Doc3

Page 1


OS NOSOS EXPERIMENTOS! - Cos seguintes datos sobre os materiais, pasos e explicación científica dos experimentos, deberás: ESCRIBE O TÍTULO DO EXPERIMENTO CON LETRA ROTULADA 1.-

Redactar

de

xeito

secuenciado,

empregando

os

marcadores

temporais

(primeiro, logo, a continuación, de seguido,... por último, para rematar,...) o proceso. 2.- Deberás realizar ilustracións para os diferentes pasos. 3.- Rematar cunha oración que exprese sorpresa, ánimo, admiración... 4.- Adxúntase un modelo orientativo. 5.- Deberás facelo no modelo que se entrega. 6.- As ilustracións realizaralas nos recadros dados. Recortas e pegas nos lugares axeitados, dependendo do paso que ilustres. 7.- Como mínimo deberás entregar dous experimentos. A data límite será o vindeiro luns, 17 de novembro.
Alumnado de 4ยบ


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.