Page 1

• • • • •

Inleiding Algemene leden vergadering (ALV) Het Bestuur Public affairs Het bureau LVG

Inleiding In dit verslagjaar heeft de LVG een aantal belangrijke stappen gezet in het versterken van de organisatie van de geïntegreerde eerste lijn en de omvorming van de LVG zelf naar een moderne brancheorganisatie. Het versterken van de organisatie van de geïntegreerde eerste lijn heeft plaatsgevonden door de ontwikkeling van het portfolio geïntegreerde eerste lijn. Daarin zijn 11 ambities benoemd die op een interactieve manier met de leden worden vormgegeven. Centraal in deze visie staat:

• het met behulp van een wijkscan definiëren van de grootste gezondheidsvraagstukken in de wijk/regio; • het ijveren voor een populatiegerichte budgetfinanciering; • het definiëren van resultaten in termen van gezondheidswinst; • het versterken van de organisatiekracht en multidisciplinaire samenwerking tussen de professionals. Er zijn twee ‘heidagen’ georganiseerd. Daar is een groeimodel opgesteld met elf ambities op vijf verschillende dimensies (zorg/klant/organisatie/partnership/public health). In het najaar is er een startbijeenkomst gehouden. Voor elke ambitie is een ‘trekker’ aangesteld voor verdere uitwerking. Naast de expertise van de ROS’en, zijn er diverse externe organisaties die een bijdrage willen leveren in dit proces, zoals Twijnstra & Gudde, de Galangroep, Vilans, TNO, Tranzo, Van Campen Consulting en RIVM. In 2012 wordt er vaart gezet achter de verdere uitwerking. De gezondheidscentra spelen in deze ontwikkeling een voortrekkersrol, maar de verwachting is dat de zorggroepen ook grotere stappen gaan zetten op weg naar een verdere multidisciplinaire aanpak en verbreding van hun activiteiten. De ROS’en ondersteunen dit proces van harte met hun expertise, zij hebben de wijkscan ontwikkeld. Het komend jaar zal aandacht worden besteed aan de vraag hoe de Eerstelijns Diagnostische Centra meer expliciet bij deze ontwikkeling kunnen worden betrokken. Ook in de politiek komt er een steeds groter draagvlak voor het versterken van de geïntegreerde eerstelijnszorg. De minister heeft in het najaar een nota getiteld ‘Basiszorg in de buurt’ naar de Tweede Kamer gestuurd en de NZa opdracht gegeven om een uitvoeringstoets te doen naar substitutie. Volstrekt contrair aan die beleidsoriëntatie is de korting op de huisartsenzorg. In 2012

1

1


was er een korting wegens een budgetoverschrijding op het huisartsenbudget van € 186 miljoen in 2011. Een deel van dat bedrag is toe te rekenen aan hogere uitgaven wegens geïntegreerde zorg. De eerste lijn verzet meer werk en wordt daarop afgerekend, waarmee de motivatie voor inzet drastisch afneemt. Op 6 oktober 2011 vond met steun van de LVG een grote protestmanifestatie in de RAI plaats tegen deze korting. Overigens heeft minister Schippers toegezegd om geïntegreerde zorg in 2012 niet mee te rekenen in het huisartsenbudget. Substitutie kan niet alleen de zorg betreffen, het geld zal moeten volgen. Zorgverzekeraars moeten bereid zijn om besparingen in de tweede lijn in te zetten ten bate van de eerste lijn. Wil de versterking van de eerste lijn daadwerkelijk handen en voeten kunnen krijgen dan zal er een doorbraak moeten komen inzake de verschuiving van de inzet van financiële middelen van de tweede naar de eerste lijn. De minister, zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De samenwerking tussen LVG-leden en zorgverzekeraars geeft op het punt van de contractering nog steeds veel onduidelijkheid. De verschillen tussen zorgverzekeraars op het terrein van zorginkoop, wijze van bekostiging en verantwoording (indicatoren) zijn onverminderd groot. Veel LVG-leden ervaren dit als een belemmering om te komen tot verantwoorde bedrijfsvoering. Er is zelfs een procedure aangespannen tegen zorgverzekeraar Achmea omdat deze weigert integrale bekostiging voor zorggroepen te financieren. De rechter heeft echter bepaald dat een koptarief ook rechtsgeldig is. Het wachten is op de evaluatie van de integrale bekostiging van juni 2012. Aan de hand daarvan beslist de minister over al of niet uitbreiding van dbc-ketenzorg voor chronisch zieken en de financieringsvorm. De LVG heeft in 2011 stappen gezet op weg naar een moderne brancheorganisatie 3.0. Het bureau is verder afgeslankt, de leden worden uitgenodigd zelf een actieve bijdrage te leveren aan de beleidsontwikkeling, nieuwe vormen van communicatie zoals social media worden ingezet. Dit maakt het ook mogelijk om de contributie van de leden te verlagen.

Algemene leden vergadering (ALV) De ALV heeft in het jaar 2011 tweemaal vergaderd. De vergaderingen zijn steeds vooraf gegaan door een extern spreker over een actueel onderwerp. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn herzien en goedgekeurd en vastgesteld door de ALV. De uitwerking van de herziene statuten en het huishoudelijk reglement vindt zijn weerslag in de administratieve organisatie, waarvoor eind 2011 een eerste aanzet is gegeven om te komen tot een goede beschrijving. Tegen het licht van de afgeslankte organisatie is dit een prioriteit van de directie. In de vergadering van november 2011 is de ALV-vergadering akkoord gegaan met een verlaging van de contributiebijdragen voor de leden. De verlaging van de contributie maakt dat het bureau van de LVG scherp aan de wind vaart. Om de huidige gezonde financiele situatie van de vereniging ook in 2012 gestand te doen, is het zaak kritisch naar de bedrijfsvoering te blijven kijken.

Het bestuur Het bestuur van de LVG heeft in juni 2011 enkele wisselingen ondergaan. Het bestond uit mw. E. Vogelaar (voorzitter), B. Groot-Roessink (vicevoorzitter), mw. P. van Hessen (penningmeester), mw.

2

2


A. Kusters en M. Leeflang. Mw. P. van Hessen heeft afscheid genomen, vanwege een andere baan. Zij is opgevolgd door J. Mutsaerts. De heer J. van de Noordaa is de opvolger van mw. A. Kusters. Verder het bestuur is uitgebreid in de persoon van mw. J. Meijer. Het bestuur heeft in 2011 zeven keer vergaderd. Naast het ontwikkelen van het protfolio en de voorbereiding van ALV’s stonden de public affairs en de inrichting van de LVG 3.0 prominent op iedere agenda.

Public affairs Ter voorbereiding van de behandeling van de begroting van VWS zijn met de woordvoerders van de meeste politieke partijen gesprekken gevoerd en zijn de standpunten van de LVG voor het voetlicht gebracht en nader toegelicht. Met het ministerie van VWS is veelvuldig overleg gevoerd over ontwikkelingen in de eerste lijn en is de visie van de LVG besproken. De LVG heeft in 2011 op vele (landelijke) congressen en (regionale) bijeenkomsten de mogelijkheid gekregen om haar visie op (delen van) de geïntegreerde zorg te delen met anderen. In de regel wordt onze bijdrage goed tot zeer goed gewaardeerd. Wekelijks wordt onder leden en andere stakeholders een digitale nieuwsbrief verspreid. Daarnaast wordt voor belangrijke zaken tussendoor via een attenderingsmail aandacht gevraagd voor actuele onderwerpen. Samen met de “De Eerstelijns” wordt maandelijks, in een oplage van 6.000 stuks, een magazine uitgeven voor de samenwerkende zorgverleners in de eerste lijn. Daarnaast heeft de LVG diverse themabijeenkomsten georganiseerd, waaronder een aantal over farmacie in de keten. Met TNO wordt ingezet op de ontwikkeling van een businessmodel voor de eerste lijn. In 2011 is tevens hard gewerkt aan de nieuwe, meer interactieve, website en de nieuwe ledensite. Met het ROS-netwerk vormt de LVG het netwerk communicatie. Belangrijke informatie verspreidt de LVG via dit netwerk naar alle relaties van elke ROS. De LVG vormt hierbij als het ware de brievenbus naar alle eerstelijnszorgverleners in het land.

Het bureau LVG In 2011 is het bureau van de LVG (mede op basis van de kamerindeling) gereorganiseerd. De activiteiten van de LVG zijn ondergebracht in 8 financieel zelfstandige eenheden. Deze zijn; • • • • • • • •

LVG LVG LVG LVG LVG LVG LVG LVG

basis CAO Kamer gezondheidscentra kamer ROS’en kamer Zorgroepen Kamer Eerstelijnsdiagnostiek Kamer overig (waaronder farmacie) ondersteuning SNPG

3

3


Vanuit LVG-basis wordt de basis-dienstverlening aan de leden en voor de vereniging geleverd. Met groepen leden worden in kamerverband aanvullende afspraken gemaakt. Deze nieuwe werkwijze heeft in 2011 steeds verder vorm gekregen en zal in 2012 een vervolg krijgen. Twee medewerkers van de LVG hebben in 2011 op detacheringsbasis gewerkt bij ZonMw en bij het Jan van Es Instituut. De beleidsmedewerker kwaliteit heeft medio 2011 ontslag genomen en de LVG heeft deze functie niet meer ingevuld. Eind 2011 waren de volgende personen bij de LVG werkzaam: Naam

Meest belast met

L. Kliphuis (directie)

Public affairs

M. Roosenboom

Public affairs

M. de Gelder

CAO en financiĂŤn

G. Sleeboom

FinanciĂŤle administratie

T. Duysker

Secretariaat en personeelszaken

L. van Oeveren

Receptie

M. van den Berg

Website

G. van Beek

Communicatie

A. Chandoe

Projectmedewerker

A. van Eijck

Gedetacheerd bij ZonMw

L. Amsterdam

Gedetacheerd bij Jan van Es Instituut

M. Dayan

LVG SNPG ondersteuning

J. ten Have

LVG kamer ROS (POH GGZ)

M. de Kruif

LVG SNPG ondersteuning

J. Elkerbout (cursief is de formatie van LVG-basis 5,53 fte)

LVG SNPG ondersteuning

4

4

LVG Jaarverslag 2011  

LVG Jaarverslag 2011