Page 1

onverminderd

doorgaan

jaarverslag

2010


Inhoud Voorwoord

3

1 Bijeenkomsten 1-1 Regionale praktijkdagen 1-2 Landelijke Bewonersdag 1-3 Landelijke Praktijkdagen

5 5 7 8

2 Projecten 2-1 Kan wĂŠl! 2-2 Bewonersdeskundigen 2-3 Tweede Kamerleden adopteren een wijk 2-4 Pilot Bewonersmonitor participatie 2-5 Vouchers en bewonersinitiatieven 2-6 Samenwerking in gemengde wijken

11 11 12 13 14 15 16

3 Communicatie 3-1 LSA Bewonersberichten 3-2 Internet 3-3 LSA Nieuwsflits 3-4 Publicaties

19 19 19 21 21

4 Organisatie 4-1 Bewonersplatform 4-2 Bestuur 4-3 Personeel 4-4 Werkzaamheden LSA-secretariaat 4-5 FinanciĂŤle verantwoording

25 25 26 26 28 28

Bijlagen Ledenlijst Bewonersplatform Overzicht Kamerleden en adoptiewijken

31 31 34


Kiezen of delen? 2010 stond in het teken van de verkiezingen. Tweede Kamerverkiezingen en LSA bestuursverkiezingen. Beide enorm belangrijk voor bewoners. De Tweede Kamerverkiezingen waren spannend. De grote vraag was: komt er een kabinet waarin de bewoner in de wijkaanpak een steeds meer erkende rol gaat spelen of worden de gemaakte beloftes (de wijkaanpak tot 2017 volhouden) verbroken? In aanloop naar de verkiezingen vroegen we politieke partijen stelling te nemen over de wijkaanpak. Wij legden hen stellingen voor waar ze op konden reageren. Met de uitkomsten konden wij de StemAlert Wijkaanpak ontwikkelen. Deze stemwijzer maakte inzichtelijk hoe verschillende politieke partijen denken over de wijkaanpak. Bewoners konden snel standpunten van partijen met elkaar vergelijken. Ook organiseerde het LSA een politiek debat, Tweede Kamerleden en bewoners gingen met elkaar in discussie over de toekomst van de wijkaanpak. De belangrijkste conclusie van dit debat was dat het beleid moet worden aangepast en verbreed, maar bovenal moet doorgaan. Het kabinet kwam er in oktober, maar in het regeerakkoord werd de wijkaanpak niet genoemd. Wel werd uit de inleiding duidelijk dat de burger als uitgangspunt wordt genomen. Niet de tekentafel, maar de mens centraal. Het zal moeten blijken of dit een principiële keuze is, of dat dit principe wordt ingenomen door economische motieven. Dan de vernieuwingen binnen het LSA. Door ontstane vacatures hadden wij een compleet nieuw dagelijks bestuur nodig. Dit bewonersbestuur is door de verenigingsraad gekozen, daarbij hebben wij nieuwe externe bestuursadviseurs aangetrokken. We hebben nu een bijna compleet nieuw bestuur, dat in zijn geheel een goede afspiegeling is van de Nederlandse samenleving. Behalve een nieuw bestuur is ook een nieuw huishoudelijk reglement door de ledenraad vastgesteld waarmee de vereniging de komende jaren verder kan doorgroeien naar een nog bredere organisatie van bewoners die zich in willen zetten voor een leefbare wijk. 2010 stond ook in het teken van bezuinigingen. Helaas raken die ook het LSA. Onze succesvolle Kan wél!-methode, waarmee wij in 2005 zijn gestart, werd minder ingekocht. Het is spijtig dat corporaties zich door economische problemen gedwongen voelen zich meer te richten op hun fysieke kant. Hierdoor krijgen wij minder aanvragen en hebben wij twee backoffice medewerkers moeten ontslaan. Daarmee is Kan wél! overigens niet uit beeld verdwenen. Het tekort aan mankracht hebben we intern goed kunnen oplossen en er komen nog steeds nieuwe Kan wél!-aanvragen binnen. Kan wél! is en blijft een succesformule voor bewoners die met weinig geld en goede begeleiding van een coach iets voor hun wijk willen neerzetten. In 2010 heeft het LSA weer met een kleine beroepsstaf heel veel werk verzet. Samen met het platform wordt al deze inzet een enorm kapitaal en een enorme kracht. Kennis en ervaring met elkaar delen, daar zetten wij ons ook in 2011 voor in. Wij zullen de bezuinigingen dan ook aangrijpen om er bij de lokale overheden op aan te dringen dat het verstandig is om een meerderheid van bewoners meteen mee te laten beslissen bij wijkzaken. Bewoners zijn erg zuinig en creatief als het erop aankomt. Het is kiezen en delen! Namens het bestuur, Joke Bakker - Voorzitter LSA


1 Bijeenkomsten Een belangrijk doel van het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) is het bevorderen van de uitwisseling van kennis en ervaring tussen bewoners en tussen bewoners en professionals. Actieve bewoners hebben een schat aan kennis en ervaring, bijvoorbeeld op het gebied van wijkgericht werken. Bewoners worden bij de 40 wijkenaanpak uitdrukkelijk gevraagd te participeren in zowel beleidsontwikkeling als uitvoering in verschillende rollen. Het is ook daarom van groot belang dat zij hun kennis met elkaar uitwisselen. En omdat het stedelijk vernieuwingsbeleid en het achterstandsbeleid aan veranderingen onderhevig zijn, is het belangrijk om de kennis van bewoners hierover upto-date te houden. Het grote conferentieaanbod dat er is op het gebied van stedelijke vernieuwing en achterstandsbeleid richt zich bijna volledig op professionals en niet op vrijwilligers. Het LSA is de enige landelijk organisatie die (studie)bijeenkomsten organiseert die toegespitst zijn op de rol van bewoners in de wijkaanpak. Onze doelgroep is de actieve en ge誰nteresseerde wijkbewoner. Extra aandacht besteden we aan het betrekken van bewoners die lid zijn van een bewonersorganisatie die participeert in de ontwikkeling en uitvoering van wijkgericht achterstandsbeleid. Het LSA heeft vele jaren ervaring met het organiseren van bijeenkomsten voor deze doelgroep. Het doel van deze bijeenkomsten is niet altijd hetzelfde. Er zijn informatieve bijeenkomsten gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring. Daarnaast zijn er discussiebijeenkomsten gericht op een specifiek onderwerp en meer trainingsgerichte bijeenkomsten waarbij het gaat om het aanleren van vaardigheden of het zicht krijgen op het eigen functioneren als organisatie.

1-1 Regionale Praktijkdagen Onder de titel Buurten in de Regio organiseert het LSA regionale praktijkdagen. Deze kleinschalige en laagdrempelige dagen worden in de wijken georganiseerd rondom actuele thema`s. Deze dagen komen tot stand in samenwerking met de bewonersgroep van de betreffende wijk. Op de regionale praktijkdagen kunnen bewoners een kijkje nemen in de keuken van een collega bewonersgroep. De uitwisseling van ervaringen, successen en problemen staat centraal. 27 februari: Schiedam - Nieuwland Een aandachtswijk op de goede weg? 7 mei: Haarlem - Slachthuisbuurt Invloed krijgen doe je zo

5


28 mei: Den Haag - Laak Centraal Het begint bij kinderen 18 september: Leerdam - Leerdam West Rondtour door een 40+ wijk 11 september: Utrecht Bijeenkomst 40 + wijken 9 oktober: Helmond - Helmond West Bijblijven, bijhouden en ontwikkelen

Resultaten Kennisuitwisseling tussen bewoners, kennisuitwisseling tussen bewoners en professionals, positieve (media)aandacht voor de betreffende wijk en nieuwe contacten tussen bewoners en bewonersverenigingen. Informatie-uitwisseling tussen bewoners over beleid en budgetten 40+ wijken, informatieverschaffing over de mogelijkheden die het LSA biedt en over bewonersparticipatie, informatieverschaffing over vouchersysteem, nieuwe contacten tussen bewoners en het LSA, nieuw aangesloten platformleden. De opkomst van de regiodagen was goed, gemiddeld waren er 47 bezoekers (waarvan 30 de ondergrens was en 70 de bovengrens). Op de zes bijeenkomsten waren in totaal 280 bezoekers, waarvan +/- 240 unieke bezoekers en +/- 40 bezoekers die meerdere bijeenkomsten hebben bezocht. De deelnemers aan de regiodagen waren bewoners uit aandachtswijken uit de gehele G31 en de 40+ wijken. Zo’n 10 procent van de bezoekers waren professionals uit de wijken. Er was net als vorig jaar ook veel interesse vanuit het gemeentelijke bestuur. Bij het merendeel van de bijeenkomsten was er een wethouder van de desbetreffende gemeente aanwezig. Ook de plaatselijke pers was vaak geïnteresseerd. Over de bijeenkomsten zijn veel artikelen verschenen in de regionale media. Op de bijeenkomsten zijn onderwerpen aan bod gekomen als herstructurering, bewonersparticipatie, planvorming en ontwikkelingen bijhouden, 40+-wijken, diversiteit en sociale cohesie. Van alle regionale dagen zijn verslagen gemaakt. Deze verslagen worden toegezonden aan de deelnemers, en zijn te vinden op onze website www.lsabewoners.nl. De verslagen worden zeer frequent gedownload en daarmee bereiken de bevindingen van deze bijeenkomsten ook veel geïnteresseerden die niet op de bijeenkomsten aanwezig waren. Het LSA had het voornemen om zes regionale praktijkdagen te houden. Dat is gelukt.

6

LSA Jaarverslag 2010


1-2 Landelijke Bewonersdag Ieder jaar organiseert het LSA de Landelijke Bewonersdag. Dit is de grootste jaarlijkse bijeenkomst voor bewoners uit aandachtswijken. Dit jaar stond de ontmoeting en kennisuitwisseling tussen oud en jong centraal. Het doel van de dag was om mensen uit de aandachtswijken bij elkaar te krijgen van alle leeftijden, en alle afkomsten. Om samen te kijken of er meer samenwerking mogelijk is en of we alle kansen pakken die de wijkaanpak biedt. De dag was anders van vorm dan de voorgaande jaren. In plaats van een conferentie was het een festival. We organiseerden dit festival in samenwerking met het ministerie van BZK, Aedes vereniging van woningcorporaties, de gemeente Zwolle, de Nederlandse Woonbond, het Deltion College, de wijkorganisatie Holtenbroek NU en de Zwolse woningorganisaties Openbaar Belang, DeltaWonen en SWZ. Daarnaast waren er meer dan 40 andere organisaties betrokken bij de dag: zij organiseerden workshops, toneelstukken, optredens of sportieve wedstrijden. De Landelijke Bewonersdagen zijn grootschaliger van opzet dan de andere bijeenkomsten die het LSA organiseert. Tijdens de Bewonersdag komen bewoners en professionals uit het hele land samen en wordt er vanuit bewonersoogpunt gekeken hoe het ervoor staat met de wijkenaanpak. 27 november 2010 Zwolle Je zal er maar wonen Resultaten Kennisuitwisseling, informatieverschaffing, positieve (media)aandacht voor het wijkenbeleid in het algemeen en bewonersparticipatie in het bijzonder, positieve aandacht voor jongerenparticipatie in de wijken, positieve aandacht voor de aandachtswijken in het algemeen en die in de gemeente Zwolle in het bijzonder, positieve aandacht voor de actieve bewoners, nieuwe contacten tussen bewoners en bewonersverenigingen, nieuwe contacten tussen jongeren en ouderen uit de wijken, nieuwe contacten tussen organisaties die zich actief inzetten voor hun buurt, netwerkuitbreiding voor het LSA, met name onder jongerenorganisaties. De dag kende een hoge opkomst, er waren ruim 900 deelnemers. De bezoekers waren allen betrokken bij de aandachtswijken: bewoners, professionals en politici. De opzet is erg geslaagd. Ongeveer de helft van de bewoners was jongeren dan 25, en zeker een 40 procent was van niet-Nederlandse afkomst. Uit de opkomst, de discussies en het enthousiasme van mensen werd duidelijk dat de leefbaarheid in de wijk enorm leeft, ook onder jongeren. Vorig jaar kozen we ervoor om YouTube in te zetten om onze uitnodiging te ondersteunen, dit jaar hebben we vooral de sociale media ingezet. Er was sprake van een dubbele communicatiestroom om beide doelgroepen (jong en oud) te bereiken. Er waren twee 1 Bijeenkomsten

7


verschillende uitnodigingen in print. Er was een blogsite waarop alle nieuwtjes over het festival gezet werden en waar de organisaties die bij zouden dragen aan het festival aandacht kregen. Linked-in was ingezet, evenals Twitter en Hyves. Achteraf is er veel over de dag gepubliceerd. Er is door regionale en landelijke pers over de dag geschreven, op onze blog zijn foto’s en verslagen gepubliceerd en deze zijn achteraf veelvuldig bekeken.

1-3 Landelijke Praktijkdagen In 2010 organiseerde het LSA twee Landelijke Praktijkdagen. Dit zijn bijeenkomsten die gericht zijn op de uitwisseling van kennis en ervaring rond een bepaald thema dat in meerdere wijken speelt. In 2010 was dat één praktijkdag over de aankomende verkiezingen en de standpunten van politici en één praktijkdag over bewonersinitiatieven. 29 mei 2010 28 januari 2011

Utrecht Amsterdam

Politiek debat ‘Wijkaanpak bedreigd’ Geef het door

Politiek debat ‘Wijkaanpak bedreigd’ In het Utrechtse café De winkel van sinkel hadden we een debat georganiseerd over de toekomst van de wijkaanpak. Onder leiding van Farid Azarkan, de voorzitter van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN), gingen de volgende debaters in discussie met elkaar en met de aanwezige bewoners: Gerard Schouw (D66), Ingrid Gyömörei (SP), Mirjam Bikker (ChristenUnie), Bas Jan van Bochove (CDA), Agnes Wolbert (PvdA), Linda Voortman (GroenLinks). De VVD en de PVV hadden verstek laten gaan. Er waren ruim 60 genodigden aanwezig. Het debat maakte duidelijk dat de aanwezigen vonden dat het wijkenbeleid moet worden aangepast en verbreed, maar bovenal moet doorgaan. De debaters waren verrassend eenduidig over het nut van de wijkaanpak en de noodzaak om door te gaan. Over de manier waarop dit moet gebeuren, verschilden ze nog van mening. Resultaten 29 mei Meer duidelijkheid over standpunten van de aanwezige politieke partijen over wijkaanpak, meer duidelijkheid over standpunt van politieke partijen over positie van bewoners en van corporaties, verschillen tussen partijen over deze materie scherper krijgen, politiek en bewoners dichter bij elkaar brengen, bewoners mogelijkheid geven met politici in debat te gaan, politici mogelijkheid geven met bewoners in debat te gaan. Na afloop van de dag maakte het LSA een uitgebreid verslag dat zowel op de website als in het blad LSA Bewonersberichten werd gepubliceerd. Kenniscentrum Kei publiceerde over de uitkomsten, evenals enkele media.

8

LSA Jaarverslag 2010


Bijeenkomst: Geef het door Op deze praktijkdag stond informatie-uitwisseling over de bewonersbudgetten en het vouchersysteem centraal. Er is nu drie jaar rijksgeld aan bewonersinitiatieven uitgegeven. Er zijn duizenden projecten uitgevoerd. Initiatieven om de wijk leuker te maken en om mensen zich meer betrokken te laten voelen in hun wijk. Tijd om samen met bewoners de balans op te maken. Zo’n 100 bewoners uit aandachtswijken uit het hele land bezochten deze Landelijke Praktijkdag. Alle deelnemers waren op enigerwijze betrokken bij de bewonersbudgetten. De dag werd gehouden in de Muiderkerk in de Amsterdamse Dapperbuurt. Een buurt waar erg veel bewonersinitiatieven zijn uitgevoerd. Op de dag werden presentaties en workshops gegeven door bewoners en ondersteuners. Er zijn veel regiegroepenleden uit verschillende wijken die zeer gericht informatie uit kunnen wisselen. Er was discussie over de regels die er gesteld worden en zouden moeten worden aan het toekennen van bewonersbudgetten. Maar er was bovenal veel consensus over het nut van de bewonersinitiatieven: het versterkt de sociale cohesie flink en de laagdrempeligheid zorgt er voor dat er veel nieuwe mensen worden bereikt. Met het oog op de toekomst worden de mogelijkheden om financiering van andere partijen besproken. De hoop wordt uitgesproken dat er op een of andere manier rijksfinanciering voor bewonersbudgetten blijft bestaan na 2011. Om informatie te blijven delen, is er door het LSA een interactief platform in leven geroepen. Bewoners worden gevraagd om daar hun ervaringen te delen, vragen te stellen en antwoorden te geven. Resultaten 28 januari 2011 Kennisuitwisseling tussen bewoners onderling, en tussen bewoners en professional over de werking van bewonersbudgetten in verschillende wijken, ervaringsuitwisseling over de uitvoering van het vouchersysteem, Na afloop van de dag maakten LSA een uitgebreid verslag dat zowel op de website als in het blad LSA Bewonersberichten werd gepubliceerd. Over de resultaten van de negen workshops zijn interviews afgenomen met de workshopleiders. De antwoorden zijn gedeeld via het door ons nieuw ingestelde interactieve platform www.bewonersbudgetten.nl. Over de dag werd zowel vooraf als achteraf door verschillende lokale kranten en e-nieuwsbrieven gepubliceerd. De beoogde resultaten voor 2010 waren dat er twee landelijke praktijkdagen zouden hebben plaatsgevonden. De verslagen van de dagen gepubliceerd zouden zijn en de beoordelingsgegevens van de deelnemers bekend zouden zijn. De dagen zijn gehouden en de bevindingen zijn gepubliceerd. Binnen het LSA zijn de dagen uitgebreid geÍvalueerd, ook zijn de workshopleiders van de tweede praktijkdag ondervraagd over hun bevindingen, maar er zijn geen beoordelingsgegevens van alle deelnemers gevraagd.

1 Bijeenkomsten

9


2 Projecten Het LSA voert verschillende projecten uit. De projecten zijn verschillend van aard. Het uiteindelijke doel is altijd om bewoners te helpen hun wijk leuker en leefbaarder te maken.

2-1 Kan wél! Kan wél! is een project dat zich richt op de activering van bewoners in hun wijk. De methode is gebaseerd op Asset Based Community Development, een uit Amerika stammende strategie voor wijkontwikkeling op eigen kracht. Het project Kan wél! daagt bewoners uit met ideeën te komen om hun wijk leuker en leefbaarder te maken. Het LSA heeft het initiatief voor het project Kan wél! genomen in navolging van het succesvolle Engelse project Can Do. Het idee is simpel, met gerichte campagnes sporen buurtcoaches van Kan wél! bewoners met ideeën op. Samen met deze buurtcoach gaan ze hun eigen idee vormgeven en uitvoeren. Eventueel benodigd geld hiervoor komt van de plaatselijke woningcorporatie(s) en/of gemeenten. Het doel van Kan wél! is om positieve activiteiten te initiëren die de leefbaarheid van de wijk verbeteren. Reorganisatie In de loop van 2010 werd duidelijk dat de teruggang van het aantal Kan wél! projecten dusdanig was dat het jaar 2010 met een groot verlies zou worden afgesloten. Ondanks actieve acquisitie en promotie lukte het niet om het aantal projecten te vergroten. De belangrijkste oorzaak was dat woningcorporaties, die het merendeel van de projecten financierden, steeds terughoudender werden met het financieren van leefbaarheidprojecten. Dit was het gevolg van overheidsmaatregelen (Vogelaarheffing en vennootschapsbelasting) en de economische crisis waardoor vele herstructureringsplannen getemporiseerd werden. Omdat het bestuur van het LSA ervan overtuigd is dat Kan wél! een succesvolle methode is om bewoners te activeren om initiatieven te nemen die de leefbaarheid verbeteren, is besloten het project voort te zetten, maar in afgeslankte vorm. Door de reorganisatie die in juli 2010 plaatsvond moesten de twee fulltime krachten die op dit project waren ingezet, ontslagen worden en werden de werkzaamheden over de resterende teamleden verdeeld. In deze periode is ook besloten om niet verder te gaan met ons project Klimmen op Eigen Kracht. Dit project kost te veel tijd in verhouding tot de opbrengsten. Experiment In het verslagjaar is een nieuw Kan wél! experiment gestart in de gemeente Delft, gericht op een groep hangjongeren die in de Gillisbuurt voor veel overlast zorgden. De Kan wél! methodiek gebaseerd op positieve actie en grote nadruk op eigen verantwoordelijkheid 2 Projecten

11


wordt hier gecombineerd met de inzet van een ervaringsdeskundige die voor Kan wél! in een andere stad had gewerkt met een vergelijkbare doelgroep en met zeer positieve resultaten. Doel van het project is jongeren te activeren via de Kan wél! methode, gevolgd door individuele coaching gericht op het oplossen van persoonlijke problematiek en verkrijgen van een betere maatschappelijke positie. Aan het eind van 2010 werd door Ymere besloten ook in Almere met dit experiment van start te gaan in de Stedenwijk in 2011. Dankzij het fonds Werken aan Wonen van Aedes kan de methodiekontwikkeling van deze specifieke werkwijze gefinancierd worden. Resultaten Empowerment van bewoners, verbetering van de sociale structuren in de projectgebieden, het vergroten van het sociaal kapitaal van wijkbewoners, leuke en nuttige projecten in de wijken, kortere lijnen tussen betrokken woningcorporaties en bewoners, meer contact tussen jongeren en ouderen in de betreffende wijken, meer contact tussen oude en nieuwe Nederlanders in de wijken, positiever imago bij bewoners van betrokken woningcorporaties en betrokken gemeenten, verbeteren van de sfeer in wijken, het doorgeven van de methode om buurtgericht te werken, uitvoering van experiment met overlastgevende jongeren. In 2010 is Kan wél! in 13 projectgebieden actief geweest. Die projectgebieden lagen in de volgende gemeenten: Spijkenisse, Maastricht, Heerlen, Arnhem, Amsterdam, Delft, Almere, Heerhugowaard.

2-2 Bewonersdeskundigen In 2009 is het LSA gestart met het opbouwen van een netwerk van ervaren bewoners. We willen hen inzetten bij adviesvragen. Bijvoorbeeld bij vragen over de manier waarop bewonersorganisaties kunnen opereren bij voorgenomen herstructurering of sloop van (een gedeelte) van hun wijk of hoe de relatie met de achterban verbeterd kan worden. Bewonersorganisaties die daar ervaring mee hebben, kunnen anderen veel ervaringskennis doorgeven. Hierdoor kunnen ze processen (voor)spoediger laten verlopen en andere bewoners behoeden voor de fouten die ze zelf gemaakt hebben. Als het LSA adviesvragen krijgt zal per aanvraag worden beoordeeld worden welk type deskundigheid in welke situatie gewenst is. Daarnaast kunnen bewoners worden ingezet op congressen en seminars. Tijdens de eerste gesprekken met de bereidwillige deskundigen die we hebben gevoerd, werd duidelijk dat er vanuit hen de behoefte bestaat om een korte cursus of training te volgen om hun didactische vermogens aan te scherpen. Het is belangrijk dat zij hun kennis helder en duidelijk over kunnen brengen aan geïnteresseerden. In 2010 hebben tien geselecteerde bewoners uit ons platform inderdaad een cursus op maat gedaan. De cursus coachingsvaardigheden kwam tot stand door een samenwerking tussen Jikke de Ruiter van Comtab en CDV Stap uit Rotterdam. De bewoners zijn er nu

12

LSA Jaarverslag 2010


klaar voor om andere bewonersgroepen te coachen bij hun vraag. De eerste coachingsaanvraag is eind 2010 binnengekomen. Resultaten Ontwikkeling van cursus coachingsvaardigheden geĂŤnt op actieve bewoners, ontwikkeling van vaardigheden bij bewoners, tien bewoner hebben met goed gevolg een training afgerond. Het beoogd resultaat voor 2010 was dat we 4 kortlopende adviestrajecten met bewonersdeskundigen zouden hebben uitgevoerd. Dit is nog niet gelukt, omdat het vinden van de goede partners om de training te ontwikkelen en te geven meer tijd in beslag heeft genomen dan ingeschat. Daarbij was het lastig om in de drukke agenda van de actieve bewoners ruimte te vinden voor de gezamenlijke lesdagen.

2-3 Tweede Kamerleden adopteren een wijk Voor dit project sluiten bewoners uit een aandachtswijk een overeenkomst met Tweede Kamerleden die geldig is voor de hele kabinetsperiode. De Kamerleden adopteren een wijk. Elk Kamerlid geeft individueel invulling aan het adoptieouderschap. Door middel van dit project kunnen Kamerleden de uitvoering en effecten van wijkbeleid aan de hand van de ervaringen van bewoners volgen. En bewoners van aandachtswijken kunnen in de keuken kijken van de landelijke politiek, waardoor er meer wederzijds begrip ontstaat. Het LSA volgt via de bewoners hoe deze contacten verlopen en publiceert daarover in het kwartaalblad LSA Bewonersberichten. Op vergaderingen van het Bewonersplatform worden ervaringen van bewoners uitgewisseld. In het contract tussen bewoners en Kamerleden is opgenomen dat de Kamerleden een bezoek van de wijkbewoners aan de Tweede Kamer zullen organiseren. De intensiviteit van het contact tussen het Kamerlid en de wijkbewoners is mede afhankelijk van de persoonlijke invulling van de adoptie door de Kamerleden blijkt in de praktijk te variĂŤren. Een aantal Kamerleden bezoekt de wijk af en toe en een aantal vrij frequent, soms zelfs maandelijks. Het LSA was in 2007 voor de vierde keer met een adoptieproject gestart. Dat traject zou doorlopen tot en met de verkiezingen in mei 2011. In 2010 is het kabinet gevallen en daarom waren wij genoodzaakt om aan het eind van het jaar een nieuwe match te maken tussen Kamerleden en wijken. Dat kon natuurlijk pas na het formeren van de regering en de verdeling van portefeuilles / woordvoerderschappen binnen de verschillende fracties. Deze nieuwe match is begin 2011 helemaal rond. Resultaten Tweede Kamerleden krijgen zicht op de uitvoering van het Rijksbeleid op het gebied van aandachtswijken in de praktijk, er ontstaat meer contact en begrip voor bewoners en Tweede Kamerleden onderling, nieuwe publicatie over wijkadoptie, bewoners hebben de 2 Projecten

13


mogelijkheid om de hulp in te roepen van een kamerlid en zijn kennis, netwerk en publiciteitswaarde. Er waren, totdat het kabinet viel, in 2010 33 wijkadopties, waarvan 22 in krachtwijken. In 2010 is een evaluatie van het project gemaakt. Bewoners en Kamerleden hebben vragen voorgelegd gekregen over de voortgang van de adoptie. Uit de antwoorden is duidelijk naar voren gekomen dat de adoptie zowel door de bewoners als door de Kamerleden uiterst nuttig wordt gevonden. Ook kwam naar voren dat nog meer communicatie van het LSA wenselijk wordt geacht. De evaluatie heeft geresulteerd in de publicatie ‘Wijkadoptie Kamerleden. Al 15 jaar even simpel als doeltreffend’. In 2010 hebben we onze site www.lsabewoners.nl klaar gemaakt voor veranderingen. In 2011, als wijken opnieuw gekoppeld zijn aan een adoptiekamerlid, zal er een uitbreiding komen op de website van het LSA waarop deze informatie per Kamerlid zichtbaar wordt. Het wordt mogelijk om per adoptiekamerlid de ontwikkelingen van zijn of haar rol in en visie op de wijk te volgen. Het is een van de manieren waarop het LSA de onderlinge band tussen bewoners en Kamerleden verder wil versterken. Het beoogde resultaat voor 2010 was dat we een tussenevaluatie en een publicatie zouden uitbrengen. Eventuele vervolgacties zouden van start zijn gegaan. Dat hebben we ruimschoots gehaald.

2-4 Pilot Bewonersmonitor participatie In overleg met het ministerie van WWI is door het LSA het initiatief genomen voor een vervolg op de Kwaliteitskaart Bewonersparticipatie die het LSA twee keer heeft uitgegeven. Omdat de tweede Kwaliteitskaart een sterke toename van de inspanningen van gemeenten ten aanzien van het stimuleren van bewonersparticipatie liet zien, werd door het LSA geconcludeerd dat deze manier van gegevens verzamelen voor het derde achtereenvolgende jaar waarschijnlijk geen nieuwe gezichtspunten zou opleveren. Het doel, meer inspanning van de gemeenten, was volgens ons mede dankzij de meting al bereikt. Daarom is gezocht naar een andere manier om de steden op het gebied van bewonersparticipatie te vergelijken. Het was in de eerste twee onderzoeken niet mogelijk (en ook niet wenselijk) om een subjectieve beoordeling van bewoners over de wijkaanpak op te nemen, omdat het om het meten van gegevens ging met per gemeente slechts 2 respondenten. Omdat in 2010 de wijkaanpak 3 jaar bezig was, vonden wij het tijd om bewoners te vragen naar hun oordeel over de wijkaanpak en om van hen te weten hoe ze de rol van de verschillende partijen zien en beoordelen. De inzet is om te komen tot een periodieke meting onder bewoners van de 40 wijken die inzicht geeft in de waardering van bewoners voor de wijkaanpak en de rol van de verschillende partners. Met deze meting zouden vergelijkingen tussen de steden mogelijk worden. Dit zou nieuwe gezichtspunten op kunnen leveren voor het lokaal beleid ten aanzien van bewonersparticipatie. Om er zeker van te zijn dat de goede vragen gesteld werden,

14

LSA Jaarverslag 2010


dat vergelijkingen tussen gemeenten mogelijk zouden zijn en dat het onderzoek ook aanknopingspunten voor beleid zou opleveren, is in 2010 een pilot-onderzoek gehouden in 3 steden. Het pilot-onderzoek werd in de periode september/oktober gehouden, de uitslag was eind november bekend. De breed uitgezette enquête gaf niet alleen een goede respons te zien (gemiddeld 16%), maar gaf ook inzicht in de waardering van bewoners over de wijkaanpak en de rol van de verschillende partners. Bewoners waren positief over de wijkaanpak en optimistisch over de toekomst van hun wijk. Het is de bedoeling dat het grote bewonersonderzoek in 2011 voor de eerste keer wordt uitgevoerd. Resultaten Inzage in de beleving van bewoners van aandachtswijken t.o.v. wijkaanpak, inzage in de beleving van bewoners van aandachtswijken wat betreft de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid, de duidelijkheid dat de monitor lokale verschillen bloot legt, positieve (media)aandacht voor de drie onderzochte krachtwijken Er is een pilot-Bewonersmonitor in Amsterdam Oost, Groningen Korrewegwijk en Dordrecht Wielwijk/Crabbehof gehouden. De resultaten zijn aan de gemeenten gepresenteerd een verslag over de pilot is verschenen op onze site. Het persbericht over het onderzoek is opgenomen in lokale en landelijke bladen, op verscheidende websites en in e-nieuwsbrieven.

2-5 Vouchers en bewonersinitiatieven Sinds 2008 is er veel rijksgeld aan bewonersinitiatieven uitgegeven. Een deel van de gemeenten heeft dit geld uitgegeven via het door het LSA geïnitieerde vouchersysteem. Een (in 2009 geëvalueerd) systeem om bewonersinitiatieven te stimuleren en bewonersgroepen aan te zetten meer verantwoordelijkheden op zich te nemen om de leefbaarheid van wijken te verbeteren. Andere gemeenten hebben hun eigen lokale systeem gebruikt. In totaal zijn er duizenden projecten uitgevoerd. Initiatieven om de wijk leuker te maken en om mensen zich meer betrokken te laten voelen in hun wijk. Het LSA onderschrijft het belang van bewonersinitiatieven in het algemeen en van het voucherproject in het bijzonder. In 2010 hebben we dan ook veel gedaan om bewoners te ondersteunen bij hun initiatieven. En om meer ruchtbaarheid te geven aan het (belang van het) vouchersysteem. We hebben kortlopende coachingstrajecten ingezet om bewoners te ondersteunen bij een omvangrijk bewonersinitiatief. We hebben de voortgang in de vouchersteden via bewoners gevolgd, en we hebben lokale regiegroepen en andere betrokkenen op aanvraag ondersteund. Resultaten Het verschaffen van informatie en ondersteuning aan bewoners, zowel regiegroepleden als initiatiefnemers, ambtenaren en professionals, het doorgeven van enthousiasme en in2 Projecten

15


spiratie over het vouchersysteem via presentaties, gesprekken, persberichten en artikelen in ons kwartaalblad LSA Bewonersberichten, veel informatie-uitwisseling tussen bewoners, een interactief platform over bewonersinitiatieven Het LSA heeft ondersteuning geboden aan regiegroepen, professionals, ambtenaren en initiatiefnemers die daar om vroegen. We hebben het voucher-deel op de website actueel gehouden. Hier is per stad en per wijk voor alle bewoners van voucherwijken duidelijk te zien waar ze vouchers kunnen aanvragen, wie de contactpersonen zijn en hoeveel geld er beschikbaar is per wijk. We hebben een interactief platform opgezet waar bewoners informatie kunnen delen over bewonersinitiatieven: www.bewonersbudgetten.nl. Ook is een Kopgroep bewonersinitiatieven gevormd. Dit is een groep van bewoners die het voortouw gaan nemen in het interactieve platform. We hebben veel gedaan om problemen en successen van bewonersinitiatieven door te geven. Op 28 januari organiseerden we een geslaagde praktijkdag over werken met bewonersinitiatieven in het algemeen en vouchers in het bijzonder (zie ook pag. 9). We hebben meerdere malen artikelen gepubliceerd over bewonersinitiatieven en over de voortgang van het vouchersysteem in het eigen kwartaalblad LSA Bewonersberichten. En we hebben drie kortlopende ondersteuningstrajecten ingezet om bewoners te ondersteunen bij een omvangrijk bewonersinitiatief. - Ondersteuning bewonersinitiatief ‘Ieder Kind een Eigen Boek’ uit Amsterdam – Gein bij hulp organisatieontwikkeling en aanvragen fondsen en financiering. Door: SESAM Academie, Silvie van Venrooij - Ondersteuning jongerengroep in Amersfoort – Liendert / Rustenburg bij een vastgelopen situatie in realiseren jongerenontmoetingsplek Door: Straatcontact, Patrick Smelt & Winny van der Wal - Coaching bewoners uit Kalsdonk – Roosendaal in onderhandeling over een nieuw wijkcentrum. Door Wim Top, Propolis Beleidsadvies. Het beoogd resultaat voor 2010 was dat we een praktijkdag over bewonersinitiatieven zouden hebben georganiseerd, dat we publiciteit over bewonersinitiatieven zouden hebben gemaakt en maximaal 4 kortlopende ondersteuningstrajecten zouden hebben ingezet. Deze beoogde resultaten zijn behaald.

2-6 Samenwerking in gemengde wijken Bewonersorganisaties die ernaar streven de gemeenschappelijke belangen van bewoners te behartigen, hebben een uitgebreid netwerk nodig. Een bewonersorganisatie krijgt meer

16

LSA Jaarverslag 2010


zeggingskracht als alle groepen beter worden betrokken. Hoe beter een bewonersorganisatie weet wat er in de achterban leeft, hoe sterker zij kan optreden. We hebben in 2010 een pilotproject gedraaid om het netwerk van formele en informele organisaties in een wijk te versterken. In opzet wilden we bijeenkomsten organiseren met leden van bewonersorganisaties die zich willen toeleggen op contactlegging met formele en informele organisaties in de wijk. Tijdens gesprekken met bewoners en organisaties kwamen we erachter dat het veel beter werkt om samen één doel na te streven. Daarom hebben we iemand ingezet die actief contacten is gaan leggen met verschillende organisaties binnen wijken, om hen bij elkaar te brengen om hen samen één praktisch doel na te laten streven. Het praktisch doel was snel gevonden: op onze Landelijke Bewonersdag konden organisaties uit alle aandachtswijken hun jongerenprojecten presenteren. We streefden er dus naar om (jongeren) organisaties en bewoners met elkaar in contact te brengen, de samenwerking tussen deze organisaties te stimuleren, hen gezamenlijk naar de Landelijke Bewonersdag af te laten reizen om daar eventueel een presentatie te houden. Resultaten Vergroten van netwerk van bewonersorganisaties in aandachtswijken, verduidelijken van het nut van bewonersorganisaties aan andere organisaties in de wijk, nieuwe verbindingen tussen jongeren en ouderen in wijken, gemotiveerde bezoekers voor de Landelijke Bewonersdag. Wij hebben iemand ingehuurd, Agnes de Veth, om in zes steden (Arnhem, Oss, Nijmegen, Den Bosch, Eindhoven en Helmond) actief contacten te leggen tussen bewonersorganisaties en andere formele en informele organisaties in de wijk. Dit heeft tot het positieve resultaat geleid dat er veel leden van verschillende organisaties samen naar ons grote bewonersfestival zijn afgereisd en organisaties uit vier van deze steden daar een of meerdere presentaties of workshops hebben gehouden. De nieuwe verbindingen die zijn gelegd, worden door de betrokken organisaties zelf als zeer positief ervaren. Op een enkele uitzondering na, willen alle verschillende organisaties meer met elkaar samenwerken. Van kickboksclubs tot buurtvaderprojecten en van jongerencentra tot kunstenaarsprojecten; allen zijn ze positief over de nieuwe of hernieuwde contacten met bewonersorganisaties. Ons beoogd resultaat sluit niet helemaal aan op onze daadwerkelijke resultaat. We dachten 2 grootschalige bijeenkomsten te organiseren. We hebben in plaats daarvan 16 kleinschalige bijeenkomsten georganiseerd. We zouden de resultaten van de bijeenkomsten publiceren in ons blad. Maar we hebben ‘samenwerken in gemengde wijken’ een van de thema’s van onze Landelijke Bewonersdag gemaakt. En over deze dag hebben we veel gepubliceerd, het festival en het thema hebben ook veel aandacht in de media gekregen.

2 Projecten

17


3 Communicatie Communicatie speelt een grote rol in de organisatie. Ons communicatiebeleid heeft verschillende doelstellingen. We communiceren om onze achterban op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het LSA, in het overheidsbeleid en in de wijken. Maar ook met het doel om (potentieel) geïnteresseerden te informeren over de mogelijkheden, rol en de positie van bewoners binnen het bestaande overheidsbeleid.

3-1 LSA Bewonersberichten Ons kwartaalblad LSA Bewonersberichten bericht over ontwikkelingen in de wijken, in het overheidsbeleid en binnen het LSA. Dit gebeurt in de vorm van reportages, interviews, kort nieuws en achtergrondverhalen. Een abonnement op het blad is voor bewonersorganisaties en andere betrokkenen bij het stedelijk vernieuwingsbeleid en het achterstandsbeleid kosteloos af te sluiten via de website. Daarnaast zijn de verschenen nummers te downloaden op onze website. Resultaten Aandacht voor en overdracht van successen van bewoners en bewonersorganisaties, het bieden van een podium voor de ideeën van bewoners uit aandachtswijken, aandacht voor en uitleg over het krachtwijkenbeleid, publiciteit voor eigen bijeenkomsten en activiteiten, en verspreiding van opgedane kennis. In 2010 heeft het kwartaalblad LSA Bewonersberichten een restyling doorgemaakt. Het blad is nu full colour. Verder is de lijn die in 2009 is ingezet, volgehouden. Meer structuur, veel bewoners aan het woord en ingewikkelde materie op een begrijpelijke wijze verwoorden. Binnen de nieuwe formule wordt meer doorverwezen naar het internet. Bij verschillende artikelen staan verwijzingen naar de site waar meer informatie over het onderwerp te vinden is. De bedoeling is dat de verschillende media (internet en site) elkaar versterken en dat geïnteresseerden nog makkelijker de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben. Het aantal abonnees is constant gebleven (ongeveer 1400). Het blad is vier maal uitgekomen en dat is gelijk aan ons beoogde resultaat voor 2010.

3-2 Internet Het LSA heeft drie reguliere websites achter één portal: www.bewoners.nl. Op onze internetsite www.lsabewoners.nl is veel informatie en nieuws te vinden over onze organisatie 2 Projecten

19


en onze bijeenkomsten, maar ook over grootstedelijk beleid. Verder hebben we twee sites van het project Kan wél!, namelijk www.kanwel.nl en www.kanweljongeren.nl. Daar is veel informatie te vinden over de initiatieven van de bewoners die aan het Kan wél!-project meedoen. www.kanwel.nl en www.kanweljongeren.nl De vele functies voor de bezoekers van deze sites, worden met name door jongeren goed benut. Alle mensen die aan een Kan wél!-project meedoen, hebben samen met de buurtcoach een eigen plek binnen de site waar ze over hun project kunnen bloggen en waar ze foto’s neer kunnen zetten. Zo ontstaan er mini-online-community’s rond projecten en is het voor buurtbewoners ook makkelijker om de projecten te volgen. De sites worden bijgehouden door een webmaster. www.lsabewoners.nl Op deze site is heel gerichte informatie te vinden. In 2009 is er een grote stap genomen om de site de overzichtelijker en toegankelijker te maken en in 2010 hebben we dat doorgezet. Op de site staan de projecten die het LSA uitvoert duidelijk omschreven, de ontwikkelingen van de projecten worden bijgehouden, voor het vouchersysteem is er een apart deel op de website, onze publicaties zijn allen te bestellen op de site, enkele publicaties zijn online te downloaden, de bijeenkomsten die we organiseren staan op de site, inclusief uitnodigingen en verslagen achteraf. Ook zijn onze nieuwsberichten, onze persberichten en onze nieuwsbrieven te lezen op de site. Projectgebonden websites Dit jaar hebben we drie verschillende tijdelijke sites gemaakt om projecten of bijeenkomsten te ondersteunen. - In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen vroegen we politieke partijen stelling te nemen over de wijkaanpak. Wij legden hen stellingen voor waar ze op konden reageren. Met de uitkomsten konden wij de site StemAlert Wijkaanpak ontwikkelen. Deze stemwijzer maakte inzichtelijk hoe verschillende politieke partijen denken over de wijkaanpak. Bewoners konden snel standpunten van partijen met elkaar vergelijken. - In de aanloop naar de Landelijke Bewonersdag hebben wij een blog bijgehouden. Deze site was bedoeld om mensen warm te maken en te houden voor het festival in Zwolle. De blogs konden getwitterd worden en dat is ook veel gedaan. Het bleek een goede manier om een nieuw publiek aan ons te binden. -Om mensen informatie te laten delen over bewonersinitiatieven en vouchers, hebben we een interactief platform opgezet waar mensen met elkaar informatie uit kunnen wisselen: www bewonersbudgetten.nl. Hiertoe is een blogsite gebruikt, die functioneert nog niet perfect. Nu is er een kopgroep van bewoners gevormd die gaat nadenken over de vorm van de site. Ook zullen zij de site gaan moderaten.

20

LSA Jaarverslag 2010


Resultaten Aandacht voor en overdracht van successen van bewoners en bewonersorganisaties, het bieden van een podium voor bewoners uit aandachtswijken, aandacht voor en uitleg over het krachtwijkenbeleid en het grootstedelijk beleid, publiciteit voor eigen bijeenkomsten en activiteiten, en verspreiding van opgedane kennis. In 2010 hebben we op onze reguliere sites 20.500 bezoekers getrokken.

3-3 LSA Nieuwsflits De LSA Nieuwsflits is een e-nieuwsbrief die gestuurd wordt naar abonnees. De nieuwsbrief bericht over LSA-activiteiten, landelijke ontwikkelingen in de wijkaanpak en nieuws uit de wijken. Deze nieuwsbrief is bedoeld om het LSA Bewonersplatform en andere geĂŻnteresseerden op de hoogte te houden. Omdat deze nieuwsbrief digitaal is, kunnen we met deze nieuwsgeving veel actueler zijn dan in ons kwartaalblad. De berichten zijn kort en krachtig, en bevatten veel doorlinks naar het web. Resultaten Gerichte en actuele informatieoverdracht naar ons netwerk over ontwikkelingen binnen het LSA en standpunten van het LSA, doorgeven en vertalen van officiĂŤle overheidsinformatie over de wijkaanpak, aandacht voor en overdracht van successen van bewoners en bewonersorganisaties publiciteit voor eigen bijeenkomsten en activiteiten, het genereren van traffic voor de websites. Er zijn 11 LSA Nieuwsflitsen uitgekomen in 2010, de nieuwsbrief heeft ongeveer 450 abonnees en is online veelvuldig gedownload. Daarmee heeft LSA zijn beoogde doelstelling voor 2010 ruimschoots behaald.

3-4 Publicaties Onderzoekrapport Pilot Bewonersmonitor Krachtwijken Het LSA heeft in 2010 een pilot-onderzoek laten doen naar de beleving van bewoners van de wijkaanpak. Zien ze verbeteringen in hun wijk of niet? Welke rol hebben ze zelf en wat verwachten ze van alle betrokken partijen. Dit onderzoek is gedaan in de drie wijken: Amsterdam Oost, Groningen Korrewegwijk en Dordrecht Wielwijk/Crabbehof. Het onderzoeksrapport is te downloaden op onze site. Wijkadoptie Kamerleden. Al 15 jaar even simpel als doeltreffend In 2010 hebben wij een evaluatie van ons project Wijkadoptie Kamerleden gehouden. De bevindingen van bewoners en Kamerleden zijn verzameld in een publicatie. Het boekje 3 Communicatie

21


wordt gebruikt om bewoners en Kamerleden te informeren over het project. Het is kosteloos op te vragen bij het LSA-secretariaat. Steeds weer die Bewoners In 2009 heeft het LSA de publicatie ‘Steeds weer die Bewoners’ uitgebracht. De publicatie doet verslag over de ontstaansgeschiedenis van het LSA, over alle projecten die het LSA uitvoert en beschrijft hoe het LSA naar de ontwikkelingen kijkt die er zijn en zijn geweest op het gebied van het stedelijk vernieuwingsbeleid en het achterstandsbeleid. Ook wordt de visie van het LSA op de rol van bewoners op de wijkaanpak inzichtelijk gemaakt. De publicatie is te lezen als een meerjarenverslag over de periode 2005-2008. Daarmee was het een publicatie ter afsluiting van de meerjarensubsidie over deze periode en een opmaat naar de volgende periode. De publicatie is verstuurd naar het volledige netwerk van het LSA. Ook is het op te vragen via de website. Kwaliteitskaart Bewonersparticipatie Het LSA de inzet van gemeenten in de bevordering van bewonersparticipatie in krachtwijken onderzoeken. heeft het LSA het onderzoek dat het heeft laten doen naar de mate waarin en de wijze waarop gemeenten bewoners hebben laten participeren in de krachtwijken, omgezet in overzichtelijke kaartenwaaiers: Kwaliteitskaart Bewonersparticipatie 2008 en Kwaliteitskaart Bewonersparticipatie 2009. Deze waaiers zijn via de website van het LSA te bestellen. Kan wél! Mensen in beweging Je wilt je inzetten voor je buurt. Wat moet er dan gebeuren en hoe pak je dat aan? In dit boekje staan praktische tips over hoe je kunt beginnen, hoe je andere mensen bij je ideeën kunt betrekken, wat mogelijke valkuilen zijn en wat de kwaliteiten van mensen en de hulpmiddelen zijn waarvan je gebruik kunt maken. Daarnaast worden enkele Nederlandse Kan wél! voorbeelden beschreven. Dit alles in heldere, korte en duidelijke taal. Kortom een boekje voor de doener. Het boekje is een vertaling van Getting Self-propelled van Tony Gibson dat hij heeft geschreven voor de Scarmantrust, de Engelse organisatie die Can Do uitvoert. Het boekje is via de website van het LSA te bestellen. Nieuwe Nederlanders: meedoen levert wat op! Praktische tips over hoe je beter met elkaar kunt samenwerken Een boekje met praktische tips, waarmee bewoners zelf aan de slag kunnen in hun eigen wijk. Het is vooral bedoeld voor autochtone en nieuwe Nederlanders uit herstructureringswijken, want zeker daar is het belang groot dat mensen meer met elkaar gaan samenwerken. U vindt in het boekje niet DE formule. Want uit de interviews met de bewoners en beroepskrachten van verschillende culturele afkomsten blijkt dat de eigen instelling en houding het belangrijkste is. Het boekje is via de website van het LSA te bestellen.

22

LSA Jaarverslag 2010


Wijkontwikkeling op eigen kracht Wijkontwikkeling op eigen kracht is hét boek over de ABCD-aanpak. Het is van groot praktisch nut voor bewoners en allen die hen willen steunen. Het is een bewerkte vertaling van Building Communities From The Inside Out. De auteurs John Kretzman en John McKnight deden jarenlang onderzoek in de aandachtswijken in de grote steden van de Verenigde Staten. Ze onderzochten met name de succesvolle voorbeelden van wijkontwikkeling en wijkvernieuwing die op initiatief van bewoners tot stand kwamen. Op grond daarvan ontwikkelden ze een strategie voor de wijkaanpak die in dit praktisch handboek in klare taal uiteengezet wordt. Het oorspronkelijke boek is vertaald en bewerkt door het LSA in samenwerking met Fontys Hogeschool Sociaal Werk Eindhoven. Het boek is uitverkocht, de gratis pdf-versie is via de website van het LSA te bestellen. Resultaten Kennisoverdracht van het LSA naar achterban, kennisoverdracht van het LSA naar andere geïnteresseerden, aandacht voor en uitleg over de projecten van het LSA, doorgeven van de visie van het LSA aan achterban en overige geïnteresseerden, aandacht geven aan de successen van bewoners(organisaties), uitdragen van de ABCD-methodiek, doorgeven van resultaten op het gebied van verbeteren van de bevordering van bewonersparticipatie. In 2010 is 140 maal een publicatie besteld, met name de gratis pdf-versie van Wijkontwikkeling op eigen kracht is vaak aangevraagd, de online te downloaden publicaties zijn honderden malen gedownload.

3 Communicatie

23


4 Organisatie Het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) is een landelijke vereniging waarbinnen bewoners samenwerken om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten. De vereniging bestaat uit een platform van bewoners, een bestuur en een secretariaat.

4-1 Bewonersplatform Het bewonersplatform is het hart van onze vereniging. Het is het hoogste orgaan van de vereniging LSA en tevens de formele verenigingsraad. Het bestaat uit 74 actieve bewoners, allemaal afkomstig uit de 31 steden die betrokken zijn bij het grotestedenbeleid of uit de 40 plus wijken. De leden zijn actief in hun eigen wijk en ze kennen de plaatselijke situatie goed. Met het platform worden alle activiteiten besproken. De activiteiten worden deels ook uitgevoerd met de leden van dit platform. LSA-platformvergaderingen 16 januari 2010 26 januari 2010 20 maart 2010 12 juni 2010 25 september 2010 13 november 2010

Utrecht Den Haag Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht

Jaarvergadering Platformoverleg met minister Van der Laan Vergadering Vergadering Vergadering Vergadering

Resultaten: Kennisuitwisseling tussen actieve bewoners uit de GSB-steden, het uitbreiden van het grote nationale netwerk onder actieve bewoners, een start gemaakt met het opzetten van een internationaal netwerk onder actieve bewoners, het houden van de vinger op de pols bij de voortgang van het wijkenbeleid, veel overleg over de werking van het vouchersysteem, het voorbereiden en uitvoeren van verschillende bijeenkomsten, het treffen van voorbereidingen voor interne reorganisatie. Het platform is in het verslagjaar vijf maal bij elkaar geweest in Utrecht en eenmaal in Den Haag. Het aantal deelnemers aan deze werkbijeenkomsten is het hele jaar door constant gebleven op rond de vijftig. In 2010 bestaat het platform uit 74 leden. De ledenraad heeft dit verslagjaar een nieuw huishoudelijk reglement aangenomen. Het huishoudelijk reglement van de vereniging is op 28 maart vastgesteld. Hierdoor zijn de voorwaarden voor het lidmaatschap van de vereniging verruimd waardoor ook mensen die op een andere manier dan in een (klassieke) bewonersorganisatie actief zijn in een aandachtswijk 4 Organisatie

25


lid kunnen worden. Een belangrijke wijziging is ook dat actieve bewoners uit de 40 plus wijken nu lid mogen worden van het LSA platform. Dankzij actieve werving hebben er in 2010 dan ook meerdere leden uit deze wijken zich bij het platform aangesloten. Op dit moment heeft het LSA aangesloten leden in alle 29 van de 31 steden. In de twee steden waar we nog geen leden hebben, zijn de contacten hiertoe wel verder geïntensiveerd. Het andere beoogde resultaat voor 2010 was om in 75 % van de krachtwijken vertegenwoordiging te hebben. Dat is behaald.

4-2 Bestuur Het bestuur van het LSA bestaat uit 7 leden. Vier van deze bestuursleden zijn afkomstig uit de vereniging (bewonersplatform) en drie externe bestuursleden die vanwege hun kwaliteiten en netwerken zijn gevraagd. In het begin van 2010 is de herziening van de interne organisatie afgesloten met de verkiezing van een nieuw bewonersbestuur. In de tweede helft van het vergaderjaar ontstond een opnieuw een vacature in het bestuur omdat het voorgenomen bestuurslid Farid Azarkan zich vlak voor de besluitvorming in de ledenraad terugtrok. Eind 2010 is een nieuwe kandidaat gevonden die op de ledenvergadering van maart 2011 officieel zal worden voorgesteld. Resultaten: Het bestuur heeft zich in 2010 vooral toegelegd op de reorganisatie van ons project Kan wél!

4-3 Personeel Het personeel van het LSA bestaat uit het LSA-secretariaat, de Kan wél!-backofficemedewerkers, de Kan wél!-buurtcoaches. De omvang van het LSA-secretariaat in 2010 was 4,22 fte, dat is nagenoeg gelijk aan 2010. De omvang van het Kan wél! personeel in januari 2010 was 5,15 fte. Aan het eind van 2010 was er 1.39 fte werkzaam bij Kan wél!. Het vaste personeel is in dienst van het WGI te Rotterdam en gedetacheerd bij het LSA. In 2010 zijn er twee buurtcoaches voor 0.99 fte extern ingehuurd.

26

LSA Jaarverslag 2010


Personeelsomvang per 1 januari 2010 LSA secretariaat M. Charifi H. Cornelissen L. van den Hoven P. Koopman T. van Mierlo

financieel/administratief medewerker (78%) directeur (106%) organisatiemedewerker (78%) stafmedewerker communicatie (60%) stafmedewerker (100%)

Project: Kan wél! L. Casteelen E. Jansen

backoffice medewerker (100%) backoffice medewerker (100%)

Kan wél! buurtcoaches S. Bayraktar M. Berends – Vermaak M. v.d. Broek J. Dincelek – Lettinga E. Maessen G. Sinclair De Rochemont E. de Vries S. v.d. Werff W. de Witte

buurtcoach (42%) buurtcoach (33%) buurtcoach (33%) projectleider (18%) buurtcoach (33%) buurtcoach (66%) buurtcoach (42%) buurtcoach (33%) buurtcoach (15%)

Externe inhuur K. Keuren J. Wesemann

buurtcoach (33%) buurtcoach (66%)

Kan wél! uit dienst in 2010: S. Bayraktar M. v.d. Broek L. Casteelen E. Jansen E. Maessen E. de Vries S. v.d.Werff W. de Witte

buurtcoach (42%) buurtcoach (33%) backoffice medewerker (100%) backoffice medewerker (100%) buurtcoach (33%) buurtcoach (42%) buurtcoach (33%) buurtcoach (15%)

In dienst in 2010: Ivan Raveneau

activeringsmedewerker (22%)

4 Organisatie

27


4.4 Werkzaamheden LSA-secretariaat Organisatie bijeenkomsten: • 6 bijeenkomsten bewonersplatform; • 4 bijeenkomsten bestuur; • 9 regionale, landelijke en internationale bijeenkomsten. • 10 bijeenkomsten werkgroepen (werkgroepen ter voorbereiding van onder meer: Landelijke Bewonersdag, reorganisatie, commissie van goede diensten, project Bewonersdeskundigen) Daarnaast: • voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering activiteiten en projecten, in samenwerking met leden van het bewonersplatform; • maken van verslagen en notities voor bovenstaande bijeenkomsten; • maken van notities, werkplan, evaluaties, artikelen, folders en toespraken; • beleidsinformatie over landelijke ontwikkelingen GSB en de 40 wijkenaanpak bewerken en leesbaar aanbieden aan bewoners in de steden; • informatievoorziening over vouchersysteem; • informatievoorziening over bewonersparticipatie binnen bestaand beleid aan derden; • contacten onderhouden met vele landelijke instellingen en organisaties; • werkbesprekingen met subsidiegevers; • initiëren onderzoek naar bewonersparticipatie; • samenwerken en contacten onderhouden met lokale instellingen, gemeenten en bewonersorganisaties; • bijdrages leveren aan conferenties, bijeenkomsten en werkgroepen van derden; • projectmanagement; • redactie LSA Bewoners Berichten, publicaties, nieuwsbrieven en website; • financiële administratie en budgetbewaking.

4-5 Financiële verantwoording Het LSA is een zelfstandige vereniging. Het financieel overzicht geeft inzicht in de besteding van de inkomsten en de subsidies die aan het LSA zijn verstrekt. Bij de uitvoering van de financiële administratie en de opstelling van de jaarrekening is gebruik gemaakt van de diensten van stichting Orbis uit Rotterdam. De accountantscontrole is uitgevoerd door GIBO Registeraccountants B.V. te Woerden

28

LSA Jaarverslag 2010


Vereniging LSA

LSA Activiteiten Inkomsten, subsidies en bijdragen Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie 446.375 27 GSB gemeenten (G27)

70.000

Bijdragen partners bewonersdag 2010 (Aedes, Woonbond, gem. Zwolle en Zwolse corp.)

44.500

Inkomsten uit investering Aedes, Fonds Werken aan Wonen

14.718

VROM Belevingsmonitor Bewoners Krachtwijken

18.688

Totaal

594.281

Uitgaven, kosten en reserveringen Personeel LSA Huisvestings- en organisatiekosten Activiteiten Afschrijvingen Totaal

296.884 90.113 225.177 3.599 615.773

Rentebaten Rentelasten en bankkosten Resultaat

9.349 -1.160 -13.303

Doorbelastingen aan projecten (Kan wél!)

30.038

Overige Baten

443

Overige Lasten

85

Resultaat LSA na bijzondere baten/lasten

17.093

Inkomsten project Kan wél! en KOEK Opdrachtgevers Kan wél! (woningcorporaties en gemeenten)

497.925

Totaal

497.925

Uitgaven en reservering Project Kan wél! en KOEK Personeel Kan wél! en KOEK

328.211

Organisatiekosten

64.052

Activiteitenkosten

125.582

Totaal

517.845

Resultaat Kan wél! en KOEK

-19.920

Resultaat LSA Resultaat LSA: project Kan wél! en KOEK

17.093 -19.920

Resultaat Vereniging LSA 2010

-2.827

4 Organisatie

29


30

LSA Jaarverslag 2010


Bijlagen Bijlage 1 - Ledenlijst Bewonersplatform Organisatie Wijkraad Nieuw Overdie Wijkraad Nieuw Overdie Wijkraad Oud-Overdie Wijkraad Oud-Overdie Wijkraad Oud-Overdie Wijkraad Schermereiland Wijkraad Schermereiland Bewonerscommissie de Linie Bewonerscommissie de Linie Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort Indische Buurt Bewonerscommissie Meerwaldt Bijlmer Bewonersraad Buurtbeheer Vogelbuurt/IJpleijn Buurtbeheer Vogelbuurt/IJpleijn Stichting Sociaal Cultureel Centrum Medelanders Stichting Sociaal Cultureel Centrum Medelanders Buurtplatform Malburgen Wijkplatform Arnhemse Broek Wijkplatform Arnhemse Broek Wijkplatform Klarendal Hambaken Bewonersorganisatie Transvaal Bewonersorganisatie Schilderswijk “de Paraplu� Stichting Wijkberaad Laak Centraal Stichting Wijkplatform Morgenstond Stichting Wijkplatform Morgenstond Kopgroep van de Kolonisten Kopgroep van de Kolonisten

Naam Jannie Broekman Ans van Duijn - Bon Rob van der Burg Arie van Diepen Marieke Zuurbier Els Ploeger Tineke Vedder Toos Mollet Elly van Westerlaak

Plaats Alkmaar Alkmaar Alkmaar Alkmaar Alkmaar Alkmaar Alkmaar Amersfoort Amersfoort

Riekje Hoffman Hans Haubrich Arnold Paalvast Jaap Jonker Annie Janbroers Anja Snabel

Amersfoort Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam

Gerda Codrington

Amsterdam

Mhamed El Yakoubi Ciska Arnold Ria Bouwen Christa Hartemink Toon Lubbers Ruud Sikking Alex en Bep Ebing

Amsterdam Arnhem Arnhem Arnhem Arnhem Den Bosch Den Haag

Karl Noeller Leo Olffers Anneke du Chatinier Margua Helfrich Maria van Mourik Harry Brinkerink

Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Deventer Deventer

Bijlagen

31


OKBZ OKBZ Vrijwilligersoverleg Wielwijk Vrijwilligersoverleg Wielwijk Huurdersbond Ede e.o. Buurtplatform Bennekel Belang Buurtplatform Doornakkers Stichting Woensel West Wijkbelangen Emmerhout Wijkbelangen Emmerhout BCOB De Woonplaats Wijkraad Horstlanden Veldkamp Wijkraad Velve/Lindehof Wijkraad Wesselerbrink Bewonersorganisatie Nieuw Meerwijk Bewonersorganisatie Slachthuisbuurt Wijkraad Slachthuisbuurt Wijkraad Slachthuisbuurt Stichting MSP Vereniging Wijkbeheer Binnenstad Wijkraad Berflo Es Wijkcentrum Schieringen Wijkraad Atolwijk Buurtplatform Wittevrouwenveld Stichting Bewoners Budgetten Neerbosch-Oost Stichting Opbouw Lindenholt Dukenburg (solid) Stichting Opbouw Lindenholt Dukenburg (solid) Bewonersorganisatie Bloemhof Bewonersorganisatie Bloemhof Bewonersorganisatie het Nieuwe Westen Bewonersorganisatie Nieuwe Westen Bewonersorganisatie Pendrecht (BOP) Bewonersorganisatie Zuidwijk Wijkraad Hillesluis Nieuwland Wonen en Leven Nieuwland Wijkplatform Sanderbout

32

LSA Jaarverslag 2010

Jenny Koopman-Spruit Daan Vogelezang Wil Braat Hennie Kranenburg Hans Kregting Marion van Beurden Cor de Wit Albertien Schoots Joke Bakker Meta Korving Maurits Acket Henk Hoitink Jozef Swaters Ria de Vries Miriam Rasoelbaks Cees Balk Rob de Jager Herman Wijkhuisen Harry Deloo Carolien Hurkmans Geert Walgemoed Fridus van den Berg Arthur Wennekes Ria Kromjong-Haesen

Dordrecht Dordrecht Dordrecht Dordrecht Ede Eindhoven Eindhoven Eindhoven Emmen Emmen Enschede Enschede Enschede Enschede Haarlem Haarlem Haarlem Haarlem Heerlen Helmond Hengelo Leeuwarden Lelystad Maastricht

Thea Verdijk

Nijmegen

Raquib Jaheruddin

Nijmegen

Theo Vermeer Nijmegen Priscilla Beikes - Rookmaaker Rotterdam Kantikoemarie Kisoensingh Rotterdam Rob Ravestein Jacqueline Ravestein Bien Hofman Marianne Wolfs Diana Weeda-Zijlmans Willy van Leeuwen Ada van den Bersselaar John Gerrits

Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Schiedam Schiedam Sittard


Wijkraad op de Heide Tegelen Wijkraad op de Heide Tegelen Bewonersorganisatie De Ring Huurdersvereniging Kanaleneiland Huurdersvereniging Kanaleneiland Wijkplatform Brukske Actieve Bewoners Poelenburg Stichting Wijkorganisatie Holtenbroek N.U.

Jan Naus Aad Sterk Eline Engelhart Ger Hoogenberg Wim Hoogendoorn Wim Beks Violeta Meta

Tegelen Tegelen-Venlo Tilburg Utrecht Utrecht Venray Zaandam

Cor Loos

Zwolle

Bijlagen

33


Bijlage 2 - Overzicht Kamerleden en hun adoptiewijken Stad Alkmaar Amsterdam Amsterdam Arnhem Arnhem Arnhem Breda Capelle aan den Ijssel Den Haag Den Haag Deventer Deventer Dordrecht Dordrecht Eindhoven Eindhoven Eindhoven Emmen Groningen Haarlem Heerlen Leeuwarden Leiden Nijmegen Rotterdam Rotterdam Rotterdam Schiedam Utrecht Utrecht Utrecht Zwolle Zwolle

34

LSA Jaarverslag 2010

Wijk Overdie Zuidoost Transvaalbuurt Arnhemse Broek Klarendal Malburgen Heuvel Schollevaar Morgenstond Schilderswijk Wijk 3 Wijk 4 Wielwijk Oud-Krispijn Genderdal de Bennekel Doornakkers/Woensel West Emmen Revisited Oosterpark Slachthuisbuurt Meezenbroek Heechterp/Schieringen Noord GSB Bloemhof Hillesluis Nieuwe Westen SOBO Zuidwest Overvecht Hoograven Noord Kamperpoort

Naam Samira Bouchibti John Leerdam Boris van der Ham Jan Mastwijk Alexander Pechtold Jeroen Dijsselbloem Cisca Joldersma Cyntia Ortega-Martijn Pierre Heijnen Stef Blok Eddy van Hijum Ton Heerts Hans Spekman Jan de Vries Elly Blanksma Mirjam Sterk Martijn van Dam Agnes Wolbert Rikus Jager Bas Jan van Bochove Pauline Smeets Lutz Jacobi Diederik Samsom Jeroen Dijsselbloem Cyntia Ortega-Martijn Paulus Jansen Brigitte van der Burg Mariëtte Hamer Hans Spekman Staf Depla Boris van der Ham Esmé Wiegman Han ten Broeke

Partij PvdA PvdA D66 CDA D66 PvdA CDA CU PvdA VVD CDA PvdA PvdA CDA CDA CDA PvdA PvdA CDA CDA PvdA PvdA PvdA PvdA CU SP VVD PvdA PvdA PvdA D66 CU VVD


Het Landelijke Samenwerkingsverband Aandachtswijken Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht Telefoon (030) 2317511 lsa@lsabewoners.nl www.lsabewoners.nl

Tekst: LSA-secretariaat | Ontwerp: GĂŠ Grafische vormgeving | Fotografen: Erik Kampherbeek, Pleuni Koopman

Het jaarverslag - Onverminderd doorgaan - is een uitgave van:

LSA Jaarverslag 2010  

Het Jaarverslag van het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachstwijken