MPK vuosikatsaus 2017

Page 1

VUOSIKATSAUS

www.mpk.fi

2017


TURVALLISUUTTA YHDESSÄ

MPK ajassa mukana Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) toimii tiiviissä yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan ja sen turvallisuustoimijoiden kanssa. Kun turvataan yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja, viranomaisten ja elinkeinoelämän ohella vapaaehtoistoimintaan perustuvilla järjestöillä on merkittävä rooli varautumisessa, käytännön turvallisuuden toteuttamisessa sekä kriisinkestokyvyn lisäämisessä. Vapaaehtoistoimintaan perustuvilla järjestöillä on viranomaisten ja elinkeinoelämän ohella merkittävä rooli varautumisessa, käytännön turvallisuuden toteuttamisessa sekä kriisinkestokyvyn lisäämisessä, kun turvataan yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja. Järjestöt tuottavat ja ylläpitävät viranomaistoimintaa täydentäviä resursseja ja asiantuntijuutta. MPK:n yhteistyö eri hallinnonalojen toimijoiden kanssa on jatkuvaa. Vuonna 2017 uudistettiin ja päivitettiin useita valtionhallinnon keskeisiä turvallisuuteen liittyviviä ohjeistuksia ja asiakirjoja. MPK pyrkii vastaamaan koulutuksellaan valtionhallinnon keskeisten selontekojen ja strategioiden sisältöihin, kuten Valtioneuvoston puolustusselonteon, Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS 2017), Sisäisen turvallisuuden ohjelman (STO) ja Kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelman linjauksiin.

2

Ajassa mukana elävä koulutustoiminta on parasta kokonaisturvallisuuden varautumista.

MAANPUOLUSTUSKOULUTUS


Maanpuolustuskoulutusyhdistys – MPK Teksti: toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen

Vuosi 2017 oli MPK:n kymmenes toimintavuosi julkisoikeudellisena

tyksen toiminnan ohjauksessa ja johtamisessa.

yhdistyksenä. Tätä ennen yhdistys toimi 15 vuotta rekisteröitynä yhdistyksenä.

MPK saavutti viimeisen kolmen vuoden tapaan noin 90 000 vuorokauden koulutustuloksen. Tavoitteet saavutettiin lähes kaikilla mittareilla

MPK:n toiminnan painopiste on suunnattu sotilaalliseen koulutuk-

mitattuna. Koulutustulos oli koulutettavien osalta 4,7 % suurempi ja

seen. Puolustusvoimien määrittämille reserviläisille suunnattu soti-

koulutusvuorokausien osalta 1,4 % pienempi kuin edellisenä vuonna.

laallinen koulutus toteutetaan yhteistyössä puolustusvoimien kanssa

Merkittävää on se, että sotilaallisia

ja sen valvonnassa. Sotilaallisessa koulutuksessa reserviläiset voivat

valmiuksia palveleva koulutus

harjaantua kouluttajina ja johtajina.

kasvoi vuonna 7,2 %.

Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus suunnataan pääosin

Myös naisille suunnattu koulutus

vapaaehtoisille reserviläisille. Kursseilla kehitetään osaamista, jota tarvi-

jatkoi kasvuaan ja toimintavuon-

taan sotilaallisen toiminnan lisäksi muissa poikkeus- ja kriisitilanteissa.

na saavutettiin kaikkien aikojen ennätystulos 18 579 koulutusvuo-

Varautumis- ja turvallisuuskoulutus on kaikille kansalaisille avointa.

rokautta. Kasvua vuoteen 2016

MPK:n lakisääteisenä tehtävänä on kehittää naisten mahdollisuuksia

verrattuna oli 3,2 %. Naiskoulutta-

osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. Koulutusta suunnitel-

jien määrä kasvoi 4,5%.

laan ja toteutetaan myös viranomaisten ja kuntien tarpeen mukaan. Merkittävimmät viestinnälliset MPK:n toimintaa valvoo ja ohjaa puolustusministeriö, jonka kanssa

tapahtumat olivat Suomi 100

tehdään vuosittain tulossopimus koulutuksesta. MPK:n strategisen

-juhlavuoden Nuku rauhassa -kampanja, Tuntematon Sotilas -elokuvan

kumppanin Puolustusvoimien kanssa sovitaan sotilaskoulutuksen

tukeminen ja maanpuolustussoittotoiminnan käynnistyminen perusta-

tavoitteista ja tuesta. Lisäksi koulutusyhteistyötä tehdään kokonaistur-

malla kaksi MPK:n soittokuntaa. MPK:n fyysistä toimintakykyä ylläpitä-

vallisuuden viranomais- ja järjestötoimijoiden kanssa.

vää toimintaa kehitettiin järjestämällä neljä Kesäyön marssia ja käynnistämällä hanke reserviläisten fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

TOIMINTAVUOSI 2017 MPK otti käyttöön uuden organisaatio- ja henkilöstörakenteensa

Tervetuloa mukaan koulutuksiin!

1.1.2017. Vuoden 2017 aikana ajettiin sisään uudet menetelmät yhdis-

VUOSIKATSAUS 2017

3


Mielenkiintoisten alkujen vuosi 2017 Vuosi 2017 MPK:n puheenjohtajana on ollut mie-

puolustusjärjestöjen laatima reservin koulutuksen

lisäämisen sekä naisten ja nuorten koulutuksen

lenkiintoinen ja täynnä tapahtumia.

kehittämissuunnitelma.

tukemisen toteuttamiseksi. Kaikki nämä panos-

Kesäkuussa 2017 eduskunta hyväksyi puolustus-

Lokakuussa 2017 puolustusministeri asetti uuden

MPK:n nykyiset kehittämistoimenpiteet eivät etene

selonteon, joka antaa tunnustuksen vapaaehtoista

työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella selvitys

halutulla tavalla.

tukset kehittäisivät valmiutta. Ilman lisäresursseja

maanpuolustustyötä

vapaaehtoisen maan-

tekevien järjestöjen työl-

puolustuskoulutuksen

Selvitetyn toimintamallin toteutuminen edellyttää,

le ja paaluttaa MPK:n

uudelleenjärjestämisek-

että lakia vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta

aseman: MPK:ta kehite-

si. Työn tavoitteena oli

olisi päivitettävä. Samassa yhteydessä lakiin tulisi

tään puolustusvoimien

laatia selvitys vapaa-

kirjata julkiset hallintotehtävämme siten, että myös

strategisena kumppa-

ehtoiseen maanpuo-

varautumis- ja turvallisuuskoulutuksesta tulisi

nina pohjoismaisten

lustukseen kuuluvan

julkinen hallintotehtävämme. Samoin tulisi korjata

toimintaperiaatteiden

sotilaallisen koulutuk-

lakiin aikanaan jäänyt epätarkkuus siitä, mitä

mukaisesti.

sen organisoinnista

sotilaallisia valmiuksia palvelevalla koulutuksella

Tavoitteena on vah-

osaksi puolustusvoimia

tarkoitetaan.

vistaa vapaaehtoisen

ja MPK:n roolin kehit-

maanpuolustuksen

tämisestä sotilaallisia

Vuoden 2018 aikana odotamme asian etenemises-

asemaa paikallispuolustuksessa sekä virka-aputeh-

valmiuksia sekä varautumis- ja turvallisuuskoulu-

tä. Olen toiveikas tulevaisuuden suhteen, ja vetoan

tävissä. Lisäksi luvattiin varmistaa vapaaehtoisen

tusta antavana organisaationa.

vakavasti siihen, että päättäjämme eivät hukkaisi MPK:ssa 25 vuoden aikana tehtyä arvokasta työtä.

maanpuolustuksen toimintaedellytykset. Työryhmä näki, että sotilaallisen koulutuksen siirty-

Työ MPK:ssa perustuu vapaaehtoisten haluun teh-

Syyskuussa 2017 puolustusministeriössä valmis-

minen puolustusvoimien vastuulle voisi olla toimin-

dä työtä isänmaan turvallisuuden hyväksi.

tui selvitys tulevaisuudestamme. MPK:n kannalta

taa selkeyttävää tietyillä reunaehdoilla. Keskeisin

nähtiin, että paras etenemistapa olisi kehittää toi-

edellytys on, että lisäresurssit niin MPK:lle kuin

Maanpuolustuskoulutusyhdistys

mintaa nykymallin mukaan. Erinomaisena pohjana

puolustusvoimille toteutuvat. Resursseja tarvitaan

puheenjohtaja

kehittämistyölle on kesäkuussa valmistunut puo-

sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen

lustusvoimien ja keskeisten reserviläis- ja maan-

osittaisen maksuttomuuden, valmiuspäälliköiden

4

Tapio Peltomäki

MAANPUOLUSTUSKOULUTUS


Koulutus RESERVILÄISKOULUTUS

työ tukee suomalaisten turvallisuusviranomaisten

Vuonna 2017 MPK koulutti 34 000 reserviläistä.

toimintaa merkittävällä tavalla. MPK:lla on strategi-

Toimintavuonna järjestettiin aikaisempaan enem-

nen tehtävä Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa:

män sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta.

MPK:ta käytetään osana reservin koulutusjärjestel-

Sen merkitys on korostunut vuosi vuodelta. MPK on

mää, puolustusvoimien strategisena kumppanina,

jatkanut eri aselajityöryhmien toimintaa ja ase-

paikallispuolustukseen ja virka-apuun liittyvien

lajikoulutusten kehittämistä tiiviissä yhteistyössä

tehtävien koulutuksessa sekä vapaaehtoisten

Puolustusvoimien ja ammattitaitoisten reserviläis-

rekrytoinnissa.

ten kesken.

Naisten koulutuksen määrät kasvoivat vuonna

Kyberturvallisuuskoulutus kiinnostaa monia ja se

kuin koulutusvuorokausia (18 579) oli enem-

on yksi MPK:n suosituimmista koulutusaiheista.

män kuin aiempina vuosina. MPK:n yksi

Vuonna 2017 MPK jatkoi ICT Suomen tuella aloitetun

lakisääteisistä tehtävistä on lisätä naisten

kyberturvallisuuden koulutusohjelman jalkauttamis-

koulutusmahdollisuuksia vapaaehtoisessa

ta. Lisäksi MPK julkaisi yhdessä Jyväskylän yliopiston

maanpuolustuksessa. Naisten koulu-

kanssa Kyberin taskutieto: Keskeisin kybermaailmas-

tuksen väliraportti 2017 julkaistiin

ta jokaiselle -oppaan, jonka tarkoituksena on ollut

joulukuussa Naisten osaaminen nä-

kansantajuistaa kyberturvallisuutta.

kyväksi -seminaarissa. Raportista

1 469 519

2017: niin kouluttajia (1 105), osallistujia (9 177)

52 026 88 463

selviää, että naisten osallistuminen maanpuolustus- ja kokonaisturvallisuuskoulutukseen on entistä yleisempää ja

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (2017) päivi-

asenneilmapiiri aiempaa myönteisempi. Naisille

tettiin. Järjestöt nostettiin kokonaisturvallisuuden

suunnattua koulutusta on vakiinnutettu onnistu-

toimijoina vahvasti osaksi strategiaa. MPK:n ja sen

neesti jäsenjärjestöjen kanssa laadittujen koulutus-

jäsenjärjestöjen sekä muiden järjestöjen tekemä

ohjelmien avulla.

VUOSIKATSAUS 2017

1 988

NAISTEN KOULUTUS NÄKYVÄKSI

KYBERTURVALLISUUDEN KOULUTUSOHJELMA

JÄRJESTÖT ESILLE YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIASSA (YTS)

lähes

kurssia

tapahtumaa reserviläisille kaikille avointa varautumis- ja turvallisuuskoulutusta

osallistujaa

koulutusvuorokautta Asteikolla 1-5

4,3

kurssien tyytyväisyyskeskiarvo

5


Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallitus 31.12.2017 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

VARAJÄSENET

JÄSENJÄRJESTÖT 31.12.2016

Tapio Peltomäki

Mika Peltoniemi, Puolustusministeriö

Kadettikunta ry

VARAPUHEENJOHTAJA

Alpo Nikula, Sisäministeriö

Maanpuolustuskiltojen liitto ry

Timo Ertola, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Maanpuolustusnaisten Liitto ry

Anne Holmlund, Naisten Valmiusliitto ry

Naisten Valmiusliitto ry

Kaarina Suhonen, Maanpuolustusnaisten

Nylands Brigads Gille rf

Liitto ry

Reserviläisliitto ry

Kai Vainio, Kadettikunta ry

Reserviläisurheiluliitto ry

Robin Elfving, Sininen Reservi ry

Sininen Reservi ry

Marko Patrakka Maanpuolustuskiltojen liitto ry

JÄSENET Pasi Rantakari, Puolustusministeriö Ilpo Helismaa, Sisäministeriö Jouni Kangasniemi, Opetus- ja kulttuuriministeriö Satu Mustalahti, Sotilaskotiliitto ry Osmo Suhonen, Reserviläisliitto ry Aaro Mäkelä, Suomen Reserviupseeriliitto ry Paavo Kiljunen, Suomen Rauhanturvaajaliitto ry

Sotilaskotiliitto ry

ASIANTUNTIJA

Suomen Ampumaurheiluliitto SAL ry

Jukka Sonninen, Pääesikunta

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry Suomen Metsästäjäliitto

VARALLA

Suomen Radioamatööriliitto ry

Petteri Tammi, Pääesikunta

Suomen Rauhanturvaajaliitto Suomen Reserviupseeriliitto

6

MAANPUOLUSTUSKOULUTUS


Resurssit 2017 HENKILÖSTÖ Yhdistyksen toiminta käynnistyi 1.1.2017 uudella organisaatio- ja henkilöstörakenteella. Toimintaan

Kulut ja tuotot jakautuivat toimialueittain seuraavasti (tilanne 15.1.2018).

2017

käytetty henkilötyövuosimäärä säilyi aikaisempien vuosien tasolla 45 henkilötyövuotena painottuen organisaatiouudistuksen mukaisesti koulutuspäälliköihin.

Kulujen jakautuminen toimialueittain

2016 €

%

%

TALOUS

Henkilöstö

2 193 749

63,20

2 211 148

59,70

MPK:n kokonaiskulut toimintavuonna olivat 3 703

Hallinto

601 208

17,32

610 214

16,47

953 € (3 473 290 € vuonna 2016). Kokonaistuo-

Koulutus

582 128

16,77

759 228

20,50

Yhteistoiminta

33 084

0,95

44 126

1,19

Viestintä

59 264

1,71

70 771

1,91

Tutkimus

1 894

0,05

8 466

0,23

Yhteensä

3 471 328

100

3 703 953

100

tot olivat 3 721 566 € (3 499 302 € vuonna 2016. Ylijäämä poistojen jälkeen oli 17 613 € (26 012 € vuonna 2016).

2017

2016 Tuottojakauma

VUOSIKATSAUS 2017

%

%

Avustukset

1 891 169

54,10

2 086 202

56,06

Koulutuksen tulot

1 596 826

45,68

1 626 033

43,69

Muut tuotot

7 989

0,23

9 331

0,25

Yhteensä

3 495 983

100

3 721 566

100,00

7


Koulutuskartta 2017 • Kajaani • Oulu • Rovaniemi

ILMAPUOLUSTUSPIIRI MERIPUOLUSTUSPIIRI

POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSPIIRI

SAVO-KARJALAN MAANPUOLUSTUSPIIRI

• Kokkola • Kauhava • Vaasa

• Joensuu • Kuopio

HÄMEEN MAANPUOLUSTUSPIIRI

LOUNAIS-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRI

• Tampere • Hattula • Lahti • Tikkakoski

• Turku • Niinisalo

Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri

Pohjanmaan maanpuolustuspiiri

Hämeen maanpuolustuspiiri

KAAKKOIS-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRI

ETELÄ-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRI

• Lappeenranta • Mikkeli • Kouvola

• Helsinki • Tuusula

LounaisSuomen maanpuolustuspiiri

Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri

Savo-Karjalan maanpuolustuspiiri

Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiiri

Kuvat: Ossi Hietala, Juha Happonen, Karo Holmberg, Pasi Lindroos, Taina Ylikangas, Pilvi Vihanta, Suvi Suovaara

POHJOIS-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRI


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.