Page 1

1

แผนพัฒนา 3 ป 2556 -2558

องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร


2 แผนพัฒนาสามป (2556-2558) สวนที่ 1 บทนํา *********************

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิด ที่วาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และ ภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีโครงการและกิจกรรมไดมากกวา หนึ่งโครงการที่จะตอง นํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการได และยุทธศาสตรการ พัฒนาซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปไปจัดทํางบประมาณเพื่อใหขบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบครอบและ ผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน นิยามของแผนพัฒนา 3 ป ตามระเบียบกระทรวงไทยวาดวยการจัดทําและประสาน แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 วาแผนพัฒนา 3 ป หมายถึง แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณ แตละปซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาควบคุมระยะเวลา 3 ป โดยมีการทบทวนปรับปรุง เปนประจําทุกป แผนพัฒนา 3 ป มีลักษณะกวางๆ ดังตอไปนี้ 1. เปนเอกสารที่มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 2. เปนเอกสารทีแ่ สดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมีเอกลักษณเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 3. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่ดําเนินการเปนหวงระยะ 3 ป 4. เปนเอกสารที่แสดงความเชื่องโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจาย ประจําป 1.2 วัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป 1. เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ สอดคลอง กับ แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร และยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาระหวาง กลุมจังหวัด 2. เพื่อใหเปนการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอมีการประสาน และบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาระหวางองคกรสานทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร


3 3. เพื่อใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) เปนแนวทางในการพัฒนาตําบลเหลาโพนคอ 1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป 1. ขั้นตอนการจัดเตรียมการจัดทําแผน หนวยงานที่รับผิดชอบเขาพบผูบริหารทองถิ่นเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคความสําคัญการจัดทําแผนและ เสนอโครงการ การจัดทําแผนผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อผูบริหารอนุมัติและแจงให ผูเกี่ยวของในการจัดทําแผนทราบเพื่อดําเนินงานตอไป 2. การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผน ยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ ปญหาความตองการของทองถิ่น รวมทั้งการสรุป ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น เพื่อดําเนินการประชุมคณะกรรม และสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อชี้กรอบและแนวทาง การปฏิบัติตอไป 3. การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล คณะกรรมการสนับสุนนการจัดทําแผนดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะหแนวทางการ พัฒนา โครงการ/กิจกรรม และเรียงลําดับความสําคัญของปญหาไดอยางถูกตอง 4. การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา หลังจากไดแนวทางการพัฒนา 3 ปแลว ใหคณะกรรมการพัฒนาและหนวยงานที่เกี่ยวของได ประชุมการคัดเลือก วัตถุประสงคยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสามป มาจัดทํา เปนวัตถุประสงคของแนวทางในการพัฒนาในชวงสามป 5. การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับแนว ทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการ เปาหมาย ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปตอไป 6. การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน ดําเนินการจัดทํารางแผนพัฒนาสามป เสร็จแลวนําเสนอ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ แลวนําไป ปรับปรุงใหสมบูรณตอไป 7. การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเสนอรางแผนตอ ผูบริหารทองถิ่นเพื่อเสนออนุกรรมการประสานแผนทองถิ่นระดับอําเภอ พิจารณาใหความเห็นชอบหลัง จากนั้นผูบริหารทองถิ่นนําแผนพัฒนาที่ไดรับความเห็นชอบขอรับการอนุมัติจากสภาทองถิ่น และเมื่อ อนุมัติแลวใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสามป แลวแจงหนวยงานที่เกี่ยวของทราบโดย ทั่วกัน


4 สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญของทองถิ่น 1.สภาพทั่วไป 1.1 ที่ตั้ง ตําบลเหลาโพนคอ ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของอําเภอโคกศรีสุพรรณ มีระยะทางหางจาก อําเภอฯประมาณ 10 กิโลเมตร และหางจากจังหวัดสกลนครประมาณ 30 กิโลเมตร 1.2 เนื้อที่ ตําบลเหลาโพนคอ มีเนื้อที่ทั้งหมด 36 ตารางกิโลเมตร หรือ 14,636 ไร เปนพื้นที่ทําการเกษตร 9,787 ไร 1.3 ภูมิประเทศ ตําบลเหลาโพนคอมีสภาพทางกายภาพเปนที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่เปนสภาพปาที่ไมสมบูรณ ขนาด 100 ไร และมีอางเก็บน้ํา 2 แหง คือ อางเก็บน้ําหวยโท-หวยยาง และอางเก็บน้ําหวยนอย เปนแหลงตนน้ําลําหวย 1 สาย และมีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ จดพื้นที่ตําบลแมดนาทม อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ทิศใต จดเทือกเขาภูพาน อ.เตางอย จ.สกลนคร และ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ทิศตะวันออก จดพื้นที่ตําบลหนองบอ อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตก จดพื้นที่ตําบลตองโขบ อําโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 1.4 จํานวนหมูบาน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ มี 11 หมูบาน ไดแก หมูที่ ชื่อหมูบาน จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากร ชาย หญิง 1 โพนคอ 209 657 314 343 2 โพนไฮ 64 277 143 134 3 ดง 99 310 166 144 4 หนองเหียน 177 645 306 339 5 เหลา 154 466 225 241 6 หวยยาง 249 925 472 453 7 เหลาเหนือ 111 386 184 202 8 ดงนอย 116 347 153 194 9 หวยยางเหนือ 248 829 427 402 10 โพนสูง 243 642 339 303 11 นอยหนองไผสวน 62 217 107 110 รวม 1,732 5,701 2,836 2,865 หมายเหตุ ขอมูลสํานักทะเบียนอําเภอโคกศรีสุพรรณ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554


5 1.5 ประชากร มีครัวเรือนทั้งหมด 1,732 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 5,701 คน แยกเปน ชาย 2,836 คน หญิง 2,865 คน 2.สภาพทางเศรษฐกิจ 2.1 อาชีพ สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน การทํานา ทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตว และอาชีพเสริม คือ รับจางทั่วไป 2.2 หนวยงานธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ -โรงแรม แหง -ปมน้ํามันและแกส 3 แหง -โรงสี แหง 3.สภาพทางสังคม 3.1 การศึกษา -โรงเรียนประถมศึกษา/ขยายโอกาส 3 แหง -โรงเรียนมัธยมศึกษา แหง -ที่อานหนังสือประจําหมูบาน 7 แหง -หองสมุดประชาชน แหง -ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง 3.2 สถาบันและองคการทางศาสนา -วัด/สํานักสงฆ -มัสยิด -ศาลเจา

8/1 -

3.3 สาธารณสุข -โรงพยาบาล -โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล -สถานพยาบาลเอกชน -รานขายยาแผนปจจุบัน

แหง แหง แหง

1 2

แหง แหง แหง แหง


6

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน -สถานีดับเพลิง - ศูนย อปพร.ประจําตําบล - ทีมกูภัยประจําตําบล - ทีมหนวยแพทยฉุกเฉิน

1 1 1

แหง แหง ทีม ทีม

4.การบริการขั้นพื้นฐาน 4.1 การคมนาคม ตําบลเหลาโพนคอ มีระยะทางหางจากอําเภอโคกศรีสุพรรณ ประมาณ 10 กม. และหางจากจังหวัดสกลนคร 30 กม. ตําบลเหลาโพนคอมีถนนลาดยางระยะทาง 11.1 กม. (ลาดยางสาย โพนคอ-โพนงาม 5.1 กม./โพนคอ-โพนไฮ 6 กม.) 4.2 การโทรคมนาคม -สถานีโทรคมนาคม แหง -โทรศัพทสาธารณะ 11 แหง 4.3 การไฟฟา ตําบลเหลาโพนคอ มีหมูบานที่ใชไฟฟา 11 หมูบาน มีจํานวนที่ใชไฟฟาทั้งหมด 1,695 ครัวเรือน 4.4 แหลงน้ําธรรมชาติ -ลําหวย,ลําน้ํา 2 แหง -บึง,หนอง และอื่น ๆ 7 แหง 5.ขอมูลอื่น ๆ 5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ตําบลเหลาโพนคอมีทรัพยากรปาไม ประมาณ 3,500 ไร ซึ่งอยูในเขตอุทยานแหงชาติภูพาน 5.2 มวลชนจัดตั้ง -ลูกเสือชาวบาน รุนที่ 6779/1 จํานวน 288 คน , รุนที่ 2 จํานวน 120 คน , รุนที่ 3 จํานวน 50 คน -ไทยอาสาปองกันชาติ รุนที่ 1242/2528 จํานวน 300 คน -กองหนุนเพื่อความมั่นคงแหงชาติ จํานวน คน -อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 2 รุน จํานวน 113 คน -อาสาสมัครสาธารณะสุขประจําหมูบาน (อสม.) จํานวน 108 คน -ชมรมผูสูงอายุ จํานวน 664 คน


7

6.ศักยภาพในตําบล ก. ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 1. จํานวนบุคลากร ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตําแหนงในสวนการคลัง ตําแหนงในสวนโยธา ตําแหนงในสวนการศึกษา 2. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

35 13 5 3 14

ราย ราย ราย ราย ราย

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

4 27 4

ราย ราย ราย ราย

3. รายไดขององคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวมเปนเงิน 25,071,374.77 บาท แยกเปน รายไดที่ อบต. เก็บเอง รวมเปนเงิน 570,212.24 บาท รายไดที่สวนราชการตาง ๆ เก็บให รวมเปนเงิน 9,543,965.53 บาท เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยกําหนดวัตถุประสงค เปนเงิน 7,568,916 บาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมเปนเงิน 7,388,281 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมเปนเงิน 27,663,811.02 บาท แยกเปน รายไดที่ อบต. เก็บเอง รวมเปนเงิน 400,801.26 บาท รายไดที่สวนราชการตาง ๆ เก็บให รวมเปนเงิน 10,356,290.76 บาท เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยกําหนดวัตถุประสงค เปนเงิน 7,297,900 บาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมเปนเงิน 9,609,219 บาท


8 สวนที่ 3 ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผานมา ภารกิจสําคัญขององคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ ไดดําเนินงาน รายละเอียดสรุปพอสังเขป ดังตอไปนี้ 1.การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย 1.1 ฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 1.2 วันเด็กแหงชาติ 1.3 อุดหนุนโรงเรียนเหลาโพนคอฯ แยกเปน - โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน - โครงการอาหารกลางวัน - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 1.4 อุดหนุนโรงเรียนหวยยาง แยกดังนี้ - โครงการอาหารกลางวัน - โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ - โครงการวงดุริยางคเมโรเดียน 1.5 อุดหนุนโรงเรียนบานดงหนองเหียน แยกดังนี้ - โครงการอาหารกลางวัน - โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน - โครงการจางครูสาระขาดแคลน 1.6 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 1.7 โครงการติดตั้งอินเทอรเน็ตศูนยพัฒนาเด็ก 1.8 โครงการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 1.9 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําสื่อการเรียนการสอนเด็กประถมวัย 1.10 โครงการบัณฑิตนอย 1.11 โครงการแขงกีฬาตานยาเสพติดตําบลเหลาโพนคอ 1.12 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 1.13 โครงการเบี้ยยังชีพคนชรา 1.14 โครงการเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส


9 1.15 โครงการจัดซื้อทรายอะเบท กําจัดยุงลาย 1.16 โครงการฉีดพนไขหวัดนก 1.17 อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.) 1.18โครงการฉีดวัคซีนปองกันพิษสุนัขบา 1.19 โครงการรณรงคปองกันรวมใจตานภัยยาเสพติด 1.20 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 1.21 จัดซื้ออุปกรณกีฬา 1.22 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1.23 โครงการอาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1.24 อุดหนุนกลุมสตรีตําบลเหลาโพนคอ 1.25 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 1.26 โครงการจัดเก็บขอมูล จปฐ. 2. ยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว 2.1 สงเสริมประเพณีสรงน้ําพระดอยอางกุง 2.2 สงเสริมประเพณีวันสงกรานต วันผูสูงอายุ 2.3 โครงการอนุรักษภูมิปญ ญาทองถิ่น 3. การพัฒนาดานการเกษตรและอุตสาหกรรม 3.1 โครงการปลูกหญาแฝก 3.2 อุดหนุนกองทุนประกันความเสี่ยงโค-กระบือ 3.3 โครงการอุดหนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยีเกษตรตําบล 3.4 โครงการกอสรางบอสาธิตแกสชีวภาพจากมูลสัตว 3.5 โครงการเพิ่มอากาศหายใจใหปาชุมชน 3.6 โครงการปลูกปาเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและไมใชสอย 3.7 จัดซื้อเครื่องมือหาตําแหนงพิกัดโลก(GARMIN) 3.8 จัดซื้อ SLUMP TEST 3.9 จัดซื้อแบบหลอคอนกรีต 4. การพัฒนาดานการบริหารการจัดการบานเมืองที่ดี 4.1 โครงการขยายระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 1 4.2 โครงการขยายระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 10 4.3 โครงการถนน คสล.หมูที่ 4 4.4 โครงการถนนคอนกรีต หมูที่ 5


10 4.5 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 4.6 โครงการกอสรางถนนดินสูพื้นที่การเกษตร หมูท ี่ 10 4.7 โครงการกอสรางถนนดิน หมูท ี่ 5 4.8 โครงการกอสรางถนนดิน หมูท ี่ 6 4.9 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท ี่ 7 4.10 โครงการกอสรางคลองสงน้ําฝายกกแดง หมูท ี่ 2 4.11 โครงการกอสรางประตูเปด-ปดน้ําฝายกกแดง หมูท ี่ 2 4.12 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา คสล. หมูท ี่ 3 4.13 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานพรอมทอเมนสงน้ํา หมูท ี่ 11 4.14 โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค หมูท ี่ 8 4.15 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 4.16 โครงการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยและอุบัติเหตุบนทองถนน


11

สวนที่ 4 สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา วิสัยทัศนการพัฒนา คําขวัญองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ กลาไมพันธุดี ผาไหมมัดหมี่งาม ระบือนามไกชน ทองถิ่นคนธรรมะ ภูพระธาตุดอยอางกุง วิสัยทัศนตําบล ภายในป 2556 ประชาชนในตําบลเหลาโพนคอจะไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ดวย การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ภายใตการบริหารการจัดการที่ดี วิสัยทัศนจังหวัด กาวไปสูความเปนเมืองนาอยู ควบคูการเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการบริหารงาน แนวทางการพัฒนา 1.1 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร และประมวลผลขอมูลทั่วไปขององคกร กิจการทะเบียน การปกครอง การประชาสัมพันธ 1.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานทั่วไป การรองทุกขรองเรียน การประสานงาน กิจการสภา การเลือกตั้ง การจัดทําคําสั่งประกาศ การพัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบ แนวทางการพัฒนา 2.1 แนวทางการพัฒนาปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย การปองกันและบรรเทาสาธารณ ภัย การดําเนินการระงับและบรรเทาสาธารณะภัย การปองกันอัคคีภัย ศูนยวิทยุสื่อสาร ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการศึกษา แนวทางการพัฒนา 3.1 แนวทางการพัฒนางานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งานโรงเรียน กิจกรรมเด็กและ เยาวชน การบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข แนวทางการพัฒนา 4.1 แนวทางการบริการสงเสริมอนามัย ปองกันควบคุมโรค 4.2 แนวทางการปองกันและบําบัดยาเสพติด และบําบัดฟนฟูผูพิการ ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานสังคมสงเคราะห แนวทางการพัฒนา


12 5.1 แนวทางการการพัฒนางานสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห การสงเคราะหผูสูงอายุ การสวัสดิการสังคมผูปวยโรคเอดส การสวัสดิการสังคมผูพิการ ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานเคหะและชุมชน แนวทางการพัฒนา 6.1 แนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะ การกอสรางปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ สนามเด็ก เลน สวนสุขภาพ 6.2 แนวทางการพัฒนางานไฟฟาถนน งานสถานที่ไฟฟาสาธารณะ ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรดานการสรางความเขมแข็งของชุมชนและการสงเสริมอาชีพ แนวทางการพัฒนา 7.1 แนวทางการพัฒนางานสงเสริมและสนับสนุนอาชีพเพื่อใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน 7.2 แนวทางการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป การจัดตั้งประชาคม สงเสริมกองทุนหมูบานและ ชุมชน ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรดานการศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการ และการทองเที่ยว แนวทางการพัฒนา 8.1 แนวทางการพัฒนางานกีฬาและนันทนาการการสงเสริมกิจกรรมกีฬางานมวลชนดานกีฬาและ นันทนาการ 8.2 แนวทางการพัฒนางานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น อนุรักษวัฒนธรรมวิถีชีวิต ประเพณีทอ งถิ่น อนุรักษโบราณสถาน ภูมิปญญาชาวบาน ปลูกฝงจิตสํานึกรักษสถาบัน 8.3 แนวทางการพัฒนางานวิชาการ วางแผนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ประชาสัมพันธการทองเที่ยว อนุรักษแหลงทองเที่ยว ยุทธศาสตรที่ 9 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางการพัฒนา 9.1 แนวทางการพัฒนางานโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคม ยุทธศาสตรที่ 10 ยุทธศาสตรดานการเกษตร แนวทางการพัฒนา 10.1 แนวทางการพัฒนางานสงเสริมการเกษตร สงเสริมการใชพลังงานทดแทน ลดการใชสารเคมี เพื่อการเกษตร


13 10.2 แนวทางการพัฒนางานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม ปาไมชุมชน ขุดลอกแหลงน้ําเพื่อ การเกษตร การพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตรที่ 11 ยุทธศาสตรดานการพาณิชย แนวทางการพัฒนา 11.1 แนวทางการพัฒนาโรงฆาสัตว การบริหารโรงฆาสัตว ยุทธศาสตรที่ 12 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมือง แนวทางการพัฒนา 12.1 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชน ยุทธศาสตรที่ 13 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนา 13.1 แนวทางการพัฒนางานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู ระบบการรักษาความสะอาด ระบบการ จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล


14

สวนที่ 5 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ในชวงสามป ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการบริหารงาน แนวทางการพัฒนา 1.1 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร และประมวลผลขอมูลทั่วไปขององคกร กิจการทะเบียน การปกครอง การประชาสัมพันธ 1.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานทั่วไป การรองทุกขรองเรียน การประสานงาน กิจการสภา การเลือกตั้ง การจัดทําคําสั่งประกาศ การพัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบ แนวทางการพัฒนา 2.1 แนวทางการพัฒนาปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การดําเนินการระงับและบรรเทาสาธารณะภัย การปองกันอัคคีภัย ศูนยวิทยุสื่อสาร ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการศึกษา แนวทางการพัฒนา 3.1 แนวทางการพัฒนางานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งานโรงเรียน กิจกรรมเด็กและ เยาวชน การบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข แนวทางการพัฒนา 4.1 แนวทางการบริการสงเสริมอนามัย ปองกันควบคุมโรค 4.2 แนวทางการปองกันและบําบัดยาเสพติด และบําบัดฟนฟูผูพิการ ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานสังคมสงเคราะห แนวทางการพัฒนา 5.1 แนวทางการการพัฒนางานสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห การสงเคราะหผูสูงอายุ การสวัสดิการสังคมผูปวยโรคเอดส การสวัสดิการสังคมผูพิการ ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานเคหะและชุมชน แนวทางการพัฒนา 6.1แนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะ การกอสรางปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ สนามเด็ก เลน สวนสุขภาพ


15 6.2 แนวทางการพัฒนางานไฟฟาถนน งานสถานที่ไฟฟาสาธารณะ ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรดานการสรางความเขมแข็งของชุมชนและการสงเสริมอาชีพ แนวทางการพัฒนา 7.1 แนวทางการพัฒนางานสงเสริมและสนับสนุนอาชีพเพื่อใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน 7.2 แนวทางการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป การจัดตั้งประชาคม สงเสริมกองทุนหมูบานและชุมชน ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรดานการศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการ และการทองเที่ยว แนวทางการพัฒนา 8.1 แนวทางการพัฒนางานกีฬาและนันทนาการการสงเสริมกิจกรรมกีฬางานมวลชนดานกีฬาและ นันทนาการ 8.2 แนวทางการพัฒนางานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น อนุรักษวัฒนธรรมวิถีชีวิต ประเพณีทองถิ่น อนุรักษโบราณสถาน ภูมิปญญาชาวบาน ปลูกฝงจิตสํานึกรักษสถาบัน 8.3 แนวทางการพัฒนางานวิชาการ วางแผนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ประชาสัมพันธการทองเที่ยว อนุรักษแหลงทองเที่ยว ยุทธศาสตรที่ 9 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางการพัฒนา 9.1 แนวทางการพัฒนางานโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคม ยุทธศาสตรที่ 10 ยุทธศาสตรดานการเกษตร แนวทางการพัฒนา 10.1 แนวทางการพัฒนางานสงเสริมการเกษตร สงเสริมการใชพลังงานทดแทน ลดการใชสารเคมี เพื่อการเกษตร 10.2 แนวทางการพัฒนางานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม ปาไมชุมชน ขุดลอกแหลงน้ําเพื่อ การเกษตร การพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตรที่ 11 ยุทธศาสตรดานการพาณิชย แนวทางการพัฒนา 11.1 แนวทางการพัฒนาโรงฆาสัตว การบริหารโรงฆาสัตว ยุทธศาสตรที่ 12 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมือง แนวทางการพัฒนา 12.1 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชน ยุทธศาสตรที่ 13 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม


16 แนวทางการพัฒนา 13.1 แนวทางการพัฒนางานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบการรักษาความสะอาด ระบบการ จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล


15

ยุทธศาสตร

สวนที่ 6 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ป 2556 ป 2557 ป 2558 โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรดานการบริหารงาน แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน ทั่วไป การบริหารงานบุคคล การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร และ ประมวลผลขอมูลทั่วไปขององคกร กิจการทะเบียน การปกครอง การประชาสัมพันธ 1.โครงการจัดซื้อฮารดดิสนอกเพื่อจัดเก็บขอมูลและรูปภาพ กิจกรรมตางๆ 2.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑสํานักงาน แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน ทั่วไป การรองทุกขรองเรียน การประสานงาน กิจการสภา การ เลือกตั้ง การจัดทําคําสั่งประกาศ การพัฒนาบุคลากร 1.โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 2.โครงการฝกอบรมเพิ่มทักษะตามสายงาน

รวม 3 ป โครงการ งบประมาณ

-

-

1

10,000

-

-

1

10,000

-

-

1

50,000

-

-

1

50,000

1 -

300,000 -

-

-

1

200,000

1 1

300,000 200,000

15


16 3.ครุภัณฑสํานักงานกิจการสภาฯ ยุทธศาสตร 4.เครื่องฉายโปรเจ็คเตอรติดเพดาน 5.เตรียมการเลือกตั้ง รวม 2.ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบ แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 แนวทางการพัฒนาปองกันภัยฝายพล เรือนและระงับอัคคีภัย การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การ ดําเนินการระงับและบรรเทาสาธารณะภัย การปองกันอัคคีภัย ศูนยวิทยุสื่อสาร 1.โครงการฝกอบรม ทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 2.โครงการฝกอบรม ทบทวนอาสาสมัครกูชีพ กูภัย OTOS 3.โครงการฝกอบรม อาสาสมัครปองกันไฟปา 4.โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครมิสเตอรเตือนภัย 5.ตั้งจุดตรวจชวงเทศกาลสําคัญ 6.ติดตั้งกระจกทางแยก 7.โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการ

1

150,000

ป 2556 โครงการ งบประมาณ 1 20,000 1 50,000 4 520,000

1 1 1 1

100,000 60,000 150,000 55,000

-

-

ป 2557 โครงการ งบประมาณ 2 60,000

1 1 -

30,000 20,000 -

-

-

ป 2558 โครงการ งบประมาณ 1 200,000

1 -

50,000 -

1

150,000 รวม 3 ป โครงการ งบประมาณ 1 20,000 1 50,000 7 780,000

1 1 1 1 1 1 1

100,000 60,000 30,000 50,000 150,000 20,000 55,000

16


17 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 8.โครงการซื้อรถดับเพลิง ยุทธศาสตร 9.โครงการจัดหารถรับสงนักเรียน รวม 3.ยุทธศาสตรดานการศึกษา แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 แนวทางการพัฒนางานระดับกอนวัย เรียนและประถมศึกษา งานโรงเรียน กิจกรรมเด็กและเยาวชน การบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน 1.โครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในหองสมุด 2.โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค 3.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.3 4.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.6 5.โครงการคายวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู 6.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนม.3 7.โครงการบัณฑิตนอย 8.โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

-

-

ป 2556 โครงการ งบประมาณ 4 365,000

1 1 1 2 1 1 -

25,000 5,000 5,000 25,000 10,000 20,000 -

1

1,900,000 ป 2557 โครงการ งบประมาณ 3 1,950,000

1

40,000

-

-

ป 2558 โครงการ งบประมาณ 1 500,000 2 550,000

1 -

6,000 -

1

1,900,000 รวม 3 ป โครงการ งบประมาณ 1 500,000 9 2,865,000

1 1 1 1 2 1 1 1

25,000 6,000 5,000 5,000 25,000 10,000 20,000 40,000

17


18 9.ปรับปรุงตอเติมอาคารศูนยเด็กบานหวยยาง 10.โครงการสงเสริมสุขภาพเด็ก 11.โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ยุทธศาสตร 12. เตาเผาขยะขนาดเล็ก 13.โครงการวันเด็กแหงชาติ 14.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น ป.6 15.โครงการพัฒนาสภาพแวดลอม/ภูมิทัศน 16.โครงการวันสําคัญตางๆ 17.เครื่องเลนสนามศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 18.โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรตั้งโตะศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน หนองเหียน 19.โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 20.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต อบต.เหลาโพนคอ 21.โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 22.โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขต อบต.เหลาโพนคอ 23.โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม

1 -

50,000 -

ป 2556 โครงการ งบประมาณ 1 5,000 1 30,000 1 10,000 3 15,000 1 50,000 1 25,000 1 1 1 1 -

673,400 1,125,800 362,600 814,040 -

1 1

30,000 30,000

ป 2557 โครงการ งบประมาณ 1 5,000 3 52,000 1 50,000 1 1 1 1 1

673,400 1,125,800 362,600 814,040 20,000

-

-

ป 2558 โครงการ งบประมาณ 1 50,000 1 1 1 1 -

673,400 1,125,800 362,600 814,040 -

1 1 1

50,000 30,000 30,000 รวม 3 ป โครงการ งบประมาณ 2 10,000 1 30,000 1 10,000 3 52,000 3 15,000 3 150,000 1 25,000 3 3 3 3 1

2,020,200 3,377,400 1,087,800 2,442,120 20,000

18


19 24.โครงการเตรียมความพรอมการเขาสูอาเซียนดานภาษา รวม

ยุทธศาสตร 4. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 แนวทางดานการสงเสริมอนามัย การปองกันควบคุมโรค 1.โครงการปองกันควบคุมโรคไขหวัดนก 2.โครงการจัดซื้อสารเคมีกําจัดยุงลาย 3.โครงการปองกันพิษสุนัขบา 4.โครงการจัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร 5.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 6.โครงการดูแลผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 7.โครงการควบคุมแหลงเพาะพันธลูกน้ํายุงลายโดยไมใชสารเคมี 8.โครงการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกโดยภาคีเครือขายชุมชน 9.โครงการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

1 21

30,000 3,280,840

ป 2556 โครงการ งบประมาณ

1 1 1 -

15,000 90,000 30,000 -

1 14

30,000 3,232,840

ป 2557 โครงการ งบประมาณ

1 1 1 1 1 1

40,000 100,000 20,000 50,000 72,000 30,000

6

3,031,840

ป 2558 โครงการ งบประมาณ

-

-

2 41

60,000 9,545,520

รวม 3 ป โครงการ งบประมาณ

1 1 1 1 1 1 1 1 1

15,000 90,000 30,000 40,000 100,000 20,000 50,000 72,000 30,000

19


20 10.กอสรางหองน้ําสาธารณะ 11.โครงการขยะรวมใจใสใจสิ่งแวดลอม 12.โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

ยุทธศาสตร

1

20,000

ป 2556 โครงการ งบประมาณ

1 -

100,000 -

ป 2557 โครงการ งบประมาณ

1

150,000

-

-

ป 2558 โครงการ งบประมาณ

1 1 1

150,000 100,000 20,000

รวม 3 ป โครงการ งบประมาณ

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 แนวทางการปองกันและบําบัดยา เสพติด และบําบัดฟนฟูผูพิการ 1.โครงการเคาะประตูดูแลผูพิการ ผูสูงอายุผูดอยโอกาส ผูติดเชื้อเอดส

2.ฝกอบรมการสรางครอบครัวที่เขมแข็งหางไกลยาเสพติด 3.สนับสนุน ศตส. จังหวัด 4.สนับสนุน กตส. หมูบาน 5.สนับสนุน ศตส.ตําบล 6.อบรมอาสาสมัครฟนฟูผูพิการ 7.สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน อสม. 8.สนับสนุนศูนยบําบัดฟนฟูสมรรถภาพเด็กและผูพิการ

1 1 1 1 1

50,000 10,000 110,000 10,000 10,000

1 1 -

10,000 10,000 -

1 -

20,000 -

1 1 1 1 1 1 1 1

50,000 10,000 10,000 110,000 10,000 20,000 10,000 10,000

20


21 9. โครงการควบคุมและปองกันโรคหนอนพยาธิ 10.โครงการควบคุมและปองกันโรคมะเร็งปากมดลูก รวม

ยุทธศาสตร 5.ยุทธศาสตรดานการสังคมสงเคราะห แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 แนวทางการการพัฒนางาน สวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห การสงเคราะห ผูสูงอายุ การสวัสดิการสังคมผูปวยโรคเอดส การสวัสดิการ สังคมผูพิการ 1. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 2. เบี้ยยังชีพคนพิการ 3. เบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส 4.เบี้ยยังชีพผูดอยโอกาส รวม

9

345,000

ป 2556 โครงการ งบประมาณ

1 1 1 3

5,160,000 1,512,000 60,000 6,732,000

1 10

10,000 442,000

ป 2557 โครงการ งบประมาณ

1 1 1 1 4

5,160,000 1,512,000 60,000 30,000 6,762,000

1 3

10,000 180,000

ป 2558 โครงการ งบประมาณ

1 1 1 3

5,160,000 1,512,000 60,000 6,732,000

1 1 22

10,000 10,000 967,000

รวม 3 ป โครงการ งบประมาณ

3 3 3 1 10

15,480,000 4,536,000 180,000 30,000 20,226,000

21


22 6. ยุทธศาสตรดานเคหะและชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 แนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะ การกอสรางปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ สนามเด็กเลน สวนสุขภาพ 1.ปรับปรุงสภาพภูมทิ ัศนหนองกุดแกลบ 2.ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรอบหวยโท หวยยาง หวยนอย 3.ถนนคอนกรีตเขาและลอมรอบหนองกุดแกลบ ยุทธศาสตร 4.สนามเด็กเลนพรอมอุปกรณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5.ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนหนองไผ แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 แนวทางการพัฒนางานไฟฟาถนน

-

-

ป 2556 โครงการ งบประมาณ -

1 1

1,000,000 3,000,000 ป 2557 โครงการ งบประมาณ -

1 -

1,000,000 ป 2558 โครงการ งบประมาณ 1 300,000 1 1,000,000

1 1 1

1,000,000 1,000,000 3,000,000 รวม 3 ป โครงการ งบประมาณ 1 300,000 1 1,000,000

การสาธารณูปโภค งานสถานที่ไฟฟาสาธารณะ 1.ไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน(ปด-เปดอัตโนมัต)ิ 2. ขยายเขตไฟฟา 3.จัดทําปายชื่อซอยแผนผังยอยตําบล รวม 7. ยุทธศาสตรดานการสรางความเขมแข็งของชุมชนและการ

2 2

600,000 600,000

2 1 1 6

600,000 200,000 20,000 4,820,000

2 5 10

400,000 1,400,000 4,100,000

6 6 1 18

1,600,000 1,600,000 20,000 9,520,000

22


23 สงเสริมอาชีพ แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 แนวทางการพัฒนางานสงเสริมและ สนับสนุนอาชีพเพื่อใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน 1.โครงการสงเสริมการเลี้ยงปลา 2.โครงการจัดซื้อเครื่องบดดินเพื่อทําปุยชีวภาพ 3.โครงการจัดซื้อปมน้ําเพื่อการเกษตร 4.โครงการสงเสริมอาชีพทอเสื่อ 5.โครงการเลี้ยงไกพื้นบาน ยุทธศาสตร 6.โครงการสงเสริมการเลี้ยงโค 7.โครงการจัดตั้งกลุมอิฐบล็อก 8.สนับสนุนวิทยากรและทุนกลุมจักรสาน 9.โครงการฝกอบรมทําขนม 10.สงเสริมกลุมอาชีพทอผาไหม 11.สนับสนุนกลุมอาชีพทําของที่ระลึก 12.สนับสนุนการขอเอกสารสิทธิ์(โฉนดที่ดิน) 13.สนับสนุนเงินทุนกลุมแมบานเกษตรกร

1 1 -

20,000 20,000 -

ป 2556 โครงการ งบประมาณ -

1 1 1

25,000 20,000 20,000

ป 2557 โครงการ งบประมาณ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000

-

-

ป 2558 โครงการ งบประมาณ -

1 1 1 1 1

20,000 25,000 20,000 20,000 20,000 รวม 3 ป โครงการ งบประมาณ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000

23


24 14.สนับสนุนกลุมสตรี 15.สนับสนุนกลุมเพาะพันธกลาไม 16.สนับสนุนงบอบรมชางเสริมสวย 17.สงเสริมอาชีพการปลูกพืชเลี้ยงสัตว 18.สนับสนุนงบประมาณชวยเหลือเกษตรกร 19.งบอบรมแกปญหาเด็กติดเกมส 20. ศาลาคนวางงาน

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 แนวทางการพัฒนางานบริหารงาน ทั่วไป การจัดตั้งประชาคม สงเสริมกองทุนหมูบานและชุมชน 1.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน รวม 8. ยุทธศาสตรดานศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการ ทองเที่ยว

1 -

22,000 -

ป 2556 โครงการ งบประมาณ

3

62,000

1 1 1 1 1 -

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -

ป 2557 โครงการ งบประมาณ

16

325,000

1 1 1 1 1 1

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 20,000

ป 2558 โครงการ งบประมาณ

1 7

20,000 240,000

1 2 2 2 2 2 1

22,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 20,000

รวม 3 ป โครงการ งบประมาณ

1 26

20,000 627,000

24


25 แนวทางการพัฒนาที่ 8.1 แนวทางการพัฒนางานกีฬาและ นันทนาการการสงเสริมกิจกรรมกีฬางานมวลชนดานกีฬาและ นันทนาการ 1.แขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป 2.โครงการแขงขันกีฬาศูนยอํานวยการเครือขาย 3.โครงการสงเสริมศิลปะแมไมมวยไทย 4.สงเสริมการวิ่งเพื่อสุขภาพ 5.เครื่องออกกําลังกายประจําหมูบาน 6.โครงการปรับปรุงลานกีฬา 7.โครงการกอสรางลานกีฬา ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาที่ 8.2 การพัฒนางานศาสนาวัฒนธรรม ทองถิ่น อนุรักษวัฒนธรรมวิถีชีวิต ประเพณีทองถิ่น อนุรักษ โบราณสถาน ภูมิปญญาชาวบาน ปลูกฝงจิตสํานึกรักษสถาบัน 1.อนุรักษประเพณีหมอเหยา 2.อนุรักษประเพณีสรงน้ําพระธาตุดอยอางกุง

1 1 -

100,000 15,000 -

ป 2556 โครงการ งบประมาณ

1 1

35,000 10,000

1 1 1 1

20,000 20,000 50,000 150,000

ป 2557 โครงการ งบประมาณ

-

-

1 1 1 1

20,000 50,000 50,000 100,000

ป 2558 โครงการ งบประมาณ

-

-

1 1 2 1 2 1 2

100,000 15,000 40,000 20,000 100,000 50,000 250,000

รวม 3 ป โครงการ งบประมาณ

1 1

35,000 10,000

25


26 3.วันสงกรานต วันผูสูงอายุ 4.อนุรักษประเพณีดอนปูตา เดือน 3 5.สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 6.งบอบรมวัฒนธรรมประเพณี 7.โครงการสงเสริมวันลอยกระทง 8.การเตรียมการรับเสด็จฯ 9.สงเสริมและพัฒนาแหลงธรณีวิทยา 10.สนับสนุนงบประมาณจัดงานราชพิธี รัฐพิธี อําเภอโคกศรีสุพ รรณ

11.สงเสริมประเพณีสรงน้ําหนองกุดแกลบ

ยุทธศาสตร 8.3 แนวทางการพัฒนางานวิชาการ วางแผนเพื่อสงเสริมการ ทองเที่ยว ประชาสัมพันธการทองเที่ยวอนุรักษแหลงทองเที่ยว 1.โครงการจัดทําแผนพับและแผนปายระชาสัมพันธการทองเที่ยว 2.โครงการจัดทําปายบอกทางแหลงทองเที่ยว

1 1 1 1

80,000 30,000 20,000 5,000

ป 2556 โครงการ งบประมาณ

-

-

1 1 1 1 1 -

20,000 30,000 50,000 30,000 12,000 -

ป 2557 โครงการ งบประมาณ

1 1

40,000 30,000

-

-

ป 2558 โครงการ งบประมาณ

-

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1

80,000 30,000 20,000 20,000 30,000 50,000 30,000 12,000 5,000

รวม 3 ป โครงการ งบประมาณ

1 1

40,000 30,000

26


27 3.โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะเพื่อสิ่งแวดลอม รวม 9. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 การพัฒนางานโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม 1.โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 2.โครงการกอสรางถนนลูกรัง 3.โครงการเกรดถนนลูกรังเพิ่มไหลทาง 4. ถนนดินภายในหมูบาน 5. ถนนดินเพื่อการเกษตร 6.ซอมแซมถนนคอนกรีต 7.ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน ยุทธศาสตร 8.ทอระบายน้ําขางถนน 9.ทอระบายน้ําลอดคลองลงลําหวย 10.รองระบายน้ําขางถนน 11. ตะแกรงปดรองระบายน้ํา

1 9

3 1 1

70,000 365,000

1,200,000 300,000 200,000 ป 2556 โครงการ งบประมาณ 3 600,000 2 400,000 -

11

7 7 1 1

452,000

2,800,000 2,100,000 300,000 200,000 ป 2557 โครงการ งบประมาณ 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000 1 100,000

1 5

3 8 1 1 1 1

20,000 240,000

1,200,000 2,400,000 300,000 200,000 200,000 200,000 ป 2558 โครงการ งบประมาณ 2 400,000 2 400,000 1 100,000

2 25

90,000 1,057,000

13 15 1 1 1 1 3

5,200,000 4,500,000 300,000 300,000 500,000 200,000 600,000 รวม 3 ป โครงการ งบประมาณ 6 1,200,000 1 200,000 8 1,600,000 2 200,000

27


28 12.ซอมแซมบอน้ําตื้นโบราณ 100 ป(กอสรางดวยอิฐ) 13.รั้วลวดหนามเสาคอนกรีต 14.รั้วลวดหนาม 15.ตอเติมศาลาเอนกประสงค 16.เปลี่ยนซัมเมอรสใหมโดยเพิ่มแรงมากขึ้น 17.สรางศาลาอเนกประสงค 18.โครงการระบบน้ําประปาขนาดใหญ 19.โครงการกอสรางระบบน้ําประปาหมูบาน 20.โครงการขยายเขตประปา 21. ปรับปรุงซอมแซมระบบประปาใหเปนทอ PVC 22.ปรับปรุงซอมแซมระบบประปา 23.ติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่มประจําหมูบาน 24.กอสรางฌาปนสถาน ยุทธศาสตร 25.ถนนลาดยาง 26.ถนนลาดยางสายดง-หวยหีบ 27.ถนนลาดยางสายหวยหีบ-หวยยาง

1 1 1 3 1 -

200,000 40,000 300,000 900,000 200,000 -

ป 2556 โครงการ งบประมาณ -

1 1 1 1 1 -

100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -

ป 2557 โครงการ งบประมาณ -

1 3 1 1 1 2 1 1 1

200,000 600,000 200,000 40,000 1,200,000 400,000 200,000 200,000 200,000 ป 2558 โครงการ งบประมาณ 1 500,000 1 500,000 1 500,000

1 2 3 2 2 1 1 3 3 1 2 2 1

100,000 400,000 600,000 400,000 80,000 300,000 1,200,000 900,000 600,000 200,000 400,000 400,000 200,000 รวม 3 ป โครงการ งบประมาณ 1 500,000 1 500,000 1 500,000

28


29 28.จัดหาที่จอดรถสาธารณะ รวม 10. ยุทธศาสตรดานการเกษตร แนวทางการพัฒนาที่ 10.1 การสงเสริมการเกษตร สงเสริม การใชพลังงานทดแทน ลดการใชสารเคมีเพื่อการเกษตร 1.โครงการกอสรางบอสาธิตแกสชีวภาพจากมูลสัตว 2.โครงการสงเสริมการใชสารชีวภาพกําจัดศัตรูพืชและผลิตปุย ชีวภาพ 3.โครงการปลูกผักหวานสูบานและสูปา 4.โครงการอุดหนุนศูนยถายทอดเพื่อการเกษตร 5.โครงการจัดซือ้ ยากําจัดศัตรูพืชและสัตว 6.โครงการกังหันลมสูบน้ํา 7.โครงการชวยเหลือผูประสบภัยดานการเกษตร 8.เครื่องสูบน้ําเพื่อการเกษตร ยุทธศาสตร 9.เพาะชํากิ่งยางพารา 10.กอสรางบอน้ําเพื่อการเกษตร

17

4,340,000

29

7,800,000

1 36

20,000 10,160,000

1 80

20,000 22,100,000

1 1

16,000 40,000

-

-

-

-

1 1

16,000 40,000

1 1 1 -

100,000 40,000 40,000 -

1 1 1 1

100,000 40,000 100,000 100,000

1 -

100,000 -

3 1 1 1 1 1

ป 2556 โครงการ งบประมาณ -

ป 2557 โครงการ งบประมาณ 1 40,000 1 100,000

ป 2558 โครงการ งบประมาณ -

300,000 40,000 40,000 40,000 100,000 100,000 รวม 3 ป โครงการ งบประมาณ 1 40,000 1 100,000

29


30 11.แกไขปญหาน้ําเซาะที่นา(ถมที่นา) 12.ถมที่นาชวยเหลือผูประสบภัยดานการเกษตร 13.โครงการจัดตั้งกองทุนศูนยบริบาลสัตว อบต.เหลาโพนคอ แนวทางการพัฒนาที่ 10.2 แนวทางการพัฒนางานอนุรักษ

1 -

100,000 -

1

100,000

1 1 -

100,000 100,000 -

1 2 1

100,000 200,000 100,000

1 1 2 10

20,000 200,000 100,000 656,000

1 8

200,000 780,000

4 1 1 1 10

800,000 200,000 200,000 300,000 1,800,000

1 5 2 1 1 2 28

20,000 1,000,000 400,000 200,000 300,000 100,000 3,236,000

แหลงน้ําและปาไม ปาไมชุมชน ขุดลอกแหลงน้ําเพื่อ การเกษตร การพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 1.โครงการปลูกปาเพื่อลดภาวะโลกรอน 2.โครงการลอกลําหวย 3.โครงการลอกคลองสงน้ํา 4.ซอมแซมคันดินลําหวยยาง 5.โครงการกอสรางทํานบ 6.โครงการกอสรางฝายตนน้ําลําธาร แบบกึ่งถาวร รวม

ยุทธศาสตร

ป 2556 โครงการ งบประมาณ

ป 2557 โครงการ งบประมาณ

ป 2558 โครงการ งบประมาณ

รวม 3 ป โครงการ งบประมาณ

30


31 11. ยุทธศาสตรดานการพาณิชย แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การพัฒนาโรงฆาสัตว การ บริหารโรคฆาสัตว 1.ปรับปรุงรานจําหนายเนื้อสัตว 2.โครงการกอสรางโรงฆาสัตวขนาดเล็ก รวม 12. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมือง แนวทางการพัฒนาที่ 12.1 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการ มีสวนรวมภาคประชาชน 1.สรางสถานีวิทยุชุมชน 2.โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 3.ขยายเขตหอกระจายขาว รวม

ยุทธศาสตร

-

-

1 1

40,000 40,000

1 1

700,000 700,000

1 1 2

40,000 700,000 740,000

1 1

20,000 20,000

1 1 2

300,000 80,000 380,000

1 1

80,000 80,000

1 1 2 4

300,000 20,000 160,000 480,000

ป 2556

ป 2557

ป 2558

รวม 3 ป

31


32 โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

83

17,285,840

1 1 1 3 109

1,000,000 300,000 100,000 1,400,000 28,443,840

1 1 86

100,000 100,000 28,113,840

1 1 1 1 4 276

100,000 1,000,000 300,000 100,000 1,500,000 73,643,520

13. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนาที่ 13.1 แนวทางการพัฒนางานกําจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบการรักษาความสะอาด ระบบการ จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1.เตาเผาขยะ 2.จัดซื้อรถขนขยะ 3.จัดซื้อถังขยะ 4. โครงการเฝาระวังแนวเขตพื้นที่สาธารณะ รวม รวมทัง้ สิ้น

32


33

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ 1. ยุทธศาสตรดานการบริหารงาน แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร และประมวลผลขอมูลทั่วไปขององคกร กิจการทะเบียน การปกครอง การประชาสัมพันธ ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) รับผิดชอบ 2556 2557 2558 1. โครงการจัดซื้อฮารดดิส - เพื่อใหมีอุปกรณใชเก็บขอมูลและ จัดซื้อฮารดดิสนอก 10,000 มีอุปกรณใชเก็บขอมูลและ อบต. นอกเพื่อจัดเก็บขอมูลและ รูปภาพกิจกรรมตางๆ จํานวน 1ตัว รูปภาพกิจกรรมตางๆ รูปภาพกิจกรรมตางๆ 2. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ - เพื่อใหมีวัสดุครุภัณฑใชใน - เพื่อใหมีวัสดุครุภัณฑใช 50,000 พนักงานทํางานมี อบต. สํานักงาน สํานักงาน ในสํานักงาน ประสิทธิภาพมากขึ้น

33


34

1. ยุทธศาสตรการบริหารงาน แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานทั่วไป การรองทุกขรองเรียน การประสานงาน กิจการสภา การเลือกตั้ง การจัดทําคําสั่งประกาศ การพัฒนาบุคลากร ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) รับผิดชอบ 2556 2557 2558 1. โครงการอบรมศึกษาดูงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เจาหนาที่ ผูบริหารและ ส. 300,000 การทํางานของเจาหนาที่ อบต./หนวยงาน นอกสถานที่ ของเจาหนาที่ ผูบริหารและ ส.อบต. อบต. จํานวน 50 คน ผูบริหารและ ส.อบต.มี ที่เกี่ยวของ ประสิทธิภาพมากขึ้น 2. โครงการฝกอบรมเพิ่ม - เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู เจาหนาที่และครูศูนยพัฒนา 200,000 การทํางานของเจาหนาที่มี อบต./หนวยงาน ทักษะตามสายงาน ความสามารถและมีประสิทธิภาพมา เด็กเล็ก อบต.เหลาโพนคอ ประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เกี่ยวของ ขึ้น 3. ครุภัณฑสํานักงานกิจการสภา - เพื่อใหมีวัสดุครุภัณฑใชในกิจการ สํานักงานกิจการสภา 50,000 มีวัสดุครุภัณฑ เชนดอมพิวเตอร อบต. สภาฯ ปริ้นเตอร โตะ เกาอี้ ใชใน กิจการสภาฯ 4. เครื่องฉายโปรเจ็คเตอรติด - เพื่อใหมีเครื่องฉายนําเสนอผลงาน 1 เครื่อง 20,000 มีเครื่องฉายนําเสนอผลงาน อบต. เพดาน ตางๆในหองประชุมสภา ตางๆในหองประชุมสภา 5. เตรียมการเลือกตั้ง - เพื่อเตรียมความพรอมในการ 1 ครั้ง 150,000 มีความพรอมในการเลือกตั้ง อบต.

34


35 เลือกตั้งทองถิ่น

ทองถิ่น

2.ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบ แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 แนวทางการพัฒนาปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การดําเนินการระงับและบรรเทาสาธารณะภัย การปองกันอัคคีภัย ศูนยวิทยุสื่อสาร ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) รับผิดชอบ 2556 2557 2558 1. โครงการฝกอบรม - เพื่อเตรียมความพรอมและให อปพร.จํานวน 108 คน 100,000 - อาสาสมัครมีความพรอม อบต./หนวยงาน ทบทวนอาสาสมัคร เกิดความชํานาญในการทํางาน และเกิดความชํานาญในการ ที่เกี่ยวของ ปองกันภัยฝายพลเรือน ทํางาน 2. โครงการฝกอบรม - เพื่อเตรียมความพรอมและให อาสาสมัครกูชีพ กูภัย 60,000 - อาสาสมัครมีความพรอม อบต./หนวยงาน ทบทวนอาสาสมัครกูชีพ เกิดความชํานาญในการทํางาน OTOS จํานวน 50 คน และเกิดความชํานาญในการ ที่เกี่ยวของ กูภัย OTOS ทํางาน 3. โครงการฝกอบรม - เพื่อใหอาสาสมัครทํางานได หมูบานละ 5 คน 30,000 - อาสาสมัครทํางานไดอยาง อบต./หนวยงาน อาสาสมัครปองกันไฟปา อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เกี่ยวของ 4. โครงการฝกอบรม - เพื่อใหรูและประเมิน - หมูบานละ 5 คน 50,000 - อาสาสมัครรูและประเมิน อบต./หนวยงาน อาสาสมัครมิสเตอรเตือนภัย สถานการณในการเตือนภัย สถานการณในการเตือนภัยได ที่เกี่ยวของ 5. ตั้งจุดตรวจชวงเทศกาล - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุชวงเทศ 2 ครั้ง ปใหมและ 150,000 - ลดการเกิดอุบัติเหตุชวงเทศ อบต./หนวยงาน สําคัญ การตางๆ สงกรานต การตางๆลงได ที่เกี่ยวของ

35


36 6. ติดตั้งกระจกทางแยก

-เพื่อความปลอดภัยในการ คมนาคม

11 หมูบา น

-

20,000

-

มีความปลอดภัยในการ คมนาคม

อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ

2.ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบ แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 แนวทางการพัฒนาปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การดําเนินการระงับและบรรเทาสาธารณะภัย การปองกันอัคคีภัย ศูนย วิทยุสื่อสาร ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) รับผิดชอบ 2556 2557 2558 7. โครงการจัดหาวัสดุ - เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่ - ศูนยปองกันบรรเทา 55,000 - มีเครื่องมือเครื่องใชที่ อบต./หนวยงาน ครุภัณฑ อุปกรณ ทันสมัยและพอเพียงในการ สาธารณภัย 1 แหง ทันสมัยและพอเพียงในการ ที่เกี่ยวของ เครื่องมือเครื่องใชในการ ทํางาน ทํางาน ปองกันและบรรเทาสา ธารณภัย 8. โครงการซื้อรถดับเพลิง - เพื่อใหบริการดับเพลิง และน้ํา 1 คัน 1,900,000 การบริการประชาชนได อบต./หนวยงาน และประชาชนในตําบลและตําบล รวดเร็วมากขึ้น ที่เกี่ยวของ ใกลเคียง 9 โครงการจัดหารถรับสง - เพื่อใหบริการรับ-สงนักเรียนใน 11 หมูบาน 500,000 มีรถ รับ-สงนักเรียนในเขต อบต./หนวยงาน นักเรียน เขตพื้นที่ตําบลเหลาโพนคอ พื้นที่ตําบลเหลาโพนคอ ที่เกี่ยวของ

36


37

3.ยุทธศาสตรดานการศึกษา แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 แนวทางการพัฒนางานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งานโรงเรียน กิจกรรมเด็กและเยาวชน การบริการผลิตสือ่ การเรียนการสอน ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) รับผิดชอบ 2556 2557 2558 1. โครงการสงเสริมการใช - เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิส์ าระ -นักเรียน 100 คน 25,000 - เด็กนักเรียนมีทักษะการ - โรงเรียนบาน แหลงเรียนรูในหองสมุด การเรียนรูต างๆใหสูงขึ้น เรียนรูตางๆเพิ่มขึ้น หวยยาง 2. โครงการเสริมสราง - เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม - -ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย 6,000 -เด็กนักเรียนมีคุณธรรม - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คุณธรรม จริยธรรมอันพึง จริยธรรมและคานิยมอันพึง จริยธรรมและคานิยมอันพึง ประสงค ประสงคของนักเรียน ประสงค 3. โครงการยกระดับ - เพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน - นักเรียน 40 คน 5,000 - เด็กมีทักษะทางการเรียน - โรงเรียนเหลา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.3 ของเด็ก ป.3 มากขึ้น โพนคอฯ 4. โครงการยกระดับ - เพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน - นักเรียน 40 คน 5,000 - เด็กมีทักษะทางการเรียน - โรงเรียนเหลา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.6 ของเด็ก ป.6 มากขึ้น โพนคอฯ 5. โครงการคายวิทยาศาสตร - เพื่อการพัฒนาศักยภาพการ -โรงเรียนบานเหลาโพนคอ 10,000 - สามารถลดภาระคาใชจาย - โรงเรียนบาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพ เรียนรูของเด็กนักเรียน -โรงเรียนบานดงหนอง 15,000 ของผูปกครองได เหลาโพนคอฯ การเรียนรู เหียน -โรงเรียนบานดง

37


38

6. โครงการยกระดับ - เพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนม.3 ของเด็ก ม.3

- นักเรียน 40 คน

10,000

-

-

- เด็กมีทักษะทางการเรียน มากขึ้น

3.ยุทธศาสตรดานการศึกษา แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 แนวทางการพัฒนางานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งานโรงเรียน กิจกรรมเด็กและเยาวชน การบริการผลิตสือ่ การเรียนการสอน ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดวาจะไดรับ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 7 โครงการบัณฑิตนอย - เพื่อสรางแรงจูงใจแกพอแม - 3 ศูนยฯ 20,000 - จํานวนเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น ผูปกครองในการสงบุตรหลานมา เรียนที่ศูนยเด็กในตําบล 8 โครงการจัดซื้อวัสดุ - เพื่อใหมีวัสดุครุภัณฑใชในศูนย - 3 ศูนยฯ 40,000 - การจัดการเรียนการสอนมี ครุภัณฑศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก ประสิทธิภาพมากขึ้น 9 ปรับปรุงตอเติมอาคารศูนย เพื่อใหอาคารกวางขวางเปน - 1 ศูนยฯ 50,000 - มีความเปนสัดสวน เด็กบานหวยยาง สัดสวน กวางขวาง 10 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็ก -เพื่อใหเด็กรูจักดูแลสุขภาพ - 3 ศูนยฯ 30,000 -เด็กมีสุขภาพกายและ ตัวเองได สุขภาพจิตที่ดี 11 โครงการสงเสริม -เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการที่สมวัย - 3 ศูนยฯ 30,000 - เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย พัฒนาการเด็กปฐมวัย

หนองเหียน - โรงเรียนเหลา โพนคอฯ

หนวยงานที่ รับผิดชอบ - สวนการศึกษาฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- สวนการศึกษาฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- สวนการศึกษาฯ - ศูนยหวยยาง - สวนการศึกษาฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- สวนการศึกษาฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

38


39 12 เตาเผาขยะขนาดเล็ก

-เพื่อจัดการและปรับปรุง สภาพแวดลอมใหสะอาดถูก สุขลักษณะ

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน หวยยางเหนือ - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน หนองเหียน

5,000

-

-

5,000

-

-สภาพแวดลอมสะอาดถูก สุขลักษณะ

3.ยุทธศาสตรดานการศึกษา แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 แนวทางการพัฒนางานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งานโรงเรียน กิจกรรมเด็กและเยาวชน การบริการผลิตสือ่ การเรียนการสอน ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดวาจะไดรับ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 13 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพื่อมีเวทีใหเด็กไดแสดงออก - 3 ศูนยฯ และโรงเรียน 30,000 - มีเวทีใหเด็กไดแสดงออก ในทางที่ถูกตอง 3 โรง ในทางที่ถูกตอง นักเรียนสามารถมีพัฒนาการ 14 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ เพื่อใหเด็กนักเรียนสามารถ เด็กนักเรียน 50 คน 10,000 ของนักเรียนชั้น ป.6 เรียนดานการคิด การอานมากขึ้น พัฒนาการเรียนดานการคิด การอาน 15 โครงการพัฒนา เพื่อใหมีสภาพแวดลอมเหมาะแก - ศูนยฯหวยยาง 15,000 - ศูนยเด็กมีสภาพแวดลอม สภาพแวดลอม/ภูมิทัศน การเรียนการสอน - ศูนยฯหนองเหียน 15,000 เหมาะแกการเรียนการสอน - ศูนยฯโพนคอ 22,000 16. โครงการวันสําคัญตางๆ -เพื่อใหเด็กไดรูและปฏิบัติ - ศูนยฯหวยยาง 5,000 - เด็กไดรูและปฏิบัติกิจกรรม กิจกรรมในวันสําคัญตางๆ - ศูนยฯหนองเหียน 5,000 ในวันสําคัญตางๆ - ศูนยฯโพนคอ 5,000 -

- สวนการศึกษาฯ - ศูนยหวยยาง - ศูนยหนองเหียน

หนวยงานที่ รับผิดชอบ - สวนการศึกษาฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนดงหนอง เหียน - สวนการศึกษาฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- สวนการศึกษาฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

39


40 17. เครื่องเลนสนามศูนย พัฒนาเด็กเล็ก

-เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการที่สมวัย และมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง

- ศูนยฯหวยยาง - ศูนยฯหนองเหียน - ศูนยฯโพนคอ - ศูนยฯหนองเหียน

50,000 25,000

50,000 -

50,000 -

- เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยและ - สวนการศึกษาฯ มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

18. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร - เพื่อจัดเก็บขอมูลและพัฒนาสื่อ - จัดเก็บขอมูลและพัฒนาสื่อ ตั้งโตะศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การเรียนการสอนใหมี การเรียนการสอนใหมี บานหนองเหียน ประสิทธิภาพมากขึ้น ประสิทธิภาพมากขึ้น 3.ยุทธศาสตรดานการศึกษา แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 แนวทางการพัฒนางานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งานโรงเรียน กิจกรรมเด็กและเยาวชน การบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดวาจะไดรับ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 19. โครงการอาหารกลางวันศูนย เพื่อพัฒนาคุณภาพโภชนาการของเด็ก สนับสนุนอาหารกลางวันให 673,400 673,400 673,400 เด็กไดรับอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

- สวนการศึกษาฯ

20 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขต อบต.เหลา โพนคอ 21 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- กรมสงเสริมฯ - สวนการศึกษาฯ

พัฒนาเด็กเล็ก

เหมาะสมกับวัย

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3ศูนยฯ

เพื่อพัฒนาคุณภาพโภชนาการ ของเด็กเหมาะสมกับวัย

สนับสนุนอาหารกลางวัน 1,125,800 1,125,800 ใหแกโรงเรียนในเขต อบต.เหลาโพนคอ 3 แหง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 362,600 362,600 ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนยฯ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 814,040 814,040

เพื่อพัฒนาคุณภาพโภชนาการ ของเด็กเหมาะสมกับวัย

22 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อพัฒนาคุณภาพโภชนาการ

ตามหลักโภชนาการ

1,125,800 เด็กไดรับอาหารที่ถูก สุขลักษณะตามหลัก โภชนาการ 362,600 เด็กไดรับอาหารเสริม (นม) อยางเพียงพอ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานหนองเหียน

หนวยงานที่ รับผิดชอบ - กรมสงเสริมฯ - สวนการศึกษาฯ

-โรงเรียน 3 แหง

- กรมสงเสริมฯ - สวนการศึกษาฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

814,040

เด็กไดรับอาหารเสริม (นม)

- กรมสงเสริมฯ

40


41 โรงเรียนในเขต อบต.เหลา ของเด็กเหมาะสมกับวัย โพนคอ 23 โครงการคายคุณธรรม เพื่อใหเด็กมีคุณธรรมและจริยธรรม จริยธรรม อยูในสังคมอยางมีความสุข 24 โครงการเตรียมความพรอม - เพื่อการพัฒนาศักยภาพดานภาษา การเขาสูอาเซียนดานภาษา ของเด็กนักเรียนในการเขาสูอาเซียน

ใหแกโรงเรียนในเขต อบต.เหลาโพนคอ 3 แหง โรงเรียนในเขต อบต. เหลาโพนคอ 3 แหง โรงเรียนในเขต อบต. เหลาโพนคอ 3 แหง -สมาชิกอบต.

4. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 แนวทางดานการสงเสริมอนามัย การปองกันควบคุมโรค ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 1 โครงการปองกันควบคุม - เพื่อไมใหมีการแพรระบาดของ - อบรม อสม. หมูบาน โรคไขหวัดนก โรคไขหวัดนก ละ 2 คน 2 โครงการจัดซื้อสารเคมี - เพื่อใชน้ํายาพนหมอกควันกําจัด จัดหาน้ํายา จํานวน 5 ขวด ทรายอะเบท 10 ถัง ควบคุมปองกันลูกน้ํายุงลาย ยุงลาย 3 โครงการปองกันพิษสุนัขบา - เพื่อปองกันการระบาดของโรค ฉีดวัคซีนปองกันพิษ พิษสุนัขบา สุนัขบา 11 หมู 4 โครงการจัดทําแผนที่ - เพื่อการจัดทําแผนดานสุขภาพ ทุกภาคสวนในพื้นที่ ทางเดินยุทธศาสตร สอดคลองกัน อบต.เหลาโพนคอ

อยางเพียงพอ

-

30,000

-

30,000

30,000

-

- สวนการศึกษาฯ -โรงเรียน 3 แหง เด็กมีคุณธรรมและจริยธรรม อบต./โรงเรียน อยูในสังคมอยางมีความสุข พัฒนาศักยภาพดานภาษาของ อบต./โรงเรียน เด็กนักเรียนและสมาชิก อบต.ใน การเขาสูอาเซียน

งบประมาณและที่มา 2556 2557 2558 15,000 90,000

-

-

30,000

-

-

-

40,000

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่ รับผิดชอบ - ไมมีการแพรระบาดของ อบต./ หนวยงาน ไขหวัดนก ที่เกี่ยวของ - ลดการระบาดของยุงลายได อบต./ หนวยงาน ที่เกี่ยวของ - ลดการระบาดของโรคพิษ อบต./ หนวยงาน สุนัขบา ที่เกี่ยวของ - การแกไขปญหาไดตาม อบต./ หนวยงาน ความจําเปนและเรงดวน ที่เกี่ยวของ

41


42 5 โครงการปรับเปลี่ยน - เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ พฤติกรรมสุขภาพ ทานอาหารของกลุมเสี่ยงเกิดโรค 6 โครงการดูแลผูปวยเบาหวาน - เพื่อใหผูปวยรูวิธีการชวยดูแล และความดันโลหิตสูง ตัวเอง 7 โครงการควบคุมแหลง - เพื่อลดการเกิดอันตรายจากการ เพาะพันธลูกน้ํายุงลายโดย ใชสารเคมีกําจัดยุงลาย ไมใชสารเคมี

กลุม เสี่ยงเกิดโรคตางๆ 80 คน ผูปวยเบาหวานและ ความดัน 11 หมูบาน

4. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 แนวทางดานการสงเสริมอนามัย การปองกันควบคุมโรค ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 8 โครงการแพทยแผนไทย - เพื่อมีทางเลือกในการรักษาโรค อาสาสมัครแพทยแผน และแพทยทางเลือกโดย ดวยสมุนไพร ไทย จํานวน 5 คน 150 ภาคีเครือขายชุมชน ชั่วโมง 9 โครงการสุขาภิบาล - เพื่อใหสิ่งแวดลอมในชุมชนมี 11 หมูบาน สิ่งแวดลอม ความสะอาดปลอดภัยตอสุขภาพ 10 กอสรางหองน้ําสาธารณะ

-เพื่อสุขอนามัยที่ดี

ปาชา หมูท1ี่ -11

-

100,000

-

-

20,000

-

-

50,000

-

งบประมาณและที่มา 2556 2557 2558 72,000 -

-

30,000

-

-

-

150,000

- ประชาชนมีสุขภาพรางกาย ที่ดีขึ้น - ผูปวยสามารถชวยตัวเองได เมื่อมีอาการ - ลดการเกิดอันตรายจากการ ใชสารเคมีกําจัดยุงลาย

อบต./ หนวยงานที่ เกี่ยวของ อบต./ หนวยงาน ที่เกี่ยวของ อบต./รพ.สงเสริม สุขภาพ/หนวยงาน ที่เกี่ยวของ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่ รับผิดชอบ - ประชาชนหันมาใช อบต./รพ.สงเสริม สมุนไพรในการรักษาโรค สุขภาพ/หนวยงาน มากขึ้น ที่เกี่ยวของ - สิ่งแวดลอมในชุมชนมี อบต./รพ.สงเสริม ความสะอาดปลอดภัยตอ สุขภาพ/หนวยงาน สุขภาพ ที่เกี่ยวของ มีหองน้ําไวรองรับประชาชน อบต.เหลาโพนคอ

42


43

11 โครงการขยะรวมใจใสใจ สิ่งแวดลอม 12 โครงการสงเสริมสุขภาพ ผูสูงอายุ

- เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน - เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ สิ่งแวดลอมของชุมชนใหนาอยู -เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาพ กายสุขภาพจิตที่ดี

จัดซื้อถังคัดแยกขยะ ครัวเรือนละ 2 ถัง

-

100,000

-

ผูสูงอายุใน อบต.เหลา โพนคอ

20,000

-

-

4. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 แนวทางการปองกันและบําบัดยาเสพติด และบําบัดฟนฟูผูพิการ ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 1. โครงการเคาะประตูดูแลผู เพื่อใหผูพิการไดรับความ ผูพิการในตําบลเหลา พิการ ผูสูงอายุผูดอยโอกาส ชวยเหลืออยางทั่วถึง โพนคอ 107 ราย ผูติดเชื้อเอดส 2. ฝกอบรมการสราง เพื่อใหครอบครัวเกิดความอบอุน ครอบครัวตนแบบ 55 ครอบครัวที่เขมแข็ง ครอบครัว หางไกลยาเสพติด

งบประมาณและที่มา 2556 2557 2558 50,000 -

-

10,000

-

ที่มาในกิจกรรมประเพณีตางๆ ปริมาณขยะในชุมชนลดลง อบต.เหลาโพนคอ

ผูสูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

อบต.เหลาโพนคอ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่ รับผิดชอบ ผูพิการไดรับความชวยเหลือ อบต./หนวยงาน อยางทั่วถึง ที่เกี่ยวของ ครอบครัวเกิดความอบอุน

อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ

43


44 3. สนับสนุน ศพส. จังหวัด 4. สนับสนุน กตส. หมูบาน 5 สนับสนุน ศตส.ตําบล

6 อบรมอาสาสมัครฟนฟูผู พิการ

เพื่อสนับสนุนหนวยงานที่ เกี่ยวของแกไขปญหายาเสพติด เพื่อใหหมูบานมีงบประมาณใน การแกไขปญหายาเสพติด เพื่อใหศูนยตอสูยาเสพติดระดับ ตําบลมีงบประมาณในการแกไข ปญหายาเสพติด เพื่อใหมีอาสาสมัครทํางานได อยางถูกตองของการชวยเหลือ

1 ศูนย

10,000

-

-

11 ศูนย

110,000

-

-

1 ศูนย

-

10,000

-

อาสาสมัคร หมูละ 2 คน

-

-

20,000

4. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 แนวทางการปองกันและบําบัดยาเสพติด และบําบัดฟนฟูผูพิการ ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 7. สนับสนุนกิจกรรม เพื่อสนับสนุนโรงเรียน อสม.ใหมี โรงเรียน อสม. โรงเรียน อสม. ประสิทธิภาพมากขึ้น 8. สนับสนุนศูนยบําบัดฟนฟู เพื่อใหศูนยมีงบประมาณในการ 1 ศูนย สมรรถภาพเด็กและผูพิการ บริหารจัดการ 9. โครงการควบคุมและ เพื่อควบคุมและปองกันโรค 11 หมูบาน

งบประมาณและที่มา 2556 2557 2558 10,000 10,000

-

-

-

10,000

-

สามารถลดปญหายาเสพติด ลงได สามารถลดปญหายาเสพติด ลงได สามารถลดปญหายาเสพติด ลงได

อบต. อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ

อาสาสมัครทํางานไดอยาง อบต./หนวยงาน ถูกตองตามหลักการชวยเหลือ ที่เกี่ยวของ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่ รับผิดชอบ การทํางานของโรงเรียน อสม. อบต./หนวยงาน ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เกี่ยวของ ศูนยมีงบประมาณในการ อบต./หนวยงาน บริหารจัดการเพียงพอ ที่เกี่ยวของ สามารถควบคุมและปองกัน อบต./หนวยงาน

44


45 ปองกันโรคหนอนพยาธิ

หนอนพยาธิ

10. โครงการควบคุมและปองกัน เพื่อควบคุมและปองกันโรคมะเร็ง โรคมะเร็งปากมดลูก

ปากมดลูก

11 หมูบาน

-

-

10,000

โรคหนอนพยาธิได จํานวนผูปวยโรคมะเร็งปาก มดลูกลดลง

ที่เกี่ยวของ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ

5.ยุทธศาสตรดานการสังคมสงเคราะห แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 แนวทางการการพัฒนางานสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห การสงเคราะหผูสูงอายุ การสวัสดิการสังคมผูปวยโรคเอดส การสวัสดิการสังคมผูพิการ ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) รับผิดชอบ 2556 2557 2558 1. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ - เพื่อใหผูสูงอายุมีสวัสดิการใน - 646 คน 5,160,000 - ผูสูงอายุมีสวัสดิการในการ อบต./กรม การดํารงชีพ ดํารงชีพ สงเสริมฯ 2. เบี้ยยังชีพคนพิการ - เพื่อใหผูพิการมีสวัสดิการใน - 252 คน 1,512,000 - ผูพิการมีสวัสดิการในการ อบต./กรม

45


46

3.

เบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส

4.

เบี้ยยังชีพผูดอยโอกาส

การดํารงชีพ - เพื่อใหผูติดเชื้อมีสวัสดิการใน - 10 คน การดํารงชีพ - เพื่อใหผูดอยโอกาสทางสังคมมี - 110 คน สวัสดิการในการยังชีพ

60,000

-

-

-

30,000

-

ดํารงชีพ - ผูติดเชื้อมีสวัสดิการในการ ดํารงชีพ - ผูดอยโอกาสทางสังคมมี สวัสดิการในการยังชีพ

สงเสริมฯ อบต./กรม สงเสริมฯ อบต./กรม สงเสริมฯ

6. ยุทธศาสตรดานเคหะและชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 แนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะ การกอสรางปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ สนามเด็กเลน สวนสุขภาพ ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) รับผิดชอบ 2556 2557 2558 1. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน เพื่อใหเกิดความสวยงามเปน 1 แหง 1,000,000 เกิดความสวยงามนาพักผอน อบต./กรมสงเสริม

46


47 หนองกุดแกลบ

สวนสาธารณะทีน่ าพักผอน

2. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน รอบหวยโท หวยยาง หวยนอย

เพื่อใหเกิดความสวยงามนา ทองเที่ยว

1 แหง

-

3. ถนนคอนกรีตเขาและ ลอมรอบหนองกุดแกลบ

เพื่อการคมนาคมที่สะดวกสําหรับ นักทองเที่ยว

1 สาย

-

4. สนามเด็กเลนพรอม อุปกรณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน หนองไผ

เพื่อใหมีสภาพแวดลอมที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน เหมาะสมและมีพัฒนาการที่สมวัย หวยยางเหนือ เพื่อใหเกิดความสวยงามเปน 1 แหง สวนสาธารณะทีน่ าพักผอน

-

ฯ/หนวยงานที่ เกี่ยวของ 1,000,000 เกิดความสวยงามนา อบต./กรม ทองเที่ยว สงเสริมฯ/ หนวยงานที่ เกี่ยวของ 3,000,000 นักทองเที่ยวไดรับความ อบต./กรมสงเสริม สะดวก ฯ/หนวยงานที่ เกี่ยวของ 300,000 ใหมีสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสม -สวนการศึกษา และมีพัฒนาการที่สมวัย - ศูนยเด็กหวยยาง 1,000,000 เกิดความสวยงามนาพักผอน อบต./กรมสงเสริม ฯ/หนวยงานที่ เกี่ยวของ

6. ยุทธศาสตรดานเคหะและชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 แนวทางการพัฒนางานไฟฟาถนน การสาธารณูปโภค งานสถานที่ไฟฟาสาธารณะ ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่ รับผิดชอบ

47


48 1 ไฟฟาแสงสวางภายใน - เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ หมูบาน(ปด-เปดอัตโนมัต)ิ ทรัพยสิน

2 - ขยายเขตไฟฟา

- เพื่อใหมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

3 จัดทําปายชื่อซอยแผนผัง ยอยตําบล

- เพื่อใหงายในการติดตอ ประสานงานกับประชาชน

หมูที่ 4,8 หมูที่ 11,5 หมูที่ 2,3,9 หมูที่ 1,10,6,7 -หมูท ี่ 5(ขางบานทาน นายกฯสิทธิชัย) -หมูท ี่ 5(เพื่อการเกษตร) -หมูท ี่ 6(บานนายหอง) -หมูท ี่ 8(เพื่อการเกษตร) -รอบหนองกุดแกลบ -หมูท 1ี่ ,2,3,4,7,9,10,11 11 หมูบาน

600,000 -

600,000

200,000 200,000 -

- มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน

อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ

200,000 20,000

200,000 200,000 200,000 400,000 400,000 -

- ประชาชนมีไฟฟาใชทั่วถึง

กฟภ./อบต./ หนวยงานที่ เกี่ยวของ

งายในการติดตอ ประสานงานกับประชาชน

อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ

7. ยุทธศาสตรดานการสรางความเขมแข็งของชุมชนและการสงเสริมอาชีพ แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 แนวทางการพัฒนางานสงเสริมและสนับสนุนอาชีพเพื่อใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

48


49

1.

2556 20,000

2557 -

2558 -

5.

โครงการสงเสริมการเลี้ยง ปลา โครงการจัดซื้อเครื่องบด ดินเพื่อทําปุยชีวภาพ โครงการจัดซื้อปมน้ําเพื่อ การเกษตร โครงการสงเสริมอาชีพทอ เสื่อ โครงการเลี้ยงไกพื้นบาน

เพื่อสรางรายไดใหกับประชาชน

หมูที่ 1-11

-

20,000

-

6.

โครงการสงเสริมการเลี้ยงโค เพื่อสรางรายไดใหกับประชาชน

หมูที่ 1-11

-

20,000

-

โครงการจัดตั้งกลุมอิฐ เพื่อสรางรายไดใหกับประชาชน หมูที่ 1-11 20,000 บล็อก 8. สนับสนุนวิทยากรและทุน เพื่อใหมีทุนหมุนเวียนในกลุม หมูที่ 1-11 20,000 กลุมจักรสาน 7. ยุทธศาสตรดานการสรางความเขมแข็งของชุมชนและการสงเสริมอาชีพ แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 แนวทางการพัฒนางานสงเสริมและสนับสนุนอาชีพเพื่อใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน

-

2. 3. 4.

7.

เพื่อลดรายจายในครัวเรือน

(ผลผลิตของโครงการ) หมูที่ 1-11

เพื่อใหมีอุปกรณในการทําปุย ชีวภาพ เพื่อใหมีเครื่องมือใชใน การเกษตร เพื่อสรางรายไดใหกับประชาชน

หมูที่ 1-11

-

25,000

-

หมูที่ 1-11

-

20,000

-

หมูที่ 1-11

20,000

-

-

-

รับผิดชอบ - สามารถลดรายจายใน อบต./หนวยงาน ครัวเรือนได ที่เกี่ยวของ - มีอุปกรณในการทําปุย อบต./หนวยงาน ชีวภาพ ที่เกี่ยวของ - มีเครื่องมือใชในการเกษตร อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ - ประชาชนมีรายไดมากขึ้น อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ - ประชาชนมีรายไดมากขึ้น อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ - ประชาชนมีรายไดมากขึ้น อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ - ประชาชนมีรายไดมากขึ้น อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ - มีทุนหมุนเวียนในกลุม อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ

49


50 ที่ 9.

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการฝกอบรมทําขนม เพื่อสรางรายไดใหกับประชาชน

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) หมูที่ 1-11

งบประมาณและที่มา 2556 2557 2558 20,000 -

10 สงเสริมกลุมอาชีพทอผาไหม เพื่อสรางรายไดใหกับประชาชน

หมูที่ 1-11

-

20,000

-

11. สนับสนุนกลุมอาชีพทํา ของที่ระลึก 12. สนับสนุนการขอเอกสาร สิทธิ์(โฉนดที่ดิน) 13. สนับสนุนเงินทุนกลุม แมบานเกษตรกร 14. สนับสนุนกลุมสตรี

เพื่อสรางรายไดใหกับประชาชน

หมูที่ 1-11

-

20,000

-

เพื่อใหเกษตรกรมีที่ทํากินอยาง ถูกตองตามกฎหมาย เพื่อใหมีทุนหมุนเวียนในกลุม

หมูที่ 1-11

-

20,000

-

หมูที่ 1-11

-

20,000

-

22,000

-

-

-

20,000 -

20,000 20,000 40,000

เพื่อใหการทํางานของกลุมสตรีมี หมูที่ 1-11 ประสิทธิภาพมากขึ้น 15. สนับสนุนกลุมเพาะพันธ เพื่อใหการทํางานของกลุมเพาะ หมูที่ 6,9 กลาไม พันธกลาไมมีประสิทธิภาพมากขึ้น หมูที่ 1-5,7-8,10-11 16. สนับสนุนงบอบรมชาง - เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพใหกับ หมูที่ 3 เสริมสวย ประชาชนในทองถิ่น หมูที่ 1,2,4,5,7-11 7. ยุทธศาสตรดานการสรางความเขมแข็งของชุมชนและการสงเสริมอาชีพ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่ รับผิดชอบ - ประชาชนมีรายไดมากขึ้น อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ - ประชาชนมีรายไดมากขึ้น อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ - ประชาชนมีรายไดมากขึ้น อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ - เกษตรกรมีที่ทํากินอยาง อบต./หนวยงาน ถูกตองตามกฎหมาย ที่เกี่ยวของ - มีทุนหมุนเวียนในกลุม อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ - มีทุนหมุนเวียนในกลุม อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ - มีทุนหมุนเวียนในกลุม อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ สงเสริมอาชีพใหกับประชาชน อบต./หนวยงาน ในทองถิ่น ที่เกี่ยวของ

50


51 แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 แนวทางการพัฒนางานสงเสริมและสนับสนุนอาชีพเพื่อใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 17. สงเสริมอาชีพการปลูกพืช - เพื่อชวยเหลือเกษตรกร หมูที่ 3 20,000 เลี้ยงสัตว ใหมีอาชีพที่ยั่งยืน หมูที่ 1,2,4,5,7-11 40,000 18. สนับสนุนงบประมาณ - เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพใหกับ หมูที่ 7 20,000 ชวยเหลือเกษตรกร ประชาชนในทองถิ่น หมูที่ 1-6,8-11 40,000 19. งบอบรมแกปญหาเด็กติดเกมส -เพื่อใหเด็กมีความรูความเขาใจใน หมูที่ 7 20,000 การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หมูที่ 1-6,8-11 40,000 20. ศาลาคนวางงาน -เพื่อเปนศูนยประสานระหวาง หมูที่ 1-11 20,000 นายจางและผูที่ตองการทํางาน 7. ยุทธศาสตรดานการสรางความเขมแข็งของชุมชนและการสงเสริมอาชีพ แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 แนวทางการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป การจัดตั้งประชาคม สงเสริมกองทุนหมูบานและชุมชน ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 1. อุดหนุนคณะกรรมการ -เพื่อสนับสนุนการทํางานของ หมูที่ 1-11 20,000 หมูบาน คณะกรรมการหมูบานใหมี ประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่ รับผิดชอบ ชวยเหลือเกษตรกรใหมีอาชีพ อบต./หนวยงาน ที่ยั่งยืน ที่เกี่ยวของ - สงเสริมอาชีพใหกับ อบต./หนวยงาน ประชาชนในทองถิ่น ที่เกี่ยวของ -เด็กมีความรูความเขาใจในการ อบต./หนวยงาน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ที่เกี่ยวของ เพิ่มโอกาสและทางเลือกใหกับ อบต./หนวยงาน แรงงานในตําบล ที่เกี่ยวของ

ผลที่คาดวาจะไดรับ - การทํางานของ คณะกรรมการหมูบานใหมี ประสิทธิภาพมากขึ้น

หนวยงานที่ รับผิดชอบ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ

51


52 8. ยุทธศาสตรดานศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการทองเที่ยว แนวทางการพัฒนาที่ 8.1 แนวทางการพัฒนางานกีฬาและนันทนาการการสงเสริมกิจกรรมกีฬางานมวลชนดานกีฬาและนันทนาการ ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดวาจะไดรับ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 1. แขงขันกีฬาเยาวชนและ เพื่อใหเยาวชน ประชาชนทั่วไปมี ปละ 1 ครั้ง 100,000 เยาวชน ประชาชนทั่วไปมี ประชาชนทั่วไป รางกายที่แข็งแรง รูแพ รูชนะรู รางกายที่แข็งแรง รูแพ รู อภัย ชนะ รูอภัย 2. โครงการแขงขันกีฬาศูนย เพื่อใหเด็กนักเรียนมีรางกายที่ โรงเรียน 3 โรง 15,000 เด็กนักเรียนมีรางกายที่ อํานวยการเครือขาย แข็งแรง แข็งแรง 3. โครงการสงเสริมศิลปะแม เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรู หมูที่ 3,4,5 20,000 เด็กและเยาวชนไดเรียนรูแม ไมมวยไทย แมไมมวยไทยและมีรางกาย หมูที่ 1-2,6-11 20,000 ไมมวยไทยและมีรางกาย แข็งแรง แข็งแรง 4. สงเสริมการวิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อใหประชาชนมีรางกายที่ หมูที่ 1-11 20,000 ประชาชนมีรางกายที่ แข็งแรง แข็งแรง 5 เครื่องออกกําลังกายประจํา เพื่อใหมีอุปกรณสําหรับการออก หมูที่ 1-11 50,000 50,000 มีอุปกรณสําหรับการออก หมูบาน กําลังกาย กําลังกาย 6 โครงการปรับปรุงลานกีฬา เพื่อใหมีลานกีฬาที่สมบูรณ หมูที่ 8 50,000 มีลานกีฬาที่สมบูรณปลอดภัย ปลอดภัยสําหรับการออกกําลังกาย สําหรับการออกกําลังกาย 7 โครงการกอสรางลานกีฬา เพื่อใหมีสถานทีอ่ อกกําลังกาย หมูที่ 1,2,4 150,000 มีสถานที่ออกกําลังกาย

หนวยงานที่ รับผิดชอบ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ โรงเรียน 3 โรง อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ อบต./หนวยงาน

52


53 หมูที่ 3,5-11

100,000

8. ยุทธศาสตรดานศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการทองเที่ยว แนวทางการพัฒนาที่ 8.2 การพัฒนางานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น อนุรักษวัฒนธรรมวิถชี ีวิต ประเพณีทองถิ่น อนุรักษโบราณสถาน ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 1. อนุรักษประเพณีหมอเหยา - เพือ่ อนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น หมูที่ 1-11 35,000 ใหคงอยูตอไป 2 อนุรักษประเพณีสรงน้ํา - เพื่อเพื่ออนุรักษวัฒนธรรม ปละ 1 ครั้ง 10,000 พระธาตุดอยอางกุง ทองถิ่นใหคงอยูตอไป 3 วันสงกรานต วันผูสูงอายุ - เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมใหคงอยู ปละ 1 ครั้ง 80,000 ตอไป 4 อนุรักษประเพณีดอนปูตา - เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น ปละ 1 ครั้ง, หมูที่ 1-11 30,000 เดือน 3 ใหคงอยูตอไป 5 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น - เพื่ออนุรักษสืบทอดวัฒนธรรม จัดเก็บขอมูลจาก 20,000 ภูมิปญ ญาทองถิ่นใหคงอยูตอไป ผูสูงอายุ 30 คน 6 งบอบรมวัฒนธรรมประเพณี - เพื่ออนุรักษสืบทอดวัฒนธรรม หมูที่ 5 ปละ 1 ครั้ง ประเพณีใหคงอยูตอไป 7 โครงการสงเสริมวันลอย - เพื่ออนุรักษประเพณีลอยกระทง ปละ 1 ครั้ง

-

20,000

-

-

30,000

-

ที่เกี่ยวของ ภูมิปญญาชาวบาน ปลูกฝงจิตสํานึกรักษสถาบัน ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่ รับผิดชอบ - วัฒนธรรมทองถิ่นไดรับ อบต./หนวยงาน การอนุรักษใหคงอยูตอไป ที่เกี่ยวของ - วัฒนธรรมทองถิ่นไดรับ อบต./หนวยงาน การอนุรักษใหคงอยูตอไป ที่เกี่ยวของ - วัฒนธรรมทองถิ่นไดรับ อบต./หนวยงาน การอนุรักษใหคงอยูตอไป ที่เกี่ยวของ - วัฒนธรรมทองถิ่นไดรับ อบต./หนวยงาน การอนุรักษใหคงอยูตอไป ที่เกี่ยวของ - วัฒนธรรมภูมิปญญา อบต./หนวยงาน ทองถิ่นไดรับการสืบทอดให ที่เกี่ยวของ คงอยูตอไป อนุรักษสืบทอดวัฒนธรรม อบต./หนวยงาน ประเพณีใหคงอยูตอไป ที่เกี่ยวของ - ประเพณีลอยกระทงไดรับ อบต./หนวยงาน

53


54 กระทง

8. ยุทธศาสตรดานศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการทองเที่ยว แนวทางการพัฒนาที่ 8.2 การพัฒนางานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น อนุรักษวัฒนธรรมวิถีชีวิต ประเพณีทองถิ่น อนุรักษโบราณสถาน ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 8 การเตรียมการรับเสด็จฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีตอ ทุกครั้งที่เสด็จ 50,000 สถาบันพระมหากษัตริย 9 สงเสริมและพัฒนาแหลง เพื่อพัฒนาแหลงทางธรณีวิทยา จุดพบฟอสซิล 4 จุด 30,000 ธรณีวิทยา นําไปสูการขุดคน 10 สนับสนุนงบประมาณจัด เพื่อใหขาราชการและประชาชน อําเภอโคกศรีสุพรรณ 12,000 งานราชพิธี รัฐพิธี อําเภอ สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณตอ โคกศรีสุพรรณ สถาบันพระมหากษัตริย 11 สงเสริมประเพณีสรงน้ํา เพื่อสืบทอดประเพณีทองถิ่นให ปละ 1 ครั้ง 5,000 หนองกุดแกลบ คงอยูตอไป

การสืบทอดตอไป

ที่เกี่ยวของ

ภูมิปญญาชาวบาน ปลูกฝงจิตสํานึกรักษสถาบัน ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่ รับผิดชอบ ประชาชนมีความจงรักภักดี อบต./หนวยงาน ตอสถาบันพระมหากษัตริย ที่เกี่ยวของ แหลงทางธรณีวิทยานําไปสู อบต./กรม การขุดคน ธรณีวิทยา ขาราชการและประชาชน อบต. สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตอสถาบันพระมหากษัตริย ประเพณีทองถิ่นไดรับการ อบต./หนวยงาน สืบทอดใหคงอยูตอไป ที่เกี่ยวของ

54


55

8. ยุทธศาสตรดานศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการทองเที่ยว 8.3 แนวทางการพัฒนางานวิชาการ วางแผนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ประชาสัมพันธการทองเที่ยวอนุรักษแหลงทองเที่ยว ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 1 โครงการจัดทําแผนพับและ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใหเปน ตลอดป 40,000 แผนปายประชาสัมพันธการ ที่รูจักของคนทั่วไป ทองเที่ยว 2 โครงการจัดทําปายบอก เพื่อใหเกิดความสะดวกแก แหลงทองเที่ยวสําคัญ 7 30,000 ทางแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยว แหง 3 โครงการกอสรางหองน้ํา เพื่ออํานวยความสะดวกและ -หองน้ํา 2 หองบริเวณ 70,000 สาธารณะเพื่อสิ่งแวดลอม สามารถรองรับนักทองเที่ยวได พื้นที่น้ําตกศรีตาดโตน -บริเวณหนองกุดแกลบ 20,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ การทองเที่ยวใหเปนที่รูจัก ของคนทั่วไป

หนวยงานที่ รับผิดชอบ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ

นักทองเที่ยวรูสถานที่และ ทองเที่ยวเองได อํานวยความสะดวกและ สามารถรองรับนักทองเที่ยวได

อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ

55


56

9. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 การพัฒนางานโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 1. - โครงการกอสรางถนน - เพื่อการคมนาคมที่สะดวก หมูท1ี่ (บานนางมนต) 400,000 คอนกรีต รวดเร็วมากขึ้น หมูท1ี่ (บานครูกงจักร) 400,000 หมูที่ 4 (ภายในหมูบาน) 400,000 หมูที่ 5 (ภายในหมูบาน) 400,000 หมูที่ 6 (ภายในหมูบาน) 400,000 หมูที่ 6 (สายขางโรงเรียน) 400,000 หมูที่ 7 (ภายในหมูบาน) 400,000 หมูที่ 8 (หนองกุดแกลบ) 400,000 หมูที่ 9 (ภายในหมูบาน) 400,000 หมูที่ 9 (หวยยาง-หวยนอย) 400,000 หมูที่ 10 (บาน ผอ.เรง-บาน 400,000 -

ผลที่คาดวาจะไดรับ - การคมนาคมสะดวก รวดเร็วมากขึ้น

หนวยงานที่ รับผิดชอบ อบต./กรม สงเสริมฯ/ หนวยงานที่ เกี่ยวของ

56


57 ทรายทอง) หมูที่ 10 (วัดปา-ปาชา) หมูที่ 11 (ภายในหมูบาน)

-

400,000

400,000 -

9. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 การพัฒนางานโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 2 -โครงการกอสรางถนน - เพื่อใหการคมนาคมที่สะดวก - หมูที่ 1 (หนองขอนแกน) 300,000 ลูกรัง - หมูที่ 2 (ตนมะปรางและ 300,000 ฝายกกแดง) - หมูที่ 3 (หนองผือ) 300,000- หมูที่ 4 (ดอนหอ) 300,000 - หมูที่ 5 (ภายในหมูบาน) 300,000 - หมูที่ 5 (วัดปาโพนสูง -โพนไฮ) 300,000 -หมูที่ 5(บานผูชวยสุระทิน) 300,000 - หมูที่ 6 (สายนาใต) 300,000 - หมูที่ 6 (รอบบานนอย) 300,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ - ประชาชนมีถนนที่ได มาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

หนวยงานที่ รับผิดชอบ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ

57


58 - หมูที่ 9 (หวยนอย-หวยทราย) - หมูที่ 9 (ดานเกตุ-หวยทราย) - หมูที่ 9 (ศูนยเด็ก-นานายคําตา) - หมูที่ 9 (นานายกล-หวยทราย)

- หมูท1ี่ 0 (สี่แยกมาลาขึ้นเขา) - หมูที่ 11 (ภายในหมูบาน)

-

300,000 300,000

300,000 300,000 300,000 300,000 -

9. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 การพัฒนางานโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 3 เกรดถนนลูกรังเพิ่มไหลทาง - เพื่อใหการคมนาคมที่สะดวก - หมูที่ 1(สายนาผูชวยพจน) 300,000 4 - ถนนดินภายในหมูบาน - เพื่อใหการคมนาคมที่สะดวก - หมูที่ 7 300,000 5 - ถนนดินเพื่อการเกษตร 6 -ซอมแซมถนนคอนกรีต

- เพื่อใหมีถนนใชในการขนถาย สินคาทางการเกษตร - เพื่อใหการคมนาคมที่สะดวก

- หมูที่ 8 300,000 - หมูท9ี่ (คลองสงน้ํา-หนองแคน) -หมูท 6ี่ (ศูนยเด็ก-โรงเรียน) -

7 ซอมแซมถนนลูกรังภายใน

- เพื่อใหการคมนาคมที่สะดวก

- หมูท1ี่ -11

200,000

-

200,000 200,000

200,000

200,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่ รับผิดชอบ

- การคมนาคมสะดวกขึ้น อบต./หนวยงานที่เกี่ยวของ - การคมนาคมสะดวกขึ้น อบต./หนวยงานที่ เกี่ยวของ - มีถนนใชในการขนถาย อบต./หนวยงานที่ สินคาทางการเกษตร เกี่ยวของ -การคมนาคมสะดวกขึ้น อบต./หนวยงานที่ เกี่ยวของ - การคมนาคมที่สะดวก อบต./หนวยงานที่เกี่ยวของ

หมูบาน

58


59 8 -ทอระบายน้ําขางถนน

-เพื่อระบายน้ําเสียไดสะดวกมากขึ้น - หมูท2ี่ (สายหนองหูหมาน) 200,000 - หมูที่ 3 (ภายในหมูบาน 200,000 ขนาด 60x100) -หมูที่ 5(สายหลังวัดปา) 200,000 -หมูที่ 7(ภายในหมูบาน) 200,000 -หมูที่ 8(ภายในหมูบาน) 200,000 -หมูที่ 1,4,6,9-11 200,000 9. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 การพัฒนางานโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 9 ทอระบายน้ําลอดคลองลง เพื่อระบายน้ําเสียไดสะดวกมากขึ้น หมูที่ 6 200,000 ลําหวย 10 - รองระบายน้ําขางถนน เพื่อระบายน้ําเสียไดสะดวกมากขึ้น - หมูที่ 1(ขางวัดโพนคอ) 200,000 - หมูที่ 1(รานเจเปล) 200,000 - หมูที่ 1(บานนายสิบบอ) 200,000 - หมูที่ 2,4(ภายในหมูบาน) 200,000 - หมูที่ 4(บานผูชวยทรัพย) 200,000 - หมูที่ 5(แบบฝาปด,ภายใน 200,000 -

- มีทอระบายน้ําเสียได สะดวกมากขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ - มีทอระบายน้ําเสียได สะดวกมากขึ้น - มีรองระบายน้ําเสียได สะดวกมากขึ้น

อบต./หนวยงานที่ เกี่ยวของ

หนวยงานที่ รับผิดชอบ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ

59


60 หมูบาน) - หมูที่ 9(ภายในหมูบาน) - หมูที่ 10(วัดปา-ปาชา) - หมูที่ 8 11 - ตะแกรงปดรองระบายน้ํา -เพื่อความปลอดภัยของผูใชถนน - หมูที่ 3

200,000 -

200,000 100,000

200,000 -

12 ซอมแซมบอน้ําตื้นโบราณ - เพื่ออนุรักษบอน้ําโบราณ - หมูที่ 3, หมูที่ 5 100,000 100 ป(กอสรางดวยอิฐ) 9. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 การพัฒนางานโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 13 รั้วลวดหนามเสาคอนกรีต - เพื่อใหสภาพแวดลอมภายใน - หมูที่ 5(ปาชาหวยกอบง 200,000 หมูบานเปนระเบียบเรียบรอย และปาชาหมูบาน) -หมูที่ 1-4,6-11 200,000 14 รั้วลวดหนาม - เพื่อใหสภาพแวดลอมภายใน - หมูที่ 2(ถนนภายใน 200,000 หมูบานเปนระเบียบเรียบรอย หมูบาน) -หมูท3ี่ (ลอมรอบที่สาธารณะ) 200,000 -หมูที่ 1,4-11 200,000

- ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใชถนน เปนการอนุรักษบอน้ํา โบราณ

อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่ รับผิดชอบ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ

สภาพแวดลอมภายในหมู บานเปนระเบียบเรียบรอย

สภาพแวดลอมภายใน อบต./หนวยงาน หมูบานเปนระเบียบเรียบรอย ที่เกี่ยวของ

60


61 15 -ตอเติมศาลาเอนกประสงค - เพื่อใหมีสถานที่ดําเนินกิจกรรม หมูบาน 16 -เปลี่ยนซัมเมอรสใหมโดย - เพื่อใหมแี รงดันน้ําสําหรับ เพิ่มแรงมากขึ้น อุปโภคบริโภคมากขึ้น 17 - สรางศาลาอเนกประสงค - เพื่อใหมีสถานที่ดําเนินกิจกรรม หมูบาน 18 โครงการระบบน้ําประปา - เพื่อใหประชาชนในมีน้ําอุปโภค ขนาดใหญ บริโภคอยางเพียงพอตลอดทั้งป

- หมูที่ 7 -หมูที่ 1-6,8-11 - หมูที่ 1 -หมูที่ 2-11 - หมูที่ 11 - หมูที่ 4,1-3,5-11

40,000

200,000 -

300,000

-

-

-

200,000 40,000 -

- หมูบานมีสถานที่จัด กิจกรรมของหมูบาน - มีแรงดันน้ําสําหรับ อุปโภคบริโภคมากขึ้น - มีสถานที่จัดกิจกรรมของ หมูบาน 1,200,000 - ประชาชนในมีน้ํา อุปโภคบริโภคอยาง เพียงพอตลอดทั้งป

9. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 การพัฒนางานโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 19 โครงการกอสรางระบบ - เพื่อใหประชาชนในมีน้ํา - หมูที่ 8 300,000 น้ําประปาหมูบาน อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ - หมูที่ 10 300,000 ตลอดทั้งป - หมูที่ 11 300,000 20 โครงการขยายเขตประปา - เพื่อใหมีน้ําบริโภคอยางทั่วถึง - หมูที่ 7(ซอยปาชา) 200,000 - หมูที่ 10(ซอยปาชา) 200,000 - หมูที่ 1-6,8-9,11 200,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ - ประชาชนในมีน้ําอุปโภค บริโภคอยางเพียงพอตลอด ทั้งป - ประชาชนมีน้ําบริโภคที่ เพียงพอ

อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ

หนวยงานที่ รับผิดชอบ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ

61


62 21 - ปรับปรุงซอมแซมระบบ ประปาใหเปนทอ PVC 22 - ปรับปรุงซอมแซมระบบ ประปา 23 ติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่ม ประจําหมูบาน 24 กอสรางฌาปนสถาน 25 - ถนนลาดยาง

- เพื่อใหระบบประปาที่ได มาตรฐานพรอมใชงานใหดีขึ้น - เพื่อใหระบบประปาพรอมใช งาน - เพื่อใหมีน้ําบริโภคอยางทั่วถึง -เพื่อใหประชาชนไดมีสถานที่ ประกอบพิธีเผาศพ - เพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วมากขึ้น

- หมูที่ 6 - หมูที่ 9 - หมูที่ 1-11

200,000

200,000 -

- หมูที่ 3 - หมูที่ 1-2,4-11 -หมูที่ 8,3

-

200,000 -

- หมูที่ 11(ทางเขาหมูบาน)

-

-

-มีระบบประปาที่ไดมาตร 200,000 ฐานพรอมใชงานใหดีขึ้น -ประชาชนมีน้ําใชอยาง เพียงพอ - มีน้ําบริโภคอยางทั่วถึง 200,000 200,000 - ประชาชนไดมีสถานที่ ประกอบพิธีเผาศพ 500,000 - การคมนาคมสะดวก รวดเร็วมากขึ้น

อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ

9. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 การพัฒนางานโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) รับผิดชอบ 2556 2557 2558 26 - ถนนลาดยางสายดง-หวย - เพื่อการคมนาคมที่สะดวก หมูที่ 3 500,000 - การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว อบต./หนวยงาน หีบ รวดเร็วมากขึ้น มากขึ้น ที่เกี่ยวของ/อบจ. 27 -ถนนลาดยางสายหวยหีบ- - เพื่อการคมนาคมที่สะดวก หมูที่ 6 500,000 - การคมนาคมสะดวก อบต./หนวยงาน

62


63 หวยยาง 28 -จัดหาที่จอดรถสาธารณะ

รวดเร็วมากขึ้น - เพื่อใหมีสถานที่จอดพักรถ ใหกับประชาชนในตําบล

หมูที่ 8

-

-

รวดเร็วมากขึ้น 20,000 - มีสถานที่จอดพักรถใหกับ ประชาชนในตําบ

10. ยุทธศาสตรดานการเกษตร แนวทางการพัฒนาที่ 10.1 การสงเสริมการเกษตร สงเสริมการใชพลังงานทดแทน ลดการใชสารเคมีเพื่อการเกษตร ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 1. โครงการกอสรางบอสาธิต เพื่อลดรายจายจากการซื้อแกสใช นํารองหมูบานละ 2 16,000 แกสชีวภาพจากมูลสัตว ในครัวเรือน ครอบครัว 2. โครงการสงเสริมการใช เพื่อลดการใชสารพิษจากการ นํารองหมูบานละ 2 40,000 -

ที่เกี่ยวของ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่ รับผิดชอบ - สามารถลดรายจายจาก อบต./หนวยงาน การซื้อแกสใชในครัวเรือน ที่เกี่ยวของ - สามารถลดการใชสารพิษ อบต./หนวยงาน

63


64

3. 4. 5. 6.

สารชีวภาพกําจัดศัตรูพืช และผลิตปุยชีวภาพ โครงการปลูกผักหวานสู บานและสูปา โครงการอุดหนุนศูนย ถายทอดเพื่อการเกษตร โครงการจัดซื้อยากําจัด ศัตรูพืชและสัตว โครงการกังหันลมสูบน้ํา

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ครอบครัว

- เพื่อสงเสริมการปลูกพืชที่มีใน ทองถิ่น - เพื่อใหมีงบประมาณในการ บริหารศูนยฯ - เพื่อชวยเหลือเกษตรกรลด รายจายกรณีฉุกเฉิน เพื่อใชพลังงานลมชวยผันน้ําสู พื้นที่การเกษตร

ครอบครัวละ 2 ตน

100,000

100,000

100,000

1 ศูนยฯ

40,000

-

-

- จัดการแขงขันในเขต อําเภอโคกศรีสุพรรณ สรางกังหันลม 1 ตัว

40,000

-

-

-

40,000

-

7. โครงการชวยเหลือ เพื่อชวยเหลือชดเชยผูประสบภัย ประชาชนในตําบลเหลา 100,000 ผูประสบภัยดานการเกษตร เบื้องตน โพนคอ 10. ยุทธศาสตรดานการเกษตร แนวทางการพัฒนาที่ 10.1 การสงเสริมการเกษตร สงเสริมการใชพลังงานทดแทน ลดการใชสารเคมีเพื่อการเกษตร ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 8. เครื่องสูบน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อชวยเหลือเกษตรกรไดทันทวงที 11 เครื่อง 100,000 -

จากการประกอบอาชีพ เกษตรกรรมได - พืชในทองถิ่นไดรับการ อนุรักษ - มีงบประมาณในการ บริหารศูนยฯ - สามารถชวยเหลือ เกษตรกรกรณีฉุกเฉิน สามารถประหยัด งบประมาณในการผันน้ํา เกษตรกรไดรับการ ชวยเหลืออยางทันทวงที

ผลที่คาดวาจะไดรับ สามารถชวยเหลือเกษตรกรได ทันทวงที

ที่เกี่ยวของ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ อบต./กรมทรัพย ฯ/หนวยงานที่ เกี่ยวของ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ

หนวยงานที่ รับผิดชอบ อบต./หนวยงานที่เกี่ยวของ

64


65 9. เพาะชํากิ่งยางพารา 10. กอสรางบอน้ําเพื่อ การเกษตร 11 แกไขปญหาน้ําเซาะทีน่ า (ถมที่นา) 12 ถมที่นาชวยเหลือ ผูประสบภัยดานการเกษตร 13 โครงการจัดตั้งกองทุนศูนย บริบาลสัตว อบต.เหลาโพน คอ

เพื่อลดคาใชจายในการซื้อกิ่งพันธุ หมูที่ 1-11 ยาง เพื่อชวยเหลือเกษตรกรใหมีน้ําใช หมูท ี่ 11 ในการทําเกษตร เพื่อชวยเหลือชดเชยผูประสบภัย หมูท ี่ 11 เพื่อชวยเหลือชดเชยผูประสบภัย -เพื่อรักษาพยาบาลสัตวใหแก ประชาชนในเขตตําบลเหลาโพนคอ -เพื่อปองกันควบคุมโรคติดตอและ การควบคุมการเจริญพันธในสัตว -เพื่อเผยแพรความรูเรื่องโรคสัตว และสงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวแก ประชาชนและกลุมเกษตรกร

หมูที่ 4 หมูที่ 11 1 กองทุน

-

40,000

-

100,000

-

-

100,000 -

100,000

-

ลดคาใชจายในการซื้อกิ่ง พันธุยาง เกษตรกรใหมีน้ําใชในการ ทําเกษตร 100,000 ชวยเหลือชดเชยผูประสบภัย

อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ ชวยเหลือชดเชยผูป ระสบภัย อบต./หนวยงาน 100,000 ที่เกี่ยวของ -สัตวเลี้ยงไดรับการรักษาที่ อบต./หนวยงาน ถูกตอง ที่เกี่ยวของ -ปองกันและวิจัยโรคติดตอ

10. ยุทธศาสตรดานการเกษตร แนวทางการพัฒนาที่ 10.2 แนวทางการพัฒนางานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม ปาไมชุมชน ขุดลอกแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

65


66

1. โครงการปลูกปาเพื่อลด ภาวะโลกรอน 2 โครงการลอกลําหวย

3 4 5 6

(ผลผลิตของโครงการ) 11 หมูบาน

เพื่อลดภาวะโลกรอนจากการตัด ตนไมในชุมชน เพื่อการระบายน้ําไดสะดวกมากขึ้น - หมูที่ 1 (หวยเสือเตน) - หมูที่ 4 (หวยวังฮี) - หมูที่ 5 (หนองแวง) - หมูที่ 9 (หวยโท, หวยยาง,หวยนอย) หมูที่ 2,3,6-8,10-11 โครงการลอกคลองสงน้ํา - เพื่อการะบายน้ําไดสะดวกขึ้น - หมูที่ 2(ฝายกกแดง) - หมูที่ 3(หนองนามอง) ซอมแซมคันดินลําหวยยาง - เพื่อปองกันน้ําทวมที่นา - โครงการกอสรางทํานบ - ใหมีน้ําเพื่อการเกษตรเพียงพอ

หมูท7ี่ หมูที่ 6,9 (ทํานบหวย นอย) -บริเวณถ้ําเครือหัน -บริเวณถ้ําปลาดุกแดง

-โครงการกอสรางฝายตน -เพื่อชะลอการไหลและลดความ น้ําลําธาร แบบกึ่งถาวร รุนแรงของกระแสน้ําในลําธาร 11. ยุทธศาสตรดานการพาณิชย แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การพัฒนาโรงฆาสัตว การบริหารโรงฆาสัตว

2556 20,000

2557 -

-

200,000 -

2558 -

รับผิดชอบ - มีปาในชุมชนมากขึ้น อบต./หนวยงานที่ เกี่ยวของ 200,000 -น้ําระบายไดสะดวกมากขึ้น อบต./หนวยงานที่ เกี่ยวของ 200,000 200,000

200,000

-

200,000 200,000

-

-

200,000 300,000

50,000 50,000

-

-

- น้ําระบายไดสะดวกขึ้น ปองกันน้ําทวมที่นา - ประชาชนมีน้ําเพื่อ การเกษตรที่เพียงพอ เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ของระบบนิเวศในปาตนน้ําลําธาร

อบต./หนวยงานที่ เกี่ยวของ อบต./หนวยงานที่กี่ยวของ

อบต./หนวยงานที่ เกี่ยวของ อบต./หนวยงานที่ เกี่ยวของ

66


67 ที่

โครงการ

1. ปรับปรุงรานจําหนาย เนื้อสัตว 2. โครงการกอสรางโรงฆา สัตวขนาดเล็ก

วัตถุประสงค เพื่อใหมีมาตรฐานและความ สะอาด เพื่อใหการชําแหละเนื้อมีความ สะอาดปลอดภัยแกผูบริโภค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) รานจําหนายเนื้อสัตวใน ตําบล 1 แหง

12. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมือง แนวทางการพัฒนาที่ 12.1 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชน ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 1. สรางสถานีวิทยุชุมชน เพื่อใหประชาชนไดรับขาวสาร 1 แหง ทั่วถึงและทันเหตุการณ 2 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ - เพื่อรับทราบปญหา ความตองการ อบต.เคลื่อนที่ จํานวน 1 ของประชาชนใชในการจัดทําแผน ครั้ง 3 ขยายเขตหอกระจายขาว - เพื่อการสื่อสารไดทั่วถึงมากขึ้น - หมูที่ 4 - หมูที่ 1-3,5-11

งบประมาณและที่มา 2556 2557 2558 40,000 -

700,000

งบประมาณและที่มา 2556 2557 2558 300,000 20,000

-

-

-

80,000

80,000

ผลทีค่ าดวาจะไดรับ - รานจําหนายมีมาตรฐาน และความสะอาด - การชําแหละเนื้อมีความ สะอาดปลอดภัยแก ผูบริโภค

ผลที่คาดวาจะไดรับ ประชาชนไดรับขาวสาร ทั่วถึงและทันเหตุการณ รับทราบปญหา ความ ตองการของประชาชน - มีการประชาสัมพันธ ชัดเจน ทั่วถึง

หนวยงานที่ รับผิดชอบ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ

หนวยงานที่ รับผิดชอบ อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ อบต. อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ

67


68 13. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนาที่ 13.1 แนวทางการพัฒนางานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบการรักษาความสะอาด ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) รับผิดชอบ 2556 2557 2558 1. เตาเผาขยะ เพื่อใหมีที่เผาขยะประจําหมูบา น หมูที่ 6 100,000 มีที่เผาขยะประจําหมูบาน อบต./หนวยงาน ที่เกี่ยวของ 2. จัดซื้อรถขนขยะ - เพื่อใหมีรถใชในการเก็บขยะ 1 คัน 1,000,000 - ตําบลเหลาโพนคอมี อบต./กรมสงเสริม ความสะอาด ฯ/หนวยงานที่ เกี่ยวของ 3. จัดซื้อถังขยะ - เพื่อใหมีภาชนะในการทิ้งขยะ 1,600 ถัง 300,000 - มีภาชนะในการทิ้งขยะ อบต./หนวยงานที่ เกี่ยวของ 4. โครงการเฝาระวังแนวเขต -เพื่อใหมีรั้วและปายบอกเขต หมูที่ 1-11 100,000 -มีรั้วและปายบอกเขต อบต./หนวยงานที่ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สาธารณะ เกี่ยวของ

68


15

15

แผนพัฒนา 2556 - 2558  

แผนพัฒนาสามปี ปี พ.ศ. 2556 - 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

แผนพัฒนา 2556 - 2558  

แผนพัฒนาสามปี ปี พ.ศ. 2556 - 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

Advertisement