Haren de Krant - januari 2022 online

Page 1

DE KRANT DIE JE LEEST VAN A TOT Z

WWW.HARENDEKRANT.NL

OPLAGE 40.000 HAREN DE KRANT VERSCHIJNT ELKE MAAND IN DE LAATSTE WEEK

Nieuwe feiten bevrijding Haren te boek

Herinneringen aan “Garage J.M. Postema Haren”

Pagina 7

JANUARI

2022

CKC staat binnenkort op eigen benen

Pagina 11

Pagina 13

Harense winkelier slachtoffer Rummerinkhof wordt eenrichtingsverkeer van ‘trial by media’ De Rummerinkhof in Haren wordt drukker en drukker. Met name verkeer rond de Peter Petersenschool en straks de nieuwe Brinkschool maakt dit een verkeersader in de vorm van een elleboog, met aansluiting op de (ook al drukke) Oosterweg.

Spitsuur op de aansluiting Rummerinkhof/Oosterweg

Hessel de Jong heeft een meubelzaak, Living27, sinds vorig jaar tijdelijk gevestigd aan de Brinkhorst in Haren. De laatste jaren verkocht hij vooral online, grote hoeveelheden meubels. In 2021 kwam hij in de problemen en juist in die periode werd hij hard aangepakt door het online programma BOOS (BNN Vara). Hij werd, zoals het nu lijkt, ten onrechte beschuldigd van oplichting en het wegsluizen van geld, dat eigenlijk van klanten is. Excuses kwamen er evenwel niet uit Hilversum.

de kwaliteit van haar eigen re-

Hoe gaat de gemeente de straat

school te komen. Dat leidt volgens

herinrichten? De openbare ruimte

de gemeentelijke ontwerpers tot

rondom de Peter Petersenschool

een ‘integrale, veilige en groene

dactionele onderzoek. Op basis

en OBS Brinkschool en Stichting

schoolomgeving waar de fiets en

hiervan meende BOOS Hessel de

Kinderopvang Haren wordt nieuw

voetganger centraal staan’. De

Jong openlijk te kunnen beschul- ingericht. Door het instellen van

auto is overal te gast. Toch blijven

digen van oplichting en voor het

eenrichtingsverkeer op de Rum-

oog van de camera ter verant-

merinkhof,

alle verkeersstromen mogelijk en de bedrijven ook per auto bereik-

het

fietsparkeren

woording te roepen. In de repor-

maximaal te faciliteren en de par-

baar.

tage wordt de Harense winkelier

keermogelijkheden voor auto’s be-

Eind 2022 wordt het benodigde uitvoeringskrediet aan de raad

Opruiend

weliswaar in problemen gekomen

belachelijk gemaakt en wordt de

perkt te houden, worden ouders en

Tim Hofman is de presentator

door verschillende oorzaken, maar

spot gedreven met een faillisse-

kinderen zoveel mogelijk gestimu- voorgelegd, want zonder geld blijft leerd om op de fiets of lopend naar alles zoals het was.

en die viel in november met een

was hij met alle ‘gedupeerden’ in

ment in 2013. Hij wordt stiekem

cameraploeg de winkel aan de

gesprek om hen schadeloos te stel-

gefilmd. Bovendien wordt door

Brinkhorst in Haren binnen. Wat

len. En dat proces werd bruut ver-

een nogal opgewonden Hofman

volgde

stoord door de hijgerige reportage.

beweerd dat hij tienduizenden

was

inquisitie-journalis-

tiek, want op intimiderende wijze

Dat zijn we in Haren niet gewend.

euro’s van klanten heeft verduis-

werd de Harense winkelier onder

BOOS is alleen al op Youtube bijna

terd. Haren de Krant ging met de

valse voorwendsels met een ver-

400.000 keer bekeken. “Behoor-

beschuldigde ondernemer praten

borgen camera gefilmd toen hij

lijk opruiend”, noemt één van De

en kreeg inzage in de dossiers.

door Hofman werd veroordeeld

Jong’s leveranciers de reportage.

Lees het hele verhaal inclusief de

en terechtgesteld. “Ik ben kapot-

reactie van BOOS op pagina 14.

gemaakt”, zegt De Jong. Haren de

Geen spijt

Krant kreeg de indruk dat deze on-

Desgevraagd laat de redactie van

dernemer ten onrechte werd zwart

BOOS ons weten geen spijt te heb-

gemaakt. Naar nu blijkt was hij

ben en volledig te vertrouwen op

Lees verder op pagina 14

HAREN IS WEER OPEN Inversteer in uw eigen dorp.

l!

a a c o l p o o k n e l a Wees loya O.m. Botox

+ Aanbod voordat het op Funda staat

• Airco • Badkamer • Centrale verwarming • Dak en zink • Elektra • Gas • Keuken • Riolering • Sanitair • Toilet • Ventilatie • Vloerverwarming • Water

T DOE

+ Voorrang bij bezichtingen + Inzicht in stille verkoop + Besparing tijd, geld en

! HET

zorgen

Ooglidcorrectie & wenkbrauwlift

Prof. Aesthetics

Gespecialiseerde kliniek voor gelaatsverjonging van Prof. dr. Berend van der Lei,

Alfred introduceert uniek zoeksysteem!

7 JAAR DE BESTE CV-KETEL

gevestigd in het Gezondheidsplein in Haren.

Plan gerust een afspraak met ons in.

ATAG

Uw duurzame installateur 050-5349902 | WWW.TIB.NL

Fillers

Alfred

Rijksstraatweg 233 9752 CA Haren 050 534 45 33

welkom@alfredbakker.nl alfredbakker.nl

www.profaesthetics.nl info@profaesthetics.nl

050 - 879 6007


2

JANUARI 2022

Internationaal tweetalig voor iedereen!

Open dag

2-2-2022 Fysiek / online*

Aanmelden voor 1-2-2022 via onze website * CORONA VOLENTE


JANUARI 2022

Premium dealer

Plastisch chirurg opent praktijk aan het Gezondheidsplein

3

Hein Bloemink

COLUMN

HEIN

Irritant volk Ik heb sinds de crisis een nieuwe hobby: van Douglas Hout maak ik tuintafels in allerlei soorten en (kinder)maten. Met een zelf-

Jacques Ouwerkerk

bedachte constructie staan ze als

050-5344082 ouwerkerkoptiek.nl

een huis, al zeg ik hetzelf. Een timmerman ben ik eigenlijk niet en als ik voor een klus naar de Kluswijs ga voel ik mijn maag rommelen: klus-faalangst. Als ik

Gezond blijven in 2022?

eenmaal aan de klus ben begonnen kan ik er heel slecht tegen als iemand al commentaar geeft

foto: Professor dr. Berend van der Lei in zijn spreekkamer in Haren.

voordat het werk klaar is. Vroe-

 Frisse lucht met ruim 1,5 afstand.

Prof. Aesthetics, de privé praktijk van professor dr. Berend van der Lei, heeft recentelijk de deuren geopend aan het Gezondheidsplein in Haren. Daardoor is het uitvoeren van veilige en passende cosmetische chirurgie veel toegankelijker geworden voor de regio, zegt hij. Zowel mannen als vrouwen. Ook voor een consult voor een facelift kan men hier terecht.

Advies: ga fietsen.

 Blijf in beweging.

Advies: ga fietsen.

 Vermijd stress.

Advies: ga fietsen.

U bent van harte welkom voor e-bikes, fietsen, accessoires.

Meerweg 15-17 Haren - 050 534 46 57 - info@fietsshopharen.nl

Bel geheel vrijblijvend:

• Kunstgebitten

050 23 08 248

• Implantaat protheses (klikgebit)

De zorgverzekering vergoedt

• Frames & plaatjes

een nieuw kunstgebit

• Reparaties (klaar terwijl u wacht

1 x per 5 jaar voor 75%

na telefonisch overleg)

Erkend lid O.N.T.

www.wietsemolenaar.nl

en verbeterpunten. Ik gebruik dit voorbeeld nu even als meta-

de tijd kunnen veranderen. “Daar

benoemd tot de eerste hoogleraar

toetsen mensen zich aan en als ze

in de Esthetische Plastische Chi-

er niet aan voldoen kan dat voor

rurgie in Europa en is verbonden

problemen zorgen. Als ik die kan

timmerklus, maar dankzij social

aan het UMC Groningen. Een we-

oplossen heb ik mijn doel bereikt.”

media worden zij vrijwel iedere

tenschapper en universitair do- Als volgens Van der Lei een uitercent met een lange staat van dienst lijke plastische ingreep niet zeker

minuut op de vingers gekeken

die dagelijks nog patiënten behan-

zal leiden tot het oplossen van het

Aan goed timmeren komen ze

delt. dat is opvallend.

innerlijke probleem, verwijst hij

niet toe. Nog voordat zij hun ta-

mensen door naar een gespeciali-

fel hebben geschetst ontvangen

samenleving

bestaan

schoon-

seerde psycholoog.

foor voor wat er nu gaande is in de samenleving. Leiders en bestuurders van dit land (groot en klein) staan dagelijks voor een

door betweters en niet-weters.

ze al verwijten. Als ze de eerste balk willen zagen worden ze

slagen luxechirurgie en dat hij

In Haren alle tijd

werkt op het snijvlak van lichaam

De professor ziet een tendens dat

en geest. “Daar bedoel ik mee dat

mensen ‘back to basic’ willen en

ik met mijn ingrepen mensen kan

er vooral voor hun leeftijd goed

afhelpen van mentaal lijden. Het

willen uitzien. Zonder toeters en

gaat dan over lichaamsbeleving.

bellen. Vrouwen hebben andere

met lak nog gesloten is worden de

Iemand met littekens in het ge-

schoonheidsidealen dan mannen

timmermannen bedreigd: als jij

zicht of misvormingen kan daar

en daar houdt hij rekening mee.

die lak waagt te gebruiken ga je

aangevallen op het ontwerp en nog voordat de vier poten klaar zijn wordt reeds geroepen dat de tafel scheef zal staan. Als de pot

zwaar onder lijden. Daar moet je

Grotere ingrepen verricht hij in

eraan! Knappe klusser die in deze

niet licht over denken. In onze

het UMCG en de Bergmankliniek.

sfeer überhaupt nog een tafel wil

samenleving word je méér op je

“Het voordeel van een privékli-

maken. Het resultaat is namelijk

uiterlijk afgerekend dan je denkt.”

niek, zoals in Haren, is dat ik wer-

al afgebrand voordat het klaar is.

kelijk alle tijd kan nemen voor

Het volk anno 2022 is irritant en

mijn patiënten. In ziekenhuizen is

In zijn praktijk injecteert hij bij-

dat vaak anders. Ook daarom ben

voorbeeld Botox- en fillers, ver-

ik zo blij met onze nieuwe locatie

wijdert moedervlekken en puk-

aan het Gezondheidsplein.”

hysterisch-kritisch geworden en misbruikt social media om oprechte timmermannen het leven zuur te maken. Vind je het gek

kels, voert ooglidcorrecties, de Nieuwe Stationsweg 4 9751 SZ Haren 050 20 53 348 info@harenkunstgebit.nl

had soms vroegtijdige adviezen

Berend van der Lei werd in 2007

Psychologie

Moddermanlaan 9 9751 GK Groningen 050 23 08 248 info@kunstgebitgroningen.nl

ook een hulpvaardige buurman

heidsidealen, die in de loop van

maken wil hebben met op hol ge-

van (nieuwe) kunstgebitten

handje van (nu niet meer), maar

Eerste hoogleraar Esthetische Plastische Chirurgie

Van der Lei zegt dat hij niets te Gespecialiseerd in het maken

ger had mijn echtgenote hier een

dat er bijna geen goede timmerlui

wenkbrauwlift en de mondhoek-

Plastische chirurgie in Prof.

lift uit en verricht behandelingen

Aesthetics wordt niet vergoed

voor huidverbetering. “Je zou dat

door de zorgverzekering. Als

straks in bestuurlijk Nederland

kleine ingrepen kunnen noemen,

indicatie: een bovenooglidcor-

ook gaan zien. En wie er dan aan

maar de innerlijke impact op ie-

rectie is vanaf 900 euro. Zie

de macht gaan komen? Ik wil er

mand leven kan erg groot zijn”,

ook: www.profaesthetics.nl

niet aan denken.

meer zijn te vinden? En dat zul je

zegt Van der Lei. In de Westerse

DE WINTERSCHILDER Voor het echte binnenwerk Van 1 november t/m 31 maart houden wij onze winterschilderactie* Bij opdracht in deze periode geven wij u een korting van € 50,- per man, per dag.

NL ONDERHOUD

GARANTIE

info@walterhoogestegerschilders.nl www.walterhoogestegerschilders.nl Telefoon (050)534 82 68

Unistee Makelaars Nienke Poppema Hilja Vredeveld Kromme Elleboog 44 | 9751 RE Haren | Tel. 050 - 535 20 20 www.unistee.nl


4

JANUARI 2022

Schilderkunst als reddingsboei en…

Harense Hub als levensredder

RECHT TERZIJDE

‘Loving and

mr. Gert Bossinade Bossinade@pbnotarissen.nl PlasBossinade advocaten en notarissen

fighting,

Rijksstraatweg 217-A 9752 CA Haren (GN) +31 (0)50 - 534 56 49

accusing

Leonard Springerlaan 9C 9727 KB Groningen +31 (0)50 - 521 39 99

denying’. nen en kalm. Vaak met een knip-

Deze foto toont een zelfbewuste kunstenaar met twee van zijn recente werken. Echt? Schijn bedriegt, want de man op de foto heeft heel wat hindernissen te overwinnen. Zijn hele leven al kampt hij met pdd nos en een taalontwikkelingsstoornis. Er waren zelfs momenten dat hij niet meer wilde leven, maar met wilskracht wist hij die diepe depressie te boven te komen. Het gaat nu veel beter met Cornee Heerlien (25). En de schilderkunst speelt daarbij een grote rol. der te gaan”, zegt Cornee Heerlien.

veilige woonwereld. Het woon- en

Reeds in dat eerste ‘probeersel’

werkconcept is ondergebracht in

schilderde hij zo ongeveer wat er

TOEGANG TOT EEN DIGITAAL ACCOUNT VAN EEN OVERLEDENE

oog naar de Japanse cultuur. “Dat

Erfgenamen beschikken vaak niet over

soonsgegevens van levende personen.

zijn allemaal beelden die in mijn

de inloggegevens van de accounts van

De bescherming van persoonsgegevens

hoofd ontstaan.”

een overledene. U moet daarbij denken

van een overledene is op dit moment

aan e-mail, Facebook, Instagram etc.

niet expliciet geregeld. Erfgenamen

Expositie is mijlpaal

Recente rechtspraak heeft uitgemaakt

hebben er belang bij dat een nalaten-

dat het in alle omstandigheden van het

schap voortvarend wordt afgewikkeld

geval afhangt of de provider verplicht

en toegang tot de accounts kan daar-

is deze inloggegevens alsnog aan de

bij van belang zijn, al is het maar om

er vaak door inspireren als hij

erfgenamen te verstrekken. De provi-

ze te kunnen sluiten. Uiteraard kunt u

schildert. Een voorbeeld daarvan

der moet de persoonsgegevens van de

uw eigen wachtwoorden aan een ver-

houder van het account te beschermen.

trouwd persoon afgeven. Het is in ieder

Een beroep op de AVG (Algemene Ver-

geval goed om bij dit onderwerp stil te

ordening Gegevensbescherming) kan

staan en na te denken hoe u wilt dat uw

daarbij in beginsel niet, omdat deze

eigen accounts na uw overlijden wor-

verordening uitsluitend ziet op per-

den afgewikkeld.

Muziek speelt in Heerlien’s leven een belangrijke rol en hij laat zich

is ‘Hold on’ van Chord Overstreet. De eerste regels passen helemaal bij hem: ‘Loving and fighting, ac-

Hij woont in de Harense Hub, een

www.plasbossinade.nl

cusing denying’. De expositie loopt vanaf 14 fe-

het voormalige kinderziekenhuis

in zijn hoofd omging. Je zou het

bruari tot nader te bepalen da-

van Beatrixoord in Haren. “De

kunnen samenvatten als een mix

tum en is te vinden in De Ha-

Hub is mijn levensredder”, zegt

van tegenstellingen; licht en don-

rense Hub, Dilgtweg 5b. Dat is

Heerlien. “Het is me zelf nog niet

ker; in rust en in gevecht; gespan-

het gebouw naast Beatrixoord.

gelukt om helemaal op eigen benen te staan. Ik woonde alleen en had vroeger grote moeite met contacten, vooral als ik me in een groep moest bewegen ging het niet goed met me.”

Net op tijd: hulp

Daniela Rickert en Maaike Voorintholt

Warmoltslaan 1

RUBRIEK

www.tandartsenpraktijkharen.nl

Tandartsenpraktijk Haren 050-5345085

Het lijkt een wonder, maar precies op tijd nam hij de juiste beslissing

Is een slecht gebit erfelijk?

die zijn leven redde. “Ik had een zeer negatief zelfbeeld. Op een bepaald moment wilde ik niet meer. Ik stond bij wijze van spreken al met een mes in mijn handen klaar om er een eind aan te maken, maar er was opeens ‘iets’ in mij dat zei: dit moet niet! Ik heb toen contact gezocht met mijn ambulant begeleider. Via via ben ik in 2020 in de Harense Hub terechtgekomen, dat was mijn redding.”

Schildertalent

“Tijdens de dagbesteding in 2019 ben ik begonnen met schilderen en op mijn eerste werk kreeg ik zoveel positieve reacties, dat ik werd gemotiveerd om ermee ver-

“Hij heeft helaas het gebit van zijn vader”. Dit is een tekst die wij regelmatig horen van een ouder met een kind waarbij cariës gediagnosticeerd is. De belangrijkste twee oorzaken voor het ontstaan van gaatjes (cariës) zijn iemands voedingsgewoonten en het poetsgedrag. Dat betekent dat de oorzaak van de hoeveelheid cariës dat een kind heeft grotendeels ligt bij de ouders. En dat is niet altijd prettig om te horen.

verklikker duidelijk maken waar bij uw kind de plaque het makkelijkste blijft zitten. Zo kan er door de tandarts/mondhygiënist advies op maat gegeven worden. Het antwoord op de vraag; Is een slecht gebit erfelijk? Nee, maar wel het gevolg van gedragsken-

Uiteraard hebben de erfelijke factoren

sen en de eetgewoonten. Hoe lang doet

merken. Ons advies aan ouders die een kind

zoals; de standen van melktanden, de

uw kind over het opdrinken van een

samenstelling van het speeksel, gla-

glas of flesje drinken? Hoe vaak wordt

hebben met cariës: kijk kritisch naar

zuurafwijkingen en regelmatig medi-

er iets gegeten/gedronken op een dag?

de oorzaken waar u zelf invloed op

catiegebruik wel enige invloed. Maar

Ook gezonde voedingsmiddelen zoals

heeft. Daar heeft uw kind het meeste

daar hebben we geen controle over.

melk, brood en fruit kunnen cariës

aan.

Als uw kind cariës heeft is het daarom

veroorzaken.

extra belangrijk om kritisch, samen

Het invullen van een voedingsdag-

Met hartelijke groet,

met uw tandarts en/of mondhygiënist,

boek kan voedingsgewoonten inzich-

Maaike Voorintholt en

te kijken naar de manier van (na)poet-

telijk maken. Daarnaast kan een plak-

Daniela Rickert

Verbouwingen en onderhoud zonder stress!

installatie

Úw auto, ónze uitdaging! Felland-Noord 4, Haren 050 - 535 02 81

montage

Badkamer - Centrale verwarming - Dakwerk - Verbouw - Keuken Tegelwerk - Gas - Water - Elektra Koperen en zinken dakgoten • Gespecialiseerd in badkamers • Haren, telefoon 050-5350062/06-10199085 www.aenh-installaties.nl


JANUARI 2022

5

Emile Koopmans architect

RUBRIEK

HET OOG WIL OOK WAT

Kun jij een steuntje in de rug gebruiken? Of wil je als vrijwilliger aan de slag? contact en steun

opvoeden en opgroeien

mantelzorg ondersteuning

begeleiding vluchtelingen

geldzaken en administratie

omgaan met verlies

Horror in Haren

Ik kroop door de struiken en bleef overal haken. Met schrammen bereikte ik de voordeur. Die stond op een kier en voorzichtig duwde ik hem verder open. Hij klemde en kraakte. In de hal rook het naar vocht en schimmel. Ik opende nog een deur en de spinnenwebben streken langs mijn hoofd. Een vlaag van tocht deed overal stof opdwarrelen. Plotseling fladderde er iets door de kamer. In het licht van mijn zaklantaarn zag ik stoelen en tafels scheef in de kamer staan en overal lag vuilnis. Aan de gordijnen en het plafond hingen slierten spinrag. Ineens hoorde ik, in de kamers boven me, de vloerplanken kraken. Daarna volgde een ijselijke schreeuw en snelle voetstappen op de trap. Mijn hart bonkte in m'n keel van schrik. Ik draaide me om en rende het huis uit, vluchtte de tuin in, door de struiken, de straat op. Er zat iets achter me aan.

getipt om over een spookhuis te schrijven, dat midden in Haren staat (zie een foto op mijn site). Ik besloot om maar eens een kijkje te gaan nemen. Het was bijna donker toen ik voor de tuin stond. Ik zag alleen bomen en struiken, omdat er al heel lang niet meer was gesnoeid. Toen ik de tuin in was gewurmd, zag ik dat ook het huis deels was overwoekerd. Er groeiden complete bomen uit de dakkapellen en uit de schoorsteen. Er brandde geen licht, omdat er niemand woonde. Dacht ik. Nou dat heb ik geweten. Ik heb de schrik nog in de benen. Of woont er echt een spook? Wie zal het zeggen? Lege huizen blijven me intrigeren. Een ander raadselachtig pand staat aan de Meerweg, tussen de snelweg en de brug (zie bijgaande foto). Een prima huis, kun je zeggen. Maar ik kan me niet herinneren, dat ik hier ooit iemand heb zien wonen. Het huis be-

Vind ons elke woensdag van 14.00 tot 15.30 in de Forum bibliotheek in Haren.

Het was een avond vlak voor de kerst. Ik verveelde

hoort, samen met de buren, tot één compositie. Een

me en had zin in wat avontuur. Een lezer had mij

tweeling dus eigenlijk. Het buurhuis wordt keurig bewoond, met een grote, verzorgde tuin. Maar dit huis verpietert. De ramen zijn dichtgeplakt; we mo-

humanitas.nl/groningen

gen kennelijk niet naar binnen kijken. Bij de voor-

050-3126000

deur ligt al heel lang veel rommel, maar wel netjes verzameld. Je gaat dan fantaseren over wat er in dit

mip.groningen@humanitas.nl

huis gebeurt. Is het een drugspand? Of worden er stiekem vieze filmpjes opgenomen? Hè bah, al fantaserend wordt mijn dirty mind geactiveerd. Ik moet daar, als ik weer durf, ook maar eens gaan kijken,

Fysiotherapie aan huis

volgend jaar, tijdens de donkere dagen rond kerstmis.

Ervaart u fysieke klachten of problemen met bewegen? Ons team is gespecialiseerd in fysiotherapie voor ouderen en helpt u graag.

De vorige columns zijn terug te lezen op www.emilekoopmans.nl

Wij bieden behandelingen bij u thuis of op onze praktijk. Neem gerust contact met ons op: 050-5270600 - www.fysioforte.nl Van Iddekingeweg 65 9721 CB Groningen

Mei 2022 start nieuwbouw Peter Petersenschool

Wij hebben contracten met vrijwel alle verzekeraars.

Het project had een lange aanloop: de nieuwbouw van de Jenaplanschool in Haren, ook bekend als Peter Petersenschool (PPS). Deze is nodig wegens het groeiend aantal leerlingen. De aanloop was lang, omdat de school staat op een broeierige locatie aan de Rummerinkhof. De discussie over de verkeersdrukte laaide in 2018 hoog op door het plan om de nieuwe Brinkschool (bijna 500 leerlingen) daarnaartoe te verplaatsen. De PPS werd in die debatten betrokken en deed eraan mee.

geriatriefysiotherapie, oedeemtherapie, algemene fysiotherapie

gericht. Een deel van de leerlingen krijgt tijdens de bouw tijdelijke

huisvesting in het naastgelegen Zernike college. De Peter Petersenschool krijgt vier extra lokalen en een nieuwe speelzaal rond een

Raad aan zet

miljoenen

onderwijshuisves-

groot centraal leerplein. Het ge-

Het college van B&W stelt voor in

ting, onder andere in Haren. Met

bouw is ontworpen door KAW Ar-

in

mei 2022 te starten met werkzaam-

de nieuwbouw krijgt de Peter Pe-

chitecten in samenspel met advies-

heden voor de nieuwbouw van de

tersenschool een prachtig nieuw

bureau BCN. Naast de uitbreiding

Peter Petersenschool. Daarvoor

onderkomen. Een fijn, aantrek-

heeft de Peter Petersenschool zelf

vraagt het college een krediet aan

kelijk en gezond schoolgebouw

bij de raad van 2.399.000 euro. Als

zorgt voor een prettige werk- en

besloten om het huidige gebouw ook grondig onder handen te ne-

de raad instemt en alles volgens

leeromgeving voor kinderen en

men. Het twintig jaar oude gebouw

planning verloopt is de nieuw-

leerkrachten.”

voldoet op een aantal punten niet

bouw begin 2023 klaar. Wethou-

Impressie van de nieuwe school

zogeheten “torteltuin” wordt ver-

plaatst en het schoolplein herin-

meer aan de eisen die aan modern

der onderwijshuisvesting Carine

Wat gebeurt er?

Bloemhoff is enthousiast: “Via

Het bestaande Visio gebouw wordt

schoolgebouw gesteld worden. Zo wordt er met eigen geld fors ver-

het scholenplan Gro-Up investeert

gesloopt, daarvoor in de plaats

bouwd om een aantal verbeterin-

gemeente de Pagina komende jaren Adv. 65 x 65 mm 2015_Opmaakde 1 03-02-15 11:05

een komt een nieuw gebouw. De

gen te realiseren.

Felland-Noord 12F Haren • 06 - 24603449

BIJZONDERE VLOEREN EN MEER.... www.vanwindenvloerenstudio.nl

IETS DEF ECT?

Autofirst-OLDEMAN.NL gratis haal en breng service

ONDERHOUD ALLE MERKEN!

OOK CAMPERS & LICHTE BEDRIJFSWAGENS sales@auto-oldeman.nl Akeleiweg 115 Groningen BEL VOOR EEN OFFERTE

050-5420505


6

JANUARI 2022

Ben jij een held in de zorg?

Kom waardevol werk doen! Voor ons werkgebied Haren en voor onze zorgverlening in Maarwold per 1 februari a.s. zoeken we nieuwe collega’s. We zoeken Verzorgende IG’ers en Verpleegkundigen (zowel voor dag-, avondals nachtdiensten). Een combinatie van werken, leren en wonen is voor een beperkt aantal plaatsen mogelijk. Interesse? Bekijk de vacatures op werkenbij.nncz.nl Woonzorgcentrum De Zonnehof ■ Thuiszorg Haren e.o. wonen ■ welzijn ■ (thuis)zorg ■ behandeling

Carin Prins, Coach voor ouder & kind

Uw scheiding snel geregeld voor een 3 aantrekkelijk all-in tarief

Gecertificeerd en ervaren 3

0592-55 94 00

Duidelijke taal en een goed luisterend oor 3 Speciale aandacht voor ouder en kind 3

Voor u en uw toekomst!

Karin Copinga, Financieel Planner

Het Scheidingskantoor Onlandweg 1 9482 TC Tynaarlo

0592 55 94 00 info@scheidingskantoor.nl scheidingskantoor.nl

De

warme winter

weken

Wintervoordeel op alle Auping matrassen en beddengoed.

ASSEN, Zeilmakerstraat 14 | 0592 - 870308 | HAREN, Rijksstraatweg 167 | 050 - 5344235 | www.homanslapen.nl


JANUARI 2022

Huub van 't Hek

RUBRIEK

HUUB - WWW.HECTIC.NL

Diks doun in toene

7

Zonnehof en Maarwold slaan handen ineen Onlangs is bekend geworden, dat NNCZ De Zonnehof (Nesciolaan) zorgdiensten gaat verlenen in Huize Maarwold, even verderop. Professionele noaberhulp, zou je het kunnen noemen. Door deze samenwerking krijgt het wonen in serviceflat Huize Maarwold een nieuwe dimensie.

"U woont te groot". Op de stoep "Hoe groot is het perceel van uw staat een emotieloze man die eigen ouderlijk huis?", vraag ik.

rust gunt. Een huis waar elk kind

ik niet ken. "Ik ben van Groen "Om precies te zijn: 1435 vierkante Links", zegt hij, "Wij hebben vast- meter", zegt hij, "maar omdat het

heeft kunnen spelen en elke vol-

Wat gaat er gebeuren?

Personeel

wassene zijn eigen verhaal heeft

Per 1 februari aanstaande gaan

De huidige zorgmedewerkers die

komst, maar je welkom heet en

gesteld dat u te groot woont. U

onder Natuurbescherming valt,

kunnen vertellen. Een huis waar

Coöperatie Maarwold in Haren

binnen Maarwold werkzaam zijn,

woont op 550 vierkante meter, dat

kan het perceel niet gesplitst

veel partijtjes zijn gehouden en

en de NNCZ (Noord Nederlandse

komen in dienst van de NNCZ

is de oude Harense maat. Met de

worden. Die status zal gehand-

iedereen van de partij mocht zijn.

Coöperatie van Zorgorganisaties)

en blijven werken in Maarwold.

fusie is die maat veranderd. De

haafd moeten blijven. Ook dat

In uw wereld is dat niet zo. Daar

samenwerken. De NNCZ gaat 24u

Deze groep zorgverleners wordt

zullen wij regelen". meter. Op uw perceel kunnen "Voor hoeveel kinderen en voldus drie huizen staan in plaats wassenen is uw huis het ouder-

moet je van één partij zijn. Wie

per dag, zeven dagen per week

aangevuld met nieuwe collega’s,

niet van die partij is, telt niet

zorg leveren in Maarwold. Hierbij

mee. Mijn advies: vier uw Gro-

is er sprake van dienstverlening

waarvoor de werving gestart is. Recent is het gelukt om jonge (le-

van één". Hij zegt het zonder een

ningse overwinning op 16 maart

op afspraak maar zo nodig ook

rende) zorgmedewerkers de moge-

Groningse maat is 180 vierkante

lijk huis?, vraag ik. "Voor vier

spier te vertrekken. "Als wij na

mensen". zegt hij, "Voor mijn ou-

met een Groningse barbeque.

zorg op afroep bij noodsituaties

lijkheid tot huisvesting te bieden.

16 maart een absolute meerder-

ders, mijn broer en mijzelf. Voor

Lekker Diks doun in toene".

gedurende de hele dag. Hiermee

De NNCZ biedt voor 21 professi-

heid in de gemeenteraad hebben

de rest voor niemand".

wordt een bijdrage geleverd aan

onals huisvesting aan in de stad

veroverd, zullen wij grote delen

zo lang mogelijk zelfstandig en

Groningen op 10 minuten fietsaf-

van Haren opnieuw gaan inrich- "In dit huis gaat het om zeker ten. Het zijn de mensen van uw twintig mensen die het huis wil-

veilig kunnen wonen in Maar-

stand van Haren. Maarwold en de

wold. De warme maaltijden regelt

NNCZ onderzoeken de komende

leeftijd die de doorstroming op de

len beschouwen als hun ouderlijk

Maarwold zelf, net als ontspan-

tijd welke nieuwe kansen en mo-

woningmarkt vertragen en tegen-

huis", zeg ik, "Dat is wat wij noe-

ning en ontmoeting.

gelijkheden in de samenwerking

houden. Wij regelen dat daar een

men de Harense maat. Een huis

ontstaan waarmee ze samen nog

eind aan komt".

dat niet vraagt naar status of af-

meer kunnen bieden.

Nieuwe feiten bevrijding Haren te boek

Rijksstraatweg 178, Haren Telefoon 050 - 537 11 86

Het nieuwste boek van oud-politieman Sipke de Wind uit Leek beschrijft nauwgezet de bevrijding van Groningen in april 1945.

Op wintersport? Daglenzen zijn een uitkomst.

Het bijzondere aan het boek is, dat De Wind de gebeurtenissen vooral beschrijft vanuit het perspectief van de Duitse bezetters. Hij raadpleegde talloze bronnen van ‘de tegenpartij’, zodat hij de strategie kon reconstrueren. Maar ook laat hij zien waar de bezetter reeds voor de gevechten in de stad was

Geen beslagen brillenglazen in de kabelbaan of op de skipiste. U kunt tijdelijk uw bril vervangen door ‘daglenzen’ voor eenmalig gebruik.

verzwakt door gedemoraliseerde soldaten, waarvan sommigen waren gerekruteerd uit de Hitler Jugend. Aan de bevrijding van Haren is een hoofdstuk gewijd en dat le- Kanonnen op de Rijksstraatweg nabij Dilgtweg. vert de lezer soms nieuwe inzich- Luchtfoto van de RAF vlak voor de bevrijding van Haren. Loopgraven ten westen van de ten op. Zo wordt duidelijk dat ten

Rijksstraatweg. Midden boven is Avondlicht te zien (Dilgtweg).

zuidoosten van Haren loopgraven

Niet alleen een handige uitkomst voor brildragers, maar ook als u al lenzen heeft.

en tankgrachten waren aangelegd (Blumenstellung) omdat men vanuit die richting de bevrijders verwachtte. Het commando van de bezetter trok zich terug in de bunker bij stadion Esserberg en nabij de Dilgtweg lag een stelling met kanonnen op het zuiden gericht.

• Een unieke en eigentijdse collectie monturen • Zonnebrillen • Service • Contactlenzen • Accessoires • Oogmeting

Explosief Op een ongekend precieze manier wordt door De Wind aangetoond dat er minstens een dag sprake was van een uiterst explosieve situatie in de gemeente Haren. Dat kwam doordat bevrijders reeds door het dorp reden en Harenaars victorie kraaiden, terwijl even later de bezetter weer aan de macht leek. Schielijk werden de Neder-

gens beschrijft hij ook van minuut

Het boek ’Endkampf om Gronin-

landse vlaggen weer opgerold en

tot minuut de dood van het laatste

gen, april 1945’ (350 pagina’s) is

moest de BB zich weer verstoppen. Volgens De Wind hadden er in

slachtoffer in Haren, Corrie Goes.

een aanrader. Het kost € 24,00 en

Hij stierf na een schotenwisseling

is te bestellen bij de auteur op

deze onduidelijke situatie nog veel

bij ‘t Huis de Wolf, juist toen het

www.sdwboeken.nl

slachtoffers kunnen vallen. Overi-

leek of Haren al was bevrijd.


8

JANUARI 2022

Bert Heikens huisarts in Haren

COLUMN Dokter als patiënt

Wat de pandemie doet met Sportschool Energy

Zorgverlening op het gebied van onderwijs? Bestaat dat?

“Het is een ontdekkingsreis”

meerdere

malen

meege-

maakt dat mensen tegen mij zeiden, als ik bijvoorbeeld ziek was: “Goh ja, dat is waar, u bent

Herkent u uw kind in bovenstaande, dan nodig ik u uit om een afspraak met mij te maken. Vervolgens gaan we over tot snelle actie.

natuurlijk ook maar een mens." Alsof dokters immuun zijn voor alles. Het zou anders wel een aardig voordeel hebben opgeleverd in deze tijd, dat verzeker ik u. Niets is dus minder waar en soms is het goed dat je als arts ook eens ziek kunt zijn of mee moet maken hoe het voelt om patiënt te zijn. Zo was ik onlangs voor onderzoek in het zie-

Voor meer informatie verwijs ik u naar mijn website www.aliceinactie.nl.

Wat betekent de pandemie voor sportcentrum Energy in Haren? We vroegen het aan eigenaar Tineke Berends: “De reis door 2021 was een rollercoaster op zich. In de eerste helft van het jaar hebben we prachtige momenten meegemaakt. We bleven samen knokken voor één doel. Maar in de tweede helft van het jaar ontstond er echter een tweedeling en kwam er onrust op de sportvloer.”

kenhuis en ik kan u zeggen dat

Angst

leverd, ook al waren er achter de schermen

ook ik dan de spanning behoor-

Volgens Berends hebben angst en

lijk voel. De onzekerheid voor

twijfels bij medewerkers en cursis- Tineke Berends wil er graag over

moeilijke

wat je te wachten staat, de angst

ten hierbij een rol gespeeld: “Het

in gesprek met iedereen die dat wil.

gevolg was dat er mensen zijn ge-

Ze hoopt dat mensen die haar visie

ties. Wachten op de uitslag. Het

stopt bij Energy. Van deze verdrie-

delen zich aanmelden en bij haar

komt allemaal voorbij. In het

tige momenten hebben we geleerd.

komen sporten na de lockdown.

ziekenhuis aangekomen merk-

We zijn er sterker uitgekomen en

Om dat extra aanlokkelijk te ma-

te ik dat ik het erg fijn vond dat

willen dit nu naar anderen uitdra-

ken heeft zij haar dienstenpakket

ik vriendelijk te woord werd

gen.” Volgens Tineke Berends gaat

uitgebreid: “Naast alle groepsles-

gestaan door een baliemede-

het nu vooral om respect: “Wij vin-

sen bieden we nu ook een heerlijke

werker. Of het geruststellende

den het belangrijk dat we ieders

hand- en voetmassage met essentiële oliën aan.”

gesprekje daarna met een ver-

mening en overtuiging respecte-

pleegkundige vlak voor het on-

ren zonder oordeel. Dat je probeert

derzoek. Even wat afleiding of

keuzes te maken vanuit dankbaar-

Elders in deze krant staat een

juist ook even wat uitleg over

heid en vertrouwen. Dat je te al-

advertentie die u kunt inleveren

wat iemand gaat doen tijdens

len tijde jezelf blijft, omdat geluk, voor een gratis handmassage

zo'n onderzoek. Het lijkt soms

blijheid en vrijheid van binnenuit

(20 minuten) ter kennismaking.

zo vanzelfsprekend, maar dat is

komt. Laat gaan wat was, accep-

(in de krant van februari komt

het niet als je je moet overleve-

teer wat is en omarm wat komt!”

ren aan een ander. Ik merkte in centrum in ‘de eigen kracht’ is blijven staan. “Daardoor sporten

derzoek.

er nog steeds mensen met plezier

Het gekke is dat ik het me altijd

bij Energy. Ook komen er nieuwe

wel realiseer dat dit zo wezen-

mensen op ons pad, die net als wij

lijk is voor patiënten en het ligt

alles uit het leven willen halen.

ook zeker in mijn aard, even

Met een geweldig team leggen we

een vriendelijke bejegening en

in 2022 de focus op: Positieve ener-

een aardig woordje. Maar toch

gie, sporten met plezier, vitale ge-

ben ik me er weer extra van

zondheid en de verbinding tussen

bewust als ik zelf weer aan het

mensen. Hierbij zijn respect, rust,

werk ga de volgende dag.

liefde en geluk onmisbaar.”

Het is zo waardevol dat af en toe

Meer

informatie:

Zij zegt verder dat ze met het sport- www.energyharen.nl

en dat ik daardoor wat meer op

weer mee te maken, het maakt

Massages

dat ik steeds weer erg trots ben

En zo heeft de pandemie dus ook

op onze gezondheidszorg en

weer veel nieuwe inzichten opge-

Life is a wave, catch it aliceinactie.nl

DE SPECIALIST ALS HET GAAT OM KUNSTGEBITTEN REPARATIES IMPLANTAATPROTHESES

Uw glimlach, onze zorg!

er nog eentje voor een voetmassage.)

mijn gemak was tijdens het on-

Alice Duursma

momenten.

voor eventuele pijn of complica-

ieder geval dat het me wat deed

Heeft uw kind een leerachterstand? Wat zegt een doorverwijzing naar vervolgonderwijs over de toekomst van uw kind? Hebben leerkrachten op school nog tijd en mogelijkheden om individuele gesprekken te voeren met uw kind? Is daar nog mankracht voor? Dat wil niet zeggen dat kinderen per definitie ongelukkig zijn, maar ik heb kinderen gezien met faalangst, apathie, depressie of een negatief zelfbeeld. Schrijnend, maar heel dankbaar om samen met de ouders en externen een route te vinden om deze kenmerken om te zetten naar zelfverzekerdheid, vertrouwen, optimisme en een kloppend zelfbeeld.

In mijn bestaan als dokter heb ik

Jazeker! “Alice in Actie” staat vooraan in het traject van die Zorgverlening. Voor als uw kind in het onderwijs niet compleet in zijn kracht staat.

FELLAND-NOORD 12A | 9753 TB HAREN BEL ONS: 050 85 36 804

GRATIS VRIJBLIJVENDE CONTROLE RUIME PARKEERGELEGENHEID

zijn medewerkers!

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van: • • • • •

Elektra, gas en waterinstallaties Sanitaire en verwarmingsinstallaties Zink, dakbedekking en riolering Verlichting, ventilatie, netwerkverbindingen Veilig thuis keurwoning

VERBOUW, NIEUWBOUW EN RENOVATIE Rijksstraatweg 64 9756 AH Glimmen T 050 406 1362 F 050 406 2872 smidglimmen.nl

Allround! Harde vloeren (alle soorten), vloerbedekking, gordijnen, binnenzonwering. Advies van de man die het ook installeren kan. Roede Interieur | Rijksstraatweg 134, Haren | T 050-5340973 E info@roedevloeren.nl | www.roedevloeren.nl


JANUARI 2022

Voor eigen lol geschreven

Naslagwerk over Spaans voetbal

9

Waarom rijden er auto’s door deze fietstunnel?

Hulpdiensten mogen erdoor

Is Liam Borchers (17) zomaar een Harense jongen, die van voetbal houdt? Nee, niet bepaald. “Ik heb dit boek in de eerste plaats geschreven voor mijn eigen lol. Toen mijn moeder het zag zei ze: ‘Je moet het uitgeven’. Ja, zij heeft het gevoel voor handel in zich en dat heb ik zelf niet zo.” Onlangs legde hij de laatste hand

Heerlijk en veilig wonen in Haren Maarwold Service Appartementen levert goed onderhouden, ruime appartementen, gelegen aan de rand van Haren, naast een prachtig, rustig wandel- en recreatiegebied. Wonen in de appartementen van Maarwold Service Appartementen schept de mogelijkheden voor een actief leven vol nieuwe sociale contacten.

Gemak Maarwold levert uitgebreide service zoals warme maaltijden, onderhoud van gebouwen, terrein en installaties, het huisvuil wordt opgehaald en er is 24-uurs noodhulp en calamiteitendienst beschikbaar. Maarwold beschikt over een moderne recreatiezaal, een lounge en receptie. Daarnaast zijn er extra diensten beschikbaar voor als daar behoefte aan is.

uitstapjes, koffieochtenden, filmavonden, muziekmiddagen, bridgeavonden, lezingen en gymnastiek.

Onze 101 twee- en driekamer koopappartementen zijn te vinden aan de Nesciolaan in Haren. Allemaal gelegen op het zonnige zuiden en westen en makkelijk bereikbaar voor auto en openbaar vervoer. Hebt u belangstelling voor één van onze appartementen dan is het raadzaam ruim van tevoren contact op te nemen met Maarwold. De directie beantwoordt de vragen graag, en verzorgt bovendien een rondleiding in het complex. Het huren van een appartement is soms mogelijk

Ontspanning De privacy van onze bewoners staat voorop. Maar bij Maarwold leggen bewoners onderling ook geregeld contacten en organiseren gezamenlijke evenementen als

T 050 – 5346422. W www.maarwold.nl E info@maarwold.nl

De vier stappen van Scholtmeijer Uw wensen inventariseren Offerte Ontwerp Oplevering volgens plan

Alles in één vertrouwde hand en dus zonder zorgen. Voor verbouw en nieuwbouw.

Bradetunnel

anekdotes van 212 Spaanse voet-

In een vorige uitgave vroegen wij ons af of er vaak auto’s rijden door de tunnel voor fietsers en voetgangers (Bradetunnel) bij het station van Haren. Veel reacties en ja: vaak rijden er auto’s, die soms in hinderlijk conflict komen met tweewielers. De tunnel is verboden voor auto’s, want het is een verplicht fietspad, zoals het bord laat zien.

balclubs nauwkeurig heeft gerangschikt. Het boek lijkt wel wat op een telefoonboek of een encyclope-

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met Maarwold Service-Appartementen, Nesciolaan 32, 9752 HM Haren.

1 2 3 4

aan zijn boek ‘GOLAZO’ van 600 pagina’s, waarin hij feiten en

die, geeft hij zelf toe. “Het was niet de bedoeling dat ik het zou uitgeven. Ik wilde alle informatie die ik in de loop van de tijd over clubs heb verzameld voor mezelf gewoon een beetje netjes vastleggen, omdat het allemaal teveel werd om te onthouden.” Opmerkelijk. Het boek is intussen met lovende woorden ontvangen door sport commentator

De vraag is nu waarom mensen

Sierd de Vos, die is gespecialiseerd

toch met de auto de tunnel inrij-

den. De suggestie dat dit per onge-

in Spaanse competities. belangrijkste informatiebron. Fei-

luk zou gebeuren wegens ‘kleine

Analyses

ten, feitjes, anekdotes en analyses

bebording’ wordt door de meeste

Liam Borchers is dus niet ‘zomaar’

klonterden samen in zijn hoofd tot-

lezers afgewezen. Men zegt dat ie-

een jongen uit Haren. Om te begin-

dat het gewoon teveel werd om al-

dereen kan weten, dat auto’s hier

nen kan hij kennelijk erg goed le-

lemaal te onthouden. “Toen heb ik

niet thuishoren. Het gebeurt dus

ren, want na GSV en gymnasium

besloten om alles wat ik wist netjes

willens en wetens. Waarom? En

studeert hij reeds als 17-jarige aan

op een rij te zetten in Excel-bestan- waarom plaatst de gemeente geen den. Het was een enorm werk en paaltjes, waar verschillende lezers toen ik klaar was liet ik het boek om vroegen.

de Rijksuniversiteit in Groningen. “Ik doe Europese Talen en Cultuur. Dat heeft ook te maken met Eu-

Altijd paraat voor extra service

Felland Noord 7, Haren | Telefoonnummer 050 – 534 72 88

aan mijn ouders zien. Die waren ropese politiek en geschiedenis”, verbaasd, ze wisten van niets.” zegt hij. “Natuurlijk ook met talen:

We hebben deze bron van irritatie

ik doe Italiaans en Spaans.” Tot

Liam heeft in een beperkte oplage

Natascha van ‘t Hooft legt uit hoe

zover de student Borchers. Hoe zit

boeken laten drukken. Hij is niet

het volgens haar zit: “We willen voorkomen dat fietsers in het don-

voorgelegd aan de gemeente en

het met de voetballer? Hij zegt: “Ik

erg commercieel, want hij heeft

ging pas op mijn 10e op voetbal bij

nog helemaal niet nagedacht over

ker tegen een paaltje in een fiets-

vv Amicitia, maar toen ik 15 was

het ‘echt’ uitgeven van dit reusach-

pad rijden, hierdoor zijn we heel

heb ik gekozen voor Taekwondo. tige naslagwerk. Hij heeft Sierd de Voetbal heb ik altijd een interes- Vos een boek gestuurd en die was sante sport gevonden, ik analy- onder de indruk. Het nadeel van

terughoudend in het plaatsen van

seerde

belangrijke fietsroute waardoor er

van

alles:

opstellingen,

dit boek is dat het over een half

deze palen. Daarnaast is het zo dat de fietstunnel onderdeel is van een

voorbeeld naar de manier waarop

jaar weer verouderd is. Dat vin- in de winter volop gestrooid wordt den uitgevers niet fijn. Misschien door strooiauto’s. Elke keer een

speelstijl, tactieken. Ik keek bijeen spits zijn rol speelt: blijft hij in

kan hij er beter een soort online

paaltje verwijderen kost teveel tijd

de punt hangen of zwerft hij over

Wikipedia van maken over Spaans

op een moment dat we snel moeten

het veld? Dat soort dingen begon

voetbal, waar sportliefhebbers zich

handelen om een zo groot mogelijk

ik te onthouden bij Nederlandse

op kunnen abonneren. Leuk idee?

gebied in korte tijd te strooien. Bij

clubs. Totdat ik me voor de Spaan- “Ik weet het niet, ik moet daar se competitie ging interesseren.” nog over nadenken”, zegt Liam

we ook afspraken gemaakt met de

bedachtzaam. Intussen gaat hij Nu richt deze Harenaar zich geheel

rustig verder met zijn passie. In-

de aanleg van de tunnel hebben

hulpdiensten dat de tunnel voor hen bereikbaar moet zijn. We on-

op Spaanse clubs op de niveaus 1

middels is hij zelfs lid van Atletico

derzoeken in overleg met de hulp-

tot en met 6, maar liefst 212 elftal-

Madrid. Maar dichterbij huis is FC

diensten welke maatregelen wel

len en hun historie. Internet is zijn

Groningen zijn favoriet.

mogelijk en passend zijn.”

PIANOSTUDIO FRANK ANTENS

IEDER MENS IS UNIEK WAAROM ZOU UW BADKAMER STANDAARD MOETEN ZIJN?

Badexclusief Atoomweg 6 | Groningen | 050-8512400

www.badexclusief.nl

KWALITEIT, VAKMANSCHAP EN HELDERE AFSPRAKEN! Bouwbedrijf Eldering BV U.T. Delfiaweg 17 9745 EN Groningen

Al 125 jaar vertrouwd!

T 050 - 55 66 433 E info@bouwbedrijfeldering.nl I www.bouwbedrijfeldering.nl

PIANOLES - WORKSHOPS - OPTREDENS NIEUW IN HAREN VOOR JEUGD EN VOLWASSENEN f.antens@hetnet.nl • 06 24 749 440 • frankantens.nl

Van Ketwich Verschuurlaan 98 9721 SW Groningen broekemanotaris.nl


10

JANUARI 2022

Oud |Haren

RUBRIEK

a Schrijf u in vi / nl o. ec hypoth bel of e rd aa w over . 25 (050) 211 27

OLD GO

Gertjan Hakkaart www.oldgo.nl

perkt plaats Let op: Er is be veiligheid om uw en onze te garanderen

Het Scharlakenbos Nooit bij stilgestaan dat het Scharlakenbos onder-

straatweg 324 die in 1869 door vererving eigendom

deel uitmaakt van het stroomdal van het Drentsche

wordt van C.C. Geertsema. Hij breidt het bezit dus-

Aa-gebied. Het gaat om een gebied van zo’n 30.000

danig uit dat er rond 1900 gesproken wordt over

hectare aan de oostkant begrensd door de Hondsrug

het landgoed Scharlakenhof dat een grote driehoek

met de dorpen Noordlaren, Onnen, Glimmen en Ha-

beslaat tussen de boerderij, een klein boerderijtje

ren en aan de west- en zuidkant door Hooghalen en

aan Onnerweg 49 en de boerderij aan Felland 19a. In

Schoonlo. Het loopt door via de Tynaarlose rug tot

deze tijd worden de meest onrendabele percelen tot

en met Eelde en Paterswolde. De meer uitgebreide

productiebos gemaakt en beplant met hoofdzakelijk

omschrijving van het Nationaalpark luidt sinds 2007

eiken. Zo ontstaat het Geertsemabos wat nu Schar-

“Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche

lakenbos heet.

Aa” met 21 dorpen en gehuchten.

Mid vijftiger jaren van de vorige eeuw begon de ge-

Het bijzondere is dat de Drentsche Aa bestaat uit een

meente grond aan te kopen voor de dr. Ebelsweg, de

uitgebreid bekensysteem dat lokaal een eigen naam

Geertsemaweg, het dan nog openlucht zwembad, het

draagt, genoemd naar het dichtstbijzijnde dorp of

ijsbaanterrein om van de overgebleven stukken re-

veld en nooit beek genoemd wordt maar ruimsloot,

creatiebos te maken, waarbij de natuur haar gang

diepje, loopje, stroom, laak of aa en dat de Drent-

mag gaan. Het wordt nu omschreven als een zeer

sche Aa pas voorbij de Punt zodanig is gaan heten.

gevarieerd bos doordat het niet een geheel gesloten

Het Scharlakenbos, ontstaan rond 1900 in een gebied

bos is maar tevens bestaat uit vele inhammen zijnde

dat rond 1850 bestond uit arme veen- en heidegrond

weilanden omzoomd door houtwallen en doorsneden

en toen nog Pieperspoelen heette. Het werd voor een

door slootjes, met enkele poelen en zelfs een pingoru-

paar honderd gulden aangekocht door de bekende

ïne (meertje ontstaan in de laatste ijstijd).

familie de Sitter die een begin maakte met de ontginning.

Een ideaal wandelgebied, van harte aanbevolen door

Daartoe werd een boerderij, de Scharlakenhof, ge-

Gertjan Hakkaart voor Old Go

bouwd tussen de huidige begraafplaats en de Rijks-

veilinghuis klinkhamer Antiek, Curiosa, Aziatica en meer Antiek, Curiosa, Aziatica en meer

Verkoop taxatie Verkoop & & taxatie Heeft u misschien waardevolle spullen op zolder? Wilt u optimale Heeft u misschienkrijgen waardevolle spullen op zolder? Wilt u optimale voor een boedel? Verkopen via de veiling is in veelWAT WIJ DOEN ALLES HEEFT WAARDE, ALS JE HETopbrengst MAAR WILT ZIEN. opbrengst krijgen voor eengevallen boedel? Verkopen via de veiling is in veel een uitkomst. Heeft u waardevolle spullen op zolder? Wilt u een

*Taxaties inboedelgoederen en nalatenschappen gevallen een veiling uitkomst. Veelzijdige

Al jaren een begrip in Nederland. Nu alle veilingen *Advies volledig online volmaximale opbrengst voor uw inboedel? Verkoop en bemiddeling Taxateurs r.g. gen. Blader door toekomstige, en afgelopen veilingen voor duizenden Veelzijdige veiling

via een veiling biedt in veel gevallen uitkomst. * Inbreng van kunst, antiek, design, schilderijen, kavels kunst, curiosa, Aziatica, antiek engevraagd meer! Al jaren een begrip in Nederland. Nu alle veilingen volledig online volBel voor een afspraak. Desgewenst kunnen porselein, zilver, munten, postzegels, aziatica, speelgoed.

gen. Blader door toekomstige, en afgelopen veilingen voor duizenden kavels kunst, curiosa, Aziatica, antiek en meer!

we uw woning bezemschoon opleveren.

Groningen | Vechtstraat 45 | 9725 CT Groningen Kampen | Gasthuisstraat 10 | 8261 BS Kampen 050-5532122 | info@aca-auctions.com | www.aca-auctions.com

0505532122

|

V e c h t| sVechtstraat t r a a t 4 545 || 9725 G r oCT n iGroningen ngen Groningen Kampen | Gasthuisstraat 10 | 8261 BS Kampen

info@aca-auctions.com

|

aca-auctions.com


JANUARI 2022

11

57+ en heeft uw huis overwaarde? Is uw huis meer waard dan uw hypotheek? Dan kunt u de overwaarde van uw huis verzilveren. Door de overwaarde op te nemen kiest u voor meer financiële vrijheid. U bepaalt zelf wat u met het geld doet: • (Klein)kinderen financieel ondersteunen bij het kopen van een huis • Eigen woning verbouwen, levensloopbestendig maken en/ of verduurzamen • Aanvulling van pensioeninkomen Ons financieel advieskantoor -gevestigd aan de Rijksstraatweg- organiseert speciaal voor inwoners van Haren op 8 februari 2022 een informatiebijeenkomst. Tijdens deze middag wordt u bijgepraat over: • Wat is overwaarde? • Waarvoor kan ik mijn overwaarde gebruiken? • Hoe kan ik mijn overwaarde opnemen?

Haal het geld uit de stenen en geniet nú van uw vermogen!

Bijeenkomst ‘Overwaarde verzilveren’ Wij zien u graag bij de bijeenkomst: 8 februari 2022 14:00 uur tot 17:00 uur

Het zal niet lang meer duren, dan wordt het voormalige autobedrijf

Gorechthuis Hortuslaan 1 in Haren Gratis toegang

Marnix

Jeroen

Frank

Goed geregeld, voor nu én later.

J.M. Postema aan de Rijksstraatweg 115 gesloopt. Er komen luxe appartementen. Daarover berichtte deze krant in december en dat artikel maakte veel los bij Jan Postema (1937) in Eext. “In Haren werd mijn droom destijds werkelijkheid. We beleefden er successen, maar er waren ook tegenslagen”, zegt Postema. We reizen met hem mee in de tijd.

Reis door de tijd

Herinneringen aan “Garage J.M. Postema Haren” Het begin

Villa gekocht

gekomen. Postema: “Ik had geen

per direct zouden sluiten. Dat hielp,

Zijn vader Jan Postema sr. (1905-

Jan Postema vertelt: “Mijn vader

zin meer in school en toen gaf mijn

want we kregen vanuit Delfzijl extra

1974) was in 1932 met zijn garage

moest met de taxi de zoon van Jhr. vader me een stofjas en een bezem.

benzine en we mochten die zonder

begonnen achter het huidige res- Van Iddekinge van het station op-

Hij zei: ‘Vegen en schoonmaken’. Zo

taurant Yugo en verhuisde naar de

halen. Die kwam naar Groningen

ben ik begonnen.” De man van zijn

een file tot voorbij de Botanicuslaan,

Rijksstraatweg, precies op de plek

om zaken te regelen na het overlij-

zus, Henk de Groot, kwam ook in de

iedereen wilde bij ons tanken.”

bon leveren. Haha, daarna stond er

waar nu de Vondellaan begint. In

den van zijn ouders. Die woonden

zaak en zo werd het een florerend

de jaren 50 werden er auto’s gere-

in een verwaarloosde villa aan de

familiebedrijf inclusief dealerschap

Eind van tijdperk

pareerd en mondjesmaat verkocht.

Rijksstraatweg met grote tuinen er-

Renault en tankstation Esso.

J.M. Postema was een paradijs voor

Auto’s werden ook verhuurd (o.a.

achter, waar nu de Molenbuurt is.

liefhebbers van Renault 4, 5 en ga

aan Vindicat) van de merken Vaux- Tijdens de taxirit vertelde de zoon

Op de bon

hall, Chevrolet en Opel. Als vrij-

dat hij de villa zou verkopen. Mijn

De oprichter ging in 1972 met pensi- werden vervangen door moderne

williger was hij chauffeur op de

pa heeft toen direct een bod gedaan

oen. De oliecrisis in 1973 was lastig:

bruggen. Voor Jan Postema kwa-

brandweerwagen van Haren. En

en nog tijdens de rit naar Haren is

benzine op de bon. Bij Garage Pos-

men de Arbo-inzichten te laat. Hij

‘officieus’ werden er taxidiensten

de koop handjeklap geregeld.”

tema waren ze zat van het ‘bonnen

zegt: “Ik ben nog van de generatie

zo maar door en de smeerkuilen

geleverd. Dat laatste is van belang

plakken’ en Jan Postema gooide

dat je letterlijk onder auto’s lag te

om te begrijpen waarom Postema

driftig de kont tegen de krib: “Ik bel-

repareren, ook buiten. Ik heb mijn

uiteindelijk aan de Rijksstraatweg 115 terecht zou komen. Jan Postema, jaren 60

“Met een bahco,

de Esso en dreigde dat we de pomp

kun je iedere

auto repareren” (Postema)

rug verknoeid en in de jaren 80 kon ik soms amper lopen of staan. Het

Ford-tang en schroevendraaier

Postema jaren 60

was een vreselijke tijd en op een dag De Villa

kwam ik huisarts Sieders tegen. Die

Postema jaren 80

zei: ‘ga je rolstoel maar vast bestellen, als je zo doorgaat’. Dat kwam hard aan. Thuis namen mijn vrouw en ik die dag een besluit: direct stoppen. Nadien ben ik er nooit meer geweest, het was te pijnlijk.” En zo

Stofjas

verdween de laatste echte ‘Postema’

In 1960 werd het huidige pand ge-

in 1988 uit het bedrijf. Het werd la-

“Aan de Botanicuslaan

bouwd naar een futuristisch ont-

ter voortgezet door zijn neef Peter

kunn ze gieren en

werp van architect Jan Kleinjan. De

de Groot, die rond 2010 ook wegens

familie Postema betrok een dienst-

gezondheidsredenen

reern, moar nait

het

bedrijf

woning rechts van het pand en later

moest verlaten. Inmiddels was Pos-

zouden Jan Postema en zijn vrouw

tema geen Renaultdealer meer. Het

één van de appartementen boven

bedrijf werd voortgezet door Bert de

de showroom betrekken. Hij was

Groot, geen familie, die in 2020 naar

enkele jaren eerder al in de zaak

Roden is verhuisd.

gireren!”

(Postema sr.)


12

JANUARI 2022

Een veilig thuis bij De Leyhoeve

Een eigen plek omringd door zorg! WOONLANDSCHAP DE LEYHOEVE • GRONINGEN E e n z a a m h e id , d a t k e n n e n w e h ie r n ie t | W o o n la n d s c h a p d e L e y h o e v e : e e n u n ie k w o o n c o n c e p t w a a r a a n g e n a a m w o n e n v o o r 5 5 + e n d e o p t ie t o t z o r g s a m e n k o m e n . V a n z e l f s t a n d i g w o n e n i n e e n p r a c h t i g h u u r a p p a r t e m e n t t o t w o n e n in e e n r o y a le Z o r g s u it e m e t 2 4 / 7 lie f d e v o lle z o r g in e e n b e s c h e r m d e o m g e v in g . E e n o m g e v in g w a a r u - o o k a ls u o u d e r w o r d t e n o n d e r s te u n in g n o d ig h e e ft - v e ilig k u n t b l i j v e n w o n e n . • Luxe huurappartementen voor 55+.

• Unieke locatie aan het Oude Winschoterdiep. Mooi aangelegd park in de achtertuin. Dichtbij centrum Groningen. • Diverse faciliteiten inpandig aanwezig, zoals: horeca, zwembad, fitness, huisarts, fysio, kapper, pedicure en schoonheidsspecialist. • Vele clubjes en activiteiten: voor en door bewoners, binnen en buiten. • 24/7 zorg: Thuiszorg | Dagbesteding | Zorghotel (Eerstelijnsverblijf) | Zorgsuites: Kleinschalig wonen met intensieve zorg in beschermde omgeving (indien CIZ-indicatie)

Persoonlijk kennismaken? Bel 06 10 99 25 29 (Anouk) • 06 86 86 05 79 (Janine) | www.leyhoeve.nl

www.leyhoeve.nl


JANUARI 2022

13

Kunst en Cultuur

CKC staat binnenkort op eigen benen Als het aan wethouder Berndt Benjamins van Groningen ligt staat het Centrum Kunst en Cultuur (CKC) in Haren op 1 januari 2023 op eigen benen en houdt het deels haar eigen broek op. Waarom is dat nodig en wordt Haren daar beter van?

Showroom opruiming 20% tot 50% korting

Ook op veel showroommatrassen

Wethouder Berndt Benjamins wil het

Als je het CKC als een winkel be- VRIJDAG, de Groningse evenknie

CKC in Haren op afstand zetten van de gemeente en vertrouwt erop dat dit kan.

schouwt, dan draait die winkel

van het CKC. Daar voelt het Colle-

goed. Met bijna 600 leerlingen

ge niet voor omdat dan de 'Harense

heeft

belangstelling

eigenheid' verloren zou kunnen

niet te klagen. “Het draagvlak is in Haren enorm groot”, zegt de

gaan. Ook samenwerken met an-

wethouder. “Daarom verwacht ik

voorbeeld 't Kielzog in Hoogezand

geen probleem als de gemeente een

ziet men niet zitten, juist omdat

men

over

TAPIJT GORDIJNEN SLAAPCOMFORT BOXSPRINGS KASTEN OP MAAT RAAMDECORATIES LUXAFLEX PARKET LAMINAAT BUITENZONWERING

dere cultuurorganisaties, zoals bij-

stap terug doet en het CKC gaat

deze club in een andere gemeente

verzelfstandigen. We doen dit niet

is gevestigd. Uiteindelijk vindt het

zomaar. Er is een grondig onder-

College het beter als het CKC Ha-

zoek aan voorafgegaan en daarom

ren een zelfstandige stichting gaat

heb ik er alle vertrouwen in dat dit

worden, die haar eigen broek moet

goed komt. Samen met de Forum-

ophouden.

zich actiever dan voorheen moet ken voor contacten en activiteiten.

Raad Haren vormt het CKC de cul-

Paspoort huidig CKC

turele infrastructuur van het dorp

Naar verwachting wordt het de-

Aantal medewerkers:

nieuwe verbindingen worden ge-

14 (freelance) en 5 fte in vaste

legd met andere culturele partners in Haren en omliggende dorpen.”

dienst (11 medewerkers)

Analyse

Cursisten: 150 (beeldende

Is dit goed nieuws? Keert de ge-

kunst), 40 (theater),

meente zich hiermee af van cultuurminnend Haren of is het juist

2022 genomen.

Eigen programmering

400 (muziek). Subsidie gemeente:

de zo vurig gewenste zelfstandig-

wens van het verzelfstandigen

€420.000

heid in Haren? Per saldo lijkt dit

al bij de gemeente Haren en daar

Eigen inkomsten: €230.000

voor Haren wel gunstig. Resul-

wordt

Huisvesting: ‘t Clockhuys

taten uit het verleden geven een

Maar waarom is het wenselijk?

(huurder van de gemeente)

behoorlijke garantie voor de toekomst en met een jaarlijkse op-

doorgeborduurd.

Benjamins: “Reden is de verwe-

Nieuwe stichting: Er komt

venheid van het CKC met het ge-

een directeur en een Raad

gehoogde subsidie naar € 470.000

meentelijk apparaat. Een zelfstan-

van Toezicht.

ligt er een behoorlijk fundament

dig CKC komt het gelijk speelveld

onder de nieuwe stichting. Finan-

en het cultureel ondernemerschap van de instelling ten goede . Het

cieel verandert er eigenlijk niets.

CKC moet in staat worden gesteld

Straks kan Haren de eigen cultu-

Geld

rele koers bepalen. Het gevaar zit

haar eigen programmering te ma- Wat de gemeente betreft wordt de

er echter in dat later de gemeente

ken. Ik denk dat dit het culturele

jaarlijkse subsidie van het CKC

later gemakkelijker kan gaan tor-

klimaat in Haren alleen maar be-

met 50.000 euro verhoogd. Voorts

nen aan de subsidie. Hoe groot die

ter kan maken.”

Onderzoek

trekt men eenmalig 263.000 euro

kans is, valt moeilijk in te schat-

uit om de verzelfstandiging te re-

ten. Wel is het zo dat elke vier jaar

aliseren. Personele gevolgen wor-

de subsidie opnieuw aangevraagd

De gemeente heeft drie scenario's

den niet direct verwacht, zegt de

moet worden op basis van een te

onderzocht om het CKC een zelf-

gemeente en ook de huisvesting

toetsen visie- en beleidsplan. Alert

standige toekomst te geven. Daar-

in 't Clockhuys blijft ongewijzigd.

blijven!

bij is gekeken naar 'opgaan' in

Wél vindt de gemeente dat het CKC

Ziet u wel, advertenties worden écht wel gezien. Adverteren? Bel 050-5276133, Haren de Krant

.....met ons hoofd, vanuit ons har�.....

Groningen - Haren - Tynaarlo - Noordenveld www.haandrikmanuitvaartverzorging.nl

Volgens de wethouder leefde de

op

Haandrikman uitvaartverzorging

finitieve besluit in de zomer van

Haren. Vanuit deze basis kunnen

nu

Rijksweg 92 - O.H.Brug - 9731 AG Groningen Telefoon 050 - 5 41 06 99 www.homedesignwoninginrichting.nl Eigen parkeergelegenheid. Direct bij de afslag ringweg richting Delfzijl.

DE GEZELLIGE WOONWINKEL - GOED BEREIKBAAR EN VRIENDELIJKE PRIJZEN!

opstellen door de wijken in te trek-

bibliotheek Haren en de Culturele

hoge kortingen.

degroeneknutselbox.nl Er is altijd iets te knutselen als u De Groene Knutselbox in huis heeft!

Hoe kun je als uitvaartverzorger 100% voor de belangen van een familie gaan als je zelf belangen hebt bij iedere keuze? Dat gaat niet! Wij hebben geen belangen bij uw keuzes en werken volkomen transparant, zonder winstopslag op de inkopen voor de uitvaart maar mét liefde, zorg en aandacht voor u.

Voor informatie of melden overlijden bel 050 - 211 5370

Opa’s en om a’s: hiermee ma akt u uw kleinkinder en écht blij.

Kijk en bestel gemakkelijk op www.degroeneknutselbox.nl en ontvang €3,95 korting met de kortingscode: Harendekrant Levering vanuit Haren in heel Nederland.

Monuta is er voor u. Ook in Haren. Helga Talsma

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

De nieuwe winterbox is uit!

Monuta Bamshorn 3, Haren T 050 - 542 59 62 (24 uur per dag bereikbaar) I monuta.nl/haren


14

JANUARI 2022

Ondernemer slachtoffer inquisitie-TV*

DOSSIER

‘Messias’ Tim Hofman In het kort

ziek. En het filmpje is ook in Ha-

De korte versie van het verhaal:

ren gedeeld, zodat ik nu in mijn

BOOS (BNN Vara) heeft een aan-

eigen dorp niet over straat kan. Ik

tal klachten ontvangen over het

ben door BOOS gecriminaliseerd.

Harense

van

Toen ik het filmpje had gezien was

Hessel de Jong. Klanten hadden in de webwinkel (aan)betalingen

werkster gebeld. Ik wilde direct

bedrijf

Living27

ik depressief en heb mijn mede-

gedaan, maar kregen hun meu- wel met de zaak stoppen. Maar dat bels niet geleverd. Ze werden aan kan niet, omdat ik als eenmans-

Op 3 november stormen zes mensen, waaronder een bodyguard, een winkelpand aan de Brinkhorst in Haren binnen. Daar zit meubelverkoper Hessel de Jong en die wordt in een half uurtje voor draaiende camera’s virtueel geofferd aan presentator, Tim Hofman. Hessel de Jong zegt

het lijntje gehouden. “Dat deed ik

zaak

fout”, zegt De Jong nu. “Ik had eer-

ben. Ik wil dus echt de problemen

der openheid moeten geven.” Ken-

met klanten oplossen.”

nu: “In Haren word ik nu nagewezen en mensen denken

de hulp in van ene Tim Hofman,

Wat ging er mis?

dat ik een oplichter ben. Ik ben kapot gemaakt.” Wat is

die op geheel eigen wijze vermeen-

Laten we in stapjes nagaan wat

de misstanden aan de kaak stelt in

er nu precies is gebeurd.

nelijk in wanhoop riepen klanten

het programma BOOS. Daarbij is

persoonlijk

aansprakelijk

zijn uitgangspunt naar eigen zeg-

2015-2021 - Gouden business

hier aan de hand? Haren de Krant zocht het uit en stelt inquisitie-journalistiek aan de kaak. De redactie van BOOS

gen dat ‘met vriendelijk vragen

Living27 is een florerende meu-

nooit problemen worden opgelost’.

belzaak in Groningen, die steeds

Vonnis

webshop wordt een grote hit. Jaar-

Naar het zich laat aanzien heeft de

lijks wordt voor veel geld geadver-

redactie van BOOS slechts de helft

teerd op Google en daardoor voor

zegt in een reactie dat ze hun werk zorgvuldig doen.

meer online gaat verkopen. De

van het verhaal onderzocht. Op ba-

honderdduizenden

ver-

Pas na levering moet Living27 de

stond in het voorjaar 95.000 euro

sis van ‘die helft’ heeft men de Ha-

kocht. Er werken vier dames bij

inkoopprijs aan de leverancier

open en toen heb ik contact op-

belasting. En hij betaalde geld terug aan klanten die niet langer

euro’s

rense ondernemer bestempeld als

de helpdesk om alle orders te be-

betalen. Directeur Jos de Smit er-

genomen met Hessel. We hebben

wilden wachten en annuleerden

‘fraudeur en oplichter’ en van dat

geleiden. Hessel de Jong was weer

kent dat Living27 een topverkoper

een betalingsregeling getroffen: in

ter waarde van 200.000 euro. Onze

idee wenste men zich niet meer te

een succesvol ondernemer, nadat

was. De orders stroomden binnen

een half jaar tijd zou hij de achter-

liquiditeit ging achteruit. Omdat

laten afbrengen. De overval in Ha-

hij in 2013 failliet was gegaan.

en klanten waren tevreden.

stand moeten inlopen van 95.000

ik nog steeds achter liep (en door

naar 30.000 euro. Maar dat lukte

transportproblemen) werden er

ren met draaiende camera’s leek geen ander doel te hebben dan aan

De Jong heeft twee grote leveran-

2020-2021 -Openstaande nota’s

te tonen dat de Harenaar ondanks

ciers, waarvan De Eekhoorn de

Zowel Hessel de Jong (Living27)

tegenbewijzen een oplichter is, die

belangrijkste is. Hij werkt volgens

als Jos de Smit (De Eekhoorn) er-

ter verantwoording moet worden

het principe DropShipping. Dat

kennen dat 2020 een extreem goed

sen nog volop online meubels

meer klanten ongeduldig en boos werden” Het succes van DropShip-

geroepen. Alles wijst er echter

gaat zo: Living27 verkoopt meu-

jaar voor de handel was. Toch gaat

maar de (aan)betalingen zijn niet

ping keerde zich tegen De Jong.

op dat De Jong geen oplichter is,

bels en incasseert het geld van

er in 2021 iets mis. Living27 mocht

toereikend om de achterstand zo

maar een ondernemer ‘in nood’

klanten. Deze orders gaan naar

tot 30.000 euro ‘rood staan’ bij zijn

snel in te lopen. De Jong: “Alle

In de winkel (sinds augustus)

die al maanden bezig is om er met

de groothandel, die ze vervolgens

leverancier, maar begint achter te

kosten liepen gewoon door, zoals

in Haren staat de telefoon niet

zijn klanten uit te komen. Dát wilde Tim Hofman niet horen; de

rechtstreeks aflevert bij de kopers.

lopen met betalen. Jos de Smit: “Er

adverteren op Google, huisvesting,

meer stil. De Jong houdt klanten

opname moest slagen. Als inquisiteur klaagde hij De Jong aan, velde binnen 10 minuten het vonnis en voltrok dit in één moeite: Harense oplichter aan de schandpaal genageld.

Angst voor Hofman Hessel de Jong vertelt ons zijn verhaal, een week nadat BOOS viraal ging. “Ik had geruchten gehoord dat Tim Hofman achter mij aan zat en mijn medewerkster durfde al weken niet alleen in de winkel te staan; ‘stel dat Tim langskomt’. De sfeer was gespannen, maar omdat ik niets te verbergen heb, had ik mijn dossiers meegenomen naar de winkel, ze lagen klaar om te laten zien. Maar hoe het nu is gegaan was vreselijk. Intimiderend. En tegen de afspraak in is alles gefilmd. Ik ben belachelijk gemaakt. Mijn trouwe medewerkster, die al maanden hard werkt om problemen op te lossen, heeft zich tijdens de overval achterin de winkel verstopt. Daarna was ze twee dagen

*Inquisitie: waar iemand zowel aanklager als rechter is.

hem niet.”

door De Eekhoorn weinig tot geen meubels uitgeleverd, zodat steeds

Hessel de Jong verkoopt intus-


JANUARI 2022

15

vergiste zich in Haren te kiezen voor het bedrag dat ze

welijks stukken inzien. Daardoor

Ondernemer in problemen

hadden betaald. De Jong: “Verre

mist hij volledig de meest cruciale

Haren de Krant heeft zich verdiept

van ideaal, maar het was tenmin-

informatie, namelijk dat de onder-

in het verhaal. Er is gesproken

ste iets.”

nemer met gedupeerden in contact

met Hessel de Jong en zijn mede-

Een deel van de klanten reageert

is. Hij heeft ze al een concreet voor- werkster. Met Jos de Smit (De Eekstel gedaan om de problemen op te hoorn) en er was contact met BNN

niet op het aanbod. Anderen gaan

lossen. En doordat Hofman dit niet

Vara. De redactie heeft correspon-

akkoord of juist niet. Het wordt

wilde zien, sloeg hij de plank in

dentie en administratie bekeken.

in oktober en november druk in

zijn show zo mis. Een goedwillen-

Objectief is vast te stellen dat Li-

de Brinkhorst omdat veel mensen

de maar slecht communicerende

ving27 weliswaar in moeilijkhe-

op het aanbod ingaan. De Jong

ondernemer in problemen wordt

den verkeert en de eigenaar zeer

worstelt nog steeds met zijn beta-

neergezet als schurk.

onhandig heeft gecommuniceerd

Op weg naar publicatie op 16 de-

over de problemen, maar dat hij geen oplichter is en dat er aantoon-

de problemen voor gedupeerden

cember voelt Hessel de Jong de bui

baar alles aan wordt/is gedaan om

enigszins op te lossen. Eén van

al hangen, maar hij blijft voort-

gedupeerden schadeloos te stellen.

de klanten die niet op zijn aanbod

gaan op de ingeslagen weg. Hij

wilde ingaan is de vrouw die in de

ontvangt in Haren gedupeerden en

Waarom zit BOOS fout? 1. Het programma heeft zich laten

lingsverplichting aan zijn leverancier, maar heeft tegelijk het gevoel

aan het lijntje. Intussen toont hij

ranties aan klanten stopgezet.

zich bereid zijn voorraad aan De

uitzending van BOOS de rol van

laat hen meubels uitzoeken. Met

verdrietige gedupeerde speelt. Tim

andere correspondeert hij. Op 9

leiden door klachten en reviews

Hofman zegt in zijn show ferm:

december stuurt hij BOOS een up-

van mensen die zich bedrogen

“Hessel, we komen je halen”, maar

date waarin hij zegt met alle gedu-

voelden, zonder te willen zien

neemt wel een heel team en zijn

peerden die zich bij BOOS hadden

dat aan deze klanten inmiddels

bodyguard mee. De Jong wist dat

gemeld contact te hebben opgeno-

voorstellen zijn gedaan om de

Hofman vroeg of laat zou komen,

men. Hoewel zijn telefoon is afge-

problemen op te lossen. Fraude

maar sloot zijn winkel niet. Hij

sloten, is hij niet onvindbaar. Ster-

of oplichting is dus niet te

zegt: “Ik heb niets te verbergen.”

ker: tijdens de inval zit hij zelfs in

bewijzen.

Eekhoorn terug te leveren om de

De Jong: ”Na die brief brak de

schuld te verkleinen. Dat is ge-

hel los. Boze klanten aan de lijn,

beurd. Ook bij De Eekhoorn wordt

scheldpartijen en bedreigingen,

Op 3 november verschijnt Tim Hof-

de etalage van zijn winkel te telefo-

2. De presentator lijkt zich

neren, zichtbaar voor iedereen.

een Messias te wanen. Hij

door

ook aan mijn zoon. Een aantal me-

man met zijn ploeg in Haren. Uit

boze mensen. Jos de Smit: “We

dewerksters is toen vertrokken, op

alles blijkt dat hij de ondernemer

Op 16 december gaat de show van

uitgelaten en door de montage

hebben eerst maar gezegd dat er vertragingen waren, maar dat was

één na die nog steeds hier werkt”. wilde neerzetten als zakkenvul-

BOOS viraal (bijna 400.000 views)

is de Harense ondernemer

Hij wil verdere schade voorkomen

ler en oplichter. De eindmontage

en dat mag objectief beschouwd

definitief gecriminaliseerd en

niet het echte verhaal geef ik toe.

en besluit 23 september met zijn

zorgt voor een nóg dramatischer

wel een vergissing worden ge-

geridiculiseerd.

Ten slotte vonden we dat we eerlijk

webshop te stoppen door de be-

beeld waarin de presentator zich

noemd. Al snel wordt het filmpje

moesten zijn naar die klanten. We

taalknop te verwijderen. Verder

oppompt tot Messias. In teksten

ook gedeeld op het platform Ha-

filmen is de inval gefilmd en die

hebben ze in september een brief

stuurt hij gedoseerd begin oktober

staat te lezen dat De Jong ‘tiendui-

rense Toestanden en daarover zegt

beelden zijn gebruikt. 4. De Jong heeft zijn eigen

de

klantenservice

gebeld

heeft zich intimiderend

gestuurd met uitleg over de finan-

brieven naar alle wachtende klan-

zenden euro’s’ achterover zou heb-

De Jong: “Dat vind ik nog het ergst.

ciële situatie van Living27.” op 22

ten met een wanhopig aanbod: ze

ben gedrukt. Hofman verheft zijn

In mijn eigen dorp. Familie, vrien-

september zegt hij het vertrouwen in Living27 op en worden alle leve-

konden op afspraak in de show-

stem, heeft geen interesse in de uit-

den, relaties….iedereen ziet het.”

room langskomen om meubels uit

leg van de ondernemer en wil nau-

Reactie van BOOS: verdere uitwerking?

3. Ondanks belofte om niet te

faillissement niet aangevraagd, hoewel dit in BOOS expliciet wordt beweerd.

Reactie van Hessel de Jong:

1.Wat is het criterium om een onderwerp te behandelen?

“Als achteraf zal blijken dat het verhaal niet lijkt

“Mensen benaderen ons altijd door te mailen naar

te kloppen, zoals dat een gedupeerde cruciale

“Ik probeer een faillissement te voorkomen en klanten

boos@bnnvara.nl. De redactie selecteert dan de

informatie voor ons heeft achtergehouden waar-

te helpen. Maar door BOOS kan ik mijn toekomst als

onderwerpen die interessant lijken om eens die-

door het verhaal opeens anders lijkt te zijn, is het

ondernemer wel vergeten. En De Eekhoorn? Die heeft

per in te duiken. We vragen altijd om alle docu-

natuurlijk altijd mogelijk dat het niet tot een uit-

al mijn klanten nu overgenomen om ze rechtstreeks te

mentatie, checken vervolgens of er genoeg is ge-

zending komt. Echter doordat wij altijd zeer se-

leveren. Dat was volgens mij uiteindelijk zijn bedoeling en

daan vanuit degene die ons heeft gemaild om het

cuur en uitgebreid onderzoek doen is dit iets wat

daarvoor werd ik klemgezet.”

zelf op te lossen, en checken vervolgens ook met

eigenlijk bijna nooit voorkomt als we al zijn gaan

juridische experts of de gedupeerde in zijn recht

filmen.”

staat. Wat ook een belangrijk criterium is: is degene die ons heeft gemaild de enige met het probleem of zijn er meerdere soortgelijke klachten?”

4.Is het denkbaar dat jullie na publicatie vaststellen dat iemand niet juist in beeld is gebracht en dat feiten anders zijn. Wat is dan jullie handelswijze?

2.Hoe betrouwbaar is het eigen onderzoek, voor“Zoals gezegd hebben wij een secure handelswijze dat jullie een 'doelwit' overvallen en confronen is ons doel om een uitzending journalistiek teren? “We maken dit al 5,5 jaar en onze redactie weet

fair te maken en te brengen. Dit vinden wij zelfs

precies wanneer ons eigen onderzoek betrouw-

uiterst belangrijk. Voordat een aflevering online

Reactie van Jos de Smit van De Eekhoorn (leverancier):

baar en volledig genoeg is om de uitzending daad-

komt gaat het meerdere keren langs alle leden

“Het programma had een opruiende sfeer. Het werd

werkelijk te gaan maken.”

van het team en maken we altijd de afweging wat

allemaal erg aangezet en als je mij vraagt of Hessel een

en hoe we alles in beeld brengen. Zo ondervan-

oplichter is: nee, dat is hij niet. Ik zie hem meer als een

3.Is het denkbaar dat jullie vóór publicatie besluiten dat het item zich niet leent voor

gen we dat achteraf nog dingen aangepast moeten

onhandige ondernemer, hoewel ik altijd heel goede zaken

worden.”

met hem heb gedaan.”


16

JANUARI 2022

Prikbord Haren

Expositie foto collages en sculpturen: vanaf 24 januari

: Live muziek in Glimmen 23 januari.

Kunst, cultuur, sport en andere dorpse dingen

Van 24 januari tot 2 april in

Optreden van de band huis ‘Undercover’ in Dorps men. im de Groenenberg te Gl uur. Tijden: 15.00-17.00 als entree. ge dra bij Vrijwillige n Onder voorbehoud va

‘t Clockhuys. Fotocollages (analoog) van Aletta Top.

Sculpturen van Hedy Abeling. Zomaar (gratis) te bewonderen

aan de wanden van ‘t Clockhu

ys.

De actuele cultu rele agenda voor Ha ren, Onnen, Glimmen en Noordlaren vind t u op: geboektinhare n.com

lockdown!

24e Dickens lezing: 6 februari van 14.30-16.00 uur

Titel: “Dickens en de geneeskunst”

Prof.Dr. Ernst E. van der Wall, cardioloog, schreef een omvangrijk engelstalig boek over dit thema. De lezing is in het Nederlands. € 8,00 inclusief glas punch. Met medewerking van het dameskoor 'Voiz'. Onder voorbehoud van lockdown! Aanmelden kan via www.geboektinharen.nl

Videogesprek met dichter Hans Reddingius

Vanaf 27 januari 9.00 uur is een video-opname te bekijken met een gesprek dat Saskia de Boer voerde met dichter Hans Reddingius, ter gelegenheid van zijn recente bundel ‘Willen en r zijn’. Ga voor de ‘aan-knop’ naa l n.n are www.geboektinh

Zin in volleyballen?

iek: Klassieke muz uari br fe concert 13

ue Trio Classiq NNO Piano , viool Sergei Bolotny a, piano Keiko Sakum ann, cello Noelle Weidm hakeerde Het rijkgesc hechte trio spel van dit endelssohn, sities van M nu in compo € 17,50 en Piazzolla Sjostakovitz concert van rplicht. Het aanmelden ve r herhaald. dt om 16.00 uu 14.00 uur wor . pskerk Haren Locatie: Dor down! ck houd van lo Onder voorbe

Stentor is de volleyb alvereniging in Haren en is aangesloten bij de Nederlandse Volleyb al Bond (Nevobo). De ver eniging bestaat sinds 1 april 1959 en kent een roemrijke historie. De vereniging telt on geveer 100 leden, waarvan ca. 70% jeu gdleden zijn (tot 18 jaa r). Alle thuiswedstrijde n worden op een zaterdag gespeeld in de Speelhal de Bam in Haren aan de Bams horn. Wanneer je belangstelling hebt om lid te worden, kun je contact opnemen met Elsbeth Rinksma (jtc@stentorharen.nl ). Kijk op www. stentorharen.nl

Interesse in te

nnis of sq

uash? Iedereen is w elkom bij TSH . Of je nu een tennisser of beginnende squasher be nt of dat je al baan staat. T ja re n op de SH Haren is een tennis- en Haren met m sq uashclub in aar liefst 12 buitentennis 4 minibanen ba ne n, en 6 overdekt e banen. Daa beschikt TSH rn aast op het sportp ark aan de O 4 prima squa osterweg ov shbanen en er een clubhuis café en terras met volwaard . Bij TSH Har ig en kun je tenn squashen, en issen en tennisles of squashles vo vereniging m lgen. TSH is et ruim 1100 een le den die kunn in een van de en meespelen circa 35 com petitieteams. leden meedo Ook kunnen en aan een va n vele toss-och -avonden. Of tenden of aan de gezelli ge pubquiz di keer per jaar e een paar georganiseer d wordt. Mel www.tshar d je aan via en.nl

Deze rubriek is mogelijk gemaakt door een bijdrage van Groene Parel (Gemeente Groningen). Richt u zich op Haren of bent u in Haren, Glimmen, Onnen of Noordlaren gevestigd? Stuur dan uw kopij (maximaal 75 woorden) aan: redactie@harendekrant.nl. Plaatsing is gratis. Inzenden kan tot de 10e van de maand.

WAT GAAT 2022 ONS BRENGEN?

TE KOOP Zuidlaren: € 425.000

Neem een goede makelaar!

Het nieuwe jaar begint met een nieuw kabinet en daarin is een plek ingeruimd voor een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Deze minister krijgt de komende jaren te maken met een grote uitdaging. In tegenstelling tot de verwachting is de woningmarkt ondanks de Corona tot grote hoogte gestegen en het lijkt er nog niet op dat dit voorlopig zal gaan veranderen. Daarnaast krijgen we op de woningmarkt de komende jaren te maken met de Transitievisie warmte. Dit roept vele vragen op en vraagt om creatieve en inventieve oplossingen.

TE KOOP Haren: € 470.000

Heb je ook woonvragen en wil je wel eens wat meer weten? Wij komen graag langs om al jouw vragen te beantwoorden.

Makelaardij Henk Buma

henkbuma.nl info@henkbuma.nl 050-211 0 363 06-209 601 05

VERKOCHT Haren: Hogere prijsklasse


JANUARI 2022

17

Torion ging, Humanitas kwam Over de teloorgang van Stichting Torion is in onze krant van december geschreven. Humanitas Groningen gaat de dienstverlening in Haren voortzetten. We willen graag weten hoe het zit en spreken met Piet Mulder van Humanitas.

Afscheid nemen in Crematorium Ommeland en Stad

Laten we beginnen met de kern

ouderen kun je je melden bij WIJ

van het verhaal. Als mensen den-

Haren in het voormalige gemeen-

ken: ‘Ik moet Torion even bellen’,

tehuis.

dan kunnen ze vanaf nu contact

Eelderwolde

vier opbaarkamers een sfeervolle foyer

opnemen met Humanitas. Als het

Tot zover de samenvatting. Nu wil-

gaat om een ondersteuningsvraag

len we weten hoe Humanitas gaat

kan Humanitas het meeste leve-

proberen het werk van Torion in

ren, wat voorheen in de etalage

het gebied Haren, Onnen, Glim- Groningen wil in Haren graag aan de slag.

van Torion lag. En als mensen zich

men en Noordlaren voort te zetten.

willen aanmelden als vrijwilliger

Piet Mulder: “Wij zijn de grootste

in Haren, dan zwaait de deur van

afdeling van Humanitas in Neder-

spreekuur komen op woensdag

land. Er zijn in Groningen bijna

van 14.00-15.30 uur in de Forumbi-

Humanitas ook open. In dat op-

een familiekamer

Piet Mulder, leidinggevende Humanitas

bellen. Of naar ons wekelijkse

3000 vrijwilligers op pad en hier bliotheek in Haren. niet zoveel. Wel gaat de maaltijd- werken 25 beroepskrachten (20 voorziening naar Westerholm, en fte). Mensen die een beetje onder- Telefoonnummer ma t/m vr voor de bewegingsactiviteiten voor steuning wensen, kunnen gerust 9.00-17.00 050-312 6000 zicht verandert dus in de praktijk

grote en lichte ceremonieruimte met 156 zitplaatsen park van 4 hectare geschikt voor asbestemming één tarief voor afscheidsceremonies Crematorium Borchsingel 47 9766 PP Eelderwolde T (050) 21 11 936 E info@crematoriumommelandenstad.nl I www.crematoriumommelandenstad.nl

Gesprekken op het bankje bij de dorpskerk Deze maand met Willem Bakker (58), postbode in Glimmen en taxichauffeur.

PAS

Stones, maar dan wel die met de

echte rits. Mijn eerst plaatje vroeger was van de Rolling Stones, ik dacht Painted Black. Geweldige muziek en dat vind ik nog steeds.”

Van 18 januari tot begin februari is ons tankstation gesloten wegens verbouwing. Daarna ontvangen we u weer graag in onze vernieuwde TINQ, met alle servicediensten die u van ons gewend bent!

Dank voor uw begrip. TinQ, Kerklaan 37, Haren

Je kind heeft een nier nodig. Zou jij een nier aan hem of haar afstaan? En: iemand uit jouw straat?

Antwoord: “Voor mijn kind: direct en zonder voorwaarden. Als

HAREN WERKT!

het een buurtgenoot betreft wil ik wel eerst weten wie het is en of ik die persoon wel aardig vind.”

Wat maakt een dag goed voor jou? Antwoord: “Een dag met lekker Foto door: Yvonne Flikkema-Arents

Specialist in spuitwerk voor al uw nieuwe of gebruikte meubels. Harry Buiter meubelspuiterij maakt uw keuken of meubels als nieuw!!!

weer, in mijn postwijk in Glim-

Hallo Willem, heb je even tijd voor mij op het bankje? Hoe beleef jij eigenlijk tijd? Heb je altijd te weinig tijd? Antwoord: “Meestal zit ik krap in de tijd. Eerst al vroeg de taxirit, gehandicaptenvervoer.

Dan

men, mensen opgewekt en aardig. mijn lagere school in Peize. Die

kende alle leerlingen en hun ach- water aangeboden en bij 5 decemtergrond. Hij was oprecht geïnte- ber hangen er wel eens pepernoresseerd en als je iets had uitge-

ten aan de deur. Dat soort dingen

vreten, kreeg je met hem te doen.”

maakt mijn dag goed.”

Beoordeel jij mensen op uiterlijk?

Heb je wel eens een fiets gestolen?

ho- Antwoord: “Eerst wel even, maar dat duurt niet lang. Vroeger ging

De wijk bezorgen en daarna weer

bij mij alles om het uiterlijk, nu zie

een avondje Oude Snik in De Punt

13.30 uur klaar staan met de taxi.

ik het heel anders. Ik rij kinderen

had ik een lekke band. Ik besloot

Ja, ik word op werkdagen wel ge-

met een handicap en heb geleerd

lopend de kortste weg naar huis

Denk jij meer dan je uitspreekt?

dat ze niet zielig zijn, ook al den-

te nemen: over het vliegveld. Daar

ken veel mensen dat op basis van

werd ik aangehouden en weer naar

het uiterlijk.”

het hek gebracht. Toen baalde ik

Antwoord: “Zeker. Heb ik in mijn

zo, dat ik met mijn dronken kop het

opvoeding meegekregen. Niet kla-

slot van een fiets heb geforceerd

Wat is volgens jou het grootste gen, doorgaan. Als je je niet lek- probleem in de samenleving?

Vossenkamp 3, 9351 VR Leek info@harrybuiter-meubelspuiterij.nl T: 0594 51 38 36 Volg ons op Facebook

Antwoord: “Ja. Ik was 20 en na

pen dat 10.30 uur de post klaarligt.

leefd.”

www.harrybuiter-meubelspuiterij.nl

Bij warm weer krijg ik een glaasje

en die heb meegenomen. Voordat

ker voelt: gewoon aan het werk.

Antwoord: “Verharding en korte

ik thuis was ging die het water in,

Ik heb over heel veel dingen mijn

lontjes, mede door Corona. Ik merk

eigen gedachten, maar die hoef je

dat ook met de taxi: in het verkeer

mijn vader mocht het niet weten. Nu zeg ik: wat een dom gedrag!”

niet allemaal uit te spreken en te

zijn mensen sneller geïrriteerd.

delen met anderen. Piekeren? Nee,

Ik vrees dat het nog even duurt

Trump of Biden?

ik ben geen piekeraar.”

voordat het weer verandert, want

Antwoord: “Biden, want Trump

slecht gedrag leren we niet snel af.” is volgens mij geestelijk niet in orde.”

Welke schoolmeester of docent zul je nooit vergeten en waarom niet?

Welke LP-hoes vind je het mooiste?

Antwoord: “De directeur van

Antwoord: “Unzipped van Rolling

Dank je Willem, succes op je route!


18

JANUARI 2022

Alfred makelaars & adviseurs

Met Alfred uw droomhuis vinden? Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat de woningmarkt

komst, de hypotheekrente blijft laag en de verwachting is

op volle toeren draait. In 2021 heeft Alfred makelaars een

dat de woningprijzen stijgen. Team Alfred is uitgebreid

recordaantal woningen verkocht. Ook heeft Alfred vele

met een aantal extra specialisten op het gebied van

mensen mogen helpen bij het vinden van een nieuwe

aankoop-, verkoop en taxaties, om u ook in 2022 weer

woning, met behulp van een uniek woningzoeksysteem!

vol passie en energie te begeleiden bij uw woonwensen.

Er zijn voor 2022 enkele ingrijpende wetswijzigingen op

Niet voor niets is ons motto: goed wonen, goed leven!

VERKOCHT

Gedempte Zuiderdiep 108, Groningen

Jachtlaan 19, Haren

Rijksstraatweg 272, Haren

Koningin Julianalaan 29, Paterswolde

Sijgerscampe 29, Haren

Middenweg 4, Zwiggelte

Oude Kijk in ’t Jatstraat 8, Groningen

AANGEKOCHT

Felix Timmermanlaan 2, Groningen

Ter Borchlaan 46, Eelderwolde

Hoften 2, Haren

Uniek woningzoeksysteem In de huidige woningmarkt is het essentieel om goed uw woonwensen in kaart te brengen. Het aanbod is ongekend schaars en het aantal woningzoekenden is groot. Meer dan ooit is het belangrijk om “vooraan in de rij” te staan om een woning te kopen. Met het unieke zoeksysteem ontvangt u het woningaanbod voordat deze op Funda staat. Met het team van specialisten bespaart u tijd, geld en zorgen bij de aankoop van uw droomhuis. Van het bepalen van uw financiële mogelijkheden tot het begeleiden van (ver)bouwplannen, alles onder een dak. Als dé makelaar van de regio, helpt Alfred u graag bij het vinden van een nieuwe woning in Groningen, Drenthe én wijde omgeving. De eerste stap naar uw droomhuis, is een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarbij een van de Alfred makelaars uw woningwaarde gaat bepalen en uw woonwensen bespreken. Maak nu vrijblijvend een afspraak via 050-5344533 of stuur een e-mail naar welkom@alfredbakker.nl

Alfred makelaars & adviseurs

Doe een gratis waardebepaling van uw woning

, n e l e o v s i u h t , Wo n e n n e t e i n e g Vestiging Haren Rijksstraatweg 233 9752 CA Haren 050 534 45 33 welkom@alfredbakker.nl www.alfredbakker.nl


JANUARI 2022

19

Wandelen is heilzaam voor sombere jongeren

Geld Dorpsfonds naar Ondernemend Haren

Annetje Brunner van De Werkschuur in Glimmen kennen we al jaren als Mindfulness-coach. Ze helpt mensen om rust te brengen in een onrustig hoofd. Soms enige orde in een chaotische tijd. Inspelend op de lockdowns biedt zij zich nu geheel belangeloos aan om met jongeren te wandelen. Maar het gaat niet om het lopen alleen. Tijdens het wandelen ontstaan gesprekken van waarde, zo blijkt.

De Stichting Dorpsfonds Haren werd op 1 januari opgeheven. Voorzitter Karel Jan Alsem en het bestuur hebben de sleutels ingeleverd en hebben geen zeggenschap meer over geld, dat besteed kon worden aan de marketing van Haren.

jaar oud. Via mijn moeder heb ik gehoord over uw wandelcoaching in het initiatief 'Samen voor de jongeren'. Ik vind de corona tijd best lastig, en zit de laatste tijd mentaal niet zo lekker in mijn vel. Ik merk

Het Dorpsfonds moest stoppen, ‘project S.’ omdat hij nogal wat te

dat ik er gelukkig wel steeds

omdat Haren nu bij de gemeente

stellen heeft gehad met criticas-

en belangeloos een stukje met jou

makkelijker

Groningen hoort. Daar is al een

ters. Het Dorpsfonds wilde inves-

mee. Ik luister, kijk nergens van

over kan praten. Maar misschien

overkoepelend

teren in een kunstwerk van afge-

op en geef je alleen advies als je er

kan het mij ook wel helpen om er

Alsem zal er in dat fonds nog wel

zaagde boomstammen (gemaakt

om vraagt. We wandelen een uur

met een onafhankelijk persoon

‘Harens geld’ beschikbaar zijn, het

van beton). Er waren veel posi-

met

vriendinnen

Fonds.

Volgens

rond Glimmen. ’t Kost je niks. En

over te praten. Dat vind ik nog wel

gaat dan om 108.000 euro per jaar.

tieve reacties, maar ook waren er

het is hier mooi!” Vooral nu de

heel spannend, maar uw initiatief

Initiatiefnemers van promotieacti-

mensen met weinig begrip voor de

scholen voor MBO en HBO langer

als

viteiten in Haren kunnen via een

gedachte achter een ‘landmark’. Die zien liever bruisende activitei-

dicht blijven zou er onder jonge-

wandelcoaching

klinkt

heel goed. Daarom zou ik me

tussenstation,

Bedrijvenvereni-

graag willen opgeven hiervoor." ging Haren BVH, nog steeds subsihoefte kunnen zijn aan een luiste- #luisterendoor #wandelcoaching dies voor Haren aanvragen. rend oor. Het is mooi dat Annetje #coronastress #zatvancorona Stamoudsten Brunner beschikbaar is mét dat #stress #nietlekkerinjevel Een veelbesproken project van luisterende oor. ren wel eens een toenemende be-

het Dorpsfonds was een landmark

willen maken voor de wan-

(dorpsmarkering):

ging met het geld zal doen.

zich, ik vind het stoer! Een klein

deling

Karel Jan Alsem noemt het nu

die

een

kunnen

afspraak

haar

zetje van een ouder, leerkracht

06-45085157

die het in deze tijd van lockdowns

of vriend(in) van de familie kan

info@dewerkschuur.nl

lastig hebben zeg ik: ik loop graag

helpen. M schrijft me: "Ik ben 21

januari 2022 Oplage: 40.000 exemplaren

bijbehorend geld nu overgedragen

Brunner: “De jongeren melden Annetje: “Tegen jonge mensen

Jaargang 28 nummer 1

de donkere maanden. Alsem heeft het idee voor een landmark met

aan Ondernemend Haren. Het is nog niet bekend wat deze vereni-

Jongeren

Colofon

ten op straat en sfeerverlichting in

Heiko Jan

of

mailen

bellen

Stamoudsten.

naar

Het beeld bij de entree van ’t Clockhuys hersteld

Mein

fysisch chemicus, Haren WETENSCHAP &

SAMENLEVING

Het naakt met hoofddoek bij ‘t

sokkel voor het beeldje gemaakt

Clockhuys is gerepareerd. Sjoerd

en 6 januari hebben we het kunstwerk van haar sokkel verwijderd

De krant verschijnt in 2022

Wagenaar, gebiedsbeheerder van

op de volgende data.

de gemeente zegt: “Eind vorig

en meegenomen naar de werk-

18 januari, 15 februari,

jaar meldde de beeldenwacht van

plaats van NVT Onderhoudsgroep

Kunstpunt Groningen een flinke

Noord.” Als het goed is staat het

scheur in de betonnen sokkel van

beeld inmiddels weer op zijn plek op een gerepareerde sokkel.

15 maart, 19 april, 17 mei, 24 juni, 23 augustus, 20 september, 19 oktober, 15 november, 20 december. In juli is er geen krant.

Een nieuwe cyclus om de zon

het beeldje. Daarop is een nieuwe

In januari vieren we de komst

waarbij de aarde en planeten om

Redactie/uitgever:

van een nieuw jaar. Een vorm

de zon draaien en niet andersom.

Hein Bloemink Close-Up Media

van tijdsbesef, dat al vanaf de

Toen de kerk in de middeleeu-

Groningen, tel: 050-5276133

oudheid bestaat. Zo kenden de

wen meer macht kreeg, werd

redactie@harendekrant.nl

Egyptenaren en Babyloniërs al

het ‘geocentrische’ wereldbeeld

kalenders gebaseerd op twaalf

gepredikt, waarbij de aarde het

Adverteren?

maan-cycli (lunaties). Ook de

middelpunt vormt van het uni-

Zie www.harendekrant.nl

Grieken observeerden het heelal

versum.

(over ons/adverteren)

en maakten berekeningen over

Galileo Galilei over de juistheid

de planeten, maan en zon. De

van het heliocentrische model,

Tarieven v.a. € 103,00

In

1620

publiceerde

Romeinen hadden eveneens ka-

maar moest dit bekopen met een

Opmaak:

lenders, maar begonnen de jaar-

levenslange straf. Pas vanaf de

1609bold, Zuidlaren Druk:

telling in maart, wat je nog terug- 19e eeuw werd de wetenschap vindt in enkele maandnamen: weer waardenvrij en bleef al‘septem’ (zeven), ‘octo’ (acht), leen de geboorte van Christus

Hoekstra Krantendruk

‘novem’ (negen) en ‘decem’ (tien).

als

beginjaartelling

bestaan.

De ‘Juliaanse kalender’ (naar

Uit de kwantumfysica volgt dat

Geen krant ontvangen?

Julius Caesar) had een jaarduur

de ruimte en dus ook ‘tijd’ 13,8

Haal een exemplaar bij TinQ

van 365,25 dagen. De fout daarin

miljard jaar geleden ontston-

Kerklaan 37, Total Haren Rijks-

van één dag per vier jaar, corri-

den. Ons zonnestelsel daarin

straatweg 227, Pater Schoenre-

geerden ze met ‘schrikkeljaren’.

4,6 miljard jaar geleden. Tevens

paraties Meerweg 5 of Boekhan-

Omdat de jaarduur eigenlijk

draait de hemelkoepel (schijn-

del Boomker, Raadhuisplein 7

365,24 dagen is, ontstond alsnog

baar) elke 26000 jaar rond. De

in Haren.

een tijdsverschil, waardoor in relativiteitstheorieën (1905-1915) de huidige ‘Gregoriaanse kalen- van Albert Einstein vertellen der’, elke 400 jaar (zoals 2000) één ons verder dat ruimte en tijd sa-

Verspreiding: De verspreiding in Haren

schrikkeljaar niet meetelt. Net

duurt drie dagen. De regio

als in het westen, werden in het

(relatief) is. Kalenders zijn dus

is zeven dagen later bezorgd.

verre oosten ook vooral maan-

betrekkelijk en niet voor altijd.

menhangen en ‘tijd’ veranderlijk

De verandering van de ruimtetijd is echter zo langzaam, dat

Eelde, Paterswolde, Groningen-

tweede nieuwe maan. De Grie-

het voor ons tijdelijk bestaan als

Zuid (o.a. Wijert, Wijert-Zuid,

ken richtten zich echter op zon-

mensen niet van belang is. Ook

Corpus, Helpman, Ter Borch,

nejaren. Zij bedachten tevens

dat is tijdsbesef.

Piccardthof, Klein Martijn)

een ‘heliocentrisch’ wereldbeeld,

Het is winter en dat is bij

onze klanten vaak zeggen: ‘Nu mijn huis van binnen weer fris

uitstek de periode om met winterkortingen de binnenkant

en kleurig is geschilderd ben ik opgewekter dan voorheen en krijg ik zin om weer extra aandacht te geven aan mijn interieur.’ Hans glimlacht als hij

van uw huis een schilderbeurt te laten geven. Maak nu een afspraak met Hans voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

het hoort en zegt: “Daar doen we het voor”.

Felland Noord 6 9753 TB Haren T (050) 534 99 90

F (050) 534 39 54 E info@hansjoling.nl www.hansjoling.nl

Hans & Ada Joling

n ge in az n gl ke be wer g er in ld erk hi n sc afw t- e nd ou s wa h atie ar ep nr

gerichte kalenders gebruikt en is het jaarbegin doorgaans bij de

Winterdip? Nee hoor. Wij horen

to be

Haren, Onnen, Glimmen, Noordlaren, Zuidlaren, Vries,

Opgewekt door Hans?


OP = OP!

WEG = PECH!

LAATSTE PARTIJ!

WEG = PECH!

OP = OP!

WEG = PECH!

LAATSTE PARTIJ!

WEG = PECH!

OP = OP!

WEG = PECH!

T R E EXP

! P O T M I U R

A ATSTE! PARTIJ

WEG = PECH!

OP = OP!

WEG = PECH!

WEG = PECH!

TE L A ATSIJ! PART

WEG = PECH!

OP = OP!

LAATSTE PARTIJ!

WEG = PECH!

OP = OP!

WEG = PECH!

WEG = PECH!

LAATSTE PARTIJ!

L E E D R O O V VEEL RT.NL E P X E P O ESTEL B F O L E K IN BELDEW

TE L A ATSIJ! PART

WEG = PECH!

OP = OP!

WEG = PECH!

TE L A ATSIJ! T R A P

Bestel ook makkelijk op expert.nl

OP=O P!

F INCLUSIETION A T CLEANS179.-* . .V T.W

STEELSTOFZUIGER | VS20R9046T3 JET 90 COMPLETE EXTRA • Extreem krachtig tot 200W zuigkracht • 2 batterijen inbegrepen met elk tot 60 minuten gebruiksduur • 5-laags HEPA-filtratiesysteem - verminderd risico op allergische reacties • In hoogte verstelbare stang

KOEL-/VRIESCOMBINATIE | KGV33VLEAS

* Na registratie via Samsung Bestel ook makkelijk op expert.nl

699.-

NG! 20% KORTI

559. OP = OP!

WEG = PECH!

20

WEG = PECH!

LAATSTE PARTIJ!

OP = OP!

WEG = PECH!

LAATSTE PARTIJ!

55”0 cm

OP=OP!

493.599.-

WEG = PECH!

OP = OP!

WEG = PECH!

LAATSTE PARTIJ! Bestel ook makkelijk op expert.nl

14

Bestel ook makkelijk op expert.nl

• 193 liter netto koelen en 94 liter netto vriezen • VitaFresh: houdt levensmiddelen langer vers • BigBoxdiepvrieslade: ideaal voor grote diepvrieswaren • LowFrost: minder vaak ontdooien • Energieklasse E

1699.-

• Scherp, snel en efficiënt • Precisiedraaiknop voor 20 lengte-instellingen • 50 minuten draadloos trimmen • Levenslang scherpe mesjes voor gelijkmatig trimmen van baard en haar

36.-

OP = OP!

WEG = PECH!

4K OLED TV | OLED55G1R

100.NU MET RTING** KO BUNDEL

SOUNDBAR + DRAADLOZE SUBWOOFER | DG1 • Design in lijn met de LG Gallery-tv’s • Levensecht 3D-geluid door Dolby Atmos & DTS:X • AI Sound Pro - Altijd het mooiste geluid • 4K Passthrough

Bestel ook makkelijk op expert.nl

699.-

*

* Prijs na 100.- retour via LG ** Bij gelijktijdige aankoop van de 4K OLED TV OLED55G1R en Soundbar + Draadloze subwoofer DG1

Wij staan voor je klaar, ook via expert.nl

Bel & Bestel

WhatsApp Bestellen

Bestel via Expert.nl

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden t/m 23 januari 2022.

Expert Hof Expert [Plaatsnaam]

Haren | Rijksstraatweg 216-220 | 050-5344927 [Adres] | [Telefoonnummer] Zuidlaren | Stationsweg 12 | 050-4091277 expert.nl/[Plaatsnaam] | [Plaatsnaam]@expert.nl expert.nl/haren | expert.nl/zuidlaren

LAATSTE PARTIJ!

• 55” (140 cm) 4K OLED Smart-tv • OLED Evo - Het helderste LG OLED-scherm ooit • Schitterend Gallery-design • Ingebouwde muurbeugel voor naadloze ophanging

SMART 4K UHD OLED

BAARDTRIMMER | BT3221

WEG = PECH!

Bestel & Haal af

Bezorging & Installatie

Bekijk alle contactmogelijkheden

OP = OP

WE = PE