Page 1

Ф Е В Р У А РИ 2 0 1 4

БРОЙ 1 6

ИНДЕКС Електронно списание за SEO и онлайн маркетинг Как да н ам алим с те пен та н а о т п ада н е н а с а йта с и? >>> стр. 8

Мо б илн о при ложе н и е и л и м оби л ен с а йт правилни я т и збор >>> стр. 20

Пла н з а д е й с твие с рещу P a n d a нака за н и е >>> стр. 10


ИНДЕКС Брой 16 | Февруари 2014

2

На ш и ят е к и п

ИНДЕКС Брой 16 | Февруари 2014

СЕ О Пал Бл о г - По с л е дни пуб л икации

Въ вед ение

3

Евти но т о п рия т е л ст в о : П аз арув ане т о н а Ат а на с Въ лчев

п о сл е д о в ат е л и в T w i tt e r

Няколко думи от екипа

a ta n a s.v a lchev @ seo pa l.b g

Twit t e r e с о ц иа лна пла т фо рма , к о ят о на бр а не в ер о я тн а скор о с т в по с ле дни т е г о ди ни . То в а е и пр и ч ин а та

Ва силе на Т ре нда филова

социа лнит е сиг на ли о т не я да се о це няв а т т о л ко в а в ис о к о о т т ъ рса ч к ит е .

v .tr en da fi lo va @ seo pa l.b g

5 елем е н т а з а съз д ав ане на к ач е ст вен о съ д ърж ан ие в со ц иал н ит е м ре ж и

@ seo pa l.b g

Тъ р г о в с к ит е ма р к и ще т р ябв а да и нв е ст и ра т в кач е ст в е но съ дъ р ж а ние по в е ч е о т в с як о г а . Т о в а е е д инс т в е ният на ч и н да у к ре пи т е с в о е т о о нл а й н

К а т ина Г ерджи кова

прис ъ с т в ие в с о ц иа лнит е мр е ж и. А нг а ж и ра не то . ..

S E O и о н л а й н м а рке ти н г а в ърв я т ръка з а ръка . В И Н Д Е К С ще р аз г л еж даме те м и с в ърз а н и н е с а м о с п ря ка та о п ти м и з а ц и я н а с а й то в е , но и т ак ив а с в ърз а н и с ъс с о ц и а л н и те м ре жи , ра з л и ч н и те п л а тф о рм и з а онл айн р ек л ама ка то G o o gl e A dwo r ds , M i c r o s o f t A dv e r t i s i n g и друг и .

k a ti n a .g er dzhikova @ seo pa l.b g

н а то в а с п и с а н и е е да п о м о г н е н а н а ч и н а е щ и те в та з и с ф ер а да се науч ат да о п ти м и з и ра т с а й то в е п ра в и л н о и н а п ро ф е с и о н а л и с ти те да се р аз в ив ат .

Ве се лина С ъбева v essy .sa b eva

И Н Д Е К С е п ърв о то б ъл г а рс ко о н л а й н с п и с а н и е з а S E O и м ар к ет инг . Цел т а

Идеал н ия т м о м е нт з а со ц иал ни м р еж и и е л е к т ро н н а п о щ а

О п ти м и з а ц и я та н а с а й то в е з а п о в е ч е то х о ра е н е щ о с л о жно, а да се намер и п ра в и л н а и н ф о рм а ц и я п о те м а та е трудн о . То в а е н е щ о , ко ет о мож е да бъде

Лю б е н Г ео рги ев l y ub en .g e o r giev

Соци а лни т е мре ж и с е пре в ръ ща т в ъ в в се по - в а жн а

ка кто м н о г о п о л е з н о , та ка и м н о г о в ре дн о , а ко н е с е н а п рав и к ак т о т р ябв а.

@ seo pa l.b g

част о т пра в е не т о на у спе ш е н биз не с. То в а на л а г а

Н а дя в а м е с е , ч е в ре до в е те н а И Н Д Е К С , в с и ч ки щ е н а м е ря т от г ов ор и на

към тях да с е по дхо ж да в с е по - пр о фе с и о на лно , д а же и Христ ина

нау ч но . За с ъ ж а ле ни е , т о в а е но в а ма т е ри я ... То в а с п и с а н и е е ре а л н о с т б л а г о да ре н и е н а е кс п е рти те о т СЕО Пал О О Д . От

До б ринска hr i sti n a .do brinska @ seo pa l.b g Цв е т о мир Целев c .cele v @ seo pa l.b g

М ин им из ирайт е е ф е к т а о т л о ш а

Колко т о и съ в е ст но да ра бо т и т е , по няк о г а с е сл уч в а да В и се на ло ж и да се с пра в ят е с ло ш и пу бли к а ци и п о В аш адре с. До р и и Ва ш а т а к о мпа ни я да е о т г о во р н а ,

Янчо Янче в @ seo pa l.b g

в с и ч ки н а с - п ри я тн о ч е те н е !

ht t p :/ / seo p al.b g

п убл ик ац ия

рискъ т в с е о ще с ъ ще ст в у в а . До с т а т ъ ч но е да и м а те . .. y a n cho

с в о и те в ъп ро с и .

Ц е л е в ат а ст ран иц а – н ач ал о т о н а усп е ш на P P C к ам п ания В се ки р ъ к о в о ди т е л на P P C к а мпа ни я ще в и к а ж е , ч е

ИНДЕКС-брой 15 Т у к може т е да на мери т е п р е д н и я т бр ой на сп ис а н ие ИН ДЕКС. На с т ра н и ц ат а, к ъм коя т о вод и изо бра жен ие т о, ще може т е да ви д и т е с ъ д ърж а н ие т о на бр ой 15 , да г о ра згле дат е он ла й н и л и д а св а л и т е PDF фа й ла.

вие тр ябв а да по дг о т в и т е иде а лна т а ц е ле в а с т р а н и ца . Тов а е на й - с и лно т о в пе ч а т ле ние , к о е т о ще и м а кл ие нт ъ т в и з а с а й т а и к о мпа ният а в и. Н е т рябв а да о ст а в ят е ц е ле в а т а ст ра ни ц а на ш а нса .

* Кликн е те в ърху корицата на бр ой 1 5, з а да го св алите или раз гле дате онл ай н.. .


ИНДЕКС Брой 16 | Февруари 2014

4

ИНДЕКС Брой 16 | Февруари 2014

СЪ ДЪ РЖ АН И Е

»» стр. 6

5

»» стр. 8

»» стр. 10 »» стр. 14

6 SEO Новини

12 7 Горещи

16 8 Фактора за

сайт правилният избор

в интернет и бъдете в

Wordpress Теми за 2014

час с най-новите SEO

Wordpress е една от

и онлайн маркетинг

на й-предпочитаните

Приоритизация на Ключовите Думи

новини.

системи за управление

Проучването и

сте чули безброй

на съдържанието и

таргетирането на

пъти колко е важно

освен това разработките

ключовите думи са

сайта ви да има силно

на теми се увеличават

критичните първи

мобилно присъствие.

непрекъснато. За

стъпки за всяка SEO

Това наистина е така.

да успея да направя

кампания. Първо

Скорошно проучване на

тази статия, взех под

трябва да съставите

Google ...

Степента на отпадане

внимание следните

списък ...

е една от о нези SEO

фактори ...

Научете какво се случва

8 Как да

намалим степента на отпадане на сайта си? метрики, за които се говори от години. Според определнието си „Степен на отпадане” (от английски ...

14 Стъпки за

създаване на успешен vlog за бизнеса Ви

18 Цената на

SEO услугите расте – а струват ли си разходите?

До сега вече вероятно

22 5 начина да

постигнете страхотно съдържание през 2014 Ако има едно нещо, на

Осигуряването на SEO

което се наслушахме

И малкият и среден

услуги стана по-трудно

до втръсване през

бизнес могат да се

в последните две

2013г. (и 2012, 2011,

възползват от видео

години, но от Google

2010...), то е, че

блоговете. Vlog (или

нанесоха нови удари и

„съдържанието е цар”.

Google наказанието

видео блог) всъщност

през 2013-та година.

Честно казано, тази

може да ви удари като

представлява блог,

гръм от ясно небе и е

който има предимно

много неприятно и ...

видео съдържание.

10 План за

действие срещу Panda наказание

20 Мобилно

приложение или мобилен

ALIEN-HOSTING.COM

фраза е произнасяна толкова много пъти, че е загубила своето значение.

»» стр. 22


ИНДЕКС Брой 16 | Февруари 2014

6

ИНДЕКС Брой 16 | Февруари 2014

SE O НОВ И Н И GOOGLE

7

на собстве нит е с и сайтове .

G oogle I mag e s с по- добра з ащита на авт орск ите пра в а

Ре ално погл е днато, Goog l e п ре дл а г а ф илтриране на

фу нк ци я. П р о ч е т е т е о ще ...

G o o gle к у пи пр о и з в о д и т е л н а с мар т т е р мо с т ат и

базата на лице нз а G oogle I ma ge s

на снимката о т

М о би л н и я т

тъ р с и п р о би в

с ко ко в е в

гигант Nokia

н а а зи а тс ки те

To n y F a de ll и M a t t

тъ р с е н и я та , ко и то

пр е д с та в и с кр о м н о

па за р и . T he Lum i a

R o g e r s с а в е те р а н и

с а с ъ в па д а л и

н о в и я с и бюд же те н

5 2 5 р а зп о л а г а с

C atc hafi re,T ap root

о т пр о т ив ник о в а та

с н а й - в а жн и те

с м а р тф о н Lum i a

5 - м е г а п и кс е л о в а

F oun dati on,

к о мпа ни я Ap p l e .

новини.

5 2 5 , ко й то о пе р и р а

ка м е р а , 4 - и н ч о в

B oardSourc e и

по д W i n d o w s .

д и с пл е й и

Vol un teerM atc h,

К о м п а н и я та

д в уя др е н пр о це с о р .

Li nk edI n

о б я в и це н а о т 1 9 9

П о дв и жн и я т

пр едос тавя мяс то

щ а тс ки д о л а р а

ко р п ус н а L um i a

на добр оволци те,

бе з о бв ъ р зв а щ

5 2 5 в и по зв о л я в а

к ъ дето да

о сно в а т е ли т е н а

н е в е р о я тн и

т а з и к о мпа ни я .

Те са на т ру п а л и съ ст о яние и пр е д и

Go o g le з а к у пи

т о з и sta r tu p .

Обем на тъ р с е н е то

нач и н. С помощ та на

пр ет ърпя

2009 година

к о мпа ният а

О ч е в идно е , ч е

г о л ям а пром яна

насам. Тази

Ne st La bs з а

т а з и к о мпа ни я н е е

в р ез улт а т ит е

ф ункция обач е

$ 3 .2 ми ли а рда ,

съ з да де на с а м о за

та зи тъ р с а ч ка е ,

д о г о в о р , с ко е то

д а с м е н я те

пр едс тавят

о т т ъ рсенет о.

се изп олзваше

с ъ о бща в а т

да се пр а в ят п а р и

ч е тя п о с в о л я в а

щ е с е о п и та да

цв е то в е . М о же те

умени ята с и .

П о т ребит елит е

наистина мног о

с в е т о в нит е

о т не я.

а н о н и м н о тъ р с е н е .

за в л а д е е та зи

д а и зби р а те м е жд у

Т ак а те мог ат да

в е ч е м ога т

рядко, защ ото

а г е нции. Н о в а т а

Това обяснява

н и ша и зця л о .

ч е р н о , бя л о ,

бъ дат и з бр ани да

да т ъ рсят

трябваше да

пр и до бив к а на

за щ о в с е п о в е ч е

Н и с ко та р и ф н и я т

о р а н же в о и жъ л то .

р аботят з а няк оя

и з о бра ж ения,

бъде наме ре на

т е хно ло г ич ни я

по тр е би те л и с а

с м а р тф о н н я м а

к ат о виж д а т к акъв

в разшире ните

г и г а нт се з а ни ма в а

с е о р и е н ти р а л и

д а с е пр е д л а г а

с нес топанс к а

e пр оцен т ът н а

настройки на

с про и з в о дс т в о т о

и м е н н о къ м

в САЩ или

цел. Х ор ата,

и з п олз в а нет о

търсе не то.

на инт е ли г е нт ни

G o o gl e с ъ щ о

Li nk edIn В е л и ко бр и та н и я н а стартира бо рса то зи е та п. В м е с то за д о бро во лци

и м а кр и пти р а н о

то в а ф и н л а н д с ка та

да р аз г леж дат

тъ р с е н е , н о

ко м п а н и я щ е с е

с ъ зд а те л и те н а

о п и та д а с тъ п и

въвела нов начин

к ои то с а с въ р з ани

и м . Т ов а ще бъ де

т е рмо с т а т и и

П р о ч е т е т е о щ е ... ТЪРСАЧКИ

Duc kDuc kG o о т пр аз н у в а 1 м л р д. т ъ р с ения пр е з 2 01 3 г.

И н те р е с н о то пр и

та зи тъ р с а ч ка .

П р о ч е те те о щ е ...

ор г ани з аци я

к ои то веч е с а с е з апи с али , мог ат

С промяната

димни де т е к т о р и .

пол ез н а фу нкция

потре бите л ите

Н о рма лно е да с е

з а у ебм а ст ъри

няма да са

з а пи т а ме к а к в а

и в с ичк и, к оито

затрудне ни от т о в а

из г о да има т и

D u ckD u c kGo

D uc k D uc k G o

по с та би л н о в

професионалистите

с добр оволч ес к а

и с к ат да на м ер ят

пре настройване , а

дв е т е ст ра ни

на в ъ р ш и т о ч н о

тв ъ р дя т, ч е тя х н а та

А ф р и ка , Б л и зки я

и д о б р о в о л ци те

р абота.

с н и м к и, к оит о

щ е могат дирек т но

о т т а з и сде лк а .

пе т г о ди ни , а в е ч е

тъ р с а ч ка р а бо ти п о

И зто к и а зи а тс ко -

д а с е с в ъ р зв а т

мога т д а из ползват

да изп олзват

Си т у а цият а е до с т а

и ма г о лям по в о д

с ъ в с е м р а зл и ч е н

ти х о о ке н с ки я

по м е жд у с и .

С пор ед с ай та

з а пу бликува н е

пол е зната

инт е ре сна з а ра ди

з а пр а з ну в а н е . В

н а ч и н , и ка зв а т,

па за р .

К о м п а н и я та

на к омпани ята,

по сле днит е м е с е ци

ч е с а п о - д о бр и о т

пр е д с та в и с в о я та

веч е тр и ми ли она

на 2 013 г о ди н а ,

г и г а н ти те в та зи

Х а р а кте р и с ти ки -

Li n k e d I n Vo l un t e e r

потр еби тели

о т к о мпа нията

с ф е р а , за щ о то .. .

те н а ус тр о й с тв о то

Marketplace.

и з полз ват опци ята

с а д о с то й н и . Т е

Т а зи о п ци я и м а

“Vol unteer and

са сведени до

за це л д а н а ка р а

C aus es ”. Затова

необходимия

д о бр о в о л ци те

няма да отнеме

м и н и м ум , за д а с е

д а по л уч а т

мног о вр еме, пр еди

за п а зи це н а та н а

пр е д и м с тв о ч р е з

паз ар ъ т да с е

а п а р а та . Т о в а н е

с в о и те ум е н и я п о

з апъ лни .

е и зн е н а д в а щ о ,

в ъ зм о жн о н а й -

с л е д ка то с е

по л о жи те л н и я

и з к лю чит елно

Тъ р са ч к а т а

съ о бщи ха , ч е с а

П р о ч е те те о щ е ...

о бс лу ж и л на д е ди н милиа р д И ск а т е д а сте в час с всичко ново в св е т а на S E O

по т р е бит е ли .

опт им из а цията и социалните мре ж и ? А бо нир а й т е с е з а

Поглеждайки назад

н аш ия ema i l лист и получавайте вс и ч к о в ъ в в а ш а т а по ща !

в г о динина т а ,

http://nov i ni.se opal .bg /

т ъ рса ч к а т а е пре ж ив яла

ДРУГИ

No k i a о тно во атаку ва пазара на W i ndo ws телеф о ни

Li n k e d I n е

хи ляди обяви ,

Пр оч етете ощ е...


ИНДЕКС Брой 16 | Февруари 2014

8

ИНДЕКС Брой 16 | Февруари 2014

SE O

Как да намалим степента на отпадане на сайта си?

пр о м е н и в ди за й н а н а

ко й то с е а да п ти р а къ м

в кр а я на публи к аци ята

с а й та в и м о г а т да с е

г о л е м и н а та н а е кр а н а н а

д р уг и с ходни публи к аци и

о ка жа т и зкл юч и те л н о

в с я ко ус тр о й с тв о .

и л и пр и мер но пр одук ти о т с ъ о тветната к атег ор и я,

в а жн и . Е то н я ко л ко бъ р зи с ъ в е та ка к д а н а м а л и те

4. Избяг в а йт е

ко и то щ е ви донес ат

с те п е н та н а о тпа д а н е н а

у п от р е ба т а н а

д о п ъ л н и телни пос ещ ени я

с а й та с и :

изс ка ч а щ и п р озор ци ( p op

н а с тр ани ци .

up s ) - те др а зн я т х о р а та .

Ка т и на Г ер дж иков а

С

1. Изч ис т е т е

В м н о г о р е дки с л уч а и те

8. В с ич ки в ъ тр еш ни и

н а в иг а цият а н а с а йт а -

пр е д л а г а т н е щ о , в ъ р х у

в ън ш ни л инко в е да с е

Н е ка р а й те по с е ти те л и те

ко е то с и с тр ув а д а с е

от в а р ят в но в пр о з о р ец

т епен т а на

- Подб ир а т е не пр а в и лни я

с т р а на , мо ж е да има те

в и да с е ч ув с тв а т

кл и кн е , н о о би кн о в е н о

- И зключ и телно лес на з а

от па д а не е е дна

траф ик к ъ м са йт а си.

сайт, за който е важно

р а зд р а зн е н и , ка то н е и м

пр е къ с в а т по тр е би те л и

по с ти г ане так ти к а, к оято

от он ез и S EO

- Подб ир а т е т о ч но

по с е т ит е ли т е да с е

о с и г ур и те я с н а “ п ъ те ка ” ,

о т то в а , ко е то пр а в я т и л и

ч е с то е пр енебр ег вана.

мет р ики, з а които

правилни я т ра фик к ъ м

з а дъ р ж а т по - дъ лг о , д а

по ко я то да с ти г н а т д о

ч е та т в м о м е н та .

с е г о в ори от го дини.

сайта си.

пр е к а р в а т в ре ме к ли ка й ки

с ъ д ъ р жа н и е то , ко е то

из са йт а , р о в е й к и с е и з

тъ р с я т. А ко п о с е ти те л

5 .Бър зин а - e д в а л и и м а

я с н а пр едс тава к ак ви

С по ред опред е л ние то си

9 . C a l l to ac tio n - Имай те

„ С т е пен н а от падане ” (от

В торото в и у ч у дв а ?

с ъ дъ рж а ние т о , к о е то о т

н е м о же да о ткр и е то в а ,

н ужда д а о бя с н я в а м е ,

д е й с тви я точ но и с к ате

ан г л ийски b ounce r at e ) е

Не ка по мис ли м з а

с в о я с т р а на да в о ди къ м

ко е то тъ р с и , то й щ е

че нищо не влияе на

по тр е би тели те да

п р оцент ът пос е щ е ния на

се кунда с а мо : инт е рне т

к о нв е рсия.

н а пус н е с а й та . В с и ч ки

с те п е н та н а о тпа д а н е та ка

и зв ъ р шват на с ай та ви и

е дн а ст ра н ица (тое ст те зи,

потре би т е л из в ъ р ш в а

сме попадали на подобни

ка то ба в н о то за р е жд а н е

о с и г ур ете c al l to ac ti on

п р и к оит о посе тите л ят

търсе н е , по па да на в а ш ия

В т о з и слу ч а й в ис о к

с а й то в е и зн а е м ко л ко

н а с тр а н и ца та . К о л ко то

буто н и .

е н апу сна л са й та ви

сайт и о т к ри в а т о ч но

про це нт ст е пе н на

н е пр и я тн о е ус е щ а н е то .

по - б а в н о с е за р е жда

о т с тра ница т а , пре з

това, ко е т о е т ъ р сил -

о т па да не о з на ч а в а с п а д

к о я т о е вляз ъл, бе з да

отговор ъ т на не г о в ия

в к о нв е р сиит е и в ся ко

в з а им одейст в а с не я ).

въпрос и ли ре ш е ние на

с а й тъ т в и , то л ко в а

1 0 . Ра здел яйте

2. У в е р е т е с е , ч е

по в е ч е п о с е ти те л и щ е г о

п о- д ългите пуб л икации -

не що , к о е т о мо ж е т е

с ъд ър жа н ие т о в и

н а пус ка т, с л е д о в а те л н о

В п о с ледни те г оди ни

пробл е ма му . И з а що

да на пра в и т е , з а да

е л е с н о за ч е т е н е -

то л ко в а п о - в и с о ка щ е

х о р а та вс е по-тр удно

П р еди няк олко ме се ца

тогава да т р ябв а да о ст а не

у в е лич и т е в р е ме т о , ко е то

В н и м а в а й те с г о л е м и н а та

бъ де с те п е н та в и н а

о с та в ат к онцентр и р ани

ед и н от гла в ните

на сайта и да про дъ лж и да

по т р е бит е ли т е пр е ка р а в а т

н а шр и ф та и ко н тр а с та ,

о тпа д а н е .

за д ъ л г о вр еме и к ог ато

р едакт ори н а Mash abl e ,

разгл е ж да о ще ст ра ни ц и,

на са йт а и по се т е ни те

тъ й ка то в с е п о - г о л я м

Е л и ша Ха рт у и г, опре де л и

сл е д кат о в е ч е е о т к ри л

ст ра ни ци, е пряк о

пр о це н т п о тр е би те л и

6 .К а т е г ор изир а йт е

ко и то и м напомнят

с тепент а н а от падане

инф орма ци ят а , к о ят о г o

св ъ рз а но с у с пе ха на с а й та

и зп о л зв а т м о би л н и

ин ф ор м а цият а -

за д е бели те к ни г и и

к а то ц елу в к а със смъртта

инте рeс у в а ?

в и . Е т о з а т о в а е в а жн о д а

ус тр о й с тв а и те кс тъ т,

В а жн о е д а г р уп и р а те

уч е б н и ци от уч и ли щ е,

се пр е дпри е ма т де й с тв и я ,

ко й то и зг л е жда д о бр е н а

с ъ д ъ р жа н и е то п о

д и р е ктно с е отк аз ват да

з а у е б са йт ов ете . Доста

в и дя т дъ лг и публи к аци и ,

п л аш ещо сра в не ние ,

По пътя на ло г и к а т а е

с к о и т о да с по мо г не те

д е с кто п п р и м е р н о , м о же

ка те г о р и и . Т а ка

г и ч е тат ощ е пр еди да

н ал и?

абсолю т но но р ма лно

на ма ляне т о на т а з и

д а н е и зг л е жда та ка н а

по тр е би те л и те щ е

с а за п оч нали . В мес то

сайтове т е , к о и т о с е

ме т ри к а .

с м а р тф о н .

зн а я т къ д е д а по тъ р с я т

то в а м ож е да р аз дели те

н е о б х о д и м а та и м

д ъ л г о то с ъ дъ р ж ани е на

и н ф о р м а ци я .

о тде л н и с тр ани ци и ли

П он як ога х ората

справят о т ли ч но и бъ р з о

п р е небрегва т ф акта, че

с пре до ст а в яне т о на

К а к д а на м а л и м

3 . Д ос т ъп н ос т за в с ич ки

с тепент а н а от падане

точна, ясна и к а ч е с т в е на

с т епент а на о т па д а н е н а

у с т р ойс т в а - В ъ в в р ъ зка

м ож е да посочва няколко

инф орма ци я, да и ма т

сайта си?

с т.3 е о т п ъ р в о с те п е н н а

7 . П р е д л а г а йт е с х од н о

н е щ а , но обикнове но те

по-вис о к пр о це нт ст е пе н

в а жн о с т д а и н в е с ти р а те

с ъд ър жа н ие - Д о бр е е д а

с а:

на отп а да не .Н о о т др у г а

в r e s p o n s i ve ди за й н ,

пр е д л а г а те о тс тр а н и и л и

П о няк о г а няк о лк о м а л ки

г о н а пр авете на с ер и я от пуб л и каци и .

9


ИНДЕКС Брой 16 | Февруари 2014

10

ИНДЕКС Брой 16 | Февруари 2014

SE O

План за действие срещу Panda наказание Цвет о м и р Це ле в

W e b m a s t e r T o o l s . В ъ п р е ки

П р а в ил н ият х од за

с тр уктур а с а и деални

то в а , с е р и о зн и я т с п а д в

д е йс т в ие

пр е д п ос тавк и з а Pan da.

тъ р с е н е о б и кн о в е н о н е

С л а д ка то с те ус та н о в и л и

З а по ч нете с оценк а на

о с та в я н и ка кв о с ъ м н е н и е

в е ч е ка къ в ти п н а ка за н и е

р е кл а ми те на уебс ай та

за тя х н о то п р и с ъ с тв и е .

и м а в а ши я т уе бс а й т,

в и - Има повеч е от две

Т а ка и зг л е жд а д о с та л е с н о

м о же да п р е м и н е те къ м

н а с тр ани ца? С лед това

д а с е р а збе р е да л и и м а те

о п р а в я н е то н а п р о бл е м а .

о це н к а на с ъ дъ р ж ани ето

тр а ф и ка о т о р г а н и ч н о то

н а с а й та ви - Колк о

а л г о р и тм и ч н о и л и р ъ ч н о н а ка за н и е , до ка то и м а те

К а кто в е ч е ка за х м е ,

с тр а н и ци от с ъ дъ р ж ани ето

G o o gl e W e b m a s t e r T o o l s

а л г о р и тм и ч н и те с а н кци и

с а та м? Дали блог ъ т ви

а ка ун т.

с а м а л ко п о - с л о жн и ,

с е о бн овява ч ес то? И ощ е

тъ й ка то н я м а те

м н о г о др уг и въ пр ос и ,

G oogle н а ка з а ние то може

към ко я к а т е г о ри я с е

бъ де о т ст ра не но на п ъ л н о

д а ви у д а ри като гръм

отнася с а нк ци ят а на

о т и нде к с а на Go o g l e .

от я сн о н ебе и е много

сайта в и , т а к а ч е мо ж е да

Е динс т в е ният на ч и н за

С л а д ка то с те ус та н о в и л и ,

и н ди ка ци я за то в а ка кв о

ко и то тр ябва да с и

н е прият н о и т рудно да

пре дпр ие ме съ о т в е т ни т е

о т ср а няв а не на р ъ ч н о то

ч е н а ка за н и е то в и е о т

е пр и ч и н и л о н а ка за н и е то .

за д а д ете з а с пр авянето с

с е с пра вит е с не го. В

ме рки, з а да г о по пра в и т е .

на к а з а ние е ч ре з мо л б а

а л г о р и тм и ч е н пр о и зх о д ,

Т ук е м я с то то , къ д е то

Pa n d a.

з а пре ра з г ле ж да не ,

щ е тр я бв а да с е о пр е д е л и

д е те кти в с ки те в и ум е н и я

л и цет о н а рез кия сп ад на т р афика ви в Инте рне т

Първия т т ип с а ръ ч ни т е

к о ят о е к ипъ т на Go o gl e

о т ка кв о е п р и ч и н е н

тр я б в а д а в л е зн а т в и г р а .

Н а с л едващ о мяс то и два

щ е трябва да установите

наказания. Р ъ ч ни т е

т рябв а да о до бр и пр е д и

- G o o gl e Pa n d a и л и

И зпо л зв а й те д а н н и те с и

о це н к ата на с к ор ос тта

к он крет н а т а п ричина,

санкции о би к но в е но

на к а з а ние т о да бъ де

Pe n gui n . С д в е д ум и ,

о т G o o gl e а н а л и за и г о

н а в а ш и я с ай т. Pi ng dom

с л е д к оет о да се взе мат

са по-л е с ни з а

о т ме не но .

р а зл и ка та м е жд у д в е те

с р а в н е те с M o z д а н н и те за

и м а с тр ахотен и лес ен

н е о бход им ит е ме рки за

иде нтифи к а ци я, т ъ й к а т о

е , ч е Pa n d a е с н а с о ч е н и

пр о м я н а в а л г о р и тм и те .

и н с трумент з а тес тване на

в ъ з с т а новяв а не то.

те че ст о са пр и дру ж е ни

Вт о ри ят т ип с а

е л е м е н ти в ъ р х у с а м и я

от съоб ще ние о т Go o g le

а лг о ри т ми ч нит е

с а й т, ко и то п р е ч а т н а

И зпо л зв а н е то н а те зи

с а й та ч ес то е в з ави с и мос т

На й -чест о неоч аквана

в рамкит е на Go o g le

на к а з а ния. То в а с е с л уч в а

н е г о в а та и зп о л зв а е м о с т,

и н с тр ум е н ти тр я бв а

о т в а ш и я хос ти нг

а л г о рит м ична

W e bmaste r To o ls про фила

с ле д а к т у а лиз а ция н а

д о ка то Pe n gui n тъ р с и

д а о п р е де л и да л и

д о с та вч и к .

а к ту а лиз а ц ия е

ви. Ръч нит е на к а з а ни я

Go o g le а лг о ри т ми т е.

н е е с те с тв е н и в х о д я щ и

н а ка за н и е то е п о р о д е н о о т

пр и чина т а , осо бе но ако се

се поя в яв а т , к о г а т о

Е дна ма лк а пр о мяна и л и

в р ъ зки къ м в а ши я с а й т

Pa n d a и л и Pe n gui n .

по я вят няк олко подре д.

Goog l e а лг о р и т ми т е з а

с е ри я о т про ме ни мо г а т

( т.е . в р ъ зки , ко и то

З а щ а ст ие, на миране то на

спам са ма рк ир а ли не що ,

а в т о ма т и ч но да с ъ з д а д а т

с а би л и пл а те н и и л и

С л е д ка то с те р а збр а л и

н а с а й та ви . Дали е лес ен

и з т о чника н а пробл е ма

свързано с в а ш и я с а й т ,

с а нк ц и я, к о ят о ще д о в е д е

с ъ зд а д е н и бе з р е да кто р с ко

ко й а л г о р и тъ м е п р и ч и н а

за уп о тр еба и лог и ч но

и от сра н яв а нето му е

и Goog le ре ш а в а т да

до в не з а пно спа да не н а

о д о бр е н и е .

за н а ка за н и е то , м о же д а

р а зп р еделен? Или пъ к

н апъ лно въз м о жно.

прилож а т ръ ч на са нк ц ия

с а й т а в и в р е з у лт а т и те о т

пр е д п р и е м е те с ъ о тв е тн и те

н а в и гаци ята пр етр упва

на кл асир а не т о на в а ш и я

т ъ р се не т о . Go o g le P e n gui n

Най-лесният начин да

д е й с тв и я . А ко то в а е

и н те рф ей с а?

сайт.

и P a n da са г ла в ни т е

р а збе р е те ко й а л г о р и тъ м

Pa n d a , то г а в а в а ши я т

в ино в ниц и .

в л и я е н а в а ши я с а й т е

с а й т и м а п р о бл е м и с

У с п е е те ли да р аз р еш и те

д а по г л е дн е те в а ши те

н е г о в а та и зпо л зв а е м о с т.

те зи въ пр ос и по въ з мож но

Р а з б е ре т е да ли това е р ъ ч но или а лгори тм и чн о на к а з а ние

Те зи де й ст в и я мо г а т да

с ко р о с тта. С к ор ос тта на

И н а к р ая, оценк а на н а в и гаци онната с тр ук тур а

бъдат ср е щу о т де лни

Алг о ри т ми ч нит е

д а н н и за а н а л и з. З а п ъ л е н

Т в ъ р д е м н о г о то

н а й - д обр и я нач и н, то

G oogle н а ка з а нията

страни ци в ъ в в а ш и я

с а нк ц и и са о би к но ве н о

с п и с ъ к н а а л г о р и тм и ч н и те

р е кл а м и , н е д о с та тъ ч н о то

Pa n d a би с к лони ла да ви

об и кновено попадат в

сайт или з а в с як а е дна

по - т р у дни з а о т к ри в а н е ,

о б н о в л е н и я и ко г а с а с е

с ъ д ъ р жа н и е , д уб л и р а н е то

о п р о сти нак аз ани ето.

ед н а от т ез и д ве различни

на вашия до ме йн. П р и

т ъ й к а т о т е о бик но в е н о

о с ъ щ е с тв и л и , м о же те д а

н а с ъ д ъ р жа н и е то , с л а ба та

к а тегории. С първата ви

те жките с лу ч а и ц яло т о

не с а при дру ж е ни о т

в и ди те в M o z ’ s G o o gl e

с ко р о с т н а за р е жд а н е и л и

с тъ пк а т рябва да открие те

ви дом е йн име мо ж е да

у в е до мле ние в Go o gl e

A l go r i t hm C ha n ge H i s t o r y.

л о ша та н а в и г а ци о н н а

11


ИНДЕКС Брой 16 | Февруари 2014

12

ИНДЕКС Брой 16 | Февруари 2014

по п ул я р н и я e - c o m m e r c e

SE O

s t yl e s he e t - а .

м о би л но ус тр ой с тво

пл ъ г и н – W o o c o m m e r c e ,

7 Горещи Wordpress Теми за 2014 Любен Г еоргие в

те м а та и м а 6 р а зл и ч н и

о т 3 ,60 1 с ек унди под

И зто ч н и к

с 3 G и нтер нет таз и те м а п ок аз ва з ави дна

в е р с и и н а н а ч а л н а та с тр а н и ца .

Luc id

пр о и з води телнос т.

О с в е н то в а те м а та

А ко тъ р с и те и зч и с те н а

Д о п ъ лни телни ек с тр и на

по д д ъ р жа и н с тр ум е н т за

те м а за б л о г а с и ,

та зи тема с а и з полз ването

с ъ зд а в а н е н а с тр а н и ци

Luc i d е е дн о о т н а й -

н а Sc hema.org M i c rodata,

и м н о г о р а зл и ч н и

д о бр и те п р е д л о же н и я .

ба зи р ана е на B oots trap

ко с тюм и за ци и п о с а м а та

Н а в и г а ци я та н а те м а та е

F r a m ew ork и ос вен това

Wor d pres s е една от

Основно т о пре ди мс т в о

3 2 0pr e ss.c o m , но т о зи пъ т

те м а . Т о в а я пр а в и

пр о м е н е н а в п о с л е дн а та

пр и теж ава Reti n a-Ready

н ай - пред почитаните

на тази W o r dpr e ss т е ма

ба з ир а на на по пу ля р н и я

по д х о д я щ а за в с я ка къ в

в е р с и я , за д а м о же д а

г р а ф ич на с ъ вмес ти мос т.

с и с тем и з а у правле ние

е ф актъ т , ч е е ба з ир а на

F o u n da tio n f r a m e wo r k .

ти п уе б пр о е кти , ка то за

с е и зп о л зв а по - л е с н о о т

н а с ъд ърж а н ие то и

на B ootstr a p f r a m e w o r k

д а с е н а п р а в я т по в е ч е то

по с е ти те л и о т м о би л н и

ос в е н т ова ра зработките

– това в и по з в о ляв а да

П о до бно на пр е дно то

пр о м е н и , н е с е и зи с кв а т

ус тр о й с тв а . Т е м а та с е

н а тем и се увеличават

правит е не о г ра ни ч е ни

пр е дло ж е ние –

н и ка кв и пр о г р а м и с тки

а д а пти р а м н о г о до бр е ,

н е прекъсн а т о. За да

на брой про ме ни по

когато говорим за

ум е н и я .

ко г а то п р е в кл юч и те

у с пея да на правя тази

дизайна на т е ма т а . О т

пр о и з в о дит е лно ст ,

с та тия, вз ех по д внимание

друга с т р а на о ба ч е , т о в а

о пр е де ле но е е дна о т

с л е днит е фа кт ори:

може да бъ де пр и ч ина

на й- бъ рз о з а ре ж да щ и те

за п ре ка ле но мно г о

W o r dp r e ss т е ми .

- В р ем е з а з а реждане на

доп ъл нит е лни ра з хо ди

О с но в ни ят про бле м тук

м обилна верси я (те ствано

за дора бо т к и . О с в е н т о в а

о т но в о е в т о в а , ч е з а д а

Т а зи те м а е п о д х о д я щ а

ч р е з web pa getest .or g )

вре ме то з а з а ре ж да не

до ба в и т е до пъ лни т ел н и

о с н о в н о за б л о г ъ р и ,

може да с е у в е лич и , а к о

с т ило в е к ъ м т е ма т а

н о с ъ щ о та ка м о же д а

доп ъл нит е лни ят к о д не

на с а й т а с и , е ну ж но

н а м е р и пр и л о же н и е

е съобра з е н пр а в и лно с

о пр е де ле но ни в о на

и п р и с ъ зд а в а н е то

пл атф о р ма т а Bo o tstr a p.

в ла де е не на е з и ц и з а

н а ко р п о р а ти в н и

пр о г р а мир а не и ли

с а й то в е . Д о п ъ л н и те л е н

Pr a v d a е е д н а о т н а й -

B o o t s trap 3 framew ork .

- Ком пресия с g z ip - С т о йност н а Goog l e Pag e S p eed т ест

Ако иск а т е ч ис т а

бю дж е т з а до пъ лнит е л н и

- В с ички т ест вани те ми са

те ма за с а й т а с и и

до р а бо т к и по т е ма т а .

с д и на м ичен дизайн.

нямате пр о бле ми с допълни т е лнит е

320 P r e ss Bo o ts trap

И зто ч н и к Fa bl e

И зто чни к Ly n x

м е жд у та бл е т, те л е ф о н

Lyn x вк люч ва 3 ос новни

и д е с кто п ко м пютъ р ,

и зг л е да на з аг лавната

н о за с ъ жа л е н и е бр о я т

с тр а н и ца, к оето ви

ко с тюм и за ци и , ко и то

по зв о лява да и з полз вате

м о же да и м пл е м е н ти р а те

те м а т а з а блог , с пи с ани е

с а м и , е д о с та о г р а н и ч е н .

и л и о нлай н маг аз и н с в г р а ден WooC ommerc e.

И зто ч н и к

О с в е н това мож е мног о л е с н о да и з полз вате

Pr a v da

пе р с о нали з и р ан ф он и те м а т а е и з г р адена ч р ез

И з т о ч ник

костюми з а ци и , т о в а е най-по дхо дяща т а з а в а с!

Go o d W o rk

Източник

Н а т р е т о мяс т о в

н а ч и н д а ув е л и ч и те

пр о д а в а н и те те м и за

Т е м а та пок аз ва с к ор ос т

к ла са ци ят а се на ми р а

пр о и зв о д и те л н о с тта н а

W o r d p r e s s , ка то о с в е н

н а за реж дане от 5.161

на й- о пт ими з ир а на та

та зи те м а е да с п р е те

д и н а м и ч н и я д и за й н

с е кун д и и с ъ щ о так а

мно г о фу нк цио на лна те м а

и зп о л зв а н е то н а G o o gl e

те м а та м о же д а с е

по л уч ава добр а оценк а от

Т о в а определено е найбъ р з о з а реж д ащ ата те ма от в сичк и в к ласацията, к а то осв ен т ова отбе лязва

320 Pre s s F o u nd a ti o n

и н ай-в исок и показате л и пр и т ест ове з а мобил на и

На втора по з ици я с е

з а W o r dpr e ss. О с в е н , ч е

шр и ф то в е и с ъ щ о та ка

и зп о л зв а с W o o c o m m e r c e .

G o o gl e Sp eed тес товете.

д е с кт оп версии .

намира дру г а т е ма о т

мо ж е да с е и нт е г ри р а с

д а ко м би н и р а те 1 0

С в р е м е за за р е жда н е

И зто чни к

13


ИНДЕКС Брой 16 | Февруари 2014

14

ИНДЕКС Брой 16 | Февруари 2014

Стъпки за създаване на успешен

н а с о ци ални те мр еж и

по д г о тв и те с ъ д ъ р жа н и е

с и о с т ава еди н от най -

К а к д а с ъзд а д е м у с п е ш е н

и в и де а за н а п р е д, за д а

е ф е кт и вни те.

Vl og за бизн е с а н и?

с те с и г ур н и , ч е щ е и м а те в и н а г и н о в о с ъ дъ р жа н и е .

vlog за бизнеса Ви

Не о ч ак вай те моментален ус пе х ! Без з нач ени е

Пр е ди д а за п о ч н е те

Ва си лена Тренд а ф илов а

И

в и де о бл о г а с и м о же д а

по зи ци и те с и о н л а й н .

М А РК Е Т И Н Г

с тъ п ки те п о и зг р а жд а н е

- о пи та й те с е д а пр а в и те

д а л и съ з давате нов блог ,

н а Vl o g за би зн е с а с и , щ е

в и де а та с и ка то тр е й л ъ р и ,

о н л а й н би з нес и ли ви део

тр я б в а д а по д с и г ур и те

а н е ка то це л и ф и л м и -

ка н а л , з а да пос ти г нете

о с н о в н а е ки пи р о в ка за

в с и ч ки о б и ч а м е д а г л е да м е ус пе х , щ е ви е нуж но

це л та с и :

за в л а д я в а щ и тр е й л ъ р и ,

време.

м а лкият и сре де н

публик у в а не т о на в иде а

- по - в е ро ят но е

биз н ес могат да

опре де ле но из и ск в а в ре ме

ч ит а т е лит е да св а ля т

се възп олзват

и усил ия и мно г о о т

в и де о на мо би лни

от в ид ео блого ве те .

потре бит е ли т е с и з а да в а т

у с т р о й ст в а

Vl o g (или виде о бл ог)

въп рос а да ли на ис т ина с и

в с ъ щ н ост представл ява

засл уж а в а . К а к т о р а з би ра

- по с т иг а не на по - до бр а

бл ог, к ойт о има пре димно

се знает е , и ма мно г о

к о му ник а ция с к ли е н ти те

- н а й - в е р о я тн о уе б

З а па зе те п убл и ка ци и те

и ус и ли я. В аж но е да

в и део съд ърж ание . Ако

други о пци и з а ма рк е т и нг

- по в е ч е т о о т в а с в еч е с а

х о с ти н г п л а н а , ко и то

с и п р о с ти , я с н и и

и зг р а д и те к р атъ к г р аф и к

с ъ з д а д ет е к а честве н Vl og

за бисне с а в и , но има

се у бе дили в пр е ди м с тв а та

и зп о л зв а те , е о г р а н и ч е н ,

за в л а д я в а щ и . Н е е н ужн о

за п убли к аци и те с и и

з а в аш ия биз не с, като

ня кои с пе цифи ч ни ч е рт и

на ре к ла ма т а на би зн е с а

та ка ч е , с л е д ка то

д а р а зка зв а те жи те й с ка

д а с е пр и дъ р ж ате к ъ м

п о с тоянн о го обновя вате ,

от видео ма рк е т и нг а ,

в и - в иде о бло г а е

с ъ зд а д е те в и д е о то с и ,

и с то р и я . Н а п р о ти в ,

н е г о , като с е с тар аете

и ма те д ост а по-гол е ми

които с а ха ра к т е рни са мо

а лт е р на т ив е н на ч и н за

н е е л о ша и де я пъ р в о

р а зка же те кр а тка

по с то янно да публи к увате

ш а н сове да подобрите

за не го .

тази цел

д а г о публ и кув а те в

и с то р и я н а а уд и то р и я та

н о в и кач ес твени и

с п е ци а л н и уе бс а й то в е

с и , за да п р о в о ки р а те

и н те р ес ни ви деа.

в и дим ост т а си онлайн

ко и то н и ка р а т д а и с ка м е - п о д х о д я щ а в и де о ка м е р а

да гледаме още от същия

Б р о я т на потр еби тели те,

ф и л м . П о м и с л е те н а д то в а , ко и то г ледат ви деата - п о д х о д я щ в и де о с о ф туе р

ко г а то с ъ зда в а те в и д е а та

в и , щ е нар ас тва бавно

за о бр а бо тка

си.

и с та би лно, з а к оето щ е в и тр ябва тъ р пени е

и д а спечелит е нови

- виде ат а з а дъ рж а т

- с ъ з да в а не на по - ли ч е н

за в и д е о с п о д е л я н е ,

по тр е би те л и те д а п о тъ р с я т

к л и е нт и.

посе ти т е ли т е на бло г а в и

о бр а з на би з не с а Ви -

в м е с то д и р е ктн о н а Vl o ga

о щ е и н ф о р м а ци я за в а с

Н е за бр авяй те з а полз ата

по-дълг о , к о е т о по ма г а

а к о р ъ к о в о ди т е лит е н а

с и . С л е д то в а м о же д а

и д а по с е тя т ка н а л и те

о т с о ци ални те мр еж и з а

Т ъ р с ещит е м а шини

за подо бр яв а не т о на

к о мпа ни ят а Ви с е о бр ъ щ а т

в зе м е те ко д а за в г р а жд а н е

в и в Y o uT ub e и л и Vi m e o ,

пр о м оти р ане на ви деата

опр е д елен о д ават кре дит

позици и т е в и

ре до в но по ср е дст в о м

о т то зи уе б с а й т и д а

н а пр и м е р .

в и . З а таз и цел мож е

в и де а к ъ м к ли е нт ит е

г о и зп о л зв а те , за д а пуб л и кув а те в и де о то с и .

н а вид ео съд ър жание то

д о с та да ви помог нaт - п р о м о ти р а й те в и д е а та с и

пуб л и к аци и в Pi n teres t,

- п о с ъ щ и я н а ч и н , ка кто

р а зл и ч ни ди с к ус и и в

- п о д г о тв е те

и о би кн о в е н и я бл о г , с л е д

T w i t t er и F ac ebook , з а да

- у в е лич а в а не на

пр е д в а р и те л н о

ка то с те с ъ зда л и пъ р в и я с и ус пе е те да с ъ з дадете с воя

пр и съ ст в и е т о в и

с ъ д ъ р жа н и е то с и -

Vl o g, тр я бв а д а с ъ о б щ и те

о н л а й н общ нос т, к оято да

о нла йн - в а ш ият Vlo g

и зкл юч и те л н о в а жн о за

н а п о тр е би те л и те за

с п о д е ля с ъ дъ р ж ани ето ви .

- чре з в иде а т а мо ж е т е

пр и да в а по - з а дъ лбо ч е н о

ус пе х а н а в а ши я Vl o g e

н е г о . К а кто в е ч е зн а е те

З ащ о да съ з да м Vl og и

по-л е сно да о фо р мит е

с ъ дъ рж а ние на у е бс а й та

д а г о о бн о в я в а те ч е с то ,

има много начини

какви са п реди мствата

и да обяснит е к а к в и са

в и. К а ч е с т в е нит е в и д е а

в пр о ти в е н с л уч а й

за п р о м о ти р а н е н а

з а биз не са ми от н его?

услугит е в и и ли к а к да се

мо г а т да у в е лич а т

по тр е би те л и те б ъ р зо

с ъ д ъ р жа н и е и пр и в л и ч а н е

изп олз в а да де н пр о ду к т

а у ди т о р и ят а в и о нла й н ,

щ е и зг убя т и н те р е с .

н а п о тр е би те л и , ка то

к а т о т а к а ще по до бр и те

П р е ди д а за п о ч н е те

е с те с тв е н о и зпо л зв а н е то

и е мн ого веро я тно

- видеа т а с а

си, т о в а с ъ з да в а ли це н а

в а шият vlog д а си спе че л и

по-инт е ре а к т и в ни в

к о мпа ни ят а в и

п о - д обри поз и ции в

сравне ние с ч е т е не т о

с р авн ение с нормалния ви

на описа ние на да де н

би з нес блог, к о йто няма

продук т

в и део съд ърж ание .

С ъ з да ва н ет о и

15


ИНДЕКС Брой 16 | Февруари 2014

16

SE O

8 Фактора за Приоритизация на Ключовите Думи Част 1 Хр и ст и на До брин ска

д ум а , та ка и за г р уп и те

О т о п р е д е л я щ о зн а ч е н и е

по тр е би тели те, к ои то

о т те р м и н и . О бе м ъ т н а

за п о д р е жд а н е то

с а и зполз вали дадената

тъ р с е н и я та е в а же н ,

н а кл юч о в и те д ум и

кл юч о ва дума в тъ р с енето

тъ й ка то те о р е ти ч н о

по п р и о р и те т е

си?

по г л е д н а то ко л ко то

по тр е би те л с ко то

по в е ч е х о р а тъ р с я т за

н а м е р е н и е . Ра збе р е те

Д а л и таз и к люч ова дума

в а ши те це л е в и кл юч о в и

л и ка кв о и с ка да о ткр и е

щ е до веде до пос ледващ о

д ум и , то л ко в а п о в е ч е

по тр е би те л я т, в и е л е с н о

д е й с тви е, к ато напр и мер

тр а ф и к щ е п о л уч и те .

м о же те да м у уг о д и те .

по с е ти телят да с е абони р а

Н о н е с та в а в ъ п р о с

З а щ о то в а е в а жн о

за н о ви ни от блог а ви и ли

с а м о за тр а ф и ка . М н о г о

л и ? Т о в а с а в а ши те

д а за купи ваш пр одук т и л и ус луг а?

П р оучва н ет о и

все пак е не о бхо димо да

на няк о лк о ре ш а в а щ и

ч е с то тъ р г о в ци те

по те н ци а л н и кл и е н ти ,

т ар гет ира н ет о на

опре де лит е к о и т е рмини

фа к т о ра . А т о в а са

би в а т за в л а д я в а н и

а в и е с ъ с с и г ур н о с т н е

к л ю човит е д уми са

засл уж а в а т по в е ч е в ре ме ,

име нно :

о т пр е с л е д в а н е то н а

же л а е те д а г и и зпус н е те !

к р и тичн ит е пъ рви стъп ки

кои п о- ма лк о и к о и

з а в сяк а SE O кампания.

изобщо не си з а слу ж а в а т

1.О бе мъ т на т ъ р се ни я та

тр ф и к, бе з д а п о тъ р с я т

С л е д ка то с ъ б е р е те

н а тъ рс ене, но да не

П ъ р во т рябва да съставите

усилият а .

2 . П о т ре бит е лск о т о

о тг о в о р н а с л е дн и те 2

н е о б х о д и м и те да н н и

в о д и до и з въ р ш ване на

на ме ре ни е

в ъ пр о с а :

за п о тр е би те л с ко то

же л а н ото дей с тви е. В

намерение, ще е

м н о г о от с луч аи те, к ог ато с е та р гети р а опр еделена

с пи сък с релевантни

Д а де н а к люч ова дума м о жа да и ма ви с ок обем

г о л я м о то ко л и ч е с тв о

и в од ещи т ра фик

Как Да П р и о р и т и з и р а м е

3 . К о нк у ре нц ият а

к л ю чови д у м и, които

И збран и т е К л юч о ви т е

4 . Б ю дж е т ъ т

Д а л и тр а ф и къ т, ко й то

н е о б х о д и м о д а п р о в е р и те

д а бъд а т ра з пре де л е ни

Дум и ?

5 . Ср о к о в е т е

с е г е н е р и р а о т н я ко и

с пи с ъ ка с и с кл юч о в и дум и кл юч о ва дума, тя не е

6 . Ц е лит е

кл юч о в и д ум и с в и с о ко

и д а с и за д а де те в ъ п р о с и

д о с та тъ ч но с пеци ф и ч на,

ка то :

за д а п р и влеч е целеви я

в о т делн и см ислови гр у пи. След т о ва добаве те

В л ияни е т о на ра з лич ни т е

7 . Р е нт а би лно ст т а

тъ р с е н е , н а и с ти н а м о же

н о в осъз д а дените групи

ключови ду ми е ра з лич но .

8 . Ск а лир у е мо ст т а

д а с е кв а л и ф и ци р а ка то

от ду м и к ъм страниците

Някои пр и в ли ч а т

н а ва ш ия са йт , които

пове че т ра фик , др у г и са

Н е к а р а з г ле да ме

и м съот вет ст в ат. Ако

насочени к ъ м по - ма лк а ,

по - о бс т о йно в с е к и о т 8- те

об а ч е н ям а т е ре л е вантна

спе цифич на г р у па о т

с тр а н ица з а д аде на

по тр е би тел. Обемъ т на К а кв о е н а м е р е н и е то н а

тъ р с е ни ята з а к люч ова

по тр е би те л и те , ко г а то

д ум а е важ ен ф ак тор , но

Д а л и то зи тр а ф и к щ е в и

тъ р с е н е то и м с ъ дъ р жа

н е тр я бва да я и з би р ате

фа к т о ра , к о и т о с по м а г а т

по м о г н е д а по с ти г н е те

д а де н а та кл юч о в а д ум а ?

с а м о зар ади нег о, а да

хора, а т р е т и мо г а т да

да с е при о ри т из и ра т

це л и те , ко и то с те с и

гр у па от к лю чо ви думи,

бъдат п о - пе ч е лив ш и

к лю ч о в и т е ду ми и д а

по с та в и л и ?

т о тога в а т ряб ва да се

конкре т но з а в а ш и я

с е по сиг не по - ле с но

по гриж ит е з а не йното

бизне с . П о р а ди т а з и

ж е ла ни я у спе х о т S EO

С а м о за щ о то е д н а

и л и с а г о то в и в е д н а г а д а

с ъ з д а ва н е. Т ова е

причин а не е ре нт а би лно

о пт и миз а цият а .

р е л е в а н тн а кл юч о в а дум а

за купя т д а д е н и я п р о д укт

О б е м ът на тъ р с ени ята

т и пи чният на чин,

да подхо ж да т е к ъ м в с и ч к и

д о ка р в а п о в е ч е тр а ф и к о т

и л и ус л уг а ?

и п о треби телс к ото

по койт о прот и ча

ключови ду ми по е ди н и

пр о у чв а нет о н а кл ючовите

същ и н а ч ин.

д у ми и т ях нот о добавя не

ка ч е с тв е н ?

О б ем на т ъ р с ени я та

пр о в е ри те и др уг и те Д а л и тя х н о то н а м е р е н и е е

ф а кто ри , к ои то ок аз ват

пр о с то да с е и н ф о р м и р а т

в л и я н и е.

н а м е р ени е с а пъ р ви те два

д р уг а , то в а н е о зн а ч а в а , ч е тя е п о - д о б р и я т

К о г а то н я ко й тъ р с и за та зи ф а кто ра, к ои то тр ябва да

П ъ р в и ят фа к т о р , к о й то

те р м и н , ко й то да

кл юч о в а д ум а , в п и с в а л и

в зе м е те пр едви д, к ог ато

н а целевит е страници.

За да не по ла г а т е

т рябв а да про в е ри т е, е

та р г е ти р а те . В и е тр я б в а

с е то в а в м а р ке ти н г о в и я в и и зби р ате к люч ови те

Т у к об а че липсва е

напраз ни у с и ли я,

нив о т о на и нт е р е са , ко й то

д а о п р е де л и те с то й н о с тта

пл а н ?

пр и орит из а цията. Дори

е не обх о ди мо да

има т по т ре бит е ли т е къ м

н а то зи тр а ф и к.

и д а ра з пола гате със

приорит и з ир а т е и

в а ш и т е к лю ч о в и ду м и .

с пи сък от клю чови думи

органи з ир а т е в р е ме т о

То в а с е о т на с я к а к т о за

Пот р е бит е л с кот о

н а це л е в а та с тр а н и ца

и т аргет ира н и URL-и,

и ре сур сит е си на ба з а

в с як а о т де лна к лю ч о в а

н а м е р е н ие

щ е уд о в л е тв о р и

д ум и з а ваш ата онлай н м а р ке т и нг ова с тр атег и я.

Д а л и с ъ д ъ р жа н и е то П р о дъ л жав а в с л едв ащ ият б р о й...


ИНДЕКС Брой 16 | Февруари 2014

18

ИНДЕКС Брой 16 | Февруари 2014

SE O

Цената на SEO услугите расте – а струват ли си разходите?

В ъ зс та н о в я в а н е то

ф и р м и , ко и то же л а я т д а

бе з как вото и да е

с л е д то в а щ е в кл юч в а

по д д ъ р жа т бюд же ти те с и

р ъ ко в о дс тво, е мож е би

по в е ч е в р е м е и ус и л и я ,

в р е д, и зби р а т да н а е м а т

по - л о шо, отк олк ото да не

ка то с л ужи те л и те и л и

те зи п о - м а л ко и зв е с тн и

н а пр а ви те ни щ о.

а г е н ци я та , ко и то с а

о п ти м и за то р и . Д о с та о т

д о ка р а л и бъ р ко ти я та ,

тя х с е и и зл а г а т н а р и с к

Д а оп редел им по дх о дящ

в е р о я тн о н я м а д а бъ д а т

по то зи н а ч и н .

бю д ж ет з а SEO

о т н е я . Т о в а о зн а ч а в а , ч е

К а то в с е ки

Г о л е м и те ф и р ми с а

е кс п е р и м е н та ци и те м о г а т

пр о ф е с и о н а л и с т, SE O

о тде л и ли необходи ми я

д а с а н а в и с о ка це н а .

с пе ци а л и с тъ т н я м а д а

бюджет. Дор и и с

р а бо ти ус и л е н о за в а с ,

по ка ч ването на цени те

те зи , ко и то щ е в и и зв а д я т

Янч о Ян че в

О с и г уряв а нет о на S EO

разноо бра з ни по к а з а т е ли .

хо д да о бу ч а т с в о и те

у с л уги ст а на п о-трудно в

Ре дица к о мпа ни и са

с о бс т в е ни с лу ж и т е л и да

И зв о д ъ т ка то ця л о е , ч е

о с в е н а ко н е м о же да

р а зх о ди те по SEO ус луг и те

по с леднит е д ве години,

изхвър ле ни в е ч е о т

о пт и миз и ра т или пъ к д а

SE O о п ти м и за ци я та е

о п р а в да е п л а щ а н е то . Д а ,

в ъ зл и зат на г р еш к а пр и

н о о т G oogle н ане соха

бизне с а . М но г о к лие нт и

на е ма т хо р а з а с ъ що то .

с та н а л а п о - с къ п а , тъ й

е в ти н и я т о п ти м и за то р

за кр ъ г лянето в г оди ш ни те

н о в и уда ри и п ре з 201 3-та

не разбир а т с т о йно с т т а ,

Та з и ст ра т е г и я мо же

ка то р а бо та та по н е я е

м о же да д а в а р а зум н и

и м б юдж ети . Именно

годин а .

коя то п о лу ч а в а т ч ре з S E O

да на ма ли ра з хо дит е ,

с та н а л а п о - и н те н зи в н а .

це н и , н о то й ​​щ е в и

по - м а лк и те пр едпр и яти я

оп тими з а цият а и с мят а т ,

но мо ж е и да до в е де д о

г а р а н ти р а л и р е зул та ти те

с а те зи, к ои то тр ябва да

Д а , те х в ърлиха пре чка

че по-в и со к и т е с т а в к и

о бра т ния ре з у лт а т .

Н е м о же в е ч е п р о с то

в дн е шн и я п о с то я н н о

н а пр а вят вни мателни

с л е д пречк а в S EO

не са о пра в да ни . Н о и ма

м е х а н и ч н о да с ъ зд а в а те

пр о м е н я щ с е с в я т н а

о це н ки, пр еди да наемат

пл ановет е н а все ки с

е дин ос но в е н не до ст а т ъ к

В ми на ло т о т о в а мо же ше

и р а зп р о с тр а н я в а те

тъ р с а ч ки те ? В е р о я тн о н е .

о п ти м и з атор и .

P a n da ъпд ейт а, а същото

в този на ч ин на ми сле не ,

и да е на хо дч и в хо д. Н а й -

р е кл а м н о с ъ дъ р жа н и е .

в а жи и в по-гол яма

защото и нв е ст и ра но т о

е фе к т и в ни т е пр а к т и ки

А ко н а п р а в и те то в а ,

Т в ъ р д е в ъ зм о жн о е д а

Д а , тр у дно е з а вс ек и

с тепен з а P eng u in,

се възв ръ ща , а

мо ж е ха да из лъ с к а т

и м а г о л е м и р и с ко в е и

и зп о л зв а пр а кти ки , ко и то

м е н и д ж ъ р да баланс и р а

н о ак т у а лиз а циите

оп тими з а цият а е т о лк о в а

пр о фила на фи рма т а , н о

пр е д в и д о р и е н ти р а н и те

в е ч е с а о с та р е л и , а то в а ,

пр и х о ди те и р аз ходи те,

пр е з т а з и год ина

це нна, к о лк о т о и к о г а т о

т о г а в а Гу г ъ л не на л а г а ше

къ м н а ка за н и я д е й с тв и я

ка кто в е ч е ка за х м е , е

н о то ч но з атова е

пр и чиниха сеи змична

за п ръв пъ т ст а на

т а к ив а на к а з а ния, к а кто

н а G o o gl e пр е з п о с л е д н и те

р е це п та за бе д с тв и е .

д о бр е да с е и нвес ти р а

пр о м ян а в ра ботата на

марке тинг о в а пра к т и к а .

с е г а . Ст и г а да не с е бя х те

м е с е ци , е тв ъ р д е в е р о я тн о

С ъ щ о то с е о тн а с я и за

в о п ти ми з аци ята –

в ъ з по лз в а ли о т няко я

та зи п р а кти ка д а е в

в ъ зл а г а н е то н а SE O

с р а в н ително ни с к и

ущ ъ р б н а би зн е с а в и .

за д а ч и те н а в ъ тр е шн и

р а зх о ди вс е ощ е,

с л ужи те л и . Т е н е с а

с р е щ у ус луг а, к оято

оп тим из а т орите занап ре д. В р е з у лт а т н а това

В ре ме т о не е на ма ли ло

мре ж а , к о ят о к у пу в а и л и

н аде ж д нит е SEO ф ирми

стойно ст т а на т е з и

пр о да в а в ръ з к и, щя х те д а

по в иш иха своите це ни.

ре кламни у с и ли я.

о с т а не т е не з а бе ляз а н и .

Избяг в а йт е

о б уч е н и и н е р а зби р а т

н о с и д и ви денти , к ои то

Нап роти в да ж е –

Н о с на й- но в и т е пр о м е н и

н ис кот а р иф н и ф ир м и за

д о бр е п р о м е н я щ а та с е

по с те пенно с е натр упват

З адачи, к оит о п о-рано

стойно ст т а на о нла йн

Go o g le а в т о ма т и з ир а

SE O оп т им иза ция

с р е да . Чо в е к н е с е н ужд а е

в ъ в в ремето. В с е пак

м ож ех а да се оптимизират

ре клама т а с е е по в и ш ила .

пр о це с а з а бо рба т а с ъ с

о т с е р ти ф и ци р а н е , за д а

в с е ки би з нес е с ъ з даден,

Д о ка то ус та н о в е н и те

с е с та н е SE O е кс п е р т, н о

за д а рас те. Затова не с е

ф и р м и - о п ти м и за то р и

и м а н ужд а о т н а тр упа н

ко л е бай те, а опр еделете

Дне с до р и и е дна

по в и ша в а т це н и те с и и

о п и т и н о у- х а у.

бюджета с и и с тар ти р ай те

не з а бе ле ж и ма в р ъ з ка

р а зши р я в а т с в о и те ус л уг и ,

с па ма .

л ес но, сега т ря бва да се и з п ъ лн яв а т в нимате лно

Без „н апр а ви си са м “ в

и с тъпк а по ст ъ пка.

SEO и нд ус т р и я т а

Т р я бв а да се извършват

м а р ке т и нг к ампани ята с и .

и н о ви з а д а чи, като

В иждайк и на ра ст в а щит е

на в а ш и я с а й т с

ко м п а н и и - п и я в и ци с е

В а ши те с л ужи те л и б и х а

н апр им ер м ониторинг

це ни на S E O у с лу г и т е ,

ло ш ли нк мо ж е да

о п и тв а т да за пъ л н я т

м о г л и да с е н а уч а т

н а с оц иа лн ит е ме дии

много фи рми мо г а т да

до в е де до р ъ ч но и ли

пр а зн и н а та в н и ша та

с в р е м е то , н о да г и

и обш ирни а н ализи на

си мис лят , ч е е хи т ъ р

а лг о ри т ми ч но на к а за н и е .

с н и с ки це н и . М н о г о

по с та в и те в та къ в пр о е кт

19


ИНДЕКС Брой 16 | Февруари 2014

20

ИНДЕКС Брой 16 | Февруари 2014

SE O

Мобилно приложение или мобилен сайт - правилният избор Ат а на с Вълче в

Д о сега в ече в ероя тно

Моби лни пр и л о ж ени я

с те ч у ли без брой

м о би л н и те п р и л о же н и я

С пус ка н е то н а та ка в а

о тде л на моби лна

не винаги са правилният

в е р с и я н а в а ши я т с а й т, би

в е р с и я на с ай та с и и

и збо р .

тр я б в а л о д а за бе л е жи те

р а зп о з наването на това

р а зл и ки ка то п о в е ч е

ко й как во ус тр ой с тво

по с е ти те л и , по м а л ка

и зп о л з ва мож е да ви с е

с те п е н н а о тпа д а н е

в и ди малк о тр удно. С ъ щ о

В о бщ и я т с л уч а й ,

и ув е л и ч а в а н е н а

та ка то ва не е мног о

ф и р м и те тр я б в а с а м о

ко н в е р с и и те .

пр е п о ръ ч и телно з а SEO .

по тр е би те л и те л е с н а за

Н о ка к то ч н о да

С ъзд а в ане на с айт с

н а в и г а ци я и и зпо л зв а н е

н а пр а в и те м о би л е н с а й т?

а д а п тив ен диз айн

И м а н я ко л ко в а р и а н та

С а й т с адапти вен ди з ай н

за то в а . Д в а та н а й - ч е с то

е пр е д поч и тани ят

и зп о л зв а н и п о х в а та с а :

в а р и а нт от мног о хор а и

М обил н и с а йт ов е

д а пр е д о с та в я т н а

Ga be S h a o o lia n , к а з ва

в е р с и я н а с а й та с и за

с ле дно т о : “ М о би лни те

м о би л н и ус тр о й с тв а .

пъ ти колк о е важно

Мобил ни т е пр и ло ж е ния

пр и ло ж е ния и ма т на й -

с ай та ви да има сил но

са прог р а ми, к о ит о

г о лям у с пе х т о г а в а

А ко с а й тъ т в и е в а ши я т

м обилно присъствие .

инстали ра т е на в а ш е т о

к о г а т о са ино в а т и в н и и

н а й - в а же н и н с тр ум е н т

Т о в а на ист ин а е така.

устройс т в о и мо ж е т е да

има т р е а лна ст о й но с т

за п р о д а жби , н е

С ъзд а в а н е н а м обил е н

м е то д. В днеш но вр еме

С к о рош но проучване

пол зват е о фла й н.

з а по т р е бит е ли т е ,

е н е о бх о д и м о д а

с а йт н а от д е л е н а д р е с

е по ч ти з адъ лж и телно

из по лз в а йк и ра з лич н и те

м и с л и те за р а зл и ч н и

н а Google показва,

с та в а вс е по-популяр ен

и зи с кване с ай товете да

ч е из полз ва н ето

Съответ но т е з и

фу нк ции на мо билн и те

пр и л о же н и я , ко и то м о же

М о же би с те в и жда л и

с а с а дапти вен ди з ай н и

н а с м а рт фон и за

прилож е ния се

им у с т р о й ст в а .” То й да в а

д а с е о ка жа т пр о с то

ч е с то и зп о л зв а н о то “ m .”

х о р а та оч ак ват точ но това

т ъ р сене и сърфиране

разрабо т в а т з а

з а при ме р к а ме ра т а,

н е н ужн и . Д о с та тъ ч н о е да

пр е д и м е то н а да д е н

о т с е р иоз ни те ф и р ми .

е дост игна ло 56% на

оп е рацио нна с и ст е ма по

ме ст о на хо ж де ние т о

н а пр а в и те в р е м е то , ко е то

с а й т. Н а пр и м е р ht t p :/ / m .

А мерик а нския п азар, а

ваш избо р. В мо ме нт а

по GP S , з в у к о в о

по тр е би те л и те п р е ка р в а т

example.com/

46 % от пот ребите лите са

най-по пу лярни са

р а з по з на в а не , с к а ни р а н е

в с а й та в и , по с е щ а в а й ки

н апр а вили покупка пре з

Andr oid и iOS , а по в е ч е т о

на ба рк о до в е и QR к о д о в е

г о о т с в о и те м о б и л н и

Т е зи с а й то в е р а зпо зн а в а т

в и - това е с ъ щ и ят с ай т,

м обилнот о си устройство.

хора раз ра бо т в а т

и т .н.

ус тр о й с тв а пр и я тн о .

ко г а н я ко й г и п о с е щ а в а

н а пр а вен так а, ч е к ог ато

о т м о б и л н о ус тр о й с тв о

би в а отвор ен от моби лно

прилож е ният а с и и з а А к о в а ш ият бизне с все

две те .

ощ е н е е н а блегнал на

Т ук н е с тава въ пр ос з а д р уг а вер с и я на с ай та

П ри ло ж е ние т о Ike a ’s

М н о г о х о р а с м я та т, ч е

и а в то м а ти ч н о г о

ус тр о йс тво, елементи те

Ca ta lo g е пр е к р а се н

H T M L с а й та и м и зг л е жда

пр е п р а щ а т къ м м о б и л н а та

а в то м ати ч но с е

т о з и па з а р, т о вие със

В ре зул т а т на т о в а ,

пр и ме р з а т о в а . То

д о бр е н а м о би л н и

в е р с и я . П о то зи н а ч и н ,

о р а зм ер яват и подр еж дат

с и гу рност губите много.

създава не т о на е дно

по з в о ляв а на хо р а т а

те л е ф о н и и та бл е ти ,

н а пр и м е р , в и е м о же те да

пр а в и лно. Т оз и метод с е

такова пр и ло ж е ние

да с к а нир а т с т р а ни ца

н о в д е й с тв и те л н о с т

о п ти м и зи р а те и по д р е д и те

пр е п о ръ ч ва от вс и ч к и

С ъ щест в у в а т ня колко

обикно в е но к о с т в а мно г о

о т к а т а ло г а им и да

те н е с е пр е д с та в я т

с ъ д ъ р жа н и е то и

е кс п е рти к ато пр едни ят е

в а р иа н т а д а подобрите

вре ме и ср е дст в а . То в а

из по лз в а т к а ме ра т а, за

то л ко в а д о бр е ко л ко то

с тр уктур а та н а с а й та с и по

по ч ти отж и вели ца.

м обилнот о си присъствие ,

оп ре деле но е г о лям

да по с т а в ят в ир т у а л н о

е д и н о п ти м и зи р а н за

м а л ко п о - р а зл и ч е н н а ч и н ,

н о на й-в а ж ното от

прое кт , но в к ра й на

р а з лич ни ме бе ли в

це л та с а й т. П р и м е р

ко й то щ е е п о - уд о бе н за

П р е ди да з апоч нете да

м н о го реш ения , които

сме тка це лият пр о це с

до ма си. То в а е ле сен

за е л е м е н ти н а та къ в

по с е ти те л и те .

х а р ч и те пар и , пр оуч ете

щ е трябва да взе ме те е

може да с и з а с лу ж а в а .

и инт е ре се н на ч и н

с а й т с а п о - г о л е м и те

з а в и з у а ли з а ци я на

буто н и , до пъ л н и те л н о то

К а то н е до с та тъ к

за д а п р едос тави те

инт е ри о ре н ди з а йн.

р а зс то я н и е м е жд у тя х и

тр я б в а д а с по м е н е м ,

м а кс и м ално добр о

по - б ъ р зо то за р е жд а н е н а

ч е да п р е н а с о ч и те

м о би л но пр еж и вяване.

с ъ д ъ р жа н и е то .

по тр е би те л и те къ м

д ал и в и е н уж но мобилно пр и лож ение или мобил на

Експе р т ъ т по диг и т а лни

в ер сия н а са йта.

те нде н ци и и у пр а в и т е л на B l u e F o u n ta in M e dia ,

Въ пре к и в с и ч к о , о ба ч е ,

то ч н о к ак во ви тр ябва,

21


ИНДЕКС Брой 16 | Февруари 2014

22

ИНДЕКС Брой 16 | Февруари 2014

SE O

5 начина да постигнете страхотно съдържание през 2014

м о же да д о в е д е до

З а по в е ч е то х о р а 2 0 1 3 г .

г . пи шехме блог пос тове

о г р о м н о ко л и ч е с тв о

бе ше г о ди н а та , в ко я то

о т 1 5 0 0 + думи , тъ й

тр а ф и к и да до н е с е д о

„ м а р ке ти н г ъ т ч р е з

ка то п отр еби тели те

$4 4 . 25 в ъ зв р ъ щ а е м о с т

с ъ д ъ р жа н и е ” за м е н и

це н я т з адъ лбоч еното

за в с е ки $1 , ко й то

„ и зг р а жд а н е то н а

с ъ д ъ р жани е и г о с поделят.

и н в е с ти р а те .

в р ъ зки ” . А ко G o o gl e

Н и ко й няма вр еме з а

T r e n d s м о же д а с е с м я та

то в а п р ез 20 14 г оди на.

за п о ка за те л , то в а щ е

П о м и с лете з а това:

пр о д ъ л жи и п р е з 2 0 1 4

Х о р а та едва р аз полаг ат с

През 2013 г. 63% от

г о ди н а . З а с ъ жа л е н и е ,

д о с та тъ ч но вр еме, з а да

по тр е би те л и те н а

то в а н е е н а ч и н ъ т, по

с и в ъ р ш ат р аботата пр ез

3 . М обил е н д ос т ъп

Весели на Съб е в а

А к о им а ед но не що, на

вре ме т о в а бе ш е в с и ч к о ,

Б . П ро да ж би ср е щу

м о би л н и те л е ф о н и с а

ко й то тр я бв а г л е да те н а

д е н я . Малк о вер оятно е те

к оет о се н а слушахме до

кое то бе ш е не о бхо димо .

по т е нциа лни к ли е нти :

и зп о л зв а л и те л е ф о н а с и ,

с ъ д ъ р жа н и е то .

д а о тд елят 2 0 ми нути з а

в т р ъ сва н е през 201 3г. (и

Но през 2 014 г . к ли е нт ит е

Чре з с и нхро ни з а ц и я

за д а с ъ ф р и р а т о н л а й н .

2 0 1 2 , 2011, 201 0 ...), то е ,

щ е изи ск в а т по в е ч е о т

с ъ с CR M , в ме с т о

Т о зи п р о це н т с е е уд в о и л

А ко п и ше те с ъ дъ р жа н и е

ч е „ съд ърж а ние то е цар” .

„ осе мте пу блик а ции в

по т е нциа лнит е к лиен ти ,

о т 20 0 9 г . н а с а м . G o o gl e

с е д и н с тв е н а це л

В м е с то това пр едлаг ай те

Чес тн о ка з а но, тази ф раза

блога” к а т о по к а з а т е л

к о и т о Ва ш е т о с ъ дъ р жа н и е

пр е г ъ р н а и де я та за

и зг р а жд а н е н а в р ъ зки ,

по - м а лк и пар ч ета

е произ н а сяна толкова

за е ф е к т и в но ст и т у к

е пр и в ляк ло , в иж да те

о тзи в ч и в уе б ди за й н п р е з

то то в а , ко е то пр а в и те , е

с ъ д ъ р жани е, к ои то

м н о го път и, че е загубил а

е мя сто т о , к ъ де т о

р е а лни т е пр о да ж би .

2 0 1 2 г ., н о пр е м и н а в а н е то

по г р е шн о . С ъ дъ р жа н и е то

по тр е би тели те мог ат

с в о ет о з на чение .

марке тинг о в а т а

къ м уд о б н и м о би л н и

е ко м п о н е н т н а

л е с н о да ус вояват и

С ъ държ а н иет о ще

В а ши я блог пос т.

автома т из а ция се в к люч в а

2 . П о - и нт ел и г ент н о

в е р с и и п о с та в я п о - г о л я м

и зг р а жд а н е то н а

с п о д е лят, ч ас ти от

в уравн е ни е т о .

и пер с о на л но на с о че н о

в ъ пр о с – за ця л о с тн а та В и

в р ъ зки , н о те ​​н е с а

по - д ъ лг и отк ъ с и , к ои то

с ъ д ъ р жа ни е в и м ей л ит е

с тр а те г и я за с ъ д ъ р жа н и е .

в за и м о за м е н я е м и .

х о р а та мог ат да пр оч етат

пр о д ълж и д а бъде ключов

в с в о бодното с и вр еме.

S E O елем ен т и п ре з

Пол зата о т пла т фо р мит е

2 0 1 4 г. Не м исл я, че това

за марке т и нг о в а

И ме йл ма рк е т и нг ъ т

К а те г о р и зи р а м е

П р е з 2 0 1 4 г . п и ше те

Т е щ е с е впи ш ат добр е и

н я к о га ще се проме ни.

автома т из а ция к а т о

мо ж е да бъ де о г ро м н о

ус тр о й с тв а та н а тр и в и д а :

с ъ д ъ р жа н и е за це л и те

ка то Fac ebook и ли T w i tter

Но В а ш а т а ст рате гия

Par dot или H u bS po t не

до пъ лне ни е к ъ м т ра ф и ка

н а с то л н и , та бл е ти и

на информиране

м н е н ия.

т р я бв а д а се а даптира,

е в авто ма т из и ра не т о

и пр о да ж би т е , но т о й

м о би л н и . Н о в р а м ки те

и о бр а зо в а н е , а н е

а к о иска т е да вървите в

на В аш и т е т а к т и к и,

из и ск в а т в о р ч е с к о

н а те зи в и до в е в с е о щ е с е

за м а н и п ул и р а н е и

к р а к с пром ените . Ето

a осигу р яв а не т о на

с ъ дъ рж а ние , спе ци а л н о

р а бо ти с д е с е тки р а зл и ч н и

и зв л и ч а н е н а по л за . А

пе т на чин а да се уве рите ,

по-доб ъ р на ч ин да с е

с ъ з да де но з а к о нк р е тн и я

р а зм е р и н а е кр а н а .

а ко п о л уч и те в р ъ зки , о щ е

Н а й - в аж ното е

ч е Ва ш ет о съд ъ ржание

сл е ди и и з ме рв а к а к

по т ре бит е л. Ве ч ни те

Т р я бв а да п о м и с л и те

по - д о б р е .

д а за п омни те, ч е

щ е да в а рез у лтат и пре з

съдърж а ние т о Ви ра бо т и

к ли ш е т а в е ч е не в ъ р ша т

ка к щ е и зг л е жд а

н о в а т а год ина .

за В ас. М о ж е т е да в идит е

р а бо т а .

В а ше то с ъ дъ р жа н и е

5 . М а л ки д е г ус т а ции и

за г уби с воето з нач ени е,

н а д е с е тки р а зл и ч н и

г ол е м и п ор ции

н е и пр ез 20 14 г . , а

не ща ка т о : 1 . М а рк ет ингова

К лие нт и т е о бръ ща т м н о г о

р е зо л юци и ,ко и то

О бобщ ение

с ъ д ъ р жани ето няма да

в е р о я тно и ни к ог а. Т о

а в то ма т из а ция

А. Схе м и на съ дъ р ж а ние :

по - г о лямо в нима ни е

по тр е би те л и те В и щ е

П р е ди н я ко л ко г о д и н и

с а м о се адапти р а, з а да с е

з а и з мерв а не на

Може те да в идит е да ли

на пе с о на ли з ир а ни те

и зп о л зв а т, за д а г о

пи ше х м е м н о г о

н а па с не к ъ м това, к оето

р е з улт а т ит е

даде н по т р е бит е л се

име й ли , на с о ч е ни к ъ м

р а зг л е жд а т.

с ъ д ъ р жа н и е н а е дн а

В а ши т е потр еби тели

инте рес у в а с а мо о т е дна

т е хни т е к о нк р е т ни

с тр а н и ца , за щ о то

и с ка т, и нач и на и м на

Ни е з на ем , a и кл ие нтите

те маи д а му пр е дло ж ит е

по т ре бно с т и. П р а в и л н о то

4 . Отделете

то в а бе ше п о - д о бр е

д о с тъ п до нег о.

з н а ят , че е н ужно добро

само съ о т в е т но т о

с ъ дъ рж а ние в ъ в Ва ша та

с ъд ър жа н ие т о от

за п р и в л и ч а н е н а

с ъ държ а ние, и за изве стно

съдърж а ние .

е ле к т р о нна к о му ник а ци я

изг р а жд а н е т о н а в р ъзки

тъ р с а ч ки те . П р е з 20 1 3

23

Списание Индекс – Брой 16  
Списание Индекс – Брой 16  

SEO Новини – стр. 6 Как да намалим степента на отпадане на сайта си? – стр. 8 План за действие срещу Panda наказание – стр. 10 7 горещи W...

Advertisement