Page 1


Ci udad

Paí s

SanP edr oSac at epequ ez , SanMar c os

Gu at emal a

Ubi caci ónGeogr áf i ca

Ubi caci ón Super f i ci e

253k m2

Est r uct ur a

1Ci u dad, 17Adeas , 40Cas er í os

Ext ensi ón Capi t al

108, 889k m2 Ci u daddeGu at emal a

I ndi cador esDemogr áf i cos Pobl aci ón Pobl aci ónUr bana

Fi chaTécni ca-SanPedr oSacat epéquez,SanMar cos

TasadeCr eci mi ent o Expect at i vadevi da Al f abet i zaci ón

72, 519h abi t an t espr o y ec t adosal 2015

Pobl aci ón

171358, 245h abi t an t es

32779h abi t an t es , c or r es pon di en t oal 45. 2% del apobl ac i ón

Densi dad

152. 6h ab/k m2

Pobl aci ónUr bana

CB A: 1. 2%: GB A12% ( 2002)

Pr oyecci óna2025

62añ os

Tasadenat al i dad

85% I ndi cador esEconómi cos

Í ndi cedePobr eza Rent apercapi t a

53. 34%, 11% depobr ez ae xt r ema

Al t i t ud Temper at ur aMedi a Anual Pr eci pi t aci ónanual Humedadr el at i va

191719, 989h abi t an t es 35. 05% 6. 92%

Cr eci mi ent oAnual

2. 63%

Al f abet i zaci ón

72añ os 81. 5% I ndi cador esEconómi cos

253k m2 PI Bpercapi t a

2, 214ms n m

PI Bcr eci mi ent o anual

13. 1° C

I ngr esopercapi t a

1, 809mm -

Fundadoen1 533 enelval l emam Quet zal l i .Baut i zadocomoSanPedr o Sacat epéquezporelPadr ePedr ode Angul o.Fuevi l l adesde1 625hast a 1 926 cuandof ueel evadoaMuni ci pi o pormedi odeundecr et oguber nat i vo f i r madoporelGener alLázar oChacón.

Pl andeDes ar r ol l oMu n i c i pal SanP edr oSac at epéqu ez Cl i mat edat a. or g SE GE PL AN I NSI VUME H Mu n doCh apí n Ban c odeGu at emal a

US$. 7, 937. 00 3. 1% US$. 4, 146. 74

Pobl aci ón económi cament ea.

41% del apobl ac i ont ot al ( 2013)

Tasadedesempl eo

2. 7%

Í ndi cedepobr eza

Fuent es

81908, 251h abi t an t esqu ec or r es pon deal 51. 32% del apobl ac i ont ot al

Tasademor t al i dad

Esper anzadevi da

Cl i mayGeogr af í a

Ext ensi ón

I ndi cador esDemogr áf i cos

23. 4% al 2014

Canast aBási ca

Q. 3, 475. 28

Sal ar i omí ni mo

Q. 90. 16di ar i os

I nf l aci ónanual

4. 09%

201 232341-Al exi aGuadal upeMendozaBar r i os

201 331 328 -Ast r i dAbi gai lCayaxMendoza

201 430457-Est uar doF.R.deLeónEst r ada

201 430568 -OsmanGer ar doCayaxEscobar


MapadeLi mi t esTer i t or i al es-SanPedr oSacat epéquez,SanMar cos

201 232341-Al exi aGuadal upeMendozaBar r i os

201 331 328 -Ast r i dAbi gai lCayaxMendoza

201 430457-Est uar doF.R.deLeónEst r ada

201 430568 -OsmanGer ar doCayaxEscobar


MapadePr oyecci onesPobl aci onal es-SanPedr oSacat epéquez,SanMar cos

201 232341-Al exi aGuadal upeMendozaBar r i os

201 331 328 -Ast r i dAbi gai lCayaxMendoza

201 430457-Est uar doF.R.deLeónEst r ada

201 430568 -OsmanGer ar doCayaxEscobar


Tr amaUr bana-SanPedr oSacat epéquez,SanMar cos

201 232341-Al exi aGuadal upeMendozaBar r i os

201 331 328 -Ast r i dAbi gai lCayaxMendoza

201 430457-Est uar doF.R.deLeónEst r ada

201 430568 -OsmanGer ar doCayaxEscobar


MapaTopogr áf i co-SanPedr oSacat epéquez,SanMar cos

201 232341-Al exi aGuadal upeMendozaBar r i os

201 331 328 -Ast r i dAbi gai lCayaxMendoza

201 430457-Est uar doF.R.deLeónEst r ada

201 430568 -OsmanGer ar doCayaxEscobar


Ár easAgr í col as 70% par acul t i vos Ár easUsoMi xt o Usoagr í col aydevi vi enda

MapadeUsosdeSuel o-SanPedr oSacat epéquez,SanMar cos

CascoUr bano Ár eaur bani zabl eydensi f i cabl e Ár easPr ot egi das

Ár easdeRecar gaHí dr i ca 80% Bosques

201 232341-Al exi aGuadal upeMendozaBar r i os

201 331 328 -Ast r i dAbi gai lCayaxMendoza

201 430457-Est uar doF.R.deLeónEst r ada

201 430568 -OsmanGer ar doCayaxEscobar


MapaGeomor f ol ógi co-SanPedr oSacat epéquez,SanMar cos

RELI EVE

-Pl ani ci esoLl anur as:r el i evel ocalcondesni vel esmenor esde50 m. -Lomas:r el i evel ocalcondesni vel escompr endi dosent r e50 y200 m. -Col i nas:r el i evel ocalcondesni vel escompr endi dosent r e200 y600 m. -Mont añas:r el i evel ocalcondesni vel essuper i or esa600 m.

FI SI OGRAFÍ A

-Escar pes,cor ni sasyacant i l ados:t er r enodomi nant econpendi ent eduper i oral70%. -Cumbr esr edondeadas( convexa) :r el i eve convexo,r edondeado,si n ar i st asvi vasy quedomi naelt er r enoci r cundant e. -Cumbr esescar padas:r el i eveposi t i vo,conar i st asvi vasyquedomi naelt er r enoci r cundant e. -Lader aconvexa:por ci óndelt er r enoconpendi ent eent r eel5yel70% pr ogr esi vament edescendi ent econl aal t i t ud. -Lader acóncava:por ci óndelt er r enoconpendi ent eent r eel5yel70% pr ogr esi vament eascendent econl aal t i t ud. -Lader ar ect a:por ci óndelt er r enoconpendi ent eent r eel5y70% ydef or mar ect a. -Lader a compl ej a:por ci ón delt er r eno con pendi ent e ent r e el5 y el70% y cuya f or manoseaj ust aani ngunadel ascl asi f i caci onesant er i or es. -Rel l ano:super f i ci edependi ent esuave( 51 0%)l i mi t adoporl ader asdemayori ncl i naci ón. -Meset a:t er r enol l anoodependi ent esuave( 51 0%)quef or maunapl ani ci eel evada conr espect oalt er r enoci r cundant e. -Ter r aza:t er r enol l ano( 51 0%)l i mi t adoporescar pesol ader asdemayori ncl i naci ón. -Pi edemont e:t er r enodependi ent esuave( 51 0%)si t uadoj unt oaunr el i eve. -Gar gant a:t er r enof or madoporescar pesavecesl ader asdependi ent esmoder adament e escar padas( 50 -70%)de di r ecci onescont r ar i as,ent r el ascual esdi scur r e uncur sodeaguaper manent eoest aci onalysi nqueexi st aunf ondodeval l equel os separ e. -Fondodeval l e:t er r enol l anoqueconst i t uyel af r anj amasdepr i mi dadeunval l ef l uvi al . -Depr esi ón cer r ada:f or made r el i eve ( depr i mi da)cóncavacon pendi ent esconver gent eshaci aunl ugarcent r al . -Depr esi ón abi er t a:f or made r el i eve ( depr i mi da)cóncava,con pendi ent esconver gent eshaci aunej el ongi t udi nal .

201 232341-Al exi aGuadal upeMendozaBar r i os

201 331 328 -Ast r i dAbi gai lCayaxMendoza

201 430457-Est uar doF.R.deLeónEst r ada

201 430568 -OsmanGer ar doCayaxEscobar


CUENCA DELRÍ O NARANJO Su t er r i t or i of or ma par t e,en un al t o por cent aj e,de l aver t i ent edelOcéano Pací f i co yunapequeñapor ci ón en l asub ver t i ent e delGol f o de Méxi co;se encuent r a ubi cadaenelci nt ur ónvol cáni codeGuat emal a.Compr ende suel osmont añosos,con pendi ent esf uer t es;t opogr af í aescar pada ondul ada,con val l es,pl ani ci es y el evaci ones que van de l os 750 a l os 3, 500 msnm.

MapadeCuenca-SanPedr oSacat epéquez,SanMar cos

MANCOMUNI DAD La Mancomuni dad de Muni ci pi os de l a CuencadelRí oNar anj o–MANCUERNA-se const i t uyeenelaño2003 ysel ocal i zaen elocci dent edel aRepúbl i cadeGuat emal a, dent r o de l ar egi ón t er r i t or i alconoci da como al t i pl ano occi dent al ;est áconf or madapor8 muni ci pi osqueest ánubi cadosen l apar t e al t ade l acuencadelr i o Nar anj o; deest os8 muni ci pi os,5per t enecenaldepar t ament odeSanMar cos: SanMar cos -SanPedr oSacat epéquez -Esqui pul asPal oGor do -SanCr i st óbalCucho -SanAnt oni oSacat epéquez) Y 3 per t enecenaldepar t ament odeQuet zal t enango -SanJuanOst uncal co SanMar t í nSacat epéquez -Pal est i nadel osAl t os.

MANCUERNA SEGEPLAN Fuent e: pr opi a( Gl obalMapper )

201 232341-Al exi aGuadal upeMendozaBar r i os

201 331 328 -Ast r i dAbi gai lCayaxMendoza

201 430457-Est uar doF.R.deLeónEst r ada

201 430568 -OsmanGer ar doCayaxEscobar


Mapademi cr ocuencas-SanPedr oSacat epéquez,SanMar cos

201 232341-Al exi aGuadal upeMendozaBar r i os

201 331 328 -Ast r i dAbi gai lCayaxMendoza

201 430457-Est uar doF.R.deLeónEst r ada

201 430568 -OsmanGer ar doCayaxEscobar


MapadeDr enaj esNat ur al es( Escor r ent i l l a)-SanPedr oSacat epéquez,SanMar cos

201 232341-Al exi aGuadal upeMendozaBar r i os

201 331 328 -Ast r i dAbi gai lCayaxMendoza

201 430457-Est uar doF.R.deLeónEst r ada

201 430568 -OsmanGer ar doCayaxEscobar


MapadeMancha,Tr amayCor r edor-SanPedr oSacat epéquez,SanMar cos

201 232341-Al exi aGuadal upeMendozaBar r i os

201 331 328 -Ast r i dAbi gai lCayaxMendoza

201 430457-Est uar doF.R.deLeónEst r ada

201 430568 -OsmanGer ar doCayaxEscobar


Revi t al i zaci óndeBar r ancos-SanPedr oSacat epéquez,SanMar cos

B

201 232341-Al exi aGuadal upeMendozaBar r i os

201 331 328 -Ast r i dAbi gai lCayaxMendoza

201 430457-Est uar doF.R.deLeónEst r ada

201 430568 -OsmanGer ar doCayaxEscobar


Mosaico Territorial San Pedro Sacatepequez  

Utilización de metodología Mosaico Territorial para elaborar un Atlas del Municipio de San Pedro Sacatepequez, San Marcos. Elaborado por est...

Mosaico Territorial San Pedro Sacatepequez  

Utilización de metodología Mosaico Territorial para elaborar un Atlas del Municipio de San Pedro Sacatepequez, San Marcos. Elaborado por est...

Advertisement