Zilverorthesen catalogus

Page 1

Zilverort hesen Dynamics Sterling Collectie

Colofon

Over deze uit gave

Deze uitgave bevat een overzicht van de zilverorthese collectie 'Dynamics Sterling' van Livit Ottobock Care. Naast een overzicht van de diverse modellen met bijbehorende functies en maatname, leest u meer achtergrond over de werking en productie van de Livit Ottobock Care zilverorthesen. Achterin deze uitgave vindt u meer informatie over de effectiviteit van het dragen van zilverorthesen die voortkomt uit de conclusies van een uitgebreid PROM onderzoek dat Livit Ottobock Care vanaf 2016 onder dragers van zilverorthesen houdt. Dit boekje is alleen online te downloaden.

Van de redact ie

Redact ie: Mieke Lagcher, Wouter Akkerman

Vormgeving: Tessa Fortuin

Aan deze uit gave w erkt en mee: Wouter Akkerman, Tim Dries, Tim de Roo, Anton van de Water en Karin van Wingerden

Cont act : Livit Klantenservice: 088 - 245 2000 / redactie en marketing: redactie@livit.nl.

De inhoud van deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid door het redactieteam van Livit Ottobock Care samengesteld in samenwerking met Livit Ottobock Care experts op het gebied van productie en orthopedisch advies. Livit Ottobock Care is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave Niets uit deze uitgave mag gedupliceerd of openbaar gemaakt worden zonder vooraf schriftelijke toestemming van Livit Ottobock Care.

2
Inhoud De collectie Maatnemen Het assortiment Artikelcodes Effectiviteit zilverorthesen 3 5 10 11 22 24

©2023 Livit Ottobock Care

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of opnamen, hetzij op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Livit Ottobock Care.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet jo het Besluit van 20 juni 1974m Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471en artikel 17 Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijke verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers, en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden

Samensteller(s) zijn zich volledig bewust van hun taak een betrouwbare uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor drukfouten en andere onjuistheden die eventueel in deze uitgave voorkomen.

Amsterdam, november 2023

4

De collect ie

Zilverort hesen Dynamic St erling Collect ie 5

1 De collect ie

Zilverort hesenlijn van Livit Ott obock Care 'Dynamics St erling'

Een zilverort hese van Livit kan uw pols, hand en/of vingers corrigeren, st abiliseren of immobiliseren. Tegelijkert ijd is het een pracht ig sieraad. Een zilverort hese maakt door de open st ruct uur het dragen van een hulpmiddel voor uw pols of hand een st uk prett iger

De Livit Dynamics Sterling is een zilverortheselijn die de gebruiker alle vrijheid en comfort geeft en draagt als een sieraad. Een dynamische zilverorthese wordt geheel op maat gemaakt van 925 zilver, een hypoallergeen materiaal

Zilver sluit de huid niet af, waardoor overmatig zweten met mogelijk vervelende geurtjes of huidirritatie wordt voorkomen. In tegenstelling tot een siliconen of leren orthese, draagt u een zilveren orthese als sieraad. In de afwerking kunnen uw persoonlijke voorkeuren worden doorgevoerd. Zo kunt u kiezen voor een uitvoering in glanzend of mat zilver.

Op onze zilverafdeling werken uitsluitend hooggekwalificeerde goud- en zilversmeden die samen met onze handspecialisten een

perfect én prachtig stuk maatwerk afleveren

Draagt als een Sieraad 6

Zilverort hesen

Dynamic St erling Collect ie

Uniek signat uur:

Op basis van de bogen in het oude Livit logo

Dynamics St erling

In 2017 heeft Livit een eigen zilverlijn ontworpen met doordachte en unieke modellen:

Dynamics Sterling Het ontwerp van de handbogen is typerend voor het Livit signatuur en de randen zijn van binnenuit afgerond. Hierdoor kan de drager zijn hand zo vrij mogelijk bewegen, zonder dat er drukranden of huidirritatie ontstaat. Alle ontwerpen hebben vloeiende lijnen, hierdoor ontstaat dynamiek en komt de functie optimaal tot zijn recht. De duimen van polsorthesen worden

optimaal afgestemd op de behoefte van de klant, denk aan de pengreep, pincetgreep of sleutelgreep. De verschillende typen orthesen bieden hierdoor een maximale en comfortabele bewegingsvrijheid, wat een groot voordeel is ten opzichte van het assortiment zilverorthesen dat tot 2017 op de markt was.

7

Klant feedback:

Uit komst en naar de klantt evredenheid over zilverort hesen van Livit Ott obock Care

In 2016 is Livit gestart met een onderzoek naar de tevredenheid van zilverorthesen Aan 1373 klanten met Artrose werden na het aflevermoment van hun voorziening vragen gesteld over draagcomfort, gebruiksgemak, cosmetiek en samenwerking met de medisch specialist en adviseur.

Hoe tevreden bent u over het draagcomfort van uw hulpmiddel?

- Het ervaren draagcomfort van de zilverorthese is in de periode 2016 tot 2019 sterk gestegen.

- De groep klanten die voor draagcomfort een 9 of een 10 geeft is met een 50% gestegen.

- Ook is het aantal klanten dat een 6 of lager geeft de afgelopen 3 jaar met een kwart gedaald.

Hoe tevreden bent u over het gebruiksgemak van het hulpmiddel?

Het ervaren gebruiksgemak van de zilverorthese in de periode 2016 tot 2019 is zeer sterk gestegen.

- Met name het aantal kritische klanten dat gebruiksgemak een

6 of lager gaf is met 40% gedaald.

Hoe tevreden bent u over de cosmetiek van het hulpmiddel?

De tevredenheid over de cosmetiek in de periode 2016 tot 2018 is compleet veranderd

- Waar in 2016 meer klanten kritisch waren (30% gaf een 6 of lager) over de cosmetiek is dat afgelopen jaar veranderd in een fanclub; inmiddels geeft 40% een 9 of een 10 voor de cosmetiek en is het aantal kritische klanten significant gedaald.

Posit ieve ervaringen

De nieuwe collectie wordt door onze klanten ervaren als cosmetisch beter (mooier) en gewaardeerd met een algemene waardering van een 8 6 en 60% waardeert de collectie met een cijfer 9 of 10.

Hoe tevreden bent u over de levertijd van uw product?

De tevredenheid over de levertijd in de periode 2016 tot 2019 is compleet veranderd. Bijna de helft van de klanten geeft voor de levertijd een 9 of 10.

8

Hoe tevreden bent u over de deskundigheid van de Livit adviseur?

De tevredenheid over de deskundigheid van de Livit adviseurs zit op een hoog niveau en is afgelopen jaren nog verder verbeterd.

Eigen product ie

Door de vervaardiging van zilverorthesen in eigen productie te nemen, is Livit beter in staat in te spelen op de wensen van de klant en de leverbetrouwbaarheid te verhogen. Zilverorthesen worden door hoog gekwalificeerde vakmensen in ons eigen atelier gemaakt Op de zilverafdeling werken onze zilversmeden en collega's met een medisch/ technische achtergrond nauw met elkaar samen. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van de orthesen gewaarborgen. Wij streven naar 100% klanttevredenheid en controleren streng op functie, afwerking en uitstraling van onze producten

Hoe tevreden bent u over de samenwerking met de arts?

Zilverort hesen

Dynamic St erling Collect ie

samenwerking met de arts is sterk verbeterd.

- Meer dan de helft geeft aan zeer tevreden te zijn over deze samenwerking.

- De tevredenheid over de

9

2 Maat nemen

Eenvoudig maat syst eem aan de hand van één model

Gebruikt e af kort ingen in het polshandmodel:

- DP = Distale Phalange

- MP = Middelste phalange

- PP = Proximale phalange

- MCP = MetaCarPaal gewricht

- DIP = Dip gewricht

- PIP = PIP gewricht

- IP = Inter

Phalangaal-gewricht

- CMC = CarpoMetaCarpii gewricht

Duimst and:

- A = Oppositie

- B = Middenstand

- C = Repositie

Polsst and:

- 1= 30º dorsaal

- 2 = 15º dorsaal

- 3 = 0º (180º)

- 4 = 15º palmair

10

Zilverort hesen

Dynamic St erling Collect ie

3 Assort iment

Pols/ hand brace t ype B & C

Rust spalk t er onderst euning van pols/ hand

Type: LTSS2003.B (dorsaal) & LTSS2003.C (palmair)

Indicat ie: Artrose, Reuma en chronische polsklachten

Funct ie: Rustspalk voor pols en hand en correctie ulnair-deviatie.

Maat nemen:

Pols/ hand brace met duim t ype B & C: Rust spalk t er onderst euning van pols/ hand en duim

Type: LTSS2006.B (dorsaal) & LTSS2006.C (palmair)

Indicat ie: Artrose, Reuma, Ehlers-Danlos, Hyperextensie en chronische pols- en duimklachten

Funct ie: Rustspalk voor pols, hand en duim, tevens correctie ulnair-deviatie.

- Omvang proximaal van MCP

Maat nemen:

- Breedte proximaal van MCP

- Omvang pols en arm

- Lengte Arm tot prox. MCP

Opt ies:

- LTSS4011- CMC ring

Voorbeeld:

Maatname:

- Omvang proximaal van MCP

- Breedte proximaal van MCP

- Omvang pols en arm

- Lengte arm tot prox. MCP

- Ringmaten CMC en PP

Voorbeeld:

Maatname:

11 Type
Type
Type B Type C
B
C

Ext ensiering: Blokkeert flexie van DIP of PIP gew richt

Type: LTSS3005

Indicat ie: Strekpeesletsel

Funct ie: Blokkeert de flexie van het DIP of PIP gewricht

Maat nemen:

Ext ensiespalkring: Blokkeert flexie van het

DIP en PIP gew richt

Type: LTSS3009

Indicat ie: Strekpeesletsel

Funct ie: Blokkeert zowel flexie als extensie van DIP en PIP gewricht

Maat nemen:

- Ringmaten PP/MP of MP/DP

- Lengte bij stang

Opt ies:

- LTSS4010 - Scharnier en slotje

- Ringmaten PP - MP ? DP

- Lengte bij stang

Opt ies:

- LTSS4010 - Scharnier en slotje

Voorbeeld: Voorbeeld:

Maatname:

Maatname:

12

Duimst abilisat or: Geeft onderst euning van de duim in de meest funct ionele st and

Type: LTSS2002

Indicat ie: MCP1en CMC1instabiliteit

Funct ie: Ondersteunt de duim in een functionele stand en remt bewegingen van het cmc1en mcp1gewricht. Omvat ook het middengedeelte van de hand.

Maat nemen:

Zilverort hesen

Dynamic St erling Collect ie

Duimst abilisat or t ype

Luuk:

Onderst eunt de duim in de meest funct ionele st and

Type: LTSS2002.1

Indicat ie: MCP1en CMC1instabiliteit

Funct ie: Ondersteunt de duim in een functionele stand en remt bewegingen van het cmc1en mcp1gewricht. Steunt niet af op andere delen van de hand.

Maat nemen:

- Omvang proximaal van MCP

- Breedte proximaal van MCP

- Ringmaten CMC en PP

Voorbeeld:

Maatname:

- Ringmaten CMC en PP

- Breedte pols (bandje)

Voorbeeld:

Maatname:

13

Knucklebender:

Onderst eunt en ont last de MCP's en flect eert deze

Type: LTSS2000

Indicat ie: Zenuwletsel Nervus Medianus of Ulnaris

Funct ie: Ontlast en ondersteunt de MCP gewrichten en dwingt deze in flexie

Maat nemen:

- Omvang proximaal en distaal van MCP

- Breedte proximaal en distaal van MCP

MCP Ext ensiespalk: Geeft onderst euning van MCP gew richt en en houdt deze in gest rekt e st and

Type: LTSS2001

Indicat ie: Pijnklachten flexie MCP

Funct ie: Ondersteunt het MCP gewricht en houdt deze in extensie

Maat nemen:

- Omvang proximaal van MCP

- Breedte proximaal van MCP

- Ringmaat PP

- Lengte tussen beide delen

- Omvang MCP

- Lengte proximaal-distaal

Voorbeeld:

Maatname:

Voorbeeld:

Maatname:

14

Pulleyring:

Heft bow st ringing van de flexorpees op

Type: LTSS3000, (incl. scharnier en slotje LTSS4010)

Indicat ie: Peesletsel

Funct ie: Opheffen van bowstringing van de flexorpees

Maat nemen:

Zilverort hesen

Dynamic St erling Collect ie

Triggerspalk: Beperkt de bew eging van het MCP gew richt

Type: LTSS3008

Indicat ie: Tendo synovitis, Tendo vaginitus

Funct ie: Beperkt de beweging van het MCP gewricht

Maat nemen:

- Ringmaat PP

Voorbeeld:

Maatname:

- Ringmaat PP

- Lengte proximaal

- Lengte distaal

Opt ies:

- LTSS4010 - Scharnier en slotje

Voorbeeld:

Maatname:

15

Sw anneck: Voorkomt hyperext ensie

van het DIP en/of PIP gew richt

Type: LTSS3003

Indicat ie: Hyperextensie van DIP of PIP

Funct ie: Remt de extensie van DIP of PIP gewricht, waarbij flexie mogelijk blijft

Maat nemen:

Dubbele Sw anneck: Onderst eunt DIP en PIP gew richt t egen hyperext ensie

Type: LTSS3007

Indicat ie: Hyperextensie van DIP en PIP

Funct ie: Blokkeert de extensie van DIP en PIP gewricht

Maat nemen:

- Ringmaten PP/MP en MP/DP

- Ringmaten PP/MP of MP/DP

Opt ies:

Opt ies:

- LTSS4001- Steunboog med. of lat.

- LTSS4002 - Steunboog med. + lat.

- LTSS4003 - Ankerring

- LTSS4004 - Verbindingsboog med. of lat.

- LTSS4008 - Steunboog tbv. duim

- LTSS4010 - Scharnier en slotje

Voorbeeld:

Maatname:

- LTSS4001- Steunboog med. of lat.

- LTSS4002 - Steunboog med. + lat.

- LTSS4003 - Ankerring

- LTSS4004 - Verbindingsboog med. of lat.

- LTSS4010 - Scharnier en slotje

Voorbeeld:

Maatname:

16

Buddyspalk 4 vingers: St eunt de afhangende vinger(s) en houdt alle vingers in lijn

Type: LTSS3011

Indicat ie: Dropping fingers

Funct ie: Ondersteunt de afhangende vinger, naastgelegen vingers geven steun (buddy) aan aangedane vingers

Maat nemen:

Zilverort hesen

Dynamic St erling Collect ie

Buddyspalk 3 vingers: St eunt de afhangende vinger en houdt alle vingers in lijn

Type: LTSS3010

Indicat ie: Dropping finger

Funct ie: Ondersteunt de afhangende vinger, naastgelegen vingers geven steun (buddy) aan aangedane vingers

Maat nemen:

- Ringmaten PP

- Breedte op PP niveau

Voorbeeld:

Maatname:

- Ringmaten PP

- Breedte op PP niveau

Voorbeeld:

Maatname:

17

Koppelring:

Geeft het inst abiele

gew richt st eunt via de naast gelegen gew richt en

Type: LTSS3001

Indicat ie: Instabiliteit MCP gewricht

Funct ie: Instabiel MCP gewricht krijgt ondersteuning van naastgelegen stabiel gewricht

Maat nemen:

Koppelring 3 vingers: Geeft het inst abiele

gew richt st eun via de naast gelegen gew richt en

Type: LTSS3002

Indicat ie: Instabiliteit MCP gewrichten

Funct ie: Instabiel MCP gewricht krijgt ondersteuning van naastgelegen stabiel gewricht

Maat nemen:

- Ringmaten PP

Opt ies:

- LTSS4010 - Scharnier en slotje

Voorbeeld:

Maatname:

- Ringmaten PP

Opt ies:

- LTSS4010 - Scharnier en slotje

Voorbeeld:

Maatname:

18

Bout onniere: Blokkeert flexie van het

PIP of DIP gew richt

Type: LTSS3004

Indicat ie: Strekpeesletsel of instabiliteit

Funct ie: Blokkeert flexie van DIP of PIP gewricht of geeft steun bij zijwaartse instabiliteit (ook geschikt bij ulnair of radiaaldeviatie)

Maat nemen:

Zilverort hesen

Spiraalring: Biedt onderst euning bij lat erale inst abilit eit van met name de duim

Type: LTSS3006

Indicat ie: Reuma Noduli

Funct ie: Ondersteunt de laterale instabiliteit van het IP gewricht

Maat nemen:

- Ringmaten PP/DP

- Ringmaten PP/MP of MP/DP

- Breedte spacer inclusief ringdikte

Opt ies:

- LTSS4010 - Scharnier en slotje

Voorbeeld:

Maatname:

Voorbeeld:

Maatname:

Dynamic St erling Collect ie
19

Sw anneck duim: Remt ext ensie IP gew richt

Duimspalk: Blokkeert ext ensie van zow el MCP als IP gew richt

Type: LTSS1000

Indicat ie: Hyperextensie van IP

Funct ie: Remt de extensie van IP gewricht

Maat nemen:

Type: LTSS1001

Indicat ie: Hyperextensie van MCP + IP gewricht

Funct ie: Blokkeert de extensie van MCP

+ IP gewricht

- Ringmaten PP/DP

Opt ies:

Maat nemen:

- Ringmaat PP

- Breedte IP en MCP

- LTSS4001- Steunboog med. of lat.

- LTSS4002 - Steunboog med. + lat.

- LTSS4003 - Ankerring

- LTSS4004 - Verbindingsboog med of lat

- LTSS4008 - Steunboog tbv. duim

- LTSS4010 - Scharnier en slotje

Voorbeeld:

Maatname:

- Lengte Ring proximaal en distaal

Opt ies:

- LTSS4010 - Scharnier en slotje

Voorbeeld:

Maatname:

20

Ant i- deviat ie brace: Vingercorrect ie- hand scharnier maakt flexie van vingers mogelijk

Type: LTSS2004

Indicat ie: Ulnair-deviatie van de vingers

Funct ie: Corrigeert de vingers naar radiale zijde

Maat nemen:

Zilverort hesen

Dynamic St erling Collect ie

Handboogbrace: Onderst eunt de handboog

Type: LTSS2005

Indicat ie: Artrose, Ehlers-Danlos syndromen EDS en Hypermobiliteit

Funct ie: Ondersteunt de handboog

Maat nemen:

- Omvang proximaal van MCP

- Breedte proximaal van MCP

- Ringmaten PP

- Lengte MCP - prox. MCP

- Lengte MCP - PP

Maatname:

Boven

- Omvang proximaal van MCP

- Breedte proximaal van MCP

Voorbeeld: Voorbeeld:

Maatname:

21

4 Art ikelcodes

Code

Art ikel

Opt ies

LTSS1000 Swanneck duim LTSS4001- Steunboog med. of lat LTSS4002 - Steunboog med. + lat LTSS4003 - Ankerring LTSS4004 - Verbindingsboog med. of lat

LTSS4008 - Steunboog tbv. duim LTSS4010 - Scharnier en slotje

LTSS1001 Duimspalk LTSS4010 - Scharnier en slotje

LTSS2000 Knucklebender

LTSS2001 MCP Extensiespalk

LTSS2002 Duimstabilisator LTSS4010 - Scharnier en slotje

LTSS2002.1 Duimstabilisator type Luuk

LTSS2003 B (dorsaal)

LTSS2003.C (palmair) Pols/hand brace type B & C LTSS4011- CMC ring

LTSS2004 Anti-deviatie brace

LTSS2005 Handboogbrace

LTSS2006.B (dorsaal)

LTSS2006.C (palmair) Pols/hand brace met duim type B & C

LTSS3000 Pulleyring

LTSS3001 Koppelring LTSS4010 - Scharnier en slotje

LTSS3002 Koppelring 3 vingers LTSS4010 - Scharnier en slotje

LTSS3003 Swanneck LTSS4001- Steunboog med. of lat LTSS4002 - Steunboog med. + lat LTSS4003Ankerring

LTSS4004 - Verbindingsboog med. of lat

LTSS4008 - Steunboog tbv duim LTSS4010 - Scharnier en slotje

LTSS3004 Boutonniere

LTSS3005 Extensiering LTSS4010 - Scharnier en slotje

LTSS3006 Spiraalring

22

Zilverort hesen

Dynamic St erling Collect ie

Code

LTSS3007

Art ikel

Opt ies

Dubbele Swanneck LTSS4001- Steunboog med. of lat

LTSS4002 - Steunboog med. + lat

LTSS4003 - Ankerring

LTSS4004 - Verbindingsboog med. of lat

LTSS4010 - Scharnier en slotje

LTSS3008 Triggerspalk LTSS4010 - Scharnier en slotje

LTSS3009

Extensiespalkring LTSS4010 - Scharnier en slotje

LTSS3010 Buddyspalk 3

vingers

LTSS3011 Buddyspalk 4

vingers

23

5 Effect ivit eit van zilverort hesen

PROM Onderzoeksresult at en

De uit komst en van een effect ivit eit sst udie naar de inzet

van zilverort hesen bij art rose.

In 2018 is Livit gest art met een onderzoek naar de t evredenheid van zilverort hesen Aan 368 klant en w erden t evens vragen gest eld over de effect ivit eit van de ort hese, gemet en in gew onnen ADL (algemeen dagelijkse levensverricht ingen), zogenaamd PROM onderzoek. De respons w as bijna 38%, w aarvan 79% aangaf dat het dagelijks funct ioneren aanzienlijk is verbet erd sinds het gebruik van de zilverort hese

Waarom PROM's inzett en en w at w illen w e daarmee bereiken?

Om onze dienstverlening continu te verbeteren, willen we graag weten wat onze klanten van onze dienstverlening en producten vinden. Daarnaast stellen wij klanten vragen over het ervaren effect van het geleverde hulpmiddel De resultaten gebruiken wij om onze dienstverlening, service en productkwaliteit te verbeteren Bovendien willen wij met het publiceren van uitkomstinformatie bijdragen aan de transparantie in de zorg en zowel behandelaar als patiënt handvaten aanreiken voor het bepalen van einddoelen en het te kiezen zorgtraject

Dit doen wij met behulp van zogenaamd PROM onderzoek (patiënt gerapporteerde uitkomstinformatie) Door samen met de patiënt vooraf vast te stellen welke problemen met functioneren in het dagelijks leven

de patiënt het meest belemmeren in het dagelijks leven, kan uitkomstinformatie ondersteunen bij het vaststellen en monitoren van de individuele doelen van de patiënt. Aspecten als ervaren gezondheid of functioneren, die patiënten als belangrijk aangeven, kunnen niet altijd gemeten worden met behulp van apparatuur Deze zijn het beste te meten door het aan de patiënt zelf te vragen. Denk aan ervaren pijn, vermoeidheid en beperkingen in dagelijks functioneren tijdens bv werk, sport, of huishouden. Dergelijke aspecten van gezondheid worden vaak samengevoegd onder de noemer ?kwaliteit van leven? . Metingen na afloop van een behandeling geven inzicht in het effect van de behandeling op de ervaren gezondheid en kwaliteit van leven van patiënten, zowel fysiek als mentaal Deze metingen hebben wij

23 24

bij 368 dragers van zilverorthesen gedaan.

Uit komst en naar de effect ivit eit van het dragen van zilverort hesen

In juni 2018 heeft Zorginstituut

Nederland advies gegeven over de te volgen richting om in 2022 voor 50% van de ziektelast uitkomstinformatie beschikbaar te hebben. Deze ambitie houdt in dat in 2022 patiënt en zorgverlener de beschikking hebben over uitkomstinformatie, zoals ervaren pijnreductie en mate van functioneren Livit is van mening dat het delen van uitkomstinformatie (PROM's) helpt bij het kiezen van een zorgaanbieder en een behandeling/zorgtraject

De PROM vragen in dit onderzoek zijn opgesteld op basis van de gebruikelijke vragenlijsten bekend in de orthopedie (chirurgie). Hiermee wordt aangesloten bij wetenschappelijk geaccepteerde en gevalideerde PROM vragen Als uitkomstindicator in dit onderzoek is de ADL factor (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) gedefinieerd Deze factor is de uitkomstindicator voor de ADL belemmering bij het functioneren met en zonder gebruik van het hulpmiddel

Algemene dagelijkse

levensverrichtingen (ADL) zijn de handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. Het begrip wordt vooral in de zorg gebruikt om te bepalen in hoeverre iemand zelfredzaam is Iemand die

Zilverort hesen

heel weinig ADL-verrichtingen zelf kan doen zal veel hulp nodig hebben Door de ADL te verhogen met een orthopedisch hulpmiddel draagt dit direct bij aan het verhogen van de zelfredzaamheid van onze klanten.

Hoe is uw algemeen dagelijks functioneren veranderd met het gebruik van uw zilverorthese?

- 79% van de respondenten geeft aan dat het functioneren is verbeterd sinds het gebruik van de zilverorthese

- De helft geeft aan dat het functioneren veel tot erg veel is verbeterd

Hoe zijn uw pijnklachten veranderd met het gebruik van de zilverorthese?

- 73% Van de respondenten geeft aan dat pijnklachten zijn verbeterd sinds het gebruik van de zilverorthese.

- Bijna de helft (46%) geeft aan dat de pijnklachten veel tot erg veel zijn afgenomen door het dragen van een zilverorthese

- 8% Geeft aan dat de klachten zijn verslechterd.

In hoeverre bent u tevreden over de werking van de zilverorthese?

- De tevredenheid over de werking is hoog met 54% van de gebruikers die een 9 of een 10 geeft voor de werking

- Slechts 12% geeft een waardering van een 6 of lager

24
25
Dynamic St erling Collect ie

voor de werking van zilverorthesen

In hoeverre ondervindt u met / zonder zilverorthese problemen bij schrijven?

- De ADL Factor is met 22% gestegen door het gebruik van de

zilverorthese, van een 6,2 naar een 7,6

- De groep die niet kan schrijven is bijna geheel verdwenen en de groep met ernstige problemen meer dan gehalveerd

Result at en PROM- onderzoek naar effect ivit eit van zilverort hesen

Onderzoeksopzet naar de tevredenheid van een knie orthese ziet er als volgt uit:

1 Periode: okt 2018 t/m juni 2019

2 Benaderde klanten: 368

3 Reacties: 140 (38% respons)

4 Met medische indicatie: artrose

Figuur 2: resultaten Livit PROM onderzoek gemeten in ADL factor voor periode '18 - '19
25

In hoeverre ondervindt u met /zonder zilver orthese problemen bij het dichtknopen van kleding?

- De ADL Factor is met 22% gestegen door het gebruik van de zilverorthese, van een 6,1naar een 7,5.

- De groep met ernstige problemen is met tweederde afgenomen

In hoeverre ondervindt u met / zonder zilverorthese problemen bij huishoudelijke taken?

- De ADL Factor is met 29% gestegen door het gebruik van de zilverorthese, van een 5,1naar een 6,6

- De groep met ernstige problemen is daarbij met tweederde afgenomen.

Conclusie

Zilverorthesen reduceren

pijnklachten en verhogen (ADL) functioneren bij mensen met Artrose in hand en pols

Eerst e groot schalige onderzoek naar behandelen

Het behandelen van patiënten met artrose aan de duim door middel van handtherapie en spalken, zorgt voor minder pijn en een betere handfunctie dan eerder bekend was Dat blijkt uit het onderzoek van promovendus Jonathan Tsehaie, aangesloten bij de Xpert Clinic en het Erasmus MC in Rotterdam. Momenteel worden verschillende

Zilverort

hesen

chirurgische en niet-chirurgische behandeltechnieken toegepast bij deze vorm van Artrose. Vanwege schaars onderzoek met wisselende uitkomsten werden niet-operatieve ingrepen, zoals spalken en handtherapie als weinig effectief gezien. Het onderzoek van Tsehaie bewijst anders.

Pat iënt en kiezen veel minder vaak voor operat ie dan gedacht

Voor de behandeling van Duimbasisartrose zijn de afgelopen decennia vele zowel chirurgische als niet-chirurgische behandelingen bedacht. Niet-operatieve ingrepen, zoals spalken en handtherapie worden vaak ingezet Echter was de effectiviteit tot nu toe onbekend Het onderzoek van Tsehaie is het eerste dat het effect van deze niet-chirurgische ingrepen op grote schaal in kaart heeft gebracht. In zijn onderzoek heeft hij 809 patiënten met duimbasisartrose onderzocht. Zij ondergingen 3 maanden lang een gecombineerde behandeling van spalken en handtherapie. Voordat ze behandeld werden is de mate van pijn en functie gemeten en een jaar na de ingreep weer.

Gemiddeld gaven de patiënten aan 34% minder pijn te voelen na de behandeling dan ervoor (pijnscore van 62 naar 41) Verder blijkt dat de ingreep ook effectief is voor patiënten in een vergevorderde stadium van Duimbasisartrose, die vaak kampen met meer pijn en Dynamic St erling Collect ie 26

Effect ivit eit van zilverort hesen bew ezen - st erke t oename van de ADL (Algemene Dagelijkse Levensverricht ingen) onder onze klant en

Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zijn de handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten Het begrip wordt vooral in de zorg gebruikt om te bepalen in hoeverre iemand zelfredzaam is. Iemand die heel weinig ADL-verrichtingen zelf kan doen zal veel hulp nodig hebben. Door de ADL te verhogen met een orthopedisch hulpmiddel draagt dit direct bij aan het verhogen van de zelfredzaamheid van onze klanten.

bewegingsbeperking

Deze groep gaf aan na drie maanden gemiddeld 39% minder pijn te voelen dan voor de behandeling (pijnscore van 90 naar 55) Ook het functioneren van de hand gaat er op vooruit, zij het minder hard en vooral in de eerste zes weken. De patiënten ervaren gemiddeld 9% verbetering van de handfunctie (functiescore van 65 naar 71,5) Het volledige onderzoek is gepubliceerd in 'The Journal of Hand Surgery' Hierbij een link naar de publicatie.

Tot slot

Livit hoopt door dit grootschalig

PROM onderzoek naar de effectiviteit van zilverorthesen bij te dragen aan betere zorg voor patiënten met deze vorm van Artrose. De resultaten tonen aan dat niet alleen een chirurgische ingreep, maar ook de combinatie van spalken en handtherapie een reële optie is bij de behandeling van Duimbasisartrose.

Bronnen:

- NHG-Standaard Hand- en polsklachten, - RIVM; Volksgezondheidennzorg.info

- Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten, www.lroi.nl

- Outcome of a Hand Orthosis and Hand Therapy for Carpometacarpal Osteoarthritis in Daily Practice: The Journal of Hand Surgery, November 2018

Figuur 3: mate van mobiliteit ingedeeld per mobiliteitsklasse met en zonder zilverorthese
27
hesen
St erling Collect ie 28
Zilverort
Dynamic

Dit boekje is een uitgave van Livit Ott obock Care en bevat een overzicht de zilvercollectie 'Dynamics Sterling', alsmede meer informatie over functie, maatname, klanttevredenheid en effectiviteit van zilverorthesen. Wilt u meer informatie over zilverorthesen, de Dynamics Sterling zilverlijn of de andere producten en diensten van Livit? Raadpleeg dan ons online kennisplatfom zorgprofessionals.livit.nl, stuur een bericht naar zorgprofessionals@livit.nl, of neem contact op via onze klantenservice

088-245 20 00

klantenservice@livit nl

Wij zijn u graag van dienst!

livit .nl
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.