MPK:n vuosikatsaus 2013

Page 1

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYS Vuosikatsaus 2013

Vuosikatsaus 2013

1


MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYS Vuosikatsaus 2013 3

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK aanpuolustuskoulutus­ yhdistys vietti 20-vuo­ tispäiväänsä 14.12.2013. Maanpuolustuskoulutus­ yhdistys ry:n nimellä aluksi toiminut organisaatio sai laki­ sääteisen, julkishallinnollisen aseman vuonna 2008. Puolustusministeriö valvoo ja ohjaa yhdistyksen toimintaa. Vuosittain koulutuksesta tehdään tulossopimus puolustusministeriön kanssa sekä sovitaan koulutuksen tavoitteista ja tuesta keskeisen yh­ teistyökumppanin, puolustusvoimien kanssa. Koulutuksen yhteistyötahoina on puolustusvoimien lisäksi muita turvallisuusviranomaisia. MPK toimii valtakunnallisena vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhteistyöjärjestönä, jonka jäseniä ovat 14 keskeistä maanpuolustusjärjestöä sekä maanpuolustustyötä lähellä olevaa järjestöä. Jäsenjärjestöt osal­ listuvat toimintaan MPK:n kokousten,

hallituksen ja luottamuselinten kautta. Valtaosa toimintaan sitoutuneista kouluttajista tulee jäsenjärjestöistä. Yhdistyksen toimintaa seuraa, arvioi ja tukee valtioneuvoston asettama parlamentaarinen vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta. MPK järjestää vuosittain noin 1700 kurssia eri puolilla Suomea. Kurssit toteutetaan MPK:n 7 maanpuolustuspii­ rissä sekä ilma- ja meripuolustuspiirissä. Kurssien toteuttajaresurssina on suuri joukko toimintaan sitoutuneita, vapaa­ ehtoisia kouluttajia ja muita toimijoita. Kurssitarjonta jakautuu sotilaalliseen koulutukseen sekä kaikille avoimeen varautumis- ja turvallisuuskoulutukseen. Koulutuksen tavoitteena on lisätä kan­ salaisten turvallisuustaitoja ja tukea näin yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Sotilaalliset kurssit on suunnattu re­ serviläisille ja ne toteutetaan yhteistyös­ sä puolustusvoimien kanssa. Reserviläi­ sillä on tilaisuus kerrata varusmiesaikana

Tavoitteet saavutettiin, kiitokset kaikille saatuja tietoja ja taitoja eri aselajeissa, sekä harjaantua nousujohteisesti kouluttajana ja johtajana. Koulutus on esimerkiksi puolustusvoimien tilaamaa ase-ja ampumakoulutusta, johtamis­ koulutusta tai muuta toiminnallista kou­ lutusta. Reserviläisille tarjotaan lisäksi omaehtoisuuteen perustuvia sotilaalli­ sia valmiuksia palvelevia kursseja. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus on avointa kaikille kansalaisille. Kursseja voidaan tarpeen ja kysynnän kohdentaa myös erityisryhmille. Varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen teemoina on kaikille hyödyllisiä kansalaistaitoja, kuten maastossa ja vesillä liikkumista, ensiapua, itsepuolustusta, etsintää ja sähkökatkoihin varautumista. MPK:n la­ kisääteisenä tehtävänä on myös kehit­ tää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. Ajantasaista tietoa MPK:n organi­ saatiosta ja kurssitoiminnasta löytyy verkkosivuilta www.mpk.fi. •

Vuoden 2013 koulutustulos saavutti melkein edellisen vuoden huipputason. Erityisesti puolustusvoimien ti­ laama koulutus kasvoi edelleen voimakkaasti. Kiitos hyvästä tuloksesta kuuluu niin palkatulle henkilöstölle kuin vapaaehtoisille kouluttajille ja toimijoillekin. Vapaaehtoisella koulutuksella ja MPK:lla sen toteutta­ jana on entistä merkittävämpi rooli. Puolustusvoimien uudistuva rakenne ja julkisen talouden tarve ylläpitää tiukkaa budjettia monta vuotta eteenpäin edellyttää kaikilla sektoreilla mahdollisimman kustannustehok­ kaita ratkaisuja.

Reservin koulutus muodostuu jatkossa entistä selkeämmin kolmesta osasta: varusmiespalvelusta, kertausharjoituksista ja vapaa­ehtoisesta kouluttautumisesta.

Yleiseen asevelvollisuuteen perustuva puolustusjär­ jestelmä vastaa edelleen parhaiten puolustusvoimille asetettuihin vaatimuksiin. Reservin koulutus muo­ dostuu jatkossa entistä selkeämmin kolmesta osasta: varusmiespalvelusta, kertausharjoituksista ja vapaa­ ehtoisesta kouluttautumisesta. Tiukassa taloustilanteessa vapaaehtoisen koulutuk­ sen hyödyntäminen on kustannustehokasta ja erittäin tärkeää. MPK on valmis ottamaan haasteen vastaan, mutta nykyisellä rahoituksella koulutuksen vuorokausi­ määrää ei voida juurikaan kasvattaa. Kustannustehok­ kuuden takia niukasta puolustusbudjetista kannattaa ohjata kasvava osuus vapaaehtoiseen koulutukseen. Jotta vapaaehtoinen koulutus vastaisi siihen asetet­ tuja tavoitteita, sen laatua on kehitettävä jatkuvasti. Vuonna 2013 käynnistetty MPK:n koulutuksen laatu­ järjestelmä on osaltaan vastaus haasteeseen. Sen avul­ la voidaan varmistaa, että koulutus eri puolilla Suomea täyttää asetetut tavoitteet. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa turvallisuutta tarkas­ tellaan kokonaisturvallisuus-käsitteen pohjalta. Laajaalaisiin ja monivaikutteisiin turvallisuusuhkiin voidaan vastata laajapohjaisella varautumisella. MPK kehittää koulutustaan huomioiden erityisesti naisten koulutustar­ peet sekä yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden. Vaikka sotilaallinen koulutus on keskeisessä roolissa lähivuosina, myös varautumis- ja turvallisuuskoulutusta kehitetään. Puolustusvoimien reservin koulutus muodostuu jat­ kossa entistä selkeämmin kolmesta osasta: varusmies­ palvelusta, kertausharjoituksista ja vapaaehtoisesta kouluttautumisesta. • Juha Korkeaoja Hallituksen puheenjohtaja

Sivun kuvat MPK / Riitta Alasalmi, Jouko Liikanen ja Katrina Carlson, kannen kuva MPK / Jani Pikkarainen


4

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYS Vuosikatsaus 2013 5

Koulutus Reserviläiskoulutus

Naisten ja nuorten koulutus

Koulutuksen kehittämiseksi MPK:ssa toteutettiin alku­ vuonna kouluttajien tarvekartoitus sekä kouluttajatutki­ mus. Vuonna 2013 sotilaallista koulututusta järjestettiin yli 51 000 vuorokautta. Puolustusvoimien tilaamat kurs­ sit ja sotilaallisia valmiuksia antavat kurssit jakautuivat tasaisesti. Kouluttajakoulutuksen merkitys on korostu­ nut vuoden 2013 aikana.

Naisten ja nuorten koulutusta kehittävät työryhmät jät­ tivät joulukuussa 2013 raporttinsa koulutuksen kehittä­ miseksi. Raportit nostivat käytännön esimerkein esille, miten koulutusta voitaisiin kehittää. Kehittämistyö jat­ kuu tulevina vuosina.

Häiriötilanteisiin varautumisen koulutus Yhteiskunnan häiriötilanteita ja arjen turvallisuut­ ta harjoiteltiin eri kursseilla ympäri maata. Teema oli vahvistettu jo edellisenä vuonna, keskeiseksi toiminta­ ympäristöksi määritettiin kunta. Varautumis- ja turval­ lisuuskoulutuksen kehittämiseen liittyen järjestettiin ensimmäistä kertaa kuntien varautumiseen suunnattu Poikkeusolojen erikoiskurssi.

Ruotsinkielinen koulutus Ruotsinkielistä koulutusta kehitettiin järjestämällä ­ensimmäistä kertaa ruotsinkielinen valtakunnallinen turvallisuuspolitiikan erikoiskurssi.

Laatujärjestelmä MPK:n hallitus hyväksyi laatujärjestelmän ja siihen liit­ tyvän kehittämissuunnitelman 2013–2020 vuonna 2013. Puolustusvoimien asettamien tavoitteiden mukaisesti luotiin arviointikriteeristö puolustusvoimien tilaaman koulutuksen arviointia/auditointia varten. Kriteeristö kattaa seuraavat tarkastelukulmat: tavoitteellisuus, tuot­ tavuus, tehokkuus, taloudellisuus, vaikuttavuus, toteutus, riskien hallinta, laadun varmistus ja toiminnan kehittä­ minen, oppimistapojen käyttö sekä hyöty opiskelijoille.

MPK / Katrina Carlson

Koulutuksen tunnuslukuja MPK järjesti vuoden 2013 aikana yli 1700 kurssia. Reser­ viläisille kohdennettuja kursseja oli 1240. Kaikille avoin­ ta varautumis- ja turvallisuuskoulutusta oli 514 kurssia. Koulutukseen osallistui yli 45 000 henkilöä. Koulutus­ vuorokausia kertyi 76 000. Kurssityytyväisyyden keski­ arvo oli 4,27 (asteikko 1–5). • MPK:n vuoden kouluttajaksi valittiin Jussi Tuovinen Pohjois-Karjalan koulutus- ja tukiyksiköstä.

KOULUTUSVUOROKAUSIEN JAKAUMA VUONNA 2013 VARAUTUMIS- JA TURVALLISUUSKOULUTUSTA

32 %

SOTILAALLISTA JA SOTILAALLISIA VALMIUKSIA PALVELEVAA KOULUTUSTA

68 %

KOULUTUSVUOROKAUDET KOULUTTAJAT MUKAAN LUKIEN VUOSILTA 2010–2013 VUOSI

KOULUTUSVUOROKAUDET

2010

74 300

2011

77 500

2012

78 100

2013

76 500

MPK / Kaisa Nikkilä


6

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYS Vuosikatsaus 2013 7

Hallinto 2013 Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallitus vuonna 2013

MPK:n jäsenet vuonna 2013

Puheenjohtaja

Kadettikunta ry Maanpuolustuskiltojen Liitto ry Maanpuolustusnaisten Liitto ry Naisten Valmiusliitto ry Nylands Brigads Gille rf Reserviläisliitto ry Reserviläisurheiluliitto ry Sininen Reservi ry Sotilaskotiliitto ry Suomen Lentopelastusseura SLPS ry Suomen Metsästäjäliitto ry Suomen Radioamatööriliitto ry Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Suomen Reserviupseeriliitto ry

Agronomi Juha Korkeaoja

Varapuheenjohtaja Aluejohtaja Juha Parkkonen, Reserviläisliitto ry

Jäsenet Vanhempi osastoesiupseeri Hannu Ojala, puolustusministeriö Ylijohtaja Håkan Mattlin, opetus- ja kulttuuriministeriö Valmiusjohtaja Janne Koivukoski, sisäasiainministeriö Puheenjohtaja Satu Rajala, Maanpuolustusnaisten Liitto ry Puheenjohtaja Paavo Kiljunen, Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Varapuheenjohtaja Mikko Halkilahti, Reserviupseeriliitto ry Varapuheenjohtaja Pauli Mikkola, Maanpuolustuskiltojen liitto ry

Varajäsenet

Yhdistyksen toiminta jatkui vakiintuneella organi­ saatiolla. Vuoden aikana seurattiin puolustusvoima­ uudistuksen etenemistä ja selviteltiin sen mahdollisia vaikutuksia yhdistyksen organisaatioon ja toimintaan. Paikkakunnilla, joissa puolustusvoimien toiminta lak­ kasi 31.12.2013 toteutettiin muutosten edellyttämät toi­ met. Suurimmat toimitila- ja muut järjestelyt tapahtui­ vat Pohjois-Karjalan koulutus- ja tukiyksikössä. Toimintaan käytetty henkilötyövuosimäärä säilyi ai­ kaisempien vuosien tasolla. Henkilöstön palkkausjärjes­ telmän kehittämiseksi laadittiin suunnitelma, jota toteutetaan taloudellisten resurssien edellyttämällä tavalla. Tietohallinnan kehittämisen painopiste oli verkkokou­ lutuksen vakiinnuttamisessa osaksi koulutusjärjestel­ mää. Puolustusvoimien PVMoodle- verkkokoulutusalus­ ta otettiin käyttöön kaikissa koulutus- ja tukiyksiköissä. Yhdistyksen talous päätyi positiiviseen tulokseen. Tuotot olivat 3,09 (3,19) miljoonaa euroa ja kulut 3,34 (3,21) miljoonaa euroa ylijäämän olleessa 0,24 (0,03) miljoonaa euroa. Suluissa on vertailun vuoksi esitetty vastaavat luvut vuodelta 2012. •

Erityisasiantuntija Tiina Raijas, puolustusministeriö Viestintäjohtaja Marjo Merivirta, opetus- ja kulttuuriministeriö Neuvotteleva virkamies Ilpo Helismaa, sisäasiainministeriö Puheenjohtaja Satu Mustalahti, Sotilaskotiliitto ry Sihteeri Kristiina Slotte, Sininen Reservi ry Varapuheenjohtaja Ensio Mäkipelto, Kadettikunta ry Puheenjohtaja Anneli Taina, Naisten Valmiusliitto ry

Tulojen jakauma vuonna 2013

muut tuotot 0,2 % koulutuksen tulot 44,2 % avustukset 55,6 %

Menojen jakauma vuonna 2013

Tietohallinnan kehittä­ misen painopiste oli verkkokoulutuksen vakiinnuttamisessa osaksi koulutusjärjestelmää.

Asiantuntija Eversti Hannu Hyppönen Pääesikunnasta

Varajäsen Majuri Anssi Yrjölä Pääesikunnasta 31.5.2013 saakka Majuri Ilpo Kleemola 1.6.2013 alkaen

tutkimus 0,1 % viestintä 3,4 % yhteistoiminta 1,5 % koulutus 13,4 % hallinto 17,1 % henkilöstö 64,4 %

MPK / Mauri Väänänen


8

TURVALLISUUTTA YHDESSÄ.

Töölöntorinkatu 2 B, 8. krs 00260 Helsinki p. +358 400 285 058 toimisto@mpk.fi www.mpk.fi www.facebook.com/ maanpuolustuskoulutusyhdistys


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.