moet zijn ge-

Courant in 1790.

Het werd op-

juli 1721 in Haren in het huwelijk

weest van een huis dat later Voor-

gemerkt door Hendrik Nicolaas

traden. Het lijkt er op dat er toen

veld heette.


8

APRIL 2019

Zorgeloos wonen in Haren

Bert Heikens huisarts in Haren

COLUMN Zingeven Soms ben ik onder de indruk van documentaires en series op de televisie. Onlangs zag ik er een paar waarbij ik me weer eens realiseerde hoe belangrijk het is van ons leven hier te genieten zolang het kan. En dat we vooral er aan denken niet te

Erasmuslaan 23A-1 t/m 23F-7, 9752 PE Haren Dineke Katerberg, Westerholm

De wijk Maarwold wil duurzaam

klagen over futiliteiten. Zo

Op 8 mei om 19.30 uur zijn bewo-

plaatsing van zonnepanelen op

zag ik die prachtserie "After

ners van de wijk Maarwold door de

platte daken in de buurt, gemeen-

werkgroep Energiek Maarwold uit-

schappelijk maatregelen nemen

Life" met Ricky Gervais. Wat een meesterwerk is dat. Over

genodigd in Westerholm in Haren.

om huizen beter te isoleren of an-

Het gespreksthema is duurzaam-

derszins bijdragen te leveren aan

het verdriet na het overlij-

heid. Dineke Katerberg

(direc-

de duurzaamheid van de wijk. Het

den van zijn levenspartner en

teur van Westerholm en mede-ini-

idee is opgekomen uit de wens om

hoe hij daar weer van herstelt

tiatiefnemer) zegt: “We willen in

te voorkomen dat de klassieke uit-

door vooral te bedenken dat

gesprek over manieren om lokaal

straling van de vele prachtige hui-

de krachten te bundelen voor een

zen wordt aangetast door zonne-

duurzamer

panelen. Maar de noodzaak wordt

je hier op aarde bent door er voor anderen te zijn. De clichés druipen er vanaf maar het is

..je bent hier op

wereld.”

Energiek

Maarwold is een initiatief van een

ook gevoeld dat men wel wat moet

aantal buurtbewoners, waaronder

doen aan afname van het gebruik

Westerholm. Op 8 mei willen ze in

van fossiele brandstoffen. Energiek

de wijk te peilen waar de behoef-

Maarwold wil dat vanuit de buurt

te ligt op gebied van bijvoorbeeld

en samen met de buurt doen.

In Nieuw Erasmus- Te huur: 2 en 3-kamerappartementen heem vindt u een • Speciaal voor 55-plussers plek waar u samen • Huurprijs vanaf E 607,- per maand. met leeftijdgenoten Huurtoeslag mogelijk zelfstandig kunt • Servicekosten E 175,- per maand incl. wonen, met alle verwarming en elektra) gemakken bij de • Ontmoetingspunt voor bewoners en bewoners hand. uit de buurt/wijk om activiteiten te organiseren • Voorzieningen op locatie: maaltijdvoorziening, kapper, pedicure, huisartsenpraktijk en zorgpost ZINN Meer informatie: bewonersconsulent bereikbaar van 08.30 - 13.00 uur 088 - 921 02 16 / nieuwerasmusheem@woonzorg.nl www.woonzorg.nl/nieuw_erasmusheem_haren

“CJB Incasso: het verlengstuk van uw bedrijf”

aarde door er voor anderen te zijn... o zo waar. In deze serie komt dat perfect tot zijn recht. En

Kundig. Snel. Vasthoudend.

Festival in Noordlaren 19 mei Uw incassospecialist die werkt met het ‘No Pay’ concept

Voor de derde keer wordt op 19 mei a.s. vanaf 11.30 uur het Huiskamerconcert Festival Noordlaren georganiseerd door de Commissie

dan dat prachtige verhaal van

Noordlaren Muziek. In acht woningen in het dorp worden concerten

"Sinan zoekt de klas van Elias"

gegeven. De musici treden drie keer op, zodat bezoekers meerdere

waarbij de documentairema-

concerten kunnen bezoeken. Er is in het dorp een gezamenlijke

ker op zoek gaat naar Syrische

lunch. De voorverkoop is achter de rug. Wilt u het evenement be-

schoolkinderen die wreed uit elkaar werden gehaald door de

zoeken, mail dan aan: info@noordlarenmuziek.nl. Kaarten kosten 20,00, lunch 5,00.

0592 268 136 info@cjbincasso.nl www.cjbincasso.nl

De incasso’s worden bij CJB Incasso door een advocaat behandeld. Wij bieden onder andere: › pre-incasso stickers en brieven › aanvragen van faillissementen › buitengerechtelijke incasso › verhaalsonderzoeken › gerechtelijke incasso › kredietchecken › beslagleggingen › incassoadvies U kunt uw vordering online indienen, makkelijker kan niet.

oorlog in hun stad, Alleppo. Ik realiseerde me dat ik geboren ben in 1963, in alle vrijheid. Maar dat het slechts 18 jaar daarvoor was dat we ook hier in oorlog leefden. Zo oud is een van mijn kinderen nu, en

Rondje Bridge Haren Op 25 mei wordt er er weer een ‘Rondje Bridge Haren’ georgani-

die jaren zijn voorbij gevlogen.

seerd. Aanmelden kan tot 18 mei.

Aan deze series denk ik vaak

Vermeld uw speelsterkte en de ge-

als ik het druk heb of even een dagje minder zin in m'n werk

gevens van u en uw speelpartner. Mail aan pieter.bolhuis@ziggo.nl. Of bel 050-5348684. Deelname kost

heb. Want wat is het prachtig

47,50 per persoon inclusief lunch,

dat we in vrijheid leven en dat

hapjes, drankjes. Het evenement

ik veel voor andere mensen

begint om 10.15 uur in ‘t Gorecht-

kan betekenen. U ook.

huis.

Pijnlijke voeten? Praktijk Oude Borg helpt! • Medisch pedicure (ProVoet) • Voetreflexologie

Praktijk Oude Borg

Géke van der Warf Oude Borg 25 9753 BV HAREN Tel: 050 534 61 90 kvk: 02083823

Ruime collectie Autofirst-OLDEMAN.NL gratis haal en lederen breng service broekriemen

PATER voor betere schoenreparaties

Meerweg 5 - Haren - Telefoon 050-534 37 08

COACHING & HULPVERLENING SNELHULP

ONDERHOUD ALLE MERKEN!

OOK CAMPERS & LICHTE BEDRIJFSWAGENS sales@auto-oldeman.nl Akeleiweg 115 Groningen BEL VOOR EEN OFFERTE

050-5420505

KOSTELOOS SPREEKUUR

Wim Smid

Ouderbegeleider Systeemtherapeut

Bähler Boermalaan 4 - Paterswolde M 06-22544391 E Info@smidse-coaching-hulpverlening.nl www.smidse-coaching-hulpverlening.nl


APRIL 2019

9

Het Tinq Team voorziet in een behoefte Wonen met een veilig gevoel!

koop in de shop, terreinonderhoud, haardhout kloven en verkopen en

U woont zelfstandig maar wilt toch de zekerheid van directe hulp in een noodsituatie. Met Personenalarmering van Torion kunt u 24 uur per dag hulp inroepen. Eén druk op de knop en u krijgt contact met een medewerker van de meldcentrale. Die zorgt voor het direct inschakelen van familie, buren of professionele hulp. Behalve Personenalarmering biedt Torion ook diensten die het zelfstandig wonen steunen als Maatjeswerk, de PlusBus en Maaltijdbezorging; Warme maaltijden, 7 dagen per week thuisbezorgd.

zelfs werken in een dressuurstal.

Eenmalig op maandagochtend 29 april: Fietsclinic voor ouderen i.s.m. VerkeerswijzerGroningen. De ideale opstap voor de zomer! Praktische tips en oefeningen om veilig te blijven fietsen. Zowel voor e-bikes als voor fietsen zonder ondersteuning. Graag vooraf aanmelden bij Torion.

Het mes snijdt aan twee kanten, want het publiek weet sindsdien de weg naar Tinq te vinden.

Kassasysteem

Wij vertellen u graag meer over deze en andere voorzieningen. Neem gerust contact op voor meer informatie.

begeleider en wist het direct: dit is

Stichting Torion Kerklaan 5, Haren 050-534 41 73

van groen en techniek. Hij werd

Carst Smit zag de vacature voor een baan voor mij. Hij is opgeleid op AOC Terra en kent de wereld

info@torion.nl www.torion.nl

Voor wie kiest voor duurzaamheid

Het team van Tinq, met rechts Carst Smit.

begeleider. Carst: “Als ik de taken

Carst Smit begeleidt medewerkers, die om de één of andere manier niet aan de slag kunnen in reguliere banen. Niet omdat ze niet willen, maar omdat zij moeite hebben met gestructureerd en zelfstandig werken. Bij Tinq aan de Kerklaan bloeien ze op, naar het idee van Lammert en Angelique Wedda. “We waren al jaren actief als dagbesteding aan de Kromme Elleboog met Fun Cooking”, zegt Lammert. “In 2011 hebben we dat uitgebreid naar het tankstation aan de Kerklaan.” De bedrijvigheid van Lammert en Angelique is samengebracht in de Coöperatie Haren Werkt. Geen winstoogmerk, want het welbevinden van de medewerkers komt op de eerste plaats.

verdeel houd ik rekening met de capaciteiten van de medewerkers, maar ook met de stemming van de dag. Het is altijd maatwerk”, zegt hij. “We hebben medewerkers voor dagbesteding, maar ook mensen die op weg zijn naar (wat men noemt) beschut werk.” In de shop is een kassasysteem geplaatst waar mensen met beperkte vaardigheden mee overweg kunnen. Plaatjes van

Bamboe parket

www.scholmawoonflair.nl

vloerbedekking pvc en laminaat lamelparket vloerkleden zonwering gordijnstoffen woondecoraties

Het tankstation aan de Kerklaan

stellen”, zegt Lammert. “Ik beloofde

bankbiljetten en munten helpen bij

was tot 2011 een BIM en Gulf, der-

ze een hogere omzet uit brandstof

het afrekenen. Carst en Lammert

tien in een dozijn. Toen Tinq het

en méér autowassingen. Daar zijn

station overnam zou de shop sluiten

ze op ingegaan.” Het concept sloeg

halen de medewerkers die dichtbij wonen zelfs op met de auto, de an-

en klanten zouden het onbemande

aan. Mensen uit de hoek van het

deren komen met de taxi.

station zelf bedienen. “Ik heb Tinq toen gevraagd om de shop en de

ZMLK-onderwijs met een Persoonsgebonden Budget (PGB) konden

Winst

wasplaats aan ons beschikbaar te

hier aan de slag. Auto’s wassen, ver-

De autowas- en poetsservice is een hit (vanaf dertig euro). Bij Tinq is de wereld overzichtelijk gemaakt. Een stukje lokale economie, waar

Daniela Rickert en Maaike Voorintholt

RUBRIEK

Tandartsenpraktijk Haren

de winst niet in euro’s wordt uit-

Rijksstraatweg 204B

gedrukt, maar in deelname aan de

050-5345085

maatschappij.

www.tandartsenpraktijkharen.nl

Zie ook www.harenwerkt.nl

Röntgenfoto’s maken: is dit nu echt altijd nodig? Een röntgenfoto maken om te kijken of alles goed is met uw tanden en kiezen zonder dat u aangeeft een (pijn)klacht te hebben; is dit nodig?

in de kaak aanwezig zijn. Op deze

Iedereen staat dagelijks bloot aan

gering ook, ieder keer het nut van

Jarige Stentor succesvol

manier is het mogelijk afwijkingen

achtergrondstraling

bijvoor-

de röntgenfoto afgewogen worden

Deze maand zijn twee teams van

in een vroeg stadium te herkennen

beeld de aardbodem en het heelal.

tegen de risico’s van röntgenstra-

de Harense volleybalvereniging

en behandelen voordat er ernstige

De hoeveelheid straling waaraan

ling.

Stentor kampioen in hun klasse

verstandskiezen of ontstekingen

Risico’s röntgenfoto’s

ten. Uiteraard moet bij straling, hoe uit

problemen ontstaan.

we worden blootgesteld verschilt

Tijdens een controle afspraak be-

Het is niet nodig om bij elke contro-

per gebied. In Nederland ontvan-

oordelen we de slijmvliezen, de con-

le foto’s te maken. Als u in het ver-

ditie van het tandvlees en de tanden

geworden. Stentor MC1 en DS3

gen we minder straling dan in bij-

Röntgenfoto’s tijdens de zwangerschap:

kampioen van hun poule in hun

leden niet vaak problemen met uw

voorbeeld

gebieden.

In de tandheelkunde worden alleen

thuisbasis sporthal De BAM. MC1

en kiezen zelf. Wat we niet kunnen

gebit gehad heeft, houden we vaak

Bij het maken van röntgenfoto’s

röntgenfoto’s gemaakt van het ge-

zien aan de buitenkant zijn de raak-

een interval aan van 2 á 3 jaar.

bij de tandarts wordt een minima-

bit of de kaak. De straling zal dus

is een jeugdteam met meiden in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar en spelen in de tweede klasse. Dames 3

bergachtige

zijn intussen al gehuldigd als

vlakken tussen de tanden en kiezen

le hoeveelheid straling gebruikt.

niet in de buurt komen van het

en wat zich in het kaakbot of rond

Hierdoor is de kans op nadelige

ongeboren kind. Om deze reden

speelt in vierde klasse. Volleybal-

de wortels afspeelt. Röntgenfoto’s

gevolgen voor de gezondheid zeer

kunnen tandheelkundige röntgen-

vereniging Stentor bestaat dit jaar,

dienen om onder de vullingen en

gering. De hoeveelheid straling is

foto’s tijdens de zwangerschap in

2019, 60 jaar. In het begin van het

tussen de tanden en kiezen te kun-

bijvoorbeeld te vergelijken met de

principe zonder probleem worden

volgende seizoen wordt daar aan-

nen kijken. Zo is vroegtijdig vast te

hoeveelheid straling die u oploopt

gemaakt. Als wij bekend zijn met

dacht aangegeven. Zie www.sten-

stellen of en waar tandbederf aan-

tijdens

wintersportvakantie

uw zwangerschap zullen wij echter

torharen.nl, social media Face-

wezig is. Ook is te zien hoe het kaak-

van 14 dagen of een vliegreis van

alleen in de hoogst noodzakelijke

book stentor.haren en Instagram

bot eruit ziet en of er bijvoorbeeld

Nederland naar de Verenigde Sta-

gevallen foto’s maken.

stentorharen.

2019 25 jaar Reinhart Orchideeën

MINDFULNESS in Haren

Kamer-, tuin en vijverplanten Openingstijden: Werkdagen: 09:00 - 18:00 Weekend: 10:00 – 17:00

Jubileumtentoonstelling: 10 t/m 12 mei Planten, vogels, vissen en Kunst in de Kas. Westerveen 16, 9751 HW Haren.

een

17 april

Compassie training

23 april

Mindfulness training

13 mei

Mediteren Integreren

23 juli

Mindful Zomerweek

www.stevenson.nl

Allround! Harde vloeren (alle soorten), vloerbedekking, gordijnen, binnenzonwering. Advies van de man die het ook installeren kan. Roede Interieur | Rijksstraatweg 134, Haren | T 050-5340973 E info@roedevloeren.nl | www.roedevloeren.nl


10

APRIL 2019

MOOI MEEGENOMEN

er gaat veel bij ons uit wat voor weinig bij u naar binnen kan. kom snel langs en profiteer want weg is ook echt weg! melles interieur • westerse drift 20 • 9752 lg haren • tel: (050) 5347470 • www.luppesmelles.nl

Wij bouwen effectieve websites én zorgen voor conversies.

Daa

rom koze mee n al r dan onde 1.500 rnem ers v Vrijd oor agO nline .

Effectieve vormgeving

Jouw website van ons.

Krachtig CMS beheersysteem

Inclusief al onze modules

Fantastische support

Leonard Springerlaan 19 Groningen www.vrijdagonline.nl


APRIL 2019

Feestprogramma

g a d s g n i n o K

zaterdag 27 april 2019 Haren Organisatie: Algemene Oranjevereniging “Oranje-Nassau” Haren

25 t/m 28 april 2019: Kermis op het Haderaplein

Koningsdag 27 april 2019 09.45-10.00 uur:

10.30 uur:

13.00-17.00 uur:

Feestelijk Klokgelui van de toren van de Dorps-

Start ballonnen versierwedstrijd op het Raad-

Het Dweilorkest “’t Is Nait Niks” laat iedereen

kerk roept inwoners en bezoekers van Haren op

huisplein. Jurering om 11.00 uur.

in het centrum van Haren weten dat het staats-

de verjaardag van Z.M. de Koning te vieren.

Uit milieuoverwegingen zullen de ballonnen niet

hoofd jarig is!

het luchtruim kiezen, maar worden gebruikt ter

09.45-17.00 uur:

versiering van het Raadhuisplein. De ballonnen

13.00-17.00 uur:

Show Oldtimers op de Rijksstraatweg.

zijn derhalve niet met helium gevuld.

Bij de viering van Koningsdag hoort natuurlijk

op het Raadhuisplein. Na de show zullen de

10.00-17.00 uur:

uit Zuidlaren. Joris zorgt in het centrum van

deelnemers door het dorp fietsen via een nader te

Muzikale- en culturele optredens in diverse

Haren voor vrolijke klanken.

bepalen route.

senioren- en zorgcentra:

Show oude rijwielen van de Fietsclub “Noord”

het nostalgische draaiorgel van Joris ten Have

13.00-17.00 uur: 10.00 uur:

10.00-11.00 uur:

Opening Koningsdag op het Raadshuisplein.

Zonnehof: Koor “Tempus Fugit”

De officiële opening van Koningsdag zal worden

Steelband “Pan Magic” (hoek Brinkhorst/ingang “Clockhuys”/Ons Centrum) zorgt voor een Caraïbische sfeer in Haren. De Oranjezon gaat er

verricht door wethouder Philip Broeksma, wet-

11.15-12.15 uur:

houder van de gemeente Groningen en de voorzit-

Huize Maarwold: Koor “Tempus Fugit”

als vanzelf door schijnen!

13.00-17.00 uur:

ter van de Algemene Oranjevereniging “Oranje Nassau” te Haren, de heer H. Heikema van der

10.30-12.00 uur:

Schminkwagentje voor de jeugd (ADGM

Kloet.

Huize Westerholm: Koor “Eigen Wijs”.

Events) (voor de toren van de Dorpskerk). Hier kun je je gratis laten schminken!

Daarna gaat de vlag in top en zingen we uit volle

15.00-16.30 uur:

borst twee coupletten (1 en 6) van het Wilhelmus.

De Dilgt: Koor “Tempus Fugit”

10.15 uur:

20.00 uur: Feestelijk Oranjeconcert in de Gorechtkerk,

Uitdelen van een Oranjelekkernij op het Raad-

11.00-17.00 uur:

Kerkstraat 14, 9751 BD Haren (organisatie:

huisplein aan kinderen en het aanwezige publiek

Gezellige kindervrijmarkt in het centrum van

Werkgroep Goede Doelen van de Gorechtkerk

t.g.v. de verjaardag van Z.M. de Koning.

Haren (Raadhuisplein, De Brinkhorst, rondom de

i.s.m. de Oranjevereniging).

Dorpskerk en langs de Rijksstraatweg.)

Inloop vanaf 19.30 uur.

10.30 uur:

De spelregels staan elders op deze website.

Prijsuitreiking kleurwedstrijd op het Raadhuisplein.

Medewerking verlenen: Het Chr. Fanfarekorps “Juliana” uit Hoogezand o.l.v. Bauke Burghgraef Het koor “Elk en Ain” uit Noordbroek o.l.v. Corien Kronemeijer De heer Jan Harryvan, organist Presentatie: mevrouw Anneke Blankevoort-

Spelregels Kinder-Vrijmarkt Koningsdag 2019 Haren Voor een goed en feestelijk verloop van de Kinder-Vrijmarkt hierbij een aantal spelregels: •• De kinder-vrijmarkt duurt van 12.00 tot 17.00 uur. •• Verkoop mag op de aangegeven locaties plaatsvinden: Raadhuisplein, Brinkhorst, Rijksstraatweg tussen de Kerkstraat en het Raadhuisplein, en het gebied rondom de Dorpskerk in Haren. •• De winkels zijn vandaag open: houdt daarom de looppaden/route voor de ingang van de winkels vrij.

Boerma Toegangsprijs: 10 Euro p.p. in de voorverkoop. Kaarten aan de zaal kosten 12,50 Euro p.p. Van de entree wordt 3 euro gebruikt voor bestrijding van de onkosten en het resterende bedrag is bestemd voor de onderstaande goede doelen: a. Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuur-

•• Zorg ervoor dat jouw uitstalling niet zorgt voor overlast bij anderen.

fonds Groningen en dan met name voor kinderen

•• Toon jezelf een sportieve collega/concurrent van je buurman/buurvrouw.

in de gemeente Haren

•• Houd de omgeving vrij van zwerfvuil. •• De verkoop van levensmiddelen, alcohol, dranken en ander etenswaar is niet toegestaan.

b. Lavender Hill, Kaapstad, Zuid-Afrika c. EBOO project, Nairobi, Kenia Verkoop kaarten bij:

•• Ook de verkoop van nieuwe producten is niet toegestaan. De kinder-vrijmarkt is geen braderie.

Klaas Bakker, “t Gorechthuis”, Hortuslaan 1,

•• Op de vrijmarkt zijn politieke en/of levensbeschouwelijke uitingen niet toegestaan. Hier wordt op

Haren

gecontroleerd. •• Niet-verkochte spullen moeten na afloop van de markt meteen worden meegenomen. •• Het betreden van en verblijven op het vrijmarktterrein is op eigen risico. Veel succes met je verkoop en veel plezier op Koningsdag! Bestuur Algemene Oranjevereniging “Oranje-Nassau”, Haren

Boekhandel Boomker, Rijksstraatweg 205, Haren Bruna, Brinkhorst 22, Haren Primera, Rijksstraatweg 149, Haren Jeannette ter Maat, Zuidveld 3, Onnen

11


12

APRIL 2019

Goed voorbereid op huizenjacht!

Alfred Woondag zaterdag 20 april De ‘Alfred Woondag’ op 20 april van 11.00-15.00 uur is de uitgelezen kans om u vrijblijvend te laten adviseren over uw (latente) verhuisplannen door een makelaar of om al uw hypotheekgerelateerde vragen te stellen aan een financieel adviseur. Aangaande uw interieur is een binnenhuisarchitect aanwezig die u alles kan vertellen over de nieuwste trends op het gebied van woninginrichting. Denkt u erover om te verbouwen? Kom van gedachten wisselen met de aanwezige architect en ontdek alle mogelijkheden van uw woning. Denkt u na over het opmaken van een samenlevingscontract of testament? Tijdens de ‘Alfred Woondag’ is er zelfs een notaris aanwezig die u hierover kan informeren. Alle kennis en advies onder één dak op de ‘Alfred Woondag’ !

Wijnproeverij

Goed voorbereid op huizenjacht!

Tijdens de ‘Alfred Woondag’ wordt een wijnproeverij georganiseerd en kunt u onder het genot van een hapje en een drankje praten met de verschillende adviseurs en kunt u zich laten informeren over de trends en ontwikkelingen op de woningmarkt.

Laat uw woonwensen achter bij de makelaar. Om u te helpen met uw zoektocht naar een woning kunt u een zoekopdracht plaatsen tijdens de ‘Alfred Woondag’. Samen met één van onze makelaars inventariseren we uw zoekwensen en voeren we uw zoekopdracht in in ons systeem. Zodoende krijgt u het nieuwe woningaanbod dat alleen matcht met uw zoekwensen en blijft u op de hoogte van het actuele woningaanbod.

U bent van harte welkom op zaterdag 20 april van 11.00 uur tot 15.00 uur op ons kantoor aan de Rijksstraatweg 233 in Haren.

Ook kunnen we voor u afspraken maken voor bezichtigingen en u begeleiden in het gehele aankoopproces; van de bezichtiging en onderhandeling tot het ondertekenen van de koopovereenkomst bij de notaris. Vraag tijdens de ‘Alfred Woondag’ naar de mogelijkheden van aankoopbegeleiding!

Vestiging Haren Rijksstraatweg 233 9752 CA Haren 050 534 45 33 welkom@alfredbakker.nl www.alfredbakker.nl

Vestiging Groningen Coehoornsingel 117 9711 BR Groningen 050 534 45 33 welkom@alfredbakker.nl www.alfredbakker.nl


APRIL 2019

De tijd doet wonderlijke dingen met ons. De tijd heelt. De tijd laat de wereld veranderen. En als we dan terugreizen in de tijd, vinden we het leuk om die veranderingen te kunnen zien. Deze maand tonen we u momenten en locaties in de recente geschiedenis van Haren. Uit de archieven van Haren de Krant.

13

Mijmeren Mag

 Foto 1: Guus Ennes poseerde voor Haren de Krant in zijn ‘stadstuintje’ (2000). Het dorp werd opnieuw ingericht (Komplan) en de ontwerpers wilden dit tuintje wel weghebben. Guus had zijn sigarenzaak sinds 1974. In 2011 verhuisde hij naar het pand van Primera. In 2017 ging hij met pensioen.

 Foto 4: De Rijksstraatweg rond 2000, toen er hard werd gewerkt

aan een nieuwe dorpskom. Let op de winkel van Boekhan-

del Boomker, die daar al sinds 1918 zit en spoedig zal ver-

 Foto 2:

huizen. En geheel links het kleine huisje (1894) dat enkele jaren is gesloopt voor de nieuwbouw van appartementen en

Al rond 1957 kocht de exentrieke zakenman Hendrik

het kantoor van makelaardij Dunning.

Jelle Schoenmaker (1922-2012) dit pand aan de Rijksstraatweg 101 in Haren. Gebouwd als hotel in 1901 (La Promenade) en in het vooroorlogse Haren een geliefde uitspanning. In 1937 werd hier het Harener Weekblad opgericht en gedrukt (Eerelman). Schoenmaker vestigde er vele bedrijfjes, woonde er met zijn gezin en liet het verpauperen, tot het in 2006 werd aangekocht door projectontwikkelaar Niko Ruiter, die zijn bouwplannen niet van de grond kreeg. Nu is het in particulier bezit van de familie Roggen en de naam is nu Huize Aaf.

 Foto 3: Rond 2005 was de huisartsenzorg in Haren in de vertrouwde handen van deze mensen. Enkelen hiervan zijn nog steeds huisarts. U ziet staand v.l.n.r. B. Heikens, R. Jansen, B. Hofman, M. Eisen (in opleiding),

Lunchroom Fun cooking

L. Vries. Zittend v.l.n.r.: P. Boorsma, A. Hingstman,

 Foto 5: Harener Weekblad 1964

J. Starreveld.

onderdeel van coöperatie haren Werkt Elke woensdag open van 11 tot 15 uur

Lunchroom Fun cooking onderdeel van coöperatie haren Werkt Elke woensdag open van 11 tot 15 uur

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van: • • • • •

AKTIE € 5,00 AKTIE € 5,00 AKTIE € 5.00 AKTIE € 5,00

Pannenkoek - consumptie - Roomijsje

INCLUSIEF GRATIS VERVOER VOOR 65+ IN HAREN - GRAAG RESERVEREN Kromme Elleboog 5a, Haren | Tel.: 050 535 0591 Entree en parkeren achterzijde ingang via Muntinglaan

HARE REN N WERKT!! WERKT

Elektra, gas en waterinstallaties Sanitaire en verwarmingsinstallaties Zink, dakbedekking en riolering Verlichting, ventilatie, netwerkverbindingen Veilig thuis keurwoning

VERBOUW, NIEUWBOUW EN RENOVATIE Rijksstraatweg 64 9756 AH Glimmen T 050 406 1362 F 050 406 2872 smidglimmen.nl

KWALITEIT, VAKMANSCHAP EN HELDERE AFSPRAKEN! Bouwbedrijf Eldering BV U.T. Delfiaweg 17 9745 EN Groningen

Al 125 jaar vertrouwd!

T 050 - 55 66 433 E info@bouwbedrijfeldering.nl I www.bouwbedrijfeldering.nl


14

APRIL 2019

UIT!

is goed voor u...

Mijlpaal voor Aimée Staal

zo 28 apr

B’rock orchestra & Vox Luminis purceLL & charpentier de oosterpoort spotgroningen.nl

Als je makelaarskantoor tien jaar bestaat heb je je bestaansrecht be-

zA 11 Mei

de Morgen 

wezen. Deze maand viert Aimée Staal haar tienjarig jubileum. In april 2009 waagde ze de stap en begon haar eigen makelaarskantoor in haar huis aan de Jachtlaan. Ze

nTgenT

was al jaren werkzaam geweest als

BLACK

makelaar bij een ander kantoor.

Volgens Henrie Kranenburg, spe-

hoge isolatiewaarde en natuurlijk

crisisjaren heen) en is nu geves- cialist op zijn vakgebied, is het tigd aan het Felland-Noord. Aimée niet langer taboe om een huis uit

ten.” Kunststof heeft overigens

Het bedrijf groeide (dwars door de

stadsschouwburg

20.15 uur / spotgroningen.nl

Kunststof geen taboe meer

ook de kosten van de schilderbeur-

Staal is een kantoor van vakvrou- de jaren 30 te voorzien van kunst- wel enig onderhoud nodig, je moet wen en dat geeft een heel bijzonde- stof kozijnen. De tijd dat kunststof het één of twee keer per jaar met re dynamiek. “We begrijpen wat kozijnen plat, wit, vlak en lelijk een sopje reinigen. Henrie Kraonze klanten willen”, zegt Aimée. waren horen tot het verleden. Door nenburg groeide op in een boeren-

do 16 mei

AcAdemy of St. mArtin in the fieldS & juliA fiScher

BAch, dvorák & tSjAikovSki de oosterpoort

spotgroningen.nl

Zo 26 mei

bedrijf in Westerbroek en werkt

In haar vak is inlevingsvermogen

de houtverbindinglook, houtnerf-

cruciaal. “We weten waar ze blij

structuur en afgeronde hoeken

sinds zijn afstuderen, reeds veer-

van worden, of moeite mee hebben.

zijn kunststof kozijnen vaak niet

tien jaar, in de kunststof branche.

Een huis kopen of verkopen mag

meer van hout te onderscheiden.

In 2013 heeft Henrie het bedrijf

nooit slapeloze nachten opleveren

Als voorbeeld verwijst Kranen-

Kranenburg Kozijnen opgericht.

Naast de tech- burg naar een jaren 30 woning in “We hebben vier eigen monteurs nische details en het rekenwerk, Haren. Aan de rotonde Kromme El- in dienst. Mijn nicht werkt op blijft er genoeg ruimte over voor leboog/Kerklaan staat een mooie kantoor en niet te vergeten mijn

wat ons betreft.

emoties, sfeer en het volop plezier

woning (De Kamp) die hij heeft

beleven aan het vinden van een

voorzien van kunststof kozijnen

ouders. Ze hebben me vanaf het begin bijgestaan. Mijn vader ver-

nieuw thuis.” Het feestje van deze

en een kunststof voordeur. “Bij-

richt dagelijks hand-en-spandien-

mijlpaal werd uitbundig gevierd, na niemand ziet dat het geen hout is.” Volgens Kranenburg loont het zoals de foto laat zien.

mee.” Het bedrijf is in Hoogezand

sten voor ons, daar ben ik heel blij

gevestigd en renoveert alle type rekenen of kunststof voordelig is. woningen in de provincies Gronin“Je bespaart energiekosten door de gen, Friesland en Drenthe. de moeite om ook financieel uit te

Krystian Zimerman (piano)

Brahms & Chopin de oosterpoort spotgroningen.nl

vR 6 sep

Beton ciré° Natuurlijk, puur en authentiek

“Wiskunde Was nog nooit zo gRappig.”

Beton ciré is van oorsprong een uit Italië afkomstige waterafstotende betonstuc. Het is een duurzame afwerking in iedere gewenste kleur aan te brengen. Geen naden, een amorfe vorm op diverse ondergronden toe te passen ( hout, emaille, steen, polyester, bestaande meubels, stuc, tegelwerk enz.)

(nRC)

jan beuving Rotatie stadsschouwburg

20.15 uur / spotgroningen.nl

Wij maken graag een vrijblijvende afspraak met u. We kunnen een uitgebreide keuze beton ciré en marmer imitaties voorleggen.

Verhuizing Boekhandel Boomker:

Neem contact op met :

‘Nog niet honderd procent zeker’

0610137499

Of kom langs in de showroom van Reinders Installatietechnieken te Foxhol.

In de bekende boekwinkel en op straat is het al geruime tijd onderNu ook met marmer imitatie

werp van gesprek: de coöperatieve boekhandel Boomker gaat op 1 juli

!

verhuizen naar het Raadhuisplein.

Lukt het even niet om uw administratie op orde te krijgen? Humanitas-Groningen heeft in Haren vrijwilligers die bereid zijn u te helpen.. Ook met belasting en formulieren Voor informatie kunt u contact opnemen met: Paul Visser 06 29080175 of paulvisser8@ziggo.nl. Ook kunt u contact opnemen voor hulp via meldpunt 050 3126000 www.humanitas.nl

Toch blijkt het bestuur van de coöperatie nog altijd een slag om de arm te houden. Naar verluidt zijn de gesprekken met makelaar en eigenaar nog niet afgerond. De wens om te verhuizen staat overigens niet ter discussie, de huidige winkel aan de Rijksstraatweg (waar de winkel al sinds 1918 is gevestigd) staat te huur. Bij het ter perse gaan van deze krant was er nog steeds geen honderd procent zekerheid dat de verhuizing ook echt gaat plaatsvinden.

Sanitair°

Muren°

Showroom°

Haarden°


APRIL 2019

Herdenkingen 3 en 4 mei Op 3 mei 2019 vindt de jaarlijkse herdenking plaats van de slachtoffers van de april-mei staking in 1943. De herdenking begint om 14:00 uur met een Stille Tocht vanaf het Paviljoen Appelbergen naar het monument waar de herdenking plaats gaat vinden. De April-Meistaking 1943 was in Nederland de tweede grote staking tegen het wrede optreden van de Duitse bezetters. Wij herdenken ieder jaar op 3 mei alle slachtoffers uit de drie noordelijke provincies en met name de 34 vermoorde mensen die in de Appelbergen in Glimmen in massagraven zijn gedumpt.

15

Huub van 't Hek

RUBRIEK

HUUB - WWW.HECTIC.NL

Yuda en Judas

"Sta op en herinner je jezelf" is

drongen tot de hoogste posten

Ziedaar Yuda, de vriend van een prachtig citaat van de gnos- Yeshu. Yuda dicht zijn vriend tische wijsheidsleraar Yehos- alle Messiaanse krachten toe

in Kerk, Staat en Bedrijfsleven.

hua, roepnaam Yeshu, in het

die er maar zijn. Yeshu spreekt

wel aan het keren. Overal zien

latijn Jezus. Hij stelt, dat de ker-

Dat moge zo zijn, maar het tij is

Op 4 mei om 18.00 uur is er een her-

te zijner tijd bij die van Anda ge-

nopdracht van het leven is om te

in metaforen, die Yuda niet begrijpt. Yuda neemt de tekst over

wij nieuwe en mooie initiatieven van mensen die zijn opge-

denking bij de oorlogsgraven op

legd.

doorgronden wie je bent en wie

de dood en het opstaan heel let-

staan uit de dood van de mas-

je bent bedoeld te zijn. Als dat is

terlijk. Het geloof in zijn vriend

culiene hiërarchie. Die zichzelf

14.00 uur: Herdenken bij

gelukt, weet je hoe je dienstbaar

zit heel diep. Yuda is een geloofs-

niet meer uitleveren aan een of

kunt zijn aan de gemeenschap

fanaticus geworden. Hij gelooft

ander verraderlijk collectief. Actueler dan in de film "Roma"

begraafplaats De Eshof in Haren. Daarna gaat het gezelschap naar de Dorpskerk voor de kransleg-

Monument Anda Kerkhoven

Oosterbroekseweg gingen. Het Comité 4 mei zal iets vertellen over de redenen om ge- 14.30 uur: Herdenken bij denkstenen te plaatsen voor Dina monument nabij Paviljoen

waarin je leeft. Die zoektocht

heilig, dat zijn vriend Yeshu na

succesvol afleggen is niet voor

zijn dood weer zal opstaan om

is het ons niet getoond. Gewone

iedereen weggelegd. Omdat de

zichzelf opnieuw te herinneren.

vrouwen zijn dienstbaar aan de

Aikema en Gerrit Boekhoven. Zij

weg, het zoeken en de bestem- Yuda heeft zijn vriend Yeshu ming niet voor iedereen gelijk is. dus niet verraden. Jezelf uitleveren aan een collec-

gemeenschap met zorg en arbeid.

waren evenals Anda Kerkhoven lid van de verzetsgroep De Groot.

Appèlbergen 15.15 uur: Herdenken op

Zij houden de kinderen in leven,

tief, is hetzelfde als jezelf dood "Judas" is een belangrijk boek

houden het huis schoon en zorgen dat er eten op tafel is. Sta op

Anda Kerkhoven op dezelfde plaats

18.00 uur: Herdenken op De Eshof

verklaren. De gnostiek zegt, dat

en herinner je dit voorbeeld.

en dezelfde datum vermoord. Dina

19.45 uur: Scholieren lezen

je dagelijks de keus hebt om uit

Gerrit Boekhoven werd samen met

begraafplaats Kerkstraat (graf heer Venema)

Aikema werd eveneens op dezelfde

gedichten bij de Dorpskerk

plaats vermoord, maar op een on-

20.00 uur: Herdenken bij het

bekende datum. De stenen worden

van de hand van Amos Oz. Omdat het ons leert hoe wij worden

die dood op te staan: "Sta op en

omringd door het verraad. Hoe-

herinner je jezelf".

veel Judassen er zijn doorge-

monument bij de Dorpskerk

VERHUIS-STRESS? NIET NODIG!

IK REGEL ALLES!

OPRUIMEN? structureel of éénmalig?

IK KAN U HELPEN!

Lies Kroon, Professional Organizer, aangesloten bij de NBPO.

Gesprekken op het bankje naast de kerk Deze maand: Ilona Duits, bedrijfsleider van Boomker Boeken. Hallo Ilona, als over jouw leven een boek zou worden geschreven, wat kan dan de titel zijn? Antwoord: “Een bevlogen boekverkoper. Die titel zegt hoe ik graag herinnerd wil worden. Als kind las ik al passages uit mijn favoriete boeken voor aan mijn zusjes. Ik wil mijn enthousiasme voor boeken graag delen. Boeken verkopen is een vorm van delen.”

behandeld wilde worden.”

Een priester is op non-actief gezet nadat hij ‘uit de kast kwam’ en openbaarde hoe uitbundig

hij zijn homoseksualiteit be-

www.lieskroon.nl info@lieskroon.nl 06 48 050 464

leeft. Wat vind je daarvan?

Antwoord: “Wat erg. Liefdeloos. Onverdraagzaam. Iedereen moet kunnen zijn wie hij of zij is.”

Draag jij bij een het levensgeluk van bepaalde mensen? Hoe? Antwoord: “Ik hoop dat ik in de winkel hele kleine bijdragen kan leveren aan hun geluk van klanten door contact met ze te maken. Dat is al heel wat. En natuurlijk hoop ik mijn man gelukkig te maken.”

Gespecialiseerd in het maken van (nieuwe) kunstgebitten • • • •

Kunstgebitten Implantaat protheses (klikgebit) Frames & plaatjes Reparaties (klaar terwijl u wacht na telefonisch overleg)

Bel geheel vrijblijvend: 050-2308248 Zorgverzekeraars vergoeden elke 6 - 8 jaar een nieuw kunstgebit

Aan welk boek in je jeugd bewaar je herinneringen?

Foto: Bij Jo, koffie en lunch

Antwoord: “‘Pinkeltje en de flonkersteen’ was het eerste boek, dat

Waar buk je voor om het op te

afzet. Als een vrouw met een burka

ik van mijn ouders kreeg. Ik ver-

rapen: 50 cent, 1 euro of meer?

binnenkomt voel ik me niet onge-

geet het nooit, want ik ontdekte

Antwoord: “Voor ieder muntje

makkelijk, want het is niet vreemd

met dat boek wat lezen voor mij

buk ik. Geld is geld. Ik heb van

dat zij haar burka niet aflegt als ze

betekende.”

mijn ouders geleerd om goed met

een winkel binnengaat.”

geld om te gaan, en daar ben ik ze erg dankbaar voor. Met zuinigheid

www.kunstgebitgroningen.nl info@kunstgebitgroningen.nl Moddermanlaan 9, 9721 GK Groningen 050 - 2308248

Tevens werkzaam bij: Tandartsenpraktijk Werleman | Schoolpad 41, Haren 050-5345700 | www.tandartsinharen.nl

Welk gerecht kun jij beter niet Kent de gezondheidszorg gren-

koken voor anderen?

en vlijt. Dus laat ik geld niet op

zen?

Antwoord: “Mole Poblano, een

straat liggen.”

Antwoord: “Je moet niet alles

Mexicaans gerecht met chocolade.

willen kunnen. Maar dat zeg ik in

Ik heb dat eens gemaakt en ieder-

Als een klant met een motor-

zijn algemeenheid, omdat iedereen

een vond het vreselijk vies.”

helm en gesloten vizier je win-

zijn persoonlijke afweging moet

kel binnenkomt, wat denk je dan? En als het een vrouw met

maken. Voor mezelf is het duide- Welk liedje blijft hangen? lijk: als de emotionele prijs die ik Antwoord: “California Dreaming

burka zou zijn?

moet betalen voor een langer leven

van de Mama’s en de Papa’s. De

Antwoord: “Nog nooit meege-

mij te hoog wordt, dan moeten ze

tekst leek me mooi, maar is eigen-

maakt. Ik zou me wel ongemakke-

stoppen met behandelen. Mijn va-

lijk nietszeggend.Dat liedje heeft

lijk voelen, omdat er een reden is

der was ernstig ziek en heeft uit-

kennelijk tóch een betekenis voor

dat deze klant zijn helm dus niet

eindelijk gezegd dat hij niet verder

me, maar ik weet niet waarom.”


16

APRIL 2019

Stapelkorting* Professionele lak- en grondverf van Sigma, Sikkens, Wijzonol & Decokay Design

Vanaf 1 liter. Vraag naar de voorwaarden

*

1 BLIK 20%, 2 BLIKKEN 25% EN 3 BLIKKEN 30% KORTING

20% korting

op alle aluminium jaloezieën van Decokay Design

15%

korting* op andere zonwering van Decokay Design

* KORTING GELDT OP DUETTE®, PLISSÉ, LAMELLEN, HOUTEN JALOEZIEËN, MULTISHADE, VOUWGORDIJNEN EN ROLGORDIJNEN VAN DECOKAY DESIGN, BEHALVE SHUTTERS

15%

15%

korting

korting

op alle ‘No Limits’ stoffen van Toppoint

op alle gordijnstoffen van Holland Haag

GRATIS OPMETEN ADVIES AAN HUIS EIGEN MONTAGESERVICE

50% korting* op de 2e hor van Luxaflex®

2e PAASD AG g

eopend va n 12.00 tot 17 .00

KONINGS DAG ge opend van 10.00 tot 17 .00

*Vraag naar de voorwaarden

DECOKAY ASSEN, Borgstee 2 (naast Tuinland) T. 0592 - 37 53 85 www.decokayoost.nl DECOKAY RODEN, Woonboulevard Westeresch 10 T. 050 - 50 15 678 www.decokayoostroden.nl


APRIL 2019

17

Boordmitrailleur bommenwerper (1941) gevonden

kringloopwinkel

Dirk Munk uit Groningen haalt in Haren al jarenlang de onderste steen boven als het gaat om vliegtuigcrashes in de Tweede Wereldoorlog. Wij publiceerden al eerder over zijn zorgvuldige zoektocht naar feiten en relikwieën. Vooral de Hampden AE185 van de RAF, die op 18 augustus 1941 werd neergehaald boven het Paterswoldsemeer, heeft zijn aandacht. Onlangs kwam hij in het bezit van een boordmitrailleur, die waarschijnlijk heeft toebehoord aan boordschutter George Albert Cowell (21) uit Engeland. Op last van het OM moest Munk het verroeste wapen vandaag inleveren bij de politie. Het liep anders. Munk zegt de wet te respecteren

Veiligheid De ouderenzorg is in beweging en stelt Westerholm voor een keuze: wat wil Westerholm zijn, nu en in de toekomst? Westerholm wil zorgen dat mensen op hun eigen manier oud kunnen worden in een fijne en veilige omgeving. Dat kan zijn in uw eigen huis in de wijk en dat kan ook zijn in uw eigen appartement in Westerholm. Westerholm kent de kernwaarden Eigenheid, Veiligheid en Plezier. Ons zijn, denken en handelen is erop gebaseerd. In deze uitgave aandacht voor Veiligheid.

gevonden. Munk lichtte politie, wordt nog steeds gezien als wapen. “Bovendien is het officieel nog be-

en alles volgens de regels te wil-

OM en bergingsdienst (defensie)

len doen. Dat had hij misschien

in, omdat hij van plan is het wapen

zit van de Engelse overheid”, zegt

beter niet kunnen doen met het

te laten ontroesten om het te kun-

Munk.

wapen, dat hem was toegespeeld

nen geven aan Cowell’s nabestaan-

door een ‘zoeker’ met een metaal-

den. Daardoor kwam hij terecht in

detector, die in een weiland langs

de bureaucratie rond wapenbezit.

officier van justitie om het wapen

de Hoornsedijk de mitrailleur had

Oud roest, wat ooit een wapen was,

in te leveren in het kader van de

Tot zijn verbazing adviseerde de

wapenwet. Bij de politie in Groningen werd Munk naar eigen zeggen behoorlijk onvriendelijk te woord gestaan door iemand die hem sommeerde met grote spoed het wapen in te leveren bij de politie. Munk: “Volgens hem

had Defensie al navraag gedaan, waarom ik nog niet was aangehou-

Dineke Katerberg Directeur-bestuurder Westerholm

den wegens verboden wapenbezit.”

veiligheid veiligheid

plezier

eigenheid

Gehoorzaam toog Dirk Munk op

Het symbool voor Veiligheid toont een schild - in de vorm van een omgekeerd huis dat bescherming en geborgenheid biedt. In deze veilige omgeving zorgen we voor elkaar, verbeeld door de ineengeslagen handen die samen een hart vormen.

We kennen elkaar. En als we iemand niet kennen, leggen we contact met de bewoner, collega, familielid of bezoeker. We zijn er voor elkaar. We helpen altijd als het nodig is. We luisteren heel goed. Zorg is altijd dichtbij, altijd goed en altijd professioneel.

ING SIERBESTRAT GRONINGEN

w tuin zomerklaar ft alles in huis om u

Hee

G - BESTRATIN’S A - VERAND W - HOUTBOU NLEG - GROENAA S - KUNSTGRA HTING - TUINVERLIC

114 Burg. JG Legroweg 9761 TD Eelde 050 211 0320

29 maart naar het politiebureau Haren (foto). Daar legde hij bij de poort uit waarom hij zich daar liet fotograferen en wat de historische waarde van het wapen is. Aan de

balie werd hem gevraagd waarom hij een stuk oud roest kwam inle-

veren. Munk lichtte het toe. Daarop werd op het bureau gezegd dat

het werkelijk onzin zou zijn om afstand te doen van de vondst in het kader van de wapenwet. “U kunt

het gerust houden, we zullen dit intern gaan melden”, zei een politieman resoluut.

Irenelaan 1, 9752 LS Haren 050 534 2122

Dirk Munk kon opgelucht huiswaarts, mét het ‘stuk roest’, dat hij later zal teruggeven aan de broer

van de omgekomen boordschutter. Oud roest met gevoelswaarde, dat

te maken!

bijna verloren was gegaan in weten regelgeving.

Amateurhistoricus Dirk Munk staat op het punt het wapen in te leveren…

Wat is de context van deze vondst? In de nacht van zondag 17 op maandag 18 augustus 1941 voerde de Engelse RAF een afleidingsbombardement uit op de Duitse stad Bremen. Een Handley Page Hampden AE185 bommenwerper was om 22:55 uur opgestegen van de basis Swinderby in Lincolnshire om naar Bremen te vliegen. De vlucht eindigde echter toen het vliegtuig in het Paterswoldsemeer stortte. Aan boord waren vier bemanningsleden: de piloot Pilot Officer Eric Cyril Maskell (19), de Canadese navigator Pilot Officer Henry Law (26), en twee boordschutters, Flight Sergeant Peter Francis Barclay Orwin (19), en Sergeant George Albert Cowell (21). De route voerde het vliegtuig zo’n 30 kilometer ten zuiden van Groningen. Kort na middernacht kwam het daar ergens in het vizier van een Duitse nachtjager, een Dornier DO 215-B5 met aan de stuurknuppel Oberleutnant Ludwig Becker. Hij haalde de Hampden waarschijnlijk zonder veel moeite neer. Deze gebeurtenis bracht de Hoornsedijk en omgeving in rep en roer. Alle inzittenden kwamen om.


Daar lig je niet wakker van!

Alles is relatief, behalve je nachtrust.

homanslapen.nl

Assen Zeilmakerstraat 14, 0592 - 87 03 08

Haren Rijksstraatweg 167 050 - 534 42 35


APRIL 2019

19

baan 800.000 keer medicijnen heeft

gen, omdat hij epileptische insul-

den, waar hij naar een LOM-school

bezorgd. Van de brommer stapte

ten had. Per ambulance is hij naar

ging. Hij verhuisde met zijn ou-

hij over op een 40-km auto, waar- het ziekenhuis gebracht, waar mee je hem letterlijk van vroeg werd geconstateerd dat Andries

van de jaren 70. In 1978 aanvaardde

ders mee naar Haren in het begin

tot laat kon tegenkomen. Soms

een agressieve en onbehandelbare

hij er zijn eerste baan bij apotheek

laat, want Andries maakte zijn

hersentumor had. Deze werd hem

Van der Neut in Haren. Andries leefde altijd sterk mee met mensen

route altijd af, ook al was het acht

uiteindelijk op 31 maart fataal. Hij

uur in de avond. Andries was een

is begraven op begraafplaats De

die hulp nodig hadden. Ongeveer

vaste waarde in de apotheek waar

Duinen, naast zijn ouders.

negen jaar geleden was hij zeer betrokken bij de zorg voor zijn ou-

hij werkte. Die veranderde een paar keer van naam (Van der Neut, Wie was Andries van der Laan? Mediq en nu heet het Benu). An- Andries is geboren in Oosterwolde dries bleef Andries en de meeste

ders, die in 2012 kort na elkaar zijn overleden.

en verhuisde later naar Leeuwar-

tegenslagen in zijn leven overwon hij door met zichzelf in dialoog te gaan. Je kon het aan hem zien als er iets niet in orde was, maar hij

In Memoriam Andries van der Laan (1953-2019)

sprak het slechts mondjesmaat uit en voegde ons dan toe: 'Niet in de

Voorjaar! Uw tuin vraagt om

krant zetten hoor'. Opvallend aan Andries was zijn rotsvaste vertrouwen in God. Dat bleek weer

Een toonbeeld van godsvertrouwen, loyaliteit aan zijn werk en nauwgezetheid voor de klanten van de apotheek, voor wie hij veertig jaar de medicijnen heeft rondgebracht in Haren en omgeving: Andries van der Laan (66) is ruim een jaar na zijn pensionering op 31 maart overleden na een kort ziekbed. Veel Harenaren zullen met ontroering kennis nemen van dit droevige nieuws.

In onze krant hebben we een paar

toen hij in onze krant liet opteke-

keer aandacht gegeven aan deze

nen, dat hij na zijn pensionering

harde werker, die je in de jaren 70

vertrouwen had in de toekomst:

al met fiets of bromfiets door weer

'Want die is in handen van Onze

en wind zag gaan (soms met drup-

Lieve Heer'.

pel aan de neus) om medicijnen te bezorgen voor Apotheek Van der

Ziek

Neut in Haren. In zijn beginjaren

Op 6 februari werd Andries' fa-

Meentweg 18 - 9756 AN Glimmen - 050 - 5343 099

werd hij met de brommer eens

milie gealarmeerd, omdat hij niet

staande gehouden door de politie,

reageerde op bellen en telefoon.

jp@hoofthoveniers.nl

omdat de dozen achterop te breed

De politie is gewaarschuwd en

waren. Hij kreeg een waarschu-

die heeft zich toegang verschaft

wing. Bij zijn pensionering reken-

tot zijn woning. Daar bleek hij al

de Andries uit dat hij in zijn loop-

twee dagen in bed te hebben gele-

www.hoofthoveniers.nl

RIJWIELHUIS KLEI GRONINGEN DE GROOTSTE

DEALER

VAN HET NOORDEN

Colofon

SPECIALIST IN VERKOOP EN ONDERHOUD VAN HET BETROUWBARE ZWITSERSE

Jaargang 25 nummer 4

MERK FLYER!

april 2019 Oplage: 40.000 exemplaren Volgende uitgave 22 mei 2019 www.harendekrant.nl Redactie/uitgever: Hein Bloemink Close-Up Media Groningen, tel: 050-5276133 redactie@harendekrant.nl Adverteren? Zie www.harendekrant.nl (over ons/adverteren) Tarieven v.a. € 103,00 Website v.a. € 29,95 Opmaak: 1609bold, Zuidlaren

Vv Haren gaat ook op zaterdag voetballen Vv Haren gaat in het nieuwe seizoen ook wedstrijden spelen op zaterdag. Daarmee komt een eind aan een jarenlange traditie van zondagvoetbal. De vereniging speelt samen met vv Gorecht op Sportpark De Koepel in Haren en daar zou de schoen in theorie kunnen gaan wringen, want beide verenigingen kampen al jaren met een gebrek aan (trainings)ruimte. Nu komt daar dus een gezamenlijk gebruik van de schaarse velden op zaterdag bij.

genoeg ruimte.” Of Van Stempvoort na 17.00 uur wil laten doorvoetballen kan hij nog niet zeggen. Daarvoor moet ook met de KNVB worden gesproken.

Innovatie Het besluit om op met ingang van het nieuwe seizoen op zaterdag te gaan voetballen werd genomen op een ledenvergadering van vv Haren op 4 april, er waren geen tegenstemmen bij de 73 aanwezige leden. “Er is binnen de vereniging behoefte

Druk:

aan

zaterdagvoetbal”,

Hoekstra Krantendruk

Ruimtegebrek?

vertelt interim-voorzitter Willem

Emmeloord

Voorzitter Bauke van Stempvoort

Kant van vv Haren. “Als vereni-

van vv Gorecht maakt zich op

ging gaan we mee in de tendens

langrijk dat de jeugd bij de club

Verspreiding in:

in kaart brengen wat de gevolgen

betrokken blijft. We moeten in-

Haren, Onnen, Glimmen,

van de plannen zijn. “We gaan

noveren, zorgen dat je een leven-

Noordlaren, Zuidlaren, Vries,

binnenkort met vv Haren overleg-

dige vereniging blijft waar alles

Eelde, Paterswolde, Groningen-

gen. We moeten kijken hoe we een

mogelijk is. Wij blijven uiteraard

Zuid (o.a. Wijert, Wijert-Zuid,

eventueel ruimteprobleem gaan

ook voetballen op zondag. Van on-

Corpus, Helpman, Ter Borch,

oplossen”, zegt hij. “Wij hebben

geveer 17 spelers heeft de club de

900 leden en het is op de zaterdag

toezegging ontvangen dat zij op

inderdaad erg druk op de velden.

zaterdag als bij Haren willen (blij-

Na 17.00 uur is er trouwens wél

ven) spelen.

Felland Noord 6 9753 TB Haren T (050) 534 99 90

F (050) 534 39 54 E info@hansjoling.nl www.hansjoling.nl

Hans & Ada Joling

n ge in az n gl ke be wer g er in ld erk hi n sc afw t- e nd u es o h i at ar

De Koepel, maar wil eerst precies

Maak een afspraak voor een vrijblijvende offerte. Uw huis zal weer stralen.

wa

meer faciliteren. Ik vind het be-

resultaat dan niet optimaal is. Mensen met een bord van Hans Joling in de tuin bewijzen hun goede smaak en investeren in hun kostbare bezit. Wilt u ook het bord van Hans in uw tuin?

p re

die er landelijk is en willen we

besluit. Hij voorziet wel krapte op

Je ziet steeds vaker borden in tuinen met daarop het logo van Hans Joling Schilderwerken. Waarschijnlijk wonen daar mensen die hun huis koesteren. Ze hebben oog voor kwaliteit en ze weten dat schilderen een écht vak is. Ze hebben meestal hun huis zelf al eens geschilderd, maar moesten erkennen dat het

n to

voorhand nog niet druk over het

Gonneke Bonting

Bord in tuin

be

Verslaggeving:

Piccardthof, Klein Martijn)

Parkweg 89 - 9725 ED Groningen - Telefoon 050-5253731


SAMSUNG QLED: PURE PERFECTIE

Samsung QLED-tv’s zijn de Crème de la Crème van de Samsung-tv’s. Samsung QLED-tv’s leveren een haarscherp beeld in 4K- of zelfs 8K-resolutie, zodat je elk detail haarscherp ziet, ook als je er bovenop zit. Kijk je naar je favoriete film in een lagere resolutie dan 4- of 8K, dan zorgt de nieuwe Quantum Processor door middel van AI Upscaling dat het beeld alsnog in haarscherpe resolutie wordt weergegeven.

5 CM) 65” (16

TV QLED 8K

4999,-

2999,QLED TV | QE65Q900R • 65” (165 cm) QLED Smart-TV • Waanzinnige scherpte door 8K-resolutie • Al je beelden scherp door AI Upscaling • 100% kleurvolume • Ambient Mode: de TV is mooi, ook als hij uit staat • Energieklasse D

8K RESOLUTIE

Vier keer zoveel pixels als 4K-tv’s en zestien zoveel pixels als een Full HD-tv

STIJLVOL STAND-BY Wil je geen tv-kijken, dan kijk je met een Samsung QLED niet naar een groot zwart vlak. Samsung QLED-tv’s zijn namelijk uitgerust met de Ambient Mode, waarmee je je tv integreert in je interieur. De tv toont dan een mooi beeld naar jouw keuze, waarbij het kleurenpalet kan worden aangepast op jouw woonkamer. Zo is je tv, ook als deze uit staat, een mooie toevoeging aan je interieur.

55” (140 CM)

4K HDR

QLED 4K TV

PERFECTE KLEUREN Samsung QLED-tv’s hebben een beeldscherm dat bestaat uit miljoenen kristallen die heel precies de juiste kleuren weergeven. Dit resulteert in de eerste tv’s met een gecertificeerd 100% kleurvolume. Kijk je bijvoorbeeld naar een film waarbij de zon in de zee zakt, dan zie je de prachtige kleuren van de zonsondergang in de lucht en de diepe blauwtinten van het water van de zee.

43” (109 CM)

2199,-

999,-

DIRECT FULL ARRAY 6X QLED TV | QE55Q80R

zelfs in de donkerste scènes zie je elk detail

• 55” (140 cm) QLED Smart-TV • Extreem heldere HDR-beelden door Quantum HDR 1500 • Ultra Black Elite tegen storende reflectie • Energieklasse B

4K HDR

QLED 4K TV

QLED TV | QE43Q60R • 43” (109 cm) QLED Smart-TV • Al je beelden in 4K door AI Upscaling • HDR-beelden met intens contrast Ambient Mode • Energieklasse A

*Na registratie via Samsung De Samsung Grand Prix-actie is geldig t/m 5 mei 2019 en alleen op deelnemende modellen. Kijk voor de actievoorwaarden op samsung.com/promoties. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zondag 5 mei 2019.

Expert Hof

Haren, Rijksstraatweg 216-220, (050) 5344927 Zuidlaren, Stationsweg 12, (050) 4091277

Profile for Haren de Krant

Haren de Krant april 2019  

Haren de Krant april 2019  

Advertisement