Page 1

ЯНУ А Р И 20 1 4

БРОЙ 1 5

ИНДЕКС Електронно списание за SEO и онлайн маркетинг Защо да в ключит е в ид еа, P P C и S E O за м аркетинг с тратег и я та с и В 20 1 4? >>> стр. 14

З а що бл о гването не е заг уб и л о с в оята практиче ск а з н ачим о ст >>> стр. 18

Опознаван е на тър с ен ето в кит ай >>> стр. 20

Н о в о г о д ишн и р е з о л ю ци и з а о нл а йн м а р к е т и нг през 2014 >>> стр. 22


ИНДЕКС Брой 15 | Януари 2014

2

На ш и ят е к и п

ИНДЕКС Брой 15 | Януари 2014

СЕ О Пал Бл о г - По с л е дни пуб л икации

Въ вед ение

3

Десет т е не ща, к о ит о т ря бв а д а з н ает е з а Ат а на с Въ лчев

T w i tte r ( Ч аст I )

Няколко думи от екипа

a ta n a s.v a lchev @ seo pa l.b g

Twit t er и ма ш е мно г о и нт е р е сна 2 013 г . Си ст е мата за микро бло г инг про дъ лж а в а ш е да пе ч е ли по т р е би те л и ,

Ва силе на Т ре нда филова

като те до ст и г на ха по в е ч е о т 3 0 млн., бе ш е в р е м е да поне с е и св о я дял р а з о ч а ро в а ни я. К о мпа нията ...

v .tr en da fi lo va @ seo pa l.b g

5 н ач ина д а п о д сиг у рит е S E O опт им из ац ия т а на м о бил н ия си с а й т

@ seo pa l.b g К а т ина Г ерджи кова

Пос т о янни т е пр о ме ни в а лг о ри т ми т е на Go o gl e и остана лит е т ъ рса ч к и в ина г и дъ р ж а т спе ци а ли с ти те

S E O и о н л а й н м а рке ти н г а в ърв я т ръка з а ръка . В И Н Д Е К С ще р аз г л еж даме

по SE O о пт и миз а ция на щр е к . Фо к у с ъ т в е ч е е въ р х у

те м и с в ърз а н и н е с а м о с п ря ка та о п ти м и з а ц и я н а с а й то в е , но и т ак ив а

см и сле но т о и по ле з но с ъ дъ рж а ние , к а к т о и ... Мо ж е л и B i n g д а из м е ст и Goo g l e в т ърсе н е т о ?

@ seo pa l.b g

Опти миз а ц ият а на с а й т о в е з а т ъ рсе щи ма ш и н и е мног о бъ рз о пр о ме няща с е де й ст в и т е лно с т и н я м а нужда о т спе ц и а лни до к а з а т е лс т в а з а т о в а . В мо м е н та

Христ ина

@ seo pa l.b g Цв е т о мир Целев c .cele v @ seo pa l.b g

Плю со в е т е на Y o u T u be к ан ал з а в аша т а

с в о и те в ъп ро с и .

в с и ч ки н а с - п ри я тн о ч е те н е !

ht t p :/ / seo p al.b g

ф ирм а Y o u Tu be е мно г о в а ж е н са йт з а с ъ в р е ме нната п опк у лт у ра . Спо мне т е си к о лк о пр и ят е ли са в и праща ли линк о в е , к о и т о в и о т в е ж да т к ъ м к а к в и л и н е

Янчо Янче в @ seo pa l.b g

Н а дя в а м е с е , ч е в ре до в е те н а И Н Д Е К С , в с и ч ки щ е н а м е ря т от г ов ор и на

То в а с п и с а н и е е ре а л н о с т б л а г о да ре н и е н а е кс п е рти те о т СЕО Пал О О Д . От

виде а. Та м мо ж е т е да на ме ри т е по с ле дни т е но ви н и ... y a n cho

ка кто м н о г о п о л е з н о , та ка и м н о г о в ре дн о , а ко н е с е н а п рав и к ак т о т р ябв а.

Goog l e и т яхна т а т ъ рса ч к а има т на й- г о лям па з а р е н .. .

До б ринска hr i sti n a .do brinska

О п ти м и з а ц и я та н а с а й то в е з а п о в е ч е то х о ра е н е щ о с л о жно, а да се намер и п ра в и л н а и н ф о рм а ц и я п о те м а та е трудн о . То в а е н е щ о , ко ет о мож е да бъде

Лю б е н Г ео рги ев l y ub en .g e o r giev

с в ърз а н и с ъс с о ц и а л н и те м ре жи , ра з л и ч н и те п л а тф о рм и з а онл айн р ек л ама ка то G o o gl e A dwo r ds , M i c r o s o f t A dv e r t i s i n g и друг и .

k a ti n a .g er dzhikova @ seo pa l.b g

н а то в а с п и с а н и е е да п о м о г н е н а н а ч и н а е щ и те в та з и с ф ер а да се науч ат да о п ти м и з и ра т с а й то в е п ра в и л н о и н а п ро ф е с и о н а л и с ти те да се р аз в ив ат .

Ве се лина С ъбева v essy .sa b eva

И Н Д Е К С е п ърв о то б ъл г а рс ко о н л а й н с п и с а н и е з а S E O и м ар к ет инг . Цел т а

К ак д а из п о л з в ат е T u m b l r з а S E O о п т им из ац ия т а и м арк е т инг а В дн е ш но в ре ме из ни к в а т но в и и но в и со ци а л н и

ИНДЕКС-брой 14 Т у к може т е да на мери т е п р е д н и я т бр ой на сп ис а н ие ИН ДЕКС. На с т ра н и ц ат а, к ъм коя т о вод и изо бра жен ие т о, ще може т е да ви д и т е с ъ д ърж а н ие т о на бр ой 1 4 , да г о ра згле дат е он ла й н и л и д а св а л и т е PDF фа й ла.

пл а т фо рми. Спе ц и а ли ст и т е , к о ит о се з а ни мав а т с ма р к е т и нг , т р ябв а мно г о да в ни ма в а т , з а да н е проп у ск а т в а ж ни т е к а на ли . Tu m blr е е дна о т ч е с то пре небр е г в а нит е со ци а лни мр е ж и. М но г о хо р а н е ...

* Кликн е те в ърху корицата на бр ой 1 4, з а да го св алите или раз гле дате онл ай н.. .


ИНДЕКС Брой 15 | Януари 2014

4

ИНДЕКС Брой 15 | Януари 2014

СЪ ДЪ РЖ АН И Е

»» стр. 6

5

»» стр. 10

»» стр. 14 »» стр. 22

6 SEO Новини

12 9 лесни

час с най-новите SEO

начина за изграждане на линкове

и онлайн маркетинг

След като вече

новини.

сме минали през

Научете какво се случва в интернет и бъдете в

8 Ключови

елементи от управлението на вашата онлайн репутация Тъй като хората прекарват все повече и повече време в интернет и свободно

16 Нови

основните 5 техники за

Сайтове срещу Стари Сайтове – Кой ще спечели SEO битката?

изграждане на линкове,

Общото доверие се

на търсенето в китай

време е да проследим

придвижва от стари,

Като всеки друг район

останалите 4.

големи брандове към

по света и в Китай

нови, иновативн и

потребителите имат

компании, но все още

много специфични

изглежда, че Google

начини за търсене

предпочита вече

онлайн. Игнорирането

утвърдените сайтове.

на тези навици може да

14 Защо да

включите видеа, PPC и SEO за маркетинг стратегията си В 2014?

18 Защо

че старата практика на блоговете е загубила своето значение.

20 Опознаване

струва скъпо на ...

22 Новогодиш-

изгради внимателно

блогването не е загубило своята практическа значимост

маркетинг стратегиите

С новите социални

Всеки бизнес би искал

Съществуват много

си, за да привлече

медийни платфо рми

да започне новата

причини, поради

внимание онлайн.

и джаджи, които се

година с гръм и

които хората могат да

Доста популярна

пръкват буквално почти

трясък или поне да я

обмислят промяна на

маркетинг техника за

всяка седмица, може да

започне с поправяне на

дизайна и ...

привличане на ...

бъде лесно да се мисли,

недостатъците и ...

изразяват мнението ...

10 Трябва ли да промените текущия си уебсайт и защо?

С огромната конкуренция, която на блюдаваме, всяка компания трябва да

ALIEN-HOSTING.COM

ни резолюции за онлайн маркетинг през 2014

»» стр. 20


ИНДЕКС Брой 15 | Януари 2014

6

ИНДЕКС Брой 15 | Януари 2014

SE O НОВ И Н И

7

изпращат снимк и

сле дв а т е ” ,

в и со к о к а ч е ст в е н о

те л е ф о н ” , о бя с н я в а

в поле то за

о бясняв а

и нфо р ма ци о н н о

с о ф туе р е н и я т

по зи ци я с е

съобщ е ния . То в а

де т а йлит е J e r e m y

съ дъ р ж а ние , н о

и н же н е р M i n w e n

по я в я в а с п о р е н

се случва сл е д

Go r do n , к о йт о е

на й - с и лно щ е

Ji.

пр е д с та в и те л

като потре бите лят

ст а рш и дир е к т о р

се а к це нт и ра

кл икне на нов ta b

на Tw itte r з а

в ъ р ху е ми сии те

в нотиф икаци и т е

про и з в о дс т в е но

в мо би лно т о

П ла т форм а т а

на приложе ни е т о .

про е к т и ра не .

при ло ж е ние .

з а м икроблоги нг

Друго подобрени е ,

T w i tter на пра ви

на кое то может е

пр и лож ениет о

да се радвате , е

с и з а съобщения

пре минаване то о т

мн о го по-лесн о

вашия Time l in e

з а из полз в а не от

дире ктно към т е з и

пот ребит елит е.

на други профи ли .

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

П одобря в ат прилож ение т о з а съ общения н а T witter

П р о ч е т е т е о ще ... “ Д не ш ни ят

F ac e b o o k щ е о т дад е по в е ч е з н ач е н ие н а ак т у ал н и т е новини

П р и лож ениет о е дос тъпн о ка кт о за

„ Се га ве че

F a ce bo o k

ъ пде йт на сис т е ма т а з а

Пр о ч е те те о щ е ... BING

Цяла го д ина търсят знам енито сти в B i ng

к ла с и ра не щ е по з в о ли на

З н а м е н и то с ти те

Е д в а н а ше с та

сним ки о т 16 го лем и летищ а

вз емете к ола под наем на лети щ е Ай ндховен”, к аз ват

Точно преди

н а м ъ жки я по л

пъ тув а н и я та за

– Jus t i n B i e b e r .

пр е д с то я щ и те

С л е д н е г о о с та в а т

пр а зн и ци G o o gl e

пе в и ца та N i c k i

Maps вече

M i n a j и а ктр и с а та

в кл юч в а с н и м ки

A m a n d a B yn e s .

о т и зв е с тн и

Д е в е та та п о зи ци я

тр а н зи тн и зо н и п о

с е за е м а о т

це л и я с в я т. С а й тъ т

с та н а л а та и зв е с тн а

в е ч е р а зп о л а г а с

по в е ч е с е зи ка ,

и зо бр а же н и я н а

от к омпани ята в блог а с и . П р оч етете ощ е...

Техн ологи ч н и те ги га н ти се обеди н яв а т срещу шпи он а жа н а NS A

по т р е бит е ли те д а

с а н а й - г о л я м а та

о тко л ко то с

1 6 м е жд ун а р о дн и

по лу ч а в а т по в е ч е

те н де н ци я в

м узи ка та с и M i l e y

л е ти щ а , п о в е ч е о т

г олеми те с ветовни

но в и ни , к а к т о

тъ р с е н е то н а

C yr us . Д е с е тка та

5 0 г а р и и м е тр о

технолог и ч ни

О с ем от най -

мобилни т елефони

може те да

о бно в яв а с в о ят а

и мне ният а н а

а м е р и ка н ци те пр е з

е допълнена от

с та н ци и , ка кто

к омпани и

с A ndroid , т а к а и

пре минавате

с и ст е ма з а

т е хнит е при я те л и

2 0 1 3 в B i n g, с о ч а т

а м е р и ка н с ки я

и н а ка би н ко в и я

подпи с аха

з а i OS. К ом па ния та

от вашия Hom e

к ла сир а не , з а да

з а с лу ч в а що т о

с та ти с ти ч е с ки

пр е зи де н т B a r a c k

лифт в Хонг Конг.

с ъ вмес тно пи с мо

н а пра ви

Time l ine към

по к а з в а по в е ч е

се “ , к а з в а в

данни на

Obama.

Т а зи и н ф о р м а ци я

до пр ез и дента на

с ъ общениет о ч ре з

Discove r t ime -

а к т у а лни но в и ни

бло г пу бли к аци я

тъ р с а ч ка та .

бе ше с ъ о бщ е н а

С АЩ и к онг р ес а. В

о фициа лн ия си

l ine . Това ще

в е ми сиит е на

о т F a ce bo o k

Н а й - тъ р с е н и я т

ч р е з бл о г а н а

нег о те нас тояват

бл о г.

ул е сни търсе не т о

по т ре бит е ли т е ,

ме нидж ъ р ъ т Va r un

ч о в е к п р е з та зи

с и и зп ъ л н е н и е н а

G o o gl e M a p s .

да с е напр авят

на тре ндове ,

с ъ о бща в а т о т

Ka c h o lia .

г о ди н а е би л а

Sup e r B o w l , ка кто

изве стни туит о в е

к о мпа ният а в

B e yo n c e K n o w l e s ,

и с ъ с с ъ б и р а н е то

поз воляв а

и поп улярни

бло г а с и . Вс и ч к и

следвана от

н а D e s t i n y’s

д а по с е ти те

на данни от

пот ребит елит е

проф ил и сре д

по т ре бит е ли

ч е по т ре бит е л и те

р е а л и ти зв е зд а та

C hi l d , н е в е р о я тн о

ч е к- и н г и ше то н а

пр ави телс твени те

да полу чв а т и

хората, които

ще в и ж да т

често четат

K i m K a r d a s hi a n .

ус пе шн о то

а в и о ко м па н и я та

аг енци и , к ато

ма т е ри а ли , к о и то

R i ha n n a за е м а

с в е то в н о тур н е

н а л е ти щ е то в

N ati onal Sec uri ty

са о т в о ри ли п р е з

тр е та та по зи ци я в

и щ а с тл и в о

М а д р и д , м о же те

Ag enc y (N SA).

F a c e bo o k. Така

с ъ р ца та и ум о в е те

с е м е й с тв о ,

д а р а збе р е те

Т ова и с тор и ч ес к о

ч е о бръ ща ме

н а п о тр е би те л и те .

B e yo n c e п л е н и

м а р шр ута о т

пи с мо е подпи с ано

в ни ма ние на

Пе ти ца та е

а м е р и ка н ци те .

ба г а жн о то

от най -г олеми те

к а ч е ст в е но т о

за п ъ л н е н а о т

о тде л е н и е д о

к омпани и в

И ск а т е д а сте в час с всичко ново в св е т а на S E O

съ дъ р ж а ние

къ н тр и зв е зда та

а в то бус а н а

би з нес а – Ap p l e,

опт им из а цията и социалните мре ж и ? А бо нир а й т е с е з а

и к о лк о ч е с то

T a yl o r Sw i ft и

м е жд ун а р о д н о то

F ac ebook , G oog l e,

н аш ия ema i l лист и получавайте вс и ч к о в ъ в в а ш а т а по ща !

по т р е бит е ли те

в е те р а н ъ т в п о п

л е ти щ е в Т о ки о

M i c ros oft,

http://nov i ni.se opal .bg /

к лик в а т на н о в и н и

м узи ка та M a d o n n a .

и д а пр о в е р и те

Li nk edI n ...

П одобрението

“ За бе ляз а х м е ,

о т мо билния с и

„ С н е в е р о я тн о то

Пр о ч е те те о щ е ... GOOGLE

G o o g l e Street Vi ew им а

р еф ор ми , з ас яг ащ и “ В е ч е м о же те

о т къ д е д а

с ъ би р ането

П р оч етете ощ е...


ИНДЕКС Брой 15 | Януари 2014

8

ИНДЕКС Брой 15 | Януари 2014

М А РК Е Т И Н Г

Ключови елементи от управлението на вашата онлайн репутация Ка т и на Г ер дж иков а

Т

В ъ в е де те то ч н и те

П о - г о л е м и те ко м па н и и

С л е д к ато пр и к люч и те

д а н н и за ко м п а н и я та

р а зп о л а г а т с х о р а ,

с те зи з адач и , веч е с те

в и - н а с то я щ и я в и

н а зн а ч е н и н а с п е ци а л н а

г о то в и да поддъ р ж ате

а д р е с , те л е ф о н ,

по зи ци я , за н и м а в а щ и с е

ч и с та ваш ата онлай н

с н и м ки , и н ф о р м а ци я за

е д и с тв е н о с та зи де й н о с т.

р е путаци я. Ето няк ои

ко м па н и я та и д е й н о с тта

А ко н е р а зп о л а г а н е с

о с н о в ни с тъ пк и , с к ои то

й . З а р а зл и ч н и те с а й то в е

н е о б х о д и м и те р е с ур с и д а

м о же те да з апоч енете:

и м р е жи с а н е о б х о д и м и

н а пр а в и те то в а , м о же д а

р а зл и ч е н ти п н е щ а .

р а зп р е д е л е л и те де й н о с тта

1 . С ъ здай те пр оф и ли

Н а п р и м е р , с л е д ка то

м е жд у н я ко л ко в а ши

в ъ в F ac ebook , T w i tter и

с ъ зд а д е те пр о ф и л н а

с л ужи те л и и л и п ъ к да

G o o gl e+.

ъй ка т о хората

Пове чет о хо ра до ри не

пр о фили в на й-

ко м па н и я та в и в b l o gs p o t .

н а е м е те а г е н ци я , ко я то

прек а рват все

се замис лят з а т яхна т а

по пу ляр ни т е с о ц иа л н и

c o m и л и b l o g.b g, е д о бр е

д а с е за н и м а в а с то в а .

2 . И зполз вай те

повече и п ове че

онлайн ре пу т а ция,

мре ж и и у е бс а й т о в е,

д а н а п и ше те н я ко л ко

В е ч е по ч ти в с я ка SE O

те зи п р оф и ли к ато

в р ем е в инт ерне т и

пре ди т я да се пр е в ъ р не

к ъ де т о мо ж е да се

с та ти и . М о же би ка к и

ко м па н и я п р е дл а г а и

ко м е н ти р ате и ли

с в о бодн о из ра зя ват

в пробле м. А по до бе н

из к а з в а т мне ни я, з а да

ко г а е би л а с ъ зд а де н а

ус л уг а та уп р а в л е н и е и

с по д е л яте, з а да

м н е ниет о си по всички

пробл е м мо ж е да до в е де

мо ж е т е да се р а нк в ате

ко м па н и я та в и , с та ти я за

по д о б р е н и е н а о н л а й н

и зг р а ди те техни я

в ъ л н ува щи ги въпроси,

множе с т в о з а г у би з а

с т ях з а бра нда си.

пр о д укти те и ус л уг и те ,

р е пута ци я та .

а в то р и тет.

пр о учва н ет о на даде н

компан ият а в и, спа д

Н а пра в е т е т о в а в

ко и то пр е д л а г а те , ка то

пр о д у к т или компания

в прода ж би т е , к а к т о и

з а в и симо ст о т па з а р а ,

по то зи н а ч и н м о же д а

П озицион ир а н е н а н ов ит е

3 . С ъ здай те пр оф и ли в

с та ва все по-лесно.

пробл е ми с к ли е нт и или

з а к о йт о фу нк цу о ни р а

по кр и е те до с та кл юч о в и

в и п р оф ил и в с т р а н ицит е

W o r d Pres s .c om и B l og s p ot.

З ат о ва упра вление то на

бизне с па рт нь о р и т е в и.

к о мпа ният а в и. Ср е д н а й -

д ум и .

с р е зу л а т и н а т ър с е щ ит е

c o m и публи к увай те

р епут а цият а н а вашата

Сле д кат о к ли е нт ит е

по пу ляр ни т е с о ц иа л н и

м а ш ин и

с ъ д ъ р ж ани ето, к оето

к ом па н ия в инте рне т е

поп адн а т на не г а т ив нит е

мре ж и и по т ре бит е л с ки

Б ъд е т е а кт ив н и

и з к лю чит елн о важна част,

мне ния в инт е рне т

у е бс а й т о в е с а F a c e bo o k ,

е же д н е в н о

оп р е д еляща бъ де щия

за ваша т а к о мпа ни я

Twitte r , Tu m blr , P in t e r e s t ,

у с пех на ва ш ия бизне с.

и проду к т и т е , к о ит о

Go o g le + , Blo g sp o t,

пре дла г а т е , ще и з бяг в а т да ги и з по лз в а т .

К а к во т очн о е у пр ав ен иет о на онл айн

с ъ зд а вате. За бъ лг ар с к и я В н я ко и с л уч а и , с л е д ка то

па за р е добр е да добави те

с ъ зд а д е те пр о ф и л и те ,

B l o g.b g и Svejo.net,

С тр ув а с и д а с л е д и те

н я ко и о т тя х щ е за п о ч н а т

ка кто и Vbox7 .c om,

W o r dP r e ss, W ikip e di a и

и д а о тг о в а р я те н а

д а с е по ка зв а т в

а ко с ъ з давате ви део

т .н. Е ст е ст в е но , а к о с е

с п о м е н а в а н и я та за в а ша та

с тр а н и ци те с р е зул та ти .

с ъ д ъ р ж ани е.

це ли т е к ъ м бъ лг а р с ки я

ко м па н и я в и н те р н е т

З а с ъ жа л е н и е , то в а е

р епут а цият а и защо е

Какво т р я б ва д а

па з а р, е з а дъ лж и т е л н о

в ъ зм о жн о н а й - с ко р о

по - с ко р о и зкл юч е н и е ,

4 . С л е дете

в а жн о д а се з ае ме те с не я

н аправи м ?

да до ба в и т е и няк о и о т

с л е д ка то с е с л уч а т,

о тко л ко то п р а в и л о .

с по м е навани ята на

на ш и т е на й- и з в е с т н и

о тко л ко то с л е д ка то

З а по - г о л я м а та ч а с т

бр а н д а ви в мр еж ата и

Ако сте р е ш или да с е

с о циа лни мре ж и и

за п о ч н а т да в р е дя т н а

о т с ъ зд а д е н и те о т в а с

пр е д о с тавяй те подходящ и

погриж и т е з а о нла й н

фо ру ми . Сре д на й -

би зн е с а в и . С ъ щ е с тв ув а т

пр о ф и л и щ е тр я б в а д а

о тг о в о р и . Без з нач ени е

В н а й-общи линии това е

ре путацият а с и , пр е ди т я

по пу ляр ни т е с а sv e j o . n e t ,

д о с та и н с тр ум е н ти ,

с е п о тр уди те п о в е ч ко .

д а л и к оментар и те

р а бо т а т а , к оято вие ил и

да се пре в ъ р не в про бле м,

v bo x7 .c o m , blo g .bg и д р .

с ко и то м о же те да

Д о бр е е в е дн а г а д а с е

с а п о л ож и телни и ли

к ом па ният а в и извършва,

се насто йт е психич е ск и ,

с л е д и те с п о м е н а в а н и я та

за х в а н е те с и зг р а жда н е то

н е г а тивни . Ког ато

з а да пред от врати

че ви п ре дст о и до ст а

Ва ж но е сле д к а т о

в м р е жа та . Д о бр и

н а л и н ко в е къ м н о в и те в и

н е до в о лен к ли ент и з р аз и

п о к а з ва н ет о на не гативни

работа.

с ъ з да де т е пр о филит е

пр и м е р и с а G o o gl e A l e r t s ,

пр о ф и л и , за д а м о же д а с е

г н е в а с и в и нтер нет и не

с и , да на пр а в и т е

So c i a l M e n t i o n , R a n k ur ,

по зи ци о н и р а т по - бъ р зо .

по л уч и отг овор , той с мята

T r a c k ur и д р .

п р е ди т я да се пре върне в п р о блем ?

к ом ен т а ри з а вашата к ом па ния в ст р аниците с

Първата и на й - в а ж на

в с и ч к и не о бхо димо ,

р ез улт а т и на търсачките .

стъпка е да с ъ з да де т е

з а да г и з а в ъ р ш ит е .

л и п с а та на отг овор з а О бобщ е н ие

бе зр а з ли ч и е.

9


ИНДЕКС Брой 15 | Януари 2014

10

ИНДЕКС Брой 15 | Януари 2014

SE O

Трябва ли да промените текущия си уебсайт и защо?

с тр а н и ци те , ко и то би х те

с е о бм и с л и п р о м я н а н а

пр о с т и ч к о, с лед това

и с ка л и д а с е по с е щ а в а т

уе бс а й та .

в е р о я тно щ е тр ябва да по г л е днете наз ад и да с и

и л и н е п р е дп и е м а т д е й с тв и я та , ко и то н а в а с

В ъ зм о жн о л и е н и с ки

за д а д ете въ пр ос а с к ак во

в и с е и с ка . Пр о уч в а н е то

р а н г л и с т- р е зул та ти

то ч н о е с въ р з ана нег овата

н а в а ши те а н а л и ти ч н и

д а бъ д а т с л е д с тв и е о т

р а бо та и с е опи тай те

д а н н и , ка кто и с а м и те

д и за й н а и р а зв и ти е то ?

д а р а збер ете к ак во ви с п и р а да напр ави те

в и це л и , щ е в и да да т

Цвет о м и р Це ле в

по - д о б р а пр е д с та в а за

G o o gl e п р е с м я та н а д 2 0 0

те зи пр омени без ч уж да

то в а д а л и н е щ о н е р а бо ти

ф а кто р а п р и и збо р а н а

по м о щ?

ка кто тр я бв а и и м а те л и

с тр а н и ци в тъ р с а ч ка та

н ужда о т н е щ о .

с и , о ба ч е е ди н о т н а й -

В и е мож е да и с к ате да

в а жн и те ф а кто р и е

с м е н ите тек ущ и я с и

С ъ щест в у в а т много

за конк р е т нит е ни ш и в

с а й т о в е т е да ра бо т я т и

пр и чини, поради които

онлайн ср е ди т е , мис ли т е

из г ле ж да т по - ст и лн о . А ко

х ор а т а м ога т да обмислят

л и, че има ну ж ни я

с е о к а ж е т е в по з и ци я ,

Т р уд н о и н е е ф е кт ив н о л и

с тр уктур н а та с та би л н о с т

р а зр аботч и к с няк ой

пр о м ян а н а д и зайна и

имидж , з а да се пр е бо р и

из о ст а на ла на з а д о т

с е а кт уа л изир а в а ш ият

н а в а ши я с а й т о т г л е д н а

по - и зпъ лни телен,

фу н кциона лността на

с конкуре нцият а ? А к о не

к о нк у ре нцият а , т о ва

с а йт ?

то ч ка н а р а зв и ти е то .

н о щ е отк р и ете, ч е

с ай та им , на й-ве че това е

смятат е , ч е т о в а е т а к а ,

мо ж е би е з а р а ди в а ши я

р ез улт а т от състоя ние то

може би е в ре ме да с е

у е бс а й т , к о йт о т р ябв а

А ко ус та н о в и те ,

В ъ п р е ки ч е

с ъ д ъ р ж ани ето на

н а с ъщест в у в а щия ве че

започн е пре ра з г ле ж да не

да с е по дло ж и на к уп

ч е пр и п р о м я н а н а

а л г о р и тм и ч н и те бо то в е

с а й то ве с тава вс е

с ай т.

на е ве н т у а лнит е

к о з ме т ич ни про це ду р и ,

о с н о в н и те е л е м е н ти за

н а тъ р с а ч ка та с та в а т

по - с къ по. О пи тай те с е

възмож но с т и.

а к о са в ъ з мо ж ни.

в а ше то с ъ д ъ р жа н и е по

в с е по - р а зум н и , щ о с е

д а р а збер ете лес ни те

с тр а н и ци те и л и ка ч в а н е то

о тн а с я до х а р а кте р и за ци я

и п р о с ти нач и нани я з а

Д а прием ет е

по д д ъ р ж ането на

пр е диз в ик а т елството и да

В се пак, а к о си ми слит е з а

А к о в и з ият а му не м о же

м у п р е д с та в л я в а д а де н

н а с ъ д ъ р жа н и е то , м о же

р а зр аботк ата на с ай та

пр о м ен ит е съще ствуващ а

частич ни про ме ни в на й-

да бъ де к о ри г ир а на

пр о бл е м , то г а в а в а ша та

д а с е р а збе р е , ч е в с е

с и , за да пр едотвр ати те

н ас тройк а м оже да се

важнат а ч а с т о т в а ш а т а

до с т а т ъ ч но , з а да

с и с те м а за уп р а в л е н и е

още има ограничения.

в ъ зп олз ване от ваш ата

ок а же д ост а т рудна

онлайн ма р к е т и нг о в а

по с т иг не т е це ли т е с и ,

н а с ъ д ъ р жа н и е то ( C M S)

С а й т, ко й то е в а л и ди р а н

н е ко м петентнос т.

з ад ача и м исъл та за

страте г и я, в е ро ят но и ма

т о т о г а в а са йт о в а т а

е н а й - в е р о я тн о зл е

за H T M L, C SS и ч и с та

по т е н циа лн и усл ожне ния

добра пр и ч ина з а т о в а .

пла т фо р ма е пр е к а л е н о

н а пр а в е н а . Це л та н а

H T M L н а в и г а ци о н н а

Т о в а са няк ои от

о с т а р яла з а но в и т е

C M S- а е д а н а п р а в и

с тр уктур а за е д н о с

пр и ч и ни те и с ъ вети те

и н е осъщест в яване на з ад ачит е по пр ое кта че сто

Актуал е н ли е в а ш и ят

из и ск в а ни я на

жи в о та в и по - л е с е н и

д о бр е о пти м и зи р а н о

за п р омяна и ли с мяна

м ога т д а пост авят хората

сайт от г ле дна т о ч к а на

бра у з ъ р и т е , к о е т о с а м о

в и да в а в ъ зм о жн о с т за

с ъ д ъ р жа н и е , е н о р м а л н о

н а уе бс ай та, пос ледвали

в с ериоз н о кол е бание ,

стил и фу нк и о на лно ст ?

по с е бе с и ще до в е д е д о

м о д и ф и ка ци и н а н а й -

д а с е пр е д с та в и п о - д о бр е в

о т пр о блеми по с ами я

с мяна на са йт а .

в а жн и те а с п е кти о т в а ши я

тъ р с а ч ки те .

с а й т. В с ледваш и я бр ой

д о р и д а ги от каже от пл анува н ит е р е ф орми.

м о же да науч и те з а

с а й т, д а бъ д а т в ъ зм о жн о

По вси ч к и а спе к т и с е вижда, ч е ди г ит а лни ят

И м а л и д о ка з а т ел с т в а

н а й - п р о с ти , ко я то о с н о в н а

Д а н е б и да п л а щ а те

пр и н уди телната с мяна на

Ва шият са йт е вашия т

свя т на пре дв а с

з а л и пс а на по сещен ия н а

и д е я е , ч е с пе с тя в а це н н о

тв ъ р де м н о г о п а р и за

в а ши я уебс ай т, пос ледвала

м а р кет ин гов инструме нт и

не ве ро ят на с к о р о ст ,

ва ши я са й т ?

време.

пр о с ти и е л е м е н та р н и

о т в ъ н ш ни ф ак тор и .

т р я бв а д а от разява точно

както и у е б диз а й нъ т

и я сно т ова , к о е то п равите

и уе б ра з р а бо т к ит е не

То в а е т яс но св ъ рз ан о

С ъ щ о та ка м о же да с е

и к ои ст е в същност.

са изкл ю ч е ние з а т о з и

с ъ с се к цият а з а ст и л а и

о ка же , ч е в а ши я т с а й т

А ко ус та н о в и те , ч е в а ши я т

С л е д ка т о ст е наясно с

прогрес . Х и т р и и но в и

фу нк цио на лно с т т а . М о же

д о р и н е и зп о л зв а C M S,

р а зр а бо тч и к в и та кс ув а

т о в а ка к би т рябвал о да

те хники са в по с т о янно

да о т к р и е т е , ч е хо р а та

ко е то в е ч е щ е бъ д е о щ е

в с е ки п ъ т, ко г а то и с ка те

и з глеж д а ва ш ия т бизне с

развитие , по з в о ляв а й к и

пр о ст о не по се ща в а т

е д н а до бр а пр и ч и н а да

д а пр о м е н и те н е щ о

пр о м е н и ?

11


ИНДЕКС Брой 15 | Януари 2014

ИНДЕКС Брой 15 | Януари 2014

пр о ф и л н и с тр а н и ци къ м

Е т о и няко и с тр атег ии,

къ м б р а н д а с и и п о ка зв а те

те кущ а та в и с тр а те г и я за

коит о мо же да

пр и н а д л е жн о с т къ м

и зг р а жд а н е н а л и н ко в е :

изп олз в ате, з а да

-

SE O

12

9 лесни начина за изграждане на линкове Част 2 Любен Г еоргие в

С ъ зд а в а те до в е р и е

у в е л ич ите по с етител ите

д а де н а о бщ н о с т – то в а е е д и н о т то п ф а кто р и те п р и

- И зп о л зв а й те

н а с а йта с и и да

по в е ч е то тъ р с а ч ки .

пр о ф и л н и те с тр а н и ци ,

с ъзд а дете в р ъ з ка с тях :

-

за д а ко м ун и ки р а те с ъ с

М о же д а ус п е е те да

по в и ши те с в о я A ut ho r R a n k

с в о и те п о с л е до в а те л и –

-

С ъ з дай те

– е ди н с тв е н о , а ко ч е с то

н а пр и м е р , ко м ун и ки р а й те

с ъ д ъ р ж ани е, к оето е

пуб л и кув а те с ъ д ъ р жа н и е

с ъ с с в о и те F a c e b o o k

а ктуа л но дъ лг о вр еме.

в ъ в в о де щ и те бл о г о в е в ъ в

по с л е до в а те л и и г и

Т о зи т и п с ъ дъ р ж ани е щ е

С л е д ка т о вече сме

Сл е д ка т о

из по лз в а в а ш а т а в и де о

в а ша та н и ша .

пр и в л е ч е те къ м с а й та с и .

в и по м ог не да и з г р ади те

м и н а ли през о сновните

иде нти фици ра т е

т ра нск ри пция с т е хн и те

-

-

н е пр ек ъ с нато нар ас тващ

5 тех ники з а и зграждане

виде о ма т е ри а л з а

в иде а .

ус пе е те д а ув е л и ч и те

къ м кл юч о в и пр о ф и л н и

бр о й т ар г ети р ани

н а л ин кове, в ре ме е да

транск ри бир а не , до бре

бр о я н а ко н та кти те

с тр а н и ци – н а п р и м е р ,

по тр еби тели , и дващ и

пр о след им останал ите 4.

е да пу блик у в а т е т о з и

Ос но в но т о пр е ди мс тв о

с и и д а ул е с н и те

и зп о л зв а й те в р ъ зка къ м

о б и кн овено от G oog l e.

мате риа л на с о бс т в е ния

на т а з и т е хни к а з а

зн а ч и те л н о за да ч а та

с в о я Fa c e b o o k и л и G +

-

Т р анскриб ира йте ви деа

си сайт, з а да мо ж е да

из г р а ж да не на в р ъ з ки

по р а зп р о с тр а н е н и е н а

а ка ун т, ко г а то и с ка те д а

ч е с то ново с ъ дъ р ж ани е.

на влия т елни хора във

се възп о лз в а т е о т е дно

е в т о в а , ч е в и де а т а с е

с ъ д ъ р жа н и е в б ъ д е щ е .

ко м е н ти р а те и н те р е с н а

А ко п убли к увате 3 -4

в а ша т а индустри я

или няк о лк о о т с ле дни т е

из по лз в а т ч е с т о и о т

-

с та ти я , ко я то с те пр о ч е л и .

н о в и стати и /с тр ани ци

пре дим ст в а :

фи рми в по ч т и в с як а

е м н о г о до бр а за

-

в с е ки мес ец, ваш и те

инду ст ри я, к о е т о пр а в и

бр а н д и р а н е в за в и с и м о с т

по с л е до в а те л и те о т

по тр еби тели щ е и мат

т а з и т а к т и к а е фе к т и в н а за

о т о тн о ше н и я та в и с

1 с о ци а л н а м р е жа /

с е р и о з на пр и ч и на да

по ч т и в с як а ни ш а .

в о д е щ и те бл о г о в е в

о б щ н о с т да в и п о с л е д в а т

с е в р ъщ ат на с ай та ви .

н и ша та .

в др уг а – н а пр и м е р ,

-

по п и та й те в а ши те T w i t t e r

в за м яна на к оментар и

по с л е до в а те л и да л и н е

– и м ай те пр едви д, ч е

и с ка т да в и с л е д в а т и в G +

ко л кото повеч е к оментар и

Т о в а е един от може би То з и ме т о д в и

М о же д а

Т а зи те х н и ка

С ъ зд а в а й те л и н ко в е

Н а ка р а й те

П убли к увай те

н ай - лесн ит е и е ф е ктивни

-

м ет о ди з а из граждане

позвол яв а ле сно да

н а връз к и к ъм сайта ви.

създаде т е с ъ дъ рж а ние ,

Мн о го от влияте л ните

към ко е т о по т р е бит е ли т е

Чес т о с ъ з д а ва й т е

х ор а във всяк а сф е ра

на сайт а в и да из г р а ж да т

с ъ д ъ р жа ни е з а о пр е д е л е н и

и з п о лз в а т в ид е а, за да

линкове . Осно в на т а

б л о г о ве

и з р а з ят м нение или да

причин а з а т о в а е ,

к ом ун икира т със своите

че инфо р ма ц и ят а

Д о ст а ч е ст о с о бс т в ен и ци те

н а л и н ко в е о т пр о ф и л н и

по с ледов а т ели. Тип ът

е пре до с т а в е на о т

на бло г о в е по з в о лява т

с тр а н и ци е д о с та с та р а

в и део съд ърж ание , който

влияте ле н е к с пе рт в

да с и на пра в и т е а к а ун т,

с п а м те х н и ка , и м а н а ч и н

Т о в а е м о же би н а й -

н а пи шат так ъ в.

щ е ви бъде н а й-пол е зе н, е

съотве тна т а сфе ра .

с к о йт о ч е с т о да

д а я и зп о л зв а те , за д а

л е с н и я т и е ф е кти в е н

-

ед и н от из броените :

-

пу блик у в а т е съ дъ р жа н и е

ув е л и ч и те с то й н о с тта н а

м е то д за р а зпр о с тр а н е н и е

с ъ д ъ р ж ани е – ми с лете

съдържа ние мо ж е да с т е

в т е хни я бло г . Та з и

л и н ка , ко й то и м а те та м .

н а с ъ д ъ р жа н и е и

д ъ л г о с р оч но. Т ак а е

с ъ зд а в а н е н а л и н ко в е .

м н о г о по-вер оятно

С такъв тип

Пр оф ил н и с т р а н ици

П р едлож ете нещ о

в и ждат пос ети тели те

В ъ п р е ки ч е с ъ зд а в а н е то С ъзд а йт е в р ъзки

н а с а й та ви , толк ова по - в е роятно е те с ъ щ о да Ког ато с ъ з давате

-

Вид ео уроци

сигурн и , ч е мно г о по в е ч е

т е хни к а е мно г о

-

През ен т ации от

от ваши т е по т е нциа лни

по - до бр а и е фе к т ивн а

Т о в а с е пр а в и ка то с е

З а с ъ жа л е н и е , о ба ч е ,

по тр еби тели те да г о

р а з лични съб ития /

клие нти ще р а з бе ра т з а

о т и з по лз в а не т о на

ув е л и ч а в а с то й н о с тта н а

е и н а й - тр уд н и я т за

с п о д е лят в с оци ални те

к он ф еренции

вас.

с т о т и ц и р а з лич ни

с а м а та с тр а н и ца , къ д е то е

о с ъ щ е с тв я в а н е , тъ й ка то

м р е жи, к ато так а ви е

- Уеб сем и нари, G+

-

бло г о в е з а ди ст ри бу ци я

пуб л и кув а н а и н ф о р м а ци я

и зи с кв а м н о г о р а бо та и

щ е ув ели ч и те тр аф и к а

ha n g outs или разл ични

линкове о т са йт а на

на с ъ дъ рж а ние т о . Ето и

за в а с . Е то н я ко и м е то д и ,

в р е м е ( ка кто с а и в с и ч ки

къ м с ай та с и , бр оя

с е с ии з а в ъпроси и

съотве тния е к с пе рт ,

пр и ч инит е з а т о в а :

ко и то д а и зпо л зв а те , за да

в р ъ зки по пр и н ци п ) .

н о в и чи татели , к ак то и

от г о вори

ако той / т я р е ш и да

М о ж е да по лу ч и т е

и н те г р и р а те л и н ко в е те о т

в р ъ зки те к ъ м нег о.

13


ИНДЕКС Брой 15 | Януари 2014

14

ИНДЕКС Брой 15 | Януари 2014

М А РК Е Т И Н Г

Защо да включите видеа, PPC и SEO за маркетинг стратегията си В 2014? Ва си лена Тренд а ф илов а

С

SE O

н е с а м о по л е зн и за

це л е в а та с тр а н и ца с

о п ти м и за ци я та н а с а й т,

в и де то в и ( г р а ф и ки те

н о и за пр и в л и ч а н е то н а

и и н ф о р м а ци я та , ко я то

н о в тр а ф и к.

с е п о я в я в а п о д в с е ки Со ци ални те меди и с а

2 . У в е л ич а в а н е н а

я с н а п р е дс та в а н а

д о с та с и лен ас пек т от

в ид им ос т т а н а бр а н д а в и

по тр е би те л я за ка кв о с е

ус пе х а на вс як а SEO

о тн а с я с тр а н и ца )

ка м пани я. Ког ато

PPC

пр о м оти р ате ви деа и По то зи н а ч и н щ е

с ъ д ъ р ж ани е, тр аф и к ъ т,

Н а й - п р и в л е ка те л н и я т

м о же те да о п ти м и зи р а те

ко й то получ авате от

а с пе кт н а PPC ка м па н и и те

уе бс а й та с и и в и д е о то с и

с о ци а л ни те мр еж и , щ е

е то в а , ч е ч р е з тя х м о же

за п о - до бр и по зи ци и в

по в л и яе на поз и ци и те ви

р е зул та ти те н а G o o gl e .

в р е зултати те на G oog l e,

на вся к а ма рк е т и нг

кон куре нция, която

страте г ия: к а ч е с т в е ни и

н а блюд аваме ,

инф орма т ив ни в иде а , P P C

Сле д к а т о в е ч е и ма т е

д а по с ти г н е те по - д о б р а

ре клами и S E O ст ра т е г и я.

ре з у лт а т и о т пъ рв а та

в и ди м о с т за б р а н д а и л и

си P P C к а мпа ни я, ч р е з

пр о д укта с и . G o o gl e щ е

3 . У в е л ич а в а н е н а

да из гра д и в нимате л но

S EO

р е зул та т и л и да д а д е те

огром н ата

в с я к а к ом па н ия трябва

и зо бр аж ени я.

ка то п о тоз и нач и н мож е д а ув ели ч и те тр аф и к а с и .

ма р кет инг ст рате гиите си,

Ето и к а к в и са о с но в ни т е

ре к ла ми т е с и ще мо же д а

по с та в и с тр е те г и ч е с ки

а у д ит ор ият а в и в

з а д а привлече внимание

п ричин и, по ра ди к о ит о

в и ди т е к лю ч о в и т е д ум и ,

в и де о р е кл а м и те

с оциа л н ит е м р е ж и

Ви д е а

о н л айн . Дост а п опул ярна

вся ка ко мпа ни я т рябв а

к о ит о по т р е бит е ли те

в и н а в н и м а н и е то

ма р кет инг т ех ника за

да изп о лз в а в иде а , S E O

са из по лз в а ли, з а да в и

н а та р г е ти р а н и я

PPC

З а д а г енер и р ате по-добъ р

п р и влича н е на внимание

и PPC з а съ з да в а не на

на ме р ят . Те з и да нни с а

о т в а с п а за р . Т о в а

о н л айн и увеличаване на

успе шна ма рк е т и нг

и з к лю ч и т е лно в а ж н и за

е д о с та п о л е зн о за

И зп о л зв а н е то н а PPC

и н те р ес а на нови

п р од а ж бит е е изграждане

страте г ия пре з 2 014 .

в а ш а т а S E O к а мпа н и я ,

о с ъ щ е с тв я в а н е то н а н о в и

р е кл а м и в пл а тф о р м и те

по тр е би тели , тр ябва да

к а т о мо г а т да в и по м о г н а т

пр о м о ци и .

н а с о ци а л н и те м р е жи

с ъ зд а дете и нф ор мати вно

ще ви помогне да

и и н тер ес но ви део. В

ус пе е те д а та р г е ти р а те

н а ши дни повеч ето

по - д о б р е а уд и то р и я та

по тр е би тели вли з ат в

и п у бликува н е на р аз личн и виде а. С

1. И дент и ф и ц и р а не на

да съ з да де т е к а к т о

п ос леднит е проме ни в

пазара , ко й т о и ска т е д а

по - до бро съ дъ р ж а ни е за

ал горит ъм а н а Goog l e

таргет и р а т е

ст ра ни цит е в у е бса й та с и ,

и р аз ра бот ва н е то на р аз личн и у еб инструме нти

PPC

В и д е о S EO

тр а ф ик и да пр и влеч ете

т а к а и по дхо дящи м е та

И до ка то PPC р е кл а м и те

с и в дъ л г о с р о ч е н пл а н

с о ци а л ни те мр еж и пр ез

з а г ла в и я и о пис а ни я .

ще ви помогнат да

и д а пр и в л е ч е те п о в е ч е

м о би л ни ус тр ой с тва,

пр и в л е ч е те по в е ч е

по тр е би те л и къ м бр а н да

ко е то оз нач ава, ч е и мате

по тр е би те л и къ м уе б с а й та

с и . F a c e b o o k р е кл а м и те с а

н а и с тина малк о вр еме, з а

с и , д р уг в а же н а с п е кт

ч уд е с е н PPC и н с тр ум е н т, с

д а ус пеете да пр и влеч ете

с т ав а в се по-т р удно да Ви д е о

п р и влечет е в нимание

Изп олз в а не т о на Go o g le

о н л айн към бизне са си. И

инструме нт а з а к люч о в и

та к а к а к ъв е н ай-добрия т

думи е ч у де се н на ч и н

Сле д к а т о в е ч е и ма т е

е д а и м а те с и л н и и

ко й то м о же те д а п о д о б р и те в н и м ани ето и м.

и е ф ект ивен м е тод за

за запо ч в а не на P P C

т р а фик к ъ м с а й т а с и ,

р е л е в а н тн и за г л а в и я н а

о н л а й н пр и с ъ с тв и е то

у с пе ш н а м а рке тинг

кампани я. И нфо рма ц и ят а ,

т р ябв а да и з ми слит е

уе б с тр а н и ци те с и , за

н а ко м п а н и я та с и и д а

З а д а и мате ус пеш на

с т р ат егия?

коя то щ е с ъ бе ре т е о т

ра з лич ни на ч ини, с

д а по дд ъ р жа те и н те р е с а

пр о м о ти р а те н о в и в и д е а .

в и де о мар к ети нг

п отре бит е ли т е , к о ит о

к о ит о да у с пе е т е да

н а п о тр е би те л и те . И

В ъ п р е ки ч е Fa c e b o o k

ка м пани я, тр ябва да

В ъ п р ек и че н а този въп рос

кл икат на р е к ла ми т е в

з а дъ рж ит е по се т и т ел и те .

тъ й ка то н е м о же д а

н я м а т в и д е о р е кл а м и н а

р а зби р ате добр е паз ар а,

н я м а са м о ед и н възможе н

кампани ят а в и , ще в и

За т а з и це л по дхо дя щ о

о п ти м и зи р а те д а д е н о

пл а тф о р м а та с и , м о же

ко й то тар г ети р ате, к ато

о т г о в ор, препо ръчите лно

п омогн е да р а з бе ре т е в

в и де о на на ч а лна т а в и

в и де о , ка то п р о с то г о

д а и зпо л зв а те р а зл и ч н и

и зп о л з вате к омби наци я

е к ом па ниит е да

кои ге о г р а фс к и р а й о ни ,

ст ра ни ца мо ж е да с е

д о ба в и те къ м уе бс а й та с и ,

ч а с ти о т п р о м о ци о н а л н о то

о т и н т ер ес ни ви деа, PPC

н а с оча т усилията

наприм е р, у слу г ит е в и са

о к а ж е и з к люч и т е лн о

щ е тр я бв а да п р и л о жи те

с и в и де о , ка то н а п р и м е р

р е кл а ми и добр а SEO

с и в т рит е осн ови

най-раз про ст ра не ни .

по ле з но . Ви де а т а с а

в и де о r i c h s n i p p e t s къ м

с це н а р и и и л и р а зл и ч н и

ка м пани я.

15


ИНДЕКС Брой 15 | Януари 2014

16

SE O

Нови Сайтове срещу Стари Сайтове – Кой ще спечели SEO битката? Хр и ст и на До бр ин ска

В а ша та то п п о зи ци я в

SE O ус и л и я та в е ч е с а

е по - благ ос к лонен к ъ м

р е зул та ти те о т тъ р с е н е то .

по л о же н и . И зч и с л я в а н е то

по - о питни те к омпани и .

н а в ъ зв р ъ щ а е м о с тта н а И м а тъ н ка г р а н и ца

и н в е с ти ци и те с е п р а в и н а

А в то р итетъ т на домей на

м е жд у и с ти н с ка и зм а м а

ба за та н а ус и л и я та о т то зи

с ъ щ о т ак а пр едлаг а мног о

и а кти в н о куп ув а н е н а

м о м е н т н а та тъ к. Т о в а г и

по - д о б р а отпр авна точ к а

л и н ко в е . Б е з п р а в и л н и

ка р а д а и с ка т д а п о х а р ч а т

за с ъ щ ес твуващ и с ай тове.

SE O н а пъ тс тв и я н о в и те

по в е ч е о т н о в и те бр а н до в е

Д о ка то хор ата вс е повеч е

бр а н д о в е би х а н а п р а в и л и

за п р и до би в а н е то н а

с п и р а т да с е довер яват на

м н о г о г р е шки , ти п и ч н и за

о п р е д е л е н а то п по зи ци я .

с та р о м одни те автор и тети , G o o gl e непр ек ъ с нато и м

н а ч и н а е щ и те , ко и то би х а О б щот о д ов ерие се

Поради фина нс о в а т а

инфо рмир а ни т е ма с и

м о г л и да г и н а пр а в я т д а

З а с т а в а л и G oog l e н а

с л ужи з а вс як а з явк а

пр и д виж ва от стари,

криза, к о рпо ра т ив на т а

де йс т в а т к а т о съ ди я ,

и зг л е жд а т ка то с п а м ъ р и .

н е ч ия с т р а н а ?

за тъ р с ене. В ъ пр ос на

гол ем и бра н д о ве към

социал на о т г о в о рно ст

ж у р и и е к з е к у т о р . В с и ч ко ,

н о в и, инова т ивни

и п оддъ рж а не т о й

к о е т о в а ш а т а к о мпан и я

По- с т а р ит е бр а н д ов е

G o o gl e с ъ зд а в а с тр а х о тн и

а в то р итет на домей на да

к ом па нии, но все ощ е

изгл е ж да до с т а т ру дно з а

пр а в и , е по д по с т о ян е н

им а т а в т ор ит е т н и

нови начини, чрез

бъ де р еви з и р ан.

и з глеж д а , че Goog l e

добре п о з на т и бр а ндо в е

к о нт р о л.

д ом е йн и

ко и то да а д р е с и р а те

пр е дпочит а в ече

в обле к ло т о , бъ рз о т о

у т в ъ рд ен ит е сайтове .

хране н е и е не рг е т и к а т а .

Д а ли е ра з у мно да с е

Т р я бв а ли G oo g l e да

Държав нит е и нст и т у ции

пр о м ен и н а чина, по който

в р е м е е алг ор и тъ мъ т з а

В а ша та а уди то р и я ч р е з

С обс тв еник л и с те на но в

Е д н о д о м е й н и м е м о же д а

пл а те н и р е кл а м и , н о те

бр а н д ?

в ярв а на ма с и т е , о ст а в а д а

с п е ч е л и а в то р и те т в о ч и те

н а м а л я в а т о ткр и то с тта

по ця л с в ят ст ра да т о т

в идим т е пъ рв а , но т о в а е

н а G o o gl e , н а й - в е ч е ка то

и в ъ зм о жн о с ти те за

оц е няв а а в т орите та, ил и

не гати в ни из яв ле ния.

на с т о ящо т о по ло ж ен и е н а

е пр и в л и ч а л о п р а в и л н и

о п ти м и за ци я за о р г а н и ч н и тр я б в а да бъ р з ат да с е

пр о м ян а т а в публичното

За голе мит е ме дийни

па з а ра .

л и н ко в е в пр о дъ л же н и е

р е зул та ти . О пи тъ т е

м н е ние в ече з апочва да

комп ании с е г а е т ру дно

н а г о ди н и бе з b l a c k -

по ка за л , ч е п р и по - с та р и те н уждаят от ек с пер т,

по к а з ва ефек т а си върху

вре ме за о ц е ляв а не в

S E O ша нс о вет е з а н ов ит е

ha t та кти ки . Т а зи ф о р м а

бр а н д о в е н е щ а та с е

ко й то с е з ани мава с това

S E O опт им из а ция та? В

е дно обще с т в о , к ъ де т о

б р а нд о ве

н а а в то р и те т н а д о м е й н

пр о м е н я т м а л ко , за то в а те

о т до с татъ ч но дъ лг о

т аз и ст а т ия ще обърне м

„ съдърж а ние т о е

по зв о л я в а н а уе бс а й та д а

щ е пр о д ъ л жа т с ъ с с ъ щ и те

в р е м е , з а да мож е да

в н и м а н ие к ои S EO

свободно “ .

К о г а т о т ъ лпа т а в и

с е р а н кн е за м н о же с тв о

SE O та кти ки , ко и то в е ч е с а пр е це н и к ак ви точ но

по дк ре пя, Ви е ще

те м и и ко м би н а ци и

и збр а л и .

фа к тори влияя т добре на

Н о в и т е бр андове не о тка зват от SEO . Т е с е

ус и л и я тр ябва да бъ дат

н о в и бра н дове и кои имат

Новите и и но в а т ив ни

пр и в ле ч е т е мно г о

о т кл юч о в и д ум и . Т е

по з ит ивен ефе кт върху

брандо в е з а в ла дяв а т

в хо дящи в р ъ з к и и

н е и зи с кв а т м н о г о

З а н о в и те бр а н до в е е

по - ст а ри и а в торите тни

пазара . Х о р а т а с е

с о циа лни с по ме на в ан и я .

д о п ъ л н и те л н и л и н ко в е , за

по - тр уд н о д а по л уч а т до р и

с ай тове и м а рки.

дове ря в а т на мне ни е т о на

П и к ъ т на р а ст е ж а н а

д а м о г а т да с е ко н кур и р а т

и м а л ко д о ка за те л с тв о

Н о в и т е мар к и мог ат

масите и т о в а на близ к и

линк о в е т е ч е ст о е

за п о ч ти в с я ка кл юч о в а

за то в а , ч е с а н а п р а в

м н о г о по-лес но да

Т е к ущия т п а зар

прия те ли мно г о пр е ди да

по з и т ив е н с и г на л з а

д ум а . В е д н ъ ж, щ о м

пъ т. Пе р с о н а л и зи р а н е то

с п е ч е лят ауди тор и ята

п р е дп о чит а нови

се довер ят на е к пе р т из а т а

Ва ш е т о к ла сир а не в

а в то р и те те н до м е й н

и р а зг о в о р н о то тъ р с е н е

и и м а т мног о повеч е

б р андо ве

на уче ни и у в а ж а в а ни

Go o g le . А к о мо ж е т е

пр и д о би е до п ъ л н и те л н и

пр е ч а т да с е р а збе р е

с в о бо да на дей с тви е. Ак о

хора.

да до к а ж е т е , ч е

в р ъ зки , то й с е и зг р а жд а

ка кв о то ч н о е н а с то я щ о то

пр е д с т авлявате бр анд,

пъ рв о на ч а лният Ви ус пе х

в ъ р х у та зи зд р а в а о с н о в а .

м я с то в кл а с а ци я та и

ко й то тепъ р ва з апоч ва да

ко л ко бл и зо е д а д е н с а й т

с е р а зви ва, и з полз вай те

И м а ш е в рем е, когато

по л о ж ени , з а да и ма тя х н а т а к ампани я ус пех.

гол ем ит е ст а ри марки

Прове р и ми т в ъ р де ни я

е по в е ч е о т ща ст ли в а

бя х а к ом па н иите с най-

могат да по мо г на т

с лу ч а й но ст , линк о в е те

Пр и по - с та р и те и в е ч е

д о д о с ти г а н е то н а то п

те зи пр еди мс тва, з а да

гол ям о довери е , но това

на бизне са Ви или

ще про дъ лж а т да с е

утв ъ р д е н и бр а н до в е

по зи ци и . В те зи с л уч а и

н а дв и ете к онк ур енти те с и .

с е п ром еня.

да го съ сипят . Д о бре

у в е ли ч а в а т и ще з а па зи те

по - г о л я м а та ч а с т о т

G o o gl e н е пр е д н а м е р е н о


ИНДЕКС Брой 15 | Януари 2014

18

ИНДЕКС Брой 15 | Януари 2014

SE O

Защо блогването не е загубило своята практическа значимост Янч о Ян че в

с а м о с е бе с и , н о ко г а то

с е и зп ъ л н и то в а ус л о в и е .

с ъ о тв етната с ума. Н о не

с та н е те е кс п е р т п о м н о г о

С ъ д ъ р жа н и е , ко е то е

с е о тказ вай те от р аботата

те м и , в а ши я т би зн е с

д о бр е с тр уктур и р а н о и

по н е г о с амо з ащ ото това

щ е е н а п ъ т д а пе ч е л и

н а пи с а н о , ум е с тн о е за

и зг л е ж да к ато твъ р де

по с е ти те л и и п о тр е би те л и

с ъ о тв е тн и я бр а н ш, а и

м н о г о р абота.

пъ р в о н а ч а л н о ба в н о , а

с е г а р н и р а с пр а в и л н о то

по с л е л а в и н о о б р а зн о .

и то ч н о ко л и ч е с тв о

П о зв о л ете на няк оя

кл юч о в и д ум и , м о же

пр о ф ес и онална р ек ламна

Т а ка щ е м о же те д а

д а да д е н а в а ши я с а й т

ф и р м а да ви помог не и

с п е ч е л и те х о р а та за

с е р и о зн о п р е д и м с тв о п р е д

н а с о ч и ваш и я с ай т к ъ м

в а ши те п р о д укти и /

ко н кур е н ци я та .

по - д о б р о к лас и р ане. В кр а й н а с метк а това е

С н о в ит е соц иал ни

е е дин о т на й - в а ж ни т е

и у силия се о т пла щат

и л и ус л уг и . Т о в а е

м ед ийн и пла т форми и

аспе кти на в сяк а инт е рне т

к а т о пр е в ръ ща т в а ш а та

пъ р в а та и м о же би

А ко г о л е м и те тъ р с а ч ки

в а ша та цел, а полз и те от

д жа дж и, коит о се п ръкват

марке тинг о в а к а мпа ни я;

фи рма в би з не с е к с пе р т в

е д н а о т н а й - в а жн и те

пр и зн а я т, ч е в и е

то в а щ е с а дос татъ ч ни , з а

бу к ва лно почти вся ка

те зи сай т о в е мо г а т да

с ъ о т в е т на т а о бла с т .

по л зи , п р о и зх о жда щ и

по с то я н н о а ктуа л и зи р а те

д а с и въ з въ р нете нуж ни те

с е дм ица , м ож е да бъде

се пол з в а т на ра в но съ с

о т а н г а жи м е н та в и

в а ши я с а й т с н о в и , с в е жи

с р е д с т ва, к ои то пр еди

л ес но да се м исл и, че

социалнит е ме дии в

Ч ре з по с т о янно т о

за п о д д ъ р жа н е то н а

и п о л е зн и по с то в е , то

то в а с те и нвес ти р али .

с та р а т а пра кт ика на

усил ият а з а о пт и миз а ция

по ддъ рж а не на бло г а

а ктуа л и зи р а н е то н а

те с л е д то в а щ е бъ д а т

бл огов ет е е з а г убила

за търс а ч к и т е .

г о пра в и т е инт е ре сен

пр о ф е с и о н а л е н бл о г .

м н о г о по - с кл о н н и

З а то в а не с е к олебай те,

д а кл а с и р а т в а ша та

а д е й ствай те в таз и

и инфо рма т и в е н,

с в о ет о з на чение . Това не е Точно т о в а ди на мич но

из г р а ж да т е пу бли к а,

Г ол е м ит е т ър с а ч ки

с тр а н и ца п о - в и с о ко

пр а в и лна пос ок а. Ак о

каче ство по с т а в я

к о ят о ще идв а в инаг и

обич а т н ов от о и

о т д р уг и с а й то в е ,

г уби те вр еме, р и с к увате

Въ п рек и че социалните

блогове т е на пре де н

пъ рв о при в а с з а

ор иг ин а л н о с ъд ър жа н ие

ко и то н е с а до ба в я л и

ко н кур енци ята ви в

м ед ии ка т о Fa ce book ,

пл ан за по ч т и в с як а

инфо рма ци я и но в и н и о т

р е до в н о м а те р и а л и къ м

с ъ о тв етната ни ш а да

T w i t ter и Ins tag r am са

инте рн е т ма рк е т и нг о в а

в а ш а т а о бла ст .

с ъ д ъ р жа н и е то с и .

по с ти гне по-бъ р з и и

цар е и х ора т а не спират

кампани я в пр о дъ лж е ни е

д а г о ворят з а тях,

на години. Е т о с к а к в о

То в а е т о ч но т о з и в и д

е кс п е р т в ъ в в а ша та

К а к д а п од д ър жа т е

и ус и ли ята ви , полож ени

с и л а т а н а б логове те е

проф е с ио на лна т а о нла й н

о пит , к о й т о мо ж е да

о б л а с т, по дд ъ р жа н е то н а

п р оф е с ион а л н о в а ш ия

д о то з и момент, да

в с е още т очно тол кова

ре кламна к о мпа ни я

до пр и не се з а съ з да ва н е то

р е до в н о а ктуа л и зи р а н

бл ог

за г убят г оляма ч ас т от

гол ям а , к олкото тази

може да в и по мо г не ч ре з

на по ло ж и т е лна т а

бл о г м о же да в и да де

н а с оц иа лн ит е ме дийни

изкуств о т о на бло г о в е т е .

р е пу т а ция на в а ш а т а

о п о р н и то ч ки в р а бо та та

А ко м и с ъ л та за

фи рма о нла йн, а в

в и с тъ р с а ч ки те . Е д н о о т

по д д ъ р жа н е то н а

в я р но.

пл ат форм и, к о ито

В д о п ъ л н е н и е н а то в а д а

по - д о б р и р ез ултати от вас

в и по м о г н е да с та н е те

смисъла си.

с пом ен а хм е. Въпре ки че

Стан ете ек с пер т в

до пъ лне ни е са йт о в е щ е

н е щ а та , за ко е то и зг л е жда

бл о г и зг л е жда

бл огов ет е ряд ко създават

своята о б л а с т

ис к а т да се с в ъ р з в а т с

г о л е м и те тъ р с е щ и м а ши н и

н е пр е о д о л и м а за в а с ,

в а с , з а да при до бият

с л е д я т пр и о ф о р м я н е то

н е с е пр и те с н я в а й те .

н о в ин и по н а чина, по к ой то соц иа лните ме дии

Да, за да бло г в а т е се

р е фе р е нт на с т о йно с т,

н а кл а с и р а н е то н а е д и н

М н о г о пр о ф е с и о н а л н и

го п ра в ят ( н а п риме р

изискв а да на пра в и т е

к о е т о с ъ що ще до пр и н е с е

н о в с а й т, е с в е жо то

м а р ке ти н г о в и ко м п а н и и

“ Ви дя ли ка кво е ди-кой си

проучв а не , да о т де ли т е

з а S E O- т о на с т р а ни ца та

с ъ д ъ р жа н и е .

щ е бъ д а т по в е ч е о т

е пу блик у в а л в Inst ag r am

вре ме и да при т е ж а в а т е

в и ( о пт и миз а цият а ѝ за

в ч е р а ? Аз н е мога да

квал ифи к а ци я, з а да

т ъ р се щи ма ш и ни ) .

по в ярва м !”), са все

пише те по с т о в е т е .

ощ е ва ж ен из точник на

В ъп ре ки т о в а ц яла т а

и н форм а ция. Б логване то

тази уп о р и т а р а бо т а

щ а с тл и в и да в и по м о г н а т А ктуа л и зи р а н е то н а

д а г о а ктуа л и зи р а те с

в а ши я бл о г д о с та р е д о в н о

д о бр е н а п и с а н о и за б а в н о

Тр у дно е да с е и з г ра д и

е е д и н о т н а й - л е с н и те и

с ъ д ъ р жа н и е . Ра зби р а

до в е р и е о нла й н о т

н а й - д о бр и те н а ч и н и д а

с е , то в а щ е в и с тр ув а

19


ИНДЕКС Брой 15 | Януари 2014

20

ИНДЕКС Брой 15 | Януари 2014

SE O

Опознаване на търсенето в китай Ат а на с Вълче в

х о р а та о т за п а дн и те

м о би л н о то тъ р с е н е е е д и н

ко н це н тр и р ат въ р ху най -

с тр а н и о би кн о в е н о

о т кл юч о в и те ф а кто р и в

по п ул яр ни те с тр атег и и з а

с а п о д о зр и те л н и къ м

с тр а те г и я та за р а зв и ти е

о п ти м и з аци я на с ай тове,

ч е с тн о с тта и ка ч е с тв о то

н а Б а й д у.

н о за бр авят, ч е най по л зв аната тъ р с ач к а

н а в с я ка р е кл а м а , ко я то е пл а те н а , д о ка то в К и та й

З а кл ю ч е н ие и изв од и:

н е е е ди нс твената. И в с ъ щ н ос т най -полз ваната

в а жи то ч н о о бр а тн о то . В а жн о е д а в зе м е м

тъ р с а ч к а не е най -

По тр е би те л и те та м

пр е д в и д м л а д и те

по п ул яр ната в опр еделени

в я р в а т, ч е а ко да д е н

по тр е би те л и н а Б а й д у

с тр а н и. Т ова не е з а

би зн е с е с кл о н е н д а д а де

и ф а кта , ч е и зп о л зв а т

пр е н е бр ег ване к ог ато

К а то в секи д руг район

успе е те на к ит а й ск и я

к ли к , в К и т а й хо р а та

па р и за пр и с ъ с тв и е то с и

тъ р с а ч ка та п р е ди м н о п р е з

с та в а въ пр ос з а ок оло

по с в ет а и в К итай

пазар.

пр е к а р в а т с ре дно по

н а п ъ р в а та с тр а н и ца о т

м о би л н и те с и ус тр о й с тв а

м и л и ар д и полови на от

5 5 с е к у нди пре ди да

р е зул та ти те н а Б а й ду,

ко г а то о пти м и зи р а м е

н а с е л ени ето на с вета

в з е ма т ре ш е ние ( с по р е д

зн а ч и н а и с ти н а м о же д а

с а й тъ т с и за ки та й с ки я

( в кл юч и телно Рус и я,

пр о у ч в а не на E n qu i r o ) .

пр е д л о жи н е щ о , ко е то с и

па за р .

къ д е то пр едпоч и таната

по т ребит елит е имат м н о го специфични

1 . По-м л а д и по т р еб и т ел и

н ач ин и з а т ърс е не он л айн . Игн ориране то

Сре днат а в ъ з ра ст

н а тез и н а вици може да

на хорат а , к о и т о

Н а За па д по т р е бит е л и те

с тр ува скъпо на бизне си

пол зват т ъ р са ч к и в

с е фо к у с и ра т в ъ рху

от в сичк и сфери, като

Китай е 2 5 г о ди ни -

г о рна т а ляв а ч а с т н а

т е з и, к оит о имат онл айн

1 0 годи ни по - мла ди

с т р а ни ца т а с р е з у лта ти

м а г аз ин и н а приме р.

от Амери к а нс к ит е и

тъ р с а ч к а е Яндек с ).

за с л ужа в а д а с е в и д и . По тр е б и те л и те в К и та й и м а т г о л я м а жа жда за

Т о в а по пр и нци п не е

и н ф о р м а ци я , о с о бе н о

пр о бл ем, ак о би з нес ъ т

И зпо л зв а н е то н а

ко г а то с та в а в ъ пр о с

В и н е е г лобален и тез и

до к а т о в К ит а й , хо р а та

с м а р тф о н и в К и та й

за м а р ко в и с то ки и л и

с тр а н и не пр едс тавляват

Английс к ит е по т р е бит е ли .

о г ле ж да т цяла т а с т р а н и ца

с е ув е л и ч и д р а с ти ч н о

р а зл и ч е н н а ч и н н а жи в о т.

и н те р ес з а В ас . Ког ато,

А да пт ира н ет о на

Тази м ла да г р у па

к а т о в з и ма т пре дв и д

и с е г а тр а ф и къ т о т

Т о в а о зн а ч а в а , ч е те

о б а ч е , и мате би з нес , з а

фи р м ена т а ст рате гия

хора пр о яв яв а в се

цяла т а и нфо р ма ци я пр е д и

тъ р с е н е пр е з м о би л н и

о б и кн о в е н о пр е г л е жда т

ко й то е важ но да и ма

с поред повед ение то на

по-нар а ст в а щ инт е ре с к ъ м

да р е ш а т к о й с а й т д а

ус тр о й с тв а е по ч ти

в с и ч ки р е зул та ти о т

д о бр о онлай н пр и с ъ с тви е

паз ара , к ъм к о йто се

мобил ни т е у ст ро й ст в а ,

по с е т ят .

по л о в и н а та о т це л и я

тъ р с е н и я та с и в м е с то да

в ця л свят е добр е да

с тр ем ит е е з а дъл жите лно,

особе но в р а й о ни к ъ де т о

тр а ф и к н а Б а й д у. Т о в а

с е ко н це н тр и р а т в ъ р х у

и м а те пр едви д р аз ли ч ни те

а к о иска т е да успе е те

достъпъ т до ла пт о пи и

3 . П о т р еб и т ел и т е с а

о т ч а с ти с е д ъ л жи н а в с е

о п р е д е л е н и с а й то в е ,

н а ч и н и з а опти ми з аци я з а

он л айн .

пе рсона лни к о мпют р и е

по - пр ед р а з по л о жен и към

по - г о л я м а та до с тъ пн о с т

р а зч и та й ки н а тъ р с е н е

р а зл и чни те тъ р с ач к и по

затруд не н. То в а е до в е ло

пр епо р ъ ки и пл а т ен и

и в с е п о - н и с ки те це н и н а

ч р е з да д е н и кл юч о в и

с в е та . Бай ду с е р аз ли ч ава

В Кит а й Ба йду е най-

до промяна в т ъ р се не т о в

р екл а м и

н о в и те те х н о л о г и и .

д ум и .

и зкл ю ч и телно мног о

ч е с т о из полз ваната

по-малк ит е г р а до в е .

т ъ р са чка . Т я се различава

4 . М обил н о т ър с е н е

о т G o og l e к ог ато с тава Е дна о т к лю ч о в ит е

С по р е д и н ф о р м а ци я н а

М н о г о е в а жн о да с и

в ъ п р о с з а SEO и таз и

от G oogle по много не ща и

2. По-т ъ р пел и ви

р а з лик и ме ж ду инт е р н е т

C N N I C , п ус н а та п р е з Ю л и

н а пр а в и м п р а в и л н и те

с та ти я пок р и ва с амо

з а тов а SE O ст рате гиите ,

потреб и т ел и

по т ре бит е ли т е в К и та й и

м и н а л а та г о д и н а , 79 % о т

и зв о ди о т в с и ч ко ка за н о

м а л ка ч ас т от р аз ли к и те.

на За па д е , ч е к и т а й ци те

и н те р н е т п о тр е би те л и те

д о тук. По в е ч е то х о р а с е

к ои то из полз вате тук, н ай - вероят н о ня ма да

В сравне ни е с

с а по - пр е дра з по ло ж е н и

в К и та й в л и за т в м р е жа та

пр о ра бот ят т а м.

потре би т е лит е на

к ъ м пре дло ж е ния о т

пр е з с м а р тф о н и и д р уг и

Запад, к о и т о пр е к а р в а т

а в т о ри т е т ни о нла й н

м о би л н и ус тр о й с тв а

Е т о основн ит е не ща,

ме жду 8 и 10 се к у нди на

из т о ч ни ци.

( то в а е ув е л и ч н и е о т 1 1 %

к ои то т рябв а да знае те ,

страни ца т а с ре з у лт а т и

а к о им а т е ж елание да

на Goo g le пр е ди пъ р в и я

о т кр а я н а 2 0 1 2 ) . З а то в а В до пъ лне ни е ,

н е е и зн е н а дв а щ о , ч е

21


ИНДЕКС Брой 15 | Януари 2014

22

ИНДЕКС Брой 15 | Януари 2014

SE O

Новогодишни резолюции за онлайн маркетинг през 2014 Весели на Съб е в а

с ъ зд а в а те и л и н ко в е

По г л е д н е те В а ша та

н а р а с т ва, дос ти г ай к и 62 %

къ м В а ши я с а й т, а то в а

би зн е с с тр а н и ца

р а зп р о с тр анени е в С АЩ

м о же да с е п о с ти г н е ка то

в ъ в F a c e b o o k ка то

къ м 3 0 с ептемвр и 20 13 .

пуб л и кув а те с ъ д ъ р жа н и е

с тр а н и ч е н н а бл юда те л .

в с а й то в е н а др уг и

Пр и в л е ка те л н а л и

С м а р тф они те и таблети те

хора. Освен по-голяма

е ? Б и х те л и пр о ч е л и

и зм е с т ват употр ебата на

в и ди м о с т, п о то зи н а ч и н

н я ко я ч а с т о т н е й н о то

пе р с о н ални к омпютр и .

щ е с п е ч е л и те и по - д о б р а

с ъ д ъ р жа н и е ? И с ка те л и

Н е е д ос татъ ч но с амо

р е пута ци я .

д а публ и кув а те ко м е н та р

д а пр еф ор мати р ате

и л и да „ х а р е с а те ”

В а ши я с ай т з а р аз мер

• Ин в е с т ир а йт е в

нещо? Facebook е

н а е крана и допи р ;

с оциа л н а т а р е кл а м а

м о щ е н и н с тр ум е н т и б и

м а р ке т и нг ек с пер ти те

би л о жа л ко , а ко н е с е

в с ф е р ата на тур и з ма,

Вс е ки б из н ес би искал да

най-до бри ят по дхо д,

в р е ме да у дв о и т е т а зи

з ап о чн е нова т а година с

но твърде г о ляма ч а ст

ч е ст о т а , но т а з и про м я н а

гр ъ м и т рясък или п оне

от съдъ р ж а ние т о в се

пр е дпо ла г а с ъ що , ч е

Ре кл а м а та в ъ в F a c e b o o k

в ъ зп о л зв а те о т п ъ л н и я

тъ р г о ви ята на др ебно,

д а я з а почне с поп равя не

ощ е е в т е ж к и т е к с т о в и

Ва ш е т о с ъ дъ рж а ние е

и T w i t t e r д о с ко р о бе ше

м у п о те н ци а л . П р е з

ка кто и на ф и нанс ови те

н а недост а т ъците и

ф ормат и . П о сле днит е

с в е ж о , з а в ла дяв а що и

ка то Д и в и я З а па д ,

2 0 1 4 тр я бв а н а и с ти н а д а

ус л уг и , тр ябва да

пр о пускит е в с воите

виде о бе нч ма р к

ле с но з а с по де ляне .

н о м а р ке ти н г о в и те

н а в л е зе те в ъ в “ F a c e b o o k -

по м и с лят к ак моби лни те

м и н а логод иш ните

докл ади по с о ч в а т , ч е

е кс п е р ти в е ч е за п о ч в а т

инга” .

ус тр о йс тва щ е с и

к а мпа нии з а

виде ок ли по в е т е с а

А к о пе рспе к т ив нит е В и

д а в и жд а т р е зул та ти

и ден т ифик а ция на

много с ла бо из по лз в а ни,

к ли е нт и и в мо ме нт а

– в ъ зв р ъ щ а е м о с тта

• В ъзп ол зв а йт е с е от

н а с в о ето ф и з и ч ес к о

по т е н циа лн и кл ие ти.

въпре ки ч е фо р ма т ъ т е

не с а о со бе но до в о л н и

н а и н в е с ти ци и те в ъ в

м обил н ит е в ъзм ожн ос т и

м е с то полож ени е.

много по - а нг а ж и ра щ.

о т съ дъ р ж а ние т о , к о е то

Fa c e b o o k р е кл а м и

с по де лят е в е днъ ж

( д е ф и н и р а н а ка то

Т р я бв а ше д а с те

• З а п оз найте се по -до б р е с В а ш ата аудито р ия

К а то онла йн марке тинг

в за и м о дей с тват в р амк и те

пр о фесиона ли ст,

Онлайн по т р е бле ние т о

в с е дмиц а т а , т о т е

с ъ о тн о ше н и е то п р и х о д/

н а пр а в и л и то в а о щ е п р е д и

Ви е т рябв а д а бъде те

на видео на ра ст в а с

пр о ст о ще бъ да т о щ е

р а зх о д ) д о с ти г а д о

о ко л о 2 - 3 г о д и н и , н о

в с ъ ст ояние да

30% го ди ш но - т а к а

по - ра з др а з не ни, а к о г и

5 8% н а г о ди шн а ба за .

а ко н е п л а н и р а те да г о

А ко с т е и г нор и р али

и ден т ифицирате те зи

че брандо в е т е т рябв а

з а сипв а т е с не ну ж на

Ре кл а м о д а те л и те , ко и то

н а пр а в и те пр е з 2 0 1 4 , с ъ с

а уди то р и ята с и в

н е о бход им и к о ре кции

да се въ з по лз в а т о т

инфо рма ци я о ще

и зп о л зв а т те х н о л о г и и

с ъ щ и я ус п е х б и х те м о г л и

по с л е дни те няк олк о

т ак а , че греш ките да не се

възмож но с т т а з а

по - ч е с т о .

за о пти м и зи р а н е н а

и зця л о д а и зтр и е те с а й та

г о ди н и, с ег а тр ябва да

по в т орят .

създава не на о нла йн

по ка зв а н е то н а с в о и те

с и . Ръ с тъ т н а м о би л е н

с л о жи те к р ай на таз и

виде о р е к ла ми . М о ж е т е

• П о с еща ва й т е по ве ч е

р е кл а м и , п о л уч а в а т в с е

тр а ф и к бе ше ч е с то

л о ша пр ак ти к а. Би з нес

Вр ем е е д а помисл ите

да плани ра т е к а к да

б л о г о ве, д о пр и на с я й т е

по - д о б р и р е зул та ти .

по в та р я щ а с е те м а пр е з

о тн о ш ени ята с е р аз ви ват

в ъ р ху следн ит е не щ а,

пригодит е т а з и ст ра т е г и я

с по веч е г о с т ува щи

и зм и н а л а та г о ди н а .

о т о бик новени с делк и

к ога т о форм ирате

към В аш и т е бра нди ра ни

статии

н о в огод иш н ите

проф ил и в со ци а лни т е

р ез о лю ции на своя

ме дии

къ м п о -пер с онална

Ра зх о д и те с а в с е о щ е с р а в н и те л н о н и с ки ,

В д е й с тв и те л н о с т, е д и н

в р ъ зка и ак о не полаг ате

Съ з да в а не т о на

а р е зул та ти те с та в а т

о т в с е ки ч е ти р и д о л а р а ,

ус и л и я да опоз наете

в ис о к о к а ч е с т в е но

в с е по - до бр и . Н а й -

по х а р ч е н и о н л а й н пр е з

по те н ци ални би з нес

• И зпр а ща й т е по веч е

с ъ дъ рж а ние з а Ва ш и я

м а л ко то , ко е то м о же те

по с л е дн и я Ч е р е н Пе тъ к,

па р тн ьор и , мож е да

и мей ли

у е бс а й т или бло г е

д а н а п р а в и те , е да

е д о шъ л о т м о би л н о

о с ъ зн аете, ч е В и е тр удно

по ле з но , но т о в а е

и зп р о бв а те то зи м о де л да

ус тр о й с тв о . Г о л я м а ч а с т

д а и зг р аж дате вр ъ з к и .

В оде щ о т о пра в и ло е е ди н

с а мо по ло в ина т а о т

г о в кл юч и те в ъ в В а ши я

о т то зи тр а ф и к и д в а о т

Н а п р авете 20 14 г оди на на

Ма р кет ингът чре з

име йл на с е дмиц а . М о ж е

у силият а , к о ит о т р я бв а

м е д и е н м и кс .

та бл е ти , н о и зп о л зв а н е то

в за и м о отнош ени ята!

с ъ държ а ние се оказва

би п ре з 2 014 г . е к ра й но

да по ла г а т е . Трябв а да

м а р кет ин гов е кип: • С ъ з да ва йт е повече в идео съ дъ ржан и е

н а с м а р тф о н и с ъ щ о

23

Списание Индекс - Брой 15  

В този брой на списание Индекс ще намерите: SEO Новини – стр. 6 Ключови елементи от управлението на Вашата онлайн репутация – стр. 8 Тряб...

Списание Индекс - Брой 15  

В този брой на списание Индекс ще намерите: SEO Новини – стр. 6 Ключови елементи от управлението на Вашата онлайн репутация – стр. 8 Тряб...

Advertisement