Page 1

NUMMER 106

ÅR XXXIII

ELOSTIRION ARTHALIONS FÖRSTA REGERINGSÅR

THE ABYSS OF A NEW DARK AGE MADE MORE SINISTER BY THE LIGHTS OF PERVERTED SCIENCE

I DETTA NUMMER * KRIG * FÖRFATTARINTERVJU II * * TOLKIENS FÖDELSEDAG * VINGILOT * * HOBBITPREMIÄR II * STÄMMOHANDLINGAR *


NUMMER 106NUMMER 104

ELOSTIRION ELOSTIRION

ÅR XXXIII ÅR XXXIII

Ledare Av Ruby Gamgee I Midgårds Fylking tillåts inga onda alias, för hur ska man kunna förena återskapande av sagan med gällande svenska lagar, som faktiskt inte tillåter mord, slaveri och icke statligt sanktionerade krigsförklaringar? För allt det skulle ju faktiskt bli följden om onda och goda blandades ”på riktigt”. I Mithlond har vi dock inga sådana hämningar och i detta nummer kan vi läsa om hur hett det gick till på Elostirions tidiga sidor. Ont mot gott var inget att skoja om då! (Jo det var det. Se till exempel Merriwyns avslöjande bild på sidan 9.) Våra onda genii i Rådet ger oss även information om året som gått och året som kommer, i form av Mithlonds stämma som i år hålls hos Arthalion och Narlome den 16:e februari. På stämman får vi oss till livs Mithlonds verksamhetsberättelse. Sedan förra numret av ET har vi t.ex. hunnit med ett novemberriksmöte i Rådets regi, en Hobbitpremiär, Mithlond on Ice, ett decemberriksmöte med musik och många goda kakor, en Tolkiens födelsedag med en hel massa heraldik (och god mat) samt diverse

Ansvarig utgivare Mithlonds Regent, som i skrivande stund är Arthalion (Zebastian Hermansson) Redaktion Ruby Gamgee (Helena Kiel), redaktör Melroch (BP Jonsson), Gil-galad (Johan Lagerqvist) korrektur Upplaga Tryckt upplaga ca 15 exemplar. Nätupplaga i pdf-format på Mithlonds väv www.mithlond.se/et Adress Elostirion, c/o Helena Kiel, Persgatan 8A, 416 58 Göteborg

PR-jippon. Möjligen var någon En kort summering: äventyrsäven uppe i Forodrim och näraction = OK, kärlekslarv = blä. varade vid deras Novemberbankett men det kan vi inte läsa om här. Framsidan av detta nummer 106 av Elostirion pryds av Göteborgs Vad vi däremot kan läsa om är svartaste torn, som får symbolisera Patrik Centerwall och hans nya det mer välkända Svarta Tornet, bok ”Skymningssång”. Vi får oss Barad-dûr. Båda två porträtteras i till livs den avslutande delen av skrift i detta nummer. intervjun som påbörjades i ET nr 105. Efter stämman är det så äntligen dags för vår. Om inte snön och För den vetgirige finns även frågmörkret åter lägrar sig över Mithorna – och svaren – från heraldik- lond kan vi se fram emot Nyår tävlingen som hölls mellan tårtorna någon gång i mars, Bokskogen i på Tolkiens födelsedag. Glorfindel juli, Bris jubileumsbankett i svarade både för festen, festaugusti och Höstgille XXIV Arnor rapporten och frågorna: eglerio! i oktober. Kanske kan vi även klämma in en Majbankett, troligen Även ett varmt eglerio till vår förste i maj, men det har ET ännu inte länsherre Gilrandir som givit ET fått vetskap om. tillåtelse att återpublicera hans recension av filmen The Hobbit II. Även i Utgård är kalendariet välfyllt. Club Cosmos, från vilket faktiskt Mithlond ursprungligen stammar (om man räknar så), fyller i år 60 och firar det bl.a. med en science fiction-kongress här i Göteborg 4-6 april. Sedan finns det Åcon på Åland i maj, Steampunkfestivalen i Gävle i juni och Worldcon i London i augusti. Men först kommer alltså Mithlonds stämma, 16 februari kl. 14:00 hemma hos Regenten!

et@mithlond.se Detta nummer utgavs i februari 2014 u.t. Copyright © Elostirion, Grå Rådet och de enskilda upphovsmännen 1991–2014. Återgivande av text och bild i annan publikation tillåts ej utan aktuell upphovsmans medgivande. Elostirion är Mithlonds, Göteborgs Tolkiensällskaps, tidning. Elostirion är gråalviska och betyder ”stjärnvakt”. Endast av Regenten eller Grå Rådet signerade inlägg uttrycker Mithlonds officiella ståndpunkt i förekommande frågor.

1

Allt material ska inlämnas i sådant skick att redaktören inte behöver ägna sig åt tidsödande inskrivningsarbete. Redaktören förbehåller sig bland annat, men inte enbart, rätten till rubriksättning, förkortningar samt rätten att korrigera uppenbara språkliga och sakliga fel. Den som inte godtar hela eller delar av detta förbehåll förväntas meddela redaktören detta när materialet lämnas in. Prenumerationsavgift 2014 ca 75 kr. Betalning görs vid prenumerationsårets slut till Mithlonds plusgiro 445 91 18-8. Tryckta lösnummer kan köpas till självkostnadspris.


Festannonser

NUMMER 106NUMMER 104

ELOSTIRION ELOSTIRION

PLATS FÖR ANNONS

ÅR XXXIII ÅR XXXIII

Bri jubilerar 18-årsjubilerande Bri inbjuder till fest den 8-10 augusti 2014, någonstans i Danmark. Pippin och Ethuil vet mer om var när hur, fråga dem, t.ex. på Bris digitala anslagstavla på FB under titeln Bri - Tolkienselskabet i København

Bokskogen 2014 Året har precis börjat men ändå hägrar årets Bokskog! I år kommer Bokskogsfesten att äga rum i de fagra Bokskogarna på Hallandsåsens sluttningar, i närheten av den utgårda orten Förslöv, ett stenkast från Ängelholm. Festen pågår mellan 25 och 27 juli. I övrigt kommer det vara "same procedure as last year", med bankett, ceremonier och tipspromenad. Den populära nyheten från förra året, föreläsningarna, återvänder, och kanske ännu fler nyheter. Varmt välkomna till Angmar! ~* Elenwë *~ Rådsäldste av Angmar Frände! Du inbjuds härmed till årets Introduktionsbjudning om aftonen den 26:e solmatt i Hobsala. I Midgårds Fylking är detta datum även känt som den 15:e februari. Lobelia har stulit allt silver så medtag egna bestick. Medtag även inneskor och pengar till bar.

2

Samling klockan 17:00 vid Pûkelmannen (även känd som Karl XIV Johan-bysten i Engelska Parken, bakom Carolina Rediviva i Uppsala). Det kommer vara en strapatsrik men kort utevistelse.


NUMMER 106NUMMER 104

ELOSTIRION ELOSTIRION

ÅR XXXIII ÅR XXXIII

Information från Grå Rådet Detta har hänt och bör hända fortsättningsvis Grå Rådet har under vintern fortsatt arbeta för rikets väl. Viktigast i nuläget är kanske att kommentera den debatt som uppstått i riket kring användandet av Facebook och den oro som finns bland vissa inbyggare över hur detta påverkar Mithlond och Mithlondrim. Grå Rådet skulle vilja göra följande påpekanden: 1. Det är givetvis mycket olyckligt om inbyggare som inte använder Facebook kommer att känna sig exkluderade för att information inte når dem. Detta är förstås inte önskvärt. Vi vill därför uppmana Mithlondrim att tänka på att alla

inbyggare inte bevistar Facebook och att det därför är viktigt att alla mithlonda aktiviteter som annonseras på Facebook även annonseras i någon form av officiell mithlonda kanal (såsom exempelvis via ett mail till mithlond@mithlond.se). 2. Vi vill också påminna om att bruka försiktighet när det gäller publicerandet av bilder och personlig information på Facebook (och på internet i största allmänhet). Detta gäller såväl Mithlonds Facebooksidor som era privata sidor. Tänk på att alla kanske inte känner sig bekväma i att expo-

neras i bild och inhämta därför samtycke innan bilder publiceras. Med detta sagt vill vi även tillägga att det är glädjande att se aktiviteten och de roliga upptågen sprudla på Mithlonds Facebook och vi vill på intet sätt att Mithlondrim ska låta sig hejdas i att skapa roligheter och spontana aktiviteter på Facebook. Vi vill som sagt bara att ni tänker på att inkludera alla och är försiktiga med vilken information ni sprider. För Mithlonds Grå Råd Narlome, Skattmästare

NEWSFLASH! Planerandet för Nyårsfesten pågår nu för fullt! Just nu är det lite oklarheter kring vilken dag som kommer vara möjlig att få till festen. Vi arbetar på att så snart som möjligt lösa ett definitivt datum men under tiden så kan jag förvarna och säga att det blir antingen 15/3 eller 22/3. Så håll schemat öppet! Narlome, på Facebook

Kallelse till stämma Stämman hålls 16 februari hos Arthalion Du kallas härmed att deltaga på Mithlonds urtima stämma. När: 16/2 kl 14:00 Var: I Regentens bostad, Eketrägatan 20E Anmälan via webben. Se till att anmäla dig så tidigt som möjligt så att vi vet om det funkar att vara hos Regenten eller om vi måste fixa en annan lokal. Fika kommer att finnas.

Vi behöver också hjälpa valberedningen att lägga fram ett förslag till nästa års Råd. Oavsett om du har några förslag eller inte är det bra om du framlägger dina åsikter. Är du nöjd med sittande råd? Säg det då! Av Folket, För Folket Arthalion Mithlonds Regent

3

Exempel på ful(l)makt.


NUMMER 106NUMMER 104

ELOSTIRION ELOSTIRION

ÅR XXXIII ÅR XXXIII

Information från Mithlonds ordensmästare Ingen officiell information har utgått från Mithlonds ordensmästare till detta nummer av ET. Dock kan vi nog förmoda att de ständigt vill ha in nomineringar av välförtjänta inbyggare. Dessa skickas till om@mithlond.se. Tills mer information kommer om nyutnämnda, njut av ordensvapnen nedan! För blasonering, se Glorfindels rapport från Tolkiens födelsedag med tillhörande heraldikquiz.

Laurelins orden

Telperions orden

Galathilions orden

Arkivarien I vår artikelserie om Mithlonds ämbeten har turen kommit till Arkivarieämbetet. Här är ett utdrag ur Ämbetsförordningen. Av Ruby Gamgee Arkivariens uppgift är att samla in, bevara och vårda dokument från Mithlonds förgångna. Arkivet ska hållas i väl ordnat skick. Dokument dateras i största möjliga utsträckning. Grå Rådet må besluta om restriktioner för vem som får ta del av arkivets material eller hur det på annat sätt må hanteras. Öppenhet ska dock alltid eftersträvas, så länge arkivaliernas existens eller skick inte sättes i fara. Arkivet ska minst bevara följande dokument:

- Protokoll från rådsmöten, stämmor samt övriga möten dit alla inbyggare varit kallade. - Mithlonds räkenskaper för gångna år. - Elostirion - minst ett exemplar per utgivet nummer, tillsammans med tillhörande tryckoriginal (digitalt eller å papper). - Ämbetens, gillens och ordnars lagar och statuter. - Dokument tillhörande vilande och upplösta gillen. - Dokument tillhörande upplösta ordnar. - Dokument tillhörande avskaffade ämbeten och poster.

4

- Tidningsurklipp och foton med anknytning till Mithlond. - Gåvor till Mithlond som inte faller under Klenodbevararens ansvar. - Det forna länet Mithlonds samtliga arkiverade dokument. - Mithlonds ceremonimanus. Arkivarien handhar Mithlonds bibliotek, en uppgift som inbegriper att notera till vem böcker och liknande utlånas. Vidareutlåning av bibliotekets volymer får endast ske under Arkivariens överinseende. Arkivarien ansvarar vidare för att innehållet i Mithlonds bibliotek dateras och registreras.


NUMMER 106NUMMER 104

ELOSTIRION ELOSTIRION

ÅR XXXIII ÅR XXXIII

Regentens helårsrapport Mithlonds åttonde regent, Arthalion, summerar året som gått Tiden går fort när man har roligt. Det har nu hunnit gå ett helt år sedan jag axlade manteln som Mithlonds Regent och lovade att leda Mithlondrim mot ära och berömmelse. Vad har vi lyckats uppnå under det gångna året?

outtröttlig inbyggare som hänger sig åt att sprida kunskapen om Mithlonds existens, nämligen Ruby Gamgee, gör att det är med stor tillförsikt vi blickar framåt in i en ljus framtid!

Bergen snart ska glömma. Efter Höstgillet följde en fantastisk efterfest i november där Grå Rådet öppnade stora skattkistan och lät mat och dryck flöda. Sist i raden av otroliga festligheter har vi ett varmt och mysigt firande av Aktiviteten fortsätter att sprudla! Tolkiens födelsedag där vi inbjöds Som Regent är det med stolthet Vi har inte bara sett kreativa och till Glorfindels salar, bjöds på mat och glädje som jag kan konstatera mysiga riksmöten utan även och underhållning och trevligt att vi under det gångna året har mängder av spontana aktiviteter samkväm. Mithlondrim har den invigt inte mindre än sju nya såsom filmkvällar och allmänt senaste tiden inte saknat tillfällen inbyggare! Nemirel, Barliman umgänge. Våra gillen fortsätter sin att festa! Smörblomma, Withywindle, trägna aktivitet och fortsätter Nenwen, Tindomiel, Narie och inspirera Mithlondrim. Överallt i Så har vi lyckats? Har Mithlonds Fladrif. Vi har dessutom funnit Riket pågår små projekt för att år 33 varit ett bra år? Absolut! Kan många nya vänner som anslutit sig försköna och förbättra Mithlond, Mithlonds år 34 bli ännu bättre? till kretsen intressenter och som kreativiteten och skaparglädjen Räkna med det! väntar på att invigas. Detta och det tycks inte känna några gränser! faktum att Mithlond nu funnit en ansvarsfull och duglig inbyggare Vi har gemensamt upplevt (och Av Folket, För Folket att ansvara för Lotsämbetet, näm- skapat) ett hejdundrande Höstgille Arthalion ligen Fimbrethil, samt en nitisk och som varken vi eller dvärgarna i Blå Mithlonds åttonde regent

5


NUMMER 106NUMMER 104

ELOSTIRION ELOSTIRION

ÅR XXXIII ÅR XXXIII

Tolkiens födelsedag och den lilla tävlingen… God mat och kluriga frågor serverade av alver, träd och spindlar.

Av Glorfindel Arda är en vacker värld att leva i, stundom också en hård värld. Det finns underbara riken som Aman och mer oroliga områden som Mordor. Ibland uppstår det tyvärr konflikter. De flesta av oss har på något sätt deltagit i kriget mot mörkret, medan några av oss faktiskt har valt att kriga mot ljuset… vilket har orsakat mycket lidande. En del av oss har även kämpat mot balroger och stupat.

Efter en stunds tvekan började faktiskt några kämpar att ta sig an de 21 frågorna som var fördelade två och två på 11 blad som var placerade utmed väggarna i de alviska salarna. (En uppmärksam gondorian noterade att detta inte var matematiskt möjligt, men det visade sig att den alviske frågeledaren visst hade funnit en lösning till problemet.)

Frågor och svar

Ljus och lykta

Kvällen gick och efterrätten dukades fram. En och annan inbyggare/intressent sneglade bistert mot Glorfindel när de passerade hans ensamma vrå… Slutligen var det dags att presentera en vinnare. Mithlonds folk och intressenter var samlade vid långborden och ljuset strålade klart i salen. (Starkast strålade Regenten från sin plats vid högbordet.) En tredjeplats omnämndes, en andraplats erhöll ett litet pris och förstaplatsen belönades med en fin bok. De lyckliga vinnarna var Idis och Barliman med 22 av 30 poäng. Eglerio!

Balrogerna räcker inte till I början av januari firades Tolkiens födelsedag i Glorfindels djupa alviska salar. Det var en ljus tillställning med god mat, tårta och en liten tävling. Avsikten med tävlingen var att uppmärksamma Mithlonds heraldik och den fina vapenbok som innehåller mycket information och många inbyggares stiliga vapen. Och hade det inte varit för den lilla tävlingen, så hade Mithlonds folk och intressenter förblivit precis som de var innan födelsedagsfirandet började. Men nu var det en fruktansvärd heraldikfrågetävling och var och en av Mithlonds folk och intressenter såg ut som att hen hade mött sin balrog och fruktade för sitt liv. Nu finns det ju inte en balrog till oss var, men hur som helst så var det så de såg ut.

Så småningom, efter intensivt sökande efter de 11 frågebladen, med ljus och lykta längs med de alviska salarnas väggar, hade Mithlonds folk och intressenter fått nog av att plågas i frågor och att söka i sina stackars hjärnors innersta vrår – även där med ljus och lykta. Frågesvaren kom in till en, trots allt belåten, Glorfindel och det var dags att sätta sig till bords. En fantastisk måltid hade anordnats för Mithlonds folk och intressenter som njöt efter striden med balrogerna – även om de fortfarande var lite skakiga.

Glorfindel njöt också av den goda maten, men hade nu en diger hög med frågesvar att sätta tänderna i, vilket dämpade aptiten en aning. Så han drog sig undan, som man så ofta gör när man funnit något vackert som ligger en varmt om hjärtat… för att rätta de många svarsförslagen och utse en vinnare. Mithlonds folk och intressenter hade kämpat väl. I svarsförslagen blandades kunskap med kreativitet, vilket är väldigt bra när det handlar om heraldik, för vapensköldar och symboler är ofta väldigt fantasifulla. Det var ett nöje att ta del av alla kreativa lösningar, som i många fall var väldigt nära den rätta.

Festbilder från Tolkiens födelsedag, av Gwindor, samt självporträtt av artikelförfattaren.

6


NUMMER 106NUMMER 104

ELOSTIRION ELOSTIRION

ÅR XXXIII ÅR XXXIII

… och här är frågorna och de rätta svaren. 1. Vad är blasonering? - Ett vapen beskrivet i text. (1p)

härskri behöver INTE anges. - Skölden kluven i silver och svart medelst en uppifrån gående kont2. Vad är dexter och sinister? rafärgad blixt, dexter en handske i - Heraldiskt höger respektive svart, sinister en Feanorstjärna vänster – sett från den som bär med utdragen nedre spets i silver. skölden. (1p) (3p) Och för den nyfikne: Hängande 3. Vad är en skura? under skölden i tvinnade band i - En linje (med en viss form) som ordensfärger Laurelins orden. delar en vapensköld i fält. (1p) Under skölden läses devisen: ÄR MAN DUM SKALL MAN LIDA. 4. Mithlonds stora riksvapen består Över skölden läses: ju av ett seglande tvåmastat skepp FREEEEEEEEEEEDOM. i silver, men vad har det för sköldhållare? 8. Riddare eller dam äger rätt att - Dexter: en sjödrake i rött, sinister: föra vapensköld med hjälm och en sjöhäst i blått. (1p) hjälmtäcke eller annat attribut. Regent eller eminens äger rätt att 5. Galathilions orden är ringbärar- föra vapensköld med vad då? nas orden. Hur ser ordensvapnet - Regent/eminens äger rätt att föra ut? Beskriv sköldens form, färger en vapensköld med hjälm/ krona, och vapenbilden/sköldemärkets/ sköldhållare, postament, attribut symbolens utseende. Antal delar i samt vapentält. (2p) vapenbilden är relevant. - Skölden rund; i rött fält ett träd 9. Vad tycker Thengwyn inte att med tre (3) grenar med fem (5) blad, man ska kittla? tre på vardera sidogren och ett i - En sovande drake (”Draco dortoppen, samt tre (3) rötter, allt av miens nunquam titillandus”). (1p) silver. (3,5p) Och för den nyfikne: Bakom sköl- 10. Väpnare äger inte rätt att föra den två korsade spjut prydda med vapen, men äger rätt att ta sig om skölden omslutande band i något som kommer att finnas med vapentinkturerna. Allt stående på i vapnet. Vad då? ett postament av guld. Hängande - Ett valspråk. (1p) under skölden i tvinnade band i ordensfärger, Galathilions orden. 11. Gil-galad är riddare av Laurelins orden och Telperions orden. 6. Lotsämbetets vapen beskrivs så Varför är hans vapensköld romhär: I blått fält en midgårda kombisk? Ange två anledningar. pass med riktningsanvisningar, allt - Han är man och alv. (1p) av silver, och däröver, åtskild med en av vågskuror bildad sträng av 12. Vad kan läsas över respektive silver, en midnattsblå ginstam be- under Raniels vapensköld? lagd med fem femuddiga stjärnor - BONSAI! och WHY ME? (1p) av silver. Bakom skölden finns två korslagda stavar; en ceremonistav 13. Det finns ett gille för onda typer och en häroldsstav. Vilka två sym- som kallas Mellonath Minas boler finns på de respektive stavMorgul. arna? A) Vilket är dess sköldemärke/ - En kompassros i silver respektive vapenbild/symbol? ett skepp i silver. (1p) - En fullmåne vanställd av en dödskalle. (1p) 7. Mithlonds Regent Arthalion är B) Vapnet står på ett svartbränt riddare av Laurelins orden och för gräsbevuxet postament i silver, ett eminensvapen. men vad har det för sköldhållare? A) Vilket är hans valspråk? - En vingbest. (1p) - Är man dum ska man lida. (1p) B) Hur ser hans vapensköld ut? 14. Vad är beväring/beväpning? Beskriv färger, hur skölden är - Ett djurs horn, klövar, svansspets delad i fält och vapenbilden/skölde- etc som har en annan tinktur/färg. märkets utseende. Valspråk och (1p)

7

15. I Mithlond finns bland annat Laurelins orden, Telperions orden och Galathilions orden. Vilka är ordnarnas respektive färger? - Grönt, blått, rött. (1,5p) 16. I ett vapen kan det finnas en rohanitisk hjälm. Vad utmärker en sådan? - En hjälm försedd med halvmask med näsberga i form av ett frontalt hästhuvud och kindskydd; hjälmkrönet prytt av en tagelplym. (1p) 17. Vad är en fläkt örn? - En framåtvänd örn med på ömse sidor utspända vingar och klor. (1p) 18. Vilken inbyggare har en typ av krona uppkallad efter sig? - Ar-Pharazôn. (1p) 19. En bjälke är ett fält som delar en vapensköld som ett vågrätt band. Vad kallas ett fält som delar skölden diagonalt från det övre vänstra till det nedre högra hörnet? - Balk. (1p) 20. Det är vanligt att djur förekommer i vapen. Vilka fyra, självfallet vattenlevande, ”djur” kan man se i Númenorgillets vapen? - Delfin (i spiran), sjöstjärna (på fanan), späckhuggare (som fanhållare), badanka…. (2p) 21. Vem kontaktar man om man vill ansöka om ett vapen? - Mithlonds riksheraldiker Fimbrethil. (1p)


NUMMER 106NUMMER 104

ELOSTIRION ELOSTIRION

Mithlond on Ice hölls i december under de Två trädens sken. (Bild: Gwindor)

Vingilot har hittills anlöpt * SF-bokhandeln under premiärdagen för filmen The Hobbit II. Ett halvdussin mithlonditer var där och visade upp sig, läste högt, spelade spel och lockade kunder att delta i en utlottning av en ny illustrerad utgåva av The Hobbit. Vinnare var Rebecka Jansson från Borlänge. Eglerio!

Vingilot seglar snart vidare till Partille bibliotek där vi lägger till den 25:e mars, för en bokgilleskväll i deras inomhusskog. När Stadsbiblioteket nyinviger vid Götaplatsen i slutet av april kommer vi såklart också att närvara. Väl mött!

* Utställning på Frölunda bibliotek. Se bifogade bilder. * Avslutningsfest på Stadsbiblioteket Dynamo i Stadsmuseet. Fem mithlonditer deltog med ett bokbytarbord och en Hobbit-quiz. Våra midgårda dräkter gjorde sig bra bland övriga festdeltagare, som utgjordes av cosplayande ungdomar. I samband med personliga besök på bibliotek för att skapa kontakt har även reklamlappar placerats ut i smyg i lämpliga fantasyböcker. Lappar har även delats ut på biblioteken i Härlanda, Möllan, Partille.

Ovan: Mithlonds bokbytarbord på Dynamo (bild: Ruby). Till höger: utställningen i Frölunda bibliotek ut (bild: Ren). Överst: hantverk och dräkt. I mitten: Mithlond och Tolkien. Nederst: fest i Mithlond.

8

ÅR XXXIII ÅR XXXIII


NUMMER 106NUMMER 104

ELOSTIRION ELOSTIRION

ÅR XXXIII ÅR XXXIII

Ont och gott – vart tog fiendskapen vägen? En djupdykning ner i Elostirions arkivhålor för att söka sanningen om de goda och de onda. Var det bättre eller sämre förr? Av Ruby Gamgee I Elostirions tidiga ungdom var gränserna tydligare mellan svart och vitt. Inte sällan urartade debatter i polemik av rent akademiska mått. Här några exempel.

Hygien och intelligens Ondskans förkämpe Ar-Pharazôn gick tidigt i bräschen med Das Agitatorschpalt i vilken det svarta lystes upp och det vita nedsvärtades, t.ex. i ET nr 9: ”Midgårds smutsigaste och mest ohygieniska varelser (som föraktas av alla, och inte har några fler vänner än andra luffare) brukar samlas runt en lägereld på kvällarna för att hulka ur sig någon s.k. sång, för att sedan fascinerat samla sig runt en sten eller dylikt för att begrunda den svåra frågan varför den ligger där.”

De goda kom dock igen i ET nr 10 när både Iorlas och Raniel tar upp kampen: ”Att ondskan inte är känd för sin höga intelligens vet vi alla… varelser med låg intelligens som extremt smutsiga och mögelluktande krälar runt i Midgård, dräpandes alla de kan få tag på och stjälandes de döda ting de ej kan slå ihjäl… extremt dekadenta… stor kärlek för incestuösa fårhållanden osv. ... genetisk dekadens...” Aj!

Medicinsk behandling

Beldin är mer handfasta: ”… den yttersta välgärningen emot denna onda själ är att befria den från de bojor som binder den till livet, eftersom den då skonas från en oundviklig själslig förruttnelse och atrofiering.”

Inbördes strider Det är dock inte okänt med inbördes våldsamheter på den onda sidan. I samma nummer av ET kokar Glaurung av ilska mot en med-ond: ”… något lämpligt straff för denne tönten. T.ex. grillning över öppen eld. Offentlig kölhalning runt ett päron eller möjligen bli tvingad att läsa My Little Pony i flera timmar.”

I ET nr 11 redogör männen i vitt respektive svart hur man kurerar sina motsvarigheter. Här Ar-Pharazôn: ”Man kan långsamt hjälpa den gode in i den onda vardagen genom att exempelvis låta vederbörande slå på någon god som är Fast det fick Glaurung tillbaka när bortom all räddning.” Halbarad och han tilldelades Kånkastenen 1993 med motiveringen ”Ingen har som denne lindmask lyckats kombinera framsidan av sin kroppshydda med stoftet framför hans hustrus fötter.” Den publicerades i ET nr 13a eller vad man ska kalla det, fusknumret av ET som sedan fördömdes hett av Länsherre Raniel i det officiella ET nr 13.

Upp till kamp! Vi avslutar denna tillbakablick med ET nr 16 som är till brädden fyllt av ont vs. gott, samt även av bristen på oförstånd mellan dessa två egentligen så diametralt motsatta läger. Allt har blivit så grått och mysigt, vart tog kampen vägen? Gil-galad sammanfattar läget som väl även gäller idag: ”Slutligen ska jag be att få tacka den där númenoreanske marionetten för att han genom sina depraverade, missriktade och poänglösa argument i olika artiklar i denna förnämliga tidning, har fått mig att på detta nya sätt ta upp kampen mot Sauron den Grymme och hans underhuggare.” Bravo! ET nr 16 innehåller skakande bilder från MMM:s sommaraktiviteter. Merriwyns avslöjande fotojournalistik förtjänar stora publicistpriset.

9


NUMMER 106NUMMER 104

ELOSTIRION ELOSTIRION

ÅR XXXIII ÅR XXXIII

Tolkien i nyhetsflödet Astronauter, indianer och stora filmbolag konkurrerar med vår käre professor i nyheterna. Framvaskat av Ruby Gamgee JRRT + Disney = sant? De stora filmbolagen krigar med varandra om besökarna till sina nöjesfält. Universal öppnar nya Harry Potter-attraktioner och Disney kontrar med ett Tolkientivoli – i alla fall om man får tro ryktena i nöjesvärlden. På theonering.net är man skeptisk; deras första-aprilskämt handlade just om ett sådant tivoli och vid rapporteringen om ryktet citerar man även professorns egen åsikt om The House of Mouse: “veto anything from or influenced by the Disney Studios (for all whose works I have a heartfelt loathing).” http://wdwnt.com/rumor-disney-andwarner-brothers-to-bring-the-lord-of-the-ringsto-disney-parks/ och Letter nr 13.

berättade att Carpenter t.o.m. skrev ett fan-brev till Tolkien. Undrar viken författare Christer Fuglesang skriver till?

Tolkien the Movie

Scott Carpenter 1925-2013

Astronaut var Tolkien-fan Den nyss avlidne Scott Carpenter, en av Mercury-astronauterna i början av 1960-talet, var tydligen en tolkien-fan. Clay Bonnyman Evans i The Grey Havens Group intervjuade hans familj som

som är den källa som vanligen anges. 1904 utkom boken Traditions of the Skidi Pawnee som Tolkien enligt Echo-Hawk ska ha läst 1919. Utifrån den ska han sedan ha format sina egna historier om t.ex. Ungoliant, Tom Bombadill och stenjättarna. Tolkien in Pawneeland finns att köpa på amazon.com.

Indianperspektiv I boken Tolkien in Pawneeland: the secret sources of Middle-earth beskriver Roger Echo-Hawk hur Tolkien fått inspiration från ett helt annat håll än nordvästeuropa,

Senhöstens meganyhet var ju storsatsningen Tolkien The Movie, som bl.a. BBC rapporterade om. Fox Searchlight i samarbete med Chernin Entertainment har anlitat David Gleeson att skriva en Tolkien-biopic. Filmen ska handla om den unge Tolkiens liv i Oxford och vid fronten i Frankrike, om hans kompisar Inklingarna och hur han kom att skriva sina kända storverk. BBC antar dock att The Tolkien Estate kommer att sätta käppar i hjulet för filmmakarna. http://www.bbc.co.uk/news/entertainmentarts-25049475 22 november 2013

En g-gåta Av G-g

I sådant material tillverkar de mörkerdyrkande gillena sina standar? Sju bokstäver.

Tolkien på arabiska. Bild från facebookgruppen Tolkien Brasil. Där lär man sig att ”Lord of the Rings” på portugisiska heter ”Senhor dos anéis”.

10


NUMMER 106NUMMER 104

ELOSTIRION ELOSTIRION

ÅR XXXIII ÅR XXXIII

Parmandili intervjuar Patrik Centerwall Fredegar Bolger har under sitt utgårda alias givit ut sin första bok, en novellsamling med fantastiskt tema. Här följer del två av intervjun som påbörjades i ET105. Och så Tove Jansson förstås. Hennes fantasi och formuleringskonst är så underbar att jag alltid återkommer till henne. ET: Har du haft någon nytta av dina erfarenheter från tolkienistvärlden i ditt skrivande? PC: Absolut! Under flera år var det främst genom Mithlond jag fick utlopp för min kreativitet och det vi gjorde då var mycket givande, särskilt när vi såg till att gestalta höstgillena. Att sätta ihop en historia som inte bara ska berättas utan också spelas upp under ett höstgille är väldigt stimulerande. Det var ett grupparbete, och vi var många som lärde oss av varandra och inspirerade varandra, vi var ELOSTIRION: Vilka andra viktiga tvungna att på många sätt vara inspirationskällor och influenser minimalistiska i berättandet och utom familjen såklart - vill du behövde inte minst se till att histonämna? En del av novellerna berör rien passade in i en redan berättad t.ex. trosfrågor; har du påverkats av historia. Inklingarna? Att skriva ceremonier och ambasPATRIK CENTERWALL: När sader var också det väldigt lärorikt. det gäller inklingarna är jag nog Det handlar ju om att skapa och mer påverkad av Lewis än Tolkien förverkliga en bit av Midgård i vår - jag kan beundra Tolkiens hänverklighet, vilket är en ganska stor givenhet till en och samma värld, konst i sig, och det handlar också men precis som Lewis går jag om att ta det på allra största allvar hellre vidare till nya historier och - även när man gör något humonya världar, och jag experimenristiskt. Blinka mot kameran terar gärna med vad som kan under en ceremoni och illusionen passa i samma fiktiva värld. rämnar. Det här är något jag tycker att jag har fått med mig i Men det är många författare som mitt historieberättande och gjort har inspirerat mig. Några novellmig till en bättre författare. författare - och nu pratar vi bara fantastik - som jag är extra förtjust ET: Vilken scen i Författarens verk i är Harlan Ellison, Stephen King skulle du vilja skriva om och varför (hans noveller är som regel mycket och på vilket sätt? bättre än hans tegelstensromaner), Neil Gaiman, Ray Bradbury, PC: Vilken blasfemisk fråga! Den Anders Fager och Ursula K. implicerar ju att det Författaren LeGuin. skrev inte var perfekt! Hur kan du?

11

Men OK då. Jag hade skrivit om scenen när Tom Bombadill får Ringen. I min version hade Tom behållit Ringen som sin och blivit Midgårds enväldige härskare. Ett fruktansvärt skräckvälde där alla tvingas tala på vers hade uppstått tills Gandalf och Sauron förenar sina krafter och krossar Den Rimmande Fasan. Allt ser ut att gå åt skogen för den oheliga alliansen, tills Bilbo dyker upp i en helt ny väst och räddar världen med ett gäng tvåradiga fyrfotade jambiska verser som får Bombadill att bryta ihop i en hysterisk fnitterattack. Sauron snor åt sig Ringen och inser själv att den måste förstöras och Bilbo kan fortsätta på dagens tredje frukost. ET: Du har en bokblogg också. Berätta lite om den! Det verkar vara populärt med bokbloggar nu, många skriver. Är det mest för att nätverka med andra författare, tror du, eller är trenden snarare att det är för att demokratisera kritik eller för marknadsföring? PC: För egen del handlar det mycket om marknadsföring. Ett sätt att berätta för världen att jag finns och vad jag skriver om och att bygga upp lite publik inför boksläppet. Jag har lagt upp det så att jag har varvat intervjuer med en massa intressanta människor med mina egna tankar kring skrivande, och oftast har jag fått intervjuerna att kretsa kring ett tema som jag har skrivit om. Och förutom att intervjuerna har varit väldigt roliga att göra så genererar de naturligtvis besökare till bloggen. Om 300 personer tycker att det är intressant att läsa min intervju med Anders Fager så är det alltid en


NUMMER 106NUMMER 104

ELOSTIRION ELOSTIRION

handfull av dessa som blir nyfikna ET: Du skriver även lyrik. Vilken på mitt skrivande och min bok. form är mest tillfredsställande att skriva? Är det någon annan konstET: Har du några råd till andra form du vill pröva på? Grafiska författare som vill bli publicerade? romaner? Teaterpjäser? Göteborgsvitsar? PC: Det gamla klassiska rådet "läs mycket, skriv mycket" äger sin PC: Novellen är bäst. Det är både riktighet. För att bemästra något utmanande och befriande att måste man träna, och man måste passa in en historia på ett begränockså vara beredd på att mycket sat antal sidor. Jag tror det handman skriver helt enkelt är skit. lar om en vilja att skapa så många Läser man mycket är det lättare universa som möjligt, att lära att sålla i och analysera den egna känna (eller skapa om ni så vill) så texten. många personer som möjligt. Precis som att jag gillar att resa Sedan tycker jag inte att det beoch vill se så mycket som möjligt av hövs fasta rutiner, men vill man världen vill jag resa så mycket som verkligen skriva, vill man göra ett möjligt i mitt undermedvetna. försök att bli utgiven så måste man offra en hel del. Jag är ledsen, men Poesi är så behagligt eftersom det i hur många kul nya TV-serier som mångt och mycket är ett sätt att än går just nu så ska du inte utrycka känslor på, och det är en räkna med att se någon av dem. jävligt skön känsla när man har Och den där roliga länken du svettats med formuleringar och precis såg på Facebook? Glöm den. inser att man på fem rader har fått Du sitter vid datorn för att skriva, till något som är helt rätt. så skriv. Vad vill jag pröva? Det hade varit Ett annat råd jag vill ge är att väldigt spännande att skriva en skicka in saker - till tidskrifter och grafisk roman. Det ska jag verkskrivartävlingar. Det är lite läskigt ligen göra en vacker dag - jag blev först, men någon gång måste man väldigt fascinerad när jag fick påbörja om man vill se sina egna talat för mig att grejen med serier saker i tryck. Och någon gång måste man få sitt första refuseringsbrev.

ÅR XXXIII ÅR XXXIII

är att det händer något även mellan varje ruta, att historien också berättas av det outsagda. Så en vacker dag ska jag ta mig an ett manus till en grafisk roman. Men det är något jag närmar mig försiktigt. ET: Har du något mer på gång? När kommer nästa centerwall i tryck? PC: Jag har massor på gång, och jag hyser en förhoppning att åtminstone något kommer att bli klart. Ungefär en halv novellsamling är färdigskriven och jag blev i somras klar med första utkastet på en fantasyroman. Dessutom jobbar jag på en sorts science fiction-roman som utspelar sig i en välkänd hamnstad i en nära framtid. Jag har skrivit två tredjedelar av den när jag varit på besök hos den gästvänlige grå eminensen Tar-Palantir, så jag får väl snart åka och hälsa på honom igen och skriva klart den sista tredjedelen. Men sedan får vi se vad som blir färdigt först och vad mitt förlag tycker håller måttet. Men det är väl inte orimligt att tippa att nästa bok kommer ut inom ett och halvt år.

Författaren fångad vid förlaget Undrentides bokbord under SFkongressen Fantastika i oktober 2013. (Bild: Ruby Gamgee)

TOLKIEN READING DAY 2014 Den 25:e mars är den årligt återkommande Tolkien Reading Day, då tolkienister världen över försöker locka folk att börja läsa Tolkien. I år deltar även Mithlond, med en bokgilleskväll i Partille bibliotek. Sprid gärna ordet till alla du känner och kom gärna själv till aktiviteten. Ju fler vi är desto roligare blir det! 12


NUMMER 106NUMMER 104

ELOSTIRION ELOSTIRION

ÅR XXXIII ÅR XXXIII

Dagens text I The Lord of the Rings, bok VI, kapitel 3 “Mount Doom”, skakas Sam av åsynen av det Svarta Tornet. Far off the shadows of Sauron hung; but torn by some gust of wind out of the world, or else moved by some great disquiet within, the mantling clouds swirled, and for a moment drew aside; and then he saw, rising black, blacker and darker than the vast shades amid which it stood, the cruel pinnacles and iron crown of the topmost tower of Barad-dûr. One moment only it stared out, but as from some great window immeasurably high there stabbed northward a flame of red, the flicker of a piercing Eye; and then the shadows were furled again and the terrible vision was removed. Under skrivandet av Midgårds historia stavade Tolkien ibland namnet ”Baraddur”. Tornet kallas även the Dark Tower, the Black Tower, the Fortress of Sauron, Lugbúrz, the Great Tower eller bara the Tower.

dor. Tio år senare börjar han återuppbygga Barad-dûr och samla sina styrkor för att en gång för alla bli Midgårds härskare... 1 Barad-dûr nämns även utanför Midgård. I brev 135 beklagar Tolkien att bilderna från britternas första atomprovsprängning utanför Australien 1952 inte visade röken från Barad-dûrs fall utan tvärtom härrör från Mordors allierade. 2

Det Svarta Tornet har en lång historia. Ca 500 år efter Morgoths fall börjar Sauron åter verka i Midgård. Runt år 1000 i Andra Åldern väljer han Mordor som sitt fäste och börjar bygga Barad-dûr. Noter Runt år 1600 smider Sauron 1 Härskarringen inne i Orodruin och The Lord of the Rings, App. B “The Tale of Years”. bygger Barad-dûr bredvid. Krig 2 The Letters of J.R.R. Tolkien, mellan alverna och Sauron bryter brev nr 135. genast ut och böljar sedan fram och tillbaka tills Ar-Pharazôn tar Sauron som fånge till Númenor år 3262. Följderna blir ödesdigra för Númenor men Barad-dûr består.

Göteborgs svarta torn – Gasklockan. Av Ruby Gamgee År 1846 var Göteborg först i landet att få stadsgas. Drygt 40 år senare flyttades gasverket från Rosenlundskanalen till Gullbergsvass, där även gasklockor uppfördes. Gasklockan på framsidesbilden är den fjärde i ordningen och togs i drift 1933. Den har formen av en 20-hörning med en inre diameter av 44,75 meter och är 81 meter hög. I det intilliggande gasverket tillverkades stadsgas, koks och stenkolstjära ur råvaran stenkol. 1968 flyttades verksamheten till Arendal där man i stället utvann stadsgas ur lättbensin, för att slutligen 1993 helt övergå till naturgas. Samma år togs gasklockan helt ur drift.

3434 belägrar exilnúmenoreanerna Barad-dûr och sju år senare besegras Sauron åter och Barad-dûr raseras. För gott? Dock icke! Härskarringen förstördes inte och därmed inte heller det Svarta Tornets grundmurar. År 1980 i Tredje Åldern återvänder Häxmästaren till Mordor efter att ha ödelagt Arnor under 600 år. Nu börjar nazgûlerna bekriga Gondor i stället. De bor dock i Minas Morgul och inte i det förstörda Baraddûr. Sauron bor inte heller där utan i Dol Guldur. Först när det Vita Rådet driver ut honom därifrån 2941 återvänder han till Mor-

Framsidesbilden

Britternas kärnvapenprov 1952 på Montebello-öarna utanför Australien. Plutoniumbomb av samma typ som den över Nagasaki, ca 25 kilotons sprängkraft. (Bild: wikimedia.)

13

Området runt gasklockan är starkt förorenat men det hindrar inte pilgrimsfalkar att häcka på taket. Det gör dock Göteborgs stad, som planerar att snart riva hela rasket. Men den visan har vi hört många gånger förut under årens lopp…


NUMMER 106NUMMER 104

ELOSTIRION ELOSTIRION

ÅR XXXIII ÅR XXXIII

”The Hobbit: The Desolation of Smaug” – en recension. Av Mithlonds förste länsherre Gilrandir (Återgivet från http://gondica.wordpress.com/2014/01/03/review-the-hobbit-the-desolation-of-smaug/) One year has passed and I head for the local multiplex cinema with the kids to watch the second installment of Peter Jackson’s The Hobbit trilogy. My feelings are mixed. Last year’s episode was more Jackson than Tolkien — what will happen this time?

5. Captain Tauriel. Tolkien’s novel has no female characters (except possibly for spoon-thief Lobelia at the end). That would not be a good setup in our era, so Mr Jackson introduces an extremely competent female warrior. A likeable character.

to the One Ring, too, and that is nicely shown in the encounter with the spiders of Mirkwood. He is getting more brutal, more deceitful and more selfish — apt considering what is in his pocket.

The politics of greed appears in Laketown: the silky speeches; the A few hours later I exit the cinema 6. Gandalf’s excursion into Dol maneuverings of Thorin and the and listen to what my kids — both Guldur (referred to in the appenmayor and their willingness to risk true Tolkien fans — have to say. It dices in Return of the King). His the common good for their indiviturns out that I generally share climactic “fight” is well conceived. dual gain; Bard’s pleas for their view: an entertaining action Some things are not supposed to be common sense in a dire situation. romp, but the ratio Tolkien/ seen properly and Mr Jackson got Jackson has done a good job there. Jackson has grown even more that one right. The city is well rendered on the unfavorable. This is not the story screen: the plebeians’ way of life the good professor wrote, this is Mr And now to the less appealing among rafts and poles is credible Jackson’s plagiarizing it. inventions of Mr Jackson. and there are also some graphic and acrobatic (though nonWell, the film is certainly okay 1. The romance — cringe, cringe, Tolkienian) nightly fight scenes. (I action fare and it is better paced cringe. Both the kids and I agree would not like to live in Laketown, than episode one. Not a dull that this was plain stupid. Say no but it would be worth a visit or moment as far as I can remember. more. two.) A few matters have been handled elegantly: 2. Flume ride — the barrel chase In the film’s final hour, focus shifts down the river made me think of continuously between three 1. The encounter in the Wood-elves’ Super Mario rather than Tolkien. significant places: Erebor, Lakedomain between Thranduil and Both dwarves and elves defy laws town and Dol Guldur. You see how Thorin: Two too prideful kings face of gravity and momentum and events far apart hang together. down each other. Thranduil become impervious to mechanical The pacing is rapid and the final projects an otherwordliness and thermal forces. This sequence cliffhanger scene shows how two suitable for immortal Elves, could not sustain my suspension of dark forces get ready to converge whereas Thorin is proud and disbelief. in the third episode. greedy: a Norseman marching to his doom. It would have been 3. That thermal folly also applies to Despite the short-comings listed impossible to script it as Tolkien Thorin using a steel “raft” to float above, I enjoyed this episode II wrote it — now there are serious on a “stream” of molten gold inside more than episode I. A solid matters at stake, no doubt about it. Erebor. Looks nice, but gold melts adventure with some pieces of at 1000 Celsius. Roasted dwarf, unnecessary silliness. The verdict 2. Bard the Bowman has received anyone? is therefore four flaming much greater and better attention mountains out of five. than in the book. Now he is a Leaving details and moving into smuggler, a closet rebel and a the general observations. Jackson widowed father of two daughters ties this Hobbit story into the web and a son. A full character, not of his Ring movies made a decade just a hero. ago. The viewer feels that she is inside the same world and the 3. The smarmy mayor of Laketown same story — which is not the case is to the point. An arrogant bastard when she reads The Hobbit and with a Gríma-style sidekick Lord of the Rings. Jackson spins a implementing his unsavory tale of greed and pride — Thorin, policies. Thranduil, the mayor — and the consequences of giving in to such 4. Smaug inside Erebor — aweemotions. This story will not end some, masterful CGI. What a well for many characters, that is dragon! What a voice! obvious. Bilbo is getting “addicted”

14


NUMMER 106NUMMER 104

ELOSTIRION ELOSTIRION

KALENDARIUM

ÅR XXXIII ÅR XXXIII

15/2 – Inbjudningsfest i Midgårds Fylking 16/2 – Stämma hemma hos Arthalion och Narlome 20/2 – Bokgillet tittar på film 1-2/3 – SF-mässan i Malmö 15 eller 22/3 – Nyår 25/3 – Tolkien Reading Day på Partille bibliotek 4-6/4 – Confetti (Club Cosmos jubileumskongress) 23/4 – Stadsbiblioteket återinvigs 1-4/5 – Åcon 7 (Mariehamn) maj – Majbankett i Forodrim 27-29/6 – Steampunkfestival (Gävle) 25-27/7 – Bokskogen(Förslöv) 14-18/8 – Worldcon (London) 26-28/9 – Bokmässan 3/10 – Höstgille XXIV Arnor

CLUB COSMOS 60-ÅRSKONGRESS

CONFETTI För 60 år sedan startades science fiction-föreningen Club Cosmos, från vilken senare tolkienismen spreds över Sverige.

Club Cosmos lever än och firar i år sina sex decennier med en SFkongress av traditionellt snitt och några nya grepp.

4-6 april i Gamlestadens medborgarhus. Hedersgäster: John Meaney, Caroline Jensen. confetti.clubcosmos.net

I NÄSTA NUMMER * SPRÅK *15STÄMMAN * * NYÅR * MUSIK *

NUMMER 107 UTKOMMER I APRIL, MANUSSTOPP 31 MARS 2014.

ET106  

Elostirion 106.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you