Page 1

SPORTOĂ&#x;ARENA 2-EILUTYTwĂ&#x;DwLĂ&#x;SVEIKATOSĂ&#x;BwDĂ‹Ă&#x;I¸Ă&#x;*!6Ă&#x;ATSKUBwJOĂ&#x;PASĂ&#x;,IETUVOSĂ&#x;MEDIKUSĂ&#x;Ă&#x;PĂ&#x; Ă&#x;M KOVOĂ&#x;Ă&#x;D

KETVIRTADIENIS

/RAIĂ&#x;¸IANDIEN

“

Ĺ ie tÄ—vai – iĹĄ rinktinio turtingĹł jĹł ir privilegijuotĹł jĹł sÄ…raĹĄo. 7DLS-$9SURNXURUDV$/HOOLQJDVNDOEzMR DSLHĂ?PRQHVPRNzMXVLXVPLOLMRQLQLXV N\Ă…LXVXĂ?YDLNĂ˜SULzPLPjÂ’SUHVWLĂ?LQLXV XQLYHUVLWHWXV7DUSNDOWLQDPĂ˜MĂ˜ÂąLU +ROLYXGRDNWRUz)+XIIPDQ QXRWU 

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6,(-,/(,',020(7$,15 .DLQD(XU

4RAĂ&#x;GEĂ&#x;DIĂ&#x;JOSĂ&#x;%TIOĂ&#x;PIĂ&#x;JOĂ&#x;JEĂ&#x; AIDASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;IRĂ&#x;,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOĂ&#x;JE

6NODLG\VPLWXV „Esu ne populistas, o realistas“, – taip vakar tvirtino ĹĄalies prezidento posto siekiantis premjeras S.Skvernelis, kuris bandys iĹĄsklaidyti ne Ă&#x;PĂ&#x; vienÄ… mitÄ….

9Ă‚mLDYLQVNRQXRWU

Ă&#x;PĂ&#x;

Ă&#x;PĂ&#x;

.DLQRVĂ…RNWHOzMR Pieno produktĹł kainos parduotuviĹł vitrinose iĹĄ lÄ—to kopia ÄŻ virĹĄĹł. Didesni skaiÄ?iai sugulÄ— ir ÄŻ statistikos lenteles, rodanÄ?ias ir pastarojo mÄ—nesio, ir metĹł pokyÄ?ius. Ă&#x;PĂ&#x;

DIENOSĂ&#x;SKAIjIUSTiek ministriĹł moterĹł turinti Lietuva dalijasi paskutinÄ™, 178Ä…jÄ…, vietÄ… JungtiniĹł TautĹł paskelbtame sÄ…raĹĄe su AzerbaidĹžanu, Belizu, BrunÄ—jumi, Iraku, KiribaÄ?iu, Papua NaujÄ… ja GvinÄ—ja, Saudo Arabija, Tailandu, Vanuatu, Sent Vinsentu ir Grenadinais.

DIENOSĂ&#x;NUOTRAUKA

*LOLNODPS\Qz 8Ă?YDNDUNHOHLYLĂ˜LĂ…VNUDLGLQWLQHJDOzMÂ?VOzNWXYDVĂ„%RHLQJ0$;ÂłYDNDULĂ…9LOQLDXVWXĂ…mLDVSDNLOR3UDKRVOLQN

3HUPDĂ?LDXQHLSXVPHWÂ’ÂąGYLGLGĂ?LXOzVNDWDVWURIRV Ă‚LXUSjNHOLDQWLVWDWLVWLNDĂ„%RHLQJ0$;ÂłWLSR OzNWXYXVYHUmLDOLNWLDQWĂ?HPzVRGUDXGLPDVMDLV VNUDLG\WLVXMDXNzLUPĂ‘VĂ˜Ă…DOLHVNHOLDXWRMĂ˜SODQXV Aida MU R AUS K AI TÄ–, Va ka ris DEKS NYS LR korespondentai

SÄ…myĹĄis dÄ—l „Boeing 737 MAX 8“ kilo po to, kai praÄ—jusÄŻ savait-

galÄŻ vos pakilÄ™s Etiopijoje suduĹžo „Ethiopian Airlines“ priklausÄ™s ĹĄio tipo orlaivis. Ĺ˝uvo visi juo skridÄ™ 157 ĹžmonÄ—s. Tragedijos purslai atsirito ir iki Lietuvos. Antradienio vakarÄ… Vilniaus tarptautiniame oro uos-

te sulaipinti ÄŻ ÄŒekijos oro kompanijos „Smart Wings“ orlaivÄŻ keleiviai jau svajojo apie poilsÄŻ Portugalijai priklausanÄ?ioje Madeiros saloje, bet atostogĹł pradĹžia jiems buvo itin varginanti. Daugiau kaip valandÄ… jie praleido lÄ—ktuve, kuris taip ir nepakilo. Mat kaip tiktai vakarop Europos aviacijos saugumo agentĹŤra (EASA) uĹždraudÄ— naudoti ĹĄio modelio bei ÄŻ jÄŻ panaĹĄaus lÄ—ktuvo

BritĹł parlamentarai turÄ—s pasirinkti – ar iĹĄstoti iĹĄ ES nesudarius susitarimo, ar atidÄ—ti pasitraukimÄ…. TaÄ?iau nÄ— vienas ĹĄiĹł sprendimĹł neparodys iĹĄÄ—jimo iĹĄ klaidaus „BreĂ&#x;PĂ&#x; xit“ labirinto.

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x;Ă&#x;P

8Ă?VWDW\VSDMĂ‘UÂ’" 9LHQDPHkHNLMRV]RRORJLMRVVRGĂ˜ NHQJĂ‘UDDWVLYHGzDOELQRVjMDXQLNOÂ’ ,OJDLQLHNDVQHSDVWHEzMRNDGPDĂ?\OLR NDLOLVEDOWXWzOLVÂąNXUÂ’ODLNjMDXQLNOLDL J\YHQDNHQJĂ‘UĂ˜VWHUEOzMH

DIENOSĂ&#x;SAKINYS „Manau, kad tai yra vienas asmuo ir jis veikia tuo paÄ?iu laiku.“ 6HLPRSLUPLQLQNDV93UDQFNLHWLVWHLJz NDGQzUDUHLNDORLHĂ…NRWLVNLUWXPĂ˜NXU 66NYHUQHOLVDWVWRYDXMDNDLSSUHPMHUDV RNXUÂąNDLSNDQGLGDWDVÂ’SUH]LGHQWXV

Palangos savivaldybÄ—s siekÄŻ jĹŤros pakrantÄ™ Ĺ ventojoje iĹĄvalyti, kad joje neliktĹł aptriuĹĄusiĹł, daugiau nei prieĹĄ pusÄ™ amĹžiaus Ä?ia atsiradusiĹł mediniĹł nameliĹł, jau dauĹžo teisÄ—jai. Jie pajĹŤryje uĹždegÄ— ĹžaliÄ… ĹĄviesÄ… Ă&#x;PĂ&#x; masinÄ—ms statyboms.


NUOMONwS

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

,UĂ?RGĂ?LXLUĂ?YLOJVQLX -9DUQRSLHĂ…

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

/DLNRĂ?HQNODL F

inansinio raĹĄtingumo indeksas rodo, kad lietuviai ĹĄiuo poĹžiĹŤriu menkai iĹĄprusÄ™, nors, prisiminus piniginius santykius grieĹžtai kontroliavusios komunistinÄ—s diktatĹŤros deĹĄimtmeÄ?ius, gal buvo galima laukti ir prastesniĹł rezultatĹł. Lietuvos bankĹł asociacijos duomenimis, Lietuvos gyventojĹł finansinis raĹĄtingumas siekia 43 balus iĹĄ 100. Tai kuklus vidurkis. Ĺ˝monÄ—s supranta, kad bĹŤtina taupyti, nereikia iĹĄleisti daugiau, nei uĹždirba, jie moka sudurti galÄ… su galu. Tiesa, ne visiems ir ne visada tai pavyksta. NamĹł ĹŤkio biudĹžeto pagrindus ir taupymo svarbÄ… vidutiniĹĄku lygiu supranta 57 proc. gyventojĹł, bet finansinius ir ekonominius reiĹĄkinius bent vidutiniĹĄkai iĹĄmano tik 22 proc. ĹžmoniĹł.

Y

paÄ? prastos pensijos planavimo Ĺžinios – net 22 proc. apklaustĹłjĹł nesugebÄ—jo atsakyti nÄ— ÄŻ vienÄ… klausimÄ… apie tai, o apie investavimÄ… nieko neiĹĄmano 13 proc. gyventojĹł. Tai paaiĹĄkina, kodÄ—l jau daugiau kaip deĹĄimt kartĹł kaitaliota antrosios pakopos pensijĹł sistema daliai Lietuvos ĹžmoniĹł, nepaisant informacinÄ—s kampanijos, vis dar atrodo kaip tamsi naktis. Iki ĹĄiĹł metĹł liepos 1-osios ĹžmonÄ—s turi apsisprÄ™sti, kaupti pinigus antrosios pakopos pensijĹł sistemoje ar grÄŻĹžti ÄŻ „Sodrą“.

S

ausio mÄ—nesÄŻ grÄŻĹžusiĹłjĹł buvo nedaug, taÄ?iau vasarÄŻ net 42,5 tĹŤkst. ĹžmoniĹł sustabdÄ— tolesnÄŻ kaupimÄ… antrosios pakopos pensijĹł fonduose juose palikÄ™ sukauptus pinigus, o 12,2 tĹŤkst. asmenĹł visai pasitraukÄ— ir sukauptas lÄ—ĹĄas pervedÄ— „Sodrai“.

Antrosios pakopos pensijĹł sistema daliai Lietuvos ĹžmoniĹł vis dar kaip tamsi naktis. Pasak finansĹł ekspertĹł, dalis ĹžmoniĹł nesupranta, kuo skiriasi pensijos kaupimo stabdymas, kai sukaupti pinigai toliau investuojami, tiktai nepervedamos naujos ÄŻmokos, nuo sutarties nutraukimo ir grÄŻĹžimo su visomis privaÄ?iame fonde asmeninÄ—je sÄ…skaitoje esanÄ?iomis lÄ—ĹĄomis ÄŻ „Sodrą“. SuklydusiĹł ar persigalvojusiĹł bus nemaĹžai, bet galimybÄ—s ĹĄokinÄ—ti iĹĄ fondo ÄŻ „Sodrą“ ir atgal teisiĹĄkai nenumatytos, todÄ—l labai svarbu ĹžmonÄ—ms ir asmeniĹĄkai aiĹĄkinti pinigĹł kaupimo antrosios pakopos pensijĹł fonduose ar pasitraukimo iĹĄ jĹł sÄ…lygas ir pasekmes. Mat prognozuojamos senatvÄ—s pensijos skaiÄ?iuoklÄ— ne visiems padeda, nes nemaĹžai gyventojĹł neĹžino, kaip ja naudotis.

P

adÄ—tÄŻ dar apsunkina ir tai, kad daug ĹžmoniĹł patys nesusigaudo, koks pasirinkimas jiems bĹŤtĹł naudingiausias. Trauktis iĹĄ privaÄ?iĹł pensijĹł fondĹł skatina vieĹĄojoje erdvÄ—je girdimi kritiĹĄki jĹł vertinimai, daĹžni kaupimo tvarkos kaitaliojimai dar labiau trikdo finansiĹĄkai ne itin

iĹĄprususius Ĺžmones, o jei paaiĹĄkÄ—ja, kad asmeninÄ—je sÄ…skaitoje sukaupta net maĹžiau pinigĹł, nei buvo perversta, iĹĄ viso kyla panika, verÄ?ianti ieĹĄkoti uĹžuovÄ—jos „Sodroje“. Tai vÄ—lgi susijÄ™ su finansiniu raĹĄtingumu. SovietmeÄ?iu brendusiam Ĺžmogui nelengva suprasti, kad investavimas, taip pat ir kaupiant pinigus pensijai, visada daugiau ar maĹžiau rizikingas, neiĹĄvengiami investicijĹł pakilimai ir nuosmukiai, o rizikÄ… tenka prisiimti paÄ?iam.

Ĺ˝

inoma, antrosios pakopos pensijĹł fondai privalÄ—tĹł iĹĄaiĹĄkinti savo klientams rizikÄ… ir padÄ—ti pasirinkti jiems labiausiai tinkanÄ?iÄ… investavimo kryptÄŻ. Bet Lietuvos bankas teigia, kad net du treÄ?daliai ĹžmoniĹł kaupÄ— pinigus pensijai netinkamai pagal savo amĹžiĹł ir su juo siejamu rizikos lygiu. Vadinasi, antrosios pakopos pensijĹł fondai ne viskÄ… padarÄ—, kad tokiĹł klaidĹł bĹŤtĹł iĹĄvengta. Kokia didĹžiulÄ— atsakomybÄ— tenka konsultacijas teikiantiems pensijĹł fondĹł specialistams, parodo ir Lietuvos gyventojĹł finansinio raĹĄtingumo tyrimas – tik 15 proc. ĹžmoniĹł gali bĹŤti laikomi finansiĹĄkai iĹĄprususiais, o puikiai finansus iĹĄmano maĹžiau nei 1 proc. Tik ĹĄie ĹžmonÄ—s patys Ĺžino, kaip elgtis su savo pinigais, o kitiems reikia pagalbos.

R

egis, labiausiai pasirĹŤpinti reikÄ—tĹł vyresniĹł ĹžmoniĹł finansiniu ĹĄvietimu, o jaunimas, ÄŻpratÄ™s naudotis informacinÄ—mis technologijomis, turÄ—tĹł daug geriau orientuotis ir finansĹł tvarkymo, investavimo srityse. Bet tyrimas netikÄ—tai atskleidÄ—, kad ir jaunoji karta anaiptol nÄ—ra finansiĹĄkai raĹĄtinga. Tiesa, jaunesni nei 40-meÄ?iai gana aktyviai ÄŻsitraukia ÄŻ antrosios pakopos pensijĹł sistemÄ…, jie sudaro apie 80 proc. naujĹł jos fondĹł klientĹł, kitaip sakant, sutinka, kad 3 proc. jĹł algos bĹŤtĹł atidedama ateiÄ?iai, uĹžuot kiek soÄ?iau gyvenus ĹĄiandien.

V

is dÄ—lto ÄŻ klausimus apie finansus jauniausia, 15–25 metĹł, asmenĹł grupÄ— atsakÄ— prasÄ?iausiai. Tai rodo, kad internetas savaime nesuteikia ĹžiniĹł apie ĹĄiuolaikinÄŻ gyvenimÄ… ir finansus. Ĺ itokie tyrimo duomenys signalizuoja, kad reikia gerokai sustiprinti finansinÄŻ ir ekonominÄŻ ĹĄvietimÄ… bendrojo ugdymo mokyklose. Lietuviai, palyginti su VakarĹł ĹĄaliĹł gyventojais, dar labai menkai naudojasi finansiniais instrumentais kurdami savo gerovÄ™ ir uĹžsitikrindami oriÄ… senatvÄ™.

A

iĹĄku, Lietuvos ĹžmonÄ—s ilgÄ… laikÄ… tam neturÄ—jo ir pinigĹł. Bet kylant atlyginimams taupymo ir investavimo galimybiĹł atsiras daugiau. O demografinÄ— padÄ—tis dar labiau didina asmeniniĹł investicijĹł svarbÄ…. Vadinasi, reikia pripaĹžinti, kad Lietuvai stinga ir verslumo, o finansinis raĹĄtingumas yra bĹŤtina sÄ…lyga, kad susikurtĹł verslui palankus visuomeninis klimatas.

TARPĂ&#x;KITKO

‘URMĂ˜YHUĂ?LDVLGDXJSRQĂ˜LUXEDJDV Vis parypaujame, kad daugelis mĹŤsĹł, esanÄ?iĹł Europos kryĹžkelÄ—je, iĹĄ tiesĹł nesupranta, kas ta Europos SÄ… junga ir kaip veikia jos svarbios institucijos, pavyzdĹžiui, Europos Parlamentas (EP). Rypaudami dĹŤsaujame, kad daug kas EP laiko tik politikos dinozaurĹł karĹĄinimo ÄŻstaiga, net ÄŻ savivaldos rinkimĹł sÄ…raĹĄus netikusiĹł beviltiĹĄkĹł politiniĹł nuliĹł ar gatvÄ—je ÄŻstrigusiĹł politiniĹł perÄ—jĹŤnĹł prieglauda. Teisingiau – soÄ?ia ĹĄÄ—rykla. Virkaujame, kad bĹŤtent dÄ—l tokio poĹžiĹŤrio rinkimai ÄŻ EP – bene pasyviausi. Bet kÄ… rinkÄ—jams daugiau manyti, kai jie Ĺžvelgia ÄŻ cirkininkus, kurie vÄ—l grĹŤdasi prie EP rinkimĹł starto linijos? Antai ŞōtbĹŤtinio karo su gÄ—-

Vytautas Bruveris

jais fronto karys P.GraĹžulis, kuris globalistinÄ—s gÄ—jĹł mafijos tvirtovÄ™ ĹĄturmuos su sÄ…raĹĄu „UĹž LietuvÄ…, vyrai ir moterys“. ÄŒia – ir iĹĄ kriptovaliutĹł kasyklos vÄ—l iĹĄnirÄ™s buvÄ™s liberalĹł lyderis A.Guoga, kuris yra pirmas N.Puteikio sÄ…raĹĄe, nors dar visai neseniai ĹžadÄ—jo palikti politikÄ… ir grÄŻĹžti ÄŻ pokerÄŻ. ÄŽdomu, ar tie naivuoliai, kurie klausÄ—si loĹĄÄ—jo A.Guogos paĹžadĹł palikti politikÄ… ir grÄŻĹžti prie pokerio, tikÄ—jo ir anava ten trypÄ?iojan-

Ä?io V.Uspaskicho kalbomis, jog jis rimtai siekia Vilniaus mero posto, o dÄ—l EP dar neapsisprendÄ™s. Beje, kÄ… tik iĹĄ komos paĹžadintos Darbo partijos sÄ…raĹĄe, kurio virĹĄuje – V.Uspaskichas, yra ir buvÄ™s jos kandidatas ÄŻ prezidentus, vÄ—liau jÄ… palikÄ™s, bet dabar vÄ—l sugrįŞęs V.Mazuronis, norintis likti EP ĹĄÄ—rykloje. Kadrais blizga ir valdantieji socialdarbieÄ?iai – vien Ĺ iauliĹł ĹĄokÄ—jas A.Ĺ edĹžius ko vertas. Bet tikra vyĹĄnia ant torto – violetinio komiteto sÄ…raĹĄe kandidatuojantis ÄŻ EP buvÄ™s ÄŻspĹŤdingiausias visĹł laikĹł Kauno meras V.Ĺ ustauskas. KÄ… Ä?ia pridursi: jeigu jau ubagĹł karalius susiruoĹĄÄ— ÄŻ Europos ParlamentÄ…, ĹĄi institucija iĹĄ tiesĹł verta dÄ—mesio.

6AIRUOTOJAMS Ă“KURIEĂ“VIETOJĂ“SENĂŒĂ“AUTOMOBILIĂŒĂ“Â?SIGISĂ“MAĂ IAUĂ“TARšIUSĂ“ARĂ“PERSwSĂ“Â?Ă“VIEšgJÂ?Ă“TRANS PORTg Ă“KETINAMAĂ“MOKwTIĂ“KELIĂŒĂ“ÂšIMTĂŒĂ“EURĂŒĂ“KOMPENSACIJASĂ“!RĂ“TAIĂ“SUMAĂ INSĂ“TARšgĂ“,IETUVOJE 3URF     7XUzWĂ˜QHVVHQDLVNOHGDUDLVYDĂ?LQz MDQmLDPĂ?PRJXLLUNHOLĂ…LPWDLHXUĂ˜ \UDQHPHQNDSDVSLUWLV

Ă&#x;

1H/LHWXYLDLÂąUDFLRQDOĂ‘VLUPRND VNDLmLXRWLSLQLJXVWRGzOVHQDLVDXWR PRELOLDLVMLHYDĂ?LQzMRLUYDĂ?LQzV

Ă&#x;

.HOLĂ…LPWDLHXUĂ˜ÂąSHUPDĂ?DL-HLJX EĂ‘WĂ˜VNLUWDEHQWMDXWĂ‘NVWDQWLVHXUĂ˜ WDGDUHLNDODLJDOLUSDMXGzWĂ˜ 6HQLNOHGDUDLLURURNRN\EzPDQÂ?V QHMDXGLQD

Ă&#x;

Ă&#x;


POLITIKA

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS Ĺ˝ydĹł paveldo lobiai Vizito Niujorke metu prezidentÄ— D.GrybauskaitÄ— susitiko su Judaikos tyrimĹł instituto YIVO, kuriame saugomi reikĹĄmingi Lietuvos ĹžydĹł istorijos dokumentai, vadovu J.Brentu, susipaĹžino su vertingiausiais archyvĹł dokumentais. Ĺ is institutas, ÄŻkurtas 1925 m. Vilniuje, tarpukariu sukaupÄ— didĹžiulÄ™ knygĹł ir dokumentĹł bibliotekÄ…. 1940 m. institutas persikÄ—lÄ— ÄŻ savo padalinÄŻ Niujorke.

Parems vienas kitÄ… Kandidato ÄŻ prezidentus A.JuozaiÄ?io remiamas sambĹŤris „Lietuva yra Ä?ia“ traukiasi iĹĄ Europos Parlamento rinkimĹł ir rems V.RadĹžvilo rinkimĹł komitetÄ… „SusigrÄ…Ĺžinkime valstybę“. Pastarasis parems A.JuozaitÄŻ prezidento rinkimuose.

TarÄ—jĹł institutas 47 Seimo nariai, atstovaujantys ÄŻvairioms frakcijoms, parengÄ— Konstitucijos pataisas, kurios numato, kad nuo 2021-ĹłjĹł teismuose bĹŤtĹł ÄŻvestas tarÄ—jĹł institutas. PataisĹł projektÄ… Seimui planuojama pateikti ĹĄioje sesijoje. TarÄ—jai bĹŤtĹł skiriami pirmosios instancijos teismuose nagrinÄ—jamose bylose dÄ—l labai sunkiĹł, taip pat korupcinio pobĹŤdĹžio nusikaltimĹł, teisÄ—saugos institucijĹł neteisÄ—tĹł veiksmĹł, vieĹĄojo intereso gynimo.

PosÄ—dis atĹĄauktas KonservatoriĹł frakcijos seniĹŤnui G.Landsbergiui atsisakius dalyvauti valstietÄ—s A.Ĺ irinskienÄ—s vadovaujamos Seimo laikinosios tyrimo komisijos posÄ—dyje treÄ?iadienÄŻ jis buvo atĹĄauktas. PraÄ—jusiÄ… savaitÄ™ ÄŻ komisijos posÄ—dÄŻ atsisakÄ— atvykti politiko Ĺžmona A.LandsbergienÄ—. Apgailestaudama dÄ—l atsisakymo bendradarbiauti A.Ĺ irinskienÄ— Ĺžada tyrimui pasitelkti prokuratĹŤrÄ…, ValstybÄ—s kontrolÄ™.

Greitesnis nuĹĄalinimas Seimo narys B.Matelis ÄŻregistravo ÄŻstatymo pataisÄ…, kuri numato, kad meras gali bĹŤti nuĹĄalintas nuo pareigĹł teismo sprendimu, jei su tokiu praĹĄymu kreipÄ—si vienas penktadalis savivaldybÄ—s tarybos nariĹł ir jei merui yra pateikti oficialĹŤs ÄŻtarimai padarius nusikaltimÄ…. Ĺ iuo metu merÄ…, kuriam yra pateikti oficialĹŤs ÄŻtarimai dÄ—l nusikaltimo, galima nuĹĄalinti nuo pareigĹł visĹł savivaldybÄ—s tarybos nariĹł balsĹł dauguma.

Ďvairovės standartas Pradeda veikti interneto svetainė, kuri darbdaviams turėtų padėti įvesti įvairovės standartą savo įmonėje ir didinti jos konkurencingumą. Svetainėje pateikiama esminė informacija, kaip iťvengti diskriminacijos apraiťkų. Teigiama, kad 57 proc. ťalies gyventojų įsidarbindami yra patyrę diskriminaciją dėl amŞiaus, 37 proc. Şmonių mano, kad paplitusi diskriminacija darbo vietoje dėl negalios, o 23 proc. – dėl lyties.

Iťleistas į atsargą Sukakus nustatytam amŞiui – 58 metams, į atsargą iťleistas flotilės admirolas K.Macijauskas. Lietuvos kariniame laivyne jis tarnavo nuo 1992 metų.

Paragino skiepyti vaikus Sveikatos apsaugos ministerija dar kartÄ… atkreipÄ— visuomenÄ—s dÄ—mesÄŻ ÄŻ tymĹł grÄ—smÄ™ ir paragino tÄ—vus skiepyti vaikus. Ĺ ios savaitÄ—s duomenimis, Lietuvoje patvirtinta apie 120 tymĹł atvejĹł, iĹĄ jĹł maĹždaug pusÄ— – Kaune. Apie treÄ?dalÄŻ susirgusiĹłjĹł – neskiepyti vaikai.

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

AKTUALIJOS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

33KVERĂ&#x;NEĂ&#x;LISĂ&#x;BANĂ&#x;DYSĂ&#x;SKLAIĂ&#x;DYĂ&#x;TIĂ&#x;MIĂ&#x;TUS Ă„(VXQHSRSXOLVWDVR UHDOLVWDV³¹WDLSYDNDU WYLUWLQRĂ…DOLHVSUH]L GHQWRSRVWRVLHNLDQWLV SUHPMHUDV6DXOLXV6NYHU QHOLVSUDGzMÂ?VDNW\YLj ULQNLPĂ˜NDPSDQLMj – PristatÄ—te savo vizijas prezidento rinkimuose. JĹŤsĹł pasirinktas ĹĄĹŤkis „TÄ—vynÄ—s labui!“ Labai pareigĹŤniĹĄkas ĹĄĹŤkis. JĹŤs prie savo iĹĄtakĹł bandote grÄŻĹžti? – „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Lietuva tiesiogiai“ ĹžurnalistÄ— Daiva Ĺ˝eimytÄ—BilienÄ— paklausÄ— S.Skvernelio. – AĹĄ nuo savo iĹĄtakĹł niekur nenutolsiu ir nereikia nutolti. $USRĂ…DOLHVYDGRYRULQNLPĂ˜SUHPMHUXL66NYHUQHOLXLSDY \NVLĂ…9\ULDXV\EzVUĂ‘PĂ˜SHUVLNHOWLÂ’3UH]LGHQWĂ‘Uj"

– Jums geriausiai sekÄ—si, jei ĹžiĹŤrÄ—tume ÄŻ jĹŤsĹł vertinimÄ… visuomenÄ—je, kai buvote generalinis komisaras, vidaus reikalĹł ministras. Dabar lyg norite susigrÄ…Ĺžinti savo prarastÄ… populiarumÄ…, iĹĄnaudodamas tokius ĹĄĹŤkius. – Man atrodo, kad man dabar geriausiai sekasi. Nereikia man susigrÄ…Ĺžinti prarasto populiarumo. Ministro pirmininko pareigybÄ— yra pati sunkiausia, nedÄ—kingiausia, jei kalbÄ—tume apie reitingus, visuomenÄ—s nuomonÄ™. Bet aĹĄ manau, kad galiausiai ĹžmonÄ—s ÄŻvertins ne tai, kÄ… mato televizijos ekranuose arba skaito portaluose, – ÄŻvairiausias reiĹĄkiamas nuomones. Ĺ˝monÄ—s ÄŻvertins realius padarytus darbus, o jĹł padaryta tikrai daug. Buvo klaidĹł, jĹł yra, bet mes jas darÄ—me ne dÄ—l to, kad bandÄ—me piktybiĹĄkai kÄ… nors pavogti, pirkti, parduoti ar padaryti projektÄ…, kai iĹĄ anksto Ĺžinoma, kad tai Lietuvai Ĺžalinga. Tiesiog mes norÄ—jome tuos pokyÄ?ius daryti greiÄ?iau. O grÄŻĹžtant prie ĹĄĹŤkio „TÄ—vynÄ—s labui!“, jis yra tinkamas visiems ĹžmonÄ—ms, kurie dirba, tarnauja, – ar bĹŤtĹł medikas, ar mokytojas, ar profesorius. Dauguma valstybiniame sektoriuje dirbanÄ?iĹł ĹžmoniĹł iĹĄ tikrĹłjĹł tarnauja ir tai daro valstybÄ—s labui. – JĹŤs lyg ir norite iĹĄlaikyti savo pareigĹŤniĹĄkÄ… prigimtÄŻ. Bet jums tai kartais pateikiama kaip priekaiĹĄtas – pareigĹŤnas valdĹžioje, kuriama policinÄ— valstybÄ—. – Taip, tokiĹł priekaiĹĄtĹł iĹĄsako. Tikrai nuo to niekur nepabÄ—gsiu ir nesiruoĹĄiu bÄ—gti. AĹĄ didĹžiuojuosi, kad buvau policijos pareigĹŤnas, ministras, tarnavau visÄ… laikÄ… tiems ĹžmonÄ—ms, kurie iĹĄ manÄ™s tikÄ—josi saugumo, rezultato. Dabar tai darau kaip ministras pirmininkas. stengiuosi visomis iĹĄgalÄ—mis, kad jĹł gyvenimo gerovÄ— ir kokybÄ— gerÄ—tĹł, kad nebĹŤtĹł ĹĄalyje vagiama, kad nebĹŤtĹł valstybÄ—je vairuojama nuo galinÄ—s sÄ—dynÄ—s. – JĹŤs sakote, kad ĹžmonÄ—s pamatys jus tikrÄ…jÄŻ, kad tai, kÄ… mato televizijos ekranuose ar kitur, yra tik ÄŻvaizdis. Bet juk jĹŤs pats taip pat kuriate savo ÄŻvaizdÄŻ, daug kalbate apie geresnÄ™, teisingesnÄ™ LietuvÄ…. Atrodo, kad tai yra populisto ÄŻvaizdis. – Tai yra realisto ÄŻvaizdis. Jeigu bĹŤÄ?iau dabar, kÄ… daro kiti kolegos, startavÄ™s ir ĹžadÄ—jÄ™s tai, kÄ… visi nori iĹĄgirsti, bet labai sunku padaryti, tai bĹŤtĹł populizmas.

O mes visus savo paĹžadus ir VyriausybÄ—s nuostatas ÄŻgyvendiname, darome tai labai atsakingai. Tai yra realizmas. Mes tikrai padarÄ—me tuos darbus, kuriuos reikÄ—jo padaryti ĹžmoniĹł labui. Bet man dabar reikia paneigti tai, kas galbĹŤt buvo daroma pustreÄ?iĹł metĹł, bandant padaryti iĹĄ manÄ™s kitokÄŻ, negu aĹĄ esu. – KokÄŻ kitokÄŻ jus daro? – Susitikimai su ĹžmonÄ—mis parodo visiĹĄkai kitÄ… realybÄ™. Nesu aĹĄ nei piktas, nei arogantiĹĄkas, nei uĹžsidegantis kiekvienu atveju, ar, kaip kai kas bando suformuoti ÄŻvaizdÄŻ, policininkas, kuris kuria policinÄ™ valstybÄ™. – JĹŤs kvieÄ?iate kurti LietuvÄ…, kurios niekas niekada nevairuos nuo galinÄ—s sÄ—dynÄ—s. Ar jĹŤs tai taikote konkreÄ?iam asmeniui? Gal net dviem asmenims? – ÄŒia yra realybÄ—. Jeigu tos realybÄ—s matyti nenorime, galime nematyti. Bet tada gyvensime kreivĹł veidrodĹžiĹł karalystÄ—je. MatÄ—me, yra ÄŻvairiĹł faktĹł, tyrimĹł, istorijĹł, kurios rodo, kad sprendimus ĹĄalyje priiminÄ—jo tie, kurie negalÄ—jo priiminÄ—ti, – neiĹĄrinkti ĹžmonÄ—s. – O ValstieÄ?iĹł ir ĹžaliĹłjĹł sÄ…jungos pirmininkas RamĹŤnas Karbauskis jokia kryptimi jĹŤsĹł nevairuoja? – Nevairuoja. Tai irgi vienas mitĹł, kurÄŻ reikia paneigti. Nevairuoja RamĹŤnas nei Seimo, nei VyriausybÄ—s. – O tai, kad jus remia kaip pretendentÄ… ÄŻ kandidatus, nesuteikia jam galimybÄ—s vairuoti arba nekelia abejoniĹł, kad galbĹŤt jis vairuoja? – Nesukelia tokiĹł abejoniĹł. BĹŤtĹł labai keista, jei neremtĹł. Mane remia ne tik ĹĄios partijos lyderis. – Turiu galvoje finansinÄ™ paramÄ… jums. – Remia politinÄ— partija, kuri mane iĹĄkÄ—lÄ—. Tai tikrai labai svarbu. AĹĄ tos paramos praĹĄau ir aukĹł neatsisakysiu, bet kiekvienas aukotojas, kuris aukoja rinkimĹł kampanijai, irgi pagalvoja: ministras pirmininkas dar Ä?ia aukas renka. Bet tai reikia padaryti. O partijos parama yra esminis dalykas. – PristatÄ—te savo komandÄ… – labai ÄŻdomi, daug moterĹł. NetikÄ—ta, turint galvoje tai, kokia VyriausybÄ—s sudÄ—tis.

0RISĂ&#x;TAĂ&#x;TwĂ&#x;¸TAĂ&#x;Bg

“

Jeigu realybÄ—s matyti nenorime, galime nematyti. Bet tada gyvensime kreivĹł veidrodĹžiĹł karalystÄ—je. 66NYHUQHOLV

– Man vÄ—l reikia paneiginÄ—ti mitus, kad VyriausybÄ—je nÄ—ra moterĹł. 17-Ä…jÄ… VyriausybÄ™ suformavus buvo trys moterys. AnkstesnÄ—je socialdemokratĹł VyriausybÄ—je buvo viena. Po to situacija keitÄ—si, kaip ir mĹŤsĹł VyriausybÄ—je. DÄ—l ÄŻvairiĹł aplinkybiĹł ministrÄ—s turÄ—jo pasitraukti. Kalbant apie komandÄ…, joje visÄ… laikÄ… buvo, yra ir bus moterĹł. KalbÄ—jome apie pirmÄ…sias bĹŤsimas patikÄ—tines. Tai naujas statusas, kurÄŻ ÄŻgyti jos galÄ—s, kai tapsiu kandidatu ÄŻ prezidentus. PatikÄ—tinÄ—s turi teisÄ™ ir galimybÄ™ kalbÄ—ti kandidato vardu. DĹžiaugiuosi, kad ĹĄios moterys sutiko. YpaÄ? dÄ—l Rasos KazÄ—nienÄ—s, kuris taps pirmÄ… ja patikÄ—tine. – PristatinÄ—damas savo vizijas, bent penketÄ… sykiĹł sukritikavote dabartinÄ™ prezidentÄ™ DaliÄ… GrybauskaitÄ™ – dÄ—l biudĹžeto, uĹžsienio politikos, bendradarbiavimo su uĹžsienio ĹĄaliĹł vadovais. Ar ta kritika yra geriausias bĹŤdas rinkÄ—jĹł balsams rinkti? – AĹĄ nekritikavau nÄ— vieno asmens ir nesiruoĹĄiu to daryti. – Tikrai nesunku suprasti, kam jĹŤs taikote. – Niekam tikrai netaikau. AĹĄ iĹĄsakiau problemas, kurios yra, su kuriomis ĹĄalis susidĹŤrÄ— ar susiduria. Jeigu kas nors bando visÄ… laikÄ… personalizuoti kiekvienÄ… mano ĹžodÄŻ ir jÄŻ sau prisitaikyti, tai taip nÄ—ra. – JĹŤsĹł kalbÄ—jimas apie skaidrumÄ…, valstybÄ™ be korupcijos iĹĄ esmÄ—s – nieko nau-

â– 3UH]LGHQWRSRVWRVLHNLDQWLV SUHPMHUDV66NYHUQHOLVYD NDUSULVWDWzVDYRULQNLPĂ˜ Ă…WDEjLUGDOÂ’VDYRNRPDQ GRV5LQNLPĂ˜NDPSDQLMRV Ă…Ă‘NLV¹Ä7zY \QzVODEXLÂł â–  5LQNLPĂ˜Ă…WDEXLYDGRYDXV 6HLPR1DFLRQDOLQLRVDX JXPRLUJ\Q\ERVNRPLWHWR SLUPLQLQNDV9%DNDVRĂ…WD ERNRPXQLNDFLMRVYDGRYX GLUEV60DOLQDXVNDV â–  7DLSSDWEXYRSULVWDW \WRV WU\V66NYHUQHOLRNRPDQ GRVQDUzVÂąĂ?HPzVĂ‘NLRYL FHPLQLVWUz$0LĂ…NLQLH QzNRQNXUVRĂ„0LV/LHWX YDÂłODLPzWRMD,*HU YLQVNDLWzLUSLUPRMLSDWLNz WLQz5.D]zQLHQzNXULSULHĂ… GYHMXVPHWXVYLHĂ…DLSUDELOR DSLHNRUXSFLMjNDOzMLPĂ˜VLV WHPRMH

jo. Tai buvo kiekviename prezidentÄ—s metiniame praneĹĄime. JĹŤs kalbate panaĹĄiai kaip D.GrybauskaitÄ—, nors tarp eiluÄ?iĹł jÄ… kritikuojate. – NereikÄ—tĹł stebÄ—tis, nes viena iĹĄ labai svarbiĹł prezidento atsakomybÄ—s sriÄ?iĹł – teismĹł sistema, specialiosios tarnybos, prokuratĹŤra. Matyt, tos retorikos ar dubliavimo iĹĄvengti neÄŻmanoma. – Kurio iĹĄ prezidentĹł – Algirdo Brazausko, Valdo Adamkaus ar D.GrybauskaitÄ—s valdymo filosofija ar pasirinkta valdymo taktika jums labiausiai priimtina? – Skirtingos epochos ir skirtingi ĹžmonÄ—s. Bet kiekviename jĹł galiu atrasti savybiĹł, kuriĹł ir pats norÄ—Ä?iau turÄ—ti. Tikrai galÄ—Ä?iau daug pasakyti ir pasakysiu, kokie esminiai, pagrindiniai, neiĹĄvengiami darbai buvo padaryti D.GrybauskaitÄ—s. SavĹł iĹĄĹĄĹŤkiĹł turÄ—jo prezidentas V.Adamkus. Matyt, prezidentui A.Brazauskui buvo sunkiausia – jis buvo pirmasis po nepriklausomybÄ—s atkĹŤrimo, kai kĹŤrÄ—si pati institucija. Man gal bĹŤtĹł sunku kalbÄ—ti dÄ—l A.Brazausko, nes neturÄ—jau garbÄ—s jo paĹžinti, galiu vertinti jÄŻ tik kaip pilietis, kaip institucijos darbuotojas. Su V.Adamkumi bendrauti teko ir dabar pabendraujame. Bet daugiausia teko dirbti su prezidente D.Grybauskaite. NatĹŤralu, jog matai ir pliusus, ir minusus. Jeigu nuomonÄ—s skiriasi, aĹĄ iĹĄsakau, bet pareikĹĄti, kad Ä?ia buvo deĹĄimt metĹł blogio, – visiĹĄka netiesa. To negalima sakyti.


DNWXDOLMRV

ßPNRYRG

-OßKYKßLËßVAßDOßVESßMAIßTIßNOßIRß·MIßRUßSIOSßSIEßLOS¨ 7ULMØÂLDXOLØPLHVWRPRN\NOØGLUHNWRUzVLÅYDO\PRSD VODXJDVWHLNXVLRV’PRQzVNDVPzQHV’JDXGDYRQXR LNLHXUØ7RNLDVVXPDV’YDUGLMRNDOWLQLPjNRUXSFL MRVE\ORMHSHUVNDLWVÂLDXOLØDS\JDUGRVSURNXURUDV

Šioje byloje buvo kaltinami septyni asmenys. Už kyšininkavimą teisiamos buvusi „Rasos“ progimnazijos direktorė Audronė Ispiryan ir Šiaulių sporto gimnazijai vis dar vadovaujanti Irma Abromaitienė. Trečioji įkliuvusi Medelyno progimnazijos direktorė Ingrida Mazrimienė kaltę pripažino išsyk. Ji nuo baudžiamosios atsakomybės atleista pagal laidavimą, tad prieš teismą nestojo. Bet pedagogė turėjo sumokėti daugiau kaip 1500 eurų baudą ir prarado kyšiais gautus 1300 eurų. +Yß̧ IAMSߦßßEURË

Įmonės „Švaros piramidė“ savininkui ir buvusiam vadovui Vidmantui Šimkui pareikšti kaltinimai dėl papirkimo, sukčiavimo, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo. Šios įmonės valymo paslaugų vadovė Aušra Brikienė ir vadybininkė Rasa Gutkauskienė kaltinamos papirkimu, kitais nusikaltimais. Buvusi „Rasos“ progimnazijos buhalterė Rima Andrijauskienė kaltinama padėjimu papirkti, o jos sutuoktinis Vladas Andrijauskas – dokumentų klastojimu. Apskaičiuota, kad iš valymo pa-

slaugas teikiančios įmonės trijų mokyklų vadovės per kelerius metus susižėrė 9660 eurų. ŒDARßBIßNOßTIKßDOßKUßMENßTUS

Šioje byloje žalos patyrė ir valstybė, nes buvo pasinaudota lengvatomis už neįgaliųjų įdarbinimą. Iš tiesų „Švaros piramidės“ įmonėje neįgalumą turintis V.Andrijauskas nedirbo – buvo įdarbinti tik jo dokumentai. Kaltinimą pateikęs prokuroras Andrejus Mirnas įvardijo, kaip veikė schema. Pasirodo, V.Andrijauskas nedirbo nė dienos, bet jam į asmeninę sąskaitą buvo pervedamas atlyginimas. Didžioji dalis pinigų buvo skirta direktorės palankumui pelnyti. Per ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad „mirusios sielos“ įdarbinimas valstybei kainavo beveik 8300 eurų. Tyrimo duomenimis, mokyklos vadovei A.Ispiryan atiteko 7160 eurų, kiti pinigai liko verslininkui. O kitų dviejų mokyklų vadovių palankumas pinigais įvertintas menkiau – teigiama, kad I.Mazrimienė gavo 1300, o I.Abromaitienė – 1200 eurų. $IßREKßTOßRwSßPURßTOßSIßKALßTwS

Iš savo įmonės „Švaros piramidė“ direktorių į vadybininkus pasitraukęs V.Šimkus kaltę pripa-

%XYXVLÄ5DVRV³SURJLPQD]LMRVGLUHNWRUz$,VSLU\DQ NDLUzMH LU6SRUWRJLPQD]LMDLYDGRYDXMDQWL,$EURPDLWLHQzQHLJzNDOW

žino iš dalies. Anksčiau į miesto merus nesėkmingai kandidatavęs šiaulietis bylą nagrinėjančiam teisėjui sakė neatsisakantis duoti parodymus. Savo kaltę pripažino ir V.Šimkaus įmonės darbuotojos. Tiesa, A.Brikienė irgi sakė kaltę pripažįstanti iš dalies. A.Ispiryan ir I.Abromaitienė tikino esančios nekaltos. Šiaulių miesto tarybos iš darbo atleista ir dėl to besibylinėjanti A.Ispiryan sakė, kad jai nesuprantami „abstraktūs“ kaltinimai. Tiesa, ji sakė duosianti parodymus, bet tik tada, kai bus apklausti kiti proceso dalyviai. Sporto gimnazijai tebevadovaujanti I.Abromaitienė pareiškė, kad pasinaudos teise ir parodymų neduos. Pe-

*ÂLXSDULRQXRWU

Gi n t a r a s Š I U PA RY S LR korespondentas

dagogė sakė, kad ką nors gal pasakys per baigiamąsias kalbas. 0ROßKUßROßROßNUß̧ AßLINßTIßNEßPAßV YßKO

Ši byla į teismą buvo perduota praėjusį rudenį, bet iki šiol nepavyko jos atversti. Vakar vykęs posėdis prasidėjo A.Ispiryan ir jos gynėjos bandymu nušalinti prokurorą A.Mirną. Šiaulių apygardos prokuroras buvo apkaltintas šališkumu, trukdymu susipažinti su bylos medžiaga. Jam kitos teisiamosios advokatas priekaištavo netgi dėl žiniasklaidos pranešimų apie Specialiųjų tyrimų tarnybos operaciją ir vykstantį tyrimą. Bylą nagrinėjantis teisėjas Marius Steponaitis atmetė visus prašymus.

9ÂLPNXVNDOWSULSDÍLQRLÅGDOLHV

Prokurorą nušalinti siekusi A.Ispiryan turi ir daugiau bėdų su teisėsauga – mat į atskirą yra išskirtas dar vienas ikiteisminis tyrimas dėl korupcinių nusikaltimų.


DNWXDOLMRV (.D]ODXmLĂ‘QDLWzVQXRWU

PNRYRGĂ&#x;

0OĂ&#x;LIĂ&#x;CIĂ&#x;JOĂ&#x;JEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;RIEĂ&#x;TEĂ&#x;NOS %HQGURVNDOERVVXSROLFLMRVJHQHUDOLQLXNRPLVD UX/LQX3HUQDYXQHUDQGDQmLRVSDUHLJĂ‘QĂ˜SURIH VLQzVVjMXQJRVUHLNDODXMDYLGDXVUHLNDOĂ˜PLQLVW UR(LPXmLR0LVLĂ‘QRDWVLVWDW\GLQLPR7DmLDXMLV QHWXULSULHNDLĂ…WĂ˜QHLVDYRQHL/3HUQDYRGDUEXL A s t a K U Z N E CO VA I T Ä– LR korespondentÄ—

$QWNDPSXRVHVXPĂ‘U \WĂ˜NRORQĂ˜VWRYLQmLĂ˜YDVDUQDPLĂ˜Ă…HLPLQLQNDLÂ’URGLQzMDNDGMLHSULO\JVWDWLNULHPVQDPDPV

SPREN DIMAS. Teismas atvÄ—rÄ— keliÄ… uĹžstatyti pajĹŤrÄŻ Ĺ ventojoje

'RIUĂ&#x;VEĂ&#x;NĂ‹Ă&#x;SAĂ&#x;VIĂ&#x;NINĂ&#x;KAIĂ&#x;NUDĂ€IĂ&#x;UGO 3DODQJRVVDYLYDOG\EzVVLHNÂ’%DOWLMRVMĂ‘URVSDNUDQ WÂ?Ă‚YHQWRMRMHLĂ…YDO\WLNDGMRMHQHOLNWĂ˜DSWULXĂ…X VLĂ˜GDXJLDXQHLSULHĂ…SHQNLDVGHĂ…LPWPHWĂ˜mLDDW VLUDGXVLĂ˜PHGLQLĂ˜QDPHOLĂ˜GDXĂ?RWHLVzMDL-LHSD MĂ‘U\MHXĂ?GHJzĂ?DOLjĂ…YLHVjPDVLQzPVVWDW\ERPV A l v y d a s Z I A B K US LR korespondentas

KeliĹł kilometrĹł besitÄ™sianÄ?ios jĹŤros pakrantÄ—s ruoĹže Ĺ ventojoje iĹĄsibarsÄ?iusius medinius poilsio namelius netrukus gali pakeisti privatĹŤs dviaukĹĄÄ?iai kotedĹžai, kuriĹł tvoros ĹžmonÄ—ms uĹžkirstĹł priÄ—jimÄ… prie jĹŤros. Tokia grÄ—smÄ— iĹĄkilo po to, kai KlaipÄ—dos apygardos teismas iĹĄnagrinÄ—jo bendroviĹł „Durpeta“, „Renavo durpynas“ ir dviejĹł asmenĹł skundus ir ÄŻsiteisÄ—jusia nutartimi pripaĹžino, kad jiems priklausantys mediniai poilsio nameliai daugiau nei prieĹĄ 50 metĹł pastatyti teisÄ—tai. 0RAĂ&#x;̧ YĂ&#x;MAIĂ&#x;BĂ„Ă&#x;DAĂ&#x;VOĂ&#x;ATĂ&#x;MEĂ&#x;TAĂ&#x;MI

Toks teismo sprendimas Palangos savivaldybei ir Nacionalinei ĹžemÄ—s tarnybai buvo lyg perkĹŤnas iĹĄ giedro dangaus. Iki ĹĄiol savivaldybÄ™ ir valstybÄ—s institucijas be perstojo atakavo visi medinius namelius siekÄ™ ÄŻteisinti jĹł savininkai, taÄ?iau teismuose tokie praĹĄymai bĹŤdavo atmetami.

KlaipÄ—dos apygardos teismo nuo kalno paleista sniego gniĹŤĹžtÄ— jau rieda Ĺžemyn ir grÄ—smingai didÄ—ja. Pernai ir uĹžpernai iĹĄnagrinÄ—jÄ™s tris panaĹĄias civilines bylas AukĹĄÄ?iausiasis teismas nutarÄ—, kad tokio pobĹŤdĹžio statiniai negali bĹŤti registruojami Nekilnojamojo turto registre, nes nÄ—ra pateikta ÄŻrodymĹł, kad jie buvo pastatyti gavus statybos leidimus, o statyba baigta statinÄŻ priÄ—mus naudoti. Dar prieĹĄ penkerius metus AukĹĄÄ?iausiasis teismas buvo iĹĄaiĹĄkinÄ™s, kad teisÄ—tai statinÄŻ pasistatÄ™s asmuo savo nuosavybÄ—s teisÄ™ turÄ—tĹł registruoti administracine tvarka. Ĺ ventojoje esantys nameliai niekada nebuvo suformuoti kaip

atskiri nekilnojamojo turto objektai, todÄ—l pirmiausia jie turi bĹŤti ÄŻteisinami pradÄ—jus vieĹĄojo administravimo procedĹŤrÄ…. Vadovaudamiesi tokia AukĹĄÄ?iausiojo teismo nustatyta praktika Palangos apylinkÄ—s ir KlaipÄ—dos apygardos administracinis teismai nuo 2012 iki 2017 metĹł iĹĄnagrinÄ—jo 18 bylĹł, kuriose visi ieĹĄkovĹł praĹĄymai buvo atmesti. 4EISĂ&#x;MASĂ&#x;RwĂ&#x;MwĂ&#x;SIĂ&#x;PRIEĂ&#x;LAIĂ&#x;DOĂ&#x;MIS

„Durpetos“ ir kitĹł ĹĄaliĹł ieĹĄkinys ir ĹĄÄŻ kartÄ… buvo atmestas pirmos instancijos teisme, taÄ?iau apeliacinÄŻ skundÄ… iĹĄnagrinÄ—jÄ™s KlaipÄ—dos apygardos teismas nusprendÄ— kitaip. IeĹĄkovai teismui nepateikÄ— nÄ— vieno tiesioginio dokumento, ÄŻrodanÄ?io, kad ĹĄalia Ĺ ventosios uosto krantinÄ—s esantys 36 mediniai nameliai buvo pastatyti teisÄ—tai. Teismas rÄ—mÄ—si tik 15 nameliĹł statybÄ… 1968 metais leidĹžianÄ?io ValstybinÄ—s statybos inspekcijos akto nuoraĹĄu ir tuometÄ—s DurpiĹł pramonÄ—s valdybos aukĹĄtĹł valdininkĹł bei Kretingos rajono, kurio teritorijai tada priklausÄ— Ĺ ventosios gyvenvietÄ—, vykdomojo komiteto susiraĹĄinÄ—jimais. IĹĄ jĹł paaiĹĄkÄ—jo, kad daugiau nei prieĹĄ 50 metĹł buvo nusprÄ™sta Ĺ ventojoje pastatyti per 70 laikino tipo statiniĹł stovyklavietÄ™ Lietuvos durpiĹł pramonÄ—s darbuotojams ilsÄ—tis. TaÄ?iau nei projektĹł, nei statybos leidimĹł, nei objektĹł pridavimo aktĹł ieĹĄkovai nepateikÄ—. Teismas nutarÄ—, jog pateikti archyviniai ÄŻrodymai leidĹžia daryti prielaidÄ…, kad tokie dokumentai iĹĄ tiesĹł buvo, tik jie neiĹĄliko. Remiantis tuo teismas pripaĹžino juridinÄ™ reikĹĄmÄ™ turintÄŻ faktÄ…, kad visi ĹĄie mediniai nameliai buvo pastatyti teisÄ—tai ir valstybinÄ—s komisijos buvo pripaĹžinti tinkamais naudoti. 'AĂ&#x;LIĂ&#x;VIRSĂ&#x;TIĂ&#x;TIKĂ&#x;RAISĂ&#x;NAĂ&#x;MAIS

SavivaldybÄ— ir NacionalinÄ— ĹžemÄ—s tarnyba ĹĄiÄ… KlaipÄ—dos apygardos teismo nutartÄŻ ne kartÄ… skundÄ—, taÄ?iau AukĹĄÄ?iausiasis teismas jĹł nepriÄ—mÄ— nagrinÄ—ti.

„Gautuose atsakymuose net nenurodoma, kaip vertinti anksÄ?iau priimtas to paties teismo nutartis, kuriose panaĹĄĹŤs ÄŻrodymai nÄ—ra pripaŞįstami“, – teigÄ— Palangos savivaldybÄ—s teisininkas Vytautas Korsakas. Be to, teisininko ÄŻsitikinimu, tokie nameliai tÄ—ra laikini pastatai, todÄ—l jie iki ĹĄiol ir nebuvo registruojami Nekilnojamojo turto registre. „Nors ieĹĄkovai teismui pateikÄ— ekspertizÄ—s iĹĄvadÄ…, kad ĹĄie nameliai esÄ… turi pamatus ir yra tvirtai susieti su ĹžemÄ—s pavirĹĄiumi, neaiĹĄku, kokius statinius vertino ekspertai. Ĺ ie vasarnamiai negali bĹŤti pripaŞįstami nekilnojamaisiais daiktais, nes ore kabanÄ?ius ir plytomis paramstytus namelius nors ir ĹĄiandien galima nukelti ir iĹĄveĹžti kitur. Pirmieji tokie poilsio nameliai Ĺ ventojoje ir atsirado juos perkÄ—lus iĹĄ Neringos“, – teigÄ— V.Korsakas. *AUĂ&#x;NOĂ&#x;RIĂ&#x;DIĂ&#x;DEĂ&#x;LIOĂ&#x;SKLYĂ&#x;PO

KlaipÄ—dos apygardos teismo nuo kalno paleista sniego gniĹŤĹžtÄ— jau rieda Ĺžemyn ir grÄ—smingai didÄ—ja. Mat tokia ÄŻsiteisÄ—jusi teismo nutartis nameliĹł savininkams jau leidĹžia pastatus registruoti Nekilnojamojo turto registre, o savivaldybÄ™ ÄŻpareigoja jiems suteikti adresus. „Durpetos“ ÄŻmonÄ— jau ruoĹĄia detalĹłjÄŻ planÄ…, kuriuo keiÄ?iama ĹžemÄ—s naudojimo paskirtis iĹĄ komercinÄ—s ÄŻ rekreacinÄ™ ir apie visus namelius formuojamas maĹždaug 90 arĹł ĹžemÄ—s sklypas. „Tai reiĹĄkia, kad ĹĄioje vietoje niekas nebeuĹždraus atlikti nameliĹł rekonstrukcijos juos paverÄ?iant dviejĹł aukĹĄtĹł poilsiui skirtais privaÄ?iais kotedĹžais, kuriuos dalimis bus galima pardavinÄ—ti poilsiautojams. DaugiabuÄ?iais virtusiĹł kotedŞų savininkai savo sklypÄ… galÄ—s apsitverti, ir ĹĄioje vietoje ĹžmonÄ—s prie uosto krantinÄ—s neprieis“, – tokiÄ… ĹĄios teritorijos ateitÄŻ prognozuoja Palangos savivaldybÄ—s ArchitektĹŤros ir urbanistikos skyriaus vedÄ—jas Ĺ˝ydrĹŤnas Ĺ˝virblis. MaĹža to, remdamiesi tokia teismo nutartimi dabar maĹždaug 800 Ĺ ventojoje esanÄ?iĹł mediniĹł nameliĹł savininkai gali bandyti ÄŻrodinÄ—ti jĹł pastatymo teisÄ—tumÄ…, o ÄŻteisinÄ™ – juos paversti privaÄ?iais namais, stovinÄ?iais vos pora ĹĄimtĹł metrĹł nuo jĹŤros.

Apie 4000 statutiniĹł pareigĹŤnĹł vienijanti Lietuvos teisÄ—saugos pareigĹŤnĹł federacija (LTPF) pareiĹĄkÄ— nebegalinti taikstytis su pasipĹŤtÄ—liĹĄku policijos vadovo L.Pernavo elgesiu. Apie policijos vadovo nenorÄ… tartis su profsÄ… jungomis buvo praneĹĄta ir vidaus reikalĹł ministrui, taÄ?iau jis esÄ… nedaro nieko, kad situacija pasikeistĹł. „Jei ministras nesusitvarko su savo pareigomis, negali suvaldyti generalinio komisaro, jis turÄ—tĹł palikti ministeriją“, – vakar rėŞė LTPF pirmininkÄ— Loreta SoĹĄÄ?ekienÄ—. – DÄ—l ko kyla konfliktĹł su policijos vadovu? – vakar „Lietuvos rytas“ paklausÄ— L.SoĹĄÄ?ekienÄ—s. – IĹĄ pradĹžiĹł profesinÄ—s sÄ… jungos lyg ir rado bendrÄ… kalbÄ… su L.Pernavu, bet vÄ—liau situacija tik blogÄ—jo, nes jis taiko ÄŻstatymus taip, kaip jam palanku. Policijos vadovas Ä—mÄ—, nebijokime to ĹžodĹžio, ĹĄantaĹžuoti profesines sÄ… jungas, o Vidaus reikalĹł ministerija visam tam pritaria. – Kokiose konkreÄ?iose srityse su L.Pernavu nerandate bendros kalbos? – Vienas pavyzdĹžiĹł yra nacionalinio susitarimo taikymas profesiniĹł sÄ… jungĹł nariams. Ĺ iuo susitarimu nustatytas bazinis dydis ir sutarta dÄ—l keliĹł garantijĹł profesiniĹł sÄ… jungĹł nariams. Tai ir papildoma atostogĹł diena, ir apmokÄ—jimas uĹž mokslÄ…. Ĺ io susitarimo nuostatos yra privalomos ir turÄ—tĹł bĹŤti taikomos, bet generalinis komisaras atsisako tai daryti, nors kitose ministerijose ĹĄios problemos nÄ—ra. Tai tik vienas pavyzdys, bet jis puikiai parodo L.Pernavo poĹžiĹŤrÄŻ. – JĹŤs nepatenkinti taikomu baziniu dydĹžiu? – ProfsÄ… jungos ir VyriausybÄ— sutarÄ—, kad ĹĄiems metams bus nustatytas 173 eurĹł bazinis atlyginimas. Jis yra taikomas visiems biudĹžetinio sektoriaus darbuotojams, nepriklausomai nuo to, ar jie dirba pagal darbo sutartÄŻ, ar yra valstybÄ—s, ar statutiniai tarnautojai. TaÄ?iau mes kalbame apie papildomas socialines garantijas mĹŤsĹł profesiniĹł sÄ… jungĹł nariams. – Ar vidinÄ—s pareigĹŤnĹł problemos gali atsiliepti ir jĹł darbui, ar tai pajus visa visuomenÄ—? – Manau, kad taip, nes L.Pernavo elgesys kelia tam tikrÄ… ÄŻtampÄ… tarp tĹł pareigĹŤnĹł, kurie nebijo jungtis ÄŻ profesines sÄ… jungas ir

nori, kad pareigĹŤnĹł darbo sÄ…lygos bĹŤtĹł geresnÄ—s. UĹžuot sÄ—dÄ™ ir rimtai pasikalbÄ—jÄ™, iĹĄ L.Pernavo tik girdime, kad profsÄ… jungĹł visai nereikia, kad mus reikia sunaikinti, suĹžlugdyti. – JĹŤs sakote, kad pinigĹł policija turi, taÄ?iau jie leidĹžiami ne tam, kam reikia, pavyzdĹžiui, naudos neduodanÄ?ioms komandiruotÄ—ms. – MĹŤsĹł turima statistika rodo, kad 2016 metais Policijos departamento darbuotojai, kuriĹł nÄ—ra labai daug, ÄŻ komandiruotes vyko 380 kartĹł, o ĹĄioms kelionÄ—ms iĹĄ biudĹžeto buvo iĹĄleista 125 tĹŤkst. eurĹł. Tais paÄ?iais metais vien L.Pernavas komandiruotÄ—se buvo 68 kartus, iĹĄ jĹł 34 kartus buvo iĹĄvykÄ™s ÄŻ uĹžsienÄŻ. 33 komandiruotÄ—s buvo apmokÄ—tos iĹĄ valstybÄ—s biudĹžeto lÄ—ĹĄĹł, tai yra daugiau kaip 20 tĹŤkst. eurĹł, uĹž likusias 35 komandiruotes sumokÄ—ta iĹĄ ES ir biudĹžeto lÄ—ĹĄĹł bendrai, iĹĄ biudĹžeto tam skirta 16 tĹŤkst. eurĹł. Mes kalbame apie 2016 metus, taÄ?iau nemanau, kad situacija 2017 ar 2018 metais labai skyrÄ—si. Kiek Ĺžinau, policijos vadovas buvo iĹĄvykÄ™s uĹž Atlanto mokytis anglĹł kalbos, vykdo kaĹžkokÄŻ projektÄ… su Jordanija. Vykstame ÄŻ egzotiĹĄkas ĹĄalis, bet labai abejoju, ar iĹĄ tokiĹł komandiruoÄ?iĹł Lietuva turi naudos.

+ALĂ&#x;TIĂ&#x;NIĂ&#x;MAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;ABĂ&#x;SURĂ&#x;DI¸Ă&#x;KI â– .ULWLNRVVXODXNÂ?VYLGDXVUHL NDOĂ˜PLQLVWUDV(0LVLĂ‘QDV YDNDUSDUHLĂ…NzNDG/73)SD UHLĂ…NLPXRVHPDWRWLNDVPH QLQHVDPELFLMDV â–  0LQLVWUDVSDVLGĂ?LDXJzNDG /3HUQDYDVWREXOLQDDQJOĂ˜ NDOERVÂ’JĂ‘GĂ?LXVGRPLVLSROL FLMRVWHQGHQFLMRPLVLUQDXMR YzPLVXĂ?VLHQ\MH â–  ‘SURIVjMXQJĂ˜NULWLNjDWVLNLU WRLU/3HUQDYDVĂ„1HLĂ…JLUGDX QzYLHQRNRQNUHWDXVNDOWL QLPRSDUHPWRNRQNUHmLDLV GRNXPHQWDLVNRQNUHmLDLV SDY \]GĂ?LDLVÂł â–  3ROLFLMRVYDGRYDVDEVXUGLĂ… NDLVSDYDGLQRSURIVjMXQJĂ˜ NDOWLQLPXVGzONRPDQGLUXR WzPVĂ…YDLVWRPĂ˜OzĂ…Ă˜LUVD NzNDGSHUQDLEXYRLĂ…Y \NÂ?V WLNÂ’NRPDQGLUXRmLĂ˜NX ULRVYDOVW\EHLNDLQDYR HXUĂ˜ â–  Ă„1HLJLDPDLYHUWLQXLUSULH NDLĂ…WXVGzOPRNVOĂ˜6NDWL QDXVNDWLQXLUVNDWLQVLXYL VXVWREXOzWLSDWVEĂ‘VLXSD Y\]G\VÂąGDO\YDXVLXÂ’YDL ULXRVHPRN\PXRVHLUWRNLDV SDmLDVJDOLP\EHVVXWHLNVLX YLVLHPVGDUEXRWRMDPV³¹ NDOEzMR/3HUQDYDV

3ROLFLMRVYDGRYDV /3HUQDYDVPDQR NDGMDPSDĂ?HUWD NULWLNDVWRNRMD NRQNUHWXPR


UĂ€RIBIS

UZRIBIS

9Ă‚mLDYLQVNRQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

0AĂ&#x;DEĂ&#x;GwĂ&#x;JUIĂ&#x;RĂ„Ă&#x;PIĂ&#x;MOKSĂ&#x;LAI 9LHQXROLNDJDLVUĂ˜VXNzOX VLDPLUYLHQjQLHNXRGz WjĂ?PRJĂ˜SUDĂ?XGĂ?LXVLDP PHmLDPUDGYLOLĂ…NLH mLXL$UHQWXL1RUHLNDLWHLV PDVOHLGRWÂ?VWLPRNVOXV SURIHVLQzMHPRN\NORMH R i Ä? a r d a s V I T K US LR korespondentas

.UTEISTUOSIUSĂ&#x;I¸Ă&#x;GULĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;VERĂ&#x;TwĂ&#x;Ă&#x; KANĂ&#x;KIĂ&#x;NAĂ&#x;MĂ‹Ă&#x;VYĂ&#x;RĂ‹Ă&#x;AIMAĂ&#x;NOS 3UDYLHQLĂ…NLĂ˜SDWDLVRVQDPXRVHNHLWzVLNDOLQLĂ˜YDGHL YRVEHWQHUDĂ…\WRVWDLV\NOzVOLNGDYRWRVSDmLRV.XR EDLJGDYRVLEDQG\PDLMDVVXODXĂ?\WL9LOQLDXVWHLVPH SDVDNRMRQHYLHQDVPXĂ…W\QHVUHJzMÂ?VQXWHLVWDVLV Milda K U I Z I NA I T Ä– LR korespondentÄ—

Niekur nesikiĹĄti ir gyventi ramiai. TokÄŻ patarimÄ… iĹĄ PravieniĹĄkiĹł pataisos namĹł senbuviĹł buvo gavÄ™s vienas nuteistĹłjĹł Mantvydas Janulis. Tokio nurodymo galbĹŤt nepaisÄ™s M.Janulis buvo Ĺžiauriai nuĹžudytas 2013 metais. Apie paryÄ?iais vykusiÄ… egzekucijÄ… Vilniaus apygardos teisme vakar pasakojo uĹž narkotikĹł platinimÄ… kalÄ—jÄ™s, bet pirma laiko ÄŻ laisvÄ™ iĹĄleistas 34 metĹł Vitalijus Tokeris. 5Ă€Ă&#x;PUOĂ&#x;LIĂ&#x;KAIĂ&#x;ATĂ&#x;SIĂ&#x;NEĂ&#x;̧ wĂ&#x;MORĂ&#x;Kg

UĹž grotĹł atsidĹŤrÄ™s ĹžinomĹł Kauno medikĹł sĹŤnus prisiminÄ—, jog apie 5 valandÄ… ryto ÄŻ jĹł gyvenamÄ…sias patalpas ÄŻsiverŞė keletas kaliniĹł iĹĄ kito sektoriaus. „Nubudau nuo triukĹĄmo koridoriuje. AtsisukÄ™s pamaÄ?iau, kad ÄŻ mĹŤsĹł brigadÄ… ÄŻÄ—jo gal 7 kaliniai. Netrukus pasigirdo smĹŤgiĹł garsas ir iĹĄgirdau, kaip vyrai kriokia ir aimanuoja iĹĄ skausmo, taÄ?iau ÄŻĹžiĹŤrÄ—ti, kas ir kÄ… daro, buvo sunku“, – prisiminÄ— V.Tokeris. Netrukus jis suĹžinojo, jog paryÄ?iais paĹžadintiems M.Januliui ir M.Murauskui buvo uĹžriĹĄtos akys ir suriĹĄtos rankos. Smarkiai nukentÄ—jo ir dar vienas nuteistasis – jam uĹžpuolikai ÄŻ iĹĄangÄ™ ÄŻgrĹŤdo morkÄ…. V.Tokeris teisme tvirtino matÄ™s ant grindĹł gulinÄ?iÄ… maĹždaug 25 centimetrĹł ilgio morkÄ… ir nusprendÄ—, kad uĹžpuolikai jÄ… atsineĹĄÄ— specialiai. VÄ—liau jis iĹĄgirdÄ™s ĹĄĹŤksnius: „Tu kiĹĄk“, „tu kiĹĄk“. Liudytojas tvirtino nematÄ™s ĹĄio pasityÄ?iojimo pradĹžios, taÄ?iau prisiminÄ— jo pabaigÄ…. Jo teigimu, ant grindĹł gulinÄ?iam vyrui paskutinÄŻ kartÄ… ÄŻ uĹžpakalÄŻ spyrÄ— ArtĹŤras RaÄ?kelis. Po to jis, kalintis uĹž Ĺžinomo MarijampolÄ—s verslininko Ĺ˝ydrĹŤno Buzo pagrobimÄ… ir turto prievartavimÄ…, kitiems kaliniams nurodÄ™s skubiai iĹĄneĹĄti nukentÄ—jusÄŻ jÄŻ. !UKgĂ&#x;ATĂ&#x;GAIĂ&#x;VIĂ&#x;NOĂ&#x;TIKĂ&#x;TRUMĂ&#x;PAM

„Kai jÄŻ iĹĄneĹĄÄ™ sugrÄŻĹžome atgal, M.Janulis gulÄ—jo ant grindĹł prie ĹĄaldytuvo, o A.RaÄ?kelis jam laz-

da po kartÄ… dar trenkÄ— ÄŻ rankÄ… ir koją“, – pasakojo V.Tokeris. Jis tvirtino sunkiai supratÄ™s A.RaÄ?kelio vaidmenÄŻ, nes prieĹĄ tai girdÄ—jo, kaip jis auklÄ—jo muĹĄeikas. „Kam dauŞėte per galvÄ…?“ – pamatÄ™s, kad M.Janulis neteko sÄ…monÄ—s, ĹĄaukÄ™s A.RaÄ?kelis. Po tokiĹł jo ĹžodĹžiĹł kaĹžkas ant nukentÄ—jusiojo uĹžpylÄ— vandens ir jis trumpam atsigavo. V.Tokeris su kameros kaimynais M.JanulÄŻ nuneĹĄÄ— ÄŻ medicinos punktÄ…, taÄ?iau kalinys mirÄ—. Ikiteisminio tyrimo metu ne kartÄ… apklaustas V.Tokeris buvo nurodÄ™s muĹĄtyniĹł dalyviĹł pavardes, taÄ?iau teisme buvo atsargesnis. „MuĹĄtynÄ—s nÄ—ra filmas, kur atsistoji, ĹžiĹŤri, ir tai tau patinka“, – aiĹĄkino jau laisvÄ—je gyvenantis vyras. 5Ă€Ă&#x;RĂ„SĂ&#x;TIĂ&#x;NOĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NUĂ&#x;TwSĂ&#x;KAIĂ&#x;MYĂ&#x;NAMS

V.Tokeris prisiminÄ—, kad per muĹĄtynes arba iĹĄ karto po jĹł po M.Janulio lova buvo rastas telefonas „Nokia“. Jis teigÄ— iĹĄ A.RaÄ?kelio girdÄ—jÄ™s, jog ĹĄiame telefone rastos kito sektoriaus kaliniams siĹłstos ĹžinutÄ—s. Anot V.Tokerio, bĹŤtent A.RaÄ?kelis buvo nurodÄ™s M.Januliui „ramiai gyventi ir laukti bausmÄ—s pabaigos, o jei kils koks konfliktas, nesikiĹĄti“. V.Tokerio nuomone, nei M.Janulis, nei kartu su juo sumuĹĄtas kalinys ĹĄiĹł patarimĹł nepaisÄ—. Juodu itin aktyvĹŤs pasidarÄ— po to, kai pataisos namuose buvo uĹžpulti ir sumuĹĄti tuomet kaliniĹł lyderiais laikyti Aidas KupÄ?iĹŤnas, pravarde Aidelis, ir pataisos namĹł senbuvis Ruslanas LaĹĄko. 2INĂ&#x;KIĂ&#x;MAIĂ&#x;VYĂ&#x;KOĂ&#x;STAĂ&#x;DIOĂ&#x;NE

Tuo metu R.LaĹĄko ir A.KupÄ?iĹŤnas gyveno „kamora“ vadinamoje privilegijuotĹłjĹł zonoje, ÄŻ kuriÄ… pateko po savotiĹĄko perversmo, kai buvo smarkiai sumuĹĄtas „kamoros“ lyderis Vidmantas GrigaliĹŤnas, pravarde Ragana, arba Vidma. „Kamoros“ lyderiu, vadinamuoju „verchu“, neoficialiuose rinkimuose buvo iĹĄrinktas R.LaĹĄko. „Tai nebuvo rinkimai, kur keliamos kandidatĹŤros, – tai buvo

chaosas, kur visi galÄ—jo kalbÄ—ti“, – apie stadione vykusÄŻ kaliniĹł susirinkimÄ… pasakojo V.Tokeris. Jis taip pat palaikÄ— R.LaĹĄko kandidatĹŤrÄ…. „Kai gyveni toje aplinkoje, Ĺžinai, kuris gali vadovauti, o kuris negali. Juk nesiĹŤlysi kokio silpno arba kvailesnio“, – „kamoros“ rinkimĹł taisykles teisme aiĹĄkino deĹĄimtmetÄŻ PravieniĹĄkÄ—se praleidÄ™s vyras.

59LWNDXVQXRWU

9LOQLDXVDS\JDUGRVWHLVPHWHLVLDPXVYDGLQDPXRVLXV3UDYLHQLĂ…NLĂ˜PDILMRVQDULXVVDXJRJDXVLRVSDUHLJĂ‘QĂ˜SDMzJRV

BylÄ… nagrinÄ—jantis Ĺ iauliĹł apygardos teismas patenkino A.Noreikos advokatÄ—s praĹĄymÄ… ir panaikino jam skirtÄ… ÄŻpareigojimÄ… periodiĹĄkai registruotis policijos ÄŻstaigoje. Panaikinus ĹĄiÄ… kardomÄ… jÄ… priemonÄ™ A.Noreikai liko galioti dvi anksÄ?iau paskirtos – raĹĄytinis pasiĹžadÄ—jimas neiĹĄvykti, dokumentĹł paÄ—mimas. AdvokatÄ— teigÄ—, kad profesinÄ—je mokykloje besimokanÄ?iam jos ginamajam reikÄ—s atlikti praktikÄ…, o tai darydamas jis negalÄ—tĹł periodiĹĄkai registruotis policijos ÄŻstaigoje. PadegÄ—jai, tarp kuriĹł buvo A.Noreika, RadviliĹĄkyje pradÄ—jo siautÄ—ti 2017 metĹł rudenÄŻ – buvo pa-

degtas automobilis, ĹŤkinis pastatas ir gyvenamasis namas. Pastatai ĹĄiame mieste vÄ—l Ä—mÄ— pleĹĄkÄ—ti pernai vasarÄŻ. Buvo dienĹł, kai ugniagesiams teko iĹĄkart gesinti du vienÄ… po kito sukeltus gaisrus. Per vienÄ… jĹł smarkiai apdegÄ™s radviliĹĄkietis po keliĹł dienĹł mirÄ— ligoninÄ—je. PareigĹŤnams pavyko demaskuoti padegÄ—jus – buvo sulaikyti trys jaunuoliai. Tiesa, vienÄ… teko iĹĄkart paleisti. PaaiĹĄkÄ—jo, kad jis dÄ—l jauno amĹžiaus dar negali bĹŤti patrauktas baudĹžiamojon atsakomybÄ—n. Dar vieno padegÄ—jo atĹžvilgiu byla buvo iĹĄskirta ÄŻ atskirÄ…, o treÄ?ias padegÄ—jas – A.Noreika – atsidĹŤrÄ— teisiamĹłjĹł suole. Per pirmÄ… jÄŻ teismo posÄ—dÄŻ kaltÄ™ dÄ—l padegimĹł prisipaĹžinÄ™s A.Noreika dievagojosi nesiekÄ™s nuĹžudyti gaisro auka tapusio vyro. Teisme buvo apklausta 17 nukentÄ—jusiĹł jĹł. IĹĄ viso ĹĄioje byloje jais pripaĹžinta 20 asmenĹł. Kaltinamajam pareikĹĄtas daugiau kaip 200 tĹŤkstanÄ?iĹł eurĹł civilinis ieĹĄkinys. Teisme turÄ—tĹł liudyti 43 asmenys – 17 jĹł tikimasi apklausti per kitÄ… posÄ—dÄŻ, kuris ÄŻvyks balandĹžio 15 dienÄ….

0ARĂ&#x;DUOĂ&#x;DAĂ&#x;VOĂ&#x;TIKĂ&#x;HAĂ&#x;̧ IĂ&#x;̧ g

V.Tokerio teigimu, per tiek metĹł pataisos namuose beveik niekas nepasikeitÄ—: „Kamoros“ gyventojai keitÄ—si, o neraĹĄytos taisyklÄ—s – ne.“ Viena tokiĹł taisykliĹł – narkotikĹł prekybÄ… kontroliuoja tik „kamora“. ÄŽ lyderiĹł rankas turÄ—davo patekti visi narkotikai, kuriuos nuteistĹłjĹł bendrininkai ÄŻmesdavo per pataisos namĹł tvorÄ…. Kartais ÄŻ teritorijÄ… ÄŻskriedavusÄŻ nedidelÄŻ kamuolÄŻ spÄ—davo paimti pareigĹŤnai, taÄ?iau ĹĄis darbas buvo patikÄ—tas „gaidĹžiais“ vadinamos kastos kaliniams. Narkotikus jie nuneĹĄdavo lyderiams, kur kvaiĹĄalai bĹŤdavo dozÄ—mis padalijami ÄŻ popierinius paketus. Viena haĹĄiĹĄo dozÄ— – 1,3 gramo – kainuodavo 100 litĹł (29 eurus). Stipresniais narkotikais, kaliniĹł sutarimu, pataisos namuose nebuvo prekiaujama. NeraĹĄytos taisyklÄ—s kaliniams draudÄ— laikyti kvaiĹĄalus gyvenamosiose patalpose, nors kartÄ… pareigĹŤnai dozÄ—mis dar neiĹĄskirstytÄ… kumĹĄÄ?io dydĹžio ryĹĄulÄŻ aptiko kameros ventiliacijos angoje. 'wĂ&#x;RIĂ&#x;MUSĂ&#x;SLwĂ&#x;PwĂ&#x;POĂ&#x;GRINĂ&#x;DIĂ&#x;MIS

UĹž tvarkÄ… brigadoje atsakingi nuteistieji narkotikĹł neleisdavo laikyti ir slÄ—ptuvÄ—je. MaĹždaug metro ploÄ?io ir ilgio slÄ—ptuvÄ™ V.Tokeris ir jo kaimynai buvo ÄŻsirengÄ™ po grindimis. Joje vyrai laikydavo alkoholinius gÄ—rimus, ten gulÄ—jo ir paprastai muĹĄtynÄ—ms naudojama metalinÄ— lazda. AlkoholiniĹł gÄ—rimĹł, V.Tokerio teigimu, kaliniai stengdavosi ÄŻsigyti prieĹĄ ĹĄventes – KalÄ—das, Velykas, Naujuosius metus. Jie iĹĄ anksto susitardavo, po kiek pinigĹł susidÄ—ti gÄ—rimams ir vaiĹĄÄ—ms, o pinigus reikÄ—davo pervesti ÄŻ specialiai V.Tokeriui atidarytÄ… jo klasÄ—s draugo sÄ…skaitÄ…. ÄŽ jÄ… plaukdavo ir ÄŻ jĹł brigadÄ… atvykusiĹł naujokĹł pinigai. Jiems reikÄ—davo sumokÄ—ti uĹž buitinÄ™ technikÄ…, virtuvÄ—s ÄŻrankius ir kitus bendro naudojimo daiktus.

5DGYLOLĂ…NLHmLXL$1RUHL NDLJUHVLDODLVYzVDWzPL PDVLNLJ\YRVJDOYRV

6AĂ&#x;GYSĂ&#x;Â?KĂ&#x;LAMĂ&#x;PIĂ&#x;NOĂ&#x;Â?Ă&#x;SKOĂ&#x;Lg .RYRjMjSLQLJLQzVVXSLQLJDLVLUGRNXPHQWDLVQH WHNÂ?VPHWĂ˜Ă…LDXOLHWLVQHWUXNXVJDYRĂ?LQXWÂ?NDG GDU\UDVNROLQJDVLUJUHLWĂ˜MĂ˜SDVNROĂ˜EHQGURYHL R i Ä? a r d a s V I T K US LR korespondentas

ÄŽ policijÄ… kreipÄ™sis vyras sakÄ— nepamenÄ…s, kaip prarado piniginÄ™, kurioje buvo ir jo asmens tapatybÄ—s bei banko mokÄ—jimo korteliĹł. Dingusi ĹĄiaulieÄ?io banko mokÄ—jimo kortelÄ— atsirado jau kitÄ… dienÄ…. JÄ… surasti pavyko gavus praneĹĄimÄ…, kad ĹĄia kortele bandoma atsiskaityti uĹž prekes viename Ĺ iauliĹł prekybos centre. Ten atskubÄ—jÄ™ pareigĹŤnai sulaikÄ— neblaivĹł (1,77 promilÄ—s alkoholio) vyrÄ…. Jis tvirtino, kad ĹĄiÄ… kortelÄ™ jam davÄ— ir nupirkti prekiĹł pasiuntÄ— prie parduotuvÄ—s su-

tikti nepaŞįstami vaikinai. IkiteisminÄŻ tyrimÄ… dÄ—l prisijungimo prie informacinÄ—s sistemos pradÄ—jÄ™ pareigĹŤnai ĹĄÄŻ vyrÄ… uĹždarÄ— ÄŻ areĹĄtinÄ™. Atgauta banko mokÄ—jimo kortele ĹĄiaulietis dĹžiaugÄ—si neilgai. Kovo 9-osios popietÄ™ jis gavo SMS ĹžinutÄ™. GreitÄ…sias paskolas dalinanti bendrovÄ— praneĹĄÄ—, kad ĹĄiaulieÄ?io vardu buvo apmokÄ—tas 183 eurus kainavÄ™s pirkinys. TokÄŻ praneĹĄimÄ… gavusiam ĹĄiaulieÄ?iui nebeliko nieko kito, kaip tik vÄ—l kreiptis ÄŻ policijÄ…. NukentÄ—jusiojo pareiĹĄkimÄ… priÄ—mÄ™ pareigĹŤnai pradÄ—jo ikiteisminÄŻ tyrimÄ… dÄ—l sukÄ?iavimo.

0RIĂ&#x;MUĂ&#x;̧ wĂ&#x;APĂ&#x;SAUĂ&#x;GIĂ&#x;NINĂ&#x;Kg 9RJWLÂ’SDUGXRWXYÂ?QX VLNDOWzOLVzMRDSVLJLQNOD YÂ?VOD]GDÂąVXPXĂ…Â?VDS VDXJLQLQNjY\UDVSDJUR EzDONRKROLQLĂ˜JzULPĂ˜ D a r iu s K R A S AUS K A S

PanevÄ—Ĺžyje, prekybos centre, esanÄ?iame Vasario 16-osios gatvÄ—je, uĹžvakar ÄŻvykdyta įŞōli vagystÄ—. VyriĹĄkis su lazda rankoje Ä?ia pasirodÄ— 19 valandÄ…. Agresyviai nu-

siteikęs pirkėjas uŞsipuolė 44 metų apsaugininką. Iť pradŞių chuliganas grasino jį sumuťti, o netrukus ėmėsi veiksmų – trenkė lazda apsaugininkui per ranką, po to iťdauŞė apsaugos posto durų stiklą. Paskui smurtautojas grįŞo į prekybos salę ir iť lentynos paėmė kelis alkoholinių gėrimų butelius. Vyriťkis buvo taip įsisiautėjęs, kad neskubėjo eiti iť parduotuvės. Priėjęs prie apsaugos posto jis vėl trenkė lazda į duris. Su pagrobtais gėrimų buteliais jis galiausiai iťėjo į lauką.


RINKOSĂ&#x;PULSAS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x; Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

EKONOMIKA

'0XLOHQEXUJXLLUMRYDGRYDXMDPDL-$9NRPSDQLMDLĂ„%RHLQJÂłDWzMRVXQNLRVGLHQRVSRWRNDL(WLRSLMRMHVXGXĂ?RMRVSDJDPLQWDVOzNWXYDVNDLNXULRVRUROLQLMRVSDJUDVLQRDWĂ…DXNVLDQmLRVGDXJ\EÂ?XĂ?VDN\PĂ˜

4RAĂ&#x;GEĂ&#x;DIĂ&#x;JOSĂ&#x;%TIOĂ&#x;PIĂ&#x;JOĂ&#x;JEĂ&#x;AIDASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;IRĂ&#x;,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOĂ&#x;JE !T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P „Boeing 737 MAX 9“ orlaivius Europos SÄ… jungos oro erdvÄ—je. 4EĂ&#x;KOĂ&#x;SKRISĂ&#x;TIĂ&#x;PERĂ&#x;0RAĂ&#x;Hg

Tik po keleto valandĹł Vilniuje nusileido kitas lÄ—ktuvas, kuris turistus pirmiausia nuskraidino ÄŻ PrahÄ…, o tik paskui – ÄŻ MadeirÄ…. „Tai buvo Ĺžiauri kelionÄ—. Negana to, kad ji vÄ—lavo septynias valandas, – iĹĄ viso truko visas deĹĄimt“, – portalui lrytas.lt nuoskaudÄ… liejo vienas iĹĄ keliautojĹł. Tiesa, ne visi buvo nusiteikÄ™ niĹŤriai. ApĹžvalgininkas Rimvydas Valatka feisbuke iĹĄ pradĹžiĹł guodÄ—si: „Gal ir gerai, kad nepakilome.“ Po keleto valandĹł jis paskelbÄ— ir kitÄ… ĹžinutÄ™: „Sustojimas Prahoje. KeiÄ?iam vaĹžnyÄ?iotojus, kurie buvo pakelti iĹĄ miego Rygoje, todÄ—l akys ĹžmonÄ—ms merkiasi. O mes paimsime biĹĄkÄŻ slyvinÄ—s. Man patinka!“ TaÄ?iau tai, kas ĹĄiuo metu vyksta daugelio pasaulio valstybiĹł oro erdvÄ—je, vargu ar gali patikti visiems keleiviams, ypaÄ? „Boeing 737 MAX 8“ lÄ—ktuvus ÄŻsigijusioms oro linijoms.

Gamintojams blogiausia, kad ĹĄeĹĄÄ—lis krito ne ant seniai gaminamo, o ant vos prieĹĄ porÄ… metĹł rinkoje pasirodĹžiusio modelio. Vilniuje ÄŻstrigÄ™s orlaivis vakar vis dÄ—lto pakilo – buvo padaryta iĹĄimtis tuĹĄtiems lÄ—ktuvams. Tad „Boeing 737 MAX 8“ be keleiviĹł galÄ—jo parskristi ÄŻ savo bazÄ™ Prahoje. Jeigu jis bĹŤtĹł uĹžsilikÄ™s, kas parÄ… oro kompanijai mokestis uĹž stovÄ—jimÄ… galÄ—jo siekti 173 eurus. 4UĂ&#x;RwĂ&#x;JOĂ&#x;GRÂ?Ă€Ă&#x;TIĂ&#x;Â?Ă&#x;3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;Mg

EASA draudimas galioja ne tik besileidĹžiantiems ir kylantiems tokio modelio lÄ—ktuvams, bet ir skrendantiems tranzitu. AtskirĹł valstybiĹł oro erdvÄ—s priĹžiĹŤrÄ—tojai jĹł tiesiog nebeÄŻsileidĹžia. DÄ—l to uĹžvakar iĹĄ Stokholmo pakilÄ™s lÄ—ktuvas, kuris skrido ÄŻ Tel AvivÄ… (Izraelis) per Lietuvos oro erdvÄ™, pralÄ—kÄ— kelias ĹĄalis, taÄ?iau pilotai netrukus iĹĄ rumunĹł dispeÄ?eriĹł gavo nurodymÄ… apsisukti ir grÄŻĹžti ÄŻ Ĺ vedijos sostinÄ™. Tai ir teko padaryti.

ValstybÄ—s ÄŻmonÄ—s „Oro navigacija“ duomenimis, paprastai Lietuvos oro uostuose per dienÄ… leisdavosi arba virĹĄ ĹĄalies kasdien praskrisdavo iki deĹĄimties lÄ—ktuvĹł „Boeing 737 MAX 8“ ar „Boeing 737 MAX 9“.

!PIEĂ&#x;LwKĂ&#x;TUĂ&#x;VOĂ&#x;MOĂ&#x;DEĂ&#x;LÂ?Ă&#x;SKAIĂ&#x;jIAIĂ&#x;IRĂ&#x;FAKĂ&#x;TAI

!TĂ&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PERĂ&#x;SAĂ&#x;VAIĂ&#x;TŠ

Po katastrofos Etiopijoje kaipmat buvo prisiminta pernykĹĄtÄ— tragedija Indonezijoje, kai ĹĄios ĹĄalies oro kompanijos „Lion Air“ tokio pat modelio orlaivis smigo ÄŻ Javos jĹŤrÄ…. NÄ— vienas iĹĄ 189 juo skridusiĹł ĹžmoniĹł neiĹĄsigelbÄ—jo. Tuomet orlaivius gaminanti JAV kompanija „Boeing“ savo klientus ÄŻspÄ—jo dÄ—l ĹĄio modelio autopiloto galimos klaidos. Kaip vÄ—liau nustatÄ— tyrÄ—jai, Indonezijoje suduĹžusiame lÄ—ktuve buvo kilÄ™ bÄ—dĹł dÄ—l greiÄ?io matuoklio ir atakos kampo jutikliĹł. Jie neteisingai nustatÄ— orlaivio pozicijÄ… ir jo priekÄŻ smukdÄ— Ĺžemyn. IĹĄtyrus juodosios dėŞės duomenis paaiĹĄkÄ—jo, jog pilotai kelis kartus bandÄ— pakelti sminganÄ?iÄ… lÄ—ktuvo nosÄŻ, taÄ?iau to padaryti jiems nepavyko. Kaip „Lietuvos rytui“ sakÄ— Transporto kompetencijĹł agentĹŤros CivilinÄ—s aviacijos administracijos vadovas Alvydas Ĺ umskas, netrukus turÄ—tĹł bĹŤti ÄŻminta ir kita mÄŻslÄ— – kas lÄ—mÄ— tragedijÄ… Etiopijoje. Jo nuomone, tam turÄ—tĹł pakakti savaitÄ—s. 3UAĂ&#x;BEĂ&#x;JOĂ&#x;JOĂ&#x;PIĂ&#x;LOĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;MOĂ&#x;KYĂ&#x;MAIS

Aviacijos pasaulyje pasipylÄ— svarstymĹł, kad naujieji, vos prieĹĄ porÄ… metĹł pradÄ—ti gaminti orlaiviai techniĹĄkai tvarkingi, taÄ?iau nepakankamai buvo investuota ÄŻ pilotĹł mokymÄ… valdyti ĹĄiuos lÄ—ktuvus. „Negaliu to nei paneigti, nei patvirtinti. Lietuvos aviacijos kompanijos nenaudoja tokiĹł orlaiviĹł, tad nesame su jais susipaĹžinÄ™. Gyvenimas parodys, kaip yra iĹĄ tiesĹłâ€œ, – sakÄ— A.Ĺ umskas. JAV federalinÄ— aviacijos administracija jau iĹĄplatino praneĹĄimÄ…, jog tokio tipo lÄ—ktuvams viskas gerai, jie yra patikimi ir gali saugiai skraidyti. „Visa ĹĄi istorija – riebus klaustukas. Ar „Lion Air“ ir Etiopijos tragedijos yra sutapimai, ar jas lÄ—mÄ— techninÄ— klaida, reikia iĹĄsiaiĹĄkinti“, – sakÄ— A.Ĺ umskas. PanaĹĄiĹł atvejĹł, kai masiĹĄkai draudĹžiama skraidyti kokiam nors lÄ—ktuvĹł tipui, A.Ĺ umskas sa-

“

Ar „Lion Air“ ir Etiopijos tragedijos yra sutapimai, ar jas lÄ—mÄ— techninÄ— klaida, reikia iĹĄsiaiĹĄkinti. $Ă‚XPVNDV

kÄ— neprisimenantis. Tiesa, kai kuriuos orlaivius daĹžnai drausdavo Rusija.

â– 3LUPDVLVEDQGRPDVLVĂ„%RHLQJ 0$;ÂłVNU\GLVÂ’Y\NR PHWĂ˜VDXVÂ’RPHWĂ˜JH JXĂ?Â?MLVMDXEXYRSUDGzWDVRIL FLDOLDLQDXGRWL â–  7RNLRPRGHOLRNDLQDVLHNLD DSLHPOQ-$9GROHULĂ˜ POQHXUĂ˜ -DPHEĂ‘QDQXR LNLYLHWĂ˜ â–  .LWDVPRGHOLVĂ„%RHLQJ 0$;ÂłNXULRVNU\GĂ?LDLLUJL VXVWDEG\WL(XURSRMH\UDĂ…LHN WLHNGLGHVQLVÂąQXRLNL YLHWĂ˜'LGHVQzLUMRNDLQDÂą DSLHPOQGROHULĂ˜ SHU POQHXUĂ˜ â–  %Ă‘WHQWĂ„%RHLQJ0$;Âł EXYRDVLVVHULMRV RUODLYLVNXUÂ’NRPSDQLMDSD JDPLQRSHUQDLSDYDVDUÂ’-X ELOLHMLQLVOzNWXYDVSHUGXR

WDV-XQJWLQLĂ˜9DOVWLMĂ˜RUROL QLMRPVĂ„6RXWKZHVW$LUOLQHVÂł NXULĂ…LĂ˜PRGHOLĂ˜\UDÂ’VLJLMXVL GDXJLDXVLDÂą RXĂ?VLVDNLX VLQHW â– Ă„$LU&DQDGDÂłMĂ˜WXUL XĂ?VD N\WDV Â’YDLULRV.LQLMRVRUR OLQLMRVWRNLĂ˜PRGHOLĂ˜Â’VLJLMRMDX VXĂ„7XUNLVK$LUOLQHVÂłĂ?HQN OX QXRWU LNLXĂ?YDNDUVNUDLGz Ă…LĂ˜OzNWXYĂ˜ EHQGUDVXĂ?VD N\PDVÂą â–  ,QGRQH]LMRVĂ„/LRQ$LUÂłSRSHU Q\NĂ…WzVWUDJHGLMRVJDPLQWR MDPVGDUQHJUĂ‘PRMRWDmLDX GDEDUWYLUWLQDDWVLVDN\VLDQWL EHQWGDOLHVQXPDW \WĂ˜MDLSD JDPLQWLOzNWXYĂ˜2Ă…LNRP SDQLMD\UDYLHQDGLGĂ?LDXVLĂ˜ MĂ˜SLUNzMĂ˜ÂąMDXWXULLĂ… XĂ?VDN\WR

!MEĂ&#x;RIĂ&#x;KAĂ&#x;KOLĂ&#x;KASĂ&#x;TYĂ&#x;LI

Tokio tipo lÄ—ktuvams jau uĹždrausta skraidyti ne tik Europos SÄ… jungoje, bet ir Kinijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Brazilijoje, Argentinoje ir daugelyje kitĹł ĹĄaliĹł, kÄ… jau kalbÄ—ti apie IndonezijÄ… ir EtiopijÄ…, kur nutiko katastrofos. Kol kas draudimai nÄ—ra ÄŻvesti JungtinÄ—se Valstijose ir Kanadoje. TaÄ?iau JAV transporto darbuotojĹł profesinÄ— sÄ… junga jau pradÄ—jo jĹł reikalauti. SkrydĹžiĹł palydovus vienijanti organizacija taip pat praĹĄo uĹždrausti ĹĄiĹł modeliĹł skrydĹžius, kol nepaaiĹĄkÄ—s nelaimÄ—s prieĹžastys. Kaip paskelbÄ— „New York Times“, po tragedijos Etiopijoje „Boeing“ kompanijos vadovas Dennis Muilenburgas telefonu susisiekÄ— su JungtiniĹł ValstijĹł prezidentu Donaldu Trumpu. Ĺ altiniĹł teigimu, pokalbio metu nuskambÄ—jo ir praĹĄymas nedrausti ĹĄiĹł modeliĹł skrydĹžiĹł JungtinÄ—se Valstijose. Bet apie tai oficialiĹł praneĹĄimĹł kol kas nÄ—ra. Suprasti JAV politikus nesunku, nes „Boeing“ yra Amerikos aviacijos simbolis. Vien VaĹĄingtono valstijoje kompanija yra sukĹŤrusi deĹĄimtis tĹŤkstanÄ?iĹł darbo vietĹł, o jos tiekimo ÄŻmonÄ—s iĹĄsibarsÄ?iusios po visÄ… ĹĄalÄŻ. Kita vertus, „Boeing“ dosniai atseikÄ—ja pinigĹł abiem – RespublikonĹł ir DemokratĹł – partijoms. Koncernas buvo ir prezidento D.Trumpo inauguracijos iĹĄkilmiĹł rÄ—mÄ—jas, o D.Muilenburgas vieĹĄÄ—-

jo ir JAV prezidento vasaros rezidencijoje. ,AUĂ&#x;KIAĂ&#x;DIĂ&#x;DEĂ&#x;LIĂ&#x;NEĂ&#x;MAĂ&#x;LOĂ&#x;NUĂ&#x;MAI

Ĺ˝iniasklaida skelbia, kad pastarosiomis dienomis JAV portaluose flightview.com ir flightaware.com itin pagausÄ—jo internautĹł, kurie domisi, kokio modelio lÄ—ktuvai skris atitinkamais marĹĄrutais. GreiÄ?iausiai amerikieÄ?iai ir patys pradÄ—jo vengti pirkti bilietus, jei juos numatoma skraidinti „Boeing 737 MAX 8“ ar „Boeing 737 MAX 9“. PaÄ?iam JAV lÄ—ktuvĹł gamybos koncernui „Boeing“ pastarosios dienos yra itin ÄŻtemptos. Kovo pradĹžioje kompanijos akcija kainavo 440 doleriĹł, o dabar atpigo iki 375 doleriĹł (atitinkamai 389 ir 331 euro). O blogiausia, kad ĹĄeĹĄÄ—lis krito ne ant seniai gaminamo, o ant vos prieĹĄ porÄ… metĹł rinkoje pasirodĹžiusio modelio. „Boeing 737 MAX

8“ visame pasaulyje jau parduoda apie 350, taÄ?iau uĹžsakymai skaiÄ?iuojami tĹŤkstanÄ?iais. Bet Amerikos orlaiviĹł gamyklose darbo gali gerokai sumaŞėti, nes kai kurios oro linijos jau paskelbÄ— nebepirksianÄ?ios anksÄ?iau uĹžsakytĹł modeliĹł. O kai kurios pradÄ—jo reikalauti ir kompensuoti ĹžalÄ… uĹž priverstines prastovas. PigiĹł skrydĹžiĹł bendrovÄ— „Norwegian Air Shuttle“ iĹĄ „Boeing“ nusiteikusi iĹĄsilupti pinigĹł uĹž tai, kad 18 jos ÄŻsigytĹł lÄ—ktuvĹł turi stovÄ—ti ant ĹžemÄ—s. SunkĹł finansinÄŻ laikotarpÄŻ iĹĄgyvenanti Norvegijos bendrovÄ— treÄ?iadienÄŻ buvo priversta atĹĄauti 19 skrydĹžiĹł. „Tiems, kurie pagamino ĹĄÄŻ lÄ—ktuvÄ…, iĹĄsiĹłsime sÄ…skaitą“, – teigÄ— kompanijos atstovas Lasse Sandakeras-Nielsenas. Jo teigimu, dÄ—l tokiĹł dalykĹł oro linijos neturÄ—tĹł patirti Ĺžalos, paskelbÄ— portalas thelocal.no.


ULQNRVSXOVDV '8PEUDVRQXRWU

Ă&#x;PNRYRG

$N\OHVQLSLUNzMDLWXUzMRSDVWHEzWLNDGSHUSDVWDUXRVLXVPHWXVVYLHVWRLUNLWĂ˜SLHQRSURGXNWĂ˜NDLQRVNLHNSDVLVWLHEz

0IEĂ&#x;NOĂ&#x;PROĂ&#x;DUKĂ&#x;TAIĂ&#x;wMwĂ&#x;BRANGTI 3LHQRSURGXNWĂ˜NDLQRV SDUGXRWXYLĂ˜YLWULQRVH LĂ…OzWRNRSLDÂ’YLUĂ…Ă˜'L GHVQLVNDLmLDLVXJXOzLUÂ’ VWDWLVWLNRVOHQWHOHVUR GDQmLDVLUSDVWDURMRPz QHVLRLUPHWĂ˜SRN\mLXV Aud r Ä— S R Ä– B A L I E N Ä– LR korespondentÄ—

Ne visi perka kaskart tÄ… patÄŻ pienÄ…, sviestÄ…, varĹĄkÄ™ arba sĹŤrÄŻ, nes daĹžnas pirkÄ—jas dairosi ne konkretaus produkto, o akcijĹł. TodÄ—l sunku supaisyti, kada jĹł kainos padidÄ—ja, o kada sumaŞėja keliais ar keliolika centĹł. Vis dÄ—lto Ĺžingsnis po Ĺžingsnio pieno ir jo gaminiĹł kainos kopia aukĹĄtyn. Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio informacijos ir kaimo verslo centro tyrimĹł duomenimis, kovo pradĹžioje, palyginti su vasario pradĹžia, smarkiausiai – kone 14 proc. – ĹĄoktelÄ—jo 2,5 proc. riebumo pieno, supilstyto ÄŻ plÄ—velÄ—s pakuotes, vidutinÄ— kaina – iki 0,83 euro. Tetrapakuose ir riebesnis, ir liesesnis pienas per metus brango 1,05–2,3 procento. Tai tÄ—ra keli centai, taÄ?iau vis tiek tai rodo, kad kainos nemaŞėja. +IĂ&#x;LOĂ&#x;IRĂ&#x;PROĂ&#x;DUKĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;KAIĂ&#x;NOS

Pastaruoju metu kilo kone visĹł pieno produktĹł kainos. Brango ir kefyras, pilstomas ÄŻ litrinius plastiko maiĹĄelius, – nuo 0,88 iki 0,91 euro. VidutinÄ— 12 proc. riebumo grietinÄ—s litro kaina pakilo nuo 4,01 iki 4,37 euro. Metinis jos kainĹł pokytis – ryĹĄkesnis, jis siekia 9 proc. Ĺ iek tiek pabrango liesa varĹĄkÄ— – kilogramo kaina per mÄ—nesÄŻ pakilo nuo 3,82 iki 3,85 euro. VarĹĄkÄ—s sĹŤriĹł vidutinÄ— kaina taip pat pakilo, todÄ—l 13 proc. riebumo sĹŤrio kilogramas kainuoja 6,79 euro – 0,48 euro daugiau nei prieĹĄ metus ir 0,07 euro brangiau nei vasarÄŻ. DidĹžiausias metinis kainĹł pokytis yra sviesto lentynose. Jo kilogramas ĹĄiuo metu vidutiniĹĄkai kainuoja 10,48 euro, o tai kone euru daugiau nei prieĹĄ metus. ÂŒTAĂ&#x;KgĂ&#x;DAĂ&#x;ROĂ&#x;EKSĂ&#x;PORĂ&#x;TAS

Anot bendrovÄ—s VilkyĹĄkiĹł pieninÄ—s vadovo Gintaro BertaĹĄiaus, bendrovei priklausanÄ?ioje ÄŻmoniĹł grupÄ—je pieno pakuotÄ—s rĹŤĹĄis nedaro ÄŻtakos jo kainoms. „Sviesto kainai visada didĹžiausiÄ… ÄŻtakÄ… daro eksportas. Jei tarptautinÄ—se rinkose riebalai brangsta, brangsta ir pas

0AGRINDINIĂ‹Ă&#x;MAISTOĂ&#x;PRODUKTĂ‹Ă&#x;MAĂ€MENINwSĂ&#x; VIDUTINwSĂ&#x;KAINOSĂ&#x;PREKYBOSĂ&#x;CENTRUOSE Ă&#x;EURAIS 0RODUKTAS

Ă“M +IEKIS Ă“SAVAITw

Ă“M 0OKYTISĂ“PERĂ“ Ă“SAVAITw METUS Ă“PROC

3LHQDVSURFULHEXPR O 6YLHVWDVSURFJSDNXRWz NJ 9DUĂ…NzSURF NJ .LDXOLHQRVNXPSLVEHNDXOR NJ 3LHQLĂ…NRVGHĂ…UHOzV DXNĂ…mLDXVLRVU NJ 1DUYXRVHODLNRPĂ˜YLĂ…WĂ˜ YQW NLDXĂ…LQLDL 0NDWHJ

.YLHWLQLDLPLOWDLHNVWUDUĂ‘Ă…LV NJ -XRGDGXRQD NJ %DWRQDV NJ 6DXOzJUjĂ?Ă˜DOLHMXV O %XOYzVOLHWXYLĂ…NRV QHIDVXRWRV NJ

  

  

    

  

  

0RUNRVOLHWXYLĂ…NRV QHIDVXRWRV

%DOWDJĂ‘Ă?LDLNRSĂ‘VWDL 6YRJĂ‘QDLOLHWXYLĂ…NL

 

 

 

NJ NJ NJ

Ă‚DOWLQLVSURGXNWXNDLQRVOW

mus. Tai tarsi susisiekiantys indai, nes iĹĄ Lietuvos pieno perdirbimo ÄŻmoniĹł ÄŻ kitas valstybes iĹĄveĹžama apie 60 proc. produktĹł. Tad jei eksportas aktyvus, kainĹł lygmuo uĹžsienyje – aukĹĄtesnis, ir vidaus rinkoje kainos tempiamos aukĹĄtyn. KitokiĹł veiksniĹł, kurie darytĹł ÄŻtakÄ… pieno produktĹł kainoms, lyg ir nÄ—ra“, – sakÄ— G.BertaĹĄius. 6ARĂ&#x;TOĂ&#x;JIĂ&#x;MASĂ&#x;PUĂ&#x;jIAĂ&#x;SI

Lietuvos agrarinÄ—s ekonomikos instituto ekspertas Albertas GapĹĄys tikino, jog dabar nÄ—ra objektyviĹł prieĹžasÄ?iĹł, kurios skatintĹł pieno ir jo produktĹł brangimÄ…. „PavyzdĹžiui, 2018-ĹłjĹł vidurvasarÄŻ Ĺžaliavinio pieno supirkimo kainos buvo nusmukusios, nuo rugpjĹŤÄ?io iki sausio pradĹžios augo, dabar vÄ—l ĹĄiek tiek maŞėja. Bazinio pieno tona vidutiniĹĄkai kainuoja apie 240 eurĹł ir, palyginti su 2016-aisiais, yra gerokai aukĹĄtesnÄ—. Apskritai kasmet ji svyruoja kaip sinusoidÄ—, nes ÄŻtakÄ… tam daro sezoniĹĄkumas. AtrodytĹł, tas pat turÄ—tĹł bĹŤti ir prekyboje, bet to nÄ—ra“, – kalbÄ—jo A.GapĹĄys. Jis tikino, kad pienas, iĹĄpilstytas ÄŻ plastikinius maiĹĄelius, yra tame prekiĹł segmente, kurio perdirbÄ—jai ir prekybininkai stengÄ—si neliesti. Bet dabar kainos pajudÄ—jo. „Gali bĹŤti, kad pastarÄ… jÄŻ mÄ—nesÄŻ suveikÄ— ir kiti veiksniai, – baigÄ—si svarstymai apie kainas Seime ir VyriausybÄ—je. Gal pardavÄ—jai, pristabdÄ™ kainĹł augimÄ…, nutarÄ—, kad pats laikas atleisti vadĹžias ir produktus ĹĄiek tiek pabranginti. O gal ÄŻtakos kainĹł augimui turÄ—jo ir ĹĄie-

met ĹĄiek tiek pakilusios algos bei didÄ—jantis vartojimas“, – svarstÄ— ekspertas. TaÄ?iau, jo nuomone, eksporto rinkos ĹĄiuo atveju yra niekuo dÄ—tos. Jis sakÄ—, jog pasaulinÄ—je rinkoje eksporto produktĹł kainos dabar tik ĹĄiek tiek didesnÄ—s negu prieĹĄ metus, ir tai tik nugriebto pieno milteliĹł. „Sviestas pamaĹžu pinga, sĹŤriĹł kainos nesikeiÄ?ia, tad pagal eksporto kainas produktĹł lentynose pokyÄ?iĹł neturÄ—tĹł bĹŤti“, – teigÄ— A.GapĹĄys. $IKĂ&#x;TUOĂ&#x;JAĂ&#x;.AUĂ&#x;JOĂ&#x;JIĂ&#x;:EĂ&#x;LANĂ&#x;DIĂ&#x;JA

Skaistgirio ĹžemÄ—s ĹŤkio bendrovei priklausanÄ?ios Ĺ˝agarÄ—s pieninÄ—s gaminiĹł taip pat yra prekybos centrĹł lentynose. Taigi ir jĹł pardavimo kainos daro ÄŻtakÄ… statistikos kreivÄ—ms. PieninÄ—s bendraturÄ?io Viliaus Kaikario tvirtinimu, sviesto kainoms birĹžose daugiausia ÄŻtakos turi Naujoji Zelandija ir jos milĹžinÄ— pieno perdirbimo kompanija „Fonterra“. „Buvau daugybÄ—je valstybiĹł – man smalsu, kaip kitur atrodo pieno ĹŤkiai. Buvau ir Naujojoje Zelandijoje, kuri diktuoja kainas. Nieko pribloĹĄkianÄ?io ten nÄ—ra. KÄ… jie gamina? Tik sviestÄ… ir pieno miltelius. Ten yra 38 pieno perdirbimo ÄŻmonÄ—s ir jos neatsiveĹža pieno didesniu nei 50 km atstumu. Kiekviena jĹł per parÄ… perdirba 6–8 tĹŤkst. tonĹł pieno – keturiskart daugiau negu didĹžiausia Lietuvoje. TaÄ?iau „Fonterra“ kone viskÄ… eksportuoja. Pieno pramonÄ— ten nepritaikyta vietinei rinkai, nors pastaruoju metu bandoma jÄ… sukurti“, – pasakojo V.Kaikaris.

"ALĂ&#x;TAĂ&#x;RUĂ&#x;SIĂ‹Ă&#x;NEĂ&#x;SUĂ&#x;Ă€AĂ&#x;VwĂ&#x;JO %DOWDUXVLMRVHQHUJHWLNRVPLQLVWHULMDQHÂ’Ă?YHOJLDSUDV PzVSUHPMHUR6DXOLDXV6NYHUQHOLRSDVLĂ‘O\PXRVHSD NHLVWL$VWUDYRDWRPLQÂ?HOHNWULQÂ? $( GXMLQHMzJDLQH Taip pareiĹĄkÄ— Baltarusijos energetikos ministerijos BranduolinÄ—s energetikos departamento direktorius Vasilijus PoliuchoviÄ?ius, kurÄŻ citavo portalas tut.by. Pasak V.PoliuchoviÄ?iaus, Energetikos ministerija oficialaus pasiĹŤlymo iĹĄ Lietuvos kol kas negavo, taÄ?iau susipaĹžino su Lietuvos premjero idÄ—jomis Ĺžiniasklaidos priemonÄ—se. Tarp jĹł yra siĹŤlymas Astravo AE infrastruktĹŤrÄ… naudoti dujinei jÄ—gainei. „Statome AE sau, mĹŤsĹł vidaus vartojimui ir energetiniam saugumui. Ir ne tiktai elektros energijai gaminti, bet ir kuro rĹŤĹĄims diversifikuoti. Pas mus jau dabar 95 proc. elektros energijos gaminama dujinÄ—se jÄ—gainÄ—se, tad kokia gi tokio Lietuvos premjero S.Skvernelio pasiĹŤlymo prasmÄ—? Mums reikalingas patikimas elektros energijos ĹĄaltinis, nepriklausomas nuo jokiĹł kainĹł pokyÄ?iĹł pasaulyje“, – kalbÄ—jo V.PoliuchoviÄ?ius. Energetikos ministerijos atstovas tikino matantis kelis atominÄ—s elektrinÄ—s privalumus – ĹĄiltnamio efektÄ… sukelianÄ?iĹł dujĹł iĹĄ-

metimo apribojimas, dujĹł dalies gaminant elektros energijÄ… sumaĹžinimas ir darbo vietĹł kĹŤrimas. „Kiekviena darbo vieta atominÄ—je elektrinÄ—je ateityje gali sukurti iki penkių–septyniĹł darbo vietĹł kitur. Taigi ĹĄis projektas labai naudingas“, – apie Astravo AE kalbÄ—jo V.PoliuchoviÄ?ius. Jo teigimu, Lietuvos sprendimas nepirkti elektros energijos iĹĄ Astravo AE nÄ—ra laikomas problema. „Tai yra kiekvieno teisÄ—. Jei jĹŤs ateinate ÄŻ rinkÄ… ir jums kas nors nepatinka, niekas neverÄ?ia jĹŤsĹł tai pirkti. 40 procentĹł ĹĄalies elektros energijos gamins AE, beveik 60 proc. – dujinÄ—s elektrinÄ—s, o toliau bus plÄ—tojami atsinaujinantys energijos iĹĄtekliai. Toks balansas sudarytas, kad nesiremtume tik viena kuro rĹŤĹĄimi“, – aiĹĄkino V.PoliuchoviÄ?ius. PraÄ—jusiÄ… savaitÄ™ VyriausybÄ— praneĹĄÄ—, kad premjeras S.Skvernelis laiĹĄku kreipÄ—si ÄŻ Baltarusijos ministrÄ… pirmininkÄ… SergejĹł RumasÄ… su pasiĹŤlymu apsvarstyti galimybÄ™ vietoj Astravo AE plÄ—toti moderniÄ… dujinÄ™ elektrinÄ™. (ELTA, LR)

5Ă€Ă&#x;SIĂ&#x;MIĂ&#x;NwĂ&#x;APIEĂ&#x;I¸Ă&#x;MOĂ&#x;KAS 9DLUXRWRMDPVNXULHDWVL VDN\VVHQĂ˜DXWRPRELOLĂ˜ LUYLHWRMMĂ˜Â’VLJLVPDĂ?LDX WDUĂ…LXVDUEDSDVLULQNV YLHĂ…jMÂ’WUDQVSRUWjNHWL QDPDPRNzWLNHOLĂ˜Ă…LP WĂ˜HXUĂ˜NRPSHQVDFLMDV Vis dÄ—lto kokie automobiliai bus laikomi tarĹĄiais, Aplinkos ministerija (AM) kol kas neÄŻvardija. Ĺ˝inoma, kad ĹĄiuo metu tarĹĄiausiais yra laikomi tie, kuriĹł anglies dioksido tarĹĄa bĹŤtĹł ne didesnÄ— nei 120 gramĹł vienam kilometrui, taÄ?iau konkretĹŤs kriterijai dar nÄ—ra aiĹĄkĹŤs. „DÄ—l tarĹĄos, CO² ir kitĹł detaliĹł dar nesame paskelbÄ™. Jei rinka tvarkysis natĹŤraliai, taip, kad bus naudinga pasinaudoti finansine paskata, logiĹĄka, kad tie, kurie turi senesnius negu 14 metĹł automobilius, turÄ—tĹł jĹł at-

sikratyti“, – LRT radijui sakÄ— AM specialistas Vitalijus Auglys. Pasak jo, AM kompensacijoms numatÄ— 30 milijonĹł eurĹł. ValstybinÄ—s ÄŻmonÄ—s „Regitra“ atstovo Dariaus JurguÄ?io pateiktais duomenimis, Lietuvoje ir naudojami vidutiniĹĄkai 14 metĹł senumo automobiliai. Europos SÄ…junga siekia iki 2030 metĹł sumaĹžinti iĹĄmetamĹł ĹĄiltnamio efektÄ… sukelianÄ?iĹł dujĹł kiekÄŻ maĹžiausiai 40 proc., palyginti su 1990-ĹłjĹł lygiu. Automobiliai yra tarp didĹžiausiĹł tarĹĄos ĹĄaltiniĹł. Ĺ iĹł metĹł kovo 1-Ä…jÄ… AM Vyriausybei svarstyti pateikÄ— atnaujintÄ… TarĹĄos maĹžinimo plano projektÄ…. Jame daug dÄ—mesio skirta finansinio skatinimo priemonÄ—ms. Viena jĹł – sukurti skatinimo mechanizmÄ…, kad senÄ… automobilÄŻ pridavÄ™ fiziniai asmenys atsiskaitytĹł uĹž vieĹĄojo transporto paslaugas arba ÄŻsigytĹł ne tokÄŻ tarĹĄĹł automobilÄŻ. (ELTA, LR)

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS Biokuras atpigo Energijos iĹĄtekliĹł birĹžos „Baltpool“ indeksas „Baltpool Wood Chips Spot Lithuania“ vasario 5-Ä…jÄ… siekÄ— 159,87 euro uĹž tonÄ… naftos ekvivalento, o vasario 26 d. – 136,72 Eur/tne. Baigiantis mÄ—nesiui indekso vertÄ— buvo 32 proc. maĹžesnÄ— nei pernai tokiu pat metu. VasarÄŻ vidutinÄ— svertinÄ— sudarytĹł biokuro ÄŻsigijimo sandoriĹł kaina, palyginti su sausiu, sumaŞėjo 9 proc. – nuo 171,05 Eur/tne iki 159,25 Eur/tne, o per metus ji sumenko net 27 proc.

Nuo 2009-ĹłjĹł metinÄ— nuomininkĹł apyvarta Ĺ iauliĹł „Akropolyje“ iĹĄaugo 61 proc., metinis lankytojĹł srautas – 17 proc.

DeĹĄimtmeÄ?io rezultatai 72 mln. ĹžmoniĹł – tiek lankytojĹł per deĹĄimt veiklos metĹł sulaukÄ— Ĺ iaurÄ—s Lietuvoje prekybos ir pramogĹł centras Ĺ iauliĹł „Akropolis“ (nuotr.). Prekybos centre praÄ—jusiais metais apsilankÄ— 7,8 mln. pirkÄ—jĹł, o Ä?ia ÄŻsikĹŤrusiĹł nuomininkĹł apyvarta siekÄ— 99,3 mln. eurĹł.

Rengia darbuotojus Vilniuje, Kaune ir KlaipÄ—doje veikianÄ?iuose darbuotojĹł mokymo centruose praÄ—jusiais metais prekybos tinklas „Maxima“ parengÄ— per 530 naujĹł prekybos srities darbuotojĹł. Tokius mokymus prekybos tinklas vykdo nuo 2011 metĹł.


LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

PASAULIS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x; $3QXRWU

PASAULIS

$UĂ…LRVGLVNXVLMRVGzOJHULDXVLRĂ„%UH[LWÂłVFHQDULMDXVLUJDOLPĂ˜LĂ…HLmLĂ˜LĂ…VXVLGDULXVLRVVLWXDFLMRVY\NVWDQHWLNWDL-XQJWLQzV.DUDO\VWzV3DUODPHQWHEHWLUSULHMRNXUJLQmLMDVLDELHMĂ˜SXVLĂ˜UzPzMDL

!KĂ&#x;LAĂ&#x;VIEĂ&#x;TwĂ&#x;JEĂ&#x;UĂ€Ă&#x;SIĂ&#x;BUĂ&#x;VŠĂ&#x;BRIĂ&#x;TAIĂ&#x;TAMĂ&#x;POĂ&#x;%3Ă&#x;NERĂ&#x;VUS %ULWĂ˜SDUODPHQWDUDLWXUzVSDVLULQNWLÂąDULĂ…VWRWLLĂ… (XURSRV6jMXQJRV (6 QHVXGDULXVVXVLWDULPRDU DWLGzWLSDVLWUDXNLPj%HWQzYLHQDVĂ…LĂ˜VSUHQGLPĂ˜ QHSDURG\VLĂ…zMLPRLĂ…NODLGDXVĂ„%UH[LWÂłODELULQWR „VÄ—l iĹĄaugo tikimybÄ—, kad JungtinÄ— KaralystÄ— iĹĄ ES iĹĄstos be susitarimo“, – vakar VyriausybÄ—s pasitarime kalbÄ—jo Lietuvos diplomatijos vadovas Linas LinkeviÄ?ius. JungtinÄ—s KaralystÄ—s parlamentarai dar kartÄ… – 391 balsu prieĹĄ 242 – atmetÄ— Theresos May ir Europos Komisijos pasiektÄ… susitarimÄ…, kuris buvo patobulintas, idant laikinosios apsidraudĹžiamosios ekonominÄ—s priemonÄ—s netaptĹł nuolatinÄ—s ir nesusaistytĹł Londono su ES rinkos taisyklÄ—mis. Dar kurÄŻ laikÄ… situacijÄ… suvaldyti ĹžadÄ—jusi Th.May po antradienio smĹŤgio jau nebebandÄ— visko apkaiĹĄyti roĹžinÄ—mis iliuzijomis ir neslÄ—pÄ—, kad situacija pernelyg neaiĹĄki: „GalÄ—siu pasakyti, kas mĹŤsĹł laukia toliau, kai pamatysiu, kaip per kitas dvi dienas susiklostys Parlamento balsavimai.

GalbĹŤt tai mums nurodys kryptÄŻ, apie kuriÄ… galÄ—sime mÄ…styti.“ Lietuvos uĹžsienio reikalĹł ministras L.LinkeviÄ?ius prognozavo, kad vÄ—lĹł treÄ?iadienio vakarÄ… JungtinÄ—s KaralystÄ—s parlamentarai atmes iĹĄstojimo be sutarties galimybÄ™, o ĹĄiandien iĹĄreikĹĄ norÄ… siekti 50-ojo ES sutarties straipsnio, kuris reglamentuoja ĹĄalies pasitraukimÄ… iĹĄ Bendrijos, pratÄ™simo. „TaÄ?iau pratÄ™simas nÄ—ra automatiĹĄkas, nes JungtinÄ— KaralystÄ— turi argumentuoti, kodÄ—l taip nori padaryti. „Brexit“ nukÄ—lus iki geguŞės 23 dienos tai nesujauktĹł ES procesĹł. Vis dÄ—lto, jei iĹĄstojimas bus nukeltas vÄ—liau, britĹł atstovai turÄ—s bĹŤti renkami ÄŻ Europos Parlamentą“, – kalbÄ—jo L.LinkeviÄ?ius. Kiek anksÄ?iau Vokietijos kanclerÄ— Angela Merkel galimybÄ™ nu-

kelti iĹĄstojimo datÄ… vertino pozityviai. Pasak jos, nukelti iki birĹželio pabaigos – „paprasta“, o nukelti jÄ… iki Europos Parlamento rinkimĹł „bĹŤtĹł labai paprasta“. Jei 50-ojo straipsnio veikimas bĹŤtĹł pratÄ™stas, galimi iĹĄlieka visi „Brexit“ ateities variantai: antras referendumas, nauji rinkimai, pasikeitusi partijĹł vadovybÄ—. Jeigu jis pratÄ™stas nebĹŤtĹł, britai galiausiai iĹĄstotĹł be sutarties ir patektĹł ÄŻ politinÄ—s bei ekonominÄ—s sumaiĹĄties verpetÄ…. TreÄ?iojo sutarties varianto Briuselis siĹŤlyti nebeĹžada. Stebint situacijÄ…, Europos SÄ…jungos ĹĄalyse buvo juntamas susierzinimas ir nekantrumas. „Ar tai jau pabaiga? Tikrai ne, nors niekas neturi nÄ— menkiausios idÄ—jos, kas bus toliau. PremjerÄ— prarado balsÄ… ir politine, ir tikrÄ…ja ĹžodĹžio prasme, – apie uĹžkimusiÄ… britĹł premjerÄ™ raĹĄÄ— PrancĹŤzijos dienraĹĄtis „Liberation“. – Visi scenarijai ÄŻmanomi, nÄ— vienas nÄ—ra labiau tikÄ—tinas nei kitas.“ ES vyriausiasis derybininkas „Brexit“ klausimu Michelis Bar-

2UOĂ&#x;̧IAĂ&#x;SIĂ&#x;BLOĂ&#x;GIAUĂ&#x;SIAMĂ&#x;SCEĂ&#x;NAĂ&#x;RIĂ&#x;JUI â– -HLĂ„%UH[LW³’Y\NWĂ˜EHMRNLRV VXWDUWLHVÂ’VLY \UDXWĂ˜HNRQRPL QzLUSROLWLQzVXPDLĂ…WLV9HĂ?z MDLWUDQVSRUWRVHNWRULDXVGDU EXRWRMDLMDXNXUÂ’ODLNjUXRĂ…LDVL EHWNRNLDLVLWXDFLMDLRNDLNDV Â’Ă?YHOJLDLUQDXMĂ˜JDOLP\ELĂ˜ â–  1DXMLHQĂ˜DJHQWĂ‘UDL%16QDFLR QDOLQzVYHĂ?zMĂ˜DXWRPRELOLDLV DVRFLDFLMRVĂ„/LQDYDÂłVHNUHWR ULXVWUDQVSRUWRSROLWLNDL7RPDV *DUXROLVWHLJzĂ„.LHNYLHQRMH NUL]zMH\UDLUJDOLP\ELĂ˜7LNz WLQDNDGLUIUDFKWDL NURYLQLĂ˜ JDEHQLPRÂ’NDLQLDL WDUS-XQJ WLQzV.DUDO\VWzVLU(XURSRVLĂ… DXJVQHVWLHJDEHQLPDLSD VLGDU \VĂ…LHNWLHNUL]LNLQJHVQL /LHWXYRVYHĂ?zMDLJUHLWDLSULVL

nier nebuvo taip pozityviai nusiteikÄ™s net ir kalbant apie iĹĄstojimo nukÄ—limÄ…: „Mums reikia iĹĄgirsti aiĹĄkius atsakymus. KodÄ—l turÄ—tume pratÄ™sti derybĹł laikotarpÄŻ? KÄ… per jÄŻ veiksime?“ Pasak jo, tai, kÄ… uĹžtruko suderÄ—ti dvejus metus, britĹł Parlamen-

WDLNRDĂ…PDQDXNDGWDLSEXV LUĂ…Â’NDUWjÂł â– %HVLWÂ?VLDQWLVXPDLĂ…WLVGDOÂ’/LH WXYRVHPLJUDQWĂ˜VNDWLQDJUÂ’Ă? WL.DGJUÂ’Ă?WDQmLĂ˜MĂ˜SDVWDUXRMX PHWXGDXJzMDMDXmLDLUYHUV ODV‘PRQzVVXODXNLDGDXJLDX EHVLGRPLQmLĂ˜GDUERSR]LFLMR PLVQHWLNLĂ…-XQJWLQzV.DUDO\V WzVEHWLULĂ…NLWĂ˜Ă…DOLĂ˜ â–  6WDWLVWLNRVGHSDUWDPHQWR GXRPHQLPLVSHUSLUPXVGX Ă…LĂ˜PHWĂ˜PzQHVLXVÂ’/LHWXYj LPLJUDYRLĂ…YLVRĂ?PR QzVÂąNDUWXVGDXJLDXQHL SHUQDLWXRSDWPHWX *UÂ’Ă?WDQW \VÂ’/LHWXYjWDXWLH mLDLVXGDURGDXJLDXQHLSX VÂ?LPLJUDQWĂ˜

tas atmetÄ— dviem balsavimais. Europa nustebusi – visuomet santĹŤrĹŤs britĹł politikai, rodÄ™ Ĺžemynui aukĹĄÄ?iausios brandos parlamentarizmo tradicijas, dabar atrodo kaip panikos apimta, rĹŤke pasiklydusi minia. (AP, BBC, „The Guardian“, LR)

Ä=XPDSUHVV³Ä6FDQSL[³QXRWU

3UHVWLĂ?LQLDL$PHULNRVXQLYHUVLWHWDLDWVLGĂ‘UzVNDQGD ORHSLFHQWUH3DDLĂ…NzMRNDGJDUVĂ‘VLUWXUWLQJLWzYDL PRNzMRPLOLMRQLQLXVN\Ă…LXVNDGMĂ˜QHLWLQWDOHQWLQJL YDLNDLÂ’VWRWĂ˜Â’WURNĂ…WDPDVDXNĂ…WRMRPRNVORÂ’VWDLJDV Tai – didĹžiausia tokio tipo byla, kada nors pasiekusi teismÄ…, antradienÄŻ sakÄ— tyrimÄ… pristatÄ™s federalinis prokuroras Andrew Lellingas. Tarp pusĹĄimÄ?io kaltinamĹłjĹł – tokios Holivudo ÄŻĹžymybÄ—s kaip serialo „Nusivylusios namĹł ĹĄeimininkÄ—s“ ĹžvaigĹždÄ— Felicity Huffman ir aktorÄ— bei prodiuserÄ— Lori Loughlin. SparÄ?iai judanÄ?iame tyrime skandalingus kaltinimus ir suÄ—mimus vos per kelias valandas pakeitÄ— kaltÄ—s pripaĹžinimai ir paleidimai uĹž uĹžstatÄ…, bet gali prireikti iĹĄtisĹł mÄ—nesiĹł ar net metĹł, kad bĹŤtĹł nustatytas visas nusikaltimĹł mastas. O pati apgaulÄ—s schema – stebÄ—tinai paprasta ir įŞōli: klastoti egzaminĹł rezultatus ir papirkinÄ—ti Ĺžmones, sprendĹžianÄ?ius dÄ—l jaunuoliĹł priÄ—mimo ÄŻ universitetus. ÄŽspĹŤdingi kyĹĄiai buvo maskuojami kaip aukos labdarai. SukÄ?iavimo operacijoms dirigavo stojimo ÄŻ universitetus konsultantas, kompanijos „Edge College & Career Network“ steigÄ—jas ir vadovas Williamas Singeris. Jis sa-

vo kaltÄ™ pripaĹžino ir, jo advokato Donaldo Hellerio teigimu, yra pasiruoĹĄÄ™s visiĹĄkai bendradarbiausi su teisÄ—sauga, „apgailestauja ir nori judÄ—ti tolyn gyvenime.“ ProkurorĹł duomenimis, tÄ—vai W.Singeriui dideles sumas mokÄ—jo nuo 2011-ĹłjĹł iki praÄ—jusio mÄ—nesio. UĹž tai jis papirkinÄ—jo universitetĹł sporto trenerius ir administracijĹł darbuotojus, kad jie sukurtĹł melagingÄ… ÄŻvaizdÄŻ – esÄ… jaunuoliai yra iĹĄskirtiniai atletai – ir taip padidintĹł jĹł ĹĄansus ÄŻstoti. Treneriai tiesiogiai nesprendĹžia, kas bus priimtas ÄŻ aukĹĄtÄ… jÄ… mokyklÄ…, taÄ?iau jie teikia rekomendacijas priÄ—mimo komisijoms ir tai yra „labai didelÄ™ ÄŻtakÄ… (galutiniam sprendimui) turintis veiksnys“, sakÄ— priÄ—mimo ÄŻ universitetus ekspertÄ—, buvusi Franklino ir MarĹĄalo koledĹžo Pensilvanijoje dekanÄ—. Konsultantas taip pat tarpininkaudavo samdant pirmĹŤnus, kurie vietoj tikrĹłjĹł kandidatĹł laikydavo stojamuosius egzaminus, ir papirkinÄ—jant egzaminĹł centrĹł darbuotojus, kad jie pataisytĹł stojanÄ?iĹłjĹł egzaminĹł atsakymus. TÄ—vai uĹž tokias paslaugas mokÄ—-

Ä&DSLWDO3LFWXUHV³Ä6FDQSL[³QXWRU

+YĂ&#x;̧ IAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;UĂ€Ă&#x;PRESĂ&#x;TIĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NESĂ&#x;Â?Ă€YMYBIĂ‹Ă&#x;VAIKĂ‹Ă&#x;STUĂ&#x;DIĂ&#x;JAS

$NWRUz)+XIIPDQ NDLUzMH NDOWLQDPDGDYXVLN\Ă…Â’NDGMRVLUDNWRULDXV :+0DF\Y\UHVQLRMLGXNUD6RILD DQWUDLĂ…NDLUzV Â’VWRWĂ˜Â’XQLYHUVLWHWj

jo nuo keliĹł ĹĄimtĹł tĹŤkstanÄ?iĹł iki 6,5 mln. doleriĹł (57,7 mln. eurĹł). „Šie tÄ—vai sudaro rinktinÄŻ turtingĹłjĹł ir privilegijuotĹłjĹł sÄ…raĹĄÄ…â€œ, – sakÄ— prokuroras A.Lellingas. Tarp jĹł – privaÄ?iĹł ir valstybiniĹł ÄŻmoniĹł vadovai, sÄ—kmÄ—s lydimi investuotojai, savo srityse aukĹĄtumĹł pasiekÄ™ profesionalai. Kaltinimai pateikti maĹžiausiai 33 tÄ—vams ir 9 treneriams, dirbusiems tokiose prestiĹžinÄ—se mokyklose kaip Yale’io, Stanfordo, DĹžorĹžtauno, Veik Foresto, Teksaso universitetai, PietĹł Kalifornijos universitetas ir Los AndĹželo universitetas Kalifornijoje.

+ROLYXGRĂ?YDLJĂ?GHLEHLSURGLXVHUHL//RXJK OLQSDWHLNWLNDOWLQLPDLGzOSDSLUNLQzMLPR

Stanfordo universiteto buriavimo treneris Johnas Vandemoeris pripaĹžino savo kaltÄ™ antradienÄŻ Bostone, o buvÄ™s Yale’io universiteto merginĹł futbolo treneris savo kaltÄ™ pripaĹžino dar prieĹĄ pavieĹĄinant bylÄ… ir padÄ—jo surinkti ÄŻrodymus prieĹĄ kitus kaltinamuosius. Pastarasis uĹž tai, kad ÄŻ komandÄ… priÄ—mÄ— studentÄ™, netgi neĹžaidĹžianÄ?iÄ… futbolo, gavo 400 tĹŤkstanÄ?iĹł doleriĹł (355 tĹŤkst. eurĹł), o W.Singeriui uĹž sandÄ—rio suorganizavimÄ… merginos tÄ—vai atseikÄ—jo dar 1,2 mln. doleriĹł (1,06 mln. eurĹł). Keliams asmenims, ÄŻskaitant

aktorÄ™ F.Huffman, pateikti kaltinimai sÄ…mokslu ÄŻvykdyti sukÄ?iavimÄ…, uĹž tai gresia iki 20 metĹł kalÄ—jimo. „Kaskart priÄ—mus studentÄ… apgaulÄ—s bĹŤdu sÄ…Ĺžiningas ir iĹĄties talentingas jaunuolis bĹŤdavo atmetamas“, – sakÄ— A.Lellingas. NÄ— vienam studentui ar universitetui kaltinimai nebuvo pateikti. TyrÄ—jĹł duomenimis, daugelis jaunuoliĹł net neĹžinojo apie savo tÄ—vĹł veiksmus, o universitetai suskubo atleisti ar nuĹĄalinti susitepusius darbuotojus ir neigti kÄ… nors ĹžinojÄ™ apie korupcijos voratinklÄŻ. (AP, CNN, LR)


Ă„UIFRPÂłQXRWU

SDVDXOLV

Ă&#x;PNRYRG

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

6ERĂ&#x;TINĂ&#x;GOSĂ&#x;TAĂ&#x;POĂ&#x;NETĂ&#x;NUOĂ&#x;TEĂ&#x;KOS 9HQHVXHORMHQzUDHOHNW URVQXWUĂ‘NRYDQGHQV WLHNLPDVRDSLHYDLVWXV DUEDNDVGLHQHVSUHNHV QHYHUWDQHWJLVYDMRWL ,Ă…SDGzWLHVYHQHVXH OLHmLDLPzJLQDVXNWLV Â’YDLULDXVLDLVEĂ‘GDLV Karakase gyvenanti Rosa Elena serga diabetu. Kai praÄ—jusÄŻ ketvirtadienÄŻ mieste dingo elektra ir dabar ÄŻjungiama tiktai retkarÄ?iais, moteris sunerimo, kad netrukus suges jos insulinas, kurÄŻ reikia laikyti ĹĄaltai. Dabar kasdien mieste ji suka ratus ieĹĄkodama indiniĹł nimbamedĹžiĹł – jĹł lapuose gausu cukraus. Moteris ÄŻsitikinusi, jog vartodama trintus lapus galÄ—s bent kurÄŻ laikÄ… kontroliuoti diabetÄ…. Jos istorija – iliustracija to, su kuo susiduria venesuelieÄ?iai.

„Čia kaip DĹžiumandĹži – bet aplinkui bÄ—gioja ne liĹŤtai ir drambliai, o nacionalinÄ— gvardija ir gaujos.“ 30DUWLQH]DV

Jau savaitÄ™ ĹĄalyje elektra tiekiama su dideliai pertrĹŤkiais. Kartais jos nebĹŤna, kartais ÄŻsijungia trumpam. Ĺ aldytuvuose pĹŤva maistas, ligoninÄ—se tapo sudÄ—tinga ir pavojinga atlikti operacijas, o gyvybÄ™ palaikanÄ?ius aparatus energija maitina generatoriai. Ĺ iomis dienomis galima pamatyti, kaip venesuelieÄ?iai mieste

kLQNYH7HUzÂąSHQNLĂ?YHMĂ˜NDLPHOLDL,WDOLMRMHSULWUDXNLDQW\VEĂ‘ULXVWXULVWĂ˜ 9HQHVXHOLHmLDLEDNXVSLOGRQXRWHNĂ˜YDQGHQLXÂąEUDQJXVNLHNYLHQDVODĂ…DV

ieĹĄko vietĹł, kur stipriau veiktĹł jĹł telefono signalas, – prastas tapo ir ryĹĄys. Kaimynai dalijasi tuo, kÄ… turi. Vieno daugiabuÄ?io gyventojas pasakojo paskolinÄ™s elektros generatoriĹł visiems kaimynams, kad jie galÄ—tĹł ÄŻsikrauti mobiliuosius telefonus ar prijungti bĹŤtinus ÄŻrenginius. Nors ÄŻprastai Venesueloje dÄ—l vyriausybÄ—s subsidijĹł benzinas kainuoja centus, dÄ—l energijos tiekimo sutrikimo neveikia daugybÄ— degaliniĹł ir nepapildomos degalĹł atsargos. Be to, draudĹžiama benzinÄ… piltis ÄŻ kanistrus, todÄ—l nemaĹžai ĹžmoniĹł perka degalus savo generatoriams juodojoje rinkoje. „ValdĹžia tai vadina kontrabanda, o mes – iĹĄlikimu“, – teigÄ— Karakase gyvenanti Carolina. Pedro Martinezas, anksÄ?iau dirbÄ™s ĹŤkiuose, kaimynus moko, kaip sĹŤdyti mÄ—sÄ…, kad jos atsargas bĹŤtĹł galima iĹĄsaugoti ir be ĹĄaldytuvo. „ViĹĄtiena ir Ĺžuvis seniausiai supuvo, bet jautienÄ… dar bandome iĹĄgelbÄ—ti“, – aiĹĄkino Pedro.

Miestuose ÄŻsivyravus tamsai prasidÄ—jo nusikaltimai – Karakase kai kuriĹł namĹł gyventojai budi prie ÄŻÄ—jimĹł sutemus, nes jau patyrÄ— ne vienÄ… apiplÄ—ĹĄimÄ…. Pastaruosius vykdo ir sukarintos grupuotÄ—s. „Čia kaip DĹžiumandĹži – bet aplinkui bÄ—gioja ne liĹŤtai ir drambliai, o nacionalinÄ— gvardija ir gaujos“, – sakÄ— P.Martinezas. Karakase trĹŤksta vandens. Prie vaistiniĹł, kurios parduoda butelius geriamojo vandens, driekiasi milĹžiniĹĄkos eilÄ—s. O nuotekĹł kanaluose ĹžmonÄ—s darbuojasi su bakais – siekia surinkti kiekvienÄ… tekantÄŻ laĹĄÄ…. KĹŤdikio su Ĺžmona neseniai susilaukÄ™s Moisesas de Lima pasakojo, kad gausiomis vandens atsargomis jis nori pasirĹŤpinti, nes neĹžinia, kada situacija pagerÄ—s. „Gyvename karo laikĹł ekonomikos sÄ…lygomis. Ĺ tai kÄ… mums padarÄ— valdĹžia. Ir ji dar turi sÄ…ĹžinÄ—s Ĺžaisti pirĹĄtĹł badymo ĹžaidimÄ… ir permesti kaltÄ™ vieni kitiems“, – iĹĄ ÄŻsiĹŤÄ?io drebanÄ?iu balsu kalbÄ—jo M.De Lima. („The Guardian“, LR)

Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

3CEĂ&#x;NgĂ&#x;DREBINAĂ&#x;SEKĂ&#x;SOĂ&#x;SKANĂ&#x;DAĂ&#x;LAI 'YLHP3LHWĂ˜.RUzMRVVFH QRVGLHYXNDPVÂąMXRGRV GLHQRV‘VLSDLQLRMÂ?Â’Vj YDGDYLPRLUSRUQRJUD ILMRVVNDQGDOXVGDLQL QLQNDL6HXQJULLU-XQJ -RRQ\RXQJDVSUDQHĂ…z VWDEGDQW\VVDYRNDUMHUj PietĹł KorÄ—jos popmuzika, arba K-pop, – tikras kultĹŤrinis fenomenas, o Ĺžymiausi jos atlikÄ—jai turi milijonus gerbÄ—jĹł ne tik savo ĹĄalyje, bet ir uĹž jos ribĹł. TaÄ?iau pastarosiomis dienomis ĹĄalies muzikos industrijÄ… vienas po kito supurtÄ— du sekso skandalai. VaikinĹł grupÄ—s „Big Bang“ narys Seungri dÄ—l savo stiliaus ir praĹĄmatnaus gyvenimo pomÄ—gio pelnÄ— KorÄ—jos DidĹžiojo Getsbio pravardÄ™. Bet dabar 28 metĹł vaikino ateitis atrodo niĹŤrokai: jam iĹĄkelti kaltinimai sÄ…vadavimu. Seungri, kurio tikras vardas – Lee Seung-hyunas, ÄŻtariamas ÄŻkĹŤrÄ™s prostitucijos tinklÄ…, kurio paslaugomis madingiausiuose Seulo naktiniuose klubuose naudojosi turtingi ĹĄalies verslininkai ir investuotojai iĹĄ uĹžsienio. Vaikinas ĹĄiuos kaltinimus neigia, bet, nenorÄ—damas dar labiau pakenkti savo grupÄ—s reputacijai ir leidybos kompanijos „YG Entetainment“ interesams, praneĹĄÄ— nutraukiantis muzikinÄ™ karjerÄ…. Prostitucija PietĹł KorÄ—joje yra nelegali, tad jei bĹŤtĹł pripaĹžintas

6HXQJULQHLJLD YDGRYDYÂ?VSURV WLWXFLMRVWLQNOXL EHWGzOVNDQGD ORQXWUDXNzVDYR PX]LNLQÂ?NDUMHUj

kaltu, Seungri grÄ—stĹł iki 3 metĹł kalÄ—jimo bausmÄ—. „BĹŤtĹł geriau, jeigu aĹĄ ĹĄiuo metu pasitraukÄ?iau iĹĄ pramogĹł scenos. Kadangi ĹĄis skandalas per didelis, nusprendĹžiau baigti karjerÄ…. Kalbant apie vykstantÄŻ tyrimÄ…, rimtai to imsiuosi, kad ÄŻrodyÄ?iau savo nekaltumÄ… dÄ—l visĹł kaltinimĹłâ€œ, – paskelbÄ— jis savo „Instagram“ paskyroje. TaÄ?iau jau kitÄ… dienÄ… po kaltinimĹł Seungri K-pop pasaulÄŻ supurtÄ— dar vienas skandalas: paaiĹĄkÄ—jo, kad dainininkas ir televizijos ĹžvaigĹždÄ— Jung Joon-youngas slapta filmavo, kaip uĹžsiima seksu su moterimis, o vaizdo ÄŻraĹĄais be jĹł sutikimo dalijosi internete. TrisdeĹĄimtmetis ĹĄiĹł kaltinimĹł neneigÄ—. „PripaŞįstu visus savo nusikaltimus. Filmavau moteris be jĹł

sutikimo ir dalijausi ÄŻraĹĄais virtualiame pokalbiĹł kambaryje. Tai darydamas nejauÄ?iau didelÄ—s kaltÄ—s“, – iĹĄplatintame praneĹĄime teigÄ— Jung Joon-youngas. „Pirmiausia klaupiuosi ant keliĹł, kad atsipraĹĄyÄ?iau moterĹł, kurios uĹžfiksuotos vaizdo ÄŻraĹĄuose, ir tĹł, kuriuos nuliĹŤdino ir nuvylÄ— ĹĄis sukreÄ?iantis ÄŻvykis“, – atgailavo dainininkas. Antradienio vakarÄ… policija jam pateikÄ— kaltinimus neteisÄ—tu filmavimu ir vaizdinÄ—s medĹžiagos skelbimu. Slapta padaryti seksualinio pobĹŤdĹžio vaizdo ÄŻraĹĄai, kurie daĹžnai atsiduria internete, PietĹł KorÄ—joje pasiekÄ— epideminÄŻ mastÄ…. PraÄ—jusiÄ… vasarÄ… Seule deĹĄimtys tĹŤkstanÄ?iĹł moterĹł dalyvavo demonstracijoje, jos reikalavo policijos imtis grieĹžtesniĹł priemoniĹł prieĹĄ paĹžeidÄ—jus. („The Guardian“)

.EBEĂ&#x;LEISĂ&#x;AVwTIĂ&#x;¸LEĂ&#x;PEĂ&#x;jIĂ‹ kLQNYH7HUzVÂąSHQNLĂ˜VSDOYLQJĂ˜Ă?YHMĂ˜NDLPHOLĂ˜,WDOL MRMHÂąSOĂ‘VWDDSODQN\WLJDXVLRVPLQLRVWXULVWĂ˜7DmLDX Ă…LDLVPHWDLVMLHPVJDOLRVDSUDQJRVWDLV\NOzÂąĂ?PRQzV VXÂ’VLVSLULDPRPLVĂ…OHSHWzPLVmLDQHEXVSDJHLGDXMDPL Italijos brangenybe vadinamo ÄŒinkve TerÄ—s nacionalinio parko administracija treptelÄ—jo koja: „UĹžteks gelbÄ—ti neatsakingus turistus, kurie laipioja uolĹł takais avÄ—dami netinkamÄ… avalynÄ™.“ Nuo ĹĄios vasaros turistai, kurie ignoruos reikalavimÄ… avÄ—ti tinkamÄ… avalynÄ™ lankantis ÄŒinkve TerÄ—s paĹžintiniuose takuose, turÄ—s mokÄ—ti nuo 50 iki 2,5 tĹŤkst. eurĹł baudÄ…. Ji priklausys nuo to, kiek laiko sugaiĹĄ gelbÄ—jimo tarnybos mÄ—gindamos padÄ—ti nelaimÄ—liui. Pastaruoju metu kalnĹł gelbÄ—tojĹł komandos pernelyg daĹžnai kvieÄ?iamos iĹĄ bÄ—dos traukti turistus, kurie susiĹžeidĹžia, nes nepaiso sau-

gumo taisykliĹł ir eina nuo vieno miestelio iki kito uolĹł takais apsirengÄ™ taip, lyg eitĹł ÄŻ paplĹŤdimÄŻ. „ŽmonÄ—s Ä?ia atvyksta ir eina paĹžintiniais keliais manydami, kad tai bus taip lengva, kaip pasivaikĹĄÄ?iojimas paplĹŤdimiu. Bet juk tai sudÄ—tingos trasos. BĹŤtina avÄ—ti tinkamus batus, o ne ĹĄlepsÄ—ti su ĹĄlepetÄ—mis per pirĹĄtą“, – teigÄ— nacionalinio parko direktorius Patrizio Scarpellini. Turistai bus perspÄ—ti apie gresianÄ?ias baudas lankstinukuose, kuriuos gaus su bilietais, taip pat vieĹĄajame transporte, gabenanÄ?iame Ĺžmones iki trasĹł ar nuo vieno miestelio iki kito. (CNN, LR)

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS Teisia aktyvistes Saudo Arabijoje prieĹĄ teismÄ… stojo 10 moterĹł teisiĹł gynÄ—jĹł, kurios buvo sulaikytos praÄ—jusiĹł metĹł geguŞę pagal kaltinimÄ… valstybei prieĹĄiĹĄka veikla. Ĺ˝iniasklaidos atstovai ir diplomatai ÄŻ posÄ—dĹžiĹł salÄ™ neÄŻleidĹžiami, iĹĄsamus aktyvistÄ—ms pateiktĹł kaltinimĹł sÄ…raĹĄas neĹžinomas. Tarp kaltinamĹłjĹł – Ĺžinomos kovotojos uĹž moterĹł teises L.al-Hathloul (nuotr.), Aziza al-Yousef, Eman al-Nafjan ir Hatoon al-Fassi. L.alHathloul 2014 metais kelis mÄ—nesius praleido kalÄ—jime uĹž tai, kad vairavo automobilÄŻ. Manoma, kad jos poelgis paskatino diskusijÄ… dÄ—l teisÄ—s vairuoti automobilÄŻ suteikimo Saudo Arabijos moterims, kuriÄ… jos pagaliau gavo 2018 metais.

Mirties bausmÄ— Kalifornijos gubernatorius G.Newsomas vakar paskelbÄ— valstijoje mirties bausmÄ—s vykdymo moratoriumÄ…, dÄ—l kurio mirties nuosprendĹžio vykdymas laikinai atidÄ—tas ĹĄia bausme nuteistiems 737 kaliniams. Demokratas G.Newsomas Kalifornijos gubernatoriaus pareigas eina nuo sausio. Jis jau seniai yra mirties bausmiĹł prieĹĄininkas. Gubernatorius ketina pasiraĹĄyti ÄŻsakÄ…, kuriuo Kalifornijos valstijoje bĹŤtĹł uĹždraudĹžiamas mirties bausmiĹł vykdymas.

Kalifornijoje kalinami ketvirtadalis visĹł JAV mirtininkĹł.

Sugriuvo mokykla TreÄ?iadienÄŻ Lagoso mieste Nigerijos pietvakariuose sugriuvus trijĹł aukĹĄtĹł pastatui, kurio pirmame aukĹĄte buvo mokykla, Ĺžuvo maĹžiausiai penki moksleiviai. Po nuolauĹžomis atsidĹŤrÄ— per 100 ĹžmoniĹł, daugiausia – vaikĹł. TreÄ?iadienio vakarÄ… buvo iĹĄgelbÄ—ti 22 ĹžmonÄ—s, tad bĹŤgĹĄtaujama, kad aukĹł skaiÄ?ius gali iĹĄaugti. AikĹĄtÄ—je, kur ÄŻvyko nelaimÄ—, susirinko ĹĄimtai ĹžmoniĹł. Vienas ĹĄaltinis Ĺžiniasklaidai teigÄ—, kad praÄ—jusiais metais valdĹžia buvo davusi nurodymÄ… nugriauti pastatÄ…, bet to nebuvo padaryta.

Pavojingiausias miestas Meksikos pasienio miestas Tichuana (nuotr.) paskelbtas pavojingiausiu pasaulio miestu: jame 2018 m. 100 tōkst. gyventojų teko 138,2 nuŞudymo. Meksikos pakrantės mieste Akapulke 100 tōkst. gyventojų teko 110,5 nuŞudymo, Venesuelos sostinėje Karakase – 99,9. Hondōro mieste San Pedro Suloje, kuris 2011–2014 metais uŞėmė pirmą ją vietą, nuŞudymų, ataskaitos duomenimis, per praėjusius penkerius metus sumaŞėjo 75 proc. Reitingo deťimtuką sudaro penki Meksikos, trys Venesuelos ir du Brazilijos miestai – Natalis ir Fortaleza.


SPORTAS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

SPORTOĂ&#x;ARENA

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

*%LWYLQVNRQXRWU

¡¿ALĂ&#x;GIĂ&#x;RIO¨Ă&#x;SVAĂ&#x;JOĂ&#x;NwĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NEĂ&#x;TIKĂ&#x;KAUĂ&#x;NIEĂ&#x;jIĂ‹Ă&#x;RANĂ&#x;KOĂ&#x;SE .DXQRĂ„ĂŒDOJLULRÂłNUHSĂ…L QLQNDLYLVGDUWXULYLOWÂ’ SDGDU\WLWDLNDVDWURGR QHÂ’PDQRPD3HUJDOzVĂ…LR YDNDURUXQJW\QzVHVX 0LXQFKHQRĂ„%D\HUQÂłSD OLNWĂ˜J\YjVYDMRQÂ?Ă?DLVWL (XURO\JRVNHWYLUWILQDO\MH R o l a n d a s V. E I D V I L A S

„Žalgirio“ krepĹĄininkai stengiasi negalvoti toliau nei vienos rungtynÄ—s ÄŻ priekÄŻ, taÄ?iau Eurolygos reguliarusis sezonas artÄ—ja prie finiĹĄo. Liko vos penki turai, o dvyliktojoje lentelÄ—s eilutÄ—je esantys ĹžalgirieÄ?iai nuo aĹĄtuntosios vietos atsilieka net trimis taĹĄkais. Lietuvos Ä?empionams reikia ne tik patiems laimÄ—ti viskÄ… iĹĄ eilÄ—s, bet ir sulaukti, kad daug taĹĄkĹł iĹĄbarstytĹł konkurentai. PadÄ—tis. Galima teigti, kad liko trys laisvi kelialapiai. DÄ—l jĹł varĹžosi ĹĄeĹĄios komandos, kurias skiria vos vienas taĹĄkas. Tai – po 13 pergaliĹł iĹĄkovojusios Vitorijos „Baskonia“, Milano „Olimpia“ bei PirÄ—jo „Olympiakos“ ir po 12 rungtyniĹł laimÄ—jusios Tel Avivo „Maccabi“, AtÄ—nĹł „Panathinaikos“ ir Miuncheno „Bayern“. „Žalgiris“ pasiekÄ— 10 pergaliĹł ir tebeturi aritmetinÄ™ galimybÄ™ prasibrauti ÄŻ elito aĹĄtuonetÄ…. TaÄ?iau konkurentai vietoje nestovÄ—s, tad Lietuvos Ä?empionai iki aĹĄtuntosios vietos gali nepakilti net ir laimÄ—jÄ™ visas penkerias likusias rungtynes. Konkurentai. „Žalgirio“ paskutiniĹł turĹł tvarkaraĹĄtis nebus ĹžvÄ—riĹĄkas. Ĺ iame ture Kauno komanda namie Ĺžais su „Bayern“, o kitÄ… savaitÄ™ vyks dviejĹł turĹł rungtynÄ—s.

Ă„ĂŒDOJLULR³’Ă?DLGzMDV1:ROWHUVDVSDVYHLNRLUWXUzWĂ˜SDVLURG\WLDLNĂ…WzMH

„Žalgiris“ pirmiausia keliaus Ĺžaisti su „Maccabi“, o paskui priims vienÄ… autsaideriĹł – Stambulo „Darussafaka“. Dvejas paskutines rungtynes Ĺ arĹŤno JasikeviÄ?iaus vyrai Ĺžais iĹĄvykoje su „Olympiakos“ ir „Real“ ekipomis. „Žalgiriui“ reikia aplenkti bent keturias komandas. Kurios iĹĄ jĹł galÄ—tĹł bĹŤti realiausi taikiniai? SudÄ—tingiausia per paskutinius penkis turus bus „Baskonia“ ir „Olimpia“ krepĹĄininkams. Jie Ĺžais net po trejas rungtynes su pirmojo penketo ekipomis. Nors lyderiĹł trijulei galvos dÄ—l rezultatĹł nebeskauda, tai nereiĹĄkia, kad „Fenerbahce“, CSKA ir „Real“ pradÄ—s dalinti taĹĄkus ÄŻ deĹĄinÄ™ ir ÄŻ kairÄ™. „Olimpia“ dar kovos su abiem Graikijos superklubais – „Olympiakos“ ir „Panathinaikos“, tad tikriausiai niekas labai nesistebÄ—tĹł, jei Italijos Ä?empionai Eurolygos reguliarĹłjÄŻ sezonÄ… baigtĹł penkiais iĹĄ eilÄ—s pralaimÄ—jimais.

Leng viausias finiĹĄas laukia „Olympiakos“ krepĹĄininkĹł. Jie nekovos nÄ— su viena pirmojo penketo komanda ir Ĺžais su pergaliĹł skonÄŻ pamirĹĄusiomis ekipomis „Herbalife“ bei „Darussafaka“. Praeitis. Pagal dabartinÄ™ sistemÄ… Eurolygos varĹžybos rengiamos treÄ?iÄ… sezonÄ…. „Žalgiris“ uĹžpraeitÄ… sezonÄ… iĹĄkovojo 14 pergaliĹł ir uŞėmÄ— 10-Ä…jÄ… vietÄ…, praÄ—jusÄŻ sezonÄ… laimÄ—jo 18 rungtyniĹł ir uŞėmÄ— ĹĄeĹĄtÄ… jÄ… vietÄ…. 2016–2017 metĹł sezone aĹĄtuntÄ… jÄ… vietÄ… uŞėmusi ir paskutinÄŻ kelialapÄŻ ÄŻ ketvirtfinalÄŻ pagriebusi „Darussafaka“ iĹĄkovojo 16 pergaliĹł, 2017–2018 metĹł sezone aĹĄtuntÄ… jÄ… vietÄ… uŞėmÄ— irgi 16 pergaliĹł iĹĄkovojÄ™s „Chimki“ klubas. Ĺ iais metais atkrintamĹłjĹł varĹžybĹł kartelÄ— bus panaĹĄiame aukĹĄtyje, bet jau dabar galima nusiteikti, kad finiĹĄo tiesiojoje uĹžvirs daug arĹĄesnÄ— kova. Ĺ ÄŻ sezonÄ… lyderiai labiau nuto-

-IUNCĂ&#x;HEĂ&#x;NOĂ&#x;¡"AYERN¨Ă&#x;¸Â?Ă&#x;SEĂ&#x;ZOĂ&#x;Ng 6OĂ“KIEĂ“TIĂ“JOSĂ“LYĂ“GA/DLPzMRLĂ… UXQJW\QLĂ˜LUXĂ?LPDSLUPjMjYLHWj $UWLPLDXVLDVSHUVHNLRWRMDV 2OGHQEXUJR(:(LĂ…NRYRMR SHUJDOLĂ˜Ă„%D\HUQÂłQXRVH]RQR SUDGĂ?LRVODLPzMRLĂ…HLOzV UXQJW\QLĂ˜EHWSHUSDVWDUXRVLXV WULVWXUXVQXJDOzMRWLNNDUWj 6HNPDGLHQÂ’LĂ…Y\NRMHSUDODLPzMR WUHmLjMjYLHWjXĂ?LPDQmLDL)HFKWRV Ă„5DVWDÂł ':LOOLDPVDV 9/XmLmLXVLU'%DUWKHOLVSR /\GHULDL':LOOLDPVDV WĂ…N 1'Ă?HGRYLmLXV WĂ…N '%DU WKHOLV WĂ…N 9/XmLmLXV WĂ…N LU3.RSRQHQDV WĂ…N %UROĂ“LYĂ“GA/DLPzMRLĂ… UXQJW\QLĂ˜LUGDOLMDVLGHYLQWjMD YLHWDĂ„%D\HUQÂłSHUYLVjVH]RQj QzNDUWRQHODLPzMRGDXJLDXQHL WUHMĂ˜LĂ…HLOzVUXQJW\QLĂ˜LUQzNDUWR QHSUDODLPzMRGDXJLDXQHLGYHMĂ˜ LĂ…HLOzVUXQJW\QLĂ˜3UDzMXVLDPH WXUHQDPLHSUDODLPzMRĂ„0DFFDELÂł ':LOOLDPVDV'%DU WKHOLV /\GHULDL':LOOLDPVDV WĂ…NDWNNDP 9/XmLmLXV WĂ…N 1'Ă?HGRYLmLXV WĂ…N 6-RYLmLXV WĂ…NUH] SHUG LU'%DUWKHOLV WĂ…N 0IRĂ“MOĂ“SIOSĂ“RUNGĂ“TYĂ“NwSĂ“*UXRGĂ?LR G0LXQFKHQHĂ„ĂŒDOJLULVÂłSUD

lo nuo vidutiniokĹł, o autsaideriai nuo lentelÄ—s viduryje esanÄ?iĹł komandĹł daug labiau atsiliko. Nusiteikimas. Kalbos apie teorinÄ™ galimybÄ™ virs niekais, jei „Žalgiris“ ĹĄiandien neatsirevanĹĄuos „Bayern“ ekipai. „Tai fiziĹĄkai stipri ir atletiĹĄka komanda. „Bayern“ ĹžaidĹžia drausmingÄ… serbiĹĄkÄ… krepĹĄinÄŻ. Mes kai kuriose pozicijose esame maĹžesni ir silpnesni, tad reikÄ—s tai slÄ—pti. Reikia Ĺžaisti taip, kaip pastaruoju metu, – tÄ™sti tÄ… gerÄ… bangÄ…, nedalinti lengvĹł taĹĄkĹł. Jeigu mes apsiginame, tada ir puolimas gerokai gyvesnis. Prie to prisideda ir geras gynÄ—-

ODLPzMR %'DYLHVDV /:HVWHUPDQQDV$:KLWHÂśDV $0LODNQLV':LOOLDPVDV 9/XmLmLXV1'Ă?HGRYLmLXVLU 6-RYLmLXVSR ,Ă…YLVRNRPDQ GRVĂ?DLGzWUHMDVRILFLDOLDV UXQJW\QHVSHUMDVĂ„%D\HUQÂł LĂ…NRYRMRWULVSHUJDOHV 4RAUĂ“MOS1XRVH]RQRSUDGĂ?LRV Ă?DLVWLQHJDOLSDVLUHQJLPRODLNR WDUSLXVXQNLjWUDXPjSDW\UÂ?V 00DmYDQDV1XRJUXRGĂ?LRSUD GĂ?LRVQHĂ?DLGĂ?LDmLXUQjVXVLĂ?HLGÂ?V '%RRNHULV YLGWĂ…N 2IKIUOTw.HOLDODSLXVÂ’NHWYLUWIL QDOÂ’XĂ?VLWLNULQRWU\VNRPDQGRV Ă„)HQHUEDKFHÂł &6.$ LU Ă„5HDOÂł 6DXJLLUĂ„$QDGROX (IHVÂł EHLĂ„%DUFHORQDÂł  SDGzWLV'zONLWĂ˜WULMĂ˜NHOLDODSLĂ˜ NRYRMDĂ…HĂ…LRVNRPDQGRVNXULDV VNLULDYRVYLHQDVWDĂ…NDVĂ„%DVNR QLD³Ä2OLPSLD³Ä2O\PSLDNRVÂł SR Ă„0DFFDEL³Ä3DQDWKL QDLNRVÂłLUĂ„%D\HUQÂł SR $ULWPHWLQLĂ˜JDOLP\ELĂ˜GDU QHSUDUDGRĂ„ĂŒDOJLULVÂł LU Ă„&KLPNLÂł RWU\VVLOSQLDX VLRVNRPDQGRVĂ„+HUEDOLIHÂł Ă„%XGXmQRVWÂł SR LUĂ„'DUXVVD IDNDÂł MDXQHEHJDOLSDNLOWLÂ’ DĂ…WXQWjMjYLHWj

jĹł Ĺžaidimas. Esame labai priklausomi nuo gynÄ—jĹł, nes nÄ—ra Pauliaus JankĹŤno ir Antano Kavaliausko, sumaŞėjo pasirinkimas Ĺžaisti nugara ÄŻ krepĹĄÄŻâ€œ, – vakar sakÄ— „Žalgirio“ treneris Ĺ arĹŤnas JasikeviÄ?ius. Tikimasi, kad aikĹĄtÄ—je jau galÄ—s pasirodyti traumÄ… iĹĄsigydÄ™s ÄŻĹžaidÄ—jas Nate’as Woltersas. KaunieÄ?iĹł strategas nenorÄ—jo gilintis ÄŻ turnyro lentelÄ™, bet rado prieĹžastÄŻ pajuokauti: „Visos komandos, iĹĄskyrus „ŽalgirÄŻâ€œ, geriau ĹžaidĹžia namie. Bet dabar ir „Žalgiris“ namuose gerai pradÄ—jo Ĺžaisti, todÄ—l reikia tikÄ—tis, kad taip eisime ir toliau.“

.HUHPDV.DQWHULVDWY\NRÂ’$O\WDXVĂ„']Ă‘NLMjÂłSULHĂ…NH OLDVVDYDLWHVLULĂ…NDUWWDSRU\Ă…NLXĂ?DLGzMXQHWLN']Ă‘NL MRVVRVWLQzVHNLSRMHEHWLUYLVRMH/LHWXYRVNUHSĂ…LQLRO\JRMH K.Kanteriui pakako keleriĹł rungtyniĹł, kad ÄŻsitikintĹł, kad atvyko ÄŻ dÄ—l krepĹĄinio pamiĹĄusiÄ… ĹĄalÄŻ. „GalbĹŤt Lietuva nÄ—ra didelÄ— ĹĄalis, taÄ?iau krepĹĄinis Ä?ia didĹžiulis, o sirgaliai nuostabĹŤs. Ĺ˝monÄ—s man sakydavo, kad krepĹĄinis Lietuvoje yra lyg antroji religija. AĹĄ tuo ÄŻsitikinau vos atvykÄ™s“, – lkl.lt sakÄ— aukĹĄtaĹŤgis iĹĄ Turkijos. !RĂ&#x;TIĂ&#x;DVIĂ&#x;GUĂ&#x;BOĂ&#x;DVIĂ&#x;Ă€ENKĂ&#x;LIO

Vidurio puolÄ—jas ÄŻspĹŤdingai debiutavo Andrejaus Urlepo treniruojamoje ekipoje.

„Dabar noriu Alytuje gerai suĹžaisti sezono pabaigÄ…, o tuomet bandysiu judÄ—ti ÄŻ priekÄŻ.“ ..DQWHULV

23-ejĹł 206 cm ĹŤgio K.Kanteris suĹžaidÄ— ketverias rungtynes, jis vidutiniĹĄkai rungtyniauja po 28 minutes, pelno po 22,8 taĹĄko, atkovoja po 9,5 kamuolio, renka po 27,3 naudingumo balo. K.Kanteriui toks Ĺžaidimas ga-

rantavo vasario mÄ—nesio LKL naudingiausio ĹžaidÄ—jo titulÄ…. „Man tai reiĹĄkia labai daug, – teigÄ— K.Kanteris. – AĹĄ atvykau Ä?ia turÄ—damas tikslÄ… ÄŻrodyti, kad galiu Ĺžaisti ir bĹŤti pastebimas tokiame lygyje. Tobulinu savo ĹžaidimÄ… nuo vaikystÄ—s. Smagu, kad lyga ĹĄitaip mane pripaĹžino, bet bĹŤtĹł geriau, jei mes laimÄ—tume daugiau rungtyniĹł ir pakiltume pirmenybÄ—se.“ „DzĹŤkija“ ĹĄiuo metu su 7 pergalÄ—mis ir 16 pralaimÄ—jimĹł yra aĹĄtunta. !UK¸Ă&#x;TAĂ&#x;Ă„GIOĂ&#x;IE¸Ă&#x;KOĂ&#x;JOĂ&#x;ILĂ&#x;GAI

„DzĹŤkija“ naujo aukĹĄtaĹŤgio Ä—mÄ— ieĹĄkoti dar lapkriÄ?io pabaigoje, kai uĹž iĹĄpirkÄ… ÄŻ Irano ekipÄ… iĹĄvyko vidurio puolÄ—jas Waverly Austinas. Nors paieĹĄkos uĹžtruko pusantro mÄ—nesio, Alytaus klubas nesigaili neskubÄ—jÄ™s. SulaukÄ™s pasiĹŤlymo LKL klubo turkas ilgai nedvejojo. „Žinojau, kad ĹĄi lyga yra konkurencinga, o Lietuvos krepĹĄinis gerbiamas visame pasaulyje, – sakÄ— K.Kanteris. – GavÄ™s pasiĹŤlymÄ… pasidomÄ—jau lyga, kokie klubai Ä?ia ĹžaidĹžia, ĹžaidÄ—jais ir treneriais. Man patiko tai, kÄ… suĹžinojau.

Ă„.NG]XNLMDOWÂłQXRWU

4URĂ&#x;KOĂ&#x;DEĂ&#x;BIUĂ&#x;TASĂ&#x;¡$ZĂ„KIJOJE¨Ă&#x;PRAĂ&#x;NOĂ&#x;KOĂ&#x;LĂ„Ă&#x;KESĂ&#x;jIUS Tokios komandos kaip „Žalgiris“, „Rytas“, „NeptĹŤnas“ yra gerbiamos visoje Europoje. Nekantravau iĹĄbandyti save kovodamas prieĹĄ jas. Be to, treneris perspÄ—jo, kad manÄ™s laukia svarbus vaidmuo, – dÄ—l to irgi labai nudĹžiugau. Manau, kad priÄ—miau teisingÄ… sprendimÄ… persikeldamas ÄŻ AlytĹł.“ $RgĂ&#x;SIAIĂ&#x;KOĂ&#x;VOĂ&#x;JOĂ&#x;SUĂ&#x;LYĂ&#x;DEĂ&#x;RIAIS

K.Kanteris jau spÄ—jo patikrinti savo jÄ—gas Ĺžaisdamas su dviem iĹĄ trijĹł LKL pirmaujanÄ?iĹł komandĹł. KlaipÄ—dieÄ?iams turkas atseikÄ—jo 24 taĹĄkus, 11 atkovotĹł kamuoliĹł, surinko 30 naudingumo balĹł. „Žalgiriui“ – 31 taĹĄkÄ…, 8 atkovotus kamuolius ir 40 naudingumo balĹł. DvikovÄ… su Eurolygoje rungtyniaujanÄ?iu Kauno klubu centras ÄŻsimins ilgam. 31 pelnytas taĹĄkas – geriausias ĹĄio sezono rezultatas visoje lygoje. 40 naudingumo balĹł – pakartotas rekordas, priklausantis ir „NeptĹŤno“ ÄŻĹžaidÄ—jui Lorenzo Williamsui. 3UĂ&#x;LAUĂ&#x;KIAĂ&#x;BROĂ&#x;LIOĂ&#x;PASĂ&#x;TAĂ&#x;BĂ‹

„DzĹŤkijos“ lyderio brolis Enesas Kanteris yra Ĺžinomas NBA ĹžaidÄ—jas, rungtyniaujantis Portlando „Trail Blazers“ komandoje. 26-eriĹł aukĹĄtaĹŤgis ÄŻdÄ—miai seka jaunesniojo brolio ĹžaidimÄ… Lietuvoje. „Enesas visada yra susidomÄ—-

..DQWHULV VXNDPXROLX SULSDĂ?LQWDV JHULDXVLX /./YDVDULR PzQHVLR NUHSĂ…LQLQNX

jÄ™s, – pasakojo K.Kanteris. – Jis dalijasi mano Ĺžaidimo epizodais ir statistika socialiniuose tinkluose. GalbĹŤt jis neĹžiĹŤri rungtyniĹł tiesiogiai dÄ—l laiko skirtumo, taÄ?iau perĹžiĹŤri ÄŻraĹĄus ir pakritikuoja mane.“ KokiĹł patarimĹł broliui duoda E.Kanteris, stipriausioje planetos lygoje ĹĄÄŻ sezonÄ… renkantis po 13,4 taĹĄko ir 9,9 atkovoto kamuolio? „Žinote, kokie yra tie vyresnieji broliai, – jie visada stengiasi iĹĄ tavÄ™s pasijuokti.

Enesas irgi toks, jis pabrÄ—Ĺžia mano prastus metimus“, – juokÄ—si „DzĹŤkijos“ centras. K.Kanteris Ĺžvelgdamas ÄŻ ateitÄŻ svajoja apie ĹžaidimÄ… stipriausioje Senojo Ĺžemyno lygoje. „Dabar noriu Alytuje gerai suĹžaisti sezono pabaigÄ…, o tuomet bandysiu judÄ—ti ÄŻ priekÄŻ. Man patinka iĹĄĹĄĹŤkiai. Jei pasitaikys galimybÄ—, tikrai norÄ—Ä?iau save iĹĄmÄ—ginti Eurolygoje“, – sakÄ— Lietuvoje sublizgÄ—jÄ™s krepĹĄininkas. (LR)


VSRUWRDUHQD

50HLOXW\WHLÂąEzGRVGzOVYHLNDWRV

.DUMHUDVWULQJD 3ODXNLNz5Ă‘WD0HLOXW\Wz WUHQLUXRWHV/RV$QGĂ?HOH DWLGzMRÂ’Ă…DOÂ’LUVNXELDL VXJUÂ’Ă?RÂ’/LHWXYjÂąYLH QDJDUVLDXVLĂ˜PĂ‘VĂ˜Ă…D OLHVVSRUWLQLQNLĂ˜DWY\NR WLUWLVVYHLNDWRVLUDSWDU WLSDVLUHQJLPRVH]RQXL Mo de s t a s K RU K AUS K A S LR korespondentas

Londono olimpiados Ä?empionÄ— priversta kreiptis ÄŻ medikus. 21 metĹł R.MeilutytÄ— nuogÄ…stauja dÄ—l sveikatos, tad Kaune atlieka bĹŤtinus medicininius tyrimus. „Apie sveikatos reikalus reikia klausti paÄ?ios sportininkÄ—s. Federacija negali to komentuoti“, – sakÄ— Lietuvos plaukimo federacijos vadovas Emilis Vaitkaitis. „Lietuvos ryto“ Ĺžiniomis, JAV pasiĹŤlyti tyrimai dÄ—l R.MeilutytÄ—s turimo sveikatos draudimo sÄ…lygĹł bĹŤtĹł kainavÄ™ pernelyg brangiai, todÄ—l sportininkÄ— dÄ—l padidÄ—jusiĹł limfmazgiĹł nutarÄ— kreiptis ÄŻ Lietuvos medikus. E.Vaitkaitis teigÄ—, kad R.MeilutytÄ— sugrÄŻĹžo ne tik dÄ—l sveikatos: „Šiemet laukia ir atranka ÄŻ Tokijo olimpiadÄ…, ir pasaulio plaukimo Ä?empionatas PietĹł KorÄ—joje. Tad atvykusi RĹŤta mums praneĹĄÄ—, kaip jai sekasi dirbti su treneriu Davidu Salo.“ OlimpinÄ— Ä?empionÄ— Lietuvoje dÄ—l sveikatos patikros bus iki kovo 26 d., o gavusi visus medicininiĹł tyrimĹł rezultatus grÄŻĹĄ ÄŻ JAV. „NÄ— vienas atletas ÄŻ PietĹł KorÄ—joje vyksiantÄŻ pasaulio Ä?empionatÄ… nevaĹžiuos kaip turistas. RinktinÄ— bus sudaryta atsiĹžvelgiant ÄŻ parodytus rezultatus. Normatyvas iĹĄkeltas ir R.Meilutytei. Jei ji jo neÄŻvykdys, mes negalÄ—sime jos ÄŻtraukti ÄŻ rinktinÄ™, kad ir kokia ji bĹŤtĹł ĹžvaigĹždė“, – tikino federacijos prezidentas. R.Meilutytei teks siekti normatyvo iki balandĹžio pabaigos JAV baseinuose pagal individualĹł planÄ…, o visi kiti pretendentai tai galÄ—s padaryti per balandĹžio 27 dienÄ… vyksiantÄŻ ĹĄalies plaukimo Ä?empionatÄ… arba patvirtintose tarptautinÄ—se varĹžybose. „Jei sportininkas per praÄ—jusius metus parodÄ— reikiamÄ… rezultatÄ…, mes reikalaujame, kad per pirmuosius penkis ĹĄiĹł metĹł mÄ—nesius bĹŤtĹł pakartotas tas laikas“, – kalbÄ—jo E.Vaitkaitis. R.MeilutytÄ— ĹĄiemet dar niekur nestartavo, tad jai liks tik mÄ—nuo parodyti bĹŤtinÄ… rezultatÄ… plaukimo krĹŤtine distancijose. „PastarĹłjĹł dvejĹł metĹł medalius RĹŤta skynÄ— 25 metrĹł baseine. ViliamÄ—s, kad likus metams iki Tokijo ĹžaidyniĹł ji jau sieks apdovanojimĹł ir olimpiniame baseine, nes kitaip gali kilti nemaĹžai klausimĹłâ€œ, – mÄŻslingai kalbÄ—jo Plaukimo federacijos vedlys.

VARDAIĂ&#x;IRĂ&#x;VEIDAI

GESTAI. Portugalas neliko skolingas „Atletico“ treneriui

#2OĂ&#x;NALĂ&#x;DOĂ&#x;PRIMINw Ă&#x;KASĂ&#x;ESgS 7U\V&ULVWLDQR5RQDOGR Â’YDUmLDLLĂ…YHGz7XULQR Ă„-XYHQWXVÂłNRPDQGj Â’kHPSLRQĂ˜O\JRVNHW YLUWILQDOÂ’SRSXLNLRV SHUJDOzVDWVDNR PDMDPHPDmHSULHĂ… 0DGULGRĂ„$WOHWLFRÂł

$3QXRWU

'8PEUDVRQXRWU

Ă&#x;PNRYRG

Ana Jesipionok nustebino ĹĄaudymo greiÄ?iu ir taiklumu. Pasaulio biatlono Ä?empionate debiutavusi 19-metÄ— visaginietÄ— 15 km lenktynÄ—se pataikÄ— 19 iĹĄ 20 ĹĄĹŤviĹł ir uŞėmÄ— 86-Ä…jÄ… vietÄ… tarp 93 dalyviĹł, bet sulaukÄ— ypaÄ? daug pagyrĹł dÄ—l greito ĹĄaudymo. 22-ejĹł GabrielÄ— LaĹĄÄ?inskaitÄ— (3 baudos minutÄ—s) uŞėmÄ— 76-Ä…jÄ… vietÄ…, o 33-ejĹł Natalija KoÄ?ergina (6) – 80-Ä…jÄ…. NugalÄ—jo be klaidĹł ĹĄaudĹžiusi ĹĄvedÄ— Hanna Oeberg.

„Juventus“ investicija atsipirko su kaupu. Ne vien dÄ—l to, kad Italijos klubas perraĹĄÄ— savo istorijÄ…, pirmÄ… kartÄ… atsirevanĹĄavÄ™s varĹžovams po pralaimÄ—jimo dviejĹł ÄŻvarÄ?iĹł skirtumu. 0AĂ&#x;Ă€EĂ&#x;MIĂ&#x;NOĂ&#x;IRĂ&#x;GESĂ&#x;TU

Madride ĹĄeimininkai iĹĄkovojo pergalÄ™ 2:0, C.Ronaldo buvo nuĹĄvilptas, o „Atletico“ treneris Diego Simeone rankomis rodÄ— „didelius kiauĹĄius“. AntradienÄŻ tai atsirĹŤgo Ispanijos klubui. C.Ronaldo iĹĄ pradĹžiĹł pasityÄ?iojo iĹĄ „Atletico“ gynybos, dukart ÄŻmuĹĄÄ™s po smĹŤgiĹł galva, o 86Ä…jÄ… min. iĹĄ 11 m baudinio pelnÄ— treÄ?iÄ… jÄŻ ÄŻvartÄŻ, kuris iĹĄmetÄ— Madrido klubÄ… iĹĄ turnyro. Po ĹĄio smĹŤgio jau C.Ronaldo iĹĄliejo emocijas ir parodÄ— tÄ… patÄŻ gestÄ…, kuris „Atletico“ treneriui kainavo 20 tĹŤkst. eurĹł baudÄ…. TikÄ—tina, kad sankcijĹł sulauks ir 34 metĹł portugalas.

Rita PivoriĹŤnaitÄ— pradÄ—jo tarptautinÄ™ sporto valdininkÄ—s karjerÄ… – ji dirbs TarptautinÄ—s imtyniĹł federacijos bĹŤstinÄ—je Ĺ veicarijoje. Buvusiai pasaulio ir Europos kiokuĹĄin karatÄ— Ä?empionei pavyko ÄŻsidarbinti po studijĹł TarptautinÄ—je sporto mokslo ir technologijĹł akademijoje. 31-eriĹł vilnietÄ— dirbs Rinkodaros ir komunikacijĹł departamente.

¸VIESLENTw

+OĂ&#x;MANĂ&#x;DAĂ&#x;ROĂ&#x;DwĂ&#x;CHAĂ&#x;RAKĂ&#x;TEĂ&#x;RÂ?

ÄŒempionĹł lygoje C.Ronaldo pelnÄ— tris ÄŻvarÄ?ius per rungtynes jau aĹĄtuntÄ… kartÄ…, bet pirmÄ…syk tai padarÄ— vilkÄ—damas „Juventus“ marĹĄkinÄ—lius. „Tai yra Ä?empioniĹĄkas mÄ…stymas. Mes dar nieko nelaimÄ—jome, bet parodÄ—me, kad esame teisingame kelyje. „Atletico“ yra puiki komanda ir tai varĹžovai, su kuriais sunku Ĺžaisti. Bet mes irgi geri ir tai parodÄ—me“, – po pergalÄ—s tvirtino C.Ronaldo.

„Daug kalbėti nereikia, nes C.Ronaldo – geriausias pasaulyje. Rezultatas teisingas.“ '6LPHRQH

NÄ—ra abejoniĹł, kad po tokio pasirodymo futbolo ĹžvaigĹždÄ— Turine bus mylima dar labiau, o kalbos apie dideles iĹĄlaidas nutils. „GalbĹŤt ĹĄÄŻ vakarÄ… pamatÄ—te, kodÄ—l „Juventus“ klubas mane ÄŻsigijo. Toks rezultatas ir pergalÄ— mums yra milĹžiniĹĄkas postĹŤmis ÄŻ priekÄŻ. Tai buvo iĹĄskirtinis vakaras ne tik dÄ—l mano ÄŻmuĹĄtĹł ÄŻvarÄ?iĹł, bet ir dÄ—l poĹžiĹŤrio, kurÄŻ parodÄ— visa mĹŤsĹł komanda“, – dĹžiaugÄ—si C.Ronaldo. „C.Ronaldo sezonas ÄŒempionĹł lygoje tikrai negalÄ—jo pasibaigti su vos vienu ÄŻvarÄ?iu. Mes jÄŻ ir ÄŻsigijome tokiems vakarams kaip ĹĄis. Jis viskÄ… nulÄ—mė“, – po maÄ?o savo auklÄ—tiniui pagyras ĹžarstÄ— „Juventus“ strategas Massimiliano Allegri. &IĂ&#x;NAĂ&#x;LASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;BEĂ&#x;¸EIĂ&#x;MIĂ&#x;NINĂ&#x;KĂ‹

C.Ronaldo atÄ—mÄ— dĹžiaugsmÄ… iĹĄ Madrido ekipos sirgaliĹł, kuriems liĹŤdesys dÄ—l vienos prieĹžasties tapo dvigubas.

+REPĂ&#x;̧ IĂ&#x;NIS

&5RQDOGRSRWUHmLRMRÂ’YDUmLRÂ’Ă„$WOHWLFRÂłYDUWXVQHWUDPGzHPRFLMĂ˜

Mat ĹĄiĹł metĹł ÄŒempionĹł lygos finalas vyks „Wanda Metropolitano“ stadione, kuriame namĹł rungtynes ĹžaidĹžia „Atletico“. O dabar tapo aiĹĄku, kad aikĹĄtÄ—s ĹĄeimininkĹł ten nebus. Kad C.Ronaldo nugalÄ—jo, be jokiĹł uĹžuolankĹł teko pripaĹžinti ir „Atletico“ komandos treneriui D.Simeone. „Daug kalbÄ—ti nereikia, nes C.Ronaldo – geriausias pasaulyje. AĹĄ savo vyrĹł nesugebÄ—jau nuteikti, o varĹžovai ĹžengÄ— toliau. Rezultatas teisingas“, – tvirtino jis. 0RIE¸Ă&#x;RUNGĂ&#x;TYĂ&#x;NESĂ&#x;BUĂ&#x;VOĂ&#x;NEĂ&#x;RAĂ&#x;MU

Madrido ekipa ÄŻ TurinÄ… atvyko puikios nuotaikos – ji buvo laimÄ—jusi visas pastarÄ…sias penkerias rungtynes ÄŻvairiuose frontuose. Tuo metu „Juventus“ aistruoliams buvo neramu, kad klubo superĹžvaigĹždÄ— C.Ronaldo per ĹĄeĹĄis maÄ?us buvo pelnÄ™s tik vienÄ… ÄŻvartÄŻ. TaÄ?iau abejonÄ—s buvo iĹĄsklaidytos, nes portugalas tesÄ—jo savo paĹžadÄ…. Viename interviu prieĹĄ rungtynes jis pareiĹĄkÄ—, kad ÄŻmuĹĄ tris ÄŻvarÄ?ius, taÄ?iau nedaug kas tuo patikÄ—jo. 27-Ä…jÄ… min. C.Ronaldo buvo greitesnis uĹž gynÄ—jus ir kaip vinÄŻ kamuolÄŻ galva ÄŻkalÄ— ÄŻ vartĹł tinklÄ…. 48-Ä…jÄ… min. C.Ronaldo smĹŤgÄŻ galva atmuĹĄÄ— ispanĹł ekipos var-

hEMĂ&#x;PIOĂ&#x;NĂ‹Ă&#x;LYĂ&#x;GA !šÓTUNTĂ“FIĂ“NAĂ“LIOĂ“ATĂ“SAĂ“KOĂ“MOĂ“SIOSĂ“ RUNGĂ“TYĂ“NwS7XULQR¸*UĂ“VEN TUSŠÂą0DGULGR¸!TĂ“LEĂ“TIĂ“COŠÓ  &5RQDOGR LĂ…P ,PDmDVÂą ¸-ANCĂ“HESĂ“TERĂ“#IĂ“TYŠÂą*HO ]HQNLUFKHQR¸3CHALĂ“KEŠÓ 6HUJLR$JXHUR LĂ… P /6DQH 56WHU OLQJDV %6LOYD  3K)RGHQDV *-HVXVDV ,PDmDVÂą

tininkas Janas Oblakas, taÄ?iau ant teisÄ—jo rankos esantis ÄŻtaisas signalizavo, kad kamuolys kirto vartĹł linijÄ…, todÄ—l buvo ÄŻskaitytas antras ÄŻvartis. Tad dviejĹł maÄ?Ĺł rezultatas tapo lygus 2:2 ir jau atrodÄ—, kad teks Ĺžaisti pratÄ™simÄ…. Bet 86-Ä…jÄ… min. „Juventus“ puolÄ—jas Federico Bernardeschi buvo pargriautas baudos aikĹĄtelÄ—je ir teisÄ—jas skyrÄ— baudinÄŻ. C.Ronaldo smĹŤgiavo neatremiamai, o stadionas tiesiog paĹĄÄ—lo. Turino komandos gyvenimÄ… kiek palengvino tai, kad sveÄ?iĹł gretose dÄ—l korteliĹł nerungtyniavo „Atletico“ puolimo lyderis Diego Costa. Be to, traumuoti Lucasas ir Felipe Luisas. Iki ĹĄiol oficialiose rungtynÄ—se Turino futbolininkai niekada nebuvo nugalÄ—jÄ™ „Atletico“, nors komandos tarpusavyje ĹžaidÄ— vos ketvirtÄ… kartÄ…. (AP, LR)

."!Ă&#x201C;jEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;TASĂ&#x201C;/LHWXYLV'6DER QLV Ă&#x201E;,QGLDQD3DFHUVÂł ÂąWĂ&#x2026;N GYLWDĂ&#x2026;NLĂ&#x2DC;WULWDĂ&#x2026;NLREDXGĂ&#x2DC; DWNNDPSUDĂ?SHUPLQ Ă&#x201E;3DFHUVÂłQDPLHQXJDOzMRĂ&#x201E;1HZ<RUN .QLFNVÂł 9DNDURSDVLURG\PDV/-DPHVDV Ă&#x201E;/RV $QJHOHV/DNHUVÂł ÂąWĂ&#x2026;NĂ&#x201E;/DNHUVÂłVYH mLXRVHQXJDOzMRĂ&#x201E;&KLFDJR%XOOVÂł .+,Ă&#x201C;jEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;TAS$Ă&#x2026;WXQWILQDOLR SLUPRVLRVUXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ&#x2DC; -RQLĂ&#x2026;NLRĂ&#x201E;'HOLNDWHVDV³¹.DXQRĂ&#x201E;Ă&#x152;DO JLULVÂł hEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NĂ&#x152;Ă&#x201C;LYĂ&#x201C;GA$Ă&#x2026;WXQWILQDOLRDWVDNR PRVLRVUXQJW\QzV6WDPEXORĂ&#x201E;%HVLN WDV³¹Ă&#x201E;1DQWHUUHÂł $-XĂ&#x2026;NHYLmLXV  SLUPDVLVPDmDVÂą 9H QHFLMRVĂ&#x201E;8PDQD³¹Ă&#x201E;1LĂ?QLM1RYJRURGÂł ,Âą Ă&#x201E;1DQWHUUHÂłLUĂ&#x201E;1LĂ?QLM 1RYJRURGÂłSDWHNRÂ&#x2019;NHWYLUWILQDOÂ&#x2019; )TAĂ&#x201C;LIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GAWXUDV(PLOLMRV5HGĂ?R Ă&#x201E;*ULVVLQ%RQ³¹0LODQRĂ&#x201E;2OLPSLDÂł 0.X]PLQVNDVDWNNDPLĂ&#x2026;SU SUDĂ?$*XGDLWLVWUDXPXRWDV 3LUPDXMDĂ&#x201E;2OLPSLD³¹Ă&#x201E;8PD QD³¹Ă&#x201E;9DQROL³¹ 4URĂ&#x201C;KIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GAĂ&#x201C;DVLVWXUDV$QNDURV Ă&#x201E;7 UN7HOHNRPÂł 9Ă&#x201A;WLPDFDVDWN NDP Âą6WDPEXORĂ&#x201E;$QDGROX(IHVÂł %0RWXPDV90LFLmLXV 3LUPDXMD SRUXQJW Ă&#x201E;)HQHUEDK FH³¹Ă&#x201E;$QDGROX(IHV³¹Ă&#x201E;7R IDV³¹Ă&#x201E;*D]LDQWHS³¹Ă&#x201E;%H VLNWDV³¹Ă&#x201E;7 UN7HOHNRP³¹ 'RAIĂ&#x201C;KIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GAWXUDVĂ&#x201E;/DXULR³¹ 3LUzMRĂ&#x201E;2O\PSLDNRVÂł 3LUPDXMDĂ&#x201E;3DQDWKLQDLNRV³¹ Ă&#x201E;2O\PSLDNRV³¹$(.Âą *UNGĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;NwĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GAĂ&#x201C;7DOLQRĂ&#x201E;.DOHYÂł WU '.DLU\V ÂąĂ&#x201E;$VWDQDÂł=HOLR QD*XURVĂ&#x201E;6WHOPHW³¹0DVNYRV&6.$ 3HUPzVĂ&#x201E;3DUPDÂł (Ă&#x152;XNDXVNDV Âą5\JRV9()6DQNW3HWHUEXUJR Ă&#x201E;=HQLW³¹6DUDWRYRĂ&#x201E;$YWRGRUÂł 3LUPDXMD&6.$ÂąLUĂ&#x201E;8QLNVÂł ÂąLUĂ&#x201E;/RNRPRWLY³¹LU Ă&#x201E;&KLPNL³¹LUĂ&#x201E;$VWDQD³¹ LUĂ&#x201E;.DOHY³¹LU !DĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GA%HOJUDGRĂ&#x201E;0HJD³¹3RG JRULRVĂ&#x201E;%XGXmQRVWÂłĂ&#x201E;=DGDUÂł Âą%HOJUDGRĂ&#x201E;&UYHQD]YH]GDÂł %HOJUDGRĂ&#x201E;3DUWL]DQ³¹$OHNVDQGURYD FRĂ&#x201E;,JRNHDÂł=DJUHERĂ&#x201E;&LERQDÂł Âą1RYR0HVWRĂ&#x201E;.UNDÂł/LXEOLDQRV Ă&#x201E;2OLPSLMD³¹=DJUHERĂ&#x201E;&HGHYLWDÂł %DURĂ&#x201E;0RUQDU³¹%HOJUDGR)03 3LUPDXMDĂ&#x201E;&UYHQD]YH]GD³¹ Ă&#x201E;&HGHYLWD³¹Ă&#x201E;%XGXmQRVW³¹ Ă&#x201E;3DUWL]DQ³¹


Kinas VILNIUS Forum Cinemas Vingis â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝alioji knygaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 11, 15.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaip prisijaukinti slibinÄ&#x2026; IIIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11, 13.30, 14.25, 15.55, 21.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaip prisijaukinti slibinÄ&#x2026; IIIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis, originalo kalba) â&#x20AC;&#x201C; 11.15, 13.40 val. â&#x20AC;&#x17E;DidĹžioji skruzdÄ&#x2014;lyÄ?iĹł karalystÄ&#x2014; IIâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, Kinija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Tobolasâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, istorinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 11.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Lego ďŹ lmas IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 14 val. â&#x20AC;&#x17E;KapitonÄ&#x2014; Marvelâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastikos) â&#x20AC;&#x201C; 11.40, 18.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Snieguotos lenktynÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; (Kanada, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 13.50, 16.05 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaip prisijaukinti slibinÄ&#x2026; IIIâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 12, 17.05 val. â&#x20AC;&#x17E;Belos kelionÄ&#x2014; namoâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 13.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Ir visi jĹł vyraiâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 13.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Nes ji yra moterisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 13.50, 19 val. â&#x20AC;&#x17E;KapitonÄ&#x2014; Marvelâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, fantastikos) â&#x20AC;&#x201C; 14.20, 21.25 val. â&#x20AC;&#x17E;Alita: kovos angelasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastinis veiksmo trileris) â&#x20AC;&#x201C; 16.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Purpurinis rĹŤkasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, karinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 16.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Laisvo elgesio tÄ&#x2014;vaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 16.30, 21.40 val. â&#x20AC;&#x17E;KÄ&#x2026; tu nuo manÄ&#x2122;s slepi?â&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 16.50, 19.10, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Pasmerkti. Kauno romanasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, drama) â&#x20AC;&#x201C; 21 val. â&#x20AC;&#x17E;Alita: kovos angelasâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, fantastinis veiksmo trileris) â&#x20AC;&#x201C; 19 val. â&#x20AC;&#x17E;Arktis. ÄŽkalinti ledynuoseâ&#x20AC;&#x153; (Islandija, nuotykiĹł drama) â&#x20AC;&#x201C; 19.30, 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;ValdĹžiaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 20.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Gretaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, Airija, trileris) â&#x20AC;&#x201C; 21.40 val. â&#x20AC;&#x17E;KiaurymÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Airija, siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirio mĹŤĹĄisâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, Vokietija, Lenkija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 16.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Kurskasâ&#x20AC;&#x153; (Liuksemburgas, Belgija, istorinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 18.30 val. Forum Cinemas Akropolis â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Kaip prisijaukinti slibinÄ&#x2026; IIIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.10, 12.40, 15.15, 17.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Snieguotos lenktynÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; (Kanada, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.20, 12.20, 14.30 val. â&#x20AC;&#x17E;KapitonÄ&#x2014; Marvelâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastikos) â&#x20AC;&#x201C; 10.30, 13.10, 16, 18.50, 20.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Ralfas GriovÄ&#x2014;jas IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 15.05 val. â&#x20AC;&#x17E;Ir visi jĹł vyraiâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 10.50, 16.10, 20.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Lego ďŹ lmas IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 11.10, 13.50, 16.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirio mĹŤĹĄisâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, Vokietija, Lenkija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.20 val. â&#x20AC;&#x17E;DidĹžioji skruzdÄ&#x2014;lyÄ?iĹł karalystÄ&#x2014; IIâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, Kinija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Belos kelionÄ&#x2014; namoâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 13 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaip prisijaukinti slibinÄ&#x2026; IIIâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 13.20, 15.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Alita: kovos angelasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastinis veiksmo trileris) â&#x20AC;&#x201C; 13.30, 20.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Pasmerkti. Kauno romanasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, drama) â&#x20AC;&#x201C; 13.40, 18.20, 21 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ venta Agotaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 21.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Arktis. ÄŽkalinti ledynuoseâ&#x20AC;&#x153; (Islandija, nuotykiĹł drama) â&#x20AC;&#x201C; 16.40, 19, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;KÄ&#x2026; tu nuo manÄ&#x2122;s slepi?â&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 17.25, 21.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Tobolasâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, istorinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 18.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Nes ji yra moterisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 18.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Septynios vakarienÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, romantinÄ&#x2014; komedija) â&#x20AC;&#x201C; 19.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Laisvo elgesio tÄ&#x2014;vaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 21.20 val. â&#x20AC;&#x17E;KiaurymÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Airija, siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 15.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Kurskasâ&#x20AC;&#x153; (Liuksemburgas, Belgija, istorinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 18.10 val. Skalvija â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Belos kelionÄ&#x2014; namoâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 12.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Nes ji yra moterisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 16.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Studio 54â&#x20AC;&#x153; (JAV, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 20.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Arktis. ÄŽkalinti ledynuoseâ&#x20AC;&#x153; (Islandija, nuotykiĹł drama) â&#x20AC;&#x201C; 18.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Baseino valdovaiâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 20.50 val. Pasaka â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;24 Heures Sur Placeâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; 17.30 val.

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

KAUNAS Forum Cinemas Kaune â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Pasmerkti. Kauno romanasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, drama) â&#x20AC;&#x201C; 10.50, 15.15, 18, 19.20, 21.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaip prisijaukinti slibinÄ&#x2026; IIIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.10, 12.40, 15.10, 17.40 val. â&#x20AC;&#x17E;DidĹžioji skruzdÄ&#x2014;lyÄ?iĹł karalystÄ&#x2014; IIâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, Kinija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Snieguotos lenktynÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; (Kanada, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.30, 13 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirio mĹŤĹĄisâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, Vokietija, Lenkija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.40 val. â&#x20AC;&#x17E;KapitonÄ&#x2014; Marvelâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastikos) â&#x20AC;&#x201C; 11, 16.30, 23 val. â&#x20AC;&#x17E;Lego ďŹ lmas IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 11.30, 14, 17.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaip prisijaukinti slibinÄ&#x2026; IIIâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 12.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Arktis. ÄŽkalinti ledynuoseâ&#x20AC;&#x153; (Islandija, nuotykiĹł drama) â&#x20AC;&#x201C; 12.30, 17.50, 19.50, 22.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Ralfas GriovÄ&#x2014;jas IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 12.50 val. â&#x20AC;&#x17E;KapitonÄ&#x2014; Marvelâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, fantastikos) â&#x20AC;&#x201C; 13.45, 20.10 val. â&#x20AC;&#x17E;Alita: kovos angelasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastinis veiksmo trileris) â&#x20AC;&#x201C; 14.45, 22.10 val. â&#x20AC;&#x17E;Ir visi jĹł vyraiâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 14.55, 16.40, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Belos kelionÄ&#x2014; namoâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 15.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Alita: kovos angelasâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, fantastinis veiksmo trileris) â&#x20AC;&#x201C; 17.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Nes ji yra moterisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 20 val. â&#x20AC;&#x17E;Gretaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, Airija, trileris) â&#x20AC;&#x201C; 20.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Laisvo elgesio tÄ&#x2014;vaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 20.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ venta Agotaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 22.30 val. â&#x20AC;&#x17E;KiaurymÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Airija, siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 22.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Kurskasâ&#x20AC;&#x153; (Liuksemburgas, Belgija, istorinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 19 val. Forum Cinemas Babilonas â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Snieguotos lenktynÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; (Kanada, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 12.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaip prisijaukinti slibinÄ&#x2026; IIIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 12.45, 15.10, 17.40 val. â&#x20AC;&#x17E;KapitonÄ&#x2014; Marvelâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastikos) â&#x20AC;&#x201C; 13.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Pasmerkti. Kauno romanasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, drama) â&#x20AC;&#x201C; 14.25, 16.40, 20.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Ir visi jĹł vyraiâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 16, 20.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Arktis. ÄŽkalinti ledynuoseâ&#x20AC;&#x153; (Islandija, nuotykiĹł drama) â&#x20AC;&#x201C; 18.30 val. â&#x20AC;&#x17E;KapitonÄ&#x2014; Marvelâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, fantastikos) â&#x20AC;&#x201C; 18.55 val. â&#x20AC;&#x17E;KiaurymÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Airija, siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 21.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ venta Agotaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 21.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Kurskasâ&#x20AC;&#x153; (Liuksemburgas, Belgija, istorinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 18.20 val.

MARIJAMPOLÄ&#x2013; Spindulys â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Lego ďŹ lmas IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 11 val. â&#x20AC;&#x17E;Snieguotos lenktynÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; (Kanada, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 15.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaip prisijaukinti slibinÄ&#x2026; IIIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 15 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaip prisijaukinti slibinÄ&#x2026; IIIâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 15 val. â&#x20AC;&#x17E;Nes ji yra moterisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 17.30 val. â&#x20AC;&#x17E;KÄ&#x2026; tu nuo manÄ&#x2122;s slepi?â&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 19.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Pasmerkti. Kauno romanasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, drama) â&#x20AC;&#x201C; 18 val. â&#x20AC;&#x17E;Laisvo elgesio tÄ&#x2014;vaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 19.30 val. â&#x20AC;&#x17E;KapitonÄ&#x2014; Marvelâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastikos) â&#x20AC;&#x201C; 20 val. â&#x20AC;&#x17E;Baseino valdovaiâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 17.15 val.

Ĺ IAULIAI Atlantis Cinemas â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirio mĹŤĹĄisâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, Vokietija, Lenkija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 10 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaip prisijaukinti slibinÄ&#x2026; IIIâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10, 12 val. â&#x20AC;&#x17E;Snieguotos lenktynÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; (Kanada, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Ir visi jĹł vyraiâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 13.25 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaip prisijaukinti slibinÄ&#x2026; IIIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 14 val. â&#x20AC;&#x17E;Pasmerkti. Kauno romanasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, drama) â&#x20AC;&#x201C; 15.25, 19.10 val. â&#x20AC;&#x17E;KapitonÄ&#x2014; Marvelâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastikos) â&#x20AC;&#x201C; 16 val. â&#x20AC;&#x17E;Purpurinis rĹŤkasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, karinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 17.15 val. â&#x20AC;&#x17E;KapitonÄ&#x2014; Marvelâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, fantastikos) â&#x20AC;&#x201C; 18.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Nes ji yra moterisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 20.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Laisvo elgesio tÄ&#x2014;vaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 21 val.

loĹĄimo Nr. 5967

GALIMA LAIMÄ&#x2013;TI 200 000 Eur

loĹĄimo Nr. 7616

07 11 14 15 17 25 27 30 31 32 33 37 42 45 47 48 51 53 57 58 loĹĄimo Nr. 7617

02 04 06 07 08 10 13 15 17 22 25 26 27 31 33 37 40 42 52 60

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

6XĂ?PRQD'DOLD 59LONRQmLXVDX JLQDGXVĂ&#x2018;QXV

PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YS

DIDYSIS PRIZAS â&#x20AC;&#x201C; 108 985 Eur

2019 03 12 (antradienis)

GYVENIMASĂ&#x; Ă&#x;TV

7%DXURQXRWU

PRAMOGOS

01 04 10 12 15 23 + 27 AtspÄ&#x2014;ta 6 5+1 5 4+1 4 3+1 3 www.olifeja.lt

LaimÄ&#x2014;jimas 108 985 Eur 5 234 Eur 245,50 Eur 91 Eur 8,50 Eur 2,50 Eur 1 Eur

0AĂ&#x;SIĂ&#x;DAĂ&#x;LIĂ&#x;JOĂ&#x;TwĂ&#x;VYSĂ&#x;TwSĂ&#x;PAĂ&#x;TIRĂ&#x;TIĂ&#x;MI Ă&#x201E;.DLSLOQDPHWLVVĂ&#x2018;QXVYLVGDUQHDWVLVDNRY\NWLDWR VWRJDXWLVXVDYRWzYDLVPDQDXWDLUHLĂ&#x2026;NLDNDG YDLNRLUWzYRU\Ă&#x2026;Â&#x2019;PXPVVXNXUWLSDY\NR³¹MXRNLD VLWHOHYL]LMRVODLGĂ&#x2DC;YHGzMDV5RODQGDV9LONRQmLXV P DWVNOHLGÂ?VNDLSPH]JDĂ&#x2026;LOWjU\Ă&#x2026;Â&#x2019;VXVĂ&#x2018;QXPLV Ĺ˝inomas vyras ÄŻsitikinÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x201C; svarbiausias dalykas bendraujant su vaikais yra kalbÄ&#x2014;jimasis, o kalbÄ&#x2014;ti tÄ&#x2014;vai privalo ne tik tÄ&#x2014;vams priimtinu, bet ir, svarbiausia, vaikui suprantamu bĹŤdu. Savo tÄ&#x2014;vystÄ&#x2014;s istorija jis nusprendÄ&#x2014; pasidalinti artÄ&#x2014;jant paramos koncertui â&#x20AC;&#x17E;GelbÄ&#x2014;kit vaikusâ&#x20AC;&#x153;, kurÄŻ kovo 29 d. transliuos LNK televizija. $VIĂ&#x;RAĂ&#x;TISĂ&#x;VAIĂ&#x;KYSĂ&#x;TwĂ&#x;JEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;BĂ&#x201E;Ă&#x;TIĂ&#x;NAS

â&#x20AC;&#x17E;Buvau linksmas, smalsus vaikas, daug kuo domÄ&#x2014;jausi, turÄ&#x2014;jau daug draugĹł ir, Ĺžinoma, dviratÄŻâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; prisimena Rolandas.

â&#x20AC;&#x17E;Turime mokÄ&#x2014;ti pasidĹžiaugti smulkmenomis, o ne akcentuoti vaikĹł trĹŤkumus.â&#x20AC;&#x153; 59LONRQmLXV

Su tÄ&#x2014;vais Rolandas gyveno UkmergÄ&#x2014;je, per kuriÄ&#x2026; teka Ĺ ventoji. â&#x20AC;&#x17E;Kai pagalvoju, kÄ&#x2026; vaikystÄ&#x2014;je iĹĄdarinÄ&#x2014;davome, man plaukai piestu pasiĹĄiauĹĄia... AukĹĄtais upÄ&#x2014;s krantais, paveiktais erozijos, mes dviraÄ?iais vaĹžinÄ&#x2014;davomÄ&#x2014;s iĹĄtisas dienas. VaĹžiuoji sau tokiame aukĹĄtyje, lyg ant penkiaaukĹĄÄ?io stogo. Varydavome nesÄ&#x2026;moningu greiÄ?iu, o tÄ&#x2014;vai apie ĹĄias mĹŤsĹł laisvalaikio detales, ko gero, neĹžinojoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; smagiausiomis vaikystÄ&#x2014;s akimirkomis dalijosi Rolandas. Dviratis jam buvo didĹžiausias dĹžiaugsmas â&#x20AC;&#x201C; sÄ&#x2014;dÄ&#x2014;damas ant jo pajusdavo begalinÄ&#x2122; laisvÄ&#x2122;. Rolando nuomone, jo tÄ&#x2014;vĹł poĹžiĹŤris ÄŻ vaikĹł iĹĄdaigas buvo labai teisingas. â&#x20AC;&#x17E;Kad ir ko su broliu prikrÄ&#x2014;sdavome, kad ir kÄ&#x2026; sugadindavome, tÄ&#x2014;vai visada sakydavo: â&#x20AC;&#x17E;Tai tik daiktasâ&#x20AC;&#x153; ir labai nepykdavo. Kita vertus, kÄ&#x2026; nors pridirbÄ&#x2122; mes su broliu situacijÄ&#x2026; visuomet iĹĄsprÄ&#x2122;sdavome kĹŤrybiĹĄkai. Ir sofÄ&#x2026; esame sulauĹžÄ&#x2122;, ir ĹĄviestuvÄ&#x2026;

sudauĹžÄ&#x2122;, taÄ?iau, gerai paslÄ&#x2014;pus ÄŻkalÄ?ius, tÄ&#x2014;vai realiÄ&#x2026; situacijÄ&#x2026; pamatydavo praÄ&#x2014;jus maĹždaug mÄ&#x2014;nesiui, o tada iĹĄdaigai jau bĹŤdavo suÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s senaties terminasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; juokavo Rolandas. Ĺ˝inomas vyras prisimena, kad yra gavÄ&#x2122;s ÄŻ kailÄŻ kokÄŻ vienÄ&#x2026; ar porÄ&#x2026; kartĹł tinkliniu maiĹĄeliu, taÄ?iau neprisimena prieĹžasties. Jam ÄŻstrigÄ&#x2122;s tiktai tas neteisybÄ&#x2014;s jausmas, kuris uĹžplĹŤdo pagalvojus, kad kito Ĺžmogaus, tad ir vaiko, muĹĄti nevalia. â&#x20AC;&#x17E;TÄ&#x2014;vai visuomet stengdavosi pasikalbÄ&#x2014;ti, iĹĄklausyti, paaiĹĄkinti, o ne bausti. Esu jiems uĹž tai dÄ&#x2014;kingasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pridĹŤrÄ&#x2014; jis. .EPAMIR¸OĂ&#x;LAISĂ&#x;VwSĂ&#x;JAUSĂ&#x;MO

Ĺ ilÄ?iausi Rolando vaikystÄ&#x2014;s prisiminimai susijÄ&#x2122; su vasaros atostogomis kaime. â&#x20AC;&#x17E;Su ilgesiu prisimenu, kai, pasibaigus mokslo metams, dirbantys tÄ&#x2014;vai mane iĹĄveĹždavo ir keliems mÄ&#x2014;nesiams palikdavo pas senelius vienkiemyje. O ten â&#x20AC;&#x201C; gamta, erdvÄ&#x2014;, laisvÄ&#x2014;! Tas begalinÄ&#x2014;s laisvÄ&#x2014;s jausmas mano ĹĄirdyje ir atmintyje yra iĹĄlikÄ&#x2122;s iki ĹĄiol. BĹŤdavo, atsikeli ryte, ir visas pasaulis tau po kojomis. IĹĄalksti, atbÄ&#x2014;gi ÄŻ virtuvÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; valgyti yra. Greitai pavalgai ir vÄ&#x2014;l lakstai iki vakaro...â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; pasakojo R.VilkonÄ?ius. Rolandas vaikystÄ&#x2014;je neturÄ&#x2014;jo daug ĹžaislĹł, todÄ&#x2014;l kiekvienas iĹĄ kur nors gautas Ĺžaislas palikdavo milĹžiniĹĄkÄ&#x2026; ÄŻspĹŤdÄŻ, neiĹĄdildomÄ&#x2026; prisiminimÄ&#x2026;. LaidĹł vedÄ&#x2014;jas mano, kad jei dabar Ĺžaislas vaikÄ&#x2026; sudomina bent 15 minuÄ?iĹł, â&#x20AC;&#x201C; jau neblogai. Anot jo, dabar vaikai pripratÄ&#x2122; prie visai kitokio daiktĹł ir informacijos kiekio. Ir, pasak Rolando, labai svarbu tÄ&#x2014;vams ÄŻvertinti tÄ&#x2026; skirtingÄ&#x2026; mĹŤsĹł ir jĹł vaikystÄ&#x2014;s realybÄ&#x2122;. Dabartiniai vaikai juk gimÄ&#x2014; jau nepriklausomoje Lietuvoje, jie nÄ&#x2014; dienos negyveno tada, kai visko trĹŤko. Negalima vaikĹł uĹž tÄ&#x2026; skirtingos realybÄ&#x2014;s suvokimÄ&#x2026; bausti ar ko nors iĹĄ jĹł reikalauti.

Ĺ˝inomo vyro manymu, bĹŤtent iĹĄ ĹĄiĹł nesuvokimo skirtumĹł kyla daugelis vaikĹł ir tÄ&#x2014;vĹł problemĹł. Pagrindinis dalykas, kurÄŻ visĹł laikĹł tÄ&#x2014;vai visĹł laikĹł vaikams turi ÄŻskiepyti, yra tai, kad laimÄ&#x2014; ir turtas yra ne naujas Ĺžaislas, ne kompiuteris, o santykis su ĹžmonÄ&#x2014;mis, ÄŻsiklausymas, bendravimas. Ko gero, iĹĄ savo tÄ&#x2014;vĹł iĹĄmoktas ÄŻsiklausymo ÄŻ vaikus modelis Rolandui padeda ir bendraujant su savo vaikais. TaisyklÄ&#x2014;s, nuoĹĄirdus bendravimas, kokybiĹĄkai praleistas laikas kartu, dalijimasis sunkumais ir dĹžiaugsmais â&#x20AC;&#x201C; visa tai prisideda prie puikaus tÄ&#x2014;vo ryĹĄio su vaiku kĹŤrimo. +AIPĂ&#x;NEAĂ&#x;TIMĂ&#x;TIĂ&#x;FANĂ&#x;TAĂ&#x;ZIĂ&#x;JOS

R.VilkonÄ?ius su siaubu ĹžiĹŤri ÄŻ tuos tÄ&#x2014;vus, kurie vaikui, kad jis netrukdytĹł, ÄŻkiĹĄa ÄŻ rankas planĹĄetinÄŻ kompiuterÄŻ ar telefonÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Vaikas â&#x20AC;&#x201C; ne daiktas, kad ramiai iĹĄbĹŤtĹł vienoje vietoje, nereikia tikÄ&#x2014;tis, kad jis bus ramus pagal tÄ&#x2014;vĹł uĹžsakymÄ&#x2026;. Per kompiuterÄŻ mes ÄŻleidĹžiame vaikÄ&#x2026; ÄŻ kitĹł ĹžmoniĹł fantazijos pasaulÄŻ, ÄŻ jĹł sukurtas programÄ&#x2014;les ar net ÄŻ internetÄ&#x2026;, kuris maĹžam vaikui labai pavojingas. Jei planĹĄetinio kompiuterio ar telefono vaikui nepristatysime kaip kurti skirto ÄŻrenginio, mĹŤsĹł vaikas praras fantazijÄ&#x2026;! Ĺ˝mogus turi naudotis technologijomis, kad lavÄ&#x2014;tĹł, kurtĹł, mÄ&#x2026;stytĹł, bendrautĹł. VaikÄ&#x2026; labai sÄ&#x2026;moningai reikia supaĹžindinti su moderniomis technologijomis. Jau daug kur girdime, bet dar kartÄ&#x2026; pakartosiu, kad technologijos neturi atstoti bendravimoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; uĹžtikrintai kalbÄ&#x2014;jo dviejĹł vaikĹł tÄ&#x2014;vas. Ne maĹžiau svarbus dalykas, pasak Rolando, yra tÄ&#x2014;vĹł jautrumas vaiko atĹžvilgiu ir gebÄ&#x2014;jimas pastebÄ&#x2014;ti kiekvienÄ&#x2026; mielÄ&#x2026; smulkmenÄ&#x2026;, kuriÄ&#x2026; tÄ&#x2014;vams dovanoja vaikai. â&#x20AC;&#x17E;Kaip sakau, mes, tÄ&#x2014;vai, turime galĹł gale iĹĄaugti iĹĄ to sovietinio savÄ&#x2122;s ir kitĹł neigimo, turime mokÄ&#x2014;ti pasidĹžiaugti smulkmenomis, ne akcentuoti vaikĹł trĹŤkumus, o pagirti kad ir uĹž, suaugusiĹłjĹł supratimu, maĹžus, bet vaikams taip svarbius rezultatusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tokiais pamÄ&#x2026;stymais pokalbÄŻ pabaigÄ&#x2014; R.VilkonÄ?ius. (LR)


J\YHQLPDVWY

6.10 Televitrina. 6.25 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Aladinasâ&#x20AC;&#x153; (45). 6.55 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Simpsonaiâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 7.55 Gero vakaro ĹĄou (N-7) (kart.). 8.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014;s sĹŤkuryjeâ&#x20AC;&#x153; (N-7). 10.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014;s Ĺžiedaiâ&#x20AC;&#x153; (149, 150) (N-7).

6.05 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Mano gyvenimo ĹĄviesaâ&#x20AC;&#x153; (682â&#x20AC;&#x201C;684) (N-7). 7.35 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Tomas ir DĹžerisâ&#x20AC;&#x153; (37). 8.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Volkeris, Teksaso reindĹžerisâ&#x20AC;&#x153; (127, 128) (N-7). 9.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Monikai reikia meilÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; (31) (N-7). 10.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Namai, kur ĹĄirdisâ&#x20AC;&#x153; (20) (N-7). 11.00 Nuo... Iki... Gyvenimo bĹŤdo laida (kart.). 11.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;PaveldÄ&#x2014;toja IIâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.).

6.09 Programa. 6.10 TV parduotuvÄ&#x2014;. 6.30 Dokumentinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Pasaulis iĹĄ virĹĄausâ&#x20AC;&#x153;. JAV, 2011 m. (N-7). 7.00 Vantos lapas. Laida apie pir ties malonumus (N-7). 7.30 Kitoks pokalbis su D.Ĺ˝eimyte. 8.00 Repor teris. 8.58 Orai. 9.00 Ant bangos. KarĹĄÄ?iausiĹł naujienĹł deĹĄimtukas. VedÄ&#x2014;jai K.Krivickas ir E.UĹžaitÄ&#x2014; (N-7). 10.00 â&#x20AC;&#x17E;Ĺ irdies plakimasâ&#x20AC;&#x153; (20) (N-7). 11.10 â&#x20AC;&#x17E;BaimÄ&#x2014;s ÄŻlankaâ&#x20AC;&#x153; (3) (N-7).

7.15 Vaikai ĹĄÄ&#x2014;lsta. JuokingĹł vaizdeliĹł ĹĄou. 7.40 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Stoties policijaâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 8.40 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;SuduĹžusiĹł ĹžibintĹł gatvÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 9.40 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Nepataisomiâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 10.40 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kobra 11â&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 11.45 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Mentalistasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.).

ÂŚ

12.00 Gyvenimas. Gyvenimo bĹŤdo laida (subtitruota) (kart.). 13.00 Klauskite daktaro. VedÄ&#x2014;jai A.Unikauskas ir L.NorkeviÄ?ienÄ&#x2014;. 13.58 Keno loto. 14.00 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai. 14.15 Laba diena, Lietuva! 15.00 Ĺ˝inios. Orai. 15.10 Laba diena, Lietuva! 16.00 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai. 16.15 Laba diena, Lietuva! 16.30 â&#x20AC;&#x17E;PoniĹł rojusâ&#x20AC;&#x153; (25) (N-7). 17.30 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai (su ver timu ÄŻ gestĹł k.). 18.00 Kas ir kodÄ&#x2014;l? TV Ĺžaidimas. VedÄ&#x2014;jas D.JurgeleviÄ?ius. 18.30 Klauskite daktaro. VedÄ&#x2014;jai A.Unikauskas ir L.NorkeviÄ?ienÄ&#x2014;. 19.30 Specialus tyrimas. Tiriamosios Ĺžurnalistikos laida. VedÄ&#x2014;ja L.KaraliĹŤtÄ&#x2014; (subtitruota).

12.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Svotaiâ&#x20AC;&#x153; (N-7). 13.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;PaĹžadÄ&#x2014;tojiâ&#x20AC;&#x153; (200â&#x20AC;&#x201C;203) (N-7). 15.00 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Simpsonaiâ&#x20AC;&#x153; (7, 8) (N-7). 16.00 TV3 Ĺžinios. 16.25 TV3 orai. 16.30 TV pagalba (N-7). 18.30 TV3 Ĺžinios. 19.22 TV3 spor tas. 19.27 TV3 orai. 19.30 Farai (N-7).

12.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Mano likimasâ&#x20AC;&#x153; (39) (N-7). 13.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Svaragini. AmĹžina draugystÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (15, 16) (N-7). 14.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Dvi ĹĄirdysâ&#x20AC;&#x153; (1526â&#x20AC;&#x201C;1529) (N-7). 16.00 Labas vakaras, Lietuva. InformacinÄ&#x2014; pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;jai G.TetenskaitÄ&#x2014; ir P.SkuÄ?as. 17.00 Yra, kaip yra. PokalbiĹł ĹĄou. VedÄ&#x2014;jai A.StaĹĄaitytÄ&#x2014;-MasalskienÄ&#x2014; ir V.Jakovlevas (N-7). 18.00 Ĺ˝inios. 18.55 Spor tas. 18.58 Orai. 19.00 KK2. Informacijos ĹĄou. VedÄ&#x2014;jai J.Ĺ˝iÄ?kutÄ&#x2014; ir T.AliĹĄauskas (N-7). 19.30 Valanda su RĹŤta. PokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;ja R.MikelkeviÄ?iĹŤtÄ&#x2014;.

12.20 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Bitininkasâ&#x20AC;&#x153; (1/16) (N-7). 13.30 TV parduotuvÄ&#x2014;. 13.45 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MiĹĄkinisâ&#x20AC;&#x153; (2/28) (N-7). 14.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Gluchariovasâ&#x20AC;&#x153; (3/59) (N-7). 16.00 Repor teris. InformacinÄ&#x2014; publicistinÄ&#x2014; laida. 16.30 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;ja D.Ĺ˝eimytÄ&#x2014;-BilienÄ&#x2014;. 16.58 Orai. 17.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;GyvybÄ&#x2014;s langelisâ&#x20AC;&#x153; (2/16) (N-7). 18.00 Repor teris. InformacinÄ&#x2014; publicistinÄ&#x2014; laida. 18.48 Orai. 18.50 Mes europieÄ?iai. 18.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Jekaterina DidĹžiojiâ&#x20AC;&#x153; (7) (N-7).

12.45 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;ÄŽstatymas ir tvarka. SpecialiĹłjĹł tyrimĹł skyriusâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 13.45 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Stoties policijaâ&#x20AC;&#x153; (17) (N-7). 14.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;SuduĹžusiĹł ĹžibintĹł gatvÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; (26) (N-7). 15.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Nepataisomiâ&#x20AC;&#x153; (12) (N-7). 17.00 â&#x20AC;&#x17E;Infodienaâ&#x20AC;&#x153;. 17.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kobra 11â&#x20AC;&#x153; (1) (N-7). 18.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Mentalistasâ&#x20AC;&#x153; (26) (N-7). 19.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;ÄŽstatymas ir tvarka. SpecialiĹłjĹł tyrimĹł skyriusâ&#x20AC;&#x153; (7) (N-7).

20.25 Keno loto. 20.30 Panorama. 21.00 Dienos tema. 21.20 Spor tas. Orai. 21.29 Loterija â&#x20AC;&#x17E;JÄ&#x2014;gaâ&#x20AC;&#x153;. 21.30 â&#x20AC;&#x17E;GimÄ&#x2122; tÄ&#x2026; paÄ?iÄ&#x2026; dienÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;. DokumentinÄ&#x2014; apybraiĹža (subtitruota). 22.30, 3.30 DviraÄ?io Ĺžinios. VedÄ&#x2014;jas V.Ĺ erÄ&#x2014;nas. 23.00 â&#x20AC;&#x17E;Babilonas Berlynasâ&#x20AC;&#x153; (5) (N-14). 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 LRT radijo Ĺžinios. 0.10 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Ĺ tutgar to kriminalinÄ&#x2014; policijaâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 1.05 Vakaras su Edita (kart.). 2.05 Klauskite daktaro (kart.). 3.05 Kas ir kodÄ&#x2014;l? (kart.). 4.05 Specialus tyrimas (subtitruota). 5.00 â&#x20AC;&#x17E;PoniĹł rojusâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.).

20.30 â&#x20AC;&#x17E;Prakeiktiâ&#x20AC;&#x153; (20) (N-7). 21.00 TV3 vakaro Ĺžinios. 21.52 TV3 spor tas. 21.57 TV3 orai. 22.00 Vakaro kino teatras. Vaidybinis f. â&#x20AC;&#x17E;BeĹždĹžioniĹł planetaâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo. ReĹž. T.Bur tonas. Vaid. M.Wahlbergas, T.Rothas, H.Bonhan Car ter, M.C.Duncanas. JAV, 2001 m. (N-7). 0.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Rezidentasâ&#x20AC;&#x153; (9) (N-14). 1.20 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kaulaiâ&#x20AC;&#x153; (6) (N-7). 2.10 â&#x20AC;&#x17E;Kvantikasâ&#x20AC;&#x153; (8) (N-14). 3.00 Ekstrasensai tiria (N-7). 4.25 â&#x20AC;&#x17E;Rezidentasâ&#x20AC;&#x153; (N-14) (kart.). 5.15 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kaulaiâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.).

20.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Monikai reikia meilÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; (37) (N-7). 21.00 Ĺ˝inios. 21.50 Spor tas. 21.58 Orai. 22.00 â&#x20AC;&#x17E;Ketvir tojo Reicho auĹĄraâ&#x20AC;&#x153;. KarinÄ&#x2014; drama. ReĹž. C.Faehas. Vaid. S.P.Flanery, T.Sizemoreâ&#x20AC;&#x2122;as, K.Pardue. JAV, 2016 m. (N-14). 0.00 â&#x20AC;&#x17E;Judantis objektasâ&#x20AC;&#x153; (10) (N-7). 0.55 â&#x20AC;&#x17E;Vingiuotas kelias namoâ&#x20AC;&#x153;. Komedija. ReĹž. T.Phillipsas. JAV, 2010 m. (N-14) (kart.). 2.30 Alchemija. VDU kar ta. KultĹŤrinÄ&#x2014; publicistika. 3.00 Retrospektyva. KultĹŤrinÄ&#x2014; dokumentika. Ciklas â&#x20AC;&#x17E;MenininkĹł portretaiâ&#x20AC;&#x153;.

20.00, 22.00 Repor teris. 20.30 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;ja D.Ĺ˝eimytÄ&#x2014;-BilienÄ&#x2014;. 20.58, 22.53 Orai. 21.00 Ne spaudai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;jai T.IgnataviÄ?ius ir V.Bruveris. 22.55 Mes europieÄ?iai. 23.00 Adomo obuolys. PokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;ja I.ValinskienÄ&#x2014; (N-7). 0.00 â&#x20AC;&#x17E;Gluchariovasâ&#x20AC;&#x153; (3/56) (N-7). 1.05 â&#x20AC;&#x17E;Bitininkasâ&#x20AC;&#x153; (1/11) (N-7). 2.10 â&#x20AC;&#x17E;Ĺ irdies plakimasâ&#x20AC;&#x153; (1) (N-7). 3.00 â&#x20AC;&#x17E;Ĺ Ä&#x2014;tono medĹžioklÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (12) (N-7). 3.50 â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝iurkininko ďŹ&#x201A;eitaâ&#x20AC;&#x153; (1) (N-7). 4.35 â&#x20AC;&#x17E;Albanasâ&#x20AC;&#x153; (56) (N-7). 5.20 â&#x20AC;&#x17E;GyvybÄ&#x2014;s langelisâ&#x20AC;&#x153; (2/4) (N-7).

20.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Tautos tarnasâ&#x20AC;&#x153; (16) (N-7). 21.00 Vaidybinis f. â&#x20AC;&#x17E;Nikoâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo. ReĹž. A.Davisas. Vaid. S.Seagalas, S.Stone, P.Grier. JAV, 1988 m. (N-14). 23.00 Vaidybinis f. â&#x20AC;&#x17E;15 ĹĄlovÄ&#x2014;s minuÄ?iĹłâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo trileris. ReĹž. J.Herzfeldas. JAV, Vokietija, 2001 m. (N-14) (kart.). 1.15 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Juodasis sÄ&#x2026;raĹĄasâ&#x20AC;&#x153; (9) (N-7). 2.05 â&#x20AC;&#x17E;Lemtingi skambuÄ?iaiâ&#x20AC;&#x153; (4). Tiriamoji dokumentika.

ÂŚ

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40, 9.10 Labas rytas, Lietuva! 6.30, 8.00, 9.00 Ĺ˝inios. Orai. 7.00, 7.30, 8.30 Ĺ˝inios. Orai. Spor tas. 9.20 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Senisâ&#x20AC;&#x153; (207) (N-7). 10.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Ĺ tutgar to kriminalinÄ&#x2014; policijaâ&#x20AC;&#x153; (5/14) (N-7). 11.15 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;AukĹĄtuomenÄ&#x2014;s daktarasâ&#x20AC;&#x153; (3/1) (N-7).

ÂŚ

Ă&#x;PNRYRG

AKTORÄ&#x2013; IĹ TEKÄ&#x2013;S JAU KET VIRTÄ&#x201E; KARTÄ&#x201E;

*AUĂ&#x;NIĂ&#x;KISĂ&#x;Ă&#x20AC;AĂ&#x;DAĂ&#x;UĂ&#x20AC;Ă&#x;GOĂ&#x20AC;Ă&#x;TIĂ&#x;NUOĂ&#x;TAĂ&#x;Kg

'DLQLQLQNz-HQQLIHU/RSH] P LUEXYÂ?VSURIHVLRQDOXVEHLVERORĂ?DLGzMDV$OH [DV5RGULJXH]DV P VXVLĂ?DGzMRSHUDWRVWRJDV%DKDPRVH9\UDVP\OLPDMDLSD GRYDQRMRĂ?LHGjVXNDUDWĂ&#x2DC;GHLPDQWXRMLLĂ&#x2026;WDUzĂ&#x201E;WDLSÂł7HLJLDPDNDGVXĂ?DGz WXYLĂ&#x2DC;Ă?LHGDVNDLQDYRGDXJLDXQHLWĂ&#x2018;NVWHXUĂ&#x2DC;-HLSRUDVXVLWXRNVWDLEXV NHWYLUWRML-/RSH]LUDQWURML$5RGULJXH]RVDQWXRND'DLQLQLQNzDXJLQDPHmLXV GY\QLXV(PPHLU0D[jRVSRUWLQLQNDVÂąGXNUDV(OOj P LU1DWDVKj P 

BritĹł aktorius ir amerikieÄ?iĹł atlikÄ&#x2014;ja vestuviĹł ceremonijÄ&#x2026; ketina surengti viename pramogĹł komplekse Floridos valstijoje. â&#x20AC;&#x17E;TuoktuvÄ&#x2014;s vyks PelenÄ&#x2014;s pilyje, o aĹĄ bĹŤsiu liudininkas, â&#x20AC;&#x201C; paslapties ĹĄydÄ&#x2026; praskleidÄ&#x2014; O.Bloomo ir K.Perry biÄ?iulis dizaineris Markus Molinari. â&#x20AC;&#x201C; Beje, Orlando kostiumas bus toks, kad prieĹĄ jÄŻ nuotakos suknelÄ&#x2014; nublanks. VestuviĹł ceremonija bus tikrai brangi, bet pinigai neturi reikĹĄmÄ&#x2014;s, kai kalbama apie fantazijĹł iĹĄsipildymÄ&#x2026;.â&#x20AC;&#x153; O.Bloomas mylimajai pasipirĹĄo Valentino dienÄ&#x2026; sraigtasparnyje. Aktorius iĹĄ anksto apgalvojo kiekvienÄ&#x2026; smulkmenÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Maniau, kad po vakarienÄ&#x2014;s su Orlando vyksime ÄŻ kokÄŻ nors muziejĹł pasimÄ&#x2014;gauti menu, bet jis mane nusivedÄ&#x2014; ÄŻ sraigtasparnÄŻâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ÄŻspĹŤdingÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; prisiminÄ&#x2014; K.Perry. Orlaiviui pakilus virĹĄ miesto aktorius ÄŻteikÄ&#x2014; mylimajai suĹžadÄ&#x2014;tuviĹł ĹžiedÄ&#x2026;. Kalbama, kad jo

Ă&#x201E;6FDQSL[ÂłQXRWU

3HU9DOHQWLQRGLHQjVX VLĂ?DGzMÂ?DNWRULXV2UODQ GR%ORRPDV P LU GDLQLQLQNz.DW\3HUU\ P MDXSODQXRMD Â&#x2019;VSĂ&#x2018;GLQJDVYHVWXYHV

1XRĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC; VXVLWLNLQzMDQ W\V2%ORRPDV LU.3HUU \VX VLĂ?DGzMRVUDLJ WDVSDUQ\MH

vertÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 5 mln. doleriĹł. VÄ&#x2014;liau aktorÄ&#x2014; sakÄ&#x2014;, kad ĹĄios pirĹĄlybos jai priminÄ&#x2014; scenÄ&#x2026; iĹĄ filmo apie DĹžeimsÄ&#x2026; BondÄ&#x2026;. Sraigtasparnis nusileido ant

vieno namo stogo, kur Katy laukÄ&#x2014; dar vienas netikÄ&#x2014;tumas â&#x20AC;&#x201C; pasveikinti jĹł, ĹžengusiĹł ÄŻ naujÄ&#x2026; etapÄ&#x2026;, Orlando sukvietÄ&#x2014; visÄ&#x2026; K.Perry ĹĄeimÄ&#x2026;. (LR)


POLITIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

KRA¸TOĂ&#x;Ă&#x20AC;INIOS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

*3LODLmLRQXRWU

*Ă&#x201E;Ă&#x;RĂ&#x2039;Ă&#x;PAĂ&#x;VELĂ&#x;DASĂ&#x;UOSĂ&#x;TAĂ&#x;MIESĂ&#x;jIUIĂ&#x;TAĂ&#x;POĂ&#x;TIKĂ&#x;RAĂ&#x;A¸AĂ&#x;KA .ODLSzGRVSLOLDYLHWzMHGDXJPHWĂ&#x2DC;GXQNVDQWLVGLGĂ?LX OLVDNÂ&#x2019;UzĂ?LDQWLVPHWDORVWDWLQ\VÂąYDOVW\EzVVDXJR PDVREMHNWDV1HSULĂ?LĂ&#x2018;ULPjLUQLHNDPQHUHLNDOLQJj JULR]GjVLĂ&#x2018;ORPDSULWDLN\WLYLVXRPHQzVUHLNPzPV WDmLDXNRONDVYHĂ?LPDVLĂ&#x2026;YLHWRVQLHNDLSQHSDMXGD G e d i m i n a s PI L A I T I S LR korespondentas

MaĹždaug ĹĄeĹĄiĹł aukĹĄtĹł namui prilygstanti metalo konstrukcija ĹĄalia KruiziniĹł laivĹł terminalo aikĹĄtÄ&#x2014;s uĹžima nemenkÄ&#x2026; dalÄŻ senosios piliavietÄ&#x2014;s. Ä&#x152;ia ji stĹŤkso nuo pokario laikĹł. 'RIAUĂ&#x;jIĂ&#x2039;Ă&#x;NIEĂ&#x;KASĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;JUĂ&#x;DIĂ&#x;NO

SovietmeÄ?iu, kai piliavietÄ&#x2014;je veikÄ&#x2014; Ĺžvejybos laivĹł remonto ÄŻmonÄ&#x2014;, aprĹŤdijusiĹł metalo sijĹł niekas nepastebÄ&#x2014;davo â&#x20AC;&#x201C; miestieÄ?iai tais laikais negalÄ&#x2014;davo ÄŻĹžengti ÄŻ uĹždarÄ&#x2026; jĹŤrĹł uosto zonÄ&#x2026;. Dabar laivĹł remontininkai dalÄŻ savo verslo jau perkÄ&#x2014;lÄ&#x2014; ÄŻ kitÄ&#x2026; vietÄ&#x2026;, kai kurie piliavietÄ&#x2014;s teritorijÄ&#x2026; uĹžgriozdinÄ&#x2122; senieji cechai jau nugriauti, bet metalo griauÄ?iĹł niekas nepajudino. Net miesto senbuviai gĹŤĹžÄ?ioja peÄ?iais â&#x20AC;&#x201C; kodÄ&#x2014;l tokioje vietoje, kur nuolat vaikĹĄtinÄ&#x2014;ja ĹžmonÄ&#x2014;s, vyksta dĹžiazo festivaliai, kariĹł paradai, kiurkso neaiĹĄkios kilmÄ&#x2014;s ir paskirties metalo lauĹžynas. 'EĂ&#x;LEĂ&#x;Ă&#x20AC;IESĂ&#x;RAIZĂ&#x;GAĂ&#x;LYĂ&#x;NwĂ&#x;GLUĂ&#x;MIĂ&#x;NA

Paveldosaugos specialistai ĹĄÄŻ statinÄŻ vadina valstybÄ&#x2014;s saugomu technikos paminklu â&#x20AC;&#x201C; didĹžiuoju elingu, kuriame kadaise buvo statomi ir remontuojami laivai. Statinys primena ĹĄalia DanÄ&#x2014;s ĹžioÄ?iĹł tarpukariu veikusiÄ&#x2026; vokie-

Ä?io Pauliaus Lindenau laivĹł statyklÄ&#x2026; (1919â&#x20AC;&#x201C;1944 m.). Antrojo pasaulinio karo pabaigoje jis savo verslÄ&#x2026; perkÄ&#x2014;lÄ&#x2014; ÄŻ HamburgÄ&#x2026;.

Apleistame elinge siĹŤlyta ÄŻrengti pramogĹł arenÄ&#x2026;, kino salÄ&#x2122;, kĹŤrybos dirbtuves, pritaikyti jÄŻ ĹĄventÄ&#x2014;ms, spektakliams. GeleĹžies sijĹł raizgalynÄ&#x2014; po atviru dangumi glumina kruiziniais laivais ÄŻ KlaipÄ&#x2014;dÄ&#x2026; atplaukianÄ?ius uĹžsienio turistus â&#x20AC;&#x201C; kituose Baltijos ĹĄaliĹł uostamiesÄ?iuose tokiĹł griozdĹł su Ĺžiburiu nerasi. Apleistame elinge buvo siĹŤloma ÄŻrengti pramogĹł arenÄ&#x2026;, kino salÄ&#x2122;, kĹŤrybos dirbtuves, pritaikyti jÄŻ ĹĄventÄ&#x2014;ms, spektakliams, ĹĄvietÄ&#x2014;jiĹĄkiems renginiams, istoriniĹł laivĹł liekanoms eksponuoti. UĹžsimojusi paminÄ&#x2014;ti senos laivĹł statyklos ĹĄimtmetÄŻ JĹŤrinÄ&#x2014;s kultĹŤros koordinacinÄ&#x2014; taryba (JKKT) rengÄ&#x2014;si pristatyti iĹĄlikusÄŻ jĹŤreivystÄ&#x2014;s paveldÄ&#x2026;, norÄ&#x2014;jo surengti mokslinÄ&#x2122; konferencijÄ&#x2026;. 6ALĂ&#x;DĂ&#x20AC;IAIĂ&#x;PAĂ&#x;VELĂ&#x;DASĂ&#x;NEĂ&#x;RĂ&#x201E;Ă&#x;PI

â&#x20AC;&#x17E;Mes siĹŤlÄ&#x2014;me 2019-uosius paskelbti didĹžiojo elingo metais, paraginome vasarÄ&#x2026; jĹŤrĹł uoste organizuoti su laivĹł statyba ir remontu susijusius renginiusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;-

'DXJPHWĂ&#x2DC;SLOLDYLHWzMHVWĂ&#x2018;NVDQW \VVHQRMRODLYĂ&#x2DC;HOLQJRJULDXmLDLEDGRDNLVLUJ\YHQWRMDPVLUPLHVWRVYHmLDPV

jo JKKT vadovas Petras BekÄ&#x2014;Ĺža. Tokiai iniciatyvai pritarÄ&#x2014; ir ĹžadÄ&#x2014;jo jÄ&#x2026; remti kone visos uosto krovos ÄŻmonÄ&#x2014;s, Lietuvos jĹŤrĹł muziejus, taÄ?iau vicemeras ArtĹŤras Ĺ ulcas pareiĹĄkÄ&#x2014;, kad savivaldybei yra svarbesniĹł reikalĹł. â&#x20AC;&#x17E;PiliavietÄ&#x2014;je daugelÄŻ metĹł rĹŤdijantis elingas uostamiesÄ?io valdĹžiai â&#x20AC;&#x201C; lyg sprangi aĹĄaka gerklÄ&#x2014;je, kurios ji negali nei iĹĄspjauti, nei prarytiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; apmaudÄ&#x2026; liejo visuomenininkai. Pasak jĹł, jĹŤrĹł paveldas valdininkams nerĹŤpi, nes Ĺžengus ĹžingsnÄŻ pirmyn po to jau reikÄ&#x2014;tĹł ne vizijas tapyti, o konkreÄ?iai kibti ÄŻ darbÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; ieĹĄkoti investicijĹł, rengti projektus.

+ULĂ&#x;TĂ&#x201E;Ă&#x;ROSĂ&#x;VERĂ&#x;TYĂ&#x;BwĂ&#x;ARĂ&#x;SVEĂ&#x;TIMĂ&#x;KĂ&#x201E;Ă&#x;NIS â&#x2013; 1HĂ?LQLDNDGDDWVLUDGRĂ&#x2026;LV HOLQJDV.DLNXULHĂ&#x2026;DOWLQLDLQX URGRNDGLĂ&#x2026;NLORGDUPH WDLV7DmLDX\UDĂ?LQLĂ&#x2DC;NDGGD EDUWLQÂ&#x2019;SDYLGDOjVWDWLQ\VÂ&#x2019;JLMR NDURSDEDLJRMHQHVSzWDXĂ? GHQJWLWLNVWRJR â&#x2013;  $QNVmLDXVYDUVW \WDJDOLP\ EzSDĂ&#x2026;DOLQWLPHWDORJULDX mLXVSDOLNXVNHOLDVNRQVWUXN FLMDV6HQjMÂ&#x2019;HOLQJjÂ&#x2019;WUDXNXVÂ&#x2019; MĂ&#x2018;UĂ&#x2DC;XRVWHYDOVW \EzVVDXJRPĂ&#x2DC; WHFKQLNRVSDYHOGRYHUW \ELĂ&#x2DC; VjUDĂ&#x2026;jWRNLRVJUzVPzVQHOLNR â&#x2013;  Ă&#x201E;7DUSXNDULXQLHNDVQHVLMDX GLQRNDGÂ&#x2019;PRQzVWDWRPDDQW

0zPHOEXUJRNU\Ă?LXRmLĂ&#x2DC;SLOLHV JULXYzVLĂ&#x2DC;³¹SDVDNRMR.XO WĂ&#x2018;URVSDYHOGRGHSDUWDPHQ WRDWVWRYDV/DLVYĂ&#x2018;QDV.DYD OLDXVNDV â&#x2013; 'DEDUYLGXUDPĂ?LĂ&#x2DC;SLOLDYLH WzDWNXULDPDLUSULWDLNRPD YLVXRPHQzVUHLNPzPVWDG QHWLVWRULNDPVQHODEDLDLĂ&#x2026;NX NjGDU \WLVXYLHĂ&#x2026;RMHHUGYzMH VWĂ&#x2018;NVDQmLDLVPHWDOLQLRHOLQ JRJULDXmLDLV â&#x2013;  3DPLQNORVDXJLQLQNDLSULPH QDNDGSLOLHVYDL]GjVXGDUNÂ?V VWDWLQ\VÂąQHOLHmLDPDVMĂ&#x2018;UĂ&#x2DC; NXOWĂ&#x2018;URVSDYHOGRREMHNWDV


(.XQLFNRQXRWU

NUDĂ&#x2026;WRĂ?LQLRV

Ă&#x;PNRYRG

'5LPHLNRVQXRWU

+AĂ&#x;SOĂ&#x;SEĂ&#x;LAUKSĂ&#x;NEĂ&#x;MOĂ&#x;KAĂ&#x;MIĂ&#x;BIĂ&#x;LIEĂ&#x;TAI .ODLSzGRVNRQFHUWĂ&#x2DC;VD OzMH ..6 NRQFHUWjVX UHQJÂ?JDELDXVLMDXQLHML SLDQLVWDLSUDWÂ?VzODEGD URVDNFLMjĂ&#x201E;/DXNLDQW\V ELOLHWDL³¹MĂ&#x2DC;EHQGUDDP Ă?LDLJDOzVQHPRNDPDL ODQN\WLVUHQJLQLXRVH

3LDQLVWDLEHQ GUDDPĂ?LDPV VXWHLNzJDOL P\EÂ?QHPR NDPDLODQN\ WLVNXOWĂ&#x2018;URV UHQJLQLXRVH

G e d i m i n a s PI L A I T I S LR korespondentas

SausakimĹĄoje koncertĹł salÄ&#x2014;je susirinkÄ&#x2122; ĹžiĹŤrovai ĹĄalies ir tarptautiniuose konkursuose laurus skinanÄ?iĹł geriausiĹł jaunosios kartos atlikÄ&#x2014;jĹł klausÄ&#x2014;si Ĺžinodami, kad jĹł paaukotos lÄ&#x2014;ĹĄos nukeliaus ÄŻ miesto teatrus, koncertĹł sales ir taps nemokamais â&#x20AC;&#x17E;laukianÄ?iais bilietaisâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ ios klaipÄ&#x2014;dietiĹĄkos iniciatyvos filosofija paprasta â&#x20AC;&#x201C; vienÄ&#x2026; bilietÄ&#x2026; ĹžiĹŤrovai perka sau, o kitas â&#x20AC;&#x201C; dovana vaikams ir paaugliamsâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo jau ketvirtÄ&#x2026; tokÄŻ labdaros koncertÄ&#x2026; surengusios vieĹĄosios ÄŻstaigos â&#x20AC;&#x17E;KlaipÄ&#x2014;dos ĹĄventÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; vadovas Romandas Ĺ˝iubrys. Jaunieji pianistai ĹĄÄŻkart grodami uĹždirbo rekordinÄ&#x2122; sumÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; 3785 eurus. UostamiesÄ?io teatrĹł kasose laukianÄ?iais bilietais galÄ&#x2014;s pasinaudoti tÄ&#x2014;vai, savo atĹžalas vedantys ÄŻ renginius, ir paaugliai iki aĹĄtuoniolikos metĹł, savaran-

kiĹĄkai lankantys spektaklius. ProcesÄ&#x2026; kontroliuoja sÄ&#x2026;Ĺžiningi tarpininkai â&#x20AC;&#x201C; teatrĹł ar koncertĹł saliĹł kasininkai. Laukiantieji bilietai jauniesiems ĹžiĹŤrovams specialiai paĹženklinti, nedalijami suaugusiems ar moksleiviĹł grupÄ&#x2014;ms, narĹĄant interneto svetaines nesunku suĹžinoti, kiek jĹł yra kasose. Labdaros akcijos partneriai â&#x20AC;&#x201C; KlaipÄ&#x2014;dos muzikinis, dramos, lÄ&#x2014;liĹł teatrai, KoncertĹł salÄ&#x2014;. GalimybÄ&#x2014; nemokamai lankytis teatruose atsiveria ir sunkiai besiverÄ?ianÄ?iĹł, ir gerai gyvenanÄ?iĹł klaipÄ&#x2014;dieÄ?iĹł ĹĄeimoms. Svarbiausias tokios akcijos tikslas â&#x20AC;&#x201C; pratinti moksleivius prie meno, skatinti juos domÄ&#x2014;tis kultĹŤros renginiais. Patys organizatoriai neÄŻprastos labdaros idÄ&#x2014;jÄ&#x2026; kildina iĹĄ PrancĹŤzijos ir Italijos â&#x20AC;&#x201C; ten plinta ma-

da vieĹĄoje vietoje iĹĄgÄ&#x2014;rus kavos puodelÄŻ palikti pinigĹł kitam, kuris vÄ&#x2014;liau gali atitekti kokiam nors nepaŞįstamajam. Tokia dovana labiausiai dĹžiaugiasi kavines lankantys senjorai. Per trejus metus apie 1800 uostamiesÄ?io vaikĹł ir jaunuoliĹł, teatrĹł kasose gavÄ&#x2122; nemokamus bilietus, ĹžiĹŤrÄ&#x2014;jo spektaklius, klausÄ&#x2014;si koncertĹł. Laukiantys bilietai jiems nupirkti iĹĄ klaipÄ&#x2014;dieÄ?iĹł per labdaros koncertus paaukotĹł pinigĹł â&#x20AC;&#x201C; iĹĄ viso buvo surinkta 85 tĹŤkst. 50 eurĹł. â&#x20AC;&#x17E;PrieĹĄ trejus metus tikÄ&#x2014;jomÄ&#x2014;s kiek didesnio susidomÄ&#x2014;jimo, manÄ&#x2014;me, kad laukiantieji bilietai bus iĹĄgraibstyti per mÄ&#x2014;nesÄŻ, bet prireikÄ&#x2014; pusmeÄ?io. Kai iniciatyva iĹĄskleidÄ&#x2014; sparnus, viskas juda sparÄ?iau, ĹžiĹŤrovai aukoja dosniauâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; KKS direktorÄ&#x2014; DanutÄ&#x2014; Ĺ˝iÄ?kuvienÄ&#x2014;.

EUROPOS CENTRO MUZIEJUS

EUROPOS PARKAS

Â&#x2018;JDLVUDYLHWÂ?VXJXĂ?zMRJDXVLRVXJQLDJHVLĂ&#x2DC;SDMzJRVVSRUWLQLQNDLEXYRHYDNXRWL

5GĂ&#x;NISĂ&#x;NUTĂ&#x;RAUĂ&#x;KwĂ&#x;VARĂ&#x;Ă&#x20AC;YĂ&#x;BAS 'DOLDL3DQHYzĂ?LRĂ&#x201E;&LGRÂłDUHQRMHMzJDVLĂ&#x2026;PzJLQXVLĂ&#x2DC; NDUDWLVWĂ&#x2DC;YDUĂ?\ERVEXYRVXJDGLQWRVÂąQXRXĂ?VLGH JXVLRVVNDOELPRPDĂ&#x2026;LQRVSDVNOLGXVGĂ&#x2018;PDPVVSRU WLQLQNDLLUĂ?LĂ&#x2018;URYDLEXYRSULYHUVWLVSUXNWLÂ&#x2019;ODXNj D a r iu s K R A S AUS K A S

PanevÄ&#x2014;Ĺžio â&#x20AC;&#x17E;Cidoâ&#x20AC;&#x153; arenoje vyko 25-asis Baltijos ĹĄaliĹł ĹĄotokan karatÄ&#x2014; Ä?empionatas. JÄ&#x2014;gas iĹĄbandÄ&#x2014; Lietuvos, Latvijos ir Rusijos jaunieji sportininkai. PrieĹĄ pat vidurdienÄŻ per garsiakalbius pasigirdÄ&#x2122;s perspÄ&#x2014;jimas visiems palikti arenÄ&#x2026; ir eiti ÄŻ laukÄ&#x2026; privertÄ&#x2014; dalÄŻ karatistĹł nutraukti kovas sporto ringe. Pastate plykstelÄ&#x2014;jo gaisras. PaaiĹĄkÄ&#x2014;jo, kad pagalbinÄ&#x2014;se patalpose degÄ&#x2014; skalbimo maĹĄina â&#x20AC;&#x201C; uĹžsiliepsnojo variklis.

PasirodĹžius dĹŤmams personalas nesutriko. Vieni puolÄ&#x2014; evakuoti lankytojĹł, kiti â&#x20AC;&#x201C; gesinti liepsnĹł. ÄŽ gaisravietÄ&#x2122; suguĹžÄ&#x2014;jo didelÄ&#x2014;s ugniagesiĹł pajÄ&#x2014;gos, taÄ?iau jĹł pagalbos neprireikÄ&#x2014;. Arenos darbuotojai patys spÄ&#x2014;jo gesintuvu nuslopinti ugnÄŻ. Per gaisrÄ&#x2026; aprĹŤko sienos ir ĹĄalia buvusios skalbimo maĹĄinos. KaratÄ&#x2014; varĹžybos buvo nutrauktos beveik valandai. Buvo evakuota apie 300 sportininkĹł ir ĹžiĹŤrovĹł. IĹĄvÄ&#x2014;dinus prirĹŤkusias patalpas vÄ&#x2014;liau jiems buvo leista sugrÄŻĹžti ir tÄ&#x2122;sti kovas.

!PĂ&#x;KANĂ&#x;DĂ&#x20AC;IOĂ&#x;JOĂ&#x;DUĂ&#x;Ă&#x20AC;MOĂ&#x;NES Â&#x2018;QDPRNLHPj.DLĂ&#x2026;LDGRULĂ&#x2DC; UDMRQHÂ&#x2019;EzJÂ?VVYHWLPDV Ă&#x2026;XRDSNDQGĂ?LRMRPHWĂ&#x2DC; PHUJDLWÂ?LUMRVPDPj 6XQNLRVEĂ&#x2018;NOzVYDLNDV SDJXOG\WDVÂ&#x2019;OLJRQLQÂ? Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

NelaimÄ&#x2014; ÄŻvyko antradienio popietÄ&#x2122; BurbiĹĄkÄ&#x2014;s kaime esanÄ?ioje sodyboje. Ĺ eimininkÄ&#x2014; prie gyvenamojo namo buvo su savo dukra. ÄŽ kiemÄ&#x2026; staiga ÄŻlÄ&#x2014;kÄ&#x2122;s keturkojis Ä&#x2014;mÄ&#x2014; kandĹžioti maĹžametÄ&#x2122;, o paskui â&#x20AC;&#x201C; ir jÄ&#x2026; bandĹžiusiÄ&#x2026; apginti motinÄ&#x2026;.

MergaitÄ&#x2014;s tÄ&#x2014;vas, nuvijÄ&#x2122;s ĹĄunÄŻ, ĹžmonÄ&#x2026; ir dukrÄ&#x2026; savo maĹĄina nuveĹžÄ&#x2014; ÄŻ KaiĹĄiadoriĹł ligoninÄ&#x2122;. IĹĄvydÄ&#x2122; gilias ir pavojingas Ĺžaizdas ant vaiko kĹŤno vietos medikai uĹždÄ&#x2014;jo tvarsÄ?ius, paskiepijo ir greitosios pagalbos automobiliu pristatÄ&#x2014; ÄŻ Kauno klinikas, nes KaiĹĄiadoriĹł ligoninÄ&#x2014;je nÄ&#x2014;ra traumatologijos skyriaus. Mergaitei smarkiai apkandĹžiota koja. Ĺ˝aizdos buvo susiĹŤtos, tikimasi, kad komplikacijĹł pavyks iĹĄvengti. ÄŽkandimai motinai nÄ&#x2014;ra tokie pavojingi. Moteris pajÄ&#x2014;gÄ&#x2014; lydÄ&#x2014;ti dukrÄ&#x2026; ÄŻ KaunÄ&#x2026;. NukentÄ&#x2014;jusi ĹĄeima pasakojo, jog ĹĄuo jiems nÄ&#x2014;ra paŞįstamas â&#x20AC;&#x201C; gali bĹŤti, kad jis yra beglobis arba atklydo iĹĄ kitoje vietovÄ&#x2014;je ÄŻsikĹŤrusiĹł savo ĹĄeimininkĹł valdos.

.UOĂ&#x;LEĂ&#x;DOĂ&#x;NUĂ&#x;KwĂ&#x;LwĂ&#x;BERĂ&#x;NIUĂ&#x;Kg 3DVLYDLNĂ&#x2026;mLRMLPDVDQWSORQXWzOLRWYHQNLQLROHGRPD Ă?DPYDLNXLYRVQHVLEDLJzWUDJLĂ&#x2026;NDLNDLOHGXLSUDGz MXVOĂ&#x2018;Ă?LQzWLEHUQLXNDVSDVLWUDXNzWRO\QQXRNUDQWR

Muziejus po atviru dangumi EUROPOS PARKAS kvieÄ?ia Jus apsilankyti. Netoli Vilniaus, EUROPOS PARKE, nuostabios gamtos ir stebinanÄ?io meno pasaulyje galÄ&#x2014;site turiningai praleisti laikÄ&#x2026; ir pailsÄ&#x2014;ti nuo miesto ĹĄurmulio. tel.

8~5

2377077

w w w. e u ro p o s p a r k a s . l t

D a r iu s K R A S AUS K A S

PanevÄ&#x2014;Ĺžyje, StaniĹŤnĹł gatvÄ&#x2014;je, prie netoli bendrabuÄ?iĹł esanÄ?io nedidelio tvenkinio praeivÄ&#x2014; pamatÄ&#x2014; vaikĹĄtinÄ&#x2014;janÄ?ius vaikus. Nors orai ĹĄyla, tvenkinio pavirĹĄiĹł dar kausto ledas. Vietomis jis visiĹĄkai plonas. Su draugais buvÄ&#x2122;s 10 metĹł berniukas sugalvojo uĹžlipti ant ledo. Vos vaikui Ĺžengus kelis Ĺžingsnius ledas Ä&#x2014;mÄ&#x2014; traĹĄkÄ&#x2014;ti.

IĹĄ pradĹžiĹł berniukas ketino grÄŻĹžti atgal ÄŻ krantÄ&#x2026;, bet vos tik padÄ&#x2014;jus kojÄ&#x2026; ant ledo, ĹĄis Ä&#x2014;mÄ&#x2014; lĹŤĹžinÄ&#x2014;ti. IĹĄsigandÄ&#x2122;s vaikas atsitraukÄ&#x2014; kelis metrus ÄŻ tvenkinio vidurÄŻ. Ten jis ir liko stovÄ&#x2014;ti â&#x20AC;&#x201C; mat nuo menkiausio krustelÄ&#x2014;jimo pasigirsdavo lĹŤĹžtanÄ?io ledo poĹĄkÄ&#x2014;jimas. IĹĄkviesti ugniagesiai kaipmat nuo ledo nukÄ&#x2014;lÄ&#x2014; berniukÄ&#x2026;. Jis nuo kranto buvo nutolÄ&#x2122;s apie tris metrus. MaĹžÄ&#x2026; jÄŻ nelaimÄ&#x2014;lÄŻ apĹžiĹŤrÄ&#x2014;jo medikai, bet jam nieko nebuvo nutikÄ&#x2122;.

Europos parkÄ&#x2026; remia:

SunkiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026; reiĹĄkiame nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; antstoliui Gintautui PuodĹžiukui ir jo ar timiesiems dÄ&#x2014;l mylimo tÄ&#x2014;vo mir ties. Asociacija Lietuvos antstoliĹł rĹŤmai


REKLAMA

!UTOĂ&#x;MOĂ&#x;BIĂ&#x;LIAI PERKA ÄŽvairĹŤs automobiliai

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

kias skolas ÄŻkeiÄ?iant nekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ tur tÄ&#x2026;. Aujama-Credit, tel. 8 620 to DidĹžiojoje auditorijoje, ĹĄaukiamas sodininkĹł bendrijos nariĹł rinkiminis-ataskaitinis susirinkimas. Dar33 777.

Ĺžymas. Tel. 8 604 08 492.

ÂżEĂ&#x;Mw Ă&#x;SKLYĂ&#x;PAI

botvarkÄ&#x2014;: 2019 m. sÄ&#x2026;matos svarstymas. Valdybos, revizijos komisijos ir pirmininko rinkimai. Kiti klausi-

0RAĂ&#x;NEĂ&#x;̧ IĂ&#x;MAI

automobilius: vaĹžiuojanÄ?ius, ne-

to iĹĄ kar to, iĹĄraĹĄo utilizavimo pa-

Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

Paskolos. IĹĄperkame jĹŤsĹł skolas iĹĄ antstoliĹł, padengiame kito- SodininkĹł bendrijos â&#x20AC;&#x153;Ä&#x201E;Ĺžuolynasâ&#x20AC;?nariĹł Ĺžiniai! 2019 m. kovo 30 d. 10 val. SaulÄ&#x2014;tekio al.9, Fizikos fakulte-

DND AUTOLAUŽYNAS perka

vaĹžiuojanÄ?ius, dauĹžtus, atsiskai-

KLASIFIKUOTIĂ&#x;SKELBIMAI

DINGÄ&#x2DC; DOKUMENTAI

mai. Susirinkus maĹžiau nei pusei bendrijos nariĹł, pakartotinis bendrijos susirinkimas vyks balandĹžio 13 d. 10 val. toje paÄ?ioje vietoje pagal tÄ&#x2026; paÄ?iÄ&#x2026; darbotvarkÄ&#x2122;. Bendrijos valdyba.

UAB â&#x20AC;&#x17E;AF LEGALâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻm. k. 300579415) prarastus ÄŻstatus laikyti nega- UĹž didĹžiausiÄ&#x2026; pasiĹŤlytÄ&#x2026; kainÄ&#x2026; parduodama 4497 vnt 130242,13 Eur vertÄ&#x2014;s BUAB â&#x20AC;&#x17E;PanevÄ&#x2014;Ĺžio eglÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (ÄŻ.k. 147845963) paprastĹłjĹł vardiniĹł akcijĹł. PradinÄ&#x2014; pardavimo kaina 104 194 Eur. PasiĹŤlymus iki 2019-04-

liojanÄ?iais.

UAB â&#x20AC;&#x17E;LAIPROTAâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻm. k. 123209832) prarastus ÄŻstatus laikyti nega- 03 siĹłsti bankroto administratoriui el. paĹĄtu buabidea@gmail.com UĹž didĹžiausiÄ&#x2026; pasiĹŤlytÄ&#x2026; kainÄ&#x2026; parduodama (c.b. Nr. eL2-1882-902/2016) priteista 17377,20 Eur dydĹžio

liojanÄ?iais.

PARDUODA

Prarasti UAB â&#x20AC;&#x17E;Meistrai LTâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k. 303038888) ÄŻstatai, praĹĄome laikyti reikalavimo teisÄ&#x2014; ÄŻ E. S. skolÄ&#x2026;. PradinÄ&#x2014; pardavimo kaina 8897 Eur. PasiĹŤlymus iki 2019-04-03 siĹłsti bankParduodamas ĹžemÄ&#x2014;s sklypas roto administratoriui el. paĹĄtu buabidea@gmail.com juos negaliojanÄ?iais. (Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., TotoriĹĄkiĹł k., bendras plotas 1 hektaras). Sklypo kaina 2800

Prarasti UAB â&#x20AC;&#x17E;Transemaâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k. 300051752) ÄŻstatai, praĹĄome laikyti UĹž didĹžiausiÄ&#x2026; pasiĹŤlytÄ&#x2026; kainÄ&#x2026; parduodama (c.b. Nr. eL2-7091-488/2015) priteista 535797,03 Eur dydĹžio reikalavimo teisÄ&#x2014; ÄŻ D. O. skolÄ&#x2026;. PradinÄ&#x2014; pardavimo kaina 219462 Eur. PasiĹŤlymus iki 2019-04-03 siĹłsti juos negaliojanÄ?iais. ÄŽVAIRĹŞS

Eur. PasiĹŤlymus teikti bankroto

bankroto administratoriui el. paĹĄtu buabidea@gmail.com Informuojame apie rengiamÄ&#x2026; techninÄŻ projektÄ&#x2026; GeisiĹĄkiĹł k., DĹŤkĹĄtĹł sen., Vilniaus r. sav. esamai 0,4 kV

administratoriui UAB â&#x20AC;&#x17E;Lideresâ&#x20AC;&#x153;,

poĹžeminei elektros kabeliĹł linijai keisti nauja sklype kad. Nr. 4130/0100:617. Su techninio projekto spren-

Konstitucijos pr. 12-322, Vilnius.

diniais galima susipaĹžinti per 10 dienĹł po skelbimo paskelbimo, adresu SaulÄ&#x2014;tekio g. 8, LT-19125 Ĺ ir-

Daugiau informacijos tel. +370

vintos, Ĺ irvintĹł r. sav., tel. 8 646 01 974. Projekto rengÄ&#x2014;jas UAB â&#x20AC;&#x17E;ELEKTROS PAJÄ&#x2013;GOSâ&#x20AC;&#x153;.

5 273 4773.

"UĂ&#x;TAI PARDUODA Kitos vietovÄ&#x2014;s ÄŽvairĹŤs

AB â&#x20AC;&#x17E;AnykĹĄÄ?iĹł kvarcasâ&#x20AC;&#x153; parduoda 1/2 dalÄŻ buto, esantÄŻ Ä&#x152;entupio g. 10-3, RubikiĹł kaimas, AnykĹĄÄ?iĹł sen. LT29202 uĹž 200 Eur ir praĹĄo atsiliepti bendraturtÄŻ dÄ&#x2014;l pirmumo teisÄ&#x2014;s pirkti. Kreiptis tel. +370 381 59 352 arba el. paĹĄtu info@ akvarcas.lt

3IĂ&#x;Ă&#x201E;LOĂ&#x;DARĂ&#x;Bg NUOLATINIS DARBAS Vairuotojams

Transpor to kompanija â&#x20AC;&#x17E;Magneta ir transpor tasâ&#x20AC;&#x153; pleÄ?ia savo automobiliĹł parkÄ&#x2026; ir ieĹĄko profesionaliĹł vairuotojĹł â&#x20AC;&#x201C;ekspeditoriĹł dirbti marĹĄrutu Europa - Rusija su ĹĄaldytuvais/refriĹžeratoriais ir su tentinÄ&#x2014;mis uĹžuolaidinÄ&#x2014;mis puspriekabÄ&#x2014;mis. Kontaktinis asmuo tel. 8 645 50 644, Valentinas.

0ASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS KONSULTACIJOS

Paskolos nuo 1000,- Eur iki 10 m. per 1 val. visoje Lietuvoje, uĹžs-

+OVOĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C;¸,IETUVOSĂ&#x201C;RYTEŠĂ&#x201C;SPAUSDINTOĂ&#x201C;KRYĂ IAĂ ODĂ IOĂ&#x201C;ATSAKYMAIĂ&#x201C;

6ERĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;KAĂ&#x201C;LIAIĂ&#x152;,(9x0,(67$652-$/,6Ă&#x152;<1<6Ă&#x152;9,5%/,$,3/$672'x.,50x/x60,Ă&#x201A;,26Ă&#x152;$,='$.5,.Ă&#x201A;7$7x9,$,(570x&,75$9$/.k,$*5<%,6 tatas â&#x20AC;&#x201C;butas, namas. Konsulta- $*/821$5,1.x-$2)6(7$675,5$Ă&#x152;x$3<Ă&#x201A;(5'x8Ă&#x152;83x$/<786.1<*1(Ă&#x201A;<69x*x/x$'$7$3x'$5,Ă&#x201A;x67,35,6Ă&#x201A;/$,7$6Â&#x2018;02.$1,0)$ cijos. Aujama-credit, tel. 8 600 (OĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;ZONĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;LIAI8Ă&#x152;1(081x,Ă&#x201A;*5$8Ă&#x152;$'(9$/9$&,-$/<69x7<0$,6780%5$Ă&#x152;2/x7(525$6Ă&#x201A;,/$,63,5$/x'<.80$521$/'2758.0xx*/,6 $)(5$Ă&#x152;$/,82.x'(.5(7$681,-$9$5Ă&#x152;$3$9$Ă&#x152;$$/$17x6x'5<%xĂ&#x201A;7$03$67,*5xĂ&#x201A;$75,-$0,(67(/x1$6'2*0$-,',Ă&#x201A;*5$Ă&#x152;%</<67x 69 691. .$586(/x9,(68/$6 DRUSKININKUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Drusvilmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 313) 51 075;

MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; Irma KazakeviÄ?ienÄ&#x2014;, tel. 8 656 91 190;

Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Naujoji tvarkaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 41) 50 07 13;

GARGĹ˝DUOSE â&#x20AC;&#x201C; Antanas Brauklys, tel. 8 672 90 983;

MAĹ˝EIKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Violeta Suleymanova, tel. 8 613 63 066;

Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;RitSpedaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 449) 51 421;

PRIENUOSE â&#x20AC;&#x201C; Loreta MarcinkeviÄ?ienÄ&#x2014;, tel. 8 623 13 250;

Ĺ ILUTÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Literaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 441) 75 474;

PASVALYJE â&#x20AC;&#x201C; Inga JaniselienÄ&#x2014;, tel. 8 620 58 664;

Ĺ IRVINTOSE â&#x20AC;&#x201C; Helena MarÄ?iauskienÄ&#x2014;, tel. 8 603 18 288;

RASEINIUOSE â&#x20AC;&#x201C; M.MaulienÄ&#x2014;s IÄŽ, tel. (8 428) 51 337;

TAURAGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; Jonas KalÄ&#x2014;da, tel. 8 634 35 334;

RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;UĹžbÄ&#x2014;gtukÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. (8 422) 50 163;

UTENOJE â&#x20AC;&#x201C; RamunÄ&#x2014; KvedarienÄ&#x2014;, tel. 8 671 70 558;

RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 422) 53 451;

BIRĹ TONE â&#x20AC;&#x201C; E.PetruĹĄauskienÄ&#x2014;s SPA, tel. (8 319) 56 625;

IGNALINOJE â&#x20AC;&#x201C; DanutÄ&#x2014; OrechovienÄ&#x2014;, tel. 8 677 98 736; UAB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iauliĹł kraĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;: JONIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. 8 687 89 040, KELMÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 427) 54 381, KURĹ Ä&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 41) 58 57 61, NAUJOJOJE AKMENÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; TEL. (8 425) 56 588, PAKRUOJYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 421) 61 704; KUPIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Lilijana BudrienÄ&#x2014;, tel. 8 646 26 189;

VILKAVIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Rolandas AntanaviÄ?ius, tel. 8 610 45 539.

BIRĹ˝UOSE â&#x20AC;&#x201C; Daina KerĹĄienÄ&#x2014;, tel. 8 636 34 399;

LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; K.MatuleviÄ?iaus IÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Ryto ĹžvaigĹždÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. (8 318) 52 375;

Ĺ AKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vitas Kasiulaitis, tel. 8 612 97 522;

SKELBIMAI ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;LIETUVOS RYTÄ&#x201E;â&#x20AC;&#x153; PRIIMAMI:

PRENUMERATA

Redakcijos biuruose:

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; galima uĹžsisakyti redakcijos biuruose:

VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3767, faksas 274 3799, el. p. spaudosskelbimai@lrytas.lt; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 55; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 13 81; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 22; Kitose tarnybose: KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino g. 59-113, tel. (8 346) 51 378; JONAVOJE â&#x20AC;&#x201C; J.Ralio g. 12-44, tel. (8 349) 51 474; LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; SeinĹł g. 3, tel./faksas (8 318) 52 374; ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Taikos g. 5, tel. (8 616) 32 475; Ĺ AKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; AuĹĄros g. 3, tel. (8 345) 60 238; Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 23, tel. (8 449) 51 421; ZARASUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 16, tel. (8 385) 52 532.

VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3777, (8 5) 274 3781; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 66; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 11 45; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 20; Kitose platinimo tarnybose:

ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; V.BARANOVSKIO ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;BALTMAâ&#x20AC;&#x153;, TEL. 8 616 32 475;

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytoâ&#x20AC;&#x153; prenumerata taip pat priimama internetu: http://prenum.lrytas.lt


Nebus lengva. Tai netinkamas metas intensyviai veiklai ar sunkiems darbams atlikti. YpaÄ? biurokratiniai reikalai nesiklostys taip sklandĹžiai, kaip norÄ&#x2014;tĹłsi. Labiau gali nusivilti ir tie, kuriems teks tvarkyti reikalus su uĹžsienieÄ?iais, sprÄ&#x2122;sti iĹĄvykimo ÄŻ uĹžsienÄŻ problemas (tiek darbo, tiek asmeniniais reikalais). Tai nepalankus metas kelionÄ&#x2014;ms apskritai. Ne pats geriausias laikas ir juridiniams, piniginiams ir turto reikalams tvarkyti â&#x20AC;&#x201C; galima akiplÄ&#x2014;ĹĄiĹĄka apgaulÄ&#x2014;. Tad nereikÄ&#x2014;tĹł dÄ&#x2014;ti daug vilÄ?iĹł ÄŻ gaunamus pasiĹŤlymus ar paĹžadus (ypaÄ? iĹĄ uĹžsienieÄ?iĹł ar valdininkĹł). Beje, labiausiai kliudys per dideli reikalavimai ir ambicijos, tad bĹŤkite kuklesni. Deja, nesmagumĹł patirs tie, kurie neturi saiko ir linkÄ&#x2122; nepaisyti taisykliĹł, ÄŻstatymĹł. Palankesnis tik rytmetys â&#x20AC;&#x201C; nuo 10 val. 14 min. prasideda kritinis metas pagal MÄ&#x2014;nulio kalendoriĹł, tad svarbesnius reikalus stenkitÄ&#x2014;s sutvarkyti ryte. Visa diena sudÄ&#x2014;tinga â&#x20AC;&#x201C; stigs objektyvumo, ÄŻĹžvalgumo bei aiĹĄkumo, teisingos informaci-

!6)Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;Ă&#x201A;LDQGLHQLWLQ UHLNzWĂ&#x2DC;JDOYRWLNjNDOEDWHLUVXNXR NDOEDWzV3DVLVDXJRNLWHSDY\GXROLĂ&#x2DC;NX ULHJDOLLPWLOLHĂ?XYDXWLQHWNXUVW\WLSULHĂ&#x2026; MXV1HWYDUN\NLWHVYDUELĂ&#x2DC;MXULGLQLĂ&#x2DC;WXU WRUHLNDOĂ&#x2DC;1HEĂ&#x2018;NLWHSDWLNOĂ&#x2018;VEHQGUDXGD PLVXQHSDĂ?Â&#x2019;VWDPDLVĂ?PRQzPLV\SDmMHL JXWHNWĂ&#x2DC;NHOLDXWL3DWDUWLQDVYDUELXVUHL NDOXVDWLGzWLNLWDLVDYDLWHL

Palmira KELERTIENÄ&#x2013; AstrologÄ&#x2014;

jos ir ypaÄ? profesionalumo. RemkitÄ&#x2014;s tik savimi, nepasikliaukite paĹžadais ir kitĹł pagalba.

,)Ă&#x;Ă 4!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;%Ă&#x2018;GDPLJHUL VDYRGUDXJDPVJLPLQDLmLDPVJD OLWHQXVNULDXVWLDUWLPXRVLXVÂąODELDXSDL V\NLWHMĂ&#x2DC;MDXVPĂ&#x2DC;LULQWHUHVĂ&#x2DC;7DLSDYRMLQJD GLHQDYHUmLDQWLĂ?HQJWLDWVDNLQJjĂ?LQJV QÂ&#x2019;SULVLLPWLQHPHQNjDWVDNRP\EÂ?9LV GzOWRJHULDXQLHNXRQHUL]LNXRWLQHVLYHO WLÂ&#x2019;DYDQWLĂ&#x2018;UDVÂąYDUJXDUMRVLĂ&#x2026;GHJV9HQ NLWHNRQIOLNWĂ&#x2DC;VXNROHJRPLVLUĂ&#x2026;HIXÂąJDOL WHQHWHNWLGDUERYLHWRV

*!5Ă&#x;4)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;-HLJXQRULVL SDLĂ&#x2026;ODLGDXWLĂ?LQRNLWHNDGĂ&#x2026;LDQGLHQ Â&#x2019;VLJ\VLWHQHWDLNRUHLNLDLULĂ&#x2026;OHLVLWHQH WLHNNLHNMXPVJDOLPD%HMHEĂ&#x2018;VLWHOLQ NÂ?SHUPRNzWL1HWLNXVLGLHQDVDQGRULDPV SDVLUDĂ&#x2026;\WLLUSLQLJDPVLQYHVWXRWL\SDmÂ&#x2019; UHLNDOjVXVLMXVÂ&#x2019;VXNHOLRQHDUXĂ?VLHQLH mLDLV%Ă&#x2018;NLWHDWVDUJHVQLSULHYDLURLUDWLGHV QLPDLVWRNRN\EHL

-%2Ă&#x;'%Ă&#x;,uĂ&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;'DUERWHP SDVNDLSLUÂ&#x2019;WDPSDGLGzVRMzJĂ&#x2DC; LĂ&#x2026;WYHUPzVPDĂ?zV9HQNLWHULPWĂ&#x2DC;SRNDOELĂ&#x2DC; VXYDGRY\EHÂąWDPWLNVQHEHQWNLWDVDQW UDGLHQLV9DNDUHEĂ&#x2018;NLWHDWLGHVQLWzYDPVÂą ODELDXSDVDXJRNLWHMĂ&#x2DC;UDP\EÂ?LUVYHLNDWj 1HGHUzWĂ&#x2DC;EDUWLYDLNĂ&#x2DC; QHWJUDĂ?LXRMXPR N\WL %Ă&#x2018;NLWHDWODLGHVQLP\OLPDPĂ?PRJXL ÂąQHODLNDVUHLNDODYLPDPVSUHWHQ]LMRPV

$69Ă&#x;.)!)Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;3HUQHO\J QHSDVLNOLDXNLWHVDYRMzJRPLVLULĂ&#x2026; PDQ\PXQHUL]LNXRNLWHVDYRYDUGXÂ&#x2019;WD NDHLQDPRPLVSDUHLJRPLVSLQLJDLV%Ă&#x2018; NLWHDWLGHVQLEHQGUDXGDPLVXÂ&#x2019;WDNLQJDLV Ă?PRQzPLVXĂ?VLHQLHmLDLVWHLVLQLQNDLVÂąWL NzWLQLULPWLQHVXVLSUDWLPDL1HSDĂ?HLGLQz NLWH.HOLĂ&#x2DC;HLVPRWDLV\NOLĂ&#x2DC;ÂąJUHLWDLVXODXN VLWHEDXGĂ&#x2DC;

VARNOĂ&#x;LESINYS

6uĂ&#x;Âż93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6XQNRNDVODL NDVÂąDSOLQN\EzVJDOLYHUVWLDSJUDL ERPLVQHWXULQWYLVRVLQIRUPDFLMRVSULLP WLVYDUEĂ&#x2DC;VSUHQGLPj*HULDXWRQHGDU\ WLÂąDWLGzNLWHWDLEHQWVDYDLWJDOLXLĂ&#x201A;LDQ GLHQQLHNXUQHVNXEzNLWHQLHNRQHGDU\ NLWHSDVNXERPLVYLVNjDWLGĂ?LDLWLNULQNL WH9DNDUDVLWLQVXGzWLQJDVÂąYHQNLWHQH UHLNDOLQJREHQGUDYLPRQHWLNGDUEHEHW LUQDPLH

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

Diena netinkama ĹĄvÄ&#x2122;sti, pramogauti. Venkite svaigalĹł. BĹŤkite atidesni maisto kokybei â&#x20AC;&#x201C; apsinuodijimai tikÄ&#x2014;tini labiau nei paprastai. Bus didesnÄ&#x2014; autoavarijĹł, transporto gedimo tikimybÄ&#x2014;. BĹŤkite atsargesni su degiosiomis, sprogiosiomis medĹžiagomis. IĹĄ treÄ?iadienio ÄŻ ketvirtadienÄŻ svarbĹŤs sapnai, iĹĄvysti paryÄ?iui. Buvo gerai skraidyti, iĹĄgirsti savo vardÄ&#x2026; ir blogai kristi, po Ĺžeme atsidurti, valtimi plaukti. Nakties sapnai galÄ&#x2014;jo parodyti jĹŤsĹł silpnybes, dalykus, per kuriuos jus galima sugundyti, suvilioti, apgauti. Blogas Ĺženklas: jeigu drabuĹžis ÄŻplyĹĄtĹł, vandenÄŻ ant keliĹł netyÄ?ia iĹĄlieti, nagÄ&#x2026; nusilauĹžti, jeigu daug plaukĹł ĹĄukuojantis iĹĄsipeĹĄtĹł arba jie veltĹłsi, vorÄ&#x2026; uĹžmuĹĄti. Geras Ĺženklas: jei vardu gatvÄ&#x2014;je paĹĄauktĹł, atsibudus kelis kartus nusiÄ?iaudÄ&#x2014;ti. Ĺ˝vilgsnis ÄŻ priekÄŻ: penktadienis sudÄ&#x2014;tingas ir apgaulingas, tinkamas nebent darbams uĹžbaigti; palankios visos spalvos, iĹĄskyrus juodÄ&#x2026;.

Âľ!5Ă&#x;,93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;$SOLQN\EzVJD OLSULYHUVWLULQNWLVWDmLDXWDLDSJDX OLQJDVODLNDVNDLSDYRMDLQHÂ&#x2019;YHUWLQDPLR QDXGDSHUYHUWLQDPD-XULGLQHVLUILQDQ VLQHVSUREOHPDVJHULDXDWLGzWLU\WGLHQDL 1HSDWDUWLQDDLĂ&#x2026;NLQWLVPHLOzVVDQW\NLĂ&#x2DC;DU Ă&#x2026;HLPRVELXGĂ?HWRÂąU\WRMEĂ&#x2018;VLWHLĂ&#x2026;PLQWLQ JHVQLLUUDVLWHJHUHVQÂ&#x2019;VSUHQGLPj

/Âż)!Ă&#x;2!Ă&#x;')3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;0HQNRV NOLĂ&#x2018;W\VQHGLGHOLVQHDSVLĂ?LĂ&#x2018;UzML PDVJDOLYLUVWLULPWXQHPDORQXPXWDG SLUPLDXVLDEĂ&#x2018;NLWHDWLGĂ&#x2018;VVPXONPHQRPV GDLNWĂ&#x2DC;LUGRNXPHQWĂ&#x2DC;WYDUNDLMLHJDOLSD VLPHVWLDUEĂ&#x2018;WLVXSDLQLRWL%Ă&#x2018;NLWHSDVL UXRĂ&#x2026;Â?LĂ&#x2026;NODXV\WLDUWLPĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;NROHJĂ&#x2DC;YLUĂ&#x2026;L QLQNĂ&#x2DC;NULWLNjLUSUHWHQ]LMDVÂąMHLQHVLJLQ m\VLWHWDLEXVJUHLWDLXĂ?PLUĂ&#x2026;WD1HODLNDV VLĂ&#x2018;O\WLVDYRLGzMDVSURMHNWXVÂąMLHQHEXV WLQNDPDLÂ&#x2019;YHUWLQWL/DELDXSDVDXJRNLWH VYHLNDWj\SDmSHUNHOLRQHV

36!23Ă&#x;49+Ă&#x;,u3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*DOLPL QHWLNzWLSDVLĂ&#x2018;O\PDLÂąGDO\NLQLDL DVPHQLQLDLURPDQWLĂ&#x2026;NLÂąLĂ&#x2026;XĂ?VLHQLHmLR DUVROLGDXVDVPHQVWDmLDXÂ&#x2019;MXRVQHYHUWD NUHLSWLGDXJGzPHVLR QHSXRVHOzNLWHYLO mLĂ&#x2DC;ÂąWDLEXVWXĂ&#x2026;mLD %Ă&#x2018;NLWHQXRĂ&#x2026;LUGHVQL VXVDYRYDLNDLVWDmLDXULPWDPSRNDOELXL GDUQHODLNDV,UQHS\NLWHMHLEĂ&#x2018;VLWHSUL EORNĂ&#x2026;WLMĂ&#x2DC;SRNĂ&#x2026;WĂ&#x2DC;

6!.Ă&#x;$%Ă&#x;.)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;%XVVYDUEX YHQJWLDYDQWLĂ&#x2018;UĂ&#x2DC;LUJLQmĂ&#x2DC;WDLSSDW VLHNWLDSOLQNLQLXV \SDmVDYRYDLNXVĂ?PR JĂ&#x2DC;NXUÂ&#x2019;P\OLWH JHUDLQXWHLNWL1HWLNÂ?VODL NDVXĂ?PHJ]WLURPDQWLĂ&#x2026;NDVSDĂ?LQWLVDLĂ&#x2026; NLQWLVVDQW\NLXVVXP\OLPXDVPHQLX\SDm MHLMLVNLWDPHPLHVWHDUNLWRMHYDOVW\EzMH ,Ă&#x2026;VDYRYDLNĂ&#x2DC;GDXJQHUHLNDODXNLWHLUQH GXRNLWHMLHPVGDXJNLĂ&#x2026;HQSLQLJLĂ&#x2DC;

3+/2Ă&#x;0)/Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6XQ NLGLHQDQHWRSWLPLVWDPVNXULHPV YLVDGDJHULDXVHNDVL*DOLWHNWLSDVNXER PLVVSUÂ?VWLPRNHVmLĂ&#x2DC;GUDXGLPRSURE OHPDVUHLNDODXWLJUjĂ?LQWLVNROj \SDmLĂ&#x2026; GUDXJR ,Ă&#x2026;DXJVNRQIOLNWĂ&#x2DC;VXNROHJRPLVLU WUDXPĂ&#x2DC;WLNLP\EzÂąEĂ&#x2018;NLWHDWVDUJHVQLSULH YDLUR7LNODLPzVLWHMHLĂ&#x2026;LDQGLHQYLONLQVLWH UHLNDOXVDUDWLGzVLWHMXRVVDYDLWJDOLXL

Âż5Ă&#x;693Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HNRNVODLNDV MHLEORJDLMDXmLDWzVSDLOVzNLWHQD PLH-HLQHQRULWHGDUEHVXODXNWLNULWLNRV DUSULHNDLĂ&#x2026;WĂ&#x2DC;VWHQNLWzVQHDWNUHLSWLÂ&#x2019;VD YHNROHJĂ&#x2DC;\SDmYLUĂ&#x2026;LQLQNRGzPHVLR*DOL PLQXRVWROLDLWUDXPRVYDJ\VWzVEDXGRV /DELDXSDVDXJRNLWHVYHLNDWjEĂ&#x2018;NLWHDWL GHVQLYLUĂ&#x2026;NLQLPXL$SODQN\NLWHPDPj -9DUQRSLHĂ&#x2026;

HOROSKOPAS

LAISVALAIKIS

,661 /HLGĂ?LDPDVQXRPHWĂ&#x2DC;VDXVLRG !DĂ&#x;REĂ&#x;SAS*(',0,1235$9,/1,86 4EĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;RAUĂ&#x;TI &AKĂ&#x;SAS%LĂ&#x;PGDLO\#OU\WDVOW ,EIĂ&#x;DwĂ&#x;JASXĂ?GDURMLDNFLQzEHQGURYz Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WDV´ 69Ă&#x;2)!5Ă&#x;3)!Ă&#x;3)3Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)53 *9DLQDXVNDV WHO 692Ă&#x; 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x; 0)2Ă&#x;-!3)3Ă&#x; 0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!3 $%XGU\V WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) )7HONVQ\V WHO *&LEDV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) $7HONVQLHQz WHO 5.DUPD]DLWz WHO 5*HUEXWDYLmLXV WHO 90LmLXOLV WHO 9'HNVQ\V WHO /9DLQDXVNLHQz WHO *1HQDUWDYLmLXV WHO -3DXĂ?LHQz WHO -3HNDUVNDLWz.DUDOLĂ&#x2018;QLHQz WHO  ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6!3 -/LWYLQDYLmLXV WHO ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6/Ă&#x;0!6!$5/4/*! -0\NRODLWLHQz WHO )Âľ,%)$u*! 10LFLĂ&#x2018;QLHQz WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) 34),)34!) 9*HFHYLmLHQzĂ&#x152;(.DQLXĂ&#x2026;LHQz WHO 9.DSRmz$-XVHYLmLHQz WHO 0OLITIĂ&#x;KA9%UXYHULV WHO 9%DUWDVHYLmLXV WHO 7,JQDWDYLmLXV WHO %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KA9'HNVQ\V WHO $0XUDXVNDLWz WHO $6UzEDOLHQz WHO 0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIS-3DXĂ?LHQz WHO $'DXNĂ&#x2026;HYLm WHO 56WDQNHYLmLĂ&#x2018;Wz WHO 2.DFzQDLWz WHO 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GA)7HONVQ\V WHO 0.XL]LQDLWz WHO $/HNDYLmLXV WHO $.X]QHFRYDLWz WHO +ULTĂ&#x201E;RA5*HUEXWDYLmLXV WHO $$QGULNRQ\Wz WHO 50LNĂ&#x2026;LRQLHQz WHO -(UOLFNDV 3PORĂ&#x;TAS*1HQDUWDYLmLXV WHO 5.D]LOLRQLV WHO ÂżURNALISTINIAIĂ&#x;TYRIMAI5.DUPD]DLWz WHO '*XGDYLmLĂ&#x2018;Wz WHO //DYDVWH WHO (Ă&#x201A;LOLQVNDLWz3XĂ&#x2026;NRUz WHO &OĂ&#x;TOGĂ&#x;RAĂ&#x;FAI7%DXUDV WHO 9Ă&#x201A;mLDYLQVNDV WHO 5'DQLVHYLmLXV WHO 03DWDĂ&#x2026;LXV WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;Âż52Ă&#x;.!Ă&#x;,!) ¡46Ă&#x;ANĂ&#x;TEĂ&#x;NAŠ90LmLXOLV WHO 0$XJXO\Wz WHO 5=LOQ\V WHO 9%UDmLXO\Wz WHO 53HUĂ&#x2026;RQ\Wz WHO ¡'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;BĂ&#x201E;Ă&#x;DASŠ$7HONVQLHQz WHO 9%XGU\Wz WHO '-RQXĂ&#x2026;LHQz WHO /9DORQ\Wz WHO ¡3TIĂ&#x;LIUSŠ/9DLQDXVNLHQz WHO 5%ODĂ?\Wz WHO ,=LJPDQWz WHO ,6NOLXWDLWz WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;02)%Ă&#x;$!) ¡2YTAIÂŚ6AKARAIŠĂ&#x;-3DXĂ?LHQz WHO ¡3OSTINwŠ$'XPDODNDV WHO 2%')/.Ă&#x160;Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) +AUĂ&#x;NAS$.DUDOLĂ&#x2018;QDV WHO  97UDLQ\V WHO  9,Q\Wz WHO  +LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DA*3LODLWLV WHO  $3LODLWLHQz WHO  ÂľIAUĂ&#x;LIAI*Ă&#x201A;LXSDU\V WHO  -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAMĂ&#x;POĂ&#x;Lw/-XRG]HYLmLHQz WHO  0AĂ&#x;LANĂ&#x;GA$=LDENXV WHO  5Âż3)%.)/Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) "ARSELONAÂą.1DVWRSNDLWz ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą95XGDYLmLXV -ASKĂ&#x;VAÂą$3URFHQND 2OMAÂą1%XGU\Wz 6AR¸UVAÂą(%XWULPDV !03+!)4/3Ă&#x;3+92)53 WHO 2INĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;KEĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´ OHLG\ERVFHQWUDV 3PAUSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´VSDXVWXYz .DXQRJ9LHYLV 5Ă&#x20AC;Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;NUMERISĂ&#x; 4IRAĂ AS 3KELBIMAI WHO HOSVSDXGRVVNHOELPDL#OU\WDVOW

2EKLAMA WHO HOSVSDXGRVSDUGDYLPDL#OU\WDVOW

R ÂąPRNDPDUHNODPD

Š Visa medĹžiaga, pateikta â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos ryteâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; laikraĹĄÄ?io nuosavybÄ&#x2014;. Kopijuoti ir platinti be UAB â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; sutikimo draudĹžiama.


TERMOMETRAS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ORAIĂ&#x;RYTOJ

â&#x20AC;&#x153;

Artimiausiomis dienomis Ĺžemo slÄ&#x2014;gio sĹŤkuriai neĹĄ monotoniĹĄkus orus, temperatĹŤra kelias dienas iĹĄ eilÄ&#x2014;s maĹžai skirsis.

7DQNĂ&#x2018;VGHEHV\V DWQHĂ&#x2026;Â&#x2019;N\UĂ&#x2DC;OLHWĂ&#x2DC; Ta das K AN TAU TAS Sinoptikas

MĹŤsĹł Ĺžemyne dabar dominuoja Ĺžemo slÄ&#x2014;gio sĹŤkuriai, tad didesnÄ&#x2014;je Europos dalyje plaukia tankĹŤs, vienur lietĹł, kitur ĹĄlapdribÄ&#x2026; neĹĄantys debesys. Vienintelis aukĹĄto slÄ&#x2014;gio laukas ĹĄiuo metu yra ÄŻsitvirtinÄ&#x2122;s virĹĄ PietvakariĹł Europos, Ä?ia jis neĹĄa saulÄ&#x2014;tus ir ĹĄiltus orus. MĹŤsĹł ĹĄalies orus kelias artimiausias dienas lems vakariau ÄŻsitaisÄ&#x2122;s didelis Ĺžemo slÄ&#x2014;gio laukas, sudarytas iĹĄ keliĹł centrĹł, jis mums vienÄ&#x2026; po kitos siĹłs krituliĹł zonas. Ĺ iandien dangĹł dengs vis storesni debesys, daugiau pragiedruliĹł bus tik rytinÄ&#x2014;je ĹĄalies dalyje, pajĹŤryje ir Ĺ˝emaitijoje vyraus apniukÄ&#x2122; orai. Pradedant vakariniais rajonais ims kristi krituliai, lietus, vietomis ĹĄlapdriba ir greitai plis po visÄ&#x2026; ĹĄalÄŻ. PietĹł, pietvakariĹł vÄ&#x2014;jas pĹŤs 8â&#x20AC;&#x201C; 13 m/sek. greiÄ?iu, pajĹŤryje jo gĹŤsiai sieks 15 m/sek. TemperatĹŤra ÄŻdienojus pakils iki 3â&#x20AC;&#x201C;8 laipsniĹł ĹĄilumos. Penktadienio naktÄŻ krituliai trauksis, negausi ĹĄlapdriba ar lietus numatomi tik vietomis, daug kur pasirodys pragiedruliĹł. Orai pagerÄ&#x2014;s neilgam, rytÄ&#x2026; ÄŻ pajĹŤrÄŻ atskubÄ&#x2014;s nauja krituliĹł zona. TemperatĹŤra naktÄŻ svyruos apie 0â&#x20AC;&#x201C;3 laipsnius ĹĄilumos, vietomis labiau pragiedrÄ&#x2014;jus paĹĄals iki 1â&#x20AC;&#x201C;2 laipsniĹł, formuosis plikledis. VÄ&#x2014;jas suksis iĹĄ pietĹł, pietryÄ?iĹł ir aprims iki 6â&#x20AC;&#x201C;11 m/sek. Penktadienio dienÄ&#x2026; per ĹĄalÄŻ keliaus minÄ&#x2014;ta krituliĹł zona. Vyraus apniukÄ&#x2122; orai, iki pietĹł nedideliĹł pragiedruliĹł pasitaikys tik kai kur ĹĄalies rytuose. Daugelyje rajonĹł protarpiais lis, kris dulksna, kai kur gali ÄŻsimaiĹĄyti ir viena kita ĹĄlapia snaigÄ&#x2014;. VÄ&#x2014;jas vÄ&#x2014;l suksis iĹĄ pietĹł, pietvakariĹł ir sustiprÄ&#x2014;s iki apysmarkio. Termometrai po pietĹł rodys 3â&#x20AC;&#x201C;8 laipsnius ĹĄilumos. Ĺ eĹĄtadienio naktÄŻ iĹĄ vakarĹł atkeliaus dar viena krituliĹł zona. DangĹł uĹžklos tankĹŤs debesys, protarpiais lis, kris ĹĄlapdriba. PietĹł, pietvakariĹł vÄ&#x2014;jas aprims. TemperatĹŤra naktÄŻ nekris Ĺžemiau 0â&#x20AC;&#x201C;3 laipsniĹł ĹĄilumos. TemperatĹŤrai priartÄ&#x2014;jus prie 0 laipsniĹł vietomis formuosis plikledis, kai kur bus slidu ir dÄ&#x2014;l iĹĄkritusios ĹĄlapdribos. Ĺ eĹĄtadienio dienÄ&#x2026; orai smarkiai nesikeis. Vyraus debesuoti orai, pragiedruliĹł pasirodys tik vakarÄ&#x2014;jant. Daug kur protarpiais palis. Oras po pietĹł vÄ&#x2014;l suĹĄils iki 3â&#x20AC;&#x201C;8 laipsniĹł. PapĹŤs stipresnis vakaris. Ă&#x201A;LDQGLHQÂą0DWLOGRV'DUPDQWRLU .DULJDLOzVYDUGRGLHQD

2UDLĂ&#x2026;LDQGLHQNRYRG/LHWXYRMHLU(XURSRMH Helsinkis

Oslas

Stokholmas

Glazgas

Ryga Kopenhaga

Dublinas

Minskas

Amsterdamas Berlynas Briuselis

Maskva

Vilnius

Hamburgas Londonas

Sankt Peterburgas

Talinas

VarĹĄuva

Frankfurtas Praha

Lvovas

Kijevas

ParyĹžius Miunchenas Bordo

Viena BudapeĹĄtas BukareĹĄtas Jalta

Venecija Nica

Sofija

Varna

Roma

Madridas Barselona

Dubrovnikas

Stambulas

Lisabona Malaga

Palma Palermas AlĹžyras

Tunisas

AtÄ&#x2014;nai

Antalija Larnaka

Heraklionas Tel Avivas

Kairas

!MSĂ&#x;TERĂ&#x;DAĂ&#x;MAS !TwNAI "ELĂ&#x;FASĂ&#x;TAS "ERLYNAS "OĂ&#x;NA "RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIS "UĂ&#x;DAĂ&#x;PE¸TAS "UĂ&#x;KAĂ&#x;RE¸Ă&#x;TAS $UBĂ&#x;LIĂ&#x;NAS &RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TAS (AMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS (ELĂ&#x;SINĂ&#x;KIS +AĂ&#x;LIĂ&#x;NINGĂ&#x;RAĂ&#x;DAS +IĂ&#x;JEĂ&#x;VAS +I¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;VAS +OĂ&#x;PENĂ&#x;HAĂ&#x;GA +ROKUVA ,ISABONA ,IUKĂ&#x;SEMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NAS -ADĂ&#x;RIĂ&#x;DAS -ASKĂ&#x;VA -IĂ&#x;LAĂ&#x;NAS -INSĂ&#x;KAS /SĂ&#x;LAS 0AĂ&#x;LERĂ&#x;MAS 0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă&#x20AC;IUS 2YĂ&#x;GA 2OĂ&#x;MA 3ANKTĂ&#x;0EĂ&#x;TERĂ&#x;BURĂ&#x;GAS 3OFIJA 3TAMĂ&#x;BUĂ&#x;LAS 3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;MAS 4AĂ&#x;LIĂ&#x;NAS 4RUMSw 6AĂ&#x;R¸UĂ&#x;VA 6EĂ&#x;NEĂ&#x;CIĂ&#x;JA 6IEĂ&#x;NA 6ILĂ&#x;NIUS -IESTAIĂ&#x;PIETUOSE !NTALIJA "ARSELONA &ARAS (EĂ&#x;RAKĂ&#x;LIOĂ&#x;NAS (URGADA +AIRAS +AĂ&#x;NAI ,ARĂ&#x;NAĂ&#x;KA ,ASĂ&#x;0ALMASAS -AĂ&#x;LAĂ&#x;GA -ALJORKOSĂ&#x;0ALMA -OĂ&#x;NAĂ&#x;KAS .IĂ&#x;CA 4ELĂ&#x;!VIĂ&#x;VAS 4UNISAS 6ARNA -IESTAIĂ&#x;PRIEĂ&#x;KALNĂ&#x2039; $AVOSAS 'ARMI¸AS 0ARTENKIRCHENAS 'RENOBLIS )NSBRUKAS )¸GLAS *ASNA +ICBIĂ&#x201E;HELIS 3ANKTĂ&#x;-ORICAS ÂľAMONI 6ALĂ&#x;'ARDENA :AKOPANw ÂżEĂ&#x;NEĂ&#x;VA

                                 

Profile for Lietuvos Rytas

Lietuvos rytas  

2019 03 14

Lietuvos rytas  

2019 03 14