Page 1

รายงาน ฉบับที่........................................

รายงานการสํารวจเบื้องต้น แหล่งซากดึกดําบรรพ์อุทยานแห่งชาติภูผายล ตําบลเหล่าโพนค้อ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ศูนย์ศึกษาวิจยั และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ (พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง)


รายงานเบื้องต้นการสํารวจซากดึกดําบรรพ์ บริเวณแหล่งตําบลเหล่าโพนค้อ อําเภอโคกศรีสพุ รรณ จังหวัดสกลนคร

พื้นทีส่ ํารวจ ลักษณะทางธรณีวิทยา: พื้นที่บริเวณแหล่งสํารวจแสดงลักษณะการสลับชั้นของหินโคลนที่มี calcrete nodules หินทรายแป้งสลับกับชั้น calcrete และหินทราย โดยส่วนล่างสุดเป็นหินโคลน สีน้ําตาลแกมแดง เนื้อปนปูน มี calcrete nodules ปนอยู่ในเนื้อหินจํานวนมาก รองรับหินทรายแป้ง สีน้ําตาลแกมแดง สีม่วงแกมแดง เนื้อปนปูน ดังรูปที่ 1 - 2 ซากดึกดําบรรพ์ ซากดึกดําบรรพ์ที่พบ: ประกอบด้วยเศษกระดูกของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ฟันไดโนเสาร์กินเนื้อ 2 ประเภท คือ ไดโนเสาร์กลุ่มไทรันโนซอริดส์ (รูปที่ 3 - 4) ไดโนเสาร์กลุ่มสไปโนซอริดส์ (รูปที่ 5 - 6) ฟันจระเข้ กระดองเต่า นอกจากนี้ ยังได้เข้าตรวจสอบตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ที่สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าโพนค้อ พบกระดูกส่วนระยางค์ของ ไดโนเสาร์กลุ่มซอโรพอด คลาดว่าเป็นไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (รูปที่ 7 - 8) อายุทางธรณีวิทยา: หมวดหินเสาขัว กลุ่มหินโคราช ยุคครีเทเชียสตอนต้น อายุประมาณ 130 ล้านปี ความสมบูรณ์และการปรากฏของซากดึกดําบรรพ์: ซากดึกดําบรรพ์ที่พบเกือบทั้งหมดในพื้นที่สํารวจมีลักษณะ ไม่สมบูรณ์ การวางตัวของซากดึกดําบรรพ์ทั้งหมดเป็นไปอย่างกระจัดกระจาย (ภาพที่ 9) (นางสาวกมลลักษณ์ วงษ์โก) นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ


รูปที่ 1 ลักษณะของชั้นหินในแหล่งสํารวจประกอบด้วยหินโคลน หินทรายแป้ง สลับชั้น calcrete

รูปที่ 2 ลักษณะหินทรายแป้ง สีน้ําตาลแกมแดง ที่พบในแหล่งสํารวจ


รูปที่ 3 ลักษณะตัวอย่างฟันที่พบในแหล่งสํารวจ คลาดเป็นฟันของไดโนเสาร์สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส

รูปที่ 4 ลักษณะของไดโนเสาร์กลุ่มไทรันโนซอริดส์ อาจอยู่ในกลุ่มสยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส


รูปที่ 5 ลักษณะฟันของไดโนเสาร์กลุ่มสไปโนซอริด คลาดว่าเป็นไดโนเสาร์สยามโมซอรัส สุธีธรนิ ที่มีลักษณะเป็นรูปทรง กรวย ปลายแหลม มีแนวร่อง

รูปที่ 6 ลักษณะของไดโนเสาร์กลุ่มสไปโนซอริดส์ อาจอยู่ในกลุ่มสยามโมซอรัส สุธีธรนิ


รูปที่ 7 ลักษณะกระดูกส่วนกระดูกไหปลาร้า (scapula) ของไดโนเสาร์กลุ่มซอโรพอด คลาดว่าน่าจะเป็นไดโนเสาร์ภูเวียง โกซอรัส สิรินธรเน เนื่องจากพบในชั้นหินหมวดหินเสาขัว

รูปที่ 8 ลักษณะของไดโนเสาร์กลุ่มซอโรพอด คลาดว่าเป็นไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัส สิรนิ ธรเน


รูปที่ 9 ตัวอย่างซากดึกดําบรรพ์ในบริเวณดอยอ่างกุ้งและผาเจื่อน อุทยานแห่งชาติภูผายล อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัด สกลนคร พบการกระจายตัวตามพื้นผิวไม่หนาแน่น

รายงานการสำรวจแหล่งซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์เหล่าโพนค้อ อ. โคกศรีสุพรรณ จ สกลนคร  
รายงานการสำรวจแหล่งซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์เหล่าโพนค้อ อ. โคกศรีสุพรรณ จ สกลนคร  
Advertisement