Page 1

Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmรถ & helsingborg | VT hT 2014 2013


Välkommen till Lunds universitet 5 Att läsa på universitetet 7 Information til danske studerende 9

For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english

Två vägar till en examen 11 Stöd, hjälp & karriärrådgivning 14 Studera utomlands 16 Studentlivet & -organisationer 18 Hitta bostad 20 Utbildningar vid Lunds universitet 22 Program 24 Nybörjarprogram 26 Master- & magisterprogram 31 Övriga program 34 Kurser 36 Naturvetenskap 38 Tvärvetenskap 58 Ekonomi 60 Juridik 69 Samhällsvetenskap 71 Medicin & vård 85 Musik 88 Humaniora & Teologi 89 Teknik (LTH) 118 Kurser i Helsingborg 120 Nätbaserade kurser 121 Information 122 Nya regler 124 Bra att veta 125 Nätbaserad utbildning 126 Förklaringar och förkortningar 126 Behörighet 127 Meritvärdering och urval 128 Anmälan 130 Din anmälan steg för steg 132 Examen 135 Sökregister 136 Beställningsmaterial 144 Viktiga adresser 145


Att studera vid Lunds universitet är en berikande u ­ pplevelse där du växer som människa och får vänner, kunskaper och ­kontakter för hela livet. Med vårt sigill på ditt examens­ bevis ligger hela världs­ arbetsmarknaden öppen!


5

Välkommen! Lunds universitet strävar efter att vara ett universitet i världsklass som förstår, ­för­­­­k la­rar och förbättrar vår värld och ­män­niskors ­villkor. Universitetet rankas som ett av ­värl­­dens hundra bästa. Vi tar oss an komplexa prob­lem och globala utmaningar och verkar för att kunskaper och innovationer kommer samhället tillgodo.

utveckling och vidareutbildning för personer som är verksamma ute i arbetslivet. Vi är ett internationellt universitet och rekryterar från hela världen. Vi samarbetar med 680 partneruniversitet i mer än 50 länder och ingår som enda svenska univer­ sitet i de starka internationella nätverken League of European Research Universities (LERU) och Universitas 21. Varje år reser ca 1 000 lundastudenter ut i världen för att studera genom olika utbytesprogram.

Vi utbildar och forskar inom teknik, naturvetenskap,

Lunds universitet erbjuder studenterna hjälp och

juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, huma­

stöd genom studietiden. Studievägledningen, student­

niora, teologi, konst, musik och teater. Vi har 47 000

hälsan, skrivarverkstaden, pedagogiskt stöd och karriär­­

studenter och 6 300 anställda från hela världen och

vägledningen är några av de stödresurser som finns.

Sveriges bredaste utbildningsutbud. Därför toppar

Dessutom finns ett fantastiskt nätverk av bibliotek,

Lunds universitet år efter år undersökningarna om

Lunds universitets bibliotek (LUB), som omfattar ett

vilket som är Sveriges bästa universitet.

trettiotal bibliotek i Lund, Malmö och Helsingborg.

Vid Lunds universitet kan du välja mellan över 290

Just nu byggs två stora anläggningar för material­

utbildningsprogram och 2 200 fristående kurser på

forskning i Lund: MAX IV-laboratoriet som blir ett

olika nivåer, inom ett hundratal olika ämnen. Det

världsledande synkrotronljuslaboratorium och europe­

breda utbildningsutbudet ger dig stora möjligheter att

iska ESS som får världens mest kraftfulla neutronkälla.

kombinera ämnen till en examen med personlig profil.

De kommer att få avgörande betydelse för material-

Universitetet har dessutom ett stort antal nätbaserade

och livsvetenskaperna och för industrins utveckling. I

distanskurser samt bedriver fortbildning, kompetens­

Lund finns också nystartade Medicon Village som ska


6

erbjuda en unik miljö inom Life Science. Genom att integrera forskning, innovation och företagande skapas förutsättningar för bättre hälsa och liv. Liksom i de flesta andra universitetsstäder råder det brist på bostäder i centrala Lund, men avstånden är korta och kommunikationen väl uppbyggd till närlig­ gande byar, kommuner och städer. Bostadsfrågan brukar därför ordna sig en bit in på terminen. Att studera vid Lunds universitet är en berikande upplevelse som gör att du växer som människa, får vänner, kunskaper och kontakter för livet. Med vårt ­sigill på ditt examensbevis ligger hela världens arbets­ marknad öppen. Varmt välkommen! Mer om universitets utbildningar se:

www.lu.se/hittautb Gilla Lunds universitet på Facebook och ställ din fråga till oss om studier:

www.facebook.com/lundsuniversitet


7

Att läsa på universitet Om du utbildar dig på universitet eller högskola får du större möjlighet att etablera dig på arbetsmarknaden eftersom väldigt många yrken kräver en akademisk examen. Lönen blir i allmänhet högre. Förutsättningarna att göra karriär i och utanför Sverige är betydligt bättre.

konstnärlig grund och att den har nära kontakt med aktuell forskning. De flesta lärare som undervisar vid Lunds universitet är själva aktiva forskare och experter inom ett ämne. En tredje skillnad är att kurslitteraturen på universitetet är betydligt mer omfattande än på gymnasiet och att en stor del av den är på engelska. Därför är det vik­tigt att ha en god studieteknik. På universitetet finns det studievägledare som kan hjälpa

När du läser på universitet får du lära dig att tänka

dig att lägga upp studierna. Dessutom har många

kritiskt och analytiskt. Med detta avses en förmåga

institutioner studentmentorer som hjälper nyantagna

att självständigt tolka och bilda sig en uppfattning om

med tips och strategier.

olika typer av information. Det inbegriper en förmåga att granska och ifrågasätta, att värdera olika uppgifter

Kurser eller program

och bevis samt att ge och ta kritik i diskussioner med

Vid Lunds universitet kan du läsa både program och fri­

andra. Att tänka kritiskt och analytiskt är grunden för

stående kurser. Gemensamt för programmen är att de

all akademisk verksamhet. Det är en förmåga som du

består av en längre sammanhållen studietid som leder

bär med dig och använder hela livet.

fram till en examen, medan en kurs i ett ämne (t.ex.

Undervisningen på universitetet bygger på och upp­

franska eller biologi) är mindre tidsmässigt omfattande.

muntrar till självständighet. Vid seminarier, workshops,

Såväl programmens som kursernas omfattning anges

experiment, mässor och utställningar presenterar

i högskole­poäng (hp). Det går 30 hp på en termin och

studenter sina arbeten. Att skriva, presentera och tala

60 hp på ett läsår vid heltidsstudier. Heltidsstudier inne­

inför andra tränas hela tiden. En stor del av studierna

bär för de flesta utbildningar 40 timmars arbetsinsats

sker utanför klassrummet, på egen hand eller i sam­

per vecka.

arbete med kurskamrater. Detta är en viktig skillnad

Lunds universitet erbjuder ca 2 200 kurser. En del

i förhållande till gymnasiet. En annan skillnad är att

av dessa riktar sig till nyantagna, medan andra är fort­

universitetsutbildningen bygger på vetenskaplig eller

sättnings- och fördjupningskurser, eller fortbildnings­


8

kurser för yrkesverksamma. Kurser ges på grundnivå (termin ett till tre) och avancerad nivå (termin fyra och uppåt). På båda nivåerna kan man ta ut en examen. Genom att själv välja kurser och ämnen kan du profi­ lera din utbildning. Hur fritt kan man då välja? Går det att blanda kurser och ämnen hur som helst? Svaret är i princip ja. Det som styr är vad du är intresserad av och vilken typ av yrke som du siktar på. Om du är intresserad av interna­ tionell ekonomi kan du välja kurser i företagsekonomi och nationalekonomi kombinerat med språkstudier som ger dig en internationell kompetens. Du kan läsa kurserna i vilken ordning du vill. På grundnivå kan du fördjupa dig i något av ämnena som blir s.k. huvud­ område. Du läser minst 90 hp inom huvudområdet och ytterligare 90 hp i andra ämnen för att ta ut en kandidatexamen om sammanlagt 180 hp. Om du därefter vill fortsätta till avancerad nivå läser du kurser mot­svarande 60 hp för en magisterexamen eller 120 hp för en masterexamen. Valmöjligheterna är stora. Fördelen med att läsa program är överskådlighet. Det finns en etablerad struktur för hela utbildningen och du vet vilken examen den leder till. Fördelen med kurser är flexibilitet. Du väljer själv vilka ­kurser som skall ingå och du kan bestämma dig under utbildningens gång. Kursstudier är också ett utmärkt alternativ för dig som redan har en utbildning eller yrkeserfarenhet och som vill vidga eller fördjupa din kompetens – men kanske inte har behov av en helt ny utbildning e­ ller examen. Ta gärna kontakt med en ­studievägledare både före och under studierna för att diskutera just dina förutsättningar, intressen och framtidsplaner. Läs mer på sidan 10-13!

Utbud I den här katalogen hittar du alla program och kurser du kan söka inför hösten 2013. Kursförteckningen är uppbyggd så att du under varje fakultet eller område (t.ex. naturvetenskap, vård eller humaniora) hittar tillhörande ämnen. Under dessa hittar du alla de kurser som ingår i respektive ämne. I katalogen hittar du också de utbildningar som Lunds universitet arrangerar på andra orter. På sidan 22-23 finns även en förteck­ ning över utbildningsutbudet för hela året. Ytterligare information om alla Lunds universitets utbildningar hittar du på www.lu.se/hittautb.


9

Dansk information Er du dansk studerende som vil læse din ­uddannelse i Lund? I det svenske uddannelsessystem findes der hele uddannelsesprogrammer, men også et stort antal af

Hvis du vil søge ind på en uddannelse eller et kursus på avanceret niveau eller på et niveau, der kræver fag­ lige forkundskaber, skal du i god tid kontakte studie­ vejlederen på det institut, hvor du vil læse.

såkaldte fristående kurser. Du kan opnå din drømme­

Du har også gode muligheder for at tage på et

uddannelse ved selv at vælge, hvilke fristående kurser

­udvekslingsophold eller komme i praktik. Når du

du vil sammensætte til en akademisk grad. Du kan

­studerer på Lunds universitet, kan du ligeledes tage

også læse fristående kurser som et led i din danske

din danske SU med.

uddannelse. Dette giver dig mulighed for at speciali­ sere dig inden for det område, du synes er interessant,

­Ansøgningen er digital via: ­

men kurserne kan også kombineres, så du får en unik

www.antagning.se eller

profil.

www.universityadmissions.se

Kursernes omfang opgives i högskolepoäng. 30 hög­ skolepoäng modsvarer et semesters studier på 30 ECTS.

Ansøg senest:

Undervisningen foregår på svensk eller engelsk, men du

15. oktober 2013 til samtlige programmer og kurser

har ret til at skrive din eksamen på dansk.

med start i foråret 2014.

Studerende med dansk adgangsgivende

15. januar 2014 til visse master- og magisterprogrammer

­eksamen fra gymnasiet eller tilsvarende er

med start i efteråret 2014.

­kvalificerede til studier på universitet i Sverige.

15. april 2014 til alle bachelorprogrammer og kurser

Karakterer og eventuelle andre meritter konverteres i

samt visse master- og magisterprogrammer med start i

overensstemmelse med særskilte tabeller. Optagelsen

efteråret 2014.

sker med udgangspunkt i forkellige kvotegrupper, blandt andet en for gymnasiekarakterer og en for

Yderligere information:

tidligere studier på universitetet. Du kan henvende dig

www.lu.se/dansk

til en studievejleder for mere information. Når du an­

Her kan du læse mere om at studere på Lunds universitet,

søger, skal du vedlægge en kopi af relevante eksamens­

finde guider og se inspirerende interviews med danske

beviser eller lignende. Det skal du også, hvis du søger

­studerende.

om optagelse til en uddannelse på grundniveau (mar­ keret med n i kataloget) med specifikke adgangskrav i

For generelle spørgsmål:

et eller flere gymnasiefag.

studentreception@lu.se

Øresund Universitetsnätverk OBS! Du skal være opmærksom på, at en danskUniversitetsnätverk 3-årig bachelor­ er et samarbejde mellem Øresund grad på svensk hedder 8 universiteter i Øresundsregionen. Øresund Universi­ kandidat. Den 2-årige tetsnätverk arbejder for, at det samlede kursus­udbud, overbygning, som på biblioteker, laboratorier og andre faciliteter skal hedder kandidat, væredansk lettilgængelige for alle studerende og forskere hedderSåledes på svensk master. og uddannelse på i ­regionen. at forskning begge sider af Øresund komplementerer hinanden.

Helsingør

Helsingborg

Øresund Universitetsnätverk sekretariat Tel +46 46 222 09 39 eller Lund ++45 33 34 34 43 København Malmö E-post info@uni.oresund.org


10

För Kim Hof var valet lätt. Efter att ha läst samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet ville hon lära sig mer om ­samhälle, ­politik och ekonomi och sökte Politices ­kandidatprogrammet. – Folk är mycket öppnare och mer avslappnade här. Det är skönt att allt är så nära, säger Kim Hof, 22 år, och jämför Lund med Järfälla utanför Stockholm, där hon är uppvuxen. När Kim skulle studera vid universitetet ville hon gärna byta miljö. När hon besökte Lund för första

”Ett brett ­program ger både ramar och valfrihet”

gången, promenerade genom ett lummigt Lundagård och tittade in i den pampiga universitetsaulan blev hon förtjust. Nu har hon precis avslutat fjärde terminen

Det blir mycket pluggande hemma i studentlägen­

på Politices kandidatprogrammet med inriktning mot

heten på Sparta för Kim, men hon hinner också med

statsvetenskap.

att arbeta vid sidan av studierna. Hon jobbar både

– Jag visste vad jag ville läsa och för mig kändes det bra att börja på ett program. Det finns ramar – det

som student­ambassadör för den Samhällsvetenskap­ liga fakulteten och på AF Bostäders kundcenter.

­första året är obligatoriskt – men också en stor frihet

– Det är nog rätt unikt att ha två jobb – vi är ju

att välja inom programmet. Det är en bred utbildning

47 000 studenter som konkurrerar om jobben. Men

som ger en bra grund som man sedan kan bygga

jag gillar att jobba och har varit mycket fokuserad på

vidare på, säger Kim och berättar att hon planerar att

att hitta arbete och då går det.

förlägga en termins praktik till Vietnam. – Jag är adopterad därifrån, har bott och jobbat där

Efter praktikterminen i Vietnam planerar Kim att bygga på sin utbildning med en master, gärna i ett

lite och talar lite vietnamesiska så det ska bli mycket

fransktalande land. När hon avslutat utbildningen är

spännande.

ett av målen att arbeta för en internationell bistånds­

Att läsa på Politices kandidatprogrammet innebär mycket självstudier. Kim brukar ha ungefär tre före­

organisation. – Drömmen är att jobba med utvecklingsfrågor

läsningar i veckan, varannan vecka är det något

i mindre utvecklade länder, att kunna påverka och

seminarium.

förändra.

– Vi har mycket bra föreläsare – professorer och lektorer som har skrivit våra kursböcker. Det är intres­ sant och givande. Men visst, man måste tycka om att läsa och plöja sidor, gå upp i tid de dagar man inte har föreläsningar och jobba som en vanlig dag.

Vad är det bästa med Lund, Kim? – Lund är en pittoresk och lummig stad. Här ligger allt så nära och hela staden är gjord för studenter. Det är också bra att det är nära till Malmö och Köpenhamn.


11

Två olika vägar till en examen På Lunds universitet läser du På Lunds universitet läser du anting­­­en ett program eller kombinerar ihop din egen ­utbildning genom fristående kurser. Båda vägarna leder till samma mål: en universi­tetsexamen.

yrkesplaner och intressen. Om du till exempel är intres­ serad av internationell ekonomi kan du välja kurser i företags­ekonomi och nationalekonomi kombinerat med språk­studier. Är du istället intresserad av att jobba med bistånd i utvecklingsländer kan du till exempel läsa statsvetenskap, mänskliga rättighetsstudier och

De flesta utbildningar går att läsa på båda sätten. Men

freds- och konfliktkunskap. Du kan läsa kurserna i vilken

det finns undantag – vill du till exempel bli civilingen­

ordning du vill.

jör, läkare eller psykolog så måste du gå ett program.

Fristående kurser är också ett utmärkt alternativ för dig som redan har en utbildning eller yrkeserfarenhet,

Hur ska man tänka då när man väljer?

och som vill vidga eller fördjupa din kompetens. Det är

Fördelen med att läsa program är överskådlighet.

också lättare att byta studieort än om du läser på ett

Det finns en etablerad, väl genomtänkt struktur för

program.

hela utbildningen och du vet vad den leder till. Det är en trygghet att veta att man har platsgaranti till

Examen

alla kurser som är obligatoriska i programmet. Du lär

Det tar tre år att bli färdig med en utbildning på grund­

också känna din klass bättre, eftersom ni följs åt under

nivå, en kandidatexamen om 180 högskolepoäng (hp).

studietiden. Även om du läser ett program så ingår det

Minst 90 hp ska vara i det valda fördjupningsämnet

ofta valbara terminer, där du själv väljer en fristående

(120 hp för vissa ämnen), varav 15 hp består av ett

kurs.

självständigt arbete. Du kan också välja att läsa vidare

Fördelen med att läsa fristående kurser är flexibi­ litet. Du måste inte ha bestämt vad du ska läsa varje

på avancerad nivå, ytterligare ett eller två år, och ta en master.

termin på universitetet när du börjar. Du har möjlig­

Möjligheterna är oändliga! Vänd dig gärna till

het att skapa en unik utbildning och att profilera den

universitetets studievägledare med dina frågor och

med väl valda kurser. Vilka kurser du väljer beror på

funderingar.

Vänd och läs om Fanny och Jens, som båda skräddarsydde sin utbildning genom ­fri­stående kurser.

Fanny Dellgran arbetar idag på radiokanalen Din Gata 100,6 och Jens Sundberg på forskningsanlägg­ningen Max IV-laboratoriet


12

”Jag fick en bred kompetens” Fanny Dellgran valde fristående kurser hon tyckte var intressanta och plockade ihop sin egen utbildning. Idag är hon musikredaktör på radiokanalen Din Gata 100,6 i Malmö.

lite ensamt, men Fanny upplevde det nästan enbart som positivt. – Mig passade det bra att inte vara på universitetet varje dag utan att bara ha några föreläsningar i veckan. Det gav mig tid till andra intressen, bland annat student­

– Egentligen hade jag tänkt att läsa juristutbildningen, men ändrade mig och fastnade istället för medie- och

radion där jag lärde mig mycket. På Radio AF sände Fanny flera egna program. ”Över­

kommunikationsvetenskap. Jag gillade det tvär- och

dos” hette ett program som handlade om musik. I

samhällsvetenskapliga perspektivet och det är jag glad

”Snacka om språk” tog hon och redaktionen upp olika

för, berättar Fanny Dellgran, när vi ses i Sveriges Radios

språkfrågor. Under en period var hon vice stationschef

lokaler i Malmö.

och hade då hand om både intern och extern kommu­

När Fanny började läsa i Lund hade hon inget uttalat

nikation. För ett och ett halvt år sedan fick hon jobbet

mål. Det var intresset som fick styra. Medie- och kom­

som musikredaktör på lokal- och ungdomsradiostationen

munikationsvetenskap blev hennes huvudämne och

Din Gata 100,6 och väljer nu ut all musik som spelas på

sedan plockade hon ihop kurser i bland annat stats­

stationen.

vetenskap, social- och marknadsföringspsykologi och organisationssociologi.

– Det är ungdomsradio så det blir mycket hitmusik, lite äldre hiphoplåtar och så försöker vi främja lokala artister.

– Jag fick en bred kompetens som kan vara nyttigt

Jobbet som musikredaktör är något av ett drömjobb.

att ha i framtiden. Och det var lärorikt att läsa vid olika

Fanny var inte ensam om att vilja ha det. Att hon fick job­

institutioner.

bet tror hon beror på erfarenheterna från Radio AF.

Väljer du ett program tillhör du automatiskt en klass

– Jag hade utvecklat ett tänk om musik och spellistor

och ingår i ett sammanhang. Att välja fristående kurser

som var värdefullt. Det handlar inte om min egen smak

och själv plocka ihop en utbildning kan upplevas som

utan att spela vad folk tycker om.

Vad är det bästa med Lund, Fanny? – Att hela stan känns som en studentstad, man är omgiven av studenter, bibliotek, universitetsbyggnader. Hela stämningen är akademisk, det är lite av amerikansk ­”collegefeeling”. Och så finns det så mycket att prova på. Själv snubblade jag in på radiospåret.


13

”Att välja fritt passade mig” Matematik var huvudämnet när Jens Sundberg plockade ihop sin examen med fristående kurser. En termin studerade han fysik i Kairo. Nu arbetar han på MAX IV-laboratoriet och fördjupar sig i acceleratorfysik.

Jens valde att kombinera matematiken med fristående kurser i fysik. Ett stipendium tog honom till The American University i Kairo där han läste fysik och även tog en kurs i arabiska. – Det var häftigt med studenter från hela världen och många egyptier. På ett sätt var det samma sak som

– Jag hade en bra lärare i matematik på gymnasiet och

i ­Sverige, men samtidigt helt annorlunda – kulturen,

har alltid tyckt att det varit roligt. När jag bestämde

­språket, miljön.

mig för att läsa vid universitet kändes det naturligt att

När han tagit sin examen såg han att forskningsanlägg­

välja matte, berättar Jens Sundberg när vi ses på Max

ningen Max IV-laboratoriet i Lund sökte folk. Max IV-labo­

IV-laboratoriet i Lund, där han idag arbetar.

ratoriet har cirka 140 anställda och tar varje år emot cirka

Jens kände att han hittade rätt från början. Det var roligt att läsa matematik och det gick bra. Efter att han läst A-kursen tog han en paus, arbetade, reste med

800 forskare inom skilda fält som fysik, kemi, biologi, material­vetenskap, geologi, teknik och medicin. Jens fick jobbet som operatör. Det handlar bland annat

Transibiriska järnvägen till Peking och fortsatte vidare

om att injicera elektroner i de så kallade lagringsringarna.

runt i Asien. Tillbaka i Sverige fortsatte han med B-

Men han arbetar även med loggning, felsökning och

och C-kursen.

intrimning av injektorn. Just nu arbetar han deltid för att

– För mig fungerade det utmärkt att läsa fristående kurser, att välja fritt och läsa det som kändes rätt för

kunna vidareutbilda sig i accelatorfysik. – Max IV-laboratoriet är en spännande arbetsplats.

mig och på så vis plocka ihop en bra kombination.

Området är komplext och det finns så stora möjligheter

Även om man inte läser ett program lär man känna

att utvecklas. Man blir aldrig fullärd. Det finns hur mycket

mycket folk. Idag har jag många vänner som jag

som helst att lära sig.

­kursade ihop med.

Vad är det bästa med Lunds universitet, Jens? – Friheten och valmöjligheterna och att man träffar mycket folk. Att man hela tiden lär sig saker, får s­ timulans och utvecklas.


14

Stöd och hjälp Som student kan man ibland behöva stöd och hjälp. Inom Lunds universitet finns en omfattande verksamhet för att hjälpa och underlätta din situation som student.

9 Biblioteks- och ­informationsservice

9 Studentreceptionen

Nätverket Lunds universitets bibliotek består av ett 30-

I Studentreceptionen kan du få svar på många av dina

tal bibliotek i Lund, Malmö och Helsingborg. Här finns

frågor eller få hjälp att komma i kontakt med rätt per­

kurs- och referenslitteratur, läsplatser och på flera

son.Här kan du träffa representanter från nedanstående

bibliotek även grupprum och datorarbetsplatser. På

verksamheter:

respektive biblioteks webbplats finns information om

Hemsida: www.lub.lu.se

International Desk ger dig information om utbytes­ studier och samordnar mottagandet av de internationella studenterna. E-post: desk@er.lu.se Karriärservice hjälper bland annat till med att granska ditt CV och din jobbansökan. E-post: career@er.lu.se StiL Studentdatorsupport hjälper dig med frågor som gäller ditt studentkonto. E-post: stil@er.lu.se Studieinformationen svarar på frågor kring ansökan, studier och studentlivet samt har information om utbild­ ningar och kurser. De kan också skriva ut studieintyg, byta lösenord till ditt studentkonto och hjälpa dig hitta rätt bland universitetets byggnader. E-post: studieinfo@er.lu.se

Kontaktuppgifter/öppettider:

Stora Algatan 4, Lund, Tel: 046-222 01 00

www.lub.lu.se/biblioteken

För besöks- och telefontider: www.lu.se/student

öppettider, besöksadresser och informationsresurser så som bibliotekskatalogen, söktjänster och databaser. Varje student tillhör ett hemmabibliotek, i regel det bibliotek som är närmast knutet till det ämne man studerar. Lånekort får man på sitt hemmabibliotek och det är giltigt på alla biblioteken i nätverket. De olika biblioteken ger regelbundet kurser i informationssök­ ning. Det finns även kurser, tester och övningar på webbplatsen. Biblioteken ger också service till studen­ ter med lässvårigheter.

9 Allmän studievägledning

Vi erbjuder tidsbokade personliga vägledningssamtal,

Vi finns för dig som behöver vägledning och informa­

drop in-vägledning, distansvägledning via Skype eller

tion inför och under din studietid. Med oss kan du

telefonvägledning. Via e-post och vår chatt kan du få

diskutera utbildning och yrkesval, till exempel vad som

svar på kortare frågor av informativ karaktär.

krävs för att komma in på en viss utbildning, vilka

Besök: Sölvegatan 29, Genetikhuset, Lund

yrken dina studier kan leda till eller hur du gör om du

Tel: 046-222 00 00 (vx)

vill byta studieinriktning. Du kan också få vägledning

E-post: studievagledning@stu.lu.se

i att sätta ihop kurser till en gångbar examen som

mer info: www.lu.se/studievagledning

svarar mot dina intressen.


15

9 Pedagogiskt stöd

9 Studenthälsan

Att ha en funktionsnedsättning som till

Studenthälsan finns till för dig som är student vid Lunds universitet, vilket

exempel en synskada, dyslexi eller adhd

inkluderar universitetets utbildningar i Malmö samt C ­ ampus H ­ elsingborg.

är inget hinder för roliga och spännande

På Studenthälsan finns kuratorer, sjuksköterskor, ­psykolog, psykiater,

studier vid Lunds universitet! Kontakta

allmänläkare, sjukgymnast och läkarsekreterare. Studenthälsan arbetar

Pedagogiskt stöd för att få reda på vilka

­huvudsakligen med problem som har med din studiesituation att göra.

resurser du kan använda dig av och hur

Alla besök tidsbeställs men du kan också få telefonrådgivning i olika

du ansöker om pedagogiskt stöd under

frågor. Ett besök kostar 60 kr.

din studietid.

Paradisgatan 5B, Lund Tel: 046-222 43 77

Du erbjuds ett personligt samtal för

E-post: studhals@studenthalsan.lu.se

att diskutera ditt behov av pedagogiska

Sjukvårdsrådgivning dygnet runt tel: 1177

stödåtgärder. Det finns möjlighet att

Mer information: www.lu.se/studenthalsan

under studierna få anteckningsstöd, stöd av mentor, teckenspråkstolk och indivi­ duell handledning. Vissa stödåtgärder kräver planeringstid, till exempel rekryte­ ring av teckenspråkstolkar eller anpass­

9 Karriärservice

ning av lokaler. Därför är det viktigt att

Som student vid Lunds universitet erbjuds du en omfattande service

du tar kontakt med oss i god tid.

när det gäller förberedelser och kontakter inför arbetslivet. Utöver

Besök: Sölveg. 29, Genetikhuset, Lund

­universitetets centrala karriärservice finns även lokala karriärcenter på

Tel: 046-222 00 00 (vx)

vissa fakulteter. Tillsammans med webbportalen MyCareer.lu.se

Mer info: www.lu.se/pedagogisktstod

utgör dessa center en länk mellan studier och arbete. Hos såväl den centrala Karriärservice som på de lokala karriär­centren erbjuds bl.a. granskning av CV och personligt brev. Dess­utom erbjuder de lokala karriärcentren möjlighet till karriärvägledningsamtal/coachning. För

9 Studieverkstaden – ­språkhandledning

mer information om de lokala karriärcentren, se deras hemsidor nedan.

Behöver du förbättra din studieteknik?

hur du lyckas på en jobbintervju, löneförhandling m.m. hålls regelbundet

Är du osäker på språket? Har du svårt

både på central och lokal nivå och du får möjlighet att lyssna på gäst­

att komma igång med uppsatsen? Uni­

föreläsare som berättar om olika karriärmöjligheter.

versitetets studieverkstad är öppen för alla lundastudenter. Vi erbjuder individuell handledning och

Seminarier om olika karriärrelaterade ämnen, såsom CV-författande,

VentureLab är universitetets verksamhet för att stimulera entreprenör­ skap och för att stötta och hjälpa de studenter och ­ny­examinerade som funderar på att starta eget.

kortare kurser i studieteknik, det svenska språket och det akademiska skrivandet.

– Lunds universitets jobb- och karriärportal: mycareer.lu.se

Tillsammans med Studenthälsan ger vi de

– Karriärservice, Stora Algatan 4 , Lund,

längre kurserna Våga tala och Börja skriva

E-post career@er.lu.se, Tel 046-222 01 00 välj karriärservice

nu. Vi har också kompetens att hjälpa dig

www.lu.se/career

som har ett annat modersmål än svenska

– Arbetslivsforum för dig som studerar humaniora/teologi

och som behöver handledning på engel­

Språk- och litteraturcentrum (SOL), Helgonabacken 12, Lund

ska. Välkommen att boka tid hos oss!

Tel 046-222 88 90, E-post arbetslivsforum@ht.lu.se

Sölvesgatan 29, Genetikhuset, Lund

www.ht.lu.se/arbetslivsforum

Tel: 046- 222 43 92

– Karriärcenter på Ekonomihögskolan, Tycho Brahes väg 1

E-post: studieverkstad@stu.lu.se

(Rum EC1:133), Lund, Tel 046- 222 32 04, E-post career@ehl.lu.se

www.lu.se/studieverkstad

www.ehl.lu.se/career – Karriärcenter LTH, Ingvar Kamprad Designcentrum, Sölvegatan 26

Tel: 046-222 80 53, E-post: se www.lth.se/karriarcenter – Karriärkontoret Musikhögskolan, Ystadvägen 25, Malmö

www.mhm.lu.se/om-musikhoegskolan/karriaerkontor – VentureLab Ekonomihögskolan, Tycho Brahes väg 1, Lund

Tel 046-222 78 11, E-post info@venturelab.lu.se, www.venturelab.lu.se


16

Ta chansen – studera utomlands! Som student vid Lunds universitet kan du ­ansöka om utbytesstudier och ­förlägga en ­termin eller ett år av din utbildning ­utomlands. Varje år reser cirka 1 000 lundastudenter ut i världen.

ut från dörren och försökte överrösta den höga latin­amerikanska popmusiken när han skrek ut alla hållplat­ ser. En härlig resa till staden Iquitos i Amazonas och en strapatsrik busstur till bolivianska gränsen är andra oförglömliga minnen. – Det var härligt att inse att man klarar sig så bra på

En av dem är Clara Alfsdotter som studerat arkeo­logi

egen hand i ett främmande land – allt löser sig! Rent

vid Institutionen för Arkeologi och Antikens historia i

studiemässigt är jag mycket glad över att jag fått en

Lund. Hon valde att resa som utbytesstudent till Ponti­

helt ny syn på den svenska arkeologin och på veten­

fica Universidad Católica de Perú i Lima.

skapsbedrivandet, såväl i Sverige som i Peru.

– En av de allra bästa erfarenheterna var att jag fick

– Den största skillnaden är att få peruaner har möjlig­

delta i en utgrävning via utbytesprogrammet. Under

het att studera vid ett så fint universitet som jag gjorde.

en månad bodde jag i en by vid kusten i norra Peru.

I Lima var universitetet som ett eget litet samhälle

Människorna och arkeologin var fantastiska, berättar

omgivet av murar och vakter. Det är stor skillnad mot

Clara, som skrev sin magisteruppsats om sina erfaren­

öppenheten i Sverige.

heter när hon återvände. Clara hade många fantastiska upplevelser med sig

Att åka utomlands som utbytesstudent innebär att

hem från Peru. Vardagslivet i storstaden Lima gjorde

du kan studera vid ett välrenommerat universitet utan

avtryck. Hon handlade ofta på små lokala matmarkna­

att betala studieavgift, vilket vanligtvis krävs vid de

der. Stadsbussen var en minibuss, där en man hängde

flesta utländska universitet. Du kan ta med dig ditt


17

­studiemedel och även söka extra studiemedel för att

– Jag valde att studera i ett annat land därför att jag

täcka merkostnader.

älskar äventyr och att prova på nya saker! Att jag lärde

Ett villkor för att söka studiemedel för utlandsstudier är förstås att kurserna kan tillgodoräknas vid Lunds

mig tala flytande spanska i Peru är jag oerhört glad över, säger Clara Alfsdotter.

universitet och utgöra en del av din examen. En förut­

Lunds universitet arbetar ständigt för att utveckla

sättning är att studievägledaren vid din heminstitution

kontakter med universitet runt om i världen. Läs mer

godkänner kurserna som du vill läsa.

om internationella möjligheter på

Henrik Werner, som läste industriell ekonomi vid

www.lu.se/internationellt

Lunds Tekniska Högskola, LTH, ville plugga utomlands ett halvår före examensarbetet. Han sökte ett univer­

Hur söker jag? För att söka utbytesstudier måste du

sitet med gott rykte och hög kvalitet på utbildningen

vara inskriven för heltidsstudier vid Lunds universitet

som inte låg för långt bort.

och ha klarat av en termins studier, dvs 30 högskole­

– När jag hittade Eidgenössische Technische Hoch­

poäng. Börja med att undersöka vilka möjligheter

schule, ETH, i Zürich kändes det som ett perfekt

som finns vid den institution där du studerar. Många

alternativ.

institutioner har breda kontaktnät ute i världen, deltar i

Henrik tyckte det var spännande att testa sig själv i

internationella ämnesnätverk eller har slutit ämnesvisa

en helt ny miljö och se hur han klarade av nya situa­

avtal med universitet både i Europa och i andra delar

tioner och andra krav. Det visade sig att sättet att

av världen. En annan möjlighet är att söka till Lunds

studera skiljde sig mycket mellan ETH och LTH.

universitets gemensamma utbytesprogram LUUP, som

I Zürich läste man många fler kurser samtidigt under

är öppet för alla studenter oavsett vad man studerar.

terminen än han var van vid från Lund. Och tempot

Dessa utbytesplatser går att söka till en gång om året.

ökade hela tiden.

Olika tider gäller för olika länder. Läs mer på

– Jag fick helt tänka om och snabba på. Och det var

www.lu.se/luup.

bra. Det är ju det min utbildning handlar om – att ta sig an nya problem, snabbt absorbera given informa­

Du möter världen även i Lund. Visste du att Lunds

tion och hitta vägar att lösa uppgiften.

universitet tar emot flest internationella studenter av

– Det var ett tufft slut på terminen men jag är

alla svenska universitet? På många av de kurser och

mycket nöjd att jag tog chansen att åka utomlands,

utbildningar som ges på engelska går både svenska

säger Henrik Werner.

och utländska studenter. Du behöver inte resa utom­ lands för att uppleva den internationella atmosfären

Vart kan jag åka? Lunds universitet deltar i flera

– möjligheten till nya perspektiv och internationella

ut­bytesprogram, bland annat Nordplus för studier i

bekantskaper finns även här. Vill du möta världen på

Norden, Erasmus för studier inom Europa och E­ rasmus

hemmaplan kan du också engagera dig som fadder för

Mundus Action 2 för studier i till exempel Asien och

internationella studenter. Mer information hittar du på

Mellan­östern. Universitetet har dessutom samarbets­

www.lu.se/fadder

avtal med en mängd utländska universitet i bland annat USA, Kanada, Latinamerika, Kina, Japan,

International Desk

­Australien och Nya Zeeland.

Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund

– Eftersom jag redan gjort flera långresor till platser

Besöksadress: Stora Algatan 4

på andra sidan jordklotet lockade ett universitet i

Öppet-/telefontid: tis, ons, fre 10-14, tors 10-16

Europa, gärna nära Alperna. I Schweiz såg jag också

Tel 046-222 01 00, Fax 046-222 41 11

chansen att förbättra min gymnasietyska, motiverar

E-post desk@stu.lu.se

Henrik Werner sitt val.

www.lu.se/utbildning/studera-utomlands


18

Studentlivet Lunds unika studentliv är en av förklaringarna till att nya studenter vallfärdar till Lund varje termin. Studentlivet ger många intressanta erfarenheter och möjlig­heter att utvecklas även utanför föreläsningssalarna. För att kunna ta del av allt spännande som händer behöver du vara ­medlem i Studentlund, Teknologkåren, Doktorandkåren eller Smålands nation. De har alla en mängd aktiviteter att engagera sig i! 9 Studentlund

9 Akademiska föreningen – ­mötesplatsen

Studentlund är ett samarbete mellan många nationer,

Vill du ägna dig åt ett specialintresse, ha roligt och

kårer och Akademiska Föreningen (AF). Medlemskapet

få många nya vänner? Då ska du gå med i något av

ger dig tillgång till billiga bostäder, god mat, nattklub­

Akademiska Föreningens utskott.

bar, intressanta föredrag, utbildningsbevakning, scen­

– Det är en härlig känsla att vara med och fixa inför

uppsättningar, mängder av stipendier och studentra­

kväll­en och sedan se resultatet, säger Björn Jonsson

batter och mycket mer. Så blir du enkelt medlem: När

som är engagerad i studentaftonsutskottet.

du har blivit antagen som student vid Lunds universi­

Sedan starten 1905 har Studentaftnarna i Lund

tet: gå in på www.studentlund.se, registrera dig som

­lockat intressanta gäster från hela världen. Jimi

medlem och betala in medlemsavgiften. Ditt medlem­

Hendrix, Ingemar Bergman och Drottning Margrethe

skort (studentlegitimation) får du hemskickat efter att

är bara några exempel.

du avslutat registreringen genom att besöka den na­

Är du intresserad av litteratur och vill skriva, jobba

tion som du vill bli medlem i. Om du är medlem sedan

med grafik eller bjuda in dina favoritpoeter kan Ord-

tidigare får du en terminsräkning skickad på posten

konst vara utskottet för dig. Radio AF som sänder

och fortsätter att vara medlem genom att betala den.

radio från 06-01 fem dagar i veckan är utskottet som

All information om hur du blir medlem finns att läsa på

ständigt söker nya medlemmar.

Studentlunds hemsida.

– En del gör bara ett par inslag, andra tillbringar hela sin fritid här, berättar Anders Wigren som är engagerad i Radio AF.


19

Akademiska Föreningens syfte är att vara en mötes­

utdelning och egna tidningar är andra aktiviteter på

plats för studenter, före detta studenter och universi­

nationerna. Läs mer om Lunds 13 nationer på

tetsanställda. AF-borgen i Lundagård är den fysiska

www.lu.se/nationer

mötesplatsen – inte minst genom studieplatserna och aktiviteterna i caféet Athen. Spex, teater och poesi­

9 Var med och påverka utbildningen

aftnar – i AF-borgen händer det alltid något.

Som student vid Lunds universitet kan du vara med

Och varje termin anordnar AF, Lunds universitets

och påverka kurslitteratur och upplägg av utbildnings­

studentkårer och Kuratorskollegiet ett hälsningsgille

programmen. Ett sätt är att gå med i någon av Lunds

för nya studenter. Då finns nationer, studentförening­

nio studentkårer. Kårerna har dagliga diskussioner

ar, AF:s olika utskott, företag och många fler på plats

med universitetets och fakulteternas ledningar och

och presenterar sig.

tillsätter runt 1 000 förtroendevalda studenter som granskar utbildningar och gör dem bättre. Dessutom

9 Lär känna folk på nationerna

anordnas arbetsmarknadsdagar, föreläsningar och

Vid Lunds universitet finns 13 nationer. De äldsta

mottagning av de nya studenterna.

bilda­des bara några år efter det universitetet grunda­

Lunds universitets studentkårer, LUS, är en sam­

des. Ett sätt att delta i nationslivet är att arbeta ideellt.

arbetsorganisation för alla nio studentkårer och beva­

Lotta Hermansson, student från Göteborg, valde att

kar runt 47 000 lundastudenters intressen gentemot

bli lunchmästare på Göteborgs nation. Det innebär att

universitetet, kommunen och regionen. Bostadspolitik,

hon en förmiddag varannan vecka ansvarar för natio­

studentrabatter på resor, pedagogisk utbildning för

nens kök där det lagas mat till 50 personer.

lärare och längre öppettider på biblioteken är några av

– Det är ett bra sätt att lära känna människor som går olika utbildningar och kommer från olika delar

de prioriterade frågorna. Man följer också noggrant vad som händer på utbildningsområdet nationellt.

av landet. Som tjänsteman har man vissa fördelar

Tora Törnquist, juriststudent, är ordförande i LUS:

som gratis inträden och förköp till stora evenemang,

– Det är en fantastisk chans att under ett år få jobba

­berättar Lotta. Birgitta Nilsson, student på psykologprogrammet, har sjungit i kör sedan hon var tonåring. När hon bör­

för studenternas rättigheter. Det finns många frågor att ta tag i och det går verkligen att påverka och för­ ändra om man vill.

jade studera i Lund valde hon att gå med i Kalmars, Blekingskas och Wermlands gemensamma nationskör,

9 Vill du veta mer?

Gudrunkören:

Särskild information om kårer, nationer och Akade­

– Kören tar emot alla som vill vara med och det gör

miska föreningen finns på www.studentlund.se och

att det blir en väldigt gemytlig stämning. Kören ger

i studentguiden som AF, Kuratorskollegiet och Lunds

mig lite annan verklighet än studierna, berättar hon.

universitets studentkårer skickar ut till alla nyantagna

Pubar, nattklubbar, idrottsverksamhet, stipendie­

studenter vid universitet.


20

Henrik Hågemark (bild t.v.) bor i en etta på Vildanden och Alvina Erman (bild t.h.) i ett korridorrum på Studentskegården.

Hitta bostad Att få tag i boende i Lund kan vara en utmaning, särskilt vid terminsstarten. Därför är det bra om du tidigt tar reda på vilka möjligheter som finns och ställer dig i bostadskö i god tid. AF Bostäder är den största studentbostadsförmed­

Vildanden ligger en liten bit från centrum, men det är nära till allt – mataffärer, pizzeria och köpcenter. Henrik gillar att det är så grönt där han bor, mycket träd och blommor. Ett stort plus är att det finns både ­korridorrum och lägenheter. – Det är en skön blandning. Jag har lärt känna nytt

laren i Lund. Företaget äger och förvaltar över 5 900

folk som bor på korridor så det är kul att hänga där

studentbostäder – 1 400 lägenheter, 1 500 pentryrum

ibland.

och 3 000 korridorrum. När du blivit antagen som stu­ dent registrerar du dig på www.afb.se och ställer dig

Andra boendealternativ

då i AF Bostäders kö. Registera dig så fort antagnings­

När Alvina Erman skulle börja plugga vid Lunds univer­

beskedet kommer – då kan du få förtur till bostäder

sitet hittade hon först ett korridorrum. Efter ett år såg

reserverade för ”novischer”, nybörjare. Glöm inte att

hon en lapp på institutionen om ett rum till uthyrning.

senare under terminen bli medlem i Studentlund och

Rummet fanns på Studentskegården – landets enda

därmed medlem i Akademiska föreningen. Annars

studenthem för kvinnor som ligger centralt i Lund.

riskerar du att förlora din bostad eller köplats. – Jag ställde mig i AFB:s kö några månader innan jag skulle börja plugga. Jag ville gärna ha en etta och fick den till slut, berättar Henrik Hågemark, som läser idéoch lärdomshistoria på politices kandidatprogrammet. Henriks etta på 27 kvadratmeter ligger på fjärde våningen i studentboendet Vildanden, som ägs av AF

– När jag såg den stora trädgården kände jag att jag ville flytta hit. Jag är från landet och det kändes som hemma för mig, berättar Alvina. Invändigt ser boendet ut nästan som när det grundades 1937. Möblerna som designades av Carl Malmsten direkt för huset finns också kvar. I Alvinas korridor bor femton kvinnliga studenter.

Bostäder. Lägenheten är ljus och mysigt inredd med

De delar på kök, toaletter, dusch och tv-rum. Det finns

loppisfynd och lite nytt från Ikea. Det är inte stort men

också en salong där man kan ha fest, ett bibliotek

Henrik har ändå lyckats dela in sina 27 kvadratmeter i

som är bra att plugga i, gästrum, balkonger och en

sovrum, matsal och vardagsrum.

solig altan.

– Vi har haft nyårsmiddag här med förrätt, varmrätt,

– Det är ett mysigt boende. Vi har ofta filmkvällar

efterrätt och bakade till och med bröd i min lilla ugn.

tillsammans. Ibland träffas vi i köket över en fika eller

Vid sex personer går väl gränsen när man ska ta hem

samlas några stycken och dricker vin. Det blir alltid

vänner och titta på film.

många spännande diskussioner.


21

Många nyblivna studenter gör precis som Alvina –

Burlöv. I Malmö finns bland annat Malmö Studenthus

tackar ja till ett första boende för att ha någonstans

med 670 nyrenoverade lägenheter. Pendelavstånden

att bo. Konkurrensen om rum och lägenheter är tuff

är korta och kommunikationerna goda. Landskrona,

vid terminsstarten. Väl på plats i Lund är det lättare

som inte ligger mer än 20 minuter från Lund är ett

att leta bostad. En bit in på terminen brukar bostads­

annat alternativ liksom Hässleholm, med 30 minuters

situationen klarna upp något och kanske hittar du just

resväg från Lund. Information om lediga boenden

det där perfekta korridorrummet, lägenheten eller

finns på respektive kommuns hemsida.

kollektivboendet som du har längtat efter.

I Helsingborg finns det ingen gemensam bostadskö eftersom det finns för många olika bostadsaktörer.

Bostad via studentnationerna

Oavsett om man vill söka studentlägenhet eller lägen­

De 13 nationerna vid Lunds universitet tillhandahåller

het på den övriga bostadsmarknaden måste man

också bostäder och har egna köer till sina l­ägenheter

därför söka direkt hos den fastighetsägare man vill bo

och studentrum. Vissa nationer kräver att man är

hos. I Helsingborg finns det idag sex olika studenthem.

medlem. Studenter som är aktiva på nationen får

Inget av dem ligger längre än 15-20 minuters cykelväg

oftast snabbare bostad. Många nationer har novisch­

bort från Campus.

utlottning i början av varje termin. Kontakta hus­

På www.helsingborgsstudent.se kan du hitta kon­

förmannen på din nation för mer information och

taktuppgifter till alla studentboenden, länkar till andra

ansökningshandlingar.

fas­tighets­ägare och hyresvärdar samt annonser för inne­boende och andrahandsalternativ i staden.

Akut behov av bostad Har du akut behov av bostad kan du kontakta ­studenternas egen bostadsförmedling Bopoolen, www.bopoolen.nu. Här lägger privatpersoner som vill hyra ut rum eller del i lägenhet ut annonser. Som student kan du själv lägga in annons om den bostad du söker. På Bopoolens hemsida hittar man också ­kontraktsförslag, lagar och regler och tips på hur man ska gå till väga för att leta och hyra ut bostad. Vid terminsstart kan det också vara bra att känna till att Vandrarhemmet Tåget och Källby Camping i Lund finns. Du kan också leta bostad vid den nationella studentportalen: www.sokstudentbostad.se

Bo utanför Lund Om det är svårt att hitta bostad i Lund är ett alterna­ tiv att bo i närliggande Malmö, Eslöv, Kävlinge och

Kontaktinformation: AF Bostäder | www.afb.se Tunavägen 39 | 046-19 15 00 | info@afb.se Bopoolen | www.bopoolen.nu AF-borgen i Lund, 4 våningen 046-211 42 05 | bopoolen@lus.lu.se Lunds universitets 13 nationer www.studentlund.se/nationer Källby Camping, Lund, 046-35 51 88 Vandrarhemmet Tåget, Lund, 046-14 28 20 Malmö Studenthus | www.malmostudenthus.se Thomsons väg 32 A | 040-21 52 91 info@malmostudenthus.se Helsingborg | www.helsingborgsstudent.se


22

Hela Utbildningsutbudet vid Lunds universitet

Detta uppslag visar Lunds universitets utbildningsutbud för hela året. På övriga sidor i katalogen hittar du alla kurser och program du kan söka nu inför vårterminen 2014. Mer ­information om alla Lunds universitets ­utbildningar hittar du på w ­ ww.lu.se/hittautb

Program på nybörjarnivå och avancerad nivå Arabiska studier Arbetsterapeutprogrammet Arkitektutbildning Audionomprogrammet Barnmorskeutbildning Beteendevetenskap Biomedicinprogrammet Brandingenjörsutbildning Civilekonomprogrammet: •Analytisk •Språklig (7 olika språk) Civilingenjör: •Bioteknik •Datateknik •Ekosystemteknik •Elektroteknik •Informations- och kommunikationsteknik •Industriell ekonomi •Kemiteknik •Lantmäteri •Maskinteknik •Maskinteknik med teknisk design •Medicin och teknik •Riskhantering •Teknisk fysik •Teknisk matematik •Teknisk nanovetenskap •Väg- och vattenbyggnad Dramatik Ekonomie kandidatprogrammet

Equality and Diversity ­ Management Europastudier med humanistisk profil Food Service Management (Hbg) Fri konst Genusvetenskap Högskoleingenjör: •Byggteknik – Arkitektur •Byggteknik – Järnvägsteknik •Byggteknik – Väg- och trafikteknik •Datateknik •Datateknik – logistik •Elektroteknik med automationsteknik Industrial Service Management (Hbg) Industridesign Journalistutbildning Juristprogrammet Kandidatprogram i digitala kulturer Kandidatprogram i japanska Kandidatprogram i modevetenskap Kandidatutbildning i kyrkomusik Kriminologi Livsmedelsteknisk högskoleutbildning – YTH

Logistics Service Management (Hbg) Logopedprogrammet Läkarprogrammet Musikerutbildning (12 inr.) Musiklärarutbildning Mänskliga rättigheter Naturvetenskapligt program: •Astronomi och astrofysik •Biologi •Fysik •Geologi •Kemi •Kemi/fysik •Kemi/molekylärbiologi •Matematik •Meteorologi o biogeofysik •Miljö- och hälsoskydd •Miljövetenskap •Molekylärbiologi •Naturgeografi och ekosystemanalys •Naturvetenskap med fotoner och neutroner •Teoretisk fysik Personal- och arbetslivsfrågor Politices kandidatprogram Program för konstnärlig högskole­examen i kyrkomusik Psykologprogrammet

Psykoterapeutprogrammet (3 inr.) Röntgensjuksköterskeprogrammet Samhällsplanering – urban och regional utveckling Service Managementutbildning (Hbg): •Health •Hotel & Restaurant •Retail •Tourism Sjukgymnastprogrammet Sjukhusfysiker Sjuksköterskeprogrammet Skådespelarutbildning Socionomutbildning Specialistsjuksköterske­programmet ­(12 inr.) Språkkonsultutbildningen Strategisk kommunikation (Hbg) Systemvetenskapligt kandidat­ program – design av informationssystem Teknisk bastermin Tekniskt basår Teologiprogrammet Trafikflygare Utvecklingsstudier Ämneslärarprogrammet Öst- och Sydöstasienkunskap (2 inr.)

Geologi GIS – geografisk informationsbehandling Grekiska Handelsrätt Hebreiska Historia Historisk arkeologi Historisk osteologi Humanekologi Idé- och lärdomshistoria Informatik Isländska Italienska Japanska Jiddisch Journalistik Juridik Kemi Kinesiska Kognitionsvetenskap Konsthistoria och visuella studier Kulturvetenskaper Latin Lingvistik Litteraturvetenskap

Litterärt skapande Logopedi Luftfart Matematik Matematisk statistik Medicinsk strålningsfysik Medie- och kommunikationsvetenskap Mediehistoria Mellanösternkunskap Mellanösternstudier Miljöstrategi Miljövetenskap Museologi Musik Musikvetenskap Mänskliga rättigheter Nationalekonomi Naturgeografi och ekosystemanalys Nordiska språk Numerisk analys Nygrekiska Omvårdnad Pedagogik Polska Praktisk filosofi

Psykologi Religionsvetenskap Retorik Rumänska Ryska Rättssociologi Samhällsgeografi Service management Sjukgymnastik Socialantropologi Socialt arbete Sociologi Spanska Statistik Statsvetenskap Strategisk kommunikation Svenska Synkrotronljusbaserad vetenskap Teatervetenskap Teknik Teoretisk filosofi Teoretisk fysik Tyska Utvecklingsstudier Öst- och centraleuropakunskap

Ämnen Arabiska Arbetsterapi Arkeologi Arkivvetenskap Astronomi Audiologi Biologi Bioinformatik Biomedicin Biomedicinsk laboratorie­ vetenskap Danska Ekonomisk historia Engelska Entreprenörskap Etnologi Europastudier Filmvetenskap Filosofi Folkhälsovetenskap Forsknings- och teknikpolitik Franska Freds- och konfliktvetenskap Fysik Företagsekonomi Genusvetenskap Geografi


Hela Utbildningsutbudet vid Lunds universitet

OBS! En stor del av nedanstående Master-/Magisterprogram har inför höstterminen 2014 sista anmäningsdag 15 januari 2014 (istället för 15 april som för övrig utbildning). Mer anmälningsinformation kommer du att hitta på www.lu.se/master. Programmen inför vårterminen 2014 (sid 31-33) har sista ansökningsdag 15 okt 2013.

Master-/Magisterprogram Ekonomi, 60 hp •Corporate and Financial Management •Economics •Entrepreneurship •European and International Tax Law •Finance •Globalization, Brands and Consumption •Hälsoekonomi och styrning i vården •Informationssystem •International Economics with a focus on China •International Marketing and Brand Management •Managing People, Knowledge and Change •Redovisning och ekonomistyrning •Redovisning och revision •Sustainable Business Leadership Ekonomi, 120 hp •Economic Demography •Economic Growth, Innovation and Spatial Dynamics •Economic History •Economics •Finance •Statistics •Technology Management Humaniora och teologi, 120 hp •ABM-master (arkiv, bibliotek och muséer)

•Applied Cultural Analysis •Arkeologi – teori och praktik •Europastudier med humanistisk profil •Film and Media Production •Historiska studier •Kognitionsvetenskap •Litteratur – kultur – medier (8 inr.) •Språkvetenskap (16 inr.) •Teologi och religionsvetenskap •The Religious Roots of Europe •Visual Culture •Översättarutbildning Juridik, 120 hp •Mänskliga rättigheter •Sjörätt Konstnärlig utbildning, 120 hp •Musikerutbildning (14 inr.) •Kyrkomusik (3 inr.) •Fri konst (2 inr.) •Teater (3 inr.) Medicin/vård, 120 hp •Audiologi och logopedi (2 inr.) •Biomedicin (2 inr.) •Folkhälsovetenskap •Idrottsvetenskap (2 inr.) •Medicinsk vetenskap Naturvetenskap, 120 hp •Astrofysik •Atmosfärvetenskap och biokemiska kretslopp

•Bioinformatik •Biologi (9 inr.) •Fysik (6 inr.) •Geologi •Geomatik •Geografisk informationsvetenskap och fjärranalys för modellering och miljöövervakning •Geografisk informationsvetenskap •Kemi •Matematik •Matematisk statistik •Miljö- och hälsoskydd •Miljövetenskap (6 inr.) •Molekylärbiologi (4 inr.) •Nanokemi •Naturgeografi och ekosystemanalys •Proteinvetenskap •Synkrotronljusbaserad vetenskap •Tillämpad klimatstrategi Samhällsvetenskap, 120 hp •European Affairs Programme •Genusstudier •Globala studier •International Development and Management (LUMID) •Master in Service Management (4 inr.) (HBG)

•Masterprogram i strategisk kommunikation (HBG) •Personal- och arbetslivsfrågor •Samhällsvetenskap (18 inr.) •Strategic Public Relations •Utvecklingsstudier •Welfare Policies and Management Teknologi, 120 hp •Bioteknik •Energi- och miljöeffektiva byggnader •Fotonik •Industridesign •Livsmedelsteknik •Nanovetenskap •System på chips •Hållbar stadsgestaltning •Trådlös kommunikation •Vattenresurshantering Övriga masterprogram, 120 hp •Asienstudier •Environmental Management and Policy •Environmental Studies and Sustainability Science •Human Factors and System Safety •Mellanösternstudier •Miljöstrategisk styrning

23


24


25

Program Nybรถrjarprogram, magister-/Masterprogram samt รถvriga program


26

NYBÖRJARPROGRAM NYBÖRJARPROGRAM

Ekonomi, administration, turism

Juridik

Ekonomie kandidatprogram

Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan)

180,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhälls­ kunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 4/A4) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU-81420 Utbildningsstart: 2014-01-20 Beskrivning: Programmet omfattar 180 hp, vilket motsvarar tre års studier på heltid och leder till en internationellt gångbar Ekonomie kandidatexamen (BSc in Business & Economics). Du inleder dina studier med kurser i företagsekonomi och nationalekonomi och fördjupar dig successivt inom en inriktning som intresserar dig. Programmet ger dig goda möjligheter att kombinera dina studier i Lund med studier utomlands, tack vare Ekonomihögskolans stora utbud av partneruniversitet. Efter studier väntar goda anställningsmöjligheter inom näringsliv och offentlig sektor, liksom möjlighet att fortsätta studera på avancerad nivå. Programmet ger dig även behörighet att söka medlemskap i Civilekonomförbundet (www.civilekonomerna.se). Mer om utbildningen hittar du på www.ehl.lu.se/ekonomprogrammet

Humaniora/Teologi

Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi 180,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Platser: 45 Heltid/Dagtid Anm-kod LU-81800 Utbildningsstart: 2014-01-20 Beskrivning: Religion och religiös tro är aktuella och debatterade ämnen i dagens samhälle. Religion berör allt från världspolitiken och det sociala livet till individers sökande efter mening. Om du öppnar en dagstidning inser du att religion är något som dagligen finns i vår närhet. Synen på religion skiftar dessutom från tid till tid och från människa till människa, men den berör något av det mest grundläggande i våra liv. Du lär dig att studera religion och tro på ett vetenskapligt sätt för att få en bredare och djupare förståelse både för individer och för samhällen utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv. Kandidatprogrammet spänner över många olika ämnen, och du väljer själv var du vill lägga din tonvikt. Inom programmet kan du bekanta dig med såväl kristendomen som övriga världsreligioner och lära mer om deras rötter, deras utveckling fram till idag och hur de på olika sätt kommer till uttryck i dagens samhälle. Du kan också välja att studera till exempel beteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier, tros- och livsåskådningsvetenskap. Studierna avslutas med ett självständigt arbete i form av en uppsats. Programmet är utbildningsvägen för dig som siktar på att arbeta som präst inom Svenska kyrkan. Blivande präster och pastorer inom andra samfund kan ha god nytta av denna utbildning. Utbildningen passar också för dig som är intresserad av teologi och religionsvetenskap och som ser en yrkeskarriär inom information, kultur, journalistik och utbildning. Mer om utbildningen hittar du på www.teol.lu.se/utbildning/kandidatprogram-vid-ctr/

270,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: max 20 platser tillsätts genom alternativt urval (se www.jur. lu.se/ujik), övriga platser enligt Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Platser: 145 Heltid/Dagtid Anm-kod LU-81300 Utbildningsstart: 2014-01-15 Beskrivning: Juridicum i Lund kan erbjuda dig en av landets bästa juristutbildningar, med hög lärartäthet och många undervisnings­ timmar med skickliga lärare som följer dig genom de nio terminer som leder fram till en juristexamen. Utbildningen är inriktad på att du ska skaffa dig juridiska kunskaper och färdigheter i analys, argumentation och problemlösning. Stor vikt fästs vid muntlig och skriftlig framställning. Juristprogrammet består av sex terminer obligatoriska kurser och tre terminer fördjupningskurser och examensarbete. Efter termin sex har du möjlighet att ta en kandidatexamen i rättsvetenskap. Du som går vidare mot en Juristexamen har ett stort utbud kurser på avancerad nivå att välja bland, i syfte att fördjupa och bredda dina kunskaper inom valt ämnesområde. Du har även möjlighet att läsa andra kurser vid Lunds universitet eller på annan ort som då kan ingå i din examen. Vi uppmuntrar till studier utomlands och har ett antal partneruniversitet världen över. På termin 5 ingår viss praktik och som valbar kurs kan du sedan även välja att praktisera hel eller del av termin i Sverige eller utomlands. Juridicum har ett stort och välutrustat bibliotek med många studieplatser, generösa öppettider samt en av Nordens främsta samlingar av svensk och utländsk juridisk litteratur. Med vår gedigna utbildning i ryggen är du väl rustad för ett arbete inom såväl privat som offentlig sektor, både i Sverige och internationellt, där det handlar om att lösa komplexa problem. Kursstart 15/1 Mer om utbildningen hittar du på www.jur.lu.se/utbildning

Matematik/naturvetenskap

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi 180,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 11/A11) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU-81201 Utbildningsstart: 2014-01-20 Beskrivning: Biologi handlar om allt levande. Biologer har därför kunskap om allt från arvsmassans och cellernas struktur och funktion till organismers samspel med varandra och sin omgivning. Biologer kan studera fysiologiska processer från molekyl- och cellnivå till organ och vävnader, eller söka förklaringar till hur klimatförändringar påverkar ekosystemen. Biologer studerar också biodiversitet och hur hotade arter kan bevaras, den evolutionära förklaringen till arters utveckling, transport, ackumulering och nedbrytning av miljögifter och globala ekologiska samband. Efter kandidatexamen kan du välja någon av våra masterutbildningar i biologi för att specialisera dig inom något ämnesområde. Saknar du de naturvetenskapliga ämnena från gymnasiet och vill läsa biologi finns en alternativ ingång, se www.biol.lu.se/­ kandidatutbildning/alternativ-ingaang/biologi---alternativ-ingaang Mer om utbildningen hittar du på www.biol.lu.se/kandidatutbildning/biologi

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Nybörjarprogram

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi 180,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 11/A11) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU-81202 Utbildningsstart: 2014-01-20 Beskrivning: En molekylärbiolog studerar liv och livsprocesser på det molekylära planet, på DNA- och proteinnivå. Molekylärbiologi är ett ämne som vuxit fram i gränsområdet mellan biologi, kemi och medicin, men har även kopplingar till andra vetenskaper som t ex fysik och informatik. Molekylärbiologiska tekniker används idag inom en mängd olika områden, t.ex. biokemi, biomedicin, bioteknik, mikrobiologi, genetik, immunologi, ekologi, arkeologi, och rättsmedicin. Under utbildningens första två år läser du ett basblock bestående av kurser i cellbiologi, genetik, mikrobiologi, molekylärbiologi, humanfysiologi, kemi och biokemi vilket ger dig en gedigen grund att stå på inför dina vidare studier. Föreläsningar varvas med laborationer och seminarier. Du kan redan inom din kandidatexamen fördjupa dig inom t ex mikrobiologi, molekylärgenetik eller fysiologi. Du har också möjlighet att läsa andra naturvetenskapliga kurser och kurser utanför det naturvetenskapliga området. Utbildningen avslutas med ett examensarbete i molekylärbiologi. Efter kandidatexamen kan du välja någon av våra masterutbildningar i molekylärbiologi och specialisera dig inom något ämnesområde. Saknar du de naturvetenskapliga ämnena från gymnasiet och vill läsa molekylärbiologi finns en alternativ ingång, se www.biol.lu.se/ kandidatutbildning/alternativ-ingaang/molekylaerbiologi---alternativingaang Mer om utbildningen hittar du på www.biol.lu.se/kandidatutbildning/molekylaerbiologi

Sciences, Physics 180,0 hp (credits) Requirements: General and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School Programs: Physics B, Chemistry A and Mathematics D. Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving certificate: 66 %, Seats: 16 Full-time/Daytime Application code LU-81203 Education start: 2014-01-20 Description: Our world is facing many challenges – in basic science when exploring fundamental forces and particles or the origin of the universe, planets and life, – and in applied science to find sustainable energy sources, new technology on the nano-scale and tailor-made materials for industry, chemistry and medicine. Physics is the basis for this endeavour and physicists play an important role in these and many other fields. Lund is consistently ranked as the top university in Northern Europe in physical sciences and this excellence is now expanding through the building of two international research centres – MAX IV and ESS. Around the university and the centres you will find a large number of innovation companies, making Lund a motor in the economy of southern Scandinavia. Physicists in Lund are working on the cutting edge of every­ thing from particle physics at CERN to nanoscience and photonics. More information can be found at www.edu.physics.lu.se/bachelor/

Sciences, Physics 180,0 hp (credits) Requirements: General and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School Programs: Physics B, Chemistry A and Mathematics D. Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving certificate: 66 %, The Swedish national university aptitude test: 34 %. The University board has decided that applicants with equal merits (in the GPA group) should be seperated by the use of a valid result from the Swedish national university aptitude test. Seats: 15 Full-time/Daytime Application code LU-81204 Education start: 2014-01-20 Description: See our homepage edu.physics.lu.se/BSc More information can be found at http://utbildning.fysik.lu.se/kandidatprogram

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik 180,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Platser: 5 Heltid/Dagtid Anm-kod LU-81205 Utbildningsstart: 2014-01-20 Beskrivning: Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier med möjlig direkt övergång till magister/masternivå ytterligare ett eller två år. Programmet kan påbörjas varje termin och utbildningen inleds med grundläggande studier i fysik, kemi och matematik. Efter baskurserna går du vidare med kemi/fysik utbildningen som beroende på huvudämnesinriktning planeras i samråd med studievägledare vid någon av institutionerna. Utbildningen avslutas med ett projektarbete som ligger i gränsområdet mellan fysik och kemi. Den påbörjade utbildningsvägen ger också möjlighet att utan tidsförlust helhjärtat satsa på endast ett av de båda områdena med alla de utbildningsvägar detta medför. Flera moderna fysikforskningsområden som t ex nanovetenskap, förbränningsfysik och medicinsk fysik kräver även kunskaper i kemi. Motsvarande gäller för flera kemiforskningsområden som t ex fysikalisk kemi, teoretisk kemi och kemisk fysik vilka kräver kunskaper i fysik. Moderna solceller, elektroniska näsor, vätgasbilar, energilagring, supraledning, batteriutveckling är bara några av områdena där kemi och fysik växelverkar. Detta innebär att behovet av personal med kompetens inom både fysik och kemi kommer att öka i framtiden. Många är de fysiker och kemister som i sin dagliga gärning har saknat tillräckliga kunskaper i det andra av dessa båda ämnen. Gränslandet mellan kemi och fysik kommer säkert att tillhöra framtiden. Den solida naturvetenskapliga grunden som erhålls i denna utbildning är alltid gångbar på arbetsmarknaden. Se våra hemsidor utbildning.fysik.lu.se/ kandidatprogram Mer om utbildningen hittar du på http://utbildning.fysik.lu.se/kandidatprogram

Mer utbildningsinfo: www.lu.se/hittautb | www- och e-post-adresser till fakulteter och institutioner hittar du via www.lu.se

27


28

NYBÖRJARPROGRAM NYBÖRJARPROGRAM

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik 180,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik D eller Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU-81206 Utbildningsstart: 2014-01-20 Beskrivning: Informationssamhällets framväxt har inneburit ett ökat behov av att beskriva, förstå och förutsäga verkligheten. Det finns ett ökande behov av personer som kan strukturera och analysera de allt större mängder av data som produceras och lagras, och en matematisk utbildning är en bra grund för sådana arbetsuppgifter. Matematiker använder matematiska modeller och analysmetoder för att lösa problem. Ämnet är därför mycket väl lämpat för dem som är intresserade av att lösa problem. Samtidigt är datorn ett naturligt hjälpmedel för en tillämpad matematiker -- komplicerade matematiska modeller måste i regel analyseras med datorhjälp. Kandidatprogrammet i matematik inleds med ett obligatoriskt block innehållande grundläggande kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys. Därefter följer ett block valfria kurser som dels skall ge breddning genom att ämnen andra än de matematiska studeras, dels ge fördjupning genom fortsättningskurser inom något eller några av matematikämnena. Utbildningen kan ges en helt teoretisk inriktning mot rena matematiska kunskaper, men också en mer tillämpad prägel för den som vill använda avancerade matematiska metoder för att lösa problem från andra ämnesområden. Utbildningen avslutas med ett examensarbete, som kan innebära att man gör en mindre forskningsuppgift eller för en uppdragsgivare utanför universitetet visar hur ens kunskaper kan användas för att lösa ett konkret tillämpat problem. Mer om utbildningen hittar du på www.matematik.lu.se/utbildning/kandidatprogram/

samhällsvetenskap

Politices kandidatprogrammet 180,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 4/A4) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU-81400 Utbildningsstart: 2014-01-20 Beskrivning: Politices kandidatprogrammet omfattar totalt 180 hp. Programmet är inriktat mot analyser av politiska och ekonomiska företeelser på olika samhällsnivåer – alltifrån det lokala till det globala. Samspelet mellan ekonomi och politik betonas i utbildningen liksom politiska och ekonomiska analyser av statens och den offentliga sektorns roll i samhället. Den starka gränslinjen mellan offentligt och privat har emellertid alltmer luckrats upp. Detsamma gäller skärningspunkten mellan nationella och internationella frågor. Kunskaper om sådana samhällsförändringars bakgrund, karaktär och konsekvenser bildar grundstommen i programmet. Programmet som helhet byggs upp kring ämnena statsvetenskap, nationalekonomi, samhällsgeografi, företagsekonomi, handelsrätt och statistik. För att erhålla en politices kandidatexamen ska studenten i något av de tre huvudområdena (nationalekonomi, samhällsgeografi, statsvetenskap) ha fördjupat sin kunskap motsvarande 1-90 hp och fullgjort ett större självständigt arbete. Sammantaget ger programmet kunskaper inom breda, forskningsmässigt väl förankrade fält. Den analytiska förmågan tränas genom skilda praktiska inslag från muntliga presentationer till eget forskningsarbete och uppsatsskrivande. Politices kandidatprogrammet ger en god grund för breda arbetsmark-

nadsområden med analys- och utredningsuppgifter inom privat och offentlig sektor. Programmet ger också en god grund för program­ studier på avancerad nivå. Mer om utbildningen hittar du på www.svet.lu.se/polkand

Psykologprogrammet 300,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Platser: 42 Heltid/Dagtid Anm-kod LU-81401 Utbildningsstart: 2014-01-20 Beskrivning: Psykologprogrammet är en yrkesutbildning som omfattar 300 högskolepoäng under 5 års heltidsstudier och leder till psykologexamen. För psykologlegitimation som utfärdas av Social­ styrelsen krävs därutöver ett års praktisk tjänstgöring under handledning av legitimerad psykolog. Psykologprogrammet ger ett mångsidigt perspektiv på människan biologiskt, psykologiskt, socialt och kulturellt. Vidare ingår yrkespraktik, psykopatologi, grundläggande psykoterapiutbildning, arbete i grupper och organisationer samt vetenskapsteorier och -metoder. I slutet av utbildningen genomförs en examensuppsats. Utbildningen präglas av samspel mellan teori och praktik, med olika former av undervisning, färdighetsträning och klientarbeten. Det finns idag ca 10 000 leg. psykologer inom barn- och vuxenpsykiatri, skola och förskola, omsorg och sjukvård samt arbetslivets organisationer. Många har egen praktik. Behovet av psykologinsatser är växande i ett samhälle med stora förändrings- och kompetenskrav, kulturell mångfald och ambitioner att främja individens psykiska hälsa och livskvalitet. En psykologexamen ger goda förutsättningar att abeta för att förbättra människors liv, inom många verksamhetsområden, och genom arbete med både individer, grupper, organisationer och miljöer. Arbetsmetoderna omfattar kvalificerad bedömning, behandling, konsultation, handledning, organisationsutveckling och pedagogisk verksamhet, samt utvärdering och utveckling av olika verksamheter. Mer om utbildningen hittar du på www.psy.lu.se/psykologprogrammet

Socionomprogrammet 210,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Platser: 90 Heltid/Dagtid i Lund Anm-kod LU-81402 Utbildningsstart: 2014-01-20 Platser: 60 Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU-81403 Utbildningsstart: 2014-01-20 Beskrivning: Socionomutbildningen omfattar 3 1/2 års heltidsstudier, och avslutas med en socionomexamen. Varje temin antas studenter till socionomprogrammet med utbildningsort Lund och Helsingborg. Huvudämnet är socialt arbete men studierna innehåller även ämnen som socialpolitik, juridik, psykologi och sociologi. Socionomutbildningen kännetecknas av ett samspel mellan teori och praktik och har en generell inriktning. Yrkesverksamma socionomer och brukar-/ frivilliga organisationer deltar aktivt på alla nivåer i utbildningen. I utbildningen ingår också färdighetsträning som t ex kommunikationsövningar och handledd socionompraktik. Socialhögskolan har ett väl

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Nybörjarprogram

utbyggt samarbete med universitet och högskolor över hela världen. Förutom lärarledda lektioner förekommer seminarier, grupparbeten, fältarbeten, studiebesök och egna litteraturstudier. Studenterna förväntas ta eget ansvar för sina studier. Det finns inslag av individuella uppgifter på alla kurser men det är vanligt att socionomer arbetar i team med andra yrkeskategorier och som en förberedelse inför detta arbetar studenter ofta i grupp. Delar av undervisningen är fältförlagda och sker på arbetsplatser med socionomverksamhet. Formerna för examination varierar mellan olika kurser och moment och innehåller såväl salstentor som hemuppgifter. Ytterligare information om fortbildning och forskning i socialt arbete finns på Socialhögskolans hemsida www.soch.lu.se Mer om utbildningen hittar du på www.soch.lu.se/utbildning

Tvärvetenskap

Kandidatprogram i mänskliga rättigheter 180,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Platser: 35 Heltid/Dagtid Anm-kod LU-81810 Utbildningsstart: 2014-01-20 Beskrivning: Kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter är en treårig fler- och tvärvetenskaplig utbildning där vi förenar studier i ämnet med individuell specialisering. Som student förvärvar du kunskaper om och insikter i mänskliga rättigheter som en historiskt föränderlig idé och politisk praktik, filosofiskt begrepp och rättsligt fenomen. Programmet förenar historiska, filosofiska och juridiska perspektiv för att skapa förståelse för och ett analytiskt förhållningssätt till mänskliga rättigheter som den komplexa företeelse det är i vår samtid. Det är upplagt för att skapa såväl bredd som specialisering och erbjuder studenterna att göra praktik i Sverige eller utomlands. I den första delen av programmet byggs en gemensam flervetenskaplig ämnesbas. Den andra delen av programmet innehåller tematisk fördjupning och individuell specialisering med betydande inslag av valbarhet och integration mellan teori, vetenskapliga forskningsmetoder och praktiskt arbete. Mer information om programmets innehåll och struktur hittar du på hemsidan, www.mrs.lu.se Mer om utbildningen hittar du på www.mrs.lu.se

Vård/medicin

Arbetsterapeutprogrammet 180,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B/Biologi A+Kemi A+Fysik A, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU-81500 Utbildningsstart: 2014-01-20 Beskrivning: Centralt för arbetsterapi är att aktivitet har betydelse för hälsa, välbefinnande och utveckling. Arbetsterapi fokuserar på att alla människor har rätt till aktiviteter som bidrar till ett gott och hälsosamt liv. Arbetsterapeuter arbetar med människor och deras möjligheter att delta i vardagslivets aktiviteter och i samhällslivet och de insatser som vidtas baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Arbetsterapeuter är verksamma i kommuner, landsting, statliga och privata verksamheter och arbetar med både förebyggande och hälsofrämjande samt habiliterande och rehabiliterande insatser. Internationalisering är centralt i programmet och samverkan sker med forskare och pedagoger från utländska lärosäten. Arbetsmarknaden är god då behovet av arbetsterapeuter väntas öka i samhället. Mer om utbildningen hittar du på www.med.lu.se/arbetsterapeut

Läkarprogrammet 330,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdes­ behörighet 13/A13) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU-81501 Utbildningsstart: 2014-01-27 Beskrivning: Läkarutbildningen omfattar en studietid av 5½ år. Professionell utveckling och tidig introduktion av hälso- och sjukvårdsaspekter betonas i utbildningen. Utbildningsplanen är anpassad efter Bolognadeklarationen och de första sex terminerna tillhör grundläggande nivå. De första tre terminerna studeras den friska människans biologi. Fjärde och femte terminen ägnas åt sjukdomslära. Under den femte terminen introduceras också forskningsmetodik och man skriver ett examensarbete om 15 hp. Den 6: e terminen är den första med kliniska studier och temat är basal invärtesmedicin. Efter 6 terminer är det möjligt att erhålla kandidatexamen. Terminerna 7-11 tillhör avancerad nivå och innehåller mest klinisk utbildning. Hela termin 10 ägnas åt examensarbete. Halva termin 11 utgörs av breddnings- och fördjupningskurser, varefter programmet avslutas med allmän- och samhällsmedicin. Efter 11 terminer erhålls läkar- och mastersexamen. De första tre terminerna studerar man i Lund, termin 4 och 5 i Lund eller Malmö. De kliniska placeringarna under termin 6-11 sker vid sjukvårdsinrättningar inom hela Region Skåne, men företrädesvis i Lund, Malmö och Helsingborg. Mer om utbildningen hittar du på www.med.lu.se/lakarutbildning

Mer utbildningsinfo: www.lu.se/hittautb | www- och e-post-adresser till fakulteter och institutioner hittar du via www.lu.se

29


30

NYBÖRJARPROGRAM NYBÖRJARPROGRAM

Sjukgymnastprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet

180,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B/Biologi A+Kemi A+Fysik A, Samhällskunskap A eller Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2 Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 17/A15) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU-81502 Utbildningsstart: 2014-01-20 Beskrivning: Sjukgymnastik som yrkesverksamhet innebär att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar eller hotar att begränsa människans rörelseförmåga. Sjukgymnastisk verksamhet inkluderar alla åldrar och inrymmer ett brett spektrum av funktionspåverkan avseende rörelse- och stödjeorganen, centralt och perifert nervsystem, andning och cirkulation, psykosomatik samt psyke. Sjukgymnasten har ett självständigt ansvar för bedömning, val av åtgärder, genomförande av behandling och utvärdering. Sjukgymnaster är verksamma inom såväl landsting, kommunal, statlig som privat verksamhet. Sjukgymnaster finns inom äldre- och handikappomsorg, inom öppen och sluten akut sjukvård, inom somatisk och psykiatrisk rehabilitering, barn och ungdomshabilitering, friskvård och företagshälsovård. Utbildningen omfattar 3 års heltidsstudier och avslutas med sjukgymnastexamen (kandidatexamen). Efter ansökan hos Socialstyrelsen erhålls legitimation som sjukgymnast. Utbildningen är uppbyggd kring ämnet sjukgymnastik med utgångspunkt i begreppen rörelse och kroppsfunktion. Utbildningen ger även kunskap i humanbiologiska, medicinska och samhällsvetenskapliga ämnesområden. Utbildningen betonar ett vetenskapligt förhållningssätt tillsammans med tidig patientkontakt och en bred verksamhetsförlagd utbildning. Under ­s tudietiden finns möjlighet att förlägga delar av utbildningen utomlands. Mer om utbildningen hittar du på www.med.lu.se/sjukgymnastprogrammet

180,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet Matematik B, Naturkunskap B/Biologi A+Kemi A+Fysik A, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdes­ behörighet 16/A14) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Platser: 70 Heltid/Dagtid Anm-kod LU-81503 Utbildningsstart: 2014-01-20 All teoretisk undervisning sker i Lund. Den verksamhets­ förlagda utbildningen (praktik) förläggs till Lund och andra orter enligt anvisningar. Både helg-, kvälls- och nattjänstgöring förekommer. Platser: 10 Heltid/Dagtid Anm-kod LU-81504 Utbildningsstart: 2014-01-20 All teoretisk undervisning sker i Lund. Den verksamhetsförlagda utbildningen (praktik) förläggs företrädesvis till ­H elsingborg med omnejd. Både helg-, kvälls- och nattjänstgöring ­förekommer. Beskrivning: Sjuksköterskeyrket passar dig som vill arbeta i nära kontakt med människor i livets alla skeden. Sjuksköterskan har en arbetsledande ställning inom hälso- och sjukvården och ansvarar för att patienten får en god omvårdnad. Som sjuksköterska kan du arbeta på sjukhus, vårdcentraler eller i hemmiljö. I arbetet ingår allt från avancerad sjukvård, läkemedel och provtagning till att hjälpa till med hygien och förflyttning. Utbildningen omfattar 6 terminer på heltid. Du läser omvårdnad och medicin. Med ett humanistiskt och vetenskapligt förhållningssätt får du en helhetsbild av människan och utvecklar din förmåga till goda relationer med patienter och deras närstående. Teori och praktik är integrerade, vilket innebär att du praktiserar ett antal veckor inom olika delar av vården. Ett uppsatsarbete/fördjupningsarbete ingår. Möjlighet finns att förlägga delar av studierna utomlands. Efter avslutad utbildning erhålls sjuksköterskeexamen och kandidatexamen. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen. Utbildningen följer EES-avtalet (DS 1992:34) för ömsesidigt erkännande av kompetens­ bevis inom anslutna medlemsstater. Om du vill vidareutbilda dig kan du specialisera dig till barnmorska eller specialistsjuksköterska inom flera områden, och/eller fortsätta med master- eller forskarstudier. Mer om utbildningen hittar du på http://portal.omv.lu.se/Portal/soka/grund/sskprog

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Regler för behörighet & urval: s 125-127


magister-/masterprogram

Master Programme in Biology, General

Master Programme in Physics, Materials science

120,0 hp (credits) Requirements: A Bachelor´s degree including 90 HEC in Biology of which at least Cell Biology, Genetics and Microbiology 15 HEC, Ecology 15 HEC, Botany 15 HEC and Zoology 15 HEC. In addition 15 HEC in Chemistry, 5 HEC in Statistics. English B (advanced) proficiency Selection: based on grades on academic courses of relevance for the master´s programme Full-time/Daytime Application code LU-83200 Education start: 2014-01-20 Description: The general master´s programme in Biology gives you an opportunity to design a personal study plan. You choose among around 30 advanced courses in Biology. More information can be found at www.lu.se/biologyeducation/master-s-programmes/biology/general-programme

120,0 hp (credits) Requirements: A BA/BSc in physics, mathematics or similar, with 90 ECTS in Physics and/or mathematics. English B (advanced) proficiency Selection: based on previous university/college studies and other merits such as letters of recommendation and statement of purpose Full-time/Daytime Application code LU-83207 Education start: 2014-01-20 Description: Materials are what make up everything around us and their properties are critical to the performance of any system or device where they are used. Almost every aspect of modern society is touched by a technology made possible by advances in materials. For example, the internet and mobile phones would not be possible without optical fibres and semiconductors. The study of materials is based on the relationship between the properties of a material (which determine its functionality), its structure, and the way that the material is assembled. Materials science is inherently multidisciplinary and includes subjects from both basic sciences and engineering, and from physics and chemistry. The Master’s programme in Materials Science is a flexible and inter­ disciplinary programme for postgraduate students with a strong interest in learning about how important properties of materials depend upon the materials’ structure and constituents. The characterisation of materials by spectroscopy, diffraction and microscopy is an important dimension in the programme, and the new materials science facilities – the MAX IV ­synchrotron radiation laboratory and the planned European ­Spallation Source (ESS) for neutronbased research - are in focus. It is possible to combine theoretical or computational studies with experimental ­approaches within the programme. More information can be found at www.edu.physics.lu.se/­ masters/materials-science

Master Programme in Molecular Biology, General 120,0 hp (credits) Requirements: A Bachelor´s degree including Cell- and Molecular Biology 30 HEC, Genetics 7,5 HEC, Microbiology 7,5 HEC, Animal or Plant Physiology 15 HEC, Biochemistry 15 HEC, and Chemistry 20 HEC. English B (advanced) proficiency Selection: based on grades on academic courses of relevance for the master´s programme Full-time/Daytime Application code LU-83201 Education start: 2014-01-20 Description: The general master´s programme in Molecular biology provides you an opportunity to design your programme by yourself. You may choose among our large amount of courses and plan an individual course of study as long as you follow the Degree requirements. More information can be found at www.lu.se/biology-education/ master-s-programmes/molecular-biology/general-programme

Master Programme in Physics, General 120,0 hp (credits) Requirements: A BA/BSc in physics, mathematics or similar, with 90 ECTS in Physics and/or mathematics. English B (advanced) proficiency Selection: based on previous university/college studies and other merits such as letters of recommendation and statement of purpose Full-time/Daytime Application code LU-83205 Education start: 2014-01-20 Description: What if satisfying your curiosity could become your job? At the Department of Physics in Lund, you can be curious and creative, and at the same time make a strategic choice for your career. Physicists in Lund study subjects including the smallest parts of matter, the interface between living cells and electronics, how to create a cleaner environment and how to cure cancer. At the same time, they are satisfying their curiosity. As a Master’s student you will become part of a vibrant research community engaged in experiments at major international research facilities and in state-of-the-art laboratories on site. Cutting-edge theoretical studies are also undertaken. You begin your studies by taking a number of courses, some of them general, some more specialised. The programme concludes with a Master’s project, for which you spend a full year in a research group or outside the University – there are many exciting ­possibilities within the high-tech industry in the Lund region. You have a lot of freedom to tailor your own education, but we have also put together some strong specialisations: Analytical Physics, Combustion Physics, Mathematical Physics, Theoretical Physics, Nanophysics, Photonics and Lasers, Subatomic Physics and Synchrotron Radiation Physics. More information can be found at www.edu.physics.lu.se/­ masters/general

Master Programme in Physics, Particle Physics 120,0 hp (credits) Requirements: A BA/BSc in physics, mathemataics or similar, with 90 ECTS in Physics and/or mathematics. English B (advanced) proficiency Selection: based on previous university/college studies and other merits such as letters of recommendation and statement of purpose Full-time/Daytime Application code LU-83208 Education start: 2014-01-20 Description: What are the fundamental constituents of matter and what forces act upon them? Particle physics is the subject that addresses the fundamental principles governing our world; forces and constituents. This understanding is formulated mathematically as theories (previous called laws of nature). The subject matter evolves through experimental explorations and development of theories and models. Today our understanding is described by the Standard Model theory, which has an exceptional predictive power, but is incomplete. We explore the predictions of the Standard Model and seek a more complete understanding, i.e. beyond the Standard Model. In practice we conduct the research in global ­experimental collaborations. Today these experiments are mainly done at the LHC collider at CERN. At the Physics Department at Lund University the Particle Physics Division is involved in two major experiments at the LHC; ATLAS and ALICE. The ATLAS experiment is devoted to looking for physics beyond the Standard Model, whereas the ALICE experiment is designed to look at a new state of matter called quarkgluon plasma. As a Master’s student in particle physics you will be given the opportunity to follow the progress of those experiments and to take an active part in looking at the data as it is ­recorded by the experiments. The students should be prepared to visit foreign research centres such as CERN for shorter periods. More information can be found at www.edu.physics.lu.se/­ masters/particlephysics

Mer utbildningsinfo: www.lu.se/hittautb | www- och e-post-adresser till fakulteter och institutioner hittar du via www.lu.se

31 31


32

magister-/masterprogram

Master Programme in Physics, Photonics 120,0 hp (credits) Requirements: A BSc in Physics, Applied Physics or Electrical Engineering or an equivalent BSc corresponding to at least three years of study in science or engineering. English B (advanced) proficiency Selection: based on previous university/college studies and other merits such as letters of recommendation and statement of purpose Seats: 10 Full-time/Daytime Application code LU-83206 Education start: 2014-01-20 Description: Photonics, a science born after the invention of the laser, combines optics and electronics. It is becoming increasingly important in our society, as illustrated by the 2009 Nobel Prize in Physics. For example, optical fibre communication, which relies on optical fibres combined with several other photonics devices, forms the backbone of today’s information technology. Our programme offers education in the main areas of photonics: engineering (generation and manipulation of light), communication (transport of information by optical and microwave techniques), diagnostics (utilisation of light in industry, health care, etc.) and component technology. Our programme provides in-depth understanding of optics and laser technology, practical experience of optical design, practical experience in an optics and laser laboratory, and in-depth knowledge of some of the main photonics applications (e.g. communication or biophotonics). More information can be found at www.edu.physics.lu.se/tibet/ page/1762/en

Master Programme in Physics, Theoretical Physics 120,0 hp (credits) Requirements: A BA/BSc in physics, mathematics or similar, with 90 ECTS in Physics and/or mathematics. English B (advanced) proficiency Selection: based on previous university/college studies and other merits such as letters of recommendation and statement of purpose Full-time/Daytime Application code LU-83209 Education start: 2014-01-20 Description: Do you want to understand the inner workings of nature from a theoretical viewpoint? At the Department of Astronomy and Theoretical Physics together with the Department of Physics in Lund we offer a broad programme covering a wide range of topics in theoretical and mathematical physics. You can choose from studying the smallest constituents of matter and their interactions within theoretical high ­energy physics via nuclear and solid state physics within mathematical physics all the way to protein folding and plant growth within ­biophysics and computational biology. In all cases you will get a solid basis of ­theoretical knowledge needed to develop new models and to better understand how nature works. As a Master's student you will become part of a vibrant research ­community engaged in cutting-edge theoretical studies. You begin your studies by taking a number of courses, some of them general, some more specialised. The programme concludes with a Master's project within one of the research groups. You have a lot of freedom to tailor your own studies, but we have also put together some strong ­specialisations: ­Biophysics and Computational Biology, Nuclear Physics, Solid State ­Physics, and Theoretical High Energy Physics. More information can be found at www.edu.physics.lu.se/­ masters/theoreticalphysics

Master Programme in Physical Geography and Ecosystem Analysis 120,0 hp (credits) Requirements: A scientific first level degree comprising at least 180 higher education credits in physical geography, geology, geoscience, biology/ecology, physics, agronomy, forestry, environmental science or the equivalent, or a foreign degree with an equivalent/similar specialisation. English B (advanced) proficiency Selection: based on previous university/college studies and other merits such as letters of recommendation and statement of purpose @ Full-time/Internet course Application code LU-83223 Education start: 2014-01-20 Description: The Master programme in Physical Geography and Eco­systems Analysis offers a deeper level of knowledge and extended ­possibilities for specialisation and a background of knowledge for ­professional roles in the community and business. Students develop skills in working with advanced technical information and complex issues within the area of environmental and climate change. Contents: The programme is offerring a range of courses which makes it possible for the student to choose, also depending on their bachelor degree, from a the following specialisation for the master degree thesis: Environmental and climate systems, Global environmental questions and global cycling, Climatology and climatic change, Ecosystems analysis, Biogeophysics, Methods of environmental analysis, GIS with a ­specialisation in environmental questions, Remote sensing with a specialisation in environmental questions, Geomorphology. Eligibility: Bachelor’s degree representing 180 ECTS in scientific or ­technical subjects. When a student is accepted into the programme s/he is guaranteed a place on all courses on condition that s/he fulfils the p ­ articular entry requirements for each course. Job Market: The programme leads to several different professional roles. These could be, for instance, work with climate and water issues, nature conservation planning in a local authority, foreign aid work, EU related issues, handling of data and development of analytical methods. More information can be found at ww.nateko.lu.se/masters/nateko

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Regler för behörighet & urval: s 125-127


magister-/masterprogram

Master´s programme in Geographical Information Systems 120,0 hp (credits) Requirements: A Bachelor´s degree, 180 ECTS. English B (advanced) proficiency Selection: based on previous university/college studies and other merits such as letters of recommendation and statement of purpose @ Full-time/Internet course Application code LU-83220 Education start: 2014-01-20 Two years studytime @ Part-time/Internet course Application code LU-83221 Education start: 2014-01-20 Four years studytime @ Part-time/Internet course Application code LU-83222 Education start: 2014-01-20 Eight years studytime Description: The Master’s programme in Geographical ­Information ­Systems (GIS) provides the student with comprehensive skills and understanding in GIS theories and analyses. The student will gain a critical view of geographical data regarding precision and quality, and treats both theoretical and practical aspects in digital geographical analyses. The first part of the programme consists of compulsive modules providing a ­theoretical and practical base for the usage of GIS regarding input, ­analysis (including statistics) and presentation, focusing on natural resources. In the second part of the programme the student is able to choose between a large number of elective courses, depending on area of interest and specialty. Examples of elective course are: GIS and Climate Change, Open Source GIS, GIS and Hydrological Modelling, GIS and Tourism/Recreation, Programming in GIS, Spatial Data Infrastructure (SDI), Ecosystem Modelling, Algorithm Theory, Remote Sensing, Web GIS, and Biodiversity. The programme is distance based (eLearning), and all material is in ­English. Each student gets a free licence from one of the major ­commercial GIS software providers. The software has to be installed on the student´s own computer (not Mac operating system compatible) where the student does the practical exercises. Only the presentation and defence of the Master´s thesis require physical presence by the student. The programme can be taken on 100%, 50% or 25% study tempo. More information can be found at www.nateko.lu.se/masters/gis

Masterprogram i samhällsvetenskap, Socialt arbete 120,0 hp Behörighet: kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande. Engelska B och Svenska B Urval: 1. sökande med en kandidatexamen i socialt arbete eller en socionomexamen. 2. sökande med en kandidatexamen i ett ämne som motsvarar en kandidatexamen i socialt arbete. 3. betyg på kandidatuppsatsen. Heltid/Dagtid Anm-kod LU-83301 Utbildningsstart: 2014-01-20 @Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU-83302 Utbildningsstart: 2014-01-20 Beskrivning: Programmet vänder sig till dig som vill ha en masterexamen i socialt arbete vid Lunds universitet. Utbildningen förbereder dig såväl för kvalificerat socialt arbete som för forskarstudier. Vad du behöver läsa och när beslutas i samråd med studierektor. Sista terminen ägnar du åt att skriva din masteruppsats. Du som har en socionomutbildning och/eller magisterexamen i socialt arbete kommer att ges möjlighet till tillgodoräknande. Det finns även möjlighet att ta ut en magisterexamen inom programmets ram. Kontaktinformation: Närmare information om Socialhögskolans masterutbildningar ges av Dolf Tops, studierektor för master/magisterprogram: dolf.tops@soch.lu.se, 046-2229591. Se också www.soch.lu.se/utbildning/masterprogram

nya ansökningsdagar inför höstterminen 2014! Master-/Magisterprogram som startar till hösten 2014 (HT-14) har sista anmäningsdag antingen 15 januari eller 15 april 2014. Vilken ansökningsdag som gäller för vilket ­program samt hela utbildnings­utbudet inför höstterminen kommer du att hitta på: www.lu.se/master. Master-/Magisterprogrammen som finns med i denna katalog (sid 31-33) startar till våren 2014 och har alla sista ansökningsdag 15 oktober 2013.

Mer utbildningsinfo: www.lu.se/hittautb | www- och e-post-adresser till fakulteter och institutioner hittar du via www.lu.se

33 33


34

Övriga program

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård 60,0 hp Behörighet: Leg sjuksköterska med 180 hp inkl ett självständigt ­arbete om 15 hp eller motsvarande samt yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring som leg sjuksköterska samt körkort behörighet B Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU-67901 Utbildningsstart: 2014-01-20 Beskrivning: Programmet ger kompetens att arbeta inom ambulans- och katastrofsjukvård samt arbete i larmcentral, akutbil och helikoptersjukvård. Specialområdet omfattar patienter i alla åldrar med kirurgiska, medicinska och psykiska sjukdomstillstånd, infektionssjukdomar samt trauma och som har svikt och risk för svikt i ett eller flera organsystem, liksom akuta situationer i samband med barna­födande. Arbetet omfattar vidare bedömningar, rådgivning, prioritering och åtgärder på larmcentral, på hämtplats, under transport och vid överlämnande till mottagande enhet. I utbildningen varvas teoretiska och praktiska studier. Den teoretiska delen omfattar schemabunden undervisning med föreläsningar, arbete i grupp, seminarier, metod- och färdighetsträning varvat med självstudier. Under den kliniska (verksamhetsförlagda) delen inom ambulanssjukvård och akutsjukvård får du bland annat erfarenhet av samarbete med andra yrkeskategorier, vilket utgör en viktig del av yrkesutövningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan förläggas till andra orter inom Region Skåne enligt anvisningar. Både helg-, kvälls- och nattjänstgöring kan förekomma. Efter avslutad utbildning erhålls specialistsjuksköterskeexamen inriktning ambulanssjukvård och medicine magisterexamen i omvårdnad. Delar av utbildningen kan tillgodoräknas om du vill fortsätta med master- eller forskarstudier. Arbetsmarknad: Det råder brist på sjuksköterskor med specialistkompetens. Bristen förväntas bestå lång tid framöver. Mer om utbildningen hittar du på http://portal.omv.lu.se/ Portal/soka/avancerad/spec/ambulans

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Barnsjukvård 60,0 hp Behörighet: Leg sjuksköterska med 180 hp inkl ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU-67911 Utbildningsstart: 2014-01-20 Beskrivning: Programmet ger kompetens att arbeta inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, vilket omfattar barn- och skolhälsovård, medicinsk- och kirurgisk barnsjukvård, akutsjukvård, barn­ intensivvård samt neonatalvård. Specialområdet omfattar barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år och deras familjer/närstående. Arbetet kan t ex innefatta; omvårdnad och behandlingar av barn och ungdomar, inom de olika verksamhetsområdena, i samarbete med familj och andra närstående; att beskriva hälsorisker och hälsoproblem samt utveckla och bedriva ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. I utbildningen varvas teoretiska och praktiska studier. Undervisningen är webbaserad med campusförlagda föreläsningsdagar och seminarier. Studierna bedrivs individuellt eller i grupp. Antalet obligatoriska och frivilliga resurstillfällen varierar i de olika kurserna. Den kliniska (verksamhetsförlagda) utbildningen inom barnmedicinsk eller barnkirurgisk verksamhet samt inom akut-, neonatal eller intensivvård är förlagd till samtliga sjukhus inom Region Skåne alternativt enligt överenskommelse med annan region. Både helg-, kvälls- och nattjänstgöring kan förekomma.

Efter avslutad utbildning erhålls specialistsjuksköterskeexamen inriktning barnsjukvård och medicine magisterexamen i omvårdnad. Delar av utbildningen kan tillgodoräknas om du vill fortsätta med master­eller forskarstudier. Arbetsmarknad: Det råder brist på sjuksköterskor med specialistkompetens. Bristen förväntas bestå lång tid framöver. Mer om utbildningen hittar du på http://portal.omv.lu.se/ Portal/soka/avancerad/spec/barn

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård 60,0 hp Behörighet: Leg sjuksköterska med 180 hp inkl ett självständigt ­arbete om 15 hp eller motsvarande samt yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring som leg sjuksköterska Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU-67921 Utbildningsstart: 2014-01-20 Beskrivning: Programmet ger kompetens att arbeta på intensivvårdsavdelningar med ansvar för patienter i alla åldrar med kirurgiska, medicinska och psykiatriska sjukdomstillstånd, infektionssjukdomar eller trauma, och som har svikt eller risk för svikt i ett eller flera organsystem, eller övervakas postoperativt efter ett kirurgiskt ingrepp. I utbildningen varvas teoretiska och praktiska studier. Studierna omfattar såväl schemabunden undervisning som självstudier. I undervisningen ingår föreläsningar, arbete i grupp, seminarier, metod- och färdighetsträning samt patientsimulering. Den kliniska (verksamhetsförlagda) utbildningen kan förläggas till andra orter inom Region Skåne enligt anvisningar. Både helg-, kvälls- och nattjänst­ göring förekommer. Efter avslutad utbildning erhålls Specialistsjuksköterskeexamen, inriktning intensivvård och medicine magisterexamen i omvårdnad. Delar av utbildningen kan tillgodoräknas om du vill fortsätta med master- eller forskarstudier. Arbetsmarknad: Det råder brist på sjuksköterskor med specialistkompetens. Bristen förväntas bestå lång tid framöver. Mer om utbildningen hittar du på http://portal.omv.lu.se/ Portal/soka/avancerad/spec/intensiv

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Onkologisk och palliativ vård 60,0 hp Behörighet: Leg sjuksköterska med 180 hp inkluderande ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande samt yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring som leg sjuksköterska. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU-67941 Utbildningsstart: 2014-01-20 Beskrivning: Specialistsjuksköterskeexamen, inriktning onkologisk och palliativ vård ger kompetens att arbeta som onkologisjuksköterska. Specialområdet omfattar patienter i alla åldrar med såväl vanligt förekommande som komplicerade maligna sjukdomar. Onkologisjuksköterskans funktion kräver förmåga att identifiera och utveckla förståelse för patientens och närståendes situation, ge emotionellt stöd vid palliativ vård, samt utifrån ett professionellt förhållningssätt reflektera och lösa problem relaterade till villkor och utvecklingstendenser inom området. Utbildningen är delvis campusbaserad och genomförs med stöd av en webbaserad lärandemiljö. Studierna omfattar teoretiska och kliniska studier under handledning. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan förläggas till andra orter inom Region Skåne enligt anvisningar. Både helg-, kvälls- och nattjänstgöring kan förekomma.

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Regler för behörighet & urval: s 125-127


övriga program

Efter avslutad utbildning erhålls specialistsjuksköterskeexamen inriktning onkologisk och palliativ vård samt medicine magisterexamen i omvårdnad. Delar av utbildningen kan tillgodoräknas om du vill fortsätta med master- eller forskarstudier. Arbetsmarknad: Det råder brist på sjuksköterskor med specialist­ kompetens. Bristen förväntas bestå lång tid framöver. Mer om utbildningen hittar du på http://portal.omv.lu.se/ Portal/soka/avancerad/spec/onko_palliativ

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Onkologisk vård 60,0 hp Behörighet: Leg sjuksköterska med 180 hp inkl. ett självständigt ­arbete om 15 hp eller motsvarande samt yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring som leg. sjuksköterska. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU-67931 Utbildningsstart: 2014-01-20 Beskrivning: Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning ger kompetens att arbeta som onkologisjuksköterska. Specialområdet omfattar patienter i alla åldrar med såväl vanligt förekommande som komplicerade maligna sjukdomar. Onkologisjuksköterskans funktion kräver förmåga att identifiera och utveckla förståelse för patientens och närståendes situation, ge emotionellt stöd vid onkologisk behandling, samt utifrån ett professionellt förhållningssätt reflektera och lösa problem relaterade till villkor och utvecklingstendenser inom området. Utbildningen är delvis campusbaserad och genomförs med stöd av webbaserad lärandemiljö. Studierna omfattar teoretiska och kliniska studier under handledning. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan förläggas till andra orter inom Region Skåne enligt anvisningar. Både helg-, kvälls- och nattjänstgöring kan förekomma. Efter avslutad utbildning erhålls specialistsjuksköterskeexamen inriktning onkologisk vård och medicine magisterexamen i omvårdnad. Delar av utbildningen kan tillgodoräknas om du vill fortsätta med master- eller forskarstudier. Arbetsmarknad: Det råder brist på sjuksköterskor med specialistkompetens. Bristen förväntas bestå lång tid framöver. Mer om utbildningen hittar du på http://portal.omv.lu.se/ Portal/soka/avancerad/spec/onko_vard

Teknisk bastermin 30,0 hp Behörighet: Matematik C, Fysik A och Kemi A. Urval: Betyg 66 %, Högskoleprov 34 % Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU-81187 Utbildningsstart: 2014-01-15 Beskrivning: Du som saknar vissa behörighetsgivande kurser har möjlighet att läsa Teknisk bastermin. Det gäller dig som har läst Matematik C, Fysik A och Kemi A på gymnasiet men ändå inte upp­ fyller den särskilda behörigheten för att gå vidare till en teknisk högskoleutbildning. Basterminen pågår under vårterminen och undervisningen är uppdelad i föreläsningar i storgrupp, övningar i mindre grupper samt laborationer. Fortsatta studier efter teknisk bastermin Godkänd Teknisk bastermin ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning i Helsingborg. För att platsgarantin ska gälla ska du söka via www.wntagning.se senast den 15 oktober innevarande år. Har du uppnått godkänt resultat på tillvalskursen Matematik E, är du även behörig att söka (ej platsgaranti) brand- och civilingenjörsutbildningar vid LTH i Lund. Goda studieresultat från basåret/basterminen beaktas vid antagningen till utbildning vid LTH. Mer om utbildningen hittar du på www.teknisktbasar.hbg.lth.se/

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Vård av äldre 60,0 hp Behörighet: Leg sjuksköterska med 180 hp inkluderande ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande samt yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring som leg sjuksköterska. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. @Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU-67951 Utbildningsstart: 2014-01-20 Beskrivning: Specialistsjuksköterskeexamen, inriktning vård av äldre ger kompetens att arbeta som specialistsjuksköterska inom området. Specialområdet omfattar patienter och vårdtagare som behandlas i ­sluten och/eller öppen vård inklusive vård inom kommunernas hemsjukvård och som drabbats av såväl vanligt förekommande som multipla somatiska eller psykogeriatriska sjukdomstillstånd som åldersrelaterade symtom och tillstånd. Utbildningen ger fördjupade kunskaper i omvårdnad med inriktning vård av äldre med fokus på hälsa och livsvillkor hos äldre, geriatrisk omvårdnad, värdighet och välbefinnande i åldrandet, palliativ vård samt organisation, ledning och utveckling. Mer om utbildningen hittar du på http://portal.omv.lu.se/ Portal/soka/avancerad/spec/vardaldre

Mer utbildningsinfo: www.lu.se/hittautb | www- och e-post-adresser till fakulteter och institutioner hittar du via www.lu.se

35 35


36

36


37

Kurser Natur, tv채rvetenskap, ekonomi, juridik, samh채llsvetenskap, v책rd, musik, humaniora, teologi, teknik

37


38

Naturvetenskap | Alla kurser

Astronomi

Astronomy: Radiation Processes and Stellar Atmospheres

Astronomy: Extragalactic Astronomy

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

(ASTA34) 7,5 hp (credits) Requirements: General and FYSA21 or equivalent. Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving certificate: 20 %, The Swedish national university aptitude test: 10 %, Previous college/university studies (APGR): 70 %. Part-time/Daytime Application code LU‑50021 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

(ASTM19) 7,5 hp (credits)

Box 43, 221 00 Lund Besöksadress: Sölvegatan 27, Lund Exp: 046-222 73 00 www.astro.lu.se/Swe

Inom astronomi och astrofysik studerar man allt från de minsta partiklar­na, kvarkarna och elektronerna, till de gigantiska galaxerna och allt från ­tidens början till långt in i ­framtiden. Vi söker svar på frågor som till exempel: Hur stort är universum? Hur och när bildades galaxerna? Varifrån kommer alla grundämnen och när bildades de? Hur uppstår stjärnor och planeter? Kan det finnas liv på andra planeter och kan vi i så fall upptäcka det? Hur stora teleskop krävs för att vi ska kunna upptäcka liv i universum och hur konstruerar vi dessa teleskop?

Computational Astrophysics Astronomi: Examensarbete för kandidatexamen (ASTK01) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt FYSA31 eller motsvarande Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑50031 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

avancerad nivå Grundnivå

n Astronomi: Livsbetingelser i

Astronomy: Laboratory Astrophysics

universum

(ASTM15) 7,5 hp (credits)

(ASTA04) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Kvartsfart/Kvällstid Anm-kod LU‑50001 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31) or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑50051 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-08 The medium of instruction is English

Astronomy: Plasma Physics (ASTA21) 7,5 hp (credits) Requirements: General and physics 30 credits and mathematics 30 ECTS credits. Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving certificate: 20 %, The Swedish national university aptitude test: 10 %, Previous college/university studies (APGR): 70 %. Part-time/Daytime Application code LU‑50011 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31) or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑50071 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

(ASTM22) 7,5 hp (credits)

Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31) or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑50081 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Astronomy: Master’s Degree Project (ASTM31) 60,0 hp (credits)

Requirements: BSc in Physics or equivalent proficiency. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑50091 Course period: 2014-01-20 – 2015-06-07 The medium of instruction is English

Astronomi: Examensarbete för magisterexamen (ASTX01) 30,0 hp

Astronomy: Observational Techniques and Instrumentation (ASTM18) 7,5 hp (credits)

Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31) or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑50061 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-08 The medium of instruction is English

Behörighetskrav: FYSA31 eller motsvarande Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑50101 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Bioinformatik Biologiska institutionen Besöksadress: Sölvegatan 37, Lund Exp: 046-222 38 10, 046-222 73 15 Studievägledare: Tel: 046-222 37 28 www.biologi.lu.se/

Bioinformatik innefattar bl a hantering och strukturering av stora datamängder, modellering inom evolution och cellbiologi samt analys av molekylärbiologiska data såsom DNA- och proteinsekvenser.

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla kurser | Naturvetenskap

avancerad nivå Large Scale Analysis of Entire Genomes (BINP14) 7,5 hp (credits) Requirements: BINP11 and BINP13. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑50201 Course period: 2014-05-02 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Bioinformatics: Master’s Degree Project (BINP30) 30,0 hp (credits) Requirements: A bachelor’s degree in a relevant subject and 45 ECTS cr at Advanced level in Bioinformatics including BINP11, BINP13 and BINP14. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑50211 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Biologi Biologiska institutionen Besöksadress: Sölvegatan 37, Lund Exp: 046-222 38 10, 046-222 73 15 Studievägledare: Tel: 046-222 37 28 www.biologi.lu.se/

BIOLOGI OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI Biologi är vetenskapen om allt levande från molekylers och cellers uppbyggnad och funktion till globala ekologiska samband. Kunskaper i biologi och molekylärbiologi öppnar vägen till många fascinerande forskningsinriktningar och arbetsområden. Biologiundervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och självstudier under handledning samt laborationer och fältstudier. Undervisningen syftar till att träna studenten i att söka information, tillämpa kunskaper och lösa vetenskapliga problem. Vi erbjuder två kandidatprogram: biologi och molekylärbiologi. På masternivå erbjuder vi flera spännande specialiseringar t ex molekylär ekologi, medicinsk biologi, akvatisk ekologi, ekotoxikologi, ­mikrobiologi, evolutionär ekologi, molekylär genetik och bioteknik, växtekologi mm. Alla våra kurser kan läsas som

fristående kurs. De erbjuds också som breddningskurser för studenter inom många program vid universitetet och som fortbildningskurser för yrkesverksamma. Du är välkommen att kontakta studievägledarna för att diskutera lämpliga kurser eller program.

Grundnivå

n Biologi i miljö och hälsa (BIOH01) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 11/A11) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑50301 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

n Biologi: Cellbiologi (MOBA01) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 11/A11) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Eftermiddag Anm-kod LU‑50311 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

n Biologi: Ekologi (BIOC02) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 11/A11) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑50321 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-05

Molekylärbiologi (MOBA03) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt kunskaper motsvarande MOBA01 Cellbiologi 15 hp, BIOA01 Genetik och mikrobiologi 15 hp, MOBA02 Cellens kemi 15 hp samt kemi 20 hp Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑50331 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Biologi: Examensarbete – kandidatexamen (BIOK01) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt kunskaper motsvarande MOBA01 Cellbiologi 15 hp, BIOA01 Genetik och mikrobiologi 15 hp, BIOC01 Humanfysiologi 15 hp / BIOB09 Zoofysiologi 7,5 hp, BIOC02 Ekologi 15 hp, Organismbiologi 30 hp samt relevanta biologiska kurser om minst 15 hp. Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑50341 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-05

Molekylärbiologi: Examensarbete – kandidatexamen (MOBK01) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt kunskaper motsvarande MOBA01 Cellbiologi 15 hp, BIOA01 Genetik och mikrobiologi 15 hp, BIOC01 Humanfysiologi 15 hp, MOBA02 Cellens kemi 15 hp, MOBA03 Molekylärbiologi 15 hp samt kemi 30 hp. Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑50351 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-05

Organismbiologi (kurspaket) (BIOKP2) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt MOBA01 Cellbiologi 15 hp och BIOA01 Genetik och mikrobiologi 15 hp. Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑50361 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

avancerad nivå Biology: Antibiotics – Biology and Chemistry (BIOR56) 7,5 hp (credits) Requirements: 120 ECTS credits Science studies including Chemistry 30 ECTS credits and Microbiology 7.5 ECTS credits or Biochemistry 15 ECTS credits and a course corresponding to BIOR18 Microbiology 15 ECTS credits or another relevant advanced molecular biology course 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑50501 Course period: 2014-03-25 – 2014-04-29 The medium of instruction is English

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

3939


40

Naturvetenskap | Alla kurser

Biology: Aquatic Ecology

Biology: Conservation Biology

Biology: Immunology

(BIOR68) 15,0 hp (credits)

(BIOR37) 15,0 hp (credits)

Requirements: 105 ECTS credits Science studies including courses corresponding to BIOC02 Ecology 15 ECTS credits and BIOR17 Limnology 15 ECTS credits or BIOR44 Limnology and Water Management 15 ECTS credits or BIOR65 Marine Ecology 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑50511 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Requirements: 105 ECTS credits Science studies including courses corresponding to BIOC02 Ecology 15 ECTS credits and BIOR23 Nature Conservation 15 ECTS credits or BIOR13 Ecology - advanced course 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑50551 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

(BIOR16) 15,0 hp (credits) Requirements: 90 ECTS credits Science studies including courses corresponding to MOBA01 Cell Biology 15 ECTS credits, BIOA01 Genetics and Microbiology 15 ECTS credits, Chemistry 15 ECTS credits and BIOC01 Human Physiology 15 ECTS credits or BIOB02 Zoology 12 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑50591 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Biology: Biological Monitoring (BIOR39) 15,0 hp (credits) Requirements: 90 ECTS credits Science studies including a course corresponding to BIOC02 Ecology 15 ECTS credits and at least 3 ECTS credits in Floristics. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑50521 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Biology: Cellular and Molecular Immunology (BIOR40) 15,0 hp (credits)

Requirements: 105 ECTS credits Science studies including courses corresponding to MOBA01 Cell Biology 15 ECTS credits, BIOA01 Genetics and Microbiology 15 ECTS credits, BIOC01 Human Physiology 15 ECTS credits, Chemistry 15 ECTS credits and a relevant advanced molecular biology course 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑50531 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Biology: Ethology and Behavioural Ecology (BIOR71) 15,0 hp (credits) Requirements: 90 HEC Science studies including courses corresponding to BIOC02 Ecology 15 ECTS credits or BIOR58 Neurobiology 15 ECTS credits or BIOR20 Sensory Biology 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑50561 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Biology: Genetic Analysis I (BIOR59) 7,5 hp (credits) Requirements: 90 ECTS credits Science studies including courses corresponding to MOBA01 Cell Biology 15 ECTS credits, BIOA01 Genetics and Microbiology 15 ECTS credits and Chemistry 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑50571 Course period: 2014-01-20 – 2014-02-19 The medium of instruction is English

Biology: Genetic Analysis II (BIOR60) 7,5 hp (credits)

Biology: Chemical Ecology (BIOR55) 15,0 hp (credits)

Requirements: 90 ECTS credits Science studies including a course corresponding to BIOC02 Ecology 15 ECTS credits and Chemistry 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑50541 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Requirements: 90 ECTS credits Science studies including courses corresponding to MOBA01 Cell Biology 15 ECTS credits, BIOA01 Genetics and Microbiology 15 ECTS credits, Chemistry 15 ECTS credits and BIOR59 Genetic Analyses I 7,5 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑50581 Course period: 2014-02-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Biologi: Limnologi och vattenvård (BIOR44) 15,0 hp Behörighetskrav: 90 hp naturvetenskapliga studier inkluderande kunskaper motsvarande BIOC02 Ekologi 15 hp. Engelska B Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑50601 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Biology: Plant Systematics and Diversity (BIOR72) 10,0 hp (credits) Requirements: 90 ECTS credits Science studies including courses corresponding to BIOR54 Plant Evolution and Diversity 15 ECTS credits or BIOR25 Molecular Ecology and Evolution 15 ECTS credits. For students at NABIS: Courses corresponding to Alpha Taxonomical Principles (Gothenbug University) 5 hp och 1BG393 Fundamental and Molecular Systematics 10 hp (Uppsala University). English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. @ Full-time/Internet course Application code LU‑50611 Course period: 2014-04-14 – 2014-06-04 The medium of instruction is English

Biology: Methods in Molecular Biology (BIOR47) 15,0 hp (credits) Requirements: 90 ECTS credits Science studies including courses corresponding to MOBA01 Cell Biology 15 ECTS credits, BIOA01 Genetics and Microbiology 15 ECTS credits, MOBA02 Chemistry of the Cell 15 ECTS credits, MOBA03 Molecular Biology 15 ECTS credits and Chemistry 20 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑50621 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla kurser | Naturvetenskap

Biologi: Bevarandebiologi – teori, praktik och utvärderande metoder

Biology: Molecular Ecology and Evolution

(BIOR70) 15,0 hp

(BIOR25) 15,0 hp (credits)

Behörighetskrav: 105 hp naturvetenskapliga studier inkluderande kunskaper motsvarande BIOC02 Ekologi 15 hp samt BIOR23 Naturvård 15 hp eller BIOR69 Populations- och samhällsekologi 15 hp. Svenska B Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑50631 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Requirements: 90 ECTS credits Science studies including courses corresponding to MOBA01 Cell Biology 15 ECTS credits and BIOA01 Genetics and Microbiology 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑50671 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Biology: Microscopy – Bio-Imaging (BIOS08) 7,5 hp (credits) Requirements: Bachelor´s Degree in Science including Cell Biology 15 ECTS credits or Biochemistry 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑50641 Course period: 2014-05-02 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Miljörätt för naturvetare (MNXN01) 15,0 hp Behörighetskrav: 90 hp naturvetenskapliga studier. Svenska B Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑50651 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Biology: Molecular Biotechnology (BIOR31) 15,0 hp (credits) Requirements: 135 ECTS credits Science studies including courses corresponding to MOBA01 Cell Biology 15 ECTS credits, BIOA01 Genetics and Microbiology 15 ECTS credits, MOBA02 Chemistry of the Cell 15 ECTS credits, Chemistry 20 ECTS credits, MOBA03 Molecular Biology 15 ECTS credits and a relevant advanced molecular biology course 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑50661 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Biology: Molecular Genetics (BIOR61) 15,0 hp (credits) Requirements: 90 ECTS credits Science studies including courses corresponding to MOBA01 Cell Biology 15 ECTS credits, BIOA01 Genetics and Microbiology 15 ECTS credits, MOBA02 Chemistry of the Cell 15 ECTS credits, MOBA03 Molecular Biology 15 ECTS credits and Chemistry 20 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑50681 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Biology: Ornithology (BIOR51) 15,0 hp (credits) Requirements: 90 ECTS credits Science studies including a course corresponding to BIOC02 Ecology 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑50691 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Biology: Population and Community Ecology (BIOR69) 15,0 hp (credits) Requirements: 90 HEC in Science including a course corresponding to BIOC02 Ecology 15 HEC. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑50701 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Biology: River Restoration (BIOR42) 7,5 hp (credits) Requirements: 105 ECTS credits Science studies, including courses corresponding to BIOC02 Ecology, 15 ECTS credits, BIOR17 Limnology, 15 ECTS credits and Chemistry 15 ECTS credits. Alternatively: 90 ECTS credits in Physical Geography or 90 ECTS credits in Landscape Architecture or 120 ECTS credits in Civil Engineering (Water Resources) or 120 ECTS credits Engineering (Building Technology). English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Evening Application code LU‑50711 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Biology: Applied Ecotoxicology (BIOR52) 15,0 hp (credits) Requirements: 105 ECTS credits Science studies including courses corresponding to BIOC02 Ecology 15 ECTS credits, Chemistry 15 ECTS credits, and BIOR41 Ecotoxicology 15 ECTS credits or KEMB06 Analytical Chemistry 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Evening Application code LU‑50721 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Biology: Toxicology (BIOR21) 15,0 hp (credits) Requirements: 90 ECTS credits Science studies including courses corresponding to MOBA01 Cell Biology 15 ECTS credits, BIOA01 Genetics and Microbiology 15 ECTS credits, BIOC01 Human Physiology 15 ECTS credits and Chemistry 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑50731 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Water Management (BIOR66) 15,0 hp (credits) Requirements: 105 ECTS credits Science studies including a course corresponding to BIOC02 Ecology 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑50741 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

4141


42

Naturvetenskap | Alla kurser

Biology: Master´s Degree Project (BIOMXX) 30,0 hp (credits)

Requirements: A Bachelor´s degree including 90 ECTS credits in Cell Biology, Genetics, Microbiology, Ecology, Botany and Zoology plus 7,5 ECTS credits in Statistics. 45 ECTS credits advanced level courses in Biology with relevance for the project. See course syllabus for more information. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑50751 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Molecular Biology: Master´s Degree Project (MOBMXX) 30,0 hp (credits)

Requirements: A Bachelor´s degree including 105 ECTS credits in Cell Biology, Genetics, Microbiology, Human ­physiology, Molecular biology, Biochemistry, and Chemistry. 45 ECTS credits advanced level courses in Molecular Biology with relevance for the project. See course syllabus for more information. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑50761 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Fysik Grundutbildning i fysik inom naturvetenskapliga fakulteten Box 118, 221 00 Lund Besöksadress: Sölvegatan 14 C, Lund Exp: 046-222 77 21 Studievägledare: Tel: 046-222 77 28 utbildning.fysik.lu.se

”Fysikers kunskap om de lagar som styr allt, från det allra minsta till det allra största i universum, är basen för all teknologi [...] och därmed också för vår välfärd [...]. Fysikers goda anpassningsförmåga ger dem stora möjligheter att hitta arbeten i en snabbt föränderlig arbestmarknad.” (ur: ”Att välja yrke online 2007” SACO) Fysik i Lund är de många möjligheternas utbildning. Är någon av dessa inriktningarna intressant för dig? Meteorologi, Klimatologi, Astrofysik, Medicinsk fysik, Förbränningsfysik,

Rymdfysik, Nanovetenskap, Miljöfysik, Matematisk fysik, Biofysik, Biogeofysik, Laserfysik, Teoretisk fysik, Analytisk fysik, Subatomär fysik, Materialfysik, Kombinationsutbildning fysiker-lärare, Kemi-fysik, Fotonik, Laserfysik med mera. Då är Fysik i Lund något för dig. Fysikers styrka ligger i deras förmåga att formulera modeller, göra datorsimuleringar och -beräkningar, samt att utföra och analysera experiment och mätningar. Detta efterfrågas, tillsammans med fysikers förmåga att föra logiska resonemang inom många delar av arbetsmarknaden - det kan gälla telekommunikation, miljömätningar, sökandet efter nya energikällor, medicinsk diagnos med laserteknik och mycket annat. Även finans- och försäkringsmarknaden har insett fördelen med fysikers kännedom om modellbyggande. Vi erbjuder ett rikt utbud av kurser, i samarbete med LTH. Du kan också välja att följa ett av våra kandidatprogram (i fysik, kemi/fysik, meteorologi och biogeofysik eller astrofysik) eller masterprogrammet i fysik Studenter som väljer Fysik i Lund har nära tillgång till både den svenska och den heta, danska arbetsmarknaden. Och bara ett stenkast bort ligger hela Europa..

n Physics 1: General Physics (FYSA11) 30,0 hp (credits) Requirements: General and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School Programs: Physics B, Chemistry A and Mathematics D. Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving certificate: 34 %, The Swedish national university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Full-time/Daytime Application code LU‑51001 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-06 Introductory meeting: Monday January 20, 2014, 9.15 AM, Sölvegatan 14C in Lund edu.physics.lu.se/FYSA11 The medium of instruction is English

Physics 2: Tools in Science (FYSA21) 30,0 hp (credits)

Requiremants: General and Physics 1: General Physics (FYSA11) and 30 credits Mathematics or equivalent Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving certificate: 20 %, The Swedish national university aptitude test: 10 %, Previous college/university studies (APGR): 70 %. Full-time/Daytime Application code LU‑51011 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-06 Introductory meeting: Monday January 20, 2014, 1.15 PM, Sölvegatan 14C in Lund edu.physics.lu.se/FYSA21 The medium of instruction is English

Physics: Introduction to Quantum Mechanics (FYSB01) 7,5 hp (credits) Requirements: General and Physics 1: ­General Physics (FYSA11) and 30 ECTScredits Mathematics or equivalent. Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑51022 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 Introductory meeting: Monday January 20, 2014, 1.15 PM, Sölvegatan 14C in Lund edu.physics.lu.se/FYSA21 The medium of instruction is English

Physics: Quantum Mechanics and Computations (FYSB02) 15,0 hp (credits) Requirements: General and Physics 1: ­General Physics (FYSA11) and 30 ECTScredits Mathematics or equivalent Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑51032 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-06 Introductory meeting: Monday January 20, 2014, 1.15 PM, Sölvegatan 14C in Lund edu.physics.lu.se/FYSA21 The medium of instruction is English

Physics: Atomic and Molecular Physics (FYSC11) 7,5 hp (credits) Requirements: General and Physics 2: Tools in Science (FYSA21) or similar Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑51042 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 Introductory meeting: Monday January 20, 2014, 11.15 AM, Sölvegatan 14C in Lund edu.physics.lu.se/FYSC01 The medium of instruction is English

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla kurser | Naturvetenskap

Physics: Nuclear Physics and Reactors (FYSC12) 7,5 hp (credits)

Requirements: General and Physics 2: Tools in Science (FYSA21) or similar. It is recommended that Physics: Atomic and Molecular Physics (FYSC11) is taken before or in parallell to this course. Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑51052 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 Introductory meeting: Monday January 20, 2014, 11.15 AM, Sölvegatan 14C in Lund edu.physics.lu.se/FYSC01 The medium of instruction is English

Physics: Solid State Physics (FYSC13) 7,5 hp (credits)

Requirements: General and Physics: Atomic and Molecular Physics (FYSC11) or similar. Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑51062 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-08 Introductory meeting: Monday January 20, 2014, 11.15 AM, Sölvegatan 14C in Lund edu.physics.lu.se/FYSC01 The medium of instruction is English

Physics: Particle Physics, Cosmology and Accelerators (FYSC14) 7,5 hp (credits)

Requirements: General and Physics: Atomic and Molecular Physics (FYSC11) and Physics: Nuclear Physics and Reactors (FYSC12) or similar Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑51072 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-08 Introductory meeting: Monday January 20, 2014, 11.15 AM, Sölvegatan 14C in Lund edu.physics.lu.se/FYSC01 The medium of instruction is English

Physics: Fundamental Combustion (FYSD11) 7,5 hp (credits) Requirements: General and Physics 3: Modern Physics (FYSA31) or similar Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑51082 Course period: 2014-03-24 – 2014-06-08 edu.physics.lu.se/FYSD11 The medium of instruction is English

Physics: Bachelor´s Degree Project (FYSK01) 15,0 hp (credits) Requirements: General and Physics 3: Modern Physics (FYSA31) or equivalent. Selection: Admission guaranteed Part-time/Mixed Application code LU‑51092 Course period: 2014-06-04 – 2014-06-08 Introductory meeting: Monday January 20, 2014, 9.15 AM, Sölvegatan 14C in Lund edu.physics.lu.se/examensarbete The medium of instruction is English

avancerad nivå Physics 4: Introduction to Advanced Physics (FYSM01) 30,0 hp (credits) Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31) or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Full-time/Daytime Application code LU‑51202 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-08 edu.physics.lu.se/FYSM01 The medium of instruction is English

Physics: Quantum Mechanics (FYSN17) 7,5 hp (credits) Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31) or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑51212 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 edu.physics.lu.se/FYSN17 The medium of instruction is English

Physics: Chaos for Science and Technology (FYST13) 7,5 hp (credits) Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31) or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑51222 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-08 edu.physics.lu.se/FYST13 The medium of instruction is English

Physics: Modern Subatomic Physics (FYST16) 7,5 hp (credits) Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31) or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑51232 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-08 edu.physics.lu.se/FYST16 The medium of instruction is English

Physics: Modern Experimental Particle Physics (FYST17) 7,5 hp (credits) Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31) or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑51242 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 edu.physics.lu.se/FYST17 The medium of instruction is English

Physics: Applied Subatomic Physics (FYST18) 7,5 hp (credits) Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31) or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑51252 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-08 edu.physics.lu.se/FYST18 The medium of instruction is English

Physics: Physics and Chemistry of Surfaces (FYST19) 7,5 hp (credits) Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31) or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑51262 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-08 edu.physics.lu.se/FYST19 The medium of instruction is English

Physics:Spectroscopy and the Quantum Description of Matter (FYST20) 7,5 hp (credits) Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31) or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑51272 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 edu.physics.lu.se/FYST20 The medium of instruction is English

Physics: Light-Matter Interaction (FYST21) 7,5 hp (credits) Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31) or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑51282 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 edu.physics.lu.se/FYST21 The medium of instruction is English

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

4343


44

Naturvetenskap | Alla kurser

Physics: Medical Optics

Physics: Quantum information

(FYST22) 7,5 hp (credits) Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31) or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑51291 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-08 edu.physics.lu.se/FYST22 The medium of instruction is English

(FYST30) 7,5 hp (credits) Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31) or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑51341 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-08 edu.physics.lu.se/FYST30 The medium of instruction is English

Experimental Biophysics

Physics: Advanced Processing of Nanostructures

(FYST23) 15,0 hp (credits) Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31) or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑51301 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-08 edu.physics.lu.se/FYST23 The medium of instruction is English

Physics: Solid State Theory (FYST25) 7,5 hp (credits) Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31) or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑51312 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-08 edu.physics.lu.se/FYST25 The medium of instruction is English

Physics: Complex Economy (FYST26) 7,5 hp (credits) Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31) or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑51321 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 edu.physics.lu.se/FYST26 The medium of instruction is English

Physics: Laser-based Combustion Diagnostics

(FYST35) 7,5 hp (credits) Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31) and FFF110, or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑51391 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 edu.physics.lu.se/FYST35 The medium of instruction is English

(FYST31) 7,5 hp (credits)

Physics: Advanced Quantum Mechanics

Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31) or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑51351 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 edu.physics.lu.se/FYST31 The medium of instruction is English

(FYST37) 7,5 hp (credits) Requirements: Modern Physics, similar to FYSA31, and Quantum Mechanics, similar to FYSN17. English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑51402 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-08 edu.physics.lu.se/FYST37 The medium of instruction is English

Physics: Advanced Optics and Lasers

Physics: Environmental Monitoring

(FYST32) 7,5 hp (credits) Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31) or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑51361 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-08 edu.physics.lu.se/FYST32 The medium of instruction is English

(FYST38) 7,5 hp (credits)

Physics: Electron Transport in Nanostructures (FYST33) 7,5 hp (credits)

Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31) and FYST24. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑51371 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 edu.physics.lu.se/FYST33 The medium of instruction is English

(FYST28) 7,5 hp (credits)

Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31) or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑51331 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 edu.physics.lu.se/FYST28 The medium of instruction is English

Physics: Chrystal Growth and Semiconductor Epitaxy

Physics: High Speed Devices (FYST34) 7,5 hp (credits)

Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31), FYST15 and FFF110, or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑51381 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 edu.physics.lu.se/FYST34 The medium of instruction is English

Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31) or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑51412 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 edu.physics.lu.se/FYST38 The medium of instruction is English

Physics: Nanoelectronics (FYST39) 7,5 hp (credits)

Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31) and FYST34 or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑51421 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-08 edu.physics.lu.se/FYST39 The medium of instruction is English

Physics: Photonics and Optical Communication (FYST41) 7,5 hp (credits) Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31) or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑51431 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 edu.physics.lu.se/FYST41 The medium of instruction is English

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla kurser | Naturvetenskap

Fysik: Svepspetsmikroskopi

Physics: Master´s Degree Project III

(FYST42) 7,5 hp Behörighetskrav: FYSA31 eller motsvarande. Engelska B Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑51441 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-08 utbildning.fysik.lu.se/FYST42

(FYSM60) 60,0 hp (credits) Requirements: FYSM01 or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Full-time/Daytime Application code LU‑51542 Course period: 2014-01-20 – 2015-01-18 Part-time/Mixed Application code LU‑51532 Course period: 2014-01-20 – 2016-01-17 Introductory meeting: Monday January 20, 2014, 9.15 AM, Sölvegatan 14 C in Lund edu.physics.lu.se/examensarbete The medium of instruction is English

Physics: Nuclear reactor Physics (FYST44) 7,5 hp (credits) Requirements: Physics 3: Modern Physics (FYSA31) FYSA31, or similar. English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑51452 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-08 edu.physics.lu.se/FYST44 The medium of instruction is English

Geologi Geologiska institutionen

Physics: Optoelectronics (FYST48) 7,5 hp (credits)

Requirements: Courses in ­quantum ­mechanics and modern physics ­corre­spond­ing to the package FYSC01, and Semi­conductor Physics (FYST15). Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑51461 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 edu.physics.lu.se/FYST48 The medium of instruction is English

Physics: Master´s Degree Project I (FYSM31) 30,0 hp (credits) Requirements: FYSM01 or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Full-time/Daytime Application code LU‑51502 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-08 Part-time/Daytime Application code LU‑51472 Course period: 2014-01-20 – 2015-01-18 Introductory meeting: Monday January 20, 2014, 9.15 AM, Sölvegatan 14 C in Lund edu.physics.lu.se/examensarbete The medium of instruction is English

Physics: Master´s Degree Project II (FYSM32) 30,0 hp (credits) Requirements: FYSM31 or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Full-time/Mixed Application code LU‑51522 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-08 Part-time/Mixed Application code LU‑51512 Course period: 2014-01-20 – 2015-01-18 Introductory meeting: Monday January 20, 2014, 9.15 AM, Sölvegatan 14 C in Lund edu.physics.lu.se/examensarbete The medium of instruction is English

Besöksadress: Sölvegatan 12 Exp: 046-222 78 65 Studievägledare: Tel: 046-222 15 41 www.geol.lu.se/

Geologin handlar om vår planets uppbyggnad, tillkomst och historia. Om hur gigantiska bergskedjor bildas, om vulkanernas våldsamma krafter, om jordskalv och tsunamis som kan få förödande konsekvenser och om bergrundens och jordarternas sammansättning. Som geolog lär du dig förstå den fantastiska berättelsen om jordens historia som sträcker sig mer än 4 miljarder år tillbaks i tiden. Bergarter och sediment utgör unika arkiv med vars hjälp man kan rekonstruera forna miljöer. De ger oss kunskap om hur klimatet varierat under olika tidsperioder, om livets utveckling och om kontinenternas eviga rörelser. I dagens moderna samhälle är vi beroende av en rad olika produkter och material som har ett rent geologiskt ursprung t.ex. mineral och malm, naturgrus och olika krossprodukter, kol och olja. En geolog har kunskaper om hur vi ska leta upp och ta tillvara dessa resurser på bästa sätt. Hon eller han har också kunskaper om hur grundvattnet uppträder och rör sig i olika geologiska formationer och kan bedöma spridningsrisker och spridningsvägar för miljöföroreningar. Geologer arbetar på länsstyrelser och kommuner, i konsultfirmor och internationella organisationer med frågor som handlar om naturresursförsörjning, grundvatten, bygg- och anläggningsverksamhet, fysisk planering, miljö- och naturvård.

Grundnivå Geologi: Klimatologi och geomorfologi (GEOB02) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt GEOA01 eller GEL301 eller motsvarande Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑51702 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Geologi: Litosfären (GEOB03) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt GEOA01 eller GEL301 eller motsvarande Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑51712 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-05

Geologi: Geofysisk undersökningsmetodik (GEOC04) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 90 hp geologi, geovetenskap, naturgeografi eller miljövetenskapligt basblock Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑51721 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

n Geologi: Skånes geologi - en inblick i jordens och livets historia (GEOA71) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Kvartsfart/Kvällstid Anm-kod LU‑51731 Kursperiod: 2014-01-29 – 2014-05-21

n Geologi: Naturkatastrofer och jordens krafter (GEOA74) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Kvartsfart/Kvällstid Anm-kod LU‑51741 Kursperiod: 2014-01-28 – 2014-05-27

n Geologi: Människan och landskapet i norra Europa från istid till nutid (GEOA76) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Kvartsfart/Kvällstid Anm-kod LU‑51751 Kursperiod: 2014-01-30 – 2014-05-29

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

4545


46

Naturvetenskap | Alla kurser

Geologi: Examensarbete för kandidatexamen

Quaternary Geology: Global and Regional Marine Geology

Geovetenskap

(GEOL01) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 90 hp i geologi inkluderande GEOB01-GEOB04 eller motsvarande Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑51762 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-05

(GEON04) 15,0 hp (credits) Requirements: Minimum 75 ECTS credits in Geology, including courses corresponding to GEOB01-GEOB04, or 90 ECTS credits in physical geography, environmental science or biological substances with aquatic ­orientation. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑51841 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Geologiska institutionen

avancerad nivå

Geologi: Hydrogeologi (GEOP01) 15,0 hp Behörighetskrav: 90 hp geologi, geovetenskap, naturgeografi eller miljövetenskpaligt basblock eller motsvarande Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑51801 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Geologi: Miljögeologisk markundersökning (GEOP04) 15,0 hp Behörighetskrav: 90 hp naturvetenskapliga studier vari skall ingå en av kurserna GEOA01, GEOA80, GEOA70, GEKA01 eller motsvarande Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑51811 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-05

Metamorphic Petrology and Structural Geology (GEOM06) 15,0 hp (credits) Requirements: Minimum 75 ECTS credits in Geology or Earth Sciences with specialization in geology, including courses corresponding to GEOB01-GEOB04. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑51821 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Evolution of the Biosphere, Palaeoecology and Palaeontology (GEOM04) 15,0 hp (credits) Requirements: Minimum 90 ECTS credits in Geology or Earth Science, including courses corresponding to GEOB01-GEOB05 or GEL302-GEL306 or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑51831 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Quaternary Geology: Quaternary Climate and Glaciation History (GEON03) 15,0 hp (credits)

Requirements: Minimum 90 ECTS credits in Geology or Earth Science, including courses corresponding to GEOB01-GEOB05 or GEL302-GEL306 and GEON01 and GEON02 or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑51851 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Geologi: Examensarbete för magisterexamen (GEOR01) 30,0 hp Behörighetskrav: två av kurserna GEOM01-GEOM06 eller GEON01-GEON03, eller motsvarande. Engelska B. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑51861 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Geology: Master Degree Project (GEOR02) 45,0 hp (credits) Requirements: Minimum 210 ECTS credits, including 30 ECTS credits in Geology at the advanced level, normally corresponding to two of the courses GEOM04-GEOM07 or GEON01-GEON04. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑51871 Course period: 2014-01-20 – 2014-10-31 The medium of instruction is English

Besöksadress: Sölvegatan 12 Exp: 046-222 78 65 Studievägledare: Tel: 046-222 15 41 www.geol.lu.se/

Orienteringskurser i geovetenskap lämpar sig för dig som vill få en bred översikt inom det geovetenskapliga ämnesområdet och som har ett stort engagemang för vår planet, dess uppbyggnad och utveckling genom tiden, och för vår miljö nu och i framtiden. Kurserna inleds med en geologisk del där du först får en inblick i hur olika bergarter och mineral bildas, ­plattektonik, bergskedjebildning och vulkanism, hur olika sedimentära bergarter bildas och hur livet utvecklats från de första encelliga organismerna till allt mer komplicerade livsformer. Därefter kommer vi in på hur istiderna har påverkat vårt landskap och hur våra jordarter har bildats. Vi behandlar också hur landskapet förändrats och utvecklats efter den senaste istiden. Den avslutande delen behandlar bl.a. vattnet på jorden, klimat och klimatförändringar samt landformer och erosionsprocesser.

Grundnivå

n Geobiosfären - en introduktion (GEKA01) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B/ Biologi A+Kemi A+Fysik A, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdes­ behörighet 15/A14) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑51901 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla kurser | Naturvetenskap

Kemi

Kemi: Oorganisk kemi – grundkurs

Kemisk grundutbildning

Behörighetskrav: Grundläggande samt KEMA10 eller KEMA00. Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑52021 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09

(KEMA12) 7,5 hp

Besöksadress: Getingevägen 60, 222 41 Lund Exp: 046-222 83 40 Studievägledare: Tel: 046-222 83 57 www.kemi.lu.se

Ämnet kemi är vetenskapen om materien, om grundämnens och molekylers uppbyggnad och egenskaper samt ­deras reaktioner med varandra. Sin strävan att förstå atomernas egenskaper delar kemisten med fysikern, och i sina tillämpningar har kemin starka kopplingar till biologi, medicin och miljövetenskap. Kemister ­framställer, dvs syntetiserar, nya ämnen med bättre egenskaper eller kartlägger ämnenas egenskaper genom olika fysikaliska mätmetoder och försöker förutsäga egenskaper och reaktionsmönster genom teoretiska beräkningar. Den analytiske kemisten arbetar med att separera och identifiera olika ämnen. Biokemisten arbetar i gränsområdet mot biologi och medicin och studerar den levande cellens byggstenar på molekylär nivå. Kemi är i hög grad en experimentell vetenskap. Förutom föreläsningar, gruppövningar och självstudier tillbringas därför mycket tid i laboratoriet. De lärare och assistenter du möter på kurserna är alla aktiva forskare och doktorander inom de olika specialområdena av kemin.

n Kemi: Biokemi – grundkurs

Kemi: Examensarbete för kandidatexamen (KEMK0X) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 105 hp kemi inkl KEMA00-KEMA03, KEMB09, KEMB29, KEMB12, KEMB01, KEMB06 samt MOBA02. Utöver kemi krävs MATA01 el MATA11. Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑52082 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09

(KEMA03) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Fysik A, Kemi B, Matematik D eller Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (11/ A11) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑52031 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09

Kemi: Fysikalisk kemi – grundkurs (KEMB09) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Fysik B samt KEMA00-KEMA03 och MATA01 el MATA14 Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑52041 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09

Kemi: Cellens kemi (MOBA02) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt KEMA00-KEMA02 och MOBA01/KEMA03 Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑52051 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09

avancerad nivå Chemistry: Organic Chemistry – Advanced Course (KEMM01) 15,0 hp (credits) Requirements: 90 hp (ECTS) Science studies including KEMB09 and KEMB01. KEMB29 is recommended. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑52101 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Chemistry: Organometallic Chemistry (KEMM12) 15,0 hp (credits) Requirements: 90 credits Science studies including KEMB09, KEMB29, KEMB12 and KEMB01. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑52111 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

Kemi: Analytisk kemi

Grundnivå

n Kemi: Allmän kemi (KEMA10) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Fysik A, Kemi B, Matematik D eller Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (11/ A11) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑52001 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

n Kemi: Organisk kemi - grundkurs (KEMA01) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Fysik A, Kemi B, Matematik D eller Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (11/ A11) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑52011 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

(KEMB06) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt KEMA00-KEMA03 Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑52061 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Kemi: Yt- och kolloidkemi (KEMB07) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Fysik B samt KEMA00-KEMA03 Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑52071 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Chemistry: Biochemistry – Advanced Course (KEMM13) 15,0 hp (credits) Requirements: 90 ECTS Science studies including KEMA00-KEMA03 and MOBA02. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑52121 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

4747


48

Naturvetenskap | Alla kurser

Chemistry: Applied Analytical Chemistry

Chemistry: Statistical Thermodynamics

Organizing Molecular Matter: Master’s Degree Project

(KEMM56) 15,0 hp (credits) Requirements: 90 ECTS credits Science studies including KEMB06 and KEMM06. English B (advanced) proficiency. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑52131 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

(KEMM18) 7,5 hp (credits) Requirements: 90 hp (ECTS) Science studies including KEMB09, KEMB08 and MATA01 or MATA14. The specific requirements are also fulfilled by 90 hp (ECTS) physics including FYSA31 and 30 hp (ECTS) mathematics. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑52171 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

(KEMN10) 30,0 hp (credits) Requirements: An undergraduate degree corresponding to a B.Sc. comprising at least 180 ECTS credits, including at least 30 ECTS credits of Physical Chemistry, alternatively at least 60 ECTS credits of Physics, and at least 15 ECTS credits of Mathematics. KEMM07, KEMM27, KEMM17, KEMM37, KEMM18 and KEMM28. English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Full-time/Daytime Application code LU‑52222 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

Chemistry: Electroanalytical Chemistry (KEMM36) 15,0 hp (credits)

Requirements: 90 ECTS Science studies including KEMA00-KEMA03 and KEMB06. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑52141 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Chemistry: Magnetic Resonance – Spectroscopy and Imaging (KEMM17) 7,5 hp (credits)

Requirements: 90 hp (ECTS) Science studies including KEMB09, KEMB08 and MATA01 or MATA14. The specific requirements are also fulfilled by 90 hp (ECTS) physics including FYSA31 and 30 hp (ECTS) mathematics. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑52151 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Chemistry: Scattering Methods (KEMM37) 7,5 hp (credits) Requirements: 90 hp (ECTS) Science studies including KEMB09, KEMB08 and MATA01 or MATA14. The specific requirements are also fulfilled by 90 hp (ECTS) physics including FYSA31 and 30 hp (ECTS) mathematics. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑52161 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

Chemistry: Molecular Quantum Mechanics (KEMM28) 7,5 hp (credits) Requirements: 90 hp (ECTS) Science studies including KEMB09, KEMB08 and MATA01 or MATA14. The specific requirements are also fulfilled by 90 hp (ECTS) physics including FYSA31 and 30 hp (ECTS) mathematics. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑52181 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

Chemistry: Master’s Degree Project (KEMR1X) 30,0 hp (credits)

Organizing Molecular Matter: Master’s Degree Project (KEMN30) 60,0 hp (credits) Requirements: An undergraduate degree corresponding to a B.Sc. comprising at least 180 ECTS credits, including at least 30 ECTS credits of Physical Chemistry, alternatively at least 60 ECTS credits of Physics, and at least 15 ECTS credits of Mathematics. KEMM07, KEMM27, KEMM17, KEMM37, KEMM18 and KEMM28. English B (advanced) proficiency. Selection: Admission guaranteed Full-time/Daytime Application code LU‑52232 Course period: 2014-01-20 – 2015-01-18 The medium of instruction is English

Protein Science: Master’s Degree Project

Requirements: An undergraduate degree corresponding to a B.Sc. comprising at least 180 ECTS credits, of which at least 90 ECTS credits should be in the major field of Chemistry. 30 ECTS credits of advanced level courses in Chemistry of which at least 15 ECTS credits should be in the same field as the degree project. English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Full-time/Daytime Application code LU‑52202 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

(KEMT10) 30,0 hp (credits) Requirements: An undergraduate degree corresponding to a B.Sc. comprising at least 180 ECTS credits of which at least 90 ECTS credits should be in the major fields of Chemistry, Molecular Biology, Biomedicine or Biotechnology. KEMM13 and KEMM15/ KEMM05. English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Full-time/Daytime Application code LU‑52242 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

Chemistry: Master’s Degree Project

Protein Science: Master’s Degree Project

(KEMR3X) 60,0 hp (credits) Requirements: An undergraduate degree corresponding to a B.Sc. comprising at least 180 ECTS credits, of which at least 90 ECTS credits should be in the major field of Chemistry. 30 ECTS credits of advanced level courses in Chemistry of which at least 15 ECTS credits should be in the same field as the degree project. English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Full-time/Daytime Application code LU‑52212 Course period: 2014-01-20 – 2015-01-18 The medium of instruction is English

(KEMT30) 60,0 hp (credits) Requirements: An undergraduate degree corresponding to a B.Sc. comprising at least 180 ECTS credits of which at least 90 ECTS credits should be in the major fields of Chemistry, Molecular Biology, Biomedicine or Biotechnology. KEMM13 and KEMM15/ KEMM05. English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Full-time/Daytime Application code LU‑52252 Course period: 2014-01-20 – 2015-01-18 The medium of instruction is English

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla kurser | Naturvetenskap

Matematik Matematik (naturvetenskapliga fakulteten) Box 118, 221 00 Lund Besöksadress: Sölvegatan 18 Studievägledare: Mottagn enligt överenskommelse per mail, Tel: 046-222 77 91 www.matematik.lu.se/

Matematiken ger oss en idealiserad beskrivning av verkligheten. Den är därför anpassad för formulering av naturlagarna, och den ger metoder för härledning av dessa. Grund­ utbild­ningen i matematik förmedlar kun­skaper som behövs vid studier av andra ämnen, främst naturvetenskapliga. Samtidigt utgör den en bas för fortsatta studier i matematik. Matematikstudier tillsammans med studier i matematisk statistik och numerisk analys ger en gedigen matematisk yrkesutbildning. Ämnet kan utgöra huvudämne i kandidat- och magisterexamen.

Grundnivå

Matematik: Linjär algebra (MATB11) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt MATA11+MATA12 el MATA14+MATA15 Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑52542 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24 Introduktionsmöte: kl. 10.15 den 20 januari 2014, i Sal C Matematikhuset

Matematik: Flervariabelanalys (MATB15) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt MATA11+MATA12 el MATA14+MATA15 Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑52552 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09 Introduktionsmöte: kl. 10.15 den 20 januari 2014, i Sal C Matematikhuset

Mathematics: Discrete Mathematics (MATB13) 7,5 hp (credits) Requirements: General and 30 credits in mathematics (MATA14 and MATA15) Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑52562 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

Matematik: Lineär analys

n Matematik: Analys 1 (MATA14) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik D eller Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9) Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑52512 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09 Introduktionsmöte: kl. 13.15 den 20 januari 2014, i Sal C Matematikhuset

n Matematik: Algebra 1 (MATA15) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik D eller Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9) Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑52522 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09 Introduktionsmöte: kl. 13.15 den 20 januari 2014, i Sal C Matematikhuset

(MATB16) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt kunskaper motsvarande MATA14 Analys 1, 15 hp, MATA15 Algebra 1, 15 hp samt MATB11, Lineär algebra, 7.5 hp Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑52572 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09

Mathematics: Bachelor´s Degree Project (MATK01) 15,0 hp (credits)

Requirements: General and 60 ECTScredits in mathematics, 22,5 ECTS numerical analysis, 22,5 mathematical statistics Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 20 %, The Swedish national ­university aptitude test: 10 %, Previous college/university studies (APGR): 70 %. Part-time Application code LU‑52581 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

avancerad nivå

Mathematics: Algebraic Structures (MATM11) 7,5 hp (credits)

Requirements: 60 ECTS-credits in mathematics. English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑52602 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 Introductory meeting: at 15.15 the 20th of January 2014, Aula C Mathematics Building The medium of instruction is English

Mathematics: Topology (MATM16) 7,5 hp (credits) Requirements: 60 ECTS-credits in mathematics. English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑52612 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 Introductory meeting: at 15.15 the 20th of January 2014, Aula C Mathematics Building The medium of instruction is English

Mathematics: Specialised Course in Differential Geometry (MATM23) 7,5 hp (credits)

Requirements: 60 credits in Pure Mathematics and the course MATM13 (Differential Geometry) or corresponding Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑52622 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-09 Introductory meeting: at 15.15 the 20th of January 2014, Aula C Mathematics Building The medium of instruction is English

Mathematics: Group- and Ring Theory (MATP13) 7,5 hp (credits)

Requirements: 67.5 higher education credits in pure Mathematics including the course MATM11 (Algebraic Structures, 7.5 credits) or corresponding. English B advanced proficiency. Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑52632 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-09 Introductory meeting: at 15.15 the 20th of January 2014, Aula C Mathematics Building The medium of instruction is English

n Matematik för naturvetare (MATA02) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik D eller Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9) Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑52532 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

4949


50

Naturvetenskap | Alla kurser

Mathematics: Integration Theory (MATM19) 7,5 hp (credits) Requirements: 60 higher education credits in pure mathematics. English B (advanced proficiency) Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑52642 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 Introductory meeting: at 15.15 the 20th of January 2014, Aula C Mathematics Building The medium of instruction is English

Mathematics: Mathematical Modeling (MATM20) 7,5 hp (credits)

Requirements: 60 higher education credits in mathematics and /or numerical analysis including the courses NUMA22, ­Computational Mathematics tools, 7.5 and MATC12, Ordinary Differential Equations 1, 7.5 credits, or equivalent. Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑52652 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-09 Introductory meeting: at 15.15 the 20th of January 2014, Aula C Mathematics Building The medium of instruction is English

Mathematics: Ordinary Differential Equations 2 (MATM27) 7,5 hp (credits) Requirements: At least 67.5 higher education credits in mathematics including the course MATC12, Ordinary differential equations 1, 7.5 credits or equivalent. Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑52662 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 Introductory meeting: at 15.15 the 20th of January 2014, Aula C Mathematics Building The medium of instruction is English

Mathematics: Distribution Theory (MATP11) 7,5 hp (credits) Requirements: 75 higher education credits including the course MATM12 Analytic Functions, 15 credits Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑52672 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-09 Introductory meeting: at 15.15 the 20th of January 2014, Aula C Mathematics Building The medium of instruction is English

Mathematics: Master´s Degree Project

Grundnivå

(MATM01) 30,0 hp (credits) Requirements: At least 90 ECTS-credits in mathematics. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time Application code LU‑52681 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

n Matematisk statistik: Biostatistisk grundkurs (MASB11) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13) Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑52802 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24 Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑52812 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09

Matematisk statistik Matematisk statistik Box 118, 221 00 Lund Besöksadress: Sölvegatan 18 Exp: 046-222 85 50 www.maths.lth.se/groups/math_st/

Matematisk statistik är ett ämne som innehåller dels avancerad matematik i form av sannolikhetsteori, dels statistik som ger möjlighet att tolka vetenskapliga undersökningar, experiment och data. Studenterna får beskriva och analysera data med hjälp av matematik lämplig för olika typer av slumpmässiga fenomen. Dessa kan vara komplicerade, som t.ex. sannolikheten för överlevnad vid canceroperationer och extrema våghöjders variation över världshaven, eller enklare, illustrativa, som t.ex. resultat vid tärningskast. Kurser ges bl.a. i sannolikhetsteori, inferensteori (slutledningsteori), statistiska modeller och metoder, försöksplanering, stationära processer, tidsserieanalys, överlevnadsanalys, säkerhetsanalys, sambandsanalys, finansmatematik (prissättning derivattillgångar och finansiell statistik) och Monte Carlo-baserade statistiska metoder (=beräkningsmetoder som utnyttjar slumptal för att lösa problem där analytiska metoder saknas eller är alltför komplicerade). Ämnet kan studeras upp till120 hp och ingå i huvudämnet matematik i kandidat- och magisterexamen, samt även i masterexamen i huvudämnet matematisk statistik.

Matematisk statistik för fysiker (MASB03) 9,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt kunskaper motsvarande MATA11 Matematik 1 alfa och MATA12 Matematik 1 beta Urval: Platsgaranti Tredjedelsfart/Dagtid Anm-kod LU‑52822 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Mathematical Statistics: Probability Theory (MASC01) 7,5 hp (credits) Requirements: General and MASA01 Mathematics statistik or equivalent Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑52832 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-16 The medium of instruction is English

Mathematical Statistics: Statistical Inference Theory (MASC02) 7,5 hp (credits) Requirements: General and MASC01 Mathematics statistics, probability theory or equivalent Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑52842 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

Mathematical Statistics: Design of Experiments (MASC05) 7,5 hp (credits)

Requirements: General and Mathematical Statistics, 15 credits (MASA01) or equivalent Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑52852 Course period: 2014-03-17 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla kurser | Naturvetenskap

Matematisk statistik: Examensarbete – kandidatexamen

Matematisk statistik: Examensarbete – masterexamen

Miljövetenskap: Industriell Miljöekonomi för miljövetare

(MASK01) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt kunskaper motsvarande kurserna MATA11 Matematik 1 alfa, MATA12 Matematik 1 beta, MATB15 Flervariabelanalys, MATB11 Linjär algebra, minst en av kurserna MATB12 Fourieranalys, MATB13 Diskret matematik och MATB14 Vektoranalys, MASA01 Matematisk statistik, MASC01 Sannolikhetsteori, NUMA21 Beräkningsmatematikens verktyg, NUMA11 Numerisk linjär algebra, NUMA12 Numerisk approximation, samt ytterligare 15 hp i matematisk statistik Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑52861 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

(MASM01) 30,0 hp Behörighetskrav: behörighet till Masterprogrammet i Matematisk statistik samt utöver detta kunskaper motsvarande kurser om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 45 poäng i matematisk statistik inkluderande minst tre av de fyra kurserna Tidsserieanalys, Monte Carlo-baserade statistiska metoder, Statistisk modellering av extremvärden och Sannolikhetsteorins matematiska grunder Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑52932 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

(MVEC14) 15,0 hp

Miljövetenskap avancerad nivå Mathematical Statistics: Monte Carlo Methods for Statistical Inference (MASM11) 7,5 hp (credits) Requirements: MASC03 and MASC04 or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑52902 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-16 The medium of instruction is English

Mathematical Statistics: Statistical Modelling of Extreme Values (MASM15) 7,5 hp (credits) Requirements: MASC01 or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑52912 Course period: 2014-03-17 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

Mathematical Statistics: Linear and Logistic Regression (MASM22) 7,5 hp (credits) Requirements: At least 60 ECTS at university level. An introductory course in mathematical statistics for e.g. MASA01 or MASB02 or MASB03 or MASB11 or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑52922 Course period: 2014-03-17 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

Miljövetenskaplig utbildning Besöksadress: Ekologihuset, Sölvegatan 37 Exp: +46 46-222 98 52 Studievägledare: Tel: +46 46-222 37 82 www.miljovetenskap.lu.se/

Målet med utbildningen är att ge dig en god möjlighet att arbeta med miljöfrågor inom ditt framtida yrke eller att fortsätta med en forskar­ utbildning. Utbildningen kombinerar grundläggande kunskaper om miljö­problem med en specialisering inom ett miljövetenskapligt område som du själv väljer. Som expert inom ett miljöområde, t.ex. kemiska miljörisker, naturresurser, vattenvård, naturvård eller globala miljöfrågor, ökar din möjlighet att konkurrera om intressanta arbeten inom företag och myndigheter. Du har inom vår utbildning tillgång till universitetets stora utbud av miljörelaterade kurser, där det finns lärare från olika delar av universitetet, liksom lärare som arbetar praktiskt med miljöfrågor

Grundnivå Miljövetenskap: Miljö – politik och förvaltning (MVEC15) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 30 hp naturvetenskapliga studier inkl 15 hp Miljövetenskaplig grundkurs (MVEA01/ MVE101). Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑53101 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24 www.miljovetenskap.lu.se/o.o.i.s/18627

Behörighetskrav: Grundläggande samt 75 hp naturvetenskapliga studier inkl 15 hp Miljövetenskaplig grundkurs (MVEA01/ MVE101), 15 hp Miljörätt (MVE104/106/ MNX104/MVEC11). Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑53111 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24 www.miljovetenskap.lu.se/o.o.i.s/18626

Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen (MVEK02) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 75 hp miljövetenskapliga kurser vari ska ingå MVEC14/MVEC15, MVEC11/MVEC17, KEMA00 och KEMA02 samt två av följande kurser GEOA80, FYSA15, BIOH01 och BIO580. Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑53122 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09

Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen med inriktning mot miljö- och hälsoskydd (MVEK03) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 75 hp miljövetenskapliga kurser vari ska ingå MVEC14/MVEC15, MVEC11/MVEC17, KEMA00 och KEMA02 samt två av följande kurser GEOA80, FYSA15, BIOH01 och BIO580. Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑53132 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09 www.miljovetenskap.lu.se/utbildning/ examensarbete

avancerad nivå Miljövetenskap: Miljö- och hälsoskyddsarbete – metodik och praktik (MVEN11) 15,0 hp Behörighetskrav: 90 hp naturvetenskapliga kurser inkl 15 hp miljörätt (MVE103/ MVE106/MNX104) Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑53201 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24 www.miljovetenskap.lu.se/o.o.i.s/18632

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

5151


52

Naturvetenskap | Alla kurser

Miljövetenskap: Styrmedel för förebyggande miljöskydd

Miljö- och hälsoskydd: Examensarbete för magisterexamen

(MVEN05) 15,0 hp

(MVEM03) 15,0 hp Behörighetskrav: naturvetenskaplig kandidatexamen i miljövetenskap samt minst 30 hp kurser inom huvudområdet miljö- och hälsoskydd på avancerad nivå, inklusive två av följande kurser: MVET10 Miljöskydd 15 hp, MVEN12 Miljö och hälsoskydd, Livsmedelssäkerhet 15 hp, MVEN06 Miljöövervakning och MVEN11 Miljö- och hälsoskyddsarbete – metodik och praktik 15hp Särskilda förkunskapskrav kan ställas då arbetets inriktning så påbjuder. Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑53262 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09 www.miljovetenskap.lu.se/utbildning/ examensarbete

Behörighetskrav: 90 hp naturvetenskapliga kurser samt MVEC14 eller MVET10 Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑53211 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24 www.miljovetenskap.lu.se/o.o.i.s/18634

Miljövetenskap: Miljöövervakning (MVEN06) 15,0 hp Behörighetskrav: 90 hp naturvetenskapliga kurser samt MVEC14 eller MVET10 Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑53221 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09 www.miljovetenskap.lu.se/o.o.i.s/18631

Miljövetenskap: Samhällsplanering med klimatperspektiv (MVEN17) 15,0 hp Behörighetskrav: Examen på grundnivå om minst 180 hp samt MVEN15 och MVEN16. Svenska B och Engelska B Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑53231 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24 www.miljovetenskap.lu.se/o.o.i.s/24906

Miljövetenskap: Klimatstrategiska metoder (MVEN18) 15,0 hp Behörighetskrav: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen samt MVEN15, MVEN16 och MVEN17. Svenska B och Engelska B Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑53241 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09 www.miljovetenskap.lu.se/o.o.i.s/27788

Miljövetenskap: Examensarbete för magisterexamen (MVEM02) 15,0 hp Behörighetskrav: naturvetenskaplig kandidatexamen i miljövetenskap eller motsvararande, samt minst 30 hp kurser inom huvudområdet miljövetenskap inklusive MVEN03 Miljövetenskap: analys och metodik 15 hp. Särskilda förkunskapskrav kan ställas då arbetets inriktning så påbjuder. Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, kan också ge tillträde till kursen Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑53252 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09 www.miljovetenskap.lu.se/utbildning/ examensarbete

Miljövetenskap: Examensarbete för masterexamen (MVEM12) 30,0 hp Behörighetskrav: kandidatexamen med minst 90 hp i naturvetenskapliga ämnen ­varav 30 hp miljövetenskapliga kurser samt 60 hp miljövetenskapliga kurser på avancerad nivå inkl MVEN03 och MVEN04. Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑53272 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09 www.miljovetenskap.lu.se/utbildning/ examensarbete

Miljö- och hälsoskydd: Examensarbete för masterexamen (MVEM13) 30,0 hp Behörighetskrav: kandidatexamen med minst 90 hp i naturvetenskapliga ämnen varav minst 30 hp miljövetenskapliga kurser samt 60 hp miljövetenskapliga kurser på avancerad nivå, inkl MVEN03, MVEN04, MVET10 och MVEN11. Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑53282 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09 www.miljovetenskap.lu.se/utbildning/ examensarbete

Miljövetenskap: Examensarbete för masterexamen - Fördjupning i tillämpad klimatstrategi (MVEM30) 30,0 hp Behörighetskrav: motsvarande MVEN15 Klimatförändringen, vetenskap och samhälle, 15 hp, MVEN16 Klimatpolitik, samhällsstyrning och kommunikation, 15 hp, MVEN17 Samhällsplanering med klimatperspektiv, 15hp, samt MVEN18 Klimatstrategiska metoder, 15 hp, samt Engelska B eller motsvarande Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑53292 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09 www.miljovetenskap.lu.se/utbildning/ examensarbete

Naturgeografi och ekosystemvetenskap Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Sölvegatan 12, 223 62 Lund Besöksadress: Sölvegatan 12 Exp: Mottagn Måndag-Torsdag 9:0015:00, Teltid Måndag-Torsdag 9:0015:00, 046-222 86 98 Studievägledare: Mottagn Mån-Tors 9:00-15:00, Teltid Mån-Tors 9:00-15:00, Tel: 046-222 16 91 www.nateko.lu.se/

Naturgeografi handlar om hur jordens landskap formas och förändras och om hur klimatet, vegetationen, vattnet och marken samspelar. Vi arbetar med människans påverkan på vår livsmiljö och med hur vi ska använda jordens resurser på bästa sätt. Om du är intresserad av miljöfrågor på global, regional och lokal nivå är naturgeografi någonting för dig. Naturgeografi spänner över flera ämnesområden; klimatologi, geomorfo­logi, ekosystemanalys samt biofysik och biogeofysik. Du blir specialist på att kartlägga landskapet och ekosystemen, både genom att vara ute i fält och analysera flyg- och satellitbilder. Med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) hittar du samband i landskapsbilden som är omöjliga att se med blotta ögat. Under utbildningen varvas teoretiska studier om klimat, vegetation, mark och vatten med praktiska övningar som fält­arbeten, exkursioner och ­laborationer. Det ingår minst en längre utlands­exkursion i din utbildning. Du får också träning i olika sätt att kommunicera och förmedla kunskap, något som blir allt viktigare i dagens samhälle. Naturgeografer jobbar med miljö och naturvård och spelar en avgörande roll för samhällsplaneringen. I en globaliserad värld, där vi ska planera för jordens gemensamma resurser, blir naturgeografens kunskaper allt viktigare. Framtidens arbetsmarknad finns både i Sverige och utomlands.

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla kurser | Naturvetenskap

Grundnivå

Naturgeografi: Markytans ­processer och landskapsdynamik

Physical Geography: Remote Sensing for Landscape Studies (NGEA03) 15,0 hp (credits) Requirements: General and 60 ECTS natural sciences Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 20 %, The Swedish national ­university aptitude test: 10 %, Previous college/university studies (APGR): 70 %. Full-time/Daytime Application code LU‑53401 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-06 The medium of instruction is English

Physical Geopgraphy: Ecosystems Analysis (NGEA04) 15,0 hp (credits) Requirements: General and 30 ECTS natural sciences Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Full-time/Daytime Application code LU‑53411 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Physical Geography: Remote Sensing and GIS with Focus on the Environment (NGEA05) 15,0 hp (credits) Requirements: General and 30 ECTS university studies. Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Full-time/Daytime Application code LU‑53421 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Physical Geography: the Climate System (NGEA06) 15,0 hp (credits) Requirements: General and 60 ECTS natural sciences including NGEA01 (15 ECTS) and NGEA07 (15 ECTS) or corresponding. Alternative 30 ECTS of the bachelorprogram on Meteorology and Biogeophysics Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 20 %, The Swedish national ­university aptitude test: 10 %, Previous college/university studies (APGR): 70 %. Full-time/Daytime Application code LU‑53431 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

(NGEA09) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt 60 hp naturvetenskapliga studier. Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑53441 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Dynamic Meteorology and Numerical Weather Prediction (NGEA16) 7,5 hp (credits) Requirements: General and Physics corresponding to FYTA21 and ­M eteorology corresponding to NGEA06 (Climate system). Participation in the course in Fluid dynamics (FYTA14) that is given in paralell with ­Dynamic meteorology (NGEA16) is ­recommanded. Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Daytime Application code LU‑53451 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Physical Geography: Practical Work (NGEA51) 15,0 hp (credits)

Requirements: General and 60 hp (ECTS) Science studies. Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 20 %, The Swedish national ­university aptitude test: 10 %, Previous college/university studies (APGR): 70 %. Full-time/Mixed Application code LU‑53461 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Naturgeografi och ekosystem­ analys: Examensarbete för kandidatexamen (NGEK01) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 75 hp i naturgeografi Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑53471 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-05

avancerad nivå Physical Geography: Ecosystem Modeling (NGEN02) 15,0 hp (credits) Requirements: 90 hp (ECTS) Science studies including NGEA07 and NGEA04 or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑53501 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

GIS/Remote Sensing in Distributed Environmental Modeling (NGEN05) 7,5 hp (credits) Requirements: 90 ECTS Science studies including NGEA11 (15 ECTS) or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑53511 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Physical Geography: Satellite Remote Sensing (NGEN08) 15,0 hp (credits) Requirements: 90 ECTS-credits Science studies. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑53521 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Physical Geography: Remote Sensing – Digital Methods (NGEN09) 7,5 hp (credits) Requirements: 90 ECTS-credits Science studies. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑53531 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Physical Geography: Ecosystem Hydrology (NGEN10) 15,0 hp (credits) Requirements: 90 hp (ECTS) Science studies including NGEA04 or NGE621 and NGE603 or NGE607 or equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑53541 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

5353


54

Naturvetenskap | Alla kurser

Physical Geography: Spatial Analysis (NGEN11) 7,5 hp (credits) Requirements: courses corresponding to at least 90 higher education points within engineering/science with at least 30 of these points within Geographic Information Science or its equivalent. Additional require­ ments include fundamental knowledge of statistics that is equivalent to the contents of NGEA07 Theory and Methods of Physical Geography, or GISN02 GIS and Statistical Analysis. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑53551 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Physical Geography: Geographical Databases (NGEN12) 7,5 hp (credits) Requirements: courses corresponding to at least 90 higher education points within engineering/science with at least 30 of these points within Geographic ­Information ­Science or its equivalent. English B ­(advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑53561 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Physical Geography and Ecosystem Analysis: Master’s Degree Project (NGEM01) 30,0 hp (credits) Requirements: 225 hp (ECTS) whereof 45 hp on advanced level in Physical geography. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Mixed Application code LU‑53571 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Physical Geography and ­Eco­system Analysis: ­Magister’s Degree Project (NGEM02) 30,0 hp (credits) Requirements: 90 hp (ECTS) in Physical Geography. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Mixed Application code LU‑53581 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Distanskurser i GIS

Grundnivå

n Geografiska informationssystem – en introduktion (NGEA13) 10,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Heltid/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑53701 Kursperiod: 2014-01-21 – 2014-03-02 @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑53711 Kursperiod: 2014-01-21 – 2014-04-15 @ Kvartsfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑53721 Kursperiod: 2014-01-21 – 2014-10-06

Geografiska informationssystem – avancerad kurs (NGEA14) 10,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt NGEA13 eller motsvarande Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Heltid/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑53731 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-02 @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑53741 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-04-15 @ Kvartsfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑53751 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-10-06

n GIS: Geographical Information Systems – Introduction (GISA21) 15,0 hp (credits) Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. @ Full-time/Internet course Application code LU‑53761 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 @ Part-time/Internet course Application code LU‑53771 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-05 @ Part-time/Internet course Application code LU‑53781 Course period: 2014-01-20 – 2015-01-20 The medium of instruction is English

GIS: Geographical Information Systems – Advanced Course (GISA22) 15,0 hp (credits) Requirements: General and GISA21 eller NGEA11 or corresponding 15 ECTS in GIS Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. @ Full-time/Internet course Application code LU‑53791 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English @ Full-time/Internet course Application code LU‑53801 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-05 @ Part-time/Internet course Application code LU‑53811 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-05 @ Part-time/Internet course Application code LU‑53821 Course period: 2014-01-20 – 2015-01-20 The medium of instruction is English

avancerad nivå

GIS: Open Source GIS (GISN04) 7,5 hp (credits) Requirements: 90 ECTS including 30 ECTS in GIS. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. @ Full-time/Internet course Application code LU‑53901 Course period: 2014-01-20 – 2014-02-19 The medium of instruction is English @ Full-time/Internet course Application code LU‑53911 Course period: 2014-03-25 – 2014-04-29 @ Part-time/Internet course Application code LU‑53921 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 @ Part-time/Internet course Application code LU‑53931 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla kurser | Naturvetenskap

GIS: Geographical Databases

GIS: GIS and Climate Change

GIS: Spatial Data Infrastructure

(GISN06) 7,5 hp (credits)

(GISN22) 7,5 hp (credits)

Requirements: 90 ECTS including 30 ECTS in GIS. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. @ Full-time/Internet course Application code LU‑53941 Course period: 2014-01-20 – 2014-02-19 The medium of instruction is English @ Full-time/Internet course Application code LU‑53951 Course period: 2014-03-25 – 2014-04-29 @ Part-time/Internet course Application code LU‑53961 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 @ Part-time/Internet course Application code LU‑53971 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Requirements: 120 ECTS including 30 ECTS GISA21 and GISA22 or corresponding. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. @ Full-time/Internet course Application code LU‑54021 Course period: 2014-01-20 – 2014-02-19 The medium of instruction is English @ Full-time/Internet course Application code LU‑54031 Course period: 2014-03-25 – 2014-04-29 @ Part-time/Internet course Application code LU‑54041 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 @ Part-time/Internet course Application code LU‑54051 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

(GISN25) 5,0 hp (credits) Requirements: 120 ECTS including 30 ECTS GISA21 and GISA22 or corresponding. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. @ Full-time/Internet course Application code LU‑54131 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-05 @ Part-time/Internet course Application code LU‑54141 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-05 @ Part-time/Internet course Application code LU‑54151 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

GIS: Geographical Information Systems and Physical Planning (GISN14) 7,5 hp (credits)

Requirements: 90 ECTS including GISA11 or corresponding 30 ECTS in GIS. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. @ Part-time/Internet course Application code LU‑53981 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

GIS: GIS and Statistical Analysis (GISN21) 5,0 hp (credits) Requirements: 120 ECTS in GIS. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. @ Full-time/Internet course Application code LU‑53991 Course period: 2014-01-20 – 2014-02-12 @ Part-time/Internet course Application code LU‑54001 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-10 @ Part-time/Internet course Application code LU‑54011 Course period: 2014-01-20 – 2014-05-04 The medium of instruction is English

GIS: GIS in Tourism and Recreation (GISN23) 7,5 hp (credits) Requirements: 120 ECTS including 30 ECTS GISA21 and GISA22 or corresponding. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. @ Full-time/Internet course Application code LU‑54061 Course period: 2014-01-20 – 2014-02-19 The medium of instruction is English @ Full-time/Internet course Application code LU‑54071 Course period: 2014-02-20 – 2014-04-29 @ Part-time/Internet course Application code LU‑54081 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 @ Part-time/Internet course Application code LU‑54091 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

GIS: Python Programming in GIS (GISN24) 5,0 hp (credits) Requirements: 120 ECTS including 30 ECTS GISA21 and GISA22 or corresponding. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. @ Full-time/Internet course Application code LU‑54101 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-05 @ Part-time/Internet course Application code LU‑54111 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-05 @ Part-time/Internet course Application code LU‑54121 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

GIS: Research Methodology (GISN27) 5,0 hp (credits) Requirements: 180 ECTS including 30 ECTS GISA21 and GISA22 or corresponding. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. @ Full-time/Internet course Application code LU‑54161 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-05 @ Part-time/Internet course Application code LU‑54171 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-05 @ Part-time/Internet course Application code LU‑54181 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

GIS: Master’s Degree Project (GISM01) 30,0 hp (credits) Requirements: 37,5 ECTS compulsory and 52,5 ECTS elective courses within the LUMA-GIS program. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. @ Full-time/Internet course Application code LU‑54191 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-05 @ Part-time/Internet course Application code LU‑54201 Course period: 2014-01-20 – 2015-01-16 @ Part-time/Internet course Application code LU‑54211 Course period: 2014-01-20 – 2016-01-15 The medium of instruction is English

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

5555


56

Naturvetenskap | Alla kurser

Numerisk analys Numerisk analys Box 118, 22100 Lund Besöksadress: Sölvegatan 18 www.maths.lth.se/na/

grundnivå Numerical Analysis: Numerical Approximation (NUMA12) 7,5 hp (credits) Requirements: General and prerequisites equivalent to Analysis in Several Variables and Mathematics and Computations. English B (advanced) proficiency Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving certificate: 34 %, The Swedish national university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Daytime Application code LU‑54401 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Matematik: Beräkningsmatematikens verktyg (NUMA22) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt MATA14 Analys 1, 15 hp, MATA15 Algebra 1, 15 hp och MATB11 Lineär algebra, 7,5 hp, samt Engelska B eller motsvarande. Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑54411 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09

Numerical Analysis: B.A. Degree Project (NUMK01) 15,0 hp (credits) Requirements: General and at least 60 hp (ECTS) in Mathematics and 22,5 hp (ECTS) in Mathematical Statistics and 22,5 hp (ECTS) in Numerical Analysis. English B (advanced) proficiency Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 20 %, The Swedish national ­university aptitude test: 10 %, Previous college/university studies (APGR): 70 %. Part-time Application code LU‑54501 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

avancerad nivå

avancerad nivå

Numerical Analysis: Seminar

Accelerators and Free Electron Lasers

(NUMN17) 7,5 hp (credits)

Requirements: prerequisites equivalent to 7.5 hp in numerical approximation. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑54511 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Numerical Analysis: Master´s Thesis (NUMM11) 30,0 hp (credits) Requirements: prerequisites equivalent to 15 hp in numerical analysis. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time Application code LU‑54521 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

Synkrotronljusbaserad vetenskap

(MAXM05) 7,5 hp (credits) Requirements: Introduction to Synchrotron Radiation Based Science (MAXM06) and ­Introduction to Accelerators and Free ­Electron Lasers (MAXM07). English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Mixed Application code LU‑54751 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 edu.physics.lu.se/MAXM05 The medium of instruction is English

Master´s Degree Project in ­Synchrotron Radiation Based Science (MAXM30) 30,0 hp (credits) Requirements: Introduction to Synchrotron Radiation Based Science (MAXM06) and ­Introduction to Accelerators and Free ­Electron Lasers (MAXM07). English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Part-time/Mixed Application code LU‑54762 Course period: 2014-01-20 – 2015-01-18 edu.physics.lu.se/MAXM30 The medium of instruction is English

Max-lab Box 118, 221 00 Lund Besöksadress: Ole Römers väg 1 Exp: 046-222 98 72 www.maxlab.lu.se/

GRUNDnivå The Frontier of Science: a Research School at MAX-Lab (MAXA01) 7,5 hp (credits) Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Mixed Application code LU‑54701 Course period: 2014-01-20 – 2015-01-18 edu.physics.lu.se/MAXA01 The medium of instruction is English

Teoretisk fysik Institutionen för astronomi och teoretisk fysik Sölvegatan 14 A, SE-223 62 Lund Exp: 046-222 90 76 www.thep.lu.se

Teoretisk fysik är ett ­vittomspännande ämne med många tillämpnings­­områ­ den, från konventionell fysik till biologi och medicin. Med teoretisk fysik kan man förstå och beskriva kvantdatorer, teleportering, stora smällen, leopardens fläckar, jordbävningar, Higgspartiklar, skogsbränder, proteiners form och funktion samt den verkliga nyttan av palsternackor. Våra kurser är ofta ganska ­krävande och fordrar goda matematiska kun­ skaper, nyfikenhet och ett genuint intresse, men kan därmed också ge desto mer.

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla kurser | Naturvetenskap

Grundnivå

avancerad nivå

Teoretisk fysik: Grundläggande teoretisk fysik

Theoretical Physics: Mathematical Methods of Physics

(FYTA12) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 30 hp i fysik och 45 hp i matematik, eller 60 hp i fysik och 30 hp i matematik Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑54901 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

(FYTN01) 7,5 hp (credits) Requirements: 90 hp (ECTS) in Physics and 30 hp in mathematics. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑55001 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-08 The medium of instruction is English

Theoretical Physics: Fluid Dynamics (FYTA14) 7,5 hp (credits) Requirements: General and knowledge in physics corresponding to FYSA11 (Allmän fysik) and knowledge in mathematics ­corresponding to FYSA21 (Naturvetenskapliga tankeverktyg) or FYTA11 (Modeller och simulering). Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 20 %, The Swedish national ­university aptitude test: 10 %, Previous college/university studies (APGR): 70 %. Part-time/Daytime Application code LU‑54911 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-08 The medium of instruction is English

Teoretisk fysik: Klassisk mekanik och speciell relativitetsteori (FYTB03) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 30 hp i fysik och 45 hp i matematik, eller 60 hp i fysik och 30 hp i matematik Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑54921 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Teoretisk Fysik: Examensarbete för kandidatexamen (FYTK01) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt fysik motsvarande FYTA12 eller FYSA31 samt matematik motsvarande det som ingår i FYTA11 eller FYSA21 Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑54941 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Theoretical Physics: General Relativity (FYTN08) 7,5 hp (credits)

Requirements: 90 ECTS-credits in Physics and 30 ECTS-credits in mathematics. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑55011 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-08 The medium of instruction is English

Theoretical Physics: Classical Mechanics (FYTN09) 7,5 hp (credits) Requirements: 90 ECTS-credits in Physics and 30 ECTS-credits in mathematics. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑55021 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Theoretical Physics: Master´s Degree Project (FYTM01) 30,0 hp (credits)

Requirements: A Bachelor´s Degree in applicable subjects, and 90 hp (ECTS) in physics and 30 hp in mathematics. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑55041 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-08 The medium of instruction is English

Theoretical Physics: Master’s Degree Project II (FYTM02) 60,0 hp (credits) Requirements: A Bachelors Degree in applicable subjects, and 30 hp (ECTS) in mathematics and 90 hp (ECTS) in physics. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑55051 Course period: 2014-01-20 – 2015-01-16 The medium of instruction is English

Övrigt inom naturvetenskap Institutionen för astronomi och teoretisk fysik Sölvegatan 14 A, SE-223 62 Lund Exp: 046-222 90 76 www.thep.lu.se

Grundnivå Theoretical Physics: Introduction to Quantum Field Theory (FYTN10) 7,5 hp (credits)

Requirements: 90 ECTS-credits in Physics and 30 ECTS-credits in mathematics. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑55031 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

n Naturvetenskap: Den vetenskapliga metoden (MNXA09) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑54931 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

5757


58

Naturvetenskap| Alla TVÄrvetenskap | Allakurser kurser

Freds- och konfliktvetenskap Statsvetenskapliga institutionen Box 52, 221 00 Lund Besöksadress: Kemicentrum, Getingevägen 60/Sölvegatan 39, Hus IV Studievägledare: Tel: 046-222 89 50 www.svet.lu.se/

Utbildningen vänder sig till studenter som är intresserade av flervetenskapliga perspektiv på krig, terrorism, konflikthantering och fredsbyggande. Konflikters ursprung och förlopp ­analyseras ingående och ställs i relation till moderna krig som ofta handlar om identitetskonflikter och om hur stater skall organiseras. ­Demokratiseringsprocesser kan exempelvis leda till ökade konflikter och instabilitet. Etnicitet, genus och religion spelar ofta en viktig roll i konfliktutvecklingen. En viktig fråga är hur det internationella samfundet skall agera vid humanitära ­katastrofer? Internationella normer som mänskliga rättigheter och folkrätten, har på senare tid fått större genomslag i konflikthantering. Konfliktlösning diskuteras ingående där olika typer av konfliktförebyggande åtgärder, förhandlingsstrategier, fredsutbildning och försoningsprocesser studeras.

Grundnivå

n Freds- och konfliktvetenskap: Grundkurs

Peace and Conflict Studies:War and Peace in the Israeli-Palestinian Conflict (FKVB21) 7,5 hp (credits)

Requirements: General and 30 credits in Peace and Conflict Studies or Political Science. English B (advanced) proficiency. Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving certificate: 34 %, The Swedish national university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Daytime Application code LU‑66421 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 Introductory meeting: January 20. Time and location will be announced in the welcome letter sent by email. The medium of instruction is English.

Litterärt skapande Författarskolan Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 84 60 Studievägledare: Tel: 046-222 84 65 www.sol.lu.se/forfattarskolan/

Grundnivå Författarskolan: Skönlitteratur – Fortsättningskurs (FFSA21) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Författarskolan: Skönlitteratur - Grundkurs (FFSA11) eller motsvarande Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑59102 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-06

(FKVA12) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A eller English 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6/A6) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑66401 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09 Introduktionsmöte: 20 januari. Tid och plats anges i introduktionsbrev via e-post.

Freds- och konfliktvetenskap: Kandidatkurs

avancerad nivå Författarskolan: Skönlitteratur – Masterkurs (FFSM01) 30,0 hp Behörighetskrav: Författarskolan: Skönlitteratur – Fördjupningskurs (FFSA31) eller Författarskolan: Skönlitteratur – Kandidatkurs (FFSK10) eller motsvarande Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑59112 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-06

Mellanösternstudier Arabiska Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 84 50 Studievägledare: Tel: 046-222 97 47 www.sol.lu.se/arabiska/

avancerad nivå Middle Eastern Studies: Social Movements, Protest and the Public Sphere in the Middle East (MOSN05) 7,5 hp (credits) Requirements: At least 1 - 90 university credits (at the Bachelor’s level) or display equivalent knowledge. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Mixed Application code LU‑59231 Course period: 2014-03-24 – 2014-06-08 The medium of instruction is English

Middle Eastern Studies: Environment and Sustainable Development in the Middle East (MOSN06) 7,5 hp (credits)

Requirements: At least 1 - 90 university credits (at the Bachelor’s level) or display equivalent knowledge. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Mixed Application code LU‑59251 Course period: 2014-03-24 – 2014-06-08 The medium of instruction is English

Middle Easterns Studies: Key Methods in Middle Eastern Studies (MOSN08) 7,5 hp (credits) Requirements: At least 1 - 90 university credits (at the Bachelor’s level) or display equivalent knowledge. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Mixed Application code LU‑59261 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-08 The medium of instruction is English

(FKVK02) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande och Freds- och konfliktvetenskap: Fortsättningskurs (FKVA22 eller FKVA21) Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑66412 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09 Introduktionsmöte: 20 januari. Tid och plats anges i introduktionsbrev via e-post.

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla kurser | TVÄrvetenskap

Middle Easterns Studies: Women and Social Change in the Middle East

Middle Eastern Studies: Political Economy and Development in the Middle East

(MOSN09) 7,5 hp (credits) Requirements: At least 1 - 90 university credits (at the Bachelor’s level) or display equivalent knowledge. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Mixed Application code LU‑59241 Course period: 2014-03-24 – 2014-06-08 The medium of instruction is English

(MOSN23) 7,5 hp (credits) Requirements: At least 1 - 90 university credits (at the Bachelor’s level) or display equivalent knowledge. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Mixed Application code LU‑59271 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-23 The medium of instruction is English

Middle Eastern Studies: Citizenship & Multiculturalism in Middle Eastern Societies

Middle Eastern Studies: ­Democracy, Dictatorship and Human Rights in the Middle East

(MOSN19) 7,5 hp (credits) Requirements: At least 1 - 90 university credits (at the Bachelor’s level) or display equivalent knowledge. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Mixed Application code LU‑59221 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-23 The medium of instruction is English

(MOSN24) 7,5 hp (credits) Requirements: At least 1 - 90 university credits (at the Bachelor’s level) or display equivalent knowledge. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Mixed Application code LU‑59281 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-23 The medium of instruction is English

rättighetsfrågor. Kunskaper i ämnet efterfrågas mer och mer i samhället och MR-vetare finns i offentlig förvaltning, frivillig­organisationer såsom Rädda barnen, FN, Röda korset liksom i privata företag. Som MR-vetare är du rustad för att arbeta både i Sverige och internationellt.

Grundnivå

n Mänskliga rättigheter: Introduktionskurs

Middle Eastern Studies: Perception and Politics of Migration (MOSN21) 7,5 hp (credits)

Requirements: At least 1 - 90 university credits (at the Bachelor’s level) or display equivalent knowledge. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Mixed Application code LU‑59201 Course period: 2014-03-31 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Middle Eastern Studies: Refugees, Rights and Realities (MOSN22) 7,5 hp (credits) Requirements: At least 1 - 90 university credits (at the Bachelor’s level) or display equivalent knowledge. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Mixed Application code LU‑59211 Course period: 2014-03-03 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Mänskliga rättigheter Mänskliga Rättigheter Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 89 69 Studievägledare: Tel: 046-222 89 69 www.mrs.lu.se

Mänskliga rättighetsstudier är ett flervetenskapligt ämne som förenar humaniora med juridik och statsvetenskap. Undervisningen är tematisk och kontextbaserad Sen FN bildades för över 60 år sedan har mänskliga rättig­ heter blivit närmast en självklarhet, men är det verkligen det för alla? När började man prata om att människor hade rättigheter? Vad innebär det att ha rättigheter och vem ska tillgodose dem?Utbildningen ger kunskap om vad de mänskliga rättigheterna egentligen är, vilken juridik som reglerar dem och från vilken historisk kontext de härstammar. Den ger en inblick i hur FN, stater och andra aktörer arbetar med mänskliga rättigheter och ger en god översikt till olika perspektiv på globala liksom lokala

(MRSG11) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑59401 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Mänskliga rättigheter: Fortsättningskurs (MRSG21) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Mänskliga rättigheter: Introduktionskurs 1-30 hp (MRSG11) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑59411 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Mänskliga rättighetsstudier: Fördjupningskurs (MRSK30) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Mänskliga rättigheter 31-60 hp (MRSG20, MRSA21, MRS101, MRS100) Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑59421 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

5959


60

Naturvetenskap ekonomi | Alla kurser | Alla kurser

Ekonomisk historia

n Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia

n Economic History: The Global Economy

Ekonomisk-historiska institutionen

(EKHA22) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑60011 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

(EKHD02) 15,0 hp (credits) Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. @ Part-time/Internet course Application code LU‑60061 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

Box 7083, 220 07 Lund Besöksadress: Ekonomicentrum, Alfa 1, Scheelevägen 15 B Exp: 046-222 74 75 Studievägledare: Tel: 046-222 74 85 www.ekh.lu.se/

Ekonomisk historia har en unik förmåga att ge perspektiv på moderna företeelser i samhällsekonomin genom att visa på långsiktiga samband mellan olika faktorer och visa på paralleller i gångna tider och på andra platser. Ekonomisk historia i Lund har en stark forskningsprofil och alla lärare forskar aktivt vid sidan om sin undervisning, vilket ger hög kvalitet på kurserna. Studieobjektet är världens ekonomi med betoning på utvecklingen under 1800- och 1900-talen. Några centrala frågeställningar som behandlas är varför vissa länder blivit rika medan andra förblivit fattiga, vilken roll befolknings­ utvecklingen spelar för välstånd och miljöproblem, den ekonomiska tillväxtens sammanhang och mönster i relation till naturresurser och teknisk utveckling, den mänskliga kompeten­ sens utveckling och betydelse på arbetsmarknaden, mäns och kvinnors olika villkor i ekonomin, invandrares villkor på arbetsmarknaden samt hur den ekonomiska teoribildningen förändrats över tiden. Kunskaper om historiska fall av ekonomisk utveckling liksom förmågan att tolka en mängd olika typer av historiska data gör att ekonomisk- historikern har en unik kompetens när det gäller att studera och analysera komplexa relationer i det nutida samhället. Ekonomiskhisto­risk kompetens är därför användbar på en mängd områden i samhällslivet och på arbetsmarknaden i både privat och offentlig sektor.

Grundnivå

n Ekonomisk historia: Grundkurs (EKHA20) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑60001 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

n Ekonomisk historia: Arbete och välfärd (EKHA33) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑60021 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09

n Ekonomisk historia: Utvecklingsländerna i den globala ekonomin (EKHA40) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑60031 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

n Ekonomisk historia: U-länderna

och den globala obalansen – teoretiska perspektiv på framsteg och fattigdom (EKHA41) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑60041 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

n Ekonomisk historia: Utvecklingens villkor i ett historiskt perspektiv – från kolonialism till globalisering (EKHA42) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑60051 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09

n Economic History: Europe in the World Economy (EKHE30) 15,0 hp (credits) Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Daytime Application code LU‑60071 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

n Economic History: European Integration (EKHE32) 7,5 hp (credits)

Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving certificate: 34 %, The Swedish national university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Daytime Application code LU‑60081 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

n Economic History: The Break with the Old Order (EKHE33) 7,5 hp (credits)

Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving certificate: 34 %, The Swedish national university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Daytime Application code LU‑60091 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla kurser | ekonomi

n Economic History: Business and Financial Systems – a Dynamic Perspective (EKHE51) 15,0 hp (credits)

Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Daytime Application code LU‑60101 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

n Economic History: Business and Society – a Dynamic Perspective (EKHE52) 7,5 hp (credits)

Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Daytime Application code LU‑60111 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

n Economic History: Swedish Economic Development

Företagsekonomi

(SASE10) 7,5 hp (credits) Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Full-time/Daytime Application code LU‑60171 Course period: 2014-02-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Företagsekonomiska institutionen

n Economic Change, Labour Market and the Population (SASE11) 7,5 hp (credits) Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Full-time/Daytime Application code LU‑60181 Course period: 2014-03-25 – 2014-04-29 The medium of instruction is English

­Systems – Development and Crises

n Economic History: Family and Work – Scandinavia in an International Perspective

(EKHE53) 7,5 hp (credits)

(SASE12) 7,5 hp (credits)

Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Daytime Application code LU‑60121 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Full-time/Daytime Application code LU‑60191 Course period: 2014-01-20 – 2014-02-19 The medium of instruction is English

Ekonomisk historia: Teori och metod

avancerad nivå

n Economic History: Financial

(EKHK30) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 60 hp ekonomisk historia Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑60151 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Ekonomisk historia: Kandidatuppsats (EKHK31) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt 60 hp ekonomisk historia Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑60161 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09

Economic History: Consequences of Demographic Change (EKHM41) 7,5 hp (credits) Requirements: 60 ECTS credit points in either economics, economic history, history, statistics, or the equivalent knowledge Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑60251 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Box 7080, 220 07 Lund Besöksadress: Ekonomicentrum, Tycho Brahes väg 1 Studievägledare: Tel: 046-222 46 46 www.fek.lu.se

Utbildningen i företagsekonomi förbereder för en mängd olika arbetsuppgifter och roller i både företag, organisationer och förvaltningar. Ämnet ger kunskap om och förståelse för hur företag och andra organisatio­ ner fungerar internt och som en del av samhället. De inledande 30 hp utgörs av en bred företagsekonomisk introduktion. Därefter följer delkurser inom organisation, marknadsföring, finansiell planering och ekonomisk analys, extern redovisning och rappor­tering samt företagsekonomisk metod. På nivån 61-90 hp finns fördjupningsområdena redovisning, strategi, finansiering, marknadsföring, organisation samt entreprenörskap. Möjlighet finns även att läsa andra specialkurser. De examensarbeten som ingår omfattar 15 hp vardera. På avancerad nivå erbjuds 7 olika magister­ program med olika inriktningar. På dessa program finns såväl svenska som internationella studenter.

Grundnivå

n Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi (FEKA90) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 4/A4) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑60501 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Företagsekonomi fortsättningskurs 31-60 hp (kurspaket) (FEKKPY) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 1-30 hp i företagsekonomi Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑60511 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

6161


62

Naturvetenskap ekonomi | Alla kurser | Alla kurser

Kandidatkurs i Entreprenörskap & Innovation Management ­(Kurspaket) (FEKKP0) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt 1-60 hp i Företagsekonomi. Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑60521 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Företagsekonomi: Kandidatkurs i Strategic Management (FEKH10) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 1-60 hp i Företagsekonomi. Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Trekvartsfart/Dagtid Anm-kod LU‑60531 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-05-01

Företagsekonomi: Kandidatkurs i marknadsföring (FEKH20) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 1-60 hp i Företagsekonomi Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Trekvartsfart/Dagtid Anm-kod LU‑60541 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-05-01

Företagsekonomi: Kandidatkurs i organisation och ledarskap (FEKH40) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt 1-60 hp i Företagsekonomi Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Trekvartsfart/Dagtid Anm-kod LU‑60551 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-05-01

Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning (FEKH60) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 1-60 hp i Företagsekonomi Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Trekvartsfart/Dagtid Anm-kod LU‑60561 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-05-01

Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering (FEKH80) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 1-60 hp i Företagsekonomi. Alt. 1-30 hp i Företagsekonomi samt 60 hp i Nationalekonomi med finansiell inriktning. 15 hp statistik rekommenderas. Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Trekvartsfart/Dagtid Anm-kod LU‑60571 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-05-01

Business Administration: Business Policy

Business Administration: Corporate Culture

(FEKH11) 7,5 hp (credits) Requirements: General and 1-60 ECTS (1-60hp) in Business Administration Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 20 %, The Swedish national ­university aptitude test: 10 %, Previous college/university studies (APGR): 70 %. Part-time/Daytime Application code LU‑60581 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

(FEKH42) 7,5 hp (credits) Requirements: General and 1-60 ECTS (1-60hp) in Business Administration Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 20 %, The Swedish national ­university aptitude test: 10 %, Previous college/university studies (APGR): 70 %. Part-time/Daytime Application code LU‑60621 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Business Administration: Project Management – A Business Perspective

Business Administration: ­Business-to-Business Marketing

(FEKH13) 7,5 hp (credits)

Requirements: General and 1-60 ECTS (1-60hp) in Business Administration Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 20 %, The Swedish national ­university aptitude test: 10 %, Previous college/university studies (APGR): 70 %. Part-time/Daytime Application code LU‑60631 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Requirements: General and 1-60 ECTS (1-60 hp) in Business Administration. Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 20 %, The Swedish national ­university aptitude test: 10 %, Previous college/university studies (APGR): 70 %. Part-time/Daytime Application code LU‑60591 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

Business Administration: International Business and Multinational Enterprises (FEKH21) 7,5 hp (credits) Requirements: General and 1-60 ECTS (1-60hp) in Business Administration Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 20 %, The Swedish national ­university aptitude test: 10 %, Previous college/university studies (APGR): 70 %. Part-time/Daytime Application code LU‑60601 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

Business Administration: Business Intelligence and Security (FEKH12) 7,5 hp (credits) Requirements: General and 1-60 ECTS (1-60hp) in Business Administration Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 20 %, The Swedish national ­university aptitude test: 10 %, Previous college/university studies (APGR): 70 %. Full-time/Daytime Application code LU‑60611 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

(FEKH22) 7,5 hp (credits)

Business Administration: Corporate Finance (FEKH81) 7,5 hp (credits) Requirements: General and 1-60 ECTS credits in Business Administration. Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 20 %, The Swedish national ­university aptitude test: 10 %, Previous college/university studies (APGR): 70 %. Part-time/Daytime Application code LU‑60641 Course period: 2014-03-24 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

Business Administration: Leadership (FEKH41) 7,5 hp (credits) Requirements: General and 1-60 ECTS (1-60 hp) in Business Administration Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 20 %, The Swedish national ­university aptitude test: 10 %, Previous college/university studies (APGR): 70 %. Part-time/Daytime Application code LU‑60651 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla kurser | ekonomi

Kandidatkurs i Strategic Management & Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå (Kurspaket)

Entreprenörskap & Innovation Management & Examensarbete i Entreprenörskap och Innovation på kandidat

(FEKKPP) 30,0 hp

(FEKKPV) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt 1-60 hp i Företagsekonomi. Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑60711 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Behörighetskrav: Grundläggande samt 1-60 hp i Företagsekonomi. Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑60761 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Kandidatkurs i marknadsföring & Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå (Kurspaket) (FEKKPR) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt 1-60 hp i Företagsekonomi Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑60721 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Kandidatkurs i organisation och ledarskap & Examensarbete i organisation på kandidatnivå (Kurspaket) (FEKKPS) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt 1-60 hp i Företagsekonomi Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑60731 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Kandidatkurs i redovisning & Examensarbete i redovisning på kandidatnivå (Kurspaket) (FEKKPT) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 1-60 hp i Företagsekonomi Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑60741 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Kandidatkurs i finansiering & Examensarbete i finansiering på kandidatnivå (Kurspaket) (FEKKPU) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 1-60 hp i Företagsekonomi Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑60751 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Handelsrätt Institutionen för handelsrätt Besöksadress: Ole Römers väg 6 Exp: +4646-222 78 99 Studievägledare: Mottagn Må, ti och to kl. 10.30- 12.00, Teltid Må, ti och to kl. 09.00-10.00, Tel: 046-222 78 95 www.har.lu.se/

Handelsrätt är ett juridiskt ämne, som handlar om de regler och normer som har betydelse för ekonomisk verksamhet, nationellt såväl som internationellt. Handelsrätten reglerar företagens verksamhet och är alltså den samlande beteckningen på de olika delar av juridiken som är speciellt viktiga för företaget. Hit räknas t ex avtalsrätt, bolagsrätt, skatterätt, arbetsrätt, immaterialrätt och konkurrensrätt. I handelsrättsutbildningen sätts reglerna in i ett företagsperspektiv och man lär sig att arbeta med regler som strategiska instrument, d v s för att uppnå olika önskvärda lösningar. Detta sätt att arbeta med regler brukar kallas Law and Management. De obligatoriska kurserna för revisorsauktorisation ges regelbundet. För den som är inriktad mot personaladministration har institutionen ett brett utbud av kurser med arbetsrättlig inriktning.

Grundnivå

n Handelsrätt: Juridisk översiktskurs (HARA04) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A eller English 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6/A6) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑61001 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24 Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑61011 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-05

n Handelsrätt: Affärsjuridisk grundkurs (HARA15) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A eller English 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6/A6) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑61021 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Handelsrätt: Företagsjuridik (HARA18) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Handelsrätt: Juridisk översiktskurs (HARA04/ HARA01) eller motsvarande Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑61031 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-05

Handelsrätt: Beskattningsrätt I (HARA19) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Handelsrätt: Juridisk översiktskurs (HARA04/ HARA01). Förkunskaper i redovisning ­rekommenderas. Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑61041 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24 Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑61051 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-05

Handelsrätt: Revisorsjuridik (HARG04) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Handelsrätt: Juridisk översiktskurs (HARA04/ HARA01) och Handelsrätt: Beskattningsrätt I (HARA19/HARA11) eller motsvarande Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑61061 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-05

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

6363


64

Naturvetenskap ekonomi | Alla kurser | Alla kurser

Handelsrätt: Arbetsrätt II (HARG06) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt för studerande inom Personal- och arbetslivsprogrammet krävs Arbetsrättslig grundkurs (PEAB04) samt Personal- och arbetslivsfrågor i en ekonomisk kontext (PEAB05) eller motsvarande. För övriga studerande krävs Arbetsrätt I (HARA06) samt Juridisk översiktskurs (HARA04) eller motsvarande. Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑61071 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Handelsrätt: Företagsjuridik II (HARG01) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Juridisk översiktskurs (HARA04) samt Företagsjuridik I (HARA18) eller motsvarande. Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑61081 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Handelsrätt: Immaterialrätt och konkurrensrätt (HARG08) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Juridisk översiktskurs (HARA04) och Handelsrätt: Företagsjuridik (HARA18) samt Handelsrätt: Företagsjuridik II (HARG01) eller motsvarande Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑61091 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-05

Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatkurs (HARH15) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Handelsrätt: Juridisk översiktskurs (HARA04), Företagsjuridik (HARA18) eller motsvarande samt 30 hp handelsrätt på 31- 60 hp nivå (B-nivå). Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑61121 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Handelsrätt: Internationell beskattning (HARH11) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 60 hp i handelsrätt inkl 30 hp skatterätt Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑61131 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-05

Handelsrätt: Kandidatuppsats – handelsrätt (HARH10) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt 60 hp i handelsrätt inkl 30hp på G1 nivå (B-nivå) Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑61141 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-05

avancerad nivå

Handelsrätt: Beskattningsrätt II

Handelsrätt: Magisterkurs i handelsrätt

(HARG09) 15,0 hp

(HARN23) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt 30 hp i handelsrätt inkl 15 hp skatterätt Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑61101 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Handelsrätt: Internationell och komparativ arbetsrätt (HARG16) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt godkänd tentamen i Juridisk översiktskurs HARA04/HARA01+Arbetsrätt I HARA06/ PEAB04 eller Arbetsrätt 1 HARA06/PEAB04 + Personal- och arbetslivsfrågor i ekonomisk kontext PEAB05 eller motsvarande. Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑61111 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-05

Behörighetskrav: 90 hp i handelsrätt inkl kandidatuppsats i handelsrätt Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑61201 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Informatik Institutionen för informatik Besöksadress: Ole Römers väg 6 Exp: 046-222 80 20 Studievägledare: Tel: 046-222 80 25 www.ics.lu.se

Informatik är ett samhällsvetenskapligt designämne vid Ekonomihögskolan. Det läggs stor vikt vid organisa­ tioner och verksamhetsstrategier, modellering och design av verksamheters informationsbehov och tjänster som IT-system ska leverera som stöd. De vi kallar informationskonstruktörer intresserar sig för hur dessa IT-system ska vara uppbyggda för att fungera som tänkt, vara pålitliga, stabila och möjliga att bygga ut, så att IT-systemen verkligen stödjer verksamheter och människor. Ämnet informatik är centralt för yrken som verksamhetsoch systemarkitekt, systemdesigner, IT-samordnare, verksamhetskonsult, IT-konsult etc. Den kompetens som informationsarkitekten och -konstruktören behöver för att kreativt lösa sina uppgifter innefattar kunskaper om organisationer, individer och IT, men också mer specifik designkunskap, bl.a. IT-baserad organisationsutveckling, systemutveckling, programkonstruktion, projektarbete, informationssystem och samspelet mellan människa och dator.

Grundnivå Informatics: Information Systems Security (INFC40) 7,5 hp (credits) Requirements: General and ­completed courses INFA16 and INFB02 or the ­equivalent. English B (advanced) proficiency. Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 20 %, The Swedish national ­university aptitude test: 10 %, Previous college/university studies (APGR): 70 %. Part-time/Daytime Application code LU‑61401 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla kurser | ekonomi

Informatics: Content Management Systems

Information Systems: Master Thesis

(INFC50) 7,5 hp (credits) Requirements: General and ­completed courses INFA16 and INFB02 or the ­equivalent. English B (advanced) proficiency. Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving certificate: 20 %, The Swedish national university aptitude test: 10 %, Previous college/­university studies (APGR): 70 %. Part-time/Daytime Application code LU‑61411 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

(INFM10) 15,0 hp (credits) Requirements: A Bachelor’s degree in ­Informatics/Information Systems and in ­addition 30 credits in Informatics/­ Information Systems at Advanced level, or the equivalent, and finished course INFN01. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑61471 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

Grundnivå

n Nationalekonomi: Grundkurs (NEKA12) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 4/A4) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑61601 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

n Nationalekonomi: Finansiell Informatik: Examensarbete för kandidatexamen (INFK11) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt avklarade kurser Informatik: Introduktion till informationssystem (INFA16) och Informatik: Fortsättningskurs (INFB02) samt ytterligare 15 hp informatik/informationssystem på kandidatnivå eller motsvarande. Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑61421 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09 Introduktionsmöte: Introduktionsmötet sker vid terminsstarten i januari.

avancerad nivå Information Systems: Business Intelligence (INFN45) 7,5 hp (credits)

Requirements: Completed courses INFA16, INFB02 and INFK11 and in addition 15 credits in Informatics/Information Systems at Bachelor level or the equivalent. English B (advanced) proficiency. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑61451 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Information Systems: Research Methods (INFN01) 7,5 hp (credits)

Requirements: A Bachelor´s degree in ­Informatics/Information Systems and in ­addition 30 credits in Informatics­/­ Information Systems at Advanced level, or the equivalent. English B (advanced) proficiency. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑61461 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

ekonomi – nivå 1

Nationalekonomi Nationalekonomiska institutionen Box 7082, 220 07 Lund Besöksadress: Ekonomicentrum, Tycho Brahes väg 1 Exp: 046-222 86 57 www.nek.lu.se

Nationalekonomi handlar om hur samhällsekonomin fungerar. Med utgångspunkt i individers, företags och politikers beslut analyseras och ökas förståelsen för ett brett spektrum av samhällsfrågor. Några exempel på nationalekonomiska områden är globalisering, tillväxt, fattigdom, biståndspolitik, inkomstfördelning, den offentliga sektorns roll och uppgifter, ekonomisk politik, konkurrensfrågor, arbetslöshet, inflation, finansmarknaderna samt hälso- och sjukvårdssektorns organisation och finansiering. Nationalekonomi kan läsas som huvudämne i en examen eller ett program, som en mindre del i ett program eller som enstaka fristående kurs. Nationalekonomer har ett brett arbetsfält och återfinns inom privat näringsliv (t.ex. bank- och finansvärlden), statliga myndigheter (t.ex. Finansdepartementet, andra departement, Kommerskollegium, Riksbanken, Riksskatteverket, Försäkringskassans huvudkontor, Statistiska centralbyrån och Sida), kommuner och landsting, bransch- och arbetstagarorganisationer, massmedia samt i internationella organ (t.ex. EU, FN, IMF, OECD och Världsbanken).

(NEKA41) 5,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 4/A4) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑61611 Kursperiod: 2014-04-15 – 2014-06-09

Distanskurser – nivå 1 Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp på distans kan läsas antingen på kvartsfart e­ ller på heltid. Om du vill läsa på heltid väljer du kurspaketet och läser alla fyra kurserna under en termin. Om du vill läsa på deltid väljer du en av kurserna. Den rekommenderade ordningen är NEKA51, NEKA52, NEKA53 och NEKA54. Det går även att läsa två eller tre av kurserna samma termin. Tillgång till internetuppkoppling är ett krav. Se vidare www.nek.lu.se.

n Nationalekonomi, grundkurs (Kurspaket) (NEKKPA) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 4/A4) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Heltid/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑61621 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

n Nationalekonomi: Mikroekonomisk teori med tillämpningar (NEKA51) 11,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 4/A4) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Två tredjedelsfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑61631 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

6565


66

Naturvetenskap ekonomi | Alla kurser | Alla kurser

n Nationalekonomi: Makroekonomisk teori och ekonomisk politik (NEKA52) 9,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 4/A4) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Två tredjedelsfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑61641 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09

n Nationalekonomi: Finansiell ekonomi – nivå 1 (NEKA53) 5,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 4/A4) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Tredjedelsfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑61651 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

n Nationalekonomi: Internationell ekonomi (NEKA54) 5,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 4/A4) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Tredjedelsfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑61661 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09

Fortsättningsskurser på ­grundnivå För samtliga kurser på denna nivå krävs minst 7,5 hp mikroekonomi från grund­ kursen i nationalekonomi. Hur sker anmälan på fortsättnings­kurser? 31–60 hp: Sök antingen NEKG11 Natio­­nal­ ekonomi, Fortsättningskurs som innehåller kurserna Mikroekonomisk analys, Matematiska och statistiska metoder för nationalekonomi, Ekonometri samt en valfri kurs eller sök fyra valfria kurser om 7,5 hp vardera. Utbildningsinriktningar i national­ekonomi Nationalekonomiska institutionen erbjuder fem olika utbildningsinriktningar. Det rekommenderas att studier på nivåer över 30 hp följer en av dessa. Det är dock inget krav. De olika inriktningarna är: a) Finansiell ekonomi, b) Hälsa och arbets­marknad och familj, c) Internationell ekonomi och utvecklingsekonomi, d) M ­ akroekonomi, e) Offentlig ekonomi. Utöver dessa utbildningsinriktningar är det möjligt att specialisera sig mot mikroekonomi och ekonometri. Detaljerad information om respektive inriktnings utformning finns på institutionens hemsida www.nek.lu.se.

Nationalekonomi: Fortsättningskurs (NEKG11) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt minst 7,5 hp mikroekonomi från grundnivå Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑61671 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Nationalekonomi: Mikroekonomisk analys

Nationalekonomi: Ekonometri (NEKG31) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt minst 7,5 hp mikroekonomi från grundnivå Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑61701 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09

Nationalekonomi: Räntebärande tillgångar (NEKG81) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt minst 7,5 hp mikroekonomi och en kurs i finansiell ekonomi från grundnivå Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑61711 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09

Economics: Labour Economics (NEKH61) 7,5 hp (credits) Requirements: General and at least 7.5 ECTS basic microeconomics. The course Econometrics or 15 ECTS statistics is ­recommended. Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Daytime Application code LU‑61721 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Economics: Development Economics

Behörighetskrav: Grundläggande samt minst 7,5 hp mikroekonomi från grundnivå. Kursen Matematiska metoder för national­ ekonomi behandlar matematik som används i Mikroekonomisk analys, varför det starkt rekommenderas att denna kurs läses ­parallellt med Mikroekonomisk analys. Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑61681 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

(NEKG71) 7,5 hp (credits) Requirements: General and at least 7.5 ECTS basic microeconomics. Basic ­international economics is recommended. Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Daytime Application code LU‑61731 Course period: 2014-03-24 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

Nationalekonomi: Matematiska metoder för nationalekonomi

Economics: Macroeconomic Analysis

(NEKG33) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt minst 7,5 hp mikroekonomi från grundnivå Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑61691 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-10

(NEKG41) 7,5 hp (credits)

(NEKG21) 7,5 hp

Requirements: General and at least 7.5 ECTS basic microeconomics and 7.5 ECTS basic macroeconomics Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Daytime Application code LU‑61741 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla kurser | ekonomi

Nationalekonomi: Ekonomisk tillväxt

Economics: Financial Valuation and Risk Management

Economics: Institutions, Markets and Firms in a Chinese Context

(NEKH41) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt minst 7,5 hp mikroekonomi och minst 7,5 hp makroekonomi från grundnivå Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑61751 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

(NEKN83) 7,5 hp (credits) Requirements: General and at least 60 ECTS economics, of which a course in basic financial economics, Microeconomic Analysis and either Econometrics or 15 ECTS statistics or their equivalents Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑61911 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

(NEKN75) 7,5 hp (credits) Requirements: General and at least 60 ECTS in economics Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑61951 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Economics: Industrial Organisation (NEKH21) 7,5 hp (credits)

Requirements: General and at least 7.5 ECTS in basic microeconomics. ­Mathematical ability corresponding to the level of ­“Mathematical Methods for Economics” is strongly ­recommended. Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Daytime Application code LU‑61761 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Nationalekonomi: Examensarbete – kandidatnivå (NEKH01) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt minst 60 hp nationalekonomi, varav 30 hp på grundkursen i nationalekonomi och kurserna Mikroekonomisk analys och Ekonometri ska ingå Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑61771 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09

avancerad nivå

Economics: Time Series Analysis (NEKN34) 7,5 hp (credits) Requirements: General and at least 75 ECTS in economics, of which 15 ECTS at the advanced level and either the course Advanced Econometrics or Empirical Finance or their equivalents Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑61901 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Economics: Advanced Health Economics (NEKN61) 7,5 hp (credits) Requirements: General and at least 60 ECTS economics, of which an intermediate course in microeconomics and either a course in econometrics or 15 ECTS statistics or their equivalents Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑61921 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Economics: Economic Growth, Advanced Course (NEKP41) 7,5 hp (credits) Requirements: General and at least 90 ECTS economics, of which at least 30 ECTS at the advanced level and Advanced Macro­ economic Analysis or its equivalent. The course Mathematical Methods – Dynamic Optimisation is recommended. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑61961 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Economics: Economic Evaluation Economics: Advanced Course in Economic Integration (NEKN71) 7,5 hp (credits) Requirements: General and at least 60 ECTS economics, of which a course in economic integration Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑61931 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Economics: Advanced Trade Theory (NEKN72) 7,5 hp (credits) Requirements: General and at least 60 ECTS economics, of which an ­intermediate course in trade theory. A course in ­econo­metrics or 15 ECTS statistics is ­recommended. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑61941 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

(NEKN51) 7,5 hp (credits)

Requirements: General and at least 60 ECTS economics Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑61971 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Economics: Microeconomics – ­Strategic Interaction (NEKP22) 7,5 hp (credits) Requirements: General and at least 90 ECTS-credits in economics. These must include the course Advanced Microeconomic Analysis or equivalent courses. The courses Mathematical Methods – Static ­O ptimisation (primarily) and Mathematical Methods – Dynamic Optimisation (secondarily) are recommended. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑61981 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

6767


68

Naturvetenskap ekonomi | Alla kurser | Alla kurser

Nationalekonomi: Examensarbete – magisternivå

Statistik

(NEKN01) 15,0 hp

Statistiska institutionen

Behörighetskrav: minst 90 hp nationalekonomi, varav 30 hp från grundkursen i nationalekonomi, Mikroekonomisk analys, Ekonometri, Examensarbete – kandidatnivå och 30 hp nationalekonomi på avancerad nivå eller motsvarande ska ingå Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑61991 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09

Nationalekonomi: Examensarbete – masternivå (NEKP01) 15,0 hp Behörighetskrav: minst 75 hp nationalekonomi på avancerad nivå, varav 15 hp uppsats Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑62001 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09

Box 743, 220 07 Lund Besöksadress: Tycho Brahes väg 1 Studievägledare: Tel: 046-222 89 25 www.stat.lu.se

Dagligen möter man påståenden om hur verkligheten ser ut och fungerar. En kritisk analys av dessa påståenden kräver kunskaper om datainsamling, dataanalys och vilka slutsatser underlaget tillåter. Inom alla områden av yrkeslivet används statistiska ­metoder. Statistik används för att mäta arbets­ löshet och konsumentprisindex. Läkemedelsindustrin och sjukvården tar hjälp av statistisk metodik för att utveckla nya läkemedel och för att förbättra behandlingsmetoder. Marknadsanalyser är ett annat vanligt exempel på användning av statistik i företag. Insamling och analys kan ske på ett mer eller mindre sofistikerat sätt. Statistik som vetenskapligt ämne handlar om hur man på ett effektivt sätt gör denna insamling och analys för att minimera osäkerheten i beslutsprocessen. Allmänna kurser i statistik ges upp till 120 hp och ämnet kan utgöra huvudämne i kandidatoch magisterexamen.

Statistik: Grundkurs 2 (STAA32) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Statistik: Grundkurs 1 (STAA31) eller motsvarande Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑62322 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09

Statistik: Statistisk teori (STAG11) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Statistik: Grundkurs (STAA30) eller motsvarande Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑62332 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Statistik: Ekonometri (STAG12) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Statistik: Grundkurs (STAA30) eller motsvarande Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑62342 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09

Statistik: Undersökningsmetodik (STAG13) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Statistik: Grundkurs (STAA30) eller motsvarande Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑62352 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Statistik: Tidsserieanalys Grundnivå

n Statistik: Grundkurs (STAA30) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 4/A4) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑62301 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

(STAG15) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Statistik: Grundkurs (STAA30) eller motsvarande Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑62362 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09

n Statistik: Grundkurs 1 (STAA31) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 4/A4) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑62311 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla kurser | JURIDIK

Juridik

n Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess

Juridiska institutionen

(JFVA01) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet samt Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdes­ behörighet 1/A1) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑62821 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Box 207, 22100 Lund Besöksadress: Lilla Gråbrödersgatan 4-6 Exp: 046-222 10 00 Distansutbildning: 046-222 11 26 Studievägledare: Teltid mån kl 10-12, tis kl 13-15, tors kl 10-12, Tel: 046-222 11 00 www.jur.lu.se/

Grundnivå

avancerad nivå

Legal History of Minorities (JUFN05) 15,0 hp (credits) Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑62901 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-06 The medium of instruction is English

n Juridik: Affärsjuridik

n Internetbaserad juridisk

(JFVA02) 15,0 hp Se Helsingborgskurserna, sid 120

introduktionskurs (JURF11) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet samt Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdes­ behörighet 1/A1) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑62801 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

n Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt (JCDA03) 15,0 hp Se Helsingborgskurserna, sid 120

n Immaterialrätt (JCBA01) 15,0 hp Se Helsingborgskurserna, sid 120

n Utvidgad juridisk introduktionskurs (JURF12) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Platsgaranti @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑62812 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 Observera att kursen alltid ges på helfart de inledande tre veckorna. Under kursens ­inledande två veckor ges ett introduktionsblock som avslutas med ett nätbaserat skriftligt prov under kursens tredje vecka. Ytterligare fyra provtillfällen under samma vecka kommer att erbjudas de stundenter som inte får godkänt resultat vid detta provtillfälle. Godkänt resultat på detta prov är en förutsättning för fortsatta studier på kursen. Mer info på www.jur.lu.se/ujik

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

6969


70


Alla Allakurser kurser| Kurser | samhällsvetenskap i helsingborg

Genusvetenskap

Genusvetenskap: Fortsättningskurs

Genusvetenskapliga institutionen

(GNVA11) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt minst 22,5 hp i Genusvetenskap: Grundkurs (GNVA01) 1-30 hp eller motsvarande. Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑63012 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Box 117, 22100 Lund Besöksadress: Allhelgona kyrkogata 14 M Exp: 046-222 08 01 Studievägledare: Tel: 046-222 08 01 www.genus.lu.se

Genusvetenskap är ett tvärvetenskap­ ligt ämne där kön är i fokus på olika sätt, som sociala relationer, som kulturella symboler, som del av våra identiteter. Genusvetare intresserar sig för makt, resursfördelning och ojämlikhet i dagens och gårdagens samhälle, globalt och lokalt, i till exempel reklam, klassrum och riks­­p olitik. Genusvetenskapen söker förklaringar till människors handlingar och till förhållanden i samhället som skapar och återskapar ojämlikhet baserat på kön. Idag är genusvetenskap ett samlingsbegrepp för ett brett forskningsfält med varierande inriktningar och teoretiska perspektiv. Nyare maskulinitets-, postkolonialoch queerforskning, samt studier i hur genus interagerar med klass, etnicitet och sexualitet är alla centrala delar av genusvetenskapen. Du som student kan läsa genusvetenskap på grundnivå upp till 90 högskolepoäng och genusvetenskap kan vara ditt huvudområde i en filosofie kandidatexamen (180 hp). Efter slutförd kandidatexamen kan du läsa genusvetenskap på avancerad nivå. Detta kan leda fram till en filosofie magisterexamen eller en mastersexamen. Utöver 1-90 hp genusvetenskap ger vi kurserna Arbetslivspraktik (30hp) och Juridik i teori och praktik ur ett genus­p erspektiv (30hp), båda kräver att du läst genusvetenskap tidigare.

Grundnivå

n Genusvetenskap: Grundkurs (GNVA01) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑63001 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Genusvetenskap: Kandidatkurs (GNVK01) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Genusvetenskap: Fortsättningskurs (GNVA11) eller motsvarande. Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑63022 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Gender, Social Change and Modernity in Sweden/Scandinavia (SASA16) 7,5 hp (credits) Requirements: General and two semesters (60 credits) or corresponding level of university studies Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 20 %, The Swedish national ­university aptitude test: 10 %, Previous college/university studies (APGR): 70 %. Part-time/Afternoon Application code LU‑63031 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Scandinavian Model of Equality – Gender, Class, Ethnicity and the Social Welfare State (SASA17) 7,5 hp (credits) Requirements: General and two semesters (60 credits) or corresponding level of university studies Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 20 %, The Swedish national ­university aptitude test: 10 %, Previous college/university studies (APGR): 70 %. Part-time/Afternoon Application code LU‑63041 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

avancerad nivå Genusvetenskap: Genusvetenskapliga interventioner och debatter (GNVN04) 15,0 hp Behörighetskrav: 150 hp i­nklusive ­examensarbete för kandidatexamen i ­genusvetenskap eller motsvarande. ­A lternativt krävs kurserna SIMP25 Gender, Class, Sexuality and Ethnicity (15 hp) och SIMP26 Critical Feminist Perspectives in Social Theory (15 hp) eller motsvarande. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑63101 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Gender Studies: Feminist Ethnography (GNVN14) 7,5 hp (credits) Requirements: 150 credits including a Bachelor thesis in Gender Studies, or having completed the courses SIMP25 Gender, Class, Ethnicity and Sexuality and SIMP26 Critical Feminist Perspectives in Social Theory or having corresponding competence. ­English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑63111 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Genusvetenskap: Examensarbete för magisterexamen (GNVM02) 15,0 hp Behörighetskrav: kandidatexamen i genusvetenskap eller motsvarande. Därutöver krävs minst 15 hp ämnesstudier i genusvetenskap eller motsvarande, minst 7,5 hp samhällsvetenskaplig metod samt ytterligare minst 7,5 hp samhällsvetenskaplig metod eller vetenskapsteori, eller motsvarande. Samtliga dessa kurser ska vara på avancerad nivå. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑63121 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-05 Introduktionsmöte: 20 januari

Genusvetenskap: Examensarbete för masterexamen (GNVM03) 30,0 hp Behörighetskrav: kandidatexamen i ­genusvetenskap eller motsvarande. Därut­över krävs minst 30 högskolepoäng ämnesstudier i genusvetenskap eller motsvarande, minst 15 högskolepoäng samhällsvetenskaplig metod, minst 7,5 hp vetenskapsteori samt ytterligare minst 7,5 hp samhällsvetenskaplig metod eller vetenskapsteori, eller ­motsvarande. Samtliga av dessa kurser ska vara på avancerad nivå. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑63131 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

71 7171


72

Naturvetenskap Kurser samhällsvetenskap i Helsingborg | Alla | Alla | Alla kurser kurser kurser

Genusvetenskap: Examensarbete för masterexamen (GNVM04) 15,0 hp Behörighetskrav: krävs kandidatexamen i genusvetenskap eller motsvarande. Därutöver krävs godkänt examensarbete om 15 högskolepoäng för magisterexamen i genusvetenskap, och 30 högskolepoäng ämnesstudier i genusvetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs minst 15 högskolepoäng samhällsvetenskaplig metod, minst 7,5 hp vetenskapsteori samt ytterligare minst 7,5 hp samhällsvetenskaplig metod eller vetenskapsteori, eller motsvarande. Samtliga dessa kurser ska vara på avancerad nivå. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑63141 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-05

Gender Studies: Feminist Methodologies (GNVN13) 7,5 hp (credits)

Requirements: 150 credits including a Bachelor thesis in Gender Studies, or having completed the course SIMP25 Gender, Class, Ethnicity and Sexuality or having ­corresponding competence. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑63151 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Geografi Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Besöksadress: Geocentrum I, Sölvegatan 10 Exp: 046-222 86 90 www.keg.lu.se

I geografi studerar man samspelet mellan natur och samhälle. Miljön står i centrum och kurserna i geografi ger kunskaper om hur naturbetingade processer påverkar vår livsmiljö och vilken roll människan spelar i dessa förändringar. Du får träna ­förmågan att analysera förändringar i landskapet för att förstå landskapet både som resursbas och som en mänsklig livsmiljö. Aspekter som fokuseras är bl.a. klimatets ­b etydelse och hur landformer bildas och för­ändras. Problem som uppstår vid olika landskapsutnytt­janden studeras globalt och regionalt, liksom landskapets betydelse för kultur och

miljö. Ämnet behandlar också hur tekniska, ekonomiska och politiska drivkrafter påverkar handel, flyttningar, transporter, sysselsättning och levnadsvillkor i olika områden och där skapar utveckling och regional framgång respektive tillbakagång. Under studierna lär du dig att söka och arbeta med geografisk information, bl.a. inom GIS (Geografiska Informationssystem). Exkursioner och fältarbeten ingår i de olika kurserna. Genom sin bredd och tvärvetenskaplighet kan geografi kombineras med flera olika ämnen, både natur- och samhällsvetenskapliga. De som har studerat geografi arbetar bland annat som lärare i geografi samt med kultur- och naturmiljöplanering, utvecklingsfrågor och omvärldsanalys. Undervisningen sker i samverkan mellan Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi och Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys.

avancerad nivå Geografi: Examensarbete för magisterexamen (GEGM03) 15,0 hp Behörighetskrav: fil. kand-examen i geografi samt kurser i antingen geografi, samhälls/kulturgeografi eller naturgeografi (15 hp) och samhällsvetenskaplig metod (15hp) på avancerad nivå. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑63201 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-08

Geography: Master’s (Two Years) Thesis (GEGM04) 30,0 hp (credits)

Requirements: A Bachelor in geography as well as courses in either geography, social / cultural geography or physical geography (15 credits) and social science methodology (15hp) at the advanced level. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑63211 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-08 The medium of instruction is English

Humanekologi Humanekologiska avdelningen Besöksadress: Geocentrum I, Sölvegatan 10 Exp: 046-222 86 90 www.hek.lu.se

Humanekologi är studiet av förhållandet mellan människa och natur i olika kulturer. En grundläggande fråga är hur människors kulturella föreställningar om naturen påverkar och påverkas av deras samhälle och försörjningssätt. Utbildningen i humanekologi ger dig en allsidig och teoretiskt djuplodande förståelse av samspelet mellan människa och natur i olika tider och i olika delar av världen. Humanekologi är ett idealiskt ämne för dig som vill kunna se din yrkesinriktning i ett större samman­ hang, vare sig du exempelvis vill arbeta med undervisning, miljövård eller biståndsarbete. För att nå en helhetsbild av världens miljöproblem krävs ett integrerat synsätt som överskrider de traditionella gränserna mellan humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik.

Grundnivå

n Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling – grundkurs (HEKA12) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑63301 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling – fortsättningskurs (HEKA22) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling, grundkurs (HEKA12) eller motsvarande Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑63311 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla Allakurser kurser| Kurser | samhällsvetenskap i helsingborg

avancerad nivå Human Ecology: Master’s (60 Credits) Thesis Course (HEKM40) 15,0 hp (credits) Requirements: To be eligible for the course, the student must have achieved at least passing grade in the course HEKN11. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑63361 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-08 The medium of instruction is English

Medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kommunikation och medier Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 88 33 Studievägledare: Tel: 046-222 40 51 www.kom.lu.se

”In the future everyone will be worldfamous for 15 minutes” I dagens mediesamhälle känns Andy Warhols bevingade ord från 1968 definitivt inte som en utopisk profetia och citatet passar väl när man, med några få rader, vill betona mediernas betydelse för individen, för organisationen, för samhället, för landet och för världen. Medie- och kommunikationsveten­ skap i Lund är för dig som inte nöjer dig med att ytligt betrakta din omvärld, utan gillar att vetgirigt kasta dig in både stora och små frågeställningar. För dig som vill tänka självständigt och, med hjälp av analytiska verktyg, lära dig att använda och utveckla dina egna förmågor. Hos oss får du fundera över medie- och kommunikationsfrågor utifrån alla möjliga infallsvinklar; vilka konsekvenser har t.ex. mediernas utbud för politiken, för demokratin och för människors vardagliga liv? Hur påverkar medierna oss, och vem påverkar medierna? Vilken roll spelar företag och offentliga organisationers kommunikation i samhället? Och hur fungerar kommunikation inom organisationerna? Som du säkert förstått vid det här laget så är vi genuint ämnesinriktade och du kan läsa kurser ända upp till en

masterexamen. Vi har dessutom forskarutbildning i ämnet. För dig som vill få med ytterligare praktiska verktyg innan du ger dig ut i yrkes­livet finns det också möjlighet att göra praktik inom medie- och kommunikationsbranchen.

Grundnivå

n Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundkurs (MKVA11) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik A, Samhällskunskap A eller Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑63501 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Medie- och kommunikationsvetenskap: Fortsättningskurs (MKVA22) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt genomgången Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundkurs 1-30 hp (MKVA11) eller motsvarande, med minst 75% av poängen godkända. Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑63511 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs (MKVK04) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 120 hp där Medie- och kommunikations­ vetenskap: Fortsättningskurs (MKVA22) eller motsvarande, skall ingå Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑63521 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik (MKVA12) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 150 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng i Medie- och kommunikationsvetenskap inklusive godkänt examensarbete för kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap, eller motsvarande, och en godkänd praktikplats. Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑63531 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik (MKVA13) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 150 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng i Medie- och kommunikationsvetenskap inklusive godkänt examensarbete för kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap, eller motsvarande, och en godkänd praktikplats. Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑63541 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-04-14

Avancerad nivå Media and Communication Studies: Media and Participation (MKVN02) 15,0 hp (credits) Requirements: At least 150 credits (five terms), including a Bachelor´s degree essay in one discipline in the Social ­Sciences or ­Humanities, or another equivalent ­educational background. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑63601 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-31 The medium of instruction is English

Medie- och kommunikationsvetenskap: Examensarbete för masterexamen (MKVM13) 30,0 hp Behörighetskrav: kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande samt minst 30 högskolepoäng ämnesstudier i Medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande på avancerad nivå samt minst 30 högskolepoäng samhällsvetenskaplig metod och/eller vetenskapsteori på avancerad nivå. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑63611 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Medie- och kommunikationsvetenskap: Examensarbete för masterexamen (MKVM14) 15,0 hp

Behörighetskrav: kandidatexamen i Medieoch kommunikationsvetenskap, godkänt examensarbete för magisterexamen 15 högskolepoäng i Medie- och kommunikationsvetenskap samt minst 30 hp ämnesstudier i Medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande på avancerad nivå samt minst 30 hp samhällsvetenskaplig metod och/eller vetenskapsteori på avancerad nivå. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑63621 Kursperiod: 2014-03-24 – 2014-06-09

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

73 7373


74

Naturvetenskap Kurser samhällsvetenskap i Helsingborg | Alla | Alla | Alla kurser kurser kurser

Medie- och kommunikationsvetenskap: Examensarbete för magisterexamen (MKVM15) 15,0 hp Behörighetskrav: minst kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande samt minst 15 högskolepoäng ämnesstudier i Medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande på avancerad nivå samt minst 15 högskolepoäng metod på avancerad nivå. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑63631 Kursperiod: 2014-03-24 – 2014-06-09

Grundnivå

n Pedagogik: Översiktskurs (PEDA12) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik A, Samhällskunskap A eller Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑63801 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

n Pedagogik: Pedagogisk teori (PEDB06) 15,0 hp

Pedagogik Pedagogik Besöksadress: Paradisgatan 5, Hus G Exp: 046-222 88 44 www.soc.lu.se/

Varför ser den svenska skolan ut som den gör? Hur kan man förändra en ­arbetsorganisation med hjälp av utbildning? Vad betyder det mångkulturella samhället för barns och ungdomars utveckling? Kan man lära sig att bli en bra chef? Varför ska man utvärdera utbildningsinsatser - och hur gör man egentligen? Detta är exempel på frågeställningar inom ämnet pedagogik. Ämnet syftar till att beskriva, förstå och förändra processer inom fostran, undervisning och utbildning. Man studerar hur människans kunskaper, färdigheter och värderingar förändras i samspel med hennes omgivning och hur samhälleliga och ­kulturella villkor påverkar dessa processer. Utbildningen förbereder för en rad olika arbetsuppgifter inom förskola, skola och högskola, inom statlig och ­kommunal förvaltning, i näringslivet och i olika organisationer- områden där det finns behov av personal med kompetens att arbeta med ­utrednings-, planerings-, utvecklingsoch utvärderingsuppgifter. Pedagoger medverkar i internationella projekt (t.ex. inom SIDA) som syftar till att bygga upp utbildningsorganisationer i utvecklingsländer. Pedagoger arbetar också, ofta som konsulter, med organisations- och kompetensutveckling. Andra arbetsuppgifter för pedagoger finns inom så skiftande områden som läromedelsproduktion, folkbildning, media och reklam samt vård och omsorg.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik A, Samhällskunskap A eller Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑63811 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Pedagogik: Pedagogiskt projektarbete (PEDB07) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt minst 15 hp ämnesstudier i pedagogik. Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑63821 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-05

Pedagogik: Kandidatkurs (PEDK01) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt genomgångna kurser i pedagogik om minst 60 hp, vari kurs Pedagogik: Översiktskurs (PEDA12) eller motsvarande ska ingå Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑63851 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklings­ perspektiv (PEDB15) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt minst 30 högskolepoäng. Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑63831 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet – metod och fältarbete (PEDB16) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt minst 30 högskolepoäng. Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑63841 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-05

avancerad nivå Pedagogik: Examensarbete för masterexamen (PEDM13) 15,0 hp Behörighetskrav: kandidatexamen i pedagogik/motsvarande. Därutöver krävs godkänt examensarbete om 15 högskolepoäng(hp) för magisterexamen i pedagogik, genomgången kurs PEDN11/PEDN01 (15 hp), ytterligare minst 15 hp ämnesstudier i pedagogik/motsvarande, minst 15 hp samhällsvetenskaplig metod, minst 7,5 hp vetenskapsteori samt ytterligare minst 7,5 hp samhällsvetenskaplig metod eller vetenskapsteori, eller motsvarande. Samtliga dessa kurser ska vara på avancerad nivå. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑63901 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-05

Pedagogik: Examensarbete för masterexamen (PEDM22) 30,0 hp

Behörighetskrav: Kandidatexamen i pedagogik/motsvarande. Därutöver krävs ­genomgången kurs PEDN11/PEDN01, ytterligare minst 15 högskolepoäng(hp) ämnes­ studier i pedagogik/motsvarande, minst 15 hp samhällsvetenskaplig metod, minst 7,5 hp vetenskapsteori samt ytterligare minst 7,5 hp samhällsvetenskaplig metod eller vetenskapsteori, eller motsvarande. Samtliga dessa kurser ska vara på avancerad nivå. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑63911 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Pedagogik: Examensarbete för magisterexamen (PEDM23) 15,0 hp Behörighetskrav: kandidatexamen i peda­ gogik/motsvarande. Därutöver krävs kurs PEDN11/PEDN01 (15 högskolepoäng), minst 7,5 högskolepoäng samhällsvetenskaplig metod samt ytterligare minst 7,5 högskole­ poäng samhällsvetenskaplig metod eller vetenskapsteori, eller motsvarande. Samtliga dessa kurser ska vara på avancerad nivå. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑63921 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-05

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla Allakurser kurser| Kurser | samhällsvetenskap i helsingborg

Pedagogik: Undervisningsansvar och muntlig kommunikation (PEDN16) 7,5 hp

Behörighetskrav: minst 150 högskolepoäng inkl kandidatuppsats eller motsvarande. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑63931 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Pedagogik: Utbildning, resultat­ansvar och skriftlig ­kommunikation (PEDN18) 7,5 hp Behörighetskrav: minst 150 högskole­poäng inkl kandidatuppsats eller motsvarande. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑63941 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-05

Psykologi Institutionen för psykologi Box 213, 221 00 Lund Besöksadress: Paradisg. 5 P och Allhelgona Kyrkog. 14 O, 14 M www.psy.lu.se/

Psykologin studerar i första hand hur vi människor upplever saker och ting och hur vi tänker, reagerar och beter oss i olika sammanhang. Ett ämne som självklart berör oss alla. Psykologisk kunskap är därför viktig inom alla områden där man har med människor att göra. Ämnet är mycket brett och har beröringspunkter med andra ämnen inom såväl samhällsvetenskap och ­humaniora som naturvetenskap, medicin och teknik. Som exempel på ämnets bredd kan en mängd olika områden nämnas såsom: individens välmående på arbetsplatsen, ­p ersonal- och organisations­ utveckling, minne och varseblivning, hur man medvetet eller omedvetet anpassar sig till händelser av olika slag, försvar mot ångest, den fysiska och sociala miljön, hjärnfunktioner som ligger bakom vårt tänkande och våra upplevelser, åldrande och anpassning, barns utveckling etc. Psykologin har utvecklat ett stort antal teorier (förklaringsmodeller) och metoder som gör det möjligt att vetenskapligt beskriva, mäta, tolka och förutsäga mänskligt upplevande

och beteende. Metodfrågorna ägnas stor uppmärksamhet inom psykologin. Kurserna på grundnivån ges på helfart (30 hp) eller halvfart (15 hp). Det är alltid schemamässigt möjligt att läsa två valfria halvfartskurser samtidigt. Du är alltid välkommen att boka tid hos institutionens studievägledare för att diskutera och planera en för dig lämplig studieväg.

Grundnivå

n Psykologi: Översiktskurs (PSYD11) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik A, Samhällskunskap A eller Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑64001 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

n Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi (PSYD61) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik A, Samhällskunskap A eller Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑64041 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

n Psykologi: Socialpsykologi (PSYD21) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik A, Samhällskunskap A eller Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑64051 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

n Psykologi: Hälsa och välbefinnande

Psykologi: Översiktskurs II (PSYD02) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Psykologi: Översiktskurs I (PSYD01), eller motsvarande grundkurs Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑64011 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

n Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi (PSYD31) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik A, Samhällskunskap A eller Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑64021 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

n Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi (PSYD51) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik A, Samhällskunskap A eller Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑64031 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

(PSYE19) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik A, Samhällskunskap A eller Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑64061 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

n Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande (PSYE26) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik A, Samhällskunskap A eller Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑64071 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

n Psykologi: Rekrytering och urval av personal (PSYE17) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik A, Samhällskunskap A eller Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑64081 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

75 7575


76

Naturvetenskap Kurser samhällsvetenskap i Helsingborg | Alla | Alla | Alla kurser kurser kurser

n Psykologi: Rättspsykologi (PSYE12) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik A, Samhällskunskap A eller Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑64091 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

n Psykologi: Samtals- och intervjuteknik

avancerad nivå

Psychology: Social Psychology I (PSYP24) 15,0 hp (credits)

Requirements: At least 150 ECTS credits including a bachelor thesis in psychology. English B (advanced) proficiency. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑64201 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

(PSYB15) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik A, Samhällskunskap A eller Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Blandade tider Anm-kod LU‑64101 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

n Psykologi: Medvetande, för-

ändrade medvetandetillstånd och parapsykologi

(PSYE21) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik A, Samhällskunskap A eller Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑64111 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

n Psykologi: Att prestera under stress – teori och tillämpningar (PSYE27) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik A, Samhällskunskap A eller Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑64121 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Psykologi: Kandidatkurs (PSYK11) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt minst 60 hp i psykologi inkluderande någon av följande kurser: (1) PSYA11 Psykologi: Översiktskurs, 30 hp eller (2) PSY103 Psykologi: Grundkurs 30 hp. BVGA01 och BVG221 med fördjupning i psykologi jämställs med PSYA11. Motsvarande utbildning kan också ge behörighet till kursen. Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑64131 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Psychology: Social Psychology Il (PSYP25) 15,0 hp (credits) Requirements: At least 150 ECTS credits including a bachelor thesis in psychology. Social Psychology I, or an equivalent course, is required. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑64211 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

Psychology: Developmental and Personality Psychology l

Psychology: Master´s (Two Years) Thesis in Psychology (PSYP01) 30,0 hp (credits)

Requirements: (1) Bachelor degree in psychology, (2) second cycle courses ( 30 credits) and (3) PSY11 Theory and Practice of Science in Psychology and PSYP12 Advanced methods in psychology or equivalent courses. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑64241 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

Psychology: Master’s (One Year) Thesis in Psychology (PSYP02) 15,0 hp (credits) Requirements: (1) Bachelor degree in psychology, (2) second cycle courses (15 credits) and (3) PSY11 Theory and Practice of Science in Psychology and PSYP12 Advanced methods in psychology or equivalent courses. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑64251 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

(PSYP64) 15,0 hp (credits)

Requirements: At least 150 ECTS credits including a bachelor thesis in psychology. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑64221 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Psychology: Developmental and Personality Psychology ll (PSYP65) 15,0 hp (credits) Requirements: At least 150 ECTS credits including a bachelor thesis in psychology. Developmental and Personality Psychology I, or an equivalent course, is required. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑64231 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

Rättssociologi Rättssociologiska enheten Box 114, 222 21 Lund Besöksadress: Allhelgona Kyrkogata 14 M, 223 62 Lund Exp: Mottagn Mottagningstid: Mån, ons, tor, fred: 09.00-11.30, 12.30-15.00, Teltid Telefon: Mån, ons, tor, fred: 09.00-11.30, 12.30-15.00, 046-222 88 10 Studievägledare: Mottagn Mottagningstid: Mån, ons, tor, fred: 09.00-11.30, 12.30-15.00, Teltid Telefon: Mån, ons, tor, fred: 09.00-11.30, 12.30-15.00, Tel: 046-222 41 55 www.soclaw.lu.se/

Rättssociologi är ämnet för dig som är intresserad av sociala normer, lag och rätt. Intressanta ­rättssociologiska frågor är; Vilka funktioner har normer och rättsregler i familjen, på arbetsplatsen och i samhället? Vilka samhällsförhållanden leder till att lagar stiftas eller att lagar reformeras? Får lagar avsedda effekter? Efter dina studier i rättssociologi kommer du att ha kunskap om sociala normers och rättsreglers uppkomst, tillämpning,

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla Allakurser kurser| Kurser | samhällsvetenskap i helsingborg

effekter och funktioner. Du kommer också att ha en förståelse för rättens möjligheter och begränsningar samt rättens beroende av det omgivande samhället. Därutöver kommer du att ha färdigheter i att utreda, utvärdera och vetenskapligt analysera sociala normer och lagar. Kurser i rättssociologi kan kombineras med andra kurser till en filosofie kandidat-, magister­eller mastersexamen med fördjupning i rättssociologi. Studenter som har avlagt en sådan examen arbetar bland annat som utredare, utvärderare eller handläggare inom EU, vid statliga myndigheter, såsom Barnombudsmannen, och i organisationer t.ex. Rädda Barnen samt i kommuner och landsting. Kurser i rättssociologi kan också ingå i en juristexamen. Studenter som har läst rättssociologi och har avlagt en sådan examen arbetar exempelvis med utredande och handläggande tjänster inom Domstols-, Migrationsoch Kriminalvårdsverket, på Polismyndigheten samt Socialstyrelsen.

Grundnivå

n Rättssociologi: Grundkurs – introduktion till rättssociologi (RÄSA02) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑64401 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare (RÄSA34) 15,0 hp Behörighetskrav: 60 hp inom kandidatprogrammet i kriminologi. Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑64412 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen (RÄSK02) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Rättssociologi: Fortsättningskurs - utvärdering (RÄSA22) eller motsvarande Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑64421 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Samhällsgeografi

Samhällsgeografi: Fortsättningskurs

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

(SGEA22) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Samhällsgeografi: Grundkurs (SGEA10) eller motsvarade Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑64511 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Besöksadress: Geocentrum I, Sölvegatan 10 Exp: 046-222 86 90 www.keg.lu.se

Samhällsgeografin studerar samhället ur ett rumsligt perspektiv. Det handlar om hur människan organiserar och utnyttjar jordytan och dess resurser, och var människans olika ekonomiska, sociala och kulturella aktiviteter äger rum samt hur de länkar samman platser och regioner. Utbildningen ger också insikter i samhällsplanering på olika nivåer. Samhällsgeografin ställer frågor om hur människan påverkar och organiserar sin omvärld och varför det ser olika ut på olika platser. Varför ser städer ut som de gör? Hur förändras landskapet och vad beror det på? Hur påverkar globaliseringen människor i olika länder, regioner eller företag? Var etablerar sig nya och innovativa företag och varför just där? Varför blir en region ekonomiskt framgångsrik? Samhällsgeografin spänner således över ett brett ämnesmässigt spektrum, vilket gör att du får en god grundläggande omvärldskunskap som passar utmärkt att kombinera med många andra universitetsämnen, t.ex. statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi eller etnologi. Personer som har haft samhällsgeografi som huvudämne arbetar bland annat med samhällsplanering, omvärldsanalys, utredning, utbildning, handläggning, miljöarbete, resurshushållning, u-landsarbete och forskning.

Grundnivå

n Samhällsgeografi: Grundkurs (SGEA10) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑64501 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

n GIS: Geografiska Informationssystem för samhällsvetenskap – introduktion med tillämpningar (SGEG10) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑64521 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

n GIS in Social Sciences – Basic Level (SGEG16) 7,5 hp (credits) Requirements: General and courses ­corresponding to the following Swedish ­Upper Secondary School Programs: ­Mathematics A, English course B and Civics A. Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Full-time/Daytime Application code LU‑64531 Course period: 2014-01-20 – 2014-02-19 The medium of instruction is English

GIS in Development Studies – Applications (SGEG17) 7,5 hp (credits) Requirements: General and GIS in Social Sciences – Basic Level (SGEG16) or equivalent. Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Full-time/Daytime Application code LU‑64541 Course period: 2014-02-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

77 7777


78

Naturvetenskap Kurser samhällsvetenskap i Helsingborg | Alla | Alla | Alla kurser kurser kurser

avancerad nivå Human Geography: Urban and Regional Planning for Sustainability (SGEM14) 15,0 hp (credits) Requirements: Must have three semesters (90 credits) of studies in at least one discipline in social sciences, economics and management, social science-oriented ­disciplines in humanities, or another ­corresponding educational background. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑64601 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Human Geography: Master’s (One Year) Thesis (SGEM03) 15,0 hp (credits) Requirements: A Bachelor degree with 90 credits in Human Geography or equivalent and at least 15 credits in Social science method on advanced level Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑64611 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-08 The medium of instruction is English

Human Geography: Master’s (Two Years) Thesis (SGEM04) 30,0 hp (credits)

Requirements: A Bachelor’s degree in Human Geography or the equivalent, at least 30 credits of 2nd cycle courses in Human Geography and at least 30 credits of courses in Theory of Science (at least 7,5 credits) and Research Methods (at least 15 credits). English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑64621 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-08 The medium of instruction is English

GIS: Geographical Information System for the Social Sciences (SGER43) 15,0 hp (credits) Requirements: At least 150 credits, ­including a Bachelor thesis in a discipline in social sciences, economics and manage­ ment, social science-oriented disciplines in ­humanities, or another corresponding educational background. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑64631 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-08 The medium of instruction is English

GIS: Geographical Information System for the Social Sciences, Advanced Applications (SGER44) 15,0 hp (credits) Requirements: At least 150 credits, ­including a Bachelor thesis in a discipline in social sciences, economics and manage­ ment, social science-oriented disciplines in humanities, or another corresponding educational background. Basic GIS-related skills are required, e.g. GIS for Social Science (15 credits), or another corresponding background. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑64641 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-08 The medium of instruction is English

Socialantropologi Socialantropologi Box 114, 221 00 LUND Besöksadress: Paradisgatan 5, Hus G Exp: 046-222 88 13 www.soc.lu.se/

I socialantropologi studeras männi­ skan i hennes samhälleliga sammanhang. Exempel på problemområden är mångfald och integration i dagens samhälle, kulturella perspektiv på hälsa och ohälsa, och frågeställningar om etnicitet och sociala identiteter. Ämnets speciella metod är det inten­ siva fältarbetet, vilket innebär en längre tids vistelse hos den befolkningsgrupp som studeras. Detta leder till en mikroinriktning, d.v.s. studier av lokalplanet. För makrostudier och historiska frågeställningar krävs andra metoder, eftersom direkta observationer inte längre är möjliga. Här sammanfaller antropologens arbetssätt mer med sociologens, historikerns och ekonomens. Personer med examen i socialantropologi arbetar bland annat med forskning, information, utredning, utbildning och administration i biståndsorganisationer, på statliga myndigheter och inom utbildningsväsendet.

Grundnivå

n Socialantropologi: Grundkurs (SANA12) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑65101 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Socialantropologi: Fortsättningskurs (SANA22) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Socialantropologi: Grundkurs (SANA12/ SANA11) eller motsvarande Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑65111 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Socialantropologi: Kandidatkurs (SANK01) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt 1-60 hp socialantropologi, i vilka kursen ­Socialantropologi: Fortsättningskurs (SANA22) eller motsvarande ska ingå Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑65121 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

avancerad nivå Socialantropologi: Examensarbete för magisterexamen (SANM13) 15,0 hp Behörighetskrav: krävs kandidatexamen i socialantropologi eller motsvarande, 15 högskolepoäng ämnesstudier i socialantropologi eller motsvarande på avancerad nivå, samt 15 högskolepoäng metod på avancerad nivå. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑65151 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen (SANM03) 30,0 hp Behörighetskrav: krävs kandidatexamen i socialantropologi eller motsvarande, 30 högskolepoäng socialantropologi eller motsvarande på avancerad nivå samt 30 högskolepoäng metod och/eller vetenskapsteori på avancerad nivå Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑65161 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla Allakurser kurser| Kurser | samhällsvetenskap i helsingborg

Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen (SANM04) 15,0 hp

Behörighetskrav: kandidatexamen, godkänt examensarbete för magisterexamen i socialantropologi eller motsvarande, 30 högskolepoäng socialantropologi eller motsvarande på avancerad nivå samt 30 högskolepoäng metod och/eller vetenskapsteori på avancerad nivå. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑65171 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

vetenskaplig metodkurs i en master/ magisterexamen. Socialhögskolan ger även grundläggande utbildningar i psykoterapi med olika inriktningar (45hp) på halvfart (tre terminer).

(SANN13) 15,0 hp

Behörighetskrav: 150 högskolepoäng inklusive kandidatuppsats i socialantropologi alternativt sociologi eller motsvarande. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑65181 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Socialt arbete

n Social Work in Sweden, an Introduction Requirements: General and courses ­corresponding to the following Swedish ­Upper Secondary School Programs: ­Mathematics A, Social Studies A. Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Full-time/Daytime Application code LU‑65201 Course period: 2014-02-20 – 2014-03-25 The medium of instruction is English

avancerad nivå

Socialhögskolan Box 23, 221 00 Lund Besöksadress: Bredgatan 13, Lund Studievägledare: Tel: 046-222 94 31 www.soch.lu.se

Vid Socialhögskolan i Lund kan du läsa socionomprogrammet (210hp) som är en professionsförberedande utbildning. I ämnet belyses hur politiska, ekonomiska, juridiska, sociologiska och psykologiska faktorer påverkar människors levnadsvillkor. Du lär dig vad kultur, kön, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, trosuppfattning och klass kan innebära för människors möjligheter att fungera i vardagen. Det finns även ett stort utbud av fristående kurser på såväl grund som avancerad nivå. För er som vill veta mer om socialt arbete och socionomprogrammet eller som vill utvecklas inom sitt arbetsfält finns Internetbaserade distanskurser i socialt arbete på halvfart upp till 60 högskolepoäng (grundnivå). På avancerad nivå finns fristående kurser i socialt arbete som är inriktade på fortbildning inom socialt arbete. De är på avancerad nivå och förkunskapskravet är en fil kand examen i socialt arbete eller motsvarande (t ex socionomexamen). Dessa kurser kan tillgodoräknas som en ämnesfördjupande kurs eller vetenskapsteori/

(SOAN39) 15,0 hp Se Helsingborgskurserna, sid 120

Socialt arbete med äldre GRUNdnivå

(SOAA02) 7,5 hp (credits)

Socialantropologi: Moderna klassiker

Socialt arbete som mobilisering och entreprenörskap

Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält (SOAN31) 15,0 hp

Behörighetskrav: kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑65301 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24 Introduktionsmöte: Inskrivning sker måndagen den 20 januari @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑65311 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 www.soch.lu.se/o.o.i.s/22561

(SOAN40) 15,0 hp Behörighetskrav: kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑65361 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24 www.soch.lu.se/o.o.i.s/22232

Socialt arbete med missbruk och beroendeproblematik (SOAN41) 15,0 hp Behörighetskrav: kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑65371 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24 www.soch.lu.se/o.o.i.s/22235

Utvärdering och kunskapsproduktion i socialt arbete (SOAN42) 15,0 hp Behörighetskrav: kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑65381 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 www.soch.lu.se/o.o.i.s/22560

Professionellt socialt arbete (SOAN43) 15,0 hp Behörighetskrav: kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑65391 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-08 www.soch.lu.se/o.o.i.s/22236 Se även Helsingborgskurserna, sid 120

Socialt arbete med barn och unga (SOAN33) 15,0 hp Se Helsingborgskurserna, sid 120

Socialt arbete och migration (SOAN48) 15,0 hp

Se Helsingborgskurserna, sid 120

Socialt arbete med inriktning på funktionsförmåga och funktionshinder (SOAN35) 15,0 hp

Se Helsingborgskurserna, sid 120

Socialt arbete med inriktning på familjer (SOAN38) 15,0 hp Behörighetskrav: kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑65341 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24 www.soch.lu.se/o.o.i.s/22227

Socialt arbete: Barn med beteendeproblem - selektiv prevention i socialt arbete (SOAN51) 7,5 hp Behörighetskrav: socionomexamen eller motsvarande utbildning, - har under utbildningstiden arbete riktat till barn och deras nätverk. - ha minst ett års yrkeserfarenhet av socialt arbete med barn och deras nätverk efter examen. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Kvartsfart/Dagtid Anm-kod LU‑65421 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 www.soch.lu.se/o.o.i.s/32879

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

79 7979


80

Naturvetenskap Kurser samhällsvetenskap i Helsingborg | Alla | Alla | Alla kurser kurser kurser

Socialt arbete: Socialt arbete inom hälso- och sjukvård

Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen

Sociologi

(SOAN57) 15,0 hp Behörighetskrav: socionomexamen och har minst ett års yrkeserfarenhet inom området socialt arbete efter examen Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑65431 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 www.soch.lu.se/o.o.i.s/29032

(SOAM22) 15,0 hp Behörighetskrav: kandidatexamen i Socialt arbete eller motsvarande, godkänt examensarbete för magisterexamen (15 högskolepoäng) i Socialt arbete, ämnesfördjupande kurser i Socialt arbete på avancerad nivå omfattande minst 30hp samt 30hp samhällsvetenskaplig metod/vetenskapsteori på avancerad nivå varav minst 15 hp samhällsvetenskaplig metod och minst 7,5 hp vetenskapsteori. 7,5 hp vetenskapsteori och 7,5 hp vetenskaplig metod uppfylls av den obligatoriska kursen SOAN31 ´Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält´ (15 hp). Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑65481 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-08 @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑65491 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 www.soch.lu.se/utbildning/masterprogram/ kurser-inom-masterprogrammet-i-socialtarbete/soam22-examensarbete-foer-masterexamen

Sociologiska institutionen

Socialt arbete: Examensarbete för magisterexamen (SOAM20) 15,0 hp

Behörighetskrav: kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande, ämnesfördjupande kurser i Socialt arbete på avancerad nivå omfattande minst 15 hp samt 7,5 hp vetenskapsteori på avancerad nivå och 7,5 hp samhällsvetenskaplig metod vilket uppfylls av den obligatoriska kursen SOAN31 ´Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält´ (15 hp). Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑65441 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-08 @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑65451 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 www.soch.lu.se/utbildning/masterprogram/ kurser-inom-masterprogrammet-isocialt-arbete/soam20-examensarbete-­foer-­ magisterexamen

Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen (SOAM21) 30,0 hp Behörighetskrav: kandidatexamen i Socialt arbete eller motsvarande, ­ämnesfördjupande kurser i Socialt arbete på avancerad nivå omfattande minst 30hp samt 30hp samhällsvetenskaplig metod/vetenskapsteori på avancerad nivå varav minst 15 hp samhällsvetenskaplig metod och minst 7,5 hp vetenskapsteori. 7,5 hp vetenskapsteori och 7,5 hp vetenskaplig metod uppfylls av den obligatoriska kursen SOAN31 ´Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält´ (15 hp). Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑65461 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑65471 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-18 www.soch.lu.se/utbildning/masterprogram/ kurser-inom-masterprogrammet-i-socialtarbete/soam21-examensarbete-foer-masterexamen

Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen (SOAM24) 30,0 hp Behörighetskrav: Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande, fullgjorda kursfordringar omfattande minst 30 högskolepoäng i socialt arbete på avancerad nivå samt minst 30 högskolepoäng samhällsvetenskaplig metod/vetenskapsteori på avancerad nivå varav minst 15 högskolepoäng samhällsvetenskaplig metod och minst 7,5 högskolepoäng vetenskapsteori. Den obligatoriska kursen SOAN31 Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält (15 högskolepoäng) omfattar 7,5 högskolepoäng vetenskapsteori och 7,5 högskolepoäng vetenskaplig metod. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑65501 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑65511 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-18 www.soch.lu.se/utbildning/masterprogram/ kurser-inom-masterprogrammet-i-socialtarbete/soam24-examensarbete-foer-masterexamen-30-hp

Box 114, 221 00 Lund Besöksadress: Paradisgatan 5, Hus G Exp: 046-222 88 44, 046-222 88 13 www.soc.lu.se

Sociologi är en samhälls- och beteendevetenskap som studerar alltifrån människors möten i vardagen till samhällsförändringar och globala frågor. Du lär dig att se världen med nya ögon, att undersöka och utreda, att kritiskt granska och att analysera. Inom sociologin kan du studera social ojämlikhet, makt- och könsrelationer, etniska konflikter, ungdomskulturer, identitet, brottslighet och mycket annat. Arbetsmarknad Sociologisk kompetens behövs på många olika arbetsplatser. Arbetsuppgifterna kan variera mycket beroende bl a på dina intressen, på vilka kurser och inriktningar du väljer att läsa och på dina livs- och arbetslivserfarenheter. Med sociologi i bagaget kan du t ex arbeta med journalistik, organisationsutveckling, handläggning, utredning/utvärdering, biståndsarbete, forskning, kriminalvård eller inom den sociala sektorn. Annorlunda kursstruktur I kursutbudet kan du välja olika inriktningar och låta eget intresse styra. För behörighet till kandidatkursen krävs en grund omfattande 60hp, i vilken ämneskursen SOCA01, Sociologi: teori och metod (30hp) är obligatorisk. Ämneskursen kombineras för vidare studier på kandidatnivå med en områdeskurs (30hp) eller två temakurser (2x15hp). Ämnes-/områdes-/temakurserna kan läsas i vilken ordning som helst. Om du läst traditionell A-kurs tidigare kontaktar du studievägledaren för att få hjälp att gå vidare i kursutbudet.

GRUNdnivå

n Sociologi: Socialpsykologi (SOCA13) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik A, Samhällskunskap A eller Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑65601 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla Allakurser kurser| Kurser | samhällsvetenskap i helsingborg

n Sociologi: Organisationssociologi (SOCB02) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik A, Samhällskunskap A eller Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑65611 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

n Sociologi: Den mentala (o) hälsans sociologi (SOCB06) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik A, Samhällskunskap A eller Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑65621 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Sociologi: Kandidatkurs (SOCK01) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt sociologi 1-60 hp inklusive 15 poäng sociologisk teori/motsvarande samt 7,5 hp kvalitativ sociologisk metod/motsvarande samt 7,5 hp kvantitativ sociologisk metod/motsvarande. Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑65681 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Globalisation and Social Change (GLOB05) 7,5 hp (credits) Requirements: At least one year of full-time university studies (equivalent to 60 credits). English B (advanced) proficiency Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving certificate: 20 %, The Swedish national university aptitude test: 10 %, Previous college/university studies (APGR): 70 %. @ Part-time/Internet course Application code LU‑65661 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

n Sociologi: Kriminologi (SOCB09) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik A, Samhällskunskap A eller Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑65631 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

n Sociologi: Klass, kön och etnicitet (SOCA45) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik A, Samhällskunskap A eller Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑65641 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Sociologi: Fortsättningskurs (SOCA04) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt fullgjorda kursfodringar om minst 30 högskolepoäng i sociologi. Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑65651 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Globalisation and Social Policy (GLOB06) 7,5 hp (credits)

Requirements: At least one year of full-time university studies (equivalent to 60 credits). English B (advanced) proficiency Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving certificate: 20 %, The Swedish national university aptitude test: 10 %, Previous college/university studies (APGR): 70 %. @ Part-time/Internet course Application code LU‑65671 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Sociologi: Examensarbete för masterexamen (SOCM03) 15,0 hp

Behörighetskrav: Kandidatexamen i sociologi/motsvarande. Därutöver krävs minst 30 hp ämnesstudier i sociologi/motsvarande inklusive SOCN03 Sociologi: Klassisk och modern teori 15 hp/motsvarande, minst 15 hp samhällsvetenskaplig metod inklusive SOCN06 Sociologi: Metod och samhällsanalys 15 hp/motsvarande. Ytterligare minst 15 hp samhällsvetenskaplig metod och/eller vetenskapsteori där minst 7,5 hp vetenskapsteori ingår. Samt ett magisterexamensarbete omfattande 15 hp. Samtliga av dessa kurser ska vara på avancerad nivå. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑65811 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05 @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑65821 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Sociologi: Examensarbete för masterexamen (SOCM04) 30,0 hp Behörighetskrav: Kandidatexamen i sociologi/motsvarande. Därutöver krävs minst 30 hp ämnesstudier i sociologi/motsvarande inklusive SOCN03 Sociologi: Klassisk och modern teori 15 hp/motsvarande, minst 15 hp samhällsvetenskaplig metod inklusive SOCN06 Sociologi: Metod och samhällsanalys 15 hp/motsvarande. Ytterligare minst 15 hp samhällsvetenskaplig metod och/eller vetenskapsteori där mist 7,5 hp vetenskapsteori ingår. Samtliga av dessa kurser ska vara på avancerad nivå. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑65831 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Sociologi: Examensarbete för magisterexamen avancerad nivå

Sociologi: Moderna klassiker (SOCN04) 15,0 hp Behörighetskrav: 150 högskolepoäng inklusive kandidatuppsats i sociologi/motsvarande. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑65801 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

(SOCM13) 15,0 hp

Behörighetskrav: Kandidatexamen i sociologi eller motsvarande samt kursen SOCN03 Sociologi: Klassisk och modern teori 15 högskolepoäng/motsvarande och 15 högskolepoäng samhällsvetenskaplig metod exempelvis SOCN06 Sociologi: Metod och samhällsanalys 15 hp/motsvarande. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑65841 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05 @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑65851 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

81 8181


82

Naturvetenskap Kurser samhällsvetenskap i Helsingborg | Alla | Alla | Alla kurser kurser kurser

Statsvetenskap Statsvetenskapliga institutionen Box 52, 221 00 Lund Besöksadress: Kemicentrum, ­G etingevägen 60/Sölvegatan 39, Hus IV Studievägledare: Tel: www.svet.lu.se/

Målet för kurserna i statsvetenskap är att ge studenterna förmåga att analysera politiska företeelser i en ­föränderlig värld. Politiskt beslutsfattande på skilda nivåer – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt – har blivit mer sammanflätat, och kopplingen mellan t.ex. politik och ekonomi har blivit alltmer påtaglig. Denna ökade komplexitet belyses i kurserna. Samtidigt blir de klassiska frågorna om makt, demokrati, konflikt och samverkan de viktigaste utgångspunkterna för den statsvetenskapliga analysen av politik. I kurserna behandlas bl.a. politiska idéer, styrelseskicket i skilda politiska system, partier och andra organisationer, massmedia och politisk opinionsbildning samt förvaltningspolitik. Inom området internationell politik studeras utvecklingen från ett internationellt system byggt på suveräna staters relationer till ett system präglat av ömsesidigt beroende i en globaliserad värld. Efter den inledande grundkursen har studenterna stor frihet att välja fördjupning efter intresse. Ett flertal olika inriktningar erbjuds, men det gemensamma för dessa är att de ger en god förmåga att självständigt och kritiskt kunna analysera politiska före­ teelser. Omfattande uppsatsarbeten ingår i utbildningen. Personer som har haft statsvetenskap som huvudämne arbetar bland annat som ­handläggare på statliga och kommunala myndigheter, utredare, journalister, forskare, projektledare och politiska sekreterare.

Grundnivå

n Statsvetenskap: Grundkurs (STVA12) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A eller English 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6/A6) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑66001 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09 Introduktionsmöte: 20 januari. Tid och plats anges i introduktionsbrev via e-post.

Statsvetenskap: Fortsättningskurs (STVA22) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Statsvetenskap: Grundkurs (STVA12 eller STVA11) eller motsvarande Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑66012 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09 Introduktionsmöte: 20 januari. Tid och plats anges i introduktionsbrev via e-post.

Statsvetenskap: Kandidatkurs (STVK02) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande och Statsvetenskap: Grundkurs (STVA12 eller STVA11) och Statsvetenskap: Fortsättningskurs (STVA22 eller STVA21) Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑66022 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

n Statsvetenskap: Statsvetenskaplig introduktion (STVA01) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A eller English 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6/A6) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑66031 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24 Introduktionsmöte: Internetbaserad utan sammankomst.

n Statsvetenskap: Internationell politik (STVA03) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A eller English 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6/A6) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑66041 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09 Introduktionsmöte: Internetbaserad utan sammankomst.

n Offentligt ledarskap (STVB14) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A eller English 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6/A6) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑66051 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09 Introduktionsmöte: Internetbaserad utan sammankomst.

n Statsvetenskaplig introduktion och internationell politik (kurspaket)

(STVKPE) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A eller English 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6/A6) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑66061 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

avancerad nivå Statsvetenskap: Policyprocesser – aktörer, drivkrafter och konsekvenser (STVN10) 15,0 hp Behörighetskrav: 1-90 hp i statsvetenskap eller freds- och konfliktvetenskap inklusive examensarbete i något av dessa ämnen samt ytterligare 60 hp i helt avslutade kurser. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑66101 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24 Introduktionsmöte: 20 januari. Tid och plats anges i introduktionsbrev via e-post.

Political Science: War and Peace in a World in Transition (STVN13) 15,0 hp (credits)

Requirements: 150 credits in fully ­completed courses of which 90 ­credits ­including a Bachelor´s degree essay is in ­Political Science or Peace and Conflict Studies. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑66111 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 Introductory meeting: January 20. Time and location will be announced in the welcome letter sent by email. The medium of instruction is English.

Political Science: European Union Negotiations (STVP31) 7,5 hp (credits) Requirements: 150 credits in fully ­completed courses of which 90 ­credits ­including a Bachelor´s degree essay is in ­Political Science or Peace and Conflict Studies. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑66121 Course period: 2014-01-20 – 2014-02-19 Introductory meeting: January 20. Time and location will be announced in the welcome letter sent by email. The medium of instruction is English.

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla Allakurser kurser| Kurser | samhällsvetenskap i helsingborg

Political Science: European Integration and Global Political Economy (STVP32) 7,5 hp (credits)

Requirements: 150 credits in fully complet­ed courses of which 90 credits including a Bachelor´s degree essay is in Political Science or Peace and Conflict Studies. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑66131 Course period: 2014-02-20 – 2014-03-24 Introductory meeting: February 20. Time and location will be announced in the welcome letter sent by email. The medium of instruction is English.

Statsvetenskap: Examensarbete för magisterexamen (STVM20) 15,0 hp Behörighetskrav: kandidatexamen i stats­vetenskap eller freds- och konflikt­ vetenskap eller motsvarande. Ämnesstudier på avancerad nivå i statsvetenskap (15 hp) och minst 7,5 hp samhällsvetenskaplig metod samt ytterligare minst 7,5 hp samhällsveten­ skaplig metod eller vetenskapsteori, eller motsvarande. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑66141 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09 Introduktionsmöte: 25 mars. Tid och plats anges i introduktionsbrev via e-post

Statsvetenskap: Examensarbete för masterexamen (två år) (STVM25) 30,0 hp

Behörighetskrav: filosofie kandidatexamen i statsvetenskap eller freds- och konflikt­ vetenskap eller motsvarande. Studenten måste dessutom på avancerad nivå ha fullgjort kursfordringar för kurser i statsvetenskap omfattande minst 30 högskolepoäng, samhällsvetenskaplig metod omfattande 15 högskolepoäng, samt ytterligare 15 poäng på avancerad nivå. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑66151 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Statsvetenskap: Examensarbete för masterexamen (två år)

Utvecklingsstudier

(STVM26) 15,0 hp Behörighetskrav: filosofie kandidatexamen i statsvetenskap eller freds- och konflikt­vetenskap eller motsvarande. Studenten måste dessutom ha fullgjort ett examensarbete för magisterexamen i Statsvetenskap eller motsvarande, samt på avancerad nivå ha fullgjort kursfordringar för kurser i statsvetenskap omfattande minst 30 högskolepoäng, samhällsvetenskaplig metod omfattande 15 högskolepoäng, samt ytterligare 15 poäng på avancerad nivå. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑66161 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Policyprocesser – aktörer, drivkrafter och konsekvenser & magisteruppsats (Kurspaket) (STVKPB) 30,0 hp Behörighetskrav: 1-90 hp i statsvetenskap inklusive examensarbete samt ytterligare 60 hp i helt avslutade kurser Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑66171 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

European Union Negotiations & Global Political Economy & magisteruppsats (Kurspaket) (STVKPF) 30,0 hp (credits) Requirements: 150 credits in fully completed courses of which 90 credits including a Bachelor´s degree essay is in Political Science. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑66181 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

War and Peace in a World in Transition & Magisteruppsats (kurspaket)

Besöksadress: Geocentrum I, Sölvegatan 10 Exp: 046-222 86 90 www.keg.lu.se

Vilka är den tredje världens dominerande problem? Vad är utveckling? På vilket sätt är fattiga och rika länder beroende av varandra? Hur ser globaliseringen konkret ut i olika regioner? Studierna i u-landskunskap rör sig inom denna typ av frågeställningar. Utvecklingsstudier behandlar u-ländernas situation idag samt utvecklingsproblematikens kännetecken, utbredning, framväxt, orsaker och historiska bakgrund. Vidare studeras teorier, strategier och metoder för att främja utveckling i tredje världen samt olika former av utvecklingssamarbete. Utveckling i en globaliserad värld ställer nya och komplicerade frågor. Utbildningen är därför tvärvetenskaplig med bidrag från praktiskt och teoretiskt erfarna lärare från fyra ledande ämnen på Lunds universitet. Ämnet, som i sig är tvärvetenskapligt, kan kombineras med i stort sett alla samhällsvetenskapliga ämnen där studierna inriktas mot utvecklingsfrågor i globalt perspektiv. Personer som har läst utvecklingsstudier arbetar bland annat inom internationella organisationer och biståndsorganisationer med inriktning mot internationell tjänst, upplysnings- och undervisningsverksamhet.

avancerad nivå

(STVKPG) 30,0 hp (credits)

Requirements: 150 credits in fully completed courses of which 90 credits including a Bachelor´s degree essay is in Political Science. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑66191 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Utvecklingsstudier: Examensarbete för magisterexamen (UTVM02) 15,0 hp Behörighetskrav: kandidatexamen i utvecklingsstudier eller motsvarande, 15 hp ämnesstudier i utvecklingsstudier eller motsvarande, minst 7,5 hp samhällsvetenskaplig metod samt minst 7,5 hp vetenskapsteori. Samtliga kurser ska vara på avancerad nivå. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑65521 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-08

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

83 8383


84

Naturvetenskap Kurser samhällsvetenskap i Helsingborg | Alla | Alla | Alla kurser kurser kurser

Tvärvetenskapliga masterkurser i samhällsvetenskap Kansli S Sandgatan 3, Box 117, 221 00 Lund Besöksadress: Sandgatan 3 Exp: 046-222 00 00 Studievägledare: Tel: www.sam.lu.se/

avancerad nivå

Social Sciences: Fieldwork (SIMM25) 7,5 hp (credits) Requirements: 150 ECTS credits including a graded thesis for the degree of Bachelor or a completed major in Social Sciences. To be eligible for the course students must also have a minimum average grade in their Bachelor´s studies equivalent to 3.0 out of 4 in cumulated grade point average (CGPA), C in the ECTS grading scale, and B in the American grading scale. For students with Swedish undergraduate studies the minimum requirement is G. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑66701 Course period: 2014-04-30 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

Social Sciences: Methods of Text and Discourse Analysis (SIMM27) 7,5 hp (credits) Requirements: 150 ECTS credits including a graded thesis for the degree of Bachelor or a completed major in Social Sciences. To be eligible for the course students must also have a minimum average grade in their Bachelor´s studies equivalent to 3.0 out of 4 in a cumulated grade point average (CGPA), C in the ECTS grading scale, and B in the American grading scale. For students with Swedish undergraduate studies the minimum requirement is G. English B. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑66711 Course period: 2014-04-30 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

Social Sciences: Evaluation Research – Theories and Methods

Social Sciences: Critical Feminist Perspectives in Social Theory

(SIMM29) 7,5 hp (credits) Requirements: 150 ECTS credits including a graded thesis for the degree of Bachelor or a completed major in Social Sciences. To be eligible for the course students must also have a minimum average grade in their Bachelor´s studies equivalent to 3.0 out of 4 in cumulated grade point average (CGPA), C in the ECTS grading scale, and B in the American grading scale. For students with Swedish undergraduate studies the minimum requirement is G. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Mixed Application code LU‑66721 Course period: 2014-04-30 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

(SIMP26) 15,0 hp (credits) Requirements: 150 ECTS credits including a graded thesis for the degree of Bachelor or a completed major in Social Sciences. To be ­eligible for the course students must also have a minimum average grade in their Bachelor´s studies equivalent to 3.0 in ­cumulated grade point average (CGPA) out of 4, C in the ECTS grading scale, and B in the American grading scale. For students with Swedish undergraduate studies the minimum requirement is G. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑66751 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Social Sciences: Participatory Methods of Change and Development

Social Sciences: Historical Aspects of Development

(SIMM30) 7,5 hp (credits)

Requirements: 150 credits including a graded thesis for the degree of Bachelor or a completed major in Social Sciences. To be eligible for the course students must also have a minimum average grade in their Bachelor´s studies equivalent to 3.0 out of 4 in cumulated grade point average (CGPA), C in the ECTS grading scale, and B in the American grading scale. For students with Swedish undergraduate studies the minimum requirement is G. Proficiency in English equivalent to English B. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑66731 Course period: 2014-04-30 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

(SIMP36) 15,0 hp (credits) Requirements: 150 ECTS credits including a graded thesis for the degree of Bachelor or a completed major in Social Sciences. To be ­eligible for the course students must also have a minimum average grade in their Bachelor´s studies equivalent to 3.0 in ­cumulated grade point average (CGPA) out of 4, C in the ECTS grading scale, and B in the American grading scale. For students with Swedish undergraduate studies the minimum requirement is G. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑66761 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Social Sciences: Globalisation, Conflict, Security and the State (SIMP19) 15,0 hp (credits) Requirements: 150 ECTS credits including a graded thesis for the degree of Bachelor or a completed major in Social Sciences. To be eligible for the course students must also have a minimum average grade in their Bachelor´s studies equivalent to 3.0 in cumulated grade point average (CGPA) out of 4, C in the ECTS grading scale, and B in the American grading scale. For students with Swedish undergraduate studies the minimum requirement is G. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑66741 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla kurser Alla kurser | Kurser | Medicin i helsingborg & vård

Observera! Du måste styrka din grundläggande behörighet vid anmälningstillfället, se sid 127. Antagning med förtur se sid 129. Läs behörighetskraven noga för de kurser du avser att söka. Du måste styrka samtliga behörighetskrav med bevittnade intyg – även din legitimation som sjuksköterska/barnmorska, i de fall detta krävs. Är du osäker på om du är behörig till en kurs, kan du kontakta studievägledaren vid institutionen. På flera kurser inom vård utgör yrkeslivserfarenhet grund för urval till kurserna. Yrkeslivserfarenheten skall vara på minst halvtid. Du måste styrka samtliga tjänster med bevittnade intyg om du vill att vi skall ta hänsyn till dem vid urvalet till kursen. Obs! Skicka inte intyg som inte gäller urvalskategorin för den kurs du söker. Intyg om pågående tjänst får ej vara äldre än tre månader. Din tjänstgöringsgrad måste framgå och timanställningar måste vara specificerade i antal tjänstgjorda timmar. Tjänst- och föräldraledigheter skall vara angivna i intyget. De tjänster som du inte styrkt med fullständiga intyg kommer inte att medräknas vid urvalet. Skicka alltid bevittnade kopior.

Arbetsterapi Kansli M - Nämnden för rehabiliteringsutbildning Besöksadress: BMC F 11, Sölvegatan 19, Lund Exp: 046-222 19 66, 046-222 72 19, 046-222 72 37, 046-222 71 32 www.med.lu.se/utbildning

grundnivå

Arbetsterapi: Vetenskapligt arbete (ATPA44) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt 60 hp i arbetsterapi Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑67001 Kursperiod: 2014-04-01 – 2014-06-08 Delvis nätbaserad. Kursen går vecka 14 och 20-23.

Aktivitetsvetenskap i hälsofrämjande arbete (ATPA62) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 60 hp i arbetsterapi Urval: sökandes yrkeslivserfarenhet som arbetsterapeut indelat i två grupper (5-10 år) och (10 år eller mer). Platserna fördelas mellan grupperna efter antalet sökande i dessa. Lottning sker inom grupperna. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑67011 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-02-23

Arbetsterapi: Kandidatuppsats (ATPK55) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt leg arbetsterapeut samt godkänd kurs Vetenskapligt arbete (ATPA44) eller motsvarande Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Kvartsfart/Dagtid Anm-kod LU‑67021 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-18

avancerad nivå Arbetsmiljö och hälsa – Arbetsförmåga, arbetsanpassning och rehabilitering (MEVN16) 7,5 hp Behörighetskrav: examen från arbetsterapeut-, sjukgymnast- resp sjuksköterskeutbildning motsvarande kandidatexamen (180 hp) med 15 hp självständigt arbete eller annan utbildning inom arbetsmiljö och hälsa på motsvarande nivå (kandidatexamen). Urval: i första hand sökande som genomgått någon av MEVN12, MEVN13 eller MEVN15, i andra hand Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑67031 Kursperiod: 2014-03-31 – 2014-06-08

Medicinsk vetenskap: Smärta (MEVN14) 7,5 hp Behörighetskrav: examen från arbetstera­ peut-, sjukgymnast-, sjuksköterske- resp röntgensjuksköterskeutbildning motsvarande kandidatexamen (180 hp) med 15 hp självständigt arbete alt. motsvarande kompetens inom medicinsk vetenskap. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑67601 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-30

Audiologi Logopedi, foniatri och audiologi Universitetssjukhuset, 221 85 Lund Besöksadress: Lasarettsgatan 19, Lund Exp: 046-17 27 76 www.med.lu.se/klinvetlund/logopedi_ foniatri_och_audiologi

grundnivå Audiologisk rehabilitering III: kandidatuppsats (AUDK62) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt antagen till audiologiutbildningen eller har minst 130 högskolpoäng i ämnet audiologi. Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑67101 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 Vid ansökan rekommenderas samtidig kontakt med fasansvarig: Kajsa.Johansson@ med.lu.se

avancerad nivå

Audiologi: Magisteruppsats (AUDM81) 30,0 hp Behörighetskrav: audionomexamen motsvarande kandidatexamen Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑67151 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 Kursen kan komma att ges på halvfart

Fördjupning i audiologi I (AUDN02) 7,5 hp Behörighetskrav: studerande som antagits till audiologiutbildningen samt resterar med högst 20 högskolepoäng på teoretiska kurser terminerna 1-6, masterprogrammet i audiologi/logopedi. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑67161 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-30

Audiologi: Projektkurs för masterexamen (AUDM02) 15,0 hp Behörighetskrav: studerande antagits till masterprogrammet i audiologi/logopedi och/ eller har audionomexamen motsvarande kandidatnivå eller kandidatexamen från närliggande relevanta områden samt har med godkänt resultat genomfört vetenskapligt arbete (30 hp) på magisternivå. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑67171 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

85 8585


86

Naturvetenskap Kurser samhällsvetenskap Medicin i& Helsingborg vård | Alla | Alla | kurser Alla | Alla kurser kurser kurser

Biomedicin

Tumour Biology

Kansli M – Nämnden för biomedicinsk, medicinsk och folkhälsovetenskaplig utbildning

Requirements: At least 120 credits in scientific subjects, which must include 15 credits of basic chemistry, 30 credits of cell biology/biochemistry and 15 credits of pathobiology/ pharmacology/ toxicology/ molecular medicine. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑27261 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Besöksadress: BMC, Sölvegatan 19, Lund Exp: 046-222 97 21, 046-222 97 24, 046-222 71 32 www.lu.se/utbildning

(BIMM51) 15,0 hp (credits)

grundnivå

Biomedicin: Fysiologi (BIMA34) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt minst 15 hp grundläggande cellbiologi, 30 hp kemi varav minst 15 hp cellens kemi eller biokemi samt ytterligare 45 hp inom cellbiologi, mikrobiologi, genetik eller immunologi. Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑67201 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Patobiologi och farmakologi

Molecular and Experimental Neurobiology (BIMM54) 15,0 hp (credits) Requirements: At least 120 credits in ­scientific subjects, which must include 30 credits of cell biology/biochemistry and 15 credits of physiology and ­pathobiology/ pharmacology/ toxicology/ molecular medicine. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑27271 Course period: 2014-03-25 – 2014-06-09 The medium of instruction is English

(BIMA35) 13,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt minst 15 hp grundläggande cellbiologi, 30 hp kemi varav minst 15 hp cellens kemi eller biokemi, 7,5 hp mikrobiologi, 7,5 hp immunologi, 15 hp humanfysiologi samt ytterligare minst 15 hp inom cellbiologi, mikrobiologi, genetik eller immunologi. Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑67211 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-09

avancerad nivå

Stem Cell Biology (VMFN03) 30,0 hp (credits) Requirements: Bachelors in science, ­medicine or engineering ­alternatively completion of relevant course work ­corresponding to 180 hp (120 p). Selection: based on academic background, scientific merits, written motivation and interview Full-time/Daytime Application code LU‑27291 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-08 The medium of instruction is English

Logopedi Logopedi, foniatri och audiologi Lasarettsgatan 19, Lund, Universitetssjukhuset, 221 85 Lund Besöksadress: Lasarettsgatan 19 Exp: 046-17 27 76 www.med.lu.se/klinvetlund/logopedi_ foniatri_och_audiologi

avancerad nivå Logopedi: Projektkurs för masterexamen (LOGM01) 15,0 hp Behörighetskrav: logopedexamen motsvarande minst kandidatexamen samt kurserna LOGN72, LOGM81, LOGN05 eller motsvarande Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑67401 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Klinisk fördjupning (LOGN07) 3,0 hp Behörighetskrav: Logopedexamen Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑67411 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-09

Biomedicine: Human Genetics (BIMM16) 7,5 hp (credits) Requirements: At least 120 credits in science subjects, of which at least 5 credits must be in biostatistics and 15 credits in one of the fields of pathobiology, molecular medicine or toxicology, and at least 15 credits in physiology and 3 credits in basic genetics. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑27251 Course period: 2014-03-25 – 2014-04-29 The medium of instruction is English

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla kurser Alla kurser | Kurser | Medicin i helsingborg & vård

Omvårdnad

Sjukgymnastik

avancerad nivå

Kansli M – Nämnden för omvårdnadsutbildning

Kansli M – Nämnden för rehabiliteringsutbildning

Medicinsk vetenskap: Kvalitativa forskningsmetoder I

Besöksadress: BMC, Sölvegatan 19, Lund Exp: 046-222 18 77 046-222 19 09 portal.omv.lu.se

Besöksadress: BMC F 11, Sölvegatan 19, Lund Exp: 046-222 19 66, 046-222 72 19, 046-222 72 37, 046-222 71 32 www.med.lu.se/utbildning

grundnivå Vårdvetenskap/omvårdnad: Kandidatkurs (VMFK01) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt leg sjuksköterska eller röntgensjuksköterska samt 60 hp i huvudområdet omvårdnad alternativt motsvarande kunskap. Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑67501 Kursperiod: 2014-03-31 – 2015-03-29

avancerad nivå

Forskningsetik (VMFP06) 7,5 hp Behörighetskrav: Examen från arbets­ terapeut-, sjukgymnast-, sjuksköterske­respektive röntgensjuksköterskeprogrammet motsvarande kandidatexamen (180 hp) alternativt motsvarande kompetens inom medicinsk vetenskap. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑67511 Kursperiod: 2014-03-31 – 2014-06-08

Grundnivå

Sjukgymnastik: Kandidatuppsats (SJGK52) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt leg. sjukgymnast samt genomgången SJGA43 eller motsvarande Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Kvartsfart/Dagtid Anm-kod LU‑67651 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-18

(MEVN19) 7,5 hp Behörighetskrav: 90 hp i något av huvudområdena arbetsterapi, omvårdnad, sjukgymnastik alternativt motsvarande kompetens inom medicinsk vetenskap Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑67611

Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-30

Medicinsk vetenskap: Biostatistik I (MEVN20) 7,5 hp

Behörighetskrav: 90 hp i något av huvudområdena arbetsterapi, omvårdnad, sjukgymnastik alternativt motsvarande kompetens inom medicinsk vetenskap Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑67621 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-30

Idrottsmedicin och rehabilitering vid idrotts- och motionsskador (SJGA64) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt leg. sjukgymnast. Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑67661 Kursperiod: 2014-05-05 – 2014-06-08

Specifik omvårdnad med inriktning allmän onkologi och symtomkontroll (ONKN10) 15,0 hp Behörighetskrav: leg. sjuksköterska med 180 hp inkl. ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande samt yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring som leg. sjuksköterska Urval: Akademiska meriter(APAV): 100 % Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑67631 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

87 8787


88

Naturvetenskap Kurser samhällsvetenskap musik | Alla i Helsingborg kurser | Alla | Alla | Alla kurser kurser kurser

Musik Musiklärarutbildningens kansli (Musikhögskolan) Besöksadress: Ystadvägen 25, Malmö. Tel: 040-32 54 50

n Rytmikkurs (MUHE18) 8,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Kvartsfart/Dagtid i Malmö Anm-kod LU‑68031 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Grundnivå Rytmik, fortsättningskurs Metrik II (MUHG03) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Metrik I (MUHG02) eller musiklärarutbildning eller motsvarande Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Kvartsfart/Dagtid i Malmö Anm-kod LU‑68001 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Musik och drama II (MUHF15) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Musik och drama (MUHF14) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Kvartsfart/Blandade tider i Malmö Anm-kod LU‑68011 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

n Noteditering i Sibelius (MUHD64) 8,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt påbörjade studier vid Musikhögskolan i Malmö Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Kvartsfart/Blandade tider i Malmö Anm-kod LU‑68021 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

(MUHG08) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Rytmikkurs (MUHE18) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Kvartsfart/Dagtid i Malmö Anm-kod LU‑68041 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

n Rytmikmetodik för barn 0-6 år (MUHG04) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Kvartsfart/Dagtid i Malmö Anm-kod LU‑68051 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

avancerad nivå

Analys av kvantifierbara data (MUHN50) 7,5 hp Behörighetskrav: förkunskaper motsvarande kandidatnivå i metodfrågor gällande kvantitativ analys, samt ha fullgjort grundläggande metodkurs på avancerad nivå eller motsvarande. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Kvartsfart/Blandade tider i Malmö Anm-kod LU‑68101 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Musikpedagogik som forskningsområde (MUHN42) 7,5 hp Behörighetskrav: Kandidatexamen i musik­ pedagogik eller motsvarande, musiklärarexamen samt godkänt resultat på kurserna MUHN33/MUHN46 och MUHN29/MUHN43 eller motsvarande kunskaper Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Kvartsfart/Blandade tider i Malmö Anm-kod LU‑68111 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Teoretiska utgångspunkter i musikpedagogisk forskning (MUHN43) 7,5 hp Behörighetskrav: Kandidatexamen i musik­ pedagogik eller motsvarande, musiklärarexamen samt godkänt resultat på kurserna MUHN33/MUHN46 och MUHN29/MUHN43 eller motsvarande kunskaper Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Kvartsfart/Blandade tider i Malmö Anm-kod LU‑68121 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla Alla Alla kurser kurser kurser | |humaniora Kurser | samhällsvetenskap i helsingborg & Teologi

Antikens kultur och samhällsliv Institutionen för arkeologi och antikens historia Besöksadress: Sandgatan 1 Exp: 046-222 79 40 Studievägledare: Tel: 046-222 45 15 www.ark.lu.se

Inom ämnet studerar vi de antika kulturerna i Medelhavsområdet, framförallt den grekiska och den romerska, men även närliggande kulturer såsom den egyptiska, de västasiatiska och delar av de mellan- och ­nordeuropeiska. Genom att kombinera ett arkeologiskt och historiskt studium strävar vi efter att belysa alla aspekter av människa, kultur och samhälle i detta område. Antikens kultur och samhällsliv är med andra ord tvärvetenskapligt till sin natur, och de som studerar ämnet får därför lära sig grundläggande färdighet i att hantera både arkeologiskt material (såsom bostäder, mynt, keramik, monument, skulptur o.s.v.) och skriftliga källor (t.ex. verk av de antika författarna och inskriptioner).

Grundnivå

Arkeologi

n Arkeologi: Från högbyggare till järnsmed i Skåne

Institutionen för arkeologi och antikens historia

(ARKD02) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Eftermiddag Anm-kod LU‑70121 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Besöksadress: Sandgatan 1 Exp: 046-222 79 40 Studievägledare: Tel: 046-222 45 15 www.ark.lu.se

Inom arkeologi studerar vi gångna tiders människor och samhällen utifrån den materiella kultur de lämnat efter sig. Materiell kultur omfattar alltifrån föremål, monument och byggnader till landskap och bilder. I detta ämne får studenterna kunskap om framförallt Nordeuropa i förhistorisk tid; från den tidigaste stenåldern fram till vikingatiden och järnålderns övergång till medeltid omkring år 1050 e.Kr. Men vi gör även utblickar i andra tidsperioder och geografiska områden. Därför präglas arkeologin av en stor bredd i studiet av det förgångna. Utbildningens målsättning är att studenterna ska få kunskap om arkeologins källmaterial, metoder och teorier, och inte minst en medvetenhet om arkeologins mångfald och variation.

Grundnivå

n Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs (AKSA21) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑70001 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs (AKSA22) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs (AKSA01) eller motsvarande kunskaper. Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑70011 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

n Arkeologi: Grundkurs (ARKA21) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑70101 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Arkeologi: Fortsättningskurs (ARKA22) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Arkeologi: Grundkurs (ARKA10, ARKA21) eller motsvarande. Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑70111 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

n The Dynamics of Interaction: Greeks, Etruscans, Celts and Romans

(SASH19) 7,5 hp (credits) Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Daytime Application code LU‑70131 Course period: 2014-04-01 – 2014-05-27 The medium of instruction is English

Arkeologi and antikens historia Institutionen för arkeologi och antikens historia Besöksadress: Sandgatan 1 Exp: 046-2227940 Studievägledare: Tel: 046-2224515 www.ark.lu.se

avancerad nivå Archaeology and Ancient History: Master’s (One Year) Thesis. Level 4 (ARKM02) 15,0 hp (credits) Requirements: ARKX31, ARKX32, HOSK01, AKSX31, ARKK01 or equivalent Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑70201 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-27 The medium of instruction is English

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

89 8989


90

Naturvetenskap Kurser samhällsvetenskap humaniora i Helsingborg & Teologi | Alla | Alla | |Alla kurser Alla kurser kurser kurser

Arkeologi och antikens historia: Praktik (ARKN03) 15,0 hp Behörighetskrav: ARKK01 Arkeologi och antikens historia, kandidatkurs eller motsvarande Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑70211 Kursperiod: 2014-03-31 – 2014-06-05

Masters’s Thesis – Classical Archaeology and Ancient History (ARKM04) 15,0 hp (credits) Requirements: ARKM02, ARK341, AKS004, ARK004,ARK104, ARK141, ARK404, HOS405, HOSM01 or equivalent. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑70221 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-27 The medium of instruction is English

Archaeology and Ancient History: Master’s Thesis – Archaeology (ARKM21) 30,0 hp (credits) Requirements: Archaeology and Ancient History: B.A. Course - Level 3 (ARKK01) or the equivalent Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑70231 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Archaeology and Ancient History: Master’s Thesis – Historical Archaeology (ARKM22) 30,0 hp (credits)

Requirements: Archaeology and Ancient History: B.A. Course - Level 3 (ARKK01) or the equivalent Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑70241 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Archaeology and Ancient History: Master’s Thesis – Historical Osteology (ARKM23) 30,0 hp (credits)

Requirements: Archaeology and Ancient History: B.A. Course - Level 3 (ARKK01) or the equivalent Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑70251 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Archaeology and Ancient History: Master’s thesis – Classical Archaeology and Ancient History (ARKM24) 30,0 hp (credits)

Requirements: Archaeology and Ancient History: B.A. Course - Level 3 (ARKK01) or the equivalent Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑70261 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Archaeology and Ancient History: Digital Archaeology, GIS in Archaeology (ARKN09) 15,0 hp (credits) Requirements: Archaeology and Ancient History: B.A. Course - Level 3 (ARKK01) or the equivalent. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑70271 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-28 The medium of instruction is English

Archaeology and Ancient History: Digital Archaeology, Virtual Reality in Archaeology (ARKN10) 15,0 hp (credits)

Requirements: Archaeology and Ancient History: B.A. Course - Level 3 (ARKK01) or the equivalent. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑70281 Course period: 2014-03-31 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Etnologi Institutionen för kulturvetenskaper Besöksadress: Biskopsgatan 7 Exp: 046-222 31 40 Studievägledare: Tel: 046-222 94 33 www.kultur.lu.se/

I ämnet studeras hur människor i olika sociala miljöer och under olika epoker formar sitt sätt att tänka och leva, och hur detta gestaltas i olikartade kulturmönster. Detta studium av människan som kulturvarelse är för etnologins del inriktat på Europa med tonvikt på det egna, svenska samhället. Etnologer arbetar både med nuet och med förfluten tid. Därför kan studieobjektet lika gärna vara dagens tonårsliv eller invandrarvillkor som en bondby eller en stadsmiljö från 1800-talet.

Grundnivå

n Etnologi: Kulturanalys med etnologisk inriktning (ETNA12) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑70501 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Etnologi: Kulturanalys med etnologisk inriktning – fortsättningskurs (ETNA21) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Etnologi: Grundkurs (ETNA11), eller äldre kurser: ETN121, ETN111 eller motsvarande Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑70511 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

n Etnologi: Etnografiska metoder (ETNA13) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑70521 Kursperiod: 2014-02-20 – 2014-03-24

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla Alla Alla kurser kurser kurser | |humaniora Kurser | samhällsvetenskap i helsingborg & Teologi

n Gastronomy – a Global and Interdisciplinary Perspective (SASH58) 7,5 hp (credits)

Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Afternoon Application code LU‑70531 Course period: 2014-01-29 – 2014-05-14 The medium of instruction is English

n Cultural Perspectives on Health, Lifestyle and Medicine (SASH61) 7,5 hp (credits)

Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Daytime Application code LU‑70541 Course period: 2014-03-21 – 2014-05-30 The medium of instruction is English

n Filosofi: Vetenskaplig grundkurs (HTXF04) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑70801 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

n One World, One Morality (SASH66) 7,5 hp (credits) Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Full-time/Daytime Application code LU‑70811 Course period: 2014-01-27 – 2014-02-28 The medium of instruction is English

Filmvetenskap Filmvetenskap Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 84 60 Studievägledare: Tel: 046-222 84 65 www.sol.lu.se/filmvetenskap

Filosofi Filosofiska institutionen Kungshuset, 222 22 Lund Besöksadress: Kungshuset, Lundagård Exp: Mottagn mån, tis, tor, fre 10.45-12, 13-14.15. ons 9-30-12, Teltid mån, tis, tor, fre 9.30-12, 13-14.15. ons 9.30-12, 046-222 75 90 Studievägledare: Mottagn ons 14-16, tors 10-12, Teltid ons 14-16, tors 10-12, Tel: 046-222 75 93 http://www.fil.lu.se/

För information om Praktisk filosofi och Teoretisk filosofi, se Praktisk filosofi och Teoretisk filosofi. Vetenskaplig grundkurs är en utbildning som förbereder för ämnesstudier oavsett område, och är till faktisk hjälp i den fortsatta akademiska utbildningen. Den innehåller vetenskapsteori, veten­skaplig metod och kommunikation samt filosofiska klassiker, d v s ämnen som inte finns på gymnasiet men som är väsentliga för framgångsrika akademiska studier.

Film och rörlig bild är 1900-talets kanske viktigaste konstform och massmedium och är en väg att förstå samhället, kulturen och människan. I filmvetenskap studeras utvecklingen av de rörliga bilderna, såväl i Sverige som internationellt, sedan slutet av 1800-talet. I grundutbildningen studeras filmhistoria och filmanalys ur både estetiska och samhälleliga eller kulturella synvinklar, och de filmer och rörliga bilder som behandlas innefattar allt från de första stapplande filmexperimenten till dagens differentierade sociala medier. Man bekantar sig också med teorier om film liksom vi diskuterar filmkritik, filmpolitik och filmindustri. Påbyggnadskursen fördjupar kunskaperna inom filmvetenskapens olika fält. Inom ämnet finns även en varierande rad kortare kurser.

Grundnivå

Filmvetenskap: Kandidatkurs (FIVK01) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Filmvetenskap: Fortsättningskurs (FIVA01) eller motsvarande Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑70702 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-06

Historia Historiska institutionen Box 2074, 220 02 Lund Besöksadress: Magle Stora Kyrkogata 12 A, Lund Exp: 046-222 79 60 Studievägledare: Mottagn ti 16-17, on 13.30-14.30, to 9.30-10.30, Tel: 046-222 79 62 www.hist.lu.se/

Ständigt möts vi av referenser till det förflutna. En historisk överblick gör det lättare att orientera sig i sin egen tid, och studier i historia ger verktyg för att beskriva, tolka och förklara förändringar. Inom ämnet studeras samhällsutvecklingens ekonomiska, kulturella, politiska och sociala aspekter. Därtill undersöks relationen mellan exempelvis olika typer av stater, organisationer, etniska och nationella grupper, generationer, klasser och kön.

Grundnivå

n Historia: Grundkurs (HISA13) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑70901 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Historia: Fortsättningskurs (HISA22) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Historia: Grundkurs (HISA13) eller motsvarande Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑70912 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

91 9191


92

Naturvetenskap Kurser samhällsvetenskap humaniora i Helsingborg & Teologi | Alla | Alla | |Alla kurser Alla kurser kurser kurser

Historia: Kandidatkurs (HISK01) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Historia: Grundkurs och fortsättningskurs (HISA02), HISA13+HISA22 eller motsvarande Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑70922 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

n Historia: Internationell samtidshistoria (HISB04) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Kvällstid Anm-kod LU‑70931 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

n Historia: Film och historia (HISB07) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Kvällstid Anm-kod LU‑70941 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

n Historia: Konkurrerande ­civilisationer – forntid till 1350 (HISA14) 9,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑70951 Kursperiod: 2014-02-17 – 2014-03-24

n Historia: Världsekonomi,

statsbildningar och revolutioner – 1350-1815

(HISA15) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑70961 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-04-29

n Historia: Industri och imperier – 1815-1914

n Historia: Katastrofernas ­århundrade, 1914 till 2000-talet

Historisk arkeologi

(HISA17) 6,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑70981 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-02-14

Institutionen för arkeologi och antikens historia

n Swedish Politics – Past and Present (SASH63) 7,5 hp (credits)

Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Daytime Application code LU‑70991 Course period: 2014-04-02 – 2014-06-02 The medium of instruction is English

n History of the Holocaust (SASH65) 7,5 hp (credits) Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Daytime Application code LU‑71001 Course period: 2014-01-27 – 2014-03-17 The medium of instruction is English

avancerad nivå

Historia: Magisterkurs (HISP01) 30,0 hp Behörighetskrav: Historia: Kandidatkurs (HISK01) eller motsvarande Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑71052 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Besöksadress: Sandgatan 1 Exp: 046-222 79 40 Studievägledare: Tel: 046-222 45 15 www.ark.lu.se

Historisk arkeologi är studiet av materiell kultur från historisk tid i kombination med både skriftliga källor och bilder. I detta ämne får ­s tudenterna kunskap om samhälle, kultur och livsvillkor under framför allt den nordeuropeiska medeltiden och den nya tiden fram till och med 1800-talet och industrialiseringen. Men vi gör även utblickar bakåt i tiden mot senantiken och järnåldern, samt framåt mot den moderna världen. Dessutom görs jämförelser med övriga Europa och den muslimska världen. Ämnets metodiska inriktning på förhållandet mellan materiell kultur, bilder och skrift innebär att det också omfattar jämförelser med andra arkeologier runt om i världen vilka arbetar med liknande frågor. Därmed integreras även mer globala perspektiv i ämnet och i undervisningen.

Grundnivå

n Historisk arkeologi: Grundkurs (ARKH21) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑70301 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

n Historisk arkeologi: Fortsättningskurs (ARKH22) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Historisk arkeologi: Grundkurs (ARKH01, ARKH21) eller motsvarande kunskaper. Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑70311 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

(HISA16) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑70971 Kursperiod: 2014-04-30 – 2014-06-05

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla Alla Alla kurser kurser kurser | |humaniora Kurser | samhällsvetenskap i helsingborg & Teologi

n Globalization in the Pre-Modern World

n Health and Diet through Human History

Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs

(SASH35) 7,5 hp (credits) Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Daytime Application code LU‑70321 Course period: 2014-01-31 – 2014-03-28 The medium of instruction is English

(SASH73) 7,5 hp (credits) Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Daytime Application code LU‑70411 Course period: 2014-01-28 – 2014-03-27 The medium of instruction is English

(ILHA12) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Idéoch lärdomshistoria: Grundkurs (ILHA11), eller äldre kurser: ILH701 eller ILH400 eller motsvarande Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑71212 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Idé- och lärdomshistoria: Kandidatkurs (ILHK01) 30,0 hp

Historisk osteologi Institutionen för arkeologi och antikens historia Besöksadress: Sandgatan 1 Exp: 046-222 79 40 Studievägledare: Tel: 046-222 45 15 www.ark.lu.se

Osteologi betyder läran om ben, och inom ämnet historisk osteologi studerar vi skelettmaterial funna i samband med arkeologiska undersökningar. Vi undersöker benen efter både människan själv, hennes husdjur och jaktbyten. Detta källmaterial kan sedan svara på frågor om människans livsmiljöer, livsvillkor och kulturer i det förgångna. De som studerar historisk osteologi lär sig därför hur man utläser spåren efter människornas och djurens liv i efterlämnade ben. Osteo­ loger kan ofta svara på frågor om såväl kön, dödsålder, kroppsstorlek som kost, handlingsmönster, skador och sjukdomar. Utbildningen är såväl praktisk som teoretisk, och internationellt motsvaras historisk osteologi av två discipliner, nämligen biologisk antropologi och arkeozoologi.

Grundnivå

n Historisk osteologi: Humanosteologi och bioarkeologi (HOSA22) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑70401 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Idé- och lärdomshistoria Institutionen för kulturvetenskaper Biskopsgatan 7, 223 62 Lund Besöksadress: Biskopsgatan 7 Exp: 046-222 31 40 www.kultur.lu.se/

Idé- och lärdomshistoria behandlar idéernas historia och vetenskapshistoria från antiken till idag. Ämnet fångar in olika epokers och samhällsgruppers världsbilder, det som är kännetecknande för en tidsålder och en kultur. Man ställs inför frågor som rör uppfattningen om Gud, Naturen, Människan, Samhället och Historien. Särskilda områden som studeras utöver de filosofiska, religiösa och politiska idéernas och naturvetenskapernas historia, är medicinens och teknikens historia, på senare år även könssystemens historia.

n Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs (ILHA11) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑71201 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Behörighetskrav: Grundläggande samt Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs (ILHA12) eller äldre kurser: ILHA21, ILH702 eller ILH401 eller motsvarande kunskaper Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑71222 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

n Idé- och lärdomshistoria: Känslornas idéhistoria (ILHB10) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Kvällstid Anm-kod LU‑71231 Kursperiod: 2014-01-22 – 2014-04-02

n Idé- och lärdomshistoria: Posthumanismens idéhistoria (ILHB28) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Trekvartsfart/Kvällstid Anm-kod LU‑71241 Kursperiod: 2014-04-16 – 2014-05-28 Kursen ersätter ILHB17.

n History of Ideas: Modernism and Postmodernism in the History of Ideas of the Twentieth Century (ILHB24) 7,5 hp (credits)

Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Evening Application code LU‑71251 Course period: 2014-02-27 – 2014-04-10 The medium of instruction is English

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

93 9393


94

Naturvetenskap Kurser samhällsvetenskap humaniora i Helsingborg & Teologi | Alla | Alla | |Alla kurser Alla kurser kurser kurser

n Idé- och lärdomshistoria: Ekonomins idéhistoria (ILHB27) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Trekvartsfart/Kvällstid Anm-kod LU‑71261 Kursperiod: 2014-01-21 – 2014-03-04

Kognitionsvetenskap Kognitionsvetenskap Besöksadress: Kungshuset, Lundagård Exp: 222 00 00 Studievägledare: Tel: 046-222 09 23 www.lucs.lu.se/

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som studerar modeller för tänkandet. Kursen presenterar kognitionsvetenskapens centrala områden som omfattar hjärnans anatomi och funktionalitet, interaktion, och språk och kommunikation. Den ger en vidare fördjupning i något av kognitionsvetenskapens centrala områden, t ex kognitiv neurovetenskap eller teknikstödd kommunikation och en insikt i kognitionsvetenskapens olika metoder.

avancerad nivå Kognitionsvetenskap: Kognition och kommunikation (KOGP04) 7,5 hp

Behörighetskrav: minst 90 hp i något av ämnena antropologi, allmän språkvetenskap, datavetenskap, informatik, neurovetenskap, biologi, psykologi, pedagogik, teoretisk filosofi, teknisk matematik eller motsvarande kunskaper. Utbildning motsvarande 90 högskolepoäng i kognitionsforskning eller kognitionsvetenskap från annan högskola ger också särskild behörighet. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Universitetet har beslutat att från och med VT2010 använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑71401 Kursperiod: 2014-02-20 – 2014-03-24

Kognitionsvetenskap: Kognition, interaktion och design (KOGP06) 7,5 hp Behörighetskrav: minst 90 hp i något av ämnena antropologi, allmän språkvetenskap, datavetenskap, informatik, neurovetenskap, biologi, psykologi, pedagogik, teoretisk filosofi, teknisk matematik eller motsvarande kunskaper. Utbildning motsvarande 90 högskolepoäng i kognitionsforskning eller kognitionsvetenskap från annan högskola ger också särskild behörighet. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Universitetet har beslutat att från och med VT2010 använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑71411 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-02-19

Konsthistoria och visuella studier Institutionen för kulturvetenskaper Besöksadress: Biskopsgatan 7 Exp: 046-222 31 40 Studievägledare: Tel: www.kultur.lu.se/

Inom ämnet studeras konst och visuell kultur i olika former från antiken till idag. Konst är här en sammanfattande beteckning som omfattar såväl bildkonst i traditionell mening (måleri, skulptur, grafik m.m.) som nyare medier av olika slag (t.ex. foto­ grafi, video, performance, installa­ tioner, datorbilder). Även design och konsthantverk samt byggnader, stads- och trädgårdsmiljöer ingår som viktiga delar i den visuella kulturen. Studierna omfattar vidare bild- och byggnadstraditionernas historia, samt frågor som gäller verkens skapande och tillkomst. Tyngdpunkten ligger vidare på hur verken sprids, används, och hur de visuella egenskaperna upplevs och tolkas i såväl ett historiskt som ett nutida perspektiv. Därvid läggs särskild tonvikt vid det visuellas roll som skapare av såväl verklighets­ upplevelse som dess relation till ideologiska maktförhållanden av olika slag (ekonomiska och politiska såväl som sådana som är beroende av ras, religion och genus). En viktig sida av studierna är direktkontakten

med originalverk, med bilderna, byggnaderna, objekten etc. i den verklighet de ingår, alltifrån deras ursprungliga sammanhang till de olika former av reproduktion och spridning i vilka de framträder. Kurser ges både på grundnivå och på avancerad nivå, liksom i ett tvåårigt internationellt masterprogram.

Grundnivå

n Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets arkitekturoch designhistoria, grundkurs (KOVA15) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑71501 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs (KOVA22) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt KOVA12 eller KOVA14, KOVA13 eller KOVA15 eller motsvarande Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑71511 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

n Swedish Art in a Scandinavian Context (SASH74) 7,5 hp (credits)

Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Daytime Application code LU‑71521 Course period: 2014-03-18 – 2014-05-27 The medium of instruction is English

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla Alla Alla kurser kurser kurser | |humaniora Kurser | samhällsvetenskap i helsingborg & Teologi

Arkivvetenskap

Grundnivå

Intermediala studier

Institutionen för kulturvetenskaper

n Bokhistoria: Boken, människan och samhället – från industrialisering till digitalisering

Institutionen för kulturvetenskaper

Besöksadress: Biskopsgatan 7 Exp: 046-222 31 40 Studievägledare: Tel: 046-222 09 45 www.kultur.lu.se/

Inom arkivvetenskapen studerar man teorier och metoder för arkivens funktioner och de kontexter inom vilka institutionerna verkar. Arkivinstitutionerna har idag både en informationsbevarande och informationsförmedlande inriktning. Ämnet är en del av informationsvetenskapen. I ämnet ingår bl a studiet av organisationers dokumentationsprocesser och informationsalstring, den administra­ tiva informationens utveckling, strukturering, registrering, värdering och gallring av arkivinformation, ­bevarande av arkivinformation oavsett lagringsmedium, arkivlagstiftning samt arkivens samhällsroll.

Grundnivå Arkivvetenskap: Fysiska och digitala arkiv (ABMA11) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt 30 hp i valfritt ämne eller motsvarande Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑71801 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

(BBHB42) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑71901 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-23

n Bokhistoria: Läsningens historia (BBHB43) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑71911 Kursperiod: 2014-03-24 – 2014-06-08

Förlags- och bokmarknadskunskap Institutionen för kulturvetenskaper Besöksadress: Biskopsgatan 7 Exp: 046-222 31 40 Studievägledare: Tel: 046-222 94 33 www.kultur.lu.se/

Grundnivå

Bokhistoria Institutionen för kulturvetenskaper Besöksadress: Biskopsgatan 7 Exp: 046-222 31 40 Studievägledare: Tel: 046-222 09 45 www.kultur.lu.se/

Inom ämnet bokhistoria behandlas skriftkulturens alla olika dokument, allt från stentavlor till e-böcker, men framför allt uppmärksammas den tryckta boken. Man studerar boken som föremål, dess framställning och spridning, samt dess användning. Ämnet rör sig kronologiskt från alfabetens ursprung, antikens och medeltidens bokproduktion och bibliotek, till tryckteknikens framväxt och dagens digitala textvärld.

Förlags- och bokmarknadskunskap (FBMA02) 60,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 60 hp i valfria kurser Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑72001 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-18

Förlags- och bokmarknadskunskap, kandidatkurs (FBMK11) 30,0 hp

Besöksadress: Biskopsgatan 7 Exp: 046-222 31 40 Studievägledare: Tel: 046-222 94 33 www.kultur.lu.se/

Intermediala studier är ett ämnes­ överskridande ämne; ”inter” betyder mellan och i detta sammanhang avses relationerna mellan de olika medier som ämnet omfattar: ord, bild och ton. Intermediala studier behandlar samspelet mellan olika medier/ konstarter; hur förändras tolkningen av en tavla av att det finns en titel till bilden? Hur samspelar text och musik i en rocklåt. Ämnet handlar om hur vi tolkar olika beroende av vilka medier som samspelar med varandra och hur tolkningen förändras om man tar bort en del av helheten.

Grundnivå Intermediala studier: Fortsättningskurs (IMSA22) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt IMSA11 Intermediala studier: Grundkurs, eller äldre kurser: KUL014 eller KUL011 eller motsvarande Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑72101 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Intermedia Studies: The Rhetoric of Advertising in the Modern Media II (IMSB24) 7,5 hp (credits)

Requirements: General and IMSB20 or the equivalent (IMSB10, IMSB12) Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving certificate: 34 %, The Swedish national university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Full-time/Daytime Application code LU‑72111 Course period: 2014-01-20 – 2014-02-21 The medium of instruction is English

Behörighetskrav: Grundläggande samt Förlags- och bokmarknadskunskap, grundoch fortsättningskurs (FBMA01), eller motsvarande. Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑72011 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

95 9595


96

Naturvetenskap Kurser samhällsvetenskap humaniora i Helsingborg & Teologi | Alla | Alla | |Alla kurser Alla kurser kurser kurser

n Intermedia Studies: The Aesthetics of Popular Culture (IMSB23) 7,5 hp (credits) Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Full-time/Daytime Application code LU‑72121 Course period: 2014-02-24 – 2014-03-28 The medium of instruction is English

Museologi Institutionen för kulturvetenskaper Besöksadress: Biskopsgatan 7 Exp: 046-222 31 40 Studievägledare: Tel: 046-222 09 45 www.kultur.lu.se/

Besöksadress: Biskopsgatan 7 Exp: 046-222 31 40 Studievägledare: Tel: 046-222 94 33 www.kultur.lu.se/

Museologi är ett ämne som studerar museiinstitutionen och dess verksamheter ur historiska, sociologiska och kommunikativa perspektiv. Studiet inkluderar analyser av individen och samhället och deras förhållande till det man kan kalla kulturarv. Inom ämnet diskuteras museernas artefakter utifrån bl a etiska och ideologiska utgångspunkter för att utveckla förståelse av kulturens och tidens maktrelationer. För att betona vikten av att museerna måste kommunicera med sin publik på ett bra sätt har kulturpedagogiken fått allt större betydelse på senare år.

Grundnivå

Grundnivå

Kulturvetenskaper: Kultur­ administration

Museologi: Fysiska och virtuella museer

(KULA10) 60,0 hp Behörighetskrav: 60 högskolepoäng Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑72201 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-18

(ABMA12) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 30 hp i valfritt ämne eller motsvarande Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑72301 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-08

Kulturadministration Institutionen för kulturvetenskaper

Kulturvetenskaper: Kultura­ dministration – kandidatkurs (KULK10) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt KULA01 Kulturadministration, grund- och fortsättningskurs (60 hp) eller motsvarande. Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑72211 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Litteraturvetenskap Litteraturvetenskap Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 84 60 Studievägledare: Tel: 046-222 84 65 www.sol.lu.se/litteraturvetenskap/

Utbildningen i litteraturvetenskap ger kunskap om litteraturens centrala texter och genrer, litteraturens historia från antiken till vår samtid, texttolkning och litteraturteori, och ger inblick i frågorna om litteraturens ställning och funktioner i samhället. Grundläggande för dessa studier är att träna förmågan att uppmärksamt läsa, diskutera och tolka texter i olika mänskliga sammanhang. Man övas i att skriftligt och muntligt förmedla litteraturstudiets kunskap, tolkningspraktik och kritiska perspektiv i

olika former och medier. Dessutom studeras historiskt betydelsefulla föreställningar om diktkonsten samt modern litteraturvetenskaplig teori och metod.

Grundnivå

n Litteraturvetenskap: Den moderna litteraturen (LIVA03) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑72501 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-06

n Litteraturvetenskap: Grundkurs (LIVA04) 60,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑72511 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-16

Litteraturvetenskap: Kandidatkurs (LIVK10) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Litteraturvetenskap: Grundkurs (LIVA04) eller Litteraturvetenskap: Nätbaserad fortsättningskurs (LIVA20) eller motsvarande Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑72521 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-06

n Litteraturvetenskap: Att förstå lyrik – nätkurs (LIVA36) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Kvartsfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑72531 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-06

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla Alla Alla kurser kurser kurser | |humaniora Kurser | samhällsvetenskap i helsingborg & Teologi

Survey of Swedish Literature (SASH16) 7,5 hp (credits) Requirements: General and 60 ECTS credits university studies Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Daytime Application code LU‑72541 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-06 The medium of instruction is English

Litteraturvetenskap: Barn­litteratur – fortsättningskurs (LIVA25) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt LIVA13, LIVA15 eller motsvarande Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑72551 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-06

avancerad nivå Literature-Culture-Media: World Literature - Intercultural Understanding (LIVR03) 15,0 hp (credits) Requirements: Comparative Literature: Level 3 - Bachelor Course (LIVK01/LIVK10) or equivalent Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑72601 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-08 The medium of instruction is English

Literature-Culture-Media: Post World War II German Literature (LIVR82) 15,0 hp (credits) Requirements: General and Successful completion of 90 higher education credits in the subjects of Comparative Literature, English, French, German, Spanish or Russian Literature, or the equivalent. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑72611 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-08 Language of instruction is german

Mediehistoria

Mediehistoria: Mediehistoriska perspektiv

Institutionen för kommunikation och medier

(MHIA03) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt minst MHIA01 eller motsvarande kunskaper inom annat humanistiskt/samhällsvetenskapligt ämne Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑72711 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-02-19

Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 88 33 Studievägledare: Tel: 046-222 40 51 www.kom.lu.se

Mediehistoria är ett teoretiskt ämne som ur ett historiskt perspektiv ger insikt i medielandskapets ständigt pågående förändringar. Det är till nytta för dig som redan är verksam eller tänker dig ett yrkesliv inom mediebranschen eller egentligen vilken bransch som helst. För trenden är att vi i våra dagliga liv i allt större utsträckning präglas av medierna och deras utbud, både i vår privata, medborgerliga och professionella sfär. Därför är förmågan att anlägga kritiska perspektiv på mediernas logiker och medieaktörernas strategier viktig. Utgångspunkten i ämnet är att historien behövs för att förstå medierna, men också att medierna är nödvändiga för att förstå historien. Som student får du exempelvis öva dig på att göra kvalitativa analyser, såsom närgångna tolkningar av texter och bilder. Flera av våra studenter läser ämnet som en teoretisk grund innan de söker till journalistutbildningen. Några läser det som ett komplement i en examen. Andra läser det som sitt huvudämne. Och några fortsätter till forskarutbildningen.

Grundnivå

Mediehistoria: Fortsättningskurs (MHIA12) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt minst MHIA01 eller MHIA11 eller motsvarande kunskaper inom annat humanistiskt/ samhällsvetenskapligt ämne Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑72701 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Mediehistoria: Journalistiska genrer i historien och samtiden (MHIA04) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt minst MHIA01 eller motsvarande kunskaper inom annat humanistiskt/samhällsvetenskapligt ämne Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑72721 Kursperiod: 2014-02-20 – 2014-03-24

Mediehistoria: Sociala medier i historiskt perspektiv (MHIA05) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt minst MHIA01 eller motsvarande kunskaper inom annat humanistiskt/samhällsvetenskapligt ämne Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Eftermiddag Anm-kod LU‑72731 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-04-29

n Critical Animal Studies: Animals in Society, Culture and the Media (SASH44) 7,5 hp (credits) Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving certificate: 34 %, The Swedish national university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Daytime Application code LU‑72741 Course period: 2014-01-22 – 2014-04-02 The medium of instruction is English

n Media and the History of Political Rhetoric (SASH69) 7,5 hp (credits) Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving certificate: 34 %, The Swedish national university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Daytime Application code LU‑72751 Course period: 2014-04-03 – 2014-06-03 The medium of instruction is English

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

97 9797


98

Naturvetenskap Kurser samhällsvetenskap humaniora i Helsingborg & Teologi | Alla | Alla | |Alla kurser Alla kurser kurser kurser

Musikvetenskap

Praktisk filosofi

Institutionen för kulturvetenskaper

Filosofiska institutionen

Besöksadress: Biskopsgatan 7 Exp: 046-222 31 40 www.kultur.lu.se/

Har du upplevt att du vill veta mer om musik än vad du kan läsa dig till på egen hand? Spelar du ett instrument, men tycker att du behöver veta mer om hur musik fungerar? Har du undrat över musikens roll i samhället? Kan man lära sig något av musikhistorien?Om du har funderat över den här typen av frågor är musikvetenskap ett ämne för dig. När du läser musikvetenskap kan du fördjupa dig i musiken från olika perspektiv: historia, teori, akustik, psykologi, filmmusik och mycket mer. Inom musikvetenskap träffar du på alla möjliga musikstilar. Du kommer få höra musik från ett postkontor i Ghana och se Salome kräva huvud på fat i Strauss filmade opera; höra musik av Bach, Beethoven, Bartok, Beiderbecke, Basie, Braxton, Beatles, Black Sabbath och Björk.

Grundnivå Musikvetenskap: Fortsättningskurs (MUVA02) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt MUVA01 Musikvetenskap: Grundkurs, MUV301, MUV201 eller motsvarande Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑72801 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

n Musikvetenskap: Musikproduktion (MUVA51) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑72811 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Kungshuset, 222 22 Lund Besöksadress: Kungshuset, Lundagård Exp: Mottagn mån, tis, tor, fre 10.45-12, 13-14.15. ons 9-30-12, Teltid mån, tis, tor, fre 9.30-12, 13-14.15. ons 9.30-12, 046-222 75 90 Studievägledare: Mottagn ons 14-16, tors 10-12, Teltid ons 14-16, tors 10-12, Tel: 046-222 75 93 www.fil.lu.se/

Praktisk filosofi kan definieras som studiet av filosofiska grundvalar (metafysik, kunskapsteori, logik) för ”praktiskt tänkande”, med tonvikt lagd på värderingar, livshållningar och handlingsnormer. Värdeteori och analys av normativa ställningstaganden utgör den praktiska filosofins kärna. De områden av ”praktiskt tänkande” som särskilt studeras är moral (moral­ filosofi samt tillämpad etik), rätt (rättsfilosofi), politik (politisk filosofi), praktisk rationalitet (beslutsteori), religion (religionsfilosofi) och konst (estetik). Praktisk filosofi har även kommit att innefatta filosofisk ­antropologi (läran om människans natur), vetenskapsteori för humaniora och samhällsvetenskaper samt argumentationsanalys. Inom praktisk filosofi ges fler kurser på avancerad nivå utöver påbyggnadskursen som ger möjlighet till fördjupning inom huvudområdet för magister- respektive masterexamen. För mer information, kontakta institutionen.

Grundnivå

Praktisk filosofi: Kandidatkurs (FPRK01) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Praktisk filosofi: Fortsättningskurs (FPRA21 el FPR502) Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑72922 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑72932 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-18

n Praktisk filosofi: Moralfilosofins historia (FPRB03) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑72941 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-02-23

avancerad nivå

Praktisk filosofi: Påbyggnadskurs (FPRM10) 30,0 hp Behörighetskrav: Praktisk filosofi: ­Kandidatkurs (FPRK01 el FPR503) Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑73002 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑73012 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-18

Praktisk filosofi: Fördjupningskurs (FPRM20) 15,0 hp Behörighetskrav: Praktisk filosofi: ­Kandidatkurs (FPRK01, FPR503) el motsv Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑73022 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-30 Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑73032 Kursperiod: 2014-03-31 – 2014-06-08 Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑73042 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

n Praktisk filosofi: Grundkurs (FPRA11) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑72901 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Praktisk filosofi: Fortsättningskurs (FPRA21) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Praktisk filosofi: Grundkurs (FPRA11, FPR501, FPR351 el FIL101) Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑72912 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Praktisk filosofi: Examensarbete – magisterexamen (FPRM01) 15,0 hp Behörighetskrav: Praktisk filosofi: ­Fördjupningskurs (FPRM20) el motsv Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑73052 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-30 Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑73062 Kursperiod: 2014-03-31 – 2014-06-08 Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑73072 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla Alla Alla kurser kurser kurser | |humaniora Kurser | samhällsvetenskap i helsingborg & Teologi

Praktisk filosofi: Examensarbete – masterexamen

Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs

Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs

(FPRM02) 30,0 hp

(FTEA21) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Teoretisk filosofi: Grundkurs (FTEA12, FTEA11, FTE701, FTE601 el FIL101) Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑73312 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

(FTEM20) 15,0 hp Behörighetskrav: Teoretisk filosofi: Kandidatkurs (FTEK01 el FTE603) eller ­motsvarande Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑73422 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-30 Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑73432 Kursperiod: 2014-03-31 – 2014-06-08 Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑73442 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Behörighetskrav: Praktisk filosofi: ­Påbyggnadskurs (FPRM10) el motsv Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑73082 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑73092 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-18

Teoretisk filosofi: Kandidatkurs

Teoretisk filosofi Filosofiska institutionen Kungshuset, 222 22 Lund Besöksadress: Kungshuset, Lundagård Exp: Mottagn mån, tis, tor, fre 10.45-12, 13-14.15. ons 9-30-12, Teltid mån, tis, tor, fre 9.30-12, 13-14.15. ons 9.30-12, 046-222 75 90 Studievägledare: Mottagn ons 14-16, tors 10-12, Teltid ons 14-16, tors 10-12, Tel: 046-222 75 93 www.fil.lu.se/

Teoretisk filosofi är en av de allra äldsta vetenskaperna och indelas vanligen i språkfilosofi, logik, kunskapsteori, metafysik och vetenskapsteori. Områdena kan belysas med frågor som: Hur fungerar språket som kommunikationsmedel och hur förhåller det sig till tanken och verkligheten? Hur avgör man om ett argument är rätt eller fel? Varifrån kommer vår kunskap och hur säker är den? Hur är verkligheten ytterst beskaffad, och i vilket förhållande står det andliga och det materiella till varandra? Till teoretisk filosofi räknas också filosofins historia.

(FTEK01) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs (FTEA21 el FTE702 el FTEX72) Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑73322 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑73332 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-18

n Teoretisk filosofi: Filosofins historia (FTEB04) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑73341 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-02-22

n Teoretisk filosofi: Kritiskt tänkande och retorik (FTEB05) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Trekvartsfart/Dagtid Anm-kod LU‑73351 Kursperiod: 2014-03-03 – 2014-04-12

avancerad nivå Grundnivå Teoretisk filosofi: Påbyggnadskurs

n Teoretisk filosofi: Grundkurs (FTEA12) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑73301 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

(FTEM10) 30,0 hp Behörighetskrav: Teoretisk filosofi: Kandidatkurs (FTEK01 el FTE603) Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑73402 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑73412 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-18

Teoretisk filosofi: Examensarbete – magisterexamen (FTEM01) 15,0 hp Behörighetskrav: Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs (FTEM20) el motsv Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑73452 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-30 Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑73462 Kursperiod: 2014-03-31 – 2014-06-08 Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑73472 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Teoretisk filosofi: Examensarbete – masterexamen (FTEM02) 30,0 hp Behörighetskrav: Teoretisk filosofi: Påbyggnadskurs (FTEM10) eller motsvarande Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑73482 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑73492 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-18

Arabiska Arabiska Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 84 50 Studievägledare: Tel: 046-222 97 47 www.sol.lu.se/arabiska/

Genom studier i arabiska får du en fascinerande inblick i både kultur och historia som bidrar till förståelse av den mångfacetterade verklighet som präglar Mellanöstern. Arabiska är ett betydande världsspråk. Det officiella språket talas i 22 arabländer, med en befolkning på över 300 miljoner. I Sverige finns det uppskattningsvis ca 200 000 arabisktalande. Arabiska är dessutom det religiösa språket för uppskattningsvis en miljard muslimer. Hur ser studierna ut? Undervisningen börjar på nybörjarnivå i modern standardarabiska, det vill säga det skrivna språket, utan krav på förkunskaper.

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

99 9999


100 100

Naturvetenskap Kurser samhällsvetenskap humaniora i Helsingborg & Teologi | Alla | Alla | |Alla kurser Alla kurser kurser kurser

Språket studeras intensivt för att på kort tid ge dig en gedigen kännedom om det skrivna språkets grammatik och aktiva muntliga och skriftliga färdigheter. Studievägar? Kurserna i arabiska språket kan tillsammans med kurser i Mellanösternkunskap utgöra en ­examen i Kandidatprogrammet i arabiska studier, 180 hp. Kurser i arabiska kan läsas på heltid och deltid. Arbetsmarknaden? Yrkesområden för dig som läst arabiska och/eller Mellanösternkunskap är arbete inom olika områden av svensk myndighetsutövning som t ex kommun, socialförvaltning och skolväsende. Andra yrkesområden för den med kunskaper i arabiska språket är internationella organisationer, medling och fredsarbete, diplomati, flykting- och migrationsfrågor, turism, skönlitterär och facköversättning, kultur och fritid och utrikespolitisk analys och internationell journalistik.

Grundnivå

n Arabiska: Nybörjarkurs (ARAA10) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑73801 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 www.sol.lu.se/arabiska/kursutbud-arabiska/ kurs/ARAA10

Arabiska: Fortsättningskurs (ARAA30) 30,0 hp Behörighetskrav: Arabiska: Grundkurs (ARAA20) eller motsvarande de delkurser som ingår däri. Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑73812 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik II (ARAC11) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt ARAC01 eller motsvarande kunskaper. Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Kvartsfart/Dagtid Anm-kod LU‑73821 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 www.sol.lu.se/arabiska/kursutbud-arabiska/ kurs/ARAC11

Arabiska: Kommunikativ arabiska II (ARAC12) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt ARAC01 och ARAC02 eller motsvarande kunskaper. Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑73831 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 www.sol.lu.se/arabiska/kursutbud-arabiska/ kurs/ARAC12

Arabiska: Nybörjarkurs II – nätbaserad kurs (ARAB05) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt ARAB03 eller ARAB01 och ARAB02 eller motsvarande kunskaper. Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑73841 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik IV (ARAC23) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik III (ARAC21) eller motsvarande kunskaper Urval: Platsgaranti Kvartsfart/Dagtid Anm-kod LU‑73852 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 www.sol.lu.se/arabiska/kursutbud-arabiska

Arabiska: Modern arabisk skönlitteratur (ARAB32) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt ARAA51 eller motsvarande kunskaper Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑73882 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Arabiska: Teori- och metodkurs (ARAB33) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt ARAA51 eller motsvarande kunskaper Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑73891 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-30

Arabiska: Examensarbete för kandidatexamen (ARAK01) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Arabiska: Teori- och metodkurs (ARAB33) eller motsvarande kunskaper Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑73901 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

avancerad nivå

Arabic Non-Fiction II Arabic: Communicative Arabic IV (ARAC24) 7,5 hp (credits)

Requirements: General and Arabic: Elementary Course (ARAA10) and Arabic: Elementary Arabic Grammar III (ARAC21) or equivalent Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑73862 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-08 The medium of instruction is English

(ARAN03) 7,5 hp (credits) Requirements: A Bachelors degree in Arabic or the equivalent. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑73951 Course period: 2014-03-31 – 2014-06-08 The medium of instruction is English

Arabic Poetry and Fiction II (ARAN04) 7,5 hp (credits)

Modern Arabic Literature in Translation (ARAB31) 7,5 hp (credits) Requirements: General and 60 ECTS credits or equivalent Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 20 %, The Swedish national ­university aptitude test: 10 %, Previous college/university studies (APGR): 70 %. Part-time/Daytime Application code LU‑73871 Course period: 2014-01-20 – 2014-04-06 The medium of instruction is English

Requirements: A Bachelors degree in Arabic or the equivalent. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑73961 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-30 The medium of instruction is English

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla Alla Alla kurser kurser kurser | |humaniora Kurser | samhällsvetenskap i helsingborg & Teologi

Danska

Muntlig danska

Övriga Nordiska språk Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 87 10 www.sol.lu.se/nordiska/

Det täta Öresundssamarbetet skapar nya behov av kunskaper i danska och om Danmark. Danmark och Sverige ligger naturligtvis nära varandra både språkligt och kulturellt, men med vissa viktiga skillnader. Kurserna i danska ger dig bättre förutsättningar att förstå både talad och skriven danska samt övning i att uttrycka dig skriftligt och muntligt på danska. De ger goda kunskaper om det danska språket och inblickar i dansk litteratur, kultur och historia. För dig som tänker dig studier eller en framtida yrkesverksamhet i Öresundsregionen i allmänhet och i Danmark i synnerhet är kurserna av stort värde.

(NODB03) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt NODB11 Danska: en introduktion eller motsvarande Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Kvällstid Anm-kod LU‑74141 Kursperiod: 2014-03-24 – 2014-06-05

Danska: Fortsättningskurs (NODA23) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt NODA12 (Danska, grundkurs) eller ­motsvarande kunskaper Urval: Platsgaranti Halvfart/Eftermiddag Anm-kod LU‑74152 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-18

n Danska: Modern dansk litteratur (NODB07) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Platsgaranti Halvfart/Eftermiddag Anm-kod LU‑74162 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Grundnivå

mer att ha stor nytta av. Genom att studera engelska på universitetsnivå, lär du dig dessutom mycket mer om hur det engelska språket och dess litteratur kan beskrivas och analyseras. Generellt sett blir studierna mer avan­ cerade och teoretiska på de högre nivåerna, och på kandidatnivån (61-90 hp) är det dags att välja språklig eller litterär inriktning. När du är klar med kandidatnivån, kan du läsa kurser i engelska på avancerad nivå. Vi har även två fristående kurser som inte ingår i engelska 1-90 hp. ENGB02 är lämplig för alla som vill bli bättre på engelsk grammatik, medan ENGB03 är lämplig för den som behöver förbättra sin akademiska engelska. All vår undervisning sker på engelska, men ibland jämför vi engelska och svenska. De kurser som beskrivs på engelska nedan kräver dock inga kunskaper i svenska alls. Nyhet: Från och med vårterminen 2014, kan man läsa engelska upp till 90 hp på halvfart.

Grundnivå

n Danska: Grundkurs

Översättning från danska till svenska

(NODA12) 30,0 hp

(NODB08) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑74101 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Behörighetskrav: Grundläggande samt NODB11 (Danska, en introduktion) samt antingen NODB03 (Muntlig danska) eller NODB04 (Skriftlig danska) eller motsvarande kunskaper Urval: Platsgaranti Halvfart/Eftermiddag Anm-kod LU‑74172 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-05

(ENGA01) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B eller Engelska 6 (områdesbehörighet 2/A2) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑74301 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑74311 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-18

Engelska

Engelska: Fortsättningskurs

n Danska: En introduktion (NODB11) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑74111 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24 Halvfart/Kvällstid Anm-kod LU‑74121 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Skriftlig danska (NODB04) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt NODB11 Danska: en introduktion eller motsvarande Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑74131 Kursperiod: 2014-03-24 – 2014-06-05

Engelska Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 75 50 Studievägledare: Tel: 046-222 75 41 www.sol.lu.se/engelska

Engelska är det språk som oftast används när folk med olika moders­ mål ska förstå varandra. Detta innebär att det hela tiden finns ett stort behov av människor som är extra duktiga på engelska. Det bästa sättet att bli riktigt bra på engelska är att kombinera universitetsstudier med längre vistelser i engelskspråkiga länder. Universitetsstudier i engelska gör dig betydligt bättre på engelska i både tal och skrift. Att kunna skriva korrekta och effektiva texter på engelska är en färdighet som du kom-

n Engelska: Grundkurs

(ENGA21) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Engelska: Grundkurs (ENGA01) eller motsvarande Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑74322 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑74332 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-18

Engelska: Kandidatkurs (ENGK01) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Engelska: Fortsättningskurs (ENGA21) eller motsvarande Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑74342 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑74352 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-18

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

101101 101


102 102

Naturvetenskap Kurser samhällsvetenskap humaniora i Helsingborg & Teologi | Alla | Alla | |Alla kurser Alla kurser kurser kurser

n Engelska: Grammatik och översättning

Franska

(ENGB02) 9,0 hp

Franska

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B eller Engelska 6 (områdesbehörighet 2/A2) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Tredjedelsfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑74361 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 Sluttentamen på plats i Lund

n Engelska: Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande på engelska (ENGB03) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B eller Engelska 6 (områdesbehörighet 2/A2) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Kvartsfart/Dagtid Anm-kod LU‑74371 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 88 05 Studievägledare: Tel: 046-222 75 41 www.sol.lu.se/franska/

Franska talas av cirka 75 miljoner människor i Europa och i Frankrikes f.d. kolonier. Franska är dessutom ett av EU:s officiella språk och ett oumbärligt verktyg för dem som tänker sig en karriär inom EU. Kurserna i franska ger muntlig och skriftlig språkfärdighet men också orientering om kulturella, litterära och samhälleliga förhållanden samt språk- och litteraturvetenskap. Från nivån 31-60 poäng kan man inom ramen för de allmänna kurserna bedriva fördjupade studier inom två profiler: språk och litteratur. Dessutom erbjuds nybörjarkurser på deltid som ger behörighet för grundkursen.

avancerad nivå grundnivå English: Descriptive Grammar (ENGM12) 7,5 hp (credits) Requirements: English: Level 3 - B. A. Course (ENGK01) or equivalent Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑74401 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-23 The medium of instruction is English

The History of English (ENGM22) 7,5 hp (credits)

Requirements: English: Level 3 - B. A. Course (ENGK01) or equivalent Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑74411 Course period: 2014-03-24 – 2014-06-08 The medium of instruction is English

Literature-Culture-Media: The Early Modern and Mid-Victorian Novel (LIVR43) 15,0 hp (credits)

Requirements: English: Level 3 - B. A. Course (ENGK01) or equivalent Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑74421 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-08 The medium of instruction is English

Franska: Fortsättningskurs (FRAA02) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Franska: Grundkurs (FRAA01) eller ­motsvarande kunskaper Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑74532 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Franska: Kandidatkurs (FRAK01) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Franska: Fortsättningskurs (FRAA02) eller motsvarande kunskaper Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑74542 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

avancerad nivå

Inlärning av franska (FRAM14) 7,5 hp Behörighetskrav: Franska: Kandidatkurs (FRAK01) eller motsvarande Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑74571 Kursperiod: 2014-03-17 – 2014-06-08

n Franska: Nybörjarkurs I (FRAB01) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Kvällstid Anm-kod LU‑74501 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-22

Moderna franska tänkare (FRAM16) 7,5 hp Behörighetskrav: Franska: Kandidatkurs (FRAK01) Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑74581 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-16

Franska: Nybörjarkurs II (FRAB02) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Franska: Nybörjarkurs I (FRAB01 eller FRA241) eller motsvarande Urval: Platsgaranti Halvfart/Kvällstid Anm-kod LU‑74512 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

n Franska: Grundkurs (FRAA01) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Franska steg 3 eller English 6, Franska språk 3 (områdesbehörighet 2/A2) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑74521 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Grekiska Grekiska Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 84 50 Studievägledare: Tel: 046-222 97 47 www.sol.lu.se/grekiska/

Grekiska är ett språk med lång historia. De äldsta bevarade texterna skrevs för mer än 3 000 år sedan, och än idag talas grekiska. Men den antika grekiskan och dagens grekiska skiljer sig åt så mycket, att de representerar två olika ämnen: grekiska, d.v.s. den antika, klassiska grekiskan, och nygrekiska, som talas idag. Under antiken skapade grekerna en högkultur med bl.a. konst, filosofi, retorik, drama

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla Alla Alla kurser kurser kurser | |humaniora Kurser | samhällsvetenskap i helsingborg & Teologi

och poesi, som i hög grad präglat Europas gemensamma kulturarv. Vi lever fortfarande i en begreppsvärld, som till stor del präglats av grekiska tänkare, och ser det grekiska språkets inflytande i ett stort antal lånord i svenskan och andra språk.

grundnivå

Har hebreiska språket någon arbetsmarknadsanknytning? Kunskaper i modern hebreiska är värdefulla för dig som i ditt yrkesliv kommer att ha med staten Israel och/eller Mellanöstern att göra. Detta gäller områden som journalistik och medier, handel, freds- och konfliktforskning, diplomati, internationella organisationer, religions- och dialogfrågor, arkeologi, museer, turism och översättning.

n Grekiska: Nybörjarkurs I (GREA01) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Kvartsfart/Kvällstid Anm-kod LU‑74601 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-28

Grekiska: Kandidatkurs (GREK01) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Grekiska fortsättningskurs (GREA03) eller motsvarande kunskaper Urval: Platsgaranti Kvartsfart/Kvällstid Anm-kod LU‑74612 Kursperiod: 2014-01-20 – 2016-01-17

Hebreiska Hebreiska Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 84 50 Studievägledare: Tel: 046-222 97 47 www.sol.lu.se/hebreiska/

När du studerar modern hebreiska utgår du från det idag talade och skrivna språket, ivrit, som är ett av staten Israels officiella språk. Kurserna i modern hebreiska är ­nybörjarkurser, och förutsätter inte att du ska ha förkunskaper i semitiska språk. Studier i modern hebreiska kan du med fördel komplettera med studier i Mellanösternkunskap, judaistik, statsvetenskap, historia, freds- och konfliktkunskap, journalistik, arkeologi samt bibelhebreiska och andra semitiska språkstudier. Dessutom kan modern hebreiska vara en inkörsport till de klassiska språken bibelhebreiska, arameiska och mishnahebreiska. Modern hebreiska belyser även utvecklingen av de semitiska språken, och det kan vara av intresse för dig som vill göra jämförande studier av andra semitiska språk, som arabiska eller de etiopiska språken.

Grundnivå

Modern hebreiska: Nybörjarkurs II

n Isländska: En introduktion (NOIB01) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑74812 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

n Isländska: Islands historia, språk och kultur (NOIB04) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑74822 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

(HEBA20) 15,0 hp

Behörighetskrav: HEBA10 eller ­motsvarande kunskaper. Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑74702 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Isländska Övriga Nordiska språk Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 87 10 www.sol.lu.se/nordiska/

Av de nordiska språken intar isländskan (tillsammans med färöiskan) en särställning. Isländskan bevarar stora delar av det böjningssystem som försvunnit i andra nordiska språk samtidigt som den helt och hållet anpassats till ett modernt samhälles krav. Vid första anblicken verkar språket främmande, men om man ser närmare efter upptäcker man likheterna med de övriga nordiska språken. Ämnet kan med fördel kombineras med andra språk och med ämnen såsom historia, etnologi eller arkeologi. För dem som i någon form tänker sig att verka inom nordiskt samarbete är kurserna självfallet av stort värde.

Grundnivå

n Isländska: Nybörjarkurs (NOIA01) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑74802 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Nyisländska: Fortsättningskurs (NOIB02) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt NOIB01 eller motsvarande kunskaper Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑74832 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-05

n The Old Icelandic Heritage (SASH48) 7,5 hp (credits) Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Afternoon Application code LU‑74841 Course period: 2014-04-03 – 2014-06-03 The medium of instruction is English

Italienska Italienska Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 88 05 Studievägledare: Tel: 046-222 97 47 www.sol.lu.se/italienska

Italienska talas av ca 60 miljoner människor, förutom i Italien främst i södra Schweiz. Kurserna i italienska ger muntlig och skriftlig språkfärdighet samt orientering om kulturella, ­litterära och samhälleliga förhållan­ den i Italien. Dessutom erbjuds nybörjarkurser på deltid som ger behörighet för grundkursen. De ges också som Internetbaserade distanskurser.

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

103103 103


104 104

Naturvetenskap Kurser samhällsvetenskap humaniora i Helsingborg & Teologi | Alla | Alla | |Alla kurser Alla kurser kurser kurser

grundnivå

Italienska: Fortsättningskurs – ­nätbaserad distanskurs

Japanska

n Italienska: Nybörjarkurs I –

(ITAA12) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Italienska: Grundkurs - nätbaserad distanskurs (ITAA11 eller ITAA01) eller motsvarande kunskaper. Urval: Platsgaranti @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑74952 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-18

Japanska

nätbaserad distanskurs (ITAD01) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑74901 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Italienska: Nybörjarkurs II (ITAC02) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Italienska: Nybörjarkurs I (ITAC01, ITAB01 eller ITAB11) eller motsvarande Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Kvällstid Anm-kod LU‑74911 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Italienska: Översättning från italienska till svenska I (ITAB05) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Italienska: Fortsättningskurs (ITAA02) eller motsvarande kunskaper Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Halvfart/Kvällstid Anm-kod LU‑74961 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

n Italienska: Grundkurs

Italienska: Översättning från italienska till svenska II

(ITAA01) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Italienska steg 3 eller English 6, Italienska språk 3 (områdesbehörighet 2/A2) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑74921 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

(ITAB06) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Italienska: Översättning från italienska till svenska I (ITAB05) eller motsvarande kunskaper Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Halvfart/Kvällstid Anm-kod LU‑74971 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

avancerad nivå

(ITAA11) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Italienska steg 3 eller English 6, Italienska språk 3 (områdesbehörighet 2/A2) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑74931 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-18

Italienska: Fortsättningskurs (ITAA02) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Italienska: Grundkurs (ITAA11 eller ITAA01) eller motsvarande. Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑74942 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-18

Japanska talas idag av ca 122 miljoner människor. Det skrivs med tre olika skriftsystem, nämligen kinesiska skrivtecken, kanji, samt de fonetiska tecknen hiragana och katakana. Skriftspråket och talspråket är ganska olika och har särskilda artighetsuttryck, genusrelaterade uttryck mm. Detta innebär att studierna i ämnet är krävande men samtidigt ­utmanande eftersom de ger insikt i olika dimen­ sioner av språkets uttrycksmöjligheter samt en nödvändig förståelse av den kulturella kontexten. Efter två terminer kan studenten uppnå grundläggande färdighet i tal och skrift. Ytterligare studier leder bland annat till att kunna läsa texter från olika tider samt djupare kunskaper i japansk språkvetenskap och ger en grund för vidare fördjupning.

grundnivå

Japanska: Grundkurs

n Italienska: Grundkurs – nätbaserad distanskurs

Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 93 59 Studievägledare: Tel: 046-222 34 48 www.sol.lu.se/japanska/

Italienska: Italiensk litteratur (ITAM14) 7,5 hp Behörighetskrav: Italienska: Kandidatkurs (ITAK01) eller motsvarande Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑75001 Kursperiod: 2014-03-24 – 2014-06-08

Italienska: Språklig variation i italienskan (ITAM12) 7,5 hp Behörighetskrav: Italienska: Kandidatkurs (ITAK01) eller motsvarande Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑75011 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-16

(JAPC02) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Japanska: Nybörjarkurs (JAPC01) eller motsvarande Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑75101 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Japanska: Kandidatkurs (JAPK11) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Japanska: Fortsättningkurs (JAPC03) eller motsvarande Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑75111 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

n Öst- och Sydöstasienkunskap: Japans historia (OSHA02) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Kvällstid Anm-kod LU‑75121 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla Alla Alla kurser kurser kurser | |humaniora Kurser | samhällsvetenskap i helsingborg & Teologi

Jiddisch

Kinesiska

Kinesiska: Fortsättningskurs – nätkurs

Jiddisch

Kinesiska

(KNDA32) 30,0 hp

Besöksadress: Helgonabacken 12 Studievägledare: Tel: 046-222 97 47 www.sol.lu.se/jiddisch/

Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 93 59 Studievägledare: Tel: 046-222 34 48 www.sol.lu.se/kinesiska/

grundnivå

Kinesiska är världens största språk och talas idag av mer än 1,3 miljarder människor. Det är ett av de fem FN-språken. Kinesiska talas främst på det kinesiska fastlandet, i Hongkong, Macao och Taiwan men också av en betydande del av befolkningen i Singapore, Malaysia och flera andra länder i Sydöstasien. Den existerande dialektsplittringen upphävs av att nästan alla kinesisktalande förutom sin dialekt också behärskar det kinesiska standardspråket. Skriftspråket är gemensamt för hela det kinesiska kulturområdet.

n Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs I (YIDB01) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A eller English 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6/A6) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑75201 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Yiddisch: Language and Literature (YIDB02) 15,0 hp (credits)

Requirements: General and YIDB01 or equivalent Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. @ Part-time/Internet course Application code LU‑75211 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-08 The medium of instruction is English

Jiddisch: Språk och litteratur, fortsättningskurs I (YIDB11) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt YIDB02 eller motsvarande Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑75222 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Yiddish: Language and Literature, Level 1B (YIDB12) 15,0 hp (credits)

Requirements: General and YIDB11 or equivalent Selection: Admission guaranteed @ Part-time/Internet course Application code LU‑75232 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-08 The medium of instruction is English

grundnivå

n Kinesiska: Nybörjarkurs A (KINC01) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑75301 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Kinesiska: Grundkurs A (KINC03) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt KNDA01 eller motsvarande Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑75311 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Kinesiska: Grundkurs (KINC12) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Kinesiska: Nybörjarkurs (KINC11) eller motsvarande Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑75321 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Behörighetskrav: Grundläggande samt KNDA11, KINA01 eller motsvarande Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑75331 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-18

Kinesiska: Kandidatkurs (KINK11) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt KINA32 eller KNDA32, eller motsvarande Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑75341 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

n Öst- och sydöstasienkunskap: Kinas historia (OSHA01) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Kvällstid Anm-kod LU‑75351 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

avancerad nivå Kinesiska: ”Ingen undersökning, ingen rätt att tala” – kinesisk offentlig informationshantering (KINM14) 15,0 hp Behörighetskrav: Kandidatnivå i kinesiska. Engelska B Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑75371 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Latin Latin Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 84 50 Studievägledare: Tel: 046-222 97 47 www.sol.lu.se/latin/

Ursprungligen talades latinet i och omkring Rom i provinsen Latium. Genom Roms expansion spreds latinet med kraft, och under antiken kom man så att tala latin i stora delar av det västra Romarriket. I de olika provinserna utvecklades så småningom

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

105105 105


106 106

Naturvetenskap Kurser samhällsvetenskap humaniora i Helsingborg & Teologi | Alla | Alla | |Alla kurser Alla kurser kurser kurser

de romanska språken, t.ex. franskan, italienskan och spanskan. Parallellt med denna utveckling levde latinet vidare i första hand som skriftspråk och inom kyrkan, för att senare få en allt viktigare roll även inom universiteten och diplomatin. Under flera århundraden, ja ännu på 1700-talet, var det latinet som gällde internationellt inom naturvetenskap, humaniora, teologi, juridik och diplomati. Våra kurser i latin ska ge de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna tolka latinska texter från skilda tider, främst från antiken. Genom studiet av texterna får man viss kännedom om bl.a. antik romersk historia och kultur, men tyngdpunkten ligger på det latinska språket och grammatiken.

grundnivå

n Latin: Nybörjarkurs I (LATB01) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Eftermiddag Anm-kod LU‑75401 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Latin: Klassisk prosa och poesi I (LATA02) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Latin: Nybörjarkurs II (LATB02) eller motsvarande Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Eftermiddag Anm-kod LU‑75411 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Latin: Fortsättningskurs I (LATA03) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Latin: Nybörjarkurs I (LATA01) och Latin: Nybörjarkurs II (LATA02) eller motsvarande Urval: Platsgaranti Halvfart/Eftermiddag Anm-kod LU‑75422 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Latin: Kandidatkurs (LATK01) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Latin fortsättningskurs (LATA03) eller motsvarande kunskaper Urval: Platsgaranti Heltid/Eftermiddag Anm-kod LU‑75432 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

avancerad nivå

grundnivå

Latin: Medeltida och nylatinsk prosa och poesi

n Lingvistik: Grundkurs

(LATM11) 15,0 hp

Behörighetskrav: Latin: Kandidatkurs (LATK01) eller motsvarande kunskaper. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Eftermiddag Anm-kod LU‑75451 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Lingvistik Lingvistik Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 87 10 Studievägledare: Tel: 046-222 86 99 www.sol.lu.se/lingvistik/

Vad innebär det att tala ett språk? Språket är den sida hos människan som mest särskiljer henne från andra arter. Det är språket som är den ­y tter­sta förutsättningen för så gott som all mänsklig aktivitet, såväl social som teknisk. Men vad är det vi egentligen kan när vi behärskar ett språk? Ämnet lingvistik försöker att besvara denna fråga. Lingvistik studeras inom två delämnen, allmän ­språkvetenskap och fonetik. Delämnet allmän språkvetenskap betraktar själva språksystemet, t.ex. hur strukturen hos ord, meningar, texter och tal kan beskrivas och förklaras samt hur språk tillägnas och bearbetas kognitivt. Delämnet fonetik behandlar frågor som rör det talade språket, t.ex. hur talet planeras och bildas, hur det uppfattas och förstås och vad som kännetecknar språkljuden ur akustisk synvinkel. En utbildning i lingvistik kan leda till arbete inom flera olika områden. Förutom för en universitetskarriär som forskare och lärare i lingvistik, kan man ha användning av ämnet i yrken som språklärare, översättare, journalist, datalog, logoped, audiolog, talpedagog, språkcoach, samt kognitiv psykolog. Andra områden där lingvistik kan tillämpas är tal- och språkteknologi, rättsfonetik, samt arbete inom underhållningsindustri, t.ex. datorspelutveckling.

(LINA13) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B eller Engelska 6 (områdesbehörighet 2/A2) Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑75602 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

n Lingvistik: Talkommunikation – fonetikens grunder (LINB01) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B eller Engelska 6 (områdesbehörighet 2/A2) Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑75612 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

n Lingvistik: Språkets struktur och funktion (LINB02) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B eller Engelska 6 (områdesbehörighet 2/A2) Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑75622 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Lingvistik: Språkinlärning hos barn och vuxna (LINB05) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt LINB02, Lingvistik: Språkets struktur och funktion eller 60 högskolepoäng i något språkämne eller motsvarande kunskaper. Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑75632 Kursperiod: 2014-03-24 – 2014-06-05

n Diversity of the World’s ­Languages (SASH26) 7,5 hp (credits) Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Daytime Application code LU‑75641 Course period: 2014-03-24 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla Alla Alla kurser kurser kurser | |humaniora Kurser | samhällsvetenskap i helsingborg & Teologi

Lingvistik: Fortsättningskurs

Linguistics: Psycholinguistics

(LINA21) 30,0 hp

(LINN16) 7,5 hp (credits) Requirements: 60 ECTS from any language subject, linguistics, or equivalent. Foreign students are exempt from Swedish language qualifications. Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑75762 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Behörighetskrav: Grundläggande samt LINA13, LINA12 eller motsvarande kunskaper Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑75652 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Lingvistik: Rösten och talet (LINC01) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt LINA12, LINB01 eller motsvarande kunskaper Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑75662 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

Linguistics: Semantics and Pragmatics (LINC04) 7,5 hp (credits)

Requirements: General and LINB02, or 60 ECTS in a language subject, or equivalent Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑75672 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Linguistics: Prosody (LINC03) 7,5 hp (credits) Requirements: General and LINA12 or both LINB01 and LINB02, or equivalent Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑75682 Course period: 2014-03-24 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Linguistics: Grammar (LINC02) 7,5 hp (credits) Requirements: General and LINA12 or LINB02 or 60 ECTS in a language subject, or equivalent Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑75692 Course period: 2014-03-24 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

avancerad nivå General Linguistics: Historical Linguistics (LINM13) 7,5 hp (credits)

Requirements: completion of at least 60 credits from within a language discipline or Linguistics (General Linguistics or Phonetics), or the equivalent Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑75752 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Linguistics: Communication in Humans and Other Animals (LINN17) 7,5 hp (credits)

Requirements: 60 ECTS from any language subject or linguistics and English B from the Swedish Secondary School, or equivalent. Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑75772 Course period: 2014-03-24 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Phonetics: Phonology (FONM10) 7,5 hp (credits) Requirements: 60 ECTS in linguistics or any language subject. English B (advanced) proficiency Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑75782 Course period: 2014-03-24 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Nygrekiska Grekiska Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 84 50 Studievägledare: Tel: 046-222 97 47 www.sol.lu.se/grekiska/

Nygrekiska är den idag talade grekiskan, utvecklad ur den klassiska grekiskan. Den talas för närvarande av cirka 13 miljoner personer; dels av befolkningen i själva Grekland och Cypern, dels av grekiska minoriteter världen över. Kurserna i nygrekiska ger i första hand en grund i att skriva, tala och översätta till och från nygrekiska; man studerar även grekisk litteratur från 1000-talet fram till idag. Vid sidan om det moderna grekiska språket och litteraturen får man också kunskaper om Greklands historia, samhälle och

kultur. Vikten läggs på Greklands historia och samhälle under modern tid; en orientering i Greklands äldre kultur och historia ger en bakgrund och ökar förståelsen för landet idag.

Grundnivå

n Nygrekiska: Nybörjarkurs (NYGA01) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑75801 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Nygrekiska: Grundkurs (NYGA12) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Nygrekiska: Nybörjarkurs (NYGA01) eller motsvarande kunskaper Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑75811 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Nygrekiska: Kandidatkurs (NYGK21) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Nygrekiska: Fortsättningskurs (NYGA13) eller motsvarande kunskaper Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑75822 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

n Grekiska: Från Bysans till Grekland – Bysantinsk kultur- och litteraturhistoria (BYZA01) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Kvällstid Anm-kod LU‑75831 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

avancerad nivå

Fördjupning i nygrekisk litteratur (NYGM13) 15,0 hp Behörighetskrav: 90 högskolepoäng i nygrekiska eller motsvarande kunskaper. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑75851 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

107107 107


108 108

Naturvetenskap Kurser samhällsvetenskap humaniora i Helsingborg & Teologi | Alla | Alla | |Alla kurser Alla kurser kurser kurser

Nygrekiska: Språklig variation i nygrekiskan (NYGR15) 15,0 hp

Behörighetskrav: Nygrekiska: Kandidatkurs (NYGK11) eller motsvarande kunskaper. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑75861 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Retorik: Kvalificerad yrkespraktik (RETD01) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 150 hp varav 90 hp i Retorik eller motsvarande, samt godkänd praktikplats Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑76021 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

I övrigt är studierna främst inriktade på skönlitteratur och litteraturhistoria eller på sakprosa och realia. Lunds universitet är det enda universitet i Sverige som erbjuder kurser i rumänska, och intresset för ämnet är stigande.

Grundnivå

Retorik Institutionen för kommunikation och medier Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 88 33 Studievägledare: Tel: 046-222 40 51 www.kom.lu.se

Retorik är konsten att övertyga andra, en teknik som är lika användbar på våra dagars partikanslier och reklambyråer och inom näringslivets kurser i ledarskap som den var under antiken. Retoriken ger väl beprövade verktyg för att formulera tankar och förslag så att människor lyssnar. Men retoriken ger oss också redskap för att kunna bedöma budskap som vill övertyga, påverka och manipulera oss. I modern retorik utvidgas denna konst till ickespråkliga och multimediala budskap Kurserna vänder sig till studenter och yrkesverksamma som har intresse för och nytta av retorik i teori och praktik, i tal och skrift.

Grundnivå

n Retorik: Praktisk retorik (RETA14) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Eftermiddag Anm-kod LU‑76001 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Retorik: Fortsättningskurs (RETA31) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt minst Retorik: Grundkurs (RETA30) eller motsvarande. Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑76011 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Retorik: Kvalificerad yrkespraktik (RETD02) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 150 hp varav 90 hp i Retorik eller motsvarande, samt godkänd praktikplats Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑76031 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

avancerad nivå

n Rumänska: Nybörjarkurs – nätkurs (RUMA01) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Heltid/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑76101 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑76111 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-18

Rhetoric: The Canons of Rhetoric (RETN02) 7,5 hp (credits)

Requirements: Have passed the Bachelor’s degree course RETK03 or the equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑76051 Course period: 2014-01-20 – 2014-02-19 The medium of instruction is English

Rhetoric: Contemporary Rhetorical Theory (RETN03) 7,5 hp (credits) Requirements: Have passed the Bachelor’s course RETK03 or the equivalent. English B (advanced) proficiency Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑76061 Course period: 2014-02-20 – 2014-03-24 The medium of instruction is English

Rumänska Rumänska Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 88 05 Studievägledare: Tel: 046-222 75 41 www.sol.lu.se/rumanska/

Kurserna i rumänska ger muntlig och skriftlig språkfärdighet samt en orientering om kulturella, litterära och samhälleliga förhållanden i Rumänien.

Rumänska: Grundkurs – nätkurs (RUMA02) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Rumänska: Nybörjarkurs – nätkurs (RUMA01) eller motsvarande kunskaper. Urval: Platsgaranti @ Heltid/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑76122 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑76132 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-18

Rumänska: Fortsättningskurs – nätkurs (RUMA03) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Rumänska: Grundkurs – nätkurs (RUMA02) eller motsvarande kunskaper Urval: Platsgaranti @ Heltid/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑76142 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑76152 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-18

Rumänska: Kandidatkurs – nätkurs (RUMK01) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt RUMA03 eller motsvarande kunskaper Urval: Platsgaranti @ Heltid/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑76162 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑76172 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-18

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla Alla Alla kurser kurser kurser | |humaniora Kurser | samhällsvetenskap i helsingborg & Teologi

Rumänska: Grundkurs (RUMD02) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Rumänska: Grundkurs – nätkurs (RUMA02) eller motsvarande Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑76181 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

avancerad nivå Rumänska: Det rumänska språket i synkroni och diakroni (RUMM13) 7,5 hp Behörighetskrav: Rumänska: Skriftlig språkfärdighet på rumänska (RUMM11) Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑76201 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Rumänska: Rumänsk litteratur (RUMM14) 7,5 hp

Behörighetskrav: Rumänska: Skriftlig språkfärdighet på rumänska (RUMM11) Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑76211 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Ryska Ryska Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 84 50 Studievägledare: Tel: 046-222 34 48 www.sol.lu.se/ryska

Ryssland är i dag en ekonomisk stor­ makt som får allt större relevans för vårt samhälle och näringsliv. Läser du till exempel ekonomi, juridik, stats­ vetenskap, historia eller journalistik och väljer att lära dig ryska, får du en unik merit som skiljer dig från de andra kandidaterna på arbetsmarknaden. De två nybörjarkurserna i ryska ges på halvfart, och du kan utan problem kombinera dina studier i ryska med ditt huvudämne. Du kan också välja att komplettera dina studier i ryska med någon av våra kurser i rysk kultur- eller litteraturhistoria, kurser som även riktar sig till studenter utan kunskaper i ryska språket. Dessutom har du möjlighet att kombinera dina studier i ryska med kurser i Öst- och Centraleuropas politik och samhällsliv.

Grundnivå

n Ryska: Nybörjarkurs I (RYSB01) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑76301 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

språkfärdighet samt orientering om kulturella och samhälleliga förhållanden i Spanien och det spansktalande Latinamerika. I övrigt är studierna främst inriktade på skönlitteratur, sakprosa och realia (till exempel litteraturhistoria och film) samt språkvetenskap. På nivån 61-90 hp kan man välja mellan litterär och språkvetenskaplig inriktning. Dessutom erbjuds nybörjarkurser på deltid som ger behörighet för grundkursen.

n Ryska: Grundkurs (RYSA01) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet samt Engelska B, Ryska steg 3 eller English 6, Ryska språk 3 (områdes­ behörighet 2/A2) Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑76312 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑76322 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Grundnivå

Spanska: Nybörjarkurs II (SPAB02) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt SPAB01 eller motsvarande kunskaper Urval: Platsgaranti Halvfart/Kvällstid Anm-kod LU‑76502 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Ryska: Kandidatkurs (RYSK02) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt RYSA02 eller RYSA21 eller motsvarande Urval: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑76331 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 I händelse av få (minst tre) behöriga ­sökanden, kan kursen ställas in. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑76341 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 I händelse av få (minst tre) behöriga ­sökanden, kan kursen ställas in.

n Rysk litteraturhistoria: ­Grundkurs (RYSB11) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑76352 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Spanska

n Spanska: Grundkurs (SPAA01) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Spanska steg 3 eller English 6, Spanska språk 3 (områdesbehörighet 2/A2) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑76511 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Spanska: Fortsättningskurs (SPAA21) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Spanska: Grundkurs (SPAA01) eller motsvarande Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑76522 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Spanska: Kandidatkurs (SPAK01) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Spanska: Fortsättningskurs (SPAA21 eller SPAA02) eller motsvarande kunskaper Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑76532 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Spanska Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 88 05 Studievägledare: Tel: 046-222 75 41 www.sol.lu.se/spanska/

Spanska talas idag av drygt 350 miljoner människor, främst i Spanien, Latinamerika och USA. Kurserna i spanska ger muntlig och skriftlig

Spanska: Praktisk spansk didaktik II (SPDA02) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Spanska: Grundkurs (SPAA01) eller motsvarande. Urval: Platsgaranti Kvartsfart/Kvällstid Anm-kod LU‑76542 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

109109 109


110 110

Naturvetenskap Kurser samhällsvetenskap humaniora i Helsingborg & Teologi | Alla | Alla | |Alla kurser Alla kurser kurser kurser

avancerad nivå LCM: 20th Century Literature of Latin America (LIVR25) 15,0 hp (credits) Requirements: Spanish: B. A. Degree Essay (SPAK01) or equivalent Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑76601 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-08 Language of instruction i spanish

Svenska

Svenska: Språklig inriktning – fortsättningskurs

Svenska: Språk och litteratur – kandidatkurs

(SVEA20) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Svenska, språklig inriktning, grundkurs (SVEA11) eller motsvarande kunskaper. Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑76712 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

(SSLK10) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt SSLA21 (90 hp i Svenska, språk och litteratur) eller motsvarande kunskaper Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑76772 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Svenska: Språklig inriktning – ­kandidatkurs

n Svenska som andraspråk:

(SVEK11) 30,0 hp

(SVEA13) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Svenska: Språklig inriktning – fortsättningskurs (SVEA21) eller motsvarande kunskaper Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑76722 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Eftermiddag Anm-kod LU‑76781 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-18

n Svenska: Runologi

Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs II

Grundkurs

Nordiska språk Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 87 10 Studievägledare: Tel: 046-222 86 99 www.sol.lu.se/nordiska/

Skolämnet svenska är på högskolenivå uppdelat i ämnena svenska (språklig inriktning) och litteraturvetenskap. Studierna i svenska ger dels allsidig teoretisk kunskap om svenska språket, dels skicklighet i att använda svenskan i tal och skrift. Kurserna ger också grundläggande generella kunskaper om språk och om människan som språkvarelse. Förutom kurser i svensk språkvetenskap finns kurser som riktar sig till den som vill undervisa i svenska som andraspråk samt kurser som kombinerar svenska och litteraturvetenskap för den som vill bli lärare i svenska i grund- eller gymnasieskolan. Det finns också mer praktiska kurser i svenska på olika nivåer. I dessa övas skriftliga och muntliga färdigheter parallellt med teoristudier.

Grundnivå

(SVEB18) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑76731 Kursperiod: 2014-02-24 – 2014-05-04

n Svenska för studerande med

utländsk bakgrund: Fonetik och uttal

grundkurs Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑76701 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Svenska: Språksociologi – fortsättningskurs

Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Eftermiddag Anm-kod LU‑76741 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

(SVEB14) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt SVEA11, SSLA11, SVEA22 eller annan genomgången kurs på grundnivå som innefattar språksociologi. Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑76802 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24

n Svenska för studerande med

Svenska: Nordisk dialektologi

(SVEF24) 7,5 hp

utländsk bakgrund: Ordförråd och muntlig språkfärdighet

(SVEF25) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Eftermiddag Anm-kod LU‑76751 Kursperiod: 2014-03-24 – 2014-06-05

n Svenska: Språklig inriktning – (SVEA11) 30,0 hp

(SVEC02) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt SVEA13 och SVEC01. Urval: Platsgaranti Halvfart/Eftermiddag Anm-kod LU‑76792 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Svenska: Språk och litteratur – fortsättningskurs (SSLA02) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Svenska: Språk och litteratur – grundkurs (SSLA01) eller motsvarande kunskaper Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑76762 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

(SVEB16) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Svenska: Språklig inriktning – fortsättningskurs (SVEA21) eller Svenska: Språk och litteratur – fortsättningskurs (SSLA21) eller annan genomgången kurs på grundnivå som innefattar svensk/nordisk språkhistoria och fonetik Urval: Platsgaranti Kvartsfart/Dagtid Anm-kod LU‑76812 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Svenska: Nordisk namnforskning (SVEB17) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Svenska: Språklig inriktning – fortsättningskurs (SVEA21) eller Svenska: Språk och litteratur – fortsättningskurs (SSLA21) eller annan genomgången kurs på grundnivå som innefattar svensk/nordisk språkhistoria Urval: Platsgaranti Kvartsfart/Dagtid Anm-kod LU‑76822 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla Alla Alla kurser kurser kurser | |humaniora Kurser | samhällsvetenskap i helsingborg & Teologi

Svenska, behörighetsgivande kurser

Grundnivå

n Tyska: Nybörjarkurs De fyra kurserna SFSA15, SFSA16, SFSA17 och SFSA18 leder till behörighet i svenska för högskolestudier. Man söker till den första kursen och om man klarar den flyttas man upp till nästa nivå. OBSERVERA att dessa kurser inte ger poäng i urvalsgruppen akademiska poäng och inte kan ingå i en svensk examen.

(TYSB11) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑77101 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

n Tyska: Nybörjarkurs 1 (TYSB01) 15,0 hp

Svenska som främmande språk: Nivå 5 (SFSA15) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet för högskolestudier, med undantag för svenska. Dessutom krävs godkänt antagningsprov Urval: Antagningsprov Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑76901 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-02-23 Obligatoriskt antagningsprov äger rum den 4 november. Tid och plats meddelas per e-post till alla anmälda i slutet av oktober.

TISUS Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska språket. Det är avsett för dig som har utländsk gymnasieutbildning men som saknar betyg i svenska. Läs mer om Tisus på www.sol.lu.se/sfs

Tyska Tyska

Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑77111 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Tyska: Nybörjarkurs 2

Tyska är största språket inom EU och i Västeuropa. Det talas av ca 100 miljoner människor huvudsakligen i Tyskland, Österrike, Schweiz, Luxemburg och Liechtenstein. Tyska är också ett viktigt kontaktspråk i Östeuropa. Kurserna i tyska ger god förmåga att förstå och använda språket i tal och skrift. Dessutom förmedlar de breda kunskaper om det tyska språket, om tysk litteratur och litteraturhistoria samt om de tyskspråkiga ländernas kulturella, politiska och sociala för­ hållanden.

(TYSK01) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Tyska: Fortsättningskurs (TYSA21) eller motsvarande Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑77182 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09 Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑77192 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-16

n Tyska: Tysk språkfärdighet (TYSA02) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet samt Engelska B, Tyska steg 3 eller English 6, Tyska språk 3 (områdes­ behörighet 2/A2) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑77201 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09 Sluttentamen i Lund

(TYSB02) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Tyska: Nybörjarkurs 1 (TYSB01) eller motsvarande Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑77122 Kursperiod: 2014-03-17 – 2014-06-09

n Tyska: Grundkurs (TYSA01) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet samt Engelska B, Tyska steg 3 eller English 6, Tyska språk 3 (områdes­ behörighet 2/A2) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑77131 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Tyska: Fortsättningskurs

Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 75 50 Studievägledare: Tel: 046-222 75 41 www.sol.lu.se/tyska

Tyska: Kandidatkurs

(TYSA21) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Tyska: Grundkurs (TYSA01) eller ­motsvarande Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑77142 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09 Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑77152 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-16

Tyska: Fördjupningskurs (TYSA31) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Tyska: Fortsättningskurs (TYSA21) eller motsvarande Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑77162 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09 Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑77172 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-16

Tyska: Skriftlig språkfärdighet – översättning (TYSD01) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Tyska: Fortsättningskurs (TYSA21) eller motsvarande (1-60 hp i tyska). Urval: Platsgaranti Kvartsfart/Dagtid Anm-kod LU‑77212 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Tyska: Äldre tyskspråkig litteratur – läskurs (TYSD02) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt TYSA21 eller motsvarande (1-60 hp tyska). Urval: Platsgaranti Kvartsfart/Dagtid Anm-kod LU‑77222 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09 Kursen ingår också som delkurs i TYSA31.

Tyska: Översättning (TYSD03) 4,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Tyska: Grundkurs (TYSA01) eller motsvarande (tyska 1-30 hp). Urval: Platsgaranti Åttondelsfart/Dagtid Anm-kod LU‑77232 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Tyska: Textstudium med litteraturoch kulturhistoria (TYSD04) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Tyska: Grundkurs (TYSA01) eller motsvarande (tyska 1-30 hp). Urval: Platsgaranti Kvartsfart/Dagtid Anm-kod LU‑77242 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

111111 111


112 112

Naturvetenskap Kurser samhällsvetenskap humaniora i Helsingborg & Teologi | Alla | Alla | |Alla kurser Alla kurser kurser kurser

Tyska: Grammatik (TYSD05) 4,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Tyska: Grundkurs (TYSA01) eller motsvarande (tyska 1-30 hp). Urval: Platsgaranti Åttondelsfart/Dagtid Anm-kod LU‑77252 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Tyska: Muntlig språkfärdighet med textstudium och realia (TYSD06) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Tyska: Grundkurs (TYSA01) eller motsvarande (tyska 1-30 hp). Urval: Platsgaranti Kvartsfart/Dagtid Anm-kod LU‑77262 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

avancerad nivå Tyska: Modern språkvetenskaplig teori inom germanistiken (TYSM11) 7,5 hp Behörighetskrav: 90 hp i tyska eller motsvarande. Urval: Platsgaranti Kvartsfart/Dagtid Anm-kod LU‑77302 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Tyska: Informationsstruktur (TYSM13) 7,5 hp

Behörighetskrav: 90 hp i tyska eller motsvarande. Urval: Platsgaranti Kvartsfart/Dagtid Anm-kod LU‑77312 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-09

Mellanösternkunskap Arabiska Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 84 50 Studievägledare: Tel: 046-222 97 47 www.sol.lu.se/arabiska/

Mellanöstern sträcker sig från Nordafrika i väst till Kinas gränser i öst. Genom studier i Mellanösternkunskap får du en fascinerande inblick i både kultur och historia som bidrar till förståelse av den mångfacetterade verklighet som präglar området. Mellanösternkunskap behandlar ­M ellanösterns och Nordafrikas geografi, historia, religioner och kulturer samt de nutida Mellanösternstaternas tillkomsthistoria, statsskick, ekonomi och näringsliv.

Vilka program och kombinationer finns det? Kurserna i Mellanösternkunskap kan tillsammans med kurser i arabiska språket urgöra en examen i Kandidatprogrammet i arabiska studier, 180 hp. Kurserna går också att studera på deltid som fristående kurser. Kurserna kan också utgöra en kompletterande regionalt ämnesinrik­ tad fördjupning för dig som läser journalistik, statsvetenskap, ekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Kurserna ger också en orientering om tillgänglig facklitteratur och uppövar din förmåga att självständigt utnyttja densamma. Var på arbetsmarknaden finns det behov av Mellanösternkunskap? Yrkesområden för dig som läst Mellanösternkunskap och/eller arabiska är handel turism, arbete för internationella organistationer, medling och fredsarbete, flykting- och migrationsfrågor samt säkerhetsfrågor, museer och kulturarv, kultur och fritid, undervisning, reklam och utrikespolitisk analys.

Grundnivå Mellanösternkunskap: Religion och identitet i Mellanöstern (ARAH13) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt ARAH10 och ARAH12 eller motsvarande kunskaper. Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑77402 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-30 www.sol.lu.se/arabiska/kursutbud-mellanosternkunskap/kurs/ARAH13

Mellanösternkunskap: Ekonomi och samhälle i den nutida Mellanöstern (ARAH14) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt ARAH12 eller motsvarande kunskaper. Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑77412 Kursperiod: 2014-03-31 – 2014-06-08 www.sol.lu.se/arabiska/kursutbud-mellanosternkunskap/kurs/ARAH14

n Mellanösternkunskap: Introducerande perspektiv (ARAH11) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑77421 Kursperiod: 2014-02-03 – 2014-04-13

Middle Eastern Studies: The Democratic Development in the Middle East (ARAH17) 7,5 hp (credits) Requirements: General and ARAH12 or equivalent. Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑77432 Course period: 2014-01-20 – 2014-03-30 The medium of instruction is English

Mellanösternkunskap: Uppsatsskrivning (ARAH18) 7,5 hp Behörighetskrav: ARAH12, ARAH13 och ARAH14 samt ARAH15 eller ARAH16 eller ARAH17, eller dokumenterade kunskaper, motsvarande dessa kurser. Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑77442 Kursperiod: 2014-03-31 – 2014-06-08 www.sol.lu.se/arabiska/kursutbud-mellanosternkunskap

Mellanösternkunskap: Teori- och metodkurs (ARAH31) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt ARAH51 eller motsvarande kunskaper Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑77452 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-30 www.sol.lu.se/arabiska/kursutbud-mellanosternkunskap/kurs/ARAH31

Mellanösternkunskap: Examensarbete för kandidatexamen (ARAK11) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt ARAH31 eller motsvarande kunskaper Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑77462 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08 www.sol.lu.se/arabiska/kursutbud-mellanosternkunskap/kurs/ARAK11

Governance and Conflict in the Middle East (SASH38) 7,5 hp (credits) Requirements: General and completed 60 ECTS credits or the equivalent Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving certificate: 34 %, The Swedish national university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Daytime Application code LU‑77471 Course period: 2014-01-20 – 2014-05-19 The medium of instruction is English

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla Alla Alla kurser kurser kurser | |humaniora Kurser | samhällsvetenskap i helsingborg & Teologi

Öst- och centraleuropakunskap Öst- och centraleuropakunskap Besöksadress: Helgonabacken 12 Exp: 046-222 84 50 www.sol.lu.se/ioc/

Detta är en region med snabb ekonomisk tillväxt, som i och med EU:s utvidgning får allt större relevans för vårt samhälle och näringsliv. Med tanke på att utbytet ökar mellan länderna i Öst- och Centraleuropa och den övriga världen, inte minst Skandinavien, finns ett växande behov av arbetskraft med specifika kunskaper inom denna region. Läser du till exempel ekonomi, juridik, statsvetenskap, historia eller journalistik och väljer att specialisera dig inom denna region, får du en unik merit som skiljer dig från de andra kandidaterna på arbetsmarknaden. Alla våra kurser ges på halvfart och du kan utan problem kombinera dina studier hos oss med ditt huvudämne. Bortsett från att du på våra kurser erhåller specifika kunskaper om ländernas kulturhistoria, politik och samhälle, är det lärarnas ambition att studenterna även ska få fördjupade, teoretiska kunskaper om identitet, etnicitet, myter, symboler och kulturöverföring, samt en kritisk hållning till stereotypa föreställningar om Öst och Väst. Vill du ytterligare fördjupa dina kunskaper i denna region kan du vid Språkoch litteraturcentrum välja mellan att lära dig ryska eller polska.

Grundnivå

n Öst- och centraleuropakun-

skap: Politik och samhällsliv i de postsovjetiska staterna

(ÖCKB04) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑77501 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-06

n Nationalism and Communism

in Central Europe (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary)

(ÖCKB06) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑77511 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-28

att vara människa i olika kulturer och historiska sammanhang. Våra kurser riktar sig därför till alla som är intresserade av att förstå sin omvärld bättre och som i sitt yrkesliv på olika sätt möter andra människor: journalister, kulturvetare, lärare och präster för att nämna några exempel.

Grundnivå

n Öst- och centraleuropakunskap: Centraleuropa efter järnridåns fall (Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern)

(ÖCKB07) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑77521 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-28

n Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs (CTRA11) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑78001 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

n Religionsvetenskap och teologi: Möten med världens religioner

Religionsvetenskap och teologi Centrum för Teologi och Religionsvetenskap Besöksadress: Allhelgona Kyrkogata 8 Exp: 046-222 90 30 Studievägledare: Tel: 046-222 90 46 www.teol.lu.se/

När man betraktar omvärlden med ett religions­vetenskapligt synsätt ser man snabbt att religioner spelar en stor roll på världs­arenan. Vid Centrum för teologi och religionsvetenskap studerar vi utifrån olika perspektiv religion och dess betydelse i samhället och för enskilda individer. Inom religionshistoria och religions­b eteendevetenskap fokuserar vi på historiska och moderna aspekter på alla religioner samt religionens individuella och sociala betydelse. Inom tros- och livsåskådningsvetenskap lyfter vi fram etiska frågor om rätt och fel, filosofiska perspektiv på religion och akademiska perspektiv på kristna trosfrågor. Inom bibelvetenskapen ägnar vi oss åt översättning och tolkning av texter från Gamla och Nya testamentet, och inom kyrko- och missionsstudier tydliggör vi de historiska och praktiska dimensionerna av den kristna kyrkan samt studerar ekumenik och religions­ möten. Sammantaget ger studier vid CTR en bred bild av vad det innebär

(CTRA22) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑78011 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-23

n Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs (CTRD01) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Heltid/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑78021 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Religionsvetenskap och teologi: Förintelsen i korsets skugga – Antisemitismens framväxt och konsekvenser (TEOB16) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 60 hp inkl religionsvetenskap 30 hp Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑78032 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-23

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

113113 113


114 114

Naturvetenskap Kurser samhällsvetenskap humaniora i Helsingborg & Teologi | Alla | Alla | |Alla kurser Alla kurser kurser kurser

Religionsvetenskap och teologi: Svenska kyrkan (CTRB44) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs (CTRA11/CTRA10/CTRD01) Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑78042 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Theology: Children of Abraham (TEOB55) 7,5 hp (credits)

Requirements: General and Theology: Christianity – Level 1, 30 hp (TEOA50), Religious Studies: Level 1, 30 hp (REVA50, CTRA10), Jewish Studies: Level 1, 30 hp (JUDA50), Islamology: Level 1, 30 hp (ISL50), History of Religions: Level 1, 30 hp (RHIA50) or 60 ECTS or equivalent. Selection: Admission guaranteed Part-time/Daytime Application code LU‑78052 Course period: 2014-03-24 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

n The Religious Impact of Migration in Sweden (SASH76) 7,5 hp (credits)

Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Daytime Application code LU‑78061 Course period: 2014-03-10 – 2014-05-15 The medium of instruction is English

n Religion and Sports (SASH77) 7,5 hp (credits) Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 34 %, The Swedish national ­university aptitude test: 34 %, Previous college/university studies (APGR): 32 %. Part-time/Daytime Application code LU‑78071 Course period: 2014-01-29 – 2014-04-02 The medium of instruction is English

avancerad nivå Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs – avancerad nivå (CTRR23) 15,0 hp Behörighetskrav: Kandidatexamen Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑78902 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Religionsvetenskap och teologi: Läskurs – avancerad nivå (CTRR31) 15,0 hp Behörighetskrav: Religionshistoria och -beteendevetenskap: Avancerad kurs I (RHBR11) eller Bibelvetenskap: Avancerad kurs I (BIVR11) eller Kyrko- och missionsstudier: Avancerad kurs I (KRMR11) eller Trosoch livsåskådningsvetenskap: Avancerad kurs I (TLVR11) eller motsvarande. Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑78912 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Religionsvetenskap och teologi: Folkkyrka i ett mångreligiöst samhälle (CTRR25) 7,5 hp

Behörighetskrav: Kandidatexamen i religionsvetenskap och/eller teologi Urval: Platsgaranti @ Kvartsfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑78922 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Religionshistoria och -beteendevetenskap

Grundnivå Religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs (RBVB02) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Religionsvetenskap: grundkurs, 30 hp (CTRA10/CTRA11/CTRD01) eller Religionshistoria: grundkurs, 30 hp (RHIA11) eller Islamologi: grundkurs, 30 hp (ISLA11) eller Judaistik: grundkurs, 30 hp (JUDA11) eller motsvarande. Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑78082 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och samhälle (RHBB11) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Religionsvetenskap: grundkurs, 30 hp (CTRA10), Religionshistoria: grundkurs, 30 hp (RHIA11), Islamologi: grundkurs, 30 hp (ISLA11) eller Judaistik: grundkurs, 30 hp (JUDA11) Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑78092 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-02-19

Religionsbeteendevetenskap: Religionspsykologi (RHBB10) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt ­Religionsvetenskap: grundkurs, 30 hp (CTRA10/CTRA11) eller Religionshistoria: grundkurs, 30 hp (RHIA11) eller Islamologi: grundkurs, 30 hp (ISLA11) eller Judaistik: grundkurs, 30 hp (JUDA11) eller ­motsvarande. Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑78102 Kursperiod: 2014-02-20 – 2014-03-23

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och migration (RHBB12) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Religionsvetenskap: grundkurs, 30 hp (CTRA10), Religionshistoria: grundkurs, 30 hp (RHIA11), Islamologi: grundkurs, 30 hp (ISLA11) eller Judaistik: grundkurs, 30 hp (JUDA11) Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑78112 Kursperiod: 2014-03-24 – 2014-05-04

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och politik (RHBB14) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Religionsvetenskap: grundkurs, 30 hp (CTRA10), Religionshistoria: grundkurs, 30 hp (RHIA11), Islamologi: grundkurs, 30 hp (ISLA11) eller Judaistik: grundkurs, 30 hp (JUDA11) Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑78122 Kursperiod: 2014-05-05 – 2014-06-05

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla Alla Alla kurser kurser kurser | |humaniora Kurser | samhällsvetenskap i helsingborg & Teologi

Religionshistoria: Fortsättningskurs

Islamologi: Teologi, makt och genus

Judaistik: Judisk humor och kulturell identitet

(RHIB21) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Religionsvetenskap och teologi: grundkurs, 30 hp (CTRA11/CTRD01) eller Religionshistoria: grundkurs, 30 hp (RHIA11) eller Islamologi: grundkurs, 30 hp (ISLA11) eller Judaistik: grundkurs, 30 hp (JUDA11) ellér motsvarande. Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑78132 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

(ISLB26) 7,5 hp

(JUDD26) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Religionsvetenskap: grundkurs, 30 hp (CTRA10), eller 30 hp akademiska studier inkl. 15 hp i judaistik Urval: Platsgaranti @ Kvartsfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑78342 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Religionshistoria: Religionerna och texterna – tradition och tolkning (RHIB08) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Religionsvetenskap och teologi: grundkurs, 30 hp (CTRA11/CTRD01), eller 30 hp akademiska studier inkl. 15 hp i religionshistoria Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑78142 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-02-19

Religionshistoria: Religions­ antropologi (RHIB25) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Religionsvetenskap: grundkurs, 30 hp (CTRA10), eller 30 hp akademiska studier inkl. 15 hp i religionshistoria Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑78152 Kursperiod: 2014-02-20 – 2014-03-23

Islamologi: Fortsättningskurs (ISLB20) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Religionsvetenskap: grundkurs, 30 hp (CTRA10), Religionshistoria: grundkurs, 30 hp (RHIA11), Islamologi: grundkurs, 30 hp (ISLA11) eller Judaistik: grundkurs, 30 hp (JUDA11) Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑78202 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Islamologi: Levande islam (ISLB25) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Religionsvetenskap: grundkurs, 30 hp (CTRA10), eller 30 hp akademiska studier inkl. 15 hp i islamologi Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑78212 Kursperiod: 2014-02-20 – 2014-03-23

Behörighetskrav: Grundläggande samt Religionsvetenskap: grundkurs, 30 hp (CTRA10), eller 30 hp akademiska studier inkl. 15 hp i islamologi Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑78222 Kursperiod: 2014-03-24 – 2014-05-04

Judaistik: Fortsättningskurs (JUDB20) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Religionsvetenskap: grundkurs, 30 hp (CTRA10), Religionshistoria: grundkurs, 30 hp (RHIA11), Islamologi: grundkurs, 30 hp (ISLA11) eller Judaistik: grundkurs, 30 hp (JUDA11) Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑78302 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Judaistik: Efter Auschwitz – ­perspektiv på Förintelsen (JUDB25) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Religionsvetenskap: grundkurs, 30 hp (CTRA10), eller 30 hp akademiska studier inkl. 15 hp i judaistik Urval: Platsgaranti Kvartsfart/Dagtid Anm-kod LU‑78312 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Judaistik: Efter Auschwitz – perspektiv på Förintelsen (JUDD25) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt ­Religionsvetenskap: grundkurs, 30 hp (CTRA10/CTRA11/CTRD01), eller 30 hp akademiska studier inkl. 15 hp i judaistik Urval: Platsgaranti @ Kvartsfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑78322 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Judaistik: Judisk humor och kulturell identitet (JUDB26) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Religionsvetenskap: grundkurs, 30 hp (CTRA10), eller 30 hp akademiska studier inkl. 15 hp i judaistik Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑78332 Kursperiod: 2014-02-20 – 2014-05-04

n Judaistik: Judisk historia och kultur (JUDD21) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Platsgaranti @ Kvartsfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑78352 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

n Judaistik: Judendom som levd religion (JUDD27) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Kvartsfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑78361 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Bibelvetenskap

Grundnivå

Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk (BIVC01) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Bibelvetenskap (BIVB21 / TEOB52) Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑78502 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk (BIVC02) 30,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Bibelvetenskap (BIVB21 / TEOB52) Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑78512 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

115115 115


116 116

Naturvetenskap Kurser samhällsvetenskap humaniora i Helsingborg & Teologi | Alla | Alla | |Alla kurser Alla kurser kurser kurser

Bibelvetenskap: Bibeln i översättning

Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs

(BIVC13) 15,0 hp Behörighetskrav: Bibelvetenskap: Bibliska huvudtankar (BIVB22 eller BIVD22) 15 hp Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑78522 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-23

(TLVB02) 30,0 hp

Kyrko- och missionsstudier

Grundnivå Kyrko- och missionsstudier: Kandidatkurs (KRMK01) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt ­Kyrko- och missionsstudier: Kyrkornas historia (KRMB21) samt Kyrko- och missionsstudier: Kyrkotraditioner (KRMB22) Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑78602 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Kyrko- och missionsstudier: Fördjupningskurs (KRMC11) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt ­Kyrko- och missionsstudier: Kyrkornas historia (KRMB21) samt Kyrko- och missionsstudier: Kyrkotraditioner (KRMB22) Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑78612 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Tros- och livsåskådningsvetenskap

Grundnivå

n Teologi: De ortodoxa kyrkornas tro och liv (TEOD04) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Platsgaranti @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑78702 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Behörighetskrav: Grundläggande samt Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs (CTRA11/CTRD01) eller motsvarande. Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑78712 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Tros- och livsåskådningsvetenskap: Perspektiv på empati - teori och praktik (TLVA11) 7,5 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt 30 hp akademiska studier. Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Kvartsfart/Kvällstid Anm-kod LU‑78771 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs I (TLVB31) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs (CTRA11/CTRD01) eller motsvarande. Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑78722 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-23

Grundnivå

Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs I

Religionshistoria: Examensarbete för kandidatexamen

(TLVD31) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs (CTRA11/CTRD01) eller motsvarande. Urval: Platsgaranti @ Heltid/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑78732 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-23

(RHIK10) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Religionshistoria, fortsättningskurs, 30 hp (RHIB20) samt Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: metodkurs, 7,5 hp (RHBC11) eller motsvarande. Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑78802 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs II (TLVB32) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs I, 15 hp (TLVB31/TLVD31) Urval: Platsgaranti Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑78742 Kursperiod: 2014-03-24 – 2014-06-05

Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs II (TLVD32) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs I, 15 hp (TLVB31/TLVD31) Urval: Platsgaranti @ Heltid/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑78752 Kursperiod: 2014-03-24 – 2014-06-05

Tros- och livsåskådningsvetenskap: Existentiella frågor inom vård och omsorg

Examensarbeten

Islamologi: Examensarbete för kandidatexamen (ISLK10) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Islamologi, fortsättningskurs, 30 hp (ISLB20) samt Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: metodkurs, 7,5 hp (RHBC11) eller motsvarande. Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑78812 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Judaistik: Examensarbete för kandidatexamen (JUDK10) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Judaistik, fortsättningskurs, 30 hp (JUDB20) samt Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: metodkurs, 7,5 hp (RHBC11) eller motsvarande. Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑78822 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

(TLVB50) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 30 hp akademiska studier Urval: Platsgaranti Kvartsfart/Kvällstid Anm-kod LU‑78762 Kursperiod: 2014-01-20 – 2015-01-18

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla Alla Alla kurser kurser kurser | |humaniora Kurser | samhällsvetenskap i helsingborg & Teologi

Religionsbeteendevetenskap: Examensarbete för kandidatexamen

Tros- och livsåskådningsvetenskap: Examensarbete för kandidatexamen

(RHBK10) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs (RHBB02) och Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Metodkurs (RHBC11)eller motsvarande Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑78832 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

(TLVK10) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - fördjupningskurs (TLVC11) eller Trosoch livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - fördjupningskurs (TLVC12) eller Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik fördjupningskurs (TLVC13) Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑78862 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Bibelvetenskap: Examensarbete för kandidatexamen (BIVK10) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk (BIVC01) eller Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk (BIVC02) eller Bibelvetenskap: Gamla testamentet i översättning (BIVC11) eller Bibelvetenskap: Nya testamentet i översättning (BIVC12) Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑78842 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Kyrko- och missionsstudier: Examensarbete för kandidatexamen (KRMK10) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Kyrko- och missionsstudier: Fördjupningskurs (KRMC11) eller motsvarande. Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑78852 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Teologi: Examensarbete för kandidatexamen (TEOK51) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Teologi: Nya testamentets exegetik, 30 hp (TEOC51, TEOC01) eller Teologi: Gamla testamentets exegetik, 30 hp (TEOC52, TEOC02). Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑78872 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Religious Roots of Europe

avancerad nivå Religious Roots of Europe: Talmud – Hebrew (TRVN05) 10,0 hp (credits) Requirements: General and A bachelor’s degree with a major in theology, religious studies, classical philology, classical archeology, history or the equivalent, and a minimum of 10 ECTS credits in classical Hebrew. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. @ Part-time/Internet course Application code LU‑78951 Course period: 2014-01-20 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

Övriga masterkurser hittar du på antagning.se

Teologi: Examensarbete för kandidatexamen (TEOK52) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande samt Teologi: Nya Testamentets exegetik utan grekiska, 15 hp (TEOC53, TEOC03) eller Teologi: Gamla testamentets exegetik utan hebreiska, 15 hp (TEOC54, TEOC04) eller motsvarande. Urval: Platsgaranti Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑78882 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

117117 117


118 118

Naturvetenskap Kurser samhällsvetenskap teknik | iAlla Helsingborg kurser | Alla | Alla | Alla kurser kurser kurser

Teknik www.lth.se/utbildning/frikurs/

n Appar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorg (TFRD30) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Förtur: sökande som arbetar med, eller har nära kontakt med personer som har kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar. Intyg som styrker anhörigroll, eller pågående anställning och vårdtagargrupp måste bifogas. Intyg från arbetsgivaren ska innehålla information om vilken vårdtagargrupp som avses, vilken tid och i vilken omfattning arbetet utförs. Resterande platser på Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. @ Kvartsfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑5708T Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-05-26

n Att utforma tankestöd i vardagen (TFRB20) 10,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Förtur: sökande som arbetar med, eller har nära kontakt med personer som har kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar. Intyg som styrker anhörigroll, eller pågående anställning och vårdtagargrupp måste bifogas. Intyg från arbetsgivaren ska innehålla information om vilken vårdtagargrupp som avses, vilken tid och i vilken omfattning arbetet utförs. Resterande platser på Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. @ Kvartsfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑5707T Kursperiod: 2014-01-23 – 2014-06-04

n Bild och rum (TFRC95) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: Förtur: ges till den vars arbete eller utbildning har med skapande av bild och rum att göra. Den som önskar förtur till utbildningsplats måste bifoga en hänvisning till vilka meriter man vill ha prövade. Intyg från arbetsgivare alt. kursplan (om kurs vid annat lärosäte än Lund) måste bifogas ansökan. Resterande platser på betyg: 20%, högskoleprov 10%, akademiska meriter 70%. Halvfart/Eftermiddag Anm-kod LU‑5711T Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-05-20

Brottmekanik, fortsättningskurs (FHL090) 7,5 hp Behörighetskrav: 90 hp tekniska studier (inklusive FHL013 eller FHLA01 eller FHL105), samt Svenska B och Engelska A Urval: Akademiska meriter (APAV): 100% Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑5715T Kursperiod: 2014-03-15 – 2014-06-10

n CAD – datorstödd konstruktion (TFRC75) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: betyg 20%, högskoleprov 10%, akademiska meriter 70% Kvartsfart/Kvällstid Anm-kod LU‑5701T Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

n Drycker, vetenskap och teknik (TFRB25) 7,5 hp Se Helsingborgskurserna, sid 120

Environmental Issues, Thematic Course (TFRN45) 7,5 hp (credits) Requirements: Minimum 120 university credits in social sciences, natural sciences, engineering, law, economics or ­agronomy, and minimum 6 university credits in environmental studies/environmental system analysis, e.g., TFRB80, TFRF55, TFRN30 or TFRN50. English A. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Part-time/Daytime Application code LU‑5705T Course period: 2014-03-17 – 2014-06-05 The medium of instruction is English

n Graphic Design (TFRA41) 7,5 hp (credits)

Requirements: General requirements for university studies in Sweden Selection: The general average (GPA) of your higher secondary school leaving ­certificate: 20 %, The Swedish national university aptitude test: 10 %, Previous college/university studies: 70 %. Part-time/Afternoon Application code LU‑5709T Course period: 2014-03-04 – 2014-05-08 The medium of instruction is English

n Kost och hälsa: energigivande näringsämnen (TFRD02) 7,5 hp Behörighetskrav: Biologi B eller Kemi B eller Naturkunskap B Urval: Förtur: sökande som är godkända på kursen TFRD15 Kost och hälsa: vitaminer, mineraler och functional foods (tidigare TFRB40 Kost och hälsa 2). Resterande platser på Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. @ Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑5703T Kursperiod: 2014-03-03 – 2014-05-15

Miljösystemanalys; Miljökonsekvensbeskrivning (TFRN55) 15,0 hp Behörighetskrav: Minst 120 högskole­ poäng inom samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig eller teknisk fakultet eller inom ekonomi, juridik, agronomi varav 6 högskolepoäng miljövård/miljösystemanalys, förvärvade exempelvis genom någon/några av kurserna TFRB80, TFRF55, TFRN30 eller TFRN50. Svenska B. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑5706T Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-05

Modern Experimental Mechanics (FHLN10) 7,5 hp (credits) Requirements: 90 credits technical studies, incl. FMA420 Linear Algebra and FMAA01 Calculus in One Variable. One of the courses FHL013, FHL105, FHLA01 Solid Mechanics or FHL055 Solid Mechanics Basic Cours, is also required. English A proficiency. Selection: Previous college/university studies (APAV): 100 %. Full-time/Daytime Application code LU‑5716T Course period: 2014-03-17 – 2014-06-10 The medium of instruction is English

n Människan i extrema miljöer (TFRC70) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: betyg 20%, högskoleprov 10%, akademiska meriter 70% Kvartsfart/Dagtid Anm-kod LU‑5700T Kursperiod: 2014-01-21 – 2014-05-27

n Patent och annan immaterialrätt (TFRC66) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: betyg 20%, högskoleprov 10%, akademiska meriter 70% Halvfart/Kvällstid Anm-kod LU‑5712T Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-09

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla kurser | Kurser Alla kurser i helsingborg | teknik

n Projektledning och projektmetodik (TFRC80) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: betyg 20%, högskoleprov 10%, akademiska meriter 70% Halvfart/Eftermiddag Anm-kod LU‑5713T Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-05-30

n Traditionella byggnadsmaterial och -tekniker (TFRC45) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: betyg 20%, högskoleprov 10%, akademiska meriter 70% Kvartsfart/Dagtid Anm-kod LU‑5710T Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-05-28

n Vin och fruktvin, vetenskap och teknik med inriktning på produktion i kallt klimat (TFRD10) 7,5 hp Se Helsingborgskurserna, sid 120

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

119119 119


120 120

Naturvetenskap Kurser i Helsingborg | Alla | Alla kurser kurser

Juridik

Socialt arbete

Teknik

n Juridik: Affärsjuridik

Socialt arbete med barn och unga

n Drycker, vetenskap och teknik

(JFVA02) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet samt Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdes­ behörighet 1/A1) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Halvfart/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU‑62831 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

(SOAN33) 15,0 hp Behörighetskrav: kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU‑65321 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24 www.soch.lu.se/o.o.i.s/22225

(TFRB25) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: betyg 20%, högskoleprov 10%, akademiska meriter 70% Halvfart/Eftermiddag i Helsingborg Anm-kod LU‑5702T Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-23

Socialt arbete med inriktning på funktionsförmåga och funktionshinder

n Vin och fruktvin, vetenskap och teknik med inriktning på ­produktion i kallt klimat

(SOAN35) 15,0 hp

(TFRD10) 7,5 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet Urval: betyg 20%, högskoleprov 10%, akademiska meriter 70% Halvfart/Eftermiddag i Helsingborg Anm-kod LU‑5704T Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-23

n Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt (JCDA03) 15,0 hp

Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet samt Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdes­ behörighet 1/A1) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Halvfart/Distans i Helsingborg Anm-kod LU‑62841 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

n Immaterialrätt (JCBA01) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande ­behörighet samt Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdes­ behörighet 1/A1) Urval: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. @ Halvfart/Distans i Helsingborg Anm-kod LU‑62851 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08

Behörighetskrav: kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU‑65331 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24 www.soch.lu.se/o.o.i.s/22223

Socialt arbete som mobilisering och entreprenörskap (SOAN39) 15,0 hp Behörighetskrav: kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU‑65351 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24 www.soch.lu.se/o.o.i.s/22230

Professionellt socialt arbete (SOAN43) 15,0 hp Behörighetskrav: kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU‑65391 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-08 www.soch.lu.se/o.o.i.s/22236 Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU‑65401 Kursperiod: 2014-03-25 – 2014-06-08 www.soch.lu.se/o.o.i.s/22236

Socialt arbete och migration (SOAN48) 15,0 hp

Behörighetskrav: kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU‑65411 Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24 www.soch.lu.se/o.o.i.s/30406

Ansök på www.antagning.se senast 15 oktober | Du kan antas till högst 45 hp totalt | Regler för behörighet & urval: s 125-127


Alla kurser | Nätkurser

Courses offered in English are marked with • Nätbaserade kurser är märkta med @ på kurssidorna Appar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorg............................... 118 Arabiska: Nybörjarkurs II – nätbaserad kurs.................................... 10 Att utforma tankestöd i vardagen............ 118 Biologi: Bevarandebiologi - teori, praktik och utvärderande metoder................... 41 Biologi: Limnologi och vattenvård.............. 40 • Biology: Plant Systematics and Diversity... 40 Bokhistoria: Boken, människan och samhället - från industrialisering till digitalisering......................................... 95 Bokhistoria: Läsningens historia.................. 95 • Economic History: The Global Economy... 60 Engelska: Grammatik och översättning.... 102 Geografiska informationssystem – avancerad kurs..................................... 54 Geografiska informationssystem – en introduktion..................................... 54 • GIS: Geographical Databases................... 55 • GIS: Geographical Information Systems – Advanced Course................................. 54 • GIS: Geographical Information Systems and Physical Planning............................ 55 • GIS: Geographical Information Systems Introduction.......................................... 54 • GIS: GIS and Climate Change.................. 55 • GIS: GIS and Statistical Analysis............... 55 • GIS: GIS in Tourism and Recreation.......... 55 • GIS: Master’s Degree Project.................... 55 • GIS: Open Source GIS.............................. 54 • GIS: Python Programming in GIS............. 55 • GIS: Research Methodology.................... 55 • GIS: Spatial Data Infrastructure................ 55

• Globalisation and Social Change............. 81 • Globalisation and Social Policy................. 81 Inlärning av franska................................. 102 Internetbaserad juridisk introduktionskurs.. 69 Italienska: Fortsättningskurs nätbaserad distanskurs....................... 104 Italienska: Grundkurs – nätbaserad distanskurs....................... 104 Italienska: Nybörjarkurs I – nätbaserad distanskurs....................... 104 Judaistik: Efter Auschwitz – perspektiv på Förintelsen.................... 115 Judaistik: Judendom som levd religion...... 115 Judaistik: Judisk historia och kultur........... 115 Judaistik: Judisk humor och kulturell identitet................................ 115 Kinesiska: Fortsättningskurs – nätkurs...... 105 Kinesiska: Grundkurs A............................ 105 Kinesiska: Nybörjarkurs A......................... 105 Kost och hälsa: energigivande näringsämnen..................................... 118 Litteraturvetenskap: Att förstå lyrik – nätkurs....................... 96 Mellanösternkunskap: Introducerande perspektiv........................................... 112 Nationalekonomi: Finansiell ekonomi nivå 1.............................................. 65,66 Nationalekonomi, grundkurs (Kurspaket)... 65 Nationalekonomi: Internationell ekonomi... 66 Nationalekonomi: Makroekonomisk teori och ekonomisk politik........................... 66 Nationalekonomi: Mikroekonomisk teori med tillämpningar................................ 65 Nygrekiska: Nybörjarkurs.......................... 107 Offentligt ledarskap................................... 82 Psykologi: Översiktskurs II........................... 75 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs.......................................... 113 • Religious Roots of Europe: Talmud – Hebreww............................. 117 Rumänska: Fortsättningskurs – nätkurs.... 108 Rumänska: Grundkurs – nätkurs.............. 108 Rumänska: Kandidatkurs – nätkurs.......... 108

Rumänska: Nybörjarkurs – nätkurs........... 108 Socialt arbete: Examensarbete för magisterexamen................................... 80 Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen...................................... 80 Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält......................................... 79 Sociologi: Examensarbete för magisterexamen................................... 81 Sociologi: Examensarbete för masterexamen...................................... 81 Sociologi: Kriminologi................................ 81 Sociologi: Organisationssociologi............... 81 Statsvetenskap: Internationell politik.......... 82 Statsvetenskap: Statsvetenskaplig introduktion......................................... 82 Teologi: De ortodoxa kyrkornas tro och liv. 116 Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs I.............................. 116 Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs II.............................. 116 Tyska: Tysk språkfärdighet........................ 111 Utvidgad juridisk introduktionskurs............ 69 • Yiddisch: Language and Literature......... 105 • Yiddish: Language and Literature, Level 1B.............................................. 105

Teckenförklaring: n= nybörjarkurs, d v s förutsätter ej tidigare högskolestudier @ = internetbaserad distanskurs

121


122


123

Information Om ansรถkan, urval, examen, viktiga adresser och sรถkregister


124

Nya regler | information

Nya regler Övergångsregler för ­sökande med betyg utfärdade före 2010 Om du uppfyllde kraven för grundläggande behörighet före den 1 januari 2010 så uppfyller du kraven nu också. Det gäller också samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning som uppfyller villkoren för grundläggande behörighet före den 1 januari 2010. Godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk kurs A och B eller kurserna 1-3, Engelska kurs A eller kurs 5 och Matematik kurs A eller

kurs 1b/1c krävs normalt inte för särskild behörighet i det nya regel­verket, eftersom de fordras för grundläggande behörighet för sökande som lämnar gymnasieskolan från och med 2010. Har du avslutat dina gymnasiala studier tidigare, kan dessa kurser/motsvarande saknas i ditt avgångs- eller slut­betyg. Vi vill göra dig uppmärksam på att goda kunskaper i svenska, engelska och matematik ändå är viktiga för att klara av studier på högskolan. Läs mer under Behörighet, Urval och Meritvärdering av betyg, s 127-129.

Nya regler från och med 1 ­januari 2014 Nästa år gäller nya regler för grundläggande b ­ ehörighet och urval. De nya bestämmel­serna tillämpas första gången vid antagning till utbildningar på grundnivå och avancerad nivå som börjar efter den 31 maj 2014.

Läs mer på www.antagning.se/sv/

Avgifter för medborgare utanför EU, ­E ES-länderna och Schweiz Från och med hösten 2011 införde Sverige anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES samt Schweiz. Anmälningsavgiften är 900 sek. Du kan läsa mer om vem som ska betala och rutinerna för det på följande sida: www.antagning.se/sv/


Information | Bra att veta

Bra att veta Frågor om min antagning Många frågor kan du få svar på utan att tala med en handläggare. • Spara denna katalog. Du har nytta av den under hela antagningsperioden. Eventuella ­ändringar som tillkommer hittar du på www.antagning.se, • På www.antagning.se hittar du all viktig antagningsinformation. På www.uhr.se hittar du statistik som rör antagning, • Har du frågor rörande anmälan och antagning i allmänhet kan du ringa Antagningsservice 0771-550 720 ­eller fylla i e-postformuläret på www.antagning.se. Svar på frågor om specifika utbildningar, t ex innehåll, schema, litteratur, kurstid, kursplaner, förkunskapskrav mm, hittar du i denna katalog, eller också på respektive utbildnings hemsida. Saknar du någon information, kontakta ämnesinstitutionen, området/fakulteten vid Lunds universitet. Kontaktuppgifter och länkar till institutionernas hemsidor hittar du på www.lu.se/institutioner eller www.lth.se.

Adresser till övriga högskolor i landet På www.antagning.se finns adresser till alla Sveriges universitet och högskolor.

Anstånd med studiestarten Om du blir antagen till en u ­ tbildning, men inte kan ta din plats i anspråk på grund av omständigheter som du själv inte råder över, kan du i undantagsfall få anstånd med studie­starten. Ansökan om anstånd med studiestarten måste du omgående skicka till det uni­versitet eller den högskola där du blivit antagen. Kom ihåg att bifoga intyg som styrker skälen. Du måste också tacka JA till erbjuden plats på ­w ww.antagning.se. Beslut om anstånd fattas vid Lunds universitet av det ­område/fakultet eller berörd institution som ger utbildningen. För att kunna ta din plats i anspråk, måste du följa de instruktioner som du fått i samband med att anståndet ­beviljats.

Registerhantering Uppgifter som har lämnats i samband med ansökan om antagning till en utbildning, liksom uppgifter om studier, kommer att behandlas automatiserat i ett register (det s.k. Ladok-registret). Bestämmelser om registret finns i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor.

Lunds universitet (adress: Box 117, 221 00 LUND, tel: 046-222 00 00, e-post: registrator@lu.se, fax: 046222 42 32) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i studie­registret. Ändamålet med registret är enligt ovan nämnda förordning att säkra att uppgifter om sökande till utbildning, genomgångna studier, betyg över utbildningar och examina bevaras. Uppgifterna ska också kunna läggas till grund för uppföljning och utvärdering, för antagning av studenter, för administration inom universitetet, för elektroniskt utlämnande av uppgifter till vissa i förordningen uppräknade mottagare, för officiell statistik samt för resurstilldelning. Registret får även användas för forskning. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas hos Lunds universitet. Skicka en ­undertecknad begäran till Antagningsavdelningen, Box 117, 221 00 Lund, om du vill veta om Lunds universitet behandlar personuppgifter om dig. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Observera att skriftlig kommunika­ tion – e-post, vanlig post eller fax – med universitetet blir allmän handling.

Högskoleprovet På www.lu.se/hogskoleprovet finns information om högskoleprovet.

125


126

Förklaringar | information

Nätbaserad utbildning Nätbaserad utbildning öppnar många möjligheter för dig som vill studera vid Lunds universitet, men som av någon anledning saknar möjlighet att flytta eller pendla till Lund. Kurserna kan vara helt eller delvis nätbaserade. För Lunds universitets nätbaserade utbildningar gäller att du söker till, stu­derar och examineras vid Lunds universitet. Information om nät­ baserad utbildning finner du under rubriken Nätbaserade kurser på s 121.

Mer information om ­nätbaserade kurser finns på:­­­ www.antagning.se

Förklaringar & förkortningar Anmälningskod Det är denna kod bestående av högskolekod + fem siffror (t.ex. LU22001) som skall uppges i anmälningsformuläret. Anmälningskoden ändras varje termin. En utbildning kan ha flera anmälningskoder beroende på utbildningsort, i vilken takt den ges, om den är en campus- eller distansutbildning.

Kurs- eller utbildnings-­ programkod Kurs- (4 bokstäver följda av 2 siffror) eller utbildningsprogramkoden (5 bokstäver) används inte i anmälningsformuläret. Dessa koder används i andra samman­hang, t.ex. då man vill ta reda på vilka förkunskaper som gäller för en viss utbildning. Kurs- och

programkoder är desamma så länge utbildningens innehåll inte ändrats.

Utbildning på grundnivå för nybörjare

n markerar grundnivå för nybörjare, Krav för särskild behörighet Utbildning inom gymnasieskolan anges som kurs enligt nya gymnasie­skolans terminologi. Se www.antagning.se för information om motsvarande äldre utbildningar. Utbildning inom högskolan anges med kurs- eller utbildningsprogramkod. Lägg märke till att kraven avser kunskaper motsvarande den angivna utbildningen. Den kan alltså också uppfyllas genom annan jämförbar utbildning, praktisk erfarenhet etc. som då måste vara utförligt doku­ menterad.

d.v.s. utbildningar som inte förutsätter tidigare genomgången högskole­ utbildning.

Nätbaserade kurser @ markerar kurser som är nätbaserade. Se Nätbaserad utbildning ovan. För information om kurser och hur det går till att studera hemifrån, kontakta Lunds universitets Studievägledning (studievagledning@stu.lu.se ) och/eller den institution du är intresserad av.

Kurser som ges på engelska I registret i slutet på denna katalog är kurser med undervisningsspråk engelska markerade med • framför benämningen.


Information | Behörighet

Behörighet För att kunna antas till en ut­ bild­­­­­­­ning måste du uppfylla vissa ­behörighetskrav – det gäller både grund­läggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskole­ utbildning. Goda kunskaper i svenska, engelska och matematik är mycket viktigt för att du ska lyckas med dina högskolestudier. Har du inte godkänt i dessa ämnen från gymnasieskolan bör du noga p ­ röva dina studieförutsättningar ­genom t.ex. kontakt med en studie­väg­ledare för diskussion om ditt ­studieval. Den särskilda behörigheten är beroende av den utbildning du sökt. Kraven anges under respektive utbildning.

Grundläggande behörighet på grundnivå Vilka regler som ska tillämpas för grund­läggande behörighet är beroende av vilket år ditt slutbetyg/avgångs­ betyg har utfärdats. Information om detta finns under Förkunskapskrav på www.antagning.se/sv/

Grundläggande behörighet på avancerad nivå Om du vill läsa ett program som börjar på avancerad nivå krävs att du har en grundexamen om minst 180 högskolepoäng. Om du är obehörig vid anmälningstidens utgång, kan du bli antagen med villkor att behörighets­ kravet är uppfyllt när programmet påbörjas. Behörigheten måste senast vid upprop/utbildningsstart vara uppfylld vilket kontrolleras innan du kan registreras på programmet. Om du vill läsa fristående kurser på avancerad nivå måste du ha fullgjort utbildning på grundnivå om minst 90 högskolepoäng, men du behöver inte ha tagit ut din examen. Om du är obehörig vid anmälningstidens utgång, kan du bli antagen med villkor att behörighetskravet är uppfyllt när utbildningen påbörjas. Behörigheten måste senast vid upprop/utbildningsstart vara uppfylld vilket kontrolleras av ansvarig institution innan du kan registreras på utbildningen.

Särskild behörighet på ­grundnivå

Sökande med utländsk ­behörighetsbakgrund

Särskild behörighet till utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare uttrycks som kurser enligt ­gymna­sie­­­skolans terminologi. Kraven för särskild behörighet anges i områ­ desbehörigheter. Mer information om områdesbehörigheter hittar du på www.antagning.se/sv/ Om det krävs förkunskaper från gymnasieskolan är kraven lägst betyget E (nya betygsskalan) eller Godkänd respektive 3 (de äldre betygsskalorna) i varje kurs/ämne. Kraven kan också utgöras av fullgjord högskolekurs på grundnivå.

Information för dig som har utländsk behörighetsbakgrund finns på www.antagning.se/sv/

Särskild behörighet på ­avancerad nivå Särskild behörighet till avancerad nivå utgörs av fullgjorda högskolekurser och ev. andra villkor som är av betydelse för utbildningen; dessa framgår av kursplanerna.

Behörig/antagen med villkor Om behörighetskravet är en högskolekurs som du ännu inte har fått slut­betyg på kan du bli antagen med villkor att styrka den särskilda behörigheten på högskolenivå vid registreringen. Du måste senast vid upprop/utbildningsstart uppfylla behörighetskraven för att få påbörja utbildningen vilket kontrolleras av ansvarig institution. Observera att du själv måste bifoga dokumentation på högskolekurser/ utbildningar som inte finns registrerade på www.antagning.se, om de krävs för behörigheten. Det kan t. ex. vara äldre högskolemeriter eller utländska meriter. Tänk på att eftersom lägre prioriterade sökalternativ stryks när du blivit antagen till heltidsstudier, oberoende av om du är antagen med eller utan villkor, bör du stryka den kurs där du inser att du inte kommer att uppfylla den särskilda behörigheten. Eventuella strykningar skall ha gjorts senast sista kompletteringsdag. Strykningar kan du själv göra på www.antagning.se, där datum för sista kompletteringsdag också framgår.

Reell kompetens – behörighet på annat sätt Saknar du formell behörighet kan universitetet värdera andra kunskaper av betydelse för sökt utbildning utöver dina skolkunskaper. Syftet är att be­döma om din samlade kompetens är tillräcklig för att klara av den utbildning som du söker. I en sådan samlad bedömning vägs kunskaper och erfarenheter från arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personal­ utbildning och/eller annan kursverksamhet in. Vill du ha en bedömning av reell kompetens ska du, utöver att anmäla dig senast sista anmälningsdag på www.antagning.se, också fylla i blanketten ”Ansökan om prövning av reell kompetens/undantag” som du hittar på www.antagning.se. Fyll i blanketten enligt anvisningarna på Lunds universitets sida: www.lu.se/ studera/anmalan-och-antagning/behorighet/reell-kompetens och skicka in blanketten tillsammans med alla de handlingar du åberopar i två exemplar. Ett exemplar skickas till Antagning, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund och det andra exemplaret till Antagningsservice, 833 82 Strömsund. Observera att ansökan måste vara inkommen senast sista anmälningsdag. Om du har fått ett förhandsbesked och/eller har beviljats reell kompetens eller undantag tidigare till samma eller motsvarande utbildning, ska du bifoga en kopia av beskedet eller beslutet. Att bedömas som behörig är oftast bara första steget för att bli antagen till en utbildning. I regel måste du dessutom konkurrera om en utbildningsplats. Därför rekommenderar vi dig som saknar slut- eller avgångsbetyg att göra högskoleprovet.

127


128

Meritvärdering – urval | information

Meritvärdering och urval I de fall det finns fler behöriga sökande än tillgängliga platser måste ett urval göras bland de sökande. Det är viktigt att du läser urvalsreglerna noga och ser till att skicka de merithandlingar som behövs. Hur du har styrkt din grundläggande be­hörighet avgör i vilken urvalsgrupp du deltar. Samtliga sökande i respektive grupp rangordnas. De som inte kan antas i urvalet får ett reservplatsnummer. Till vissa utbildningar kan många reserver erbjudas plats vid återbud och till andra är det få eller inga. Ett lågt reservplatsnummer är ingen garan­ ti för att du kommer att antas. Obser­vera att alla sena anmälningar place­ras i en egen urvalsgrupp som prioriteras efter alla behöriga sökande som har sökt i tid.

Platsgaranti och urval

Betyg

Platsgaranti innebär att du är garanterad plats på utbildningen om du uppfyller behörigheten, a­ nmäler dig senast sista anmälningsdag och svarar ja på antagningsbeskedet enligt anvis­ ningarna (se sid 132). Observera att även utbildningar med platsgaranti fordrar anmälan i vanlig ordning. Vid dessa utbildningar står ”Platsgaranti” i utbildningstexten. För de anmälningsalternativ där urval måste göras förekommer ibland särskilda urvalskriterier, som beskrivs under respektive utbildning. Till de flesta kurserna grundar sig ­urvalet på tre parallella urvalsgrupper: gymnasiebetyg, högskoleprov samt akademiska poäng. I kurstexten står då t.ex. ” ­ Urval: Betyg: 34% Högskoleprov: 34% Akademiska meriter: 32%”. Det första talet anger den procentuella andelen för gymnasiebetyg/omdöme från folkhögskola, det andra för högskoleprov och det tredje för akademiska poäng. Urvalet till utbildningsprogram på grundnivå grundar sig, med vissa undantag, på urvalsgrupperna ”66 % betyg, 34 % högskoleprov”. Du kan delta i flera urvalsgrupper samtidigt. Den procentuella fördelningen mellan de olika urvalsgrupperna varierar mellan utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, men anges under respektive utbildning. För utbildningar som vänder sig till nybörjare gäller att om två eller flera sökande har samma meritvärde, sker urvalet i första hand efter resultatet på högskoleprovet och i andra hand används lottning. För övriga utbildningar tillämpas lottning vid lika meriter.

Urvalsgrupperna för betyg är BI, BII och BF. Information om meritvärdering och urval på betyg från gymnasie­skolan/motsvarande samt omdöme från folkhögskola finns på www.antagning.se/sv/

Högskoleprov För att kunna delta i urvalsgruppen högskoleprov (HP) måste du, förutom att uppfylla kraven på grundläggande och särskild behörighet, ha ett giltigt högskoleprovresultat, d.v.s. tidigast hösten 2008 gjort ett högskoleprov med resultat 0,1 poäng eller högre. Högskoleprovsresultaten överförs auto­matiskt till antagningssystemet om du har svenskt personnummer. Om du har gjort högskoleprovet och saknar svenskt personnummer måste du sända in en bevittnad kopia av provresultatet.

Akademiska poäng I urvalsgruppen akademiska poäng (APGR/APAV) ger all statlig och kommunal högskole-/universitetsutbildning på grundnivå och avancerad nivå, som avklarats vid ansökningstidens utgång, akademiska poäng. De akademiska poängen hämtas från universitetens datorbaserade studiedokumentation, Ladok. Poäng från s.k. uppdragsutbildning, basår, preparandutbildning för utländska studerande eller YH/KY-utbildning medräknas inte. Ej heller poäng från forskarutbildningsnivå. • Om du söker till kurser på grundnivå eller till utbildningsprogram som inleds på avancerad nivå tillgodoräknas varje högskolepoäng fr.o.m. 7,5 och upp till högst 165 (APGR) om ej annat framgår under respektive utbildning,


Information | Meritvärdering – urval

• Om du söker till kurser på avancerad nivå tillgodoräknas varje högskole­ poäng fr.o.m. 100 och upp till högst 285 (APAV). Observera att vissa äldre utbildningar inte finns inrapporterade i Ladok och därför inte räknas med automatiskt. Om detta gäller dig måste du själv bifoga dina meriter. Uppgifter om vad som finns registrerat på dig kan du se på www.antagning.se, efter inloggning, under fliken ”Mina sidor”. Om du vill åberopa högskolestudier från utomnordiskt land (som inte är uttryckta som ECTS credits) ska en ekvivalering i förväg göras av respektive ämnesinstitution eller av UHR. Ekvivaleringen ska sändas till Antagningsservice, 833 82 Strömsund i samband med anmälan och bör därför göras i god tid. Högskolepoäng som tagits inom ramen för utbytesavtal med Lunds universitet ska finnas inrapporterade i Ladok för att medräknas.

Andra urvalsgrunder Individuell prövning Sökande kan i undantagsfall antas med förtur genom individuell prövning. Det gäller i första hand sociala och medicinska skäl, som t.ex. funktionsnedsättning. Den som har medicinska eller andra särskilda skäl, som begränsar konkurrenssituationen och/ eller begränsar valet av utbildning, kan ansöka om att hänsyn tas till detta i urvalet. Antagningsnämnden gör då en bedömning av dessa skäl och jämför med vad som normalt gäller för utbildningen. Rådgör i förväg med utbildningsansvarig studievägledare då utbildningen kan innehålla moment som har krav på vissa fysiska förutsättningar. Observera att indivi­ duell prövning inte innebär någon

prövning av den sökandes möjligheter att fullfölja aktuell utbildning eller utöva ett visst yrke. Individuell prövning sker under förutsättning: • att ditt meritvärde på betyg och/ eller högskoleprov inte väsentligt skiljer sig från vad som normalt krävs för antagning till utbildningen, • att du uppfyller behörighetskraven till sökt utbildning, • att du använt de möjligheter som står till buds att förbättra din ­konkurrenssituation, • att din ansökan om individuell prövning inkommit senast sista anmälningsdag och att du gjort din anmälan på www.antagning.se senast sista anmälningsdag, • att aktuell utbildning är sökt i ­första, andra eller tredje hand. Om du anser att du bör komma i fråga för individuell prövning ska du skicka en skriftlig motivering, alla intyg och handlingar som styrker art och grad av de skäl du vill åberopa till Lunds universitet. Adressen är: Antagningsnämnden, Box 117, 221 00 Lund. • Alla handlingar ska vara Lunds universitet tillhanda senast sista anmälningsdag, • Alla kopior av intyg/dokument ska vara vidimerade (bevittnade), • Intyg om dyslexi ska innehålla ­detaljerade data från testresultatet. Alla handlingar som bifogas anmälan betraktas i regel som offentliga. Besked om du är antagen av särskilda skäl eller inte meddelas via ditt antagnings­besked. Beviljas du individuell prövning till mycket välsökta program konkurrerar du med ditt meritvärde, men med viss kompensation.

Kursspecifik förtur Antagningsnämnden vid Lunds universitet kan ha fastställt att vissa kategorier sökande ska få förtur till utbildningsplatserna på vissa utbildningar. Dessa förturskriterier anges i texten i anslutning till den aktuella utbildningen. Om du anser att du bör komma i fråga för sådan förturs­ antagning ska du skicka handlingar som styrker förturskriterierna till ­Antagningsservice, 833 82 Strömsund.

Sökande med utländsk ­behörighetsbakgrund Information om meritvärdering och urval för dig som har utländsk ­behörighetsbakgrund finns på www.antagning.se/sv/

129


130

Anmälan | information

Anmälan Regler för anmälan och antagning finner du på sidorna 124-129.

folkbokföringsadress (om du inte uppgivit annan tillfällig adress).

Skyddade personuppgifter

Anmälan till ­kurser och utbildnings­program

Har du skyddade personuppgifter ska du inte anmäla dig via Internet. Anmälningar från personer med sekretessmarkerade ­p­ersonuppgif­ter hanteras av Universitets- och hög­ skolerådet (UHR). Antingen s­ kyddas enbart den sökandes adress, e­ ller också sekretessmarkeras hela ­ansökan. För mer information se www.antagning.se.

Adressuppgifter Din folkbokföringsadress hämtas från Skatteverket. Därför ska endast du som bor på annan adress än folkbokföringsadressen fylla i den adress du vill få din post sänd till, om du har en tillfällig adress mellan anmälningstillfälle och terminsstarten. Uppgift om när den tillfälliga adressen gäller måste anges. Om du inte är folkbokförd i Sverige, eller önskar få eventuell post till en adress i utlandet, anges denna i adressfältet. På webben gör du ändringar under ”Min profil”. Du som gjort webbanmälan kommer få meddelanden om kontrollbesked och antagningsbesked till den e-postadress som du angett på www.antagning.se. Du som anmält dig på annat sätt kommer att få kontrollbeskedet och antagningsbeskedet per post till din

Om du vill påbörja högskolestudier måste du anmäla dig i förväg. Enda undantaget från kravet på anmälan gäller dig som enbart ska fortsätta dina studier på kurs du redan är regi­ strerad på eller endast ska genomgå prov på redan påbörjad kurs. Då kontaktar du i god tid institutionen där du ska fortsätta studierna eller ­genomgå prov. Din anmälan måste inkomma i tid om du ska kunna delta i meriturvalet. Anmälan inkommen efter sista anmälningsdag behandlas som en sen anmälan och rangordnas efter de som sökt i tid. Samtliga handlingar som krävs för behörighet måste om­gående skickas in till Antagningsservice, 833 82 Strömsund för att din behörighet ska kunna be­dömas. Observera att samtliga kopior ska vara vidimerade. Sen anmälan gör du på www.antagning.se.

Att anmäla sig Du anmäler dig till utbildningarna i denna katalog via www.antagning. se. Via din e-postadress får du direkt bekräftelse på att antagningssystemet tagit emot din anmälan. Kontrollera därför noga att du anger korrekt e-postadress, ­annars kommer inte e-post-meddelande om bekräftelse,

kontrollbesked och antagningsbesked att nå dig. Du kan göra ändringar i din webb­ anmälan fram till sista anmälningsdag. Vissa ändringar kan du även göra e­ fter anmälningstidens utgång, t.ex. sen anmälan och strykningar. Strykningar kan du göra fram till sista komplette­ringsdag. Observera att: • du anmäler dig på samma anmälan till både kurser och program, • du anmäler dig till kurs antingen som kurs inom program eller som fristående kurs, • om du anmält dig både via webben och anmälan på annat sätt kommer endast din webbanmälan att behand­las. Om du har flera anmälan på annat sätt-anmälningar gäller den senast daterade, • använd alltid din StiL-id vid anmälan inom program.

Inloggning via webb­anmälan Om du redan är student vid Lunds universitet ska du logga in på www. antagning.se med din StiL-identitet. Du väljer Lunds universitet i scrolllistan på inloggnings­sidan och kommer då till StiL-inloggningen. När du där angett din identitet och lösenord kommer du tillbaka till www.antagning.se. Övriga sökande måste skapa en identitet på inloggningssidan enligt instruktionerna på www.antagning.se.


Information | Anmälan

Utbildningsalternativ

Åberopade handlingar

Övrigt

Du söker till program och kurser i samma anmälan. När du gör anmälan och rangordnar dina alternativ ska du tänka på att du bara kan bli antagen till högst 45 högskolepoäng. En heltidsutbildning räknas som 30 högskolepoäng och en halvfartsutbildning som 15 högskolepoäng. Kurser är normalt 7,5, 15 eller 30 högskolepoäng. Blir du antagen till 45 högskolepoäng stryks du från lägre prioriterade alternativ. Det innebär att om du prioriterat tre utbildningar på vardera 7,5 högskolepoäng i första, andra och tredje hand (som sammanlagt blir 22,5 högskolepoäng) och blir antagen till alla tre, kan du inte bli antagen till en heltidsutbildning som du prioriterat i fjärde hand. Eftersom heltidsutbildningen räknas som 30 högskole­poäng överstiger detta 45 hög­skole­poäng. Efter anmälningstidens utgång får du inte ändra ordningen i din anmälan. Du kan däremot stryka ­anmälningsalternativ. Om du efter sista anmälningsdag vill lägga till ­y tterligare anmälningsalternativ till din anmälan betraktas dessa som sena anmälningsalternativ. Om du anmält dig på ”annat sätt” ska önskemål om strykningar eller tillägg på ansökan ske skriftligt och vara inkommet till Antagningsservice, 833 82 Strömsund före midsommar inför hösttermin och 3 december inför vårtermin.

Kontrollera först vilka handlingar som redan finns registrerade på www. antagning.se under fliken Mina sidor. Om du har handlingar från utlandet anger du, genom att använda därför avsedda kryssrutor, vilka handlingar du har för avsikt att komplettera med. Dina handlingar skickar du till Antagningsservice, 833 82 Strömsund. Observera att dina handlingar ska vara Antagningen tillhanda senast den sista kompletteringsdag. De flesta slutbetyg från svenskt gymnasium överförs automatiskt (se sid 133). Om det gäller din skola behöver du inte komplettera med ditt slutbetyg. Studier på folkhögskola dokumen­ teras med blanketten ”Intyg om grundläggande behörighet”. Utländsk gymnasieutbildning/ IB. Här kryssar du som har utländsk förutbildning och anger från vilket land utbildningen är. Du som har Internationell Baccalaureate (IB) ­kryssar i rutan och väljer Internationell Baccalaureate i rullisten för land. Du ska även sätta kryss i rutan om du både har en svensk och en utländsk gymnasieutbildning.

Reell kompetens Se information på sid 127. Fyll även i blanketten ”Ansökan om bedömning av reell kompetens/att undantag görs” som du hittar på www.antagning.se. Anstånd Se information på sid 125.

131


132

Anmälan | information

Din anmälan steg för steg Anmälan Anmälningsperioden är 16 s­ eptember –15 oktober. An­mälan ska göras via www.antagning.se eller via anmälningsblankett. Du kan göra ändringar i din anmälan fram till sista anmälningsdag. Om du anmält dig både via webben och på annat sätt kommer endast din webbanmälan att behandlas. Om du har flera pappers­anmälningar gäller den senast inkomna. Du kan göra strykningar i din anmälan fram till sista kompletteringsdag.

Registrerade meriter Du som loggar in på webbanmälan med din StiL-id eller har fått en PINkod till det användarkonto du själv har skapat, har möjlighet att se vilka meriter som finns registrerade på dig. Det är bara handlingar som inte finns med som behöver skickas in när du anmäler dig. Även du som anmäler dig på annat sätt kan skapa ett användarkonto. Du får då en PINkod skickad till din folkbokföringsadress. När du loggat in en gång med din PIN-kod blir du bekräftad användare och kan därefter följa din anmälan och kontrollera vilka meriter som finns registrerade på dig. Observera att de meriter du skickar in inte syns på en gång, utan först efter att de registrerats av handläggare.

Kontrollbesked När din anmälan är behandlad får du som anmält dig på www.antagning. se ett meddelande när ditt kontroll­ besked finns tillgängligt. Övriga får kontrollbesked per post så snart anmälan behandlats. Läs kontrolluppgifterna noga! Du som följer din anmälan via webben går in på ”Mina sidor” och kontrollerar att uppgifterna och de preliminära bedömningarna stämmer. Om du behöver skicka in komplette­rande uppgifter för att din anmälan ska kunna behandlas korrekt, meddelas det genom kontrollbeskedet. Tänk på att det är ditt ansvar att kontrollera att uppgifterna i kontrollbeskedet är korrekta samt inkommer inom utsatt

tid. Kompletteringar och eventuella synpunkter på kontrollbeskedet ska du lämna inom den tid som anges i beskedet.

den 17 december skall du höra av dig till Antagningsservice via 0771-550 720, så att du hinner lämna svar i tid.

Svar på antagningsbeskedet Kompletteringar Kompletteringar ska ha inkommit senast 3 december för anmälan inför vårterminen 2014. Komplette­ ringstiden gäller endast nytillkomna handlingar, som t ex pågående utbildning vid gymnasieskola/Komvux eller folkhögskola. I övriga fall skickas handlingar­na i samband med anmälan. Dina kompletteringar måste skickas per post till Antagningsservice, 833 82 Strömsund. Personnummer måste finnas på alla handlingar. Glöm inte att alla inskickade handlingar ska vara vidimerade/bevittnade. Skicka aldrig originalhandlingar, om det inte särskilt begärs. Observera att du inte kan komplet­ tera ansökan om förtur genom indi­ viduell prövning efter sista anmälningsdag (se sid 129). Vid ansökan om prövning av reell kompetens beaktas kompletteringar endast i mån av tid (se sid 127).

Antagningsbesked 1 I mitten av december kommer det första antagningsbeskedet. Du som anmält dig på www.antagning.se får då ett e-postmeddelande om att ditt antagningsbesked finns tillgängligt på ”Mina sidor”. Övriga får antagningsbeskedet per post. I ditt antagningsbesked anges om du är antagen, antagen med villkor (se sid 125) reservplacerad eller struken till de utbildningar du sökt. Alla som är behöriga, men som inte blivit antagna reservplaceras. Av antagningsbeskedet framgår vilket ordningsnummer din reserv­ placering har och hur många antagna det finns i din urvalsgrupp. Du kan förekomma i flera urvalsgrupper och alltså ha flera reservplatser till samma utbildning. Du är själv skyldig att se till att antagningsbeskedet når dig. Om du inte har fått ditt antagningsbesked senast

Det är svarskrav på första antagningsbeskedet, och ditt svar ska ha inkommit senast den dag som anges i antagningsbeskedet, annars förlorar du din plats. Sista svarsdag anges även på www.antagning.se från det att anmälan öppnar. Enklast och säkrast svarar du via webben. Där får du också hjälp att summera högskolepoängen rätt. Observera att du måste klicka på Skicka-knappen för att ditt svar ska sändas och registreras. När ditt svar registrerats skickas omgående en svarsbekräftelse till den e-postadress du angett på www. antagning.se. Du kan ändra ditt svar fram till sista svarsdag och får också här en bekräftelse till din e-post. Om du inte mottagit något bekräftelsemail, har du inte fullföljt svarsprocessen på ett korrekt sätt. Det går även att svara per post, men observera att ditt svar måste ha inkommit senast sista svarsdag. Om du svarar både via webben och via post prioriteras alltid ditt webbsvar. Saknar du tillgång till Internet och vill ändra ditt svar ska du kontakta Antagningsservice via 0771-550 720 senast sista svarsdag. Grundregeln är att du får stå kvar som antagen till högst 45 högskolepoäng, därutöver får du stå kvar som reserv till högst 165 högskolepoäng. Om du inte är antagen till någon utbildning kan du stå kvar som reserv till högst 210 högskolepoäng. Högst 210 högskolepoäng behandlas i det andra urvalet. Om du har tackat ja till mer än totalt 210 hög­skolepoäng stryks alternativen nerifrån och upp enligt den prioritets­ ordning du gjort på anmälan, tills 210 högskolepoäng uppnåtts. Risken finns då att du mister en utbildningsplats som du gärna vill ha kvar. Om du söker till ett utbildningsprogram som ges på heltid räknas detta som 30 högskolepoäng.


Information | Anmälan

Antagningsbesked 2 I början av januari meddelas resultatet av andra antagningsomgången till antagna och reserver som tackat ja till sökta utbildningar. I det andra urvalet prövas du i en­ lighet med hur du svarat på antagningsbesked 1. Om du blir antagen till en högre prio­ riterad utbildning stryks du från lägre prioriterade alternativ (även om du var antagen till dessa i första urvalet), om de tillsammans överstiger 45 högskole­ poäng. Det är inget svarskrav på det andra antagningsbeskedet.

Återbud Om du efter andra urvalet är antagen till en utbildningsplats som du inte tänker göra anspråk på, lämnar du återbud direkt till den institution/fakultet som ger utbildningen. För kontaktuppgifter se: www.lu.se/institutioner eller www.lth.se.

Nationell betygsdatabas Till dig som går ut gymnasieskolan/komvux 2013. Från och med våren 1999 har Sveriges gymnasieskolor möjlighet att skicka in slutbetyg till en nationell betygsdatabas. Från och med hösten 2011 kan även komvux föra över slutbetyg. Betyg från komvux på enstaka kurser som du fått våren 2012 eller senare förs automatiskt över om din skola är ansluten till betygsdatabasen. Databasen används vid antagning till högskoleutbildning. Observera att alla gymnasieskolor/komvux inte överför slutbetyg till betygs­­data­basen och inte alla som gör det nu har gjort det från starten 1999. Vilka skolor som är anslutna till data­basen kan du se på www. antagning.se/sv/. Endast slutbetyg som utfärdats efter anslutning till betygsdatabasen överförs. • Ta reda på om din gymnasieskola/komvux är ansluten till betygsdatabasen. Om så är fallet be­höver du inte själv skicka in ditt slutbetyg, • Om du har ett samlat betygsdokument från gymnasieskolan med kurser som inte ingår i ditt slutbetyg måste du själv skicka in detta, • Tänk på att det är ditt ansvar att kontrollera att uppgifterna är korrekta samt inkomna inom utsatt tid. Observera att endast slutbetyg som är utfärdade av gymnasieskolan fr.o.m. 1999 överförs till betygs­databasen respektive från hösten 2011 för komvux.

Terminsstart Vårterminen börjar normalt den 20 januari. Information om introduktions­ möten, scheman etc. skickas ut av de olika institutionerna i mitten av januari.

Reservantagning I samband med kursstart kallas vid behov reserver av den ­institution vid Lunds universitet som ger ­utbildningen. Observera att det på de flesta utbildningar görs över­ intag, vilket innebär att en reserv inte generellt kallas för varje person som lämnat återbud.

Viktiga datum (kontrollera alltid aktuella ­d atum på www.antagning.se): 16 september

Anmälan öppnar på www.antagning.se

15 oktober

Sista anmälningsdag (anmälan ska ha inkommit)

november Kontrolluppgifter (på www.antagning.se eller per brev) 3 december

Sista kompletteringsdag (kompletteringar skall ha inkommit)

10 december

Antagningsbesked 1

december OBS! Sista svarsdag – anges på ­antagningsbeskedet 6 januari

Antagningsbesked 2

20 januari

Vårterminen startar normalt

Tidszon: svensk tid mot UTC+01, (sommartid) +02

133


134


examen | information

Examen Examen efter grundutbildning

Generella examina

Konstnärliga examina

När du är färdig med din utbildning och uppfyller de examensvillkor som ställs kan du ansöka om en examen. Du får då ett examensbevis där det står vilken examen du tagit samt vilka kurser som ingår i din examen. Examensbevisen vid Lunds universitet är tvåspråkiga (svenska och engelska) och har en bilaga på engelska – Diploma Supplement – som beskriver din examen och hur den högre utbildningen i Sverige är uppbyggd. Sedan den 1 juli 2007 gäller nya regler för högskolans utbildnings- och examensstruktur. Utbildningen delas upp i en grundnivå (de första tre åren) och en avancerad nivå (upp till två år efter grundnivån) och examenskraven har förändrats.

Kandidatexamen är en examen på grundnivå, som du kan få efter studier om 180 högskolepoäng (3 års heltidsstudier), varav minst 90 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen. Du ska också ha genomfört ett examensarbete om minst 15 högskole­poäng inom huvud­ området. Du kan fortsätta dina studier på avancerad nivå efter att ha avlagt en kandidatexamen eller annan motsvarande examen. Magisterexamen uppnås efter 60 högskolepoäng, varav minst 30 med fördjupning inom huvudområdet inklusive ett examensarbete, som ska omfatta minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet. Masterexamen kräver studier om 120 högskolepoäng efter kandidatexamen. 60 högskolepoäng ska vara med fördjupning i huvudområdet, varav minst 30 högskolepoäng ska utgöras av examensarbete. Kandidat-, magister- och masterexamen utfärdas med olika förled, t.ex. filo­sofie, ekonomie, naturvetenskaplig, politices, medicine och juris. Närmare upplysningar om kraven för dessa olika examina och om de huvudområden som kan förekomma i olika examina hittar du på www.lu.se/examen. Universitetet utfärdar också högskole­examen, som omfattar 120 högskole­poäng, för de som slutfört utbildningen i livsmedelsteknik.

De yrkesexamina som tidigare fanns inom det konstnärliga området har ersatts av ett antal generella konstnärliga examina. På grundnivå finns det två olika konstnärliga examina; konstnärlig högskoleexamen på 120 högskolepoäng och konstnärlig kandidatexamen på 180 högskolepoäng. Precis som för generella examina kan du efter din kandidatexamen fortsätta dina studier på avancerad nivå. Här finns det konstnärlig magisterexamen och konstnärlig masterexamen. Vid Lunds universitet kommer konstnärliga examina att utfärdas med inriktning mot fri konst, skådespelarkonst, kyrkomusik, musik, m ­ usikproduktion, dramatik och industridesign. En konst­ närlig examen utfärdas normalt bara efter ett genomgånget utbildningsprogram.

Yrkesexamina Yrkesexamina utfärdas efter att du med godkänt resultat slutfört ett utbildningsprogram som leder till yrkesexamen. Upplysningar om examensfordringarna kan du hitta på respektive utbildnings hemsida. Vid Lunds universitet utfärdas följande yrkesexamina: • vid Ekonomihögskolan: civilekonomexamen • vid Juridiska fakulteten: juristexamen • vid Medicinska fakulteten: arbetsterapeutexamen, audionom­examen, barnmorskeexamen, logoped­examen, läkarexamen, sjukgymnast­examen, sjuksköterskeexamen, specialist­ sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen • vid Naturvetenskapliga fakulteten: sjukhusfysikerexamen • vid Samhällsvetenskapliga ­ fakulteten: psykologexamen, psykoterapeut­ examen, socionomexamen • vid Lunds Tekniska Högskola: arkitektexamen, ­brandingenjörsexamen, ­civilingenjörsexamen, ­högskoleingenjörsexamen • vid Musikhögskolan i Malmö: lärarexamen (med musik som huvudämne)

Examen efter forskarutbildning Doktorsexamen bygger på minst magisterexamen eller motsvarande. Forskarutbildningen för doktorsexamen ska normalt ta fyra år vid heltidsstudier. Den studerande ägnar sig åt dels en forskningsuppgift, dels kursstudier. Forskningsuppgiften ska resultera i en vetenskaplig avhandling som den forskarstuderande försvarar vid en offentlig disputation. Inom många ämnesområden kan man ta ut en licentiatexamen efter forskarutbildning om minst 120 högskolepoäng.

Övergångsbestämmelser Du som har påbörjat din utbildning före den 1 juli 2007 har rätt att ta ut en examen enligt det gamla systemet fram t.o.m. utgången av juni månad 2015. Det gäller både dig som går på ett utbildningsprogram och dig som läser fristående kurser. För mer information om examina se www.lu.se/examen.

135


136

SÖKREGISTER

NYBÖRJARPROGRAM

ÖVRIGA PROGRAM

A Arbetsterapeutprogrammet....................... 29

E Ekonomie kandidatprogram....................... 26

J Juristprogrammet....................................... 26

K Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi........................................... 26 Kandidatprogram inom mänskliga rättighetsstudier................................... 29

L Läkarprogrammet...................................... 29

N Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi.................................................. Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik............................................ Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik............................................ Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi...................................

26 27 28 27

P Politices kandidatprogrammet.................... 28 Psykologprogrammet................................. 28

S • Sciences, Physics..................................... Sjukgymnastprogrammet........................... Sjuksköterskeprogrammet.......................... Socionomprogrammet...............................

27 30 30 28

MASTER-/MAGISTERPROGRAM M • Master Programme in Biology, General...... 31 • Master Programme in Geographical Information Systems.......... 33 • Master Program in Molecular Biology, General.................................................. 31 • Master Programme in Physcial Geography and Ecosystem Analysis......... 32 • Master Programme in Physics, General...... 31 • Master Programme in Physics, Materials science................................................... 31 • Master Programme in Physics, Particle Physics.................................................... 31 • Master Programme in Physics, Photonics... 32 • Master Programme in Physics, Theoretical Physics.................................................... 32 Masterprogram i samhällsvetenskap – Inriktning: Socialt arbete...................... 33

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård................................ Specialistsjuksköterskeprogrammet, Barnsjukvård......................................... Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård.......................................... Specialistsjuksköterskeprogrammet, Onkologisk och palliativ vård................ Specialistsjuksköterskeprogrammet, Onkologisk vård.................................... Specialistsjuksköterskeprogrammet, Vård av äldre........................................ Teknisk bastermin, 20 veckor.....................

34 34 34 34 35 35 35

KURSER A • Accelerators and Free Electron Lasers...... 56 Aktivitetsvetenskap i hälsofrämjande arbete................................................... 85 Analys av kvantifierbara data..................... 88 Antikens kultur och samhällsliv.................. 89 Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs.................................. 89 Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs. 89 Appar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorg............................... 118 • Arabic: Communicative Arabic IV.......... 100 • Arabic Non-Fiction II.............................. 100 • Arabic Poetry and Fiction II.................... 100 Arabiska.................................................... 99 Arabiska: Examensarbete för kandidatexamen................................. 100 Arabiska: Fortsättningskurs...................... 100 Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik II....................................... 100 Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik IV...................................... 100 Arabiska: Kommunikativ arabiska II.......... 100 Arabiska: Modern arabisk skönlitteratur... 100 Arabiska: Nybörjarkurs............................. 100 Arabiska: Nybörjarkurs II – nätbaserad kurs.................................. 100 Arabiska: Teori- och metodkurs................ 100 Arbetsmiljö och hälsa - Arbetsförmåga, arbetsanpassning och rehabilitering...... 85 Arbetsterapi............................................... 85 Arbetsterapi: Kandidatuppsats................... 85 Arbetsterapi: Vetenskapligt arbete............. 85 • Archaeology and Ancient History: Digital Archaeology, GIS in Archaeology.......... 90 • Archaeology and Ancient History: Digital Archaeology, Virtual Reality in Archaeology............... 90 • Archaeology and Ancient History: Master’s (One Year) Thesis. Level 4........ 90 • Archaeology and Ancient History: Master’s Thesis – Archaeology............... 90 • Archaeology and Ancient History: Master’s thesis – Classical • Archaeology and Ancient History............ 89 • Archaeology and Ancient History: Master’s Thesis – Historical Archaeology. 90 • Archaeology and Ancient History: Master’s Thesis – Historical Osteology... 90

Programmes and courses offered in English are marked with •

Arkeologi................................................... 89 Arkeologi and antikens historia.................. 88 Arkeologi: Fortsättningskurs....................... 89 Arkeologi: Från högbyggare till järnsmed i Skåne... 89 Arkeologi: Grundkurs................................. 89 Arkeologi och antikens historia: Praktik...... 90 Arkivvetenskap.......................................... 95 Arkivvetenskap: Fysiska och digitala arkiv... 95 Astronomi.................................................. 38 Astronomi: Examensarbete för kandidatexamen................................... 38 Astronomi: Examensarbete för magisterexamen................................... 38 Astronomi: Livsbetingelser i universum....... 38 • Astronomy: Extragalactic Astronomy....... 38 • Astronomy: Laboratory Astrophysics........ 38 • Astronomy: Master’s Degree Project........ 38 • Astronomy: Observational Techniques and Instrumentation............................. 38 • Astronomy: Plasma Physics...................... 38 • Astronomy: Radiation Processes and Stellar Atmospheres.............................. 38 Att utforma tankestöd i vardagen............ 118 Audiologi................................................... 85 Audiologi: Magisteruppsats........................ 85 Audiologi: Projektkurs för masterexamen... 85 Audiologisk rehabilitering III: kandidatuppsats................................... 85

B Bibelvetenskap: Bibeln i översättning........ 116 Bibelvetenskap: Examensarbete för kandidatexamen................................. 117 Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk......................................... 115 Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk......................................... 115 Bild och rum............................................ 118 • Bioinformatics: Master’s Degree Project... 39 Bioinformatik............................................. 38 Biologi....................................................... 39 Biologi: Bevarandebiologi – teori, praktik och utvärderande metoder................... 41 Biologi: Cellbiologi..................................... 39 Biologi: Ekologi.......................................... 39 Biologi: Examensarbete – kandidatexamen. 39 Biologi i miljö och hälsa.............................. 39 Biologi: Limnologi och vattenvård.............. 40 • Biology: Antibiotics – Biology and Chemistry............................................. 39 • Biology: Applied Ecotoxicology................ 41 • Biology: Aquatic Ecology......................... 40 • Biology: Biological Monitoring................. 40 • Biology: Cellular and Molecular Immunology......................................... 40 • Biology: Chemical Ecology....................... 40 • Biology: Conservation Biology................. 40 • Biology: Ethology and Behavioural Ecology.............................. 40 • Biology: Genetic Analysis I....................... 40 • Biology: Genetic Analysis II...................... 40 • Biology: Immunology.............................. 40 • Biology: Master´s Degree Project............. 42 • Biology: Methods in Molecular Biology.... 40 • Biology: Microscopy – Bio-Imaging.......... 41 • Biology: Molecular Biotechnology............ 41 • Biology: Molecular Ecology and Evolution.............................................. 41 • Biology: Molecular Genetics.................... 41 • Biology: Ornithology............................... 41 • Biology: Plant Systematics and Diversity... 40


sökregister

• Biology: Population and Community Ecology.............................. 41 • Biology: River Restoration........................ 41 • Biology: Toxicology.................................. 41 Biomedicin................................................. 86 • Biomedicine: Human Genetics................. 86 Biomedicin: Fysiologi.................................. 86 Bokhistoria................................................. 95 Bokhistoria: Boken, människan och samhället – från industrialisering till digitalisering......................................... 95 Bokhistoria: Läsningens historia.................. 95 Brottmekanik, fortsättningskurs............... 118 • Business Administration: Business Intelligence and Security....................... 62 • Business Administration: Business Policy... 62 • Business Administration: Business-to-Business Marketing............ 62 • Business Administration: Corporate Culture................................ 62 • Business Administration: Corporate Finance................................ 62 • Business Administration: International Business and Multinational Enterprises...................... 62 • Business Administration: Leadership........ 62 • Business Administration: Project Management – A Business Perspective.......................... 62

C CAD - datorstödd konstruktion................ 118 • Chemistry: Applied Analytical Chemistry. 48 • Chemistry: Biochemistry – Advanced Course.................................................. 47 • Chemistry: Electroanalytical Chemistry.... 48 • Chemistry: Magnetic Resonance – Spectrocopy and Imaging..................... 48 • Chemistry: Master’s Degree Project......... 48 • Chemistry: Molecular Quantum Mechanics............................................ 48 • Chemistry: Organic Chemistry – Advanced Course................................. 47 • Chemistry: Organometallic Chemistry...... 47 • Chemistry: Scattering Methods............... 48 • Chemistry: Statistical Thermodynamics.... 48 • Computational Astrophysics.................... 38 • Critical Animal Studies: Animals in Society, Culture and the Media............. 97 • Cultural Perspectives on Health, Lifestyle and Medicine.......................... 91

D Danska.................................................... 101 Danska: En introduktion........................... 101 Danska: Fortsättningskurs........................ 101 Danska: Grundkurs.................................. 101 Danska: Modern dansk litteratur.............. 101 • Diversity of the World’s Languages........ 106 Drycker, vetenskap och teknik.................. 120 • Dynamic Meteorology and Numerical Weather Prediction............... 53

E • Economic Change, Labour Market and the Population............................... 61 • Economic History: Business and Financial Systems – a Dynamic Perspective.......... 61 • Economic History: Business and Society a Dynamic Perspective.......................... 61

• Economic History: Consequences of Demographic Change........................... 61 • Economic History: European Integration.. 60 • Economic History: Europe in the World Economy.............................. 60 • Economic History: Family and Work – Scandinavia in an International Perspective........................................... 61 • Economic History: Financial Systems – Development and Crises....................... 61 • Economic History: Swedish Economic Development........................................ 61 • Economic History: The Break with the Old Order............................................. 60 • Economic History: The Global Economy... 60 • Economics: Advanced Course in Economic Integration............................ 67 • Economics: Advanced Health Economics. 67 • Economics: Advanced Trade Theory......... 67 • Economics: Development Economics....... 66 • Economics: Economic Evaluation............. 67 • Economics: Economic Growth, Advanced Course................................. 67 • Economics: Financial Valuation and Risk Management................................. 67 • Economics: Industrial Organisation.......... 67 • Economics: Institutions, Markets and Firms in a Chinese Context................... 67 • Economics: Labour Economics................. 66 • Economics: Macroeconomic Analysis....... 66 • Economics: Microeconomics – Strategic Interaction.............................. 67 • Economics: Time Series Analysis.............. 67 Ekonomisk historia..................................... 60 Ekonomisk historia: Arbete och välfärd...... 60 Ekonomisk historia: Grundkurs................... 60 Ekonomisk historia: Kandidatuppsats......... 61 Ekonomisk historia: Teori och metod.......... 61 Ekonomisk historia: U-länderna och den globala obalansen – teoretiska perspektiv på framsteg och fattigdom... 60 Ekonomisk historia: Utvecklingens villkor i ett historiskt perspektiv – från kolonialism till globalisering........... 60 Ekonomisk historia: Utvecklingsländerna i den globala ekonomin.......................... 60 Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia................................................. 60 Engelska.................................................. 101 Engelska: Fortsättningskurs...................... 101 Engelska: Grammatik och översättning.... 102 Engelska: Grundkurs................................ 101 Engelska: Kandidatkurs............................ 101 Engelska: Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande på engelska...... 102 • English: Descriptive Grammar................ 102 Entreprenörskap & Innovation Management & Examensarbete i Entreprenörskap och Innovation på kandidat............................................... 63 • Environmental Issues, Thematic Course. 118 Etnologi..................................................... 90 Etnologi: Etnografiska metoder.................. 90 Etnologi: Kulturanalys med etnologisk inriktning.............................................. 90 Etnologi: Kulturanalys med etnologisk inrikning – fortsättningskurs................. 89 European Union Negotiations & Global Political Economy & magisteruppsats (Kurspaket)................. 83 • Evolution of the Biosphere, Palaeoecology and Palaeontology......... 46 • Experimental Biophysics.......................... 44

F Filmvetenskap............................................ 91 Filmvetenskap: Kandidatkurs...................... 91 Filosofi....................................................... 91 Filosofi: Vetenskaplig grundkurs................. 91 Forskningsetik............................................ 87 Franska.................................................... 102 Franska: Fortsättningskurs........................ 102 Franska: Grundkurs.................................. 102 Franska: Kandidatkurs.............................. 102 Franska: Nybörjarkurs I............................. 102 Franska: Nybörjarkurs II............................ 102 Freds- och konfliktvetenskap...................... 58 Freds- och konfliktvetenskap: Grundkurs............................................ 58 Freds- och konfliktvetenskap: Kandidatkurs........................................ 58 Fysik.......................................................... 42 Fysik: Svepspetsmikroskopi......................... 45 Fördjupning i audiologi I............................ 84 Fördjupning i nygrekisk litteratur.............. 107 Företagsekonomi....................................... 61 Företagsekonomi fortsättningskurs 31-60 hp (kurspaket)............................ 61 Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi.................................. 61 Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering........................................... 62 Företagsekonomi: Kandidatkurs i marknadsföring.................................... 62 Företagsekonomi: Kandidatkurs i organisation och ledarskap................... 62 Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning........................................... 62 Företagsekonomi: Kandidatkurs i Strategic Management......................... 62 Författarskolan: Skönlitteratur Fortsättningskurs.................................. 58 Författarskolan: Skönlitteratur Masterkurs........................................... 58 Förlags- och bokmarknadskunskap............ 95 Förlags- och bokmarknadskunskap kandidatkurs......................................... 95 Förlags- och bokmarknadsvetenskap.......... 95

G • Gastronomy – a Global and Interdisciplinary Perspective................... 90 • Gender, Social Change and Modernity in Sweden/Scandinavia............................. 71 • Gender Studies: Feminist Ethnography.... 71 • Gender Studies: Feminist Methodologies. 72 • General Linguistics: Historical Linguistics. 107 Genusvetenskap........................................ 71 Genusvetenskap: Examensarbete för magisterexamen................................... 71 Genusvetenskap: Examensarbete för masterexamen................................. 71,72 Genusvetenskap: Fortsättningskurs............ 71 Genusvetenskap: Genusvetenskapliga interventioner och debatter.................. 71 Genusvetenskap: Grundkurs...................... 71 Genusvetenskap: Kandidatkurs.................. 71 Geobiosfären – en introduktion................. 46 Geografi.................................................... 72 Geografi: Examensarbete för magisterexamen................................... 72 Geografiska informationssystem – avancerad kurs..................................... 54 Geografiska informationssystem – en introduktion..................................... 54

Programmes and courses offered in English are marked with •

137


138

SÖKREGISTER

• Geography: Master’s (Two Years) Thesis... 72 Geologi...................................................... 45 Geologi: Examensarbete för kandidatexamen................................... 46 Geologi: Examensarbete för magisterexamen................................... 46 Geologi: Geofysisk undersökningsmetodik. 45 Geologi: Hydrogeologi............................... 46 Geologi: Klimatologi och geomorfologi...... 45 Geologi: Litosfären..................................... 45 Geologi: Miljögeologisk markundersökning................................ 46 Geologi: Människan och landskapet i norra Europa från istid till nutid............ 45 Geologi: Naturkatastrofer och jordens krafter...................................... 45 Geologi: Skånes geologi – en inblick i jordens och livets historia...................... 45 • Geology: Master Degree Project.............. 46 Geovetenskap............................................ 46 GIS: Geografiska Informationssystem för samhällsvetenskap – introduktion med tillämpningar............ 77 • GIS: Geographical Databases................... 55 • GIS: Geographical Information System for the Social Sciences.......................... 78 • GIS: Geographical Information System for the Social Sciences, Advanced Applications......................... 78 • GIS: Geographical Information Systems – Advanced Course................................. 54 • GIS: Geographical Information Systems and Physical Planning............................ 55 • GIS: Geographical Information Systems Introduction.......................................... 54 • GIS: GIS and Climate Change.................. 55 • GIS: GIS and Statistical Analysis............... 55 • GIS: GIS in Tourism and Recreation.......... 55 • GIS in Development Studies – Applications.......................................... 77 • GIS in Social Sciences - Basic Level........... 77 • GIS: Master’s Degree Project.................... 55 • GIS: Open Source GIS.............................. 54 • GIS: Python Programming in GIS............. 55 • GIS/Remote Sensing in Distributed Environmental Modeling....................... 53 • GIS: Research Methodology.................... 55 • GIS: Spatial Data Infrastructure................ 55 • Globalisation and Social Change............. 81 • Globalisation and Social Policy................. 81 • Globalization in the Pre-Modern World... 93 • Governance and Conflict in the Middle East................................... 112 • Graphic Design..................................... 118 Grekiska.................................................. 102 Grekiska: Från Bysans till Grekland – Bysantinsk kultur- och litteraturhistoria.................................. 106 Grekiska: Kandidatkurs............................ 103 Grekiska: Nybörjarkurs I........................... 103

H Handelsrätt................................................ Handelsrätt: Affärsjuridisk grundkurs......... Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatkurs..... Handelsrätt: Arbetsrätt II............................ Handelsrätt: Beskattningsrätt I................... Handelsrätt: Beskattningsrätt II................... Handelsrätt: Företagsjuridik........................ Handelsrätt: Företagsjuridik II..................... Handelsrätt: Immaterialrätt och konkurrensrätt......................................

63 63 64 64 63 64 63 64 64

Handelsrätt: Internationell beskattning....... 64 Handelsrätt: Internationell och komparativ arbetsrätt........................... 64 Handelsrätt: Juridisk översiktskurs.............. 63 Handelsrätt: Kandidatuppsats – handelsrätt. 64 Handelsrätt: Magisterkurs i handelsrätt...... 64 Handelsrätt: Revisorsjuridik........................ 63 • Health and Diet through Human History.. 93 Hebreiska................................................. 103 Historia...................................................... 91 Historia: Film och historia........................... 92 Historia: Fortsättningskurs.......................... 91 Historia: Grundkurs.................................... 91 Historia: Industri och imperier – 1815-1914. 92 Historia: Internationell samtidshistoria........ 92 Historia: Kandidatkurs................................ 92 Historia: Katastrofernas århundrade, 1914 till 2000-talet............................... 92 Historia: Konkurrerande civilisationer – forntid till 1350.................................... 92 Historia: Magisterkurs................................ 92 Historia: Världsekonomi, statsbildningar och revolutioner – 1350-1815.............. 92 Historisk arkeologi..................................... 92 Historisk arkeologi: Fortsättningskurs......... 92 Historisk arkeologi: Grundkurs................... 92 Historisk osteologi...................................... 93 Historisk osteologi: Humanosteologi och bioarkeologi......................................... 93 • History of Ideas: Modernism and Postmodernism in the History of Ideas of the Twentieth Century............. 93 • History of the Holocaust.......................... 92 • Human Ecology: Master’s (60 Credits) Thesis Course..................... 73 Humanekologi........................................... 72 Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling – fortsättningskurs............... 72 Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling – grundkurs......................... 72 • Human Geography: Master’s (One Year) Thesis..................... 78 • Human Geography: Master’s (Two Years) Thesis................... 78 • Human Geography: Urban and Regional Planning for Sustainability....... 78

I Idé- och lärdomshistoria............................. 93 Idé- och lärdomshistoria: Ekonomins idéhistoria........................... 94 Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs. 93 Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs........... 93 Idé- och lärdomshistoria: Kandidatkurs....... 93 Idé- och lärdomshistoria: Känslornas idéhistoria........................... 93 Idé- och lärdomshistoria: Posthumanismens idéhistoria................ 93 Idrottsmedicin och rehabilitering vid idrotts- och motionsskador................... 87 Immaterialrätt.......................................... 120 • Informatics: Content Management Systems................................................ 65 • Informatics: Information Systems Security. 64 Informatik.................................................. 64 Informatik: Examensarbete för kandidatexamen................................... 65 • Information Systems: Business Intelligence............................. 65 • Information Systems: Master Thesis......... 65 • Information Systems: Research Methods. 65 Inlärning av franska................................. 102

Programmes and courses offered in English are marked with •

Intermediala studier................................... 95 Intermediala studier: Fortsättningskurs....... 95 • Intermedia Studies: The Aesthetics of Popular Culture.................................... 96 • Intermedia Studies: The Rhetoric of Advertising in the Modern Media II....... 95 Internetbaserad juridisk introduktionskurs.. 69 Islamologi: Examensarbete för kandidatexamen................................. 116 Islamologi: Fortsättningskurs.................... 115 Islamologi: Levande islam......................... 115 Islamologi: Teologi, makt och genus......... 115 Isländska.................................................. 103 Isländska: En introduktion........................ 103 Isländska: Islands historia, språk och kultur.................................. 103 Isländska: Nybörjarkurs............................ 103 Italienska................................................. 103 Italienska: Fortsättningskurs..................... 104 Italienska: Fortsättningskurs – nätbaserad distanskurs....................... 104 Italienska: Grundkurs............................... 104 Italienska: Grundkurs – nätbaserad distanskurs....................... 104 Italienska: Italiensk litteratur..................... 104 Italienska: Nybörjarkurs II......................... 104 Italienska: Nybörjarkurs I – nätbaserad distanskurs....................... 104 Italienska: Språklig variation i italienskan.. 104 Italienska: Översättning från italienska till svenska I............................................. 104 Italienska: Översättning från italienska till svenska II............................................ 104

J Japanska.................................................. 104 Japanska: Grundkurs................................ 104 Japanska: Kandidatkurs............................ 104 Jiddisch.................................................... 105 Jiddisch: Språk och litteratur, fortsättningskurs I............................... 105 Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs I...................................... 105 Judaistik: Efter Auschwitz – perspektiv på Förintelsen.................... 115 Judaistik: Examensarbete för kandidatexamen................................. 116 Judaistik: Fortsättningskurs...................... 115 Judaistik: Judendom som levd religion...... 115 Judaistik: Judisk historia och kultur........... 115 Judaistik: Judisk humor och kulturell identitet................................ 115 Juridik........................................................ 69 Juridik: Affärsjuridik................................. 120 Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess..................... 69 Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt............ 120

K Kandidatkurs i Entreprenörskap & Innovation Management (Kurspaket).... 62 Kandidatkurs i finansiering & Examensarbete i finansiering på kandidatnivå (Kurspaket)...................... 63 Kandidatkurs i marknadsföring & Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå (Kurspaket)...................... 63 Kandidatkurs i organisation och ledarskap & Examensarbete i organisation på kandidatnivå (Kurspaket)...................... 63


sökregister

Kandidatkurs i redovisning & Examensarbete i redovisning på kandidatnivå (kurspaket)....................... 63 Kandidatkurs i Strategic Management & Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå (kurspaket).................. 63 Kemi.......................................................... 47 Kemi: Allmän kemi..................................... 47 Kemi: Analytisk kemi.................................. 47 Kemi: Biokemi – grundkurs........................ 47 Kemi: Cellens kemi.................................... 47 Kemi: Examensarbete för kandidatexamen. 47 Kemi: Fysikalisk kemi – grundkurs.............. 47 Kemi: Oorganisk kemi – grundkurs............ 47 Kemi: Organisk kemi – grundkurs.............. 47 Kemi: Yt- och kolloidkemi.......................... 47 Kinesiska.................................................. 105 Kinesiska: Fortsättningskurs - nätkurs....... 105 Kinesiska: Grundkurs............................... 105 Kinesiska: Grundkurs A............................ 105 Kinesiska: ”Ingen undersökning, ingen rätt att tala” - kinesisk offentlig informationshantering........................ 105 Kinesiska: Kandidatkurs........................... 105 Kinesiska: Nybörjarkurs A......................... 105 Klinisk fördjupning..................................... 86 Kognitionsvetenskap.................................. 94 Kognitionsvetenskap: Kognition, interaktion och design.......................... 94 Kognitionsvetenskap: Kognition och kommunikation.................................... 94 Konsthistoria och visuella studier................ 94 Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs.................................. 94 Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets arkitektur- och designhistoria, grundkurs...................... 94 Kost och hälsa: energigivande näringsämnen..................................... 118 Kulturadministration.................................. 96 Kulturvetenskaper: Kulturadministration.... 96 Kulturvetenskaper: Kulturadministration – kandidatkurs......................................... 96 Kyrko- och missionsstudier: Examensarbete för kandidatexamen... 117 Kyrko- och missionsstudier: Fördjupningskurs................................ 116 Kyrko- och missionsstudier: Kandidatkurs. 116

L • Large Scale Analysis of Entire Genomes... 39 Latin........................................................ 105 Latin: Fortsättningskurs I.......................... 106 Latin: Kandidatkurs.................................. 106 Latin: Klassisk prosa och poesi I................ 106 Latin: Medeltida och nylatinsk prosa och poesi.................................................. 106 Latin: Nybörjarkurs I................................. 106 • LCM: 20th Century Literature of Latin America..................................... 110 • Legal History of Minorities....................... 69 • Linguistics: Communication in Humans and Other Animals.............................. 107 • Linguistics: Grammar............................. 107 • Linguistics: Prosody............................... 107 • Linguistics: Psycholinguistics.................. 107 • Linguistics: Semantics and Pragmatics... 107 Lingvistik.................................................. 106 Lingvistik: Fortsättningskurs..................... 107 Lingvistik: Grundkurs............................... 106 Lingvistik: Rösten och talet....................... 107 Lingvistik: Språkets struktur och funktion. 106

Lingvistik: Språkinlärning hos barn och vuxna................................................. 106 Lingvistik: Talkommunikation – fonetikens grunder............................. 106 • Literature-Culture-Media: Post World War II German Literature..... 97 • Literature-Culture-Media: The Early Modern and Mid-Victorian Novel........ 102 • Literature-Culture-Media: World Literature - Intercultural Understanding. 97 Litteraturvetenskap.................................... 96 Litteraturvetenskap: Att förstå lyrik – nätkurs....................... 96 Litteraturvetenskap: Barnlitteratur fortsättningskurs................................... 97 Litteraturvetenskap: Den moderna litteraturen..................... 96 Litteraturvetenskap: Grundkurs.................. 96 Litteraturvetenskap: Kandidatkurs.............. 96 Litterärt skapande...................................... 58 Logopedi................................................... 86 Logopedi: Projektkurs för masterexamen.... 86

M • Master´s Degree Project in Synchrotron Radiation Based Science........................ • Masters’s Thesis – Classical Archaeology and Ancient History.............................. Matematik................................................. Matematik: Algebra 1................................ Matematik: Analys 1.................................. Matematik: Beräkningsmatematikens verktyg.......... Matematik: Flervariabelanalys.................... Matematik för naturvetare......................... Matematik: Lineär analys........................... Matematik: Linjär algebra.......................... Matematisk statistik................................... Matematisk statistik: Biostatistisk grundkurs.......................... Matematisk statistik: Examensarbete – kandidatexamen................................... Matematisk statistik: Examensarbete – masterexamen...................................... Matematisk statistik för fysiker................... • Mathematical Statistics: Design of Experiments.......................................... • Mathematical Statistics: Linear and Logistic Regression................................ • Mathematical Statistics: Monte Carlo Methods for Statistical Inference........... • Mathematical Statistics: Probability Theory.................................................. • Mathematical Statistics: Statistical Inference Theory................................... • Mathematical Statistics: Statistical Modelling of Extreme Values................. • Mathematics: Algebraic Structures.......... • Mathematics: Bachelor´s Degree Project.. • Mathematics: Discrete • Mathematics........................................... • Mathematics: Distribution Theory............ • Mathematics: Group- and Ring Theory.... • Mathematics: Integration Theory............. • Mathematics: Master´s Degree Project..... • Mathematics: Mathematical Modeling.... • Mathematics: Ordinary Differential Equations 2.......................................... • Mathematics: Specialised Course in Differential Geometry........................... • Mathematics: Topology........................... • Media and Communication Studies: Media and Participation........................

56 90 49 49 49 56 49 49 49 49 50 50 51 51 50 50 51 51 50 50 51 49 49 49 50 49 50 50 50 50 49 49

• Media and the History of Political Rhetoric................................... 97 Medicinsk vetenskap: Biostatistik I.............. 87 Medicinsk vetenskap: Kvalitativa forskningsmetoder I.............................. 87 Medicinsk vetenskap: Smärta..................... 85 Mediehistoria............................................. 97 Mediehistoria: Fortsättningskurs................. 97 Mediehistoria: Journalistiska genrer i historien och samtiden.......................... 97 Mediehistoria: Mediehistoriska perspektiv.. 97 Mediehistoria: Sociala medier i historiskt perspektiv.............................. 97 Medie- och kommunikationsvetenskap...... 73 Medie- och kommunikationsvetenskap: Examensarbete för magisterexamen...... 74 Medie- och kommunikationsvetenskap: Examensarbete för masterexamen........ 73 Medie- och kommunikationsvetenskap: Fortsättningskurs.................................. 73 Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundkurs............................................ 73 Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs........................................ 73 Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik....................... 73 Mellanösternkunskap............................... 112 Mellanösternkunskap: Ekonomi och samhälle i den nutida Mellanöstern..... 112 Mellanösternkunskap: Examensarbete för kandidatexamen............................ 112 Mellanösternkunskap: Introducerande perspektiv........................................... 112 Mellanösternkunskap: Religion och identitet i Mellanöstern....................... 112 Mellanösternkunskap: Teori- och metodkurs.......................... 112 Mellanösternkunskap: Uppsatsskrivning... 112 Mellanösternstudier................................... 58 • Metamorphic Petrology and Structural Geology................................ 46 Metrik II..................................................... 88 • Middle Easterns Studies: Key Methods in Middle Eastern Studies...................... 58 • Middle Easterns Studies: Women and Social Change in the Middle East.......... 59 • Middle Eastern Studies: Citizenship & Multiculturalism in Middle Eastern Societies............................................... 59 • Middle Eastern Studies: Democracy, Dictatorship and Human Rights in the Middle East..................................... 59 • Middle Eastern Studies: Environment and Sustainable Development in the Middle East..................................... 58 • Middle Eastern Studies: Perception and Politics of Migration.............................. 59 • Middle Eastern Studies: Political Economy and Development in the Middle East..... 59 • Middle Eastern Studies: Refugees, Rights and Realities............................... 59 • Middle Eastern Studies: Social Movements, Protest and the Public Sphere in the Middle East..... 58 • Middle Eastern Studies: The Democratic Development in the Middle East......... 112 Miljö- och hälsoskydd: Examensarbete för magisterexamen................................... 52 Miljö- och hälsoskydd: Examensarbete för masterexamen...................................... 52 Miljörätt för naturvetare............................. 41 Miljösystemanalys; Miljökonsekvensbeskrivning................ 118

73

Programmes and courses offered in English are marked with •

139


140

SÖKREGISTER

Miljövetenskap........................................... 51 Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen................................... 51 Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen med inriktning mot miljö- och hälsoskydd........................... 51 Miljövetenskap: Examensarbete för magisterexamen................................... 52 Miljövetenskap: Examensarbete för masterexamen...................................... 52 Miljövetenskap: Examensarbete för masterexamen – Fördjupning i tillämpad klimatstrategi........................ 52 Miljövetenskap: Industriell Miljöekonomi för miljövetare...................................... 51 Miljövetenskap: Klimatstrategiska metoder. 52 Miljövetenskap: Miljö- och hälsoskydds arbete - metodik och praktik................. 51 Miljövetenskap: Miljö - politik och förvaltning............................................ 51 Miljövetenskap: Miljöövervakning.............. 52 Miljövetenskap: Samhällsplanering med klimatperspektiv................................... 52 Miljövetenskap: Styrmedel för förebyggande miljöskydd...................... 52 Moderna franska tänkare......................... 102 • Modern Arabic Literature in Translation... 99 • Modern Experimental Mechanics.......... 118 Modern hebreiska: Nybörjarkurs II............ 103 • Molecular and Experimental Neurobiology........................................ 86 • Molecular Biology: Master´s Degree Project.................................................. 42 Molekylärbiologi........................................ 39 Molekylärbiologi: Examensarbete – kandidatexamen................................... 39 Muntlig danska........................................ 101 Museologi.................................................. 96 Museologi: Fysiska och virtuella museer..... 96 Musik........................................................ 88 Musik och drama II.................................... 88 Musikpedagogik som forskningsområde.... 88 Musikvetenskap......................................... 98 Musikvetenskap: Fortsättningskurs............. 98 Musikvetenskap: Musikproduktion............. 98 Människan i extrema miljöer.................... 118 Mänskliga rättigheter................................. 59 Mänskliga rättigheter: Fortsättningskurs..... 59 Mänskliga rättigheter: Introduktionskurs.... 59 Mänskliga rättighetsstudier: Fördjupningskurs.................................. 59

N Nationalekonomi....................................... 65 Nationalekonomi: Ekonometri.................... 66 Nationalekonomi: Ekonomisk tillväxt.......... 67 Nationalekonomi: Examensarbete kandidatnivå......................................... 67 Nationalekonomi: Examensarbete – magisternivå......................................... 68 Nationalekonomi: Examensarbete – masternivå............................................ 68 Nationalekonomi: Finansiell ekonomi – nivå 1.............................................. 65,66 Nationalekonomi: Fortsättningskurs........... 66 Nationalekonomi: Grundkurs..................... 65 Nationalekonomi, grundkurs (Kurspaket)... 65 Nationalekonomi: Internationell ekonomi... 66 Nationalekonomi: Makroekonomisk teori och ekonomisk politik........................... 66 Nationalekonomi: Matematiska metoder för nationalekonomi............................. 66

Nationalekonomi: Mikroekonomisk analys. 66 Nationalekonomi: Mikroekonomisk teori med tillämpningar................................ 65 Nationalekonomi: Räntebärande tillgångar. 66 Nationalism and Communism in Central Europe (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary).............................. 113 Naturgeografi: Markytans processer och landskapsdynamik................................ 53 Naturgeografi och ekosystemanalys: Examensarbete för kandidatexamen..... 53 Naturgeografi och ekosystemvetenskap..... 52 Naturvetenskap: Den vetenskapliga metoden.................. 57 Noteditering i Sibelius................................ 88 • Numerical Analysis: B.A. Degree Project.. 56 • Numerical Analysis: Master´s Thesis......... 56 • Numerical Analysis: Numerical Approximation...................................... 56 • Numerical Analysis: Seminar.................... 56 Numerisk analys......................................... 56 Nygrekiska............................................... 107 Nygrekiska: Grundkurs............................. 107 Nygrekiska: Kandidatkurs......................... 107 Nygrekiska: Nybörjarkurs.......................... 107 Nygrekiska: Språklig variation i nygrekiskan........................................ 108 Nyisländska: Fortsättningskurs.................. 103

O Offentligt ledarskap................................... Omvårdnad................................................ • One World, One Morality........................ Organismbiologi (kurspaket)...................... • Organizing Molecular Matter: Master’s Degree Project......................................

82 86 91 39 48

P Patent och annan immaterialrätt.............. 118 Patobiologi och farmakologi...................... 86 • Peace and Conflict Studies:War and Peace in the Israeli-Palestinian Conflict.. 58 Pedagogik.................................................. 74 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet – metod och fältarbete.............................................. 74 Pedagogik: Examensarbete för magisterexamen................................... 74 Pedagogik: Examensarbete för masterexamen...................................... 74 Pedagogik: Kandidatkurs........................... 74 Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv....................... 74 Pedagogik: Pedagogisk teori...................... 74 Pedagogik: Pedagogiskt projektarbete....... 74 Pedagogik: Undervisningsansvar och muntlig kommunikation....................... 75 Pedagogik: Utbildning, resultatansvar och skriftlig kommunikation........................ 75 Pedagogik: Översiktskurs........................... 74 • Phonetics: Phonology............................ 107 • Physical Geography and Ecosystem Analysis: Magister’s Degree Project........ 54 • Physical Geography and Ecosystem Analysis: Master’s Degree Project.......... 54 • Physical Geography: Ecosystem Hydrology............................................. 53 • Physical Geography: Ecosystem Modeling. 53 • Physical Geography: Ecosystems Analysis................................................ 53

Programmes and courses offered in English are marked with •

• Physical Geography: Geographical Databases............................................. • Physical Geography: Practical Work......... • Physical Geography: Remote Sensing and GIS with Focus on the Environment...... • Physical Geography: Remote Sensing – Digital Methods.................................... • Physical Geography: Remote Sensing for Landscape Studies................................ • Physical Geography: Satellite Remote Sensing................................................. • Physical Geography: Spatial Analysis........ • Physical Geography: the Climate System. • Physics 1: General Physics........................ • Physics 2: Tools in Science....................... • Physics 4: Introduction to Advanced Physics.................................. • Physics: Advanced Optics and Lasers....... • Physics: Advanced Processing of Nanostructures..................................... • Physics: Advanced Quantum Mechanics.. • Physics: Applied Subatomic Physics.......... • Physics: Atomic and Molecular Physics..... • Physics: Bachelor´s Degree Project........... • Physics: Chaos for Science and Technology........................................... • Physics: Chrystal Growth and Semiconductor Epitaxy.......................... • Physics: Complex Economy...................... • Physics: Electron Transport in Nanostructures..................................... • Physics: Environmental Monitoring.......... • Physics: Fundamental Combustion.......... • Physics: High Speed Devices.................... • Physics: Introduction to Quantum Mechanics............................................ • Physics: Laser-based Combustion Diagnostics........................................... • Physics: Light-Matter Interaction.............. • Physics: Master´s Degree Project I............ • Physics: Master´s Degree Project II........... • Physics: Master´s Degree Project III........... • Physics: Medical Optics............................ • Physics: Modern Experimental Particle Physics.................................................. • Physics: Modern Subatomic Physics......... • Physics: Nanoelectronics.......................... • Physics: Nuclear Physics and Reactors...... • Physics: Nuclear reactor Physics............... • Physics: Optoelectronics.......................... • Physics: Particle Physics, Cosmology and Accelerators.......................................... • Physics: Photonics and Optical Communication.................................... • Physics: Physics and Chemistry of Surfaces................................................ • Physics: Quantum information................. • Physics: Quantum Mechanics.................. • Physics: Quantum Mechanics and Computations....................................... • Physics: Solid State Physics...................... • Physics: Solid State Theory....................... • Physics:Spectroscopy and the Quantum Description of Matter............................ Policyprocesser – aktörer, drivkrafter och konsekvenser & magisteruppsats (kurspaket)........................................... • Political Science: European Integration and Global Political Economy................ • Political Science: European Union Negotiations......................................... • Political Science: War and Peace in a World in Transition................................

54 53 53 53 53 53 54 53 42 42 43 44 44 44 43 42 43 43 44 44 44 44 43 44 42 44 43 45 45 45 44 43 43 44 43 45 45 43 44 43 44 43 42 43 44 43

83 83 82 82


sökregister

• Quaternary Geology: Global and Regional Marine Geology.................................... 46 • Quaternary Geology: Quaternary Climate and Glaciation History........................... 46

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och samhälle......................... 114 Religionshistoria: Religionerna och texterna - tradition och tolkning......... 115 Religionshistoria: Religionsantropologi..... 115 Religionsvetenskap och teologi................ 112 Religionsvetenskap och teologi: Folkkyrka i ett mångreligiöst samhälle. 114 Religionsvetenskap och teologi: Förintelsen i korsets skugga - Antisemitismens framväxt och konsekvenser................. 113 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs.......................................... 113 Religionsvetenskap och teologi: Läskurs – avancerad nivå..................... 114 Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs – avancerad nivå............... 114 Religionsvetenskap och teologi: Möten med världens religioner........... 113 Religionsvetenskap och teologi: Svenska kyrkan................................... 114 Retorik..................................................... 108 Retorik: Fortsättningskurs......................... 108 Retorik: Kvalificerad yrkespraktik.............. 108 Retorik: Praktisk retorik............................ 108 • Rhetoric: Contemporary Rhetorical Theory................................................ 108 • Rhetoric: The Canons of Rhetoric.......... 108 Rumänska................................................ 108 Rumänska: Det rumänska språket i synkroni och diakroni.......................... 109 Rumänska: Fortsättningskurs - nätkurs..... 108 Rumänska: Grundkurs.............................. 109 Rumänska: Grundkurs - nätkurs............... 108 Rumänska: Kandidatkurs - nätkurs........... 108 Rumänska: Nybörjarkurs - nätkurs............ 108 Rumänska: Rumänsk litteratur.................. 109 Ryska....................................................... 109 Ryska: Grundkurs..................................... 109 Ryska: Kandidatkurs................................. 109 Ryska: Nybörjarkurs I................................ 109 Rysk litteraturhistoria: Grundkurs............. 109 Rytmik, fortsättningskurs........................... 88 Rytmikkurs................................................. 88 Rytmikmetodik för barn 0-6 år................... 88 Rättssociologi............................................. 76 Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen................................... 77 Rättssociologi: Grundkurs - introduktion till rättssociologi.................................... 77 Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare. 77

R

S

Praktisk filosofi........................................... 98 Praktisk filosofi: Examensarbete magisterexamen................................... 98 Praktisk filosofi: Examensarbete masterexamen...................................... 99 Praktisk filosofi: Fortsättningskurs.............. 98 Praktisk filosofi: Fördjupningskurs.............. 98 Praktisk filosofi: Grundkurs........................ 98 Praktisk filosofi: Kandidatkurs.................... 98 Praktisk filosofi: Moralfilosofins historia...... 98 Praktisk filosofi: Påbyggnadskurs................ 98 Professionellt socialt arbete................. 79,120 Projektledning och projektmetodik........... 119 • Protein Science: Master’s Degree Project.. 48 • Psychology: Developmental and Personality Psychology l........................ 76 • Psychology: Developmental and Personality Psychology ll........................ 76 • Psychology: Master’s (One Year) Thesis in Psychology............................................ 76 • Psychology: Master´s (Two Years) Thesis in Psychology............................................ 76 • Psychology: Social Psychology I................ 76 • Psychology: Social Psychology Il............... 76 Psykologi................................................... 75 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi.......................... 75 Psykologi: Att prestera under stress teori och tillämpningar.......................... 76 Psykologi: Hälsa och välbefinnande............ 75 Psykologi: Kandidatkurs............................. 76 Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi. 75 Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande............................................. 75 Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi. 76 Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi............................. 75 Psykologi: Rekrytering och urval av personal............................................... 75 Psykologi: Rättspsykologi........................... 76 Psykologi: Samtals- och intervjuteknik........ 76 Psykologi: Socialpsykologi.......................... 75 Psykologi: Översiktskurs............................. 75 Psykologi: Översiktskurs II........................... 75

Q

• Religion and Sports............................... • Religious Roots of Europe: Talmud - Hebreww............................. Religionsbeteendevetenskap: Examensarbete för kandidatexamen... Religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs................................ Religionsbeteendevetenskap: Religionspsykologi.............................. Religionshistoria: Examensarbete för kandidatexamen................................. Religionshistoria: Fortsättningskurs........... Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och migration........................ Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och politik.............................

114 117 117 114 114 116 115

114

114

Samhällsgeografi....................................... 77 Samhällsgeografi: Fortsättningskurs........... 77 Samhällsgeografi: Grundkurs..................... 77 • Scandinavian Model of Equality – Gender, Class, Ethnicity and the Social Welfare State.............................. 71 Sjukgymnastik............................................ 87 Sjukgymnastik: Kandidatuppsats................ 87 Skriftlig danska........................................ 101 Socialantropologi....................................... 78 Socialantropologi: Examensarbete för magisterexamen................................... 78 Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen................................. 78,78 Socialantropologi: Fortsättningskurs........... 78 Socialantropologi: Grundkurs..................... 78 Socialantropologi: Kandidatkurs................. 78 Socialantropologi: Moderna klassiker......... 79

• Social Sciences: Critical Feminist Perspectives in Social Theory................. 84 • Social Sciences: Evaluation Research – Theories and Methods.......................... 84 • Social Sciences: Fieldwork....................... 84 • Social Sciences: Globalisation, Conflict, Security and the State........................... 84 • Social Sciences: Historical Aspects of Development........................................ 84 • Social Sciences: Methods of Text and Discourse Analysis................................. 84 • Social Sciences: Participatory Methods of Change and Development.................... 84 Socialt arbete............................................. 79 Socialt arbete: Barn med beteendeproblem selektiv prevention i socialt arbete......... 79 Socialt arbete: Examensarbete för magisterexamen................................... 80 Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen...................................... 80 Socialt arbete med barn och unga........... 120 Socialt arbete med inriktning på familjer.... 79 Socialt arbete med inriktning på funktions förmåga och funktionshinder.............. 120 Socialt arbete med missbruk och beroendeproblematik............................ 79 Socialt arbete med äldre............................ 79 Socialt arbete och migration.................... 120 Socialt arbete: Socialt arbete inom hälso- och sjukvård............................... 80 Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält......................................... 79 Socialt arbete som mobilisering och entreprenörskap................................. 120 • Social Work in Sweden, an Introduction.. 79 Sociologi.................................................... 80 Sociologi: Den mentala (o)hälsans sociologi. 81 Sociologi: Examensarbete för magisterexamen................................... 81 Sociologi: Examensarbete för masterexamen...................................... 81 Sociologi: Fortsättningskurs........................ 81 Sociologi: Kandidatkurs.............................. 81 Sociologi: Klass, kön och etnicitet.............. 81 Sociologi: Kriminologi................................ 81 Sociologi: Moderna klassiker...................... 81 Sociologi: Organisationssociologi............... 81 Sociologi: Socialpsykologi........................... 80 Spanska................................................... 109 Spanska: Fortsättningskurs....................... 109 Spanska: Grundkurs................................. 109 Spanska: Kandidatkurs............................. 109 Spanska: Nybörjarkurs II........................... 109 Spanska: Praktisk spansk didaktik II.......... 109 Specifik omvårdnad med inriktning allmän onkologi och symtomkontroll............... 87 Statistik...................................................... 68 Statistik: Ekonometri.................................. 68 Statistik: Grundkurs................................... 68 Statistik: Grundkurs 1................................ 68 Statistik: Grundkurs 2................................ 68 Statistik: Statistisk teori.............................. 68 Statistik: Tidsserieanalys............................. 68 Statistik: Undersökningsmetodik................ 68 Statsvetenskap........................................... 82 Statsvetenskap: Examensarbete för magisterexamen................................... 83 Statsvetenskap: Examensarbete för masterexamen (två år).......................... 83 Statsvetenskap: Fortsättningskurs............... 82 Statsvetenskap: Grundkurs......................... 82 Statsvetenskap: Internationell politik.......... 82 Statsvetenskap: Kandidatkurs..................... 82

Programmes and courses offered in English are marked with •

141


142

SÖKREGISTER

Statsvetenskaplig introduktion och internationell politik (kurspaket)............ 82 Statsvetenskap: Policyprocesser - aktörer, drivkrafter och konsekvenser................ 82 Statsvetenskap: Statsvetenskaplig introduktion......................................... 82 • Stem Cell Biology.................................... 86 • Survey of Swedish Literature................... 96 Svenska................................................... 110 Svenska, behörighetsgivande kurser......... 111 Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Fonetik och uttal................ 110 Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Ordförråd och muntlig språkfärdighet.................................... 110 Svenska: Nordisk dialektologi................... 110 Svenska: Nordisk namnforskning.............. 110 Svenska: Runologi.................................... 110 Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs II.............................. 110 Svenska som andraspråk: Grundkurs........ 110 Svenska som främmande språk: Nivå 5.... 111 Svenska: Språklig inriktning – fortsättningskurs................................. 110 Svenska: Språklig inriktning – grundkurs.. 110 Svenska: Språklig inriktning – kandidatkurs....................................... 110 Svenska: Språk och litteratur – fortsättningskurs................................. 110 Svenska: Språk och litteratur – kandidatkurs....................................... 110 Svenska: Språksociologi – fortsättningskurs................................. 110 • Swedish Art in a Scandinavian Context.... 94 • Swedish Politics – Past and Present.......... 92 Synkrotronljusbaserad vetenskap............... 56

T Teologi: De ortodoxa kyrkornas tro och liv. 116 Teologi: Examensarbete för kandidatexamen................................. 117 Teoretiska utgångspunkter i musikpedagogisk forskning.................. 88 Teoretisk filosofi......................................... 99 Teoretisk filosofi: Examensarbete – magisterexamen................................... 99 Teoretisk filosofi: Examensarbete – masterexamen...................................... 99 Teoretisk filosofi: Filosofins historia............. 99 Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs............. 99 Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs............. 99 Teoretisk filosofi: Grundkurs....................... 99 Teoretisk filosofi: Kandidatkurs................... 99 Teoretisk filosofi: Kritiskt tänkande och retorik.................................................. 99 Teoretisk filosofi: Påbyggnadskurs.............. 99 Teoretisk fysik............................................ 56 Teoretisk Fysik: Examensarbete för kandidatexamen................................... 57 Teoretisk fysik: Grundläggande teoretisk fysik....................................... 57 Teoretisk fysik: Klassisk mekanik och speciell relativitetsteori.......................... 57 • The Dynamics of Interaction: Greeks, Etruscans, Celts and Romans................ 89 • The Frontier of Science: a Research School at MAX-Lab............................... 56 • The History of English............................ 102 • The Old Icelandic Heritage..................... 103 • Theology: Children of Abraham............ 114 • Theoretical Physics: Classical Mechanics.. 57

• Theoretical Physics: Fluid Dynamics.......... 57 • Theoretical Physics: General Relativity...... 57 • Theoretical Physics: Introduction to Quantum Field Theory.......................... 57 • Theoretical Physics: Master´s Degree Project.................................................. 57 • Theoretical Physics: Master’s Degree Project II............................................... 57 • Theoretical Physics: Mathematical Methods of Physics............................... 57 • The Religious Impact of Migration in Sweden.............................................. 114 Traditionella byggnadsmaterial och -tekniker............................................. 119 Tros- och livsåskådningsvetenskap: Examensarbete för kandidatexamen... 117 Tros- och livsåskådningsvetenskap: Existentiella frågor inom vård och omsorg............................................... 116 Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs................................ 116 Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs I.............................. 116 Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs II.............................. 116 Tros- och livsåskådningsvetenskap: Perspektiv på empati – teori och praktik................................. 116 • Tumour Biology....................................... 86 Tvärvetenskapliga masterkurser i samhällsvetenskap................................ 83 Tyska........................................................ 111 Tyska: Fortsättningskurs........................... 111 Tyska: Fördjupningskurs........................... 111 Tyska: Grammatik.................................... 112 Tyska: Grundkurs..................................... 111 Tyska: Informationsstruktur...................... 112 Tyska: Kandidatkurs................................. 111 Tyska: Modern språkvetenskaplig teori inom germanistiken............................ 112 Tyska: Muntlig språkfärdighet med textstudium och realia........................ 112 Tyska: Nybörjarkurs.................................. 111 Tyska: Nybörjarkurs 1............................... 111 Tyska: Nybörjarkurs 2............................... 111 Tyska: Skriftlig språkfärdighet – översättning....................................... 111 Tyska: Textstudium med litteratur- och kulturhistoria...................................... 111 Tyska: Tysk språkfärdighet........................ 111 Tyska: Äldre tyskspråkig litteratur - läskurs. 111 Tyska: Översättning.................................. 111

U Utvecklingsstudier...................................... Utvecklingsstudier: Examensarbete för magisterexamen................................... Utvidgad juridisk introduktionskurs............ Utvärdering och kunskapsproduktion i socialt arbete........................................

83 83 69 79

V Vin och fruktvin, vetenskap och teknik med inriktning på produktion i kallt klimat.......................................... 120 Vårdvetenskap/omvårdnad: Kandidatkurs... 87

Programmes and courses offered in English are marked with •

W War and Peace in a World in Transition & Magisteruppsats (kurspaket)................. 83 • Water Management................................ 41

Y • Yiddisch: Language and Literature......... 105 • Yiddish: Language and Literature, Level 1B.............................................. 105

Ö Öst- och centraleuropakunskap................ 113 Öst- och centraleuropakunskap: Centraleuropa efter järnridåns fall (Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern).... 113 Öst- och centraleuropakunskap: Politik och samhällsliv i de postsovjetiska staterna........................ 113 Öst- och Sydöstasienkunskap: Japans historia.................................... 104 Öst- och sydöstasienkunskap: Kinas historia...................................... 105 Översättning från danska till svenska........ 101 Övrigt inom naturvetenskap....................... 57


Information | övrigt

Studiemedel från CSN När du studerar kan du ansöka om studiemedel från CSN. Studiemedel består av både bidrag och lån. Du väljer själv om du bara vill ha bidraget eller om du också vill låna pengar. Lånet måste du sedan betala tillbaka.

Besök oss på webben

Ansök snabbt och enkelt

På www.csn.se hittar du all information du behöver om studiemedel och återbetalning. I Mina sidor finns många bra tjänster för dig som studerar.

Använd tjänsten ”Ansök om studiemedel” som finns i Mina sidor på www.csn.se. I tjänsten knappar du in uppgifter i olika steg. För varje steg finns hjälptexter som förklarar hur du ska göra. När du skickat in din ansökan kan du följa vad som händer med den i tjänsten ”Vad händer med min ansökan om studiemedel?”.

Du kan exempelvis • räkna ut hur mycket du kan få • räkna ut hur mycket du ska betala tillbaka • ansöka om studiemedel • lämna studieförsäkran • se när dina pengar kommer • se hur stor din skuld är.

Från och med maj 2011 behöver du inte längre ha e-legitimation för att ansöka om studiemedel i Mina sidor.

! s Tip

• Använd tjänsten ”Räkna ut” för att få en uppfattning hur mycket pengar du kan få och hur din återbetalning kan bli. • Ansök om studiemedel i god tid. Du kan bara få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden, räknat från veckan innan din ansökan kom in till CSN. • Kom ihåg att kontrollera din ansökan så att studietider och poäng stämmer med hur du faktiskt studerar. • Tänk på att det är du som ansvarar för att anmäla ändringar till CSN. Du ska alltid meddela oss om något förändras under studietiden som kan påverka din rätt till studiemedel, exempelvis om du läser färre poäng än vad du planerat.

www.csn.se

143


144

övrigt | information

Broschyrer och kataloger att beställa Följande kataloger och broschyrer kan du beställa på w ­ ww.lu.se/katalogbestallning: • Lunds universitets utbildnings- och inspirations­magasin för dig som vill studera vid Lunds universitet • Lunds Tekniska Högskolas utbildningskatalog • Studera samhällsvetenskap vid Lunds universitet

Övriga kataloger och broschyrer: • Lunds universitets program och kurser (denna anmälningskatalog), utkommer varje termin. Katalogen finns också tillgänglig på www.lu.se/kataloger • LTHs kurskatalog med fristående kurser vid Lunds Tekniska Högskola, utkommer varje termin. Information om kurserna hittar du på: www.lth.se/utbildning/frikurs

• Studera samhällsvetenskap – avancerad nivå • Naturvetenskaplig utbildning vid Lunds universitet • Studera humaniora och teologi vid Lunds universitet • Medicinska fakultetens utbildningar på grundnivå • Medicinska fakultetens utbildningar på avancerad nivå • Campus Helsingborgs utbildningskatalog • Ekonomihögskolans utbildningskatalog • /nio terminer/ juristprogrammet vid Lunds universitet

Tänk på att: • Information om ämnen/kurser och program vid Lunds universitet hittar du även vid www.lu.se/utbildning • Anmälan till universitet och högskolor i Sverige görs på www.antagning.se och att all information om kurser och program, samt information kring anmälan och antagning även finns där. • Anmälan till högskoleprovet sker på www.antagning.se • Skolor, arbetsförmedlingar och andra som vill b ­ eställa många exemplar av den här katalogen eller det årliga ­utbildnings- och inspirationsmagasinet gör det via www.lu.se/kataloger • Om du bor i Lund kan du hämta kataloger och ­ broschyrer på Studentreceptionen, Stora Algatan 4.


Information | övrigt

Viktiga adresser Ansök via www.antagning.se Dina handlingar skickar du till VHS antagningsservice, 833 82 Strömsund För information om utbildningar kontakta studievägledningen Studentservice Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Sölvegatan 29, Lund

Antagningsavdelningen Besöksadress Sölvegatan 29, Lund Telefon mån–tors 10–12, 046-222 93 00 E-post lant@stu.lu.se Anmälningsinformation på internet: www.lu.se/utbildning/anmaelan-ochantagning

Öppettider se www.lu.se/studievagledning

För information om utbildning vid Lunds Tekniska Högskola (LTH):

Telefon mån–fre 10–12, 046-222 01 00, Fax 046-222 44 12

Besöksadress Studiecentrum, informationsdisken, John Ericssons väg 4

E-post: studievagledning@stu.lu.se

Antagning till kurser vid LTH 046-222 72 63, 222 71 92

Studieinformation på Internet www.lu.se/utbildning OBS! För beställning av informations- och anmälningsmaterial, se föregående sida.

Kontakta gärna studievägledarna på programmen. För mailadresser och tel nr, se www.lth.se För kurser vid LTH, se sid 112

Mer om universitets utbildningar: www.lu.se/hittautb Gilla Lunds universitet på Facebook och ställ din fråga till oss om studier: www.facebook.com/lundsuniversitet

145


146

övrigt | information

Jobbar du? KOMPETENSUTVECKLING GRÄNSLÖSA MÖJLIGHETER Välkommen till LUCE, Lunds universitets avdelning för utbildning för dig i arbetslivet. Vi skräddarsyr och säljer kompetensutveckling till företag, myndigheter och organisationer baserad på aktuell forskning från Nordens största universitet. Hela universitetets kunnande står till ditt förfogande. Från Arbetsmiljö till Östasienkunskap. Från Retorik till Nanoteknik. Från Drug Design till Service Management. Från Matematikens fundament till Mänskliga rättigheter. Utbildningarnas längd kan vara allt ifrån en timme till tre år och vi levererar över hela världen, från Arvidsjaur till Kapstaden. Här finns alla möjligheter att hitta det du söker!

LUND UNIVERSITY

www.education.lu.se

COMMISSIONED EDUCATION Box 117 221 00 Lund Tfn 046-222 07 07


Vi ses till våren!

Utbildningskatalogen utges av Lunds universitet. Redaktörer: Michael Olofsson, Student och utbildning och Daniela Fernández, Externa relationer Produktion: Lunds universitet i samarbete med Mumma Reklambyrå Distribution: Externa relationer, Lunds universitet Foto: K Ruona, C Carlberg-Bärg, G Menander, M Risedal, S Lindblom, G Dahlgren m fl Tryck: Sörmlands Grafiska, augusti 2013 Upplaga: 30 000 ex För fakta om utbildningarna svarar berörda institutioner/­ kanslier eller m ­ otsvarande. Vi reserverar oss för eventuella ändringar – aktuell information finns på www.antagning.se Denna katalog finns även på nätet och hittas på 341 078 TRYCKSAK

www.lu.se/kataloger Med reservation för ändringar


Öppet hus! Upplev studentlivet för en dag! Få inspiration och tips! Välkommen på Öppet Hus den 15 mars 2014! Läs mer på www.lu.se

15

oktober Anmäl dig senast den 15 oktober 2013 www.antagning.se

www.lu.se w w w.facebook.com/lundsuniversitet

Lunds universitet Box 117 221 00 Lund Tel 046-222 00 00

Program- och kurskatalogen LU VT 2014  

Bläddra i program- och kurskatalogen för Lunds universitet. Här hittar du alla utbildningar vi ger inför vårterminen 2014.