Page 1

Tor Johan Grevbo gir i denne boken et meget verdifullt bidrag til den skandinaviske sjelesorglitteraturen. Teksten er teologisk grundig og innsiktsfull. Den har gode og utfordrende konkretiseringer. Den preges av et tydelig personlig-eksistensielt engasjement. Og den rommer en velgjørende variasjon i bruken av ulike litterære formspråk, slik at poesi og skjønnlitteratur i mange sammenhenger får belyse og utvide de temaer som drøftes. Leif Gunnar Engedal, Det teologiske Menighetsfakultet Jeg har lest Tor Johan Grevbos bok og er begeistret… Innholdet er til å grunne på – og vende tilbake til. Jeg håper virkelig at det blir lest og anvendt. Anne Austad, Diakonhjemmets høyskole

Grevbo har tidligere utgitt følgende bøker på Luther forlag: • Det fir-foldige menneske. Et personlighetsspeil til sjelesørgerisk bruk (4. oppl. 1998) • Sjelesorgens vei. En veiviser i det sjelesørgeriske landskap – historisk og aktuelt (2. oppl. 2011) • Den kristne tro. En liten håndsrekning (2011)

Forsideillustrasjon: Diana Ong, Getty Images. Utforming: Eirik Moe AS.

Tor Johan S. Grevbo Guds masker i sjelesorgen

Tor Johan S. Grevbo har vært menighetsprest, fakultetslektor/ førsteamanuensis i praktisk teologi, samt rektor for norske presters etter- og videreutdanning. I 1997–98 var han gjesteprofessor ved Det teologiske fakultet i København. Fra 2001-2009 arbeidet Grevbo i full stilling som sykehusprest ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo og fra 2006 i tillegg som professor II ved høyskolen Diakonova. Fra 2009 viderefører han arbeidet på Diakonova og leder fra 2013 også masterutdannelsen i sjelesorg ved København universitet. Grevbo har i mange år hatt sentrale verv innenfor den internasjonale sjelesorgbevegelsen og har utgitt en rekke bøker og fagartikler.

Tor Johan S. Grevbo

Guds masker i sjelesorgen

ISBN 978-82-531-4696-6

Guds-masker-i-sjelsorgen.indd 1

01.03.13 09:27


© Luther Forlag AS 2013 Første gang utgitt i skriftserien Koinonia, Institutt for sjelesorg, Modum Bad, 2003 og 2006 Nå i ny revidert og utvidet utgave Omslag: Eirik Moe Grafisk Design, Stavanger Formgivning og ombrekking: Brødr. Fossum AS Skrift: 10/13 pkt. Palatino Trykk og innbinding: ISBN 978-82-531-4696-6 www.lutherforlag.no

Guds masker i sjelesorgen.indd 4

14-02-13 07:24:39


Redaksjonelt forord til tidligere utgaver

Sjelesorgfaget er en del av den praktiske teologi. Det betyr bl.a. at en faglig troverdig sjelesorglitteratur bør inneholde god, tydelig teologi samtidig som den også forholder seg nært til en praktisk, gjenkjennelig livsvirkelighet. Bare i samspillet mellom teologi og praksis kan en troverdig sjelesorgtenkning utvikles. Denne kombinasjonen er ikke lett. Det er fort gjort å havne i ensidigheter. Engasjementet for forankring i en praktisk, sjelesørgerisk problematikk kan skyve den teologiske refleksjonen ut i periferien. Eller engasjementet for en seriøs teologisk refleksjon kan gå seg vill i teoretiske abstraksjoner og miste kontakten med praksis. Ingen av delene er fruktbare. Begge svikter i forhold til det som er hjertet og nerven i det sjelesørgeriske arbeidet. Det er derfor både oppløftende, befriende og utfordrende å kunne presentere bidraget som nå sendes ut. Her er hjertet og nerven i den sjelesørgeriske refleksjonen tydelig og kreativt tilstede. Tor Johan S. Grevbo gir et meget verdifullt bidrag til den skandinaviske sjelesorglitteraturen. Teksten er teologisk grundig og innsiktsfullt. Den har gode og utfordrende konkretiseringer. Den preges av et tydelig personlig-eksistensielt engasjement. Og den rommer en velgjørende variasjon i bruken av ulike litterære formspråk, slik at poesi og skjønnlitteratur i mange sammenhenger får belyse og utvide de tema som drøftes. Jeg vil peke på fire ting som særlig verdifulle. For det første gir Grevbo et gjennomtenkt og velformulert bidrag til arbeidet med å utvikle et bærekraftige teologisk fundament for sjelesorgen. Han makter å gjennomføre en krevende teologisk refleksjon samtidig som veien til en gjenkjennelig hverdagsvirkelighet alltid viser seg å være kort. For det andre er det en glede å merke hvor livsnære og sjelesørgerisk relevante helt sentrale stykker av en luthersk teologi er. Det er utvilsomt både nyttig og nødvendig å arbeide økumenisk innenfor sjelesorgfaget. Men Grevbos framstilling viser samtidig hvor store skatter som finnes i vår egenGuds masker i sjelesorgen.indd 5

14-02-13 07:24:39


tradisjon, og hvor viktig det er å øse av disse kildene. For det tredje er det verdifullt at Grevbo fører en så omfattende faglig samtale med tysk sjelesorg. I en tid der særlig amerikanske bidrag dominerer feltet, gir dette nyttige og ofte utdypende og korrigerende perspektiver. For det fjerde slår det meg i lesningen av Grevbos tekst at den knytter nære og sterke bånd mellom sjelesorgen og det som i dag gjerne kalles spiritualitet. På mange måter kan boken også leses som en grunnleggende innføring i en luthersk spiritualitet. En slik sammenknytting av spiritualitet og sjelesorg er saklig viktig, og gir viktige impulser i en tid der mange søker etter en fornyet og livsnær kristen praksis. Grevbos tekst stiller krav til leseren. Men det er virkelig å håpe at mange sjelesørgere tar seg tid til langsom og ettertenksom lesning. Det vil gi mye god kunnskap og fordypet innsikt. Men også inspirere til utholdende og trofast tjeneste – både for mennesker som trenger det, og for en Gud som er mer og større enn noen kan fatte. Institutt for Sjelesorg – november 2003 Leif Gunnar Engedal Professor i sjelesorg og religionspsykologi ved Det teologiske MenighetsfakultetGuds masker i sjelesorgen.indd 6

14-02-13 07:24:39


Innhold

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

A. Gud, hvor er du? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Et lite innblikk i en sjelesørgers hverdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 B. Innledende bemerkninger til masketeologien . . . . . . . . . . . . . . . Bakteppet for Luthers masketeologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mitt forhold til klassisk luthersk sjelesorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kritisk perspektivisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 20 25 28

C. Hovedtrekk i Luthers masketeologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 D. Perspektiver i en utvidet masketeologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1. Skaperverket som Guds maske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2. Historien som Guds maske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3. Mennesket som Guds maske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4. Med-mennesket som Guds maske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5. Relasjonene som Guds maske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6. Galskapen og paradoksene som Guds maske . . . . . . . . . . . . . .   7. Jesus Kristus som Guds maske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8. Kirken som Guds maske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9. Språket som Guds maske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Djevelen som Guds maske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36 37 41 43 47 49 50 54 57 60 62

E. Et kritisk, skjelnende hovedperspektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Treenighetslæren som kritisk veileder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andre teologiske kriterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En maskert åpenbaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65 67 71 72

F. Foreløpig konklusjon og overgang til mer praktiske, sjelesørgeriske overveielser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Guds masker i sjelesorgen.indd 7

14-02-13 07:24:39


G. Masketeologiens sjelesørgeriske perspektiver . . . . . . . . . . . . . . . 77   1. Masketeologien kan lære oss at det ikke finnes noen gudsforlatt flekk, ting eller skapning på jorden, selv om de må nøye seg med å være masker for det utilslørte guddommelige (hellige) nærvær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78   2. Masketeologien kan lære oss at når Gud er til stede overalt, om enn maskert, er han også til stede hos alle mennesker som religiøs lengsel, ofte riktignok med indirekte og bisarre uttrykk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86   3. Masketeologien kan lære oss at sjelesorgen skal knyttes til erfaringene i alle våre relasjoner, i tillit til og respekt for den gjerning den maskerte Gud allerede har utført og utfører i denne sammenheng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90   4. Masketeologien kan lære oss å respektere grensene for våre liv, vår nærhet og vår mestringsevne i verden, både som sjelesørgere og konfidenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99   5. Masketeologien kan hjelpe oss til å se masker mer som en (barmhjertig) nødvendighet enn et problem, både hos sjelesørger og konfident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106   6. Masketeologien kan gi den ydmyke undringen stor plass i sjelesorgen og kombinere den med bevisstheten om alltid å være underveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111   7. Masketeologien kan gjøre oss til deltakere i en sjelesørgerisk maskerade med stor plass for det overraskende og paradoksale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120   8. Masketeologien kan inspirere til en sporlek i den maskerte verden under mottoet: På sporet av det den skjulte Gud faktisk vil vise oss! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126   9. Masketeologien kan veilede anfektede mennesker og andre fra behovet for sikkerhet (securitas) til visshet (certitudo) . . . 131 10. Masketeologien kan lære oss at åndelig dømmekraft (discretio) kanskje er den fornemste sjelesørgeriske kunst . . . 133 H. Kort avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Litteraturliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Guds masker i sjelesorgen.indd 8

14-02-13 07:24:40


Forfatterens forord til første utgave Høsten 2002 fikk jeg et interessant oppdrag fra en av mine gamle arbeidsplasser, Institutt for Systematisk teologi ved Det teologiske fakultet i København. Jeg ble bedt om å holde noen forelesninger om sjelesorg i tilknytning til et semesterkurs med hovedtemaet «Den skjulte Gud». Denne invitasjonen førte til en nærmere beskjeftigelse med et tema i Luthers teologi som jeg lenge har ment kunne ha et betydelig sjelesørgerisk potensial, nemlig «Guds masker» (larvae Dei). Den positive mottagelsen som tankene fikk i auditoriet og blant kollegaer, har gitt meg frimodighet til å offentliggjøre dem for en bredere krets. Manuskriptet er i ettertid atskillig bearbeidet; både forenklet og utvidet. Ikke minst er det tatt med en rekke illustrasjoner og eksempler fra fag- og skjønnlitteratur, som det ikke var plass til i utgangspunktet. Mange vil forhåpentlig ha glede av at jeg skriver i tett dialog med en del av den relevante internasjonale sjelesorgtenkningen, en dialog som ofte er mangelvare i nordiske sjelesorgbøker. Gjennom dette formidles dessuten en rekke tips til videre fordypning og forskning. Det skal samtidig være mulig for leseren å hoppe lett over mer detaljerte henvisninger uten å miste hovedpoengene i fremstillingen. At dialogen med tysk sjelesorg og teologi står sentralt i den foreliggende fremstillingen, er saklig vel begrunnet i bokens hovedtema. Dessuten er det få – utenfor det tyske språkområdet – som i dag ivaretar akkurat denne dialogen. De aller fleste utenlandske sitater har jeg valgt å oversette for å lette tilgjengeligheten. I sluttnotene vil leseren finne utfyllende kommentarer, noen med ganske stor betydning. Rene kildehenvisninger er stort sett tatt inn i den fortløpende hovedteksten. Under arbeidets gang har jeg oppdaget at det med utgangspunkt i «Guds masker», faktisk er mulig å utforme en sjelesorgteologi som så å si dekker alle viktige områder av sjelesorgen, både på skapelsens og forløsningens plan – inklusive lengselen etter fullendelsen. Den «maskerte» innfallsvinkelen verner med en innebygdGuds masker i sjelesorgen.indd 9

14-02-13 07:24:40


teologisk logikk om det uforklarlige, samtidig som den skjerper blikket for Guds nærvær i og bak de mange masker. Siden det altså dreier seg om en sjelesorgteologi, bidrar den forhåpentlig til at sjele­ sorgen holder fast ved og bearbeider sine teologiske og kirkelige røtter, noe som etter min mening er en absolutt faglig nødvendighet. Dette må imidlertid ikke kombineres med en krampaktig frontforkortning, men skje i en sprudlende og mangfoldig utfoldelse av sjelesorgens tjeneste. Inspirasjonen til dette finnes dypest sett hos ham som både er i alt, og samtidig er større enn alt. Teologi er å ta Guds «førsthet» og «sisthet»på alvor, for å si det på en stiv, substantivisk måte, som kanskje kan få oss til å stanse opp og tenke etter. Bibelen bekjenner at Gud er «Alfa» og «Omega» (Åp 22,13), og han utgjør i tillegg også alle de øvrige bokstavene i alfabetet. Som følge av dette – ikke på tross av det – blir faktisk også menneskelivet stort, skaperverket stort, livets bærende relasjoner store osv. Og intet menneskelig blir sjelesorgen fremmed! At Gud ikke viser seg på samme måte overalt, og at ikke alt er like viktig for ham og for oss, er også en del av virkeligheten. Avgjørende blir det imidlertid å holde fast ved at når Gud viser seg og handler, skjer det i denne verden alltid med maske på. Om dette, og hva det innebærer for sjelesorgen, handler altså denne boken, som delvis er skrevet med et svært synlig personlig engasjement. Stilen veksler bevisst mellom det enkle, nesten oppbyggelige, og mer avanserte tankeganger. Hovedpoengene understrekes gjennom ulike innspill og perspektiver. Ikke så sjelden biter assosiasjoner av svært forskjellig karakter hverandre i halen. Alt i alt skiller nok denne formen seg ut fra det som er vanlig i fagbøker. Bare slik synes jeg imidlertid at den mangfoldighet som temaet krever, kommer til sin rett. Jeg sender en takknemlig hilsen til mine gode kollegaer i Køben­ havn, særlig Jakob Wolf og Hans Raun Iversen. Under arbeidets gang har jeg også hatt stor glede av flere samtaler med Leif Gunnar Engedal. Lovisenberg Diakonale Sykehus og mine prestekollegaer på syke­ huset har vennlig lagt til rette for at jeg kunne fullføre arbeidet. Kolsås, september 2003 Tor Johan S. Grevbo

10

Guds masker i sjelesorgen.indd 10

14-02-13 07:24:40


Kort forord til den nye utgaven Etter at Institutt for Sjelesorg (Modum Bad) la ned sin serie KOINONIA, der denne utsolgte boken opprinnelig inngikk, er det generøst åpnet for en ny utgivelse i annen sammenheng. Den foreliggende utgaven er kommet i stand etter mange henvendelser og er utgitt av Luther forlag i samarbeid med Høyskolen Diakonova i Oslo. Høyskolen har gjennom en årrekke hatt stor oppslutning om sin utdanning i «Kristen sjelesorg», der denne boken inngår. I forhold til de to tidligere opplagene (2003 og 2006), som dessverre ikke har vært tilgjengelige gjennom bokhandel, er denne 3. utgaven blitt lett revidert på mange punkter. Jeg har imidlertid valgt ikke å tilføye mye ny litteratur, og den gamle strukturen er beholdt. Endringene består særlig av en god del klargjørende tilføyelser og rettelser. Den engelske filosofen Bertrand Russel skal ha sagt at «feilen med verden er at de dumme er skråsikre på alt – og de kloke så fulle av tvil». Selv håper jeg å bære frem vitnesbyrd om Guds eksistens og virke uten at det skjer i skråsikkerhetens gevanter og samtidig uten at tvilen tar hele styringen. Om jeg lykkes i en slik vanskelig balanse­ kunst, er det opp til leserne å avgjøre. Når jeg mange steder bevisst velger å balansere uten sikkerhetsnett og med noen relativt ukjente og overraskende øvelser på programmet, satser jeg på at dette mer lokker enn skremmer. Til dem som kan tenke seg en meget kortfattet sjelesørgerisk innføring i den kristne tro mer generelt, har jeg nylig også skrevet Den kristne tro. En liten håndsrekning (Luther Forlag 2011). Den gjennomgår kristendommens sentrale temaer for folk flest – ikke minst med tanke på dem som står litt spørrende på sidelinjen. Kolsås, januar 2013 Tor Johan S. Grevbo Boken tilegnes alle som strever med sjelesorgen og slett ikke alltid synes de får det til. Jeg er selv heldigvis(!) en av dem.

11

Guds masker i sjelesorgen.indd 11

14-02-13 07:24:41


Guds masker i sjelesorgen.indd 12

14-02-13 07:24:41


usynlege hender leier oss rundt omkring ingen ser hendene ingen veit om dei men utan desse hender ville dei svarte taka i hjarta våre drive oss ned i ei trampande uro der vi står og ikkje kan sjå Det er desse usynlege hender som legg sin stille musikk inn i oss som eit lyftande sug inn mot den stilla som gjer at dagen kan levast Jon Fosse1

A. Gud, hvor er du? Et lite innblikk i en sjelesørgers hverdag Sjelesorg består i å bidra til at vi oppdager og holder fast ved den uutslettelige forbindelsen mellom våre liv og Gud – ikke minst når og der han oppleves fjern og skjult. Det har tatt meg lang tid å fatte at min egen «daglige omvendelse» nettopp må begynne med å åpne øynene for Guds nærvær i alle ting hver eneste dag. Ikke bare har han skapt alt, men han fortsetter med å skape og opprettholde alt i oss og omkring oss. Det er vi totalt avhengige av. Uten ham er ikke noe til, av det som er til! (Åp 4,11) Den følgende skissen representerer et lite utsnitt av en vanlig dag i mitt liv, der jeg søker å være åpen for troen på Guds nærvær. Denne søken er slett ikke uttrykk for at jeg har en sterk og urokkelig gudstro. Jeg opplever i det hele ikke troen som noe jeg har. Det kjennes mye mer treffende å benytte det gamle bildet av troen som en gave, en gave jeg trenger å motta på nytt og på nytt. Troens gave

13

Guds masker i sjelesorgen.indd 13

14-02-13 07:24:41


Tor Johan Grevbo gir i denne boken et meget verdifullt bidrag til den skandinaviske sjelesorglitteraturen. Teksten er teologisk grundig og innsiktsfull. Den har gode og utfordrende konkretiseringer. Den preges av et tydelig personlig-eksistensielt engasjement. Og den rommer en velgjørende variasjon i bruken av ulike litterære formspråk, slik at poesi og skjønnlitteratur i mange sammenhenger får belyse og utvide de temaer som drøftes. Leif Gunnar Engedal, Det teologiske Menighetsfakultet Jeg har lest Tor Johan Grevbos bok og er begeistret… Innholdet er til å grunne på – og vende tilbake til. Jeg håper virkelig at det blir lest og anvendt. Anne Austad, Diakonhjemmets høyskole

Grevbo har tidligere utgitt følgende bøker på Luther forlag: • Det fir-foldige menneske. Et personlighetsspeil til sjelesørgerisk bruk (4. oppl. 1998) • Sjelesorgens vei. En veiviser i det sjelesørgeriske landskap – historisk og aktuelt (2. oppl. 2011) • Den kristne tro. En liten håndsrekning (2011)

Forsideillustrasjon: Diana Ong, Getty Images. Utforming: Eirik Moe AS.

Tor Johan S. Grevbo Guds masker i sjelesorgen

Tor Johan S. Grevbo har vært menighetsprest, fakultetslektor/ førsteamanuensis i praktisk teologi, samt rektor for norske presters etter- og videreutdanning. I 1997–98 var han gjesteprofessor ved Det teologiske fakultet i København. Fra 2001-2009 arbeidet Grevbo i full stilling som sykehusprest ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo og fra 2006 i tillegg som professor II ved høyskolen Diakonova. Fra 2009 viderefører han arbeidet på Diakonova og leder fra 2013 også masterutdannelsen i sjelesorg ved København universitet. Grevbo har i mange år hatt sentrale verv innenfor den internasjonale sjelesorgbevegelsen og har utgitt en rekke bøker og fagartikler.

Tor Johan S. Grevbo

Guds masker i sjelesorgen

ISBN 978-82-531-4696-6

Guds-masker-i-sjelsorgen.indd 1

01.03.13 09:27

Guds masker i sjelesorgen  

Tor Johan Grevbo

Guds masker i sjelesorgen  

Tor Johan Grevbo

Advertisement