Page 1

NUMMER 107

ÅR XXXIV

ELOSTIRION ARTHALIONS ANDRA REGERINGSÅR

ERZWÄNG ICH NICHT LIEBE, DOCH LISTIG ERZWÄNG ICH MIR LUST? I DETTA NUMMER * KLENODER * STÄMMAN * * NYÅR * SPRÅK *


NUMMER 107NUMMER 104

ELOSTIRION ELOSTIRION

ÅR XXXIII ÅR XXXIV

Ledare Av Ruby Gamgee Mithlonds ceremonier tar plats i detta nummer av Elostirion, både de ståtligare och de lite mer grå. Vi får oss till livs information från Grå Rådet, som under Stämman omvaldes (minus Thengwyn) och under Nyår XXXIV installerades.

Detta nummer av ET har minitema Rhenguldet, den första operan i Wagners Ringcykel, och handlar därmed om juveler, som t.ex. Silmarillerna och vårt eget Liseberg samt en stor bokskatt.

Det var även tänkt att handla om sång, vilket kan symboliseras av Under Nyår fick vi även ta del av högalviskan, quenya, vilket vi kan Rådets kanske mest synliga arbete, läsa om i en artikel av Elros Forodde nya ordensträden som delades rim. Den publicerades ursprungut av Narlome. Ja, hela nyårsfesligen i SF-forum men ET har geten gick i ordnarnas tecken, fram- neröst fått tillstånd att återpubliför allt i form av den tipspromenad cera den. som vi får ta del av längre in i tidningen. Vi blev även en inbyggare Vi har fler SF-kopplingar i det här rikare i form av korpen Cora. numret, i form av en rapport från Krax! Club Cosmos kongress Confetti. Övriga utåtriktade aktiviteter som Det har även skett personalföränd- mithlonditer varit involverade i seringar i ämbeten och gillen. Spänn- dan förra numret är Tolkien Readande! ing Day på Partille bibliotek.

Ansvarig utgivare Mithlonds Regent, som i skrivande stund är Arthalion (Zebastian Hermansson) Redaktion Ruby Gamgee (Helena Kiel), redaktör Melroch (BP Jonsson), Gil-galad (Johan Lagerqvist) korrektur Upplaga Tryckt upplaga ca 15 exemplar. Nätupplaga i pdf-format på Mithlonds väv www.mithlond.se/et Adress Elostirion, c/o Helena Kiel, Persgatan 8A, 416 58 Göteborg

et@mithlond.se Detta nummer utgavs i april 2014 u.t. Copyright © Elostirion, Grå Rådet och de enskilda upphovsmännen 1991–2014. Återgivande av text och bild i annan publikation tillåts ej utan aktuell upphovsmans medgivande. Elostirion är Mithlonds, Göteborgs Tolkiensällskaps, tidning. Elostirion är gråalviska och betyder ”stjärnvakt”. Endast av Regenten eller Grå Rådet signerade inlägg uttrycker Mithlonds officiella ståndpunkt i förekommande frågor.

2

Vi har många fina bilder i det här numret, tack vare mithlonditer som är flitiga med kameran eller pennan (se t.ex. Merriwyns fina båt här nedan) och som inte tvekar att skicka in dem till ET. Tveka inte du heller! Nästa nummer har minitema Valkyrian och kan alltså handla om allt från sköna kvinnor till svek och elaka fäder. Manusstopp är 30 juni, d.v.s. efter Ljusefesten och ett antal riksmöten vilka står uppräknade i Kalendariet längst bak i tidningen. Alla bidrag mottages tacksamt men Regenten, såsom ansvarig utgivare, kan säga stopp för de mest vågade bidragen. För vågade? -vad säger jag, Regenten är ju Arthalion…

Allt material ska inlämnas i sådant skick att redaktören inte behöver ägna sig åt tidsödande inskrivningsarbete. Redaktören förbehåller sig bland annat, men inte enbart, rätten till rubriksättning, förkortningar samt rätten att korrigera uppenbara språkliga och sakliga fel. Den som inte godtar hela eller delar av detta förbehåll förväntas meddela redaktören detta när materialet lämnas in. Prenumerationsavgift 2014 ca 75 kr. Betalning görs vid prenumerationsårets slut till Mithlonds plusgiro 445 91 18-8. Tryckta lösnummer kan köpas till självkostnadspris.


HÖSTGILLE XXIV NUMMER 107NUMMER 104

ELOSTIRION ELOSTIRION

ÅR XXXIII ÅR XXXIV

Arnor är på väg att försvinna! Den rätta kungen är åter funnen och skall snart ta sin rättmätiga plats över sitt rike. Vi har nu en sista chans att få honom att minnas sitt ursprung, så hjälp oss att ge Aragorn ett ordentligt avsked. Vi kommer att fira Arnors svanesång i dagarna 3, och sedan önska den nya kungen lycka till på sin resa. Så kom och hjälp oss att fira Aragorns sista dagar i Arnor, 3-5 oktober (UT). Mer info kommer inom kort.

3


NUMMER 107NUMMER 104

ELOSTIRION ELOSTIRION

ÅR XXXIII ÅR XXXIV

Information från Grå Rådet Riksmöten och andra aktiviteter Mithlond går in i sitt trettiofjärde år och förhoppningsvis sitt bästa år någonsin! Grå Rådet står redo att lotsa Mithlondrim mot framgångar och stordåd. Vi söker nu arrangörer till kommande riksmöten och aktiviteter. Skulle inte just du vilja arrangera

någon form av aktivitet i Mithhet att skapa en aktivitet. Så låt oss lond? Just nu finns det luckor på tillsammans göra Mithlonds år 34 riksmötesfronten mot slutet av året till ett fantastiskt år! (november, december). För Grå Rådet Men alla aktiviteter i Mithlond Narlome behöver förstås inte vara riksmöten. Alla glada upptåg välkomnas och vem som helst har möjlig- gr@mithlond.se

Mithlonds stämma 2014-02-16 Summering av stämmoprotokollet, av Ruby Gamgee Stämman hölls hemma hos Narlome och Arthalion. Mötet öppnades kl. 14.18 och avslutades 15.23. Arthalion valdes till mötesordförande, Narlome till sekreterare och Spirea och Shauqra till justerare och rösträknare. Här kom mötets första kontrovers: vilka har egentligen rösträtt? Flera mötesdeltagare hade invigts under året men fått veta att de inte behövt betala medlemsavgift (årsgärd) för det året. Då är de enligt Lagen inte röstberättigade på stämman… Det beslöts att under enbart denna stämma bevilja de nyinvigda men ej betalande inbyggarna rösträtt.

Arthalion (Regent), Narlome (Skattmästare), Shauqra och Spirea (rådsmedlemmar). Dessutom omvaldes Tar-Palantir som revisor och till valberedning valdes Withywindle (sammankallande) och Idis. Årsgärden för år 34 behålls oförändrad, d.v.s. 250 kr för boende i Göteborgstrakten, 100 kr för ickegöteborgare och en reducerad årsgärd på 150 kr. För att få reducerad årsgärd ansöker man hos Skattmästaren. Vidare beslöts att prenumerationsavgiften för Elostirion för år 2013 blev 75 kr.

Så gled stämman in i nästa kontrovers, propositionen om att ändra Lagen avseende begreppet ”intressent” och intressenters rätt att höras på Mithlonds stämma. Efter en kort debatt om propositionens nödvändiget och om den nya punktens numrering antogs propositionen Grå Rådet årgång 34 ser ut så här: enligt följande: Därefter föredrogs verksamhets-, kassa- och revisionsberättelserna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och avgick. Den avgångna styrelsen fångades in innan den hunnit fly och valdes genast om, dock minus Thengwyn.

4

”I Mithlonds lag läggs till en paragraf 5.0.1 och att denna skall lyda så som följer: § 5.0.1 Intressent, envar myt eller människa, som vistas i Riket med intention att inbyggare bliva men som ännu ej prövats av Grå Råd och som ännu ej invigts. Vidare föreslår Mithlonds styrelse även att: Det utförs en ändring i Mithlonds lag paragraf 6.4 så att denna omformuleras till att lyda så som följer: § 6.4 Envar inbyggare eller intressent som till stämma komma, likvärdig talan äge, envar fullvärdig inbyggare äge lika röst. Med utgårda namn undertecknad fullmakt räknas som närvaro vid stämma.” Inga motioner hade inkommit. Under Övriga frågor delgavs information om den stundande Nyårsfesten och Narlome tog upp anmälningar på plats. Häxmästaren informerade till sist lite kort om Mithlonds nya intranät.


ELOSTIRION ELOSTIRION

NUMMER 107NUMMER 104

ÅR XXXIII ÅR XXXIV

Kungörelser från Mithlonds ordensmästare Under Nyår XXXIV upphöjdes följande inbyggare inom Mithlonds ordnar.

Inom Laurelins orden förlänades under Nyårsfesten

Inom Telperions orden förlänades under Nyårsfesten

Inom Galathilions orden upphöjdes under Nyårsfesten

WITHYWINDLE NENWEN

TINDOMIEL

RUBY GAMGEE

Väpnares grad Väpnares grad

DE NYUPPHÖJDAS

Eglerio! Information från Hantverksgillet

Information från Lotsämbetet

Information från Klenondbevararen

Härmed kungöres att Idis numera är den nya gillesmästaren för Hantverksgillet!

Under Nyår XXXIV invigdes en ny inbyggare, korpen CORA

Under sistlidna Nyår nedsteg Belewien från Klenodbevararämbetet. Till ny Klenodbevarare utsågs

Den nya inbyggarens Eglerio!

SPIREA

av Fimbrethil, Mithlonds lots

Deras Eglerio!

Hennes Eglerio! av Fimbrethil, nedstigande gillesmästare

5


NUMMER 107NUMMER 104

ELOSTIRION ELOSTIRION

ÅR XXXIII ÅR XXXIV

Regalieväktaren rapporterar av Narlome, Mithlonds Regalieväktare Bilder av Gil-galad Det pågår för närvarande ett arbete som syftar till att försköna Mithlond. Regalieväktaren och alla de medhjälpare hon lyckats knyta till sig arbetar ständigt för att se över våra regalier. Nu på Nyårsfesten var vi äntligen redo att göra vår första presentation när vi överlämnade en nyskapad variant av Mithlonds träd, av Ringbärartecken samt Celeborntecken. Mithlonds träd är det tecken som bärs av dem som blivit upphöjda inom Telperions, Laruelins, Galathilions eller Celeborns orden. På trädet placeras graderingsstenar i respektive ordens färger. Regalieväktaren önskar nu ödmjukast presentera en nyskapad variant av trädet: en brosch i silvergrå metall formad för att återspegla utformningen på ordensvapnen. På detta träd finns inte bara plats för våra tre äldsta ordnar, så som på det tidigare trädet, utan även för vår yngsta orden Celeborn. Tanken och önskan om ett mithlonda träd i metall är lika gammal som det första trädet. Den historieintresserade kanske tycker det är roligt att veta att det ursprungliga trädet var tänkt som en tillfällig lösning tills man kunde lista ut hur man skulle producera ett träd i metall. Formen till det ursprungliga trädet tillverkades av Forodrims Fingolfin och under många år nu har den hedervärde inbyggaren

Gwindor ansvarat för produktionen av våra träd. Fingolfins och Gwindors Eglerio! Det blev en lång ”tillfällig lösning” men nu har regalieväktaren alltså fullbordat dessa närmare 20 år gamla planer på ett nytt träd.

innesluten i en silverne ring, allt hängandes från ett fäste beklätt med en mörkt röd sten. Dam Thengwyns Eglerio!

Celeborntecknet bärs av alla dem som tilldelats Celeborns orden (utöver purpurfärgade graderingsstenar i Mithlonds träd). Inom Celeborns orden tilldelas man olika ordenstecken för varje ny grad. Ordenstecknen är olika traditionella symboler för ridderlighet. När man tilldelas första graden inom Celeborns orden erhåller man ordenstecken i form av en panache. Eftersom det är flera inbyggare som inte har för vana att bära hatt (och därför inte riktigt har någon naturlig plats att fästa sin panache) så skapade Ren den Orene ett mindre tecken som man kunde fästa på sin dräkt. Detta tecken bestod i en bild av en panache. Genom Dam Thengwyns försorg har nu detta tecken omformats till en lite mer slittålig konstruktion. Det nya celeborntecknet består av en liten Ringbärartecknet är ett märke som fjäder i metall som hänger från ett bärs av Ringbärarna. Den som för fäste beklätt med en purpurfärgad stunden är Mithlonds Ringbärare sten. Ren den Orenes och Dam bär Mithlonds Ring, övriga RingThengwyns Eglerio! bärare bär ringbärartecknet (och förstås även en röd graderingssten Regalieväktaren kommer nu i Mithlonds träd). Det tidigare teck- vända sin uppmärksamhet mot net bestod av en bit rött läder på andra regalier i behov av omsorg vilken man fann, fäst med ett vitt så som exempelvis ordensstavarna band, en gyllene ring. Det nyskaoch Mithlonds krona. Fler pade tecknet, format av Dam rapporter kan väntas framöver. Thengwyn, är en djupt röd granat

6


ELOSTIRION ELOSTIRION

NUMMER 107NUMMER 104

ÅR XXXIII ÅR XXXIV

Uppsnappat på Nyårsfesten Kortreferat av Ruby Gamgee Tipspromenad med tema Mithlonds ordnar. Belewien & Uinen vann, Nenwen kom tvåa. Cosplay – vill någon mithlondit vara med och leka?

Ringbärare: Fimbrethil ut, Ruby in. Kakpaus mellan Rådet och Ordensmästarna. TO väpnare: Tindomiel.

Mithlond-bankkort: det enda kort du behöver. Den bästa banken, med bäst service och inga avgifter.

LO väpnare: Withywindle, Nenwen.

Varför finns inte professor Tolkien Regalieväktaren talar: Mithlonds på svenska sedlar? Skandal! nya ordensträd är äntligen klara och utdelas till nyupphöjda. Sedan Nu börjar ceremonierna. tas stora drakskattkistan fram och ALLA får nya fina ordensträd i Klenodbevarare: Belewien ut, liten söt påse. Ordensträdet har Spirea in. Eglerio! plats för LO, TO, GO och CO. GO och CO får dessutom varsin egen Ambassad: Angmar med fin extraplutt. GÅVA (sprit).

Mingelbilder från Nyårsfesten

Ceremonier slut. Rykten förmäler att VARDAMIR kan vara i antågande… Mat: köttgryta och paj lagade av Narlome (som stod för hela festen, och ordensträden, jösses). Efterrätt medtagna av flera inbyggare, bl.a. chokladtårtor, pajer, minimuffins, kakor… Arthalion tar modest upp ny hushållsmedlem: Nenwen, sanningssägare. DG:s stora råd upphöjde DG DJ inom champagneorden. Bravo! Invigning: korpen Cora.

(Bild: Gil-galad)

7


NUMMER 107NUMMER 104

ELOSTIRION ELOSTIRION

ÅR XXXIII ÅR XXXIV

Parmandili recenserar Fantasy Masterworks – en oumbärlig kulturgärning av Malbeth Det är inte alltid lätt att hitta de riktigt bra böckerna. Ofta måste man vada genom oceaner av… orena utsöndringar för att hitta pärlorna, och detta är en lång och mödosam process. Jag har själv läst hela fyra Shannara-böcker (inklusive The Sword of Shannara som Lin Carter kallade ”this war crime of a novel”) och tre av Waste of Time-böckerna, och fler massproducerade Forgotten Realmsoch Dragonlance-böcker än jag vågar tänka på. (Jag är dock fortfarande beredd att läsa fler av de senare, bara det finns tinker gnomes i dem. Tinker gnomes rule!)

serien var det i princip omöjligt att få tag på vissa delar. Det misstaget tänkte jag inte göra om, så efter att ha börjat med volym 2 och 4 köpte jag på mig allt tills jag hade hunnit ikapp utgivningen. Och sedan började jag läsa alla böckerna i nummerordning – jag började 2005 och blev klar i november 2013 (sju år efter det att den femtionde och sista volymen kom ut).

verket är Michael Swanwicks The Iron Dragon’s Daughter från 1994. Åtta av de inkluderade romanerna har vunnit World Fantasy Award och ytterligare sju har blivit nominerade, så det bästa genren har att erbjuda är väl representerat. Vad man skulle kunna invända mot är att kvinnliga författare är kraftigt underrepresenterade (de står för bara sju av de 50 volymerna), men detta kan förhoppningsvis åtgärdas i framtiden (jag skulle själv gärna se R. A. MacAvoys A Trio for Lute och Marion Zimmer Bradleys Lythande i serien). Även textmässigt är serien spännande – exempelvis har man valt att använda den hittills ganska sällsynta originaltexten av The Broken Sword (med Loke i stället för Satan), samt de ursprungliga versionerna av de första Elric-texterna, i stället för de kraftigt reviderade versioner som författaren själv numera föredrar.

I det läget är det skönt när någon annan gör jobbet åt en. Ett utmärkt exempel är Fantasy Masterworks-serien, som började ges ut i mars 2000 av Gollancz i Storbritannien. Hjärnan bakom serien var redaktören Jo Fletcher, och avsikten var att samla ”some of the greatest, most original, and most influential fantasy ever written. These are the books which, along with Tolkien, Peake and others, shaped modern fantasy.” Inledningsvis gav man ut två volymer i månaden, men utgivningstakten sjönk senare till en i månaden och blev mot slutet ännu mer sporadisk.

1: The Book of the New Sun Vol. I: Shadow and Claw (Gene Wolfe) 2: Time and the Gods (Lord Dunsany) 3: The Worm Ouroboros (E. R. Eddison) 4: Tales of the Dying Earth (Jack Vance) I huvudsak är det en mycket väl5: Little, Big (John Crowley) smakande kompott. De flesta av de 6: The Chronicles of Amber (Roger Jag bestämde mig tidigt för att Zelazny) samla på serien, även när det gäll- stora namnen är representerade 7: Viriconium (M. John Harrison) de författare vilkas kvalitet jag inte med åtminstone någon volym: Jack Vance, Patricia McKillip, 8: The Conan Chronicles Vol. I: The hade en susning om. Från 1988 Lord Dunsany, Clark Ashton People of the Black Circle (Robert köpte jag lite slumpmässigt delar Smith, Robert E. Howard, Fritz E. Howard) av Drakar och Demoner-serien, som var ett slags tidig svensk mot- Leiber, C. L. Moore… En del tunga 9: The Land of Laughs (Jonathan Carroll) svarighet fast med tonvikten på lite namn saknas (t. ex. Neil Gaiman, 10: The Compleat Enchanter (L. China Miéville och Susanna mer lätt underhållningsfantasy, och när jag äntligen fick ändan ur Clarke), men det är bara naturligt Sprague de Camp & Fletcher Pratt) vagnen och ville samla på mig hela för en klassikerserie – det nyaste

8


NUMMER 107NUMMER 104

11: Lud-in-the-Mist (Hope Mirrlees) 12: The Book of the New Sun Vol. II: Sword and Citadel (Gene Wolfe) 13: Fevre Dream (George R. R. Martin) 14: Beauty (Sheri S. Tepper) 15: The King of Elfland’s Daughter (Lord Dunsany) 16: The Conan Chronicles Vol. II: The Hour of the Dragon (Robert E. Howard) 17: Elric (Michael Moorcock) 18: The First Book of Lankhmar (Fritz Leiber) 19: The Riddle-Master’s Game (Patricia McKillip) 20: Time and Again (Jack Finney) 21: Mistress of Mistresses (E. R. Eddison) 22: Gloriana (Michael Moorcock) 23: The Well of the Unicorn (Fletcher Pratt) 24: The Second Book of Lankhmar (Fritz Leiber) 25: Voice of Our Shadow (Jonathan Carroll) 26: The Emperor of Dreams (Clark Ashton Smith) 27: Lyonesse: Suldrun’s Garden (Jack Vance) 28: Peace (Gene Wolfe) 29: The Dragon Waiting (John M. Ford) 30: Corum: The Prince in the Scarlet Robe (Michael Moorcock) 31: Black Gods and Scarlet Dreams (C. L. Moore) 32: The Broken Sword (Poul Anderson) 33: The House on the Borderland and Other Novels (William Hope Hodgson) 34: The Drawing of the Dark (Tim Powers) – felaktigt numrerad som 33 35: Lyonesse II: The Green Pearl & Madouc (Jack Vance)

ELOSTIRION ELOSTIRION

36: The History of the Runestaff (Michael Moorcock) 37: A Voyage to Arcturus (David Lindsay) 38: Darker Than You Think (Jack Williamson) 39: The Mabinogion (Evangeline Walton) 40: Three Hearts and Three Lions (Poul Anderson) 41: Grendel (John Gardner) 42: The Iron Dragon’s Daughter (Michael Swanwick) 43: Was (Geoff Ryman) 44: Song of Kali (Dan Simmons) 45: Replay (Ken Grimwood) 46: Sea-Kings of Mars and Otherworldly Stories (Leigh Brackett) 47: The Anubis Gates (Tim Powers) 48: The Forgotten Beasts of Eld (Patricia McKillip) 49: Something Wicked This Way Comes (Ray Bradbury) 50: The Mark of the Beast and Other Stories (Rudyard Kipling)

ÅR XXXIII ÅR XXXIV

Serien avslutades i december 2006, men återuppstod i ett slags nystart i oktober 2013. De nya volymerna saknar numrering, har en ännu mer distinkt enhetlig layout, och innehåller nya förord av kända kritiker som Graham Sleight och Michael Dirda. Hittills har följande utgivits eller tillkännagivits: Last Call (Tim Powers) Ægypt (John Crowley) The Dragon Griaule (Lucius Shepard) The Falling Woman (Pat Murphy) The Phoenix and the Mirror (Avram Davidson) Lord Darcy (Randall Garrett) Votan and Other Novels (John James) The Broken Sword (Poul Anderson) Mythago Wood (Robert Holdstock) Ombria in Shadow (Patricia McKillip) Beauty (Sheri S. Tepper) Little, Big (John Crowley) Tyvärr är många av de äldre volymerna slut på förlaget, men om man inte (som undertecknad) absolut måste ha rätt utgåva finns det andra utgåvor att tillgå, både antikvariskt och nyutgivet. Missa inte dessa böcker! Jag har själv haft stor behållning av hela serien, till och med av de böcker som det tog emot mest att läsa (Viriconium, The Well of the Unicorn och Mistress of Mistresses), och jag har upptäckt flera nya favoriter (t. ex. Lud-in-the-Mist, Beauty, Gloriana och Time and Again).

Från ET:s arkivhålor

sommaren säll – där råder Damen Galadriel. O åldriga och sköna, hell! Här är en sång från Höstgille XII Hur mildt, hur mäktigt ditt skick! Lothlórien. Text: Beregond. Melodi: O, visaste Galadriel, långt ser, djupt Kurt Weill (“Stay Well”). Sången tränger din blick. publicerades första gången i Hit till ditt land jag alltid mig Elostirion nr 64. önskar, där oförgänglig elanor med stjärnor små i gräs som alltid grönskar för alltid blommande solgul står. I gyllenträdens land, Lothlórien, där en förtrollad glans dröjer än Här blänker Stjärnans ljus i källans – gör vintern välsignad, gör språng.

9

Ur träden klingar ljuvt alvers sång; i strålande morgon, i stjärnbeströdd kväll den hyllar Damen Galadriel. O, dotter av Finarfin, – hell! – med blomsterkrans i ditt hår! Brödgiverska Galadriel, till dig ock min hyllning går. Här i din skog , som vårligen blommar, som kläds i guld var höst igen, här i dess gyllne vinter, fagra sommar, låt mig få bo – i Lothlórien!


ELOSTIRION ELOSTIRION

NUMMER 107NUMMER 104

Hänt här och var

Noterat av Ruby Gamgee Vingilot la till i Säveån

Den senaste hamnen som Vingilot anlöpt är Partille bibliotek. Under den internationella Tolkien Reading Day, den 25:e mars, var även Mithlond med i arbetet att få mer folk att läsa Tolkien. Tolkienister i så olika hörn av världen som Danmark, Colorado, Peru och Nya Zeeland deltog i entusiasmen – och i år alltså även Göteborgstrakten. Vi var några inbyggare och intressenter som möttes i Vinterträdgården i Partille bibliotek, under ledning av Ren den Orene. Ett förvånande stort antal utgårdingar dök upp och fick sig till livs högläsning, musik och diskussioner om Ohlmarks fel, kopplingen mellan böckerna och filmerna, samt fantasy i allmänhet. Deltagarna bestod av allt från en potentiell intressent till en gammal TTS:are.

Samtidigt arrangerade Vardamir i SF-bokhandeln en liknande aktivitet. Kanske kan vi samköra nästa år?

Confetti 2014

Under helgen 4-6 april 2014 hölls Confetti, en science fiction-kongress arrangerad av Club Cosmos. År 1954 träffades några skolpojkar i Göteborg och beslöt att bilda en klubb för sitt gemensamma intresse för SF-litteratur. I år firar den alltjämt aktiva föreningen sin första hexadekad. Till jubileumsåret har Club Cosmos givit ut en bok, Science fiction i Göteborg: 60 år med Club Cosmos. Den är redigerad av den nuvarande ordföranden Louise Rylander. Med texter av både gamla och nya cosmoiter sammanfattar den på ett illustrativt sätt Club Cosmos verksamhet under åren. (Boken finns som e-bok på Bokus, CDon, Libris, Adlibris och Bokia.)

ÅR XXXIII ÅR XXXIV

den, vilket sprang ur Club Cosmos på 1960-talet och som blev fröet till övriga svenska tolkiensällskap. Det var alltså extra trevligt att se så många tolkienister bland kongressdeltagarna: TTS:are, gamla och nya mithlonditer, forodrimiter, Midgårds-fylkingar, Brifolk, en och annan tolkienöversättare. Kongressen hölls under fredag och lördag i Gamlestadens medborgarhus, med ett program som var rejält lokalförankrat. Återkommande teman var Göteborg och dystopier, med en gnutta mumintroll mot slutet. På söndagen företogs en resa med veteranspårvagn till Linnéplatsen och Slottsskogsobservatoriet där f.d. Cirieth av Gondor höll föredrag. Till kongressen hade flera författare bjudits in av f.d. Fredegar Bolger som höll i programmet. Hedersgästerna John Meaney och Caroline L Jensen var ständigt i farten i paneler och i baren.

Ett avsnitt i boken handlar om TTS, The Tolkien Society of Swe-

Klenodbevararämbetet I vår artikelserie om Mithlonds ämbeten har turen kommit till Klenodbevararen. Här är ett utdrag ur Ämbetsförordningen. 1. Klenodbevararen har till uppgift 5. Klenodbevararen skall föra bok att förvara, vårda och föra bok över över vad som lånas ut och vad som klenoder i Mithlonds ägo. lämnas tillbaka av klenoder från förrådet. 2. Klenodbevararen ansvarar därutöver för inköp och förvaring av 6. Klenodbevararen skall så långt en begränsad mängd förbruknings- som möjligt kunna tillhandahålla material. Dessa inköp må ske efter en aktuell förteckning över Mithgodkännande från Råd eller Skatt- londs klenoder. mästare. 7. Grå Rådet förbehåller sig rätten 3. Klenodbevararen innehar nyck- att föreskriva särskilda bestämmellarna till Mithlonds förråd och av- ser för vissa klenoders användning gör vilka som i övrigt får disponera och tillgänglighet. Klenodbevadessa. raren bevakar så att detta efterlevs. 4. Klenodbevararen ansvarar för att klenoderna hålls i gott skick, att 8. Klenoder får inte utlånas eller förrådet hålls i ordning samt att uthyras till utomstående utan inventeringar och gallringar sker Regentens eller Grå Rådets medvid behov. givande.

10

9. Till klenoder som skall förvaras av Klenodbevararämbetet hör: • Riksregalier. • Rikets fanor och standar. • Häroldstabarder och liknande. • Dukar, ljusstakar och facklor. • Invigningsuppdrag. • Gåvor till Mithlond, som ej är dokument (överförs då till Arkivarieämbetet). • Klenoder tillhörande vilande eller upplösta gillen. • Klenoder tillhörande upplösta ordnar, avskaffade poster och ämbeten. • Det forna länet Mithlonds klenoder. • Övriga klenoder som Grå Rådet ålägger Klenodbevararämbetet att förvara.


ELOSTIRION ELOSTIRION

NUMMER 107NUMMER 104

ÅR XXXIII ÅR XXXIV

Tipspromenaden från Nyår XXXIV Under Nyår XXXIV hölls en tipspromenad med tema Mithlonds ordnar. Här är frågorna och alla de rätta svaren! av Narlome, festfurstinna och ordensdrake 1. I riket Mithlond finns fem ordnar. Ordnarna är namngivna efter Ardas förnämsta träd: Telperion, Laurelin, Celeborn, Galathilion och Nimloth. Rangordna de fem träden från äldsta till yngsta. Svar: Telperion, Laurelin, Galathilion, Celeborn, Nimloth. 2. Rangordna Mithlonds ordnar från äldsta till yngsta. Svar: Laurelin år 8, Telperion år 14, Galathilion år 18, Nimloths kvist år 25, Celeborn år 28. 3. De fem träden växte på följande platser: på Tol Eressea; på Númenor, i konungens salar i Armenelos; i staden Tirion; i Valinor på kullen Ezellohar som också kallades Corollaire. Vilka träd växte var? Svar: Telperion och Laurelin växte i Valinor, Galathilion i staden Tirion, Celeborn på Tol Eressea och Nimloth på Numenor.

4. Vilka grader finns inom Laurelins och Telperions ordnar och vilka rättigheter följer med de olika graderna? Svar: Väpnare: rätten att taga valspråk; Väktare: rätten att taga och föra vapen; Riddare eller Dam: rätten att hålla sig med hushåll.

Svar: Laurelin: organisatoriskt eller fysiskt arbete; Telperion: konstnärlighet, kamratskap, stämningsskapande.

7. Galathilions orden är Mithlonds officiella orden för exceptionella insatser under en kortare period. I Mithlond utdelas varje halvår Ga5. Hur många riddare och damer lathilions orden till en, och endast har vi i Mithlond? en, inbyggare. Denna inbyggare Svar: erhåller äran att bära Mithlonds 18 st totalt (14 st som fortfarande är Ring och kallas därför Ringbärare inbyggare); 6 av dessa är ”dubbelav Mithlond. Ringbäraren är rikets dubbade”. Laurelin 13 st. Telperion och Regentens förkämpe. I Mith10 st. lond finns (eller har funnits) några inbyggare som har burit Mithlonds 6. Laurelins och Telperions ordnar Ring vid mer än ett tillfälle, vilka utdelas till inbyggare som på ett är dessa inbyggare? eller annat sätt arbetat för MithSvar: londs väl, som spridit glädje i riket Glaurung, Thengwyn, Gil-Galad och och som sprider de två trädens ljus. Fimbrethil. Olika typer av arbete belönas i de två ordnarna. Vilken typ av arbete 8. Det finns i Mithlond vid varje belönas i Laurelins respektive Tel- givet tillfälle två inbyggare som perions ordnar? inte kan upphöjas till Mithlonds Ringbärare på grund av de positioner de innehar. Vilka är dessa? Svar: Mithlonds Regent (tillika ordensmästaren för Laurelins orden) och ordensmästaren för Galathilions orden. 9. Vilka är de heraldiska färgerna för våra fem ordnar? Svar: Laurelin - grönt och guld; Telperion blått och silver; Galathilion - rött och silver; Celeborn - purpur och silver; Nimloth - blått och silver.

Laurelins och Telperions ordnar. (Bild: Gil-galad)

11

10. Celeborns orden är Mithlonds orden för ridderlighet. Mithlonda ridderlighet definieras så som den beskrivits av Wolfram von Eschenbach i riddarkoden i dennes bok ”Parzival” från tidigt 1200-tal. Nedanstående fyra citat ur riddarkoden representerar olika dygder som anses vara del av Mithlonda ridderlighet. Beskriv för varje citat vilken dygd som hänsyftas.


NUMMER 107NUMMER 104

ELOSTIRION ELOSTIRION

ÅR XXXIII ÅR XXXIV

”Bekämpa fattigdom och nöd med godhetens frikostighet” Svar: Mod och höviskhet. Civilkurage, mannamod, beskydda de som är svaga. ”Ge aldrig upp er ödmjukhet” Svar: Osjälviskt agerande arbete/handlande utan baktanke. ”Barmhärtighet med dem som lider” Svar: Självklar hjälpsamhet. En osjälviskt hjälpande hand utsträckt med ett leende. ”Ädling i nöd bekämpar skam, det är en bitter kamp - var beredd att hjälpa honom” Svar: Spirea pekar på vikten av Galathilions orden. (Bild: Gil-galad) Genuin vänlighet. En sann vän som vandrar vid ens sida i vått och torrt, som inte ger upp på en även om man förvaltas av Grå Rådet. Utdelas ej Svar: inte förtjänar vänskapen. vid bestämda tillfällen utan när Laurelin: ordensmästaren är densamma som regenten, utses av Mith11. Hur ser ordenstecknet för Nim- Rådet så påbjuder. londs stämma. Telperion: utses av loths kvist ut? 13. Vilka är kraven för att du skall sin företrädare eller, om så inte kan Svar: Det är en kvist i silver. kunna utses till ordensmästare av ske, av Ordensmästarrådet. Galanågon av Mithlonds ordnar? thilion: utses av Galathilions Råd 12. Nimloths kvist skiljer sig på Svar: eller, om så inte kan ske, av Ordensflera sätt från Mithlonds övriga Enda kravet är att man är inbyggare mästarrådet. Celeborn: utses av ordnar. Nämn två drag som säri Mithlond. Mithlonds Grå Eminenser eller, om skiljer Nimloths kvist från rikets så inte kan ske, av Ordensmästarövriga ordnar. 14. Hur utses ordensmästaren för rådet. Svar: Laurelins, Telperions, Galathilions Utdelas enbart till icke-Mithlondrespektive Celeborns orden? 15. Ange vilka som är Mithlonds iter. Har ingen ordensmästare, nuvarande ordensmästare samt vilken orden respektive individ förvaltar. Svar: Arthalion: Laurelin; Baranor: Telperion; Narlome: Galathilion; TarPalantir: Celeborn. 16. Under Telperions Ordens vapensköld kan beskådas ett ordensband försett med texten ”Curu Tanala Olori”. Dessa tre ord representerar tre kärnvärden inom Telperions Orden. Vad betyder de? Svar: Texten uttydes ”Skicklighet Skapande Vision”. 17. Vem äger rätt att nominera till Mithlonds ordnar? Svar: ”Envar inbyggare”. Av hävd tillåts även intressenter att nominera till Mithlonds ordnar. Begrundan över frågorna; ligger svaren i skogen? (Bild: Gil-galad)

12


NUMMER 107NUMMER 104

ELOSTIRION ELOSTIRION

ÅR XXXIII ÅR XXXIV

En introduktion till quenya Denna artikel publicerades ursprungligen i SF-forum nr 2 2013 och återpubliceras här med författarens vänliga tillstånd. av Elros o Forodrim Grammatik

Quenya och sindarin är namnen på de två ”alvspråk” som professor J.R.R. Tolkien skapade under 1910talet och som han sedan vidareutvecklade under hela sitt liv. De båda språken vävdes tidigt in i Tolkiens legendarium, och har framträdande roller i både Ringarnas herre och Silmarillion. Denna artikel handlar om quenya, högalviska.

För att ge en känsla för språket, och möjliggöra närmare analyser i slutet av denna text, ges här en ytterst kortfattad beskrivning av quenyas grammatik. Läsaren bör dock vara införstådd med att det inte finns någon slutgiltig version av språket: eftersom Tolkien ständigt skissade på nya idéer ända till sina sista levnadsår är det lätt att hitta motsägelser i hans många anteckningar, som sällan skrevs med publicering i åtanke. Det som presenteras här är sådant som tycks ha blivit någorlunda fixerat i samband med publiceringen av The Lord of the Rings (andra utgåvan).

Historia

I Silmarillion får man veta att quenya uppstod bland de alver som i den äldsta tiden emigrerade västerut över havet. Efter åtskilliga årtusenden, strax innan Första ålderns början, återkom många av medlemmarna i alvklanen noldor (quenya för ’de visa’) till Midgård. I den del av västra Midgård som kallades Beleriand mötte de sindar (quenya för ’de grå’), de alver som valt att inte resa över havet. På grund av vissa tragedier som noldor orsakat under sitt återtåg förbjöds de att tala quenya, sitt modersmål, i Beleriand. När noldor och sindar hade kontakt talades därför alltid sindarin, gråalviska, och quenya började tyna bort som talat språk. Det gick till och med så långt att noldor anpassade sina quenya-klingande namn till gråalvisk form.

Substantiv

I motsats till svenska, där endast kasus genitiv normalt utmärks, har quenya ett rikt kasussystem. En fullständig lista över quenyas kasus kan se ut så här: Kasus

Närmaste svenska motsvarighet Nominativ cirya ’skepp’ Genitiv a. ciryo ’skepps’ b. ciryava ’skepps’ Instrumentalis ciryanen ’medelst skepp’ Allativ ciryanna (ciryan) ’till skepp’ Lokativ ciryasse (ciryas) ’i/på skepp’ Ablativ ciryallo ’från skepp’

Sextusen år senare, vid tiden för Ringens krig, är Galadriel (på quenya Altariel ’glanskrönt jungfru’) en av få kvarvarande noldor i Midgård vars modersmål är quenya. Quenya har vid det här laget blivit ett alvernas latin, ett språk för ”ceremonier och lärda verk och kväden” som det står i Konungens återkomst. I denna funktion har språket också bevarats hos människorna i Gondor och det forna Arnor, dúnedain (på quenya núnatani ’väster-människor’).

Exempel

Pluralformer bildas med ändelserna -r eller -i (eller, i vissa kasus, -n). Huvudregeln i nominativ är att pluraländelsen -i används på substantiv som slutar på konsonant eller -e (som i sarati, singular sarat); i övriga fall används -r (som i tengwar, singular tengwa). Quenya har också partitivt pluralis, som ofta översätts med hjälp av ordet ”många”. Partitivt pluralis bildas med ändelsen -li. Exempel: falmali ’många vågor’ (singular falma ’våg’).

Skrift

När Tolkien skriver på quenya använder han vanligtvis det latinska alfabetet, alltså samma skriftsystem som används för svenska och engelska, och i denna artikel följer jag hans exempel. Men Midgårds alver kände förstås inte till vårt alfabete. Enligt Tolkiens böcker användes flera olika skriftsystem för att skriva quenya, bland annat sarati eller ”Rúmils bokstäver”, som med tiden nästan helt ersattes av Feanors vidareutveckling tengwar. Dessa skriftsystem förtjänar dock egna artiklar, och man behöver inte kunna läsa sarati eller tengwar för att förstå quenya.

Ett tredje numerus är dualis. Detta numerus används för att beteckna ”naturliga par”. Dualisändelserna är -t och -u, och bland exemplen finns mát ’ett par händer’ (singular má ’hand’), Aldu ’Valinors två träd’ (singular alda ’träd’).

13


ELOSTIRION ELOSTIRION

NUMMER 107NUMMER 104

ÅR XXXIII ÅR XXXIV

Verb

Quenya särskiljer fem tempus som bildas på verben enligt ett antal olika mönster (konjugationer). Nedan ges exempel på böjning av verbet mene ’anlända’. Tempus Presens (aorist) Presens (kontinuativt) Preteritum Perfekt Futurum

Exempel

Närmaste svenska motsvarighet

mene

’anländer’ (arrives)

ména menne eménie menuva

’anländer’ (is arriving) ’anlände’ ’har anlänt’ ’ska anlända’

På substantiv med böjningsändelser för kasus och numerus infogas pronomenändelser före övriga ändelser. Exempel: coaryanna ’till hans hus’ (coa ’hus’, rya- ’hans’ -nna ’till’).

Exempel på quenya

Pröva nu att analysera nedanstående fraser med hjälp av grammatiken ovan och ordlistan som ges sist i denna text. Lycka till! Gelmirs och Arminas’ lyckönskan till Tuor: Anar caluva tielyanna! ”Solen ska skina på din stig!”

Verb pluralböjs med ändelsen -r. Exempel: sinda mene betyder ’en gråalv anländer’; sindar menir betyder ’gråalver anländer’ (verb som slutar på -e i presens ersätter slutvokalen med -i när ändelser tillfogas).

Frodos hälsningsfras till Gildor Inglorion: Elen síla lúmenn’ omentielvo. ”En stjärna skiner på stunden för vårt möte.”

Adjektiv

Quenya saknar komparation motsvarande den i svenska eller engelska. Fraser av typen ”A är ljusstarkare än B” kan uttryckas med A ná calima lá B ’A är lysande bortom B’. En ”intensiv” form, närmast motsvarande vårt superlativ, kan bildas med prefixet an- som i ancalima ’mycket ljusstark, klarast’ (bekant från Frodos utrop i Cirith Ungol i De två tornen).

”Elendils ed” – svuren av Elendil när han anlände från Númenor till Midgård. Hans avlägsna ättling Aragorn upprepade eden vid sin kröning, som framgår i Konungens återkomst (och Peter Jacksons filmversion): Et Earello Endorenna utúlien. Sinome maruvan ar Hildinyar tenn’ Ambar-metta! ”Upp från havet till Midgård har jag kommit. Här ska jag vistas, och mina ättlingar, till världsslutet.”

Liksom på svenska får adjektiv pluralform om substantiven de beskriver står i pluralis (så kallad kongruensböjning). I pluralis ändras slutvokalen: adjektiv som slutar på -a får -e, de som slutar på -e får -i och om de slutar på -ea får de pluralform med -ie. Exem- Ordlista pel: lillassea taure ’lövrik skog’; lillassie tauri ’lövrika Ambar skogar’. anar ar Pronomen cale Personliga pronomen hakas ofta på verb i form av ear ändelser. Exempelvis består carin ’jag gör’ av verbet elen care ’göra’ och pronomenet -n, som betyder ’jag’. En Endor, Endóre mer utförlig lista med personliga pronomen kan se ut et så här: hildi lúme Singular Plural mare 1. -n ’jag’ -lme ’vi (inte ni)’ metta (-nye) -lve ’vi (jag + ni)’ omentie 2. -lye ’du’ -lde ’ni’ sile 3. -s ’han, hon, den, det’ -nte ’de’ sinome tenna Possessiva pronomen kopplas på substantiv på mot- tie svarande vis. Där de personliga pronomen har e har tule de possessiva a. Exempel: frasen meldonya betyder ’min vän’, och består av meldo ’vän’ och -nya ’min’. 1. 2. 3.

Singular -nya ’min’

Plural -lma ’vår (inte er)’ -lva ’vår (min + er)’ -lya ’din’ -lda ’er’ -rya ’hans, hennes, dess’ -nta ’deras’

’Jorden, världen’ ’solen’ ’och’ ’skina’ (om varmt ljus) ’hav’ ’stjärna’ ’Midgård’ ’ut, hän’ ’ättlingar, efterföljare’ (pl.) ’stund’ ’vistas’ ’slut’ ’möte (av två parter)’ ’skina’ (om kallt ljus) ’här, på denna plats’ ’fram till’ ’stig’ ’komma’

Vidare läsning

Tolkiensällskapet Forodrims språkgille – http://www.forodrim.org/daeron/ Ardalambion – http://folk.uib.no/hnohf/

14


NUMMER 107NUMMER 104

ELOSTIRION ELOSTIRION

ÅR XXXIII ÅR XXXIV

Dagens text Midgårds öde smiddes av Fëanor i Valinor. I kapitel 7 ”Of the Silmarils and of the Unrest of the Noldor” av The Silmarillion kan vi läsa om hur de blev till. Hur det gick sedan kan vi läsa i resten av den boken, i The Hobbit och i The Lord of the Rings. Fëanor, being come to his full might, was filled with a new thought, or it may be that some shadow of foreknowledge came to him of the doom that drew near; and he pondered how the light of the Trees, the glory of the Blessed Realm, might be preserved imperishable. Then he began a long and secret labour, and he summoned all his lore, and his power, and his subtle skill; and at the end of all he made the Silmarils. As three great jewels they were in form. But not until the End, when Fëanor shall return who perished ere the Sun was made, and sits now in the Halls of Awaiting and comes no more among his kin; not until the Sun passes and the Moon falls, shall it be known of what substance they were made. Like the crystal of diamonds it appeared, and yet was more strong than adamant, so that no violence could mar it or break it within the Kingdom of Arda. Yet that crystal was to the Silmarils but as is the body to the Children of Ilúvatar: the house of its inner fire, that is within it and yet in all parts of it, and is its life. And the inner fire of the Silmarils Fëanor made of the blended light of the Trees of Valinor, which lives in them yet, though the Trees have long withered and shine no more. Therefore even in the darkness of the deepest treasury the Silmarils of their own radiance shone like the stars of Varda; and yet, as were they indeed living things, they rejoiced in light and received it and gave it back in hues more marvellous than before.

Framsidesbilden Liseberg lyser om jularna som ett gnistrande juvelskrin och högst upp på berget tronar den ståtligaste ädelstenen av dem alla.

Nöjesparken är i ständig förändring. Det första Lisebergstornet, som byggdes på fundamentet för linbanan som under Göteborgsutställningen gick mellan Liseberg och det som nu är Humanisten, brändes upp av en pyroman 1938. År 1990 invigdes sedan Spaceport Liseberg med Lisebergstornet på toppen.

Byggnaden är 116 m hög och tillav Ruby Gamgee sammans med Liseberget som den står på når den upp till 146 m över Nöjesparken Liseberg anlades 1923 havet. Det är något lägre än de alternativ man skissade på först; det i samband med Göteborgsutställtornet var tänkt att bli högre än ningen och är, tillsammans med Svenska Mässan, Botaniska träd- själva Eiffeltornet (320 m). gården och Slottsskogsvallen, ett Mellan 1990 och 2010 användes av de tydligaste kvarvarande tornet för åkattraktionen UFO 23 spåren av denna jättesatsning.

15

eller Lisebergstornet, en 47 ton tung glaskabin som långsamt åkte längs tornet och samtidigt vred sig runt det. Åkattraktionen hade vissa barnsjukdomar och fick snabbt nya namn som Stoppnålen eller Ejfeltornet. Ett mindre belastat namn man lanserade var Synnålen. År 2011 togs en helt ny attraktion i drift, Atmosfear, i vilken de nöjeslystna upplever fritt fall. Åkgrejen hissas först upp till kronan varifrån den släpps. På 48 meter kommer man upp i 110 km/tim för att sedan vid inbromsningen utsättas för 4 G. Det hela tar bara några sekunder men en hel livstid kan svischa förbi under nerfärden…


ELOSTIRION ELOSTIRION

NUMMER 107NUMMER 104

KALENDARIUM

ÅR XXXIII ÅR XXXIV

26/4 – Riksmöte: Vingilot 26-27/4 – SF-mässan i Göteborg maj – Riksmöte: Elbereth 31/5 – Majbanketten i Forodrim juni – Ljusefest hos Withywindle 27/6 – Steampunkfestival (Gävle) 30/6 – Manusstopp ET 108 (minitema: Valkyrian) juli – Sommarfest hos Cimnolwe och Azruzaga 25-27/7 – Bokskogen

Bri jubilerar 2014 Boka datumen 8-10 augusti 2014 redan nu, för då går Bris jubileumsbankett av stapeln!

I dagarna tre ska det festas, ätas, mysas – kort och gott, en helg full av det som på danska heter "råhygge" alltså ärkemys!

Mer info kommer såklart när datumet börjar närma sig, men de hugade är absolut välkomna att anmäla sig redan nu!

14-18/8 – Worldcon (London) augusti – Riksmöte: Dvärgagillets picknick september – Riksmöte: Bokgillet 26-28/9 – Bokmässan 3/10 – Höstgille XXIV Arnor

I NÄSTA NUMMER * RIKSMÖTEN * 16MAJBANKETTEN * * KVINNOR * LJUSEFESTEN *

NUMMER 108 UTKOMMER I JULI, MANUSSTOPP 30 JUNI 2014.

ET107  

Elostirion 107.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you