Page 1

Et maga sin f

r

. a..

- en kristen internatskole i Ølensvåg

Skapt til å gjøre en forskjell


Utgitt av Lundeneset VGS AS Desember 2018

Opplag 5 000

Redaksjon Mari H. Sunde, Keez A. Z. Fjellvang.

Grafisk Andreas C. Våge

2

AT

RN

TE

IN

In el ter l e p r na ek erso på tliv h se n hy et «h ar v mp ale be er n je en el t p l. I o m n m å e m er å sk tille sp ef i ltid ol g es ra næ e en g ie ,m r r , til lt en het og får å v og s e ik n os du ær eg ke o ia o e et al g k le a gså sam , d en or k v m u e» t v tiv æ e bo . ei ite re n m r h til te sa v kl r p mm ed erk as å e m se et en ed n h ro te g e je m rm jen lev m m id n e m et d om r o e . H ag g os en for . os D se u rd u

SKOLE

Lundeneset ønsker å bidra til et trygt og godt læringsmiljø. Vi vil at våre elever skal vokse og utvikle seg både faglig og sosialt. Vårt mål er å ha variert undervisning som gjør skolehverdagen spennende! Her møter du lærere som har eleven i fokus.


Vi ønsker med dette magasinet å gi deg informasjon om skolen og holde deg oppdatert på hva som skjer hos oss. Vi håper dette magasinet gir deg innsikt i «Livet på Lundeneset».

VE

NN

ER

Ti fo den r sa li p gj mh vet å Lu ø o r ol ! T nd sa vera at e det idlig en m lt n på e es r m i e en No får int e el t g L e gj rg un rn eve ir d en e. d at r e no M en et po g v m ang esv og en en se e en ak gte ne ne ho ne ti re r re ld r n vit r a st er es ete t ud og te n ie så n e, tid .

Om du har fått dette i posten er det fordi du har, eller har hatt en tilknytning til Lundeneset VGS tidligere. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke ønsker å motta informasjon fra oss i fremtiden, slik at vi får rettet våre adresselister.

INNHOLD 4 6 8 10 12 14 15 16 18 21

Rektor har ordet Studietilbud En kristen skole Internatskole På fritiden Ut i verden Ungdomsbedrifter Hva har Lundeneset betydd for deg? Forvandlet for livet på Lundeneset Hva er nytt?

3


Rektor har ordet Lundeneset ønskjer å gi elevane våre ei fin og utbytterik tid med mykje god kunnskap. Vi ønskjer at den enkelte skal kjenna seg sett, akseptert, respektert og trygg, rett og slett at nokon bryr seg om den enkelte elev.

Fornying Skulen vil fortsetja ein stadig prosess med å vidareutvikla tilbodet på alle plan. Fag- og læreplanar skal fornyast dei neste åra, og vi må gjennom ei vurdering av kva tilbod vi skal ha nå når både service og samferdsel og medieproduksjon blir noko endra. Fornying av internat og bygging av nye internat står øvst på ønskjelista på bygningssida, men med tronge rammer kan det ta noko tid.

4

Takk til deg som blir med i forbøn og gjerne også med økonomisk støtte!

r

Du kan bety ein forskjell «Vi dannar og utrustar morgondagens samfunnsbyggarar» er visjonen vår. Vi ønskjer å seia noko om at det er enkeltmenneske som til saman utgjer eit samfunn og at vi alle har eit ansvar for kva slag samfunn vi skal ha og utvikla vidare. Du kan bety ein forskjell for dei du møter, og vi har alle noko å bidra med i det store fellesskapet. Vi ønskjer å leggja til rette for eit stimulerande læringsmiljø og inkluderande fellesskap der ungdom får utvikla seg både fagleg, personleg og sosialt.

Takk for at du støttar På Lundeneset vil vi utfordra til undring og refleksjon rundt skaparverket, kva det vil seia å vere menneske og kven Jesus er. Vi ønskjer å ta heile mennesket på alvor. Blir du med, anten som elev eller støttespelar?

kto

Gode resultat og inkluderande fellesskap får vi gjennom godt samarbeid og samspel mellom alle involverte. Saman kan vi få til mykje meir enn kvar for oss, og difor blir det viktig med god relasjonsbygging. Viktige kjerneverdiar for oss er tru, respekt, integritet og eigarskap.

ta vL ø Re ge Fosse

Vi har stort fokus på at dei erfarne skal vera med og inkludera dei nye, og at vi alle kan utgjera ein forskjell for kvarandre. Det er flott med russ som brukar tid og krefter for andre. Misjon handlar om å sjå utover og dela evangeliet samtidig som ein ser menneske og deira behov.

s Gu


Lundeneset

- en aktiv skole i Vindafjord Lundeneset VGS er en kristen internatskole som ligger i Ølensvåg. Ølensvåg er en liten bygd i Vindafjord kommune. Bygda har mye aktivitet og er preget av mye næringsliv. Den er også en nydelig naturperle. Skolen ligger fint plassert ved sjøen med egen strandlinje og har høye flotte fjell som omringer den. Vi har rundt 190 elever hvert år, og flesteparten av disse bor i internatet. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

Studiespesialisering Service og samferdsel Medieproduksjon Påbygg

lundeneset

Web http://lvs.no Adresse Lundanesvegen 37 5582 Ølensvåg Telefon 53 77 51 00 E-post post@lvs.no

5


Service og samferdsel Service og samferdsel er retningen for deg som liker mennesker, stadige nye utfordringer, varierte oppgaver, samt liker å yte god service.

Medieproduksjon Velger du medieproduksjon vil du ha mulighet til å skape morgendagens kanaler og produkter, enten det gjelder TV, film, internett, radio, avis, bøker eller reklame. Du får også teoretisk kompetanse til å forstå et mediesamfunn i stadig utvikling. Etter to år (Vg1 og Vg2) med medieproduksjon kan du velge om du skal fortsette på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse eller om du vil ta to år som lærling og fagbrev.

6

Programområdet skal gi deg gode ferdigheter innenfor hovedområdene kommunikasjon/ marked, økonomi, arbeidsliv/ logistikk/sikkerhet og teknologiske hjelpemidler. Disse fagområdene vil du dra nytte av i yrker innen vekteryrket, kontorfaget, reiseliv, data eller andre serviceyrker. Etter to år (Vg1 og Vg2) med service og samferdsel må du velge om du vil ta to år som lærling + fagprøve og/eller om du skal fortsette på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Studiespesialisering På Lundeneset videregående skole har vi studiespesialiserende utdanningsprogram med programområdene realfag, og språk, samfunnsfag og økonomi. Ved å gå tre år på studiespesialiserende får du det beste grunnlaget for utdanning på høgskole/universitet, enten du vil bli lærer, økonom, ingeniør, sykepleier, lege, jurist og mye annet. Vi har et bredt tilbud med mange programfag.


Studietilbud

Mange forskjellige programfag Lundeneset tilbyr et variert spenn av programfag for de som går studiespesialisering Vg2 og Vg3. Programområde for realfag: Matematikk R1 Matematikk R2 Kjemi 1 Kjemi 2 Biologi 1 Biologi 2 Fysikk 1 Fysikk 2 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi: Økonomistyring Økonomi og ledelse Sosiologi og sosialantropologi Sosialkunnskap Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk Psykologi 1 Psykologi 2

Påbygging til generell studiekompetanse Dette er alternativet for deg som ønsker generell studiekompetanse etter to år på yrkesfag. Kurset bygger på Vg1 og Vg2 i fra yrkesfaglige utdanningsprogram, og gir kompetanse for mange studier på universiteter og høyskoler. Vær klar over at noen universitet- og høyskolestudier stiller krav om fag ut over generell studiekompetanse. Dette dreier seg vanligvis om fag fra programområdet for realfag (matematikk, fysikk, kjemi, biologi…).

I tillegg tilbyr vi: Breddeidrett 1 Kristendomskunnskap

7


Kva betyr ”kristen skule”?

På Lundeneset vil du møta tilsette og elevar som trur på Jesus. Det er uansett viktig for oss at alle elevar blir inkludert og respektert, same kva tru ein måtte ha.

Når me har felles skulesamling med kristent tema og bønn kvar dag, og når me har eit eige kristendomsfag og tilbod om kristne samlingar på fritida, så er det fordi den kristne bodskapen er viktig for oss. Me vil gjerne dela den,

8

Det er ikkje alltid enkelt å vera ungdom. Me trur at det er viktig å bli sett, lytta til og respektert. Me ynsker å sjå elevar som tar av maska si, som vågar å vera opne og dela litt av seg sjølv. Me ynskjer å sjå elevar som får ny glans i augo og som lyftar blikket opp frå pc-skjermen og mobilen. Me ynskjer å sjå kvarandre i augo og hjelpa kvarandre. Me vil ha eit miljø der me bryr oss. Ein viktig del av visjonen vår er å skapa eit kristent fellesskap som gir næring og styrke til truslivet og som utfordrar

til teneste for Gud og menneske. Me meiner at kristen tru og kristne verdiar gir oss ein god tryggleik i møte med skiftande normer og samfunnstrendar. Me vil gi innsikt i kristen forståing av verkelegheita og kristent menneskesyn. Det er Bibelen som er både sentrum og leiestjerne for H ak oss i dette landDi skapet. å

Men me prøver å skapa eit miljø der tru og livssyn blir naturleg å snakka om, og der me løftar fram dei store spørsmåla i livet. Me meiner det er bra å kunna snakka om dette på ein open og respektfull måte.

fordi me meiner den er god og sann. Elevar på Lundeneset må forventa å bli utfordra av den kristne trua, men det skal skje på ein respektfull måte, utan press eller manipulasjon.

v on ard Brekkå iog fritidsleiar

Det handlar mest om folka du møter her. Bygningane kan jo ikkje tru. Normalt er fleirtalet av elevane òg kristne. Dette gjer at miljøet på skulen er prega av kristne verdiar og ein del kristne samlingar.

Velkommen til å bli ein del av dette! Me tvilar på at du vil angra.


Nytt møtesalbygg ferdig i 2016

Gode møte kvar veke

Oppussa og utvida matsal

Vår koselege kaffikrok

Stort og flott bibliotek

Mage kjekke aktivitetar

Velutstyrt og flott treningsrom

9


Internatene - hjemmekoselig og variert

Vi har internatrom på sju forskjellige bygg på Lundeneset. Disse rommene er malt i lyse farger og har forskjellig størrelse, noen er små og noen er litt større. Noen er enerom og noen dobbeltrom. Vi kan tilby de fleste rom med eget bad, med toalett og dusj. Noen få av våre rom er uten bad på rommet, da er det felles toalett og dusj i korridoren. Disse rommene har likevel vask og speil. Felles er at alle rom har en fellesstue/kjøkken i nærheten til hygge og fellesskap

10


11


Fritidstilbud Mange miljøarrangement Omtrent hver uke kan elever på Lundeneset delta i diverse miljøarrangement. Skolen har egne miljøarbeidere som drar i gang aktiviteter, og vi har tradisjon for at tredjeklassingen tar ansvar for en del miljøtiltak. Det kan være hobbygruppe, strikkegruppe, bakegruppe, jentekveld eller guttekveld, spillekveld eller filmkveld, bingo eller basar, utflukt eller bare chill.

Trening Som elev får du tilgang til et nytt og velutstyrt treningsrom. Her er det flere forskjellige apparater, vekter og annet treningsutstyr. For å få tilgang kjøper du en nøkkel som du kan bruke resten av skoleåret.

10 på 10 Hver søndagskveld er det 10 på 10 møte. Det er 21.50 og her er elevene selv ansvarlige for innhold. Innholdet vil som regel bestå av samtale, bibellesning og vitnesbyrd. Hit kan man komme som en er og ha et kristent felleskap med medelever.

Torsdagsmøte Torsdagsmøtene på Lundeneset har vist seg å være populære. Møtene har fokus på Jesus i både forkynnelse og lovsang. Bønn og fellesskap er også viktige stikkord. Det er ansatte og folk utenfra som taler på møtene, mens elevene selv bidrar i lovsangsteam og møteledelse. Flere ganger i året har vi møteuker.

12


Ballspill og idrett Idrett er i fokus på Lundeneset. Hos oss har du mulighet til å spille fotball i en divisjon, både gutter og jenter. I tillegg spiller B-laget fotball en gang i uken. Dette passer for deg som liker fotball, men ikke vil spille i en divisjon. Vi har en stor gymsal som brukes flittig til volleyball, innebandy, cuper o. l. Utvendig har vi kunstgressbane, sandvolleyballbane, frisbeegolf o. l.

Bibelgrupper Annenhver mandag er det tid for bibelgrupper. Da samles de som vil i mindre grupper med elever hjemme hos ansatte. Dette er en fin arena for å bli bedre kjent med medelever, ansatte og Jesus. Mange opplever at det er godt med et felleskap der en kan snakke åpent om troen sin, studere Bibelen og lære av hverandre.

Naturopplevelser Lundeneset ligger midt i et flott naturlandskap. En kan velge og vrake i nydelige fjellturer og toppturer. Skolen ligger ca. 20 minutt fra Olalia som er en flott plass å gå gjennom alle årstider. Om vinteren er det oppkjørte skiløyper og en lysløype.

Sjø og strandliv Lundeneset har strandlinje og brygge ved sjøen. Denne er godt i bruk hver vår/sommer når solen og varmen kommer. I tillegg har vi mellom annet kanoer, robåt, tube, vannski som en kan benytte seg av.

13


Me likar å reisa på tur! Går du tre år på Lundeneset, får du reisa på to lange turar. VG1 reiser på tur i Noreg kvart år, medan me arrangerer turar til utlandet for VG2 og VG3 annakvart år.

Dei siste åra har noregsturen gått via Bergen og Stadlandet til Ålesund. Me reiser med buss, og opplevingane står i kø. Kjekke byar, mektig natur og mykje sosialt gjer desse turane minnerike og viktige for dei to neste åra på skulen. Utanlandsturane me reiser på varierer litt. Malta og Roma har vore faste mål i fleire år, men me har og turar til fleire andre europeiske storbyar. I skuleåret 2018/2019 reiser me òg på rundtur i Skottland for aller første gong! Målet med utanlandsturane er å gi elevane innsikt i europeisk historie og kulturarv, og me flettar mål frå fleire læreplanar inn i turane. Alle turane våre er finansierte via skulepengane, så det kjem inga ekstra rekning i posten. Ein blir aldri betre kjende med kvarandre enn når ein er på tur saman!

14

Ut i ver med da Lun den eset


Ungdomsbedrifter

Variert og praktisk læring med UB Ungdomsbedrift og Lundeneset høyrer saman. Kvart år får mange elevar praktisk erfaring med arbeidslivet gjennom å drive si eiga bedrift. I år har Lundeneset heile seks ungdomsbedrifter (UB) i yrkesklassane på VG2. Alle bedriftene er no i full drift. Dei har laga forretningsplanar og har starta produktutvikling. Totalt er det 28 elevar tilsette i bedriftene. UB-året starta med kick-off lokalt på skulen og i Haugesund. Ei ungdomsbedrift er i høg grad lik ei vanleg bedrift. Ein må registrera seg i Enhetsregisteret i Brønnøysund, laga plan for inkluderande arbeidsliv (IA) som skal godkjennast av NAV, rekneskap skal førast og reviderast.

Knittd UB Garn og strikkepinnar ligg på bordet i den heimekoselege stova til dei fem jentene i Knittd UB. Gode internatvener er no også arbeidskollegaer. Dei fem som driv ungdomsbedrifta Knittd UB er Alette Mattingsdal, Solfrid Myrvang, Sara Karlsen, Inger Johanne Solheim og Helga Klungland. Dei går i same klasse, 2SE (Salg og service vg2), på Lundeneset. – Kva er det de lagar? – Me strikkar pannebånd, sokkar og tepper, fortel Helga. – Me held på med omtrent femti pannebånd og 15 par sokkar til no, kjem Solfrid og Inger Johanne fram til. –Teppene skal me ta opp bestilling på, seier Alette. – Me held på med to tepper, som ein slags prototyp, for å sjå korleis dei vert. Ho forklarer at teppa vert laga av så tjukt garn at ein ikkje kan bruka pinnar, men må «strikka» med hendene nede på golvet.

Dei har allereie fått fleire bestillingar. – Folk er gira, seier Inger Johanne. – Mange synest pannebånda er fine, og fleire har vore innom for å prøva dei, legg Helga til. – Første salsdag var på foreldredagen i november, – Er dette ting som folk vil ha? – Ja, det er mange som vil ha både sokkar, tepper og pannebånd, seier Solfrid. Jentene fortel at dei gjennom ei marknadsundersøking fekk svar på kva det var mest interesse for. -Me var inne på tanken å laga sitteunderlag og andre ting også, legg Solfrid til. – Kva har vore kjekkast med å ha UB så langt? – Det er at me får gjera ting i praksis, som me har lært i teorien, seier Sara, og legg til at det er positivt å jobba i gruppe. – Det vert jo ein annleis skuledag, seier Inger Johanne. Solfrid fortel at dei mellom anna har lært å opprette ei bedrift, samt det å styre bedrifta, og ha kontroll på utgifter og inntekter. – Så

lærer me marknadsføring i praksis, og me lærer korleis ei bedrift eigenleg funkar, seier Helga og Solfrid. – Kva er målet med bedrifta? – Det er vel det å læra noko av det, seier Helga. Dei andre nikkar. -Så vil me selja minst hundre produkt, fortel Solfrid. Ungdomsbedrifta har bestilt inn varer slik at dei kan laga hundre produkt. Jentene meiner dei ligg godt an til å nå måla sine. Kundane vil for det meste vera jenter, trur dei. Det er elevar og tilsette på Lundeneset som er nærast, men også vener og familie håpar dei å få selja til. Dei vil prøva å selja utanfor Lundeneset òg. – Kva har vore den største utfordringa til no? – Det tek jo litt tid å laga produkta då, seier Solfrid. – Så måtte me jo læra å strikka, fortel Alette. – Det var berre to av oss som kunne det frå før, så me måtte prøva og feila litt i starten. Jentene understrekar at dei hadde rekna med at strikkinga kom til å ta tid.

15


”Lundeneset er som ei trygg hamn der ein kan ha det kjekt i alle aldrar.”

Erfaringar for livet Per-Inge Naustvik er ein tidlegare elev på Lundeneset som har mange gode minner etter å ha gått her i tre år. Per-Inge er i dag tilsett ved Sjøforsvaret og vil gjerne dele korleis livet på Lundeneset var då han gjekk her. – Lundeneset er ein stad med utruleg mange gode minner, som eg aldri ville vore forutan. Her har eg vore med på basarar når søsken har gått her, korpsleir kor eg møtte ho eg er gift med i dag, samt tida eg hadde som elev. No er niesa mi elev der, og ho trivest også. Lundeneset er som ei trygg hamn der ein kan ha det kjekt i alle aldrar. Per-Inge er minstemann av seks søsken, og alle har gått på Lundeneset. Når det var hans tid til å velge vidaregåande skule var valet lett.

16

– Frå dei hadde eg høyrt mykje bra om både kvaliteten på lærarar og skulen generelt, men kanskje viktigast hadde eg høyrt veldig mykje bra om miljøet. Der eg kjem frå var det ikkje mange på min alder som var kristne. Eg ønska difor å gå ein plass der det var eit kristent og trygt miljø som eg kunne føle meg heime i. – Det å vere russ på Lundeneset gav mange gode minne. Eg syntes det var svært kjekt å få vere med på å arrangere så mange kjekke arrangement, der høgdepunktet for meg var Lundeneset Grand Prix. Det gav meg erfaring med scene-, lyd- og lysproduksjon, som eg har fått brukt mykje seinare. Samstundes fekk me også vere med på å samla inn mykje pengar til eit veldedig prosjekt, noko som var svært givande.

– Kva er dine beste minner frå Lundeneset? Per-Inge sine beste minner frå Lundeneset kjem frå internatlivet. Etter Lundeneset har Per-Inge tatt ein bachelorgrad i militært leiarskap med fordjuping i elektronikk og data, der han også fekk ei ingeniørgrad i elektronikk og data. Dette tok han på Sjøkrigsskolen i Bergen. I dag jobbar han som offiser i Sjøforsvaret, og er våpenteknikar om bord på mineryddarfartøyet KNM Hinnøy, men dette var ikkje alltid planen. – Eg var rimeleg sikker på at eg ville bli videofotograf i starten, og trivdes svært godt med videoprosjekt på skulen. Eg trivdes også godt med dei andre medieretningane, og vurderte lenge å gå vidare med webutvikling.


Etter kvart begynte eg å helle litt meir mot dataingeniør, og fann ut at ei utdanning i Forsvaret kunne passe for meg. Sjølv om Per-Inge meiner mediefaga ikkje var direkte relevant opp mot utdanninga han tok, har det likevel hjulpe han mykje. – Eg tok med meg mykje generell datakompetanse frå medielinja som gav meg eit lite overskot i ingeniørfaga. I tillegg arbeidde eg i og var redaktør i kadettane på

Sjøkrigsskolen sitt eige magasin, Dogwatch, i fleire år. I seinare tid får eg også stadig bruk for mediekompetansen, då eg rett som det er vert spurt om å lage noko rekrutteringsmateriell eller organisasjonskart for avdelinga. Eg har også fått tilleggsansvaret som medieansvarleg for skvadronen eg jobbar i. Forutan den reint faglege kompetansen, har eg også fått med meg eit godt sett med

medmenneskelege verdiar og tankesett frå Lundeneset eg meiner eg viktig i den jobben eg har. – Kva er de største forskjellane mellom den du var som person på Lundeneset og nå? – Eg trur eg er mykje den same personen nå som eg var på LVS. Eg tar nå som då ansvar når eg må, men likar framleis å vere barnsleg når eg kan. Den største forskjellen er kanskje at eg har blitt far, men eg har alltid satt familie høgt på prioriteringslista mi.

Andre om Lundenestida

Magnus Stokka Elev: 2001-04

Torbjørn Hovland Elev 1981-84

Heidi C. Våge Elev 2008-11

Arbeider som journalist for NRK Rogaland.

Arbeider som seksjonsleder idrett og bad i Sola kommune og er varaordførar i Klepp kommune.

Arbeider som rådgiver for økonomi og miljø, Kongelig norske ambassade i Beijing.

Hva gjorde at du valgte å gå på Lundeneset? Det var nok et stort ønske fra mor at jeg skulle velge en kristen internatskole fremfor hybel i byen. Jeg var selv også positiv. Kjente til skolen og folk som hadde gått der. De hadde masse positivt å fortelle.

Hva gjorde at du valgte å gå på Lundeneset? Det er vanskelig å si, men en viktig faktor var at jeg hadde vært med besteforeldrene mine på Lundenesstevne. Og så trodde jeg at «handelsskolen» kunne passe for meg.

Hva gjorde at du valgte å gå på Lundeneset? Jeg valgte å gå på Lundeneset fordi jeg hadde hørt mye bra om skolen fra før, i tillegg fristet det mer å gå på internatskole enn å bo på hybel.

Hva har Lundeneset VGS betydd for deg? Tiden på Lundeneset har definert meg. Jeg fikk et personlig og sterkt møte med Jesus som min personlige frelser. Jeg ble kristen, og jeg tror dette har preget meg både når det gjelder ulike valg en må gjøre i livet, holdninger og interesser.

Hva har Lundeneset VGS betydd for deg? Lundeneset har gitt meg veldig gode venner, som fortsatt er mine beste venner.

Hva har Lundeneset VGS betydd for deg? Lundeneset har betydd mye for meg, kanskje mer enn jeg selv er klar over. God læring, både faglig og sosialt. Skolen har også vært viktig for trosliv og retning i livet. Hva vil du si var det beste med Lundeneset? Fotballen i gymsalen, Champions League hos Kåre og kakaoen til Liv under tentamen/ eksamen.

Hva vil du si var det beste med Lundeneset? Tomatsuppe hver fredag.

Hva vil du si var det beste med Lundeneset? Lundeneset har en svært stor plass i hjertet mitt. Det er en plass der unge møter Jesus som sin frelser, det er en plass for utdanning og danning, og så ligger det fint til ved fjorden. Jeg vil også nevne personalet og ledelsen som har vært på Lundeneset i svært mange år. Det skaper felles retning for utvikling av skolen.

17


Foto: Ottestad Photography

Forvandlet for livet på Lundeneset Preben Solvang (27) startet på Lundeneset VGS høsten 2007. Etter tre gode år som elev og ett års pause begynte han som informasjonsmedarbeider. Fire år senere tok han utfordringen og reiste til Bolivia i Sør-Amerika som misjonær for NLM.

18


Misjonæren

For Preben var mye av grunnen til at han startet på Lundeneset at to av hans søstre hadde gått der før. – Lundeneset har betydd og betyr fortsatt mye for meg. Jeg begynte på neset for å få meg en utdannelse. Men jeg fikk så mye, mye mer. Jeg fant Jesus. Eller rettere sagt: Jesus fant meg, sier han. Preben sier at Lundeneset hjalp veldig mye på den kristne troen. – Hadde det ikke vært for tiden på «Neset», så tror jeg ikke at jeg hadde vært en kristen i dag. På skolen er det morgensamlinger på hverdagene. Der er det en gyllen mulighet til å si noe, og til å få sådd inn noe. Det er klart at det gjør noe med deg, når du får sitte og høre hver eneste dag. – Så var det samtaler med både venner og personalet. Spesielt samtalene med ungdomsarbeider, Arnt Magne Granberg, var veldig viktig og avgjørende for at jeg skulle komme til tro på Jesus, fortsetter Preben. Årene på Lundeneset gjorde godt for Preben Solvang som senere begynte på Fjellhaug bibelskole i Oslo. Året etter valgte han å reise tilbake til Ølensvåg og Lundeneset for å jobbe som informasjonsmedarbeider. Preben

forteller at han ville gi noe tilbake til skolen og de ansatte, og ble der i tre år. – Da jeg fikk spørsmål i 2012 om å komme tilbake og jobbe på «Neset» så var det enkelt å si ja til det. Det er en skole, en plass og et personale som har gitt meg så mye. Hvis det var mulig så ville jeg da i hvert fall prøve å gi litt tilbake.

helt fantastisk! Mye er da lagt til rette for at disse ungdommene skal få høre og kanskje til og med komme til tro på Jesus. Det var jo det som skjedde med meg, og det er jeg evig takknemlig for, sier han. – Kan du beskrive Lundeneset med tre ord? – Utdannelse, hjem og livsforvandlende, avslutter Solvang.

I to år jobbet han videre som områdearbeider for NLM i Ølen før han tok et stort og livsforvandlende valg om å bli misjonær i Bolivia for NLM. Også her var mye av inspirasjonen å gi noe tilbake for tiden på «Neset» – Da jeg reiste til Bolivia i 2016 så var det litt av samme grunn som med LVS-jobben. Jeg hadde, og har fortsatt, lyst å gi noe tilbake. Gi noe til Jesus. Gi noe til ham som gav sitt liv for at jeg skal få leve. Og hvis Han vil bruke en som meg, så ønsker jeg å være villig. Jeg håper og tror at det fortatt er bruk for meg her i Bolivia, sier han. På spørsmål om hvorfor han mener det er viktig med videregående skoler som Lundeneset, sier han at det er utrolig viktig. – Det er vel langt over 1000 ungdommer som bor på en av NLM sine internatskoler. Det er

19


Se mer spennende bilder lundeneset · Følg

Kristen videregående skole i Ølensvåg

948 liker Velkommen til å følge oss for flere blinkskudd! #lundeneset #godskole #internatlivet #kristenskole

20


Hva er nytt?

Vi er godt i gang med skoleåret 18/19 og er fornøyde så langt. Vi har i år 191 elever. Vi hadde i år gode søkertall og dette gleder vi oss veldig over. Det er en gjeng med flotte elever som er positive, hyggelige, omgjengelige og «gira». De bidrar til et godt sosialt miljø og engasjerer seg i de forskjellige aktivitetene som skolen, miljøarbeidere og russ steller i stand. Russen er også godt i gang med året, og årets misjonsprosjekt er: Vest-Afrika. De har allerede hatt misjonsløp der de samlet inn over 800 000,- i løpet av to timer! Vi er stolte av innsatsen de legger ned i prosjektet og andre arrangement her på skolen.

kjekt når «gamle» vender tilbake. Hvert år har vi to nye miljøarbeidere, og i år har vi fått på plass Margrete Sørbø og Erik Egeland.

Vi har ca 50 ansatte i forskjellige stillingsstørrelser fordelt på alle avdelinger. I år er vi så heldige at vi har fått tre nye lærere med på laget, Elise Håkonseth, Karoline Lodden Næss og John Martin Næss. De to sistnevnte har begge vært elever og miljøarbeidere hos oss, og vi synes det er

Gymsalen har fått nytt malingsstrøk innvendig, og det er et nytt og velutstyrt treningsrom og filmrom i underetasjen. I tillegg har også en av personalboligene blitt til et internat. Jentegjengen som bor der i år er veldig fornøyd med fasilitetene.

På Lundeneset har vi stadig pågående prosjekter. Vi har i løpet av de siste årene gjennomført større prosjekt som for eksempel ferdigstillelse av et nytt og flott møtesalbygg. I dette bygget har vi fått tre nye klasserom, naturfagsrom, utvidelse av matsal og kaffekrok i tillegg til en ny og flott møtesal! Vi er også nå i siste fase på oppgradering av hovedbygg. Her har det blitt nye tilsynsrom, gjesterom, møterom og kontorer.

Vi er veldig glad i besøk, og holder derfor nå på å lage til en stor parkeringsplass ved utkjørsel til hovedveien. Det er ofte mange besøkende på Lundeneset i forskjellige anledninger, og det skal bli fint å ha en god og stor parkeringsplass til alle som kommer hit. Som sagt har vi stadig pågående prosjekter, og vi har flere planer og ønsker for fremtiden. Oppgradering av internat står for tur, men det er ikke lagt noen konkrete planer på dette enda. Litt etter litt kommer vi dit vi skal, men på grunn av økonomiske rammer er det flere hensyn som skal tas. Besøk oss gjerne på lvs.no om du ønsker å lese mer av det som skjer hos oss!

21


Støtt Lundeneset

Bank: 8220.02.90913 Vipps: 533423

Elevlaget består av alle nåværende og tidligere elever ved skolen. Vi har som formål å støtte skolen; det gjør vi blant annet ved å ha fast givertjeneste og arrangere lotterier, basarer og dugnader. Elevlaget har et styre som består av 8 tidligere elever som har hovedansvar for at formålene blir gjennomført. Lundeneset er avhengig av støtte for å kunne drive. Vil du være med å støtte oss økonomisk? Du kan gi til Lundeneset gjennom Elevlaget enten som et engangsbeløp eller ved fast givertjeneste. Engangsbeløp: Kan settes inn på kontonr. 5202 05 71101 og merkes med «gave til skolen» eller på Vipps til nummer 533423. Fast giver: Ønsker du å bli fast giver eller øke beløp? Ta kontakt med post@lvs.no for å få tilsendt informasjon og skjema for å opprette avtale.

22


Med Lundeneset som arbeidsplass Karoline Lodden Næss Lærer Ansatt siden høsten 2018 Hvorfor valgte du å begynne å jobbe på Lundeneset? Jeg valgte å begynne å jobbe her fordi jeg digger Lundeneset! Jeg var elev her fra 07-10, og miljøarbeider i 11/12 og jeg ble absolutt ikke lei dette stedet. Mannen min har også vært elev og jobba her tidligere og vi har begge kjent at det hadde vært fint å komme tilbake for å være med på dette viktige arbeidet. Når det åpna seg en mulighet for oss å få begynne å jobbe her, måtte vi gripe sjansen. Hva er det beste med å jobbe på Lundeneset? Det beste med å jobbe her må være det gode fellesskapet, både med elever og kollegaer. Jeg synes det å få bli kjent med elevene når man er tilsyn på ettermiddager og i helger er svært verdifullt. Når man for eksempel er i gymsalen, på fjelltur eller sitter rundt middagsbordet åpnes det opp for en annen samtale enn den man får i klasserommet, dette tror jeg er en viktig del med det å jobbe her. Man får også et nært forhold til kollegaer. Man stiller opp for hverandre når man trenger det. Og så skal det nevnes at det ikke er feil å kun gå 50 meter til jobb. Hvorfor mener DU det er viktig med videregående skoler som Lundeneset? Jeg tror trygge, gode år på videregående er veldig viktig, og nettopp det ønsker jeg at elevene våre opplever her på Lundeneset. Her får man gå på skole og bo sammen på internat i et kristent miljø, noe jeg tror mange av våre elever synes er fint. Jeg ønsker også at elevene skal møte på og bli kjent med voksne som ønsker å gi av seg selv, dele tro og liv. Jeg tror elevene blir utrusta til livet etter Lundeneset, både faglig, sosialt og åndelig.

Rolf Hauge Undervisningsleder 2 Ansatt siden 1994 Hvorfor valgte du å begynne å jobbe på Lundeneset? Lundeneset har vært en del av livet mitt helt fra barndommen, så det å være her oppleves veldig naturlig. I utgangspunktet hadde jeg ikke planer om å bli lærer, men etter hvert forstod jeg at læreryrket var noe jeg ville trives med, og utdannet meg i den retningen. Da jeg så fikk tilbud om jobb som lærer på Lundeneset, så jeg det som en tjeneste Gud ledet meg inn i. Hva er det beste med å jobbe på Lundeneset? Menneskene her, både personalet og elevene. Det er veldig fint å få jobbe med ungdommer i videregående skole, ikke minst fordi de er i en så avgjørende periode i livet. Å være sammen med elevene i klasserommet, på turer eller utenom skoletid er alle tiders, og jeg kjenner det gjør meg ung til sinns! Jeg må også få si at vi på Lundeneset har et godt og trivelig arbeidsfellesskap som betyr mye for meg i det daglige. Hvorfor mener DU det er viktig med videregående skoler som Lundeneset? Lundeneset og liknende skoler skiller seg fra de fleste videregående skoler i Norge fordi de er basert på en kristen virkelighetsforståelse. Dette virker inn på både undervisningen, skolemiljøet og oppfølgingen av hver enkelt elev. Vi lever i et samfunn som i stor grad overser den kristne kulturarven og menneskers åndelige behov. Derfor mener jeg det er viktig å være en skole som tar på alvor at vi er alle skapt av Gud og er avhengige av Guds nåde. Jeg opplever det meningsfullt å være sammen med ungdommene noen år og prøve å være en voksen kristen som kan være et forbilde og til støtte for dem som trenger det.

23


Returadresse Lundeneset VGS AS, Lundanesvegen 37, 5582 ØLENSVÅG

LVS-magasinet 2018/2019  
LVS-magasinet 2018/2019  
Advertisement