Page 1

คูมือ การดําเนินงานแผนงาน/โครงการเชิงรุก : การบริหารแผนงาน/โครงการ และการบริหารการเงินการบัญชี และพัสดุ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 : 1 มีนาคม 2554


สารบัญ บทนํา สวนที่ 1

สวนที่ 2

ภาค ผนวก 1

ภาค ผนวก 2

รูจัก สสส. การบริหารแผนงาน/โครงการ  การบริหารโครงการยอย  การจัดวางระบบงานและระบบการควบคุมภายในของแผนงาน/โครงการ  การดําเนินงานแผนงาน/โครงการ  การติดตามและประเมินผลภายในของแผนงาน/โครงการ การบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ  การเงิน  การบัญชี  การพัสดุ ภาคผนวก ขอมูลทั่วไป 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) เงื่อนไขการจัดเขตปลอดบุหรี่ และ สุรา สําหรับผูรับทุน เอกสารการจัดเขตปลอดบุหรีส่ าํ หรับการเบิกเงินงวดที่ 2 ตัวอยาง “ตราสัญลักษณ (LOGO)” ของ สสส. ตัวอยาง แบบฟอรม การเสนอโครงการยอย ตัวอยาง การกําหนดระยะเวลาสงผลงานและเงือ่ นไขการเบิกจายงวดเงิน ตัวอยาง การทํารายงานการเงินสง สสส. (ง.1,ง.3) แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA.)

แบบรายงานทีแ่ ผนงาน/โครงการจัดทําสง สสส. รายงาน การเงิน  ง.1 รายงานการเงิน รายงวด  ง.2 แบบแจกแจงรายจายแยกประเภท  ง.3 รายงานการเงินเพื่อปดโครงการ  คําอธิบายการกรอกรายงานการเงิน  ง.4 Teller Payment ใบโอนเงินคืน สสส. รายงาน การดําเนินงาน  ส.1 แบบ รายงานความกาวหนา รายงวด  ส.2 แบบ รายงานฉบับสมบูรณ  ส.3 แบบสรุปรายงานความกาวหนาโครงการยอย ทะเบียนครุภัณฑ เพื่อสงคืน สสส.  จดหมายปะหนา พ.1 สงคืน ครุภัณฑโครงการ  พ.1 แบบสงคืน ครุภัณฑโครงการ รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หนา (ก)

หนา น-1 1-1 1-9 1-11 1-13 2-1 2-22 2-25 ก-1 ก-1 ก-4 ก-7 ก-11 ก-12 ก-14 ก-16 ก-19 ข-1 ข-2 ข-3 ข-4 ข-5 ข-7 ข-8 ข-9 ข-11 ข-12 ข-13


ภาค ผนวก 3

 ป.1 แบบบันทึกขอมูล และความกาวหนา  ป.2 แบบรายงานผลงานและผลลัพธการดําเนินงาน  ป.3 แบบรายงานความกาวหนาประจําเดือนของแผนงาน กรณีมีโครงการยอย แบบฟอรมสําหรับใชภายในแผนงาน/โครงการ การเงิน  งน.1 ใบสําคัญรับเงิน  งน.2 แบบรายงานการเดินทางตางจังหวัด  งน.3 ใบสําคัญรับ (Receipt Voucher)  งน.4 ใบสําคัญจาย (Payment Voucher)  งน.5 ใบยืมเงินทดรองจาย  งน.6 ใบคืนเงินทดรองจาย  งน.7 ทะเบียนคุมเช็ค  งน.8 ทะเบียนคุมเงินสดยอย  งน.9 ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินทดรองจาย การบัญชี  บน.1 สมุดเงินสด เงินฝากธนาคาร และบัญชีแยกประเภท  บน.2 สรุปรายจายตามกิจกรรม  บน.3 สรุปการใชจายเงินงบประมาณแยกตามกิจกรรม  บน.4 กระทบยอดเงินสดเงินฝากธนาคาร การดําเนินงาน  สน.1 แบบขออนุมัติโครงการยอย และรายงานสรุปขออนุมัติ  สน.2 แบบเบิกเงินงวดโครงการยอย และรายงานสรุปผลงานเพื่อเบิกเงินงวด  สน.3 ทะเบียนคุมโครงการยอย  สน.4 แบบรายงานความกาวหนาโครงการยอยสงผูจัดการแผนงาน  สน.5 แบบวิเคราะหองคประกอบสําคัญของขอเสนอโครงการ  สน.6 แบบรายงานสรุปผลงานเพื่อขออนุมัติปดโครงการ  สน.7 รายงานสรุปขออนุมัติขยายเวลา  สน.8 รายงานสรุปขออนุมัติยุติโครงการ  Template ขอตกลงรับทุนโครงการยอย การพัสดุ  พน.1 ใบขอซื้อขอจาง / PR : Purchase Request  พน.2 ใบสั่งซื้อสั่งจาง/ PO : Purchase Order  พน.3 ทะเบียนครุภัณฑ  พน.4 ทะเบียนคุมวัสดุ

หนา (ข)

หนา ข-14 ข-18 ข-21 ค-1 ค-2 ค-3 ค-4 ค-5 ค-6 ค-7 ค-8 ค-9 ค-10 ค-11 ค-12 ค-12 ค-13 ค-14 ค-16 ค-18 ค-19 ค-20 ค-23 ค-24 ค-25 ค-26 ค-29 ค-30 ค-31 ค-32


บทนํา รูจ กั สสส. กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ถือกําเนิดขึ้นเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ดวยเจตนาที่จะใหมีกองทุนเพื่อทําหนาที่ในการโนมนําใหประชาชนเกิดพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพเสียตั้งแตใน เบื้องตน และสงเสริมใหมีการสรางเสริมสุขภาพกายและใจใหแข็งแรง อยูในภาวะสมดุล และสรางความเขาใจ เกี่ยวกับอันตรายจากการบริโภคสุราและยาสูบ หรือสารอื่นที่ทําลายสุขภาพ หรือจากพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่ ไมถูกตอง1 สสส. มีฐานะ เปนหนวยงานของรัฐที่ ไมเปน สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยวิธีการ งบประมาณ และรายไดของกองทุนไมตองนําสงเปนรายไดของแผนดิน 2 ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 และอยูภายใตการกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรีโดยตรง วิสัยทัศน 3 “คนไทยมีสุขภาวะยั่งยืน” หมายถึง คนไทยมีสุขภาพดีครบในสี่มิติ ไดแก กาย จิต สังคม และปญญา (ตามนิยาม “สุขภาพ ” ขององคการอนามัยโลก) ทั้งนี้ “ระบบสุขภาพ ” ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมยอมจะเปน หลักประกันความยั่งยืน สุขภาวะขึ้นกับวิถีชีวิตอันดํารงอยูทามกลางสภาพแวดลอมรวมเรียกวา “ระบบสุขภาพ ” แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ไดกําหนดวิสัยทัศนของสังคมไทยใหเปน “สังคมอยูเย็นเปนสุข ” โดย สวนหนึ่งไดแกการมุงไปสู “ระบบสุขภาพพอเพียง ” อันประกอบดวยคนไทยสุขภาพดี เขาถึงบริการสุขภาพที่ดี อาศัยอยูในสังคมที่ดี และมีชีวิตสุขแบบพอเพียง พันธกิจ 4 “จุดประกาย กระตุน สนับสนุน พัฒนา สูระบบสุขภาพที่พึงประสงค” สสส. เปนหนวยองคประกอบหนึ่งของระบบสุขภาพไทย มีบทบาทหนาที่ในการจุดประกาย กระตุน และสนับสนุนพัฒนาการของระบบสุขภาพใหเปนไปในทิศทางที่พึงประสงคตามวิสัยทัศนขางตน สสส. ไมมีบทบาทหนาที่ในการเปนผูรับผิดชอบปฏิบัติการประจําหรือปฏิบัติการซ้ําซอน แต สสส. จะ ดําเนินงานดวยการสงเสริมสนับสนุนหนวยงานตางๆ ที่รวมเรียกวา “ภาคี” โดย สสส. เนนบทบาทการพัฒนาความเขมแข็งของระบบสุขภาพในสวนที่เปนภาคสังคม-ทองถิ่น และ ภาคนโยบายสาธารณะ สสส. ไมมีภารกิจใหบริการสุขภาพแตอาจสนับสนุนใหการบริหารจัดการระบบบริการ สุขภาพสอดรับกับพัฒนาการของภาคสังคม-ทองถิ่น และนโยบายสาธารณะ

1

เหตุผลในการจัดตัง้ กองทุน มีบญ ั ญัตไิ วในหมายเหตุ ทายพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ฐานะของกองทุน มีบญ ั ญัตไิ วในมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 3 วิสัยทัศน “คนไทยมีสขุ ภาวะยัง่ ยืน” ตามที่กําหนดไวใน แผนหลัก สสส. 2552 – 2554 หนา 1 4 พันธกิจ “จุดประกาย กระตุน สนับสนุน พัฒนาสูร ะบบสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค” ตามที่กําหนดไวใน แผนหลัก สสส. 255 2 – 2554 หนา 3 2

หนา น-1


สสส. จะดําเนินบทบาท ดังนี้ • จุดประกาย กระตุน และสนับสนุนงบประมาณ (สมทบ) แกภาคีผูรับผิดชอบนโยบายสาธารณะ เพื่อ เกิดการเรียนรู ตระหนักถึงปญหาของโทษภัยของ สุรา ยาสูบ และปจจัยเสี่ยงตางๆ ตอสุขภาพ เพื่อใหภาคี เหลานี้รวมดําเนินมาตรการลดปจจัยเสี่ยงดังกลาว มาตรการการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง และมาตรการ สรางเสริมสุขภาพ • กระตุนและสนับสนุนภาคีวิชาการ ภาคีปฏิบัติการ ภาคีนโยบาย ใหทํางานรวมกันเพื่อพัฒนา ความรู กระบวนการเรียนรู และจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ เพื่อใชสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ • สนับสนุนงบประมาณสมทบเพื่อพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรและการบริหารจัดการเพื่อสราง เสริมสุขภาพในองคกร องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน • กระตุนและสนับสนุนงบประมาณเพื่อสงเสริมบทบาทของสื่อสาธารณะ สื่อมวลชน และเทคโนโลยี การสื่อสารเพื่อประโยชนในการปรับเปลี่ยนคานิยม ความเชื่อ พฤติกรรมของประชาชน ใหไปสูการลดปจจัย เสี่ยงและเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ ในการดําเนินพันธกิจดังกลาว สสส.จะใชขีดความสามารถในการจัดการและจัดงบประมาณสมทบเพื่ อ การจุดประกาย กระตุน และสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพ แตมิใชจัดงบประมาณใหในลักษณะงานประจําหรือ ที่ มิไดพัฒนาแนวคิดแนวทางใหมๆ ยุทธศาสตร “ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดวยไตรพลัง” สสส. ดําเนินงานโดยไมเนนการใชอํานาจรัฐ ดวยบุคลากรและงบประมาณที่จํากัด จึงเปรียบเสมือนกลไก เล็กๆ ในระบบสุขภาพอันใหญโตและซับซอนของประเทศ เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจบังเกิดผลสําเร็จ เปนประโยชนตอสุขภาวะคนไทยอยางคุมคา สสส. ไดพัฒนายุทธศาสตรซึ่งสามารถกอใหเกิดการผลักดันการ เปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นไดอยางจริงจัง แมจะมีทรัพยากรจํากัด ทั้งนี้ โดยการพยายามพินิจพิเคราะหปจจัยแหง ความสําเร็จรอบดาน เพื่อประกันผลงานที่มีคุณคาที่สุดแกสังคม ยุทธศาสตรไตรพลังในการขับเคลื่อนขบวนการเปลี่ยนแปลง สังเคราะหขึ้นดวยความรูที่สั่งสมจากการ ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพซึ่งประสบผลสําเร็จมาแลวหลายดาน เชน การควบคุมการบริโภคยาสูบ การลด อุบัติเหตุจราจร และการควบคุมโรคเอดส เปนตน • พลังปญญา ไดแก การขยายพื้นที่ทางปญญา ( Wisdom Space) อยางกวางขวาง ในการสราง เสริมสุขภาพใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองมีองคความรูอยางพอเพียงจากทุกภาคสวนของ สังคม รวมทั้งพัฒนาความรูตอเนื่องใหเทาทันสถานการณ เหมาะสมกับกลุมเปาหมายและบริบท องคความรู (Body of Knowledge) ประกอบกับกระบวนการเรียนรูรวมกันของฝายตางๆ ทําใหมีการขยายพื้นที่ทางปญญา และกอใหเกิดพลังทางปญญาที่ยิ่งใหญในการสรางเสริมสุขภาพ • พลังนโยบาย ไดแก การขยายพื้นที่การมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Space of Participatory Policy Process) อยางกวางขวาง นโยบายกอใหเกิดระบบและโครงสราง เปนองคประกอบสําคัญ ของการสรางเสริมสุขภาพ เนื่องจากจะสงผลกระทบแกประชาชนในวงกวางและมีผลสืบเนื่องยาวนานกวา กิจกรรมรณรงคเพียงชั่วคราว โดยเฉพาะหากนโยบายไดพัฒนาขึ้นมาโดยพื้นฐานทางปญญา และทุกภาคสวน มีสวนรวมก็จะยิ่งเปนที่ยอมรับ เกิดความรวมมือดีในทางปฏิบัติ และมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น หนา น-2


• พลังสังคม ไดแก การขยายพื้นที่ทางสังคม (Social Space) อยางกวางขวาง เครือขายภาคีทาง สังคมกอใหเกิดการระดมพลังซึ่งมีบทบาทสําคัญในการทํางาน การรณรงค และการเฝาระวัง ในการสรางเสริม สุขภาพอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดี จําเปนตองมีกระบวนการ บูรณาการ และพัฒนาทักษะการรวมงานกันใน ลักษณะเครือขายที่มีอุดมการณและเปาหมายรวม การทํางานของเครือขายที่มีการเชื่อมโยงกันดี คือการขยาย พื้นที่ทางสังคม กอใหเกิดพลังผลักดันที่ยิ่งใหญในงานสรางเสริมสุขภาพ

ในทางปฏิบัติจากกรณีศึกษาที่ผานมาชี้ชัดวา พลังทั้งสามขางตนควรดําเนินสอดประสานพรอมกันไปจึง จะเกิดพลังมากที่สุด โครงสรางองคกร สสส. ภาคนโยบายและการบริหารจัดการ • คณะกรรมการกองทุน 5 มีบทบาทควบคุมดูแลการดําเนินกิจการกองทุนในระดับนโยบาย และกําหนดงบประมาณในภาพรวม รวมทั้งออกกฎระเบียบขอบังคับที่สําคัญในการดําเนินงาน • คณะอนุกรรมการ6 ซึ่งคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งขึ้นเพื่อมอบหมายงาน ไดแก - คณะกรรมการบริหารแผน 7 ปจจุบันมี 7 คณะ มีบทบาทในการพัฒนาแผน กํากับ ดูแลใหการดําเนินงานตามแผนแตละดานที่รับผิดชอบบรรลุเปาหมาย 5

องคประกอบและอํานาจหนาทีข่ อง คณะกรรมการกองทุน มีบญ ั ญัตไิ วในมาตรา 17 และมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติ กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 6 คณะกรรมการมีอาํ นาจแตงตัง้ คณะอนุกรรมการตางๆ ตามทีบ่ ญ ั ญัตไิ วในมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติกองทุน สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 7 คณะกรรมการบริหารแผน แตงตั้งตามคําสั่งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ที่ 2/2548 เรื่อง “แตงตั้ง คณะกรรมการบริหารแผน รวม 7 คณะ”

หนา น-3


- คณะอนุกรรมการเฉพาะดาน ไดแก คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการตรวจสอบ 8 ภายใน คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาสํานักงานกองทุน คณะอนุกรรมการนโยบายทางการเงิน 9 และ คณะอนุกรรมการวาระหลัก10 เปนตน • สํานักงาน ประกอบดวยผูจัดการกองทุนเปนผูบริหารสูงสุด ผูอํานวยการสํานักตางๆ และ เจาหนาที่ มีบทบาทหนาที่ในการนํานโยบายมาดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค การสนับสนุนภาคีเครือขายมี สวนรวมพัฒนาและดําเนินกิจกรรม ตลอดจนการพัฒนาระบบและวิธีปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ ภาคการประเมินผลการดําเนินงาน • คณะกรรมการประเมินผล 11 มีบทบาทในการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนใน ภาพรวม ทั้งดานนโยบาย ดานผลกระทบตอสังคม และดานการบริหารจัดการ อันจะเปนหลักประกันความ รับผิดชอบของ สสส. ตอสาธารณะ (Public Accountability) ภาคภาคีเครือขาย แมกฎหมายจะไมระบุโดยตรงวาเปนโครงสรางของ สสส. แตภาคีเครือขายการ สรางเสริมสุขภาพ ถือเปนผูปฏิบัติงานที่แทจริงของโครงการและกิจกรรมตางๆ นอกจากนี้ ภาคีเครือขายยังมี บทบาทในการรวมคิดรวมเรียนรู รวมพัฒนา และรวมลงทุนในบางกรณีดวย

8

คณะอนุกรรมการทีป่ รึกษาสํานักงาน แตงตั้งตามคําสั่งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ที่ 5/2548 เรื่อง “แตงตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาสํานักงานกองทุน” 9 คณะอนุกรรมการนโยบายทางการเงิน แตงตั้งตามคําสั่งกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ที่ 7/2549 เรื่อง “ปรับปรุง องคประกอบคณะอนุกรรมการนโยบายทางการเงิน” 10 คณะกรรมการวาระหลัก สสส. แตงตั้งตามคําสั่งกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ที่ 1/2549 เรื่อง “แตงตั้ง คณะกรรมการวาระหลัก สสส.” 11 องคประกอบและอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการประเมินผล มีบญ ั ญัตไิ วในมาตรา 37 ถึง มาตรา 39 แหง พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544

หนา น-4


วัตถุประสงคตามกฎหมาย เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจ หลักของ สสส. ในการสรางเสริมสุขภาพ 12 จึงไดมีการกําหนดวัตถุประสงค ของ สสส. ไวดังนี้ • สงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพในประชาชนทุกวัยตามนโยบายสุขภาพแหงชาติ • สรางความตระหนักเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทําลาย สุขภาพและสรางความเชื่อในการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชนทุกระดับ • สนับสนุนการรณรงคใหลดการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทําลายสุขภาพตลอดจนให ประชาชนไดรับรูขอกฎหมายที่เกี่ยวของ • ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย ฝกอบรม หรือดําเนินการใหมีการประชุมเกี่ยวกับการ สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ • พัฒนาความสามารถของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพโดยชุมชน หรือองคกรเอกชน องคกร สาธารณประโยชน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ • สนับสนุนการรณรงคสรางเสริมสุขภาพผานกิจกรรมตางๆ ในลักษณะที่เปนสื่อเพื่อใหประชาชน สรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรง ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทําลาย สุขภาพ กลไกการดําเนินงาน/วิธีการจัดสรรเงิน คณะกรรมการกองทุนไดใหความเห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการ และกิจกรรม พ.ศ. 2550 กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ซึ่งถือเปนระบบกลไกหลักในการดําเนินงาน ใหมีความชัดเจนรัดกุม ทําให สสส. ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถระดมการมีสวนรวม มีความ โปรงใสตอการตรวจสอบ และมีความชัดเจนของบทบาทความสัมพันธของกลไกบริหารสวนตางๆ การดําเนินงานตามหลักเกณฑฯ ครอบคลุม ทั้งการวางแผน การดําเนินงาน และการติดตาม ประเมินผล ทั้งนี้ จะมีการปรับปรุงแผนหลักทุกป กระบวนการตามหลักเกณฑฯ สรุปไดเปน 5 ขั้นตอนหลัก 1

2

3

$

การจัดทํา แผนหลัก

การวางกลไก และกํากับแผน

การพัฒนาบริหาร แผนงาน

12

5

4

$

การพิจารณา โครงการ

การติดตาม ทบทวนแผน

“สรางเสริมสุขภาพ ” หมายความวา การใดๆที่มุงกระทําเพื่อสรางเสริมใหบุคคลมีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม โดย สนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล สภาพสังคม และสิ่งแวดลอมที่จะนําไปสูการมีรางกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่สมบูรณ อายุยืนยาว และ คุณภาพชีวิตที่ดี (ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544)

หนา น-5


ชองทางในการสรางเสริมสุขภาวะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขารวมและโอกาสใน การดําเนินกิจกรรม สรางเสริมสุขภาวะรวมกันของภาคี เครือขายที่มีความหลากหลาย สสส. ไดเปดชองทาง 6 ชองทาง ไดแก 1) ชองทางตาม “ประเด็น” (Issue Approach) หรือ เรื่องตางๆ ไดแก สุรา ยาสูบ การออกกําลังกาย อาหาร สุขภาพจิตใจ การคุมครองผูบริโภค เปนตน 2) ชองทางตาม “หนวยภารกิจ ” (Setting Approach) ลักษณะตางๆ ไดแก สถานที่ทํางาน สถานศึกษา ศาสนสถาน เปนตน 3) ชองทางตาม “พื้นที่” (Area Approach) ไดแก ตําบล อําเภอ จังหวัด กลุมจังหวัด ลุมน้ํา เปน ตน 4) ชองทางตาม “กลุม เปาหมาย ” (Target Group Approach) ไดแก เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ คน พิการ ผูดอยโอกาส และกลุมผูเผชิญภาวะความรุนแรง เปนตน 5) ชองทางตาม “นโยบาย ” (Policy Approach) ไดแก โอกาสที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนโยบาย ของรัฐหรือนโยบายทางการเมืองที่มุงถึงการสรางเสริมสุขภาวะ 6) ชองทางตาม “แนวทางจาก ความสําเร็จ ” (Success Approach) ที่เกิดขึ้นใน สังคมไทย โดย สสส. สนับสนุนการเสาะหาความสําเร็จนอยใหญในการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพ ที่เห็นผล นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการขับเคลื่อนขบวนการสรางเสริมสุขภาวะ ระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพไดพัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ แปลงแผนยุทธศาสตรขององคกรนําไปสูการปฏิบัติอยางมี สัมฤทธิผล สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ และความคาดหวังของสังคม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ตอบคําถามตางๆ ดังตอไปนี้ 1. การบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรขององคกร ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งผลลัพธตอ สาธารณะ ภาคี เครือขาย และ การพัฒนาคุณภาพองคกรอยางตอเนื่อง 2. ประสิทธิผลของแผนงาน/โครงการ และ การใชจายงบประมาณอยางคุมคา 3. ผลกระทบของการสรางเสริมสุขภาพตอสภาวะสุขภาพของประชาชน 4. ขอเสนอทางเลือกเชิงนโยบายในการลงทุนทางสุขภาพ ในการตอบคําถามดังกลาวขางตน สสส. ซึ่งทํางานผานองคกร ภาคี เครือขาย ใชหลักการสราง “การมี สวนรวม” (Participation) “ความเปนเจาของ” (Ownership) และ การทํางานเปนทีม (Team Work) เพื่อใหระบบ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล มีความเหมาะสม ไดรับการยอมรับ และสามารถนําผลที่ได ไปใช ประโยชนในการพัฒนาการดําเนินงานในทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ ทันการณ เกิดการเรียนรู นําไปสูการ พัฒนาอยางยั่งยืน • การนิเทศ (Supervision) และการติดตาม (Monitoring) การดําเนินงานของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพรวมกับภาคีเครือขายที่มี อุดมการณรวมกันในการสรางเสริมสุขภาพของประชาชน ไดออกแบบการติดตามผลการดําเนินงานใหมี บรรยากาศการทํางานแบบกัลยาณมิตร เรียนรูรวมกัน และเสริมพลังกัน (Smart Partnership) อยางไรก็ตาม หนา น-6


เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอสังคมวา สสส. ไดใชจายงบประมาณเพื่อการดําเนินการตามแผน แผนงาน และ โครงการอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ ทันตามเวลาที่กําหนด จึงไดมีมาตรการ ดังนี้ 1. การใชเงื่อนไขในการเบิกจายงวดเงิน โดยใหมีการรายงานความกาวหนาโครงการ เพื่อชวย ใหผูรับผิดชอบดําเนินกิจกรรมตามปฏิทินงาน และหากไมบังเกิดผลหรือความกาวหนาก็จะไมสามารถเบิกเงิน สนับสนุนงวดถัดไปได 2. การนิ เทศ (ตรวจเยีย่ ม) และเขารวมกิจกรรม โดยกรรมการกองทุน ผูทรงคุณวุฒิ หรือ เจาหนาที่ ซึ่งตรวจเยี่ยมหรือเขารวมกิจกรรมจะไดเห็นการดําเนินกิจกรรมของภาคีเครือขายดวยตัวเอง รวมทั้ง การใหคําแนะนําไปพรอมกันดวย 3. การใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทาง กรณีโครงการใหญหรือมีความสําคัญ คณะกรรมการบริหารมี อํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ หรือคณะกรรมการกํากับทิศ เพื่อใหคําปรึกษา ชี้แนะกํากับ แนวทาง รวมทั้งอาจปรับการดําเนินงานใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 4. การติดตามงาน ระดับแผนและแผนงาน คณะกรรมการบริหารแผนสามารถติดตามการ ดําเนินงานตามแผนงานภายในแผนที่กํากับดูแลไดโดยการเชิญผูรับผิดชอบมารายงานถึงความกาวหนาตามที่ เห็นเหมาะสม และคณะกรรมการบริหารแผนตองรายงานความกาวหนาในภาพรวมของแตละแผนแก คณะกรรมการกองทุนอยางนอยปละครั้ง • การตรวจสอบ (Auditing) แบงออกเปน 3 ระดับ คือ 1. การตรวจสอบโดยองคกรภายนอกตามทีก่ ฎหมายกําหนด ซึ่งไดแกการตรวจสอบ โดย สํานักงานตรวจเงินแผนดิน และการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา 2. การตรวจสอบโดยคณะกรรมการกองทุน ซึ่งมอบหมายใหคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการ ตรวจสอบภายใน กํากับดูแลการตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนในดานการบริหารกิจการ และการใช จายเงินของ สสส. 3. การตรวจสอบภายในแผนงาน/โครงการ เพื่อสรางความเชื่อมั่น และสงเสริมการปฏิบัติงาน ขององคกรรับทุน ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย เพื่อเพิ่มมูลคาและการพัฒนาอยางยั่งยืน โดย สสส. มี แนวทางดังนี้ 1) จัดใหมีการปฐมนิเทศผูรับทุน และบริการใหคําปรึกษา ดานการบริหารจัดการแผนงาน/ โครงการ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 2) จัดใหมีการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ครอบคลุม 3 ดาน ไดแก ดานการใชจายเงิน ดาน การดําเนินงาน และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ พรอมทั้งใหคําแนะนําเพื่อพัฒนาระบบการเงิน การบัญชี การพัสดุ รวมถึงระบบการควบคุมภายในที่สําคัญ โดยมีแนวทางดังนี้ - แผนงาน/โครงการขนาดใหญที่มีวงเงินตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไปจะไดรับการ ตรวจสอบทุกแผนงาน/โครงการ - แผนงาน/โครงการที่มีวงเงินงบประมาณต่ํากวา 20 ลานบาท จะไดรับการสุม ตรวจสอบโดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

หนา น-7


- แผนงาน/โครงการที่มีสัญญาณบงชี้ความเสี่ยง หรือแผนงาน/โครงการที่มีการ รองเรียน สสส.จะใหมีการตรวจสอบเปนการเฉพาะ 3) จัดใหมีการตรวจ ประเมินระบบการบริหารจัดการเพื่อรับรององคกรผูรับทุน เพื่อคัดสรร องคกรผูรับทุนจาก สสส. ที่มีการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่ดี ที่สามารถ บริหารงานหรือควบคุมดูแลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายของแผนงาน/ โครงการนั้น ๆ โดย สสส. จะลดปริมาณการตรวจสอบแผนงาน/โครงการขององคกรที่ไดรับการรับรอง ใหมี อิสระในการดําเนินงานมากขึ้น ทั้งนี้จะมีการสุมสอบทานมาตรฐานเพื่อพัฒนาตอไป • การประเมินผล (Evaluation) 1. วัตถุประสงค 2 ประการ ดังนี้ จุดเนนของการประเมินผลเพื่อใหเกิดการ “นําผลการประเมินไปใช ” ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนใน 2 ประการ ไดแก 1.1 การอธิบาย “ผล” และ “ประสิทธิภาพ” ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามภารกิจของ องคกรอันเปนการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม 1.2 สรางการเรียนรูหรือเปนการเสริมพลัง (Empowerment) ใหกับผูทํางาน ทั้งนี้ เพื่อนําไปสู การปรับปรุงการดําเนินงานของ สสส. 2. แนวทางการประเมินผล 2.1 เนนการประเมินในระดับผลลัพธ ผลกระทบ เพื่อเปนการแสดงผลงานตามภารกิจของ สสส. ตอสาธารณะ โดยผลลัพธ ( Outcome) ผลกระทบ ( Impact) ดังกลาวจะถูกกําหนดไวในขั้นตอนการออกแบบการทํางานทั้งใน ระดับแผนและแผนงาน 2.2 ใชเทคนิควิธีที่เหมาะสม การทํางานของ สสส. มีหลายลักษณะ การอธิบายผลลัพธ และผลสําเร็จ จึงจําเปนตอง อาศัยเทคนิควิธีที่เหมาะสม เชน การใชเทคนิควิธีแผนที่ผลลัพธ ( Outcome Mapping) ในการทํางานที่มุงสรางความเขมแข็งใหกับภาคีเครือขายเพื่อหวังผลในดานความยั่งยืน เปนตน 2.3 หลักทํางานรวมกัน เนนการทํางานรวมกันระหวาง สสส. และภาคีเจาของเรื่องในการออกแบบการทํางาน การกําหนดผลลัพธผลสําเร็จ ขั้นความกาวหนาสูความสําเร็จ รวมถึงการกําหนด เครื่องมือและระยะเวลาที่เหมาะสมในการติดตามประเมินผล เพื่อใหการติดตามและ ประเมินผลเปน “เนื้อใน ” ของการทํางานที่จะนําไปสูการพิสูจนผลงานและสรางการ เรียนรูไดอยางแทจริง 3. กลไกในการดําเนินการประเมินผล กลไกในการดําเนินการประเมินผลของ สสส. ประกอบดวยผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ ไดแก

หนา น-8


3.1 การประเมินผลโดยองคกรภายนอก รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานขององคการมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะอยางตอเนื่อง โดยมอบหมายให สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานที่ สอดคลองกับวัตถุประสงคจัดตั้งและพันธกิจที่ไดรับมอบหมาย ใหความสําคัญกับการบริหารงานอยางมี ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ สอดคลองกับหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3.2 การประเมินผลโดยคณะกรรมการ • คณะกรรมการประเมินผล ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม สุขภาพ พ.ศ. 2544 มาตรา 38 มีอํานาจหนาที่ประเมินผลดาน นโยบายและการ กําหนดกิจการของกองทุน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ กองทุน รายงานผลพรอมขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ • คณะกรรมการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 มาตรา 21 มีอํานาจหนาทีค่ วบคุมดูแลกองทุนใหดําเนินกิจการใหเปนไป ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว กําหนดนโยบาย แผนการดําเนินงาน หลักเกณฑ วิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนกิจกรรม เสนอรายงานประจําปและความเห็นตอรัฐมนตรี เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามวัตถุประสงคกองทุน • คณะกรรมการบริหารแผน ตามหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุน โครงการและกิจกรรม พ.ศ.25 50 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 8.7 จัดใหมีการ ประเมินผลเชิงลึกสําหรับชุดแผนงาน /โครงการขนาดใหญ ที่มีวงเงินเกินกวา 20 ลานบาท โดยเริ่มดําเนินการอยางชาภายในกึ่งหนึ่งของระยะเวลาของแผนงาน / โครงการนั้น และ ขอ 8.8 จัดใหมีการประเมินผลลัพธของแผนอยางนอยหนึ่งครั้ง ตอสามป 3.3 การประเมินผลโดยผูจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม สุขภาพ พ.ศ. 2544 มาตรา 28 (2) และ (3) ผูจัดการกองทุนมีอํานาจหนาที่ ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการ ดําเนินการของกองทุน รวมทั้งเสนอเปาหมาย แผนงาน /โครงการ แผนการดําเนินงานประจําปของกองทุน และ แผนการเงินและงบประมาณประจําปตอคณะกรรมการ จัดทํารายงานและบัญชีของกองทุน และรายงานผลการ ปฏิบัติงานประจําป โครงการทีเ่ ขาขายไดรบั การพิจารณาสนับสนุนจาก สสส. 13 โครงการที่เขาขายจะไดรับการพิจารณาสนับสนุนจาก สสส. จะตองมีลักษณะดังตอไปนี้

13

โครงการทีเ่ ขาขายไดรบั การพิจารณาสนับสนุนจาก สสส. มีกําหนดไวในประกาศสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง เสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่อง “ลักษณะโครงการที่เขาขายใหการสนับสนุน ” ลงวันที่ 25 มกราคม 2548 ซึ่งมีผลใชบังคับเสมือนไดออกตาม หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการและกิจกรรม พ.ศ. 2550 (ตาม “บทเฉพาะกาล ” ขอ 11.3 แหง หลักเกณฑและ วิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการและกิจกรรม พ.ศ. 2550 กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ)

หนา น-9


1. เปนโครงการที่สอดคลองกับการสรางเสริมสุขภาพ 14 วัตถุประสงคของกองทุน 15 และกิจการของ กองทุน 16 ตลอดจนสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของกองทุนแผนใดแผนหนึ่งที่คณะกรรมการเห็นชอบไว ซึ่ง จะมีการปรับปรุงเปนประจําทุกป 2. เปนโครงการที่เขาขายการสนับสนุนประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังตอไปนี้ 2.1 โครงการดานการพัฒนาและปฏิบัติการ หมายถึง โครงการที่มีลักษณะเปนการฝกอบรม การรณรงค การจัดกิจกรรม หรือพัฒนารูปแบบที่เปนนวัตกรรม หรือการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะของภาคี เครือขาย หรือการปฏิบัติการในดานการสรางเสริมสุขภาวะ ทั้งนี้ ตองไมใชงานประจําที่ดําเนินการอยูแลว 2.2 โครงการดานการศึกษาวิจัย หมายถึง โครงการที่มีลักษณะการศึกษาวิจัย การทบทวน องคความรู การวิจัยและพัฒนา การประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพดวย 2.3 โครงการดานการอุปถัมภกิจกรรม หมายถึง โครงการที่มีลักษณะการใหทุนแกกิจกรรม ดานการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม หรือกิจกรรมสาธารณะอื่นเพื่อเปนสื่อกลางในการสรางความรูและคานิยมในการ สรางสุขภาพ 3. เปนโครงการที่ควรมีลักษณะเพิ่มเติม ดังนี้ 3.1 เปนโครงการริเริ่มปฏิบัติการใหมๆ หรือกระบวนการใหมๆ 3.2 เปนโครงการมุงสรางการมีสวนรวมของภาคีในกระบวนการวางแผนและการเรียนรู รวมกัน 3.3 เปนโครงการที่มีศักยภาพที่จะดําเนินการไดอยางตอเนื่อง ยั่งยืน หรือขยายผลในวงกวาง 3.4 เปนโครงการที่องคกรทองถิ่นหรือหนวยงานอื่นสมทบงบประมาณหรือทรัพยากรอยางอื่น 3.5 หากเปนโครงการที่มีการดําเนินงานมากอน ตองแสดงเหตุผลหรือขอมูลแจงชัดวาจะ เพิ่มเติมคุณคาหรือกอคุณประโยชนเพิ่มเติมจากโครงการเดิมอยางไร 3.6 ไมเปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากผูผลิตสุราหรือยาสูบหรือสินคาทําลายสุขภาพ 3.7 ไมเปนโครงการที่มีจุดมุงหมายหรือเกี่ยวพันกับผลประโยชนทางการเมืองอยางแจงชัด 3.8 ไมเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการหาทุน ใหรางวัล หรือจัดซื้อรางวัล 3.9 ไมเปนโครงการที่มีลักษณะธุรกิจหากําไรหรือเปนการลงทุนเพื่อแสวงหากําไร 3.10 ไมเปนโครงการดานการรักษาพยาบาล 3.11 ไมเปนโครงการใหบริการในลักษณะสงเคราะห หรือมุงจัดหาครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง 4. เปนโครงการที่เสนอโดยหนวยงานหรือบุคคลที่มีความนาเชื่อถือ 5. เปนโครงการที่มีแผนกิจกรรมสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ตลอดจนมีแผนการใชงบประมาณอยางประหยัด สมเหตุสมผล 14

“การสรางเสริมสุขภาพ ” หมายความวา การใดๆที่มุงกระทําเพื่อสรางเสริมใหบุคคลมีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม โดยสนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล สภาพสังคม และสิ่งแวดลอมที่จะนําไปสูการมีรางกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่สมบูรณ อายุยืนยาว และ คุณภาพชีวิตที่ดี (ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544) 15 วัตถุประสงคของกองทุน ตามทีบ่ ญ ั ญัตไิ วในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 16 กิจการของกองทุน หมายถึง กิจการที่กองทุนมีอํานาจกระทํา ไดแก เผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธเพื่อรณรงคให ประชาชนทราบถึงโทษภัยของการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทําลายสุขภาพ และสรางเสริมสุขภาพ ตลอดจนเผยแพร และ ประชาสัมพันธกฎหมายที่เกี่ยวของ (ตามมาตรา 9 (4) แหงพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544)

หนา น-10


การตรวจสอบการดําเนินงานของ สสส. สสส.จะไดรับการตรวจสอบกระบวนการทํางาน การใชจายเงินกองทุน และประเมินผลงานทุกปตั้งแต ระดับนโยบายถึงหนวยงานยอยใน สสส.โดยสรุปดังนี้ 1. การตรวจสอบผลงานและการใชจายเงินในระดับชาติ สสส.ตองรายงานผลการดําเนินงานตอ คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และ วุฒิสภา โดยการรายงานดวยเอกสาร (รายงานประจําป) และชี้แจงในสภา เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณของทุกป โดยกฎหมายกําหนดให สสส.รายงานภายใน 180 วันนับแตสิ้นปบัญชี 2. การตรวจสอบและรับรองงบการเงินโดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) กฎหมายกําหนดให สสส.ตองจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชี ที่รับรองทั่วไป สง สตง.ตรวจสอบและรับรองภายใน 120 วันเมื่อ สิ้นสุดปงบประมาณ 3. คณะกรรมการประเมินผล แตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรีจากการเสนอแนะของรัฐมนตรีวาการ กระทรวงการคลังใหทําหนาที่ในการประเมินผลภาพรวมในดานนโยบายและการกําหนดกิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน และรายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอ คณะกรรมการกองทุนฯอยางนอยปละ 1 ครัง้ 4. ระบบงานและการควบคุมภายใน คณะกรรมการกองทุนฯ แตงตั้ง คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการ ตรวจสอบภายในใหทําหนาที่กํากับดูแลและเปนที่ปรึกษาของผูตรวจสอบภายในในการตรวจสอบการบริหาร กิจการและการใชจายเงินของ สสส. โดย คณะอนุกรรมการฯ จะตองทําหนาที่และรายงานผลการตรวจสอบตอ คณะกรรมการกองทุนฯและคณะกรรมการประเมินผลรายไตรมาส 5. คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการตรวจสอบภายใน เปนผู ใหความเห็นชอบผูตรวจสอบภายใน การ ตรวจสอบหรือจัดจางผูตรวจสอบมืออาชีพจากภายนอกตรวจสอบระบบการทํางานของ สสส. ไดแก ระบบ การเงิน บัญชี และพัสดุ ระบบการใหทุน ระบบสารสนเทศ ระบบบริหารงานบุคคล และประเมินระบบควบคุม ภายในและการบริหารความเสี่ยงการดําเนินงานของ สสส. 6. การตรวจสอบทั่วไปโดยภาคีและสาธารณชน บทบาทหนาที่ของผูที่เกี่ยวของกับในฐานะผูกํากับดูแลโครงการ • คณะกรรมการบริหารแผน17 คณะกรรมการบริหารแผน คณะหนึง่ ๆ ประกอบดวย 18 กรรมการกองทุนไมนอยกวา 2 คนและ ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ มีผลงานดีเดน และมีประสบการณจากหลายสาขาที่เกี่ยวของกับการ ดําเนินงานตามแผน และเปนผูที่ไดรับการยอมรับจากภาคีที่เกี่ยวของกับแผนนั้น โดยแตละคณะจะมีจํานวน ประมาณ 7 - 15 คน และมีผูจัดการกองทุนหรือผูที่ผูจัดการมอบหมาย จากผูจ ดั การกองทุน ทําหนาที่เปน

17

“คณะกรรมการบริหารแผน ” หมายถึง คณะบุคคลที่คณะกรรมการแตงตั้งขึ้นเพื่อบริหาร กํากับดูแลการพัฒนา และการ ดําเนินการตามแผน ภายใตแผนหลักที่คณะกรมการเห็นชอบไวแลว คณะกรรมการบริหารแผนคณะหนึ่งอาจไดรับมอบหมายใหบริหารแผน มากกวาหนึ่งแผนก็ได (ตาม “นิยาม” ขอ 2.2 แหงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการและกิจกรรม พ.ศ. 2550 กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ) 18 องคประกอบ คุณสมบัติ และวาระของคณะกรรมการบริหารแผน มีบญ ั ญัตไิ วในขอ 4.1 ถึงขอ 4.2 แหงหลักเกณฑและ วิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการและกิจกรรม พ.ศ. 2550 กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

หนา น-11


กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารแผนจะมีวาระการปฏิบัติหนาที่คราวละ 3 ปหรือตามที่ คณะกรรมการกองทุนกําหนด คณะกรรมการบริหารแผนมีอํานาจหนาที่19 ดังนี้  กําหนดแนวทางและกํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนใหบรรลุผล รวมถึงพัฒนาแผนในระยะ ตอไปขางหนา โดยสามารถปรับปรุงรายละเอียดของแผนนั้นๆ ได ภายในกรอบงบประมาณของแผนที่ คณะกรรมการกองทุนเห็นชอบไว  พิจารณาใหทุนหรือพิจารณาเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตามวงเงินที่กําหนดไว ในหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการและกิจกรรม พ.ศ. 2550 กองทุนสนับสนุนการ สรางเสริมสุขภาพ  แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาและในกรณีที่สมควรอาจมอบหมายอํานาจหนาที่เพื่อกํากับ ทิศทางของแผนงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแผน  เสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิทดแทนกรรมการบริหารแผนที่พน หนาที่ไปดวยสาเหตุใด ๆ หรือเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติม และรายงานความกาวหนาของการ ดําเนินงานตามแผนตอคณะกรรมการกองทุน ตลอดจนจัดใหมีการประเมินผล  พิจารณาปรับปรุงจัดสรรเงินภายในวงเงินที่กําหนดไวในแผนนั้น ๆ ตามความเหมาะสม  ดําเนินงานอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนบรรลุผลสําเร็จ คณะกรรมการบริหารแผน มีบทบาท20 ในการพัฒนาและบริหารแผนงาน โดยเปนผูกําหนดโครงสราง แผนงาน (Program) รวมถึงกําหนดวงเงินงบประมาณ สําหรับ แตละแผนงาน หรือกลุมแผนงาน กอนที่ผูจัดการ กองทุนจะพัฒนารายละเอียดตอโดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคี และแตงตั้งผูมีคุณสมบัติที่เหมาะสมทํา หนาที่ผูจัดการแผนงาน • คณะกรรมการกํากับทิศ คณะกรรมการกํากับทิศ 21 หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่ง คณะกรรมการบริหารแผนแตงตั้ง และมอบหมาย ใหมีอํานาจหนาที่ในการกํากับทิศทางของแผนงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแผน นอกจากนี้ คณะกรรมการกํากับทิศยังมีบทบาทหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริหารแผนไดกําหนดไวในคําสั่งแตงตั้ง เชน 1. ใหคําปรึกษา คําแนะนํา กําหนดเปาหมาย ทิศทางการดําเนินงานแผนงาน วางกลยุทธ ประสานงานกับเครือขายอื่น ๆ และสนับสนุนดานวิชาการใหกับแผนงานตามความเหมาะสม 2. กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข วางระบบการบริหารจัดการของแผนงาน รวมถึง หลักเกณฑดาน บัญชีการเงิน และการสนับสนุนโครงการยอยภายใตแผนงาน โดยไมขัดแยงกับหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงิน เพื่อการสนับสนุนโครงการและกิจกรรม พ.ศ.2550 กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

19

อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริหารแผน มีบญ ั ญัตไิ วใน ขอ 4.6 แหงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการ สนับสนุนโครงการและกิจกรรม พ.ศ. 2550 กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 20 บทบาทของคณะกรรมการบริหารแผน มีบญ ั ญัตไิ วใน ขอ 5.1 ถึง ขอ 5.4 แหงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการ สนับสนุนโครงการและกิจกรรม พ.ศ. 2550 กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 21 การแตงตัง้ คณะกรรมการกํากับทิศ เปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการบริหารแผนแตงตั้งตาม ขอ 4.6 (3) แหงหลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการและกิจกรรม พ.ศ. 2550 กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

หนา น-12


3. ดูแล กํากับติดตาม เพื่อใหโครงการยอยเปนไปตามแผนงาน ตามความเหมาะสมทางวิชาการ และความเปนจริงของสถานการณ 4. พิจารณาใหความเห็นชอบตอรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานของแผนงานแตละงวด กอนนําเสนอ สสส. 5. กําหนดบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิในการรวมพิจารณาสนับสนุนโครงการยอยโดยเสนอขอความ เห็นชอบตอคณะกรรมการบริหารแผนปละครั้ง 6. ประเมินการบริหารจัดการของผูจัดการแผนงาน และกระบวนการประเมินผลภายในแผนงาน เพื่อเปนขอมูลแก สสส. 7. หนาที่อื่นใดที่จําเปน เพื่อใหการปฏิบัติงานแผนงานนี้บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและ วัตถุประสงค • ผูจัดการแผนงาน22 ผูจัดการแผนงาน 23 เปนบุคคลที่ผูจัดการกองทุนแตงตั้ งจากผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยผาน กระบวนการปรึกษากับภาคีที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ได อาศัยกระบวนการพัฒนาแผนงานเปนหลัก และผูจัดการ แผนงานมักเปนผูที่ยกรางแผนงานหรือเคาโครงแผนงานขึ้น และแผนงานนั้นได ผานการกลั่นกรองทางวิชาการ ของคณะผูท รงคุณวุฒิ 1. คุณสมบัติของผูจัดการแผนงาน 24 ดังนี้ 1.1 เปนผูมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแผนงาน โดยไดแสดงถึงความรู ความเขาใจ ความเอา ใจใส และการเปนที่ยอมรับของภาคีที่เกี่ยวของ 1.2 เปนผูมีความสามารถและประสบการณในการบริหารจัดการ 1.3 สามารถอุทิศเวลาปฏิบัติงานไดจริงตามขอตกลง 1.4 ไมเปนผูมีประวัติดางพรอยในทางการเงินหรือการรับทุน ทั้งนี้ ใหพึงพิจารณาขอมูลจากแหลง ทุนอื่นดวย 2. บทบาทของผูจัดการแผนงาน 25 มีหนาที่บริหารจัดการแผนงานภายใตกรอบการปฏิบัติงาน และ โครงการ ตามที่คณะกรรมการบริหารแผนนั้นๆ กําหนด เชน 2.1 บริหารจัดการแผนงานใหบรรลุวัตถุประสงค โดยเนนสัมฤทธิผล ความประหยัดคุมคา และ ความโปรงใส

22

“ผูจ ดั การแผนงาน ( Program Review)” หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนงานใหบรรลุวัตถุประสงค (ตาม “นิยาม” ขอ 2.2 แหงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการและกิจกรรม พ.ศ. 2550 กองทุนสนับสนุนการสราง เสริมสุขภาพ) 23 การแตงตัง้ ผูจ ดั การแผนงาน มีบญ ั ญัตไิ วใน ขอ 5.4 แหงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการและ กิจกรรม พ.ศ. 2550 กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 24 คุณสมบัตขิ องผูจ ดั การแผนงาน มีบัญญัติไวใน ขอ 5.5 แหงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการ และกิจกรรม พ.ศ. 2550 กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 25 บทบาทของผูจ ดั การแผนงาน มีบญ ั ญัตไิ วใน ขอ 5.6 แหงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการและ กิจกรรม พ.ศ. 2550 กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

หนา น-13


2.2 จัดใหมีผูดําเนินงานโครงการตางๆตามแผนงาน และตามที่คณะกรรมการบริหารแผน มอบหมาย

2.3 ในกรณีที่แผนงานมีโครงการหลักที่ไดรับอนุมัติไวแลว ผูจัดการมีหนาที่บริหารจัดการ ดําเนินงานหรือกิจกรรมตามโครงการหลัก โดยถือแนวปฏิบัติทั่วไปเชนเดียวกับหัวหนาโครงการวิจัย (Principal investigator) ยกเวนแตในขอตกลงรับทุนระบุไวเปนอยางอื่น 2.4 จัดใหมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ 2.5 รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารแผน และ สสส. อยางสม่ําเสมอ 2.6 ดําเนินงานอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อใหแผนงานไดบรรลุวัตถุประสงค ในทางปฏิบัติผูจัดการแผนงานจะปฏิบัติงานตามขอตกลงที่ทาํ ไว กบั สสส. (อาจเปน การทําขอตกลงกับ สสส. โดยตรง หรือผานหนวยงานตนสังกัดหรือ ทั้ง สองอยางก็ได ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักใหหนวยงานตนสังกัด ยอมรับและเปนขอตกลงที่ชัดเจนและรัดกุม แตสามารถยืดหยุนกับขอจํากัดของหนวยงานนั้นๆ ได) ในกรณีที่อาจมี การเปลี่ยนแปลงตัวผูจัดการแผนงาน อาจจะกระทําโดยแกไขหรือยกเลิก ขอตกลง โดย เปนไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ดังตอไปนี้ 1) ความสมัครใจของผูจัดการแผนงานเอง หรือสาเหตุที่มาจากขอจํากัดสวนตัว เชน การเจ็บปวย 2) คณะกรรมการบริหารแผน สวนใหญมีมติใหเปลี่ยนแปลง 3) ประธานคณะกรรมการบริหารแผน (หรือ อาจมอบหมายใหคณะกรรมการกํากับทิศ) และ ผูจัดการ สสส. เห็นชอบรวมกัน โดยสามารถชี้แจงหลักฐานและเหตุผลแกคณะกรรมการบริหารแผนได เชน ผล การประเมินชี้ถึงการขาดประสิทธิภาพ การไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงได เปนตน 1

1

• นักวิชาการ / เจาหนาที่ผูประสานงาน นักวิชาการ / เจาหนาที่ผู ประสานงาน เปนบุคลากรสําคัญในการดําเนินงานรวมกับภาคี โดยทําหนาที่ เลขานุการและประสานงานการประชุมภาคีรวมกับผูทรงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนารายละเอียดของแผนงาน/โครงการ จัดทําขอตกลงการรับทุน ประสานงานกับผูรับผิดชอบโครงการในการดําเนินงานตามแผน ติดตามผลการ ดําเนินการ ตรวจสอบรายงานและเอกสารเพื่อการเบิกจายเงินงวดโครงการของผูรับผิดชอบโครงการ ทํารายงาน สรุปผลการดําเนินงาน ตลอดจนวิเคราะหงบประมาณ เสนอผูอํานวยการสํานั ก นอกจากนี้ ยังดําเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายดวย • ทีมตรวจสอบภายใน ของ สสส. การตรวจสอบภายในสําหรับแผนงาน/โครงการเชิงรุกเปนนโยบายที่สําคัญของ สสส. เพื่อสนับสนุนการ ดําเนินงานของแผนงาน/โครงการใหมีความโปรงใสและตรวจสอบได ทั้งในดานการบัญชีการเงิน ( Financial Audit) ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง (Compliance Audit) ดานปฏิบัติการ ( Operational Audit) ซึ่งเปน การตรวจสอบถึงผลการดําเนินงานและบริหารจัดการของแผนงาน/โครงการ รวมถึงการตรวจสอบในภาพรวม เพื่อนําไปสูการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายตอผูรับทุนและ สสส. สสส. จึงไดมีการจัดใหมี ผตู รวจสอบ (Auditor) เพื่อดําเนินการตรวจสอบกระบวนการ ดําเนินงานและ การใชจายตางๆ ของแผนงาน/โครงการ โดยมีการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลอยางนอยปละ 2 ครัง้ และมี ขอบเขตการปฏิบัติงานการตรวจสอบ ดังนี้

หนา น-14


1. ดานการบัญชีและการเงิน 1.1 ตรวจสอบการใชจายเงินเพื่อการดําเนินงานตามเงื่อนไขในขอสัญญาที่ผูกพันไวกับ สสส. โดยคํานึงถึงความประหยัดและคุมคาของเงิน 1.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจายเงินใหมีความสมบูรณ ครบถวน ถูกตอง และมีความ นาเชื่อถือ รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารอยางเหมาะสม 1.3 สอบทานระบบการควบคุมภายในวา ไดมีการปองกันหรือควบคุมหรือลดความเสี่ยง สําหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือไม 1.4 ตรวจสอบและรับรองในรายงานการเงินแตละงวดและรายงานสรุปการเงินเพื่อปด โครงการ 2. ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง 2.1 ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับฯ ของแผนงาน / โครงการและโครงการ ยอย กับขอตกลงและแนวปฏิบัติที่กําหนดของ สสส. รวมถึงความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) 2.2 ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการจัดเขตปลอดบุหรี่ และสุรา สําหรับผูรับทุน ตามที่ กําหนดไวในขอตกลงรับทุน เชน การจัดพื้นที่บริเวณสํานักงานของผูรับทุนและอาคารที่สํา นักงานของผูรับทุน ตั้งอยู ตลอดจนบริเวณที่จัดกิจกรรมตามโครงการใหมีสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการสรางเสริมสุขภาพ ซึ่ง อยางนอยตองจัดเขตปลอดบุหรี่ เปนตน 3. ดานการปฏิบัติการ ตรวจสอบผลการดําเนินงานและกระบวนการทํางานวา มีผลสําเร็จตามที่กําหนดไวใน ขอตกลงรับทุนที่ผูกพันไวกับ สสส. ซึ่งกําหนดโดยกลไกที่ สสส. มอบหมายใหทําหนาที่แทน สสส. เชน คณะกรรมการกํากับทิศ เปนตน โดยเปรียบเทียบจากแผนปฏิบัติการกับผลการดําเนินงานที่ทําได 4. ภาพรวม 4.1 ประเมินความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตองานของ สสส. และผูรับทุน และระดับ ความเสีย่ งของแตละแผนงาน/โครงการ รวมทั้งขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขที่เปนรูปธรรมและสามารถ นําไปปฏิบัติไดจริง 4.2 ใหคําแนะนําเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงแกไขที่เปนรูปธรรมและสามารถนําไปปฏิบัติ ไดจริงตามที่กลาวมาแลวแกผูรับทุน ผูจัดการแผนงาน ผูรับผิดชอบโครงการ และ สสส. • ภาคี 26 การดําเนินงานของ สสส. สวนใหญ เปนการดําเนินงานผานภาคีเครือขาย ตางๆ เนื่องจาก สสส. เปน องคกรขนาดเล็กที่มีขอจํากัดทั้งงบประมาณ จํานวนเจาหนาที่ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนั้น การ ดําเนินงานในพื้นที่ ตางๆ สสส. จําเปนตองรวมมือกับองคกรตางๆ ที่มีความรูและความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ โดย สสส. จะมีสวนเขาไป จุดประกาย กระตุน สนับสนุน และพัฒนาโครงการ/แผนงาน เพื่อใหการดําเนินงาน สรางเสริมสุขภาพตางๆ ของภาคีเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยภาคีเครือขายมีบทบาทในการรวมคิด รวม เรียนรู รวมพัฒนา และรวมลงทุนในบางกรณีดวย 26

“ภาคี” หมายถึง ภาคีสรางเสริมสุขภาพ อันอาจเปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสวนรวมในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการ หรือ มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตามแผนงานหรือโครงการ (ตาม “นิยาม” ขอ 2.2 แหงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุน โครงการและกิจกรรม พ.ศ. 2550 กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ)

หนา น-15


นิยามศัพท 27 “แผนหลัก ” (Master Plan) หมายถึง แผนการดําเนินงานของกองทุน ซึ่งประกอบดวยแผน/แผนงาน ทั้งหมดของกองทุน โดยแสดงถึงกรอบการดําเนินงานในระยะสามป ระบุถึงเปาประสงค ( Goals) วัตถุประสงค (Objectives) มาตรการหลัก ( Key Measures) ตัวชี้วัดหลัก ( Key Indicators) และเปาหมาย ( Targets) โดยมี การระบุการจัดสรรงบประมาณในระดับแผนดวย “แผน” (Plan) หมายถึง กลุมของแผนงาน (Program) ที่มีความเกี่ยวเนื่องสอดคลองกัน อันจะนําไปสู การบรรลุเปาหมายที่สําคัญในการสรางเสริมสุขภาพ “แผนงาน” (Program) หมายถึง กลุมของชุดโครงการ/โครงการ ซึ่งมีกิจกรรมที่สัมพันธกัน เพื่อให บรรลุเปาหมายของแผนงาน “ชุดโครงการ ” (Project Package) หมายถึง กลุมของโครงการ ซึ่งมีความสัมพันธเพื่อใหบรรลุ วัตถุประสงคของชุดโครงการ “โครงการ ” (Project) หมายถึง กลุมของกิจกรรม ซึ่งมีความสัมพันธเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ โครงการ

27

นิยามศัพท ตามที่บัญญัติไวใน นิยาม ขอ 2.2 แหงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการและกิจกรรม พ.ศ. 2550 กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

หนา น-16


สารบัญ บทนํา สวนที่ 1

สวนที่ 2

ภาค ผนวก 1

ภาค ผนวก 2

รูจัก สสส. การบริหารแผนงาน/โครงการ  การบริหารโครงการยอย  การจัดวางระบบงานและระบบการควบคุมภายในของแผนงาน/โครงการ  การดําเนินงานแผนงาน/โครงการ  การติดตามและประเมินผลภายในของแผนงาน/โครงการ การบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ  การเงิน  การบัญชี  การพัสดุ ภาคผนวก ขอมูลทั่วไป 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) เงื่อนไขการจัดเขตปลอดบุหรี่ และ สุรา สําหรับผูรับทุน เอกสารการจัดเขตปลอดบุหรีส่ าํ หรับการเบิกเงินงวดที่ 2 ตัวอยาง “ตราสัญลักษณ (LOGO)” ของ สสส. ตัวอยาง แบบฟอรม การเสนอโครงการยอย ตัวอยาง การกําหนดระยะเวลาสงผลงานและเงือ่ นไขการเบิกจายงวดเงิน ตัวอยาง การทํารายงานการเงินสง สสส. (ง.1,ง.3) แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA.)

แบบรายงานทีแ่ ผนงาน/โครงการจัดทําสง สสส. รายงาน การเงิน  ง.1 รายงานการเงิน รายงวด  ง.2 แบบแจกแจงรายจายแยกประเภท  ง.3 รายงานการเงินเพื่อปดโครงการ  คําอธิบายการกรอกรายงานการเงิน  ง.4 Teller Payment ใบโอนเงินคืน สสส. รายงาน การดําเนินงาน  ส.1 แบบ รายงานความกาวหนา รายงวด  ส.2 แบบ รายงานฉบับสมบูรณ  ส.3 แบบสรุปรายงานความกาวหนาโครงการยอย ทะเบียนครุภัณฑ เพื่อสงคืน สสส.  จดหมายปะหนา พ.1 สงคืน ครุภัณฑโครงการ  พ.1 แบบสงคืน ครุภัณฑโครงการ รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หนา (ก)

หนา น-1 1-1 1-9 1-11 1-13 2-1 2-22 2-25 ก-1 ก-1 ก-4 ก-7 ก-11 ก-12 ก-14 ก-16 ก-19 ข-1 ข-2 ข-3 ข-4 ข-5 ข-7 ข-8 ข-9 ข-11 ข-12 ข-13


ภาค ผนวก 3

 ป.1 แบบบันทึกขอมูล และความกาวหนา  ป.2 แบบรายงานผลงานและผลลัพธการดําเนินงาน  ป.3 แบบรายงานความกาวหนาประจําเดือนของแผนงาน กรณีมีโครงการยอย แบบฟอรมสําหรับใชภายในแผนงาน/โครงการ การเงิน  งน.1 ใบสําคัญรับเงิน  งน.2 แบบรายงานการเดินทางตางจังหวัด  งน.3 ใบสําคัญรับ (Receipt Voucher)  งน.4 ใบสําคัญจาย (Payment Voucher)  งน.5 ใบยืมเงินทดรองจาย  งน.6 ใบคืนเงินทดรองจาย  งน.7 ทะเบียนคุมเช็ค  งน.8 ทะเบียนคุมเงินสดยอย  งน.9 ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินทดรองจาย การบัญชี  บน.1 สมุดเงินสด เงินฝากธนาคาร และบัญชีแยกประเภท  บน.2 สรุปรายจายตามกิจกรรม  บน.3 สรุปการใชจายเงินงบประมาณแยกตามกิจกรรม  บน.4 กระทบยอดเงินสดเงินฝากธนาคาร การดําเนินงาน  สน.1 แบบขออนุมัติโครงการยอย และรายงานสรุปขออนุมัติ  สน.2 แบบเบิกเงินงวดโครงการยอย และรายงานสรุปผลงานเพื่อเบิกเงินงวด  สน.3 ทะเบียนคุมโครงการยอย  สน.4 แบบรายงานความกาวหนาโครงการยอยสงผูจัดการแผนงาน  สน.5 แบบวิเคราะหองคประกอบสําคัญของขอเสนอโครงการ  สน.6 แบบรายงานสรุปผลงานเพื่อขออนุมัติปดโครงการ  สน.7 รายงานสรุปขออนุมัติขยายเวลา  สน.8 รายงานสรุปขออนุมัติยุติโครงการ  Template ขอตกลงรับทุนโครงการยอย การพัสดุ  พน.1 ใบขอซื้อขอจาง / PR : Purchase Request  พน.2 ใบสั่งซื้อสั่งจาง/ PO : Purchase Order  พน.3 ทะเบียนครุภัณฑ  พน.4 ทะเบียนคุมวัสดุ

หนา (ข)

หนา ข-14 ข-18 ข-21 ค-1 ค-2 ค-3 ค-4 ค-5 ค-6 ค-7 ค-8 ค-9 ค-10 ค-11 ค-12 ค-12 ค-13 ค-14 ค-16 ค-18 ค-19 ค-20 ค-23 ค-24 ค-25 ค-26 ค-29 ค-30 ค-31 ค-32


สวนที่ 1 การบริหารแผนงาน/โครงการ ในการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย สสส. ยึดหลักการทํางานรวมกับผูรับผิดชอบโครงการในฐานะ ผูรวมงาน ซึ่งผูรับผิดชอบโครงการในที่นี้หมายถึง ผูที่ลงนามรับทุนใน ขอตกลงดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ หรืออาจหมายถึงผูจัดการแผนงาน หรือหัวหนาโครงการที่อยูบนความไววางใจและใหเกียรติซึ่งกันและกัน โดยผูรับผิดชอบโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก สสส. จะตองทําหนาที่บริหารแผนงาน/โครงการใหบรรลุผล สําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประหยัด คุมคาและโปรงใส โดยมีหนาที่ รับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมหรือจัดใหมีผูดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ ของแผนงาน/โครงการใหเปนไป ตามแผนที่กําหนดไว รวมทั้งมีการกํากับดูแลติดตามและประเมินผลโครงการพรอมทั้งรายงานผลการ ดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารแผนตามระยะเวลาที่เหมาะสมและสม่ําเสมอ

แผนภาพโครงสรางการบริหารแผนงาน/โครงการ คณะกรรมการบริหารแผนของ สสส. คณะกรรมการกํากับทิศ ผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ การบริหารจัดการ

การบริหาร โครงการยอย (สําหรับกรณีที่ เปนแผนงาน)

การจัดวางระบบงาน และระบบการควบคุม ภายในของแผนงาน/ โครงการ

การดําเนินงาน แผนงาน/ โครงการ

การติดตามและ ประเมินผลภายใน ของแผนงาน/ โครงการ

1. การบริหารโครงการยอย ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/กิจกรรมที่กําหนดไวตาม ขอตกลงดําเนินงาน แผนงานอาจไม สามารถดําเนินงานไดดว ยตัวแผนงานเอง ซึ่งอาจเปนเพราะ มีขอจํากัดเกี่ยวกับ กํา ลังคนและความชํานาญ เฉพาะของแตละกิจกรรม ดังนั้น แผนงานจึงตองบริหารงานผานโครงการยอย ซึ่งในการสรรหาผูรับผิดชอบ หรือผูดําเนินงานโครงการยอยที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถดําเนินงานโครงการยอยใหเปนไปตาม วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนงาน มีดังนี้

หนา 1-1


แผนภาพรวมกระบวนการบริหารโครงการยอย แผนงานแม/PM พัฒนาโครงการยอย กลัน่ กรองโครงการยอย โดยผูทรงคุณวุฒิ (Reviewer) ตามบัญชีรายชื่อของ สสส.

พิจารณาอนุมตั โิ ครงการ

PM มีกลไกกํากับติดตาม ประเมินผลภายใน

ทําขอตกลงโครงการยอย โครงการยอยดําเนินงาน โครงการยอยสงรายงานฉบับสมบูรณแก PM เมื่อปดโครงการ

ปดโครงการยอย

หมายเหตุ PM (Program Manager:ผูจัดการแผนงาน) รายงานผลงานแก สสส., กรรมการกํากับทิศของแผนงาน ตามเงื่อนไขในขอตกลงดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ

1.1 การพัฒนาโครงการยอย 1) ผูจัดการแผนงานพัฒนากรอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตรใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและ เปาหมายของแผนงานตามที่ระบุไวในขอตกลงดําเนินงาน 2) ผูจัดการแผนงานทําการสรรหาและคัดเลือกภาคีที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะดําเนินงานโครงการ ยอยใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนงาน เพื่อเชิญมารวมกันพัฒนาโครงการยอย 3) กระบวนการพัฒนาโครงการยอย การใชวิธีการประชุม ระดมสมองและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ฯลฯ เพื่อใหไดขอเสนอโครงการยอย (Proposal) 4) ในการพิจารณาโครงการยอยควรมีการหารือกันเกี่ยวกับระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะใชในการ ดําเนินงานโครงการยอย วาควรจะเริ่มตนและสิ้นสุดเมื่อใด รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินแตละกิจกรรมของ โครงการยอย ทั้งนี้ เพื่อใชเปนเครื่องมือของแผนงานในการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการยอยให เปนไปตามแผนดําเนินการ 5) ในการกําหนดวงเงินงบประมาณของโครงการยอยควรระบุถึงงบประมาณที่จะใชในแตละ กิจกรรม โดยเฉพาะงบประมาณสําหรับการบริหารจัดการ ควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับเงินเดือน คาจางและ คาตอบแทน

หนา 1-2


แผนภาพกระบวนการพัฒนาโครงการยอย แผนงาน/โครงการที่ สสส. สนับสนุน ผูจัดการแผนงาน พัฒนา กรอบการดําเนินงาน

สอดคลองกับยุทธศาสตร ตรงตามเปาหมายของงาน

วิเคราะหและคัดเลือกภาคี

รวมดําเนินการ ชวยในการทํางาน

จัดกระบวนการพัฒนาโครงการ

ประชุมระดมสมอง ปรึกษาหารือ

ขอเสนอโครงการ

1.2 การกลัน่ กรองทางวิชาการโครงการยอย การกลั่นกรองทางวิชาการมีวัตถุประสงคเพื่อรับทราบความคิดเห็นหรือขอแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาขอเสนอโครงการยอย ซึ่งผูจัดการแผนงานจะนําขอเสนอ โครงการยอยเขาสูกระบวนการกลั่นกรองทางวิชาการ ดังนี้ 1) การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ แผนงานสามารถคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ ( Reviewer) จากบัญชี รายชื่อ ของ สสส. โดยจํานวนผูทรงคุณวุฒิที่จะทําหนาที่ในการกลั่นกรองทางวิชาการโครงการยอยใหเปนไป ตามที่กําหนดไวในแผนงานหรือในเอกสารแนบทายขอตกลงดําเนินงาน หรือหากไมมี กําหนดไวใหใชจํานวน ผูทรงคุณวุฒิตามเกณฑขั้นต่ําตามขนาดของโครงการยอยดังนี้ ขนาดโครงการยอย (งบประมาณที่เสนอ) ไมเกิน 200,000 บาท 200,001 - 1,000,000 บาท 1,000,001 - 5,000,000 บาท 5,000,001 - 10,000,000 บาท 10,000,001 - 20,000,000 บาท เกินกวา 20 ลานบาท

จํานวนผูทรงคุณวุฒิ : อยางนอย 1 คน : อยางนอย 3 คน : อยางนอย 5 คน : อยางนอย 7 คน : อยางนอย 7 คน และจะตองมีการประชุมพิจารณา : อยางนอย 7 คน โดยมีกรรมการบริหารแผนรวมอยูดวย อยางนอย 3 คน และจะตองมีการประชุมพิจารณา

สําหรับขอควรปฏิบัติในการคัดเลือกรายชื่อผูทรงคุณวุฒิมาพิจารณาขอเสนอโครงการยอยนั้น ใหใช จากบัญชีรายชื่อที่ สสส. กําหนดโดยพิจารณาจากประวัติการทํางาน ประสบการณทํางาน ซึ่งควรมีความ หนา 1-3


เชี่ยวชาญเหมาะสมกับโครงการยอยที่จะไดรับการกลั่นกรอง ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิจะตองไมมีสวนไดเสีย (Conflict of Interest : COI) กับผูเสนอโครงการ และเมื่อคัดเลือกรายชื่อไดแลวควรจัดเตรียมความพรอม ใหกับผูทรงคุณวุฒิ โดยควรสรุปสาระสําคัญของโครงการ ผลการดําเนินงานที่ผานมา ผลการประเมินโครงการ (ถามี) ใหผูทรงคุณวุฒิรับทราบ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 2) วิธกี ารกลัน่ กรองทางวิชาการ แบงออกเปน 2 วิธี คือ (1) จัดสงเอกสารโครงการยอยไปยังผูทรงคุณวุฒิ โดยแผนงานควรจัดเตรียมเอกสารตางๆ ให พรอม ไดแก จดหมายนําสง แบบฟอรมรับรองการมีสวนไดเสีย ( COI) ของผูท รงคุณวุฒิ ขอเสนอโครงการ และแบบฟอรมใหขอคิดเห็นในการกลั่นกรองทางวิชาการ ทั้งนี้ ควรกําหนดระยะเวลาใหผูทรงคุณวุฒิสง แบบฟอรม COI และแบบฟอรมใหขอคิดเห็นกลับมายัง แผนงาน ภายใน 15 วัน โดยนับหลังจากวันที่สง เอกสารออก (2) จัดประชุมพิจารณาขอเสนอโครงการยอย โดยแผนงานควรเตรียมนัดหมายกําหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมกับผูทรงคุณวุฒิลวงหนา พรอมทั้งจัดเตรียมเอกสารตางๆ แลวสงไปยังผูทรงคุณวุฒิโดย ควรสงใหพิจารณากอนวันประชุมอยางนอย 1 สัปดาห ซึ่งเอกสารตางๆ ไดแก จดหมายนําสง แบบฟอรม รับรองการมีสวนไดเสีย ( COI) ของผูท รงคุณวุฒิ ขอเสนอโครงการ ยอย และแบบฟอรมใหขอคิดเห็นในการ กลั่นกรองทางวิชาการ ทั้งนี้ ในวันประชุมอาจจัดใหผูเสนอโครงการ ยอยมานําเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ พรอม ตอบขอซักถามเพื่อใหผูทรงคุณวุฒิมี ความเขาใจรายละเอียด ของโครงการยอยที่กําลังจะพิจารณามากยิ่งขึ้น หลังจากนําเสนอและตอบขอซักถามเสร็จแลว ใหเชิญผูเสนอโครงการ ยอยออกจากหองประชุม เพื่อใหคณะ ผูทรงคุณวุฒิมีความสะดวกในการพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 3) การมีสว นไดเสียในการกลัน่ กรองโครงการยอย การมีสวนไดเสียในกระบวนการกลั่นกรองทางวิชาการของโครงการยอย หมายถึง กรณีที่ ผูทรงคุณวุฒิทําการกลั่นกรองทางวิชาการโครงการยอยโดยที่โครงการยอยนั้นเปนของผูทรงคุณวุฒิเอง หรือ ของคูหมั้นหรือคูสมรสของผูทรงคุณวุฒิ หรือของญาติของผูทรงคุณวุฒิ หรือของบุคคลที่ผูทรงคุณวุฒิเปนหรือ เคยเปนผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูพิทักษ หรือผูแทน หรือตัวแทนของบุคคลนั้น หรือของบุคคลที่ ผูทรงคุณวุฒิเปนเจาหนี้ ลูกหนี้ หรือนายจาง ในกระบวนการกลั่นกรองทางวิชาการ ของโครงการยอย หามมิใหผูทรงคุณวุฒิมีสวนไดเสียโดย เด็ดขาด หากในระหวางดําเนินการกลั่นกรองทางวิชาการหรือหลังจากดําเนินการกลั่นกรองทางวิชาการ เสร็จแลว ปรากฏวา เกิดกรณีผูทรงคุณวุฒิมีสวนไดเสียกับโครงการยอย ใหดําเนินการดังตอไปนี้ (1) หากเปนกระบวนการกลั่นกรองทางวิชาการโดยการจัดสงทางไปรษณีย ใหดําเนินการจัดสง ขอเสนอโครงการยอยนั้น ใหผูทรงคุณวุฒิคนใหมซึ่งไมมีสวนไดเสียกับโครงการ ยอยเพื่อ ดําเนินการกลั่นกรอง เพิ่มเติมจนครบตามจํานวนที่กําหนด (2) หากเปนกระบวนการกลั่นกรองทางวิชาการ โดยการจัดประชุม ใหดําเนินการจัดประชุมเพื่อ พิจารณากลั่นกรองโครงการยอยนั้นใหม 4) การจัดทํารายงานสรุปผลการพิจารณากลัน่ กรองโครงการยอย

หนา 1-4


หลังจากไดรับเอกสารใหขอคิดเห็นหรือทราบผลจากการจัดประชุมพิจารณาโครงการ ยอยจาก ผูทรงคุณวุฒิแลว ผูประสานงานของแผนงานควรจัดทํารายงานสรุปผลการพิจารณาเสนอตอ ผูจัดการแผนงาน เพื่อพิจารณาดําเนินการในขั้นตอไปคือการอนุมัติโครงการยอย ทั้งนี้ ใหจัดเก็บเอกสารใหขอคิดเห็นและแสดง การมีสวนไดเสียของผูทรงคุณวุฒิแนบประกอบไวเพื่อใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบและอางอิง 5) การแจงผลการพิจารณากลัน่ กรองโครงการยอย แผนงานควรสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเสนอใหผเู สนอโครงการยอยทราบ โดยแจงทั้งทางวาจาและหนังสือเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ไปใช ปรับปรุงขอเสนอโครงการยอยใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น หรือแจงปฏิเสธโครงการยอยที่ไมไดรับการสนับสนุน

แผนภาพกระบวนการกลั่นกรองโครงการยอย ขอเสนอโครงการยอย คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อ ตามเกณฑวงเงินที่กําหนด แบบฟอรมกลั่นกรอง แบบฟอรมCOI

สงใหกรรมการอาน

นัดประชุมกรรมการ

ลายเซ็นผูเขารวมประชุม แบบฟอรม COI สรุปการประชุมที่PMรับรอง

สรุปผลการกลั่นกรองโครงการยอย ปรับ

สงผูรับผิดชอบโครงการแกไข

ไมปรับ

สง PM

เขาสูกระบวนการอนุมัติ

หมายเหตุ PM หมายถึง Program Manager: ผูจัดการแผนงาน

1.3 การพิจารณาอนุมตั โิ ครงการยอย เมื่อขอเสนอโครงการยอยไดผานกระบวนการกลั่นกรองทางวิชาการแลว ผูจัดการแผนงานจะนํา ขอเสนอโครงการยอยที่ไดรับการปรับแกไขใหสมบูรณตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิแลวเขาสูกระบวนการ อนุมัติโครงการ โดยการพิจารณาอนุมัติโครงการยอยจะตองดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในแผนงาน หรือในเอกสารแนบทายขอตกลงดําเนินงาน หากไมมีการกําหนดไวใหดําเนินการไมนอยกวาเกณฑขั้นต่ํา ดังนี้ 1) วงเงินไมเกิน 5 ลานบาท ใหผูจัดการแผนงานเปนผูพิจารณาอนุมัติและรายงานให คณะกรรมการกํากับทิศทราบ 2) วงเงินเกิน 5 ลานบาท แตไมเกิน 10 ลานบาท ใหนําเสนอคณะกรรมการกํากับทิศเปนผูอนุมัติ 3) วงเงินเกิน 10 ลานบาท แตไมเกิน 20 ลานบาท ใหนําเสนอคณะกรรมการกํากับทิศเพื่อ พิจารณานําเสนอผูจัดการกองทุนอนุมัติ หนา 1-5


4) วงเงินเกิน 20 ลานบาทขึ้นไป ใหคณะกรรมการกํากับทิศนําเสนอผูจัดการกองทุนพิจารณา นําเสนอคณะกรรมการบริหารแผนของ สสส. อนุมัติ

แผนภาพกระบวนการพิจารณาอนุมัติโครงการยอย ขอเสนอโครงการยอยทีผ่ า นกระบวนการกลัน่ กรอง ระบุเรื่องอํานาจอนุมัติไวในแผนงาน หรือในเอกสารแนบทายขอตกลง

ไมไดระบุเรื่องอํานาจอนุมัติไวใน แผนงานหรือเอกสารแนบทายขอตกลง

อนุมัติโครงการยอยตามที่กําหนดไวใน แผนงานหรือในเอกสารแนบทายขอตกลง

ไมเกิน 5 ลานบาท ผูจัดการแผนงานอนุมัติ เกิน 5-10 ลานบาท คณะกรรมการกํากับทิศอนุมัติ เกิน 10-20 ลานบาท ผูจัดการกองทุนอนุมัติ เกิน 20 ลานบาท คณะกรรมการบริหารแผนอนุมัติ

กระบวนการจัดทําขอตกลงโครงการยอย

การมีสวนไดเสีย (Conflict of Interest) ในการอนุมตั โิ ครงการยอยของผูจ ดั การแผนงาน การมีสวนไดเสียในการอนุมัติโครงการยอยของผูจัดการแผนงาน หมายถึง กรณีที่ผูจัดการแผนงาน อนุมัติโครงการยอยที่ผูจัดการแผนงานเปนผูเสนอเอง หรือเกี่ยวกับคูหมั้นหรือคูสมรสของผูจัดการแผนงาน หรือเกี่ยวกับญาติของผูจัดการแผนงาน หรือเกี่ยวกับบุคคลที่ผูจัดการแผนงานเปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบ ธรรม หรือผูพิทักษ หรือผูแทน หรือตัวแทนของบุคคลนั้น หรือเกี่ยวกับบุคคลที่ผูจัดการแผนงานเปนเจาหนี้ ลูกหนี้หรือนายจาง ในการอนุมัติโครงการยอย หามมิใหผูจัดการแผนงานพิจารณาอนุมัติโครงการยอยที่ตนอาจมีสวน ไดเสีย และหากผูจัดการแผนงานมีสวนไดเสียกับโครงการยอยใหนําเสนอคณะกรรมการกํากับทิศเปนผู พิจารณาอนุมัติหรือนําเสนอผูจัดการกองทุนอนุมัติ แลวแตกรณีของวงเงินงบประมาณโครงการยอย 1.4 การจัดทําขอตกลงดําเนินงานโครงการยอย เมื่อขอเสนอโครงการยอยไดรับการอนุมัติแลว ผูประสานงานของแผนงานจะดําเนินการดังนี้ 1) จัดทําขอตกลงดําเนินงานโครงการยอยตามมาตรฐานของ สสส. 2) จัดทําเอกสารประกอบขอตกลง ระบุเงือ่ นไข ผลผลิต งวดงาน/งวดเงิน เพื่อใชในการติดตามผล การดําเนินงานโครงการยอย

หนา 1-6


3) กําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของการดําเนินงานโครงการยอย โดยระยะเวลาเริ่มตนของ โครงการยอยควรมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติที่จะสามารถเริ่มตนดําเนินกิจกรรมโครงการยอยไดทันที และ เพื่อใหผลการดําเนินงานโดยรวมของแผนงานซึ่งรวมถึงโครงการยอยเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาของแผนงาน ดังนั้น ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการยอยควรแลวเสร็จกอนวันสิ้นสุดระยะเวลาของแผนงาน 4) การแบงระยะเวลาและวงเงินงบประมาณแตละงวดควรใหสอดคลองกับการดําเนินงานและการ ใชจายเงินของโครงการยอย 5) การจัดทําแผนเวลาหรือปฏิทินงานของโครงการยอย ซึ่งผูประสานงานของแผนงานและผูเสนอ โครงการยอยควรรวมกันกําหนดระยะเวลาดําเนินงานของแตละกิจกรรมเพื่อใชในการติดตามผลการ ดําเนินงานของโครงการยอยใหเปนไปตามแผนและเปาหมายของโครงการยอยและแผนงาน 6) การกําหนดระยะเวลาในการจัดทํารายงานความกาวหนาของโครงการยอยที่ผูรับผิดชอบ โครงการยอยตองนําเสนอตอผูจัดการแผนงาน 7) การปดโครงการของโครงการยอย การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ การสงเงินงบประมาณเหลือ จายคืนแผนงาน (นําสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของแผนงาน ไมใชบัญชีของ สสส.)

แผนภาพกระบวนการจัดทําขอตกลงโครงการยอย ขอเสนอโครงการยอยที่สมบูรณ/ปรับปรุงแลว

จัดทํารางรายงาน/งวดเงิน จัดทําขอตกลง ลงนาม 2 ฝาย เบิกเงินงวด 1 อยางไรก็ตาม ในการจัดทําขอตกลงดําเนินงานโครงการยอยจะมีรูปแบบแยกเปน 3 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 แผนงานเปนผูดําเนินการจัดทําขอตกลงโครงการยอยเอง ดังที่กลาวขางตน รูปแบบที่ 2 เมื่อแผนงานบริหารโครงการยอยจนไดรับอนุมัติโครงการยอยแลว แผนงานจะสงเรื่อง ให สสส. เปนผูจัดทําขอตกลงโครงการยอย รูปแบบที่ 3 เมื่อแผนงานบริหารโครงการยอยจนไดรับอนุมัติแลว แผนงานจะเปนผูจัดทําขอตกลง โครงการยอยเฉพาะโครงการยอยที่อยูในวงเงินงบประมาณที่ สสส. กําหนดไว สวนโครงการยอยที่มีวงเงิน เกินกวาที่กําหนด แผนงานจะสงเรื่องให สสส. ดําเนินการจัดทําขอตกลงโครงการยอย

หนา 1-7


แผนภาพรูปแบบการบริหารจัดการโครงการยอย คณะกรรมการบริหารแผนของ สสส. (Steering Committee) คณะกรรมการกํากับทิศ

ผูจ ดั การแผนงาน (PM)

รูปแบบที่ 1 :

- แผนงานบริหารและพัฒนา โครงการยอย - แผนงานจัดทําขอตกลงโครงการ ยอย

รูปแบบที่ 2 :

- แผนงานบริหารและพัฒนา โครงการยอย - สงตอให สสส. จัดทําขอตกลง โครงการยอย

รูปแบบที่ 3 :

- แผนงานบริหารและพัฒนาโครงการยอย - แผนงานจัดทําขอตกลงโครงการยอย เฉพาะภายในวงเงินที่ตกลงกับ สสส. - หากวงเงินเกิน สงตอให สสส. จัดทํา ขอตกลงโครงการยอย

1.5 การบริหารจัดการและการติดตามกํากับดูแลโครงการยอย ในกรณีที่แผนงานมีการสนับสนุนใหทุนแกโครงการยอย ผูจัดการแผนงานจะตองติดตามกํากับดูแล การดําเนินงานของโครงการยอยและรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานของโครงการยอย รวมถึงการจัดทํา รายงานสรุปความกาวหนาและผลการดําเนินงานของโครงการยอยให สสส. ทราบ 1.6 การเริม่ ดําเนินการบริหารโครงการยอย เนื่องจากกระบวนการบริหารเพื่อใหไดโครงการยอยมาดําเนินกิจกรรมตามแผนและเปาหมายของ แผนงาน จะตองประกอบดวยขั้นตอนการพัฒนาโครงการ การกลั่นกรองทางวิชาการ การอนุมัติ และการทํา ขอตกลงดําเนินงาน ซึ่งแผนงานตองใชเวลาในการดําเนินการพอสมควร และหากแผนงานจะเริ่มตนบริหาร โครงการยอยเมื่อไดรับอนุมัติแผนงานหรืองบประมาณประจําป แผนงานอาจจะไดโครงการยอยเมื่อระยะเวลา ของแผนงานผานไปแลว 2 – 3 เดือน และหากแผนงานมีระยะเวลาดําเนินงาน 1 ป ก็จะเหลือระยะเวลาการ ดําเนินงานของโครงการยอยเพียงไมเกิน 9 – 10 เดือน ซึ่งอาจไมเพียงพอสําหรับโครงการยอยที่ตองใช ระยะเวลาดําเนินงานเต็มป ดังนั้น ในกรณีที่แผนงานมีโครงการยอยที่ตองใชระยะเวลานานถึง 1 ป แผนงาน ควรเริ่มดําเนินกระบวนการบริหารโครงการยอยลวงหนากอนระยะเวลาเริ่มตนของแผนงาน โดยประมาณเวลา ใหไดโครงการยอยพรอมๆ กับระยะเวลาเริ่มตนของแผนงาน สําหรับงบประมาณที่ใชในการบริหารโครงการยอยลวงหนาดังกลาวขางตน แผนงานอาจแยกการ บริหารโครงการยอยเปนกิจกรรมหนึ่งในแผนงานพรอมตั้งงบประมาณไวสําหรับใชจายในการบริหารโครงการ ยอยทั้งโครงการยอยตามแผนงานปนั้น และโครงการยอยลวงหนาตามแผนปตอไป

หนา 1-8


2. การจัดวางระบบงานและระบบการควบคุมภายในของแผนงาน/โครงการ 2.1 การจัดวางระบบงานภายใน ผูจัดการแผนงานและผูรับผิดชอบโครงการมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารแผนงาน/โครงการให บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งภาระหนาที่ของผูจัดการแผนงานและผูรับผิดชอบ โครงการมีดังนี้ 1) การวางแผน ซึ่งเปนการวางแผนในภาพรวมเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/กิจกรรม ที่กําหนดไวตามขอเสนอโครงการใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงความ เสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดปญหาหรืออุปสรรคระหวางการดําเนินงาน เพื่อจะไดวางแผนการแกปญหาไว ลวงหนามิใหการดําเนินงานติดขัดไมเปนไปตามเปาหมาย 2) การจัดวางโครงสรางองคกร ผูจัดการแผนงานและผูรับผิดชอบโครงการจะตองจัดวางโครงสราง ของหนวยงานตางๆ เพื่อรองรับภารกิจที่จะตองดําเนินงานตามขอเสนอโครงการ โดยหนวยงานที่ควรจะมี ไดแก ผูประสานงาน การเงิน บัญชี การติดตามประเมินผลภายใน ฯลฯ 3) การจัดคนเขาทํางานตามโครงสรางที่กําหนด โดยพิจารณาภาระงานของแตละตําแหนงวามีมาก นอยเพียงไรเพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลเขาทํางาน ตําแหนงหนาที่ใดที่ไมควรใหบุคคลคนเดียวเปนผูปฏิบัติงาน เชน การเงินและการบัญชีที่ควรแบงแยกหนาที่กัน แตในบางแผนงาน/โครงการที่มีภาระงานนอยอาจใหบุคคล คนเดียวปฏิบัติงานไดโดยใหมีการควบคุมดานอื่นมาทดแทน แตอยางไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีของความ ขัดแยงทางผลประโยชน จึงควรแยกหนาที่ของคณะกรรมการจัดหาพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออก จากกัน 4) การจัดทําขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของงาน ( Job Description) เมื่อจัดคนเขาทํางานใน ตําแหนงตางๆ แลว เพื่อใหผูปฏิบัติงานทุกคนเขาใจในภาระหนาที่ของตนวามีหนาที่หลักและหนาที่รอง อะไรบางและทําอยางไร ซึ่งการจัดทํา Job Description อาจทําเปนเอกสารระบุหนาที่ความรับผิดชอบของ เจาหนาที่แตละคน หรือจัดทําในรูปของการประชุมมอบหมายงาน ซึ่งควรมีการบันทึกการประชุมไวเปนลาย ลักษณอักษร หรือในบางหนาที่งานอาจมอบหนาที่ความรับผิดชอบดวยวาจา 5) การจัดวางระบบงาน เชน กระบวนการเบิกจายเงินจะมีขั้นตอนหรือเสนทางเดินของเอกสาร อยางไร ใครเปนผูขอเบิกเงิน ผูตรวจสอบความถูกตอง ผูอนุมัติใหจายเงิน ผูจายเงิน ผูจัดทําบัญชี หรือ กระบวนการจัดหาพัสดุ ใครเปนผูขอซื้อ/จาง ผูทําหนาที่จัดซื้อ/จาง ผูทําหนาที่ตรวจรับพัสดุ ผูอนุมัติการซื้อ/ จาง ผูทําหนาที่ควบคุมดูแลพัสดุที่จัดหามา เปนตน 6) การจัดการฝกอบรมและสอนงาน เปนการฝกอบรมและการสอนงานใหผูปฏิบัติงานไดมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งแผนงาน/โครงการอาจจัดการฝกอบรม หรือสอนงานกันเองภายใน หรืออาจสงไปเขารับการฝกอบรมภายนอก เชน สงเจาหนาที่การเงินการบัญชีและ ผูประสานงานเขารับการอบรมเรื่อง การดําเนินงานและบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ ที่ สสส. ทั้งนี้ การ ฝกอบรมยังรวมถึงการฝกอบรมหรือการปฐมนิเทศที่แผนงานควรจัดใหกับผูรับทุนโครงการยอยเพื่อใหเกิด ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการยอย การใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามแนวทางที่ สสส. และแผนงานกําหนด

หนา 1-9


7) การจัดการเกี่ยวกับผลตอบแทนและสวัสดิการของเจาหนาที่แผนงาน/โครงการ ซึ่งผูจัดการ แผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการจะตองดําเนินการอยางเหมาะสมและสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ สสส. กําหนดไว 8) การจัดทําวิธีปฏิบัติงาน (Manual/Work Instruction) เพื่อใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของ แผนงาน/โครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุมคาและรวดเร็ว แผนงาน/โครงการควร จัดทําวิธีปฏิบัติงานแตละเรื่องไว เพื่อใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานตามวิธีที่กําหนดไวอยางถูกตอง รวดเร็ว เรียบรอย เชน วิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการประชุม วิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลภายใน วิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสงสื่อรณรงคใหแกเครือขาย เปนตน 9) การจัดระบบการสื่อสารขอมูลขาวสารเพื่อใหเจาหนาที่ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมาย แผนการดําเนินงาน วิธีปฏิบัติงาน เพื่อใหเจาหนาที่ทุกระดับมีความเขาใจและตั้งใจปฏิบัติงานให เปนไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 2.2 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน สสส. ไดตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายในซึ่งเปนเครื่องมือที่จะชวยใหการดําเนินงาน แผนงาน/โครงการเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย จึงไดจัดวางระบบการควบคุมทั้งในดานการ ดําเนินงานแผนงาน/โครงการและดานการบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุไวในรูปของขอบังคับ หลักเกณฑ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ฯลฯ ตามคูมือการดําเนินแผนงาน/โครงการเชิงรุก ฉบับนี้ อยางไรก็ตาม การควบคุมภายในที่ สสส. จัดวางไวดังกลาวจะเปนการควบคุมเพื่อปองกันและลด ความเสีย่ งของแผนงาน/โครงการในสภาพแวดลอมรวมโดยทั่วไป แตในบางแผนงาน/โครงการที่มี สภาพแวดลอมของการดําเนินงานแตกตางออกไป ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงหรือขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น แตกตางจากแผนงาน/โครงการทั่วไป ผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการอาจจัดวางระบบการควบคุม เพิ่มขึ้นจากที่ สสส. กําหนดไวได เชน 1) การกําหนดอัตราคาพาหนะเดินทางเพื่อเปนเกณฑในการขอเบิกเงินภายในแผนงาน/โครงการ ซึ่งอาจกําหนดอัตราคาโดยสารรถแท็กซี่ในเสนทางที่แผนงาน/โครงการมีการเดินทางเปนประจํา 2) การออกคําสั่งเรื่องระเบียบการยืมเงินทดรองจายและการสงคืนภายในแผนงาน/โครงการ 3) การกําหนดอัตราการจายคาตอบแทนประเภทตางๆ ใหชัดเจนและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 4) การกําหนดการประชุมประจําเดือนโดยมีวาระในการติดตามผลการดําเนินงานและการใช จายเงินของแตละกิจกรรม รวมทั้งโครงการยอย (ถามี) 5) การจัดทําแผนเวลาหรือปฏิทินงานสําหรับทุกกิจกรรมเพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตามผลการ ดําเนินงาน 6) การวางระเบียบในการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย (ในกรณีที่แผนงานเปนนิติบุคคล) อนึ่ง การจัดวางระบบควบคุมเพิ่มเติมจะตองอยูในแนวทางเดียวกับที่ สสส. กําหนดไว สิ่งสําคัญนอกเหนือจากการจัดวางการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมการดําเนิน แผนงาน/โครงการแลว คือผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการควรติดตามกํากับดูแลใหเจาหนาที่ของ แผนงาน/โครงการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ สสส. และแผนงาน/โครงการจัดวางไว มิฉะนั้นแลว การควบคุมภายในที่จัดวางไวก็จะไมเกิดผลใดๆ และอาจเกิดความเสียหายในการดําเนินงานของแผนงาน/ โครงการได หนา 1-10


3. การดําเนินงานแผนงาน/โครงการ 3.1 การดําเนินแผนงาน/โครงการและการควบคุมติดตามผลการดําเนินงาน เมื่อแผนงาน/โครงการมีความพรอมโดยไดจัดวางระบบงาน บุคลากร โครงการยอย (ถามี) และ งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจาก สสส. แลว ขั้นตอนตอไปคือการเริ่มตนดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ กิจกรรมที่กําหนดไว ซึ่งผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการจะมีหนาที่รับผิดชอบในการสั่งการและควบคุม ติดตามผลการดําเนินงาน ทั้งที่เปนสวนที่แผนงาน/โครงการดําเนินการเองและที่โครงการยอยเปน ผูดําเนินการ 3.2 การรายงานผล การรายงานผลเปนเครื่องมือสําคัญอันหนึ่งของการบริหารจัดการและการควบคุมติดตามผลการ ดําเนินงานและการใชจายเงินของแผนงาน/โครงการตางๆ วาเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมายและนโยบาย ของ สสส. หรือไม ดังนั้น แผนงาน/โครงการจะตองรายงานผลความกาวหนาของการดําเนินงานและการใช จายเงินให สสส. ทราบตามระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งสวนใหญจะระบุไวในเอกสารแนบทายขอตกลง ดําเนินงาน ดังนี้ กําหนดสงรายงาน ประเภท รายงาน 1. การเงิน

เบิกเงิน งวด 1

รายงาน

ง.1 รายงานการเงิน รายงวด ง.2 แบบแจกแจงรายจายแยกประเภท ง.3 รายงานการเงินเมือ่ ปดโครงการ ง.4 Teller Payment ใบโอนเงินคืน สสส. ส.1 แบบรายงานความกาวหนา รายงวด 2. การ ส.2 แบบรายงานการดําเนินงานฉบับสมบูรณ ดําเนินงาน ส.3 แบบสรุปรายงานความกาวหนาโครงการยอย จดหมายปะหนา พ.1 สงคืน ครุภัณฑโครงการ 3. พัสดุ พ.1 แบบสงคืน ครุภัณฑโครงการ 4. การติดตาม การรายงานความกาวหนาตามเครือ่ งมือในการ ติดตามผลหรือแนวทางที่ระบุในแผนงาน/ ตรวจสอบ โครงการหรือเอกสารแนบทายขอตกลง ซึง่ รวมถึง และ ระยะเวลาในการรายงาน ประเมินผล

เบิกเงินงวด 2 ถึง งวด N - 1

ปดโครงการ (งวด N)

 

   

 

    

3.3 การขยายเวลาโครงการ และการปรับเปลีย่ นผูร บั ผิดชอบโครงการ 1) การขยายระยะเวลาโครงการ หมายถึง การขยายระยะเวลาแผนงาน/โครงการเฉพาะที่จําเปน เพื่อใหการดําเนินงานหรือกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ยังไมไดปฏิบัติ สามารถดําเนินการตอไปไดจนกวา กิจกรรมดังกลาว จะไดปฏิบัติแลวเสร็จตามขอตกลงดําเนินงาน และเปนไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน/ หนา 1-11


โครงการ หรือการขยายระยะเวลาดําเนินงาน หรือเพิ่มเติมกิจกรรมเพื่อใหแผนงาน/โครงการดังกลาวเกิด ประโยชนสูงสุดตามวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการที่ไดกําหนดไว ในกรณีที่แผนงาน/โครงการคาดวาการดําเนินงานจะไมเสร็จตามระยะเวลาในขอตกลงดําเนินงาน และเห็นวามีความจําเปนและเปนประโยชนในการที่จะดําเนินกิจกรรมใหแลวเสร็จตามที่กําหนดไว ให แผนงาน/โครงการทําบันทึกขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินแผนงาน/โครงการเสนอ สสส. โดยผานสํานักที่ เกี่ยวของกอนสิ้นสุดระยะเวลาแผนงาน/โครงการ ในชวงของการขยายเวลา แผนงาน/โครงการจะไมไดรับงบประมาณคาบริหารจัดการเพิ่ม เนื่องจาก คาบริหารจัดการที่ตั้งไวในขอตกลงดําเนินงานไดมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมสําหรับการบริหารแผนงาน/ โครงการใหแลวเสร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวแลว (ยกเวนกรณีเหตุสุดวิสัยซึ่ง สสส. โดยสํานักที่เกี่ยวของจะ เปนผูพิจารณาความเหมาะสม) 2) การปรับเปลี่ยนตัวผูรับผิดชอบโครงการ กรณีที่แผนงาน/โครงการมีความจําเปนตอง เปลี่ยนตัวผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ ใหผูรับทุนทําบันทึกเสนอ สสส. โดยผานสํานักที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการตามขั้นตอน 3.4 การปดโครงการ การปดโครงการ หมายถึง การยุติ ยกเลิก หรือสิ้นสุดการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ แบงออกได เปน 3 ลักษณะ คือ 1) การปดโครงการกรณีปกติ หมายถึง การปดโครงการเมื่อแผนงาน /โครงการดังกลาวไดดําเนินกิจกรรมตามเนื้อหาของ แผนงาน/โครงการ และปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอตกลงดําเนินงานเสร็จสิ้นสมบูรณทุกประการ โดยจะมีขั้นตอน การปดโครงการ ดังนี้ (1) กอนครบกําหนดเวลาตาม ขอตกลงดําเนินงาน อยางนอย 30 วัน แผนงาน/โครงการจะไดรับ หนังสือแจงจาก สสส. โดย ในหนังสือแจงดังกลาว จะระบุวันครบกําหนดตาม ขอตกลงดําเนินงาน และสิ่งที่ แผนงาน/โครงการ จะตองจัดสงใหแก สสส. เมื่อครบกําหนด เวลาตามขอตกลง โดยเฉพาะการจัดทําและสง รายงานฉบับสมบูรณ (2) เมื่อครบกําหนดเวลาตาม ขอตกลงดําเนินงาน แลว แผนงาน/โครงการจะไดรับหนังสือปด โครงการจาก สสส. เพื่อใหดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑตางๆ ที่ตองสงคืนตามขอตกลง (ถามี) (3) การสงรายงานฉบับสมบูรณ แผนงาน/โครงการ ตองสงในวันที่ครบกําหนดตาม ขอตกลง ดําเนินงานหรือภายในกําหนดเวลาไมเกิน 60 วันนับแตวันที่ครบกําหนดตามขอตกลง 2) การปดโครงการกรณีลาชา หมายถึง การปดโครงการเมื่อแผนงาน /โครงการที่ไมสามารถ จัดทําและสงรายงานฉบับสมบูรณไดภายในระยะเวลาตั้งแต 60 ถึง 180 วัน นับแตวันที่ครบกําหนดตาม ขอตกลงดําเนินงาน หรือไมสามารถดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑตางๆ ไดภายในกําหนดระยะเวลา ดังกลาว โดยมีขั้นตอนดังนี้ (1) หลังจากที่แผนงาน/โครงการไดรับหนังสือปดโครงการจาก สสส. แลว และปรากฏวา แผนงาน / โครงการไมสามารถจัดทําและสงรายงานฉบับสมบูรณได จนเวลาลวงเลยเกินกวา 60 วัน หรือไมสามารถ หนา 1-12


ดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑตางๆ ไดภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว แผนงาน/โครงการจะไดรับหนังสือ เตือนจาก สสส. โดยในหนังสือเตือนดังกลาวจะระบุวันครบกําหนดตามขอตกลง ระยะเวลาที่ไดลวงเลยมาแลว กี่วัน และคําเตือนใหสงรายงานฉบับสมบูรณโดยดวน (2) การสงรายงานฉบับสมบูรณ หรือดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ แผนงาน/โครงการ ตอง ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาไมเกิน 180 วันนับแตวันที่ครบกําหนดตามขอตกลงดําเนินงาน

4. ระบบติดตามและประเมินผลภายในของแผนงาน/โครงการ ในการดําเนินแผนงาน/โครงการ นอกจากผูจัดการแผนงาน/ผูร บั ผิดชอบโครงการจะตองควบคุม และบริหารจัดการใหการดําเนินงานเสร็จตามยุทธศาสตร/กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาที่กําหนดไวแลว ผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการยังมีหนาที่รับผิดชอบในการประเมินผลลัพธ ( Outcome) และรวมถึง ผลกระทบ ( Impact) ที่จะไดรับจากการดําเนินงานวาเปนไปตามตัวชี้วัดของแตละยุทธศาสตร/กิจกรรมที่ กําหนดไวตามขอเสนอโครงการอีกดวย โดยแนวทางการติดตามและประเมินผลภายในของแผนงาน/โครงการ มีดังนี้ 1. จุดเนนของการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 1.1 เนนการติดตาม Result (Outcomes, Impact) และ Critical Outputs บนพื้นฐานยุทธศาสตร และตัวชีว้ ดั ของแผนงาน/โครงการ 1.2 นําผลการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ไปใชประโยชนในการปรับปรุงการทํางานและเปนฐาน ของการประเมินผล 1.3 การทํางานและกําหนดเครื่องมือการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ รวมกันระหวางสํานักที่ดูแล แผนงานกับผูรับทุนฯ 2. การดําเนินการตามขัน้ ตอนตางๆ 2.1 ขัน้ ตอนกอนการลงนาม 1) ผูรับทุนรวมกับ สสส. พัฒนาแผนงาน/โครงการใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร และตัวชี้วัดของ สสส. โดยอาจทําเปนเอกสารแสดงรายละเอียดความสอดคลองแนบไวทายขอตกลง ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ 2) ผูรับทุนรวมกับ สสส. กําหนดกรอบการกํากับ ติดตามรวมกันในประเด็นดังนี้ ก. เนนการติดตาม Result (Outcomes, Impact) และ Critical Outputs ที่อยูบน ฐานยุทธศาสตรและตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ ข. เครือ่ งมือในการรายงานผล ซึ่งแผนงานและชุดโครงการขนาดใหญ ผูรับทุน สามารถพัฒนาเครื่องมือในการรายงานผลที่เหมาะสมขึ้นมาใชรายงานผลเองได สวนที่เปนโครงการซึ่งได กําหนดกิจกรรมดําเนินงานไวชัดเจนอาจใชแบบ ป1 และ ป2 หรือเครื่องมืออื่นใดที่รายงานให สสส. ทราบถึง กิจกรรมที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณที่ใช และตัวชี้วัดของแตละกิจกรรม ค. ระยะเวลาในการรายงานผล ใหมีการรายงานผลเปนระยะๆ ที่สอดคลองกับ ความตองการใชประโยชนทั้งของผูรับทุนและ สสส. หนา 1-13


2.2 ขัน้ ตอนขณะดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 1) ผูรับทุนและ สสส. จัดใหมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยเครื่องมือตางๆ ตาม ขอตกลงของกรอบ เครื่องมือ และระยะเวลาที่กําหนดรวมกันในขั้นตอนกอนการลงนาม ซึ่งมีเครื่องมือตางๆ ดังนี้ ก. การตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit) เพื่อประเมิน ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมเพื่อใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการเปนไปตาม วัตถุประสงคและเปาหมาย ข. การตรวจสอบรับรองรายงานการเงินเพื่อขอเบิกเงินงวด ค. การตรวจเยี่ยม/นิเทศ ง. การติดตาม (Monitoring) ตามเครื่องมือและกรอบเวลาที่ตกลงไวรวมกัน จ. การกํากับดูแลใหขอเสนอแนะโดยคณะกรรมการกํากับทิศ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยเครื่องมือตางๆ ขางตนอาจดําเนินไปพรอมๆ กับการ กํากับ ติดตามภายในของแผนงานซึ่งอยูในอํานาจของผูจัดการแผนงาน/ผูร บั ผิดชอบโครงการ 2) ผูรับทุน ทํารายงานความกาวหนาเสนอตอ สสส. ผานสํานักที่ดูแลแผนงาน/โครงการ โดยใชเครื่องมือ วิธีการ และกรอบตามที่กําหนดไวในแผนการกํากับ ติดตาม ที่ไดหารือไวรวมกัน

หนา 1-14


ภาคผนวก 2 แบบรายงานที่แผนงาน/โครงการจัดทําสง สสส. 1. การเงิน

2. การดําเนินงาน 3. พัสดุ 4. การติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล

ง.1 รายงานการเงิน รายงวด ง.2 รายละเอียดรายจายแยกตามประเภทคาใชจาย ง.3 รายงานสรุปการเงินเพื่อปดโครงการ ง.4 Teller Payment ใบโอนเงินคืน สสส. ส.1 แบบรายงานความกาวหนา รายงวด ส.2 แบบรายงานการดําเนินงานฉบับสมบูรณ ส.3 แบบสรุปรายงานความกาวหนาโครงการยอย จดหมายปะหนา พ.1 สงคืน ครุภัณฑโครงการ พ.1 แบบสงคืน ครุภัณฑโครงการ 1) แบบรายงานความกาวหนาตามแนวทางหรือเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลที่กําหนดไวในแผนงาน/โครงการ ซึ่งรวมถึงระยะเวลาในการ ดําเนินงาน 2) ในกรณีที่ไมไดกําหนดเครื่องมือในการติดตามประเมินผลไวในแผนงาน/ โครงการสามารถใชเครื่องมือดังตอไปนี้ในการติดตามประ.เมินผลได - ป1 แบบบันทึกขอมูลและความกาวหนา ซึ่งเปนรายงานตัวชี้วัด (KPI) ของ ผลผลิต (Output) ในระดับกิจกรรมเพื่อตอบวัตถุประสงคของโครงการ โดยจัดทํา ตั้งแตกอนเริ่มและระหวางดําเนินงาน - ป2 แบบรายงานผลงานและผลลัพธการดําเนินงาน ซึ่งเปนรายงานตัวชี้วัด (KPI) ของผลผลิต (Output) ในระดับกิจกรรมเพื่อตอบวัตถุประสงคของ สสส. โดยจัดทําตั้งแตกอนเริ่มและปดโครงการ - ป3 แบบรายงานความกาวหนาประจําเดือนของแผนงานกรณีมีโครงการยอย

** แบบรายงานนี้ เปนแบบมาตรฐานในการสงรายงาน ตอ สสส. ไมควรปรับเปลีย่ นเปนรูปแบบอืน่

หนา ข-1


ขอตกลงเลขที_่ _____________ รหัสโครงการ______________ วันเริ่มโครงการ____________ วันสิ้นสุดโครงการ__________

[ง.1]

รายงานการเงิน แผนงาน/โครงการ งวดที่............. ระยะเวลาดําเนินการจริง ตั้งแต ............................... ถึง ................................................... แผนงาน/โครงการ…………………………………………………………………………………….……..……… กิจกรรมหลักในงวดนี้

1..………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…….… 2..……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 3..……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

สรุปรายงานการใชจายเงินงวดนี้

 รายรับ

 รายจาย

 คงเหลือ

1.เงินคงเหลืองวดกอน ยกมา (ถามี) =………....… 2.เงินรับจาก สสส.งวดนี้ =………....… 3.ภาษีเงินไดคาตอบแทน 3% ที่ สสส.หัก ณ ที่จาย เพื่อนําสงใหกอน =………....… 4.ดอกเบี้ยรับ =………....… 5.เงินรับอืน่ ๆ =………....…

1.ยอดเงินติดลบงวดกอน ยกมา 1.เงินสดในมือ =………….. (ถามี) =……….…..………. 2.เงินในบัญชีธนาคาร =………….. 2.กิจกรรม 1 =…………….……... 3.กิจกรรม 2 =………..………….. 4.กิจกรรม 3 =..………………….. 5.คาธรรมเนียมดานธนาคาร =………..………….. 6.รายจายอื่นๆ (ระบุ) ……………………….. =………..……..……

รวมรายรับ 

รวมรายจาย 

 รายรับ หัก รายจาย (-) = ………..….……… • ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดตอไป งวดที… ่ ….. เปนจํานวนเงิน………………..……บาท (…………….…………………………………………………………………………………….……) เพื่อดําเนินกิจกรรมหลัก ดังตอไปนี้ :1.………………………………………..………………………………………………………………………….……………………………….. 2.……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………. ขาพเจาขอรับรองวา เงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ไดนํามาใชอยางถูกตอง ตรงตามแผนงานโครงการที่ระบุไวในขอตกลงทุกประการ และขอรับรองรายงานขางตน =………..….……….

ลงชื่อ………………………..….. หัวหนาโครงการ/ผูจัดการแผนงาน ( ) ……/……/……..

=………..….……….

ลงชื่อ……………………..……….. เจาหนาที่การเงินโครงการ ( ) ……/……/……..

หมายเหตุ โปรดแนบ 1.สําเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ตัง้ แตหนาแรก จนถึงปจจุบัน 2.รายงานการเงินงวดกอน (ทุกงวด) ตั้งแตแรก จนถึงปจจุบัน กรณีการเบิกเงินงวดตั้งแต 500,000 บาทขึ้นไป หรือกรณีการเบิกเงินงวดเพื่อปดโครงการหรือการรายงานการเงินเพื่อปดโครงการของแผนงาน/โครงการที่ ไดรับทุนตั้งแต 500,000 บาทขึน้ ไป จําเปนตองมีลายมือชื่อของผูสอบบัญชีรับอนุญาตลงนาม รับรองรายงานการเงินดวย ขาพเจา……………………………………………………………… ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที… ่ ……………………ไดทําการตรวจสอบรายงานการเงิน ดังกลาวแลวถูกตองเรียบรอยแลว ลงชื่อ………………………………………………… ( ) หมายเหตุ : โปรดแนบ สําเนาบัตรอนุญาตผูสอบบัญชี / รายงานความเห็น /งบการเงิน /อื่นๆตามเงื่อนไขที่ สสส.กําหนด

[ง.2]

หนา ข-2


[ง.2] รายละเอียด รายจายแยกตามประเภทคาใชจา ย งวดที่ ….. ระยะเวลาดําเนินการจริง ตั้งแต ............................... ถึง ...................................................

ขอตกลงฯ เลขที่………………………………..

ชื่อแผนงาน/โครงการ……………………………………………………………………………………………….. ชื่อกิจกรรมหลัก

คาตอบแทน

หัวหนาโครงการ/

ผูจ ดั การแผน

(บาท)

คาดําเนินการ (บาท) คาจาง/ อื่นๆ คาวิทยากร/ คาตอบแทน อื่นๆ

-

1. กิจกรรม……………………… 2. กิจกรรม……………………… 3. กิจกรรม……………………… 4. กิจกรรม……………………… 5. กิจกรรม……………………… 6.คาจางเจาหนาที่ ผูชวย ทีมงาน 7.คาตอบแทนเฉพาะ หัวหนาโครงการ/ ผูจัดการแผน ………บาท x ……เดือน

(กรอก)

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

หนา ข-3

รวม (บาท)

-

(กรอก)

(กรอก)

(กรอก)

(กรอก)

(กรอก)

(กรอก)

(กรอก)

(กรอก)

(กรอก)

(กรอก)

(กรอก)

(กรอก)

(กรอก)

-

-

(กรอก)

หมายเหตุ


[ง.3] รายงานสรุปการเงินเพื่อปดโครงการ (ภาพรวมการใชจา ยเงินของทัง้ แผนงาน/โครงการ)

ชือ่ แผนงาน/โครงการ ……………………………………………………………………………………………….…………….. ขอตกลงเลขที่ …………………………………รหัสโครงการ………………………………………………….. 1.รายรับ : เงินสนับสนุน งวดที่ 1 เงินสนับสนุน งวดที่ 2 เงินสนับสนุน งวดที่ 3 เงินสนับสนุน งวดที่ 4 เงินสนับสนุน งวดที่ 5 ดอกเบีย้ รับ

……………………………….. บาท ……………………………….. บาท ……………………………….. บาท ……………………………….. บาท ……………………………….. บาท ………………………………. บาท

ยอดเงินอนุมัติเต็ม เอกสารแนบทาย 2 ใน ขอตกลงรับทุน ซึ่งรวมคาภาษีคาตอบแทน

รวมรายรับ …………………….. บาท 2.รายจาย : มีรายละเอียดดังนี้ ชื่อกิจกรรมหลัก

งบที่อนุมัติ (บาท)

งบที่ใชจริง (บาท)

1. 2. 3.

รวมรายจาย ……………….....…….. บาท

ดังนัน้ คงเหลือเงิน รายรับ – รายจาย = ………………………………. บาท กรณีมีเงินสนับสนุนโครงการคงเหลือพรอมดอกเบีย้ รับ กรุณาดําเนินการโอนเงินคืน สสส. โดยใชใบแจงการชําระเงินในระบบ Teller Payment (ที่แนบมาดวยนี้) ผาน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เทานั้น และสงใบแจงโอนเงินคืนฯสวนที่ 1 กลับมายังสสส. ดวย ………………………………………………………. ผูจ ดั การแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ ………/………./……….. หมายเหตุ โปรดแนบ 1.สําเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ตั้งแตแรก จนถึงปจจุบัน 2.รายงานการเงินงวดกอน (ทุกงวด) ตั้งแตแรก จนถึงปจจุบัน กรณีการเบิกเงินงวดตั้งแต 500,000 บาทขึ้นไป หรือกรณีการเบิกเงินงวดเพื่อปดโครงการหรือการรายงานการเงินเพื่อปดโครงการของแผนงาน/โครงการที่ไดรับ ทุนตั้งแต 500,000 บาทขึน้ ไป จําเปนตองมีลายมือชื่อของผูสอบบัญชีรับอนุญาตลงนาม รับรองรายงานการเงินดวย ขาพเจา……………………………………………………………. เรียบรอยแลว

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่………………………ไดทําการตรวจสอบรายงานการเงินดังกลาวแลวถูกตอง ลงชื่อ……………………………………………………… (

หมายเหตุ : โปรดแนบ 1. สําเนาบัตรอนุญาตผูสอบบัญชี พรอมลงนามรับรองสําเนา 2. แนวทางการตรวจสอบ(Audit program) ที่ทําการตรวจสอบ/งบการเงิน/อื่นๆ ที่สสส.รองขฮ 3.รายสรุปผลการตรวจสอบ โปรดเก็บ 4. เอกสารกระดาษทําการ (Working Paper) เพือ่ เตรียมพรอมในการเรียกตรวจ

หนา ข-4

)


คําอธิบายการทํารายงานการใชจา ยเงิน 1. รายงานการเงิน (ง.1) 1.1 ดานรายรับ 1.1.1 การจายเงินทุนสนับสนุนใหแกแผนงาน /โครงการ สสส.จะจายเงินจํานวนตามที่ระบุใน ขอตกลงรับ ทุน แตการโอนเงินงวดใหกับแผนงาน/โครงการ สสส.จะหักเงินคาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายของผูจัดการแผนงาน / ผูร บั ผิดชอบโครงการไวรอ ยละ 3 ของเงินคาตอบแทนเพื่อนําสงสรรพากร แลวโอนเงินสนับสนุนสวนที่เหลือซึ่ง เปนคาตอบแทนหลังหักภาษีของผูบริหารแผนงาน /โครงการและคาดําเนินกิจกรรมตางๆ เขาบัญชีเงินฝาก ธนาคารของแผนงาน/โครงการ อยางไรก็ตาม เพื่อใหรายงานการเงินแสดงยอดรายรับเต็มจํานวนตาม วงเงินงบประมาณ ที่ไดรับและ ตรงกับ สสส. จึงใหบันทึกเปน 2 สวน คือ สวนที่ไดรับเงินจริงที่โอนเขาบัญชีธนาคาร (ชองรายรับขอ 2) และสวน ที่เปนคาภาษี (ชองรายรับขอ 3) 1.1.2 การบันทึกในชองรายรับจะเปนการบันทึกที่เกี่ยวของหรือเกิดจากการดําเนินแผนงาน /โครงการ เทานั้น 1.1.3 เงินสําหรับเปดบัญชีธนาคารไมใชเงินรับที่เกิดจากแผนงาน /โครงการ ไมควรบันทึกในชองรายรับ และใหถอนออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารทันทีที่รับเงินโอนงวดแรกจาก สสส. 1.1.4 เงินยืมจากแหลงอื่น ไมถือเปนเงินรับของแผนงาน /โครงการ ไมควรนํามาบันทึกในชองรายรับแต อาจบันทึกไวในหมายเหตุได 1.2 ดานรายจาย 1.2.1 ในสวนของภาษีหัก ณ ที่จาย ใหบันทึกเชนเดียวกับดานรายรับ คือเมื่อแผนงาน/โครงการจายเงิน คาตอบแทนประจําเดือนใหกับผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการตามอัตราคาตอบแทนรายเดือนที่หักภาษี ณ ที่จายรอยละ 3 แลว การบันทึกใหบันทึกรวมกันคือจํานวนเงินที่จายจริงและคาภาษีหัก ณ ที่จายทั้งจํานวน ตามที่ สสส. หักไวในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย 1.2.2 บันทึกรายจายตามกิจกรรมตาง ๆ 1.2.3 เงินคืนแหลงเงินยืมอื่น ไมถือเปนรายจายของแผนงาน/โครงการ ไมควรนํามาบันทึกในชองรายจาย 2.การแจกแจง คาใชจายหมวดตางๆ ในสวนสรุปรายจายแยกประเภทคาใชจาย (ง.2) 2.1 คาตอบแทน หมายถึง เงินที่จายเปนคาตอบแทนใหผูจัดการแผนงาน หรือ หัวหนาโครงการ หรือ ผูรับผิดชอบโครงการหลัก 2.2 คาดําเนินการ ประกอบดวย 2.2.1 คาจาง คาวิทยากร คาตอบแทนอื่นๆ หมายถึง เงินจาง เจาหนาที่ ผูรวมงาน หรือ ลูกจาง โครงการเปนรายเดือน /รายวัน คาที่ปรึกษาวิชาการ (ไมประจํา ) คาตอบแทนการเขารวมประชุม คาเบี้ยเลี้ยง หรือเงินจางใหคนทําสิ่งของให เชน คาจางทําของ คาจางทําปาย คาจางเก็บขอมูล

หนา ข-5


2.2.2 คาใชสอย หมายถึง คาใชจายเพื่อซื้อบริการตางๆ เชน คาพาหนะ , คาที่พัก , คารับรอง (คาอาหาร/ เครื่องดื่ม), คาเชารถ, คาเชาสถานที่/หองประชุม, คาเชาอุปกรณโสตทัศน , คาถายเอกสาร, คาน้ํามันรถ, คาลาง อัดรูป , คาฟลมถายรูป 2.2.3 คาวัสดุ หมายถึง คาใชจายเพื่อซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ในสํานักงาน หรือ ใชสําหรับทํากิจกรรม เชน เครื่องเขียน , วัสดุสํานักงาน, วัสดุโฆษณาและเผยแพร, หนังสือ วารสาร ตํารา, วัสดุงานครัว 2.2.4 คาสาธารณูปโภค ไดแก คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท คา ไปรษณียภัณฑ คาสาธารณูปโภค อื่นๆ ในการดําเนินกิจกรรมโครงการ 2.2.5 รายจายอื่นๆ หมายถึง รายจายที่มิไดอยูในหมวดที่กลาวมาแลว รายจายที่มิไดเกิดกับโครงการ โดยตรง แตมีสวนทําใหงาน /กิจกรรม/โครงการ สําเร็จลุลวง มีคุณภาพดีขึ้น หรือคาธรรมเนียมดานธนาคาร คา โอนเงิน เปนตน ซึ่ง สสส. จะพิจารณาจายตามความเหมาะสมเปนครั้งๆไป **************************

หนา ข-6


Teller Payment ใบโอนเงินคืน สสส.

[ง.4]

-ใชในกรณีโครงการทีร่ บั ทุนสนับสนุนโดยตรงจาก สสส. เทานั้น ไมรวมโครงการยอย-

กรณีมีเงินสนับสนุนโครงการเหลือ พรอมดอกเบี้ยรับ กรุณาดําเนินการคืน สสส. โดยวิธีการโอนเงินคืนผานระบบ Teller Payment ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เทานั้น วิธีดําเนินการ 1. กรอกขอมูลรายละเอียดโครงการทัง้ 2 สวน ดังใบแจงการชําระเงินระบบ Teller Payment นี้ 2. เมื่อยื่นใบแจงการชําระเงินฉบับนี้ที่หนาเคานเตอรธนาคารแลว ผูรับทุนจะไดรับเอกสารจากเจาหนาที่ธนาคาร ประกอบดวย 2.1 ใบแจงการชําระเงินในระบบ Teller Payment ในสวนที่ 1 ของผูรับทุน 2.2 ใบรับชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ (รับจากธนาคาร) 3. ผูร บั ทุนกรุณาสงเอกสารทีร่ บั จากเจาหนาทีธ่ นาคารตามขอ 2 ใหกับผูประสานงานของ สสส. โดยดวน 4. สสส. ไดรบั เอกสารตามขอ 3 จึงจะดําเนินการปดโครงการอยางสมบูรณ ใบแจงการชําระเงินในระบบ Teller Payment สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (กรุณาเขียนตัวบรรจง) บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา……………………………………….... วันที่โอนเงิน ………………………………..……. Company Code : 9033 ชือ่ โครงการ (Customer Name) …………………………………………………………………………………… ขอตกลงเลขที่ (Ref.No.1) -00 รหัสโครงการเลขที่ (Ref.No.2) จํานวนเงิน (ตัวเลข) ……………………………………………………………..……………………………... บาท จํานวนเงิน (ตัวอักษร) …..…………………………………………………….………………………………... บาท (สวนที่ 1 ของผูรับทุน) ใบแจงการชําระเงินในระบบ Teller Payment สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (กรุณาเขียนตัวบรรจง) บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา……………………………………….... วันทีโ่ อนเงิน ………………………………..…….

Company Code : 9033 ชือ่ โครงการ (Customer Name) ………………………………………………………………………………………… ขอตกลงเลขที่ (Ref.No.1) - 00 รหัสโครงการเลขที่ (Ref.No.2) จํานวนเงิน (ตัวเลข) ……………………………………………………………..………………………………... บาท จํานวนเงิน (ตัวอักษร) …..……………………………………………………….………………………………... บาท (สวนที่ 2 ของธนาคาร)

หนา ข-7


[ส.1] แบบรายงานความกาวหนางวดที่............... ชือ่ แผนงาน/โครงการ............................................................................................................. ขอตกลงฯ เลขที่...................................รหัสโครงการ................................. 1. วัตถุประสงค เพื่อราย งานผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการที่อนุมัติไปแลว แสดงผลการดําเนินการดังกลาวเมื่อเทียบกับเปาหมาย/ตัวชี้วัด 2. บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร (Executive Summary) บรรยายสรุปความกาวหนาการดําเนินงาน สั้นๆ โดยใชขอมูลจาก ขอ 4 ประกอบ 3. กิจกรรมที่ตองดําเนินการตามวัตถุประสงค แจกแจงรายละเอียดของงานที่ตองดําเนินการ เชน - จัดเวทีประชุมเชิงวิชาการ จํานวน 9 ครั้ง - จัดอบรมสัมมนา จํานวน 10 ครั้ง - ดําเนินการวิจัยในเรื่องผลกระทบจากการใชสารเสพติดตอคนในครอบครัว 4. เปรียบเทียบผลผลิต (Output) ทีต่ อ งการของโครงการและผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงของโครงการ ตัวอยาง ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาและอุปสรรค ภาคีเครือขายที่ ผลผลิต (Output) ที่ตองการ (Output) (Outcome) ที่ พรอมแนวทางแกไข สนับสนุนแตละ ที่เกิดขึ้นจริง เกิดขึ้นจริง กิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม ......................... เชิงปริมาณ - จํานวน - จํานวน - จํานวนผูเขารวม - รายชื่อ และ จํานวน ผูเขารวมโครงการ ผูเขารวม โครงการที่ - สิ่งที่ใหการ โครงการจริง ปรับเปลี่ยน สนับสนุนในดาน พฤติกรรม ตางๆ เชน เชิงคุณภาพ งบประมาณ - การรับรู - มีการรับรูจริง โครงการ หรือไม หมายเหตุ 1. วิธีการที่ใชวัดผลผลิต (Output) ทั้งเชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ ที่เกิดขึ้น 2. อื่นๆ 5) ประเมินสถานการณ - เปนไปตามแผนงานหรือลาชากวาที่กําหนด พรอมอธิบายเหตุผลประกอบ 6) แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรค (ในภาพรวมแผนงาน/โครงการ) ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว **************

หนา ข-8


[ส.2] รายงานฉบับสมบูรณ เมื่อมีการปดโครงการ ผูรับทุนตองจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ จํานวน 1 ชุด พรอม File ขอมูลใน แผน CD 1 แผน สงให สสส. โดยจะตองมีรายละเอียดตามลําดับหัวขอ ตอไปนี้ 1. หนาปกนอก

รายงานฉบับสมบูรณ  ชื่อโครงการ......................(ภาษาไทย)………...............................

Project name …….......(ภาษาอังกฤษ).…………..….........……. (ขอตกลงเลขที.่ ............รหัสโครงการ..........) โดย

 ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ.....................................  ชื่อองคกรรับทุน.................................................

ไดรบั ทุนสนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  เดือน ปที่พิมพ

2. รองปกใน(ภาษาไทย)

รายงานฉบับสมบูรณ  ชื่อโครงการ....................................................... (ขอตกลงเลขที.่ ............รหัสโครงการ..........) โดย

 ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ...............................................  ชือ่ องคกรรับทุน........................................................... ไดรบั ทุนสนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

 เดือน ปที่พิมพ

3. รองปกใน(ภาษาอังกฤษ)

หนา ข-9


Final Report  Project ……..................................................... (Contract no..............Project code…..........) By

 Project Manager…............….....................................  Organization........................................................... This project was supported by Thai Health Promotion Foundation (Thai Health)

 Month, Year printed 4. 5. 6. 7. 8. 9.

บทคัดยอ - ภาษาไทย (สรุปยอการดําเนินงานทั้งโครงการพอสังเขป ไมควรเกิน 1-2 หนา) บทคัดยอ – ภาษาอังกฤษ (สรุปยอการดําเนินงานทั้งโครงการพอสังเขป ไมควรเกิน 1-2 หนา) กิตติกรรมประกาศ (แสดงคําขอบคุณองคกรภาคี/หนวยงานอื่น/ผูมีสวนรวม ชวยเหลือ) คํานํา สารบัญ เนื้อหา การดําเนินโครงการ  ชือ่ โครงการ  ความเปนมา หลักการ และเหตุผล  กรอบแนวคิด และยุทธศาสตรหลัก  วัตถุประสงค และเปาหมาย  กลุมเปาหมาย และพื้นที่ดําเนินการ  ระยะเวลาดําเนินงาน

 ผลการดําเนินงาน ก. ผล ที่ไดตาม ตัวชี้วัด/ เปาหมายของโครงการ ข. ผลอื่นๆที่ได นอกเหนือจากเปาหมาย/ที่คาดการณไว 10. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 11. ภาคผนวก  ชื่อ และ รายละเอียดของ ผูรับผิดชอบโครงการ และคณะ (ประวัติ ผลงาน ประสบการณที่เกี่ยวของ)  โครงสรางการบริหารจัดการ  การกํากับติดตาม และประเมินผลภายใน  อื่นๆ (ถามี) เชน ภาพถายกิจกรรม ไมเกิน 5 ภาพ พรอมคําบรรยายใตภาพ, โครงการยอย เปนตน --------------------------

หนา ข-10


[ส.3] ใบสรุป รายงานความกาวหนาโครงการยอย นําสง สสส. ของแผนงาน/โครงการ................................. วัตถุประสงค 1. เพื่อใหผูจัดการโครงการใชในการติดตามโครงการยอยที่อยูในความรับผิดชอบ 2. เพื่อให สสส. ไดทราบความคืบหนาของโครงการยอย ภายใตแผนงาน/โครงการนี้ หัวขอยอย วันที่รายงาน ชื่อโครงการ

สถานการณ

กิจกรรมที่ดําเนินการ

1.......................... ลาชา/ตามแผน 2.......................... ลาชา/ตามแผน หมายเหตุ

............................................................

**************

หนา ข-11

ผลลัพธ ที่ตองการ

ผลลัพธ ที่เกิดขึ้นจริง

ปญหาและ อุปสรรค


รหัสโครงการ ............................ ขอตกลงเลขที่ ..........................

ที่ .........................

[พ. 1]

วันที่ …............................. เรือ่ ง รายงานครุภัณฑสํานักงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ เรียน ผูอํานวยการสํานัก...................

ตามที่ แผนงาน ................................. ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม สุขภาพ (สสส.) โดยมีระยะเวลาดําเนินการตามขอตกลงตั้งแตวันที่ ........................ ถึง วันที่ .................. ซึ่ง บัดนี้ไดสิ้นสุดการดําเนินการตามขอตกลงแลว จึงขอรายงานการบริหารจัดการครุภัณฑและวัสดุสํานักงานเมื่อ สิ้นสุดโครงการตามทะเบียนครุภัณฑหรือวัสดุสํานักงานที่แนบมา โดยวิธี 1. จําหนาย (ขาย)  ครุภัณฑ วัสดุสํานักงาน 2. โอน  ครุภัณฑ ชื่อผูรับโอน คือ ...........................(ขอตกลงเลขที่ ...............................)  วัสดุสํานักงาน ชื่อผูรับโอน คือ ................................. 3. จําหนาย (อื่น ๆ) โดย  3.1 แลกเปลี่ยน โดยแลกกับ ...............................เนื่องจาก ..................................  3.2 แปรสภาพหรือทําลาย เนื่องจาก ..................................... ในการนี้ แผนงาน จึงขอสงหลักฐาน  ทะเบียนครุภัณฑ  ทะเบียนวัสดุสํานักงาน  บันทึกการตั้งกรรมการที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการครุภัณฑเมื่อสิ้นสุดโครงการ  บันทึกการขาย  บันทึกการโอนตอ  บันทึกการสงมอบ  บันทึกการแปรสภาพหรือทําลาย พรอมเหตุผล  บันทึกการแลกเปลี่ยน  หลักฐานการโอนเงินคืน สสส. รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยพรอมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ติดตอผูประสานงาน ...........................................

ขอแสดงความนับถือ (......................................) ผูจัดการแผนงาน

หนา ข-12


[พ. 1] แบบสงคืนครุภัณฑแก สสส.

ทะเบียนครุภัณฑ เพื่อสงคืน สสส. (มูลคาเกิน 10,000 บาท) ขอตกลงฯ เลขที่ ..................................... แผนงาน / โครงการ .................................................................

ณ วันที่ ......................................... ลําดับ วันที่ ที่ ตรวจรับ

รหัส ครุภัณฑ

รายการ/รายละเอียด

จํานวน ราคาตอ หนวย

จํานวนเงิน รวม

หมายเหตุ

ผูรับผิดชอบโครงการ ............................................. ( ......................................... ) วันที่ตรวจรับ ………………………………………... ในระเบียบการจัดซื้อจัดจาง หากวงเงินเกิน 50,000 บาท ตองมีการแตงตัง้ กรรมการตรวจรับ จะ ใชวันที่ตรวจรับแทนวันที่ไดรับครุภัณฑนั้นมา ยกเวนกรณีมูลคาไมเกิน 50,000 บาท ใหใชวันที่ซื้อของ การสงมอบครุภณ ั ฑโครงการคืนแก สสส. ขาพเจา .................................................... ในฐานะตัวแทน สสส. ไดรับครุภัณฑครบถวนตาม รายละเอียดขางตนเรียบรอยแลว ณ วันที่ ............................. ผูรับมอบ ........................................... ( ...................................... ) ผูสงมอบ ........................................... ( ...................................... )

พยาน ........................................... ( ...................................... ) พยาน ........................................... ( ...................................... )

หนา ข-13


[ป.1] แบบบันทึกขอมูล และ ความกาวหนาของโครงการ

(รายงานตัวชี้วัด/KPI ของผลผลิต(output) ในระดับกิจกรรม เพื่อตอบ วัตถุประสงคของ โครงการ) (กรอกกอนเริ่มโครงการ และ ระหวางดําเนินการ)

สวนที่ 1 : สรุปหนารายงาน ขอตกลงเลขที่................................................. ชือ่ โครงการ/กิจกรรม………………… ในชุดโครงการ …………………………………… ในแผนงาน………………………….................................. ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต......................................ถึง....................................  รายงานกอนเริ่มโครงการ  รายงาน งวดงานที.่ .................... รายเดือน............................... ..................................................................หัวหนาโครงการ/ผรู บั ผิดชอบโครงการ/ผูจัดการแผนงาน ( ) __________/__________/__________ วันเดือนป ที่รายงาน (เฉพาะโครงการเชิงรับ) โปรด ระบุเลือกพื้นที่โครงการ

โดยใสเครื่องหมาย 

□ กรุงเทพมหานคร

□ ภาคเหนือ

□ ภาคกลาง

□ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จํานวนเขต...............

  1. อยุธยา   2. .... จํานวนอําเภอ.............

  1. เชียงราย   2. .... จํานวนอําเภอ...............   1. นครราชสีมา   2. .... จํานวนอําเภอ...............

วัตถุประสงคของโครงการ 1. 2. 3. 4. โปรดอานคําชี้แจง คําอธิบายการกรอก ในหนาทาย

หนา ข-14

□ ภาคใต

  1. สงขลา   2. .... จํานวนอําเภอ...............


สวนที่ 2 : ขอมูลโครงการ และ ความกาวหนาของโครงการ 1. การจัดกิจกรรมที่กําหนดไวในขอเสนอโครงการ วัน เดือน ป วัน เดือน ป ที่กําหนดจัดกิจกรรม ที่จัดกิจกรรม จริง ตามแผน (3) (2)

ชื่อ/ประเภทกิจกรรม (1) 1. 2. 3. 4. 5. 2. การใชงบประมาณ และเกิดผลงานตามตัวชี้วัดผลสําเร็จ ชื่อ/ ประเภท กิจกรรม ตาม (1)

(4) 1 2 3 4 5

การใชงบประมาณ คาจัด กิจกรรมที่ เสนอไว (บาท) (5)

คาจัด กิจกรรม ที่ จายจริง (บาท) (6)

3. การใชจายเงินคาบริหารโครงการ คาตอบแทน กําหนดไว เงินเดือน เบี้ยประชุม ทั้งหมดใน ของคณะกรรมการ โครงการ และคาใชจาย (บาท) สํานักงาน (12) (13)

ผลงานตามตัวชี้วัด ปริมาณ/คุณภาพ รวมจาย สะสม (บาท)

ชื่อ/ชนิด ผลงานตาม ตัวชี้วัด

ปริมาณที่ กําหนดไว

ปริมาณที่ เกิดขึ้น จริง

(7)

(8)

(9)

(10)

จํานวนเงินใช รวมใช ไปในเดือนนี้ งบสะสม (บาท) (บาท) (14)

หนา ข-15

(15)

ปริมาณ ผลงาน สะสมของ กิจกรรมนี้ (11)

หมายเหตุ (เขียนคําอธิบายกรณีไม เปนไปตามกําหนด)


คําชี้แจง 1. แบบ ป.1 นี้ มีวัตถุประสงค จะรวบรวมขอมูลของโครงการตามขอเสนอโครงการ ตั้งแต “กอนเริ่ม ดําเนินการ”และ “ระหวางดําเนินการ”เพื่อทราบความกาวหนา (การปฏิบัติจริง) ของโครงการ  กอนเริ่ม (กรอกเฉพาะชองสีเหลือง) เพื่อใหทราบวา โครงการจะทํากิจกรรมอะไรบาง  ระหวางดําเนินการ (กรอกเฉพาะชองสีขาว) เพื่อใหทราบวา โครงการมีความกาวหนา ตามที่วางแผนไวหรือไม 2. แบบ ป.1 นี้ ใชเมื่อ “กอนเริ่ม” โครงการ และ “ระหวางดําเนินการ” เพื่อใชประกอบการเบิกเงินงวด ของ สสส. 3. แบบ ป.1 นี้ ใชสําหรับทุกโครงการรับทุนดานสรางเสริมสุขภาพ ยกเวน โครงการที่เปน สัญญาจาง,TOR, โครงการประเมินฯ 4. แบบ ป.1 นี้ ใช สําหรับ การกํากับติดตาม (Monitoring) เพื่อรองรับ ระบบติดตามของ สสส.ในอนาคต 5. ขอมูลจากการรายงาน จะสามารถใชประโยชนในการกํากับติดตาม เพื่อดูความกาวหนา และปญหาในการ ดําเนินงานของโครงการของผูรับผิดชอบในระดับแผนงาน/โครงการ โดยทําการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติที่ เปนจริงกับขอมูลของโครงการที่บันทึกไวกอนแลว จะทําใหสามารถวางแผน/พิจารณาการ ใหความ ชวยเหลือ/แกปญหาใหโครงการนั้นๆ ดําเนินการตอไปไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย คําอธิบายประกอบการกรอก [แบบ ป.1] การกรอกขอมูล กรอกเปน 2 ระยะดังนี้ ก. ระยะ “กอนเริม่ ” ดําเนินโครงการ ใหกรอกโดยวิเคราะหรายละเอียดมาจากขอเสนอโครงการ (กรอกเฉพาะชองสีเหลือง) ข. ระยะ “ระหวาง” ดําเนินโครงการ ใหกรอกหลังการปฏิบัติงาน (กรอก เฉพาะชองสีขาว) กรอก ”กอนเริม่ ” โครงการ ความหมายของ “เลขขอในวงเล็บ” ของแตละตาราง (1) = เขียนชื่อเต็มของงาน/กิจกรรม (2) = เขียนชื่อเดือน/ชวงเดือน และ พ.ศ. (4) = กรอกหมายเลขที่ลําดับของงาน/กิจกรรม (5) = กรอกจํานวนเงินดําเนินงานเฉพาะกิจกรรมนั้นๆ ที่กําหนดไว เปนยอดรวมทั้งกิจกรรม (8) = เขียนชื่อผลงานตามที่ระบุไวในโครงการของงาน/กิจกรรมนั้นๆ (9) = กรอกจํานวนและหนวย (12) = ระบุหมวดคาใชจาย (13) = กรอกจํานวนเงิน

หนา ข-16


กรอก ”ระหวางดําเนิน” โครงการ ความหมายของ “เลขขอในวงเล็บ” ของแตละตาราง (3) = เขียนวันที่/ชวงวันที่ ชื่อเดือน และ พ.ศ. (6) = จํานวนเงินดําเนินการเฉพาะกิจกรรมนั้นๆ ทีจ่ ายจริง ในเดือนปจจุบัน (7) = รวมจายสะสม (รวมยอดใชจายตั้งแตเดือนแรกจนถึงเดือนปจจุบัน) กรณีที่กิจกรรมนั้นมี การดําเนินการมากกวา 1 เดือน (10) = กรอกจํานวนและหนวย (11) = กรอกจํานวนและหนวย (14) = กรอกจํานวนเงิน (15) = กรอกจํานวนเงิน

หนา ข-17


แบบรายงานผลงาน และผลลัพธของการดําเนินงาน (รายงานตัวชี้วัด/KPI ของผลผลิต (output) ในระดับกิจกรรม เพื่อตอบ วัตถุประสงคของ สสส.) (กรอกเมื่อ กอนเริ่ม และ ปดโครงการ)

สวนที่ 1 : สรุปหนารายงาน ขอตกลงเลขที.่ .............................................. ชือ่ โครงการ/กิจกรรม…………………………………………………………………………….. ในชุดโครงการ……………………………………………………………………………………. ในแผนงาน……………………………………………………………………………………….. ระยะเวลาโครงการ ตัง้ แต......................................ถึง.................................... .................................................................. หัวหนาโครงการ/ ผูร บั ผิดชอบโครงการ / ผูจ ดั การแผนงาน ( ) __________/__________/__________ วันเดือนป ที่รายงาน

วัตถุประสงคของโครงการ 1. 2. 3. 4.

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 1. 2. 3. 4.

โปรดอานคําชีแ้ จง คําอธิบายการกรอกในหนาแนบทาย

หนา ข-18

[ป.2]


สวนที่ 2: ขอมูลผลงานของโครงการ ตัวชี้วัดดานผลผลิต (Output) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (1)

จํานวนตามตัวชี้วัด ความสําเร็จของโครงการ ที่เสนอไว เกิดขึ้นจริง (3) (2)

1. จํานวนภาคีเครือขายสรางเสริมสุขภาพที่ เพิ่มขึ้น 2. ดานการสรางเสริมขีดความสามารถของ ภาคีเปาหมาย 2.1 สรางระบบกลไกและความสามารถ ขององคกร (องคกร) 2.2 สรางความสามารถของแกนนําและ ผูบริหาร (คน) 3. ดานการเสริมสรางทักษะของประชาชน ผานกิจกรรมตางๆ (คน) 3.1 ในองคกร 3.2 ในชุมชน 3.3 ในพื้นที่ตางๆ 4. ดานการสือ่ สารสาธารณะดานการตลาด เพื่อสังคม (คน) 5. ดานการสรางวิชาการการสรางเสริม สุขภาพ (เรือ่ ง) 5.1 นวัตกรรม 5.2 งานวิจัย 5.3 งานวิชาการอืน่ ๆ 5.4 รูปแบบ/ตนแบบ 6. ดานการสังเคราะหจดั ทําขอเสนอเชิง นโยบาย (เรือ่ ง) 6.1 ระดับชาติ 6.2 ระดับทองถิ่น/องคกร

หนา ข-19

สรุปสาระของขอมูลที่ปรากฏตาม เกณฑพจิ ารณา (4)


ตัวชี้วัดดานผลลัพธ (Outcome) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (1)

จํานวนตามตัวชี้วัด ความสําเร็จของโครงการ ที่เสนอไว เกิดขึ้นจริง (3) (2)

สรุปสาระของขอมูลที่ปรากฏตาม เกณฑพจิ ารณา (4)

1. การพัฒนานโยบายและการดําเนินการตอ 1.1 องคกรเจาของเรือ่ งรับขอเสนอไป ดําเนินการตอ (เรือ่ ง) 1.1.1 ระดับชาติ 1.1.2 ระดับทองถิ่น/องคกร 1.2 นโยบายมีผลบังคับใช (เรือ่ ง) 1.2.1 ระดับชาติ 1.2.2 ระดับทองถิ่น/องคกร 1.3 มีแผนและมีการดําเนินการตาม นโยบาย (ครอบคลุมคน) 1.3.1 ระดับชาติ 1.3.2 ระดับทองถิ่น/องคกร 2. ดานสิง่ แวดลอม 2.1 บุหรี่ 2.2 อืน่ ๆ (ถนน สถานประกอบการ สระ วายน้ํา โรงเรียน...)

คําชี้แจง 1. แบบ ป.2 นี้ มีวัตถุประสงค เพื่อรวบรวมขอมูลสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งที่เปนผลงาน และผลลัพธ  กอนเริ่ม (กรอกเฉพาะชองสีเหลือง) เพื่อใหทราบวา โครงการ คาดวาจะมีผลลัพธอะไร  ปดโครงการ (กรอกเฉพาะชองสีขาว) เพื่อใหทราบวา โครงการ บรรลุผลสําเร็จอยางไร 2. แบบ ป.2 นี้ ใชกรอกเพื่อประกอบการเบิกเงินงวดที่ 1 และ งวดสุดทาย 3. แบบ ป.2 นี้ ใชไดกับทุกโครงการรับทุน ดานการสรางเสริมสุขภาพ ยกเวน สัญญาจาง, TOR, โครงการ ประเมินผล 4. ใหกรอกเฉพาะขอมูลที่วิเคราะหแลววาเกิดขึน้ จริงจากโครงการ (ไมจาํ เปนตองตอบทุกๆ รายการเกณฑ พิจารณา โดยสวนที่ไมปรากฏตามเกณฑพิจารณาใหเวนวางไว ไมตองกรอก) 5. ขอมูลจากการรายงานนีจ้ ะสามารถใชประโยชนประกอบการสรุปความสําเร็จของแผนงาน/โครงการตามกรอบ ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานของ สสส. ตอไป

หนา ข-20


แบบ ป.3

แบบรายงานความกาวหนาประจําเดือนของ แผนงาน กรณี มีโครงการยอย

(สําหรับผูจัดการแผนงานกรอกรายงาน) วัน/เดือน/ปที่ออกรายงาน……….. ชื่อแผน ................................................................................................. ชือ่ แผนงาน……………………………………………………………ระยะเวลา....................งบประมาณทั้งสิ้น........................เบิกจายแลว.....งวด รวม.........บาท ชื่อผูจัดการแผนงาน................................................................... หนวยงาน...................................................................... เปาหมายแผนงานที่วัดผลไดในป 2549 (1) • ระดับผลลัพธตอสังคมและประชาชน ตัวชี้วัดหลักที่..................... ระดับผลงานสรางเสริมสุขภาพของเครือขาย ตัวชี้วัดหลักที่..................... ชือ่ โครงการ

ผูรับผิดชอบ

(2)

(3)

ประเด็น สุขภาพ (4)

ยุทธศาสตร สสส. (5)

การทันเวลา (6) ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ผลงาน/ผลลัพธ (7) ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

การบริหารโครงการ การเงิน (8) ธรรมาภิบาล (9) ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 1 3 1 2 3 2

1. 2. ... รวม (10) บันทึก/ความเห็นของผูจัดการแผน (11) .......................................................................................................................................................................................................................................................... ..................... ............................................................................................................................................................................................................................................... บันทึก/ความเห็นของผูป ระสานงาน สสส./ผอ.สํานัก (12) ............................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................

หนา ข-21


แบบ ป.3

(1) (2) (3) (4)

คําชีแ้ จงการกรอกแบบ ป.3 กรอกหมายเลขตัวชี้วัด ตามเอกสาร การประเมินผลงานของ สสส. โดยประยุกตใชแบบสมดุล 4 มิติ(วันที่ 21 เมษายน 2549) กรอกชือ่ โครงการ/โครงการยอย/กิจกรรม ที่เปนชื่อเต็มตามขอเสนอโครงการที่ไดเสนอไวตอ สสส. หรือตอแผนงาน(กรณีแผนงานอนุมัติโครงการ/โครงการยอย/ กิจกรรม เอง) กรอกชือ่ ผูร บั ผิดชอบโครงการ กรอกหมายเลขประเด็นสุขภาพที่โครงการ/โครงการยอย/กิจกรรมสนองตอบ(อาจกรอกไดหลายประเด็นสุขภาพที่เปนจุดเนนของโครงการ 1 – 3 ประเด็น)

1. ประเด็นสุขภาพ ไดแก (1) การควบคุมบริโภคยาสูบ (2) การควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล (3) การปองกันอุบัติเหตุจราจรและอุบัติภัย (4) การสงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย (5) การรณรงค สือ่ สาร การสรางเสริมสุขภาพ (6) การสรางเสริมสุขภาพประชากรทุกวัยและในกลุมเฉพาะ (ระบุกลุม) (7) การเพิม่ ขีดความสามารถของชุมชน (8) การพัฒนาวิชาการและระบบความรูในการสรางเสริมสุขภาพ (9) การควบคุมปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (ระบุเรื่อง : ยาเสพติด,พฤติกรรมทางเพศ ,สุขภาพจิต ,อาหาร และสิ่งแวดลอม) โดยเลือกไดไมเกิน 2 ประเภทและใหเรียงตามจุดเนนหลักของโครงการ 2. กรณีรายงานโครงการเชิงรับใหออกรายงาน 2 แบบ คือ (1) แยกตามประเด็น และ (2) แยกรายภาคและเรียงประเด็น

(5) กรอกหมายเลขประเด็นยุทธศาสตร สสส. ดังนี้

1. ขยายพื้นที่ทางปญญาอยางกวางขวาง 2. ขยายพื้นที่การมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะอยางกวางขวาง 3. ขยายพื้นที่ทางสังคมอยางกวางขวาง

(6), (7), (8), (9) เขียน เขียนเครื่องหมาย  (เครื่องหมายถูก) ใหตรงกับชองระดับที่สอดคลองกับผลการประเมินระดับโครงการของ การทันเวลา ผลงาน/ ผลลัพธ การเงิน และ ธรรมาภิบาล (10) สรุป การทันเวลา ผลงาน/ผลลัพธ การเงิน และ ธรรมาภิบาล ระดับแผนงาน (11), (12) เขียนขอคิดเห็น/อธิบาย เกี่ยวกับการทันเวลา ผลงาน/ผลลัพธ การเงิน และธรรมาภิบาล (ถามี)

หนา ข-22


ภาคผนวก 1 1. การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing)

ขอมูลทั่วไป [1]

เพื่อใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และเพื่อใหมั่นใจไดวาระบบการควบคุมภายในที่ สสส. จัดวางไวในดานตาง ๆ ตามคูมือการดําเนินแผนงาน/โครงการเชิงรุก และประกาศคําสั่งตาง ๆ นั้น มีความ เพียงพอและมีประสิทธิผลที่จะทําใหการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการเปนไปตามวัตถุประสงคและ เปาหมาย สสส. จึงไดจัดใหมีระบบการตรวจสอบภายในใหเปนสวนหนึ่งของระบบการติดตามตรวจสอบและ ประเมินผลภายใน (Monitoring) ขอบเขตการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในสําหรับแผนงาน/โครงการตาง ๆ จะมีขอบเขตคลอบคลุมการตรวจสอบทั้ง 3 ดาน 1. การตรวจสอบดานปฏิบตั กิ าร (Operational Audit) ซึ่งเปนการตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจไดวาการ ดําเนินงานตามยุทธศาสตรหรือกิจกรรมตามขอตกลงดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพของแผนงาน/โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว 2. การตรวจสอบดานการเงิน (Financial Audit) ซึ่งเปนการตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจไดวาการรับ จายเงินมีความโปรงใสตรวจสอบได มีการใชจายเงินสนับสนุนตามวัตถุประสงคของขอตกลง รวมทั้งมีเอกสาร หลักฐานการจายเงินที่มีความสมบูรณ ครบถวน ถูกตอง รวมทั้งการรายงานผลการใชจายเงินถูกตองเชื่อถือได 3. การตรวจสอบดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง (Compliance Audit) ซึ่งเปนการ ตรวจสอบเพื่อใหทราบวาแผนงาน/โครงการซึ่งรวมถึงโครงการยอยไดปฏิบัติตามกฎระเบียบคําสั่ง เชน หลักเกณฑการบริหารงานพัสดุ และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ รวมทั้งการจัดเขตปลอดบุหรี่ในบริเวณ และอาคารสํานักงานของผูรับทุน นโยบายการตรวจสอบภายในของ สสส. สสส. มีนโยบายใหการตรวจสอบภายในแผนงาน/โครงการเปนสวนหนึ่งของระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภายใน โดยมีจุดประสงคเพื่อเยี่ยมเยียนและสอบทานการดําเนินงานดานตาง ๆ ของ แผนงาน/โครงการวา มีขอคลาดเคลื่อนไปจากระบบการควบคุมภายในที่ สสส. จัดวางไวหรือไมอยางไร เพื่อ เสนอแนะใหมีการดําเนินงานที่ถูกตองตอไป ขัน้ ตอนในการดําเนินการตรวจสอบภายในแผนงาน/โครงการ 1. การวางแผนการตรวจสอบ ซึ่ง สสส. ใชเกณฑตามฐานความเสี่ยง (Risk Based) ซึ่งประเมินจาก ระบบการควบคุมภายในและวงเงินงบประมาณของแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 1.1 แผนงาน/โครงการขนาดใหญที่มีวงเงินตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไปจะไดรับการตรวจสอบทุก แผนงาน/โครงการ 1.2 แผนงาน/โครงการที่มีวงเงินงบประมาณต่ํากวา 20 ลานบาท จะไดรับการสุมตรวจสอบโดย พิจารณาจากระดับความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ หนา ก-1


1.3 แผนงาน/โครงการที่มีสัญญาณบงชี้ความเสี่ยง หรือแผนงาน/โครงการที่มีการรองเรียน สสส. จะใหมีการตรวจสอบเปนการเฉพาะ 2. ขัน้ ตอนการตรวจสอบ 2.1 แผนงาน/โครงการที่อยูในแผนการตรวจสอบประจําปจะไดรับหนังสือแจงกําหนดนัดวัน ตรวจสอบจาก สสส. ซึ่งจะระบุถึง - ชื่อ หมายเลขโทรศัพทและ E-mail Address ของผูต รวจสอบหรือสํานักงานตรวจสอบ - วันที่ที่ผูตรวจสอบจะเขาตรวจสอบโดยประมาณ - การมอบหมายใหผูตรวจสอบภายในทําหนาที่รับรองรายงานการเงินประจํางวดของ แผนงาน/โครงการ - รายการเอกสารที่แผนงาน/โครงการควรจัดเตรียม 2.2 การประชุมเปดการตรวจสอบ (Opening Meeting) ผูตรวจสอบจะนัดวันที่เขาตรวจสอบ โดย ในวันแรกจะมีการประชุมระหวางผูบริหารของแผนงาน/โครงการและทีมผูตรวจสอบภายในเพื่อเปดการ ตรวจสอบ โดยผูตรวจสอบจะชี้แจงถึงกระบวนการตรวจสอบดังนี้ - วัตถุประสงคและขอบเขตการตรวจสอบ - ระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบ - ขอมูลและเอกสารที่ใชในการตรวจสอบ - ขอมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ รวมทั้งปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน - ประเด็นที่ผูบริหารแผนงาน/โครงการตองการใหผูตรวจสอบทําการตรวจสอบ - การนัดวันเวลาการประชุมปดการตรวจสอบ 2.3 การประชุมปดการตรวจสอบ (Closing Meeting) เปนการประชุมเพื่อผูตรวจสอบจะรายงาน สรุปผลการตรวจสอบ เพื่อใหผูบริหารแผนงาน/โครงการทราบในเบื้องตนและเปนการยืนยันความถูกตองของ ขอมูลที่ผูตรวจสอบไดรับ 2.4 การทบทวนผลการตรวจสอบ (Exit Interview) ผูตรวจสอบจะสงรางรายงานผลการตรวจสอบ (Draft Report) ใหแผนงาน/โครงการ และนัดประชุมหารือเกี่ยวกับ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขตาม ประเด็นที่ผูตรวจสอบตรวจพบ ทั้งนี้ผลการตรวจสอบจะนําเสนอใหผูบริหารแผนงาน/โครงการทราบเปนอันดับ แรก ยกเวนในกรณีที่เกิดความเสียหายทางการเงิน 2.5 ผูตรวจสอบจัดทํารายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ (Final Report) เสนอ สสส. เพื่อ ทราบผลการตรวจสอบ 2.6 สสส. นําผลการตรวจสอบไปปรับปรุง (Update) ขอมูลเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและระบบการ ควบคุมของแผนงาน/โครงการ ในฐานขอมูลระดับองคกรผูรับทุน (Ranking) 2.7 สสส. สงรายงานผลการตรวจสอบใหแผนงาน/โครงการเพื่อใหแผนงาน/โครงการยืนยันผลการ ตรวจสอบตามรายงานผลการตรวจสอบที่สงมา รวมทั้งการดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามขอเสนอแนะ ของผูต รวจสอบ (ถามี) 2.8 สสส. สงหนังสือแจงใหแผนงาน/โครงการรายงานผลการดําเนินการปรับปรุงแกไขตาม ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบ (Follow Up)

หนา ก-2


3. การเตรียมความพรอมของแผนงาน/โครงการผูร บั การตรวจสอบ แผนงาน/โครงการควร จัดเตรียมขอมูล เอกสารหลักฐานการจายเงิน และเอกสารการดําเนินงานพรอมทั้งจัดใหมีเจาหนาที่ของ แผนงาน/โครงการ ซึ่งอาจรวมถึงผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ เจาหนาที่ประสานงาน และเจาหนาที่การเงิน การบัญชีเพื่อใหขอมูลและอํานวยความสะดวก

หนา ก-3


2. เงื่อนไขการจัดเขตปลอดบุหรี่ และสุรา สําหรับผูรับทุน

ขอมูลทั่วไป [2]

เงือ่ นไขในขอตกลงดําเนินงานที่ผูรับทุนตองดําเนินการ ในการมีสวนรวมแกไขปญหาการสูบบุหรี่ การ ดื่มสุรา และการใชสารเสพติด ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 เนื่องจากงบประมาณที่ สสส. นํามาสนับสนุนโครงการสรางเสริมสุขภาพมาจากรอยละ 2 ของภาษีสุรา และยาสูบ ผูรับทุนจึงควรใหความสําคัญและชวยกันรณรงคในเรื่องนี้อยางจริงจัง โดยผูรับทุนมีพันธกรณีที่ตองดําเนินการ ดังนี้ ก. ผูรับทุนตองดําเนินการในการจัดพื้นที่บริเวณสํานักงานของผูรับทุน และอาคารที่สํานักงานของผูรับทุน ตั้งอยู ใหมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ ซึ่งอยางนอยตองจัดเขตปลอดบุหรี่ โดยจะตองติด สติกเกอรเขตปลอดบุหรี่ หรือ ติดปายประกาศไวอยางชัดเจน อยางนอยตามที่กฎหมายกําหนด ตามกรณี ดังนี้ 1 กรณีที่รับทุนสนับสนุนต่ํากวาหนึ่งลานบาท 1.1 ผูรับทุนตองดูแลการจัดพื้นที่บริเวณสํานักงานของผูรับทุนและอาคารที่สํานักงานของผูรับ ทุนตั้งอยู ใหเปนเขตปลอดบุหรี่ ตามรายละเอียดที่กฎหมายกําหนด 1.2 ในการสงรายงานงวดที่ 1 เพื่อเบิกเงินงวดที่ 2 ใหแนบรูปถายแสดงการจัดเขตปลอด บุหรีต่ ามเงือ่ นไขในขอ 1.1 มายัง สสส. ดวย 2 กรณีที่รับทุนสนับสนุน ตั้งแตหนึ่งลานบาทขึน้ ไป 2.1 ใหผูรับทุนประสานเพื่อปรึกษาเรื่องการจัดเขตปลอดบุหรี่ภายในพื้นที่สํานักงานของผูรับทุน และหนวยงานที่ผูรับทุนสังกัดกับ มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ซึ่งเปนหนวยงานที่ ไดรับมอบหมายจาก สสส. ในการสนับสนุนการจัดเขตปลอดบุหรี่ของหนวยงานที่รับทุน 2.2 กรณีที่ผูรับทุนมีการสนับสนุนทุนแกโครงการยอย ผูรับทุนตองกํากับใหหนวยงานที่รับทุน ของโครงการยอย มีการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกําหนด 2.3 ในการสงรายงานงวดที่ 1 เพื่อเบิกเงินงวดที่ 2 ให แนบรูปถายแสดงการจัดเขตปลอด บุหรีต่ ามเงือ่ นไข พรอมเอกสารรับรองความถูกตองจาก มูลนิธิรณรงคเพื่อการไม สูบบุหรี่ ข. กรณีผูรับทุนมีการจัดกิจกรรมตอสาธารณะชนตามโครงการที่ไดรับทุน บริเวณที่มีการจัดกิจกรรม ตองจัดใหมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ อยางนอย เวทีที่จัดกิจกรรมตองปลอดสุราและ ยาสูบ มีการติดปายรณรงคอยางชัดเจน และดูแลมิใหมีการบริโภคสุราและยาสูบ อยางแทจริง

หนา ก-4


“ตัวอยาง” ปายปลอดบุหรี่ และ สุรา

แบบ “ปายเขตปลอดบุหรี่ฯ” ของ สสส. ขนาด 49 x 130 เซนติเมตร

สถานที่นี้ปลอดบุหรี่ และ สุรา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

ขอบเขตการปฏิบตั งิ านสนับสนุนของ มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ไดรับมอบหมายจาก สสส.ในการทําหนาที่สนับสนุนการจัดเขตปลอด บุหรี่ของหนวยงานที่รับทุนจาก สสส. โดยมีบทบาทหนาที่ ดังตอไปนี้ 1. เปนที่ปรึกษาวางแผนการจัดการสนับสนุนการจัดเขตปลอดบุหรี่ในหนวยงานของผูรับทุน 2. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ กรณีโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป พรอมทั้ง ออกเอกสารรับรองการจัดเขตปลอดบุหรี่ใหผูรับทุน เพื่อแนบเรื่องเบิกเงินงวดที่ 2 3. ใหขอมูลผูรับทุน ใหมีความรู ในการจัดพื้นที่บริเวณสํานักงานของผูรับทุนและอาคารที่สํานักงาน ของผูรับทุนตั้งอยู ใหเปนเขตปลอดบุหรี่ เพื่อสามารถรายงานผลพรอมแสดงรูปถายการจัดเขต ปลอดบุหรี่ตามเงื่อนไข สําหรับการเบิกเงินงวดที่ 2 กรณีโครงการรับทุนต่ํากวาหนึ่งลานบาท 4. ใหขอมูลผูต รวจสอบของ สสส. ใหมีความรูในการจัดเขตปลอดบุหรี่ในสํานักงานผูรับทุน เพื่อ สามารถตรวจสอบ และรายงานผล พรอมกับผลการตรวจสอบรายงานการเงินโครงการ 5. สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ การจัดเขตปลอดบุหรี่ (ขึ้นอยูกับขอตกลง) ติดตอขอคําปรึกษาการจัดเขตปลอดบุหรี่ ไดที่ : ผูป ระสานงาน ( 1) คุณอุลัยลักษณ ศรีสุรัตน ( 2) คุณกนกวรรณ ชมเชย มูลนิธิ รณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ อยูที่ 36/2 ถ.ประดิพัทธิ์ ซอย 10 เขตสามเสนใน แขวงพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-278-1828 โทรสาร.02-278-1830 www.ashthailand.or.th และ www.smokefreezone.or.th email: s_urailuck@hotmail.com / kanokwan888@hotmail.com / ashthai@truemail.co.th

หนา ก-5


แผนที่ มูลนิธิ รณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่

หนา ก-6


ขอมูลทั่วไป [3]

3. เอกสารการจัดเขตปลอดบุหรี่สําหรับการเบิกเงินงวดที่ 2 1. แนวทาง 2. แบบ ม.1

3. แบบ ม.2

แนวทางในการดําเนินการจัดเขตปลอดบุหรี่ หนังสือรับรอง การดําเนินการจัดเขตปลอดบุหรี่สําหรับผูรับทุน (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่จะเปนผูออกหนังสือนี้ใหกับผูรับทุน เพื่อสงมาสสส. ตอนเบิกงวดที่ 2) รายละเอียดผูรับสนับสนุนทุนจาก สสส. (ผูรับทุนจะเปนผูกรอกรายละเอียดเมื่อมารับคําปรึกษาที่มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบ บุหรี่ และ เจาหนาทีม่ ูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ จะเปนผูล งนามขางทาย)

มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ไดเตรียมเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม 2 รายการ เพื่อจะมอบใหผูรับทุนเมื่อมา รับคําปรึกษาดังนี้:1. รายละเอียด สื่อรณรงคในการจัดเขตปลอดบุหรี่ / เขตสูบบุหรี่ 2. รายละเอียด จํานวนตําแหนงพื้นที่ ที่จัดเขตปลอดบุหรี่ / เขตสูบบุหรี่ สําหรับ โครงการที่รับทุนมากกวาหนึ่งลานบาทขึ้นไป หนวยงาน เอกสารที่จําเปน 1. สสส.  แบบ ม.1 ฉบับจริง  รูปถายแสดงการจัดเขตปลอดบุหรี่ 2. ผูรับทุน  สําเนา แบบ ม.1  สําเนา แบบ ม.2 3. มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่  แบบ ม.2 ฉบับจริง สําหรับ โครงการที่รับทุน ต่ํากวาหนึ่งลานบาท หนวยงาน เอกสารที่ใช 1. สสส.  รูปถายแสดงการจัดเขตปลอดบุหรี่ 2. ผูรับทุน  สําเนา แบบ ม.2 3. มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่  แบบ ม.2 ฉบับจริง

หนา ก-7


หนา ก-8


หนา ก-9


หนา ก-10


ขอมูลทั่วไป [4]

4. ตัวอยาง “ตราสัญลักษณ (LOGO)” ของ สสส.

สีและ Font ของโลโกที่ถูกตอง เพื่อใชกับสื่อสิ่งพิมพ • สีสม  M 65 / Y 100 • สีเขียว C 100 / M 20 / Y 100 • ตัวหนังสือ “สสส.” ABC Pathom Bold •

ตัวหนังสือ “สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ” EAC Eact Bold

หนา ก-11


5. ตัวอยาง แบบฟอรมเสนอโครงการยอย

ขอมูลทั่วไป [5]

ชือ่ โครงการ ………………………………………………………………………………………………………… หัวหนาโครงการ ……………………………………เลขที่บัตรประชาชน……………………… ที่ทํางาน ………………………………………………………………………………………………………… โทรศัพท………………………………โทรสาร……………………………email ………………………… ระยะเวลาดําเนินการ………………………………………………………………………. งบประมาณที่ขอจากเครือขายฯ ………………………………………………….บาท งบประมาณที่ไดรับสมทบจากแหลงอื่น ……………………………………………………….บาท (โปรดกรอกรายละเอียดในแตละชอง หากมีความประสงคจะชี้แจงในรายละเอียด ทานสามารถระบุเพิ่มเติมในกระดาษ แยกตางหากได) ความเปนมาและความสําคัญของโครงการ

กลยุทธที่ใชในการดําเนินโครงการ (เชน การสรางองคความรู การสรางกระแส การสั่งการ ฯลฯ)

วัตถุประสงคของโครงการ 1. ……………………………………………… 2. ……………………………………………… 3. ……………………………………………

ผลที่คาดวาจะไดรับ / ความตอเนื่องยั่งยืนของ โครงการ 1. ……………………………………………… 2. ……………………………………………… 3. ……………………………………………

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 1. ………………………………………………………… 2. ………………………………………………………… 3. …………………………………………………………

วิธีการที่จะนําไปสูความตอเนื่องยั่งยืนของโครงการเปน อยางไร 1. …………………………………………………………… 2. ………………………………………………………… 3. …………………………………………………………

หนา ก-12


ตัวอยาง แบบฟอรมเสนอโครงการยอย ขั้นตอนหรือกิจกรรมหลักของ โครงการ / ชวงเวลาที่ดําเนินการ

ทําอยางไร/ ใครเปนคนทํา/ งบประมาณ (รายการใชจาย/จํานวน ทํารวมกับใครบาง ฯลฯ เงิน) แยกตามกิจกรรม รายการ จํานวนเงิน

ว/ด/ป ……….ถึง ………………… 1. …………………………………… ………………………………

……………………………… ........................... ........................... ……………………………

................... .................

ว/ด/ป ……………….ถึง ………… 2. …………………………………… ……………………………………

……………………………… ........................... ……………………………… ...........................

................. .................

ว/ด/ป ……………….ถึง ………… 3. …………………………………… ……………………………………

……………………………… ........................... ............................................ ...........................

................. .................

(เพิ่มหนากระดาษได หากเนื้อที่ไมพอ) ลงชื่อ …………………………………………… หัวหนาโครงการ (…………………………………………………………………) วันที… ่ เดือน………….พ.ศ. ……………

หมายเหตุ อาจปรับประยุกตใหม โดยดู หัวขอ จาก แบบ [สน.5]

หนา ก-13


ขอมูลทั่วไป [6]

ตัวอยาง กําหนดระยะเวลาสงผลงานและเงื่อนไขการเบิกจายงวดเงิน โครงการ ยอย……………………………………………………………………………………….….. (………………………………ถึง ………….. …………………) งวดงาน/เงิน วันที่นําสง ผลงานที่นําสง สสส. และเงื่อนไข ภายใน วงเงิน ผลงาน (บาท) 100.ภายใน งวดที่ 1 “ชือ่ แผนงานแม” จายเงินอุดหนุนภายใน 15 วัน เมื่อไดรับ 15 ม.ค.49 สัญญาที่ลงนามครบถวนแลว 1 ม.ค.49-30 มิ.ย.49 งวดที่ 2 1 ก.ค.49-31 ธ.ค.49

งวดที่ 3 1 ม.ค.50-31 ม.ค.50

ภายใน 15 ก.ค.49

ภายใน 15 ม.ค.50

“ชือ่ แผนงานแม” จายเงินอุดหนุนภายใน 15 วัน เมื่อไดรับ 1. รายงานความกาวหนาโครงการสําหรับการดําเนินงาน งวดที่ 1 2. รายงานการใชจา ยเงินงวดที่ 1(ง.1.) พรอมสําเนาบัญชี ธนาคารที่ปรับลาสุด 3. สรุปขาวกิจกรรม/ภาพถายกิจกรรม ไมเกิน 5 ภาพ 4. สรุปบทเรียน…….……………………… 5. …………………………………………… “ชือ่ แผนงานแม” จายเงินอุดหนุนภายใน 15 วัน เมื่อไดรับ 1. รายงานการดําเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ 1 ชุด พรอมสรุปขาวกิจกรรม/ภาพถายกิจกรรม ไมเกิน 10 ภาพ พรอมไฟลในdiskette 2. รายงานการใชจา ยเงินงวดที่ 2 (ง.1) 3. รายงานการเงินเมือ่ ปดโครงการ (ง.3)พรอมสําเนาบัญชี ธนาคารที่ปรับสมุดลาสุดแลว หนาแรก-หนาสุดทาย 4. ใบโอนเงินคืนเงินเหลือจายใหกบั “แผนงานแม”โอนเขา บัญชี แผนงานแม 5. รายงาน ผลงาน ผลลัพธ เมื่อสิ้นสุดโครงการ (ป.2)ที่มี ขอมูลครบถวน 1 ชุด 6. สื่อ/ เอกสาร แจกในการอบรม / เวทีตางๆโดยมีตรา สัญลักษณ สสส. จํานวน 3 ชุด 7. สรุปบทเรียน…………………………… 8. ……………………………………………

90.-

รวมเงิน

200.-

หนา ก-14

10.-


ขอมูลทั่วไป [7]

7. ตัวอยางการทํารายงานการเงิน สง สสส. โจทย โครงการอาหารเพื่อชีวิต ระยะเวลาดําเนินการ 1 เม.ย.2547-30 เม.ย.2549 งบอนุมัติ 80,000 บาท แบงเปน งวดที่ 1 = 40,000 บาท (1 เม.ย.47-31 ธ.ค.47) • คาตอบแทน ผจก. 10,000 บาท • คาดําเนินการ 30,000 บาท

(หัก tax 3% = 300 บาท)

งวดที่ 2 = 30,000 บาท ( 1 ม.ค.48- 31 มี.ค.48) • คาตอบแทน ผจก. 5,000 บาท • คาดําเนินการ 25,000 บาท

(หัก tax 3% = 150 บาท)

งวดที่ 3 = 10,000 บาท (1 เม.ย.48-30 เม.ย.48) • คาตอบแทน ผจก. 0 บาท • คาดําเนินการ 10,000 บาท

หนา ก-15


ง.1 (ตัวอยางการทํารายงานการเงิน สง สสส.)

ขอตกลงเลขที่ …47-00-0768… รหัสโครงการ … 47-01149…. วันเริ่มโครงการ ..1 เม.ย.47….. วันสิ้นสุดโครงการ... 30 เม.ย.48..

รายงานการเงินโครงการ/แผนงาน งวดที่…1……. ดําเนินการจริง ตั้งแต…1 เม.ย 2547 ถึง……31 ธ.ค. 2547………….…….. โครงการ……อาหารเพื่อชีวิต………… กิจกรรมหลักที่ดําเนินการจริง ในงวดนี้ 1..… การประชุมแมบาน,คณะทํางาน……………………………… 2….. การอบรมกลุมแมบาน หลักสูตรที่ 1 และ2 …..……………… สรุปรายงานการใชจายเงินงวดนี้  รายได 1.เงินคงเหลืองวดกอน ยกมา (ถามี) =………….. 2.เงินรับจาก สสส.งวดนี้ = ….39,700 3.ภาษีเงินไดคาตอบแทน 3% ที่ สสส.หัก ณ ที่จาย เพื่อนําสงใหกอน= ….. 300..4.ดอกเบี้ยรับ = … .67.50 5.เงินรับอืน่ ๆ =……..…….. รวมรายรับ 

=……40,067.50

 รายจาย 1.ยอดเงินติดลบงวดกอน ยกมา (ถามี) =………………….. 2.กิจกรรม 1 =…….…1,200 -.... 3.กิจกรรม 2 =……..30,500 -.…. 4.กิจกรรม 3 = ...………………… 5.คาธรรมเนียมดานธนาคาร =………..…….. 6.รายจายอื่นๆ (ระบุ) ……………………….. =………..……..……. รวมรายจาย  =…..31,700 -.…..

 คงเหลือ 1.เงินสดในมือ =…7,750.2.เงินในบัญชีธนาคาร = 617.50..

 รายได หัก รายจาย (-) = …8,367.50………

• หมายเหตุ…………เงินเปดบัญชี 500.00 บาท ถอนออกแลว…………………………………………………… • ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดตอไป งวดที… ่ .2…. เปนจํานวนเงิน ….30,000 -……….. บาท (…..สามหมื่นบาทถวน…..) เพื่อดําเนินกิจกรรมหลัก ดังตอไปนี้ 1. …การอบรมแมบา นในหลักสูตรที่ 3 และ 4……….. 2. …การประชาสัมพันธ……………………………… 3. ….การติดตามประเมินผล…………………………. ขาพเจาขอรับรองวา เงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ไดนํามาใชอยางถูกตอง ตรงตามแผนงานโครงการที่ระบุไว ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานขางตน ลงชื่อ…………………….. หัวหนาโครงการ/ผูจัดการแผนงาน โครงการ ( ) ……/……/……..

ลงชื่อ…………………….. เจาหนาทีก่ ารเงิน (

……/……/……..

)

โปรดแนบ 1.สําเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ตัง้ แต หนาแรก – หนาปจจุบนั 2.สําเนา รายงานการเงินงวดที่ 1 ถึง งวดสุดทาย

หนา ก-16


ง.1

(ตัวอยางการทํารายงานการเงิน สง สสส.)

ขอตกลงเลขที่ 47-00-0768 รหัสโครงการ 47-01149 วันเริ่มโครงการ 1 เม.ย.47 วันสิ้นสุดโครงการ 30 เม.ย.48

รายงานการเงินโครงการ/แผนงาน งวดที่…2……. ดําเนินการจริง ตั้งแต …1 ม.ค 2548 ถึง……31 มี.ค. 2548………….…….. โครงการ……อาหารเพื่อชีวิต………… กิจกรรมหลักที่ดําเนินการจริง ในงวดนี้ 1..… อบรมแมบานหลักสูตรที่ 3 และ 4…… 2……ประชาสัมพันธ…….…….. 3.……ติดตาม และประเมินผล…………… สรุปรายงานการใชจายเงินงวดนี้  รายได

 รายจาย

 คงเหลือ

1.เงินคงเหลืองวดกอน ยกมา (ถามี) = 8,367.50 2.เงินรับจาก สสส.งวดนี้ = 29,850 -. 3.ภาษีเงินไดคาตอบแทน 3% ที่ สสส.หัก ณ ที่จาย เพื่อนําสงใหกอน= 150 -. 4.ดอกเบี้ยรับ = 47-. 5.เงินรับอืน่ ๆ =……..……..

1.ยอดเงินติดลบงวดกอน ยกมา (ถามี) =……………-.… 2.กิจกรรม 1 =……20,000 -.... 3.กิจกรรม 2 =…..10,000 -.…. 4.กิจกรรม 3 = ... 10,000.-… 5.คาธรรมเนียมดานธนาคาร =………..…….. 6.รายจายอื่นๆ (ระบุ) ……………………….. =………..……..…….

รวมรายรับ 

รวมรายจาย 

=……38,414.50

=…..40,000 -.…..

1.เงินสดในมือ =…….... 2.เงินในบัญชีธนาคาร =………..

 รายได หัก รายจาย (-) =  ..(-1,585.50 )………

• หมายเหตุ…………เบิกเงินงวดที่ 3………(สวนที่เกิน)…………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… … ขาพเจาขอรับรองวา เงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ไดนํามาใชอยางถูกตอง ตรงตามแผนงานโครงการที่ระบุไว ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานขางตน ลงชื่อ…………………….. หัวหนาโครงการ/ผูจัดการแผนงาน โครงการ ( ) ……/……/……..

ลงชื่อ…………………….. เจาหนาทีก่ ารเงิน (

……/……/……..

)

โปรดแนบ 1.สําเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ตัง้ แต หนาแรก – หนาปจจุบนั 2.สําเนา รายงานการเงินงวดที่ 1 ถึง งวดสุดทาย

หนา ก-17


ง.3 (ตัวอยางการทํารายงานการเงิน สง สสส.)

รายงานสรุปการเงินเพือ่ ปดโครงการ/แผนงาน (ภาพรวมการใชจายเงินของทั้งโครงการ/แผนงาน) ชือ่ โครงการ/แผนงาน ………อาหารเพื่อชีวิต……………………………………………………...

ขอตกลงเลขที่ ……47-00-0768…………………………รหัสโครงการ……………47-01149…….. 1.รายรับ : เงินสนับสนุน งวดที่ 1 ……40,000 -.……………….. บาท เงินสนับสนุน งวดที่ 2 ……30,000 -………………… บาท ยอดเงินอนุมัติเต็ม เอกสารแนบทาย 2 ใน เงินสนับสนุน งวดที่ 3 ……10,000 -.…(ยังไมไดรับ).บาท ขอตกลงดําเนินงาน ซึ่งรวมคาภาษีคาตอบแทน เงินสนับสนุน งวดที่ 4 ……………………………….. บาท 3% หัก ณ ที่จาย ดวยแลว เงินสนับสนุน งวดที่ 5 ……………………………….. บาท ดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น ………114.50 -. ………..…. บาท

รวมรายรับ ……80,114.50………….. บาท 2.รายจาย : มีรายละเอียดดังนี้ ชื่อกิจกรรมหลัก

1. 2. 3. 4. 5.

งบที่อนุมัติ (บาท)

1,200 -. 30,500 -. 20,000 -. 10,000 -. 10,000.-

ประชุมแมบา น ,คณะทํางาน อบรม หลักสูตร 1, 2 อบรม หลักสูตร 3, 4 ประชาสัมพันธ ติดตามและประเมินผล

รวมรายจายทั้งสิ้น ……71,700……บาท

ดังนัน้ เงินโครงการคงเหลือ บาท

งบที่ใชจริง (บาท)

“รายจายทุกงวด รวมกัน (งวด 1+2)”

รายรับ – รายจาย = …8,414.50….

ดังนัน้ สสส.จะโอนเงินงวดสุดทาย (งวดที่ 3) = 10,000 –8,414.50 = 1,585.50 บ.

กรณีมีเงินสนับสนุนโครงการคงเหลือ พรอมดอกเบี้ยรับ กรุณาดําเนินการโอนเงิน คืน สสส. โดยใชใบแจงการชําระเงินใน ระบบ Teller Payment (ที่แนบมาดวยนี้) ผาน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เทานั้น และสงใบแจงโอนเงินคืนฯ สวนที่ 1 กลับมายัง สสส. ดวย …..….………………………. ผูจัดการแผนงาน/หัวหนาโครงการ ………/………./……….. โปรดแนบ 1.สําเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ตัง้ แต หนาแรก – หนาปจจุบนั 2.สําเนา รายงานการเงินงวดที่ 1 ถึง งวดสุดทาย

หนา ก-18


ขอมูลทั่วไป [8] แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA.)

สําหรับโครงการที่ผูรับทุนไดรับทุนสนับสนุนในวงเงินนับตั้งแต 500,000 บาทขึ้นไป ขอบเขตในการทํางาน

1. ตรวจสอบระบบการรับและจายเงินเพือ่ บริหารโครงการผูร บั ทุนและระบบการใหทนุ สนับสนุนโครงการ 2. ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบ /ระเบียบหลักเกณฑของ สสส . หรือตามแนวทางระเบียบหลักเกณฑที่ไดรับความ เห็นชอบจาก สสส. 3. ใหคําแนะนําระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมแกโครงการที่รับทุน

วัตถุประสงคในการตรวจสอบ 1. การใชจายเงินเปนไป ตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับงบประมาณ ตามแผนดําเนินงานโครงการทีไ่ ดรบั อนุมัติจาก สสส. 2. ขัน้ ตอนในการรับและเบิกจายเงินให เปนไปตามระเบียบหลักเกณฑของ สสส ., แนวทางปฏิบัติดานการเงิน โครงการ หรือตามแนวทางระเบียบหลักเกณฑที่ไดรับความเห็นชอบจาก สสส. แลว 3. การเบิกและการใชจา ยเงิน สําหรับการบริหารโครงการได คํานึงถึงความประหยัด , คุมคา และเหมาะสมกับ ความจําเปนในการทํางาน 4. เอกสารหลักฐานทางการเงินและเอกสารอืน่ ๆทีใ่ ชเปนเอกสารประกอบในการเบิกจายเงิน มีการจดบันทึกทันกับ เหตุการณที่เกิดขึ้น , การจัดเก็บเปนหมวดหมูไดอยางถูกตอง , ครบถวนสมบูรณ, เปนระเบียบเรียบรอย และ พรอมที่จะใหดําเนินการตรวจสอบไดทุกเวลา

แนวทางในการตรวจสอบ 1. ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ตองจัดทํา  แผนการตรวจ (Audit Program) เปนแผนการปฏิบัติงานซึ่งผูสอบบัญชีรับอนุญาตจัดเตรียมขึ้นสําหรับใช ปฏิบัติในการรวบรวมหลักฐานตางๆเพื่อรับรองรายงานทางการเงิน และใหจัดเก็บไวที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ หากสสส. ตองการเรียกตรวจสอบ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตยินดีใหความรวมมือและจัดสงใหกับ สสส.ไดทุกเมื่อ  กระดาษทําการ (Working Paper) กระดาษทําการที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจัดทําขึ้นในชวงระยะเวลาที่เขา ดําเนินการตรวจสอบโครงการผูร บั ทุนตามงวดงานงวดเงิน เชน กระดาษทําการการตรวจนับและการกระทบ ยอดเงินสด/เงินฝากธนาคาร , กระดาษทําการสินทรัพย , กระดาษทําการสรุปประเด็นตางๆทีต่ รวจสอบพบ พรอมกับแนวทางการแกไข และกระดาษทําการอื่นๆ ตามแนวทางแหงวิชาชีพสอบบัญชีพึงปฏิบัติ เปนตน และเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นใหจัดเก็บไวที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ หากสสส . ตองการเรียก ตรวจสอบ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตยินดีใหความรวมมือและจัดสงใหกับสสส.ไดทุกเมื่อ 2. ตรวจสอบและหรือสอบทานการปฏิบตั งิ านและการใหทนุ สนับสนุนโครงการตามแนวทางปฏิบตั ดิ า นการเงิน โครงการและระเบียบหลักเกณฑของ สสส. หรือตามที่ สสส. ใหความเห็นชอบและ ขอตกลงรับทุน ที่ผูรับทุนตกลง ไวกับ สสส. 3. ใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขระบบบัญชีและการเงินใหเหมาะสม รัดกุมดียิ่งขึ้น 4. สอบทานความถูกตอง,เหมาะสมและเชือ่ ถือไดของรายงานบัญชี/การเงินรูปแบบตางๆของโครงการผูร บั ทุน หนา ก-19


เงือ่ นไขในการตรวจสอบ การตรวจสอบบัญชีโครงการผูรับทุนโดยมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตสําหรับโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก สสส. ตั้งแต 500,000 บาทขึ้นไป เปนไปตามขอกําหนดภายในของ สสส . เทานั้น ไมใชเปนการตรวจสอบบัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ .ศ. 2547 เพื่อยื่นงบการเงินตอกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย แต อยางใด สสส. จึงกําหนดเงื่อนไขในการตรวจสอบ สรุปไดดังนี้ 1. สสส. จะเปนผูกําหนดการตรวจสอบบัญชี ตามงวดงานและงวดเงิน ที่จะตองนําสงใหกับ สสส. อยางนอยปละ 2 ครั้ง ยกเวน กรณีที่มีการตกลงกันไวเปนอยางอื่นตามที่ไดมีการกําหนดไวในสัญญา 2. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชี/การเงินและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของของโครงการผูรับทุน หากเปนการเงิน โครงการเดี่ยว ควรมีจํานวน ไมนอยกวารอยละ 75 ของเอกสารทั้งหมด และหากเปนโครงการที่ตองนําทุนที่ ไดรบั ไปสนับสนุนตอเนือ่ ง(โครงการยอย) ใหอยูในดุลยพินิจของผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่จะตกลงกับผูรับผิดชอบ โครงการเพือ่ กําหนดขอบเขตและปริมาณการตรวจสอบตามทีเ่ ห็นสมควร 3. ขอใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตจัดทํา รายงานผลการตรวจสอบบัญชีพรอมสรุปประเด็นตางๆที่ตรวจพบ , สาเหตุที่เกิดประเด็นดังกลาว, ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และแนวทางปรับปรุงแกไข อยางชัดเจน โดยผูรับ ทุนจะนํารายงานผลการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวและสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตมาแนบพรอมกับ รายงานการเงินและรายงานความกาวหนาโครงการ ใน งวดนัน้ ๆ เสนอตอ สสส. เพือ่ ดําเนินการขอเบิกเงินในงวดถัดไปหรือเพือ่ ปดโครงการแลวแตกรณี อยางไรก็ตามเพือ่ ใหการดําเนินงานกิจกรรมโครงการสามารถดําเนินไดอยางตอเนือ่ งและเพือ่ ไมใหการสง รายงานการเงินโครงการดังกลาวมีความลาชา ดังนั้น ผูสอบบัญชีรับอนุญาตควรจะวางแผนการตรวจสอบบัญชีโดย คํานึงถึงเรื่องที่กลาวมานั้นดวย 4. การลงลายมือชื่อของผูสอบบัญชีรับอนุญาตในรายงานผลการตรวจสอบโดยไมไดปฏิบัติงานจริงถือเปน

ความผิดรายแรง ดังนัน้ สสส . ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอขอรองเรียนไปยังสภาวิชาชีพบัญชี ถึงการ กระทําดังกลาว หมายเหตุ :• กรณีผูรับทุนเปนหนวยงานราชการที่มีผูตรวจสอบภายใน - หากผูรับทุนที่เปนหนวยงานราชการที่มีผูตรวจสอบภายในของสวนราชการอยูแลว ผูรับทุนสามารถใหผู ตรวจสอบภายในของสวนราชการ หรือผูตรวจสอบภายในของสวนราชการที่เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ( CPA.) ในหนวยงานราชการนัน้ ๆ เปนผูร บั รองรายงานการใชจา ยเงินโครงการ - กรณีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในบางหนวยงานราชการไมไดถูกกําหนดใหเปนผูรับผิดชอบงานดังที่กลาวในวรรค ขางตน ดังนั้น ใหหนวยงานราชการของโครงการผูรับทุนนั้นซึ่งสังกัดอยู เปนผูทําหนังสือขออนุญาตไปยัง หัวหนา สวนราชการเพื่อใหเพิ่มความรับผิดชอบแกเจาหนาที่ตรวจสอบภายในตามที่กลาวมา • คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี/การเงิน - กรณีไมไดตั้งงบคาใชจายในสวนนี้หรือกรณีที่ไมมีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดสรรเปนคาตรวจสอบได นัน้ ผูรับทุนสามารถนําคาใชจายดังกลาวมาเบิกเมื่อปดโครงการไดโดยใหทําเปนหนังสือชี้แจงตอ สสส .พรอม แนบใบเรียกเก็บคาธรรมเนียมมาดวย

หนา ก-20


สวนที่ 2 การบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ โครงสรางการบริหารงานภายในของแตละแผนงาน/โครงการ อาจมีการจัดโครงสรางตามขนาดและ ลักษณะเฉพาะของแตละ แผนงาน/ โครงการ โดยจะตองดูแลระบบการเบิกจายเงินและบัญชีใหมีความถูกตอง เรียบรอย และตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ การเบิกจายเงินสนับสนุนตอง ปฏิบัติตามที่ไดตกลงไวกับ สสส. และปฏิบัติตามแนวทางการจายเงินที่ระบุไวในคูมือนี้ เพื่อใหการบริหารจัดการ กับเงิน ทุน สนับสนุนเปนไปอยางคลองตัว และเอื้อตอการทํางาน ของแผนงาน/โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก สสส. จึงไดกําหนดแนวทางการ ดําเนินงานที่สําคัญใหกับแผนงาน/โครงการ ดังนี้

1. การเงิน

เพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานของแผนงาน /โครงการสามารถดําเนินการดานการเงินและการบัญชี อยางเหมาะสม ถูกตอง โปรงใส และเปนไปตามหลักการขางตน จึงขอแนะนําแนวทางปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 1.1 การเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อใหการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อเก็บรักษาเงินทุนสนับสนุนที่รับโอนจาก สสส.มีความรัดกุมและ สะดวกแกการเบิกจายเงิน แผนงาน/โครงการควรดําเนินการดังนี้ 1) เปดบัญชีประเภทออมทรัพยในนามแผนงาน/โครงการ โดยใชชื่อที่สื่อความหมาย และไมยาวเกินไป กับธนาคารพาณิชย ทั้งนี้ สามารถเปดบัญชีประเภทกระแสรายวันควบคูกัน เพื่อใชเช็คในการจายเงินไดสะดวก และรัดกุมยิ่งขึ้น โดยใหผูมีอํานาจลงนามถอนเงินหรือสั่งจายเงิน 2 ใน 3 คน และใหผูจัดการแผนงาน / ผูรับผิดชอบโครงการเปนผูลงนามหลัก 2) งดทําบัตร ATM เพื่อถอนเงินในบัญชีเงินฝากของแผนงาน/โครงการ 3) เมื่อดําเนินการเปดบัญชีเงินฝากแลว ใหทําสําเนาหนาสมุดคูฝากเงินธนาคารที่ระบุชื่อแผนงาน/ โครงการ และเลขที่บัญชีที่ชัดเจน เพื่อสงให สสส. พรอมเอกสารการเบิกจายเงินงวดแรก 4) สสส. มีวิธีการโอนเงิน 2 รูปแบบ คือ หนา 2-1


(1) การโอนเงินผานธนาคารระบบโอนเงินรายยอย SMART (System for Managing Automated Retail Funds Transfer) หมายถึง การโอนเงิน โดยการสงขอมูลคําสั่งโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส จากระบบงานคอมพิวเตอรของธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนธนาคารศูนยกลาง เขาบัญชี ของผูรับทุน (แผนงาน/โครงการ) โดย เงินอุดหนุนจะโอนเขาบัญชี โครงการทุกวันศุกร (คาธรรมเนียมที่ เกิดขึ้นจากการโอนเงินนี้ สสส. จะเปนผูรับผิดชอบ) (2) ออกเช็คสั่งจาย นําโอนเงินเขาบัญชีผูรับทุนในกรณีเรงดวน หรือสงเช็คทางไปรษณียใหแกผูรับ ทุนสําหรับกรณีที่เปดบัญชีธนาคารที่ไมไดเขาระบบ SMART (คาธรรมเนียม ที่เกิดขึ้น ผูรับทุนเปน ผูรับผิดชอบใหถือเปนรายจายของแผนงาน/โครงการ) หมายเหตุ - ธนาคารที่เขารวมในระบบ SMART ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคาร กสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารไทยพาณิชย, ธนาคารนครหลวงไทย, ธนาคารไทยธนาคาร, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห, ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณการเกษตร, ธนาคารธนชาต, ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย, ธนาคารทิสโก, ธนาคารซิตี้แบงก, ธนาคารแหงโตเกียว -มิตซูบิชิ, ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น, ธนาคารเจพีมอรแกนเซส, ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี , ธนาคารยูโอบี, ธนาคารเมกะสากลพาณิชย, ธนาคารแหงอเมริกาฯ, ธนาคารคาเลียง, ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ, ธนาคารดอยซแบงก, ธนาคารมิซู โฮ คอรปอเรต, ธนาคารเอไอจี เพื่อรายยอย, ธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคารสินเอเชีย, ธนาคารไทย เครดิต เพื่อรายยอย และธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย - ธนาคารที่ไมเขารวมในระบบ SMART ไดแกธนาคารที่ไมไดเขาพวกตามรายการ 1) ขอควรปฏิบัติในการเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร 1) การเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเดียวกันกับ สสส . หรือโครงการยอย จะทําใหการโอน เงินทุนสนับสนุนจาก สสส. และการโอนเงินจากแผนงานใหโครงการยอยมีความสะดวก รวดเร็วกวา 2) แผนงาน/โครงการควรสงใบสําคัญรับเงินคาทุนสนับสนุนที่ลงนามรับเงินแลวคืนใหกับ สสส . ภายใน 15 วันทําการ ทั้งนี้ หาก สสส. ยังไมไดรับใบสําคัญรับเงินดังกลาวจะไมมีการโอนเงินงวดถัดไป ขอที่ไมควรปฏิบัติ 1) เปดบัญชีเงินฝากของแผนงาน /โครงการในนามของผู จัดการ แผนงาน หรือผูรับผิดชอบ โครงการ หรือบุคคลอืน่ 2) นําเงินสวนตัวมาฝากถอนปะปนในบัญชีเงินฝากของแผนงาน/โครงการ 3) ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของแผนงาน /โครงการมาฝากในนาม ผูจัดการ แผนงาน / ผูร บั ผิดชอบโครงการ หรือบุคคลอืน่

หนา 2-2


1.2 การรับเงิน การรับเงินทุนสนับสนุนจาก สสส. 1) เมื่อขอเสนอแผนงาน /โครงการไดรับอนุมัติ แผนงาน/โครงการจะไดรับเอกสารขอตกลง ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพจาก สสส. เพื่อลงนามในขอตกลง และสงคืนให สสส. พรอมเอกสารประกอบการทํา ขอตกลง เชน สําเนา หนา สมุดคูฝากเงินธนาคารที่ระบุชื่อแผนงาน /โครงการและเลขที่บัญชี ซึ่ง สสส. จะโอน เงินทุนสนับสนุนงวดที่ 1 ใหกับแผนงาน/โครงการภายใน 15 วันทําการ 2) เมื่อ สสส. โอนเงินใหแผนงาน /โครงการเรียบรอยแลวจะสงหนังสือแจงการโอนเงินพรอมแนบ ใบสําคัญรับเงินเพื่อใหผูจัดการแผนงานหรือผูรับผิดชอบโครงการลงนามรับเงินโอนดังกลาว โดยใหแผนงาน / โครงการถายสําเนาไวเพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการลงบัญชี และสงตนฉบับใบสําคัญรับเงินคืนให สสส . ภายใน 15 วันทําการ 3) เมื่อรับแจงการโอนเงินจาก สสส. ใหเจาหนาที่การเงินนําสมุดคูฝากเงินธนาคารไปปรับรายการ ในสมุด (Update) เพื่อตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และใหจัดทําใบสําคัญรับ (งน.3) แนบสําเนา ใบสําคัญรับเงินและสําเนาสมุดคูฝากเงินธนาคาร นําเสนอผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการรับทราบ และ สงใหเจาหนาที่บัญชีบันทึกบัญชี การรับเงินอืน่ กรณีการเงินรับอื่น ๆ นอกเหนือจากเงินสนับสนุนจาก สสส. เชน ดอกเบี้ยรับ เงินคืนจากการยืม เงินทดรองจายที่เปนเงินสด เงินรับคืนปดโครงการยอย ใหเจาหนาที่การเงินจัดทําใบสําคัญรับ นําเสนอผูจัดการ แผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการรับทราบและสงใหเจาหนาที่บัญชีบันทึกบัญชี

ดอกเบี้ยที่เกิดจากการฝากเงินกับธนาคาร ดอกเบี้ยรับที่เกิดจากการฝากเงินกับธนาคารยังถือวาเปนเงินของ สสส. หากแผนงาน/โครงการ ไดรับดอกเบี้ยจากธนาคาร ขอใหแจงไวในรายงานการเงินทุกครั้ง หนา 2-3


สําหรับแผนงาน/โครงการที่มีแผนที่จะนําดอกเบี้ยไปใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานหรือทํา กิจกรรมที่เอื้อประโยชนกับแผนงาน/โครงการ สามารถทําหนังสือเสนอ สสส. ผานสํานักที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา อนุมัติกอนนําไปใชจาย 1.3 การเก็บรักษาเงิน วิธี การเก็บรักษาเงิน ที่ดีที่สุดคือการ ฝากธนาคาร แต เพื่อใหเกิดความสะดวกและคลองตัวในการ ดําเนินงาน แผนงาน/โครงการสามารถถอนเงินจากธนาคารมาเก็บไวเปนเงินสดในมือ หรือตั้งเปนวงเงินสดยอย (Petty Cash) สําหรับใชจายประ จําวันไดตามความเหมาะสมโดยไมใหมีจํานวนมากเกินไปจนเปนภาระในการ เก็บรักษา หรือไมนอยเกินไปจนเปนอุปสรรคในการทํางาน กรณีแผนงาน/โครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนที่มีวงเงินงบประมาณสูง และมีการเบิกจายเงินจํานวนมาก แผนงาน/โครงการควรเปดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันควบคูกับบัญชีออมทรัพย เพื่อใหสามารถจายเงินเปนเช็ค (Cheque) ซึ่งมีความรัดกุมเนื่องจากสั่งจายโดยระบุชื่อผูรับเงินและขีดครอมเช็ค สําหรับการจายเงินโดยการโอน เงิน (Transfer) จากบัญชีออมทรัพยเขาบัญชีผูรับเงินหรือโครงการยอยโดยตรงนั้น แผนงาน/โครงการสามารถ ทําไดตามวิธีการและขั้นตอนที่ธนาคารกําหนด โดยทุกครั้งที่โอนเงินจะตองระบุวาเปนรายการโอนเงินพรอมทั้ง ระบุเลขที่บัญชีของผูรับโอน ขอควรปฏิบัติในการเก็บรักษาเงิน 1) ในกรณีฝากเงินธนาคารในบัญชีประเภทกระแสรายวัน ผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบ โครงการควรดูแลรักษาสมุดเช็คอยางเหมาะสมและตรวจสอบยอดคงเหลือใหถูกตองโดยสม่ําเสมอ 2) กรณีฝากเงินธนาคารในบัญชีประเภทออมทรัพย ผูจัดการแผนงาน/ผูร บั ผิดชอบโครงการ ควรดูแลรักษาสมุดคูฝากเงินธนาคารและตรวจสอบยอดคงเหลือใหถูกตองโดยสม่ําเสมอ 3) การโอนเงินจากบัญชีประเภทออมทรัพยของแผนงาน/โครงการไปยังโครงการยอยหรือผูรับ เงินกรณีอื่น ใหทาํ เครือ่ งหมายในใบถอนเงินวาเปนรายการโอนเงินพรอมทัง้ เขียนเลขทีบ่ ญ ั ชีเงินฝากของ ผูร บั โอนเงินในใบถอนเงินทุกครัง้ 4) การเขียนจํานวนเงินในใบถอนเงินหรือเช็ค ควรขีดเสนหนาจํานวนเงินที่เปนตัวเลข และ เขียนจํานวนเงินที่เปนตัวอักษรชิดดานซายมือ ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหเติมจํานวนเงินในภายหลังจากเซ็นชื่อถอน เงินหรือสั่งจายเช็ค 5) การใหตัวอยางลายมือชื่อสําหรับการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย หรือ สําหรับการสั่งจายเช็คจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ควรเซ็นทั้งชื่อและนามสกุล 6) ควรทําสําเนาใบถอนเงินและเช็คสั่งจายเงินเก็บไวเปนเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและ เพื่อการตรวจสอบ

หนา 2-4


1.4 การเบิกจายเงิน เพื่อใหการเบิกจายเงินมีความรัดกุมโดยผานการพิจารณาความเหมาะสมจากผูจัดการแผนงาน/ ผูรับผิดชอบโครงการควรดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1) ทุกครั้งที่ตองการเบิกจายเงิน ผูขอเบิกเงิน ควรจัดทําบันทึกขออนุมัติ จากผูจัดการแผนงาน / ผูรับผิดชอบโครงการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย โดยแจกแจงรายละเอียดพรอมแนบเอกสารประกอบ ยื่นตอ เจาหนาที่การเงินเพื่อตรวจสอบวาเอกสารหลักฐานที่ขอเบิกเงิน วามีความสมบูรณ ครบถวน ถูกตอง และเปนไป ตามหลักเกณฑของ สสส. หรือหลักเกณฑขององคกรผูรับทุนหรือไม 2) เมื่อตรวจสอบความถูกตองแลว ใหเจาหนาที่การเงินนําแบบฟอรมใบสําคัญจาย (งน.4) มากรอก รายการและลงชื่อรับรองความถูกตอง พรอมทั้งนําเสนอผูจัดการแผนงาน /ผูรับผิดชอบโครงการหรือผูที่ไดรับ มอบหมายลงชื่ออนุมัติใหจายเงินในใบสําคัญจายโดยไมตองลงชื่ออนุมัติในเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินที่แนบ ทุกฉบับก็ได แตผูอนุมัติควรตรวจสอบการขอเบิกเงินแตละรายการใหมีความเหมาะสม ประหยัด โปรงใสและ เปนธรรมกอนลงนามอนุมัติ สําหรับกรณีที่ไมไดจัดทําใบสําคัญจาย ผูอนุมัติสามารถลงชื่ออนุมัติใหจายเงินใน เอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินแตละฉบับได

หนา 2-5


3) ใหเจาหนาที่การเงินจายเงินใหผูขอเบิกเงินเปนเงินสดหรือเปนเช็คแลวแตกรณี การสั่งจายเช็คจะตอง จายในนามผูรับเงินตามที่ระบุในใบสําคัญจายและขีดครอมเช็คทุกครั้ง 4) ใหผูรับเงินและผูจายเงินลงชื่อพรอม ทั้งประทับตรา “จายเงินแลว ” กอนสงใหเจาหนาที่บัญชี ภายใน วันที่ไดจายเงินเพื่อบันทึกบัญชี 1.5 หลักเกณฑในการเบิกจายเงิน การเบิกจายเงินควรเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ 1) การเบิกจายเงินตองมีหลักฐานครบถวน ไดแก บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งเอกสารประกอบการ เบิกจายเงิน เชน ใบขอซื้อขอจาง ฯ ใบเสนอราคา ใบสัง่ ซือ้ สัง่ จาง ใบสงของ เอกสารการตรวจรับของ ในกรณีที่ ไมสามารถเรียกบิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณได ใหใชใบสําคัญรับเงิน แทนหรือประกอบกันเพื่อใหเกิด ความสมบูรณ 2) การจายเงินตองอยูในวงเงินงบประมาณของแตละยุทธศาสตร /กิจกรรมที่กําหนดไวในเอกสาร ขอตกลงรับทุน กรณีจําเปน แผนงาน /โครงการสามารถปรับคาใชจาย ขามยุทธศาสตร /กิจกรรมภายในแผนงาน / โครงการเดียวกันไดไมเกินรอยละ 10 ของงบประมาณของยุทธศาสตร/กิจกรรมที่ถูกปรับโอน (ขาออก) โดย ชี้แจงให สสส. ทราบพรอมกับการจัดทํารายงานการเงินประจํางวด สําหรับกรณีที่จําเปนตองปรับเกินกวารอยละ 10 ตองทําความตกลงเปนลายลักษณอักษรกับ สสส . โดยผานสํานักที่เกี่ยวของกอน

หนา 2-6


3) การจายเงินในหมวดเงินเดือนคาจางและหมวดครุภัณฑ หากมีความจําเปนตองปรับการใชจายเงิน ตองทําความตกลงเปนลายลักษณอักษรกับ สสส. ผานสํานักที่เกี่ยวของกอน 4) ผูจัดการแผนงานหรือผูรับผิดชอบโครงการใดที่ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนหรือเหมาจายจาก แผนงาน/โครงการ จะไมสามารถรับเงินคาตอบแทนอื่นจากแผนงาน /โครงการนั้นไดอีก ยกเวนการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กําหนดไว สําหรับคาพาหนะเดินทางและที่พักสามารถเบิกจายไดตามหลักเกณฑที่ สสส. กําหนด 5) เจาหนาที่/ลูกจางที่รับเงินเดือน/คาจางประจําจากแผนงาน/โครงการจะไมสามารถรับเงินคาตอบแทน อื่นไดอีกไมวากรณีใด เนื่องจากการทํางานรวมกับภาคีถือเปนหนาที่ของเจาหนาที่แผนงาน /โครงการ สําหรับคา พาหนะเดินทางและที่พักใหพิจารณาตามความจําเปนและความเหมาะสม แตตองไมซ้ําซอนกันหรือเบิกทั้งสอง แหง 6) การจายเงินคาตอบแทนจะหยุดชั่วคราวหากบุคคลนั้นไมสามารถอยูปฏิบัติงานใหแกแผนงาน / โครงการไดเปนเวลาเกิน 15 วันทําการติดตอกัน ขอควรปฏิบัติในการเบิกจายเงิน 1) ผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานควรทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑในการเบิกจายเงิน และกรอบอัตราคาใชจายที่ สสส. กําหนดไว เพื่อมิใหเกิดกรณีใชจายที่ขัดกับหลักเกณฑหรือเกินกวากรอบอัตรา คาใชจาย 2) เบิกจายเงินไดตามที่จายจริงแตไมเกินกรอบอัตราคาใชจาย กรณีที่มีความจําเปนตองจายเงิน เกินกวากรอบอัตราคาใชจายใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ โดยไดรับความ เห็นชอบจากผูอํานวยการสํานักที่เกี่ยวของ 3) การเบิกจายเงินควรคํานึงถึงหลักความโปรงใส ตรวจสอบได และประหยัด ขอที่ไมควรปฏิบัติ 1) นําเอกสารการจายเงินที่เปนคาใชจายสวนตัวมาเบิกจายจากเงินของแผนงาน/โครงการ 2) นําเอกสารการจายเงินที่เปนเท็จโดยไมไดมีการจายเงินจริงหรือจายเพียงบางสวนมาเบิกจาย จากเงินของแผนงาน/โครงการ 3) นําเงินงบประมาณจากกิจกรรมอื่นมาใชจายเปนคาเงินเดือนและคาจางของผูบริหารและ เจาหนาที่ผูปฏิบัติของแผนงาน/โครงการ เชน ผูจัดการแผนงาน ผูรับผิดชอบโครงการ หัวหนาโครงการ ผู ประสานงาน นักวิชาการ เจาหนาที่โครงการ 4) ซื้อหรือจางทําครุภัณฑโดยไมไดตั้งงบประมาณไวตามเอกสารแนบทายขอตกลงรับทุน เวนแต จะไดตกลงกับ สสส. ผานสํานักที่เกี่ยวของกอน 1.6 เอกสารหลักฐานการจายเงิน การจายเงินของแผนงาน /โครงการจะตองมีเอกสารหลักฐานการจายเงินที่มีความสมบูรณ ครบถวน ถูกตองทุกครั้ง โดยเอกสารหลักฐานการจายเงินมี 3 แบบ คือ

หนา 2-7


1) บิลเงินสด คือ เอกสารที่ผูขายสินคาหรือบริการออกใหกับผูซื้อเมื่อซื้อเปนเงินสด ซึ่งจะตองมีความ สมบูรณ คือ มีชื่อและที่อยูของผูขาย ชื่อและที่อยูของผูซื้อซึ่งตองเปนชื่อที่อยูของแผนงาน /โครงการที่จายเงินซื้อ รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชนิด ขนาด จํานวน ราคาของสินคาหรือบริการ วันที่รับเงิน และลายมือชื่อผูรับเงิน 2) ใบเสร็จรับเงิน คือ เอกสารที่ผูขายสินคาหรือบริการออกใหกับผูซื้อเมื่อชําระเงินคาสินคาหรือบริการ ซึ่งจะตองมีความสมบูรณ คือ มีชื่อและที่อยูของผูขาย ชื่อและที่อยูของผูซื้อซึ่งตองเปนชื่อที่อยูของแผนงาน / โครงการที่จายเงินซื้อ รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชนิด ขนาด จํานวน ราคาของสินคาหรือบริการ วันที่รับเงิน และ ลายมือชื่อผูรับเงิน 3) ใบสําคัญรับเงิน คือ เอกสารตามแบบฟอรมที่ สสส .จัดเตรียมไวสําหรับกรณีที่แผนงาน /โครงการ จายเงินคาสินคาหรือบริการโดยไมสามารถเรียกบิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงินจากผูขายได ซึ่ง ใบสําคัญรับเงิน จะตองมีความสมบูรณโดยระบุชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวประชาชน รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชนิด ขนาด จํานวน ราคาของสินคาหรือบริการ วันที่รับเงิน และลายมือชื่อผูรับเงิน เฉพาะกรณีการจายเงินคาซื้อ/จางทําสิง่ ของและ บริการที่มีจํานวนเงินเกินกวา 5,000.- บาท จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ตัวอยางการใชใบสําคัญรับเงิน 1) กรณีจายคาซื้อสินคาหรือบริการโดยผูรับเงินไมสามารถออกบิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงินได แต ยินดีที่จะลงนามรับเงิน ใหใชใบสําคัญรับเงิน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเฉพาะที่มีวงเงินเกิน กวา 5,000.- บาท

2) กรณีจายคาตอบแทนตาง ๆ เชน คาตอบแทนผูเขารวมประชุม คาวิทยากร ใหใชสําคัญรับเงิน โดยระบุเลขประจําตัวประชาชน แตไมตอ งแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

หนา 2-8


3) กรณี จายเงินที่ไมสามารถเรียกหลักฐานการรับเงินใด ๆ ได เชน การจายคา Taxi คาถาย เอกสาร (บางกรณี) ใหเจาหนาที่ แผนงาน/ โครงการผูจายเงินจัดทําใบสําคัญรับเงิน โดยระบุเลขประจําตัว ประชาชนพรอมลงชือ่ ในชองผูรับเงิน แตไมตอ งแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน เนื่องจากเปนเจาหนาที่ ของแผนงาน/โครงการ

หนา 2-9


ความสมบูรณของเอกสารหลักฐานการจายเงิน การจายเงินของแผนงาน /โครงการจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของเอกสารหลักฐานการ จายเงิน เอกสารที่เปนหลักฐานการจายเงินที่ดีที่สุด คือ บิลเงินสด หรือใบเสร็จรับเงินที่มีความสมบูรณดังที่กลาว ขางตน สวนใบสําคัญรับเงินควรใชในกรณีที่ไมสามารถเรียกบิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงินไดเทานั้น และการใช ยอมขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสภาพการณและจํานวนเงินดวย การจายเงินที่มีจํานวนเงินสูงอาจไมเหมาะสม กับการใชใบสําคัญรับเงิน อยางไรก็ตาม ใบสําคัญรับเงินอาจมีความสมบูรณเพิ่มขึ้นหากมีเอกสารหลักฐาน ประกอบ เชน ในการจายเงินคาตอบแทนผูเขารวมประชุมเพื่อทํากิจกรรมตางๆ หรือการจายเงินคาอาหารจัด เลี้ยงผูเขารวมประชุม ควรแนบสําเนาทะเบียนรายชื่อผูเขารวมประชุม ที่มีลายมือชื่อดวย เพื่อ ใหเกิดความ สอดคลองและสมเหตุสมผลเกี่ยวกับจํานวนคนในการจายเงินคาตอบแทนและคาอาหาร ความครบถวนของเอกสารหลักฐานการจายเงิน ความครบถวนของเอกสารหลักฐานการจายเงิน หมายถึง 1) มีเอกสารหลักฐานการจายเงินครบถวนตรงตามจํานวนเงินที่จายไป 2) มีเอกสารประกอบหลักฐานการจายเงินโดยครบถวน เชน หลักฐานการจายเงินคาซื้อวัสดุ/ ครุภัณฑจะตองมีเอกสารประกอบการตรวจสอบ ไดแก ใบขอซื้อขอจางฯ ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อสั่งจาง ใบสงของ เอกสารการตรวจรับ ฯลฯ ความถูกตองของเอกสารหลักฐานการจายเงิน ความถูกตองของเอกสารหลักฐานการจายเงิน หมายถึง การจายเงินจะตองมีความถูกตองตาม หลักเกณฑการจายเงิน หลักเกณฑเกี่ยวกับการพัสดุ รวมทั้งอยูในกรอบอัตราคาใชจายที่ สสส. กําหนดไว โดยมี การตรวจสอบความถูกตองของเจาหนาที่การเงิน และไดรับอนุมัติใหจายเงินไดโดยผูจัดการแผนงานหรือ ผูร บั ผิดชอบโครงการ ขอควรปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการจายเงิน 1) การจายเงินทุกครั้งตองมีเอกสารหลักฐานที่สมบูรณ ครบถวน ถูกตอง 2) ผูจายเงินควรตรวจสอบความถูกตองของขอความและจํานวนเงินทุกครั้งที่ไดรับเอกสาร หลักฐานการจายเงิน 3) เพื่อใหการบันทึกบัญชีมีความถูกตอง ผูจายเงินควรระบุชื่อกิจกรรมที่ใชจายเงินในเอกสาร หลักฐานการจายเงินทุกครั้ง 4) เพื่อปองกันมิใหการบันทึกบัญชีผิดแผนงาน/โครงการ ผูจายเงินควรใหผูรับเงินระบุชื่อแผนงาน/ โครงการในเอกสารหลักฐานการจายเงินใหชัดเจน ขอที่ไมควรปฏิบัติ 1) การแกไขขอความและตัวเลขจํานวนเงินในเอกสารหลักฐานการจายเงินโดยผูรับเงินไมไดลงชื่อ กํากับ 2) การลงชื่อรับเงินแทนกัน แบบฟอรมเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับการเงิน การบัญชีและการพัสดุ

หนา 2-10


แบบฟอรมและเอกสารที่ใชเปนหลักฐานทางการเงิน การบัญชีและการพัสดุ รวมถึงสมุดบัญชีและ ทะเบียนควบคุมตางๆ ใหเปนไปตามที่ สสส. กําหนด และ/หรือตามที่โครงการกําหนด ในกรณีที่ไมมีการกําหนด ไวใหใชแบบฟอรมของทางราชการได 1.7 การจัดตั้งวงเงินสดยอย (Petty Cash) แผนงาน/โครงการที่มีการจายเงินสดอยูตลอดเวลา ควรจัดทําวงเงินสดยอยเพื่อความสะดวกคลองตัว ในทางปฏิบัติอาจตั้งวงเงินสดยอยไวเปนจํานวนที่เหมาะแกการใชจาย และปลอดภัยในการเก็บรักษา และควร กําหนดวงเงินขั้นต่ําที่หากเงินสดยอยถูกใชจายถึงจํานวนดังกลาวใหรีบทําการเบิกเงินสดจากบัญชีแผนงาน / โครงการมาชดเชย ขั้นตอนการปฏิบัติ 1) กําหนดผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาเงินสดยอยโดยอาจเปนเจาหนาที่การเงิน และกําหนดวงเงินสด ยอย 2) ผูรักษาเงินสดยอยจัดทําใบสําคัญจาย ขออนุมัติจากผูจัดการแผนงานหรือผูรับผิดชอบโครงการเพื่อ เบิกเงินจากบัญชีแผนงาน/โครงการมาเก็บรักษาไว 3) เมื่อมีการจายเงินจากเงินสดยอยให ผูรักษาเงินสดยอยลงบันทึกในทะเบียนคุมเงินสดยอยและ รวบรวมเอกสารหลักฐานการจายเงินไว

4) เมื่อเงินสดยอยที่เก็บรักษาในมือลดลงจนถึงขั้นต่ําตามที่กําหนด ใหผูรักษาเงินสดยอยจัดทําใบสําคัญ จายเพื่อเบิกชดเชยจํานวนเงินที่จายไปโดยแนบเอกสารหลักฐานการจายเงินที่รวบรวมไว 5) ผูรักษาเงินสดยอยสงเอกสารที่ดําเนินการเรียบรอยแลวใหเจาหนาที่บัญชีเพื่อบันทึกรายการทันที 1.8 การยืมเงินทดรองจาย เงินทดรองจาย หมายถึง เงินที่ผูปฏิบัติงาน ขอเบิกลวงหนาเพื่อสํารองจายใน การดําเนิน กิจกรรมการ ประชุมสัมมนา การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ การซื้อวัสดุครุภัณฑ หรือกิจกรรม อื่น ที่ไมสามารถกําหนด คาใชจายไดถูกตองตรงตามจํานวนที่ตองจายเนื่องจากยังมีความไมแนนอนในคาใชจายที่จะเกิดขึ้น แตสามารถ

หนา 2-11


ประมาณคาใชจายที่จะเกิดขึ้นได ในกรณีเชนนี้ ใหผูปฏิบัติงานยืมเงินทดรองจายไปใชจายในการดําเนินกิจกรรม และรีบคืนเงินยืมในทันทีที่ดําเนินกิจกรรมเสร็จ ขั้นตอนการปฏิบัติ 1) ใหผูปฏิบัติงานที่ตองการยืมเงินทดรองจายจัดทําใบยืมเงินทดรองจาย (งน.5) โดยระบุจํานวนเงินที่ ตองการยืมและรายละเอียดของคาใชจายประเภทตางๆ โดยระบุวันที่ที่คาดวาจะสงคืนเงินยืมทดรองจาย พรอม ทั้งแนบเอกสารประกอบ เชน หนังสือเชิญประชุม คําสั่งใหไปปฏิบัติงาน ฯลฯ ยื่นตอเจาหนาที่การเงิน 2) เจาหนาที่การเงินตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับคาใชจายที่ตองการยืมวาเปนไปตามหลักเกณฑและ กรอบอัตราคาใชจายหรือไม และผูยืมมีหนี้เงินยืมทดรองติดคางหรือไม เปนจํานวนเงินเทาใด เพื่อนําเสนอ ผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการพิจารณาอนุมัติ

3) ใหเจาหนาที่การเงินจายเงินยืมทดรองจายให ตามที่ไดรับอนุมัติ กับผูยืมเปนเงินสดหรือเช็คแลวแต กรณี พรอมทั้งบันทึกในทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมทดรองจาย และสงใบยืมเงินทดรอง จายใหเจาหนาที่บัญชีเพื่อ บันทึกบัญชี

หนา 2-12


4) เมื่อผูปฏิบัติงานดําเนินการใชจายเงินแลวใหรวบรวมหลักฐานการจายเงินและจัดทําใบคืนเงินทดรอง จาย (งน.6) เพื่อสงคืนเงินยืมใหแกเจาหนาที่การเงินพรอมเงินสดคงเหลือ (ถามี)

5) ใหเจาหนาที่การเงินตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานการจายเงินและดําเนินการดังนี้ ในกรณีที่การสงคืนเงินยืมมีเงินสดคงเหลือ ใหเจาหนาที่การเงินจัดทําใบสําคัญรับ ตามจํานวนเงินสด คงเหลือ แนบใบคืนเงินทดรองจายและสําเนาใบฝากเงินธนาคาร (ถาสงเงินคืนโดยนําเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร) เพื่อเสนอผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่เอกสารหลักฐานการจายเงินมีจํานวนเงินมากกวาเงินที่ยืม ใหเจาหนาที่การเงินจัดทํา ใบสําคัญจายตามจํานวนเงินที่เกิน แนบใบคืนเงินทดรองจาย เพื่อเสนอผูจัดการแผนงาน/ผูร บั ผิดชอบโครงการ พิจารณาอนุมัติใหจายเงินสวนที่เกินแกผูสงคืนเงินทดรองจาย ใหเจาหนาที่การเงินบันทึกรายการรับคืนเงินยืมทดรองจายในทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมทดรองจาย และสงเอกสารดังกลาวใหเจาหนาที่บัญชีเพื่อบันทึกบัญชี 1.9 การเบิกจายเงินระหวางแผนงานกับโครงการยอย ในกรณีที่เปนแผนงานซึ่งมีโครงการยอยในความรับผิดชอบใหดําเนินการดังนี้ 1) การเบิกจายเงินระหวางแผนงานกับโครงการยอยจะกระทําตอเมื่อโครงการไดรับรายงาน ความกาวหนาจากโครงการยอยพรอมขออนุมัติเบิกจายเงินงวดถัดไป 2) เมื่อผูประสานงานของ แผนงานไดรับรายงานความกาวหนาและขออนุมัติเบิกจายเงินงวดถัดไป ให จัดทําบันทึกแสดงความเห็นวาควรใหเบิกจายหรือไมตอผูจัดการแผนงาน 3) ผูประสานงานนําบันทึกที่ไดรับอนุมัติแลวสงเจาหนาที่การเงิน

หนา 2-13


4) เจาหนาที่การเงินจัดทําใบสําคัญจายเพื่อขออนุมัติเบิกจายเงินจากบัญชีแผนงาน โดยแนบบันทึก อนุมัติจากผูจัดการแผนงาน 5) เมื่อไดรับอนุมัติ ใหเจาหนาที่การเงินดําเนินการ เบิกจายและโอนเงินใหกับโครงการยอยพรอมทั้งสง แบบฟอรมใบสําคัญรับเงินใหผูรับผิดชอบโครงการยอยลงชื่อรับเงิน หรือ แจงใหผูประสานงานทราบเพื่อให ผูรับผิดชอบโครงการยอยมารับเงิน 6) เจาหนาที่การเงินจัดสงเอกสารที่ดําเนินการเรียบรอยแลวใหเจาหนาที่บัญชีเพื่อบันทึก บัญชี และ บันทึกรายการในทะเบียนคุมโครงการยอย (สน.3) 1.10 การเบิกจายเงินงวด เมื่อไดดําเนินแผนงาน/โครงการมาจนถึงระยะเวลาการเบิกเงินงวดใหมตามเงื่อนไขในเอกสารแนบทาย ขอตกลงแลว ใหแผนงาน/โครงการจัดทํารายงานดังนี้ 1) การรายงานการใชจา ยเงินประจํางวดและเอกสารประกอบ (1) กรอกขอมูลรายละเอียดคาใชจายแยกตามกิจกรรมและประเภทคาใชจายของงวดที่ผานมาใน แบบฟอรม “สรุปรายจายแยกตามประเภทคาใชจาย” (ง.2) (2) กรอกขอมูลรายละเอียดการใชจายเงินงวดที่ผานมาในรายงานการเงิน (ง.1) ซึ่งประกอบดวย  รายรับ ไดแก - เงินคงเหลืองวดกอนยกมา (ถามี) - เงินรับจาก สสส. ในงวดนี้ ซึ่งเปนยอดเงินหลังหักภาษีหัก ณ ที่จายแลว (ถามีการ หักภาษี) - ภาษีเงินไดของคาตอบแทนผูบริหารของบางแผนงาน/โครงการที่ สสส. หัก ณ ที่ จายไว ซึ่งถือวาเปนรายรับและรายจายของแผนงาน/โครงการดวย - ดอกเบี้ยรับ - เงินรับอื่น ๆ  รายจาย ไดแก - ยอดเงินติดลบงวดกอนยกมา (ถามี) - รายจายแยกตามกิจกรรมตางๆ เฉพาะในสวนที่เกิดขึ้นในงวดนี้ ซึ่งรวมถึงจํานวน เงินคาภาษีเงินไดของผูบริหารแผนงาน/โครงการตามที่บันทึกไวในชองรายรับดวย - คาธรรมเนียมธนาคาร - รายจายอื่น ๆ  เงินสดคงเหลือ ไดแก - เงินสดในมือ - เงินในบัญชีธนาคาร กรณีการเบิกเงินงวดตั้งแต 500,000 บาทขึ้นไป หรือกรณีการเบิกเงินงวดเพื่อปดโครงการหรือการ รายงานการเงินเพื่อปดโครงการของแผนงาน/โครงการที่ไดรับทุนตั้งแต 500,000 บาทขึ้นไป จําเปนตองมี ลายมือชื่อของผูสอบบัญชีรับอนุญาตหรือผูตรวจสอบภายในลงนาม รับรองรายงานการเงินดวย

หนา 2-14


(ตัวอยางการจัดทํารายงานการเงินประจํางวด และรายงานการเงินปดโครงการอยูในหนา ก-15 ถึง ก-18) (3) แนบสําเนาสมุดคูฝากเงินธนาคารหนาแรกตั้งแตเริ่มตนแผนงาน/โครงการจนถึงหนาสุดทายที่ ไดปรับสมุด (Update) ถึงปจจุบันแลว อนึ่ง การเบิกจายเงินงวด สสส. จะจายเงินงวดใหเต็มจํานวนของเงินงวดถัดไป เวนแตกรณีที่แผนงาน / โครงการมีเงินงวดเดิมคงเหลืออยูในบัญชีมากกวารอยละ 50 ของงบประมาณงวดถัดไป ซึ่ง สสส.อาจพิจารณา ไมจายเงินงวดใหเต็มจํานวน แตจะพิจารณาจายตามความเหมาะสมซึ่งเมื่อรวมกับจํานวนเงินที่เหลืออยูในบัญชี แลวจะเทากับจํานวนเงินที่ตองใชในงวดถัดไป แตหากแผนงาน /โครงการมีความจําเปนตองใชเงินเต็มจํานวน ของเงินงวดถัดไป ใหผูรับทุนแผนงาน/โครงการทําหนังสือชี้แจงพรอมทั้งแสดงงบผูกพันที่คาดวาจะจายดวย

หนา 2-15


2) การรายงานความกาวหนาและรายงานอืน่ ประกอบการเบิกจายเงินงวด ใหเปนไปตามเอกสารแนบทายขอตกลงรับทุน ขอควรปฏิบัติในการเบิกจายเงินงวด 1) ควรจัดทํารายงานการใชจายเงินประจํางวด และรายงานความกาวหนาของแผนงาน/โครงการ ภายในระยะเวลาที่ระบุไวในเอกสารแนบทายขอตกลงรับทุน 2) รายงานการใชจายเงินประจํางวดจะตองมียอดรายรับ รายจายตามกิจกรรมและประเภท คาใชจาย รวมทั้งยอดเงินสดคงเหลือถูกตองตามขอเท็จจริงและตรงกับในสมุดบัญชี 1.11 การปดโครงการ ในกรณีที่ไดดําเนินแผนงาน/โครงการจนสิ้นสุดและเห็นสมควรปดโครงการ จะมีแนวทางปฏิบัติดาน การเงินดังนี้ 1) การรายงานการใชจายเงินเมื่อปดโครงการและเอกสารประกอบ (1) กรอกขอมูลรายละเอียดการใชจายเงินงวดที่ผานมาในรายงานการเงิน (ง.1) และในแบบ รายละเอียดรายจายแยกตามประเภทคาใชจาย (ง.2) พรอมรายงานการใชจายเงินงวดสุดทายที่ขอเบิกในกรณีที่ ปดโครงการในคราวเดียวกัน (2) กรอกแบบรายงานสรุปการเงินเพื่อปดโครงการ (ง.3) โดยนํารายละเอียดมาจากรายงานการใช จายเงินงวดที่ผานมาในแตละงวด (3) แนบสําเนาสมุดคูฝากเงินธนาคารตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทายที่ปรับสมุด (Update) ถึง ปจจุบัน (4) ในกรณีที่มีเงินคงเหลือและไมมีแผนการใชเงินแลว ใหปดบัญชีเงินฝากธนาคารของแผนงาน/ โครงการและโอนเงินคงเหลือคืน สสส. โดยกรอกรายละเอียดในใบ Teller Payment และนําฝากพรอมเงิน คงเหลือผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทย และใหแนบสําเนาใบโอนเงินคืนดังกลาวมาพรอมรายงานการเงินเพื่อ ตรวจสอบยอดเงินนําสงคืน ***ใบ Teller Payment ใชในกรณีคืนเงินจากแผนงาน/โครงการที่ไดรับทุนจาก สสส. โดยตรง ใหแก สสส. เทานัน้ ไมรวมโครงการยอย

หนา 2-16


1.12 อัตราคาใชจาย การใชจายเงินควรยึดหลักความเหมาะสม ประหยัด โปรงใสและเปนธรรม กรณีมีเหตุผลความจําเปนใน การเบิกจายเงินสําหรับคาตอบแทนใชสอยและวัสดุในอัตราเกินกวาที่กําหนดไวขางตน หรือนอกเหนือจาก ประเภทที่กําหนดไวนี้ ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการแผนงานหรือผูรับผิดชอบโครงการโดยตองไดรับความ เห็นชอบจากผูอํานวยการสํานักที่เกี่ยวของ และตองบันทึกเหตุผลความจําเปนดังกลาวไวในเอกสารการจายเงิน และ/หรือเอกสารโครงการ ทั้งนี้ ดุลยพินิจของผูจัดการแผนงานหรือผูรับผิดชอบโครงการดังกลาวตองระบุไวโดย ชัดเจนในขอตกลงดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพที่ไดจัดทํากับ สสส. 1) หมวดเงินเดือนและคาจาง หมายถึง เงินเดือนผูจัดการแผนงาน /ผูร บั ผิดชอบโครงการ /หัวหนา โครงการ ผูประสานงาน นักวิชาการ เจาหนาที่แผนงาน/โครงการ และคาจางลูกจาง  เงินเดือนและคาจางของผูร บั ผิดชอบแผนงาน /ชุดโครงการหรือโครงการ จะจายใหเปนราย เดือนหรือเหมาจายโดยแบงจายตามผลงานรายงวด ทั้งนี้การเบิกจายเงินเดือนและคาจางในแต ละงวดจะเบิกไดตามที่กําหนดในแตละงวดเทานั้น ไมอนุญาตใหนําเงินสนับสนุนหมวดอื่น มาใชจายเปนเงินเดือนและคาจาง  สสส. จะดําเนินการหักภาษี ณ ที่จาย รอยละ 3 จากเงินเดือนและคาจางเฉพาะผูรับผิดชอบ หลัก ที่จายในแตละงวด ยกเวน องคกรผูรับทุนที่มีเลขที่ประจําตัวผูเสียภาษีและมีหนาที่หัก ภาษี ณ ที่จาย ใหดําเนินการหักภาษี ณ ที่จาย และนําสงกรมสรรพากรเอง  สสส. จะหักภาษีเงินได และออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได ณ ที่จายเฉพาะผูรับผิดชอบ หลัก ของแผนงาน /ชุดโครงการ/โครงการ สําหรับบุคคลอื่นที่มีหนาที่รับผิดชอบในการยื่นจาย ภาษี ใหกรมสรรพากรดวยตนเองตามกฎหมายภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ในการรับเงินเดือนและคาจางหามมิใหมีการลงนามรับเงินแทนกัน และจายเปนรายเดือนใน อัตราที่กําหนดไว 2) หมวดคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ หมายถึง คาใชจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงาน แผนงาน/ชุดโครงการ/โครงการ และงานประจํา หมวดรายจาย

อัตราเบิกจาย (หนวย:บาท)

หมวดคาตอบแทน 1. คาตอบแทนในการ ประชุม หมายถึง คาตอบแทน ของผูเขาประชุมแตละการ ประชุม 1.1 คณะกรรมการ กํากับทิศทาง (แตงตั้งจาก คณะกรรมการบริหารแผน) - ประธาน 2,000 บาท/ครั้ง - กรรมการ 1,500 บาท/ครัง้

หลักการพิจารณา 1. พิจารณาตามเนื้อหาการประชุม 2. ตามความเหมาะสม 1. มีกําหนดการประชุมที่ชัดเจน (ตามรอบ ระยะเวลา) 2. มีกรอบปฏิบัติงานการติดตามกํากับและดูแล ตามที่มอบหมาย

หนา 2-17


หมวดรายจาย

อัตราเบิกจาย (หนวย:บาท)

1.2 การประชุมทั่วไป

500 – 3,000 บาท/ครัง้

2. คาตอบแทนพิจารณา โครงการ หมายถึง คาตอบแทนในการให ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ

500 – 1,500 บาท/ครัง้

3. คาตอบแทนวิทยากร หมายถึง คาตอบแทนสําหรับ ผูทรงความรูความสามารถใน ศิลปวิทยาแขนงตางๆ

- รายบุคคล ชั่วโมงละ 600 – 1,200 บาท - รายกลุม ครึ่งวัน 3,000 บาท

หนา 2-18

หลักการพิจารณา เพื่อใหเกิดงานตามวัตถุประสงค แผนงานและ เปาหมายหลักของแผนงาน โดยใชองคประกอบ ดานตางๆ ประกอบในการพิจารณาเบิกจาย ดังนี้ - เนื้อหาในการประชุม - ระดับบทบาทหนาที่รับผิดชอบในการ ประชุมนั้น - คุณวุฒิและประสบการณของผูเขารวม ประชุม 1. พิจารณาตามเนื้อหาในการใหขอคิดเห็น โครงการ 2. พิจารณาจากวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ คือ - วงเงินไมเกิน 50,000 บาท เบิกจาย 500 บาท/โครงการ - วงเงิน 50,000-ไมเกิน 1 ลาน เบิกจาย 1,000 บาท/โครงการ - วงเงินตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป เบิกจาย 1,500 บาท/โครงการ 3. ตามความเหมาะสม หมายเหตุ ทั้งนี้สามารถเบิกจายตอโครงการหรือเหมาจาย รวมได ขึ้นอยูกับระดับความยากงายของเนื้อหา โครงการและดุลยพินิจของผูรับผิดชอบ 1. พิจารณาตามคุณวุฒิและประสบการณ ตาม ความเหมาะสม 2. นับตามชั่วโมงบรรยาย (ในกรณีมีรวม อภิปรายใหนับรวมชั่วโมงรวมทั้งสิ้นที่จบ กระบวนการ) 3. ไมเบิกจายใหแกเจาหนาที่ของ สสส. ไมวา กรณีใดๆ (ยกเวนผูแทนจาก สสส. ที่ไดรับเชิญ) 4. กรณีเปนวิทยากรดําเนินงานหรือจัด กระบวนการ ใชอัตราเบิกจายอางอิงอัตรา เบิกจายการประชุมทั่วไป


หมวดรายจาย 4. คาตอบแทนอื่น หมายถึง คาตอบแทนที่จาย แกบคุ คล ภายนอกที่มา ชวยงาน (ชั่วคราว) หมวดคาใชสอย 1. คาเบี้ยเลี้ยง หมายถึง คาตอบแทน (รวมคาอาหาร) ในการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ความรับผิดชอบ

อัตราเบิกจาย (หนวย:บาท)

หลักการพิจารณา

200 – 500 บาท/วัน

1. พิจารณาตามหนาที่ความรับผิดชอบของงาน ที่ทํา และระยะเวลาในการทํางาน 2. ตองทํางานไมนอยกวา 7 ชั่วโมง

300 บาท/วัน

1. สําหรับแผนงาน/โครงการ ที่มีสถานที่ตั้งใน กรุงเทพฯ หมายถึง การปฏิบัติงานตางจังหวัด (ไมรวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล) 2. ไดรับการอนุมัติจากผูจัดการแผนงาน/ ผูรับผิดชอบโครงการ 1. กรณีที่แผนงาน/โครงการออกคาใชจาย สําหรับที่พักหรือจัดที่พักให ไมสามารถเบิกจาย ได 2. กรณีปฏิบัติงานในพื้นที่และองคกรรับทุนมีที่ พักให ถือวาไมมีคาใชจายคาที่พัก 3. ตามสิทธิพึงไดและตามความเหมาะสม 4. นอกเหนือจากกรณีดังกลาวขางตนการ เบิกจายอยูในดุลยพินิจของผูจัดการแผนงาน/ ผูรับผิดชอบโครงการ

2. คาที่พัก หมายถึง คาใชจายในการเชาหองพักใน โรงแรมหรือสถานที่อื่นใดเพื่อ พักแรมในการปฏิบัติงาน ตางจังหวัด

2.1 พื้นที่กรุงเทพ ตามจริง ไมเกิน 1,500 บาท/วัน มหานคร ปริมณฑล และ จังหวัดใหญศูนยกลาง (เชียงใหม ลําปาง พิษณุโลก นครสวรรค นครราชสีมา ขอนแกน อุบลราชธานี ระยอง ชลบุรี ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร ธานี และนครศรีธรรมราช) 2.2 พื้นที่นอกเหนือจาก ตามจริง ไมเกิน 1,000 บาท/วัน 2.1 3. คาพาหนะเดินทาง หมายถึง คาใชจายในการ เดินทางปฏิบัติงาน (ทางบก ทางอากาศ และทางน้ํา) กรณีเดินทางปฏิบัติงานใน เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

หนา 2-19


หมวดรายจาย

อัตราเบิกจาย (หนวย:บาท)

- เดินทางโดยยานพาหนะ สาธารณะ (รถแท็กซี/่ รถไฟฟา เปนตน) - เดินทางโดยยานพาหนะ สวนตัว กรณีเดินทางปฏิบัติงาน ตางจังหวัด - เดินทางโดยเครื่องบิน

ตามจริง ไมเกิน 8 บาท/ กิโลเมตร

- เดินทางโดยยานพาหนะ สวนตัว

ตามจริง ไมเกิน 8 บาท/ กิโลเมตร

หลักการพิจารณา

ตามจริง

ตามจริง

- เดินทางโดยยานพาหนะ ตามจริง สาธารณะประจําทาง หมายถึง รถไฟ รถโดยสารประจําทาง หรือยานพาหนะอื่นใดที่ ใหบริการแตบุคคลทั่วไปเปน ประจํา มีเสนทางอัตราคา โดยสารที่แนนอน 4. คาเชารถ หมายถึง การ ตามจริง ไมเกินวันละ 1,800 เชารถเพื่อโดยสารในการ บาท/วัน ปฏิบัติงาน 5. คาเชาสถานที่ หมายถึง ตามจริง ไมเกิน 5,000 บาท/วัน คาเชาหองประชุมหรือสถานที่ สําหรับการประชุม อบรม สัมมนา 6. คาเชาอุปกรณโสตทัศน ตามจริง ไมเกิน 10,000 บาท/ หมายถึง คาเชาอุปกรณโสต วัน ทัศนที่ใชในการประชุม อบรม สัมมนา (นอกเหนือจาก อุปกรณพื้นฐานเทานั้น)

หนา 2-20

1. อัตราเครื่องบินชั้นประหยัดและตามสิทธิที่พึง ไดตามความเหมาะสม 2. ไดรับอนุมัติจากผูจัดการแผนงาน/โครงการ 1. ไมเกินอัตราคาเครื่องบินชั้นประหยัด (สําหรับ จังหวัดที่มีสนามบิน) 2. ในกรณีที่ไมมีสนามบิน เบิกจายไดตามจริง โดยคิดตามระยะทาง

- ไมรวมคาน้ํามัน - คาน้ํามันเบิกจายจริง (ตามใบเสร็จรับเงิน) - พิจารณาตามความเหมาะสมในการใชงาน (ดุลยพินิจของผูจัดการแผนงาน/โครงการ) 1. พิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาวการณ 2. มีความจําเปนเฉพาะ มีเหตุผลในการใช สถานที่นั้นๆ


หมวดรายจาย

อัตราเบิกจาย (หนวย:บาท)

7. คารับรอง หมายถึง ตามจริง คาอาหาร คาเครื่องดื่ม ในการ จัดประชุม อบรม สัมมนา รวมถึงงานอื่นใดที่กอใหเกิด งาน คาอาหารมื้อหลัก - กรณีจัดในชุมชน - กรณีจัดในเมือง (ที่ นอกเหนือโรงแรม) - กรณีจัดในโรงแรม - กรณีเหมารวมตอวัน

คาอาหารวาง - กรณีจัดในสถานที่ทั่วไป (นอกเหนือจากโรงแรม) 8. คาถายเอกสาร หมายถึง คาผลิตเอกสารสําหรับการ ดําเนินงาน หมวดคาวัสดุ หมายถึง คา วัสดุตางๆ ในการดําเนินงาน 1 คาวัสดุสํานักงาน หมายถึง คาวัสดุ เครื่องเขียน สําหรับใชในการดําเนินงาน 2 คาวัสดุงานครัว หมายถึง คาใชจายเกี่ยวกับการจัด ประชุมหรือรับรองทั่วไป 3 คาวัสดุสิ้นเปลือง หมายถึง คาวัสดุใดๆ ที่ใชแลว หมดไป (โดยใชควบคูกับ อุปกรณหลัก)

หลักการพิจารณา

อัตราตอมื้อตอคน

50 – 100 บาท 80 – 150 บาท 300 – 500 บาท ตามจริง ไมเกิน 1,000 บาท

- ขึ้นอยูกับสถานที่จัดและจํานวนมื้อ (ทั่วไป 3 มื้อ) - กรณีที่เกินกวาที่กําหนดอยูในดุลพินิจของ ผูจัดการแผนงาน/โครงการ

30 – 70 บาท ตามจริง

พิจารณาตามเกณฑประหยัด และ เหมาะสม

ตามจริง

พิจารณาเกณฑประหยัด และ เหมาะสม

ตามจริง

พิจารณาเกณฑประหยัด และ เหมาะสม

ตามจริง

พิจารณาเกณฑประหยัด และ เหมาะสม

หนา 2-21


3) หมวดคาครุภัณฑ หมายถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีความคงทนถาวร และมีราคาตอ หนวย หรือตอชุด ซึ่งรวมคาใชจายที่ตองจายชําระพรอมกันแลวเกิน 10,000 บาท ซึ่งครุภัณฑดังกลาวจะตองมี ความจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานโครงการและมีการตกลงกันไวกอน 4) หมวดคาสาธารณูปโภค หมายถึง คาบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร และโทรคมนาคม รวมถึง คาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี คาน้ําประปา คาไฟฟา คาโทรศัพท คาไปรษณีย การ เบิกจายคาสาธารณูปโภคตองจายโดยมีใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน หากใชสําเนาในการเบิกจายใหอนุมัติ รับรองในใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน 5) หมวดรายจายอื่นๆ หมายถึงคาใชจายที่ไมเขาลักษณะประเภทรายจายใดๆ ขางตน ตามตกลงกัน ในเบื้องตน

2. การบัญชี 2.1 วัตถุประสงคของการทําบัญชี การจัดทําบัญชีของแผนงาน/โครงการ มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของไดทราบถึงสถานะ การเงินของ แผนงาน /โครงการวามีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลืออยูเทาไร และไดใชจายไปในกิจกรรม ใดบาง รวมทั้งมีงบประมาณคงเหลือในแตละกิจกรรมอีกเทาไร เพื่อใชเปนขอมูลในการบริหารแผนงาน/โครงการ ตอไป นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจากการจัดทําบัญชียังนํามาใชในการ จัดทํารายงาน การเงินประจํางวดเพื่อเสนอตอ สสส. 2.2 การจัดทําบัญชีของแผนงาน/โครงการ แผนงาน/ชุดโครงการ /โครงการ /โครงการยอย ที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก สสส . จะตองจัดทําบัญชีให เปนไปตามหลักการบัญชีที่เหมาะสม และ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการจัดทําบัญชี ของแผนงาน / โครงการ สสส. ไดออกแบบสมุดบัญชีอยางงายและเหมาะสมกับแผนงาน/โครงการในรูปแบบของ MS Excel ซึ่ง เปนการรวมเอาสมุดเงินสดและเงินฝากธนาคาร สมุดแยกประเภทรายจาย และสมุดแยกประเภทรายรับไวใน work sheet เดียวกัน เพื่อใหงายตอการบันทึกรายการ โดยผูจัดทําบัญชีเพียงบันทึกรายการรับ - จายเงินสด และเงินฝากธนาคาร พรอมทั้งระบุรหัสกิจกรรม และจําแนกประเภทรายจายและรายรับ ใน “สมุดเงินสด เงินฝาก ธนาคาร และบัญชีแยกประเภท ” (บน. 1) จากนั้นรายการที่บันทึกจะถูกสรุปไปยัง “สรุปรายจายตามราย กิจกรรม” (บน. ที่ 2) “สรุปการใชจายเงินงบประมาณแยกตามกิจกรรม ” (บน. 3) และงบกระทบยอดเงินสดเงิน ฝากธนาคาร (บน. 4) โดยอัตโนมัติ โดยการใชสูตรการคํานวณของ MS Excel ดังตัวอยางดังนี้

หนา 2-22


สมุดเงินสด เงินฝากธนาคาร และบัญชีแยกประเภท (บน.1) วันที่

เอก สาร

รายการ

กิจ กรรม

1 ก.พ. 51

รับเงินงวด 1 จาก สสส.

-

2 ก.พ. 51

ถอนเงินสด

-

3 ก.พ. 51 02/001 จายคาวัสดุในการจัดประชุม

A1

3 ก.พ. 51 02/002 ยืมเงินทดรอง

-

5 ก.พ. 51 02/003 จายคาอาหารจัดประชุม

A1

สมุดเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร เงินยืม รับ จาย คงเหลือ ฝาก ถอน คงเหลือ ทดรอง 0 10,000

300,000

10,000 3,000

10,000

7,000

4,000

5,000

2,000

0 0

1,200

286,200

3,000

1,000

3,000

0 4,000

4,000

(5,000)

3,800

3,800 2,000

8 ก.พ. 51 02/005 จายคาตอบแทน Reviewer

A1

286,200

2,000

10 ก.พ. 51 02/006 โอนเงินสนับสนุนโครงการยอย

B1

1,000

50,000

236,200

50,000

10 ก.พ. 51 02/007 คาอุปกรณสํานักงานศูนย

A2

1,000

30,000

206,200

30,000

50,000 30,000

28 ก.พ. 51 02/008 จายเงินเดือน

C1

1,000

70,000

136,200

70,000

28 ก.พ. 51 02/009 คาเชาสํานักงาน

C2

1,000

15,000

121,200

15,000

15,000

3 มี.ค. 51 02/010 จัดพิมพคูมือลดอุบัติเหตุ

B2

1,000

20,000

101,200

20,000

20,000

200,000

101,200

รวม

10,000

รหัส

9,000

1,000

301,200

0

197,800

70,000

70,000

สรุปการใชจายเงินงบประมาณแยกตามกิจกรรม (บน.2) ยุทธศาสตร/กิจกรรม งบประมาณ ใชไป

A0 A1 A2

ยุทธศาสตรสรางเครือขายอุบัติเหตุ กิจกรรมจัดประชุมเครือขาย กิจกรรมจัดตั้งศูนย

B0 B1 B2 C0 C1 C2

77,800

50,000

คงเหลือ

20,000.00 80,000.00

12,800.00 30,000.00

7,200.00 50,000.00

ยุทธศาสตรรณรงคลดอุบัติเหตุ กิจกรรมประชาสัมพันธ กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู

300,000.00 100,000.00

50,000.00 20,000.00

250,000.00 80,000.00

การบริหารจัดการ คาตอบแทนบุคลากร คาบริหารทั่วไป รวม

100,000.00 100,000.00 700,000.00

70,000.00 15,000.00 197,800.00

30,000.00 85,000.00 502,200.00

คา...

เงินสนับสนุน โครงการยอย

สรุปรายจายตามรายกิจกรรม (บน.3) รหัส

ยุทธศาสตร/กิจกรรม

รวม

เงินเดือน

A0 ยุทธศาสตรสรางเครือขายอุบัติเหตุ A1 กิจกรรมจัดประชุมเครือขาย A2 กิจกรรมจัดตั้งศูนย

12,800.00 30,000.00

-

12,800.00 30,000.00

B0 ยุทธศาสตรรณรงคลดอุบัติเหตุ B1 กิจกรรมประชาสัมพันธ B2 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู

50,000.00 20,000.00

-

20,000.00

50,000.00 -

15,000.00 77,800.00

50,000.00

C0 การบริหารจัดการ C1 คาตอบแทนบุคลากร C2 คาบริหารทั่วไป รวม

70,000.00 15,000.00 197,800.00

หนา 2-23

70,000.00 70,000.00

สมุดบัญชีแยกประเภทรายรับ รายรับ อื่นๆ เงินงวด 300,000

5,000

285,000

3,000

รวม

300,000

285,000

3,000

5 ก.พ. 51 02/004 เคลียรเงินทดรอง คาที่พัก และพาห A1

เงินเดือน คา……. สนับสนุน โครงการ

290,000 290,000

7,000

สมุดบัญชีแยกประเภทรายจาย

-

300,000

0


2.3 การเก็บเอกสารทางการเงิน การบัญชีและการพัสดุ สมุดบัญชีและเอกสารโครงการควรจัดเก็บไวอยางเปนระเบียบในที่ที่เหมาะสมตลอดเวลา โดยเอกสาร ใบสําคัญใหแยกเปน 2 แฟม คือ แฟมใบสําคัญรับ และแฟมใบสําคัญจาย การจัดเก็บเอกสารในแฟมใหเรียงตาม เลขที่ใบสําคัญและวันที่เกิดรายการ เพื่อประโยชนในการคนหาเมื่อมีขอผิดพลาดในรายงานตางๆ ที่สง สสส. หรือเมื่อมีการตรวจสอบ โดย ผูตรวจสอบ หรือ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับทางการเงิน การบัญชีและการพัสดุที่ยังมิไดตรวจสอบและตองเก็บไวเพื่อ ประโยชนในการตรวจสอบ ใหเก็บรักษาไวเปนเวลา 5 ป สวนเอกสารที่ตรวจสอบแลวไมมีปญหาและไมมีความ จําเปนที่จะตองตรวจสอบอีก ใหเก็บรักษาไวเปนเวลา 1 ป ขอควรปฏิบัติในการจัดทําบัญชี 1) ใหมีการบันทึกรายการบัญชีทุกสิ้นวันที่เกิดรายการบัญชี 2) ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บัญชี เมื่อเจาหนาที่บัญชีไดรับเอกสารใบสําคัญรับและใบสําคัญ จายจากเจาหนาที่การเงิน ใหทําการตรวจสอบความสมบูรณ ครบถวน ถูกตองของเอกสาร จํานวนเงินและการ อนุมัติกอนการบันทึกบัญชี และใหจัดเก็บเอกสารแยกใบสําคัญรับกับใบสําคัญจายโดยเรียงลําดับตามวันที่เกิด รายการ 3) ทุกสิ้นวันใหเจาหนาที่บัญชีตรวจสอบกับเจาหนาที่การเงินวาจํานวนเงินสดคงเหลือในมือที่ เจาหนาที่การเงินและสมุดคูฝากเงินธนาคารตรงกับยอดคงเหลือในสมุดบัญชีหรือไม 4) ผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ ควรหมั่นตรวจสอบเพื่อใหทราบยอดเงินสดคงเหลือทั้ง ในมือและในธนาคาร 5) ผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการควรติดตามควบคุมการใชจายเงินของแตละยุทธศาสตร/ กิจกรรมจากสมุดบัญชีอยางใกลชิด เพื่อใหทราบอยูตลอดเวลาวาไดใชจายเงินไปเทาไร คงเหลือเทาไร และ เปรียบเทียบกับปริมาณงานที่ดําเนินการไดและที่จะตองดําเนินการตอไป เพื่อปองกันมิใหมีการใชจายเงินเกิน วงเงินงบประมาณที่ไดรับ หนา 2-24


3. การพัสดุ 3.1 คําจํากัดความ “พัสดุ” หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และการจาง เวนแตในขอบังคับ จะกําหนดไวเปนอยางอื่น “วัสดุ” หมายถึง สิ่งของที่มีความหมดเปลืองจากการใช ชํารุด หรือเสื่อมสภาพไดงาย หรือสิ่งของที่ใชเพื่อการ บํารุงรักษา ซอมแซม เสริมสราง หรือปรับปรุงพัสดุ รวมทั้งอะไหล ชุดอะไหล หรือสวนประกอบของครุภัณฑหลัก แบบ พิมพตาง ๆ หรือสิ่งตีพิมพที่สํานักงานกําหนดหรือจัดใหพิมพเพื่อใชในกิจการของสํานักงาน และใหหมายความรวมถึง สิ่งของที่มีลักษณะถาวรหรือมีอายุการใชงานมากกวาหนึ่งปและมีราคาไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

“ครุภัณฑ ” หมายถึง สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรหรือมีอายุการใชงานมากกวา 1 ป และมีราคาเกิน หนึ่งหมื่นบาท “การซื้อ ” หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น แตไม หมายความรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง “การจาง” หมายถึง การจางทําของ การจางเหมาบริการ การจางที่ปรึกษา รวมทั้งการออกแบบและการ ควบคุมงาน แตไมหมายความรวมถึงการจางเจาหนาที่ ลูกจาง หรือบุคคลอื่นตามขอบังคับกองทุนฯ วาดวยการ บริหารงานบุคคล “การจําหนายพัสดุ ” หมายถึง การมอบโอน การตัดบัญชี การแลกเปลี่ยน การขาย การแปรสภาพ หรือ การทําลาย 3.2 การจัดซื้อจัดจางพัสดุ

หลักการ

เพื่อใหการจัดซื้อและจัดจางของแผนงาน/โครงการเปนไปตามนโยบายและหลักการของ สสส. ขางตน หากไมมีการตกลงไวเปนการเฉพาะ ขอให ผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแนวทาง ของหลักเกณฑการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.2547 ของ สสส. และประกาศ สสส. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ จัดหาพัสดุลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2550 ซึ่งสรุปได ดังนี้

หนา 2-25


วิธีการ 1.การจัดหาโดยการตกลงราคา

2. การจัดหาพัสดุโดยการเปรียบเทียบราคา ดําเนินการในกรณีทพ่ี สั ดุ/งานมีคุณลักษณะ มาตรฐานหรือรูปแบบรายละเอียดของพัสดุ/การ จางที่ชัดเจน

3. การจัดหาพัสดุโดยการคัดเลือก ให ดําเนินการไดในกรณีดงั ตอไปนี้ - ไมอาจกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ มาตรฐานทีค่ รบถวนได - ตองจัดหาโดยเรงดวนหากลาชาอาจสงผล เสียหายตอการดําเนินงาน - เคยจัดหาแลวแตมีความจําเปนตองจัดหา เพิ่มดวนเพื่อประโยชนของแผนงาน/ โครงการ - ตองซื้อหรือเชาโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการผานองคกรระหวางประเทศ - โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอ จํากัด ทางเทคนิคที่ตองระบุยี่หอหรือสถานที่เปน การเฉพาะ เชน อะไหลตา งๆ การกําหนด สถานีเพือ่ การออกอากาศประชาสัมพันธ - โดยลักษณะเปนที่ดิน หรือสิ่งปลูกสรางที่ จําเปนตองซื้อหรือเชาเฉพาะแหงเชนการ ติดตั้งปายประชาสัมพันธ การเชาสํานักงาน เปนตน - จัดหาโดยวิธีเปรียบเทียบราคาแลวไมไดผล

กําหนด วงเงิน/ครั้ง

วิธีดําเนินการ/การตรวจรับ

ไมเกิน 1. ตกลงราคากับผูขายหรือผูรับจางโดยตรง 500,000 บาท 2. วงเงินเกิน 50,000 บาท ให ผูจัดการแผนงาน/ ผูรับผิดชอบโครงการแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจรับ อยางนอย 3 คน เกินกวา 1. ใหผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการแตงตั้ง 500,000 บาท บุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อกําหนดรายละเอียดพัสดุ/ งาน รวมทั้งเปรียบเทียบราคาเพื่อสรุปเสนอแนะตาม ความเหมาะสม 2. ดําเนินการจัดหา โดยใหมคี ณะกรรมการตรวจรับ ตามที่ผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการแตงตั้ง อยางนอย 3 คน เกินกวา 1. ใหผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการแตงตั้ง 500,000 บาท คณะกรรมการจัดหาอยางนอย 3 คน ทําหนาที่ กําหนดรายละเอียด สํารวจขอมูลและดําเนินการ ตามที่ไดรับมอบหมาย 2. หากผูจ ดั การแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการเห็น วา พัสดุในขอ 3.1 เปนงานเฉพาะดานที่ตองการ คําแนะนํา ใหผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ พิจารณาจางผูออกแบบ ที่ปรึกษา หรือผูควบคุมงาน เปนการเฉพาะก็ได 3. คณะกรรมการทีไ่ ดรบั มอบหมายดําเนินการและ เสนอผลการดําเนินงานตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย 4. ดําเนินการจัดหาพัสดุโดยมีคณะกรรมการตรวจ รับตามที่ผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ แตงตั้งอยางนอย 3 คน

หมายเหตุ การจัดซื้อจัดจางครุภัณฑที่ไมไดระบุไวในงบประมาณตามเอกสารแนบทายขอตกลงดําเนินงานสราง เสริมสุขภาพ ผูรับทุนจะตองตกลงกับ สสส. ผานสํานักที่เกี่ยวของเปนกรณีเฉพาะกอนดําเนินการ

หนา 2-26


3.3 ขั้นตอนในการจัดหาพัสดุ

3.3.1 การวางแผนการจัดหาพัสดุ แผนงาน/โครงการควรจัดทําแผนการจัดหาวัสดุหรือครุภัณฑที่จําเปนตองใชงานไวลวงหนาตาม ระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหการดําเนินการจัดหาเสร็จทันความตองการใชงาน และเปนไปตามหลักเกณฑและ แนวทางในการจัดหาพัสดุ 3.3.2 การขอใหจัดหาพัสดุ เมื่อผูปฏิบัติงานมีความตองการใชวัสดุหรือครุภัณฑ ใหจัดทํา “ใบขอซือ้ ขอจาง/แตงตั้งคณะกรรมการ จัดหา/แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ” (พน.1) ระบุรายละเอียดวัสดุหรือครุภัณฑที่ตองการใชงาน จํานวน งบประมาณที่ตองใช และงบประมาณคงเหลือ และวันที่ตองการใชงาน เสนอผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบ โครงการ พิจารณาถึงความจําเปนและความคุมคาในการซื้อหรือจาง กรณีการจัดหามีวงเงินเกินกวา 50,000 บาท แตไมเกิน 500,000 บาท ซึ่งจัดหาโดยวิธีตกลงราคา จะตองเสนอใหผจู ดั การแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการพิจารณาอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับเพื่อทําหนาที่ ในการตรวจสอบคุณภาพและความครบถวนตามที่สั่งซื้อ/จาง กรณีการจัดหามีวงเงินเกินกวา 500,000 บาท ซึ่งตองจัดหาโดยวิธีเปรียบเทียบราคาหรือวิธีคัดเลือก จะตองเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการจัดหาเพื่อทําหนาที่กําหนดรายละเอียด (Specification) ของพัสดุหรือ ขอบเขตงานการจาง (Term of Reference) และดําเนินการจัดหาพัสดุ (ดังตัวอยาง)

หนา 2-27


3.3.3 วิธีการจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุมี 3 วิธี คือ 1) วิธกี ารตกลงราคา ซึ่งใชกับการจัดหาที่มีวงเงินครั้งหนึ่งไมเกิน 500,000 บาท โดยใหเจาหนาที่ พัสดุติดตอตกลงราคากับผูขายหรือผูรับจางไดโดยตรง ทั้งนี้ ผูดําเนินการจัดหาควรติดตอสอบถามราคาและ คุณภาพของพัสดุกอ นตกลงราคา

หนา 2-28


2) วิธเี ปรียบเทียบราคา การจัดหาโดยวิธีเปรียบเทียบราคา ซึ่งวงเงินครั้งหนึ่งเกินกวา 500,000 บาท ใหคณะกรรมการ จัดหาดําเนินการดังนี้ (1) กําหนดรายละเอียดพัสดุ หรือขอบเขตงานการจาง (2) ประกาศขาวสารการจัดหาพัสดุเพื่อใหผูขายหรือผูรับจางเสนอราคา โดยระบุสถานที่และวัน เวลาที่รับการเสนอราคา ทั้งนี้ควรประกาศกอนวันรับใบเสนอราคาไมนอยกวา 10 วัน ดังนี้ - ปดประกาศอยางเปดเผย ณ ที่ทําการของแผนงาน/โครงการ - ประกาศทางเว็บไซต - สงประกาศไปยังแหลงผูขายหรือผูรับจาง และในกรณีที่แผนงาน/โครงการเห็นเปนการ สมควร อาจสงประกาศไปยังแหลงผูมีอาชีพขายหรือรับจางโดยตรงหรือโฆษณาโดยวิธีอื่นก็ได (3) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา และคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม เงือ่ นไข (4) เปรียบเทียบราคาของผูขายหรือผูรับจางอยางนอย 3 ราย (5) คัดเลือกพัสดุของผูเสนอราคาที่ถูกตองเหมาะสม มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เปนประโยชนแก แผนงาน/โครงการมากที่สุด และเสนอใหผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการพิจารณาอนุมัติใหซื้อหรือจาง ภายในวงเงินที่กําหนดไว และดําเนินการสั่งซื้อหรือจางตอไป ทั้งนีใ้ หอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะ ตอรองราคาหรือไมกไ็ ด กรณีผูขายที่ไดรับอนุมัติใหซื้อหรือจางไมเขาทําสัญญาหรือไมตอบรับการสั่งซื้อ ให คณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคารายอื่นในลําดับถัดไป กรณีราคาของผูเสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูงกวาวงเงินที่กําหนด คณะกรรมการสามารถยกเลิกและพิจารณาเปรียบเทียบราคาใหมได (6) ในกรณีที่มีผูเสนอราคาถูกตองตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการยกเลิกการเสนอ ราคานั้น โดยเปดใหมีการเสนอราคารอบใหม หรือตามที่คณะกรรมการมีมติเปนอยางอื่น 3) วิธีคัดเลือก การจัดหาโดยวิธีคัดเลือกใหคณะกรรมการจัดหาดําเนินการดังนี้ (1) กําหนดรายละเอียดพัสดุหรือขอบเขตงานการจาง โดยอาจขอความเห็นหรือคําปรึกษา แนะนําจากสํานักที่เกี่ยวของหรือคําแนะนําจากคณะกรรมการกํากับทิศ (2) ประกาศขาวสารการจัดหาพัสดุเพื่อใหผูขายหรือผูรับจางเสนอราคา โดยระบุสถานที่และวัน เวลาที่รับการเสนอราคา ทั้งนี้ควรประกาศกอนวันรับใบเสนอราคาไมนอยกวา 10 วัน ดังนี้ - ปดประกาศอยางเปดเผย ณ ที่ทําการของแผนงาน/โครงการ - ประกาศทางเว็บไซต - สงประกาศไปยังแหลงผูขายหรือผูรับจาง และในกรณีที่แผนงาน/โครงการเห็นเปนการ สมควร อาจลงประกาศไปยังแหลงผูมีอาชีพขายหรือรับจางโดยตรง หรือโฆษณาโดยวิธีอื่นก็ได (3) ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ สนอราคา เพื่อใหไดผูเสนอราคาที่มีความรูความสามารถ เหมาะสมกับกิจกรรมและงานที่จะดําเนินการ

หนา 2-29


(4) ในกรณีที่ตองจัดหาโดยเรงดวน ใหเชิญผูขายและผูรับจางโดยตรงใหมาเสนอราคา หากเห็น วาราคาสูงกวาราคาในทองตลาดหรือที่คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงมาเทาที่จะทําได (5) ในกรณีที่เคยจัดหาพัสดุนั้นมาแลวแตมีความจําเปนตองจัดหาเพิ่มดวน ใหเจรจากับผูขาย หรือผูรับจางรายเดิมเพื่อขอใหมีการขายหรือรับจางตามรายละเอียดเดิมในราคาที่ต่ํากวาหรือราคาเดิม ภายใต เงื่อนไขที่ดีกวาเดิมหรือเงื่อนไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) (6) ในกรณีตองซื้อหรือเชาพัสดุโดยตรงจากตางประเทศหรือผานองคการระหวางประเทศ ให นําเสนอผูจัดการแผนงานหรือผูรับผิดชอบโครงการพิจารณาสั่งการเปนรายกรณี ขอควรปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ 1) ควรดําเนินการจัดหาพัสดุโดยคํานึงถึงความโปรงใสที่สามารถชี้แจงและตรวจสอบได 2) ควรหลีกเลี่ยงกรณีของความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) เชน การตั้ง กรรมการจัดหาพัสดุและกรรมการตรวจรับพัสดุเปนบุคคลเดียวกัน การจัดหาพัสดุจากผูขายที่เปนญาติกัน 3) ควรเก็บรักษาเอกสารการจัดหาพัสดุเปนระเบียบเรียบรอยตรวจสอบงาย 3.3.4 การตรวจรับพัสดุ ใหคณะกรรมการตรวจรับดําเนินการดังนี้ 1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของแผนงาน/โครงการหรือสถานที่ที่กําหนดไวในขอตกลง 2) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองตามที่ตกลงไวในการสั่งซื้อหรือจางหรือตามที่ระบุในขอตกลง 3) ควรตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสง และตรวจรับใหเสร็จโดยเร็วที่สุด 4) เมื่อตรวจรับพัสดุถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวแลวมอบแกเจาหนาที่พัสดุพรอม ทําใบ ตรวจรับ โดยลงชื่อไวเปนหลักฐาน 2 ฉบับ มอบใหแกผูขายหรือผูรับจาง 1 ฉบับ เจาหนาที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อ ดําเนินการเบิกจายเงิน ในกรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบไมเปนไปตามขอตกลง ใหรายงานใหผูจัดการแผนงานหรือ ผูรับผิดชอบโครงการเพื่อพิจารณาสั่งการ 5) ในกรณีการสงมอบพัสดุถูกตอง แตไมครบจํานวน หรือครบจํานวน แตไมถูกตองทั้งหมด ให ตรวจรับตามจํานวนที่ถูกตอง โดยใหรีบรายงานใหผูจัดการแผนงานหรือผูรับผิดชอบโครงการเพื่อแจงใหผูขาย หรือผูรับ จางทราบภายใน 3 วัน นับแตวันที่ตรวจพบ แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิแผนงาน /โครงการที่จะปรับผูขายหรือผู รับจางในจํานวนที่สงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตอง 6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบใดอยางหนึ่งไปแลวจะไม สามารถใชการได โดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น และโดยปกติใหรีบรายงาน ผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการเพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ตรวจ พบ 7) ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอผูจัดการ แผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการสั่งการ 3.4 การควบคุมครุภัณฑ เมื่อแผนงาน/โครงการไดดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางครุภัณฑมาแลวใหดําเนินการ ดังนี้ 1) รหัสครุภัณฑ ใหโครงการกําหนดรหัสครุภัณฑ ติดแถบใหเห็นชัดเจน สามารถตรวจสอบอางอิงได หนา 2-30


2) ทะเบียนครุภัณฑ ใหจัดทําทะเบียนครุภัณฑ (พน.3) เพื่อใชเปนทะเบียนคุมครุภัณฑ โดยในแตละ รายการใหถายสําเนาใบสงของ / ใบกํากับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน (อยางใดอยางหนึ่ง ) พรอมระบุวันที่รับครุภัณฑ ชิ้นนั้นๆแนบไวดวย 3) อุปกรณควบหรือเสริม ในสวนที่เปนอุปกรณควบหรือเสริมของระบบคอมพิวเตอร ดิจิตอล หรือ computer accessories หากครุภัณฑหลักราคาเกิน 10,000 บาท ถึงแมราคาไมถึง 10,000 บาท ก็ใหใสใน “ทะเบียนครุภัณฑ” ดวย 4) การตรวจนับ อยางนอยทุก 6 เดือน จะตองมีการตรวจนับความถูกตองครบถวน พรอมระบุสภาพ การใชงาน ผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการจะตองลงนามรับทราบกํากับผลการตรวจนับดวยทุกครั้ง 5) การดูแลรักษา แผนงาน/โครงการเปนผูรับผิดชอบดูแลรักษาครุภัณฑใหอยูในสภาพที่เหมาะสมและ ปลอดภัย หากเกิดความเสียหายที่ไมใชเกิดจากเหตุสุดวิสัย ไมถือเปนความรับผิดชอบที่จะตองจายจากเงินของ แผนงาน/โครงการ ทั้งนี้คาใชจายที่เกิดขึ้น ผูรับผิดชอบจะตองดําเนินการซอมหรือจัดหามาใหโครงการใชงานได ตามปกติ 6) การเบิกเงินงวด ปดโครงการ หรือยกเลิกโครงการ จะตองแนบ “ทะเบียนครุภัณฑ” (ถามีรายการ) ทุก ครั้ง การจัดทําทะเบียนครุภัณฑ ในกรณีท่แี ผนงาน/โครงการมีการจัดซื้อจัดจาง ครุภัณฑ ใชในโครงการ เพื่อความสะดวกในการควบคุม และตรวจสอบ ใหโครงการจัดทําทะเบียนครุภัณฑโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 1 ) เมื่อเจาหนาที่บัญชีไดรับใบสําคัญจาย (Payment Voucher) ที่แสดงใหเห็นวาเปนการซื้อครุภัณฑจาก เจาหนาที่การเงิน เจาหนาที่บัญชีตองบันทึกรายการดังกลาวลงในทะเบียนครุภัณฑ(พน.4)ทันที โดยที่ทะเบียน ครุภัณฑ ควรประกอบดวย - ลําดับที่ - รหัสครุภัณฑที่กําหนดขึ้นเปนตัวเลขเพื่อใชในการควบคุม และจัดทําปายตัวเลขติดที่ครุภัณฑ นั้นๆ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ - จํานวน - รายละเอียดของครุภัณฑ - วันที่ไดมา - เลขที่เอกสารอางอิง นํามาจากใบสําคัญจาย - ราคาทุนหรือราคาที่ซื้อมา - สถานที่ตั้ง กรณีสงมอบครุภัณฑนั้นใหหนวยงานอื่นเปนผูใชประโยชนตองจัดทําหนังสือสงมอบ การดูแลรักษาเปนหลักฐาน - เก็บสําเนาหลักฐานใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษีที่ใชประกอบการบันทึกทะเบียนคุมครุภัณฑ แนบไวกับตัวทะเบียนดวย

หนา 2-31


2

) สํารวจตรวจนับและรายงานผลใหผูจัดการแผนงาน/ผูร บั ผิดชอบโครงการทราบทุก 6 เดือน

3.5 การจัดทําทะเบียนพัสดุที่มีอายุการใชงานคงทนถาวรเกินกวา 1 ป แตมีราคาไมเกิน 10,000 บาท ในกรณีที่แผนงาน/โครงการเห็นวาสิ่งของที่มีอายุการใชงานคงทนถาวรเกินกวา 1 ป ซึ่งแมวาจะมีราคา ไมเกิน 10,000 บาท แตเห็นวามีราคาที่สมควรไดรับการควบคุมดูแล ขอใหจัดทําทะเบียนควบคุมไวแยก ตางหากจากครุภัณฑ โดยอาจใชรูปแบบของทะเบียนครุภัณฑมาปรับใชได 3.6 การจัดทําทะเบียนคุมวัสดุ ในกรณีที่แผนงาน/โครงการมีการจัดซื้อวัสดุมาใชงาน ควรมีการควบคุมและตรวจสอบเพื่อใหทราบวามี จํานวนคงเหลือเทาไร โดยจัดทําเปนทะเบียนคุมหรือ Stock Card ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้ 1) เมื่อเจาหนาที่/เจาหนาพัสดุไดรับเอกสารการรับพัสดุที่สั่งซื้อใหเจาหนาที่บัญชี/เจาหนาที่พัสดุบันทึก ทะเบียนคุมวัสดุ (พน.4) ซึ่งมีขอมูลดังนี้ - ชื่อ ชนิด ขนาด และหนวยนับของวัสดุ - สถานที่เก็บ - วันที่ไดมา - ผูขาย - ราคาตอหนวย - จํานวนที่ไดรับ - จํานวนที่จายออก - จํานวนคงเหลือ 2) ทําการสํารวจตรวจนับทุกสิ้นเดือน และรายงานใหผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการทราบถึง จํานวนคงเหลือของวัสดุแตละรายการ หนา 2-32


การเบิกจายวัสดุทุกครั้งตองมีใบเบิกวัสดุ ที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหารแผนงาน/โครงการกอนเสมอ

3.7 แนวทางการจัดการครุภัณฑและวัสดุสํานักงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ แผนงาน/โครงการ ที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก สสส. ใหจัดหาครุภัณฑหรือวัสดุสํานักงานจําเปนสําหรับ การดําเนินงาน เมื่อปดโครงการ ยุติโครงการ หรือ ยกเลิกโครงการ ใหสํานักที่รับผิดชอบรวมกับ ผูรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ ดําเนินการตามหลักเกณฑการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.2547 ของ สสส.ดังนี้ 1) จําหนายครุภัณฑหรือวัสดุสํานักงานโครงการโดยวิธีการขาย สํานักที่รับผิดชอบและผูรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ ดําเนินการ ดังนี้

หนา 2-33


(1) ตั้งคณะกรรมการ ใหแผนงาน /โครงการ ตั้งคณะกรรมการ เพื่อประเมินสภาพและ ตรวจสอบราคาคงเหลือของพัสดุกอนดําเนินการขาย โดยกําหนดใหผูจัดการแผนงาน/ ผูรับผิดชอบโครงการ เปน ประธาน กรรมการประกอบดวยเจาหนาที่ของแผนงาน/โครงการ และผูประสานงาน สสส. ที่รับผิดชอบ (2) คณะกรรมการจัดทําบันทึกใหชัดเจนวาขายใหกับใคร ราคาเทาไร พรอมเหตุผลประกอบ และนําเงินที่เกิดจากการขายเขาบัญชีแผนงาน/โครงการ (3) ผูจัดการแผนงาน/ ผูรับผิดชอบ โครงการ จัดทําบันทึกการจําหนายพัสดุโครงการ สงมา พรอมกับเรื่องปดโครงการ หรือยุติโครงการ หรือยกเลิกโครงการ และโอนเงินทั้งหมดคืน สสส. 2) กรณีการโอนวัสดุหรือครุภัณฑใหกับโครงการอื่น สํานักที่รับผิดชอบและ ผูจัดการแผนงาน/ ผูรับผิดชอบโครงการ ดําเนินการ ดังนี้ (1) ทําไดในกรณีโอนใหราชการหรือหนวยงานสาธารณะประโยชน (2) ทําบันทึกสงมอบพัสดุโครงการ พรอมแนบทะเบียนคุมพัสดุตามจํานวนที่สงคืนใหกับ ผูอํานวยการสํานักที่รับผิดชอบ มาพรอมกับการปดโครงการ หรือยุติโครงการ หรือยกเลิกโครงการ (3) สํานักที่รับผิดชอบทําบันทึกแจงผูอํานวยการสํานักบริหารกลางพรอมเหตุผลที่ชัดเจน พรอมแนบทะเบียนพัสดุโครงการที่จะโอนใหกับโครงการอื่น เพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบตอไป 3) กรณีการจําหนายดวยวิธีอื่นๆ คือ การแลกเปลี่ยน การแปรสภาพหรือการทําลาย ใหสํานักที่ รับผิดชอบ และผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ ดําเนินการ ดังนี้ (1) การแลกเปลี่ยน ใหทําไดในกรณีที่เปนประโยชนตอสํานักงานและมีมูลคาที่เทาเทียมกัน (2) การแปรสภาพหรือทําลาย ในกรณีที่เปนประโยชนตอสํานักงานฯ (3) จัดทําบันทึกเหตุผลของการจําหนายพัสดุโครงการพรอมแนบทะเบียนคุมพัสดุ สงให ผูอํานวยการสํานักที่เกี่ยวของ (4) สํานักที่รับผิดชอบจัดทําบันทึกแจงผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง เพื่อเปนหลักฐานในการ ตรวจสอบตอไป

หนา 2-34


ภาคผนวก 3 แบบฟอรมใชภายในแผนงาน/โครงการเชิงรุก 1.การเงิน

2.บัญชี

3.การดําเนินงาน

4.พัสดุ

งน.1 งน.2 งน.3 งน.4 งน.5 งน.6 งน.7 งน.8 งน.9 บน.1 บน.2 บน.3 บน.4 สน.1 สน.2 สน.3 สน.4 สน.5 สน.6 สน.7 สน.8 พน.1 พน.2 พน.3 พน.4

ใบสําคัญรับเงิน แบบรายงานการเดินทางตางจังหวัด ใบสําคัญรับ (Receipt Voucher) ใบสําคัญจาย (Payment Voucher) ใบยืมเงินทดรองจาย ใบคืนเงินทดรองจาย ทะเบียนคุมเช็ค ทะเบียนคุมเงินสดยอย ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินทดรองจาย สมุดเงินสด เงินฝากธนาคาร และบัญชีแยกประเภท สรุปรายจายตามกิจกรรม สรุปการใชจายเงินงบประมาณแยกตามกิจกรรม กระทบยอดเงินสดเงินฝากธนาคาร แบบขออนุมัติโครงการยอย และรายงานสรุปขออนุมัติ แบบเบิกเงินงวดโครงการยอย และรายงานสรุปผลงานเพื่อเบิกเงินงวด ทะเบียนคุมโครงการยอย แบบรายงานความกาวหนาโครงการยอยสงผูจัดการแผนงาน แบบวิเคราะหองคประกอบสําคัญของขอเสนอโครงการ แบบรายงานสรุปผลงานเพื่อขออนุมัติปดโครงการ รายงานสรุปขออนุมัติขยายเวลาโครงการยอย รายงานสรุปขออนุมัติยุติโครงการยอย Template ขอตกลงรับทุนโครงการยอย ใบขอซื้อขอจาง / PR : Purchase Request ใบสั่งซื้อสั่งจาง/ PO : Purchase Order ทะเบียนครุภัณฑ ทะเบียนคุมวัสดุ

***แบบฟอรมนี้เปนเพียงแนวทางเทานั้น สามารถปรับประยุกตไดตามความเหมาะสม ของแตละแผนงาน

หนา ค-1


[งน.1] ใบสําคัญรับเงิน ขอตกลงเลขที่ ............................................. วันที่ ........................................................ ขาพเจา ....................................................................เลขประจําบัตรประชาชน .............................................. ที่อยู ............................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ไดรับเงินจากโครงการ ....................................................................................................... ดังรายการตอไปนี้ ลําดับ

รายการ

จํานวนเงิน

ตัวอักษร.......................................................................................... ขาพเจาขอรับรองวารายจายขางตนไดจายไปในงานโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแทจริง ทั้งนี้ไมสามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได ผูรับเงิน ...................................................... ผูจายเงิน ........................................................ ( ) (

หนา ค-2

)


[งน.2] แบบรายงานการเดินทางปฏิบตั งิ าน (สําหรับแนบประกอบการขออนุมัติเบิกเงินในกรณีที่เดินทางไปปฏิบัติหนาที่ตางจังหวัด)

โครงการ ............................................................................................................................................ ขอตกลงเลขที่ ....................................... ขาพเจา ................................................. ตําแหนง ...................................... สังกัด ..................................... อยูบานเลขที่ .............................................................................................................................................................. ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ จังหวัด ........................................................ เพื่อ (วัตถุประสงคในการเดินทาง) รวมประชุม ติดตอประสานงาน พัฒนาโครงการ ติดตามโครงการ ตรวจสอบ อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................. ระหวางวันที่ ......................................... ถึง .......................................... รวมระยะเวลา ................... วัน 1. คาที่พัก ตามจริง จํานวนเงิน .................... บาท เหมาจาย (จํานวน ......... วันๆ ละ ................. บาท) จํานวนเงิน .................... บาท 2. คาพาหนะเดินทาง รถยนตสว นบุคคล หมายเลขทะเบียน ................... ไป-กลับ จาก..................................................... ถึง ...................................... รวมระยะทาง..........................กม. จํานวนเงิน .................... บาท รถโดยสาร จาก .............................. ถึง ................................ จํานวนเงิน .................... บาท รถไฟ จาก .................................. ถึง .................................... จํานวนเงิน .................... บาท รถแท็กซี่ จาก ........................................................................ จํานวนเงิน .................... บาท คาตั๋วเครื่องบิน จาก ........................... ถึง ............................. จํานวนเงิน .................... บาท 3. คาใชจายอื่น ๆ (ระบุรายการ) • ............................................................................................ จํานวนเงิน .................... บาท • ............................................................................................ จํานวนเงิน .................... บาท • ............................................................................................ จํานวนเงิน .................... บาท รวมจํานวนเงินทัง้ สิน้ ................................... บาท ตัวอักษร ............................................................................................ ขาพเจาขอรับรองวาหลักฐานการจายเงินจํานวน .................... ฉบับ (ที่แนบ) และรายงานการเดินทางปฏิบัติงานขางตนเปนความจริงทุก ประการ และจํานวนเงินที่ขอเบิกถูกตองตามระเบียบของ สสส. ทุกประการ ลงชื่อ ................................................. ผูข อเบิก ลงชื่อ ................................................. ผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอนุมัติ หมายเหตุ - โปรดแนบเอกสารตนเรื่องในการไปปฏิบัติงานทุกครั้ง - ในการเบิกคาใชจายตามรายการที่ 1 (กรณีเบิกจายจริง), 2 และ 3 โปรดแนบใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงินทุกครั้ง

หนา ค-3


[ งน.3 ] ใบสําคัญรับ (Receipt Voucher) เลขที่ ................. วันที่ ...............................

โครงการ ………………………...........................................… ไดรับเงินจาก.............................................................................................................................. o เงินสด ……………………………………………………………………………………………… o เช็คเลขที่ ...................... ธนาคาร ...................... สาขา ...................... ลงวันที่ ...................... ลําดับ ที่

รายการ

เลขทีบ่ ญ ั ชี

ตัวอักษร...............................................................................

ชือ่ บัญชี

จํานวนเงิน (บาท)

รวม

.......................................... ......................................... ........................................ ( ..................................... ) ( .................................... ) ( .................................... ) วันที่ ................................... วันที่ ................................. วันที่ ................................. เจาหนาที่การเงิน/ผูรับเงิน ผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ ผูบันทึกบัญชี

หนา ค-4


[ งน.4 ] ใบสําคัญจาย (Payment Voucher) เลขที่ ................. วันที่ ...............................

โครงการ …………………………................................. กิจกรรม ................................................ จายให …………………………………………………………………………………………………..... o เงินสด ……………………………………………………………………………………………….. o เช็คเลขที่ ...................... ธนาคาร ...................... สาขา ...................... ลงวันที่ ...................... ลําดับ ที่

รายการ

เลขทีบ่ ญ ั ชี

ตัวอักษร...............................................................................

ชือ่ บัญชี

จํานวนเงิน (บาท)

รวม

.......................................... ......................................... ........................................ ( ..................................... ) ( .................................... ) ( .................................... ) วันที่ ................................... วันที่ ................................. วันที่ ................................. เจาหนาที่การเงิน/ผูตรวจสอบ ผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ ผูรับเงิน .......................................... ผูอนุมัติ .......................................... ( .................................... ) ( .................................... ) วันที่ .................................. วันที่ .................................. ผูจายเงิน ผูบันทึกบัญชี หนา ค-5


[ งน.5 ] ใบยืมเงินทดรองจาย โครงการ …………………………................................................. กิจกรรม ................................................................ วันที่ ................... ชื่อผูยืม ………………………………………… ตําแหนง …………………………………..... จํานวนเงิน ............................................................................................................................. ใชเพื่อ ................................................................................................................................... ลําดับ ที่

รายการ

จํานวนเงิน (บาท)

ตัวอักษร...............................................................................

.......................................... ......................................... ( ..................................... ) ( .................................... ) วันที่ ................................... วันที่ ................................. ผูยืม เจาหนาที่การเงิน/ผูตรวจสอบ .......................................... ( .................................... ) วันที่ .................................. ผูรับเงิน

หนา ค-6

รวม ........................................ ( .................................... ) วันที่ ................................. ผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอนุมัติ .......................................... ( .................................... ) วันที่ .................................. ผูบันทึกบัญชี


[ งน.6 ] ใบคืนเงินทดรองจาย โครงการ ………………………….................................. กิจกรรม ........................................................................ วันที่ ................................... ชื่อผูยืม ………………………………………… ตําแหนง …………………………….……...... จํานวนเงิน ............................................................................................................................. รายการที่ใชคืนเงินยืม ลําดับ รายการ จํานวนเงิน (บาท) ที่

รวมเงินตามหลักฐานการจาย …......................... จํานวนเงินสงคืน ............................. จํานวนเงินที่เบิกเพิ่ม ................................. ตัวอักษร............................................................................... รวม .......................................... ( ..................................... ) วันที่ ................................... ผูคืนเงินยืม

......................................... ( .................................... ) วันที่ ................................. เจาหนาที่การเงิน/ผูรับเงิน

หนา ค-7

........................................ ( .................................... ) วันที่ ................................. ผูจัดการแผนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ


[ งน.7 ] ทะเบียนคุมเช็ค ธนาคาร………………………..สาขา……………………………. ลําดับ

เลขที่เช็ค

วันที่

เลขที่ใบ สําคัญจาย

จายให

หนา ค-8

บัญชีกระแสรายวันเลขที… ่ …………………. จํานวน เงิน

วันที่เช็ค ถึงกําหนด

หมายเหตุ


[ งน.8 ] ทะเบียนคุมเงินสดยอย วันที่

รายการ

รับ

หนา ค-9

จาย

คงเหลือ


[ งน.9 ] ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินทดรองจาย วันที่

ผูยืม

งาน

จํานวนเงิน

การคืนเงินยืม กําหนด คืน วันที่ เงินสด วันที่ ใบสําคัญ

หนา ค-10


(บน.1)

สมุดเงินสด เงินฝากธนาคาร และบัญชีแยกประเภท วันที่

1 ก.พ. 51 2 ก.พ. 51 3 ก.พ. 51 3 ก.พ. 51 5 ก.พ. 51 5 ก.พ. 51 8 ก.พ. 51 10 ก.พ. 51 10 ก.พ. 51 28 ก.พ. 51 28 ก.พ. 51 3 มี.ค. 51

เอก สาร

รายการ

รับเงินงวด 1 จาก สสส. ถอนเงินสด 02/001 จายคาวัสดุในการจัดประชุม 02/002 ยืมเงินทดรอง 02/003 จายคาอาหารจัดประชุม 02/004 เคลียรเงินทดรอง คาที่พัก และ 02/005 จายคาตอบแทน Reviewer 02/006 โอนเงินสนับสนุนโครงการยอย 02/007 คาอุปกรณสํานักงานศูนย 02/008 จายเงินเดือน 02/009 คาเชาสํานักงาน 02/010 จัดพิมพคูมือลดอุบัติเหตุ รวม

กิจ กรรม A1 A1 A1 A1 B1 A2 C1 C2 B2

สมุดเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร เงินยืม รับ จาย คงเหลือ ฝาก ถอน คงเหลือ ทดรอง 0 300,000 10,000 10,000 3,000 7,000 7,000 4,000 3,000 3,000 1,200 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

10,000 5,000

50,000 30,000 70,000 15,000 20,000

300,000 290,000 290,000 285,000 285,000 286,200 286,200 236,200 206,200 136,200 121,200 101,200

10,000 9,000 1,000 301,200 200,000 101,200

หนา ค-11

5,000 -5,000

0

สมุดบัญชีแยกประเภทรายจาย รวม

สมุดบัญชีแยกประเภทรายรับ รายรับ อื่นๆ สนับสนุน เงินเดือน คา……. เงินงวด โครงการ

0 0 3,000 3,000 0 4,000 4,000 3,800 3,800 2,000 2,000 50,000 30,000 30,000 70,000 70,000 15,000 15,000 20,000 20,000 197,800 70,000 77,800

300,000

50,000

50,000

300,000

0


[บน.2] สรุปการใชจา ยเงินงบประมาณแยกตามกิจกรรม รหัส

ยุทธศาสตร/กิจกรรม

งบประมาณ

ใชไป

คงเหลือ

รวม

[บน.3]

สรุปรายจายตามรายกิจกรรม รหัส

ยุทธศาสตร/กิจกรรม

รวม

รวม

หนา

ค-12

เงินเดือน

คา...

เงินสนับสนุน โครงการยอย


งบกระทบยอดเงินสดเงินฝากธนาคาร (บน.4)

รายรับ รายรับเงินงวด รายรับอืน่ รวมรายรับ รายจาย รายจายตามเอกสารหลักฐานการจายเงิน รวมรายจาย รายรับสูงกวารายจาย (เงินสดคงเหลือ)

(A)

เงินสดคงเหลือประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร เงินยืมทดรอง รวม

(B)

ผลตาง (A) - (B) ตองเทากับศูนย เสมอ

หนา

ค-13


[สน.1] แบบอนุมตั โิ ครงการยอย งบประมาณ พ.ศ.............................. ที่ โครงการ .........../.........../25.....

วันที่ ...........................................

1. ชือ่ โครงการ ........................................................................................................................................................ (ขอตกลงเลขที่ ........................... รหัสโครงการ ...............................) ________________________________________________________________________________________ 2. ผูรับผิดชอบโครงการ .......................................................................................................................................... _________________________________________________________________________________________ 3. ผูรับทุน ........................................................................................................................................................... ... _________________________________________________________________________________________ 4. การทบทวนโครงการโดยความเห็นของผูจ ดั การแผนงาน หรือ .............................................. _________________________________________________________________________________________ 5. ระยะเวลาโครงการ ....................................................................................................................................................... _________________________________________________________________________________________ 6. งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน โดยประมาณ งวดที่ 1 (....................................) จํานวนเงิน ......................... บาท [ ] กองทุนทั้งหมด งวดที่ 2 (....................................) จํานวนเงิน ......................... บาท [ ] งบประมาณกองทุน งวดที่ 3 (....................................) จํานวนเงิน ......................... บาท [ ] แหลงอื่น........................บาท รวมทั้งสิ้น …………………. บาท คาตอบแทน..........................บาท คาดําเนินการ........................บาท _________________________________________________________________________________________ 7. เอกสารแบบเพือ่ พิจารณา [ ] รายงานสรุปความเห็นของผูจ ดั การแผนงาน (ตามแนบ) [ ] เอกสารการทบทวนโครงการ พรอมสรุปประเด็น/เอกสารสรุปการประชุมพิจารณาโครงการ [ ] ขอตกลง และ เอกสารแนบทาย หมายเลข .................................................. [ ] อื่น ๆ ..................................................................................................... _________________________________________________________________________________________ 8. เสนอผูจัดการแผนงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ ลงชื่อ.............................................ผูประสานงาน ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติ (............................................) (...........................................) ........./............/.......... ผูจัดการแผนงาน

[สน.1] หนา

ค-14


(ตอ)

รายงานสรุปเพือ่ ขออนุมตั โิ ครงการยอย ขอตกลงเลขที่ ......................................................

รหัสโครงการ .....................................................

ชือ่ โครงการ ....................................................................................................................................... องคกร/ผูรับทุน ……………………………………………………………………………………………. ผูรับผิดชอบโครงการ …………………………………………………………………………………..…….……. ระยะเวลาโครงการ ……………………………………………………………………………………………… งบประมาณ ………………………………………………………………………………………………… วัตถุประสงค ………………………………………………………………………………………………… กลุมเปาหมาย ………………………………………………………………………………………………… กิจกรรมหลัก ………………………………………………………………………………………………. การพิจารณาใหทนุ  จัดประชุม  ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิภายนอก ............. คน (ตามเอกสารแนบ - - สรุปประเด็นขอคิดเห็นและเอกสารความเห็นของผูทรงคุณวุฒิแตละคน) การปรับขอเสนอโครงการ มีดังนี้......................................................................... พรอมนี้ ไดแนบ  แบบขอรับทุน (หรือเอกสารโครงการฉบับที่ยังไมไดปรับ)  เอกสารโครงการทีป่ รับแลว (พรอมไฟลถามี)  รายงานสรุปความเห็นผูทรงคุณวุฒิ และเอกสารทบทวนโครงการของผูทรงคุณวุฒิภายนอก 9 คน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / บัตรขาราชการ ลงชื่อ.............................................ผูประสานงาน ........./............/..........

(............................................)

ความเห็นของผูจัดการแผนงาน ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

........./............/..........

ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติ (............................................)

[สน.2] หนา

ค-15


แบบขอเบิกเงินโครงการยอย งบประมาณ พ.ศ. .............. ที่ โครงการ .........../.........../25.....

วันที่ ...........................................

1. ชือ่ โครงการ ..................................................................................................................................................... ............ …………………………………………………………………………………………………..………………………… ________________________________________________________________________________________ 2. ไดรับอนุมัติโครงการ .........……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………...... _________________________________________________________________________________________ 3. โดยมี ...............................................................................................................................................เปนผูรับทุน _________________________________________________________________________________________ 4. การเบิกเงิน เบิกมาแลว งวดที่ 1 .................................. บาท เมื่อวันที่ .................................. งวดที่ 2 .................................. บาท เมื่อวันที่ .................................. รวมเปนเงิน ............................ บาท ขอเบิกครั้งนี้ งวดที่ 3 ................................... บาท คงเหลือ ................................... บาท _________________________________________________________________________________________ 5. จายเช็คในนาม …………………………………………………………………………………………………………………………… โดยการ  สงเช็คทางไปรษณียลงทะเบียน โอนเงินเขาบัญชีธนาคาร บาท คาตอบแทน........................................

จํานวนเงิน .............. บาท (..........................................)

คาดําเนินการ ...................................... บาท 1. ตามสําเนาสมุดเงินฝากธนาคารทีแ่ นบ (ธนาคาร...................สาขา................. เลขที่ .......................................) 2. รายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จาย (ถามี) .................................................. ลงชื่อ.............................................ผูเบิก ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติ (............................................) (...........................................) ผูประสานงาน ผูจัดการแผนงาน ........./............/.......... ........./............/..........

หนา

ค-16


[สน.2]

(ตอ)

ชือ่ โครงการ

รายงานสรุปประกอบการขออนุมตั เิ บิกเงินงวดที่ ..........

ขอตกลงเลขที่ ....................................... รหัสโครงการ ................................. ระยะเวลาโครงการ ...............................ถึง.................................................... 1. งบประมาณ สสส. .............................. บาท แหลงอื่น .......................... บาท 2. เบิกมาแลว ...... งวด เปนจํานวนเงินรวม ............................ บาท 3. ประเมินความกาวหนาของโครงการ เปนไปตามแผน/ (อธิบาย) ไมเปนไปตามแผน/ มีการปรับแผน 4. ปญหา/อุปสรรค มี / ไมมี (อธิบาย) 5. ประเมินความเสี่ยง ทัง้ ดานการจัดการโครงการใหบรรลุผล ความลาชา และการเงินโครงการ 5.1 การจัดการใหบรรลุผล / ลาชา ไมมี (อธิบาย) 5.2 ดานการเงิน ไมมี (อธิบาย) 6. ประเมินความนาสนใจ ในการประชาสัมพันธ และเปนแบบอยางสําหรับโครงการอื่น สูง/ปานกลาง/ต่ํา (อธิบาย) 7. การใชจายเงิน มีการตรวจสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต : จายตามจริง มีเงินคงเหลือ ................................... บาท เบิกตามงวด (เต็มจํานวน) .................................... บาท ลงชื่อ.............................................ผูประสานงาน (............................................)

........./............/..........

เสนอผูจัดการแผนงาน เพื่อพิจารณา อนุมัติเบิกเงินงวดที่ ............ เปนจํานวนเงิน ..................... บาท (..................................................) ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติ (............................................)

หนา

ผูจัดการแผนงาน ........./............/..........

ค-17


[สน.3] ทะเบียนคุมโครงการยอย ลําดับ ขอตกลง เลขที่

หนา

ชื่อ โครงการ

งบประ มาณ รวม

งวด 1 วันที่

จํานวน เงิน

งวด 2 คงเหลือ

วันที่

ค-18

จํานวน เงิน

งวด 3 คงเหลือ

วันที่

จํานวน เงิน

คงเหลือ

จํานวน เงินรับ คืน

หมาย เหตุ


[สน.4] แบบรายงานความกาวหนาโครงการยอย สง ผูจ ดั การแผนงาน/โครงการ ชือ่ โครงการยอย ...................................................................................................... ขอตกลงเลขที่ ............................. ของแผนงาน/โครงการ ......................................................................................................................................... _________________________________________________________________________________________ วัตถุประสงค : เพื่อใหผูจัดการโครงการใชในการติดตามโครงการยอยที่อยูในความรับผิดชอบ หัวขอยอย 1) วันที่รายงาน 2) ความกาวหนาโครงการเมือ่ เทียบกับแผนงาน กิจกรรมที่ดําเนินการ ผลลัพธที่ตองการ ผลลัพธที่เกิดขึ้นจริง

3) ประเมินสถานการณ - เปนไปตามแผนงานหรือลาชากวาที่กําหนด 4) แนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรค - แบงเปนระยะสั้น และระยะยาว 5) แผนงาน/กิจกรรมทีจ่ ะดําเนินการในงวดตอไป 6) ขอคิดเห็นอื่น ๆ

ลงชื่อ............................................. หัวหนาโครงการยอย ........./............/..........

หนา

(............................................)

ค-19

ปญหาและอุปสรรค


[สน.5] แบบวิเคราะห / Review องคประกอบสําคัญของขอเสนอโครงการ ชือ่ โครงการ :................................................................................................................................... รหัสโครงการ : .......................... โปรดใส เครื่องหมายที่เลือก  (เครื่องหมายถูก) ควร N/A องคประกอบสําคัญ

* *

* * * * *

*

* *

ผาน

1. ความสําคัญและประเด็นสุขภาพที่เกี่ยวของ 1.1 สถานการณและขนาดของปญหา 1.2 แนวคิด/ทฤษฎี/งานวิจัยที่เกี่ยวของ 1.3 เหตุผลที่ตองทําโครงการและความเปนไปได 1.4 ความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ของ สสส. 1.5 ความเชื่อมโยงกับโครงการระยะกอน (กรณีมีการเสนอโครงการตอเนื่องเทานั้น) 1.6 ความเหมาะสมของชือ่ โครงการ 2. วัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ 2.1 ระบุผลสําเร็จที่ตองการสอดคลองกับปญหา ครอบคลุม และ เพียงพอ 2.2 ระบุผลสําเร็จที่ตองการกับกลุมเปาหมาย 3. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 3.1 ความสอดคลองกับวัตถุประสงค 3.2 กําหนดขอบเขต กลุมเปาหมาย พื้นที่ และระยะเวลาที่ชัดเจน 3.3 เปนรูปธรรมวัดผลในการเปลี่ยนแปลงได ในเชิงปริมาณ และ/หรือ เชิงคุณภาพ 4. กลุมเปาหมายและพื้นที่ดําเนินการ 4.1 การคัดเลือก (เกณฑ/วิธีการ/ความเหมาะสม) 4.2 รายละเอียดของกลุมเปาหมาย (ใคร/อยูที่ใด/จํานวนเทาไร) 5. การดําเนินกิจกรรม 5.1 กิจกรรมสงเสริมตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค 5.2 รายละเอียดวิธีการดําเนินงานแตละกิจกรรม (ใคร/ ทําอะไร/ที่ไหน/อยางไร/เมื่อไร) 5.3 ปฏิทนิ กิจกรรม (Gantt Chart) 5.4 ระยะเวลาดําเนินการ

หนา

ค-20

อนุโลม ไมจาํ เปน ตองมี

ปรับปรุง

(โปรดระบุ หนาถัดไป )


N/A

องคประกอบสําคัญ

*

* *

* *

ผาน

อนุโลม ไมจาํ เปน ตองมี

6. งบประมาณ (ระบุรายละเอียดพอสังเขป) 6.1 งบดําเนินการแยกตามกิจกรรม 6.2 งบบริหารจัดการ 6.3 งบประมาณรวม 6.4 แหลงทุนและจํานวนงบประมาณสมทบ (ถามี) 7. องคกร/ผูร บั ผิดชอบแผนงาน/โครงการ 7.1 ผูรับผิดชอบ /ผูรับทุน /ที่อยู /องคกร 7.2 คุณวุฒิและประสบการณ 7.3 โครงสรางการบริหารจัดการ (คณะกรรมการ, คณะทํางาน, ทีมประเมินภายใน ฯลฯ) 7.4 การระบุวาองคกร/ผูรับทุนไมมีผลประโยชนทับซอน และไมเกี่ยวของผูกพันกับกิจการ สุรา ยาสูบ 8. การติดตาม/การประเมินผลภายใน 8.1 แนวทางการติดตามผลการดําเนินงาน (เกิดขึ้นตามที่กําหนด) 8.2 แนวทางการประเมินผลภายใน (พิจารณาผลที่เกิดขึ้น) 9. องคกร ภาคีภายใน/ภายนอกประเทศ ทีเ่ กีย่ วของ 9.1 ระบุชื่อ และ บทบาทหนาที่ 10.ความตอเนื่อง ยัง่ ยืน และการขยายผล 10.1 มีวิธีการขยายผลที่ชัดเจน 10.2 แนวทาง ความตอเนื่อง และ ยั่งยืน

เงือ่ นไข โครงการที่ผานการอนุมัติ ตองมีขอ "ผาน" โดยรวมอยางนอย 23 ขอ และ "ผาน" ใน 15 ขอ ที่กําหนดไว (ขอที่มี * แถบสีเหลือง) สรุปผลการพิจารณา

□ สนับสนุน □ เห็นควรสนับสนุน โดยปรับปรุงตามขอเสนอแนะ □ ไมควรสนับสนุน

หนา

ค-21

ควร ปรับปรุง

(โปรดระบุ หนาถัดไป )


ขอเสนอแนะเพือ่ ปรับปรุง ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การเปดเผยขอคิดเห็นตอโครงการนี้ (สสส.มีนโยบายปกปดขอคิดเห็นของทานเปนความลับ อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 15 (6) ระบุใหผูใหขอมูลขาวสารตองแสดงความ ไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่นดวย)  ยินดีใหเปดเผยตอผูอื่น  ไมยินดีใหเปดเผยตอผูอื่น

…………………………..……… ลายมือชื่อผูใหขอคิดเห็น (……………………………………) …………………………………. ลายมือชื่อผูใหขอคิดเห็น (……………………………………) วันที่ ……. เดือน ………………พ.ศ. 2549

หมายเหตุ.

* สสส.จะเก็บรักษาขอวิจารณของทานเปนความลับ

ชื่อผูประสานงาน.............................................................. สํานักงานโครงการ .......................................................... ที่อยู................................................................................................................................................................ โทร.......................โทรสาร.......................................

หนา

ค-22


[สน.6] รายงานสรุปผลงานประกอบการขออนุมตั ปิ ด โครงการยอย ชือ่ โครงการ ........................................................................................................................................ ....................... รหัสโครงการ ..................... ขอตกลงเลขที่ .......................... ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต ...................... ถึง ................. 1. งบประมาณ สสส. .............................. บาท แหลงอื่น .......................... บาท 2. เบิกมาแลว ...... งวด เปนจํานวนเงินรวม ............................ บาท 3. ประเมินความกาวหนาของโครงการ ขอขยายเวลา/ (อธิบาย) เปนไปตามแผน 4. ประเมินความนาสนใจ ในการประชาสัมพันธ และเปนแบบอยางสําหรับโครงการอื่น สูง/ปานกลาง/ต่ํา (อธิบาย) 5. การใชจายเงิน มีการตรวจสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต หากวงเงินสนับสนุน เกิน 500,000 บาท  มีเงินคงเหลือ ............................. บาท และโครงการไดรับโอนคืนผานธนาคาร............................................ สาขา................................ เลขที่........................................... เมื่อวันที่ ......................... เรียบรอยครบถวนแลว  โครงการ ใชเงิน เกิน.......................บาท ดังนั้น จึงขอเบิกเงิน....................................... บาท

พรอมนี้ไดแนบ  1. รายงานการดําเนินงานฉบับสมบูรณ พรอมแผนไฟล  2. รายงานการใชจา ยเงินโครงการงวดที่ ....... พรอมสําเนาบัญชีธนาคาร  3. รายงานการเงินเพือ่ ปดโครงการและแบบสรุปเมือ่ ปดโครงการ  4. สําเนาโอนเงินคืนผานธนาคาร  5. อื่น ๆ ลงชื่อ............................................. ผูประสานงาน (............................................) ........./............/.......... เสนอผูจัดการแผนงาน เพื่อพิจารณา ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติ (............................................) ........./............/..........

หนา

ค-23


[สน.7] รายงานสรุปขออนุมตั ขิ ยายเวลาโครงการยอย ชือ่ โครงการ ........................................................................................................................................ ....................... รหัสโครงการ ..................... ขอตกลงเลขที่ .......................... ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต ...................... ถึง .................

ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติ (............................................) ........./............/..........

หนา

ค-24


[สน.8] รายงานสรุปขออนุมตั ยิ ตุ โิ ครงการยอย ชือ่ โครงการ ........................................................................................................................................ ....................... รหัสโครงการ ..................... ขอตกลงเลขที่ .......................... ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต ...................... ถึง .................

ลงชื่อ............................................. ผูประสานงาน ........./............/.......... เสนอผูจัดการแผนงาน เพื่อพิจารณา

(............................................)

………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติ (............................................) ........./............/..........

หนา

ค-25


Template ขอตกลงโครงการยอย เอกสารปกปด หามเผยแพรกอ นไดรบั อนุญาต ขอตกลงเลขที่ [ระบุเลขที่ขอตกลงของโครงการยอย] หนา 1 จาก 1

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ขอตกลงดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ โครงการ ชือ่ โครงการยอย (รหัสโครงการ [รหัสโครงการยอย]) วันที่ ........... เดือน ...................... พ.ศ. .............. ขอตกลงฉบับนี้ทําขึ้น ณ [ที่อยูแผนงาน ] ระหวางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใตแผนงาน [ชือ่ แผนงาน] โดย [ชื่อผูจัดการแผนงาน] ตําแหนง [ตําแหนงของผูจัดการแผนงาน ] ซึ่ง ตอไปในขอตกลงนี้เรียกวา "ผูใหทุน" กับ [ชื่อองคกรรับทุน ] โดย [ชื่อผูรับทุน ] ตําแหนง [ตําแหนงของผูรับทุน ] เลขที่บัตรประชาชน [เลขที่บัตรประชาชนของผูรับทุน ] ออกใหโดย [อําเภอ จังหวัดที่ออกบัตร ] บัตรหมดอายุ วันที่ [วันที่หมดอายุของบัตร] ซึง่ ตอไปในขอตกลงจะเรียกวา "ผูรับทุน" อีกฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายตกลงทําขอตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ ขอ 1 ผูใหทุนตกลงใหทุนและผูรับทุนตกลงรับ เพื่อดําเนินงานโครงการ " [ชือ่ โครงการยอย ]" โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต [วันที่เริ่มตน] ถึง [วันที่สิ้นสุด ] และมี [ชือ่ ผูร บั ผิดชอบโครงการ ] เปนผูรับผิดชอบ โครงการ ตามแผนงานโครงการในเอกสารแนบทายหมายเลข 1 ขอ 2 ผูใหทุนตกลงใหคาใชจายในการดําเนินงานโครงการใหกับผูรับทุน ภายในวงเงินรวม ทั้งสิ้น [จํานวนเงินที่ไดรับการสนับสนุน : ตัวเลข] บาท ([จํานวนเงินที่ไดรับการสนับสนุน : ตัวอักษร]) โดยแบง จายเปน [ระบุจํานวนงวด] งวด ตามเงื่อนไขในเอกสารแนบทายหมายเลข 2 ขอ 3 ผูรับทุนตองใชเงินอุดหนุนจากผูใหทุนในกิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุนเทานั้น โดย จะตองควบคุมการใชจายเงินทุนใหเปนไปอยางประหยัด ตามแนวทางการปฏิบัติทางการเงิน บัญชี และพัสดุ ของผูใหทุน ตลอดจนเตรียมหลักฐานการจายเงินใหถูกตอง เพื่อใหผูใหทุนตรวจสอบตามที่ผูใหทุนเห็นสมควร หากมีเงินคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือโครงการตองยุติไมวาดวยเหตุผลใด ผูรับทุนจะตอง สงรายงานการเงิน และคืนเงินที่เหลือใหแกผูใหทุนภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูใหทุนแจงใหทราบ

หนา

ค-26


เอกสารปกปด หามเผยแพรกอ นไดรบั อนุญาต ขอตกลงเลขที่ [ระบุเลขที่ขอตกลงของโครงการยอย] หนา 2 จาก 1

ขอ 4 ผูรับทุนจะดําเนินงานโครงการตามที่เสนอไวในเอกสารแนบทายหมายเลข 1 และ 2 ให ครบถวนสมบูรณ หากเกิดอุปสรรคไมสามารถดําเนินการได หรือมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน และวิธีการใดๆ ผูรับทุนจะตองรีบแจงใหผูใหทุนทราบกอน ทั้งนี้ ผูใหทุนชอบที่จะยุติการใหการสนับสนุน หรือให ความเห็นชอบกับการแกไขเปลี่ยนแปลงแผนงานไดตามความเหมาะสม ในกรณีมีเหตุจําเปนตองเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอกําหนดหรือรายละเอียดตาม ขอตกลงหรือเอกสารทายขอตกลงนี้ เพื่อใหงานตามขอตกลงนี้แลวเสร็จถูกตองกับสภาพขอเท็จจริง สิ่งแวดลอม หลักวิชา และกอใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคของผูใหทุน ผูรับทุนยินยอมใหผูใหทุนเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือแกไขขอกําหนดหรือรายละเอียดดังกลาวได โดยไมขอทุนเพิ่มกับผูใหทุน ขอ 5 ผูรับทุนตองใหผูใหทุน หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูใหทุนเขาไปในสถานที่ทําการ ของ ผูรับทุนหรือสถานที่ที่ผูรับทุนดําเนินโครงการอยู เพื่อประโยชนในการติดตามและประเมินโครงการ ทั้งนี้ผูรับทุน ตองอํานวยความสะดวกใหแกผูใหทุนตามสมควรและเหมาะสม ขอ 6 ในกรณีที่โครงการไดรับการสนับสนุนมีมูลคาตั้งแต ..........-.... บาทขึ้นไป ในวันทํา ขอตกลงนี้ ผูรับทุนไดนําหลักประกันเปน .................-................... เปนเงิน ..- .......บาท เพื่อเปนหลักประกัน ความรับผิดตามขอตกลงนี้ มามอบใหแกผูใหทุน และเมื่อผูรับทุนพนจากขอผูกพันตามขอตกลงนี้แลว ผูใหทุนจึง จะคืนหลักประกันแกผูรับทุน ขอ 7 ผลจากการดําเนินงานตางๆ ตามขอตกลงนี้ อันรวมถึงตนฉบับบทความ สิ่งตีพิมพ เปน ตน เมื่อแลวเสร็จ ใหถือเปนลิขสิทธิ์ของผูใหทุน ทั้งนี้ผูรับทุนไมมีสิทธิที่จะนําไปตีพิมพ เผยแพรซ้ํา ดัดแปลง หรือทําสําเนา กอนที่จะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูใหทุน ขอ 8 ผูใหทุนเปนเจาของเครื่องมือ อุปกรณ หรือครุภัณฑใดๆ ที่ผูรับทุนไดจัดซื้อโดยทุน ทรัพยของผูใหทุน นอกจากจะมีการตกลงกันเปนอยางอื่น ขอ 9 ผูรับทุนยอมรับวา มิไดเปนตัวแทน หรือกระทําการแทนผูใหทุนแตอยางใดในการ ปฏิบัติงานตามขอตกลงนี้ และผูรับทุนจะปองกันมิใหผูใหทุนตองรับผิดชอบในบรรดาสิทธิเรียกรองคาเสียหาย คาใชจายหรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกรองโดยบุคคลที่สาม อันเกิดจากขอผิดพลาด หรือละเวน ไมกระทํา การของผูรับทุน หรือลูกจางของผูรับทุน ขอ 10 ผูรับทุนยืนยันวามิไดเปนผูผลิตสุราหรือยาสูบ หรือเคยไดรับทุนอุดหนุนเพื่อดําเนิน กิจกรรมใดๆ จากบริษัทผูผลิต หรือผูนําเขาเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลล หรือยาสูบในระยะเวลาหนึ่งป ที่ผานมา อีกทั้งผูรับทุนขอตกลงวาจะไมรับทุนอุดหนุนใดๆ จากบริษัทผูผลิต หรือผูนําเขาเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล หรือ ยาสูบ ตลอดระยะเวลาที่มีพันธะผูกพันใน ขอตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้หากพบหลักฐานเชื่อไดวาผูรับทุนแจงขอมูลเปน เท็จ หรือกระทําผิดเงื่อนไขในขอนี้ ผูใหทุนมีสิทธิบอกเลิก ขอตกลง และในกรณีนี้ ผูรับทุนตกลงคืนเงินทั้งหมดที่ ไดรับจากผูใหทุนพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอปของตนเงิน ดังกลาวนับแตวันที่ไดรับเงินเปนตนไป จนถึงวันบอกเลิก ขอตกลง รวมทั้งยอมชดใชคาเสียหายใหแก ผูใหทุนเปนเงินจํานวน [ระบุจํานวนเงิน : ตัวเลข] บาท ([ระบุจํานวนเงิน: ตัวอักษร]) ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูใหทุนบอกเลิกขอตกลง

หนา

ค-27


เอกสารปกปด หามเผยแพรกอ นไดรบั อนุญาต ขอตกลงเลขที่ [ระบุเลขที่ขอตกลงของโครงการยอย] หนา 3 จาก 1

ขอ 11 ในกรณีที่ผูรับทุนทํางานไมแลวเสร็จตาม ขอตกลง หรือมีเหตุใหผูใหทุนเชื่อไดวาผูรับ ทุนไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดตาม ขอตกลง หรือผูรับทุนไมปฏิบัติตาม ขอตกลงในขอใด ขอ หนึ่ง ผูใหทุนมีสิทธิบอกเลิกขอตกลงได และถาลวงกําหนดเวลาตามขอตกลงนี้แลว ผูใหทุนยังไมใชสิทธิบอกเลิก ขอตกลง ผูรับทุนยอมใหผูใหทุนปรับเปนรายวัน เปนเงินจํานวน [ระบุจํานวนเงิน : ตัวเลข] บาท ([ระบุจํานวน เงิน: ตัวอักษร] ) นับแตวันที่ลวงเลยกําหนดวันแลวเสร็จตามขอตกลง จนถึงวันที่งานแลวเสร็จสมบูรณ ทั้งนี้ผูรับ ทุนจะตองคืนเงินคงเหลือ ณ วันบอกเลิก ขอตกลง ตลอดจนวัสดุครุภัณฑที่ผูรับทุนได จัดซื้อดวยทุนทรัพยของ ผูใหทุนทั้งหมดแกผูใหทุน ภายใน 15 วันนับแตวันบอกเลิกขอตกลง ในระหวางที่มีการปรับนั้น ถาผูใหทุนเห็นวาผูรับทุนไมอาจปฏิบัติตาม ขอตกลงตอไปได ผูให ทุนมีสิทธิบอกเลิกขอตกลงและใชสิทธิตามขอตกลง นอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกขอตกลงดวย ขอ 12 ถาผูใหทุนบอกเลิก ขอตกลงเพราะเหตุที่ผูรับทุนไมปฏิบัติตาม ขอตกลงก็ดี หรือผิด ขอตกลงนี้ก็ดี หรือผูรับทุนมิไดดําเนินการตามหลักวิชาการก็ดี หรือปฏิบัติงานดวยความบกพรองก็ดี ผูรับทุน ตองคืนเงินที่ไดรับไปทั้งหมดแกผูใหทุนพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป นับจากวันที่รับเงินเปนตนไป จนถึงวันที่คืนเงินครบถวน และผูใหทุนมีสิทธิริบหลักประกันดังกลาวในขอ 6 ทั้งหมด หรือบางสวนก็ได แลวแต ผูใหทุนจะเห็นสมควร ในกรณีนี้ผลงานที่ผูรับทุนไดสงมอบแกผูใหทุนแลว ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ และเปนลิขสิทธิ์ ของผูใหทุนโดยผูรับทุนจะไมเรียกรองเอาเงินคาจาง คาตอบแทน หรือคาเสียหายใดๆ จากผูใหทุน ขอ 13 เอกสารแนบทายขอตกลง โครงการ [ชือ่ โครงการยอย] (และบันทึกแนบทาย) เอกสารแนบทายหมายเลข 1 : เอกสารแนบทายหมายเลข 2 : กําหนดระยะเวลาสงผลงานและเงื่อนไข การเบิกจายงวดเงิน เอกสารแนบทายหมายเลข 3 : คํารับรองของผูร บั ทุน เอกสารแนบทายหมายเลข 4 : แนวทางการจัดทํารายงานสําหรับผูรับทุน ขอตกลงพรอมดวยเอกสารแนบทาย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของ ขอตกลงฉบับนี้ จัดทําขึ้นเปน 2 ฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน ทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความใน ขอตกลงนี้พรอมเอกสารแนบทายโดย ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยาน และตางเก็บไวฝายละฉบับ ลงชื่อ .................................................. ผูใหทุน ([ชื่อผูจัดการแผนงาน]) ผูจัดการแผนงาน

ลงชื่อ ................................................ ผูรับทุน ([ชื่อผูรับทุน]) [ตําแหนงผูรับทุน]

ลงชื่อ ............................................... พยาน ([ชื่อพยานฝายผูใหทุน]) [ตําแหนงพยาน]

ลงชื่อ ............................................... พยาน ([ชื่อพยานฝายผูรับทุน]) [ตําแหนงพยาน]

หนา

ค-28


[พน. 1]

หนา

ค-29


[พน. 2] โครงการ ............................................................

ใบสั่งซื้อสั่งจาง / Purchase Orders เลขที่ ..................... Ref.PR.No........................ สั่งซื้อจาก : ................................................................................ วันที่สั่ง ......................................... ที่อยู :........................................................................................ กําหนดสงวันที่................................ ลําดับ รายการ จํานวน (หนวย) ราคา/หนวย จํานวนเงิน (บาท)

ตัวอักษร........................................................................... รวมเงิน

เงือ่ นไขการชําระเงิน : หมายเหตุ : ผูจัดซื้อ วันที่

หนา

ผูอนุมัติ วันที่

ค-30


[พน. 3] ทะเบียนครุภัณฑ โครงการ ...................................................................................................................................... ประเภทครุภณ ั ฑ ................................... ประจําป ........................ วันที่ไดมา เอกสารอางอิง ราคาทุน สถานที่ตั้ง ลําดับ รหัส รายการ ครุภัณฑ

หนา

ค-31


[พน. 4] ทะเบียนคุมวัสดุ ชื่อวัสดุ....................................................................................................... ชนิด/ขนาด............................. หนวยนับ......................................................สถานที่เก็บ............................................................................

วันที่

หนา

เลขที่ เอกสาร

รายการ

รับ

ค-32

จาย

คงเหลือ

หมายเหตุ

คู่มือการดำเนินงานคู่มือเชิงรุก 010354(ปรับปรุง 040755)  
คู่มือการดำเนินงานคู่มือเชิงรุก 010354(ปรับปรุง 040755)  
Advertisement