__MAIN_TEXT__

Page 1

17/9–26/10/2019 17/9 26/10/2019

18


Festival se koná za laskavé podpory Das Festival findet dank der großzügigen Unterstützung statt:

Nový Bor

Kamenický Šenov

Doksy

Děčín

Zahrádky

Teplice

Prysk

Hejnice

Hlavní partneři / Hauptpartner:

Revoluce, svoboda, naděje, víra Revolution, Freiheit, Hoffnung, Glaube Koncertní místa / Spielstätten

Severočeská vodárenská společnost a.s. www.svs.cz

Legenda / Legende

.........................................

2

..............................................................

2

Úvodní slova / Grußworte

.................................................

4

Program / Programm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Vstupenky / Eintrittskarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Lípa Maecenaria:

Mecenášský klub a Klub přátel festivalu / Klub der Mäzene und Freunde des Festivals

Mons. Jan Baxant

..........................

56

Přehled koncertů

.................................................................

58

Konzertübersicht

................................................................

64

Uměleckým garantem 18. ročníku festivalu je: Der künstlerische Garant des 18. Festivalsjahrgangs ist:

Josef Špaček


Koncertní místa / Spielstätten

Šluknov

St. Marienthal Waltersdorf

Kamenický Prysk Šenov

Zittau

Oybin

Hejnice

Nový Bor Děčín Ústí nad Labem Teplice

Česká Lípa Zahrádky

Doksy

17/9–26/10/2019

Legenda / Legende 1h předpokládaná délka koncertu 10 min

1h vorausgesetzte Dauer des Konzertes 10 min

vypravujeme festivalový autobus

Abonmá (na koncerty v České Lípě)

Konzertraum beheizt

Abonnement (nur für Konzerte in Česká Lípa)

koncertní prostor je vytápěn

rozhovor s umělci

Toiletten im Konzertraum zur Verfügung

Interview mit Künstlern

toalety v místě koncertu k dispozici 4

5


Milí hudební nadšenci a příznivci festivalu, stejně jako v předchozích letech jsem převzal záštitu nad hudebním festivalem Lípa Musica. Akce tohoto charakteru Liberecký kraj podporuje, jelikož chce zachovat tradice významných kulturních událostí. Letos proběhne již 18. ročník festivalu a já jsem velice rád, že tento hudební svátek opět přesáhne hranice regionu. Rád bych ocenil organizátory, kteří před 18 lety přišli s poněkud bláznivou myšlenkou uspořádat v České Lípě hudební festival. Ale nebýt nich, neměli bychom dnes v našem kraji jednu z nejlepších hudebních událostí v zemi. Lípa Musica se postupem času stala událostí, která prostřednictvím hudby spojuje návštěvníky z různých regionů. Velice mě také těší, že je festival ideálním pojítkem pro nalezení společné řeči mezi lidmi, kteří pocházejí z odlišných států. Nejvíce patrné to je při vzájemném dialogu Čechů a Němců. Velice by mě mrzelo, kdyby společné souznění nepokračovalo. V severočeském regionu se za dobu trvání festivalu uskutečnilo přes 120 koncertů. Přední a uznávaná jména vystupujících umělců dokazují vysokou kvalitu této významné hudební akce. Na závěr mi dovolte popřát Vám, abyste zážitky z hudebního festivalu vnímali co nejintenzivněji. Užijte si tento mimořádný svátek hudby.

6

Liebe Musikenthusiasten und Unterstützer des Festivals, wie auch in den vorangegangenen Jahren habe ich die Schirmherrschaft für das Musikfestival Lípa Musica übernommen. Veranstaltungen dieser Art unterstützt der Bezirk Liberec, denn er will die Tradition bedeutender kultureller Ereignisse aufrecht erhalten. In diesem Jahr findet bereits der 18. Jahrgang des Festivals statt und es freut mich sehr, dass dieses musikalische Fest erneut über die regionalen Grenzen hinaus reicht. Ich möchte gern die Organisatoren würdigen, die vor 18 Jahren mit der etwas närrischen Idee kamen, in Česká Lípa ein Musikfestival zu veranstalten. Aber wären sie nicht gewesen, so hätten wir heute in unserem Bezirk nicht eines der besten Musikevents Tschechiens. Lípa Musica wurde mit der Zeit zu einem Ereignis, dass mit dem Mittel der Musik Besucher aus verschiedenen Regionen zusammenführt. Es freut mich auch sehr, dass das Festival ein idealer Vermittler bei der Suche nach einer gemeinsamen Sprache von Menschen aus unterschiedlichen Staaten ist. Am offensichtlichsten ist das beim Dialog zwischen Tschechen und Deutschen. Ich würde es sehr bedauern, wenn diese Harmonie enden sollte. In der Region Nordböhmen fanden seit dem Entstehen des Festivals mehr als 120 Konzerte statt. Führende und geachtete Namen der auftretenden Künstler sind Beweis für die hohe Qualität dieser bedeutenden musikalischen Veranstaltung. Erlauben Sie mir abschließend, Ihnen beim Festival die intensivsten Eindrücke und Erlebnisse zu wünschen. Genießen Sie diese außergewöhnlichen Festtage der Musik. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje Hauptmann des Bezirks Liberec

Vážení přátelé umění a zejména hudby, Festival Lípa Musica je zcela oprávněně zařazen do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje, protože se setkáváme už poosmnácté, abychom si na nejrůznějších místech nejen severních Čech, ale také sousedního Saska vychutnali jedinečné umělecké výkony špičkových muzikantů. Festival už dávno překonal nejen hranice regionu, ale také se z ryze umělecké záležitosti proměnil v událost společenskou. Hudba totiž opravdu vládne mocným kouzlem a dokáže vyvolat i zklidnit emoce a otevírat srdce. Poděkování zaslouží také organizátoři, protože bez jejich vytrvalé práce by se nepodařilo sestavit každoročně zajímavý program, ve kterém si každý najde to své. Přeji Vám všem, abyste si užili výjimečný kulturní zážitek při poslechu krásných tónů na rozmanitých místech všech tří krajů, a festivalu, aby přilákal nejen své tradiční příznivce, ale také řadu nových milovníků kultury, umění a hudby.

Werte Freunde der Kunst und insbesondere der Musik, Das Festival Lípa Musica wurde zu Recht in das Programm „Tafelsilber“ des Bezirks Ústí aufgenommen, kommen wir doch schon zum achtzehnten Mal zusammen, um an den verschiedensten Orten nicht nur in Nordböhmen, sondern auch im benachbarten Sachsen einzigartige künstlerische Leistungen von Musikanten der Spitzenklasse zu genießen. Das Festival hat seit langem nicht nur die Grenzen der Region überschritten, es ist vom reinen Kunsterlebnis zum gesellschaftlichen Ereignis avanciert. Denn Musik verfügt wahrlich über einen mächtigen Zauber, der Emotionen stillen und Herzen öffnen kann. Die Organisatoren verdienen unseren Dank, denn ohne ihre unermüdliche Arbeit würde es nicht gelingen, jedes Jahr ein interessantes Programm zusammenzustellen, in dem sich jeder wiederfinden kann. Ich wünsche Ihnen allen exklusive kulturelle Erlebnisse, wenn Sie an den unterschiedlichsten Orten der drei Bezirke den schönen Klängen lauschen, und dem Festival, dass es neben den traditionellen Konzertbesuchern auch zahlreiche neue Liebhaber von Kultur, Kunst und Musik gewinnen kann. Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje Hauptmann des Bezirks Ústí

7


18. ročník hudebního festivalu Lípa Musica znovu obohatí severní Čechy a Sasko prvotřídním hudebním programem, na němž se podílí věhlasní hudebníci z celého světa. V průběhu let se tento původně lokální hudební festival stal kulturní a hudební událostí s významem pro celé severní Čechy. V návaznosti na letošní 30. výročí pádu komunistického režimu nese aktuální ročník podtitul „Revoluce, svoboda, naděje, víra“ a znovu tak dokazuje, že je jeho cílem překonávání hranic a rovněž pokračování a prohloubení českoněmeckého dialogu. Proto mě velmi těší, že mohu převzít záštitu nad letošním ročníkem mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica a přeji všem návštěvníkům a účinkujícím nezapomenutelné hudební zážitky.

Im 18. Jahrgang bereichert Lípa Musica die Region Nordböhmen und Sachsen erneut mit einem erstklassigen Musikprogramm, an dem international renommierte Musikerinnen und Musiker teilnehmen. Lípa Musica hat sich über die Jahre von einem lokalen Musikfestival zu einem kulturellen und musikalischen Großereignis in Nordböhmen entwickelt. Mit dem 30-jährigen Ende des kommunistischen Regimes steht das Festival in diesem Jahr unter dem Titel „Revolution, Freiheit, Hoffnung, Glaube“ und zeigt damit einmal mehr, dass es sich zur Aufgabe gemacht hat, Grenzen zu überwinden und den tschechisch-deutschen Dialog fortzuführen und zu stärken. Ich freue mich deshalb sehr, Schirmherr der diesjährigen Ausgabe des Internationalen Musikfestivals Lípa Musica zu sein und wünsche allen Gästen und Beteiligten wunderbare musikalische Momente. Dr. Christoph Israng, velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice Deutscher Botschafter in der Tschechischen Republik

Vážení příznivci Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica, dovolte mi vás prostřednictvím těchto řádků pozdravit a popřát vám, ať si i z letošního ročníku odnesete krásné hudební zážitky, které každoročně Lípa Musica nabízí. Tento festival se před 18 lety zrodil v České Lípě, v mysli Martina Prokeše, který nejen že festival vymyslel, ale také jej zrealizoval a dodnes stojí v jeho čele. Tato věrnost je hodna ocenění. V dnešní prchlivé době, kdy se často jen mluví a nejedná, obzvlášť. Jako starostka České Lípy si cením i jiné věrnosti. A sice, že Lípa Musica, ačkoli její věhlas překračuje hranice našeho regionu i státu, stále zůstává „doma“. Česká Lípa stále je srdcem festivalu a město by mělo být hrdé. Mělo by setrvale festival podporovat a usilovat o jeho rozvoj. Jsem ráda, že v minulosti i nyní tak město činí. Lípě Musice je v letošním roce 18 let, je dospělá a směle hledí do budoucnosti. Přeji tedy festivalu a týmu, který za ním stojí, aby ta budoucnost byla co nejzářivější.

Werte Unterstützer des Internationalen Musikfestivals Lípa Musica, gestatten Sie mir, Sie mit diesen Zeilen zu begrüßen und Ihnen zu wünschen, dass Sie auch in diesem Jahr vom Festival schöne musikalische Eindrücke mitbringen, für die Lípa Musica alljährlich sorgt. Dieses Festival entstand vor 18 Jahren in Česká Lípa als Idee von Martin Prokeš, der es nicht nur initiierte, sondern auch realisierte und es bis heute leitet. Diese Beständigkeit ist lobenswert. Besonders in der heutigen schnelllebigen Zeit, in der oft nur geredet und nicht gehandelt wird. Als Bürgermeisterin von Česká Lípa weiß ich auch eine andere Treue zu schätzen. Und zwar, dass Lípa Musica, deren Ruf mittlerweile die Grenzen unserer Region und des Staates überschreitet, dennoch hier „zu Hause“ bleibt. Česká Lípa ist nach wie vor das Herz des Festivals, worauf die Stadt stolz sein sollte. Sie sollte das Festival stetig unterstützen und seine Entwicklung fördern. Ich bin froh, dass die Stadt sowohl in der Vergangenheit als auch heute so handelt. Lípa Musica feiert in diesem Jahr den 18. Geburtstag, ist volljährig und schaut kühn in die Zukunft. Ich wünsche daher dem Festival und dem Team, das dahinter steht, dass diese Zukunft möglichst strahlend sei. Ing. Jitka Volfová, starostka České Lípy Bürgermeisterin von Česká Lípa

8

9


Vážení přátelé a příznivci festivalu, Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 s potěšením převzala záštitu nad 18. ročníkem Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica 2019. Festival Lípa Musica si za osmnáct let svého působení vybudoval výborné renomé a patří mezi nejvýznamnější kulturní události regionu. Velice oceňuji, že poslání festivalu spočívá nejen v zprostředkování pestré nabídky koncertů, ale také v oživování veřejného prostoru, rozvíjení duševního bohatství občanů a obnově mezikulturního dialogu. To jsou ideje, které sdílí i Nadace VIZE 97. Přeji festivalu mnoho spokojených posluchačů.

10

Sehr geehrte Freunde und Gönner des Festivals, die Stiftung von Dagmar und Václav Havel VIZE 97 übernahm mit Freude die Schirmherrschaft über den 18. Jahrgang des Internationalen Musikfestivals Lípa Musica 2019. Das Festival Lípa Musica genießt nach achtzehn Jahren ein hervorragendes Renommee und gehört zu den Kulturhighlights in der Region. Ich schätze sehr hoch, dass das Festival nicht nur eine breite Palette von Konzerten bietet, sondern auch den öffentlichen Raum belebt, den geistigen Reichtum der Bürger entfaltet sowie den interkulturellen Dialog erneuert. Das sind Ideen, die auch die Stiftung VIZE 97 teilt. Ich wünsche dem Festival viele zufriedene Besucher. Dagmar Havlová, předsedkyně Správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Vorsitzende des Verwaltungsrates Stiftung von Dagmar und Václav Havel VIZE 97

Přímo poeticky se některým územím české a moravské země, naší domoviny, říká: „Bohem pohlazený kraj“. Jak bychom českolipský prostor, odkud vzešel Mezinárodní hudební festival Lípa Musica, mohli pojmenovat? Hledali bychom asi marně a dlouho příhodný název, ale jistě bychom se nemýlili, kdybychom řekli, že každý region, i ten českolipský, je bohatý nejen svými přírodními krásami a významnými památkově chráněnými křesťanskými stavbami, ale i tvůrčími lidmi, kteří se tu narodili, žijí zde i pracují, a o svůj zdejší domov a rodinný krb pečují. Lidský emotivní náboj, vlastní každému z nás, především lidem spjatým se skutečným uměním, zvláště pak hudbou, místo a kraj, kde se pohybují, zdobí a zjemňují. A protože se onen lidský emoční svět nedá stěsnat umělými hranicemi, vyzařuje i za ně, a pozitivně proměňuje životní klima, ve kterém se dá žít všem. Domnívám se, že Lípa Musica má tuto mimořádnou schopnost. Raduji se z toho, gratuluji jí a přeji jí přízeň jejích přátel i „požehnané pohlazení“ nebeského Tvůrce.

Geradezu poetisch sagt man über einige Gegenden in Böhmen und Mähren, unserer Heimat, sie seien wie „von Gott verwöhnt“. Wie könnten wir die Gegend um Česká Lípa bezeichnen, wo die Wurzeln des Festivals Lípa Musica sind? Wir würden wohl lange und vergeblich einen passenden Ausdruck suchen, aber sicher liegen wir nicht falsch, wenn wir sagen, dass der Reichtum jeder Region, auch der von Česká Lípa, nicht allein aus den Naturschönheiten und bedeutenden denkmalgeschützten christlichen Gebäuden besteht, sondern auch in den kreativen Menschen, die hier geboren wurden, leben und arbeiten und sich um ihr Zuhause und den heimatlichen Herd kümmern. Die Fülle menschlicher Emotionen, über die jeder von uns verfügt, in erster Linie aber wer sich mit echter Kunst, besonders der Musik, befasst, schmückt und verfeinert den Ort und die ganze Gegend. Und weil sich jene Welt der menschlichen Emotionen nicht in willkürliche Grenzen einfassen lässt, strahlt sie auch über diese hinaus und verändert das Klima, in dem wir alle leben, zum Positiven. Es scheint mir, dass Lípa Musica diese besondere Fähigkeit besitzt. Das freut mich, ich gratuliere dazu und wünsche eine anhaltende Gunst der Förderer und ein „gesegnetes Wohlwollen“ des himmlischen Schöpfers. Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup Diecéze litoměřické Diözesanbischof von Bistum Leitmeritz 11


Vážení milovníci nádherné a kvalitní hudby, je mi ctí, že Vás už podeváté mohu jménem nadačního fondu Bohemian Heritage Fund pozdravit jako podporovatel Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica. Festivalu, který se rozvinul tak rychle, jako málokterý jiný. Festivalu, který si nekladl menší ambice než propojit dvě země, dva národy, region, který byl jednotný a násilně rozpojený. Vytvořil zcela svébytnou a mimořádně sebevědomou přehlídku té nejlepší vážné hudby, kterou představuje i v menších městech a na netradičních místech a vrací regionu sounáležitost. Je tak krásným důkazem toho, že hudba a umění nezná klasické hranice. Právě tato myšlenka spojování, sounáležitosti a společenství je tím, co mecenáše našeho nadačního fondu neustále motivuje k podpoře festivalu Lípa Musica. O jeho umělecké kvalitě pak svědčí i jméno jeho nového uměleckého garanta podílejícího se na tvorbě programu pro letošní a příští ročník, kterým se stal koncertní mistr České filharmonie a houslový virtuos Josef Špaček. Přeji Vám hluboké a krásné hudební zážitky, které Vám přinesou inspiraci a povzbuzení.

12

Werte Liebhaber schöner und edler Musik, es ist mir eine große Ehre, Sie bereits zum neunten Mal im Namen des Stiftungsfonds Heritage Fund als Förderer des Internationalen Musikfestivals Lípa Musica zu begrüßen. Es ist ein Festival, das sich so schnell wie kaum ein anderes entwickelt hat. Ein Festival, welches keine geringeren Ambitionen hat, als zwei Länder, zwei Nationen, eine Region, die einst zusammenhielt und danach zwanghaft geteilt wurde, wieder zusammenzuführen. Es entwickelte sich zu einer einmaligen und außerordentlich selbstbewussten Präsentation der besten klassischen Musik, die auch in kleineren Städten und an alternativen Orten vorgestellt wird und der Region ihre Integrität zurückgibt. Es ist ein schöner Nachweis dafür, dass Musik und Kunst keine Grenzen kennen. Gerade dieser Gedanke des Verknüpfens, des Gefühls der Gemeinsamkeit und der Gemeinschaft ist das, was die Mäzene unseres Stiftungsfonds immer aufs Neue zur Förderung des Festivals Lípa Musica motiviert. Von seiner künstlerischen Qualität zeugt auch der Name seines neuen künstlerischen Garanten, der sich an der Zusammenstellung des Programms für diesen und den nächsten Jahrgang beteiligt. Es ist der Konzertmeister der Tschechischen Philharmonie und Violinvirtuose Josef Špaček. Ich wünsche Ihnen tiefe und schöne Musikerlebnisse, die Ihnen Inspiration und Aufmunterung bringen. Pavel Smutný, president nadačního fondu Bohemian Heritage Fund Präsident des Stiftungsfonds Bohemian Heritage Fund

Hudba nás provází napříč celými dějinami lidstva. Má své vlastní dějiny, svoji vlastní cestu plnou zvratů, rozdělení, strádaní a znovuobjevování. I přestože je tak stará jako lidstvo samo, stále neznáme všechny její zákoutí, krásy a ani vliv, jaký na nás má. Hudba, kterou posloucháme, dokáže podle své povahy člověka naplňovat energií a pocitem lidské důstojnosti, uvolňovat, uklidňovat, inspirovat, může být do jisté míry náhradou za mezilidské vztahy, může být ventilem psychického přetlaku, únikem ze životních strastí, příležitostí ke společenskému kontaktu i sebevyjádřením. Hudba patří k člověku, dokáže najít cestu k nejskrytějším místům duše. Léčí tělo i duši, ale podmínkou je, že budeme skutečně poslouchat. V dnešní době, je spousta hudby všude kolem nás. Mnohdy působí jen jako kulisa, o to důležitější je, si její poslech uvědomit, prožít jej a nechat v sobě vzbudit city. Z celého srdce si přeji, aby letošní 18. ročník, byl pro vás posluchače plný nových dojmů, pocitů, zastavení a setkání ve společnosti hudby. Lípa Musica by pravděpodobně nevznikla nebýt pádu totality a daru, který naše země dostala. Daru svobody, demokracie, možnosti vychovávat naše děti s možností svobodného názoru. Važme si toho. Přeji vám, ať jsou vaše srdce otevřená a vy v každém okamžiku nasloucháte, protože všechno co máme, je jen okamžik.

Die Musik begleitet uns quer durch die ganze Geschichte der Menschheit. Sie hat ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Wege voller Wandlungen, Trennungen, Entbehrung und Wiederentdeckungen. Auch wenn sie so alt wie die Menschheit selbst ist, kennen wir immer noch nicht all ihre Winkel, Schönheiten und Einflüsse, die sie auf uns ausübt. Die Musik, die wir hören, kann je nach ihrer Art den Menschen mit Energie und Gefühlen der menschlichen Würde erfüllen, entspannen, beruhigen, eine Gelegenheit zum gesellschaftlichen Kontakt schaffen und auch einen ganz eigenen Selbstausdruck verleihen. Die Musik gehört zum Menschen und kann den Weg in die heimlichsten Ecken der Seele finden. Die Musik heilt den Körper und die Seele, aber nur dann, wenn man tatsächlich zuhört. In der heutigen Zeit gibt es viel Musik um uns herum, die wie eine Kulisse auf uns wirkt. Umso wichtiger ist es, bewusst zuzuhören und die Musik zu erleben. Ich wünsche mir vom ganzen Herzen, dass der 18. Jahrgang Ihnen, den Hörern, viele neue Eindrücke, Gefühle, Momente des Innehaltens und der Begegnungen in der Gesellschaft der Musik bringt. Lípa Musica wäre wahrscheinlich nicht entstanden, wäre das totalitäre System nicht gefallen und hätte unser Land das große Geschenk nicht bekommen: das Geschenk der Freiheit, der Demokratie, der Möglichkeit, unsere Kinder zur freien Meinungsbildung zu erziehen. Das sollten wir sehr schätzen. Ich wünsche Ihnen, dass Ihre Herzen offen sind und Sie in jedem Moment zuhören, denn alles, was wir haben, ist nur ein Augenblick. Martin Prokeš, ředitel festivalu Lípa Musica Direktor des Festivals Lípa Musica 13


Slovo uměleckého garanta Josefa Špačka k dramaturgii

Vážené dámy, vážení pánové, Lípa Musica je festival, který se svým rozsahem, kreativitou a kvalitou umělců řadí mezi absolutní špičku. Když jsem byl osloven, abych se v letošním roce jako umělecký garant festivalu spolupodílel na tvorbě programu, byl jsem absolutně nadšen. Vždy bylo mým přáním vyzkoušet si takovouto roli a angažovat se ve výběru a oslovování umělců, kteří budou tvořit páteř celého festivalu. Za svůj umělecký život jsem měl příležitost potkat desítky fenomenálních muzikantů z celého světa, ať už to bylo při studiích, či na různých soutěžích, koncertech nebo festivalech. Hudba vždy mluví stejným jazykem, a proto když se potkají dva muzikanti, mnohdy se vytvoří vazby trvající třeba i celý život. Dnes mám to potěšení vám představit pár z mých kolegů, kteří přijali pozvání na letošní festival.

14

Ruského houslistu Sergeje Malova, který je multitalent a hraje i na violu a violoncello da spalla, jsem potkal na soutěži ve Finsku v roce 2005. Tenkrát nikdo z nás nevyhrál, sbírali jsme zkušenosti, nicméně od té doby jsme se při různých příležitostech potkali již několikrát a já mám radost, že Sergej tu bude pro vás hrát na všechny tři nástroje a představí se na dvou koncertech. Můj kamarád Noah Bendix-Balgley, který je koncertní mistr v Berlínské filharmonii, byl se mnou také na soutěži. Známe se již několik let a troufám si tvrdit, že máme podobné pole působnosti. Oba dva jsme koncertní mistři, přitom aktivní sólisté i komorní hráči. Připravili jsme pro vás recitál dvou sólových houslí, kde zazní mimo jiné i veledílo Eugéna Ÿsaÿe – Sonáta pro dvoje housle. Pro festival jsem také vytvořil festivalový sextet, který zahraje jedno z nejlepších děl 20. století, kterým je Schönbergova Zjasněná noc. Obsazení sextetu je světové. Kromě již zmíněného Sergeje Malova, který se chopí v sextetu violy, bude dalším hráčem Máté Szücs, maďarský violista, který působil jako vedoucí skupiny viol v Berlínské filharmonii. Na violoncella budou hrát můj blízký kamarád, fantastický Tomáš Jamník a Julian Steckel z Německa, se kterým jsme se seznámili,

když hrál sólově s Českou filharmonií. Na housle bude po mém boku hrát Tobias Feldmann, německý houslista, který je laureátem soutěže královny Alžběty v Bruselu.

recitál Miroslava Sekery si nenechte ujít. Je to jeden z nejlepších českých pianistů a také můj dlouholetý kamarád a kolega se kterým jsme „prokoncertovali“ půlku světa.

Velmi se také těším na koncert Janoska Ensemble. S houslistou Ondrejem Janoskou jsem se potkal, když mi bylo sedm let na Kociánově houslové soutěži. Od té doby jsme se neviděli, nicméně hudební svět je malý a když někdo umí, je vidět a slyšet. Janoska Ensemble si vás získá svojí nenapodobitelnou virtuositou a vlastním crossover stylem. Akordeonistu Alexandera Hrusteviche znám z YouTube. Ano, z YouTube! Tento fenomenální umělec zahraje na akordeon nemožné. Čajkovského houslový koncert, včetně orchestrálního partu? Žádný problém!

Chci festivalu Lípa Musica poděkovat, že mi svěřili tuto roli uměleckého garanta. Je to zodpovědnost, ale je více příjemná, než svazující a já mám radost, že vám mohu některé umělce představit vůbec poprvé. Věřím, že vás koncerty zahřejí na srdci, protože to je pro nás největší odměnou a smyslem toho, proč to děláme a proč hudba vůbec existuje. Josef Špaček, umělecký garant MHF Lípa Musica v letech 2019 a 2020

Vždy se mi líbil zpěv a cappella – tedy bez instrumentálního doprovodu, jen čistý zpěv. Mám ohromnou radost, že na festivalu vystoupí uskupení The King’s Singers, které jsem jako student poslouchal a obdivoval. Prague Cello Quartet vás okouzlí nejen svojí hrou na violoncello a skvělými vlastními aranžmá, ale i humorem, kterým sympaticky doplňují celý program. Sólový klavírní

15


Einleitende Worte des künstlerischen Garanten Josef Špaček zur Dramaturgie das Vergnügen ihnen einige meiner Kollegen vorzustellen, die die Einladung zum 18. Festivaljahrgang angenommen haben.

Sehr geehrte Damen und Herren, Lípa Musica ist ein Festival, das mit seiner Breite, der Kreativität und der Qualität der auftretenden Künstler zur absoluten Spitze gehört. Als ich darauf angesprochen wurde, mich in diesem Jahr als künstlerischer Garant des Festivals an der Programmgestaltung zu beteiligen, war ich ausgesprochen begeistert. Denn es war schon immer mein Wunsch eine solche Rolle zu probieren und mich bei der Auswahl und dem Kontaktieren der Künstler einzubringen, die das Rückgrat des ganzen Festivals bilden. In meinem Künstlerleben hatte ich Gelegenheit zahlreiche phänomenale Musiker aus der ganzen Welt zu treffen, sei es bei Studien, bei verschiedenen Wettbewerben, Konzerten oder Festivals. Die Musik spricht stets die gleiche Sprache. Wenn sich daher zwei Musiker begegnen, so können vielfach Beziehungen entstehen, die manchmal lebenslang halten. Heute habe ich 16

Der russische Violinist Sergey Malov ist ein Multitalent und spielt auch Viola und Violoncello da spalla. Ich habe ihn 2005 bei einem Wettbewerb in Finnland getroffen. Damals hat keiner von uns gewonnen, wir sammelten nur Erfahrungen. Seitdem haben wir uns noch mehrfach bei verschiedenen Gelegenheiten getroffen und ich bin froh, dass Sergey hier für Sie auf allen 3 Instrumenten spielen wird und 2 Konzerte bestreiten wird. Mein Kamerad Noah BendixBalgley, der Konzertmeister bei den Berliner Philharmonikern ist, war auch mit mir bei einem Wettbewerb. Wir kennen uns schon mehrere Jahre und ich möchte behaupten, dass wir einen ähnlichen Wirkungskreis haben. Beide sind wir Konzertmeister und auch aktive Solisten und spielen zudem Kammermusik. Wir haben für Sie ein Rezital für zwei Soloviolinen vorbereitet, wo unter anderem auch das Meisterwerk von Eugéne Ysaÿe – Sonate für zwei Soloviolinen erklingen wird. Für das Festival haben wir auch ein Festivalsextett zusammengestellt, das eines der schönsten Werke

des 20. Jahrhunderts, Schönbergs Verklärte Nacht, spielen wird. Die Besetzung hat Weltniveau. Neben dem erwähnten Sergey Malov, der in dem Sextett Bratsche spielt, ist da ein weiteres Mitglied Máté Szücs, ein ungarischer Bratschist, der als Leiter der Bratschen in der Berliner Philharmonie fungierte. Das Cello spielen mein guter Kamerad, der fantastische Tomáš Jamník, und Julian Steckel aus Deutschland, den wir kennengelernt haben, als er als Solist mit der Tschechischen Philharmonie auftrat. Violine spielt mit mir zusammen der deutsche Geiger Tobias Feldmann, der Preisträger des Wettbewerbs Königin Elisabeth in Brüssel ist. Ich freue mich auch sehr auf das Konzert des Janoska Ensembles. Noch mit 7 Jahren habe ich Ondrej Janoska beim Kocián-Wettbewerb für Geiger getroffen. Seitdem haben wir uns jedoch nicht mehr gesehen. Aber die Welt der Musik ist klein und wenn jemand gut ist, so erfährt man es bestimmt. Das Janoska Ensemble wird Sie durch eine unglaubliche Virtuosität und den ganz eigenen Crossover-Stil in seinen Bann ziehen. Den Akkordeonspieler Alexandr Hrustevich kenne ich von YouTube. Ja, von YouTube! Dieser fantastische Künstler spielt auf dem Akkordeon auch das Unmögliche. Das Violinkonzert von Tschaikowski einschließlich des Orchesterparts? Kein Problem!

Stets gefiel mir der Gesang “a capella“ – also ohne Instrumentalbegleitung, der reine Gesang. Ich freue mich daher riesig, dass beim Festival die Formation The King’s Singers auftreten wird, die ich schon als Student hörte und bewunderte. Das Prague Cello Quartett wird Sie nicht nur mit seinem Spiel und den ausgezeichneten eigenen Arrangements verzaubern, sonder auch mit seinem Humor, der das ganze Programm auf sympathische Art ergänzt. Das Solo-Klavierrezital von Miroslav Sekera sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Miroslav ist einer der besten tschechischen Pianisten und ebenfalls mein langjähriger Freund und Kollege mit dem ich an vielen Orten der Welt in Konzerten aufgetreten bin. Dem Festival Lípa Musica möchte ich dafür danken, dass man mir diese Rolle des künstlerischen Garanten anvertraut hat. Es ist eine Verantwortung, die eher angenehm als bindend ist, und es freut mich, dass ich Ihnen manche Künstler überhaupt erstmalig vorstellen kann. Ich glaube, dass die Konzerte Ihr Herz erwärmen werden, denn das ist für uns die größte Belohnung und und der Sinn dessen, was wir tun und weshalb Musik überhaupt existiert. Josef Špaček, künstlerischer Garant des IMFs Lípa Musica in den Jahren 2019 a 2020 17


pátek 23. srpna 20.00 Oybin, zřícenina gotického kostela

ZA SVITU LUNY prolog Prague Cello Quartet

Freitag 23. August 20.00 Oybin, gotische Kirchenruine

450 Kč

1h 45 min

prolog Prague Cello Quartet

18 € Petr Iljič Čajkovskij | Claude Debussy

Petr Iljič Čajkovskij | Claude Debussy

Antonín Dvořák | Jaroslav Ježek

Antonín Dvořák | Jaroslav Ježek

Frank Sinatra | John Williams

Frank Sinatra | John Williams

Ennio Morricone | Björk ad.

Ennio Morricone | Björk u.a.

Inteligentní hudební humor, vkusná zábava, virtuozita, vášnivé nadšení, instrumentální akrobacie i šarm. To vše slibuje již pátý oybinský prolog festivalu Lípa Musica pro letošní rok. Čtveřice mladých cellistů představí originální úpravy nejen nejznámějších klasických skladeb, ale také filmových melodií a jazzových, rockových nebo popových hitů. Jejich cílem je bavit posluchače kreativními úpravami známých skladeb i vybraným humorem a bořit tak hranice mezi zábavou a klasickou hudbou. Svým složením nejen na české podmínky unikátní soubor nešetří vtipem, humornými scénkami i překvapivým zhudebněním netradičních skladeb při zachování svrchovaného muzikantského mistrovství. V hudebním projevu kvarteta je zcela zřetelný nejen rukopis prof. Miroslava Petráše, u nějž všichni členové studovali, zvukovou jednotnost umocňuje navíc i výběr nástrojů z dílny Tomáše Haškovce. Nenechte si ujít jiskřivý hudební večer za svitu luny…

18

IM MONDENSCHEIN

Intelligenter musikalischer Humor, geschmackvolles Vergnügen, Virtuosität, leidenschaftliche Begeisterung, instrumentale Akrobatik und Charme. All das verspricht der fünfte Oybiner Prolog des Festivals Lípa Musica in diesem Jahr. Vier junge Cellisten präsentieren originelle Bearbeitungen nicht nur von bekannten klassischen Kompositionen, sondern auch von Filmmelodien, Jazz, Rock und Schlagern. Sie wollen die Zuhörer mit kreativen Modifikationen bekannter Stücke und erlesenem Humor unterhalten und so die Grenzen zwischen klassischer und Unterhaltungsmusik einreißen. Das in seiner Zusammensetzung nicht nur für tschechische Verhältnisse ungewöhnliche Ensemble spart nicht mit Witz, humorvollen Szenen und überraschenden Vertonungen nicht traditioneller Kompositionen, wobei stets souveräne musikalische Meisterschaft gewahrt bleibt. Im musikalischen Ausdruck des Quartetts spürt man die Handschrift von Prof. Miroslav Petráš, bei dem alle vier studiert haben, und der einheitliche Klang wird durch die Wahl von Instrumenten aus der Werkstatt von Tomáš Haškovec verstärkt. Lassen Sie sich diesen funkensprühenden musikalischen Abend im Mondschein nicht entgehen… 1 St. 45 Min.

19


© Rebecca Reid

úterý 17. září 19.00 Hejnice, Chrám navštívení Panny Marie 300/700/1000/ 1300/1600 Kč Koncert pro Liberecký kraj

THE KING’S SINGERS Koncert pro Liberecký kraj a zahajovací koncert The King’s Singers Patrick Dunachie, Edward Button – kontratenor, Julian Gregory – tenor, Christopher Bruerton, Nick Ashby – baryton, Jonathan Howard – bas

Severáček, liberecký dětský sbor ZUŠ Exkluzivní partner koncertu

– jako host, Silvie Pálková – sbormistryně

Dienstag 17. September 19.00 Hejnice, Mariä Heimsuchung Kirche 12/28/39/51/62 €

Konzert für Liberecer Bezirk

Exklusiver Konzertpartner

Alexander Levine | Nikolai Kedrov | Jean Sibelius | Veljo Tormis | Mikolaj Zielenski Zoltán Kodály | Antonin Tucapsky | Johannes Brahms | Francis Poulenc | písně z Velké Británie a dalších koutů světa

Třetí Koncert pro Liberecký kraj a zároveň zahajovací večer 18. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica slibuje výjimečný umělecký zážitek. Do chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích zavítá fenomenální vokální sextet z Velké Británie The King’s Singers. Koncert bude navazovat na velkolepé světové turné GOLD k 50. výročí existence ansámblu. Nositelé dvou cen Grammy okouzlují publikum nejprestižnějších koncertních síní po celém světě. Vynikají nejen suverénní pěveckou virtuozitou, přirozeností jedinečně souznících hlasů, repertoárovou rozmanitostí a vynalézavostí, ale především bezprostředním vztahem k publiku. Ryzí radost z hudby sdílejí s miliony fanoušků napříč kontinenty. V roce 2019 se k nim přidá i publikum festivalu Lípa Musica a jako hudební host Severáček, liberecký dětský sbor ZUŠ. A o královskou zábavu bude bezpochyby postaráno...

20

1h 30 min

THE KING’S SINGERS Konzert für Liberecer Bezirk und Eröffnungskonzert The King’s Singers Patrick Dunachie, Edward Button – Countertenor, Julian Gregory – Tenor, Christopher Bruerton, Nick Ashby – Bariton, Jonathan Howard – Bass

Severáček, Kinderchor – als Gast Silvie Pálková – Chorleiterin Alexander Levine | Nikolai Kedrov | Jean Sibelius | Veljo Tormis | Mikolaj Zielenski Zoltán Kodály | Antonin Tucapsky | Johannes Brahms | Francis Poulenc | Lieder von allen Ecken und Enden

Das dritte Konzert für den Bezirk Liberec und zugleich das Eröffnungskonzert des Internationalen Musikfestivals Lípa Musica verspricht ein außerordentliches künstlerisches Erlebnis zu werden. In der Wallfahrts-Basilika Mariä Heimsuchung in Hejnice tritt das phänomenale Vokalsextett „The King’s Singers“ aus Großbritannien auf. Dieses Konzert knüpft an die großartige Welttournee GOLD zum 50. Jahrestag des Bestehens des Ensembles an, das schon zweimal mit einem Grammy ausgezeichnet wurde und das anspruchsvollste Konzertpublikum weltweit verzaubert. Sie sind überragend mit ihrer Gesangsvirtuosität, der Natürlichkeit der einzigartig harmonierenden Stimmen, der Vielfalt und Inspiration beim Repertoire, aber vor allem durch ihren unmittelbaren Kontakt zum Publikum. Ihre reine Freude an der Musik teilen sie mit Millionen Anhängern auf allen Kontinenten. 2019 wird auch das Publikum des Festivals Lípa Musica und als musikalischer Gast der Kinderchor Severáček aus Liberec dazu gehören. Und ein königliches Vergnügen ist dann bestimmt garantiert... 1 St. 30 Min.

21


pátek 20. září 19.00 Žitava, kostel sv. Jana 250 Kč

SEVERÁČEK

Freitag 20. September 19.00

SEVERÁČEK

Severáček, liberecký dětský sbor ZUŠ

Zittau, Johanniskirche

Severáček, Kinderchor

Silvie Pálková – sbormistryně Eva Dvořáková – klavírní a varhanní

1h 30 min

Eva Dvořáková – Begleitung an Klavier und Orgel, Andrea Čančarová Houfková

Houfková – varhanní spolupráce

– Begleitung an der Orgel

Petr Řezníček | Petr Eben | Klaus Huber

Petr Řezníček | Petr Eben | Klaus Huber

Antonín Dvořák | Maurice Duruflé

Antonín Dvořák | Maurice Duruflé

Otmar Mácha | Petr Koronthály

Otmar Mácha | Petr Koronthály

Zoltán Kodály | Johannes Brahms

Zoltán Kodály | Johannes Brahms

Krásné dětské hlasy, vysoká umělecká úroveň a především úsměv a radost ze zpěvu, tím vším už více jak padesát let obdarovává své posluchače doma i za hranicemi Severáček, liberecký dětský sbor ZUŠ. Od svého založení v roce 1958 představuje Severáček velkou sborovou rodinu dvě stě padesáti děvčat a chlapců od čtyř do osmnácti let. Za více jak půlstoletí své existence prokázal Severáček své mimořádné kvality mnohými vítězstvími na domácích i zahraničních soutěžích. Nadšené ovace publika provázely sbor na třech kontinentech, kde se doposud představil. Severáček navíc dramaturgicky propaguje i soudobé kompozice, což prokáže i žitavským vystoupením, kde mimo jiné zazní světová premiéra skladby Petra Koronthályho Magnificat. Vycházející pěvecké hvězdičky severu Čech přivezou do bývalého nejsevernějšího města českého království křišťálově čistou mariánskou hudební poctu.

22

10 €

spolupráce, Andrea Čančarová

Silvie Pálková – Chorleiterin

Schöne Kinderstimmen, ein hohes künstlerisches Niveau und vor allem Lächeln und Sangesfreude, damit beschenkt schon fünfzig Jahre lang der Kinderchor der Musikschule Liberec seine Zuhörer in der Heimat und auf Auslandstourneen. Seit seiner Gründung 1958 ist der Severáček eine große Chorfamilie mit 250 Mädchen und Jungen im Alter von vier bis achtzehn Jahren. In dem reichlichen halben Jahrhundert seines Bestehens bewies er seine Qualität auch mit zahlreichen Erfolgen bei Wettbewerben im In- und Ausland. Das Ensemble erntete bei seinen Auftritten auf bisher drei Kontinenten begeisterten Applaus. Der Severáček propagiert übrigens auch moderne Kompositionen. Bei seinem Konzert in Zittau erklingt unter anderem die Welturaufführung der Komposition Magnifikat von Petr Koronthály. Die aufgehenden Sternchen aus dem Norden Böhmens bringen in die einst nördlichste Stadt der böhmischen Krone eine kristallklare musikalische Marienverehrung.

1 St. 30 Min.

23


sobota 21. září 19.00 St. Marienthal, Cisterciácký opatský klášter 390 Kč prohlídka areálu kláštera v 16.45 hod. cena: 3,5 € rezervace nutná v pokladně nebo e-mailem info@lipamusica.cz

HUDBA STŘEDOVĚKÝCH KLÁŠTERŮ Hana Blažíková – soprán

1h 20 min

St. Marienthal, ZisterzienserinnenAbtei

Tiburtina ensemble Barbora Kabátková – umělecká vedoucí Margit Übellacker – dulce melos Hana Blažíková, Barbora Kabátková – středověké harfy Ego sum homo hudební vize Hildegardy z Bingenu

12. století je stoletím pohybu, nejvýraznějším obdobím středověku plným zvratů, změn, náboženské a institucionální revolty ve snaze o návrat ke kořenům. V oblasti německého Porýní do tohoto rozkvětu velmi pevnou rukou zasáhla Hildegarda z Bingenu – magistra, abatyše, mystička, skladatelka, spisovatelka a snad i léčitelka. V dnešním slova smyslu renesanční bytost obdařená nadpozemskými viděními a Božím vnuknutím, která však zároveň byla bytostí zcela realistickou a pragmatickou, stojící si pevně za svými názory na svět a církev. Množství jejích duchovních skladeb představuje svébytný skladebný proud inspirovaný jednohlasou tradicí gregoriánského chorálu, ovšem zcela se vymykající své době, na který se nepodařilo nikomu navázat. Texty zpěvů jsou ovlivněny jejími mystickými vizemi, často citují „Živoucí světlo“, jímž byla ve svých vizích oslovována. Hudebně náročné melismatické, často až virtuózní skladby s obrovským rozsahem akcentující věčnou ženskou otázku doplní improvizovaný doprovod na strunné drnkací nástroje (dulce melos).

24

Samstag 21. September 19.00

15 € Klosterführung um 16.45 Uhr Preis: 3,5 € nötig zu reservieren an der Kasse oder per E-Mail: info@lipamusica.cz

MUSIK MITTELALTERLICHER KLÖSTER Hana Blažíková – Sopran Tiburtina Ensemble Barbora Kabátková – künstlerische Leiterin, Margit Übellacker – dulce melos, Hana Blažíková, Barbora Kabátková – Mittelalter-Harfen Ego sum homo – musikalische Visionen der Hildegard von Bingen

Das 12. Jahrhundert ist der markanteste Zeitraum des Mittelalters, in dem alles in Bewegung kommt, eine Zeit voller Umbrüche, Veränderungen, religiöser und institutioneller Revolten, Ausdruck eines Bestrebens, zu den Wurzeln zurückzukehren. Im Rheinland griff Hildegard von Bingen mit fester Hand in die aufblühende Entwicklung ein – als Magister, Äbtissin, Mystikerin, Komponistin, Schriftstellerin und Heilerin. Im heutigen Wortsinn eine Renaissancepersönlichkeit mit überirdischen Visionen und göttlichen Eingebungen, die jedoch zugleich äußerst realistisch und pragmatisch war und ihre eigenen Ansichten zu Kirche und Welt standhaft vertrat. Die meisten ihrer Kompositionen bilden eine eigene musikalische Richtung, die von der einstimmigen Tradition des gregorianischen Chorals inspiriert war, die sich aber gänzlich von der Musik ihrer Zeit unterschied und wo es niemandem gelang daran anzuknüpfen. Die Texte der Gesänge stehen unter dem Einfluss ihrer mystischen Visionen und zitieren oft das „Lebenslicht,“ das in ihren Visionen zu ihr sprach. Die musikalisch anspruchsvollen melismatischen, oft virtuosen Kompositionen mit riesiger Bandbreite, die die ewige weibliche Frage akzentuieren, werden auf gezupften Saiteninstrumenten (dulce melos) improvisiert begleitet. 1 St. 20 Min.

25


© Radovan Šubín

© Nikolaj Lund

pondělí 23. září 19.00 Česká Lípa, bazilika Všech svatých

DIALOG MISTRŮ

Montag 23. September 19.00

Noah Bendix-Balgley – housle Josef Špaček – housle

290/390/500 Kč

Česká Lípa, Basilika Aller Heiligen

DIALOG DER MEISTER Noah Bendix-Balgley – Violine Josef Špaček – Violine

11/15/20 € Jean-Marie Leclair | Miklós Rózsa

Jean-Marie Leclair | Miklós Rózsa

Eugène Ysaÿe

Eugène Ysaÿe

Když se setká koncertní mistr Berlínské a České filharmonie, jde o unikátní hudební svátek. Josefa Špačka, výtečného houslistu a současného uměleckého garanta Lípy Musicy, jenž okouzlil festivalové publikum již několikrát, netřeba představovat. První houslista Berlínské filharmonie Noah Bendix-Balgley elektrizuje své publikum nejen na orchestrálních koncertech, ale také jako fenomenální sólista a komorní hráč s neobyčejně vášnivým přednesem na pódiích od Evropy po zámoří. Navíc se mistrně věnuje i klezmeru... V dialogu s Josefem Špačkem však představí klasické kompozice od baroka reprezentovaného Leclairem až po kompozice maďarského skladatele Rózsy či Belgičana Ysaÿe, které patří ke skvostům světové hudební literatury určené pro dvoje sólové housle. Přidejme samozřejmou excelentní interpretaci a na světě je koncert, který není nadsázkou považovat za jednoho ze suverénních favoritů letošní festivalové nabídky.

Wenn Konzertmeister der Berliner und der Tschechischen Philharmoniker aufeinander treffen, dann bedeutet das einen ganz besonderen musikalischen Festtag. Josef Špaček, den hervorragenden Geiger und zugleich künstlerischen Garanten von Lípa Musica, der das Festivalpublikum schon mehrfach begeistert hat, müssen wir nicht vorstellen. Der erste Geiger der Berliner Philharmoniker Noah Bendix-Balgley elektrisiert das Publikum nicht nur bei Orchesterkonzerten, sondern auch als phänomenaler Solist und Kammermusiker mit unwahrscheinlich leidenschaftlichem Vortrag auf den Podien Europas und von Übersee. Zudem widmet er sich meisterhaft auch dem Klezmer... Im Dialog mit Josef Špaček spielt er jedoch klassische Werke des Barock, repräsentiert von Leclair, bis zu Kompositionen des Ungarn Rózsa und des Belgiers Ysaÿe, die zu den Kleinoden der internationalen Musikliteratur für zwei Soloviolinen gehören. Zusammengenommen mit der selbstverständlich exzellenten Interpretation ergibt das ein Konzert, das man ohne Übertreibung zu den souveränen Favoriten des diesjährigen Festivalangebots rechnen kann.

26

1h 20 min

18.00

1 St. 20 Min.

18.00

27


sobota 28. září 19.00 Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa

PAN ORCHESTR svatováclavský koncert Alexander Hrustevich – akordeon

Samstag 28. September 19.00 Česká Lípa, Meister Jan Hus Kirche

290/400 Kč

1h 20 min

Heilig-Wenzel-Konzert Alexander Hrustevich – Akkordeon

11/16 € Antonio Vivaldi | Sergej Rachmaninov

Antonio Vivaldi | Sergej Rachmaninov

Petr Iljič Čajkovskij | Vladimir Zubitsky

Petr Iljič Čajkovskij | Vladimir Zubitsky

Alexander Na Yun Kin | Alfred Grünfeld

Alexander Na Yun Kin | Alfred Grünfeld

Vladimir Podgornyj

Vladimir Podgornyj

Ukrajinský rodák Alexander Hrustevich je jedním z nejlepších hráčů na knoflíkový akordeon (bajan) na světě a vystupuje v zemích celého kontinentu. Jeho hra je bez nadsázky dechberoucí, dokáže totiž zahrát nejsložitější kompozice určené původně pro housle či klavír s orchestrem, jakými jsou například Čajkovského koncert pro housle a orchestr nebo Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho v transkripci pro bajan takovým způsobem, že zvukový výsledek dokonale imituje nejen sólový nástroj, ale i celý orchestr. Pro tyto mimořádně virtuózní schopnosti Hrusteviche jeho obdivovatelé i kritici nazývají „pan orchestr“…

28

HERR ORCHESTER

Der geborene Ukrainer Alexander Hrustevich gehört zu den besten Knopfakkordeonspielern (Bajan) der Welt und tritt in allen europäischen Ländern auf. Sein Spiel ist wahrlich atemberaubend, denn er versteht es, die kompliziertesten ursprünglich für Klavier oder Geige mit Orchesterbegleitung bestimmten Kompositionen, wie das Violinkonzert von Tschaikowsky oder die Vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi in Transkription für Bajan so zu spielen, dass der akkustische Effekt sowohl das Soloinstrument als auch das Orchester perfekt imitiert. Wegen dieser außergewöhnlichen virtuosen Fertigkeiten nennen ihn seine Kritiker und die Bewunderer „Herr Orchester“…

1 St. 20 Min.

29


neděle 29. září 19.00 Česká Lípa, bazilika Všech svatých 290 Kč

PURGATIO Kchun Martin Prokeš – tenor Marek Šulc – baryton

1h 30 min

Česká Lípa, Basilika Aller Heiligen 11 €

Igor Orozovič – umělecký přednes

PURGATIO Kchun Martin Prokeš – Tenor Marek Šulc – Bariton Igor Orozovič – künstlerischer Vortrag

Rudolf Živec – videoart

Rudolf Živec – Videoart

Atila Vörös – živá kresba světlem

Atila Vörös – live Lichtmalerei

Středověká a renesanční inspirace

Mittelalterliche und Renaissance-

Dantovou Božskou komedií ve zpěvech,

Inspiration von Dante Alighieri

mluveném slovu a videoartu.

in Gesang, Rezitation und Videoart.

Další festivalové českolipské zastavení přinese setkání se známými tvářemi, jimiž jsou Martin Prokeš a Marek Šulc, kteří dohromady tvoří pěvecké duo Kchun, které se stále více etabluje na české hudební scéně. Jejich program nazvaný Purgatio, tedy očištění, se nechává inspirovat Božskou komedií Dante Alighieriho. Kromě zpěvu tvoří další složky představení mluvené slovo – recitace úryvků Písma i Danteho monumentálního díla, kterého se tentokrát naživo ujme populární herec a hudebník, člen činohry pražského Národního divadla Igor Orozovič. Chybět nebudou ani živě vytvářené sugestivní kresby českolipského malíře Atily Vöröse uváděné do pohybu videoartem Rudolfa Živce. Na úvod večera bude připraven moderovaný rozhovor s aktéry projektu.

30

Sonntag 29. September 19.00

19.00

Ein weiteres Festivalkonzert in Česká Lípa bringt ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern, Martin Prokeš und Marek Šulc, die gemeinsam das Sängerduo Kchun bilden, das sich immer stärker in der tschechischen Musikszene etabliert. Ihr Programm Purgatio, also Reinigung, bezieht seine Anregungen aus der Göttlichen Komödie von Dante Alighieri. Neben dem Gesang kommt auch das gesprochene Wort zum Tragen – Rezitationen aus der Bibel und aus dem monumentalen Werk Dantes, die der beliebte Schauspieler und Musiker, Mitglied des Schauspielensembles des Nationaltheaters Prag Igor Orozovič übernimmt. Auch die suggestiven live Zeichnungen des Malers Attila Vörös, die mittels Videoart von Rudolf Živec zum Leben erweckt werden, vertiefen den Eindruck.

1 St. 30 Min.

19.00

31


pondělí 30. září 19.00 Teplice, Bartholomeus Gallery & Café 290 Kč

ŠPAČCI VE FRAKU Josef Špaček s rodinou Josef Špaček ml. – housle

2h

Teplice, Bartholomeus Gallery & Café

Jana Špačková – příčná flétna

11 €

ŠPAČEKS IM FRACK Josef Špaček mit Familie Josef Špaček ml. – Violine Jana Špačková – Flöte

Jakub Špaček – klavír

Jakub Špaček – Klavier

Josef Špaček st., Petr Špaček – violoncello

Josef Špaček st., Petr Špaček – Violoncello

Eva Špačková – mluvené slovo

Eva Špačková – gesprochenes Wort

Wolfgang Amadeus Mozart | Josef Suk

Wolfgang Amadeus Mozart | Josef Suk

Eugène Ysaÿe | Francis Poulenc

Eugène Ysaÿe | Francis Poulenc

Zoltán Kodály | Georg Friedrich Händel

Zoltán Kodály | Georg Friedrich Händel

Ludwig van Beethoven | Edward Elgar

Ludwig van Beethoven | Edward Elgar

Dmitrij Šostakovič | Sergej Rachmaninov

Dmitrij Šostakovič | Sergej Rachmaninov

ad.

u.a.

Živit se vážnou hudbou asi není jednoduché nikde na světě. České země mají velkou hudební tradici, řadu vynikajících hudebníků a velmi potěšující skutečností je zjištění, že zájem o vážnou hudbu roste. Příkladnou ukázkou pravé české muzikantské rodiny je rodina současného uměleckého garanta festivalu Josefa Špačka. Všichni jeho sourozenci ovládají hru na klavír a další nástroje, otec je violoncellistou České filharmonie. Setkání s rodinou Špačků bude nejen hudebním svátkem, ale i naplněním, které dokáže zprostředkovat rodina, jako jedna z nejzákladnějších a nejvyšších společenských hodnot zároveň. Koncert bude navíc doprovozen čtením z knihy maminky Evy Špačkové „Špačci ve fraku“.

32

Montag 30. September 19.00

Es ist wohl nirgends auf der Welt einfach, den Lebensunterhalt mit ernster Musik zu verdienen. Die böhmischen Länder haben eine große musikalische Tradition, viele hervorragende Musiker und es ist erfreulich, dass das Interesse an ernster Musik wächst. Beispielhaft für echte tschechische Musikantenfamilien ist die Familie des gegenwärtigen künstlerischen Garanten des Festivals Josef Špaček. Alle seine Geschwister spielen Klavier und weitere Instrumente, der Vater ist Cellist der Tschechischen Philharmonie. Die Begegnung mit der Familie Špaček wird nicht nur ein musikalischer Feiertag, sondern ist auch eine Erfüllung, wie sie nur die Familie als eines der grundlegendsten und zugleich höchsten Werte vermitteln kann. Ergänzend zum Konzert findet eine Lesung aus dem Buch der Mutter Eva Špačková „Die Špačeks im Frack“ statt.

2 St.

33


© Jean-Baptiste Millot © Marco Borggreve

© Radovan Šubín

čtvrtek 3. října 19.00 Waltersdorf, Evangelickolutheránský kostel 390 Kč

LÍPA MUSICA SEXTET

Donnerstag 3. Oktober 19.00

LÍPA MUSICA SEXTETT

Waltersdorf, Ev.-Luth. Kirche Josef Špaček, Tobias Feldmann – housle

15 €

Segej Malov, Máté Szücs – viola

Josef Špaček, Tobias Feldmann – Violine

Julian Steckel, Tomáš Jamník

Segej Malov, Máté Szücs – Viola

– violoncello

Julian Steckel, Tomáš Jamník – Violoncello

Arnold Schönberg | Antonín Dvořák Arnold Schönberg | Antonín Dvořák

Zcela mimořádným počinem bude v rámci letošní festivalové řady další z koncertů svázaný se jménem uměleckého garanta Josefa Špačka, neboť kromě koncertního mistra Berlínské filharmonie, se kterým se představí v České Lípě, si Špaček ke spolupráci přizval pětici výrazných uměleckých osobností, jež bez nadsázky náleží k evropské interpretační špičce. Vznikne tak unikátní sextet, který se na jednom pódiu potká ve světové premiéře. Vedle Špačka se houslí chopí neobyčejnou muzikální finesou pověstný Tobias Feldmann, vítěz nejprestižnějších soutěží světa. Violový part zastanou Sergej Malov, kreativní multiinstrumentalista těšící se světové popularitě, či další z reprezentantů nejlepšího orchestru světa, Berlínské filharmonie, Máté Szücs. Violoncella rozezní mezinárodně úspěšný Tomáš Jamník a Julian Steckel, jenž je svrchovanou autoritou ve svém oboru a je široce přijímán jako jeden z předních violoncellistů naší doby… Letošní waltersdorfský koncert bude zkrátka vzácnou a exkluzivní hudební delikatesou…

34

1h 30 min

Ein weiteres Konzert im Rahmen der diesjährigen Festivalreihe, das mit dem Namen des künstlerischen Garanten Josef Špaček verbunden ist, verspricht ein herausragendes Ereignis zu werden, denn neben dem gemeinsamen Duett mit dem Konzertmeister der Berliner Philharmoniker in Česká Lípa, hat Herr Špaček hierfür fünf weitere markante Künstlerpersönlichkeiten eingeladen, die ohne Übertreibung zur europäischen Spitze gehören. So entsteht ein einzigartiges Sextett, das in dieser Zusammensetzung eine Weltpremiere darstellt. Violine spielt neben Špaček der für seine musikalische Finesse berühmte Tobias Feldmann, Sieger bei anspruchsvollsten Wettbewerben. Den Bratschenpart übernehmen Sergej Malov, ein kreativer Multiinstrumentalist, der sich weltweiter Popularität erfreut, und Máté Szücs, ein weiterer Repräsentant des besten Orchesters der Welt, der Berliner Philharmoniker. Den Cellopart spielen der international erfolgreiche Tomáš Jamník und Julian Steckel, der eine anerkannte Autorität in seinem Fach ist und weithin zu den besten Cellisten unserer Zeit gezählt wird… kurz, das Waltersdorfer Konzert wird eine seltene und exklusive musikalische Delikatesse… 1 St. 30 Min.

35


© Jean-Baptiste Millot

pátek 4. října 19.00 Zahrádky, kostel sv. Barbory 290/400 Kč

STRUNY A SVÍČKY koncert při svíčkách

Freitag 4. Oktober 19.00 Zahrádky, St. Barbara Kirche

Sergej Malov – housle, violoncello

11/16 €

da spalla Johann Sebastian Bach | Eugène Ysaÿe

Poněkud lakonický název letošního koncertu při svíčkách v oblíbených Zahrádkách představí renesančního umělce, který fascinuje celý svět svojí výjimečnou kreativitou a mnohostranností. Ruský rodák Sergej Malov přináší hudbu různých stylů a epoch zcela autentickým způsobem, jelikož mistrovsky ovládá hru hned na čtyři nástroje: housle, barokní housle, violu a violoncello da spalla. Ve svých vystoupeních kombinuje prvky komponované hudby a volné improvizace a s přehledem střídá zmíněné nástroje. Jeho hru obdivuje publikum po celém světě na sólových vystoupení i v doprovodu s prestižními symfonickými tělesy. Jeho videonahrávky se na internetu těší na poměry klasické hudby závratně rekordních počtů zhlédnutí. Nenechte si ujít setkání s charismatickým a uhrančivým umělcem, který je mistrem hry na devatenáct strun…

36

1h 20 min

SAITEN UND KERZEN Konzert bei Kerzenschein Sergey Malov – Violine, Violoncello da spalla Johann Sebastian Bach | Eugène Ysaÿe

Das diesjährige Konzert beim Kerzenschein mit dem etwas lakonischen Namen im beliebten Zahrádky stellt einen Künstler mit geradezu Renaissancequalitäten vor, der die ganze Welt mit seiner unglaublichen Kreativität und Vielseitigkeit begeistert. Der gebürtige Russe Sergej Malov interpretiert Musik verschiedener Stile und Epochen auf ganz authentische Art, denn er beherrscht meisterhaft das Spiel auf vier Instrumenten: Violine, Barockgeige, Viola und Violoncello da spalla. Bei seinen Auftritten kombiniert er Elemente komponierter Musik mit freier Improvisation und wechselt dabei souverän zwischen den erwähnten Instrumenten. Das Publikum in der ganzen Welt bewundert sein Spiel bei Soloauftritten bzw. begleitet von führenden Symphonieorchestern. Seine Videomitschnitte haben für klassische Musik rekordverdächtige Abspielzahlen. Verpassen Sie nicht die Begegnung mit einem so charismatischen und bezauberden Künstler, einem Meister von neunzehn Saiten…

1 St. 20 Min.

37


sobota 5. října 19.00

ZÁPISNÍK ZMIZELÉHO

Česká Lípa, Biberova kaple 290 Kč

Česká Lípa, Biber-Kapelle Jaroslav Březina – tenor

2h

11 €

Eliška Weissová – mezzosoprán

AUFZEICHNUNGEN EINES VERMISSTEN Jaroslav Březina – Tenor Eliška Weissová – Mezzosopran

Anna Trahová, Jana Kubicová,

Anna Trahová, Jana Kubicová,

Petra Vondrová – trio ženských hlasů

Petra Vondrová – Trio der Frauenstimmen

Martin Kasík – klavír

Martin Kasík – Klavier

Leoš Janáček | Sylvie Bodorová

Leoš Janáček | Sylvie Bodorová

Na jaře 1916 vyšla v Lidových novinách ve dvou nedělních číslech báseň neznámého autora nazvaná Z péra samoukova. Redakce místo autorova jména uvedla v poznámce na vysvětlenou: „V pohorské vesnici východní Moravy zmizel před časem z domova tajemným způsobem J. D., spořádaný a přičinlivý mladík, jediná naděje rodičů. Soudilo se zprvu na neštěstí nebo zločin; fantasii lidské bylo ponecháno volné pole. Teprve za několik dní nalezen byl v komůrce zápisník, jenž odhalil tajemství zmizelého. Obsahoval několik drobných básniček, o nichž nikdo zprvu netušil, že podávají klíč k tajemné záhadě“. A právě tato báseň se stala předlohou pro Janáčkovo dílo, které je považováno za jeden z nejvýznamnějších skvostů komorní hudby 20. století. Nechte se okouzlit jiskřivě syrovou poetikou Leoše Janáčka, z níž doslova prýští emoce nejen jeho vlastní nenaplněné lásky…

38

Samstag 5. Oktober 19.00

Im Frühjahr 1916 erschien in der Zeitung Lidové noviny in zwei Sonntagsausgaben ein Gedicht eines unbekannten Autors unter der Überschrift Aus der Feder eines Autodidakten. Die Redaktion führte statt des Namens des Autors eine Anmerkung zur Begründung an: „In einem Bergdorf in Ostmähren verschwand auf geheimnisvolle Weise J. D., ein ordentlicher und hilfsbereiter Jüngling, die ganze Hoffnung seiner Eltern. Zunächst wurde ein Unglück oder ein Verbrechen vermutet; die Gerüchteküche brodelte. Erst einige Tage später wurde in einer Kammer ein Tagebuch gefunden, das das Geheimnis des Verschwindens aufklärte. Es enthielt einige kurze Gedichte, von denen aber zunächst niemand vermutete, dass sie den Schlüssel zum geheimnisvollen Rätsel liefern“. Und eben dieses Gedicht war die Vorlage für Janáčeks Werk, das zu den Juwelen der Kammermusik des 20. Jahrhunderts zählt. Lassen Sie sich von der funkensprühenden, rauen Poesie Leoš Janáčeks verzaubern, aus der nicht nur die Emotionen seiner eigenen unerfüllten Liebe regelrecht hervorquellen…

2 St.

39


© Jan Houda

středa 9. října 19.00

MORAVSKÉ DVOJZPĚVY

Děčín, Zámek Knihovní sál 290/400 Kč

2h

MÄHRISCHE DUETTE

Děčín, Schloss Bibliotheksaal Simona Šaturová – soprán

11/16 €

Markéta Cukrová – mezzosoprán

Simona Šaturová – Sopran Markéta Cukrová – Mezzosopran

Vojtěch Spurný – klavír

Vojtěch Spurný – Klavier

Antonín Dvořák

Antonín Dvořák

Moravské dvojzpěvy ve svém souhrnu představují jeden z nejoriginálnějších projevů Dvořákovy hudební fantazie a v kontextu skladatelovy umělecké dráhy zaujímají zcela mimořádné postavení, neboť jejich úspěch byl pro Dvořáka odrazovým můstkem k mezinárodní popularitě. Dílo vyniká bohatou melodičností, rytmickou jadrností a smyslem pro kontrast. Dvořák nepoužívá původní lidové nápěvy, vychází z vlastní melodické invence za použití charakteristických znaků moravského folklóru. Dvořákovým dílem byl okouzlen i skladatel Johannes Brahms, který je se slovy: „Až si je zahrajete, budete z nich mít radost jako já!“ vřele doporučil nakladateli Simrockovi. A nejen radost, ale i další působivý umělecký zážitek slibuje navíc skvostné interpretační provedení prvotřídními pěvkyněmi Simonou Šaturovou a Markétou Cukrovou.

40

Mittwoch 9. Oktober 19.00

po koncertu

Die Mährischen Duette als Ganzes sind ein besonders origineller Ausdruck der musikalischen Phantasie Dvořáks und nehmen im Kontext seiner künstlerischen Laufbahn eine Sonderstellung ein, denn der Erfolg dieser Duette war für Dvořák das Sprungbrett zur internationalen Anerkennung. Das Werk zeichnet sich durch reiche Melodik, kernige Rhythmik und Gefühl für Kontrast aus. Dvořák benutzt die Melodien der Volksmusik nicht direkt, er komponiert eigene melodische Inventionen, die er mit den charakteristischen Merkmalen der mährischen Folklore verbindet. Johannes Brahms war von Dvořáks Werk verzaubert und empfahl es dem Verleger Simrock inständig mit den Worten: „Sobald Sie das spielen, werden Sie daran ebensolche Freude wie ich haben!“. Aber nicht allein Freude erwartet Sie, sondern auch ein weiteres eindrucksvolles Erlebnis bei der erstklassigen Interpretation durch die Sängerinnen Simona Šaturová und Markéta Cukrová.

2 St.

nach dem Konzert

41


© Ida Zenna

pátek 11. října 19.00 Prysk, kostel sv. Petra a Pavla 290 Kč

MYSTÉRIUM Julia Schröder – barokní housle Lautten Compagney Berlin:

1h 20 min

Prysk, Kirche St. Peter und Paul

Gerd Amelung – cembalo, pozitiv

11 €

Mara Miribung – barokní violoncello

MYSTERIUM Julia Schröder – Barockvioline Lautten Compagney Berlin: Gerd Amelung – Cembalo, Orgel Positiv Mara Miribung – Barockvioloncello

Wolfgang Katschner – loutna, theorba

Wolfgang Katschner – Laute, Theorbe

Heinrich Ignaz Franz Biber

Heinrich Ignaz Franz Biber

Astor Piazzolla

Astor Piazzolla

Ignaz Franz Biber, jeden z největších houslových mistrů 17. století a rodák ze Stráže pod Ralskem, vypráví ve svých slavných Růžencových sonátách posvátná tajemství růžence vysoce virtuózním hudebním jazykem. S tangy Astora Piazzolly mají Biberovy skladby nečekaně mnoho společného. Závažnost tématu, hudební ponor a především smyslnost hraje hlavní roli v obou dílech – u Bibera jde především o akt lásky k Bohu, Piazzollově tvorbě vévodí erotická přitažlivosti mezi dvěma lidmi. Všeobjímající téma lásky přítomné ve víře i světském životě a plodící naději v důmyslně vystavěném programu představí renomovaná německá houslistka a respektovaná freiburská profesorka Julia Schröder společně se svým ansámblem Lautten Compagney Berlin.

42

Freitag 11. Oktober 19.00

Ignaz Franz Biber, einer der großen Meister der Geige des 17. Jahrhunderts, geboren in Stráž pod Ralskem (Wartenberg), berichtet in seinen berühmten Rosenkranzsonaten über die heiligen Mysterien des Rosenkranzes in einer überaus virtuosen musikalischen Sprache. Mit den Tangos von Astor Piazzolla haben die Kompositionen Bibers unerwartet viel Gemeinsames. Der Ernst des Themas, die musikalische Tiefe und vor allem Sinnlichkeit spielen bei beiden eine Hauptrolle – bei Biber geht es vor allem um den Akt der Liebe zu Gott, im Schaffen von Piazzolla dominiert die erotische Anziehungskraft zwischen zwei Menschen. Das universelle Thema der Liebe, die im Glauben und im weltlichen Leben präsent ist und Hoffnung spendet, wird von der renommierten Geigerin und respektierten Freiburger Professorin Julia Schröder und ihrem Ensemble Lautten Compagney Berlin in einem geistreichen Programm vorgestellt.

1 St. 20 Min.

43


neděle 13. října 17.00 Ústí nad Labem, kostel Nanebevzetí Panny Marie 290 Kč

DIALOG LIDSKÉHO HLASU A STRUN

Sonntag 13. Oktober 17.00 Ústí nad Labem, Mariä Himmelfahrt Kirche 11 €

DIALOG DER MENSCHLICHEN STIMME UND DER SAITEN

Jiří Bárta – violoncello

Jiří Bárta – Violoncello

Schola Gregoriana Pragensis

Schola Gregoriana Pragensis

David Eben – umělecký vedoucí

David Eben – künstlerischer Leiter

gregoriánský chorál a zpěvy rané

Gregorianischer Choral und frühe

polyfonie | Bach | Gubajdulina

Polyphonie | Bach | Gubajdulina

Graham | Pärt

Graham | Pärt

Pro ústeckou premiéru si Lípa Musica přichystala jistý návrat ke kořenům. Po čase se na festivalový program vrací renomovaný vokální soubor Schola Gregoriana Pragensis, který je bytostně s festivalem spjatý a lze jej považovat za nekorunovaný rezidenční ansámbl Lípy Musicy. Z bohatého repertoáru tělesa zazní úspěšný projekt Dialog lidského hlasu a strun, na němž Schola spolupracuje s neméně slavným violoncellistou Jiřím Bártou a v jehož ohnisku stojí mnohovrstevný dialog: dialog napříč staletími i dialog mezi různými barvami zvuku, jehož nositeli jsou mužské hlasy a strunný nástroj. Přesvědčte se, že sonorní barva violoncella představuje ideální nástrojový protiklad ke zvuku mužských hlasů, a vydejte se s námi na hudební pouť od středověku po 20. století v jedinečně niterné atmosféře plné duchovní meditace a reflexe…

Für die Prämiere in Ústí bereitete das Festival Lípa Musica eine Rückkehr zu seinen Wurzeln vor. Nach ein paar Jahren kehrt in das Festivalprogramm das renommierte Vokalensemble Schola Gregoriana Pragensis zurück, welches mit dem Festival wesentlich verbunden ist und das man für das ungekrönte Residenzensemble von Lípa Musica halten kann. Aus dem reichen Repertoire des Ensembles erklingt das erfolgreiche Projekt „Dialog der menschlichen Stimme und der Saiten“, an dem die Schola mit dem berühmten Cellisten Jiří Bárta zusammenarbeitet. Den Schwerpunkt des Werkes bildet ein mehrschichtiger Dialog: ein Dialog über die Jahrhunderte hinweg, in dem unterschiedliche, von den männlichen Stimmen und dem Saiteninstrument erzeugte Klangfarben miteinander ein Gespräch führen. Überzeugen Sie sich, dass der sonore Klang des Cellos das ideale instrumentale Gegenteil zu der Farbe der männlichen Stimmen bildet, und machen Sie sich mit uns auf die musikalische Pilgerfahrt vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert in einer einmaligen innerlichen Stimmung voller geistiger Meditation und Reflexion…

44

1h 20 min

1 St. 20 Min.

45


pátek 18. října 19.00

VE DVOU

Kamenický Šenov, kino Hvězda 300 Kč

1h 30 min

ZU ZWEIT

Kamenický Šenov, Kino Star Lenka Nová – zpěv

12 €

Petr Malásek – klavír

Lenka Nová – Gesang Petr Malásek – Klavier

výběr písní

Lieder (Auswahl)

autoři hudby: Lenka Nová, Petr

Autoren der Musik: Lenka Nová, Petr

Hapka, Jiří Janouch, Petr Linhart,

Hapka, Jiří Janouch, Petr Linhart,

Jan Steinsdörfer, Andrej Šeban, Filip

Jan Steinsdörfer, Andrej Šeban, Filip

Klinecký, Vladimír Nejedlý, Jiří Krhut,

Klinecký, Vladimír Nejedlý, Jiří Krhut,

Miroslav Vlasák nebo Paolo Conte

Miroslav Vlasák nebo Paolo Conte

autor textů: Michal Horáček

Autor der Texte: Michal Horáček

Osobitá zpěvačka s nezaměnitelným sametovým altem Lenka Nová, objevující se na koncertních pódiích hojně s Michalem Horáčkem, navázala spolupráci s klavíristou a skladatelem Petrem Maláskem. Hudební spojení těchto dvou výrazných osobností zaznamenalo velkou pozornost a nadšení publika. V písních, které Lenka prezentuje svým velmi osobitým pojetím, se prolínají příběhy ženy, která vedle krásného hlasu, profesionality a noblesy na podiu zůstává duší a srdcem především obyčejnou holkou, která prožívá životní radosti a strasti všedních dnů a nepřestává věřit v lásku a životní naplnění. Vynikající Petr Malásek coby velmi zkušený a citlivě instinktivní doprovazeč mistrně dotváří neopakovatelnou atmosféru srovnatelnou s koncerty legendární Hany Hegerové.

46

Freitag 18. Oktober 19.00

Lenka Nová, eine sehr individuelle Sängerin mit samtweichem Alt, die auf den Konzertpodien oft gemeinsam mit Michal Horáček zu erleben ist, begann eine Kooperation mit dem Pianisten und Komponisten Petr Malásek. Die musikalische Verbindung dieser beiden markanten Persönlichkeiten wurde vom Publikum aufmerksam und begeistert registriert. In den Liedern, die Lenka in ihrer sehr individuellen Art präsentiert, vermischen sich Episoden einer Frau, die neben der schönen Stimme, der Professionalität und Noblesse auf der Bühne doch auch mit Herz und Seele das normale Mädchen blieb, das die Freuden und Kümmernisse des Alltags durchlebt und nicht aufhört an Liebe und die Erfüllung des Lebens zu glauben. Der hervorragende Petr Malásek als sehr erfahrener und einfühlender instinktiver Klavierbegleiter ergänzt die unnachahmliche Atmosphäre, die sich mit den Konzerten der legendären Hana Hegerová vergleichen lässt.

1 St. 30 Min.

47


© Marco Borggreve

sobota 19. října 19.00

MAGICKÁ DOKONALOST

Doksy, zámek Rytířský sál 320 Kč

1h 20 min

MAGISCHE VOLLKOMMENHEIT

Doksy, Schloss Rittersaal Julian Steckel – violoncello

13 €

Julian Steckel – Violoncello

Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach

Henri Dutilleux | Zoltán Kodály

Henri Dutilleux | Zoltán Kodály

Klasická hudba má ohromný potenciál energie a je na interpretovi, aby jej dokázal uvolnit, a publikum pocítilo magický příval emocí. Violoncellista Julian Steckel důvěřuje svému vnitřnímu životu a nechává publikum do něj nahlédnout. Je to jistý druh zranitelnosti, která jej posiluje. Noří se hluboko do partitury, aby vdechl život veškerým jejím souvislostem a publiku tak svýma kouzelnýma rukama a odhaleným nitrem vypráví silné příběhy. Jeho vztah k hudbě zahrnuje analytickou inteligenci i věrnou oddanost, jeho intepretace stojí na pevném základě a přístupnosti. Steckel oplývá zkrátka vším: technickou dovedností, citlivostí, charismatem i intuicí… je svrchovanou autoritou ve svém oboru a široce přijímán jako jeden z předních violoncellistů naší doby. Svou magicky dokonalou hrou razí navíc cestu ke svobodě…

48

Samstag 19. Oktober 19.00

Die klassische Musik hat ein riesiges Potential an Energie und es ist Sache des Interpreten, diese freizusetzen, damit das Publikum einen magischen Ansturm von Emotionen fühlt. Der Cellist Julian Steckel vertraut auf sein Innenleben und lässt das Publikum daran teilhaben. Es ist eine Art von Verletzlichkeit, die ihn stärkt. Er vergräbt sich tief in die Partitur, um all ihren Zusammenhängen Leben einzuhauchen und dem Publikum mit seinen zaubernden Händen und dem offengelegten Inneren starke Episoden zu erzählen. Sein Verhältnis zur Musik schließt analytische Intelligenz und treue Ergebenheit ein, seine Interpretation beruht auf einem festen Fundament und Zugänglichkeit. Steckel verfügt kurz gesagt über alles: technische Fähigkeiten, Empfindsamkeit, Charisma und Intuition… Er ist eine anerkannte Autorität seines Fachs und gilt weithin als einer der führenden Cellisten unserer Zeit. Mit seinem magisch vollkommenen Spiel öffnet er zudem einen Weg zur Freiheit…

1 St. 20 Min.

49


© Michal Hančovský

čtvrtek 24. října 19.00 Česká Lípa, Jiráskovo divadlo 250/290 Kč

LEŠANSKÉ JESLIČKY

Donnerstag 24. Oktober 19.00

Lenka Vagnerová & company Koncept, choreografie:

10/11 €

Lenka Vagnerová

1h 20 min

Lenka Vagnerová & company Konzept, Choreografie: Lenka Vagnerová

Koncept, dramaturgie:

Konzept, Dramaturgie:

Vladimír Javorský

Vladimír Javorský

Hudba: Ivan Acher

Musik: Ivan Acher

Scénografie: Anna Vránová,

Bühnenbild: Anna Vránová,

Lenka Vagnerová a Vladimír Javorský

Lenka Vagnerová a Vladimír Javorský

Kostýmy: Michal Heriban,

Kostüme: Michal Heriban,

Andrea Vagnerová

Andrea Vagnerová

Účinkují: Andrea Opavská, Fanny

Künstler: Andrea Opavská,

Barrouquére, Branislav Bašista,

Fanny Barrouquére, Branislav Bašista,

Ivo Sedláček, Michal Heriban

Ivo Sedláček, Michal Heriban

„Jdou Josef Padevět se ženou Marií, Marie nechce dát z náruče raneček z peřiny přehozené vlňákem a v něm tiše obíhá krev temnotou tělíčka, které se každým tepem srdce přibližuje ke chvíli, kdy si samo sebe uvědomí a nechá se uchvátit nesmírným a krásným životem s obludami válek, snů a lásky…“ Hluboký příběh, překrásná podoba jazyka, poezie plná obrazů mohou být lékem proti dnešní podobě světa řítící se jen za výkonem a připomínkou především lidského rozměru každého z nás. Lešanské jesličky ohromují silou prostoty a lidskosti vystupující z Hrubínovy poezie, kterou originálně dotváří choreografka a režisérka Lenka Vagnerová svým progresivním tanečním a divadelním jazykem, Ivan Acher svou výjimečnou hudbou a Vladimír Javorský svým sugestivním přednesem…

50

Česká Lípa, Jirásek-Theater

DIE KRIPPE VON LEŠANY

po koncertu

„Josef Padevět schreitet neben seiner Frau Maria, die ein Bündel mit einem in eine Wolldecke gehüllten Federbett fest in ihren Armen hält, darin in der Dunkelheit ein Körper, in dem das Blut pulsiert und das Kleine mit jedem Herzschlag sich mehr seiner selbst bewusst und vom unermesslichen und schönen Lebensstrudel erfasst wird mit den Monstern der Kriege, den Träumen und der Liebe…“ Eine tiefe Geschichte mit herrlicher Sprache und Poesie voller Bilder, die eine Medizin gegen die heutige Gestalt der Welt mit dem Leistungsdruck sein kann, eine Rückbesinnung auf die menschliche Dimension eines jeden von uns. Die Krippe von Lešany beeindruckt durch die Kraft der Einfachheit und Menschlichkeit, die aus der Poesie von Hrubín sprechen. Der Eindruck wird originell ergänzt von der Choreografin und Regisseurin Lenka Vagnerová mit ihrer progressiven Tanz- und Theatersprache, Ivan Acher mit seiner exklusiven Musik und Vladimír Javorský mit einem suggestiven Vortrag… 1 St. 20 Min.

nach dem Konzert

51


© Ilona Sochorová

pátek 25. října 19.00 Šluknov, koncertní sál Šluknovského zámku

V MLHÁCH

Freitag 25. Oktober 19.00

IM NEBEL

Šluknov, Schloss – Saal Miroslav Sekera – klavír

10 €

Miroslav Sekera – Klavier

250 Kč spolupořadatel:

Leoš Janáček | Carl Czerny Fryderyk Chopin

„Názorně jsem shledal, co je ona muzikálnost, jež dělí výborné muzikanty od těch vrcholných. To soustředění, ten hluboký ponor, tu službu hudbě a nikoli své slávě, a skrze onu službu jakási magie, jež rozechvěje každého, kdo má jen trochu citu a sluchu.“ Těmito přiléhavými slovy charakterizuje umění klavíristy Miroslava Sekery prof. MUDr. Cyril Höschl a o tom, že se nemýlí vás přesvědčí Sekerův festivalový debut na Šluknovském zámku. Sekera okouzluje excelentní technickou přípravou, plně soustředěným výkonem, pokorným projevem bez laciných vnějškových efektů a především hloubkou prožitku a porozumění každému dílu, kterým přišel své publikum oslovit – tedy i Janáčkem, Czerným a Chopinem…

52

2h

18.00

Mitveranstalter:

Leoš Janáček | Carl Czerny Fryderyk Chopin

“Anschaulich habe ich erfahren, was jene Musikalität ist, die ausgezeichnete Musikanten von den Spitzenkönnern unterscheidet. Diese Konzentration, das tiefe Eintauchen, diese Ergebenheit für die Musik und nicht den Ruhm und damit auch eine gewisse Magie, die jeden erfasst, der ein wenig Gefühl und Gehör hat.“ Mit diesen treffenden Worten charakterisiert Prof. Dr. med. Cyril Höschl die Kunst des Pianisten Miroslav Sekera. Das Festivaldebüt von Sekera auf Schloss Šluknov wird Sie von der Richtigkeit dieser Einschätzung überzeugen. Sekera verzaubert mit exzellenter technischer Vorbereitung, voll konzentrierter Leistung, Demut ohne billige äußere Effekte und vor allem dem tiefen Erleben und Verstehen jedes Werkes, mit dem er sein Publikum erreichen will – also auch Janáček, Czerný und Chopin…

2 St.

18.00

53


© Julia Wesely

sobota 26. října 19.00

JANOSKA STYLE závěrečný koncert

Nový Bor, Městské divadlo 390/590/690 Kč

2h

JANOSKA STYLE Abschlusskonzert

Nový Bor, Stadttheater JANOSKA Ensemble

15/23/27 €

JANOSKA Ensemble

Johann Strauss | Fritz Kreisler

Johann Strauss | Fritz Kreisler

Sergej Rachmaninov

Sergej Rachmaninov

František Janoška | Roman Janoška

František Janoška | Roman Janoška

Jules Massenet | Georges Bizet

Jules Massenet | Georges Bizet

Astor Piazzolla ad.

Astor Piazzolla u.a.

„Janoska Style“ je nová, společně vytvořená hudební vize klasické hudby, kterou světu představil originální kvartet Janoska Ensemble. Je to závan hudebního štěstí, je to hudební vášeň, příboj tvořivé energie, zkrátka fenomén, s nímž ansámbl získal neobyčejnou mezinárodní popularitu a již nyní se stává legendou ověnčenou mnohými diskografickými rekordy. Ryzí umění totiž nezná hranic, a tak i tito mistři klasického oboru styly nemíchají, ale vytváří spontánní kreativní syntézu klasiky, jazzu, latiny i populární hudby. S maximální virtuositou a dokonalým improvizačním uměním v sobě tento rodinný slovenský soubor spojuje pestrobarevnou hudební látku, která jedinečně pokrývá staletí i regiony a vychutnává srovnání a kontrasty mezi nesčetnými hudebními kulturami. Vytváří životem pulsující hudební ohňostroj… precizně, láskyplně, hravě a nápaditě, a poslech Janoska Style se tak stává revolučním a neodolatelným hudebním pokušením, které vás prostě nenechá klidnými…

54

Samstag 26. Oktober 19.00

Der „Janoska Style“ ist eine neue, kollektiv erschaffene, musikalische Vision der klassischen Musik, die das originelle Quartett Janoska Ensemble der Welt präsentiert. Es ist ein Hauch musikalischen Glücks, musikalische Leidenschaft, eine Flut schöpferischer Energie, kurz ein Phänomen, mit dem das Ensemble große internationale Beliebtheit errang und eine Legende mit vielen Plattenrekorden wurde. Da reine Kunst keine Grenzen kennt, vermengen diese Meister des klassischen Fachs zwar nicht die Stile, schaffen jedoch eine spontane kreative Synthese von Klassik, Jazz, Latino und Pop. Mit maximaler Virtuosität und vollkommener Beherrschung der Improvisation vereint dieses slowakische Familienensemble ein buntes musikalisches Spektrum, das mehrere Jahrhunderte und Regionen umfasst und genießt Vergleich und Kontraste der verschiedenen musikalischen Kulturen. Sie schaffen pulsierendes Leben, ein musikalisches Feuerwerk… präzis, liebevoll, verspielt und einfallsreich, so wird das Anhören des Janoska Style zu einer revolutionären und unwiderstehlichen musikalischen Versuchung, die Sie nicht unberührt lassen kann… 2 St.

55


© Radovan Šubín

středa 6. listopadu Česká Lípa, ZUŠ čtvrtek 7. listopadu 19.00 Česká Lípa, KD Crystal 100 Kč ve spolupráci s:

MISTROVSKÉ KURZY & MÁ TO SMYSL! s Josefem Špačkem epilog žáci ZUŠ Česká Lípa

1h 45 min

Česká Lípa, Musikschule Donnerstag 7. November 19.00 Česká Lípa, Kulturhaus Crystal 4€

Josef Špaček – housle a hosté

Společný projekt se Základní uměleckou školou v České Lípě „Má to smysl!“ je pevnou stálicí festivalového programu. Uměleckou osobností, se kterou se mladí talenti našeho regionu, jež svůj talent tříbí právě na této škole, budou moci setkat, a to nejen na jednom pódiu, ale i na mistrovských kurzech, nemůže být v letošním roce nikdo jiný než nový umělecký garant festivalu, prvotřídní houslista Josef Špaček. Umělecký partner a koncertní mistr České filharmonie a sólista respektovaný po celém světě, který má na svém kontě řadu prestižních úspěchů z mezinárodních soutěžních klání, je dokonalým prototypem vzoru a inspirace pro mladé hudebníky. Jeho sladký tón, dokonalé frázování, expresivní razanci a charisma velebí kritici nejen u nás. Josef Špaček přitom zůstává sympatickým, usměvavým a skromným člověkem a právě to je tím nejvzácnějším poselstvím pro mladou generaci…

56

Mittwoch 6. November

In der Zusammenarbeit mit:

MEISTERKURSE & ES MACHT SINN! mit Josef Špaček Epilog Schüler der Musikschule Česká Lípa Josef Špaček – Violine und Gäste

Das gemeinsame Projekt mit der Kunst- und Musikschule Česká Lípa „Das ergibt Sinn!“ ist ein ständiger Bestandteil des Festivalprogramms. Die Künstlerpersönlichkeit, mit der die jungen Talente unserer Region, die an dieser Schule gefördert werden, zusammentreffen können, auf der Bühne wie auch bei Meisterkursen, kann in diesem Jahr niemand anderes sein als der künstlerische Garant des Festivals und hervorragende Geiger Josef Špaček. Der künstlerische Partner, Konzertmeister der Tschechischen Philharmonie und weltweit anerkannte Solist, der etliche große Erfolge bei internationalen Wettbewerben verbuchen konnte, ist ein vollendetes Vorbild und Inspiration für die jungen Musiker. Sein weicher Strich, die vollkommene Phrasierung, die expressive Rasanz und das Charisma loben Kritiker nicht nur bei uns. Josef Špaček bleibt bei alledem ein sympathischer, lächelnder und bescheidener Mensch und eben das ist wohl die wichtigste Botschaft für die junge Generation… 1 St. 45 Min.

57


Vstupenky Předprodej vstupenek probíhá od 6. května 2019. Vstupenky na jednotlivé koncerty jsou k dostání ve festivalové kanceláři, na webových stránkách festivalu, ve vybraných koncertních místech nebo v síti Colosseum Ticket společnosti Perfect system.

Členové Klubu přátel festivalu: 5, 10 nebo 15 % v závislosti na hodnotě karty. Nelze uplatnit na koncert dne 17. 9. 2019. Věrnostní slevy nejsou kombinovatelné s výše uvedenými. Abonmá na koncerty v České Lípě: 1.500/1.200,– Kč. Není možné kombinovat s dalšími slevami.

Festivalová kancelář: Žižkova 528/6, Česká Lípa Otevírací doba: květen – červen: po a st 15.00–18.00, út a čt: 14.00–16.00, červenec, srpen: po a st 15.00–18.00, září, říjen: po a st: 15.00–18.00, út a čt: 14.00–16.00 Platba platební kartou je možná. Aktuální otevírací doba je uvedena na www.lipamusica.cz.

Dárkové poukazy: Dárkové poukazy na nákup vstupenek festivalu v hodnotě: 500, 1.000 a 2.000,– Kč jsou k dostání ve festivalové kanceláři.

On-line: www.lipamusica.cz Vstupenky je možné rezervovat a vyzvednout do 10 dnů ve festivalové kanceláři nebo uhradit platební kartou a vytisknout jako e–vstupenky.

Der Vorverkauf der Eintrittskarten findet vom 6. Mai 2019 statt. Die Eintrittskarten sind im Büro des Festivals, auf den Webseiten des Festivals und in ausgewählten Konzertorten erhältlich (näheres unter: www.lipamusica.cz).

Ostatní prodejní místa: * Děčín, Zámek – pokladna, Dlouhá jízda 1254, předprodejní místa Vstupenka Děčín, www.vstupenkadecin.cz – jen na koncert v Děčíně; * Doksy, Městské informační středisko, nám. Republiky 191 – jen na koncert v Doksech; * Kamenický Šenov, Informační centrum Panská skála, Prácheňská 42 – jen na koncerty v Kamenickém Šenově a Prysku; * Nový Bor, Smetanova 523, Kultura N.B. a jejich obvyklá předprodejní místa – jen na koncert v Novém Boru; * Šluknov, Regionální informační centrum, Zámecká 642 – jen na koncert ve Šluknově; * Teplice, Turistické centrum VisitTeplice, Dlouhá 63/31 – jen na koncert v Teplicích; * Ústí nad Labem, předprodejní místa Vstupenky Ústí nad Labem, www.vstupenkyusti.cz – jen na koncert v Ústí nad Labem; * předprodej na všechny koncerty probíhá také na pobočkách sítě Colosseum Ticket: www.colosseumticket.cz

Festivalbüro: Žižkova 528/6, Česká Lípa Öffnungszeit: Juni: Montag und Mittwoch 15.00–18.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag 14.00–16.00 Uhr. Juli, August: Montag und Mittwoch 15.00–18.00 Uhr, September, Oktober: Montag und Mittwoch 15–18 Uhr, Dienstag und Donnerstag 14.00–16.00 Uhr Aktuelle Informationen auf: www.lipamusica.cz/de. Die Bezahlung mit Kreditkarte ist möglich.

Vstupenky na místně přílušné koncerty je možné od 1. června zakoupit také v německých městech Oybin (Infocentrum), Großschönau-Waltersdorf (Infocentrum), Žitava (Infocentrum a Johanniskirche).

Rabatte: Studenten und Senioren ab 60 Jahren: 15 % Kinder unter 15 Jahre, Inhaber eines Behindertenausweises: 4 € pro Konzert

Slevy: Studenti a senioři nad 60 let: 15 %. Děti do 15 let: jednotné vstupné na všechny koncerty 100 Kč. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P: 50 %.

Gutscheine: Gutscheine für den Einkauf von Eintrittskarten sind im Wehrt vom 20, 40, und 80 € im Festivalbüro erhältlich.

58

Karten

On-line: www.lipamusica.cz/de in der Rubrik Programm und Karten Eintrittskarten können reserviert und innerhalb von zehn Tagen im Festivalbüro abgeholt werden oder mit Kreditkartebezahlt werden und als E–Tickets ausgedruckt werden. Eintrittskarten für die lokalen Konzerte können ab 1. Juni auch in den deutschen Gemeinden Oybin (Touristinfo), Großschönau-Waltersdorf (Touristinfo), Zittau (Touristinfo und Johanniskirche) erworben werden.

59


Klub přátel festivalu

Klub der Freunde des Festivals

Lípa Musica nabízí možnost zapojit se do věrnostního programu pro návštěvníky a podporovatele festivalu. Členství je nabízeno ve třech kategoriích v závislosti na kumulované hodnotě nákupu vstupenek či hodnotě zakoupené klubové karty. Každému typu příznivce náleží specifický balíček výhod, zahrnující přednostní informace o festivalu, zvýhodněné vstupné na koncerty a společenské akce festivalu a rovněž slevy, uplatnitelné v síti spolupracujících partnerů. Odměňte se za nákup vstupenek na festival a obohaťte svůj život s Lípou Musicou, která vás zve i za dalšími kulturními a kulinářskými zážitky, které si můžete vychutnat po celý rok. A pokud se rozhodnete festival podpořit finanční částkou, můžete navíc získat i benefity pro své podnikání včetně daňového zvýhodnění.

Lipa Musica bietet die Möglichkeit an, sich zum „Treueprogramm“ für Besucher und Unterstützer der Festivals anzuschließen. Eine Mitgliedschaft wird in drei Kategorien angeboten, und steht im Verhältnis zu den eingekauften Eintrittskarten oder zu dem Wert der gekauften Klub – Karte. Jeder Kategorie gehört ein spezifisches Paket der Vorteile zu, dabei handelt es sich um die Vorzugsinformationen zum Festival, ermäßigte Eintritte für die Konzerte und Gesellschaftsveranstaltungen des Festivals, ebenfalls auch um Ermäßigungen bei den Partnern des Festivals.

Allepřgátrelofestivalu

Klub

LM_kart

19:12:13 2 4 2.4.201

Largo d 3 y_2.ind LM_kart

Maestoso

2 4 2.4.201

10 000,– Kč

garantovaná sleva na 2 vstupenky na každý koncert

5%

10 %

15 %

sleva na Klubový koncert na 2 vstupenky

25 %

50 %

100 %

přednostní informace o festivalu

*

*

*

přednostní rezervace vstupenek

*

*

*

výhody v síti partnerských subjektů

*

*

*

Larpřgátoel festivalu Klub

19:12:14 2 4 2.4.201

19:12:13

Allegro LM_kart

5 000,– Kč

Aktuální znění členských podmínek a přehled partnerů najdete na www.lipamusica.cz v sekci Klub přátel.

60

Klub

d 1 y_2.ind LM_kart

1 000,– Kč

min. hodnota nákupu

Allepřgátrelofestivalu

Klub

19:12:14 2 4 2.4.201

Allegro d 5 y_2.ind

so Mapřeátseltofestivalu

Larpřgátoel festivalu

Klub

d 5 y_2.ind

Largo d 3 y_2.ind LM_kart

so Mapřeátseltofestivalu Klub

2 4 2.4.201

19:12:13

2 4 2.4.201

Maestoso d 1 y_2.ind LM_kart

min. Einkaufswert

40 €

200 €

400 €

garantierter Rabatt für 2 Eintrittskarten für jedes Konzert

5%

10 %

15 %

Rabatt für ein Klubkonzert für 2 Eintrittskarten

25 %

50 %

100 %

Vorzugsinformation und Reservation von Eintrittskarten

*

*

*

Vorteile im Netz der Partner–organisationen

*

*

*

Weitere Informationen finden Sie auf www.lipamusica.cz in der Rubrik Klub der Freunde.

61

19:12:13


Mecenášský klub Lípa Maecenaria

Klub der Mäzene Lípa Maecenaria

Za léta fungování spolku ARBOR se ukazuje, že skupina dárců je pro financování MHF Lípa Musica naprosto klíčová, má velký potenciál a zaslouží si zvláštní péči. Proto festival založil klub mecenášů, který se pro své názvosloví inspiruje významnými osobnostmi hudebních mecenášek historie, a jehož cílem je vytvořit společenství příznivců podporujících MHF Lípa Musica a další aktivity spolku ARBOR, jež se aktivně podílejí na jejich rozvoji a současně mají možnost získat za svoji podporu i nadstandardní benefity. Brány Klubu mecenášů jsou otevřeny všem, kterým není lhostejný vývoj hudební kultury v severočeském regionu, a to bez ohledu na výši příspěvku.

In den Jahren des Bestehens des Vereins ARBOR hat es sich herausgestellt, dass die Gruppe von Spendern eine Schlüsselrolle bei der Finanzierung des Festivals Lípa Musica spielt, ein großes Potential hat und besondere Aufmerksamkeit verdient. Deshalb haben wir einen neuen Klub der Mäzene ins Leben gerufen, dessen Name eine Verbindung zu bedeutenden Musikmäzenen der Vergangenheit herstellt und dessen Ziel eine Gemeinschaft von Unterstützern des Internationalen Musikfestivals Lípa Musica und weiterer Aktivitäten des Vereins ARBOR ist, die sich aktiv an der Entwicklung beteiligen und zugleich für ihre Unterstützung gewisse Vorzüge genießen. Die Tore des Klubs der Mäzene stehen allen offen, denen die Entwicklung der Musikkultur in Nordböhmen nicht gleichgültig ist, unabhängig von der Höhe ihres Beitrags.

V kterých oblastech dary členů Klubu mecenášů pomohou: * zajištění mimořádné programové a interpretační kvality pořádaných koncertů; * podpora nastupující generace mladých talentů a rozvoj edukačních aktivit pro děti a mládež; * propagace české hudby v rámci česko–německého kulturního dialogu; * oživování kulturních center regionu. Klub mecenášů nabízí čtyři kategorie členství, které jsou odstupňované podle výše podpory a poskytovaných výhod. Dříve fungující platforma sdružující dárce z řad lékařů Sanamus Musica je součástí mecenášského klubu.

Auf welchen Gebieten helfen die Beiträge der Mäzene des Klubs: * Sicherung einer überdurchschnittlichen Programm – und Interpretationsqualität der veranstalteten Konzerte; * Unterstützung für die kommende Generation junger Talente und Entwicklung von Ausbildungsaktivitäten für Kinder und Jugendliche; * Werbung für die tschechische Musik im Rahmen des deutsch–tschechischen Kulturdialogs; * Belebung der kulturellen Zentren der Region. Der Klub der Mäzene bietet vier Kategorien der Mitgliedschaft an, die sich nach der Höhe der Unterstützung und der gewährten Privilegien richten. Die bisherige Plattform für Spender aus Ärztekreisen Sanamus Musica bleibt erhalten und wird ein Bestandteil des neuen Klubs der Mäzene.

Pauline

Naďa

Jeanette

Elizabeth

Pauline

Naďa

Jeanette

Elizabeth

výše daru 1.500,– Kč +

výše daru 10.000,– Kč +

výše daru 30.000,– Kč +

výše daru 100.000,– Kč +

Höhe der Spende 60 € +

Höhe der Spende 400 € +

Höhe der Spende 1 200 € +

Höhe der Spende 4 000 € +

Více informací o mecenášském klubu a možnost stát se členem najdete na www.lipamusica.cz v sekci Lípa Maecenaria.

62

Weitere Informationen über den Klub der Mäzene und wie man Mitglied wird fi nden Sie auf www.lipamusica.cz auf der Seite Lípa Maecenaria. 63


26/10/19h

25/10/19h

24/10/19h

19/10/19h

18/10/19h

13/10/17h

11/10/19h

9/10/19h

5/10/19h

4/10/19h

3/10/19h

30/9/19h

29/9/19h

28/9/19h

23/9/19h

21/9/19h

20/9/19h

17/9/19h

23/8/20h

datum

Česká Lípa

Nový Bor

Šluknov

Česká Lípa

Doksy

Kamenický Šenov

Ústí nad Labem

Prysk

Děčín

Česká Lípa

Zahrádky

Waltersdorf

Teplice

Česká Lípa

Česká Lípa

Česká Lípa

St. Marienthal

Žitava

Hejnice

Oybin

místo

Má to smysl!

Janoska Style

V mlhách

Lešanské jesličky

Magická dokonalost

Ve dvou

Dialog lidského hlasu a strun

Mystérium

Moravské dvojzpěvy

Zápisník zmizelého

Struny a svíčky

Lípa Musica Sextet

Špačci ve fraku

Purgatio

Pan orchestr

Dialog mistrů

Hudba středových klášterů

Severáček

The King‘s Singers

Za svitu luny

název

Josef Špaček a žáci ZUŠ Česká Lípa

Janoska Ensemble

Miroslav Sekera

Lenka Vagnerová & company

Julian Steckel

Lenka Nová a Petr Malásek

Jiří Bárta, Schola Gregoriana Pragensis

Julia Schröder, Lautten Compagney Berlin

Simona Šaturová, Markéta Cukrová, Vojtěch Spurný

Jaroslav Březina, Eliška Weissová, Martin Kasík ad.

Sergej Malov

Josef Špaček, Tobias Feldmann, Sergej Malov, Máté Szücs, Julian Steckel, Tomáš Jamník

Josef Špaček s rodinou

Kchun

Alexander Hrustevich

Josef Špaček, Noah Bendix-Balgley

Hana Blažíková & Tiburtina ensemble

Severáček

The King‘s Singers

Prague Cello Quartet

vystupující

100 Kč*

390/590/690 Kč

250 Kč

250/290 Kč

320 Kč

300 Kč

290 Kč

290 Kč

290/400 Kč

290 Kč

290/400 Kč

390 Kč

290 Kč

290 Kč

290/400 Kč

290/390/500 Kč

390 Kč

250 Kč

300/700/1000 1300/1600 Kč

450 Kč

cena vstupenek

Přehled koncertů

7/11/19h

Slevy: děti do 15 let jednotná cena 100 Kč, důchodci 15 %, ZTP, ZTP/P 50 %. Změna programu vyhrazena.

info

64


26/10/19Uhr

25/10/19Uhr

24/10/19Uhr

19/10/19Uhr

18/10/19Uhr

13/10/17Uhr

11/10/19Uhr

9/10/19Uhr

5/10/19Uhr

4/10/19Uhr

3/10/19Uhr

30/9/19Uhr

29/9/19Uhr

28/9/19Uhr

23/9/19Uhr

21/9/19Uhr

20/9/19Uhr

17/9/19Uhr

23/8/20Uhr

Datum

Česká Lípa

Nový Bor

Šluknov

Česká Lípa

Doksy

Kamenický Šenov

Ústí nad Labem

Prysk

Děčín

Česká Lípa

Zahrádky

Waltersdorf

Teplice

Česká Lípa

Česká Lípa

Česká Lípa

St. Marienthal

Žitava

Hejnice

Oybin

Konzertort

Es hat Sinnl!

Janoska Style

Im Nebel

Die Krippe von Lešany

Magische Vollkommenheit

Zu zweit

Dialog der menschlichen Stimme und der Saiten

Mysterium

Mährische Duette

Aufzeichnungen eines Vermissten

Saiten und Kerzen

Lípa Musica Sextett

Špačeks im Frack

Purgatio

Herr Orchester

Dialog der Meister

Musik Mittelalterlicher Klöster

Severáček

The King's Singers

Im Mondenschein

Name

Josef Špaček und Schüler der Musikschule Česká Lípa

Janoska Ensemble

Miroslav Sekera

Lenka Vagnerová & company

Julian Steckel

Lenka Nová & Petr Malásek

Jiří Bárta, Schola Gregoriana Pragensis

Julia Schröder, Lautten Compagney Berlin

Simona Šaturová, Markéta Cukrová, Vojtěch Spurný

Jaroslav Březina, Eliška Weissová, Martin Kasík u.a.

Sergej Malov

Josef Špaček, Tobias Feldmann, Sergej Malov, Máté Szücs, Julian Steckel, Tomáš Jamník

Josef Špaček mit Familie

Kchun

Alexander Hrustevich

Josef Špaček, Noah Bendix-Balgley

Hana Blažíková & Tiburtine Ensemble

Severáček

The King‘s Singers

Prague Cello Quartet

Künstler

4€

15/23/27 €

10 €

10/11 €

13 €

12 €

11 €

11 €

11/16 €

11 €

11/16 €

15 €

11 €

11 €

11/16 €

11/15/20 €

15 €

10 €

12/28/39/51/62 €

18 €

Preis

Konzertübersicht

7/11/19Uhr

66


SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST A. S. ODBORNOST, EFEKTIVNOST, OTEVŘENOST, STABILITA

PARTNER MĚST A OBCÍ SEVERNÍCH ČECH PŘI ROZVOJI A OBNOVĚ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY ODPOVÍDÁME ZA ZÁSOBOVÁNÍ KVALITNÍ PITNOU VODOU, ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ VOD ODPADNÍCH UPLATNĚNÍ JEDNOTNÉ SOLIDÁRNÍ CENY VODY A UDRŽENÍ SOCIÁLNĚ PŘIJATELNÉ CENY VODY VKLÁDÁNÍ ZISKU DO OBNOVY A ROZŠIŘOVÁNÍ MAJETKU SPOLEČNOSTI UPLATNĚNÍ RACIONÁLNÍCH PODNIKATELSKÝCH METOD V HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

WWW.SVS.CZ

V našem pivovaru vaříme nepasterizované a nefiltrované pivo z českých surovin a pramenité vody Lužických hor. Naši stálou nabídku – Sklář 8°, Luž 10°, Hvozd 11° (jediné filtrované), Klíč 12° a Sváteční 13° – příležitostně doplňuje pět pivních speciálů. Pivo si můžete u nás koupit i domů nebo se najíst a napít v areálu pivovaru v restauraci Sladovna, v letní Stodole a můžete i přespat v nově otevřeném hotelu Kleis.

www.pivovarcvikov.cz


OFICIÁLNÍ DOPRAVCE FESTIVALU LÍPA MUSICA

nabízíme veškeré služby

PRODEJE A SERVISU AUTOMOBILŮ nové i ojeté vozy originální díly a příslušenství značkové oblečení a doplňky

Česká 2725, 470 01 Česká Lípa Sluneční 3115, 470 01 Česká Lípa

www.auto-horejsek.cz


Hallo How are you?

© Mike Meyer

forever profesionální konzultace v německém jazyce odborné jazykové kurzy

BENEFIČNÍ KONCERT PRO OZVĚNU

Café del Mundo: Beloved Europa

Jan Pascal, Alexander Kilian – flamenkové

překladatelské a tlumočnické služby v České Lípě, Mladé Boleslavi a okolí Jazyková škola Forever – Jaroslav Beran +420 608 373 251 | jazykovaskolaforever@gmail.com

www.jazykovaskolaforever.cz

kytary (Německo)

23. listopadu, 19.00 Jiráskovo divadlo, Česká Lípa, Vstupenky v ceně 300 Kč je možné zakoupit ve festivalovém předprodeji a na: www.lipamusica.cz Výtěžek bude použitý na pomoc dětem s trvalou ztrátou sluchu. Děkujeme vám. ozvena.org

Nadační fond Ozvěna

Těšíme se na vás.

Nadační fond Za laskavé podpory:

„Ozvěna vzniká tam, kde je překážka a velký prostor…“

14.—  19. 10. 2019

43. ročník

TRADIČNÍ PŘEHLÍD PŘEHLÍDKA, DIVADELNÍ KTEROU POŘÁDÁ DIVAD KLUB JIRÁSEK V JIRÁSKOVĚ JIRÁSK DIVADLE V ČESKÉ LÍP LÍPĚ ZA FINANČNÍ Č Í PODPORY MĚSTA ČESKÁ LÍPA A LIBERECKÉHO KRAJE.

www.cldp.cz


Exkluzivní partneři Koncertu pro Liberecký kraj Exklusivpartner des Konzerts für Liberecer Bezirk

Finanční partneři / Finanzpartner:

letos již po čtvrté

t n e v Ad

Oficiální partneři / Offizielle Partner:

s Ozvěnou

pátek 13. prosince, 14.00–19.00 sobota 14. prosince, 10.00–19.00

Hlavní mediální partneři / Hauptmedienpartner:

Centrum textilního tisku, Česká Lípa

vánoční trh s ručně vyráběnými dárky pro vaše blízké tradiční tvořivé dílničky pro děti a domácí nealko punč zpívání vánočních koled

svařené víno

Prodej vstupenek / Kartenvorkauf:

cukroví ručně vyráběná

bylinná mýdla z farní mýdlárny Koukol ve Volfarticích obchůdek U Květu lipového Výtěžek bude použitý na pomoc dětem s trvalou ztrátou sluchu. Těšíme se na setkání s vámi v předvánočním čase.

Nadační fond ozvena.org

Nadační fond Ozvěna

Vydal / Herausgeber: ARBOR – spolek pro duchovní kulturu / Verein für geistliche Kultur Výtvarné zpracování / Kunstgrafik: ak. mal. Mgr. Atila Vörös Grafické zpracování / Grafik: DÍLNA.org Fotografie / Fotografien: archiv umělců a festivalu / Archiv der Künstler und des Festivals © Shutterstock Pořadatel / Veranstalter: ARBOR – spolek pro duchovní kulturu / Verein für geistliche Kultur Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa tel.: + 420 608 917 973, info@lipamusica.cz


www.lipamusica.cz

Profile for MHF Lípa Musica

MHF Lípa Musica 2019 - programová brožura  

MHF Lípa Musica 2019 - programová brožura  

Advertisement