Page 1

De krant die je leest van A tot Z

www.harendekrant.nl

AUGUSTUS Haren de krant verschijnt elke maand in de laatste week

Lastige kinderen?

Nieuw huis op oude plek Haren pagina 3

2012

Ouwerkerk weer vol goede moed na kraak pagina 13

pagina 25

Boer met passie

In deze Krant In deze krant treft u het programma aan van de kunst- en

Positief nieuws als tegengif voor doemdenken: Berend Steenbergen en zijn vrouw Wilma hebben met fors geïnvesteerd in een nieuwe potstal voor 95 koeien aan het Zuidveld in Onnen. Ze schakelen om naar biologisch boeren en zien de toekomst zonnig in. Praten met Steenbergen aan de keukentafel geeft een inkijkje in de wereld van het dynamische boerenbedrijf. Een bedrijf met een ijzeren logica, waar het draait om inkoop, verkoop en winst.

cultuurmarkt Haren, die op 8 september plaatsvindt. Tevens leest u het programma van de Open Monumentendag, die op dezelfde dag plaatsvindt.

Nieuw idee Anjerlaan Ondernemer Erik Berends en de andere winkeliers van de Anjerlaan zijn het wachten moe. Woonborg ziet geen kans hun winkelcentrum

te

realiseren.

Kringloop

Na tien jaar vinden de onderne-

Volgens Berend Steenbergen is

mers het tijd voor actie. Erik Be-

het simpel. De koeien grazen in de

rends (groentewinkel) heeft een

wei (85%) en worden bijgevoerd

nieuwe schets gemaakt, waarbij

met krachtvoer (15%). In de win-

het pand van Restoria wordt her-

ter eten ze hooi. Als de bodem ge-

bouwd en ssnaluit op de andere

zond is, groeit er voedzaam gras

bebouwing.

(energie en eiwitten). De koeien

C1000 zou moeten wijken

voelen zich goed en geven meer

voor een parkeerplaats en de

melk. Hun mest is bovendien van

Jumbo zou een nieuw pand moe-

goede kwaliteit en wordt weer ge-

ten bouwen op de plaats waar nu

bruikt om de bodem onder het wei-

Berends zit, maar dan veel gro-

land gezond te houden. Daardoor

ter. Berends wil wel samenwo-

groeit er voedzaam gras en begint

nen met Jumbo. Voor zijn plan

de kringloop opnieuw.

heeft Berends wel de medewerking nodig van Woonborg en ge-

Lees verder op pagina 3

meente. Zie ook pagina 27.

Wilma en Berend Steenbergen bij hun nieuwe potstallen in Onnen…

Hoe is het toch met: Bert Koops? K

ort na het faillissement van installatiebedrijf Koops & Brakel vroegen we ons af hoe het zou zijn met de vroegere eigenaar van dit bedrijf: Bert Koops. Zijn bedrijf was voorheen gevestigd aan de Kromme Elleboog. Koops besloot in 2000 de stap te wagen

en bouwde op bedrijventerrein Felland-Noord een nieuw onderkomen mét showroom. In 2004 wilde hij minder gaan werken (55 jaar oud) en verkocht in dat najaar het bedrijf aan de firma Brakel uit Groningen. Koops zou nog een korte periode meewerken voor een soe-

pele overdracht. Hoe is het hem en zijn vrouw Riny Koops sindsdien vergaan?

senbeschadiging ontstaan die in

raak je de man die je zo goed kent

de jaren die volgden toenemende

helemaal kwijt”, zegt Riny in ant-

gevolgen had. Hij werd afhanke-

woord op vragen van de krant. In

lijk van zorg, die hij nog ruim vijf

2010 dreigde zij te bezwijken onder

Niet goed. Enkele maanden na de

Het werd een erg moeilijke periode

verkoop van zijn bedrijf werd Bert Koops tijdens een telefoongesprek op zijn kantoor onwel en ging let-

de last en besloot zij om haar man te laten opnemen in een verpleeghuis te Assen. Daar woont Bert Koops nog steeds en zijn toestand

terlijk onderuit. Ambulances, hec-

jaar thuis van zijn vrouw Riny

gaat achteruit. Hij is dementerend

tiek aan Felland-Noord.

ontving.

en niet op de hoogte van het faillis-

sement van zijn opvolgers in juni.

Diagnose: herseninfarct. Bert

“Het werd een erg moeilijke

Koops overleefde, maar moest re-

periode. Het is heel zwaar om 24

valideren. Opnieuw leren spreken

uur van de dag te moeten opletten

is de vraag. Riny Koops woont nog

en lopen. Helaas was ernstige her-

of alles wel goed gaat en tegelijk

steeds in Haren.

Of hij het zou kunnen bevatten

VERHUIS MEE

NAAR 202 70%

30R

JAA TIB

VERANTWOORD BEZIG!

Daarom nu alles

KIJK VOOR DE LAATSTE JUBILEUMAANBIEDINGEN OP WWW.TIB.NL

koRtINg

TIB is al 30 jaar uw vertrouwde adres voor elektra, gas, riolering, airco, c.v. en niet te vergeten badkamerrenovaties! En omdat wij net als u met de tijd meegaan, kunt u ook bij ons terecht voor alle duurzame en energiebesparende technieken.

LEEg=LEEg

oP=oP

Middelhorsterweg 30b Haren

T. (050) 534 99 02

WWW.TIB.NL

35 JAAR

STORINGSDIENST: BINNEN 24 UUR WORDT U GEHOLPEN!

www.ververjetwinters.nl t 050 534 05 15


2

AUGUSTUS 2012

D DE E O OO OS ST TE ER RP PO OO OR RT T G GR RO ON N II N NG GE EN N

Úw auto, ónze uitdaging! Felland-Noord 4 Haren 050 - 535 02 81

PATER

voor betere schoenreparaties

LEDEREN BROEKRIEMEN Meerweg 5 - Haren -Telefoon 050 - 534 37 08

APK - ONDERHOUD -OCCASIONS Felland Noord Haren 050-5344813

Voor de fijnproeVers! • dadels zonder pit ½ kg € 1,99 • Verse cantharellen 100 gr. € 1,95 • Tip: nieuw, kristalkaas. 2 jaar oud, minder zout • Tip: nieuw, streekproduct, verse Harense Honing

Smakelijk welkom bij:

Kruidenier

WOLTERS

GRATIS PARKER EN

Meerweg 42, Haren T 050-5350096 www.kruidenierwolters.nl

13-9 13-9 15-9 15-9

silje silje nergaard nergaard takeroot takeroot met met o.a. o.a. calexico calexico

28-9 28-9 6-10 6-10 11-10 11-10 12-10 12-10 25-10 25-10 18-10 18-10 4-11 4-11 30-10 30-10 9-11 9-11 11-11 11-11 16-11 16-11 29-11 29-11 8-12 8-12 14-12 14-12 21-12 21-12 29-12 29-12 8-2 8-2

ii am am oak oak toy toy dolls dolls guus guus meeuwis meeuwis roosbeef roosbeef miss miss montreal montreal peter peter katz katz fatoumata fatoumata diawara diawara bart bart constant constant eefje eefje de de visser visser milow milow go go back back to to the the zoo zoo memphis memphis maniacs maniacs gers gers pardoel pardoel moss moss the the kyteman kyteman orcherstra orcherstra racoon racoon spinvis spinvis

wovenhand wovenhand en en maggie maggie björklund björklund

www.de-oosterpoort.nl


Augustus 2012

Boer met passie (vervolg van pagina 1) Groeimarkt

ambachtelijke

zuivelproducten,

Berend Steenbergen vindt het een

zoals kaas en yoghurt. Steenber-

uitdaging om de genoemde kring-

gen denkt een mooie aanvulling

loop zo zuiver mogelijk te hou-

te zijn op de diervriendelijke

den, zonder restafval (stikstof en

slagerij aan de Vogelzangsteeg

fosfaten). Op een gewoon bedrijf

(Buurderij) en de kwekerij van

blijft 65% restafval achter op het

Hans van Zanten (Lageweg).

bedrijf. Als je flink je best doet (zo-

Fraaie tekening van uw huis?

H

aren de Krant biedt lezers de mogelijkheid om huis en haard te laten tekenen door illustrator Wim de Jong. De tekening geeft een prachtige impressie van uw huis en wordt een pronkstuk aan de muur. Mooi om cadeau te geven en mooi om als cadeau te ontvangen. De prijs (exclusief lijst) is 399,-. Formaat: A3.

3

Hein Bloemink

Het wordt mogelijk met Haren de Krant ArtService. Voor 399,- ont-

COLUMN

vangt u een mooie originele kleurentekening (potlood) van ieder

HEIN

gewenst object.

Het enige dat u moet doen is

één of meer foto’s te mailen. Na

Hiemstra

uiterlijk twee weken heeft u de ori-

Natuurlijk hoor ik topsporters

ginele tekening in huis.

spreken over het opzoeken van je grenzen. Maar voor mij was

• Tekening op formaat A3

het allemaal vooral theorie. Tot

• Tekenaar is illustrator

afgelopen zaterdag 25 augustus.

Wim de Jong

• Gefixeerd tegen verkleuring

jaarlijkse fietstocht over een

• Zonder lijst

lange afstand (op mijn ‘gewone’

Heeft u belangstelling?

maken. Met een trackrecord van

Hoe werkt het?

Stuur dan uw foto’s naar:

o.a. Maastricht (3 dagen), Nij-

Een fraaie tekening van uw huis?

wim.dejong@home.nl

Volgens traditie wilde ik mijn

als geen kunstmest toelaten) blijft

Vader op zoon

er slechts 10% restafval over.

Berend

Boer Steenbergen is in twee

boerderij overgenomen van zijn

jaar omgeschakeld van gangbare

vader Albert (oud-raadslid CU).

naar biologische bedrijfsvoering.

Hij komt uit een gezin met der-

Hij ziet een groeimarkt voor bio-

tien kinderen (zesde uit de rij)

logische producten, maar vindt

maar was feitelijk de enige met

dagen) leek me Amsterdam met

Steenbergen

heeft

de

herenrijwiel) naar Amsterdam

megen (1 dag) en Hamburg (3

ook dat het milieu zijn steun wel

ambities om het bedrijf voort te

195 kilometer haalbaar. Temeer

kan gebruiken. Bovendien ziet

zetten. Zijn vader Albert (73) ver-

daar ik dat in 2002 al eens had

hij graag hoe zijn koeien lekker

leent nog hand- en spandiensten.

gedaan.

in hun vel zitten. In een grazige

ik dat ik mijn tijd van destijds

De bouw van de enorme stal-

Hoogmoedig

meende

weide en in de stallen met stro op

len vergt grote investeringen.

(13,5 uur) kon verbeteren. Thuis

de grond voelen koeien zich beter.

“We dachten dat de Rabobank wel

waarschuwden ze mij voor Ger-

Dat stimuleert ook de melkpro-

wilde financieren, maar die deden

rit Hiemstra’s laaghartige voor-

ductie. En zo is alles met elkaar

erg moeilijk. Het is net of ze er

spelling van regen en harde

verbonden in dit beroep.

niet in geloofden. Gelukkig kon-

wind (kracht 4) vanuit het zuid-

Over enige tijd hopen Henk en

den we bij de ABN Amro terecht”,

westen. Ik zou dus precies tegen

Wilma een winkel aan huis te kun-

zegt Berend. Deze zomer wordt de

de wind in gaan. Ik verklaarde

nen openen voor de verkoop van

stal in gebruik genomen.

Hiemstra tot persona non grata en besloot mijn fietstassen te demonteren voor de aerodynamica.

‘Lastige kinderen’?

“Ik heb jarenlang last van mijn

Van hoogsensitiviteit kun je last hebben

G

eluiden, gebeurtenissen, sensitieve kinderen. Daphne vult licht. Bij één op de vijf aan: “Van hoogsensitiviteit kun je kinderen komt elke prik- als kind heel stil worden of juist kel keihard binnen. Speciaal voor vreselijk druk.” Een op de vijf die kinderen en hun ouders is er op mensen is het, vertellen ze. Lang 12 september, van 15.30 tot 17.00 niet iedereen is zich daarvan beuur, een workshop in Zorgboerderij wust. Dat is jammer, want je kunt de Mikkelhorst in Haren. er behoorlijk last van hebben.

Lichamelijke klachten

Met een rugtas vol energie-

repen en –dranken (en bananen)

keel gehad en ook buikpijn komt

stapte ik om 4.15 uur in het aar-

vaak voor bij introverte hoogsen-

dedonker op. Hoezo wind? Op

sitieve kinderen.” Esther: “Mijn

de tast en met mijn koplamp als

zoon werd heel kwaad als iets op

zoeklicht reed ik als een speer

een ander tijdstip gebeurde dan hij

door de nacht, om 5.15 uur een

had verwacht Nu ik het duidelijker

eerste slokje drinken bij de ka-

zeg, kan hij zich er beter op voor-

zerne in Assen, 21,5 km op de

bereiden.

teller. Dat ging goed. Maar dan,

Esther en Daphne weten veel van

”Esther werkte jarenlang in

nog steeds in het donker, het pad

hoogsensitiviteit doordat ze het

leidinggevende functies, tot ze een

langs de Drentse Hoofdvaart op.

zelf zijn, hoogsensitieve kinderen

burn out kreeg en erachter kwam

hebben en zich erin hebben ver-

dat ze hoogsensitief was. “Die ont-

de eerste verzuring, maar vooral

Ter hoogte van de zendmast

diept. “Allerlei lichamelijke klach-

dekking gaf een ommekeer in mijn

een geestelijke depressie, die ik

ten kunnen het gevolg zijn van

leven”, zegt ze. “Wat mijn leven

van mezelf niet ken. Ik zag in ge-

hoogsensitiviteit”, vertelt Daphne.

vroeger zo zwaar maakte, geeft nu

dachten de route die ik nog gaan

diepgang en intensiteit.” Ze werkt

moest, Elburg, Harderwijk, Al-

als counsellor en werkcoach.

mere….Vlak voor Meppel, dood-

trekjes? Mijn kind vraagt me het

moe doordat ik twee keer zoveel

hemd van mijn lijf. Mijn kind heeft

academie en vervulde verschillen-

energie gebruikte door de tegen-

een grondige hekel aan verande-

de banen in de gezondheidszorg en

wind, op een bankje mijn zonden

ringen. Of: mijn kind heeft zo’n

het onderwijs. Nu leert ze kinderen

en mijn grenzen overdacht en

groot gevoel voor rechtvaardigheid

hoe ze met hun hoogsensitiviteit

even ingedut. Toch weer verder,

dat het nauwelijks te hanteren is.

kunnen omgaan.

Welke ouder herkent de volgende

Haren|de Krant

Daphne volgde de bibliotheek-

totdat op de dijk bij Kampen (95,5 km op de teller) de wind mij

Een kind dat al deze karaktertrekken heeft, of één in grote mate, is

Samen geven Esther en Daphne

weer naar 13,0 km/u terugdrong

hoogsensitief.

de workshop ‘Omgaan met hoog-

en de eerste regen striemde.

“Als je hoogsensitief bent dan

sensitiviteit’ voor ouders en kin-

Grens bereikt, geest gebroken.

hoor, zie en voel je heel erg veel”,

deren. Esther verzorgt het pro-

Trein terug. Een pijnlijke, maar

legt Esther Bergsma uit. Samen

gramma voor ouders.

Locatie:

louterende ervaring rijker. En

met Daphne Grunstra geeft ze

Zorgboerderij de Mikkelhorst,

Gerrit Hiemstra? Altijd geloven

workshops voor ouders en hoog-

Klaverlaan 37, Haren. (GB)

wat hij zegt!

Uw advertentie hier? 050 5276133 contact@harendekrant.nl

Altijd volgens het afgesproken plan werken...

J. BOLT bv

Aannemingsbedrijf van wegen- en waterbouwkundige werken


4

IN OVERLEG UIT ELKAAR met de ScheidingsMakelaar De ScheidingsMakelaar zorgt voor een nieuwe start. Wie nu verstandige keuzes maakt, heeft daar straks profijt van.

De ScheidingsMakelaar: garandeert een onafhankelijke bemiddeling; heeft de beste oplossingen m.b.t. een woning voor partners die willen scheiden; stelt het belang van de kinderen voorop;

Meer informatie?

handelt alle formaliteiten gemiddeld binnen 3 á 4 maanden af.

Bel of mail voor een gratis adviesgesprek: Marian Steenge, 06 – 41 56 55 83 steenge@scheidingsmakelaar.nl

Omdat scheiden ook een nieuw begin is...

www.scheidingsmakelaar.nl

helpt u bij alle financiële en juridische zaken;

Automobielbedrijf Hans Dekker Vakmanschap voor alle merken

Tel: 050 - 5250067 PC Hooftlaan 2b 9721 JM Groningen

Helperoostsingel 42, 9722 AW Groningen Telefoon 050-5277087 fax 050-5278027

apk • onderhoud • airco • schade • verkoop

www.hansdekker.nl

info@hansdekker.nl

de Harener Tegelhandel

Burg.J.G.Legroweg 88 9761 TD Eelde telefoon 050 – 30 800 26 www.harenertegelhandel.nl

Traditionele theeën 20 builtjes 2.49/2.19

EkoPlaza Haren: De Brinken 16, 050-5341177.

BioToppers

1.89

EkoPlaza Assen: Torenlaan 24, 0592-314761. Geldig van 30 augustus t/m 8 september 2012.

Zetfouten, prijswijzigingen en uitverkochte artikelen voorbehouden.

Passata’s

Open: maandag t/m vrijdag 10.00 – 17.00 uur zaterdag 10.00 – 14.00 uur

Pasta’s spaghetti / macaroni wit / volkoren 500 gram 1.25

0.99

La Bio Idea 690 gram 1.89/2.19

1.69

www.ekoplaza.nl


Augustus 2012

Gastencolumn Culturele raad

Dat schept verplichtingen. Reden

Help mee Harener cultuur in stand te houden

waarom de CRH de Hareners wil

Emile Koopmans architect

oproepen optimaal gebruik te ma-

RUBRIEK

ken van de beschikbare websites, www.cultuurinharen.nl

5

voorop,

Vorige columns zijn terug te lezen op

www.team4.nl/nieuws/column

HET OOG WIL OOK WAT

om ruchtbaarheid te geven aan al Door Culturele Raad Haren

Wie de lange lijst van culturele activiteiten in het komende sei-

staat of op de planken komt. Die

In Haren start het culturele jaar van oudsher in het eerste weekend van september. Óf in het tweede weekend, zoals nu. Als de scholen immers pas laat vakantie krijgen, zou het jeugdige deel van Haren op de traditionele Kunst- en Cultuurmarkt ontbreken. Dat wil niemand. We kunnen er over mopperen dat - net als vorig jaar – die Harense culturele start samenvalt met Open Monumentendag. Je kunt ook blij zijn omdat beide evenementen elkaar juist versterken. In tijden van crisis moeten we alles aangrijpen om de cultuur in welke vorm dan ook krachtig te houden en iedereen daarbij te betrekken. Moeilijke tijden vormen bovendien dikwijls een prikkel om het culturele leven naar een hoger plan te trekken.

zoen de revue laat passeren, zal

website is inmiddels al een stuk

dat moois dat er in Haren op de rol

(opnieuw) onder de indruk zijn. Er

toegankelijker gemaakt en zal op

is alleen een probleem. Hoe weet

korte termijn nog verder verbeterd

je als gemiddelde Harener wat er

worden. Het moet een vanzelfspre-

wanneer waar te genieten valt. De

kendheid worden dat Hareners op

uitgave van een cultureel jaarpro-

die site kijken, wanneer ze beslui-

gramma – een initiatief uit 2010

ten plaatselijke cultuur met grote

van de stuurgroep 850 jaar Thuis

of kleine c op te snuiven.

in Haren – blijkt slechts een kort leven beschoren.

De CRH wil graag de spin in het

web zijn en blijven wanneer er

Iedereen ziet het nut van zo’n

Ambiancetoeslag

S

taat mijn huis er nog wel? U kent het gevoel als u terugkeert van vakantie. Wat zou er allemaal veranderd zijn? In de straat. In het dorp. Maar er is meestal helemaal niets veranderd. Alles stond stil toen u weg was. Maar je kijkt wel even opnieuw van de buitenkant tegen de dingen aan. En (afhankelijk van waar je geweest bent) voelt Haren eigenlijk veel beter dan elders!

gids in, maar als het op financie-

hulp nodig is om de zalen en zaal-

ren van zo’n gids aankomt, vallen

tjes vol te krijgen of exposities

net iets te veel partijen af. Dan

te laten overspoelen door bezoe-

moeten we dat dus op een andere

kers. Haren heeft een rijk cultu-

Ik keek eens rond in het dorp.

Want Oeps, schreef ik al eens, dat kon echt niet meer. Nou, ik ben verhoord. Het pand is lekker open gegooid. Nu de andere Oepschinees nog (de entree van het dorp vanuit Glimmen). Als je een poosje weg geweest bent zie je ook dingen scherper die je al kende.

Zo viel het me op dat de Ha-

rense winkeliers van die plakkers zijn. Raamplakkers bedoel ik. Kijk, bij de Action (A.C.Tion voor u) had het een functie, vertelde ik al eens (dan zien de voor-

manier oplossen. Je kunt als Ha-

reel aanbod, dat we onder meer in

Was er wat veranderd? Ja en nee.

bijgangers niet dat u goedkoop

rense culturele verenigingen nog

stand kunnen houden door ruime

De Intermezzo is nóg niet klaar.

winkelt). Maar bij de Brinken

zo veel moois op het podium willen

bekendheid aan al dat moois te

Zou er wéér brand geweest zijn?

is dat toch niet nodig. Waarom

brengen, wanneer niemand weet

geven. Helpt u mee? En als ú hulp

Er wordt nóg niet gebouwd op de

zijn alle ramen zo schreeuwend

dat het plaats zal vinden, komt er

nodig heeft: de Culturele Raad Ha-

lege kavel naast Boomker. Nóg

dichtgeplakt? Extra wandruimte

ook niemand. De Culturele Raad

ren staat u graag bij. Een mailtje

niet aan de Kerkstraat op de plek

voor de schappen, is ongetwijfeld

Haren (CRH) geldt als de bindende

naar het secretariaat van de CRH

van de Copyshop. Er wordt óók

factor van alles wat er op kunst- en

(labloemerts@home.nl) kan een

niet gebouwd naast café De Zaak,

cultuurgebied in deze gemeente

steuntje in de rug betekenen op

en over Handy zwijgen we maar

plaatsvindt en ontwikkeld wordt.

weg naar meer publiek.

De entree van het dorp kan beter

helemaal. Waar ik wél enthousiast over werd was de kwaliteit van de Harense rotondes. De He-

Nieuws uit Helpman Naam Huis & Hypotheek verdwijnt De naam Huis & Hypotheek is uit Helpman verdwenen. Harm Jan Rubingh en Gea de Boer zijn overgestapt naar het concept van Geld in Huis. Zij kunnen

Oudman Schoenen

Expositie in Zorgboerderij ‘De Mikkelhorst’.

E

het antwoord. Maar je kunt de

ren Hoveniers doen hun uiterste

schappen toch ook voor het raam

best en het ziet er prachtig uit.

plaatsen! Spannend speelgoed en

Het proletarisch winkelen van

kleurrijke kleding verhogen toch

de gemeente heeft zeker effect ge-

de kooplust? Dat geeft een veel

had: een permanent visitekaartje

aantrekkelijker beeld voor de

geeft een welige bloei midden

voorbijgangers. Dat zijn de klan-

tsen en litho’s van Moni-

tussen het asfalt. Renaturierung

ten!

que Berger zijn tot 1 okto-

zeggen de Duitsers; een prachtig

wil je wel weg. Verder is ons dorp

En als je erboven woont….dan

ber 2012 te zien in Zorgboerde-

woord voor het aanplanten van

ie de jaarmarkt van Help-

rij ‘De Mikkelhorst’. Monique

uitbundig groen op onverwachte

zo gek nog niet. Als je weer eens

man bezoekt op 6 septem-

Berger (1964) heeft haar oplei-

plekken. Ik ben benieuwd welke

goed kijkt hebben we weinig te

ber (12-20 uur) kan tussen de

ding aan de Grafische school in

hovenier de nieuwe rotonde in de

klagen, sterker, Oost West Thuis

W

met deze formule hun relaties

kraampjes door ook winkels

Utrecht en de Rietveld Acade-

Meerweg wil aanpakken.

Best. Iedere inwoner van Haren

dezelfde diensten bieden, maar

bezoeken. Oudman Schoenen

mie in Amsterdam genoten.

zou

mèt meer persoonlijke aandacht.

aan de Verlengde Hereweg heeft

Aanvankelijk begon zij met

de veranderingen bij een van de

Relaties merken niets van de

zo’n onmetelijke collectie dat

het maken van olieverfschilde-

Chinezen aan de Rijksstraatweg.

verandering: nog steeds dezelf-

die in geen twintig kramen zou

rijen en litho’s (steendrukken).

de adviseurs in het vertrouwde

passen.

Later stapte zij over op het teke-

pand aan de Verlengde Hereweg

Men kan dus vrijblijvend

nen (gemengde techniek en mo-

76. “Het is vooral de gevel en

even binnenlopen om kennis

noprints) en vanaf 2004 op het

onze huisstijl die veranderen”,

te maken. Dames-, heren-, wan-

etsen. Haar werk is zeer illus-

zegt Gea de Boer. Volgens haar

delschoenen, geselecteerd op

tratief. Terugkerende thema’s

staat Geld in Huis voor ‘helder

pasvorm en comfort, sportief,

zijn dieren, bieten, mensen en

en passend advies’. Dat is belang-

modern en klassiek. De winkel

kerkjes, die vaak op humoristi-

rijk als je een hypotheek, verze-

is een begrip voor mensen die

sche wijze worden afgebeeld.

kering of andere geldlening wilt

met b.v. een smalle of brede

afsluiten.”Als u wilt weten wat

voet elders niet kunnen slagen.

que Berger is ook te vinden op

uw

Oudman biedt ook pedicurebe-

haar website: www.moberger.nl.

financiële

mogelijkheden

zijn, is een vrijblijvende afspraak

handelingen op afspraak.

snel gemaakt”, zegt Gea de Boer.

Ook enthousiast was ik over

eigenlijk

ambiancetoeslag

moeten betalen!

Meer informatie over Moni-

De zorgboerderij is gevestigd aan de Klaverlaan 37 te Haren.

Geld in Huis is gevestigd aan de Verlengde Hereweg 76 in Groningen (Helpman ).

EIKEN GEOLIED 19 CM BREED

Uw advertentie hier?

Naturel geolied, prachtig! Van

050 5276133

050 5276133

contact@harendekrant.nl

contact@harendekrant.nl

52,50

voor slechts

Unistee Makelaars Nienke Poppema | Hilja Vredeveld Rijksstraatweg 142 | 9752 BM Haren | Tel. 050 - 535 20 20 www.unistee.nl

p/m2

Parket Tree Groningen Damsterdiep 66 9713 EJ Groningen 050 3180025 parkettree@home.nl www.parkettree.nl


6

De NalatenschapsMakelaar een zorg minder in moeilijke tijden Nalatenschap afhandelen? Wij regelen alles van het testament tot aan het opzeggen van het bibliotheekabonnement. U heeft bij ons: -

1 contactpersoon voor de volledige afhandeling

-

alle erfgenamen kunnen tezamen een dienstverlenings-overeenkomst afsluiten

-

we werken kostenbesparend doordat huren en abonnementen niet onnodig lang

Hij ziet vierkante meters Jij een sfeervol huis

doorlopen en we op zoek gaan naar optimale oplossingen voor de financiĂŤn -

we leveren een volledig rapport over de nalatenschap op in de nalatenschapsmap, zodat alle informatie centraal beschikbaar is voor de erfgenamen

-

we zijn geen uitvaartbegeleider, maar richten ons volledig op de afhandeling van een nalatenschap.

Bel of mail voor meer informatie:

Dus zoek je een makelaar die oog heeft voor beiden

Ed Pelder: 06-54780354 ed.pelder@nalatenschapsmakelaar.nl www.nalatenschapsmakelaar.nl

Jachtlaan 15, Haren

050 - 5350533

www.aimeestaal.nl

Pantone 505

NIEUW

Castle Stones TYPE LOFT - TYPE BRICKS - TYPE DALLEN

Verlengde Stationsweg 8-10 T 050 3145279 Zuidlaren /pinedesignwonen

meubelen in diverse stijlen & woonaccessoires www.pinedesign.nl

FLYER dE nummER 1 Als beste uit Trappen zonder vele tests. ELEktRischE FiEts TranspiraTie!

10%

inruil korting *

Flyer de nummer 1 elektrische fiets!

250 euro aan accessoires Bijkeuze aanschaf van een Flyer naar elektrische graTis fiets minimaal

bij10% aanschaf van een voor Flyer elektrische fietsfiets. korting uw oude * Fiets rijdbaar zijn en deze advertentie is geldig tot 1 juli 2012. * Geldig totmoet 15 september

RiJWiELhuis KLei kLEi riJWieLHuis Parkweg 89 - 9725 ED Groningen Telefoon 050-5253731

TERUGGEKOMEN VAN VAKANTIE! ‌en u wilt uw huis nog graag dit jaar strak in de lak. Bel of mail, een afspraak is snel gemaakt.

Onnerweg 69, 9751 VC Haren

Schilderwerk - Wandafwerking Beglazing - Houtrotherstel Op het buitenschilderwerk geven wij 7 jaar garantie! Vraag naar de voorwaarden. Bel (050) 5348268 of mail info@walterhoogestegerschilders.nl

www.walterhoogestegerschilders.nl


Augustus 2012

Charitou nieuwe huisarts in Haren

Huub van 't Hek

Huisartspraktijk nu van broer en zus

Dokter Charitou-Hingstman volgt dokter Jansen op, die in juni haar car- mensen met goedbetaalde banen. rière als huisarts beëindigde. Charitou werkte in Kameroen, Gasselterni- Maar je had er ook bars, waar dan jveen en op Cyprus. “Ieder mens heeft zijn eigen verhaal”, zegt ze. “Waar iemand werkte die in haar auto moest overnachten omdat zo’n ook ter wereld.”

A

7

RUBRIEK

HUUB www.hectic.nl

PATHÉ – OPERA Het Pathé Operaseizoen 2012 -2013

metaforen. Vele daarvan heb-

staat voor de deur. Veel aandacht

ben hun actualiteit behouden.

voor 200 jaar Giuseppe Verdi, ge-

Ook de Griekse, ook de Egypti-

boren in 1813. Aan Richard Wag-

sche.

kroegbaas haar heel slecht be-

ner, ook uit 1813, is de laatste

5. Opera & Koningen & Ko-

taalde.”

twee seizoenen al veel aandacht

ninginnen / Maria Stuarda

l vanaf de eerste keer dat ze

zitten. En als we terug waren ge-

zag hoe de veearts een kalfje

gaan naar Kameroen dan hadden

besteed. Opera als Spiegel van

Europa telt nog zeven regeren-

haalde via een keizersnee, was ze

de kinderen naar een kostschool

Terug

onze tijd. Opera als schoolgaan ter

de koninklijke families. Komen

gefascineerd door de eigenaardig-

gemoeten. Het werd Cyprus.”

De praktijk groeide in dertien jaar

leerighe ende vermaeck. Verheug u

zij opnieuw op of gaan zij op-

heden van een lichaam. “Mijn ou-

uit tot een eenmanspraktijk waar

met mij op de komende voorstel-

nieuw ten onder?

lingen.

Op het subtropische eiland be-

ders hadden een boerderij”, ver-

gon ze een eigen praktijk. “Ik ben

ze zeven dagen per week, vieren-

telt Froukje Charitou-Hingstman

gestart met nul patiënten”, vertelt

twintig uur per dag beschikbaar

(52). “Ik groeide op in Gieterveen,

ze. “In het begin kreeg ik veel toe-

moest zijn. “Mijn patiënten bel-

dere Tijden / Elisir d’Amore

Rigoletto

den alleen als het écht nodig was

Aan de hand van de voorbeel-

Het

samen met mijn jongere zusje en natuurlijk mijn broer Albert.” Albert Hingstman is, sinds Froukje huisarts Jansen opvolgde, haar compagnon. Haar praktijkruimte is nog maar net klaar. Het dakraam geeft de lichte, zonnige sfeer waar ze van houdt.

Ieder mens heeft zijn eigen verhaal. Waar ook ter wereld

“In Zuid-Amerika liep ik mijn

risten. Veel van mijn patiënten

6. Giuseppe Verdi & Het Pri-

1. Gaetano Donizetti en An-

vate en Publieke Domein / revolutionaire

verande-

hoor”, zegt ze meteen. “Maar het

den van toen ontdekken wij de

ringsproces in de mens heeft

is natuurlijk wel veel. En of ik dat

parallelen met het revolutionai-

alleen zin als het zich individu-

over een aantal jaren nog kan, is

re veranderingsproces dat zich

eel en zonder opgelegd pandoer

de vraag. Bovendien studeert een

nu dagelijks aan ons voltrekt.

voltrekt.

dochter in Leiden en de jongste is

2. Giuseppe Verdi & William

7. Richard Wagner & De Be-

vijftien en popelt om te gaan stu-

Shakespeare / Otello en Tem-

vrijdende Dood / Parsifal

deren.”

pest

Het Evangelie als opera, de ul-

Het verhaal over Christoforo

tieme wens van Beethoven en

Doordat ze eens inviel, kende

hang naar de Tropen op”, zegt ze.

waren buitenlanders die op Cy-

Charitou de huisartsenpraktijk

Moro onder de naam van Otello

dus ook van Wagner. Beethoven

“Ik deed daar een half jaar vrij-

prus wonen.” Zodra ze over haar

van haar broer en dokter Jansen

vervlecht blank en gekleurd,

slaagt en componeert Fidelio.

willigerswerk.”

woonde

patiënten begint, is ze enthousi-

en sinds juni runnen broer en

geloof en ongeloof. Het verhaal

Slaagt Richard Wagner ook

Charitou vier jaar in Kameroen,

ast. “Achter elke klacht waarmee

zus de praktijk samen. Met het

blijkt elke dag actueel.

als hij zich vereenzelvigt met

Later

waar ze haar huidige echtgenoot

iemand bij me komt zit een ander

enthousiasme dat begon bij de

3. Wolfgang Amadeus Mo-

de mythologische figuur van

ontmoette. Een Cyprioot die in de

verhaal. Dat is wat me aanspreekt

geboorte van een kalfje stapt Cha-

zart & Leiderschap / La Cle-

Parsifal?

cacao- en koffiehandel werkte. Ze

in mijn vak. In de wijk waar ik

ritou nu in haar derde huisartsen-

menza di Tito

8. Händel with care in het

kregen een dochter. “Toen mijn

mijn praktijk had, woonden veel

praktijk. (GB)

Clemenza di Tito als leidraad

Midden-Oosten / Giulio Ce-

contract in Kameroen in 1992 af-

voor de nieuwe leiders van de

sare

liep, stonden we voor een keuze” ,

toekomst. Onze grootste op-

Händel leest in de figuur van

zegt ze. “Voor kinderen was Kame-

dracht anno 2012: het vinden an

Caesar en Cleopatra een prach-

roen niet ideaal en ik wilde graag

nieuw leiderschap.

tige metafoor voor de altijd ver-

de huisartsenopleiding volgen.

4. Opera & Mytologie / Les

stoorde

Troyens en Aïda

Is deze zienswijze achterhaald

Alle mytologische verhalen zijn

of juist actueler dan ooit?

Met mijn dochter ging ik in

Gasselternijveen wonen, in de

machtsverhoudingen.

buurt van mijn ouders. De huisarts daar vroeg me of ik bij hem in de praktijk wilde werken. Dat heb ik vier jaar gedaan.” Cyprus Intussen was hun tweede dochter geboren en wilden de Charitou’s het gezin graag weer samenvoe-

Tijd heelt geen wonden

gen. “Tja, waar ga je dan wonen? Ik was gesetteld in Gasselternijveen maar mijn man zag dat niet

Dokter Ria Jansen (rechts) en haar opvolgster Froukje Charitou

Al

al

slist niet geldt: tijd heelt alle

jaren, zijn er slechte plek-

wonden. Voor houtwerk geldt

die gespecialiseerd zijn in het per-

ken op het houtwerk van uw

precies het omgekeerde. Laat

sonen- en familierecht.

woning te zien. U heeft al een

Hans Joling die nare plekjes

Het merendeel van de aange-

paar keer geprobeerd ze weg

dus eens vrijblijvend inspec-

sloten leden heeft zich bovendien

te plamuren of met een extra

teren. Hij weet precies hoe je

gespecialiseerd tot advocaat-schei-

dikke laag verf onzichtbaar te

het probleem duurzaam op-

dingsme-diator. De vFAS wil op Als twee mensen gaan scheiden partners en kinderen. worden twee levens ontwricht en Seip is voorstander van Col- 4 september landelijk aandacht ontvlecht. Vaak spelen er emoties, laborative Divorce, een methode vragen voor de noodzaak van deszoals boosheid, rancune en ver- waarin procederen wordt gecom- kundige begeleiding van scheidindriet. “Als er kinderen zijn wordt bineerd met mediation. Scherpe gen. de scheiding nóg complexer. Toch belangenbehartiging, maar ook Doel is het verbeteren van het vraagt scheiden om samenspel”, overleg. Op 14 september doet proces rondom een echtscheiding, zegt mr. Carla Seip van BoutOveres BoutOveres mee aan de Dag van de zodat (ex-)partners zorgvuldig en Scheiding van de vFas. Men kan respectvol uit elkaar gaan. Tijdens te Groningen.

maken. Keer op keer kwamen

lost. Het is namelijk niet de

de scheurtjes of houtrot te-

tijd die wonden heelt, maar

rug. Een steeds terugkerende

de schilder! Bel gerust voor

ergernis. Er is één gezegde

een afspraak op korte ter-

dat in het schildersvak be-

mijn.

Dag van de echtscheiding 14 september

C

vrijblijvend het kantoor binnenals

scheidingsadvocaat

werkzaam bij BoutOveres Advoca-

misschien

Felland Noord 6 9753 TB Haren T (050) 534 99 90

de dag kunnen ook via Twitter (#dagvandescheiding) vragen aan

arla Seip (ze woont in Haren) is

maanden,

in Haren de Krant scheidings-

die

maandelijks

le bijstand kan een echtscheiding

of één van haar collega’s. De vFAS

kwesties uitleggen en vragen

pijnlijke gevolgen hebben voor

is een vereniging van advocaten

beantwoorden.

n ge in az n gl ke be wer g er in ld erk n hi sc afw t- e nd ou es h i at ar

specialisten

een ‘scheidings-check’ door Seip

wa

lopen voor vrijblijvend advies en

een scheiding. Zonder professione-

ep nr

angels en klemmen op het pad van

to

Carla Seip is één van de drie

ten. Ze kent als geen ander de voet-

Hans & Ada Joling

vFAS worden gesteld.

be

Toch vraag scheiden om samenspel

F (050) 534 39 54 E info@hansjoling.nl www.hansjoling.nl


8

PATER

voor betere schoenreparaties

INLEGZOLEN VOOR BLOTE VOETEN Meerweg 5 - Haren -Telefoon 050 - 534 37 08

Alle auto’s, elk merk!

Uw specialist in: Binnenzonwering Buitenzonwering Laminaatvloeren Lamel parket (houten vloeren) PVC vloeren

•onderhoud •reparaties •APK •verkoop nieuw en gebruikt

Altijd voordeliger!

RENAULT SPECIALIST

utobedrijf

lex Scheedler

Steentilstraat 31, Groningen Tel. 050-3136312 www.sunfloor.nl

Groningerweg 1A • Paterswolde T (050) 525 04 14 www.alexscheedler.nl

Wilt u weten of u financieel gezond bent? Laat u ontzorgen door de ‘financiële huisarts’

• GROEPSDINERS • KOOKWORKSHOPS • KOOKLESSEN • FEESTJES • BORRELEN • THEMA AVONDEN: zaterdag 8 september

Mosselavond incl nagerecht €25,-

Waarom moeilijk als het Teune kan?

zaterdag 22 september Currynight incl voor- en nagerecht €27,50 aanvang 19:00 uur

VOOR INFORMATIE OF RESERVERING: WWW.HETVOORHUIS.NL OF T 050 - 5351555

Frits en Jannet Scholma

Assurantiekantoor P. Teune VOF Klaverlaan 35, 9753 BZ Haren Tel. 050-5020127 Fax 050-5345440

Raadhuisplein 18 9751 AP Haren GN 050 - 5344819

Lid van AdFiz en Kifid

35 JAAR

LAATSTE KANS! Alles nu met

70%

KorTiNg LEEg=LEEg

oP=oP


9

Augustus 2012

Winkel Nieuws Truien-webshop

E

gon Russo en zijn Italiaanse

del zijn gewoon laten namaken.”

echtgenote Imma hebben

In de winkel kunnen Egon en

hun bijzondere winkel al tien

Imma een stalenkaart met 150

jaar. Ze startten destijds in Ha-

garens tonen.

ren met een opvallend concept:

maatkleding uit Italiaanse ate-

lekker zat maar mee, ze meten

liers voor prijzen van confectie-

‘m op en door Italiaanse handen

pakken van grote merken.

wordt hij 2000 kilometer ver-

Ze

Neem die trui die altijd zo

staan vierkant achter hun product en die oprechtheid wordt door klanten kennelijk opgepikt.

“Maar we mogen niet stilzit-

ten”, zegt Egon. “Je moet af en toe vernieuwen. Wij doen dat ook

Carla Seip

Thalia Muziektheater zoekt versterking voor ‘Foxtrot’

N

a jarenlang (al bijna 50 zijn natuurlijk ook altijd welkom). jaar – in 2015 bestaat Ook op het gebied van dans/ballet Thalia 50 jaar) operettes zoeken we mensen – dit maakt naen de laatste jaren komische op- melijk een wezenlijk onderdeel uit era’s op het repertoire te hebben van het spelen van een musical.” gehad is Thalia Muziektheater van plan om in april 2014 op de Als we "Foxtrot" planken te verschijnen met de musical “Foxtrot”, tekst Annie M.G. willen gaan Schmidt en met muziek van Harry spelen, dan heeft Bannink (de musical is geschreven in 1977). onze vereniging wel

door na de zomer te starten met

RUBRIEK

(R)ECHT

Kan ik mijn echtscheidingsconvenant vernietigen? U gaat scheiden maar weet niet welke regeling u voor de woning moet treffen? De

veranderde

woningmarkt

kan bij echtscheiding ongunstig uitpakken. Ten onrechte wordt wel gedacht dat de gezamenlijke

versterking nodig

een webshop, waar je truien op

In de oerversie speelden o.a. Wil-

maat kunt laten maken. Je kunt

lem Nijholt, Gerrie van der Kleij

dan van je oude trui de maatvoe-

en Trudy Labij de hoofdrollen. In

Workshop

leidt. Wel is het zo dat er aan-

2001/2002 werd een nieuwe versie

Wilt u eens kennis maken met

dachtpunten zijn waarop moet worden gelet.

ring doorgeven en de kleur van

derop voor je gemaakt, precies

eigendom van een woning dan perse tot

hopeloze problemen

het garen uitkiezen….wij laten

op maat! Het is fijn om ook de

gepresenteerd met o.a. Paul de

Thalia, neem dan deel aan de

de trui dan in Italië maken.

goede berichten te kunnen mel-

Leeuw, Sanne Wallis de Vries, Ca-

workshop (10 weken) vanaf 10 sep-

den. We doen dat hiermee dan

rice van Houten en Jenny Arean.

tember 2012. U maakt dan kennis

Een van de aandachtspunten is

ook gaarne.

Het verhaal speelt in de jaren 30

met alle disciplines (zang, toneel,

de termijn dat er nog recht be-

van de vorige eeuw in een soort

bewegen, dans) die nodig zijn om

staat op volledige hypotheekren-

artiestenpension.

een complete productie te maken.

teaftrek. Die termijn bedraagt

Je kunt dus dierbare truien

die allang niet meer in de han-

Klugkist gaat verhuizen

D

twee jaar. De termijn gaat in op

in het “Clockhuys”, Brinkhorst 3

het moment dat een van de par-

te Haren van 20.00 uur – 22.15 uur.

e komende maand gaat de

een

verhuis-uitverkoop.

we “Foxtrot” willen gaan spelen,

herenmodezaak

Wat er in het leegkomende pand

dan heeft onze vereniging wel ver-

komt is nog niet bekend.

sterking nodig. Met het huidige

Thalia

202. Eigenaar Jacco Smit verlaat

aantal leden is het moeilijk om de

kraam op de kunstmarkt en

het huidige pand, waar de win-

voorstelling te realiseren. Vooral

zingt om 14.00 uur (8 septem-

kel zich in 1974 vestigde.

bij de mannen (tenoren en bas-

ber). Meer info: Henk Diep-

Klugkist

verhuizen naar Rijksstraatweg

grote

Wij repeteren elke maandagavond Henk Diephuis van Thalia: “Als

staat

ook

met

een

Het komt voor dat een van de echtgenoten de woning in eigendom wil houden

Smit wil de koers van zijn be-

sen) en bij de sopranen kunnen

huis, tel. 050-5348200 of mail

tijen de woning verlaat. Na twee

drijf iets verleggen (doelgroep

we versterking gebruiken (alten

henkenkarla@home.nl

jaar heeft alleen degene die de

uitbreiden met jongere mannen)

woning bewoont, nog recht op

en vindt dat hij dat beter kan in

aftrek van de helft van de hypo-

het nieuwe pand, waar tot voor

theekrente. Voor de vertrokken

kort Boot & Heijmans was geves-

partij valt de woning fiscaal in

tigd. Klugkist houdt momenteel

box III. Het is dus belangrijk dat

Dr. Fish in Haren

zijn gemaakt over de verdeling

binnen twee jaren afspraken

B

van de woning.

ij beautysalon Hem & Haar

maar het is heerlijk. De ideale

Het komt voor dat een van de

aan de Molenweg 2 in Ha-

manier om te ontspannen en het

echtgenoten de woning in ei-

ren volgen ze nu ook de trend op

resultaat is prima: Naast een

gendom wil houden. De ander

welness-gebied, de voetenvisjes,

hele schone huid heb je ook heer-

heeft dan recht op de helft van

beter bekent als Dr. Fish. Haren

lijk zachte voeten.

de waarde of

moet worden

de Krant mocht van deze unieke

ontslagen uit de hoofdelijke

ervaring genieten.

aansprakelijkheid van de hypoeige-

thecaire geldlening. Vanwege

naresse van de salon omschrijft

aangescherpte regels bij het

het gevoel van de knabbelende

afsluiten van hypotheken geeft

visjes precies goed: ‘het voelt als

dit soms problemen. In een echt-

Liesbeth

Kerkhoven,

een bruisend bad’. Het is even

scheidingsconvenant

wennen, het idee dat er tiental-

afspraken worden gemaakt die

len visjes aan je voeten zitten

deze problematiek beperken.

kunnen

Een ander aandachtspunt is of bij verkoop van de woning tegen een lager bedrag dan de hypotheekschuld

een

beroep

kan worden gedaan op de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Hiermee kan worden voorkomen dat er een restschuld overblijft. Advocaten van Bout Overes te Groningen reageren op lezersvragen. Wilt u een vraag laten behandelen in deze rubriek? Mail dan aan: c.f.m.seip@boutoveres.nl


NOOIT Nieuwe tuin? MEER Wij tekenen ervoor! KALK

e aar d n g a Vra ding

aanb

ontwerp, aanleg en onderhoud (050) 406 19 91 www.bartelds.nl

ie

© 2012 adidas AG. adidas, the 3-Bars logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of the adidas Group.

10

Atoomweg 6-2, Groningen, tel: (050) 311 36 99 www.badexclusief.nl

Vertrouw op vakmanschap

Uw advertentie hier? 050 5276133 contact@harendekrant.nl

Middelhorsterweg 57, Haren | Telefoonnummer 050 – 534 72 88

SENIOR – JUNIOR

VOETBAL ACTIE

alle modellen van topmerken! Op

Speel en meet je snelheid. Deel je statistieken online en vergelijk jezelf met andere spelers. Denk jij snel te zijn? De twijfel voorbij, met de adizero f50 Powered by miCoach.

50% KORTING

adidas.com/football

TOP

IN HOCKEY

GROOTSTE HOCKEY COLLECTIE IN NOORD-NEDERLAND

DE VOETBALSPECIALIST VAN GRONINGEN * Korting geldt op de goedkoopste schoen Geldig t/m 1 oktober 2012 Zie voorwaarden in de winkel

SPORTSPECIALIST

www.willyloos.nl

VAN HET NOORDEN! www.willyloos.nl Kwinkenplein 1 - 3 9712 GW Groningen • T (050) 72 10 466 • E info@willyloos.nl


Augustus 2012

Een geheel nieuwe culinaire ervaring in Haren,

probeer het!

YOKOSO! …of zoals we in het Nederlands zeggen: welkom! Begonnen als het eerste Chinese restaurant in Haren, hebben we nu dertig jaar later met Yugo opnieuw de primeur. Fusionrestaurant Yugo (Japans voor ‘samengaan’) serveert sushi, grill-, Chinese en Japanse gerechten. In ons volledig gerenoveerde restaurant kunt u nu in eigentijdse ambiance genieten van het all-you-can-eat-concept: onbeperkt eten voor een vast bedrag in 2½ uur! Kies uit meer dan 70 gerechten, en ook als u vegetarisch bent of u liever geen rauwe vis eet, heeft u voldoende keuze uit de rijkdom aan smaken die de Chinese en Japanse keuken te bieden hebben. En zoals u van ons gewend bent, hechten we grote waarde aan gezond eten. Dus kom lekker gezellig tafelen met vrienden en familie – het wordt ongetwijfeld smullen geblazen!

HOE HET WERKT

Basismenu 21,50 pp maandag, woensdag, donderdag. 23,50 pp vrijdag, zaterdag, zondag. Deluxemenu 26,00 pp maandag, woensdag, donderdag. 28,00 pp vrijdag, zaterdag, zondag Bij Yugo bieden we u twee arrangementen aan: het Basismenu en het Deluxemenu. Op het Basismenu staan meer dan 70 warme en koude gerechten, en kiest u voor het Deluxemenu, dan heeft u ook nog keuze uit een aantal exclusieve gerechten extra! De tafel moet om logistieke redenen gebruik maken van hetzelfde arrangement - het combineren van menu’s is dus niet mogelijk. U kunt 2,5 uur onbeperkt van de menukaart bestellen. All you can eat dus! Daarna kunt u gezellig natafelen. Bestellen doet u door een bestelformulier in te vullen. Per keer kunt u maximaal 5 gerechten per persoon bestellen. Spelregels: Blijf lekker eten, maar bestel alleen wat u op kunt! Verspilling van eten is onwenselijk en we moeten dan ook voor elk ongegeten sushi € 1,00 en voor ieder overgebleven warm gerecht € 2,00 in rekening brengen.

De metamorfose van King Way is gerealiseerd door: Felland 4 9753 TA Haren GN t 050 4061041 i www.niebouw.nl

Let op: Niet alles is nieuw! Afhalen en bezorgen van chinees eten zoals u dat van King Wah gewend was BLIJFT MOGELIJK.

Zie voor het menu: www.kingwah.nl

Rijksstraatweg 158, Haren t 050 535 28 04 | 050 534 54 04 i www.yugoharen.nl Openingstijden: maandag, woensdag, donderdag 16-22 uur Vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen 12-22 uur Dinsdag gesloten.

11


12

eten! Smmmmmake,libajk kker & groenteman Culinaire tips van de

slager

Houd het vakantiegevoel vast!

Hét adres voor uw volvo occasion! De auto die u zoekt niet in onze voorraad? Laat vrijblijvend uw zoekopdracht achter op

Mooie vakantie gehad? Mooie herinneringen aan dat verre

www.autohus.nl

land, waar u in een restaurant iets heerlijks hebt gegeven?

Uw zoekopdracht is onze uitdaging!

Houd dat gevoel vast en laat mij weten wat u zo lekker vond? Meestal kan ik u het vlees bieden wat past bij uw vakantiegevoel. Zoals kalfsschnitzel of een stukje fricandeau van het kalf om Saltim Bocca of Vitello Tonnato te maken. Maar ook voor andere buitenlandse specialiteiten hebben we vlees in huis, en hebben we het niet, dan bestellen we het voor u. Martin Dijk

Martin Dij k, Keursla ger keurslager martin Dijk, kerkstraat 15 Haren t. 050-5344517 F. 050-5340127

gronings koren (deel 3) We vertelden in mei al dat we een korenoogst in de omgeving van Feerwerd hadden gekocht. We zagen het goudgele graan

Autohûs Haren Felland 2 | 9753 TA Haren | 050 - 534 36 39

PATER

voor betere schoenreparaties

SLEUTELSERVICE Meerweg 5 - Haren -Telefoon 050 - 534 37 08

groeien en onlangs is het veld gemaaid. Op dit moment ligt het graan te rusten en moet het vocht eruit, want het heeft veel geregend deze zomer. Met dit graan gaan we 100% Gronings volkorenbrood voor u bakken. Drie soorten: meergranen, puur en met zonnepitten. Verder louter desem, water, gist en zout. Heerlijk ambachtelijk brood. We zijn nu aan het proefbakken, want we willen pas gaan verkopen als we het beste resultaat kunnen garanderen! We houden u op de hoogte! (In de volgende

ker Echte Bak Haafs

uitgave verschijnt een artikel over dit onderwerp in Haren de

Specialist op het gebied van dieren en hun verzorging • Honden • Katten • Vissen

• Knaagdieren • Hengelsport • Vogels

Rijksstraatweg 135 9752 BD Haren T: 050-5350215

Krant) Wilfred en Petra Haafs

anjerlaan 30a t. 050-5350491 raadhuisplein 8, Haren t. 050-5350804

UW MOOISTE VAKANTIE FOTO CANVAS 40X40 CM E 28,POSTER A1 FORMAAT E 10,-

Weermannetje erik

DRUKKERIJ G. VAN ARK

Soms voel ik me net een weermannetje. We zitten op de grens van zomer en najaar. Als het fris is vragen mensen alweer naar

Kerkstraat 32 (t.o. AH), Haren, (050) 534 74 47 www.drukkerijvanark.nl

spruitjes, zuurkool en knolselderij. En jawel, ik heb het alweer! Als het wat kouder wordt pas ik me daar dus direct op aan. En

PROFESSIONALS IN PRINT & DRUK

als het nog lekker zonnig blijft kan ik u deze week ook weer volop zomerappels leveren. Die worden nu geplukt op kwekerij

APK ONDERHOUD OCCASIONS

Verhagen in Luttelgeest. Mooie oogst, ik heb er direct kistenvol van besteld. Dus ook bij zonnig weer bent u bij ons aan het juiste adres. Mooi beroep heb ik eigenlijk, toch? Erik Berends

Erik Berend s

Felland Noord Haren 050-5344813

groentespecialist erik berends anjerlaan 23/a 9753 ga Haren t. 050-5350334

Heerlijk boerenijs van Sonneclaer uit Hoogeveen

Eerlijk biologisch & ijs van de Ice Cream Factory

Je verlies, verdriet en rouw delen met lotgenoten? Vrijwilligers van Humanitas-Haren/ Tynaarlo bieden mensen die een dierbare hebben verloren hulp bij dit verlies door persoonlijke begeleiding bij u thuis of binnen een lotgenotengroep. Bel voor meer informatie met Truuske Kraak: 050-309 38 06

Landwinkel De Mikkelhorst - Klaverlaan 37 9753 BZ Haren - www.landwinkelharen.nl

Of kijk op: www.humanitasharen.nl


Augustus 2012

Werkgroep Goede Doelen In Haren is al sinds jaren een werkgroep actief die geld inzamelt door activiteiten. De opbrengsten gaan naar goede doelen, die vooraf worden gedefinieerd. In de werkgroep treffen we aan: Afgevaardigden van de Diaconale Raad Haren, Helping Hands Haren, beheerder Gorechthuis Klaas Bakker, Anneke Bos, Ria Dost, Greetje Eisses, Jeanette ter Maat, Jan van der Woude, Anda Kooi.

Tineke Berends en Studio Energy Ze straalt als trotse ondernemer: Tineke Berends uit Onnen. Zon & Fitness Studio Energy is geworden wat het is, mede door haar inzet, en nu mag ze zich eigenaar noemen. Van VoF naar eenmanszaak.

T

ineke Berends werkte al voor Elsbeth de Haart bij Body Ba-

13

Henk Vos

RUBRIEK

Het is anders dan u denkt!

Zie ook: www. jaarvandebij.nl www.bijenhoudenvanbio.nl www.adopteereenappelboom.nl

Het is anders dan u denkt

A

fvalbergen, zeeën met

de bedrijven geeft de producent

een plastic filterlaagje,

de mogelijkheid om een geslo-

gaten in de ozonlaag,

ten kringloop te realiseren. Dit

schaarste van grondstoffen en

geeft een positieve prikkel; pro-

een derde economische dip aan-

ducenten zullen hun product zo

Het afgelopen jaar heeft men ruim

de twee projecten in Afrika (Eboo

8.500 euro opgehaald. Anda Kooi:

project, Nairobi, Kenya en Laven-

“Een prachtige opbrengst waar

der Hill Aftercare project, Kaap-

Studio Energy opgezet aan het

staande? Het werd echt tijd voor

duurzaam mogelijk willen ont-

we weer veel kinderen blij mee

stad, Zuid-Afrika). In het nieuwe

Raadhuisplein. In 2007 is het be-

vakantie. Hoe pak ik de draad

wikkelen omdat ze zelf verant-

lance (De Brinken, jaren 90) en daarna hebben zij in 2002 samen

kunnen maken. Van dit bedrag

seizoen gaat men geld inzamelen

drijf verhuisd naar de huidige lo-

weer op? Steeds meer publicaties

woordelijk blijven voor hun pro-

gaat 50% naar het project dichtbij

voor de Guusje Nederhorst Foun-

catie aan de Hortuslaan. Nu 10 jaar

komen voorbij dat ik mij zakelijk

duct en eventuele mankementen.

(Fonds Mart & Tini, Martinizie-

dation en voor onderwijs in Oost-

verder hebben zij besloten dat Tin-

zal moeten

De

kenhuis, Groningen) en 50% naar

en Zuid-Afrika.

eke de zaak alleen zal voortzetten.

ders zaken doen.

probeert mij voor de langere

RUBRIEK

Achter de Mode

202

H

toekomstige

producent

Moet ik nog wel producten

termijn aan zich te binden door

kopen zoals ik gewend ben of is

tijdig technologisch vernieuwde

veilig en gezellig kunnen sporten,

leasen van producten een vorm

producten om te ruilen voor de

waar nodig onder verantwoorde

waarbij mijn grondstoffenversla-

begeleiding. Ze vindt het een plus-

ving en importafhankelijkheid

punt dat mensen geen totaal-abon-

wordt getemd? Europarlemen-

Zelf typeert Tineke haar be-

drijf als een plaats waar mensen

Jacco Smit

heroriënteren. An-

Producten worden niet meer verbruikt maar gebruikt

nement hoeven te nemen, maar

tariër Judith Merkies (www.ju-

precies betalen voor hetgeen ze

dithmerkies.nl) legt uit hoe pro-

gebruiken. Van Circuit-training

ducenten veel zorgvuldiger met

huidige. Er is zelfs al een duur

tot Spinning en zonnebank, geen

hun gebruikte grondstoffen kun-

woord voor bedacht: CirculaireIn

deze

economie

zware gewichten en spierballen,

nen omgaan door hun produc-

economie.

wel goede begeleiding. “Ik veran-

ten in bruikleen aan mij aan te

wordt al in de ontwerpfase nage-

et was me het zomertje

der niets aan het concept, want

bieden. Bedrijven verkopen geen

dacht hoe diverse onderdelen op-

wel. Uiteraard het weer,

het zit allemaal heel goed in elkaar.

lampen, telefonie, stoelen of tv-

nieuw gebruikt kunnen worden.

maar het waren twee hectische

Maar ik sta natuurlijk altijd open

toestellen meer, maar verhuren

maanden. Misschien heeft u het

voor nieuwe ideeën.” Elsbeth de

licht, communicatie, zitcomfort

landen met weinig grondstoffen,

al gehoord of gezien maar ik ga

Haart blijft overigens ook nog en-

en tv-kijkuren aan mij.

Nederland dus, de investering

verhuizen met de winkel. Na

kele lessen verzorgen, maar dan

van de toekomst. Het lijkt alle-

38 jaar op nr. 180 verkassen we

nu in dienst van haar vroegere

verbruikt

De

maal nieuw, spectaculair en voer

naar nr. 202. Een stap die best

‘personeelslid’. Zie ook

schaarse grondstoffen in een

voor nieuwe bedrijfskundige mo-

www.studioenergyharen.nl

product blijven op deze manier

dellen. Misschien toch goed om

bij de producent en zijn be-

mij weer eens af te vragen waar-

schikbaar voor hergebruik. Een

om ik biologische landbouw en

lastig was om te nemen maar

Tineke Berends

wel noodzakelijk.

De tijden in de detailhandel

Producten worden niet meer maar

gebruikt.

Volgens kenners is het voor

zijn sterk veranderd en om te

Upgrade van een locatie…

Architecten, E. Koopmans) en de

steeds nauwere samenwerking

natuurvoeding

overleven moet je soms beslis-

Nieuw huis op oude plek in Haren

gemeente heeft inmiddels goed-

met in recycling gespecialiseer-

vind.

singen nemen. En bij mij is dat de verhuizing naar een andere locatie. De meest gestelde vraag is echter wel: is dat groter? En dan is het antwoord overtui-

zo

belangrijk

keuring gehecht aan het plan. “Op dit perceel met oude bomen staat nu nog een bungalow”, zegt Aimée. “De koper van dit project (bijna één miljoen, red.) kan direct gaan

gend: nee. Ik ga wat kleiner.

bouwen. Alles zit bij de koopprijs

Maar wel efficiënter en ik ben

details die nodig zijn voor het

“Het gaat ondanks de crisis prima inbegrepen, sloop en nieuwbouwmet ons kantoor”, zegt Aimée kosten.” Op deze manier ontstaat Staal als antwoord op de onvermi- er een upgrade van een perceel, jdelijke vraag. Makelaars merken waar de verkoper alleen maar baat dat de huizenverkoop stagneert, bij kan hebben. maar de actieven onder hen trotseren de tegenwind heus wel. Volgens Aimée Staal heeft de

ontwerp en realiseren van een

architect een mooi landhuis

Komen uw ogen na de vakantie moeilijk op gang bij het

imée begon enkele jaren ge-

ontworpen, dat prima past in

lezen of computeren? Dan is dit het goede moment voor een

leden voor zichzelf. Op haar

dit gedeelte van Haren. Zelf

oogmeting. U bent welkom!

manier. Haar vrouwelijke intuï-

is Aimée ook op zoek naar een

ervan overtuigd ook gemoedelijker en knusser. De zomer was voor mij dan één die zich afspeelde

tussen

interieurs,

verf, verlichting en vele andere

nieuwe winkel.

Spannend maar wel erg leuk

en leerzaam. Ook heb ik tijdens

A

mijn vakantie veel winkels be-

tie komt haar goed van pas, zegt

mooie kantoorlocatie in Haren.

zocht, en nu eens niet naar nieu-

ze. Ze maakt intensief werk van

Ze werkt nu nog vanuit haar

we merken en collectie gekeken

een sfeervolle verkooppresentatie

huis aan de Jachtlaan, maar dat

maar naar interieurs, vloeren

van woningen (met hulp van een

begint inmiddels ‘te knellen’.

en verlichting. Maastricht was

styliste) en ze gaat actief op zoek

daar ook een stad van en ik

naar kopers en verkopers. “Als ik

zal u zeggen ik heb er veel van

in Haren een verkoopbord van een

opgestoken. Alleen al hoe de

andere makelaar zie staan heb ik

Maastrichtenaar zich kleedt als

bijna de neiging om te gaan vragen

zij de stad betreden.

waarom ze niet voor mij hebben

Daar kunnen wij hier nog

wel wat van leren. Ook in mo-

gekozen, daar ben ik altijd heel nieuwsgierig naar”, lacht ze.

dedorp Haren. Want daar doen we niet onder voor ten opzichte

Nieuwbouw

van Maastricht. En ook weer

Een mooi voorbeeld van haar pro-

als beste gemeente. Mag ik u

actieve aanpak (als verkoper) is

straks gewoon weer begroeten

het bouwproject aan ’t Harde 22 in

bij mij op nr. 202?

Haren. Aimée heeft samen met de verkoper gewerkt aan een prach-

Jacco Smit

tig nieuwbouw-ontwerp (Team 4

Hoe staat het met uw ogen na de vakantie?

• Een unieke en eigentijdse collectie monturen • Zonnebrillen • Service • Contactlenzen • Accessoires • Oogmeting • Oogdrukmeting • Advies • Deskundige voorlichting over laserchirurgie


Augustus 2012

ZONWERING

VERF

GORDIJNEN

BEHANG

14

VLOEREN

Waardecheque

Een nieuwe woning? Uw bestaande woning opfrissen? Dan kunt u het advies van de persoonlijke woon-stylistes van Decokay goed gebruiken. Zonder extra kosten, maar mĂŠt alle inspiratie die u van een stylist mag verwachten.

10-25% KORTING Op ThUIsmERK ZONwERING

20% KORTING Op ThUIsmERK VERF

Woonstyling voor iedereen

10% KORTING

Op VERF, bEhaNG, GORDIJNEN, VlOEREN, ZONwERING EN wOONDEcORaTIE!

Gratis meetservice voor vloerbedekking, gordijnen

Topkwaliteit tegen lage prijzen. En dat is niet alles. U kunt rekenen op een perfect advies en een prettige persoonlijke bediening. bovendien kunt u gebruik maken van onze meet- en montageservice.

en zonwering.

Deze bon geldt niet voor alle overige aanbiedingen en/of op arbeidsloon/spaarkaart.

Gratis stylingadvies van professionals.

OOST VERF

BEHANG

ZONWERING

GORDIJNSTOFFEN

VLOERBEDEKKING

ASSEN, Borgstee 2 (naast Tuinland) T. 0592 - 37 53 85 www.oost.decokay.nl RODEN, Woonboulevard Westeresch 10 T. 050 - 50 15 678 www.oost-roden.decokay.nl


15 Autoverzekering

All Risk te duur? Nieuw! All Risk voor elke portemonnee.

Beauty V.O .F. jubileert! Doe ook m ee!

10 gezien?

Op 6, 7 en 8 septemb er a.s.

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

• Mini quiltworkshop

• Nieuwste

• Nieuwe patronenlijn

• Tentoonstelling

naaimachinemodellen

• Rondleiding door het garenassortiment

• Verkoop van showmodellen • Demonstratie

winterstoffen • Kleuranalyselezing • Studio Color You: kleurt je leven

naai- borduurmachine met de nieuwste borduursoftware

Kies de all risk autoverzekering die bij u past. Budget, Plus of Optimaal. Kiest u voor de beste prijs of de beste kwaliteit? Univé biedt als prijswinnende verzekeraar vanaf nu dé perfecte all risk verzekering voor elke auto en portemonnee.

Alle activiteiten vinden plaats tussen 10.30 en 16.00 uur

Wij verwelkomen u graag!

Univé Groningen Rijksstraatweg 142 9752 BM Haren Telefoon 050 - 534 46 78 www.unive.nl/allrisk

Daar plukt ú de vruchten van!

Hans en Ada Joling, Haren: Mooi eiland, mooieNuver: keuken, mooie prijs! Arnold en Jessica Prijs service waren hebben beide in orde Wat zijn Hansen en Ada blij met het zomerhuis in de showroom de perfecte keuken “Roosduin” op Ameland dat zij onlangs hebben gekocht voor de verhuur. Ze zien het Arnold Nuver (bekend van DEKOFFIEWINKEL.com als een goede investering voor de toekomst. in Haren) en zijnwél vrouw Jessicaverbouwd vonden de en tijder rijp Het huis moest worden vooreen eennieuwe nieuwe keuken. hebben natuurlijk bij was keuken“We nodig. “Daar stelden meer keukenfirma’s licht opgestoken en daar we hoge eisen aan”,ons zegt Hans. “Wij willen wordthuurders vaak de suggestie dat je geld kunt onze kwaliteitgewekt bieden.” Zeerbezochten besparen. zijn bij Folkert Konings terechtgekotwee groteWe keukenconcerns. Die kwamen met men en offertes. achteraf kan ik zeggen dat weze daar scherpe Desondanks zijn ookbeslist nog niet duurder uit waren.” Arnold Konings. zegt dat de“Ze kracht even langsgegaan bij Folkert van Folkert zit inkeuken het luisterend oor ennaar verhebben eenKonings prachtige ontworpen volgens het vloten begeleiden proces van keuzes onze wensen de prijs in is het zeer concurrerend maken. “We hebben Rik‘grote Jan (van Folkert Konings) met die zogenaamde jongens’. We een plattegrond gegeven en hij heeft daar de indeling

kunnen samenstellen.” Het plaatsen van de keuken was een verhaal apart. Hans heeft het in getekend. Hij sloeg werk de spijker op deenkop. Daarna voorbereidende gedaan toen kwam kwam kijken of het plan ook uitvoerbaar In in de hij ploeg van Folkert Konings. “Diewas.” hebben de showroom hebben engeplaatst”, Jessica de kastjes één dag de hele Arnold keuken zegten Hans het Joling, aanrechtblad uitgezocht, van“Ze nog steeds diepwaarna onderde depuzzel indruk. hunwaren keukenmet compleet was. en De het monteur vanvlekkeloos. Folkert drie man verliep Konings heeft je dedie keuken na enkele weken keurig En moet afzuigkap eens zien: hoege-die monteerd, vindt Arnold. “Natuurlijk klopte dak. niet alles is gemonteerd onder het schuine In één in één keer, super.” maar de Wie manier dan woord: de waarop keukendat zelf wilwordt ervaren opgelost. je echt het verschil snelkan erDaar watmerk Hans en Ada betreft met eendeweekje le keukenjongens.” kwam de maar allerkleinste Ameland aan Uiteindelijk vastplakken. Kijk op www. Jurahuurhuisameland.nl. koffiemachine en Bugatti waterkoker uit eigen winkel dan ook geweldig op het aanrechtblad uit !

Wat is uw wens? Folkert Konings is veelzijdig. Keukens in allerlei ‘smaken’. Heel gewoon en heel bijzonder, allemaal onder één dak. Parkeren voor de deur (parkeerplaats van Albert Heijn). Topmerken, zoals Boretti en Miele. Eigen ontwerpafdeling (Riva Keukenontwerpers).

Service! Wij leveren keukens in verschillende prijsniveaus. Service in slechts één: het hoogste!

Foto Slot


16

De kleurrijkste winkel van Haren

0 1 JAAR BIKE TOTAAL DUBBELE TAS DISCOVER

AXA KETTINGSLOT CHERTO

Beauty V.O.F. jubileum! Zie pagina 14 BEAUTY V.O.F. FOURNITUREN - Kerkstraat 6 - Haren

Badkamer - Centrale verwarming - Dakwerk - Verbouw - Keuken - Tegelwerk Gas - Water - Elektra - Koperen en zinken dakgoten • Gespecialiseerd in badkamers • Haren, telefoon 050-5350062/06-10199085 www.aenh-installaties.nl

Praktische tas in stijlvol design. Goed afsluitbaar met dubbele gesp. Inhoud 30 liter · Alleen bij Bike Totaal!

Gehard stalen ketting met sterke polyester hoes.

95

39,

9 29,

95

34,

9 23,

5

5

meer dan 25 jaar

Stationsweg 9 Zuidlaren • 050 409 53 79 Overwinningsplein 119 • 9728 GS GRONINGEN • T 050 526• 11 21 526 11 21 Overwinningsplein 119 • Groningen 050 www.steenbergenfietsen.nl www.steenbergenfietsen.nl

ervaring

Groningerweg 109 - Eelderwolde Groningen-Zuid - telefoon (050) 525 04 15

In september start het nieuwe seizoen van activiteiten en cursussen van Torion Sport en Beweging Gymnastiek, Fit op muziek, Yoga, Tai Chi, Zwemmen, BEA Zwemmen, Nordic Walking, Koersbal

BoodschappenPlusBus

• In de cursus Creatief Schrijven staat het schrijven van Levensverhalen centraal.

In kleine groepjes van maximaal 7 personen

• Thema van de cursus Filosofie is ‘ Goed

gaat u naar bijvoorbeeld een museum of een

leven, hoe doe je dat?’ In 6 bijeenkom-

gezellig terras. De PlusBus haalt u op en brengt

sten staan de volgende vragen centraal:

u thuis. Naast de chauffeur is er altijd een be-

Duofiets

Weet ik wie ik ben? Prechtl, Descartes

geleider aanwezig, die u graag helpt met het

Samen met een familielid of vrijwilliger kunt

Wat maakt mij gelukkig? Aristoteles

in- en uitstappen. Elk kwartaal stellen we een

u op een duofiets de buitenlucht in. U hoeft

Wat zijn mijn gedachten, meningen waard?

nieuw divers programma samen.

niet te sturen, de fiets kan niet omvallen en af-

Epicurus

hankelijk van uw fysieke mogelijkheden kunt u

Wat is vriendschap? Montaigne

“Je bent er even uit”

mee trappen. Als het fietsen te zwaar wordt

Ben ik vrij? Spinoza, J.S. Mill.

Mevrouw Roubos, een fervente reiziger van de

kan een elektrische hulpmotor ingeschakeld

Is er zoiets als spiritualiteit? Boeddhisme,

BoodschappenPlusBus: “De kleinschaligheid is

worden.

Augustinus, Charles Taylor

heel prettig. En je ontmoet weer allemaal andere mensen. Ik kende eerst niemand die met

Seniorenkoor Haren

de bus op stap ging. Ondertussen heb ik veel

Het koor staat open voor iedereen die van mu-

leuke contacten gelegd. In het programma

ziek houdt. Het repertoire van het koor loopt

staan zulke leuke uitstapjes. Bijvoorbeeld naar

uiteen van middeleeuwse muziek tot musical.

het muziekinstrumentenmuseum Vosbergen.

Sommige stukken zitten er zo in, aan andere

Of de theefabriek in Eenrum. Maar ook vis

wordt zo lang gewerkt als nodig is. Het koor

eten in Lauwersoog. Dan gaan we niet over

staat onder leiding van de ervaren dirigent

de snelste route. De chauffeur neemt vaak een

Hans Eijsink. En wordt begeleid door de voor-

toeristisch weggetje. Onderweg valt er veel te

treffelijke pianiste Roelie Arends. Nieuwe le-

zien. Dat is genieten.”

den zijn van harte welkom kennis te maken.

Educatie en Cultuur

Notenkennis is niet noodzakelijk. Er is ruimte in

Creatief Schrijven, Engels (diverse niveaus),

alle stemgroepen: zowel bij de sopranen als de

Filosofie, Leeskring en Seniorenkoor Haren

alten, maar vooral bij tenoren en bassen.

Stichting Torion | telefoon 050-534 41 73 | Bezoekadres: Kerklaan 5, Haren.

Meer informatie en inschrijvingen Uitgebreide informatie over ons aanbod vindt u op onze website, www.torion.nl. Of vraag onze folder aan. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden dan kunt u ons bereiken op maandag – donderdag van 9.00 – 12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Vrijdag van 9.00-12.00 uur.


Augustus 2012

17

Programma Kunst- en Cultuurmarkt 8 september 2012

Een Kopje Theeater

BRUISEND CULTUURSEIZOEN WORDT ONTKURKT!

“Mag ik u uitnodigen voor een kopje thee in deze theatercaravan? We trakteren u op een gratis stukje podiumkunst.” Dat zal de tekst zijn waarmee Dolf Wildeboer (53) uit Haren op de kunstmarkt mensen wil verleiden om even pauze te nemen in zijn caravan.

T

ijdens het drinken van het

Gorechtkerk een activiteit zocht

kopje thee (tien minuten)

voor een open dag. Het leek me

kunnen de (maximaal zes) aanwe-

leuk om verhalen te vertellen in

zigen kijken en luisteren naar een

een bijzondere omgeving.”

verhaal, lied of een andere vorm van podiumkunst. “Daarna is het

V

oor de 30e keer wordt in het centrum van Haren de kunst- en cultuurmarkt georganiseerd door CKC en de Culturele Raad. Deze dag wordt het nieuwe cultuurseizoen in Haren met een stevige knal ontkurkt. Verenigingen, gezelschappen, musici, kortom: de kleurmakers van cultuurminnend Haren laten zien wat ze in huis hebben. Zo wordt het mogelijk keuzes te maken voor concerten, cursussen en voorstellingen. Tegelijk wordt ook de kunstmarkt gehouden. Honderd kunstenaars uit het hele land etaleren en verkopen hun werk. Het niveau is hoog, doordat de kunstenaars pas worden uitgenodigd als zij aan de artistieke criteria voldoen. Lees meer op www.clockhuys.com en op www.cultuurinharen.nl

Kerst

voorbij en hoop ik dat de mensen

Het concept van het Kopje Thee-

Kunst- en cultuurmarkt 8 sep-

een ervaring rijker hun weg ver-

ater is kansrijk. Je kunt de cara-

tember 11.00-17.00 uur in het hele

volgen.” Wildeboer gebruikt geen

van ook gebruiken voor kleine

centrum van Haren en ’t Clock-

grote woorden, van een missie

concertjes door leerlingen van de

huys. Voorafje: Vrijdag 7 septem-

wil hij niet spreken. Hij noemt

muziekschool of tijdens andere

ber om 19.30 uur is in ’t Clock-

zich ook geen kunstenaar. Hij is

evenementen. Geld hoeft deze Ha-

huys een lezing over het boek

verpleegkundige en vindt het een

renaar er niet mee te verdienen.

Moulin Rouge met aansluitend

groot avontuur om op deze manier

Hij heeft enkele sponsors en

een film die op dat thema naad-

zes mensen samen te brengen in

dat is hem genoeg (Vanderdong,

loos aansluit. Toegang is gratis.

een kleine ruimte en hen kort te

Teune, Van der Woude, Hans Jo-

vermaken.

ling, Edwin Muurling, Multimate,

8 september

“De ontmoeting van die zes

Zalsman, Boekema, outletvoorde-

mensen is al bijzonder, vaak stel-

bouw.nl).

len ze zich aan elkaar voor. In

Rond de kerstdagen wil hij met

PODIUM INTERMEZZO

BIBLIOTHEEK

Kunstmarkt in het centrum

welk theater zie je dat nou?” Dolf

zijn caravan een activiteit organi-

(Raadhuisplein)

10.30-13.00 uur:

van 11.00-17.00 uur

Wildeboer schafte de caravan voor

seren in het centrum van Haren.

11.00 uur: Sofie & Robin Ijzerman

Boekendokter Carolien Scholten

Honderd kramen met uiteenlo-

dit doel aan en richtte deze zelf in.

Er is een kachel aanwezig. “Mis-

11.30 uur: Lost Flamingo’s

(spreekuur). Zij herstelt oude boe-

pende kunstvormen. O.a. treft u

Waarschijnlijk wordt de buiten-

schien heet ik dag ‘een glaasje

12.00 uur: Sofie & Robin Ijzerman

ken voor u, prijsopgave vooraf.

er een Kopje Theeater aan voor

kant ook nog geverfd, want kampe-

glühwein-theater’, daar denk ik

een cultureel verantwoorde pau-

ren doen ze er toch niet (vaak) mee.

nog over na”, aldus Dolf Wilde-

12.30 uur: De Trevira’s (later lopen ze rond)

CLOCKHUYS

13.00 uur:

11.00-17.00 uur :

Willem Wolthuis & Consorten

Activiteiten voor kinderen

15.00 uur:

Het thema is "Theater". Bij de

Harmonie Orkest Patrimonium

kraam van beeldende kunst kun-

15.30 uur: Joop van Dalen & Friends

nen ze lekker aan de slag, bij

16.00 uur: Joop van Dalen & Friends

dwarsfluit kunnen kinderen de

16.30 uur: Joop van Dalen & Friends

flessofoon proberen of op kleine

PODIUM BRINKHORST

kunnen geschminkt worden, ze

ze. Zie inzet.

“Ik kreeg het idee toen ik voor onze

boer.

fluitjes vogelgeluiden maken, ze (t.o. bibliotheek)

kunnen gefilmd worden door de

11.00 uur: Trio Muzaïek CKC

cameraman (=docente Lina Oos-

Trio Muzaïek bestaat uit de fluit-

terheert) die met de camera rond-

docente Eva Cats, Jan Martens

trekt over het terrein op zoek naar

(bariton) en Martijn Jager (piano).

theatrale kinderen en ze kunnen

Mooie muziek van barok tot twin-

een spannende roffel leren op slag-

tigste eeuws.

werk.

Vrouw achter kunstmarkt

11.45 uur: Fluitensemble met piano CKC

11.30-12.30 uur:

12.00 uur:

Jeugd Dictee in de Dickensroom.

Klarinetorkest Cappriccio

Aanmelden: info@harensdictee.nl.

12.45 uur: Lichte muziek Sessie

Voor kinderen van groepen 7 en 8

CKC docenten

van Harense basisscholen. Fraaie

13.30 uur:

boekenbonnen te winnen!

Marijk Uri al twintig jaar paraat

Pot, Baumgarten & Friends

De eerste kunstmarkt werd in

“De kwaliteit van het werk is hoog”, zegt Marijk. “En als het ons een beetje tegenvalt nodigen we iemand daarna niet meer uit.

Die hoge kwaliteit is onderdeel

van het succes, dus daar moet je op blijven letten.” Om 7.00 uur is Marijk paraat de plaatsen van de kramen aan te wijzen in het centrum.

Rasmuzikanten en klassiek musici in een

DORPSKERK

Haren gehouden in 1982 naar een “Alles staat op tekening”, zegt Ma-

mengelmoes van stijlen. Hierin spelen do-

11.30 uur: Uitreiking van de Dic-

idee van Ab Steendam (Culturele

rijk. Het centrum van Haren staat

centen René van Astenrode (slagwerk) en

kens Award, waarmee de Culture-

Raad). In 1992 vroeg hij Marijk

vol met honderd kramen en er zijn

Lotte van Velthoven (cello).

le Raad iemand eert die bijdragen

Uri of zij hem wilde helpen het

twee podia met optredend. Succes-

14.15 uur: Salonorkest CKC

heeft geleverd aan het Harense

succesvolle evenement uit te bou-

formule!

In het salonorkest spelen de klas-

cultuurbeleven.

wen. Sindsdien groeide Marijk in haar rol en maakt dit jaar haar 20e

siek geschoolde docenten van 't Clockhuys-CKC samen in dit gele-

GEMEENTEHUIS

markt mee. Ze nodigt kunstenaars

genheidsorkest.

Bij het gemeentehuis (of op ’t

uit en die komen graag. “We heb-

14.45 uur: Balletvoorstelling An-

Clockhuysplein) wordt met een

ben zelfs een wachtlijst van wel

net de Jong

groot schaakbord geschaakt.

honderd namen”, zegt Marijk.

15.00 uur: Muziektheater Thalia 16.00 uur: Harmonie Orkest Pa-

CLOCKHUYSPLEIN

trimonium

Dirk Hakze schildert op muziek.

“De combinatie kunst en an-

dere cultuur slaat enorm aan. De

*CKC = Centrum Kunst en Cultuur Haren

Marijk Uri

De combinatie kunst en ander cultuur slaat enorm aan

“We zouden veel groter kunnen, maar dat willen we

niet. Het

aanbod is al zo groot, dan zien de

sfeer is hier altijd heel bijzon-

bezoekers door de bomen het bos

der en er wordt goed verkocht.

niet meer”, zegt Marijk Uri. Zelf

Daarom willen kunstenaars uit

houdt ze van allerlei kunstvor-

het hele land graag naar Haren

men. Maar ze heeft een speciale

komen.” De markt bedruipt zich-

voorkeur voor Land Art. Kunste-

zelf. De deelnemers betalen 35,00

naars trekken de natuur in en ma-

en daarmee worden de kosten be-

ken een kunstwerk van takken en

taald. In den beginne waren er al

allerlei materialen die ze er aan-

toelatingseisen, maar die zijn en-

treffen. En laat zoiets nou net niet

kele jaren geleden aangescherpt.

te zien zijn in Haren!


Augustus 2012

Wij maken plaats voor de nieuwe Royal collectie!

KORTIN TOT 50%G op show r modelleoomn

www.auping.nl

Auping Plaza Assen Zeilmakerstraat 14 T 0592 31 28 01 www.aupingplaza-assen.nl

Openingstijden di tot met vrij: 09.30 - 17.30 za: 09.30 - 17.00

18


Vakmanschap & Moderne apparatuur voor: • Diagnosetest • Storing zoeken • Aircoservice • Bandenservice • Schokdempertest • APK • Onderhoud

AKTIE

2012

ZOMER

AKTIE

19

AKTIE

PROFESSIONELE Felland 7b, 9753 TA Haren Tel. 050-5340612 www.hvhautotechniek.nl info@hvhautotechniek.nl

Puur natuur U bent van harte welkom bij Slagerij de Buurderij Een vol-ambachtelijke slagerij met: • Limousinvlees uit de natuur. • Een eigen veestapel in en om de boerderij in het Zuidlaardermeergebied. Kortom, rundvlees met een gouden randje. • Tevens varkensvlees uit de regio. • Lamsvlees wekelijks vers van Texel. • Kippenvlees is afkomstig van de bourgondische scharrelhoen. Slagerij De Buurderij Henk Warners Open: Di. t/m vr. 9.00-17.30 uur. Za. 9.00-15.00 uur Vogelzangsteeg 15a, Noordlaren. Tel. 050-4063812 www.slagerijdebuurderij.nl

Vlees zoals vlees hoort te zijn!

BUITENVERVEN RUBBOL XD GLOSS RUBBOL SB PLUS RUBBOL EPS PLUS RUBBOL AZ PLUS

20%

korting

AKTIEZOMERAKTIE KONTANTE BETALING

Jan Ploeger WOONDECORATIE

Kromme Elleboog 46 9751 RE HarenT 050-5344863 www.janploeger.nl


20

Stemadvies

Leek Voor bedrijf en particulier

12 september

Sinds 1886

Uw vertrouwde adres voor o.a.: • Schilderwerken • Houtrot reparaties • Wandbekleding • Beglazing

HR Afman Schilderwerken Leek • Potklei 22a - 9351 VS Leek • Tel. 06-23475173 / 0594-516100 info@schildersbedrijf-hrafman.nl • www.afmanleek.nl

We zijn weer terug van vakantie! PATER

Zoekt u een maatje? Humanitas-Haren heeft een actief lopend maatjesproject voor iedereen die op zoek is naar zo’n maatje of er graag één zou willen zijn.

Voor de verandering 7 christelijk-sociale veranderingen

Bel voor meer informatie met Anje Spiekman 050- 534 39 12

Op de korte termijn wil de ChristenUnie de crisis aanpakken door te knokken voor banen, toegankelijke zorg, kansen voor jongeren en betaalbare huizen. Tegelijk wil de ChristenUnie werken aan een omslag in de samenleving waarbij er meer ruimte komt voor onderlinge zorg, ondernemers en jongeren. Daarbij wordt de rol van de overheid kleiner, waarbij ze pal blijft staan voor kwetsbaren.

www.humanitasharen.nl

Meerweg 5 - Haren - Telefoon 050-534 37 08

De ChristenUnie wil fundamentele veranderingen op de volgende zeven thema’s: • Samenleving: vrij en verantwoordelijk • Jongeren: kundig en kansrijk • Zorg: betrokken en betaalbaar • Arbeidsmarkt: evenwichtig en toegankelijk • Woningmarkt: gezond en rechtvaardig • Economie: groen en sterk • Europa: minder en beter Arie Slob: ”Het moet nu echt anders en wij laten zien dat het ook anders kan”. Ons programma laat zien dat zorg voor kwetsbaren samen kan gaan met een gezonde financiële huishouding. Het is de balans tussen Rutte en Roemer.” Wilt u meer weten? : http://verkiezingen.christenunie.nl/verkiezingsprogramma

STEM 12 SEPTEMBER CDA Het

staat voor een duurzame en transparante samenleving. Dicht bij huis

hebben wij als afdeling een visie op Haren als een open, onafhankelijke en betrokken leefgemeenschap; functionerend als een onmisbaar radertje in ons mooie Nederland. Nederland moet er weer toe doen in Europa, zoals Europa er voor ons toe doet. Om ons land niet alleen mooi maar ook toekomstgericht te houden, hebben wij goede en ervaren bestuurders nodig die midden in de samenleving staan. Die degelijke keuzes

Stress? Overbelast?

maken en nuances naar waarde weten te schatten.

NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD

Burg. J.G. Legroweg 100 9761 TD Eelde Kerkstraat 14 9479 PK Noordlaren T 050 409 12 97 F 050 409 13 87 www.bouwbedrijfwolters.nl

8-weekse Mindfulness Training in Glimmen Kleine groepen, mooie locatie Vrijblijvend voorgesprek met Annetje Brunner 06-450 851 57 / info@dewerkschuur.nl

www.dewerkschuur.nl

Gezin – Zorg – Werk – Onderwijs – Europa en Economie, de speerpunten van de CDA visie voor Nederland vindt u op www.cda.nl

SAMEN KUNNEN WE MEER • • • • •

tankstation garagebedrijf en schadeherstel apk keuringsstation airco service in- en verkoop gebruikte en nieuwe auto’s

Beethovenlaan 15, 9722 KJ Groningen 050-5250605 www.autotraas.nl De man die helpen kan in Helpman en wijde omgeving


Augustus 2012

Vogels in Haren T

soort die normaal in het oosten

21

Cees Bosman

en zuiden van Europa broedt. In Nederland is de soort zeld-

RUBRIEK

zaam.

ot en met december mogen

te kunnen fotograferen, zit ik vaak

we meekijken door de lens

in de auto of in een schuiltentje.

Afgelopen

van een Harenaar die prachtige

Het fijne van de hobby is dat je

de waterstand zo hoog dat het

vogels in de gemeente Haren foto-

veel buiten bent en met je gedach-

noodzakelijk was om de Wester-

grafeert. Hij stelt zich aan u voor.

ten helemaal opgaat in de natuur.

broekstermadepolder

Haren ligt in een prachtige omge-

en de Kropswolderbuitenpolder

Ik ben Gerrit Kiekebos en woon in

ving met het Noordlaarderbos, de

(KWBP) onder water te zetten.

winterperiode

DORPSE DINGEN

was

(WBMP)

Reageren? cornelisbosman@hetnet.nl

Kansenkaart

V

lak voor de vakantie presen-

Delfzijl of Oude Pekela anders

teerde het Hoofdbedrijfschap

zijn? Kortom een gepresenteerd

Haren. Ik ben docent L.O. (en Bio-

Onner,- Westerbroekstermade,- en

Hierdoor stond het water in het

logie) op een middelbare school.

Kropswolderbuitenpolder op fiets-

voorjaar in beide polders hoger

Eén van mijn grootste hobby's is

afstand. Vaak knopen passanten

dan in “normale” jaren. Vanaf

rie een “Kansenkaart” voor het

boerenverstand die lopend door

het fotograferen van vogels. Daar

even een praatje aan over de vo-

mei werden meerdere witwangen

winkelgebied van Haren-centrum.

het centrum van Haren z’n ogen

ben ik in 2007 fanatiek mee begon-

gels die ik dan in de kijker heb.

in de KWBP gezien. Het hoogste

De man van HBD was vanuit Den

open houdt constateert zaken die

aantal bedroeg ruim 50 vogels. Op

Haag helemaal naar Haren afge-

anders kunnen. Vrijwel alle kle-

nen. Om anderen mee te laten ge-

Detailhandel samen met Onder-

flutonderzoek

nemend Haren met veel bomba-

geld. Iedere burger met een beetje

en

weggegooid

nieten heb ik sinds oktober 2009

Aflevering 1: Witwangstern

een gegeven moment werd er met

reisd, liep een middagje door het

dingzaken rijden ’s ochtend hun

een eigen website, www.vogelsite-

Dit is een heel bijzonder ver-

nestmateriaal gesleept en werden

dorp en kroop, gelukkig weer te-

standaard graairekjes met win-

haren.nl. Om vogels van dichtbij

haal. De witwangstern is een

paringen waargenomen.

rug in de veilige Randstad, achter

keldochters naar buiten, overal

Uiteindelijk is er door 26 paar-

zijn computer en paste de stan-

dezelfde posterborden met zelden

tjes gebroed en zijn er ruim 60 jon-

daard tekst aan op wat hij die

wisselende teksten die routine-

gen geboren die ook grotendeels

middag in Haren had gezien.

matig de aandacht op de winkel

vliegvlug werden (een enkel jong

viel ten prooi aan een aalscholver

obligate fotootjes en zijn semi we-

die lelijke gevelvlaggen.

die naast jonge kokmeeuwen ook

tenschappelijke onderzoek naar

Wat er verbeterd kan wor-

blijkbaar gesignaleerde proble-

den lijkt mij ook niet moeilijk

hapje zag). Het beste resultaat ooit

men zat er weer op: ting…. kassa.

te bedenken. De Brinkhorst is

in Nederland.

Zelden heb ik in zo weinig tekst

een saaie winkelstraat; breed en

Dankzij de inzet

van (medewerkers van) het Gro-

zoveel open deuren ingetrapt zien

kaal. Doorbreek het “lange rech-

ninger Landschap is dit broedsei-

worden. Constateringen als: De

te” van de straat en plaats daar

zoen voor de witwangen een groot

concurrentie van Groningen is

straatmeubilair, grote bloembak-

succes geworden.

goed voelbaar, het winkelappa-

ken midden op straat en plant

raat is redelijk compleet, veel om-

wat mooie bomen, b.v. platanen.

zet uit andere gemeenten, weinig

Maak eindelijk eens een visuele

www.vogelsiteharen.nl

Jamie zit nooit stil

P

natuurlijk bekend, maar in combinatie met Japans eten is het in onze omgeving nieuw. Jamie heeft haar inspiratie opgedaan bij res-

ositief nieuws. Jamie Leung taurants in Amsterdam. Toen ze (40) van (voorheen King zat te broeden op vernieuwende Wah in Haren) beschikt ideeën voor King Wah kwam de over tomeloze energie. En haar gedachte op om een geheel nieuwe enthousiasme werkt aanstekelijk. weg in te slaan. Die twee eigenschappen kwamen haar goed van pas toen ze voor Bank de tweede keer in haar Harense Nadat zij het oude King Wah had loopbaan begon aan een grote overgenomen gaf zij het restauverbouwing van haar restaurant, rant bijna tien jaar geleden al een voorheen King Wah. Sinds eind nieuw gezicht. Ze wilde af van het juli heet haar zaak Yugo, de naam King Wah ging dus na meer dan veertig jaar van de gevel. Ze blijft afhaalpunt (en bezorger) van alle Chinese gerechten, maar in het restaurant begon ze met een (voor Haren) nieuw concept: all you can eat in Japanse sushi.

Jamie heeft inspiratie opgedaan bij restaurants in Amsterdam

Op 9 september open dag Kyudo

Z

ondag 9 september aanstaande is er een open dag “Traditioneel Japans Boogschieten” (Kyudo) in het Sportcomplex Bea van Beatrixoord, Dilgtweg 5 te Haren van 11.00 uur tot 13.00 uur. U wordt uitgenodigd om kennis te maken met deze vorm van oosterse gevechtskunst oftewel marterial art.

Wat is Kyudo? Kyudo, wat letterlijk de weg van de boog betekent, is een traditionele Japanse vorm van handboog-

stoffige imago van ‘de Chinees’.

schieten. In het verleden werd de

In het nieuwe concept kun je voor

Personeel in mooie kleding en Ne-

Japanse boog vooral gebruikt bij

een vast bedrag zoveel eten als

derlandstalig. Geen voorgekookte

oorlogsvoering en de jacht. Tegen-

je wilt. Het wordt netjes aan je

gerechten, maar versbereid. En

tafel geserveerd, je kunt tiental-

nu verlegt Jamie dus opnieuw

len onderdeeltjes van de Japanse

haar grenzen. “Je moet nooit stil-

en Chinese keuken proeven. Het

zitten”, zegt ze.

Kyudo kan beoefend worden door zowel jongeren als volwassenen

“Ik wilde de zaak grondig ver-

bouwen, meer niet. Maar toen ik

leegstand is een goed teken, het

verbinding tussen de winkels aan

centrum heeft een aantrekkelijke

de Kerkstraat en de Brinkhorst

uitstraling, enz.enz. had de oplet-

zodat het lang gewenste winkel-

tende HBD-er gezien.

rondje gerealiseerd wordt.

Vervolgens komen de snel-

lepakkenjongens met een paar

Kerkstraatschool in ieder geval

opzienbarende

Maak van het plein voor de

aanbevelingen:

op zaterdag een “foodplein” met

de positie van Haren moet ver-

marktkramen met groente, fruit,

sterkt worden, het is de kunst een

vis, kaas, noten, vleeswaren,etc.

grotere

aantrekkingskracht

te

Zo lok je mensen van de Brink-

realiseren, toevoeging van win-

horst naar de Kerkstraat. Maak

kels alleen als het een verster-

de Kerkstraat langs de kerk op

king van de structuur betekent,

vrijdag vanaf 15.00 uur en zater-

structureel overleg organiseren,

dag vanaf 12.00 uur autovrij. Kan

gratis parkeren, prettige en vak-

De Pub een mooi terras op straat

kundige bejegening in de winkels,

maken, laat kunstenaars daar

het moet gezelliger, extra service,

hun werk exposeren en muzikan-

enz., enz.

ten optreden. En oh ja, waar zijn

Aanbevelingen die voor ieder

die mooie bloembakken aan de

winkelcentrum in elk willekeu-

lantaarnpalen dit jaar gebleven?

rig dorp gelden; of zou het voor

Was er iets moois, haal je het weg.

Consument is duurder uit door transparantie

A

Piet

dertig jaar 1.300 euro provisie. In

Teune en zijn dochter

ssurantie-adviseur

de nieuwe situatie is het gangbaar

Gerda uit Haren zijn niet

om 1% van het leenbedrag in re-

te spreken over de nieuwe wetge-

kening te brengen voor onze dien-

ving. Die zegt dat de bemiddelaars

sten. Dat is in dit geval 2.500 euro.

van b.v. leningen en verzekerin-

mijn sushi-verhaal aan de bank

woordig gaat het meer om de tech-

gen hun kosten direct in rekening

vertelde zei die man: waarom pak

niek en de vorm.

moeten brengen aan de consu-

je het niet in één keer groot aan?

Het doel is om techniek, con-

ment. Die weet dan waar die aan

Hij wilde het wel financieren. Dat

centratie en een mooie vorm bij

toe is en mag er van uit gaan dat

heeft me aan het denken gezet, ik

elkaar te brengen in het schot.

die geen verborgen provisies be-

geloofde mijn oren niet.

Kyudo kan beoefend worden door

taalt tijdens de looptijd.

moeten vestigen en altijd weer

jonge witwangen als smakelijk

Gerrit Kiekebos

principe van ‘all you can eat’ is

Twee A-4 tjes tekst met wat

Ik durfde toen de stap wel te

zowel jongeren als volwassenen

zetten. Ik denk dat het een suc-

(mannen en vrouwen) vanaf 12

moeten besparen”, zegt Teune.

“Het zou de consument geld

Het zou de consument geld moeten besparen. Maar in veel gevallen kost het juist extra

ces wordt”, aldus Jamie. Ze is een

jaar. Voor meer informatie kunt

“Maar in veel gevallen kost het

Wij zullen proberen om het

inspirerend voorbeeld van ‘goed

u contact opnemen met de le-

juist extra. Neem een hypotheek

provisiebedrag zo laag mogelijk

nieuws’ in magere jaren!

raar Jaap Buitink, 5e dan. 06-

van 250.000 als voorbeeld. Vroeger

te houden, zodat onze klanten er

55386916/050-5352805

ontvingen wij over de looptijd van

minder schade door lijden.”


22

Wij hebben het voor elkaar even voorstellen:

Geld in Huis Groningen

Uw voormalige Huis & Hypotheek vestiging aan de Verlengde Hereweg 76 - E-mail: groningen@geldinhuis.nl Telefoon: 050-85 33 722

anders denken anders kijken anders werken meubelen Bedden VlOeren raamdecOratie marmOleum

seniorenmeubelen Op het gebied van zitmeubelen bieden wij u een ruime keus. Ook voor relaxfauteuils en verstelbare meubelen zijn wij al vele jaren een betrouwbare en ervaren specialist. We zijn gespecialiseerd in senioren meubelen en dealer van vele bekende merken. Probeer de zitmeubelen in onze uitgebreide showroom. We hebben ook een ruime collectie kasten en dressoirs. Kom eens langs!

NIJLANDWONEN Paterswoldseweg 2

9726 BC Â Groningen

tel. 050-3123566 www.nijlandwonen.nl


Augustus 2012

23

Programma Open Monumentendag

Zaterdag 8 september gemeente Haren

O

p Open Monumentendag kunt u dit jaar ontdekken hoe natuur in ons land door de eeuwen heen is ontworpen, beheerd, gebruikt en gekoesterd. Met het thema Groen van Toen gaat u naar buiten, de paden op, de lanen in en begeeft u zich tussen cultuur en natuur. Ons landschap is een cultuurlandschap en een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed. Claudia Rodenburg van de organisatie: “Daarom gaan we dit jaar met Open Monumentendag niet alleen naar binnen, maar ook naar buiten. In de groenste gemeente Haren is veel ‘Groen van Toen’ te vinden.” Zie informatie over de Open Monumentendag op www.haren.nl

menten centraal staan. Een thema

Paterswoldsemeer

waarmee we zowel het Toen als het

Hoewel

Groen centraal stellen. Mevrouw

vooral bekend is vanwege de wa-

A. Wolff zal tijdens een wandeling

tersport, is er een belangrijke

het

Paterswoldsemeer

meer vertellen over de historie

relatie met het groen eromheen.

van het Quintusbos en de eenden-

Het Paterswoldsemeer is ontstaan

kooi.

door de ontginning van het veen. De oudste bron over de geschiede-

U kunt zich opgeven voor deze bus-

nis van het ontstaan stamt uit 1740.

excursie.

Verveners woonden en werkten in het veen. Rond het begin van de 20e eeuw kreeg het Paterswoldsemeer een nieuwe bestemming: recreatie en toerisme.

(Bron: boek

Paterswoldsemeer, door de heer A.H. van Slageren). Met een huifkarrit kunt u de korte film gaan bekijken in de Twee Pro-

Oude speeltuin met kettingbrug bij de Twee Provinciën (plm. 1935)

vinciën die de heer drs. A.H. van belangrijke bijdrage aan de identi-

De heer U. Medema zal u tijdens de

teit van onze gemeente. Eind 1933

Open Monumentendag tijdens een

Boeremapark

ging men aan de slag met het ‘Lok-

korte wandeling door het park hier-

Het Boeremapark, een groen ge-

veen’ (een vijver in het onland),

over meer vertellen.

Het Boeremapark, een groen ge-

gelegen tussen de Stationsweg, de

meentelijk monument, levert een

Onnerweg en de Molenkampsteeg.

Slageren heeft gemaakt. Historische Buitenplaatsen: Huis te Glimmen Aanleiding om dit jaar voor Groen van Toen te kiezen, is het feit dat

rode beuk Zuidlaarderweg 63 Noordlaren bij de OBS Rieshoek

2012 is uitgeroepen tot het Jaar van de Historische Buitenplaats. De gemeente Haren heeft prachtige villa’s en landhuizen, maar ook een echte buitenplaats, ‘Huis te Glimmen’. Het huis zal zelf niet te bezoeken zijn tijdens de Open Monumentendag, maar er is wel een excursie naar het eromheen gelegen Quintusbos. Tijdens deze excursie komt u meer te weten over deze prachtige locatie. Tijdens Open Monumentendag zal, naast alle aandacht voor de groene monumenten, ook de relatie tussen groen en de gebouwde monu-

Hortus

Programma Alle activiteiten zijn gratis

Oude ansichtkaart van het Boeremapark

de e-mail: c.m.folkerts@haren.nl

persoon. De ANWB knooppunten-

Orchideeën (Westerveen 16, 9751

kaart voor Groningen en Drenthe

HW Haren Gn). Op de route door

De huifkar zal vertrekken naar de

is o.a. bij boekhandel Boomker Li-

de gemeente Haren bij knooppunt

Twee Provinciën aan de Meerweg.

bris in Haren voor € 5,95 te koop,

81: de tuin Colour & Garden (Zuid-

Daar kunt u de korte film gaan

in Groningen bij de ANWB winkel

laarderweg 3, 9756 CE Glimmen)

bekijken in de Twee Provinciën

in de Oosterstraat. De lijst met

en de tuin van de familie Schipper

die de heer drs. A.H. van Slageren

knooppunten kunt u ook ophalen

(Duinweg 1, 9479 Noordlaren). De

heeft gemaakt over de historie van

bij de balie van de Hortus. U kunt

rechten van de knooppuntenfiets-

krijgt van de heer U. Medema over

de speeltuin op die locatie. (De ge-

ervoor kiezen om alleen de route

route van Groningen-Haren liggen

de historie van het park.

hele middag kan daarna tot 17.00

van Haren te fietsen of toch ook de

bij Stichting Erven A. de Jager/

Excursieleidster:

Om 10.45 vertrekt de bus richting

uur de film bekeken worden, maar

route van Groningen er op aan te

Marketing Groningen.

mevrouw A. Bakker van de histo-

het Quintusbos, daar krijgt u om

dan kunt u daar met eigen vervoer

laten sluiten.

rische vereniging Old Go

11 uur de gelegenheid om een kop-

heen gaan.) Eventueel komt er een

Rondleiders:

je koffie te drinken. Mevrouw A.

extra huifkarrit bij voldoende aan- • Knooppunten voor de

De heer U. Medema in het Boe-

Wolff zal u daarna rond 11.30 uur

meldingen.

remapark en mevrouw A. Wolff in

met u naar de eendenkooi wande-

1. Bus- en wandelexcursie

het Quintusbos

len waar zij iets zal vertellen over

Aanvang: 10.00 uur

de bijzonderheden. De bus rijdt

Duur rondleiding: circa 3 uur

weer naar Haren rond 12.30 uur. Aanvang: op een zelfgekozen tijd-

Max. aantal personen: 23 2. Huifkartocht naar de

Verzamelpunt: Bij de zij ingang van het gemeentehuis, Raadhuis-

3. Knooppuntenfietsroute Haren-Groningen

Twee Provinciën

plein 10 te Haren Gn

4. Openstelling dorpskerk Haren combinatie Haren/Groningen

Aanvang:

(30,2 km) zijn: 75-83-84-27-26-25-

op een zelfgekozen tijdstip de ge-

03-10-09-01-84-85-86-81-75. • De route door de gemeente

hele dag tussen 10.00-16.00 uur. Duur bezoek: zelf te bepalen

Haren is: 75-83-84-78-81-87-61-66-

Verzamelpunt:

64-55-54-57-59-86-77-75.

Kerkstraat 2, Haren

stip de gehele dag Duur fietstocht:

Langs de route in de gemeente

Vanwege het thema is ervoor geko-

afhankelijk van de gekozen route

Haren kunt u ook een aantal mo-

zen om aandacht te besteden aan Liturgisch

Opgeven:

Aanvang: 14.00 uur

en de te bezoeken locaties

numentale bomen bekijken. (Een

Startpunt: Hortus, Haren Gn

volledige lijst van monumentale

kerk is in de 13e eeuw gebouwd, in

bomen is ook te downloaden vanaf

laat romaanse stijl en gewijd aan

Bij mevrouw. C. Rodenburg voor 4

Duur rit en film: circa 1,5 uur

september 2012, via telefoonnum-

Max. aantal personen: 19

Bloemschikken.

De

mer 050-5339911 of via de e-mail:

Verzamelpunt:

Voor de eerste 50 bezoekers van

de site: www.haren.nl). Tijdens de

Sint Nicolaas. De preekstoel da-

c.m.folkerts@haren.nl

zij ingang gemeentehuis Raad-

de Hortus is er een kortingsactie:

Open Monumentendag zijn de vol-

teert van 1725 en het Hinsz-orgel

huisplein 10 te Haren Gn

wanneer u tijdens de Open Monu-

gende tuinen opengesteld, bij rou-

van 1770.

Tijdens deze excursie maakt u een

Opgeven: Bij mevrouw. C. Roden-

mentendag de bon uit de Kunst- en

te Groningen/Haren knooppunt

korte wandeling in het monumen-

burg voor 4 september 2012, via te-

Cultuurspecial van Haren de Krant

83: de Natuurtuin (Viaductweg

tale Boeremapark, waar u uitleg

lefoonnummer 050-5339911 of via

meeneemt, krijgt u € 1,- korting per

52, 9756 HS Haren Gn), Reinhart


24

Word jij Bakker Bart in Haren? Heb jij...

een gezonde werklust; leidinggevende capaciteiten; ervaring in de foodsector; en cijfermatig inzicht.

En...

is het je droom om samen met jouw partner (eventueel parttime) een eigen Bakker Bart-winkel te starten, neem dan vrijblijvend contact op met Anita den Ouden (024) 678 27 02 of mail a.den.ouden@bartsretail.nl.

Tel: 050 - 5250067 PC Hooftlaan 2b 9721 JM Groningen * De aanbieding is geldig van 1 juli t/m 28 september 2012

Op www.bakkerbart.nl vind je alle informatie over het ondernemerschap bij Bakker Bart.

OPEN OPEN DAG 6DAG September tijdens de jaarmarkt

Gratis Voetmeting! Maak kennis met Oudman Schoenen open van 09.00 tot 18.00 uur

Voetproblemen?

Heel vaak ligt de oorzaak bij de schoen, zonder dat dit opgemerkt wordt! De banden van de voet rekken uit waardoor de bogen van de voet afplatten en de voet langer wordt. Toch blijven de meesten van ons de zelfde maat dragen, waardoor voorvoetklachten gaan optreden zoals: hamertenen, halluxvalgus (knokvoet), likdoorns e.d. Al deze klachten kunnen veroorzaakt worden door te weinig teenruimte. De oplossing is een grotere maat, dus langer, niet breder! De voet kan nu in de lengte afwikkelen zonder druk op de tenen. Maar nu wordt de breedtemaat (omvangsmaat) van de schoen extra belangrijk. In een grotere lengtemaat wordt de schoen ook breder, de voet gaat dan schuiven en slippen in de hiel. Oudman Schoenen kan u de oplossing laten ‘voelen‘. Oudman Schoenen heeft 15 breedte maten in voorraad en is specialist in de smallere breedte maten. U bent van harte welkom!

Dat loopt geweldig! Wij zijn er voor u op: dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur zaterdag van: 09.00 t/m 17.00 uur www.oudman.nl Verl.Hereweg 34, Groningen

Hovenier in hart en (tui)nieren!

GJ U uldriks Ontwerp, aanleg, onderhoud, sierbestrating Populierenlaan 44 • 9741 HE Groningen

T: 050 571 70 31 M: 06 224 925 23 www.uuldrikshoveniers.nl


25

Augustus 2012

Plan voor nieuw sport- en zwemcomplex Nesciopark maakt tongen los

Uit!

is goed voor u...

13% bt w vo or de el !

De reacties waren niet van de lucht toen Haren de Krant in juli het verhaal van vijf ondernemers onthulde. Het vijftal profileert zich als een groep vrije denkers en wil Haren op de kaart zetten door de bouw van een groot sport- en zwemcomplex naast het transferium (A28).

D

Oud Haren

RUBRIEK Old Go

Villa Rezzago (2)

I

n Haren aan de westzijde van de In juni openden wij het

dossier van de voormalige villa Rezzago, die heeft gestaan aan

e heren willen buiten de hok-

de Rijksstraatweg op de plaats

jes denken. Ze vinden dat Ha-

waar nu Renault de Groot is ge-

ren beter verdient dan een in hun

vestigd. U las over de herkomst

ogen haveloos zwembad dat met

van de naam (Italië) en over de

kunst- en vliegwerk op de been

Italiaanse bewoners. We waren

gehouden moet worden. Ze zeggen

toe aan de familie Everts, die er

waardering te hebben voor de vrij-

rond 1900 woonde.

willigers die nu werken aan her-

De familie Everts heeft er

opening van Scharlakenhof met

2012 • 2013 stadsschouwburg

minimale budgetten, sponsors en

de oosterpoort

De mannen achter het plan. .V.l.n.r. Ko de Rooij, Hans van der Veen, Dirk Jan Konings, Paul van Weringh en Jan Pieter Hooft.

een lening van de gemeente Haren

echter maar kort gewoond, tot 1911 en vertrok toen naar Usquert; het huis kwam te koop of

groningen

(400.000). Daarmee kun je het mis-

en zal het verpachten van een res-

te huur. Het huis werd verkocht

schien de komende jaren uitzin-

taurant ook voor inkomsten kun-

aan Hemmo Wilhelmus Hem-

de-oosterpoort.nl ssbg.nl

nen zorgen. Belangrijke bron van

mes houthandelaar te Gronin-

gen, zeggen ze. Maar daarna moet

financiën zou ook de gemeente

gen. Die was in 1911 gehuwd met

bestel nu !

er echt iets moois komen in Haren.

Haren moeten zijn, die het ka-

Fenna Tonkens, caféhoudster en

De mannen pleiten voor een groot

pitaal haalt uit de verkoop van

weduwe van de in het café-hotel

duurzaam complex inclusief fast-

bouwkavels op plekken waar nu

(het huidige ‘Handy’ huis) door

food-restaurant naast de A28.

nog sportzalen staan. Denk aan

drie studenten in mei 1905 aangevallen en als gevolg daarvan

Daarnaast komt ruimte voor

Scharlakenhof, Hemsterhuislaan,

de ijsbaan. Innovatieve energie-

Jachtlaan. Critici vinden dat de

overleden Jan van Hemmen.

voorziening (o.a. zonnepanelen)

plannenmakers

en een sporthal waar ook Gas-

van het oude zwembad in de weg

Uw UIT advertentie hier?

HET NIEUWE THEATERSEIZOEN IS NU ONLINE!

Mail: contact@harendekrant.nl

www.martiniplaza.nl

Z

e zijn na de vakantie weer vol goede moed aan de slag, Jacques Ouwerkerk en zijn vrouw Alie. In de vroege ochtend van 27 juni hebben twee mannen zijn winkel compleet leeggeroofd. Camerabeelden laten vrij scherp zien hoe tegen 2.00 uur die nacht twee mannen uit de richting van het politiebureau (!) komen en in de brandgang achter de winkels aan de Meerweg verdwijnen. De daders zijn nog niet gepakt en de politie heeft het onderzoek voorlopig stilgelegd omdat er geen aanknopingspunten meer zijn.

heropening

lopen. Fans zeggen dat het nieuwe

huis en de grond werd in 1926

Kortom, een complex met een re-

plan getuigt van inzicht en zake-

verkocht aan Jhr. Tobias Jan

giofunctie. Voor de financiering

lijk instinct. De gemeente Haren

van Iddekinge, die inmiddels ad-

willen de plannenmakers putten

heeft inhoudelijk nog niet op de

vocaat en procureur was en zijn

uit meer bronnen.

plannen gereageerd. Meer infor-

vrouw Anna Hooft van Iddekin-

matie

ge. Jhr. van Iddekinge had reeds

Zo denken ze in aanmerking

op:

www.facebook.com/

gronlohvanderreijdengroep

sleutel in het slot draaide. De zaak was volgens de normen van de verzekering beveiligd, maar toch zagen de dieven kans om hun slag te slaan. Ze hebben een deur en een zwaar rolluik geforceerd aan de achterzijde van de winkel.

In 1915 huurde Jhr. van Idde-

kinge een deel van het huis. Het

Terra Flames zou kunnen spelen.

te kunnen komen voor subsidies

Ouwerkerk weer vol goede moed na kraak

de

tevoren het huis voor drie jaar gehuurd, het heette toen villa ‘In

Boekrecensies

open Zon’ .

Haren heeft twee boekwinkels en een bibliotheek. Duizenden titels. Met enige regelmaal leest Geert Jan Arends voor ons twee boeken en geeft in stippen zijn mening: top of flop? Reageren? Mail: g.j.arends@rug.nl

Voorts waren ze op de hoogte

van de situatie en het ligt dus voor

Nicci French - Dinsdag is Voor-

de hand dat ze de zaak hebben ver-

bij (Anthos Literaire Thrillers,

kend. “Je weet hoe dat gaat”, zegt

mei 2012)

Ouwerkerk. “Ze komen voor een zonnebril en als je even bezig bent

Het schrijversduo Nicci French is

Architect G. Hoeksema Kzn. te

kijken ze rond. Zulke types heb

een serie boeken begonnen rond

Groningen maakte het ontwerp

ik de laatste weken ook wel in de

psychoanalytica

voor een verbouwing, er kwam

Frieda

Klein.

winkel gehad.” De politie is de da-

Het eerste deel, Blauwe Maandag

een serre bij. De naam van de

ders nog niet op het spoor, zegt de

vond ik prachtig. ‘Dinsdag’ is het

villa was inmiddels gewijzigd in

gedupeerde winkelier.

tweede deel.

villa ‘Het Hof ’. Vooral mevrouw

Een lijk wordt aangetroffen bij

op aarde, in het Amsterdam van

Inmiddels is de voorraad weer

een psychiatrische patiënte. Op

nu waarin een groep jonge Marok-

tuinierster, bewoners van huizen

geheel aangevuld. Ouwerkerk

verzoek van de politie praat Frie-

kanen aanslagen pleegt. We ko-

aan de van Veldekelaan vinden in hun tuin soms nog planten-

van Iddekinge was een fervent

hoopt dat de klanten hem weer

da met haar en zo raakt ze betrok-

men allerhande bekende personen

Ruim anderhalf uur later komen

weten te vinden, juist nu hij

ken bij de zoektocht naar de iden-

tegen. Job Cohen met minnares is

soorten welke door van Iddekin-

ze letterlijk als dieven in de nacht

een jubileumactie heeft lopen:

titeit van lijk en moordenaar. Als

nog steeds burgemeester van Am-

ge waren gepoot of uitgezet.

weer in beeld, inclusief volgepak-

Bij aankoop van een complete

lezer zoek je net zo hard mee naar

te witte zakken op hun rug. “Kijk,

bril krijgt men een Ray Ban

de waarheid en gerechtigheid.

in die zak zit de gestolen appara-

Zonnebril op strekte cadeau!

Als lezer zoek je net zo hard mee naar de waarheid en gerechtigheid

Het is niet allemaal even ge-

tuur”, zegt Ouwerkerk. “En in die

loofwaardig hoe Frieda tot haar

zak zitten brillen.”

ontdekkingen komt, maar het

Het ‘Hemmerland’, dat in de

jaren 30 werd aangekocht maakte deel uit van het bezit van de van Iddekinges.

De zoon,

Jhr.

Jan Wijbrand van Iddekinge ver-

Het klinkt bijna onderkoeld,

boek is zo lekker geschreven dat

maar dat is schijn. “Ik ben het nog

dit niet echt bezwaarlijk is. Wel

sterdam, Leon de Winter komt er

beide ouders in januari 1958, het

steeds niet te boven, de impact van

eerst Blauwe Maandag lezen want

zelf in voor, aan de kant gezet door

huis (in de volksmond: “het Kas-

zoiets is enorm.” De waarde van

veel dingen komen terug.

zijn vrouw, net als Bram Moszko-

teeltje”) is verkocht aan J.M. Pos-

wicz en ga zo maar door.

tema, die er een nieuw garage

de buit: 125.000 euro. De opticien

kocht, na het overlijden van zijn

denkt dat ergens in een oostblok-

Leon de Winter – VSV

Het is een intrigerend boek.

bedrijf liet bouwen met enkele

land nu een winkelier met zijn

(De Bezige Bij, juni 2012)

Feit en fictie lopen volledig door

flatwoningen. Later werd dit ga-

elkaar. Er wordt heel veel op het

rage de Groot.

voorraad pronkt. Wat een mooi boek! Theo van Gogh

podium gezet maar alles valt op

VERKENNERS

wordt na zijn dood vanuit het

zijn plek. Als je het boek uit hebt

Door Roelof van Wijk

Ouwerkerk ontdekte die woens-

voorportaal van de hemel terugge-

vraag je je hoofdschuddend af wat

www.oldgo.nl

stuurd om nog iets goeds te doen

je allemaal hebt gelezen.

dagochtend de inbraak toen hij de

Jacques en Alie Ouwerkerk zijn weer vol goede moed aan de slag...


26

Piet! Dit is Piet. Hij is allround-monteur. Je kunt aan hem zien dat hij veel buiten werkt. Piet tref je vaak op het dak aan. Hij doet dak- en zinkwerk. Maar tegenwoordig monteert hij ook vaak zonnepanelen. Dat kan op platte én schuine daken. “We zorgen voor een solide montage op het dak, op panlatten of aan de balken van het dak. Ook kan ik panelen plaatsen op golfplaten”, zegt Piet. Hij zorgt vervolgens voor aansluiting op de meterkast. Het wordt zo uitgekiend, dat de klant vrijwel zijn gehele energieverbruik uit de zon haalt. Dat scheelt enorm in de kosten en dat geeft Piet veel voldoening.

Piet en Konings Konings Totaal Installateurs bestaat al meer dan honderd jaar. Sterk in elektra, cv, dakwerk, rioleringswerk. Ze hebben bovendien een verlichtingswinkel met 1001 modellen op voorraad. Konings en zijn klanten vertrouwen op Piet. Rijksstraatweg 208, Haren. Tel.: 050-5344735

Konings Totaal Installateurs: Mensenwerk waar u profijt van heeft!

Deskundig advies over bestrating en de diverse

Uitvoering van alle werkzaamheden; zowel

toepassingen van de materialen en kwaliteiten

voor straat- als grondwerk als onderdeel

Verkoop van materialen; voor ieder gebruik heeft

van uw tuinaanleg

Broekema de juiste steensoort beschikbaar

Bekijk al onze stee nsoorten, kleuren, v o r m en en combin aties


Augustus 2012

Buurt-soap ‘Anjerlaan’ in het kort K

omt er nu wel of geen nieuw winkelcentrum aan de Anjerlaan in Haren? Dat is de hamvraag. Voor lezers die het spoor bijster zijn zetten we de gebeurtenissen van deze buurt-soap op een rij. Conclusie is dat Woonborg net zo goed slachtoffer is, maar tóch de troef in handen heeft om de patstelling te doorbreken.

27

Johan van Drunen

RUBRIEK

Mooie foto's maken

Fotograferen is HOT!

N

BEGIN

og nooit werd er zoveel gefo-

tomatische instelling” doet het

tografeerd. Mogelijkheden

wel voor je. Denk je. Op de display

te over. Compact, spiegelreflex en

lijkt het heel behoorlijk, maar

zelfs met je mobieltje. Er wordt

op een groter scherm of een ver-

wat afgeknipt. In het kleurentijd-

groting op papier valt de opname

perk van de rolletjes was dat wel

door de mand. Onscherp!

anders. Vroeger erg duur, nu be-

Stilhouden is het motto en

taalbaar, maar toch. Dus fotogra-

dat heb je letterlijk zelf in de

Aan de Anjerlaan dromen reeds

feer je digitaal maar raak. Kost

hand. Tip 1: van de automaat af

in 1999 winkeliers van een nieuw

toch niks. En daarin schuilt nu

en voorkeuze van de sluitertijd!

winkelcentrum om Oosterhaar te

juist het gevaar.

kunnen bedienen. Het zijn Wilf-

red Haafs, Erik Berends, Fedde

was vroeger beter, de camera’s

Stilhouden is het motto en dat heb je letterlijk zelf in de hand.

De fotografische basiskennis

van Loon (destijds Aiking) en de

hadden veel minder overbodige

broers Gert en Tonny Bruns.

mogelijkheden en waren dus gemakkelijker. De digitale fotogra-

Niemand treft blaam, er is zelfs begrip voor de onmogelijke positie van Woonborg

fie kan leiden tot minder selectief en Anjerlaan…rommelpot.

nonchalanter

fotograferen.

Kies sluitertijd voorkeuze (zie de

Op de basiscursus fotografie die

handleiding van de camera welk

ik sinds 4 jaren geef merk ik dat

symbool) en kies een korte slui-

(behoudens de ex-analoge spie-

tertijd. Minimaal 1/250 sec, liefst

(Woonborg-)woningen moeten ko-

anders kan ik het winkelcentrum

gelreflexcamera bezitters) er nau-

korter. Zoek bij extreem inzoo-

men, maar ook een medisch cen-

met huurwoningen niet financie-

welijks kennis is van de meest es-

men steun indien mogelijk. Ver-

trum en een winkelcentrum. Wet-

ren”, is kortweg de uitleg van Dijk.

sentiële fotografische begrippen.

hoog de ISOwaarde zo nodig. De

houder Berend Hoekstra (VVD)

Wethouder Gerben Pek van de ge-

Met soms desastreuze gevolgen.

lichtmeter zoekt het bijbehorend

2002

vraagt de winkeliers om hun eigen

meente voelt frustraties branden:

diafragma voor de juiste belich-

De boerderij Hazenberg aan de

plannen te laten vallen en aan te

hij is machteloos en kan Woon-

maakte fout: bewegingsonscherp-

Mellenssteeg komt te koop. De ge-

sluiten bij het ‘grote project’. De

borg niet dwingen. Hij zegt even-

te, die je zelf veroorzaakt door de

Met stip op 1 de meest ge-

ting. Resultaat een scherpe foto!

meente wil deze kopen om daar-

winkeliers doen dat en beschou-

wel:

camera niet goed stil te houden.

Volgende keer (oktober):

mee de weg te openen naar de in-

wen dit nu als een grote vergis-

“Het is voor Oosterhaar ex-

Vooral bij ver inzoomen. De “au-

DIAFRAGMA

tegrale aanpak van een gebied dat

sing.

treem belangrijk dat het winkelcentrum snel van de grond komt.”

men ‘Spoor tot Steeg’ noemt. In dat gebied zouden nieuwe

Colofon

2002-2012

De winkeliers hebben geen woor-

Woonborg wordt de ontwikkelaar,

den om hun frustraties te duiden.

oog, maar moet eerst worden uit-

bijgestaan door de gemeente. In

Ze ervaren de stilstand van tien

gekocht om de verhuizing te kun-

hen niet haalbaar is. Men zou moe-

een tergend laag tempo worden de

jaar als een achteruitgang. Hun

nen betalen.

ten meewerken aan de overdracht

plannen besproken en geschetst.

Jaargang 17 nummer 7

De gemeente schiet niet op met het

augustus 2012

bijstellen van het bestemmings-

Oplage:

plan, omdat een kleine groep om-

Het is voor Oosterhaar extreem belangrijk dat het winkelcentrum snel van de grond komt.

het project ‘winkelcentrum’ voor

van het project aan een bouwende EN NU?

vastgoedontwikkelaar die in nau-

Niemand treft blaam, er is zelfs

we samenwerking met de winke-

begrip voor de onmogelijke positie

liers snel aan de slag gaat.

van Woonborg. Daarom vraagt dit

Als Woonborg deze radicale

40.000 exemplaren

wonenden de ‘stadse fratsen’ sterk

Volgende uitgave

afkeurt. Ten einde raad knipt

20 augustus 2012

Woonborg het project in twee stuk-

www.harendekrant.nl

ken: 1: Medisch Centrum. 2: Rest.

Redactie/uitgever:

veel vertraging in 2012 opgeleverd.

panden verpauperen (‘wel of niet

van de rest van het project.

slecht voor de leefbaarheid van de

Hein Bloemink

Deel 2 van het project wordt nog

investeren in verbouwingen?’) en

wijk. Woonborg heeft de troef in

Close-Up Media, Groningen

lang geteisterd door bezwaarma-

klanten

woningen (en dus zonder parkeer-

redactie@harendekrant.nl

kende omwonenden, die tot aan

met gebonden handen, dat is iets

kelder) te ontwikkelen. Woonborg

tel: 050-5276133

de Raad van State gaan. In juli

dat ondernemers haten. Geoffrey

mag dat niet (commercieel). Daar-

2012 zijn de laatste bezwaren af-

Muller van sportschool BodyFit

om zou men het verlies moeten ne-

Reactie van Johan Dijk,

gewezen en zou Woonborg kun-

heeft al een nieuwe locatie op het

men. Dat wil zeggen: erkennen dat

Woonborg

Adverteren?

Deel 1 wordt uiteindelijk met

mokken.

Ondernemen

project direct om een radicale om-

oplossing van de hand wijst, dan

mezwaai. Woonborg zou een list

zou dat wél verwijtbaar zijn. Een

moeten verzinnen om de bouw van

winkelcentrum niet laten bloeien

winkels onafhankelijk te maken

is schadelijk voor ondernemers en

Dat kan door winkels zonder

handen.

Zie www.harendekrant.nl

nen beginnen met de bouw van 60

(over ons/adverteren)

koopappartementen (3 torens) en

Tarieven v.a. 45,00

een winkelcentrum met 58 huur-

de Krant in haar stelling doet mee-

Website v.a. 24,95

woningen. Echter, Woonborg kan

nemen bij de komende besprekin-

Wij zullen de suggestie die Haren

het plan niet uitvoeren.

gen over het plan. We zijn blij dat zelfs de media meedenken in op-

Opmaak: Baskwadraat, Zuidlaren

2012

lossingen voor dit plan.

Druk:

“We zijn blij dat de bezwaren zijn

Veenstra & de Vries, Emmeloord

verworpen”, zegt directeur Johan

borg met een aantal partijen weer

Vanaf september heeft Woon-

Dijk van Woonborg. “Maar we

overleg over het totale plan. Daar-

Verspreiding in:

kunnen nog niet beginnen.” Dijk

in zullen alle mogelijkheden aan

Haren, Glimmen, Onnen,

kampt met twee problemen: hij

de orde komen, zowel markttech-

Noordlaren, Zuidlaren, Kop van

heeft geen geld om het project te

nisch (verdeling koop/huur), de

Drenthe, Meerwijck, Hoogezand,

financieren en bovendien mag hij

ontwerpen en infrastructuur om

Vries, Eelde, Paterswolde, Eel-

door nieuwe wettelijke regels niet

uiteindelijk het totale plan haal-

derwolde, Groningen-Zuid

meer ruiken aan commerciële

baar te maken. Woonborg houdt

projecten, zoals de koopwoningen

daarbij het belang van de hele wijk

Bezorgklachten:

zijn.

voor ogen en we moeten rekening

050-5276133 of

bezorging@harendekrant.nl

zoeken voor de koopwoningen,

“Ik moet dus een ontwikkelaar

houden met de sterk veranderde Johan Dijk, directeur van Woonborg

omstandigheden.


28

Sounds like an Apple

Ontdek de nieuwste Loewe-geluidssensaties voor Mac, iPod, iPad en iPhone bij een Loewe-verdeler in uw buurt! U vindt er uitgebreide info en demo’s van de nieuwste Loewe-toestellen, met doorlopend een swingende dj-set als ultiem bewijs van de muzikale power die ze voor u in petto hebben.

In deze ruimte kunt u uw dealerlogo plaatsen. Uw logo dient in zwart/wit te zijn, mag niet groter zijn dan het Loewe-logo en dient binnen de stippellijntjes geplaatst te worden. De stippellijntjes mogen echter niet mee afgedrukt worden: u moet ze verwijderen. Als u met meerdere Loewe-vakhandelaars adverteert, mogen geen logo‘s gebruikt worden én moet eenzelfde lettertype gehanteerd worden.

Loewe SoundVision

Loewe SoundBox

Loewe Home Cinema Set

Loewe Airspeaker

 Oneindig aantal kleuraccenten.

Dealer_Audiocombi_A4_VL.indd 1

29/11/11 08:58

Haren de Krant augustus 2012  

haren de krant augustus 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you