Page 1

ที่ สน.๘๒๕๐๑/

องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ ตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๘๐ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง

ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธโครงการปลูกปาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษทรัพยากร ปาไมในชุมชน

เรียน

กํานัน /ผูใหญบาน หมู .......................

สิ่งที่สงมาดวย แบบลงรายชื่อผูขอรับกลาไมยูคาลิปตัสเพาะเนื้อเยื่อ

จํานวน 1 ฉบับ

ดวยองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ ไดจัดทําการโครงการปลูกปาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และอนุรักษทรัพยากรปาไมในชุมชน โดยจัดซื้อกลาไมยูคาลิบตัสเพาะเนื้อเยื่อจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ ตน เพื่อ แจกจายใหประชาชนที่สนใจนําไปปลูกในพื้นที่เรือกสวนไรนา เพื่อไวใชสอยและขายเปนรายได นอกจากนี้ยัง เปนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับชุมชนอีกทางหนึ่งดวย ดัง นั้น เพื่ อ ให ก ารดํ าเนิ นการเป นไปตามวั ตถุ ป ระสงค จึง ขอความร วมมื อมายั ง ท านได ประชาสัมพันธให ประชาชนที่สนใจ แจงรายชื่อในแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ แลวนําสงที่งานสงเสริม การเกษตร สํานักงานปลัด ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อจะไดรวบรวมรายชื่อ จัดสรรตามจํานวนที่ ตองการ และนัดหมายมารับกลาไมยูคาลิปตัสพรอมรับการฝกอบรมในการปลูกและดูแลรักษาตอไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุสรณ พลราชม) นายกองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ งานสงเสริมการเกษตร สํานักปลัด ๐-๔๒๙๘-๑๒๓๖


แบบแจงรายชื่อผูที่ตองการรับกลาไมยูคาลิบตัสเพาะเนื้อเยื่อ ลําดับ

ชื่อ – สกุล

บานเลขที่

บาน

จํานวนกลายูคาลิปตัสที่ตองการ


หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  

อบต.เหล่าโพนค้อแจกกล้าไม้ยูคาเพาะเนื้อเยื่อ 100,000 ต้นให้แก่เกษตรที่สนใจ ลงชื่อขอรับได้ที่อบต.เหล่าโพนค้อ