Page 1

AKTUALIJOS

+AUĂ&#x;NOĂ&#x;RAĂ&#x;JOĂ&#x;NOĂ&#x;GYĂ&#x;VENĂ&#x;TOĂ&#x;JAIĂ&#x;NOĂ&#x;RwĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;LIKĂ&#x;TIĂ&#x;KAIĂ&#x;MIEĂ&#x;jIAIS Ă&#x;OĂ&#x;NEĂ&#x;TAPĂ&#x;TIĂ&#x;KAUĂ&#x;NIEĂ&#x;jIAISĂ&#x;Ă&#x;PĂ&#x; Ă&#x;M SPALIOĂ&#x;Ă&#x;D

PENKTADIENIS

/RAIĂ&#x;¸IANDIEN

“

Nuostabu, kad Ĺ vedijos akademija ÄŻvertino centrinÄ—s Europos dalies literatĹŤrÄ…. DĹžiaugiuosi, kad dar laikomÄ—s. 7DLSNDOEzMROHQNĂ˜UDĂ…\WRMD 27RNDUF]XN QXRWU NXULVXDXVWUX 3+DQGNHSDVNHOEWLDWLWLQNDPDL Ă˜MĂ˜LUĂ˜MĂ˜1REHOLR OLWHUDWĂ‘URVSUHPLMRVODXUHDWDLV

Ă&#x;PĂ&#x;

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6,(-,/(,',020(7$,15 .DLQD(XU

.LORDEHMRQLĂ˜

344Ă&#x;SKwLwĂ&#x;TEIĂ&#x;SwĂ&#x;JAMSĂ&#x; PAĂ&#x;jIULPKITEĂ&#x;PILIULIĂ‹ 96NDUDLmLRQXRWU

Ă&#x;PĂ&#x;

Vis garsÄ—jant kalboms, kad buvÄ™s susisiekimo ministras R.Masiulis tikriausiai uĹžims „KlaipÄ—dos naftos“ generalinio direktoriaus postÄ…, sujudo Seimo nariai: ar tai nekvepia interesĹł konf liktu? Ă&#x;PĂ&#x;

0XLWĂ˜NDUDL Prekybos kivirÄ?Ĺł tarp JAV ir Kinijos bei Europos aidas jau atsirito ir iki Lietuvos. Pieno perdirbÄ—jai kinams parduoda dar nedaug gaminiĹł, o Amerika gali atsisakyti lieĂ&#x;PĂ&#x; tuviĹĄkĹł sĹŤriĹł.

DIENOSĂ&#x;SKAIjIUSTiek eurĹł uĹž gamtai padarytÄ… ĹžalÄ… turÄ—s sumokÄ—ti du brakonieriai, Ĺ ilutÄ—s rajone, KrokĹł Lankos draustinyje, statomuoju tinklu sugavÄ™ 53 karĹĄius, du starkius ir salatÄŻ.

DIENOSĂ&#x;NUOTRAUKA

3LOLXOHVEUXNDQW\V677DWVWRYDLWLNLQRNDGĂ…LjĂ…YLHWLPRSULHPRQÂ?SDVLĂ‘OzYLHĂ…Ă˜MĂ˜U\Ă…LĂ˜VSHFLDOLVWDLEHWWLHWRQHSULVLPLQz

7HLVzMDPVÂąSRSLOLXOÂ?NXULjVXmLXOSÂ?MLHQHYDÂ’JDXV LPXQLWHWjNRUXSFLMDL7RNLD6SHFLDOLĂ˜MĂ˜W\ULPĂ˜WDU Q\ERV 677 VXPDQ\WDSULHPRQzVXNzOzÂ’WDULPĂ˜WHLV PXRVH,UQHEHSDJULQGRÂąPDWVHNOLDLLĂ…YDOGLĂ…NĂ˜ OzĂ…Ă˜SULSLUNRSDVWLOLĂ˜SDJDPLQWĂ˜QHPĂ‘VĂ˜Ă…DO\MH Ra sa K AR MA ZAI TÄ– LR korespondentÄ—

„AntikorupcinÄ—s piliulÄ—s labai primena viagrą“, – socialiniame tinkle paskelbÄ— panevÄ—ĹžieÄ?iai,

mÄ—lynos spalvos dÄ—Ĺžutes palyginÄ™ su vaistais, skirtais erekcijos sutrikimĹł turintiems ĹžmonÄ—ms. PanevÄ—Ĺžyje tokias mÄ—lynas dÄ—Ĺžutes dalijo STT atstovai per akcijÄ… „Gyvenu skaidriai“. Ant me-

taliniĹł dÄ—ĹžuÄ?iĹł puikuojasi ĹĄios tarnybos Ĺženklas ir uĹžraĹĄas „AntikorupcinÄ—s piliulÄ—s“ lietuviĹł bei anglĹł kalbomis. Viduje – mÄ—tinio skonio saldĹŤs saldainiai, kuriĹł forma primena tabletes. Kitoje dÄ—ĹžutÄ—s pusÄ—je nurodytas adresas, kuriuo galÄ—tĹł kreiptis piliuliĹł vartotojai, jeigu jiems kiltĹł klausimĹł. Jis – NyderlandĹł mieste EnschedÄ—je. PiliuliĹł galiojimo laikas – iki 2022 metĹł birĹželio.

7Â?VLDRSHUDFLMj Turkijos valdĹžia nepaklausÄ— nei JAV, nei kitĹł ĹĄaliĹł perspÄ—jimĹł dÄ—l operacijos prieĹĄ kurdus ir ĹžengÄ— per Sirijos sienÄ…. PrasidÄ—jÄ™ apĹĄaudymai iĹĄ oro ir puolimas sausumoje iĹĄ namĹł Ă&#x;PĂ&#x; privertÄ— bÄ—gti Ĺžmones.

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x;Ă&#x;P

7HNRLĂ…YDGXRWL -XQJWLQzMH.DUDO\VWzMHSRUDSDSOĂ‘GLP\MH UDGRQHÂ’SUDVWjNULDXNOÂ?LUQXVWzUR%ULWz '2OLYHUWLNLQRNDGNULDXNOzVIRUPDMDL SULPHQDYHOLRQLRWHURULVWR2ELQ/DGHQR DWYDL]Gj7LHVDMRVVXWXRNWLQLVLĂ…SUDGĂ?LĂ˜ WHLJzNULDXNOzMHÂ’Ă?LĂ‘UzMÂ?V-z]DXVDWYDL]Gj

DIENOSĂ&#x;SAKINYS „Esu pasiruoĹĄÄ™s laĹžintis, kad tai tÄ—ra dar vienas blefas.“ 7DLSNRQVHUYDWRULĂ˜O\GHULV */DQGVEHUJLVÂ’YHUWLQRYDOVWLHmLĂ˜ YHGOLR5.DUEDXVNLRXĂ?XRPLQjXĂ?LPWL 6HLPRSLUPLQLQNRSRVWjMHLLĂ… MREXVLĂ…NUDSĂ…W\WDV93UDQFNLHWLV

Kaip jauna BirŞų rajono gyventoja, automobiliu iĹĄvaĹžiavusi iĹĄ namĹł, apsvaigusi atsidĹŤrÄ— svetimame bute PanevÄ—Ĺžyje? Jo savininkas sulaikytas, o policija Ä—mÄ—si narplioti ĹĄiÄ… Ă&#x;PĂ&#x; mÄŻslingÄ… istorijÄ….


NUOMONwS

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

,UĂ?RGĂ?LXLUĂ?YLOJVQLX 9-XUNĂ‘QRSLHĂ…

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

/DLNRĂ?HQNODL J

au beveik trys mÄ—nesiai, kai D.GrybauskaitÄ— – baigusi kadencijÄ… prezidentÄ—, bet vis iĹĄlenda aikĹĄtÄ—n jos valdymo stiliĹł gerai atspindintys faktai. IroniĹĄka, kad ĹĄiomis dienomis D.Grybauskaitei, kaip ĹžmonÄ—s sako, iĹĄkrÄ—tÄ— kiaulystÄ™ ne kas kitas, o tik norÄ—jÄ™s jÄ… naujomis liaupsÄ—mis pamaloninti buvÄ™s prezidentÄ—s patarÄ—jas L.ZakareviÄ?ius. Tai leidĹžia diagnozuoti, kad ne vien pati D.GrybauskaitÄ—, bet ir artimiausi jos pagalbininkai prarado sveikÄ… nuovokÄ…, kas leistina demokratinÄ—s ĹĄalies vadovui, o kas yra maŞų maĹžiausiai neetiĹĄka ar net ant apkaltos slenksÄ?io balansuojantis nusiĹžengimas Konstitucijai. KÄ… iĹĄskirtinio apie baigusiÄ… kadencijÄ… prezidentÄ™ televizijos ĹžiĹŤrovams praneĹĄÄ— L.ZakareviÄ?ius, prisiminÄ™s jau prieĹĄ deĹĄimtmetÄŻ ÄŻvykusiÄ… istorijÄ…? Jei buvÄ™s prezidentÄ—s patarÄ—jas bĹŤtĹł pasakojÄ™s, kaip kokiai jo paŞįstamai moteriĹĄkei pavyko turguje net penkis kartus nusiderÄ—ti dÄ—l kopĹŤstĹł kainos, teliktĹł nusistebÄ—ti pirkÄ—jos atkaklumu ir pardavÄ—jo nuolaidumu, bet nelabai tuo patikÄ—tum – gal kur Egipte tai ir ÄŻmanoma, bet tik ne Lietuvoje.

B

et L.ZakareviÄ?ius porino ne apie kokiÄ… KatrytÄ™ ar MarytÄ™, o apie Lietuvos prezidentÄ™ ir ji kalbÄ—josi ne su turgaus prekeiviu, o su kilimais prekiaujanÄ?ios parduotuvÄ—s savininku.

Matyti krislÄ… kito akyje ir nepastebÄ—ti rÄ…sto savoje buvo esminis D.GrybauskaitÄ—s valdymo stiliaus bruoĹžas. Kas galÄ—tĹł tikÄ—tis, kad nuÄ—jÄ™s ÄŻ brangiĹł kilimĹł salonÄ… ir savininko papraĹĄÄ™s penkis kartus pigiau parduoti geidĹžiamÄ… prekÄ™, iĹĄgirs, kaip jis nuolankiai sutinka ir dar siĹŤlo ateityje kuo daĹžniau uĹžsukti taip pigiai apsipirkti? Nebent tas, kuris tokio sandorio naudÄ… pardavÄ—jui ÄŻrodinÄ—s ÄŻrÄ—mÄ™s jam ÄŻ galvÄ… pistoletÄ…. Be abejo, prezidentei pistoleto neprireikÄ—, kad jai kilimÄ… pardavÄ—jas sutiktĹł atiduoti kone uĹž aÄ?iĹŤ, kitaip sakant, padovanotĹł. Pakako neÄŻprastĹł mainĹł – paraĹĄo po pirkÄ—jos nuotrauka. KeisÄ?iausia, kad prezidentÄ—s patarÄ—jas net po deĹĄimties metĹł jauÄ?iasi apsalÄ™s nuo tokio derybinio D.GrybauskaitÄ—s triumfo ir dar Ä?ia ÄŻĹžvelgia didĹžiulÄ™ jos dorybÄ™ – taupumÄ….

N

atĹŤralu, kad tai iĹĄgirdÄ™ politikai ir politinio gyvenimo sĹŤkuriuose sukÄ™si asmenys Ä—mÄ— varĹžytis, kuris grieĹžÄ?iau ÄŻvertins reketu virtusiÄ… buvusios ĹĄalies vadovÄ—s derybinÄ™ iĹĄmonÄ™. Bene ironiĹĄkiausiai prabilo klausdamas, kaip vadinamos moterys, kurios pasiraĹĄo uĹž finansinÄ™ naudÄ…, buvÄ™s Seimo pirmininkas A.Valinskas, kuris kaĹžkada D.GrybauskaitÄ™ iĹĄvadino boba ir uĹž tai pelnÄ— neblÄ—stanÄ?iÄ… jos neapykantÄ…. Juk savo paraĹĄÄ… uĹž kilimÄ… pa-

siĹŤliusi D.GrybauskaitÄ— iĹĄ esmÄ—s nepaliko verslininkui pasirinkimo. Kaip jis bĹŤtĹł galÄ—jÄ™s atsisakyti tokiĹł mainĹł? Seimo narys, buvÄ™s prezidentÄ—s atstovas spaudai L.Balsys prisiminÄ— kitÄ… atvejÄŻ, kai ji nurodÄ— PrezidentĹŤros kanceliarijai paspausti ÄŻmones, kad jos uĹž dykÄ… ar pigiau pasiĹŤtĹł ir uĹžuolaidas. Jis net pavadino tai reketavimu. Juk iĹĄ tiesĹł sakydamas „ne“ paÄ?iai prezidentei verslininkas pirma pagalvotĹł, kad gresia uĹžsitraukti ant savo galvos jos nemalonÄ™ ir, ĹžiĹŤrÄ—k, sulaukti MokesÄ?iĹł inspekcijos ar kitĹł valstybÄ—s tarnybĹł dÄ—mesio, o gavÄ™s jos nuotraukÄ… su paraĹĄu iĹĄpeĹĄtĹł bent ĹĄiokios tokios reklaminÄ—s naudos.

T

urbĹŤt reikÄ—tĹł pritarti premjero patarÄ—jui S.Malinauskui, kad jei panaĹĄiai kaip D.GrybauskaitÄ— pasielgtĹł S.Skvernelis ar kitas politikas, jÄŻ opozicija kone mirtinai uĹžtÄ…sytĹł visokiausiais kaltinimais. Netenka abejoti, kad bĹŤdama ĹĄalies vadovÄ— D.GrybauskaitÄ—, jei iĹĄgirstĹł, jog premjeras kokÄŻ daiktÄ… iĹĄmainÄ— ÄŻ paraĹĄÄ…, tikrai nepraleistĹł progos sumaiĹĄyti jÄŻ su ĹžemÄ—mis. Kita vertus, matyti krislÄ… kito akyje ir nepastebÄ—ti rÄ…sto savoje buvo esminis jos valdymo stiliaus bruoĹžas. Ĺ˝inoma, vargu ar L.ZakareviÄ?iaus papasakoto kilimo mainĹł ÄŻ paraĹĄÄ… fakto bĹŤtĹł pakakÄ™ prezidentei surengti apkaltÄ…, nors, Seimo nario J.Sabatausko nuomone, D.GrybauskaitÄ—s elgesys ir primena senus verslo reketavimo laikus.

D

abar, kai baigÄ—si abi buvusios prezidentÄ—s kadencijos, jau ir nÄ—ra prasmÄ—s kalbÄ—ti apie apkaltÄ…, bet nutylÄ—ti tokiĹł atvejĹł irgi nevalia, nes visuomenei vertÄ—tĹł daugiau Ĺžinoti, kokiais metodais ji vadovavo ĹĄaliai. D.GrybauskaitÄ—s pokalbis su kilimĹł parduotuvÄ—s savininku labai gerai atspindi jos charakterÄŻ – ji jautÄ—si koja trepsinÄ?ia valdove, galinÄ?ia visiems diktuoti savo valiÄ…. Kone dykai iĹĄreikalautas kilimas PrezidentĹŤrai (nors ir nÄ—ra esminio skirtumo sau ar ÄŻstaigai) – tik smulki detalÄ— D.GrybauskaitÄ—s valdymo mozaikoje. PanaĹĄiai ji elgÄ—si ir su politikais, ir su valdininkais, ir su verslininkais. Tai parodÄ— ir „Lietuvos ryto“ pavieĹĄintas jos susiraĹĄinÄ—jimas su teisiamu buvusiu liberalĹł lyderiu E.Masiuliu – vadinamasis tulpiĹł paĹĄtas.

TARPĂ&#x;KITKO

Ă‚DĂ…NLĂ˜GLGPHLVWULVDUUDLĂ…DVJDQGUDV" BlaĹĄkosi lyg orientacijÄ… praradÄ™s gandras. Taip galima pasakyti apie vienÄ… didĹžiausiĹł ĹĄio paukĹĄÄ?io garbintojĹł Lietuvoje valstieÄ?iĹł vedlÄŻ R.KarbauskÄŻ. Ĺ tai visai neseniai metÄ—si ÄŻ deĹĄinÄ™, o dabar – ÄŻ prieĹĄingÄ… pusÄ™. Viskas, Ĺžinoma, dÄ—l to paties V.PranckieÄ?io, kuris nekrinta iĹĄ Seimo pirmininko kÄ—dÄ—s, nors pasiusk. Nekrinta todÄ—l, jog Ĺžino tÄ… patÄŻ, kÄ… ir pats R.Karbauskis, – valstieÄ?iĹł gretose gali atsirasti tokiĹł, kurie nebalsuos uĹž Seimo vadovo atstatydinimÄ…. Graibydamas galimus balsuotojus pagrindinis ĹĄalies valstietis prieĹĄ porÄ… savaiÄ?iĹł Seimo pirmininko postu bandÄ— suvilioti LiberalĹł sÄ… jĹŤdĹžio lyderÄ™ V.ÄŒmilytÄ™-Nielsen. Bet liberalai taip parduoti savo balsus atsisakÄ—.

Vytautas Bruveris

Tada atkaklusis R.Karbauskis metÄ—si ÄŻ prieĹĄingÄ… pusÄ™ – kairÄ—n. Valstietis opoziciniams socialdemokratams pasiĹŤlÄ— Seimo vicepirmininko ir Europos reikalĹł komiteto vadovo postÄ…, kuriuos dabar uĹžima valdanÄ?iajai koalicijai priklausanÄ?iĹł „socialdarbieÄ?iĹłâ€œ lyderis G.Kirkilas. MainĹł scenarijus toks: G.Kirkilas greiÄ?iausiai neatsisakytĹł uĹžimti Seimo pirmininko posto, kaip numatyta koalicijos sutartyje, o uĹž tai socialdemokratai turÄ—tĹł balsuoti.

Bet valstieÄ?iĹł konkurentai dÄ—l tĹł paÄ?iĹł rinkÄ—jĹł socialdemokratai tokio jauko neprarijo ir ĹĄaĹĄkiĹł didmeistris iĹĄ NaisiĹł liko prie tos paÄ?ios suskilusios lentos. Dar uĹžvakar R.Karbauskis atmetÄ— opozicijos siĹŤlymus (kaip „juokus“) paÄ?iam uĹžimti Seimo pirmininko postÄ…, bet vakar jau svarstÄ—, kad galbĹŤt bĹŤtĹł visai nieko prieĹĄ. TaÄ?iau laukiant, kol valstieÄ?iĹł vadas apsisprÄ™s, reikia tikÄ—tis, kad kokius nors mainus jis dar pasiĹŤlys MiĹĄriai Seimo nariĹł grupei – juk joje lygiai tiek pat nariĹł, kiek liberalĹł ar socialdemokratĹł frakcijose. PasiĹŤlius jiems visiems rotacijos bĹŤdu papirmininkauti Seimui iki kadencijos pabaigos, ĹžiĹŤrÄ—k, gal ir bĹŤtĹł iĹĄsikepurnÄ—ta iĹĄ tragikomiĹĄkos aklavietÄ—s.

*AUĂ“KURISĂ“LAIKASĂ“POLITIKOSĂ“UĂ KULISIUOSEĂ“VYKSTAĂ“KOVAĂ“DwLĂ“3EIMOĂ“PIRMININKOĂ“ POSTO Ă“KURIOĂ“TIESIOGĂ“Â?SIKIBŠSĂ“LAIKOSIĂ“60RANCKIETISĂ“!RĂ“JUSĂ“TENKINAĂ“JOĂ“DARBAS "ALSAVOĂ“Ă“SKAITYTOJĂŒ 3URF

K

odÄ—l verta ir ĹĄiandien prisiminti jau ÄŻ praeitÄŻ grimztantÄŻ D.GrybauskaitÄ—s valdymÄ…? Pirmiausia todÄ—l, kad ir politikai, ir rinkÄ—jai geriau jaustĹł ribas, kurias visiems pilieÄ?iams, ÄŻskaitant ir ĹĄalies vadovus, nubrÄ—Ĺžia demokratiĹĄkos politikos taisyklÄ—s. Regis, buvusi prezidentÄ— vadovavosi romÄ—nĹł posakiu: „Kas leidĹžiama Jupiteriui, tas neleidĹžiama jauÄ?iui.“ Bet tai tikrai ne tie ĹžodĹžiai, kuriais turÄ—tĹł bĹŤti remiamasi Europos SÄ… jungos valstybÄ—je.

     7DLSWDLODEDLVXPDQXVSROLWLNDV SXLNLDLGLUEDQWLVVDYRGDUEj7HJX OLHNDSRVWHLNLNDGHQFLMRVSDEDLJRV 1H93UDQFNLHWLVĂ…LDPHSRVWHÂą WXĂ…mLDYLHWD-Â’UHLNLDNXRJUHLmLDX SDNHLVWL

Ă&#x;

Ă&#x;

2NRNVVNLUWXPDVNDVXĂ?LPDĂ…Â’SRV Wj"-XNWDLWLN6HLPRSRVzGĂ?LĂ˜YHGz MDV¹Å’GDUEjJDOLDWOLNWLEHWNDV 3ROLWLNDQHVLGRPLX

Ă&#x;

Ă&#x;


POLITIKA

AKTUALIJOS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

!T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P TokiĹł pastiliĹł praÄ—jusiÄ… savaitÄ™ gavo Vilniuje ÄŻsikĹŤrusiĹł teismĹł darbuotojai. Vieni teisÄ—jai, paraginti paÄ?iulpti piliuliĹł, pasiĹĄaipÄ™ numojo ranka, antriems ĹĄi brukama priemonÄ— sukÄ—lÄ— ÄŻtarimĹł. Kiti ÄŻstatymo sargai stebÄ—josi, kad tokiu bĹŤdu ĹĄvaistomos valdiĹĄkos lÄ—ĹĄos. .EĂ&#x;VIĂ&#x;SIEMSĂ&#x;BUĂ&#x;VOĂ&#x;JUOĂ&#x;KINĂ&#x;GA

„Vyko susitikimas, vieĹĄa paskaita, kurioje dalyvavo visi mĹŤsĹł darbuotojai, ne tik teisÄ—jai. KalbÄ—jome apie vieĹĄĹłjĹł ir privaÄ?iĹłjĹł interesĹł deklaravimÄ…, antikorupcines priemones. Mes patys turime antikorupcinÄŻ planÄ…. Buvo atÄ—jÄ™ atstovĹł iĹĄ STT, Vyriausiosios tarnybinÄ—s etikos komisijos (VTEK). Mes juos pakvietÄ—me. Jie skaitÄ— paskaitas, taip pat ir apie galimÄ… korupcijos pasireiĹĄkimo riziką“, – „Lietuvos rytui“ paaiĹĄkino Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas, TeisÄ—jĹł tarybos vadovas Algimantas Valantinas. PaĹĄnekovas prisiminÄ—, kad STT atstovas per susitikimÄ… ir padalijo dÄ—ĹžuÄ?iĹł su antikorupcinÄ—mis piliulÄ—mis. „Suvalgysime STT piliulÄ™ ir bĹŤsime nekorumpuoti? Manau, jos buvo duotos juoko forma, todÄ—l nesureikĹĄminau. GalbĹŤt tos piliulÄ—s – tai komunikacinÄ— priemonÄ—? O jei kÄ… nors iĹĄ teisÄ—jĹł tai ÄŻĹžeidÄ—, tegul jie pasako motyvus“, – kalbÄ—jo A.Valantinas. !KĂ&#x;CIĂ&#x;JAĂ&#x;ÂŚĂ&#x;KAIPĂ&#x;¸ARĂ&#x;LAĂ&#x;TAĂ&#x;NĂ‹

„AĹĄ tuo metu buvau posÄ—dyje, nagrinÄ—jau bylÄ…, todÄ—l piliuliĹł negavau. Ar mus, teisÄ—jus, laiko kvailiais, kad turime Ä?iulpti kaĹžkokias piliules? Jeigu man tokiĹł bruktĹł, pasiĹłsÄ?iau kuo toliau ir pasibaigtĹł antikorupcinÄ— programa. STT – ne saldainiĹł fabrikas, todÄ—l tokios kuriozinÄ—s akcijos primena ĹĄarlatanizmą“, – kalbÄ—jo pasipiktinÄ™s teisÄ—jas (pavardÄ— redakcijai Ĺžinoma).

„Ar mus STT agentai laiko kvailiais, kad turime Ä?iulpti antikorupcines piliules?“ 7HLVzMDV

PiliuliĹł dalybos teisÄ—jui priminÄ— anekdotÄ… apie moÄ?iutÄ™, kuri nuÄ—jo ÄŻ vaistinÄ™ papraĹĄyti vaistĹł nuo galvos skausmo. VaistininkÄ— jai pasiĹŤlÄ— vienĹł, antrĹł, bet moÄ?iutÄ— dĹŤrÄ— pirĹĄtu ÄŻ prezervatyvus ir paaiĹĄkino: „Kai anĹŤkÄ— jĹł turi eidama ÄŻ ĹĄokius, man galvos neskauda.“ SuskÄ—lÄ™s anekdotÄ… valstybÄ—s pareigĹŤnas surimtÄ—jo: „Gal kas nors iĹĄ to pasidarÄ— gerÄ… versliukÄ…?“ $AĂ&#x;LIĂ&#x;JOĂ&#x;IRĂ&#x;MOKSĂ&#x;LEIĂ&#x;VIAMS

AntikorupciniĹł piliuliĹł STT atstovai turi apsÄ?iai ir dalija jas ne tik teisÄ—jams. PavyzdĹžiui, praÄ—jusiĹł metĹł gruodÄŻ Ĺ iauliuose buvo surengta diskusija su moksleiviais apie korupcijÄ…. Buvo diskutuojama, ar mokytojams dovanojamos gÄ—lÄ—s gali bĹŤti laikoma korupcijos apraiĹĄka, ar galima toleruoti nusiraĹĄinÄ—jimÄ… mokyklose. Po susitikimo gimnazistams buvo ÄŻteikta saldĹžiĹłjĹł pastiliĹł. MÄ—tinio skonio piliulÄ—mis STT atstovai viliojo Ĺžmones ir ÄŻ susitikimÄ… Trakuose, kuris vyko ĹĄiÄ… vasarÄ….

1XRWULĂ…/5DUFK\YR

344Ă&#x;SKwLwĂ&#x;TEIĂ&#x;SwĂ&#x;JAMSĂ&#x;PAĂ&#x;jIULPKITEĂ&#x;PILIULIĂ‹ Po jo tarnybos atstovai dalijosi ÄŻspĹŤdĹžiais: „KarĹĄtai praōŞė.“ PiliuliĹł ragavo ir joniĹĄkieÄ?iai. PrieĹĄ tai vietos savivaldybÄ—s darbuotojai, mokytojai ir moksleiviai atliko ÄŻvairias uĹžduotis, dalyvavo viktorinoje „KÄ… Ĺžinai apie korupciją“. Visoms komandoms buvo ÄŻteikta dovanĹł – 30 eurĹł vertÄ—s vietinio baro dovanĹł kuponĹł bei antikorupciniĹł piliuliĹł. 4AĂ&#x;RwĂ&#x;SIĂ&#x;SUĂ&#x;REKĂ&#x;LAĂ&#x;MOSĂ&#x;AGENĂ&#x;TĂ„Ă&#x;RA

„PiliulÄ—s yra antikorupcinio ĹĄvietimo priemonÄ—, skirta atkreipti visuomenÄ—s dÄ—mesÄŻ ÄŻ korupciją“, – „Lietuvos rytui“ aiĹĄkino STT Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistÄ— RamunÄ— PaukĹĄtienÄ—. Pasirodo, taip ĹĄi tarnyba ÄŻgyvendino projektÄ…, skirtÄ… antikorupcinei reklamai sukurti. Tam ji pasitelkÄ— reklamos agentĹŤrÄ… „Headline“. „VieĹĄĹłjĹł ryĹĄiĹł specialistai patarÄ— rinktis ĹĄiÄ… antikorupcinio ĹĄvietimo priemonÄ™ kaip efektyviÄ…, nebrangiÄ… ir atkreipianÄ?iÄ… dÄ—mesÄŻâ€œ, – tvirtino STT atstovÄ—, pirma atsakymus derinusi su vadovybe. Bet reklamos agentĹŤros direktorius Jonas Blinstrubas neprisiminÄ—, ar jie siĹŤlÄ— sekliĹł tarnybai pasigaminti pastiliĹł: „Negaliu to nei patvirtinti, nei paneigti. NeĹžinau apie piliules. Klauskite kliento.“ PaĹĄnekovas patvirtino, kad jo vadovaujama reklamos ÄŻmonÄ— yra dalyvavusi vieĹĄajame konkurse, kurÄŻ skelbÄ— STT. VieĹĄai prieinama informacija rodo, kad antikorupcinio ĹĄvietimo projekto ÄŻgyvendinimo sutarties su STT suma siekÄ— 131,6 tĹŤkst. eurĹł. „Kaip suĹžinojote sumÄ…? Taip, su jais buvo projektas“, – teigÄ— reklamos agentĹŤros vadovas. !TĂ&#x;SEIĂ&#x;KwĂ&#x;JOĂ&#x;TĂ„KSĂ&#x;TANĂ&#x;jIUSĂ&#x;EURĂ‹

PiliuliĹł STT pirko iĹĄ antikorupcinio ĹĄvietimo programai paskirtĹł pinigĹł. Saldainiai buvo gaminami du kartus. „Lietuvos rytas“ paklausÄ— STT, ar buvo surengtas vieĹĄasis konkursas ir kokios ÄŻmonÄ—s jame dalyvavo. „Abiejuose pirkimuose buvo apklausta po tris tiekÄ—jus, gaminanÄ?ius analogiĹĄkÄ… produkcijÄ…. Abu vieĹĄuosius pirkimus laimÄ—jo maĹžiausiÄ… kainÄ… pasiĹŤlÄ™s tiekÄ—jas – bendrovÄ— „Apunta“. Ĺ ios mÄ—tinÄ—s draŞė nÄ—ra naujiena rinkoje – kaip rinkodaros priemonÄ™ jas naudoja daug ÄŻmoniĹł, vieĹĄojo sektoriaus atstovĹłâ€œ, – aiĹĄkino STT atstovÄ— R.PaukĹĄtienÄ—. IĹĄ viso per du pirkimus STT ÄŻsigijo 2200 mÄ—lynĹłjĹł dÄ—ĹžuÄ?iĹł su piliulÄ—mis. Per pirmÄ… jÄŻ pirkimÄ… buvo uĹžsakyta 1000 vienetĹł po 1,49 euro, per antrÄ… jÄŻ – 1200 vienetĹł po 1,48 euro. IĹĄ viso piliulÄ—ms iĹĄleista 3266 eurai. Kiekvienoje dÄ—ĹžutÄ—je – 23 gramai mÄ—tiniĹł pastiliĹł. PasidomÄ—jau, kiek panaĹĄios mÄ—tinÄ—s pastilÄ—s arba draŞė kainuoja bendrovÄ—s „RĹŤta“ parduotuvÄ—je Vilniuje. 100 gramĹł draŞė „MÄ—tinė“ parduodama po 38 centus. Taigi 23 gramai lietuviĹĄkĹł pastiliĹł bĹŤtĹł kainavÄ™ vos 8 centus. !PSĂ&#x;TUĂ&#x;PROĂ&#x;JEKĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;I¸Ă&#x;BIUĂ&#x;DĂ€EĂ&#x;TO

Iť tiesų tiekėjas, kurį pasirinko STT, pats negamino pastilių. Tai – tik dar viena reklamos paslaugas teikianti įmonė, įsikōrusi Vilniuje. „Tai buvo specialus tarnybos uŞsakymas. Pasiōlėmė pasirinkti – ar saldus, ar gaivus skonis. UŞsakovai pasirinko mėtinį. Tokia priemonė – tai ryťki reklama, nes ant jos yra įstai-

7HLVPHSDGDO\ WRVVHNOLĂ˜SLOLX OzVMRGDUEXRWR MDPVVXNzOzÂ’YDL ULDXVLĂ˜PLQmLĂ˜

,ANĂ&#x;KwĂ&#x;SIĂ&#x;IRĂ&#x;AUK¸Ă&#x;jIAUĂ&#x;SIOĂ&#x;JEĂ&#x;INSĂ&#x;TANĂ&#x;CIĂ&#x;JOĂ&#x;JE

“

Galbōt tos piliulės – tai komunikacinė priemonė? $9DODQWLQDV

gos logotipas, suteikta emocija. Mintis apie saldainius pastiprina reklamos poveikÄŻâ€œ, – teigÄ— agentĹŤros „Apunda“ direktorÄ— Jelena GediminÄ—. Reklamos ÄŻmonÄ—s vadovÄ— patvirtino, kad ir STT piliulÄ—s, ir mÄ—lynosios metalinÄ—s dÄ—ĹžutÄ—s pagamintos ne Lietuvoje, o Nyderlanduose. Reklamos agentĹŤra patikÄ—jo uĹžsakymÄ… ÄŻvykdyti subrangovui, nes esÄ… mĹŤsĹł ĹĄalyje niekas negalÄ—tĹł tokiĹł dÄ—ĹžuÄ?iĹł pagaminti. Paklausta, kokiĹł dar biudĹžetiniĹł institucijĹł uĹžsakymus vykdÄ—, agentĹŤros vadovÄ— susimÄ…stÄ—: „AĹĄ turbĹŤt negalÄ—Ä?iau ÄŻvardyti tokios ÄŻstaigos, kuri per 20 metĹł pas mus neuĹžsakÄ— saldĹžiĹł dovanĹł. Daug uĹžsakinÄ—ja. Tai bĹŤna nedideli biudĹžetiniai projektai.“ 3ALĂ&#x;DwĂ&#x;SIAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;¸IMĂ&#x;TAISĂ&#x;KIĂ&#x;LOGĂ&#x;RAĂ&#x;MĂ‹

PatyrinÄ—jus vieĹĄĹł jĹł pirkimĹł konkursus ir sudarytas sutartis paaiĹĄkÄ—jo, kad biudĹžetinÄ—s ÄŻstaigos itin mÄ—gsta pasisaldinti gyvenimÄ…. Kai kurios jĹł saldumynĹł uĹžsisako ĹĄimtais kilogramĹł. Tik dauguma, skirtingai nuo STT, sudaro sutartis tiesiai su gamintojais. PavyzdĹžiui, bendrovÄ— „Lietuvos geleĹžinkeliai“ 2018 metĹł gruodÄŻ sudarÄ— sutartÄŻ su bendrove „RĹŤta“, kuriai uĹžsakÄ— saldainiĹł su logotipu „Lietuvos geleĹžinkeliai“ uĹž daugiau kaip 10,5 tĹŤkstanÄ?io eurĹł. UĹžsakyta 200 kilogramĹł juodojo ĹĄokolado saldainiĹł, ÄŻvyniotĹł ÄŻ juodos ir auksinÄ—s spalvos popierÄ—lius. Taip pat – 200 kilogramĹł pieninio ĹĄokolado saldainiĹł tokioje pat pakuotÄ—je.

â– 677DWVWRYDLNDLSSDWDUzMDL ODQNzVLLU/LHWXYRVDXNĂ…mLDX VLDMDPHWHLVPH /$7 kLDVX GDU \WDGDUERJUXSzWXUzMRSD WHLNWLSDVLĂ‘O\PXVGzONDVDFL QLĂ˜VNXQGĂ˜DWUDQNRV-LVXVLWL NRVX677DWVWRYDLVNXULHGzV WzNDGWHLVzMXLEDOVDYXVLDP XĂ?NDVDFLQLRVNXQGRSULzPL PjWXUzWĂ˜EĂ‘WLXĂ?GUDXVWDGD O\YDXWLQDJULQzMDQWE\OjLĂ…HV PzV1HYDWRNVWHLVzMDVJD OLEĂ‘WLĂ…DOLĂ…NDV â–  Ă„677SDWHLNzVDYRPDW\Pj NXUJDOLEĂ‘WLVLOSQRVLRVVNXQ GĂ˜DWUDQNRVYLHWRV3ULWDUz PH677VLĂ‘O\PXLYLHĂ…LQWLNR OHJLMĂ˜QXWDUWLV%HW677WLNUDL QHGDO\YDXVVSUHQGĂ?LDQWE\ ODV³¹WYLUWLQR/$7SLUPLQLQ NDV51RUNXV â–  7DSDWL/$7GDUERJUXSzVX

PDQzLUVLMRWLDGYRNDWXVÂąQH YLVLHPVOHLVWLUDĂ…\WLNDVDFLQLXV VNXQGXV-HLWRNVVLĂ‘O\PDVEXV Â’J\YHQGLQWDVWHLVLQJXPRVLH NLDQWLHPVDVPHQLPVJDOLSD EUDQJWLWHLVLQzVSDVODXJRV â– 'LGHOÂ?SDWLUWÂ’WXULQWLVWHLVzMDV Ă„/LHWXYRVU\WXLÂł\UDDWVNOHL GÂ?VNDGVSHFLDOLĂ˜MĂ˜WDUQ\EĂ˜ DWVWRYDLODQNRVLWHLVPXRVHLU YDNDUDLVRNDLNXULĂ˜MĂ˜YHLN ODMDXSHUĂ?HQJzWHLVLQzVYDOV W\EzVULEDV â–  Ă„7HLVPĂ˜NRULGRULXRVHNDEL QHWXRVHÂ’WDLV\WDNODXV\PR VLÂ’UDQJRV.ODXVRPDVLQHWLN WHLVzMĂ˜SRNDOELĂ˜6SHFLDOLR VLRVWDUQ\ERVWXULSULzMLPjLU SULHWHLVzMĂ˜NRPSLXWHULĂ˜ÂłÂą Ă„/LHWXYRVU\WXLÂł\UDDWVNOHLGÂ?V WHLVzMDVNXULVSULLPDQXWDUWLV VYDUELRVHE\ORVH

)¸Ă&#x;LAIĂ&#x;DOSĂ&#x;REPĂ&#x;REĂ&#x;ZENĂ&#x;TAĂ&#x;CIĂ&#x;JAIĂ&#x;DIĂ&#x;DwĂ&#x;JA â– 9DOGLĂ…NRVLQVWLWXFLMRVLĂ…OHLGĂ?LD YLVGDXJLDXOzĂ…Ă˜UHSUH]HQWD FLMDL6HLPR$XGLWRNRPLWHWDV QXVWDWzNDGIDNWLQzVLĂ…ODLGRV UHSUH]HQWDFLMDLPEXYR POQ SURF GLGHVQzV QHLDLVLDLV â–  7DUSO\GHULĂ˜PEX YR.UDĂ…WRDSVDXJRVPLQLVWHUL MDVXSDYDOGĂ?LRPLVÂ’VWDLJRPLV UHSUH]HQWDFLMDLLĂ…OHLGXVL POQHXUĂ˜8Ă?VLHQLRUHLND OĂ˜PLQLVWHULMD VXSDYDOGĂ?LRPLV Â’VWDLJRPLV ÂąPOQHX UĂ˜6HLPRNDQFHOLDULMDÂą WĂ‘NVWHXUĂ˜3ROLFLMRVGHSDU WDPHQWDV VXSDYDOGĂ?LRPLVÂ’V WDLJRPLV ÂąWĂ‘NVWHX

Tarp didĹžiĹłjĹł saldumynĹł mÄ—gÄ—jĹł – ir PrezidentĹŤra. PavyzdĹžiui, 2016 metĹł vasario mÄ—nesÄŻ, apklausos bĹŤdu vykdydama maĹžos vertÄ—s pirkimus, ji sudarÄ— trejĹł metĹł sutartÄŻ ir uĹž 40 tĹŤkst. eurĹł ÄŻsigijo ĹĄokolado bei kitĹł gardÄ—siĹł. PrezidentĹŤroje sveÄ?iai bĹŤdavo vaiĹĄinami aukĹĄtesnÄ—s klasÄ—s saldainiais „Prezidento rĹŤmai“. TokiĹł bĹŤdavo uĹžsakoma po 10– 20 kilogramĹł. Bene daugiausia saldĹžiĹł dovanĹł mÄ—gÄ—jĹł – Seime. PraÄ—jusiĹł metĹł kovÄ… Seimo kanceliarija sudarÄ— prekiĹł vieĹĄojo pirkimo ir pardavimo sutartÄŻ su bendrove „RĹŤta“ dÄ—l saldainiĹł ir ĹĄoko-

UĂ˜3UH]LGHQWĂ‘URVNDQFHOLDULMD ÂąWĂ‘NVWHXUĂ˜ â– ÂąPLĂ…ODLGĂ˜UHS UH]HQWDFLMDLGXRPHQĂ˜SDJDO NHWYLUmLXVSDO\JLQLPDVSDURGz WHQGHQFLMjNDGNDVPHWjMÂ’ NHWYLUWÂ’LĂ…ODLGRVUHSUH]HQWDFL MDLEĂ‘QDGLGĂ?LDXVLRV â–  9LHĂ…Ă˜MĂ˜SLUNLPĂ˜VXWDUW \VOLX GLMDNDGÂ’YDLULRVELXGĂ?HWL QzVÂ’VWDLJRV\UDXĂ?VDNLXVLRVLU SLUNXVLRVQHWLNVDOGXP\QĂ˜VX VDYRORJRWLSDLVEHWLUĂ…LONL QLĂ˜NDNODUDLĂ…mLĂ˜YLOQRQLĂ˜Ă…D OLNĂ˜Ă…DĂ…NLĂ˜ULQNLQLĂ˜Ă?HQN OLXNĂ˜VjVDJĂ˜UDĂ…LNOLĂ˜YD ]Ă˜QXRWUDXNĂ˜UzPHOLĂ˜QDPĂ˜ DURPDWĂ˜

lado gaminiĹł, skirtĹł reprezentacijai. PradinÄ— sutarties vertÄ— – 90 tĹŤkst. eurĹł. O iki ĹĄiĹł metĹł spalio 1-osios gamintojai turÄ—jo pateikti pasiĹŤlymus dar vienam Seimo kanceliarijos skelbtam konkursui, kurio vertÄ— – 148,7 tĹŤkst. eurĹł (be pridÄ—tinÄ—s vertÄ—s mokesÄ?io). Seimo kanceliarijos darbuotojai pateikÄ— gamintojams specialiĹł reikalavimĹł. Ĺ okoladinius saldainius su migdolais papraĹĄÄ— vynioti ÄŻ Ĺžalios spalvos pakuotes su uĹžraĹĄu „MĹŤsĹł Seimas“, ĹĄokoladinius su sutirĹĄtintu pienu – ÄŻ geltonos spalvos su tokiu pat uĹžraĹĄu, o rinkiniĹł dÄ—Ĺžutes – puoĹĄti karpiniais ir Seimo logotipu.


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PVSDOLRG

%KSĂ&#x;MIĂ&#x;NISTĂ&#x;ROĂ&#x;KEĂ&#x;LIOĂ&#x;VINĂ&#x;GIAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SUĂ&#x;Â?TARĂ&#x;TIĂ&#x;NUĂ&#x;¸LEIĂ&#x;FU 9LVJDUVzMDQWNDOERPV NDGEXYÂ?VVXVLVLHNLPR PLQLVWUDV5RNDV0DVLXOLV WLNULDXVLDLXĂ?LPVĂ„.ODL SzGRVQDIWRVÂłJHQHUD OLQLRGLUHNWRULDXVSRV WjVXMXGRNDLNXULH6HL PRQDULDLDUWDLQHNYH SLDLQWHUHVĂ˜NRQIOLNWX" To m a s DA P K US LR korespondentas

DidĹžiausios Baltijos ĹĄalyse naftos ir dujĹł logistikos bendrovÄ—s „KlaipÄ—dos nafta“, kurios daugiau kaip du treÄ?dalius akcijĹł valdo Energetikos ministerija, valdyba aiĹĄkina dar atliekanti generalinio direktoriaus atrankÄ…, bet politikos uĹžkulisiuose beveik neabejojama, kad jÄ… laimÄ—s R.Masiulis. Teigiama, kad buvusio ministro konkurentas – laikinasis bendrovÄ—s direktorius Darius Ĺ ilenskis. „Dabar viskas valdybos rankose. Kiek Ĺžinau, ji yra atsirinkusi du kandidatus pateikti patikrinti valstybÄ—s institucijoms. Valdybai pristatÄ—me gerokai daugiau kandidatĹł ir ji nusprendÄ—, kad tinkamiausi yra du“, – „Lietuvos rytui“ sakÄ— atrankÄ… atlikusios bendrovÄ—s „AIMS International Lietuva“ vadovas Ĺ arĹŤnas Dyburis. „KlaipÄ—dos naftos“ valdybos pirmininkas Giedrius DuseviÄ?ius tepasakÄ—, kad atrankos procesas vyksta pagal numatytas sÄ…lygas, o bendrovÄ—s vadovas paaiĹĄkÄ—s iki spalio pabaigos. 6ALSĂ&#x;TIEĂ&#x;TwĂ&#x;RENĂ&#x;GIAĂ&#x;SKUNĂ&#x;Dg

Politikai ėmė abejoti, ar R.Masiulio paskyrimas vadovauti „Klai-

3DEXYÂ?VHQHUJHWLNRVLUVXVLVLHNLPRPLQLVWUX50DVLXOLVSDQRURXĂ?LPWLEHQGURYzVĂ„.ODLSzGRVQDIWDÂłJHQHUDOLQLRGLUHNWRULDXVNzGÂ?NXULRMHMDX\UDVzGzMÂ?V

pÄ—dos naftai“ nesukeltĹł interesĹł konf likto. „DÄ—l ĹĄio paskyrimo man kyla klausimĹł. Kaip dÄ—l atĹĄalimo laikotarpio? Juk R.Masiulis priimdavo sprendimus, susijusius ir su „KlaipÄ—dos nafta“. ÄŽstatymas sako, kad turi bĹŤti atĹĄalimo laikotarpis, kai pareigĹŤnui draudĹžiama bent metus eiti atsakingas pareigas kuruotoje srityje. Ĺ iuo metu rengiu kreipimÄ…si Vyriausiajai tarnybinÄ—s etikos komisijai ir klausiu, ar tokiose situacijose asmuo gali dalyvauti konkursuose“, – „Lietuvos rytui“ sakÄ— Seimo TeisÄ—s ir teisÄ—tvarkos komiteto pirmininkÄ— valstietÄ— AgnÄ— Ĺ irinskienÄ—. „PripaŞįstu R.MasiulÄŻ kaip gerÄ… buvusÄŻ „KlaipÄ—dos naftos“ vadovÄ…, taÄ?iau dabar yra slidus dalykas dÄ—l atĹĄalimo laikotarpio.

Susisiekimo ministerija yra priÄ—musi daug sprendimĹł dÄ—l KlaipÄ—dos jĹŤrĹł uosto, o tuo pat metu ir dÄ—l „KlaipÄ—dos naftos“ veiklos, nors formaliai pati ÄŻmonÄ— yra ir Energetikos ministerijos“, – kalbÄ—jo Seimo Ekonomikos komiteto narys opoziciniĹł liberalĹł atstovas Eugenijus Gentvilas. $AUGĂ&#x;SUĂ&#x;SIĂ&#x;JUĂ&#x;SIĂ‹Ă&#x;VEIĂ&#x;DĂ‹

R.Masiulis „KlaipÄ—dos naftai“ pirmÄ…kart vadovauti buvo paskirtas 2010 metais, kai energetikos ministro pareigas Ä—jo konservatorius Arvydas Sekmokas. Energetikos viceministrais tada dirbo dabartinis energetikos ministras Ĺ˝ygimantas VaiÄ?iĹŤnas ir Romas Ĺ vedas, kuris tuomet buvo ir „KlaipÄ—dos naftos“ valdybos pirmininkas.

2016 metais tapÄ™s susisiekimo ministru R.Masiulis be konkurso paskyrÄ— buvusÄŻ prezidentÄ—s Dalios GrybauskaitÄ—s rinkimĹł ĹĄtabo vadovÄ… R.Ĺ vedÄ… „Lietuvos geleĹžinkeliĹłâ€œ valdybos pirmininku, o ĹĄios bendrovÄ—s generaliniu direktoriumi tapo buvÄ™s R.Masiulio pavaduotojas finansams „KlaipÄ—dos naftoje“ Mantas BartuĹĄka. Pastarasis dabar yra ir „KlaipÄ—dos naftos“ valdybos narys. „Esu nusiĹĄalinÄ™s nuo „KlaipÄ—dos naftos“ generalinio direktoriaus skyrimo“, – „Lietuvos rytui“ tvirtino M.BartuĹĄka. 2ANĂ&#x;KAĂ&#x;RANĂ&#x;KgĂ&#x;PLAUĂ&#x;NA

Formuojant dabartinÄ™ Sauliaus Skvernelio VyriausybÄ™ 2016 me-

tais tuometÄ—s prezidentÄ—s D.GrybauskaitÄ—s pastangomis R.Masiulis, anksÄ?iau vadovavÄ™s Energetikos ministerijai, gavo susisiekimo ministro portfelÄŻ. Ĺ altiniĹł teigimu, dabartinÄŻ energetikos ministrÄ… Ĺ˝.VaiÄ?iĹŤnÄ…, kuriam dabar pavaldi „KlaipÄ—dos nafta“, ÄŻ ĹĄias pareigas rekomendavo ne kas kitas, o R.Masiulis kartu su buvusiu prezidentÄ—s patarÄ—ju energetikai ArĹŤnu Moliu. Ĺ iĹł metĹł pradĹžioje A.Molis tapo „KlaipÄ—dos naftos“ suskystintĹłjĹł gamtiniĹł dujĹł tarnybos direktoriumi. Jis su Ĺ˝.VaiÄ?iĹŤnu yra bendraĹžygiai daugiau nei deĹĄimtmetÄŻ – nuo tĹł laikĹł, kai drauge dirbo StrateginiĹł studijĹł centre, kuris vÄ—liau bankrutavo.


DNWXDOLMRV 95LGLNR Ă„8WHQRVGLHQDÂł QXRWU

PVSDOLRGĂ&#x;

.OĂ&#x;RIĂ&#x;LIKĂ&#x;TIĂ&#x;KAIĂ&#x;MIEĂ&#x;jIAIS Ă&#x; OĂ&#x;NEĂ&#x;TAPĂ&#x;TIĂ&#x;KAUĂ&#x;NIEĂ&#x;jIAIS .DXQRUDMRQREHQGUXRPHQzLUSROLWLNDLVXVLYLHQLMR SULHĂ….DXQRPLHVWRXĂ?PRMXVDWVLULHNWLGDOÂ’SDNDX QzVĂ?HPLĂ˜*\YHQWRMDLYDNDUXĂ?WDULPRSDSUDĂ…zLU SURĂ…DOÂ’YDĂ?LDYXVLRSUH]LGHQWR*LWDQR1DXVzGRV A rĹŤnas K A R A LIĹŞNAS LR korespondentas

Vykdamas ÄŻ naujos „Continental“ gamyklos atidarymÄ… prezidentas G.NausÄ—da iĹĄ anksto neplanavo susitikti su Kauno rajono gyventojais. Bet RamuÄ?iĹł (Kauno r.) bendruomenÄ—s atstovai netoli naujosios gamyklos ÄŻrengÄ— palapinÄ™ ir stabtelÄ—jusÄŻ prezidentÄ… G.NausÄ—dÄ… pavaiĹĄino arbata bei ĹĄimtalapiu. Tuo metu posÄ—dĹžiavusi Kauno rajono taryba vieningai atmetÄ— Kauno valdĹžios pasiĹŤlymÄ… prie miesto prijungti 13 seniĹŤnijĹł, kuriose gyvena apie 70 proc. Kauno rajono ĹžmoniĹł, ÄŻsikĹŤrusios didĹžiausios verslo ÄŻmonÄ—s.

'XMDXQDPXWHQLĂ…NLXLSULNODXVDQW\VDXWRPRELOLDL%0:QDNWÂ’EXYRVPDUNLDLVXQLRNRWLRYLHQDVDSJDGLQWDV

.AKTÂ?Ă&#x;SIAUĂ&#x;jIAĂ&#x;"-7Ă&#x;PAĂ&#x;DEĂ&#x;GwĂ&#x;JAS Ă„1HÂ’Ă?YHOJLXNLWRVSULHĂ?DV negalÄ—jo 22 metĹł K.BalÄ?iĹŤnas. Para anksÄ?iau AuĹĄros gatvÄ—je WLHVÂąWLNSDY\Gj³¹LĂ… buvo padegtas Utenos policijos WDUz.ULVWLMRQDV%DOmLĂ‘QDV pareigĹŤnui priklausantis BMW ApdegÄ— ir ĹĄalia stovintis 7U\VĂ…LRXWHQLĂ…NLRDXWR 525. „Toyota Avensis“. PRELOLDL%0:QDNWÂ’EX UĹžsienyje uĹždarbiaujantis K.BalĹŤnas ÄŻ LietuvÄ… atostogĹł parvyYRVXQLRNRWLXJQLPL'DU Ä?i ko balandĹžio pabaigoje iĹĄkart po YLHQDVSROLFLMRVW\UzMXL VelykĹł, o kitÄ… savaitÄ™ jau planavo grÄŻĹžti ÄŻ PrancĹŤzijÄ…. Ten vyras SULNODXVDQWLV%0:VXGH pastaruoju metu dirbo staliumi. Jz8WHQRMHSDUDDQNVmLDX PrieĹĄ tai uteniĹĄkis daugiau kaip EglÄ— Ĺ I LINSKAI TÄ–-PUĹ KORÄ– LR korespondentÄ—

„Lidl“ prekybos centro automobiliĹł aikĹĄtelÄ—je buvÄ™ BMW 730 ir BMW 320 Utenoje supleĹĄkÄ—jo ketvirtadienio naktÄŻ. Ugnis apgadino ir ĹĄalia stovintÄŻ BMW 540i. „Apie treÄ?iÄ… valandÄ… nakties pas mane atlÄ—kÄ— draugas – jis gyvena devynaukĹĄtyje prie „Lidl“, tad iĹĄgirdo tris sprogimus ir pro langÄ… iĹĄvydo gaisrÄ…. NubÄ—gÄ™s ÄŻ aikĹĄtelÄ™ pamatÄ—, kad dega mano automobiliai. Man ĹĄokas – nesuprantu, kas galÄ—jo juos padegti. Suprantu, kad veidrodÄ—lÄŻ nudauĹžtĹł, taÄ?iau Ä?ia jau per Ĺžiauru“, – atsitokÄ—ti

metus uĹždarbiavo Norvegijoje. UĹžsienyje uĹždirbtus pinigus jis taupÄ— nuosavam bĹŤstui ir automobiliams, kurie yra jo aistra. PrieĹĄ mÄ—nesÄŻ K.BalÄ?iĹŤnas Utenos automobiliĹł turguje uĹž maĹždaug 10 tĹŤkst. eurĹł ÄŻsigijo tris BMW. BMW 320 buvo skirtas vyro draugei, bet dar neregistruotas Lietuvoje. BMW 540i K.BalÄ?iĹŤnas vadina kolekciniu – 4,4 l, 210 kW variklis pernelyg galingas ir siurbia per daug benzino, tad vaĹžinÄ—ti juo kasdien bĹŤtĹł per brangu. BMW 730, kaip tvirtina uteniĹĄkis, buvo skirtas kasdieniam vaĹžinÄ—jimui ir idealiai sutvarkytas. BĹŤtent ĹĄiuo automobiliu kitÄ… savaitÄ™ vyras planavo vaĹžiuoti ÄŻ PrancĹŤzijÄ… dirbti.

„AĹĄ esu dirbÄ™s automobiliĹł mechaniku, bet tÄ… automobilÄŻ veĹžiau ÄŻ dirbtuves, nes pats neturÄ—jau laiko remontuoti. BMW 730 buvo tik originalios dalys, jis neturÄ—jo trĹŤkumĹł. TokÄŻ nesurĹŤdijusÄŻ kÄ—bulÄ… dabar bĹŤtĹł sunku rasti. IĹĄkart po ÄŻvykio pasigirdo versijĹł, kad automobilis galÄ—jo pats uĹžsidegti, taÄ?iau tai – neÄŻmanoma. Net laĹĄelis tepalo negalÄ—jo nukristi“, – teigÄ— K.BalÄ?iĹŤnas. Visus tris BMW jaunas uteniĹĄkis laikÄ— „Lidl“ prekybos centro aikĹĄtelÄ—je, nes kiemuose, anot jo, visiĹĄkai nÄ—ra vietos automobiliams. „Lidl“ aikĹĄtelÄ—je nÄ—ra jokiĹł ĹženklĹł, draudĹžianÄ?iĹł statyti automobilius ar ribojanÄ?iĹł stovÄ—jimo laikÄ…. TikÄ—damasis, kad taip bus saugiau, K.BalÄ?iĹŤnas BMW statÄ— ten, kur veikia dvi prekybos centrui priklausanÄ?ios kameros. „Tikrai su niekuo nesipykau, todÄ—l nemanau, kad tai kerĹĄtas. SakyÄ?iau, kad tas, kuris taip pasielgÄ—, padarÄ— tai iĹĄ pavydo, nes mano automobiliai buvo iĹĄskirtiniai“, – svarstÄ— K.BalÄ?iĹŤnas. NÄ— vienas uteniĹĄkio automobilis nebuvo draustas kasko draudimu.

2AĂ&#x;MIĂ&#x;NOĂ&#x;IRĂ&#x;RAĂ&#x;GIĂ&#x;NOĂ&#x;NEĂ&#x;NUĂ&#x;RIMĂ&#x;TI

„Kaip jĹŤs nusprÄ™site, taip ir bus“, – gyventojĹł baimÄ™ dÄ—l galimos administracinÄ—s reformos mÄ—gino sklaidyti prezidentas G.NausÄ—da. Ĺ alies vadovas taip pat domÄ—josi, kodÄ—l jie nenori tapti Kauno gyventojais. Prezidentas ragino aktyviai dalyvauti apklausoje: „Jeigu nuomonÄ— bus aiĹĄkiai iĹĄreikĹĄta, okupacines schemas braiĹžantys ĹžmonÄ—s turÄ—s atsistoti ir pripaĹžinti pralaimÄ—jÄ™.“ Gyventojai baiminosi, kad apklausos rezultatai gali bĹŤti suklastoti. G.NausÄ—da pajuokavo galintis padÄ—ti suskaiÄ?iuoti balsus. PakaunÄ—s gyventojai prezidentui ÄŻteikÄ— simbolinius paraĹĄĹł, kurie dÄ—l pasiprieĹĄinimo tokiam projektui buvo renkami porÄ… savaiÄ?iĹł, lapus. IĹĄ viso surinkta apie 25 tĹŤkst. paraĹĄĹł, kurie ÄŻteikti Vidaus reikalĹł ministerijai. 0AĂ&#x;SIĂ&#x;Ă„LYĂ&#x;MASĂ&#x;BUĂ&#x;VOĂ&#x;ATĂ&#x;MESĂ&#x;TAS

7%DXURQXRWU

4EISĂ&#x;MEĂ&#x;I¸KILOĂ&#x;NEĂ&#x;TIĂ&#x;KwĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;KLIĂ&#x;Ă„jIĂ‹

Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

KetvirtadienÄŻ nuo pat ryto strigo aukĹĄtas pareigas Kauno ekonominÄ—je policijoje einanÄ?io D.Karaluko ir jo bendrininkĹł suÄ—mimas Vilniaus apylinkÄ—s teisme. Sulaukus melagingo praneĹĄimo apie tai, kad teismas uĹžminuotas, jo veikla buvo paralyĹžiuota dviem valandoms, o po pietĹł paaiĹĄkÄ—jo, kad teisÄ—jas Valdas BugeleviÄ?ius negali priimti sprendimo, nes ÄŻtariamojo policininko advokatas Arnoldas BlaĹževiÄ?ius yra jo geras draugas. 16 valandÄ… posÄ—dis buvo perkeltas ÄŻ kitame aukĹĄte esantÄŻ kito teisÄ—jo kabinetÄ…, taÄ?iau prokuratĹŤros praĹĄymo nespÄ—ta iĹĄnagrinÄ—ti. Tai turÄ—tĹł bĹŤti padaryta penktadienio rytÄ…. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato EkonominiĹł nusikaltimĹł tyrimo valdybos tre-

Ä?iojo skyriaus virĹĄininkas D.Karalukas buvo sulaikytas treÄ?iadienio rytÄ… savo darbo kabinete. ÄŽtariama, kad jis dangstÄ— ĹĄeĹĄÄ—linÄ™ prekybÄ…, kurios mastas gali siekti milijonus ar net deĹĄimtis milijonĹł eurĹł. Aplinkiniams susidarÄ— ÄŻspĹŤdis, jog ÄŻ Vilniaus teismÄ… atveĹžtas Kauno pareigĹŤnas buvo puikiai nusiteikÄ™s – iĹĄvydÄ™s bĹŤrÄŻ ĹžurnalistĹł jis neslÄ—pÄ— ĹĄypsenos ir net nusijuokÄ—. Savo kaltÄ™ neigiantis pareigĹŤnas yra ÄŻtariamas byloje dÄ—l piktnaudĹžiavimo, kyĹĄininkavimo, nelegalios alkoholio, cigareÄ?iĹł ir kitĹł gaminiĹł prekybos, nusikalstamu bĹŤdu gauto turto realizavimo. Be D.Karaluko, ÄŻtarimai byloje pareikĹĄti dar 8 asmenims, tarp jĹł – geram jo paŞįstamui, anksÄ?iau dirbusiam policijoje. BaudĹžiamojon atsakomybÄ—n patrauktas ir ÄŻmonÄ—s, kuri saugo valstybÄ—s konfiskuotus daiktus, vadovas.

+ARĂ&#x;TAISĂ&#x;PAĂ&#x;V YKSĂ&#x;TAĂ&#x;SUĂ&#x;SIĂ&#x;TARĂ&#x;TI

Kauno rajono meras Valerijus MakĹŤnas tikino, kad apie tai gali bĹŤti kalbama, taÄ?iau ĹĄÄŻkart buvo pasirinktas nevykÄ™s bĹŤdas – neatlikti jokie skaiÄ?iavimai, nesitarta su bendruomenÄ—mis. Kauno taryba prieĹĄ kelias savaites kreipÄ—si ÄŻ VyriausybÄ™ siĹŤlydama praplÄ—sti miesto ribas. TokiÄ… iniciatyvÄ… V.MatijoĹĄaitis tÄ…kart motyvavo noru iĹĄsprÄ™sti Kauno rajono gyventojams kylanÄ?ias ekonomines ir socialines problemas. Dokumente siĹŤloma surengti Kauno rajono gyventojĹł apklausÄ… ir iĹĄsiaiĹĄkinti, kur nori gyventi Kauno rajono ĹžmonÄ—s. Tiek Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, tiek premjeras Saulius Skvernelis skeptiĹĄkai ÄŻvertino reformos galimybes, o Vidaus reikalĹł ministerija kol kas nenusprendÄ— dÄ—l apklausos tikslingumo. GalutinÄŻ sprendimÄ… dÄ—l savivaldybÄ—s ribĹł pakeitimo tvirtina Seimas. V.MakĹŤnas teigÄ—, kad dÄ—l vieĹĄojo transporto su miesto savivaldybe bandoma susitarti nuo 2015 metĹł, taÄ?iau reikalai beveik nejuda ÄŻ priekÄŻ. Kita vertus, kai kuriose srityse pavyksta sÄ—kmingai dirbti kartu. Abi kaimyninÄ—s savivaldybÄ—s vykdo projektÄ… „Kaunas – Europos kultĹŤros sostinÄ— 2022“, taip pat tapo vieĹĄosios ÄŻstaigos „Nemuno Ĺžiedas“ dalininkÄ—mis.

Ă&#x;

0DĂ?GDXJWLHNSDUDĂ…Ă˜NXULDLV QHSULWDULDPDNDGGDOLV.DXQR UDMRQREĂ‘WĂ˜SULMXQJWDSULH .DXQRÂ’WHLNWD9LGDXVUHLNDOĂ˜ PLQLVWHULMDL 03DWDĂ…LDXVQXRWU

9DNDUSURNXURUDLWHLVPR9LOQLXMHSDSUDĂ…Â?VXLPWL .DXQRSROLFLMRVNRUXSFLMRVE\ORMHPLQLPjLOJDPH WÂ’Ă…LRPLHVWRSDUHLJĂ‘Qj'RQDWj.DUDOXNjVXVLGĂ‘Uz VXQHWLNzWRPLVNOLĂ‘WLPLVWDGSRVzGÂ’WHNRQXNHOWL

Kauno rajono taryba vakar neeiliniame posÄ—dyje vieningai atmetÄ— Kauno mero Visvaldo MatijoĹĄaiÄ?io pasiĹŤlymÄ… prijungti trylika prie miesto arÄ?iausiai esanÄ?iĹł seniĹŤnijĹł. Kauno miesto administracijos atstovai ÄŻ posÄ—dÄŻ neatvyko. PrieĹĄ posÄ—dĹžio pradĹžiÄ… Kauno rajono bendruomenÄ— surengÄ— palaikymo akcijÄ…, kurioje dalyvavo apie 300 ĹžmoniĹł. „Mes – kaimieÄ?iai!“ – skandavo prie savivaldybÄ—s pastato susirinkÄ™ ĹžmonÄ—s.

VÄ—liau susidarÄ— maĹždaug 100 automobiliĹł kolona, kuri pajudÄ—jo sostinÄ—s link. VirĹĄ automobiliĹł plevÄ—savo vÄ—liavÄ—lÄ—s su Kauno rajono simbolika. Vidaus reikalĹł ministrÄ— Rita TamaĹĄunienÄ— pasiĹŤlÄ— V.MatijoĹĄaiÄ?iui atsiimti pasiĹŤlymÄ… prijungti prie miesto dalÄŻ rajono teritorijos, taÄ?iau Kauno savivaldybÄ—s administracija kol kas tokios galimybÄ—s nesvarsto. Pats V.MatijoĹĄaitis ĹĄiuo metu atostogauja uĹžsienyje.

.DXQRSROLFLQLQNj'.DUDOXNjÂ’ WHLVPjDWYHGzNDXNzWLVDUJ \ELQLDL

BĹŤtent iĹĄ ĹĄios ÄŻmonÄ—s tekÄ—jo slapta pogrindĹžio prekybos upÄ—, prekiauta akcizais apmokestinamomis prekÄ—mis, vogtĹł automobiliĹł detalÄ—mis. D.Karalukas su kolegomis mÄ—gdavo vieĹĄai pasakoti apie demaskuotus ĹĄeĹĄÄ—linÄ—s ekonomikos veikÄ—jus, ÄŻmones. Tai bĹŤdavo mokesÄ?iĹł slÄ—pÄ—jai, eurĹł padirbinÄ—tojai, be leidimĹł prekiavÄ™ asmenys. IlgÄ… laikÄ… niekas net nenujautÄ—, jog teisÄ—saugos akiratyje atsidurs pats negeroviĹł vieĹĄintojas.

Ä.DLSMÑVQXVSU�VLWHWDLSLUEXV³¹SUH]LGHQWDV*1DXVzGDYDNDUUDPLQR .DXQRUDMRQRJ\YHQWRMXVNXULHQHQRULEÑWLSULMXQJWLSULH.DXQRPLHVWR


UĂ€RIBIS -6WDFHYLmLDXVQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

UZRIBIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

$INĂ&#x;GUĂ&#x;SIĂ&#x;MERĂ&#x;GIĂ&#x;NAĂ&#x;I¸Ă&#x;VAĂ&#x;DUOĂ&#x;TA Ă&#x; TAĂ&#x;jIAUĂ&#x;PASĂ&#x;LAPĂ&#x;jIĂ‹Ă&#x;DARĂ&#x;LIĂ&#x;EKA '.UDVDXVNRQXRWU

.DLS%LUĂ?Ă˜UDMRQRJ\ YHQWRMDDXWRPRELOLX LĂ…YDĂ?LDYXVLLĂ…QDPĂ˜ DSVYDLJXVLDWVLGĂ‘Uz VYHWLPDPHEXWH3D QHYzĂ?\MH"-RVDYLQLQ NDVVXODLN\WDVRSROL FLMDSUDGzMRQDUSOLRWL Ă…LjPÂ’VOLQJjLVWRULMj 1HDWPHWDPDNDG/%LHOLDXVNDVVXSXVEUROLDLVSHUWDUSLQLQNXVVODSWDVXVLWDUz

.DXQRDS\JDUGRVWHLVPH YDNDUDSNODXVWDVSDVNX WLQLVPHWĂ˜SOXQJLĂ…NzV ,HYRV6WUD]GDXVNDLWzVEX GHOLVÂąPHWĂ˜NzGDLQLĂ… NLV/HRQDV%LHOLDXVNDV ĂŒXGLNDVWYLUWLQRYLHQDV GDXĂ?Â?VDXNjNDVWXYX Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

Ĺ˝vÄ—riĹĄku susidorojimu kaltinami du L.Bieliausko pusbroliai – 25 metĹł Mantas Bieliauskas ir gaujos vadeiva laikomas 24-eriĹł Karolis – jau anksÄ?iau davÄ— parodymus. Ikiteisminio tyrimo metu L.Bieliauskas prisipaĹžino aukÄ… dauŞęs kastuvu. Merginai juo smogta keliasdeĹĄimt kartĹł, keliolika sykiĹł – ÄŻ galvÄ…. AnksÄ?iau teisme vyriausias iĹĄ teisiamĹł giminaiÄ?iĹł ĹĄiĹł metĹł kovÄ… ir rugsÄ—jo pabaigoje atsisakÄ— duoti parodymus. L.Bieliausko apklausos diena bĹŤdavo vis nukeliama. K.Bieliauskas ir M.Bieliauskas aiĹĄkino neĹžudÄ™ merginos – esÄ… tik padÄ—jÄ™ jÄ… pagrobti ir apiplÄ—ĹĄti. Vakar teisme L.Bieliausko apklausa truko apie dvi valandas. Kaltinamasis ĹžmogĹžudyste patvirtino tai, kÄ… buvo sakÄ™s vykstant ikiteisminiam tyrimui: bĹŤtent jis sudavÄ— aukai smĹŤgius kastuvu ir tai darÄ— vienas. Visi trys pusbroliai anksÄ?iau jau buvo teisti. Neatmetama, kad tarp L.Bieliausko, kurio biografija pati neĹĄvariausia, ir jo giminaiÄ?iĹł per tarpininkus ÄŻvyko slaptas susitarimas, kad jis prisipaĹžins sudavÄ™s mirtinus smĹŤgius. TaÄ?iau L.Bieliausko bendrininkĹł planai sumenkinti savo vaidmenÄŻ ĹžmogĹžudystÄ—s byloje vargu ar iĹĄdegs. Manoma, kad jie tik gelbÄ—ja savo kailÄŻ, siekdami iĹĄvengti kalÄ—jimo iki gyvos galvos. TeisÄ—sauga yra surinkusi svariĹł ÄŻrodymĹł, kad prie nuĹžudymo prisidÄ—jo visi trys giminaiÄ?iai, priklausÄ™ nusikaltÄ—liĹł gaujai ir greitkeliuose apiplÄ—ĹĄinÄ—jÄ™ vairuotojus. Dar iki teismo L.Bieliauskas pareiĹĄkÄ—, kad kraupĹł nusikaltimÄ… suplanavo jo pusbrolis: „Kai kelyje uĹžpultÄ… merginÄ… Karolis ÄŻtempÄ— ÄŻ maĹĄinÄ…, supratau, kad viskas baigsis blogai, o mes pateksime ÄŻ istorijÄ….“ Ĺ ie ĹžodĹžiai ir kiti duomenys patvirtina, kad K.Bieliauskas atliko vadovaujamÄ… vaidmenÄŻ pagrobiant, o vÄ—liau – ir nuĹžudant aukÄ…. RugsÄ—jo 30-Ä…jÄ… teisme buvo apklausti keturi policijos pareigĹŤnai, dalyvavÄ™ ĹžudikĹł paieĹĄkose ir iĹĄkasant KÄ—dainiĹł miĹĄke paslÄ—ptus palaikus, taip pat rinkÄ™ ÄŻkalÄ?ius.

-ALĂ&#x;DAĂ&#x;VOĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;GAIĂ&#x;LwĂ&#x;TI â– PHWĂ˜NRYRGLHQj JUHLWNHO\MHWLHV(OHNWUzQDLV ,6WUD]GDXVNDLWÂ? QXRWU XĂ? SXROÂ?LUEDJDĂ?LQzMHSRÂ’YDL ULDVYLHWDVYHĂ?LRMÂ?EXGHOLDL WYLUWLQRLĂ…SUDGĂ?LĂ˜QHNHWLQÂ? MRVĂ?XG\WLÂąMXRVPDVLQRWLN PHWDLVSDJDPLQWDVMRV DXWRPRELOLVĂ„$XGLÂł â–  $YDULMjLPLWDYXVLWULMX OzYzOLDXHVjLĂ…VLJDQGRNDG ,6WUD]GDXVNDLWzMXRVDWSD Ă?LQVLUÂ’GXRVSROLFLMDL â–  ‘WDULDPDNDGQXĂ?XG\PR SODQjVXJDOYRMRLUYLHWjSD ULQNR.%LHOLDXVNDV,6WUD] GDXVNDLWzLĂ…SUDGĂ?LĂ˜EXYR QXYHĂ?WDÂ’-RQDYRVLU0DUL MDPSROzVDS\OLQNHVSDVNXL LĂ…WHPSWDLĂ…EDJDĂ?LQzV.z GDLQLĂ˜SDNUDĂ…W \MHHVDQmLD PHQXRĂ…DOLDPHPLĂ…NH â–  7HQLUVXUHQJWDHJ]HNXFL MD6PXUWDXWRMDLLĂ…NDVzGXR EÂ?NDLDXNDGDUEXYRJ\YD 3DVDN/%LHOLDXVNRPHUJLQD PDOGDYRSDVLJDLOzWLWDmLDX EXGHOLĂ˜QHVXJUDXGLQR â–  ĂŒXGLNDLVWHQJzVLSDVOzSWL QXVLNDOWLPRSzGVDNXVÂąNĂ‘ QjXĂ?NDVzWDmLDXEXYRVX ODLN\WLSRSHQNLĂ˜GLHQĂ˜ â–  0HUJLQDEXYRLWLQVPDUNLDL VXGDXĂ?\WDÂąDĂ…DUĂ˜QLHNDLS QHJDOzMRVXODLN\WLLUSDODLNXV LĂ…NDVÂ?SDUHLJĂ‘QDL â–  /%LHOLDXVNDVLUDEXMRSXV EUROLDL\UDWHLVWLXĂ?YLUWLQÂ? SOzĂ…LPĂ˜YDJ \VmLĂ˜LUNLWRNLĂ˜ QXVLNDOWLPĂ˜7DLSSDW\UD NDOWLQDPLLĂ…/DWYLMRVSLOLHmLĂ˜ SDJUREÂ?DXWRPRELOÂ’Ă„9RONV ZDJHQ3DVVDWÂł

Pirmadienio vakare pradingusios 24 metĹł merginos artimieji iĹĄ BirŞų rajono dvi paras praleido kankinami baisios neĹžinios. Tik treÄ?iadienio vakarÄ… pareigĹŤnams pavyko pradingÄ—lÄ™ rasti PanevÄ—Ĺžyje, viename DanutÄ—s gatvÄ—s daugiabutyje. 0AĂ&#x;TEĂ&#x;KOĂ&#x;Â?Ă&#x;MEĂ&#x;DIĂ&#x;KĂ‹Ă&#x;RANĂ&#x;KAS

Mergina buvo stipriai apsvaigusi, suĹžalota galva, taÄ?iau sÄ…moninga. PareigĹŤnai aiĹĄkinasi, ar ji buvo apsvaiginta narkotikais, ar prigirdyta alkoholio. Manoma, kad apkvaiĹĄusi mergina ĹĄiame bute laikyta prievarta. IĹĄlaisvinta birĹžietÄ— iĹĄ karto nuveĹžta ÄŻ ligoninÄ™ ir iĹĄ pradĹžiĹł gydyta intensyviosios terapijos skyriuje, o paskui perkelta ÄŻ neurochirurgijos skyriĹł. 4EĂ&#x;KOĂ&#x;KVIESĂ&#x;TIĂ&#x;UGĂ&#x;NIAĂ&#x;GEĂ&#x;SIUS

Policininkai sulaikÄ— buto savininkÄ… 36 metĹł panevÄ—ĹžietÄŻ. Jis buvo blaivus. ÄŽtariamasis neatidarÄ— durĹł, kai ÄŻ jas pasibeldÄ— merginos ieĹĄkantys policininkai, tad teko praĹĄyti ugniagesiĹł pagalbos. Sulaikomas vyras nesiprieĹĄino. Policija pradÄ—jo tyrimÄ… dÄ—l ne-

3ROLFLMDDLĂ…NLQDVLDUPHUJLQDĂ…LDPHGDXJLDEXW\MHGYLSDUDVODLN\WDSULHYDUWD

teisÄ—to laisvÄ—s atÄ—mimo. ÄŽtariamasis anksÄ?iau jau buvo teistas uĹž ÄŻvairius paĹžeidimus: dokumentĹł klastojimÄ…, kvaiĹĄalus.

ma, jog jos buvimo vieta nustatyta remiantis telefono prisijungimais prie operatoriaus tinklĹł.

$INĂ&#x;GOĂ&#x;I¸Ă&#x;VAĂ&#x;Ă€IAĂ&#x;VUĂ&#x;SIĂ&#x;I¸Ă&#x;NAĂ&#x;MĂ‹

DanutÄ—s gatvÄ—s daugiabuÄ?io PanevÄ—Ĺžyje gyventojus sukrÄ—tÄ— Ĺžinia, kad jĹł name prievarta laikyta mergina. Ĺ˝monÄ—s tikino, kad jokio triukĹĄmo ar pagalbos ĹĄauksmo iĹĄ kaimyno buto negirdÄ—jo. GyventojĹł teigimu, jaunas vyras ĹĄiame tÄ—vĹł bute apsigyveno prieĹĄ kelerius metus. JĹł Ĺžiniomis, anksÄ?iau vyras buvo sukĹŤrÄ™s ĹĄeimÄ…, bet sutuoktinÄ— su vaikais persikraustÄ— gyventi kitur.

Mergina paslaptingai pradingo pirmadienio vakarÄ…. Artimiesiems prasitarusi, kad ketina susitikti su sugyventinio broliu ir jo draugu, ji sÄ—do ÄŻ savo automobilÄŻ ir iĹĄvaĹžiavo iĹĄ tÄ—vĹł namĹł. Jai ilgai negrÄŻĹžus namo, artimieji sunerimo. Telefonu mergina neatsiliepÄ—. Apie pradingÄ—lÄ™ buvo praneĹĄta policijai, pradÄ—ta paieĹĄka. Policija neatskleidĹžia, kaip pavyko rasti pradingÄ—lÄ™, bet spÄ—ja-

)NĂ&#x;DUIĂ&#x;APĂ&#x;KARĂ&#x;TOĂ&#x;SMURĂ&#x;TOĂ&#x;PROĂ&#x;VERĂ&#x;Ă€IS .DXQRDS\OLQNzVWHLV PDVSDVNHOEzQXR VSUHQGÂ’PHWĂ˜LQ GXL+DUVKDL*RZGDL WHLVLDPDPXĂ?Ă?LDXUĂ˜ LĂ…SXROÂ’SULHĂ…EXYXVLj PHWĂ˜GUDXJÂ?LU YDLUDYLPjJLUWDP Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

TÄ… paÄ?iÄ… dienÄ… planuota apklausti L.BieliauskÄ…, taÄ?iau jis atsisakÄ— duoti parodymus. Tada teisÄ—ja Ä—mÄ— garsinti tai, kÄ… jis kalbÄ—jo vykstant ikiteisminiam tyrimui. L.Bieliausko advokatÄ— pareiĹĄkÄ—, kad jis sutinka bĹŤti apklaustas teisme po to, kai bus pagarsinti jo parodymai, duoti iki prasidedant teismui. Tai buvo padaryta vakar.

+AIĂ&#x;MYĂ&#x;NAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SUKĂ&#x;RwSĂ&#x;TI

03DWDĂ…LDXVQXRWU

+ALĂ&#x;TŠĂ&#x;PRIĂ&#x;SIwĂ&#x;MwĂ&#x;VIEĂ&#x;NAS

D a r iu s K R A S AUS K A S

Kauno technologijos universitete (KTU) studijavęs uŞsienietis pripaŞintas kaltu, jam skirtas 6 mėnesių laisvės apribojimas, įpareigojant vakarais ir naktimis bōti namuose. Taip pat smurtautojui teismas paskyrė 6,4 tōkst. eurų baudą ir nusprendė konfiskuoti automobilį BMW, kurį jis vairavo girtas. H.Gowda buvo suimtas pastaruosius 5 mėnesius, tad laikytina, kad laisvės apribojimo bausmę yra atlikęs. Indijos pilietis sumuťė 22 metais jaunesnę tautietę ťių metų geguŞės 6-osios vakarą jųdviejų iťsinuomotame bute A.Baranausko gatvėje. Pasak aukos, sugyventinis jai trankė per galvą vaza ir kumť-

,QGDV+*RZGD EXYRSDĂ…DOLQWDVLĂ… XQLYHUVLWHWRLUVzGR Â’WHLVLDPĂ˜MĂ˜VXROj

Ä?iais, tampÄ— uĹž plaukĹł, spardÄ—. Mergina taip pat tvirtino sulaukusi grasinimĹł nuĹžudyti, pavieĹĄinti jos intymias nuotraukas. Mergina buvo kankinama maĹždaug penkias valandas. Indas buvo smarkiai apgirtÄ™s. BĹŤdamas neblaivus KTU studentas sÄ—do ÄŻ savo BMW, taÄ?iau tÄ… patÄŻ vakarÄ… netoli namĹł buvo sulaikytas policijos pareigĹŤnĹł. UĹžsienieÄ?iui buvo nustatytas vidutinis girtumas – 2,32 promilÄ—s alkoholio. Indas tvirtino prieĹĄ konf liktÄ… su sugyventine iĹĄgÄ—rÄ™s butelÄŻ likerio. Pavydus vyras ÄŻtarÄ— draugÄ™ neiĹĄtikimybe ir puolÄ— priekaiĹĄtau-

ti, kodėl ťi ilgai negrįŞusi namo. Netrukus nepasitenkinimas buvo parodytas smōgiais. Indas kelias valandas su pertraukomis muťė moterį ir neleido iťtrōkti į lauką. Jam iťvaŞiavus draugė iťsikvietė medikus ir policiją. Mergina pasakojo, kad apsvaigęs nuo alkoholio Indijos pilietis tapdavo itin Şiaurus ir nenuspėjamas. H.Gowda ikiteisminio tyrimo metu neigė smurtavęs prieť savo draugę – tvirtino, kad buvo priverstas gintis. Prokurorai ťia versija nepatikėjo. Iťkėlus baudŞia mą ją bylą H.Gowda buvo iťbrauktas iť KTU studentų sąraťų.


Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS Skirtingos skolos Vienam Palangos gyventojui tenkanti pradelstĹł skolĹł suma ĹĄiuo metu siekia vidutiniĹĄkai 844 eurus – „Creditinfo“ duomenimis, tai yra didĹžiausias rodiklis ĹĄalyje. MaĹžiausiai prasiskolinÄ™ KelmÄ—s rajono gyventojai – vienam tenka 46 eurĹł pradelsta skola. Lietuvoje moterys ir vyrai turi apylygiai kredito sutarÄ?iĹł – moterims tenka 49,4 proc., vyrams – 50,6 proc. TaÄ?iau moterys skolinasi maĹžesnÄ—mis sumomis. Nuo 25 iki 44 metĹł amĹžiaus grupÄ—je skolĹł turi 57 579 vyrai ir 29 155 moterys, vyrĹł ĹĄioje amĹžiaus grupÄ—je turimĹł skolĹł suma siekia daugiau negu 164 mln. eurĹł, o moterĹł – 65,6 mln. eurĹł

Nebekeis valiutos Bankai ne tik uĹždarinÄ—ja skyrius, bet ir nustoja teikti ÄŻprastas paslaugas. Antai nuo gruodĹžio 9 d. „Swedbank“ padaliniuose nebebus galima atlikti uĹžsienio valiutos keitimo operacijĹł grynaisiais pinigais ir ÄŻmokÄ—ti ar iĹĄsiimti grynĹłjĹł pinigĹł uĹžsienio valiuta iĹĄ savo sÄ…skaitos. Kaip skelbia bankas, per pastaruosius trejus metus valiutos keitimo grynaisiais operacijĹł skaiÄ?ius krito tris kartus.

UĹžsienio prekyba Ĺ iĹł metĹł rugpjĹŤtÄŻ prekiĹł eksportuota uĹž 2,5 mlrd. eurĹł, importuota – uĹž 2,6 mlrd. eurĹł. LietuviĹĄkos kilmÄ—s prekiĹł eksportuota uĹž 1,51 mlrd. eurĹł. RugpjĹŤtÄŻ, palyginti su liepa, eksportas padidÄ—jo 1,2 proc., importas sumaŞėjo 8,6 proc. Tam ÄŻtakos turÄ—jo iĹĄaugÄ™s javĹł, elektros maĹĄinĹł ir ÄŻrenginiĹł bei jĹł daliĹł, baldĹł eksportas bei smukÄ™s antĹžeminio transporto priemoniĹł (25,5 proc.), Ĺžalios naftos (9,6 proc.), maĹĄinĹł ir mechaniniĹł ÄŻrenginiĹł bei jĹł daliĹł (11,2 proc.) importas. Statistikos departamento duomenimis, lietuviĹĄkos kilmÄ—s prekiĹł eksportas padidÄ—jo 5 proc., be mineraliniĹł produktĹł – 5,1 proc. Per metus (2019 metĹł rugpjĹŤtÄŻ, palyginti su 2018 m. rugpjĹŤÄ?iu) eksportas sumaŞėjo 1,8 proc., importas – 3,7 proc.

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

RINKOSĂ&#x;PULSAS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

-UIĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;KAĂ&#x;RĂ‹Ă&#x;ATĂ&#x;GARĂ&#x;SIAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;IRĂ&#x;,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOĂ&#x;JE 7%DXURQXRWU

EKONOMIKA

3UHN\ERVNDUDVWDUS-$9LU.LQLMRVVXNzOzQHULPjLU /LHWXYRMH6X$PHULNDSUHNLDXMDQW\VSLHQRSHUGLU EzMDLJDXGR'RQDOGR7UXPSRSUDQHĂ…LPXVNRNLRPV YDOVW\EzPVLUNRNLRPVSUHNzPVMLVGLGLQVPXLWXV Aud r Ä— S R Ä– B A L I E N Ä– LR korespondentÄ—

Nesutarimai tarp JAV ir Kinijos sujaukÄ— pasaulinÄ™ prekybÄ… pieno produktais. Per 8 ĹĄiĹł metĹł mÄ—nesius jĹł eksportas iĹĄ JAV ÄŻ KinijÄ… sumenko kone 50 proc., taÄ?iau ÄŻ ĹĄiÄ… ĹĄalÄŻ plĹŤstelÄ—jo daugiau pieno iĹĄ kitĹł valstybiĹł. Portalo CLAL.it duomenimis, Naujosios Zelandijos eksportas ÄŻ KinijÄ… per sausį–rugpjĹŤtÄŻ, palyginti su tuo paÄ?iu laikotarpiu pernai, iĹĄaugo apie 20 proc. ir pasiekÄ— 928,4 tĹŤkst. tonĹł. JĹł vertÄ— sukasi apie 3,1 mlrd. eurĹł. Europa per ĹĄÄŻ laikÄ… eksportÄ… ÄŻ KinijÄ… paaugino 16,6 proc. – sausio–rugpjĹŤÄ?io mÄ—nesiais jai pardavÄ— apie 793 tĹŤkst. tonĹł pieno produktĹł. JĹł vertÄ— sudarÄ— 3,31 mlrd. eurĹł. Savo dalÄŻ Kinijoje 23 proc. paaugino ir Australija, per 8 mÄ—nesius pardavusi 153,3 tĹŤkst. tonĹł pieno gaminiĹł. Kone tokÄŻ patÄŻ kiekÄŻ gaminiĹł kaip australai ĹĄÄŻmet kinams pardavÄ— amerikieÄ?iai. )¸Ă&#x;*!6Ă&#x;ATĂ&#x;SIĂ&#x;VIĂ&#x;JOĂ&#x;NEĂ&#x;RIĂ&#x;MAS

Beveik visos didĹžiosios Lietuvos pieno perdirbimo ÄŻmonÄ—s gyvena iĹĄ eksporto, sudaranÄ?io apie 70–80 proc. gamybos. Kadangi didĹžiosios ES valstybÄ—s, tokios kaip Italija, Vokietija ir PrancĹŤzija, nukreipÄ— savo pieno produktus ÄŻ Kinijos rinkÄ…, galbĹŤt jĹł parduotuviĹł lentynose atsiras laisvesnÄ—s vietos ir joje galÄ—s atsidurti daugiau lietuviĹĄkĹł gaminiĹł? „Taip nenutiks. Europos rinka neatsilaisvino, nes prekyba su JAV stoja. Kadangi Amerika nuo spalio 18 d. ÄŻveda 25 proc. importo muitus daugybei Europoje gaminamĹł pieno produktĹł, jie taip ir liks neiĹĄplukdyti. O eksportas ÄŻ KinijÄ… yra sudÄ—-

tingas, derinimo procesai ilgai uĹžtrunka. Ten pusiau planinÄ— ekonomika, be to, ĹĄi valstybÄ— pati turi labai daug pieno“, – sakÄ— ÄŻmonÄ—s „RokiĹĄkio sĹŤris“ valdybos pirmininkas Dalius Trumpa. MaĹždaug prieĹĄ savaitÄ™ JAV prekybos biuras paskelbÄ— sÄ…raĹĄÄ…, ÄŻ kurÄŻ pateko daugiau kaip 150 produktĹł, kuriems nuo ĹĄiandien bus pakeltas importo muito tarifas. Juo bus apmokestintas ir sĹŤris iĹĄ visos Europos, iĹĄimtis taikoma tik rokforui. „Toks Amerikos sprendimas daro didelÄ™ ÄŻtakÄ… prekybai. Dar neĹžinia, ar jis nepaveiks ir Lietuvos, nes prekiĹł sÄ…raĹĄas nÄ—ra baigtinis, valstybiĹł, kurioms keliamas muitas, – taip pat. Juk muitai ÄŻvedami prekÄ—ms, kuriĹł vertÄ— per metus siekia 7,5 mlrd. eurĹł. Taigi dÄ—l „Airbus“ ir „Boeing“ karo maisto produktĹł eksporto ÄŻ AmerikÄ… gali nebelikti“, – svarstÄ— D.Trumpa. Anot paĹĄnekovo, kitas svarbus veiksnys – neiĹĄsprÄ™stas „Brexit“ klausimas. „NeaiĹĄku, ar airiai, veĹžantys savo pieno produktus ÄŻ AnglijÄ…, tai daryti galÄ—s ir toliau, be to, kitokiomis sÄ…lygomis. Tad klaustukĹł rinkoje ĹĄiuo metu yra labai daug“, – uĹžsiminÄ— D.Trumpa. 3EĂ&#x;NIĂ&#x;PREĂ&#x;KYĂ&#x;BOSĂ&#x;KEĂ&#x;LIAI

RokiĹĄkÄ—nai pastaruoju metu ÄŻ Jungtines Valstijas kietÄ… jÄŻ sĹŤrÄŻ eksportuoja tĹŤkstanÄ?iais tonĹł. „DÄ—l palankaus dolerio jau gerÄ… pusmetÄŻ palanki situacija prekiauti su Amerika. Bet jeigu tie milĹžiniĹĄki importo muitui bĹŤtĹł pritaikyti ir mums, viskas sugriĹŤtĹłâ€œ, – bĹŤgĹĄtavo paĹĄnekovas. ÄŽmonÄ—s ryĹĄiai su JAV uĹžsimezgÄ— apie 2000-uosius. PavyzdĹžiui, 2001-aisiais ÄŻ AmerikÄ… buvo nuplukdyta apie 11 tĹŤkst. tonĹł sĹŤ-

.RONDVQHDLĂ…NXDULOJDLNLHWDVLVVĂ‘ULVLĂ…5RNLĂ…NLREXVSOXNGRPDVÂ’$PHULNj

rio, 2002-aisiais – apie 14 tĹŤkst. tonĹł. VÄ—liau prekybÄ… teko sustabdyti, nes litÄ… atriĹĄus nuo dolerio ir susiejus su euru prekiauti tapo nuostolinga. „Buvo laikai, kai prekyba su JAV buvo tolygi, taÄ?iau bĹŤta ir tokiĹł atvejĹł, kai tekdavo nutraukti eksportÄ…. Pastaruoju metu viskas klostÄ—si gerai, nuo 2014-ĹłjĹł prekyba ÄŻsibÄ—gÄ—jo. BĹŤtĹł gaila, jei viskas ĹžlugtĹłâ€œ, – sakÄ— D.Trumpa. Ĺ iuo metu eksportas ÄŻ JAV sudaro deĹĄimtadalÄŻ visĹł sĹŤrio pardavimĹł uĹžsienio valstybÄ—se. 0RODUKTUSĂ&#x;GAĂ&#x;BEĂ&#x;NAĂ&#x;Â?Ă&#x;+IĂ&#x;NIĂ&#x;Jg

Anot bendrovÄ—s VilkyĹĄkiĹł pieninÄ—s vadovo Gintaro BertaĹĄiaus, jo vadovaujama ÄŻmonÄ— per metus ÄŻ KinijÄ… iĹĄgabena keletÄ… konteineriĹł ÄŻvairiĹł pieno gaminiĹł, bet kalbÄ—ti apie eksporto ĹĄuolÄŻ dar anksti. „PokyÄ?ius reikia vertinti atsargiai. Juk kalbama, kad kinai panaikins muitus amerikietiĹĄkiems pieno produktams. Taigi prekyba vyks toliau, todÄ—l kaĹžkokio laisvumo nepajusime. NejauÄ?iame jo ir dabar. Apskritai pieno rinka pastaruoju metu yra stabili, ir kainos gerÄ… pusmetÄŻ nesikeitė“, – kalbÄ—jo G.BertaĹĄius. Lietuvos ÄŻmonÄ—s pieno produktĹł eksporto ÄŻ KinijÄ… leidimus gavo 2016-ĹłjĹł rugpjĹŤtÄŻ. VilkyĹĄkiĹł pieninÄ— buvo pirmoji, iĹĄsiuntusi

“

Pastaruoju metu viskas pradÄ—jo gerai klostytis, nuo 2014-ĹłjĹł prekyba su JAV ÄŻsibÄ—gÄ—jo. '7UXPSD

savo gaminiĹł ÄŻ ĹĄiÄ… valstybÄ™, tÄ…syk – 20 tonĹł mocarelos. „Mums Kinija tebÄ—ra nauja eksporto rinka, nors ir specifinÄ—. Atrasti joje vietÄ… uĹžtrunka ilgai. Tad ÄŻ jÄ… iĹĄsiunÄ?iame po vienÄ… kitÄ… konteinerÄŻ ÄŻvairiausiĹł produktĹł – nuo ÄŻvairaus sĹŤrio iki sausĹł pieno baltymĹł iĹĄ perdirbtĹł iĹĄrĹŤgĹł. TikimÄ—s, kad kasmet eksportas po truputÄŻ augs“, – sakÄ— G.BertaĹĄius. VilkyĹĄkiĹł pieninÄ—s pagamintas sĹŤris Kinijoje naudojamas picoms, sausi pieno produktai – kaip Ĺžaliava kitĹł produktĹł gamyboje. Ĺ i ÄŻmonÄ—, 80 proc. savo gaminiĹł parduodanti 50-yje pasaulio valstybiĹł, ÄŻ JAV jĹł negabena.

Pardavimai iĹĄaugo Ĺ iĹł metĹł rugsÄ—jo mÄ—nesÄŻ bendrovÄ—s VilkyĹĄkiĹł pieninÄ—s konsoliduoti pardavimai buvo 9,9 mln. eurĹł arba 11,5 proc. didesni negu pernai. RugpjĹŤtÄŻ bendrovÄ—s konsoliduoti pardavimai siekÄ— 9,3 mln. eurĹł ir buvo 9,7 proc. maĹžesni negu praÄ—jusiĹł metĹł rugpjĹŤtÄŻ. ÄŽmonÄ—s pardavimai ĹĄiĹł metĹł sausio–rugpjĹŤÄ?io mÄ—nesiais siekÄ— 72,4 mln. eurĹł ir buvo 7,1 proc. didesni nei per tÄ… patÄŻ laikotarpÄŻ 2018 metais.

Neteko leidimo ValstybinÄ— energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsiĹžvelgdama ÄŻ perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ pateiktÄ… informacijÄ… apie elektros energijos importÄ… iĹĄ ĹĄaliĹł, kurios nÄ—ra valstybÄ—s narÄ—s, panaikino bendrovei „Achema“ iĹĄduotÄ… elektros energijos importo leidimo galiojimÄ…. 2006 metais „Achemai“ buvo suteikta teisÄ— neterminuotam laikotarpiui importuoti elektros energijÄ… iĹĄ Latvijos, Rusijos, Baltarusijos, Ĺ vedijos ir Ukrainos. TaÄ?iau jei leidimo turÄ—tojas daugiau nei vienus metus nevykdÄ— leidime nurodytos veiklos, VERT gali panaikinti leidimo galiojimÄ…. 

  

&5 +!& #  ,  $%"' 4 )&'"3& $'(& 4 #%' 2 % "'%"'( *** (%#)&'" '

(# '#!

' $%3!& 1'%('#!& 1 4 !"&'%#& $')%'"'0 &0%-0

(# "'#! $%#('/ %""!&

(# #& "&(!(#!#& &.(#!#&

"(# 1$%&'"3& "#& $%"' 4 #%' 3&

%/ "#&  &%'& $%"' 4 )&'"3& % "'%"'( *** (%#)&'" '

 4 $& '&2 ' &' #& &0 +&


ULQNRVSXOVDV

ßPVSDOLRG

6OßKIEßjIAIßINßVESßTIßCIßJËßNEßGAIßLI

Valiutos pavadinimas

surenkami trumpojo ir ilgojo nuotolių radarų davikliai, naudojami komforto ir saugumo funkcijoms užtikrinti, bei pagalbinės ir automatizuotos kontrolės modulis. Šis modulis – tai universalaus panaudojimo platforma, pritaikoma kuriant pažengusio lygio autonomines transporto priemones. Nauja gamykla Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje, šiuo metu užimanti 22 tūkst. kv. metrų teritoriją, susideda iš gamybinių, administracinių ir sandėliavimo patalpų. Ji buvo suprojektuota taip, kad sukurtų inovatyvią, integruojančią ir į ateities poreikius orientuotą darbo aplinką. Kaune pastatyta gamykla yra etaloninis projektas kitiems „Continental“ statybų projektams visame pasaulyje.

Šio projekto metu įgyta patirtis jau taikoma kitose naujose kompanijos gamyklose Agvaskaljentese (Meksika) ir Debrecene (Vengrija). „Continental“ per 5 metus į gamyklą Kaune žada investuoti 95 mln. eurų ir sukurti tūkstantį darbo vietų. Šiuo metu įmonėje dirba 170 žmonių. Tai didžiausia investicija per 20 metų į gamybos sektorių Lietuvoje. Bendrovė Lietuvoje taip pat planuoja iki 2021 metų vidurio pastatyti plastiko liejimo gamyklą, kurioje būtų sukurtos dar 136 darbo vietos. 2017 metais „Continental“ pajamos siekė 44 mlrd. eurų, šiuo metu įmonėje dirba daugiau nei 243 tūkst. darbuotojų 60 pasaulio šalių. (LR)

Pokytis

1,1030

Čekijos krona

25,8930

Danijos krona

7,4684

Didžiosios Britanijos sv. sterlingų

0,9015

Lenkijos zlotas

4,3183

Rusijos rublis

71,2901

Švedijos krona

10,8415

Šveicarijos frankas

1,0948

Turkijos lira

6,4936

Kinijos juanis

7,8567

Australijos doleris Bulgarijos levas Brazilijos realas Kanados doleris Kroatijos kuna Izraelio naujasis šekelis

1DXMRMLÄ&RQWLQHQWDO³JDP\NODÅDOLD.DXQRLÅNLORYRVSHUPzQHVLØ

Santykis

JAV doleris

03DWDÅLDXVQXRWU

3DVDXO\MHSDVNOLGXVLØ Ä&RQWLQHQWDO³NRPSD QLMRVSDGDOLQLØÍHPzOD S\MHDWVLUDGRQDXMDV WDÅNDV±YHLNOjSUDGz MR.DXQRODLVYRMRMHHNR QRPLQzMH]RQRMH’VLNÑ UXVLRÅLR9RNLHWLMRVSUD PRQzVPLOÍLQRIDEULNDV Naujos elektronikos komponentų gamyklos įrengimas užtruko daugiau kaip metus, o ketvirtadienį pradėjo veikti pirmoji gamybos linija. „Tai istorinis įvykis mūsų šaliai, vietos ekonomikai ir žmonių gerovei“, – atidarymo iškilmėse kalbėjo prezidentas Gitanas Nausėda. „Pastatėme modernią automobilių elektronikos komponentų gamyklą, kurioje panaudotos naujausios „Pramonė 4.0“ technologijos ir kuri atitinka tvarios veiklos standartus“, – sakė „Continental“ vykdomosios valdybos narys Nikolai Setzeris. Kaune gaminami produktai bus daugiausia eksportuojami į Europos šalių rinkas. Čia bus gaminami elektronikos komponentai, tarp kurių – automobilių durelių ir krėslų valdikliai, elektroniniai mazgai ir elektrochromatinio stiklo blokai, leidžiantys sumažinti automobilio langų šviesos pralaidumą automatiškai ar pagal vartotojo nustatymus. Šioje gamykloje taip pat bus

Euro ir užsienio valiutų santykis spalio 10 d.

1,6307 1,9558 4,5186 1,4678 7,4280 3,8694

Vengrijos forintas Japonijos jena Meksikos pesas Norvegijos krona Rumunijos lėja Tailando batas

333,5100 118,5200 21,5223 10,0535 4,7523 33,5370

Šaltinis: Lietuvos bankas

Degalų ir naftos kainos spalio 10 d. Eurai už litrą*

Dyzelinas

95 benzinas

1,18 1,14 1,10 1,06 1,02 JAV doleriai 10 04 10 08 10 07 už barelį** Penktadienis Pirmadienis Antradienis 68

64

10 09

NAFTA

60 56 52

10 10

Trečiadienis Ketvirtadienis

*Degalų kainos pagal tinklalapį degalu-kainos.lt Naftos kainos Londone („Brent”). **1 JAV barelis – 158,988 litro


Prasidėjo streikas Kroatijos pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojai pradėjo visuotinį streiką. Nepasitenkinimą mokytojai nusprendė iťreikťti po to, kai Vyriausybė atmetė profsą jungų reikalavimus didinti atlyginimus. Mokytojų profesinės są jungos reikalauja padidinti pedagogų atlyginimus vidutiniťkai 6 procentais. Vyriausybė siōlo tik 4 proc. didesnius atlyginimus, nes didinimui nepakanka biudŞeto lėťų. Planuojama, kad streikas bus Şiedinis – pirmą ją streiko dieną nedirbs apie 1000 ťalies mokyklų, vėliau į streiką įsitrauks kitų mokyklų pedagogai.

SulaikÄ— aktyvistus Australijos policija sulaikÄ— deĹĄimtis Brisbane ir Melburne protestavusiĹł visuotinio judÄ—jimo „Extinction Rebellion“ (XR) aktyvistĹł. Antrame pagal didumÄ… Australijos mieste Melburne protestuotojai uĹžtvÄ—rÄ— judriÄ… sankryŞą. Kitoje gatvÄ—je keli protestuotojai prisiklijavo rankas prie asfalto. Policija Melburne sulaikÄ— iĹĄ viso 41 aktyvistÄ…. 22 jĹł buvo paskirtos baudos uĹž KeliĹł eismo taisykliĹł paĹžeidimus, o 19-ai – uĹž tyÄ?inÄŻ trukdymÄ… specialiĹłjĹł tarnybĹł darbuotojams.

PareiĹĄkÄ— nepasitikÄ—jimÄ… Rumunijos Parlamentas pareiĹĄkÄ— nepasitikÄ—jimÄ… premjerÄ—s V.Dancilos (nuotr.) vadovaujama socialdemokratĹł vyriausybe. UĹž nepasitikÄ—jimÄ… balsavo 238 parlamentarai ir senatoriai – penkiais daugiau, nei reikÄ—jo. IniciatyvÄ… dÄ—l nepasitikÄ—jimo vyriausybe pateikÄ— ĹĄeĹĄios opozicinÄ—s partijos. Jos, be kita ko, kaltino premjerÄ™ nekompetencija ir silpnu turimĹł ES lÄ—ĹĄĹł naudojimu. Kol darbÄ… pradÄ—s nauja vyriausybÄ—, V.Dancila toliau laikinai vykdys pareigas, taÄ?iau turÄ—s tik ribotus ÄŻgaliojimus.

Danija laikinai ÄŻveda kontrolÄ™ pasienyje su Ĺ vedija. Ĺ i priemonÄ— ÄŻsigalios lapkriÄ?io 12-Ä…jÄ…. Tai yra reakcija ÄŻ pastaruosius sprogimus ir kitus smurtinius nusikaltimus Danijoje. GrupÄ— ĹĄvedĹł, be kita ko, ÄŻtariama sprogimu prie Danijos mokesÄ?iĹł inspekcijos vasarÄ…. Kopenhagos regione 2019-aisiais jau bĹŤta 13 sprogimĹł. Danijos sostinei problemĹł kelia ir gaujĹł nusikalstamumas. TodÄ—l vyriausybÄ— nori pateikti virtinÄ™ iniciatyvĹł, kurios padidintĹł saugumÄ… vieĹĄojoje erdvÄ—je. Pasienio kontrolÄ— bus vykdoma periodiĹĄkai – keliskart per savaitÄ™, taÄ?iau ne kiaurÄ… parÄ….

Paleido ÄŻ laisvÄ™ Kandidatas ÄŻ Tuniso prezidentus N.Karoui paleistas iĹĄ kalÄ—jimo likus keturioms dienoms iki antrojo ĹĄalies prezidento rinkimĹł turo. N.Karoui ĹĄalininkai ir jo partijos „Qalb Tounes“ („Tuniso ĹĄirdis“) lyderiai atÄ—jo pasitikti jo prie kalÄ—jimo Tuniso sostinÄ—s pakraĹĄtyje. 56 metĹł N.Karoui areĹĄtuotas rugpjĹŤÄ?io 23 d. dÄ—l kaltinimĹł pinigĹł plovimu ir vengimu mokÄ—ti mokesÄ?ius, bet taip ir nebuvo nuteistas.

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

.EĂ&#x;PAKĂ&#x;LAUĂ&#x;SŠĂ&#x;Â?SĂ&#x;PwĂ&#x;JIĂ&#x;MĂ‹Ă&#x;PAĂ&#x;LEIĂ&#x;DOĂ&#x;UGĂ&#x;NÂ? 7XUNLMRVYDOGĂ?LDQHSDNODXVzQHL-$9QHLNLWĂ˜Ă…DOLĂ˜ SHUVSzMLPĂ˜GzORSHUDFLMRVSULHĂ…NXUGXVLUĂ?HQJzSHU 6LULMRVVLHQj9\NVWDQW\VDSĂ…DXG\PDLLĂ…RURLUSXR OLPDVVDXVXPRMHLĂ…QDPĂ˜SULYHUWzEzJWLĂ?PRQHV JAV prezidentui Donaldui Trumpui nusprendus iĹĄvesti savo karius iĹĄ kurdĹł kontroliuojamos Sirijos dalies, Turkija Ä—mÄ—si vykdyti ilgai puoselÄ—tÄ… planÄ… ir ÄŻĹžengÄ— ÄŻ ĹĄios ĹĄalies teritorijÄ…. Ankara siekia nustumti toliau nuo Sirijos ir Turkijos sienos kurdĹł kovotojus, kuriuos vadina teroristais.

„Jei mÄ—ginsite ĹĄmeiĹžti mĹŤsĹł operacijÄ…, pasiĹłsime pas jus 3,6 mln. migrantĹł.“ 57(UGRJDQDV

Nors VakarĹł ĹĄalys, JungtinÄ—s Tautos ragino TurkijÄ… to nedaryti, nes karinÄ— operacija gali sukelti humanitarinÄ™ krizÄ™, jau nekalbant apie civiliĹł ŞōtÄŻ, Ankara nusprendÄ— neklausyti. Jau antrÄ… jÄ… operacijos, kuriÄ… Turkija vadina „Taikos ĹĄaltiniu“, dienÄ… buvo praneĹĄta apie septynis Ĺžuvusius civilius. Ankara gyrÄ—si nukovusi ir daugiau nei ĹĄimtÄ… „teroristĹłâ€œ. IĹĄsigandÄ™ dÄ—l savo gyvybÄ—s iĹĄ Turkijos puolamĹł teritorijĹł Ä—mÄ—

bÄ—gti ĹžmonÄ—s. Teigiama, kad namus jau paliko deĹĄimtys tĹŤkstanÄ?iĹł asmenĹł. Turkijos veiksmus kritikuoja Europos valstybÄ—s, taÄ?iau Ankara ne tik nereaguoja ÄŻ kritikÄ…, bet ir ÄŻsivÄ—lÄ— ÄŻ ĹžodĹžiĹł mĹŤĹĄÄŻ su kitomis ĹĄalimis. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pagrasino Europos ĹĄalims, kad daugiau nei trys milijonai sirĹł pabÄ—gÄ—liĹł, kurie dabar yra jo ĹĄalies teritorijoje, bus apgyvendinti ne Sirijoje planuojamoje sukurti „saugumo zonoje“, o iĹĄsiĹłsti ÄŻ EuropÄ…. „Ei, ES, atsibuskite. Kartoju: jei mÄ—ginsite ĹĄmeiĹžti mĹŤsĹł operacijÄ… vadindami jÄ… invazija, mĹŤsĹł uĹžduotis bus paprasta – atversime duris ir pasiĹłsime pas jus 3,6 mln. migrantĹłâ€œ, – teigÄ— R.T.Erdoganas sakydamas kalbÄ… ĹĄalies parlamente. Kol Europos komisijos vadovas Jeanas Claude’as Junckeris ragino TurkijÄ… sustabdyti savo veiksmus Sirijoje, o JAV lyderis kratÄ—si atsakomybÄ—s dÄ—l prasidÄ—jusios operacijos, Rusija rado kam suversti kaltÄ™. Pasak Rusijos uĹžsienio reikalĹł ministro Sergejaus Lavrovo, nesutarimai tarp turkĹł ir kur-

5DVDO$LQDVEXYRDSĂ…DXG\WDVLĂ…RUR$QWPLHVWRNULWRDUWLOHULMRVVYLHGLQLDL

dĹł yra „Amerikos eksperimento pasekmė“. EsÄ… JAV ilgus metus stengÄ—si suprieĹĄinti kurdus su arabĹł gentimis ir destabilizavo padÄ—tÄŻ regione. Tuo metu kurdai praneĹĄÄ—, kad ties ĹĄiaurine siena su Turkija yra permestos gausios turkĹł pajÄ—gos. Ras al Aino miestas buvo ne sykÄŻ apĹĄaudytas iĹĄ oro. Liudininkai tikino, kad ant miesto krito artilerijos sviediniai. TikÄ—tasi, kad Ras al Ainas ir Tel Abjadas bus pirmieji puolimo taikiniai. KurdĹł pajÄ—gos abiejuose ĹĄiuose rajonuose iĹĄkasÄ— apkasĹł ir tuneliĹł, uĹždengÄ— gatves metalinÄ—mis priedangomis, kurios turi blokuoti turkĹł bepiloÄ?iĹł skraidykliĹł kameras. TaÄ?iau lygios ir atviros vietovÄ—s yra palankesnÄ—s daug prana-

ĹĄesnei turkĹł kariuomenei, o ne kurdams, kurie neturi oro pajÄ—gĹł ir pakankamai ÄŻrangos. KurdĹł Raudonasis KryĹžius praneĹĄÄ—, kad per Turkijos operacijÄ… jau Ĺžuvo septyni civiliai, tarp kuriĹł du yra vaikai. 19 asmenĹł yra sunkiai suĹžeisti, jĹł bĹŤklÄ— kritinÄ—. Be to, anot kurdĹł, Turkijos pajÄ—gos taikÄ—si ir ÄŻ kalÄ—jimÄ…, kuriame yra laikomi „Islamo valstybÄ—s“ (IV) kovotojai, taip esÄ… tyÄ?ia stengdamosi jiems padÄ—ti pabÄ—gti. KurdĹł vadovaujamos Sirijos demokratinÄ—s pajÄ—gos iĹĄ viso turi apie 40 tĹŤkst. kovotojĹł, be to, esÄ… deĹĄimtys tĹŤkstanÄ?iĹł ĹžmoniĹł dar yra kurdĹł saugumo tarnybose. Dabar jie visi raginami susiburti ir duoti atkirtÄŻ Turkijai. (BBC, LR)

2INĂ&#x;KIĂ&#x;MĂ‹Ă&#x;NUĂ&#x;GAĂ&#x;LwĂ&#x;TOĂ&#x;JgĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NOĂ&#x;I¸Ă&#x;ANKSĂ&#x;TO $SNODXVRVURGRMRJVHNPDGLHQÂ’/HQNLMRMHY\NVLDQ mLXVULQNLPXVGLGHOHSHUVYDUDODLPzVYDOGDQmLRML 7HLVzVLUWHLVLQJXPRSDUWLMD 773 1HVXWUXNG\VQHW GDXJ\EzVNDQGDOĂ˜PDWSDĂ?DGXVSDUWLMDLĂ…WHVzMR E l do r a d a s BU T R I M A S Specialiai LR, VarĹĄuva

Kontroliuos sienÄ…

PASAULIS

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

PASAULIS

Remiantis apklausomis, TTP turÄ—tĹł gauti ne maĹžiau kaip 44 proc. balsĹł ir dvigubai aplenkti PilieÄ?iĹł platformos partijos (PPP) suformuotÄ… PilietinÄ™ koalicijÄ… (PK). KairiĹłjĹł koalicijai prognozuojama apie 12 procentĹł, ValstieÄ?iĹł partijai ir deĹĄiniĹłjĹł radikalĹł konfederacijai – po 6 procentus. Kadangi smulkiĹł ÄŻ SeimÄ… nepatekusiĹł partijĹł balsai atiduodami nugalÄ—tojams, beveik neabejojama, kad TTP gaus daugiau kaip pusÄ™ vietĹł Seime ir vyriausybÄ™ vÄ—l formuos viena. RinkÄ—jĹł nepaveikÄ— nei atskleistos valdanÄ?iĹłjĹł aferos, nei opozicijos gÄ…sdinimai, esÄ… TTP keis konstitucijÄ…, ÄŻteisins partijos vienvaldystÄ™ ir pasaulietinÄ™ valstybÄ™ padarys religinÄ™. ÄŽdomu tai, kad tiek TTP, tiek opozicija sekmadienio rinkimus vadina svarbiausiais per pastaruosius 30 metĹł. TTP teigia siekianti, kad ĹĄalis galutinai atsikratytĹł komunistĹł ir bĹŤtĹł ÄŻtvirtinta patriotinÄ— tautinÄ— savimonÄ—. O opozicija gÄ…sdina, kad TTP nori ilgiems deĹĄimtmeÄ?iams ÄŻtvirtinti autoritarinÄŻ valdymÄ…. ,wĂ&#x;MwĂ&#x;GEĂ&#x;ROĂ&#x;VwSĂ&#x;PAĂ&#x;Ă€AĂ&#x;DAI

TTP pakartojo pergalingą ankstesnių rinkimų taktiką – dosniai dalijo socialinius paŞadus ir apkaltino opoziciją iťduodant tautinius interesus. Prieť ketverius metus TTP gąsdino, kad pabėgėlių įsileidi-

mui pritarianti opozicija LenkijÄ… gali paversti teroro aktĹł ir uĹžkreÄ?iamĹłjĹł ligĹł Ĺžeme. Ĺ ÄŻ kartÄ… TTP baugino, esÄ… opozicija nori ÄŻteisinti homoseksualĹł santuokas, leisti jiems ÄŻsivaikinti ir skleisti LGBT idÄ—jas mokyklose. Tai sukÄ—lÄ— nerimÄ… daugumai kaimo ĹžmoniĹł. TTP lyderiui Jaroslawui Kaczynskiui pareiĹĄkus, kad LGBT remianti opozicija „nori sunaikinti ĹĄeimÄ… ir katalikybę“, tokius gÄ…sdinimus parÄ—mÄ— ir kunigai. Nors vyskupai oficialiai teigÄ— nesikiĹĄantys ÄŻ rinkimĹł eigÄ…, dalis kunigĹł per pamokslus agitavo uĹž TTP, o radijo „Radio Maryja“ vadovas kunigas Tadeuszas Rydzykas kas vakarÄ… ragino tikinÄ?iuosius melstis uĹž ĹĄios partijos pergalÄ™. 0AĂ&#x;GELĂ&#x;BwĂ&#x;JOĂ&#x;SLAPĂ&#x;TIĂ&#x;Â?RAĂ&#x;̧ AI

PrieĹĄ ketverius metus TTP laimÄ—ti padÄ—jo ir slapta dviejuose restoranuose daryti ĹĄalÄŻ valdĹžiusios PPP politikĹł pokalbiĹł ÄŻraĹĄai. IĹĄ jĹł paaiĹĄkÄ—jo, kad buvo sudaromi korupciniai sandÄ—riai, ĹĄvaistomos lÄ—ĹĄos. Ĺ iemet iki rinkimĹł likus savaitei valstybinÄ— televizija TVP pavieĹĄino PPP Seimo frakcijos pirmininkÄ… SlawomirÄ… NeumanÄ… diskredituojanÄ?ius ÄŻraĹĄus. IĹĄ jĹł akivaizdu, kad susitikÄ™s su vieno regiono partijos bendraĹžygiais politikas ne tik svaidÄ—si keiksmaĹžodĹžiais, liepÄ— aklai klausyti vadovybÄ—s, bet ir ragino savivaldybiĹł rinkimus laimÄ—ti tik tam, kad bĹŤtĹł galima iĹĄsidalyti aukĹĄtus postus.

-.DF]\QVNLV Ă?DUVWRGDUGL GHVQLXVSDĂ?D GXVDSLHSDĂ…DO SDVLUSHQVLMDV

S.Neumanas skubiai atsipraĹĄÄ— uĹž vulgariÄ… kalbÄ… ir pasitraukÄ— iĹĄ pareigĹł, bet TVP ir toliau skelbÄ—, kad opozicija siekia perimti valdĹžiÄ… vien dÄ—l postĹł, o ne vedama kilniĹł idÄ—jĹł. 4UĂ&#x;RIĂ&#x;!MEĂ&#x;RIĂ&#x;KOSĂ&#x;PAĂ&#x;LAIĂ&#x;KYĂ&#x;Mg

PrieĹĄ ketverius metus TTP visus valstybinÄ—s Ĺžiniasklaidos vadovus pakeitÄ— savo partijos nariais ir ĹĄis Ĺžingsnis atsipirko su kaupu. PrieĹĄ rinkimus valstybinis radijas ir televizija nuolat Ĺžemina ir ĹĄmeiĹžia opozicijÄ…, o TTP vadina socialinÄ—s gerovÄ—s ir tautiĹĄkumo garantu. TTP pagalbos rankÄ… iĹĄtiesÄ— ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas – paskelbÄ—, kad nuo kitĹł metĹł Lenkijos pilieÄ?iai ÄŻ JAV galÄ—s vykti be vizĹł. TokÄŻ sprendimÄ… TTP pristato kaip didĹžiulÄ™ savo pergalÄ™. Briuselio kritikuojama partija neslepia savo simpatijĹł D.Trumpui, kuris nepriekaiĹĄtauja VarĹĄuvai dÄ—l demokratijos suvarĹžymĹł ir giria uĹž ginkluotÄ—s pirkimo sutartis bei mokesÄ?iĹł lengvatas JAV bendrovÄ—ms. 4EĂ&#x;SwĂ&#x;JOĂ&#x;DUOTUSĂ&#x;PAĂ&#x;Ă€AĂ&#x;DUS

AnksÄ?iau visos partijos prieĹĄ rinkimus ĹžadÄ—davo rĹŤpintis paprastĹł ĹžmoniĹł gerove, taÄ?iau jiems

pasibaigus viskÄ… pamirĹĄdavo ir teigdavo, kad biudĹžete tam nÄ—ra lÄ—ĹĄĹł. TTP yra pirma partija, iĹĄtesÄ—jusi esminius paĹžadus, todÄ—l ÄŻgijo didelÄŻ pasitikÄ—jimÄ…. Kritikai teigÄ—, kad TTP sprendimas skirti 500 zlotĹł (116 eurĹł) paĹĄalpas visiems vaikams iki 18 metĹł, minimalios algos didinimas ir tryliktos pensijos iĹĄmokÄ—jimas reikĹĄ biudĹžeto krachÄ…. Bet taip neatsitiko, prieĹĄingai, visos ĹĄios iĹĄmokos pagyvino ekonomikÄ…. Be to, sugrieĹžtinus mokesÄ?iĹł surinkimÄ… ir kovÄ… su ĹĄeĹĄÄ—line ekonomika ÄŻ biudĹžetÄ… buvo surinkta daugiau pinigĹł. TTP ne tik gÄ…sdina, kad rinkimus laimÄ—jusi opozicija panaikins lengvatas, bet ir paĹžadÄ—jo suteikti naujĹł. Taip pat paĹžadÄ—jo sumaĹžinti mokesÄ?ius maĹžoms ÄŻmonÄ—ms, padvigubinti minimaliÄ… algÄ…, mokÄ—ti ne tik tryliktÄ…, bet ir keturioliktÄ… pensijÄ…, nutiesti apylankas apie ĹĄimtÄ… miestĹł, iĹĄ ES iĹĄsireikalauti, kad vietos Ĺžemdirbiai gautĹł tokias pats priemokas kaip VakarĹł Europos ĹŤkininkai. ÄŽdomu, kad ÄŻmonÄ—s „Kantar“ apklausa rodo, jog tik 21 procentas lenkĹł TTP laiko sÄ…Ĺžininga partija, taÄ?iau vis tiek ketina uĹž jÄ… balsuoti.


SDVDXOLV Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

Ă&#x;PVSDOLRG

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

/HQNz27RNDUF]XNÂ’YHUWLQWDXĂ?PDLĂ…WjOLWHUDWĂ‘URMH2NULWLNRVSUDHLW\MHVXODX NÂ?VDXVWUDV3+DQGNHÂąXĂ?Â’WDLJLXVSVLFKRORJLQLXVNORGXVDWYHULDQmLXVNĂ‘ULQLXV

$VEĂ&#x;JĂ‹Ă&#x;MEĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;Â?VERTINIMAI Ă‚LHPHWVNLUWRVGYHMĂ˜PHWĂ˜ ÂąP 1REH OLROLWHUDWĂ‘URVSUHPLMRV‘YHUWLQWLOHQNĂ˜PDLĂ…WDXWR MRVSROLWLQzVDNW\YLVWzV2OJRV7RNDUF]XNLUSODWDXV NĂ‘U\ERVVSHNWURDXVWUR3HWHULR+DQGNHGDUEDL Pernai ÄŻsiplieskus skandalui dÄ—l Ĺ vedijos akademijos narÄ—s vyro lytinio priekabiavimo ir kilus ÄŻtarimĹł, kad nutekintas galimos laureatÄ—s vardas, Nobelio premijos skyrimo komitetas nusprendÄ— neskelbti laureato. Pastarieji ÄŻtarimai gal ir nebuvo iĹĄ pirĹĄto lauĹžti, mat laĹžybininkai ĹĄiemet O.Tokarczuk jau minÄ—jo tarp favoritĹł. Tiesa, jos sÄ—kmÄ—s pranaĹĄe tapo ir pernai gauta „The Man Booker International“ premija – 57-eriĹł O.Tokarczuk yra pirmoji ĹĄÄŻ ÄŻvertinimÄ… pelniusi lenkÄ—. FeministÄ—, Lenkijos politikos kritikÄ— ir viena ĹžymiausiĹł ĹĄalies intelektualiĹł bus apdovanota 2018 metĹł Nobelio literatĹŤros premija „uĹž vaizdingÄ… pasakojimÄ…, kuriame su enciklopedine aistra vaizduojamas ribĹł perĹžengimas kaip gyvenimo forma“. PenktÄ… kartÄ… istorijoje Nobelio literatĹŤros premijÄ… atsiims Lenkijos autorius. „Savo romanus ji kuria remdamasi ÄŻtampa tarp prieĹĄingybiĹł: gamta prieĹĄ kultĹŤrÄ…, protas prieĹĄ beprotybÄ™, vyras prieĹĄ moterÄŻ, namai prieĹĄ susvetimÄ—jimą“, – pareiĹĄkÄ— akademijos atstovas. Ĺ˝inia apie premijÄ… O.Tokarczuk uĹžklupo greitkelyje Vokietijos teritorijoje. LaikraĹĄÄ?io „Gazeta Wyborcza“ Ĺžurnalistui raĹĄytoja telefonu pasakÄ—: „Kai aĹĄ tai suĹžinojau, turÄ—jau sustoti. To dar nesuvokiu. Labai dĹžiaugiuosi, kad kartu su manimi apdovanotas P.Handke, kurÄŻ nepaprastai vertinu. Nuostabu, kad Ĺ vedijos akademija taip ÄŻvertino centrinÄ—s Europos dalies literatĹŤrÄ…. DĹžiaugiuosi, kad dar laikomÄ—s.“ 2019-ĹłjĹł premija skirta 76 metĹł P.Handke „uĹž ÄŻtaigiÄ… kĹŤrybÄ…, kurioje lingvistiĹĄkai talentingai tyrinÄ—jama Ĺžmonijos patirties periferija ir specifiĹĄkumas“. P.Handke kĹŤrybos spektras –

labai platus: proza, esÄ—, pjesÄ—s, scenarijai, klasikos vertimai. Jis statÄ— ir kino filmus – arba pats reĹžisuodavo, arba kartu su kino meistru Wimu Wendersu. Filmai jam buvo ir ÄŻkvÄ—pimas. „SavotiĹĄkas P.Handke menas grindĹžiamas iĹĄskirtiniu dÄ—mesiu peizaĹžams ir materialiam buvimui pasaulyje. Tai kinÄ… ir tapybÄ… padarÄ— dviem didĹžiausiais jo ÄŻkvÄ—pimo ĹĄaltiniais“, – teigiama Ĺ vedijos akademijos praneĹĄime. Beje, autorius buvo ÄŻsivÄ—lÄ™s ÄŻ skandalÄ…, kai pareiĹĄkÄ—, jog ne vien Serbija kalta dÄ—l BalkanĹł karo, gyrÄ— serbĹł lyderÄŻ SlobodanÄ… MiloĹĄeviÄ?iĹł ir netgi dalyvavo jo laidotuvÄ—se. DÄ—l to P.Handke buvo priklijuota „ťiuolaikinio BalkanĹł faĹĄizmo ideologo“ etiketÄ—, o vykstant ÄŻ vienÄ… literatĹŤros apdovanojimĹł ceremonijÄ… ĹžmonÄ—s jÄŻ pasitiko su plakatais „Genocido neigÄ—jas“. P.Handke yra sakÄ™s, kad Nobelio premija turÄ—tĹł bĹŤti panaikinta: „Jis sukuria dirbtinius literatĹŤros kanonus. Tai Ĺžalinga.“ ÄŽ lietuviĹł kalbÄ… iki ĹĄiol iĹĄversti ĹĄie O.Tokarczuk romanai: „PraamĹžiai ir kiti laikai“, „Dienos namai, nakties namai“, „BÄ—gĹŤnai“. LietuviĹĄkai galima paskaityti P.Handke apysakas „KairiarankÄ— moteris“ ir „Vartininkas bijo vienuolikos metrĹł baudinio“, noveles „StebÄ—tojĹł tarybos nario sveikinimo kalba“ ir „Sakramentas“ (rinkinyje „AustrĹł novelÄ—s“) bei romanus „Trumpas laiĹĄkas, ilgas atsisveikinimas“ ir „TamsiÄ… naktÄŻ iĹĄÄ—jau iĹĄ tyliĹł namĹłâ€œ. Nobelio premijos skyrimo komiteto puslapyje vakar surengta apklausa – teirautasi, ar ĹžmonÄ—s yra skaitÄ™ ĹĄiĹł autoriĹł kĹŤriniĹł. O.Tokarczuk kĹŤrybÄ… teigÄ— skaitÄ™ apie 24 proc. apklaustĹłjĹł, P.Handke – apie 15 proc. (AFP, LR)

6IĂ&#x;LIOĂ&#x;JAĂ&#x;PRAĂ&#x;BANĂ&#x;GĂ„SĂ&#x;LAIKĂ&#x;ROĂ&#x;DĂ€IAI 9DJ\VWzV3DU\Ă?LXMHÂą DQRNLDQDXMLHQD'zOMĂ˜ GDĂ?QLDXVLDLNHQmLDWXULV WDLQHWHQNDQW\VSLQLJL QLĂ˜7DmLDXGDEDU3UDQ FĂ‘]LMRVSROLFLMDSHUVSz MRNDGLOJDSLUĂ…mLĂ˜WDLNL QLXYLVGDĂ?QLDXWDPSD SUDEDQJĂ‘VODLNURGĂ?LDL ParyĹžiaus policija perspÄ—jo gyventojus ir turistus nesegÄ—ti gatvÄ—se prabangiĹł laikrodĹžiĹł, nes ÄŻ juos gali kÄ—sintis vagys. Ĺ ÄŻ perspÄ—jimÄ… pareigĹŤnai iĹĄplatino po to, kai ĹĄiÄ… savaitÄ™ buvo pavogtas daugiau nei 700 tĹŤkstanÄ?iĹł eurĹł kainuojantis aksesuaras. NusikaltÄ—liĹł auka tapo japonĹł verslininkas. LaikrodĹžio jis neteko iĹĄÄ—jÄ™s parĹŤkyti prie vieĹĄbuÄ?io, kuriame buvo apsistojÄ™s. Vagys nusegÄ— nuo rieĹĄo deimantais puoĹĄtÄ… laikrodÄŻ ir paspruko. Teigiama, kad ĹĄis laikrodis kainavo 757 tĹŤkst. eurĹł. Ĺ˝inia, kad tokia vagystÄ— gali bĹŤti ÄŻvykdyta ĹĄalia prabangaus vieĹĄbuÄ?io, esanÄ?io prestiĹžiniame rajone netoli Triumfo arkos, sukÄ—lÄ— nerimÄ… dÄ—l saugumo ParyĹžiuje. Ĺ iemet PrancĹŤzijos sostinÄ—je iĹĄ viso buvo pavogtas 71 prabangus laikrodis. Policija skaiÄ?iuoja, kad tokiĹł nusikaltimĹł padaugÄ—jo 28 procentais. VasarÄ… per dienÄ… buvo pavogti iĹĄ karto net keturi prabangĹŤs laikrodĹžiai. ÄŽgudÄ™ ilgapirĹĄÄ?iai aukĹł ieĹĄko gatvÄ—se, jas seka ir galiausiai atima prabangĹł aksesuarÄ…. Neretai vagystÄ— ÄŻvykdoma bĹŤ-

Ă‚LDLVPHWDLV3UDQFĂ‘]LMRVVRVWLQzMHMDXSDYRJWDVSUDEDQJXVODLNURGLV

simos aukos paklausus, kiek valandĹł. ÄŽ nusikaltÄ—liĹł akiratÄŻ patenka ne tik uĹžsienieÄ?iai, bet ir prancĹŤzai. Ĺ alies Ĺžiniasklaida teigia, kad nusikaltimai vykdomi pagal paprastÄ…, bet bauginanÄ?iÄ… schemÄ…. NusiĹžiĹŤrÄ—jÄ™s aukÄ… vagiĹĄius prieina prie jos ir paklausia, kiek valandĹł. Po kurio laiko prie laikrodĹžio savininko prieina jau ne vienas, o keli vyrai ir ima smaugti. Aukai praradus sÄ…monÄ™, jie nusega laikrodÄŻ. Vagys prabangius laikrodĹžius gali parduoti maĹždaug uĹž pusÄ™ tikrosios kainos, taÄ?iau ir tai nemenkos sumos, nes paprastai vagiami aksesuarai, kainuojantys bent 150 tĹŤkst. eurĹł. Pasak teisÄ—saugos pareigĹŤnĹł, laikrodĹžiĹł vagystÄ—s PrancĹŤzijoje – ne naujiena. JĹł ir anksÄ?iau

netekdavo tiek vietos gyventojai, tiek turistai, taÄ?iau ĹĄi problema pastaruoju metu ÄŻgijo daug didesnÄŻ mastÄ…. Tiesa, dalÄŻ kaltÄ—s dÄ—l prarastĹł vertingĹł daiktĹł turÄ—tĹł prisiimti ir nukentÄ—jusieji. Policijos pareigĹŤnai daĹžnai primena, kad nederÄ—tĹł segÄ—ti prabangiĹł laikrodĹžiĹł gatvÄ—se, bet ĹžmonÄ—s jĹł neklauso. PrancĹŤzijos Ĺžiniasklaida skelbia, kad ĹĄalyje daugÄ—ja ne tik vagysÄ?iĹł. EsÄ… tiek ParyĹžiuje, tiek kituose miestuose vis nesaugiau. „ApiplÄ—ĹĄimĹł, smurto, iĹĄprievartavimĹł PrancĹŤzijoje vis daugiau“, – raĹĄÄ— ĹĄalies spauda. Tai patvirtina ir PrancĹŤzijos vidaus reikalĹł ministerijos turima statistika, rodanti, jog nusikaltimĹł skaiÄ?ius gatvÄ—se yra pasiekÄ™s neregÄ—tas aukĹĄtumas. („Forbes“, LR)


VARDAIĂ&#x;IRĂ&#x;VEIDAI

Iveta LeĹĄinskytÄ— buvo arti medalio, bet paskutinio Ĺžingsnio neĹžengÄ—. 24-eriĹł tauragiĹĄkÄ— Ulan UdÄ—je (Rusija) vykstanÄ?iose moterĹł bokso planetos pirmenybÄ—se svorio kategorijos iki 75 kg ketvirtfinalyje kovojo su ĹĄiĹł metĹł Europos ĹžaidyniĹł Ä?empione ir praÄ—jusiĹł metĹł pasaulio Ä?empionato prizininke Louise Lauren Price iĹĄ Velso. LietuvÄ— turÄ—jo pripaĹžinti antrÄ… jÄŻ reitingÄ… turinÄ?ios varĹžovÄ—s pergalÄ™ taĹĄkais 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 26:30). GalutinÄ—je rikiuotÄ—je I.LeĹĄinskytÄ— uŞėmÄ— penktÄ… jÄ… vietÄ… ir pakartojo geriausiÄ… Lietuvos boksininkiĹł pasiekimÄ… pasaulio Ä?empionatuose. Pirmoje kovoje I.LeĹĄinskytÄ— teisÄ—jĹł sprendimu taĹĄkais 5:0 nugalÄ—jo italÄ™ CarlottÄ… Paoletti, o aĹĄtuntfinalyje ÄŻveikÄ— lenkÄ™ ElĹžbietÄ… Wojcik, kuri dÄ—l traumos nebaigÄ— kovos.

Robertas Tvorogalas papildÄ— olimpinÄ™ rinktinÄ™. 25-eriĹł gimnastas, kurÄŻ treniruoja Jevgenijus Izmodenovas, tapo 19-uoju Lietuvos sportininku, iĹĄkovojusiu kelialapÄŻ ÄŻ 2020 m. Tokijo olimpines Ĺžaidynes. VyrĹł sportinÄ—s gimnastikos pasaulio Ä?empionate Ĺ tutgarte R.Tvorogalas rungtyje ant skersinio uŞėmÄ— 16-Ä…jÄ… vietÄ…, ant lygiagreÄ?iĹł – 35-Ä…jÄ…, ant arklio – 64Ä…jÄ…, ant ĹžiedĹł – 66-Ä…jÄ…, laisvĹłjĹł pratimĹł rungtyje – 72-Ä…jÄ…, atraminio ĹĄuolio – 110-Ä…jÄ…. DaugiakovÄ—s rungtyje jis buvo 29-as, bet to uĹžteko, kad patektĹł ÄŻ olimpiadÄ….

¸VIESLENTw +REPĂ&#x;̧ IĂ&#x;NIS &)Ă&#x201C;"!Ă&#x201C;%UROĂ&#x201C;POSĂ&#x201C;TAUĂ&#x201C;RwĂ&#x201C;$WUDQNRVHWDSR DWVDNRPRVLRVUXQJW\QzV.OXĂ?RĂ&#x201E;8QL YHUVLWDWHDÂł 5XPXQLMD'7DUROLV Âą Ă&#x201E;5DKRYHFLÂł .RVRYDV SLUPRVLRV UXQJW\QzV -RHQVĂ&#x2018;Ă&#x201E;.DWDMDÂł 6XRPLMD ÂąĂ&#x201E;7DUWX8OLNRROÂł (VWLMD00D Ă?HLND$'UXQJLODV*9DVLOLDXVNDV  SLUPRVLRVUXQJW\QzVÂą *UXSLĂ&#x2DC;HWDSDVSUDVLGzVVSDOLRGĂ&#x201E;8QL YHUVLWDWHDÂłĂ?DLV*JUXSzMHVX6LRGHUWHOMzV Ă&#x201E;.LQJVÂł Ă&#x201A;YHGLMD %RWHYJUDGRĂ&#x201E;%DONDQÂł %XOJDULMD LU.UDVQRMDUVNRĂ&#x201E;-HQLVHMÂł 5XVLMD ),%$(XURSRVWDXUzVWXUQ\UHQH GDO\YDXVQzYLHQDV/LHWXYRVNOXEDV %UROĂ&#x201C;POSĂ&#x201C;MOĂ&#x201C;TEĂ&#x201C;RĂ&#x152;Ă&#x201C;LYĂ&#x201C;GA%JUXSzWXUDV 9LOQLDXVĂ&#x201E;.LELUNĂ&#x2026;WLVÂł *Ă&#x201A;XOVNz'Ă&#x201A;D UDXVNDLWzDWNNDP ÂąĂ&#x201E;5RVWRY 'RQÂł (XURSRVPRWHUĂ&#x2DC;NUHSĂ&#x2026;LQLRO\JRMH (:%/ Ă?DLGĂ?LDNRPDQGĂ&#x2DC;LĂ&#x2026;Ă&#x2026;DOLĂ&#x2DC; Ă&#x201E;.LELUNĂ&#x2026;WLHVÂłYDUĂ?RYzV%JUXSzMH\UD Ă&#x201E;5RVWRY'RQÂł1RYRVLELUVNRĂ&#x201E;'LQD PRÂł 5XVLMD 0LQVNRĂ&#x201E;&PRNLÂł*DUGLQR Ă&#x201E;$OLPSLMDÂł %DOWDUXVLMD $VWDQRVĂ&#x201E;7LJU\Âł .D]DFKVWDQDV .RĂ&#x2026;LFzVĂ&#x201E;<RXQJ$QJHOVÂł 6ORYDNLMD LU2VWUDYRV6%6 kHNLMD 

2ANĂ&#x;KIĂ&#x;NIS ,IEĂ&#x201C;TUĂ&#x201C;VOSĂ&#x201C;VYĂ&#x201C;RĂ&#x152;Ă&#x201C;LYĂ&#x201C;GA.DXQRĂ&#x201E;fĂ?XR ODV³¹.DXQRĂ&#x201E;*UDQLWDVÂłĂ&#x201A;LDXOLĂ&#x2DC; Ă&#x201E;'XE\VD³¹9LOQLDXVĂ&#x201E;Ă&#x201A;YLHVDÂł 3LUPDXMDĂ&#x201E;Ă&#x201A;YLHVD³¹WĂ&#x2026;N UXQJW .ODLSzGRVĂ&#x201E;'UDJĂ&#x2018;QDV³¹ $O\WDXV Ă&#x201E;9DUVDÂłĂ&#x201E;*UDQLWDVÂłLUĂ&#x201E;9LOQLXV³¹SR 

&UTĂ&#x;BOĂ&#x;LAS 3AĂ&#x201C;LwSĂ&#x201C;FUTĂ&#x201C;BOĂ&#x201C;LOĂ&#x201C;hEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NĂ&#x152;Ă&#x201C;LYĂ&#x201C;GAĂ&#x201C;$WUDQ NRVLRMLJUXSz-RQDYD.DXQRĂ&#x201E;9\WLVÂł Âą5XGQRĂ&#x201E;$MDWÂł Ă&#x201E;%DUFHORQD³¹ Ă&#x201E;7LXPHQÂł Ă&#x201E;9\WLV³¹Ă&#x201E;7LXPHQÂł  Ă&#x201E;%DUFHORQD³¹Ă&#x201E;$MDWÂł  Â&#x2018;NLWjHWDSjSDWHQNDWU\VNRPDQGRV EHWĂ&#x201E;9\WLVÂłSUDUDGRYLOWLVSDNLOWLLĂ&#x2026; RVLRVYLHWRV

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

SPORTOĂ&#x;ARENA

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

$AUĂ&#x;GIAUĂ&#x;RUNGĂ&#x;TYĂ&#x;NIĂ&#x2039;Ă&#x;ÂŚĂ&#x;MAĂ&#x;Ă&#x20AC;IAUĂ&#x;PRATYBĂ&#x2039; (XURO\JRMHLĂ&#x2026;DXJXVUXQJ W\QLĂ&#x2DC;VNDLmLXL.DXQR Ă&#x201E;Ă&#x152;DOJLULVÂłSDNHLWzWUHQL UXRmLĂ&#x2DC;JUDILNjSULHĂ&#x2026;LĂ&#x2026; Y\NRMHĂ?DLGĂ?LDPXVPD mXV7DLGDU\WLOHLGĂ?LDJD OLP\EzQDXGRWLVXĂ?VD NRPDLVLDLVVNU\GĂ?LDLV Jau tris Eurolygos sezonus visos komandos tarpusavyje kovÄ&#x2014;si po du kartus reguliariajame sezone. Turnyrui prasiplÄ&#x2014;tus iki 18 klubĹł, reguliariojo sezono rungtyniĹł skaiÄ?ius iĹĄaugo ketveriomis â&#x20AC;&#x201C; iki 34, todÄ&#x2014;l prisidÄ&#x2014;s dar dvi iĹĄvykos. Vakar kaunieÄ?iai leidosi ÄŻ pirmÄ&#x2026; jÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; Ĺžaisti rungtyniĹł Milane su â&#x20AC;&#x17E;Olimpiaâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;Norime daugiau susitelkti ÄŻ ĹžaidÄ&#x2014;jĹł atsigavimÄ&#x2026;, o ne ÄŻ treniruotesâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; taip â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; naujovÄ&#x2122; pakomentavo treneris Ĺ arĹŤnas JasikeviÄ?ius. Lietuvos Ä?empionai atsisakÄ&#x2014; vakariniĹł treniruoÄ?iĹł iĹĄvykose likus dienai iki Eurolygos rungtyniĹł. Vakar dienÄ&#x2026; ĹžalgirieÄ?iai papluĹĄÄ&#x2014;jo Kaune, o vakare nuskridÄ&#x2122; ÄŻ MilanÄ&#x2026; treniruotÄ&#x2014;s neberengÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x17E;Olimpiaâ&#x20AC;&#x153; arenoje jie treniruosis tik rungtyniĹł rytÄ&#x2026;. Tokius pokyÄ?ius Ĺ .JasikeviÄ?ius aiĹĄkino padidÄ&#x2014;jusiu rungtyniĹł skaiÄ?iumi. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ ÄŻ sezonÄ&#x2026; prisidÄ&#x2014;s dar maĹžiausiai ketverios rung tynÄ&#x2014;s Eurolygoje, LKL atkrintamosios varĹžybos irgi ilgÄ&#x2014;ja. Susidaro didĹžiulis rungtyniĹł skaiÄ?ius, todÄ&#x2014;l norisi skirti daugiau dÄ&#x2014;mesio atsigavimuiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; strategas. TaÄ?iau Ĺ .JasikeviÄ?ius dar neĹžino, kaip ĹĄi sistema atrodys tÄ&#x2026; Eurolygos savaitÄ&#x2122;, kai teks Ĺžaisti dvejas rungtynes. Tarkime, spalio 30 dienÄ&#x2026; ĹžalgirieÄ?iai namuose susikaus su Sank Peterburgo â&#x20AC;&#x17E;Zenitâ&#x20AC;&#x153; krepĹĄininkais, o jau lapkriÄ?io 1-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; laukia rungtynÄ&#x2014;s Stambule su â&#x20AC;&#x17E;Fenerbahceâ&#x20AC;&#x153; komanda. â&#x20AC;&#x17E;Kol kas dar negaliu atsakyti. Viskas priklausys nuo to, kur ĹžaidĹžiame ir kada grÄŻĹžtame. DÄ&#x2014;l tĹł dvigubĹł savaiÄ?iĹł nutarsime prieĹĄ pat rungtynesâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; treneris. Lietuvos Ä?empionai kol kas LKL pirmenybÄ&#x2014;se iĹĄkovojo visas keturias pergales, o Eurolygos sezono startas susiklostÄ&#x2014; nesÄ&#x2014;kmingai â&#x20AC;&#x201C; namuose patirtas pralaimÄ&#x2014;jimas 58:70 â&#x20AC;&#x17E;Baskoniaâ&#x20AC;&#x153; krepĹĄininkams. â&#x20AC;&#x17E;Dar esame komanda, kuri tik pradeda viskÄ&#x2026;. Daug ko mums trĹŤksta, kai kurie dalykai iĹĄeina gerai ir nuteikia optimistiĹĄkai, bet tai ilgas procesas ir reikia kantrybÄ&#x2014;s. Tai ir bandome darytiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; apie

7%DXURQXRWU

SPORTAS

Ă&#x201E;Ă&#x152;DOJLULVÂłQXWDUzNDGÂ&#x2019;UXQJW\QHVVYHmLXRVHY\NVSDVLWUHQLUDYÂ?VQDPLHLUWHQQHUHQJVYDNDULQLĂ&#x2DC;WUHQLUXRmLĂ&#x2DC;

!NTĂ&#x;RAĂ&#x;SISĂ&#x;VARĂ&#x;Ă&#x20AC;OĂ&#x;VASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;-IĂ&#x;LAĂ&#x;NOĂ&#x;¡/LIMĂ&#x;PIA¨

â&#x20AC;&#x153;

Susidaro didĹžiulis rungtyniĹł skaiÄ?ius, todÄ&#x2014;l norisi skirti daugiau dÄ&#x2014;mesio atsigavimui. Ă&#x201A;-DVLNHYLmLXV

dabartinÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; sportinÄ&#x2122; formÄ&#x2026; kalbÄ&#x2014;jo Ĺ .JasikikeviÄ?ius. â&#x20AC;&#x17E;Olimpiaâ&#x20AC;&#x153; Eurolygos sezonÄ&#x2026; pradÄ&#x2014;jo taip pat nesÄ&#x2014;kmingai â&#x20AC;&#x201C; sveÄ?iuose 64:78 nusileido Miuncheno â&#x20AC;&#x17E;Bayernâ&#x20AC;&#x153; krepĹĄininkams. â&#x20AC;&#x17E;Milano klubas atrodo solidĹžiai. Tai komanda, kuri bando Ĺžaisti teisingÄ&#x2026; krepĹĄinÄŻ, â&#x20AC;&#x201C; pradeda nuo gynybos. Jie kreipia dÄ&#x2014;mesÄŻ ÄŻ detales, bet atÄ&#x2014;jo naujas treneris su naujomis idÄ&#x2014;jomis ir jiems reikia laiko. Yra traumuotĹł ĹžaidÄ&#x2014;jĹł, bet varĹžovĹł galimybÄ&#x2014;s didĹžiulÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; Ĺ .JasikeviÄ?ius. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; strategas taip pat ÄŻvertino Argentinos rinktinÄ&#x2014;s veterano Luisos Scolos indÄ&#x2014;lÄŻ ÄŻ Milano komandos ĹžaidimÄ&#x2026;. 39 metĹł puolÄ&#x2014;jas prie klubo prisidÄ&#x2014;jo prieĹĄ pat Eurolygos sezono pradĹžiÄ&#x2026; ir jau tapo vienu lyderiĹł. â&#x20AC;&#x17E;Jis naudingas visoms komandoms. L.Scola yra profesionalas, galintis pridaryti daug bÄ&#x2014;dĹł ir po krepĹĄiu, ir toliau nuo jo. Jis ĹžaidĹžia solidĹžiai, gerai reaguoja ÄŻ situacijas ir matyti, kad treneris juo pasitikiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; Ĺ .JasikeviÄ?ius. (LR)

+LUĂ&#x201C;BASÂ&#x2018;NXUWDVP6SDOYD ÂąUDXGRQD$UHQDÂąP DWLGDU\WDPHĂ&#x201E;0HGLRODQXP )RUXPÂł\UDWĂ&#x2018;NVWYLHWĂ&#x2DC; 6DYLQLQNDVÂą*LRUJLR$UPDQL ,AIĂ&#x201C;MwĂ&#x201C;JIĂ&#x201C;MAI,WDOLMRVmHPSLRQDV ÂąNDUWXV SDVWDUjMÂ&#x2019;Âą P ,WDOLMRVWDXUzVODLPzWRMDVÂą NDUWXV SDVWDUjMÂ&#x2019;ÂąP (XURSRVmHPSLRQĂ&#x2DC;WDXUzV ODLPzWRMDVÂąLU P(XURSRVWDXULĂ&#x2DC;ODLPzWRMĂ&#x2DC; WDXUzVODLPzWRMDVÂąLU P5.RUDmRWDXUzV ODLPzWRMDVÂąLUP Ă&#x201A;LXRODLNLQzMH(XURO\JRMHQzNDUWR QHSDWHNRÂ&#x2019;ILQDORNHWYHUWj 0RAwĂ&#x201C;JUĂ&#x201C;SÂ?Ă&#x201C;SEĂ&#x201C;ZOĂ&#x201C;Ng,WDOLMRVO\JRV UHJXOLDULDMDPHVH]RQHXĂ?zPz jMjYLHWj LU SXVILQDO\MH SUDODLPzMR6DVDULRĂ&#x201E;'LQDPRÂł ,WDOLMRVWDXUzVNHWYLUWILQDO\MHSUD ODLPzMR%RORQLMRVĂ&#x201E;9LUWXVÂł (XURO\JRVUHJXOLDULDMDPHVH]RQH XĂ?zPzjMjYLHWj LU /PĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;MAĂ&#x201C;LUSĂ&#x201C;PENĂ&#x201C;KEĂ&#x201C;TAS6HUJLR 5RGULJXH]DV ,VSDQLMD 0DVNYRV&6.$ 1HPDQMD1HGR YLmLXV 6HUELMD 9ODGLPL UDV0LFRYDV 6HUELMD /XLVDV6FROD $UJHQWLQD Ă&#x201E;6KDQJKDL6KDUNVÂł $UWĂ&#x2018;UDV*X GDLWLV /LHWXYD 7UHQHULV (WWRUH0HVVLQD Ă&#x201E;6DQ$QWRQLR 6SXUVÂłWUHQHULRSDGzMzMDV +gĂ&#x201C;PAĂ&#x201C;RUOĂ&#x201C;šwĂ&#x201C;PERĂ&#x201C;VAĂ&#x201C;SAĂ&#x201C;RgĂ&#x201C;Ă&#x201E;2OLP SLDÂłYLVNXULDDPELFLQJXV SODQXVEHWLĂ&#x2026;GLGHOLRGHEHVLHV EĂ&#x2018;QDPDĂ?DVOLHWXV3HUPDLQRV 0LODQRNOXEjNUHmLDSRNLHNYLH QRVQHVzNPzVWDGLUĂ&#x2026;LĂ&#x2DC;PHWĂ&#x2DC; YDVDUDQHEXYRLĂ&#x2026;LPWLQz 6YDUELDXVLDSHUPDLQDÂ&#x2019;Y\NRSULH NRPDQGRVYDLURÂąMLVSHUGXRWDV WUHQHULĂ&#x2DC;FHFKRLNRQDL(WWRUH 0HVVLQDL$LNĂ&#x2026;WzMH0LODQRVLUJDOLDL LUJLSDPDWzQHPDĂ?DLQDXMĂ&#x2DC; YHLGĂ&#x2DC;WDUSNXULĂ&#x2DC;ODELDXVLDL SDĂ?\PzWLQLĂ&#x2026;LĂ&#x2DC;PHWĂ&#x2DC;(XURO\JRV mHPSLRQDV6HUJLR5RGULJXH]DVLU SRGY\OLNRVPHWĂ&#x2DC;SHUWUDXNRVÂ&#x2019; (XURSjJUÂ&#x2019;Ă?Â?VĂ&#x2026;LĂ&#x2DC;PHWĂ&#x2DC;SDVDXOLR

YLFHmHPSLRQDVHULĂ&#x2DC;/XLVDV 6FROD3DO\JLQWLVXMDLVQXEODQNR LUEXYXVLR.DXQRĂ&#x201E;Ă&#x152;DOJLULRÂł SXROzMR$DURQR:KLWHÂśRLUGDU NHOLĂ&#x2DC;QDXMRNĂ&#x2DC;DWY\NLPDV +OĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;KwĂ&#x201C;TISĂ&#x201C;,Ă&#x2026;Y \NXVUH]XOWDW\ YLDXVLDPSUDzMXVLRVH]RQR (XURO\JRVNUHSĂ&#x2026;LQLQNXL0LNHÂśXL -DPHVXLLUSDVLNHLWXVWUHQHULXL Ă&#x201E;2OLPSLDÂłĂ?DLGĂ?LDNLWDLS9LV GzOWR/6FRODWLNULDXVLDLQHEzUD SDVLUHQJÂ?VLQWHQV\YLDLĂ?DLVWLLOJj (XURO\JRVVH]RQjRGDXJHOLV DWVDUJLQLĂ&#x2DC;\UDĂ?HPHVQLRO\JLR NUHSĂ&#x2026;LQLQNDLQHJXO\GHULDL 4RAUĂ&#x201C;MOSĂ&#x201A;Â&#x2019;VH]RQjGDUQHĂ?DLGz YDVDUÂ&#x2019;NHOLRWUDXPjSDW\UÂ?V $UWĂ&#x2018;UDV*XGDLWLVLU1HPDQMD 1HGRYLmLXVNXULDPUXJSMĂ&#x2018;WÂ&#x2019; DWOLNWDNHOLRRSHUDFLMDĂ&#x201E;2OLPSLDÂł YDGRYDLWHLJLDNDGDEXNUHSĂ&#x2026;L QLQNDLĂ&#x201E;JUHLWDLJUÂ&#x2019;Ă&#x2026;Â&#x2019;DLNĂ&#x2026;WÂ?ÂłEHW QHPLQLWLNVOLĂ&#x2DC;WHUPLQĂ&#x2DC;9ODGLPL UDV0LFRYDVUXQJW\QLDYRWLN SLUPDMDPH,WDOLMRVO\JRVWXUH RNLWDVUXQJW\QHVSUDOHLGRGzO QXJDURVVNDXVPĂ&#x2DC; ÂśÂ?Ă&#x201C;SEĂ&#x201C;ZOĂ&#x201C;Ng3LUPRVH(XURO\JRV UXQJW\QzVHVYHmLXRVHSUDODLPz MR0LXQFKHQRĂ&#x201E;%D\HUQÂł /6FROD65RGULJXH]DV $'HOOD9DOOH ,WDOLMRVO\JRMH ODLPzMRLĂ&#x2026;UXQJW\QLĂ&#x2DC; VYHmLXRVHQXJDOzMR7UHYL]RĂ&#x201E;'H /RQJKLÂłQDPLHSUDODLPz MR%UHĂ&#x2026;RVĂ&#x201E;*HUPDQLÂłLU QDPLHQXJDOzMRĂ&#x201E;7ULHVWHÂł /\GHULDL05ROODV WĂ&#x2026;N 65RGULJXH]DV WĂ&#x2026;NUH] SHUG LU.7DUF]HZVNLV WĂ&#x2026;N ¸Ă&#x20AC;ALĂ&#x201C;GIĂ&#x201C;RISŠĂ&#x201C;PRIEšĂ&#x201C;¸/LIMĂ&#x201C;PIAŠ Ă&#x201A;LRVNRPDQGRV\UDĂ?DLGXVLRV RILFLDOLĂ&#x2DC;UXQJW\QLĂ&#x2DC;SHUMDVĂ&#x201E;Ă&#x152;DO JLULVÂłLĂ&#x2026;NRYRMRSHUJDOHVĂ&#x201A;LXR ODLNLQzMH(XURO\JRMHĂ&#x201E;Ă&#x152;DOJLULVÂł ODLPzMRLĂ&#x2026;UXQJW\QLĂ&#x2DC;3UD zMXVÂ&#x2019;VH]RQjNRPDQGRVSDVL GDOLMRSRSHUJDOÂ?QDPĂ&#x2DC;DLNĂ&#x2026;WzMH .DXQHĂ&#x201E;Ă&#x152;DOJLULVÂłODLPzMR 0LODQHÂąĂ&#x201E;2OLPSLDÂł Ă&#x201E;Ă&#x152;DOJLULVÂłSDVWDUjMÂ&#x2019;NDUWj0LODQH QXJDOzMRĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;ODSNULWÂ&#x2019;

KREP¸INIOĂ&#x;ORBITA NesijauÄ?ia laimingas Laikinuoju PirÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;Olympiakosâ&#x20AC;&#x153; treneriu tapÄ&#x2122;s KÄ&#x2122;stutis KemzĹŤra nesidĹžiaugia ĹĄiomis pareigomis. Asistentu dirbusiam 49-eriĹł lietuviui buvo labai netikÄ&#x2014;ta, kad jau po pirmojo Eurolygos turo PirÄ&#x2014;jo komandÄ&#x2026; paliko treneris Davidas Blattas. K.KemzĹŤra Graikijos Ĺžiniasklaidai teigÄ&#x2014; patyrÄ&#x2122;s ĹĄokÄ&#x2026;, kad ilgametis kolega iĹĄvyksta. â&#x20AC;&#x17E;NesijauÄ?iu laimingas dÄ&#x2014;l to, kas nutiko. Klubo vadovai papraĹĄÄ&#x2014; likti bent dvejas rungtynes. Mums

reikÄ&#x2014;jo daugiau laiko, nes keletÄ&#x2026; dalykĹł pakoreguoti tikrai galÄ&#x2014;jome. Ĺ˝engsime ÄŻ priekÄŻ Ĺžingsnis po Ĺžingsnio ir stengsimÄ&#x2014;s bĹŤti pasirengÄ&#x2122; penktadienio rungtynÄ&#x2014;ms su â&#x20AC;&#x17E;Valenciaâ&#x20AC;&#x153;. AĹĄ neĹžiĹŤriu toli ÄŻ priekÄŻ â&#x20AC;&#x201C; man svarbiausios artimiausios rungtynÄ&#x2014;s. Daug iĹĄmokau iĹĄ D.Blatto, su juo praleidau daug metĹł, daug kÄ&#x2026; supratau. Daug jo Ĺžaidimo braiĹžo liks mĹŤsĹł komandoje, bet pridÄ&#x2014;siu ir savo rankÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; patirtÄŻ, kuriÄ&#x2026; kiekvienas treneris turi skirtingÄ&#x2026;.

Stengiuosi bĹŤti KemzĹŤra, bet daug ko iĹĄ esmÄ&#x2014;s keisti neketinu. Turime gerĹł idÄ&#x2014;jĹł ir esame gerame kelyjeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo treneris.

Liga nesidangsto PasitraukÄ&#x2122;s iĹĄ â&#x20AC;&#x17E;Olympiakosâ&#x20AC;&#x153; klubo D.Blattas norÄ&#x2014;tĹł iĹĄbandyti naujÄ&#x2026; veiklÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Visada svajojau bĹŤti ambasadorius arba diplomatas Izraelyje. Noriu kaip nors padÄ&#x2014;ti savo ĹĄaliaiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Boston Globeâ&#x20AC;&#x153; teigÄ&#x2014; krepĹĄinio specialistas. 60-metis strategas yra gimÄ&#x2122;s

Bostone ĹžydĹł ĹĄeimoje, turi JAV ir Izraelio pilietybÄ&#x2122;. D.Blattas neseniai prisipaĹžino, kad serga sunkia liga, todÄ&#x2014;l prastai jauÄ?iasi ir bandys kovoti. KrepĹĄinio specialistÄ&#x2026; kamuoja iĹĄsÄ&#x2014;tinÄ&#x2014; sklerozÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x17E;Nenoriu ligos naudoti kaip pasiteisinimo. Atvirai su â&#x20AC;&#x17E;Olympiakosâ&#x20AC;&#x153; klubo vadovais aptarÄ&#x2014;me mane stabdanÄ?ius veiksnius ir nutarÄ&#x2014;me, kad bus geriausia, jei nesÄ&#x2014;kmingai prasidÄ&#x2014;jus sezonui iĹĄeisiuâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; apie pasitraukimo prieĹžastis kalbÄ&#x2014;jo D.Blattas.(LR)


VSRUWRDUHQD

Ă&#x;PVSDOLRG

&63QXRWU

0RANĂ&#x;CĂ&#x201E;Ă&#x;ZIĂ&#x;JOĂ&#x;JEĂ&#x;¡2YĂ&#x;TAS¨Ă&#x;PAĂ&#x;MIRĂ&#x;̧ O Ă&#x;KAIPĂ&#x;Ă&#x20AC;AISĂ&#x;TI 9LOQLDXVĂ&#x201E;5\WRÂłNUHSĂ&#x2026;L QLQNDLSDW\UzSLUPjQH VzNPÂ?Ă&#x2026;Â&#x2019;VH]RQj,UQH Ă&#x2026;LDLSSUDODLPzMLPjEHW WLNUjVXWULXĂ&#x2026;NLQLPjNDL /LPRĂ?HSRWUDJLĂ&#x2026;NDLVX Ă?DLVWRNHWYLUWRNzOLQLR NULWRSULHĂ&#x2026;&63QHW R o l a n d a s V. E I D V I L A S

CSP krepĹĄininkui Ovidijui Varanauskui vis dar nepavyko atsidaryti taĹĄkĹł sÄ&#x2026;skaitos Europos taurÄ&#x2014;s turnyre, bet jis dÄ&#x2014;l to neliĹŤdÄ&#x2014;jo. LimoĹžo komanda treÄ?iadienÄŻ namie tiesiog sudorojo â&#x20AC;&#x17E;RytÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, kurio ĹžaidÄ&#x2014;jai atrodÄ&#x2014; tarsi pamirĹĄÄ&#x2122;, kaip ĹžaidĹžiamas krepĹĄinis. VilnieÄ?iai. Pirmajame ir treÄ?iajame kÄ&#x2014;linyje â&#x20AC;&#x17E;Rytasâ&#x20AC;&#x153; keliskart buvo persvÄ&#x2014;rÄ&#x2122;s rezultatÄ&#x2026;, bet ketvirtajame visiĹĄkai iĹĄskydo ir paskutines 4,5 min. pralaimÄ&#x2014;jo 1:15. KÄ&#x2014;linio viduryje vilnieÄ?iai atsiliko tik 60:67, o iki tol skirtumas nÄ&#x2014; sykio nebuvo dviĹženklis. Vilniaus komandoje tik dviejĹł uĹžsienieÄ?iĹł rezultatyvumas buvo dviĹženklis (Pako Cruzas pelnÄ&#x2014; 13 taĹĄkĹł, Tu Holloway â&#x20AC;&#x201C; 10), o visa legionieriĹł trijulÄ&#x2014; surinko beveik pusÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Rytoâ&#x20AC;&#x153; taĹĄkĹł (30 iĹĄ 61). UĹžtat visi lietuviai buvo nepanaĹĄĹŤs ÄŻ save. Arnas ButkeviÄ?ius ir Evaldas Kairys pelnÄ&#x2014; po 7 taĹĄkus, Deividas Sirvydis â&#x20AC;&#x201C; 6, Eimantas BendĹžius ir Martynas Echodas â&#x20AC;&#x201C; po 4, Mindaugas GirdĹžiĹŤnas

Â&#x2018;VSĂ&#x2018;GLQJD&63NRPDQGRVSHUJDOHSULHĂ&#x2026;Ă&#x201E;5\WjÂłGĂ?LDXJzVLLU29DUDQDXVNDV 1U 

â&#x20AC;&#x201C; 3, Dovis BiÄ?kauskis â&#x20AC;&#x201C; 0. Komentarai. Po nesÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;s Vilniaus komandos treneris Dainius Adomaitis visas bÄ&#x2014;das suvertÄ&#x2014; gynybai ir paÄ?iĹł padarytoms klaidoms. â&#x20AC;&#x17E;Rytasâ&#x20AC;&#x153; suklydo 18 kartĹł, o prancĹŤzai â&#x20AC;&#x201C; tik 8.

â&#x20AC;&#x17E;Mes deĹĄimt kartĹł puldami nesugebÄ&#x2014;jome surengti teisingĹł atakĹł, todÄ&#x2014;l praleidome 20 lengvĹł taĹĄkĹł, kuriĹł neturÄ&#x2014;jo bĹŤti.â&#x20AC;&#x153; '$GRPDLWLV

â&#x20AC;&#x17E;VarĹžovai puikiai gynÄ&#x2014;si, ypaÄ? antroje rungtyniĹł dalyje. Jie leido mums perduoti kamuolÄŻ tik kuo toliau nuo tĹł vietĹł, kuriose

jis turÄ&#x2014;jo bĹŤti. Nebuvome ten, kur turÄ&#x2014;jome bĹŤti. CSP mus spaudÄ&#x2014;, perÄ&#x2014;mÄ&#x2014; kamuolius ir greitajame puolime surinko net 20 taĹĄkĹł. Mes deĹĄimt kartĹł puldami nesugebÄ&#x2014;jome surengti teisingĹł atakĹł, todÄ&#x2014;l praleidome 20 lengvĹł taĹĄkĹł, kuriĹł neturÄ&#x2014;jo bĹŤti. VarĹžovai gynÄ&#x2014;si labai agresyviai, buvo nemaĹžai kontakto ir tai buvo didĹžiausia mĹŤsĹł bÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; apie nevykusiÄ&#x2026; dvikovÄ&#x2026; kalbÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;Rytoâ&#x20AC;&#x153; komandos strategas. VisiĹĄkai kitos nuotaikos buvo CSP strategas Alfredas Julbe: â&#x20AC;&#x17E;Esu labai patenkintas ĹĄia pergale. Ir ne tik dÄ&#x2014;l sÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;s, bet ir dÄ&#x2014;l to, kaip ta pergalÄ&#x2014; pasiekta. Mes labai gerai gynÄ&#x2014;mÄ&#x2014;s, stengÄ&#x2014;mÄ&#x2014;s neleisti varĹžovams pelnyti taĹĄkĹł antrais bandymais. Net tada, kai turÄ&#x2014;jome sunkumĹł, mes kovojome.â&#x20AC;&#x153; KitÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Rytasâ&#x20AC;&#x153; namie Ĺžais su Belgrado â&#x20AC;&#x17E;Partizanâ&#x20AC;&#x153; klubu.

%UROĂ&#x;POSĂ&#x;TAUĂ&#x;RwSĂ&#x;TURNYROĂ&#x;STATISTIKA ASISĂ&#x201C;TUĂ&#x201C;RASĂ&#x201C;"Ă&#x201C;GRUĂ&#x201C;Pw/LPRĂ?R #30Ă&#x201C;Âą9LOQLDXVĂ&#x201C;¸2YĂ&#x201C;TASŠĂ&#x201C;Ă&#x201C; 6&KULV WRQDV GYLWDĂ&#x2026;NLĂ&#x2DC;UH] SHUG 96DQIRUGDV PH WLPĂ&#x2DC; +,QYHUQL]]L WULWDĂ&#x2026;NLĂ&#x2DC; 29DUDQDXVNDV PHWLPĂ&#x2DC; 3&UX]DV PHWLPĂ&#x2DC; 7+R OORZD\ PHWLPĂ&#x2DC; (.DL U\V&%DLUVWRZLU$%XWNHYLmLXV SR'6LUY\GLV0(FKRGDVLU (%HQGĂ?LXVSR0*LUGĂ?LĂ&#x2018;QDV .UDVQRGDURĂ&#x201E;/RNRPRWLYÂł 0.DO QLHWLV Âą9HQHFLMRVĂ&#x201E;5H\HUÂł %HOJUDGRĂ&#x201E;3DUWL]DQ³¹ %XUVRVĂ&#x201E;7RIDVÂł ,ENĂ&#x201C;TEĂ&#x201C;LwĂ&#x201C;Ă&#x201E;3DUWL]DQ³¹SHUJDOzV &63Ă&#x201E;/RNRPRWLYÂłĂ&#x201E;7RIDVÂłLU Ă&#x201E;5\WDV³¹SRĂ&#x201E;5H\HU³¹ !Ă&#x201C;GRUĂ&#x201C;PwĂ&#x201C;3DWUĂ&#x2DC;Ă&#x201E;3URPHWKHDV³¹ Ă&#x201E;0RQDFRÂł '%RVWDVPHWLPĂ&#x2DC; EDXGĂ&#x2DC; Ă&#x201E;$QGRUUD³¹8O PRĂ&#x201E;5DWLRSKDUPÂł%ROR QLMRVĂ&#x201E;9LUWXV³¹5LĂ&#x2026;RQRĂ&#x201E;0DNDELÂł $+DPLOWRQDV ,ENĂ&#x201C;TEĂ&#x201C;LwĂ&#x201C;Ă&#x201E;9LUWXVÂłLUĂ&#x201E;0RQDFR³¹SR

Ă&#x201E;3URPHWKHDVÂłLUĂ&#x201E;$QGRUUD³¹SR Ă&#x201E;5DWLRSKDUPÂłLUĂ&#x201E;0DNDEL³¹SR #Ă&#x201C;GRUĂ&#x201C;Pw6WDPEXORĂ&#x201E;'DUXVVDIDNDÂł ÂąĂ&#x201E;1DQWHUUHÂłĂ&#x201C;%DGDORQRV Ă&#x201E;-RYHQWXW³¹%UHĂ&#x2026;RVĂ&#x201E;/HRQHVVDÂł .D]DQzVĂ&#x201E;8QLNV³¹/LXEOLD QRVĂ&#x201E;2OLPSLMDÂłĂ&#x201C; ,ENĂ&#x201C;TEĂ&#x201C;LwĂ&#x201C;Ă&#x201E;'DUXVVDIDND³¹Ă&#x201E;-R YHQWXWÂłĂ&#x201E;8QLNVÂłĂ&#x201E;1DQWHUUHÂłLU Ă&#x201E;/HRQHVVD³¹SRĂ&#x201E;2OLPSLMD³¹ $Ă&#x201C;GRUĂ&#x201C;Pw6WDPEXORĂ&#x201E;*DODWDVDUD\Âł Âą2OGHQEXUJR(:(*G\QzV Ă&#x201E;$UND³¹0DODJRVĂ&#x201E;8QLFDMDÂł '7KRPSVRQDV Ă&#x201C; 3RGJRULFRVĂ&#x201E;%XGXmQRVW³¹7UHQWR Ă&#x201E;'RORPLWL(QHUJLDÂł ,ENĂ&#x201C;TEĂ&#x201C;LwĂ&#x201C;Ă&#x201E;8QLFDMDÂłLUĂ&#x201E;*DODWDVD UD\³¹SRĂ&#x201E;'RORPLWL(QHUJLDÂł LUĂ&#x201E;$UND³¹SR(:(LUĂ&#x201E;%XGXm QRVW³¹SR .AUĂ&#x201C;DINĂ&#x201C;GIAUĂ&#x201C;SIASĂ&#x201C;IRĂ&#x201C;REĂ&#x201C;ZULĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;TY VIAUĂ&#x201C;SIASĂ&#x201C;TUĂ&#x201C;ROĂ&#x201C;Ă AIĂ&#x201C;DwĂ&#x201C;JAS5=D JRUDFDV Ă&#x201E;3DUWL]DQÂł ÂąWĂ&#x2026;N GYLWDĂ&#x2026;NLĂ&#x2DC;WULWDĂ&#x2026;NLĂ&#x2DC; EDXGĂ&#x2DC; DWNNDPLĂ&#x2026;SU SUDĂ?EDODL

Serbai ĹĄiame ture namuose ÄŻveikÄ&#x2014; Bursos â&#x20AC;&#x17E;Tofasâ&#x20AC;&#x153; komandÄ&#x2026; 93:80 ir iĹĄkovojÄ&#x2122; antrÄ&#x2026; pergalÄ&#x2122; tapo vienvaldĹžiais B grupÄ&#x2014;s lyderiais. â&#x20AC;&#x17E;Partizanâ&#x20AC;&#x153; puolÄ&#x2014;jas Rade Zagoracas buvo pripaĹžintas naudingiausiu Europos taurÄ&#x2014;s antrojo turo krepĹĄininku. 24 metĹł serbas, ÄŻ aikĹĄtÄ&#x2122; grÄŻĹžÄ&#x2122;s po nedidelÄ&#x2014;s traumos, dÄ&#x2014;l kurios nerungtyniavo dvi savaites, pelnÄ&#x2014; 26 taĹĄkus. Legionieriai. DÄ&#x2014;l Europos taurÄ&#x2014;s kovojanÄ?iuose uĹžsienio klubuose registruoti tik du Lietuvos krepĹĄininkai. â&#x20AC;&#x17E;Rytasâ&#x20AC;&#x153; su abiem lietuviais pasimatÄ&#x2014; jau per du pirmus turus.

PrieĹĄ vilnieÄ?ius ĹžaidÄ&#x2122;s CSP gynÄ&#x2014;jas O.Varanauskas aikĹĄtÄ&#x2014;je praleido 9 min., neÄŻmetÄ&#x2014; nÄ&#x2014; taĹĄko (0/3 dvitaĹĄkiĹł, 0/1 tritaĹĄkio), bet atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Europos taurÄ&#x2014;s turnyre O.Varanauskas taĹĄkĹł dar nÄ&#x2014;ra pelnÄ&#x2122;s. Naudingiau ĹžaidÄ&#x2014; Mantas Kalnietis, padÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s Krasnodaro â&#x20AC;&#x17E;Lokomotivâ&#x20AC;&#x153; komandai namie ÄŻtikinamai nugalÄ&#x2014;ti Italijos Ä?empionÄ&#x2026; Venecijos â&#x20AC;&#x17E;Reyerâ&#x20AC;&#x153; klubÄ&#x2026; 77:63. M.Kalnietis per 17 min. pelnÄ&#x2014; 6 taĹĄkus, bet atakavo gana netaikliai (1/4 dvitaĹĄkiĹł, 1/3 tritaĹĄkiĹł, 1/2 baudĹł).


PRAMOGOS

Teatrai VILNIUS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

KoncertĹł salÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;SaulÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;

SAVAITGALISĂ&#x; Ă&#x;TV

(TilĹžÄ&#x2014;s g. 140)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (DidĹžioji salÄ&#x2014;)

â&#x2013; 12 d. 17 val. Santuoka be ÄŻsipareigojimĹł.

(Gedimino pr. 42)

Nacionalinis operos ir baleto teatras

VARÄ&#x2013;NOS R.

â&#x2013; 13 d. 18 val. Kamerinio orkestro â&#x20AC;&#x17E;Accademia Balticaâ&#x20AC;&#x153; koncertas.

(A.Vienuolio g. 1)

VarÄ&#x2014;nos kultĹŤros centras

Vilniaus universiteto teatras

â&#x2013; 11, 12 d. 18.30 val. Figaro vedybos. â&#x2013;  13 d. 12, 14 val. Zuikis Puikis.

(J.BasanaviÄ?iaus g. 2)

(Universiteto g. 3)

Valstybinis jaunimo teatras (ArkliĹł g. 5)

â&#x2013; 11 d. 18.30 val. VyĹĄniĹł sodas.

OKT studija (AĹĄmenos g. 8)

â&#x2013; 11 d. 19 val. Pizdukas. â&#x2013;  17 d. 19 val. LiuÄ?Ä&#x2014; Ä?iuoĹžia.

Lietuvos rusĹł dramos teatras (J.BasanaviÄ?iaus g. 13)

â&#x2013; 13 d. 12, 15 val. KaĹĄtonÄ&#x2014;. â&#x2013;  13 d. 18.30 val. Oskaras ir ponia RoĹžÄ&#x2014;.

â&#x2013; 11 d. 18 val. Premjera! Daktaras Glasas. â&#x2013;  12 d. 18 val. Terapijos. â&#x2013;  13 d. 18 val. CV, arba Kas aĹĄ esu. â&#x2013;  16 d. 18 val. Scenos iĹĄ vedybinio gyvenimo. â&#x2013;  17 d. 11 val. SkrudĹžo gatvÄ&#x2014;s angelai. â&#x2013;  17 d. 18 val. Pamatai iĹĄ Mindaugo pilies. Netikras akmuo.

PLUNGÄ&#x2013;S R. PlungÄ&#x2014;s kultĹŤros centras (SenamiesÄ?io a. 3)

â&#x2013; 14 d. 18 val. Terapijos.

KongresĹł rĹŤmai

KLAIPÄ&#x2013;DA

(Vilniaus g. 6/14)

KlaipÄ&#x2014;dos ĹžvejĹł rĹŤmai

â&#x2013; 13 d. 19 val. Dviese sĹŤpuoklÄ&#x2014;se.

(Taikos pr. 70)

(Ozo g. 14)

â&#x2013; 11 d. 19 val. Don Ĺ˝uanas. â&#x2013;  14 d. 19 val. Dviese sĹŤpuoklÄ&#x2014;se.

â&#x2013; 12, 13 d. 17 val. IĹĄvarymas.

KlaipÄ&#x2014;dos koncertĹł salÄ&#x2014;

â&#x20AC;&#x17E;MenĹł spaustuvÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Juodoji salÄ&#x2014;)

(Ĺ auliĹł g. 36)

(Ĺ iltadarĹžio g. 6)

â&#x2013; 12 d. 18 val. Paskalos ir padavimai.

â&#x20AC;&#x17E;Siemensâ&#x20AC;&#x153; arena

â&#x2013; 11, 12 d. 19 val. Taha. Poeto gyvenimas.

â&#x2013; 12 d. 18 val. â&#x20AC;&#x17E;Muzika iĹĄ Bengalijosâ&#x20AC;&#x153;. Ananda Gopal Das Baul ir SahadĹžijos baulai.

â&#x20AC;&#x17E;Tamstaâ&#x20AC;&#x153; (A.Strazdelio g. 1)

â&#x2013; 11 d. 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Arbataâ&#x20AC;&#x153;. â&#x2013;  12 d. 21 val. â&#x20AC;&#x17E;Very Cool Peopleâ&#x20AC;&#x153; (LV). â&#x2013;  16 d. 20.30 val. Domas Raibys be simfoninio orkestro. â&#x2013;  17 d. 20 val. GiedrÄ&#x2014;.

Ĺ v.Kotrynos baĹžnyÄ?ia (KoncertĹł salÄ&#x2014;) (Vilniaus g. 30)

â&#x2013; 12 d. 18 val. S.Bareikis ir O.Ditkovskis. â&#x2013;  13 d. 18 val. Mozartas. â&#x20AC;&#x17E;Niekuo neiĹĄsiskiriantis koncertasâ&#x20AC;&#x153;. â&#x2013;  14 d. 18.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Vilnius ir meilÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;. â&#x2013;  15 d. 19.30 val. Paulius Kilbauskas. â&#x20AC;&#x17E;Elements Experience. Liveâ&#x20AC;&#x153;. â&#x2013;  17 d. 19 val. Festivalio â&#x20AC;&#x17E;Tai â&#x20AC;&#x201C; aĹĄâ&#x20AC;&#x153; atidarymo koncertas.

KlaipÄ&#x2014;dos lÄ&#x2014;liĹł teatras

LDM NacionalinÄ&#x2014; dailÄ&#x2014;s galerija

(VeĹžÄ&#x2014;jĹł g. 4)

(Konstitucijos pr. 22)

(KernavÄ&#x2014;s g. 84)

â&#x2013; 14 d. 19 val. Karmen â&#x20AC;&#x201C; Suite.

â&#x2013; 11 d. 18.30 val. Malina. â&#x2013;  12 d. 12 val. RaudonkepuraitÄ&#x2014;.

ArtĹŤro Areimos teatras

SkulptĹŤrĹł parkas

â&#x2013; 12 d. 19 val. Tanya Tagaq (Kanada) su simfoniniu orkestru. Dirigentas M.PitrÄ&#x2014;nas. â&#x2013;  16 d. 19 val. Jonas Mekas. â&#x20AC;&#x17E;In Memoriamâ&#x20AC;&#x153;. â&#x2013;  17 d. 19 val. â&#x20AC;&#x17E;Third Coast Percussionâ&#x20AC;&#x153;.

â&#x2013; 11, 12 d. 19 val. Electronic City.

KAUNAS Nacionalinis Kauno dramos teatras

â&#x2013; 13 d. 12 val. IeĹĄkoma: teisybÄ&#x2014;.

Inkubatorius â&#x20AC;&#x17E;KultĹŤros fabrikasâ&#x20AC;&#x153;

Lietuvos valdovĹł rĹŤmai â&#x2013; 12 d. 18 val. â&#x20AC;&#x17E;Muzikos paĹĄauktiâ&#x20AC;&#x153;.

â&#x2013; 13 d. 12 val. Ĺ altoji ĹĄirdis.

Stasio VainiĹŤno namai (A.GoĹĄtauto g. 2)

â&#x2013; 12 d. 18 val. BiograďŹ ja: vaidinimas. â&#x2013;  13 d. 12 val. Anderseno gatvÄ&#x2014;. â&#x2013;  16 d. 18 val. Barbora. â&#x2013;  17 d. 18 val. Sombras.

PRIENŲ R.

Kauno kamerinis teatras

MAŽEIKIŲ R.

â&#x2013; 12 d. 19 val. PrancĹŤziĹĄko ĹĄansono ir bliuzo karalienÄ&#x2014; Mademoiselle Lulu.

MaĹžeikiĹł kultĹŤros centras

MenĹł fabrikas â&#x20AC;&#x17E;Loftasâ&#x20AC;&#x153;

(NaftininkĹł g. 11)

(Ĺ vitrigailos g. 29)

â&#x2013; 14 d. 18 val. Bambeklis bajoras. â&#x2013;  17 d. 18 val. Ĺ unyÄ?iai gelbÄ&#x2014;ja CipoletÄ&#x2122;.

â&#x2013; 11 d. 20 val. â&#x20AC;&#x17E;Chromaticsâ&#x20AC;&#x153;. â&#x2013;  16 d. 20 val. â&#x20AC;&#x17E;Scarlxrdâ&#x20AC;&#x153;.

Koncertai

PramogĹł bankas

(KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 74A)

â&#x2013; 16 d. 18 val. Pagalvinis.

â&#x20AC;&#x17E;Girstutisâ&#x20AC;&#x153; (Kovo 11-osios g. 26)

â&#x2013; 16 d. 18 val. Ĺ unyÄ?iai gelbÄ&#x2014;ja CipoletÄ&#x2122;.

Kauno architektĹł namai (Teatro klubas) (Vilniaus g. 22)

â&#x2013; 11 d. 18.30 val. Shalom, Bellissima! â&#x2013;  12 d. 18.30 val. KriminalinÄ&#x2014;s Kauno kronikos.

ALYTUS Alytaus miesto teatras (RotuĹĄÄ&#x2014;s a. 2)

â&#x2013; 11 d. 9.30 val. ElenytÄ&#x2014; ir trigalvis slibinas. â&#x2013;  11 d. 11 val. KnygĹł personaĹžai atgyja. â&#x2013;  11 d. 11.30 val. Bambeklis bajoras. â&#x2013;  12 d. 14 val. SenelÄ&#x2014;s pasaka.

UTENOS R. Utenos kultĹŤros centras (AuĹĄros g. 49)

â&#x2013; 11 d. 18 val. Parazitai. â&#x2013;  15 d. 18 val. Priesaika. â&#x2013;  16 d. 18 val. KakÄ&#x2014; MakÄ&#x2014; ir atversta knyga.

ANYKĹ Ä&#x152;IŲ R. AnykĹĄÄ?iĹł kultĹŤros centras (A.Baranausko a. 2)

â&#x2013; 12 d. 18 val. Ĺ ventÄ&#x2014;. â&#x2013;  13 d. 18 val. Bagadelnia.

PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YS Juozo Miltinio dramos teatras (LaisvÄ&#x2014;s a. 5)

â&#x2013; 12 d. 18 val. PrancĹŤziĹĄkos skyrybos. â&#x2013;  13 d. 12 val. KatÄ&#x2014;s namai. â&#x2013;  17 d. 18 val. Moterims ir jĹł vyrams.

PanevÄ&#x2014;Ĺžio teatras â&#x20AC;&#x17E;Menasâ&#x20AC;&#x153; (Vasario 16-osios g. 19)

â&#x2013; 12 d. 18 val. Nuodai. â&#x2013;  13 d. 11 val. Pikseliukai, arba Kas telefone gyvena. â&#x2013;  17 d. 11 val. Blusyno pasakojimai. â&#x2013;  17 d. 18 val. Bagadelnia.

PanevÄ&#x2014;Ĺžio bendruomeniĹł rĹŤmai (Kranto g. 28)

â&#x2013; 12 d. 18 val. PrancĹŤziĹĄkos skyrybos.

MARIJAMPOLÄ&#x2013; MarijampolÄ&#x2014;s kultĹŤros centras (Kauno g. 3)

â&#x2013; 15 d. 18 val. Ĺ unyÄ?iai gelbÄ&#x2014;ja CipoletÄ&#x2122;.

Ĺ IAULIAI Valstybinis Ĺ iauliĹł dramos teatras (TilĹžÄ&#x2014;s g. 155)

â&#x2013; 13 d. 18 val. Terapijos.

PrienĹł kultĹŤros centras

â&#x2013; 16 d. 18 val. Vakaras-koncertas kompozitoriaus Stasio VainiĹŤno atminimui.

(Vytauto g. 35)

â&#x20AC;&#x17E;White Piano Hallâ&#x20AC;&#x153;

â&#x2013; 16 d. 18 val. Bestuburiada.

(TrakĹł g. 9/1)

(PamÄ&#x2014;nkalnio g. 7)

VILNIUS

â&#x2013; 11 d. 19 val. Rasa. â&#x2013;  17 d. 19 val. â&#x20AC;&#x17E;Royceâ&#x20AC;&#x153;.

KongresĹł rĹŤmai

UMI galerija â&#x20AC;&#x17E;Kalnasâ&#x20AC;&#x153;

(Vilniaus g. 6/14)

(KriviĹł g. 10)

â&#x2013; 11 d. 19 val. Nikolajus Luganskis skambina J.BrahmsÄ&#x2026;.

Kauno ďŹ lharmonija

Alytaus kultĹŤros ir komunikacijos centras

(L.Sapiegos g. 5)

(PramonÄ&#x2014;s g. 1)

â&#x2013; 13 d. 14 val. MuzikinÄ&#x2014; pasaka. â&#x20AC;&#x17E;DĹžiazolendasâ&#x20AC;&#x153;. â&#x2013;  13 d. 17 val. Stanislovo MoniuĹĄkos 200-osioms gimimo metinÄ&#x2014;ms paminÄ&#x2014;ti. â&#x20AC;&#x17E;Dainos tarp Vilijos ir Nemunoâ&#x20AC;&#x153;. â&#x2013;  15 d. 18 val. Kompozitoriaus Algimanto KubiliĹŤno autoninis vakaras. â&#x2013;  16 d. 18 val. Teatralizuota programa. â&#x20AC;&#x17E;DieviĹĄkasis MikelandĹželasâ&#x20AC;&#x153;. â&#x2013;  17 d. 18 val. â&#x20AC;&#x17E;Europos romantikaiâ&#x20AC;&#x153;.

â&#x2013; 16 d. 18 val. GrupÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Darâ&#x20AC;&#x153;. VisĹł laikĹł auksiniai ĹĄlageriai.

Kauno Ĺ v.Petro ir Povilo arkikatedra bazilika

â&#x2013; 11 d. 18 val. â&#x20AC;&#x17E;Muzika iĹĄ Bengalijosâ&#x20AC;&#x153;. Ananda Gopal Das Baul ir SahadĹžijos baulai.

JONAVOS R. Jonavos kultōros centras (Žeimių g. 15)

â&#x2013; 11 d. 18 val. Monika Marija.

PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YS PanevÄ&#x2014;Ĺžio bendruomeniĹł rĹŤmai (Kranto g. 28)

â&#x2013; 13 d. 15 val. LietuviĹĄka sakralinÄ&#x2014; muzika.

â&#x2013; 17 d. 18 val. Rolandas Kazlas ir â&#x20AC;&#x17E;Pakeleiviaiâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;Poetai ateinaâ&#x20AC;&#x153;.

RIETAVAS

RADVILIĹ KIO R.

Rietavo savivaldybÄ&#x2014;s kultĹŤros centras

RadviliĹĄkio miesto kultĹŤros centras

(Laukuvos g. 2)

â&#x2013; (Maironio g. 10) â&#x2013;  17 d. 18.30 val. Monika Marija.

(Vilniaus g. 1)

â&#x2013; 17 d. 18 val. Pauliaus Stalionio koncertas.

VIKINGLOTTO loĹĄimo Nr. 1387 Pagrindiniai skaiÄ?iai: 08 12 13 41 42 45 2019 10 09 (treÄ?iadienis) GALIMA LAIMÄ&#x2013;TI 200 000 Eur

loĹĄimo Nr. 8038

03 15 20 24 25 26 27 29 31 32 37 40 41 42 43 44 48 49 52 60

(Katedros a. 3)

(BangĹł g. 5)

(LaisvÄ&#x2014;s al. 71)

ALYTUS

(Gedimino pr. 42)

KoncertĹł salÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Compensaâ&#x20AC;&#x153;

(Ateities g. 10)

KAUNAS

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (Juozo Karoso salÄ&#x2014;) â&#x2013; 14 d. 18 val. â&#x20AC;&#x17E;Lied Ĺžodis ir muzikaâ&#x20AC;&#x153;.

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

loĹĄimo Nr. 8039

03 04 06 07 10 15 16 17 23 25 27 30 34 36 38 48 51 56 57 60 loĹĄimo Nr. 6178 DIDYSIS PRIZAS â&#x20AC;&#x201C; 100 021,50 Eur

01 11 19 24 27 29 + 05 AtspÄ&#x2014;ta 6 5+1 5 4+1 4 3+1 3

LaimÄ&#x2014;jimas 100 021,50 Eur 6 037 Eur 397 Eur 68,50 Eur 11,50 Eur 2,50 Eur 1 Eur

www.olifeja.lt

VikingĹł skaiÄ?ius 06 Vieno derinio laimÄ&#x2014;jimĹł lentelÄ&#x2014;: 6+1 3 000 000 Eur (0 priz.) 6 213 046 Eur (0 priz.) 5+1 31 173,50 Eur (1 priz.) 5 712,50 Eur (8 priz.) 4+1 120,50 Eur (27 priz.) 4 9 Eur (234 priz.) 3+1 4,50 Eur (675 priz.) 3 1,50 Eur (4 524 priz.) 2+1 1,25 Eur (4 802 priz.) 2 0,75 Eur (33 453 priz.) Papildomi prizai Prizas Bilieto numeris 500 Eur 020 083 742 500 Eur 020 215 969 500 Eur 020 245 382 500 Eur 020 322 297 500 Eur 020 456 541 500 Eur 020 507 281 500 Eur 020 516 805 500 Eur 020 518 066 500 Eur 020 522 845 500 Eur 020 523 217 Kitos savaitÄ&#x2014;s prognozÄ&#x2014;: Aukso puode bus 4,3 mln. Eur


VDYDLWJDOLVWY

6.10 Televitrina. 6.25 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Transformeriai. MaskuotÄ&#x2014;s meistraiâ&#x20AC;&#x153; (5) (N-7). 6.55 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Ä&#x152;ipas ir Deilas skuba ÄŻ pagalbÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; (30). 7.25 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Kempiniukas PlaÄ?iakelnisâ&#x20AC;&#x153; (N-7). 7.55 Farai (N-7) (kart.). 8.55 LegendinÄ&#x2014;s legendos. Gyvenimo bĹŤdo laida (N-7) (kart.). 10.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014;s simfonijaâ&#x20AC;&#x153; (46, 47) (N-7).

6.05 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Mano gyvenimo ĹĄviesaâ&#x20AC;&#x153; (1123, 1124) (N-7). 7.35 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Tomo ir DĹžerio ĹĄouâ&#x20AC;&#x153; (3). 8.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Volkeris, Teksaso reindĹžerisâ&#x20AC;&#x153; (23, 24) (N-7). 9.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Rozenheimo policijaâ&#x20AC;&#x153; (16) (N-7). 10.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Supermamosâ&#x20AC;&#x153; (1) (N-7). 11.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Rimti reikalai IIâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.).

6.14 TV parduotuvÄ&#x2014;. 6.30 Dok. serialas â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos gelmiĹł istorijosâ&#x20AC;&#x153; (2). Lietuva, 2018 m. 7.00 LaikykitÄ&#x2014;s ten. Pokalbiai. E.JakimaviÄ?ius. VedÄ&#x2014;jas A.Tapinas. 8.00 Repor teris. 8.50 Spor tas. Orai. 9.00 Ne spaudai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;jai T.IgnataviÄ?ius ir V.Bruveris. 10.00 AtliekĹł kultĹŤra. TV laida. 10.30 Kaimo akademija. 11.05 â&#x20AC;&#x17E;Ĺ viesoforasâ&#x20AC;&#x153; (2/12) (N-7). 11.35 â&#x20AC;&#x17E;Ĺ viesoforasâ&#x20AC;&#x153; (2/13) (N-7).

6.20 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Mentalistasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 7.15 Mano vir tuvÄ&#x2014; geriausia. RealybÄ&#x2014;s ĹĄou (kart.). 8.35 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kijevo operatyvinÄ&#x2014; grupÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 9.35 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Teisingumo agentaiâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 10.35 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kobra 11â&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 11.35 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Mir tinas ginklasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.).

ÂŚ

12.00 Gyvenimo spalvos (subtitruota) (kart.). 13.00 Ypatingas bĹŤrys (subtitruota) (kart.). 13.58 Loterija â&#x20AC;&#x17E;Keno lotoâ&#x20AC;&#x153;. 14.00 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai. 14.20 Laba diena, Lietuva! 15.00 Ĺ˝inios. Orai. 15.15 Laba diena, Lietuva! 16.00 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai. 16.20 Laba diena, Lietuva! 16.40 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;PoniĹł rojusâ&#x20AC;&#x153; (169) (N-7). 17.30 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai (su ver timu ÄŻ gestĹł k.). 18.00 Kas ir kodÄ&#x2014;l? TV Ĺžaidimas. VedÄ&#x2014;jas D.JurgeleviÄ?ius. 18.30 Visi kalba. PokalbiĹł ĹĄou. VedÄ&#x2014;jai L.Ĺ urnaitÄ&#x2014; ir A.Ramanauskas. 19.30 Beatos vir tuvÄ&#x2014;. VedÄ&#x2014;ja B.Nicholson (subtitruota).

12.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Svotaiâ&#x20AC;&#x153; (16) (N-7). 13.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;PaĹžadÄ&#x2014;tojiâ&#x20AC;&#x153; (2123â&#x20AC;&#x201C;2126) (N-7). 15.00 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Simpsonaiâ&#x20AC;&#x153; (21, 22) (N-7). 16.00 TV3 Ĺžinios. 16.25 TV3 orai. 16.30 TV pagalba (N-7). 17.55 NamĹł idÄ&#x2014;ja su â&#x20AC;&#x17E;Ikeaâ&#x20AC;&#x153;. 18.30 TV3 Ĺžinios. 19.22 TV3 spor tas. 19.27 TV3 orai. 19.30 Didysis penktadienio ďŹ lmas. â&#x20AC;&#x17E;Mulanâ&#x20AC;&#x153;. Animacinis. ReĹž. T.Bancroftas ir Barry. JAV, 1998 m. (N-7).

12.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Bjaurusis anÄ?iukas Niujorkeâ&#x20AC;&#x153; (54) (N-7). 13.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Paskolinta meilÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (61). 14.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;NaĹĄlaitÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; (93). 15.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;SvajoklÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (93). 16.00 Labas vakaras, Lietuva. InformacinÄ&#x2014; pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;jai G.TetenskaitÄ&#x2014; ir P.SkuÄ?as. 17.30 Bus visko. Gyvenimo bĹŤdo laida. VedÄ&#x2014;jos G.GureviÄ?iĹŤtÄ&#x2014; ir S.AlbaviÄ?iĹŤtÄ&#x2014;. 18.30 Ĺ˝inios. 19.20 Spor tas. 19.27 Orai. 19.30 KK2 penktadienis. VedÄ&#x2014;jai J.Ĺ˝iÄ?kutÄ&#x2014;, T.AliĹĄauskas ir D.Ramonas (N-7).

12.10 â&#x20AC;&#x17E;Bruto ir Netoâ&#x20AC;&#x153; (3/37) (N-7). 12.40 â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014; kaip mÄ&#x2014;nulisâ&#x20AC;&#x153; (1/15). 13.15 â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014; kaip mÄ&#x2014;nulisâ&#x20AC;&#x153; (1/16). 13.45 TV parduotuvÄ&#x2014;. 14.00 Gyvenimas. Gyvenimo bĹŤdo laida. VedÄ&#x2014;jas E.Ĺ˝iÄ?kus. 15.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Prokuroraiâ&#x20AC;&#x153; (1/6). 16.00 Repor teris. InformacinÄ&#x2014; publicistinÄ&#x2014; laida. 16.48 Spor tas. 16.58 Orai. 17.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014; kaip mÄ&#x2014;nulisâ&#x20AC;&#x153; (1/17). 17.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014; kaip mÄ&#x2014;nulisâ&#x20AC;&#x153; (1/18). 18.00 Repor teris. InformacinÄ&#x2014; publicistinÄ&#x2014; laida. 18.45 Spor tas. 18.55 Orai. 19.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MoterĹł daktarasâ&#x20AC;&#x153; (3/4) (N-7).

12.35 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Visa menantiâ&#x20AC;&#x153; (17) (N-7). 13.35 Mano vir tuvÄ&#x2014; geriausia. RealybÄ&#x2014;s ĹĄou. 14.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kijevo operatyvinÄ&#x2014; grupÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (32) (N-7). 15.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Teisingumo agentaiâ&#x20AC;&#x153; (35) (N-7). 17.00 â&#x20AC;&#x17E;Infodienaâ&#x20AC;&#x153;. 17.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kobra 11â&#x20AC;&#x153; (15) (N-7). 18.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Mentalistasâ&#x20AC;&#x153; (10) (N-7). 19.30 AmerikietiĹĄkos imtynÄ&#x2014;s. Sporto laida.

20.25 Loterija â&#x20AC;&#x17E;Keno lotoâ&#x20AC;&#x153;. 20.30 Panorama. 21.00 Dienos tema. 21.20 Spor tas. Orai. 21.29 Loterija â&#x20AC;&#x17E;JÄ&#x2014;gaâ&#x20AC;&#x153;. 21.30 Futbolas. Europos Ä?empionato atrankos rungtynÄ&#x2014;s. Ukraina â&#x20AC;&#x201C; Lietuva. TiesioginÄ&#x2014; transliacija iĹĄ Charkivo. 23.45 â&#x20AC;&#x17E;Vilkolakisâ&#x20AC;&#x153;. Fantastikos. JAV, 2010 m. (N-14). 1.30 Euromaxx (kart.). 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 LRT radijo Ĺžinios. 2.05 Visi kalba (kart.). 3.05 Kas ir kodÄ&#x2014;l? (kart.). 3.30 Ĺ ventadienio mintys (kart.). 4.05 Beatos vir tuvÄ&#x2014; (subtitruota). 5.10 â&#x20AC;&#x17E;PoniĹł rojusâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.).

21.10 â&#x20AC;&#x17E;NepriklausomybÄ&#x2014;s diena. Atgimimasâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo. ReĹž. R.Emmerichas. Vaid. L.Hemsworthas, J.Goldblumas, B.Pullmanas, M.Monroe. JAV, 2016 m. (N-7). 23.35 â&#x20AC;&#x17E;Konanas barbarasâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo. ReĹž. M.Nispelis. Vaid. J.Momoa, S.Langas, R.Nichols, R.Perlmanas, R.McGowan. JAV, 2011 m. (N-14). 1.45 â&#x20AC;&#x17E;Geras Ĺžmogusâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo. ReĹž. K.Waxmanas. Vaid. S.Seagalas, V.Websteris, J.Verdes. JAV, 2014 m. (N-14) (kart.). 3.35 â&#x20AC;&#x17E;Antrininkasâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo. ReĹž. R.Lamas. JAV, 2001 m. (N-14) (kart.).

21.00 â&#x20AC;&#x17E;Vaikis ant ratĹłâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo trileris. ReĹž. E.Wrightas. Vaid. A.Elgor tas, K.Spacey, J.Bernthalis. DidĹžioji Britanija, JAV, 2017 m. (N-14). 23.20 Vaidybinis f. â&#x20AC;&#x17E;Kaip Ĺžaibo trenksmasâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo. ReĹž. G.Chanas. Vaid. J.Chanas, A.Yuen, M.Wongas. Honkongas, 1995 m. (N-14). 1.35 Vaidybinis f. â&#x20AC;&#x17E;AukĹĄta ÄŻtampaâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo drama. ReĹž. D.Hacklas. Vaid. J.Travolta, K.Bosworth, D.Sawa. JAV, 2015 m. (N-14). 3.10 PaĹžinimo klubas. VedÄ&#x2014;ja D.TamoĹĄiĹŤnaitÄ&#x2014;-BudrÄ&#x2014; (kart.).

20.00, 22.30, 3.20 Repor teris. 20.48, 23.20, 4.00 Spor tas. 20.58, 23.28, 4.08 Orai. 21.00 Kitoks pokalbis su Edvardu Ĺ˝iÄ?kumi. PokalbiĹł laida. 22.00, 2.00 â&#x20AC;&#x17E;Bruto ir Netoâ&#x20AC;&#x153; (3/40) (N-7). 23.30 KelioniĹł dokumentika. â&#x20AC;&#x17E;Pasaulio turgĹŤs. AtÄ&#x2014;naiâ&#x20AC;&#x153;. (N-7). 0.00 â&#x20AC;&#x17E;MoterĹł daktarasâ&#x20AC;&#x153; (3/4) (N-7). 1.00 â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014; kaip mÄ&#x2014;nulisâ&#x20AC;&#x153; (1/17). 1.30 â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014; kaip mÄ&#x2014;nulisâ&#x20AC;&#x153; (1/18). 2.20 â&#x20AC;&#x17E;Ĺ viesoforasâ&#x20AC;&#x153; (2/12) (N-7). 2.50 â&#x20AC;&#x17E;Ĺ viesoforasâ&#x20AC;&#x153; (2/13) (N-7). 4.10 Gyvenimas. Gyvenimo bĹŤdo laida. 5.10 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Prokuroraiâ&#x20AC;&#x153; (1/6). 6.10 Dok. serialas â&#x20AC;&#x17E;Pasaulis iĹĄ virĹĄausâ&#x20AC;&#x153; (4/7). JAV, 2013 m. (N-7). 6.35 KrepĹĄinio pasaulyje su V.MaÄ?iuliu.

21.30 Vaidybinis f. â&#x20AC;&#x17E;Mir ties apsuptyjeâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo trileris. ReĹž. D.M.Paulas. Vaid. S.Seagalas, M.Chestnutas, N.Peeples. JAV, Vokietija, 2002 m. (N-14). 23.30 Vaidybinis f. â&#x20AC;&#x17E;Priverstinis panirimasâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo trileris. ReĹž. F.Olenas. JAV, 1998 m. (N-14) (kart.). 1.15 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Visa menantiâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.).

ÂŚ

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.02, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40, 9.10 Labas rytas, Lietuva! 6.30, 8.00, 9.00 Ĺ˝inios. Orai. 7.00, 7.30, 8.30 Ĺ˝inios. Orai. Spor tas. 9.20 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Senisâ&#x20AC;&#x153; (349) (N-7). 10.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Ĺ tutgar to kriminalinÄ&#x2014; policijaâ&#x20AC;&#x153; (2/8) (N-7). 11.10 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Komisaras Reksasâ&#x20AC;&#x153; (41) (N-7).

ÂŚ

Ă&#x;PVSDOLRG

HOLI VUDO ŽVAIGŽDŽIŲ DUKRA KURIA PA PUOŠA LUS

0'URELD]NR LU39DQDJDV DWVDNLQzMRLU Â&#x2019;QHSDUDQNLXV (Ă&#x152;LmNDXV NODXVLPXV

0OĂ&#x;KLAUSIMĂ&#x2039;Ă&#x;ÂŚĂ&#x;EMOCIJOS 6zNPLQJLNDUMHURVPHWDLWDUSXVDYLRVDQW\NLDLNX ULXRVHEĂ&#x2018;WDDXGUĂ&#x2DC;LUSLNWLQDQW\VNODXVLPDL7RNV Ă?XUQDOLVWR(GYDUGRĂ&#x152;LmNDXVSRNDOELVVXOHGRĂ&#x2026;RNzMDLV 0DUJDULWD'URELD]NR P LU3RYLOX9DQDJX P Pamaskvyje pastaruoju metu gyvenantys M.Drobiazko ir P.Vanagas kelioms dienoms atskrido ÄŻ LietuvÄ&#x2026; aplankyti ledo ĹĄokÄ&#x2014;jo motinos ir trumpam atgauti jÄ&#x2014;gĹł Druskininkuose. Nors poros grafikas labai intensyvus, filmuodamiesi â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytoâ&#x20AC;&#x153; TV laidoje â&#x20AC;&#x17E;Kitoks pokalbis su E.Ĺ˝iÄ?kumiâ&#x20AC;&#x153; jie nestokojo teigiamĹł emocijĹł. Tiesa, dukart Europos (2000 ir 2006 m.) ir sykÄŻ pasaulio pirmenybÄ&#x2014;se (2000 m.) bronzÄ&#x2026; iĹĄkovojusius

ledo ĹĄokÄ&#x2014;jus erzina klausimai, ar jie nesirengia ÄŻ pensijÄ&#x2026;. Dar audringesnes M.Drobiazko emocijas iĹĄprovokavo jau daug metĹł netylantis klausimas, kodÄ&#x2014;l juodu taip ir netapo tÄ&#x2014;vais. Ar karjera jiems kainavo tÄ&#x2014;vystÄ&#x2014;s dĹžiaugsmus? â&#x20AC;&#x17E;ÄŽprastai tokie ĹžodĹžiai mus iĹĄmuĹĄa iĹĄ vÄ&#x2014;ĹžiĹł, bet ĹĄÄŻ sykÄŻ aĹĄ jums atsakysiuâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; laidos vedÄ&#x2014;jui pareikĹĄ M.Drobiazko. (LR) â&#x2013; Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WRÂł79YDO

$QJHOLQRV-ROLH P LU%UDGR3LWWR P NHWXULROLNPHWzÂ&#x2019;GXNUD=DKDUDzPzNXUWLSDSXRĂ&#x2026;DOXV3DVLGDELQXVL VDYRJDPLQWDLVDXVNDUDLVĂ?LHGXLUDS\UDQNHPHUJDLWzDWY \NRÂ&#x2019;IDQWDVWLQLRQXRW\NLĂ&#x2DC;ILOPRĂ&#x201E;3LNWDGDUzVLVWRULMD,,Âł Ă&#x201E;0DOHILFHQW0LVWUHVVRI(YLOÂł SUHPMHUj/RV$QGĂ?HOHĂ&#x201A;LRMHMXRVWRMHSDJULQGLQÂ&#x2019;YDLGPHQÂ&#x2019;DWOLHND$-ROLH*DPLQDQ mLjSDSXRĂ&#x2026;DOXVSDDXJOÂ?NRQVXOWDYRJDUVXVMXYHO\UDV5REHUWDV3URFLSDVNXULV\UDVXNĂ&#x2018;UÂ?V$-ROLHLU%3LWWRYHVWX YLQLXVĂ?LHGXV3ULHĂ&#x2026;VHSW\QHULXVMXYHO\UDVSDWDULQzMR$-ROLHNDLĂ&#x2026;LÂ&#x2019;VWHLJzVDYRSDSXRĂ&#x2026;DOĂ&#x2DC;OLQLMjĂ&#x201E;6W\OHRI-ROLHÂł -DXQXRODSNULmLRPzQHVLR=DKDURVSDSXRĂ&#x2026;DOĂ&#x2DC;EXVJDOLPDÂ&#x2019;VLJ \WLVSHFLDOL]XRWRVHSDUGXRWXYzVH-$9LU$XVWUDOLMRMH


5'DQLVHYLmLDXVQXRWU

VDYDLWJDOLVWY

PVSDOLRGĂ&#x;

,IPĂ&#x;DYSĂ&#x;GARĂ&#x;SĂ&#x2039;Ă&#x;SKULPĂ&#x;TĂ&#x201E;Ă&#x;RAS )HVWLYDOLVĂ&#x201E;*DLGDÂł/LHWXYRVSXEOLNDLVXWHLNzJDOLP\ EÂ?VXVLSDĂ?LQWLVXJDUVLD.DQDGRVDWOLNzMD7DQ\D7D JDT P ÂąVWXOELQDPREDOVRGDLQLQLQNHYDGLQD PDLVWRULMĂ&#x2DC;EHĂ?RGĂ?LĂ&#x2DC;SDVDNRWRMDLUJDUVĂ&#x2DC;VNXOSWRUH

3DURGRMHĂ&#x201E;5DGYL ORV.XQLJDLNĂ&#x2026;mLĂ&#x2DC; LVWRULMDLUSDYHO GDVÂłURGRPDGDX JLDXNDLSHNV SRQDWĂ&#x2DC;LĂ&#x2026;VHSW\QLĂ&#x2DC; SDVDXOLRYDOVW\ELĂ&#x2DC;

Ĺ iuolaikinÄ&#x2014;s muzikos festivalio â&#x20AC;&#x17E;Gaidaâ&#x20AC;&#x153; pakviesta, ÄŻ VilniĹł atvyksta â&#x20AC;&#x17E;Polar Punkâ&#x20AC;&#x153; tituluojama Kanados atlikÄ&#x2014;ja T.Tagaq. Garsiosios BjĂśrk scenos partnerÄ&#x2014; spalio 12 d. NacionalinÄ&#x2014;je dailÄ&#x2014;s galerijoje Vilniuje surengs pasirodymÄ&#x2026;, kuriame jos scenos partneris bus Modesto PitrÄ&#x2014;no diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. -UĂ&#x;ZIĂ&#x;KAĂ&#x;RAĂ&#x;DOĂ&#x;SIĂ&#x;I¸Ă&#x;ILĂ&#x;GEĂ&#x;SIO

Ă&#x201E;3DJDOLDXQDPLH³¹OLH WXYLĂ&#x2026;NDLSUDELORNXQL JDLNĂ&#x2026;WLV0RWLHMXV5DG YLODSHUSDURGRVĂ&#x201E;5DG YLORV.XQLJDLNĂ&#x2026;mLĂ&#x2DC;LVWR ULMDLUSDYHOGDVÂłDWLGD U\Pj/LHWXYRV'LGĂ?LRVLRV .XQLJDLNĂ&#x2026;W\VWzVYDOGR YĂ&#x2DC;UĂ&#x2018;PXRVH9LOQLXMH M i l d a AUGU LY T Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

ValdovĹł rĹŤmuose Vilniuje ketvirtadienÄŻ atidaryta paroda â&#x20AC;&#x201C; didĹžiausia ir sudÄ&#x2014;tingiausia iĹĄ visĹł, rengtĹł iki ĹĄiol. Joje rodoma daugiau kaip 350 eksponatĹł iĹĄ bemaĹž 40 muziejĹł, bibliotekĹł, archyvĹł, vienuolynĹł, baĹžnyÄ?iĹł, privaÄ?iĹł kolekcijĹł, esanÄ?iĹł 7 pasaulio valstybÄ&#x2014;se. Ekspozicijoje galima pamatyti ir garsaus juvelyro sukurtÄ&#x2026; gemÄ&#x2026;, vaizduojanÄ?iÄ&#x2026; BarborÄ&#x2026; RadvilaitÄ&#x2122;, ir svarbius istorinius ÄŻvykius ÄŻamĹžinusias drobes, laiĹĄkus bei dokumentus, pasakojanÄ?ius legendinÄ&#x2122; Barboros ir Ĺ˝ygimanto Augusto meilÄ&#x2014;s istorijÄ&#x2026;. Sensacija muziejininkai vadina sidabrinÄ&#x2122; liturginÄ&#x2122; taurÄ&#x2122; su patena, kuri Lietuvos didĹžiojo marĹĄalkos ir Vilniaus vaivados kunigaikĹĄÄ?io Mikalojaus Kristupo Radvilos NaĹĄlaitÄ&#x2014;lio kelionÄ&#x2014;s ÄŻ JeruzalÄ&#x2122; metu (1582â&#x20AC;&#x201C;1584) dovanota Betliejaus Kristaus Gimimo bazilikai ir 400 metĹł nematyta. Ji ÄŻ Vilniaus parodÄ&#x2026; atkeliavo iĹĄ JeruzalÄ&#x2014;s. !TĂ&#x;SISĂ&#x;PINĂ&#x;DIĂ&#x;VIĂ&#x;SOSĂ&#x;,$+Ă&#x;ISĂ&#x;TOĂ&#x;RIĂ&#x;JA

Nors ValdovĹł rĹŤmai niekada nepriklausÄ&#x2014; Radviloms, Ä?ia pat Vilniuje bĹŤta bene devyniĹł Radviloms priklausiusiĹł rezidencijĹł. Radvilos daĹžnai vieĹĄÄ&#x2014;davo pas Lietuvos didĹžiuosius kunigaikĹĄÄ?ius, o dabar ĹĄios giminÄ&#x2014;s atstovai vÄ&#x2014;l sveÄ?iavosi kartu su savo protÄ&#x2014;viais. Be Motiejaus, ÄŻ parodos atidarymÄ&#x2026; atvyko apie 20 RadvilĹł giminÄ&#x2014;s palikuoniĹł. â&#x20AC;&#x17E;Tai ne tik mano giminÄ&#x2014;s, bet ir LDK istorijos paroda. JĹŤs lietuviai, tiksliau, mes lietuviai, nes aĹĄ save irgi laikau lietuviu, esame ĹĄios istorinÄ&#x2014;s tradicijos paveldÄ&#x2014;tojai, ĹĄios ĹžemÄ&#x2014;s sĹŤnĹŤs. GalÄ&#x2014;Ä?iau labai daug pasakoti apie tuos daiktus, kurie saugomi mano giminÄ&#x2014;je daugybÄ&#x2122; amĹžiĹł. Ĺ ioje parodoje rodomi eksponatai iki XVIII a. Tiesa, portretuose galima matyti ir XIX a. gyvenusius mano gimines. RadvilĹł istorija nesibaigÄ&#x2014; Ĺžlugus AbiejĹł TautĹł Respublikai. Mes gyvename toliau ir ta istori-

+EĂ&#x;LEĂ&#x;TASĂ&#x;Â?DOĂ&#x;MESĂ&#x;NIĂ&#x2039;Ă&#x;SKAIĂ&#x;jIĂ&#x2039;Ă&#x;IRĂ&#x;FAKĂ&#x;TĂ&#x2039; â&#x2013; ÂąWLHNLUGDXJLDX;9,Âą;,; D5DGYLOĂ&#x2DC;SRUWUHWĂ&#x2DC; GDXJHO\ MHMĂ&#x2DC;Â&#x2019;DPĂ?LQWRVJLPLQzVPR WHU \V Ă?YHOJLDQXRSDURGRV VDOLĂ&#x2DC;VLHQĂ&#x2DC; â&#x2013;  3LUPLHMLWLWXOĂ&#x2DC;GLSORPDLYL VRMH/'.NXULDLV;9,DĂ&#x201A;YHQ WRVLRV5RPRVLPSHUDWR ULDL5DGYLORPVVXWHLNzNXQL JDLNĂ&#x2026;mLĂ&#x2DC;VWDWXVjQHWLNLĂ&#x2026;OL NREHWLUDWNHOLDYRÂ&#x2019;SDURGj â&#x2013;  ÂąPDĂ?GDXJWLHNWXUNLĂ&#x2DC; SXRĂ&#x2026;LD;9,,D7XUNLMRVPHLVWUĂ&#x2DC; QXNDOGLQWjNDULXRPHQzVYD GRVLPEROÂ&#x2019;Âą9LOQLDXVYDLYD GRVLU/LHWXYRV'LGĂ?LRVLRV.X QLJDLNĂ&#x2026;W\VWzVGLGĂ?LRMRHWPRQR -RQXĂ&#x2026;R5DGYLORVEXRĂ?Â? â&#x2013;  ÂąWLHNNLORJUDPĂ&#x2DC;VYHULDLĂ&#x2026; 9DYHOLRSLOLHVULQNLQLĂ&#x2DC;DWNHOLD YÂ?VPHGDOLDLVSXRĂ&#x2026;WDV/LHWX YRVNDQFOHULR.DUROLR6WDQLV ORYR5DGYLORVYHVWXYLĂ&#x2DC;VX2QD .RWU\QD6DQJXĂ&#x2026;NDLWHSURJD SDJDPLQWDVVLGDEULQLVLQGDV

â&#x2013; 9LHQjUHWĂ&#x2DC;NDUWĂ&#x2DC;/LHWXYRV SDURGĂ&#x2DC;LVWRULMRMHHNVSRQXR MDPLVXODLGRMLPRWUDGLFLMR PLVVXVLMÂ?HNVSRQDWDL;9,,D SUDGĂ?LRV(OĂ?ELHWRV5DGYLODLWzV VDUNRIDJDV/LHWXYRVHWPRQR EHL9LOQLDXVYDLYDGRV-RQX Ă&#x2026;R5DGYLORVÂ&#x2019;NDSLQLDLUĂ&#x2018;EDL NDUVWLQLDLSRUWUHWDLSHUODL GRMLPRLĂ&#x2026;NLOPHVLNLĂ&#x2026;LROQDX GRMDPD;9,,,DYzOLDYD â&#x2013;  Ă&#x201A;HGHYUDVÂąWDLSJDOLEĂ&#x2018;WLDSL EĂ&#x2018;GLQWDVSDDXNVXRWDVLUWUL MĂ&#x2DC;VSDOYĂ&#x2DC;HPDOLXGHNRUXRWDV Ă&#x2026;DOPDVLĂ&#x2026;SUDEDQJDXVĂ&#x2026;LDQ GLHQ9LHQRV1LXMRUNRLU3D U\Ă?LDXVPX]LHMXRVHVDXJRPR 0LNDORMDXV5DGYLORV-XRGR MRĂ&#x2026;DUYĂ&#x2DC;NRPSOHNWRNXULV\UD YLHQDVLĂ&#x2026;GYLHMĂ&#x2DC;SDVDXO\MHĂ?L QRPĂ&#x2DC;LNLĂ&#x2026;LĂ&#x2DC;GLHQĂ&#x2DC;LĂ&#x2026;OLNXVLĂ&#x2DC; Ă?\PDXV;9,DYLG1LXUQEHU JRPHLVWUR.XQ]R/RFKQH ULRGDUEĂ&#x2DC;LUSULO\JVWD(XURSRV YDOGRYĂ&#x2DC;Ă&#x2026;DUYDPV

ja gyvena mumyse. Ĺ iandien raginu visus, kad mes jaustumÄ&#x2014;mÄ&#x2014;s Radvilomisâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo kunigaikĹĄtis M.Radvila. $IĂ&#x;DĂ&#x20AC;IAĂ&#x;VOĂ&#x;SIĂ&#x;TURĂ&#x;TAISĂ&#x;IRĂ&#x;Â?TAĂ&#x;KA

Radvilos â&#x20AC;&#x201C; viena garsiausiĹł ir turtingiausiĹł lietuviĹł kilmÄ&#x2014;s didikĹł giminÄ&#x2014;, iĹĄkilusi XVI amĹžiaus pradĹžioje ir vyravusi LDK politiniame bei kultĹŤriniame gyvenime iki XVII amĹžiaus antrosios pusÄ&#x2014;s ir savo vaidmens nepraradusi iki LDK gyvavimo pabaigos. GiminÄ&#x2014; buvo garsi karaliene Barbora, kardinolu Jurgiu, karvedĹžiais, politikais, diplomatais, ministrais. Nuo 1547 metĹł Radvilos, vieninteliai iĹĄ Lietuvos didikĹł giminiĹł, turÄ&#x2014;jo Ĺ ventosios Romos imperijos kunigaikĹĄÄ?iĹł titulÄ&#x2026;. Tai buvo ir viena turtingiausiĹł ano meto didikĹł giminiĹł, valdĹžiusi per 20 piliĹł, daugiau kaip 400 miestĹł ir miesteliĹł, per 2 tĹŤkst. dvarĹł, per 10 tĹŤkst. kaimĹł, iĹĄlaikiusi atskirÄ&#x2026; kariuomenÄ&#x2122;. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iame varde atpaŞįstama Lietuvaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; taip XVI amĹžiuje apie kunigaikĹĄÄ?ius Radvilas, pasiekusius savo galybÄ&#x2014;s apogÄ&#x2014;jĹł, kalbÄ&#x2014;jo amĹžininkai. $IĂ&#x;DYĂ&#x;BÂ&#x160;Ă&#x;ROĂ&#x;DOĂ&#x;Â?VAIĂ&#x;RIAISĂ&#x;KAMĂ&#x;PAIS

Parodos idÄ&#x2014;ja buvo kilusi seniai, taÄ?iau RadvilĹł giminÄ&#x2014; ir jos palikimas toks didelis, kad jÄ&#x2026; rengti teko ne vienus metus. Kaip sakÄ&#x2014; parodos kuratorius Marijus Uzorka, Lenkijoje joks muziejus iki ĹĄiol nesiryĹžo rengti tokios didĹžiulÄ&#x2014;s parodos,juolab kad RadvilĹł paveldas iĹĄbarstytas po visÄ&#x2026; pasaulÄŻ ir surinkti jÄŻ labai sudÄ&#x2014;tinga. Po karĹĄtĹł diskusijĹł pavyko iĹĄ-

â&#x20AC;&#x153;

Tai ne tik mano giminÄ&#x2014;s, bet ir Lietuvos DidĹžiosios KunigaikĹĄtystÄ&#x2014;s istorijos paroda. 05DGYLOD

gryninti teminius pjĹŤvius ir dabar parodoma visa RadvilĹł didybÄ&#x2014;: valstybinÄ&#x2014; ir karinÄ&#x2014; veikla, vedybiniai ryĹĄiai su kitĹł ĹĄaliĹł valdovais, indÄ&#x2014;lis ÄŻ katalikybÄ&#x2122; ir reformacijÄ&#x2026;, mecenatystÄ&#x2014;, ÄŻtaka miestĹł raidai. Parodoje â&#x20AC;&#x17E;Radvilos. KunigaikĹĄÄ?iĹł istorija ir paveldasâ&#x20AC;&#x153; rodomi portretai ir kiti tapybos kĹŤriniai, dokumentai, senieji leidiniai, grafikos darbai, ĹžemÄ&#x2014;lapiai, gobelenai, aprangos elementai, auksakalystÄ&#x2014;s ir kiti juvelyrikos dirbiniai, medaliai, ginklai, ĹĄarvai, stiklo dirbiniai, spaudai, skulptĹŤros ir kiti kĹŤriniai iĹĄ akmens, keramikos dirbiniai, baĹžnytiniai reikmenys, kitos su RadvilĹł gimine siejamos relikvijos. â&#x2013; 3DURGDĂ&#x201E;5DGYLORV.XQLJDLNĂ&#x2026; mLĂ&#x2DC;LVWRULMDLUSDYHOGDVÂł ,NLPVDXVLRG 9DOGRYĂ&#x2DC;UĂ&#x2018;PDL9LOQLXV

'IĂ&#x;NAĂ&#x;NEĂ&#x;GYĂ&#x;VĂ&#x201E;Ă&#x;NUS Ă&#x;OĂ&#x;Ă&#x20AC;MOĂ&#x;NES

T.Tagaq visame pasaulyje garsÄ&#x2014;ja kaip itin savita inuitĹł gerklinio dainavimo atlikÄ&#x2014;ja. Jos dainavimo maniera apibĹŤdinama kaip laukinÄ&#x2014;, paslaptinga, keista, nuostabi, o ji pati vadinama didĹžiausia Kanados muzikos sensacija, nors jos albumai labiau priklauso â&#x20AC;&#x17E;world musicâ&#x20AC;&#x153; kategorijai. DainininkÄ&#x2014; turi savÄ&#x2026; poĹžiĹŤrÄŻ ne tiktai ÄŻ muzikÄ&#x2026;, bet ir ÄŻ daugelÄŻ pasaulio aktualijĹł. 2014 m. atsiimdama prestiĹžinÄŻ Kanados â&#x20AC;&#x17E;Polarisâ&#x20AC;&#x153; muzikos prizÄ&#x2026; uĹž albumÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Animismâ&#x20AC;&#x153;, savo pareiĹĄkimu ji sukÄ&#x2014;lÄ&#x2014; skandalÄ&#x2026; ir iĹĄprovokavo gyvĹŤnĹł teisiĹł aktyvistĹł PETA iĹĄpuolÄŻ, nes ragino vartoti ruonienÄ&#x2026;, turÄ&#x2014;dama galvoje, kad reikia labiau rĹŤpintis ĹžmonÄ&#x2014;mis nei gyvĹŤnais. "ENDĂ&#x;RAUĂ&#x;JAĂ&#x;SUĂ&#x;GARĂ&#x;SEĂ&#x;NYĂ&#x;BwĂ&#x;MIS

Tiek Kanadoje, tiek svetur T.Tagaq pirmiausia iĹĄgarsÄ&#x2014;jo bendradarbiavimu su garsiÄ&#x2026; ja BjĂśrk per jos koncertĹł turnÄ&#x2014; ir 2004 m. ÄŻraĹĄytu albumu â&#x20AC;&#x17E;Medullaâ&#x20AC;&#x153;. T.Tagaq taip pat rengia bendrus pasirodymus su â&#x20AC;&#x17E;Kronosâ&#x20AC;&#x153; kvartetu daugelyje Ĺ iaurÄ&#x2014;s Amerikos sce-

â&#x2013; 77DJDTLU03LWUzQRGLULJXRMD PR/LHWXYRVQDFLRQDOLQLRVLP IRQLQLRRUNHVWURNRQFHUWDV 6SDOLRGYDO1DFLRQDOLQz GDLOzVJDOHULMD9LOQLXV

0ELĂ&#x;NOĂ&#x;APĂ&#x;DOĂ&#x;VAĂ&#x;NOĂ&#x;JIĂ&#x;MUS â&#x2013; 77DJDTGDXJNRQFHUWXRMDLU Â&#x2019;UDĂ&#x2026;LQzMDPMLLĂ&#x2026;OHL GRDOEXPjĂ&#x201E;6LQDDÂł LĂ&#x2026;YHUWXV LĂ&#x2026;LQXLWĂ&#x2DC;NDOERVÂąĂ&#x201E;SDNUDĂ&#x2026; W\VEULDXQDÂł NXULV.DQDGRV PX]LNRVDSGRYDQRMLPXRVH EXYRQRPLQXRWDVSHQNLRVH NDWHJRULMRVHYLHQDMĂ&#x2DC;ÂąJH ULDXVLRVDWOLNzMRV â&#x2013;  PLĂ&#x2026;OHLGRNRQFHUWLQÂ&#x2019;DO EXPjĂ&#x201E;$QXUDDTWXTÂłÂ&#x2019;UDĂ&#x2026;\ WjSHUSDVLURG\PjIHVWLYDO\ MHĂ&#x201E;)HVWLYDO,QWHUQDWLRQDOGH 0XVLTXH$FWXHOOHÂł.YHEHNH â&#x2013;  PSDVLURGzDOEXPDV Ă&#x201E;$QLPLVPÂłNXULVODLPzMR SUHVWLĂ?LQÂ&#x2019;.DQDGRVĂ&#x201E;3RODULVÂł PX]LNRVSUL]j â&#x2013;  PNLWXRVHĂ&#x201E;-XQRÂłDS GRYDQRMLPXRVHĂ&#x201E;$QLPLVPÂł SHOQz0HWĂ&#x2DC;mLDEXYLĂ&#x2DC;PX]LNRV DOEXPRSUL]jLUEXYRQRPL QXRWDVJHULDXVLRDOWHUQDW\ YLRVLRVPX]LNRVDOEXPRND WHJRULMRMH â&#x2013;  PEXYRLĂ&#x2026;OHLVWDVNHWYLU WDVLV7DJDTDOEXPDVĂ&#x201E;5HWULEX WLRQÂł7DLVSDWPHWDLVMDLEXYR Â&#x2019;VHJWDV.DQDGRVRUGLQDVWHL NLDPDV.DQDGRVPRQDUFKzVÂą NDUDOLHQzV(OL]DEHWK,, â&#x2013;  P7DJDTLĂ&#x2026;OHLGRDWVLPL QLPDLVSDUHPWjJURĂ?LQÂ?NQ\ JjĂ&#x201E;6SOLW7RRWKÂłNXULYzOJL SDWHNRÂ&#x2019;DSGRYDQRMLPĂ&#x2DC;DNL UDWÂ&#x2019;PEXYRQRPLQXR WDOLWHUDWĂ&#x2018;URVSUHPLMDLĂ&#x201E;6FR WLDEDQN*LOOHU3UL]HÂł PÂąĂ&#x201E;$PD]RQFD)LUVW1RYHO $ZDUGÂłDSGRYDQRMLPXL 1XRWULĂ&#x2026;IHVWLYDOLRUHQJzMĂ&#x2DC;DUFK\YR

2ADĂ&#x;VIĂ&#x;LĂ&#x2039;Ă&#x;GIĂ&#x;MIĂ&#x;NwĂ&#x;GRÂ?Ă&#x;Ă&#x20AC;OĂ&#x;NAĂ&#x;MO

T.Tagaq yra Kanados Ä?iabuvÄ&#x2014;, kilusi iĹĄ ĹĄiaurinÄ&#x2014;je Kanados teritorijoje esanÄ?io nedidelio Nunavuto miestelio KeimbridĹž BÄ&#x2014;jaus. TaÄ?iau unikaliu ir tradiciniu gerkliniu dainavimu ji susidomÄ&#x2014;jo jau iĹĄvykusi studijuoti â&#x20AC;&#x201C; Naujosios Ĺ kotijos menĹł ir dizaino koledĹže Halifakse ji baigÄ&#x2014; vaizduojamĹłjĹł menĹł studijas. Pasak dainininkÄ&#x2014;s, anuomet viename iĹĄ mamos gautĹł siuntiniĹł ji rado gerklinio dainavimo ÄŻraĹĄÄ&#x2026;, kuriame iĹĄgirdo â&#x20AC;&#x17E;savo kraĹĄtÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;: ilgÄ&#x2014;damasi Nunavuto poliariniĹł vasarĹł, savito ĹžydinÄ?ios tundros groĹžio, ji pati pradÄ&#x2014;jo improvizuoti. T.Tagaq, susiradusi daugiau senĹłjĹł gerklinio dainavimo atlikÄ&#x2014;jĹł ÄŻraĹĄĹł, susikĹŤrÄ&#x2014; unikaliÄ&#x2026; dainavimo manierÄ&#x2026;, atstojanÄ?iÄ&#x2026; net dviejĹł ĹžmoniĹł dainavimÄ&#x2026; vienu metu. Be to, ji savo pasirodymus rengia kaip balso performansus, ÄŻvelkamus ÄŻ elektroninÄ&#x2122;, metalo ir roko muzikos elementus sujungianÄ?iÄ&#x2026; garsĹł terpÄ&#x2122;.

nĹł: nuo 2006 m. debiuto su projektu â&#x20AC;&#x17E;Nunavutâ&#x20AC;&#x153; Vankuverio atlikimo menĹł centre â&#x20AC;&#x17E;Chan Centre for the Performing Artsâ&#x20AC;&#x153; iki Niujorko festivalio â&#x20AC;&#x17E;Spring for Music Festivalâ&#x20AC;&#x153; garsiojoje â&#x20AC;&#x17E;Carnegie Hallâ&#x20AC;&#x153; salÄ&#x2014;je. 2015 m. â&#x20AC;&#x17E;Kronosâ&#x20AC;&#x153; kvarteto uĹžsakymu T.Tagaq sukĹŤrÄ&#x2014; naujÄ&#x2026; kĹŤrinÄŻ projektui â&#x20AC;&#x17E;Fifty for the Futureâ&#x20AC;&#x153;, kurÄŻ legendinis kolektyvas buvo atveĹžÄ&#x2122;s ir ÄŻ VilniĹł â&#x20AC;&#x201C; festivalyje â&#x20AC;&#x17E;Gaidaâ&#x20AC;&#x153; 2016 m. buvo surengtas â&#x20AC;&#x17E;Kronosâ&#x20AC;&#x153; anĹĄlaginis koncertas. AtlikÄ&#x2014;ja bendradarbiauja su populiaria keltiĹĄkojo â&#x20AC;&#x17E;fusionâ&#x20AC;&#x153; stiliaus grupe â&#x20AC;&#x17E;Shoogleniftyâ&#x20AC;&#x153;. Su kalmukĹł gerklinio dainavimo atlikÄ&#x2014;ju Okna Tsahanu Zamu ir samiĹł dainininku Wimme 2005 m. ji ÄŻraĹĄÄ&#x2014; albumÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Shaman Voicesâ&#x20AC;&#x153; (â&#x20AC;&#x17E;Ĺ amanĹł balsaiâ&#x20AC;&#x153;). 2008 m. albume â&#x20AC;&#x17E;Auk/Bloodâ&#x20AC;&#x153; Tanya bendradarbiavo su alternatyviojo metalo atlikÄ&#x2014;ju Mikeâ&#x20AC;&#x2122;u Pattonu.

.DQDGRVDWOLNzMD77DJDTVDYRSDVLURG\PXVUHQJLDNDLSEDOVRSHUIRUPDQVXV


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

KRA¸TOĂ&#x;Ă&#x20AC;INIOS

POLITIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

0AĂ&#x;GALĂ&#x;BgĂ&#x;GYĂ&#x;VĂ&#x201E;Ă&#x;NUIĂ&#x;PAĂ&#x;VYĂ&#x;KOĂ&#x;I¸KĂ&#x;VIESĂ&#x;TIĂ&#x;TIKĂ&#x;PERĂ&#x;VARĂ&#x;GUS 0DULMDPSROzMHĂ&#x2026;DOLDGDXJLDEXmLRPHG\MHGYLSDUDV JDLOLDLNQLDXNLDQWÂ&#x2019;NDmLXNjJHOEzWLQXWDUÂ?J\YHQWR MDLQHPDQzMRJSULVLĂ&#x2026;DXNWLSDJDOERVEXVWDLSVXQNX L o r e t a J UO D Z E V I Ä&#x152;I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

MarijampolietÄ&#x2014; Daiva, gyvenanti R.JukneviÄ?iaus gatvÄ&#x2014;s gale, pasakojo, jog namo gyventojai vienÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; iĹĄgirdo nesiliaujantÄŻ kniaukimÄ&#x2026;, bet niekaip nesuprato, iĹĄ kur jis sklinda. GailĹŤs gyvĹŤnÄ&#x2014;lio leidĹžiami garsai netilo ir naktÄŻ. AtidĹžiau pasiĹžvalgÄ&#x2122; ĹžmonÄ&#x2014;s pamatÄ&#x2014; sename gluosnyje ant ĹĄakos tupintÄŻ maĹžÄ&#x2026; kaÄ?iukÄ&#x2026;. Po gluosniu susirinkÄ&#x2122; gyventojai nusprendÄ&#x2014;, jog be ugniagesiĹł gelbÄ&#x2014;tojĹł pagalbos jie tikrai neiĹĄsivers. Daivos dukra paskambino telefonu 112. TaÄ?iau operatorÄ&#x2014;, iĹĄ-

girdusi apie kaÄ?iukÄ&#x2026;, nesileido ÄŻ kalbas ir neketino siĹłsti ugniagesiĹł gelbÄ&#x2014;tojĹł komandos. â&#x20AC;&#x17E;Tada paskambinau aĹĄ. OperatorÄ&#x2014; su dukra kalbÄ&#x2014;jo nemandagiai, todÄ&#x2014;l ÄŻspÄ&#x2014;jau, jog pokalbÄŻ ÄŻsiraĹĄinÄ&#x2014;siu, gal todÄ&#x2014;l ji kalbÄ&#x2014;jo mandagiau. Nepaisant to, ji pasakÄ&#x2014; ugniagesiĹł nekviesianti, liepÄ&#x2014; kviesti gyvĹŤnĹł globos organizacijos atstovus. AĹĄ jai bandĹžiau aiĹĄkinti, jog kaÄ?iukas labai aukĹĄtai, jÄŻ pasiekti galÄ&#x2014;tĹł tik ugniagesiai su ilgomis kopÄ&#x2014;Ä?iomis, taÄ?iau operatorÄ&#x2014; ÄŻ mano argumentus tik grieĹžtai kelis kartus pakartojo, jog reikia skambinti informacijos telefonu 1588 ir kviesti gyvĹŤnĹł globos organiza-

cijos atstovusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; nemalonĹł pokalbÄŻ prisiminÄ&#x2014; Daiva. Ji paskambino nurodytu numeriu. Atsiliepusi operatorÄ&#x2014; nustebo: â&#x20AC;&#x17E;JĹŤs ne tuo numeriu skambinate, reikia skambinti 112.â&#x20AC;&#x153; Daiva prisipaĹžino, jog iĹĄ bejÄ&#x2014;giĹĄkumo tÄ&#x2026;syk jai darÄ&#x2014;si ir apmaudu, ir pikta. â&#x20AC;&#x17E;StovÄ&#x2014;jome prie gluosnio uĹžvertÄ&#x2122; galvas ir neĹžinojome, kÄ&#x2026; daryti. Viena kaimynÄ&#x2014; net apsiverkÄ&#x2014;. Kitas kaimynas, kuris prie mĹŤsĹł priÄ&#x2014;jo vÄ&#x2014;liau, nusistebÄ&#x2014;jo, kodÄ&#x2014;l neskambiname pagalbos telefonu. PaaiĹĄkinome, kokie pokalbiai buvo su operatore. Tuomet vyras pasiĹĄovÄ&#x2014; pats paskambinti, o po minutÄ&#x2014;s pareiĹĄkÄ&#x2014;: â&#x20AC;&#x17E;Ir mane iĹĄbarÄ&#x2014;.â&#x20AC;&#x153; Bendraujant su operatore man susidarÄ&#x2014; ÄŻspĹŤdis, jog jai Ä?ia â&#x20AC;&#x201C; joks ÄŻvykis. EsÄ&#x2026; pakniauks kaÄ?iukas ir pats iĹĄkris. Ĺ˝mones baudĹžia uĹž gyvĹŤnĹł kankinimÄ&#x2026;, o pagalbos â&#x20AC;&#x201C; jokios. Sa-

kÄ&#x2014;me, surinktume pinigĹł ugniagesiams gelbÄ&#x2014;tojams, tik tegu atvaĹžiuoja, juk gyvĹŤnÄ&#x2014;lis jau dvi paras kankinasi, bet niekas nesileido ÄŻ kalbasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo Daiva. Moteris susisiekÄ&#x2014; su keliomis gyvĹŤnĹł globos organizacijoms. Kai kuriĹł atstovai negalÄ&#x2014;jo atvykti, kiti teisinosi neturintys jokios ÄŻrangos. Galop pavyko prisiĹĄaukti vienÄ&#x2026; gyvĹŤnĹł globÄ&#x2014;jÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;AtÄ&#x2014;jo mergina su dÄ&#x2014;Ĺžute. Stovime visi po medĹžiu ir tylime. KaĹžkas pajuokavo, jog reikia gluosnÄŻ padegti, tada ugniagesiai iĹĄ karto atvyktĹł. Mano kantrybÄ&#x2014; baigÄ&#x2014;si. Liepiau savo vaikams vaĹžiuoti ÄŻ policijos komisariatÄ&#x2026;. AÄ?iĹŤ pareigĹŤnams, jie iĹĄ karto mus suprato ir iĹĄkvietÄ&#x2014; gelbÄ&#x2014;tojus. AtvaĹžiavo vyrai ir per penkias minutes iĹĄkÄ&#x2014;lÄ&#x2014; kaÄ?iukÄ&#x2026;. Visi susirinkÄ&#x2122; ĹžmonÄ&#x2014;s plojo gelbÄ&#x2014;tojamsâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo Daiva.

'ELBwTOJAIĂ&#x;REAĂ&#x;GUOĂ&#x;JAĂ&#x;TIKĂ&#x; Â?Ă&#x;ORĂ&#x;GAĂ&#x;NIĂ&#x;ZAĂ&#x;CIĂ&#x;JOSĂ&#x;PRA¸YMg 6ILĂ&#x;MAĂ&#x;*UOĂ&#x;ZEĂ&#x;VIĂ&#x;jIĂ&#x;Ă&#x201E;Tw %HQGURMRSDJDOERVFHQWUR 2UJDQL]DFLQLRVN\ULDXV Y\ULDXVLRMLVSHFLDOLVWz Ă&#x201E;Â&#x2018;PXVGDĂ?QDLNUHLSLDVLJ\ YHQWRMDLGzOÂ&#x2019;Y\NLĂ&#x2DC;VXJ\YĂ&#x2018; QDLVWDLSSDWLUGzOPHGĂ?LXRVH WXSLQmLĂ&#x2DC;NDmLĂ&#x2DC; 3ULHĂ&#x2026;JDLVULQzVDSVDXJRVLU JHOEzMLPRGHSDUWDPHQWDV\UD QXVWDWÂ?VWYDUNjNDLJ\YĂ&#x2018;QR J\Y \EHLQHJUHVLDDNLYDL]GXV SDYRMXVXJQLDJHVLDLJHOEzWR MDLVLXQmLDPLWLNJDYXVJ\YĂ&#x2018;QĂ&#x2DC; JORERVRUJDQL]DFLMRVSUDĂ&#x2026;\Pj *\YHQWRMDPVSDVNDPELQX VLHPVQXPHULXVLĂ&#x2018;ORPD SLUPLDXVLDNUHLSWLVÂ&#x2019;YLHWRV J\YĂ&#x2018;QĂ&#x2DC;JOREzMXV1XY \NÂ?Â&#x2019; YLHWjMLHÂ&#x2019;YHUWLQDVLWXDFLMjDU WLNUDLUHLNDOLQJDXJQLDJHVLĂ&#x2DC; JHOEzWRMĂ&#x2DC;SDJDOED -HLJXQXVWDWRPDMRJEH XJQLDJHVLĂ&#x2DC;SDJDOERVLĂ&#x2026;VLYHUVWL QHSDY \NVJ\YĂ&#x2018;QĂ&#x2DC;JOREzMDL VNDPELQDWHOHIRQXLUWLN WDGDVLXQmLDPLXJQLDJHVLDL JHOEzWRMDL *\YĂ&#x2018;QĂ&#x2DC;JOREzMĂ&#x2DC;GDO\YDYLPDV WRNLXRVHJHOEzMLPRGDUEXRVH EĂ&#x2018;WLQDVNDGEĂ&#x2018;WĂ&#x2DC;NDPDWL GXRWLLĂ&#x2026;JHOEzWjJ\YĂ&#x2018;QjMHL Â&#x2019;Y\NLRYLHWRMHQzUDMRVDYLQLQNR 8JQLDJHVLXVJHOEzWRMXVEH J\YĂ&#x2018;QĂ&#x2DC;JORERVRUJDQL]DFLMRV WDUSLQLQNDYLPRJDOLPDNYLHVWL WLNWDGDNDLQDPLQLRJ\YĂ&#x2018;QR J\Y \EHLJUHVLDDNLYDL]GXV SDYRMXV 0HVSHUNODXVzPHÂ&#x2019;UDĂ&#x2026;XV VXVLMXVLXVVXĂ&#x2026;LXRÂ&#x2019;Y\NLX 2SHUDWRULDLYLVLHPVVNDPEL QXVLHPVDVPHQLPVLĂ&#x2026;DLĂ&#x2026;NLQR HJ]LVWXRMDQmLjWYDUNjMĂ&#x2DC; EHQGUDYLPRWRQDVEXYR SDJDUEXVLUPDQGDJXVWLNUDL QHWXULPHSULHNDLĂ&#x2026;WĂ&#x2DC; .DLSDJDOERVQXPHULXGzOPH G\MHWXSLQmLRNDmLXNRVNDPEL QRLĂ&#x2026;0DULMDPSROzVSROLFLMRV RSHUDWRUzSULHĂ&#x2026;UHJLVWUXRGD PDLĂ&#x2026;NYLHWLPjSDUHLJĂ&#x2018;QXL XĂ?GDYzWUDGLFLQÂ&#x2019;NODXVLPjDU Â&#x2019;Y\NLRYLHWRMH\UDJ\YĂ&#x2018;QĂ&#x2DC; JORERVDVRFLDFLMRVDWVWRYDV 7LNVXODXNXVLSDWLNLQLPRML XĂ?UHJLVWUDYRLĂ&#x2026;NYLHWLPjĂ&#x201A;LXR DWYHMXQHEXYRSDGDU \WD LĂ&#x2026;LPWLVLUSROLFLMDLÂł

8JQLDJHVLDPVLĂ&#x2026;JHOEzMXVLHPVNDmLX NjJ\YHQWRMDLDWVLGzNRMRSORMLPDLV


$3LODLWLHQzVQXRWU

NUDĂ&#x2026;WRĂ?LQLRV

.UXL]LQLĂ&#x2DC;ODLYĂ&#x2DC; VH]RQj.ODLSz GRMHXĂ?EDLJz YDNDUDWSODX NÂ?VSDO\JLQWL QHGLGHOLVODL YDVĂ&#x201E;1RUGVW MHUQHQÂłVX WXULVWDLV

3wKĂ&#x;MINĂ&#x;GASĂ&#x;KRUIĂ&#x;ZIĂ&#x;NISĂ&#x;SEĂ&#x;ZOĂ&#x;NAS 9DNDUÂ&#x2019;.ODLSzGjXĂ?VXNÂ?VQRUYHJĂ&#x2DC;HNVSHGLFLMĂ&#x2DC;ODLYDV Ă&#x201E;1RUGVWMHUQHQÂłXĂ?EDLJzNUXL]LQLĂ&#x2DC;ODLYĂ&#x2DC;VH]RQj,Ă&#x2026; YLVRNUXL]LQLDLODLQHULDLXRVWDPLHVW\MHĂ&#x2026;YDUWDYRVL NDUWjMLHDWSOXNGzGDXJLDXNDLSWĂ&#x2018;NVWWXULVWĂ&#x2DC; Au ĹĄ r a PI L A I T I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

MaĹždaug 60 proc. kruiziniais laivais ÄŻ KlaipÄ&#x2014;dÄ&#x2026; atplaukusiĹł turistĹł buvo iĹĄ JAV, penktadalis â&#x20AC;&#x201C; iĹĄ Vokietijos, sulaukta nemaĹžai ispanĹł, prancĹŤzĹł. Vakar atplaukÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;Nordstjernenâ&#x20AC;&#x153;, priklausantis kompanijai â&#x20AC;&#x17E;Bergen Lineâ&#x20AC;&#x153;, pastatytas 1956 metais. Juo ÄŻ KlaipÄ&#x2014;dÄ&#x2026; atplaukÄ&#x2014; 85 keleiviai, dauguma â&#x20AC;&#x201C; iĹĄ Vokie-

tijos, Austrijos ir Ĺ veicarijos. Kadangi ĹĄis laivas lankÄ&#x2014;si pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026;, KlaipÄ&#x2014;dos uosto kapitonas Adomas Alekna tradiciĹĄkai ÄŻgulai ÄŻteikÄ&#x2014; uostamiesÄ?io herbÄ&#x2026;. Paprastai tokiĹł laivĹł per sezonÄ&#x2026; bĹŤna vienas du, o ĹĄiemet pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; uĹžsuko net vienuolika laineriĹł. Nors ĹĄÄŻmet kruiziniĹł laivĹł atplaukÄ&#x2014; maĹžiau nei pernai, jie buvo didesni. KeletÄ&#x2026; kartĹł tÄ&#x2026; paÄ?iÄ&#x2026; dienÄ&#x2026;

krantinÄ&#x2014;se ĹĄvartavosi po du laivus. Net aĹĄtuonis kartus uĹžsuko 290 metrĹł ilgio graĹžuolis â&#x20AC;&#x17E;Costa Pacificaâ&#x20AC;&#x153; su Italijos vÄ&#x2014;liava. KitĹł metĹł kruizinis sezonas bus rekordinis â&#x20AC;&#x201C; jau uĹžsiregistravo 76 laineriai, kuriais turÄ&#x2014;tĹł atkeliauti maĹždaug 80 tĹŤkst. turistĹł, uoste apsilankys deĹĄimt Ä?ia dar nebuvusiĹł laivĹł. Tai bus ne tik intensyviausias, bet ir ilgiausias sezonas: prasidÄ&#x2014;s kovo pradĹžioje ir baigsis spalio pabaigoje. KlaipÄ&#x2014;da tampa vis patrauklesnÄ&#x2014; kruizinei laivybai. Uosto krantinÄ&#x2014;se ateityje gali pritrĹŤkti vietos ĹĄiems laivams stovÄ&#x2014;ti. TodÄ&#x2014;l jau dabar galvojama apie dar vienÄ&#x2026; moderniÄ&#x2026; kruiziniĹł laivĹł krantinÄ&#x2122;.

DÄ&#x2014;l tragiĹĄkos brangios Mamos mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iu ambasadoriĹł VygaudÄ&#x2026; UĹĄackÄ&#x2026;, VelionÄ&#x2014;s ar timuosius, gimines. Linkiu stiprybÄ&#x2014;s iĹĄgy venti ĹĄiÄ&#x2026; neapsakomai skaudĹžiÄ&#x2026; netek tÄŻ. Lietuvos Respublikos Seimo Pir mininko pavaduotojas Seimo Europos reikalĹł komiteto pir mininkas Gediminas Kirkilas

PVSDOLRGĂ&#x;

.UOSĂ&#x;TOĂ&#x;LINĂ&#x;GOSĂ&#x;MAUĂ&#x;DYĂ&#x;NwS .HOLRQz3DQHYzĂ?LRUDMR QHMDXQDPYDLUXRWRMXL EDLJzVLĂ&#x2026;DOWRPLVPDXG\ QzPLV1HVXYDOGÂ?V%0: PDUNzVDXWRPRELOLR MDXQXROLVQXRĂ?Y\UNHOLR QXOzNzWLHVLDLÂ&#x2019;WYHQNLQÂ&#x2019; D a r iu s K R A S AUS K A S

VÄ&#x2014;liau vairuotojas teisinosi, kad nesÄ&#x2014;kmingai baigÄ&#x2014;si bandymas apvaĹžiuoti kelyje esanÄ?iÄ&#x2026; duobÄ&#x2122;. EsÄ&#x2026; vienos pusÄ&#x2014;s ratams uĹžvaĹžiavus ant ĹĄlaito automobilis stai-

ga pradÄ&#x2014;jo slysti ir vertÄ&#x2014;si. IĹĄ skÄ&#x2122;stanÄ?ios maĹĄinos vairuotojas spÄ&#x2014;jo iĹĄlipti. Nors jis ir suĹĄlapo, liko gyvas. ÄŽ 3 metrĹł gylÄŻ nugrimzdusÄŻ metalinÄŻ skenduolÄŻ ugniagesiai buksyravimo lynu prikabino prie automobilinÄ&#x2014;s cisternos ir iĹĄtraukÄ&#x2014; iĹĄ vandens. Tvenkinio pavirĹĄiuje pasklidusius terĹĄalus gelbÄ&#x2014;tojai suskaidÄ&#x2014; specialiu dispergatoriumi. UĹž aplinkos terĹĄimÄ&#x2026; vairuotojui skirta 30 eurĹł bauda. Jaunas vyras patyrÄ&#x2014; dvigubĹł nuostoliĹł â&#x20AC;&#x201C; jam teks ne tiktai atverti piniginÄ&#x2122;, jis turÄ&#x2014;s dairytis ir naujos maĹĄinos. Po maudyniĹł automobilis tinka tik ardyti.

1XVNHQGXVLjPDĂ&#x2026;LQjSULNDELQÂ?SULHFLVWHUQRVÂ&#x2019;NUDQWjLĂ&#x2026;WUDXNzXJQLDJHVLDL

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame ilgametÄŻ diplomatÄ&#x2026;, buvusÄŻ uĹžsienio reikalĹł ministrÄ&#x2026; VygaudÄ&#x2026; UĹĄackÄ&#x2026; ir ar timuosius dÄ&#x2014;l tragiĹĄkos Motinos mir ties. Linkime stiprybÄ&#x2014;s ĹĄiÄ&#x2026; sunkiÄ&#x2026; valandÄ&#x2026;. UĹžsienio reikalĹł ministerijos darbuotojai

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame MuitinÄ&#x2014;s kriminalinÄ&#x2014;s tarnybos pareigĹŤnÄ&#x2122; JurgitÄ&#x2026; Ä&#x152;erniauskaitÄ&#x2122;VoroncovÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l tÄ&#x2014;vo mir ties. MuitinÄ&#x2014;s kriminalinÄ&#x2014; tar nyba

DÄ&#x2014;l Ĺžmonos mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame PanevÄ&#x2014;Ĺžio kolegijos direk toriĹł GediminÄ&#x2026; SargĹŤnÄ&#x2026;. Asociacija â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos keliaiâ&#x20AC;&#x153;

TÄ&#x2014;velio netek ties skausmÄ&#x2026; tesumaĹžina ĹĄviesus Jo prisiminimas ir nuoĹĄirdi mĹŤsĹł uĹžuojauta VĹĄÄŽ RespublikinÄ&#x2014;s PanevÄ&#x2014;Ĺžio ligoninÄ&#x2014;s Chirurgijos klinikos vedÄ&#x2014;jui Remigijui Samuoliui.

3PALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;¡,IETUVOSĂ&#x;RYTE¨Ă&#x;SPAUSDINTOĂ&#x;KRYĂ&#x20AC;IAĂ&#x20AC;ODĂ&#x20AC;IOĂ&#x;ATSAKYMAIĂ&#x; 6ERĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;KAĂ&#x201C;LIAI/Ă&#x17D;Ă&#x201A;1$%$8'Ă&#x152;,$9$6(8/ $6Ă&#x152;9,5%/,6%52/xk,$.$1',6'$5%'$9 <6$/6$6),=,. $$17672/,6&,/,1'5 $660$5 $*'$60x15 $Ă&#x201A;7,6 /,$836x,7$/,-$Ă&#x152;,1,$69$-$027,1<67x5$8082$72672*26,(Ă&#x201A;.,1<6.$5,$81$*<1<%$0$5 $%8'Ă&#x17D;0$,,(60x (OĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;ZONĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;LIAI/8%26Â&#x2018;Ă&#x152;<0<%x.Ă&#x17D;'5 $Ă&#x201A;$8182/,6.2081$5 $6$0Ă&#x152;,$,%$,0xĂ&#x201A;,5',6&,9,/,61(9,/7,6$0Ă&#x152;,1<%xĂ&#x152;$6$/,%,9$5Ă&#x152;$7$578 /(17$3Ă&#x17D;'$,-2*$,$5$,52.x=$,.$0$17$,6(580$6'$17 <6.,85,9$57$,0f67 <6(1$0867$1*$6,'x-$(6.,=$6826/x

VĹĄÄŽ RespublikinÄ&#x2014;s PanevÄ&#x2014;Ĺžio ligoninÄ&#x2014;s kolektyvas


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

KLASIFIKUOTIĂ&#x;SKELBIMAI

REKLAMA

AUKCIONAI

ÂżEĂ&#x;Mw Ă&#x;SKLYĂ&#x;PAI PARDUODA

UĹž didĹžiausiÄ&#x2026; pasiĹŤlytÄ&#x2026; kainÄ&#x2026; parduodamas ÄŻkeistas ĹžemÄ&#x2014;s sklypas, bendras plotas 0,1183 ha, esantis adresu DaumÄ&#x2014;nĹł g. 13, PanevÄ&#x2014;Ĺžyje. PradinÄ&#x2014; pardavimo kaina 18227 Eur. PasiĹŤlymus iki 2019-10-31 teikti bankroto administratoriui el. paĹĄtu nemokumas@mail.com PERKA

Brangiai perka miĹĄkÄ&#x2026;, gali bĹŤti su bendraturÄ?iais, padeda sutvarkyti paveldÄ&#x2014;jimo dokumentus, greitai ÄŻformina. Tel. 8 644 55 355.

0ASĂ&#x;TAĂ&#x;TAI Ă&#x;PAĂ&#x;TALĂ&#x;POS PARDUODA

Palanga

UĹž didĹžiausiÄ&#x2026; pasiĹŤlytÄ&#x2026; kainÄ&#x2026; parduodamas ÄŻkeistas turtas - poilsio patalpos, bendras plotas 130,15 kv. m su 4448/128604 dalimi neÄŻkeistĹł pagalbiniĹł patalpĹł ir su 8860/352300 dalimi neÄŻkeistĹł kitĹł statiniĹł, esanÄ?iĹł adresu MÄ&#x2014;guvos 12A, MÄ&#x2014;guvos 12A- 302 ir Mokyklos g. 28, Palangos m. sav. PradinÄ&#x2014; pardavimo kaina 58182 Eur. PasiĹŤlymus iki 2019-10-31 teikti bankroto administratoriui el. paĹĄtu nemokumas@mail.com

Â&#x152;RANGA PARDUODA

0RAĂ&#x;NEĂ&#x;̧ IĂ&#x;MAI KONKURSAI

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija SKELBIA VIEĹ Ä&#x201E; PATALPŲ NUOMOS KONKURSÄ&#x201E; 1. Detali informacija apie S.Konarskio g. 49, Vilniuje, ir S.Daukanto g. 28A, Kaune, nuomojamas administracines, sandÄ&#x2014;liavimo ir garaŞų paskirties patalpas pateikiama https:// apie.lrt.lt/svarbi-informacija/nuoma arba S.Konarskio g. 49, 03123 Vilniuje, Turto valdymo skyriuje, 1 kab., tel.: 236 3201, 236 3220.

VÄŽ ValstybiniĹł miĹĄkĹł urÄ&#x2014;dijos BirŞų regioninis padalinys vieĹĄame aukcione, kuris vyks 2019 m. spalio 28 d. 10 val. adresu: J.BasanaviÄ?iaus g. 62, BirĹžai, 110 kab. parduoda nukainuotus peraugusius dekoratyvinius sodmenis. NeÄŻvykus aukcionui (nepardavus sodmenĹł), pakar totinas aukcionas vyks 2019 m. lapkriÄ?io 6 d. tuo paÄ?iu adresu ir laiku. Papildomo aukciono metu parduodamo tur to kaina bus paskelbta tinklapyje www.vivmu.lt/lt/aukcionas/tur tas/. Tame paÄ?iame tinklapyje patalpinta iĹĄsami vieĹĄojo aukciono informacija bei detalus parduodamĹł peraugusiĹł dekoratyviniĹł augalĹł sÄ&#x2026;raĹĄas. Kontaktinis asmuo â&#x20AC;&#x201C;Ĺ arĹŤnas ZinkeviÄ?ius, tel. +370 686 56 817. ÄŽVAIRĹŞS

3. Komisijos posÄ&#x2014;dis vyks 2019 m. spalio 23 d. 10 val. adresu: 1 kab., S.Konarskio g. 49, 03123 Vilnius.

(UĹžs. 19AVI4-343)

2019 M. NEKOMUNALINIAME IR S5 ATLIEKŲ SRAUTE SUSIDARIUSIŲ PAKUOÄ&#x152;IŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMO KONKURSAS. VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;PakuoÄ?iĹł tvarkymo organizacijaâ&#x20AC;&#x153; (toliau â&#x20AC;&#x201C;organizacija), turinti visĹł pakuoÄ?iĹł atliekĹł rĹŤĹĄiĹł tvarkymo organizavimo licencijÄ&#x2026; vykdo konkursÄ&#x2026; skirtÄ&#x2026; paslaugĹł tiekÄ&#x2014;jams tvarkantiems 2019 m. nekomunaliniame ir S5 atliekĹł sraute susidariusias pakuoÄ?iĹł atliekas, ir iĹĄraĹĄantiems Organizacijai pakuoÄ?iĹł atliekĹł sutvarkymÄ&#x2026; ÄŻrodanÄ?ius dokumentus parinkti.Tvarkomos pakuoÄ?iĹł atliekĹł rĹŤĹĄys: 1. StiklinÄ&#x2014;s pakuotÄ&#x2014;s atliekos (kodas 15 01 07); 2.Popieriaus ir kartono pakuotÄ&#x2014;s atliekos (kodas 15 01 01); 3.PET pakuotÄ&#x2014;s atliekos (kodas 15 01 02 01); 4. Kitos plastikinÄ&#x2014;s pakuotÄ&#x2014;s (kodas 15 01 02 02); 5.MedinÄ&#x2014;s pakuotÄ&#x2014;s (kodas 15 01 03); 6. MetalinÄ&#x2014;s pakuotÄ&#x2014;s (kodas 15 01 04); 7. Kita pakuotÄ&#x2014; (pakuotÄ&#x2014;s iĹĄ tekstilÄ&#x2014;s) (kodas 15 01 09). Organi- Likvidatorius informuoja apie UAB â&#x20AC;&#x17E;Oro komanda ITâ&#x20AC;&#x153; ÄŻ ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas zacija kvieÄ?ia atliekĹł tvarkytojus teikti pasiĹŤlymus. PasiĹŤlymus galima teik- 304860865 ÄŻstatĹł dingimÄ&#x2026;. ti visoms arba tik konkurso dalyvio pasirinktoms pakuoÄ?iĹł atliekĹł rĹŤĹĄims. 2019-09-27 UAB â&#x20AC;&#x17E;Daigistaâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k. 303126893, adresas Baltijos g. 51-5, Visos nurodytos pakuoÄ?iĹł atliekĹł rĹŤĹĄiĹł pozicijos vertinamos atskirai. Pa- Kaunas) iĹĄkelta bankroto byla. Bankroto administratorius UAB â&#x20AC;&#x17E;RenisiĹŤlymai turi bĹŤti pateikiami konkurso sÄ&#x2026;lygĹł nustatyta tvarka. PasiĹŤlymĹł vaâ&#x20AC;&#x153;, Vilniaus g. 130, Ĺ iauliai, tel. (8 41) 52 18 10. KreditoriĹł reikalavimai pateikimo terminas 2019 m. lapkriÄ?io 4 d. 10.00 val. DÄ&#x2014;l konkurso sÄ&#x2026;lygĹł pateikiami iki 2019-11-17. ÄŽmonÄ&#x2014;s vadovas privalo perduoti dokumentus ir tur tÄ&#x2026;. Sudarytos sutar tys su UAB â&#x20AC;&#x17E;Daigistaâ&#x20AC;&#x153; nebus vykdomos.

maloniai praĹĄome kreiptis elektroniniu paĹĄtu info@pto.lt

Redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3767, faksas 274 3799, el. p. spaudosskelbimai@lrytas.lt; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 55; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 13 81; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 22; Kitose tarnybose: KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino g. 59-113, tel. (8 346) 51 378; JONAVOJE â&#x20AC;&#x201C; J.Ralio g. 12-44, tel. (8 349) 51 474; LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; SeinĹł g. 3, tel./faksas (8 318) 52 374; ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Taikos g. 5, tel. 8 616 32 475; Ĺ AKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; AuĹĄros g. 3, tel. (8 345) 60 238; Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 23, tel. (8 449) 51 421;

PraneĹĄimas dÄ&#x2014;l likviduojamos vieĹĄosios ÄŻstaigos â&#x20AC;&#x17E;KlaipÄ&#x2014;dos ir TelĹĄiĹł regionĹł aklĹłjĹł centrasâ&#x20AC;&#x153;. PraneĹĄame, kad vieĹĄosios ÄŻstaigos savininkas, Lietuvos aklĹłjĹł ir silpnaregiĹł sÄ&#x2026;junga, 2019-09-18 priÄ&#x2014;mÄ&#x2014; sprendimÄ&#x2026; nuo 2019-10-01 likviduoti vieĹĄÄ&#x2026;jÄ&#x2026; ÄŻstaigÄ&#x2026; VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;KlaipÄ&#x2014;dos ir TelĹĄiĹł regionĹł aklĹłjĹł centrasâ&#x20AC;&#x153;. Likviduojamos ÄŻstaigos rekvizitai: 1. ÄŽstaigos pavadinimas VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;KlaipÄ&#x2014;dos ir TelĹĄiĹł regionĹł aklĹłjĹł centrasâ&#x20AC;&#x153;. 2. ÄŽmonÄ&#x2014;s kodas 141568566. 3. ÄŽmonÄ&#x2014;s adresas: Ĺ viesos g. 3, LT-92317 KlaipÄ&#x2014;da, 4. El. paĹĄtas: kontora@ novikovas.com Informuojame, kad visi ďŹ ziniai ir juridiniai asmenys per 45 dienas nuo ĹĄio praneĹĄimo paskelbimo gali pareikĹĄti savo kreditorinius reikalavimus likviduojamai ÄŻstaigai.

VÄŽ KlaipÄ&#x2014;dos valstybinio jĹŤrĹł uosto direkcija skelbia naudoto trumpalaikio materialaus turto tiesioginÄŻ aukcionÄ&#x2026;. Aukcionas vyks 2019 m. spalio 25 d. 9 val. VÄŽ KlaipÄ&#x2014;dos valstybinio jĹŤrĹł uosto direkcijoje, J.Janonio g. 24, KlaipÄ&#x2014;da. NeÄŻvykus aukcionui, kitas aukcionas vyks 2019 m. lapkriÄ?io 5 d. Parduodama: geleĹžinkelio elementai: taĹĄai (4450x160x160 mm, 2018 m., 27 vnt., pradinÄ&#x2014; kaina â&#x20AC;&#x201C; 1414,80 Eur), taĹĄai (3600x160x160 mm, 2018 m., 11 vnt., pradinÄ&#x2014; kaina â&#x20AC;&#x201C; 466,29 Eur), gelĹžbetoninÄ&#x2014;s plokĹĄtÄ&#x2014;s (3200x1150x100 mm, 2012 m., 99 vnt., pradinÄ&#x2014; kaina â&#x20AC;&#x201C; 19 535,67 Eur), gelĹžbetoninÄ&#x2014;s plokĹĄtÄ&#x2014;s (3200x620x100 mm, 2012 vnt., 4 vnt., pradinÄ&#x2014; kaina â&#x20AC;&#x201C; 428,8 Eur); narĹł ÄŻranga: narĹł ĹĄalmai su junge AH-5 (2007 m., 900 Eur; 2005 m., pradinÄ&#x2014; kaina â&#x20AC;&#x201C; 600 Eur), jungÄ&#x2014;s prie AH-5 ĹĄalmo (2008 m., 3 vnt., pradinÄ&#x2014; kaina â&#x20AC;&#x201C; 300 Eur), HD1500 2W narĹł kostiumai su AH-5 jungtimi (2007 m., 3 vnt., pradinÄ&#x2014; kaina â&#x20AC;&#x201C; 100 Eur uĹž vnt.); kompiuteriai: asmeniniai kompiuteriai â&#x20AC;&#x17E;Komparsa IS67-1â&#x20AC;&#x153; (2012 m., 7 vnt., pradinÄ&#x2014; kaina â&#x20AC;&#x201C; 80 Eur uĹž 1 vnt.), staliniai kompiuteriai â&#x20AC;&#x17E;DELL Optiplex 390Dtâ&#x20AC;&#x153; su monitoriumi (2012 m., 4 vnt., pradinÄ&#x2014; kaina â&#x20AC;&#x201C; 100 Eur uĹž 1 vnt.), neĹĄiojamasis kompiuteris â&#x20AC;&#x17E;Toshiba Portegeâ&#x20AC;&#x153; (sugedusi matrica, 2013 m., pradinÄ&#x2014; kaina â&#x20AC;&#x201C; 100 Eur), projektorius â&#x20AC;&#x17E;ASK Proxima S2325Wâ&#x20AC;&#x153; (2013 m., pradinÄ&#x2014; kaina â&#x20AC;&#x201C; 100 Eur), kompiuteris â&#x20AC;&#x17E;LENOVO S20 W3550â&#x20AC;&#x153; (2011 m., pradinÄ&#x2014; kaina â&#x20AC;&#x201C; 130 Eur), stalinis kompiuteris â&#x20AC;&#x17E;HP 6000 pro SFFâ&#x20AC;&#x153; (2011 m., 2 vnt., pradinÄ&#x2014; kaina â&#x20AC;&#x201C; 50 Eur uĹž vnt.). Aukciono dalyviai registruojami nuo paskelbimo dienraĹĄtyje dienos iki spalio 23 d. 8 val. Registracija vykdoma el. paĹĄtu i.augustiniene@port.lt. Asmuo, registruodamasis aukciono dalyviu, nurodo turto, kurÄŻ ketina ÄŻsigyti, pavadinimÄ&#x2026;, pateikia asmens duomenis (vardas, pavardÄ&#x2014;, juridinio asmens pavadinimas, juridinio ar fizinio asmens kodas), tikslĹł pirkÄ&#x2014;jo registracijos adresÄ&#x2026; ir elektroninio paĹĄto adresÄ&#x2026;, PVM mokÄ&#x2014;tojo kodÄ&#x2026; (jei toks yra), prideda dokumentus, patvirtinanÄ?ius atstovaujamojo asmens suteiktus ÄŻgaliojimus. Parduodamas turtas apĹžiĹŤrimas 2019 m. spalio 14â&#x20AC;&#x201C;18 d. darbo valandomis, dÄ&#x2014;l laiko iĹĄ anksto susitarus su ĹĄiais asmenimis: - dÄ&#x2014;l geleĹžinkelio elementĹł â&#x20AC;&#x201C; V.Skurdauskas, tel. (8 46) 49 97 23, el. p. v.skurdauskas@port.lt; - dÄ&#x2014;l narĹł ÄŻrangos â&#x20AC;&#x201C; G.Raginis, tel. (8 46) 49 96 01, el. p. g.raginis@port.lt; - dÄ&#x2014;l kompiuteriĹł â&#x20AC;&#x201C; G.Skuodas, tel. (8 46) 49 97 70, el. p. g.skuodas@port.lt. UĹž aukcione nupirktÄ&#x2026; turtÄ&#x2026; bus atsiskaitoma ir turtas bus perduotas pagal Nereikalingo arba (netinkamo) naudoti Uosto direkcijos patikÄ&#x2014;jimo teise valdomo valstybÄ&#x2014;s turto pardavimo vieĹĄuose aukcionuose taisykles. VisÄ&#x2026; informacijÄ&#x2026; apie aukcione parduodamÄ&#x2026; turtÄ&#x2026; galima rasti Uosto direkcijos portale www.portofklaipeda.lt skelbimĹł skiltyje. (UĹžs. 19AVI4-347)

2. ParaiĹĄkas dalyvauti konkurse uĹžklijuotuose vokuose galima pateikti iki 2019 m. spalio 23 d. 10 val. Galinai Sinukienei, 1 kab., S.Konarskio g. 49, 03123 Vilniuje.

SKELBIMAI ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;LIETUVOS RYTÄ&#x201E;â&#x20AC;&#x153; PRIIMAMI:

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

ZARASUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 16, tel. (8 385) 52 532.

BIRĹ TONE â&#x20AC;&#x201C; E.PetruĹĄauskienÄ&#x2014;s SPA, tel. (8 319) 56 625;

PRENUMERATA

DRUSKININKUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Drusvilmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 313) 51 075;

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; galima uĹžsisakyti redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3777, (8 5) 274 3781; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 66; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 11 45; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 20; Kitose platinimo tarnybose:

GARGĹ˝DUOSE â&#x20AC;&#x201C; Antanas Brauklys, tel. 8 672 90 983; IGNALINOJE â&#x20AC;&#x201C; DanutÄ&#x2014; OrechovienÄ&#x2014;, tel. 8 677 98 736; UAB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iauliĹł kraĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;: JONIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. 8 687 89 040, KELMÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 427) 54 381, KURĹ Ä&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 41) 58 57 61, NAUJOJOJE AKMENÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; TEL. (8 425) 56 588, PAKRUOJYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 421) 61 704; KUPIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Lilijana BudrienÄ&#x2014;,

BUAB â&#x20AC;&#x17E;KlemiĹĄkÄ&#x2014;s prekybaâ&#x20AC;&#x153; vieĹĄojo pardavimo bĹŤdu parduoda priteistÄ&#x2026; 136 000,00 Eur ďŹ zinio asmens debitorinÄ&#x2122; skolÄ&#x2026; uĹž didĹžiausiÄ&#x2026; per 10 d. po skelbimo publikavimo pirkÄ&#x2014;jĹł pasiĹŤlytÄ&#x2026; kainÄ&#x2026;. PradinÄ&#x2014; kaina - 14 700,00 Eur. IĹĄsamesnÄ&#x2014; informacija tel. 8 686 06 416, el. p. jonas.kilciauskas@siauleksa.lt Administratorius. BUAB â&#x20AC;&#x17E;NevÄ&#x2014;Ĺžio vingisâ&#x20AC;&#x153; uĹž 21840 Eur parduoda 0,1384 ha ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026; Ramygalos g. 33, PanevÄ&#x2014;Ĺžys. Sklype yra kitam JA priklausantys statiniai â&#x20AC;&#x201C; pamatai. Kreiptis el. paĹĄtu rita@ritava.lt PraneĹĄimas dÄ&#x2014;l likviduojamos vieĹĄosios ÄŻstaigos â&#x20AC;&#x17E;Vilniaus ir Alytaus regionĹł aklĹłjĹł centrasâ&#x20AC;&#x153;. PraneĹĄame, kad vieĹĄosios ÄŻstaigos savininkas, Lietuvos aklĹłjĹł ir silpnaregiĹł sÄ&#x2026;junga, 2019-09-18 priÄ&#x2014;mÄ&#x2014; sprendimÄ&#x2026; nuo 2019-10-01 likviduoti vieĹĄÄ&#x2026;jÄ&#x2026; ÄŻstaigÄ&#x2026; VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Vilniaus ir Alytaus regionĹł aklĹłjĹł centras â&#x20AC;&#x17E;. Likviduojamos ÄŻstaigos rekvizitai: 1. ÄŽstaigos pavadinimas VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Vilniaus ir Alytaus regionĹł aklĹłjĹł centrasâ&#x20AC;&#x153;. 2. ÄŽmonÄ&#x2014;s kodas: 124010121. 3. ÄŽmonÄ&#x2014;s adresas: Naugarduko g. 91, LT â&#x20AC;&#x201C;03202 Vilnius. 4. El. paĹĄtas: kontora@novikovas.com Informuojame, kad visi ďŹ ziniai ir juridiniai asmenys per 45 dienas nuo ĹĄio praneĹĄimo paskelbimo gali pareikĹĄti savo kreditorinius reikalavimus likviduojamai ÄŻstaigai.

tel. 8 646 26 189; LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; K.MatuleviÄ?iaus IÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Ryto ĹžvaigĹždÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. (8 318) 52 375; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; Irma KazakeviÄ?ienÄ&#x2014;, tel. 8 656 91 190; PRIENUOSE â&#x20AC;&#x201C; Loreta MarcinkeviÄ?ienÄ&#x2014;, tel. 8 623 13 250; PASVALYJE â&#x20AC;&#x201C; Inga JaniselienÄ&#x2014;, tel. 8 620 58 664; RASEINIUOSE â&#x20AC;&#x201C; M.MaulienÄ&#x2014;s IÄŽ, tel. (8 428) 51 337; RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;UĹžbÄ&#x2014;gtukÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. (8 422) 50 163; RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 422) 53 451; ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; V.BARANOVSKIO ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;BALTMAâ&#x20AC;&#x153;, TEL. 8 616 32 475; Ĺ AKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vitas Kasiulaitis,

PraneĹĄimas dÄ&#x2014;l likviduojamos vieĹĄosios ÄŻstaigos â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iauliĹł ir TauragÄ&#x2014;s regionĹł aklĹłjĹł centrasâ&#x20AC;&#x153; PraneĹĄame, kad vieĹĄosios ÄŻstaigos savininkas, Lietuvos aklĹłjĹł ir silpnaregiĹł sÄ&#x2026;junga, 2019-09-18 priÄ&#x2014;mÄ&#x2014; sprendimÄ&#x2026; nuo 2019-10-01 likviduoti vieĹĄÄ&#x2026;jÄ&#x2026; ÄŻstaigÄ&#x2026; VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iauliĹł ir TauragÄ&#x2014;s regionĹł aklĹłjĹł centrasâ&#x20AC;&#x153;. Likviduojamos ÄŻstaigos rekvizitai: 1. ÄŽstaigos pavadinimas VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iauliĹł ir TauragÄ&#x2014;s regionĹł aklĹłjĹł centrasâ&#x20AC;&#x153;. 2. ÄŽmonÄ&#x2014;s kodas 145336921. 3. ÄŽmonÄ&#x2014;s adresas: Ĺ˝emaitÄ&#x2014;s g. 102, LT76172 Ĺ iauliai. 4. El. paĹĄtas: kontora@novikovas.com Informuojame, kad visi ďŹ ziniai ir juridiniai asmenys per 45 dienas nuo ĹĄio praneĹĄimo paskelbimo gali pareikĹĄti savo kreditorinius reikalavimus likviduojamai ÄŻstaigai. BUAB â&#x20AC;&#x17E;NevÄ&#x2014;Ĺžio vingisâ&#x20AC;&#x153; parduoda debitorines skolas komplekse (IÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Domi.Nâ&#x20AC;&#x153; 1188,54 Eur, UAB â&#x20AC;&#x17E;Jursanaâ&#x20AC;&#x153; 575,01 Eur, UAB â&#x20AC;&#x17E;Legioâ&#x20AC;&#x153; 1986,27 Eur) uĹž 700 Eur. Kreiptis el. paĹĄtu rita@ritava.lt DINGÄ&#x2DC; DOKUMENTAI

DingusÄŻ Ĺ iauliĹł PRC buitiniĹł paslaugĹł skyriaus paĹžymÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; Nr. 2504143, iĹĄduotÄ&#x2026; Indrei Ĺ˝altickaitei laikytine galiojanÄ?iu.

0ASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS KONSULTACIJOS

Paskolos nuo 1000,- Eur iki 10 m. per 1 val. visoje Lietuvoje, uĹžstatas â&#x20AC;&#x201C; butas, namas. Konsultacijos. Aujama-credit, tel. 8 600 69 691. Paskolos. IĹĄperkame jĹŤsĹł skolas iĹĄ antstoliĹł, padengiame kitokias skolas ÄŻkeiÄ?iant nekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026;. Aujama-Credit, tel. 8 620 33 777.

tel. 8 612 97 522; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Naujoji tvarkaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 41) 50 07 13; Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;RitSpedaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 449) 51 421; Ĺ ILUTÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Literaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 441) 75 474; Ĺ IRVINTOSE â&#x20AC;&#x201C; Helena MarÄ?iauskienÄ&#x2014;, tel. 8 603 18 288; TAURAGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; Jonas KalÄ&#x2014;da, tel. 8 634 35 334; UTENOJE â&#x20AC;&#x201C; RamunÄ&#x2014; KvedarienÄ&#x2014;, tel. 8 671 70 558; VILKAVIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Rolandas AntanaviÄ?ius, tel. 8 610 45 539.

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytoâ&#x20AC;&#x153; prenumerata taip pat priimama internetu: http://prenum.lrytas.lt


Tai dovanĹł diena, kai reikia stengtis kitiems padÄ&#x2014;ti, kai negalima atsakyti praĹĄanÄ?iam. Ir kuo bĹŤsite dosnesni, kuo maĹžiau prisiriĹĄÄ&#x2122; prie savo turtĹł, tuo maĹžiau nesmagiĹł staigmenĹł jĹŤsĹł lauks. Ne viskas vyks taip, kaip bĹŤsite numatÄ&#x2122;, â&#x20AC;&#x201C; dÄ&#x2014;l vienokiĹł ar kitokiĹł prieĹžasÄ?iĹł gali tekti uĹžsiimti visai kitais darbais. Gali net apimti noras viskÄ&#x2026; (bent ĹĄiek tiek) perdaryti ar bent jau aukĹĄtyn kojomis apversti. Diena gana prieĹĄtaringa, bet skatinanti ÄŻkvÄ&#x2014;pimÄ&#x2026;, gerus sumanymus. Tiesa, nepatartina kurti ilgalaikiĹł planĹł (teks taisyti), bet tinka kÄ&#x2026; nors keisti. Na, o ĹĄios dienos problemos labiausia susijusios su partneriais arba konkurentais, prieĹĄais. PalankĹŤs ÄŻvairĹŤs susitikimai, susirinkimai, derybos, puiki proga keistis informacija, mokytis, taip pat keliauti. Dabar tikslinga paanalizuoti ir tai, kas jums neleidĹžia laisvai jaustis, ko geriau atsisakyti. Kita vertus, bus sunku suvokti, kas iĹĄties sunku, kas negerai ir ko jums nereikia, ypaÄ? jei skubÄ&#x2014;site, pasiduosite

!6)Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HSDVLGXRNL WHOLĂ&#x2018;GQRPVQXRWDLNRPV%HWLUQH VLLPNLWHVXQNLĂ&#x2DC;GDUEĂ&#x2DC;VXGzWLQJĂ&#x2DC;XĂ?GXR mLĂ&#x2DC;VXQLHNXRQHVLYHONLWHÂ&#x2019;JLQmXVQLH NDPQHSDWLNzNLWHVDYRSDVODSmLĂ&#x2DC;SLQL JĂ&#x2DC;DUDWVDNLQJĂ&#x2DC;GRNXPHQWĂ&#x2DC;%Ă&#x2018;NLWHDWL GHVQLVDYRYLUĂ&#x2026;LQLQNXLÂąJDOLWHQHWHLVLQ JDLMÂ&#x2019;VXSUDVWLLUSDGDU\WLDSPDXGĂ?LĂ&#x2DC;NODL GĂ&#x2DC;8Ă?VLLPNLWHWLNWDLVUHLNDODLVNXULHYLHQ QXRMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;SULNODXVRÂąNLWDLVSDVLNOLDX WLSDYRMLQJD

*!5Ă&#x;4)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;3HUPDLQLQ JDGLHQDNDLYLVNDVLĂ&#x2026;HLQDNLHNNL WDLSQHLWLNLWzV0DĂ?LDXĂ?DGzNLWHYHQNLWH Â&#x2019;VLSDUHLJRWLLUJULHĂ?WDLQHSODQXRNLWHGDUEĂ&#x2DC; ÂąNLWDLSWHNVQHUYLQWLVGzOQHWLNzWDLVX JULXYXVLĂ&#x2DC;SODQĂ&#x2DC;1HLHĂ&#x2026;NRNLWHSDJDOELQLQ NĂ&#x2DC;ÂąSDVLWLNzGDPLNLWĂ&#x2DC;Ă?RGĂ?LDLV\SDmYDO GLQLQNĂ&#x2DC;SDĂ?DGDLVWLNODLNjVXJDLĂ&#x2026;LWH3D YRMLQJDGUDXJDPVEHLVDYRĂ&#x2026;HIXLVNROLQ WLSLQLJXV

$69Ă&#x;.)!)Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;0DĂ?LDXSOD QXRNLWHÂąSDJDOEDDWHLVLĂ&#x2026;WHQLĂ&#x2026; NXUQHVLWLNzVLWHRUHLNDODLNU\SVQHQX PDW\WDOLQNPH7LHVDQHEORJDVODLNDVSR NDOELDPVVXYDGRY\EHDUWzYDLV WLQNDNR QRUVSUDĂ&#x2026;\WL Ă&#x201A;LDQGLHQJDXWLILQDQVLQLDL SURIHVLQLDLSDVLĂ&#x2018;O\PDLEXVQDXGLQJLWLH VDNLHNNLWDLSQHLPDQ\VLWH%Ă&#x2018;NLWHDWL GHVQLWzYĂ&#x2DC;VYHLNDWDLLUSDVLVWHQNLWHGLSOR PDWLĂ&#x2026;NLDXVXMDLVEHQGUDXWL

6uĂ&#x;Âż93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;3DNLOXVSULHĂ&#x2026;

VARNOĂ&#x;LESINYS

SLOQLRPHWDV-DXVLWzVNXSLQLMz JĂ&#x2DC;HQWX]LD]PR7LHVDMzJDVWDXS\WLUHL NzWĂ&#x2DC;WDGODEDLQHSHUVLVWHQNLWHQHLĂ?DGz GDPLQHLSUDĂ&#x2026;\GDPLQHLGXRGDPLQHL LPGDPLÂąWDLJDQDQHVWDELOXVPHWDVNDL YLVNDVJDOLSDNU\SWLQHQXPDW\WDOLQNPH 1DXGLQJDY\NWLÂ&#x2019;NHOLRQHVVXVLWLNWLVXÂ&#x2019;WD NLQJDLVDVPHQLPLVWDLSSDWXĂ?VLHQLH mLDLV3DODQNXWYDUN\WLÂ&#x2019;YDLULXVELXURNUDWL QLXVUHLNDOXV*HUDLVDYRQDPXRVHSULLP WLVYHmLXV

Palmira KELERTIENÄ&#x2013; AstrologÄ&#x2014;

impulsui, pirmam ÄŻspĹŤdĹžiui. Patartina ĹĄiandien daĹžniau patarimo, pagalbos kreiptis ÄŻ draugus â&#x20AC;&#x201C; jie padÄ&#x2014;s nesutrikti, palaikys sunkiÄ&#x2026; akimirkÄ&#x2026;. Diena bus kupina romantiĹĄkĹł nuotaikĹł, poreikio susirasti tikrÄ&#x2026; jÄ&#x2026; meilÄ&#x2122;. Ir

,)Ă&#x;Ă 4!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*DOLWHNWLXĂ? VLLPWLGDO\NDLVNXULĂ&#x2DC;QHPzJVWDWH DWOLNWLGDUEXVNXULHWLHVLRJLDLQHEXVQDX GLQJL*DOLPDÂ&#x2019;WDPSDGzOSLQLJĂ&#x2DC;VW\JLDXV WLNzWLQRVSULYHUVWLQzVLĂ&#x2026;ODLGRV3DVLVWHQNL WHDWVLWHLVWLVXVNROLQLQNDLVLUVXVLWDLN\WLVX Â&#x2019;WDNLQJDLVSULHĂ&#x2026;DLVNROQHYzOX7LQNDPDV ODLNDVWYDUN\WLPRNHVmLĂ&#x2DC;GUDXGLPRUHLND OXV'HUzWĂ&#x2DC;YHQJWLNRQIOLNWĂ&#x2DC;VXVXWXRNWL QLXYDLNDLVP\OLPXDVPHQLX -%2Ă&#x;'%Ă&#x;,uĂ&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*DOLPRV SHUPDLQRVSULHĂ&#x2026;MĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;YDOLjLUĂ&#x2026;HL PRMHLUGDUEH9HQNLWHWHLVWLMXNLUSDW\V EĂ&#x2018;VLPHYHUWLQDPL%HMHWDSVLWHLWLQHPR FLQJLJUHLWDLXĂ?VLJDXVLWHVHQRVQXRVNDX GRVDWJLVWDGVWLJVQHWLNUDP\EzVEHWLU REMHNW\YXPR1HVLSDLQLRNLWHÂ&#x2019;LQWULJDV QHVLYHONLWHÂ&#x2019;NRQIOLNWXVÂąJDOLWHÂ&#x2019;J\WLNODV WLQJĂ&#x2DC;SULHĂ&#x2026;Ă&#x2DC;1HPDORQXPDLODELDXJDOLPL GzOSDUWQHULĂ&#x2DC;GzOVXWXRNWLQLRNDOWzV 36!23Ă&#x;49+Ă&#x;,u3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;9DU JXDUYLVNjVXVSzVLWHGDUEHÂąPD Ă?LDXSODQXRNLWHLUQXVLWHLNLWHNDGEĂ&#x2018;VL WHYLVLHPVODEDLUHLNDOLQJL7LHVDDSOLQNL QLDLEXV\SDmSULHNDEĂ&#x2018;VLUEDNVQRVÂ&#x2019;MĂ&#x2018; VĂ&#x2DC;NODLGDV7DmLDXÂ&#x2019;VLNODXV\NLWHÂ&#x2019;MĂ&#x2DC;Ă?R GĂ?LXVWDLDSVDXJRVQXRĂ&#x2026;LRPLVGLHQRPLV JDOLPĂ&#x2DC;NODLGĂ&#x2DC;QHODLPLĂ&#x2DC;7LNzWLQLVPXONĂ&#x2018;V QHVXVLSUDWLPDLYLHĂ&#x2026;RVLRVHYLHWRVHGDU EH1HSDODQNXWYDUN\WLGRNXPHQWĂ&#x2DC;MXUL GLQLĂ&#x2DC;UHLNDOĂ&#x2DC; 3+/2Ă&#x;0)/Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;-HLQH VNXELQVLWHVLWXDFLMRVÂ&#x2019;YLVNjUHD JXRVLWHUDPLDLWDLNLDLÂąGLHQDSUDHLV QHEORJDL$WLGĂ?LDLVWHEzNLWHNDLSNORVWR VLVDQW\NLDLVXYDLNDLVÂąQHS\NLWHDQWMĂ&#x2DC; VXVLYDOG\NLWHNDGLUNjMLHLĂ&#x2026;NUzVWĂ&#x2DC;%Ă&#x2018;NL WHDWVDUJHVQLVXĂ?PRQzPLVNXULXRVPD W\VLWHSLUPjNDUWjÂąQHYHUWDEHQGUDXWLVX QHSDĂ?Â&#x2019;VWDPDLV1HEXVOHQJYDÂ&#x2019;J\WLDSOLQ NLQLĂ&#x2DC;VLPSDWLMDVSDVLWLNzMLPjSDUDPjÂą QHODLNDVNRQRUVSUDĂ&#x2026;\WLWLNzWLV1HVLYHO NLWHÂ&#x2019;DYDQWLĂ&#x2018;UDV

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

iĹĄ tiesĹł uĹžmegzti naujÄ&#x2026; paĹžintÄŻ bus paprasta. Tiesa, nebĹŤtinai ji bus perspektyvi, tad neskubÄ&#x2014;kite ÄŻsimylÄ&#x2014;ti, kurti bendrĹł planĹł, kad netektĹł pripaĹžinti, jog norÄ&#x2014;josi kaip geriau, o iĹĄÄ&#x2014;jo kaip visada. Galimi rĹŤpesÄ?iai, netikÄ&#x2014;tumai per kompiuterius, telefonus, elektros prietaisus. Puiku, jei iĹĄ ketvirtadienio ÄŻ penktadienÄŻ nieko nesapnavote, mat beveik visi sapnai buvo ÄŻspÄ&#x2014;jantys apie nelaimes, ligas, netektis. Gerai buvo tik praustis, ĹĄvarĹł vandenÄŻ regÄ&#x2014;ti â&#x20AC;&#x201C; tai iĹĄsivalymas, pasveikimas. Blogas Ĺženklas: nuskinti gÄ&#x2014;lÄ&#x2122;, jei namuose gÄ&#x2014;lÄ&#x2014; nuvystĹł, pasisavinti pamestÄ&#x2026; daiktÄ&#x2026;, atsakyti praĹĄanÄ?iam, kÄ&#x2026; nors ÄŻskaudinti, grÄŻĹžti iĹĄÄ&#x2014;jus. Geras Ĺženklas: kÄ&#x2026; nors pamesti (iĹĄvengsite gresianÄ?iĹł nemalonumĹł), gauti gÄ&#x2014;lÄ&#x2122; dovanĹł, jeigu namuose gÄ&#x2014;lÄ&#x2014; iĹĄsiskleistĹł, jeigu paukĹĄÄ?io plunksna uĹžkristĹł. Ĺ˝vilgsnis ÄŻ priekÄŻ: ĹĄeĹĄtadienis palankesnis kelionÄ&#x2014;ms, ĹĄventimams (tiesa, iki vakaro), sekmadienis sudÄ&#x2014;tingas, rekomenduotinas ramus poilsis ĹĄeimoje.

Âľ!5Ă&#x;,93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*UHLWDLVX VLJUDXGLQVLWHQHWLĂ&#x2026;VLJjVLWHNL WDLSNDOEDQWEĂ&#x2018;VLWHÂ&#x2019;WDLJĂ&#x2018;VWDGYHQNLWH EHQGUDXWLVXVDYDQDXGLĂ&#x2026;NDLVDVPHQLPLV WDLSSDWPzJVWDQmLDLVNLWXVPRN\WL1H VLYHUĂ?NLWHQLHNRQDXMRLPWLVQHWYDUN\NL WHSLQLJLQLĂ&#x2DC;LUWXUWRUHLNDOĂ&#x2DC;%Ă&#x2018;NLWHWDNWLĂ&#x2026; NHVQLEHQGUDXGDPLVXQDPLĂ&#x2026;NLDLVÂąSD VLVWHQNLWHQHVXNHOWLÂ&#x2019;WDPSRVĂ&#x2026;HLPRMH$U WLPLHVLHPVQHGHPRQVWUXRNLWHDPELFLMĂ&#x2DC;Âą EĂ&#x2018;NLWHNXNOHVQLSDVODXJHVQL1HSUDUDVNL WHVDYLWYDUGRVMHLWHNWĂ&#x2DC;NDOEzWLVVXSDUHL JĂ&#x2018;QDLV/DELDXSDVDXJRNLWHVYHLNDWj

/Âż)!Ă&#x;2!Ă&#x;')3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;-RNLĂ&#x2DC;VNX ERWĂ&#x2DC;LĂ&#x2026;YDGĂ&#x2DC;EHLĂ?DLELĂ&#x2026;NĂ&#x2DC;YHLNVPĂ&#x2DC; 1RUVLĂ&#x2026;WLHVVHNVLVWYDUN\WLVNXELXVUHLND OXVYHQNLWHVNXELQWLVLWXDFLMj-HLVDXJR WHVDYRGDUERYLHWjVWHQNLWzVDWLGĂ?LDLDW OLNWLNDVGLHQHVXĂ?GXRWLV1HVNXEzNLWHĂ?D GzWLVNROLQWLDUSDWLNzWLWXRNjLĂ&#x2026;JLUGRWH 1HOHLVNLWHNLWLHPVPDQLSXOLXRWLMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;VjĂ?L QHJDLOHVWLQJXPRMDXVPX

6!.Ă&#x;$%Ă&#x;.)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*DOLWHVX ODXNWLQHWLNzWRVSDJDOERVJHUĂ&#x2DC; QDXMLHQĂ&#x2DC;WDmLDXQHVNXEzNLWHGĂ?LDXJWLV QHSXONLWHLPWLSDVLĂ&#x2018;O\WRXĂ?GDUELR0DĂ?LDX WLNzNLWzVGzNLQJXPRLĂ&#x2026;WĂ&#x2DC;NXULHPVSDGz MRWH.LWDYHUWXVYHQNLWHLUSULLPWLSDJDO Ej%ORJDVODLNDVSLQLJLQLDPVWXUWRUHL NDODPVWYDUN\WL1HWLQNDLUQLHNRVNROLQWL LQYHVWXRWL*DOLPRVSUREOHPRVGzOQHLĂ&#x2026; WLNLP\EzVVXWXRNWLQLXL DUEDDWYLUNĂ&#x2026;mLDL 1RUVSDNDNVURPDQWLĂ&#x2026;NRGzPHVLRQHVNX EzNLWHYHOWLVÂ&#x2019;QDXMXVVDQW\NLXV Âż5Ă&#x;693Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;-Ă&#x2018;VNXSLQLYLO mLĂ&#x2DC;EHLJHULDXVLĂ&#x2DC;NHWLQLPĂ&#x2DC;WDmLDX QHODLNDVUL]LNXRWLSLQLJDLVNDLSLUQHODL NDVPzJLQWLVXWXRNWLQLRDUP\OLPRĂ?PR JDXVNDQWU\EÂ?Ă&#x201A;LDQGLHQJDOLWHOHQJYDL SDNHQNWLVDYRNDUMHUDLILQDQVLQHLSDGz mLDLWDGQHVLLPNLWHVYDUELĂ&#x2DC;GDO\NLQLĂ&#x2DC;UHL NDOĂ&#x2DC;QHVLDLĂ&#x2026;NLQNLWHVDQW\NLĂ&#x2DC;VXĂ&#x2026;HIXÂą VDYRJDOLP\EHVEXVOHQJYDSHUYHUWLQWL -9DUQRSLHĂ&#x2026;

HOROSKOPAS

LAISVALAIKIS

,661 /HLGĂ?LDPDVQXRPHWĂ&#x2DC;VDXVLRG !DĂ&#x;REĂ&#x;SAS*(',0,1235$9,/1,86 4EĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;RAUĂ&#x;TI &AKĂ&#x;SAS%LĂ&#x;PGDLO\#OU\WDVOW ,EIĂ&#x;DwĂ&#x;JASXĂ?GDURMLDNFLQzEHQGURYz Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WDV´ 69Ă&#x;2)!5Ă&#x;3)!Ă&#x;3)3Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)53 *9DLQDXVNDV WHO 692Ă&#x; 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x; 0)2Ă&#x;-!3)3Ă&#x; 0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!3 $%XGU\V WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) )7HONVQ\V WHO *&LEDV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) $7HONVQLHQz WHO 5.DUPD]DLWz WHO 5*HUEXWDYLmLXV WHO 90LmLXOLV WHO 9'HNVQ\V WHO /9DLQDXVNLHQz WHO *1HQDUWDYLmLXV WHO -3DXĂ?LHQz WHO -3HNDUVNDLWz.DUDOLĂ&#x2018;QLHQz WHO  ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6!3 -/LWYLQDYLmLXV WHO ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6/Ă&#x;0!6!$5/4/*! -0\NRODLWLHQz WHO )Âľ,%)$u*! 10LFLĂ&#x2018;QLHQz WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) 34),)34!) 9*HFHYLmLHQzĂ&#x152;(.DQLXĂ&#x2026;LHQz WHO 9.DSRmz$-XVHYLmLHQz WHO 0OLITIĂ&#x;KA9%UXYHULV WHO 9%DUWDVHYLmLXV WHO 7,JQDWDYLmLXV WHO %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KA9'HNVQ\V WHO $0XUDXVNDLWz WHO $6UzEDOLHQz WHO 0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIS-3DXĂ?LHQz WHO $'DXNĂ&#x2026;HYLm WHO 56WDQNHYLmLĂ&#x2018;Wz WHO 2.DFzQDLWz WHO 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GA)7HONVQ\V WHO 0.XL]LQDLWz WHO $/HNDYLmLXV WHO $.X]QHFRYDLWz WHO +ULTĂ&#x201E;RA5*HUEXWDYLmLXV WHO $$QGULNRQ\Wz WHO 50LNĂ&#x2026;LRQLHQz WHO -(UOLFNDV 3PORĂ&#x;TAS*1HQDUWDYLmLXV WHO 5.D]LOLRQLV WHO ÂżURNALISTINIAIĂ&#x;TYRIMAI5.DUPD]DLWz WHO '*XGDYLmLĂ&#x2018;Wz WHO //DYDVWH WHO (Ă&#x201A;LOLQVNDLWz3XĂ&#x2026;NRUz WHO &OĂ&#x;TOGĂ&#x;RAĂ&#x;FAI7%DXUDV WHO 9Ă&#x201A;mLDYLQVNDV WHO 5'DQLVHYLmLXV WHO 03DWDĂ&#x2026;LXV WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;Âż52Ă&#x;.!Ă&#x;,!) ¡46Ă&#x;ANĂ&#x;TEĂ&#x;NAŠ90LmLXOLV WHO 0$XJXO\Wz WHO 9%UDmLXO\Wz WHO 53HUĂ&#x2026;RQ\Wz WHO ¡'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;BĂ&#x201E;Ă&#x;DASŠ$7HONVQLHQz WHO 9%XGU\Wz WHO '-RQXĂ&#x2026;LHQz WHO /9DORQ\Wz WHO ¡3TIĂ&#x;LIUSŠ/9DLQDXVNLHQz WHO 5%ODĂ?\Wz WHO ,=LJPDQWz WHO ,6NOLXWDLWz WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;02)%Ă&#x;$!) ¡2YTAIÂŚ6AKARAIŠĂ&#x;-3DXĂ?LHQz WHO ¡3OSTINwŠ$'XPDODNDV WHO 2%')/.Ă&#x160;Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) +AUĂ&#x;NAS$.DUDOLĂ&#x2018;QDV WHO  97UDLQ\V WHO  9,Q\Wz WHO  +LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DA*3LODLWLV WHO  $3LODLWLHQz WHO  ÂľIAUĂ&#x;LIAI*Ă&#x201A;LXSDU\V WHO  -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAMĂ&#x;POĂ&#x;Lw/-XRG]HYLmLHQz WHO  0AĂ&#x;LANĂ&#x;GA$=LDENXV WHO  5Âż3)%.)/Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) "ARSELONAÂą.1DVWRSNDLWz ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą95XGDYLmLXV -ASKĂ&#x;VAÂą$3URFHQND 2OMAÂą1%XGU\Wz 6AR¸UVAÂą(%XWULPDV !03+!)4/3Ă&#x;3+92)53 WHO 2INĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;KEĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´ OHLG\ERVFHQWUDV 3PAUSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´VSDXVWXYz .DXQRJ9LHYLV 5Ă&#x20AC;Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;NUMERISĂ&#x; 4IRAĂ AS 3KELBIMAI WHO HOSVSDXGRVVNHOELPDL#OU\WDVOW

2EKLAMA WHO HOSVSDXGRVSDUGDYLPDL#OU\WDVOW

R ÂąPRNDPDUHNODPD

Š Visa medĹžiaga, pateikta â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos ryteâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; laikraĹĄÄ?io nuosavybÄ&#x2014;. Kopijuoti ir platinti be UAB â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; sutikimo draudĹžiama.


TERMOMETRAS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ORAIĂ&#x;RYTOJ

â&#x20AC;&#x153;

Artimiausiomis dienomis Ĺžemo slÄ&#x2014;gio sĹŤkuriai ÄŻ mĹŤsĹł ĹĄalÄŻ plukdys ne tik labai drÄ&#x2014;gnus, bet ir palyginti ĹĄiltus orus.

&LNORQDVOHPV QHUDPLXVRUXV Ta das K AN TAU TAS Sinoptikas

Ĺ iandien iĹĄ pietvakariĹł mĹŤsĹł ĹĄalies link artÄ&#x2014;ja ĹĄiltasis atmosferos frontas. Dangumi plauks tankĹŤs debesys, didesnÄ&#x2014; tikimybÄ&#x2014; iĹĄvysti saulÄ&#x2122; bus pietinÄ&#x2014;je ĹĄalies dalyje. Pirmoje dienos pusÄ&#x2014;je trumpi lietĹŤs daugiausia lankysis vakariniuose ir ĹĄiauriniuose rajonuose. Po pietĹł pajĹŤrÄŻ pasieksiantis ÄŻkyresnis lietus iki vakaro iĹĄplis didesnÄ&#x2014;je ĹĄalies dalyje. Vakariniuose rajonuose per visÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; vietomis prilis gausiai. PamaĹžu kils pietvakariĹł vÄ&#x2014;jas, antroje dienos pusÄ&#x2014;je jis jau bus stiprokas, o pajĹŤryje gĹŤsiai retkarÄ?iais sieks 15â&#x20AC;&#x201C; 20 m/sek. TemperatĹŤra ÄŻdienojus pakils iki 9â&#x20AC;&#x201C;14 laipsniĹł ĹĄilumos. Ĺ eĹĄtadienÄŻ per LietuvÄ&#x2026; nutÄŻs visa atmosferos frontĹł sistema. NaktÄŻ dangus bus apniukÄ&#x2122;s, visoje ĹĄalyje lis. Vyraus vidutinio stiprumo lietus, tik pietiniuose rajonuose jis bus silpnas. Storiausi debesys slinks per pajĹŤrÄŻ ir Ĺ˝emaitijÄ&#x2026;, Ä?ia vietomis lis smarkiai. PietvakariĹł, vakarĹł vÄ&#x2014;jas ir toliau stiprÄ&#x2014;s, antroje nakties pusÄ&#x2014;je ir rytÄ&#x2026; jo gĹŤsiai jau daug kur sieks 15â&#x20AC;&#x201C;18 m/sek., o KlaipÄ&#x2014;dos ir TelĹĄiĹł regionuose rytÄ&#x2026; gali pĹŤstelÄ&#x2014;ti 19â&#x20AC;&#x201C;23 m/sek. vÄ&#x2014;jo gĹŤsiai. NaktÄŻ ĹĄalÄŻ uĹžplĹŤs ĹĄiltesnÄ&#x2014; oro masÄ&#x2014;, todÄ&#x2014;l temperatĹŤra paĹžemÄ&#x2014;s tik iki 7â&#x20AC;&#x201C;12 laipsniĹł ĹĄilumos. Ĺ eĹĄtadienio dienÄ&#x2026; orai maĹžai keisis â&#x20AC;&#x201C; per ĹĄalÄŻ toliau tÄŻs atmosferos frontas. Vyraus debesuoti orai, pragiedruliĹł pasirodys nebent vakarÄ&#x2014;jant. ÄŽkyrĹŤs lietĹŤs trauksis, ÄŻsivyraus trumpalaikiai. PĹŤs stiprus pietvakariĹł, vakarĹł vÄ&#x2014;jas, jo gĹŤsiai daugelyje rajonĹł sieks 15â&#x20AC;&#x201C; 18 m/sek., o ĹĄiaurinÄ&#x2014;je ĹĄalies dalyje vietomis iĹĄliks stipriĹł, 19â&#x20AC;&#x201C;23 m/sek., gĹŤsiĹł tikimybÄ&#x2014;. Nors diena bus debesuota ir lietinga, temperatĹŤra pakils iki 11â&#x20AC;&#x201C; 15 laipsniĹł, o pietiniame Lietuvos pakraĹĄtyje gali bĹŤti dar laipsniu ĹĄilÄ?iau. Sekmadienio naktÄŻ atmosferos frontas trauksis, trumpai palis daugiausia pietiniuose ir vakariniuose rajonuose. Ĺ iaurinÄ&#x2014;je ĹĄalies dalyje daugÄ&#x2014;s pragiedruliĹł. PietvakariĹł, vakarĹł vÄ&#x2014;jas rims, 15â&#x20AC;&#x201C;17 m/sek. gĹŤsiai numatomi tik kai kur. Oras vÄ&#x2014;l atvÄ&#x2014;s iki 7â&#x20AC;&#x201C;12 laipsniĹł ĹĄilumos. Sekmadienio dienÄ&#x2026; orai toliau gerÄ&#x2014;s. Pro debesis daĹžnai pasirodys saulÄ&#x2014;, palynos tik kai kur. PĹŤs vidutinio stiprumo pietvakariĹł, vakarĹł vÄ&#x2014;jas. Termometrai ÄŻdienojus rodys 12â&#x20AC;&#x201C;16 laipsniĹł ĹĄilumÄ&#x2026;. Ă&#x201A;LDQGLHQÂą*HUPDQR5LPJDXGR 'DXJY\GzV=LQDLGRVLU=LQRV YDUGRGLHQD

Teka

LeidĹžiasi

Teka

LeidĹžiasi

2UDLĂ&#x2026;LDQGLHQVSDOLRG/LHWXYRMHLU(XURSRMH $&,%

Helsinkis

Oslas

Stokholmas

Glazgas

Sankt Peterburgas

Kopenhaga

Dublinas

Briuselis ParyĹžius

$&!%$& "##&$

%#&"$ %&$

Minskas Berlynas

Miunchenas

#/$

VarĹĄuva

Frankfurtas Praha

Bordo

Maskva

Vilnius

Hamburgas Londonas Amsterdamas

Ĺ˝

$ $&!%&$ *$ $,$

Talinas Ryga

Lvovas

Kijevas

Madridas Barselona

$&!% %&$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ #! %$ +%$ #! %$

%&$$& "#/ 

!&)

BudapeĹĄtas BukareĹĄtas Jalta

&$ 

.-.)!#

Varna

+"#

"/

& #

$ $

Viena

Venecija Nica

A

&+%$ $,$

Sofija Roma

Dubrovnikas

Stambulas

Lisabona Malaga

Palma Palermas AlĹžyras

Tunisas

AtÄ&#x2014;nai

Antalija

Heraklionas

Larnaka Tel Avivas

Kairas

!MSĂ&#x;TERĂ&#x;DAĂ&#x;MAS !TwNAI "ALATONAS "ELĂ&#x;FASĂ&#x;TAS "ERLYNAS "OĂ&#x;NA "RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIS "UĂ&#x;DAĂ&#x;PE¸TAS "UĂ&#x;KAĂ&#x;RE¸Ă&#x;TAS #IURICHAS $UBĂ&#x;LIĂ&#x;NAS &RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TAS 'ETEBORGAS (AMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS (ELĂ&#x;SINĂ&#x;KIS +AĂ&#x;LIĂ&#x;NINGĂ&#x;RAĂ&#x;DAS +IĂ&#x;JEĂ&#x;VAS +I¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;VAS +OĂ&#x;PENĂ&#x;HAĂ&#x;GA +ROKUVA ,ISABONA ,IUKĂ&#x;SEMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NAS -ADĂ&#x;RIĂ&#x;DAS -ARSELIS -ASKĂ&#x;VA -IĂ&#x;LAĂ&#x;NAS -INSĂ&#x;KAS .EAPOLIS /SĂ&#x;LAS 0AĂ&#x;LERĂ&#x;MAS 0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă&#x20AC;IUS 0RAHA 2YĂ&#x;GA 2OĂ&#x;MA 3ANKTĂ&#x;0EĂ&#x;TERĂ&#x;BURĂ&#x;GAS 3OFIJA 3TAMĂ&#x;BUĂ&#x;LAS 3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;MAS 4AĂ&#x;LIĂ&#x;NAS 4RUMSw 6AĂ&#x;R¸UĂ&#x;VA 6EĂ&#x;NEĂ&#x;CIĂ&#x;JA 6IEĂ&#x;NA 6ILĂ&#x;NIUS :ALCBURGAS ÂżENEVA -IESTAIĂ&#x;PIETUOSE

                       

!LIKANTw !NTALIJA "ARSELONA $UBROVNIKAS &ARAS (EĂ&#x;RAKĂ&#x;LIOĂ&#x;NAS (URGADA +AIRAS +AĂ&#x;NAI +ASABLANKA ,ARĂ&#x;NAĂ&#x;KA ,ASĂ&#x;0ALMASAS -AĂ&#x;LAĂ&#x;GA -ALJORKOSĂ&#x;0ALMA -OĂ&#x;NAĂ&#x;KAS .IĂ&#x;CA 4ELĂ&#x;!VIĂ&#x;VAS 4UĂ&#x;NIĂ&#x;SAS 6ALENSIJA 6ARNA

          

KELIAS VALANDAS PLIAUPÄ&#x2DC;S LIETUS PASKANDINO DALÄŽ UOSTAMIESÄ&#x152;IO GATVIŲ

9DNDUDQNVWLU\WHSRVWLSUDXVOLHWDXVEXYRDSVHPWDGDOLV.ODLSzGRVJDWYLĂ&#x2DC;/LHWXYRVXRVWDPLHVW\MHMLVSOLDXSzNHOLDVYDODQGDVÂąYLUĂ&#x2026;PLHVWREXYRXĂ?VOLQNXVLVLDX UDEHWDNW\YLGHEHVĂ&#x2DC;MXRVWDĂ&#x152;HPLDXHVDQmLRVJDWYzVVSDUmLDLSDWYLQRQHWLNWDLGzOGLGHOLRNULWXOLĂ&#x2DC;NLHNLREHWLUGzOODSĂ&#x2DC;NXULHXĂ?NLPĂ&#x2026;RQXRWHNĂ&#x2DC;VXULQNWXYXV

Profile for Lietuvos Rytas

Lietuvos rytas  

2019 10 11

Lietuvos rytas  

2019 10 11