Page 1

Matt Kahn är en andlig lärare och intuitiv, empatisk

healer. Han har blivit en YouTube-sensation med miljontals följare som får det stöd de behöver för att känna sig mer vakna och öppna för livets möjligheter.

ISBN 978-91-88633-36-1

ALLT SOM FINNS ÄR TILL FÖR DIG

Boken belyser de ämnen som Matt är internationellt uppskattad för, till exempel hur man reder ut skuld genom att utforska kapitulationens fem stadier. Den innehåller även – genomgående, i varje kapitel – engagerande frågor att begrunda, liksom energikodade mantran, för att aktivera och väcka livets obegränsade potential. Matt Kahn erbjuder en komplett karta för att utforska magin, mysterierna och miraklen som bor i varje hjärta. Gör dig redo för att utforska en djupare verklighet som utmanar dig att se livet med nya ögon och öppna upp för mirakel. ”Oavsett hur något verkar eller framstår – allt som finns är här för att hjälpa dig bli den du föddes till att vara.”

MATT KAHN

I Allt som finns är till för dig omdefinierar Matt Kahn andlighet för den moderna sökaren och erbjuder nya och innovativa sätt att hantera rädsla och dömande. Med boken erbjuder han ett känslomässigt stärkande redskap för att ta sig ur egots inre krig. Genom att se på den personliga utvecklingen med själens ögon får vi ny energi till alla aspekter av den läkande resan och kan se livet med klar blick och ett vidgat perspektiv.

EN GU IDE T ILL


EN GUIDE TILL

Översättning: Anders Bellis


Copyright © 2018 Matt Kahn Originally published in 2018 by Hay House Inc. US © 2019 Svenska utgåvan Livsenergi, Brafö AB Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk lagring och spridning etc. Åsikterna i boken är författarens egna. Råd och metoder som beskrivs i boken bör ses som alternativa. Frångå inte ordinär läkarvård. Originalets titel: Everything is here to help you Författare: Matt Kahn Översättning: Anders Bellis Omslagsfoto: Alexandra Jerselius Formgivning omslag och inlaga: Lilla Blå tornet Tryck: ScandBook AB, 2019 ISBN: 978-91-88633-36-1 Utgiven av Livsenergi Forumvägen 14 131 53 Nacka www.livsenergi.se


Till min älskade Alexandra. Denna bok skrevs som en hyllning till vår kärlek, för att hela alla hjärtan genom det himmelska lyckoruset i vår förening. Till alla empater, ljusarbetare och energikänsliga varelser som har överväldigats av andras energier och önskar finna sann lindring när vi visar mänskligheten vägen till ett nytt, andligt paradigm – denna bok är till er.


INNEHÅLL Inledning 

DEL I:

.....................................................................  

9

GÖR SJÄLENS RESA BEGRIPLIG   15

1: Få slut på det inre kriget  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   17 2: Frihet från det andliga mikroskopet 

.............................  

27

3: Hur allting hjälper till  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   43 4: Balansera det maskulina och det feminina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   69 ...............................  

83

...................................................  

97

5: Självmedkänslans fyra hörnstenar  6: Den gyllene frågan 

7: Kapitulationens fem stadier 

....................................... 

115

8: Slutför ditt uppdrag  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   133

DEL II:

RENINGAR, AKTIVERINGAR OCH INTEGRATIONER   149

9: Reningar  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   151 10: Aktiveringar  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   159 11: Integrera dina upplevelser 

DEL III:

........................................  

165

ATT SKAPA EN NY VERKLIGHET   173

12: Varför vi är här  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   175 13: Dagliga övningar 

....................................................  

201

Till slut  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   221 Om författaren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   223


INLEDNING Som de gamla skrifterna säger: ”I begynnelsen fanns Ordet.” Det är en perfekt beskrivning av min resa som en av de intuitiva. Jag brukade finna mig själv mentalt vilande i ett öppet tomrum, lika upp­ rymd som ett barn som just ska öppna sina julklappar. När tidpunkten var den rätta talade ord från ingenstans genom mig, i spontana ström­ mar av inspirerad visdom. Oavsett hur enastående väl det alltid fungera­ de, varenda gång, kändes det alltid som om jag stod på tröskeln till ett av livets mest spännande och stimulerande möten, utrustad endast med varenda instinkts klara impuls och den oemotståndliga viljan att tjäna alla hjärtans välbefinnande – ofta med bara en enstaka, gynnsam timme till förfogande för att fullständigt förändra livet för någon jag ald­ rig träffat förut. Detta har varit en levande bekräftelse varje dag av mitt liv som jag varit välsignad nog att få utforska under de senaste 14 åren. Efter det att jag följde en instinktiv impuls att hoppa av högskolan en kylig november­ eftermiddag, då jag djärvt kungjorde att Universum är mitt universitet, har jag vägletts av en inre visdoms obestridliga kraft. Den är ett perfekt flöde av insikt som samlat alla mina personliga erfarenheter för att jag ska kunna verka som läraren, empaten och den intuitive healer jag ­aldrig visste att jag skulle bli.

9


Det kändes alltid lika ironiskt att spontant se allting som berörde ­andra så klart och tydligt, samtidigt som jag var fullständigt okunnig om vart jag själv var på väg. Under en resa som ofta känns som om den på­ börjades i går har jag, efter fler än 13 000 healingsessioner, blivit väldigt medveten om den andliga vägens ebb och flod, från den ena expan­ sionsnivån till nästa. Det har gett mig mycket underlag att studera och förstå varför människor som påbörjar en andlig resa misslyckas med att uppnå den sanna lindring, orubbliga sinnesro, existentiella glädje och enastående klarhet som kommer att avslöjas här. Under varje session lyssnade jag med fängslat intresse till återkopp­ lingen varje person gav mig om olika vägar, omvandlingsprocesser, hea­ lingformer och synsätt grundade i mystik. Det var som om universum lärde mig ett gammalt andligt paradigm utan och innan, en livsåskåd­ ning jag var här för att hjälpa till med att omvandla. Jag minns hur jag så ofta har hört folk prata om särskilda hinder eller stunder av förvirring när de färdats längs sina andliga vägar och där knappt något av det de lärt sig har känts det minsta rimligt. Om det inte hade varit för kaskaderna av klarhet som strömmade genom mitt sinne som svar på varje fråga och bekymmer, skulle jag förmodligen ha suttit mitt emot var och en av dem i bävan och misstro. När deras frågor och mina intuitiva svar blev till den dialog som klargjorde för mig hur de flesta människor strävar efter healing, uppvak­ nande och att förändra sin verklighet, började jag lägga märke till fram­ trädande teman som blottade sprickor i ett andligt paradigm som var föråldrat, som höll på att vittra sönder. Detta väckte en omåttlig önskan hos mig att låta varje människa ta del av de djupgående, andliga upp­ levelser jag varit med om i hela mitt liv. En andlig resa har alltid utgjorts av en grundläggande övergång från ego till själ, men jag började inse att de som sökte sanningen inte nöd­ vändigtvis utforskade den ur själens synvinkel. I stället analyserades

10


många aspekter av inre mognad ur egots synvinkel. I min första bok, Whatever Arises, Love That, beskrev jag egots natur som ett överstimu­ lerat nervsystems inbillade identitet. Sådana mönster orsakade av över­ stimulering uppstår under våra första levnadsår. Vi tror undermedvetet att vi kommer att bli mer omtyckta av andra om vi är mer lika andra. Detta ger upphov till en psykologisk kokong av mänsklig betingning. I den kokongen vistas själen tills den är redo att vakna och expandera in i ljuset, för att förverkliga sin fulla, högsta, potential. Det kan räcka med att säga att egot är det slumrande medvetandets trångsynthet, häm­ mande övertygelser och kontraproduktiva beslut. När medvetandet börjar vakna upp byts trångsyntheten ut mot ett bredare perspektiv, de hämmande övertygelserna löses upp och de kontraproduktiva besluten saknar genklang. Syftet med vår utveckling är att ta oss ur egot och in i själens ljus. Det misstolkas dock ofta, eftersom vi har fått för oss att ego och själ är åtskilda. Visserligen kan egot och själen existera som två olika upplevelser, men de är båda aspekter av den överallt närvarande Källan till gudom­ lig intelligens. En sådan sanning belyser hur hela universum hänger samman och förenar allting i ett, oavsett hur åtskilda tingen förefaller vara eller hur långa avstånden mellan dem är. Egot är själen i dess mest dvalliknande tillstånd, själen är ett fullt ut förkroppsligat uttryck för Källenergin. Mel­ lan dessa båda aspekter ligger en andlig resa. Om en andlig upptäcktsresa ska kunna bli den mest givande av upp­ levelser, kvarstår frågan: Sker upptäckandet ur egots eller själens synvin­ kel? Om man odlar andlig mognad utifrån egot förblir man ofrånkomli­ gen kvar i egot, oavsett hur mycket man arbetar med sitt inre. Om man lär sig att utvecklas utifrån själens synvinkel, kan man få mer djupgåen­ de erfarenheter av livet. Eftersom själen är ett medvetet uttryck för

11


­Käll­energi, genljuder den med ett klarhetens djup som är lika harmo­ niskt, omfamnande och välvilligt som det är okonstlat, effektivt och kraftfullt. Som reaktion på att träffa så många energikänsliga varelser, vars and­ liga vägar bara verkade få dem att tvivla, skämmas och bli självkritiska, insåg jag vikten av en hjärtcentrerad andlig väg, för att befria vår sanna, oskuldsfulla natur från varje form av andliga bojor.

UT UR DET INRE KRIGET Allt som finns är till för dig är en känslomässigt stärkande metod med vilken man kan ta sig ur egots inre krig och in i själens upplysta närvaro. Egot är vårt omedvetna beteende som byggts upp bland annat av de hämmande övertygelser vi har, trångsynthet och kontraproduktiva be­ slut som vi tagit. Det är allt detta som ligger till grund för ”det inre ­kriget”. För vår personliga utvecklingsresa behöver vi lösa denna konflikt och integrera egot. Detta hjälper oss att rensa bort den mänskliga be­ tingelsens mönster, som ofta får oss att känna oss som offer för våra omständigheter i stället för pionjärer i den uppvaknande mänskligheten. Den här boken har skrivits för att hjälpa till med att få slut på det inre kriget på det mest läkande vis, nämligen genom att göra det enkelt att utforska de centrala delarna av själens expansion. Genom att odla våra högsta gudomliga attribut och balansera våra inre maskulina och femi­ nina energier i syfte att transformera våra relationer, vägledda av öppen­ het och kärlek till oss själva, tar vår gemensamma resa oss förbi varje hinder och in i glädjen som vår allra mest innerliga hängivelse och njut­ ning ger oss. Boken innehåller även – genomgående, i varje kapitel – engagerande frågor att begrunda, liksom energikodade mantran och ”säg efter mig”konstateranden, för att aktivera och väcka livets obegränsade potential.

12


Många av de insikter som förmedlas till läsaren i denna bok kan verka falla på plats närmast magiskt, medan andra kan utmana olika lager av egot eller den inre stagnationens tröghet, som kanske inte är redo att nystas upp och redas ut. Med kärleken som vägvisare blir hänryckning­ en i att ta sig bortom alla gränser och barriärer mindre överväldigande och utmattande, och även mer instinktiv och spännande. Genom ett medkännande steg i taget kan sanningen om vår eviga natur uppenbaras, utan att behöva säga någonting förutom att vi är exakt sådana som vi föddes till att vara.

13


Matt Kahn är en andlig lärare och intuitiv, empatisk

healer. Han har blivit en YouTube-sensation med miljontals följare som får det stöd de behöver för att känna sig mer vakna och öppna för livets möjligheter.

ISBN 978-91-88633-36-1

ALLT SOM FINNS ÄR TILL FÖR DIG

Boken belyser de ämnen som Matt är internationellt uppskattad för, till exempel hur man reder ut skuld genom att utforska kapitulationens fem stadier. Den innehåller även – genomgående, i varje kapitel – engagerande frågor att begrunda, liksom energikodade mantran, för att aktivera och väcka livets obegränsade potential. Matt Kahn erbjuder en komplett karta för att utforska magin, mysterierna och miraklen som bor i varje hjärta. Gör dig redo för att utforska en djupare verklighet som utmanar dig att se livet med nya ögon och öppna upp för mirakel. ”Oavsett hur något verkar eller framstår – allt som finns är här för att hjälpa dig bli den du föddes till att vara.”

MATT KAHN

I Allt som finns är till för dig omdefinierar Matt Kahn andlighet för den moderna sökaren och erbjuder nya och innovativa sätt att hantera rädsla och dömande. Med boken erbjuder han ett känslomässigt stärkande redskap för att ta sig ur egots inre krig. Genom att se på den personliga utvecklingen med själens ögon får vi ny energi till alla aspekter av den läkande resan och kan se livet med klar blick och ett vidgat perspektiv.

EN GU IDE T ILL

Profile for Livsenergi

Allt som finns är till för dig  

av Matt Kahn

Allt som finns är till för dig  

av Matt Kahn

Advertisement