Page 1

De krant die je leest van A tot Z

www.harendekrant.nl

MEI

Haren de krant verschijnt elke maand in de laatste week

Jammer dat ze dit nu pas doen

Wegwijs in social media pagina 03

2013

Het wonder dat Diriye overkwam

pagina 07

pagina 09

Woondrama Quintusweg

Is het toeval? Is het pech? Of zijn er echt mensen met kwade bedoelingen bezig haar leven tot een hel te maken? Johanna van  Weeren  (1957) zoekt naar verklaringen, maar vindt ze amper. Sinds zij in januari 2012 kwam wonen in een flatje aan de Quintusweg in Haren wordt haar leven verpest door tegenslag en terreur. “Mensen hebben het op mij voorzien”, zegt Johanna. Wie weet  een betaalbare huurwoning voor mij?”

terug uit Australië,  als mantel-

flat een spookhuis. Ze kreeg de

zorger voor haar hoogbejaarde

sleutel, maar nog voordat zij ver-

moeder in Haren.  Ze wilde zich

huisde bleken er mensen zonder

opnieuw in haar vaderland ves-

haar medeweten binnen te zijn

tigen, maar het liep uit op een

geweest. Bovendien werden ge-

drama. Tegen haar zin woonde ze

deelten van haar bagage gestolen.

enige tijd op de Onnerstaete in On-

“Ik kwam er achter dat de verwar-

nen en was blij toen haar eind 2011

ming en het warm water het niet

een flat werd aangeboden aan de

deden. Er kwamen wel mensen,

Quintusweg. De huur van 650,00

maar die hebben het niet kunnen

vond ze wel hoog, de flat was oud,

maken. Het was winter, ik leefde

klein en zag er onverzorgd uit. Ze

hier onder erbarmelijke omstan-

sprak met verhuurbemiddelaar

digheden. Ik heb later de Gaslijn

(een bedrijf uit Groningen) die er

in Haren gevraagd om de instal-

veel aan deed om haar over te ha-

latie te inspecteren en die heb-

len toch te huren. Ze hapte toe op

ben een rapport opgemaakt: het

de avond voor kerst 2011 en ging

was slecht onderhouden en zeer

akkoord met de huurprijs en met

vies, de verwarming verkeerde

de nota voor de bemiddeling ter

in slechte staat. Noodgedwongen

hoogte van een maand huur,

een advocaat erbij gehaald en na

had gehuurd en dat zij te maken

verhuurder accepteert volgens de

650,00. “Had ik het maar nooit ge-

drie maanden is er een nieuwe

had met een ongeïnteresseerde

huurster geen claim, hij opeens

daan”, zegt ze nu.

ketel geplaatst. De huur ging wel

verhuurder. De maanden daarop

zegt dat de kelder niet bij de flat

met dertig euro omhoog.”  De toon

stapelden de gebreken zich op. Zo

hoort.

Enkele jaren geleden keerde Jo-

Spookhuis

was gezet, Johanna kwam er ach-

liep de kelder onder water omdat

hanna van Weeren na veertig jaar

Vanaf de eerste dag bleek de

ter dat ze een té dure slechte flat

de riolering niet in orde was. De

Lees verder op pagina 3

Braderie in Haren 1 juni

14 juni openluchtbioscoop in Haren Grease Lightning!

met Voice

Op zaterdag 1 juni van 10-17 uur

door de bigband. Winnaars kun-

Het is een experiment, maar de

Veel winkels houden de deuren tot

is er de jaarlijkse grote zomerbra-

nen prijzen winnen, zoals geld-

ondernemersclub van Haren (On-

22.00 uur open. Om 22.15 uur be-

derie in het centrum van Haren.

prijzen (beschikbaar gesteld door

dernemend Haren) gelooft dat het

gint de film, toegang is gratis. Het

Honderd kramen met koopjes en

Intermezzo/Astoria) en optredens

een succes zal worden. Op vrijdag-

publiek kan op het terras van In-

veel vermaak voor jong en oud.

tijdens Plaza Musica. Ook zijn er

avond 14 juni wordt de koopavond

termezzo zitten, maar ook op stoe-

Opvallend is deze keer dat er een

interviews in Haren de Krant te

opgerekt tot 22.00 uur (Late Night

len en bankjes elders op het plein.

CKC (Hennie Maring) en Eems-

podium staat op het Brinkhorst-

verdienen, zodat de talenten lo-

Shopping) en vanaf

mond Big Band.

plein naast de kerk. Daar treedt

kaal bekend worden. The Voice

de Eemsmond Big Band op, maar

of Haren, zaterdag 1 juni, aan de

22.15 uur

En natuurlijk genoeg staplaatsen.

wordt er een film vertoond op het

Er zijn enkele kramen met lekker-

Raadhuisplein. Het scherm is 30

nijen.

m2 groot en er zijn ongeveer 200

14 juni Late Night Shopping en

zal ook een kwalitatief prima ta-

Brinkhorst (buiten) te Haren van

Grease (22.15 uur)

lentenjacht

gehouden.

13:30 tot 17:00 uur. Toegang gratis.

Jonge zangers en zangeressen tre-

Meer info op www.clockhuys.com

den live op en worden bijgestaan

en www.eemsmondbigband.nl.

zitplaatsen. Nog niet eerder had

Overige activiteiten juni

Haren

openluchtbioscoop.

1 juni is er braderie in het centrum

22 juni Curiosa-, antiek- en vlo-

Tijdens de koopavond worden op

van Haren. Op een extra podium in

markt op het Raadhuisplein.

straat en in winkels hapjes uitge-

de Brinkhorst wordt i.s.m. Onder-

deeld aan het publiek en klinkt er

nemend Haren een talentenjacht

29 juni Mega Fietsspektakel Ha-

op het plein vanaf 21.00 uur al mu-

gehouden (Voice of Haren). Muzi-

ren-Haren met evenementen op

ziek om in de stemming te komen.

kale leiding is in handen van het

Raadhuisplein.

een

nationale toneel Strange Interlude

worden

30

JAAR TIB

vrijdag 31 maart stadsschouwburg

VERANTWOORD BEZIG!

KIJK VOOR DE LAATSTE JUBILEUMAANBIEDINGEN OP WWW.TIB.NL

“Een meeslepende voorstelling met topgaaf acteren” ssbg.nl

TIB is al 30 jaar uw vertrouwde adres voor elektra, gas, riolering, airco, c.v. en niet te vergeten badkamerrenovaties! En omdat wij net als u met de tijd meegaan, kunt u ook bij ons terecht voor alle duurzame en energiebesparende technieken. STORINGSDIENST: BINNEN 24 UUR WORDT U GEHOLPEN!

Middelhorsterweg 30b Haren

T. (050) 534 99 02

WWW.TIB.NL

www.ververjetwinters.nl t 050 534 05 15


2

MEI 2013

Vakmanschap & Moderne apparatuur voor: • Diagnosetest • Storing zoeken • Aircoservice • Bandenservice • Schokdempertest • APK • Onderhoud

Felland 7b, 9753 TA Haren Tel. 050-5340612 www.hvhautotechniek.nl info@hvhautotechniek.nl


mei 2013

Wegwijs in social media dankzij jonge ondernemer

D

3

Hein Bloemink

ésirée Boerema (27) uit Haren is begin dit jaar gestart met haar eigen bedrijf. “Ik heb er geen spijt van”, zegt ze. “Het gaat goed, ik heb al veel werk.” Désirée is gespecialiseerd in social media en helpt bedrijven hun weg te vinden. “Toen ik veertien was wist ik wel dat ik iets voor mijzelf wilde beginnen, maar het heeft nog lang geduurd voordat ik wist wát ik zou doen”, aldus Désirée. Na haar universitaire studie Communicatie- en Informatiewetenschappen werkte ze een concept uit.

zijn. Ik help mijn klanten met het

gebruik kunnen maken van de so-

uitdenken van een strategie om

cial media. Ik wil mijn kennis dus

deze media zakelijk in te zetten.

met hen delen. Dat kan in work-

Welk doel wil je met sociale media

shops en trainingen.”

bereiken, is je doelgroep actief op

Boerema, kind van de online-ge-

sociale media, wat voor berichten

neratie, denkt dat zij haar bedrijf

zijn interessant voor je volgers?

tot een succes kan maken, want ze

Hoe vaak post je, op welke tijd en

hoort keer op keer ondernemers

stijl niet doorgevoerd hebben in so-

wat voor berichten genereren de

verzuchten dat ze graag iets met

ciale media zoals Facebook, Twit-

meeste interactie?”, zegt Désirée.

social media willen doen, maar

grote ergernis van veel winke-

ter en LinkedIn", zegt ze. "Naar

niet weten waar te beginnen.

liers in Haren. Parkeermeters

mijn idee liggen er op gebied van

Wat zijn social media

inrichting, vormgeving en inhoud

Social media zijn internetplat-

Voorlopig richt Désirée haar

nis voor het publiek. Kooplustig

bij veel bedrijven nog kansen. Dat

forms waarop mensen zich zake-

aandacht op de inzet van Face-

publiek moet je niet hinderen, in-

laatste vraagt strategie, doelgroep-

lijk en privé begeven om informa-

book, Twitter, Pinterest en Lin-

tegendeel.

analyse, effectmeting. Het leek me

tie te delen. De olievlekwerking

kedIn. Waarschijnlijk kent zij

Parkeermeters sturen een nega-

heel leuk om met dat soort werk

is enorm, doordat vrienden van

veel opties en instellingen van

tieve boodschap uit: je mág hier

aan de slag te gaan." Désirée ont-

vrienden van vrienden al snel be-

deze media waar de gemiddelde

komen kopen, maar je moet eerst

wikkelde het idee voor haar eigen

trokken worden bij de berichten.

gebruiker nog geen weet van

betalen. Wat zou uw verjaars-

adviesbureau. Sinds begin 2013 is

Zakelijk biedt het kansen om je be-

heeft. Er is dus nog een wereld

visite ervan vinden als zij een

zij de aanjager en eigenaar van

drijf of product snel en goedkoop

te winnen voor bedrijven en

euro moeten betalen om bij uw

iDees Online.

onder de aandacht te brengen van

particulieren die online willen.

huis te mogen parkeren? De ge-

COLUMN

HEIN

Désirée

Gratis parkeren Betaald parkeren is (terecht) een

zijn immers een irritante hinder-

de vele honderden, duizenden,

En dus ziet Désirée een mooie

meente Haren heeft rond 2000 het

De jonge Harense zette haar am-

Strategie

honderdduizenden lezers. Social

toekomst voor haar nieuwe be-

betaald parkeren ingevoerd om

bities, talenten, sterke en zwakke

“Ik heb veel tijd geïnvesteerd in

media trekken de aandacht van

drijf. Kijk voor meer informa-

‘langparkeerders te weren en niet

eigenschappen op een rij en vroeg

het bestuderen van de belangrijke

doelgroepen, mits je er zorgvul-

tie op: www.ideesonline.nl. Of

als melkkoe’ (quote wethouder B.

zich tijdens beroepsoriëntaties af

social media en inmiddels ken ik

dig mee werkt. Dat is nu de missie

volg iDees online via Facebook,

Hoekstra). Inmiddels boekt de ge-

wat ze leuk werk vond. "Het viel

die door en door. Daardoor weet

van Désirée Boerema. “Ik wil mijn

Twitter en Pinterest, te vinden

meente winst op het parkeren. In

me op dat veel bedrijven hun huis-

ik precies wat de mogelijkheden

klanten leren hoe ze zelf optimaal

onder de naam 'iDeesonline'.

2010 was dat 133.000, in 2011 was het 211.000 en in 2012 maar liefst

Woondrama Quintusweg (vervolg van pagina 1)

278.000 euro. Me dunkt, voor de wethouder financiën is het nu wel een melkkoe geworden. Kunnen we niet een manier verzinnen om het parkeren weer gratis te maken, zodat er meer klan-

ten in Haren komen kopen? Een manier waarbij de gemeente-

Terreur

Alsof het niet genoeg was kwam

hanna heeft met haar verhuurder.

betreden, omdat het slot was dicht

kas niets te kort komt. Ik denk dat

er in het voorjaar een zonderlinge

Op advies van advocaat heeft Jo-

gesoldeerd. Een nieuw wapen in

het kan, als we parkeerders op het

man in de lege flat naast haar wo-

hanna een puntenstelling laten

de strijd, hoewel zij niet precies

Transferium Haren een beschei-

nen. Die had geen meubels, liet

doen en haar grieven voorgelegd

weet wie nu eigenlijk haar tegen-

den bijdrage per dag gaan vragen

tientallen pakketten bezorgen op

aan de Huurcommissie in Den

stander in die strijd is. “Mijn wel-

van 2,00. Dat zijn mensen die Ha-

dat adres en stond vervolgens op

Haag, die haar in het gelijk stelde.

kom thuis in Nederland is gewoon

ren gebruiken als parkeerplaats

een nacht langdurig op haar deur

De huur is veel te hoog en moet

vreselijk geweest en ik blijf hopen

om per bus door te reizen naar de

te trappen. Een andere nacht bleek

naar rond de 500,00 worden terug-

dat er nog goede aardige mensen

stad.

er bij haar deur brand te zijn ge-

gebracht. Teveel betaalde huur

zijn, daarom vertel ik mijn ver-

Op werkdagen staan er straks

sticht, die overigens vanzelf was

moet haar worden terugbetaald.

haal”. Adcocaat Mr. Marc Pasman

op het uitgebreide transferium

gedoofd. De angst sloeg deze

Ook zou de huur verlaagd moe-

(Aegis Advocaten) staat de Haren-

gemiddeld 600 auto’s. Inkomsten

vrouw om het hart. Een aanslag

ten worden voor de periode dat de

se juridisch bij.

1200,- per dag. In een week is dat

in een portiek, waar ook kinderen

verwarming het niet deed. “Hij is

Ook al heeft zij de steun van de po-

6000,-. In een jaar (ik reken 48 we-

wonen! De politie deed onderzoek,

mij nu rond de 4500 euro schuldig”,

litie en heeft zij juridisch haar ge-

ken) is dat 288.000 euro. Ziehier,

zonder resultaat. Op 8 juli 2012

zegt mevrouw van Weeren. De ver-

lijk gehaald door de hulp van haar

het bedrag dat de gemeente Haren

schrok Johanna van een enorme

huurder is tegen deze uitspraak

advocaat,

dreun. Midden in de nacht was een

in beroep gegaan. De politie is op

na van Weeren een huisje (met

Handhaving op transferium wordt

baksteen door haar grote raam ge-

de hoogte en houdt de zaak in de

twee kamers en een tuintje) dicht

goedkoper (overzichtelijk), voor

gooid. Dat zou zich later in 2013

gaten. Johanna wil niet suggere-

bij haar moeder in Haren, die hier-

de parkeerders aldaar is het flink

nog twee keer herhalen. De huur-

ren dat er een verband is tussen de

onder ook lijdt. “Zodat ik rustig

goedkoper dan in de stad parke-

nu

zoekt Johan-

nu ook verdient.

baas wilde de schade niet vergoe-

aanslagen en het conflict met de

mijn moeder kan verzorgen in

ren. En in Haren geven we de lo-

den, omdat hij er niet voor verze-

verhuurder. “Maar het is me dui-

haar laatste jaren.”

kale economie weer een impuls.

kerd zou zijn.

delijk dat hij me hier snel weg

wil hebben. Het is allemaal wel erg

Zorg Trakteer

Conflict

toevallig”, zegt ze veelbetekenend.

Tips zijn welkom via de redactie.

Tegelijk met deze gewelddadig

In maart van dit jaar kon zij op een

Of naar: J. van Weeren, Postbus

heden loopt het conflict dat Jo

avond haar woning niet meer

144 9750AC Haren.

Autoservice Pruijs BV

GRATIS HAAL EN BRENG

SERVICE IN HAREN

Officieel servicepunt voor Volkswagen en Seat.

Osloweg 127 9723 BK Groningen

Wethouder, wanneer beginnen we? Hein Bloemink

waarbij je uw vader en/of moeder in je thuisvoelt Grand Café • hart voor zorg en oog voor welzijn

De Dilgt

• in Groningen, Haren en Hoogezand • levendige woonzorglocaties • ideaal voor ouderen • 7 x 24 uur thuiszorg Dilgtweg 3, Haren • parkeren voor de deur • specialist in ouderenzorg • dagelijks 14.00 uur open • Za vanaf 11.00 uur / Zo vanaf 12.00 uur

050 - 544 50 90 www.autopruijs.nl

www.zinnzorg.nl – (050) 585 2000

Unistee Makelaars Nienke Poppema | Hilja Vredeveld Rijksstraatweg 142 | 9752 BM Haren | Tel. 050 - 535 20 20 www.unistee.nl


4

MEI 2013

Klassieke Homeopathie

...iets voor u? Eindelijk weer voorjaar???

Maar dan ook de hooikoorts... Praktijk voor Klassieke Homeopathie Coby Sinnige Oude Middelhorst 4, Haren Tel. 06-41143698 www.praktijkcobysinnige.nl

Curves Groningen

Curves P CGroningen Hooftlaan 2b PC Hooftlaan 2b 9721JM Groningen 9721JM Groningen

050-5250067

www.curvesgroningen.nl


mei 2013

Wegen scheiden zich bij De Natuurtuin A ls levenspartners bouwden Gerd van Helden en Marijke Eering het groene hoveniersbedrijf De Natuurtuin op. Rond hun boerderij aan de Viaductweg brachten zij een kwekerij tot bloei en sinds 1994 ontwikkelde zich op deze plaats hoveniersbedrijf De Natuurtuin. Sinds enige tijd zijn de twee hun eigen weg gegaan (ze zijn gescheiden) en dat had gevolgen voor hun bedrijf. De boerderij staat te koop en de kwekerij wordt afgebouwd. De wegen scheiden zich, maar Gerd van Helden en Marijke Eering verdwijnen niet uit beeld, beloven ze. In opvallende harmonie bouwen zij nu een nieuwe toekomst.

COLUMN

DORPSE DINGEN

5

Reageren? cornelisbosman@hetnet.nl

Zuipsport Dat het gebruik van alcoholhou-

maken,

zoals

Dankzij een tip wisten de automo-

dende drank tijdens het sporten niet

bilisten via de voetbalvelden waar

bevorderlijk is voor de prestatie kan

Helpman nu speelt, met gedoofde

zelfs een kind begrijpen. De legen-

lichten via de Esserweg naar Gro-

darische wielrenner Tom Simpson

ningen te ontsnappen. Hij heeft heel

dacht er tijdens de beklimming van

lang voor niets in zijn koude dienst-

de Mont Ventoux anders over en wil-

auto staan wachten. De eerstvolgen-

kunnen me daar opzoeken en vra-

accessoires

lam-

de de energie uit een bidon cognac,

de training verliet hij geblesseerd

gen stellen over hun tuin. Ik wil

penkappen.” In haar sfeervolle

samen met wat “vitaminepilletjes”

het veld. Dat clubs door verminder-

graag mijn kennis delen en met

boerenschuur verkoopt zij alle be-

gebruiken om snel boven te komen.

de subsidies de inkomsten uit hun

een beetje geluk levert het me ook

nodigdheden. Rond de houtkachel

Helaas haalde hij nooit de top, maar

verkapte zuipketen goed kunnen gebruiken begrijp ik wel, maar denk

opdrachten op.” Gerd ziet zich

worden workshops en presentaties

stortte van zijn fiets en overleed op

al helemaal zitten, met laptop en

gegeven. Marijke zegt dat ieder

de berghelling. Overal wordt voor

ook eens aan de lokale kroegbaas.

schetspapier. Hij denkt dat veel

mens creatief genoeg is om met

en na sport alcohol gedronken. Het

Altijd is hij bereid tot sponsoring,

mensen hun tuinvragen aan hem

wol mooie dingen te kunnen ma-

drankgebruik in het weekend loopt

maar hij krijgt daar weinig omzet voor terug. Door een per 1 januari

gaan voorleggen.” Via de social

ken. “Je kunt wol ook verven met

in sportkantines vaak gierend uit

media brengt Gerd van Helden

verf die je zelf van planten maakt,

de hand. Meters bier en voorgekoel-

2013 gewijzigde Drank- en horeca-

Gerd van Helden

zijn diensten onder de aandacht

dat geeft prachtige kleuren op na-

de kratten uit bergingen waar je de

wet dient de gemeenteraad vast te

Onder de naam Groenstudio De

van het publiek. Hij is dankzij trai-

tuurlijke basis.” Zelf zegt Marijke

pallets kan inrijden, vinden gretig

stellen gedurende welke tijden er al-

Natuurtuin begint Van Helden

ningen al handig met Facebook en

met het vilt-virus besmet te zijn.

aftrek. Menig sporter stapt met zijn

coholhoudende drank in o.a. sport-

een adviesbureau. Hij adviseert

plaatst op Youtube inmiddels film- “Als je hier eenmaal mee werkt,

zware sporttas toch maar weer in de

kantines verstrekt mag worden. Het

mensen met tuinplannen (calcula-

pjes met tips over tuinen. Zie www.

laat het je niet meer los.”

auto omdat hij anders van z’n fiets

College van B&W van Haren stelt

tie maken, wensen op een rij zet-

youtube.com (zoekterm: Gerd van

Zie ook: www.wolstudio.blogspot.

zou lazeren en dat echt niet van-

aan de gemeenteraad voor de slui-

ten) en ontwerpt tuinen. Als het

Helden).

com

wege de bovenmatige inspanning

tingstijd vast te stellen op 01.00 uur.

tijdens het sporten. Of die mensen,

Belachelijk laat natuurlijk; kan de

aankomt op de aanleg van tuinen (of

het onderhouden) schakelt

hij zelfstandige hoveniers in, die

Marijke Eering

En zo worden de bakens ver-

nadat ze thuis op de bank voor de TV

kroegbaas de hele avond op z’n klan-

Marijke volgt de impulsen van

zet bij De Natuurtuin in Haren.

in slaap zijn gevallen, de volgende

ten zitten wachten en als ze dan nog

deels een verleden hebben bij De

haar passie: wol. Ze is al enkele

Het bedrijf heeft een historie

dag nog een beetje fit op hun werk

komen zijn ze al half lam van gesub-

Natuurtuin. Hij noemt ze de Na-

jaren actief met haar wolstudio

van bijna twintig jaar. Het is

zijn laat zich raden. Ik heb nog nooit

sidieerd bier. Moet hij vervolgens

tuurtuin Groep. Van Helden heeft

en gaat daar nu mee voort. “Wol

mooi te zien hoe zelfs met een

meegemaakt dat er alcoholcontrole

de sociale controle gaan uitoefenen

nu geen bedrijfspand meer, doch

is een eerlijk, natuurlijk product.

scheiding

plaats vond na afloop van sportwed-

die anderen verzaken. Vroeger gold

als

aanleiding

er

heeft een leuke manier bedacht om

Dat spreekt mij en veel andere

weer nieuwe wegen gezocht

strijden in het weekend. Wél een

er een gentlemen’s agreement van

toch het contact met zijn publiek

mensen aan”, zegt ze. “Ik leer mijn

worden door gedreven onder-

keertje na afloop van onze donder-

verstrekking tot één uur na afloop

in stand te houden. “Ik ga geregeld

klanten hoe ze wol kunnen spin-

nemers. De Natuurtuin bestaat

dagse training bij Be Quick. Van

van de laatste training of wedstrijd.

in een Harens horecabedrijf zit-

nen, zodat je er mee kunt breien.

weliswaar niet meer in de oude

een teamgenoot die meegetraind

Je verkleint daarmee in ieder geval

ting houden onder de naam Aan

Maar je kunt met wol ook prachtig

vorm, maar Gerd en Marijke

had, begon zijn late dienst bij de po-

de kans dat de eerste de beste idioot,

de Tuintafel”, zegt hij. “Mensen

vilten. Met wol kun je zelfs woon-

blijven ondernemend.

litie om 22.00 uur. Hij stelde zich met

met z’n door goedkoop kantinebier

Scheidingsspreekuur:

vertroebelde geest en dronken kop, argeloze cafébezoekers verbaal gaat

zijn trainingsmaatjes te betrappen.

molesteren.

luisterend oor en praktisch advies

vrijwilligers van Stichting Noor-

bemiddelt. “Ook juridische vragen

dermaat, Humanitas en Centrum

komen aan bod”, zegt Marjan Schut.

Als mensen scheiden heeft dat

op de manier waar wij dat op

Jeugd en Gezin Haren (CJGH) klaar

Omdat een scheiding ontwrichtend

soms grote gevolgen. Twee le-

doen. Aandacht voor het behoud

met een luisterend oor. “Scheiden

kan werken is de Stichting Noor-

vens worden ontvlecht, kinde-

van de ouderrelatie”, zegt Mar-

grijpt diep in, je begint met een

dermaat (maatschappelijk werk)

ren moeten wennen aan een

jan Schut. Ze is als juriste op

soort van rouwproces. Ik heb het

paraat om een helpende hand te

nieuwe werkelijkheid, partners

vrijwillige basis verbonden aan

zelf meegemaakt, het heeft jaren

bieden. Linda Rood (Noordermaat)

moeten elkaar loslaten. Wat ooit

het pas opgezette ‘scheidings-

geduurd voordat ik mijn leven weer

zegt dat in haar praktijk een fors

langzaam groeide tot een hechte

spreekuur’

op orde had”, zegt Han Ramaer, die

deel van de hulpvragen verband

in

Haren.

Iedere

verbintenis, moet weer worden

eerste vrijdag van de maand van

zich namens Humanitas inzet voor

houden met scheiding. “Je hebt te

ontbonden, vaak met blijvende

13.15-14.15 uur in ’t Nije Cruijs

het spreekuur. Het is nu de kunst

maken met gevoelens van rouw,

littekens. Dat doet emotioneel

aan de Kerklaan 5, Haren.

om er achter te komen welke hulp

maar er moet ook worden gezorgd

geboden kan worden. Het is luiste-

voor de kinderen.” Initiatiefnemers

pijn, maar soms ook juridisch. Foto: Het team. Linda Rood (Noordermaat,

een collega verdekt op in een politieauto bij de Shellpomp en hoopte zo

“Ik ben zelf ook gescheiden en

Wie aan de vooravond van een

ren naar de vraag achter de vraag.

zijn kindercoach Monique Mulder,

het zou voor mij een uitkomst

scheiding staat (wellicht de partner

Soms blijkt dat de relatie nog gere-

Harme Ardesch (GGD) en Cynthia

rechts voor), Han Ramaer en Marjan Schut

zijn geweest als er destijds ie-

nog moet inlichten) of al in het pro-

pareerd kan worden door bijvoor-

Schenk (CJGH). Men kan inlopen

van het scheidingsspreekuur. Op de foto

mand was geweest die me had

ces is aanbeland kan binnenstap-

beeld de inzet van mediation. Het

of vooraf een afspraak maken via

ontbreekt John Hollemans

bijgestaan in die moeilijke tijd

pen bij het spreekuur. Daar zitten

scheidingsspreekuur adviseert en

info@cjgharen.nl.

actie:

GRATIS

Specialist in o.a.: • nieuwbouw

• verbouw (all-in)

• renovatie

• elektronische installaties

• badkamers

• keukens

• schilderwerk

• winkelbetimmering

• kozijnen

• dakkapellen

Aangesloten bij:

zonnebril op sterkte* Haren Meerweg 11 T. 050-5344082

Haren ZuidlarenZuidlaren Haren Meerweg 11 Meerweg Stationsweg 55 55 11 Stationsweg T. 050-4028966 T. 050-5344082T. 050-5344082 T. 050-4028966

050 5412076 of

06 53296646

www.lich-advocatuur.nl

Zuidlaren Stationsweg 55 T. 050-4028966

* vraag naar de voorwaarden.

www.ouwerkerkoptiek.nl

Meerweg 143d, Haren (Gn), Tel. 050 – 230 6016


6

MEI 2013

ten! SmmmmmakelijkGreoE nTEMAn Culinaire tips van de

sLAGEr &

Culinair (tuin)feest: barbecue! Geloof het of niet, het gaat binnenkort zomer geworden. Uit de tuinen geurt dan het barbecue-aroma omhoog en je hoort mensen gezellig kletsen. Barbecue is een echt culinair (tuin) feest, waarvoor u bij ons de allerbeste ingrediënten én toewijding zult vinden. Doordat wij uw barbecueschotel in eigen keuken samenstellen kunnen we u werkelijk op maat bedienen. Het beste vlees, waarmee u uw gasten verrast. Een mooie presentatie, waardoor lof uw deel zal zijn. Samen met ons slaagt uw barbecue dus nóg beter. Wilt u het eens ervaren? Zie www.dijk.keurslager.nl en probeer ons! Martin Dijk

Martin Dij k, Keursla ger

Allemensen...

Keurslager Martin Dijk, Kerkstraat 15 Haren T. 050-5344517 F. 050-5340127

Re-cycle met Patrick

BEL MIJ! Oh, wat vind ik het altijd erg als ik moet zeggen: ‘Nee, dat heb ik niet op voorraad’. Gister nog iemand die vroeg om drie stengels citroengras. Of cactusvijgen. Dat zijn producten die je niet altijd op voorraad hebt, simpelweg omdat je niet alles kunt inkopen. Maar het doet me keer op keer pijn als ik iemand moet teleurstellen, als die met zijn briefje langskomt. Daarom is mijn vraag: bel mij! Bel me een dag eerder met uw vraag, ook al is het maar één product. Een dag later kan ik het dan in huis hebben en ligt het voor u klaar. Die service bied ik u graag! En nu zou ik nog iets willen zeggen over de barbecue. Het is nog 20 graden te koud, maar er komen betere tijden. Wij staan in de startblokken, dus als het mooi weer wordt: organiseer uw barbecue en kom langs voor de heerlijkste accessoires! Erik Berends

Patrick werkt nu ruim 12 jaar op De Mikkelhorst. In eerste instantie op de tuin maar na een aantal jaren kwam hij er achter dat hij technisch inzicht heeft en dat beter wilde benutten. ‘Denk dat ik het van beide kanten heb meegekregen, aldus Patrick. Techniek vind ik leuk en interessant. Ik leer van vrijwilligers en medewerkers op De Mikkelhorst en haal veel van internet’. Patrick was in eerste instantie veel bezig met hamer en beitel maar doet inmiddels veel ‘fijn werk’. Computers, boormachines en huishoudelijke apparaten worden in zijn ‘eigen’ werkplaats gedemonteerd en afgevoerd naar de Resaikelfabriek in Groningen. Inmiddels is De Mikkelhorst een Wecycle locatie geworden voor zogenaamd ‘e-waste’. Inwoners van Oosterhaar kunnen hun afgedankte elektrische apparaten en defecte spaarlampen (www. wecycle.nl) nu inleveren bij de zorgboerderij. En daarmee is Patrick MEDEWERKER RECYCLING geworden waarbij Gered Gereedschap, Wecycle en de NOVO Resaikelfabriek mee profiteren. En profiteert Patrick weer van uw afgedankte materialen. Eind goed, al goed!

Erik Berend s

www.mikkelhorst.nl

Groentespecialist Erik Berends Anjerlaan 23/a 9753 GA Haren T. 050-5350334

Wilt u weten of u financieel gezond bent? Laat u ontzorgen door de ‘financiële huisarts’

FLYER ELEKTRISCHE it FLYER dE nummER 1FIETSEN Als beste u . s t s ELEktRischE FiEts

Flyer de nr 1 elektrische fiets • •

Waarom moeilijk als het Teune kan?

Assurantiekantoor P. Teune VOF Klaverlaan 35, 9753 BZ Haren Tel. 050-5020127 Fax 050-5345440 Lid van AdFiz en Kifid

Klaverlaan 37, Haren

10%

inruil korting *

Standaard 5 jaar garantie. Korting op 5 jaar diefstal verzekering bij enra.

vanproefrit een Flyer KomBij nu aanschaf langs voor een en overtuig uzelf. fiets minimaal elektrische

10% korting voor uw oude fiets. * Fiets moet rijdbaar zijn en deze advertentie is geldig tot 1 juli 2012.

RiJWiELhuis kLEi

Parkweg 89 - 9725 ED Groningen - Telefoon 050-5253731

Parkweg 89 - 9725 ED Groningen

vele te


mei 2013

Rand langs Paterswoldsemeer gerenoveerd

'Jammer dat ze dit nu pas doen'

E

7

Emile Koopmans

heerder van die passantenhaven

architect

en eigenaar van de jachthavens

RUBRIEK

Zuidwesthoek en Kaap Hoorn en

HET OOG WIL OOK WAT

een aantal monumentale boten-

Vorige columns zijn terug te lezen op

www.team4.nl/nieuws/column

huizen langs de Meerweg. “Toen we het bedrijf drie en half jaar geleden overnamen, speelde dit al-

Bodemdalingsarchitectuur

om de Meerweg een grondige op-

lemaal al”, vertelt hij. “Als begin-

Er zijn twee soorten architecten.

en deel van de Meerweg

knapbeurt te geven, begonnen. Er

nend ondernemer zit je natuurlijk

Slimme en héle slimme. Je moet je-

Gaswinning zorgt ook voor druk-

is tot 31 mei afgesloten

komen een van elkaar gescheiden

niet te wachten op grote verande-

zelf nooit weggooien, zei mijn moe-

verschillen in de bodem. Dat druk-

Daar beweegt het voortdurend.

vanwege een uitgebrei-

rijweg, fietspad en wandelpad. Na

ringen maar alles bij elkaar lijkt

der altijd. Ik hoor tot de eerste ca-

verschil ‘reist’ door de ondergrond.

de opknapbeurt. De werkzaam-

het startschot op 15 maart, door

het er beter op te worden.” De par-

tegorie, dat wel. Want de architect

En zodra het een zwakke plek heeft

heden duren tot het najaar

wethouder Kouwenhoven en ge-

keerplaats die voor de jachthaven

die dit nieuwe huis aan het begin

gevonden is het raak. Dan vallen de

van 2014. Voorbijgangers die

deputeerde Moorlag, kwam de

ligt, verdwijnt voor een deel. “De

van de Dr. Ebelsweg in Haren (met

bloempotten van de vensterbank.

daarna de Meerweg passeren,

parkeerplaats aan het eind van de

gemeente heeft tellingen verricht

de inrit aan de Rijksstraatweg) ont-

Deskundigen zeggen dat het niet

‘beleven’ het Paterswoldsemeer.

Meerweg voor bijna de helft vol

en het aantal parkeerplekken dat

wierp is nog véél slimmer. Die las

te voorspellen is waar de volgende

Alles voor recreatie. Maar er

te staan met bouwketen en ander

straks langs de Meerweg ligt, zou

in de krant over bodemdaling en

aardschokken zich voordoen. Dat

wonen en werken ook mensen.

materiaal. “Dat had ik graag voor-

kloppen”, zegt hij terwijl hij zijn

scheuren in huizen en dacht: daar

kan overal zijn.

Wat vinden zij ervan?

af geweten”, zegt de bewoonster.

wenkbrauwen optrekt. Een deel

ligt mijn kans. En hij ging aan de

Dus ook in Haren, bedacht de hele

van de parkeerplaats verdwijnt. Er

slag.

slimme architect. En hij adviseer-

komen woningen te staan. “Jam-

Op verschillende plekken in Noord

mer”, vindt Dennis. “Veel wonin-

Groningen schrikt men zo nu en

gen vind ik hier niet zo passend.”

dan wakker van trillingen in de bodem. Met wat scheurvorming in

Een verzakking die geld oplevert

Bruisend

oude huizen en kerken tot gevolg.

Een bewoner een eind verderop is

De schokken worden steeds erger

de zijn klant om alvast maar wat

enthousiast: “Al meer dan vijfen-

en zo ook de verhalen over scheu-

verzakkingen in het nieuwe huis

twintig jaar woon ik aan het meer

ren.

op te nemen. Dan kun je na enige

en sinds een poos op deze plek, in

Een bevriende agrariër heeft een

tijd bij de NAM aankloppen voor

het mooiste stukje van Haren. En

boerderij op 1500 meter van de zee-

schadevergoeding. En die vergoe-

het wordt nóg mooier! De Meer-

dijk. Hij ontdekte wat scheuren in

ding beloopt al gauw het bedrag

weg kan wel een facelift gebrui-

zijn gevel en liet de NAM een on-

van het complete honorarium. Dan

ken. Het verkeer is straks een stuk

derzoek plegen. Die sloeg in zijn

heb je toch mooi het ontwerp gra-

vriendelijker en trager. Het enige

voortuin een buis in de grond waar-

tis gehad. En als er écht bevingen in Haren komen, met verzakkingen

nadeel vind ik dat ze nu pas begin-

in je het grondwater kon zien. Tot

“Net als de bomenkap vlak achter

nen. Dat is zo wonderlijk: zodra er

ieders verbazing steeg en daalde

tot gevolg, dan is je nok meteen

Toeristen vergelijken het Paters-

ons huis. Ik ben er blij mee hoor,

ergens iets verandert, komen er

het niveau van het grondwater in

weer recht. Slim toch?

woldsemeer wel met beroemde

het was echt aan onderhoud toe.

mensen tegen in het geweer.” Hij

gelijke tred met eb en vloed. Op 1,5

De vorige columns zijn terug te le-

natuurgebieden op deze aarde.

Maar juist de bomen die ik graag

wijst naar de Lijte, een grasveld

km van zee! Diep in de grond is dus

zen op www.team4.nl/nieuws/co-

De Meerweg, die erlangs loopt, is

kwijt wilde, zijn blijven staan.”

waar ’s zomers veel zwemmers en

meer aan de hand dan wij weten.

lumn

Door Gonneke Bonting

zonaanbidders een stekkie zoeken.

een doorgaande route. De weg is duidelijk aan onderhoud toe. “We

Recreatie

“Daar komt een strand en een terras, zodat heel veel mensen van

hebben scheuren in de muren

Over het geheel genomen is ze blij

door verkeer dat door de kuilen in

met de renovatie, al vindt ze wel

het meer kunnen genieten. Het

de weg dendert”, zegt een bewoon-

dat er veel nadruk op recreatie ligt.

wordt hier levend en bruisend.”

ster die niet met haar naam in de

Er komt een passantenhaven pal

krant wil.

achter haar huis. “Maar eens zien

Meer informatie: www.haren.nl/

Na jaren van overleg, visies en

hoe dat in de praktijk uitpakt”,

meerwegontwikkeltmeer

plannen zijn de werkzaamheden

zegt ze. Dennis den Boef is de be

Op 2 juni kunst kijken bij ‘Twee Provinciën’

Op zondag 2 juni vindt een

vinciën”. De kunstenaars tonen

Franzis-Paula Maas (sieraden),

kunstmanifestatie plaats in pa-

niet alleen hun werk, ze geven

en Femke Wolthuis (schilderijen),

viljoen De Twee Provinciën aan

ook toelichting op de kunst die ze

Willem

het Paterswoldsemeer (bereik-

hebben

Deelnemende

Het paviljoen is om 11.00 uur open,

baar via de Meerweg).

kunstenaars zijn Ewoud Dubois

de expositie start 12.00 uur. Om

(schilderijen), Annemieke Fictoor

15.00 uur is er ook een wijn-presen-

(schilderijen)

tatie voor extra ambiance.

Acht kunstenaars uit Haren en

gemaakt.

Gonny

Fournier

Wolthuis

(schilderijen).

directe omgeving tonen hun werk

(glas), Brenda Hardijk (beelden),

Zie ook www.kunstbijdetweepro-

aan de gasten van “De Twee Pro-

Liesbeth van Leeuwen (tassen)

vincien.nl

Slechts 6% BTW op arbeidsloon. Dat scheelt!

J. BOLT bv

Aannemingsbedrijf van wegen- en waterbouwkundige werken


8

MEI 2013

KOM ZE TESTEN! • • •

traploos versnellingssysteem schakelt automatisch 5 jaar garantie op de accu

PATER

voor betere schoenreparaties

TUINKLOMPEN (WANT HET WORDT OOIT ECHT TUINWEER) Meerweg 5 - Haren -Telefoon 050 - 534 37 08

www.uitvaartverzorgingharen.nl

Dagelijks nieuws uit Haren lezen? Stationsweg 9 Zuidlaren • 050 409 53 79 Overwinningsplein 119 • Groningen • 050 526 11 21 www.steenbergenfietsen.nl

www.harendekrant.nl

Samen. Zorgvuldig. Passend.

Glasatelier Bonder anders denken anders kijken anders werken

Vakwerk, materiaal, gereedschap, workshops Wij vervaardigen glas-in-lood ramen volgens eigen (of uw) ontwerp. Keuze uit vele kleuren glas (ook antiek glas). Ook geraffineerde ontwerpen (Tiffany-techniek). Wij herstellen oude ramen met grote (emotionele) waarde. Wij leveren ook materialen en gereedschap voor de glas-hobby-ist. Inbouw in isolatieglas Wij kunnen glas-in-lood voor u plaatsen in dubbel glas. Glas in lood workshop voor beginners In deze workshop leer ik u de basisvaardigheden van het vervaardigen van glas-in-lood. U leert het glas snijden, in lood zetten, solderen en kitten. Aan het einde van de dag gaat u naar huis met een door uzelf vervaardigde raamhanger van 30 x 30 cm.

Glas in lood cursus van 8 lessen voor beginners Deze cursus wordt gegeven in 8 lessen van 2,5 uur. U leert in deze cursus alle vaardigheden die nodig zijn voor het ambachtelijk maken van glas in lood. Onder meer behandelen wij het snijden van glas, het in lood zetten en solderen van een raam. We werken in een groep met maximaal 4 personen. Tiffany cursus van 8 lessen voor beginners Deze cursus wordt gegeven in 8 lessen van 2,5 uur. U leert in deze cursus alle vaardigheden die nodig zijn voor het maken van een tiffany raamhanger. Onder meer behandelen wij het snijden van het glas, de techniek van het aanbrengen van koperfolie, solderen en eventueel patineren.

Workshop Wil je leuke, kleine glasfuse projectjes maken zoals bijvoorbeeld glazen hangertjes! Dan is de hotpot misschien iets voor jou! Voor een zeer aantrekkelijke prijs kun je al starten met deze leuke nieuwe hobby! Glasfusen is normaal een dure hobby, omdat je er een speciale oven voor nodig hebt. Bij de hotpot maak je eenvoudig gebruik van je magnatron! Met de hotpot kun je dus wel op kleine schaal en op een zeer betaalbare manier glasfusen.

Uw glas-in-loodspecialist Terborchlaan 29, Groningen (Eelderwolde) 050-5274008 - www.glasatelierbonder.nl


MEI 2013 mei

9

Vels transport en bouwmaterialen, Haren 1934-1992 waren vaak te vinden bij opa en

R

verkocht aan een firma in Assen en failliet ging. De familie Vels is

eeds in 1821 streek de fami-

oma Vels in de witte boerderij. In

lie Vels in Haren neer en nog

die jaren 50 werden de vrachtwa-

nog steeds hecht en uitgebreid. Op

steeds is deze familie niet weg

gens in de zomer voorzien van een

11 mei werd in Paviljoen Sassen

te denken uit de gemeente. De

huif en deden dienst als campers.

hein een reünie gehouden waar

wortels zitten diep in de Harense

Hup, matrassen erin en met va-

bodem, niet in de laatste plaats

kantie! Met de economische wind

86 mensen uit vele generaties enwindstreken kwamen. Het bedrijf

doordat Jan H. Vels (1874-1959) in

in de rug door de wederopbouw

bestaat niet meer in Haren, maar

het jaar 1934 hier met zijn trans-

floreerde het bedrijf. In Haren re-

de herinneringen vervagen niet en

portbedrijfje begon. Hij was boer,

den meerdere vrachtwagens rond,

worden nimmer opgeheven.

had vijf melkkoeien en woonde

altijd afgeladen vol. Het was eerst

in een witte boerderij aan de Wes-

nog de tijd van handmatig 10.000

tersedrift (waar nu Taxi Vrieswijk

stenen opladen en later weer afla-

zit). Aan de gemeente verleende

den op bouwplaatsen in de buurt.

hij hand- en spandiensten met

Geen handschoenen, maar stukken autoband om de handen te

zijn paard en wagen. Steeds vaker cement, betonmortel) vervoerde,

(dat er nu nog steeds staat). Inmid-

beschermen. Toen de Harense wij-

In 1934 loste hij scheepsvrachten

veranderde de signatuur: Vels

dels legde Vels zich ook toe op het

ken Oosterhaar werden gebouwd

bakstenen in het haventje (waar

werd vooral leverancier van bouw-

vervaardigen van graftombes van

zijn honderden ladingen stenen

nu de gemeentewerf is) en ver-

materialen. In die naoorlogse ja-

beton en veel aannemers in onze

en cement geleverd. “Het oudste

voerde die naar de bouwplaats van

ren kwamen vier doortastende

regio bestelden hun bouwmateria-

gedeelte van Oosterhaar is met

Huize Avondlicht aan de Dilgtweg.

zonen in het bedrijf (Gerrit, Hen-

len (alles behalve hout) bij dit Ha-

onze stenen gebouwd”, zegt Ge-

Op bijna organische wijze ont-

drik, Geert en Jan). Die namen het

rense bedrijf.

rard Vels, zoon van één der broers

stond het bedrijf J.H. Vels Trans-

roer over, hun oude vader trad te-

porten. De gemeente Haren was de

rug en richtte zijn aandacht weer

De gebroeders stichtten gezinnen,

en der weer nieuwe generaties

werd een beroep op hem gedaan.

(Geert). In de jaren 70 traden her

belangrijkste opdrachtgever. Vels

op zijn koeien en het haventje. De

waarvan de kinderen opgroeiden

Vels toe tot het bedrijf. In een ver-

werd havenmeester, maar haalde

schuur van het boerderijtje werd

rond het haventje van Haren. En-

anderende wereld paste het be-

ook vuilnis op met zijn paarden en

magazijn en de tuin stond vol ste-

kele van die kinderen (Gerard,

drijf zich weer aan. Men ging keu-

wagens. Tegelijk bleef hij koeien

nen en lag vol bulten grind. Op-

Jan en Anje) verschaften ons de

kens verkopen en de zaken liepen

melken. Na de oorlog kreeg hij

richter J.H. Vels overleed in 1959.

gegevens voor dit artikel. Ze be-

erg goed, totdat de bouwmarkten

de wind in de zeilen. Steeds meer

In 1962 werd een nieuwe stap ge-

waren goede herinneringen aan

de macht grepen in de jaren 80.

werk voor de gemeente en doordat

zet: de boerderij werd gesloopt en

hun jeugd bij het haventje. Ze

Na een fusie met Pool (Vels

Vels ook bouwmaterialen (stenen,

er werd een bedrijfspand geplaatst

haalden er kattenkwaad uit en

& Pool) werd rond 1992 de zaak

Echtpaar J.H. Vels

Verloren gewaande foto's na twee jaar terug...

“Het wonder dat Diriye overkwam” Diriye met de foto die hij koestert. De foto toont hem met zijn vrouw die hij sinds december 2006 niet meer zag. Het leven van de 42-jarige Diriye Haji Sidow Ibrahim uit Somalië is getekend door geweld en verdriet. In zijn thuisland wordt door de beweging Al-Shabaab met geweld en terreur geprobeerd van het land een islamitische staat te maken. Diriye en zijn gezin werden bedreigd. Hij vluchtte in december 2006. Zijn vrouw moest in 2008 vertrekken met de kinderen en kwamen in Syrië terecht.

een poging dat land te verlaten is één van de kinderen omgekomen. Nu droomt Diriye ervan dat hij zijn vrouw en de overgebleven kin-

Hoeveel kan een mens verdragen?

Flink verbeterde multifocale LOO OPTIEK contactlenzen… Onze vaste klanten weten het misschien al, u ook? Als u niet geheel tevreden bent met het gebruik van uw multifocale contactlenzen is het verstandig langs te komen voor actueel advies. Bausch & Lomb heeft ons namelijk gevraagd als één van de eerste optiekwinkels in onze regio te beginnen met Pure Vision 2 multifocale contactlenzen. We hebben ze dus nu al in huis. Een nieuw, verbeterd en veelbelovend product waar wij achter staan: Het nieuwe 3-Zone Progressive Design voor scherp zicht. Een multifocale contactlens die u zeer comfortabel scherp laat zien op korte afstand (b.v. uw gsm), middenafstand (laptop) en ver (tv of op straat). Het vernuft zit in de tussenzone, waar u een zeer geleidelijke overgang ervaart van korte naar langere afstand (meer additie = leessterkte in het middengebied). Kom binnenkort langs en ervaar dat het altijd nóg beter kan.

deren ooit in de armen kan sluiten. Diriye met de foto die hij koestert.

Intussen heeft hij in Haren de harten van veel mensen veroverd door zijn open en vriendelijke karakter.

maar er gebeurde een wonder. On-

Hij werkt als stagiair bij BodyFit

Hij woont sinds 2011 in Haren,

langs kreeg hij een telefoontje uit

en is daar een graag geziene me-

maar moet zijn vrouw en kinderen

het AZC in Musselkanaal, waar

dewerker. Hij heeft zijn best ge-

missen. Die zitten in Syrië en kun-

men zijn album had aangetroffen.

daan om Nederlandse te leren en

nen dat land niet verlaten. In 2011

Het werd een mooi weerzien met

spreekt deze taal nu behoorlijk goed. Maar achter de lach schuilt

raakte Diriye zijn foto-album met

de foto’s, maar dit kan niet het

persoonlijke foto’s kwijt door toe-

grote verdriet in zijn leven ver-

het stille verdriet. Het gemis. Hoe-

doen van een andere vluchteling.

bloemen. Het werkelijke weerzien

veel kan een mens verdragen? Di-

In dat album zaten foto’s van zijn

met zijn vrouw en vier kinderen

riye blijft vertrouwen dat hij zijn

dierbare vrouw en kinderen, die

domineert zijn denken en doen. Ze

gezin ooit weer ziet. De vondst van

hij al zes jaar niet zag. Hij dacht

zijn tijdens de vlucht uit Somalië

het foto-album is misschien een

zijn foto’s nooit meer terug te zien,

in Damascus terechtgekomen. In

voorbode

• Een unieke en eigentijdse collectie monturen • Zonnebrillen • Service • Contactlenzen • Accessoires • Oogmeting • Oogdrukmeting • Advies • Deskundige voorlichting over laserchirurgie


10

MEI 2013

Automobielbedrijf Hans Dekker

Alles wordt mooier met natuursteen!

Vakmanschap voor alle merken Helperoostsingel 42, 9722 AW Groningen Telefoon 050-5277087 fax 050-5278027

apk • onderhoud • airco • schade • verkoop

www.hansdekker.nl

WWW.NATUURSTEENSTEFANO.NL

info@hansdekker.nl

Uw installateur in Haren en Groningen

Vraag vrijblijvend offerte voor uw CV, zink-en dakwerk, riolering en elektra werkzaamheden.

Maatwerk van natuursteen en composiet

Showroom en werkplaats Hammerfestweg 8 9723 JH Groningen

T. 050 549 2125 F. 050 549 3244 info@natuursteenstefano.nl

De NalatenschapsMakelaar een zorg minder in moeilijke tijden Nalatenschap afhandelen? Wij regelen alles van het testament tot aan het opzeggen van het bibliotheekabonnement. U heeft bij ons: -

1 contactpersoon voor de volledige afhandeling

-

alle erfgenamen kunnen tezamen een dienstverlenings-overeenkomst afsluiten

-

we werken kostenbesparend doordat huren en abonnementen niet onnodig lang doorlopen en we op zoek gaan naar optimale oplossingen voor de financiën

-

we leveren een volledig rapport over de nalatenschap op in de nalatenschapsmap, zodat alle informatie centraal beschikbaar is voor de erfgenamen

-

we zijn geen uitvaartbegeleider, maar richten ons volledig op de afhandeling van een nalatenschap.

Bel of mail voor meer informatie: Ed Pelder: 06-54780354 ed.pelder@nalatenschapsmakelaar.nl www.nalatenschapsmakelaar.nl

Kleur is de lach van uw huis Op buitenschilderwerk geven wij 7 jaar garantie! Pantone 505

Vraag naar de voorwaarden.

Onnerweg 69, 9751 VC Haren Telefoon (050) 5348268

www.walterhoogestegerschilders.nl


mei 2013

Oosterse studentes leren seizoenen kennen Deze vier goedlachse studentes uit

De studentes zijn erg enthousiast

altijd tropisch warm. Hier leren

Maleisië verblijven drie maanden

over Haren, waar ze inmiddels het

wij de seizoenen kennen, waarover

in Haren. Ze werken als stagiai-

winkelcentrum

ontdekt.

we tot nu toe alleen in boeken heb-

res in De Hortus in het kader van

Maar ze gaan er ook op uit naar

ben kunnen lezen. Seizoenen zijn

hun groenstudies aan de hoge-

de stad. Ze vertellen blij hoe zij in

van grote invloed op het werken

hebben

11

Huub van 't Hek

RUBRIEK

HUUB www.hectic.nl

HARENER FESTIVAL Film op het Haderaplein 14 juni.

kookt door Harener enthousiaste-

school in Maleisië. Dankzij de ge-

De Hortus kennismaken met het

met planten en bomen.” De kos-

Briljant initiatief. Bidden om goed

lingen. Glas wijn voor H 1,50. Eten

meente Haren rijden zij parmantig

groene vak. “We worden overal bij

ten voor hun stage worden betaald

weer. Dat wel. Dan zal het druk

als middel, ontmoeting en gesprek

rond op fietsen en de directie van

betrokken”, zeggen ze. “Voor ons is

door hun school.

zijn.

als doel. Per avond een maximum

Beatrixoord stelde een oude ‘zus-

er een groot verschil met Maleisië.

Dan zal het heel druk zijn. Omdat

van 500 maaltijden. Dan de hoofd-

terflat’ beschikbaar voor onderdak.

Daar hebben we maar één seizoen,

het niet zozeer over de film gaat.

stukken muziek, zang, dans, to-

Dat is slechts het middel. Het doel

neel, voordrachtskunst.

is en blijft de gezamenlijke bele-

Uitgevoerd door iedereen die altijd

ving. En precies daar schuilt de

al eens in een avondvullend pro-

valkuil. Omdat wij daar niet zo

gramma heeft willen staan.

goed in zijn. Ook niet in Haren. Sinds jaar en dag vraag ik mij af waarom wij geen eigen Harener Festival hebben in de zomer. Daarmee bedoel ik een festival van culturele activiteiten gedurende de maanden juni, juli en augus-

Alleen liefhebbers mogen het podium betreden

tus. Omdat wij over de cultuur beschikken, omdat wij over de ac-

Ludith Haarsma wil rechtszaak voorkomen…

Als zakenpartners niet meer door een deur kunnen

Mr. Ludith Haarsma is niet enkel uit op juridische beslechting van zakelijke geschillen. Ze is advo-

tiviteiten beschikken, omdat over

Omdat het om het vermaak gaat,

meer dan interessante locaties

om de ontmoeting en om het ple-

beschikken, omdat wij over veel

zier. De beeldende kunst zal zich

talent beschikken. Kortom, wat

bij bovenstaande omschrijvingen

staat een Harener Festival eigen-

aansluiten. Laten wij de sport en

lijk in de weg?

andere

bewegende

activiteiten

Het antwoord luidt: niets, hele-

niet vergeten. Meedoen is belang-

maal niets. Maar wij organiseren

rijker dan winnen.

het niet. In het buitenland is het

Ook hier zijn wij gericht op ver-

heel gewoon. Daar heeft een beetje

maak, ontmoeting en plezier. De

dorp van naam in de zomermaan-

crisis dwingt. De grote ik-cultuur

den een overvolle agenda.

is een keurige dood aan het ster-

Laat ik een aantal van die activi-

ven. De gemeenschappelijke waar-

teiten aan u voorleggen. Om te be-

den moeten tot leven worden ge-

ginnen het eten. Elke avond op het

wekt.

centrale plein een ander gerecht voor niet meer dan H 5, - pp. Ge-

caat en registermediator en verstaat de kunst om met gerichte technieken te proberen ruziemakers

tot elkaar te brengen. “Als twee eigenaren van een bedrijf niet meer met elkaar door een deur kun-

nen heeft dat grote gevolgen. Het is de moeite waard om te proberen ze weer op één lijn te krijgen”,

zegt zij. Haarsma heeft haar kantoor aan de Hoofdweg in Paterswolde, op de grens met Haren. van elkaar. Maar zakelijk wrikt het. Dat maakt het conflict nog ingewikkelder.” Mediation Als conflicten maar diep genoeg zitten, dan kan het nodig zijn om ze in een juridisch perspectief te zien. Met andere woorden, de zaak zou aan de rechter voorgelegd kunnen worden. “Het is mijn taak als mediator om dat te voorkomen”, zegt Ludith Haarsma. “Mediation wordt ten onrechte vaak in geassocieerd met echtscheidingen. Maar bij mij ligt het accent op de zakelijke omgeving. Collega’s die niet meer kunnen samenwerken bijvoorbeeld. Mediation is geen soft gepraat. Het zijn gesprekken

Uw visitekaartje! Je ziet ze steeds vaker, de houten visitekaartjes van Hans Joling. Ze staan voor de huizen waar schilders van Hans Joling aan het werk zijn. Zulke grote visitekaartjes zag u nog niet vaak. Als u ze ziet staan dan weet u dat de bewoners van het huis waarde hechten aan hun bezit. Dat zij goede smaak hebben en zorg besteden aan de uitstraling van hun huis. Maar je kunt ook zien dat deze mensen investeren in het duurzame

behoud van hun woning. Zij laten de schilders vroegtijdig houtrot opsporen en herstellen. Zij laten de schilders een beschermend harnas aanbrengen op het karakteristieke houtwerk. Kortom, eigenlijk is het Hans Joling niet die zijn visitekaartje afgeeft, maar zijn het de bewoners zelf. Wilt u dat ook? Bel dan voor een afspraak. Dan komt Hans graag op visite voor een heldere prijsopgave.

waar ik volgens een strategie werk. Als mediator ben je niet steeds aan

“Het woord communicatie komt

bedrijf in gevaar komen.” Haars-

het word, maar je bent toch lei-

vaak voor in mijn werk”, zegt

ma zegt dat meestal ook emoties

dend. Haarsma: “Uiteindelijk wil-

Haarsma. “Het kan beginnen met

een rol gaan spelen in de conflic-

len deelnemers maar één ding en

een zakelijk verschil van inzicht

ten, soms zijn dat zeer persoon-

dat is de zaak oplossen zonder al te

verwijdering ontstaan. Verwijten

van elkaar zijn, bijvoorbeeld broer

lukt het in ongeveer 50% van de ge-

gaan over en weer en als je niets

en zus. Haarsma: “Dan is er vaak

sprekken om een juridisch treffen

doet kan de continuïteit van het

privé een sterke band, ze houden

te voorkomen.

n ge in az n gl ke be wer g er in ld erk n hi sc afw t- e nd ou es h ti ra

steden.” Volgens Ludith Haarsma

wa

veel kosten en tijd daaraan te be-

het als de zakenpartners familie

pa re on

lijke emoties. Nóg lastiger wordt

F (050) 534 39 54 E info@hansjoling.nl www.hansjoling.nl

Hans & Ada Joling

t be

en als daarover niet meer open

wordt gecommuniceerd kan er

Felland Noord 6 9753 TB Haren T (050) 534 99 90


12

MEI 2013

UITVERKOOP 35 JAAR MODE

DE VRIE SM AN RM

DE O

Bij Maarwold gaan we er van uit dat toekomstige bewoners, en vooral hun kinderen, weten, durven en kunnen vragen naar wat de beste mogelijkheden zijn om verzorgd te wonen. “En eigenlijk is dat een mooie ontwikkeling” aldus Hendrik Hammenga, directie-assistent van Maarwold Service Appartementen. Maarwold speelt terecht in op deze verandering en biedt bewoners in spé diverse onafhankelijke handvatten om hun financiële plaatje eens te laten voorrekenen alvorens tot huren of kopen in Maarwold te besluiten.” Zo is de samenstelling van het zorgpakket veel vrijer geworden. ‘Zorg op maat’ behoort tot de mogelijkheden. Natuurlijk zijn daar wel grenzen aan verbonden. Maarwold streeft ernaar het leefklimaat zo prettig en respectvol mogelijk te houden. De eigen keuken waarin dagelijks vers en zeer afwisselend wordt gekookt is daar een goed voorbeeld van. Maarwold biedt de mogelijkheid tot zowel huren als kopen van Service Appartementen. Investeren en verhuren is ook een optie. Maak gerust eens een vrijblijvend een afspraak om te praten over de mogelijkheden die het best passen bij Uw woonwensen. De heer Schipper of de heer Hammenga staan u graag te woord.

KORTING OP DE GEHELE COLLECTIE M

R

Maarwold Service Appartementen is al 40 jaar een begrip in Haren en omstreken. Wij maken graag gebruik van onze ervaring om die met u te delen en eens te praten over wat u zelf graag wilt!

OP ALLE JASSEN E

HE

Op de vierde woonlaag aan het einde van de gang kom ik binnen bij de heer Jager. Een gezellige, knusse sfeer. Een volle werktafel en een aangename temperatuur. “Ik heb vanmorgen de verwarming wat hoger gezet, het was zo kil. Hoe kan het, hè? Eind mei, onvoorstelbaar. Ik werk nog graag aan mijn eigen bureau of tafel zoals u het noemen wilt, ik heb nog zoveel te doen. Daarom heb ik ook niet zoveel tijd om aan de koffieochtenden mee te doen”. De heer Jager kijkt genoeglijk zijn kamer rond. Ik kijk met hem mee en mijn oog valt op een prachtig schilderij van Evert Moll. Een mooi, kleurrijke blik op de haven van Rotterdam. “En weet u wat nou zo leuk is aan dit schilderij? Een neef van mijn vader was goed bevriend met de zoon van Evert Moll” zo verteld hij. “Ook de zoons van Moll zaten beiden op de vaart, net als mijn vader en ook mijn zoon trouwens. Mijn vader kocht dit schilderij ooit voor 125 gulden. Ik ben geboren en getogen Rotterdammer en heb jaren lang als kapitein gevaren op een enorme olietanker. Ik herken veel in dit schilderij. Heel mooi”. Na zijn jeugd in Rotterdam te hebben doorgebracht verhuisde de familie naar Roermond. Toen hij zijn vrouw leerde kennen vertrokken ze naar Winschoten om achtereenvolgens naar Groningen te verhuizen. De heer Jager heeft door zijn werk veel van de werld gezien en binnen de grenzen van Nederland op veel verschillende plekken gewoond. Nu heeft hij gekozen voor Maarwold. Hij was toe aan regelmaat en structuur, zo zegt hij lachend. Ik had genoeg van diepvriesmaaltijden. En wat ben ik blij dat ik voor Maarwold heb gekozen. Trots laat hij mij het menu van de middag daarvoor zien. Een middag waarop ze met een groep binnen het huis hebben gedineerd. “De sfeer was fijn en het eten voortreffelijk. Wij hebben de beste kok die je je voor kunt stellen.”

t/m

AN

D

“Varen is altijd mijn werk geweest en mijn hobby is varen”

€20% 35,KORTING 50% HE

De heer N.A. Jager

D E V RIES

M

O

Rijksstraatweg 187 D+E Haren - Telefoon 050 534 6506

& m e d i a t i o n

Vliegensvlugge oplossingen voor conflicten

Bel 088 - 422 77 77 of mail paterswolde@haarsma-advocaten.nl www.haarsma-advocaten.nl

Opruiming Hét adres voor uw volvo occasion! De auto die u zoekt niet in onze voorraad? Laat vrijblijvend uw zoekopdracht achter op

www.autohus.nl

Pantoffels en sandalen 30-40-50% korting

Uw zoekopdracht is onze uitdaging!

PATER

Comfortabel wonen in Haren, bij dorp en natuur

voor betere schoenreparaties

Nesciolaan 32, Haren | T 050 534 64 22 | Email info@maarwold.nl

www.maarwold.nl

Autohûs Haren Felland 2 | 9753 TA Haren | 050 - 534 36 39

Meerweg 5 - Haren - Telefoon 050-534 37 08


mei 2013

13

WAANZINNIG! KORTINGEN 20-70%

HET MAGAZIJN K e r k s t r a a t

1

H a r e n

T O T A L E LEEGVERKOOP 27/28/29 MEI GESLOTEN

S TA R T 3 0 M E I - 8 : 0 0 U U R

50%

KORTINGEN

Geldt niet voor de webshop


14

MEI 2013

RUBRIEK

Aflevering 2: Vermogen opeten na opname in bejaarden- of verpleeghuis

VaKmEnsEn aan hEt wooRd ADVERTORIAL

De verplichting om op het eigen vermogen

is. Dit komt omdat met (testamentaire)

in te teren was oorspronkelijk in 1997

schulden aan de kinderen uit een

afgeschaft maar vanaf 1 januari 2013

eerste overlijden geen rekening mag

weer helemaal terug. In het kwadraat!

worden gehouden. Dit geldt tevens voor

Mensen met een handicap, chronische

vruchtgebruiksituaties die vanaf 2012

ziekte of ouderdom kunnen op grond van

eveneens

de AWBZ recht hebben op langdurige

andere woorden, het vermogen van

zorg en zodoende worden opgenomen in

de kinderen wordt aangesproken ter

een zorginstelling. Volwassenen die als

financiering van de eigen bijdrage!

zijn

gedefiscaliseerd.

Met

Stationsweg 9a en 9b, 9471 GJ Zuidlaren 050 - 4093608

Laat je van je zonnige zijde zien bij Streetlife!

zodanig zijn opgenomen zijn verplicht een eigen bijdrage te betalen ter dekking

(Estate) planning?

van de kosten. Voorheen werd de hoogte

Indien

alleen vastgesteld op basis van inkomen

vermogen bij de juiste persoon terecht

als AOW of pensioen. Nu dient ook 8%

komt in plaats van bij de overheid dan is

van het vermogen boven het heffingsvrije

het zaak hierop tijdig in te spelen. Op dit

vermogen van box III in aanmerking te

moment zijn er nog volop mogelijkheden

worden genomen. In totaal wordt daarom

om dit te realiseren.

u

wenst

dat

uw

gespaard

feitelijk 12% van het box 3- vermogen als inkomen meegeteld.

Combinatie Doordat

adviseurs

Stetler

onder

en één

accountants

Voorbeeld

bij

dak

Een weduwe van tachtig jaar in een

zijn de lijnen kort en wordt er snel

werken

zorginstelling met alleen een AOW van

gewerkt. Overleg met beiden kost u als

globaal € e 14.000 en een eigen vermogen

ondernemer geen extra tijd. Het werk

van € e 150.000 betaalde aan maandelijkse

van de adviseurs sluit naadloos aan op

eigen bijdrage in 2012 ongeveer € e 600.

het werk van de accountants.

Vanaf 2013 stijgt dit naar € e 1.250. Een stijging van ruim 100%. Bedraagt het

Stetler, Meerweg 141, Haren www.

eigen vermogen echter € e 275.000 dan

stetler.nl Bel 050 – 57 984 51 of mail

stijgt de eigen bijdrage naar ruim € e

w.dijkstra@stetler.nl

2.000 per maand. Derhalve meer dan

WWW.STREETLIFE-FASHION.NL

een verdrievoudiging! Bovenstaande is des te schrijnender indien men beseft

wim dijkstra (belastingadviseur)

dat het vermogen van deze mevrouw in veel gevallen in werkelijkheid lager

U kunt gratis parkeren!

Like ons en maak kans op mooie prijzen!

Vanaf:

€ 149,- p/mnd.

De nieuwe

OPEL ADAM

ONTDEK VOOR WIE JIJ ONTWORPEN BENT. Wat is jouw stijl? Wat beweegt jou? Laat jezelf zien en stel jouw ADAM precies samen zoals‘ie het best bij jou past. Bovendien kun je dankzij Opel2Go meteen kennismaken met deze unieke auto. Vergelijkbaar met het maandabonnement van bijvoorbeeld je telefoon, ben je voor een vast bedrag per maand verzekerd van ongelimiteerd rijplezier! Kom dus snel langs in onze showroom.

Groningen | Rostockweg 12 | T 050 588 5600 Haren | Emmalaan 31 | T 050 534 8041 | www.pouwvandermolen.nl

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 5,0 - 5,1; kms/liter: 20,00 - 19,61; CO2 gr/km 119 - 118.

Assen | Balkengracht 2 | T 0592 313 441 | www.pouwwander.nl

Er is al een Opel ADAM vanaf € 12.495,-. Prijzen incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken. Zie verkoopvoorwaarden en informatieblad voor Opel2Go op www.opel.nl. Wijzigingen voorbehouden. Opel2Go wordt aangeboden via GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK nr 24107861, AFM registernr. 12013025). Genoemde maandprijs is gebaseerd op een minimale aanbetaling van 20% en een niet doorlopend krediet met slottermijn. Effectieve rente 6,49%. Toetsing bij het BKR te Tiel.

MODEL Opel Adam Opel Adam

KREDIETSOM LOOPTIJD IN MAANDEN 37 49

€ 9.907,00 € 9.799,00

TOTAAL PRIJS MAANDLAST SLOTTERMIJN KREDIET € 11.397,38 € 169,€ 5.313,38 € 11.665,29 € 149,€ 4.513,29

DEBETRENTEVOET 6,49% 6,49%


mei 2013

RUBRIEK

(R)ECHT

15

ontnemen. Tijdens ons huwelijk

van de inzet van de betrokkenen

was je altijd met je eigen dingen

om tot een goed resultaat te ko-

bezig. Jij hebt deze echtscheiding

men.

veroorzaakt en regelt het nu maar fatsoenlijk.”

Bij BoutOveres Advocaten werken ruim 20 advocaten/juristen. Anne

Uit!

is goed voor u...

De echtscheiding (5) Het viergesprek

WIM VANDEKEYBUS WHAT THE BODY DOES NOT REMEMBER

“Ruig, woest, speels, ironisch, verbluffend.” (The New York Times, 1987)

Brutale confrontatie tussen dans en muziek

Andre reageert kalm; “Bij de rela-

Kim van Eck, Carla Seip en Hanne

tietherapeut hebben we gesproken

Wulp zijn als advocaat gespeciali-

over de wederzijdse teleurstel-

seerd in het familierecht. Ze zijn

lingen. Het spijt me dat het zo is

bovendien als echtscheidingsme-

gelopen. Mariët, ik weet dat je een

diator aangesloten bij de vereni-

goede moeder bent. Jij voedt de

ging Familierecht Advocaten en

kinderen het meest op maar ik wil

Scheidingsmediators,

Het viergesprek vindt plaats bij

er ook voor ze zijn. Wat zou jij nou

Waar mogelijk is hun streven erop

mr. Maxim op kantoor. Mariët is

echt willen?”

de

vFAS.

gericht een onnodige procedure

gespannen. Ze wil Andre nooit

te voorkomen. Ook wanneer echt-

meer zien en nu moet ze van de

Mariët is verward. Ze had niet

scheidingsmediation geen optie

rechter met hem in gesprek.

verwacht dat Andre zich zo zou

is, is het mogelijk in overleg de

opstellen. Het gesprek krijgt een

gevolgen van de echtscheiding te

Andre opent het gesprek en zegt

andere wending. Is overleg toch

regelen. Lees meer op www.bouto-

het positief te vinden dat er over-

beter dan procederen?

veres.nl .

leg komt.

VR 14 JUNI STADSSCHOUWBURG GRONINGEN WWW.SSBG.NL

Hiermee eindigt de column over

Hier uw advertentie bel 050 527 61 33 www.harendekrant.nl

Mariët reageert meteen fel; “Je

Mariët en Andre. De essentie er-

wilt vast dat ik snel uit ons huis

van is dat het verloop van een

ga. En de kinderen wil je me ook

echtscheiding met name afhangt

Toeterpop op 8 juni Drie jaar geleden begonnen als

gangers en je hebt een leuke invul-

1.00 uur. Entree kost in de voor-

een initiatief van Onnense buurt-

ling van ‘de leukste korte nacht’,

verkoop 7,50, aan de zaal 10,00. De

genoten: Toeterpop. Simpel con-

zoals de organisatoren het noe-

livemuziek wordt verzorgd door

cept: feesttent in een weiland in

men. Jan Ubels uit Onnen is één

de feestband Vangrail. Zie www.

Onnen

van de roergangers en er zijn ook

toeterpop.nl.

(hoek

Vogelzangsteeg),

liveband en (fris)drank. Voeg daar

sponsors. Dit jaar vindt Toeterpop

het goede humeur bij van de feest

plaats op zaterdag 8 juni van 20.00-

4 juni…

Ondernemend Haren over ziekteverzuim

Academie

Open (t)Huis in De Dilgt op 1 juni

Ondernemend Haren timmert aan de weg met de start van de Onderne- werk en vergemakkelijkt zo de uitmend Haren Academie. Dit voorjaar wordt de eerste serie workshops eindelijke terugkeer.” gegeven met als thema ‘Lekker in je vel op het werk’. Tim Teisman van In de workshop prikkelt Teisman Verzuimweg geeft samen met Roelf Bossen van Aegis Advocaten de work- de ondernemers van Haren met shop ‘Altijd is Kortjakje ziek’ over ziekteverzuim. Teisman: “In de basis vragen. “Weet je wat verzuim bewil iedereen hetzelfde: lekker in je vel zitten, met energie en plezier op tekent voor een werkgever?” Verje werk. De werkgever en de werknemer hebben daarin een gezamenlijk zuim kost veel, dat weet iedereen, belang. En dat is waar we als we op een eerlijke, heldere no-nonsense maar hoeveel? Tim: “Je moet niet alleen zelf het loon doorbetalen manier mee helpen. “ mand laten zwemmen of iemand

(de eerste twee jaar) maar je moet

helpen zijn financiële problemen

ook een vervanger inhuren. En

op te lossen.” In 2005 is Tim Teis-

wat heel veel werkgevers niet we-

man begonnen met zijn bedrijf,

ten is dat je ook nog eens tien jaar

VerzuimWeg, een arbodienst nieu-

moet doorbetalen via je premies

we stijl. Tim heeft zelf persoonlijk

indien medewerker in de WIA

ervaren wat verzuim met je kan

komt.”

doen: “Het feit dat ik een stevige burn-out heb gehad, maakt mij

Op 4 juni Altijd is Kortjakje

een ervaringsdeskundige en een

Ziek over ziekteverzuim door Teisman

van

Expositie Mien Alderliesten in Noordlaren

Zaterdag 1 juni organiseert ZINN locatie De Dilgt van 11.00 – 14.00 uur een Open (t)Huis.

goede gesprekspartner op dit vlak.

Tim

Verzuim-

In het dorpshuis “De Hoeksteen”

U ontdekt er het restaurant en

Als ik mensen spreek die zelf in

weg en Roelf Bossen van Ae-

in Noordlaren hangen de schilde-

Grand Café De Dilgt en u proeft

die situatie zitten dan kan ik mij

gis Advocaten en op 10 juni

rijen van Mien Alderliesten uit

tijdens het open huis gratis de

daarin verplaatsen. Ik weet hoe

(Loonbeslag en nu? ) over het

Haren.

maaltijden die ZINN kan verzor-

Teisman: “De drie workshops van

het voelt om thuis te zitten en niets

begeleiden van medewerkers

Ondernemend Haren zijn goed

te kunnen. Tegelijkertijd weet ik

met financiële problemen door

Zij heeft al meer dan 40 jaar schil-

muziek, hapjes en drankjes. Jong

gen. Er zijn een rondleiding, live

stressreductie,

hoe je daarin weg kunt zakken als

Madeleine Duran van Duran

derervaring.

schilderde

en oud kunnen meedoen aan een

ziekteverzuim en begeleiden van

je geen structuur hebt in je dag

& Snel Organisers. Op 27 juni

Mien aquarellen, maar nu uitslui-

rolstoelparcours én een gratis fit-

financiële problemen, dat heeft

en je alleen maar geconfronteerd

wegens grote belangstelling de

tend nog acryl op doek. Zij schil-

test.

allemaal met elkaar te maken. Ik

wordt met je ziekte en je pijn. Daar

herhaling Kinesiologie, verras-

dert in thema’s die heel verschil-

Ook kunt u terecht met vragen

gekozen,

want

Eerst

kom bij mijn klanten bijvoorbeeld

word je niet beter van, laat staan

send effectief bij stressreductie

lend kunnen zijn. Ook werkt zij

over zorg, wonen, welzijn, reva-

steeds vaker tegen dat financiële

vrolijker. Daarom ben ik een grote

door Henk Visser van De Ver-

in opdracht. In de Hoeksteen zijn

lideren en ZINN Thuiszorg. De

problemen bij medewerkers zoveel

voorstander van structuur. Ook

beelding.

mensfiguren te zien.

Dilgt is gevestigd aan de Dilgtweg

stress geven, dat dit soms tot ver-

het in stand houden van de rela-

zuim leidt. Medewerkers melden

tie met je werk. Al ga je maar een

Meer informatie: Duran & Snel

Dorpshuis de Hoeksteen aan de

zich ziek omdat ze het financieel

keer in de week koffiedrinken. Ook

Organisers,

Lageweg 45 a is open op 12 mei en

niet meer overzien. Dan kun je als

dat geeft afleiding en structuur en

www.duransnelorganisers.nl,

9 juni van 14.00 tot 17.00 uur en

Daarover kan men lezen op

werkgever twee dingen doen. Ie-

het houd je focus een beetje op het

06 33 763 463

volgens afspraak. (Tel 050-5014671).

www.zinnzorg.nl

3 te Haren. Op andere locaties van ZINN zijn ook open dagen.


16

MEI 2013

Het bestuur van Univé Groningen nodigt hierbij al haar leden-verzekerden en de klanten die verzekerd zijn bij één van de Univé werkmaatschappijen uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING en AFDELINGSVERGADERING

ONZE NIEUWE STER!

De vergaderingen zullen plaatsvinden op dinsdag 25 juni 2013 om 19.30 uur in De Oude Rechtbank, Wijkstraat 38 te Appingedam. Aansluitend op de Algemene Ledenvergadering zal de Afdelingsvergadering worden gehouden.

• • • •

Agenda Algemene Ledenvergadering: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Opening Notulen van de vorige algemene ledenvergadering* Vaststellen Jaarverslag 2012* Vaststellen Jaarrapport 2012* Dechargeverlening bestuur en directie Vaststelling voorgestelde resultaatbestemming Benoeming accountant Strategisch beleid Mededelingen Rondvraag Sluiting

Wegenbelastingvrij tot 2014 Ook leverbaar met CVT automaat Standaard 5-deurs 6 airbags

veldhuizen auto's

Agenda Afdelingsvergadering: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Opening Notulen van de vorige afdelingsvergaderingen* Bespreking jaarcijfers Univé (UVIT) en haar werkmaatschappijen Mededelingen Rondvraag Sluiting

VANAF

€ 8.790,-

Excl. kosten rijklaarmaken à € 660,-

A

V.A. 14% BIJTELLING

Brandstofverbr.: 4,0 tot 4,3/100km CO2-uitstoot: 92 tot 100 g/km

*De notulen, het jaarverslag en het jaarrapport liggen ter inzage op het hoofdkantoor van Univé Groningen

Verlengde Stationsweg 28, 9471 PL ZUIDLAREN, Tel. 050 - 409 13 07

Rostockweg 2, 9723 HG GRONINGEN, Tel. 050 - 547 11 11

Farmsumerweg 4-6, 9902 BR Appingedam (telefoon: 0596-622383) Servicekantoren in Bedum, Haren en Groningen (Korreweg en UMCG)

G N I K R A P

SALE

Absolute bodemprijzen op zaterdag 1 juni van 9.0017.00 uur

Koopjesmarkt met restanten en partijen! Kom op tijd, want alles moet weg. En OP=OP!

Prijs incl. BPM/BTW, tenzij anders vermeld, excl. recyclingbijdrage, kosten rijklaarmaken af-Amestelveen. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspecificaties. De Mitsubishi Space Star wordt geleverd met 3 jaar Multigarantie/ Mitsubishi Assistance Package. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen voorbehouden. © 01-13

VERF 4-DAAGSE!

30 % KORTING

*

OP ALLE VERF! Geldig op woensdag 29, donderdag 30, vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni. Openingstijden: Ma. t/m vrijdag: 09.00-20.00 uur Zaterdag: 09.00-17.00 uur

*Korting geldt niet op voorstrijken en plusverpakkingen of i.c.m. andere kortingsacties en/of aanbiedingen.

Formido Haren Felland-Noord 9. Tel.: 050-534 75 44 Kijk ook op formido.nl/haren Altijd op de hoogte van onze acties en aanbiedingen meldt u aan bij: formido.nl/nieuwsbrief

Huis. Thuis. Formido.


mei 2013

Kritische kopers kiezen keukens van Folkert Konings

Wat onze klanten zeggen… Arnold en Jessica Nuver:

“De prijs en service waren beide in orde”.

Hans en Ada Joling:

”Ze hebben een prachtige keuken voor ons ontworpen naar onze wensen… en de prijs was zeer concurrerend ten opzichte van de zgn. ‘grote keukenjongens’.“

Wat is uw wens?

Folkert Konings is veelzijdig. Keukens in allerlei ‘smaken’. Heel gewoon en heel bijzonder, allemaal onder één dak. Parkeren voor de deur (parkeerplaats van Albert Heijn). Topmerken, zoals Boretti en Miele. Eigen ontwerpafdeling (Riva Keukenontwerpers).

Service! Wij leveren keukens in verschillende prijsniveaus. Service is slechts één: het hoogste!

Kia 20 jaar in Nederland. Dubbel voordeel op alle Kia modellen.

Kia Rio 20th Anniversary

Kia Picanto 20th Anniversary 1.0 CVVT 3-deurs

20 Anniversary Surprise Surprise! th

Rijklaar v.a. � 4.703,**

50/50: Betaal nu de helft en de rest over 1 jaar

Uw klantvoordeel loopt op tot wel � 1.795,Kia Picanto A | wegenbelastingvrij | 14% netto bijtelling v.a. � 42,- /mnd*

Alle Kia Picanto en Kia Rio uitvoeringen tijdelijk gratis met een volledig genntegreerd Pioneer navigatiesysteem met touchscreen t.w.v. � 1.295,-.

1.2 CVVT 3-deurs

Rijklaar v.a. � 6.545,**

50/50: Betaal nu de helft en de rest over 1 jaar

Uw klantvoordeel loopt op tot wel � 2.045,Kia Rio A | wegenbelastingvrij | v.a. 14% netto bijtelling v.a. � 72,- /mnd**

POUW WANDER POUW VAN DER MOLEN BALKENGRACHT 2, 9405 CG ASSEN, ROSTOCKWEG 12, 9723 HG GRONINGEN, TEL.: 0592 - 313 441, WWW.KIA-ASSEN.NL TEL.: 050 - 58 85 600, WWW.KIA-GRONINGEN.NL Gem. verbruik: 3,2 - 6,3 l/100km, 31,2 - 15,9 km/l. CO2-uitstoot: 85 -147 g/km. Actievoorwaarden: Alle genoemde vanaf verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaarmaken, afleverpakket, brandstof, leges en recyclingbijdrage, metallic lak en lakbescherming. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer. De gratis Pioneer navigatie ontvangt u bij aankoop van een nieuwe Kia Picanto en Rio zolang de voorraad strekt tot uiterlijk 29 juni 2013. *Alle genoemde bijtellingspercentages en het wegenbelastingvrij zijn, zijn afhankelijk van datum van registratie. De vrijstelling van wegenbelastingvrij geldt tot 1 januari 2014. Alle genoemde bijtellingspercentages, energielabels en vanaf netto bijtellingsbedragen (per maand) zijn per model gebaseerd op de uitvoering met het laagste bijtellingspercentage en altijd gebaseerd op 42% inkomstenbelasting. Voor een compleet overzicht met de bijtellingspercentages per model en welke modellen vrijgesteld zijn van wegenbelasting zie kia.com. **De 50/50 actie betreft een (niet) doorlopend kredietaanbod van Kia Finance, handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij AFM onder vergunningsnummer 12011170. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Informeer bij uw verkoper naar de voorwaarden en standaard informatieblad of bel 030 - 63 88 580. Uw Kia-dealer en Kia Finance geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financijle product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Voor de duur van de uitgestelde betalingsperiode (tot uiterlijk 12 maanden na tenaamstelling) worden geen rente en kosten in rekening gebracht. Het maximale financieringsbedrag bedraagt � 5.000,- voor de Kia Picanto en � 7.500,- voor de Kia Rio. Deze actie is geldig voor het actuele modelprogramma van een nieuwe Kia Picanto of Kia Rio met aankoopdatum t/m 29 juni 2013 en uiterste registratiedatum van 12 juli 2013. Deze actie geldt, tenzij anders vermeld, niet in combinatie met andere acties.

17


MEI 2013

ONDERHOUD EN REPARATIE SERVICECONTRACTEN APK KEURINGEN OCCASIONS PECHHULP

Zorgeloos onderweg

ol wonen v l j i t s r o o v

J.F v.d. Wiel

RENAULT SERVICE

Zonwering...

stoffeerbedrijf

18

Meubel, woning- en projectstoffering Verlengde Hereweg 83 - 9721 AH Groningen (Helpman) 050-3120839 06-53168888 info@jfvanderwiel.nl

• • • • •

tankstation garagebedrijf en schadeherstel apk keuringsstation airco service in- en verkoop gebruikte en nieuwe auto’s

Beethovenlaan 15, 9722 KJ Groningen 050-5250605 www.autotraas.nl De man die helpen kan in Helpman en wijde omgeving

Pijnlijke spieren? Praktijk Oude Borg helpt! • Sportmassage • Klassieke massage • Shiatsutherapie • Voetreflexologie • Medisch pedicure (ProVoet)

meer occasions staan op onze website www.degrootharen.nl

u hebt groot gelijk! Rijksstraatweg 115 | 9752 BA HAREN | T 050 534 94 44

Wil jouw kind ook graag op vakantie? Humanitas organiseert van 29 juli t/m met 3 augustus 2013 vakantieweken voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar, die om financiële, sociale of medische redenen niet op vakantie kunnen Bel voor meer informatie met Peter Drenth, 050-5344135 www.humanitasharen.nl

PATER

voor betere schoenreparaties

RUIME KEUZE INLEGZOLEN Meerweg 5 - Haren -Telefoon 050 - 534 37 08


mei 2013

Bankzaken met...Martin Niezen uit Haren, eigenaar Ammarens in Assenen oud-marinier

Verwarring rond reisbureaus in Haren

Hoe zit het nu echt? Haren de Krant ontmoet mensen op het bankje bij de kerk

19

Jacco Smit

RUBRIEK Achter de Mode

Het is een verwarrende situatie rond reisbureaus in het centrum

van Haren. Thomas Cook verhuisde van Rijksstraatweg 177 naar huisnummer 182, waar voorheen Vakantie Xperts zat. Maar de naam Thomas Cook is vervangen door VakantieXperts. En in het oude pand komt nu Klooster Reizen. Wie snapt het nog?

1.Thomas Cook

WINKELS IN DE GEMEENTE HAREN

omzet, omdat men reizen op maat

echter van de gevel af, het wordt

D

samenstelt en nauwelijks ‘confec-

dan weer Vakantie Xperts.

en verdwenen winkels in Haren.

Zat al decennia in Haren. Is on-

die er nu onder die naam haar

langs verkozen tot de beste ves-

diensten aanbiedt. Met ingang van

tiging van de hele keten. Prima

2014 gaat de naam Thomas Cook

e

hoofdredacteur

deze

krant

van

heeft

in

het verleden eens twee

boekjes geschreven over oude

tie’ levert. Het bedrijf is onlangs

Pure nostalgie en vele herinne-

verhuisd naar de overkant van de

ringen kwamen bovendrijven

straat en gaat nu verder onder de

3.Klooster Reizen

bij vele (oud)Harenaars. Ook

naam Vakantie Xperts.

Los van het bovenstaande heeft dit

het verleden had zijn grillen in

2.Vakantie Xperts

reisbureau onlangs het leegstaan-

de tijd, waardoor er winkels zijn

de winkelpand Rijksstraatweg 177

verdwenen. Economische gron-

Nam destijds reisbureau Harman-

gehuurd. Er wordt nu verbouwd.

den maar uiteraard ook als er

ni in Haren over en was gevestigd

Op dit adres zat dus voorheen Tho-

geen opvolging was, verdween

op Rijksstraatweg 182 naast de

mas Cook, en dat maakt het voor

er weer een detailhandelszaak.

ABN Amrobank. Onlangs kreeg

het publiek allemaal erg verwar-

Een paar namen: Haverdings,

men inwoning van Thomas Cook

rend.

Jos Beeres, Trico Smid, Vrieling ijzerwaren, van der Kaap en nog vele anderen. Nu nostalgie, voor de betrokken ondernemers een

Hallo Martin. Vind jij dodelijk

overleven.”

rottijd omdat ze de deuren moesten sluiten. Helaas zien we in

geweld legitiem, zolang het

maar de intentie heeft om vre-

Ken je Zorro en Robin Hood?

2013 in Haren weer winkels ver-

de te brengen?

Sta je achter hun missie?

dwijnen. De economische tegenwind speelt hier een grote rol.

Martin: “Toen ik in 1993 marinier

Martin: “Stelen van de rijken

was dacht ik er anders over dan

ten behoeve van de armen? Nee,

Maar ook de lokale problema-

nu. De meeste jonge jongens zou-

stelen is niet goed te praten. Ik

tiek komt hier om de hoek kij-

den antwoorden: ja. Maar ik heb

spreek liever van delen. Er zou

ken. Het rampzalige parkeer-

nu andere inzichten. Ik zeg: nee.

eerlijker gedeeld moeten worden

beleid is daar een voorbeeld

Dodelijk geweld kan nooit worden

in de wereld. Daar moet beleid op

van. Ook het transferium die de

goedgepraat. Veel veteranen wor-

gericht zijn.”

consument voor een rotprijs een dag in de stad kan laten winke-

stelen achteraf enorm met dit di-

lemma en hebben het zwaar.”

len is voor de Harense midden-

Heb je nog een droomwens? Martin: “Dat mijn gezin gezond

stand een doorn in het oog. Ben

Moeten jonge mensen een proe-

mag blijven. Ik heb te vaak moeten

je als ondernemer niet in het

ve van bekwaamheid doen voor

zien hoe mensen (en ook kinderen)

bezit van een eigen pand, dan

ze kinderen mogen opvoeden?

ziek werden en overleden zijn. Wij

heb je ook nog eens te maken

Martin: “Nee hoor. Ik denk dat je

doen er actief ook wat aan, we let-

met stevige huurprijzen die met

er dan geen rekening mee houdt

ten op gezond eten, genoeg slapen.

enige regelmaat kunnen stijgen.

dat mensen zich kunnen ontwik-

Onze oudste dochter heeft een in-

Kortom best lastig, ondernemer

kelen als mens en als goede opvoe-

tolerantie voor bepaald stoffen en

zijn op dit moment. Maar geluk-

ders. Een test is een momentopna-

wij doen grotendeels mee met haar

kig komt de zon iedere dag weer

me, dat zou niet goed zijn.”

dieet. Daardoor letten we vrij goed

op en staan wij wel klaar om u

op gezonde voeding.”

hartelijk te ontvangen en te adviseren bij u aankopen die u in

Hoeveel geld heb jij nodig om te overleven?

Martin, de regen is voorbij, ik

Anastasiya Burakova, Wendy Rendering, Dorien Huizinga, Lonneke Mensen (vestigingsma-

Martin: “Ik denk dat ik in noodge-

ga weer verder. Fijne dag en

nager), Renate Dopma (vestigingsmanager), Kirsten Balt Ontbrekend op de foto: Jolanda

val met 5 tot 10 euro per dag kan

een gezond leven gewenst.

Velthuis en Laura Jelsma

Haren doet. Mag ik u begroeten?

Botanische tuin voor de liefhebbers

De Hortus in Haren is een oase voor liefhebbers van tuinen en bijzondere planten, maar ook voor liefhebbers van kunst. De vraag of botanische tuinen toekomst hebben

is in Haren vaak gesteld. Laten we eens buiten Haren kijken en zien wat een andere botanische tuin aanbiedt. In het noordoosten van Friesland ligt de grootste botanische

kruidentuin van West-Europa, De Kruidhof in Buitenpost. Met zeventien verschillende thematuinen, elk met een heel eigen karakter. Basis van de collectie is de grote

een medidatietuin, een heemtuin,

De Kruidhof is in 2013 geopend tot

Geneeskrachtige Kruidentuin. In

een verfplantentuin en een rosa-

en met 12 oktober, van dinsdag tot

onze Keukenkruidentuin treft u

rium, zijn zomaar wat voorbeel-

en met zaterdag van 10.00 tot 17.00

onder andere peterselie en selde-

den van onze tuinencollectie. Er

uur en op zondag van 12.00 tot 17.00

rij, maar ook vele soorten peper-

zijn kinderactiviteiten en er is een

uur. Van half mei tot half septem-

munt, mierikswortel, kardoen en

verkooptuin.

ber kunt u iedere zondag om 14.00

salie aan.

Op het terrein vindt u verder een

uur aansluiten bij een zondagmid-

cadeauwinkel, een IJstijdenmu-

dagwandeling met gids voor g 1,00

Prachtig in het voorjaar met de

seum met een collectie stenen en

extra.

bloesems en in het najaar met

voorwerpen uit de IJstijd en een

het rijpe fruit is de Fruithof. Hier

verkooptuin met een breed assor-

groeien veel oude appel- en peren-

timent van vaste planten, keuken-

agenda vindt u op www.dekruid-

rassen, maar ook streek- en 'verge-

kruiden en oude rozenrassen.

hof.nl U kunt ook bellen naar 0511

ten' fruitsoorten. Een kloostertuin,

Openingstijden

541253.

Meer informatie en onze actuele


20

MEI 2013

Column ‘Huis voor de Kunst’

Tuinen en Kunst, Kunst en Tuinen

BOUWBEDRIJF MENNO BAKKER MENNO BAKKE R • • • •

NIEUWBOUW / VERBOUW ONDERHOUD / RESTAURATIE ASSISTENTIE BIJ ZELFBOUW LAS- EN CONSTRUCTIEWERK BOUWBEDRIJF MENNO BAKKER MENNO BAKKER Zuinigstraat 1, 9479 PM Noordlaren Burg. Legroweg 98a, 9761 TD Eelde

B.V.

050 - 4095918 www.bouwbedrijfmhbakker.nl

betrouwbaar in bouwen

Het woord tuin is afgeleid van het Duitse woord ‘Zaun’ wat niet veel meer wil zeggen dan dat een stukje grond, permanent of tijdelijk, is afgescheiden van een ander stuk land, door middel van een kunstmatige afrastering. Het is bijzonder dat zo’n eenvoudige oorsprong is uitgegroeid tot een begrip waarbij we ons een veelheid aan verschijningsvormen kunnen voorstellen. Het begrip staat vooral voor iets dat heel gewoon is geworden. Niet voor niets hebben we het over ‘huis, tuin en keuken’ wanneer we iets willen omschrijven dat heel normaal is. Wanneer in de loop van de zeventiende eeuw de tuin-architectuur in Nederland onder invloed komt te staan van grote Franse landschap- en tuinarchitecten als Le Nôtre en Marot, zien we, met name bij landhuizen en buitenplaatsen, een nieuw idee over tuinkunst ontstaan. Ook bij de voorname huizen binnen de steden zet deze ontwikkeling zich voort. Naast de moes- en snijtuinen die we al hadden, komt de formele tuin naar voren als een schakel tussen landschap en natuur. En daarmee zien we ook de eerste tuinen, nog wel heel sporadisch, verschijnen als onderwerp in de teken- en schilderkunst. Vooral in de gravure vinden we de aangelegde tuin als onderwerp terug. Het zijn veel meer de beeldhouwers die profiteren van de nieuwe tuinaanleg, die tal van mogelijkheden biedt om met vazen en beeldengroepen dit nieuwe fenomeen te versieren. Het is opvallend dat in een land dat een grote rijkdom kent aan zowel landschapals bloemstilleven-schilders, de tuin nauwelijks of niet een eigen plek als onderwerp heeft weten te veroveren. Wel zien we in de loop van de negentiende en twintigste eeuw een groeiende aandacht voor de directe omgeving van huis en hof. Juist hier vinden we dat idee van de oorspronkelijke ‘Zaun’ terug. Zoals bij het schilderij van de Haagse schilder Liernur die een klein plaatsje achter een boerderijtje laat zien. Een simpel stukje buiten, afgescheiden met een hek van het overige land, een plek voor allerlei activiteiten die langzaam maar zeker ingevuld zal worden met dat wat we nu zo vanzelfsprekend onze tuin noemen. drs. Jaap Nijstad Naast de permanente expositie van hoofdzakelijk 18e, 19e en vroeg 20e eeuwse figuratieve kunst zal er tijdens de Tuin & Kunst Tiendaagse ook een thema-expositie zijn waarin ‘Tuinen in de Kunst’ centraal staat. Deze exposities zijn vrij te bezichtigen. Het is ook mogelijk om samen met kunsthistoricus, conservator Jaap Nijstad, langs de collectie te wandelen en te luisteren naar wat hij over de werken, de kunstenaars en de achtergronden zal vertellen. Data rondleidingen: zaterdag 22 juni en op vrijdag 28 juni: 11:00 - 12:30 en 15:00 - 16:30 u. U kunt zich hiervoor opgeven via info@huisvoordekunst.com. Aangepaste openingstijden tijdens de 10-daagse van 21 t/m 30 juni: dagelijks van 10:00 tot 17:00 u. Entree: gratis. Voor meer informatie kunt kijken op onze site www.huisvoordekunst.com/agenda. Ook kunt u bellen met Mechteld Timmer of Jan Starke, zij staan u graag te woord.

 Wijnhuis Enotria  zomer of geen zomer, de

zomerwijninstuif

van zaterdag 1 juni gaat door! u proeft 15 speciaal voor de zomer geselecteerde wijnen; we beginnen om 14 uur, einde rond 18 uur; kosten 4 euro p.p.! ’t wordt zelfs dubbel feest: ook de langverwachte grüner veltliners en gelber muskatellers van karl steinschaden uit oostenrijk zullen dan binnen zijn! Rijksstraatweg 222-1 9752BT Haren 050-5350974  hét adres voor de wijnliefhebber  info@wijnhuisenotria.nl

Úw auto, ónze uitdaging! Felland-Noord 4 Haren 050 - 535 02 81

installatie

Je verlies delen met lotgenoten? Of eens napraten over je scheiding? Humanitas-Haren/Tynaarlo organiseert gespreksgroepen voor mensen die daar behoefte aan hebben. Bel voor meer informatie met Truuske Kraak: 050-3093806 06 55146971 Of kijk op: www.humanitasharen.nl

montage

Badkamer - Centrale verwarming - Dakwerk - Verbouw - Keuken - Tegelwerk Gas - Water - Elektra - Koperen en zinken dakgoten • Gespecialiseerd in badkamers • Haren, telefoon 050-5350062/06-10199085 www.aenh-installaties.nl

...een gewoon huis, met een buitengewone inhoud Openingstijden: vrijdag, zaterdag en elke eerste zondag van de maand van 13:00 tot 18:00 uur. Bezoeken kan ook op afspraak: m 0646 593 395 Stationsstraat 10 | 9641 KE Veendam

www.huisvoordekunst.com

DORENBOS AUTO meer dan 25 jaar

ervaring

Groningerweg 109 - Eelderwolde Groningen-Zuid - telefoon (050) 525 04 15


mei 2013

Mijmeren mag

21

(deel 1)

We zijn passanten. Tijdelijke bewoners van hetzelfde dorp. Vroeger waren er ook mensen die zich Harenaar voelden. Winkeliers die zich uitsloofden om het de klanten naar de zin te maken. Bestuurders die zich moesten verantwoorden aan de burgers van deze gemeente. L’Histoire se repête. We nemen u mee op reis door oud-Haren. Dit huisje stond tot de jaren 60 op de plaats waar nu het pand van Mitra staat. Hier woonde kweker Harm Prak vanaf 1913. Zijn tuintje is nu de doorgang vanaf de Rijksstraatweg. Notarieel was namelijk vastgelegd dat dit tuintje nimmer bebouwd mocht worden, zodat de woning van Notaris Lohman aan de Rijksstraatweg (nu Van Waesberge) vrij uitzicht zou behouden. Prak overleed in 1957.

Het centrum van Haren, jaren 60. Geheel links het huisje waar nu Blokker zit. De doorgang naar de Kroonkamp weg zit er al. Waar nu het reisbureau zit, zat toen boekhandel Niejenhuis. De straat bestond uit klinkers die zo fijn zoemden onder de banden van de GDS-bus.

Rijksstraatweg rond 1969. Rechts

Bakkerij Brands, waar tegenwoor-

dig Fitinit zit (hoek Raadhuisplein). Daarnaast een woonhuis en links Smederij de Noord (waar nu Unistee Makelaars zit). Deze

panden werden gesloopt begin ja-

ren 70 om er een appartementencomplex met winkels te bouwen

Nu zitten daar o.a. Miller & Cane-

field, Mignon, Palthe, Hypotheekshop, Univé, Unistee, Fitinit.

Heel oud, jaren 20. Links het huis Unieke foto. Het haventje in het midden lag tot eind jaren 60 op de plaats

waar nu Blokker zit, rechts Hotel

waar nu de brandweer en de gemeentewerf gevestigd zijn. In de jaren

Café Suurd, waar nu ABN Amro

30-50 werden er echt schepen gelost en was J. Vels de havenmeester. Tus-

zit.

sen de haven en de kerk ligt tegenwoordig de Torenlaan. Links is de Meerweg duidelijk te zien. Die heette voor de oorlog nog Havenstraat.

Kapsalon A. Dolfin stond op de plaats waar nu de parkeerplaats van Albert Heijn zit, Kerkstraat 29. Hij begon daar in 1920. Op zaterdag kwamen de mannen van het dorp om zich er te laten scheren.

Wierenga was een begrip in Haren. In 1924 opgericht als bouwbedrijf

en later uitgebreid met een winkel in ijzerwaren, huishoudelijke Hoek Vondellaan/Rijksstraatweg. Hotel de Horst. In die jaren 20 was dit

artikelen en wat al niet. Herkent

Hotel de Jachtwagen, later werd het Hotel Horst, dat in 1941 in vlammen

u de contouren van het pand nog?

opging en werd herbouwd. De foto is gemaakt in de jaren 70. Het hotel

Tegenover de dorpskerk, waar nu

werd toen gerund door Piet van der Gaast. Die verkocht het rond 2000

Pauw (mode) zit. Wierenga werd

aan de familie Hensen, die er een etage opzette en er appartementen

in 1980 opgeheven.

realiseerde.


22

MEI 2013

Vertrouw op vakmanschap Altijd paraat voor extra service

Middelhorsterweg 57, Haren | Telefoonnummer 050 – 534 72 88

Boekrecensies Haren heeft twee boekwinkels en een bibliotheek. Duizenden titels. Met enige regelmaal leest Geert Jan Arends voor ons twee boeken en geeft in stippen zijn mening: top of flop? Reageren? Mail: gjarends@hotmail.com Karl Ove Knausgård: Vader (Autobiografie, De Geus, september 2012)

Knausgard neemt ons mee naar zijn jaren als puber en volwassene in Noorwegen. We lezen over

Het is echt een boek van herinneringen, die soms genest weergegeven worden. Het ene beeld roept het andere op. Veel zaken worden uitvoerig beschreven, ook willekeurige mensen die de oversteken worden beschreven inclusief de kleren die ze aanhebben. Ondanks en dankzij die details blijft het boeien. Je blijft je afvragen wat de hoofdpersoon bezighoudt. Ineens eindigt het boek. Maar ja, het is deel 1 van een serie. Misschien gaat deel 2 gewoon verder waar deel 1 ophoudt? Ik ga het lezen!

den niet teleurgesteld: wilde achtervolgingen

en

spectaculaire

ontsnappingen worden gelardeerd met historische weetjes. Dat laatste mocht voor mij wel wat minder. Dan Brown wil teveel indruk maken met zijn research en ik werd moe van het exposeren van zijn kennis die veelal niet relevant is voor het verhaal. Ook veel plotwendingen zijn behoorlijk vergezocht. Maar als je gewoon een lekker boek wilt lezen is dit heel geschikt. Ik had het zo uit.

Sinds een aantal seizoenen is Am-

De sponsor heeft zelf

marens Woondesign uit Assen de

zen voor de Voedselbank als

Luitingh, mei 2013)

sponsor van de dames 1 van voet-

doel van hun goede doelen ac-

balvereniging Glimmen. Amma-

tie. In opdracht van de spon-

geko-

rens Woondesign heeft de dames

sor is één van de dames naar

Een nieuw boek van Dan Brown

voorzien

de Voedselbank geweest. Zij

zal bij voorbaat een bestseller wor-

caps, broekjes, sokken, shirts en

den. Terecht? Och... Robert

van

trainingspakken,

was na het bezoek

diep on-

een sporttas, maar wilde meer

der de indruk, omdat het con-

doen dan alleen ‘doneren’.

trast tussen rijk en arm hier-

Langdon wordt met een hoofd-

wond en geheugenverlies wakker

zijn gezamenlijke activiteiten, elk

in een ziekenhuis in Florence. De

met een ander doel: het spekken

maken over onze wedstrijden

gehele mensheid wordt bedreigd

van de clubkas, het promoten van

en blessures, moeten andere

en alleen

Langdons kennis van

Ammarens Woondesign, en acti-

mensen de touwtjes aan elkaar

symbolen en oude gebouwen kan

viteiten staat in het teken van de

knopen om hun gezin te eten

Voedselbank. Dit jaar in Assen. Op

te geven. Dat zet je wel aan het

8 juni staat het team Ammarens-

denken,” aldus Moniek, speel-

Glimmen op zaterdag 8 Juni 2013

ster van Dames 1.

ons redden. Liefhebbers van Brown wor-

Munitie zorgt voor vertraging Meerweg

H

VV Glimmen dames 1 slaat op- de C1000 Nobellaan, Albert Henieuw de handen inéén met haar ijn Triade, Albert Heijn Kloossponsor Ammarens Woondesign. terveen, Jumbo Nijlandstraat, Net als vorig jaar in Groningen Jumbo Kroonwerk en Jumbo zamelen zij nu op Zaterdag 8 Marsdijk om het winkelend puJuni 2013 bij verschillende super- bliek te vragen één artikel te domarkten in Assen voedsel in voor neren voor de Voedselbank. Als de Voedselbank in Assen. Na het dank voor hun donatie kan men overweldigende succes van vo- een presentje ophalen in de winrige jaar komt er nu een vervolg kel van Ammarens Woondesign in Assen. in Assen.

Dan Brown: Inferno (Thriller,

Symbolenprofessor

de moeizame relatie met zijn vader en de periode direct na diens overlijden.

Sponsor en voetbalmeiden zetten zich in voor voedselbank

Onderdeel van de sponsoring

&

van 11.00 uur tot 15.00 uur bij

De munitie is mogelijk afkomstig van afweergeschut van de

Duitse Wehrmacht. Zoals bekend

hebben de bevrijders van Groningen in april 1945 de stad be-

et werk aan de rotonde delijk waarom er tijdelijk niets ge- naderd via de Paterswoldseweg en hebben in het Familiehotel Meerweg in Paterswolde beurt. nog gebeld met de commandant is vorige stilgelegd omdat er (mogelijk explosieve) muni- Bronnen melden dat er nu mond- van de Duitse strijdkrachten om tie uit de Tweede Wereldoorlog is jesmaat weer activiteiten zijn en hem tot overgave te bewegen. aangetroffen. Alles wijst erop dat dat het grootste deel van de muni- Of er op de kruising met de de gemeente Tynaarlo dit nieuws tie inmiddels zou zijn opgeruimd. Meerweg ook strijd is geleverd, niet naar buiten heeft willen bren- Of daar de EOD bij aanwezig is is ons niet bekend. Heeft u inforgen om onrust te voorkomen, maar geweest blijft onduidelijk. Ook is matie over de gebeurtenissen doordat direct aanwonenden wél niet duidelijk of er een gevaarlijke op deze plaats tussen 1940-1945? Mail: redactie@harendekrant.nl zijn ingelicht wordt nu toch dui- situatie is geweest.

Hofstee & Hofstee Wilt u apparaten inbouwen? Reparatie en onderhoud. Kleine technische ongemakken in huis. Ik sta voor u paraat! Ko Hofstee 06 - 52 45 44 00 kohofstee@gmail.com

Mellenssteeg 73, Haren 050-5345612

door pijnlijk duidelijk wordt. "Terwijl wij ons druk


mei 2013

Mijmeren mag

23

(deel 2)

We zijn passanten. Tijdelijke bewoners van hetzelfde dorp. Vroeger waren er ook mensen die zich Harenaar voelden. Winkeliers die zich uitsloofden om het de klanten naar de zin te maken. Bestuurders die zich moesten verantwoorden aan de burgers van deze gemeente. L’Histoire se repête. We nemen u mee op reis door oud-Haren.

De beroemde patatwagen van J. Hofman uit Haren, die altijd stond bij de Meerwegbrug op de Hoornsedijk. Vele lezers hebben er als tiener hun patatje gehaald onderweg naar huis van het meer of van school. Tot 1971 had Hofman het café gehad in Haren (waar nu Yugo zit) en was gestart met de rijdende snackbar. Toen de keuringsdienst hem in 1996 allerlei maatregelen oplegde om de hygiëne te verbeteren klapte Hofman boos zijn wagen dicht met de woorden: “Dan was dit mijn laatste dag.” En zo geschiedde!

Van 1964 tot 1978 zat kruidenier Wakker in het eerste winkelpand rechts (als je vanuit het zuiden het dorp Haren inrijdt). Nu zit er restaurant Kui Ping. Wakker bezorgde zijn waren tot in de wijde omtrek. Maar als klanten te veeleisende werden zei hij: ‘Mevrouw, wij vliegen voor onze klanten, maar kruipen niet voor ze.’.

Kruidenier J. Doornbosch had zijn markante winkel aan de Rijksstraatweg 169a, waar sinds kort Etos zit. In 1936 startte de kruidenier (er waren al veel kruideniers in Haren, maar dat deerde hem niet). Hij had humor, klanten konden om hem lachen. Blikjes die hij van hoge planken moest halen werden er met een stok afgeduwd en opgevangen. In 1970 werd hij dood achter zijn toonbank aangetroffen door een klant. Hartstilstand.

De tram, wat een schoonheid. Deze elektrische tram reed door Haren

tussen ongeveer 1926 en 1936. Het belletje kondigde zijn komst aan. Mevrouw J. Delaitte (twee jaar geleden overleden, ruim boven de 100) stapte

als meisje op deze tram vanaf huize Voorveld, waar zij haar jeugd doorbracht. Ze hoorde de bel dan en ging snel van huis. Er is nog een echte oude tramhalte te zien bij de Holsteinslaan.

Oproep: Oorlogsherinningen Haren Sipke: “Ik ben al enige tijd bezig

hebben gezeten. In deze gebou-

het Be quick-stadion.

met het bestuderen van de aanwe-

wen was op 22 september 1944 een

Later werd er voor dat Komman-

zigheid van Duitse eenheden in de

Kampfflotille 214 neer gestreken

do, die de kustverdediging in heel

provincie Groningen en daarbij

van de Kriegsmarine. Ze voerden

Noord

viel het me op dat er in Haren op

kleine ”Sprengbootjes met zich,

en leiding zou gaan geven bij een

een tweetal plekken bijzondere

die werden vervoerd op kleine

eventuele invasie, een bunker ge-

eenheden geplaatst zijn geweest.

twee-assige aanhangwagens, die

bouwd in de achtertuin van de

Over deze plaatsen zou ik graag

waren bestemd voor inzet op het

villa. Wie kan er meer vertellen

Nederland

organiseerde

wat meer informatie willen hebben

westelijke zeefront. Wie kan meer

over deze telefoon- en commando-

van wat oudere Harenaars zich er-

vertellen over de Kriegsmarine in

centrale.

van kunnen herinneren. Aan de

deze gebouwen van het Instituut

Waar kwamen ze vandaan, waar

Rijksstraatweg 286 te Haren stond

tot blindenonderwijs welke ove-

sliepen de Duitsers en  waar zijn

een verzameling gebouwen van het

rigens tot enkele dagen voor de

ze gebleven. De offciciële bena-

voormalige tuchthuis, dat in 1935

bevrijding door de Duitsers zijn

ming

in gebruik werd genomen door de

gebruikt gebleven.

abschnitt Friesland. Ik hoop dat

stichting Instituut tot onderwijs

Rijksstraatweg 18

mensen mij hier iets over kunnen

Een tweede locatie was het “Kom-

vertellen.”

Onderzoekster Sipke Wind brengt Duitse activiteiten in de provincie Gro- van blinden. Voor de gebouwen ningen tijdens de Tweede Wereldoorlog in kaart. In Haren onderzoekt stonden twee dienstwoningen en zij twee locaties: Rijksstraatweg 286 (voormalige tuchtschool) en Rijks- er was een pleintje. Onbekend is gebleven wat voor eenheden daar straatweg 18 nabij stadion Esserberg. Rijksstraatweg 286

was

Kustenverteidigungs-

mando Friesland”, dat zich had gevestigd in de Rijksstraatweg 18 te

Reacties: sdew@hetnet.nl. Sipke

Haren. De villa Wildervanck  voor

de Wind, tel. 0594513231


24

MEI 2013

Huismerkbehang Decokay Design

10%tot 25%

Toppoint

20%

korting

korting

Op alle Basics inbetweens en vitrages

Bécé & Riviera Maison raamdecoratie

Sigma, Sikkens en Wijzonol

15%

25% korting

korting

...en ontvang ting 5% extra korting

Op alle jaloezieën (ook op houten) Rolgordijnen | Duo rolgordijnen | Lamellen Vouw Vouwgordijnen | Plissé’s | Duette’s®

Decokay Design binnenen buitenverf

20% korting

OOST

VERF ▶ GORDIJNEN ▶ BEHANG ▶ VLOEREN ▶ R A A MDECOR ATIE ▶

ASSEN, Borgstee 2 (naast Tuinland) T. 0592 - 37 53 85 www.oost.decokay.nl RODEN, Woonboulevard Westeresch 10 T. 050 - 50 15 678 www.oost-roden.decokay.nl


mei 2013

25

Inbouwapparaat defect? Vervangen of repareren?

hovenier s bedr ijf

De nat uu rt u in

Over een maand sluiten we de kwekerij dus:

UITVERKOOP !!

Ontwerp, aanleg en onderhoud Van alle vorstbestendige potten, tubtrugs, Kwekerij voorbeeldtuin sneeboer gereedschap,en Rozen en Ecostyle producten. Kortingen tot wel 50%

Let op steeds nieuwe aanbiedingen en kortingen!! De tuin en kwekerij zijn open op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Inbouwspecialist Het Anker Overwinningsplein 54 9728 GV Groningen 050-5252103

De Natuurtuin Viaductweg 52 9751 HS Haren 050-4061442 www.natuurtuin.nl

DeAler VAn o.A.: AeG - ATAG - BoSCH - lIeBHerr - MIele

Kwekerij open op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 Kom kijken en Genieten !

25 JAAR

VOLVO SPECIALIST

Ouder worden is prettiger met de comfort-garantie van Nijland!

OUDER WORDEN IS PRETTIGER MET Bij het vorderen der jaren moet je geen concessies doen aan comfort. DE COMFORT-GARANTIE VAN NIJLAND! Integendeel. Wij begrijpen dat heel goed. We adviseren u vakkundig bij het het vorderen aanschaffen van meubelen (o.a. sta-op stoelen, stoelen met Bij der jaren moet je geen concessies doen aan elektrische bediening) en nemen echt de We tijdadviseren voor u. uAls u gaat comfort. Integendeel. Wij begrijpen dat heel goed. vakkundig het aanschaffen van meubelen (o.a. sta-op stoelen, verhuizenbijstaan wij u terzijde met geduldige service bij de stoffering stoelen elektrische bediening) en nemen echt de tijd voor u. Als van uwmet nieuwe thuis. u gaat verhuizen staan wij u terzijde met geduldige service bij de stoffering van uw nieuwe thuis.

• seniorenmeubelen

• seniorenmeubelen verhuisservice (woningstoffering) ••verhuisservice (woningstoffering) vloerbedekkingen metuitstraling warme uitstraling ••vloerbedekkingen met warme De comfort-garantie van Nijland staat als een thuis. De comfort-garantie van Nijland staat als een thuis. Hét adres voor Haren en omstreken.

Hét adres voor Haren en omstreken.

• • •

Reparatie en onderhoud APK keuringen Airco specialist

• • •

Restauratie Automatische versnellingsbak spoelen Storingsdiagnose (Vida)

COMBI Rijksweg West 16B

050 – 404 1318

9608 PC Westerbroek

info@combigarage.nl

www.combigarage.nl


26

MEI 2013

Toegang: Gratis Het wordt een mooie zomeravond in Haren. Veel winkels blijven open tot 22.00 uur. U wordt in het centrum van Haren ontvangen met hapjes. En als u moe bent van het winkelen strijkt u neer op het Raadhuisplein. Daar staat een mega-scherm klaar voor de vertoning van de klassieker Grease. Als u nog niet vrolijk was, dan wordt u het daar! Er is een terras en u kunt hapjes en popcorn kopen op het plein. Neem voor de zekerheid een warme jas mee. Er zijn 200 stoelen, maar u kunt uw eigen stoeltje ook meenemen.

Een droom wordt waar. Onder de blote sterrenhemel naar de film. Mis het niet, kom naar Haren! Een activiteit van Ondernemend Haren.


mei 2013

27

Altijd tijd voor iets moois

Veel mensen hebben nog tijd voor iets moois. Dat bewijzen zaken- en levenspartners Johan Leyendijk en Harold Mulder elke dag in hun zaak in hartje Haren: ha juweliers. “We hebben een erg goed jaar achter de rug, boven verwachting”, zegt Harold. Het tweetal nam in november 2010 de winkel over van Robert ten Berge volgens hun eigen, persoonlijke filosofie.

ze techniek van ambachtelijke me-

blijft er een markt voor mooie sie-

chanische horloges. Hij zegt: “We

raden en horloges.” Merken die

hebben het horloge niet meer no-

worden gevoerd zijn onder meer

dig om te zien hoe laat het is, maar

Shoeffel (parels), Gianfranco Bigli

een mooi horloge onderstreept wel

(goud, edelstenen) en Les Pavés

steeds sterker onze persoonlijkheid. Mechanisch is het mooist, daar zit leven in, liefde voor detail. Het ontwerpen van het mechaniek is een ambacht dat je ervaart, zelfs kunt voelen, als je het uurwerk draagt.”

Het ontwerpen van het mechaniek is een ambacht dat je ervaart, zelfs kunt voelen, als je het uurwerk draagt.

(briljanten), het Nederlandse Bron Merken

Juwelen, Hèrmes en Artur Scholl.

ha juweliers richt zich sinds haar

Namen die klanten trekken.

opening op merken die waarde hechten aan bijzondere vormen,

Verleden

ragfijne details en mooie materi-

Harold Mulder werkte voorheen

alen. “Onze klanten denken heel

bij verschillende juwelierszaken

lang na voor ze tot aanschaf van

en had zeven jaar een eigen win-

een waardevol sieraad over gaan”,

kel in Drachten. Johan Leyendijk

zegt Harold Mulder, “dat keuze-

is zoon van een juwelier. Hij werd

proces is heel mooi om mee te ma-

vertegenwoordiger in deze bran-

ken. Want elke aankoop hoort als

che, maar miste het klantcontact.

een cadeau te voelen, voor jezelf

Hij ging op Schiphol werken bij

of de ander.” ha juweliers wil dan

Gassan, verkoper van horloges, ju-

ook niet meedoen aan trends of

welen en diamanten, maar ervaar-

prijsconcurrentie. Ze houden vast

de daar de haast van de reizigers.

aan écht, aan puur en klasse. Dat

Terwijl hij zich écht wilde wijden

wordt volgens hen gewaardeerd

aan persoonlijke service. Daarom

door hun klanten. “We hebben

zette hij de stap naar een eigen

“Mijn passie: mensen mooier ma-

sen de teint van de huid, de kleur

zilver. Het zijn vooral vrouwen aan

nieuwe klanten mogen begroeten

zaak. Samen met zijn partner nam

ken door sieraden”, zegt Harold

van de ogen, het haar en de siera-

wie wij sieraden verkopen.” Mede-

omdat een paar bekende juweliers

hij Ten Berge over en van die be-

Mulder. “Het is mijn vak om de

den. Bij de een past witgoud, bij

eigenaar Johan Leyendijk heeft

in de regio zijn gestopt”, zegt Jo-

slissing hebben beide mannen be-

subtiele aansluiting te vinden tus-

de ander past rosé goud of juist

meer een passie voor de ingenieu

han Leyendijk, “maar los daarvan

slist geen spijt.

ACTIES BIJ JACOB!

3+1

2+1

Acties geldig tot 30 juni 2013

Zomercollectie Setter en Jensen Women is nu COMPLEET!

Geldig van 29 mei t/m 12 juni 2013


28

MEI 2013

Was alles maar zo instelbaar als een bed van Ergosleep速

Laat de natuur binnen...


mei 2013

Vogels in Haren

29

RUBRIEK

Het is anders dan u denkt!

Biologisch assortiment assortiment

Dat kinderen van 8 jaar maxi-

breidt zich gestaag uit. We schij-

maal 60 mg cafeïne per dag

nen zelfs meer te groeien dan de

mogen hebben en in 1 blikje al

Het

biologisch

Chinese markt. Afgelopen week

maximaal 80 mg zit en 9 klontjes

had ik weer een spetterende aan-

suiker?”

bieding: 2 halen, 1 betalen. Ik heb “Heb je weleens iets gelezen over uiteraard weer grof ingekocht.

Stress

Maar dan…

Hartkloppingen, Rusteloosheid,

Dochter lief

verhogende

factoren,

stapt de winkel

Beven en Suizende oren bij jon-

binnen. Als theaterdocente ont-

ge kinderen?” “Hoe kun je nu in

wikkelt ze diverse programma’s

een ‘gezonde winkel’ met Goji-

voor verslavingszorg Noord Ne-

bessen, Chiazaad en Mulberries

derland. Door middel van inter-

kinderen al zo jong stimuleren te

actieve spelen worden kinderen

flipperen en hun gebit om zeep te

vroegtijdig bewust gemaakt van

helpen?” Ze heeft me te pakken.

groepsgedrag in relatie tot ver-

Het is weer anders dan ik dacht.

slaving.

Zie ook:

Als ik vol trots mijn spetterende aanbieding energiedrankjes laat

www.ggd.energiedrankjes.nl

zien, zie ik aan haar gezichtsuit-

www.theatersmoar.nl

drukking het onheil geschieden. Energiedrankjes?? hartslag wordt trager en hun li-

Gierzwaluw

der onze dakpannen gebroed. Ze

WDit is een heel bijzondere vogel.

komen elk jaar terug op hetzelfde

chaamstemperatuur gaat omlaag.

De pootjes van een gierzwaluw

nest. De jongen worden gevoerd

Als de oudervogels na dagen weer

zijn ongeschikt om op te lopen

met muggen en andere vliegende

terug komen, worden de jongen

daarom zien wij gierzwaluwen al-

insecten (ze vangen duizenden

weer “wakker”.

leen maar in vlucht of op het nest.

insecten per etmaal tot op 1 km

Als wij in augustus terug komen

Ze doen bijna alles vliegend: eten,

hoogte). Een natte zomer is moei-

van ons vakantieadres, gaan onze

paren (!), nestmateriaal verzame-

lijk voor de gierzwaluwen. Er zijn

gierzwaluwen alweer naar hun

len en zelfs slapen doen ze in de

dan onvoldoende insecten in de

overwinteringsgebieden in

lucht.

lucht. De oudervogels schromen

Z-Afrika.

Rond Koninginnedag komen de

niet om naar Parijs te vliegen om

gierzwaluwen ons land weer be-

voedsel te halen. De jongen gaan

Gerrit Kiekebos

volken. Heel snel wordt er dan on-

in een soort “winterslaap”: hun

www.vogelsiteharen.nl

Verval van een trots pand In 1905 werd dit bekende pand als hotel Le Promenade gebouwd aan de Rijksstraatweg in Haren. Het hotel was van een zekere Jan van Hemmen, die reeds na enkele jaren de dood vond na een worsteling met dronken gasten.

Pap weet jij wel iets van drukke kinderen?

Gratis parkeren Kroonkampweg kan weer mét extra ticket

Binnenkort zullen de parkeermeIn het pand werd Harense geschie-

naam van de krant om in Harener

ters bij de parkeerplaats van De

Brinken (Kroonkampweg) weer

denis geschreven. In de jaren ’20

Weekblad. Eerelman overleed rond

kwam er de familie Meindert Jo-

1948 aan een longontsteking en zijn

dubbele tickets afgeven.

hannes Eerelman wonen. Hij was

weduwe leefde nog tot begin jaren

De extra ticket kan bij verschillen-

drukker en was via Stadskanaal

’60. Ze woonde aan de Hoge Here-

de winkels worden ingeleverd bij

en Groningen in Haren neerge-

weg 1 in Glimmen. Het pand Le

de kassa, waarna het parkeergeld

streken. In het koetshuis kwamen

Promenade kwam in de jaren ‘50 in

wordt afgetrokken van de kassa-

de persen te staan. Rond 1937 werd

bezit van handelaar H.J. Schoen-

bon. Deelnemers zijn: Mulder ju-

hier het Eerelman’s Weekblad

maker die er met zijn gezin woon-

welier, Bosboom Parentado, Mar-

opgericht, een advertentiekrant

de en er bedrijven (Handy) runde.

cel Kuipers bloemen, Sportshop,

voor Haren, met daarin ook korte

In de jaren ’80 begon Schoenma-

Ekoplaza, Jumbo, Edelsmederij,

nieuwsberichten.

ker de greep op het huis kwijt te

de Koffiewinkel.Hiermee wordt

In de oorlogsjaren werd verzets-

raken en sloeg de verpaupering

een oude gewoonte in ere her-

werk gedaan in dit pand. De ra-

toe. Schoenmaker wilde het pand

steld. Winkeliers willen hiermee

men werden afgeplakt en dan werd

echter nooit verkopen, maar ging

het nadeel van betaald parkeren

er illegaal Trouw gedrukt, maar

in 2006 overstag. Ontwikkelaar

neutraliseren. Zoals bekend werd

ook werden documenten gemaakt

Niko Ruiter (Parthenon) kocht het

rond 2000 het betaald parkeren

waarmee mensen aan de Arbeit-

(ruim 1 miljoen euro) en maakte

ingevoerd in Haren om langpar-

seinsatz konden ontkomen. In 1943

plannen voor sloop en nieuwbouw

keerders uit het centrum te weren.

werden de eerste diensten van de

van appartementen. Omwonenden

Inmiddels is het parkeren een be-

Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk

waren tegen, de gemeente eerst

langrijke inkomstenbron voor de

gehouden in de drukkerij. Kort na

voor, maar later weer tegen. In ja-

gemeente geworden.

de oorlog verkocht Eerelman de

nuari ging Parthenon failliet. Het

Jaarlijks levert dit enkele tonnen

drukkerij en de krant aan de firma

pand is verkocht aan L.Spijkerman

inkomsten op voor de gemeente-

Knoop in Haren. Die doopte de

uit Eelde, voor 280.000.

kas.


30

MEI 2013

Leek Voor bedrijf en particulier

Sinds 1886

Uw vertrouwde adres voor o.a.: • Schilderwerken • Houtrot reparaties • Wandbekleding • Beglazing Atoomweg 6-2 Groningen www.badexclusief.nl tel: (050) 311 36 99

Architect voor uw ‘eigenzinnige’ badkamer

HR Afman Schilderwerken Leek • Potklei 22a - 9351 VS Leek • Tel. 06-23475173 / 0594-516100 info@schildersbedrijf-hrafman.nl • www.afmanleek.nl

Voor al uw tuinplanten Voor aanleg en onderhoud Voor grondwerk met o.a minikraan

Kom kijken;

violen,beuk, laurier,vruchtbomen, sierheesters enz. Ook voor POTTERIE en MESTSTOFFEN Kwaliteit en scherpe prijzen.

Hoofdweg 43, Eelde , 050-3095221 of 0654363725 www.benkamps.nl

GEWOON GOED, VOOR EEN GOEDE PRIJS

DRUKKERIJ G. VAN ARK

Kerkstraat 32 (t.o. AH), Haren, (050) 534 74 47 www.drukkerijvanark.nl

PROFESSIONALS IN PRINT & DRUK

Stress? Overbelast?

Verlengde Stationsweg 8-10 T 050 3145279 Zuidlaren

8-weekse Mindfulness Training in Glimmen

PATER

voor betere schoenreparaties

Kleine groepen, mooie locatie

GROTE COLLECTIE ONDERHOUDSMIDDELEN

Vrijblijvend voorgesprek met Annetje Brunner 06-450 851 57 / info@dewerkschuur.nl

Meerweg 5 - Haren -Telefoon 050 - 534 37 08

/pinedesignwonen

meubelen in diverse stijlen & woonaccessoires www.pinedesign.nl

Ruim 500 bezoektuinen

www.opentuinennet.nl

www.dewerkschuur.nl

In juni, juli en augustus speciale kortingen voor thuisblijvers. Kijk op facebook of word Beauty- friend en u blijft op de hoogte. Zie ook www.beautyvof.com

Eendenmand

De gehele zomer open!

Beauty V.o.F. Fournituren Kerkstraat 6, Haren - www.beautyvof.nl

U kunt deze of andere producten ook afhalen bij ons kantoor in Groningen, graag een afspraak maken.

Plantensteun 55, 75 en 95 cm, 3,49 p.st. Kijk in onze webwinkel


mei 2013

Unieke traditie Noordlaren duurt al elf jaar

31

Oud Haren

RUBRIEK Old Go

www.oldgo.nl

TUINDORP 1

In 2001 was het Caroline Gaarenstroom uit Noordlaren die het voortouw nam: ze organiseerde een wedstrijddag voor jonge paardenliefhebbers die ‘iets’ met Noordlaren hebben. Particulier initiatief dat uitgroeide tot een lokaal fenomeen. Bijzonder facet is dat de dag ieder

zestig deelnemers!” Tijdens de dag

alleen men betaalt de kostprijs

jaar door een andere inwoner van

worden wedstrijdjes gehouden in

van de barbecue”, zegt Brenda. De

Noordlaren wordt georganiseerd

dressuur en springen. Alles in een

map met draaiboek van dit dorpse-

en (deels) bekostigd. Dit jaar was

gemoedelijke sfeer.

venement rouleert ieder jaar. Dit

Brenda van Zanten (van de groen-

Het project is namelijk nog niet

jaar meldde zich Robert Boverhof

tekwekerij) aan de beurt: “Ik heb

geadopteerd door professionals en

aan, die ook connecties heeft met

zelf twee kinderen die paardrijden

dat heeft zo zijn charme. De prijzen

Noordlaren en paarden.

en die doen al jaren mee”, zegt ze.

worden door sponsors beschikbaar

Volgens Brenda is nog niet bekend

“Wij hebben daarom dit jaar de

gesteld en Univé verzekert het

waar hij de Noordlarense paarden-

organisatie voor onze rekening

evenement gratis. “Het is altijd

dag gaat houden.

genomen. In september hebben we

weer een heel gezellige dag, waar

Dat dit een bijzonder evenement

de paardendag gehouden bij cam-

de mensen uit Noordlaren elkaar

is staat wel vast. Groot door klein

ping Achter de Hoven in het dorp.

weer ontmoeten. We sluiten af met

te blijven. Dorpse maat optima

Het was een groot succes, bijna

een barbecue. Deelname is gratis,

forma!

Park in wording bij Scharlakenbos

Volgens het Adresboek van Haren

Tuindorp was een school, er wa-

uit 1932, is Tuindorp “een buurt-

ren 4 winkels en als verenigings-

schap gelegen ten Oosten van de

gebouw kon een aan de Waterhui-

spoorbaan tusschen Onnerweg en

zerweg gelegen dorpscafé dienen.

Waterhuizerweg”. De ontstaans-

De architectuur in Tuindorp zou

geschiedenis van Tuindorp begint

als een ‘landelijke variant’ van de

15 jaar eerder wanneer op 14 sep-

Amsterdamse School omschreven

tember 1917 de woningbouwver-

kunnen worden waarvoor vooral

eniging “Onnen” opgericht wordt

architect Ph. J. Hamers uit Bus-

onder

de

sum verantwoordelijk was, het

In opdracht van de bewoners van villa Voorhout aan de Rijksstraatweg in Haren wordt door landschaps-archi- toenmalige burgemeester Boere-

gaat om laagbouw-huizen opge-

tect Andries van den Berg (Bügel Hajema) gewerkt aan een stuk nieuwe natuur. Het gaat om het gebied van ma en op initiatief van de Staats-

trokken uit baksteen, soms voor

spoorwegen die druk doende wa-

het contrast met anderskleurige,

ren

spoorwegemplacement

gesinterde of anders gevormige

Onnen aan te leggen: rangeerter-

elementen met overstekende steile

rein, locomotievendepot en wa-

daken (in Tuindorp zijn bijna alle

enkele hectaren groot dat ligt tussen de Rijksstraatweg en het Scharlakenbos.

Colofon

voorzitterschap

het

van

genwerkplaats: Om de arbeiders

dakhellingen 60 graden of meer).

zo dicht mogelijk bij hun werk te

Het wijkplan is ‘speels’ van opzet:

laten wonen, besloot men een af-

een rechte straat, een halve cir-

Jaargang 18 nummer 5

zonderlijke unieke woonwijk voor

kel, een paar flauwe bochten, een

mei 2013

hen te laten bouwen, een wijk vol-

soort slappe S; met verschillende

gens het ‘tuindorp-principe’, geba-

perceelgroottes al dan niet met

seerd op de ideeën van de Engelse

vrijstaande schuurtjes, waarvan

Oplage: 40.000 exemplaren Volgende uitgave

stedenbouwkundige

Ebenezer

een aantal met een zeshoekige op-

27 juni 2013

Howard (1850-1928). Zijn princi-

pervlak met een scheidingswand

pe was een reactie op de slechte

in het midden. Vrijstaande wonin-

woonomstandigheden voor met

gen komen zelden voor, in Tuin-

www.harendekrant.nl Redactie/uitgever:

Deze grond hoort bij ‘Voorhout’.

wordt voor publiek.

name de arbeiders van destijds.

dorp betrof dat alleen de woning

Hein Bloemink Close-Up Media,

Van den Berg zegt opdracht te heb-

De landschapsarchitect is ervan

Als alternatief voor de overvolle

van het schoolhoofd. Een luchtfoto

Groningen, tel: 050-5276133

ben om van de weilanden een stuk

overtuigd dat zijn opdrachtgever

en ongezonde woonomstandighe-

uit 1928 laat dat heel mooi zien.

redactie@harendekrant.nl

nieuwe natuur te maken. Daarbij

de intentie heeft om dit stukje Ha-

den in vooral de steden, ontston-

is het de bedoeling dat hij aanslui-

ren mooier te maken.

den er zogeheten ‘tuindorpen’,

Adverteren?

ting zoekt bij het gemeentelijke

Hij gaat in gesprek met omwonen-

waarbij wonen verbonden werd

Gertjan Hakkaart,

Zie www.harendekrant.nl

plannen om het gebied Scharla-

den en met de gemeente om uitein-

met de natuur. De dorpen hadden

Harense Historische vereniging

(over ons/adverteren)

kenbos te revitaliseren. Het is niet

delijk een goed plan op papier te

een naar verhouding lage bebou- “Old Go”

Tarieven v.a. 45,00

ondenkbaar dat het gebied met

kunnen zetten.

wingsdichtheid en waren geschei-

Website v.a. 24,95

enige

regelmaat

opengesteld

den van industriegebieden . In

Opmaak

Baskwadraat, Zuidlaren Druk: Hoekstra Krantendruk Emmeloord Verslaggeving: Gonneke Bonting Diane Romashuk Verspreiding in: Haren, Onnen, Glimmen, Noordlaren, Zuidlaren, Vries, Eelde, Paterswolde, Groningen-Zuid (o.a. Oosterpoort, Wijert, Wijert-Zuid, Corpus, Helpman, Ter Borch, Piccardthof, Klein Martijn)

Harrie & Carry

Wordt vervolgd


MEI 2013

Adembenemend. Ook voor uw oren. De nieuwe Loewe Individual. Uw stijl in elk detail. Acht afzonderlijk regelbare luidsprekers voor een unieke geluidskwaliteit, een perfecte beeldkwaliteit en ontelbare designopties voor een exceptionele impressie: Ontdek de Loewe Individual Slim Frame nu bij uw gespecialiseerde Loewe-partner. Voor meer informatie, bezoek www.loewe.tv/be-nl. In deze ruimte kunt u uw dealerlogo plaatsen. Uw logo dient in zwart/wit te zijn, mag niet groter zijn dan het Loewe-logo en dient binnen de stippellijntjes geplaatst te worden. De stippellijntjes mogen echter niet mee afgedrukt worden: u moet ze verwijderen. Als u met meerdere Loewe-vakhandelaars adverteert, mogen geen logo‘s gebruikt worden ĂŠn moet eenzelfde lettertype gehanteerd worden.

Made in Germany

32

Haren de krant mei 2013  
Haren de krant mei 2013  
Advertisement