Page 1

ประเพณีสรงน้ําพระพุทธศิริมงคล และนมัสการพระธาตุดอยอางกุง


ประเพณีสรงน้ําพระพุทธศิริมงคลและ

นมัสการพระธาตุดอยอางกุง

หลังจากที่ไดมีการกอสรางพระพุทธรูปและเจดีย บรรจุพระอรหันตธาตุ พระครูสถิตปญญาคุณ (ดวง ฐิ ตะปญญะเถระ) ไดพาชาวบานขึ้นไปสรงน้ําพระพุทธศิริรมงคล และพระธาตุดอยอางกุงเปนประจําทุกป โดย มีการจุดบั้งไฟ สวดคาถาขอใหฟาฝนตกตองตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังไดถวายภัตตาหารเพล และปจจัย ตามกําลังศรัทธา แดพระภิกษุสงฆ ที่รวมในพิธี ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในชวงเดือน ๖ ถึง เดือน ๗ ของทุกป

ประวัตทิ านพระครูสถิตปญญาคุณ (ดวง ฐิตะปญญะเถระ) ประธานการกอสรางพระธาตุดอยอางกุง

ชื่อเดิมวา ด วง นามสกุ ล พลราชม เกิดเมื่อ วัน ที่ 5 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2425 เวลา 19.00 น. ตรงกับวันเสาร แรม 8 ค่ํา เดือน 8 ปมะเมีย ที่บานโพนคอ ตําบลเหลาโพนคอ อําเภอเมือ ง จังหวัดสกลนคร เปนบุตรคนโตของ นายคําตัน นางพุฒ พลราชม เมื่อปพุทธศัก ราช 2443 บิดามารดา ไดนํา เข า บรรพชาเปน สามเณรเมื่ อ อายุ 19 ป โดยมี เ จ า อธิ ก ารโคตร เจ า อาวาสบ า นโพนค อ เป น อุปชฌายะบรรพชาให ที่วัดโพนคอ ตําบลเหลาโพนคอ อําเภอเมือง จังหวัดสกนครเมื่อปพุทธศักราช 2445 อายุ ครบ 21 ป บริบูรณ ไดอุปสมบทเปนพระภิ กษุ ณ พัทธสีมา วัดศรี แกว บานเหลา ปพุทธ ศักราช 2450 ได รับตําแหน งให เป นเจ าอาวาสวั ดโพนค อ และได รับตํ าแหนง ใหเ ปน เจ าคณะตํ าบล เหลาโพนคอเมื่อปพุทธศักราช 2468 ไดลาจากตําแหนงเจาอาวาสวัดโพนคอ ยายไปอยูวัดศรีแ กวบาน


เหลา เมื่อปพุทธศัก ราช 2481 ไดรับแตงตั้งใหเป นเจาอาวาสวัดศรีแ กวบานเหลา เมื่อปพุทธศักราช 2482 ไดแตงตั้งใหเปนเจาคณะหมวด ตําบลเหลาโพนคอ ประวัติการศึกษา หลังจากบรรพชาอุปสมบทไดศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย จากหลายสํานัก และทานยังไดปลีก ตัวไปวิปสสนาธุระที่บานเค็งใหญ จังหวัดอํานาจเจริญ และยังไปถึงสุวรรณเขตประเทศลาว เมือง พนาน จังหวัดอํานาจเจริญเมื่อปพุทธศักราช 2484 เมื่ออายุ 60 ป พรรษา 40 สอบไลไดนักธรรมชั้นตรี เมื่อปพุทธศักราช 2486 เมื่ออายุ 62 พรรษา 42 สอบไลไดนักธรรมชั้นโทเมื่อปพุทธศักราช 2487 เมื่อ อายุ 63 ป พรรษา 43 สอบไลไดนักธรรมชั้นเอก และทานไดมรณภาพในวันศุกร ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2506 รวมศิริอายุได 83 ป 63 พรรษา นับวาบานเหลาไดสูญเสียปูชนียบุคคลและสรางความสลดใจ ใหแกบรรดาศิษยเปนอยางยิ่ง จากหนังสือประวัติทานพระครูสถิตปญญาคุณ (ดวง ฐิตะปญญะเถระ) อดีตเจาคณะตําบลเหลาโพนคอ และอดีตเจาอาวาสวัดศรีแกว บานเหลา เนื่องในงานกฐินสามัคคี สหกรณจังหวัดสกลนคร ประจําป 2547


ประวัติการกอสรางจากหลักจารึก ปวอกอัฐศกอธิกมาจุลศุกราช ๑๓๑๘ อธิกสุรทิน พุทธศักราช ๒๔๙๙ วันจันทรที่ ๓๐ มกราคม ตรงกับเดือน ๓ แรม ๓ ค่ํา เวลา ๐๙.๐๐ น. ตั้งฐานกอพระพุทธรูปนี้กอปูนซีเมนต ทราย กรวด ผสมเปนคอนกรีต สําเร็จในวันเสารที่ ๑๔ เมษายน ๒๔๙๙ ตรงกับเดือน ๖ ขึ้น ๔ ค่ํา เวลา ๑๕.๐๐ น. เจดียกอดวยอิฐถือปูน พระพุทธรูปสูง ๖ เมตร ๗๐ เซนติเมตร หนาตักกวาง ๓ เมตร เจดียสูง ๗ เมตร ๕๐ เซนติเมตร กวางดานละ ๑ เมตร ๖๕ เซนต โดยทานพระครูสถิตปญญาคุณ เจาคณะตําบลเหลาโพนคอ เขตต ๑ เปนประธานพรอมดวยคณะกรรมการสงฆ ตําบลเหลาโพนคอ เขตต ๑ และเขตต ๒ ตลอดถึงกํานันผูใหญบานราษฎรในตําบลนี้คือ บานเหลาอุดม บานโพนไฮ บานแมด บานนาทม บานโคกนาดี บานปาไร บานโพนทอง และทานผูมีศรัทธาทั้งหลายที่มารวม คือ ตําบลหนองบอ ตําบลกานเหลือง ตําบลตองโขบ ตําบลโนนหอม ตําบลดงชน ตําบลดาน มวงคํา ตําบลมวงลาย ตําบลโพน ตําบลปลาปาก ตําบลหนองสังข คุณโยมทองสุข หนองคาย คุณ ยายปอม บานคาพ 100 บาท คณะครูและนักเรียน คณะกรมทางตอนหนองเหียนรวม ทั้งหมดที่ กลาวมาขางตนนี้ไดมีจิตตเปนเอกฉันทพรอมกันมากอตั้งปูชนียวัตถุ๒ อยาง ไวเพื่อ เปนที่เคารพ สักการบูชาแกอนุชนผูเกิดภายหลัง คํามัก คําปรารถนาอันใดที่ทานไดตั้งไวแลว ขอคํามัก คํา ปรารถนานั้น จงสําเร็จทุกประการเทอญ อายุ วรรณ สุข พล นิพพาน ปจจัยโย โหตุ

รายนามผูรวมอุปถัมท ๑.เจาอธิการสอน สุชาโต เจาคณะตําบลเหลาโพนคอ ๒.พระอธิกานโคนจิตปญโย เจาอาวาสวัดโคกนาดี ๓.พระอวน ฉนโท วัดศรีบุญเรืองเหนือ ๔.พระอธิกานชัย สุขโร เจาอาวาสวัดศรีบุญเรืองใต ๕.พระอธิกานจันลี กตปุญโญ เจาอาวาสวัดโพนคอ ๖.เจาอธิกานแพง เปสโส เจาคณะตําบลดานมวงคํา พระพุทธรูปทรงพระนามวา พระพุทธศิริมงคล คากอสรางพระพุท ธรูปเจดีย บรรจุพระอรหันตธาตุสิ้น เงิน 50,000 บาท

ประเพณีสรงน้ำพระพุทธศิริมงคลและนมัสการธาตุดอยอ่างกุ้ง  
ประเพณีสรงน้ำพระพุทธศิริมงคลและนมัสการธาตุดอยอ่างกุ้ง  

เป็นงานบุญประเพณีประจำปีของประชาชนในตำบลเหล่าโพนค้อและตำบลแมดนาท่ม โดยมีการจุดบั้งไฟ สวดคาถา เอให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังได้ถวายภั...

Advertisement