Page 1

LAIKOĂ&#x;Ă€ENKLAI

0ALIKIMASĂ&#x;PREĂ&#x;ZIĂ&#x;DENĂ&#x;TwĂ&#x;KURSTwĂ&#x;POĂ&#x;LIĂ&#x;TIĂ&#x;NŠĂ&#x;PRIE¸PĂ&#x;RIEĂ&#x;̧ gĂ&#x;IRĂ&#x;SKALĂ&#x;DwĂ&#x;VIĂ&#x;SUOĂ&#x;MEĂ&#x;NŠĂ&#x;Ă&#x;PĂ&#x;Ă&#x; Ă&#x;M LIEPOSĂ&#x;Ă&#x;D

PENKTADIENIS

/RAIĂ&#x;¸IANDIEN

“

Turiu du bronzos medalius, sidabrÄ…, o dabar pagaliau pavyko papildyti kolekcijÄ… auksu. 7DLSNDOEzMRXQLYHUVLDGRVmHPSLRQH ,WDOLMRMHWDSXVLPHWĂ˜LHWLHV PHWLNz/-DVLĂ‘QDLWz

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6,(-,/(,',020(7$,15 .DLQD(XU

0RIEĂ&#x;LENGĂ&#x;VAĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;LOĂ&#x;VIOĂ&#x;ÂŚĂ&#x; BROĂ&#x;LI¸Ă&#x;KAIĂ&#x;SUĂ&#x;SIĂ&#x;KAĂ&#x;BIĂ&#x;NŠ 5'DQLVHYLmLDXVQXRWU

Ă&#x;PĂ&#x;

Ă&#x;PĂ&#x;

8Ă?YLUzDLVWURV RespublikinÄ—s KlaipÄ—dos ligoninÄ—s vadovo konkurso nugalÄ—toju paskelbtam ĹĄilutiĹĄkiui D. Steponkui dar anksti dĹžiaugtis – STT aiĹĄkinasi, ar Sveikatos apsaugos ministerija nepaĹžeidÄ— VieĹĄĹł jĹł ir privaÄ?iĹł interesĹł derinimo valstybÄ—s tarnyboje ÄŻstatymĹł. Ă&#x;PĂ&#x;

‘NYzSzDWĂ?DORV TrejĹł metĹł nuosavos ÄŻmonÄ—s sukaktuves atĹĄventusiai L.Kaziukonienei mintÄŻ, kokio verslo imtis, pakuĹždÄ—jo atĹžalos, pamÄ—gusios ĹĄaltyje dĹžiovintas uogas, mat jĹł parĂ&#x;PĂ&#x; duotuvÄ—se trĹŤko.

DIENOSĂ&#x;SKAIjIUSTiek ĹžmoniĹł kaukoliĹł ir kitĹł kaulĹł rasta PanevÄ—Ĺžio SmÄ—lynÄ—s gatvÄ—je atliekant ĹžemÄ—s kasimo darbus.

DIENOSĂ&#x;NUOTRAUKA

5HPLDUXVDL" 6RVWLQzVFHQWUH-%DVDQDYLmLDXVJDWYzMHSDWDOSRPLVQHDWO\JLQWLQDLQDXGRMDVL6RFLDOGHPRNUDWĂ˜SDUWLMRV9LOQLDXVVN\ULXV

6HLPDVĂ…LjVDYDLWÂ?SDGHPRQVWUDYRQHUHJzWjYLH Q\EÂ?1HWJLQHVXWDLNRPXVSROLWLQLXVSULHĂ…LQLQ NXVVXYLHQLMRÂ’VWDW\PXSDUWLMRPVÂ’WYLUWLQWRVSUL YLOHJLMRVNXULĂ˜9\ULDXV\EzMDXUDJLQRDWVLVDN\WL Ta das IG NATAVI ÄŒIUS LR korespondentas

Seimas priÄ—mÄ— ÄŻstatymo pataisas, pagal kurias partijoms to-

liau bĹŤtĹł palikta lengvata neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybÄ—s bei savivaldybiĹł turtu. VyriausybÄ— siĹŤlÄ— partijas, kurios gauna valstybÄ—s biudĹžeto dotacijas, iĹĄbraukti iĹĄ privilegi-

juotĹłjĹł sÄ…raĹĄo, bet Seimo nariai nusprendÄ—, kad jos privalo bĹŤti prilygintos labdaros ir paramos organizacijoms. UĹž ValstybÄ—s ir savivaldybiĹł turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ÄŻstatymo pataisas, numatanÄ?ias ir iĹĄimtÄŻ politinÄ—ms partijoms, antradienÄŻ balsavo net 105 parlamentarai ir tik trys susilaikÄ—.

PopulistinÄ™ Italijos vyriausybÄ™ kreÄ?ia skandalas dÄ—l galbĹŤt iĹĄ Rusijos gautĹł milijonĹł. Populiariausia ĹĄalies partija „Lyga“, vadovaujama M.Salvini (kairÄ—je), ÄŻtariama gavusi didĹžiulÄ™ finansinÄ™ paramÄ… iĹĄ Kremliaus. Ă&#x;PĂ&#x;

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x;Ă&#x;P

$SDNLQRPHLOz 9DNDUDWLGDU\WDVDXNĂ…mLDXVLDV /LHWXYRMHDSĂ?YDOJRVERNĂ…WDV -LVLĂ…NLORĂ…DOLD%LUĂ…WRQR1HPXQR NLOSĂ˜UHJLRQLQLDPHSDUNHDQW Ă‚NzYRQLĂ˜NDOQDJĂ‘EULR$SĂ?YDOJRV ERNĂ…WRDLNĂ…WHOzÂ’NXULjYHGD ODLSWHOLĂ˜LĂ…NLORPHWUĂ˜DXNĂ…W\MH

Ă&#x;PĂ&#x;

DIENOSĂ&#x;SAKINYS „Kad gimtĹł daugiau vaikĹł nei dabar, tokia tikimybÄ— yra artima nuliui.“ 9LOQLDXVXQLYHUVLWHWRGRFHQWDV 57XmDVQHPDQRNDGQXPDW\WRV GLGHVQzVLĂ…PRNRVXĂ?YDLNXV JDOzWĂ˜SDJHULQWLĂ…DOLHV GHPRJUDILQÂ?VLWXDFLMj

MeilÄ— akla. Taip „Iki“ parduotuvÄ—s apiplÄ—ĹĄimo bylÄ… pavadino ginti teisiamos vilnietÄ—s N.Starovoitovos (nuotr.) atvykusi advokatÄ—. PatikÄ—jusi kalbomis apie bĹŤsimÄ… ĹĄeimos laimÄ™ ji suvaidino uĹžpuolimo aukÄ… Ă&#x;PĂ&#x; ir atvÄ—rÄ— seifÄ….


NUOMONwS

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

,UĂ?RGĂ?LXLUĂ?YLOJVQLX -9DUQRSLHĂ…

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;LIEPOSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

/DLNRĂ?HQNODL Ĺ

iandien prisiekia naujasis prezidentas G.NausÄ—da, o D.GrybauskaitÄ—s valdymo deĹĄimtmetis tampa istorija. Vertinti politikĹł darbus lengviau iĹĄ laiko perspektyvos, nes gyvenimas atsijoja, kas buvo nuveikta realiai, o kas nepaliko pÄ—dsako ir apsiribojo tik vieĹĄĹłjĹł ryĹĄiĹł efektu. Bet jau dabar iĹĄlydint kadencijÄ… baigusiÄ… prezidentÄ™ krinta ÄŻ akis, kad kritiniĹł vertinimĹł paĹžeria net tie komentatoriai, kurie lig ĹĄiol jÄ… tik garbstÄ— arba ieĹĄkojo pateisinimĹł jos abejotiniems veiksmams. Matyt, tokia seno posakio „mirÄ— karalius, tegyvuoja karalius“ giluminÄ— prasmÄ—: ÄŻ valdovo svitÄ… atkakliausiai verŞęsi veikÄ—jai jam pasitraukiant pirmieji nusigręŞia ir puola ÄŻ naujojo glÄ—bÄŻ. Tai bĹŤdinga ir nemaĹžai daliai visuomenÄ—s. VisÄ… deĹĄimtmetÄŻ reitingĹł karaliene buvusiÄ… D.GrybauskaitÄ™ iĹĄ populiariausios politikÄ—s olimpo jau iĹĄstĹŤmÄ— dar nÄ— nepradÄ—jÄ™s kadencijos prezidentas G.NausÄ—da.

N

ieko keista. To D.Grybauskaitė uŞsitarnavo ir turbōt jos aureolė blykť, kai G.Nausėda – reikia tikėtis – ims skleisti kitokį bendravimo su visuomene ir politikais stilių: ne karingo trepsėjimo koja, savo virťenybės ir valdŞios demonstravimo, o inteligentiťko dialogo.

DidĹžiausia D.GrybauskaitÄ—s yda, kad ji skatino politinÄ™ prieĹĄprieĹĄÄ…, kurstÄ— ÄŻtampÄ…, skaldÄ— visuomenÄ™. Ko jau ko, bet inteligentiĹĄkumo D.GrybauskaitÄ—s politikoje nepavyktĹł rasti nÄ— su Ĺžiburiu. Tereikia prisiminti, kaip ji su plikbajoriĹĄku pasitenkinimu pasakoja vaikams, kad pas jÄ… atÄ—jusiems politikams ir valdininkams iĹĄ baimÄ—s dreba rankos. Kai taip kalba ĹĄalies vadovÄ—, labiau apgailÄ—tinÄ… vaizdÄ… sunku ÄŻsivaizduoti. Ogi buvo ir patyÄ?iĹł egzaminuojant kandidatus ÄŻ ministrus, ir daugybÄ— kitĹł arogancijos perlĹł. „Lietuvos rytas“ turi teisÄ™ tai priminti – niekuomet nepataikavo prezidentei, rėŞė tiesiai, kÄ… mano apie jÄ…, ir tuo uĹžsitraukÄ— jos pyktÄŻ. TodÄ—l kritiĹĄkai vertindamas jos politinÄŻ palikimÄ… tÄ™sia atviro kalbÄ—jimo tradicijÄ….

B

ene didĹžiausia D.GrybauskaitÄ—s yda, kad ji, uĹžuot telkusi politines jÄ—gas, skatino jĹł prieĹĄprieĹĄÄ…, kurstÄ— ÄŻtampÄ… tarp valdĹžios institucijĹł, skaldÄ— visuomenÄ™. LyderystÄ™ ji suprato tik kaip savo virĹĄenybÄ™. YpaÄ? didelÄ— Ĺžala valstybei padaryta, kad ÄŻtakos ÄŻrankiu buvo paverstos specialiosios tarnybos, nors, kaip atskleidÄ— „tulpiĹł paĹĄtas“, pati vadovÄ— ÄŻsipainiojo ÄŻ abejotinus ryĹĄius su politinÄ—s korupcijos veikÄ—jais. Tai buvo tik politinÄ—s galios Ĺžaidimai, o ÄŻ Lietuvos ĹžmonÄ—ms labiausiai rĹŤpimas socialines prob-

lemas prezidentÄ— maĹžai kreipÄ— dÄ—mesio.

K

aip didĹžiulis prezidentÄ—s nuopelnas daĹžnai pristatomi Lietuvos energetinÄ™ nepriklausomybÄ™ turintys garantuoti energetikos projektai. TaÄ?iau ir Ä?ia bĹŤta blaĹĄkymosi. Ĺ alies vadovÄ— daug prisidÄ—jo ardant atominÄ™ elektrinÄ™ turÄ—jusiÄ… statyti bendrovÄ™ LEO LT, o kai rusai, pasinaudojÄ™ regiono rinkoje atsiradusia tuĹĄÄ?ia erdve, Lietuvos pasienyje sumanÄ— statyti net dvi branduolines elektrines, ji ilgai nereagavo ir regÄ—dama, kaip stiebiasi Astravo monstras. Tik kai ĹĄi elektrinÄ— jau buvo beveik pastatyta, prezidentÄ— puolÄ— kaltinti VyriausybÄ™, kad ji nesugeba sustabdyti statybos, nors pakaktĹł bent krislo sveiko proto norint suprasti, jog tai nerealu.

L

iaupsiĹł D.Grybauskaitei kupinoje knygoje ir filme itin aukĹĄtinama jos uĹžsienio politika, pakylÄ—jant jÄ… net ÄŻ pasaulinio lygio lyderes. Buvo uoliai skleidĹžiami gandai, neva ji – viena rimtĹł kandidaÄ?iĹł ÄŻ aukĹĄÄ?iausius ES postus, bet realybÄ— parodÄ—, jog tai – tik mitas. Skirtingai negu jos pirmtakas V.Adamkus, D.GrybauskaitÄ— neÄŻstengÄ— uĹžmegzti ĹĄiltĹł ryĹĄiĹł su ES vadovais, gal sugebÄ—jo ÄŻsiteikti tik Vokietijos kanclerei A.Merkel, o bendravimas su kaimynĹł – pirmiausia Lenkijos ir Latvijos – politikos vedliais dvelkÄ— ĹĄalÄ?iu. PrezidentÄ—s politika neturÄ—jo aiĹĄkios strategijos, ji daugiausia tik reagavo ÄŻ ÄŻvykius. Tai lÄ—mÄ— jos politinÄŻ blaĹĄkymÄ…si. Juk kategoriĹĄka laikysena ir itin radikali retorika Rusijos atĹžvilgiu atsirado ne iĹĄ karto. Ji susitiko su V.Putinu, be to, mÄ—gino draugauti su A.LukaĹĄenka. YpaÄ? badÄ— akis ÄŻtampa su svarbiausia Lietuvos strategine partnere JAV. D.GrybauskaitÄ— atmetÄ— prezidento B.Obamos kvietimÄ… atvykti ÄŻ jo Prahoje Vidurio Europos lyderiams rengtÄ… vakarienÄ™, reikalavo prokuratĹŤros tÄ™sti JAV slaptĹłjĹł kalÄ—jimĹł paieĹĄkas. PrireikÄ— laiko, kol D.GrybauskaitÄ— suvokÄ—, jog ĹĄokinÄ—ti prieĹĄ VaĹĄingtonÄ… per daug Ĺžalinga jai paÄ?iai, o Krymo aneksija 2014 metais ir Rusijos agresija prieĹĄ UkrainÄ… pastĹŤmÄ—jo jÄ… tapti didĹžiausia Maskvos kritike. PanaĹĄus posĹŤkis ÄŻvyko ir RytĹł kaimynystÄ—s politikoje, kai uĹžgauliai pareiĹĄkusi, jog neverta draugauti su ubagais, tapo ĹĄiĹł ĹĄaliĹł drauge.

T

ada D.GrybauskaitÄ— susirĹŤpino ir ĹĄalies saugumo politika, nors anksÄ?iau abejojo net bĹŤtinybe skirti gynybai 2 proc. bendrojo vidaus produkto. AiĹĄku, jos pastangos sustiprinti regione NATO karinÄŻ skydÄ… Lietuvai iĹĄÄ—jo ÄŻ naudÄ…. Regis, saugumo politikÄ… ir galima laikyti didĹžiausia D.GrybauskaitÄ—s sÄ—kme. Vis dÄ—lto pirmÄ… sykÄŻ iĹĄrinkta prezidente ant visuomenÄ—s lĹŤkesÄ?iĹł bangos sunkiais krizÄ—s laikais ji pasiekimĹł kraiÄ?iu pasigirti negali. Bene svarbiausia jos valdymo pamoka bĹŤtĹł praregÄ—jimas, kad daugiau tokios politikos ÄŻ LietuvÄ… nereikÄ—tĹł ÄŻsileisti.

TARPĂ&#x;KITKO

$JHQWDLMDXNLQDVLSDVO\GXVLXVWHLVzMXV SovietmeÄ?iu uĹž „Amerikos balso“ klausymÄ… ar „KatalikĹł baĹžnyÄ?ios kronikos“ skaitymÄ… galÄ—davai sÄ—sti uĹž grotĹł. Arba ne, jei sutikdavai truputÄ—lÄŻ padÄ—ti KGB. Jums tik vaidenasi, kad tokie laikai seniai baigÄ—si. Prasikaltusius ir „pakabintus uĹž kankolĹłâ€œ veikÄ—jus mÄ—gsta ir mĹŤsĹł specialiosios tarnybos. YpaÄ? kai tie nusidÄ—jÄ—liai dÄ—vi teisÄ—jĹł mantijas. Antai vienas gydytojas, teisiamas uĹž chuliganizmÄ…, atvyko pasiimti nuosprendĹžio ir ĹžiĹŤri – ogi jame teisÄ—jo, kurio net nebuvo kolegijoje, paraĹĄas. Medikas iĹĄkart nuvyko ÄŻ SpecialiĹłjĹł tyrimĹł tarnybÄ… (STT) – ĹžiĹŤrÄ—kite, kaip dokumentai klastojami! Bet STT nusprendÄ—, kad niekas Ä?ia nieko blogo tyÄ?ia nedarÄ—, tiesiog ÄŻsivÄ—lÄ— ĹžmogiĹĄka klaida. Matyt, mĹŤsĹł teismuose kon-

Arvydas LekaviÄ?ius

vejeris sukasi tokiu greiÄ?iu, kad niekas netgi nebesusigaudo, kokias bylas nagrinÄ—ja, o tik dÄ—lioja paraĹĄus kolegĹł papraĹĄyti. O gal vis dÄ—lto paÄ?iai STT naudinga nesiimti jokiĹł sankcijĹł prieĹĄ tokius teisÄ—jus? Juk ĹĄi tarnyba garsÄ—ja ne tiktai demonstratyviais kaukÄ—tĹł agentĹł spektakliais, bet ir galybe prapiltĹł teismuose bylĹł. O dabar ĹĄtai neva atleidi vienam ar kitam teisÄ—jui jo nuodÄ—mes, nors iĹĄ tiesĹł juos „pakabini uĹž kankolĹłâ€œ, kad atÄ—jus metui ĹžinotĹł, kie-

no naudai priimti sprendimÄ…. Ir garsiojoje teisÄ—jĹł byloje, kuri kada nors irgi atsidurs teisme, gali bĹŤti kur kas daugiau ÄŻtariamĹłjĹł, nei yra dabar. Arba ne, jeigu jie sutiks truputÄŻ padÄ—ti STT. Kalbama, kad vien Apeliaciniame teisme yra penki teisÄ—jai, kurie buvo apklausti kaip specialieji liudytojai. Taps ar netaps jie ÄŻtariamaisiais, galbĹŤt priklausys ir nuo tos pagalbos. Ĺ tai AukĹĄÄ?iausiajame teisme dirbanÄ?iai A.Kartanienei tokiĹł rĹŤpesÄ?iĹł jau kilo, kai ÄŻ jos rankas pateko STT byla dÄ—l KlaipÄ—dos jĹŤrĹł uosto vieno vadovĹł G.Zumaro kyĹĄininkavimo. TeisÄ—ja, kurios sĹŤnui pareikĹĄti ÄŻtarimai, kreipÄ—si ÄŻ prokuratĹŤrÄ… iĹĄaiĹĄkinimo, ar jai galima nagrinÄ—ti ĹĄiÄ… bylÄ…. Prokurorai leidimÄ… jai davÄ—. VÄ—l kyla ÄŻvairiĹł minÄ?iĹł.

!RĂ“'.AUSwDAIĂ“TAPUSĂ“PREZIDENTUĂ“,IETUVOJEĂ“BUSĂ“DAUGIAUĂ“TVARKOSĂ“ NEIĂ“$'RYBAUSKAITwSĂ“VALDYMOĂ“DEšIMTMEjIU "ALSAVOĂ“Ă“SKAITYTOJĂŒ 3URF     7DLS0DQDXNDGĂ…LVĂ?PRJXV VXJHEzVVXWHONWL/LHWXYj EHQGUDPGDUEXL

Ă&#x;

$QDLSWROÂ’VLY\UDXVGDU GLGHVQzQHWYDUND

Ă&#x;

'zOWYDUNRVVXQNXSDVDN\WL EHWNDGEXVPDĂ?LDXEDLPzV LUQHUHLNDOLQJRVÂ’WDPSRV DNLYDL]GX 0DQYLHQRGDLNDVY\NVWD /LHWXYRMH

Ă&#x; Ă&#x;


POLITIKA

AKTUALIJOS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;LIEPOSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

0RIEĂ&#x;LENGĂ&#x;VAĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;LOĂ&#x;VIOĂ&#x;ÂŚĂ&#x;BROĂ&#x;LI¸Ă&#x;KAIĂ&#x;SUĂ&#x;SIĂ&#x;KAĂ&#x;BIĂ&#x;NŠ !T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P Beje, partijas pamaloninÄ™ politikai iĹĄimtÄŻ paliko ir Lietuvos prekybos, pramonÄ—s ir amatĹł rĹŤmams. +ONTĂ&#x;ROĂ&#x;LIEĂ&#x;RIAIĂ&#x;APĂ&#x;TIĂ&#x;KOĂ&#x;SPRAĂ&#x;GĂ‹

Atsisakyti partijoms iki ĹĄiol taikytos privilegijos nemokamai naudotis valstybei ir savivaldybÄ—ms priklausanÄ?iomis patalpomis VyriausybÄ— siĹŤlÄ— remdamasi ValstybÄ—s kontrolÄ—s pernai atlikta ataskaita. Auditoriai atskleidÄ—, kad valstybÄ—s turtas valdomas neracionaliai. Beveik pusÄ— nekilnojamojo turto objektĹł, kuriuos valstybÄ— perleido nemokamai naudotis ÄŻvairioms ÄŻstaigoms bei organizacijoms, yra didĹžiuosiuose ĹĄalies miestuose Vilniuje, Kaune ir KlaipÄ—doje. NemaĹža dalis ĹĄiĹł objektĹł yra ypaÄ? patraukliose vietose ir prestiĹžiniuose miestĹł rajonuose, pavyzdĹžiui, senamiesÄ?iuose ar prie Baltijos jĹŤros. Kontrolieriams abejoniĹł sukÄ—lÄ— ir galiojanti tvarka patalpas nemokamai skirti partijoms. Antai dar prieĹĄ keletÄ… metĹł beveik 800 kvadratiniĹł metrĹł patalpĹł buvo neatlygintai iĹĄdalyta Darbo partijai, Lietuvos laisvÄ—s sÄ… jungai (liberalams), SocialdemokratĹł partijai, partijai „Tvarka ir teisingumas“, TÄ—vynÄ—s sÄ…jungai-Lietuvos krikĹĄÄ?ionims demokratams. AuditoriĹł manymu, toks valstybÄ—s dosnumas yra nepamatuotas, nes visos ĹĄios partijos finansuojamos iĹĄ biudĹžeto. 0AĂ&#x;Ă€wĂ&#x;RwĂ&#x;Â?VAIĂ&#x;RIĂ‹Ă&#x;ARĂ&#x;GUĂ&#x;MENĂ&#x;TĂ‹

TaÄ?iau patalpas iĹĄ valstybÄ—s ar savivaldybiĹł nemokamai gaunanÄ?ios partijos sukilo prieĹĄ VyriausybÄ—s uĹžmojus atimti iĹĄ jĹł turimas privilegijas. Ĺ iĹł partijĹł atstovai Seime parengÄ— pataisas, kuriomis partijos prilyginamos biudĹžetinÄ—ms ir vieĹĄosioms ÄŻstaigoms, taip pat labdaros ir paramos fondams, egzilio sÄ…lygomis veikianÄ?ioms aukĹĄtosioms mokykloms. ProjektÄ…, pagal kurÄŻ iĹĄsaugomos lengvatos, pasiraĹĄÄ— septyniĹł Seimo frakcijĹł atstovai, iĹĄskyrus valstieÄ?ius. Bet per antradienÄŻ vykusÄŻ balsavimÄ… pastarieji jau elgÄ—si kitaip. Seimo priimtĹł pataisĹł autoriĹł aiĹĄkinimu, galimybÄ™ neatlyginti-

nai naudotis patalpomis partijoms privalu iĹĄsaugoti, nes jos atstovauja vieĹĄajam interesui, ÄŻtraukia pilieÄ?ius ÄŻ visuomenÄ—s veiklÄ…, uĹžtikrina ĹĄalies demokratinius procesus. Anot politikĹł, netekus ĹĄios privilegijos, didelÄ™ dalÄŻ savo resursĹł partijoms tektĹł skirti patalpĹł nuomai, o tai esÄ… turÄ—tĹł neigiamos ÄŻtakos jĹł skaidrumui, nes bĹŤtĹł sudaromi sandoriai su privaÄ?iĹł pastatĹł savininkais. PataisĹł rengÄ—jai pateikÄ— dar vienÄ… argumentÄ… – esÄ… maĹžesnÄ—se savivaldybÄ—se yra daug laisvĹł pastatĹł, patalpĹł, todÄ—l iĹĄ jĹł iĹĄvaryti partijas, kurios bent moka uĹž komunalines paslaugas ir ĹĄildymÄ…, nÄ—ra tikslo. Tiesa, kai kuriĹł partijĹł bĹŤstinÄ—s yra jĹł paÄ?iĹł nuosavybÄ—, o kai kurios patalpas nuomojasi iĹĄ privaÄ?iĹł asmenĹł ar bendroviĹł.

6HLPRQDULDLEĂ‘QDLWLQYLHQLQJLNDLVYDUVWRPRVÂ’VWDW\PĂ˜SDWDLVRVOLHmLDMXRVSDmLXVDUMĂ˜DWVWRYDXMDPDVSDUWLMDV

.EPĂ&#x;RIĂ&#x;TAĂ&#x;RwĂ&#x;PAĂ&#x;TAIĂ&#x;SOMS

Seimo Audito komitetui vadovaujanÄ?iai Ingridai Ĺ imonytei kolegĹł vardijami argumentai dÄ—l bĹŤtinumo palikti lengvatas partijoms neatrodÄ— ÄŻtikinami: „Visada gali rasti paaiĹĄkinimĹł, kaip ĹĄalia biudĹžeto dotacijos dar gauti papildomÄ… dotacijÄ… nemokamo turto pavidalu. Bet gal kiek per skambu sakyti, kad tai gali iĹĄgelbÄ—ti mĹŤsĹł demokratijÄ….“ Ĺ i nepartinÄ— politikÄ— vienintelÄ— iĹĄ opozicinÄ—s konservatoriĹł frakcijos balsavo prieĹĄ partijoms lengvatas ÄŻteisinanÄ?ias pataisas. Audito komitetas, kuris buvo pagrindinis svarstant VyriausybÄ—s teiktÄ… projektÄ…, irgi nepritarÄ— atskirĹł politikĹł siĹŤlymams dÄ—l privilegijĹł partijoms. I.Ĺ imonytÄ—s balsas tada komitete buvo lemiamas, bet Seimo posÄ—dĹžiĹł salÄ—je jis iĹĄtirpo kitaip mananÄ?iĹł parlamentarĹł jĹŤroje. „Jei nÄ—ra svarbiĹł prieĹžasÄ?iĹł, savo nuomonÄ—s nekeiÄ?iu. TodÄ—l taip jau kartais pasitaiko, kad mano ir frakcijos kolegĹł nuomonÄ—s iĹĄsiskiria – jie vertina vienus dalykus, aĹĄ laikausi kitĹł principĹł. Ĺ iuo atveju matau, kad tai yra privilegijos, kuriĹł neturÄ—tĹł bĹŤti. Sutinku, kad partijos svarbios demokratijai, kad jos turi bĹŤti remiamos ir skatinamos, bet noras viskÄ… gauti „chaliavai“ yra toks sovietinis reliktas, kurio reikÄ—tĹł bandyti atsikratyti. Mano ÄŻsitikinimu, partijos tikrai nÄ—ra to paties tipo ĹžvÄ—rys kaip

“

Mano ÄŻsitikinimu, partijos nÄ—ra to paties tipo ĹžvÄ—rys kaip paramos arba labdaros fondai.

“

Partijos mano, kad jos paÄ?ios yra dovana ĹžmonÄ—ms, jos tebenori bĹŤti ĹĄventomis karvÄ—mis.

“

Akivaizdu, kad uĹž pataisÄ… balsavÄ™ politikai turi asmeninÄŻ interesÄ…, ir tai kelia ÄŻtarimĹł.

,Ă‚LPRQ\Wz

38UEĂ…\V

$0D]XURQLV

paramos arba labdaros fondai. TaÄ?iau kolegos mano kitaip, ir tai buvo tas retas atvejis Seime, kai pasiektas virĹĄpartinis susitarimas“, – „Lietuvos rytui“ kalbÄ—jo I.Ĺ imonytÄ—. Politikei neatrodo teisinga ir tai, kad patalpas nemokamai gauna ne visos partijos, jĹł skyrimo kriterijai nÄ—ra aiĹĄkĹŤs, be to, jos turi pranaĹĄumÄ… ir prieĹĄ visuomenininkus.

„DemokratinÄ—se visuomenÄ—se vengiama tokiĹł privilegijĹł. YpaÄ? partijos turÄ—tĹł rodyti pavyzdÄŻ ir nesinaudoti valdĹžios galiomis. Bet pas mus vis dar elgiamasi kitaip – partijos mano, kad jos paÄ?ios yra dovana ĹžmonÄ—ms ir turi bĹŤti jĹł iĹĄlaikomos, jos tebenori bĹŤti ĹĄventomis karvÄ—mis. Jeigu Seimas partijas prilygina labdaros ir paramos organizacijoms, neverta stebÄ—tis, kad verslininkai joms ima neĹĄti ÄŻvairiĹł dÄ—ĹžuÄ?iĹł. Kai kalba pakrypsta apie privilegijas, Seime nebelieka nei pozicijos, nei opozicijos – visi tampa stebÄ—tinai vieningi. Kaip kumĹĄtis parlamentas tampa tada, kai balsuojama dÄ—l didesniĹł atlyginimĹł ar kitokiĹł socialiniĹł garanti-

jĹł patiems politikams“, – „Lietuvos rytui“ kalbÄ—jo P.UrbĹĄys.

testas dÄ—l Rusijos VakarĹł karinÄ—s apygardos sprendimo artilerijos saliutais Maskvoje paminÄ—ti sovietĹł armijos pergales Lietuvoje prieĹĄ 75 metus. 1944 metĹł liepos 13 d. sovietai uŞėmÄ— tuomet vokieÄ?iĹł faĹĄistĹł okupuotÄ… VilniĹł, o rugpjĹŤÄ?io 1 d. – KaunÄ….

lo dÄ—l KupiĹĄkio kultĹŤros centro rengto festivalio „Stichijos“ organizavimo aplinkybiĹł.

.OĂ&#x;RIĂ&#x;BĂ„Ă&#x;TIĂ&#x;¸VENĂ&#x;TOĂ&#x;MISĂ&#x;KARĂ&#x;VwĂ&#x;MIS

SprendimÄ… palikti lengvatas politinÄ—ms organizacijoms kritikavo ir MiĹĄriai Seimo nariĹł grupei priklausantis Povilas UrbĹĄys. Anot jo, mokesÄ?iĹł mokÄ—tojĹł iĹĄlaikomos partijos vis dar nesugeba iĹĄsivaduoti iĹĄ sovietinio partokratinio mÄ…stymo.

)¸IMĂ&#x;TYSĂ&#x;KEĂ&#x;LIAĂ&#x;Â?TAĂ&#x;RIĂ&#x;MĂ‹

Nors valdantieji valstieÄ?iai nepalaikÄ— partijoms palankaus siĹŤlymo, ÄŻ VyriausybÄ—s pozicijÄ… nusispjovÄ— balsuodami dÄ—l nemokamĹł patalpĹł suteikimo Lietuvos prekybos, pramonÄ—s ir amatĹł rĹŤmams. Ĺ iai organizacijai padaryta iĹĄimtis papiktino neseniai Seimo gretas papildĹžiusÄŻ Darbo partijos atstovÄ… AndriĹł MazuronÄŻ: „Neteisinga ÄŻ ÄŻstatymÄ… ÄŻraĹĄyti vienÄ… ÄŻstaigÄ… – arba patalpas turÄ—tĹł gauti visos panaĹĄios organizacijos, arba niekas. KodÄ—l iĹĄskiriama viena? Akivaizdu, kad uĹž tai balsavÄ™ politikai turi asmeninÄŻ interesÄ…, ir tai kelia ÄŻtarimĹł.“

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS SugrÄŻĹžo pas valstieÄ?ius Ĺ iĹł metĹł vasarÄŻ iĹĄ Seimo valstieÄ?iĹł frakcijos iĹĄÄ—jÄ™s Centro partijos pirmininkas N.Puteikis sugrÄŻĹžo pas valdanÄ?iuosius. Anot politiko, naujosios koalicijos programa visiĹĄkai atitinka Centro partijos programÄ… ir vertybes.

ApskundÄ— A.Ĺ irinskienÄ™ Seimo socialdemokratĹł frakcija kreipÄ—si ÄŻ Etikos ir procedĹŤrĹł komisijÄ… praĹĄydama ÄŻvertinti A.Ĺ irinskienÄ—s elgesÄŻ dÄ—l galimo priesaikos (sÄ…Ĺžiningai tarnauti tÄ—vynei, demokratijai) nesilaikymo, kai nesÄ…Ĺžiningai siekdama iĹĄlaikyti politinÄ™ galiÄ…, bĹŤdama ValstieÄ?iĹł ir ĹžaliĹłjĹł sÄ… jungos narÄ— ir priklausydama ĹĄios partijos frakcijai, perÄ—jo ÄŻ „Tvarkos ir teisingumo“ partijos frakcijÄ….

ÄŽteisino kapelionus Seimas vakar priÄ—mÄ— Vidaus tarnybos statuto pataisÄ…, pagal kuriÄ… statutiniĹł ÄŻstaigĹł vadovai ga-

lÄ—s ÄŻdarbinti kapelionus, kad jie uĹžsiimtĹł pareigĹŤnĹł sielovada. UĹž tai balsavo 78 parlamentarai, keturi buvo prieĹĄ, o 20 susilaikÄ—. Pasak vidaus reikalĹł ministro E.MisiĹŤno, ĹĄi statuto pataisa yra tiesiog situacijos ÄŻteisinimas, nes policija, ugniagesiai, ValstybÄ—s sienos apsaugos tarnyba kapelionus jau turi.

PraplÄ—tÄ— dienÄ… Seimui pritarus birĹželio 14-oji bus Gedulo ir vilties diena, Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio diena. UĹž tokiÄ… AtmintinĹł dienĹł ÄŻstatymo pataisÄ… vakar balsavo 76 Seimo nariai, niekas nebuvo prieĹĄ, susilaikÄ— du.

Tremtinių statusas Seimas priėmė Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo pataisas, pagal kurias tremtinių statusas suteikiamas ir asmenims,

kurie gimÄ— buvusiĹł politiniĹł kaliniĹł ar tremtiniĹł ĹĄeimose pasibaigus tÄ—vĹł kalinimo ar tremties laikui, jeigu bent vienam iĹĄ tÄ—vĹł buvo taikomi administraciniai ir kitokie suvarĹžymai, dÄ—l kuriĹł jie negalÄ—jo sugrÄŻĹžti ÄŻ LietuvÄ….

Tragedijos sukaktis Ketvirtadienį prasidėjo renginiai, skirti Kauno geto sunaikinimo 75-osioms metinėms atminti. Getas veikė nacistinės Vokietijos okupacijos metu 1941–1944 metais, o likviduotas liepos 8–13 dienomis. Likviduojant getą pastatai buvo sudeginti, apie 6–7 tōkst. Şydų buvo iťveŞta į Vokietijos koncentracijos stovyklas, apie 1000 nuŞudyta, o iťsigelbėjo tiktai apie 300– 400 buvusių kalinių.

PareikĹĄtas protestas ÄŽ UĹžsienio reikalĹł ministerijÄ… buvo iĹĄkviestas Rusijos ambasados atstovas, kuriam pareikĹĄtas pro-

Paleido į laisvę Teisėsauga į laisvę vakar paleido piktnaudŞiavimu įtariamą Kupiťkio rajono merą konservatorių D.Bardauską, kuris buvo sulaikytas antradienį. UŞvakar paleista ir kita įtariamoji – savivaldybės Kultōros centro vadovė J.Januťonienė. Jiems paskirtos kardomosios priemonės – raťytiniai pasiŞadėjimai neiťvykti, įpareigojimas nebendrauti su tam tikrais asmenimis ir nesilankyti savivaldybėje bei kultōros centre. Teismas D.Bardauską trims mėnesiams nuťalino nuo pareigų, o J.Januťonienę – mėnesiui. Teisėsaugininkams įtarimų ki-

Dirbs NATO vadovybÄ—je Nuo 2017 metĹł vasario mÄ—nesio kraĹĄto apsaugos viceministru dirbantis 40-metis G.Jeglinskas paskirtas NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoju organizaciniam valdymui. Jis atsakingas uĹž NATO institucinÄŻ pokyÄ?iĹł valdymÄ…. Tai pirmas kartas, kai NATO vadovybÄ—je pradeda dirbti Lietuvos atstovas. NaujÄ…sias pareigas G.Jeglinskas pradÄ—s eiti spalÄŻ.

ÄŽvaikinti 59 vaikai Per pirmÄ… jÄŻ ĹĄiĹł metĹł pusmetÄŻ Lietuvos pilieÄ?iai ÄŻvaikino 41 tÄ—vĹł globos netekusÄŻ vaikÄ…, o uĹžsienio pilieÄ?iai – 18. Ĺ iuo metu siĹŤloma ÄŻvaikinti 477 vaikus, o pageidauja ÄŻsivaikinti 154 sutuoktiniĹł poros ir 11 nesusituokusiĹł asmenĹł.


DNWXDOLMRV

Ă&#x;POLHSRVG

5HVSXEOLNLQzV.ODLSzGRVOLJRQLQzVYDGRYRNRQNXUVR QXJDOzWRMXSDVNHOEWDPĂ…LOXWLĂ…NLXL'DULXL6WHSRQNXL GDUDQNVWLGĂ?LDXJWLVÂą677DLĂ…NLQDVLDU6YHLNDWRV DSVDXJRVPLQLVWHULMDQHSDĂ?HLGz9LHĂ…Ă˜MĂ˜LUSULYDmLĂ˜ LQWHUHVĂ˜GHULQLPRYDOVW\EzVWDUQ\ERMHÂ’VWDW\PĂ˜ G e d i m i n a s PI L A I T I S LR korespondentas

Beveik 20 metĹł seniausiai KlaipÄ—doje Respublikinei ligoninei (KRL) vadovavÄ™s 62 metĹł medikas traumatologas Romaldas Sakalauskas ketino toliau tÄ™sti karjerÄ… – dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) paskelbtame atrankos konkurse, taÄ?iau nepateko ÄŻ antrÄ…jÄŻ etapÄ…. IlgametÄŻ KRL vadovÄ… aplenkÄ— Ĺ ilutÄ—s ligoninÄ—s vyriausiasis gydytojas Darius Steponkus ir buvÄ™s sostinÄ—s Ĺ eĹĄkinÄ—s sveikatos prieĹžiĹŤros centro vadovas Juozas Kairys – jie varŞėsi antrajame ture. Po pokalbio su sveikatos apsaugos ministru Aurelijumi Veryga naujuoju KRL direktoriumi iĹĄrinktas nuostolingai dirbanÄ?ios Ĺ ilutÄ—s ligoninÄ—s vyriausiasis gydytojas D.Steponkus. ÄŽstaigos, kuriai vadovavo R.Sakalauskas, finansinÄ— padÄ—tis stabili – teikdama medicinos paslaugas KRL sukaupÄ— savĹł lÄ—ĹĄĹł rezervÄ…, gali ÄŻsigyti reikalingiausios medicinos ÄŻrangos. -IĂ&#x;NISTĂ&#x;RASĂ&#x;VISĂ&#x;KgĂ&#x;NUĂ&#x;MAĂ&#x;Tw

KlaipÄ—dos centre ÄŻsikĹŤrusi KLR – seniausia uostamiesÄ?io ligoninÄ—, bet visos jos patalpos tviska kaip naujos – suremontuotos, ÄŻrengtos

pagal visus Europos SÄ… jungos standartus. PrieĹĄ pusmetÄŻ visos operacinÄ—s, personalas, administracijos tarnybos persikÄ—lÄ— ÄŻ naujÄ… aĹĄtuoniĹł aukĹĄtĹł priestatÄ…. Konkurso pretendentĹł ÄŻ KLR vadovo postÄ… Ĺžinias ir patirtÄŻ vertino A.Verygos ÄŻsakymu sudaryta atrankos komisija, kuriai vadovauja laikinoji SAM kanclerÄ—, Asmens sveikatos departamento direktorÄ— Odeta VitkĹŤnienÄ—. PenkiĹł asmenĹł komisija, kurioje buvo ir VyriausybÄ—s vicekancleris Almantas MaÄ?iulis, anksÄ?iau vadovavÄ™s Susisiekimo ministerijos ÄŻsteigtai Transporto investicijĹł direkcijai, nusprendÄ—, jog konkurse dÄ—l KRL vadovo posto kovÄ… turi tÄ™sti D.Steponkus ir J.Kairys. Ĺ i Ĺžinia sujaudino KRL darbuotojus, ÄŻtarianÄ?ius, jog A.Veryga jau iĹĄ anksto buvo numatÄ™s, kas varĹžysis antrajame ture. NugalÄ—toju paskelbus D.SteponkĹł, jie atvirai kritikavo ministro patvirtintÄ… tvarkÄ… dÄ—l ligoniniĹł vadovĹł konkursĹł organizavimo. )NĂ&#x;TEĂ&#x;REĂ&#x;SĂ‹Ă&#x;KONFĂ&#x;LIKĂ&#x;TOĂ&#x;NEĂ&#x;VIEĂ&#x;̧ IĂ&#x;NO

MaĹža to, KRL bendruomenÄ— kreipÄ—si ÄŻ VyriausiÄ… jÄ… tarnybinÄ—s etikos komisija (VTEK) praĹĄydama ÄŻvertinti, ar rengiant konkursÄ… nebuvo paĹžeista vieĹĄĹłjĹł ir privaÄ?iĹł interesĹł derinimo tvarka.

PaaiĹĄkÄ—jo, kad konkurso komisijos pirmininkÄ—s O.VitkĹŤnienÄ—s motina dirba Ĺ ilutÄ—s ligoninÄ—je, kuriai vadovavo ÄŻ kitÄ… postÄ… KlaipÄ—doje nusitaikÄ™s ir jÄŻ uĹžsitikrinÄ™s D.Steponkus. Laikinoji SAM kanclerÄ— O.VitkĹŤnienÄ— iĹĄ konkurso pirmininko pareigĹł nenusiĹĄalino ir vieĹĄai nedeklaravo galimo interesĹł konf likto. O.VitkĹŤnienÄ— kartu kitais komisijos nariais vertino kandidatĹł ÄŻ KRL vadovo postÄ… kompetencijÄ…, vadovavo priimant galutinius sprendimus. PaaiĹĄkÄ—jo, kad jie yra palankĹŤs D.Steponkui – laikinosios kanclerÄ—s motinos darbdaviui. Pagal ÄŻstatymus asmenims, kurie dirba valstybÄ—s tarnyboje, draudĹžiama dalyvauti rengiant, svarstant, priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti, jeigu tai gali ÄŻplieksti vieĹĄĹłjĹł ir privaÄ?iĹł interesĹł konf likto ĹžieĹžirbas. +ONĂ&#x;KURĂ&#x;SASĂ&#x;SUĂ&#x;KwĂ&#x;LwĂ&#x;Â?TAĂ&#x;RIĂ&#x;MĂ‹

Apie galimus paĹžeidimus informuoti aukĹĄÄ?iausi valstybÄ—s vadovai – kadencijÄ… baigianti prezidentÄ— Dalia GrybauskaitÄ— ir jos ÄŻpÄ—dinis Gitanas NausÄ—da. PraĹĄoma iĹĄtirti, ar A.Veryga nepiktnaudĹžiauja savo tarnybine padÄ—timi, nevirĹĄija ÄŻgaliojimĹł kartais supainiodamas vieĹĄuosius ir privaÄ?ius interesus. KRL medikai taip pat praĹĄo stabdyti A.Verygos patvirtintÄ… tvarkÄ… dÄ—l sveikatos apsaugos ÄŻstaigĹł vadovĹł konkursĹł organizavimo, o jau ÄŻvykusius galbĹŤt neskaidrius konkursus pripaĹžinti negaliojanÄ?iais. STT darbuotojai gautus klaipÄ—dieÄ?iĹł skundus dÄ—l galimo O.Vit-

9.DUDFLHMDXVQXRWU

+LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DOĂ&#x;JEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;AISTĂ&#x;ROSĂ&#x;DwLĂ&#x;LIĂ&#x;GOĂ&#x;NIĂ&#x;NwSĂ&#x;VAĂ&#x;DOĂ&#x;VOĂ&#x;POSTO

,Ă…NRQNXUVRGzOOL JRQLQzV.ODLSzGRMH YDGRYRSRVWRSDVL WUDXNWLWXUzMÂ?V56D NDODXVNDVWHLJzLĂ… DQNVWRĂ?LQRMÂ?VNDV WDSVMRÂ’SzGLQLX

kĹŤnienÄ—s vieĹĄĹłjĹł ir privaÄ?iĹł interesĹł konf likto persiuntÄ— Vyriausiajai tarnybinÄ—s etikos komisijai, kad ji juos iĹĄnagrinÄ—tĹł ir paskelbtĹł savo iĹĄvadas. Atsakydami medikams STT pareigĹŤnai paĹžymÄ—jo, jog visose valstybÄ—s ÄŻstaigose uĹž korupcijos prevencijÄ… tiesiogiai atsako jĹł vadovai – ĹĄiuo atveju sveikatos apsaugos ministras A.Veryga. Ministerijoms skelbiant atrankos ÄŻ pavaldĹžiĹł ÄŻmoniĹł ar ÄŻstaigĹł vadovĹł postÄ… konkursus atrankos komisijĹł nariais negali bĹŤti skiriami asmenys, dÄ—l kuriĹł neĹĄaliĹĄkumo tam tikromis aplinkybÄ—mis gali iĹĄkilti abejoniĹł. )E¸Ă&#x;KOSĂ&#x;KOĂ&#x;RUPĂ&#x;CIĂ&#x;JOSĂ&#x;APĂ&#x;RAI¸Ă&#x;KĂ‹

SAM Spaudos tarnybos vadovÄ— Valda DirginÄ?ienÄ— „Lietuvos rytą“ patikino, jog A.Veryga net nenutuokÄ—, kad O.VitkĹŤnienÄ—s motina ĹĄilutiĹĄkÄ— yra konkursÄ… laimÄ—jusio D.Steponkaus pavaldinÄ—: „Pavyko suĹžinoti, kad ĹĄi moteris Ĺ ilutÄ—s

ligoninÄ—je eina tik ĹŤkinio pobĹŤdĹžio pareigas, planuoja nuo kito mÄ—nesio ten nebedirbti. Sunku ÄŻsivaizduoti, kad ji galÄ—tĹł daryti ÄŻtakÄ… A.Verygai.“ SuabejojÄ™s SAM atrankos komisijos veiksmĹł skaidrumu ir konkursĹł ÄŻ valstybÄ—s tarnybÄ… organizavimo tvarka R.Sakalauskas dÄ—l to jau kreipÄ—si ÄŻ Vilniaus administracinÄŻ teismÄ…. Ministerijos vadovai skeptiĹĄkai vertina tokÄŻ R.Sakalausko ĹžingsnÄŻ – pasak jĹł, jeigu bĹŤtĹł priimtas sprendimas anuliuoti konkurso rezultatus, tikÄ—tina, kad ir D.Steponkus kreiptĹłsi ÄŻ teismÄ…. Teisminiams ginÄ?ams uĹžsitÄ™sus ligoninÄ— ilgÄ… laikÄ… dirbtĹł be nuolatinio vadovo. KLR medikĹł informacija, regis, A.VerygÄ… privertÄ— susimÄ…styti – vakar ministras skubos tvarka pavedÄ— SAM TeisÄ—s ir korupcijos departamentui atlikti vidinÄŻ tyrimÄ… dÄ—l KlaipÄ—doje susiklosÄ?iusios situacijos.


DNWXDOLMRV

'8PEUDVRQXRWU

POLHSRVGĂ&#x;

6XGXĂ?RYLOWLV LĂ…HLWLÂ’ODLVYÂ? .DXQRDS\JDUGRVWHLV PDVQHLĂ…JLUGRNXQLJR 5LmDUGR0LNXWDYLmLDXV QXĂ?XG\PRXĂ?VDNRYR PHWĂ˜NDXQLHmLR9ODGR %HOHFNRPDOGDYLPĂ˜Âą YDNDUMDPSDOLNWDJDOLR WLODLVYzVDWzPLPRLNL J\YRVJDOYRVEDXVPz A rĹŤnas K A R A LIĹŞNAS LR korespondentas

„NÄ—ra pagrindo ĹĄvelninti bausmÄ™ nuteistajam, pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika vis dar lieka aukĹĄta, nuteistojo asmenybÄ—s pokyÄ?iai nÄ—ra pakankami“, – paskelbÄ— Kauno apygardos teismo teisÄ—ja Svetlana JurgaitienÄ—. Teismo kolegija nusprendÄ—, kad, nepaisant kai kurios nuteistojo daromos paĹžangos, jos nepakanka skirtai bausmei pakeisti. V.Beleckui nustatyta 51 punkto (vidutinÄ—) pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika. „Gaila, kad teismas nesiryĹžo patenkinti ÄŻkalinimo ÄŻstaigos teikimo“, – kalbÄ—jo V.Belecko advokatas RiÄ?ardas GirdziuĹĄas. Jo nuomone, Ĺžmogaus pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikÄ… reikÄ—tĹł vertinti vadovaujantis ne tik formaliais kriterijais. Teismui patenkinus teikimÄ… V.Beleckas ÄŻ laisvÄ™ bĹŤtĹł iĹĄÄ—jÄ™s ne anksÄ?iau kaip po 5 metĹł. Tuomet jam jau bĹŤtĹł 70 metĹł. VakarykĹĄtÄŻ Kauno apygardos teismo sprendimÄ… advokatas ketina skĹłsti V.Beleckas siekÄ— teismo malonÄ—s – praĹĄÄ— laisvÄ—s atÄ—mimo bausmÄ™ iki gyvos galvos pakeisti terminuota laisvÄ—s atÄ—mimo bausme. PravieniĹĄkiĹł pataisos namĹł-atvirosios kolonijos administracija tokÄŻ V.Belecko praĹĄymÄ… pateikÄ— Kauno apygardos teismui, kuris antradienÄŻ pradÄ—jo jÄŻ nagrinÄ—ti. Kaunietis ÄŻ teismo salÄ™ nebuvo atveĹžtas, jis bendravo nuotoliniu bĹŤdu. „AĹĄ praĹĄau mane perteisti. AĹĄ senyvo amĹžiaus, esu pensininkas“, – tÄ…kart kalbÄ—jo V.Beleckas. Teisme paaiĹĄkÄ—jo, jog per 20 ÄŻkalinimo metĹł V.Beleckui kelis kartus buvo skirtos drausminÄ—s nuobaudos uĹž ÄŻvairius nesunkius nusiĹžengimus, tarp jĹł – uĹž svaigalĹł vartojimÄ…. Kita vertus, jis net 12 kartĹł buvo ir skatinamas. „Padariau baisĹł nusikaltimÄ… ir negaliu jau nieko pakeisti, bet esu vienintelis tarp nuteistĹłjĹł iki gyvos galvos, kuris nieko nenuĹžudÄ—. JĹŤs neĹžinote, kÄ… reiĹĄkia visÄ… gyvenimÄ… bĹŤti vadinamam kunigo Ĺžudiku. PasigailÄ—kite!“ – maldavo V.Beleckas. Kauno kunigas, poetas, kolekcininkas 63-ejĹł R.MikutaviÄ?ius buvo nuĹžudytas 1998 m. liepos 1 d. NusikaltÄ—liai iĹĄ kunigo buto pagrobÄ— ÄŻvairiĹł meno vertybiĹł, ÄŻvertintĹł daugiau nei 1,4 mln. eurĹł.

$QNVmLDXNHOLVNDUWXVMDXWHLVWDVYLOQLHWLV$3HUNRYVNLVVXJHEzMRÂ’WLNLQWLVDYRGUDXJÂ?16WDURYRLWRYjNDGDSLSOzĂ…Â?SDUGXRWXYÂ?MLHJ\YHQVGDXJJHULDX

0OĂ&#x;NEĂ&#x;TIKĂ&#x;ROĂ&#x;PĂ&#x;LwĂ&#x;̧ IĂ&#x;MOĂ&#x;ÂŚĂ&#x;TIKĂ&#x;ROSĂ&#x;A¸AROS 0HLOzDNOD7DLSĂ„,NLÂłSDUGXRWXYzVDSLSOzĂ…LPRE\Oj SDYDGLQRJLQWLWHLVLDPRVYLOQLHWzVÂ’WHLVPjDWY\NXVL DGYRNDWz3DWLNzMXVLNDOERPLVDSLHEĂ‘VLPjODLPÂ?ML VXWLNRVXYDLGLQWLXĂ?SXROLPRDXNjLUDWYHUWLVHLIj Milda K U I Z I NA I T Ä– LR korespondentÄ—

Vilniuje, LazdynĹł rajone esanÄ?ioje „Iki“ parduotuvÄ—je, vyresniÄ…ja kasininke dirbusi 34 metĹł vilnietÄ— Natalija Starovoitova ĹĄiĹł metĹł kovo 6-osios vakarÄ… su nerimu laukÄ— darbo pabaigos. Moteris Ĺžinojo, kad 22 valandÄ…, iĹĄÄ—jus parduotuvÄ—s apsaugininkams, ÄŻ jÄ… ÄŻsiverĹĄ jos draugas 36 metĹł Arturas Perkovskis. Nors ji iĹĄ anksto Ĺžinojo, pro kurias duris jis ÄŻeis ir kÄ… darys, buvo neramu. +AUĂ&#x;KwĂ&#x;TASĂ&#x;DRAUĂ&#x;GASĂ&#x;I¸Ă&#x;GgSĂ&#x;DIĂ&#x;NO

Vaidinti aukÄ… pasiruoĹĄusi kasininkÄ— kiek lengviau atsikvÄ—pÄ— po parduotuvÄ—s uĹždarymo praÄ—jus beveik 15 minuÄ?iĹł.

„AĹĄ pati kalta, vis pasakojau draugui, kad apsaugininkai iĹĄeina 22 val. ir aĹĄ parduotuvÄ—je lieku viena.“ 16WDURYRLWRYD

„Maniau, kad jis jau nebeateis, todÄ—l jau Ä—jau iĹĄ salÄ—s ÄŻjungti signalizacijos. ÄŽeidama ÄŻ sandÄ—lÄŻ staiga pamaÄ?iau jÄŻ ir tikrai iĹĄsigandau, nes jis buvo su kauke“, – apie suvaidintÄ… apiplÄ—ĹĄimÄ… Vilniaus miesto apylinkÄ—s teisme vakar pasakojo N.Starovoitova. Moteris prisipaĹžino, jog apiplÄ—ĹĄti parduotuvÄ™, kurioje pati dirbo, suplanavo kartu su A.Perkovskiu. Ji draugui atneĹĄÄ— parduotuvÄ—s pagalbiniĹł durĹł raktÄ… ir pati patarÄ— pinigus vogti treÄ?iadienio vakarÄ…, nes ketvirtadieniais juos iĹĄveĹža inkasatoriai. ParduotuvÄ—s rakto kopijÄ… pasidarÄ™s A.Perkovskis jo nepanaudojo, mat iĹĄ kiemo pusÄ—s esanÄ?ios durys net nebuvo uĹžrakintos. 6AIĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x;PRIE¸Ă&#x;KAĂ&#x;MEĂ&#x;RAS

9%HOHFNDVXĂ?JURWĂ˜VzGLPHWĂ˜

PatekÄ™s ÄŻ prekiĹł sandÄ—lÄŻ ir pamatÄ™s ateinanÄ?iÄ… draugÄ™ A.Perkovskis Ä?iupo jÄ… uĹž rankovÄ—s, ÄŻsitempÄ— ÄŻ prekybos salÄ™ ir liepÄ— vestis ÄŻ patalpÄ…, kur laikomi pinigai. „Žinojau, kad parduotuvÄ—s patalpos filmuojamos, tad vaidinau kaip galÄ—damas“, – teisme prisipaĹžino devynis kartus anksÄ?iau teistas A.Perkovskis. PatekÄ™ ÄŻ parduotuvÄ—s administ-

racijos patalpas tariami plÄ—ĹĄikai ĹĄviesos kabinete neuĹžsidegÄ—. Jai skirtÄ… seifo atrakinimo kodÄ… N.Starovoitova buvo ÄŻgudusi suvesti netgi tamsoje. Ji iĹĄ seifo traukÄ— inkasacijos maiĹĄus su pinigais ir krovÄ— ant stalo, o A.Perkovskis juos kiĹĄo ÄŻ kuprinÄ™. Tuomet vyras liepÄ— draugei atsitraukti atokiau nuo stalo ir pasilenkti. A.Perkovskis smogÄ— jai ÄŻ galvÄ… ir paspruko iĹĄ parduotuvÄ—s. A.Starovoitova pagal jĹł numatytÄ… scenarijĹł griuvo ant grindĹł ir apsimetÄ— nualpusi. SmĹŤgis buvo stipresnis, negu planuota, moteris pajuto, kad iĹĄ praskeltos galvos teka kraujas. Bet ji toliau laikÄ—si plano – pakilusi nuo grindĹł paskambino ÄŻ BendrÄ… jÄŻ pagalbos centrÄ…, apie apiplÄ—ĹĄimÄ… praneĹĄÄ— parduotuvÄ—s direktorei ir tik po to paspaudÄ— pavojaus mygtukÄ…. ÂŒĂ&#x;APKĂ&#x;LAUĂ&#x;SgĂ&#x;wJOĂ&#x;SUĂ&#x;PIĂ&#x;NIĂ&#x;GAIS

TaÄ?iau apsaugininkai vis tiek atvyko pirmieji, netrukus pasirodÄ— policijos pareigĹŤnai, o galiausiai – medikai ir suĹžalotÄ… moterÄŻ nugabeno ÄŻ ligoninÄ™. PraskeltÄ… galvÄ… teko siĹŤti, o ĹĄios procedĹŤros pabaigos ligoninÄ—je laukÄ— policijos tyrÄ—jas. Dar bĹŤdama ligoninÄ—je N.Starovoitova rado laiko paraĹĄyti ĹžinutÄ™ A.Perkovskiui ir praneĹĄti, kad buvo apiplÄ—ĹĄta. „Jis sureagavo taip, tarsi apie tai girdÄ—tĹł pirmÄ… kartą“, – apie bandymÄ… klaidinti pareigĹŤnus pasakojo N.Starovoitova. RytÄ… A.Perkovskis jai atneĹĄÄ— ir padavÄ— 500 eurĹł. AptarinÄ—ti vaidinimo nebuvo laiko – moteris skubÄ—jo ÄŻ apklausÄ… policijoje. Tik ten ji suĹžinojo, kad iĹĄ parduotuvÄ—s buvo pavogta beveik 17 tĹŤkst. eurĹł, bet tikino plÄ—ĹĄiko neatpaĹžinusi. Per kitÄ… apklausÄ… suma buvo patikslinta – jiems pavyko pagrobti 20 489 eurus, bet tamsoje nepastebÄ—jo dar vieno maiĹĄelio ir paliko jÄŻ seife. 3VAĂ&#x;JOĂ&#x;JOĂ&#x;APIEĂ&#x;KĂ„Ă&#x;DIĂ&#x;KÂ?

Kol N.Starovoitova vaidino nukentÄ—jusiÄ… jÄ…, pora leido iĹĄ pirmo Ĺžvilgsnio nesunkiai uĹždirbtus pinigus. NuvaĹžiavÄ™ ÄŻ prekybos centrÄ… „Ozas“ jie pirko drabuĹžiĹł ir ÄŻvairiĹł daiktĹł. „Mes pinigus leidome protingai“, – aiĹĄkino A.Perkovskis. Kai policija jo namuose atliko kratÄ…,

$SLSOzĂ…LPDVĂ…LRMHSDUGXRWXYzMH9LOQLXMHEXYRVXYDLGLQWDVSRGDUERYDODQGĂ˜

dar buvo likÄ™ apie 6 tĹŤkst. eurĹł. PraturtÄ—jÄ™s A.Perkovskis draugei nupirko 238 eurus kainuojantÄŻ ĹžiedÄ…. „Ar tai buvo suĹžadÄ—tuviĹł Ĺžiedas?“ – susidomÄ—jo bylÄ… nagrinÄ—janti teisÄ—ja. „AĹĄ klausiau, bet jis sakÄ—, kad Ä?ia ĹĄiaip“, – nuleidusi akis kalbÄ—jo N.Starovoitova. Ji neslÄ—pÄ— suĹžadÄ—tuviĹł norÄ—jusi ir tuo metu, ir po ĹĄio ÄŻvykio. „AĹĄ jÄŻ vis dar myliu“, – teisme iĹĄtarÄ— ÄŻ painiÄ… istorijÄ… ÄŻsivÄ—lusi vilnietÄ—. Jie su A.Perkovskiu nespÄ—jo apsigyventi kartu, taÄ?iau jau svarstÄ— ir apie bĹŤsimÄ… kĹŤdikÄŻ, ir jam reikalingÄ… lovelÄ™. „Natalija ilgai nesutiko su mano planu, taÄ?iau aĹĄ ÄŻkalbÄ—jau, sakiau, kad viskas bus mums, mĹŤsĹł vaikui. TodÄ—l vienÄ… graĹžiÄ… dienÄ… mes tai padarÄ—me“, – pasakojo A.Perkovskis. 0OĂ&#x;RAĂ&#x;SUĂ&#x;SIĂ&#x;PAĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NOĂ&#x;INĂ&#x;TERĂ&#x;NEĂ&#x;TU

N.Starovoitova teigÄ—, kad nebuvo nusiteikusi taip optimistiĹĄkai, kaip jos draugas: „Mane kamavo nuojauta, kad viskas nebus taip gerai.“ PrieĹĄ apiplÄ—ĹĄdama parduotuvÄ™ pora draugavo apie pusmetÄŻ. „VienÄ… dienÄ… jis pas mane atvaĹžiavo toks suirzÄ™s, skundÄ—si, kad nÄ—ra pinigĹł, ir man pagailo mylimo Ĺžmogaus“, – savo draugÄ… bandÄ— pateisinti pirmÄ… kartÄ… teisiama moteris. Ĺ i vilnietÄ— su A.Perkovskiu susipaĹžino interneto paĹžinÄ?iĹł svetainÄ—je. Netrukus naujajam draugui ji pasakÄ—, kuo dirba. „AĹĄ pati kalta, vis pasakojau jam, kad apsaugininkai iĹĄeina 22 valandÄ… ir aĹĄ parduotuvÄ—je lieku viena“, – kalbÄ—jo teisiamoji. A.Perkovskis tikino, kad prieĹžastis draugauti su N.Starovoitova tikrai buvo ne jos darbas. „Kai Ĺžmogus patinka, visai nesvarbu, kur jis dirba. PaĹžinÄ?iĹł svetainÄ—je aĹĄ susiraĹĄinÄ—jau su keliomis merginomis, pasimatyme buvau tik su viena, bet nepatiko“, – pasakojo vyras. A.Perkovskiui nesisekÄ— ieĹĄko-

ti ne tik moterĹł, bet ir darbo. Jis raĹĄÄ— laiĹĄkus ir vaĹžiavo ÄŻ daugybÄ™ ÄŻmoniĹł, taÄ?iau darbdavius gÄ…sdino devynis kartus teisto vyro biografija. 3UĂ&#x;SIGĂ&#x;RAUĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x;DwLĂ&#x;TwĂ&#x;VĂ‹

A.Perkovskis teigÄ— gerai mokantis dirbti du darbus – virinti metalÄ…, nes tokia jo specialybÄ—, ir vairuoti krautuvÄ…. Krautuvo vairuotoju jis dirbo ir Vokietijoje, taÄ?iau po trijĹł ar keturiĹł mÄ—nesiĹł grÄŻĹžo ÄŻ LietuvÄ…. „TÄ—vai praĹĄÄ— sugrÄŻĹžti, tarp mĹŤsĹł labai stiprus ryĹĄys“, – iĹĄtarÄ— vyras ir pradÄ—jo kĹŤkÄ?ioti. „Man net paÄ?iam gÄ—da“, – sekretorei atneĹĄus servetÄ—liĹł jis atsipraĹĄÄ— teismo. A.Perkovskis pasakojo, kad pirmÄ… kartÄ… ÄŻ VokietijÄ… iĹĄvyko vos sulaukÄ™s 18 metĹł. Ten jis vis susirasdavo nelegalaus darbo, taÄ?iau kas keletÄ… mÄ—nesiĹł grÄŻĹždavo ÄŻ LietuvÄ…. „Kai tik grÄŻĹždavau, vis ko nors prisidirbdavau“, – savo teistumus bandÄ— paaiĹĄkinti vyras. 0AĂ&#x;RAĂ&#x;̧ wĂ&#x;LAI¸Ă&#x;KgĂ&#x;APIEĂ&#x;SĂ„Ă&#x;NĂ‹

Abu A.Perkovskio tÄ—vai atvyko ir ÄŻ teismo posÄ—dÄŻ, bet jo motinos paraĹĄytas liĹŤdnas laiĹĄkas apie sĹŤnĹł taip ir liko gulÄ—ti jos rankinÄ—je. Abiem teisiamiesiems pripaĹžinus kaltÄ™ byla buvo iĹĄnagrinÄ—ta supaprastinta tvarka, todÄ—l tÄ—vĹł apklausti neprireikÄ—. „Mums jis buvo labai geras, namuose viskÄ… nudirbdavo“, – „Lietuvos rytui“ pasakojo uĹž salÄ—s durĹł visÄ… posÄ—dÄŻ laukusi A.Perkovskio motina. SĹŤnus iki pat suÄ—mimo su tÄ—vais gyveno PabradÄ—je (Ĺ venÄ?ioniĹł r.). Motina A.Perkovskiui padÄ—jo ieĹĄkoti ir darbo. Kartu su sĹŤnumi ji vaĹžinÄ—jo po ÄŻvairias ÄŻmones. SĹŤnĹł lydÄ—jo ir tuomet, kai jis uĹž vogtus pinigus nusprendÄ— nusipirkti automobilÄŻ „Honda CRV“. A.Perkovskis buvo sulaikytas, kai 7,4 tĹŤkst. eurĹł kainavusÄŻ automobilÄŻ nuveŞė meistrams patobulinti.


UĂ€RIBIS *%LWYLQVNRQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;LIEPOSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

UZRIBIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

+AĂ&#x;LIĂ&#x;NIUIĂ&#x;TAĂ&#x;POĂ&#x;NEĂ&#x;RAĂ&#x;MU 3DYRMLQJLDXVLX/LHWXYRVQXVLNDOWzOLXYDGLQWR5RPR =DPROVNLRĂ…HLPRMHYLHQDEORJDQDXMLHQDYHMDNLWjÂą 5XVLMRMHNDOLQWLVY\UDVDWVLGĂ‘UzSVLFKLDWULMRVOLJRQLQz MHRMRĂ?PRQDLXĂ?YHUWRVYLVRVGXU\VJUÂ’Ă?WLÂ’/LHWXYj A s t a K U Z N E CO VA I T Ä– LR korespondentÄ—

5HFLG\YLVWDV '(ULNVRQDV\UD NDOWLQDPDVMDX GzODQWURNDOL QLRQXĂ?XG\PR

.UTEISTOJOĂ&#x;TAKĂ&#x;TIĂ&#x;KAĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PRAĂ&#x;NE¸Ă&#x;TIĂ&#x; APIEĂ&#x;RENĂ&#x;GIAĂ&#x;MgĂ&#x;Ă€MOGĂ&#x;Ă€UĂ&#x;DYSĂ&#x;TŠ ‘VSzWLYLVDVWDUQ\EDVR SRWRQXĂ?XG\WLEHWNj NDVSDVLWDLN\VĂ…DOLPDLV .RYDLVXMDPQHSDWLQ NDQmLDNDOzMLPĂ˜VLVWH PDWRNÂ’EĂ‘GjSDVLULQ NRMDXNHWXULROLNDNDUWĂ˜ WHLVWDVY\UDV-RNUDWRVL YLVRVÂ’NDOLQLPRÂ’VWDLJRV Milda K U I Z I NA I T Ä– LR korespondentÄ—

„AĹĄ juk visus ÄŻspÄ—jau. ParaĹĄiau, kad nuĹžudysiu“, – tai ne kartÄ… „Lietuvos ryto“ Ĺžurnalistams yra sakÄ™s 31 metĹł Darius Eriksonas. TÄ… patÄŻ jis ĹĄiÄ… savaitÄ™ kartojo ir Vilniaus apygardos teisme, kuris svarstÄ—, ar ĹĄÄŻ kalinÄŻ dar tris mÄ—nesius laikyti grieĹžÄ?iausiomis sÄ…lygomis. 5Ă€Ă&#x;TEIĂ&#x;SESĂ&#x;KOĂ&#x;VOĂ&#x;JOĂ&#x;Ă€UĂ&#x;DYĂ&#x;DAĂ&#x;MAS

Netrukus D.Eriksonas bus teisiamas jau uĹž antrÄ… ĹžmogĹžudystÄ™, kuriÄ… ÄŻvykdÄ— gyvendamas ÄŻkalinimo ÄŻstaigose. Jau 14 kartĹł teistas vyras po abiejĹł ĹžmogĹžudysÄ?iĹł pripaĹžino savo kaltÄ™ ir tikino, kad tai – ne tik jo, bet ir ÄŻkalinimo ÄŻstaigĹł administracijos ir KalÄ—jimĹł departamento kaltÄ—. UĹž nuĹžudymÄ… ilgam ÄŻ nelaisvÄ™ patekÄ™s D.Eriksonas Ĺžiauriausiu bĹŤdu savo problemas sprendÄ— ir ÄŻkalinimo ÄŻstaigose. NesulaukÄ™s, kol bus ÄŻgyvendintas jo praĹĄymas, 2016 metais MarijampolÄ—s pataisos namuose D.Eriksonas su bendrininku nuĹžudÄ— savo kameros kaimynÄ…. UĹž ĹĄiÄ… ĹžmogĹžudystÄ™ 14 metĹł laisvÄ—s atÄ—mimo bausme nuteistas D.Eriksonas buvo apgyvendintas PravieniĹĄkiĹł pataisos namuose. Ten jis tvarkÄ… paĹžeidÄ— net 43 kartus. 0AĂ&#x;TAIĂ&#x;SOSĂ&#x;NAĂ&#x;MAIĂ&#x;NEĂ&#x;SUĂ&#x;SITĂ&#x;VARĂ&#x;Kw

PraÄ—jusiĹł metĹł lapkritÄŻ PravieniĹĄkiĹł pataisos namĹł administracija ir kitos institucijos sulaukÄ— D.Eriksono praĹĄymo ir ÄŻspÄ—jimo, kad kÄ… nors nuĹžudys, jeigu nebus pagerintos jo gyvenimo sÄ…lygos. Ilgametis kalinys piktinosi, kad

'RAĂ&#x;SIĂ&#x;NOĂ&#x;SUĂ&#x;SIĂ&#x;DOĂ&#x;ROĂ&#x;TIĂ&#x;SUĂ&#x;TEIĂ&#x;SwĂ&#x;JU â– 3ULHĂ…NHOHWjPHWĂ˜'(ULNVR QDVNDUWXVXGYLHPELmLX OLDLVSDJUDVLQRQXSMDXWLJDO Yj3DQHYzĂ?LRDS\JDUGRVWHLV PRWHLVzMXL6LJLWXL%DJGRQD YLmLXL â–  .DOLQ\VWDLSSDWUHLNDOD YRSHUYHVWLWĂ‘NVWHXUĂ˜ Â’VSHFLDOLj$O\WDXVSDWDLVRV

yra apgyvendintas su Ĺžemiausios kastos nuteistaisiais. TaÄ?iau PravieniĹĄkiĹł pataisos namĹł administracija nusprendÄ— D.EriksonÄ… perkelti ne ÄŻ kitÄ… sektoriĹł, o iĹĄgabenti ÄŻ LukiĹĄkiĹł kalÄ—jimÄ…. Kartu su juo buvo iĹĄveĹžtas ir 31 metĹł Armandas Gonta.

ÄŽvairios institucijos sulaukÄ— D.Eriksono praĹĄymo ir ÄŻspÄ—jimo, kad kÄ… nors nuĹžudys, jei nebus pagerintos jo gyvenimo sÄ…lygos. Pataisos namĹł administracija paraĹĄÄ— raĹĄtÄ…, kad negali uĹžtikrinti ĹĄiĹł dviejĹł ĹžudikĹł kalinimo, – jie nuolatos grasino ne tik kitiems nuteistiesiems, bet ir pareigĹŤnams. Agresyviu elgesiu pagarsÄ—jÄ™ nuteistieji ÄŻ LukiĹĄkiĹł kalÄ—jimÄ… buvo gabenami kartu su 38 metĹł klaipÄ—dieÄ?iu Terlanu VaiĹĄvila, kitÄ… dienÄ… turÄ—jusiu iĹĄgirsti galutinÄŻ nuosprendÄŻ uĹž finansinius nusikaltimus. .UĂ&#x;Ă€UĂ&#x;DwĂ&#x;LAIĂ&#x;KIĂ&#x;NOĂ&#x;JEĂ&#x;KAĂ&#x;MEĂ&#x;ROĂ&#x;JE

ÄŽ LukiĹĄkiĹł kalÄ—jimÄ… atgabenta trijulÄ— buvo ÄŻkurdinta PriÄ—mimo ir paskirstymo skyriuje esanÄ?iose laikino buvimo patalpose, kur laikomi ÄŻ kalÄ—jimÄ… atveĹžti arba iĹĄ jo iĹĄveĹžami nuteistieji ir suimtieji, atliekamos jĹł kratos ir apĹžiĹŤros. Netrukus ÄŻ ĹĄiÄ… patalpÄ… jau lÄ—kÄ— kalÄ—jimo priĹžiĹŤrÄ—tojai ir greitosios pagalbos medikai. T.VaiĹĄvilÄ… jie rado be sÄ…monÄ—s. PaaiĹĄkÄ—jo, kad kartu buvÄ™ vyrai tol smaugÄ— aukÄ…, kol ji neteko sÄ…monÄ—s. NukentÄ—jÄ™s kalinys buvo nugabentas ÄŻ Santaros klinikas, kur po trijĹł dienĹł jo gyvybÄ— uĹžgeso.

QDPĂ˜VjVNDLWjNXULRMHNDX SLDPLSLQLJDLQXWHLVWĂ˜MĂ˜SR UHLNLDPV â– 9\UDLWLNLQRĂ…Â’WHLVzMjSD VLULQNÂ?DWVLWLNWLQDLRODLĂ… NXVUDĂ…zQRUzGDPLSDÂ’YDLULQ WLNDOzMLPRJ\YHQLPjÂąSD VLYDĂ?LQzWLEĂ‘WLSHUNHOWLÂ’NLWj Â’NDOLQLPRÂ’VWDLJj7LHNNDUWĂ˜XĂ?Â’YDLULXV QXVLNDOWLPXVMDX\UDWHLVWDV '(ULNVRQDV

T.VaiĹĄvilos artimiesiems buvo praneĹĄta apie jo mirtÄŻ, taÄ?iau apie kalÄ—jime patirtus vyro suĹžalojimus jĹł niekas neinformavo. Tuomet KalÄ—jimĹł departamento atstovai aiĹĄkino, kad ÄŻstatymai nenumato artimiesiems praneĹĄti apie sveikatos sutrikdymus, o LukiĹĄkiĹł kalÄ—jime dÄ—l nuteistĹłjĹł prieĹžiĹŤros buvo pradÄ—tas tarnybinis patikrinimas. Aukos artimiesiems ÄŻtarimĹł kÄ—lÄ— ir keisti nuĹžudymo motyvai. .EĂ&#x;REAĂ&#x;GAĂ&#x;VOĂ&#x;Â?Ă&#x;Â?SĂ&#x;PwĂ&#x;JIĂ&#x;MUS

Apie MarijampolÄ—s pataisos namuose planuojamÄ… ĹžmogĹžudystÄ™ D.Eriksonas ĹĄios ÄŻstaigos vadovus ir KalÄ—jimĹł departamentÄ… taip pat buvo ÄŻspÄ—jÄ™s prieĹĄ du mÄ—nesius. Apie savo planus dar kartÄ… jis buvo uĹžsiminÄ™s DrausmÄ—s komisijoje, taÄ?iau esÄ… iĹĄgirdÄ™s tik ironiĹĄkÄ… patarimÄ… – Ĺžudyk. Tuomet jis praĹĄÄ—, kad bĹŤtĹł perkeltas ÄŻ kitÄ… ÄŻkalinimo ÄŻstaigÄ…. D.Eriksonas yra pasakojÄ™s, kad MarijampolÄ—s pataisos namuose jam nebuvo sudarytos sÄ…lygos atsikratyti priklausomybÄ—s nuo narkotikĹł. D.Eriksono ir jo bendrininko ArtĹŤro AndriukaiÄ?io auka tapo toje paÄ?ioje kameroje gyvenÄ™s Robertas StaneviÄ?ius. Vyrai jam ant kaklo uĹžmovÄ— virvÄ™ ir pasmaugÄ—. Kai uĹž ĹĄÄŻ nusikaltimÄ… buvo teisiamas Kauno apygardos teisme, D.Eriksonas siĹŤlÄ— atsakovais patraukti KalÄ—jimĹł departamentÄ… ir MarijampolÄ—s pataisos namus, bet teismas ĹĄÄŻ praĹĄymÄ… atmetÄ—. IĹĄgirdÄ™ nuosprendÄŻ abu kaliniai iĹĄplĹŤdo jÄŻ paskelbusÄŻ teisÄ—jÄ….

Jekaterinburgo psichiatrijos ligoninÄ—s specialistai bando iĹĄsiaiĹĄkinti, ar prieĹĄ 17 metĹł iĹĄ Lietuvos pabÄ—gÄ™s ir Rusijoje 15 metĹł laisvÄ—s atÄ—mimo bausme nuteistas R.Zamolskis yra pakaltinamas. Skirti jam psichiatrinÄ™ ekspertizÄ™ Rusijos prokuratĹŤros papraĹĄÄ— Lietuvos teisÄ—saugininkai. Iki ĹĄiol rusai vengÄ— bet kokio bendradarbiavimo su mĹŤsĹł ĹĄalimi, bet ĹĄÄŻkart nusprendÄ— praĹĄymÄ… patenkinti. 49 metĹł R.Zamolskis iĹĄ kalÄ—jimo buvo perkeltas ÄŻ psichiatrijos ligoninÄ™, kur jam atliekama ekspertizÄ—. 0ROĂ&#x;KUĂ&#x;ROĂ&#x;RAIĂ&#x;Â?Ă&#x;2UĂ&#x;SIĂ&#x;JgĂ&#x;NEĂ&#x;V YKS

Nuo ĹĄios ekspertizÄ—s rezultatĹł priklausys ir tolesni Lietuvos prokurorĹł veiksmai. Jei R.Zamolskis pasirodys esÄ…s pakaltinamas, jo lauks apklausa, bet Lietuvos prokurorai ÄŻ JekaterinburgÄ… vaĹžiuoti neketina. Daugybe nusikaltimĹł ÄŻtariamÄ… kalinÄŻ apklaus Rusijos teisÄ—saugininkai pagal kolegĹł iĹĄ Lietuvos pateiktus klausimus. Nors artimiesiems uĹždrausta R.ZamolskÄŻ lankyti psichiatrijos ligoninÄ—je, pas jÄŻ buvo ÄŻleisti keli visuomenininkai, kurie domÄ—josi, ar ÄŻkalinimo ÄŻstaigose nÄ—ra paĹžeidinÄ—jamos Ĺžmogaus teisÄ—s. Jie R.Zamolskio Ĺžmonai praneĹĄÄ—, kad jos vyras jauÄ?iasi gerai, yra patenkintas laikymo sÄ…lygomis ir turi pretenzijĹł tik tardytojams, kurie esÄ… nesupaĹžindino jo su teismo, leidusio jam atlikti psichiatrinÄ™ ekspertizÄ™, sprendimu. )¸Ă&#x;,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOSĂ&#x;NOĂ&#x;RIĂ&#x;PIĂ&#x;NIĂ&#x;GĂ‹

Rusijos bendradarbiavimas su Lietuva ir jos praĹĄymĹł tenkinimas ne juokais iĹĄgÄ…sdino Zamolskius. Tik perkeltas ÄŻ psichiatrijos ligoninÄ™ R.Zamolskis piktinosi, kad apie laukianÄ?iÄ… ekspertizÄ™ nebuvo perspÄ—tas kalÄ—jime, todÄ—l ÄŻĹžvelgÄ— klastÄ… – esÄ… Lietuva ketina jÄŻ teisti uĹž akiĹł ir palikti pĹŤti Rusijos kalÄ—jime, kuriame su juo gali bĹŤti susidorota imituojant saviĹžudybÄ™. „Tik Lietuvoje viskÄ… papasakosiu ir dÄ—l visko prisipaĹžinsiu. PsichiatrinÄ—s ekspertizÄ—s jiems Ä?ia atlikti nepavyks, nes aĹĄ esu Lietuvos pilietis, oficialiai net rusĹł kalbos nemoku. EkspertizÄ— turi bĹŤti tikra, o ne fiktyvi – tik lietuviĹł kalba. Jokios ekspertizÄ—s rusĹł kalba nebus ir neduosiu parodymĹł, kol esu Rusijoje“, – rusĹł kalba paraĹĄytame laiĹĄ-

ke Ĺžmonai piktinosi R.Zamolskis. Jei ekspertizÄ— vis dÄ—lto bĹŤtĹł ne jo naudai ir jis bĹŤtĹł pripaĹžintas nepakaltinamu, R.Zamolskis Ĺžmonai patarÄ— kuo greiÄ?iau pasirĹŤpinti jo globa. „Tu iĹĄ Lietuvos gausi mano pensiją“, – aiĹĄkino Ĺžmonai R.Zamolskis, kuris Lietuvoje niekada nedirbo ir jokiĹł mokesÄ?iĹł nemokÄ—jo. 4AĂ&#x;POĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;GEIĂ&#x;DAUĂ&#x;JAĂ&#x;MAĂ&#x;¸AĂ&#x;LYĂ&#x;JE

Susitvarkyti dokumentus dÄ—l vyro pensijos, jeigu ji jam ir priklausytĹł, Svetlanai Zamolskienei vargu ar pavyks. 49 metĹł moteris pralaimÄ—jo bylÄ… dÄ—l jai panaikintos Ĺ engeno vizos ir iki 2020-ĹłjĹł birĹželio Lietuvoje yra nepageidaujamas asmuo. Tokio grieĹžto Migracijos departamento sprendimo S.ZamolskienÄ— sulaukÄ— pabandĹžiusi apgauti LietuvÄ…. PraĹĄydama Ĺ engeno vizos ji nurodÄ—, kad ÄŻ vyro gimtinÄ™ vyksta aplankyti draugĹł ir paŞįstamĹł, taÄ?iau pernai rugpjĹŤÄ?io pabaigoje atvaĹžiavusi ÄŻ KaunÄ… nusprendÄ— jame ÄŻsikurti visam laikui – iĹĄ anksto buvo uĹžraĹĄiusi vaikus ÄŻ gimnazijÄ…, o rugpjĹŤÄ?io 12Ä…jÄ… savo ir R.Zamolskio vardu nusipirko butÄ…. PaaiĹĄkÄ—jus, kad S.ZamolskienÄ— apsigyveno Lietuvoje, pernai lapkritÄŻ Lietuvos ambasada Rusijoje panaikino jai iĹĄduotÄ… vizÄ… dÄ—l imigracijos reikalavimĹł paĹžeidimo, o Migracijos departamentas liepÄ— kuo skubiau palikti ĹĄalÄŻ. -AĂ&#x;NIĂ&#x;PUĂ&#x;LIAĂ&#x;VOĂ&#x;NETĂ&#x;VAIĂ&#x;KAIS

IĹĄ Lietuvos S.ZamolskienÄ— iĹĄvyko tik ĹĄiĹł metĹł sausio pabaigoje, iĹĄsigandusi, kad bus iĹĄsiĹłsta, bet spÄ—jo vizos anuliavimÄ… apskĹłsti administraciniam teismui. Savo skunde S.ZamolskienÄ— aiĹĄkino, kad taisykliĹł nepaĹžeidÄ—, turi pakankamai pinigĹł gyventi Lietuvoje ir esÄ… ÄŻ vyro gimtinÄ™ atvyko tik dÄ—l savo maĹžameÄ?iĹł vaikĹł, kurie yra Lietuvos pilieÄ?iai ir esÄ… pareiĹĄkÄ— norÄ… grÄŻĹžti ÄŻ tÄ—vynÄ™. BalandÄŻ Vilniaus apygardos administracinis teismas S.ZamolskienÄ—s skundÄ… atmetÄ—. Teismo teigimu, S.Zamolskienei buvo leista vieĹĄÄ—ti Lietuvoje, bet viza nesuteikÄ— teisÄ—s Ä?ia gyventi, todÄ—l Lietuvos ambasada pasielgÄ— teisingai panaikindama S.Zamolskienei iĹĄduotÄ… vizÄ…. TokÄŻ patÄŻ sprendimÄ… priÄ—mÄ— ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, kuris S.ZamolskienÄ—s skundÄ… atmetÄ— ir sulaukÄ— rusÄ—s kaltinimĹł korupcija: „Lietuvos teismai ne geresni nei Rusijos. Matyt, sprendimai juose priimami ne vadovaujantis ÄŻstatymais, o kaĹžkieno skambuÄ?iais.“

5=DPROVNLVMDXVYDMRMDLĂ…/LHWXYRVJDXWLSLQLJĂ˜NXULHDWLWHNWĂ˜MRĂ?PRQDL


VARDAIĂ&#x;IRĂ&#x;VEIDAI

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

RINKOSĂ&#x;PULSAS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;LIEPOSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

,EĂ&#x;GENĂ&#x;DIĂ&#x;NIOĂ&#x;AUTOĂ&#x;MOĂ&#x;BIĂ&#x;LIOĂ&#x;ERAĂ&#x;BAIĂ&#x;GwĂ&#x;SI Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

EKONOMIKA

9RNLHWLMRVÄ9RONVZDJHQ³SDJDPLQRSDVNXWLQ’Ä%HHW OH³DXWRPRELO’GDU�LQRPjÄYDEDOR³YDUGX$WVL VYHLNLQLPDVVXOHJHQGLQLXDXWRPRELOLXY\NRNRP SDQLMRVJDP\NORMH0HNVLNRMHHVDQmLRMH3XHEORVPLHVWH

Po 17 metĹł darbo vadovo poste atsistatydino Norvegijos pigiĹł skrydĹžiĹł oro linijĹł „Norwegian Air Shuttle“ ÄŻkĹŤrÄ—jas ir generalinis direktorius Bjørnas Kjosas. 72 metĹł B.Kjosas liks patarÄ—ju valdyboje. „Esu ÄŻsitikinÄ™s, kad direktoriĹł taryba suras labiausiai kvalifikuotÄ… ÄŻpÄ—dinÄŻ, kuris vers tolesnius „Norwegian Air“ puslapius kartu su geriausia ÄŻmonÄ—s valdymo komanda“, – sakÄ— kompanijos ÄŻkĹŤrÄ—jas.

6NHOEVLUDOJDV 6HLPDVYDNDUQXVSUHQ GzÂ’SDUHLJRWLGDUEGDYLXV GDUERVNHOELPXRVHLQIRU PXRWLNRNVDWO\JLQLPDV GDUEXRWRMXLVLĂ‘ORPDV UĹž tai, kad Darbo kodekso pataisos bĹŤtĹł priimtos, balsavo 66 Seimo nariai, prieĹĄ buvo 5 parlamentarai, susilaikÄ— 30 Seimo nariĹł. Tokiai idÄ—jai prieĹĄtaravo darbdaviĹł organizacijos – anot jĹł, ĹĄis reikalavimas tiesiog perteklinis. TrĹŤkumĹł ÄŻĹžvelgÄ— ir Seimo nariai. „NÄ—ra numatyta jokio kontrolÄ—s mechanizmo, ar darbdaviai iĹĄ tikrĹłjĹł vieĹĄins tÄ… darbo uĹžmokestÄŻ. Nenumatytos nuobaudos, jei jie to nedarys arba darys netiksliai, nurodydami ne tokÄŻ darbo uĹžmokestÄŻ, koks galĹł gale bus pasiĹŤlytas“, – stebÄ—josi konservatorÄ— GintarÄ— SkaistÄ—. LiberalĹł frakcijai priklausantis Simonas Gentvilas ÄŻstatymo pataisai nepritarÄ—. „Darbdaviai, siekdami iĹĄvengti kontrolÄ—s mechanizmĹł ar paĹžeidimĹł, nurodys milĹžiniĹĄkÄ… intervalÄ…, nes tai yra leidĹžiama ĹĄiuo ÄŻstatymu“, – sakÄ— S.Gentvilas. Tuo metu konservatoriĹł frakcijai priklausantis Rimantas Jonas Dagys aiĹĄkino, kad normaliai besiverÄ?iantis verslas neturÄ—tĹł bijoti darbo skelbime informuoti apie atlyginimÄ…. ÄŽstatymo pakeitimo projekto aiĹĄkinamajame raĹĄte teigiama, kad nauja Darbo kodekso nuostata paskatins darbdaviĹł socialinÄ™ atsakomybÄ™ ir sustiprins darbuotojo derybinÄ™ galiÄ…. (ELTA, LR)

Vabalo formos ĹžvilganÄ?ios mÄ—lynos spalvos sedanas nuriedÄ—jo nuo konvejerio centrinÄ—je Meksikoje aidint plojimams. Tai buvo paskutinis pagamintas automobilis, kurio modelis sukurtas dar 1930-aisiais. Paskutiniai 65 automobiliai iĹĄ „Beetle Final Edition“ serijos bus parduodami Meksikoje, kainos prasidÄ—s nuo 21 tĹŤkstanÄ?io doleriĹł (18,6 tĹŤkst. eurĹł). Automobilius galima rezervuoti uĹž tĹŤkstanÄ?io doleriĹł (886 eurĹł) mokestÄŻ. Kiekvienas automobilis turi atminimo lentelÄ™ kairÄ—je pusÄ—je su numeriu 1-65. PaskutinÄ—s serijos maĹĄinos yra ne tik ĹžvilganÄ?ios mÄ—lynos, bet ir juodos, baltos bei smÄ—lio spalvos. DeĹĄimtys gamyklos darbuotojĹł ÄŻ darbÄ… atÄ—jo nuo pat ankstyvo ryto, kad galÄ—tĹł sudÄ—lioti galutinius akcentus ant paskutinio automobilio, kuris buvo atidengtas po septyniĹł valandĹł dar-

bo. Darbuotojai vilkÄ—jo ryĹĄkiai geltonus ĹĄvarkus, ant kuriĹł buvo paraĹĄyta „AÄ?iĹŤ, „Beetle“. Ĺ io automobilio istorija siekia naciĹł laikus – modelis buvo sukurtas Ferdinando Porsche su Adolfo Hitlerio parama, kuris 1937 metais ÄŻkĹŤrÄ— valstybinÄ™ ÄŻmonÄ™ „Volkswagenwerk“. Pats nedidelio ir nebrangaus automobilio prototipas pradÄ—tas kurti dar 1928 metais, bet iki karo iĹĄ gamyklos spÄ—jo iĹĄriedÄ—ti vos keliolika maĹĄinĹł, pavadintĹł „KdFWagen“. TaÄ?iau vÄ—liau koncerno „Volkswagen“ fabrikams teko gaminti karui reikalingÄ… produkcijÄ…, o ne lengvuosius automobilius. Po karo ĹĄalys sÄ… jungininkÄ—s padÄ—jo „Volkswagen“ norÄ—damos atgaivinti Vokietijos automobiliĹł gamybos pramonÄ™. YpaÄ? pagelbÄ—jo britĹł sprendimas ÄŻsigyti apie porÄ… deĹĄimÄ?iĹł tĹŤkstanÄ?iĹł „vabalĹłâ€œ, nes tuomet apie ĹĄÄŻ modelÄŻ su-

Ă„9RONVZDJHQÂłJDP\NORV0HNVLNRMHGDUEXRWRMDLLĂ…O\GzMRSDVNXWLQÂ’Ă„%HHWOHÂł

Ĺžinojo ir uĹžsienio pirkÄ—jai, o eksportas kaip reikiant ÄŻsibÄ—gÄ—jo. Reklamos agentĹŤra „Doyle Dane Bernbach“ 1959 metais pervadino modelÄŻ ÄŻ „Beetle“ (Vokietijoje jis buvo vadinamas „Kaefer“) ir pradÄ—jo reklamuoti automobilio maĹžumÄ…, kuris gali bĹŤti naudingas vairuotojams. Automobilis tapo itin populiarus 1968-aisiais pasirodĹžius „Dis-

ney“ kompanijos filmui „MeilÄ—s vabalas“, kuriame pasakojama istorija apie protingÄ… lenktyninÄ™ „Volkswagen“ maĹĄinÄ…. AmerikieÄ?iĹł dailininkas Andy Warholas padarÄ— fotoatspaudĹł su ĹĄiuo automobiliu, modelÄŻ taip pat galima pamatyti ant paskutinio legendinÄ—s grupÄ—s „The Beatles“ albumo „Abbey Road“ virĹĄelio. (ELTA, LR)

0RAĂ&#x;SIĂ&#x;DwĂ&#x;JOĂ&#x;VALSTYBwSĂ&#x;PARAMOSĂ&#x;SUĂ&#x;TARĂ&#x;jIĂ‹Ă&#x; DwLĂ&#x;DAUĂ&#x;GIAĂ&#x;BUĂ&#x;jIĂ‹Ă&#x;REĂ&#x;NOĂ&#x;VAĂ&#x;CIĂ&#x;JOSĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;RAĂ&#x;̧ YĂ&#x;MAS 1XRWULĂ…%(7$DUFK\YR

IĹĄ savo pavarde pavadintĹł vakuuminiĹł siurbliĹł ir kitokiĹł buitinÄ—s technikos ÄŻrenginiĹł milijardus eurĹł susikrovÄ™s britas Jamesas Dysonas, atrodo, nusprendÄ— palikti savo ĹĄalÄŻ. 72 metĹł verslininkas, aktyviai palaikÄ™s JungtinÄ—s KaralystÄ—s pasitraukimÄ… iĹĄ ES, pats nusprendÄ— perkelti savo kompanijos valdymÄ… ÄŻ AzijÄ…. Jis savo ĹĄeimai SingapĹŤre nupirko apartamentus, uĹž kuriuos iki ĹĄiol Ä?ia sumokÄ—ta brangiausiai per visÄ… istorijÄ…. UĹž 62–64-ame dangoraĹžio aukĹĄtuose esantÄŻ bĹŤstÄ… J.Dysonas paklojo net 54,2 mln. doleriĹł (46,4 mln. eurĹł).

%Ă‘VWRHQHUJLMRVWDXS\ PRDJHQWĂ‘UD %(7$ Ă…Lj VDYDLWÂ?SUDGzMRYDOVW\ EzVSDUDPRVVXWDUmLĂ˜ SDVLUDĂ…\PjGzOSDVNX WLQLRNYLHWLPRWHLNWL SDUDLĂ…NDVÂ’J\YHQGLQWL GDXJLDEXmLDPVDWQDX MLQWLJDXWXVSURMHNWXV „ValstybÄ—s paramos teikimo sutartis, pasiraĹĄoma tarp BETA ir projekto administratoriaus, yra pirmas svarbus Ĺžingsnis pradedant daugiabuÄ?io atnaujinimÄ…. Tik pasiraĹĄius ĹĄiÄ… sutartÄŻ galima pradÄ—ti ÄŻgyvendinti kitus renovacijos proceso etapus“, – teigia agentĹŤros direktorius Valius Serbenta. Pagal LR VyriausybÄ—s ĹĄ. m. birĹželio 22 d. patvirtintas valstybÄ—s paramos daugiabuÄ?iams namams atnaujinti teikimo ir ÄŻgyvendinimo prieĹžiĹŤros taisykles sutartys pasiraĹĄomos su projektĹł, jau turinÄ?iĹł finansiniĹł ÄŻstaigĹł pritarimÄ… lengvatiniam kreditui gauti, administratoriais.

ÄŽgyvendinant daugiabuÄ?iĹł namĹł atnaujinimo programÄ… nuo 2013 m. Lietuvoje atnaujinti 2254 daugiabuÄ?iai, arba 65 tĹŤkst. butĹł. Po pastarojo aplinkos ministro kvietimo iĹĄ gautĹł 719 paraiĹĄkĹł bĹŤsto renovacijai, BETA ÄŻvertinimu, 707 paraiĹĄkos paskelbtos tinkamomis ÄŻgyvendinti. Finansuoti nusprÄ™sta visus 707 projektus, jĹł bendra investicijĹł suma sudaro daugiau kaip 300 mln. eurĹł. IĹĄ jĹł beveik treÄ?dalis

'DXJLDEXmLĂ˜QDPĂ˜NYDUWDOLQzUHQRYDFLMDĂ‚YHQmLRQLĂ˜UDMRQRVDYLYDOG\EzMH

jau turi finansiniĹł ÄŻstaigĹł pritarimÄ….

energinio efektyvumo klasÄ™.

'AUĂ&#x;TAĂ&#x;PENKTADALIUĂ&#x;DAUĂ&#x;GIAUĂ&#x; GYVENTOJĂ‹Ă&#x;PAĂ&#x;RAI¸Ă&#x;KĂ‹

V.Serbenta ypaÄ? pozityviai ĹžiĹŤri ÄŻ tai, kad beveik 25 proc. paraiĹĄkĹł pateikÄ— Lietuvos didmiesÄ?iai. „Beveik ketvirtadalÄŻ visĹł naujausio kvietimo paraiĹĄkĹł sudaro paraiĹĄkos, gautos iĹĄ Vilniaus, Kauno ir KlaipÄ—dos. Vertinant visos ĹĄalies kontekste, tai labai pozityvus Ĺžingsnis – ĹĄiuose miestuose senĹł daugiabuÄ?iĹł skaiÄ?ius sudaro beveik 50 proc. visĹł ĹĄalies renovuotinĹł daugiabuÄ?iĹł. Tad bĹŤstĹł atnaujinimas ĹĄiose savivaldybÄ—se yra itin reikĹĄmingas visam ĹĄalies energetiniam ĹŤkiui“, – tvirtina ekspertas. Daugiausia paraiĹĄkĹł gauta iĹĄ KlaipÄ—dos ir Vilniaus miesto savivaldybiĹł, kurios atitinkamai pateikÄ— po 65 ir 58 paraiĹĄkas. Nuo jĹł kiek atsiliko Kauno miesto savivaldybÄ—, pateikusi 36 paraiĹĄkas. O Ĺ iauliĹł ir PanevÄ—Ĺžio

Kasmet norinÄ?iĹł jĹł atnaujinti savo daugiabutÄŻ skaiÄ?ius auga – tai rodo pastarojo kvietimo rezultatai: gautĹł paraiĹĄkĹł skaiÄ?ius iĹĄaugo penktadaliu. „KaimynystÄ—se sÄ—kmingai ÄŻgyvendinti projektai paskatino vis daugiau gyventojĹł teikti paraiĹĄkas bĹŤstui renovuoti. Ĺ˝monÄ—s pastebÄ—jo pagrindinius gyvenamosios vietos atnaujinimo privalumus, tokius kaip graĹžesnÄ— gyvenamoji aplinka ir maĹžesnÄ—s ĹĄildymo iĹĄlaidos“, – ÄŻĹžvalgomis dalijasi V.Serbenta. IĹĄlaidĹł ĹĄildymui sumaĹžinimas iĹĄlieka viena pagrindiniĹł prieĹžasÄ?iĹł, kodÄ—l gyventojai imasi teikti paraiĹĄkas bĹŤstui renovuoti. SpÄ—jama, kad ĹĄiemet paraiĹĄkas teikÄ™ daugiabuÄ?iai kasmet turÄ—tĹł sutaupyti daugiau nei 140 GWh energijos. AgentĹŤros direktoriaus teigimu, numanoma, kad daugiau kaip 50 proc. atnaujintĹł daugiabuÄ?iĹł pasieks aukĹĄtesnÄ™ nei C

!KĂ&#x;TYĂ&#x;VIAUĂ&#x;SIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;DIDĂ&#x;MIESĂ&#x;jIAI

miestĹł savivaldybÄ—s pateikÄ— po lygiai – 23 paraiĹĄkas. ElektrÄ—nĹł savivaldybÄ— aplenkÄ— tiek Ĺ iaulius, tiek PanevėŞį, pateikusi 30 paraiĹĄkĹł. Aktyvumu iĹĄsiskyrÄ— ir kitos maĹžesnÄ—s savivaldybÄ—s – Jonavos savivaldybÄ— pateikÄ— 22 pa raiĹĄkas, o PlungÄ—s ir ZarasĹł rajono savivaldybÄ—s – po 21 paraiĹĄkÄ…. )NĂ&#x;VESĂ&#x;TUOĂ&#x;TAĂ&#x;PERĂ&#x;Ă&#x;MLNĂ&#x;EURĂ‹

ÄŽgyvendinant daugiabuÄ?iĹł namĹł atnaujinimo programÄ… nuo 2013 m. Lietuvoje atnaujinti 2254 daugiabuÄ?iai, arba 65 tĹŤkst. butĹł. Investicijos ÄŻ ĹĄiĹł namĹł atnaujinimÄ… siekia daugiau nei 700 mln. eurĹł. Remiantis ekspertĹł skaiÄ?iavimais, uĹžbaigus ĹĄiuo metu Lietuvoje vykdomus 400 daugiabuÄ?iĹł atnaujinimo projektus bus atnaujinta apie 50 proc. visĹł maĹžesnÄ—se savivaldybÄ—se esanÄ?iĹł daugia(UĹžs. Nr. 19B222-8) buÄ?iĹł.


ULQNRVSXOVDV

Ă&#x;POLHSRVG

GEOGRA FIJA. Verslo niĹĄÄ… radusi jauna PanevÄ—Ĺžio bendrovÄ— jau eksportuoja savo produkcijÄ… ÄŻ septynias valstybes

1XRWULĂ…DVPHQLQLRDOEXPR

+UĂ&#x;RIAĂ&#x;MOKSĂ&#x;LIĂ&#x;NINĂ&#x;KAI Ă&#x;OĂ&#x;VERĂ&#x;TIĂ&#x;NAĂ&#x;SAĂ&#x;VIĂ&#x;VAIĂ&#x;KAI 7UHMĂ˜PHWĂ˜QXRVDYRVÂ’PRQzVVXNDNWXYHVDWĂ…YHQWXVLDL /DXUDL.D]LXNRQLHQHLPLQWÂ’NRNLRYHUVORLPWLVSDNXĂ? GzMRDWĂ?DORVLĂ…VDXVĂ˜SXVU\mLĂ˜SLUPLDXVLDLĂ…UDQNLRGD YXVLRVOLRILOL]XRWXVYDLVLXV0RWHULVLHĂ…NRMRMĂ˜SDUGXR WXYzVHEHWQHUDGXVLzPzVLĂ…DOW\MHGĂ?LRYLQWLEUDĂ…NHV A id a M U R AUS K A I T Ä– LR korespondentÄ—

Vilniuje gyvenanÄ?iai L.Kaziukonienei PanevÄ—Ĺžys gerai paŞįstamas – ji gimÄ— ĹĄiame mieste ir gyveno iki studijĹł sostinÄ—je. Tad uĹžsidegusi imtis verslo nÄ— nesudvejojo ir fabrikÄ—lÄŻ ÄŻkĹŤrÄ— AukĹĄtaitijos sostinÄ—je. Dabar liofilizuoti vaisiai, uogos ir darĹžovÄ—s iĹĄ PanevÄ—Ĺžio iĹĄkeliauja ne tik po Lietuvos parduotuves, bet ir ÄŻ uĹžsienÄŻ. LietuviĹĄkus ĹĄaltyje dĹžiovintus produktus jau ÄŻvertino ne tik mĹŤsĹł ĹĄalis, bet ir suomiai. )DwĂ&#x;JgĂ&#x;PAĂ&#x;DIKĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ&#x;VAIĂ&#x;KAI

„PrieĹĄ kelerius metus brendau imtis verslo, ieĹĄkojau idÄ—jos. JÄ… man padiktavo savi vaikai. Jiems patinka sausi pusryÄ?iai su liofilizuotomis uogomis. Nutariau nupirkti vien tokiĹł ir jomis papildyti sausus pusryÄ?ius“, – pasakojo ÄŻmonÄ—s „Geld Baltic“ ĹĄeimininkÄ—. TaÄ?iau jos paieĹĄkos buvo bevaisÄ—s – L.KaziukonienÄ— netradiciĹĄkai dĹžiovinamĹł uogĹł parduotuviĹł lentynose nerado. „Tuomet susimÄ…sÄ?iau, kad yra produktĹł, kuriĹł negaliu rasti, atrodytĹł, perpildytoje rinkoje. PradÄ—jau domÄ—tis liofilizuotais produktais. SuĹžinojau, kad nelabai kas tuomet, prieĹĄ trejus metus, mĹŤsĹł ĹĄalyje tuo uĹžsiÄ—mė“, – apie pradĹžiÄ… pasakojo verslo studijas baigusi moteris. Nuo idÄ—jos iki ÄŻmonÄ—s sukĹŤrimo praÄ—jo vos trys mÄ—nesiai, o pirmÄ… jÄ… produkcijÄ… bendrovÄ— pirkÄ—jams pateikÄ— dar po pusmeÄ?io. Tiek laiko prireikÄ— patalpoms ÄŻsirengti, visiems leidimams gauti, prekÄ—s Ĺženklui sukurti, etiketÄ—ms bei pakuotÄ—ms pasigaminti. Dabar ÄŻmonÄ— ĹĄalies prekybos tinkluose, vaistinÄ—se ir interneto parduotuvÄ—je parduoda ĹĄaltyje dĹžiovintas braĹĄke, avietes, mÄ—lynes, serbentus, agrastus, vyĹĄnias, ĹĄeivamedĹžiĹł uogas, spanguoles, granatus, tokiu pat bĹŤdu apdorotas morkas, burokÄ—lius, Ĺžirnelius, kukurĹŤzus. Du pastarieji produktai – patys paklausiausi. TaÄ?iau pirkÄ—jĹł rankos tiesiasi ir ÄŻ liofilizuotus ĹĄpinatus, paprikas ar alyvuoges. Gamintojai siĹŤlo ir prieskoniĹł: ĹĄaltyje dĹžiovintĹł bazilikĹł, Ä?esnakĹł, krapĹł, imbierĹł ar net pipirĹł. IĹĄ ĹĄiĹł produktĹł, ÄŻgijusiĹł „Supergarden“ pavadinimÄ…, ÄŻmonÄ— „Geld Baltic“ gamina ir miltelius, kuriĹł perka saldainiĹł fabrikai ar kepyklÄ—lÄ—s. 0AĂ&#x;SIĂ&#x;TELĂ&#x;KwĂ&#x;MOKSĂ&#x;LIĂ&#x;NINĂ&#x;KUS

Visai neseniai „Supergarden“ pasiĹŤlÄ— naujÄ… produktÄ… – „Bites“. Tai trijĹł rĹŤĹĄiĹł rinkinukai, anot L.KaziukonienÄ—s, daliai ĹžmoniĹł galintys atstoti net ir pietus. VerslininkÄ— didĹžiuojasi, kad juose nÄ—ra pridÄ—tinio cukraus ar daĹžikliĹł. Ĺ iems produktams sukurti verslininkÄ— pasitelkÄ— mokslininkus. „Kartu su Kauno technologijos universiteto InovacijĹł centru sukĹŤrÄ—me jungiamÄ… jÄ… medĹžiagÄ…. Ir

pagaminome sveikĹł uĹžkandĹžiĹł – liofilizuotĹł vaisiĹł, uogĹł ir darĹžoviĹł rinkinius. Kol kas tai bandomoji partija“, – sakÄ— verslininkÄ—. Parenkant, kokios uogos, vaisiai ir darĹžovÄ—s turÄ—tĹł ÄŻeiti ÄŻ rinkinius, savo nuomonÄ™ iĹĄsakÄ— ir L.KaziukonienÄ—s vaikai. „Jie – svarbiausi mano vertintojai. Buvo atvejĹł, kai jie sakÄ—, kad tas ar kitas skonis netinkamas. AĹĄ paisau savo atĹžalĹł nuomonÄ—s. Kurdami savo produktus orientuojamÄ—s ÄŻ vaikus, bet mĹŤsĹł gaminiai tinka visiems, kurie nori sveikesnio maisto, leidĹžiasi ÄŻ iĹĄkylas ar labai skuba ir neturi laiko pavalgyti, tuomet galima uĹžkasti ir automobilyje“, – sakÄ— verslininkÄ—. 2UĂ&#x;DEĂ&#x;NÂ?Ă&#x;Â?MOĂ&#x;NwĂ&#x;I¸Ă&#x;SIPĂ&#x;LwS

RudenÄŻ L.KaziukonienÄ—s valdos gimtajame mieste iĹĄsiplÄ—s, o darbuotojĹł skaiÄ?ius padidÄ—s. Dabar PanevÄ—Ĺžio pakraĹĄtyje ÄŻsikĹŤrusioje ÄŻmonÄ—je dirba 7 ĹžmonÄ—s, verslo pradĹžioje kolektyvÄ… sudarÄ— vos du darbuotojai. RugsÄ—jÄŻ, kai ÄŻsibÄ—gÄ—ja sezonas, darbuotojĹł gretos turÄ—tĹł iĹĄsiplÄ—sti iki deĹĄimties. Be to, ĹĄiuo metu ÄŻmonÄ— ÄŻsirengia naujas keturiskart erdvesnes patalpas, ÄŻsigijo ir daugiau automatizuotos ÄŻrangos, skirtos produktams pakuoti. Ir nors nelengva daĹžnÄ… dienÄ… riedÄ—ti 130 kilometrĹł, moteris neketina verslo kelti kitur, mat PanevÄ—Ĺžys turi nemaĹžai privalumĹł. „Ten daugiau laisvos darbo jÄ—gos, ĹĄalia ĹĄio miesto yra daug ĹŤkiĹł, iĹĄ kuriĹł perkame uogas ir darĹžoves. MĹŤsĹł tikslas – kuo daugiau Ĺžaliavos pirkti iĹĄ vietos ĹŤkiĹłâ€œ, – aiĹĄkino L.KaziukonienÄ—. *AĂ&#x;POĂ&#x;NIĂ&#x;JOĂ&#x;JEĂ&#x;MEZĂ&#x;GwĂ&#x;RYĂ&#x;̧ IUS

VerslininkÄ— neapsiribojo Lietuvos rinka. „Supergarden“ produktai eksportuojami jau ÄŻ septynias ĹĄalis. Vos apĹĄilusi kojas ÄŻmonÄ— pelnÄ— apdovanojimĹł – aukso medalÄŻ „MetĹł gaminys 2018“ bei „The Best New Natural Product of Scandinavia 2018“, buvo ÄŻvertinti sidabro medaliu Nacionaliniame pakuotÄ—s dizaino konkurse. Kasmetiniuose Vilniaus prekybos, pramonÄ—s ir amatĹł rĹŤmĹł

1HVHQLDLYHUVOjSUDGzMXVLDL/.D]LXNRQLHQHLMDXDWLWHNRĂ„/LHWXYRVPHWĂ˜JDPLQLRÂłPHGDOLV-Â’YHUVOLQLQNHLÂ’WHLNz HNRQRPLNRVLULQRYDFLMĂ˜PLQLVWUDV96LQNHYLmLXV NDLUzMH LU3UDPRQLQLQNĂ˜NRQIHGHUDFLMRVSUH]LGHQWDV5'DUJLV

rengiamuose apdovanojimuose 2017 metais L.KaziukonienÄ— tapo geriausia ÄŻmonÄ—s vadove. VerslininkÄ— neseniai grÄŻĹžo iĹĄ staĹžuotÄ—s Japonijoje. ÄŽ TekanÄ?ios SaulÄ—s ĹĄalÄŻ vyko keturiolika Europos SÄ… jungoje sukurtĹł verslĹł steigÄ—jĹł, kurie pradeda eksportuoti savo produkcijÄ… ÄŻ ĹĄiÄ… valstybÄ™. „Ten ne tik gavome teoriniĹł ĹžiniĹł apie japonĹł kultĹŤrinius skirtumus, bet ir turÄ—jome daug verslo susitikimĹł, kuriuos kuravo „EU Japan“ centras. Jis mums padÄ—jo susirasti ir potencialiĹł partneriĹłâ€œ, – dĹžiaugÄ—si L.KaziukonienÄ—. !PYĂ&#x;VARĂ&#x;TAĂ&#x;VISĂ&#x;AUGA

Pirmaisiais veiklos metais „Geld Baltic“ apyvarta siekÄ— 50 tĹŤkst. eurĹł, antraisiais – 200 tĹŤkst., treÄ?iaisiais – 400 tĹŤkst. eurĹł. O ĹĄiemet verslininkÄ— tikisi pasiekti 800 tĹŤkst. eurĹł. L.KaziukonienÄ— ÄŻ verslÄ… investavo apie 200 tĹŤkst. eurĹł. „Žinoma, investicijos dar neatsipirko. Tikiuosi, kad per artimiausius dvejus metus jos sugrÄŻĹĄâ€œ, – sakÄ— verslininkÄ—. DidĹžiausias iĹĄĹĄĹŤkis, su kuriuo nuolat tenka grumtis, – apyvartiniĹł lÄ—ĹĄĹł stygius. „Tai mums ir buvo, ir yra didĹžiausias iĹĄĹĄĹŤkis. Jaunos ÄŻmonÄ—s bankai nefinansuoja, o tiekÄ—jai reikalauja mokÄ—ti iĹĄ anksto“, – pasakojo L.KaziukonienÄ—.

$EGALĂ‹Ă&#x;IRĂ&#x;NAFTOSĂ&#x;KAINOSĂ&#x;LIEPOSĂ&#x;Ă&#x;D

%UROĂ&#x;IRĂ&#x;UĂ€SIENIOĂ&#x;VALIUTĂ‹Ă&#x;SANTYKISĂ&#x;LIEPOSĂ&#x;Ă&#x;D 9DOLXWRVSDYDGLQLPDV

6DQW\NLV

3RN\WLV*!6Ă&#x;DOLERIS

*DPLQWRMDLVLĂ‘ORLUĂ…DOW\MHGĂ?LRYLQWĂ˜ED]LOLNĂ˜mHVQDNĂ˜NUDSĂ˜LPELHUĂ˜SLSLUĂ˜

(XUDLXĂ? OLWUj

hEKIJOSĂ&#x;KRONA 

$ANIJOSĂ&#x;KRONA 

$IDĂ€IOSIOSĂ&#x;"RITANIJOSĂ&#x;SVĂ&#x;STERLINGĂ‹ 

,ENKIJOSĂ&#x;ZLOTAS2USIJOSĂ&#x;RUBLISÂľVEDIJOSĂ&#x;KRONAÂľVEICARIJOSĂ&#x;FRANKAS4URKIJOSĂ&#x;LIRA+INIJOSĂ&#x;JUANIS$XVWUDOLMRVGROHULV %XOJDULMRVOHYDV %UD]LOLMRVUHDODV .DQDGRVGROHULV .URDWLMRVNXQD ,]UDHOLRQDXMDVLVĂ…HNHOLV Ă‚DOWLQLV/LHWXYRVEDQNDV

   

9HQJULMRVIRULQWDV -DSRQLMRVMHQD 0HNVLNRVSHVDV 1RUYHJLMRVNURQD 5XPXQLMRVOzMD 7DLODQGREDWDV

   

'\]HOLQDV

EHQ]LQDV

  -$9GROHULDL Ă“ Ă“ Ă“ XĂ?EDUHOÂ’ .HWYLUWDGLHQLV 3LUPDGLHQLV $QWUDGLHQLV Ă“

Ă“

7UHmLDGLHQLV .HWYLUWDGLHQLV

.!&4!

  'HJDOĂ˜NDLQRVSDJDOWLQNODODSÂ’GHJDOXNDLQRVOW 1DIWRVNDLQRV/RQGRQH Ă„%UHQW´ -$9EDUHOLVÂąOLWUR


LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

PASAULIS Ä5,$1RYRVWL³Ä6FDQSL[³QXRWU

PASAULIS

06DOYLQL NDLUzMH LU5XVLMRVYDGRYDV93XWLQDVEXYRVXVLWLNÂ?PHWDLVLULNLĂ…LROSDODLNRGUDXJLĂ…NXVU\Ă…LXV

6YĂ&#x;RIAUĂ&#x;SYĂ&#x;BŠĂ&#x;REĂ&#x;MIAĂ&#x;+REMĂ&#x;LIUS

Ne r i n ga BU D RY T Ä– Specialiai LR, Italija

Milano prokuratĹŤra dÄ—l pavieĹĄintos informacijos jau pradÄ—jo ikiteisminÄŻ tyrimÄ…. DraugystÄ™ su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ne kartÄ… vieĹĄai deklaravÄ™s M.Salvini ginasi nepaÄ—mÄ™s nÄ— vieno rublio ir nÄ— vieno butelio degtinÄ—s. 4AĂ&#x;RwĂ&#x;SIĂ&#x;DwLĂ&#x;MIĂ&#x;LIĂ&#x;JOĂ&#x;NĂ‹Ă&#x;PARĂ&#x;TIĂ&#x;JAI

Milano prokuratĹŤra tiria, ar Italijos valdanÄ?ioji partija „Lyga“ buvo finansuojama Kremliaus. Tyrimas, kurio pagrindÄ… sudaro rimti ÄŻtarimai tarptautinio lygio korupcija, pradÄ—tas po to, kai Ĺžiniasklaidoje kelis kartus pasirodÄ— informacija apie milijonus iĹĄ Rusijos. AmerikieÄ?iĹł naujienĹł portalas „BuzzFeed“ prieĹĄ porÄ… dienĹł pavieĹĄino skandalingÄ… garso ÄŻraĹĄÄ…, kuriame ilgametis partijos „Lyga“ narys Gianluca Savoini derasi dÄ—l nelegalios finansinÄ—s paramos partijai. Teigiama, kad politikas, kuris taip pat vadovauja Rusijos ir Ita-

lijos Lombardijos regiono asociacijai, su Kremliaus atstovais susitiko pernai spalÄŻ Maskvos vieĹĄbutyje „Metropol“. Anot amerikieÄ?iĹł portalo, ÄŻraĹĄe tariamasi dÄ—l galimĹł 65 mln. doleriĹł (57,7 mln. eurĹł), kurie turÄ—jo pasiekti partijÄ… „Lyga“. Ar pinigai buvo pervesti, neaiĹĄku. G.Savoini neneigÄ— buvÄ™s minÄ—tame vieĹĄbutyje, bet tikino, kad apie pinigus partijai nekalbÄ—jo. „Buvome vieĹĄbutyje tarp daugybÄ—s ĹžmoniĹł, ĹĄnekuÄ?iavomÄ—s apie ÄŻvairiausius dalykus. Verslininkai tarpusavyje gali kalbÄ—tis apie kÄ… tik nori“, – gynÄ—si politikas. 2EIĂ&#x;KAĂ&#x;LAUĂ&#x;JAĂ&#x;DAUĂ&#x;GIAUĂ&#x;AI¸Ă&#x;KUĂ&#x;MO

Galimi ryĹĄiai su Rusijos oligarchais neseniai suĹžlugdÄ— populistinÄ™ Austrijos vyriausybÄ™. Ar taip nutiks ir Italijoje, kol kas neaiĹĄku, nors partijos „Lyga“ koalicijos partneris „5 ĹžvaigĹžduÄ?iĹł judÄ—jimas“ ir opozicija jau pareikalavo visiĹĄko aiĹĄkumo ĹĄiuo klausimu. „Lyga“ gavo rubliĹł kampanijai prieĹĄ eurÄ…? Viskas turi bĹŤti nedelsiant iĹĄsiaiĹĄkinta“, – piktinosi opozicinÄ—s DemokratĹł partijos

+RUIĂ&#x;ZAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;TARĂ&#x;TUMĂ&#x;RYK¸Ă&#x;Tw .LQLMRVWXULVWDLYLVGDĂ?QLDXUHQNDVLNHOLRQHVODLYDLV RNUXL]Ă˜UHQJzMDLVNDLmLXRMDSOĂ‘VWDQmLXVSLQLJXV%HW ODLYĂ˜PLOĂ?LQĂ˜JDXVDNHOLDGLGHOÂ?JUzVPÂ?LUDSOLQNDL BaigÄ—si dienos, kai kruizus rinkdavosi vyresnio amĹžiaus ĹžmonÄ—s, kuriems patikdavo denyje Ĺžaisti bingo, gulÄ—ti ĹĄezlonguose, o vakarais pasipuoĹĄti vakarienei laivo restorane. ModernĹŤs kruiziniai laineriai dabar primena plĹŤduriuojanÄ?ius futuristinius miestus, juose gali plaukioti tĹŤkstanÄ?iai keleiviĹł, o robotai padavÄ—jai neĹĄioja gÄ—rimus. +IĂ&#x;NAIĂ&#x;KEĂ&#x;LIAUĂ&#x;JAĂ&#x;VISĂ&#x;DAUĂ&#x;GIAU

Dauguma didĹžiuliĹł keliauti skirtĹł laivĹł nutaikyti ÄŻ sparÄ?iai auganÄ?iÄ… Kinijos kelioniĹł kruiziniais laivais rinkÄ…. Ji jau antra pagal tokiĹł keliautojĹł skaiÄ?iĹł po Amerikos. Kadangi turtingoje ĹĄalyje apskritai auga kelioniĹł paklausa, entuziazmas keliauti per Azijos uostus laivu taip pat didÄ—ja. „Kinijoje kruizines keliones dabar renkasi pensininkai, ĹĄeimos ir jaunavedĹžiai“, – pasakojo kelioniĹł agentĹŤros „Tuniu“ atstovas Wang Mi. SkaiÄ?iuojama, kad ĹĄiais metais ÄŻ kruizus turÄ—tĹł iĹĄplaukti apie 30 mln. ĹžmoniĹł visame pasaulyje – 70 proc. daugiau, nei tokiĹł keleiviĹł bĹŤdavo prieĹĄ deĹĄimt metĹł. Pernai net 2,4 mln. ĹžmoniĹł leidosi ÄŻ keliones kruiziniu laivu – skaiÄ?ius iĹĄaugÄ™s tris kartus, palyginti su 2014 metais.

vadovas Nicola Zingaretti. GrupÄ— Italijos parlamentarĹł pareikalavo, kad partija „Lyga“ pavieĹĄintĹł finansinius dokumentus, kurie paneigtĹł pasirodĹžiusiÄ… informacijÄ…. Premjeras Giuseppe Conte tikino garso ÄŻraĹĄo kol kas negirdÄ—jÄ™s, taÄ?iau sakÄ— pasitikintis vidaus reikalĹł ministro pareigas einanÄ?iu M.Salvini. .ESĂ&#x;LwĂ&#x;PwĂ&#x;SIMĂ&#x;PAĂ&#x;TIĂ&#x;JĂ‹Ă&#x;60UĂ&#x;TIĂ&#x;NUI

M.Salvini, kuris ne kartÄ… vieĹĄai deklaravo lojalumÄ… V.Putinui ir reikalavo panaikinti Briuselio sankcijas Rusijai, tikino, kad jo vadovaujama partija niekada negavo jokiĹł Kremliaus pinigĹł, nors tokie ÄŻtarimai partijai buvo mesti jau ne kartÄ…. „Niekada nepaÄ—miau nÄ— vieno rublio, euro, dolerio arba butelio degtinÄ—s iĹĄ Rusijos. IĹĄ Maskvos savo dukrai veĹžiau tik matrioĹĄkas ir filmuko „MaĹĄa ir lokys“ personaĹžus. Kas teigia kitaip, meluoja“, – gynÄ—si M.Salvini. Per praÄ—jusius Europos Parlamento rinkimus jis aktyviai bandÄ— suvienyti visas antieuropietiĹĄkas partijas ir buvo kaltinamas, kad taip tarnauja Rusijos interesams. Po sÄ—kmingĹł rinkimĹł jis pavieĹĄino pergalingÄ… asmenukÄ™, kurios fone buvo matyti knygĹł lentynoje pastatyta V.Putino nuotrauka ir knyga apie jÄŻ.

"AIĂ&#x;MIĂ&#x;NAĂ&#x;MAĂ&#x;SIĂ&#x;DwLĂ&#x;TARĂ&#x;̧ OS

TaÄ?iau uostuose ĹĄvartuojantis vis daugiau laivĹł monstrĹł, kuriĹł denis gali siekti kelis ĹĄimtus metrĹł ir kurie bĹŤna keliĹł aukĹĄtĹł, didÄ—ja susirĹŤpinimas dÄ—l jĹł daromos Ĺžalos aplinkai. „KruizĹł industrija prisideda prie oro ir vandens tarĹĄos, vandenynuose palieka naftos, ĹĄiukĹĄliĹł, plastiko pÄ—dsakĹłâ€œ, – pasakojo gamtosaugos organizacijos „Friends of the

Earth“ direktorÄ— Marcie Keever. Nerimaujama dÄ—l ÄŻ aplinkÄ… iĹĄmetamo sieros oksido – nuodingĹł dujĹł, kurios gali sukelti kvÄ—pavimo takĹł problemĹł ir gali pakenkti vandenyno gyventojams, taip pat sukelti rĹŤgĹĄtĹł lietĹł. TaÄ?iau ĹĄios industrijos atstovai tikina, jog stengiasi, kad kelionÄ—s laivu nekenktĹł aplinkai. BendrovÄ— „Royal Caribbean“ tvirtina, kad ÄŻdiegÄ— sistemas, kurios sulaiko sieros oksido ir kitĹł terĹĄalĹł iĹĄmetimÄ… ÄŻ aplinkÄ…. „Kruiziniai laivai yra ĹĄvaresni nei bet kada anksÄ?iau ir jie tobulÄ—ja su kiekviena nauja laivĹł klase“, – tikino bendrovÄ—s gamtosaugos programĹł vadovas Nickas Rose’as. ,YGĂ&#x;MIESĂ&#x;TASĂ&#x;ANTĂ&#x;BANĂ&#x;GĂ‹

Naujausias „Royal Caribbean“ kruizinis laivas, skirtas Kinijos rinkai, yra 345 metrĹł ilgio, juo gali plaukti 5,6 tĹŤkst. keleiviĹł. ÄŒia keliautojai gali vÄ—jo tunelyje iĹĄbandyti, koks jausmas bĹŤtĹł ĹĄokti paraĹĄiutu. Taip pat gali vaĹžinÄ—ti maĹĄinÄ—lÄ—mis atrakcione, ĹĄokinÄ—ti ant batuto su virtualiosios realybÄ—s ÄŻranga. Visos ĹĄios pramogos sukurtos tam, kad ÄŻ kruizus bĹŤtĹł viliojama jaunoji karta. Laive taip pat yra 17 restoranĹł ir galima apsigyventi skirtingo tipo kajutÄ—se. PavyzdĹžiui, yra ĹĄeimai skirtĹł apartamentĹł, kuriuose ÄŻrengtas karaokÄ—s kambarys ir Ä?iuoĹžykla vaikams. „Gali dienĹł dienas nebeiĹĄlipti iĹĄ ĹĄiuolaikiniĹł kruiziniĹł laivĹł – tau tikrai nebus nuobodu, – teigÄ— daĹžnai tokÄŻ kelionÄ—s bĹŤdÄ… besirenkanti 58 metĹł keleivÄ— Sylvia Bau. – Keliaujame su ĹĄeĹĄiais ĹĄeimos nariais, ir galiu pasakyti, kad esu labai nustebusi, kokiĹł moderniĹł laineriĹł bĹŤna ĹĄiais laikais.“ (AFP, LR) $)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

3RSXOLVWLQÂ?,WDOLMRVY\ULDXV\EÂ?NUHmLDVNDQGDODVGzO JDOEĂ‘WLĂ…5XVLMRVJDXWĂ˜PLOLMRQĂ˜3RSXOLDULDXVLDĂ…D OLHVSDUWLMDĂ„/\JDÂłYDGRYDXMDPD0DWWHR6DOYLQLÂ’WD ULDPDJDYXVLGLGĂ?LXOÂ?ILQDQVLQÂ?SDUDPjLĂ….UHPOLDXV

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;LIEPOSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

+ASĂ&#x;MIĂ&#x;NUĂ&#x;TŠĂ&#x;I¸Ă&#x;KERĂ&#x;TAĂ&#x;POĂ&#x;STAĂ&#x;DIOĂ&#x;Ng $PD]RQzVPLĂ…NĂ˜NLUWL PRPDVWDVSUDzMXVÂ’Pz QHVÂ’EXYRSURFGL GHVQLVSDO\JLQWLVX PHWĂ˜ELUĂ?HOLX%UD]LOLMRV SUH]LGHQWR-DLUR%RO VRQDURY\NGRPDSROL WLNDMDXWXULPLOĂ?LQLĂ…NĂ˜ QHLJLDPĂ˜SDGDULQLĂ˜ Brazilijos prezidento postÄ… uŞėmus J.Bolsonaro, ĹĄalyje padidÄ—jo miĹĄkĹł kirtimo tempas, bet istorines aukĹĄtumas tai pasiekÄ— per praÄ—jusius porÄ… mÄ—nesiĹł. Brazilijos nacionalinio kosmoso tyrinÄ—jimo instituto darbuotojai skelbia, kad vien per birĹželÄŻ ĹĄalyje buvo iĹĄkirsta 770 kvadratiniĹł kilometrĹł miĹĄkĹł. 2018-ĹłjĹł birĹželÄŻ miĹĄkĹł plotas sumaŞėjo 488 kvadratiniais kilometrais. Tokie skaiÄ?iai reiĹĄkia, kad praÄ—jusÄŻ mÄ—nesÄŻ kiekvienÄ… minutÄ™ Brazilija prarasdavo pusantros futbolo aikĹĄtÄ—s dydĹžio miĹĄko plotÄ…. Daugiau nei du treÄ?daliai AmazonÄ—s miĹĄkĹł yra Brazilijoje, ir aplinkosaugos grupÄ—s kaltina J.Bolsonaro, kuris leido kompa-

.LQLMRMHVWDWRPLYLVQDXMLSUDEDQJĂ‘VODLYDLRNUXL]DLMDLVVSDUmLDLSRSXOLDUzMD

1XRWUDXNRVLĂ…RURURGRNDG$PD]RQzVPLĂ…NDLNHUWDPLGLGĂ?LXOLXJUHLmLX

nijoms nevarĹžomai kirsti ĹĄalies miĹĄkus. „J.Bolsonaro ir jo paskirtas aplinkosaugos ministras per praÄ—jusius pusÄ™ metĹł sutelkÄ— savo dÄ—mesÄŻ ÄŻ ĹĄalies aplinkos apsaugos griovimÄ… ir miĹĄkĹł kirtimÄ… reguliuojanÄ?iĹł institucijĹł veiklos neutralizavimą“, – teigÄ— nevyriausybinÄ—s organizacijos „Climate Observatory“ vykdomasis sekretorius Carlosas Rittlas. „Greenpeace“ kraĹĄtutinÄ—s deĹĄinÄ—s paĹžiĹŤrĹł Brazilijos prezidentÄ…

ÄŻvardija kaip grÄ—smÄ™ klimato pusiausvyrai. Aplinkosaugininkai ÄŻspÄ—ja, kad ilguoju laikotarpiu miĹĄkĹł kirtimas Brazilijos ekonomikai turÄ—s neigiamĹł pasekmiĹł. Prezidentas jau rinkimĹł kampanijos metu paĹžadÄ—jo, kad vyriausybÄ— skirs daug dÄ—mesio ĹĄalies ekonomikai atgaivinti ir tam naudos AmazonÄ—s regiono ekonominÄŻ potencialÄ…. TodÄ—l ekspertai paĹžymi, kad J.Bolsonaro tiesiog vykdo rinkimĹł paĹžadus.(CNN, LR)


SDVDXOLV

Ă&#x;POLHSRVG

0AĂ&#x;SIĂ&#x;TINĂ&#x;KAĂ&#x;POĂ&#x;LIĂ&#x;TIĂ&#x;NISĂ&#x;KLIĂ&#x;Ă„jIĂ‹Ă&#x;RUOĂ&#x;Ă€AS

!TĂ&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MAIĂ&#x;NEĂ&#x;TENĂ&#x;KIĂ&#x;NA

„U.von der Leyen pareiĹĄkimai buvo nuviliantys. NeiĹĄgirdome nÄ— vieno konkretaus pasiĹŤlymo, ar tai bĹŤtĹł ÄŻstatymo virĹĄenybÄ—s, ar klimato klausimai. Mus iĹĄrinko, kad darytume pokyÄ?ius, bet dabar nematome galimybÄ—s siekti pokyÄ?iĹł su ĹĄita kandidate“, – po treÄ?iadienio klausymo sakÄ— ĹžaliĹłjĹł frakcijos atstovÄ— Ska Keller. „U.von der Leyen tiesiog nÄ—ra Komisijos pirmininkÄ—, kuriÄ… galÄ—tĹł palaikyti ĹžaliĹłjĹł frakcija Europos laisvasis aljansas“, – trumpai reziumavo jos kolega Philippe’as Lamberts’as. Socialistai irgi nebuvo paten-

Pirmas pokalbis ÄŻvyko

Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

.HO\MHÂ’(XURSRV.RPLVL MRVSLUPLQLQNRSRVWj9R NLHWLMRVJ\Q\ERVPLQLVW UHL8UVXODLYRQGHU/H\HQ N\ODYLVGDXJLDXNOLĂ‘mLĂ˜ 3RDNLVWDWRVVXNDQGLGD WHNDLNXULRVJUXSzV(X URSRV3DUODPHQWHDSVL VSUHQGzXĂ?MjQHEDOVXRWL „Esu europietÄ— tiek ĹĄirdyje, tiek ÄŻsitikinimais“, – treÄ?iadienÄŻ sakÄ— U.von der Leyen, pirmÄ… kartÄ… kreipdamasi ÄŻ ĹžiniasklaidÄ… kaip oficiali kandidatÄ— pakeisti Europos Komisijos (EK) pirmininkÄ… JeanÄ… Claude’ą JunckerÄŻ. TaÄ?iau meilÄ—s Europai politikei neuĹžteko, kad pelnytĹł europarlamentarĹł simpatijas per dviejĹł valandĹł klausymÄ…, vykusÄŻ Briuselyje. Europos Parlamento (EP) deputatai egzaminavo 60 metĹł kandidatÄ™ klimato kaitos, ÄŻstatymĹł virĹĄenybÄ—s ir ES institucijĹł reformĹł klausimais.

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS

8YRQGHU/H\HQ VXODXNzJDXV\ EzVUHLNDODYLPĂ˜ LĂ…VNLUWLQJĂ˜(3 IUDNFLMĂ˜EHWÂ’J\ YHQGLQWLYLVĂ˜QR UXVEXVVXQNX

kinti kandidatÄ—s atsakymais. „Mums neuĹžteko atsakymĹł, todÄ—l mes suraĹĄysime savo reikalavimus ir ÄŻvertinsime kandidatÄ™ atsiĹžvelgdami ÄŻ gautus atsakymus“, – po klausymo kalbÄ—jo SocialistĹł ir demokratĹł paĹžangiojo aljanso frakcijos pirmininkÄ— Iratxe Garcia Perez. 0OSĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;DAĂ&#x;LYĂ&#x;BOSĂ&#x;TŠĂ&#x;SIAĂ&#x;SI

LiberalĹł frakcijos „Atnaujinti Europą“ pirmininkas Dacianas Ciolosas buvo tiesmukas ir pateikÄ— kandidatei keturis reikalavimus. Vienas jĹł – suteikti liberalĹł kandidatei Margrethe Vestager tokias pat pareigas kaip ir jos varĹžovui socialdemokratui Fransui Timmermansui. U.von der Leyen teigÄ— siĹŤlysianti pastarajam toliau eiti EK pirmojo vicepirmininko pareigas, o M.Vestager galinti pasiĹŤlyti kiek Ĺžemesnes – paprasto vicepirmininko postÄ….

D.Ciolosas taip pat reikalavo, kad U.von der Leyen atsakytĹł ÄŻ jai metamus kaltinimus dÄ—l prasto vadovavimo ir pinigĹł ĹĄvaistymo Vokietijos gynybos ministerijoje. Savo ruoĹžtu euroskeptiĹĄkos grupÄ—s grasina blokuoti visÄ… kandidatĹł ÄŻ aukĹĄÄ?iausius ES postus paketÄ…, nes jos atstovai negavo tĹł postĹł EP komitetuose, kuriĹł tikÄ—josi. 'AĂ&#x;LIĂ&#x;VILĂ&#x;KINĂ&#x;TIĂ&#x;PROĂ&#x;CEĂ&#x;Sg

Balsavimas dÄ—l U.von der Leyen kandidatĹŤros vyks antradienÄŻ StrasbĹŤre. Jeigu EP jai nepritars, ES valstybiĹł lyderiai per 30 dienĹł turÄ—s pateikti naujÄ… kandidatĹŤrÄ…. EP frakcijos taip pat gali bandyti iĹĄsiderÄ—ti, kad bĹŤtĹł atsiĹžvelgta ÄŻ jĹł siĹŤlomus prioritetus arba ÄŻ tam tikrus postus bĹŤtĹł paskirti jĹł nariai. EP vadovai taip pat gali atidÄ—-

NepaisÄ— protokolo

ti balsavimÄ… kelioms savaitÄ—ms ar net mÄ—nesiams, nes dabartinio EK pirmininko kadencija baigsis tik lapkriÄ?io 1 d. „Tikiuosi, kad ji pamatÄ— aiĹĄkesnÄŻ Parlamento vaizdÄ… – mĹŤsĹł prioritetus ir ÄŻvairius klausimus, kurie rĹŤpi arba domina politines grupes“, – apie U.von der Leyen treÄ?iadienio pasirodymÄ… sakÄ— EP pirmininkas Davidas Maria Sassoli. Jis teigÄ—, kad dar anksti spÄ—lioti, koks bus EP sprendimas. „Manau, kad dar yra darbo, kurÄŻ reikia atlikti“, – sakÄ— D.M.Sassoli. Kai kurie ekspertai pripaŞįsta, kad neverta buvo tikÄ—tis iĹĄ U.von der Leyen aiĹĄkios programos ateinantiems penkeriems metams, nes politikÄ— nedalyvavo EP rinkimuose, o iki praÄ—jusios savaitÄ—s buvo tik Vokietijos gynybos ministrÄ—. („Euractiv“, „Politico“, LR)

Po trijĹł nevaldomo drebulio priepuoliĹł per pastarÄ…sias savaites Vokietijos kanclerÄ— A.Merkel (nuotr.) nusprendÄ— apsidrausti: per oficialiÄ… ceremonijÄ… vakar Berlyne ji ir Danijos premjerÄ— M.Frederiksen valstybiĹł himnĹł klausÄ—si sÄ—dÄ—damos, nors tai prieĹĄtarauja protokolui. Vos prieĹĄ dienÄ…, treÄ?iadienÄŻ, 64 metĹł A.Merkel treÄ?iÄ… kartÄ… maĹžiau nei per mÄ—nesÄŻ apÄ—mÄ— nevaldomas drebulys. Tai ÄŻvyko kanclerei priimant Suomijos premjerÄ… A.Rinne ir skambant nacionaliniams abiejĹł ĹĄaliĹł himnams.

Kirgizijoje gimęs Vokietijos pilietis Alexas D. buvo sulaikytas 2016 m., kai grįŞo iť Rytų Ukrainos. Šią savaitę teismas pripaŞino jį kaltu rengus sunkų nusikaltimą, keliantį pavojų valstybės saugumui. AtsiŞvelgęs į tai, kad vyras pripaŞino kaltę, teismas jam skyrė lygtinę bausmę. Nuteistasis tikisi grįŞti į darbą baldų gamykloje Lėnės mieste, Vakarų Reino-Vestfalijos Şemėje. Anot vyro, tai yra jo ťansas grįŞti į normalų gyvenimą.

tinamÄ… jÄŻ su snaiperio ĹĄautuvu. Jis sako, kad tik saugojo ligoninÄ™. Bet snaiperio ĹĄautuvo tam nereikia“, – argumentavo kaltintojas Christophas KĂśsteris. Prokuroras po teismo proceso pasakojo Ĺžurnalistams, kad tokiĹł atsikalbinÄ—jimĹł jam tenka girdÄ—ti daĹžnai. IĹĄ Sirijos grÄŻĹžtantys „Islamo valstybÄ—s“ samdiniai taip pat mÄ—gsta aiĹĄkinti, kad ÄŻ frontÄ… nevyko, o tik padÄ—jo dirbti ĹŤkio darbus ir ĹĄveitÄ— tualetus.

ÂŒKALĂ&#x;jIĂ‹Ă&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;KAĂ&#x;KO

Alexas D. teisme pasakojo, kad iĹĄvyko ÄŻ RytĹł UkrainÄ… vedamas geriausiĹł ketinimĹł – esÄ… jis negalÄ—jo ĹžiĹŤrÄ—ti, kaip kenÄ?ia vaikai. Kiek kanÄ?iĹł ĹžmonÄ—ms sukÄ—lÄ— jis pats, liko neĹžinoma, bet teismas bevaikio vyro ĹžodĹžius ÄŻvertino rimtai ir nurodÄ— jam paaukoti 800 eurĹł humanitarinei organizacijai. Tai gana reikĹĄminga suma asmeniui, kuris, jo paties ĹžodĹžiais, klijuodamas baldus per mÄ—nesÄŻ uĹždirba 1100 eurĹł ÄŻ rankas. Vyras gimÄ— 1975 m. Kirgizijoje, baigÄ— aĹĄtuonias klases ir ÄŻgijo santechniko specialybÄ™. ÄŽ VokietijÄ… jis persikÄ—lÄ— 2001 m., bet

RytĹł Ukrainoje Alexo D. gyvenimas nebuvo panaĹĄus ÄŻ normalĹł. Teismui pateiktose nuotraukose jis pozuoja ant tanko su automatu „KalaĹĄnikov“ rankoje kartu su ĹžmonÄ—mis, kurie vilki karines uniformas. KÄ… bĹŤtent iĹĄ CentrinÄ—s Azijos kilÄ™s Vokietijos pilietis veikÄ— konflikto zonoje, tiksliai iĹĄsiaiĹĄkinti nepavyko. GalbĹŤt tai ir iĹĄgelbÄ—jo jÄŻ nuo belangÄ—s. Dortmundo prokurorai buvo ÄŻsitikinÄ™, kad Alexas D. dalyvavo karo veiksmuose, bet jiems nepakako ÄŻkalÄ?iĹł tam ÄŻrodyti. „Nuotraukose mes matome kal-

0AĂ&#x;JUĂ&#x;TOĂ&#x;PIĂ&#x;LIEĂ&#x;TIĂ&#x;NŠĂ&#x;PAĂ&#x;REIĂ&#x;Gg

9RNLHWLV$OH[DV'WDUQDYREULJDGRMHNXULGDO\YDYRPĂ‘Ă…LXRVH5\WĂ˜8NUDLQRMH

susirasti darbÄ… nebuvo lengva. Vyras pradÄ—jo iĹĄgÄ—rinÄ—ti ir vartoti narkotikus. Netrukus prasidÄ—jo problemos su teisÄ—sauga: jis keletÄ… kartĹł buvo baustas uĹž smurtÄ… ir turto prievartavimÄ…. 2014 m. Alexas D. iĹĄvyko ÄŻ RytĹł UkrainÄ… pajutÄ™s pareigÄ… padÄ—ti Donecko ir Luhansko separatistams. Jis prisijungÄ— prie Kalmiuso brigados. Ĺ i sukarinta separatistĹł grupuotÄ— nÄ—ra plaÄ?iai Ĺžinoma, bet dalyvavo didĹžiausiuose mĹŤĹĄiuose: prie Ilovaisko 2014 m. vasarÄ… ir ĹĄalia DebalcevÄ—s 2015 m. ĹžiemÄ…. +IĂ&#x;̧ EĂ&#x;NESĂ&#x;KROĂ&#x;VwĂ&#x;SIĂ&#x;KIĂ&#x;TI

Vyras sugrÄŻĹžo ÄŻ VokietijÄ… 2016 m., nes, kaip pats prisipaĹžino, nusivylÄ— separatistais.

„Kol vieni kemĹĄasi kiĹĄenes, kiti eina mirti“, – teisiamojo motyvus paaiĹĄkino advokatas Stefanas SchlĂźteris. PaÄ?iam prisikimĹĄti kiĹĄeniĹł samdiniui nepavyko, nes gaudavo tik 150 eurĹł per mÄ—nesÄŻ. Tardamas paskutinÄŻ ĹžodÄŻ vyras teigÄ—, kad „daug suprato“ ir kad jam gÄ—da „dÄ—l kai kuriĹł savo poelgiĹłâ€œ. Ar gailÄ—damasis, ar iĹĄ naivumo Alexas D. net nebandÄ— slÄ—pti, iĹĄ kur atvyko. Oro uosto darbuotojai patys atkreipÄ— dÄ—mesÄŻ ÄŻ tvirto sudÄ—jimo vyrÄ… su karine uniforma ir kuprine. PapraĹĄytas pateikti asmens dokumentus jis iĹĄsitraukÄ— nepripaĹžintos Donecko liaudies respublikos iĹĄduotÄ… pasÄ…. („Deutsche Welle“, LR)

PalaikĹł nerado $)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

+AĂ&#x;RIAUĂ&#x;TIĂ&#x;Â?Ă&#x;$ONĂ&#x;BAĂ&#x;SgĂ&#x;ÂŚĂ&#x;TIKTAIĂ&#x;UĂ€Ă&#x;Ă&#x;EURĂ‹ 0DĂ?GDXJGYHMXVPHWXV5\WĂ˜8NUDLQRVVHSDUDWLV WDPVWDONLQÂ?VEDOGĂ˜NOLMXRWRMDVLĂ…9RNLHWLMRVDWVL SLUNRSDO\JLQWLOHQJYDL7HLVPDVĂ…LDPPHWĂ˜Y\ UXLSDVN\UzO\JWLQÂ?GYHMĂ˜PHWĂ˜NDOzMLPREDXVPÂ?

Rusija yra pasiruoĹĄusi bet kokio formato deryboms su Ukraina, taÄ?iau prezidentĹł susitikimui turi bĹŤti kruopĹĄÄ?iai pasiruoĹĄta, o Ukrainoje prieĹĄ susitikimÄ… turi bĹŤti suformuota nauja vyriausybÄ—. Taip 66 metĹł Rusijos prezidentas V.Putinas sureagavo ÄŻ 41 metĹł Ukrainos vadovo V.Zelenskio pasiĹŤlymÄ… Minske surengti susitikimÄ…, kuriame taip pat dalyvautĹł JAV, Vokietijos, PrancĹŤzijos bei DidĹžiosios Britanijos lyderiai. Rusijos prezidentas klausÄ—, kam yra kvieÄ?iama DidĹžiosios Britanijos premjerÄ— Th.May, kuri greitai paliks postÄ…. Kremlius taip pat praneĹĄÄ—, kad V.Putinas ir V.Zelenskis vakar pirmÄ…kart pasikalbÄ—jo telefonu ir aptarÄ— tokius klausimus kaip padÄ—tis konf likto kreÄ?iamoje RytĹł Ukrainoje bei pastangos apsikeisti belaisviais.

IeĹĄkodami prieĹĄ 36 metus pradingusios italÄ—s paauglÄ—s Vatikano pareigĹŤnai ketvirtadienÄŻ atkasÄ— du XIX a. kapus, taÄ?iau susidĹŤrÄ— su dar didesne mÄŻsle: jie buvo tuĹĄti. Vatikano darbuotojo dukra E.Orlandi paskutinÄŻ kartÄ… buvo pastebÄ—ta 1983 m. iĹĄeinanti iĹĄ muzikos pamokos. Tuo metu jai buvo 15 metĹł. Sprendimo atkasti du kapus imtasi po to, kai E.Orlandi ĹĄeimos teisininkai sulaukÄ— ĹžinutÄ—s su nuotrauka, kurioje vaizduojamas kapas su angelo skulptĹŤra. PrieraĹĄas skelbÄ—: „ŽiĹŤrÄ—kite ten, kur nurodo angelas.“ TaÄ?iau specialistai nusprendÄ— atkasti du kapus, nes nebuvo aiĹĄku, kuris iĹĄ dviejĹł panaĹĄiĹł kapĹł ĹžinutÄ—je nurodomas.

Liepsnojo dujotiekis KetvirtadienÄŻ Maskvos priemiestyje esanÄ?ioje elektrinÄ—je ÄŻsiplieskÄ— didĹžiulis gaisras, o liepsnĹł ir dĹŤmĹł kamuolys pakilo net iki 50 m aukĹĄÄ?io. UĹžgesinus liepsnas buvo rastas apsaugos darbuotojos, kuri nespÄ—jo iĹĄtrĹŤkti iĹĄ liepsnĹł, kĹŤnas. Vienuolika ĹžmoniĹł patyrÄ— pirmojo ir antrojo laipsnio nudegimus. Rusijos nepaprastĹłjĹł situacijĹł ministerija patikslino, kad uĹžsiliepsnojo ĹĄalia elektrinÄ—s einantis aukĹĄto slÄ—gio dujotiekis. PaÄ?iai elektrinei nepadaryta jokios Ĺžalos.


SPORTOĂ&#x;ARENA

Ă‚-DVLNHYLmLXVSDWHQNLQWDVVjO\JRPLV.DXQHLUQHVLĂ?YDOJRÂ’NLWXV(XURO\JRVNOXEXV

+AUĂ&#x;NEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SAĂ&#x;VOĂ&#x;ROĂ&#x;GwĂ&#x;SE Ă‚DUĂ‘QDV-DVLNHYLmLXVYzODSVLODQNzP\OLPRMH%DUVH ORQRMHWDmLDXĂ„ĂŒDOJLULRÂłWUHQHULVEXYRDWY\NÂ?VQHGH UzWLVGzOGDUERRWLNÂ’WUDGLFLQÂ?Â’Ă?DLGzMĂ˜VWRY\NOj „Žalgirio“ trenerio pavardÄ— ne kartÄ… buvo siejama su „Barcelona“ klubu, taÄ?iau pastaruoju metu tos kalbos nutilo. Ĺ iemet lankydamasis Barselonoje Ĺ .JasikeviÄ?ius interviu dienraĹĄÄ?iui „El Mundo Deportivo“ pats aiĹĄkino, kad jam kol kas ÄŻdomiau dirbti Kaune, nors ir nelengva. „Kiekvienais metais turime vis naujÄ… komandÄ…, o ĹĄiemet situacija bus netgi sudÄ—tingesnÄ—. KeiÄ?iame maĹžiausiai septynis ĹžaidÄ—jus, beveik visi jie yra aukĹĄtaĹŤgiai. Esame pripratÄ™ prie to, taÄ?iau tai bus labai sunkus procesas, nes kiekvienÄ… sezonÄ… reikia vÄ—l mokyti tos paÄ?ios sistemos“, – apie „Žalgirio“ pokyÄ?ius kalbÄ—jo Ĺ .JasikeviÄ?ius. 43-ejĹł treneris tikino, kad ir toliau jauÄ?ia simpatijÄ… miestui, kuriame rungtyniavo 2000–2003 metais, taÄ?iau kaip strategas nori ÄŻgyvendinti savo idÄ—jas. – Ĺ iemet nedaug kas tikÄ—josi, kad jĹŤsĹł komanda pateks ÄŻ Eurolygos atkrintamÄ…sias, ÄŻ kurias galiausiai ĹžengÄ—te. Kokia yra jĹŤsĹł sÄ—kmÄ—s paslaptis? – Geras darbas su profesionalais, kurie yra „Žalgiryje“. Tai yra didĹžiausia paslaptis. Nuo prezidento iki paskutinio personalo nario – mes visi esame iĹĄvien, klube vyrauja labai ĹĄilta atmosfera. Dabar daug ĹžaidÄ—jĹł nori Ĺžaisti Kaune, nes mato, kaip daugelis Ä?ia patobulÄ—ja. – Su Jocku Landale’u, Alexu Perezu, Luku LekaviÄ?iumi ir Nigelu Hayesu sutartys buvo pasiraĹĄytos labai greitai. Kaip tai pavyko? – Mes esame komanda, kuri arba labai greitai ÄŻsigyja ĹžaidÄ—jus, arba rinkoje laukia iki paskutiniĹł sekundĹžiĹł. Esu realistas. DÄ—l bĹŤsimos sudÄ—ties daug dirbame viso sezono metu ir siekiame pasiraĹĄyti sutartis kaip galima greiÄ?iau, kad galÄ—tume kuo greiÄ?iau pradÄ—ti dirbti. Kartais pavyksta, o kartais nelabai. PraÄ—jusiais metais ÄŻĹžaidÄ—jo neturÄ—jome iki rugsÄ—jo pabaigos. – Kaip vertinate naujuosius komandos pirkinius? – Kol kas sunku kÄ… nors sakyti, nes J.Landale’as ir N.Hayesas vis dar gali palikti komandÄ… iki liepos 15-osios – jĹł sutartis gali iĹĄpirkti NBA klubai. AiĹĄku, mes tada turÄ—sime daugiau pinigĹł ieĹĄkodami pamainos. J.Landale’as yra labai ÄŻdomus ĹžaidÄ—jas, kuris krepĹĄinÄŻ ĹžaidĹžia tik ĹĄeĹĄerius metus, bet kasmet

daro didelius Ĺžingsnius. Mums labai patinka tokio tipo ĹžaidÄ—jai, kurie ÄŻ „ŽalgirÄŻâ€œ atvyksta tobulÄ—ti. Su N.Hayesu ir A.Perezu yra panaĹĄiai. Meksikietis ypaÄ? pasitempÄ— per pastaruosius dvejus metus ir, manau, yra pasirengÄ™s ĹĄuoliui ÄŻ EurolygÄ…. N.Hayesas suĹžaidÄ— labai gerÄ… pirmÄ… jÄŻ sezonÄ… Europoje atstovaudamas Stambulo „Galatasaray“. PraÄ—jusÄŻ sezonÄ… mums trĹŤko metikĹł, bet kartu su juo ir L.LekaviÄ?iumi Ĺžengsime ÄŻ priekÄŻ. – Ar jĹŤs kitÄ… sezonÄ… tikrai liksite Kaune? – „ŽalgirÄŻâ€œ galiu palikti iki tam tikro laiko, kada noriu. TaÄ?iau visada sakau tÄ… patÄŻ: labai sunku iĹĄtraukti mane iĹĄ ĹĄio klubo, nes ĹĄi organizacija – numeris vienas Europoje, net neturint didelio biudĹžeto. Treneriai ir ĹžaidÄ—jai yra labai gerbiami, klubas leidĹžia mums dirbti ir palaiko. Jaunas treneris privalo atsiĹžvelgti ÄŻ situacijÄ… su Eurolygos treneriais, kurie bĹŤna keiÄ?iami sezono viduryje. – Ar turÄ—jote pasiĹŤlymĹł iĹĄ NBA klubĹł? – Taip, kalbÄ—jomÄ—s su „Memphis Grizzlies“ komanda, taÄ?iau galiausiai jie pasirinko kitÄ… trenerÄŻ. Tokie pokalbiai man yra svarbĹŤs, kad galÄ—Ä?iau ÄŻsitikinti, kaip kitos komandos Ĺžvelgia ÄŻ tam tikrus dalykus. Be to, labai svarbĹŤs yra susitikimai su savininkais, kurie, mano manymu, ÄŻdomiai mÄ…sto. GalĹł gale tai man leidĹžia tapti geresniu treneriu. – TaÄ?iau jĹŤsĹł iĹĄvykimas ÄŻ NBA atrodo neiĹĄvengiamas. – NeĹžinau, manau, kad negalima taip sakyti. Man asmeniĹĄkai klubo vardas nereiĹĄkia tiek daug. AiĹĄku, visuomet gaunu daug dÄ—mesio iĹĄ AtÄ—nĹł „Panathinaikos“, „Barcelona“ ir Tel Avivo „Maccabi“, taÄ?iau dirbant treneriu yra skirtinga specifika. AĹĄ vertinu tai, su kuo teks dirbti, ar pavyks surinkti gerÄ… komandÄ…, ar tai bus laimintis klubas ir ar pavyks mÄ—gautis tuo procesu. KrepĹĄininkui pavadinimas ant marĹĄkinÄ—liĹł yra labai svarbu, bet treneriui svarbiausia nuolatos jaustis reikalingam. – Ar buvo pasiĹŤlymĹł iĹĄ Eurolygos klubĹł? – Taip, kai kas buvo, bet kasmet vis maĹžiau. Visi jau Ĺžino, kad labai sunku mane iĹĄtraukti iĹĄ Kauno. (LR)

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;LIEPOSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

*%LWYLQVNRQXRWU

ÂŒĂ&#x;+IĂ&#x;NIĂ&#x;JgĂ&#x;KEĂ&#x;LIAUSĂ&#x;BEĂ&#x;!'UĂ&#x;DAIĂ&#x;jIO $UWĂ‘UDV*XGDLWLVMDXLĂ… EUDXNWDVLĂ…/LHWXYRVY\ UĂ˜NUHSĂ…LQLRULQNWLQzV NDQGLGDWĂ˜VjUDĂ…R-DPH OLNRĂ?DLGzMĂ˜3DDLĂ…Nz MRNDGYLGXULRSXROzMDV LNLUXJVzMRGDUQHVXVSzV DWVLJDXWLSRWUDXPRV Likus 10 dienĹł iki pirmosios Lietuvos rinktinÄ—s stovyklos vienu kandidatu liko maĹžiau. Vakar paskelbta, kad dÄ—l metĹł pradĹžioje patirtos kelio traumos planetos pirmenybes turÄ—s praleisti 25 metĹł 208 cm ĹŤgio vidurio puolÄ—jas A.Gudaitis. Tai paaiĹĄkÄ—jo po Milano „Olimpia“ centro apsilankymo pas medikus ĹĄiÄ… savaitÄ™. „ArtĹŤras sunkiai dirba ir sparÄ?iai sveiksta, taÄ?iau naujausi tyrimĹł rezultatai parodÄ—, kad jis dar kurÄŻ laikÄ… nebus pasiruoĹĄÄ™s sportuoti esant fiziniam kontaktui. Tai reiĹĄkia, kad jis negalÄ—s prisidÄ—ti prie rinktinÄ—s ĹĄiais metais. Puikiai suprantame ĹĄiÄ… situacijÄ…, gaila, bet nieko pakeisti ĹĄiuo atveju negalime. Labai vertinu ArtĹŤro pastangas, norÄ… ir ryĹžtÄ… Ĺžaisti rinktinÄ—je, bet dabar jam svarbiausia visiĹĄkai pasveikti po traumos ir gerai pasiruoĹĄti klubĹł sezonui“, – sakÄ— Lietuvos vyrĹł krepĹĄinio rinktinÄ—s treneris Dainius Adomaitis. Vasario mÄ—nesÄŻ kelÄŻ susiĹžeidÄ™s krepĹĄininkas pastaruoju metu daug dirba su svarmenimis, plaukioja baseine ir jau pluĹĄa krepĹĄinio salÄ—je. Bet kontakto su varĹžovais jis vengia ir lankosi tik individualiose treniruotÄ—se. „Labai gaila, kad nepavyks iĹĄgyti laiku. ÄŽdÄ—jau daug darbo ir pastangĹł, kad visi procesai vyktĹł kaip ÄŻmanoma greiÄ?iau, bet situacija ĹĄiuo metu tokia, kad ĹĄiÄ… vasarÄ… turÄ—siu praleisti rinktinÄ—s stovyklÄ… ir nedalyvausiu pasaulio Ä?empionate. LiĹŤdna dÄ—l to, nes tikrai vyliausi, kad ÄŻmanoma suspÄ—ti. Nepaisant visko, toliau intensyviai dirbsiu ir ruoĹĄiuosi artÄ—janÄ?iam sezonui. Palaikysiu vy-

3DDLĂ…NzMRNDG$*XGDLWLVQHJDOzVSDGzWLULQNWLQHLSDVDXOLRmHPSLRQDWH

,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOSĂ&#x;VYĂ&#x;RĂ‹Ă&#x;KREPĂ&#x;̧IĂ&#x;NIOĂ&#x;RINKĂ&#x;TIĂ&#x;NwSĂ&#x;KANĂ&#x;DIĂ&#x;DAĂ&#x;TAI â– ÂŒĂ AIĂ“DwĂ“JAI 0DQWDV.DOQLHWLV PHWDLĂ‘JLVFP ÂąEXY9LOHUEDQR$69(/ 3UDQFĂ‘]LMD /XNDV/HNDYLmLXV Âą.DXQRĂ„ĂŒDOJLULVÂłEXY$WzQĂ˜Ă„3DQ DWKLQDLNRVÂł *UDLNLMD ĂŒ\JLPDQWDV-DQDYLmLXV ÂąEXY3ULHQĂ˜Ă„6N\FRSÂł â–  !TAĂ“KUOĂ“JANĂ“TIEĂ“JIĂ“GYĂ“NwĂ“JAI 5HQDOGDV6HLEXWLV Âą6DUDJRVRVĂ„7HFQ\FRQWDÂł ,VSDQLMD 0DULXV*ULJRQLV Âą.DXQRĂ„ĂŒDOJLULVÂł $GDV-XĂ…NHYLmLXV ¹Ä1DQWHUUHÂł 3UDQFĂ‘]LMD â–  ,ENGĂ“VIEĂ“JIĂ“PUOĂ“LwĂ“JAI -RQDV0DmLXOLV Âą$WzQĂ˜$(. *UDLNLMD (GJDUDV8ODQRYDV Âą.DXQRĂ„ĂŒDOJLULVÂł $UQDV%XWNHYLmLXV Âą9LOQLDXVĂ„5\WDVÂł 5RNDV*LHGUDLWLV Âą%HUO\QR$/%$ 9RNLHWLMD â–  3UNĂ“KIEĂ“JIĂ“PUOĂ“LwĂ“JAI 0LQGDXJDV.X]PLQVNDV ÂąEXY0LODQRĂ„2OLPSLDÂł ,WDOLMD (LPDQWDV%HQGĂ?LXV Âą9LOQLDXVĂ„5\WDVÂł 3DXOLXV-DQNĂ‘QDV Âą.DXQRĂ„ĂŒDOJLULVÂł *\WLV0DVLXOLV Âą.ODLSzGRVĂ„1HSWĂ‘QDVÂł 'RPDQWDV6DERQLV ¹Ä,QGLDQD3DFHUVÂł -$9 â–  6IĂ“DUĂ“RIOĂ“PUOĂ“LwĂ“JAI -RQDV9DODQmLĂ‘QDV ¹Ä0HPSKLV*UL]]OLHVÂł -$9 0DUW \QDV(FKRGDV Âą9LOQLDXVĂ„5\WDVÂł 0DUWLQDV*HEHQDV Âą.DXQRĂ„ĂŒDOJLULVÂłEXY8WHQRVĂ„-XYHQWXVÂł

rus kiekvienose rungtynÄ—se ir bĹŤsiu pats aistringiausias gerbÄ—jas“, – sakÄ— A.Gudaitis. Kol kas nÄ—ra sprendimo dÄ—l kito traumÄ… besigydanÄ?io ĹžaidÄ—jo – teigiama, kad Jono MaÄ?iulio galimybÄ—s prisidÄ—ti prie rinktinÄ—s paaiĹĄkÄ—s tik prieĹĄ pat stovyklÄ…, kai medikai atliks paskutinius testus ir duos atsakymus. D.Adomaitis birĹželÄŻ buvo paskelbÄ™s 24 kandidatĹł sÄ…raĹĄÄ…, o

po mÄ—nesio iĹĄ jo iĹĄbraukÄ— penkis ĹžaidÄ—jus – DovÄŻ BiÄ?kauskÄŻ, ArtĹŤrÄ… MilaknÄŻ, AntanÄ… KavaliauskÄ…, EvaldÄ… KairÄŻ ir EgidijĹł MockeviÄ?iĹł. A.Kavaliauskas ĹĄiÄ… savaitÄ™ paskelbÄ—, kad dÄ—l traumĹł iĹĄvis baigia karjerÄ…. ÄŽ pirmÄ… jÄ… treniruoÄ?iĹł stovyklÄ… Palangoje lietuviai susirinks liepos 22 dienÄ…, o pasirengimo metu suĹžais 9 rungtynes. (LR)

)¸¸Ă&#x;LAĂ&#x;VwĂ&#x;NETĂ&#x;TREjĂ&#x;DAĂ&#x;LÂ?Ă&#x;KOĂ&#x;MANĂ&#x;DOS *Ă‚LXSDULRQXRWU

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

*%LWYLQVNRQXRWU

SPORTAS

9LOQLDXVĂ„5\WRÂłNUHSĂ…LQLRNOXEDVDWODLVYLQRYLHWRV NRPDQGRMHQDXMLHPVĂ?DLGzMDPV6RVWLQzVHNLSRMH QHOLNVQHWLNEXYXVLRNDSLWRQRDPHULNLHmLR&KULVR .UDPHULREHWLUGDUNHWXULĂ˜NUHSĂ…LQLQNĂ˜OLHWXYLĂ˜ „Ryto“ klubas paskelbÄ—, kad nepasinaudojo galimybe dar sezonui pratÄ™sti sutartÄŻ su Ch.Krameriu. 31 metĹł 191 cm ĹŤgio amerikietis sostinÄ—s klube ĹžaidÄ— nuo 2017 metĹł, o prieĹĄ tai ĹĄeĹĄis sezonus rungtyniavo Vokietijos lygos komandose. „Klubui tai buvo sunkus sprendimas. Kol kas galÄ—Ä?iau pavadinti ĹĄÄŻ sprendimÄ… techniniu – tiesiog turÄ—jome jÄŻ priimti suÄ—jus sutartyje numatytai datai“, – rytasvilnius.lt sakÄ— „Ryto“ sporto direktorius Linas Kleiza. Vis dÄ—lto sostinÄ—s klubo atstovas paliko teorinÄ™ viltÄŻ, kad patyrÄ™s ÄŻĹžaidÄ—jas dar grÄŻĹĄ ÄŻ VilniĹł, bet tai atrodo maĹžai tikÄ—tina. „Mes ir toliau aktyviai stebime Chriso reabilitacijÄ…, palaikome ryĹĄÄŻ su juo ir jo agentais.

Labai tikiuosi, kad mums dar pavyks sutarti dÄ—l abi puses tenkinanÄ?iĹł sÄ…lygĹł. TaÄ?iau ĹĄiuo metu mes negalime investuoti tiek pinigĹł ÄŻ po sunkios traumos reabilitacijÄ… neseniai pradÄ—jusÄŻ ĹžaidÄ—jÄ…, ypaÄ? vertindami visÄ… su dabartine ir ankstesnÄ—mis traumomis susijusiÄ… riziką“, – teigÄ— L.Kleiza. „Rytas“ taip pat nutarÄ— nepratÄ™sti sutarÄ?iĹł su Vilniaus klubui priklausiusiais keturiais ĹžaidÄ—jais – 28 metĹł 207 cm ĹŤgio centru Evaldu Kairiu, 22 metĹł 194 cm ĹŤgio ÄŻĹžaidÄ—ju Margiriu Normantu, 21 metĹł 188 cm ĹŤgio ÄŻĹžaidÄ—ju AisÄ?iu Pilausku ir 24 metĹł 208 cm ĹŤgio vidurio puolÄ—ju Norbertu Giga. E.Kairys didelÄ™ sezono dalÄŻ praleido dÄ—l traumos, o N.Giga buvo paskolintas Lenkijos ko-

&K.UDPHULVLĂ…EUDXNWDVLĂ…Ă„5\WRÂłJUHWĂ˜

mandai, bet sezonui baigiantis susigrÄ…Ĺžintas. „Su ĹĄiais ĹžaidÄ—jais mĹŤsĹł keliai iĹĄsiskyrÄ— dÄ—l skirtingĹł prieĹžasÄ?iĹł. Su Evaldu nepavyko sutarti dÄ—l sutarties pratÄ™simo detaliĹł, o jauni vaikinai kituose klubuose gaus gerokai daugiau Ĺžaidimo laiko. Tai jiems padÄ—s sparÄ?iau tobulÄ—ti ir Ĺžengti ÄŻ priekÄŻ. Neatmetu galimybÄ—s, kad ÄŻgijÄ™ patirties kitur jie vienÄ… dienÄ… dar apsivilks „Ryto“ marĹĄkinÄ—lius“, – sakÄ— L.Kleiza. (LR)


VSRUWRDUHQD 0*DLOLĂ‘QRQXRWU

Ă&#x;POLHSRVG

4AĂ&#x;LENĂ&#x;TINĂ&#x;GAĂ&#x;RANĂ&#x;KIĂ&#x;NINĂ&#x;KwĂ&#x;ÂŚĂ&#x; NETĂ&#x;TRIĂ&#x;JOĂ&#x;SEĂ&#x;RINKĂ&#x;TIĂ&#x;NwĂ&#x;SE 'UXVNLQLQNLHWHL9DNDUHL 'DPXOHYLmLĂ‘WHLÂąWLNNH WXULROLNDWDmLDXVXJHEz MLPDLVUDQNLQLRDLNĂ…WHOz MHMLMDXSUDQRNVWDQHWLN WDLEHQGUDDPĂ?HVEHWLU Y\UHVQHVVSRUWLQLQNHV Lietuvos rankinyje gludinamas iĹĄskirtinis talentas. Europos 19-meÄ?iĹł Ä?empionate liepos 15–21 dienomis KlaipÄ—doje rungtyniaus ir 14-metÄ— V.DamuleviÄ?iĹŤtÄ—, kuri ĹĄiÄ… vasarÄ… atstovaus net trims rinktinÄ—ms. UĹž daugelÄŻ komandos draugiĹł net ketveriais metais jaunesnÄ— druskininkietÄ— sugebÄ—jo ÄŻsitvirtinti ĹĄios rinktinÄ—s galutiniame ĹĄeĹĄioliktuke. Tai bus antrosios pakopos Ä?empionatas, kuriame 8 komandos kovos dÄ—l bilieto ÄŻ elito grupÄ™.

,HWLHVPHWLPRVHNWRULXMH/-DVLĂ‘QDLWzLĂ…NRYRMRDXNVRPHGDOÂ’RĂ…XROLQLQNDVÂ’DXNĂ…WÂ’$*OHEDXVNDVSHOQzEURQ]j

4AUĂ&#x;PYKĂ&#x;LŠĂ&#x;PILĂ&#x;DOĂ&#x;TIKĂ&#x;STAĂ&#x;DIOĂ&#x;NE 9DVDURVXQLYHUVLDGRMH1HDSRO\MHGĂ?LXJLQDWLNOHQJYD DWOHmLDLRNLWĂ˜VSRUWRĂ…DNĂ˜DWVWRYDLWLNVPDJLDLOHL GĂ?LDODLNjĂŒDLG\QzVHSLUPjNDUWjQzUDNUHSĂ…LQLQNĂ˜ QHV.UHSĂ…LQLRIHGHUDFLMDODLNXQHSDWHLNzSDUDLĂ…NRV Neapolio stadionas dosnus Lietuvos lengvaatleÄ?iams. Iki vakar dienos jie buvo iĹĄkovojÄ™ jau tris medalius, o vakare dar vieno siekÄ— atrankoje Lietuvos rekordÄ… pasiekÄ™s ieties metikas Edis MatuseviÄ?ius. Ledus pralauŞė bronzÄ… disko metimo varĹžybose antradienÄŻ pelniusi Ieva ZarankaitÄ—, treÄ?iadienÄŻ taip pat bronzÄ… iĹĄkovojo ĹĄuolininkas ÄŻ aukĹĄtÄŻ Adrijus Glebauskas, o galiausiai auksu pasipuoĹĄÄ— ieties metikÄ— Liveta JasiĹŤnaitÄ—. Visiems medalininkams – 24-eri. Pernai Europos Ä?empionate bronzos medaliu nudĹžiuginusi L.JasiĹŤnaitÄ— buvo Lietuvos delegacijos vÄ—liavneĹĄÄ— 2-osiose Europos ĹžaidynÄ—se Minske, taÄ?iau

ten nieko nepeĹĄÄ—, todÄ—l sportininkÄ— siekÄ— reabilituotis, ir tai pavyko. LietuvÄ— ietÄŻ numetÄ— 60 m 36 cm ir 21 cm aplenkÄ— antrÄ… jÄ… vietÄ… uŞėmusiÄ… japonÄ™ HarukÄ… Kitaguchi. „Svarbiausia ir dĹžiaugsmingiausia yra tai, kad tapau Ä?empione, – po auksinio pasirodymo sakÄ— L.JasiĹŤnaitÄ—. – Buvo geros varĹžybos, gera kova. Labai dĹžiaugiuosi, kad tapau Ä?empione. Turiu du bronzos medalius, sidabrÄ…, o dabar pagaliau pavyko papildyti kolekcijÄ… auksu. VarĹžybĹł pradĹžia buvo sunki. Atvykau be apĹĄilimo su ietimi, reikÄ—jo priprasti, bet jauÄ?iau, kad galiu. Su kiekvienu metimu jauÄ?iau-

si vis geriau, uĹžsidegiau ir pavyko laimÄ—ti.“ TreÄ?iÄ… jÄ… vietÄ… uŞėmÄ— turkÄ— Eda Tugsuz (59 m 75 cm). Ĺ uolio ÄŻ aukĹĄtÄŻ rungtyje A.Glebauskas perĹĄoko kartelÄ™ 2 m 24 cm aukĹĄtyje, o 2 m 27 m aukĹĄtis sportininkui nepakluso. Antras liko turkas Alperenas Acetas – jis ÄŻveikÄ— tokÄŻ pat aukĹĄtÄŻ, bet atliko maĹžiau bandymĹł. ÄŒempionu tapo bulgaras Tichomiras Ivanovas, ÄŻveikÄ™s 2 m 30 cm aukĹĄtÄŻ. „Savo plano neÄŻvykdĹžiau, – su ĹĄypsena veide, bet neslÄ—pdamas nusivylimo pasakojo A.Glebauskas. – Visas varĹžybas ĹĄokinÄ—jau blogai. DĹžiaugiuosi, kad pavyko iĹĄtempti iki medalio, bet tik tiek. TechniĹĄkai savo ĹĄuoliais esu nusivylÄ™s.“ DeĹĄimtkovininkas Domantas Dobrega tarp 14 dalyviĹł uŞėmÄ— septintÄ… jÄ… vietÄ…. Jis surinko 5816 taĹĄkĹł. Po pirmĹłjĹł penkiĹł rungÄ?iĹł lietuvis taip pat buvo septintas. (LR)

)¸Ă&#x;TURĂ&#x;NYĂ&#x;ROĂ&#x;Â?Ă&#x;TURĂ&#x;NYĂ&#x;Rg

Ant ĹžolÄ—s vykstantis Vimbldono turnyras paŞėrÄ— nemaĹžai staigmenĹł moterĹł varĹžybose, bet trofÄ—jus pateks ÄŻ tvirtas rankas. Nors dÄ—l titulo kovos ne reitingo lyderÄ—s, abi ĹžaidÄ—jos patenka tarp penkiĹł daugiausia uĹždirbusiĹł per visÄ… istorijÄ…. 27-eriĹł S.Halep (7-oji raketÄ—) turÄ—s suĹžaisti geriausiai, kad atsilaikytĹł prieĹĄ 10 metĹł vyresnÄ™ legendinÄ™ S.Williams (10), kuri gali iĹĄkovoti jau 24-Ä…jÄŻ „Grand Slam“ titulÄ… per savo ÄŻspĹŤdingÄ… karjerÄ…. IĹĄ 10 ligĹĄioliniĹł akistatĹł rumunÄ— laimÄ—jo tik vienÄ…, o pastaroji metĹł pradĹžioje Australijos Ä?empionate baigÄ—si S.Williams pergale po trijĹł setĹł. S.Halep iki ĹĄiol iĹĄkovojo tik vienÄ… „Grand Slam“ titulÄ…, pernai laimÄ—jusi atvirÄ… jÄŻ PrancĹŤzijos Ä?empionatÄ…, kuriame ĹĄiemet sustojo ketvirtfinalyje. Vakar pusfinalyje abi ĹžaidÄ—jos ÄŻveikÄ— daug maĹžiau patyrusias

6YĂ&#x;RĂ‹Ă&#x;PUSĂ&#x;FIĂ&#x;NAĂ&#x;LYĂ&#x;JEĂ&#x;ÂŚĂ&#x; TRYSĂ&#x;Ă€VAIGĂ€Ă&#x;DwS 9LPEOGRQRWXUQ\URY\UĂ˜YLHQHWĂ˜ YDUĂ?\ERVHÂ’SXVILQDOÂ’SUDVLPXĂ…z WU\VUHLWLQJRO\GHULDLLURML UDNHWz +ETĂ“VIRTĂ“FIĂ“NAĂ“LIOĂ“REĂ“ZULĂ“TAĂ“TAIĂ“Ă“ 1'Ă?RNRYLmLXV 6HUELMDRML UDNHWz Âą'*RIILQDV %HOJLMD 5%DXWLVWD$JXWDV ,VSDQLMD Âą*3HOOD $UJHQWL QD 5)H GHUHULV Ă‚YHLFDULMD Âą.1LVKL NRUL -DSRQLMD 51DGDOLV ,VSDQLMD Âą 64XHUUH\ -$9 Ă‚LDQGLHQSXVILQDO\MHĂ?DLV 1'Ă?RNRYLmLXVÂą5%DXWLVWD $JXWDV51DGDOLVÂą5)HGHUHULV

varĹžoves, kurioms tai buvo naujos karjeros aukĹĄtumos. 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 ir 2016 m. Vimbldono turnyre triumfavusi S.Williams pusfinalyje 6:1, 6:2 sutriuĹĄkino 33ejĹł Ä?ekÄ™ BarborÄ… StrycovÄ… (54). Rumunijos tenisininkÄ— 6:1, 6:3 nugalÄ—jo irgi pirmÄ… kartÄ… ÄŻ „Grand Slam“ turnyro pusfinalÄŻ patekusiÄ… 24-eriĹł ukrainietÄ™ ElinÄ… SvitolinÄ… (8). „Tai yra vienas geriausiĹł mano karjeros momentĹłâ€œ, – teigÄ— S.Halep. Dukart trumpai buvusi pirmoji pasaulio raketÄ— dabar finalo nÄ—ra pasiekusi tik atvira-

$IĂ&#x;DEĂ&#x;LIĂ&#x;KRĂ„Ă&#x;VIAIĂ&#x;NEĂ&#x;GgSĂ&#x;DIĂ&#x;NA

Prie dideliĹł krĹŤviĹł ĹĄi sportininkÄ— jau yra ÄŻpratusi. Jau dabar mergina treniruojasi penkis kartus per savaitÄ™, o dalis jos treniruoÄ?iĹł vyksta individualiai su treneriu. „KrĹŤviai manÄ™s negÄ…sdina. Su treneriais daug dirbame papildomai. Be abejo, treniruodamasi su

„Sieju savo ateitÄŻ su rankiniu, svajoju vienÄ… dienÄ… pasiekti patÄŻ aukĹĄÄ?iausiÄ… lygÄŻ.“ 9'DPXOHYLmLĂ‘Wz

V.DamuleviÄ?iĹŤtÄ— dĹžiaugÄ—si, kad buvo ĹĄiltai sutikta komandoje. „Suprantu, kad negausiu Ĺžaisti daug minuÄ?iĹł, bet stengsiuosi jomis pasinaudoti maksimaliai ir gauti kiek ÄŻmanoma daugiau patirties. Visos mes laikomÄ—s kaip vienas kumĹĄtis, esame kaip ĹĄeima ir tikrai manau, kad galime daug pasiekti“, – sakÄ— jauniausia ĹžaidÄ—ja. 4UĂ&#x;RIĂ&#x;SAĂ&#x;VOĂ&#x;IDEAĂ&#x;Lg

Ĺ iuo metu Alytuje sportuojanti V.DamuleviÄ?iĹŤtÄ— savo ateitÄŻ sieja su rankiniu. „AĹĄ ĹžaidĹžiu rankinÄŻ nuo ĹĄeĹĄeriĹł metĹł, niekada nepraleidĹžiu treniruoÄ?iĹł, stengiuosi viskÄ… atlikti kuo geriau, kiekvienose rungtynÄ—se noriu atiduoti visas jÄ—gas. Sieju savo ateitÄŻ su rankiniu, svajoju vienÄ… dienÄ… pasiekti patÄŻ aukĹĄÄ?iausiÄ… lygÄŻâ€œ, – teigÄ— rankininkÄ—. Gabi ĹžaidÄ—ja domisi ir ryĹĄkiausiomis pasaulio rankinio ĹžvaigĹždÄ—mis, ypaÄ? viena jĹł. „Mano idealas aikĹĄtÄ—je yra Nikola KarabatiÄ?ius. Siekiu ir noriu bĹŤti tokia kaip jis“, – apie mÄ—gstamiausiÄ… rankininkÄ… kalbÄ—jo V.DamuleviÄ?iĹŤtÄ—. 35-eriĹł serbas, atstovaujantis PrancĹŤzijos rinktinei, daĹžnai vadinamas geriausiu pasaulio rankininku. Jis dukart olimpinis, keturiskart pasaulio ir triskart Europos Ä?empionas. (LR) /5)QXRWU

6LPRQD+DOHSWDSRSLU PjMD5XPXQLMRVWHQLVL QLQNHNXULĂ?DLV9LOPEO GRQRWXUQ\URILQDOH5\ WRMMRVODXNLDDNLVWDWD VXVHSW\QLVNDUW/RQGR QHWULXPIDYXVLDDPHUL NLHWH6HUHQD:LOOLDPV

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

ÂŒĂ&#x;FIĂ&#x;NAĂ&#x;LgĂ&#x;ÂŚĂ&#x;DEĂ&#x;̧IMĂ&#x;TUOĂ&#x;JUĂ&#x;BANĂ&#x;DYĂ&#x;MU

KlaipÄ—doje vyksiantis Europos Ä?empionatas Vakarei bus antrasis ĹĄiÄ… vasarÄ…. Prie Lietuvos 19-meÄ?iĹł rinktinÄ—s mergina prisijungÄ— tiesiai po Europos 17-meÄ?iĹł paplĹŤdimio rankinio Ä?empionato Lenkijoje. Ten Lietuvos merginĹł rinktinei pavyko pakartoti geriausiÄ… visĹł laikĹł mĹŤsĹł ĹĄalies paplĹŤdimio rankininkĹł rezultatÄ… ir uĹžimti 8-Ä…jÄ… vietÄ…. Viena kertiniĹł paplĹŤdimio rinktinÄ—s ĹžaidÄ—jĹł buvusi VakarÄ— teigÄ—, jog Ĺžaidimas ant smÄ—lio jai paliko puikĹł ÄŻspĹŤdÄŻ: „Čempionatas Lenkijoje buvo surengtas ÄŻspĹŤdingai, prisiminimĹł liko daug, o pats paplĹŤdimio rankinis yra labai ÄŻdomus ir dinamiĹĄkas Ĺžaidimas.“ V.DamuleviÄ?iĹŤtÄ— ĹĄiÄ… vasarÄ… atstovaus net trims skirtingoms Lietuvos rinktinÄ—ms. Po Europos Ä?empionato kovĹł KlaipÄ—doje rankininkÄ— jungsis prie 17-meÄ?iĹł rinktinÄ—s, su ja vyks ÄŻ GruzijÄ… Ĺžaisti Europos pirmenybÄ—se. „AĹĄ manau, kad esu pasiruoĹĄusi ir labai noriu Ĺžaisti. Noriu pasisemti kuo daugiau patirties ir su visomis rinktinÄ—mis siekti aukĹĄÄ?iausiĹł tikslĹłâ€œ, – sakÄ— V.DamuleviÄ?iĹŤtÄ—.

vyresnÄ—mis ĹžaidÄ—jomis juntu, kad jos greitesnÄ—s ir stipresnÄ—s, bet stengiuosi per daug neatsilikti“, – sakÄ— gabi rankininkÄ—. Geras V.DamuleviÄ?iĹŤtÄ—s fizines savybes iĹĄskyrÄ— ir 19-meÄ?iĹł rinktinÄ—s treneris Karolis Kaladinskas. „FiziĹĄkai VakarÄ— yra tikrai gerai pasiruoĹĄusi. Mergina noriai dirba treniruotÄ—se, turi kovotojos charakterÄŻ. Jeigu jo neturÄ—tĹł – jos Ä?ia tikrai nebĹŤtĹłâ€œ, – sakÄ— rinktinÄ—s treneris. Nors druskininkietÄ— yra daug jaunesnÄ— uĹž savo komandos drauges ir bĹŤsimas varĹžoves, treneris K.Kaladinskas jai numatÄ— aiĹĄkias uĹžduotis Ä?empionate: „Savo pozicijoje deĹĄiniajame pusiau kraĹĄte ji nelabai kuo nusileidĹžia kitoms komandos ĹžaidÄ—joms. Bet Ä?empionato metu jai numatome daugiau gynybiniĹł uĹžduoÄ?iĹł.“

6+DOHSÂąDUWLSUHVWLĂ?LQLRWLWXOR

jame JAV teniso Ä?empionate. „Man trĹŤko patirties, o ji ĹžaidÄ— neÄŻtikÄ—tinai“, – pripaĹžino sparÄ?iai kylanti ukrainietÄ—. S.Halep laimÄ—jo keturis pastaruosius maÄ?us Vimbldono turnyre dviem setais. (LR)

9'DPXOHYLmLĂ‘WzmHPSLRQDWHĂ?DLVVXNHWYHULDLVPHWDLVY\UHVQzPLVYDUĂ?RYzPLV


LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

SAVAITGALISĂ&#x; Ă&#x;TV

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;LIEPOSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40, 9.10 Labas rytas, Lietuva! 6.30, 8.00, 9.00 Ĺ˝inios. Orai. 7.00, 7.30, 8.30 Ĺ˝inios. Orai. Spor tas. 9.20 GimÄ™ tÄ… paÄ?iÄ… dienÄ…. 9.45 Lietuvos Respublikos prezidento Gitano NausÄ—dos inauguracija. TiesioginÄ— transliacija (su ver timu ÄŻ gestĹł k.).

6.10 Televitrina. 6.25 Animacinis serialas „Kempiniukas PlaÄ?iakelnis“ (N-7). 6.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.). 7.55 TV serialas „Atsargiai! Merginos“ (N-7) (kart.). 8.55 TV serialas „AĹĄ matau tave“ (6) (N-7). 10.00 TV serialas „MeilÄ—s sparnai“ (57, 58) (N-7).

6.15 TV serialas „Mano gyvenimo ĹĄviesa“ (931–933) (N-7). 7.30 Animacinis serialas „Tomas ir DĹžeris“ (4–6). 8.00 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindĹžeris“ (94, 95) (N-7). 9.50 TV serialas „Mir tis rojuje“ (2) (N-7). 10.55 TV serialas „KandisÄ— Renuar“ (7) (N-7).

6.13 Programa. 6.14 TV parduotuvÄ—. 6.30 ÄŒempionai. PokalbiĹł laida. 7.00 „Gluchariovas“ (2/24) (N-7). 8.00 Repor teris. 8.50 Spor tas. 8.58 Orai. 9.00 Lrytas tiesiogiai. PokalbiĹł laida. 10.00 Ne spaudai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ—jai T.IgnataviÄ?ius ir V.Bruveris. 11.05 Adomo obuolys. PokalbiĹł laida. SveÄ?iuose – G.NausÄ—da. VedÄ—ja I.ValinskienÄ— (N-7).

6.30 TV serialas „Mentalistas“ (N-7) (kart.). 7.25 Pragaro vir tuvÄ—. RealybÄ—s ĹĄou (N-7). 8.20 TV serialas „SuduĹžusiĹł ĹžibintĹł gatvÄ—s“ (N-7) (kart.). 9.20 TV serialas „Teisingumo agentai“ (N-7) (kart.). 10.20 TV serialas „Kobra 11“ (N-7) (kart.). 11.20 EkstrasensĹł mĹŤĹĄis.

13.00 Ĺ v.MiĹĄios, skir tos Lietuvos Respublikos prezidento inauguracijai. TiesioginÄ— transliacija iĹĄ Vilniaus arkikatedros. 14.20 Lietuvos Respublikos prezidento Gitano NausÄ—dos inauguracija. TiesioginÄ— transliacija (su ver timu ÄŻ gestĹł k.). 16.00 Ĺ ventinis koncer tas. TiesioginÄ— transliacija iĹĄ S.Daukanto aikĹĄtÄ—s. 17.25 Loterija „Keno loto“. 17.30 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai (su ver timu ÄŻ gestĹł k.). 18.00 Kas ir kodÄ—l? TV Ĺžaidimas. VedÄ—jas D.JurgeleviÄ?ius. 18.30, 2.05 NacionalinÄ— paieĹĄkĹł tarnyba. VedÄ—ja P.GalkontaitÄ—. 19.30 Beatos vir tuvÄ—. VedÄ—ja B.Nicholson (subtitruota).

12.00 TV serialas „Gyvenimo iĹĄdaigos“ (17, 18) (N-7). 13.00 TV serialas „PaĹžadÄ—toji“ (525–528) (N-7). 15.00 Animacinis serialas „Simpsonai“ (4, 5) (N-7). 16.00 TV3 Ĺžinios. 16.25 TV3 orai. 16.30 TV pagalba (N-7). 18.30 TV3 Ĺžinios. 19.22 TV3 spor tas. 19.27 TV3 orai. 19.30 Didysis penktadienio ďŹ lmas. „LiĹŤtas karalius“. Animacinis. ReĹž. R.Allersas ir R.Minkoffas. JAV, 1994 m. (N-7).

12.00 TV serialas „Neklausk meilÄ—s vardo“ (57). 13.00 TV serialas „Mano likimas“ (101) (N-7). 14.00 TV serialas „NaĹĄlaitÄ—s“ (29). 15.00 TV serialas „Svajoklė“ (29). 16.00 Labas vakaras, Lietuva. InformacinÄ— pokalbiĹł laida. VedÄ—jai G.TetenskaitÄ— ir P.SkuÄ?as. 17.30 TV serialas „BaudĹžiauninkė“ (14) (N-7). 18.30 Ĺ˝inios. 19.20 Spor tas. 19.27 Orai. 19.30 KK2 penktadienis. VedÄ—jai I.PuzaraitÄ—, T.AliĹĄauskas ir D.Ramonas (N-7).

12.10 Lietuva tiesiogiai. Pokalbis su G.NausÄ—da. 12.40 TV parduotuvÄ—. 12.55 Lietuva tiesiogiai. Prezidento inauguracija. 16.00 Repor teris. InformacinÄ— publicistinÄ— laida. 16.23 Spor tas. 16.30 Lietuva tiesiogiai. Pokalbis su G.NausÄ—da. 16.58 Orai. 17.00 LaikykitÄ—s ten. Pokalbiai. SveÄ?iuose – G.NausÄ—da. VedÄ—jas A.Tapinas. 18.00 Repor teris. InformacinÄ— publicistinÄ— laida. 18.45 Spor tas. 18.53 Orai. 18.55 Lietuva tiesiogiai. Prezidento inauguracija.

13.50 Pragaro vir tuvÄ—. RealybÄ—s ĹĄou (N-7). 14.50 TV serialas „SuduĹžusiĹł ĹžibintĹł gatvÄ—s“ (8) (N-7). 15.55 TV serialas „Teisingumo agentai“ (11) (N-7). 17.00 „Infodiena“. 17.30 TV serialas „Kobra 11“ (12) (N-7). 18.30 TV serialas „Mentalistas“ (17) (N-7). 19.30 AmerikietiĹĄkos imtynÄ—s. Sporto laida.

20.25 Loterija „Keno loto“. 20.30 Panorama. 20.52 Spor tas. Orai. 20.59 Loterija „JÄ—ga“. 21.00 Muzikinis pokalbiĹł ĹĄou „VakarÄ—ja“ su Mar tynu Starkumi. 22.40 „Pasaulio pabaiga“. FantastinÄ— veiksmo komedija. ReĹž. E.Wrightas. DidĹžioji Britanija, JAV, Japonija, 2013 m. (N-14). 0.30 KlausimÄ—lis.lt. 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Ĺ˝inios. 1.05 (Ne)emigrantai (kart.). 3.05 Kas ir kodÄ—l? (kart.). 3.30 Ĺ ventadienio mintys (kart.). 4.05 „Mano tautinis kostiumas: bĹŤta ir atkur ta“ (kart.). 5.05 „Kolumbijoje tvoros neĹžydi“ (kart.).

21.15 „Kodas: L.O.B.I.A.I.“ Veiksmo. ReĹž. J.Tur teltaubas. Vaid. N.Cage’as, D.Kruger, J.Bartha, S.Beanas, J.Voightas. JAV, 2004 m. (N-7). 23.50 „Žmogus prieĹĄ...“ Trileris. ReĹž. A.Massey. Vaid. M.Cramas, Ch.Diamantopoulos, Ch.Bradt. Kanada, 2015 m. (S). 1.30 „Geras, blogas ir negyvas“. Veiksmo trileris. ReĹž. T.Woodwardas jaunesn. JAV, 2015 m. (N-14) (kart.). 2.55 „Ginkluotas atsakas“. Veiksmo. ReĹž. J.Stockwellas. JAV, 2017 m. (N-14) (kart.). 4.30 TV serialas „24 valandos. Palikimas“ (3) (N-14).

21.00 SavaitÄ—s hitas. Vaidybinis f. „DĹžonas Vikas“. Veiksmo trileris. ReĹž. Ch.Stahelski ir D.Leitchas. Vaid. K.Reevesas, M.Nyqvistas. JAV, Kinija, 2014 m. (N-14). 23.05 Vaidybinis f. „Banga“. Veiksmo trileris. ReĹž. R.Uthaugas. Vaid. K.Joneris, A.D.Torp, J.H.Oftebro. Norvegija, 2015 m. (N-14). 1.10 „Mir ties angelas“. Veiksmo trileris. ReĹž. P.Etheredge’as. Vaid. Z.Bell, J.Abelis, V.Bloom, D.Jonesas. JAV, 2009 m. (N-14). 2.35 „Pasekmė“. Trileris. ReĹž. E.Lesteris. DidĹžioji Britanija, JAV, 2017 m. (N-14) (kart.).

21.30 Adomo obuolys. PokalbiĹł laida. SveÄ?iuose – G.NausÄ—da. VedÄ—ja I.ValinskienÄ— (N-7). 22.30 Repor teris. InformacinÄ— publicistinÄ— laida. 23.20 Spor tas. 23.28 Orai. 23.30 LaikykitÄ—s ten. Pokalbiai. SveÄ?iuose – G.NausÄ—da. VedÄ—jas A.Tapinas. 0.30 Lietuva tiesiogiai. Pokalbis su G.NausÄ—da. 1.00 TV serialas „MiĹĄkinis“ (4/21) (N-7).

21.30 Vaidybinis f. „Pasmerktieji II“. Veiksmo trileris. ReĹž. R.ReinĂŠ. Vaid. R.Or tonas, E.Robertsas, W.Studi. JAV, 2015 m. (N-14). 23.15 Vaidybinis f. „Kariai angelai“. Veiksmo. ReĹž. B.W.Thompsonas. Airija, JAV, Lietuva, 2002 m. (N-14) (kart.). 1.05 TV serialas „F. T. Budrioji akis“ (40) (N-7).

'DLQLQLQNz 76ZLIWYDL QLNXRMDWXU WLQJLDXVLĂ˜ SDVDXOLR Ă?YDLJĂ?GĂ?LĂ˜ UHLWLQJj

4URĂ&#x;TINĂ&#x;GIAUĂ&#x;SIOSĂ&#x;Ă€VAIGĂ€Ă&#x;DwS ĂŒXUQDODVĂ„)RUEHVÂłSDVNHOEzGDXJLDXVLDXĂ?GLUEDQmLĂ˜ JDUVHQ\ELĂ˜VjUDĂ…jĂ‚Â’PHWMRYLUĂ…XMHÂąDPHULNLHmLĂ˜GDL QLQLQNz7D\ORU6ZLIWXĂ?GLUEXVLDSLHPOQGROHULĂ˜ T.Swift turtingiausiĹł ĹžvaigĹždĹžiĹł lydere buvo tapusi ir 2016 metais, kai ĹĄventÄ— savo ketvirtosios koncertinÄ—s turnÄ— „1989 World Tour“ sÄ—kmÄ™. Ĺ ÄŻ kartÄ… ÄŻ „Forbes“ reitingo virĹĄĹł jÄ… pakÄ—lÄ— pajamos uĹž visÄ… darbÄ…. Antroje vietoje – persona iĹĄ Ĺžiniasklaidos srities Kylie Jenner (21 m.), jau ÄŻpratusi bĹŤti finansĹł rekordininke. Ji per metus uĹždirbo 170 mln. doleriĹł. K.Jenner sesers Kim Kardashian vyras Kanye Westas (42 m.), kurio pajamos 150 mln. doleriĹł, ÄŻsitaisÄ— treÄ?ioje vietoje.

Ĺ˝urnalo „Forbes“ reitingo deĹĄimtuke atsidĹŤrÄ— sporto, kino ir muzikos ĹžvaigĹždÄ—s: Lionelis Messi (32 m.), Edas Sheeranas (28 m.), Cristiano Ronaldo (34 m.), Neymaras (27 m.) ir kiti. ÄŽ turtingiausiĹł ĹžvaigĹždĹžiĹł ĹĄimtukÄ… pateko ĹĄeĹĄi aktoriai, vaidinantys „Marvel“ planetos herojus: Chrisas Hemsworthas (35 m.), Robertas Downey jaunesnysis (54 m.), Scarlet Johansson (34 m.), Bradley Cooperis (44 m.) ir Paulas Raddas (50 m.). Filmo „KerĹĄytojai. Pabaiga“ sÄ—kmÄ— padÄ—jo jiems praturtÄ—ti. (LR)

0RIĂ&#x;PAĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NOĂ&#x;DAIĂ&#x;NIĂ&#x;NINĂ&#x;KOĂ&#x;TwĂ&#x;VYSĂ&#x;TŠ 9DOHQVLMRVUHJLRQRSLU PRVLRVLQVWDQFLMRVWHLV PDVQXWDUzMRJSDWHLN WDSDNDQNDPDLÂ’URG\PĂ˜ NDGLVSDQĂ˜GDLQLQLQNDV -XOLR,JOHVLDVDV P EĂ‘WĂ˜SULSDĂ?LQWDV-DYLH UR6DQFKH]R6DQWRVR P ELRORJLQLXWzYX GinÄ?as dÄ—l tÄ—vystÄ—s uĹžtruko tris deĹĄimtmeÄ?ius. TreÄ?iadienÄŻ teismas priÄ—mÄ— sprendimÄ… J.Sanchezo Santoso naudai. Sprendime sakoma, kad J.Iglesiasas ir J.Sanchezo Santoso motina Maria Edite Santos, portugalĹł balerina, 1975 m. liepÄ… turÄ—jo trumpÄ… romanÄ… Katalonijoje (Ispanija), ir po devyniĹł mÄ—nesiĹł ji pagimdÄ— sĹŤnĹł. TeisÄ—jas Jose Miguelis Bortas paaiĹĄkino, kad spendimas priimtas remiantis motinos parodymais ir J.Iglesiaso bei J.Sanchezo Santoso iĹĄoriniu panaĹĄumu. Teismas atsiĹžvelgÄ— ir ÄŻ dainininko atsisakymÄ… atlikti tÄ—vystÄ—s testÄ…. J.Sanchezas Santosas tÄ—vystÄ—s pripaĹžinimo siekÄ— daugelÄŻ metĹł. 1992 m. teismas priÄ—mÄ— sprendimÄ… jo naudai, bet po apeliacijos jis buvo pakeistas.

$)3QXRWU

Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

ÂŚ

ÂŚ

ÂŚ

PRAMOGOS

7zY \VWzSULSDĂ?LQWDUHPLDQWLV-,JOHVLDVRLU-6DQFKH]R6DQWRVRSDQDĂ…XPX

J.Iglesiasas kelis kartus atsisakÄ— pateikti medĹžiagÄ… genetiniam tyrimui. Bet proceso metu buvo atsiĹžvelgta ÄŻ testÄ…, kuriam medĹžiaga buvo paimta iĹĄ privaÄ?iĹł detektyvĹł rasto vandens butelio, kurÄŻ Julio Iglesiasas jaunesnysis paliko Majamio (JAV) paplĹŤdimyje. Ten teisÄ—tai gimÄ™s dainininko sĹŤnus plaukiojo banglente. Testas parodÄ—, kad J.Sanchezas Santosas yra jo brolis. Dainininko advokatai pareiĹĄkÄ— ketinantys apskĹłsti Ispanijos teismo sprendimÄ…. PraneĹĄama, jog tam, kad gautĹł finansinÄ™ kom-

pensacijÄ…, J.Sanchezui Santosui prireiks atskiro teismo proceso. Be Javiero, J.Iglesiasas turi aĹĄtuonis vaikus. Tris pagimdÄ— jo pirmoji Ĺžmona filipinieÄ?iĹł ir ispanĹł ĹžurnalistÄ— bei modelis Isabel Preysler, penkis – dabartinÄ— Ĺžmona olandĹł kilmÄ—s modelis Miranda Rijnsburger. RomantiĹĄkomis baladÄ—mis ir meilÄ—s istorijomis garsÄ—jantis dainininkas – viena ryĹĄkiausiĹł ispanakalbiĹł muzikos ĹžvaigĹždĹžiĹł. Per kelis karjeros deĹĄimtmeÄ?ius jis pardavÄ— 300 mln. savo albumĹł kopijĹł ir gavo du „Grammy“ apdovanojimus. (LR)


VDYDLWJDOLVWY

Ă&#x;POLHSRVG

Teatrai VILNIUS

Vingio parkas (M.K.ÄŒiurlionio g. 100)

Lietuvos valdovĹł rĹŤmai

LDM Palangos gintaro muziejus

DRUSKININKAI

(Katedros a. 3)

(Vytauto g. 17)

■15 d. 21 val. Mantas. „Raphsody Recomposed“. ■ 17 d. 21 val. Jazzu. ■ 18 d. 21 val. „Iliuzija“.

â– 12 d. 20 val. Fernando Rana (eita, Ispanija) ir Rasa BiveinienÄ— (fortepijonas, Lietuva). Koncertas „Fantazijos“.

DruskininkĹł Ĺ vÄ?. MergelÄ—s Marijos Ĺ kaplierinÄ—s baĹžnyÄ?ia

Palangos kurhauzas

2019 07 10 (treÄ?iadienis)

â– 13 d. 21 val. Spot.

Adomo MickeviÄ?iaus vieĹĄoji biblioteka

Lietuvos valdovĹł rĹŤmai

(TrakĹł g. 10)

(GrafĹł TiĹĄkeviÄ?iĹł al. 1)

VIKINGLOTTO loĹĄimo Nr.1374 Pagrindiniai skaiÄ?iai –

■15 d. 18 val. „Lengvas pirmadienis“.

â– 13 d. 20 val. Festivalio baigiamasis koncertas. „ApmÄ…stymai apie M.K.ÄŒiurlionÄŻâ€œ. Vytauto Landsbergio ÄŻĹžvalgos apie M.K.ÄŒiurlionio kĹŤrybÄ…. â–  14 d. 19 val. Nomedos Kazlaus vokalo vasaros akademijos baigiamasis koncertas.

01 07 14 15 32 42

VikingĹł skaiÄ?ius – 05 Vieno derinio laimÄ—jimĹł lentelÄ—: 6+1 3 000 000 Eur (0 priz.) 6 220 140,50 Eur (0 priz.) 5+1 13 452 Eur (1 priz.) 5 820 Eur (3 priz.) 4+1 109 Eur (27 priz.) 4 8 Eur (243 priz.) 3+1 5 Eur (570 priz.) 3 1,50 Eur (3 920 priz.) 2+1 1,25 Eur (4 236 priz.) 2 0,75 Eur (30 071 priz.) Kitos savaitÄ—s prognozÄ—: Aukso puode bus 4,3 mln. Eur

loťimo Nr. 6087 DIDYSIS PRIZAS – 114 530,50 Eur 01 06 09 17 19 24 + 14 Atspėta: 6 5+1 5 4+1 4 3+1 3

LaimÄ—jimas: 114 530,50 Eur 5 340,50 Eur 492,50 Eur 31 Eur 9,50 Eur 6,50 Eur 1 Eur GALIMA LAIMÄ–TI 200 000 Eur

loĹĄimo Nr. 7856

03 05 06 12 16 21 23 26 29 30 31 34 35 38 39 43 48 52 58 60 loĹĄimo Nr. 7857

03 05 11 12 19 26 30 31 38 39 43 44 46 48 52 55 56 57 58 59 www.olifeja.lt

(Katedros a. 3)

â– 16 d. 22 val. Bado Meistras.

MokytojĹł namai (Vasaros terasa)

V.Kudirkos aikĹĄtÄ—

â– 17 d. 18.30 val. Jurga.

â– 12 d. 18, 20 val. PasekmÄ—s.

(Vilniaus g. 39)

Tymo turgus

Vilniaus Ĺ vÄ?.MergelÄ—s Marijos Ramintojos baĹžnyÄ?ia

(AukĹĄtaiÄ?iĹł g./Maironio g.)

(SaviÄ?iaus g. 13/2)

â– 12 d. 12.30, 19, 20 val., 13 d. 15, 16, 17 val. BakiulĹł mÄ—sinÄ—.

■13 d. 21 val. „Prayer in the Church“.

V. ir K.MizgiriĹł gintaro galerija-muziejus

VU botanikos sodas

(Pamario g. 20)

NERINGA

(M.K.ÄŒiurlionio g. 100)

â– 17 d. 18 val. Penktoji festivalio diena.

â– 13 d. 18 val. Gregarious.

â– 18 d. 19 val. „Karavan Familia“. Ĺ iuolaikiĹĄkas tradicinÄ—s romĹł muzikos skambesys.

Thomo Manno kultĹŤros centras (SkruzdynÄ—s g. 17)

PALANGA

KAUNAS

Palangos koncertĹł salÄ—

Kauno ďŹ lharmonija

(Vytauto g. 43)

(L.Sapiegos g. 5)

â– 17 d. 12 val. KakÄ— MakÄ— ir atversta knyga. â–  17 d. 20 val. Netikras milijonierius. â–  18 d. 19 val. BuvusiĹł moterĹł reikalai III.

■15 d. 19.30 val. Elzė Fedorcovaitė ir Iainas Clarke’as.

â– 14 d. 16 val. Antroji festivalio diena. â–  15 d. 16 val. TreÄ?ioji festivalio diena. â–  16 d. 16 val. Ketvirtoji festivalio diena. â–  17 d. 16 val. Penktoji festivalio diena.

KultĹŤros centras „Ramybė“

(V.Putvinskio g. 56)

Vilniaus dailÄ—s akademijos kiemelis (Maironio g. 3)

Kauno menininkĹł namai

(Vytauto g. 35)

â– 16 d. 19.30 val. AirinÄ— TauÄ?aitÄ— ir Siril Valberg.

â– 14 d. 20 val. 24 valandos iĹĄ moters gyvenimo. â–  15 d. 20 val. PaĹĄÄ—lusiĹł moterĹł iĹĄpaĹžintis. â–  16 d. 20 val. Santuoka be ÄŻsipareigojimĹł. â–  17 d. 20 val. Po 20 metĹł.

M.K.ÄŒiurlionio dailÄ—s muziejus

VieĹĄbutis „Palangos vÄ—tra“ (Vytauto g. 35)

â– 16 d. 19 val. MaĹžasis Princas. â–  18 d. 19 val. BitÄ— Maja (iĹĄ gyvenimo vabalÄ—liĹł...).

Koncertai VILNIUS Ĺ v.Kazimiero baĹžnyÄ?ia (DidĹžioji g. 34)

â– 16 d. 19 val. SakralinÄ—s muzikos valandos. Luca Ratti.

Ĺ v.Kotrynos baĹžnyÄ?ia (Vilniaus g. 30)

(V.Putvinskio g. 55)

■13 d. 16 val. „Muzikiniai Baltijos krantai“. ■ 17 d. 19.30 val. Yenglik Karassartova ir Rubenas Hoghas.

PaĹžaislio Ĺ vÄ?.MergelÄ—s Marijos apsilankymo pas ElĹžbietÄ… baĹžnyÄ?ia (T.Masiulio g. 31)

â– 17 d. 19 val. Saulius Petreikis.

Juozo Naujalio muzikos gimnazija (KÄ™stuÄ?io g. 85)

â– 13 d. 12 val. Simonas PoĹĄka ir Jorge Nava. â–  14 d. 19.30 val. Arminas Suchovas ir Genoveva Brigita Pavel. â–  18 d. 19.30 val. Leo Dubovsky ir Zlata Oliinyk.

PALANGA Palangos koncertĹł salÄ—

■15 d. 19 val. Martynas Levickis. „Concerto Classico“.

â– 13 d. 20 val. Laima VaikulÄ—.

Vilniaus arkikatedra bazilika

KultĹŤros centras „Ramybė“

(Vytauto g. 43)

Neringos istorijos muziejus (Pamario g. 53)

â– 14 d. 11, 18 val. Antroji festivalio diena. â–  16 d. 11 val. Ketvirtoji festivalio diena. â–  18 d. 11, 20 val. Ĺ eĹĄtoji festivalio diena.

JuodkrantÄ—s PranciĹĄkaus AsyĹžieÄ?io (evangelikĹł liuteronĹł) baĹžnyÄ?ia (JuodkrantÄ—, L.RÄ—zos g. 56)

■15 d. 20 val. „Meditacija smuikui solo“.

Nidos evangelikĹł liuteronĹł baĹžnyÄ?ia (Pamario g. 43)

â– 13 d. 19 val. Festivalio pradĹžios koncertas. â–  14 d. 20 val. Antroji festivalio diena. â–  15 d. 20 val. TreÄ?ioji festivalio diena. â–  16 d. 20 val. Ketvirtoji festivalio diena. â–  17 d. 20 val. Penktoji festivalio diena.

„Kupolas“ (Ĺ iaurinis paplĹŤdimys)

â– 13 d. 20 val. Erica Jennings.

KAUNO R. Babtyno-Žemaitkiemio dvaras (Babtų sen., Žemaitkiemio k.)

â– 17 d. 20 val. „Karavan Familia“. TradicinÄ— romĹł muzika kitaip.

(Katedros a. 2)

(Vytauto g. 35)

PociĹŤnĹł aerodromas

■18 d. 12 val. „Vox Organi Cathedralis“. Balys Vaitkus.

â– 12 d. 20 val. „Trio InďŹ ltrators“. Kino improvizacija, garsas vaizde.

â– 14 d. 19 val. Charlie Chaplinas. Dainos, muzika ir cirkas.

(Vilniaus al. 1)

â– 14 d. 19.30 val. XVII tarptautinis menĹł festivalis. AuĹĄra LiutkutÄ— (sopranas), Gabija KuĹĄleikaitÄ— (mecosopranas), JarĹŤnÄ— BarkauskaitÄ— (vargonai).

TRAKAI TrakĹł istorijos muziejus (KÄ™stuÄ?io g. 4)

■16 d. 20.30 val. „Alphaville“. ■ 17 d. 20 val. Justinas Jarutis. ■ 18 d. 21 val. Katie Melua.

TrakĹł Ĺ vÄ?.MergelÄ—s Marijos Apsilankymo baĹžnyÄ?ia (BirutÄ—s g. 5)

â– 14 d. 11, 12.30, 18 val. BaĹžnyÄ?ia ĹĄvenÄ?ia 120 metĹł jubiliejĹł.

IGNALINOS R. Paliesiaus dvaras (Paliesiaus k., Dvaro g. 7)

â– 14 d. 14 val. Gintaras JanuĹĄeviÄ?ius (fortepijonas).

RADVILIŠKIO R. Baisogalos dvaras (Baisogala, R.Žebenkos g. 12)

■14 d. 15 val. „Jo didenybė fortepijonas“.

Ĺ IAULIAI AuĹĄros muziejus (Ch.Frenkelio vila) (Vilniaus g. 74)

â– 18 d. 18 val. DĹžiazo muzikos ansamblio „Klezjazz“ (Vokietija) koncertas.

TELŠIŲ R. Savivaldybės kultōros centras (Respublikos g. 18)

■18 d. 20 val. „Golden Parazyth“ koncertas.

KLAIPÄ–DA KlaipÄ—dos koncertĹł salÄ— (Ĺ auliĹł g. 36)

â– 14 d. 20 val. „DĹžiazas po liepomis“. â–  18 d. 20 val. LietuviĹł liaudies dainos dĹžiaze ir klasikoje.

Muzikinis keltas „Nida“ ■13 d. 20.30 val. Olegas Ditkovskis ir Neda.

Ĺ v.PranciĹĄkaus AsyĹžieÄ?io koplyÄ?ia (SavanoriĹł g. 4)

â– 14 d. 16 val. Ĺ v. PranciĹĄkaus vargonĹł muzikos festivalis.


2UJDQL]DWRULĂ˜QXRWU

VDYDLWJDOLVWY

POLHSRVGĂ&#x;

$AIĂ&#x;NUOSĂ&#x;PUĂ&#x;̧ËĂ&#x;PAVwSYĂ&#x;JE 1HPRNDPDVEDUGĂ˜GDLQXRMDPRVLRVSRH]LMRVLUJ\ YRVPX]LNRVIHVWLYDOLVĂ„$NDFLMĂ˜DOzMDÂłOLHSRV jMjNYLHmLDÂ’.DXQRUDMRQHHVDQmLj.XODXWXYj Kasmet deĹĄimtis tĹŤkstanÄ?iĹł gerbÄ—jĹł ÄŻ kurortinÄŻ Kulautuvos miestelÄŻ sutraukiantis bardĹł festivalis ĹĄiais metais vyks jau devynioliktÄ…jÄŻ kartÄ…. Anot festivalio „AkacijĹł alÄ—ja“ prodiuserio, atlikÄ—jo Kazimiero LikĹĄos, vieni pagrindiniĹł festivalio sÄ—kmÄ—s rodikliĹł – tradicijĹł tÄ™stinumas ir aiĹĄkĹŤs festivalio rengimo kriterijai, kuriĹł laikymasis leidĹžia iĹĄsaugoti festivalio formatÄ… bei kokybÄ™.

ÂľVENĂ&#x;TwĂ&#x;JEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NAUĂ&#x;JIĂ&#x;AKĂ&#x;CENĂ&#x;TAI 5\WRMÂ’1HULQJjJUÂ’Ă?WDQ WLVLDVLV7KRPR0DQ QRIHVWLYDOLVNYLHmLDÂ’NR QHPX]LNRVĂ…LXRODL NLQLRPHQRNLQRLUĂŒR GĂ?LRSURJUDPRVUHQJLQLĂ˜ /DXNLDÂ’GRPLRVLQLFLD W\YRVLUJDUVĂ‘VYDUGDL Au s t Ä— R A D Ĺ˝ I ĹŞ N A I T Ä–

Tarptautinis Th.Manno festivalis tapo neatsiejama KurĹĄiĹł nerijos kultĹŤros peizaĹžo dalimi. Jis kasmet poilsiautojams iĹĄskleidĹžia unikaliĹł, niekur kitur nekartojamĹł autoriniĹł programĹł vÄ—rinÄŻ, tÄ™sia savo geriausias ir kuria naujas tradicijas. Festivalio tÄ™stinumÄ… pabrÄ—ĹĄ ir simboliĹĄka pradĹžios akcija: Neringos miestas pagerbs ilgametÄŻ renginio globÄ—jÄ…, kadencijÄ… baigusÄŻ Lietuvos prezidentÄ… ValdÄ… AdamkĹł – jam bus suteiktas Neringos miesto garbÄ—s pilieÄ?io vardas. "RANĂ&#x;GIĂ&#x;NAĂ&#x;Ă€MOĂ&#x;NIĂ‹Ă&#x;BENDĂ&#x;RAĂ&#x;VIĂ&#x;Mg

Th.Manno festivalÄŻ buvÄ™s valstybÄ—s vadovas globoja nuo 1999ĹłjĹł. Jis ne tik kasmet atvyksta ÄŻ renginio atidarymÄ…, bet ir ne kartÄ… yra dalyvavÄ™s festivalio Ĺ˝odĹžio programos diskusijose. Pasak ĹĄÄŻ festivalÄŻ rengianÄ?ios Th.Manno kultĹŤros centro direktorÄ—s dr. Linos MotuzienÄ—s, tokia partnerystÄ— reikĹĄminga visai Neringai plÄ—tojant intelektualiĹł kultĹŤros renginiĹł ir kultĹŤrinio turizmo tradicijÄ… unikaliame Lietuvos kampelyje. „KultĹŤra ĹĄiandien – ne tik atsvara brutaliai jÄ—gai. Tai – ir mÄ—ginimas atkovoti gÄ—riui ir ĹĄviesai priklausanÄ?ias teises. Taip aĹĄ suprantu ĹĄio festivalio paskirtÄŻ ir prasmÄ™, taip vertinu Ä?ia vykstanÄ?ius koncertus, parodas, konferencijas ir – svarbiausia – geranoriĹĄkÄ… ir atvirÄ… ĹžmoniĹł bendradarbiavimą“, – teigÄ— V.Adamkus. Jo ÄŻsitikinimu, festivalio puoselÄ—jamos Th.Manno humanistinÄ—s idÄ—jos ĹĄiandien itin reikalingos ir svarbios, o stabilĹŤs renginio gerbÄ—jai, suvaĹžiuojantys iĹĄ Lietuvos ir uĹžsienio, liudija „susikalbÄ—jimo, dialogo, tolerancijos ir supratimo galimybę“. Pagerbimo ir regalijĹł ÄŻteikimo prezidentui V.Adamkui ceremonija vyks liepos 14 d. 10 val. Nidos Ĺ vÄ?.MergelÄ—s Marijos KrikĹĄÄ?ioniĹł Pagalbos baĹžnyÄ?ioje. $AĂ&#x;LYĂ&#x;VIAIĂ&#x;MgSĂ&#x;TYSĂ&#x;APIEĂ&#x;TwĂ&#x;V YĂ&#x;NŠ

IntelektualĹł diskusijos Th.Manno memorialinio muziejaus te-

rasoje – viena ÄŻdomiausiĹł festivalio programos daliĹł. Ĺ iemet jas kaitins ir provokuojanti renginio tema „TÄ—vyniĹł Europa“. RengÄ—jai kvies lektorius ir publikÄ… permÄ…styti tÄ—vynÄ—s sÄ…vokÄ…. Kaip paĹžymÄ—jo Th.Manno kultĹŤros centro kuratoriumo pirmininkÄ— dr. Ruth Leiserowitz, ĹĄiandien tÄ—vynÄ—s sÄ…voka nebĹŤtinai fiksuotina erdvÄ—je. „Ji gali telktis aplink idÄ—jÄ…, leidinÄŻ ar renginÄŻ – tokÄŻ, kaip mĹŤsĹł festivalis“, – svarstÄ— istorikÄ—. PirmÄ… kartÄ… Ĺ˝odĹžio programoje dalyvaus raĹĄytojo Th.Manno brolio Heinricho ĹĄeimos atstovas. Tai – jo vaikaitis, ÄŒekijoje uĹžaugÄ™s reĹžisierius ir raĹĄytojas Jindrichas Mannas. Su publika taip pat susitiks Kanados lietuvis raĹĄytojas Antanas Ĺ ileika, vokieÄ?iĹł literatĹŤrologas Uwe Neumannas, lenkĹł poetas ir vertÄ—jas Tomaszas RoĹžyckis.

„KultĹŤra ĹĄiandien – ne tik atsvara brutaliai jÄ—gai. Tai – ir mÄ—ginimas atkovoti gÄ—riui ir ĹĄviesai priklausanÄ?ias teises.“ 9$GDPNXV

SveÄ?ias iĹĄ Vokietijos dalyvaus ir rytiniuose Th.Manno kĹŤrybos skaitymuose KurĹĄiĹł nerijos istorijos muziejuje. Po pernykĹĄÄ?io eksperimento ĹĄiuos jaukius „kavos su raĹĄytoju“ rytmeÄ?ius nutarta pratÄ™sti. SÄ—kmingai ÄŻsitvirtina ir jaunĹłjĹł intelektualĹł esÄ— konkurso tradicija. Ĺ ÄŻmet konkurse dalyvavo 15 kĹŤrÄ—jĹł. Laureatai ir jĹł darbai bus pristatomi liepos 18-osios skaitymuose. 'RÂ?¸Ă&#x;PUBĂ&#x;LIĂ&#x;KOSĂ&#x;NUĂ&#x;MYĂ&#x;LwĂ&#x;TIĂ&#x;NIAI

TaÄ?iau didĹžiausia bus muzikos programa: Nidos evangelikĹł liuteronĹł baĹžnyÄ?ioje klausytojĹł laukia aĹĄtuoniĹł vakarĹł muzikinÄ— kelionÄ— su Ĺžinomais Lietuvos ir uĹžsienio atlikÄ—jais, daug negirdÄ—tĹł kĹŤriniĹł ir bendradarbiavimo naujienĹł. Anot festivalio muzikos programos kuratorÄ—s muzikologÄ—s dr. VytautÄ—s MarkeliĹŤnienÄ—s, koncertuose megsis dialogai tarp muzikos stiliĹł, epochĹł ir ĹžanrĹł, kompozitoriĹł ir atlikÄ—jĹł. Jau pradĹžios koncerte negirdÄ—tÄ… autoriĹł dialogÄ… Ĺžada festivalio debiutantai iĹĄ Austrijos – baritonas Wolfgangas Holzmairas ir Nidoje gimusi pianistÄ— Gaiva BandzinaitÄ—. Kitas debiutantas – garsus lietuviĹł operos solistas Ed-

garas Montvidas – su britĹł pianistu Simonu Lepperiu laviruos tarp operos ir dainos ĹžanrĹł. ÄŽdomĹł kĹŤriniĹł derinÄŻ pateiks ir „LietuviĹĄkos muzikos valanda“, ĹĄiemet skiriama kompozitoriams Eduardui Balsiui ir Vytautui Barkauskui, bei seni festivalio bendraĹžygiai pianistas Daumantas Kirilauskas ir smuikininkÄ— Ingrida ArmonaitÄ—. Ĺ ventÄ—je pasirodys ir kiti ilgameÄ?iai jos biÄ?iuliai – choras „Aidija“, Kauno kvartetas, trio „FortVio“. „Pasikliaudami vieni kitais galime sukurti unikaliĹł projektĹłâ€œ, – dĹžiaugÄ—si V.MarkeliĹŤnienÄ—. Tarkime, susibĹŤrÄ™ ÄŻ maŞą orkestrÄ… festivalio senbuviai atliks simfonijai prilygstantÄŻ Franzo Schuberto OktetÄ…. O festivalio pabaigos vakaras virs maĹža dainĹł ĹĄvente. Mat net trys lietuviĹł dirigentai, studijuojantys Austrijoje, Ĺ veicarijoje ir Vokietijoje, diriguos chorui „Aidija“ kĹŤrybinÄ—se dirbtuvÄ—se (dar viena festivalio naujovÄ—!) parengtas tĹł ĹĄaliĹł muzikos programas. +IĂ&#x;NOĂ&#x;NAKĂ&#x;TYSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SUĂ&#x;MUĂ&#x;ZIĂ&#x;KA

ÄŽdomĹŤs susitikimai publikos laukia ir parodĹł salÄ—se bei kino naktyse, kurios ĹĄÄŻmet kelsis ÄŻ Neringos gimnazijÄ…. Paroda KurĹĄiĹł nerijos muziejuje supaĹžindins su amĹžiĹł sandĹŤros menininkiĹł seserĹł Annos ir Helene Michelau akvarelÄ—mis ir fotografijomis iĹĄ privaÄ?iĹł kolekcijĹł. Ĺ ios menininkÄ—s kĹŤrÄ— Nidos kolonijoje. Naujos ĹĄiuolaikinio meno parodos atkeliaus ÄŻ Virginijos ir Kazimiero MizgiriĹł menininkĹł namus, VDA Nidos meno kolonijÄ…. Savaip prie „TÄ—vyniĹł Europos“ temos prisilies Goethe’s instituto festivaliui parinkti ĹĄeĹĄi filmai. Labiausiai intriguoja austrĹł reĹžisieriaus Hanso Karlo Breslauerio nebyliojo filmo „Miestas be ĹžydĹłâ€œ (1924 m.) seansas. Ĺ ÄŻ kĹŤrinÄŻ tik per stebuklÄ… pavyko iĹĄgelbÄ—ti nuo naciĹł sunaikinimo surinkus po pasaulÄŻ pasklidusias jo atplaiĹĄas ir rekonstravus visumÄ…. Nidoje filmÄ… gyvai garsins specialiai ĹĄiai premjerai muzikÄ… sukĹŤrÄ™s garso ir medijĹł menininkas Thomas Koneris. Festivalyje vieĹĄÄ—s ir vokieÄ?iĹł kino reĹžisierius Thomas Stuberis. Jis pristatys tris savo filmus, tarp jĹł – KurĹĄiĹł nerijoje kurtÄ… juostÄ… „Kruzas“. Dar du vakarus bus rodomas jo tÄ—vynainio Edgaro Reitzo filmas „Kita tÄ—vynÄ— – ilgesio kronika“. ÄŽ programÄ… ÄŻtrauktas ir Pawelo Pawlikowskio „Šaltasis karas“. â–  7K0DQQRIHVWLYDOLV/LHSRV ÂąG1LGD

3VARĂ&#x;BUĂ&#x;IRĂ&#x;ATĂ&#x;LIĂ&#x;KwĂ&#x;JOĂ&#x;AKĂ&#x;TUAĂ&#x;LUĂ&#x;MAS

BardĹł festivalis Ĺžavi savo ramybe ir ĹžiĹŤrovĹł noru ÄŻsiklausyti ÄŻ muzikÄ…, dainuojamus ĹžodĹžius. TodÄ—l visi pasirodymai derinami taip, kad susirinkÄ™ klausytojai galÄ—tĹł sulaukti iĹĄskirtinio atlikÄ—jo pasirodymo. „Pirmasis kriterijus, kuriuo vadovaujamÄ—s kurdami programÄ…, – dainos, kurios bus atliekamos scenoje, turi bĹŤti paraĹĄytos paties atlikÄ—jo. Antrasis kriterijus – galimybÄ— tas dainas atlikti akustiniu ar kameriniu stiliais. Na, ir paskutinis kriterijus – atlikÄ—jo aktualumas bei pastarĹłjĹł metĹł jo muzikinÄ— veikla. Vertiname, ar atlikÄ—jas iĹĄleido naujÄ… albumÄ…, surengÄ— koncertinÄ™ turnÄ— ir panaĹĄiai. Ĺ ie kriterijai visada padeda surinkti aktyviausius tĹł metĹł atlikÄ—jus“, – festivalio organizavimo uĹžkulisiĹł detalÄ—mis dalijosi K.LikĹĄa. 0AĂ&#x;TEIKSĂ&#x;MEIĂ&#x;LwSĂ&#x;TAIĂ&#x;SYKĂ&#x;LES

Ĺ iais metais iĹĄskirtinius koncertus puĹĄĹł prieglobstyje dovanos net dvi itin melodingÄ…, jautriÄ… muzikÄ… atliekanÄ?ios ir puikiai „AkacijĹł alÄ—jos“ gerbÄ—jams paŞįstamos atlikÄ—jos – Ieva NarkutÄ— ir Jurga Ĺ eduikytÄ—. I.NarkutÄ— ĹĄiais metais festivalyje pasirodys su specialiai ĹĄiai vasarai atnaujinta programa „Visos meilÄ—s taisyklÄ—s“. ÄŽ „AkacijĹł alÄ—jos“ scenÄ… I.NarkutÄ— kils su gitaristu Aurimu Driuku. AtlikÄ—ja atvira: „MeilÄ—s taisykles“ ji raĹĄÄ— ir braukÄ— tris mÄ—nesius. Ĺ ios taisyklÄ—s nÄ—ra joks koncertinis ekspromtas, greiÄ?iau jau dieviĹĄkas „stand-up“. Vienos taisyklÄ—s – gana rimtos, kitos – kiek ironiĹĄkos, taÄ?iau visos – gyvenimiĹĄkos ir jau ne kartÄ… iĹĄbandytos. Ko nors panaĹĄaus iĹĄ Ievos ir reikÄ—jo laukti. Juk ji savo kĹŤriniuose mÄ—gsta narplioti dviejĹł ĹžmoniĹł meilÄ—s santykius, negana to, dainininkÄ— – diplomuota psichologÄ—, garsÄ—janti puikia iĹĄkalba. Visa tai sujungus „AkacijĹł alÄ—joje“ rasis

!TĂ&#x;LIĂ&#x;KwĂ&#x;JOSĂ&#x;NEĂ&#x;KEĂ&#x;TIĂ&#x;NAĂ&#x;SUSĂ&#x;TOĂ&#x;TI

J.Ĺ eduikytÄ— pripaĹžinta daugybÄ—je prestiĹžiniĹł muzikos apdovanojimĹł ne tik gimtojoje ĹĄalyje, bet ir uĹžsienyje. PrieĹĄ metus atlikÄ—ja iĹĄleido geriausiĹł dainĹł albumÄ… „Ten, kur tu“, kuris pasirodÄ— ir vinilinÄ—s plokĹĄtelÄ—s formatu. Kaip atskleidÄ— Jurgos komandos nariai, atlikÄ—ja sustoti neketina, toliau kuria dainas ir ruoĹĄiasi naujam kĹŤrybos etapui, bet prieĹĄ tai „AkacijĹł alÄ—joje“ ĹžiĹŤrovai galÄ—s mÄ—gautis Jurgos dabartine kĹŤryba. Scenoje taip pat pasirodys grupÄ— „Baltos varnos“ – Mildos ir TeresÄ—s AndrijauskaiÄ?iĹł duetas, kurioms bosine gitara pritaria Julius Bakanauskas, o muĹĄamaisiais ritmÄ… scenoje laiko Tomas UrbanaviÄ?ius. Kaip teigia muzikos kritikai, ĹĄios grupÄ—s kĹŤryba netelpa ÄŻ dainuojamosios poezijos rÄ—mus, dainos yra savito stiliaus, kupinos folkloro elementĹł, galima iĹĄgirsti liaudies dainĹł motyvĹł. KÄ… jau kalbÄ—ti apie airiĹĄkĹł melodijĹł improvizacijas, kuriĹł gausu tarp dainĹł. 3CEĂ&#x;NOĂ&#x;JEĂ&#x;NETĂ&#x;RĂ„KSĂ&#x;FOLKĂ&#x;LOĂ&#x;RO

Ĺ eĹĄi muzikos albumai, koncertai Baltijos keliui atminti, NepriklausomybÄ—s dienos minÄ—jimuose Lietuvoje ir uĹžsienyje – daugybÄ— patirties sukaupta per 17 metĹł grojanÄ?ios grupÄ—s „Žalvarinis“ gyvavimÄ…. Tai bene garsiausia Lietuvos folkroko grupÄ—, kurios lietuviĹĄkos dainĹł tradicijos ir ĹĄiuolaikinÄ—s pasaulio muzikos atgarsiai „AkacijĹł alÄ—jos“ scenoje sukurs nepamirĹĄtamÄ…, galingÄ… sprogstamÄ… jÄŻ muzikinÄŻ miĹĄinÄŻ. MuzikinÄ— dviejĹł broliĹł ir biÄ?iuliĹł grupÄ— „KĹŤjeliai“ ÄŻneĹĄ ÄŻ scenÄ… padĹŤkusio folko stiliaus skambesio ir dovanos energingÄ… pasirodymÄ…. „KĹŤjeliĹłâ€œ autorinÄ— kĹŤryba perpildyta jaunatviĹĄko Ĺžaismingumo ir entuziazmo, kuris kyla ant folkloro pamatĹł. IĹĄgirdus jĹł dainĹł abejoniĹł nelieka, kad ĹĄie du broliai uĹžaugo su lietuviĹĄku folkloru. PirmÄ… jÄŻ studijinÄŻ albumÄ… „KalbÄ—kime“ „AkacijĹł alÄ—jos“ scenoje pristatys ir grupÄ— „VitraĹžai“. Kaip teigia „VitraĹžĹłâ€œ narys Linas, penkiĹł nariĹł komanda nesistengia kurti vientiso grupÄ—s veido. Kiekvienas narys iĹĄlieka savitas, atsineĹĄdamas naujÄ… dainÄ…. (LR) â–  DVLVIHVWLYDOLVĂ„$NDFLMĂ˜ DOzMDÂł/LHSRVGYDO .XODXWXYD .DXQRU 03DWDĂ…LDXVQXRWU

,QWHOHNWXDOĂ˜GLVNXVLMRVUDĂ…\WRMR7K0DQQRPX]LHMDXVWHUDVRMH1LGRMHÂąYLHQDÂ’GRPLDXVLĂ˜IHVWLYDOLRSURJUDPRVGDOLĂ˜

labai spalvingas ir ĹĄirdÄŻ ĹĄildantis vasariĹĄkas koncertas.

)HVWLYDOLVĂ„$NDFLMĂ˜DOzMD³’.XODXWXYjVXWUDXNLDWĂ‘NVWDQmLXVPX]LNRVJHUEzMĂ˜


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;LIEPOSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

KRA¸TOĂ&#x;Ă€INIOS

POLITIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

1HDWLGXVUXVDV 59LWNDXVQXRWU

+AĂ&#x;RIĂ‹Ă&#x;PRAĂ&#x;TYĂ&#x;BĂ‹Ă&#x;PAĂ&#x;BAIĂ&#x;GAĂ&#x;ÂŚĂ&#x;LIĂ&#x;GOĂ&#x;NIĂ&#x;NwĂ&#x;JE 9LHĂ…NHO\MHSULH*XGHOLĂ˜HĂ?HUR Ă‚LDXOLĂ˜U YDNDUU\WH SHUSUDW\EDVDSYLUWXVYLNĂ…ULQLDPWUDQVSRUWHULXLQX NHQWzMRMXRYDĂ?LDYÂ?SURIHVLQzVWDUQ\ERVNDULDL R i Ä? a r d a s V I T K US LR korespondentas

Pratybose dalyvavo keturiĹł vikĹĄriniĹł transporteriĹł BV206, ant kuriĹł yra sumontuoti radarai „Giraffe Mk IV“, ekipaĹžai. GavÄ™ uĹžduotÄŻ uĹžimti nurodytas pozicijas transporteriai vaĹžiavo vieĹĄkeliu GudeliĹł eĹžero link. „Atstumas tarp transporteriĹł buvo gana didelis, kad sukeltos dulkÄ—s netrukdytĹł matomumo ir iĹĄ po vikĹĄrĹł skriejantys akmenys neiĹĄdauĹžtĹł paskui vaĹžiuojanÄ?io transporterio lango“, – sakÄ— Oro gynybos bataliono ApĹžvalgos radarĹł baterijos vadas kapitonas Andrius Volkovas. NelaimÄ— iĹĄtiko antrÄ… jÄŻ transporterÄŻ. Jis metÄ—si ÄŻ ĹĄonÄ… ir apvirto. „TransporterÄŻ vairavÄ™s profesi-

nÄ—s tarnybos karys sakÄ—, kad uĹžsikirto vairo mechanizmas ir jis nieko negalÄ—jo padaryti. Tikslios avarijos prieĹžastys bus nustatytos atlikus tyrimą“, – sakÄ— A.Volkovas. Apvirtus transporteriui buvo suĹžaloti visi juo vaĹžiavÄ™ kariĹĄkai. „Vienas karys skundÄ—si, kad jam skauda kojÄ…. PirmÄ… jÄ… pagalbÄ… jam suteikÄ— mĹŤsĹł paramedikas. Po to ĹĄis karys buvo nuveĹžtas ÄŻ ligoninÄ™. Ten nustatyta, kad koja nÄ—ra lĹŤĹžusi. ÄŽ ligoninÄ™ apĹžiĹŤrÄ—ti nuveĹžti ir likÄ™ keturi ĹĄiuo transporteriu vaĹžiavÄ™ kariai – jie virstant transporteriui susitrenkÄ— galvas ir apsibrozdino. SunkiĹł suĹžalojimĹł pavyko iĹĄvengti“, – sakÄ— A.Volkovas. Vienam kariĹĄkiui buvo sugipsuota koja, nes plyĹĄo kelio sÄ…nario raiĹĄÄ?iai. Kelio sÄ…nario suĹžaloji-

3DVLYDĂ?LQzMLPDVGYLUDmLX QHWROL3DQHYzĂ?LRHVDQ mLDPH/LĂ‘G\QzVNDLPH YDNDUOLĂ‘GQDLEDLJzVL PHWĂ˜5XVLMRVSLOLHmLXL L a i m i s K AVO L I ĹŞ N A S

3HUSUDW\EDVDSYLUWXVWUDQVSRUWHULXLVXĂ?DORWLSHQNLMXRYDĂ?LDYÂ?NDULĂ…NLDL

mas nustatytas ir dar vienam kariui. Dviem kariťkiams nustatytas galvos sumuťimas, o vienam nukentėjusiajam – peties sąnario ir alkōnės sumuťimai. Po policininkų apŞiōros apvirtęs transporteris buvo vėl atverstas. Tai padarė patys kariťkiai. NemaŞai sverianti kovos maťina ant vikťrų vėl buvo pastatyta iť vienos pusės ją traukiant ki-

tais transporteriais, o iĹĄ kitos – keliant keltuvais. „Švedijoje pagamintas vikĹĄrinis transporteris BV206 yra patikima kovos maĹĄina, pasiĹžyminti ypaÄ? dideliu pravaĹžumu. Tokie transporteriai ne tik patys ÄŻveikia sunkiausias kliĹŤtis, bet ir gali padÄ—ti iĹĄtraukti bekelÄ—je ÄŻklimpusiÄ… kitÄ… karinÄ™ techniką“, – sakÄ— A.Volkovas.

PrieĹĄ pat vidurdienÄŻ iĹĄ Maskvos atvykÄ™s rusas neĹžinia kodÄ—l dviraÄ?iu vaĹžiavo keliu, nors ĹĄalia yra dviraÄ?iĹł takas. PrieĹĄ sukdamas ÄŻ kairÄ™ jis nepasiĹžiĹŤrÄ—jo, ar nÄ—ra automobiliĹł, ir buvo nubaustas itin skaudĹžiai – vyrÄ… partrenkÄ— iĹĄ paskos ta paÄ?ia kryptimi vaĹžiuojanti ir jÄŻ lenkianti maĹĄina. AutomobilÄŻ vairavusi PanevÄ—Ĺžio rajono gyventoja buvo blaivi. Apie dviratininko blaivumÄ… nepraneĹĄama. PanevÄ—Ĺžio ligoninÄ—s medikai jam nustatÄ— alkĹŤnkaulio lōŞį. PanaĹĄiu metu MeĹĄkalaukio kaime (Pasvalio r.) per avarijÄ… nukentÄ—jo motociklÄ… „Harley-Davidson“ vairavusi 48 metĹł ĹĄiaulietÄ—. SankryĹžoje 62 metĹł maĹĄinos vairuotojas nepraleido pagrindiniu keliu vaĹžiuojanÄ?io motociklo ir su juo susidĹŤrÄ—. SuĹžeista motociklininkÄ— iĹĄveĹžta ÄŻ Ĺ iauliĹł ligoninÄ™.

ĂŒHPzODS\MHSDĂ?\PzWLLĂ…N\ORPV VNLUWLPĂ‘VĂ˜Ă…DOLHVJDPWRVNDPSHOLDL

3DGzVNHOLDXWL $VDOQĂ˜SRLOVLDYLHWz&LUN OLĂ…NLRSLOLDNDOQLVfĂ?XROĂ˜ VDORV%UDĂ?XROzVVWRY\N ODYLHWzV7DLÂąNHOLREMHN WDLLĂ…QDXMRĂ…DOLHVĂ?HPz ODSLRÂ’NXUÂ’Â’WUDXNWLJUD Ă?LDXVLJDPWRVNDPSHOLDL Ĺ˝emÄ—lapÄŻ sukĹŤrÄ™s prekybos tinklas „Maxima“ kvieÄ?ia Ĺžmones keliauti po LietuvÄ…, aplankyti jiems labiausiai patinkanÄ?ias vietas ir dalytis savo iĹĄkylĹł akimirkomis. „Šį ĹžemÄ—lapÄŻ sukĹŤrÄ—me norÄ—dami paskatinti Ĺžmones daugiau laiko praleisti gryname ore ir atrasti LietuvÄ…. Ĺ˝monÄ—s daug keliauja svetur, bet daĹžnai neĹžino, kÄ… galima rasti Lietuvoje. TikimÄ—s, kad besiĹžvalgydami po ĹžemÄ—lapÄŻ kompiuterio ar telefono ekrane lietuviai panorÄ—s aplankyti dar nematytas vietas, o gal sugrÄŻĹžti ten, kur jau seniai planavo“, – sakÄ— „Maximos“ vadovÄ— Kristina MeidÄ—. Ĺ˝emÄ—lapyje paĹžymÄ—ti 48 iĹĄkyloms skirti mĹŤsĹł ĹĄalies gamtos kampeliai su nuotraukomis ir apraĹĄymais, atitinkantys skirtingas lietuviĹĄkos abÄ—cÄ—lÄ—s raides. Ĺ ios vietos buvo atrinktos galvojant apie ÄŻvairiausiĹł poreikiĹł turinÄ?ius Ĺžmones – tiek ĹĄeimas, norinÄ?ias aktyviai leisti laisvalaikÄŻ, tiek Ĺžmones, ieĹĄkanÄ?ius ramybÄ—s ir mÄ—gstanÄ?ius pabĹŤti gamtos draugijoje. Ĺ˝emÄ—lapyje paĹžymÄ—tos ir arÄ?iausiai gamtos objektĹł esanÄ?ios parduotuvÄ—s. (LR)


NUDĂ…WRĂ?LQLRV

POLHSRVGĂ&#x;

!UK¸Ă&#x;jIAUĂ&#x;SIOĂ&#x;BOK¸Ă&#x;TOĂ&#x;TIĂ&#x;TUĂ&#x;LgĂ&#x;PEĂ&#x;RwĂ&#x;MwĂ&#x;"IR¸Ă&#x;TOĂ&#x;NAS 9DNDUDWLGDU\WDVDXNĂ… mLDXVLDVĂ…DO\MHDSĂ?YDOJRV ERNĂ…WDV-LVLĂ…NLORĂ…DOLD %LUĂ…WRQR1HPXQRNLOSĂ˜ UHJLRQLQLDPHSDUNHDQW Ă‚NzYRQLĂ˜NDOQDJĂ‘EULR Iki vakar MindĹŤnuose (MolÄ—tĹł r.) esantis apĹžvalgos bokĹĄtas buvo laikomas aukĹĄÄ?iausiu Lietuvoje. Jo aukĹĄtis – 36 metrai. TaÄ?iau ĹĄÄŻ titulÄ… teko perleisti BirĹĄtonui, kurio apĹžvalgos bokĹĄto aikĹĄtelÄ— iĹĄkilo 45 metrĹł aukĹĄtyje. ÄŽ statinio virĹĄĹł veda 300 Ĺžemo profilio laipteliĹł, ÄŻrengtos ir 6 tarpinÄ—s poilsio aikĹĄtelÄ—s, tad lipimas nÄ—ra varginantis. DÄ—l gausiai panaudotos medĹžio apdailos pojĹŤtis lipant – lyg bĹŤtum pastato viduje. UĹžkopus ÄŻ aukĹĄÄ?iausiÄ… vietÄ… atsiveria svaiginanÄ?io groĹžio Nemuno kilpĹł toliai. 3UĂ&#x;MONĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ&#x;SKAIDĂ&#x;RIUSĂ&#x;TUĂ&#x;RwKĂ&#x;LUS

BokĹĄto apdailai sunaudota 38 kubiniai metrai maumedĹžiĹł taĹĄĹł, jĹł bendras ilgis – 7 km. IĹĄ pradĹžiĹł Nemuno kilpĹł bokĹĄtas buvo suplanuotas 40 m aukĹĄÄ?io, bet iĹĄanalizavus topografinius ĹžemÄ—lapius ir ÄŻvertinus medĹžiĹł lajĹł aukĹĄtÄŻ paaiĹĄkÄ—jo, kad Nemuno kilpĹł matomumas prasideda pasiekus 43 metrĹł aukĹĄtÄŻ. TodÄ—l apĹžvalgos aikĹĄtelÄ™ nusprÄ™sta projektuoti 45 m aukĹĄtyje. Statinio nulinÄ— altitudÄ— yra 92,50 m virĹĄ jĹŤros lygio. ApĹžvalgos aikĹĄtelÄ—je suprojektuoti ir sumontuoti skaidriĹł konstrukcijĹł grĹŤdinto stiklo berÄ—miai

%RNĂ…WDVĂ…LHNWLHNSULPHQDYDUSLQÂ?DUSLOLHVVDUJ \ERVERNĂ…Wj

turÄ—klai, atlaikantys net labai galingÄ… ĹĄoninÄŻ vÄ—jÄ…. AukĹĄÄ?io bijantys lankytojai galÄ—s groŞėtis gamtovaizdĹžiu iĹĄ tolÄ—liau – turÄ—klai neuĹžstos vaizdo. Lietuvoje tai pirmas apĹžvalgos bokĹĄtas, kuriame yra skaidriĹł konstrukcijĹł turÄ—klai. Nuo saulÄ—s lankytojus dengs keturĹĄlaitis aŞōrinis metaliniĹł profiliĹł stogelis. IĹĄ viso bokĹĄtui sunaudota kiek daugiau nei 111 tonĹł metalo. Ant bokĹĄto sumontuotas Ĺžaibolaidis, bet statytojai grieĹžtai rekomenduoja Ĺžaibuojant ÄŻ bokĹĄtÄ… nelipti. 6YĂ&#x;RAUĂ&#x;JAĂ&#x;TRAĂ&#x;DIĂ&#x;CIĂ&#x;NIAIĂ&#x;ELEĂ&#x;MENĂ&#x;TAI

„Bokťto architektōra savo forma glaudŞiai siejasi su paprotine

8Ă?NRSXVÂ’%LUĂ…WRQRERNĂ…WRDSĂ?YDOJRVDLNĂ…WHOÂ?DWVLYHULDVYDLJLQDQmLRJURĂ?LR1HPXQRNLOSĂ˜WROLDL

medĹžio droĹžyba, ornamentais, sutinkamais verpstÄ—se, kituose dailÄ—s kĹŤriniuose, vaizduojanÄ?iais tautos pasaulÄ—ĹžiĹŤrÄ… perteikianÄ?ius svarbius simbolius“, – teigÄ— architektas Donatas Malinauskas. MedĹžiagas ir spalvinius sprendimus irgi diktavo bokĹĄto idÄ—ja – maksimaliai remtis tradicine architektĹŤra. TodÄ—l ĹĄis bokĹĄtas kiek primena varpinÄ™ ar ant kalvos stovinÄ?ios pilies sargybos bokĹĄtÄ…. BokĹĄto iĹĄorÄ—je dominuoja natĹŤrali mediena, sukurianti pilkos ir baltos spalvĹł derinius su ĹĄviesia stogo danga. NatĹŤralaus maumedĹžio taĹĄĹł aŞōras, veikiamas saulÄ—s spinduliĹł, ne tiktai taps atsparesnis mik-

roorganizmĹł ir atmosferos poveikiui, bet ir pasidengs sendinto medĹžio spalvĹł gamomis nuo pilkos iki saulÄ—s nudegintos rudos spalvos – visai kaip tradiciniĹł lietuviĹĄkĹł trobesiĹł rÄ…stĹł sienos. BokĹĄtas turi ir vidinÄŻ apvalkalÄ… – ĹĄerdÄŻ – simbolizuojantÄŻ ĹžemÄ—s mantijÄ…. ÄŒia panaudotas savaime besioksiduojantis perforuotas plienas su platinos sluoksniu – ĹĄis metalas chemine sudÄ—timi ir spalva artimas ĹžemÄ—s gelmÄ—se slĹŤgsanÄ?iam moliui. 4EĂ&#x;KOĂ&#x;KEISĂ&#x;TIĂ&#x;PROĂ&#x;JEKĂ&#x;Tg

BokĹĄto pamatai iĹĄlieti dar 2018 metĹł vasaros pabaigoje, taÄ?iau darbo projekto rengimas uĹžtruko

gerokai ilgiau, nei planuota, – techniniame projekte pasiĹŤlyta bokĹĄto suvirinimo ir konstrukcijĹł daĹžymo technologija buvo visai netinkama ĹžiemÄ… lauko sÄ…lygomis. TodÄ—l uĹžsakovui buvo pasiĹŤlyta suvirinimo technologijÄ… keisti varĹžtiniĹł sujungimĹł mazgais. „PasirinkÄ™ tokÄŻ bokĹĄto montavimo bĹŤdÄ… susidĹŤrÄ—me su nemaĹžais iĹĄĹĄĹŤkiais, nes teko iĹĄ pagrindĹł keisti projektÄ…. Atsirado ĹĄimtai varĹžtiniĹł sujungimo mazgĹł ir tĹŤkstanÄ?iai varĹžtĹł – padidÄ—jo metalo svoris“, – sakÄ— ÄŻmonÄ—s „Empower-Fidelitas“ generalinis direktorius Vaclovas Kirkilis. BokĹĄto statybos truko apie metus. (LR)


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;LIEPOSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

KLASIFIKUOTIĂ&#x;SKELBIMAI

ÂżEĂ&#x;Mw Ă&#x;SKLYĂ&#x;PAI PERKA

REKLAMA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Dingusius diplomÄ… Nr. UK000107 ir priedÄ—lÄŻ Nr. 0000108, iĹĄduotus Jovitai Kochanskai-

ÄŽVAIRĹŞS

tei, 2011-07-01 baigusiai Utenos kolegijoje Verslo vadybÄ… ir administravimÄ…, laikyti ne-

UAB „TURA LT“ (ÄŻ. k. 304689033) 2019-06-20

Brangiai perka miĹĄkÄ…, gali bĹŤti su bendrasavininkiais, padeda sutvar- galiojanÄ?iais.

kreditoriĹł susirinkimas nutarÄ— iĹĄkelti ÄŻmonei bank-

kyti paveldÄ—jimo dokumentus, greitai ÄŻformina. Tel. 8 644 55 355.

Dingusius UAB „Vextrus“ (ÄŻmonÄ—s kodas 168967365) ÄŻstatus ir antspaudÄ… laikyti nega-

rotÄ… ne teismo tvarka. ÄŽmonÄ—s bankroto admi-

liojanÄ?iais.

nistratoriumi paskir ta UAB „Bankrotas“ (ÄŻ. k.

0ASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS

AUKCIONAI

KONSULTACIJOS

301911653). Kreditoriai ďŹ nasinius reikalavimus

Paskolos nuo 1000,- Eur iki 10 m. per 1 val. visoje Lietuvoje, uĹžstatas UAB „Vilniaus vieĹĄasis transportas“ skelbia transporto priemoniĹł (autobusĹł) atsarginiĹł daliĹł (turto) pardavimo tiesioginÄŻ vieĹĄÄ… aukcionÄ…. Parduodamos transporto priemoniĹł (auto– butas, namas. Konsultacijos. Aujama-credit, tel. 8 600 69 691. busĹł) atsarginÄ—s dalys nuosavybÄ—s teise priklausanÄ?ios UAB „Vilniaus vieĹĄasis transporPaskolos. IĹĄperkame jĹŤsĹł skolas iĹĄ antstoliĹł, padengiame kitokias skotas“. DetaliÄ… vieĹĄojo aukciono informacijÄ… galite rasti interneto svetainÄ—je www.vilniausvielas ÄŻkeiÄ?iant nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Aujama-Credit, tel. 8 620 33 777. sasistransportas.lt Aukcionas vyks 2019 m. rugpjĹŤÄ?io 14 d. 13 val. Ĺ˝olyno g. 15, Vilnius,

gali pateikti iki 2019-07-20 adresu: A.MickeviÄ?iaus g. 56-10, Kaunas, tel. 8 698 75 201, el. p. bankrotas@gmail.com Asociacija „PietĹł ĹžvaigĹždė“ (juridinis asmens ko-

200 kab. Aukciono dalyviai registruojami 2019 m. rugpjĹŤÄ?io 14 d. nuo 12.30 iki 12.55 val.,

das 304727950) praneĹĄa, kad keiÄ?iamas asocia-

200 kab. Antrasis aukcionas (neÄŻvykus pirmajam, organizuotam 2019 m. rugpjĹŤÄ?io 14 d.

cijos pavadinimas. Naujas pavadinimas –Asocia-

Dingusius UAB „Egitoma“ (ÄŻmonÄ—s kodas 302607774) ÄŻstatus ir ants- 13 val.) vyks 2019 m. rugpjĹŤÄ?io 22 d. 13 val. tuo paÄ?iu adresu. Aukciono dalyviai registruo-

cija ĹžolÄ—s riedulio klubas „PietĹł meteoras“. Visi ki-

paudÄ… laikyti negaliojanÄ?iais.

ti duomenys nesikeiÄ?ia.

0RAĂ&#x;NEĂ&#x;̧ IĂ&#x;MAI DINGĘ DOKUMENTAI

jami 2019 m. rugpjĹŤÄ?io 22 d. nuo 12.30 iki 12.55 val., 200 kab.

,IEPOSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;¡,IETUVOSĂ&#x;RYTE¨Ă&#x;SPAUSDINTOĂ&#x;KRYĂ€IAĂ€ODĂ€IOĂ&#x;ATSAKYMAS5RNLUXRWz SKELBIMAI ÄŽ „LIETUVOS RYTĄ“ PRIIMAMI:

PRENUMERATA

Redakcijos biuruose:

„Lietuvos rytą“ galima uĹžsisakyti redakcijos biuruose:

VILNIUJE – Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3767, faksas 274 3799, el. p. spaudosskelbimai@lrytas.lt; KAUNE – LaisvÄ—s al. 7, tel. (8 37) 40 02 55; KLAIPÄ–DOJE – M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 13 81; Ĺ IAULIUOSE – Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ–Ĺ˝YJE – Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 22; Kitose tarnybose: KAIĹ IADORYSE – Gedimino g. 59-113, tel. (8 346) 51 378; JONAVOJE – J.Ralio g. 12-44, tel. (8 349) 51 474; LAZDIJUOSE – SeinĹł g. 3, tel./faksas (8 318) 52 374; ROKIĹ KYJE – Taikos g. 5, tel. 8 616 32 475; Ĺ AKIUOSE – AuĹĄros g. 3, tel. (8 345) 60 238; Ĺ ILALÄ–JE – J.BasanaviÄ?iaus g. 23, tel. (8 449) 51 421; ZARASUOSE – Vilniaus g. 16, tel. (8 385) 52 532.

VILNIUJE – Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3777, (8 5) 274 3781; KAUNE – Laisvės al. 7, tel. (8 37) 40 02 66; KLAIPĖDOJE – M.MaŞvydo al. 1, tel. (8 46) 31 11 45; ŠIAULIUOSE – Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVĖŽYJE – Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 20; Kitose platinimo tarnybose: BIRŠTONE – E.Petruťauskienės SPA, tel. (8 319) 56 625;

BIRŽUOSE – Daina Kerťienė, tel. 8 636 34 399;

LAZDIJUOSE – K.MatuleviÄ?iaus IÄŽ „Ryto ĹžvaigĹždė“, tel. (8 318) 52 375;

DRUSKININKUOSE – UAB „Drusvilma“, tel. (8 313) 51 075;

MARIJAMPOLÄ–JE – Irma KazakeviÄ?ienÄ—, tel. 8 656 91 190;

GARGŽDUOSE – Antanas Brauklys, tel. 8 672 90 983;

PRIENUOSE – Loreta MarcinkeviÄ?ienÄ—, tel. 8 623 13 250;

IGNALINOJE – Danutė Orechovienė, tel. 8 677 98 736;

PASVALYJE – Inga Janiselienė, tel. 8 620 58 664;

UAB „ŠiauliĹł kraĹĄtas“: JONIĹ KYJE – tel. 8 687 89 040,

RASEINIUOSE – M.Maulienės IĎ, tel. (8 428) 51 337;

KELMĖJE – tel. (8 427) 54 381,

RADVILIĹ KYJE – VĹĄÄŽ „UĹžbÄ—gtukė“, tel. (8 422) 50 163;

KURŠĖNUOSE – tel. (8 41) 58 57 61, NAUJOJOJE AKMENĖJE – TEL. (8 425) 56 588, PAKRUOJYJE – tel. (8 421) 61 704; KUPIŠKYJE – Lilijana Budrienė, tel. 8 646 26 189;

tel. 8 612 97 522; Ĺ IAULIUOSE – UAB „Naujoji tvarka“, tel. (8 41) 50 07 13; Ĺ ILALÄ–JE – UAB „RitSpeda“, tel. (8 449) 51 421; Ĺ ILUTÄ–JE – UAB „Litera“, tel. (8 441) 75 474; Ĺ IRVINTOSE – Helena MarÄ?iauskienÄ—, tel. 8 603 18 288; TAURAGÄ–JE – Jonas KalÄ—da, tel. 8 634 35 334;

RADVILIŠKYJE – tel. (8 422) 53 451;

UTENOJE – Ramunė Kvedarienė, tel. 8 671 70 558;

ROKIĹ KYJE – V.BARANOVSKIO ÄŽ „BALTMA“, TEL. 8 616 32 475;

VILKAVIĹ KYJE – Rolandas AntanaviÄ?ius, tel. 8 610 45 539.

ŠAKIUOSE – Vitas Kasiulaitis,

„Lietuvos ryto“ prenumerata


Nors norisi kuo greiÄ?iau baigti darbus ir pailsÄ—ti – juk darbo savaitÄ—s pabaiga, dar neskubÄ—kite atsipalaiduoti: imkitÄ—s aktyvios veiklos ir ÄŻvairiĹł sunkiĹł darbĹł, kuriems atlikti reikia ryĹžto, kovinÄ—s aistros! Energingai sprÄ™skite susikaupusias problemas – neatidÄ—kite jĹł kitai savaitei. Tai iĹĄimtinÄ— diena sunkiu (painiu, trikdanÄ?iu) metu tarp dviejĹł uĹžtemimĹł (SaulÄ—s liepos 2 d. ir MÄ—nulio liepos 16 d.), kai vÄ—l bĹŤsite veiklĹŤs, kupini jÄ—gĹł, ÄŻkvÄ—pimo ir drÄ…siĹł sumanymĹł. Nepraleiskite geros progos greitai iĹĄsprÄ™sti jums svarbĹł klausimÄ…. Ĺ iandien galima rizikuoti, ypaÄ? jei jus palaiko aplinkiniai – sutuoktinis, tÄ—vai, darbo kolektyvas, partneriai. Neribokite savo fantazijos, tiesa, veikdami siekite viskÄ… atlikti tiksliai ir teisingai! Tai ir permainĹł (nors ir neplanuotĹł) laikas – jos ilgai lems mĹŤsĹł gyvenimÄ…, tad pasistenkite nedaryti klaidĹł – nei veikloje, nei asmeniniame gyvenime. Kai baigsis stiprioji uĹžtemimĹł ÄŻtaka (jie stipriai mus veikia net mÄ—nesÄŻ iki jiems prasidedant ir mÄ—nesÄŻ po to), gali taip atsitikti, kad baigsis ir dabar atsiradusios iliuzijos: atsivers akys, suvoksite, kur sukly-

!6)Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*DOLWHNWLXĂ? VLLPWLWXRNRQHPzJVWDWHDWOLN WLGDUEXVNXULHYDUJXDUQDXGLQJLWDmLDX Ă…LDQGLHQÂ’QDXGjYLVNDVNDVSDGHGDQX VLSXUW\WLVOHJLDQmLRVNDXVWDQmLRVSUDHL WLHVWLQJXOLRQHU\Ă?WLQJXPR3DVLVWHQNL WHDWVLWHLVWLVXVNROLQLQNDLVVXVLWDLN\WLVX SULHĂ…DLV,UPDĂ?LDXJDOYRNLWHNDLSMXPV VXQNXÂąJDOLWHSUDĂ?LRSVRWLSXLNLDVJDOL P\EHV,PNLWzVDNW\YLRVYHLNORVQHELMR NLWHUL]LNXRWL*DXWLSDVLĂ‘O\PDLWDSVVzN PzVSDJULQGX

*!5Ă&#x;4)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1LHNRQzUD DPĂ?LQRWDGVXNUXVNLWHSULHĂ…XVSD YHUVWLGUDXJDLVLUVjMXQJLQLQNDLV7DLN\ NLWzVLHĂ…NRNLWHEHQGUĂ˜LQWHUHVĂ˜7ROHV QHLVzNPHLXĂ?WLNULQWLEXVVYDUEXÂ’J\WLSD WLNLPĂ˜VjMXQJLQLQNĂ˜Ă‚LRVGLHQRVVXVLWLNL PDLSRNDOELDLVXMDLVEXVQDXGLQJL%H MHWDLPHLOzVODLNDVNDLJDOLPDQHVXQ NLDLLĂ…VSUÂ?VWLQHWVXGzWLQJLDXVLjVDQWXR NRVSUREOHPj3DVLNDOEzNLWHDWYLUDLGUj VLDLÂąUDVLWHSXLNLjLĂ…HLWÂ’3DODQNXSLUNWL LUWHLNWL GRYDQjVXWXRNWLQLXL

Palmira KELERTIENÄ– AstrologÄ—

dote, imsite gailėtis per uŞtemimą padarytų sprendimų. Deja, bus sunku ką nors pakeisti. Sėkmingas metas vadovams, politikams – bus svarbu garsinti savo idėjas, savo vardą, kovoti uŞ principus, asmeninį pripaŞinimą ir populiarumą. Diena daug kuo naudinga ir kovotojams, sportinin-

,)Ă&#x;Ă 4!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HVNXEzNL WHQXOLĂ‘VWLÂąQzQHĂ?LQRWHNRNLRV GĂ?LXJLRVVWDLJPHQRVMĂ‘VĂ˜ODXNLD‘Y\NLĂ˜ QHVNXELQNLWHÂąVDYDLPHYLVNDVVXVLNORV W\VJHULDXLUJUHLmLDXQHLPDQRWH*DXWĂ˜ SDVLĂ‘O\PĂ˜QHGHUzWĂ˜DWVLVDN\WLÂąEHMHQH LĂ…NDUWRVXYRNVLWHNXRWDLEXVMXPVQDX GLQJDLUUHLNDOLQJDĂ‚HLPRMHQHGHPRQVW UXRNLWHDPELFLMĂ˜ÂąEĂ‘NLWHNXNOHVQLSDV ODXJHVQL7LQNDPDVODLNDVWLNULQWLVVYHL NDWjSUDGzWLVSRUWXRWL9DNDUDVSDODQNXV Ă…HLPLQLDPSREĂ‘YLXL -%2Ă&#x;'%Ă&#x;,uĂ&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HEĂ‘NLWH SDWLNOĂ‘V1HVNXEzNLWHĂ?DGzWLVNR OLQWLDUSDWLNzWLWXRNjLĂ…JLUGRWH6YDU ELDPHUHLNDOHQLHNXRQHSDVLNOLDXNLWHÂą HONLWzVWDLSNDLSVDNRYLGDXVEDOVDV%Ă‘ NLWHDWLGHVQLDSOLQNRVĂ?HQNODPV1DX GLQJDNjQRUVSDDXNRWLODEGDURVRUJDQL ]DFLMRPV3DODQNLSURJDVODSWLHPVVXVL WDULPDPV\SDmMHLMLHVXVLMÂ?VXMĂ‘VĂ˜VDX JXPRVWLSULQLPX9DNDUjJHULDXVLDSUD OHLVWLQDPXRVHÂąYLHĂ…QDJzPVQHSDODQNXV PHWDV.YLHVNLWzVMXPVEUDQJLXVĂ?PRQHV SDVVDYH

$69Ă&#x;.)!)Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*HUĂ˜UĂ‘SHV mLĂ˜PHWDVNDLYLVNDVLĂ…HLQDÂ’QDX Gj3XLNLGLHQDYDGRYDXMDQWLHPVYHLN OLHPVÂąVzNPLQJDLVXWYDUN\VLWHÂ’VWULJXVLXV UHLNDOXV*HUDSURJDVXVLWLNWLVXEĂ‘VLPX GDUEGDYLX3DODQNXVSUÂ?VWLQHVNODQGXPXV GDUEHVXUHQJWLPDĂ?DVYDLĂ…HVNROHJRPV LHĂ…NRWLWLQNDPHVQzVGDUERYLHWRVSDVLUD Ă…\WLQDXMjGDUERVXWDUWÂ’'DXJVXVSzVLWH QXYHLNWLLUQDPXRVH9HUWDWLNULQWLVVYHL NDWjSUDGzWLJ\G\PRVLNXUVj

VARNOĂ&#x;LESINYS

6uĂ&#x;Âż93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HWLNzWXPDV OHPWLQJDVÂąVLHNLWHJUHLWDLSHUVLR ULHQWXRWLSDVLQDXGRWLVzNPzVDNLPLUND 'DXJNjOHPVPRNzMLPDVÂ’J\WLDSOLQNLQLĂ˜ VLPSDWLMDVSDVLWLNzMLPj6XVLNDXSXVLDV SUREOHPDVGHUzWĂ˜VSUÂ?VWLHQHUJLQJDLQH ELMDQWDYDQWLĂ‘UĂ˜ÂąMXPVSDY\NV7DLVzN PzVPHWDVÂąLUWYDUNDQWUHLNDOXVLUPHLOzV VULW\MH7LNQHVLYHONLWHÂ’DYDQWLĂ‘UDVÂąQHL YHLNORMHQHLDVPHQLQLXRVHVDQW\NLXR VH%Ă‘NLWHDWLGHVQLVDYRYDLNĂ˜SRUHLNLDPV LQWHUHVDPVÂ’VLWLNLQLPDPV

36!23Ă&#x;49+Ă&#x;,u3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HWL NzWDLJDOLWHJDXWLWDLNRWDLSLOJDL VLHNzWHÂąSDVLWHLVLQVLUNDGDLVHLĂ…OLHWDV SUDNDLWDVQHPLJRVQDNW\VLUĂ…LRVGLHQRV SDVWDQJRV*HUDVODLNDVSLQLJLQLDPVWXU WRLUMXULGLQLDPVUHLNDODPVWYDUN\WL9D NDUDVSDODQNXVGDO\NLQLDPVVXVLWLNLPDPV VXXĂ?VLHQLHmLDLV1HDWVLVDN\NLWHSDGzWL GUDXJDPVQHVLGURYzNLWHLUSDW\VSDJDO ERVSDSUDĂ…\WL3XLNXVPHWDVSDVLNYLHVWL ELmLXOLĂ˜Â’VDYRQDPXV

3+/2Ă&#x;0)/Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;.RYR NLWHXĂ?VDYRLUVDYRĂ…HLPRVLQWHUH VXVÂ’WDNj-zJĂ˜SHUVYDUDDLĂ…NLDLMĂ‘VĂ˜ QDXGDL1HVXVWRNLWHNRQRUVVLHNGDPL ,PNLWzVUL]LNLQJĂ˜GDO\NLQLĂ˜UHLNDOĂ˜VXVL WLNLWHVXVYDUELDLVĂ?PRQzPLV3DODQNXVX Ă…HIXDSWDUWLMĂ‘VĂ˜YHLNORVLUXĂ?GDUELRSHUV SHNW\YDV-HLHVDWHVXVLS\NÂ?VXP\OLPX Ă?PRJXPLDUVXWXRNWLQLXLUQRULWHVXVLWDL N\WLSDVLVWHQNLWHGzOMĂ˜QXYHLNWLNjQRUV QDXGLQJR

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;LIEPOSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

kams, kariĹĄkiams, vyrams apskritai. Puikus laikas ĹĄeimos ĹĄventÄ—ms. Diena palanki ir romantiĹĄkiems pasimatymams bei paĹžintims uĹžmegzti. Beje, jei siekiate jums patinkanÄ?io Ĺžmogaus dÄ—mesio, tam idealus laikas. VertÄ—tĹł uĹžsiimti labdara – neatsakykite praĹĄanÄ?iam. Puikus laikas dovanoms teikti. Itin palanku dovanoti gÄ—les. Daugiau dÄ—mesio skirkite vaikams. Palanku jiems nupirkti tai, kÄ… seniai ĹžadÄ—jote. IĹĄ ketvirtadienio ÄŻ penktadienÄŻ buvo geriausia nieko nesapnuoti – tai reikĹĄtĹł ĹĄvariÄ… sÄ…ĹžinÄ™ ir teisingÄ… pasirinkimÄ…. Tiesa, asmenys, visai praradÄ™ sÄ…ĹžinÄ™, irgi galÄ—jo atsibusti nieko neprisimindami. Blogas Ĺženklas: jei karoliai ar grandinÄ—lÄ— sutrĹŤktĹł, ne vietoje iĹĄberti grĹŤdus, kruopas, ĹĄiukĹĄles, rakĹĄtÄŻ ÄŻsivaryti, iĹĄsitepti, ypaÄ? riebalais, aliejĹł iĹĄlieti, jei kas nors namie sulĹŤĹžtĹł, jei be aiĹĄkios prieĹžasties daĹžnai kĹŤnÄ… nieŞėtĹł (daug prieĹĄĹł turite), jei nieŞėtĹł tarpuakÄŻ (kaĹžkas greitai mirs jĹŤsĹł aplinkoje). Geras Ĺženklas: netyÄ?ia apsilieti ar atsitiktinai bĹŤti aplietam vandeniu. Ĺ˝vilgsnis ÄŻ priekÄŻ: savaitgalis palankus uĹždaresniam ĹĄeiminiam bendravimui ir pramogavimui savame rate.

Âľ!5Ă&#x;,93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;$WVLWUDXNLWH QXRUĂ‘SHVmLĂ˜XĂ?PLUĂ…NLWHLĂ…J\YHQL PXVSUREOHPDVLUQHWLNzWDLUDVLWHDWVDN\ PXVÂ’MXPVVYDUELXVNODXVLPXV(VPzĂ…LXR PHWXDWVLYHUVSHUVODSWXVGDO\NXVMĂ‘ VĂ˜QXRMDXWj7YDUN\GDPLUHLNDOXVHONLWzV WDLSNDLSNXĂ?GDMĂ‘VĂ˜YLGXVÂąQHDSVLULN VLWH3DODQNXWYDUN\WLNHEOLXVYHLNORVUHL NDOXVNRQILGHQFLDOLDLVEĂ‘GDLV7LQNDQHR ILFLDOLRMHDSOLQNRMHVXVLWLNWLVXMĂ‘VĂ˜NDUMH UDLVYDUELDLVDVPHQLPLV9DNDUDVSDODQNXV ELmLXOLĂ…NLHPVVXVLEĂ‘ULPDPV

/Âż)!Ă&#x;2!Ă&#x;')3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HSUDOHLV NLWHJHURVSURJRVVYDUELDPVXVLWL NLPXLSRNDOELXLLUVXVLWDULPXL'DEDUJD OLWHGUDXJĂ˜LUSDUWQHULĂ˜GzNDSDNUHLSWL Â’Y\NLXVMXPVVYDUELDOLQNPH3HUMXRVÂ’J\ VLWHGLGHVQÂ?DSVLVSUHQGLPRLUPDQHYUD YLPRODLVYÂ?*DOLPRVGĂ?LXJLRVVWDLJPHQRV LĂ…VXWXRNWLQLR3ODQXRNLWHLHĂ…NRNLWHSD JDOELQLQNĂ˜3DVLNOLDXNLWHGUDXJDLVP\OL PXĂ?PRJXPLEHQGUDGDUELDLVÂąQHWDĂ…W ULRVMĂ˜SDVWDERVEXVQDXGLQJRV9DNDUj SDWDUWLQDSUDOHLVWLQDPXRVH

6!.Ă&#x;$%Ă&#x;.)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6zNPzV PHWDV\SDmVLHNLDQWLHPVSDNLOWL NDUMHURVODLSWDLV3XLNLSURJDWYDUN\WLDW VDNLQJXVGDO\NLQLXVUHLNDOXV7LHVDEXV VYDUEXSDUWQHULĂ…NDVSDODLN\PDVĂ‚LDQGLHQ JDOLWHVXODXNWLYHUWLQJRVSDJDOERVSDUD PRVJDXWLSXLNLĂ˜SDVLĂ‘O\PĂ˜ÂąMXRVYHU WDSULLPWL3XLNXVODLNDVVYDUELHPVSRNDO ELDPVVXSDUWQHULDLVYDGRY\EHÂ’WDNLQ JDLVĂ?PRQzPLV7DLJHURSHUVLODXĂ?LPRQH WLNUHLNDOXRVHEHWLUVDQW\NLXRVHVXGUDX JDLVP\OLPXĂ?PRJXPLPHWDV Âż5Ă&#x;693Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HEORJDGLH QDNDLNjSDNHLVWLVDYRSRĂ?LĂ‘U\MH Â’YHLNOjNDUMHUjNDGMLVXWHLNWĂ˜GDXJLDX SDVLWHQNLQLPRLUGXRWĂ˜GDXJLDXQDXGRV .DGLUVXNXREHQGUDXVLWHQHSHUVLVWHQ NLWHĂ?DGzGDPLGXRWLDULPGDPLÂąYLVXU MDXVNLWHVDLNj9LVGzOWRWDLJHUDVODLNDVLO JDODLNLDPVGDUERVXVLWDULPDPV7LQNDPDV ODLNDVWLNULQWLVVYHLNDWjSLUNWLPDLVWRSD SLOGXVULQNWLVGLHWj9DNDUDVQHUDPXVÂą OHLVNLWHMÂ’VXMXPVPDORQLDLVDVPHQLPLV -9DUQRSLHĂ…

HOROSKOPAS

LAISVALAIKIS

,661 /HLGĂ?LDPDVQXRPHWĂ˜VDXVLRG !DĂ&#x;REĂ&#x;SAS*(',0,1235$9,/1,86 4EĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;RAUĂ&#x;TI &AKĂ&#x;SAS%LĂ&#x;PGDLO\#OU\WDVOW ,EIĂ&#x;DwĂ&#x;JASXĂ?GDURMLDNFLQzEHQGURYz Ă„/LHWXYRVU\WDV´ 69Ă&#x;2)!5Ă&#x;3)!Ă&#x;3)3Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)53 *9DLQDXVNDV WHO 692Ă&#x; 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x; 0)2Ă&#x;-!3)3Ă&#x; 0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!3 $%XGU\V WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) )7HONVQ\V WHO *&LEDV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) $7HONVQLHQz WHO 5.DUPD]DLWz WHO 5*HUEXWDYLmLXV WHO 90LmLXOLV WHO 9'HNVQ\V WHO /9DLQDXVNLHQz WHO *1HQDUWDYLmLXV WHO -3DXĂ?LHQz WHO -3HNDUVNDLWz.DUDOLĂ‘QLHQz WHO  ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6!3 -/LWYLQDYLmLXV WHO ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6/Ă&#x;0!6!$5/4/*! -0\NRODLWLHQz WHO )Âľ,%)$u*! 10LFLĂ‘QLHQz WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) 34),)34!) 9*HFHYLmLHQzĂŒ(.DQLXĂ…LHQz WHO 9.DSRmz$-XVHYLmLHQz WHO 0OLITIĂ&#x;KA9%UXYHULV WHO 9%DUWDVHYLmLXV WHO 7,JQDWDYLmLXV WHO %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KA9'HNVQ\V WHO $0XUDXVNDLWz WHO $6UzEDOLHQz WHO 0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIS-3DXĂ?LHQz WHO $'DXNĂ…HYLm WHO 56WDQNHYLmLĂ‘Wz WHO 2.DFzQDLWz WHO 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GA)7HONVQ\V WHO 0.XL]LQDLWz WHO $/HNDYLmLXV WHO $.X]QHFRYDLWz WHO +ULTĂ„RA5*HUEXWDYLmLXV WHO $$QGULNRQ\Wz WHO 50LNĂ…LRQLHQz WHO -(UOLFNDV 3PORĂ&#x;TAS*1HQDUWDYLmLXV WHO 5.D]LOLRQLV WHO ÂżURNALISTINIAIĂ&#x;TYRIMAI5.DUPD]DLWz WHO '*XGDYLmLĂ‘Wz WHO //DYDVWH WHO (Ă‚LOLQVNDLWz3XĂ…NRUz WHO &OĂ&#x;TOGĂ&#x;RAĂ&#x;FAI7%DXUDV WHO 9Ă‚mLDYLQVNDV WHO 5'DQLVHYLmLXV WHO 03DWDĂ…LXV WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;Âż52Ă&#x;.!Ă&#x;,!) ¡46Ă&#x;ANĂ&#x;TEĂ&#x;NAŠ90LmLXOLV WHO 0$XJXO\Wz WHO 9%UDmLXO\Wz WHO 53HUĂ…RQ\Wz WHO ¡'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;BĂ„Ă&#x;DASŠ$7HONVQLHQz WHO 9%XGU\Wz WHO '-RQXĂ…LHQz WHO /9DORQ\Wz WHO ¡3TIĂ&#x;LIUSŠ/9DLQDXVNLHQz WHO 5%ODĂ?\Wz WHO ,=LJPDQWz WHO ,6NOLXWDLWz WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;02)%Ă&#x;$!) ¡2YTAIÂŚ6AKARAIŠĂ&#x;-3DXĂ?LHQz WHO ¡3OSTINwŠ$'XPDODNDV WHO 2%')/.ĂŠĂ&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) +AUĂ&#x;NAS$.DUDOLĂ‘QDV WHO  97UDLQ\V WHO  9,Q\Wz WHO  +LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DA*3LODLWLV WHO  $3LODLWLHQz WHO  ÂľIAUĂ&#x;LIAI*Ă‚LXSDU\V WHO  -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAMĂ&#x;POĂ&#x;Lw/-XRG]HYLmLHQz WHO  0AĂ&#x;LANĂ&#x;GA$=LDENXV WHO  5Âż3)%.)/Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) "ARSELONAÂą.1DVWRSNDLWz ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą95XGDYLmLXV -ASKĂ&#x;VAÂą$3URFHQND 2OMAÂą1%XGU\Wz 6AR¸UVAÂą(%XWULPDV !03+!)4/3Ă&#x;3+92)53 WHO 2INĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;KEĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ„/LHWXYRVU\WR´ OHLG\ERVFHQWUDV 3PAUSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ„/LHWXYRVU\WR´VSDXVWXYz .DXQRJ9LHYLV 5Ă€Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;NUMERISĂ&#x; 4IRAĂ AS 3KELBIMAI WHO HOSVSDXGRVVNHOELPDL#OU\WDVOW

2EKLAMA WHO HOSVSDXGRVSDUGDYLPDL#OU\WDVOW

R ÂąPRNDPDUHNODPD

Š Visa medĹžiaga, pateikta „Lietuvos ryte“, – laikraĹĄÄ?io nuosavybÄ—. Kopijuoti ir platinti be UAB „Lietuvos rytas“ sutikimo draudĹžiama.


TERMOMETRAS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;LIEPOSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ORAIĂ&#x;RYTOJ

“

LikusiÄ… ĹĄios savaitÄ—s dalÄŻ aplink mĹŤsĹł ĹĄalÄŻ sukiosis aukĹĄto ir Ĺžemo slÄ—gio sĹŤkuriai, tad bus ir lietaus, ir giedro dangaus.

Ă‚LOXPDNRONDV OHSLQWLQHNHWLQD Ta das K AN TAU TAS Sinoptikas

Ă‚LDQGLHQÂą%RQLIDFR%UXQRQR 6LJLVEHUWR0DUJLULR9\OLDXGzV ,]DEHOzVLU6LJLWRYDUGRGLHQD

VANDENSĂ&#x; TEMPERATĂ„RA 6AKARĂ&#x;Ă&#x;VAL .EMUNEĂ&#x;TIESĂ&#x;$RUSKININKAIS .ERYJEĂ&#x;TIESĂ&#x;6ILNIUMI +AUNOĂ&#x;MARIOSE 4AURAGNOĂ&#x;EĂ€Ă&#x;TIESĂ&#x;4AURAGNAIS +UR¸IĂ‹Ă&#x;MARIOSEĂ&#x;TIESĂ&#x;.IDA "ALTIJOSĂ&#x;JĂ„ROJEĂ&#x;TIESĂ&#x;.IDA "ALTIJOSĂ&#x;JĂ„ROJEĂ&#x;TIESĂ&#x;+LAIPwDA ÂľVENTOJOJEĂ&#x;TIESĂ&#x;!NYK¸jIAIS

    

2UDLĂ…LDQGLHQOLHSRVG/LHWXYRMHLU(XURSRMH Helsinkis

Oslas

Stokholmas

Glazgas

Ryga Kopenhaga

Dublinas

Minskas

Amsterdamas Berlynas Briuselis

Maskva

Vilnius

Hamburgas Londonas

Sankt Peterburgas

Talinas

VarĹĄuva

Frankfurtas Praha

Lvovas

Kijevas

ParyĹžius Miunchenas Bordo

Viena BudapeĹĄtas

BukareĹĄtas Jalta

Venecija Nica

Sofija

Varna

Roma

Madridas Barselona

Dubrovnikas

Stambulas

Lisabona Malaga

Palma Palermas AlĹžyras

Tunisas

AtÄ—nai

Antalija Larnaka

Heraklionas Tel Avivas

Kairas

                                 

ATOSTOGOS GRAIKIJOS KURORTE TURISTAMS BAIGÄ–SI TRAGEDIJA 6,3$Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

Ĺ iandien diena bus debesuota su pragiedruliais, vakarop ĹĄiauriniuose rajonuose pragiedruliĹł bus daugiau. ÄŽdienojus vietomis trumpai palis, didesnÄ— lietaus tikimybÄ— bus RytĹł ir PietĹł Lietuvoje. IĹĄ galingesniĹł debesĹł gali kartÄ… kitÄ… suĹžaibuoti ir sugriaudÄ—ti. VÄ—jas pĹŤs iĹĄ ĹĄiaurÄ—s vakarĹł, ĹĄiaurÄ—s, vietomis – ir ĹĄiaurÄ—s rytĹł, 5–10 m/sek. greiÄ?iu. TemperatĹŤra ÄŻdienojus pakils iki 17–22 laipsniĹł, ĹĄilÄ?iausia dienÄ… bus pietinÄ—je ĹĄalies dalyje. Ĺ eĹĄtadienio naktÄŻ debesys prasisklaidys, bet dangus iĹĄsigiedrys tiktai kai kur, didesnÄ— tikimybÄ— – ĹĄiauriniuose rajonuose. IĹĄ nykstanÄ?iĹł debesĹł Ĺžymesnio lietaus jau nenumatoma. Dvelks vos juntamas ĹĄiauriniĹł krypÄ?iĹł vÄ—jas. TemperatĹŤra paryÄ?iais nukris iki 7–12 laipsniĹł, gaiviausia naktis bus ĹĄalies ĹĄiaurÄ—je. Ĺ eĹĄtadienio dienÄ… vyraus nepastoviai debesuoti orai, ÄŻdienojus formuosis pavieniai kamuoliniai lietaus debesys. Po pietĹł vietomis, didesnÄ— tikimybÄ— – RytĹł ir Ĺ iaurÄ—s Lietuvoje, ĹžemÄ™ palaistys trumpalaikis lietus. Ĺ iauriniĹł krypÄ?iĹł vÄ—jas dienÄ… bus juntamesnis, pĹŤs 5–10 m/sek. greiÄ?iu. Termometrai po pietĹł rodys 18–22 laipsnius. Sekmadienio naktÄŻ debesys neskubÄ—s sklaidytis, giedru ĹžvaigĹždÄ—tu dangumi pasigÄ—rÄ—ti maĹžai kam pavyks. Vietomis, didesnÄ— tikimybÄ— – pietvakariniuose rajonuose, trumpai palynos. Silpnas vÄ—jas daugiausia pĹŤs iĹĄ ĹĄiaurÄ—s, ĹĄiaurÄ—s rytĹł. RytÄ… temperatĹŤra paĹžemÄ—s iki 8–13 laipsniĹł. Sekmadienio dienÄ… bus ir tankesniĹł debesĹł, ir giedro dangaus plotĹł. ÄŽdienojus vietomis, didesnÄ— tikimybÄ— pietinÄ—je Lietuvos dalyje, formuosis tankesni kamuoliniai debesys, iĹĄ jĹł prapliups neilgai trunkantis lietus. Ĺ iauriniĹł krypÄ?iĹł vÄ—jas ÄŻdienojus papĹŤs 6–11 m/sek. greiÄ?iu. TemperatĹŤra beveik nesiskirs nuo ĹĄeĹĄtadienio, ĹĄils iki 18–22 laipsniĹł.

!MSĂ&#x;TERĂ&#x;DAĂ&#x;MAS !TwNAI "ALATONAS "ELĂ&#x;FASĂ&#x;TAS "ERLYNAS "OĂ&#x;NA "RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIS "UĂ&#x;DAĂ&#x;PE¸TAS "UĂ&#x;KAĂ&#x;RE¸Ă&#x;TAS #IURICHAS $UBĂ&#x;LIĂ&#x;NAS &RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TAS 'ETEBORGAS (AMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS (ELĂ&#x;SINĂ&#x;KIS +AĂ&#x;LIĂ&#x;NINGĂ&#x;RAĂ&#x;DAS +IĂ&#x;JEĂ&#x;VAS +I¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;VAS +OĂ&#x;PENĂ&#x;HAĂ&#x;GA +ROKUVA ,ISABONA ,IUKĂ&#x;SEMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NAS -ADĂ&#x;RIĂ&#x;DAS -ARSELIS -ASKĂ&#x;VA -IĂ&#x;LAĂ&#x;NAS -INSĂ&#x;KAS .EAPOLIS /SĂ&#x;LAS 0AĂ&#x;LERĂ&#x;MAS 0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă€IUS 0RAHA 2YĂ&#x;GA 2OĂ&#x;MA 3ANKTĂ&#x;0EĂ&#x;TERĂ&#x;BURĂ&#x;GAS 3OFIJA 3TAMĂ&#x;BUĂ&#x;LAS 3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;MAS 4AĂ&#x;LIĂ&#x;NAS 4RUMSw 6AĂ&#x;R¸UĂ&#x;VA 6EĂ&#x;NEĂ&#x;CIĂ&#x;JA 6IEĂ&#x;NA 6ILĂ&#x;NIUS :ALCBURGAS ÂżENEVA -IESTAIĂ&#x;PIETUOSE !LIKANTw !NTALIJA "ARSELONA $UBROVNIKAS &ARAS (EĂ&#x;RAKĂ&#x;LIOĂ&#x;NAS (URGADA +AIRAS +AĂ&#x;NAI +ASABLANKA ,ARĂ&#x;NAĂ&#x;KA ,ASĂ&#x;0ALMASAS -AĂ&#x;LAĂ&#x;GA -ALJORKOSĂ&#x;0ALMA -OĂ&#x;NAĂ&#x;KAS .IĂ&#x;CA 4ELĂ&#x;!VIĂ&#x;VAS 4UĂ&#x;NIĂ&#x;SAS 6ALENSIJA 6ARNA

&KDONLGLNzVUHJLRQH HVDQmLDPHQHWROL6DOR QLNĂ˜PLHVWRWUHmLDGLH QLRQDNWÂ’XĂ?YLUzSUDJD UDV$XGUDGUDVNzSDMĂ‘ ULRVNzmLXVSOzĂ…zVWRJĂ˜ mHUSHVYDUWzOHQJYXR VLXVDXWRPRELOLXV&LN ORQDVSUDĂ?XGzWXULVWXV LĂ…XĂ?VLHQLRÂąkHNLMRV 5XPXQLMRVLU5XVLMRV SLOLHmLXVÂąLUGDUNHOLDV GHĂ…LPWLVĂ?PRQLĂ˜VXĂ?HL Gz5HJLRQRJ\YHQWRMDL GzOVPDUNLĂ˜DXGUĂ˜OLNR EHHOHNWURVYDNDUYLVj GLHQjEXYREDQGRPD DWNXUWLMRVWLHNLPj

Profile for Lietuvos Rytas

Lietuvos rytas  

2019 07 12

Lietuvos rytas  

2019 07 12