Page 1

Ю НИ 2 01 3

БРОЙ 8

ИНДЕКС Електронно списание за SEO и онлайн маркетинг

КАКВО ВСЪЩНОСТ Е ВИДЕО SEO?

Видео SEO представлява оптимизация на видео съдържание, което е локализирано на определен домейн, бил той вашият или друг. >>> стр. 20

ПИНГВИН 2.0 - А СЕГА НАКЪДЕ? Всички уебмастъри и SEO оптимизатори очаквахме... >>> стр. 8

10 ЗЛАТНИ ПРАВИЛА В GOOGLE ADWORDS

Google Adwords е популярната система за реклама в търсачката Google, която позволява на рекламодатели... >>> стр. 14


ИНДЕКС Брой 8 | Юни 2013

2

На ш и ят е к и п

СЕ О Пал Бл о г - По с л е дни пуб л икации Истината за

Алекса ндъ р В ълчев

вътреш ните връзки

al exander.valche v

на ва ш и я т сай т -

@seopal . b g

Въ т р е ш нит е в ръ з к и с а е дна не ма лк а ч а ст о т

Ат а на с Въ лчев

в р ъ з к ит е , к о и т о с о ч а т къ м

a ta n a s.v a lchev

с т р а ни цит е на в а ш и я т. ..

@ seo pa l.b g 5 съвета как Ва силе на

да предпазите

Т ре нда филова

ко м п ю търа си от

v.tre ndafi lo v a

х акери - Н а в с як а д е в

@se o pal. bg

инт е рне т има о па сн о с ти о т т о в а да з а ра з ит е

Г а нчо Ча нков

к о мпю т ъ ра си. М но г о . ..

g . c hank o v @se o pal. bg

К ак да опти м изира м е

К а т ина Г ерджи кова

изо б раж ения та

k a ti na. g e rdz h ikova

на сайта си - П р е з

@se o pal. bg

яну а ри т а з и г о дина Go o g le на пра в и няк о и

Лю б е н Г ео рги ев

съ ще с т в е ни пр о ме н и ...

l yub en.georgie v @ s eopa l.b g

как да достигне м по - гол я м а

Пейо Пе е в

а у дитори я във

p ey o.peev

fa ce b oo k - Фа к т е , ч е в

@ s eopa l.b g

по с ле дно в ре ме с е х а р ч и в с е по в е ч е и по в е ч е за

Христ ина

р е к ла ма в со ц и а лни те ...

До б ринска hri s tina .dobr inska

5 основни на ч ина

@ s eopa l.b g

за опти м изиране на ва ш и я т

Цв е т о мир Целев

Word press сайт -

c .celev

W o r dP r e ss е е дна о т н а й -

@ s eopa l.b g

до бри т е пла т фо р ми с по мо щт а , на к о ят о да с ъ з да де т е у е бс а й т а с и .


ИНДЕКС Брой 8 | Юни 2013

Въ вед е н и е

3

Няколко думи от екипа

И НДЕКС е пъ рвото българско онл а й н сп и са н и е з а S EO и м а р к ет и н г . Ц е л та н а т о в а с писание е да помогне н а н а чи н а ещ и т е в т а з и сфер а д а се н а уч а т да о п т имизир а т сайтове правил но и н а п р офеси он а ли ст и т е д а се р а з ви ва т . S EO и о нла йн маркетинга вървят р ъ к а з а р ъ к а . В ИНДЕКС щ е р а з г леж д а м е т е м и св ъ рза ни не само с пряката оп т и м и з а ц и я н а са й т ове, н о и т а к и ва с въ рза ни с ъ с соц иал ните мрежи, р а з ли чн и т е п ла т фор м и з а он ла й н р ек л а м а к а т о G o o g l e A dwords, Microsoft Ad ver tisin g и д р у г и . О п т имиза цията на сайтове за по вечет о хор а е н ещ о слож н о, а д а се н ам е ри п р а вилна информац ия по темата е т р у д н о. Т ова е н ещ о, к оет о м ож е д а б ъде к а к то мно го п олезно, така и мно г о вр ед н о, а к о н е се н а п р а ви к а к т о т р я б в а . Н ад я в а ме се, че в редовете на ИНДЕКС , вси чк и щ е н а м ер ят от г овор и н а с во и т е в ъ про си. Т о ва с писа ни е е реалност бл агод а р ен и е н а ек сп ер т и т е от С ЕО П а л ООД . От в с и чк и на с - приятно четене!

ht t p://se o p a l . b g

ИНДЕКС, брой 7 Т у к може т е д а на мери т е п р е д н и я т бр ой на сп ис а н ие ИН ДЕКС. На с т ра н и цат а , к ъм коя т о вод и изо бра жен ие т о, ще може т е да ви д и т е с ъ д ърж а н ие т о на бр ой 7, д а г о ра згле дат е он ла й н и л и да сва л и т е PDF фа й ла. * К л икнет е въ рх у ко р и ца т а на бро й 7, з а д а г о с ва ли т е и ли р а зглед а т е о нла й н...


ИНДЕКС Брой 8 | Юни 2013

4

СЪ ДЪ РЖА Н И Е

»» стр. 6

6 SEO Новини

»» стр. 8

10 Премахване

и онлайн маркетинг

на индексирани страници от Google

новини.

Премахването

Научете какво се случва в интернет и бъдете в час с най-новите SEO

7 Как да

на индексирана страница/и от Google е

промотираме нещо, което се случва бизнеса си всекидневно. онлайн в Русия? 12 Мобилните приложения Вконтакте е един от - сигурност най-важните източници и поверителна трафик в Русия, ност тъй като има над 41

»» стр.10

популярната система за реклама в търсачката Google, която позволява на рекламодатели...

16 Няколко

тайни за по-добри резултати в социалните мрежи Преди всичко трябва да знаете, че когато създавате кампания в социалните мрежи не може да разчитате на

милиона потребителя

Смартфонът на

един уникален похват

на ден.

всеки предприемач е

за всички социални

пълен с чувствителна

мрежи.

8 Пингвин

2.0 - А сега накъде? Всички уебмастъри и SEO оптимизатори очаквахме пускането на новия ъпдейт на пингвин (Penguin 2.0) и ето, че той вече е факт.

информация от списъци с клиенти до записки на бизнес стратегии.

14 10 Златни Правила в google adwords

Google Adwords е

18 GOOGLE+

бизнес страниците вече в резултатите на търсачката От известно време вече в Google+ имате


ИНДЕКС Брой 8 | Юни 2013

5

»» стр.12

възможността да създадете страница за своят бизнес или марка.

20 какво

всъщност е видео SEO? Видео SEO представлява оптимизация на видео съдържание, което е локализирано на определен домейн, бил

ALIEN-HOSTING.COM

той вашият или друг.

22 Microsoft

SEO Toolkit - Основни Функции От всички популярни SEO инструменти с различни функции, дотъпни онлайн...

»» стр.14

»» стр.16


ИНДЕКС Брой 8 | Юни 2013

6

SE O НОВ И Н И СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

P in terest с но в начин за м аркетинг и прода ж ба на продукти

2 .0, но и з г ле ж да

дру г и , к о и т о н е

с як а ш т о й няма ш е

се с ъ о бра з яв а т

е фе к т а , к о й т о

с пр а в и ла т а н а

мно г о хо р а

Go o g le .

о ч а к в а ха . Спа ме рск и т е с а й т о в е в с е о ще

В ск орош н а

с е по яв яв а ха на много подходя що

пъ рв и т е по з и ции

място за марке т и нг

в р е з у лт а т и т е на

на разл ични

Go o g le и хо р а т а

продукти, тъй к а т о

в е дна г а з а по ч на ха

се га те п оказва т

да с е о пла к в а т .

Г о л е м ит е мрежи за линкове у дар е н и о т G o o gle

це ни, налично с т и от къде може те да

о т г о в о р и ха с

ги закуп ите .

фо рма , к о ят о

пу б лик а ция, от P i n teres t обявиха

хо р а т а мо г а т да

SEO

по пъ лнят и да

т.н а р. “Ri ch P ins” - т е поз волява т на пот ребит елит е да доба в ят специални пи н -ов е към

О т т ъ р са ч к а т а

П и н г ви н 2. 0 п о- н е е ф е кт и в е н от оча ква н о т о

до к ла дв а т з а т а к ив а с а й т о в е .

Go o g le мъ лч ал и в о пре дпри е

И нду ст ри и т е ,

На 22-ри

Н а 14 - т и М а й ,

а г р е сив ни ме р ки

тех нит е прод у кти,

Май, от Goog l e

к о и т о бяха

ср е щу хи ляди

р е цепт и и клипове .

оф ициално пусна ха

з а се г на т и на й-

мр е ж и з а ли н ко в е .

обе щания т ъпде й т

мно г о с а са йт о в е т е

А к о с т е к у пу в а л и

на алгоритъма

з а и г р и , по р но

ли нк о в е о т с а й то в е

си - Пингвин

сайтовете и

с в ис о к P a g e Ra n k

Т е з и пин-ове пр а вят P interest

и ст е си ми сл и л и , ч е с а “ ч ис т и”, н а й в е ро ят но се г а те зи ли нк о в е в е ч е с а бе з по ле з ни, а о т т о в а о би к но ве н о И ск а т е д а съ здаде те сайт за В ашият би з не с и ли про ду к т ?

сле дв а т и г о л е м и

Р а з пола га т е с ограниче н бюдже т? Н ие мо ж е м да с ъ з да де м

з а г у би на по зи ци и .

и деа лният сайт за вашата ф ирма на це ни, з а по ч в а щи о т 18 0 лв !

h ttp:/ / ku pi- we bsite .co m /

П о не ж е т а з и а т а к а се с лу ч и


ИНДЕКС Брой 8 | Юни 2013

как да промотираме бизнеса си онлайн в русия?

7

- Уе бс а й т о в е с ъ с ср е дна це на за к лик о т о к о ло

R e dtr a m .c o m –

ср е дно по 4 00 хиляд и по се т и т е ли в с е к и ден

$0,1 - $ 0,2 CP A сис т е ми

П р од ълж ение от брой 7 Може т е да по лу ч ит е

CP A мо де лъ т е с ъ вс е м

е втин и к а ч е ст в е н

Вкон т а кт е (vk .com) Вкон т а кт е е е дин от

траф ик о т с ле дни т е

но в а в ъ з мо ж но с т з а

уе бсай т о в е :

р у с к ия па з а р . Вс е о щ е има до ст а ма лк о CP A

н а й-в а ж нит е източници н а т ра фик в Русия, тъй

-

Pr ic e .r u

с и ст е ми. Е т о и на й-

к ат о им а на д 41 милиона

-

M a r ke t.y a n de x.r u

по пу ляр ни т е с ре д т я х :

пот ребит еля на де н.

-

A p o r t.r u

М ож ет е да пускате PPC

-

M a g a zilla .r u

-

City Ads.r u

к ам па нии и дори да

-

N a da v i.r u

-

Adm ita d.c o m

-

Ac tio n P a y .r u

-

Ac tio n A ds.r u

та ргет ира т е ре кл амата с и според пр оф е сия та

Ре кла мни мре ж и

н а пот ребит ел ите , Най- г о ле ми т е

н а прим ер.

ре кл амни мре ж и с а : Fa ceb ook -

M e dia ta r g e t.

r u – око ло 9 милио на

Fa ceb ook е чуде сно мяст о з а реклама, къде то и м а около 7,5 мил иона

п осе ти т е ли на де н -

M a r ke tGid.co m –

профила н а руско-

2 милио на по с е т ит е ля

г о ворящи по тре бите л и.

дне вно

м а л ко пред и пу с к а нет о на П и нгвин 2.0, много

ве че д ос т ъп е н за вси чки

Х р и ст и на Д о бри н с ка з а к р и т и на 2 0- т и

бе з з на ч е ни е да л и

Ю ли) .

и ма т а к а у нт в A dW o r ds и ли н е ,

На 20 -ти Ма й, Всич к и, к о ит о

съ що ще и з ч е зн е .

х ор а се опт ив аха

всички AdW ords

д а р а з бера т каква

потре бите ли ве ч е

ис к а т да и з по лз в а т

е причина т а з а

имаха достъп до

но в ият инс т р у ме нт

пр о блем ит е, к о ито

новия т инструме нт

ще т р ябв а да

и нст ру ме нт и м а

и ма т със са йт о ве те

Ke ywor d Pl anne r ,

в лиз а т в а к а у нт и т е

з а ц е л да у лес н и

си.

който комбини ра

с и в A dWo r ds.

ре к ла мо да т ел и те в съ з да в а не т о н а

данни от друг и A D W ORDS

AdWords K eyword Plann e r

Н о в ият

два инструме нт а

Ве рсият а на

но в и к а мпа н и и и

- K e ywor d Too l и

Ke y wo r d To o l, до

ре к ла мни г р уп и

Tr af f ic Est imato r

к о ят о в сич к и има т

бе з да на пу с ка т

(и двата щ е бъ да т

с в о бо де н до с т ъ п,

Ke y w o r d P la nn e r .


ИНДЕКС Брой 8 | Юни 2013

8

SE O

ПИнгвин 2.0 - а сега накъде? Ка т и на Г ер дж иков а

В

сичк и уе бмастъри и

ф актът, ч е т о в а е пъ рв и ят

П ла ща не т о з а хо с т ва н е то

SE O оптимизатори

ъпде йт, к о йт о и ма

на с ъ дъ рж а ние к а т о

оча к в а хме

проме н и в а лг о р и т ъ ма

в з а мяна се по лу ч а ва

пу с ка нет о на новия

си. Мат К ъ т с ра з ясни, ч е

линк , к а т о на пр и мер

ъ п д е йт н а пингвин

това са но в о по к о ле ние

пла т е ни т е бло г по с то в е ,

( P engui n 2.0) и е то, че

ал гори т ми . П ре ди ш но т о

няма в е ч е да в о ди д о

той вече е фа кт.На 22

е разгле ж да ло с а мо

до бри S E O р е з у лт а т и .

ма й Ма т Кът с обяви

начална т а ст ра ни ц а на

Go o g le пр е по ръ ч в а в с и ч ки

пу с ка нет о на свобода на

сайтове т е , а т о з и ъ пде й т

по до бни по ст о в е да

пос ледна т а вер сия на

обхожда съ дъ р ж а ние т о на

в к люч в а т по ясне ние, ч е

дом а ш н ия любиме ц на

много по - дъ лбо к о нив о .

с а пла т е ни и да из по л зв а т е динс т в е но “ n o f o llo w ”

Google - Пин гвин 2.0. Като д о п ъ лнение к ъ м това

И така... въ р ху ка кво

К ъ т с д оба ви, че ъпде йта

се фокуси р а но ви я т

е з а сегна л ок о л о 2,3 % от

ъпдей т?

2 . Bla ck H a t т е хник и

И м а йки предв и д

1 . ” Мас к и ра ни ” ре к ла мни

Т о в а в е ч е ни е до бо л ка

м и лиа рд ит е сайтове ,

статии

по з на т о , но в се па к

линк о в е .

а н глоез ичнит е търсе ния.

Go o g le с в се с и ли се бо р я т

к ои то G oogle и ма в базата с и да н н и, 2.3 % никак не

Goog l e и ск а да сло ж и

с ре щу в сяк а к в и Bla c k H a t

е ма лка ц ифра. Обхватът

край на “ ма с к ир а ни т е ”

т е хни к и, ма нипу ли р а щ и

н а П ин гвин 2.0 варира за

ре кламни ст а т ии. Въ пр е к и

т ъ р са ч к ит е .

р а з личн ит е ез ици - те зи

че това бе е дна о т на й -

с по вече уеб спам ще се

разп ро ст ра не ни т е S E O

“ р а два т ” на по -гол е ми

те хники з а по с ле дни т е

пр о м ени.

1 2 ме сеца , т о в а е дв а ли

Ц яла т а к о нце пция н а

трябва да ни у ч у дв а ,

к у пу в а не на ли нк о ве ,

П р ичина т а , поради която

имайки пре дв и д фа к т а ,

дир е к т о ри и , бло г

G oogle на рича т този

че е в про т ив о в е с с

к о ме нт а ри , по с т о в е

ъ п дейт 2.0 сле д като

правила т а им з а к у пу в а не

в ъ в фо р у ми и в сяк акв и

в с ъ щн ост вече е имал о

на л инк о в е .

др у г и по до бни S E O

ч е тири Пин гвин ъп де йта е

3 . Л инк спа м

т е хни к и, смят а ни о т


ИНДЕКС Брой 8 | Юни 2013

това:

G oogle з а лин к спам,

- добре ст ру к т у ри ра ни

щ е бъд а т пресле двани

данни и о пис а ни е на

от ъ пдейт ит е, които ще

съдърж а ние т о на в сяк а

- Съ з да в а йт е к а ч е ст в е н о

и дв а т з а н а пред. Gool g e

отде л на с т р а ни ца , з а да

с ъ дъ рж а ние , к о е т о ка р а

в с е още не м оже да засе че

може G o o g le по - бъ рз о да

хо р а т а да г о спо де л я т в

( и л и поне д о се га не

инде кс и ра са йт а .

с о циа лнит е си мре жи

л и н к ов е, но оп ре де ле но

Така че , а к о в се о ще не

- П р и в ли ч а йт е

с та ва в се по-д обър.

сте го н а пра в и ли , в р е ме

с по ме на в а ния, ха р е с в а н и я

е да съ з да де т е в а ш ия

и е с т е с т в е ни линк о в е къ м

Goog l e P lu s про фил и да

с ъ дъ рж а ние т о

м ож еш е) в сички подобни

4. А вт орит ет ност

го обно в яв а т е р е до в но с Т о в а е посока та, в коя то

ваше то с ъ дъ рж а ние , з а

- П о няк а к ъ в на ч и н

S E O опт им из а цията се

да може Go o g le да св ъ рж е

а нг а ж ир а й т е ч и т а т е л и те

е з а път ила . За да стане

съдърж а ние т о на са йт а

с ъ с съ дъ р ж а ние т о

у с пеш ен един сайт,

ви с вас . С по мо щт а на

т о й т рябв а да бъде

Goog l e к р ъ г о в е Go o g le

- И з г р а де т е в р ъ з к и с

а в торит ет ен н а те мата,

може да в иди в а ш и т е

у е бма ст ъ р и т е на др уг и

з а к о ят о иск а да се

мре жи о т к о нт а к т и и по

по до бни са йт о в е в ъв

по з иц ион ира добре в

този на ч ин да с в ъ р ж е

в а ш и т е Go o g le к ръ г о в е

т ъ р са чкит е.

даде ни т е ми с в а ш и я проф ил . А р а з г о в о ри т е в и

- Р а з в и й т е до бра

Бр а нд овет е имат доста

пре з Go o g le P lu s по ма г а т

с т р а т е г и я на

гол ям о пред имство,

на Goo g le да “ в иди”

с ъ дъ рж а ние т о в и , з а да

т ъ й ка т о т е в ече имат

връзки т е в и в с а ма т а

к а ра т е по с е т ит е ли т е в и д а

а в трорит ет , сле довате лно

мре жа о т к о нт а к т и .

с е з а в р ъ ща т на с а й та в и .

т е би т рябв а ло да са

Сле дов а т е лно по т о з и

И в се па к , в ъ пре к и

у с е тили са м о изкачвания

начин мо ж е т е да има т е

по с т о янни т е з а пла х и

в поз ициит е. Ето някои от

връзка съ с с а й т о в е т е ,

о т ст ра на на Go o g le за

ос н овн ит е ст ъпки, които

на които по ст в а т е

на ма ляне т о на ст о й н о с тта

т р я бв а д а спа звате , за да

съдърж а ние , к а к т о и

на линк о в е т е , до ст а

и з глеж д а т е а в торите тни в

с те хнит е у е бма с т ъ ри ,

хо р а в S E O с фе р а т а

оч и т е н а G oogl e :

като то в а по ма г а на

с мят а т ,ч е ли нк о в е т е с а

Goog l e да ра з бе ре , ч е

в с е о ще мно г о в а ж н и

вие допри на сят е на т е з и

и иг ра ят съ ще с т в е н а

сайтове и в а ш и ят са йт

р о ля в ъ рху на ч и на н а

- Д о б ре ра з в ит Goog l e Pl u s

е це не н и т рябв а да се

по з и ц ио нир а не т о в

пр о фил

позицио нир а до бр е з а

SERP-a.

с л е д последн ия ъпде йт

- А в т ор ра н к

даде на к лю ч о в а ду ма . - С под елян ия в с о циа лнит е м р е жи

Ето няк о и с ъ ще ст в е ни е л е ме н т и, з а да с е слу ч и

9


ИНДЕКС Брой 8 | Юни 2013

10

SE O

премахване на индексирани страници от Google Въ про си и о т гов ори Пей о Пе е в

Из полз ва не то на R o b ots .txt файл а не прем а хва съдържание о т инд екса на търса чка т а , но тъй к ат о бот ът н а Goog l e н ям а да м оже да н а м ери съд ържание то и да го прочете н а н ово, т о т е зи адре си о бикн овено получават по-малка до нул е ва видимост.

П ремахв ането

относн о пр е ма хв а не т о на

о фо р ме ни к а т о в ъ пр о с и и

н а индек сирана

съдържа ние о т и нде к с а на

о т г о в о ри :

с т р аница/и от

Goog l e с из по лз в а не т о на

G oogle е не що,

инстру ме нт а , пр е до ст а в е н

к о ет о се случ ва

от Google , при к о е т о

се и зпол зв а U R L

все к ид невно. 

Джон М . ( пре дст а в и т е л о т

remo va l tool

Goog l e) о т г о в о ри с няк о и

( а п л и к ац и я та ,

с т р ан ица , но че сто

инте ре сни де т а й ли . Н як о и

пре дос та вена от

у е бма ст ърит е се намират

от не ща т а мо ж е да са Ви

Googl e ) з а м а с ов о

и в полож ен ие , в кое то

изве стн и, но е в а ж но з а

прем а хване н а

с е н а ла га да д ействат

все ки SE O с пе циа лис т

с тр а н и ц и ?

по- м а ща бн о.

и уе бма с т ъ р да з на е к а к

В о т г о в о ра си на т о зи

правилно да пр о це дир а .

в ъ пр о с, Д ж о н по дч ер та в а ,

Ето малк о р а з ясне ния,

ч е инс т р у ме нт ъ т з а

П он як ога е е динична

В т а з и н а сока наскоро бе з а да д ен въп рос

1. М оже л и да


ИНДЕКС Брой 8 | Юни 2013

пр е ма х в а не на л инкове

према хнем п о н ай -

н е е нещо, к оето да се

ефекти вен н ачи н

и з п о лз в а з а м ащ абно

съдърж а н и е то, к ое то

пр е ма х в а не и затова има

же лаем ?

и л им ит при у потре ба.

11

За да бъ де пре ма хна т о успе шно съ дъ р ж а ние т о

2 . Защо след

от индек са , е ну ж но да

изп олзв ане на

бъде обхо де но и съ о т в е т но

инс т румента (URL

видян n o in de x с т а т у с в

removal tool) няма

r obot s m e ta ta g или да

промяна в броя на

бъде зада де н 4 04 / 4 10 к о д

ин д ек сирани те

(или п ре на со ч в а не и т .н.) .

с т р аници?

А за да бъ де о бхо де но

Д р уго ва ж н о не щ о

URL-то , т о не бив а да

е, ч е уеб а д ресът не се

бъде забра не но о т r o bo ts.

пр е ма х в а от инде кса на

t xt .

G oogle, а от резултатите пр и т ърсен е. Това е

5. Изпол зв ането н а

и обяснениет о , ако

40 4 и 4 10 и к ак те се

с ъ дъ рж а ние т о , з а да

с е ч уд ит е з а що сл е д

трети р а т от Googl e ?

по т в ъ р ди , ч е ст ра ни ца та

и з п о лз в а нет о на

Отгов о ръ т на Go o g le

не е на ме ре на . Н о

и н с трум ент а ня ма

е , че тр е т ир а т 4 04 по

пъ к с и з по лз в а не т о

пр о м ян а в броя на

същ ия на ч ин, к а к т о с е

на 4 10 няма да и ма

и н де к сира нит е URL-та.

тре тир а и 4 10, но т у к

ну ж да о т о бхо ж да не ,

идва ма лк а по др о бно с т ,

з а да ст а не яс но , ч е

че URL - т а с 4 10 не бив а т

с т р а ни ца т а ли псв а .

с т р аницит е от

обхожд а ни на но в о о т бо т а

Т о в а е не що , к о е т о

R obots.txt фай ла?

(т.е . бив а т пре ма хна т и

у е бма ст ъ р и т е т рябв а

от инде к с а ма лк о

да з на ят – по - с и г у рн о

t x t фа йла не пре махва

по-бърз о ) . Н а пр а к т и к а

е да из по лз в а т е 4 04 , н о

с ъ д ъ рж а н ие от инде кса

разлик а т а не е мно г о

из г ле ж да е по - бъ р з о , а ко

н а т ърса чк а т а , но тъй

голяма, но а к о има т е

р е ш ит е да по лз в а т е 4 1 0 .

к ат о бот ът н а Goog l e

възможно с т да из по з в а т е

н я м а да м ож е да наме ри

41 0 за пр е ма хна т о

с ъ д ъ рж а н иет о и да го

съдържа ние – т о т о в а е

фа к т а , ч е с из по лз ва н е то

пр очет е на н ово, то те зи

пре п ор ъ ч и т е лният на ч и н.

на инс т р у ме нт а з а

3 . А ак о забрани м

И з полз ва н ето на Robot s.

пр е ма хв а не на U R L - та

ад р е си обикн ове но пол уча ва т по-мал ка до

Н е т рябв а да з а бр а в я м е

Опре де ле но

с пи ра ме ж е ла ни т е

н у л ева вид им о ст при

сходство т о ме ж ду 4 04

с т р а ни ци о т по к а з в а н е в

тъ р сене.

и 41 0 е и нт е р е сно . С

р е з у лт а т и т е пр и т ъ р с е н е ,

изп олз в а не т о на 4 04

а не о т и нде к с а на G o o gl e .

4. А к ак прави лно да пр оце дираме, за да

Goog l e бо т а о бик но в е но ще се о пит а да о бхо ди


ИНДЕКС Брой 8 | Юни 2013

12

СИ ГУ РНО СТ

Мобилните приложения сигурност и поверителност Цвет о м и р Це ле в

С ма рт фонът н а все ки

знание .

на т а к и в а са мо о т о нла й н ма г а з ина на

пр е дприем а ч е п ъл е н с ч у в с т в ит елна инф ормация

Ето пе т с ъ в е т а ,

о пе ра цио нна т а сис те м а ,

от с писъц и с клие нти

които да о бми слит е ,

к о ят о по лз в а т е .

д о з а писки н а бизне с

пре ди да и з т е г лит е

с тр а т егии. За губа или

ново пр ило ж е ни е на

Go o g le и з в ъ рш в а о бс то е н

к р а жба не е единстве ния т

устройс т в о т о си:

пре г ле д на с и г у рно с тта н а при ло ж е ния, пр о да в а н и

н ач ин , по к ойто може да по п адн е в неподходя щи

1 . Пазару ва йте

ч р е з Go o g le P la y ( би в ши я т

р ъ це . Кибер к радци и

разум но

A n dr o id M a r ke t) , пр и е м а по т р е бит е лск и ж а лби и

без п ринципн и ил и не ве жи к ом па нии биха могли да

В ъпре к и ме дийна т а

пре ма хв а пр и ло ж е н и я ,

и з п о лз в а т прил оже ния

исте ри я, не ж е ла нит е

к о ит о на ру ш а в а т нег о в и те

з а в зим а н е на данни бе з

соф туер и при ло ж е ния

по ли т ик и . Ap ple пра в я т

д о р и д а под оз ирате това.

на мобилнит е у с т р о й ст в а

съ що т о с Ap p S to r e , ка кто

все ощ е не са с е ри о з е н

и M icr o so f t съ с с в о я

Мобилнит е приложе ния

пробле м. Въ пр е к и ч е

W in do w s P h o n e 7 .

( н ез а висим о д ал и за

зл овредни т е с о фт у е р

би з нес или з а бавл е ние )

инциде нт и с е у в е лич а в а т ,

2. Бъдете

м ога т д а им а т достъп

по-голяма т а ч а с т

предпазливи

д о ва ш ит е списъци с

включв а пр и ло ж е ния,

к он та к т и и електронната

придобит и о т с лу ч а й ни ,

П р е ди да и з т е г лит е д а де н

в и поща , въпреки че в

не благо на де ж дни

со фт у е р о т к о мпа ни я ,

по ч ти в сичк и сл учаи

сайтове . П о в е ч е т о о т

к о ят о ник о г а не с т е

в и е т рябва да им даде те

тях са на с о ч е ни к ъ м

ч у в а ли , на пр а в е т е ед н о

р а з реш ение з а това.

опе рацио нна т а сис т е ма

бъ рз о т ъ р се не в мре жа та ,

Т е м ога т също така

S ymbian , а на по с ле дъ к

з а да с е у в е р и т е , ч е е

д а с ъхра н яв а т лична

и Andro id. М о ж е да

з а к о нна и ре но мир а н а .

и л и друга специф ична

намалит е ри ск а о т

Х о р а т а о би ч а т да се

и н форм а ция, която да

изте гл яне на не ж е ла ни

о пла к в а т о нла й н и

бъ д е прод а дена ил и

прил ож е ния по ч т и до

т е хнит е на па дк и к ъм

с под елена без ваше

нул а чр е з и з по лз в а не

да де на к о мпа ни я ил и


ИНДЕКС Брой 8 | Юни 2013

с о фт уер м ога т да ви

как щ е се из по лз в а т

т яхно т о GP S у с т р о й с тв о .

и з гра д ят м нение и

вашите да нни. Съ що т а к а

A pple пла ни ра да

пр е дпа з ят от не же лани

прове р е т е пра в и ла т а

пре до ст а в и по до бе н

т ак ив а .

за повер и т е лно с т ,

и нст ру ме нт з а к о р и г и р а н е

документ и т е , к о ит о

на ра з р е ш е ния з а д о с тъ п

3. Бъдете социално

ви дава т пр а в о по

до спис ъ ци с к о нт а к ти в

разграничен

съде бе н ре д в слу ч а й на

бъ де ща а к т у а ли з а ци я н а

зл оупо т ре ба . Т о в а мо ж е

о пе ра цио нна т а сис те м а .

Не и з полз ва йте вашия

ле сно да про в е ри т е о т

л и ч ен Fa ceb ook ил и

домашни я к о мпют ъ р в

T w i t ter профил, за да

сайта н а по ло ж е ни е т о , а к о

Мобилните приложения (независимо дали за бизнес или забавление) могат да имат достъп до вашите списъци с контакти и електронната ви поща, въпреки че в почти всички случаи вие трябва да им дадете разрешение за това. с е в писв а т е в бизне с

е нужно из пра т е т е и ме йл

пр и лож ения. Все ощ е

за повеч е и нфо р ма ц и я.

н е са из в ест н и вскички оп асност и, н о все пак

5.Проверете си

н е жела н а пу бл икация от

съществ уващите

и н форм а ция на клие нт би

прило ж ени я

м огло д а бъд е пробл е м. Това н е е бъ р з о , ле сно или 4 . П оверителност

забавн о , но е по ле з но да се пре ра з г ле да по лит и к а т а

Не купува йт е прил оже ния ,

за конф и де нциа лно с т и

к ои то иска т разре ше ние

разре ше ни я, да де ни на

з а дост ъп д о в ашите

прил ож е ни ят а , к о и т о в е ч е

л и ч н и д а нн и или да

ползват е . П о т ре бит е ли т е

у пр я влява т ва ши прое кти.

на Andr o id мо г а т да

Ма лко из иск в ат контакти

ре згле да т р а з р е ш е ния

и м ест ополож е ние , ощ е

за отде лни при ло ж е ния

по - м а лко ва ш ия т име йл.

като отиде т е на е к р а на

Мн о го приложе ния

с насро й к и, и з бе ре т е

н я ма т д екла рации за

De vice и сле д т о в а A pps.

по в ерит елн ост и те не

Както A n dr o id, т а к а и

у с пява т д а оси гуря т я сна

iPh one и ма т фу нк ци ят а

и н форм а ция з а това

да изклю ч а т на пъ лно

13


ИНДЕКС Брой 8 | Юни 2013

14

A DW ORDS

10 Златни правила в Google Adwords Любен Г еоргие в

G

oogle Adwor ds

1 . И зпол з ва й т е к о д

2 . Съ з д а й т е ц ел ева

е попу ля рната

за прос л ед я ва не

с т р а ни ц а з а к а м па н ият а

сист ем а за

н а конвер с и и т е –

с и – Н и к о г а не на со ч в а й те

р е к ла м а в т ърсачката

конве р с и я е в с як о

т ра фик а о т Go o g le

Google, к оят о позволява

де йствие , и з в ъ рш е но о т

Adwo r ds к ъ м на ч а лн а та

н а рекла м од а те ли

потре би т е ля на у е бса йт а

с т р а ни ца на с а й т а с и .

да пока ж а т своите

ви, кое т о в и но си пе ч а лба

Н а й - до бре е да пра щ а те

у е бса йт ове на първите

по няка к ъ в на ч ин. К о д

по т ре бит е ли т е к о лко

мес та з а опреде л е ни от

за прос ле дяв а не мо ж е

с е мо ж е по - бли з к о д о с т р а ни ца т а , к о ят о в и

Go o gl e н е пре к ъсн ато подобр ява ф у н к ци о н алн о ст т а н а р азшир енията, к ат о к ъм м о ме н т а може да с е в ъ з п о лз ват е о т т ак и ва за л окация, UR L а д ре си , про фи ли в со ц иал ните мр ежи и други .

но с и пе ч а лба , на пр и м е р , с т р а ни ца , пре дст а в я щ а би з не с а в и , с бу т о н за к о нт а к т , к о йт о в о ди къ м фо рма т а з а к о нт а к ти . 3 . Н е ха р ч ет е по веч е , о т ко л ко т о печ ел и те

да се ге не ри ра с Go o g le

– з а да и ма с мис ъ л

Anal yt ic s и е до бр е да се

о т ма р к е т и нг о в а т а в и

Н ез ависим о д ал и харчите

инстал и ра на ст ра ни ц а ,

к а мпа ния, т рябв а да

мн о го или м а лко в Goog l e

която н о с и по лз а ,

с т е на ясно с т о ч на т а

A d words , из ползване то

наприме р , на бу т о на з а

пе ч а лба , к о ят о р е к л а м а та

н а сист ем а т а изгле жда

изп ращ а не на съ о бще ни е

в Go o g le Adwo r ds в и н о с и .

дос та слож н о и

или за з а к у пу в а не на

О с но в но т о , к о е т о т р я бв а

ч ес то обърка ващ о за

продукт . А к о сле дит е

да и ма т е в пре дв и д, е бр о я

о б и кн овения потре бите л .

каква то ч но е по лз а т а

на к о нв е рсиит е , пе ч а л ба

З а да из влечете най-

ви от Go o g le Adwo r ds,

з а в се к и но в к лие нт и

доброт о от рекламната си

задълж ит е лно т р ябв а да

ж е ла на в ъ з в ръ ща е м о с т.

к ам па н ия, опитайте се да

сте наяс но с т о в а к а к в о

с л ед ва т е т ез и 10 златни

пе че ли т е и к о лк о ха р ч ит е

4 . Ви на г и р а з д ел я й те

пр а вила :

за ре кл а ма .

р екл а м а т а в

тя х клю чови думи.


ИНДЕКС Брой 8 | Юни 2013

р е з улт а т ит е за търсен е

кл ючови ду ми . Т е ще в и

9 . Съ з д а й т е с и ц ел и

и та з и в дисп л ей н ата

помогна т да фи лт р и ра т е

з а въ з вр ъ ща ем о с т –

м р е ж а на G o o gl e – Когато

те зи кл ю ч о в и ду ми, к о ит о

пр е ди да з а по ч не т е

с ъ з д а ва т е рекламна

не ви но с ят пе ч а лба .

с в о ят а Go o g le A dw o r d s

к а мпа ния и имате бюдже т

Нап рим е р , по пу ляр ни

к а мпа ния, мно г о в ажн о

и з а д в ет е опци и за

не гатив ни к люч о в и ду ми

е да с ъ з да де т е ц е ли за

д и с трибуц ия, разде ле те

са „ бе зпла т но “ и „ е в т и н“ .

в ъ з в р ъ ща е мо с т . Т а ка щ е мо ж е да с е фо к у с и ра те

р ек ла м ит е з а две те мре жи 7. В ли з а й т е в а к а унт а

в ъ рху к лю ч о в и ду ми ,

си ведн ъ ж д невно – не е

к о и т о на ис т ина в и н о с я т

5 . Из п о лз ва йте

нужно не пр е к ъ сна т о да

пе ч а лба и мо ж е да с те

р а з шире ния – За да

сл е дит е и о пт ими з ир а т е

с и г у рни , ч е ха рч ит е

н апр а вит е рекл амата

акаунта с и . Вс е па к ,

о нла йн ма рк е т и нг

с и по-под ход ящ а за

пре пор ъ ч ит е лно е да

бю дж е т а с и пра в и лн о .

к л ю човит е д уми, за

вл изате в е днъ ж дне в но з а

к ои то иска т е да се

да сле дит е з а пр о ме ни по

10. Н е спи р а й т е д а

по я вяв а , препо ръчите лно

позициит е на к люч о в ит е

т ест ва т е – з а да м о же

е да доба в ит е

ви думи .

да е на ис т ина у спе ш н а

в р аз лични ка мпании.

в а ш а т а Go o g le Adwo r d s

р а з ш ирен ия. Goog l e н е прекъсн а т о подобрява

8. И зпол з ва й т е пр и з и в

р е к ла мна к а мпа ни я ,

фу н кциона лността на

за дей с т ви е в р екл а м а т а

не т рябв а да спир а те

р а з ш ирен ият а, като

си – уве р е т е с е , ч е

да е к спе р и ме нт и ра те

к ъ м м ом ент а може да се

всички р е к ла ми , к о и т о

с ра з лич ни з а г ла в и я

в ъ з полз ва т е от такива

изпол з в а т е з а в а ш ия

и т е к с т о в е на в а ш и те

з а лока ция, URL адре си,

продук т / у слу г а с ъ дъ рж а т

р е к ла ми , до к а т о не

пр о фили в социал ните

призив з а де йс т в ие .

до с т иг не т е ма к с и мал н а та

м р еж и и д руги.

Така ще у в е лич и т е

в ъ з в р ъ ща е мо с т .

броя на к ли к о в е т е и 6 . И з п о лз ва йте

потре би т е лит е к ъ м с а й т а

И з по лз в а й т е т е з и 10

не г а т ивни ключови

си.

пр а в и ла и мо ж е да с те

ду м и – т ъй к а то никой

с и г у рни , ч е в и на г и щ е

н е иска д а плаща за

у спяв а т е да из в ле ч ете

н е в алид н и кли кове п о

ма к с и му ма о т в а ш а т а

с в о ит е рек ла м и, добре е

Go o g le Adwo r ds р е к л а м н а

д а из полз ва т е не гативни

к а мпа ния!

15


ИНДЕКС Брой 8 | Юни 2013

16

СО Ц ИАЛ Н И М Р ЕЖ И

Няколко тайни за по-добри резултати в социалните мрежи Ва си лена Тренд а ф илов а

П

реди всичко

въпре к и ч е в с е о ще т а з и

т а г о в е т е са из к люч и те л н о

т ряб в а да

платф о р ма не е ма со в о

в а ж ни . Ч р е з т ях

з н а ет е, че когато

прие та з а и з по лз в а не в

по т ре бит е ли т е мо г ат да

с ъ з д а в а т е ка м пания в

марке т и нг с т р а т е г и и т е , не

в идят в с и ч к и снимки ,

с о ци а лн ит е м р е жи не

тря бва да я иг но ри ра т е .

к о и т о с т е о бо з на ч и л и

м ож е да ра з читате на

Inst ag r a m е из к лю ч ит е лно

с ъ с спе ци фич е н ха ш та г ,

ед и н ун ика лен похват

бързо р а з в и в а що с е

т а к а ч е и з по лз в а й т е х а ш

з а в с ичк и социални

прил ож е ни е , с ъ з да де но

т а г о в е , к о ит о мис ли те

м р еж и. Всяк а пл атф орма

за спод е ляне на снимк и

ч е ще з а и нт е р е со в а т

е р аз лична са ма по се бе

и п род ъ лж а в а да ра ст е с

по т ре бит е ли т е в и.

с и и пора д и т ази причина

все ки и з мина л де н. Li n k e d In

т р я бва д а съз даде те р а з личн а ст ра те гия за

За съжа ле ние , к о г а т о

L in ke dIn е е дна о т н а й -

в с я ка соц иа лна ме дия,

изп олз в а т е In sta g r a m ,

до бри т е с о циа лни м р е жи ,

ч р е з к оят о искате да

не може да по с т а в ят а

к о ят о е про фе с и о на л н о

пр о м от ира т е бизне са

линкове в о пис а ни е т о

на с о ч е на и е по дхо дя щ о

с и , д а спечелите

на сним к а т а , на к о и т о

мяс т о да пр о мо т и ра те

по в ече вид им о ст ил и

да се клик а ди ре к т но . И

в а ш а т а к о мпа ния,

д а прив лечет е п ове че

все пак не е и з лиш но да

би з не с и у с лу г и , к о и то

т р афик з а ва шия уе б сайт.

публик у в а т е линк а си в

пр е дла г а т е .В до с т а

Е т о и н як олко не много

описан и е т о на с ни мк а т а ,

о т дру г и т е с о циа лни

и з в ест ни, но е ф е ктивни

по този на ч ин ще

мре ж и и пла т фо р ми н е

т е х ник и з а постигане

насочи т е по т р е бит е ли т е

с е на съ рч а в а до с т а т ъ ч н о

н а п о-д об ри резултати в

къде мо г а т да на ме рят

пр о мо т ри ра не т о на

с о ци а лн ит е м р е жи.

пове че инфо рма ци я з а

да де на к о мпа ния и л и

вас ил и з а би з не с а в и

пр о ду к т , но L in ke dI n е

I ns t a g r a m

или пъ к к ъ де да на ме р ят

и де а лна т а пла т фо р м а за

П р ез 2012 е отче те но,

продукт ит е , к о и т о

спо де ляне на т а к ъ в в и д

ч е I ns ta gra m изме ства

пре дл а г а т е . И по до бно на

и нфо р ма ци я. Е т о и е д и н

по дн ев ни посещ е ния

други с о ц иа лни мре ж и

бъ рз с ъ в е т з а с по де л я н е то

ги г ант и в соци алните

като Pi n te r e st и ли Tw itte r

на и нфо р ма ц и я:

м р еж и ка т о T w it t e r . И

и п ри In sta g r a m ха ш


ИНДЕКС Брой 8 | Юни 2013

К ога т о публикувате

ви нам е рят по - ле с но к а т о

з а снимк ит е , к о и т о

д аде но URL, з а да

изпол з в а т ха ш т а г о в е .

пу блик у в а т е на ст е н а та с и , 8 5 1× 3 15 з а с ни м ки те ,

ъ п дейт нет е пр оф ил а си, и з ч ак а йт е д а с е п ояви

Добавет е U R L а др е са

к о и т о из по лз в а т е з а

с н и мка т а и ст атията,

на компа ни ят а си в

в а ш а т а к о ри ц а и 180 × 1 80

с л е д к оет о из трийте URL

описан ие т о . P in te r e st

з а снимк а т а , к о ят о

от с е к цият а з а ъп де йта.

автомат и ч но г о по дч е р т а в а с ла г а т е на про фила с и .

Т о в а м ож е и да ви отне ме

и п о то з и на ч и н ще

м а л ко пов ече вре ме но п о

привл е ч е т е в ни ма ние т о

Н е з а бра в яйт е

т о з и на чин ще нап равите

на потр е бит е ли т е к ъ м у е б

да пр о мо т и ра т е

н о в ин ит е, к оито

сайта н а к о мпа ни ят а си.

пу блик а циит е си. К о г а т о пр о мо т и ра т е

ъ п да йт ва т е з а вашата к ом па ния по-ле сно

Изпол з в а й т е по - г о ле ми

пу блик а циит е и

ч и т аем и.

и високо к а ч е с т в е ни

р а з лич ни т е пр о мо ци и ,

снимки в пино в е т е си.

к о и т о с по де лят е ,

P in terest

За да при в ле ч е т е и да

на пр и ме р , мо ж е да

P i n t eres t д ост а бързо

задържит е в ни ма ние т о

пр и в ле ч е т е в ни ма н и е то

н ав лез е в св ет а на

на потр е бит е ли т е ,

на по т ре бит е ли ,

с о циа лнит е м р е жи и

изп олз в а йт е е дна к в и по

к о и т о по пр и нцип н е

д о с та бърз о з апочна

голе ми снимк и с в и со к о

би ха г и з а бе ляз а ли.

д а носи м ного траф ик

каче ств о .

М о ж е да про мо т и ра те пу блик а ции з а ра з л и ч н и

н а уебса йт ов ете , които го и з полз ва т . Дне с

Faceboo k

пр е дст о ящи про мо ц и и

P i n t eres t се н а ре жда като

Face bo o k о пр е де ле но е

или пъ к з а съ бит и я , ко и то

ч е тв ърт ия по голе мина

е дна от в о де щи т е со ци а лни о р г а низ и ра т е .

у ебса йт к а т о з админава

мре жи з а с по де ляне на

Y ahoo и T witte r , чре з

инф орм а ци я и пр о дъ лж а в а

к ой то м ож е да п ривл е че

да се р а з р а ст в а по ст о янно .

т р афик. И все още доста

За всяк а у спе ш на

х ор а н е з н а ят как да

марке т инг о в а ст ра т е г и я

и з п о з лв а т пра вилно

е нужно да о бъ рне т е

т аз и пла т форма, за да

внимание на пр о фила

по с тигна т н а й-добрите

на компа ни ят а си в ъ в

р ез улт а т и. Ет о и ня колко

Face bo o k.

пр е п орък и, които да с л е дв а т е:

Разме ра на снимк ит е , които пу бли к у в а т е , е

К а к то спом енахме и

изкл юч ит е лно в а ж е н з а

по - горе н е з а бравя йте за

Face bo o k. За да по ст и г не т е

х а ш т а говет е. Добаве те ги

максим а лни ре з у лт а т и ,

в с ек ц ият а з а о писание .

може да и з по лз в а т е

И тук, к а к т о при Twit t e r ,

сле дни т е ра з ме ри

по т ребит елит е може да

за сним к и : 4 03 × 4 03

17


ИНДЕКС Брой 8 | Юни 2013

18

СО Ц ИАЛ Н И М Р ЕЖ И

GOOGLE + бизнес страниците вече в резултатите на Търсачката Алекс а ндъ р Вълче в

О т из в ест н о вре ме ве че в Goog l e + и ма т е в ъ з мо ж но с т т а да съ з да де т е ст ра ни ца за с в о ят биз нес ил и марка. С п ускане то на Go o g le + с т р а ни ци, Go o g le о бяв и ха , “З а би з нес и м а рк и , Goog l e + страницит е по ма г а т да с е св ъ рж е т е с к ли е нт и и фе н о в е , к ои то Ви обичат. Не само, че могат да Ви пре по ръ ч а т с + 1, но и да Ви до ба в я т в


т е х нит е к ръгове , за да

да създа де т е Go o g le +

Ви да пр а в и съ що т о

Ви след ят д ълг осрочно.

страни ци на ма р к и. Все

и да илиз а т о ч но до

Т е в същн ост м огат да

пак ни що , к о е т о у ч а ст в а

Ва с в ре з у лт а т и т е ?

пр е ка ра т в рем е с В ашия

в собств е на т а пла т фо рма

А к о о пт ими з ир а т е

ек и п лице в лице .

на Goo g le , не мо ж е да

с о циа лнит е си пр о ф и л и

Вс и чко, к оет о тря бва да

навре д и. П р и е ма не т о

в ъ в F a c e bo o k, Twitter ,

н апр а вит е, е да започне те

на Goo g le + и в с и ч к и

Go o g le + , L in ke din и д р . за

д а с поделят е и много

останали со ц и а лни мр е ж и, т ъ р са ч к ит е Ви е пра в и те

с к о ро ще на м е рите

може да с е и з по лз в а з а

с т ъ пк и да у в е ли ч ит е

и с т и нски фен ове и л оялни

така наре ч е ният br a n d

бро я на т ъ р се нит е

к л и е нт и, к оит о искат да

de f e nse . Д е йно с т т а в

р е з у лт а т и , к о и т о в о д я т

Ви к а ж а т „З д раве й“ .

социла нит е мр е ж и с е е

до Ва ш и я с а й т в пъ р в и те

пре вър на ла в с и лна ст ра на с т р а ни ци на р е з у лт ати те в т ъ р са ч к ит е .

Мн о го из т очници

от пъзела на т ъ рса ч к ит е

об я виха , че инф ормацията

и за В ас е до бр е Ва ш ит е

з а с т ра н ица на марка в

социални пр о фили да

С и нт е г ри ра не т о на

G oogle+ з а почва да се

се пози ц ио нир а т до бре ,

Go o g le + с т р а ни ци в

и н т е грира в реузлтатите

когато няк о и по т ъ р си

о с но в ни т е р е з у лт а т и те

от т ъ рсен ият а .

марката Ви в Go o g le , Bin g

о т т ъ рсе ният а , се г а и м а

С ъ о т вет но от Goog l e

ил и Y ah o o .

о ще по - г о ляма при ч и н а да з а силит е при съ ст в и е то

беш е пот в ърдено “ С ъ държ а н ието от

Защо т о ва е ва жно ?

с и в со ци а лна т а мре жа . К а к т о в ина г и , р а з би р а

+ С тра ница , ка то с к о рош н и постове , ще се

Мисле т е з а т о в а к а т о

с е , е пр е по ръ ч и т е лн о

по к а з ва в а н отациите на

начин да пре дпа з ит е

да по с т а в ит е це ли

с в ъ рз а нит е с те мата уе б

марката с и . П ре к а р в а т е

з а к а мпа ни ят а си в

с тр а н ици под линкове те

достатъ ч но дъ лг о в ре ме

с о циа лнит е мр е ж и и д а

н а с а йт ов е в ре зул татите ,

оп тими з и ра й к и Ва ш и я

р е ш ит е о т к а к в о има

а к о са йт ът е прие млив

сайт за пъ р в о т о мяс т о

ну ж да Ва ш и я би з нес .

з а дирек т ен о свързване .

в Goog le , но к а к в о

И з полз ва т се същият

спира ко нк у ре нц ият а

д в у посочен линк и а л г о рит м ични изисквания к а то при директното с в ъ рз в а не. О т п у ск а нет о на бе та в ер сият а н а G o og l e + и ма ше д ост а спе кул ации з а е ф ек т а на Goog l e + пр о фил или страница в ъ р ху SEO сферата. Ви н а ги е препо ръчите л но


ИНДЕКС Брой 8 | Юни 2013

20

SE O

Какво Всъщност е видео SEO? Част 1 Г а нч о Чан ков

Ви део SE O представл ява

виде о и нфо р ма ц и ят а

до ме й н,к о е т о ще по м о г н е

оп тим из а ция на виде о

л е сно и в е ч е с е о бр ъ ща

з а о пт ими з ир а не т о

с ъ държ а ние, кое то

към вто ра т а по г о ле мина

на в а ш и ят са йт , или

е л о ка лиз ира но на

търсе щ а ма ш и на в св е т а ,

пр е дст а в е но на дру г

оп р е д елен доме йн, бил

както з а на мир а не на

до ме й н к а т о Y o u Tu b e ,

т о й ва ш ият или друг.

ре ше ние или р ъ к о в о дст в о

к о е т о ще по ст а в и

за опре де ле н пр о бле м,

инфо рма ци ят а в и

З ащ о е ва жно ви део

така и з а з а ба в ле ние .

пр е д по в е ч е о ч и ,

с ъдъ ржа ниет о?

Кое то о з на ч а в а , ч е е

но к ла сир а ни ят а в

източни к на т ра фик ,

р е з у лт а т и т е з а не г о щ е

Т р и т е н а чин а за

оф ормя пре дст а в и т е лно

с о ч а т к ъ м ч у ж д са йт , а н е

с под еляне на инф ормация

име и и з г ра ж да ц е ле в и

к ъ м в а ш ия.

с а текст (ст а т ии, блогове ,

връзки . Ви д ео съ д ъ р ж а ни е н а

н о в ин и… ), из ображе ния

ва ши я д о м ей н

( и н ф огра фик и, граф ики,

В иде от о е

пр и нципни схе ми…)

многоф у нк цио на ле н

и в идео. Освен че

инструме нт и мо ж е да

Сле д к а т о се до пит а х м е

пр е небрегв а м е е дин

бъде рек ла ме н к ли п,

до пъ рв а т а в с в е т а

от т рит е на чина

ръково дст в о о т з а сне т

т ъ р се ща ма ш и на , с е

з а с под еляне на

е кран, де мо нс т р а ц ия на

о ч е рт а ха няк о лк о о с н о в н и

и н форм а ция, също така се

продук т , ръ к о в о дст в о

из и ск в а ни я з а на й - д о бр и

от к аз ва м е и от мил иони

за ре ш е ни е на про бле м,

р е з у лт а т и :

т ъ р сения з а виде о. Не е

поре ди ц а о т и з о бра ж е ния,

т ай на , че вече Y ou Tu be

инте рвю , с ъ би т ие или

1. О т де лна ст ра ни ца

е пора сна л т олкова, че е

дори и нфо г р а фик а .

з а в сяк о в иде о – по г ри ж е т е се с т р а ни ца та

с та на л по-м а лкият брат н а Google с т итл ата втора

Как можем д а и з по л з ва м е

да има до бр о т е к ст о в о

по г олем ина т ърсачка в

ви део с ъ д ъ р жа ни ет о ?

с ъ дъ рж а ние о к о ло це л е в и к лю ч о в и ду ми ;

с в е та . В иде о съ дъ р ж а ние т о мо ж е И з г леж да м од е рното

да бъде ло к а ли з ир а но

2 . Б о г а т о о пис а ни е –

об щ ест в о в ъз прие ма

на ил и на в а ш и я

к о г а т о се с ъ з да де бо г а то


ИНДЕКС Брой 8 | Юни 2013

YouTube вече

21

е една от найголемите търсачки в света, нареждайки се на второ място след Google... оп и са н ие на виде о

не ги ра з по з на в а до бр е ;

в иде о т о в дру г и ст ра н и ци , т рябв а да ра з ч и т а т е н а

к л и п а , им а м е п о-висока в ер оят н ост след първите

6. Изгр а де т е до бр а

мно г о до бро о пи са н и е

д в а т ек ст ов и ре зул тата в

виде о ка рт а на с а й т а

с це ле в и к лю ч о в и дум и

т ъ р сеща т а м а шина да се

– виде о X M L к а р т а

( т .н. sn ippe t) и X M L в и де о

по я ви и ва ш ет о виде о;

на сайта е ж из не но

к а рт а на с а й т а з а до бр о

важна з а пра в и лно т о

к ла сир а не в ре з у лт ати те

3. Бога т о на вид

разп оз на в а не на в а ш е т о

на т ъ р се ния. Н о , а к о

с ъ държ а ние – осигуре те

виде о и о пи са ние т о му

по з в о ли т е в а ш е т о ви д е о

бога т т ек ст и изображе ния

от страна на т ъ р се ща т а

да с е в г р а ж да в др у г и

ок оло в ид еот о , защ ото

машин а . Д о ри мо ж е

с т р а ни ци, т о на й- до бр е г о

с тр а н ици с няколко вида

да си по ст а в и т е к а т о

с по де ляйт е в iF r a m e ка то

с ъ държ а ние се кл асират

задача з а на пре дна ли –

в ъ в к о да на р а мк а т а м о же

по добре в резултатите на

ре гистр и ра не т о и в Go o g le

да р а з по ло ж и т е и в р ъ зка с

т ъ р сения;

W e bmaste r To o ls.

к лю ч о в а ду ма .

4. О сигурет е добър

Споре д т о в а да ли ще

За да с т е с и г у рни , ч е

т р афик – а ко хостът на

позволи т е в иде о т о да

в иде о т о ще с е в г р а жд а н а

в а шия са йт не може да

се вграж да в др у г и

др у г и ст ра ни ци в ин а г и с

ос и гу ри добър траф ик,

страни ци , мо ж е да

по с о ч е на т а в ръ з к а т р я бв а

и з п о лз в а йт е външе н хост;

изгражда т е няк о лк о в и да

да с ъ з да де т е CNAM E

връзки к ъ м не г о . Б у т о ни

пс е в до ни м на в а ш е то

5 . И з полз в а йт е HTML5,

за соци а лно спо де ляне

в иде о .

F l a sh или Ja v aS cr ipt за

са задъ лж ит е лни

в ъ з произ в еж д ане на

– разпо ло ж е т е г и

в и деот о, но н е и iFr ame ,

окол о про з о р е ц а з а

з ащ от о G oogle сре щ а

възп ро и з в е ж да не . А к о

пр о блем и с т ях и все ощ е

забранит е в г р а ж да не т о на

Ст а т ият а пр о дъ л жа в а в с ле дв а щият бр о й .. .


ИНДЕКС Брой 8 | Юни 2013

22

ИН С Т РУМ Е Н Т И

Microsoft SEO toolkit основни функции Ат а на с Вълче в

О т всичк и поп ул ярни SEO

Micr oso f t S E O To o lkit е

пр е ди мс т в а на т о з и

и н с трум ент и с разл ични

инструме нт , по ле з е н з а

с о фт у е р е , ч е е на пъ л н о

фу н кции, д от ъпни

много р а з лич ни не ща

бе з пла т е н и в се к и м о же

он л айн , в ероятно най-

и е нас о ч е н г ла в но к ъ м

да г о и нст а ли ра на

м а л ко оча ква т е Micr osof t

оп тими з а цият а на с а мият

к о мпю т ъ ра си, ст и г а

S E O T oolkit д а бъде сре д

сайт (o n - site o p tim iza tio n ) .

да има пра в и лна т а

н ай - д обрит е. Н о това без спорно е т ака.

о пе р а цио нна с и ст е м а Едно от на й- г о ле ми т е

( W in do ws 8 , Win do w s 7, W in do ws V ista и др.) и инт е рне т . Е дно о т не ща т а , к о и то няк о и мо г а т да сме тн а т з а не до ст а т ъ к е , ч е с о фт у е р ъ т т р ябв а да с е с в а ли и и нст а ли ра , д о ка то няк о и с а й т о в е пр е дл а г а т по до бни фу нц к и и б е з ну ж да т а да и нст а ли р а те к а к в о т о и да е . И нст а л а ц и я И нст а ла цият а на M i c r o s o ft S E O To o lkit не е ни ка к т ру дна . П о с е т е т е т ази с т р а ни ца , з а да с в а л и те и инс т а лир а т е пр о дукта . Т а м ще мо ж е т е да в и д и те и в с и ч к и по ддъ р ж а н и о пе р а цио нни с и ст е м и .


ИНДЕКС Брой 8 | Юни 2013

Ф унк ции

гре шки , ще мо ж е т е да г и

M icr o so f t E xce l пр е д л а г а .

сортира т е по р а з лич ни 2 . К а р т а на с а й т

Mi c ros oft SE O

начини з а в а ш е у до бст в о ,

T o olkit пред лага на

да види т е т о ч но на к о я

по т ребит елит е 3 основни

страни ца се на ми ра т

К а рт а т а на в а ш ият с а й т е

фу н цк ии:

гре шки т е , о т к а к ъ в

не що з а дъ лж и т е лно , а ко

тип са и к р а т ъ к т е к с т с

и ма т е на ме р е ни е да с е

пре пор ъ к а з а де й ст в и ят а ,

з а нима в а т е с ъ с S E O .

1. А на лиз н а сайт

които да пре дпри е ме т е , з а А н а лиз ира нет о на сайт е

да попра в и т е не ща т а .

И з по лз в а йк и M icr o s o ft S E O To o lkit ще мо ж е те д а

ед н а от първите и найв а жни ст ъпки п ре ди

Същ о та к а ще мо ж е т е да

съ з да де т е к а рт а на ва ши я т

з ап о чва н ет о на вся ка

видите и о бщи ят бр о й на

са йт и ли да в и ди т е

S E O ка м па н ия. Други

всички г ре ш к и , о бщият

к а р т а т а , к о ят о в е ч е с те

и н с трум ент и като

брой на линк о в е т е к а к т о

съ з да ли.

WooR a nk, на приме р,

и кога ст е на пра в и ли

пр е дла га т същото не що,

прове рк а т а .

3 . R o bo ts.txt у пр а в л е н и е

м н о го дет а йли за това

Ще имат е в ъ з мо ж но ст

R o bo ts.txt е фа й лъ т , ко й то

к ъ д е е проблема и как да

да види т е и да ли има

к а з в а на т ъ рса ч к ит е ко и

го р еш ит е, особе но, ако не

страни ци на в а ш ият с а й т ,

ст ра ни ци или фа й ло в е н а

с те с и пла т или.

които з а р е ж да т ба в но .

в а ш ият с а й т не ис к ате д а

В се пак т о в а е е дна о т

бъ да т инде к сир а ни .

н о не пок а з ва т особе но

С Micros oft SEO Tool k it

най-голе мит е при ч ини з а

щ е мож ет е д а направите

драсти ч но т о у в е лич а в а не

Т о в а е е ди н о т на й-

по д р обен а н а лиз за

на т.нар. bo u n ce r a te -

в а ж нит е фа йло в е , ко и то

гр еш ки във ва шият сайт

когато по с е т ит е ли т е не

е з а дъ лж ит е лно да

к а то липсва щи оп исания

се задъ рж а т по в е ч е о т

и ма т е . В няк о и с лу ч а и

н а с т ра ницит е, липсващ и

няколк о с е к у нди на са йт а

т о з и фа йл мо ж е да н е

a l t т а гове, прекал е но

ви.

по з в о ляв а на т ъ рса ч ки те да и нде к с и ра т с а й т а в и , а

м н о го код , нер аботе щ и Макар и S E O To o lkit- а на

в и е да се ч у дит е з а щ о SE O

Micr oso f t да не е к с по рт в а

к а мпа ни ят а в и не да в а

С л е д ка т о н а правите

анализ ит е на са йт о в е в

ре з у лт а т и .

а н а л из на са йта си, щ е

красив о о фо р ме ни .P D F

м ож ет е да прегл е дате

ф айлов е с цв е т ни и к о нк и ,

Съ с S E O To o lkit- a n a

д о к ла д а , д а сравните два

вие все па к ще мо ж е т е

M icr o so f t ще мо ж е т е

с ай та (а ко ст е направил и

да зап а з и т е до к ла да

да съ з да де т е и ли

а н а л из на пове че от е дин)

за вашият с а й т в .CS V

ре да к т и ра т е т а к ъ в ф а й л ,

и д р.

ф ормат к а к ъ в т о в с ъ щно ст

з а да с т е с и г у рни , ч е

доста SE O спе ц и а ли ст и

з на е т е к а к в о т о ч но п р а в и

А к о реш ит е да п ре гл е дате

пре дп о ч ит а т , з а р а ди

т о й з а са йт а в и .

д о к ла д а з а н а ме ре ните

ф ункци на лно ст т а , к о ят о

л и н к ов е и м н ого други.

23

Списание за онлайн маркетинг и SEO оптимизация Индекс, брой 8  
Списание за онлайн маркетинг и SEO оптимизация Индекс, брой 8  

Списание за онлайн маркетинг и SEO оптимизация Индекс, брой 8

Advertisement