Page 1

เอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น นอกระดับควบ สําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3

ของ นายเกียรติศักดิ์ ขันทีทาว ตําแหนง นักวิชาการเกษตร ระดับ 5 เลขที่ตําแหนง 01-0708-001 เพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น เปน นักวิชาการเกษตร ระดับ 6 ว

องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร


คํานํา อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 17(5) และมาตรา 25 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บ บริห ารงานบุคคลสวนท องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับข อ 102,103 และขอ 105 ของประกาศคณะกรรมการ พนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร(ก.อบต.จังหวัด) เรื่อง หลักเกณฑแ ละเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล(รวมที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน) และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ ที่ 400 / 2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นนอกระดับ ควบ สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณขององคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ ไดดําเนินการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งให ดํารงตํ าแหน งที่สู งขึ้ น นอกระดั บควบ สํา หรับ ตํา แหนงที่กําหนดเปน ตํา แหน งผูป ฏิ บัติ งานที่มีประสบการณ ตามลําดับแลว จึงใหนายเกียรติศักดิ์ ขันทีทาว ตําแหนง นักวิชาการเกษตร ระดับ 5 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวน เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น เปนนักวิชาการเกษตร ระดับ 6 ว ตามแบบประเมินบุคคล และผลงานเพื่อเลื่อนระดับใหสูงขึ้น จึงเสนอมาเพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา ใหความเห็นชอบในการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับ ที่สูงขึ้น นอกระดับควบ สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติที่มีประสบการณ ไดโปรดพิจารณา ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารภายในเลมนี้

นายเกียรติศักดิ์ ขันทีทาว นักวิชาการศึกษา ระดับ 5 28 พฤศจิกายน 2554


สารบัญ หนา 1. แบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล เพื่อเลื่อนพนักงานในตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (แบบ 1) 1 ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 2 ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล (สําหรับหนวยงานการเจาหนาที)่ 5 2. แบบประเมินตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓ เพื่อเลื่อนพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนง ที่สูงขึ้น (นอกระดับควบ) สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (แบบ 3) 6 3.แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล(สําหรับตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3)(แบบ 5) 11 ตอนที่ 1 รายการประเมิน (สําหรับผูบังคับบัญชากรอก) 12 ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน(สําหรับผูบังคับบัญชากรอก) 14 ตอนที่ 3 สรุปความเห็นในการประเมิน(สําหรับ ก.อบต.จังหวัด) 15 4. แบบแสดงรายละเอียดการนําเสนอผลงาน (สําหรับตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3) (แบบ 7) ตอนที่ 1 หนาที่ความรับผิดชอบ 17 ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงาน 18 - ผลงานลําดับที่ 1 การสงเสริมการผลิตปุยชีวภาพ 18 - ผลงานลําดับที่ 2 การบันทึกขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธ 20 ตอนที่ 3 การรับรองผลงาน 21 ตอนที่ 4 การประเมินผลงาน 22 -รายละเอียดผลงานแนบทาย ผลงานลําดับที่ 1 23 -รายละเอียดผลงานแนบทาย ผลงานลําดับที่ 2 28 แบบใหคะแนนสัมภาษณ 34 5. แบบสรุปผลการคัดเลือกพนักงานสวนตําบล (แบบ 8) 35


สารบัญ(ตอ) 6. ภาคผนวก ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล -สําเนาคําสั่งเลื่อนระดับ 5 -สําเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด -สําเนาคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (ปงบประมาณที่แลวมา) -สําเนาคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (ปงบประมาณปจจุบัน) -สําเนาบัตรประวัติพนักงานสวนตําบล ตอนที่ 2 สําเนาหนังสือ/คําสั่ง/เอกสารโครงการ(ประสบการณทํางานที่ผานมา) ตอนที่ 3 สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน/สําเนารายงานการประชุมกรรมการประเมินผลงาน ตอนที่ 4 เอกสารประกอบผลงานที่เสนอใหประเมิน -ผลงาน ลําดับที่ 1 การสงเสริมการผลิตปุยชีวภาพ -ผลงานลําดับที่ 2 การบันทึกและเผยแพรประชาสัมพันธ


แบบ 1 แบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล


2 (แบบ 1) แบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล เพื่อเลื่อนพนักงานสวนตําบลในตําแหนงสายงานผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล(สําหรับผูขอรับการประเมินกรอก) 1. ชื่อผูขอรับการประเมิน นายเกียรติศักดิ์ ขันทีทาว 2 .ตําแหนงปจจุบัน นักวิชาการเกษตร ระดับ 5 ตําแหนงเลขที่ 01 – 0708 – 001 งาน/ฝาย/กลุม งานสงเสริมการเกษตร ฝาย การเกษตร สํานักงาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอ โคกศรีสุพรรณ จังหวัด สกลนคร ดํารงตําแหนงปจจุบันเมื่อ 1 ธันวาคม 2552 อัตราเงินเดือนปจจุบัน 12,530 บาท อัตราเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมา 12,240 บาท 3. ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นักวิชาการเกษตร ระดับ 6 ว ตําแหนงเลขที่ 01 – 0708 – 001 งาน/ฝาย/กลุมงานสงเสริมการเกษตร ฝาย การเกษตร สํานักงาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอ โคกศรีสุพรรณ จังหวัด สกลนคร 4. ประวัติสวนตัว เกิดวันที่ 23 พฤษภาคม 2514 อายุราชการนับถึงวันที่ยื่นขอประเมิน 6 ป เดือน 5. ประวัติการศึกษา (ใหเริ่มจากวุฒิการศึกษาสูงสุดในปจจุบันที่บันทึกไวใน ก.พ. 7) คุณวุฒิ วิชาเอก ปที่สําเร็จการศึกษา สถาบัน ปริญญาโท การปกครองทองถิ่น 2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย 2540 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย 2536 โรงเรียนสัตวแพทย กรมปศุสัตว มัธยมศึกษาตอนปลาย 2533 โรงเรียนรมเกลา จังหวัดสกลนคร 6. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน ป 2550

ระยะเวลา หลักสูตร 3 วัน ฝกอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงกบ

สถาบัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ฝกอบรมหลักสูตรการผสมอาหารสัตวใชเอง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในฟารม เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ฝกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้นเด็กในวัยเรียน สํานักงานสงเสริมและสนับสนุน เยาวชนและประชาชน หลักสูตร งานไฟฟา – วิชาการ7 และโรงเรียนโปลี เทคนิคอิเล็กทรอนิคส และคอมพิวเตอร พุทธรักษา ฝกอบรมการทําหญาหมักโดยใชสารเสริมแบคทีเรีย คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรดแลคติกที่ผลิตเองเพื่อปรับปรุงคุณภาพหญาหมัก เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ฝกอบรมวินัยเบื้องตนสําหรับพนักงาน สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสกลนคร องคกรปกครองสวนทองถิ่น

2550

2 วัน

2551

3 วัน

2552

2 วัน

2552

3 วัน


3 ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล(ตอ) ป 2553

2553 2554 2554

ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 2 วัน อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สวนทองถิ่น ในการสอบสวนและควบคุมโรคเฝา สกลนคร ระวังทางระบาดวิทยาที่เปนปญหาในพื้นที่จังหวัด สกลนคร ป 2553 1 วัน การสงเสริมการพัฒนาการเกษตรและสรางเกษตรกร ศูนยอินแปง รุนใหม 2 วัน ประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดทําระบบภูมิสาร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา สนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา” และการเกษตร 2 วัน ประชุมสัมมนาใหความรูงานดานการคุมครองผูบริโภค สํานักงานจังหวัดสกลนคร และแนวทางการปฏิบัติแกเจาหนาที่ขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น

7.ประวัติการรับราชการ(จากเริ่มรับราชการการถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ สูงขึ้นแตละระดับและการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตางๆ) วัน เดือน ป ตําแหนง ระดับ อัตราเงินเดือน สังกัด 1 ธันวาคม 2548 นักวิชาการเกษตร 3 7,630 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ 1 ธันวาคม 2550 นักวิชาการเกษตร 4 9,230 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ 1 ธันวาคม 2552 นักวิชาการเกษตร 5 10,470 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ 8.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) ชื่อใบอนุญาต วันออกใบอนุญาต - วันหมดอายุ -


4 ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล(ตอ) 9.ประสบการณในการปฏิบัติงาน(เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบางนอกเหนือจากขอ 7 เชน เปนหัวหนาโครงการ หัวหนางาน กรรมการ วิทยากร อาจารยพิเศษ เปนตน) - คณะกรรมการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล - คณะทํางานในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตําบลเหลาโพนคอ - คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพอ.) - คณะกรรมการดําเนินงานจัดงานเฉลิมฉลองอําเภอโคกศรีสุพรรณ ครบ 30 ป เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา - วิทยากรใหความรูในการจัดทํา E- Book ใหแกครูและนักเรียนโรงเรียนเหลาโพนคอเหลาราษฎรวิทยา - วิทยากรใหความรูในการจัดทําสื่อวีดิทัศนแกองคการบริหารสวนตําบลดานมวงคํา - วิทยากรใหความรูในการผลิตปุยชีวภาพแกกลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนบานหวยยาง - วิทยากรใหความรูในการคัดแยกขยะและการจัดการขยะแกนักเรียนโรงเรียนบานหวยยาง - วิทยากรใหความรูในการทํา EM บอล (กอนจุลินทรียบําบัดน้ําเสีย) - คณะกรรมการดําเนินงานจัดงานประเพณีวันผูสูงอายุและวันสงกรานต ประจําป 2554 - คณะกรรมการดําเนินงานจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2554 - คณะกรรมการดําเนินงานการแขงขันกีฬาชมรมกีฬาตานยาเสพติด ประจําป 2554 - ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลเหลาโพนคอ ตั้งแต 2552 – ปจจุบัน - อาจารยผูชวยสอนมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ศูนยเรียนรูอําเภอโคกศรีสุพรรณ - จัดทําเวบไซตเหลาโพนคอทีว(ี https://sites.google.com/site/laophonkhortv) - จัดทําเวบไซตเหลาโพนคออีบุค(https://sites.google.com/site/lpkebook) - จัดทําเวบไซตเหลาโพนคอเรดิโอออนไลน((https://sites.google.com/site/lpkradioonline) ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ ลงชื่อ ผูขอรับการประเมิน (นายเกียรติศักดิ์ ขันทีทาว) นักวิชาการเกษตร ระดับ 5 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554


5 ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล(สําหรับหนวยงานการเจาหนาที)่ 1.คุณวุฒิการศึกษา ( ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ( ) ไมตรง 2.ระยะเวลาการดํารงตําแหนง ( ) ครบตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ( ) ไมครบแตจะครบกําหนดในวันที่ 3.ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง(เฉพาะสายงานที่เริ่มจากระดับ 1 และ 2) ( ) ติดตอกัน 2 ป ( ) ไมติดตอกันแตครบ 2 ป ( ) อื่นๆ 4.ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง(ใหรวมถึงการดํารงตําแหนง ในสายงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือเกื้อกูลดวย) ( ) ตรงตามที่ ก.อบต. กําหนด (สายงานที่จะแตงตั้ง 6 ป เดือนสายงานเกื้อกูล ป เดือน) ( ) ไมตรง(สายงานที่แตงตั้ง ป เดือนสายงานเกื้อกูล ป เดือน ( ) สงที่คณะกรรมการประเมินเปนผูพิจารณา ( ) อื่นๆ 5.อัตราเงินเดือน ( ) ตรงตามหลักเกณฑ ( ) ไมตรงตามหลักเกณฑ 6.ประวัติการดําเนินการทางวินัย ( ) เคยถูกลงโทษทางวินัยระดับโทษ เมื่อ ( ) กําลังอยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัย ( ) กําลังอยูระหวางถูกลงโทษทางวินัย ( ) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยและไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัย สรุปผลการตรวจสอบผูรับการประเมิน ( ) อยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการตอไปได ( ) อยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการตอไปได แตตองใหคณะกรรมการประเมินผลงานเปนผู พิจารณาในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง ( ) ไมอยูในหลักเกณฑ(เหตุผล ) (ลงชื่อ)

ผูตรวจสอบ

( นายมีชัย อุนวิเศษ) ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554


แบบ 3 แบบประเมินตําแหนงสายงานที่ เริ่มตนจากระดับ 3 เพื่อเลื่อนพนักงานสวนตําบลในตําแหนง ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ


7 (แบบ 3)

แบบประเมินตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 เพื่อเลื่อนพนักงานสวนตําบลในตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 1. ตําแหนงเลขที่ 01-0708-001 ชื่อตําแหนง นักวิชาการเกษตร ระดับ 5 ขอปรับเปน 6 ว งาน งานสงเสริมการเกษตร ฝาย - สํานักงาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ 2. คําบรรยายลักษณะงานตําแหนง (เดิม) ศึกษา ทดลอง วิเคราะห วิจัย ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานที่ยากมาก เกี่ยวกับวิชาการเกษตร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การปรับปรุง บํารุงพันธุ การคัด พันธุ การขยายพันธุ การปรับปรุงวิธีการผลิต การใชปุย การเก็บรักษาผลผลิต ทางการเกษตร เปนตน แก ปญหา ขัดของตางๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ย วกับการศึกษา คนควา ทดลอง และวิ เ คราะห วิจัยทางการเกษตรที่มีความ ยุ ง ยากมาก ให คํ า ปรึ กษา แนะนํ า วิ ช าการใหม ๆ สาธิ ต การปลู กและปราบศั ต รู พืช ตรวจสอบ ควบคุ ม และ ปฏิบัติงานวิเคราะหทดสอบ พันธุพืช วัตถุมีพิษ และปุยเคมี เพื่อการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ฝกอบรม และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงาน ในหนาที่ และปฏิบัติงานในหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตน บางแลว ยังทําหนาที่ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนําปรับปรุง แกไข ติด ตามประเมิ นผล และแกป ญหาขัด ของในการปฏิ บัติงานในหนวยงานที่ รับ ผิดชอบดวย ในฐานะผูชวย หัวหนาหนวยงานทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 3. คําบรรยายลักษณะงานตําแหนง (ใหม) ศึกษา ทดลอง วิเคราะห วิจัย ทําความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานที่ตองใช ความชํานาญเกี่ยวกับวิชาการเกษตร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การปรับ ปรุง บํารุง พันธุ การคัดพันธุ การขยายพันธุ การปรับปรุงวิธีการผลิต การใชปุย การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ควบคุม การศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร ตรวจสอบ ควบคุม และดําเนินการเกี่ย วกับ เรื่องการกักพืช พันธุพืช วัตถุมีพิษ และปุยเคมี ใหเปนไปตามกฎหมาย เปนตน ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม คณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่ สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่แ ละงบประมาณของหนวยงานที่ รับผิดชอบติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวยในฐานะ ผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย


8

องคประกอบ คะแนนเต็ม 1. หนาที่และความรับผิดชอบ 30 ( ) ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยตองใช ความคิดริเริ่มประกอบกับวิธีการหรือแนวทาง ปฏิบัติที่มีอยู ( 10 – 15 คะแนน ) ( ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหาคอนขางหลากหลายโดยตองใชความคิด ริเริ่มในงานที่มีแนวทางปฏิบัตินอยมาก(16–20คะแนน) ( ) ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเปนพิเศษ หรืองาน ที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย โดยตองใช ความคิดริเริ่มในการปรับเปลี่ยนแนวทางการ ปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ (21-25 คะแนน) ( ) ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษหรืองานที่มี ขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย โดยตองใชความคิด ริเริ่มในการกําหนดหรือปรับเปลี่ยนแนวทางการ ปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ(26-30 คะแนน) 2. ความยุงยากของงาน 30 ( ) เปนงานที่คอนขางยุงยากซับซอนมาก และมี ความหลากหลายในวิธีและแนวทางดําเนินงาน (10–15 คะแนน) ( ) เปนงานที่ความยุงยากซับซอนมาก และมีความ หลากหลายและมีขั้นตอนวิธีการที่ยุงยากหลายดาน (16–20 คะแนน) ( ) เปนงานที่คอนขางยุงยากซับซอนเปนพิเศษตองประ ยุกตใชความรูและประสบการณในการปรับเปลี่ยน แนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ (21-25 คะแนน) ( ) เปนงานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษตองประยุกตใช ความรูและประสบการณ ในการกําหนด หรือปรับเปลี่ยน แนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณ (26-30 คะแนน)

คะแนนที่ไดรบั

เหตุผล


9

องคประกอบ 3. การกํากับตรวจสอบ ( ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบเฉพาะบางเรื่องที่ สําคัญ(1-5 คะแนน) ( ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานนอย มาก(6-10 คะแนน) ( ) ไดรับการตรวจสอบติดตามความกาวหนาและผลการ ปฏิบัติงานเปนระยะตามที่กําหนดและแผนการ ปฏิบัติงาน (11-15 คะแนน) ( ) ไดรับการตรวจสอบติดตามผลสัมฤทธิ์ของการ ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการบางเปนครั้งคราว (16-20 คะแนน) 4. การตัดสินใจ ( ) ไดรับมอบอํานาจในการตัดสินใจคอนขางมากโดยจะมี การกลั่นกรองในบางเรื่องที่สําคัญ (1-5 คะแนน) ( ) ไดรับมอบอํานาจในการตัดสินใจคอนขางมากสามารถ วางแผนและกําหนดแนวทางการทํางานและแกปญหา ในงานที่รับผิดชอบดวยตนเอง (6-10 คะแนน) ( ) ไดรับมอบอํานาจการตัดสินใจอยางอิสระสามารถ ปรับเปลี่ยนแนวทางและแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ที่รับผิดชอบดวยตนเองคอนขางมาก (11-15 คะแนน) ( ) ไดรับมอบอํานาจในการตัดสินใจอยางอิสระเกี่ยวกับ การริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานใหมๆ รวมทั้งการจัดทํา ปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการและ แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา(16-20 คะแนน)

คะแนนเต็ม 20

รวม

100

20

คะแนนที่ไดรับ

เหตุผล


10 เกณฑการตัดสิน ตําแหนงที่ผานการประเมินเพื่อปรับระดับตําแหนง ตองไดคะแนน ดังนี้ - ระดับ 6 ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 60 คะแนนขึ้นไป - ระดับ 7 ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 70 คะแนนขึ้นไป สรุปผลการประเมิน

( ) ผานการประเมิน ( ) ไมผานการประเมิน ลงชื่อ (นายมีชัย อุนวิเศษ) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 มติ ก.อบต.จังหวัด มติ ก.อบต. จังหวัด ครั้งที่

/

เมื่อวันที่

( ) ผานการประเมิน ( ) ไมผานการประเมิน (ลงชื่อ) ผูรับรองมติ ( ) เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดสกลนคร


แบบ 5 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล


12

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (สําหรับตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3) ชื่อผูขอรับการประเมิน นายเกียรติศักดิ์ ขันทีทาว ตําแหนงที่จะแตงตั้ง นักวิชาการเกษตร 6 ว ตอนที1่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม 1. ความรับผิดชอบ พิจารณาพฤติกรรม เชน 20 - เอาใจใสในการทํางานที่ไดรับมอบหมายและหรืองานที่ เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในดานความสําเร็จและความ ผิดพลาด - พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาที่ใหดียิ่งขึ้นและแกไขปญหา หรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น เชน งานใดที่สําเร็จและไดรับผลดี แลวก็พยายามใหดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆ หรืองานใดที่พบวามี ปญหาหรือขอผิดพลาดก็พยายามแกไขไมละเลยหรือปลอยทิ้ง ไวจนเกิดปญหาเชนนั้นซ้ําๆอีก 2. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 20 - คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหมๆ เพื่อประสิทธิผลของ งาน - แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและ สามารถปฏิบัติได - ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานใหมี ประสิทธิภาพและกาวหนาอยูตลอดเวลา - สนใจในงานที่ยุงยากซับซอน - มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูสิ่งเรา ภายนอก 3. การแกไขปญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 15 - วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเมื่อประสบปญหาใดๆ - วิเคราะหลูทางการแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี - เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม - ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา(ไมใช ความรูสึกตนเอง) 4. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 15 - รักษาวินัย - ใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน - ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณ ของพนักงานสวนตําบล

คะแนนที่ไดรับ .....................

.................

......................

................


13 ตอนที1่ รายการประเมิน(ตอ) คะแนนเต็ม 5. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 15 - สื่อสารกับบุคคลตางๆ เชน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกัน - ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอื่นเขาใจได อยางชัดเจนโดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 15 - ติดตาม ศึกษาคนควาหาความรูใหมๆ หรือสิ่งที่เปน ความกาวหนาทางวิชาการ วิชาชีพอยูเสมอ - สนใจและปรับตนเองใหกาวหนาทันวิทยาการใหมๆ ตลอดเวลา - นําความรูและวิทยาการใหมๆ มาประยุกตใชในงาน ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 100 รวม

คะแนนที่ไดรับ …………….

..................


14 ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน(สําหรับผูบังคับบัญชาชั้นตน) ความเห็นของผูประเมิน(ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาสวน/ผอ.กอง) ( ) ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60) ( ) ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมต่ํากวารอยละ 60) ระดับการประเมิน ระบุเหตุผล

ลงชื่อ

ผูประเมิน

(นายรัตนะ คําโสมศรี) หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ (ปลัด อบต.) ( ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน ( ) มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตนในแตละรายการ ดังนี้ 1. คะแนนความรับผิดชอบ คะแนน ระดับการประเมิน 2. คะแนนความคิดริเริ่ม คะแนน ระดับการประเมิน 3. คะแนนการแกไขปญหาและการตัดสินใจ คะแนน ระดับการประเมิน 4. คะแนนความประพฤติ คะแนน ระดับการประเมิน 5. คะแนนความสามารถในการสื่อความหมาย คะแนน ระดับการประเมิน สรุปผลการประเมิน ( ) ผานการประเมิน ( ) ไมผานการประเมิน ลงชื่อ

ผูประเมิน

(นายมีชัย อุนวิเศษ) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

.


15 ตอนที่ 3 สรุปความเห็นในการประเมิน(สําหรับ ก.อบต.จังหวัด) ความเห็น ก.อบต.จังหวัด(กรณีผูบังคับบัญชาทั้งสองระดับมีความเห็นแตกตางกัน) ( ) ผานการประเมิน ( ) ไมผานการประเมิน เหตุผล

(ลงชื่อ) (

) ประธาน ก.อบต. จังหวัดสกลนคร

.


แบบ 7 แบบแสดงรายละเอียด การเสนอผลงาน


(แบบ 7) 17 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน (สําหรับตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3) ชื่อผูขอรับการประเมิน นายเกียรติศักดิ์ ขันทีทาว ตําแหนงที่จะแตงตั้ง นักวิชาการเกษตร 6 ว ตอนที่ 1 หนาที่ความรับผิดชอบ(สําหรับผูขอรับการประเมินกรอก) 1.หนาที่ความรับผิดชอบในปจจุบัน ศึกษา ทดลอง วิเคราะห วิจัย ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิ บัติงานที่ยาก มากเกี่ยวกับวิชาการเกษตร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การปรับปรุง บํารุงพันธุ การคัดพันธุ การขยายพันธุ การปรับปรุงวิธีการผลิต การใชปุย การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร เปนตน แกปญหาขัดของตางๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา คนควา ทดลอง และวิเคราะหวิจัยทางการเกษตร ที่มีความยุงยากมาก ใหคําปรึกษา แนะนําวิชาการใหมๆ สาธิตการปลูกและปราบศัตรูพืช ตรวจสอบ ควบคุม และปฏิบัติงานวิเคราะหทดสอบ พันธุพืช วัตถุมีพิษ และปุยเคมี เพื่อการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง ตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติงานในหนาที่อื่นที่เ กี่ยวของ ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจ ปฏิบั ติ ง านดัง กล าวข า งต น บ างแล ว ยั ง ทํา หน า ที่ ติ ด ต อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุ ม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนําปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานใน หนวยงานที่รับผิดชอบดวย ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ ไดรับมอบหมาย

2.หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่จะขอแตงตั้ง ศึกษา ทดลอง วิเคราะห วิจัย ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานที่ตอง ใชความชํานาญเกี่ยวกับวิชาการเกษตร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การปรับปรุง บํารุงพันธุ การคัด พันธุ การขยายพั นธุ การปรับปรุ งวิธี การผลิต การใชปุย การเก็บ รักษาผลผลิตทางการ เกษตร ควบคุมการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร ตรวจสอบ ควบคุม และ ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการกักพืช พันธุพืช วัตถุมีพิษ และปุยเคมี ใหเปนไปตามกฎหมาย เปนตน ฝกอบรม และให คําปรึ ก ษาแนะนําในการปฏิบั ติง านแกเ จาหนาที่ ระดับ รองลงมา ตอบปญ หาและชี้แ จงเรื่อ งตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด นโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ย วของ ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิ บัติง านดั งกลา วขา งตนบ างแลวยั งทําหนาที่ กําหนดนโยบายการปฏิบั ติงาน พิจารณาวาง อัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวยในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนา หนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย


18 ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงาน (สําหรับผูขอรับการประเมินกรอก) เรียงลําดับความสําคัญ จํานวนตั้งแต 1 ถึง 3 ชิ้นโดยใหใช 1 แผน ตอผลงาน 1 ชิ้น ผลงานลําดับที่ 1 เดือน / ป พ.ศ. ที่ ดําเนินการ มิถุนายน 2549 – กรกฎาคม 2551 สรุปผลการปฏิบัติงาน การสงเสริมการผลิตปุยชีวภาพ ขององคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ เนื่อง จาก ในปจจุบัน ปุยเคมีไดมีราคาพุงสูงขึ้นตามราคาน้ํามัน สงผลใหเกษตรกรประสบปญหาขาดทุน แนวทางที่ จะชวยแกปญหานี้ ก็คือการสงเสริมใหเกษตรมีค วามมั่นใจและหันมาผลิตปุยชีวภาพขึ้นใชเองเพื่อลดการใช ปุยเคมี ซึ่งนอกจากลดตนทุนในการผลิตแลว ยังเปนการปรับปรุงคุณภาพของดิน โดยการเพิ่มจุลินทรียที่มี ประโยชนใหกับดิน และเหมาะกับการพัฒนาการเกษตรอินทรีย ใหเปนการเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับ นโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผูขอ ประเมินผลงานมีสวนรวมและรับผิดชอบในการดําเนินการดังกลาว ก. ขั้นตอนในการดําเนินการ 1. ประชาคมหมูบานเพื่อรับทราบปญหาและความตองการ 2. ออกแบบและประมาณการราคาโรงผลิตปุยชีวภาพอัดเม็ดและโรงผสมปุยชีวภาพ 3. ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง เครื่องมือสําหรับการผลิตปุยชีวภาพ และโรงผลิต , โรงผสมปุยชีวภาพ 4. จัดฝกอบรมพรอมสาธิตการผลิตปุยชีวภาพอัดเม็ดแกเกษตรทั้ง 11 หมูบานในพื้นที่ตําบลเหลา โพนคอทํา 5. จัดทําโครงการทดลองการใชปุยชีวภาพทั้งในแปลงนาสาธิต และในภาชนะพลาสติกเพื่อเปนการ สาธิตและศึกษาทดลองเปรียบเทียบการใชปุยชีวภาพ 6. จัดทําโครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานทางการเกษตร 7. จัดทําโครงการสงเสริมการทําปุยน้ําชีวภาพจากหอยเชอรรี่ ข. ลักษณะที่แสดงถึงความยุงยากของงาน - ประชาชนขาดความรู ความเขาใจ ในเรื่องปุยชีวภาพ - การดําเนินการกอสรางโรงผสมปุยประจําหมูบาน มีหลายหมูบานที่มีที่สาธารณะแตไมเหมาะสม สําหรับการกอสรางโรงผสมปุย ทําใหการสงเสริมการผลิตปุยชีวภาพไมสามารถทําไดทุกหมูบาน - ความสนใจในการเขารวมฝกอบรมการผลิตปุยชีวภาพ ของเกษตรกรยังมีจํานวนนอย ยังไม ครอบคลุมทั้งตําบล - ขาดความตอเนื่องของเกษตรกรในการนําความรูไปผลิตปุยชีวภาพเพื่อใชทดแทนปุยเคมี - ไมมีสถานที่ที่ใชในการศึกษาทดลองที่เปนของหนวยงาน ทําใหไมสามารถจัดพื้นที่ในการศึกษา ทดลองไดอยางตอเนื่อง กรณีที่เปนผลงานรวมกันหลายคน จํานวนผูรวมดําเนินการ - คน สัดสวนหรือลักษณะงานของผลงานที่ตอนปฏิบัติคิดเปนรอยละ......... รายละเอียดของผลงานเฉพาะสวนที่ตนปฏิบัติ……………………………………….. การนําผลงานไปใชประโยชน/อางอิง ภายหลังการดําเนินการ เกษตรมีความรูความเขาใจในการผลิตปุยชีวภาพมากขึ้น และมีการรวมกลุม กันผลิตปุยชีวภาพเพื่อนําไปใชทดแทนปุยเคมี และจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานทางการเกษตรพบวาเกษตรมี ผลผลิตขาวตอไรเพิ่มขึ้นตามลําดับ หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารผลงานแนบทาย


19 ตอนที่ 3 การรับรองผลงาน (สําหรับผูบังคับบัญชากรอก) ใชรับรอง 1 แผนตอผลงาน 1 ชิ้น 1.คําขอรับรองผูขอรับการประเมิน ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)

ผูขอรับการประเมิน

(นายเกียรติศักดิ์ ขันทีทาว) นักวิชาการเกษตร ระดับ 5 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 2. คํารับรองของผูบังคับบัญชา (ระดับหัวหนาสวน/ผอ.กอง) ไดตรวจสอบผลงานที่เสนอใหประเมินแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ ความเห็น อื่นๆ(ถามี) (ลงชื่อ)

ผูตรวจสอบ

(นายรัตนะ คําโสมศรี) หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 3.คํารับรองของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ปลัด อบต.) ไดตรวจสอบผลงานที่เสนอใหประเมินแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ ความเห็น อื่นๆ(ถามี) (ลงชื่อ)

ผูตรวจสอบ

(นายมีชัย อุนวิเศษ) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554


20 ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงาน (สําหรับผูขอรับการประเมินกรอก)เรียงตามลําดับ ความ ดีเดนหรือความสําคัญ จํานวนตั้งแต 1 ถึง 3 ชิ้น โดยใหใช 1 แผนตอผลงาน 1 ชิ้น ผลงานลําดับที่ 2 เดือน / ป พ.ศ. ที่ดําเนินการ มกราคม – ตุลาคม พ.ศ. 2554 สรุปผลการปฏิบัติงาน การบริการขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธ ขององคการบริหารสวน ตํ า บลเหล า โพนค อ ได ดํ า เนิ น การตามการถ า ยโอนภารกิ จที่ ไ ด ถ ายโอนมาจากกรมส ง เสริ ม การเกษตร ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตอง จัดใหมีขอมูล ขาวสารของราชการไวใหประชาชนสามารถคนหาขอมูลขาวสารของราชการไดเอง และไดรับ ความสะดวกในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ ดังนั้นเพื่อใหการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน ได สะดวกรวดเร็ว ถูกตองแมนยํา อีกทั้งเปนเครื่องมือที่ชวยสนับ สนุนการตัดสินใจและการควบคุม จึงไดมีการ ประยุ ก ตเ ทคโนโลยีส ารสนเทศ สํา หรับ การให บริก ารข อมู ลข าวสารและเผยแพร ประชาสัม พั นธ โดยการ เชื่อมโยงขอมูลขาวสาร ผานเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งเปนเครื่องมือสื่อกลางหนึ่งของการติดตอสื่อสารในทุกๆ องคกรและสังคมในปจจุบัน โดยจัด ทําสารสนเทศเปน 2 ชนิดคือหนังสืออิเล็กทรอนิกสบุค (E book)และ ระบบวิดีโอออนดีมานด (Video on Demand) โดยผูขอประเมินผลงานมีสวนรับ ผิดชอบในการดําเนินการ ดังกลาวในฐานะผูดําเนินการ ก. ขั้นตอนในการดําเนินการ 1. ศึกษาการจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกสบุค (E book) การจัดทําวีดิทัศน และการจัดทําเวบไซตจาก หนังสือคูมือและ อินเทอรเน็ต 2. จัดหาวัสดุอุปกรณในการบันทึกภาพและเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส บุค (E book)และการจัดทําวีดิทัศน 3. นําขอมูลที่ไดรวบรวมไวแลว มาจัดทําเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสบุค (E book)และการจัดทําวีดิ ทัศนเพื่อการเผยแพร 4. จัดทําเวบไซตและอับโหลดขอมูลสําหรับใหบริการขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธ ทั้งในรูปแบบ หนังสืออิเล็กทรอนิกสบุค (E book)และ ระบบวิดีโอออนดีมานด (Video on Demand) ข. ลักษณะที่แสดงถึงความยุงยากของงาน 1. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูในการจัดทําสารสนเทศเพื่อเผยแพรทางอินเทอรเน็ต 2. ขาดการจัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับบุคลากรและถายทอดความรูในการจัดทําสารสนเทศ เพื่อใหบริการขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธ 3. ไมมีงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อวัสดุ สําหรับการจัดทําสารสนเทศเพื่อเผยแพร กรณีที่เปนผลงานรวมกันหลายคน จํานวนผูรวมดําเนินการ - คน สัดสวนหรือลักษณะงานของผลงานที่ตอนปฏิบัติคิดเปนรอยละ......... รายละเอียดของผลงานเฉพาะสวนที่ตนปฏิบัติ……………………………………….. การนําผลงานไปใชประโยชน/อางอิง ภายหลังการดําเนินการ ประชาชนที่ไดรับการบริการขอมูล ไดส ะดวก รวดเร็ว ถูกตองแมนยําในการ เขาถึงขอมูลขาวสาร และสามารถดาวนโหลดมาไวในคอมพิวเตอร หรือสั่งพิมพไดตามตองการ รวมทั้ง สามารถเลือกรายการวิดีทัศน ที่ตนเองตองการชมไดโดยเลือกตามรายการ (Menu) และเลือกชมได ตลอดเวลาเปนการเรียนรูขอมูลขาวสารทางไกลไดโดยไมมีขอจํากัดดานเวลาผูศึกษาสามารถ เลือกศึกษา ในสิ่งที่ตนเองตองการหรือสนใจได หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารผลงานแนบทาย


21 ตอนที่ 3 การรับรองผลงาน (สําหรับผูบังคับบัญชากรอก) ใชรับรอง 1 แผนตอผลงาน 1 ชิ้น 1.คําขอรับรองผูขอรับการประเมิน ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)

ผูขอรับการประเมิน

(นายเกียรติศักดิ์ ขันทีทาว) นักวิชาการเกษตร ระดับ 5 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 2. คํารับรองของผูบังคับบัญชา (ระดับหัวหนาสวน/ผอ.กอง) ไดตรวจสอบผลงานที่เสนอใหประเมินแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ ความเห็น อื่นๆ(ถามี) (ลงชื่อ)

ผูตรวจสอบ

(นายรัตนะ คําโสมศรี) หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 3.คํารับรองของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ปลัด อบต.) ไดตรวจสอบผลงานที่เสนอใหประเมินแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ ความเห็น อื่นๆ(ถามี) (ลงชื่อ)

ผูตรวจสอบ

(นายมีชัย อุนวิเศษ) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554


22 ตอนที่ 4 การประเมินผลงาน งานที่เสนอ รายการประเมิน 1. งานการสงเสริมการ 1. มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงาน ผลิตปุยชีวภาพ 2. คุณภาพของผลงาน 2.1 ความถูกตองเหมาะสมของผลงานในแงของ วิธีการปฏิบัติ 2.2 ความสมบูรณ ความประณีตและทันตอ กําหนดเวลา 2.2 ประโยชนของผลงานตอองคกร หรือผูรับ บริหาร 3. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและ แผนงานหรือความสามารถในการแกไขปญหา ซึ่ง นํามาใชเปนแนวปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติอื่นๆได

๒. งานบันทึกขอมูล และเผยแพร ประชาสัมพันธ

รวม 1. มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงาน 2. คุณภาพของผลงาน 2.1 ความถูกตองเหมาะสมของผลงานในแงของ วิธีการปฏิบัติ 2.2 ความสมบูรณ ความประณีตและทันตอ กําหนดเวลา 2.2 ประโยชนของผลงานตอองคกร หรือผูรับ บริหาร 3. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและ แผนงานหรือความสามารถในการแกไขปญหา ซึ่ง นํามาใชเปนแนวปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติอื่นๆได รวม

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 20 20 20 20 20

100 20 20 20 20 20

100


23 ตอนที่ ๔ การประเมินผลงาน (ตอ) คะแนนรวมเฉลี่ยของผลงานทั้ง 2 ชิ้น....................คะแนน (คะแนนรวม 100 คะแนน) (ผูผานการประเมินตองไดรับคะแนนคาเฉลี่ยรวมไมต่ํากวา 60 คะแนน) ( ) ผานการประเมินผลงาน

( ) ไมผานการประเมินผลงาน

ลงชื่อ.................................................ผูขอรับการประเมิน (นายเกียรติศักดิ์ ขันทีทาว) ตําแหนง นักวิชาการเกษตร ระดับ 5 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554


24 1. ชื่อผลงาน ผลงานที่ 1 การสงเสริมการผลิตปุยชีวภาพ 2. ชวงเวลาที่เสนอผลงาน ระหวางวันที่ มิถุนายน 2549 – กรกฎาคม 2551 3. ที่มาของผลงาน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน และ ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ได กําหนดใหสวนราชการจะตองถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสวนกรมสงเสริมการเกษตร ได ดําเนินการถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2 ดานคือ ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตจํานวน 8 ภารกิจ ไดแก 1) การสํารวจขอมูลที่เกี่ยวของกับการเกษตร 2) การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล 3) การบริการขอมูล และเผยแพรประชาสัมพันธ 4) การรวบรวมสงเสริมพัฒนาภูมปิ ญญาทองถิ่น 5) การสํารวจชวยเหลือปองกันกําจัดศัตรูพืช 6) การฝกอบรมอาชีพการเกษตร 7) การรวมกลุมและพัฒนากลุม 8) การกระจายพันธุ ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพานิชกรรมและการทองเที่ยวจํานวน 1 ภารกิจ คือ 1) ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล รวม 9 ภารกิจ ซึ่งการจัดการดําเนินโครงการสงเสริมการผลิตปุยชีวภาพถือเปนการดําเนินการตามภารกิจถาย โอนดานการรวมกลุมและพัฒนากลุมและฝกอบรมอาชีพการเกษตรประกอบกับ ในปจจุบัน ปุยเคมีไดมีราคาพุง สูงขึ้นตามราคาน้ํามัน สงผลใหเกษตรกรประสบปญหาขาดทุน แนวทางที่จะชวยแกปญหานี้ ก็คือการสงเสริมให เกษตรมีความมั่นใจและหันมาผลิตปุยชีวภาพขึ้นใชเองเพื่อลดการใชปุยเคมี ซึ่งนอกจากลดตนทุนในการผลิตแลว ยังเปนการปรับปรุงคุณภาพของดิน โดยการเพิ่มจุลินทรียที่มีประโยชนใหกับดิน และเหมาะกับการพัฒนาการ เกษตรอินทรีย ใหเปนการเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ของจังหวัด ตามแนวทางปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพีย ง จึงไดจัดโครงการนี้เพื่อเผยแพรใหแกป ระชาชนในพื้นที่ ใน ฐานะผูดําเนินโครงการโดยใชงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ ในการดําเนินโครงการตางๆ เพื่อสงเสริมการผลิตปุยชีวภาพ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 1. ประชาคมหมูบานเพื่อรับทราบปญหาและความตองการ 2. ออกแบบและประมาณการราคาโรงผลิตปุยชีวภาพอัดเม็ด 3. ป 2549 ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง เครื่องมือสําหรับการผลิตปุยชีวภาพ และโรงผลิต 4. ป 2550 เดือนเมษายนจัดฝกอบรมพรอมสาธิตการผลิตปุยชีวภาพอัดเม็ดแกเกษตรทั้ง11 หมูบาน ในพื้นที่ตําบลเหลาโพนคอ 5. ป 2550 เดือนกันยายนจัดทําโครงการทดลองการใชปุยชีวภาพทั้งในแปลงนาสาธิต และในภาชนะ พลาสติกเพื่อเปนการสาธิตและศึกษาทดลองเปรียบเทียบการใชปุยชีวภาพ


25 6. ป 2551 เดือนมกราคม กอสรางโรงผสมปุยชีวภาพจํานวน 8 แหง เพื่อใหเกษตรกรในหมูบานตางๆที่ ไมมีโรงหมักปุย ไดมีสถานที่หมักปุยเพียงพอทันกับฤดูกาลผลิต 7. ป 2551 เดือนมิถุนายน จัดทําโครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานทางการเกษตร โดยการสํารวจจํานวน สัตวเลี้ยง สํารวจพื้นที่ทําการเกษตร และสํารวจผลผลิตทางการเกษตรที่เกษตรไดในแตละป โดยเฉพาะ ขาวเพื่อตรวจสอบปริมาณขาวที่เกษตรกรไดหลังจากการสงเสริมการใชปุยชีวภาพ 8. ป 2551 เดือนกรกฏาคม จัดทําโครงการสงเสริมการทําปุยน้ําชีวภาพโดยกอสรางถังหมักปุยน้ํา ใหกับทุกหมูบานเพื่อใชหมักไขและหอยเชอรรี่ที่เปนศัตรูของขาวในฤดูปกดําและใชหมักขยะเปยกจาก บานเรือน เพื่อจะไดมีปุยน้ําชีวภาพไวใชสําหรับการผลิตปุยชีวภาพอัดเม็ดตอไป 4. ความรูค วามสามารถหรือความชํานาญที่ใชในการปฏิบัติงาน 1. นอมนําเอาแนวพระราชดําริป รัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ โดยมุงเนนใหเกษตรกรลดการใช ปุยเคมี สงเสริมการพึ่งพาตนเอง 2. การใชความรูความสามารถสวนตัวในการศึกษาทดลองการใชปุยชีวภาพเปรียบกับการใชปุยเคมี 3. การใชความสามารถในการถายทอดความรูใหแกเกษตรกรในการผลิตปุยชีวภาพทั้งแบบแหงและแบบ น้ําทําใหผูเขารับการอบรมเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติไดในระยะเวลาอันสั้น 5. ประโยชนที่หนวยงานหรือประชาชนในทองถิ่นไดรับ 1. ประชาชนสามารถลดตนทุนการผลิต จากการใชปุยเคมีที่มรี าคาแพงมาใชปุยชีวภาพแทน 2. สามารถเพิ่มผลผลิตตอไรดานการเกษตรโดยเฉพาะผลผลิตขาว 3. เปนการกําจัดศัตรูพืชและนํามาใชใหเกิดประโยชนจากการหมักไขและหอยเชอรี่เปนปุยน้ําชีวภาพ 4. ลดปญหาขยะในหมูบาน/ชุมชน และลดภาวะโลกรอน 5. สรางความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานราชการกับประชาชน 6. เสริมสรางความสามัคคีใหกับประชาชนและสงเสริมการรวมกลุม 6. อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 1. ดวยระยะเวลาที่จํากัดทําใหผูรับการอบรมยังขาดการฝกฝนและความชํานาญที่จะนําไปปฏิบัติ 2. เกษตรกรยัง ขาดความตอเนื่องในการผลิ ตและการใชปุย ชีวภาพจึง ไม ส ามารถเกิ ดการรวมกลุมเพื่ อ ประกอบอาชีพได 3. ประชาชนยังขาดการวัดผลผลิตขาวและจดบันทึกขอมูลเพื่อเปรียบเทียบการใชปุยชีวภาพกับปุยเคมี 7. แนวทางการแกไข 1. การติดตามสงเสริมความรูเพิ่มเติมแกผูสนใจภายหลังการอบรม 2. จัดกิจกรรมเชนการประกวดผลผลิตขาวที่ปุยชีวภาพ พรอมทั้งการใหความรูและแนะนําชองทาง การตลาดใหแกผูสนใจ 3. การจัดทํากิจกรรมสาธิตการวัดผลผลิตขาวและฝกอบรมการทําบัญชีฟารม


26 ภาพการดําเนินโครงการสงเสริมการผลิตปุยชีวภาพ

ภาพ การฝกอบรมการผลิตปุยชีวภาพ

ภาพ โรงผลิตปุยชีวภาพ


27

ภาพ โรงผสมปุยประจําหมูบานพรอมถังหมักปุยน้ําชีวภาพ

ภาพ การทําปุยน้ําชีวภาพจากหอยเชอรี่


28

ภาพ การทดลองการใชปุยชีวภาพ

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)

เจาของผลงาน (นายเกียรติศักดิ์ ขันทีทาว) นักวิชาการเกษตร ระดับ 5 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554


29 1. ชื่อผลงาน ผลงานที่ 2 การบริการขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธ 2. ชวงเวลาที่เสนอผลงาน มกราคม – ตุลาคม 2554 3. ที่มาของผลงาน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน และ ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง สวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 และ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน ทองถิ่น พ.ศ. 2543 ไดกําหนดใหสวนราชการจะตองถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสวนกรมสงเสริมการเกษตร ไดดําเนินการถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองส วนทองถิ่น จํานวน 2 ดานคือ ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตจํานวน 8 ภารกิจ ไดแก 1) การสํารวจขอมูลที่เกี่ยวของกับการเกษตร 2) การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล 3) การบริการขอมูล และเผยแพรประชาสัมพันธ 4) การรวบรวมสงเสริมพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 5) การสํารวจชวยเหลือปองกันกําจัดศัตรูพืช 6) การฝกอบรมอาชีพการเกษตร 7) การรวมกลุมและพัฒนากลุม 8) การกระจายพันธุ ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพานิชกรรมและการทองเที่ยวจํานวน 1 ภารกิจ คือ ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลรวม 9 ภารกิจ ซึ่งการบริการขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธ เปนการดําเนินการตามภารกิจถายโอนดานการ การบริการขอมูล และเผยแพรประชาสัมพันธ ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่ กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร ของราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน เขาตรวจดู ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและ ใหบริการวา ศูนยขอมูลขาวสาร ศูนยขอมูลขาวสารเปนสถานที่ที่ห นวยงานของรัฐจัดรวบรวมขอมูล ขาวสารไวใหประชาชน สามารถคนหาขอมูลขาวสารของราชการไดเอง ในเบื้องตนคณะกรรมการขอมูล ขาวสารของราชการ พิจารณาเห็นวา เพื่อไมใหเปนภาระกับหนวยงานของรัฐทั้งในดานบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึง กําหนดใหห นวยงานของรั ฐที่ต องจัด ตั้ งศู นยข อมู ลขา วสารเฉพาะหนวยงานของรั ฐที่เ ปนนิติบุ คคล เทานั้น ซึ่งหมายถึงหนวยงานของรัฐที่เปนราชการสวนกลาง คือ กรม หนวยงานเทียบเทา ราชการสวน ภูมิภาค คือ จังหวัด อําเภอ และราชการสวนทองถิ่น คือ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา จึงมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองจัดตั้ง ศูนยขอมูล ขาวสาร ตามประกาศ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สําหรับหนวยงานของราชการ


30 สวนกลางที่ไปตั้งอยูในจังหวัดตางๆ และไมขึ้นกับราชการสวนภูมิภาค เชน สํานักงานของสวนราชการ สังกัด กระทรวงการคลัง สํานักงานเขต หรือ สํานักงานภาคของหนวยงานตางๆ เปนตน ตองจัดตั้งศูนย ขอมูลขาวสารของหนวยงานขึ้น โดยตองมีขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 เทาที่หนวยงาน นั้นมีอยูแสดงไวดวย หลักการและแนวคิด ประการหนึ่ง ก็คือ ตองใหประชาชนไดรับความสะดวกใน การเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ที่กฎหมายบังคับ ใหหนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได เพราะเปนเรื่องที่ประชาชนควรรู ดังนั้น การ จัดศูนยขอมูลขาวสารนั้น การจัดสถานที่ การจัดขอมูลขาวสาร วิธีการคนหา ทั้งจากบัต รดัชนีรายการ หยิบเอกสารตรวจดูและศึกษา รวมทั้งการศึกษาจากระบบคอมพิวเตอร โดยตองคํานึงถึงความสะดวก ของประชาชนเป น สํ าคั ญ สามารถคนหา ศึกษาไดโ ดยสะดวก มิใช ต องคอยสอบถามหรือขอให เจาหนาที่ชวยเหลือมากเกินสมควร อันจะทําใหการตรวจดูหยุดชะงัก และขาดความเปนสวนตัว ดังนั้นเพื่อใหการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน รวมทั้งผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ บริหารสวนตําบล และพนักงานเจาหนาที่ไดสะดวกรวดเร็ว ถูกตองแมนยํา อีกทั้งเปนเครื่องมือที่ชวย สนับสนุนการตัดสินใจและการควบคุม จึงไดมีการประยุกตเทคโนโลยีส ารสนเทศ สําหรับ ศูนยขอมูล ขาวสาร โดยการเชื่อมโยงขอมูลขาวสาร ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งเปนเครื่องมือสื่อกลางหนึ่งของ การติดตอสื่อสารในทุกๆ องคกรและสังคมในปจจุบัน โดยจัดทําสารสนเทศเปน 2 ชนิดดังนี้ 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกสบุค (E book) องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ ไดจัดทําเวบ ไซต ชื่ อ เหล า โพนค อ อี บุ ค (https://sites.google.com/site/lpkebook/)ซึ่ ง เป น หนั ง สื อ อิเล็กทรอนิคส ที่อยูในรูปแบบดิจิตัล ผูอานสามารถอานไดโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร หรือเครื่อง อาน e – book (Rocket e – book Softbook , Microsoft Reader) และเปนหนังสือ อิเล็กทรอนิกสไรกระดาษที่ปรากฏขึ้นใน Cyberspace มีคุณลักษณะพิเศษกวาหนังสือกระดาษ หลายประการ อาทิ แสดงผลดวย ภาพ ขอความ เสียง ภาพเคลื่อน ไหว เปนตน ซึ่งสามารถเปด อ านเหมื อ นหนั ง สื อทั่ วไป และพกพาหนั ง สื อจํ านวนมากติ ด ตั ว ไปได ทุ กที่ ทุ ก เวลา สามารถ Download มาไวใน palm pilot เปดออกมาอานตามตองการ และยังสามารถเชื่อมโยงกับ ขอความตางๆ ภายในตัวหนังสือ หรือภายนอกเว็บไซตอื่นๆ จากอินเตอรเน็ต ยิ่งกวานั้น ผูอานสามารถอานพรอมๆกันไดโดยไมตองรอการยืม หรือคืนเหมือนหนังสือกระดาษในหอง สมุด และ e - book ยังทํางานเหมือน web – brower สามารถดาวนโหลดมายังคอมพิวเตอรได สามารถอานในรูปแบบ offline ได หรือพิมพก็ได และ เปนการปฏิวัติรูปแบบการจัดการและการ นําเสนอสารสนเทศ ที่เปลี่ย นไปจากการนําเสนอเนื้อหาแบเดิมและพรอมๆกับการปฏิวัติ e – learning รวมทั้งพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร นอกจากนี้ e - book ยังมุงการเรียนรูดวยการ เห็น และการปฏิสัมพันธ มีการสะทอนโลกกวางใหเห็นและทําใหเกิดการปฏิสัมพันธแ มอยูไกลคน ละซีกโลก 2. ระบบวิดีโอออนดีมานด (Video on Demand) องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ ไดจัดทําเวบไซต ชื่อ เหลาโพนคอทีวี (https://sites.google.com/site/laophonkhortv/ ) ระบบวิดีโอออนดีมานดเปนระบบใหมที่กําลังไดรับความนิยมนํามาใช ในหลายประเทศเชน ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา โดยอาศัยเครือขายคอมพิวเตอรค วามเร็วสูง ทําใหผูช มตามบานเรือนตาง ๆ สามารถเลือกรายการวิดีทัศน ที่ตนเองตองการชมไดโดยเลือกตามรายการ (Menu) และเลือกชม


31 ไดตลอดเวลา วิดีโอออนดีมานด เปนระบบที่มีศูนยกลาง การเก็บขอมูลวีดิทัศนไวจํานวนมาก โดย จัดเก็บในรูปแหลงขอมูลขนาดใหญ (Video Server) เมื่อผูใชตองการเลือกชมรายการใด ก็เลือกได จากฐานขอมูลที่ตองการ ระบบวิดีโอ ออนดีมานดจึงเปนระบบที่จะนํามาใช ในเรื่องการเรียนรู ขอมูลขาวสารทางไกลไดโดยไมมีขอจํากัดดานเวลาผูศึกษาสามารถเลือกศึกษาในสิ่งที่ตนเองสนใจ ในการดํ า เนิ น ให ก ารบริก ารข อ มู ล และเผยแพร ป ระชาสั มพั นธ ผู ข อรั บ การประเมิ น ได เ ป น ผูดําเนินการโดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 1. ศึกษาการจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกสบุค (E book) การจัดทําวีดิทัศน และการจัดทําเวบ ไซตจากหนังสือคูมือและ อินเทอรเน็ต 2. จัดหาวัสดุอุปกรณในการบันทึกภาพและเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการจัดทําหนังสือ อิเล็กทรอนิกสบุค (E book)และการจัดทําวีดิทัศน 3. นําขอมูลที่ไดรวบรวมไวแลว มาจัดทําเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสบุค (E book)และการ จัดทําวีดิทัศนเพื่อการเผยแพร 4. จัดทําเวบไซตและอับโหลดขอมูลสําหรับใหบริการขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธ ทั้งใน รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสบุค (E book)และ ระบบวิดีโอออนดีมานด (Video on Demand 4. ความรูค วามสามารถหรือความชํานาญที่ใชในการปฏิบัติงาน 1. การใชความรูทางดานการสืบคนขอมูลจากสื่อตางๆ โดยเฉพาะจากอินเทอรเน็ต ที่สามารถ นํามาใชประโยชนในการจัดทําสารสนเทศ และจัดทําเวบไซต 2. การใชความสามารถในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทําสารสนเทศและอับโหลดลงเวบไซตเพื่อเผยแพร 5. ประโยชนที่หนวยงานหรือประชาชนในทองถิ่นไดรับ 1.ประชาชนที่ไดรับการบริการขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว ถูกตองแมนยําในการเขาถึงขอมูล ขาวสาร และสามารถดาวนโหลดมาไวในคอมพิวเตอร หรือสั่งพิมพไดตามตองการ 2. ผูบริหาร สมาชิก พนักงาน รวมทั้งประชาชนสามารถใชขอมูลประกอบการตัดสินใจได 3. สามารถเลือกรายการวิดีทัศน ที่ตนเองตองการชมไดโดยเลือกตามรายการ (Menu) และ เลือกชมไดตลอดเวลาเปนการเรียนรูขอมูลขาวสารทางไกลไดโดยไมมีขอจํากัดดานเวลา จากระบบ วีดีโอออนดีมานด 4. ผูศึกษาสามารถ เลือกศึกษา ในสิ่งที่ตนเองตองการหรือสนใจไดตามตองการ 5. เพิ่มศักยภาพในการเผยแพรผลงานของหนวยงาน 6. อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 1. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูในการจัดทําสารสนเทศเพื่อเผยแพรทางอินเทอรเน็ต 2. ขาดการจัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับบุคลากรและถายทอดความรูในการจั  ดทํา สารสนเทศเพื่อใหบริการขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธ 3. ไมมีงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อวัสดุ สําหรับการจัดทําสารสนเทศเพื่อเผยแพร 7. แนวทางการแกไข 1. จัดหาบุคลากรที่มีความรูในการจัดทําสารสนเทศเพื่อรับผิดชอบในการบันทึกขอมูลและ เผยแพรประชาสัมพันธ 2. จัดใหมีการฝกอบรมเพื่อถายทอดความรูในการจัดทําสารสนเทศ 3. จัดตั้งงบประมาณรองรับในการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ


32 ภาพถายการบันทึกขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธ

ภาพ การจัดทําเวบไซตเพื่อเผยแพรหนังสืออิเล็กทรอนิกสบุค (E book)

ภาพ การจัดทํา face book เพื่อเผยแพรหนังสืออิเล็กทรอนิกสบุค (E book)


33

ภาพ การจัดทําเวบไซต เพื่อเผยแพรวีดิทัศน ผานทางระบบวีดีโอออนดีมานด

ภาพ การจัดทํา face book เพื่อเผยแพรวีดีทัศน


34

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ (ลงชื่อ)

เจาของผลงาน (นายเกียรติศักดิ์ ขันทีทาว) นักวิชาการเกษตร ระดับ 5 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554


35 แบบสัมภาษณ (สําหรับตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3) ชื่อผูรับการประเมิน นายเกียรติศักดิ์ ขันทีทาว ตําแหนงที่จะแตงตั้ง นักวิชาการเกษตร 6 ว. รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ 1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน การเอาใจใสในการ 20 ทํางานทีไดรับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวของ อยางมีประสิทธิภาพ 2. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เชน คิดคนระบบ แนวทาง 20 วิธีดําเนินการใหมๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน แสดงความคิดเห็น ให ขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได 3. การแกไขปญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 20 พิจารณาจากความรวดเร็ว และความถูกตองในการตัดสินใจ การรับฟงและ ใหผูอื่นเขามีสวนรวมในการตัดสินใจ 4. ภาวะผูน ํา พิจารณาจากพฤติกรรม เชน การวางตัว บุคลิกภาพ 20 การวางแผน และจัดระบบงาน 5. มนุษยสัมพันธ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน จากการรักษา 20 ความสัมพันธอันดีกับเพื่อรวมงาน การสรางความสัมพันธอันดีกับ. ประชาชน การแกไขปญหาความขัดแยง 100 ( ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ ( นายมีชัย อุนวิเศษ) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ นักบริหารงาน อบต. ระดับ 7 28 พฤศจิกายน 2554 (ลงชื่อ)..........................................กรรมการ ( นางรุงรัชนี วิสามารถ ) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโนนหอม นักบริหารงาน อบต. ระดับ 7 28 พฤศจิกายน 2554 (ลงชื่อ)............................................กรรมการ ( นายปรีชา ชวนะบุญไพศาล ) หัวหนาสวนโยธา ระดับ 7 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ 28 พฤศจิกายน 2554

(ลงชื่อ)...............................กรรมการ ( นางพรทิพย คึมยะราช ) หัวหนาสวนการคลัง ระดับ 7 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ 28 พฤศจิกายน 2554 (ลงชื่อ)............................กรรมการและขานุการ ( นายรัตนะ คําโสมศรี ) หัวหนาสํานักงานปลัด ระดับ 6 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ 28 พฤศจิกายน 2554


36 (แบบ 8) แบบสรุปผลการคัดเลือกพนักงานสวนตําบล เพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (สําหรับคณะกรรมการประเมินผลงานฯ กรอก) คณะกรรมการประเมินผลงานฯ ไดประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาคําขอประเมินผลงานของ นายเกียรติศักดิ์ ขันทีทาว ตําแหนง นักวิชาการเกษตร ระดับ 5 แลว มื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ปรากฎ ดังนี้ 1. การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล ( ) มีคุณสมบัติสามารถเลื่อนขึน้ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นได ( ) ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก................................................................................................... 2. การประเมินคุณลักษณะของบุคคล ไดคะแนนเฉลี่ย คะแนน ระดับการประเมิน ( ) ผานเกณฑ (60%) ( ) ไมผานเกณฑ 3. การประเมินผลงานไดคะแนนเฉลี่ย คะแนน ( ) ผานเกณฑ (60%) ( ) ไมผานเกณฑ 4. การสัมภาษณไดคะแนนเฉลี่ย คะแนน ( ) ผานเกณฑ (60%) ( ) ไมผานเกณฑ ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินผลงานฯ มีความเห็นสรุป ดังนี้ ( ) ผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคลและประเมินผลงานสามารถเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารง ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นได ( ) ไมผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคลและประเมินผลงาน ( ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ ( นายมีชัย อุนวิเศษ) (ลงชื่อ)..........................................กรรมการ ( นางรุงรัชนี วิสามารถ ) (ลงชื่อ)............................................กรรมการ ( นายปรีชา ชวนะบุญไพศาล ) (ลงชื่อ)..........................................กรรมการ ( นางพรทิพย คึมยะราช ) (ลงชื่อ).........................................กรรมการและเลขานุการ ( นายรัตนะ คําโสมศรี )


ภาคผนวก


แบบประเมิน 6 ว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร  

เอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น นอกระดับควบสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบกา...

แบบประเมิน 6 ว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร  

เอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น นอกระดับควบสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบกา...

Advertisement