Page 1

UĂ€RIBIS

"UĂ&#x;VUĂ&#x;SIĂ&#x;,UĂ&#x;KI¸Ă&#x;KIĂ‹Ă&#x;TARĂ&#x;DYĂ&#x;MOĂ&#x;IZOĂ&#x;LIAĂ&#x;TOĂ&#x;RIAUSĂ&#x;DARĂ&#x;BUOĂ&#x;TOĂ&#x;JAĂ&#x;PRAĂ&#x;BIĂ&#x;LOĂ&#x;APIEĂ&#x;PAĂ&#x;REIĂ&#x;GĂ„Ă&#x;NĂ‹Ă&#x;KER¸Ă&#x;TgĂ&#x;Ă&#x;PĂ&#x; Ă&#x;M KOVOĂ&#x;Ă&#x;D

¸E¸TADIENIS

/RAIĂ&#x;¸IANDIEN

“

Visai neblogai gyventi be vyro â&#x20AC;&#x201C; visus sprendimus priimu pati. $WYLUDLNDOEzMRNDPERGĂ?LHWz<0H\ DQNVmLDXWXUzMXVL3ROXMDQVNRSDYDUGÂ? LUSRVN\U\EĂ&#x2DC;LĂ&#x2026;Y\NXVLÂ&#x2019;JLPWLQÂ?R GDEDUXĂ?XRYzMRVYzOLHĂ&#x2026;NDQWL/LHWXYRMH

1(35,./$8620$6Ă&#x201A;$/,(6',(15$Ă&#x201A;7,6,(-,/(,',020(7$,15 .DLQD(XU

$wLĂ&#x;BAIĂ&#x;KEĂ&#x;RIOĂ&#x;MOĂ&#x;TOĂ&#x;CIKĂ&#x;LOĂ&#x;ÂŚĂ&#x; DETEKTYVASĂ&#x;BEĂ&#x;PABAIGOS Ă&#x201E;9RUDL0&ÂłQXRWU

Ă&#x152;XUQDOH¸'YVENIMOĂ&#x201C;BĂ&#x2026;DASŠĂ&#x201C;

Ă&#x;PĂ&#x;

7URĂ&#x2026;NRNUDXMR Naujoji Zelandija iki ĹĄio penktadienio neĹžinojo, kÄ&#x2026; reiĹĄkia masinÄ&#x2014;s ĹĄaudynÄ&#x2014;s. SalĹł valstybÄ&#x2014; kvietÄ&#x2014;si atvykti migrantus. TaÄ?iau pastarieji tapo ĹžmogĹžudĹžio neonacio, kuris troĹĄko kraujo ir puoselÄ&#x2014;jo neapykantÄ&#x2026;, Ă&#x;PĂ&#x; Ă&#x; taikiniu.

6WDWREDUMHUXV JAV prezidentas D.Trumpas nÄ&#x2014;ra vienintelis, kuris siekia savo ĹĄalÄŻ nuo kaimynĹł atitverti fizine siena. PanaĹĄius projektus vykdo ir Baltijos valstybÄ&#x2014;s, tarp jĹł Lietuva, statanÄ?ios barjerus nuo Rusijos. Ă&#x;PĂ&#x;

DIENOSĂ&#x;SKAIjIUSTiek eurĹł teisme iĹĄ KlaipÄ&#x2014;dos universiteto bando prisiteisti jame studijavÄ&#x2122;s ir diplomÄ&#x2026; gavÄ&#x2122;s Indijos pilietis. Ă&#x;PĂ&#x;

¸IANDIENĂ&#x;SUĂ&#x;,2 â&#x20AC;&#x17E;Gyvenimo bĹŤdoâ&#x20AC;&#x153; Ĺžurnale: â&#x2013; Gruzijos kalnuose suĹžeistÄ&#x2026; Tbilisio gyventojos rankÄ&#x2026; iĹĄgelbÄ&#x2014;jo Lietuvos mikrochirurgai. Ĺ˝urnale â&#x20AC;&#x17E;TV antenaâ&#x20AC;&#x153;: â&#x2013;  dzĹŤkuojanti Holivudo ĹžvaigĹždÄ&#x2014; Ruta Lee: â&#x20AC;&#x17E;Kitap nemoku, ba tÄ&#x2014;vai su manim cik tep kalbÄ&#x2014;davo.â&#x20AC;&#x153;

APREI¸KIMAI

.ODLGĂ&#x2DC;QHNDUWRNLP NekrikĹĄtai prieĹĄ krikĹĄÄ?ionis, anglai prieĹĄ belgus, lietuviai prieĹĄ rusus, moterys prieĹĄ vyrus, vaikai prieĹĄ tÄ&#x2014;vus... Kaip atprieĹĄint? Ogi visĹł rĹŤĹĄiĹł Ĺžmones iĹĄvest ÄŻ keliÄ&#x2026; ir paragint uĹž rankĹł susikibt. Sakysit, andai buvo susikibÄ&#x2122;. Kai pasileidom â&#x20AC;&#x201C; vÄ&#x2014;l tas pats. Bet tÄ&#x2026;syk pamirĹĄom prie pirmojo elektros srovÄ&#x2122; prijungt. Juozas Erlickas

9zOLHĂ&#x2026;NRĂ?XGLNĂ&#x2DC; %DLNHULĂ&#x2DC;NOXERĂ&#x201E;9RUDLÂłQDU\V'0DWXVHYLmLXV GHĂ&#x2026;LQzMH VPXONLDLSDSDVDNRMRNDLSY\NG\GDPDVĂ&#x2026;LRNOXERSUH]LGHQ WR/%DOWUĂ&#x2018;QR NDLUzMH QXURG\PXVVOzSzGLQJXVLRNROHJRV$.LONDXVPRWRFLNOj%HWWDLQHSDGzMRLĂ&#x2026;WLUWLQXVLNDOWLPR

.RGzOEDLNHULVVXSODQDYÂ?VLUQXURGÂ?VNDLSLUNXU SDVOzSWLNROHJRVNXULVSRWRPÂ&#x2019;VOLQJDLGLQJRPR WRFLNOjDWVLNUDWzYLVĂ&#x2DC;NDOWLQLPĂ&#x2DC;"$UQRULQWLĂ&#x2026;YHQJ WLNDOWzVVYDUELDXVLDWDUGRPDPQHDWYHUWLEXUQRV" Lai ma LAVAS TE LR korespondentÄ&#x2014;

BaikeriĹł klubo â&#x20AC;&#x17E;Vorai MCâ&#x20AC;&#x153; prezidentas Laurynas BaltrĹŤnas vasario 12-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; po metĹł ir keturiĹł

mÄ&#x2014;nesiĹł, praleistĹł areĹĄtinÄ&#x2014;je, paleistas ÄŻ laisvÄ&#x2122; neÄŻrodĹžius jo kaltÄ&#x2014;s dÄ&#x2014;l baikerio Aivaro Kilkaus dingimo ar nuĹžudymo. Bet ar visi taĹĄkai sudÄ&#x2014;ti ĹĄioje mÄŻslingoje byloje? A.Kilkaus kĹŤnas nerastas. NÄ&#x2014;-

ra liudininkĹł, kad jÄŻ bĹŤtĹł nuĹžudÄ&#x2122;s su juo konf liktavÄ&#x2122;s baikeris L.BaltrĹŤnas, pravarde Oblius. NÄ&#x2014;ra ÄŻkalÄ?iĹł, ĹžudyniĹł pÄ&#x2014;dsakĹł. L.BaltrĹŤnui panaikinti visi ÄŻtarimai, jis vÄ&#x2014;l dirba su vaikais BeiĹžioniĹł globos namuose, veda jaunĹłjĹł motociklininkĹł uĹžsiÄ&#x2014;mimus. PrieĹžastis nutraukti ikiteisminÄŻ tyrimÄ&#x2026; Obliaus atĹžvilgiu â&#x20AC;&#x201C; nÄ&#x2014;ra ÄŻrodymĹł, galimai nuĹžudyto A.Kilkaus lavonas nerastas.

Rusijos tyrimĹł komitetas atnaujino Rusijos ir Izraelio verslininko, buvusio Kauno â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; krepĹĄinio klubo rÄ&#x2014;mÄ&#x2014;jo Ĺ .KalmanoviÄ?iaus nuĹžudymo bylÄ&#x2026;. Ar yra vilties, kad pagaliau paaiĹĄkÄ&#x2014;s ĹĄios garsios ĹžmogĹžudystÄ&#x2014;s uĹžsakovai ir vykdyĂ&#x;PĂ&#x; tojai?

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x; Ă&#x;Ă&#x;P

Ă&#x152;DGDQXVWHELQWL DruskininkĹł savivaldybÄ&#x2014; praneĹĄÄ&#x2014; apie naujo reikĹĄmingo projekto pradĹžiÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; jau 2021 metais duris atvers naujas DruskininkĹł kultĹŤros centras, kuris iĹĄsiskirs universalumu, techninÄ&#x2014;mis naujovÄ&#x2014;mis bei nedidele statybos darbĹł sÄ&#x2026;mata. Ă&#x;PĂ&#x;


NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

9-XUNĂ&#x2018;QRSLHĂ&#x2026;

Ă&#x;DIENOS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WRÂłVDYDLWz

K

iek verti Seime, ypaÄ? ĹĄiÄ&#x2026; kadencijÄ&#x2026;, varinÄ&#x2014;jami vadinamieji parlamentiniai tyrimai? Ĺ eĹĄiĹł tĹŤkstanÄ?iĹł eurĹł iĹĄ to paties Seimo, teisingiau â&#x20AC;&#x201C; iĹĄ visĹł mokesÄ?iĹł mokÄ&#x2014;tojĹł kiĹĄenÄ&#x2014;s. Taip vakar nusprendÄ&#x2014; Vilniaus miesto apylinkÄ&#x2014;s teismas, paskelbÄ&#x2122;s, kad pernai Seimo paskleisti teiginiai apie Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotojÄ&#x2026; E.Ĺ atÄ&#x2026; neteisingi, Ĺžemina jo garbÄ&#x2122; ir orumÄ&#x2026;. TodÄ&#x2014;l ĹĄiam valdininkui Seimas turÄ&#x2014;s sumokÄ&#x2014;ti 2 tĹŤkst. eurĹł teismo iĹĄlaidĹł ir dar 4 tĹŤkst. eurĹł uĹž padarytÄ&#x2026; neturtinÄ&#x2122; ĹžalÄ&#x2026;. E.Ĺ atas â&#x20AC;&#x201C; vienas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto, vadovaujamo valstieÄ?io V.Bako, vykdyto â&#x20AC;&#x17E;tyrimoâ&#x20AC;&#x153; apie politinÄ&#x2122; korupcijÄ&#x2026; herojĹł. O â&#x20AC;&#x17E;tyrimoâ&#x20AC;&#x153; iĹĄvados buvo paremtos ValstybÄ&#x2014;s saugumo departamento (VSD) operatyvinÄ&#x2014;mis paĹžymomis.

Ĺ

iĹł paĹžymĹł, kuriose priraĹĄyta dalykĹł, net nepatekusiĹł ÄŻ teismuose dabar besisukanÄ?iÄ&#x2026; bylÄ&#x2026;, teisinis statusas, kilmÄ&#x2014;, paskirtis liko neaiĹĄkĹŤs, kaip ir tai, kodÄ&#x2014;l jos apskritai lengva ranka buvo pateiktos politikams bei iĹĄvieĹĄintos. DaugybÄ&#x2014; interpretacinio ar vertinamojo pobĹŤdĹžio teiginiĹł buvo automatiĹĄkai perkelti ÄŻ Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto â&#x20AC;&#x17E;iĹĄvadasâ&#x20AC;&#x153; ir virto kaltinimais. Jomis apsikaiĹĄÄ&#x2122;s V.Bakas skersai iĹĄilgai vaĹžinÄ&#x2014;ja po LietuvÄ&#x2026; ir agitaciniuose turuose reklamuoja save ir valstieÄ?iĹł valdĹžiÄ&#x2026; kaip vienintelius tikruosius Lietuvos gelbÄ&#x2014;tojus nuo korupcijos.

RinkÄ&#x2014;jus glumina ne vien vadinamĹł jĹł iĹĄkiliĹł politikĹł keisti Ĺžaidimai, bet ir generalinio prokuroro pasiaiĹĄkinimai. IĹĄsiaiĹĄkinti, kuo tos iĹĄvados pagrÄŻstos ir ar jos teisÄ&#x2014;tos, bando ir teismams ValstybÄ&#x2014;s saugumo departamentÄ&#x2026; apskundÄ&#x2122;s koncernas â&#x20AC;&#x17E;MG Balticâ&#x20AC;&#x153;. Kol kas nesÄ&#x2014;kmingai. UĹžtat E.Ĺ atas, kuris VSD ir Seimo â&#x20AC;&#x17E;tyrÄ&#x2014;jĹłâ&#x20AC;&#x153; buvo vadinamas savu koncerno Ĺžmogumi Konkurencijos taryboje, kurioje buvo siekiama palankiĹł verslo grupei sprendimĹł, jau pasiekÄ&#x2014; savo. Teismo teigimu, ĹĄis valdininkas jokioje su koncernu siejamoje byloje nebuvo apklaustas, jokie ÄŻtarimai jam nepareikĹĄti, jo atĹžvilgiu niekada nebuvo pradÄ&#x2014;tas joks ikiteisminis tyrimas. Be to, pavieĹĄinus VSD informacijÄ&#x2026; prezidentÄ&#x2014;s ir premjero iniciatyva SpecialiĹłjĹł tyrimĹł tarnyba patikrino E.Ĺ ato veiklÄ&#x2026;, bet pagrindo jÄŻ atleisti nenustatÄ&#x2014;.

V

isa tai konstatavus iĹĄkyla ne vienas naujas klausimas. Pirma, kaip vertinti visĹł ĹĄiĹł â&#x20AC;&#x17E;iĹĄvadĹłâ&#x20AC;&#x153; patikimumÄ&#x2026; apskritai? Antra, kodÄ&#x2014;l uĹž ĹĄiuos politinius Ĺžaidimus E.Ĺ atui turime mokÄ&#x2014;ti mes, mokesÄ?iĹł mokÄ&#x2014;tojai, o ne pats V.Bakas arba VSD? Tiesa, antruoju atveju tai irgi bĹŤtume mes. Pagaliau, treÄ?ia, kodÄ&#x2014;l ValstybÄ&#x2014;s saugumo departamentas paĹžymomis noriai ĹĄÄ&#x2014;rÄ&#x2014; V.BakÄ&#x2026; ir jo â&#x20AC;&#x17E;tyrimÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, o tĹł paÄ?iĹł dovanĹł panorus savo â&#x20AC;&#x17E;tyrimÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; uĹžkĹŤrusiai TeisÄ&#x2014;s ir teisÄ&#x2014;tvarkos komiteto pirmininkei valstietei A.Ĺ irinskienei Ä&#x2014;mÄ&#x2014; spyriotis? Galima nuspÄ&#x2014;ti, kodÄ&#x2014;l bendra-

Ĺžygei pagalius ÄŻ ratus pabandÄ&#x2014; kaiĹĄioti pats V.Bakas. Jis norÄ&#x2014;jo likti ir vienintelis saugumieÄ?iĹł patikÄ&#x2014;tinis Seime, ir tikrasis kovotojas su korupcija. Tuo metu VSD vadovybÄ&#x2014; pusbalsiu Ä&#x2014;mÄ&#x2014; murmÄ&#x2014;ti dÄ&#x2014;l Seimo nariĹł norĹł ÄŻtraukti Ĺžvalgybininkus ÄŻ politikÄ&#x2026; galbĹŤt dÄ&#x2014;l to, kad A.Ĺ irinskienÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;tyrimasâ&#x20AC;&#x153; dar labiau politizuotas nei ankstesnÄ&#x2014; triukĹĄminga V.Bako veikla.

T

iesÄ&#x2026; sakant, abu labu tokiu, nors valstieÄ?iĹł vedlio R.Karbauskio patikÄ&#x2014;tinÄ&#x2014;s uĹžmojai iĹĄtirti visus ir viskÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; netgi ÄŻspĹŤdingesni. Matyt, grynas sutapimas, kad tyrimo objektÄ&#x2026;, kuris taip ir nebuvo aiĹĄkiai suformuluotas, pagal savo nuotaikas ir poreikius vis tikslinanti A.Ĺ irinskienÄ&#x2014; labiausiai kimba ÄŻ dabartinÄ&#x2014;s opozicijos atstovus, taikydama ÄŻ silpnÄ&#x2026;sias jĹł vietas. Vienas pagrindiniĹł taikiniĹł â&#x20AC;&#x201C; konservatoriĹł lyderis G.Landsbergis ir jo Ĺžmonos A.LandsbergienÄ&#x2014;s verslas. A.Ĺ irinskienÄ&#x2014;s vadovaujami tyrÄ&#x2014;jai bando iĹĄsiaiĹĄkinti, kaip pensijĹł fondĹł pinigai tapo investicijomis ÄŻ svarbiausios konservatorienÄ&#x2014;s mokyklos statybÄ&#x2026; ir ar prie to neprisidÄ&#x2014;jo jos vyras. ValstietÄ&#x2014; tai norÄ&#x2014;jo suĹžinoti iĹĄ paÄ?ios A.LandsbergienÄ&#x2014;s, bet ji atsisakÄ&#x2014; atvykti ÄŻ komisijos posÄ&#x2014;dÄŻ pasinaudodama ÄŻstatymĹł leidimu privatiems asmenims taip elgtis. Teise neliudyti prieĹĄ sutuoktinÄ&#x2122; pasinaudojo ir G.Landsbergis, visa tai pavadinÄ&#x2122;s politiniu spaudimu.

S

upratusi, kad kuklumu nerizikuojanÄ?ios susirgti ĹĄeimos gali nesutramdyti, A.Ĺ irinskienÄ&#x2014; atliko naujÄ&#x2026; manevrÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; iĹĄ stalÄ?iaus iĹĄtraukÄ&#x2014; V.Bako sugalvotas ÄŻstatymo pataisas, kurios numato, kad bet kokiĹł juridiniĹł asmenĹł vadovai, atsisakÄ&#x2122; paklusti Seimo tyrÄ&#x2014;jams, bus nubausti tĹŤkstantinÄ&#x2014;mis baudomis. Ĺ tai jums ir dar viena eilutÄ&#x2014; iĹĄ anksÄ?iau minÄ&#x2014;tĹł Seimo â&#x20AC;&#x17E;tyrimĹłâ&#x20AC;&#x153; kainininko, kurÄŻ pagaliau reikÄ&#x2014;tĹł pakabinti virĹĄ â&#x20AC;&#x17E;tyrÄ&#x2014;jĹłâ&#x20AC;&#x153; ir jĹł â&#x20AC;&#x17E;klientĹłâ&#x20AC;&#x153; smÄ&#x2014;lio dÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2014;s. Bet rinkÄ&#x2014;jus pastarosiomis dienomis glumino ne vien vadinamĹłjĹł iĹĄkiliĹł politikĹł Ĺžaidimai. Antai vakar vieĹĄumos bijantis generalinis prokuroras E.PaĹĄilis turÄ&#x2014;jo vieĹĄai aiĹĄkintis, kodÄ&#x2014;l PanevÄ&#x2014;Ĺžio apylinkÄ&#x2014;s vyriausiuoju prokuroru paskyrÄ&#x2014; savo dukters krikĹĄtatÄ&#x2014;vÄŻ, nors jis atrankos komisijoje surinko maĹžiausiai balĹł iĹĄ trijĹł pretendentĹł ÄŻ postÄ&#x2026;.

G

eneralinio prokuroro argumentai buvo tokie: balai nieko nereiĹĄkia, apie tai, kad ÄŻsakymÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l skyrimo galÄ&#x2014;jo pasiraĹĄyti ne pats, o jo pavaduotojas, nepagalvojÄ&#x2122;s, o krikĹĄtatÄ&#x2014;vio beveik nepaŞįstantis. Uolioji parlamentinÄ&#x2014; tyrÄ&#x2014;ja A.Ĺ irinskienÄ&#x2014;, pajutusi progÄ&#x2026; uĹžkabinti prezidentÄ&#x2014;s D.GrybauskaitÄ&#x2014;s statytinÄŻ prokurorÄ&#x2026;, iĹĄkart sukruto ir Ä&#x2014;mÄ&#x2014; svarstyti, kad dÄ&#x2014;l galimo interesĹł konf likto E.PaĹĄilÄŻ turÄ&#x2014;tĹł iĹĄtirti Vyriausioji tarnybinÄ&#x2014;s etikos komisija. Negana to, TeisÄ&#x2014;s ir teisÄ&#x2014;tvarkos komiteto pirmininkÄ&#x2014; pagrasino aiĹĄkintis, ar iĹĄ tiesĹł ÄŻstatymai nereikalauja generaliniam prokurorui ir kitiems vadovams nusiĹĄalinti nuo sprendimĹł krikĹĄtatÄ&#x2014;viĹł skyrimo atvejais. Ĺ˝odĹžiu, galima laukti dar vieno â&#x20AC;&#x17E;tyrimoâ&#x20AC;&#x153;. O po to â&#x20AC;&#x201C; gal ir â&#x20AC;&#x17E;iĹĄvadĹłâ&#x20AC;&#x153;. ApĹžvalgininkas

6SDUQXRWLĂ?RGĂ?LDLÂąLĂ&#x2026;SLUPĂ&#x2DC;OĂ&#x2018;SĂ&#x2DC;

â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x153;

Manau, kad tai yra vienas asmuo ir jis veikia tuo paÄ?iu laiku. 6HLPRSLUPLQLQNDV93UDQFNLHWLVWHLJzNDGQzUDUHLNDOR LHĂ&#x2026;NRWLVNLUWXPĂ&#x2DC;NXU66NYHUQHOLVDWVWRYDXMDNDLS SUHPMHUDVRNXUÂąNDLSNDQGLGDW DVÂ&#x2019;SUH]LGHQWXV

Pone Nemmoucheâ&#x20AC;&#x2122;ai, jĹŤs tiesiog esate bailys â&#x20AC;&#x201C; Ĺžudote Ĺžmones ĹĄaudydamas ÄŻ juos iĹĄ nugaros, Ĺžudote senas moteris, jĹŤs Ĺžudote, nes jauÄ?iate malonumÄ&#x2026; Ĺžudyti. 7DLSSURNXURUDV<0RUHDXNDOEzMR%ULXVHOLRWHLVPH NXU3UDQFĂ&#x2018;]LMRVSLOLHWLV01HPPRXFKHÂśDVWHLVLDPDV GzOWRNDGPHW DLVĂ&#x2026;LRPLHVWRĂ&#x152;\GĂ&#x2DC;PX]LHMXMH QXĂ?XGzNHWXULVĂ?PRQHV

â&#x20AC;&#x153;

Dabar daugelis kandidatĹł uĹžsiima populizmu ir puÄ?ia ĹžmonÄ&#x2014;ms miglÄ&#x2026; ÄŻ akis. Ă&#x201E;6RFLDOGDUELHmLĂ&#x2DC;ÂłO\GHULV*.LUNLODVSDVLJHQGD SUH]LGHQWRSRVWRVLHNLDQmLĂ&#x2DC;DVPHQĂ&#x2DC;Â&#x2019;Ă?YDOJĂ&#x2DC;DSLHXĂ?VLHQLR SROLWLNjÂąHVjDNFHQWXRMDPRVWLNMDXWULDXVLRV YLVXRPHQHLYLGDXVSUREOHPRVNXULĂ&#x2DC;SUH]LGHQWR LQVWLWXFLMDLĂ&#x2026;HVPzVQHWQHVSUHQGĂ?LD

â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x153;

OpozicijÄ&#x2026; reikia saugoti, tai yra vertybÄ&#x2014;.

7DLSWLNLQRYDOGDQmLĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;YDOVWLHmLĂ&#x2DC;DWVWRYDV9%DNDV DWPHVGDPDVNRQVHUYDWRULĂ&#x2DC;O\GHULR*/DQGVEHUJLR Â&#x2019;WDULPXVNDG$GPLQLVWUDFLQLĂ&#x2DC;QXVLĂ?HQJLPĂ&#x2DC;NRGHNVR SDW DLVRPLVVLHNLDPDVXVLGRURWLVXRSR]LFLMD

Jeigu tos realybÄ&#x2014;s matyti nenorime, galime nematyti. Bet tada gyvensime kreivĹł veidrodĹžiĹł karalystÄ&#x2014;je. 7DLSWYLUWLQRĂ&#x2026;DOLHVSUH]LGHQWRSRVWRVLHNLDQWLVSUHPMHUDV 66NYHUQHOLVSUDGzMÂ?VDNW \YLjULQNLPĂ&#x2DC;NDPSDQLMj

Silpniausia grandis iĹĄliekame mes â&#x20AC;&#x201C; ĹžmonÄ&#x2014;s.

7DLSDSW DUGDPDVVNDLWPHQLQLRVDXJXPRVSUDJDVSDEUzĂ?z NUDĂ&#x2026;WRDSVDXJRVYLFHPLQLVWUDV(.HU]D

Juokavo, kad teks mesti monetÄ&#x2026;.

.ODLSzGRVULQNLPĂ&#x2DC;DS\JDUGRVNRPLVLMRVSLUPLQLQNDV $*ULWzQDVWLNLQRNDGLĂ&#x2026;DQNVWLQLXRVHULQNLPXRVHDQWUDMDPH WXUHULQNzMDLzMRGDUQHDSVLVSUHQGÂ?XĂ?NjEDOVXRWL


POLITIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

AKTUALIJOS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

7HNRSDVLDLĂ&#x2026;NLQWL GzONULNĂ&#x2026;WDWzYLR 3DQHYzĂ?LRDS\OLQNzVSUR NXUDWĂ&#x2018;URVYDGRYXVDYR GXNWHUVNULNĂ&#x2026;WDWzYÂ&#x2019;SDV N\UÂ?VJHQHUDOLQLVSURNX URUDV(YDOGDV3DĂ&#x2026;LOLVQH PDWRQLHNREORJD-XOLXV *HOXPEDXVNDVHVjEXYR WLQNDPLDXVLDVNDQGLGDWDV A s t a K U Z N E CO VA I T Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

7UDSLjWYRUj QXRWUNDLUzMH VX5XVLMDLSULNODXVDQmLD.DOLQLQJUDGRVULWLPL/LHWXYDSDVWDWzDLVLDLVRODWYLDLQXRUXVĂ&#x2DC;DWVLWYzUzĂ&#x2026;LDLVPHWDLV

6IEĂ&#x;NURĂ&#x;TVOĂ&#x;ROSĂ&#x;I¸DYGO Ă&#x;OĂ&#x;KIĂ&#x;TURĂ&#x;STRINGA -$9SUH]LGHQWDV'RQDO GDV7UXPSDVQzUDYLH QLQWHOLVNXULVVLHNLDVD YRĂ&#x2026;DOÂ&#x2019;QXRNDLP\QĂ&#x2DC;DWL WYHUWLIL]LQHVLHQD3D QDĂ&#x2026;LXVSURMHNWXVY\NGR LU%DOWLMRVYDOVW\EzVWDUS MĂ&#x2DC;/LHWXYDVWDWDQmLRV EDUMHUXVQXR5XVLMRV Gie d r iu s K A N A P K A LR korespondentas

5XVLMDSDVWDWzWYRUjWRMHYLHWRMHNXURNXSXRWDV.U\PRSXVLDVDOLVMXQJLDVLVXĂ?HP\QLQH8NUDLQRVGDOLPL

Ĺ iÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; Latvijos valstybÄ&#x2014;s sienos apsaugos tarnyba paskelbÄ&#x2014;, kad pasienyje su Rusija uĹžbaigtos 93 kilometrĹł ilgio dygliuotos vielos tvoros statybos, o 207 kilometrĹł ruoĹže atnaujintas sienos ĹžymÄ&#x2014;jimas. Dar 2015 metĹł vasarÄ&#x2026; Latvijos valdĹžia palaimino projektÄ&#x2026;, pagal kurÄŻ ruoĹĄÄ&#x2014;si atnaujinti visÄ&#x2026; 283 kilometrĹł pasienio ruoĹžo su Rusija infrastruktĹŤrÄ&#x2026;. Vykdant ĹĄiuos darbus pasienio su Rusija ruoĹže iĹĄdygo 2,7 metro aukĹĄÄ?io tvora, atnaujinti pasienieÄ?iĹł nameliai, vandentiekio sistema ir ÄŻrengti mediniai takai. 0ROĂ&#x;JEKĂ&#x;TOĂ&#x;KAIĂ&#x;NAĂ&#x;I¸AUĂ&#x;GO

PrieĹĄ kelerius metus skelbta, kad bendra Latvijos projekto kaina siekia 21,1 mln. eurĹł, taÄ?iau dabar akivaizdu, kad norint uĹžbaigti darbus iki 2020-ĹłjĹł prireiks papildomo finansavimo. Latvijos pasienieÄ?iĹł teigimu, sienos paĹžeidimĹł skaiÄ?ius ruoĹžuose, kuriuose jau stovi tvora, yra smarkiai sumaĹžÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s. TaÄ?iau pasibaigÄ&#x2014; ĹĄioms statyboms skirti pinigai. Likusiai atkarpai reikÄ&#x2014;s papildomĹł 5,6 mln. eurĹł, kuriĹł Latvijos institucijos dar nerado. Latvijos vyriausybÄ&#x2014; praÄ&#x2014;jusiais metais paskelbÄ&#x2014; ir apie planus sutvarkyti pasienÄŻ su Baltarusija. Tai padÄ&#x2014;tĹł kovoti su nelegalia migracija. Per ketverius metus tikimasi sutvarkyti 173 kilometrĹł pasienio ruoĹžÄ&#x2026;, o ĹĄioje atkarpoje iĹĄkils 135 kilometrĹł ilgio spygliuotos vielos tvora. Tai turÄ&#x2014;tĹł atsieiti dar 27,65 mln. eurĹł. -OĂ&#x;DERĂ&#x;NIĂ&#x;STEĂ&#x;BwĂ&#x;JIĂ&#x;MOĂ&#x;SISĂ&#x;TEĂ&#x;MA

(3DĂ&#x2026;LOLVYDNDUWLNLQRSDODLNDQWLV MDXQXVLUSHUVSHNW\YLXVSDYDOGLQLXV

Ă&#x201E;6SXWQLNÂłĂ&#x201E;6FDQSL[ÂłQXRWU

â&#x20AC;&#x17E;Jis perspektyvus, neĹžinau, ar dar daug turime prokurorĹł, kurie yra baigÄ&#x2122; universitetÄ&#x2026; ir uĹžsienyje, ir Lietuvoje, dirbÄ&#x2122; diplomatinÄ&#x2014;je tarnybojeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; vakar savo pasirinkimÄ&#x2026; gynÄ&#x2014; E.PaĹĄilis. Generalinio prokuroro teigimu, skirti J.GelumbauskÄ&#x2026; apylinkÄ&#x2014;s prokuratĹŤros vadovu nutarÄ&#x2014; atrankos komisija, o jis neturÄ&#x2014;jo kito pasirinkimo, tik tai patvirtinti. â&#x20AC;&#x17E;J.Gelumbauskas buvo paskirtas ÄŻ lygiavertes pareigas, jo koeficientas iĹĄliko toks pat. SakyÄ?iau, gal tai net ĹžemesnÄ&#x2014;s pareigos, nes jis iĹĄ apygardos prokuratĹŤros perkeltas ÄŻ apylinkÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo generalinis prokuroras. To, kad J.Gelumbauskas prieĹĄ 13 metĹł tapo jo dukters krikĹĄtatÄ&#x2014;viu, E.PaĹĄilis esÄ&#x2026; nesureikĹĄmina. KrikĹĄto tÄ&#x2014;vas tada buvo pasirinktas spontaniĹĄkai. Tuo metu, kai J.Gelumbauskas tapo E.PaĹĄilio dukters krikĹĄtatÄ&#x2014;viu, abu vyrai dirbo UkmergÄ&#x2014;s teisme: E.PaĹĄilis buvo teisÄ&#x2014;jas, o J.Gelumbauskas â&#x20AC;&#x201C; teisÄ&#x2014;jo padÄ&#x2014;jÄ&#x2014;jas. Juodu teigÄ&#x2014;, kad tuo metu bendravo, taÄ?iau draugai niekada nebuvo, o palikus teismÄ&#x2026; keliai iĹĄvis retai susikirsdavo. â&#x20AC;&#x17E;Mes netapome artimi, nedraugaujame ĹĄeimomis, mus sieja tik dalykiniai santykiai, nes dÄ&#x2014;l darbo pobĹŤdĹžio laiko asmeniniams santykiams neturiu. Laisvalaikio turiu maĹžai ir jÄŻ skiriu ĹĄeimai, sportui, knygomsâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; vakar aiĹĄkino E.PaĹĄilis. â&#x20AC;&#x17E;J.Gelumbauskas â&#x20AC;&#x201C; tinkamiausias pasirinkimasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kelis kartus pakartojo E.PaĹĄilis ir pareiĹĄkÄ&#x2014;, kad nebeieĹĄkos naujo pretendento uĹžimti PanevÄ&#x2014;Ĺžio apylinkÄ&#x2014;s vyriausiojo prokuroro kÄ&#x2014;dÄ&#x2122;. Tapti PanevÄ&#x2014;Ĺžio apylinkÄ&#x2014;s vadovu pageidavo trys prokurorai. Be J.Gelumbausko, konkurse dalyvavo Sandra PovilonienÄ&#x2014; ir Mantas JurkÄ&#x2014;nas. Pirmajame konkurso atrankos etape daugiausia â&#x20AC;&#x201C; 79,6 balo â&#x20AC;&#x201C; surinko S.PovilonienÄ&#x2014;, antroje vietoje liko M.JurkÄ&#x2014;nas â&#x20AC;&#x201C; 64,6 balo, o treÄ?ioje â&#x20AC;&#x201C; J.Gelumbauskas â&#x20AC;&#x201C; 63,4 balo. E.PaĹĄilio teigimu, atrankos etapuose surinkti balai dabar nieko nereiĹĄkia, nes po pirmojo etapo bĹŤna antras, o po to komisija pati sprendĹžia, koks kandidatas tinkamiausias. â&#x20AC;&#x17E;Jeigu ĹžiĹŤrÄ&#x2014;tume tik ÄŻ balus, jauni ir perspektyvĹŤs prokurorai niekada negalÄ&#x2014;tĹł uĹžimti vadovĹł postĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tikino E.PaĹĄilis.

Talinas apie planus atsitverti nuo Rusijos paskelbÄ&#x2014; 2016-aisiais. Estijos vyriausybÄ&#x2014; tuo metu suplanavo pasienyje pastatyti 2,5 metro aukĹĄÄ?io tvorÄ&#x2026;. Ji turÄ&#x2014;tĹł bĹŤti iki 135 kilometrĹł ilgio ir apimti daugiau nei treÄ?dalÄŻ iĹĄ 294 kilometrĹł ilgio Rusijos ir Estijos sienos, nes likusi eina vandeniu.

Pasienio ruoĹže taip pat numatyta ÄŻrengti moderniÄ&#x2026; stebÄ&#x2014;jimo ir sekimo sistemÄ&#x2026;, kuri padÄ&#x2014;tĹł kovoti su kontrabandÄ&#x2026; gabenanÄ?iais nusikaltÄ&#x2014;liais ir nelegaliai ÄŻ ĹĄalÄŻ mÄ&#x2014;ginanÄ?iais patekti migrantais. SkaiÄ?iuojama, kad sienos apsaugos atnaujinimo projektas Estijai gali kainuoti ne maĹžiau kaip 170 mln. eurĹł. TaÄ?iau ĹĄiĹł metĹł sausÄŻ modernios tvoros ir stebÄ&#x2014;jimo ÄŻrangos ÄŻrengimas dar nebuvo pradÄ&#x2014;tas. PrieĹĄ porÄ&#x2026; mÄ&#x2014;nesiĹł ÄŻ Estijos, Latvijos ir Rusijos sienĹł susikirtimo taĹĄkÄ&#x2026;, nuo kurio bus pradÄ&#x2014;tos tvoros statybos, buvo nuvykÄ&#x2122;s premjeras Juris Ratas. Jis vylÄ&#x2014;si, kad darbai netrukus pajudÄ&#x2014;s. $ARĂ&#x;BgĂ&#x;BAIĂ&#x;GwĂ&#x;GREIĂ&#x;TAI

Kol latviai ieĹĄko pinigĹł projektui uĹžbaigti, o estai dar tik ketina pradÄ&#x2014;ti darbus, Lietuva tvorÄ&#x2026; su Rusijai priklausanÄ?ia Kaliningrado sritimi pastatÄ&#x2014; 2017 metais. Dabar vykdomi kiti stebÄ&#x2014;jimo technikos atnaujinimo darbai.

Ukrainoje didelÄ&#x2014; dalis sienos su Rusija statyboms skirtĹł pinigĹł buvo arba panaudoti netinkamai, arba pavogti. 2017-ĹłjĹł vasarÄ&#x2026; pradÄ&#x2014;tas ÄŻgyvendinti projektas buvo sÄ&#x2014;kmingai baigtas tais paÄ?iais metais. Pasienyje iĹĄkilo beveik 45 kilometrĹł ilgio ir 2 metrĹł aukĹĄÄ?io apsauginÄ&#x2014; segmentinÄ&#x2014; tvora. Ji ÄŻrengta VilkaviĹĄkio ir Ĺ akiĹł rajonuose nuo ViĹĄtyÄ?io eĹžero iki Nemuno. Tvora buvo pastatyta siekiant sumaĹžinti sienos paĹžeidimus, kontrabandos mastÄ&#x2026;, taip pat suvaldyti nelegaliÄ&#x2026; migracijÄ&#x2026;.

Pasieniui su Kaliningrado sritimi stiprinti buvo skirta 3,6 mln. eurĹł, taÄ?iau tik 1,3 mln. eurĹł buvo panaudota tvoros statybai â&#x20AC;&#x201C; uĹž likusius pinigus buvo diegiamos vaizdo stebÄ&#x2014;jimo sistemos. 0AĂ&#x;PILĂ&#x;DOĂ&#x;MAĂ&#x;KLIĂ&#x;Ă&#x201E;TISĂ&#x;PAĂ&#x;Ă&#x20AC;EIĂ&#x;DwĂ&#x;JUI

â&#x20AC;&#x17E;Mes kovojame su sienos paĹžeidimais, neteisÄ&#x2014;ta migracija ir kontrabanda. Tvora yra papildoma kliĹŤtis paĹžeidÄ&#x2014;jui. Tai sulÄ&#x2014;tina jo judÄ&#x2014;jimÄ&#x2026;, o mums padeda laimÄ&#x2014;ti papildomai laiko operatyviai reaguojant ir uĹžkardant paĹžeidimÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytuiâ&#x20AC;&#x153; aiĹĄkino ValstybÄ&#x2014;s sienos apsaugos tarnybos Prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas Rokas Pukinskas. PareigĹŤno tvirtinimu, prioritetas nÄ&#x2014;ra visiĹĄkai nuo Rusijos atsitverti tvora, nes didĹžioji dalis sienos eina Nemunu, taÄ?iau visame pasienio ruoĹže norima ÄŻrengti â&#x20AC;&#x17E;elektroninÄ&#x2122; akÄŻâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;2019-ĹłjĹł pradĹžioje technine vaizdo stebÄ&#x2014;jimo sistema stebÄ&#x2014;jome 69 proc. sienos su Rusija, o iki metĹł pabaigos planuojame ja stebÄ&#x2014;ti daugiau kaip 82 proc. visos sienosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo R.Pukinskas. $wĂ&#x;MEĂ&#x;SYSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;+YĂ&#x;BARĂ&#x;TAMS

Iki 2020-ĹłjĹł pradĹžios taip pat bus atnaujinta KybartĹł uĹžkardos sienos vaizdo stebÄ&#x2014;jimo sistema ir ÄŻdiegti nauji technologiniai sprendimai. Ĺ iuo metu 38,6 km ilgio KybartĹł uĹžkardos ruoĹže vaizdo stebÄ&#x2014;jimo priemonÄ&#x2014;mis kontroliuojama tik du kilometrai. EsanÄ?ios ÄŻrangos atnaujinimo ir naujĹł sienos stebÄ&#x2014;jimo sprendimĹł diegimas kainuos beveik 3,1 mln. eurĹł. UĹž ĹĄiuos pinigus KybartĹł uĹžkardoje bus ÄŻrengtas ir vietinis vaizdo stebÄ&#x2014;jimo ÄŻrangos valdymo centras. Atnaujinimai vyksta ir pasienyje su Baltarusija. Ĺ iuo metu naudojant vaizdo stebÄ&#x2014;jimo ÄŻrangÄ&#x2026; priĹžiĹŤrima apie 38 proc. sie-

nos su ĹĄia Lietuvos kaimyne. Ĺ iais metais planuojama vaizdo stebÄ&#x2014;jimo sistemomis aprĹŤpinti Kenos uĹžkardos ruoĹžÄ&#x2026;. 0LAĂ&#x;NUSĂ&#x;SUĂ&#x20AC;Ă&#x;LUGĂ&#x;DwĂ&#x;KOĂ&#x;RUPĂ&#x;CIĂ&#x;JA

PlanÄ&#x2026; pasienyje su Rusija pastatyti ne tvorÄ&#x2026;, o netgi sienÄ&#x2026; prieĹĄ kelerius metus puoselÄ&#x2014;jo ukrainieÄ?iai. 2014-aisiais, po Maidano ÄŻvykiĹł, tuometis premjeras Arsenijus Jaceniukas paskelbÄ&#x2014; ketinimus atitverti UkrainÄ&#x2026; nuo Rusijos. Projektas â&#x20AC;&#x17E;Sienaâ&#x20AC;&#x153; tuo metu buvo lyg naujos pradĹžios Ukrainoje Ĺženklas. 2014-ĹłjĹł rugsÄ&#x2014;jÄŻ sienos statyboms buvo skirta 100 mln. grivinĹł (3,35 mln. eurĹł), o po pusmeÄ?io vyriausybÄ&#x2014; ĹĄiam tikslui atseikÄ&#x2014;jo dar 865 mln. grivinĹł (29 mln. eurĹł). A.Jaceniukas tikÄ&#x2014;josi, kad ĹĄi siena padÄ&#x2014;s Ukrainai apsisaugoti nuo Rusijos agresijos ir padÄ&#x2014;s ÄŻvesti bevizÄŻ reĹžimÄ&#x2026; su ES. TaÄ?iau ĹĄÄŻ projektÄ&#x2026; greitai sustabdÄ&#x2014; korupcijos skandalai. 2017aisiais paaiĹĄkÄ&#x2014;jo, kad Ukrainoje didelÄ&#x2014; dalis sienos su Rusija statyboms skirtĹł pinigĹł buvo arba panaudoti netinkamai, arba pavogti. 3AUĂ&#x;GOĂ&#x;SIĂ&#x;DIĂ&#x;VERĂ&#x;SANĂ&#x;TĂ&#x2039;

TvorĹł statybomis uĹžsiima ir patys rusai. Toje vietoje, kur Rusijos okupuotas Krymo pusiasalis jungiasi su Ĺžemynine Ukrainos dalimi, 2018-ĹłjĹł pabaigoje buvo baigta rengti 60 kilometrĹł ilgio siena. Jos virĹĄus apraizgytas spygliuota viela, o paÄ?ioje tvoroje ÄŻtaisyta ĹĄimtai jutikliĹł, fiksuojanÄ?iĹł besiartinanÄ?ius asmenis. Rusijos federalinÄ&#x2014;s saugumo tarnybos pareigĹŤnĹł aiĹĄkinimu, tokios priemonÄ&#x2014;s bĹŤtinos, kad ÄŻ regionÄ&#x2026; nepatektĹł asmenys, kurie gali kÄ&#x2014;sintis vykdyti diversijas. TaÄ?iau politikos apĹžvalgininkai ĹĄiÄ&#x2026; sienÄ&#x2026; vertina kaip dar vienÄ&#x2026; Rusijos pareiĹĄkimÄ&#x2026;, kad Krymas jai teisÄ&#x2014;tai priklauso.


TRIBĂ&#x201E;NA

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

%HNDXNzV N

ereikia pavydÄ&#x2014;ti bĹŤsimam Lietuvos prezidentui. Europos SÄ&#x2026; junga, ir ne tik ji, Ĺžengia ÄŻ sudÄ&#x2014;tingĹł permainĹł metÄ&#x2026;, atsakomybÄ&#x2122; uĹž sprendimus teks prisiimti ir Lietuvai. Iki ĹĄiol mĹŤsĹł valstybÄ&#x2014;, ES naujokÄ&#x2014;, buvo atsakinga uĹž gerÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;namĹł darbĹłâ&#x20AC;&#x153; atlikimÄ&#x2026;, taÄ?iau artimiausioje ateityje jau patys kursime uĹžduotis sau ir kitiems, reikÄ&#x2014;s aiĹĄkiai paremti kurÄŻ nors ES ateities variantÄ&#x2026; ir ÄŻtikinÄ&#x2014;ti savo pilieÄ?ius, kad pasirinkta pozicija ir teisinga, ir naudinga. Ta naĹĄta teks prezidentui. D.GrybauskaitÄ&#x2014;, vertindama kartais net kaip politologÄ&#x2014; VyriausybÄ&#x2014;s darbÄ&#x2026;, galÄ&#x2014;jo pasakyti â&#x20AC;&#x17E;aĹĄ ne prie koâ&#x20AC;&#x153;, tuo metu bĹŤsimas valstybÄ&#x2014;s vadovas privalÄ&#x2014;s bĹŤti â&#x20AC;&#x17E;prie viskoâ&#x20AC;&#x153;, nes permainos ES paveiks visÄ&#x2026; Lietuvos gyvenimÄ&#x2026; ir jau galima iĹĄ anksto pasakyti â&#x20AC;&#x201C; ne visiems reformos patiks.

B

us streikuojama, mitinguojama, neatmestini ir ÄŻvairĹŤs â&#x20AC;&#x17E;geltonĹłjĹł liemeniĹłâ&#x20AC;&#x153; variantai. Prezidentui daĹžnai iĹĄ tribĹŤnos S.Daukanto aikĹĄtÄ&#x2014;je raminti tautos. PrancĹŤzijos prezidentas E.Macronas jau rodo pavyzdÄŻ. Ir dar neĹžinia, kuo jam tai pasibaigs. O kokiose gatviniĹł marĹĄĹł kolonose dalyvaus suskilÄ&#x2122; britĹł politikai? Kuriuos Lietuva palaikys? Ar stovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;po medĹžiuâ&#x20AC;&#x153;? Nepasiseks. Pro ĹĄalÄŻ jau Ĺžygiuos skubiai sugrÄŻĹžusieji reikalaudami darbo ir duonos.

Yra temĹł, kur neverta tikÄ&#x2014;tis net menkiausio kandidatĹł ÄŻ prezidentus pamÄ&#x2026;stymo â&#x20AC;&#x17E;prieĹĄ plaukÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;. TaÄ?iau pirmosios kritikos strÄ&#x2014;lÄ&#x2014;s bĹŤsimam prezidentui skries sumaĹžÄ&#x2014;jus ir visai prapuolus ES finansinei paramai. FaktiĹĄkai po metĹł nuo prezidentavimo pradĹžios. Niekam nÄ&#x2014; motais, kad gal Ä?ia ir ne prezidento darĹžas. GyventojĹł mÄ&#x2026;stymas paprastas â&#x20AC;&#x201C; anksÄ?iau buvo geriau, kodÄ&#x2014;l dabar pablogÄ&#x2014;jo? Ne tÄ&#x2026; ĹžmogĹł iĹĄsirinkome? Beje, jei S.Skvernelis iĹĄ tikrĹłjĹł nori tapti prezidentu, ÄŻ klausimÄ&#x2026;, kaip pasiruoĹĄta paramos iĹĄ ES staigiam liesÄ&#x2014;jimui, jau dabar reikÄ&#x2014;tĹł atsakyti. O juk tai vienas esminiĹł pokyÄ?iĹł Lietuvos ĹŤkiniame gyvenime.

I

spanai baigiantis paramos terminui taip prispaudÄ&#x2014; savo diplomatus, kad tie net namo bijojo sugrÄŻĹžti, kol neiĹĄkovojo paramos pratÄ&#x2122;simo dar trejiems metams. O kÄ&#x2026; ĹĄiuo klausimu nuveikÄ&#x2014; Lietuvos diplomatai, Europos Parlamento nariai? Skaitau kai kuriĹł kandidatĹł ÄŻ prezidentus programas, vizijas ir stebiuosi: negi jie tikrai tikisi iĹĄsisukti nuo uĹžsienio politikos standartiniais abstrakÄ?iais samprotavimais? Tiek to, palikime ramybÄ&#x2014;je nacionalinio saugumo klausimus, nes ĹĄia tema neverta tikÄ&#x2014;tis net menkiausio kandidatĹł pamÄ&#x2026;stymo â&#x20AC;&#x17E;prieĹĄ plaukÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, nesutampanÄ?io su oficialia dabartine Lietuvos pozicija. Tai gali daryti tik neturintys ko prarasti Kovo 11-osios Akto signatarai, pavyzdĹžiui, E.BiÄ?kauskas per minÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; Seime. Nors ir visuomenÄ&#x2014;je klausiama, kodÄ&#x2014;l reikia ÄŻsipareigoti skirti per 2 proc. BVP kraĹĄto gynybai, kai turtingos valstybÄ&#x2014;s ir per pusÄ&#x2122; maĹžiau neiĹĄstena. MĹŤsĹł valdĹžia atsakÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; reikia,

MeÄ?ys Laurinkus

ir viskas. Abejoju, kad kas nors iĹĄ kandidatĹł ÄŻ prezidentus pradÄ&#x2014;tĹł ginÄ?ytis. Niekas taip pat nesiginÄ?ys dÄ&#x2014;l Rusijos grÄ&#x2014;smÄ&#x2014;s. Vienas pretendentas ÄŻ valstybÄ&#x2014;s vadovus, apie ĹĄiÄ&#x2026; grÄ&#x2014;smÄ&#x2122; kalbÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s, bet neatsargiai uĹžsiminÄ&#x2122;s, kad su Maskva reikalingi ir â&#x20AC;&#x17E;kitokieâ&#x20AC;&#x153; santykiai, net buvo iĹĄbrauktas iĹĄ kandidatĹł ÄŻ kandidatus.

U

Ĺžtat Kinijos atĹžvilgiu ĹĄiek tiek lengviau. Europos Komisija ruoĹĄia dokumentÄ&#x2026;, ÄŻspÄ&#x2014;jantÄŻ dÄ&#x2014;l Kinijos ekonominÄ&#x2014;s ekspansijos (ypaÄ? Balkanuose). Atrodo, kad ne visos ES valstybÄ&#x2014;s narÄ&#x2014;s tam dokumentui pritars. PavyzdĹžiui, Italija jau prognozuoja â&#x20AC;&#x17E;ÄŻsiterptiâ&#x20AC;&#x153; ÄŻ Ĺ ilko kelio projektÄ&#x2026;. Kaip turÄ&#x2014;tĹł pasielgti Lietuva? Nauda arba principai? GigantiĹĄki Kinijos projektai Europoje daug kÄ&#x2026; vilioja. BĹŤsimo mĹŤsĹł prezidento laukia keblus uĹždavinys, ypaÄ? kai KinijÄ&#x2026; gina Lietuvos uĹžsienio reikalĹł ministras. Prezidentui teks aiĹĄkiau kalbÄ&#x2014;ti ir apie ES ir JAV santykius. Raginimo â&#x20AC;&#x17E;gyvenkim draugiĹĄkaiâ&#x20AC;&#x153; nepakaks. JAV projekto â&#x20AC;&#x17E;Nord Stream-2â&#x20AC;&#x153; dalyviams ruoĹĄia sankcijas. Vokietijos vadovams tai labai nepatinka. Lietuva dabar yra prieĹĄ projektÄ&#x2026;. Ar naujas Lietuvos vadovas, norÄ&#x2014;damas stipresnio Vokietijos palaikymo ES permainĹł metu, pakeis nuomonÄ&#x2122;? Juo labiau kad â&#x20AC;&#x17E;srautasâ&#x20AC;&#x153; vis tiek tekÄ&#x2014;s. O jei Lietuvos pozicija pasikeis, kaip ÄŻ tai reaguos nemaĹža dalis mĹŤsĹł politikĹł? Akivaizdu â&#x20AC;&#x201C; visiems geras nebĹŤsi. Gali tekti net konfrontuoti. Bet tuomet jau reikia pamirĹĄti tautos vienijimÄ&#x2026;.

P

retekstas jau yra. Tai premjero S.Skvernelio laiĹĄkas Minskui. Manau, jog drauge su premjeru visa Lietuva supranta, kad atominÄ&#x2014; elektrinÄ&#x2014; Astrave bus baigta statyti. S.Skvernelio â&#x20AC;&#x17E;pasiĹŤlymasâ&#x20AC;&#x153; Baltarusijai reiĹĄkia tik viena â&#x20AC;&#x201C; tai signalas, kad jam tapus prezidentu dabartinÄ&#x2014; Vilniaus pozicija Minsko atĹžvilgiu pasikeistĹł. Bet svarbiausias bĹŤsimo Lietuvos prezidento rĹŤpestis bus â&#x20AC;&#x17E;Brexitâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; jo pasekmÄ&#x2014;s ne tik imigrantams iĹĄ Lietuvos, bet ir mĹŤsĹł valstybei. Galimi du variantai. PamaÄ?iusi, koks chaosas kyla narei traukiantis iĹĄ Bendrijos, ES imsis likusiĹł nariĹł greitesnÄ&#x2014;s integracijos ir susitelkimo politikos. Kitas kelias â&#x20AC;&#x201C; pamaĹžÄ&#x2014;l iĹĄsivaikĹĄÄ?ioti. Vidurinio kelio variantams ĹĄansĹł nedaug. ES artÄ&#x2014;ja prie aiĹĄkaus pasirinkimo: arba â&#x20AC;&#x201C; arba. KurÄŻ â&#x20AC;&#x17E;arbaâ&#x20AC;&#x153; pasirinkti, ÄŻtikinÄ&#x2014;jant politikus bei tautieÄ?ius, ir teks sprÄ&#x2122;sti prezidentui.

M

anau, rinkimus laimÄ&#x2014;s kandidatas, kuris bus uĹž pirmÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;arbaâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; greitesnÄ&#x2122; integracijÄ&#x2026;. Suprantama, jis turÄ&#x2014;s daug prieĹĄininkĹł. TodÄ&#x2014;l, kad tai jau bus ne teorinis kaip iki ĹĄiol, o praktinis Lietuvos ateities klausimas. Atsakyti ÄŻ jÄŻ ir bus prezidento misija. IĹĄskirtinÄ&#x2014;s svarbos â&#x20AC;&#x201C; prezidento santykiai su Vyriausybe ir Seimu. Ir vaikui aiĹĄku, kad aukĹĄÄ?iausioje valstybÄ&#x2014;s pozicijoje reikia asmens, kuris sugebÄ&#x2014;tĹł tuos santykius sutvarkyti taip, kad nepakliĹŤtume ÄŻ nuosavÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;brexitÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;.

$SLHWDLNDVUĂ&#x2018;SLLUVNDXGD 3RUWDOHEHQGUDXNLPHOU\WDVOWNDVGLHQYHUGDGLV NXVLMRVDSLHDNWXDOLMDVVRFLDOLQÂ&#x2019;J\YHQLPjNXOWĂ&#x2018; Uj.RNLRVĂ&#x2026;LjVDYDLWÂ?EXYRÂ&#x2019;GRPLDXVLRVLUDNWXD OLDXVLRVVNDLW\WRMĂ&#x2DC;QDXMLHQRVLVWRULMRVSRĂ?LĂ&#x2018;ULDL" â&#x20AC;&#x17E;Bendraukimeâ&#x20AC;&#x153; skaitytojai ĹĄiÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; bene aktyviausiai diskutavo apie sovietmeÄ?io besiilginÄ?ius Ĺžmones, aptarinÄ&#x2014;jo kai kuriĹł paĹĄalpas gaunanÄ?iĹł ĹžmoniĹł reiklumÄ&#x2026; ir svarstÄ&#x2014;, kaip apsaugoti psichikos negaliÄ&#x2026; turinÄ?ias atĹžalas ir apsisaugoti patiems. Daugiausia dÄ&#x2014;mesio sulaukusias temas pateikiame ir â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytoâ&#x20AC;&#x153; skaitytojams.

6XS\NGzSUDĂ&#x2026;DQWLHML

â&#x20AC;&#x17E;PerskaiÄ?iau straipsnÄŻ, kaip PanevÄ&#x2014;Ĺžio rajono gyventojai piktinosi gavÄ&#x2122; maĹžai paramos maistu: â&#x20AC;&#x17E;Kaimo ĹžmonÄ&#x2014;ms nieko neduoda, vadinas, tedvesia jie baduâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; ir ne juokais supykau. MĹŤsĹł amĹžinatilsÄŻ mama sakydavo: kas turi ĹžemÄ&#x2014;s ir norÄ&#x2026; dirbti, tam kaime badauti neteks. Gyvenant kaime buvo nelengva, praĹĄmatniai nevalgÄ&#x2014;me, bet badauti tikrai neteko. UĹžaugome darbĹĄÄ?ios. PaĹĄalpĹł nei sesuo, nei aĹĄ nepraĹĄome.

â&#x20AC;&#x17E;Nesistebiu, kad aĹĄtuoniolikmetÄ&#x2014;s atrodydavo kaip trisdeĹĄimties. VargĹĄÄ&#x2014;s tĹł laikĹł moterys.â&#x20AC;&#x153; 6NDLW \WRMD

UĹžtat puikiai Ĺžinau, kam reikia paĹĄalpĹł ir paramos maistu. O gi tiems, kurie ÄŻprato gauti viskÄ&#x2026; ant lÄ&#x2014;kĹĄtutÄ&#x2014;s, patys nÄ&#x2014; pirĹĄto nepajudinÄ&#x2122;. Pas seserÄŻ ÄŻ kiemÄ&#x2026; daĹžnai ateina kaimynas. Jaunas vyras dar, neturintis penkiasdeĹĄimties. Nei neÄŻgalus, nei kitaip likimo nuskriaustas. Jei norÄ&#x2014;tĹł, gyventĹł ne kÄ&#x2026; prasÄ?iau nei kiti. Bet nenori. Dirbti tingi. Gyvena Ĺžmogus nuo vieno davinio iki kito, nuo vienos paĹĄalpos iki kitos. Maistui pinigĹł, bĹŤna, pritrĹŤksta, bet alui ir cigaretÄ&#x2014;ms â&#x20AC;&#x201C; niekada. Kiek kartĹł sesuo kvietÄ&#x2014;si: â&#x20AC;&#x17E;Antaniuk, uĹžeik, padÄ&#x2014;k bulves nukasti, darĹžus nuimti, obuolius nuskinti.â&#x20AC;&#x153; SiĹŤlÄ&#x2014;si sumokÄ&#x2014;ti, bet anas tik juokÄ&#x2014;s ÄŻ akis: â&#x20AC;&#x17E;O kam? Neapsimoka.â&#x20AC;&#x153; Tai aiĹĄku, kad neapsimoka, kai jau esi ÄŻpratÄ&#x2122;s viskÄ&#x2026; gauti veltui, uĹž graĹžias akis. Kai perskaiÄ?iau, kad vienas vyriĹĄkis pareiĹĄkÄ&#x2014; su parama gautĹł konservĹł nevalgysiÄ&#x2026;s, ĹĄuniui atiduosiÄ&#x2026;s, net kumĹĄÄ?iai iĹĄ nervĹł susigniauĹžÄ&#x2014;. Tik pamanyk, koks iĹĄdidus! TaÄ?iau ne tu tiems konservams uĹždirbai, kad nosÄŻ

rauktum? Tau veltui juk duota!â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; piktinosi skaitytoja.

1HVXSUDQWDLOJHVLR

â&#x20AC;&#x17E;Pasakysiu iĹĄ karto: mano seneliai yra tobuli. Myliu juos, bet vieno dalyko nesuprantu â&#x20AC;&#x201C; kaip galima pasiilgti sovietmeÄ?io? MoÄ?iutÄ&#x2014; daĹžnai su nostalgija pasako: â&#x20AC;&#x17E;Tada buvo kitaip.â&#x20AC;&#x153; AĹĄ, gimusi nepriklausomoje Lietuvoje, neÄŻĹžvelgiu, ko ten galima ilgÄ&#x2014;tis. Domiuosi tuo laikotarpiu ir iĹĄ moÄ?iutÄ&#x2014;s pasakojimĹł susidariau gana aiĹĄkĹł vaizdÄ&#x2026;. Tai, kÄ&#x2026; matau vaizduotÄ&#x2014;je, mane ĹĄiurpina. Kaip galima pasiilgti laikotarpio, kai nebuvo ĹžodĹžio laisvÄ&#x2014;s? Tada neĹžinojai, ar gali pasitikÄ&#x2014;ti draugais, kaimynais, net giminaiÄ?iais. Dabar tokÄŻ absurdÄ&#x2026; sunku net ÄŻsivaizduoti. Taip pat nesuprantu, kaip galima ilgÄ&#x2014;tis sovietinÄ&#x2014;s medicinos. Ko ten pasiilgti? DantĹł gydymo be nuskausminamĹłjĹł? PurvinĹł, griĹŤvanÄ?iĹł ligoniniĹł? Nesuprantu, kaip galima ilgÄ&#x2014;tis laiko, kai ĹžmonÄ&#x2014;s negalÄ&#x2014;jo laisvai keliauti. Kai parduotuviĹł lentynos bĹŤdavo tuĹĄÄ?ios, o norÄ&#x2014;dami nusipirkti paprasÄ?iausiĹł produktĹł ĹžmonÄ&#x2014;s stovÄ&#x2014;davo kilometrinÄ&#x2014;se eilÄ&#x2014;se. Padorios mÄ&#x2014;sos pirkti nebuvo. Tik teĹĄmenys ir kanopos. ParduotuvÄ&#x2014;se nebuvo net ÄŻklotĹł. Kaip vargo moterys â&#x20AC;&#x17E;tomisâ&#x20AC;&#x153; dienomis â&#x20AC;&#x201C; dabar tikriausiai nÄ&#x2014; viena nesutiktĹł ĹĄitaip kankintis. Kiek rĹŤĹĄiĹł veido kremo buvo galima nusipirkti? O dar tas blakstienĹł tuĹĄas, ÄŻ kurÄŻ reikÄ&#x2014;davo paspjaudyti, kad suminkĹĄtÄ&#x2014;tĹł, ir uĹžsitepus suĹĄokdavo gumulais! Nesistebiu, kad fotografijose 18-metÄ&#x2014;s merginos atrodo trisdeĹĄimties. VargĹĄÄ&#x2014;s buvo anĹł laikĹł moterysâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; stebÄ&#x2014;josi skaitytoja.

7zYDLJ\YHQDEDLPzMH

â&#x20AC;&#x17E;JaunuolÄŻ, nuskriaudusÄŻ savo mamÄ&#x2026;, paĹžinojau nuo vaikystÄ&#x2014;s, nuo tĹł laikĹł, kai jis dar lankÄ&#x2014; darĹželÄŻ, kuriame dirbau auklÄ&#x2014;toja. Berniukas turÄ&#x2014;jo ÄŻgimtÄ&#x2026; negaliÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; cerebrinÄŻ paralyĹžiĹł. DidĹžiulÄ&#x2014;mis mamos ir gydytojĹł pastangomis vaikas atsistojo ant kojĹł, iĹĄmoko tarti keletÄ&#x2026; ĹžodĹžiĹł. VisÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; berniukas praleisdavo specialioje ugdymo mokykloje, esanÄ?ioje uĹž 45 kilometrĹł, todÄ&#x2014;l ÄŻ namus grÄŻĹždavo tik savaitgaliais. Kai vaikas sulaukÄ&#x2014; pilna-

metystÄ&#x2014;s, tÄ&#x2014;vai su dĹžiaugsmu jÄŻ parsiveĹžÄ&#x2014; namo net neÄŻtardami, koks pragaras jĹł laukia ateityje. AukĹĄtÄ&#x2026; jaunuolÄŻ net tÄ&#x2014;vui buvo sunku sutramdyti. Jis dienomis be tikslo slampinÄ&#x2014;davo kaimo gatvÄ&#x2014;mis kalbindamas Ĺžmones. Visada stebÄ&#x2014;jausi, kodÄ&#x2014;l tÄ&#x2014;vai leidĹžia jam laisvai visur vaikĹĄÄ?ioti. Jis, be fizinÄ&#x2014;s negalios, turi dar ir psichinÄ&#x2122;. O tai reiĹĄkia, kad jis gali lengvai praŞōti â&#x20AC;&#x201C; patekti po maĹĄinos ratais, nuskÄ&#x2122;sti tvenkinyje. Bet tÄ&#x2014;vai visada pasiteisindavo, kad negali jam uĹždrausti iĹĄeiti iĹĄ namĹł, nes bĹŤdamas uĹždarytas jis tampa labai agresyvus â&#x20AC;&#x201C; dauĹžosi, gadina baldus, rÄ&#x2014;kia ir skriaudĹžia namiĹĄkius. KartÄ&#x2026; per vienÄ&#x2026; tokÄŻ pasivaikĹĄÄ?iojimÄ&#x2026; po kaimÄ&#x2026; vietiniai neÄŻgalĹł vaikinÄ&#x2026; prigirdÄ&#x2014; ir jis grÄŻĹžÄ&#x2122;s ÄŻ namus smarkiai sumuĹĄÄ&#x2014; savo motinÄ&#x2026;. Moteris tuomet iĹĄkvietÄ&#x2014; policijÄ&#x2026;, taÄ?iau pagalbos nesulaukÄ&#x2014;. Policija paaiĹĄkino, kad negali vaikino uĹždaryti ÄŻ psichiatrijos ligoninÄ&#x2122; prieĹĄ jo valiÄ&#x2026;, kol nepadarÄ&#x2014; didesnio nusikaltimo. Ir jie sulaukÄ&#x2014;. VienÄ&#x2026; dienÄ&#x2026;, kai tÄ&#x2014;vo nebuvo namuose, jaunuolis vÄ&#x2014;l Ĺžiauriai sumuĹĄÄ&#x2014; motinÄ&#x2026; ir pabandÄ&#x2014; jÄ&#x2026; iĹĄprievartauti. Ĺ ÄŻ kartÄ&#x2026; policija sureagavo tinkamai. Jaunuolis pensionate, skirtame psichiĹĄkai neÄŻgaliems ĹžmonÄ&#x2014;ms, praleis visÄ&#x2026; likusÄŻ gyvenimÄ&#x2026;. PaŞįstu ir dar keletÄ&#x2026; ĹĄeimĹł, kuriose gyvena neÄŻgalĹŤs suaugÄ&#x2122; vaikai. Ir visos jos tyliai kenÄ?ia. Nes Ĺžino â&#x20AC;&#x201C; nÄ&#x2014;ra ÄŻstaigĹł, besirĹŤpinanÄ?iĹł tokiĹł suaugusiĹł ligoniĹł kasdienybe. YpaÄ? kaimuose. O jei ir yra, jos tikrai blogai atlieka savo funkcijasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; raĹĄÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E; Bendraukimeâ&#x20AC;&#x153; autorÄ&#x2014; Ema. 3VLFKLNRVVYHLNDWRVVN\ULDXVYHGz MDV,JQDV5XELNDVNRPHQWDYRNDG VNDLW\WRMRVVXVLUĂ&#x2018;SLQLPDVVXSUDQ WDPDVÂąLĂ&#x2026;WLHVVXQNLjSVLFKLNRVQH JDOLjWXULQW\VĂ?PRQzVJDOLWDSWLLĂ&#x2026; Ă&#x2026;Ă&#x2018;NLXQHWLNMĂ&#x2DC;Ă&#x2026;HLPRPVEHWLUYL VXRPHQHLNDLQzUDDLĂ&#x2026;NLDLĂ?LQRPD NDLSLĂ&#x2026;WLNUĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;WXUzWXPHVXMDLVHOJ WLV9LVGzOWRMLQzUDWHLVLWHLJGDPD NDGSDJDOERVQzUD Ă&#x201E;-HLSVLFKLNRVQHJDOLjWXULQWLVĂ?PR JXVDNLYDL]GĂ?LDLNHOLDJUzVPÂ?VDX DUDSOLQNLQLDPVÂ&#x2019;PHGLNXVSDJDO ERVJDOLNUHLSWLVWLHNMRDUWLPLHML WLHNSROLFLMRVSDUHLJĂ&#x2018;QDLMHL\UDLĂ&#x2026; NYLHmLDPLGzOWRNLRĂ?PRJDXVVXNHO WRÂ&#x2019;Y\NLR3VLFKLNRVQHJDOLjNHQ mLDQWLVĂ?PRJXVJDOLEĂ&#x2018;WLSUDGzWDV J\G\WLLUEHMRVXWLNLPR .DGEĂ&#x2018;WĂ&#x2DC;SUDGzWDVVWDFLRQDULQLVWR NLRDVPHQVJ\G\PDVJ\G\WRMDVSVL FKLDWUDVWXULDWOLNWLSLUPLQÂ&#x2019;DVPHQV SVLFKLNRVVYHLNDWRVEĂ&#x2018;NOzVSDWLN ULQLPj-Â&#x2019;JDOLLQLFLMXRWLSDFLHQWR DUWLPLHML 6NXELSVLFKLDWULQzPHGLFLQRVSD JDOEDĂ?PRJXLJDOLEĂ&#x2018;WLVXWHLNWDEH MRVXWLNLPRWXRPHWNDLMRJ\Y\EHL JUHVLDUHDOXVSDYRMXV7DmLDXVLH NLDQWDSVDXJRWLĂ?PRJDXVWHLVHVLU LĂ&#x2026;YHQJWLJDOLPRNLWĂ&#x2DC;Ă?PRQLĂ&#x2DC;SLNW QDXGĂ?LDYLPRWRNLRĂ?PRJDXVSDGz WLPLSDJXOG\WDVÂ&#x2019;SVLFKLDWULMRVÂ&#x2019;VWDL JjMLVJDOLEĂ&#x2018;WLWLNVXMRSDWLHVVXWL NLPXDUWHLVPROHLGLPX 3DJDOEjWRNLHPVOLJRQLDPVWHLNLD SVLFKLNRVVYHLNDWRVSULHĂ?LĂ&#x2018;URVÂ&#x2019;VWDL JRVÂąUHVSXEOLNLQzVSVLFKLDWULMRVOL JRQLQzVMĂ&#x2DC;ILOLDODLNLWRVÂ&#x2019;VWDLJRVÂł ÂąNRPHQWDYR3VLFKLNRVVYHLNDWRVVN\ ULDXVYHGzMDV


DNWXDOLMRV

PNRYRGĂ&#x;

PASTANGOS. Maskvoje bus dar kartÄ&#x2026; bandoma ÄŻminti ir Lietuvoje gerai Ĺžinomo Ĺ .KalmanoviÄ?iaus nuĹžudymo mÄŻslÄ&#x2122;

-IRĂ&#x;TIĂ&#x;NIĂ&#x;¸Ă&#x201E;Ă&#x;VIAIĂ&#x;KAIĂ&#x;TIĂ&#x;NAĂ&#x;AISTĂ&#x;RASĂ&#x;IRĂ&#x;POĂ&#x;Ă&#x;MEĂ&#x;TĂ&#x2039; 5XVLMRVW\ULPĂ&#x2DC;NRPLWHWDV DWQDXMLQR5XVLMRVLU,]UDHOLR YHUVOLQLQNREXYXVLR.DXQR Ă&#x201E;Ă&#x152;DOJLULRÂłNUHSĂ&#x2026;LQLRNOXER UzPzMRĂ&#x201A;DEWDMDXV.DOPD QRYLmLDXVQXĂ?XG\PRE\Oj $U\UDYLOWLHVNDGSDDLĂ&#x2026;NzV Ă&#x2026;LRVJDUVLRVĂ?PRJĂ?XG\VWzV XĂ?VDNRYDLLUY\NG\WRMDL" BylÄ&#x2026; atnaujinÄ&#x2122; tyrÄ&#x2014;jai dabar ruoĹĄiasi apklausi tokius Ĺžinomus asmenis kaip buvusiÄ&#x2026; kandidatÄ&#x2122; ÄŻ Rusijos prezidentus KsenijÄ&#x2026; SobÄ?iak, buvusiÄ&#x2026; balerinÄ&#x2026; AnastasijÄ&#x2026; VoloÄ?kovÄ&#x2026;, kino reĹžisieriĹł FiodorÄ&#x2026; BondarÄ?iukÄ&#x2026; ir kitus. Ĺ .KalmanoviÄ?ius buvo vadinamas KGB ir Izraelio slaptosios tarnybos â&#x20AC;&#x17E;Mossadâ&#x20AC;&#x153; agentu, Afrikos deimantĹł kontrabandininku ir net Rusijos mafijos krikĹĄtatÄ&#x2014;vio ViaÄ?eslavo Ivankovo, Ĺžinomo JaponÄ?iko pravarde, nuĹžudymo uĹžsakovu. TeisÄ&#x2014;saugos ĹĄaltiniai praneĹĄa, kad Ĺ .KalmanoviÄ?iaus suĹĄaudymo bylos atnaujinimas yra procedĹŤrinis veiksmas, kurio metu atliekami papildomi tyrimai ir nupuÄ?iamos dulkÄ&#x2014;s nuo senĹł dokumentĹł. NaujĹł ÄŻkalÄ?iĹł, kurie galÄ&#x2014;tĹł uĹžvesti tyrÄ&#x2014;jus ant kelio, kol kas nebuvo atrasta. TaÄ?iau iĹĄlieka viltis, kad nuĹžudytajam artimi ĹžmonÄ&#x2014;s po deĹĄimtmeÄ?io prisimins detaliĹł, kurios galÄ&#x2014;tĹł padÄ&#x2014;ti atskleisti nusikaltimo motyvus.

Kai kas spÄ&#x2014;liojo, kad Ĺ .KalmanoviÄ?ius yra dvigubas agentas, kuris dirba ir Rusijos, ir Izraelio slaptosioms tarnyboms. Gali bĹŤti, kad byla atnaujinta todÄ&#x2014;l, kad mirÄ&#x2014; vienas ÄŻtakingas verslininkas, kuris galÄ&#x2014;jo daryti spaudimÄ&#x2026; bylos liudytojams. DÄ&#x2014;l ĹĄios prieĹžasties tyrÄ&#x2014;jai dar kartÄ&#x2026; apklaus kai kuriuos asmenis. 3UĂ&#x;̧ AUĂ&#x;DwĂ&#x;-ASKĂ&#x;VOSĂ&#x;SANKĂ&#x;RYĂ&#x;Ă&#x20AC;OĂ&#x;JE

2009-ĹłjĹł lapkriÄ?io 2 dienÄ&#x2026; apie 16 val. 61-eriĹł Ĺ .KalmanoviÄ?ius baigÄ&#x2014; darbus savo biure Maskvoje ir ruoĹĄÄ&#x2014;si keliauti ÄŻ verslo susitikimÄ&#x2026;. KitÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; jis turÄ&#x2014;jo skristi ÄŻ IzraelÄŻ. MaĹždaug po pusvalandĹžio jo automobilis â&#x20AC;&#x17E;Mercedes-Benzâ&#x20AC;&#x153; sustojo prie vienos sankryĹžos. Po akimirkos ĹĄalia stabtelÄ&#x2014;jo sidabrinÄ&#x2014;s spalvos â&#x20AC;&#x17E;Lada Prioraâ&#x20AC;&#x153;. PrasivÄ&#x2014;rus jos langams pasipylÄ&#x2014; kulkĹł lietus. Ĺ alia vairuotojo sÄ&#x2014;dintÄŻ verslininkÄ&#x2026; pakirto aĹĄtuonios kulkos. Ĺ .KalmanoviÄ?ius mirÄ&#x2014; iĹĄkart. Jo vairuotojas Piotras Tumanovas, kuris buvo suĹžalotas ÄŻ krĹŤtinÄ&#x2122;, dar sugebÄ&#x2014;jo paspausti greiÄ?io paminÄ&#x2026;. TaÄ?iau jo jÄ&#x2014;gos iĹĄseko uĹž trijĹł kilometrĹł â&#x20AC;&#x201C; maĹĄina atsitrenkÄ&#x2014; ÄŻ medÄŻ. 16 val. 40 min. policijos automobilis sustojo prie kulkomis suvarpytos verslininko maĹĄinos. Kai tik buvo nustatyta aukos tapatybÄ&#x2014;, ant kojĹł sukilo ir ÄŻ ÄŻvykio vietÄ&#x2026; sulÄ&#x2014;kÄ&#x2014; visĹł Rusijos specialiĹłjĹł tarnybĹł atstovai. ÄŽvykio vietoje tyrÄ&#x2014;jai rado devy-

9LHQDYHUVLMĂ&#x2DC;Ă&#x201A;.DOPDQRYLmLXLYLHĂ&#x2026;jHJ]HNXFLMjÂąĂ&#x2026;Ă&#x2018;YLĂ&#x2DC;SOLĂ&#x2018;SVQÂ&#x2019;Â&#x2019;MRĂ&#x201E;0HUFHGHV%HQ]Âł²QXVLNDOWzOLĂ&#x2DC;SDVDXOLRĂ&#x2026;XODLVXUHQJzNHUĂ&#x2026;\GDPLXĂ?MĂ&#x2DC;YDGHLYRVQXĂ?XG\Pj

niolika 9 mm kalibro kulkĹł tĹŤteliĹł. Tapo aiĹĄku, kad Ĺžudikai ĹĄaudÄ&#x2014; iĹĄ dviejĹł pusiau automatiniĹł ginklĹł, bet jie taip ir nebuvo rasti. Verslininko automobilio apĹĄaudymo neuĹžfiksavo nÄ&#x2014; viena vaizdo stebÄ&#x2014;jimo kamera. Po operacijos atsigavÄ&#x2122;s vairuotojas davÄ&#x2014; parodymus, taÄ?iau negalÄ&#x2014;jo pasakyti nieko reikĹĄminga. Jis nematÄ&#x2014; ĹžudikĹł veidĹł. 6EĂ&#x;Ă&#x20AC;wĂ&#x;DIĂ&#x;DEĂ&#x;LÂ&#x160;Ă&#x;SUĂ&#x;Mg

VÄ&#x2014;liau paaiĹĄkÄ&#x2014;jo, kad veĹžamas ÄŻ ligoninÄ&#x2122; suĹžeistas vairuotojas spÄ&#x2014;jo iĹĄ automobilio paimti 1,5 mln. doleriĹł, kuriuos vÄ&#x2014;liau atidavÄ&#x2014; Ĺžuvusio verslininko ĹĄeimai. P.Tumanovas teigÄ&#x2014;, jog Ĺ .KalmanoviÄ?ius ĹĄiuos pinigus veĹžÄ&#x2014;si ÄŻ verslo susitikimÄ&#x2026;. Tad teko atmesti apiplÄ&#x2014;ĹĄimo versijÄ&#x2026;, nes uĹžpuolikai net nebandÄ&#x2014; paimti krepĹĄio su pinigais. Nors tyrÄ&#x2014;jai ilgai tyrÄ&#x2014; ĹĄiÄ&#x2026; bylÄ&#x2026;, taip ir nepavyko aptikti nusikaltÄ&#x2014;liĹł pÄ&#x2014;dsakĹł. )¸Ă&#x;+AUĂ&#x;NOĂ&#x;ÂŚĂ&#x;Â?Ă&#x;)ZĂ&#x;RAEĂ&#x;LÂ?

Ĺ .KalmanoviÄ?iaus nuĹžudymas tapo viena garsiausiĹł ĹĄio amĹžiaus pradĹžios ĹžmogĹžudysÄ?iĹł. Tuo metu Maskvoje jis buvo ÄŻtakingas asmuo su spalvinga biografija. Verslininkas gimÄ&#x2014; ĹžydĹł ĹĄeimoje Kaune 1947-ĹłjĹł gruodĹžio 18Ä&#x2026;jÄ&#x2026;. Jo tÄ&#x2014;vas buvo gumos fabriko direktorius, o motina â&#x20AC;&#x201C; vyriausioji mÄ&#x2014;sos kombinato buhalterÄ&#x2014;. Ĺ .KalmanoviÄ?ius Kaune baigÄ&#x2014; mokyklÄ&#x2026; ir politechnikos institutÄ&#x2026;. Jis ÄŻgijo chemijos pramonÄ&#x2014;s inĹžinieriaus profesijÄ&#x2026;. 1971-aisiais kaunietis su ĹĄeima emigravo ÄŻ istorinÄ&#x2122; ĹžydĹł ĹžemÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; IzraelÄŻ, ten baigÄ&#x2014; universitetÄ&#x2026; ir pradÄ&#x2014;jo verslÄ&#x2026;. Tada ir kilo gandai, kad jis bendradarbiauja su sovietĹł Ĺžvalgyba. Kalbama, kad jam buvo duota uĹžduotis patekti ÄŻ aukĹĄÄ?iausius Izraelio politinius sluoksnius. Apie ĹĄÄŻ savo gyvenimo laikotarpÄŻ Ĺ .KalmanoviÄ?ius kalbÄ&#x2014;jo maĹžai. Jis ĹžadÄ&#x2014;jo apie viskÄ&#x2026; papasakoti prisiminimuose, taÄ?iau niekada to nepadarÄ&#x2014;. Kaip ir nespÄ&#x2014;jo ÄŻvykdyti paĹžado paraĹĄyti knygÄ&#x2026; apie Rusijos specialiĹłjĹł tarnybĹł uĹžkulisius. 0RAĂ&#x;TURĂ&#x;TwĂ&#x;JOĂ&#x;IRĂ&#x;I¸Ă&#x;DEIĂ&#x;MANĂ&#x;TĂ&#x2039;

Po kiek laiko verslininkas persikÄ&#x2014;lÄ&#x2014; ÄŻ PietĹł Afrikos RespublikÄ&#x2026;, ten dalyvavo keliuose pelninguose nekilnojamojo turto projektuose.

Devintojo deĹĄimtmeÄ?io pradĹžioje jis jau valdÄ&#x2014; milijoninÄŻ verslÄ&#x2026;, kurÄŻ dauguma laikÄ&#x2014; neĹĄvariu. Sklido kalbos, kad verslininkas nelegaliai veĹždavo deimantus. Tuo metu Ĺ .KalmanoviÄ?ius neslÄ&#x2014;pÄ&#x2014; artimĹł ryĹĄiĹł su Siera LeonÄ&#x2014;s ir Botsvanos lyderiais. Ĺ ios ĹĄalys yra Ĺžinomos dÄ&#x2014;l savo deimantĹł. "UĂ&#x;VOĂ&#x;DVIĂ&#x;GUĂ&#x;BASĂ&#x;AGENĂ&#x;TAS

Devintojo deĹĄimtmeÄ?io pabaigoje Ĺ .KalmanoviÄ?ius tapo ÄŻtakingu ir gerbiamu Ĺžmogumi Izraelyje. Tad daugeliui buvo netikÄ&#x2014;ta, kai jis 1988 metais buvo sulaikytas ir pasodintas ÄŻ kalÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l ĹĄnipinÄ&#x2014;jimo SovietĹł SÄ&#x2026; jungai. Apie jo ĹĄnipinÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; yra Ĺžinoma tiek pat, kiek ir apie neĹĄvarius verslo sandÄ&#x2014;rius. Tuo metu jis buvo partijos â&#x20AC;&#x17E;Avodaâ&#x20AC;&#x153; narys, turÄ&#x2014;jo priÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; prie vyriausybÄ&#x2014;s ir parlamento, kur galÄ&#x2014;jo rinkti slaptÄ&#x2026; informacijÄ&#x2026; apie Izraelio vidaus politikÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Daily Telegraphâ&#x20AC;&#x153; teigia, kad JAV CentrinÄ&#x2014; Ĺžvalgybos valdyba mano, kad Maskvai jis perduodavo Izraelio slaptĹłjĹł tarnybĹł â&#x20AC;&#x17E;Mossadâ&#x20AC;&#x153; informacijÄ&#x2026;. Kai kas spÄ&#x2014;liojo, kad jis yra dvigubas agentas, kuris dirba ir Rusijos, ir Izraelio slaptosioms tarnyboms. -ASKĂ&#x;VOĂ&#x;JEĂ&#x;wMwĂ&#x;SIĂ&#x;VERSĂ&#x;LO

1993-iaisiais Ĺ .KalmanoviÄ?ius ÄŻ laisvÄ&#x2122; buvo paleistas pirma laiko. JÄŻ uĹžstojo daugybÄ&#x2014; pasaulyje ĹžinomĹł ĹžydĹł. Rusijos politikas ir dainininkas Josifas Kobzonas ir tuometis viceprezidentas Aleksandras Ruckojus dalyvavo derybose dÄ&#x2014;l verslininko paleidimo. Tada Ĺ .KalmanoviÄ?ius persikraustÄ&#x2014; ÄŻ RusijÄ&#x2026;, ten su J.Kobzonu ÄŻkĹŤrÄ&#x2014; kelias kompanijas, prekiaujanÄ?ias kosmetika ir parfumerija. Verslininkas uĹžsiÄ&#x2014;mÄ&#x2014; ir nekilnojamojo turto prekyba, investavo ÄŻ vienos Maskvos turgavietÄ&#x2014;s rekonstrukcijÄ&#x2026;. ÂżIĂ&#x;NOĂ&#x;MASĂ&#x;IRĂ&#x;,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOĂ&#x;JE

TaÄ?iau labiausiai Ĺ .KalmanoviÄ?iĹł iĹĄgarsino ne verslo, o krepĹĄinio projektai. 1996-aisiais jis investavo ÄŻ Kauno â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirÄŻâ&#x20AC;&#x153;, klubas jau po trejĹł metĹł laimÄ&#x2014;jo EurolygÄ&#x2026;. DÄ&#x2014;l ĹĄios prieĹžasties Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus apdovanojo Ĺ .KalmanoviÄ?iĹł Gedimino ordinu ir iĹĄim-

ties tvarka suteikÄ&#x2014; Lietuvos pilietybÄ&#x2122;. Verslininkas tuo metu Ä&#x2014;mÄ&#x2014; tvirtinti, kad gavo barono titulÄ&#x2026; ir pasikeitÄ&#x2014; dokumentus, kuriuose jis buvo ÄŻvardijamas kaip Ĺ abtajus fon KalmanoviÄ?ius. TaÄ?iau po kiek laiko Ĺ .KalmanoviÄ?ius Ä&#x2014;mÄ&#x2014; konf liktuoti su â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; valdyba. PasitraukÄ&#x2122;s iĹĄ jos tapo Jekaterinburgo moterĹł krepĹĄinio klubo rÄ&#x2014;mÄ&#x2014;ju. VÄ&#x2014;liau jis buvo Maskvos moterĹł krepĹĄinio klubo â&#x20AC;&#x17E;Spartakâ&#x20AC;&#x153; prezidentas. Manyta, kad verslininko nuĹžudymas galÄ&#x2014;jo bĹŤti susijÄ&#x2122;s su ĹĄia veikla. Paskutine verslininko Ĺžmona tapo krepĹĄininkÄ&#x2014; Ana ArchipovaKalmanoviÄ?, bet ir su antrÄ&#x2026; ja savo Ĺžmona, Anastasija KalmanoviÄ?, jis palaikÄ&#x2014; gerus santykius. Jie kartu rengÄ&#x2014; ÄŻvairius pramogĹł verslo projektus. Ĺ .KalmanoviÄ?ius Rusijoje suorganizavo Michaelo Jacksono, Lizos Minnelli, Jose Carreraso koncertinius turus. +ASĂ&#x;NUĂ&#x;Ă&#x20AC;UĂ&#x;DwĂ&#x;*AĂ&#x;PONĂ&#x;jIĂ&#x;Kg

Ĺ .KalmanoviÄ?ius bendravo ir su ĹĄeĹĄÄ&#x2014;linio pasaulio veikÄ&#x2014;jais. Tarp jĹł buvo ir Solncevo organizuoto nusikalstamumo grupuotÄ&#x2014;s nariai ir vienas pagrindiniĹł rusĹł mafijos krikĹĄtatÄ&#x2014;viĹł â&#x20AC;&#x201C; V.Ivankovas, geriau Ĺžinomas JaponÄ?iko pravarde. Jo gyvybÄ&#x2014; uĹžgeso likus mÄ&#x2014;nesiui iki Ĺ .KalmanoviÄ?iaus nuĹžudymo. NusikaltÄ&#x2014;lis neatsigavo po pasikÄ&#x2014;sinimo liepos 28 dienÄ&#x2026;, kai buvo paĹĄautas iĹĄeinantis iĹĄ vieno Maskvos restorano. PraÄ&#x2014;jus savaitei po Ĺ .KalmanoviÄ?iaus mirties pareigĹŤnai paskelbÄ&#x2014;, kad jis galÄ&#x2014;jo bĹŤti JaponÄ?iko nuĹžudymÄ&#x2026; uĹžsakÄ&#x2122;s asmuo. Taigi verslininko nuĹžudymas esÄ&#x2026;s mafijos atsakas uĹž savo vadeivos mirtÄŻ. Tuo metu buvo skelbiama, kad J.IvankovÄ&#x2026; nuĹžudÄ&#x2122;s asmuo pasinaudojo pigiomis snaiperio paslaugomis. Teigiama, kad Ĺ .KalmanoviÄ?ius nepriklausÄ&#x2014; nusikalstamam pasauliui, taÄ?iau pramogĹł versle dalijosi ÄŻtaka su V.Ivankovu. JaponÄ?ikas ĹĄiÄ&#x2026; sferÄ&#x2026; norÄ&#x2014;jo kontroliuoti vienas, tad Ĺ .KalmanoviÄ?ius galbĹŤt norÄ&#x2014;jo atsikratyti stipraus konkurento. Manoma, kad pusantro milijono JAV doleriĹł, kuriuos veĹžÄ&#x2014;si Ĺ .KalmanoviÄ?ius, galÄ&#x2014;jo bĹŤti skirti mafijos pasaulio atstovams sumokÄ&#x2014;ti uĹž jĹł vadeivos mirtÄŻ.

Verslininkas vaĹžiavo be apsaugos ir palydos, kad tik nusikaltÄ&#x2014;liai iĹĄ jo paimtĹł pinigus, taÄ?iau mafija jam paskyrÄ&#x2014; bausmÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; vieĹĄÄ&#x2026; egzekucijÄ&#x2026;. Ĺ iÄ&#x2026; uĹžduotÄŻ galÄ&#x2014;jo ÄŻvykdyti buvÄ&#x2122; slaptĹłjĹł pajÄ&#x2014;gĹł kariai, kuriems buvo ÄŻsakyta neimti maĹĄinoje buvusiĹł pinigĹł. Bet ĹĄiai teorijai pagrÄŻsti irgi pritrĹŤko ÄŻrodymĹł. Pats Ĺ .KalmanoviÄ?ius 1997-aisiais teigÄ&#x2014;, kad su V.Ivankovu nÄ&#x2014;ra paŞįstamas ir jÄŻ Ĺžino tik iĹĄ laikraĹĄÄ?iĹł. Ĺ ios versijos negalÄ&#x2014;jo patvirtinti ir FederalinÄ&#x2014; saugumo tarnyba. NusikalstamĹł grupuoÄ?iĹł atstovai tyrÄ&#x2014;jus taip pat patikino, kad su nuĹžudymu neturi nieko bendra. 0AĂ&#x;TEIKĂ&#x;TAĂ&#x;Â?VAIĂ&#x;RIĂ&#x2039;Ă&#x;VERĂ&#x;SIĂ&#x;JĂ&#x2039;

Tarp visĹł versijĹł buvo dar viena, kuri teigÄ&#x2014;, kad Ĺ .KalmanoviÄ?ius galÄ&#x2014;jo bĹŤti ÄŻsipainiojÄ&#x2122;s ÄŻ finansinius nusikaltimus vaistiniĹł tinkle. Kelios ÄŻmonÄ&#x2014;s, kuriĹł dalinis savininkas buvo Ĺ .KalmanoviÄ?ius, importavo gyvybiĹĄkai svarbius medikamentus. Tai verslininkui garantavo stabilias pajamas. Ĺ ioje srityje jis artimai bendradarbiavo su J.Kobzonu. Ĺ .KalmanoviÄ?ius keliems partneriams skundÄ&#x2014;si, kad jÄŻ apgavÄ&#x2122;s vienas verslo parneris. Tuo metu ir J.Kobzonas skelbÄ&#x2014;, kad iĹĄsiskyrÄ&#x2014; jo ir Ĺ .KalmanoviÄ?iaus poĹžiĹŤris ÄŻ verslÄ&#x2026;. TaÄ?iau su tyrimu susijÄ&#x2122; ĹĄaltiniai negalÄ&#x2014;jo patvirtinti, kad tas asmuo ir buvo J.Kobzonas. Ĺ i versija iki ĹĄiol nÄ&#x2014;ra atmesta. Daug dalykĹł apie Ĺ .KalmanoviÄ?iaus verslo imperijÄ&#x2026; nÄ&#x2014;ra Ĺžinoma, nes dalis jos nebuvo ÄŻregistruota verslininko vardu. DÄ&#x2014;l ĹĄios prieĹžasties tyrÄ&#x2014;jai negali prieiti prie daugelio dokumentĹł. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ .KalmanoviÄ?ius nebuvo konfliktiĹĄkas Ĺžmogus. Jis galÄ&#x2014;jo taikiai iĹĄsprÄ&#x2122;sti bet kokiÄ&#x2026; situacijÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; po nuĹžudymo teigÄ&#x2014; J.Kobzonas. Verslininko nuĹžudymo bylos tyrÄ&#x2014;jai turi ir daugiau skirtingĹł nuĹžudymo versijĹł. Kalbama, kad iĹĄkilo finansiniĹł nesutarimĹł vykdant Maskvos turgavieÄ?iĹł rekonstrukcijÄ&#x2026; ar kad jam atkerĹĄijo Rusijos, Izraelio ar net JAV slaptosios tarnybos uĹž ĹĄnipinÄ&#x2014;jimÄ&#x2026;. NÄ&#x2014; viena iĹĄ ĹĄiĹł teorijĹł nÄ&#x2014;ra atmesta, tad lieka laukti, ar ĹĄÄŻ kartÄ&#x2026; tyrÄ&#x2014;jai iĹĄsiaiĹĄkins kÄ&#x2026; nors naujo. (â&#x20AC;&#x17E;Lrytas.ltâ&#x20AC;&#x153;)


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PNRYRG

$wLĂ&#x;BAIĂ&#x;KEĂ&#x;RIOĂ&#x;MOĂ&#x;TOĂ&#x;CIKĂ&#x;LOĂ&#x;ÂŚĂ&#x;DETEKTYVASĂ&#x; !T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P Per visÄ&#x2026; tardymo laikotarpÄŻ nuo 2017 metĹł spalio 18-osios apklausinÄ&#x2014;jamas L.BaltrĹŤnas tardytojams neiĹĄtarÄ&#x2014; nÄ&#x2014; ĹžodĹžio. +LAUĂ&#x;SIĂ&#x;MAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;BEĂ&#x;ATĂ&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MĂ&#x2039;

Dingusio A.Kilkaus kĹŤnas nerastas, nuĹžudymo ginklas nerastas. Bet rastas baikerio motociklas, kurÄŻ po A.Kilkaus nuĹžudymo ar dingimo dienÄ&#x2026; 2017 metĹł spalio 15-osios vakare galimai paslÄ&#x2014;pÄ&#x2014; pats Oblius. Negana to, kad reikÄ&#x2014;s paslÄ&#x2014;pti ar sunaikinti A.Kilkaus motociklÄ&#x2026;, jis nurodÄ&#x2014; baikeriĹł klubo nariui Dariui MatuseviÄ?iui dar dienÄ&#x2026; prieĹĄ tai, kai pakvietÄ&#x2014; A.KilkĹł susitikti kartodrome prie AukĹĄtadvario, TrakĹł rajone. Po ĹĄio susitikimo A.Kilkus dingo. KodÄ&#x2014;l L.BaltrĹŤnas iĹĄ anksto davÄ&#x2014; tokÄŻ ÄŻsakymÄ&#x2026; ir kodÄ&#x2014;l galimai pats tÄ&#x2026; patÄŻ spalio 15-osios vakarÄ&#x2026; po pokalbio su A.Kilkumi paslÄ&#x2014;pÄ&#x2014; jo motociklÄ&#x2026; miĹĄke netoli kartodromo?

â&#x20AC;&#x17E;PamatÄ&#x2122;s po ĹžolÄ&#x2014;mis paslÄ&#x2014;ptÄ&#x2026; motociklÄ&#x2026; iĹĄkart atpaĹžinau, kad jis â&#x20AC;&#x201C; A.Kilkaus. Labai iĹĄsigandau, jau temo.â&#x20AC;&#x153; '0DWXVHYLmLXV

KodÄ&#x2014;l kitÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; ÄŻ tÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; atveĹžÄ&#x2122;s D.MatuseviÄ?iĹł ÄŻsakÄ&#x2014; jam iĹĄveĹžti motociklÄ&#x2026; ir sunaikinti? PrieĹĄ tai ÄŻspÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s, kad jis atvaĹžiuotĹł be telefono. KodÄ&#x2014;l Obliaus Ĺžmona Daiva BaltrĹŤnienÄ&#x2014; perdavÄ&#x2014; D.MatuseviÄ?iui savo vyro tÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; vilkÄ&#x2014;tÄ&#x2026; liemenÄ&#x2122; su klubo â&#x20AC;&#x17E;Vorai MCâ&#x20AC;&#x153; atributika, kuriÄ&#x2026; Oblius ÄŻsakÄ&#x2014; paslÄ&#x2014;pti? IĹĄ L.BaltrĹŤno negavusi jokiĹł atsakymĹł ÄŻ ĹĄiuos klausimus prokuratĹŤra bylÄ&#x2026; nutraukÄ&#x2014;. Matyt, nusprÄ&#x2122;sta, kad nieko Ä?ia keisto, jei Ĺžmogaus nebÄ&#x2014;ra po pokalbio su L.BaltrĹŤnu, jis neĹžino, kur A.Kilkus dingo, bet iĹĄ anksto suplanavo, jog reikÄ&#x2014;s paslÄ&#x2014;pti jo motociklÄ&#x2026;, matyt, jau Ĺžinodamas, kad jo savininkas dings. â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; pateikia iĹĄsamiÄ&#x2026; galimai nuĹžudyto A.Kilkaus motociklo slÄ&#x2014;pimo istorijÄ&#x2026;, kelianÄ?iÄ&#x2026; abejoniĹł dÄ&#x2014;l to, ar nebuvo paskubÄ&#x2014;ta panaikinti ÄŻtarimus. .USPĂ&#x;RENĂ&#x;DwĂ&#x;LIĂ&#x;KIĂ&#x;MgĂ&#x;I¸Ă&#x;ANKSĂ&#x;TO

2017 metĹł spalio 15-Ä&#x2026;jÄ&#x2026;, sekmadienÄŻ, AukĹĄtadvario kartodrome L.BaltrĹŤnas kaip ÄŻprastai vedÄ&#x2014; treniruotÄ&#x2122; jauniesiems motociklininkams. Jis atvyko motociklu â&#x20AC;&#x17E;Dneprâ&#x20AC;&#x153;. Apie 14 valandÄ&#x2026; padÄ&#x2014;ti L.BaltrĹŤnui savo motociklu â&#x20AC;&#x17E;Harley-Davidsonâ&#x20AC;&#x153; atvaĹžiavo ir klubo â&#x20AC;&#x17E;Vorai MCâ&#x20AC;&#x153; narys D.MatuseviÄ?ius, pravarde MeĹĄka. Kartodrome jis susitiko su L.BaltrĹŤnu, kuris iĹĄkart paklausÄ&#x2014;: â&#x20AC;&#x17E;Ar galÄ&#x2014;si nuvairuoti motociklÄ&#x2026;?â&#x20AC;&#x153; EsÄ&#x2026; vakare reikÄ&#x2014;s motociklÄ&#x2026; nugabenti ÄŻ ĹĄalia DruskininkĹł esantÄŻ Ĺ klÄ&#x2014;riĹł kaimÄ&#x2026;, pas baikerÄŻ GintarÄ&#x2026;, kurio pravardÄ&#x2014; Mokytojas. L.BaltrĹŤnas nepasakÄ&#x2014;, kieno tai bĹŤsiÄ&#x2026;s motociklas, bet paaiĹĄkino, kad vaĹžiuodamas juo D.MatuseviÄ?ius bĹŤtĹł â&#x20AC;&#x17E;be spalvĹłâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; nevilkÄ&#x2014;tĹł baikeriĹł drabuĹžiĹł su klubo â&#x20AC;&#x17E;Vorai MCâ&#x20AC;&#x153; Ĺženklais. D.MatuseviÄ?ius sutiko, bet pasakÄ&#x2014;, kad ĹĄiandien to padaryti negalÄ&#x2014;s, nuvairuos motociklÄ&#x2026; kitÄ&#x2026; dienÄ&#x2026;. TeisÄ&#x2014;saugai jis teigÄ&#x2014; Obliaus taip ir nepaklausÄ&#x2122;s, kieno tai bĹŤsiÄ&#x2026;s motociklas.

Dar bĹŤdamas kartodrome spalio 15 dienÄ&#x2026; D.MatuseviÄ?ius pamatÄ&#x2014;, kad apie 18 valandÄ&#x2026; ÄŻ jÄŻ motociklu â&#x20AC;&#x17E;Harley-Davidsonâ&#x20AC;&#x153; atvaĹžiavo A.Kilkus ir sustojo prie L.BaltrĹŤno kemperio. A.Kilkus buvo apsirengÄ&#x2122;s juodos spalvos kelnes ir juodÄ&#x2026; striukÄ&#x2122;. L.BaltrĹŤno tuo metu ten nebuvo, tad atvykÄ&#x2014;lis liko jo laukti. Kai D.MatuseviÄ?ius apie 18 val. 30 min. jau vaĹžiavo iĹĄ kartodromo, paskambino L.BaltrĹŤnas ir trumpai pasakÄ&#x2014;: â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝inau, vaĹžiuok namo.â&#x20AC;&#x153; Jis supratÄ&#x2122;s, jog Oblius norÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s pasakyti, kad Ĺžino, jog atvaĹžiavo A.Kilkus. D.MatuseviÄ?ius nulÄ&#x2014;kÄ&#x2014; ÄŻ RĹŤdiĹĄkes pas tÄ&#x2014;vus, ten paliko motociklÄ&#x2026; ir vakare ÄŻ VilniĹł grÄŻĹžo automobiliu. .UĂ&#x;ROĂ&#x;DwĂ&#x;I¸Ă&#x;NUOĂ&#x;MOĂ&#x;TIĂ&#x;PRIEĂ&#x;KAĂ&#x;Bg

Spalio 16-osios rytÄ&#x2026;, apie 8 valandÄ&#x2026;, D.MatuseviÄ?iui iĹĄ savo Ĺžmonos Daivos telefono paskambino L.BaltrĹŤnas. Jis liepÄ&#x2122;s penkioms paroms iĹĄnuomoti priekabÄ&#x2026;, ÄŻ kuriÄ&#x2026; tilptĹł motociklas, o sumokÄ&#x2014;tus pinigus paĹžadÄ&#x2014;jo atiduoti vÄ&#x2014;liau. Su priekaba papraĹĄÄ&#x2122;s atvykti po darbo ÄŻ BeiĹžioniĹł globos namus. â&#x20AC;&#x17E;L.BaltrĹŤnas dar paminÄ&#x2014;jo, kad atvykÄ?iau be telefono, tai yra kad jis bĹŤtĹł iĹĄjungtas. Oblius ĹžinojÄ&#x2122;s ir buvo sakÄ&#x2122;s, kad pagal telefonÄ&#x2026; galima susekti Ĺžmogaus buvimo vietÄ&#x2026; ir sekti jo judÄ&#x2014;jimÄ&#x2026;. AnksÄ?iau Obliaus nurodymu nÄ&#x2014;ra tekÄ&#x2122; veĹžti jokiĹł motociklĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pareigĹŤnams pasakojo D.MatuseviÄ?ius. Jis teigÄ&#x2014; neklausÄ&#x2122;s, kieno motociklÄ&#x2026; teks veĹžti. Apie 15 val. Vilniuje baigÄ&#x2122;s darbÄ&#x2026; D.MatuseviÄ?ius nuvaĹžiavo ÄŻ RĹŤdiĹĄkes pas motinÄ&#x2026; automobiliu â&#x20AC;&#x17E;Toyota Avensisâ&#x20AC;&#x153;. Ten paliko savo telefonÄ&#x2026; ir apie 18 val. atvyko ÄŻ BeiĹžioniĹł vaikĹł globos namus. UĹžlipÄ&#x2122;s ÄŻ antrÄ&#x2026; aukĹĄtÄ&#x2026; sutiko direktoriĹł VilmantÄ&#x2026; PalÄ?iauskÄ&#x2026; ir L.BaltrĹŤnÄ&#x2026;, su jais pasisveikino. â&#x20AC;&#x17E;Kai su Obliumi iĹĄÄ&#x2014;jome ÄŻ laukÄ&#x2026;, jis pamatÄ&#x2014;, kad aĹĄ atvaĹžiavau be priekabos, ir nustebÄ&#x2122;s paklausÄ&#x2014;, kodÄ&#x2014;l. Pasakiau, kad mes patys klube â&#x20AC;&#x201C; kartodrome â&#x20AC;&#x201C; juk turime priekabÄ&#x2026;. Bet Oblius atsakÄ&#x2014;, kad ta priekaba netinka, nes yra nedengta. PamaÄ?iau, kad kieme stovi pilku tentu dengta globos namĹł priekaba. Oblius atsakÄ&#x2014;, kad nenori praĹĄyti direktoriaus, bet po to persigalvojo ir papraĹĄÄ&#x2014;, o vÄ&#x2014;liau padavÄ&#x2014; man priekabos dokumentusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo D.MatuseviÄ?ius. Jis sutiko, kad jo parodymai bĹŤtĹł patikrinti melo detektoriumi. Ar D.MatuseviÄ?iui nebuvo keistas Obliaus elgesys? Buvo, nes ir L.BaltrĹŤnas jam atrodÄ&#x2014; kaĹžkoks neramus. â&#x20AC;&#x17E;KaĹžkÄ&#x2026; negera nujauÄ?iau jau tada, kai Oblius papraĹĄÄ&#x2014; iĹĄnuomoti priekabÄ&#x2026; ir atvykti be telefono. Dar globos namĹł kieme jis Ä&#x2014;mÄ&#x2014; svarstyti: gal nugabenti tÄ&#x2026; motociklÄ&#x2026; ÄŻ iĹĄsinuomotÄ&#x2026; garaĹžÄ&#x2026; ir sunaikinti? AĹĄ pasiĹŤliau â&#x20AC;&#x201C; gal geriau iĹĄardyti dalimis, bet jis pasakÄ&#x2014;: sunaikinti, ir viskas. Pamaniau, kad motociklas gali bĹŤti atimtas iĹĄ kokio nors klubo nario ar ÄŻsigytas neteisÄ&#x2014;tai, bet neĹžinojau, jog tai bus Aivaro motociklas. Tuomet prie mano automobilio â&#x20AC;&#x17E;Toyota Avensisâ&#x20AC;&#x153; prikabinome priekabÄ&#x2026;, kurios numeris BB 754. Oblius vaĹžiavo pirmas raudonu automobiliu â&#x20AC;&#x17E;Audiâ&#x20AC;&#x153;. Jis man pasakÄ&#x2014;: â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ vaĹžiuosiu pirmas, tu iĹĄ paskos. AtvaĹžiavÄ&#x2122;s prie AukĹĄtadvario kartodromo,

prie posĹŤkio ÄŻ Velnio duobÄ&#x2122; sustok ir manÄ&#x2122;s palauk.â&#x20AC;&#x153; Laukiau apie penkias minutes, tada nuo Velnio duobÄ&#x2014;s pusÄ&#x2014;s atvaĹžiavo Oblius, apsisuko, ir aĹĄ nuvaĹžiavau jam iĹĄ paskosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo D.MatuseviÄ?ius. )¸Ă&#x;V YĂ&#x;DÂ&#x160;SĂ&#x;MOĂ&#x;TOĂ&#x;CIKĂ&#x;LgĂ&#x;I¸Ă&#x;SIĂ&#x;GANĂ&#x;DO

Vyrai pavaĹžiavo apie du kilometrus. Sustojus Oblius parodÄ&#x2014; D.MatuseviÄ?iui ant ĹĄono gulintÄŻ ĹžolÄ&#x2014;mis apmÄ&#x2014;tytÄ&#x2026; motociklÄ&#x2026;. ÄŽ tÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; D.MatuseviÄ?ius vÄ&#x2014;liau buvo atvedÄ&#x2122;s pareigĹŤnus. â&#x20AC;&#x17E;PamatÄ&#x2122;s motociklÄ&#x2026; iĹĄkart atpaĹžinau, kad jis â&#x20AC;&#x201C; A.Kilkaus. Labai iĹĄsigandau, jau temo. Supratau, kad ÄŻvyko kaĹžkas negero, todÄ&#x2014;l net neklausiau Obliaus, kas atsitiko. Pirma mintis buvo, jog Oblius atÄ&#x2014;mÄ&#x2014; iĹĄ A.Kilkaus motociklÄ&#x2026;, kad atkerĹĄytĹł, nes atimti motociklÄ&#x2026; ar liemenÄ&#x2122; klube yra didelis paĹžeminimas. Ĺ˝inojau, kad A.Kilkus niekada nepaliktĹł savo motociklo. Pamaniau, kad jis gali bĹŤti nuĹžudytas, taÄ?iau nenorÄ&#x2014;jau tuo tikÄ&#x2014;ti. Ä&#x2013;miau bijoti, kad Oblius miĹĄke gali susidoroti ir su manimi. IĹĄkart pasakiau, kad to motociklo pas save neveĹĄiu. Oblius Ä&#x2014;mÄ&#x2014; mane skubinti greiÄ?iau ÄŻkelti motociklÄ&#x2026; ÄŻ priekabÄ&#x2026;. Mes dviese jÄŻ ÄŻstĹŤmÄ&#x2014;me ir pririĹĄome virvÄ&#x2014;mis, kurias turÄ&#x2014;jo Obliusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pareigĹŤnĹł apklausiamas pasakojo D.MatuseviÄ?ius. Jis prisiminÄ&#x2014;, kad prie motociklo gulÄ&#x2014;jo ir juodas A.Kilkaus ĹĄalmas, kurÄŻ jis irgi ÄŻmetÄ&#x2014; ÄŻ priekabÄ&#x2026;. )¸Ă&#x;MEĂ&#x;TwĂ&#x;6AĂ&#x;RwĂ&#x;NOSĂ&#x;MI¸Ă&#x;KUOĂ&#x;SE

ÄŽkrovus ÄŻ priekabÄ&#x2026; motociklÄ&#x2026; L.BaltrĹŤnas pasiĹŤlÄ&#x2014; vaĹžiuoti ÄŻ aikĹĄtelÄ&#x2122; prie AukĹĄtadvario baĹžnyÄ?ios ir ten pasitarti, kÄ&#x2026; daryti su motociklu. Jis papraĹĄÄ&#x2014; D.MatuseviÄ?iaus veĹžti motociklÄ&#x2026; kuo toliau nuo AukĹĄtadvario ÄŻ NemenÄ?inÄ&#x2014;s miĹĄkus ir ten paslÄ&#x2014;pti. Kai D.MatuseviÄ?ius paprieĹĄtaravo, kad per VilniĹł nevaĹžiuos, Oblius priminÄ&#x2014;, jog yra aplinkkelis. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ nesutikau, pasakiau, kad veĹĄiu ÄŻ DruskininkĹł pusÄ&#x2122;, bet tiksliai neĹžinojau kur. Obliaus nieko neklausinÄ&#x2014;jau, nes nedrÄŻsau. VaĹžiavau per OnuĹĄkÄŻ, o beveik privaĹžiavÄ&#x2122;s SenÄ&#x2026; jÄ&#x2026; VarÄ&#x2014;nÄ&#x2026; nusukau ÄŻ miĹĄko keliukÄ&#x2026;.â&#x20AC;&#x153; Tuo miĹĄko keliuku D.MatuseviÄ?ius pavaĹžiavo 100â&#x20AC;&#x201C;200 metrĹł. SustojÄ&#x2122;s mĹŤvÄ&#x2014;damas motociklininko pirĹĄtines iĹĄ pradĹžiĹł iĹĄmetÄ&#x2014; iĹĄ priekabos ĹĄalmÄ&#x2026;, tada nuÄ&#x2014;mÄ&#x2014; nuo motociklo numerÄŻ, perlauĹžÄ&#x2014; ir ÄŻmetÄ&#x2014; ÄŻ savo maĹĄinÄ&#x2026;. MotociklÄ&#x2026; pastĹŤmÄ&#x2014; apie 30 metrĹł ÄŻ krĹŤmus, parvertÄ&#x2014; ant ĹĄono ir paliko. TeigÄ&#x2014;, kad tai darÄ&#x2014; bĹŤdamas labai iĹĄsigandÄ&#x2122;s. Tada iĹĄvaĹžiavo iĹĄ miĹĄko, iĹĄmetÄ&#x2014; dviejose vietose numerio dalis ir apie 21 val. vÄ&#x2014;l atvyko ÄŻ BeiĹžioniĹł vaikĹł globos namus. Ten grÄ&#x2026;Ĺžino Obliui priekabos registracijos dokumentus ir virves, kuriomis buvo pririĹĄÄ&#x2122; motociklÄ&#x2026;. Oblius paklausÄ&#x2014; D.MatuseviÄ?iaus, kur iĹĄmetÄ&#x2014; motociklÄ&#x2026;. Jis atsakÄ&#x2014;, kad prie Senosios VarÄ&#x2014;nos. Oblius savo klubo narÄŻ ÄŻspÄ&#x2014;jo, kad policija jĹł ieĹĄkos ir klausinÄ&#x2014;s, taÄ?iau kÄ&#x2026; sakyti, esÄ&#x2026; nesakÄ&#x2014;. D.MatuseviÄ?ius savo automobiliu vÄ&#x2014;l nuvaĹžiavo ÄŻ RĹŤdiĹĄkes pas motinÄ&#x2026;, ten pernakvojo. Spalio 17osios rytÄ&#x2026; jis iĹĄvaĹžiavo ÄŻ darbÄ&#x2026; Vilniuje. Vyras teigÄ&#x2014;, jog apie tai, kad dingo A.Kilkus, suĹžinojo tik spalio 17-osios vakarÄ&#x2026;.

â&#x20AC;&#x17E;ManÄ&#x2122;s klausinÄ&#x2014;jo ir kiti klubo â&#x20AC;&#x17E;Vorai MCâ&#x20AC;&#x153; nariai, vakare skambino ir Oblius. Bet aĹĄ nekÄ&#x2014;liau ragelio, nes neĹžinojau, kÄ&#x2026; jiems sakyti. SuĹžinojÄ&#x2122;s, kad A.Kilkus dingo, labai iĹĄsigandau. Spalio 18-osios rytÄ&#x2026; pats atvykau ÄŻ policijÄ&#x2026; ir praneĹĄiau, kad Oblius papraĹĄÄ&#x2014; iĹĄmesti miĹĄkuose A.Kilkaus motociklÄ&#x2026;, ir parodĹžiau pareigĹŤnams tÄ&#x2026; vietÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo D.MatuseviÄ?ius. Ten nuvykÄ&#x2122; pareigĹŤnai motociklÄ&#x2026; rado. Spalio 18-osios rytÄ&#x2026; jÄŻ buvo pastebÄ&#x2014;jÄ&#x2122; ir grybautojai. Ar pats Oblius, ar kuris nors kitas baikeris iĹĄveĹžÄ&#x2014; A.Kilkaus telefonÄ&#x2026; ir iĹĄmetÄ&#x2014; Titnago gatvÄ&#x2014;je Vilniuje, D.MatuseviÄ?ius teigÄ&#x2014; neĹžinÄ&#x2026;s. "IĂ&#x;JOĂ&#x;JOĂ&#x;PAKĂ&#x;LAUSĂ&#x;TIĂ&#x;/BĂ&#x;LIAUS

Savo parodymuose D.MatuseviÄ?ius teigÄ&#x2014;, kad su L.BaltrĹŤnu bendravo ne tik klube, laikÄ&#x2014; jÄŻ savo draugu. Bet ar ne keista, kad neiĹĄdrÄŻso draugo paklausti, kurio klubo nario motociklÄ&#x2026; jam reikia sunaikinti arba paslÄ&#x2014;pti miĹĄke? EsÄ&#x2026; todÄ&#x2014;l, kad bijojo Obliaus. KodÄ&#x2014;l bijojo savo draugo, jei parodymuose vÄ&#x2014;l teigÄ&#x2014;: â&#x20AC;&#x17E;PykÄ?iĹł, muĹĄtyniĹł ir grasinimĹł niekada nesu pastebÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s.â&#x20AC;&#x153; Pagaliau kodÄ&#x2014;l jis nepaklausÄ&#x2122;s Obliaus, kas atsitiko A.Kilkui, kai pamatÄ&#x2014;, kad bĹŤtent ĹĄio klubo nario motociklÄ&#x2026; jam buvo ÄŻsakyta sunaikinti arba paslÄ&#x2014;pti. KodÄ&#x2014;l? Negi jam nebuvo keista? Taip, buvo keista, bet pagalvojÄ&#x2122;s, kad A.Kilkus nuĹžudytas, jis labai iĹĄsigandÄ&#x2122;s, nes bijojÄ&#x2122;s, jog Oblius miĹĄke gali susidoroti ir su juo. Savo draugu? Vadinasi, perĹĄasi iĹĄvada: Oblius iĹĄ tikrĹłjĹł gali susidoroti su jam neÄŻtikusiu klubo nariu. Ir jokia paslaptis, kaip sakÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytuiâ&#x20AC;&#x153; vienas klubo nariĹł, kad Afganistane tarnavÄ&#x2122;s, fiziĹĄkai labai stiprus, ĹŤmaus bĹŤdo vyriĹĄkis autoritetÄ&#x2026; tarp klubo â&#x20AC;&#x17E;Vorai MCâ&#x20AC;&#x153; baikeriĹł iĹĄsikovojo ir ÄŻvarydamas jiems baimÄ&#x2014;s. .wĂ&#x;RAĂ&#x;KĂ&#x201E;Ă&#x;NO Ă&#x;NwĂ&#x;RAĂ&#x;NUĂ&#x;SIĂ&#x;KALĂ&#x;TIĂ&#x;MO

L.BaltrĹŤnas prokurorĹł buvo paleistas iĹĄ areĹĄtinÄ&#x2014;s neatsakÄ&#x2122;s pareigĹŤnams ir ÄŻ svarbĹł klausimÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; kodÄ&#x2014;l D.MatuseviÄ?iui dar prieĹĄ A.Kilkaus dingimÄ&#x2026; liepÄ&#x2014; paslÄ&#x2014;pti ar sunaikinti jo motociklÄ&#x2026;? Duodamas interviu Ĺžurnalistams jis taip pat neatsakÄ&#x2014; ÄŻ ĹĄÄŻ klausimÄ&#x2026;. Pasibaigus tyrimui ir iĹĄleistas ÄŻ laisvÄ&#x2122; jis irgi nepanoro kalbÄ&#x2014;ti. Ĺ˝urnalistams jis pasakÄ&#x2014; ir netiesos. â&#x20AC;&#x17E;Su ĹžmogĹžudyste, grobi-

mu... nesu susijÄ&#x2122;s. Visa tai teisÄ&#x2014;saugai pasakiau dar spalio 19 dienÄ&#x2026;...â&#x20AC;&#x153; Arba: â&#x20AC;&#x17E;KlausinÄ&#x2014;ja keturiese, klausimai jau kartojasi, kad patikrintĹł, kÄ&#x2026; sakiau prieĹĄ tai, ar nesuklydau?â&#x20AC;&#x153; Tai kaĹžkÄ&#x2026; sakÄ&#x2014;? Vadinasi, tardomas Oblius su pareigĹŤnais bendravo? Tad kodÄ&#x2014;l tyrimo metu protokoluose neuĹžfiksuotas nÄ&#x2014; vienas jo Ĺžodis? AtvirkĹĄÄ?iai, esÄ&#x2026; nuo 2017 metĹł spalio 18 dienos, kai buvo sulaikytas, iki 2019-ĹłjĹł vasario 12 dienos, kai buvo paleistas, apklausiamas Oblius neiĹĄtarÄ&#x2122;s nÄ&#x2014; vieno ĹžodĹžio ir nedavÄ&#x2122;s jokiĹł parodymĹł. L.BaltrĹŤnas tikriausiai buvo ÄŻsitikinÄ&#x2122;s, kad jo nenuteis, nes A.Kilkaus lavonas nerastas. NÄ&#x2014;ra lavono â&#x20AC;&#x201C; nÄ&#x2014;ra Ĺžudiko. Vis dÄ&#x2014;lto nerimavo. â&#x20AC;&#x17E;BĹŤdamas â&#x20AC;&#x17E;sanatorijojeâ&#x20AC;&#x153; skaiÄ?iau, kad dabar yra tokia praktika, jog gali nuteisti uĹž nuĹžudymÄ&#x2026; neradus dingusiojo kĹŤnoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; jis. Bet ĹĄiuo atveju taip neatsitiko. Oblius ir jo Ĺžmona nesutiko pasitikrinti ir melo detektoriumi. Ar dÄ&#x2014;l to, kad turÄ&#x2014;jo kÄ&#x2026; slÄ&#x2014;pti ir rizikavo?

â&#x20AC;&#x17E;Per 16 mÄ&#x2014;nesiĹł man visi kaltinimai buvo panaikinti, nes neatsirado nÄ&#x2014; vieno ÄŻrodymo. Tai ko jĹŤs dar norite?â&#x20AC;&#x153; /%DOWUĂ&#x2018;QDV

Keista, kad L.BaltrĹŤnas, ÄŻtartas A.Kilkaus nuĹžudymu, bet, kaip teigia, jo neĹžudÄ&#x2122;s, neparodÄ&#x2014; jokios uĹžuojautos buvusio kolegos ĹĄeimai, nors visada teigÄ&#x2014;, jog baikeriai â&#x20AC;&#x201C; kaip viena ĹĄeima. Jis yra ir A.Kilkaus vaiko krikĹĄtatÄ&#x2014;vis. .EĂ&#x;KALĂ&#x;BAĂ&#x;IRĂ&#x;POĂ&#x;TYĂ&#x;RIĂ&#x;MO

Kai ĹĄiÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; nieko neÄŻspÄ&#x2014;jusi atvykau ÄŻ BeiĹžioniĹł vaikĹł globos namus, pirmiausia, kÄ&#x2026; pamaÄ?iau sustojusi, buvo pilku tentu dengta priekaba. Numeris â&#x20AC;&#x201C; BB 754. Ta pati, kuriÄ&#x2026; Oblius papraĹĄÄ&#x2014; direktoriaus paskolinti ir kuria D.MatuseviÄ?ius veĹžÄ&#x2014; paslÄ&#x2014;pti A.Kilkaus motociklÄ&#x2026;. PaÄ?iame pirmame kabinete, kurio duris atsitiktinai pravÄ&#x2014;riau, iĹĄvydau ir prie kompiuterio sÄ&#x2014;dintÄŻ L.BaltrĹŤnÄ&#x2026;. Nustebintas netikÄ&#x2014;to ĹžurnalistÄ&#x2014;s pasirodymo ÄŻspĹŤdingo stoto vyriĹĄkis iĹĄ pradĹžiĹł pareiĹĄkÄ&#x2014; nieko nekalbÄ&#x2014;siÄ&#x2026;s, bet vÄ&#x2014;liau sutiko pasiĹĄnekÄ&#x2014;ti.


DNWXDOLMRV

PNRYRGĂ&#x;

Ă&#x;BEĂ&#x;RI¸LIOSĂ&#x;PABAIGOS

Ă&#x20AC;INIĂ&#x2039;Ă&#x;SRAUTAS //DYDVWHQXRWU

Ĺ˝ada didinti algas VyriausybÄ&#x2014;s sudaryta komisija vakar rinkosi ÄŻ paskutinÄŻ posÄ&#x2014;dÄŻ dÄ&#x2014;l vieĹĄojo sektoriaus atlyginimĹł. Komisijai vadovaujanÄ?io VyriausybÄ&#x2014;s vicekanclerio D.Matulionio teigimu, nuo 2020-ĹłjĹł algos skirtingose vieĹĄojo sektoriaus srityse turÄ&#x2014;tĹł didÄ&#x2014;ti nuo 10 iki 25 procentĹł.

GrÄ&#x2026;Ĺžins dalÄŻ dotacijos Vyriausioji rinkimĹł komisija nutarÄ&#x2014; skirti SocialdemokratĹł partijai dalÄŻ valstybÄ&#x2014;s dotacijos, kuriÄ&#x2026; buvo atÄ&#x2014;musi dÄ&#x2014;l ĹĄiurkĹĄÄ?iĹł finansavimo ÄŻstatymo paĹžeidimĹł. Pernai ĹĄi partija neteko 504 tĹŤkst. eurĹł dotacijos, bet Vyriausiasis administracinis teismas nurodÄ&#x2014; 104 tĹŤkst. eurĹł grÄ&#x2026;Ĺžinti. Vyriausioji rinkimĹł komisija kreipÄ&#x2014;si ÄŻ FinansĹł ministerijÄ&#x2026;, kad bĹŤtĹł skirta pinigĹł teismo sprendimui ÄŻgyvendinti.

ÄŽteikÄ&#x2014; raĹĄtus

3ULHNDEjNXULDPRWRFLNODV NDLUzMH LĂ&#x2026;YHĂ?WDVÂ&#x2019;PLĂ&#x2026;NjĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WDVÂłXĂ?WLNR%HLĂ?LRQLĂ&#x2DC;YDLNĂ&#x2DC;JORERVQDPĂ&#x2DC;NLHPH

â&#x20AC;&#x201C; NorÄ&#x2014;Ä?iau gauti atsakymÄ&#x2026; ÄŻ vienintelÄŻ klausimÄ&#x2026;, ÄŻ kurÄŻ jĹŤs niekada neatsakÄ&#x2014;te, â&#x20AC;&#x201C; kodÄ&#x2014;l spalio 15 dienÄ&#x2026; apie 14 val. klubo nariui D.MatuseviÄ?iui pasakÄ&#x2014;te, kad teks paslÄ&#x2014;pti ar sunaikinti A.Kilkaus motociklÄ&#x2026;? Juk jis su jumis susitikti ÄŻ AukĹĄtadvario kartodromÄ&#x2026; atvyko tik apie 18 val.? KodÄ&#x2014;l manÄ&#x2014;te, kad prireiks jo motociklÄ&#x2026; slÄ&#x2014;pti? ÄŽ ĹĄÄŻ klausimÄ&#x2026; anksÄ?iau neatsakÄ&#x2014;te pasiteisinÄ&#x2122;s, kad vyksta tyrimas. Tyrimas baigtas, jĹŤs laisvas. Tai kodÄ&#x2014;l? â&#x20AC;&#x201C; Apie tai nenoriu kalbÄ&#x2014;ti. Dar nepraÄ&#x2014;jo apskundimo terminas. Bet tai nereiĹĄkia, kad ir po to norÄ&#x2014;siu kalbÄ&#x2014;ti. Argi aĹĄ iĹĄveĹžiau motociklÄ&#x2026;? â&#x20AC;&#x201C; Ne, ne jĹŤs, o jĹŤsĹł kolega D.MatuseviÄ?ius. Bet jam ÄŻsakÄ&#x2014;te jĹŤs. â&#x20AC;&#x201C; Tad jo ir klauskite. â&#x20AC;&#x201C; Jis jau iĹĄklausinÄ&#x2014;tas ir papasakojo viskÄ&#x2026; su detalÄ&#x2014;mis. Jis Ä?ia, globos namuose, nedirba, turbĹŤt ir negalÄ&#x2014;jo atvaĹžiavÄ&#x2122;s pasiimti Ä?ia stovinÄ?ios dengtos priekabos? PareigĹŤnai jĹŤsĹł klausÄ&#x2014; ir dÄ&#x2014;l priekabos, ir dÄ&#x2014;l motociklo slÄ&#x2014;pimo. KodÄ&#x2014;l jĹŤs neatsakÄ&#x2014;te, jei nesate su tuo susijÄ&#x2122;s? â&#x20AC;&#x201C; Nieko nekalbÄ&#x2014;siu, nes vÄ&#x2014;l bus ÄŻvairiĹł interpretacijĹł. â&#x20AC;&#x201C; KokiĹł? Juk galite paaiĹĄkinti keliais sakiniais, kokios Ä?ia interpretacijos? SlÄ&#x2014;pÄ&#x2014;te todÄ&#x2014;l, kad...? â&#x20AC;&#x201C; Tai gal kas nors gali atsakyti, kodÄ&#x2014;l mano Ĺžmona areĹĄtinÄ&#x2014;je sÄ&#x2014;dÄ&#x2014;jo? KodÄ&#x2014;l spauda iĹĄtrimitavo adresÄ&#x2026;, Ĺžmonos darbovietÄ&#x2122;, parodÄ&#x2014; nuotraukÄ&#x2026;? Apie kÄ&#x2026; man ĹĄnekÄ&#x2014;ti su Ĺžurnalistais? Ta tema aĹĄ nekalbu su niekuo. â&#x20AC;&#x201C; JĹŤs, matau, vengiate atsakyti nukreipdamas kalbÄ&#x2026; kitur. â&#x20AC;&#x201C; Man buvo pareikĹĄti ÄŻtarimai dÄ&#x2014;l A.Kilkaus pagrobimo sveikatai ir gyvybei pavojingu bĹŤdu. Po dviejĹł mÄ&#x2014;nesiĹł tai perkvalifikuota ÄŻ nuĹžudymÄ&#x2026;, kad spalio 15 dienÄ&#x2026; tarp 18 val. ir 21 val. 30 min. nenustatytoje vietoje su nenustatytais asmenimis kilusio konf likto metu nenustatytu bĹŤdu nuĹžudĹžiau. Po 16 mÄ&#x2014;nesiĹł man tie kaltinimai buvo panaikinti, nes per 16

Ambasadorius Austrijoje D.KuĹĄlys, kuris atstovauja Lietuvai ir SlovÄ&#x2014;nijoje, ÄŻteikÄ&#x2014; skiriamuosius raĹĄtus ĹĄios valstybÄ&#x2014;s prezidentui B.Pahorui.

Patvirtino sÄ&#x2026;raĹĄÄ&#x2026; SocialdemokratĹł partijos konferencija patvirtino 22 kandidatĹł ÄŻ

Europos ParlamentÄ&#x2026; sÄ&#x2026;raĹĄÄ&#x2026;. Jo priekyje â&#x20AC;&#x201C; dabartinÄ&#x2014; europarlamentarÄ&#x2014; V.BlinkeviÄ?iĹŤtÄ&#x2014;, Seimo nariai R.BudbergytÄ&#x2014;, J.Olekas, J.Sabatauskas, Lietuvos socialdemokraÄ?iĹł moterĹł sÄ&#x2026; jungos pirmininkÄ&#x2014; O.LeiputÄ&#x2014;.

PrisiminÄ&#x2014; partizanÄ&#x2026; Vakar paminÄ&#x2014;tos partizanĹł vado J.Ĺ˝emaiÄ?io-Vytauto 110-osios gimimo metinÄ&#x2014;s. LaisvÄ&#x2014;s kovotojas prisimintas Ĺ imkaiÄ?iĹł girioje, kur buvo jo vadavietÄ&#x2014;, taip pat Jurbarke, Palangoje. SovietĹł valdĹžia J.Ĺ˝emaitÄŻ-VytautÄ&#x2026; nuĹžudÄ&#x2014; Maskvoje 1954 metais.

P.GraĹžulio siĹŤlymas Parlamentaras P.GraĹžulis ÄŻregistravo Seimo rezoliucijos projektÄ&#x2026;, kuriame siĹŤloma pareikĹĄti paramÄ&#x2026;, kad JAV prezidentui D.Trumpui bĹŤtĹł suteikta Nobelio taikos premija.

Gavo V.Orbano laiĹĄkÄ&#x2026; Vengrijos premjeras V.Orbanas paraĹĄÄ&#x2014; laiĹĄkÄ&#x2026; Europos ĹĄaliĹł deĹĄiniĹłjĹł partijĹł vadovams, tarp jĹł konservatoriĹł lyderiui G.Landsbergiui, praĹĄydamas atsiimti siĹŤlymÄ&#x2026; ĹĄalinti partijÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Fideszâ&#x20AC;&#x153; iĹĄ Europos liaudies partijos. TaÄ?iau G.Landsbergis kol kas nusiteikÄ&#x2122;s grieĹžtai ir mano, kad Europos deĹĄinieji negali taikstytis su populistais.

)NĂ&#x;DASĂ&#x;STAIGAĂ&#x;PRAREGwJO -DXEHYHLN SXVDQWUĂ&#x2DC; PHWĂ&#x2DC;QzUD MRNLĂ&#x2DC;QDX MLHQĂ&#x2DC;DSLH SUDGLQJX VÂ&#x2019;$.LONĂ&#x2DC;

'AĂ&#x;LUĂ&#x;TIĂ&#x;NISĂ&#x;TA¸Ă&#x;KASĂ&#x;BYĂ&#x;LOĂ&#x;JEĂ&#x;DARĂ&#x;NwĂ&#x;RAĂ&#x;PAĂ&#x;DwĂ&#x;TAS â&#x2013; 6SUHQGLPjQXWUDXNWLLNLWHLV PLQÂ&#x2019;W\ULPj/%DOWUĂ&#x2018;QRDW Ă?YLOJLXQHUDGXVQXVLNDO WLPRÂ&#x2019;URG\PĂ&#x2DC;SULzPz9LO QLDXVDS\JDUGRVSURNXUDWĂ&#x2018; URVRMREDXGĂ?LDPRMRSHU VHNLRMLPRVN\ULDXVSURNXUR UDV1LNRODMXV.R]OLDNDV

â&#x2013; 1XNHQWzMXVLRMLSXVzĂ&#x2026;LXR PHWXĂ&#x2026;Â&#x2019;QXWDULPjDSVNXQ GzDXNĂ&#x2026;WHVQLDMDPSURNXURUXL -XOLXL5zNVQLXL â&#x2013;  -HLMLVDWPHVVNXQGjLUQHDW QDXMLQVW\ULPRYHLNLDXVLDL WRNVQXWDULPDVEXVDSVNĂ&#x2DC;V WDVWHLVPXL

"AIĂ&#x;KEĂ&#x;RIĂ&#x2039;Ă&#x;KLUĂ&#x;BEĂ&#x;BUĂ&#x;VOĂ&#x;KIĂ&#x;LÂ&#x160;Ă&#x;NEĂ&#x;SUĂ&#x;TAĂ&#x;RIĂ&#x;MĂ&#x2039; â&#x2013; 1HVXWDULPDLWDUSEDLNHULĂ&#x2DC; NOXERĂ&#x201E;9RUDL0&ÂłSUH]LGHQ WR/%DOWUĂ&#x2018;QRLUNLWĂ&#x2DC;EDLNHULĂ&#x2DC; EHL$.LONDXVNLORPHWDLV 1DULDLYLHQDVSRNLWRSDOLNR NOXEj,Ă&#x2026;zMRLU$.LONXV-LHPV QHSDWLNRDXWRNUDWLĂ&#x2026;NDV/%DOW UĂ&#x2018;QRYDGRYDYLPRVWLOLXV â&#x2013;  *DOLEĂ&#x2018;WLNDGQHVXWDULPDL NLORGzOQHSDVLGDOLMDPRNOX

ERWXUWRÂąSDWDOSĂ&#x2DC;JDUD Ă?R*DOLEĂ&#x2018;WLNDGDSWDU WLWĂ&#x2DC;NODXVLPĂ&#x2DC;/%DOWUĂ&#x2018;QDVVX $.LONXPLEXYRVXVLWLNÂ?MDX VSDOLRGLHQj$XNĂ&#x2026;WDGYDULR NDUWRGURPH â&#x2013; 'DUNDUWj$.LONĂ&#x2DC;DWY \NWLÂ&#x2019; NDUWRGURPjVSDOLRGLHQj SDVLNYLHWz/%DOWUĂ&#x2018;QDV3RWR VXVLWLNLPR$.LONXVGLQJR

+Ă&#x201E;Ă&#x;NAIĂ&#x;NEĂ&#x;RASĂ&#x;TI Ă&#x;BETĂ&#x;Ă&#x20AC;UĂ&#x;DIĂ&#x;KAIĂ&#x;SwĂ&#x;DIĂ&#x;UĂ&#x20AC;Ă&#x;GROĂ&#x;TĂ&#x2039; â&#x2013; /LHWXYRVWHLVPĂ&#x2DC;SUDNWLNRMH \UDDWYHMĂ&#x2DC;NDLĂ?XGLNDVQX WHLVLDPDVLUQHUDGXVDXNRV NĂ&#x2018;QR â&#x2013;  .DXQRQXVLNDOWzOLĂ&#x2DC;DXWRULWH WDV+'DNWDUDVEXYRQXWHLVWDV LUGzOSXVEUROLR5*DQXVDXVNR QXĂ?XG\PRPHWDLVQRUV

mÄ&#x2014;nesiĹł byloje neatsirado nÄ&#x2014; vieno ÄŻrodymo. Tai ko jĹŤs dar norite? 6ALSĂ&#x;TYĂ&#x;BwSĂ&#x;PAĂ&#x;REIĂ&#x;GĂ&#x201E;Ă&#x;NASĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;DwĂ&#x;JO

Byloje yra duomenĹł, kad apie A.Kilkaus dingimo aplinkybes galÄ&#x2014;tĹł Ĺžinoti ir buvÄ&#x2122;s klubo â&#x20AC;&#x17E;Vorai MCâ&#x20AC;&#x153; narys, D.MatuseviÄ?iaus draugas TomaĹĄas Orlovskis. AtsiliepÄ&#x2122;s ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytoâ&#x20AC;&#x153; ĹžurnalistÄ&#x2014;s skambutÄŻ ir suĹžinojÄ&#x2122;s jos klausimÄ&#x2026; jis paĹžadÄ&#x2014;jo atsakyti kitÄ&#x2026; dienÄ&#x2026;, bet daugiau nebeatsiliepÄ&#x2014;.

MRNĂ&#x2018;QDVLNLĂ&#x2026;LROQHUDVWDV â&#x2013; %XYÂ?V.DOYDULMRVVDYLYDOG\ EzVWDU \ERVQDU \V$*HOHĂ?LXV SULSDĂ?LQWDVNDOWXGzOGYLH MĂ&#x2DC;Ă?PRQLĂ&#x2DC;QXĂ?XG\PR PHWDLVLUQXWHLVWDVPHWĂ&#x2DC; NDOzWLQRUVDXNĂ&#x2DC;NĂ&#x2018;QDLQH EXYRUDVWL

TaÄ?iau svarbias pareigas KraĹĄto apsaugos ministerijoje einantis, leidimÄ&#x2026; dirbti su slapta informacija turintis Logistikos valdybos G3 skyriaus planavimo karininkas, dalyvavÄ&#x2122;s ÄŻvairiose kovinÄ&#x2014;se misijose uĹžsienyje, pareigĹŤnams padÄ&#x2014;ti nepanoro. KaĹžkodÄ&#x2014;l jis atsisakÄ&#x2014; ir bĹŤti patikrintas melo detektoriumi. KodÄ&#x2014;l, jei jauÄ?iasi nekaltas? Po A.Kilkaus dingimo jis iĹĄstojo iĹĄ baikeriĹł klubo.

7HLVPDVYDNDUDWYHUWz LNLĂ&#x2026;LROQHJLUGzWjE\Oj EXYÂ?V.ODLSzGRVXQL YHUVLWHWRVWXGHQWDVLĂ&#x2026; ,QGLMRVQRULVXVLJUjĂ?LQ WLXĂ?VWXGLMDVVXPRNz WXVHXUĂ&#x2DC;QHVMRV HVjEXYRQHNRN\ELĂ&#x2026;NRV Au ĹĄ r a PI L A I T I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

Pats 23 metĹł indas Myilsamy Murugasamy ÄŻ posÄ&#x2014;dÄŻ neatvyko, nors apie jÄŻ Ĺžinojo seniai. UĹžsienietis piktinosi, kad jam nepavyko gauti vizos. Jis esÄ&#x2026; kreipÄ&#x2014;si ÄŻ ÄŻvairias instancijas, bet niekas nepadÄ&#x2014;jo. TodÄ&#x2014;l nusprendÄ&#x2014; badauti prie Lietuvos ambasados Indijoje, jei reikÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; ir iki mirties. M.Murugasamy vizos galiojimas baigÄ&#x2014;si pernai gruodÄŻ. KlaipÄ&#x2014;dos universitete verslo vadybos magistro diplomÄ&#x2026; gavÄ&#x2122;s Indijos pilietis po pusmeÄ?io nutarÄ&#x2014;, kad studijos neatitiko jo lĹŤkesÄ?iĹł, ir kreipÄ&#x2014;si ÄŻ teismÄ&#x2026;. DÄ&#x2014;stytojai prisiminÄ&#x2014;: tai buvo vidutiniĹł gabumĹł studentas. Per diplomĹł teikimo ceremonijÄ&#x2026; jis ĹĄypsojosi ir atrodÄ&#x2014; laimingas. Viename dar anksÄ?iau skelbtame interviu uĹžsienietis sakÄ&#x2014;: â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ myliu LietuvÄ&#x2026;, man Ä?ia gera.â&#x20AC;&#x153; Jis taip pat priminÄ&#x2014;, kad anksÄ?iau lygiai tÄ&#x2026; patÄŻ dalykÄ&#x2026; studijavo JungtinÄ&#x2014;je KaralystÄ&#x2014;je, Koventryje, jam labai patiko Europa, todÄ&#x2014;l tolesnÄ&#x2014;ms studijoms pasirinko LietuvÄ&#x2026;. Neatmetama, kad bylinÄ&#x2014;tis teisme M.Murugasamy sumanÄ&#x2014; norÄ&#x2014;damas vÄ&#x2014;l sugrÄŻĹžti ÄŻ LietuvÄ&#x2026;. Jo feisbuko paskyroje yra nemaĹžai nuotraukĹł iĹĄ KlaipÄ&#x2014;dos, Neringos, Palangos, Baltijos pajĹŤrio. Indijos pilietis paĹžÄ&#x2014;rÄ&#x2014; priekaiĹĄtĹł KlaipÄ&#x2014;dos universitetui dÄ&#x2014;l studijĹł kokybÄ&#x2014;s, dÄ&#x2014;stytojus kaltino prastomis anglĹł kalbos Ĺžiniomis: kai kurie jĹł esÄ&#x2026; visai nemoka angliĹĄkai. DÄ&#x2014;stytojai jÄŻ esÄ&#x2026; egzaminuoda-

,QGLMRVSLOLHWLV00XUXJDVDP\XĂ?VLPR MRE\OLQzWLVVX.ODLSzGRVXQLYHUVLWHWX

vo atsainiai, pavirĹĄutiniĹĄkai, nereikalavo atlikti kontroliniĹł darbĹł, savo nuoĹžiĹŤra trumpindavo semestrus. Bibliotekoje trĹŤkdavo reikiamos literatĹŤros, o baigiamojo darbo gynimas buvo keliĹł minuÄ?iĹł formalumas. DÄ&#x2014;stytojai teisme aiĹĄkino, kad pagal aukĹĄtosios mokyklos reglamentÄ&#x2026; jie neprivalo saugoti studentĹł atliktĹł uĹžduoÄ?iĹł ilgesnÄŻ laikÄ&#x2026;, iĹĄskyrus baigiamÄ&#x2026; jÄŻ darbÄ&#x2026;, kasdieniĹł susiraĹĄinÄ&#x2014;jimĹł arba kitĹł dokumentĹł nÄ&#x2014;ra iĹĄlikÄ&#x2122; ir laikmenose. Jie stebisi, kodÄ&#x2014;l jaunuolis dar mokydamasis nereiĹĄkÄ&#x2014; pastabĹł dÄ&#x2014;l studijĹł tvarkos ir kokybÄ&#x2014;s, nors tokiÄ&#x2026; tvarkÄ&#x2026; Ĺžinojo ir buvo supaĹžindintas su universiteto taisyklÄ&#x2014;mis. Vienas itin prastomis anglĹł kalbos Ĺžiniomis apkaltintas dÄ&#x2014;stytojas teigÄ&#x2014;, kad daĹžnai vaĹžinÄ&#x2014;ja ÄŻ uĹžsienio ĹĄalis skaityti paskaitĹł ir niekada nesulaukÄ&#x2014; priekaiĹĄtĹł dÄ&#x2014;l anglĹł kalbos. M.Murugasamy buvo nepatenkintas ir gyvenimo sÄ&#x2026;lygomis â&#x20AC;&#x201C; stebÄ&#x2014;josi, kodÄ&#x2014;l naujame universiteto bendrabutyje jam nebuvo suteiktas vienvietis kambarys. KlaipÄ&#x2014;dos universitete ĹĄiuo metu mokosi apie ĹĄimtÄ&#x2026; studentĹł iĹĄ Indijos, Pakistano, BangladeĹĄo, Turkijos. Iki ĹĄiol niekas nepareiĹĄkÄ&#x2014; pretenzijĹł dÄ&#x2014;l studijĹł kokybÄ&#x2014;s, neatsisakÄ&#x2014; diplomĹł.


UĂ&#x20AC;RIBIS

UZRIBIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

'8PEUDVRQXRWU

9Ă&#x201A;mLDYLQVNRQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

Ă&#x152;XGLNDVGLQJR ,WLQĂ?LDXULDĂ?PRJĂ?XG\V WHNDOWLQDPLQHNDUWj WHLVWLGXNDXQLHmLDLQXR VSUHQGĂ?LRODXNzODLVYz MH-Ă&#x2DC;GYLHMĂ&#x2DC;WHLVPXLDU WzMDQWÂ&#x2019;SDEDLJjYLHQDV SDVSUXNRRNLWDVLUWR OLDXOLHNDQHVXLPWDV Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

"UĂ&#x;VUĂ&#x;SIĂ&#x;PAĂ&#x;REIĂ&#x;GĂ&#x201E;Ă&#x;NwĂ&#x;PRAĂ&#x;BIĂ&#x;LOĂ&#x;APIEĂ&#x;KER¸Ă&#x;Tg Ă&#x201E;7DL\UDNHUĂ&#x2026;WDV³¹Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WXLÂłLĂ&#x2026;WDUzEXYXVL /XNLĂ&#x2026;NLĂ&#x2DC;NDOLQLĂ&#x2DC;SULĂ?LĂ&#x2018;UzWRMD/DXUD.DOLQDXVNDLWz NXULj.DOzMLPĂ&#x2DC;GHSDUWDPHQWDVDSNDOWLQRQHWDU Q\ELQLDLVU\Ă&#x2026;LDLVVXVXLPWDLVLDLVLUQXWHLVWDLVLDLV Rasa K A RM A ZA ITÄ&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

â&#x20AC;&#x17E;Jei jiems kliuvo mano praeitis, buvÄ&#x2122; ryĹĄiai su ankstesniu draugu, kodÄ&#x2014;l man leido toliau dirbti?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; stebÄ&#x2014;josi 20 metĹł L.KalinauskaitÄ&#x2014;, nuo vasario 27 dienos jau nedirbanti LukiĹĄkÄ&#x2014;se. Buvusi LukiĹĄkiĹł tardymo izoliatoriaus-kalÄ&#x2014;jimo Saugumo valdymo skyriaus jaunesnioji specialistÄ&#x2014;, vieĹĄai prabilusi apie KalÄ&#x2014;jimĹł departamento Imuniteto skyriaus pareigĹŤnĹł jai darytÄ&#x2026; spaudimÄ&#x2026;, sulaukÄ&#x2014; atsako. KalÄ&#x2014;jimĹł departamentas praneĹĄÄ&#x2014;, kad pareigĹŤnÄ&#x2014;, paĹžeisdama draudimÄ&#x2026; palaikyti netarnybinius ryĹĄius su suimtaisiais ir nuteistaisiais, 2018 metĹł birĹželioâ&#x20AC;&#x201C;gruodĹžio mÄ&#x2014;nesiais bendravo su suimtaisiais.

â&#x20AC;&#x17E;Tas kalinys â&#x20AC;&#x201C; pareigĹŤnĹł marionetÄ&#x2014;. Jam uĹž skundÄ&#x2026; prieĹĄ mane buvo kaĹžkas paĹžadÄ&#x2014;ta.â&#x20AC;&#x153; /.DOLQDXVNDLWz

EsÄ&#x2026; ji nuomojosi butÄ&#x2026;, priklausantÄŻ nuteistojo artimiesiems, taip pat nesiÄ&#x2014;mÄ&#x2014; reikiamĹł priemoniĹł uĹžkirsti keliÄ&#x2026; nuteistĹłjĹł daromiems paĹžeidimams ÄŻkalinimo ÄŻstaigose. L.KalinauskaitÄ&#x2014; esÄ&#x2026; padarÄ&#x2014; ĹĄiurkĹĄtĹł tarnybinÄŻ nusiĹžengimÄ&#x2026;, uĹž kurÄŻ turÄ&#x2014;tĹł bĹŤti skiriama tarnybinÄ&#x2014; nuobauda â&#x20AC;&#x201C; atleidimas iĹĄ tarnybos. â&#x20AC;&#x17E;Tegul jie pateikia ÄŻrodymĹł. AĹĄ bĹŤtinai to sieksiu. Noriu pamatyti jĹł surinktus duomenisâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; atsikirto L.KalinauskaitÄ&#x2014;. Ji pasitraukÄ&#x2014; iĹĄ darbo LukiĹĄkÄ&#x2014;se, bet ir toliau neĹžada tylÄ&#x2014;ti. 2Ă&#x201E;Ă&#x;PESĂ&#x;jIAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;IRĂ&#x;DwLĂ&#x;NUOĂ&#x;MOS

â&#x20AC;&#x201C; Ar jĹŤs iĹĄ tiesĹł Vilniuje nuomojotÄ&#x2014;s bĹŤstÄ&#x2026; iĹĄ nuteistojo artimĹłjĹł ir palaikÄ&#x2014;te ryĹĄius su suimtaisiais? â&#x20AC;&#x201C; paklausiau L.KalinauskaitÄ&#x2014;s. â&#x20AC;&#x201C; IĹĄ pradĹžiĹł nuomojausi butÄ&#x2026; su drauge. Teko dirbti paromis,

po budÄ&#x2014;jimĹł norÄ&#x2014;davau pailsÄ&#x2014;ti, o draugÄ&#x2014; mÄ&#x2014;go pasilinksminti. IeĹĄkojau kito bĹŤsto. Gavau pirmÄ&#x2026; atlyginimÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; apie 400 eurĹł. Sukau galvÄ&#x2026;, iĹĄ ko iĹĄsinuomoti bĹŤstÄ&#x2026;, juk dar reikÄ&#x2014;s ir uĹžstatÄ&#x2026; sumokÄ&#x2014;ti. Viena vyresnio amĹžiaus pora man pasiĹŤlÄ&#x2014; iĹĄsinuomoti kambarÄŻ. Kaina buvo priimtina, apsidĹžiaugiau. AĹĄ tuos Ĺžmones matydavau tik kartÄ&#x2026; ar du per mÄ&#x2014;nesÄŻ. Pasirodo, tĹł ĹžmoniĹł sĹŤnus atlieka bausmÄ&#x2122;. Bet negaliu Ĺžinoti apie kiekvienÄ&#x2026; ĹžmogĹł ir jĹł ĹĄeimos narius. Gal aĹĄ turÄ&#x2014;jau suĹžinoti jĹł visĹł asmens kodus ir eiti ÄŻ policijos komisariatÄ&#x2026; aiĹĄkintis, ar jie turi problemĹł su teisÄ&#x2014;sauga? Jei mano kaimynas bĹŤtĹł sÄ&#x2014;dÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s uĹž grotĹł, negi irgi dÄ&#x2014;l to bĹŤÄ?iau kalta? O Seime ar nÄ&#x2014;ra tokiĹł, kuriĹł giminÄ&#x2014;s bĹŤtĹł teisti? Lietuvoje jau vos ne kas antras yra arba ÄŻtariamasis, arba sÄ&#x2014;dÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s! Su buvusiu draugu esu nutraukusi ryĹĄius. AĹĄ negalÄ&#x2014;jau numatyti jo ateities. BĹŤÄ?iau bukaprotÄ&#x2014;, jeigu ir toliau su juo bendrauÄ?iau. NeĹžinau, uĹž kÄ&#x2026; jis pakliuvo ÄŻ ÄŻkalinimo ÄŻstaigÄ&#x2026;. NeĹžinau, kaip neva mano nuotrauka pakliuvo ÄŻ Imuniteto skyriĹł. Jie man neparodÄ&#x2014; tos nuotraukos. Jei bĹŤÄ?iau kalta, bĹŤÄ?iau sÄ&#x2014;dÄ&#x2014;jusi kaip pelÄ&#x2014; po ĹĄluota ir nekÄ&#x2014;lusi visko ÄŻ vieĹĄumÄ&#x2026;. Dabar man ir pikta, ir juokinga. Ĺ tai kaip ĹžaidĹžiami neĹĄvarĹŤs Ĺžaidimai. â&#x20AC;&#x201C; Ar Ĺžinojote, kad apie jus Imuniteto skyrius renka informacijÄ&#x2026;? â&#x20AC;&#x201C; Jie sakÄ&#x2014;, neva nulauĹžÄ&#x2014; mano feisbukÄ&#x2026;, kaĹžkokiÄ&#x2026; slaptÄ&#x2026; programÄ&#x2014;lÄ&#x2122; ir viskÄ&#x2026; pamatÄ&#x2014;. Bet aĹĄ nenaudojau slaptos programÄ&#x2014;lÄ&#x2014;s. Jie sakÄ&#x2014;, kad spalio 15-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; aĹĄ telefonu bendravau su kaĹžkokiu asmeniu. IĹĄ tiesĹł tuo metu buvau kitos ĹĄalies oro uoste, mano telefonas buvo iĹĄsikrovÄ&#x2122;s. GalbĹŤt jie klastojo dokumentus? â&#x20AC;&#x201C; Dirbdama LukiĹĄkÄ&#x2014;se esÄ&#x2026; neuĹžkirtote kelio nuteistĹłjĹł

paĹžeidimams. Apie kÄ&#x2026; Ä?ia kalbama? â&#x20AC;&#x201C; Kalinys paraĹĄÄ&#x2014; skundÄ&#x2026;, neva jis turÄ&#x2014;jo telefonÄ&#x2026;, o aĹĄ darydama kratÄ&#x2026; jo kameroje jÄŻ radau, bet nepaÄ&#x2014;miau â&#x20AC;&#x201C; aĹĄ neva ÄŻspÄ&#x2014;jau, kad geriau paslÄ&#x2014;ptĹł. Tas kalinys â&#x20AC;&#x201C; pareigĹŤnĹł marionetÄ&#x2014;, jis jiems dirba. Jam uĹž tai kaĹžkas buvo paĹžadÄ&#x2014;ta. Tuo metu nedirbau tame korpuse, kur jis kalÄ&#x2014;jo, ir nedariau kratos, todÄ&#x2014;l negalÄ&#x2014;jau surasti ir telefono. ViskÄ&#x2026; iĹĄdÄ&#x2014;sÄ?iau pasiaiĹĄkinime. KartÄ&#x2026; tas pats kalinys, kai jau buvo perkeltas ÄŻ kitÄ&#x2026; korpusÄ&#x2026;, man pasakÄ&#x2014;: â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ Ĺžinau, kur tu gyveni ir su kuo gyvenai. Tu iĹĄsiskyrusi ir dabar esi viena.â&#x20AC;&#x153; AĹĄ jo vengiau. KartÄ&#x2026; kvieÄ?iau kalinius pasivaikĹĄÄ?ioti â&#x20AC;&#x201C; pabeldĹžiau ir ÄŻ jo kameros duris. Jis paklausÄ&#x2014; manÄ&#x2122;s: â&#x20AC;&#x17E;Tu tiki DievÄ&#x2026;?â&#x20AC;&#x153; KodÄ&#x2014;l aĹĄ jam turÄ&#x2014;Ä?iau aiĹĄkinti? AtĹĄoviau, kad ne. â&#x20AC;&#x17E;Gerai, nes tau tai nepadÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; rÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2014; kalinys. Jis vÄ&#x2014;liau prisipaĹžino, kad man pakenkÄ&#x2014;. Kaip kas moka, taip ir sukasi. â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2026; darysite toliau? â&#x20AC;&#x201C; Turiu grÄ&#x2026;Ĺžinti pinigus uĹž mokslus. AĹĄ iĹĄgyvensiu, jau nebeverkiu. Kad ir kaip sunku, stengiuosi ĹĄypsotis. Bet mano tÄ&#x2014;vai labai nerimauja. NorÄ&#x2014;Ä?iau, kad tie ĹžmonÄ&#x2014;s, kurie mane puola, patirtĹł tÄ&#x2026; patÄŻ, kÄ&#x2026; teko patirti man. Sistema yra negailestinga. Ji dar gali man kerĹĄyti ir ieĹĄkoti bĹŤdĹł, kaip man padaryti gÄ&#x2014;dÄ&#x2026;. 3TĂ&#x201E;Ă&#x;MwĂ&#x;Â?Ă&#x;NUĂ&#x;SIĂ&#x;KALĂ&#x;TwĂ&#x;LIĂ&#x2039;Ă&#x;GLwĂ&#x;BÂ?

Buvusi marijampolietÄ&#x2014;, baigusi devyniĹł mÄ&#x2014;nesiĹł studijas KalÄ&#x2014;jimĹł departamento mokymo centre, LukiĹĄkiĹł tardymo izoliatoriuje-kalÄ&#x2014;jime dirbo aĹĄtuonis mÄ&#x2014;nesius. Ĺ ios ÄŻkalinimo ÄŻstaigos direktorius Viktoras Davidenka neturÄ&#x2014;jo jokiĹł priekaiĹĄtĹł L.Kalinauskaitei dÄ&#x2014;l darbo: â&#x20AC;&#x17E;Ji dirbo tinkamai. Sakiau, kad pasiliktĹł dirbti toliau.â&#x20AC;&#x153; Buvusi pareigĹŤnÄ&#x2014; neseniai â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytuiâ&#x20AC;&#x153; papasakojo, kad KalÄ&#x2014;jimĹł departamento Imuniteto skyriaus pareigĹŤnai jÄ&#x2026; spaudÄ&#x2014; megzti ryĹĄius su suimtaisiais. Tarp jĹł â&#x20AC;&#x201C; Kauno KamuoliniĹł gaujos nariai, kiti pavojingi nusikaltÄ&#x2014;liai ar ÄŻtariamieji.

â&#x20AC;&#x17E;Man pasakÄ&#x2014;: â&#x20AC;&#x17E;Imsiesi visĹł bĹŤdĹł, kuriĹł prireiktĹł tam, kad iĹĄgautum informacijos.â&#x20AC;&#x153; Tai bĹŤtĹł bendravimas, flirtavimas ir miegojimas. Kaskart iĹĄgirdusi tokÄŻ pasiĹŤlymÄ&#x2026; net nesileidau ÄŻ kalbas. AĹĄ nesu toks supuvÄ&#x2122;s Ĺžmogus, kad sutikÄ?iau apsunkinti savo ir kitĹł gyvenimÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkino buvusi pareigĹŤnÄ&#x2014;. Â&#x152;SĂ&#x;PwĂ&#x;JOĂ&#x;SUĂ&#x;SIĂ&#x;LAIĂ&#x;KYĂ&#x;TIĂ&#x;NUOĂ&#x;RYĂ&#x;̧ IĂ&#x2039;

L.KalinauskaitÄ&#x2014; nesutiko bĹŤti slapta pareigĹŤnĹł bendradarbe, nors jai buvo Ĺžadamas ne tik didesnis atlyginimas, bet ir ilgesnÄ&#x2014;s atostogos. Tokius paĹžadus jai esÄ&#x2026; ĹžarstÄ&#x2014; tuometinis KalÄ&#x2014;jimĹł departamento Imuniteto skyriaus virĹĄininkas Gintaras Zaveckis. Jis buvo priverstas iĹĄ pareigĹł pasitraukti po to, kai kilo skandalas dÄ&#x2014;l kaliniĹł iĹĄgertuviĹł KybartĹł pataisos namuose. Jas kaliniai transliavo vieĹĄai. ValstybinÄ&#x2014;je darbo inspekcijoje dabar ÄŻsidarbinÄ&#x2122;s G.Zaveckis neigÄ&#x2014; ĹžadÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s pareigĹŤnei privilegijĹł. â&#x20AC;&#x17E;Man dirbant departamente buvo gauta duomenĹł, kad buvo kontaktuojama su asmeniu, atliekanÄ?iu laisvÄ&#x2014;s atÄ&#x2014;mimo bausmÄ&#x2122;. Ji tada buvo kursantÄ&#x2014;. Ji buvo ÄŻspÄ&#x2014;ta susilaikyti nuo netarnybiniĹł ryĹĄiĹł, kurie nÄ&#x2014;ra susijÄ&#x2122; su jos pareigomis, â&#x20AC;&#x201C; tokiĹł pokalbiĹł buvo du. AĹĄ nenurodĹžiau jai kÄ&#x2026; nors sekti. Ne tokios merginos turi vykdyti tokias funkcijas. Tam darbuotojĹł nekvietÄ&#x2014;me ir nenaudojome. Tuo uĹžsiima kriminalinÄ&#x2014;s Ĺžvalgybos pareigĹŤnai. Mano funkcijos buvo neteisÄ&#x2014;ti darbuotojĹł ryĹĄiai ir jĹł prevencija. O tai, kokius nusikaltimus vykdÄ&#x2014; Kamuoliniai arba Agurkiniai, nebuvo mane dominanti informacija. Man jau ten nedirbant kolegos nustatÄ&#x2014; naujĹł atvejĹł, kai ji bendrauja su asmenimis, laikomais ÄŻkalinimo ÄŻstaigoseâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytuiâ&#x20AC;&#x153; aiĹĄkino G.Zaveckis. Tarnybinis patikrinimas, anksÄ?iau pradÄ&#x2014;tas dÄ&#x2014;l buvusiĹł KalÄ&#x2014;jimĹł departamento Imuniteto skyriaus pareigĹŤnĹł veiksmĹł L.KalinauskaitÄ&#x2014;s atĹžvilgiu, buvo sustabdytas. DÄ&#x2014;l to pradÄ&#x2014;tas ikiteisminis tyrimas, kurÄŻ atlieka Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

*%LWYLQVNRQXRWU

/XNLĂ&#x2026;NLĂ&#x2DC;WDUG\PRL]ROLDWRULXMHNDOzMLPHDĂ&#x2026;WXRQLVPzQHVLXVGLUEXVLMDXQDSDUHLJĂ&#x2018;Qz/.DOLQDXVNDLWzVXODXNzWHLVzVDXJLQLQNĂ&#x2DC;NDOWLQLPĂ&#x2DC;SRWRNDLSUDELORYLHĂ&#x2026;DL

Ĺ˝iaurus nusikaltimas sukrÄ&#x2014;tÄ&#x2014; ir patyrusius pareigĹŤnus â&#x20AC;&#x201C; 48 metĹł kaunieÄ?iui Arvydui Jankauskui buvo suduota apie 40 smĹŤgiĹł, o paskui auka Ĺžemyn galva ÄŻgrĹŤsta ÄŻ konteinerÄŻ, nuridenta nuo nuokalnÄ&#x2014;s ir paslÄ&#x2014;pta krĹŤmuose. PareigĹŤnai ant kojĹł sukilo, kai 42 metĹł bedarbis Dainius Nevulis nustojo vaikĹĄÄ?ioti ÄŻ Kauno apygardos teismo posÄ&#x2014;dĹžius. NusprÄ&#x2122;sta jÄŻ suimti, bet ĹĄaukĹĄtai jau buvo po pietĹł. Paprastai ĹžmogĹžudystÄ&#x2014;mis kaltinami asmenys iki nuosprendĹžiĹł laikomi belangÄ&#x2014;je, taÄ?iau ĹĄiuo atveju abu ÄŻtariamieji buvo palikti laisvÄ&#x2014;je. Kai D.Nevulis nepasirodÄ&#x2014; dar dviejuose posÄ&#x2014;dĹžiuose, jo ir 31 metĹł Tomo Dzindziliausko bylas nusprÄ&#x2122;sta atskirti. UĹžvakar sakydamas baigiamÄ&#x2026;jÄ&#x2026; kalbÄ&#x2026; prokuroras pasiĹŤlÄ&#x2014; statybininku dirbanÄ?iam T.Dzindziliauskui skirti 12 metĹł ir 6 mÄ&#x2014;nesiĹł laisvÄ&#x2014;s atÄ&#x2014;mimo bausmÄ&#x2122;. Po D.Nevulio pabÄ&#x2014;gimo T.Dzindziliauskas ir toliau liko nesuimtas â&#x20AC;&#x201C; prokuroras pasiĹŤlÄ&#x2014; tai padaryti skelbiant nuosprendÄŻ. TaÄ?iau bet kuriuo momentu gali pabÄ&#x2014;gti ir antras teisiamasis, kuriam gresia ilgi metai kalÄ&#x2014;jime. D.Nevuliui dingus pareigĹŤnai susizgribÄ&#x2122; paskelbÄ&#x2014; tarptautinÄ&#x2122; jo paieĹĄkÄ&#x2026;. TaÄ?iau kol kas nÄ&#x2014;ra jokiĹł ĹžiniĹł, kur bÄ&#x2014;glys gali bĹŤti pasislÄ&#x2014;pÄ&#x2122;s. Neatmetama, jog pabÄ&#x2014;gimui kaunietis ruoĹĄÄ&#x2014;si, kruopĹĄÄ?iai apgalvojo jo planÄ&#x2026;. Ĺ˝iaurus nusikaltimas buvo ÄŻvykdytas per iĹĄgertuves 2017 metĹł kovo 25-osios naktÄŻ Kaune, ObuoliĹł gatvÄ&#x2014;je. Bute buvo nuĹžudytas A.Jankauskas, o teisiamĹłjĹł suole atsidĹŤrÄ&#x2014; kartu su juo svaigalus vartojÄ&#x2122; D.Nevulis ir T.Dzindziliauskas. SmĹŤgiai pasipylÄ&#x2014;, kai A.Jankauskas esÄ&#x2026; nepagarbiai atsiliepÄ&#x2014; apie D.Nevulio kaimynÄ&#x2122; JolantÄ&#x2026;. Pirmas dauĹžyti sugÄ&#x2014;rovÄ&#x2026; Ä&#x2014;mÄ&#x2014; T.Dzindziliauskas, netrukus prie egzekucijos prisidÄ&#x2014;jo ir D.Nevulis. Aukai ÄŻ galvÄ&#x2026; ir kitas kĹŤno vietas buvo suduotas maĹžiausiai 41 smĹŤgis.

1HDWPHWDPDNDGGzOĂ?PRJĂ?XG\VWzV WHLVLDPDV'1HYXOLVLĂ&#x2026;YDĂ?LDYRÂ&#x2019;XĂ?VLHQÂ&#x2019;


EKONOMIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

RINKOSĂ&#x;PULSAS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

$6YLUVNRQXRPRQHVHQDMDPSDVWDWXLQXJULDXWLXĂ?WHNVSRURVPzQHVLĂ&#x2DC;RSURMHNWXRWRMDLVDYLYDOG\EHLMDXSDWHLNzVYDUELDXVLDVQDXMRMR'UXVNLQLQNĂ&#x2DC;NXOWĂ&#x2018;URVFHQWURSURMHNWRGHWDOHVEHLYL]XDOL]DFLMDV

'UXVNLQLQNĂ&#x2DC;VDYLYDOG\EzSUDQHĂ&#x2026;zDSLHUHLNĂ&#x2026;PLQJRSUR MHNWRSUDGĂ?LjÂąPHWDLVGXULVDWYHUVQDXMDVNXOWĂ&#x2018; URVFHQWUDVNXULVLĂ&#x2026;VLVNLUVXQLYHUVDOXPXWHFKQLQzPLV QDXMRYzPLVEHLQHGLGHOHVWDW\ERVGDUEĂ&#x2DC;VjPDWD A rĹŤnas K A R A LIĹŞNAS LR korespondentas

â&#x20AC;&#x17E;KultĹŤros centro statyba â&#x20AC;&#x201C; vienas didĹžiausiĹł bei svarbiausiĹł pastarojo meto projektĹł kurorteâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ÄŻsitikinÄ&#x2122;s DruskininkĹł meras RiÄ?ardas Malinauskas. PirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; ĹĄio sumanymo imtasi prieĹĄ deĹĄimtmetÄŻ. Nors su investuotojams pavyko suderinti daugelÄŻ projekto detaliĹł, planus sugriovÄ&#x2014; kilusi milĹžiniĹĄka sumaiĹĄtis finansĹł rinkose. Projektas buvo padÄ&#x2014;tas ÄŻ stalÄ?iĹł, taÄ?iau neuĹžmirĹĄtas. DruskininkĹł savivaldybÄ&#x2014;s uĹžsakymu bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;UostamiesÄ?io projektasâ&#x20AC;&#x153; specialistai parengÄ&#x2014; naujÄ&#x2026; projektÄ&#x2026;, o savivaldybÄ&#x2014;s administracija pasiraĹĄÄ&#x2014; sutartÄŻ dÄ&#x2014;l darbĹł su ÄŻmone â&#x20AC;&#x17E;StatybĹł kodasâ&#x20AC;&#x153;. Jos vadovai tikisi spÄ&#x2014;ti uĹžbaigti statybas iki 2021-ĹłjĹł vasaros, kai Druskininkuose vyks Pasaulio lietuviĹł sporto ĹžaidynÄ&#x2014;s. 0IRĂ&#x;MIAUĂ&#x;SIAĂ&#x;TEKSĂ&#x;GRIAUĂ&#x;TI

Naujajam pastatui numatyta vieta beveik paÄ?iame kurorto centre, kur stovi dar 1972 metais iĹĄkilusio kultĹŤros centro likuÄ?iai. Statinys visiĹĄkai apleistas ir netinkamas naudoti. Jo veikla nutraukta maĹždaug tuo pat metu, kai ĹĄeimininkai uĹždarÄ&#x2014; greta srovinÄ?iÄ&#x2026; ÄŻspĹŤdingo dydĹžio sanatorijÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Nemunasâ&#x20AC;&#x153;. VÄ&#x2014;liau kultĹŤros centrÄ&#x2026; perÄ&#x2014;mÄ&#x2014; savivaldybÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x17E;SovietmeÄ?iu kiekviena sanatorija turÄ&#x2014;jo kultĹŤros centrÄ&#x2026;, taÄ?iau vÄ&#x2014;liau jie sunykoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo DruskininkĹł savivaldybÄ&#x2014;s InvesticijĹł ir turto valdymo skyriaus vedÄ&#x2014;jas Algirdas Svirskas. Anot jo, senasis statinys bus visiĹĄkai nugriautas ir tai uĹžtruks porÄ&#x2026; mÄ&#x2014;nesiĹł. VÄ&#x2014;liau prasidÄ&#x2014;s centro statybos, truksianÄ?ios dvejus metus. SavivaldybÄ&#x2014; ĹĄiam itin svarbiam projektui yra numaÄ?iusi skirti 7,8 mln. eurĹł, nors tai jai labai didelÄ&#x2014; suma. DidĹžiausio indÄ&#x2014;lio tikimasi iĹĄ ValstybÄ&#x2014;s investicijĹł programos â&#x20AC;&#x201C; beveik 19 mln. eurĹł. Bendra projekto vertÄ&#x2014; siekia 28,8 mln. eurĹł. Net 10,2 mln. eurĹł numatyta iĹĄleisti ĹĄiuolaikiĹĄkai ÄŻrangai. Nors suma atrodo nemenka, pastaraisiais metais iĹĄkilÄ&#x2122; panaĹĄios paskirties centrai kaimyninÄ&#x2014;se ĹĄalyse kainavo gerokai brangiau. â&#x20AC;&#x17E;ÄŽvertinti skaiÄ?iavimus papraĹĄÄ&#x2014;me daug patirties turinÄ?ius ekspertus iĹĄ Lenkijos. Jie patvirti-

no, kad viskas atlikta teisingaiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; DruskininkĹł meras R.Malinauskas. Pasak jo, turbĹŤt nebuvo nÄ&#x2014; vieno projekto, kurÄŻ pradedant jau bĹŤtĹł visiĹĄkai uĹžtikrintas finansavimas, todÄ&#x2014;l ĹĄÄŻkart taip pat tikimasi iĹĄsprÄ&#x2122;sti ĹĄÄŻ klausimÄ&#x2026;. )¸SĂ&#x;KYĂ&#x;RwĂ&#x;TRISĂ&#x;ERDĂ&#x;VES

PagrindinÄ&#x2014; (didĹžioji) 1175 vietĹł daugiafunkcÄ&#x2014; ĹžiĹŤrovĹł salÄ&#x2014; projektuojama pasagos formos su dviem balkonais. Keturios pirmos parterio eilÄ&#x2014;s, numatoma, bus transformuojamos, kad prireikus bĹŤtĹł galima suformuoti erdvÄ&#x2122; orkestrui. â&#x20AC;&#x17E;Pasikviesti pasaulinio garso atlikÄ&#x2014;jÄ&#x2026; galima tik pasiĹŤlius bent 1200 vietĹł aukĹĄto techninio lygio salÄ&#x2122;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ÄŻsitikinÄ&#x2122;s R.Malinauskas. ÄŽ parterÄŻ patenkama iĹĄ pirmojo aukĹĄto holo ir iĹĄ salÄ&#x2014;s ĹĄonuose esanÄ?iĹł laiptĹł, vedanÄ?iĹł ÄŻ poĹžeminÄŻ aukĹĄtÄ&#x2026;. Suprojektuotas patogus priÄ&#x2014;jimas iĹĄ parterio iki avanscenos, scenos uĹžkulisiuose deĹĄiniajame ir kairiajame ĹĄonuose numatytos atlikÄ&#x2014;jĹł laukimo patalpos.

SavivaldybÄ&#x2014; ĹĄiam itin svarbiam projektui yra numaÄ?iusi skirti 7,8 mln. eurĹł, nors tai jai labai didelÄ&#x2014; suma. MaĹžoji daugiafunkcÄ&#x2014; 513 vietĹł ĹžiĹŤrovĹł salÄ&#x2014; projektuojama su transformuojamomis eilÄ&#x2014;mis â&#x20AC;&#x201C; taip iĹĄpleÄ?iamos salÄ&#x2014;s panaudojimo galimybÄ&#x2014;s ÄŻvairiems renginiams. Dalis ĹžiĹŤrovams skirtĹł eiliĹł projektuojama teleskopine sistema â&#x20AC;&#x201C; eilÄ&#x2014;s sustumiamos ÄŻ galinÄ&#x2122; salÄ&#x2014;s sienÄ&#x2026;. SustĹŤmus teleskopines eiles ir pakÄ&#x2014;lus transformuojamas platformas iki scenos grindĹł lygio salÄ&#x2014;s grindys susilygina su pirmo aukĹĄto holo grindĹł lygiu sudarydamos bendrÄ&#x2026; erdvÄ&#x2122;, tinkamÄ&#x2026; dideliems renginiams. Patekimas ÄŻ salÄ&#x2122; numatomas laiptais iĹĄ pirmo aukĹĄto holo ir tiesiogiai iĹĄ holo. Kino salÄ&#x2014; projektuojama 151 vietĹł, numatant joje atskirÄ&#x2026; zonÄ&#x2026; scenos apĹĄvietÄ&#x2014;jui ir garso operatoriui. ÄŽÄ&#x2014;jimas ÄŻ salÄ&#x2122; numatomas per tambĹŤrÄ&#x2026; iĹĄ atskiro pirmo aukĹĄto holo. Dvi repeticijĹł salÄ&#x2014;s projektuojamos poĹžeminiame aukĹĄte po didĹžiosios salÄ&#x2014;s scena. JĹł aukĹĄtis

$.DUDOLĂ&#x2018;QRQXRWU

+UĂ&#x;RORĂ&#x;TASĂ&#x;PASĂ&#x;KELĂ&#x;BwĂ&#x;KURSĂ&#x;I¸SKIRTINwĂ&#x;ERDĂ&#x;VÂ&#x160; numatomas ne maĹžesnis kaip 5,4 metro. RepeticijĹł salÄ&#x2014;s gali bĹŤti panaudojamos ir ÄŻvairiems renginiams, todÄ&#x2014;l yra numatytas sujungimas su poĹžeminio aukĹĄto holu. !KUSĂ&#x;TIĂ&#x;KAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;YPAjĂ&#x;DAUGĂ&#x;DwĂ&#x;MEĂ&#x;SIO

Ĺ is DruskininkĹł koncertĹł saliĹł kompleksas pasiĹžymÄ&#x2014;s ypatingu universalumu â&#x20AC;&#x201C; Ä?ia bus galima rengti ÄŻvairiausiĹł ĹžanrĹł pasirodymus: nuo dramos spektaklio iki simfoninÄ&#x2014;s bei klasikinÄ&#x2014;s muzikos koncertĹł. Paprastai kiekvienam Ĺžanrui reikalinga skirtinga akustinÄ&#x2014; aplinka, todÄ&#x2014;l statomos salÄ&#x2014;s, kurios skirtos tik simfoninei muzikai arba tik teatrui. Ĺ iuo atveju pagrindinÄ&#x2014;je salÄ&#x2014;je bus ÄŻdiegta elektroakustinÄ&#x2014; aplinkos pokyÄ?io sistema, tad vienu mygtuko paspaudimu bus galima pakeisti akustinÄ&#x2122; aplinkÄ&#x2026; ÄŻ tokiÄ&#x2026;, kokios reikia konkreÄ?iam pasirodymui. Tai didelis pranaĹĄumas, nes nebelieka renginiĹł, kuriĹł nebĹŤtĹł galima organizuoti. Taip pat esant tokiai sistemai garsas tolygiai paskirstomas visose salÄ&#x2014;s sÄ&#x2014;dimosiose vietose, nesvarbu, ar klausytojo vieta po balkonu, ar balkono kampe. Visur bus girdimas kokybiĹĄkas ir raiĹĄkus garsas. Vienu metu galÄ&#x2014;s vykti 3 skirtingi arba vienas bendras renginys visose trijose salÄ&#x2014;se. SalÄ&#x2014;se suprojektuotos ÄŻgarsinimo ir vaizdo perdavimo sistemos, kurios leis garso ir vaizdo transliacijas perteikti ÄŻ kiekvienÄ&#x2026; salÄ&#x2122; realiu laiku. ÄŽgyvendinus ĹĄÄŻ projektÄ&#x2026; DruskininkĹł miestas taip pat turÄ&#x2014;s profesionalĹł ir visus ĹĄiuolaikinius kino standartus atitinkanÄ?iÄ&#x2026; kino salÄ&#x2122; su visa reikiama technika. Iki ĹĄiol vietos gyventojĹł ir sveÄ?iĹł pakviesti ÄŻ kino teatrÄ&#x2026; nebuvo galimybiĹł. .AUĂ&#x;DOSĂ&#x;NAĂ&#x;TĂ&#x201E;Ă&#x;RAĂ&#x;LIASĂ&#x;MEĂ&#x;DĂ&#x20AC;IAĂ&#x;GAS

DruskininkĹł kultĹŤros centras projektuojamas kaip vientisa kultĹŤrinÄ&#x2014; erdvÄ&#x2014;. VirĹĄ pirmojo aukĹĄto iĹĄkylanÄ?iĹł atskirĹł erdviĹł kompozicija projektuota siekiant pabrÄ&#x2014;Ĺžti buvusio taĹĄkinio kvartalo uĹžstatymo pobĹŤdÄŻ. Pirmo aukĹĄto fasadams naudojama berÄ&#x2014;mio stiklo konstrukcija, pereinanti ÄŻ pakabinamÄ&#x2026; ventiliuojamÄ&#x2026; fasadinÄ&#x2122; sistemÄ&#x2026;. MaĹžosios salÄ&#x2014;s apdailai numatomi rĹŤdinto plieno perforuoti lakĹĄtai, didĹžiosios â&#x20AC;&#x201C; pakabinamos nuo fasadinÄ&#x2014;s plokĹĄtumos atitrauktos rĹŤdinto plieno perforuotos perĹĄvieÄ?iamos lamelÄ&#x2014;s, suteikianÄ?ios fasado siluetui subtilumo. Pastato vidaus apdailai bus naudojamos natĹŤralios medĹžiagos, pratÄ&#x2122;sianÄ?ios ir papildanÄ?ios eksterjerÄ&#x2026;, â&#x20AC;&#x201C; akmuo, medis, tinkas, rĹŤdintas plienas.

5HLNĂ&#x2026;PLQJDP SURMHNWXL50D OLQDXVNDVWLNLVL LUĂ&#x2026;DOLHVYDOGĂ?LRV SDUDPRV

$wLĂ&#x;POĂ&#x;REIĂ&#x;KIOĂ&#x;NETĂ&#x;NEĂ&#x;KYĂ&#x;LAĂ&#x;ABEĂ&#x;JOĂ&#x;NIĂ&#x2039; 6YĂ&#x;TAUĂ&#x;TASĂ&#x;*UOĂ&#x;ZAĂ&#x;PAIĂ&#x;TIS 2SHURVVROLVWDV6HLPRĂ&#x201A;YLHWLPRLU PRNVORNRPLWHWRSLUPLQLQNR SDYDGXRWRMDV Ă&#x201E;.XRGDXJLDXĂ&#x2026;DO\MHWXUzVLPH HUGYLĂ&#x2DC;DXNĂ&#x2026;mLDXVLRO\JLRDWOLNzMĂ&#x2DC; SDVLURG\PXLWXRJHULDX .XOWĂ&#x2018;ULQJRMHYDOVW\EzMHVYDUVW\ PĂ&#x2DC;GzOWRNLĂ&#x2DC;NRQFHUWĂ&#x2DC;FHQWUĂ&#x2DC; SRUHLNLRQHJDOLEĂ&#x2018;WL 7XUEĂ&#x2018;WGLGĂ?LDXVLDSUREOHPD\UD SURMHNWRILQDQVDYLPDV-HLJX 'UXVNLQLQNĂ&#x2DC;VDYLYDOG\EzSDMzJL LĂ&#x2026;VSUÂ?VWLĂ&#x2026;Â&#x2019;NODXVLPjJDOLPDWLN GĂ?LDXJWLV

Pagrindinis ÄŻÄ&#x2014;jimas ÄŻ pastatÄ&#x2026; lankytojams projektuojamas iĹĄ pietinÄ&#x2014;s sklypo pusÄ&#x2014;s pirmo aukĹĄto ir poĹžeminio aukĹĄto lygiuose, taÄ?iau numatytas papildomas ÄŻÄ&#x2014;jimas nuo Maironio gatvÄ&#x2014;s pusÄ&#x2014;s. .UĂ&#x;MAĂ&#x;TwĂ&#x;JUNGĂ&#x;TÂ?Ă&#x;SUĂ&#x;SAĂ&#x;NAĂ&#x;TOĂ&#x;RIĂ&#x;JA

Lankytojai galÄ&#x2014;s ÄŻeiti tiesiai ÄŻ poĹžeminÄŻ aukĹĄtÄ&#x2026; leisdamiesi atvirais laiptais, kuriame projektuojamos kasos, holas, ĹžiĹŤrovĹł rĹŤbinÄ&#x2014;, sanitarinÄ&#x2014;s patalpos. Taip pat numatyta jungties galimybÄ&#x2014; su â&#x20AC;&#x17E;Nemunoâ&#x20AC;&#x153; sanatorija. Jai ĹĄiuo metu dairomasi investuotojo, kuris atnaujintĹł statinÄŻ. Pirmajame aukĹĄte projektuojamas pagrindinis holas, kuris funkciĹĄkai jungia visas tris sales. IĹĄ pirmo aukĹĄto holo lankytojai gali patekti ÄŻ maĹžÄ&#x2026; jÄ&#x2026; salÄ&#x2122;, didĹžiosios salÄ&#x2014;s parterÄŻ ir kino salÄ&#x2122;. IĹĄ pirmo aukĹĄto atvirais laiptais ĹžiĹŤrovai gali pakilti ÄŻ antrÄ&#x2026; ir treÄ?iÄ&#x2026; aukĹĄtus, kuriuose numatyti I ir II salÄ&#x2014;s ĹžiĹŤrovĹł balkonai, holai, barĹł zonos. Antro aukĹĄto holas sustumiamomis vitrinomis gali bĹŤti sujungtas su naudojamu stogu, kuriame iĹĄdÄ&#x2014;stomas nedidelis amfiteatras bei Ĺžaliosios salos, formuojant iĹĄskirtinÄ&#x2122; erdvÄ&#x2122; renginiams po atviru dangumi. Ĺ iÄ&#x2026; idÄ&#x2014;jÄ&#x2026; Bogotoje (Kolumbija) nusiĹžiĹŤrÄ&#x2014;jo DruskininkĹł meras R.Malinauskas. Pastate projektuojama ir kino salÄ&#x2014;, ÄŻ kuriÄ&#x2026; numatytas atskiras

1RUV9\ULDXV\EzVNHOEzQHSUDGz VLDQWLQDXMĂ&#x2DC;GLGHOLĂ&#x2DC;SURMHNWĂ&#x2DC;NRO QHXĂ?EDLJWLDQNVWHVQLHMLJDOEĂ&#x2018;W 'UXVNLQLQNĂ&#x2DC;VSUHQGLPDVLPWLV LQLFLDW\YRVLUVNLUWLGDOÂ&#x2019;UHLNDOLQJĂ&#x2DC; OzĂ&#x2026;Ă&#x2DC;SDNHLVĂ&#x2026;LjQXRVWDWj-HLJX QHSUDGzVLGDUERMRLUQHSDGDU\VL 'UXVNLQLQNDL\UDWDUSWDXWLQLR O\JLRNXURUWDVY\NVWDJDXV\Ez UHQJLQLĂ&#x2DC;WDmLDXOLJĂ&#x2026;LROMDPH QzUDĂ&#x2026;LXRODLNLĂ&#x2026;NRVNRQFHUWĂ&#x2DC;VDOzV Ă&#x201A;LXRSRĂ?LĂ&#x2018;ULX%LUĂ&#x2026;WRQHLU3DODQ JRMHSDGzWLVJHUHVQz'UXVNLQLQ NĂ&#x2DC;J\YHQWRMDLLUĂ&#x2026;LRNXURUWR VYHmLDLWLNUDLQXVLSHOQzWRNLRV NRQFHUWĂ&#x2DC;VDOzVÂł

ÄŻÄ&#x2014;jimas iĹĄ pietinÄ&#x2014;s pastato pusÄ&#x2014;s. Kino salÄ&#x2014;s hole projektuojamos kino centro kasos, baras, poilsio erdvÄ&#x2014;, sanitariniai mazgai. Nors kino salÄ&#x2014;s blokas projektuojamas taip, kad galÄ&#x2014;tĹł veikti nepriklausomai nuo kultĹŤros centro, paliekama galimybÄ&#x2014; sujungti holus ÄŻ vienÄ&#x2026; bendrÄ&#x2026; erdvÄ&#x2122; renginiĹł metu. +ONĂ&#x;KUĂ&#x;RENĂ&#x;CIĂ&#x;JAĂ&#x;ÂŚĂ&#x;VIĂ&#x;SAIĂ&#x;NEĂ&#x;BAIĂ&#x;SI

Apie planus statyti ĹĄiuolaikiĹĄkas koncertĹł sales jau paskelbÄ&#x2014; Vilniaus ir Kauno savivaldybÄ&#x2014;s. Ar dar viena salÄ&#x2014; Druskininkuose â&#x20AC;&#x201C; ne prabanga? â&#x20AC;&#x17E;AtvirkĹĄÄ?iai. Kuo daugiau turÄ&#x2014;sime aukĹĄto lygio erdviĹł, tuo didesnÄ&#x2014;s galimybÄ&#x2014;s pasikviesti pasaulinio garso atlikÄ&#x2014;jĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ÄŻsitikinÄ&#x2122;s R.Malinauskas. Pasak jo, Druskininkuose naujai koncertĹł salei prireiks gerokai maĹžiau investicijĹł, negu planuojama iĹĄleisti sostinÄ&#x2014;je ar Kaune. â&#x20AC;&#x17E;Apie projektus didĹžiuosiuose miestuose dar tik kalbama, o mes jau dirbameâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; dĹžiaugÄ&#x2014;si R.Malinauskas. Meras pridĹŤrÄ&#x2014;, kad didĹžiausi pramoginiai renginiai vyksta bĹŤtent kurortuose â&#x20AC;&#x201C; tai ÄŻrodo kitĹł pasaulio ĹĄaliĹł patirtis. Kita vertus, pietinÄ&#x2014;je ĹĄalies dalyje daugiau naujĹł koncertĹł saliĹł statyti neĹžadama, todÄ&#x2014;l Druskininkams atsiveria galimybÄ&#x2014;s privilioti ĹžiĹŤrovĹł iĹĄ kaimyniniĹł ĹĄaliĹł â&#x20AC;&#x201C; Lenkijos ir Baltarusijos.


ULQNRVSXOVDV

Ă&#x;PNRYRG

"ENDĂ&#x;ROĂ&#x;VwSĂ&#x;VAĂ&#x;DOĂ&#x;VYĂ&#x;BwĂ&#x;ATĂ&#x;SIĂ&#x;JAUĂ&#x;NIĂ&#x;NO 1XRYDNDUEHQGURYzV Ă&#x201E;9LOQLDXVSUHN\EDÂłYDO G\EjSDSLOGzGXQDXML MDXQLQDULDLPHWĂ&#x2DC; 0HUL1DYLFNzLĂ&#x2026;ULQNWD MRVSLUPLQLQNHR PHWĂ&#x2DC;0DQWDV.XQFDLWLV WDSRÂ&#x2019;PRQzVYDGRYX â&#x20AC;&#x17E;Vilniaus prekybaâ&#x20AC;&#x153; tampa vakarietiĹĄka, greita, atvira organizacija. DĹžiugu, kad jauni ir uĹžsienyje patirties ÄŻgavÄ&#x2122; lietuviai sugrÄŻĹžta dirbti ÄŻ LietuvÄ&#x2026;, ir tikiu, jog Manto asmeninÄ&#x2014;s savybÄ&#x2014;s puikiai tinka vadovauti atsinaujinanÄ?iai ÄŻmoneiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; iki ĹĄiol valdybos pirmininko ir direktoriaus pareigas Ä&#x2014;jusi Jolanta BivainytÄ&#x2014;. Ji toliau darbuosis ÄŻmonÄ&#x2014;s valdyboje. Naujasis direktorius M.Kuncaitis KaraliĹĄkajame Londono

koledĹže yra baigÄ&#x2122;s Europos politinÄ&#x2014;s ekonomikos magistro studijas, GrinviÄ?o universitete ÄŻgijo teisÄ&#x2014;s bakalauro laipsnÄŻ. Savo karjerÄ&#x2026; pradÄ&#x2014;jo Londone â&#x20AC;&#x201C; ten dirbo konsultantu IBM antrinÄ&#x2014;je ÄŻmonÄ&#x2014;je â&#x20AC;&#x17E;Promontory Financial Groupâ&#x20AC;&#x153; ir teisininku tarptautinÄ&#x2014;je bendrovÄ&#x2014;je VHR. Nuo pernykĹĄÄ?io spalio jis Ä&#x2014;jo bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Metodika B.V.â&#x20AC;&#x153; teisininko pareigas. PrieĹĄ prisijungdamas prie ÄŻmoniĹł grupÄ&#x2014;s jis dalyvavo TÄ&#x2014;vynÄ&#x2014;s sÄ&#x2026;jungos-Lietuvos krikĹĄÄ?ioniĹł demokratĹł partijos veikloje. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ ÄŻ iĹĄĹĄĹŤkÄŻ priÄ&#x2014;miau, nes mane veĹža galimybÄ&#x2014; kurti lanksÄ?iÄ&#x2026; ir save ugdanÄ?iÄ&#x2026; organizacijÄ&#x2026;, paremtÄ&#x2026; lygiaverÄ?iais santykiais su grupÄ&#x2014;s bendrovÄ&#x2014;mis. JauÄ?iuosi tvirtai, nes jau kurÄŻ laikÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Vilniaus prekybosâ&#x20AC;&#x153; ÄŻkĹŤrÄ&#x2014;jas Nerijus NumaviÄ?ius pagal mentorystÄ&#x2014;s principus padeda man suprasti ĹĄio verslo kĹŤrimo-

O

hEKIJOSĂ&#x;KRONA$ANIJOSĂ&#x;KRONA$IDĂ&#x20AC;IOSIOSĂ&#x;"RITANIJOSĂ&#x;SVĂ&#x;STERLINGĂ&#x2039;,ENKIJOSĂ&#x;ZLOTAS

0.XQFDLWLVPRNVOXVEDLJzLUGLUER /RQGRQHRQHVHQLDLJUÂ&#x2019;Ă?RÂ&#x2019;/LHWXYj

si iĹĄtakas ir dalijasi savo patirtimi ir vertybÄ&#x2014;misâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; M.Kuncaitis. M.NavickÄ&#x2014; yra ÄŻmonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Metodika B.V.â&#x20AC;&#x153; vadovÄ&#x2014;. Ĺ i bendrovÄ&#x2014; yra â&#x20AC;&#x17E;Vilniaus prekybÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;NDX Groupâ&#x20AC;&#x153; kontroliuojanti ÄŻmonÄ&#x2014;, kartu atliekanti pagrindinio akcininko N.NumaviÄ?iaus ĹĄeimos biuro funkcijas. (LR)2USIJOSĂ&#x;RUBLISÂľVEDIJOSĂ&#x;KRONAÂľVEICARIJOSĂ&#x;FRANKAS4URKIJOSĂ&#x;LIRA+INIJOSĂ&#x;JUANIS$XVWUDOLMRVGROHULV %XOJDULMRVOHYDV %UD]LOLMRVUHDODV .DQDGRVGROHULV .URDWLMRVNXQD ,]UDHOLRQDXMDVLVĂ&#x2026;HNHOLV

   

9HQJULMRVIRULQWDV -DSRQLMRVMHQD 0HNVLNRVSHVDV 1RUYHJLMRVNURQD 5XPXQLMRVOzMD 7DLODQGREDWDV

   

Ă&#x201A;DOWLQLV/LHWXYRVEDQNDV

$EGALĂ&#x2039;Ă&#x;IRĂ&#x;NAFTOSĂ&#x;KAINOSĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;D (XUDLXĂ? OLWUj

'\]HOLQDV

EHQ]LQDV

 

D

ruotĹł naudotĹł automobiliĹł vidutinis amĹžius siekÄ&#x2014; 11,6 metĹł. DyzeliniĹł automobiliĹł dalis buvo 72,3 proc. (praÄ&#x2014;jusiĹł metĹł vasarÄŻ ji sudarÄ&#x2014; 75 proc.).

Lieka tarp lyderiĹł Ĺ viesolaidinio interneto plÄ&#x2014;tra Europoje besirĹŤpinanti ne pelno organizacija â&#x20AC;&#x17E;FTTH Council Europeâ&#x20AC;&#x153; paskelbÄ&#x2014;, kad Lietuva iĹĄlieka tarp lyderiĹł pagal ĹĄviesolaidinio interneto tinklo skvarbÄ&#x2026; ir uĹžima antrÄ&#x2026; jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; Europoje. Lietuvoje ĹĄviesolaidinio tink-

lo skvarba siekia 46,8 proc. LyderÄ&#x2014;s pozicijÄ&#x2026; Europoje ir toliau iĹĄlaiko Latvija (50,3 proc.). O pasaulyje mĹŤsĹł ĹĄalis uĹžima 13 vietÄ&#x2026; ir nusileidĹžia tokioms valstybÄ&#x2014;ms kaip Jungtiniai ArabĹł Emyratai, Kataras, SingapĹŤras, PietĹł KorÄ&#x2014;ja, Honkongas, Japonija, Kinija, Mauricijus, Naujoji Zelandija, Urugvajus, Latvija ir Taivanas. Europoje bendras ĹĄviesolaidinio ryĹĄio paslaugĹł gavÄ&#x2014;jĹł skaiÄ?ius iĹĄaugo 15,7 proc. ir pasiekÄ&#x2014; 59,6 mln. abonentĹł.

  -$9GROHULDL Ă&#x201C; Ă&#x201C; Ă&#x201C; Ă&#x201C; Ă&#x201C; XĂ?EDUHOÂ&#x2019; 3HQNWDGLHQLV 3LUPDGLHQLV $QWUDGLHQLV .HWYLUWDGLHQLV 3HQNWDGLHQLV 

.!&4!

  

'HJDOĂ&#x2DC;NDLQRVSDJDOWLQNODODSÂ&#x2019;GHJDOXNDLQRVOW 1DIWRVNDLQRV/RQGRQH Ă&#x201E;%UHQW´ -$9EDUHOLVÂąOLWUR

A

ÄŚ021Ă&#x201C;6*5Ă&#x2026;ÄŚ,1Ă&#x2022; 35$(,7ĂŁ Mindaugo MeĹĄkausko 

3DURGDVNLULDPD9DOGRYÄ&#x153;UÄ&#x2013;PÄ&#x153;PX]LHMDXVPHĂ&#x152;LXLLUUÄ&#x2013;PÄ&#x153;WHULWRULMRVVLVWHPLQJÄ&#x153;PRNVOLQLÄ&#x153;W\ULPÄ&#x153;PHWÄ&#x153;VXNDNĂ&#x152;LDL  

3RN\WLV 

VasarÄŻ pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; ÄŻregistruoti 14 184 naudoti automobiliai â&#x20AC;&#x201C; 23,5 proc. daugiau nei tÄ&#x2026; patÄŻ praÄ&#x2014;jusiĹł metĹł mÄ&#x2014;nesÄŻ (11 483). BendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;AutoTyrimaiâ&#x20AC;&#x153; duomenimis, praÄ&#x2014;jusÄŻ mÄ&#x2014;nesÄŻ asmeniniĹł automobiliĹł buvo ÄŻregistruota 13 658, o lengvĹłjĹł komerciniĹł â&#x20AC;&#x201C; 526. Daugiausia buvo ÄŻregistruota â&#x20AC;&#x17E;Volkswagenâ&#x20AC;&#x153; (2318), â&#x20AC;&#x17E;Opelâ&#x20AC;&#x153; (1400) ir BMW (1316) markiĹł automobiliĹł. PirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; Lietuvoje ÄŻregist-

R

6DQW\NLV

 

PlĹŤstelÄ&#x2014;jo automobiliĹł

A

9DOLXWRVSDYDGLQLPDV *!6Ă&#x;DOLERIS

Ă&#x20AC;INIĂ&#x2039;Ă&#x;SRAUTAS

P

%UROĂ&#x;IRĂ&#x;UĂ&#x20AC;SIENIOĂ&#x;VALIUTĂ&#x2039;Ă&#x;SANTYKISĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;D

 

   

   


0.292'15 

Ă&#x201E;5HXWHUVÂłĂ&#x201E;6FDQSL[ÂłQXRWU

',(15$Ă&#x201A;k,235,('$6Ă&#x152;9(/*,$17,(06Â&#x2018;3$6$8/Â&#x2018;5('$.725x-25Ă&#x17D;1x3$8Ă&#x152;,(1x

VARDAIĂ&#x;IRĂ&#x;VEIDAI

Donaldas Trumpas susidĹŤrÄ&#x2014; su kliĹŤtimis norÄ&#x2014;damas pasienyje su Meksika pastatyti sienÄ&#x2026;. Nepaisydami 72-ejĹł JAV prezidento, keliolika respublikonĹł senatoriĹł prisidÄ&#x2014;jo prie demokratĹł ir padÄ&#x2014;jo blokuoti nacionalinÄ&#x2122; nepaprastÄ&#x2026; jÄ&#x2026; padÄ&#x2014;tÄŻ. Ĺ is sprendimas gali paskatinti D.TrumpÄ&#x2026; pirmÄ&#x2026;kart per savo prezidentavimÄ&#x2026; pasinaudoti veto teise. Po balsavimo tviteryje prezidentas paraĹĄÄ&#x2014; vienÄ&#x2026; ĹžodÄŻ: â&#x20AC;&#x17E;Veto!â&#x20AC;&#x153;

1DXMRML=HODQGLMDVXNUzVWDÂąVDOĂ&#x2DC;Ă&#x2026;DO\MHNXULRMHĂ?HPDVQXVLNDOVWDPXPRO\JLVLUWHURUL]PRJUzVPzNUXYLQDDWDNDSDVzMREDLPÂ?LUVXNzOzGLGĂ?LXOÂ&#x2019;VLHOYDUWj

.UOĂ&#x;DINĂ&#x;GOSĂ&#x;Ă&#x20AC;MOGĂ&#x;Ă&#x20AC;UĂ&#x;DĂ&#x20AC;IOĂ&#x;MINĂ&#x;TYSĂ&#x; RAĂ&#x;MYBwSĂ&#x;OAZwJEĂ&#x;PASwJOĂ&#x;SIAUĂ&#x;Bg 1DXMRML=HODQGLMDLNLĂ&#x2026;LRSHQNWDGLHQLRQHĂ?LQRMRNj UHLĂ&#x2026;NLDPDVLQzVĂ&#x2026;DXG\QzV6DOĂ&#x2DC;YDOVW\EzNYLHWzDW Y\NWLPLJUDQWXV%HWSDVWDULHMLWDSRĂ?PRJĂ?XGĂ?LR QHRQDFLRNXULVSXRVHOzMRQHDS\NDQWjWDLNLQLX Jo r ĹŤ nÄ&#x2014; PAU Ĺ˝ I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

â&#x20AC;&#x17E;Esu 28-eriĹł baltaodis australas ir esu rasistas. Koks mano veiksmĹł tikslas? AĹĄ noriu sukurti baimÄ&#x2014;s atmosferÄ&#x2026; Ĺžudydamas musulmonus. KodÄ&#x2014;l Naujojoje Zelandijoje? Nes noriu pasiĹłsti ĹžinutÄ&#x2122; ir parodyti, kad jokia vieta pasaulyje, net pati atokiausia, nÄ&#x2014;ra apsaugota nuo masinÄ&#x2014;s migracijosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; taip savo motyvus iĹĄdÄ&#x2014;stÄ&#x2014; Brentonas Tarantas internete prieĹĄ atakÄ&#x2026; paskelbtame 74 puslapiĹł manifeste. IĹĄpuolÄŻ jis anonsavo ir anoniminiame interneto forume, jame sulaukÄ&#x2014; bendraminÄ?iĹł palaikymo. PareigĹŤnai to nepastebÄ&#x2014;jo. Skerdynes meÄ?etÄ&#x2014;se Naujojoje Zelandijoje, kaip teigÄ&#x2014; B.Tarantas, palaimino ir Norvegijos ĹžmogĹžudys Andersas Behringas Breivikas, Utiojos saloje 2011 metais nuĹžudÄ&#x2122;s 77 Ĺžmones. Abu ĹĄiuos ĹžmogĹžudĹžius vienijo neapykanta kitoms rasÄ&#x2014;ms ir tautoms, kitiems tikÄ&#x2014;jimams ir globalizmo politikai. Kaip ÄŻtariama, B.Tarantas turÄ&#x2014;jo bendrininkĹł â&#x20AC;&#x201C; be jo, sulaikyti dar 2 vyrai ir 1 moteris. Vienas ÄŻtariamĹłjĹł taip pat ga-

lÄ&#x2014;jo dalyvauti ĹĄaudynÄ&#x2014;se antrojoje meÄ?etÄ&#x2014;je KraistÄ?erÄ?o mieste. Planuota uĹžpulti ir treÄ?ius maldos namus, taÄ?iau Ĺžudikai nebespÄ&#x2014;jo. Per dvi atakas meÄ?etÄ&#x2014;se Ĺžuvo maĹžiausiai 49 ĹžmonÄ&#x2014;s, dar kelios deĹĄimtys ĹžmoniĹł sunkiai suĹžeisti. Ĺ˝uvo suaugÄ&#x2122; maldininkai ir maĹžameÄ?iai jĹł vaikai. &ILĂ&#x;MAĂ&#x;VOĂ&#x;IRĂ&#x;ROĂ&#x;DwĂ&#x;GYĂ&#x;VAI

VisÄ&#x2026; egzekucijÄ&#x2026; B.Tarantas nufilmavo prie kĹŤno pritvirtinta kamera ir gyvai transliavo soialiniame tinkle â&#x20AC;&#x17E;Facebookâ&#x20AC;&#x153;. ÄŽraĹĄas truko 16 minuÄ?iĹł. Kadro kompozicija tikriausiai neatsitiktinai buvo panaĹĄi ÄŻ ĹĄaudyklÄ&#x2014;s tipo kompiuterinio Ĺžaidimo vaizdÄ&#x2026;. Buvo matyti ĹĄaunamasis ginklas ir vaizdai aplinkui, kai Ĺžudikas vaikĹĄÄ?iojo po maldos namus. Ĺ˝udydamas Ĺžmones vyras ragino ĹžiĹŤrovus tapti tinklaraĹĄÄ?io vaizdo platformoje â&#x20AC;&#x17E;YouTubeâ&#x20AC;&#x153;, raĹĄomo PewDiePie, prenumeratoriais. Vaikinas, pasivadinÄ&#x2122;s PewDiePie, ĹĄiame kanale dalijasi ÄŻraĹĄais, kaip ĹžaidĹžia kompiuterinius Ĺžaidimus. Vaizdo ÄŻraĹĄe, kuris vÄ&#x2014;liau buvo paĹĄalintas iĹĄ â&#x20AC;&#x17E;Facebookâ&#x20AC;&#x153;, atakÄ&#x2026; buvo galima stebÄ&#x2014;ti iki menkiausiĹł detaliĹł.

IĹĄ pradĹžiĹł, naudodamasis navigacija, vyras atvyko ÄŻ meÄ?etÄ&#x2122;, kurioje vyko penktadienio pamaldos, â&#x20AC;&#x201C; ÄŻ jas buvo susirinkÄ&#x2122; maĹždaug 200 ĹžmoniĹł. IĹĄlipÄ&#x2122;s iĹĄ automobilio B.Tarantas nuĹĄovÄ&#x2014; prie meÄ?etÄ&#x2014;s sutiktÄ&#x2026; ir su juo pasisveikinusÄŻ vyrÄ&#x2026;. Tuomet ÄŻĹžengÄ&#x2014; ÄŻ pastato vidĹł ir paleido kulkĹł kruĹĄÄ&#x2026; ÄŻ ten klĹŤpanÄ?ius maldininkus.

â&#x20AC;&#x17E;IĹĄvengÄ&#x2014;me mirties tik per atsitiktinumÄ&#x2026;. KaĹžkas siaubingo. PraĹĄau pasimelsti uĹž mus.â&#x20AC;&#x153; 7,TEDODV

Jis ĹĄaudÄ&#x2014; kelias minutes, vis pasikeisdamas kulkĹł apkabas. Papildomai leido kulkĹł papliĹŤpas ÄŻ tuos, kurie merdÄ&#x2014;jo parkritÄ&#x2122; ant ĹžemÄ&#x2014;s, taikÄ&#x2014;si ÄŻ tuos, kurie bandÄ&#x2014; su visais langĹł stiklais iĹĄĹĄokti ÄŻ laukÄ&#x2026; ir sprukti. Vaizdo ÄŻraĹĄe buvo girdÄ&#x2014;ti, kaip klykia maĹži vaikai. Tada Ĺžudikas trumpam atsitraukÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; iĹĄÄ&#x2014;jo ÄŻ laukÄ&#x2026;, ĹžudÄ&#x2014; sprunkanÄ?ius Ĺžmones. Tuomet nubÄ&#x2014;go ÄŻ automobilÄŻ pasiimti kito ginklo. Kol jis sukiojosi prie maĹĄinos, iĹĄ meÄ?etÄ&#x2014;s Ä&#x2014;mÄ&#x2014; sprukti moterys, kurios meldÄ&#x2014;si antrajame aukĹĄte. Jos irgi krito pakirstos kulkĹł. VÄ&#x2014;l grÄŻĹžÄ&#x2122;s ÄŻ meÄ?etÄ&#x2122; skerdikas paleido dar vienÄ&#x2026; ĹĄĹŤviĹł papliĹŤpÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; kontrolinÄ&#x2122;, kad bĹŤtĹł tikras, jog gyvĹł nebeliko. Jo tikslas buvo iĹĄĹžudyti visus savo kelyje.

Tuomet B.Tarantas iĹĄÄ&#x2014;jo ÄŻ laukÄ&#x2026;, pakeliui dar nuĹĄovÄ&#x2014; moterÄŻ. SÄ&#x2014;do ÄŻ automobilÄŻ ir nuvaĹžiavo. VaĹžiuodamas pro uĹždarytÄ&#x2026; savo maĹĄinos langÄ&#x2026; nuĹĄovÄ&#x2014; musulmoniĹĄku apdaru vilkintÄŻ vyriĹĄkÄŻ, kuris Ä&#x2014;jo ĹĄaligatviu. Automobilio salone plyĹĄojo grotuvas, skambÄ&#x2014;jo dainos ĹžodĹžiai: â&#x20AC;&#x17E;Esu pragaro liepsnĹł dievas.â&#x20AC;&#x153; VÄ&#x2014;liau vaizdo ÄŻraĹĄas nutrĹŤko. Policija teigÄ&#x2014;, kad po B.Taranto vaizdo ÄŻraĹĄu komentaruose dĹžiĹŤgavo jo bendraminÄ?iai: mÄ&#x2014;gavosi niekuo dÄ&#x2014;tĹł ĹžmoniĹł mirtimi, ragino ĹžudikÄ&#x2026; nesustoti. 6IEĂ&#x;NASĂ&#x;MALĂ&#x;DIĂ&#x;NINĂ&#x;KASĂ&#x;ATĂ&#x;SIĂ&#x;̧ AUĂ&#x;Dw

Antroji ataka ÄŻvyko Linvude, KraistÄ?erÄ?o priemiestyje, 6 kilometrai nuo pirmosios meÄ?etÄ&#x2014;s. Teigiama, kad ten darbavosi du Ĺžudikai. Vienas jĹł tikriausiai buvo B.Tarantas, o kas kitas, kol kas neĹžinoma. Antrojoje meÄ?etÄ&#x2014;je Ĺžuvo aĹĄtuoni ĹžmonÄ&#x2014;s. Ĺ˝ala galÄ&#x2014;jo bĹŤti didesnÄ&#x2014;, bet vienas maldininkas, turÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s ĹĄautuvÄ&#x2026;, Ä&#x2014;mÄ&#x2014; gintis. UĹžpuolikai pradÄ&#x2014;jo bÄ&#x2014;gti, maldininkas juos vijosi, paleido ÄŻ jĹł pusÄ&#x2122; dvi kulkas. VÄ&#x2014;liau policijai vyras pasakojo: â&#x20AC;&#x17E;Ĺ audĹžiau bandydamas apginti kitus. Jie ÄŻsÄ&#x2014;do ÄŻ sidabrinÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Subaruâ&#x20AC;&#x153; ir nuvaĹžiavo.â&#x20AC;&#x153; ÄŽtariamieji netrukus buvo sulaikyti â&#x20AC;&#x201C; policija blokavo kelius ir taranavo B.Taranto automobilÄŻ. Ant jo buvo rasti du savadarbiai sprogstamieji ÄŻtaisai, jie netrukus neutralizuoti.

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x;Ă&#x;P

Siti Aisyah buvo paleista ÄŻ laisvÄ&#x2122;. 27-eriĹł indonezietei po dvejĹł metĹł sulaikymo panaikinti kaltinimai nuĹžudĹžius Ĺ iaurÄ&#x2014;s KorÄ&#x2014;jos lyderio netikrÄ&#x2026; brolÄŻ Kim Jong-namÄ&#x2026;. Kitai kaltinamajai Doan Thi Huong kaltinimai nebuvo panaikinti. Kim Jong-namas nunuodytas 2017 m. vasario 13-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; Kvala LumpĹŤro oro uosto terminale nervus paralyĹžiuojanÄ?ia medĹžiaga VX.

Georgeâ&#x20AC;&#x2122;ui Pellui buvo paskirta 6 metĹł laisvÄ&#x2014;s atÄ&#x2014;mimo bausmÄ&#x2014; uĹž lytinius nusikaltimus prieĹĄ vaikus. 77 metĹł Australijos kardinolas ir buvÄ&#x2122;s popieĹžiaus padÄ&#x2014;jÄ&#x2014;jas kalÄ&#x2014;jime turÄ&#x2014;s praleisti maĹžiausiai trejus metus ir aĹĄtuonis mÄ&#x2014;nesius. G.Pellas taip pat bus ÄŻtrauktas ÄŻ asmenĹł, padariusiĹł seksualinius nusikaltimus, registrÄ&#x2026;. Kardinolui grÄ&#x2014;sÄ&#x2014; maksimali 50 metĹł kalÄ&#x2014;jimo bausmÄ&#x2014;.

Recepas Tayyipas Erdoganas susikivirÄ?ijo su Izraelio premjeru B.Netanyahu. Turkija apkaltino jÄŻ akivaizdĹžiu rasizmu. PalestinieÄ?iĹł gynÄ&#x2014;ju save laikantis 65-eriĹł R.T.Erdoganas daĹžnai negaili kritikos Izraeliui. B.Netanyahu, atsakydamas ÄŻ kritikÄ&#x2026;, R.T.ErdoganÄ&#x2026; iĹĄvadino diktatoriumi. O Turkijos prezidentas ÄŻ tai atsakÄ&#x2014; Izraelio premjerÄ&#x2026; pavadindamas â&#x20AC;&#x17E;tironu, ĹžudanÄ?iu palestinieÄ?iĹł vaikusâ&#x20AC;&#x153;.


U\WDLÂąYDNDUDL

Ă&#x;PNRYRG

"ARONOĂ&#x;%LĂ&#x;#HAĂ&#x;POĂ&#x;TEISĂ&#x;MASĂ&#x;BUĂ&#x;VOĂ&#x;Â?DOĂ&#x;MIAU .DLWHLVLDPDVYLHQDVJDU VLDXVLĂ&#x2DC;SDVDXOLRQDUNRWL NĂ&#x2DC;EDURQĂ&#x2DC;SDVLĂ?LĂ&#x2018;UzWL SURFHVRĂ?PRQzVUHQND VLO\JÂ&#x2019;WHDWURVSHNWDNOÂ&#x2019; 7ULVPzQHVLXV1LXMRUNH WUXNXVLRMH-RDTXLQR*X] PDQR(O&KDSRWHLVPR GUDPRMHQHWUĂ&#x2018;NRLQWULJĂ&#x2DC; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iÄ&#x2026; ĹžiemÄ&#x2026; man pasisekÄ&#x2014; pamatyti geriausiÄ&#x2026; ĹĄou visame Niujorke. Jis buvo daug labiau ÄŻtraukiantis nei bet koks BrodvÄ&#x2014;jaus spektaklis ar Holivudo hitas. 44 scenĹł teismo spektaklyje buvo uĹžburianÄ?iĹł veikÄ&#x2014;jĹł, kurie atvÄ&#x2014;rÄ&#x2014; langÄ&#x2026; ÄŻ ĹžiaurĹł narkotikĹł mafijos pasaulÄŻ. Bet tai nebuvo fikcija, viskas ĹĄioje dramoje buvo tiesaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; naujienĹł agentĹŤros AFP ĹžurnalistÄ&#x2014; Laura Bonilla, dalyvavusi 61 metĹł J.Guzmano-El Chapo teismo procese.

7HLVPHĂ?XUQDOLVWDLUDĂ&#x2026;zÂ&#x2019;EORNQRWXVGDLOLQLQNDLSLHĂ&#x2026;zHVNL]XVĂ&#x201A;LDPHÂą(O&KDSRĂ?PRQDL(PPDLURGRÂ&#x2019;YLUĂ&#x2026;Ă&#x2DC;SDNHOWXVQ\NĂ&#x2026;mLXVSHUSDVNXWLQÂ&#x2019;WHLVPRSRVzGÂ&#x2019;-LGDO\YDYRYLVXR

kotikĹł baronas turÄ&#x2014;tĹł iĹĄgirsti ir nuosprendÄŻ. TaÄ?iau jau dabar nÄ&#x2014;ra abejoniĹł â&#x20AC;&#x201C; laisvÄ&#x2014;s skonio Ĺžiaurus nusikaltÄ&#x2014;lis, uĹžsakÄ&#x2122;s tĹŤkstanÄ?ius ĹžmogĹžudysÄ?iĹł, nebepajus. O tai, kas buvo papasakota Niujorko teismo salÄ&#x2014;je per posÄ&#x2014;dĹžiĹł maratonÄ&#x2026;, ilgam ÄŻsirÄ&#x2014;ĹĄ ÄŻ atmintÄŻ tiems, kurie galÄ&#x2014;jo juos stebÄ&#x2014;ti.

VienÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; prabilo ir buvusi El Chapo meiluĹžÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; liudydama ji Ä&#x2014;mÄ&#x2014; raudoti, o barono Ĺžmona, Ĺžvelgdama ÄŻ jÄ&#x2026; paniekinamai, ĹĄypsojosi.

)¸Ă&#x;NARSĂ&#x;TwĂ&#x;KIEKĂ&#x;VIEĂ&#x;NgĂ&#x;SIĂ&#x;Ă&#x201E;Lg

â&#x20AC;&#x17E;Mes negalÄ&#x2014;jome ÄŻsineĹĄti telefonĹł ar kompiuteriĹł, tad apie El Chapo teismÄ&#x2026; raĹĄiau senoviniu bĹŤdu â&#x20AC;&#x201C; viskÄ&#x2026; ĹžymÄ&#x2014;jausi tuĹĄinuku popieriuje, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo L.Bonilla, kuriai, prieĹĄingai nei daugybei ĹžurnalistĹł, buvo duotas leidimas patekti ÄŻ teismo salÄ&#x2122;. â&#x20AC;&#x201C; ReikÄ&#x2014;davo ateiti la-

Vyras buvo pripaĹžintas kaltu dÄ&#x2014;l stambaus masto pinigĹł plovimo, narkotikĹł gabenimo ir nelegalaus ginklĹł arsenalo turÄ&#x2014;jimo. Vasaros pradĹžioje Meksikos nar-

bai anksti, kad uĹžsiimtum vietÄ&#x2026;. Kai kas atvaĹžiuodavo 1 val. nakties, nors teismo pradĹžia bĹŤdavo numatyta tik 9 val. 30 min. Vienas reporteris naktÄŻ atsiveĹžÄ&#x2014; iĹĄlankstytÄ&#x2026; dÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2122; ir miegmaiĹĄÄŻ. Pasiklojo kartonÄ&#x2026; ir miegojo prie teismo durĹł. Kitas kolega nutarÄ&#x2014; pasiĹĄaipyti ir ĹĄalia jo padÄ&#x2014;jo lentelÄ&#x2122;: â&#x20AC;&#x17E;PadÄ&#x2014;kite man, noriu, kad ĹĄita byla baigtĹłsi!â&#x20AC;&#x153; Ĺ˝urnalistai stebÄ&#x2014;davo, kaip atvyksta prokurorai, advokatai. Niekada dÄ&#x2014;mesio nevengÄ&#x2014; ir blyksÄ?iĹł nesibaidÄ&#x2014; narkotikĹł barono Ĺžmona. 29 metĹł Emma Coronel kasdien atveĹždavo drabuĹžius, kuriuos teismo salÄ&#x2014;je tÄ&#x2026;dien turÄ&#x2014;davo vilkÄ&#x2014;ti jos vyras.

PSICHAI Kovas: 17 d. Alytus 19 d. PanevÄ&#x2014;Ĺžys 20 d. BirĹžai 22 d. Ĺ iauliai 24 d. Vilnius 30 d. Kaunas Balandis: 1 d. Lazdijai 9 d. KaiĹĄiadorys 10 d. PanevÄ&#x2014;Ĺžys 12 d. Vilnius 13 d. Druskininkai 14 d. KlaipÄ&#x2014;da 15 d. Raseiniai

PREMJERA!

LITUANICA

AĹĄtri komedija

PREMJERA!

5Ă&#x20AC;Ă&#x;LIEĂ&#x;JOĂ&#x;Â?ROĂ&#x;DYĂ&#x;MĂ&#x2039;Ă&#x;JĂ&#x201E;Ă&#x;RA

J.Guzmano-El Chapo advokatĹł komanda po patikros ir iki teismo proceso pradĹžios susirinkdavo maĹžame kambarÄ&#x2014;lyje pasitarti. PraÄ&#x2014;jus kelioms dienoms po pirmojo posÄ&#x2014;dĹžio tame kambarÄ&#x2014;lyje ant lentynos atsirado Jesuso Malverde â&#x20AC;&#x201C; narkotikĹł prekiautojĹł ĹĄventuoju praminto meksikieÄ?io â&#x20AC;&#x201C; statulÄ&#x2014;lÄ&#x2014;. Kai Ĺžurnalistai teiraudavosi, iĹĄ kur ji ten atsirado, advokatai tik

ĎEITI DRAUDŽIAMA

(NE)TIKRAS MILIJONIERIUS

Kovas: Balandis: 30 d. Ĺ iauliai 19 d. KlaipÄ&#x2014;da 25 d. Vilnius 27 d. Kaunas

16 d. UkmergÄ&#x2014; 19 d. Kaunas 20 d. Vilnius 24 d. Ĺ iauliai 28 d. TelĹĄiai 29 d. Vilnius 30 d. TauragÄ&#x2014; GeguĹžÄ&#x2014;: 5 d. Vilnius 12 d. Vilnius 14 d. Kaunas 15 d. Alytus

ÄŽ teismo salÄ&#x2122; ĹžmonÄ&#x2014;s buvo ÄŻleidĹžiami tik du kartus perÄ&#x2014;jÄ&#x2122; saugumo patikrÄ&#x2026; ir metalo detektoriĹł. Galiausiai juos apieĹĄkodavo policijos ĹĄunys.

Teismo salÄ&#x2014;je nebuvo galima fotografuoti â&#x20AC;&#x201C; bĹŤdavo pieĹĄiami eskizai. Tiesa, nebuvo galima pieĹĄti liudininkĹł ir teismo prisiekusiĹłjĹł portretĹł, kad niekas jĹł neatpaĹžintĹł ir El Chapo bendrai neÄŻvykdytĹł kerĹĄto ar nemÄ&#x2014;gintĹł jĹł papirkti. Neskelbtos ir prisiekusiĹłjĹł pavardÄ&#x2014;s. Visuomet aplink pastatÄ&#x2026; ir jame budÄ&#x2014;jo gausios policijos pareigĹŤnĹł pajÄ&#x2014;gos, skraidÄ&#x2014; sraigtasparnis, o kai El Chapo buvo veĹžamas ÄŻ teismo salÄ&#x2122;, eismas ant Bruklino tilto bĹŤdavo sustabdomas. TokiĹł priemoniĹł imtasi ne veltui â&#x20AC;&#x201C; Sinaloa kartelio vadas prieĹĄ tai jau du kartus pabÄ&#x2014;go iĹĄ kalÄ&#x2014;jimo.

Kovas: 21 d. Kaunas 23 d. KupiĹĄkis 27 d. Vilnius 28 d. Kaunas 29 d. Vilnius Balandis: 10 d. Vilnius 18 d. Ĺ iauliai 24 d. Alytus 26 d. Vilnius 30 d. Kaunas

Kovas: 23 d. Vilnius 26 d. Kaunas 27 d. UkmergÄ&#x2014; GeguĹžÄ&#x2014;: 2 d. KlaipÄ&#x2014;da 10 d. Kaunas 13 d. Vilnius

GeguĹžÄ&#x2014;: 9 d. Utena 11 d. Vilnius 19 d. Kaunas 23 d. Vilnius

PREMJERA!

PREMJERA!

PASIKLYDÄ&#x2DC;S SKAMBUTIS

DIENA BE MELO

MELAGÄ&#x2013;S

PRIE DANGAUS VARTŲ

PRIMADONOS

Kovas: Balandis: GeguĹžÄ&#x2014;: 25 d. Druskininkai 16 d. Kaunas 9 d. Vilnius 8 d. Kaunas 22 d. Vilnius 28 d. Kaunas 10 d. Ĺ iauliai 11 d. Palanga 15 d. TelĹĄiai 18 d. Vilnius

Kovas: Balandis: GeguĹžÄ&#x2014;: 16 d. Vilnius 5 d. Vilnius 17 d. Kaunas 25 d. KlaipÄ&#x2014;da

Kovas: Balandis: GeguĹžÄ&#x2014;: 17 d. Vilnius 7 d. Kaunas 16 d. Kaunas 14 d. Vilnius 25 d. Vilnius

Kovas: GeguĹžÄ&#x2014;: 18 d. Vilnius 5 d. Kaunas 8 d. Vilnius

Kovas: 31 d. VarÄ&#x2014;na 18 d. Kaunas 19 d. Vilnius 21 d. Ĺ venÄ?ionys 25 d. PanevÄ&#x2014;Ĺžys 30 d. Vilnius

ŽAIDIMAS NEBAIGTAS

PATS GERIAUSIAS Ĺ OU

Kovas: Balandis: GeguĹžÄ&#x2014;: 21 d. Vilnius 2 d. Vilnius 14 d. Vilnius 6 d. Kaunas

LOTO

Balandis: GeguĹžÄ&#x2014;: Kovas: 26 d. Vilnius 12 d. Kaunas 18 d. Ĺ iauliai 13 d. Vilnius 26 d. Vilnius 25 d. PanevÄ&#x2014;Ĺžys

Kovas: Balandis: GeguĹžÄ&#x2014;: 25 d. Vilnius 2 d. Kaunas 3 d. Vilnius 6 d. Vilnius

STRIPTIZO ERELIAI

AĹĄtri komedija

ŽAVIOS IR PAVOJINGOS

Ĺ˝IRKLÄ&#x2013;S

Balandis: GeguĹžÄ&#x2014;: 3 d. Vilnius 23 d. Kaunas 18 d. Kaunas 28 d. Vilnius

Balandis: 4 d. Vilnius 16 d. Kaunas 17 d. Ĺ akiai Kitokia komedija

PARYŽIAUS KATEDRA

2 SMEGENŲ ISTORIJA

VYRŲ LAIŠKAI

TESTOSTERONAS

Balandis: GeguĹžÄ&#x2014;: 7 d. Kaunas 24 d. Vilnius 28 d. Vilnius

Balandis: 15 d. Vilnius

GeguĹžÄ&#x2014;: 16 d. Vilnius

Kovas: Balandis: 27 d. Kaunas 3 d. Jurbarkas 7 d. Vilnius 26 d. Kaunas

GeguĹžÄ&#x2014;: 20 d. PanevÄ&#x2014;Ĺžys 24 d. Kaunas 29 d. Vilnius ir kt.

Balandis: Kovas: 28 d. Vilnius 11 d. Vilnius

GeguĹžÄ&#x2014;: 17 d. Vilnius 22 d. Kaunas 28 d. Alytus

Kovas: 28 d. MarijampolÄ&#x2014;

AĹĄtri komedija

Interaktyvus ĹĄou

GeguĹžÄ&#x2014;: Kovas: Balandis: 31 d. Vilnius 5 d. Kaunas 6 d. MaĹžeikiai 18 d. Vilnius 7 d. Vilnius 9 d. PanevÄ&#x2014;Ĺžys

Balandis: 2 d. KlaipÄ&#x2014;da 16 d. Vilnius 25 d. Kaunas

KAIP ATSIKRATYTI DRAUGO?

VYRAS PO PADU

Balandis: 8 d. Pasvalys 11 d. Ĺ iauliai 23 d. Vilnius 26 d. BirĹžai

GeguĹžÄ&#x2014;: 21 d. KlaipÄ&#x2014;da 30 d. Kaunas 31 d. Vilnius

Interaktyvus ĹĄou

Kitokia komedija

%LOLHWXVSODWLQD

AĹĄtri komedija


U\WDLÂąYDNDUDL

PNRYRGĂ&#x;

TRAGEDIJA SUK RÄ&#x2013;TÄ&#x2013; AVIACIJOS PASAULÄŽ

RVHY\URWHLVPRSRVzGĂ?LXRVH

$3QXRWU $)3Ă&#x201E;6FDQSL[ÂłQXRWU

Ă&#x201E;5HXWHUVÂłĂ&#x201E;6FDQSL[ÂłQXRWU

UĂ&#x;SIAĂ&#x;PRAĂ&#x;MOĂ&#x;GAĂ&#x;.IUĂ&#x;JORĂ&#x;KE

$SLHEDURQj-*X]PDQjLUMRYHLNOjVNODQGzOHJHQGRV.DLNDP0HNVLNRMHMLVÂąGLGY \ULV

gĹŤĹžÄ?iodavo peÄ?iais ir ĹĄypsodavosi pro ĹŤsÄ&#x2026;: â&#x20AC;&#x17E;Atsirado pati. Tai â&#x20AC;&#x201C; stebuklas!â&#x20AC;&#x153; MedĹžiu ir raudonu marmuru iĹĄpuoĹĄtoje teismo salÄ&#x2014;je iĹĄ viso prabilo 56 liudytojai. Juos JAV valdĹžia iĹĄkvietÄ&#x2014;, kad detaliai papasakotĹł apie vieno ĹžymiausiĹł pasaulyje nusikaltÄ&#x2014;liĹł gyvenimÄ&#x2026; ir veiklÄ&#x2026;. Nors skambant baisiems pasakojimams J.Guzmanas-El Chapo sÄ&#x2014;dÄ&#x2014;davo akmeniniu veidu, jo Ĺžmona Emma â&#x20AC;&#x201C; praminta meksikietiĹĄkÄ&#x2026; ja Kim Kardashian â&#x20AC;&#x201C; papĹŤtusi lĹŤpas siĹłsdavo jam oro buÄ?inius, ĹĄypsodavosi arba Ĺžaisdavo su ilgais iĹĄpuoselÄ&#x2014;tais plaukais juos sukdama tarp pirĹĄtĹł, kramtydavo gumÄ&#x2026;. Kaltintojai pateikÄ&#x2014; 300 tĹŤkstanÄ?iĹł puslapiĹł dokumentĹł ir 117 tĹŤkst. garso ÄŻraĹĄĹł su ÄŻrodymais apie J.Guzmano-El Chapo veiklÄ&#x2026;, taip pat ĹĄimtus nuotraukĹł. Tikrai bĹŤtĹł uĹžtekÄ&#x2122; ir maĹžiau medĹžiagos, kad nusikaltÄ&#x2014;lis bĹŤtĹł nuteistas, taÄ?iau JAV tyrÄ&#x2014;jai ant jo galvos vertÄ&#x2014; viskÄ&#x2026;, kÄ&#x2026; Ĺžinojo, â&#x20AC;&#x201C; naudojosi proga, kad teisiamĹłjĹł suole atsidĹŤrÄ&#x2014; tokio kalibro nusikaltÄ&#x2014;lis. .ARĂ&#x;KOĂ&#x;TIĂ&#x;KĂ&#x2039;Ă&#x;KAĂ&#x;RAĂ&#x;LYSĂ&#x;TwĂ&#x;KLESĂ&#x;TI

Ar El Chapo teismas reiĹĄkia ir Sinaloa kartelio saulÄ&#x2014;lydÄŻ? Toli graĹžu. Kol tÄ&#x2014;vukas teismo salÄ&#x2014;je neramiai gniauĹžÄ&#x2014; rankas, Meksikoje El Chapo sĹŤnĹŤs ir buvÄ&#x2122; bendrininkai toliau sukosi. GinklĹł kontrabanda ÄŻ MeksikÄ&#x2026; iĹĄ JAV nesustojo, o narkotikĹł vartojimas Amerikoje ir toliau auga. Tiesa, kai El Chapo buvo iĹĄsiĹłstas ÄŻ Jungtines Valstijas ir neliko abejoniĹł, kad jis nebevadovaus karteliui, Meksikoje uĹžvirÄ&#x2014; narkotikĹł gaujĹł kovos. PraÄ&#x2014;jusiais metais Meksikoje uĹžfiksuotas rekordinis ĹžmogĹžudysÄ?iĹł skaiÄ?ius â&#x20AC;&#x201C; 33 tĹŤkstanÄ?iai. Dauguma jĹł susijusios su narkotikĹł mafija. Ĺ˝udomi ir korespondentai, raĹĄantys uĹžsienio spaudai apie karÄ&#x2026; su narkotikais, korupcijÄ&#x2026; Meksikoje, narkotikĹł baronus ir kitus asmenis, kurie sukasi ĹĄiame versle. Kai kurie ĹĄiĹł asmenĹł mynÄ&#x2014; teismo slenkstÄŻ Niujorke. PosÄ&#x2014;dĹžiĹł salÄ&#x2014;je pasirodÄ&#x2014; buvÄ&#x2122; El Chapo smogikai, sekretoriai, jo kompiuterius priĹžiĹŤrÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s programuotojas, buhalteris, du pilotai, asmens sargybiniai, kokaino tiekÄ&#x2014;jai iĹĄ Kolumbijos. VienÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; prabilo ir buvusi meiluĹžÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; liudydama Ä&#x2014;mÄ&#x2014; nevaldomai raudoti. Ji pasakojo, kaip spruko nuo Meksikos pareigĹŤnĹł,

kai jie ÄŻsiverĹžÄ&#x2014; ÄŻ jĹł meilÄ&#x2014;s lizdelÄŻ Kuljakano mieste. Abu su J.Guzmanu nuogi ÄŻĹĄliuoĹžÄ&#x2014; ÄŻ tunelÄŻ, iĹĄraustÄ&#x2026; po vonia, ir pabÄ&#x2014;go. Teismo salÄ&#x2014;je El Chapo Ĺžmona, su panieka Ĺžvelgdama ÄŻ meiluĹžÄ&#x2122;, ĹĄypsojosi. NarkotikĹł baronas su sutuoktine tÄ&#x2026;dien vilkÄ&#x2014;jo vienodos vyĹĄninÄ&#x2014;s spalvos megztukus, taip parodydami: â&#x20AC;&#x17E;Esame komanda.â&#x20AC;&#x153; "AĂ&#x;ROĂ&#x;NASĂ&#x;MwĂ&#x;GAĂ&#x;VOĂ&#x;SIĂ&#x;GYĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MU

â&#x20AC;&#x17E;PraÄ&#x2014;jusio amĹžiaus pabaigoje prekyba kokainu buvo pasaulinis verslasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teismo salÄ&#x2014;je sakÄ&#x2014; buvÄ&#x2122;s El Chapo iĹždininkas ir pilotas Miguelis Angelis MartinezasGordo. Jis pasakojo, kad skurde gimÄ&#x2122;s baronas nebaigÄ&#x2014; netgi pradinÄ&#x2014;s mokyklos, todÄ&#x2014;l kai gavo progÄ&#x2026; prisiliesti prie prabangos, ji jÄŻ uĹžvaldÄ&#x2014;. Atgauti jÄ&#x2014;gĹł El Chapo skrisdavo ÄŻ Ĺ veicarijos klinikas, turÄ&#x2014;jo rĹŤmus Ramiojo vandenyno pakrantÄ&#x2014;je Akapulke ir jachtÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Chapitoâ&#x20AC;&#x153;, kiekvienoje iĹĄ 31 Meksikos valstijos â&#x20AC;&#x201C; po ranÄ?Ä&#x2026;, o ypaÄ? prabangiÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; sostinÄ&#x2014;je Meksike. NarkotikĹł kartelio bosas skraidÄ&#x2014; keturiais privaÄ?iais lÄ&#x2014;ktuvais, jo ranÄ?oje ÄŻkurtame zoologijos sode ganÄ&#x2014;si liĹŤtai ir panteros, o po jÄŻ lankytojai galÄ&#x2014;jo vaĹžinÄ&#x2014;ti traukinuku. Viena tragikomiĹĄkiausiĹł liudijimo daliĹł buvo tada, kai Gordo pasakojo, kaip buvÄ&#x2122;s bosas triskart uĹžsakÄ&#x2014; nuĹžudyti jÄŻ, buvusÄŻ pavaldinÄŻ, bet nÄ&#x2014; karto nepavyko. Pirmiausia Ĺžudikas bandÄ&#x2014; Gordo subadyti peiliu, kitÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; uĹždauĹžyti beisbolo lazda. TreÄ?iÄ&#x2026; kartÄ&#x2026;, kai vyrÄ&#x2026; pareigĹŤnai perkÄ&#x2014;lÄ&#x2014; ÄŻ saugesnÄŻ kalÄ&#x2014;jimÄ&#x2026;, mÄ&#x2014;ginta ÄŻmesti granatÄ&#x2026; ÄŻ jo vienutÄ&#x2122;. Kai nÄ&#x2014; vienas mÄ&#x2014;ginimas neiĹĄdegÄ&#x2014;, El Chapo pasiuntÄ&#x2014; prie kalÄ&#x2014;jimo tradiciniĹł Meksikos dainininkĹł â&#x20AC;&#x201C; mariaÄ?iĹł â&#x20AC;&#x201C; ansamblÄŻ. Jie kiaurÄ&#x2026; naktÄŻ iki pat ryto traukÄ&#x2014; dainÄ&#x2026;: â&#x20AC;&#x17E;Kas ÄŻvyko ĹĄiame pasaulyje, nebeliko prisiminimĹł. Kai bĹŤsiu mirÄ&#x2122;s, iĹĄ manÄ&#x2122;s teliks ĹžemÄ&#x2014;s saujelÄ&#x2014;.â&#x20AC;&#x153; Taip El Chapo grasino buvusiam bendraĹžygiui, kad jo dienos suskaiÄ?iuotos. 6EIĂ&#x;DgĂ&#x;BJAUĂ&#x;ROĂ&#x;JOĂ&#x;SKALĂ&#x;PEĂ&#x;LIU

Vienas ĹĄiurpiausiĹł Niujorko salÄ&#x2014;je nuskambÄ&#x2014;jusiĹł liudijimĹł buvo kolumbieÄ?io Juano Carloso Ramirezo-Chupetos, kuris vienu metu buvo didĹžiausias El Chapo kartelio kokaino tiekÄ&#x2014;jas. Slapstydamasis nuo pareigĹŤnĹł Chupeta buvo pasidarÄ&#x2122;s begalÄ&#x2122; plastiniĹł operacijĹł â&#x20AC;&#x201C; keitÄ&#x2014; veido

bruoĹžus, ausĹł formÄ&#x2026;. Teisme jis mĹŤvÄ&#x2014;jo pirĹĄtines, ÄŻ jo veidÄ&#x2026; buvo sunku ĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti. Vyras prisipaĹžino, kad bendradarbiaujant su El Chapo ÄŻ JAV buvo iĹĄsiĹłsta 400 tonĹł jo kolumbietiĹĄko kokaino. Jis Ĺžinojo apie maĹždaug 150 uĹžsakomĹłjĹł ĹžmogĹžudysÄ?iĹł, o kai policija vyrÄ&#x2026; galiausiai sulaikÄ&#x2014;, iĹĄ jo buvo konfiskuota milijardai doleriĹł grynaisiais. Chupeta iĹĄ kiekvieno El Chapo sandorio susiĹžerdavo 40 proc. pelno. J.C.Ramirezas pasakojo, kad auksiniais laikais per vienÄ&#x2026; naktÄŻ iĹĄ Kolumbijos ÄŻ Sinaloa valstijÄ&#x2026; nuskrisdavo 12â&#x20AC;&#x201C;15 lÄ&#x2014;ktuvĹł, prigrĹŤstĹł kokaino. Jis detaliai papasakojo apie susidorojimus su prieĹĄais arba pareigĹŤnais, kurie mÄ&#x2014;gino kiĹĄti nosÄŻ ÄŻ prekybos kokainu reikalus. â&#x20AC;&#x17E;NeÄŻmanoma vadovauti karteliui Kolumbijoje ir nesiimti smurto. Ĺ ie du dalykai eina koja kojonâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tvirtino vyras, paklaustas, ar nesigaili dÄ&#x2014;l savo nusikaltimĹł.

.RYRRVLRVU\WjVXGXĂ?RNHOHLYLXVLUÂ&#x2019;JXORVQDULXVVNUDLGLQÂ?VĂ&#x201E;(WKLRSLDQ $LUOLQHVÂłYDOGRPDVRUODLYLVĂ&#x201E;%RHLQJ0$;Âł7DLMDXDQWURMLPDĂ?LDXQHLSHU Ă&#x2026;HĂ&#x2026;LVPzQHVLXVÂ&#x2019;Y\NXVLĂ&#x2026;LRPRGHOLROzNWXYRNDWDVWURID3UDzMXVLĂ&#x2DC;PHWĂ&#x2DC;VSDOLR PzQHVÂ&#x2019;Ă&#x201E;/LRQ$LUÂłOzNWXYDVVXGXĂ?R-DYRVMĂ&#x2018;URMHLUSUDĂ?XGzĂ?PRQHV/zNWX YDVLĂ&#x2026;UDGDUĂ&#x2DC;GLQJRSUDzMXVPLQXmLĂ&#x2DC;SRSDNLOLPRLĂ&#x2026;'Ă?DNDUWRVRURXRVWR0D QRPDNDGĂ&#x201E;(WKLRSLDQ$LUOLQHVÂłOzNWXYHEXYRNLOÂ?EzGĂ&#x2DC;GzOJUHLmLRPDWXRNOLR LUDWDNRVNDPSRMXWLNOLĂ&#x2DC;6XGXĂ?Â?VĂ&#x201E;/LRQ$LUÂłOzNWXYDVLUJLVXVLGĂ&#x2018;UzVXĂ&#x2026;LDSURE OHPD-XWLNOLDLQHWHLVLQJDLQXVWDWzRUODLYLRSR]LFLMjLUMRSULHNÂ&#x2019;VPXNGzĂ?HP\Q

Ă&#x201E;(WKLRSLDQ$LUOLQHVÂłOzNWXYDVWXUzMRVNULVWLLĂ&#x2026;(WLRSLMRVVRVWLQzV$GLV$EHERVÂ&#x2019;.H QLMRVVRVWLQÂ?1DLUREÂ&#x2019;EHWU\Ă&#x2026;\VVXMXRGLQJRSUDzMXVYRVPLQXWzPVSRSDNLOL PR/zNWXYRSLORWDVEXYRSDW\UÂ?VRUHSUDOHLGÂ?VGDXJLDXQHLWĂ&#x2018;NVWYDODQGĂ&#x2DC; /zNWXYDVQXNULWR(WLRSLMRMHQHWROL'HEUH=HMLWR %LĂ&#x2026;RIWX PLHVWRĂ&#x152;XYRYLVLOzN WXYXVNULGÂ?DVPHQ\V3RQHODLPzVSDDLĂ&#x2026;NzMRNDGOzNWXYHEXYRĂ&#x2026;DOLĂ&#x2DC;SLOLHmLDL

0LĂ&#x201E;Ă&#x;DOĂ&#x;SMALĂ&#x;SUOĂ&#x;LIĂ&#x2039;Ă&#x;MIĂ&#x;NIA

Teismo salÄ&#x2014;je skambant tokiems pasakojimams nenuostabu, kad kas kartÄ&#x2026; ÄŻ posÄ&#x2014;dÄŻ verĹždavosi bĹŤriai ĹžmoniĹł, tarp jĹł â&#x20AC;&#x201C; nemaĹžai iĹĄ Meksikos pabÄ&#x2014;gusiĹł El Chapo kraĹĄtieÄ?iĹł. Viename posÄ&#x2014;dyje dalyvavo pora, kuri prieĹĄ 20 metĹł pabÄ&#x2014;go iĹĄ Sinaloa valstijos ir apsigyveno San Fransiske. Jie teismo salÄ&#x2014;je minÄ&#x2014;jo 11-Ä&#x2026;sias vedybĹł metines â&#x20AC;&#x201C; tokiÄ&#x2026; neeilinÄ&#x2122; pramogÄ&#x2026; ĹĄventÄ&#x2014;s proga jie suplanavo specialiai. Jiems taip patiko ÄŻĹžymybÄ&#x2014;s teismo posÄ&#x2014;dis gruodÄŻ, kad sausÄŻ ne kartÄ&#x2026; atvyko pasiĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti dar keliĹł posÄ&#x2014;dĹžiĹł, â&#x20AC;&#x201C; kantriai laukdavo, kol bus ÄŻleisti nuo 4 val. ryto. ÄŽ kelis posÄ&#x2014;dĹžius buvo atvykÄ&#x2122;s aktorius Alejandro Edda, ÄŻkĹŤnijÄ&#x2122;s El Chapo garsiajame â&#x20AC;&#x17E;Netflixâ&#x20AC;&#x153; seriale â&#x20AC;&#x17E;NarkotikĹł prekeiviai: Meksikaâ&#x20AC;&#x153; (â&#x20AC;&#x17E;Narcos: Mexicoâ&#x20AC;&#x153;). Jis stebÄ&#x2014;jo J.Guzmano manieras, veido iĹĄraiĹĄkÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; taip ruoĹĄÄ&#x2014;si savo vaidmeniui. Kai tikrajam baronui advokatas parodÄ&#x2014; salÄ&#x2014;je sÄ&#x2014;dintÄŻ aktoriĹł, teisiamasis atsisuko, nusiĹĄypsojo jam ir pamojavo. Kai atÄ&#x2014;jo sprendimo diena, salÄ&#x2014;je tvyrojo ÄŻtampa. Jaudinosi ir El Chapo Ĺžmona, ir Ä?ia su bloknotais susirinkÄ&#x2122; Ĺžurnalistai. Tiktai pats narkotikĹł baronas buvo ramus â&#x20AC;&#x201C; buvo pasiruoĹĄÄ&#x2122;s tam, kas neiĹĄvengiama. PrieĹĄ pasirodant teisÄ&#x2014;jams jo sutuoktinÄ&#x2014; E.Coronel atsisuko ÄŻ ĹžurnalistÄ&#x2026; ir ispaniĹĄkai paklausÄ&#x2014;: â&#x20AC;&#x17E;Kaip angliĹĄkai skamba Ĺžodis â&#x20AC;&#x17E;kaltasâ&#x20AC;&#x153;?â&#x20AC;&#x153; (AFP, LR)

'DXJLDXVLDWDUSDXNĂ&#x2DC;EXYR.HQLMRVJ\YHQWRMĂ&#x2DC;Âą-XQJWLQLĂ&#x2DC;7DXWĂ&#x2DC;DWVWRYDL WHLJzNDGPDĂ?LDXVLDLRUODLYLXVNULGÂ?VDVPXREXYRVXVLMÂ?VVXMĂ&#x2DC;RUJDQL]DFLMD -LHWXUzMRGDO\YDXWLSLUPDGLHQÂ&#x2019;1DLURE\MHY\NXVLDPHUHQJLQ\MHVNLUWDPHDSOLQ NRVDSVDXJDL'DXJXPRVDXNĂ&#x2DC;DUWLPLHMLDSLHMĂ&#x2DC;WUDJLĂ&#x2026;NjĂ?Ă&#x2018;WÂ&#x2019;VXĂ?LQRMRDWY\NÂ? Â&#x2019;$GLV$EHERVRURXRVWj,QFLGHQWRYLHWRMHYLHQDPRWHULVĂ?zUzVLVDXÂ&#x2019;YHLGjĂ?H PzVVDXMDVÂąMLYHUNzĂ&#x2026;DXNGDPDNDGLĂ&#x2026;MRVY\URWHOLNRGXONzV6XGXĂ?LPRYLHWR MHUDVWRVOzNWXYRMXRGRVLRVGzĂ?zVQHWUXNXVEXYRQXVLĂ&#x2DC;VWRVLĂ&#x2026;WLUWLÂ&#x2019;3UDQFĂ&#x2018;]LMj

3RWUDJHGLMRVGDXJXPDĂ&#x2026;DOLĂ&#x2DC;XĂ?GUDXGzMĂ&#x2DC;RURHUGYzMHVNULVWLĂ&#x201E;%RHLQJ0$;Âł PRGHOLRLUÂ&#x2019;MÂ&#x2019;SDQDĂ&#x2026;DXVĂ&#x201E;%RHLQJ0$;ÂłWLSROzNWXYDPV$QWUDGLHQÂ&#x2019;6LDWOH WXUzMRÂ&#x2019;Y\NWLEDQGRPDVLV-$9OzNWXYĂ&#x2DC;JDPLQWRMRQDXMRMRPRGHOLRĂ&#x201E;%RHLQJ;Âł VNU\GLVEHWSUHPMHUDGzOWUDJHGLMRV(WLRSLMRMHEXYRDWLGzWD.RPSDQLMDĂ&#x201E;%RHLQJÂł WDLSSDWSDW\UzGLGHOLĂ&#x2DC;QXRVWROLĂ&#x2DC;NRYRjMjYLHQDMRVDNFLMDNDLQDYRGROH ULĂ&#x2DC; HXUXV RNRYRjMjNDLQDMDXEXYRQXNULWXVLLNLGROHULĂ&#x2DC; HXUĂ&#x2DC; 


U\WDLÂąYDNDUDL

Ă&#x;PNRYRG

$3QXRWU

.UOĂ&#x;DINĂ&#x;GOSĂ&#x;Ă&#x20AC;MOGĂ&#x;Ă&#x20AC;UĂ&#x;DĂ&#x20AC;IOĂ&#x;MINĂ&#x;TYSĂ&#x; RAĂ&#x;MYBwSĂ&#x;OAZwĂ&#x;JEĂ&#x;PASwJOĂ&#x;SIAUĂ&#x;Bg !T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x;  Ă&#x; P NÄ&#x2014; vienas iĹĄ 4 sulaikytĹł ÄŻtariamĹłjĹł iĹĄpuolio organizatoriĹł anksÄ?iau nebuvo patekÄ&#x2122;s ÄŻ jokÄŻ ÄŻtariamĹł teroristĹł sÄ&#x2026;raĹĄÄ&#x2026;, neturÄ&#x2014;jo kriminaliniĹł ÄŻraĹĄĹł. Pasak policijos, vienas iĹĄ jĹł gali bĹŤti nesusijÄ&#x2122;s su ataka, du iĹĄ jĹł â&#x20AC;&#x201C; Australijos pilieÄ?iai. Pats B.Tarantas nepriklausÄ&#x2014; jokiai Ĺžinomai Australijos radikalĹł organizacijai, bet Ĺžinoma, kad su jĹł nariais bendravo, o kai kurias grupes rÄ&#x2014;mÄ&#x2014; finansiĹĄkai. Dviejose meÄ?etÄ&#x2014;se pareigĹŤnai rado daugybÄ&#x2122; ÄŻvairiĹł ĹĄaunamĹłjĹł ginklĹł â&#x20AC;&#x201C; juos uĹžpuolikai keitÄ&#x2014; atakos metu, vÄ&#x2014;liau numetÄ&#x2014; ir pabÄ&#x2014;go.

Ă&#x201A;LDXUzVVDOD

9HOLQJWRQDV

.!5*/*)Ă&#x201C;:%,!.$)*! 3LHWĂ&#x2DC;VDOD

.UDLVWmHUmDV 5DPXVLV YDQGHQ\QDV

6WLXDUWRVDOD

$XVWUDODV%7DUUDQWDVILOPDYRLUJ\YDLĂ&#x201E;)DFHERRNÂłWUDQVOLDYRĂ?XG\QHV

"ENDĂ&#x;RUOĂ&#x;MEĂ&#x;NwĂ&#x;LABAIĂ&#x;SUKĂ&#x;RwSĂ&#x;TA

â&#x20AC;&#x17E;Esu tik paprastas baltas Ĺžmogus iĹĄ paprastos ĹĄeimos, kuris nusprendÄ&#x2014; imtis iniciatyvos ir uĹžtikrinti ateitÄŻ savo ĹžmonÄ&#x2014;ms.â&#x20AC;&#x153; %7DUDQWDV

SalĹł valstybÄ&#x2014;s premjerÄ&#x2014; Jacina Ardern teigÄ&#x2014;, kad ataka buvo nukreipta prieĹĄ migrantus ir pabÄ&#x2014;gÄ&#x2014;lius, kurie pasirinko NaujÄ&#x2026; jÄ&#x2026; ZelandijÄ&#x2026; savo namais. â&#x20AC;&#x17E;Ä&#x152;ia ir yra jĹł namai. Jie yra mes. O ÄŻtariamieji, kurie vadovaujasi ekstremistinÄ&#x2014;mis paĹžiĹŤromis, turi suprasti â&#x20AC;&#x201C; jiems Ä?ia ne vietaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo Naujosios Zelandijos ministrÄ&#x2014; pirmininkÄ&#x2014;. Ĺ alis garsÄ&#x2014;ja kaip palanki imigrantams. Pernai J.Ardern praneĹĄÄ&#x2014;, kad 2020-aisiais migrantĹł kvota nuo tĹŤkstanÄ?io bus pakelta iki 1,5 tĹŤkst. O pabÄ&#x2014;gÄ&#x2014;liĹł priÄ&#x2014;mimÄ&#x2026; ji pavadino â&#x20AC;&#x17E;Ĺžingsniu, kuris neabejotinai teisingasâ&#x20AC;&#x153;. Taip neatrodÄ&#x2014; B.Tarantui, kuris seniai planavo surengti atakÄ&#x2026; prieĹĄ musulmonus, socialiniuose tinkluose nekart dalijosi neapykantÄ&#x2026; kurstanÄ?iais ÄŻraĹĄais. Internete prieĹĄ atakÄ&#x2026; jis buvo paskelbÄ&#x2122;s ĹĄoviniĹł apkabĹł nuotraukas. Ant jĹł ir ant ginklĹł, kuriuos jis filmavo per atakÄ&#x2026;, buvo priraĹĄyta pavardĹžiĹł ir datĹł. PavardÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; nacionalistĹł ir rasistĹł, kurie skirtingose ĹĄalyse pastaruoju metu rengÄ&#x2014; teroro atakas prieĹĄ musulmonus ar juodaodĹžius. Taip pat istoriniĹł kariniĹł veikÄ&#x2014;jĹł vardai â&#x20AC;&#x201C; daugiausia europieÄ?iĹł, dalyvavusiĹł kovose su OsmanĹł imperijos pajÄ&#x2014;gomis XV ir XVI amĹžiuose, bei asmenĹł, dayvavusiĹł kryĹžiaus Ĺžygiuose. ÄŽraĹĄytas ir AbiejĹł TautĹł Respublikos bajoras Feliksas Kazimieras Potockis, kurio kariai kovÄ&#x2014;si Vienos mĹŤĹĄyje, kai ĹĄÄŻ miestÄ&#x2026; apsiautÄ&#x2014; OsmanĹł imperijos pajÄ&#x2014;gos. Ant ĹĄaunamojo ginklo uĹžraĹĄyta ir ĹĄio mĹŤĹĄio data â&#x20AC;&#x201C; 1683 metai. Taip pat buvo skaiÄ?ius 14, ku-

-OĂ&#x;KIĂ&#x;NwĂ&#x;Ă&#x;

ris simbolizuoja 14 angliĹĄkĹł ĹžodĹžiĹł ĹĄĹŤkÄŻ, populiarĹł tarp baltaodĹžiĹł ekstremistĹł, deklaruojanÄ?iĹł savo rasÄ&#x2014;s virĹĄenybÄ&#x2122;. 6IĂ&#x;SIEMSĂ&#x;PRIĂ&#x;SISĂ&#x;TAĂ&#x;TwĂ&#x;MAĂ&#x;NIĂ&#x;FESĂ&#x;TE

â&#x20AC;&#x17E;Didysis pakeitimasâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; taip B.Tarantas pavadino savo 74 puslapiĹł manifestÄ&#x2026;, kuriame iĹĄdÄ&#x2014;stÄ&#x2014; savo planus ir kalbÄ&#x2014;jo apie baltaodĹžiĹł virĹĄenybÄ&#x2122;. Tai â&#x20AC;&#x201C; neapykantos kupinas dokumentas. Manifeste, kuriame vyras sveikintinu vadino â&#x20AC;&#x17E;smurtinÄŻ pasiprieĹĄinimÄ&#x2026; islamo religijaiâ&#x20AC;&#x153;, uĹžsiminta, jog 28-eriĹł australas trumpai bendravo su dabar kalÄ&#x2014;jime sÄ&#x2014;dinÄ?iu Norvegijos teroristu A.Behringu Breiviku. Pastarasis esÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;davÄ&#x2014; palaiminimÄ&#x2026; atakai Naujojoje Zelandijojeâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;Mano kalbos ĹĄaknys europietiĹĄkos, mano kultĹŤra â&#x20AC;&#x201C; europietiĹĄka, mano politiniai ÄŻsitikinimai yra europietiĹĄki, mano filosofija â&#x20AC;&#x201C; europietiĹĄka, mano tapatybÄ&#x2014; igi yra europietiĹĄka ir, visĹł svarbiausia, mano kraujas yra europietiĹĄkasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkino vyras, turintis Australijos pilietybÄ&#x2122;. DidĹžiuliame manifeste B.Tarantas pasakojo uĹžaugÄ&#x2122;s darbininkĹł ĹĄeimoje, kuri turÄ&#x2014;davo iĹĄsimaitinti iĹĄ nedideliĹł pajamĹł. â&#x20AC;&#x17E;Esu tik paprastas baltas Ĺžmogus iĹĄ paprastos ĹĄeimos, kuris nusprendÄ&#x2014; imtis iniciatyvos ir uĹžtikrinti ateitÄŻ savo ĹžmonÄ&#x2014;ms, â&#x20AC;&#x201C; dÄ&#x2014;stÄ&#x2014; teroristas. â&#x20AC;&#x201C; Mano tÄ&#x2014;vai turi ĹĄkotiĹĄkĹł, airiĹĄkĹł ir angliĹĄkĹł ĹĄaknĹł. Mano vaikystÄ&#x2014; buvo ÄŻprasta â&#x20AC;&#x201C; aĹĄ neturÄ&#x2014;jau jokiĹł dideliĹł problemĹł.â&#x20AC;&#x153; Interviu forma suraĹĄytoje manifesto dalyje vyras dÄ&#x2014;stÄ&#x2014; esÄ&#x2026;s uĹždaras Ĺžmogus, introvertas, kuris savo veiksmais nesiekia iĹĄgarsÄ&#x2014;ti. B.Tarantas save apibĹŤdino kaip â&#x20AC;&#x17E;etnonacionalistÄ&#x2026; ir faĹĄistÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, kuris pernelyg nesidomÄ&#x2014;jo mokslais, nestojo ÄŻ universitetÄ&#x2026;. Ĺ˝mogĹžudys tvirtino savo paĹžiĹŤras atitinkanÄ?iÄ&#x2026; atakÄ&#x2026; planavÄ&#x2122;s dvejus metus. Nors Naujoji Zelandija nebuvo jo pirminis taikinys, bĹŤdamas ĹĄioje ĹĄalyje ir treniruodamasis bĹŤsimai atakai jis suvokÄ&#x2014;, kad ĹĄi vieta puikiai tiks uĹžpuolimui. ÂżMOĂ&#x;NwSĂ&#x;NEĂ&#x;GAĂ&#x;LIĂ&#x;ATĂ&#x;SIĂ&#x;GAUĂ&#x;TI

Naujoji Zelandija nebuvo patyrusi tokiĹł neapykantos iĹĄpuoliĹł. Paskutinis kruviniausias ÄŻvykis, laikytas teroro ataka, ÄŻvyko praÄ&#x2014;jusio amĹžiaus pabaigoje, kai susiginÄ?ijus dviem kaimynams Ĺžuvo 15 ĹžmoniĹł. IslamistĹł teroro ar baltaodĹžiĹł neonaciĹł iĹĄpuoliĹł iki ĹĄio ketvirtadienio ĹĄalis nebuvo maÄ?iusi. Vi-

3DVDXOLRPXVXOPRQDLSDVPHUNzDWDNDVPHmHWzVH1DXMRMRMH=HODQGLMRMH Ă&#x201E;5HXWHUVÂłĂ&#x201E;6FDQSL[ÂłQXRWU

PenktadienÄŻ Naujosios Zelandijos musulmonams buvo patarta neiti ÄŻ meÄ?etes saugumo sumetimais, visur budÄ&#x2014;jo gausios policijos pajÄ&#x2014;gos. Islamo iĹĄpaĹžinÄ&#x2014;jai visame pasaulyje meldÄ&#x2014;si uĹž Ĺžuvusiuosius. SukrÄ&#x2014;sta ne tiktai Naujoji Zelandija, bet ir visas pasaulis â&#x20AC;&#x201C; iĹĄ ÄŻvairiĹł ĹĄaliĹł plĹŤdo lyderiĹł uĹžuojautos.

Ă&#x152;XGLNDVDWY\NRSDVLUXRĂ&#x2026;Â?VRDQWMRJLQNOĂ&#x2DC;LUĂ&#x2026;RYLQLĂ&#x2DC;DSNDEĂ&#x2DC;EXYRXĂ?UDĂ&#x2026;DL

sa ĹĄalis skendi sielvarte, su siaubu klausosi atakĹł liudininkĹł pasakojimĹł. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ gyvenu ĹĄalia meÄ?etÄ&#x2014;s, todÄ&#x2014;l kai pamaÄ?iau, kas ÄŻvyko, nuskubÄ&#x2014;jau padÄ&#x2014;ti ĹžmonÄ&#x2014;ms, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; Lenas Peneha. â&#x20AC;&#x201C; Visur buvo nebegyvi ĹžmonÄ&#x2014;s. GatvÄ&#x2014;je gulÄ&#x2014;jo vaikas, lavonai buvo prie ÄŻÄ&#x2014;jimo, koridoriuje, maldos salÄ&#x2014;je. NegalÄ&#x2014;jau patikÄ&#x2014;ti tuo, kÄ&#x2026; matau. Negaliu suvokti, kodÄ&#x2014;l kaĹžkas taip nori nuskriausti Ĺžmones.â&#x20AC;&#x153; Vienas vyras, kurio rankÄ&#x2026; ir kojÄ&#x2026; kliudÄ&#x2014; kulkos, gulÄ&#x2014;jo prie meÄ?etÄ&#x2014;s ir laukÄ&#x2014; pagalbos. Vyras negalÄ&#x2014;jo nustoti raudoti: â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ negaliu patikÄ&#x2014;ti. Tikrai negaliu patikÄ&#x2014;ti. Mano vaikai. AĹĄ jĹł nesivedĹžiau ÄŻ maldas ĹĄiandien. Negaliu patikÄ&#x2014;ti. AÄ?iĹŤ Dievui.â&#x20AC;&#x153; Prie KraistÄ?erÄ?o ligoninÄ&#x2014;s verkÄ&#x2014; moteris: â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ skambinu draugams, kurie tuo metu turÄ&#x2014;jo bĹŤti pamaldose. Niekas nekelia ragelio. AĹĄ bijau, kad jie visi mirÄ&#x2014;.â&#x20AC;&#x153; Mirties per plaukÄ&#x2026; iĹĄvengÄ&#x2014; BangladeĹĄo kriketo komanda. PenktadienÄŻ turÄ&#x2014;jo vykti Naujosios Zelandijos ir BangladeĹĄo kriketo maÄ?as, prieĹĄ jÄŻ bangladeĹĄieÄ?iai vyko pasimelsti ÄŻ meÄ?etÄ&#x2122; KraistÄ?erÄ?e, kur vyko ĹĄaudynÄ&#x2014;s.

Jie buvo prie pat maldos namĹł, kai pasigirdo ĹĄĹŤviai. Autobuso vairuotojas greitai apsisuko ir iĹĄvaĹžiavo. Ĺ˝aidÄ&#x2014;jas Tamimas Iqbalas raĹĄÄ&#x2014;: â&#x20AC;&#x17E;IĹĄvengÄ&#x2014;me mirties tiktai per atsitiktinumÄ&#x2026;. KaĹžkas siaubingo. PraĹĄau pasimelsti uĹž mus.â&#x20AC;&#x153; Kol Ĺžudikas buvo meÄ?etÄ&#x2014;s viduje, pro ĹĄalÄŻ vaĹžiavÄ&#x2122;s kelio darbininkas Carlas Pomareâ&#x20AC;&#x2122;as su bendradarbiu, pamatÄ&#x2122; sumaiĹĄtÄŻ, sustojo padÄ&#x2014;ti ĹžmonÄ&#x2014;ms. â&#x20AC;&#x17E;PamaÄ?iau gulinÄ?iÄ&#x2026; penkeriĹł metĹł mergytÄ&#x2122; beveik be sÄ&#x2026;monÄ&#x2014;s. Greitosios automobiliĹł nebuvo, policija dar neatvykusi, girdÄ&#x2014;jau ĹĄĹŤvius, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo C.Pomareâ&#x20AC;&#x2122;as. â&#x20AC;&#x201C; Mes ÄŻkÄ&#x2014;lÄ&#x2014;me jÄ&#x2026; ir jos tÄ&#x2014;tÄŻ ÄŻ savo automobilÄŻ ir veĹžÄ&#x2014;me ÄŻ ligoninÄ&#x2122;. AĹĄ nesuvokiau, kÄ&#x2026; tuo metu dariau. GalÄ&#x2014;jau Şōti, bet tÄ&#x2026; akimirkÄ&#x2026; tiesiog nieko negali galvoti, bandai padÄ&#x2014;ti.â&#x20AC;&#x153; Vakar Naujosios Zelandijos policija dÄ&#x2014;kojo visiems, kurie didvyriĹĄkai bandÄ&#x2014; gelbÄ&#x2014;ti vieni kitus rizikuodami savo gyvybe. â&#x20AC;&#x17E;Tai yra didvyriai, kurie teroro akivaizdoje parodÄ&#x2014;, kas yra tikroji Naujoji Zelandijaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; vienas pareigĹŤnas.

Ă&#x201A;YHGz*UHWD7KXQEHUJ WDSRWLNUDNRYRVVXNOL PDWRNDLWDLNRQDÂąQHWJL SDVLĂ&#x2018;O\WDMDLVNLUWL1REH OLRWDLNRVSUHPLMj3LUPj NDUWjMLSDEDQGzDWNUHLSWL GzPHVÂ&#x2019;Â&#x2019;SUREOHPjSHUQDL YDVDUjRGDEDUDSLHSD DXJOÂ?Ă?LQRYLVDVSDVDXOLV â&#x20AC;&#x17E;Mokyklos protestas prieĹĄ klimato kaitÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; su tokiu plakatu pernai tuomet 15-metÄ&#x2014; G.Thunberg sÄ&#x2014;dÄ&#x2014;jo viena ant grindinio prie Ĺ vedijos parlamento rĹŤmĹł. Jos tÄ&#x2014;vai bandÄ&#x2014; jÄ&#x2026; atkalbÄ&#x2014;ti nuo ĹĄio protesto, nepalaikÄ&#x2014; merginos ir bendraklasiai. TaÄ?iau praÄ&#x2014;jus aĹĄtuoniems mÄ&#x2014;nesiams situacija jau visiĹĄkai kitokia â&#x20AC;&#x201C; dabar G.Thunberg yra Ĺžinoma visame pasaulyje, jos plakate paraĹĄyti ĹžodĹžiai iĹĄversti ÄŻ daugybÄ&#x2122; kalbĹł. Ĺ ÄŻ penktadienÄŻ, kaip ir beveik kiekvienÄ&#x2026;, nepriklausomai nuo oro, moksleivÄ&#x2014; ir vÄ&#x2014;l traukÄ&#x2014; protestuoti prieĹĄ klimato kaitÄ&#x2026;. TaÄ?iau ĹĄÄŻ kartÄ&#x2026; prie jos prisijungÄ&#x2014; tĹŤkstanÄ?iai ĹžmoniĹł beveik 100 pasaulio ĹĄaliĹł. 16-metÄ&#x2014;s G.Thunberg pastangas ÄŻvertino ir Norvegijos ÄŻstatymĹł leidÄ&#x2014;jai, pasiĹŤlÄ&#x2122; mokinÄ&#x2122; pretendente gauti Nobelio taikos premijÄ&#x2026;. Â&#x152;TAĂ&#x;KINĂ&#x;GIAUĂ&#x;SIAĂ&#x;PAĂ&#x;SAUĂ&#x;LIOĂ&#x;PAAUGĂ&#x;Lw

â&#x20AC;&#x17E;Timeâ&#x20AC;&#x153; Ĺžurnalas jau anksÄ?iau 16-metÄ&#x2122; G.Thunberg ÄŻvardijo kaip 2018-ĹłjĹł ÄŻtakingiausiÄ&#x2026; paauglÄ&#x2122; pasaulyje. O ĹĄiÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; praneĹĄta, kad mergina buvo pasiĹŤlyta ÄŻ pretendentus gauti Nobelio taikos premijÄ&#x2026;. TokÄŻ sprendimÄ&#x2026; priÄ&#x2014;mÄ&#x2014; trys Norvegijos politikai, tikindami, kad paauglÄ&#x2014; Ä&#x2014;mÄ&#x2014;si veiksmĹł norÄ&#x2014;dama sprÄ&#x2122;sti klimato kaitos problemÄ&#x2026;, o kartu ir taikos klausimÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;NutarÄ&#x2014;me tai padaryti, nes klimatui kilusi grÄ&#x2014;smÄ&#x2014; gali bĹŤti viena svarbiausiĹł karo ir konf liktĹł prieĹžasÄ?iĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; Norvegijos parlamento narys Freddy AndrĂŠ Ă&#x2DC;vstegĂĽrdas. Pasak jĹł, masinis judÄ&#x2014;jimas, kurÄŻ pradÄ&#x2014;jo G.Thunberg, yra â&#x20AC;&#x17E;svarbus indÄ&#x2014;lis ÄŻ taikÄ&#x2026; pasaulyjeâ&#x20AC;&#x153;. Tai tikrai nebe pirmas kartas, kai politikai pastebi jaunos merginos pastangas. Jai jau teko kalbÄ&#x2014;ti prieĹĄ pasaulio lyderius praÄ&#x2014;jusiĹł metĹł gruodÄŻ Lenkijoje vykusio-


U\WDLÂąYDNDUDL

$)3Ă&#x201E;6FDQSL[ÂłQXRWU

Ă&#x201E;6FDQ3L[6FDQGÂłĂ&#x201E;6FDQSL[ÂłQXRWU

PNRYRGĂ&#x;

3ULHĂ&#x2026;DĂ&#x2026;WXRQLVPzQHVLXVYLHQDÂ&#x2019;SURWHVWjSULHĂ&#x2026;DLVĂ&#x201A;YHGLMRV5LNVGDJjLĂ&#x2026;zMXVL*7KXQEHUJGDEDUVXODXNzWĂ&#x2018;NVWDQmLĂ&#x2DC;Ă?PRQLĂ&#x2DC;SDODLN\PRYLVDPHSDVDXO\MHÂąYDNDUGDXJ\EzMHĂ&#x2026;DOLĂ&#x2DC;UHQJWLPRNLQLĂ&#x2DC;SURWHVWDL

je Klimato kaitos konferencijoje, taip pat ĹĄiĹł metĹł sausÄŻ vykusiame Davoso ekonomikos forume. 0AĂ&#x;VEIĂ&#x;KwĂ&#x;LIĂ&#x;Ă&#x201E;DĂ&#x;NOSĂ&#x;PROGĂ&#x;NOĂ&#x;ZwS

PrieĹĄ metus, iĹĄsiruoĹĄusi ÄŻ pirmÄ&#x2026;jÄŻ protestÄ&#x2026; prie Ĺ vedijos parlamento, G.Thunberg nÄ&#x2014; negalÄ&#x2014;jo pamanyti, kaip smarkiai pasikeis jos gyvenimas. â&#x20AC;&#x17E;Keldavausi ĹĄeĹĄtÄ&#x2026; valandÄ&#x2026; ryte ÄŻ mokyklÄ&#x2026;, namo grÄŻĹždavau treÄ?iÄ&#x2026; popiet. Mano gyvenime nieko nevyko. Visuomet buvau ta, kuri lieka visiems uĹž nugaros. Maniau, kad nieko negaliu pakeisti, nes esu per maĹža, nesvarbiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo G.Thunberg. Tiesa, mergina visada buvo kiek kitokia nei jos bendraklasiai. Jos mama Malena Ernman â&#x20AC;&#x201C; viena garsiausiĹł Ĺ vedijos operos solisÄ?iĹł. TÄ&#x2014;vas Svante Thunbergas â&#x20AC;&#x201C; aktorius ir raĹĄytojas. O prieĹĄ ketverius metus G.Thunberg buvo diagnozuotas Aspergerio sindromas.

â&#x20AC;&#x17E;Nenoriu, kad turÄ&#x2014;tumÄ&#x2014;te vilties. Noriu, kad panikuotumÄ&#x2014;te. Noriu, kad jaustumÄ&#x2014;te baimÄ&#x2122;, o tuomet pradÄ&#x2014;tumÄ&#x2014;te veikti.â&#x20AC;&#x153; 67KXQEHUJ

â&#x20AC;&#x17E;Labai daug apie viskÄ&#x2026; mÄ&#x2026;stau. Kiti ĹžmonÄ&#x2014;s sugeba negalvoti, bet tik ne aĹĄ. YpaÄ? jei tai susijÄ&#x2122; su dalykais, kurie man rĹŤpi ar mane liĹŤdina. Pamenu, kai buvau jaunesnÄ&#x2014; ir mokytoja mokykloje rodÄ&#x2014; mums filmÄ&#x2026; apie plastiko ĹĄiukĹĄles vandenynuose, badaujanÄ?ias poliarines meĹĄkas, verkiau per visÄ&#x2026; filmÄ&#x2026;. Mano klasÄ&#x2014;s draugai, vos iĹĄjungus filmÄ&#x2026;, nustojo apie tai galvoti. Bet man tie vaizdai ilgam ÄŻstrigo galvojeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; G.Thunberg. Merginai teko priimti save tokiÄ&#x2026;, kokia yra, o savo jautrumÄ&#x2026; panaudoti kaip motyvacijÄ&#x2026; veikti. Tiesa, jai tai pavyko ne iĹĄ karto. +ANĂ&#x;KIĂ&#x;NOĂ&#x;SUNĂ&#x;KIĂ&#x;DEPĂ&#x;REĂ&#x;SIĂ&#x;JA

Kai G.Thunberg buvo aĹĄtuoneri, ji suĹžinojo apie klimato kaitÄ&#x2026;. Ji buvo ĹĄokiruota, kodÄ&#x2014;l suaugÄ&#x2122; ĹžmonÄ&#x2014;s nieko dÄ&#x2014;l to nedaro. MergaitÄ&#x2014; labai liĹŤdÄ&#x2014;jo, o vÄ&#x2014;liau net paniro ÄŻ depresijÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Nuolat apie tai galvojau. Svars-

Ä?iau, ar turÄ&#x2014;siu ateitÄŻ. Nedaug bendrauju su kitais ĹžmonÄ&#x2014;mis, todÄ&#x2014;l visas mintis laikiau savyje, o tai nÄ&#x2014;ra labai gerai. AĹĄ panirau ÄŻ depresijÄ&#x2026;, nustojau vaikĹĄÄ?ioti ÄŻ mokyklÄ&#x2026;. Namuose manimi rĹŤpinosi tÄ&#x2014;vai. PradÄ&#x2014;jau su jais kalbÄ&#x2014;tis, nes nelabai turÄ&#x2014;jau kÄ&#x2026; daugiau veikti. IĹĄsakiau jiems savo nerimÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l klimato kaitos. Buvo gera tiesiog su kuo nors tuo pasidalintiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; G.Thunberg. Nors mergina teigÄ&#x2014;, kad pokalbis su tÄ&#x2014;vais jos nenuramino, bet buvo smagu pagaliau prabilti apie tai, kas jai neduoda ramybÄ&#x2014;s. â&#x20AC;&#x17E;Tuomet Ä&#x2014;miau vis daugiau apie tai kalbÄ&#x2014;ti, rodĹžiau nuotraukas, filmus, straipsnius. Po kurio laiko jie iĹĄ tiesĹł mane iĹĄgirdo ir pradÄ&#x2014;jo klausytis, tuomet supratau, kad galiu kÄ&#x2026; nors pakeisti. Suvokiau, kad negaliu tiesiog skendÄ&#x2014;ti depresijoje, nes galiu padaryti kur kas daugiau. Tai aĹĄ ir stengiuosi daryti iki dabarâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo G.Thunberg. Merginai iĹĄties pavyko pakeisti pirmiausia savo tÄ&#x2014;vĹł poĹžiĹŤrÄŻ. Jos tÄ&#x2014;vas netgi tapo vegetaru. â&#x20AC;&#x17E;BÄ&#x2014;gant laikui supratau, jog neturiu argumentĹł, kuriuos galÄ&#x2014;Ä?iau pateikti savo dukrai. Ji rodÄ&#x2014; mums dokumentinius filmus, skaitÄ&#x2014;me knygas. AnksÄ?iau ĹĄios problemos nesuvokiau. Ji pakeitÄ&#x2014; mus ir nemaĹžai kitĹł ĹžmoniĹł. Tai neÄŻtikÄ&#x2014;tina. Jeigu tai gali nutikti, gali nutikti bet kasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; S.Thunbergas. )¸Ă&#x;PRAĂ&#x;DĂ&#x20AC;IĂ&#x2039;Ă&#x;PROĂ&#x;TESĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ&#x;VIEĂ&#x;NA

PasiryĹžti protestui G.Thunberg ÄŻkvÄ&#x2014;pÄ&#x2014; moksleiviai Floridoje, kurie po ĹĄaudyniĹł mokykloje patraukÄ&#x2014; ÄŻ gatves norÄ&#x2014;dami iĹĄreikĹĄti savo nepritarimÄ&#x2026; JAV ginklĹł ÄŻstatymams. Mergina, matydama, kokiÄ&#x2026; galiÄ&#x2026; gali turÄ&#x2014;ti jauni ĹžmonÄ&#x2014;s, norÄ&#x2014;jo padaryti kÄ&#x2026; nors panaĹĄaus, kad atkreiptĹł visuomenÄ&#x2014;s dÄ&#x2014;mesÄŻ ÄŻ klimato kaitos problemÄ&#x2026;. TaÄ?iau palaikymo ji nesulaukÄ&#x2014;. PraÄ&#x2014;jusiĹł metĹł vasarÄ&#x2026;, kai Europoje vyravo itin aukĹĄta oro temperatĹŤra, o miĹĄkĹł gaisrai persimetÄ&#x2014; net ÄŻ ArktÄŻ, G.Thunberg nutarÄ&#x2014;, kad laukti ilgiau negalima. Ji pasiryĹžo surengti protestÄ&#x2026; viena. 2018-ĹłjĹł rugpjĹŤÄ?io 20 dienÄ&#x2026; ji pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; nuÄ&#x2014;jo prie Ĺ vedijos parlamento su plakatu ir pabandÄ&#x2014; atkreipti ĹžmoniĹł dÄ&#x2014;mesÄŻ ÄŻ klimato kaitos problemÄ&#x2026;.

$)3Ă&#x201E;6FDQSL[ÂłQXRWU

I¸Ă&#x;ÂľVEĂ&#x;DIĂ&#x;JOSĂ&#x;SUĂ&#x;BĂ&#x201E;Ă&#x;RwĂ&#x;BENDĂ&#x;RAĂ&#x;MINĂ&#x;jIĂ&#x2039;Ă&#x;ARMIJg

Ă&#x201A;HĂ&#x2026;LROLNDPHWzĂ&#x2026;YH GzĂ&#x2026;LĂ&#x2DC;PHWĂ&#x2DC;SUD GĂ?LRMHDSLHNOLPDWR NDLWRVSUREOHPDV NDOEzMR'DYRVRHNR QRPLNRVIRUXPH

â&#x20AC;&#x17E;NupieĹĄiau plakatÄ&#x2026; ir padariau ĹĄiek tiek skrajuÄ?iĹł, ant kuriĹł paraĹĄiau kelis esminius faktus, kuriuos ĹžmonÄ&#x2014;s privalo Ĺžinoti apie klimato kaitÄ&#x2026;. Tada sÄ&#x2014;dau ant dviraÄ?io ir patraukiau prie parlamento. SÄ&#x2014;dÄ&#x2014;jau ten nuo ryto iki treÄ?ios valandos popiet. Buvau viena, taÄ?iau jau kitÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; prie manÄ&#x2122;s prisijungÄ&#x2014; ĹžmonÄ&#x2014;s. VÄ&#x2014;liau jĹł ten buvo nuolatâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; prisiminÄ&#x2014; ĹĄvedÄ&#x2014;. -wĂ&#x;GIĂ&#x;NOĂ&#x;DUKTERÂ?Ă&#x;ATĂ&#x;KALĂ&#x;BwĂ&#x;TI

Mergina iĹĄtesÄ&#x2014;jo savo paĹžadÄ&#x2026; protestuoti kasdien iki Ĺ vedijos nacionaliniĹł rinkimĹł. Galiausiai ji buvo pakviesta sakyti kalbÄ&#x2026; prieĹĄais tĹŤkstantinÄ&#x2122; miniÄ&#x2026; ĹžmoniĹł proteste dÄ&#x2014;l klimato kaitos. Ĺ i Ĺžinia ne juokais iĹĄgÄ&#x2026;sdino jos tÄ&#x2014;vus. Juk G.Thunberg anksÄ?iau buvo diagnozuotas selektyvus mutizmas â&#x20AC;&#x201C; vaikystÄ&#x2014;je pasireiĹĄkiantis nerimo sutrikimas, kuris yra charakterizuojamas vaiko negebÄ&#x2014;jimu efektyviai komunikuoti. G.Thunberg tÄ&#x2014;vai bandÄ&#x2014; jÄ&#x2026; atkalbÄ&#x2014;ti nuo sumanymo sakyti vieĹĄÄ&#x2026; kalbÄ&#x2026;, bet mergina uĹžsispyrÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x17E;Tais atvejais, kai aistringai ko nors imuosi, savo sprendimo nebekeiÄ?iuâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo G.Thunberg. Mergina nepabĹŤgo ir stojo prieĹĄ tĹŤkstantinÄ&#x2122; miniÄ&#x2026;. Kreipdamasi ÄŻ susirinkusiuosius anglĹł kalba ji ragino filmuoti ir dalintis ĹĄia kalba socialiniuose tinkluose, kad jos ĹžinutÄ&#x2014; pasklistĹł po visÄ&#x2026; pasaulÄŻ. â&#x20AC;&#x17E;TÄ&#x2026; akimirkÄ&#x2026; verkiau. Labai didĹžiavausi dukraâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; S.Thunbergas.

Ă&#x201A;HĂ&#x2026;LROLNDPHWÂ?DNW\YLVWÂ?*7KXQEHUJDWY\NXVLjÂ&#x2019;NRYRVVXNOLPDWRNDLWDNRQ IHUHQFLMj%ULXVHO\MHVYHLNLQRLU(XURSRV.RPLVLMRVSLUPLQLQNDV-&-XQFNHULV

VÄ&#x2014;liau G.Thunberg susitiko su ne vienu politiniu lyderiu, taip pat su milijonieriais, verslo lyderiais Davoso ekonomikos forume. â&#x20AC;&#x17E;Nenoriu, kad turÄ&#x2014;tumÄ&#x2014;te vilties. Noriu, kad panikuotumÄ&#x2014;te. Noriu, kad jaustumÄ&#x2014;te baimÄ&#x2122;, kokiÄ&#x2026; kasdien jauÄ?iu aĹĄ, o tuomet pradÄ&#x2014;tumÄ&#x2014;te veiktiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; jiems moksleivÄ&#x2014;. )RĂ&#x;TOĂ&#x;LIAUĂ&#x;NIEĂ&#x;KOĂ&#x;NEĂ&#x;V YKSTA

Mergina buvo iĹĄgirsta, bet politikai jai teigÄ&#x2014;, kad grieĹžtinti klimato kaitos politikÄ&#x2026; ÄŻmanoma tik tuomet, kai visuomenÄ&#x2014; pati ims tai laikyti prioritetu. Bet G.Thunberg tokie ĹžodĹžiai neÄŻtikino. â&#x20AC;&#x17E;Jie ir toliau nieko nedaro. Nesuprantu, kaip jie mus toliau remia, jeigu mes juos kritikuojame. Tai man labai keistaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; piktinosi mergina. JÄ&#x2026; liĹŤdina, kad lyderiai JungtinÄ&#x2014;je KaralystÄ&#x2014;je, JAV, Australijoje bando sumenkinti jos protes-

tÄ&#x2026; arba jÄŻ ignoruodami, arba kaltindami jÄ&#x2026;, kad ji praleidĹžia pamokas. â&#x20AC;&#x17E;Jie mÄ&#x2014;gina nukreipti dÄ&#x2014;mesÄŻ nuo to, apie kÄ&#x2026; iĹĄ tiesĹł yra ĹĄis protestas. Bet jie Ĺžino, kad negali to pakeisti, nes nesiima jokiĹł veiksmĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo G.Thunberg. Su mergina sutinka ir nemaĹžai ĹžmoniĹł visame pasaulyje. Jie taip pat piktinasi, kad pasaulio lyderiai daro pernelyg maĹžai klimato kaitos problemai sprÄ&#x2122;sti. Apie tai, kad jĹł susirĹŤpinimas turi pagrindÄ&#x2026;, kalba ir JungtinÄ&#x2014;s Tautos. Jau dabar ledynai tirpsta greiÄ?iau, nei tai buvo prognozuojama blogiausiuose scenarijuose. Oro temperatĹŤra ir toliau kyla, o kad tai bĹŤtĹł sustabdyta, oro tarĹĄa turi gerokai sumaĹžÄ&#x2014;ti iki 2030-ĹłjĹł. TodÄ&#x2014;l bĹŤtina daryti didelÄŻ spaudimÄ&#x2026; pasaulio lyderiams, kad jie imtĹłsi konkreÄ?iĹł veiksmĹł. (â&#x20AC;&#x17E;The Guardianâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Timeâ&#x20AC;&#x153;, LR)


U\WDLÂąYDNDUDL

Ă&#x;PNRYRG

7U\VGLHQRVEDOVDYLPĂ&#x2DC; -XQJWLQzV.DUDO\VWzV3DU ODPHQWHYHUWzGDQWLPLV JULHĂ?WLLUEULWXVLU(XUR SRV6jMXQJRV (6 SROLWL NXVLUSUHPMHUÂ?7KHUH Vj0D\3RGYHMĂ&#x2DC;PHWĂ&#x2DC; VWXPG\PRVLMLSUDĂ&#x2026;\V QXNHOWLLĂ&#x2026;VWRMLPRGDWj Spektaklis, kuris, kaip tikÄ&#x2014;josi JungtinÄ&#x2014;s KaralystÄ&#x2014;s premjerÄ&#x2014; Th.May, turÄ&#x2014;jo pasibaigti skyrybĹł su ES sutarties priÄ&#x2014;mimu, Londone prasidÄ&#x2014;jo antradienÄŻ. DienÄ&#x2026; prieĹĄ tai ministrÄ&#x2014; pirmininkÄ&#x2014; sugrÄŻĹžo iĹĄ StrasbĹŤro tvirtindama, kad pasiekÄ&#x2014; britĹł parlamentarĹł norimĹł skyrybĹł sutarties pakeitimus, dÄ&#x2014;l kuriĹł pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; sausio 16-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; 432 balsais (prieĹĄ balsavo 202) buvo atmesta iĹĄstojimo sutartis. Th.May tvirtino, kad teisiĹĄkai ÄŻpareigojantys pakeitimai skyrybĹł su ES sutartyje leis iĹĄvengti laikinos apsidraudĹžiamosios priemonÄ&#x2014;s dÄ&#x2014;l Ĺ iaurÄ&#x2014;s Airijos tapimo nuolatine. Europos Komisijos (EK) pirmininkas po ĹĄio susitarimo pareiĹĄkÄ&#x2014;, kad britai rizikuoja prarasti viskÄ&#x2026;, jeigu atmes ĹĄÄŻ susitarimÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Politikoje kartais gauni antrÄ&#x2026; galimybÄ&#x2122; ir yra itin svarbu, kaip jÄ&#x2026; gavÄ&#x2122;s pasielgi. TreÄ?ios galimybÄ&#x2014;s nebebusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo Jeanas Claudeâ&#x20AC;&#x2122;as Junckeris. TaÄ?iau EK vadovo ÄŻspÄ&#x2014;jimai britĹł parlamentarĹł ausĹł nepasiekÄ&#x2014;. BendruomeniĹł RĹŤmĹł nariai 391 balsu (prieĹĄ buvo 242) atmetÄ&#x2014; antrÄ&#x2026; jÄ&#x2026; skyrybĹł susitarimo versijÄ&#x2026;. DÄ&#x2014;l ĹĄios prieĹžasties treÄ?iadienÄŻ

$)3Ă&#x201E;6FDQSL[ÂłQXRWU

$3QXRWU

¡"REĂ&#x;XIT¨Ă&#x;SPEKĂ&#x;TAKĂ&#x;LÂ?Ă&#x;BRIĂ&#x;TAIĂ&#x;DARĂ&#x;UĂ&#x20AC;SIMANwĂ&#x;PRAĂ&#x;TÂ&#x160;SĂ&#x;TI

1HSDVLWHQNLQLPjYLONLQDPXLĂ&#x2026;VWRMLPXUHLĂ&#x2026;NLDQW\VĂ?PRQzVDQWSODNDWĂ&#x2DC;UDĂ&#x2026;zĂ&#x201E;1XNHOWLWDLUHLĂ&#x2026;NLDLĂ&#x2026;GXRWLÂł5Ă&#x2018;VWLEXYRLUPLQLVWUzVSLUPLQLQNzV7K0D\YHLGRLĂ&#x2026;UDLĂ&#x2026;ND

parlamentarai balsavo, ar JungtinÄ&#x2014; KaralystÄ&#x2014; ES turÄ&#x2014;tĹł palikti be susitarimo. 321 balsu (prieĹĄ buvo 278) Parlamento nariai nusprendÄ&#x2014;, kad skyrybĹł sutartis reikalinga. BendruomeniĹł RĹŤmai ketvirtadienÄŻ sprendÄ&#x2014; dÄ&#x2014;l 50-ojo ES sutarties straipsnio, kuris reglamentuoja ĹĄalies iĹĄstojimÄ&#x2026; iĹĄ Bendrijos, pratÄ&#x2122;simo. Parlamentarai prieĹĄ ĹĄÄŻ balsavimÄ&#x2026; siĹŤlÄ&#x2014; ÄŻvairias pataisas, kuriĹł viena skelbÄ&#x2014;, kad, pratÄ&#x2122;sus iĹĄstojimo iĹĄ ES laikotarpÄŻ, JungtinÄ&#x2014;je KaralystÄ&#x2014;je privalo bĹŤti surengtas antrasis â&#x20AC;&#x17E;Brexitâ&#x20AC;&#x153; referendumas. Ĺ is pasiĹŤlymas, kaip ir kiti, nebuvo priimtas, o parlamentarai 413 balsĹł (prieĹĄ buvo 202) nutarÄ&#x2014; praĹĄyti Bendrijos nukelti iĹĄstojimo datÄ&#x2026; iki birĹželio 30 dienos. Per balsavimus BendruomeniĹł RĹŤmuose vyravo tikras chaosas. Keli Th.May vyriausybÄ&#x2014;s ministrai balsavo prieĹĄ premjerÄ&#x2014;s siĹŤlymus ir net grasino atsistatydinti,

leiboristai parlamentarai nepaisÄ&#x2014; partijos pirmininko Jeremy Corbyno paliepimo susilaikyti nuo atitinkamĹł balsavimĹł, o pirmininkui Johnui Bercow ne kartÄ&#x2026; teko raminti vienas per kitÄ&#x2026; ĹĄaukianÄ?ius BendruomeniĹł RĹŤmĹł narius. Parlamente priimti sprendimai nÄ&#x2014;ra teisiĹĄkai ÄŻpareigojantys, taÄ?iau jie suteikia Th.May laiko atgaivinti savo iĹĄstojimo planÄ&#x2026;. VyriausybÄ&#x2014;s atstovai teigia, kad greiÄ?iausiai prieĹĄ iĹĄvykdama susitikti su kitais ES lyderiais kovo 19-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; Th.May Parlamente organizuos dar vienÄ&#x2026; balsavimÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l esamos â&#x20AC;&#x17E;Brexitâ&#x20AC;&#x153; sutarties. Jeigu ji bus priimta, britai iĹĄ ES galÄ&#x2014;tĹł iĹĄstoti dar prieĹĄ geguĹžÄ&#x2014;s 23â&#x20AC;&#x201C;26 dienomis vyksianÄ?ius Europos Parlamento rinkimus, o iĹĄstojimo pratÄ&#x2122;simas bĹŤtĹł skirtas britĹł parlamentarams priimti visus reikiamus ÄŻstatymus. PrieĹĄingu atveju britai siektĹł ilgesnio iĹĄstojimo. Taip vÄ&#x2014;l realĹŤs

taptĹł praeityje netikÄ&#x2014;tinais laikyti scenarijai, kad britai iĹĄ naujo derÄ&#x2014;tĹłsi su EK, rengtĹł naujus Parlamento rinkimus, antrÄ&#x2026; referendumÄ&#x2026; arba iki ĹĄiol realiausias buvÄ&#x2122;s iĹĄstojimas be sutarties. Europos VadovĹł Tarybos (EVT) prezidentas Donaldas Tuskas pareiĹĄkÄ&#x2014;, kad JungtinÄ&#x2014; KaralystÄ&#x2014; gali siekti ir ilgesnio nei 3 mÄ&#x2014;nesiĹł â&#x20AC;&#x17E;Brexitâ&#x20AC;&#x153; nukÄ&#x2014;limo, jeigu mano, jog bĹŤtina persvarstyti iĹĄstojimo strategijÄ&#x2026;. Bet NyderlandĹł premjeras Markas Rutte teigia, jog dabartinÄ&#x2014; sutartis yra vienintelis ant derybĹł stalo esantis variantas. Ĺ iÄ&#x2026; pozicijÄ&#x2026; palaiko PrancĹŤzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Ispanijos premjeras Pedro Sanchezas. IĹĄstojimo datos nukÄ&#x2014;limÄ&#x2026; turi patvirtinti visos ES narÄ&#x2014;s, todÄ&#x2014;l bet koks trukdys gali britus palikti prie suskilusios geldos. EVT susitikimas bus rengiamas kovo 21â&#x20AC;&#x201C; 22 dienomis.

ES ĹĄaliĹł lyderiai nusivylÄ&#x2122;, sudirgÄ&#x2122; ir pavargÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l chaoso, kurÄŻ visoje Europoje sukÄ&#x2014;lÄ&#x2014; JungtinÄ&#x2014; KaralystÄ&#x2014;. Jie tvirtina, kad iĹĄstojimo datos nukÄ&#x2014;limo sieksianti Th.May turÄ&#x2014;s jiems pateikti svariÄ&#x2026; prieĹžastÄŻ, dÄ&#x2014;l kurios jie britams turi suteikti dar vienÄ&#x2026; progÄ&#x2026;. EVT susitikimo metu, kovo 21Ä&#x2026;jÄ&#x2026;, sukaks 1000 dienĹł nuo tada, kai JungtinÄ&#x2014;je KaralystÄ&#x2014;je ÄŻvyko referendumas dÄ&#x2014;l iĹĄstojimo iĹĄ ES, o spektaklis JungtinÄ&#x2014;je KaralystÄ&#x2014;je tebesitÄ&#x2122;sia. KiekvienÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; britai, galvodami apie ES, kaip Hamletas klausia â&#x20AC;&#x201C; bĹŤti ar nebĹŤti? DidesnÄ&#x2014; dalis britĹł visuomenÄ&#x2014;s ĹĄiuo metu palaiko buvimÄ&#x2026; ES, bet Th.May vyriausybÄ&#x2122; ir ParlamentÄ&#x2026; ÄŻpareigoja referendumo sprendimas. KiekvienÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; jie kartoja â&#x20AC;&#x17E;nebĹŤtiâ&#x20AC;&#x153;, bet po daugiau nei dvejĹł metĹł derybĹł dar neĹžino kaip. (â&#x20AC;&#x17E;The Guardianâ&#x20AC;&#x153;, BBC, LR)

9LHQDVLHQDQLHNDLSQHOHLGRSULLPWLĂ&#x201E;%UH[LWÂłVXWDU WLHV.DVJUHVLDNDGDLVHEXYXVLDLNUDXMXSDĂ?HQNOLQ WDL$LULMRVVLHQDLVXĂ&#x201A;LDXUzV$LULMDMHLJXEULWDLLĂ&#x2026;WLN UĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;SDOLNWĂ&#x2DC;(XURSRV6jMXQJjEHMRNLRVXVLWDULPR" Susitikimas su ĹžmonÄ&#x2014;mis, kurie jauÄ?ia baimÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l ateities, leidĹžia suprasti, kodÄ&#x2014;l apskritai yra svarbus Airijos ir Ĺ iaurÄ&#x2014;s Airijos sienos klausimas. Kai neseniai Emma Marmion su 10-meÄ?iu sĹŤnumi Daithi vyko ÄŻ prekybos centrÄ&#x2026;, jai staiga teko prisiminti savo vaikystÄ&#x2122;. Dabar 39-eriĹł moteris uĹžaugo nedideliame Ĺ iaurÄ&#x2014;s Airijos NiĹŤrio mieste. Gyvenamoji vietovÄ&#x2014;, tik 8 kilometrus nutolusi nuo sienos su Airijos Respublika, iki paskutinio praÄ&#x2014;jusio amĹžiaus deĹĄimtmeÄ?io buvo karĹĄtasis pilietinio karo taĹĄkas. E.Marmion prisiminÄ&#x2014;, kad aplink katedrÄ&#x2026; britĹł kareiviai ÄŻrengÄ&#x2014; kontrolÄ&#x2014;s punktÄ&#x2026;. Uniformuoti ĹžmonÄ&#x2014;s su ĹĄaunamaisiais ginklais patruliuodavo parduotuviĹł rajonuose, danguje sukiodavosi kariniai sraigtasparniai. IĹĄkyla dviraÄ?iu ÄŻ kitÄ&#x2026; sienos pusÄ&#x2122;? Anuomet tai buvo neÄŻmanomas dalykas. 0RIĂ&#x;MEĂ&#x;NAĂ&#x;NEĂ&#x;RAĂ&#x;MIUSĂ&#x;LAIĂ&#x;KUS

Pastarosiomis dienomis ÄŻdarbinimo agentĹŤros vadovÄ&#x2014;, turinti biurus Ĺ iaurÄ&#x2014;s Airijos NiĹŤrio ir Airijos Dandolko miestuose, daĹžnai pagalvoja apie tuos neramius laikus. Ir tai susijÄ&#x2122; su â&#x20AC;&#x17E;Brexitâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;Mums ypaÄ? didelÄŻ susirĹŤpinimÄ&#x2026; kelia tai, jog siena vÄ&#x2014;l gali bĹŤti suvarĹžyta ir kelianti baimÄ&#x2122; kaip

iki 1998 metĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sako E.Marmion. Tuomet DidÄŻ jÄŻ penktadienÄŻ pasiraĹĄyta sutartis uĹžbaigÄ&#x2014; konfliktÄ&#x2026;. Pasienio ir sargybiniĹł postai tarp Ĺ iaurÄ&#x2014;s Airijos, kaip JungtinÄ&#x2014;s KaralystÄ&#x2014;s dalies, ir Airijos Respublikos pietuose buvo panaikinti. Ĺ˝monÄ&#x2014;s staiga galÄ&#x2014;jo vÄ&#x2014;l laisvai judÄ&#x2014;ti, prekes galima buvo be problemĹł gabenti per sienÄ&#x2026;. Dabar abi Airijos dalys priklauso Europos SÄ&#x2026; jungai, taÄ?iau Ĺ iaurÄ&#x2014;s Airija po â&#x20AC;&#x17E;Brexitâ&#x20AC;&#x153; tokio statuso nebeturÄ&#x2014;s. ArtÄ&#x2014;jant laikui iĹĄstoti iĹĄ Europos SÄ&#x2026; jungos britai vis dar neĹžino, kÄ&#x2026; daryti toliau. Galiausiai JungtinÄ&#x2014; KaralystÄ&#x2014; nusprendÄ&#x2014; praĹĄyti Briuselio, kad iĹĄstojimo data iĹĄ ES bĹŤtĹł atidÄ&#x2014;ta, nes iĹĄstojimas be sutarties baugina visus. ChaotiĹĄkas britĹł pasitraukimas iĹĄ Europos SÄ&#x2026; jungos kovo 29-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; turÄ&#x2014;tĹł katastrofiĹĄkĹł pasekmiĹł. Per naktÄŻ airiĹł saloje vÄ&#x2014;l galÄ&#x2014;tĹł atsirasti fizinÄ&#x2014; ir grieĹžtÄ&#x2026; tvarkÄ&#x2026; sukurianti siena. #HAOĂ&#x;TI¸Ă&#x;KASĂ&#x;I¸SĂ&#x;TOĂ&#x;JIĂ&#x;MASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;BwDA

E.Marmion ir daugeliui kitĹł verslininkĹł, kuriĹł darbas perĹžengia sienos ribas, chaotiĹĄkas â&#x20AC;&#x17E;Brexitâ&#x20AC;&#x153; turÄ&#x2014;tĹł lemtingĹł pasekmiĹł. Jie baiminasi dÄ&#x2014;l nuostoliĹł ir darbo praradimo, nes muitai pabrangintĹł prekes.

Brianas Cunninghamas iĹĄ Ĺ iaurÄ&#x2014;s Airijos, Ĺžvejyba uĹžsiimantis airiĹł teritoriniuose vandenyse ir sugautas Ĺžuvis parduodantis Europos SÄ&#x2026; jungos ĹĄalims, netvarkingÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Brexitâ&#x20AC;&#x153; vadina katastrofa. Jo nuomone, tuomet tikrai atsirastĹł tikra siena. Seniai ÄŻveiktas, kaip manoma, ginkluotas konf liktas tarp airiĹł ir ĹĄiaurÄ&#x2014;s airiĹł galÄ&#x2014;tĹł vÄ&#x2014;l ÄŻsiplieksti. Ir tam tiek Londonas, tiek Briuselis nori uĹžkirsti keliÄ&#x2026;. TaÄ?iau â&#x20AC;&#x17E;avarinisâ&#x20AC;&#x153; mechanizmas â&#x20AC;&#x201C; garantija dÄ&#x2014;l atviros sienos tarp Europos SÄ&#x2026; jungos valstybÄ&#x2014;s Airijos ir Ĺ iaurÄ&#x2014;s Airijos â&#x20AC;&#x201C; po â&#x20AC;&#x17E;Brexitâ&#x20AC;&#x153; kelia daugybÄ&#x2122; aistrĹł. Europos SÄ&#x2026; jungos britams pasiĹŤlytas pereinamasis laikotarpis po â&#x20AC;&#x17E;Brexitâ&#x20AC;&#x153;, kai Ĺ iaurÄ&#x2014;s Airija dar kurÄŻ laikÄ&#x2026; turÄ&#x2014;tĹł likti ES muitĹł sÄ&#x2026; jungoje, kol bus rasta geresnÄ&#x2014; sutartis, kelia aistras. Kietojo â&#x20AC;&#x17E;Brexitâ&#x20AC;&#x153; ĹĄalininkai nirĹĄta, kad Europos SÄ&#x2026; junga paspendÄ&#x2014; britams pinkles, kad jie ilgam laikui liktĹł valstybiĹł Bendrijoje. Ir nors Th.May iĹĄsiderÄ&#x2014;jo ES garantijas dÄ&#x2014;l Ĺ iaurÄ&#x2014;s Airijos buvimo bendroje muitĹł zonoje laikinumo, parlamentarĹł tai vis tiek neÄŻtikino paremti â&#x20AC;&#x17E;Brexitâ&#x20AC;&#x153; sutartÄŻ. BendruomeniĹł RĹŤmĹł nariĹł teigimu, JungtinÄ&#x2014; KaralystÄ&#x2014; taps Europos SÄ&#x2026; jungos â&#x20AC;&#x17E;vasalĹł valstybeâ&#x20AC;&#x153;. Britai privalÄ&#x2014;tĹł ir toliau laikytis Europos SÄ&#x2026; jungos ĹĄaliĹł priimtĹł ÄŻstatymĹł ir negalÄ&#x2014;tĹł sudaryti jokios savos prekybos sutarties. ES atĹžvilgiu skeptiĹĄkai nusiteikusi Ĺ iaurÄ&#x2014;s Airijos DemokratinÄ&#x2014; junionistĹł partija (DUP) baiminasi JungtinÄ&#x2014;s KaralystÄ&#x2014;s skilimo, nes Ĺ iaurÄ&#x2014;s Airija bĹŤtĹł traktuoja-

$)3Ă&#x201E;6FDQSL[ÂłQXRWU

0RIEĂ&#x;!IRIJOSĂ&#x;SIEĂ&#x;NOSĂ&#x;SPROĂ&#x;GIĂ&#x;NwĂ&#x;JAĂ&#x;Â?TAMĂ&#x;POSĂ&#x;KIĂ&#x;BIRK¸Ă&#x;TYS

3RĂ&#x201E;%UH[LWÂłLWLQ VXGzWLQJDWDP SDVLWXDFLMDGzO Ă&#x201A;LDXUzV$LULMRV LU$LULMRVVLHQRV

ma kitaip nei likusi JungtinÄ&#x2014; KaralystÄ&#x2014;. "IĂ&#x;JO Ă&#x;KADĂ&#x;NUĂ&#x;KENĂ&#x;TwSĂ&#x;Ă&#x20AC;MOĂ&#x;NwS

Briuselis baiminasi chaotiĹĄko britĹł pasitraukimo â&#x20AC;&#x201C; dÄ&#x2014;l to nukentÄ&#x2014;tĹł Bendrijos narÄ&#x2014; Airija. 30 tĹŤkstanÄ?iĹł ĹžmoniĹł kasdien per Ĺ iaurÄ&#x2014;s Airijos sienÄ&#x2026; vyksta ÄŻ darbÄ&#x2026;. Per mÄ&#x2014;nesÄŻ 250 tĹŤkst. krovininio transporto kursuoja tarp Ĺ iaurÄ&#x2014;s Airijos ir Airijos Respublikos. Beveik kas treÄ?ia Ĺ iaurÄ&#x2014;s Airijoje iĹĄauginta avis skerdĹžiama Airijos Respublikoje, kas antras Airijos Respublikoje iĹĄaugintas viĹĄÄ?iukas â&#x20AC;&#x201C; Ĺ iaurÄ&#x2014;s Airijoje. 30 procentĹł Ĺ iaurÄ&#x2014;je primelĹžiamo karviĹł pieno Pietuose perdirbama ÄŻ grietinÄ&#x2122;, sviestÄ&#x2026; ir sĹŤrÄŻ. Tradiciniai airiĹł prekiĹł Ĺženklai, tokie kaip â&#x20AC;&#x17E;Guinnessâ&#x20AC;&#x153; alus ir likeris â&#x20AC;&#x17E;Baileysâ&#x20AC;&#x153;, iĹĄpilstomi ÄŻ butelius Dubline ir Belfaste. 30 proc. Ĺ iaurÄ&#x2014;s Airijos eksporto keliauja ÄŻ AirijÄ&#x2026;, o iĹĄ viso 56 proc. â&#x20AC;&#x201C; ÄŻ Europos SÄ&#x2026; jungÄ&#x2026;. Pasibaigus terorui Ĺ iaurÄ&#x2014;s Airija patyrÄ&#x2014; ekonominÄŻ bumÄ&#x2026;. Gerokai sumaĹžÄ&#x2014;jo nedarbas, Europos

SÄ&#x2026; junga finansavo keliĹł ir geleĹžinkeliĹł susisiekimÄ&#x2026;. Ir nors per referendumÄ&#x2026; 56 proc. ĹĄiaurÄ&#x2014;s airiĹł pasisakÄ&#x2014; prieĹĄ â&#x20AC;&#x17E;Brexitâ&#x20AC;&#x153;, dabar regionas kartu su likusia JungtinÄ&#x2014;s KaralystÄ&#x2014;s dalimi palieka Europos SÄ&#x2026; jungÄ&#x2026;. Atrodo, gerovei ir taikai vÄ&#x2014;l iĹĄkilo grÄ&#x2014;smÄ&#x2014;. 3IĂ&#x;TUAĂ&#x;CIĂ&#x;JAĂ&#x;DAROSIĂ&#x;Â?TEMPĂ&#x;TA

PadÄ&#x2014;tis Ĺ iaurÄ&#x2014;s Airijoje ÄŻtempta. Ir tai paaiĹĄkÄ&#x2014;jo, kai sausÄŻ Londonderyje sprogo automobilyje padÄ&#x2014;ta bomba. DÄ&#x2014;l iĹĄpuolio atsakomybÄ&#x2122; prisiÄ&#x2014;mÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Naujoji IRAâ&#x20AC;&#x153; (â&#x20AC;&#x17E;Naujoji Airijos respublikos armijaâ&#x20AC;&#x153;). Ĺ iaurÄ&#x2014;s Airijoje kovinÄ&#x2014;s parengties jau yra 1000 ĹĄkotĹł ir anglĹł policininkĹł â&#x20AC;&#x201C; tam atvejui, jeigu â&#x20AC;&#x17E;Brexitâ&#x20AC;&#x153; pakryptĹł pavojinga linkme. UNESCO iĹĄplatino praneĹĄimÄ&#x2026;, kuriame smurto proverŞį laiko neiĹĄvengiamÄ&#x2026;, jeigu tektĹł vÄ&#x2014;l ÄŻrengti pasienio punktus. O E.Marmion ÄŻnirĹĄÄŻ kelia Londono Vestminsterio politikai: â&#x20AC;&#x17E;Jie neĹžino, kokiĹł pasekmiĹł mĹŤsĹł bendruomenei turÄ&#x2014;tĹł grieĹžtai saugoma siena.â&#x20AC;&#x153; (â&#x20AC;&#x17E;Der Focusâ&#x20AC;&#x153;, LR)


PRAMOGOS

Kinas Vilnius Forum Cinemas Vingis â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;KamÄ?iatkos meĹĄkos. Gyvenimo pradĹžiaâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 16, 17 d. 11.15, 16.40, 19.30 val., 18 d. 16.40, 19.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Nauji Aladino nuotykiaiâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 11.20, 16.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Kolibrio projektasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, trileris) â&#x20AC;&#x201C; 13.50, 19, 21.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Kurskasâ&#x20AC;&#x153; (Liuksemburgas, Belgija, istorinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 14, 16.35, 19.10, 21.45 val. Forum Cinemas Akropolis â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;KamÄ?iatkos meĹĄkos. Gyvenimo pradĹžiaâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.20, 16.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Nauji Aladino nuotykiaiâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 11.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Kolibrio projektasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, trileris) â&#x20AC;&#x201C; 16 d. 14.10, 19, 23.30 val., 17, 18 d. 14.10, 19 val. â&#x20AC;&#x17E;Kurskasâ&#x20AC;&#x153; (Liuksemburgas, Belgija, istorinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 16 d. 15.30, 18, 21.20, 23.15 val., 17, 18 d. 15.30, 18, 21.20 val. Skalvija â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Snieguotos lenktynÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; (Kanada, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 16 d. 13 val. â&#x20AC;&#x17E;KelionÄ&#x2014;s namoâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 16 d. 15 val., 17 d. 14.50 val. â&#x20AC;&#x17E;FavoritÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (DidĹžioji Britanija, JAV, Airija, istorinÄ&#x2014; draminÄ&#x2014; komedija) â&#x20AC;&#x201C; 16 d. 16.20 val., 18 d. 17 val. â&#x20AC;&#x17E;Kolibrio projektasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, trileris) â&#x20AC;&#x201C; 16 d. 18.40 val., 17 d. 21 val. â&#x20AC;&#x17E;ValdĹžiaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 16 d. 20.45 val., 18 d. 19.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Belos kelionÄ&#x2014; namoâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 7 d. 12.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Nes ji yra moterisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 17 d. 16.10 val. â&#x20AC;&#x17E;Marokasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, melodrama) â&#x20AC;&#x201C; 17 d. 18.30 val. â&#x20AC;&#x17E;3 dienos Kibroneâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, Vokietija, Austrija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 18 d. 14.40 val.

Kaunas Forum Cinemas Kaune â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Nauji Aladino nuotykiaiâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 12.50 val. â&#x20AC;&#x17E;KamÄ?iatkos meĹĄkos. Gyvenimo pradĹžiaâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 15.10 val. â&#x20AC;&#x17E;Kolibrio projektasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, trileris) â&#x20AC;&#x201C; 18.30, 22.25 val. â&#x20AC;&#x17E;Kurskasâ&#x20AC;&#x153; (Liuksemburgas, Belgija, istorinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 20.50, 23.20 val.

PanevÄ&#x2014;Ĺžys Garsas â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;KamÄ?iatkos meĹĄkos. Gyvenimo pradĹžiaâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 16 d. 11.40 val., 17 d. 13.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Snieguotos lenktynÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; (Kanada, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 16 d. 11.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaip prisijaukinti slibinÄ&#x2026; IIIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 16 d. 13 val., 17 d. 11.45 val. â&#x20AC;&#x17E;PaĹĄÄ&#x2014;lusios gastrolÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; (Ĺ vedija, Norvegija, muzikinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 16 d. 13.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Kurskasâ&#x20AC;&#x153; (Liuksemburgas, Belgija, istorinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 16 d. 19 val., 17 d. 15.10 val., 18 d. 21.40 val. â&#x20AC;&#x17E;100 daiktĹł ir daugiau niekoâ&#x20AC;&#x153; (Vokietija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 16 d. 21.10 val., 18 d. 17.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Nes ji yra moterisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 16 d. 21.20 val., 17 d. 17.30 val., 18 d. 19.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Gretaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, Airija, trileris) â&#x20AC;&#x201C; 17 d. 19.45 val. â&#x20AC;&#x17E;DviraÄ?iais per TadĹžikijÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 18 d. 19.30 val. Forum Cinemas Babilonas â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirio mĹŤĹĄisâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, Vokietija, Lenkija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 16, 17 d. 10.10 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaip prisijaukinti slibinÄ&#x2026; IIIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 16, 17 d. 10.20, 12.45, 15.15, 17.45 val., 18 d. 12.45, 15.15, 17.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Lego ďŹ lmas IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 16, 17 d. 10.30 val. â&#x20AC;&#x17E;KamÄ?iatkos meĹĄkos. Gyvenimo pradĹžiaâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 12.30 val. â&#x20AC;&#x17E;KapitonÄ&#x2014; Marvelâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastika) â&#x20AC;&#x201C; 13 val. â&#x20AC;&#x17E;Pasmerkti. Kauno romanasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, drama) â&#x20AC;&#x201C; 14.05, 16.20, 20.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Ir visi jĹł vyraiâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 15.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Arktis. ÄŽkalinti ledynuoseâ&#x20AC;&#x153; (Islandija, nuotykiĹł drama) â&#x20AC;&#x201C; 18.20 val. â&#x20AC;&#x17E;KapitonÄ&#x2014; Marvelâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, fantastika) â&#x20AC;&#x201C; 18.35 val. â&#x20AC;&#x17E;Kolibrio projektasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, trileris) â&#x20AC;&#x201C; 20.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Kurskasâ&#x20AC;&#x153; (Liuksemburgas, Belgija, istorinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 21.20 val.

MarijampolÄ&#x2014; Spindulys â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Kaip prisijaukinti slibinÄ&#x2026; IIIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 16, 17 d. 11, 13 val., 18 d. 15 val. â&#x20AC;&#x17E;Snieguotos lenktynÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; (Kanada, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 16, 17 d. 11.15 val. â&#x20AC;&#x17E;KamÄ?iatkos meĹĄkos. Gyvenimo pradĹžiaâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 16, 17 d. 13.15 val., 18 d. 17.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaip prisijaukinti slibinÄ&#x2026; IIIâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 16, 17 d. 15 val. â&#x20AC;&#x17E;Nauji Aladino nuotykiaiâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 15.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirio mĹŤĹĄisâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, Vokietija, Lenkija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 16, 17 d. 17.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Kurskasâ&#x20AC;&#x153; (Liuksemburgas, Belgija, istorinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 16 d. 17.30 val., 17, 18 d. 20 val. â&#x20AC;&#x17E;Arktis. ÄŽkalinti ledynuoseâ&#x20AC;&#x153; (Islandija, nuotykiĹł drama) â&#x20AC;&#x201C; 16 d. 19.15, 21.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Pasmerkti. Kauno romanasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, drama) â&#x20AC;&#x201C; 16 d. 20 val., 17, 18 d. 18 val. â&#x20AC;&#x17E;Kolibrio projektasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, trileris) â&#x20AC;&#x201C; 16 d. 22 val., 17, 18 d. 19.15 val.

Ĺ iauliai Atlantis Cinemas â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirio mĹŤĹĄisâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, Vokietija, Lenkija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 10 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaip prisijaukinti slibinÄ&#x2026; IIIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10 val. â&#x20AC;&#x17E;Snieguotos lenktynÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; (Kanada, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaip prisijaukinti slibinÄ&#x2026; IIIâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 12, 14 val. â&#x20AC;&#x17E;Nauji Aladino nuotykiaiâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 13.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Pasmerkti. Kauno romanasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, drama) â&#x20AC;&#x201C; 15.15, 19.05 val. â&#x20AC;&#x17E;KapitonÄ&#x2014; Marvelâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, fantastika) â&#x20AC;&#x201C; 16 val. â&#x20AC;&#x17E;Purpurinis rĹŤkasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, karinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 17.10 val. â&#x20AC;&#x17E;Kurskasâ&#x20AC;&#x153; (Liuksemburgas, Belgija, istorinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 18.20 val. â&#x20AC;&#x17E;KapitonÄ&#x2014; Marvelâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastika) â&#x20AC;&#x201C; 20.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Kolibrio projektasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, trileris) â&#x20AC;&#x201C; 21 val. Forum Cinemas Ĺ iauliuose â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Nauji Aladino nuotykiaiâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 10.50 val. â&#x20AC;&#x17E;KamÄ?iatkos meĹĄkos. Gyvenimo pradĹžiaâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 12.25 val. â&#x20AC;&#x17E;Kurskasâ&#x20AC;&#x153; (Liuksemburgas, Belgija, istorinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 16 d. 13.10, 17.40, 23.20 val., 17, 18 d. 13.10, 17.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Kolibrio projektasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, trileris) â&#x20AC;&#x201C; 15.45, 21 val.

KlaipÄ&#x2014;da Forum Cinemas KlaipÄ&#x2014;doje â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;KamÄ?iatkos meĹĄkos. Gyvenimo pradĹžiaâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.20, 14.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Nauji Aladino nuotykiaiâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 11.55 val. â&#x20AC;&#x17E;Kurskasâ&#x20AC;&#x153; (Liuksemburgas, Belgija, istorinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 15.50, 20.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Kolibrio projektasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, trileris) â&#x20AC;&#x201C; 21.50 val.

loĹĄimo Nr. 5969

Didysis prizas â&#x20AC;&#x201C; 109 092,50 Eur 2019 03 14 (ketvirtadienis) GALIMA LAIMÄ&#x2013;TI 200 000 Eur

loĹĄimo Nr. 7620

02 06 08 09 10 11 15 21 22 25 27 28 29 33 38 41 43 47 50 58 loĹĄimo Nr. 7621

01 02 03 06 09 11 14 17 25 26 27 30 34 39 40 42 44 47 51 55

02 05 06 13 17 29 + 10

AtspÄ&#x2014;ta 6 5+1 5 4+1 4 3+1 3 www.olifeja.lt

LaimÄ&#x2014;jimas 109 092,50 Eur 5 275 Eur 282 Eur 27,50 Eur 11 Eur 3 Eur 1 Eur

GYVENIMAS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

'IMĂ&#x;TAĂ&#x;DIEĂ&#x;NÂ?Ă&#x;¸VÂ&#x160;SĂ&#x;SUĂ&#x;TRENKSĂ&#x;MU 6DXVLRSUDGĂ?LRMHGXN WHUVVXVLODXNXVLJUXSzV Ă&#x201E;0DQJRÂłO\GHUz5LPD 3HWUDXVN\Wz3DXODXV NLHQz P LOJDLYLH WRMHQXVzGzWLQHJDOL 'YLHMĂ&#x2DC;GXNWHUĂ&#x2DC;PRWLQD JUÂ&#x2019;Ă?RÂ&#x2019;UHSHWLFLMRVVDOHV â&#x20AC;&#x201C; Ĺ iuo metu ruoĹĄiatÄ&#x2014;s grupÄ&#x2014;s 20-meÄ?iui skirtĹł koncertĹł turui. Ar sunku buvo grÄŻĹžti po pertraukos? O gal koncertai â&#x20AC;&#x201C; tarsi vaĹžiavimas dviraÄ?iu â&#x20AC;&#x201C; daug pastangĹł ÄŻsivaĹžiuoti neprireikia? â&#x20AC;&#x201C; paklausÄ&#x2014;me R.PetrauskytÄ&#x2014;s-PaulauskienÄ&#x2014;s. â&#x20AC;&#x201C; Labai dĹžiaugiuosi, kad su visa komanda nusprendÄ&#x2014;me surengti jubiliejiniĹł koncertĹł turÄ&#x2026;, nes norisi dar kartÄ&#x2026; pasidalinti ĹĄiuo dĹžiaugsmu su grupÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Mangoâ&#x20AC;&#x153; gerbÄ&#x2014;jais, kurie negalÄ&#x2014;jo atvykti ÄŻ praÄ&#x2014;jusiais metais spalio 20 dienÄ&#x2026; vykusÄŻ koncertÄ&#x2026; KlaipÄ&#x2014;dos â&#x20AC;&#x17E;Ĺ vyturioâ&#x20AC;&#x153; arenoje. Nors mano pertrauka truko vos keturis mÄ&#x2014;nesius, prasidÄ&#x2014;jus repeticijoms jauÄ?iu jaudulÄŻ. Norisi viskÄ&#x2026; padaryti puikiai. Ĺ˝inoma, pertrauka pertraukai nelygu. Gimusi antra dukra uĹžvaldÄ&#x2014; visas mano mintis. Tad dabar grÄŻĹžus ÄŻ repeticijĹł salÄ&#x2122; jauÄ?iuosi taip, lyg po metĹł pertraukos. RuoĹĄiantis turui norisi ne ÄŻsivaĹžiuoti, o stengtis padaryti viskÄ&#x2026; kuo tobuliau. â&#x20AC;&#x201C; Jau kuris laikas vÄ&#x2014;l dirbate su grupÄ&#x2014;s senbuve Viktorija Perminaite-Emanuel. Koks jausmas ir vÄ&#x2014;l leisti laikÄ&#x2026;, koncertuoti kartu? â&#x20AC;&#x201C; Jausmas fantastiĹĄkas! Niekas tarp mĹŤsĹł nepasikeitÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; ĹĄirdyje likome tos paÄ?ios mergiotÄ&#x2014;s kaip ir prieĹĄ 20 metĹł. Nuolatos plepame, juokaujame, dainuojame. Mes ne dirbame, o tiesiog gyvename grupe â&#x20AC;&#x17E;Man-goâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x201C; Ar per tiek metĹł bendrystÄ&#x2014;s jausmas nedingo? Gal tenka imtis ypatingĹł priemoniĹł

53HWUDXVN\Wz 3DXODXVNLHQz Ă&#x201E;0HVQHGLUED PHRWLHVLRJ J\YHQDPHJUX SHĂ&#x201E;0DQJR³³

siekiant atkurti ryĹĄÄŻ, surasti bĹŤdĹł kartu ne tiktai repetuoti, bet ir bendrauti scenoje? â&#x20AC;&#x201C; Nors gyvenime mes su Viktorija labai skirtingos, grupÄ&#x2014;je â&#x20AC;&#x17E;Man-goâ&#x20AC;&#x153; tampame vienu vienetu. Tai nÄ&#x2014;ra koks nors fenomenas â&#x20AC;&#x201C; suprantame viena kitÄ&#x2026; iĹĄ Ĺžvilgsnio, ir tai per tuos metus niekur nedingo. â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2026; naujo ÄŻ grupÄ&#x2014;s veiklÄ&#x2026; atneĹĄÄ&#x2014; tiek jĹŤsĹł, tiek Viktorijos patirtis be muzikinÄ&#x2014;s veiklos, kita veikla ir dartbai? â&#x20AC;&#x201C; Bet kokiu atveju gyvenimiĹĄka patirtis praturtino mus kaip moteris, asmenybes, ir tai natĹŤralu. Kuo mes turtingesnÄ&#x2014;s vidumi, tuo daugiau galime duoti publikai savo bendravimu, gilesniu dainĹł iĹĄgyvenimu ir pateikimu. â&#x20AC;&#x201C; Ar tikÄ&#x2014;jotÄ&#x2014;s, kad po tiek metĹł grupÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Man-goâ&#x20AC;&#x153; vis dar bus taip mÄ&#x2014;gstama gerbÄ&#x2014;jĹł, kad rinks ne tik pilnas sales, bet ir didĹžiules arenas? â&#x20AC;&#x201C; Kai kÄ&#x2026; nors labai dievini, ĹĄiuo atveju â&#x20AC;&#x201C; savo veiklÄ&#x2026;, savo grupÄ&#x2122;, net nekyla abejoniĹł, kad kas nors gali jos nemÄ&#x2014;gti. Labai paglostÄ&#x2014; ĹĄirdÄŻ ir tai, kad pirmasis jubiliejinis koncertas KlaipÄ&#x2014;doje parodÄ&#x2014;, jog grupÄ&#x2122; dievina ĹĄitiek daug ĹžmoniĹł.

â&#x20AC;&#x201C; Muzikanto darbas tik iĹĄ ĹĄalies gali pasirodyti lengvas ir be rĹŤpesÄ?iĹł. Su kokiais didĹžiausiais iĹĄĹĄĹŤkiais tenka susidurti ir kaip juos ÄŻveikiate? â&#x20AC;&#x201C; Tenka susidurti su visais ÄŻmanomais iĹĄĹĄĹŤkiais, su kuriais susiduria kiekvienas Ĺžmogus savo darbe. Galiu tik iĹĄskirti, su kuo netenka susidurti, â&#x20AC;&#x201C; tai yra rutina. Ĺ ito blogio mĹŤsĹł veikloje nÄ&#x2014;ra. Kiekviena diena, kiekvienas koncertas â&#x20AC;&#x201C; kaip nauja istorija. â&#x20AC;&#x201C; Ko palinkÄ&#x2014;tumÄ&#x2014;te savo gerbÄ&#x2014;jams ir ko tikitÄ&#x2014;s iĹĄ jĹł per jubiliejinius koncertus? â&#x20AC;&#x201C; NepatingÄ&#x2014;ti ateiti su mumis susitikti ir praleisti laikÄ&#x2026; kartu, nes tai â&#x20AC;&#x201C; unikalĹŤs koncertai visomis prasmÄ&#x2014;mis. Juose â&#x20AC;&#x201C; ir iĹĄskirtinÄ&#x2014; muzikinÄ&#x2014; programa, ir iĹĄskirtinÄ&#x2014; grupÄ&#x2014;s sudÄ&#x2014;tis, ir galbĹŤt paskutinÄ&#x2014; proga dalyvauti tokiame bĹŤtent mĹŤsĹł grupÄ&#x2014;s koncerte. (LR) â&#x2013;  *UXSzVĂ&#x201E;0DQJRÂłPHmLR NRQFHUWĂ&#x2DC;WXUDV.RYRGÂą .DXQHNRYRGÂą$O\WX MHNRYRGÂą0DULMDPSROzMH EDODQGĂ?LRGÂą8WHQRMHED ODQGĂ?LRGÂąĂ&#x201A;LDXOLXRVHED ODQGĂ?LRGÂą-RQDYRMHEDODQ GĂ?LRGÂą0DĂ?HLNLXRVHED ODQGĂ?LRGÂą3DQHYzĂ?\MH

-UĂ&#x;ZIĂ&#x;KANĂ&#x;TAIĂ&#x;Â?SITAISYSĂ&#x;KRwSĂ&#x;LUOSE Ă&#x201E;1XzMRPHODEDLLOJjNH OLj'XRN'LHYHMDXQLHPV GDLQLQLQNDPVSDWLUWL WLHNNLHNPXPVWHNRÂł ÂąNDOEzMRWXUjSR/LHWX YjUHQJLDQW\VDQVDPE OLRĂ&#x201E;1HULMDÂłPX]LNDQWDL â&#x20AC;&#x17E;PaĹĄauki maneâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;RaganĹł puotaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Dar ne ruduoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;VÄ&#x2014;jas padainuosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Ne, nereikia aĹĄarĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Laiko ratasâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; ĹĄios ir kitos populiarios dainos skamba ansamblio â&#x20AC;&#x17E;Nerijaâ&#x20AC;&#x153; atsisveikinimo koncertuose. Jas atlieka Edmundas KuÄ?inskas, BirutÄ&#x2014; PetrikytÄ&#x2014;, Simonas Donskovas, Vitalijus Pauliukas, Laima Ĺ˝emaitytÄ&#x2014;, NijolÄ&#x2014; TallatKelpĹĄaitÄ&#x2014; ir Antanas Ä&#x152;apas. GrupÄ&#x2014; atsisveikinimo koncertams pasirinko ir netradicinÄŻ scenos sprendimÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; kai nedainuoja, atlikÄ&#x2014;jai patogiai ÄŻsitaiso puslankiu sustatytuose krÄ&#x2014;sluose. â&#x20AC;&#x17E;Tai pirmas kartas per visÄ&#x2026; mĹŤsĹł karjerÄ&#x2026;, kai savo koncertÄ&#x2026; matome ne iĹĄ uĹžkulisiĹł, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo muzikantai. â&#x20AC;&#x201C; IĹĄ pradĹžiĹł sÄ&#x2014;dÄ&#x2014;ti scenoje buvo keista â&#x20AC;&#x201C; visÄ&#x2026;

$WVLVYHLNLQLPRNRQFHUWXRVHVNDPEDSRSXOLDULDXVLRVĂ&#x201E;1HULMRVÂłGDLQRV

laikÄ&#x2026; matai dainuojanÄ?ius kolegas, ĹžiĹŤrovus. Ir jie visÄ&#x2026; koncertÄ&#x2026; stebi tave. TaÄ?iau po keliĹł pasirodymĹł pripratome ir labai dĹžiaugiamÄ&#x2014;s, kad netenka nuobodĹžiausi uĹžkulisiuose, kol lauki savo pasirodymo. Tik S.Donskovas niekaip su tokiu sprendimu nesutiko. Jis grieĹžtai atsisakÄ&#x2014; sÄ&#x2014;stis ÄŻ savo krÄ&#x2014;slÄ&#x2026;

ir vienintelis liko uĹžkulisiuose. Jis per daug kuklus. SÄ&#x2014;dÄ&#x2014;ti dvi valandas, kai stebi daugybÄ&#x2014; akiĹł, â&#x20AC;&#x201C; jam per didelis iĹĄbandymas.â&#x20AC;&#x153; â&#x2013; $QVDPEOLRĂ&#x201E;1HULMDÂłDWVLVYHLNL QLPRNRQFHUWDL.RYRGÂą 8WHQRMHNRYRGÂą8NPHU JzMHNRYRGÂą7HOĂ&#x2026;LXRVH EDODQGĂ?LRGÂą-RQDYRMH


SPORTOĂ&#x;ARENA

SPORTAS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

$)3Ă&#x201E;6FDQSL[ÂłQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

/'RQmLmLXVSHUSLUPjMÂ&#x2019;VH]RQj1%$XĂ?NDULDYRDLVWUXROLĂ&#x2DC;VLPSDWLMDVEHW'DODVRNOXEHWHNRSULSUDVWLSULHSUDODLPzMLPĂ&#x2DC;

.UHSĂ&#x2026;LQLQNRPRWLQD03RWHUELQSHUQDLDWY\NRÂ&#x2019;-$9SDGzWLVĂ&#x2018;QXLDSVLSUDVWL

PRIEĹ˝IĹŞRA. ÄŽ AmerikÄ&#x2026; kartu su L.DonÄ?iÄ?iumi persikÄ&#x2014;lÄ&#x2014; ir SlovÄ&#x2014;nijos krepĹĄininko motina, palikusi verslÄ&#x2026; savo ĹĄalyje

,UĂ&#x;KAĂ&#x;MAĂ&#x;NIĂ&#x;JAĂ&#x;NEATSĂ&#x;LĂ&#x201E;GSĂ&#x;TAĂ&#x;NETĂ&#x;IRĂ&#x;NAKĂ&#x;TIĂ&#x;MIS .DL(XURSDSHUQDLÂ&#x2019;1%$LĂ&#x2026;VLXQWzVDYRU\Ă&#x2026;NLDXVLj Ă?YDLJĂ?GÂ?/XNj'RQmLmLĂ&#x2DC;QLHNDVQHJDOzMRÂ&#x2019;VLYDL] GXRWLNDG6ORYzQLMRVNUHSĂ&#x2026;LQLRWDOHQWDV$PHULNRMH LĂ&#x2026;NDUWWDSVWRNVSRSXOLDUXVĂ&#x152;LQDQWMRMDXQjDPĂ?LĂ&#x2DC; JDOLPDWLNVSzOLRWLNRNLDNDUMHUDMRODXNLDDWHLW\MH Amerika slovÄ&#x2014;nÄ&#x2026; vadina tiesiog Luka, sirgaliai medĹžioja jo autografus, o pats krepĹĄininkas negali patikÄ&#x2014;ti, kad pirmasis sezonas jam susiklostÄ&#x2014; taip ÄŻspĹŤdingai. Dirkas Nowitzki per 21 sezonÄ&#x2026; Dalase matÄ&#x2014; labai daug. Bet vokietis iki ĹĄiol nebuvo regÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s, kad dÄ&#x2014;l â&#x20AC;&#x17E;Mavericksâ&#x20AC;&#x153; ĹžaidÄ&#x2014;jo bĹŤrys autografĹł medĹžiotojĹł pasitiktĹł komandos autobusÄ&#x2026;, kaip nutiko Detroite stingdanÄ?iame ĹĄaltyje antrÄ&#x2026; valandÄ&#x2026; nakties.

â&#x20AC;&#x17E;Tai buvo jo svajonÄ&#x2014;. Septynmetis Luka jau kalbÄ&#x2014;jo apie NBA. Tai prisiminus man daĹžnai kaupiasi aĹĄaros.â&#x20AC;&#x153; 03RWHUELQ

Bet iki ĹĄiol â&#x20AC;&#x17E;Mavericksâ&#x20AC;&#x153; neturÄ&#x2014;jo tokio ĹžaidÄ&#x2014;jo kaip L.DonÄ?iÄ?ius. â&#x20AC;&#x17E;Dabar iĹĄvykose, net jei bĹŤna labai vÄ&#x2014;lu, mĹŤsĹł laukia daugybÄ&#x2014; ĹžmoniĹł, nes nori, kad Luka kÄ&#x2026; nors pasiraĹĄytĹł, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo D.Nowitzki. â&#x20AC;&#x201C; Atrodo, tarsi mes bĹŤtume â&#x20AC;&#x17E;Warriorsâ&#x20AC;&#x153; (NBA Ä?empionai. â&#x20AC;&#x201C; Red.). Tai tikra Lukamanija. Mes tuo gyvename kasdien.â&#x20AC;&#x153; ,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOSĂ&#x;DRAUĂ&#x;GOĂ&#x;NESĂ&#x;TEĂ&#x;BIĂ&#x;NA

DÄ&#x2014;l viso to nesistebi tik Ĺžmogus, jau seniai ÄŻĹžvelgÄ&#x2122;s slovÄ&#x2014;no galimybes tapti superĹžvaigĹžde, â&#x20AC;&#x201C; buvÄ&#x2122;s Lietuvos rinktinÄ&#x2014;s trenerio asistentas ir â&#x20AC;&#x17E;Mavericksâ&#x20AC;&#x153; vadovas Donnie Nelsonas. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ tiesiog dievinu ĹžaidÄ&#x2014;jus, kurie moka dalintis kamuoliuâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; D.Nelsonas, akcentuodamas dvimetrinio krepĹĄininko sugebÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; vadovauti Ĺžaidimui, o ne pribloĹĄkiantÄŻ metimÄ&#x2026; atsitraukus per ĹžingsnÄŻ nuo gynÄ&#x2014;jo. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝inojau, kad aĹĄ galÄ&#x2014;siu Ĺžaisti NBA, bet tikrai viskas dar geriau, nei tikÄ&#x2014;jausiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pripaĹžino dvideĹĄimtmetis L.DonÄ?iÄ?ius, dar praÄ&#x2014;jusÄŻ sezonÄ&#x2026; karaliavÄ&#x2122;s Eurolygoje kartu su Madrido â&#x20AC;&#x17E;Realâ&#x20AC;&#x153;. Dabar NBA slovÄ&#x2014;nas vidutiniĹĄ-

kai renka 21,1 taĹĄko, atkovoja 7,4 kamuolio ir atlieka 5,7 rezultatyvaus perdavimo. Jo sÄ&#x2026;skaitoje â&#x20AC;&#x201C; jau keturi trigubi dviĹženkliai. ÄŽspĹŤdingi skaiÄ?iai ir pasaulinis susidomÄ&#x2014;jimas jo karjera padÄ&#x2014;jo L.DonÄ?iÄ?iui NBA Ĺ˝vaigĹždĹžiĹł dienos balsavime surinkti daugiau nei keturis milijonus balsĹł â&#x20AC;&#x201C; daugiau gavo tik LeBronas Jamesas ir Giannis Antetokounmpo. SlovÄ&#x2014;no populiarumas pranoko net Michaelo Jordano per pirmÄ&#x2026;jÄŻ NBA sezonÄ&#x2026; (jis balsavime buvo penktas), L.Jameso (tryliktas) ir netgi Yao Mingo, kuris 2003-iaisiais pagal balsĹł skaiÄ?iĹł buvo ketvirtas nepaisant Kinijos sirgaliĹł skaiÄ?iaus. .UĂ&#x;SIĂ&#x;V YĂ&#x;LÂ&#x160;SĂ&#x;PLwĂ&#x;̧ wĂ&#x;MAR¸Ă&#x;KIĂ&#x;NwĂ&#x;LIUS

L.DonÄ?iÄ?ius sugebÄ&#x2014;jo staigiai paneigti visus skeptikĹł nuogÄ&#x2026;stavimus apie atletiĹĄkumo stokÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Phoenix Sunsâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Sacramento Kingsâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Atlanta Hawksâ&#x20AC;&#x153; praÄ&#x2014;jusiais metais per daug ilgai svarstÄ&#x2014; pliusus ir minusus, o â&#x20AC;&#x17E;Mavericksâ&#x20AC;&#x153; nedvejodami Ä?iupo Europos krepĹĄinio ĹžvaigĹždÄ&#x2122;. Ir vis dÄ&#x2014;lto L.DonÄ?iÄ?ius sako, kad pirmasis jo sezonas NBA, kuris greiÄ?iausiai baigsis naudingiausio naujoko titulu, nebuvo toks lengvas, kaip atrodo. â&#x20AC;&#x17E;Mavericksâ&#x20AC;&#x153; iĹĄkovojo tik 27 pergales ir patyrÄ&#x2014; net 41 pralaimÄ&#x2014;jimÄ&#x2026;. TreÄ?ius metus iĹĄ eilÄ&#x2014;s komanda liks be atkrintamĹłjĹł varĹžybĹł. Dalaso klubas atidavÄ&#x2014; net keturis potencialius starto penketo ĹžaidÄ&#x2014;jus, mainais ÄŻsigijo latvÄŻ KristapÄ&#x2026; PorzingÄŻ ir atlaisvino 30 milijonĹł doleriĹł naujoms sutartimis pasiraĹĄyti, nors ĹĄÄŻ sezonÄ&#x2026; tai jau nepadÄ&#x2014;s. Nuo tada, kai L.DonÄ?iÄ?ius, bĹŤdamas septyneriĹł, pradÄ&#x2014;jo Ĺžaisti krepĹĄinÄŻ, jam pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; gyvenime tenka taip daĹžnai pralaimÄ&#x2014;ti. Kaip L.DonÄ?iÄ?ius su tuo tvarkosi? Jis jau du kartus suplÄ&#x2014;ĹĄÄ&#x2014; marĹĄkinÄ&#x2014;lius nepavykus atakai. â&#x20AC;&#x17E;Man sunkiau, negu ĹžmonÄ&#x2014;ms atrodoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; prisipaĹžino L.DonÄ?iÄ?ius. â&#x20AC;&#x17E;Jis yra laimÄ&#x2014;tojas â&#x20AC;&#x201C; Europoje laimÄ&#x2014;jo viskÄ&#x2026;. Vadinasi, kiekvie-

nÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; pralaimÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s ÄŻsiuntaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Denver Nuggetsâ&#x20AC;&#x153; rungtyniaujantis ispanas Juancho Hernangomezas, atidĹžiai stebintis slovÄ&#x2014;no kar jerÄ&#x2026; nuo pat pradĹžios. Ispano brolis Willy ĹžaidÄ&#x2014; kartu su L.DonÄ?iÄ?iumi â&#x20AC;&#x17E;Realâ&#x20AC;&#x153;. Be to, ĹĄie Europos krepĹĄininkai nuolat ĹĄnekuÄ?iuojasi â&#x20AC;&#x17E;WhatsAppâ&#x20AC;&#x153; grupÄ&#x2014;je Ĺžaisdami populiarĹłjÄŻ videoĹžaidimÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Fortniteâ&#x20AC;&#x153;. Kad L.DonÄ?iÄ?ius nemoka pralaimÄ&#x2014;ti, â&#x20AC;&#x17E;Mavericksâ&#x20AC;&#x153; vadovĹł nejaudina. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝inau tÄ&#x2026; faktÄ&#x2026;, kad jis nemoka tvarkytis su nesÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;mis, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; Dalaso komandos treneris Rickas Carlisleâ&#x20AC;&#x2122;as. â&#x20AC;&#x201C; Bet ir aĹĄ nemoku.â&#x20AC;&#x153; 3UĂ&#x;SIĂ&#x;RĂ&#x201E;Ă&#x;PIĂ&#x;NÂ&#x160;SĂ&#x;SVOĂ&#x;RIUĂ&#x;SAMĂ&#x;DwĂ&#x;VIĂ&#x;RwĂ&#x;Jg

Komandos laimei, L.DonÄ?iÄ?ius buvo labiau pasiruoĹĄÄ&#x2122;s NBA, nei â&#x20AC;&#x17E;Mavericksâ&#x20AC;&#x153; svajojo. R.Carlisleâ&#x20AC;&#x2122;as ÄŻĹžvelgÄ&#x2014; neeilinius slovÄ&#x2014;no gebÄ&#x2014;jimus: â&#x20AC;&#x17E;Unikali patirtis, unikalĹŤs sugebÄ&#x2014;jimai, unikalus kĹŤno sudÄ&#x2014;jimas.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Vengiu ĹĄvaistytis palyginimais su LeBronu Jamesu arba Magicu Johnsonu, kurie buvo viskÄ&#x2026; sugebanÄ?ios ĹžvaigĹždÄ&#x2014;s. TaÄ?iau dabar jau akivaizdu, kad Luka turi daugybÄ&#x2122; tĹł paÄ?iĹł bruoŞų ir ÄŻrodÄ&#x2014;, kad gali jiems prilygti aikĹĄtÄ&#x2014;je, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;Mavericksâ&#x20AC;&#x153; treneris. â&#x20AC;&#x201C; Jo dydis, jÄ&#x2014;ga ir greitis apgaulingi. Be to, jis ne pagal metus supranta, kaip panaudoti kĹŤnÄ&#x2026; puolant ir iĹĄprovokuojant praĹžangas.â&#x20AC;&#x153; Ĺ is treneris nÄ&#x2014;ra vienintelis, darantis tokius drÄ&#x2026;sius palyginimus. â&#x20AC;&#x17E;Miami Heatâ&#x20AC;&#x153; ĹžaidÄ&#x2014;jas Dwyaneâ&#x20AC;&#x2122;as Wadeâ&#x20AC;&#x2122;as, su L.Jamesu keturis sezonus rungtyniavÄ&#x2122;s Majamyje, L.DonÄ?iÄ?iaus perdavimus yra pavadinÄ&#x2122;s lebroniĹĄkais. â&#x20AC;&#x17E;Los Angeles Clippersâ&#x20AC;&#x153; treneris Docas Riversas sakÄ&#x2014;, kad stebÄ&#x2014;ti L.DonÄ?iÄ?iĹł aikĹĄtÄ&#x2014;je jam yra malonumas: â&#x20AC;&#x17E;Pirmiausia jis rungtyniauja su dĹžiaugsmu â&#x20AC;&#x201C; man tai labai patinka. Jo Ĺžaidimas labai patobulÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s, jam tiesiog nÄ&#x2014;ra ribĹł. O kas laukia ateityje, kai jis sustiprÄ&#x2014;s ir fiziĹĄkai!â&#x20AC;&#x153; Nors iĹĄtarÄ&#x2122;s paskutinius ĹžodĹžius D.Riversas ir nusijuokÄ&#x2014;, iĹĄties didĹžiausias pirmojo sezono L.DonÄ?iÄ?iaus galvos skausmas yra fizinis pasirengimas. IĹĄkart po naujokĹł birĹžos ir â&#x20AC;&#x17E;Mavericksâ&#x20AC;&#x153;, ir krepĹĄininko atstovai sutarÄ&#x2014;, kad L.DonÄ?iÄ?iui reikia kiek

$wLĂ&#x;SLOĂ&#x;VwĂ&#x;NOĂ&#x;wJOĂ&#x;KRYĂ&#x;Ă&#x20AC;IAUSĂ&#x;KEĂ&#x;LIUS â&#x2013; 3UDzMXVLĂ&#x2DC;PHWĂ&#x2DC;JHJXĂ?zVGLH QjĂ&#x201E;'DOODV0DYHULFNVÂłYDGR YDLEXYRULPWDLVXVLQHUYLQÂ?GzO /'RQmLmLDXV â&#x2013;  'DXJLDXQHLPHWXVMLHEXYR DSVLVSUHQGÂ?NDGMHLWLNJDOzV ULQNVLVVORYzQj1%$QDXMRNĂ&#x2DC; ELUĂ?RMH%HWSHUELUĂ?RVORWHULMj kLNDJRMHYLHWRMSURJQR]XRWRWUH mLRMRĂ&#x2026;DXNLPRĂ&#x201E;0DYHULFNVÂłJDYR WLNSHQNWjMÂ&#x2019; â&#x2013;  Ă&#x201E;0HVWDGDODEDLVXVLNULPWRPH 0DQzPHNDGQHWHNRPHJDOL P\EzVJDXWL/'RQmLmLĂ&#x2DC;³¹VDNz NOXERYDGRYDV'RQQLH1HOVRQDV â&#x2013;  %HWMLVGzMRYLVDVSDVWDQJDVNDG Ă&#x201E;0DYHULFNVÂłJDXWĂ&#x2DC;WHLVÂ?ULQNWLV QDXMRNjDQNVmLDXLUÂ&#x2019;WLNLQRĂ&#x201E;$W ODQWD+DZNVÂłDWLGXRWLVDYRWUH mLjMjĂ&#x2026;DXNLPRWHLVÂ?RXĂ?WDLGR YDQRMRQHWLNVDYRSHQNWjMjEHW LUWHLVÂ?ULQNWLVDLVLDLV

ÄŻmanoma ilgiau pailsÄ&#x2014;ti, nes beveik metus jis ĹžaidÄ&#x2014; be pertraukĹł. TodÄ&#x2014;l slovÄ&#x2014;nas pradÄ&#x2014;jo NBA sezonÄ&#x2026; sverdamas daugiau, nei prie jo pavardÄ&#x2014;s ÄŻraĹĄyti 99 kilogramai. DÄ&#x2014;l to jis yra gavÄ&#x2122;s ne vienÄ&#x2026; kirtÄŻ. Bet dabar â&#x20AC;&#x17E;Mavericksâ&#x20AC;&#x153; vadovai atrodo patenkinti L.DonÄ?iÄ?iaus maitinimosi ÄŻproÄ?iĹł pokyÄ?iais. Komandos pageidavimu krepĹĄininkas gruodÄŻ pasisamdÄ&#x2014; asmeninÄŻ virtuvÄ&#x2014;s ĹĄefÄ&#x2026;, kuris jam gamina maistÄ&#x2026; prieĹĄ rungtynes ir poilsio dienomis. ÄŽ valgiaraĹĄtÄŻ jis ÄŻtraukÄ&#x2014; ÄŻvairiĹł ĹĄvieĹžiai spaustĹł sulÄ?iĹł. 6IĂ&#x;SAĂ&#x;DAĂ&#x;PAĂ&#x;LAIĂ&#x;KOĂ&#x;MOĂ&#x;TIĂ&#x;NA

Kai L.DonÄ?iÄ?ius ĹžaidÄ&#x2014; Madride, jis gyveno kartu su motina Mirjam Poterbin, kuri uĹžaugino krepĹĄininkÄ&#x2026; vadovaudama dviem groĹžio salonams Liublianoje. Luka vengia kalbÄ&#x2014;ti apie savo tÄ&#x2014;vÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; buvusÄŻ krepĹĄininkÄ&#x2026; SaĹĄÄ&#x2026; DonÄ?iÄ?iĹł. Dalase motina ir sĹŤnus gyvena atskirai, tiesa, netoli vienas kito ir â&#x20AC;&#x17E;American Airlinesâ&#x20AC;&#x153; centro, kur rungtyniauja â&#x20AC;&#x17E;Mavericksâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;Tai buvo jo sena svajonÄ&#x2014;, â&#x20AC;&#x201C; kabÄ&#x2014;jo M.Poterbin. â&#x20AC;&#x201C; Dar 7-metis jis jau kalbÄ&#x2014;jo apie NBA. Prisiminus man kaupiasi aĹĄaros.â&#x20AC;&#x153; Vis dÄ&#x2014;lto pirmÄ&#x2026; jÄŻ Lukamanijos sezonÄ&#x2026; bĹŤta ir kliĹŤÄ?iĹł, ir nusivylimĹł. Ir ne tik susijusiĹł su komandos pralaimÄ&#x2014;jimais. L.DonÄ?iÄ?ius bejÄ&#x2014;giĹĄkai stebÄ&#x2014;jo, kaip kitas ispaniĹĄkai kalbantis komandos draugas J.J.Barea sau-

â&#x2013; 1HSDLVDQWNDLQRVWRNÂ&#x2019;VDQGRUÂ&#x2019; SDODLPLQRĂ&#x201E;0DYHULFNVÂłVDYLQLQ NDV0DUNDV&XEDQDVQHV'1HO VRQDVWDLSNDUĂ&#x2026;WDLWXRWLNzMR â&#x2013;  %HWRNOXERĂ&#x2026;HLPLQLQNDVQH EXYRSDPLUĂ&#x2026;Â?VVDYRNODLGRV DLVLDLVNDLWDVSDWV'1HO VRQDVLUWDUSWDXWLQLVVNDXWDV7R Q\5RQ]RQHYLVDLSEDQGzÂ&#x2019;NDO ELQzWLULQNWLVWXRPHWXQLHNDP QHĂ?LQRPj*UDLNLMRVMDXQXROÂ&#x2019; *LDQQÂ&#x2019;$QWHWRNRXQPSR â&#x2013;  %HWWDGD0&XEDQDVQHVXWLNR QHVĂ?DLGzMDVMDPEXYRQHPD W\WDV,UGzOWRMDXQHWUXNXVOD EDLSDVLJDLOzMRQHV*$QWHWR NRXQPSR0LOYRN\MHYLUWR1%$ VXSHUĂ?YDLJĂ?GH â&#x2013;  7RGzOSHUQDL0&XEDQDVSDODL PLQR'1HOVRQRSODQjGDU\WL NjUHLNLDNDGÂ&#x2019;'DODVjDWY\NWĂ&#x2DC; /'RQmLmLXV

sÄŻ nusitraukÄ&#x2014; Achilo sausgyslÄ&#x2122;. Netrukus jis iĹĄgyveno pirmuosius didĹžiuosius mainus, kai Dalasas staiga nubraukÄ&#x2014; jo suplanuotÄ&#x2026; duetÄ&#x2026; su Denniu Smithu vos tik atsirado galimybÄ&#x2014; ÄŻsigyti K.PorzingÄŻ. â&#x20AC;&#x17E;Man buvo tikras ĹĄokas, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo L.DonÄ?iÄ?ius. â&#x20AC;&#x201C; Europoje taip nebĹŤna.â&#x20AC;&#x153; KrepĹĄininkui sunkokai sekÄ&#x2014;si pataikyti nuo baudĹł metimo linijos. Nors iĹĄprovokuoti praĹžangas jis sugeba meistriĹĄkai, pataiko tik 72,6 procento baudĹł. Motina iĹĄdavÄ&#x2014; ir tai, jog L.DonÄ?iÄ?ius labai nusiminÄ&#x2014;, kad negavo vietos NBA VisĹł ĹžvaigĹždĹžiĹł rinktinÄ&#x2014;je, nors surinko tiek daug sirgaliĹł balsĹł. Nuo praÄ&#x2014;jusio sezono tai sudaro tik pusÄ&#x2122; lemiamo balo, todÄ&#x2014;l slovÄ&#x2014;nas buvo paliktas Ĺžaisti tik naujokĹł maÄ?e. Gera Ĺžinia ta, kad visa tai yra niekis, palyginti su permainomis, kurias L.DonÄ?iÄ?ius iĹĄgyveno bĹŤdamas trylikos. Tuomet jis turÄ&#x2014;jo palikti namus ir mamÄ&#x2026; SlovÄ&#x2014;nijoje, kai iĹĄvaĹžiavo ÄŻ Madrido â&#x20AC;&#x17E;Realâ&#x20AC;&#x153; akademijÄ&#x2026; siekti savo svajonÄ&#x2014;s. â&#x20AC;&#x17E;Tam apibĹŤdinti nÄ&#x2014;ra ĹžodĹžiĹł, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; L.DonÄ?iÄ?iaus motina. â&#x20AC;&#x201C; Atvirai sakau â&#x20AC;&#x201C; daugiau to neiĹĄtverÄ?iau.â&#x20AC;&#x153; NBA jau Ĺžibantis L.DonÄ?iÄ?ius sutiko: â&#x20AC;&#x17E;Tai buvo gerokai sunkiau, nei iĹĄ Madrido atvykti ÄŻ AmerikÄ&#x2026;.â&#x20AC;&#x153; (LR)


VSRUWRDUHQD

"URĂ&#x;TĂ&#x2039;Ă&#x;KREPĂ&#x;̧ EĂ&#x;LIAI ASISĂ&#x201C;.LQLMD-$9,VSDQLMD 3UDQFĂ&#x2018;]LMD ASISĂ&#x201C;6HUELMD$UJHQWLQD /LHWXYD*UDLNLMD IASIS5XVLMD$XVWUDOLMD %UD]LOLMD,WDOLMD ASIS3XHUWR5LNDV7XUNLMD 'RPLQLNRV5HVSXEOLND 9HQHVXHOD ASISĂ&#x201C;9RNLHWLMDkHNLMD /HQNLMD,UDQDV ASIS.DQDGD-XRGNDOQLMD )LOLSLQDL3LHWĂ&#x2DC;.RUzMD ASIS1LJHULMD6HQHJDODV 1DXMRML=HODQGLMD$QJROD ASISĂ&#x201C;-DSRQLMD-RUGDQLMD7X QLVDV'UDPEOLR.DXOR.UDQWDV 7UDXNLDQWEXUWXVRMR LRMRRMRLURMRNUHSĂ&#x2026;HOLĂ&#x2DC; NRPDQGRVSDWHNVÂ&#x2019;%')LU+ JUXSHV-RVVDYRUXQJW\QHVĂ?DLV 8KDQR)RĂ&#x2026;DQR1DQG]LQJR 'RQJXDQRPLHVWXRVH Â&#x2018;NLWjHWDSjSDWHNVSRGYLJUX SLĂ&#x2DC;NRPDQGDVRMDPHULQN WLQLĂ&#x2DC;VXGDU\VQDXMDVJUXSHVÂ&#x2018;Wj SDmLjJUXSÂ?SDWHNV$LU%&LU' (LU)*LU+JUXSLĂ&#x2DC;HNLSRV

¸VIESLENTw +REPĂ&#x;̧ IĂ&#x;NIS .+,Ă&#x201C;jEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;TAS$Ă&#x2026;WXQWILQDOLR DQWURVLRVUXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ&#x2DC; .DXQRĂ&#x201E;Ă&#x152;DOJLULV³¹-RQLĂ&#x2026;NLRĂ&#x201E;'HOL NDWHVDVÂł VHULMDÂą ."!Ă&#x201C;jEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;TAS/LHWXYLV'6D ERQLV Ă&#x201E;,QGLDQD3DFHUVÂł ÂąWĂ&#x2026;N GYLWDĂ&#x2026;NLĂ&#x2DC;EDXGĂ&#x2DC; DWN NDPUH]SHUGSHUPLQĂ&#x201E;3D FHUVÂłQDPLHQXJDOzMRĂ&#x201E;2NODKRPD&LW\ 7KXQGHUÂł 9DNDURSDVLURG\PDL5:HVWEURRNDV Ă&#x201E;7KXQGHUÂł ÂąWĂ&#x2026;NDWNNDP UH]SHUG3*HRUJHÂśDV Ă&#x201E;7KXQGHUÂł ÂąWĂ&#x2026;N

&UTĂ&#x;BOĂ&#x;LAS %UROĂ&#x201C;POSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GA$Ă&#x2026;WXQWILQDOLRDWVD NRPRVLRVUXQJW\QzV.LMHYRĂ&#x201E;'\ QDPR³¹/RQGRQRĂ&#x201E;&KHOVHDÂł , PDmDVÂą Ă&#x201E;6DO]EXUJ³¹Ă&#x201E;1DSROLÂł , Ă&#x201E;.UDVQRGDU³¹Ă&#x201E;9DOHQ FLDÂł ,Âą /RQGRQRĂ&#x201E;$UVHQDOÂł ÂąĂ&#x201E;5HQQDLVÂł ,Âą 0LODQR Ă&#x201E;,QWHU³¹)UDQNIXUWRĂ&#x201E;(LQWUDFKWÂł ,Âą Ă&#x201E;9LOODUUHDO³¹6DQNW3H WHUEXUJRĂ&#x201E;=HQLWÂł ,Âą 3UDKRV Ă&#x201E;6ODYLD³¹Ă&#x201E;6HYLOODÂłSRSUDWÂ?VLPR ,Âą /LVDERQRVĂ&#x201E;%HQILFD³¹ =DJUHERĂ&#x201E;'LQDPRÂłSRSUDWÂ?VLPR ,Âą .HWYLUWILQDOLRSRURVĂ&#x201E;1DSROL³¹Ă&#x201E;$U VHQDOÂłĂ&#x201E;9LOODUHDO³¹Ă&#x201E;9DOHQFLDÂł Ă&#x201E;%HQILFD³¹Ă&#x201E;(LQWUDFKWÂłĂ&#x201E;6ODYLD³¹ Ă&#x201E;&KHOVHDÂł5XQJW\QzVY\NVEDODQGĂ?LR LUG

.DXQRĂ&#x201E;Ă&#x152;DOJLULVÂłÂ&#x2019;YHLNz 0LXQFKHQRĂ&#x201E;%D\HUQÂł NRPDQGjLĂ&#x2026;NR YRMRjMjSHUJDOÂ?LU WROLDXLĂ&#x2026;VDXJRWHRULQÂ? JDOLP\EÂ?SDWHNWLÂ&#x2019;(X URO\JRVNHWYLUWILQDOÂ&#x2019; KaunieÄ?iĹł treneris Ĺ arĹŤnas JasikeviÄ?ius ketvirtadienÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; arenoje ne kartÄ&#x2026; rodÄ&#x2014; iĹĄkeltÄ&#x2026; nykĹĄtÄŻ â&#x20AC;&#x201C; jis buvo patenkintas Ĺžaidimu. â&#x20AC;&#x17E;Mes laikÄ&#x2014;mÄ&#x2014;s rungtyniĹł plano ir manau, kad buvome geresnÄ&#x2014; komandaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; po pergalÄ&#x2014;s kalbÄ&#x2014;jo treneris. DidĹžiausia kaunieÄ?iĹł persvara siekÄ&#x2014; net 18 taĹĄkĹł (57:39), taÄ?iau maÄ?o pabaigoje teko pasinervinti, kad pavyktĹł laimÄ&#x2014;ti didesniu nei 4 taĹĄkĹł skirtumu, â&#x20AC;&#x201C; tiek buvo pralaimÄ&#x2014;ta Miunchene (84:88). â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; komanda uĹžduotÄŻ ÄŻvykdÄ&#x2014; ir ÄŻgijo pranaĹĄumÄ&#x2026; pagal tarpusavio rungtynes, jei reikÄ&#x2014;tĹł skaiÄ?iuoti reguliariojo sezono pabaigoje.

â&#x20AC;&#x17E;Kai baigsis reguliarus sezonas, tada ĹžiĹŤrÄ&#x2014;sime, ar patenkame, ar ne. Dabar tiesiog eini ir kauniesi.â&#x20AC;&#x153; 0*ULJRQLV

Kol kas â&#x20AC;&#x17E;Bayernâ&#x20AC;&#x153; su 12 pergaliĹł lieka viena eilute aukĹĄÄ?iau, o â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; atsilikimas nuo 8-osios vietos pasibaigus visam turui bus dvi pergalÄ&#x2014;s. Planas. Ĺ .JasikeviÄ?ius iĹĄ vidinÄ&#x2014;s ĹĄvarko kiĹĄenÄ&#x2014;s iĹĄsitraukÄ&#x2014; baltÄ&#x2026; lapelÄŻ ir sekundÄ&#x2122; pasitikrino, ar rungtynÄ&#x2014;s vyksta pagal planÄ&#x2026;. ÄŽsidÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s uĹžraĹĄus ÄŻ saugiÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; susidÄ&#x2014;jo rankas ant liemens ir stebÄ&#x2014;jo, kaip â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; atakÄ&#x2026; rezultatyviu reidu uĹžbaigia Marius Grigonis. IĹĄkÄ&#x2014;lÄ&#x2122;s nykĹĄtÄŻ ÄŻ virĹĄĹł treneris dar kartÄ&#x2026; parodÄ&#x2014;, kad kruopĹĄÄ?iai rengtas planas suveikÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x17E;Puiki pergalÄ&#x2014;. Ĺ˝aidÄ&#x2014;me tikrai gerÄ&#x2026; krepĹĄinÄŻ, nors galbĹŤt per anksti pagalvojome, kad viskÄ&#x2026; padarÄ&#x2014;me. Tai ne kartÄ&#x2026; pakiĹĄo mums kojÄ&#x2026;, bet reikia apie tai ĹĄnekÄ&#x2014;ti ir taisyti. Atsiranda geros atkarpos, geras Ĺžaidimo ir plano vykdymas. MĹŤsĹł gynÄ&#x2014;jĹł darbas buvo puikus, jie kĹŤrÄ&#x2014;, o nuo to viskas ir prasideda. O kai tai nevyko, varĹžovai grÄ&#x2014;smingai priartÄ&#x2014;joâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo strategas. Puikiai veikÄ&#x2014; M.Grigonio (18 taĹĄkĹł) ir Brandono Davieso (16)

0*ULJRQLV VXNDPXROLX VXĂ?DLGzYLHQDVJHULDXVLĂ&#x2DC;VH]RQRUXQJW\QLĂ&#x2DC;

duetas. GynÄ&#x2014;jas atliko kelis puikius perdavimus, o amerikieÄ?iui liko tik uĹžbaigti atakas. KaunieÄ?iĹł gretose keturi ĹžaidÄ&#x2014;jai pelnÄ&#x2014; dviĹženklÄŻ taĹĄkĹł skaiÄ?iĹł. TaÄ?iau po rungtyniĹł â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; treneris nenorÄ&#x2014;jo gilintis ÄŻ turnyro lentelÄ&#x2122;. â&#x20AC;&#x17E;Nereikia jos apibĹŤdinti. Nebus jokio skirtumo, ar mes aĹĄtuntuke, ar uĹž jo ribos. Mes ĹžaidĹžiame taip pat. Dabar laukia Pasvalio â&#x20AC;&#x17E;Pieno ĹžvaigĹždÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153;. Mes galime kontroliuoti tik saveâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo Ĺ .JasikeviÄ?ius. Lyderis. â&#x20AC;&#x17E;Geros rungtynÄ&#x2014;s, laimÄ&#x2014;jome daugiau taĹĄkĹł, negu pralaimÄ&#x2014;jome pas juos, â&#x20AC;&#x201C; iĹĄkovota pergale dĹžiaugÄ&#x2014;si vienas geriausiĹł sezono rungtyniĹł suĹžaidÄ&#x2122;s M.Grigonis. â&#x20AC;&#x201C; Pabaigoje jie ÄŻmetÄ&#x2014;, o mes padarÄ&#x2014;me klaidĹł. Nenoriu sakyti, kad atsipalaidavome. Toks jau yra krepĹĄinis, kartais sunku iĹĄlaikyti tÄ&#x2026; pranaĹĄumÄ&#x2026;. Reikia ÄŻjungti galvas.â&#x20AC;&#x153; GynÄ&#x2014;jas taip pat nenorÄ&#x2014;jo vertinti komandos galimybiĹł turnyro lentelÄ&#x2014;je. â&#x20AC;&#x17E;Manau, kad niekas pas mus apie tai negalvoja. Ekspertai ar sirgaliai ko nors tikisi, bet aĹĄ tiesiog ĹžaidĹžiu kiekvienas rungtynes. Kai baigsis reguliarusis sezonas, tada ĹžiĹŤrÄ&#x2014;sime, ar patenkame, ar ne. Tiesiog eini ir kauniesi, bandai atlikti tas uĹžduotis, kurias davÄ&#x2014; trenerisâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; M.Grigonis. Vertinimai. â&#x20AC;&#x17E;Bayernâ&#x20AC;&#x153; treneris Dejanas RadonjiÄ?ius pripaĹžino, kad jo komanda pralaimÄ&#x2014;jo pelnytai: â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; ĹžaidÄ&#x2014; geriau nei mes. TreÄ?iajame kÄ&#x2014;linyje keitÄ&#x2014;me gynybÄ&#x2026;. Nors Ĺžaidimas pagerÄ&#x2014;jo, to neuĹžteko norint sugrÄŻĹžti ÄŻ kovÄ&#x2026;.â&#x20AC;&#x153; Vokietijos klubas gerokai apsunkino savo galimybes patekti ÄŻ ketvirtfinalÄŻ, taÄ?iau D.RadonjiÄ?ius mano, kad kaunieÄ?iai jĹł neaplenks. â&#x20AC;&#x17E;Nemanau, kad tai realu, taÄ?iau tikiuosi, jog â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; laimÄ&#x2014;s visas rungtynÄ&#x2014;s ir pateks ÄŻ

 ASISĂ&#x;TUĂ&#x;RAS .DXQR¸Ă&#x20AC;ALĂ&#x201C;GIĂ&#x201C;RISŠÂą0LXQFKHQRĂ&#x201C; ¸"AYERNŠĂ&#x201C;  0*ULJRQLV %'DYLHVDV/:HVWHUPDQQDV 7K:DONXSDVLU(8ODQRYDV SR$0LODNQLV$:KLWHÂśDV '7KRPSVRQDV1:ROWHU VDV1'Ă?HGRYLmLXV'%RR NHULV':LOOLDPVDVLU9/XmLmLXV SR1'DQJXELmLXVLU0/RSR 3.RSRQHQDVLU/5DGRĂ&#x2026;HYLmLXV SR%+REEVDVLU'%DUWKHOLVSR ¸#HIMĂ&#x201C;KIŠÂą0DGULGR¸2EALŠĂ&#x201C; $Ă&#x201A;YHGDV07KR PDVDV60DUNRYLmLXV )&DXVHXU5)HUQDQGH]DV *'HFNDV77KRPSNLQVDV 7HO$YLYR¸-ACĂ&#x201C;CAĂ&#x201C;BIŠÂą6WDP EXOR¸!NAĂ&#x201C;DOĂ&#x201C;LUĂ&#x201C;%FESŠĂ&#x201C; 7%ODFNDV-2Âś%U\DQWDV -'L%DUWRORPHR90LFLmLXV 6K/DUNLQDV5%HDXERLVLU $0RHUPDQDVSR%'XQ VWRQDV 0LODQR¸/LIMĂ&#x201C;PIAŠÂą3LUzMR ¸/LYMĂ&#x201C;PIAĂ&#x201C;KOSŠĂ&#x201C;0-D PHVDV90LFRYDV 0.X]PLQVNDV10LOXWLQRYDV 1:LOOLDPVDV*RVVDV /DV3DOPDVR¸(ERĂ&#x201C;BAĂ&#x201C;LIĂ&#x201C;FEŠĂ&#x201C;Âą 6WDPEXORĂ&#x201C;¸$AĂ&#x201C;RUSĂ&#x201C;SAĂ&#x201C;FAĂ&#x201C;KAŠ 0(ULNVVRQDV15D GLmHYLmLXV.2]PL]UDNDV 6.LGGDVLU7'RXJODVDVSR 0IRĂ&#x201C;MAUĂ&#x201C;JA EHYDNDU\NĂ&#x2026;mLĂ&#x2DC; UXQJW\QLĂ&#x2DC; Ă&#x201E;)HQHUEDKFHÂł ÂąLU&6.$ÂąLU Ă&#x201E;5HDO³¹LUĂ&#x201E;$QDGR OX(IHV³¹LUĂ&#x201E;%DUFHOR QD³¹LUĂ&#x201E;2OLPSLD³¹ LUĂ&#x201E;%DVNRQLD³¹LU Ă&#x201E;2O\PSLDNRV³¹LU Ă&#x201E;3DQDWKLQDLNRV³¹LU Ă&#x201E;0DFFDEL³¹LU Ă&#x201E;%D\HUQ³¹LU Ă&#x201E;Ă&#x152;DOJLULV³¹LU

atkrintamÄ&#x2026;sias. Bet tam â&#x20AC;&#x201C; maĹžai ĹĄansĹł. Mes norÄ&#x2014;jome laimÄ&#x2014;ti daugiau nei 12 rungtyniĹł, liko 4 turai, grafikas nÄ&#x2014;ra palankus, bet norime skinti pergales ir tada ĹžiĹŤrÄ&#x2014;simeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; vertino situacijÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Bayernâ&#x20AC;&#x153; treneris. (LR)

kHPSLRQĂ&#x2DC;O\JRVNHWYLUW ILQDO\MHÂąYLHQDDQJOLĂ&#x2026;ND DNLVWDWDLUDWMDXQzMXVLR Ă&#x201E;0DQFKHVWHU8QLWHGÂłLĂ&#x2026; Ă&#x2026;Ă&#x2018;NLVWLWXORLĂ&#x2026;WURĂ&#x2026;NXVLDL Ă&#x201E;%DUFHORQDÂłNRPDQGDL DviejĹł ManÄ?esterio komandĹł akistatos nebus nei ketvirtfinalyje, nei pusfinalyje, taip pat ir buvÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;Barcelonaâ&#x20AC;&#x153; strategas Pepas Guardiola nekovos prieĹĄ gimtÄ&#x2026; jÄŻ klubÄ&#x2026; ĹĄiuose Ä&#x152;empionĹł lygos etapuose. TaÄ?iau finale viskas ÄŻmanoma, jei tik favoritai jÄŻ pasieks. Vakar iĹĄtraukti Ä&#x152;empionĹł lygos ketvirtfinalio ir pusfinalio burtai didĹžiausias turnyro intrigas paliko ateiÄ?iai. Burtai buvo visiĹĄkai akli, todÄ&#x2014;l ÄŻ ketvirtfinalÄŻ patekus net keturioms Anglijos komandoms buvo galima tikÄ&#x2014;tis dviejĹł tarpusavio akistatĹł arba visĹł keturiĹł maÄ?Ĺł tarp skirtingĹł ĹĄaliĹł, taÄ?iau nÄ&#x2014; vienas ĹĄiĹł variantĹł neiĹĄsipildÄ&#x2014;. KÄ&#x2026; lÄ&#x2014;mÄ&#x2014; ketvirtfinalio burtai? Amsterdamo â&#x20AC;&#x17E;Ajaxâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; Turino â&#x20AC;&#x17E;Juventusâ&#x20AC;&#x153; (1-oji pora). Italijos Ä?empionai susigrums su jauna â&#x20AC;&#x17E;Ajaxâ&#x20AC;&#x153; ekipa, kuri aĹĄtuntfinalyje nukovÄ&#x2014; trejĹł pastarĹłjĹł metĹł Ä&#x152;empionĹł lygos karaliĹł Madrido â&#x20AC;&#x17E;Realâ&#x20AC;&#x153;. Iki ĹĄiol komandos tarpusavyje kovojo 12 sykiĹł, iĹĄ jĹł 6 maÄ?us laimÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;Juventusâ&#x20AC;&#x153;, o tik 2 â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Ajaxâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;Liverpoolâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Portoâ&#x20AC;&#x153; (2-oji pora). PraÄ&#x2014;jusio sezono finalininkas â&#x20AC;&#x17E;Liverpoolâ&#x20AC;&#x153; tikrai negali skĹłstis burtais. Iki ĹĄiol komandos tarpusavyje kovojo 6 kartus: 3 maÄ?us laimÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;Liverpoolâ&#x20AC;&#x153;, o 3 baigÄ&#x2014;si lygiosiomis. Londono â&#x20AC;&#x17E;Totthenham Hotspurâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Manchester Cityâ&#x20AC;&#x153; (3-ioji pora). Ĺ ios dvi Anglijos komandos vienintelÄ&#x2014;s iĹĄ visĹł ketvirtfinalio dalyviĹł niekada nÄ&#x2014;ra laimÄ&#x2014;jusios Ä&#x152;empionĹł lygos. Jos taip pat nÄ&#x2014; sykio tarpusavyje nesusidĹŤrÄ&#x2014; Europos turnyruose, bet Anglijos Ä?empionate iki skausmo viena kitÄ&#x2026; paŞįsta. BalandÄŻ ĹĄios ekipos kausis ManÄ?esteryje praÄ&#x2014;jus vos 3 dienoms po antrojo ketvirtfinalio maÄ?o. â&#x20AC;&#x17E;Manchester Unitedâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Barcelonaâ&#x20AC;&#x153; (4-oji pora). KarĹĄÄ?iausia ketvirtfinalio akistata, nes ĹĄios ekipos kovÄ&#x2014;si Ä&#x152;empionĹł lygos finale 2009 ir 2011 metais. IĹĄ viso jos grĹŤmÄ&#x2014;si 11 sykiĹł: 4 maÄ?us laimÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;Barcelonaâ&#x20AC;&#x153;, 3 â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Unitedâ&#x20AC;&#x153;. Ketvirtfinalio maÄ?ai vyks balandĹžio 9, 10 ir 16, 17 dienomis. Burtai taip pat lÄ&#x2014;mÄ&#x2014;, kad pusfinalyje tarpusavyje kovos 1 ir 3, 2 ir 4 porĹł laimÄ&#x2014;tojai. (LR) $)3Ă&#x201E;6FDQSL[ÂłQXRWU

NBA legenda Kobe Bryantas lems, kuriai rinktinei teks vykti ÄŻ kurÄŻ Kinijos miestÄ&#x2026; pirmajame etape, kai kovos vyks 8 grupÄ&#x2014;se. DviejĹł komandĹł vietos jau aiĹĄkios: ĹĄeimininkÄ&#x2014; Kinija kovos A grupÄ&#x2014;je Pekine, o titulÄ&#x2026; ginanti JAV â&#x20AC;&#x201C; E grupÄ&#x2014;je Ĺ anchajuje. Kitos 30 rinktiniĹł spÄ&#x2014;lios, kÄ&#x2026; joms lems burtai. Jie nebus visiĹĄkai akli, nes komandos pagal reitingÄ&#x2026; yra suskirstytos ÄŻ aĹĄtuonis krepĹĄelius, o dÄ&#x2014;liojant grupes bus daug apribojimĹł to paties Ĺžemyno rinktinÄ&#x2014;ms. FIBA sieks, kad vienoje grupÄ&#x2014;je bĹŤtĹł skirtingĹł ĹžemynĹł rinktinÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; apribojimai bus netaikomi tik europieÄ?iams. Ä&#x152;empionatas vyks rugpjĹŤÄ?io 31â&#x20AC;&#x201C;rugsÄ&#x2014;jo 15 dienomis. (LR)

03DWDĂ&#x2026;LDXVQXRWU

/LHWXYRVY\UĂ&#x2DC;NUHSĂ&#x2026;LQLR ULQNWLQzĂ&#x2026;LDQGLHQVXĂ?L QRVSLUPXRVLXVYDUĂ?R YXVVXNXULDLVĂ?DLVSD VDXOLRmHPSLRQDWH.LQL MRMH),%$UHLWLQJHĂ&#x2026;HĂ&#x2026;WL HVDQW\VOLHWXYLDLSDWHNR Â&#x2019;DQWUjMÂ&#x2019;EXUWĂ&#x2DC;NUHSĂ&#x2026;HOÂ&#x2019;

,QWULJĂ&#x2DC;GDUOLNR

¡¿ALĂ&#x;GIĂ&#x;RIO¨Ă&#x;VwĂ&#x;LIAĂ&#x;VAĂ&#x;TEBEPLAZĂ&#x;DA

â&#x20AC;&#x17E;RYTOâ&#x20AC;&#x153; KLUBAS PAKVIETÄ&#x2013; BUVUSÄŽ PRIEĹ ININKÄ&#x201E; IĹ  MONAKO 5'DQLVHYLmLDXVQXRWU

/DXNLDYDUĂ?RYĂ&#x2DC;

PNRYRGĂ&#x;

Ă&#x201E;5\WjÂłSDSLOGzPHWĂ&#x2DC;FP Ă&#x2018;JLRÂ&#x2019;Ă?DLGzMDVDPHULNLHWLV'HUHNDV 1HHGKDPDV 1U Ă&#x2026;LHPHWNRYR MÂ?VSULHĂ&#x2026;YLOQLHmLXV(XURSRVWDXUzV WXUQ\UHVXĂ&#x201E;0RQDFRÂł-XRGNDOQL MRVSLOLHW\EÂ?WXULQWLVNUHSĂ&#x2026;LQLQNDV SDNHLVVXQNLjWUDXPjJDYXVÂ&#x2019;&KUL Vj.UDPHUÂ&#x2019; 1U '1HHGKDPDV SUDGzMRSURIHVLRQDORNDUMHUj Ă&#x201E;Ă&#x201A;LDXOLĂ&#x2DC;ÂłNOXEHPHWDLV

kHPSLRQĂ&#x2DC;O\JRVQXJDOzWRMDLĂ&#x2026;LHPHW SDDLĂ&#x2026;NzVELUĂ?HOLRjMj0DGULGH


KRA¸TOĂ&#x;Ă&#x20AC;INIOS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

POLITIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

03DWDĂ&#x2026;LDXVQXRWU

+AS Ă&#x;KUR Ă&#x;KADAĂ&#x;NUOĂ&#x;6IĂ&#x;SAĂ&#x;GIĂ&#x;NOĂ&#x;IKIĂ&#x;PAĂ&#x;JĂ&#x201E;Ă&#x;RIO VarkaliĹĄkiai

â&#x2013; UkmergÄ&#x2014;s rajono kaimo gyventojas iĹĄkvietÄ&#x2014; policijÄ&#x2026;, nes iĹĄ kaimyno lesyklos paukĹĄÄ?iai visur prineĹĄioja saulÄ&#x2014;grÄ&#x2026;Şų ir jĹł lukĹĄtais ĹĄiukĹĄlina kiemus. Atvykusiems pareigĹŤnams vyras guodÄ&#x2014;si, kad kaimynai pila po jĹł krĹŤmais neaiĹĄkias medĹžiagas, praĹĄÄ&#x2014; policijos pasirĹŤpinti, kad ĹžemÄ&#x2014; bĹŤtĹł iĹĄtirta. Su savo skundais Ĺžmogus buvo apsilankÄ&#x2122;s ir rajono policijos komisariate, praĹĄÄ&#x2014; komisariato virĹĄininko pagalbos. Ar ĹĄiuo atveju ji bus suteikta â&#x20AC;&#x201C; neĹžinia.

nÄŻ projektÄ&#x2026;. Pokalbis apie esÄ&#x2026; milĹžiniĹĄkÄ&#x2026; uĹždarbÄŻ buvo ilgas. Moteriai pavyko ÄŻtikinti paĹĄnekovÄ&#x2026; ir jis padiktavo bankininkystÄ&#x2014;s duomenis. Po kiek laiko vyras patikrino savo banko sÄ&#x2026;skaitÄ&#x2026;. IĹĄ jos ÄŻ Lietuvoje gyvenanÄ?io nepaŞįstamo asmens sÄ&#x2026;skaitÄ&#x2026; buvo pervestos visos santaupos â&#x20AC;&#x201C; 3500 eurĹł.

Punia â&#x2013; Maironio apdainuotu piliakalniu bei Ĺ v.JokĹŤbo keliu garsÄ&#x2014;jantÄŻ miestelÄŻ Alytaus rajone netrukus bus galima pasiekti patogiu rekonstruotu keliu â&#x20AC;&#x201C; bus rekonstruotas daugiau negu 2 kilometrĹł kelio ruoĹžas. Alytaus rajono savivaldybÄ&#x2014; prie projekto prisidÄ&#x2014;s finansuodama pÄ&#x2014;sÄ?iĹłjĹł ir dviraÄ?iĹł tako ÄŻ PuniÄ&#x2026; ÄŻrengimÄ&#x2026;.

Virbalis â&#x2013; VilkaviĹĄkio rajone esanÄ?io miestelio pagrindinÄ&#x2014;s mokyklos moksleiviai, norÄ&#x2014;dami padÄ&#x2014;ti sunkiai serganÄ?iai septintos klasÄ&#x2014;s mokinei, surengÄ&#x2014; PyragĹł dienÄ&#x2026;. MergaitÄ&#x2014; patyrÄ&#x2014; kelias operacijas, nuo rudens nelanko mokyklos, gydosi. Per ilgÄ&#x2026;sias pertraukas savo kepinius pardavinÄ&#x2014;jÄ&#x2122; mokiniai surinkti per 300 eurĹł.

â&#x2013; +AUĂ&#x201C;NASĂ&#x201C;Ă&#x201E;Ă&#x152;DOJLULRÂłDUHQRVDLNĂ&#x2026;WHOzMHSULVWDW\WDVSURMHNWDVĂ&#x201E;.DXQDVWLF95ÂłXĂ?VLGzMÂ?VVSHFLDOLXVDNLQLXVĂ?PRJXVJDOL YLUWXDOLDLDSODQN\WLÂ&#x2019;GRPLDV.DXQRYLHWDVĂ&#x201E;.DXQDVWLF95ÂłSURMHNWDVSHUDUWLPLDXVLXVGXPzQHVLXVDSODQN\V/LHWXYRV PLHVWXVLUPLHVWHOLXV3URMHNWRYLONLNHÂ&#x2019;UHQJWRVYLUWXDOLRVUHDO\EzVVWRWHOzV7DLNRONDVVNLUWDGDXJLDXVLDYDLNDPVLUSD DXJOLDPVÂąYLONLNDVYDĂ?LQzVÂ&#x2019;PRN\NODV9LHWRVNXULDVJDOLPDYLUWXDOLDLDSODQN\WLÂąSDmLRVÂ&#x2019;YDLULDXVLRV*DOLPDDSVLODQ N\WLĂ&#x201E;Ă&#x152;DOJLULRÂłDUHQRMHĂ&#x201E;(XURO\JRVÂłYDUĂ?\EĂ&#x2DC;PHWXSDWHNWLÂ&#x2019;PRNVOLQÂ?ODERUDWRULMjSRSXOLDULjNDYLQÂ?,Ă&#x2026;YLVRDWULQNWDLU ODLSVQLĂ&#x2DC;NDPSXQXILOPXRWDVNLUWLQJĂ&#x2DC;.DXQRYLHWĂ&#x2DC;Â&#x2018;SULVWDW\PjVXVLULQNÂ?NDXQLHmLDLJDOzMRSLUPLHMLSDEDQG\WL YLUWXDOLRVUHDO\EzVDNLQLXV.LHNYLHQDVSDW\UÂ?VYLUWXDOLjNHOLRQÂ?SR.DXQjMRVSDEDLJRMHGDUEXRWRMDPVSDVDNRSDPD W\WjNRGjLUSDJDOMÂ&#x2019;JDXQDSUL]jÂąĂ?HQNOLXNĂ&#x2DC;NHSXUDLmLĂ&#x2DC;PDUĂ&#x2026;NLQzOLĂ&#x2DC;EORNQRWĂ&#x2DC;UDĂ&#x2026;LNOLĂ&#x2DC;OLSGXNĂ&#x2DC;VX.DXQRVLPEROLND

MarijampolÄ&#x2014; â&#x2013; MokolĹł rajone esanÄ?io sveikatingumo centro â&#x20AC;&#x17E;Sveikatos bangaâ&#x20AC;&#x153; baseino paslaugomis nuo ĹĄiol galÄ&#x2014;s naudotis neÄŻgalĹŤs asmenys. Baseine buvo sumontuotas hidraulinis keltuvas, kuriuo neÄŻgalieji savarankiĹĄkai nusileis ÄŻ vandenÄŻ.

VeivirĹžÄ&#x2014;nai â&#x2013; Ĺ imto metrĹł ilgio pÄ&#x2014;sÄ?iĹłjĹł takas tvenkinio link su Ä&#x2026;ĹžuolinÄ&#x2014;mis pakopomis ir porankiais â&#x20AC;&#x201C; KlaipÄ&#x2014;dos rajomo miestelio bendruomenÄ&#x2014;s iniciatyva atlikti darbai. PateikÄ&#x2122; paraiĹĄkÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l kaimo vieĹĄĹł jĹł erdviĹł sutvarkymo Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio ministerijai jie gavo 5000 eurĹł, dar beveik tokia pat suma prisidÄ&#x2014;jo privatĹŤs asmenys. TodÄ&#x2014;l buvo galima atlikti ir daugiau darbĹł: iĹĄvalyti, pagilinti ir padidinti buvusiÄ&#x2026; kĹŤdrÄ&#x2026;, kurios vietoje dabar telkĹĄo tvenkinys, ÄŻrengti nusileidimo ÄŻ slÄ&#x2014;nÄŻ apĹĄvietimÄ&#x2026;. Ketinama iki vasaros ÄŻrengti maudyklÄ&#x2026;, pastatyti persirengimo kabinÄ&#x2026;.

JuodupÄ&#x2014; â&#x2013; Nusipirktu senu automobiliu RokiĹĄkio rajono gyventojas dĹžiaugÄ&#x2014;si tik kelis mÄ&#x2014;nesius. UĹžvakar kilÄ&#x2122;s gaisras sunaikino maĹĄinÄ&#x2026;. Ugnis iĹĄ po variklio dangÄ?io plykstelÄ&#x2014;jo automobiliui vaĹžiuojant. Per gaisrÄ&#x2026; iĹĄdegÄ&#x2014; variklio skyrius, apdegÄ&#x2014; variklio dangtis, sparnai, durelÄ&#x2014;s ir padanga, nuo karĹĄÄ?io iĹĄduĹžo priekinis stiklas.

SpÄ&#x2014;jama, kad gaisras kilo dÄ&#x2014;l trumpojo jungimo. PrieĹĄ 23 metus pagamintÄ&#x2026; maĹĄinÄ&#x2026; rokiĹĄkÄ&#x2014;nas ÄŻsigijo prieĹĄ 3 mÄ&#x2014;nesius.

KlaipÄ&#x2014;da â&#x2013; Jau greitai bus metai, kai negalima pakelti BirĹžos tilto. Specialistai nustatÄ&#x2014;, kad susidÄ&#x2014;vÄ&#x2014;jo ĹĄeĹĄi kontrasvoriai â&#x20AC;&#x201C; tilto apaÄ?ioje kabanÄ?ios ĹĄeĹĄios tokios tiltÄ&#x2026; pakelti padedanÄ?ios betoninÄ&#x2014;s konstrukcijos, sverianÄ?ios po 12 tonĹł, o vienas jĹł nukrito ir ÄŻstrigo tilto konstrukcijose. SavivaldybÄ&#x2014; parengÄ&#x2014; darbĹł projektÄ&#x2026;, paskelbÄ&#x2014; tilto remonto konkursÄ&#x2026;. Jame dalyvavo tik vienas rangovas. Jei jis atitiks konkurso sÄ&#x2026;lygas, jam bus patikÄ&#x2014;tas susidÄ&#x2014;vÄ&#x2014;jusiĹł kontrasvoriĹł atnaujinimas. Konstrukcijos nebuvo keistos nuo senojo tilto atstatymo 1948 metais.

â&#x2013; Ĺ iemet KlaipÄ&#x2014;doje bus pradÄ&#x2014;ta tvarkyti ir atnaujinti beveik deĹĄimt miesto vieĹĄĹłjĹł erdviĹł ne tik senamiestyje, bet ir pietiniuose rajonuose. Jau tvarkoma Jono kalnelio teritorija, vyksta darbai vadinamajame tremtiniĹł skverelyje ties I.Kanto ir S.Daukanto gatviĹł sankryĹža. Pasikeis ir kitos senamiesÄ?io bei centrinÄ&#x2014;s dalies erdvÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; artimiausiu metu planuojama pradÄ&#x2014;ti DanÄ&#x2014;s skvero ir krantiniĹł rekonstrukcijÄ&#x2026;, bus tvarkomas skveras tarp PuodĹžiĹł ir BokĹĄtĹł gatvÄ&#x2014;s, atgims Ferdinando aikĹĄtÄ&#x2014;.

Mardasavas

VarÄ&#x2014;na

â&#x2013; VarÄ&#x2014;nos rinktinÄ&#x2014;s Specialiosios paskirties komandos pareigĹŤnai ties VarÄ&#x2014;nos rajono kaimu sustabdÄ&#x2014; automobilÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Volkswagen Golfâ&#x20AC;&#x153; ir jo bagaĹžinÄ&#x2014;je rado 2 tĹŤkstanÄ?ius pakeliĹł kontrabandiniĹł cigareÄ?iĹł krovinÄŻ. AutomobilÄŻ su kontrabandiniu kroviniu vairavo 33 metĹł alytiĹĄkis. Kartu su juo vaĹžiavo dar du vyrai â&#x20AC;&#x201C; Alytaus miesto ir rajono gyventojai. Kompanijai gresia tĹŤkstantinÄ&#x2014;s baudos ir automobilio konfiskavimas.

â&#x2013; PenkiasdeĹĄimtmetis vyras, ÄŻmonÄ&#x2014;je dirbdamas su medĹžio apdirbimo staklÄ&#x2014;mis, sunkiai susiĹžalojo deĹĄinÄ&#x2122; rankÄ&#x2026;. ÄŽ ligoninÄ&#x2122; nugabentam nukentÄ&#x2014;jÄ&#x2014;liui medikai konstatavo penkto pirĹĄto amputacijÄ&#x2026;.

Lazdijai

â&#x2013; SavivaldybÄ&#x2014;s administracija jau pradÄ&#x2014;jo ruoĹĄtis akcijai â&#x20AC;&#x17E;Darom 2019â&#x20AC;&#x153;. Gyventojai ir rajono sveÄ?iai kvieÄ?iami praneĹĄti apie ĹĄiukĹĄlÄ&#x2014;mis uĹžterĹĄtas vietas â&#x20AC;&#x201C; miĹĄkelius, paeĹžeres, laukus, griovius. IĹĄankstinio pasiruoĹĄimo metu tikimasi surinkti kuo daugiau informacijos ir sutvarkyti kuo daugiau netvarkingĹł vietĹł.

JĹŤrÄ&#x2014; â&#x2013; KazlĹł RĹŤdos savivaldybÄ&#x2014;s kaime gyvenantis pusamĹžis vyras sulaukÄ&#x2014; nepaŞįstamos moters skambuÄ?io. Ji kalbÄ&#x2014;jo rusiĹĄkai ir primygtinai siĹŤlÄ&#x2014; neva pelningÄ&#x2026; investici-

+OVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;¡,IETUVOSĂ&#x;RYTE¨Ă&#x;SPAUSDINTĂ&#x2039;Ă&#x;KRYĂ&#x20AC;IAĂ&#x20AC;ODĂ&#x20AC;IĂ&#x2039;Ă&#x;ATSAKYMAIĂ&#x; Ă&#x201C;6ERĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;KAĂ&#x201C;LIAI'HNDOLWUDL5DJDQDLWzV+DJD3XIDL*LMRV%LVDV.LQVNL/DXUHDWz.ULVL/HLGLNz'RQDWD 3DUIz9LVNDĂ&#x2026;D1RWDUNWDV*URWL0DJDL,ULDV$VWDV$WYHV$UWL$VNDV$QVDPEOLDL$NVX3DQD5LND /HSĂ&#x2026;z*DPD5DJDLĂ&#x201E;=DUDÂł1LHNDP(Ă?HUH5LGDVÂ&#x2018;GXED$WLĂ&#x2026;D7LNzW6NDOz0HND3Q (OĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;ZONĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;LIAI5HPDOGD3XYLQLDL*DLUz*HRJUDI LMRV1RUX3DPDLQD5DVRWDLV2ULVD/DQGD$ILNVDV .DWHULVĂ&#x152;LJDLW \Wz$LULDL7DLND$Ă&#x2026;DNRV7DUD.ULWz3HUQDNW.DLUzV/DVLV6DJD.LUVWHQ.D]XVDV3DQDPD 1HJUÂ&#x2019;Ă&#x2026;%UDWDVĂ&#x152;DLGzPH/DWL9HLGX(NDLĂ&#x201E;,NHDÂł$EDND$SĂ&#x2026;z.HPVD$PĂ?LQDWYz 3UĂ&#x201C;DOĂ&#x201C;KU.$6&+(1,71,(.7$+6&+7&,16.($7+,1(&6$.&(16$.7+,$6.7,+(&1,.+(&1$76(17$6,&.+6&$+.7,1( Ă&#x201C;6ERĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;KAĂ&#x201C;LIAI3ODXĂ&#x2026;DL.XRND%DOV*YLQHW3DVDV,OVLV$GRPDYLmLXV7DUDV3DODPG\PDV(LVPLQLQNz /DRVDV5VD.DLUH8QDV$XGLQ\V3ODXNV3ROLQDĂ&#x152;LĂ&#x2018;NDV6HOLQ0DPED.LQND.DYD3RS (OĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;ZONĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;LIAIĂ&#x201C;/LXGD9DWD/DOR/DLGDV0DOLQDXVNDV1RUD2Ă&#x2026;LD5HPDV/DNPXVDV$SVWDV0DLQDL3XOD 2GLQDV6RGD0LNL<ULV.HOLX$mLĂ&#x2018;$PHQ3DOLQNVPLQN.URYLQ\V%XND(VPz3DQDV7DVDV


REKLAMA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

KLASIFIKUOTIĂ&#x;SKELBIMAI

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

TEISÄ&#x2013;S PASLAUGOS

!UTOĂ&#x;MOĂ&#x;BIĂ&#x;LIAI PERKA

DÄ&#x2014;l buvusio VĹĄÄŽ Vilniaus miesto klinikinÄ&#x2014;s ligoninÄ&#x2014;s Ner vĹł ligĹł skyriaus vedÄ&#x2014;jo gydy tojo neurologo Alber to Ĺ ATRAUSKO mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame ĹĄeimÄ&#x2026; ir ar timuosius.

Alfa Romeo

BRANGIAI perkame automobilius MAZDA,TOYOTA, AUDI, VOLKSWAGEN, BMW, MERCEDES BENZ ir kitus ÄŻ KAZACHSTANÄ&#x201E;, AFRIKÄ&#x201E;.TEL. 8 643 00 020.

VĹĄÄŽ Vilniaus miesto klinikinÄ&#x2014;s ligoninÄ&#x2014;s administracija ir darbuotojai

AutomobiliĹł pirkimas: AUDI, VOLKSWAGEN, BMW, TOYOTA, MAZDA. Brangiai. Tel. 8 608 98 561. Audi

SkolĹł iĹĄieĹĄkojimas/pirkimas/ pardavimas. Racionalu ir veiksminga.Tel. +370 680 51 698, interneto svetainÄ&#x2014; www.skolutarnyba.lt, el. paĹĄtas srtarnyba@gmail.com

Brangiai perkame ACURA, MERCEDES, RENAULT, HONDA, OPEL, FORD ir kitĹł markiĹł automobilius ÄŻ UkrainÄ&#x2026;. Tel. 8 608 05 041. SUPERKAME VISŲ MARKIŲ AUTOMOBILIUS NUO 1950 M. IKI 2018 M. ATSISKAITOME IĹ KARTO. Tel. 8 676 71 261. ÄŽvairĹŤs automobiliai

el. p. bangenes.miskas@bangene.lt

Perkame ĹžemÄ&#x2122; ir miĹĄkÄ&#x2026;, ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio paskirties ĹžemÄ&#x2122;. Tel. 8 645 18 185.

AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS. Per"UĂ&#x;TAI kame ÄŻvairius automobilius nuo 100 PARDUODA iki 50 000 Eur. Sutvarkome dokuVilnius mentus. IĹĄsiveĹžame patys. Tel. 8 636 3 kambariĹł 90 434. Parduodu 3-jĹł kambariĹł butÄ&#x2026; (ploKonkurencingomis kainomis perkatas 85 m², naujame name, 4/9 a) me automobilius. Tvarkome dokuKaraliauÄ?iaus g.1, Vilniuje. Tel. 8 618 mentus. JĹŤsĹł automobilis â&#x20AC;&#x201C;mĹŤsĹł rĹŤ22 222. pestis. Tel. 8 602 05 044. Superkame automobilius ÄŻvairios techninÄ&#x2014;s bĹŤklÄ&#x2014;s. Atsiskaitome iĹĄ karto. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 611 33 626.

Kaunas 2 kambariĹł

Parduodamas suremontuotas 2-jĹł kambariĹł butas su virtuvÄ&#x2014;s baldais Kauno senamiestyje. TreÄ?ias aukĹĄAUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS. Nuo tas, 62 m². Kaina 130000 Eur. Tel. (8 1970 iki 2011 m. Gali bĹŤti su defek- 37) 22 63 45. tais. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel. 8 675 PERKA 71 801. Vilnius

ÂżEĂ&#x;Mw Ă&#x;SKLYĂ&#x;PAI PARDUODA

IEĹ KOTE PIRKTI SKLYPO, SODYBOS MOLÄ&#x2013;TŲ RAJONE? GAL NORITE PARDUOTI? PASIĹŞLYMUS RASITE www.parduodamisklypai.lt, tel. 8 685 11 267. 6 arĹł sklypÄ&#x2026; su panoraminiu vaizdu, vienbuÄ?io -dvibuÄ?io namo statybai TarandÄ&#x2014;je (visos miesto komunikacijos, asfaltas, iki autobuso stotelÄ&#x2014;s 250 m). Tel. 8 610 17 717. TrakĹł rajone, AukĹĄtadvaryje, eĹžerĹł apsuptyje parduodama sodybvietÄ&#x2014; 4,7 ha bendrojo ploto, iĹĄ kurio 0,37 hektaro sudaro namĹł valda, 1 hektaras miĹĄko.Yra projektas ir gauti visi leidimai kaimo turizmo sodybai statyti. Suprojektuoti ĹĄeĹĄi statiniai. Kaina 14 900 Eur. Galima pirkti iĹĄsimokÄ&#x2014;tinai. Tel. 8 620 55 394.

Perkame butus, bendrabuÄ?ius ir kitÄ&#x2026; NT Vilniuje. Gali bĹŤti probleminiai, su skolomis, be remonto. Tel. 8 674 96 385.

3TAĂ&#x;TYĂ&#x;BOSĂ&#x;IRĂ&#x;REĂ&#x;MONĂ&#x;TOĂ&#x; DARĂ&#x;BAI SIĹŞLO PASLAUGAS

2019 m. balandĹžio 19 d. 10 val. ĹĄaukiamas UAB Autarna akcininkĹł susirinkimas. Susirinkimo vieta â&#x20AC;&#x201C;StaKONSULTACIJOS tybininkĹł g. 9, Kaunas. DarbotvarPaskolos nuo 1000,- Eur iki 10 m. kÄ&#x2014;: 1. Direktoriaus ataskaita apie per 1 val. visoje Lietuvoje, uĹžstatas bendrovÄ&#x2014;s ĹŤkinÄ&#x2122; veiklÄ&#x2026; 2018 m. 2. â&#x20AC;&#x201C; butas, namas. Konsultacijos. AujaMetinÄ&#x2014;s ďŹ nansinÄ&#x2014;s atskaitomybÄ&#x2014;s ma-credit, tel. 8 600 69 691. tvirtinimas. 3. Pelno paskirstymas. Paskolos. IĹĄperkame jĹŤsĹł skolas iĹĄ antstoliĹł, padengiame kitokias sko- Bankrutavusi UAB â&#x20AC;&#x17E;EXPLAINVIDâ&#x20AC;&#x153; las ÄŻkeiÄ?iant nekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026;. Auja- vykdo reikalavimo teisiĹł pardavimÄ&#x2026;. Norintieji susipaĹžinti su kaina, prama-Credit, tel. 8 620 33 777. ĹĄome kreiptis: UAB â&#x20AC;&#x17E;Rancasâ&#x20AC;&#x153;, EĹžeMEDICINOS PASLAUGOS ro g. 8-1, Ĺ iauliai, tel. (8 41) 39 03 NeatpaŞįstamai sustiprinsiu vyrĹł or09, el.paĹĄtu info@rancas.lt ganizmÄ&#x2026; (potencijÄ&#x2026;). Poveikis greiBYLOS tas - nuo 1-os dienos. PadÄ&#x2014;ti organizmui bĹŤtina. IĹĄsiĹłsime ir paĹĄtu. Vil- Vilniaus apygardos teismas 2019nius, tel. 8 684 30 938 (visomis die- 02-27 nutartimi iĹĄkÄ&#x2014;lÄ&#x2014; bankroto bynomis). lÄ&#x2026; UAB â&#x20AC;&#x17E;Namieâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas KITOS PASLAUGOS 304678421 adresas Vilniaus m. Atlieka medĹžiĹł genÄ&#x2014;jimo darbus, sav., Vilniaus m., LaisvÄ&#x2014;s pr. 60profesionalĹŤs sodininkai iĹĄgenÄ&#x2014;s JĹŤ- 1107). BendrovÄ&#x2014;s bankroto admisĹł sodÄ&#x2026;. Tel. 8 699 59 902. nistratoriumi paskir ta UAB Verslo valdymo centras, adresas H.Man-EĂ&#x;TAĂ&#x;LAI to g. 2, KlaipÄ&#x2014;da, tel. (8 46) 31 04 PERKA 94, el. paĹĄto adresas info@vvc.lt). Metalo lauĹžas Kreditorinius reikalavimus iki 2019METALO LAUĹ˝O SUPIRKIMAS 04-27 administratorius priima adVILNIUJE. Superkame juodĹłjĹł ir resu H. Manto g. 2, KlaipÄ&#x2014;da. Nuo spalvotĹłjĹł metalĹł lauĹžÄ&#x2026;, akumunutarties ÄŻsiteisÄ&#x2014;jimo dienos nutrauliatorius, automobilius, iĹĄduodakiamos visos sutartys sudarytos su me paĹžymÄ&#x2026;. DidesnÄŻ metalo kiekÄŻ iĹĄsiveĹžame. JoÄ?ioniĹł g. 53, Vil- UAB â&#x20AC;&#x17E;Namieâ&#x20AC;&#x153;. Darbo sutartys nutnius, tel. 8 613 90 009, UAB â&#x20AC;&#x17E;AR- raukiamos vadovaujantis LR Darbo kodeksu ir LR ÄŽmoniĹł bankroto GIMETASâ&#x20AC;&#x153;. ÄŻstatymu. Administratorius.

3IĂ&#x;Ă&#x201E;LOĂ&#x;DARĂ&#x;Bg Statyba

VANDENS GRÄ&#x2DC;Ĺ˝INIAI, GEOTERMINIS Ĺ ILDYMAS. Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje. Interneto svetainÄ&#x2014; www.melkerlita.lt, tel.: 8 686 83 265, 8 616 08 020.

NUOLATINIS DARBAS Vairuotojams

Transporto kompanija â&#x20AC;&#x17E;Magneta ir transportasâ&#x20AC;&#x153; pleÄ?ia savo automobiliĹł parkÄ&#x2026; ir ieĹĄko profesionaliĹł vairuotojĹł â&#x20AC;&#x201C;ekspeditoriĹł dirbti marĹĄrutu Europa - Rusija su ĹĄaldytuvais/refriĹžeraApĹželdinimo darbai toriais ir su tentinÄ&#x2014;mis uĹžuolaidinÄ&#x2014;PanevÄ&#x2014;Ĺžio medelynas geni, formuo- mis puspriekabÄ&#x2014;mis. Kontaktinis asja vaismedĹžiĹł sodus. Visoje Lietumuo tel. 8 645 50 644, Valentinas. 1 ha ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio paskirties sklypÄ&#x2026; voje. Tel. 8 643 61 743. UĹžsienyje prie Lentvario miesto (arti eĹžeras, ÄŽvairĹŤs SiĹŤlome darbÄ&#x2026; Ĺžuvies perdirbimo fabĹĄalia TiĹĄkeviÄ?iaus dvaro parkas). Tel. Viskas iĹĄ metalo: garaĹžo vartai, sei- rikuose Norvegijoje. Privalumas â&#x20AC;&#x201C; nuo8 620 27 910. fo durys, tvoros, grotos, vartai, ir kt. savas automobilis. Daugiau informaPERKA Garantija. Tel. 8 659 77 771. cijos tel. 8 685 36 623, el. paĹĄtu perPerka ĹžemÄ&#x2122; visoje Lietuvoje, gali bĹŤ- IndÄ&#x2014;klai â&#x20AC;&#x201C;gamina, montuoja. Prista- sonalas@vilniausbiuras.lt ti nedirbama, su bendraturÄ?iais, iĹĄ- tomi, apĹĄiltinti kaminai. KaminĹł vanuomota. Padeda sutvarkyti doku- lymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm 0RAĂ&#x;NEĂ&#x;̧ IĂ&#x;MAI mentus. SiĹŤlyti ÄŻvairius variantus. Tel. skardÄ&#x2026;. Tomas, tel. 8 617 62 969. ÄŽVAIRĹŞS 8 671 08 059.

PERKAME MIĹ KÄ&#x201E; VISOJE LIETUVOJE.Tel. 8 672 84 619, interneto svetainÄ&#x2014; www.miskobankas.lt Perkame ĹžemÄ&#x2014;s grÄ&#x2026;Ĺžinimo dokumentus, nesutvarkytus paveldÄ&#x2014;jimo liudijimus, iĹĄvadas. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel. 8 684 94 670.

0ASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS KONSULTACIJOS

ASMENINÄ&#x2013;S IR VERSLO

PA S KO L O S iki 1000 000 Eur, iki 20 metĹł, su nekilnojamojo turto uĹžstatu. Vilnius, tel. +370 612 66 333, Kaunas, tel. +370 682 91 222, KlaipÄ&#x2014;da, tel. +370 618 61 111.

El. p. info@kreditogarantas.lt

Brangiausiai Lietuvoje perka miĹĄkÄ&#x2026; (brandĹł, jaunÄ&#x2026;, malkinÄŻ, iĹĄkirstÄ&#x2026;), ĹžemÄ&#x2122;, sodybas. Tel. 8 676 41 155.

Informuojame, kad ÄŻmonÄ&#x2014;s UAB FINALFA INVESTMENTS (ÄŻm. k. 302666986) pavadinimas keiÄ?iasi ÄŻ UAB FRIULIS.

PanevÄ&#x2014;Ĺžio apygardos teismas 201902-27 nutartimi iĹĄkÄ&#x2014;lÄ&#x2014; bankroto bylÄ&#x2026; UAB â&#x20AC;&#x17E;Andenisâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas 304050217, adresas Visagino sav., Visagino m., EnergetikĹł g. 68-7). Nutartis ÄŻsiteisÄ&#x2014;jo 2019-03-13. BendrovÄ&#x2014;s bankroto administratoriumi paskirta UAB Verslo valdymo centras, adresas H.Manto g. 2, KlaipÄ&#x2014;da, tel. (8 46) 31 04 94, el. paĹĄto adresas info@vvc.lt). Kreditorinius reikalavimus iki 2019-04-12 administratorius priima adresu H.Manto g. 2, KlaipÄ&#x2014;da. Nuo nutarties ÄŻsiteisÄ&#x2014;jimo dienos nutraukiamos visos sutartys sudarytos su UAB â&#x20AC;&#x17E;Andenisâ&#x20AC;&#x153;. Darbo sutartys nutraukiamos vadovaujantis LR Darbo kodeksu ir LR ÄŽmoniĹł bankroto ÄŻstatymu. Administratorius.

UAB â&#x20AC;&#x17E;Kauno vandenysâ&#x20AC;&#x153; vieĹĄo aukciono bĹŤdu parduoda nuosavybÄ&#x2014;s teise priklausantÄŻ turtÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; transporto priemones ir ÄŻrenginius. Aukcionas vyks 2019 m. kovo 28 d. 9 val. AukĹĄtaiÄ?iĹł g. 43, Kaunas. IĹĄsamesnÄ&#x2014; informacija teikiama www.kaunovandenys.lt (skiltyje â&#x20AC;&#x201C; Naujienos).

(UĹžs. 19AV18-64)

DÄ&#x2014;l buvusio ilgameÄ?io Lietuvos Respublikos ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio ministerijos darbuotojo Romo POPOVO mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame jo ĹĄeimÄ&#x2026; ir ar timuosius. Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio ministerijos kolektyvas

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mylimo tÄ&#x2014;velio mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame bendradarbÄŻ PauliĹł Bar taĹĄeviÄ?iĹł ir ar timuosius. ValstybÄ&#x2014;s ÄŻmonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Regitraâ&#x20AC;&#x153; darbuotojai

AUKCIONAI

Ĺ iauliĹł apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo vieĹĄÄ&#x2026;jÄŻ aukcionÄ&#x2026;, kuris vyks 2019 m. kovo 29 d. 10.00 val. adresu AuĹĄros al. 19, Ĺ iauliuose (pirmo aukĹĄto aktĹł salÄ&#x2014;je), o esant poreikiui pakartotiniai aukcionai vyks ten pat 2019 m. balandĹžio 5 d. ir 12 d. 10.00 val. Aukcione parduodamo turto apĹžiĹŤra vyks 2019 m. kovo 27, 28 d. nuo 10.00 iki 12.00 val. ir kovo 29 d. nuo 8.00 iki 10.00 val., adresu PurienĹł g. 48, Ĺ iauliuose (tel. pasiteirauti 8 662 46 144). Atsakingas asmuo, aukciono vedÄ&#x2014;jas, Giedrius Urbonas, tel. 8 700 63 770, kab. Nr. 304, AuĹĄros al. 19, Ĺ iauliuose. Parduodamo turto sÄ&#x2026;raĹĄas skelbiamas Ĺ iauliĹł apskrities vyriausiojo policijos komisariato interneto svetainÄ&#x2014;je http://siauliai.policija.lrv.lt/. UĹž aukcione ÄŻsigytÄ&#x2026; turtÄ&#x2026; atsiskaitoma tik banko pavedimu per 3 (tris) darbo dienas nuo aukciono pabaigos. Aukcionas dalyviams ir ĹžiĹŤrovams nemokamas. UAB â&#x20AC;&#x17E;Vilniaus vieĹĄasis transpor tasâ&#x20AC;&#x153; skelbia ĹĄeĹĄiĹł autobusĹł (tur to) pardavimo tiesioginÄŻ vieĹĄÄ&#x2026; aukcionÄ&#x2026;. Parduodami ĹĄeĹĄi autobusai Mercedes Benz O 405, nuosavybÄ&#x2014;s teise priklausantys UAB â&#x20AC;&#x17E;Vilniaus vieĹĄasis transpor tasâ&#x20AC;&#x153;. AutobusĹł savininkas patvir tina, kad tretieji asmenys neturi jokiĹł teisiĹł ÄŻ parduodamÄ&#x2026; tur tÄ&#x2026;. DetalesnÄ&#x2122; informacijÄ&#x2026; rasite Ä?ia. PirmenybÄ&#x2014; teikiama aukciono dalyviams, perkantiems visus skelbime iĹĄvardytus autobusus. Neatsiradus aukciono dalyviĹł norinÄ?iĹł nupirki visus skelbime iĹĄvardintus autobusus jie bus parduodami po vienÄ&#x2026;. Aukcione gali dalyvauti ďŹ ziniai ir (ar) juridiniai asmenys. Aukcionas vyks 2019 m. balandĹžio 1 d. 13 val. Ĺ˝olyno g. 15, Vilnius, 200 kab. Aukciono dalyviai registruojami 2019 m. balandĹžio 1 d. nuo 12.30 iki 12.55 val., 200 kab. DetaliÄ&#x2026; vieĹĄojo aukciono informacijÄ&#x2026; galite rasti interneto svetainÄ&#x2014;je www.vilniausviesasistranspor tas.lt UAB â&#x20AC;&#x17E;Palangos ĹĄilumos tinklaiâ&#x20AC;&#x153; praneĹĄa apie 2019-04-03 rengiamÄ&#x2026; turto pardavimo vieĹĄÄ&#x2026;jÄŻ aukcionÄ&#x2026;. IĹĄsami informacija interneto svetainÄ&#x2014;je http:// www.palangosst.lt/. AKCININKŲ SUSIRINKIMAI

AB â&#x20AC;&#x17E;Vilkmaâ&#x20AC;&#x153; valdybos sprendimu 2019 m. balandĹžio 11 d. 10.00 val. patalpose, esanÄ?iose adresu Deltuvos gt. 21, UkmergÄ&#x2014;, ĹĄaukiamas AB â&#x20AC;&#x17E;Vilkmaâ&#x20AC;&#x153;, ÄŻm. kodas 182804714, eilinis visuotinis akcininkĹł susirinkimas. Akcininkai registruojami nuo 9.00 val. Susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;: 1. Audito iĹĄvada apie bendrovÄ&#x2014;s ďŹ nansinÄ&#x2122; atskaitomybÄ&#x2122; ir veiklos ataskaitÄ&#x2026;. 2. 2018 metĹł bendrovÄ&#x2014;s ďŹ nansinÄ&#x2014;s atskaitomybÄ&#x2014;s tvirtinimas. 3. Pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. 4. Trumpalaikio kredito limito panaudojimas (atnaujinimas). 5. Audito ÄŻmonÄ&#x2014;s pasirinkimas ir audito apmokÄ&#x2014;jimo sÄ&#x2026;lygĹł nustatymas. 6. Kiti klausimai. Vadovaujantis LR AkciniĹł bendroviĹł ÄŻstatymo 26 straipsnio 10 dalimi nuo 2019 m. balandĹžio 01 d. ÄŻmonÄ&#x2014;s patalpose, esanÄ?iose adresu Deltuvos gt. 21, UkmergÄ&#x2014;, darbo dienomis nuo 8 iki 12 val. galima susipaĹžinti su bendrovÄ&#x2014;s turimais dokumentais, susijusiais su visuotinio akcininkĹł susirinkimo darbotvarke. Papildoma informacija teikiama tel. (8 340) 60 280. BendrovÄ&#x2014;s valdyba. UAB â&#x20AC;&#x17E;MalonÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; akcininkĹł dÄ&#x2014;mesiui. Ĺ .m. balandĹžio 10 d. 10 val. M.K.Ä&#x152;iurlionio g.111, Druskininkuose vyks visuotinis akcininkĹł susirinkimas. DarbotvarkÄ&#x2014;: 1. 2018 m. valdybos ataskaita. 2. 2018 m. ďŹ nansinÄ&#x2014;s atskaitomybÄ&#x2014;s tvirtinimas. 3. 2018 m. pelno paskirstymas. BendrovÄ&#x2014;s valdyba.


HOROSKOPAS

LAISVALAIKIS Baigiasi SaulÄ&#x2014;s kelionÄ&#x2014; Zodiako ratu. Nuo ĹĄeĹĄtadienio prasideda paskutinÄ&#x2014;s penkios Ĺ˝uvĹł Ĺženklo dienos, skirtos susikaupti, apmÄ&#x2026;styti, apibendrinti ir uĹžbaigti darbus. Pagal senĹłjĹł arijĹł tradicijas ĹĄÄŻ savaitgalÄŻ bei pirmadienÄŻ reikÄ&#x2014;tĹł praleisti ramiai, neĹĄvenÄ?iant, uĹžsiimant namĹł valymu (patartina perĹžvelgti per metus susikaupusÄŻ â&#x20AC;&#x17E;turtÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; ir atsisakyti, iĹĄneĹĄti tai, kuo taip ir nepasinaudojote, drÄ&#x2026;siai vertinti tai kaip ĹĄlamĹĄtÄ&#x2026;). Tai laikas, kai patartina atsisakyti neprivalomo bendravimo, nebĹŤtinĹł kelioniĹł, kai nedera persivalgyti (maistui geriausiai tiktĹł pieno produktai, nepatartina valgyti kruopĹł, rieĹĄutĹł), netinka vartoti stipriĹł svaigalĹł. NederÄ&#x2014;tĹł planuoti nieko rizikingo ar imtis ko nors naujo. Verta pasivaikĹĄÄ?ioti prie tekanÄ?io vandens. Namie daĹžniau uĹžsidekite ugnÄŻ. Susitikimams su biÄ?iuliais, maĹžoms ĹĄeimos ĹĄventÄ&#x2014;ms palankesnis ĹĄeĹĄtadienio vakaras, pirma sekmadienio pusÄ&#x2014;. Pirmadienis netinkamas ko nors naujo imtis. DerÄ&#x2014;tĹł baigti, apibendrinti ankstesnius darbus. Gera diena intuicija pasiĹžymintiems, taip pat linkusiems bendrauti asmenims. Daug kas priklausys nuo nuotaikos ir gerĹł santykiĹł su aplinkiniais. Neblogas laikas dirbti su informacija, dokumentais. Palanku tvarkyti piniginius ir turto reikalus, tinkama proga sprÄ&#x2122;sti meilÄ&#x2014;s problemas. AtsipraĹĄyti, taikytis itin palanki pirma dienos pusÄ&#x2014;, siekiantiems atnaujinti santykius verta mÄ&#x2014;ginti laimÄ&#x2122; jau vÄ&#x2014;liau, po 14 val. 40 min.

!6)Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;5RPDQWLĂ&#x2026;NRV VYDMLQJRVGLHQRVNDLYHUWDDWLWUĂ&#x2018;N WLQXRSDVDXOLRVDYRQDPXRVHĂ&#x201A;HĂ&#x2026;WDGLH QÂ&#x2019;YHUWzWĂ&#x2DC;DWVLVDN\WLQHEĂ&#x2018;WLQREHQGUDYL PREHLNHOLRQLĂ&#x2DC;1HSODQXRNLWHMRNLĂ&#x2DC;UL]L NLQJĂ&#x2DC;SUDPRJĂ&#x2DC;6HNPDGLHQÂ&#x2019;YHUWDÂ&#x2019;VD YRQDPXVSDVLNYLHVWLWXRVNXULXRVP\OLWH JHUELDWHNXULDLVĂ?DYLWzV3LUPDGLHQLVVzN PLQJDVWLHNGDO\NLQLDPVVXVLWLNLPDPVIL QDQVLQzPVGHU\ERPVWLHNURPDQWLĂ&#x2026;NLHPV SDVLPDW\PDPV

*!5Ă&#x;4)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;%Ă&#x2018;NLWHNDLSYL VDGDQXRĂ&#x2026;LUGĂ&#x2018;VLUGRVQĂ&#x2018;VQHVJDOL WHNWLSDNHLVWLSODQXVLUSXOWLÂ&#x2019;SDJDOEjEL mLXOLXLDUJLPLQDLmLXL9LVGzOWRVHNPDGLH QÂ&#x2019;VNLUNLWHVjĂ?LQLQJDPSRLOVLXLÂąMXPVUHL NLDYLVLĂ&#x2026;NDLDWVLSĂ&#x2018;VWLWLHVLRJSDWLQJLQLDX WLLUJHUDLLĂ&#x2026;VLPLHJRWL3LUPDGLHQLVLUJLSD V\YXVPHWDVQHWLQNDPDVXĂ?VLLPWLVYDUELDLV UHLNDODLVQHEHQWMLHEĂ&#x2018;WĂ&#x2DC;VXVLMÂ?VXEĂ&#x2018;VWR Â&#x2019;VLJLMLPRNODXVLPX

$69Ă&#x;.)!)Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*DOLWHVXODXN WLPDORQDXVDSOLQNLQLĂ&#x2DC;GzPHVLR QHWGRYDQRVLĂ&#x2026;Ă?PRJDXVNXUÂ&#x2019;SDPLUĂ&#x2026;RWH DUEDLĂ&#x2026;VHQRJHUEzMR9LVGzOWRĂ&#x2026;HĂ&#x2026;WDGLHQÂ&#x2019; JDOLPLQHQXPDW\WLUĂ&#x2018;SHVmLDLDSOLQNLQLDL VXWXRNWLQLV SULHĂ&#x2026;MĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;YDOLjJDOLÂ&#x2019;WUDXN WLÂ&#x2019;VYHWLPĂ&#x2DC;SUREOHPĂ&#x2DC;VSUHQGLPj3DGz NLWHNLWLHPVÂąWDLLĂ&#x2026;HLVÂ&#x2019;QDXGj3LUPDGLH QLVVzNPLQJDVXĂ?GDUELRNODXVLPXLVSUÂ?V WL3DODQNXVXYDGRY\EHDSWDULQzWLMĂ&#x2018; VĂ&#x2DC;DWO\JLQLPRSHUVSHNW\YDVDUWDUWLVVXNLWX GDUEGDYLXGzOMXPVSDODQNHVQLĂ&#x2DC;VjO\JĂ&#x2DC;DU VSUÂ?VWLNLWRNLXVILQDQVLQLXVNODXVLPXV

Palmira KELERTIENÄ&#x2013; AstrologÄ&#x2014;

IĹĄ penktadienio ÄŻ ĹĄeĹĄtadienÄŻ sapnai daĹžniausiai nesipildys. Tiesa, jie gali parodyti, kiek esate stiprĹŤs, kiek galite uĹž save pakovoti. Gerai, jei laimÄ&#x2014;jote sapne kokÄŻ nors susirÄ&#x2014;mimÄ&#x2026; ar ginÄ?Ä&#x2026;. Jei pralaimÄ&#x2014;jote, derÄ&#x2014;tĹł atsibudus iĹĄ naujo permÄ&#x2026;styti sapnÄ&#x2026;, jo ÄŻvykius pakeiÄ?iant taip, lyg bĹŤtumÄ&#x2014;te laimÄ&#x2014;jÄ&#x2122; kovÄ&#x2026;. Blogai buvo regÄ&#x2014;ti sudĹžiĹŤvusius augalus, nuskintas gÄ&#x2014;les, juodai iĹĄteptus drabuĹžius, iĹĄlietÄ&#x2026; aliejĹł. Blogas Ĺženklas: jei plaukai susiveltĹł ÄŻ kaltĹŤnÄ&#x2026;, bĹŤtĹł sunku juos iĹĄĹĄukuoti, jei siĹŤlai, plaukai liptĹł prie drabuĹžiĹł, jeigu siĹŤlo ÄŻ adatÄ&#x2026; negalÄ&#x2014;tumÄ&#x2014;te ÄŻverti, jei siĹŤlai trĹŤkinÄ&#x2014;tĹł â&#x20AC;&#x201C; tai bylotĹł, kad jĹŤsĹł nepa-

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

laiko protÄ&#x2014;viai, kad galimas ir giminÄ&#x2014;s prakeikimas; jei keliÄ&#x2026; pereitĹł juodas katinas â&#x20AC;&#x201C; tikriausiai uĹžsiimate ne savo darbais, ne tuo gyvenimo keliu einate; jeigu kilo noras nueiti ÄŻ miĹĄkÄ&#x2026;, jei medĹžio ĹĄaka uĹžkrito â&#x20AC;&#x201C; ÄŻspÄ&#x2014;jimas, kad mirusieji reikalauja paklusti protÄ&#x2014;viĹł valiai. Geras Ĺženklas: daĹžnai uĹžuosti nukirsto medĹžio kvapÄ&#x2026;, jeigu pjuvenĹł uĹžbyrÄ&#x2014;tĹł â&#x20AC;&#x201C; geras ryĹĄys su protÄ&#x2014;viais. IĹĄ ĹĄeĹĄtadienio ÄŻ sekmadienÄŻ blogai buvo sapnuoti vorus, juodus katinus, blakes, blusas, Ĺžiurkes, siĹŤlus â&#x20AC;&#x201C; derÄ&#x2014;tĹł atsisakyti dabartinio savo ketinimo; pavojus regÄ&#x2014;ti irgi nÄ&#x2014;ra gerai â&#x20AC;&#x201C; tai ÄŻspÄ&#x2014;jimas. Gerai sapnuoti rÄ&#x2026;stus â&#x20AC;&#x201C; tai jÄ&#x2014;gĹł atgavimas, pasveikimas, protÄ&#x2014;viĹł apsauga. Blogas Ĺženklas: rasti negyvÄ&#x2026; paukĹĄtÄŻ, jei paukĹĄtis jus ar jĹŤsĹł daiktÄ&#x2026; paĹženklintĹł â&#x20AC;&#x201C; jums stinga principingumo, valgyti viĹĄtienÄ&#x2026;. Geras Ĺženklas: sutikti saulÄ&#x2122; tekant ir jÄ&#x2026; palydÄ&#x2014;ti vakare (greiÄ?iau sulauksite ĹĄviesiĹłjĹł jÄ&#x2014;gĹł pagalbos), daĹžnai girdÄ&#x2014;ti paukĹĄÄ?ius Ä?iulbant, ypaÄ? gerai gaidĹžio giedojimÄ&#x2026; iĹĄgirsti. IĹĄ sekmadienio ÄŻ pirmadienÄŻ buvo gerai sapnuoti paukĹĄÄ?ius, medĹžius â&#x20AC;&#x201C; mirusiĹł protÄ&#x2014;viĹł apsauga. Blogas Ĺženklas: jei gestĹł automobilis, vÄ&#x2014;luoti ÄŻ transportÄ&#x2026;, neplanuotai ÄŻstrigti spĹŤstyje, iĹĄsitepti purvu. Geras Ĺženklas: jausti karĹĄtÄŻ, rasti ĹžiedÄ&#x2026; su akmeniu. Ĺ˝vilgsnis ÄŻ priekÄŻ: antradienis tinkamas apĹžvelgti, uĹžbaigti ankstesnius darbus, sprÄ&#x2122;sti finansines problemas; palankĹŤs raudoni tonai.

,)Ă&#x;Ă 4!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;Ă&#x201A;HĂ&#x2026;WDGLHQÂ&#x2019;JH

Âľ!5Ă&#x;,93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;7LQNDPDVODLNDV

ULDXVLDDWVLULERWLQXREHQGUDYLPR VXVYHWLPDLVĂ?PRQzPLVVXWDLVNXULĂ&#x2DC;QH PzJVWDWH%Ă&#x2018;WLQDLDWVLSDODLGXRNLWHQH SHUVLVWHQNLWHNjQRUVYHLNGDPL6HNPD GLHQÂ&#x2019;ODELDXNRQWUROLXRNLWHVDYRĂ?RGĂ?LXV ÂąGzOWLHVPXNXPRJDOLWHXĂ?JDXWLNLWj$U VYDUEXWXRPHWEXVMRJWDLÂąWHLV\Ez"3LU PDGLHQÂ&#x2019;LPNLWzVVSUÂ?VWLSHUSDVWDUjVLDV GLHQDVVXVLNDXSXVLĂ&#x2DC;UHLNDOĂ&#x2DC; WDUSMĂ&#x2DC;LUIL QDQVLQLĂ&#x2DC; 5DVLWHWLQNDPjLĂ&#x2026;HLWÂ&#x2019;

Ă&#x2026;HĂ&#x2026;WDGLHQÂ&#x2019;DWVLNUDW\WLNRQRUVDWVL ERGXVLRJ\YHQLPHEHLQDPXRVH7DLJDQD Â&#x2019;WHPSWDGLHQDÂąEĂ&#x2018;VLWHOLQNÂ?EHUHLNDOR QHUYLQWLVQHWS\NWLV \SDmVXVDYDLV 6HN PDGLHQLVJHUDVYLHĂ&#x2026;QDJHLSDVWXRVVXNX ULDLVSXLNLDLVXWDULDWHQHVLS\NVWDWHGHMD JLQmDLMXVLĂ&#x2026;YHVLĂ&#x2026;SXVLDXVY\URVLUJDOLWDS WLQHWQHODLPzVSULHĂ?DVWLPL3LUPDGLHQLV SDODQNXVVHQRPVSUREOHPRPV \SDmIL QDQVLQzPV VSUÂ?VWL

-%2Ă&#x;'%Ă&#x;,uĂ&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;%Ă&#x2018;NLWH NDQWUHVQLÂąĂ&#x2026;LXRPHWXWLNUDLQLH NRQHSDY\NVJUHLWDL6NXEzGDPLJDOLWHLUÂ&#x2019; EzGjSDNOLĂ&#x2018;WLVXVLĂ?HLVWLDUSDWLUWLNLWRNLĂ&#x2DC; QHPDORQXPĂ&#x2DC;/DELDXSDLV\NLWHDUWLPĂ&#x2DC; MĂ&#x2DC;\SDmWzYĂ&#x2DC;DUVXWXRNWLQLRSDJHLGDYL PĂ&#x2DC;QXVLVNXQGLPĂ&#x2DC;ÂąYHQNLWHNDWHJRULĂ&#x2026;NĂ&#x2DC; QXRVWDWĂ&#x2DC;-XPVWUĂ&#x2018;NVREMHNW\YXPRĂ&#x201A;HĂ&#x2026; WDGLHQLVSDODQNHVQLVYLHĂ&#x2026;QDJzPVVHNPD GLHQÂ&#x2019;JHULDXOLNWLQDPLH3LUPDGLHQLVWLQ NDPDVQHEHQWGDUEDPVXĂ?EDLJWLWDLSSDW WDLN\WLVDWVLSUDĂ&#x2026;\WLGHU\ERPV

/Âż)!Ă&#x;2!Ă&#x;')3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;Ă&#x201A;HĂ&#x2026;WDGLH QLVUDPHVQLVSDGzVLDQWLVDWJDX WLSXVLDXVY\Uj7LNDWNUHLSNLWHGzPHVÂ&#x2019;DU WRVLHNLDWHWHLVLQJDLVPHWRGDLVJDOMLHQH LWLQSDWLQNDMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;DUWLPLHVLHPVVXWXRNWL QLXL%HWNXULXRDWYHMXGLHQDSDODQNLWDL N\WLVDWVLSUDĂ&#x2026;\WL \SDmSLUPjGLHQRVSX VÂ? *DOLWHVXODXNWLLUQHWLNzWRVGRYDQRV ÂąSLUPDĂ&#x2026;HĂ&#x2026;WDGLHQLRSXVz\UDSHOQ\WRDW SLOGRPHWDV6HNPDGLHQLVJDQDVXGzWLQ JDVWDGSDVLVWHQNLWHEĂ&#x2018;WLNDQWUĂ&#x2018;VLURSWL PLVWLĂ&#x2026;NL3LUPDGLHQLVWLQNDPDVGUDXGLPR PRNHVmLĂ&#x2DC;UHLNDODPVWYDUN\WL

36!23Ă&#x;49+Ă&#x;,u3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;%Ă&#x2018;NL WHGzPHVLQJLLUSDJDUEĂ&#x2018;VDUWLPĂ&#x2DC; MĂ&#x2DC;QXRPRQHLQHS\NLWHGzOMĂ&#x2DC;SDVWDEĂ&#x2DC; Ă&#x201A;HĂ&#x2026;WDGLHQÂ&#x2019;SDURG\NLWHGDXJLDXGzPHVLR VDYRWzYDPVMĂ&#x2DC;QXRWDLNDLEHLVYHLNDWDL 6HNPDGLHQÂ&#x2019;Â&#x2019;WDPSDJUHLmLDXLĂ&#x2026;VLVNODLG\V MHLVXVLWLNVLWHVXVHQDLVGUDXJDLV,Ă&#x2026;VLNDO EzNLWHÂąMLHSDGzVQXVLUDPLQWL3LUPD GLHQLVDWQHĂ&#x2026;JHUĂ&#x2DC;SHUPDLQĂ&#x2DC;GDUEHÂ&#x2018;VL NODXV\NLWHÂ&#x2019;JDXWXVSDWDULPXVEHLSDVLĂ&#x2018; O\PXVÂąWDLJDOLEĂ&#x2018;WLWLNUDLSXLNLLĂ&#x2026;HLWLV EHQWNRONDV 

6!.Ă&#x;$%Ă&#x;.)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*DOLWHN WLLĂ&#x2026;NODXV\WLVXWXRNWLQLRNULWLNjEHL UHLNDODYLPXVWLNQHPzJLQNLWHWXRSD mLXDWVLO\JLQWLĂ&#x201A;HĂ&#x2026;WDGLHQÂ&#x2019;ODELDXVDXJRNL WHVYHLNDWjJDOLPRVWUDXPRVSHUĂ&#x2026;DOLPR OLJRV3DWLUWLVWUHVDLJDOLQHWLNVXVDUJGLQ WLEHWLULĂ&#x2026;J\G\WLQXRWDPWLNUĂ&#x2DC;SULHWDUĂ&#x2DC; VRFLDOLQLĂ&#x2DC;LOLX]LMĂ&#x2DC;3LUPDGLHQLVSDODQNXV GHU\ERPVILQDQVLQLDLVNODXVLPDLV'LHQD SDODQNLLUVLHNLDQWWDLN\WLVVXDQWUjMDSX VHSDWVODLNDVURPDQWLĂ&#x2026;NDLYDNDULHQHL

6uĂ&#x;Âż93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;%Ă&#x2018;VLWHNLHN VSRQWDQLĂ&#x2026;NLHPRFLQJLLUÂ&#x2019;JLQmXVÂ&#x2019;VL YHOVLWHGDĂ?QLDXQHLWRQRUzVLWH.DLWLNNLOV QRUDVSULHNDLĂ&#x2026;WDXWLDUWLPDPĂ?PRJXLSD PzJLQNLWHSULVLPLQWLVDYRSDGDU\WDVNODL GDV6HNPDGLHQLVWLQNDPDVÂ&#x2019;WHLNWLP\OL PDPĂ?PRJXLVXVLWDLN\PRGRYDQzOÂ?3LU PDGLHQLVSDODQNXVGDUERUHLNDODPVWYDU N\WLVYHLNDWDLWLNULQWLV'DUEHGDXJNDV SULNODXV\VQXRJHUĂ&#x2DC;VDQW\NLĂ&#x2DC;VXDSOLQNL QLDLV%XVSDODQNXLPWLVUHPRQWRGDUEĂ&#x2DC; QDPXRVH

3+/2Ă&#x;0)/Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6DYDLW JDOLRÂ&#x2019;Y\NLDLSULYHUVYLVNjÂ&#x2019;YHUWLQWLLĂ&#x2026; QDXMRU\Ă?WLVULPWDPĂ?LQJVQLXL7LNQHVNX EzNLWHGDEDUNRQRUVQDXMRLPWLVÂąWDLWLNV GDU\WLSRVDYDLWzV'DEDUJHUDLQHEHQW NDLNRDWVLVDN\WLĂ?DOLQJRÂ&#x2019;SURmLRQHWLNX VLĂ&#x2DC;GUDXJĂ&#x2DC;LUSDQ9HQNLWHJLQmĂ&#x2DC;VXWzYDLV VHNPDGLHQÂ&#x2019;VDYRSULQFLSXVJLQNLWHGLSOR PDWLĂ&#x2026;NDL3LUPDGLHQLVSDODQNXVVXYDGR Y\EHDSWDUWLNDUMHURVEHLXĂ?GDUELRNLOLPR SHUVSHNW\YDV

Âż5Ă&#x;693Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;Ă&#x201A;HĂ&#x2026;WDGLHQLVÂą VPDJXVLUSDODQNXVPHWDV6NLUNLWH Ă&#x2026;LjGLHQjWLHPVNXULXRVP\OLWHÂąEĂ&#x2018;NLWH VXDUWLPDLVLDLVYDLNDLVVDYRSRUD3DVL VWHQNLWHEĂ&#x2018;WLĂ&#x2026;LOWHVQLDWLGHVQLWLHPVNXULH Ă&#x2026;DOLDMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;%HMHJLPWDGLHQLXLĂ&#x2026;YÂ?VWLĂ&#x2026;HĂ&#x2026; WDGLHQLVSDODQNHVQLV6HNPDGLHQÂ&#x2019;VLHNLWH EĂ&#x2018;WLLWLQVjĂ?LQLQJLQHWVPXONPHQRVH9HU WDSDPjVW\WLDSLHDWJDLOjVXVLMXVLjVXDU WLPXĂ?PRJXPL3LUPDGLHQLVWLQNDPDVXĂ? YLONLQWLHPVUHLNDODPVWYDUN\WL

,661 /HLGĂ?LDPDVQXRPHWĂ&#x2DC;VDXVLRG !DĂ&#x;REĂ&#x;SAS*(',0,1235$9,/1,86 4EĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;RAUĂ&#x;TI &AKĂ&#x;SAS%LĂ&#x;PGDLO\#OU\WDVOW ,EIĂ&#x;DwĂ&#x;JASXĂ?GDURMLDNFLQzEHQGURYz Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WDV´ 69Ă&#x;2)!5Ă&#x;3)!Ă&#x;3)3Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)53 *9DLQDXVNDV WHO 692Ă&#x; 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x; 0)2Ă&#x;-!3)3Ă&#x; 0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!3 $%XGU\V WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) )7HONVQ\V WHO *&LEDV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) $7HONVQLHQz WHO 5.DUPD]DLWz WHO 5*HUEXWDYLmLXV WHO 90LmLXOLV WHO 9'HNVQ\V WHO /9DLQDXVNLHQz WHO *1HQDUWDYLmLXV WHO -3DXĂ?LHQz WHO -3HNDUVNDLWz.DUDOLĂ&#x2018;QLHQz WHO  ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6!3 -/LWYLQDYLmLXV WHO ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6/Ă&#x;0!6!$5/4/*! -0\NRODLWLHQz WHO )Âľ,%)$u*! 10LFLĂ&#x2018;QLHQz WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) 34),)34!) 9*HFHYLmLHQzĂ&#x152;(.DQLXĂ&#x2026;LHQz WHO 9.DSRmz$-XVHYLmLHQz WHO 0OLITIĂ&#x;KA9%UXYHULV WHO 9%DUWDVHYLmLXV WHO 7,JQDWDYLmLXV WHO %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KA9'HNVQ\V WHO $0XUDXVNDLWz WHO $6UzEDOLHQz WHO 0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIS-3DXĂ?LHQz WHO $'DXNĂ&#x2026;HYLm WHO 56WDQNHYLmLĂ&#x2018;Wz WHO 2.DFzQDLWz WHO 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GA)7HONVQ\V WHO 0.XL]LQDLWz WHO $/HNDYLmLXV WHO $.X]QHFRYDLWz WHO +ULTĂ&#x201E;RA5*HUEXWDYLmLXV WHO $$QGULNRQ\Wz WHO 50LNĂ&#x2026;LRQLHQz WHO -(UOLFNDV 3PORĂ&#x;TAS*1HQDUWDYLmLXV WHO 5.D]LOLRQLV WHO ÂżURNALISTINIAIĂ&#x;TYRIMAI5.DUPD]DLWz WHO '*XGDYLmLĂ&#x2018;Wz WHO //DYDVWH WHO (Ă&#x201A;LOLQVNDLWz3XĂ&#x2026;NRUz WHO &OĂ&#x;TOGĂ&#x;RAĂ&#x;FAI7%DXUDV WHO 9Ă&#x201A;mLDYLQVNDV WHO 5'DQLVHYLmLXV WHO 03DWDĂ&#x2026;LXV WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;Âż52Ă&#x;.!Ă&#x;,!) ¡46Ă&#x;ANĂ&#x;TEĂ&#x;NAŠ90LmLXOLV WHO 0$XJXO\Wz WHO 5=LOQ\V WHO 9%UDmLXO\Wz WHO 53HUĂ&#x2026;RQ\Wz WHO ¡'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;BĂ&#x201E;Ă&#x;DASŠ$7HONVQLHQz WHO 9%XGU\Wz WHO '-RQXĂ&#x2026;LHQz WHO /9DORQ\Wz WHO ¡3TIĂ&#x;LIUSŠ/9DLQDXVNLHQz WHO 5%ODĂ?\Wz WHO ,=LJPDQWz WHO ,6NOLXWDLWz WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;02)%Ă&#x;$!) ¡2YTAIÂŚ6AKARAIŠĂ&#x;-3DXĂ?LHQz WHO ¡3OSTINwŠ$'XPDODNDV WHO 2%')/.Ă&#x160;Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) +AUĂ&#x;NAS$.DUDOLĂ&#x2018;QDV WHO  97UDLQ\V WHO  9,Q\Wz WHO  +LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DA*3LODLWLV WHO  $3LODLWLHQz WHO  ÂľIAUĂ&#x;LIAI*Ă&#x201A;LXSDU\V WHO  -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAMĂ&#x;POĂ&#x;Lw/-XRG]HYLmLHQz WHO  0AĂ&#x;LANĂ&#x;GA$=LDENXV WHO  5Âż3)%.)/Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) "ARSELONAÂą.1DVWRSNDLWz ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą95XGDYLmLXV -ASKĂ&#x;VAÂą$3URFHQND 2OMAÂą1%XGU\Wz 6AR¸UVAÂą(%XWULPDV !03+!)4/3Ă&#x;3+92)53 WHO 2INĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;KEĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´ OHLG\ERVFHQWUDV 3PAUSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´VSDXVWXYz .DXQRJ9LHYLV 5Ă&#x20AC;Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;NUMERISĂ&#x; 4IRAĂ AS 3KELBIMAI WHO HOSVSDXGRVVNHOELPDL#OU\WDVOW

2EKLAMA WHO HOSVSDXGRVSDUGDYLPDL#OU\WDVOW

R ÂąPRNDPDUHNODPD

Š Visa medĹžiaga, pateikta â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos ryteâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; laikraĹĄÄ?io nuosavybÄ&#x2014;. Kopijuoti ir platinti be UAB â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; sutikimo draudĹžiama.


TERMOMETRAS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ORAIĂ&#x;RYTOJ

â&#x20AC;&#x153;

Ĺ iandien drÄ&#x2014;gmÄ&#x2014; ir stiprokas vakaris lems ĹĄaltus, Ĺžvarbius orus, o sekmadienÄŻ papĹŤtus pietĹł vÄ&#x2014;jui ÄŻ ĹĄalÄŻ skverbsis ĹĄiluma.

.ULWXOLĂ&#x2DC;GHEHV\V ODQN\VLVNDVGLHQ Ta das K AN TAU TAS Sinoptikas

PraÄ&#x2014;jusiÄ&#x2026; naktÄŻ ir ĹĄÄŻ rytÄ&#x2026; per ĹĄalÄŻ slinkÄ&#x2122;s ciklono centras ĹĄiandien pamaĹžu trauksis ÄŻ rytus. DidĹžiÄ&#x2026;jÄ&#x2026; dienos dalÄŻ dangus bus apniukÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x201C; tik vakarop ĹĄalies pietvakariuose pasirodys pragiedruliĹł. Daugelyje rajonĹł numatomi nedideli krituliai, daugiausia tai bus lietus, gausiau palis tik rytiniuose ĹĄalies rajonuose. PĹŤs vidutinio stiprumo vakarĹł, ĹĄiaurÄ&#x2014;s vakarĹł vÄ&#x2014;jas, jo gĹŤsiai kai kur, didesnÄ&#x2014; tikimybÄ&#x2014; pietvakariniuose rajonuose, sieks 15 m/sek. TemperatĹŤra daugelyje rajonĹł svyruos apie 3â&#x20AC;&#x201C;5 laipsnius ĹĄilumos, vietomis bus dar laipsniu vÄ&#x2014;siau, o ĹĄalies pietvakariuose kai kur ĹĄils iki 6â&#x20AC;&#x201C;7 laipsniĹł. Sekmadienio naktÄŻ slÄ&#x2014;gis trumpam iĹĄaugs, debesys retÄ&#x2014;s, truputÄŻ palynos tiktai vietomis ĹĄalies rytuose. VÄ&#x2014;jas aprims, suksis iĹĄ pietvakariĹł. PragiedrÄ&#x2014;jus temperatĹŤra suskubs kristi, rytÄ&#x2026; temperatĹŤra svyruos nuo 3 laipsniĹł ĹĄilumos iki 2 laipsniĹł ĹĄalÄ?io. PaĹĄalus drÄ&#x2014;gnus keliĹł ir ĹĄaligatviĹł ruoĹžus sukaustys plikledis. Sekmadienio dienÄ&#x2026; per LietuvÄ&#x2026; slinks ĹĄiltasis atmosferos frontas. DangĹł uĹžtrauks tankus debesĹł ĹĄydas, vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, palis. Likusioje ĹĄalies dalyje lietaus visai nebus arba iĹĄkris tik keli lietaus ar dulksnos laĹĄai. VÄ&#x2014;jas pasisuks iĹĄ pietĹł, pietryÄ?iĹł ir sustiprÄ&#x2014;s iki apysmarkio. Nors vyraus debesuoti orai, ÄŻ ĹĄalÄŻ skverbsis ĹĄiltesnÄ&#x2014; oro masÄ&#x2014;, todÄ&#x2014;l po pietĹł suĹĄils iki 5â&#x20AC;&#x201C;10 laipsniĹł. Pirmadienio naktÄŻ iĹĄ vakarĹł atskubÄ&#x2014;s dar vienas atmosferos frontas. Pradedant vakariniais rajonais ims lyti, iki ryto lietus apims daugelÄŻ rajonĹł. PĹŤs nestiprus pietĹł, pietvakariĹł vÄ&#x2014;jas. Naktis bus ĹĄilta, temperatĹŤra nekris Ĺžemiau 1â&#x20AC;&#x201C;6 laipsniĹł ĹĄilumos. Pirmadienio dienÄ&#x2026; lietĹŤs uĹžsitÄ&#x2122;s rytinÄ&#x2014;je ĹĄalies dalyje, vakarinÄ&#x2014;je â&#x20AC;&#x201C; palis tik trumpai, pasirodys pragiedruliĹł. PietĹł, pietvakariĹł vÄ&#x2014;jas sustiprÄ&#x2014;s iki vidutinio. ÄŽdienojus oras suĹĄils iki 6â&#x20AC;&#x201C;11 laipsniĹł ĹĄilumos. AntradienÄŻ ir treÄ?iadienÄŻ negausĹŤs krituliai pasirodys daugelyje rajonĹł, ÄŻ ĹĄalÄŻ plĹŤstant ĹĄaltesniam orui ÄŻ lietĹł vis daĹžniau ÄŻsimaiĹĄys ĹĄlapdriba. Naktimis atvÄ&#x2014;s labiau, dienomis ĹĄiluma sumenks. Ă&#x201A;LDQGLHQÂą-XOLMRQR9DLGRWR1RU Y DOGzV+HQULNRVLU1RUYLOzVU\WRM Âą*HUGRV3DWULNR*HQWYLORV9DUĂ&#x2018; QRV*HUWUĂ&#x2018;GRV*HQGYLORLU9LWRV SLUPDGLHQÂ&#x2019;Âą(LPXmLR(LPXWzV.L ULOR$Q]HOPRLU6LELOzVYDUGRGLHQD

2UDLĂ&#x2026;LDQGLHQNRYRG/LHWXYRMHLU(XURSRMH Helsinkis

Oslas

Stokholmas

Glazgas

Ryga Kopenhaga

Dublinas

Minskas

Amsterdamas Berlynas Briuselis

Maskva

Vilnius

Hamburgas Londonas

Sankt Peterburgas

Talinas

VarĹĄuva

Frankfurtas Praha

Lvovas

Kijevas

ParyĹžius Miunchenas Bordo

Viena BudapeĹĄtas BukareĹĄtas Jalta

Venecija Nica

Sofija

Varna

Roma

Madridas Barselona

Dubrovnikas

Stambulas

Lisabona Malaga

Palma Palermas AlĹžyras

Tunisas

AtÄ&#x2014;nai

Antalija Larnaka

Heraklionas Tel Avivas

Kairas

!MSĂ&#x;TERĂ&#x;DAĂ&#x;MAS !TwNAI "ELĂ&#x;FASĂ&#x;TAS "ERLYNAS "OĂ&#x;NA "RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIS "UĂ&#x;DAĂ&#x;PE¸TAS "UĂ&#x;KAĂ&#x;RE¸Ă&#x;TAS $UBĂ&#x;LIĂ&#x;NAS &RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TAS (AMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS (ELĂ&#x;SINĂ&#x;KIS +AĂ&#x;LIĂ&#x;NINGĂ&#x;RAĂ&#x;DAS +IĂ&#x;JEĂ&#x;VAS +I¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;VAS +OĂ&#x;PENĂ&#x;HAĂ&#x;GA +ROKUVA ,ISABONA ,IUKĂ&#x;SEMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NAS -ADĂ&#x;RIĂ&#x;DAS -ASKĂ&#x;VA -IĂ&#x;LAĂ&#x;NAS -INSĂ&#x;KAS /SĂ&#x;LAS 0AĂ&#x;LERĂ&#x;MAS 0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă&#x20AC;IUS 2YĂ&#x;GA 2OĂ&#x;MA 3ANKTĂ&#x;0EĂ&#x;TERĂ&#x;BURĂ&#x;GAS 3OFIJA 3TAMĂ&#x;BUĂ&#x;LAS 3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;MAS 4AĂ&#x;LIĂ&#x;NAS 4RUMSw 6AĂ&#x;R¸UĂ&#x;VA 6EĂ&#x;NEĂ&#x;CIĂ&#x;JA 6IEĂ&#x;NA 6ILĂ&#x;NIUS -IESTAIĂ&#x;PIETUOSE !NTALIJA "ARSELONA &ARAS (EĂ&#x;RAKĂ&#x;LIOĂ&#x;NAS (URGADA +AIRAS +AĂ&#x;NAI ,ARĂ&#x;NAĂ&#x;KA ,ASĂ&#x;0ALMASAS -AĂ&#x;LAĂ&#x;GA -ALJORKOSĂ&#x;0ALMA -OĂ&#x;NAĂ&#x;KAS .IĂ&#x;CA 4ELĂ&#x;!VIĂ&#x;VAS 4UNISAS 6ARNA -IESTAIĂ&#x;PRIEĂ&#x;KALNĂ&#x2039; $AVOSAS 'ARMI¸AS 0ARTENKIRCHENAS 'RENOBLIS )NSBRUKAS )¸GLAS *ASNA +ICBIĂ&#x201E;HELIS 3ANKTĂ&#x;-ORICAS ÂľAMONI 6ALĂ&#x;'ARDENA :AKOPANw ÂżEĂ&#x;NEĂ&#x;VA

                                 

ÂżVAIGĂ&#x20AC;Ă&#x;DwĂ&#x;TASĂ&#x;DANĂ&#x;GUSĂ&#x;SKUĂ&#x;BINSĂ&#x;PAĂ&#x;VAĂ&#x;SAĂ&#x;RÂ? *LHGURPLVQDNWLPLVGDQJDXVSODW\EzMHU\Ă&#x2026;NLDLVSLQ GLĂ?LHPRVĂ?YDLJĂ?G\QDLVXNXULDLVJUHLWDLWHNVDWVL VYHLNLQWLLNLUXGHQVMXNNRYRjMjÂ&#x2019;Y\NXVDVWURQR PLQLRSDYDVDULRO\JLDGLHQLXLQDNW\VWDSVYLVWUXP SHVQzVLUĂ&#x2026;YLHVHVQzVRĂ?YDLJĂ?GĂ?LĂ&#x2DC;Ă?zUzMLPDVSULEOzV Jo nas VAIĹ KĹŞ NAS

Kovui ÄŻpusÄ&#x2014;jus ryĹĄkiausi Ĺžiemos ĹžvaigĹždynai vakarais atsisveikindami dar graĹžiai iĹĄsirikiuoja virĹĄ pietĹł horizonto: Didysis ir MaĹžasis Ĺ uo su ryĹĄkiuoju Sirijumi ir Prokionu, ÄŻspĹŤdingieji Ĺ ienpjoviai su Rygeliu ir Betelgeize, Tauras su Aldebaranu, HiadĹł spieÄ?iumi ir Sietynu bei ÄŻspĹŤdingieji Dvyniai. RyĹĄkiĹł Ĺžiemos ĹžvaigĹždĹžiĹł ratas pasiruoĹĄÄ&#x2122;s uĹžleisti vietÄ&#x2026; blausesnÄ&#x2014;ms vasaros ĹžvaigĹždÄ&#x2014;ms. ,IĂ&#x;Ă&#x201E;TASĂ&#x;POĂ&#x;'RÂ?Ă&#x;Ă&#x20AC;UĂ&#x;LOĂ&#x;2AĂ&#x;TAIS

Besidriekiantis iĹĄ pietĹł ÄŻ ĹĄiaurÄ&#x2122; PaukĹĄÄ?iĹł Takas nuo ĹĄiol kas

naktÄŻ vis labiau glausis prie vakarĹł horizonto, stumdamas Ĺžemyn ryĹĄkiausias Ĺžiemos ĹžvaigĹždes. Tuo pat metu vis aukĹĄÄ?iau virĹĄ rytĹł horizonto kopia ÄŻspĹŤdingasis LiĹŤto ĹžvaigĹždynas, o Didieji GrÄŻĹžulo Ratai ratais ÄŻ virĹĄĹł kyla ĹĄiaurÄ&#x2014;s rytuose. VidurnaktÄŻ GrÄŻĹžulo Ratai jau iĹĄkyla ÄŻ aukĹĄtybes â&#x20AC;&#x201C; spindi beveik tiesiai virĹĄ galvos. Kartu kulminuoja ir LiĹŤtas, visa savo didybe spindÄ&#x2014;damas po GrÄŻĹžulo Ratais â&#x20AC;&#x201C; bemaĹž pusiaukelÄ&#x2014;je tarp pastarĹłjĹł ir pietĹł horizonto linijos. ÄŽ rytus nuo GrÄŻĹžulo RatĹł, kur link rodo ratĹł iena, ĹžÄ&#x2014;ri JauÄ?iaganio ĹžvaigĹždynas, nesunkiai atran-

damas pagal ryĹĄkiausiÄ&#x2026; ĹžvaigĹždÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; ArktĹŤrÄ&#x2026;. Tai viena ryĹĄkiausiĹł mĹŤsĹł dangaus ĹžvaigĹždĹžiĹł, ĹĄviesumu nusileidĹžianti tik Sirijui.

ir MÄ&#x2014;nulio jungtis. Pusiau sudilÄ&#x2122;s MÄ&#x2014;nulis spindÄ&#x2014;s arti (kiek Ĺžemiau) Saturno. Merkurijus slepiasi saulÄ&#x2014;s spinduliuose.

6AĂ&#x;KAĂ&#x;RAISĂ&#x;SPINĂ&#x;DIĂ&#x;-ARĂ&#x;SAS

Kovo 18-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; diena susilygins su naktimi ir truks po 12 valandĹł. Kovo 19 dienÄ&#x2026; pavasario saulÄ&#x2014; tekÄ&#x2014;s tiksliai rytuose ir apkeliavusi dangĹł nusileis tiksliai vakaruose. Kovo 20 d. 23 val. 58 min. Saulei atsidĹŤrus dangaus pusiaujuje ÄŻvyks astronominis pavasario lygiadienis. Nuo ĹĄiol ĹĄviesusis paros metas mĹŤsĹł planetos ĹĄiaurÄ&#x2014;s pusrutulyje trukme pamaĹžu ims lenkti naktÄŻ â&#x20AC;&#x201C; prasidÄ&#x2014;s astronominis pavasaris. Bet kol ĹĄviesos perteklius atgaivins gyvÄ&#x2026; jÄ&#x2026; gamtÄ&#x2026;, dar ĹĄiek tiek teks palaukti. SaulÄ&#x2014;s kelias dangumi ilgÄ&#x2014;s ir jos pakilimo aukĹĄtis didÄ&#x2014;s iki pat vasaros saulÄ&#x2014;grÄŻĹžos.

Kovo vakarais Marsas rausvai spindÄ&#x2014;s pietvakariuose, blausiame Avino, o mÄ&#x2014;nesio pabaigoje â&#x20AC;&#x201C; iĹĄraiĹĄkingame Tauro ĹžvaigĹždyne. Venera-AuĹĄrinÄ&#x2014; tik labai trumpai prieĹĄ tekant saulei ĹžibÄ&#x2014;s skendÄ&#x2014;dama ryto Ĺžarose labai Ĺžemai iĹĄ uĹž pietryÄ?iĹł horizonto tekanÄ?iame OĹžiaragio ĹžvaigĹždyne. 3AĂ&#x;TURĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;ROĂ&#x;DOĂ&#x;RYĂ&#x;TAIS

Jupiteris rytais ĹĄvyti pietuose â&#x20AC;&#x201C; GyvatneĹĄio ĹžvaigĹždyne. Kovo 27 d. Dylantis MÄ&#x2014;nulis prisislinks labai arti prie Jupiterio ir ĹžibÄ&#x2014;s ĹĄiek tiek aukĹĄÄ?iau jo. Saturnas paryÄ?iais spindi kairiau ir Ĺžemiau Jupiterio â&#x20AC;&#x201C; Ĺ aulio ĹžvaigĹždyne. Kovo 29 dienÄ&#x2026; ÄŻvyks Saturno

!STĂ&#x;ROĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;NISĂ&#x;PAĂ&#x;VAĂ&#x;SAĂ&#x;RIS

Profile for Lietuvos Rytas

Lietuvos rytas  

2019 03 16

Lietuvos rytas  

2019 03 16