Page 1

AKTUALIJOS $wMESIOĂ&#x;NESTOKOJANjIAMEĂ&#x;+ALwJIMĂ‹Ă&#x;DEPARTAMENTEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SKANDALAIĂ&#x;IRĂ&#x;PERMAINOSĂ&#x;Ă&#x;PĂ&#x; Ă&#x;M SAUSIOĂ&#x;Ă&#x;D

PENKTADIENIS

/RAIĂ&#x;¸IANDIEN

“

Mackenzie Bezos po skyrybĹł greiÄ?iausiai taps turtingiausia pasaulio moterimi. 7DLSNDOEDPDSRWRNDLSDDLĂ…NzMRNDG SRPHWĂ˜VDQWXRNRV-$9LQWHUQHWR PLOĂ?LQzVĂ„$PD]RQÂłYDGRYDV-%H]RVDV VNLULDVLVXĂ?PRQD QXRWU 

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6,(-,/(,',020(7$,15 .DLQD(XU

ÂŒVAIKINIMOĂ&#x;ISTORIJAĂ&#x; AISTROSĂ&#x;IRĂ&#x;PASLAPTYS

6ROLGXVLHĂ…NLQ\V UĹž vieĹĄai paĹžeistÄ… dalykinÄ™ reputacijÄ… koncernas „MG Baltic“ parlamentarui V.Bakui pateikÄ— 20 tĹŤkst. eurĹł ieĹĄkinÄŻ. BylÄ… dÄ—l vieĹĄĹł Seimo nario kalbĹł teismai nagrinÄ—Ă&#x;PĂ&#x; ja pirmÄ… kartÄ….

7%DXURQXRWU

Ă&#x;PĂ&#x;

Ă&#x;PĂ&#x;

/DXNLDDWODLGDL Ankstesniais metais su valstybe atsiskaityti vengusios ÄŻmonÄ—s ir gyventojai turi pusmetÄŻ klaidoms iĹĄtaisyti. ValstybinÄ— mokesÄ?iĹł inspekcija paskelbÄ— amnestijÄ…, per kuriÄ… susimokÄ—jusieji iĹĄvengs sankcijĹł ateityje. Ă&#x;PĂ&#x;

DIENOSĂ&#x;SKAIjIUSTiek kartĹł uĹž aguonos grĹŤdÄ… maĹžesnÄ™ VyÄ?io skulptĹŤros, stovinÄ?ios Kaune, kopijÄ… pagamino Vilniaus universiteto mokslininkai. Tai padaryta sujungus optinio 3D spausdinimo lankstumÄ… ir terminio keramikos apdirbimo technologijÄ….

DIENOSĂ&#x;NUOTRAUKA

9DNDUSRWHLVPRSRVzGĂ?LRVNDQGDOLQJRVÂ’YDLNLQLPRE\ORVGDO\YLDLVOzSGDPLYHLGXVVzGRÂ’WDNVLLUVNXELDLLĂ…YDĂ?LDYR

.RGzOLĂ…1DXMRVLRV=HODQGLMRVDWY\NÂ?VXWXRNWLQLDL VLHNLDQW\VÂ’VLYDLNLQWLPHWÂ?OLHWXYÂ?WDLSVODSX NDXMD"7RNVNODXVLPDVJDOzMRNLOWLYDNDUWHLVPH9LO QLXMHNXUEXYRVSUHQGĂ?LDPDVPHUJDLWzVOLNLPDV Ind rÄ— VAI NA LAVI ÄŒIĹŞ TÄ– LR korespondentÄ—

Vakar pavakare iĹĄ Vilniaus apygardos teismo Naujosios Zelan-

dijos pilieÄ?iai 47 metĹł Nigelas ir 46 metĹł Raewyna McClymontai iĹĄskubÄ—jo nuleidÄ™ galvÄ… ir nepratarÄ™ nÄ— ĹžodĹžio. Jie vedÄ—si tris vaikus – jau anksÄ?iau Lietuvoje ÄŻvaikintus 9

ir 13 metĹł berniukus ir 9-metÄ™, dÄ—l kurios dabar verda aistros. 3PRENĂ&#x;DIĂ&#x;MASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;POĂ&#x;SAĂ&#x;VAIĂ&#x;TwS

5XRĂ…LDVLNRYDL ÄŽtakingas Italijos politikas paĹžadÄ—jo Europai suteikti „ťvieĹžio kraujo, jÄ—gĹł ir energijos“. M.Salvini jau buria sÄ… jungininkus. Tarp jĹł ir lenkai, su kuriais bandys ĹĄturmuoti Europos ParlamentÄ…. Ă&#x;PĂ&#x;

9-metÄ—s lietuvÄ—s ateitis paskendo ginÄ?Ĺł rĹŤke, kai ĹĄeimai iĹĄ Naujosios Zelandijos pareiĹĄkus norÄ… ÄŻvaikinti mergaitÄ™ tam suskubo prieĹĄtarauti jos broliai, o dabar matyti ĹĄiÄ… maĹžametÄ™ savo ĹĄeimoje nori ir lietuviĹł pora.

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x;Ă&#x;P

$IHUDDWVLUĂ‘JR 6WLSULRVSĂ‘JRVWROLDXVLDXmLD(XURSRMH $XVWULMRMHLU3LHWĂ˜9RNLHWLMRMHEXYR XĂ?GDU\WDGDOLVNHOLĂ˜QHYDĂ?LDYR WUDXNLQLDL.DLNXULĂ…NULWRFP VQLHJR7RQHDWODLNzYLHQRVNDUYLĂ˜ IHUPRV9RNLHWLMRMHVWRJDV

DIENOSĂ&#x;SAKINYS „Jei lietuviai nesutiks, susitarsime su latviais dÄ—l ĹĄios naftos.“ 7DLS%DOWDUXVLMRVSUH]LGHQWDV $/XNDĂ…HQNDVYDUVWzDSLHĂ…DOLHVQDIWRV SHUGLUELPRJDP\NOĂ˜DSUĂ‘SLQLPj Ă?DOLDYDSHU%DOWLMRVYDOVW\ELĂ˜XRVWXVÂą HVjSDVWDURVLRPVEĂ‘WĂ˜JDOLPDSDVLĂ‘O\WL SLJHVQLĂ˜QDIWRVSURGXNWĂ˜

DaugiabutÄŻ namÄ… Palangoje pastaÄ?iusi Kauno ÄŻmonÄ— „Devega“ nutarÄ— apgaulÄ—s bĹŤdu pataupyti, bet ÄŻklimpo ÄŻ daugiau kaip 30 tĹŤkst. eurĹł nuostolius. Ă&#x;PĂ&#x;


NUOMONwS

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

,UĂ?RGĂ?LXLUĂ?YLOJVQLX -9DUQRSLHĂ…

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SAUSIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

/DLNRĂ?HQNODL S

varbi valstybÄ—s institucija ar intrigĹł liĹŤnas? Taip galima klausti apie Sveikatos apsaugos ministerijÄ…, kuriai vadovauja vienas valstieÄ?iĹł vadovybÄ—s labiausiai gerbiamĹł ir jai politiĹĄkai svarbiausiĹł vadinamĹłjĹł profesionalĹł A.Veryga. Ĺ i ministerija dÄ—mesio centre atsiduria ne tik dÄ—l kokio nors prieĹĄtaringai vertinamo kovos su alkoholiu vajaus. Ne maĹžiau reta prieĹžastis – ÄŻ vieĹĄumÄ… vis prasiverĹžiantys neĹĄvarĹŤs uĹžkulisiai.

N

aujausias skandalas kilo ĹĄventiĹĄkoje metĹł sandĹŤroje, kai iĹĄ darbo buvo staiga iĹĄvaryta ministro patarÄ—ja kovos su korupcija klausimais N.ÄŒerniauskienÄ—. Ji paskelbÄ— tapusi A.Verygos komandos intrigĹł ir spaudimo auka, o atmosferÄ… Sveikatos apsaugos ministerijoje palygino su prieĹĄ kelis ĹĄimtmeÄ?ius didikĹł dvaruose klestÄ—jusiu mikroklimatu. N.ÄŒerniauskienÄ— pagarsÄ—jo jau ĹĄios kadencijos pradĹžioje. Buvusi SpecialiĹłjĹł tyrimĹł tarnybos pareigĹŤnÄ— iĹĄ peties Ä—mÄ—si naujĹł pareigĹł – spausti Ĺžmones, kurie nepatinka ministrui ar jo aplinkai.

Ar matant tiek neĹĄvarumĹł ÄŻmanoma tikÄ—ti paĹžadais ir sugebÄ—jimais atlikti esmines reformas, iĹĄguiti iĹĄ sistemos korupcijÄ…? Bene labiausiai ĹĄiÄ… valdininkÄ™ iĹĄgarsino pernai „Lietuvos ryte“ paskelbtas slapta ÄŻraĹĄytas jos pokalbis su RespublikinÄ—s PanevÄ—Ĺžio ligoninÄ—s vyriausiuoju gydytoju I.DoroĹĄu, kuris geruoju ir graĹžiuoju buvo ÄŻkalbinÄ—jamas palikti postÄ…, kitaip grÄ—s egzekucija. TÄ… patÄŻ gydytojui dÄ—stÄ— ir ÄŻ pokalbÄŻ ÄŻsitraukÄ™s A.Veryga. Sveikatos apsaugos ministerijos, taip pat jos ÄŻstaigĹł atstovĹł ĹĄantaĹžu uĹžsiÄ—mÄ— ne tik save galvĹł kapotoja pavadinusi dabar jau buvusi patarÄ—ja, bet ir kiti A.Verygos komandos nariai. DÄ—l neaiĹĄkiĹł prieĹžasÄ?iĹł verÄ?iami iĹĄeiti iĹĄ darbo valdininkai arba mojo ranka, arba bÄ—go ÄŻ teismus, apie ministerijoje tvyrantÄŻ chaosÄ… skundÄ—si Ĺžiniasklaidai. Bet istorijos dÄ—snÄŻ, kad kiekviena revoliucija ima ryti savo vaikus, savo kailiu greitai pajuto ir A.Verygos galvĹł medĹžiotojai. Vienus iĹĄdavÄ— vakarykĹĄÄ?iai bendraĹžygiai, kiti patys nusprendÄ— palikti toksiĹĄkÄ… aplinkÄ…, o treti dÄ—l ramybÄ—s buvo patraukti ir pasodinti ÄŻ ĹĄiltas, bet maĹžiau matomas vietas.

A

ntai 2018-ĹłjĹł pradĹžioje iĹĄ Sveikatos apsaugos ministerijos iĹĄÄ—jo viceministrÄ— G.Ĺ akalytÄ—. Oficialios prieĹžastys taip ir liko neĹžinomos. Neoficialios – konf liktai su kitais ministro komandos nariais ir jĹł spaudimas trauktis. Dar anksÄ?iau postÄ… paliko kita sveikatos apsaugos viceministrÄ— A.BilotienÄ—-MotiejĹŤnienÄ— – po to, kai dienraĹĄtis „Lietuvos rytas“ paskelbÄ— slapta ÄŻraĹĄytÄ… jos pokalbÄŻ su opozicijoje esanÄ?iu Seimo nariu konservatoriumi A.Matulu. Politi-

kui ji skundÄ—si daromu spaudimu, kad ValstybinÄ—s ligoniĹł kasos vadovo konkursÄ… laimÄ—tĹł ministro patarÄ—jas I.Baikovskis. Fikcijomis kvepiantys ligoniniĹł vadovĹł konkursai – viena daugiausia triukĹĄmo sukelianÄ?iĹł ĹĄios ministerijos veiklos sriÄ?iĹł.

R

egis, ĹĄitaip reikalus tvarkÄ— ir buvÄ™s sveikatos apsaugos ministro patarÄ—jas D.BakĹĄa. Po virtinÄ—s skandalĹł jis buvo tyliai pasiĹłstas ÄŻ RespublikinÄ—s Vilniaus psichiatrijos ligoninÄ—s direktoriaus patarÄ—jo kÄ—dÄ™. Nenuostabu, kad turÄ—jo ateiti eilÄ— ir kitam savo darbÄ… padariusiam maurui – N.ÄŒerniauskienei. Sveikatos apsaugos ministerija paskelbÄ—, kad ministro patarÄ—ja nesusitvarkÄ— su savo uĹžduotimis ir iĹĄĹĄĹŤkiais, o A.Veryga tepaaiĹĄkino, kad jo komandos narÄ— prarado pasitikÄ—jimÄ…. Bet iĹĄmestoji teigÄ—, kad jÄ… iĹĄstĹŤmÄ— bendradarbiai, kovojÄ™ dÄ—l ÄŻtakos A.Verygai, o dÄ—l esÄ… paskleisto ĹĄmeiĹžto nurodĹžius oficialias atleidimo prieĹžastis pagrasino bylinÄ—tis su Sveikatos apsaugos ministerija. Negana to, buvusi pagrindinÄ— kovotoja su korupcija kone atvirai pripaĹžino, kad jÄ… paĹĄalino ta kova nepatenkintos stambiosios korupciniĹł interesĹł grupÄ—s, kurios yra apraizgiusios tiek ministerijÄ…, tiek visÄ… sveikatos apsaugos sistemÄ…. Apie Vilniaus ir Kauno medikĹł klanĹł, farmacininkĹł grupuoÄ?iĹł grumtynes, apie kurias kalbÄ—jo ir N.ÄŒerniauskienÄ—, jau seniai kalbama tyliau ar garsiau. Net pats A.Veryga pavadinamas eiliniu Kauno daktarĹł statytiniu.

V

is dÄ—lto kokios iĹĄvados pirĹĄtĹłsi po tokiĹł skandalĹł? Ko gero, akivaizdĹžiausia – valstybÄ™ ir svarbiausias jos gyvenimo sritis jau daugiau kaip dvejus metus valdantys vadinamieji profesionalai, ĹžadÄ—jÄ™ ne tik nuversti daugybÄ™ kalnĹł, bet ir visas buvusias valdĹžias kartu sudÄ—jus pranokti skaidrumu, niekuo nesiskiria nuo pirmtakĹł. Ir ne tik nesiskiria, bet neretai juos netgi pranoksta – tai rodo vis naujos intrigos Sveikatos apsaugos ministerijoje. Taigi antrÄ… jÄ… iĹĄvadÄ… bĹŤtĹł galima suformuluoti kaip retorinÄŻ klausimÄ…: ar matant tiek neĹĄvarumĹł ÄŻmanoma tikÄ—ti ĹĄio ministro ir visos valdĹžios paĹžadais ir sugebÄ—jimais atlikti esmines sveikatos apsaugos sistemos reformas, iĹĄguiti iĹĄ jos korupcijÄ…? Pagaliau treÄ?ia iĹĄvada: A.Verygos valdas drebinantys skandalai, kurie vienaip ar kitaip prasiverĹžia ÄŻ vieĹĄumÄ…, leidĹžia ÄŻtarti, kokios apskritai neskaidrios institucijos yra ministerijos.

Ĺ

itokia situacija ypaÄ? kelia nerimÄ…. Juk bĹŤtent brĹŤzgynais tapusiĹł ministerijĹł, joms pavaldĹžiĹł ÄŻstaigĹł veikla turi bene daugiausia ÄŻtakos kasdieniam ĹžmoniĹł gyvenimui. TaÄ?iau ar pajÄ—gĹŤs pasirĹŤpinti visĹł pilieÄ?iĹł gerove valstybÄ—s tarnautojai (nesvarbu, kokie jie bĹŤtĹł – vadinamieji karjeros ar politinio pasitikÄ—jimo), kurie kiekvienÄ… dienÄ… labiau suka galvÄ…, kaip sumurdyti savo pernelyg iĹĄsiĹĄokusÄŻ kolegÄ… ar ÄŻvykdyti kokiÄ… nors interesĹł grupÄ—s uĹžduotÄŻ?

TARPĂ&#x;KITKO

-HLYLVLWjPDOzNXRĂ…LHEORJHVQL" Jie vis dÄ—lto tai padarÄ—. Kartu nusprendÄ— pĹŤkĹĄtelÄ—ti ÄŻ tÄ… paÄ?iÄ… balÄ…, kurioje jau yra iĹĄsivoliojÄ™ daugybÄ— jĹł pirmtakĹł. Matyt, tiek ir tesiekia jĹł iĹĄmonÄ—. Savo kanclerio A.StonÄ?aiÄ?io asmenyje vyriausybÄ— oriai pasitaisÄ— akinius, atsikrenkĹĄtÄ—, o po to garsiai paskelbÄ— miestui ir pasauliui: nusprÄ™sta ÄŻkurti Lietuvos tarptautinio ÄŻvaizdĹžio komisijÄ…, oficialiai ji vadinsis Lietuvos ÄŻvaizdĹžio strategine taryba. Ĺ˝monÄ—s, gal kas nors atsimenate, kiek VyriausybiĹł ir kiek kartĹł kĹŤrÄ— visokias savas „prekÄ—s Ĺženklo“, „įvaizdĹžio strategijos“ ir kitokias komisijas ar darbo grupes? Vien skaiÄ?iuojant nuo praÄ—jusio deĹĄimtmeÄ?io visas deĹĄiniĹłjĹł, kairiĹłjĹł, raudonĹłjĹł ir baltĹłjĹł valdĹžias bĹŤta ne maĹžiau kaip 10 bandymĹł.

Vytautas Bruveris

VisokiĹł burtaĹžodĹžiĹł, ĹĄitokiĹł, kaip „DrÄ…si ĹĄalis“, prigalvota aibÄ—, sugaiĹĄta daugybÄ— laiko, sugadinta ĹĄĹŤsnys popieriaus, iĹĄtratinta deĹĄimtys milijonĹł litĹł ir eurĹł. Kai kurie tratintojai uĹž savo pokĹĄtus vos iĹĄvengÄ— rimtĹł nemalonumĹł su valdiĹĄkais namais. Bet nÄ— viena buvusi valdĹžia nenorÄ—jo klausyti tĹł, kurie jai aiĹĄkino, jog dangus yra mÄ—lynas, ĹžolÄ— Ĺžalia, o du plius du yra keturi, todÄ—l tokios ĹĄalys kaip Lietuva nega-

li uĹžkariauti Marso ar sukurti stebuklingos „strategijos“, kuri visiems laikams sukurtĹł kaĹžkokÄŻ „įvaizdÄŻâ€œ, galbĹŤt primenantÄŻ lietuviĹĄkĹł pievĹł ĹžoleliĹł arbatÄ…, o to „įvaizdĹžio“ gurkĹĄtelÄ—jÄ™ uĹžsienieÄ?iai ĹĄlovintĹł Marijos ĹžemÄ™ kaip unikaliÄ…. Tiesa, ĹĄi VyriausybÄ— aiĹĄkina, kad jos steigiama strateginÄ— taryba bus visiĹĄkai kitokia – tikras kolektyvinis visuomenÄ—s organas, ÄŻtrauksiantis visĹł sriÄ?iĹł ekspertus ir atstovus, be to, „įvaizdĹžio strategija“ bus kuriama ne uĹž mĹŤsĹł, o uĹž naiviojo Briuselio pinigus. Ak, tai iĹĄties viskÄ… keiÄ?ia! IĹĄskyrus bĹŤsimÄ… rezultatÄ…. Ir faktÄ…, jog dabartiniai profesionalai su savo fantazija – ne aukĹĄÄ?iau uĹž buvusius mÄ—gÄ—jus.

3EIMOĂ“NARYSĂ“3*AKELIĂ…NASĂ“LABAIĂ“SUSIRĂ…PINŠSĂ“DwLĂ“*UNGTINwSĂ“+ARALYSTwSĂ“ STARTUOLIOÓ¸2EVOLUTŠÓATwJIMOĂ“Â?Ă“,IETUVgĂ“!RĂ“JUMSĂ“TAIĂ“IRGIĂ“KELIAĂ“NERIMg "ALSAVOĂ“Ă“SKAITYTOJĂŒ 3URF      ĂŒLQRPDMXNWDLQHDLĂ…NLRUJD QL]DFLMDNHOLDQWLJUzVPÂ?YLVDL /LHWXYRVILQDQVLQHLVLVWHPDL 1HQHVĂ„5HYROXWÂł\UDVNDLGUL Â’PRQzWXULQWL(XURSRVFHQWULQLR EDQNROLFHQFLMjĂ&#x;

0DQQHULPjNHOLDQHĂ„5HYROXWÂł R6-DNHOLĂ‘QDVQHVMRHOJHV\V GDURGLGHOÂ?Ă?DOj/LHWXYDL 0DQGzOWRQHLĂ…LOWDQHLĂ…DOWD

Ă&#x;

Ă&#x;


Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS Ĺ auktiniĹł sÄ…raĹĄai

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

AKTUALIJOS

$wLĂ&#x;POĂ&#x;LIĂ&#x;TIĂ&#x;KOĂ&#x;LIEĂ&#x;Ă€UĂ&#x;VIOĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PAIĂ&#x;NIĂ&#x;BYĂ&#x;LA

Kraťto apsaugos ministerijoje vakar sudaryti 2019 metų karo prievolininkų (ťauktinių) sąraťai – į juos įtraukti 31 068 jaunuoliai iť 78 tōkst. potencialių karo prievolininkų, kuriems yra 19–26 metai. Ď tarnybą bus paťaukti 3827 karo prievolininkai. Sąraťus planuojama paskelbti iki sausio 18 dienos.

3ROLWLNDVQHJDOLEĂ‘WLEDXGĂ?LDPDVXĂ?6HLPHSD VDN\WDVNDOEDVWDmLDXDUWDLSNDOEzWLMLVJDOLLU LĂ…zMÂ?VLĂ…SRVzGĂ?LĂ˜VDOzV"‘WRNÂ’NODXVLPjWXUzV DWVDN\WLWHLVPDVÂ’NXUÂ’YHUVOLQLQNDLNUHLSzVL GzOSDUODPHQWDUR9\WDXWR%DNRSDUHLĂ…NLPĂ˜

Pagalba senoliams

Milda K U I Z I NA I T Ä– LR korespondentÄ—

PrezidentÄ— D.GrybauskaitÄ— pasiĹŤlÄ— teisÄ—s aktĹł projektus, kuriais siekiama kuo skubiau pagerinti senoliams teikiamas sveikatos ir socialinÄ—s pagalbos paslaugas. Esminis pataisĹł akcentas – socialines ir medicinines paslaugas namuose senoliams turÄ—tĹł teikti vienas specialistas ar jĹł komanda. Ĺ is projektas vakar PrezidentĹŤroje buvo pristatytas Sveikatos apsaugos bei SocialinÄ—s apsaugos ir darbo ministerijĹł vadovams, savivaldybiĹł atstovams. Ĺ iuo metu nuolatinÄ— slauga reikalinga apie 40 tĹŤkstanÄ?iĹł asmenĹł. Integralios pagalbos namuose paslaugos teikiamos apie 2200 ĹžmoniĹł, o poreikis yra 20 kartĹł didesnis.

Nori referendumo Vyriausioji rinkimĹł komisija ÄŻregistravo 18 pilieÄ?iĹł iniciatyvinÄ™ grupÄ™ privalomajam referendumui surengti. Tarp grupÄ—s nariĹł – parlamentarai valstieÄ?iai A.Ĺ irinskienÄ—, A.NekroĹĄius, A.NorkienÄ—, P.ValiĹŤnas. GrupÄ— siekia referendumu pakeisti KonstitucijÄ…, kad bĹŤtĹł renkamas 121 Seimo narys, o ne 141, kaip buvo iki ĹĄiol. AnksÄ?iau valstieÄ?iai teikÄ— Konstitucijos pataisÄ…, pagal kuriÄ… Seimo nariĹł skaiÄ?ius bĹŤtĹł 101. Bet ĹĄis projektas parlamente nebuvo svarstomas.

Pavyzdys – BBC Seimo opozicijos atstovai A.Kubilius, A.Navickas ir A.Armonaitė įregistravo Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo siōlo racionaliai koreguoti LRT tarybos sudarymo principus pagal DidŞiosios Britanijos nacionalinio transliuotojo BBC analogiją.

ÄŽteikÄ— raĹĄtus Lietuvos ambasadorius E.Borisovas ÄŻteikÄ— skiriamuosius raĹĄtus Lenkijos prezidentui A.Dudai.

Talkins G.NausÄ—dai BuvÄ™s Kauno vicemeras P.MaÄ?iulis prisijungÄ— prie kandidato ÄŻ prezidentus G.NausÄ—dos komandos. Tai praneĹĄÄ— „Kauno diena“. P.MaÄ?iulis pernai kurÄŻ laikÄ… buvo prezidento posto siekusio diplomato V.UĹĄacko komandoje. Bet kai pastarasis pralaimÄ—jo pirminius konservatoriĹł rinkimus Seimo narei I.Ĺ imonytei, buvÄ™s Kauno vicemeras ketino trauktis iĹĄ politikos.

Sniego susitikimas Vakar Trakų rajone prasidėjo tradicinis, jau dvyliktasis, neformalus Lietuvos ir uŞsienio saugumo politikos ekspertų Sniego susitikimas. Lietuvos uŞsienio reikalų ministerijos organizuojamame renginyje diskutuojama, kaip iťlaikyti tvirtą transatlantinį ryťį ir stiprinti NATO, o daugiausia dėmesio skiriama Rusijos keliamai grėsmei ir atsako priemonėms. Sniego susitikime dalyvauja daugiau nei 100 asmenų iť keliolikos ťalių, NATO ir ES, tarp jų – Ukrainos, Slovakijos ir Latvijos uŞsienio reikalų ministrai, buvęs JAV pajėgų Europoje vadas B.Hodgesas.

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SAUSIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) – ne teismas, taÄ?iau jis nusprendÄ—, kad koncernas „MG Baltic“ ilgÄ… laikÄ… vykdÄ— nusikalstamÄ… veiklÄ…. Tokiai iĹĄvadai balsuodami pritarÄ— Seimo nariai. Kaip po to turÄ—jo elgtis NSGK pirmininkas – pristatyti dokumentÄ… visuomenei ar sulaukti, kol jame esanÄ?iÄ… informacijÄ… patvirtins bent viena teisÄ—saugos institucija? Ĺ iÄ… painiÄ… situacijÄ… teks iĹĄnarplioti Vilniaus miesto apylinkÄ—s teismui. BylÄ… dÄ—l vieĹĄĹł Seimo nario kalbĹł teismai nagrinÄ—ja pirmÄ… kartÄ…. 0AĂ&#x;TEIKĂ&#x;TASĂ&#x;SOĂ&#x;LIĂ&#x;DUSĂ&#x;IE¸Ă&#x;KIĂ&#x;NYS

ÄŽ teismÄ… kreipÄ—si koncernas „MG Baltic“. UĹž vieĹĄai paskleistÄ… informacijÄ… ir paĹžeistÄ… dalykinÄ™ reputacijÄ… NSGK pirmininkui valstieÄ?iĹł atstovui V.Bakui verslininkai pateikÄ— 20 tĹŤkstanÄ?iĹł eurĹł ieĹĄkinÄŻ. Byloje teigiama, kad koncerno reputacijÄ… paĹžeidÄ— du V.Bako teiginiai. PraÄ—jusiĹł metĹł birĹželÄŻ politikas paskelbÄ—: „IĹĄ keliĹł asmenĹł sudaryta grupÄ— ilgÄ… laikÄ… vykdÄ— veiklÄ…, kuri iĹĄ esmÄ—s atitinka organizuotos nusikalstamos grupÄ—s poĹžymius“ ir „MG Baltic“ padarÄ— valstybei apytiksliai 500 mln. eurĹł Ĺžalą“. "UĂ&#x;VOĂ&#x;PLAĂ&#x;jIAIĂ&#x;PASKĂ&#x;LEISĂ&#x;TA

„Tai beprecedentÄ— byla. PirmÄ… kartÄ… politiko paskleisti teiginiai pasiekÄ— tokiÄ… didĹžiulÄ™ auditorijÄ… ir sukÄ—lÄ— tokÄŻ susidomÄ—jimą“, – vakar teisme kalbÄ—jo koncerno advokatas Ä„Ĺžuolas ÄŒekanaviÄ?ius. PrieĹĄ nagrinÄ—jant ĹĄiÄ… bylÄ… Ĺžiniasklaidos tyrimo specialistai nustatÄ—, kad apie „MG Baltic“, kaip apie nusikalstamÄ…, grupÄ™ V.Bakas kalbÄ—jo 48 kartus, o apie jo padarytÄ… ĹžalÄ… valstybei – 84 kartus. Teismui pateiktose specialistĹł iĹĄvadose teigiama, kad daugybÄ™ kartĹł pakartoti teiginiai galÄ—jo pasiekti 26 milijonĹł ĹžmoniĹł auditorijÄ…. „Vadinasi, kiekvienas Lietuvos gyventojas tai iĹĄgirdo maĹžiausiai po tris kartus“, – aiĹĄkino Ä„.ÄŒekanaviÄ?ius. Advokatas priminÄ—, jog Europos Ĺžmogaus teisiĹł teismas (EĹ˝TT) yra pasisakÄ™s, kad nuolatinis juridinio asmens pavadinimo kartojimas organizacijai meta ĹĄeĹĄÄ—lÄŻ. „Apkaltinti asmens tokio sunkaus nusikaltimo padarymu, kol nÄ—ra teismo sprendimo, negali niekas, net NSGK pirmininkas V.Bakas“, – teisme tvirtino Ä„.ÄŒekanaviÄ?ius. Jis pabrėŞė, kad kiekvienas asmuo, kalbÄ—damas vieĹĄai, atsako uĹž savo ĹžodĹžius. Anot advokato, profesionalus teisininkas ir Seimo komiteto pirmininkas V.Bakas ĹĄios taisyklÄ—s turi paisyti dar labiau. )¸Ă&#x;VAĂ&#x;DOSĂ&#x;TAĂ&#x;POĂ&#x;TEIĂ&#x;SwSĂ&#x;AKĂ&#x;TU

IĹĄvadas dÄ—l neteisÄ—to poveikio politiniams procesams V.Bako vadovaujamas Seimo komitetas priÄ—mÄ— pernai birĹželio 5-Ä…jÄ….

7%DXURQXRWU

POLITIKA

UĹž jas balsavo 88 Seimo nariai, 18 susilaikÄ—. „Šį tyrimÄ… V.Bako vadovaujam komitetui patikÄ—jo Seimas, tai kas kitas, jei ne komiteto pirmininkas, jas turÄ—jo pristatyti visuomenei?“ – teisme svarstÄ— politiko gynÄ—jas Vidas Vilkas. Advokato teigimu, Seimo patvirtintos iĹĄvados tapo teisÄ—s aktu: „Jis nÄ—ra panaikintas ar nuginÄ?ytas kitĹł teisÄ—s aktĹł, o ieĹĄkinÄŻ pateikÄ™s koncernas praĹĄo nesivadovauti teisÄ—s aktu. Kuo tai pagrÄŻsta?“ ÂżOĂ&#x;DĂ€IOĂ&#x;LAISĂ&#x;VwĂ&#x;ÂŚĂ&#x;TIKĂ&#x;3EIĂ&#x;ME

V.Vilkas priminÄ—, kad parlamentaras turi teisinÄ™ nelieÄ?iamybÄ™, todÄ—l negali bĹŤti persekiojamas ar teisiamas uĹž balsavimÄ… ar pareiĹĄkimus Seime. Ar tokias pat teises Seimo narys turi ir iĹĄÄ—jÄ™s iĹĄ parlamento salÄ—s ir bendraudamas su Ĺžiniasklaida? DÄ—l to advokatĹł nuomonÄ—s iĹĄsiskyrÄ—. V.Vilkas teigÄ—, jog iĹĄ teismui pateiktos stenogramos matyti, kad V.Bakas tÄ… patÄŻ kalbÄ—jo tiek pristatydamas iĹĄvadas Seimo salÄ—je, tiek duodamas interviu Ĺžiniasklaidos priemonÄ—ms: „VisuomenÄ— iĹĄgirdo visiĹĄkai tÄ… patÄŻ, kÄ… girdÄ—jo ir Seimo nariai. Tai jei V.Bakas nepersekiojamas uĹž kalbas Seime, kodÄ—l jis persekiojamas uĹž tÄ… patÄŻ turinÄŻ uĹž Seimo salÄ—s sienĹł?“ Tuo metu Ä„.ÄŒekanaviÄ?ius tvirtino, kad Seime galioja tos paÄ?ios taisyklÄ—s kaip ir teisme: „Mes neatsakome uĹž kalbas teismo salÄ—je, bet atsakome uĹž komentarus, pasakytus uĹž jos durĹł.“ „MG Baltic“ advokato tvirtinimu, diskutuoti dÄ—l Seimo nario nelieÄ?iamybÄ—s ĹĄiuo atveju nÄ—ra prasmÄ—s, nes V.Bakui negresia joks laisvÄ—s suvarĹžymas, jam nereikÄ—jo atvykti netgi ÄŻ teismo posÄ—dÄŻ. TaÄ?iau kolegai Ä„.ÄŒekanaviÄ?ius priminÄ—, kad Konstitucija numato ne tik Seimo nario nelieÄ?iamybÄ™ – ten ÄŻraĹĄyta ir tai, kad „uĹž ÄŻĹžeidimÄ… ar ĹĄmeiĹžtÄ… Seimo narys traukiamas baudĹžiamojon atsakomybÄ—n nustatyta tvarka“. V.Vilkas atsakÄ—, kad jo ginamajam bĹŤtĹł palankiau, jei „MG Baltic“ bĹŤtĹł praĹĄÄ™s V.Bakui iĹĄkelti baudĹžiamÄ… jÄ… bylÄ… uĹž ĹĄmeiĹžtÄ…, nes net didĹžiausia bauda uĹž tai nesiekia 20 tĹŤkst. eurĹł. 0AĂ&#x;SIĂ&#x;TIĂ&#x;KwĂ&#x;JOĂ&#x;63$Ă&#x;INĂ&#x;FORĂ&#x;MAĂ&#x;CIĂ&#x;JA

DÄ—l ĹĄmeiĹžto koncernas ÄŻ teisÄ—saugÄ… nesikreipÄ—, nors Ä„.ÄŒekanaviÄ?ius tvirtino, kad V.Bako vieĹĄai paskleista informacija nÄ—ra ÄŻrodyta ir neatitinka tikrovÄ—s. „Pristatydamas komiteto iĹĄvadas V.Bakas galbĹŤt pasakÄ— gerĹł ir teisingĹł dalykĹł, taÄ?iau dviem teiginiais jis perĹžengÄ— ĹžodĹžio laisvÄ—s ribas. Kuo rimtesnis kaltinimas, tuo tvirtesnio faktinio pagrindo reikia jam pagrÄŻsti“, – sakÄ— „MG Baltic“ advokatas. V.Bako advokatas tirtino, kad ÄŻrodinÄ—ti faktĹł teisingumÄ… – ne parlamentaro pareiga, nes Seimo komitetas iĹĄvadas pateikÄ— remdamasis ValstybÄ—s saugumo departamento (VSD) paĹžyma. Beje, dÄ—l paĹžymoje iĹĄdÄ—stytĹł

6HLPRNRPL WHWRSLUPLQLQ NDV9%DNDV XĂ?YLHĂ…DVNDO EDVNDUWjMDX QXEDXVWDV

“

V.Bakas dviem teiginiais perĹžengÄ— ĹžodĹžio laisvÄ—s ribas.

“

VisuomenÄ— iĹĄ V.Bako suĹžinojo tÄ… patÄŻ, kÄ… ir Seimo nariai.

fkHNDQDYLmLXV

99LONDV

teiginiĹł „MG Baltic“ taip pat kreipÄ—si ÄŻ teismÄ…. Nors du teismai koncerno ieĹĄkinÄŻ atmetÄ—, AukĹĄÄ?iausiasis teismas gruodĹžio mÄ—nesÄŻ paskelbÄ—, kad VSD iĹĄvadas taip pat galima ginÄ?yti.

siais metais buvo pateikti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui. Net jei kiekvienÄ… laimÄ—tÄ… vieĹĄÄ… jÄŻ pirkimÄ… laikysime nusikaltimu, tokios sumos gauti neÄŻmanoma. Vadinasi, net turÄ—damas tikslius valstybÄ—s institucijos duomenis, V.Bakas skleidÄ— neteisingÄ… informaciją“, – kalbÄ—jo Ä„.ÄŒekanaviÄ?ius.

3VARSĂ&#x;TYĂ&#x;MAIĂ&#x;DwLĂ&#x;NUOĂ&#x;MOĂ&#x;NwS

„ValstybÄ—s saugumo departamentas savo atsiliepime pareiĹĄkÄ—, kad tai – ne faktai, o nuomonÄ—. VSD turi nuomonÄ™, kad kaĹžkas trylika metĹł darÄ— nusikaltimus, bet nebuvo pradÄ—tas nÄ— vienas ikiteisminis tyrimas. Ar tai normalu?“ – kalbÄ—jo Ä„.ÄŒekanaviÄ?ius. Ĺ is advokatas bandÄ— iĹĄsiaiĹĄkinti, kuo laikyti V.Bako teiginius apie organizuotÄ… grupuotÄ™ ir valstybei padarytÄ… ĹžalÄ… – faktais ar politiko nuomone, kuriai negalioja tiesos kriterijus. V.Vilkas teigÄ—, kad visuose savo interviu, kalbÄ—damas apie valstybei galimai padarytÄ… ĹžalÄ…, Seimo narys pabrÄ—Ĺždavo, jog tai komiteto arba jo nuomonÄ—. 3KAIĂ&#x;jIAIĂ&#x;KEĂ&#x;LIAĂ&#x;ABEĂ&#x;JOĂ&#x;NIĂ‹

„MG Baltic“ advokatas V.Bako teiginius apie koncerno galimai padarytÄ… 500 mln. eurĹł ĹžalÄ… valstybei pavadino politiko prasimanymu, nes ĹĄiĹł skaiÄ?iĹł esÄ… neÄŻmanoma pagrÄŻsti. NSGK pirmininkas yra dÄ—stÄ™s, kad ĹĄi suma susidarÄ— „MG Baltic“ ÄŻmonÄ—ms laimint vieĹĄuosius pirkimus. „Koncerno teisininkai susipaĹžino su VieĹĄĹłjĹł pirkimĹł tarnybos duomenimis, kurie praÄ—ju-

6ALSĂ&#x;TIEĂ&#x;TISĂ&#x;NEÂ?SĂ&#x;TENĂ&#x;GwĂ&#x;PAĂ&#x;TYĂ&#x;LwĂ&#x;TI

Teismas buvo ÄŻpareigojÄ™s V.BakÄ… bent tuo metu, kol nagrinÄ—jama ĹĄi byla, neskelbti, kad „MG Baltic“ veikla atitinka organizuotos nusikalstamos grupÄ—s poĹžymius ir koncernas padarÄ— valstybei apytiksliai 500 mln. eurĹł ĹžalÄ…. TaÄ?iau Seimo valstieÄ?iĹł atstovas ĹĄio ÄŻpareigojimo nepaisÄ—, todÄ—l po savo kalbĹł AnykĹĄÄ?iuose turÄ—jo sumokÄ—ti 200 eurĹł baudÄ…. Apie „MG Baltic“ kaip organizuotÄ… grupuotÄ™ V.Bakas prabilo jau tuomet, kai Vilniaus apygardos teismas buvo atvertÄ™s bylÄ…, kurioje ĹĄis koncernas ir buvÄ™s jo valdybos narys Raimondas Kurlianskis kaltinami politikĹł papirkimu ir bandymu daryti jiems ÄŻtakÄ…. „Jei V.Bakas bĹŤtĹł rÄ—mÄ™sis ĹĄios bylos medĹžiaga, tai bĹŤtĹł galima laikyti ir spaudimu teismui, ir nekaltumo prezumpcijos paĹžeidimu. Lietuvoje asmuo laikomas nekaltu, kol to nenustatÄ— teismas, o ne Seimo komisija ar Vyriausybė“, – kalbÄ—jo Ä„.ÄŒekanaviÄ?ius.


'8PEUDVRQXRWU

DNWXDOLMRV

Ă&#x;PVDXVLRG

ÂľÂ?Ă&#x;METĂ&#x;GRIĂ&#x;PASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;ITINĂ&#x;PAĂ&#x;VOĂ&#x;JINĂ&#x;GAS /LHWXYRMHĂ…Â’VH]RQjVLDXmLD\SDmSDYRMLQJDV$WLSR JULSRYLUXVDVNXULDPGDXJHOLVĂ?PRQLĂ˜QHWXULLPX QLWHWR8Ă?VLNUzWXVĂ…LXRYLUXVXVHUJDPDVXQNLDX EHWRGLGHVQzNRPSOLNDFLMĂ˜LUQHWPLUWLHVUL]LND Gie d r Ä— B A L ÄŒI ĹŞ T Ä– LR korespondentÄ—

.DOzMLPĂ˜GHSDUWDPHQWXLYDGRYDYÂ?V5.ULNĂ…WDSRQLVWXUzWĂ˜GLUEWLPLQLVWHULMRMH

$IĂ&#x;REKĂ&#x;TOĂ&#x;RIAĂ&#x;VOĂ&#x;NEILĂ&#x;GAI (.D]ODXmLĂ‘QDLWzVQXRWU

UĹžkreÄ?iamĹłjĹł ligĹł ir AIDS centro (ULAC) medikai ÄŻspÄ—jo, kad pastaruoju metu sergamumas gripu ir ĹŤminÄ—mis virĹĄutiniĹł kvÄ—pavimo takĹł infekcijomis (ĹŞVKTI) smarkiai iĹĄaugo ir toliau didÄ—ja. DÄ—l gripo ÄŻ ligoninÄ™ buvo paguldyti 56 asmenys, iĹĄ jĹł 13 vaikĹł iki 2 metĹł, 23 vaikai, kuriĹł amĹžius – 2–17 metĹł, ir 20 suaugusiĹłjĹł. Vienas dar dvejĹł metĹł neturintis vaikas Vilniuje gydomas in-

tensyviosios terapijos skyriuje. Palyginti su tuo paÄ?iu praÄ—jusiĹł metĹł laikotarpiu, pirmÄ… jÄ… ĹĄiĹł metĹł savaitÄ™ bendras Lietuvos gyventojĹł sergamumas gripu ir perĹĄalimo ligomis yra didesnis. 2018 m. gruodĹžio 31 d.–2019 m. sausio 6 d. bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ĹŞVKTI rodiklis iĹĄaugo iki 69,7 atvejo 10 tĹŤkst. gyventojĹł, o pernai tuo pat metu serganÄ?iĹłjĹł buvo maĹžiau – 63,4 atvejai 10 tĹŤkst. gyventojĹł. Bloga Ĺžinia ta, kad ĹĄÄŻ sezonÄ… Lietuvoje cirkuliuoja pavojingesnis A tipo gripo virusas. Pernai

Lietuvoje siautÄ— B tipo virusas. PapraĹĄyta paaiĹĄkinti, kÄ… tai reiĹĄkia, ULAC visuomenÄ—s sveikatos specialistÄ— Asta SkrickienÄ— sakÄ—: „Gripo virusai yra klasifikuojami ÄŻ keturis tipus: A, B, C ir D. Gripo virusui bĹŤdinga daĹžna antigeninÄ— kaita (genetinÄ—s mutacijos), o tai ir lemia virusĹł kaitÄ…. Ĺ ÄŻ sezonÄ… cirkuliuoja A tipo gripo virusas. Jis turi nepaprastÄ… gebÄ—jimÄ… periodiĹĄkai keisti apvalkalo glikoproteinĹł antigenines savybes. Gripo B virusai turi maĹžesnÄŻ tokiĹł pokyÄ?iĹł polinkÄŻ. C tipo virusai sukelia lengvas kvÄ—pavimo takĹł infekcijas ir nesukelia epidemijĹł, o D tipo virusas plinta tik tarp galvijĹł. A tipo gripo virusas pavojingas dÄ—l ligos sunkumo, komplikacijĹł ir mirties rizikos.

.DOzMLPĂ˜GHSDUWDPHQWR YDGRYRSRVWjSDOLHNDWLN NLHNLOJLDXQHLPHWXVMÂ’ WXUzMÂ?V5REHUWDV.ULNĂ… WDSRQLV%HWWHLVLQJXPR PLQLVWUDV(OYLQDV-DQ NHYLmLXVWLNLQDSDYDOGL QLXLSULHNDLĂ…WĂ˜QHWXUÂ’V Ta d a s IG N A TAV I ÄŒI US LR korespondentas

'zOVWDW\WRMRDSJDXOzVĂ…LRQDPR3DODQJRMHJ\YHQWRMDPVJDOLWHNWLSDWLHPVLQYHVWXRWLÂ’OLHWDXVQXRWHNĂ˜VLVWHPj

)¸Ă&#x;LINĂ&#x;DOĂ&#x;NAĂ&#x;MOĂ&#x;STAĂ&#x;TYĂ&#x;TOĂ&#x;JĂ‹Ă&#x;AFEĂ&#x;RA 'DXJLDXQHLSULHĂ…PHWXV 0AĂ&#x;NAĂ&#x;̧IĂ‹Ă&#x;GUDĂ&#x;RUOĂ&#x;LIĂ‹Ă&#x;YRAĂ&#x;IRĂ&#x;DAUĂ&#x;GIAU GDXJLDEXWÂ’QDPj3D â– 3ULHĂ…SXVWUHmLĂ˜PHWĂ˜EXYR â–  3HUSUDzMXVLXVPHWXVĂ„3D ODQJRMHSDVWDmLXVL.DX QXVWDW \WDVSDQDĂ…XVDWYHMLV ODQJRVYDQGHQ\VÂłQXVWDWD NDLGDXJLDEXWÂ’QDPjSDVWD WzDSLHVDYDYDOLĂ…NĂ˜SULVL QRQHNLOQRMDPRMRWXU WÂ?VSDODQJLĂ…NLVOLHWDXVYDQ MXQJLPĂ˜SULHYDQGHQVWLHNL GHQÂ’WDLSSDWSULMXQJzSULH PREHLQXRWHNĂ˜VLVWHPRVLU WRSOzWURVÂ’PRQzĂ„'HYH EXLWLQLĂ˜QXRWHNĂ˜WLQNOĂ˜ DSVNDLWRVSULHWDLVĂ˜VXJDGLQL JDÂłQXWDUzDSJDXOzVEĂ‘ â–  7HLVPDVSULWHLVzDWO\JLQWL PRDWYHMĂ˜ Ă„3DODQJRVYDQGHQĂ˜ÂłSDWLU â–  'zOVDYDYDOLĂ…NĂ˜SULVLMXQJL GXSDWDXS\WLEHWÂ’NOLP WXVQXRVWROLXVNXULHMDX\UD PĂ˜LĂ…YLVRÂ’PRQzSDW \UzDSLH SDVLHNÂ?DSLHWĂ‘NVWHXUĂ˜ WĂ‘NVWHXUĂ˜QXRVWROÂ’-LV SRÂ’GDXJLDXNDLS VXPj-jLĂ…SDĂ?HLGzMRGDEDU SDĂ?HLGzMĂ˜EXYRSDGHQJWDV WĂ‘NVWHXUĂ˜QXRVWROLXV EDQGRLĂ…LHĂ…NRWLDQWVWROLDL EHWHLVPLQLĂ˜JLQmĂ˜ A l v y d a s Z I A B K US LR korespondentas

Palangoje centralizuotai vandenÄŻ tiekianti ir nuotekas valanti savivaldybÄ—s ÄŻmonÄ— beveik po pusantrĹł metĹł trukusio bylinÄ—jimosi sulaukÄ— ÄŻsiteisÄ—jusios nutarties. UĹž savavaliĹĄkÄ… lietaus nuotekĹł prijungimÄ… prie miesto buitiniĹł nuotekĹł valymo sistemos Kauno apygardos teismas iĹĄ Palangoje sublokuotus du dvibuÄ?ius namus pastaÄ?iusios bendrovÄ—s „Devega“ priteisÄ— atlyginti „Palangos vandenims“ patirtus nuostolius, kurie siekia apie 14,8 tĹŤkst. eurĹł. TaÄ?iau tai dar negalutiniai nekilnojamojo turto plÄ—totojĹł ÄŻmonÄ—s praradimai Palangoje. DÄ—l teismo pritaikyto 6 proc. metiniĹł palĹŤkanĹł mokesÄ?io atlygintinĹł nuostoliĹł suma iĹĄaugo beveik iki 16 tĹŤkst. eurĹł. Be to, atsakovams iki ĹĄiol neatjungus ÄŻ buitiniĹł nuotekĹł sistemÄ… savavaliĹĄkai atvesto vamzdyno nuo 2017 metĹł rugpjĹŤtÄŻ teismui

pateikto ieĹĄkinio datos Palangos vandentiekininkĹł naudai kasdien skaiÄ?iuojama po 30 eurĹł. Iki ĹĄiandien ĹĄie papildomai skaiÄ?iuojami nuostoliai jau pasiekÄ— apie 15,5 tĹŤkst. eurĹł sumÄ…. KaunieÄ?iĹł statytojĹł gudrybÄ— iĹĄlindo 2017 metĹł sausÄŻ patikrinus pastatytÄ… objektÄ…. PaaiĹĄkÄ—jo, kad namo teritorijoje surenkamas lietaus vanduo vamzdynu keliauja ÄŻ miesto buitiniĹł nuotekĹł sistemÄ…. DÄ—l to papildomai valydami ĹĄvarĹł pavirĹĄiniĹł nuotekĹł vandenÄŻ miesto valymo ÄŻrenginiai, nuotekĹł siurblinÄ—s yra labiau apkraunami. Ĺ itaip savivaldybÄ—s bendrovÄ—s „Palangos vandenys“ sÄ…naudos iĹĄauga ir nÄ—ra kompensuojamos, nes gyventojai uĹž buitiniĹł nuotekĹł valymÄ… moka pagal geriamojo vandens sunaudojimÄ…. „Lietaus vandeniui surinkti skirtas atskiras vamzdynas turi bĹŤti prijungtas prie lietaus nuotekĹł sistemos, kurios vamzdy-

nai bĹŤna iĹĄvedĹžioti atokiau gatvÄ—se. Kita alternatyva – pavirĹĄines nuotekas galima nuvesti ÄŻ specialiai ÄŻrengtus infiltracinius ĹĄulinius, iĹĄ kuriĹł ĹĄvarus lietaus vanduo patenka ÄŻ gruntÄ…. TaÄ?iau gyvenamojo namo statytojas nusprendÄ— pataupyti ir lietaus vandenÄŻ surenkantÄŻ vamzdynÄ… prijungÄ— prie buitiniĹł nuotekĹł tinklĹł, nutiestĹł iki namo“, – teigÄ— bendrovÄ—s „Palangos vandenys“ vadovas Virgilijus BerĹžanskis. „Devegos“ ÄŻmonÄ— teismui aiĹĄkinosi, kad neteisÄ—tai lietaus nuotekas prie buitiniĹł nuotekĹł sistemos prijungÄ— statybos darbus atlikusi ÄŻmonÄ—, ir tikino, kad ĹĄis vamzdynas jau yra atjungtas. TaÄ?iau tai turÄ—jo bĹŤti atlikta dalyvaujant „Palangos vandenĹłâ€œ atstovui. NegavÄ™s ÄŻrodymĹł, kad tai iĹĄ tiesĹł buvo padaryta, teismas pripaĹžino, kad ÄŻstatymo paĹžeidimas nÄ—ra paĹĄalintas.

E.JankeviÄ?ius vakar „Lietuvos rytui“ patvirtino, kad R.KrikĹĄtaponis dar praÄ—jusiÄ… savaitÄ™ ÄŻteikÄ— atsistatydinimo praĹĄymÄ…. TodÄ—l ministras iĹĄ karto atmetÄ— versijas, jog R.KrikĹĄtaponio atsistatydinimas gali bĹŤti susijÄ™s su vakar delfi.lt paskelbta informacija apie KalÄ—jimĹł departamento pareigĹŤnĹł LukiĹĄkiĹł tardymo izoliatoriaus-kalÄ—jimo pareigĹŤnei Laurai Kalinauskaitei galbĹŤt darytÄ… spaudimÄ…. „Departamento direktoriaus galimas pasitraukimas buvo aptartas dar prieĹĄ kelias savaites. Sprendimas buvo priimtas ĹĄaliĹł susitarimu. AĹĄ R.KrikĹĄtaponÄŻ vertinu teigiamai, jis dirbo beveik metus – darbas buvo sunkus ir intensyvus, kartu buvo nuveikta nemaĹžai“, – „Lietuvos rytui“ sakÄ— E.JankeviÄ?ius. )E¸Ă&#x;KOSĂ&#x;GRIEĂ€Ă&#x;TESĂ&#x;NIOĂ&#x;VAĂ&#x;DOĂ&#x;VO

AiĹĄkindamas R.KrikĹĄtaponio pasitraukimo prieĹžastis teisingumo ministras ÄŻvardijo, kad departamentas esÄ… pribrendo pokyÄ?iams, norima ĹĄiek tiek pakeisti taktikÄ…. „Pastaruoju metu ypaÄ? daug dÄ—mesio buvo kreipiama ÄŻ bausmiĹł vykdymo sistemos ÄŻstaigĹł reorganizacijÄ…. Buvo pakeista struktĹŤra, atsisakyta didesnÄ—s dalies vadovaujanÄ?iĹł pareigĹŤnĹł. PokyÄ?iai palietÄ— ir patÄŻ KalÄ—jimĹł departamentÄ…. Bet po diplomatijos metĹł eisime prie grieĹžtesnÄ—s tvarkos. Dabar reikia ryĹžtingesniĹł veiksmĹł, ir manome, kad KalÄ—jimĹł departamentui turÄ—tĹł vadovauti grieĹžtesnÄ™ ir tvirtesnÄ™ rankÄ… turintis direktorius. O R.KrikĹĄtaponiui rasime kitÄ… vaidmenÄŻâ€œ, – aiĹĄkino ministras. Ministerijos vadovas tikino, kad KalÄ—jimĹł departamentas naujÄ… jÄŻ direktoriĹł turÄ—s netrukus. Ĺ ÄŻ pareigĹŤnÄ… teisingumo ministro teikimu skiria premjeras, konkursas ÄŻ ĹĄias pareigas nÄ—ra skelbiamas. „KandidatÄ… jau esame numatę“, – pridĹŤrÄ— E.JankeviÄ?ius. ÂľLIEĂ&#x;SISĂ&#x;PRIEĂ&#x;KOĂ&#x;MANĂ&#x;DOS

R.KrikĹĄtaponis vakar „Lietuvos rytui“ atskleidÄ—, kad iĹĄ pareigĹł

“

Manome, kad KalÄ—jimĹł departamentui turÄ—tĹł vadovauti grieĹžtesnÄ™ ir tvirtesnÄ™ rankÄ… turintis direktorius. (-DQNHYLmLXV

nusprendÄ— pasitraukti sulaukÄ™s E.JankeviÄ?iaus siĹŤlymo prisidÄ—ti prie jo politinÄ—s komandos. KalÄ—jimo departamentui pavaldĹžias ÄŻstaigas pastaruoju metu drebina ÄŻvairĹŤs skandalai, pernai rudenÄŻ buvo pradÄ—tas tarnybinis tyrimas dÄ—l galbĹŤt neskaidrios paties R.KrikĹĄtaponio veiklos atsirenkant ÄŻmonÄ™, kuri ÄŻkalinimo ÄŻstaigoms turÄ—jo pateikti Ä?iuĹžinius ir patalynÄ™. „MĹŤsĹł sistema daug metĹł buvo uĹždara, dabar bandome atsiverti, todÄ—l iĹĄlenda daug joje buvusiĹł blogybiĹł. KÄ… Ä?ia slÄ—pti, jĹł vis dar yra. DÄ—l atvirumo ir skaidrumo nesigailime – sunkĹŤs pirmieji Ĺžingsniai, vÄ—liau turÄ—tĹł bĹŤti lengviau“, – kalbÄ—jo R.KrikĹĄtaponis. 0AĂ&#x;REIĂ&#x;GĂ„Ă&#x;NwĂ&#x;SAĂ&#x;KOĂ&#x;NEĂ&#x;VISĂ&#x;Kg

Tiek R.KrikĹĄtaponis, tiek E.JankeviÄ?ius neigÄ—, kad KalÄ—jimĹł departamento vadovo pasitraukimas gali bĹŤti susijÄ™s su vakar L.KalinauskaitÄ—s atskleista informacija, kad ji spaudĹžiama iĹĄeiti iĹĄ darbo, nes esÄ… nesutiko uĹžmegzti neformaliĹł santykiĹł su nuteistaisiais. Teisingumo ministras „Lietuvos rytui“ tvirtino, kad priĹžiĹŤrÄ—tojos mesti kaltinimai susijÄ™ su buvusiu departamento Imuniteto tarnybos vadovu, kuris praÄ—jusiÄ… vasarÄ…, gavus tam tikros informacijos, buvo priverstas trauktis iĹĄ pareigĹł. E.JankeviÄ?ius atskleidÄ—, kad iĹĄkart po to, kai L.KalinauskaitÄ— kreipÄ—si ÄŻ naujÄ… jÄ… Imuniteto tarnybos vadovÄ™, praÄ—jusiÄ… savaitÄ™ buvo nusprÄ™sta pradÄ—ti ikiteisminÄŻ tyrimÄ…: „PareigĹŤnÄ— pasielgÄ— labai teisingai – ji nuÄ—jo ten, kur reikia.“ Bet ministrÄ… nustebino tolesni L.KalinauskaitÄ—s veiksmai: „Ikiteisminio tyrimo detaliĹł atskleidimas gali jam pakenkti. DÄ—l tos paÄ?ios prieĹžasties nenorÄ—Ä?iau svarstyti, kodÄ—l pareigĹŤnÄ— galÄ—jo taip pasielgti. Bet baigus tyrimÄ… tos aplinkybÄ—s bus atskleistos.“


DNWXDOLMRV

PVDXVLRGĂ&#x;

5'DQLVHYLmLDXVQXRWU

ÂŒVAIĂ&#x;KIĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;ISĂ&#x;TOĂ&#x;RIĂ&#x;JAĂ&#x;AISTĂ&#x;ROSĂ&#x;IRĂ&#x;PASĂ&#x;LAPĂ&#x;TYS !T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P ÄŽ galimĹł ÄŻvaikinti vaikĹł sÄ…raĹĄÄ… nepilnametÄ— buvo ÄŻtraukta 2015 metais, o raĹĄytinis sutikimas dÄ—l ÄŻvaikinimo ĹĄeimoje iĹĄ Naujosios Zelandijos gautas iĹĄ paÄ?ios nepilnametÄ—s ir jos seserĹł. Pastaruosius keletÄ… metĹł mergaitÄ— augo Kauno savivaldybÄ—s vaikĹł globos namuose, o dalis jos gausios biologinÄ—s ĹĄeimos (penki broliai ir dvi seserys) jau senokai iĹĄvykÄ™ laimÄ—s ieĹĄkoti svetur. ÄŽ kovÄ…, kad sesuo nebĹŤtĹł ÄŻvaikinta ir iĹĄveĹžta ÄŻ NaujÄ… jÄ… ZelandijÄ…, akyviausiai stojo mergaitÄ—s brolis 25 metĹł ArĹŤnas LeĹĄÄ?iauskas – pateikÄ— dokumentus tapti sesers globÄ—ju. JungtinÄ—je KaralystÄ—je gyvenantis vyras pats neseniai tapo tÄ—vu. GlobÄ—jo statuso siekiantis brolis niekur nedirba ir pats atviravo, kad jauna ĹĄeima gyvena iĹĄ valstybÄ—s jo vaiko motinai mokamos paĹĄalpos. A.LeĹĄÄ?iauskas vakar tikino, kad nÄ—ra nusiteikÄ™s prieĹĄ ÄŻvaikinimÄ…, taÄ?iau nenorÄ—tĹł, kad sesuo vyktĹł bĹŤtent ÄŻ NaujÄ… jÄ… ZelandijÄ…: „SiĹŤlyÄ?iau ÄŻsivaikinti Lietuvoje ar kurioje nors kitoje Europos SÄ… jungos ĹĄalyje, kad ji nebĹŤtĹł visiĹĄkai atskirta nuo ĹĄeimos.“ Ĺ ioje istorijoje Vilniaus apygardos teismas savo ĹžodÄŻ tars sausio 16 dienÄ…. "ROĂ&#x;LISĂ&#x;TIKĂ&#x;PAKĂ&#x;LIĂ&#x;BIĂ&#x;NOĂ&#x;DUĂ&#x;RIS

PrasidÄ—jus posÄ—dĹžiui prie teismo rĹŤmĹł pasirodÄ™s jos brolis A.LeĹĄÄ?iauskas sakÄ—, jog pateikÄ— reikiamus dokumentus, kad jam bĹŤtĹł sudaryta galimybÄ— dalyvauti procese. TaÄ?iau ÄŻ posÄ—dÄŻ jis taip ir nepateko, mat visi proceso dalyviai, kaĹžkodÄ—l vengdami Ĺžiniasklaidos dÄ—mesio, ÄŻ teismo salÄ™ pateko pro kitÄ… ÄŻÄ—jimÄ…, o pagrindinÄ—s salÄ—s durys buvo uĹžrakintos. Kad viduje iĹĄ tiesĹł vyksta posÄ—dis, iĹĄdavÄ— tik ant durĹł kabantis lapas su uĹžraĹĄu „UĹždaras posÄ—dis“. A.LeĹĄÄ?iauskas Ĺžurnalistams teigÄ—, kad jei teismas nusprÄ™s skirti sesers globÄ… Naujosios Zelandijos pilieÄ?iams, jis tokio sprendimo neskĹłs: „Jei sesuo pati sutinka ir nori, kaip aĹĄ galiu jÄ… atplÄ—ĹĄti... Gal po deĹĄimties metĹł sesuo man priekaiĹĄtaus, kad sugrioviau jai gyvenimÄ….“ 5Ă€Ă&#x;SIEĂ&#x;NIEĂ&#x;jIAMSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;LENGĂ&#x;VAĂ&#x;TOS

ÄŽvaikinimo procedĹŤros ir tarnybĹł veiksmai itin daug klausimĹł sukÄ—lÄ— Seimo nariui Mindaugui Puidokui, kuris nuo pat ĹĄios istorijos pradĹžios padeda mergaitÄ—s broliui A.LeĹĄÄ?iauskui.

„Jei sesuo pati sutinka ir nori, kaip galiu jÄ… atplÄ—ĹĄti... Gal po 10 metĹł ji man priekaiĹĄtaus, kad sugrioviau gyvenimÄ….“ $/HĂ…mLDXVNDV

Politikas teigÄ— smarkiai abejojantis, kad uĹžsienieÄ?iai iĹĄ tikrĹłjĹł, kaip tvirtina valdininkai, ÄŻvaikina tik sveikatos problemĹł turinÄ?ius vaikus iĹĄ Lietuvos: „Abu anksÄ?iau ĹĄios poros ÄŻvaikinti berniukai yra sveiki, ĹĄi mergaitÄ— taip pat neturi sveikatos problemĹł. Manau, kad ÄŻ uĹžsienÄŻ iĹĄveĹžama daug sveikĹł vaikĹł.“ M.Puidokas iĹĄsiaiĹĄkino, kad Naujosios Zelandijos tarptautinio ÄŻvaikinimo agentĹŤra yra sudariusi su-

1RUVLUEXYRSD WHLNÂ?VSUDĂ…\Pj $/HĂ…mLDXVNDVYDNDU WDLSLUQHSDWHNR Â’9LOQLDXVDS\JDU GRVWHLVPRSRVz GÂ’NXULDPHEXYR VSUHQGĂ?LDPDVMR VHVHUVOLNLPDV

2NODQGDV Ă‚LDXUzVVDOD 9HOLQJWRQDV .!5*/*)Ă“:%,!.$)*!

“

Teigiama, kad Lietuvoje ÄŻvaikinimo sÄ…lygos lietuviams yra vienos grieĹžÄ?iausiĹł pasaulyje. Kur logika? 03XLGRNDV

tartis su Filipinais, Tailandu ir Indija, o iĹĄ Europos ĹĄaliĹł tame sÄ…raĹĄe yra tik Lietuva. „Tokia draugija tikrai atrodo keistai. Pagal Hagos konvencijÄ…, ÄŻvaikinimu turi rĹŤpintis pelno nesiekianÄ?ios ÄŻstaigos. TaÄ?iau ÄŻvaikinanti ĹĄeima vien advokatei turÄ—s sumokÄ—ti kiek daugiau nei ĹĄeĹĄis tĹŤkstanÄ?ius eurĹł. Tai dideli pinigai, kyla daug klausimĹłâ€œ, – mintimis dalijosi Seimo narys. M.Puidokas stebÄ—josi, kodÄ—l kitose ĹĄalyse uĹžsienieÄ?iai ÄŻvaikina vos kelis procentus, o Lietuvoje, anot jo, – daugiau nei 50 proc. ÄŻvaikinti siĹŤlomĹł vaikĹł. „Po vienos televizijos laidos vienos institucijos atstovÄ— didĹžiuodamasi pasakÄ—, kad Lietuvoje lietuviams ÄŻvaikinimo sÄ…lygos vienos grieĹžÄ?iausiĹł pasaulyje. Kur logika?“ – nuostabos neslÄ—pÄ— politikas ir pridĹŤrÄ—, kad vyresnio amĹžiaus lietuviams ÄŻvaikinimas ribojamas, o uĹžsienieÄ?iĹł amĹžius nesvarbus. Jis priminÄ—, kad lietuviams ÄŻvaikinimo procesai trunka maĹžiausiai metus, o uĹžsienieÄ?iai per agentĹŤras visus ÄŻvaikinimo formalumus daĹžnai sutvarko per tris mÄ—nesius. 0RAĂ&#x;KALĂ&#x;BOĂ&#x;APIEĂ&#x;SPAUĂ&#x;DIĂ&#x;Mg

KalbÄ—damas apie A.LeĹĄÄ?iausko situacijÄ… politikas tikino, kad teismas turÄ—tĹł suteikti daugiau aiĹĄkumo: „Brolis susiduria su labai dideliu ÄŻvairiĹł tarnybĹł spaudimu. Kai jis dalyvavo susitikime su pora iĹĄ Naujosios Zelandijos, ten buvo ir jĹł advokatÄ—, vaiko teisiĹł tarnybos specialistai, psichologÄ— – septyni prieĹĄ vienÄ…. A.LeĹĄÄ?iausko advokatui galimybÄ— dalyvauti nebuvo sudaryta, jis

3LHWĂ˜VDOD

6WLXDUWRVDOD

5DPXVLV YDQGHQ\QDV

,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VgĂ&#x;SUKĂ&#x;RwĂ&#x;TwĂ&#x;SEĂ&#x;SEĂ&#x;RĂ‹Ă&#x;ISĂ&#x;TOĂ&#x;RIĂ&#x;JA â– 'DXJLDXQHLSULHĂ…GHĂ…LPWPH WÂ’/LHWXYjVXNUzWzVHVHUĂ˜9LWD OLMRVLU6DQGURV5\PDQRYĂ˜LV WRULMDPHWDLVVHVHU \V LĂ…Ă‚LDXOLĂ˜YDLNĂ˜JORERVQDPĂ˜ Ă„Ă‚DOWLQLVÂłGYHMLHPVPHWDPV EXYRLĂ…YHĂ?WRVÂ’-$9OHLGXV9DL NRWHLVLĂ˜DSVDXJRVWDUQ\EDLR QHWUXNXVWHQLUÂ’YDLNLQWRV â–  7XRPHWXMĂ˜PRWLQD3DQHYzĂ?LR SDWDLVRVQDPXRVHDWOLNREDXV PÂ?1RUVLĂ…SUDGĂ?LĂ˜PRWHULV GDYzOHLGLPjÂ’YDLNLQWLGXNUDV SDVNXLVDYRQXRPRQÂ?SDNHLWz â–  .HLmLDQWLVÂ’VWDW \PDPVQHYL VXVUHLNLDPXVGRNXPHQWXV VXWYDUNzLUJOREzMDLWDGPHU JDLmLĂ˜PRWLQDLSDUHLNDOD YXVPHWDLVGXNURVEXYR JUjĂ?LQWRVÂ’/LHWXYj â–  *UÂ’Ă?LPRÂ’/LHWXYjLVWRULMDWDLS SDWDSLSLQWDĂ…LXUSLRPLVGHWD OzPLV0HUJDLWzPVNXULRVMDX NĂ‘UzVDYRJ\YHQLPjXĂ?$WODQ WRJOREzMDLQHDWVNOHLGzWLNUĂ˜ MĂ˜VLWXDFLMRVDSOLQN\ELĂ˜LUMRPV EXYRSDVDN\WDNDGÂ’/LHWXYj

net nebuvo apie tai informuotas. To susitikimo metu brolis buvo ÄŻtikinÄ—jamas, kad neteiktĹł dokumentĹł dÄ—l sesers globos.“ Paklaustas, kaip vertina, kad vakar teismo salÄ—s durys uĹžrakintos, o visi proceso dalyviai pateko ÄŻ jÄ… pro nevieĹĄÄ… ÄŻÄ—jimÄ…, politikas pabrėŞė, kad tai nÄ—ra tik ĹĄios ĹĄeimos tragedija: „Tai sisteminÄ— problema. Gauti informacijos, kurios reikia norint apginti brolio ir jo sesers interesus, labai sudÄ—tinga net advokatams. Tai kÄ… jau kalbÄ—ti apie tas ĹĄeimas, kurios neturi galimybÄ—s pasikviesti ÄŻ pagalbÄ… advokato?“ Reaguodamas ÄŻ ĹĄiÄ… didelÄŻ atgarsÄŻ sukÄ—lusiÄ… istorijÄ… socialinÄ—s apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis iĹĄplatino vieĹĄÄ… pareiĹĄkimÄ…, kuriame teigÄ—, kad priekaiĹĄtĹł Lietuvos institucijĹł darbui netu-

MRVY\NVWDWLNDWRVWRJĂ˜ â– .DGÂ’-$9QHEHJUÂ’Ă…PHUJLQRV VXĂ?LQRMRLĂ…OLSXVLRVLĂ…OzNWXYR /LHWXYRMH3DVELRORJLQÂ?PRWL Qj1DXMRMRMH$NPHQzMHDSVL J\YHQXVLRVVHVHU \VSDW\UzĂ…R NjSDPLUĂ…XVLRVJLPWjMjNDOEj VHVHU \VVXQNLDLSULVLWDLNzSULH QDXMRVDSOLQNRVYLHQDLMĂ˜SUL UHLNzSVLFKLDWUĂ˜SDJDOERV â–  /LHWXYRMHVHVHU \VQHYLHQXV PHWXVP\QzWHLVPĂ˜VOHQNV mLXV*DOLDXVLDLWHLVPDVQXWD UzNDGYDOVW\EzVLQVWLWXFLMRV QHUHDOL]DYRVDYRWHLVLĂ˜LUSD UHLJĂ˜QHVLUĂ‘SLQRLHĂ…NRYLĂ˜VX JUÂ’Ă?LPXÂ’/LHWXYjQRUVPHU JDLmLĂ˜PRWLQDGDUPH WDLVDWĂ…DXNzVDYRVXWLNLPjGzO VHVHUĂ˜Â’YDLNLQLPR â–  6HVHU \VXĂ?SDWLUWjPRUDOLQÂ? Ă?DOjLĂ…YDOVW\EzVSUDĂ…zSULWHLV WLSRSXVÂ?PLOLMRQROLWĂ˜WDmLDX WHLVPRVSUHQGLPXMRPVVNLU WRVLUWĂ‘NV WDQmLĂ˜OLWĂ˜QHWXUWLQzVĂ?DORV NRPSHQVDFLMRV

ri: „Mano poĹžiĹŤriu, tarnyba dirbo gerai ir paĹžeidimĹł aĹĄ nematau.“ 3KUĂ&#x;BwĂ&#x;JOĂ&#x;PAĂ&#x;NEIGĂ&#x;TIĂ&#x;KALĂ&#x;BAS

ÄŽvaikinti mergaitÄ™ ketinanti ĹĄeima iĹĄ Naujosios Zelandijos Lietuvos institucijoms yra Ĺžinoma, nes 2014 metais ÄŻvaikino du lietuvius berniukus. MergaitÄ— su ÄŻvaikintojĹł ĹĄeima nuotoliniu bĹŤdu bendrauja apie pusÄ™ metĹł, o sausio pradĹžioje porai atvykus ÄŻ LietuvÄ… maĹžametÄ— su jais leido laikÄ… sostinÄ—je. AtvykÄ™ N. ir R.McClymontai skubÄ—jo paneigti, kad jie yra senyvo amĹžiaus, o vaikus iĹĄ Lietuvos ÄŻvaikino tam, kad turÄ—tĹł darbo rankĹł savo ĹŤkyje. R.McClymont dirba medicinos seserimi privaÄ?ioje klinikoje, o jos sutuoktinis vadovauja prekybos centrui, prekiaujanÄ?iam ĹžemÄ—s ĹŤkio technika.

5Ă€Ă&#x;SIEĂ&#x;NIEĂ&#x;jIAIĂ&#x;LIETUVIĂ‹Ă&#x; Â?VAIĂ&#x;KIĂ&#x;NAĂ&#x;VISĂ&#x;MAĂ&#x;Ă€IAU â– Ă‚LXRPHWX/LHWXYRMHYHLNLD GHY\QLRVDNUHGLWXRWRVXĂ?VLH QLRYDOVW\ELĂ˜LQVWLWXFLMRVNH WXULRV,WDOLMRVSRYLHQj-$9 ,VSDQLMRV.DQDGRV1DXMRVLRV =HODQGLMRVLUĂ‚YHGLMRV â–  1XRPHWĂ˜XĂ?VLHQLHmLDL Â’YDLNLQRYDLNĂ˜LĂ…/LHWX YRVLĂ…MĂ˜WLNLĂ…Y \NRJ\ YHQWLÂ’1DXMjMj=HODQGLMj â–  9DOVW \EzVYDLNRWHLVLĂ˜DS VDXJRVLUÂ’YDLNLQLPRWDU Q\ERVSULH6RFLDOLQzVDS VDXJRVLUGDUERPLQLVWHULMRV 997$‘7 ‘YDLNLQLPRVN\ULDXV YHGzMD$JQz0DUmLXNDLWLHQz WHLJzNDGQXRPHWĂ˜ PDĂ?zMDXĂ?VLHQLHmLĂ˜Â’YDLNL QDPĂ˜YDLNĂ˜QHVEXYRÂ’WYLU WLQWDQXRVWDWDMRJQXRODW XĂ?VLHQ\MHJ\YHQDQW \VXĂ?VLH QLHmLDLJDOLNUHLSWLVÂ’WDUQ\ EDVWLNGzOYDLNĂ˜DWLWLQNDQ mLĂ˜VSHFLDOLXRVLXVNULWHULMXV Â’YDLNLQLPR â–  Ă‚LHNHWXULNULWHULMDLQXPD WRWDUSWDXWLQLDPÂ’YDLNLQL PXLVLĂ‘ORPLYDLNDLWXULQ W\VVXQNLDLLĂ…J \GRPĂ˜DUQH SDJ \GRPĂ˜VYHLNDWRVVXWULNL PĂ˜Â’YDLNLQWLXĂ?VLHQ\MHJD OLEĂ‘WLWLNY\UHVQLQHLPH WĂ˜YDLNDLÂ’YDLNLQWLVLĂ‘ORPRV QHPDĂ?LDXNDLSWULMĂ˜EUR OLĂ˜DUVHVHUĂ˜JUXSzVÂ’YDLNLQWL VLĂ‘ORPLYDLNDLWXULQW\VJODX GĂ?LXVU\Ă…LXVVXEUROLDLVDUVH VHULPLVQHVXWLQNDQmLDLVDU QHJDOLQmLDLVEĂ‘WLÂ’YDLNLQWDLV NDUWX3DVWDUDVLVNULWHULMXV QXPDWRNDGÂ’WzYLĂ˜Ă…HLPRV Â’VLSDUHLJRMDLĂ…VDXJRWLJODX GĂ?LXVEUROLĂ˜LUVHVHUĂ˜U\Ă…LXVLU SRÂ’YDLNLQLPR â–  Ă„$PĂ?LDXVNULWHULMXVÂ’YHVWDV VWHELQWQDFLRQDOLQLRÂ’YDLNL QLPRWHQGHQFLMDVLUQRULQmLĂ˜ Â’YDLNLQWLDVPHQĂ˜LĂ…UHLNĂ…WjOĂ‘ NHVWÂ’NDGLWLQUHWDLVDWYHMDLV SDJHLGDXMDPDÂ’YDLNLQWLY\ UHVQÂ’QHLDUPHWĂ˜YDLNj 6LHNLDQWNDGYDLNDVQHDXJWĂ˜ LQVWLWXFLMRMHQXPDW\WDVWRNV DPĂ?LDXVNULWHULMXV³¹NDOEzMR $0DUmLXNDLWLHQz â–  -LWHLJzNDGOLHWXYLDLGDĂ? QLDXVLDLSDJHLGDXMDÂ’YDLNLQWL NXRMDXQHVQLRDPĂ?LDXVYDL NjQHWXULQWÂ’MRNLĂ˜DUWXULQ WÂ’PLQLPDOLĂ˜VYHLNDWRVVXWUL NLPĂ˜NXULXRVEĂ‘WĂ˜JDOLPD SDĂ…DOLQWL8Ă?VLHQLHmLDLGDĂ? QDLÂ’YDLNĂ˜WXULPDVVYHLNDWRV SUREOHPDVĂ?YHOJLDSDSUDV mLDXLUU\Ă?WDVLMXRVÂ’YDLNLQWL â–  3DĂ…QHNRYzSDEUzĂ?zNDGQR ULQWLHPVÂ’VLYDLNLQWLYDLNXVLU XĂ?VLHQLHmLDPVLUOLHWXYLDPV WHQNDSHUHLWLWRNLDVSDWSUR FHGĂ‘UDVÂąVNLUWXPDVWDVNDG QRULQW \VÂ’VLYDLNLQWLOLHWXYLDL YLVXVIRUPDOXPXVVXWYDUNR /LHWXYRMHRXĂ?VLHQLHmLĂ˜SRUD WDLGDURVDYRĂ…DO\MH â–  .DLYLVLUHLNLDPLGRNXPHQWDL EĂ‘QDVXWYDUN\WLEĂ‘VLPLÂ’Wz YLDLSULYDORNUHLSWLVÂ’WDUS WDXWLQLRÂ’YDLNLQLPRVULW\MH GLUEDQmLDVDJHQWĂ‘UDV â–  ‘YDLNLQLPRVN\ULDXVYHGz MDDNFHQWDYRNDGGDXJLDX VLDYDLNĂ˜LĂ…/LHWXYRVÂ’YDLNLQD LWDODLLUĂ…YHGDLRPDĂ?LDXVLDL ¹ÅHLPRVLĂ…1DXMRVLRV=HODQ GLMRVđWzYLDLLĂ…Ă…LRVĂ…DOLHV GDĂ?QDLU\Ă?WDVLÂ’YDLNLQWLEUR OLĂ˜LUVHVHUĂ˜JUXSHVÂł â–  $0DUmLXNDLWLHQzWLNLQRQH SDPHQDQWLDWYHMRNDGYDLNDV LĂ…Â’WzYLĂ˜XĂ?VLHQ\MHĂ…HLPRVEĂ‘ WĂ˜JUjĂ?LQWDVÂ’/LHWXYjRLUVL WXDFLMDGzOSRURVLĂ…1DXMRVLRV =HODQGLMRV\UDSLUPDVDWYHMLV VXNzOÂ?VWRNLjDXGULQJjYLVXR PHQzVUHDNFLMj


UĂ€RIBIS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SAUSIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

UZRIBIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

!PĂ&#x;SIĂ&#x;MEĂ&#x;TwĂ&#x;LIĂ‹Ă&#x;JAUĂ&#x;KASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;Ă&#x;EURĂ‹ 1HSDĂ?Â’VWDPRPLVYLHĂ…QLRPLVSDWLNzMXVLRVGYLSHQVL QLQNzVSUDUDGRYLVDVVDQWDXSDV0RWHU\VQXNHQWz MRQHVWLNzMRNDGÂ’QDPXVÂ’VLOHLGĂ?LDVXJUjĂ?LQDPj SHUPRNjDWQHĂ…XVLDVEHQGURYzV(62GDUEXRWRMDV Gi n t a r a s Ĺ I U PA RY S LR korespondentas

1HNDUWjWHLVWDV$*LEDVVDYREXWjEXYRSDYHUWÂ?VÂ’YDLULĂ˜NYDLĂ…DOĂ˜VDQGzOLX

.ARĂ&#x;KOĂ&#x;TIĂ&#x;KĂ‹Ă&#x;PREĂ&#x;KEIĂ&#x;VISĂ&#x;VwLĂ&#x; SwSĂ&#x;Â?Ă&#x;TEIĂ&#x;SIAĂ&#x;MĂ‹Ă&#x;JĂ‹Ă&#x;SUOĂ&#x;Lg ,Ă…Â’NDOLQLPRÂ’VWDLJRVQH VHQLDLVXJUÂ’Ă?Â?VPHWĂ˜ $OJLPDQWDV*LEDVYzOEXV WHLVLDPDVGzOQDUNRWLNĂ˜ SODWLQLPRĂ‚Â’Y\ULĂ…NÂ’SR OLFLMDVXODLNz.UHWLQJRMH NDLMLVSDUGDYzNYDLĂ…D OĂ˜GYLHPDVPHQLPV G e d i m i n a s PI L A I T I S LR korespondentas

Ĺ eĹĄis nuosprendĹžius jau iĹĄklausiusio A.Gibo automobilyje ir jo bute per kratÄ… aptikta daugiau nei pusÄ— kilogramo ÄŻvairiĹł narkotiniĹł medĹžiagĹł: kokaino, metamfetamino, kanapiĹł. PareigĹŤnĹł sekamas A.Gibas kvaiĹĄalus platino labai dideliais kiekiais – jo gyvenamojoje vietoje buvo rasta 1390 ekstazio tableÄ?iĹł su psichotropinÄ—mis medĹžiagomis – MDMA ir fluorometamfetaminu. Nutvertas su ÄŻkalÄ?iais vyras buvo suimtas, prokuratĹŤros sprendimu jo nuosavybÄ—s teisÄ—s ÄŻ galimai nusikalstamu bĹŤdu gautas lÄ—ĹĄas ir 5000 eurĹł vertÄ—s automobilÄŻ yra apribotos. ÄŽtarimai dÄ—l neteisÄ—to narkotikĹł ÄŻgijimo ir laikymo pateikti dviem narkotikĹł pirkÄ—jams. UĹž kvaiĹĄalĹł vartojimÄ… jiems ir dar vienam kretingiĹĄkiui paskirtos administracinÄ—s baudos. GrieĹžtos bausmÄ—s uĹž kvaiĹĄalĹł platinimÄ… A.Gibo, regis, neatgraso nuo nusikalstamos veiklos – neseniai atlikÄ™s bausmÄ™ ÄŻkalinimo ÄŻstaigoje ĹĄis vyras griebÄ—si to paties nusikalstamo verslo. KlaipÄ—dos teisÄ—saugininkai gavo operatyviniĹł ĹžiniĹł, kad grįŞęs iĹĄ kalÄ—jimo A.Gibas ÄŻvairius narkotikus ir psichotropines medĹžiagas platino Palangoje, kitose kurortinÄ—se pajĹŤrio vietovÄ—se. Su narkotikĹł prekeiviais kovojantys pareigĹŤnai A.GibÄ… ir jo klientus akylai stebÄ—jo nuo praÄ—jusiĹł metĹł vasaros. UĹž neteisÄ—tÄ… labai didelio kiekio narkotiniĹł ar psichotropiniĹł medĹžiagĹł laikymÄ… kaltinamajam gresia nelaisvÄ— nuo deĹĄimties iki penkiolikos metĹł. AnksÄ?iau A.Gibas teistas daugiausia dÄ—l sukÄ?iavimo, turto prievartavimo, uĹž narkotikĹł platinimÄ… jam buvo paskirta septyneriĹł metĹł laisvÄ—s atÄ—mimo bausmÄ—. PravieniĹĄkiĹł pataisos namuose vyras susidÄ—jo su kaliniais, kurie siekÄ— perimti valdĹžiÄ… ÄŻ savo rankas, kontroliavo narkotiniĹł medĹžiagĹł platinimÄ…, terorizavo kitus nuteistuosius.

*ULHĂ?WRVEDXVPzVXĂ?NYDLĂ…DOĂ˜SODWLQL Pj$*LERQHDWJUDVRQXRQXVLNDOWLPR

4AĂ&#x;POĂ&#x;0RAĂ&#x;VIEĂ&#x;NI¸Ă&#x;KIĂ‹Ă&#x;Ă&#x; GRUPUOTwSĂ&#x;NAĂ&#x;RIU â– 9LOQLDXVDS\JDUGRVWHLVPH Ă…LXRPHWXQDJULQzMDPDEDX GĂ?LDPRMLE\ODNXULRMHNDOWL QLPDLGzOQXVLNDOVWDPRVX VLYLHQLMLPRVXNĂ‘ULPRSDWHLN WLYDGLQDPRVLRV3UDYLHQLĂ…NLĂ˜ PDILMRVQDULDPV â–  8Ă?JURWĂ˜VXEXUWRVJDXMRVYD GRYDLVÂ’YDUG\WL$LGDV.XSmLĂ‘ QDV$UWĂ‘UDV5DmNHOLV$QGULXV 2EHOLHQLXVEXYRLĂ…OHLVWLÂ’ODLV YÂ?EHWGDEDUMLHYzOVXLPWLLU ODLNRPLXĂ?JURWĂ˜ â–  %\ORVGXRPHQLPLVJDX MRVQDULDLNLWXVQXWHLVWXR VLXVEDXJLQRĂ?HPLQREDX GzUHQJzNUXYLQXVVXVLGRUR MLPXVNRQWUROLDYRÂ’NDOzMLPj SHUGXRGDPĂ˜QDUNRWLNĂ˜PR ELOLĂ˜MĂ˜WHOHIRQĂ˜NLWĂ˜GUDX GĂ?LDPĂ˜GDLNWĂ˜SODWLQLPRDN FLMDVUHLNDODXGDYRGXRNOLĂ˜ â–  7DUSĂ…HĂ…LROLNRVDVPHQĂ˜NDO WLQDPĂ˜GzOQXVLNDOVWDPRVX VLYLHQLMLPR3UDYLHQLĂ…NLĂ˜SD WDLVRVQDPXRVHVXNĂ‘UL PR\UDLU.UHWLQJRMHÂ’NOLXYÂ?V $*LEDV-LVLUNLWLWHLVLDPLHML VDYRNDOWzVQHSULSDĂ?Â’VWD

A.Gibas ÄŻ prekybÄ… narkotikais ÄŻsivÄ—lÄ— MarijampolÄ—je, kur nuomojosi butÄ…. Vyras kvaiĹĄalus platino ir Kalvarijoje, kur anksÄ?iau praleisdavo nemaĹžai laiko, nes Ä?ia gyveno su moÄ?iute. Kalvarijos policija nustatÄ— deĹĄimt A.Gibo klientĹł, daugiausia jaunĹł ĹžmoniĹł – narkotiniĹł ir psichotropiniĹł medĹžiagĹł pirkÄ—jĹł. Tarp jĹł buvo ir nepilnameÄ?iĹł. Daugelis apklaustĹłjĹł tvirtino anksÄ?iau narkotinÄ—mis medĹžiagomis nesidomÄ—jÄ™ ir jĹł nevartojÄ™. Ne vienas jaunuolis ÄŻniko ÄŻ kvaiĹĄalus tiktai tada, kai A.Gibas pats Ä—mÄ— juos pirĹĄti. Prekeivis per vakarÄ—lius jaunuolius draugiĹĄkai pavaiĹĄindavo ekstazio tabletÄ—mis, o po to siĹŤlydavo jĹł pirkti, gundydavo stipresniais kvaiĹĄalais, ÄŻ kuriuos ir pats buvo ÄŻjunkÄ™s. A.Gibas ÄŻgyta kriminaline patirtimi veikiausiai pasinaudojo atlikdamas bausmÄ™ PravieniĹĄkÄ—se.

Toks sukÄ?iavimo bĹŤdas nÄ—ra naujas – tokia schema jau naudota ne viename ĹĄalies regione. Bet net nuvilnijusi tokiĹł nusikaltimĹł banga nemaĹžina lengvatikiĹł patiklumo. Ĺ iauliĹł apskrities policijos pareigĹŤnai pradÄ—jo ikiteisminÄŻ tyrimÄ… dÄ—l dviejĹł nusikaltimĹł, treÄ?iadienÄŻ ÄŻvykdytĹł prieĹĄ garbaus amĹžiaus Ĺžmones. Dvi sukÄ?iautojos naudojo tÄ… paÄ?iÄ… schemÄ… – beldÄ—si ÄŻ gyventojĹł duris ir prisistatÄ— elektrÄ… tiekianÄ?ios ÄŻmonÄ—s atstovÄ—mis. Nekviestos vieĹĄnios pradĹžiugino patiklias senoles „gera“ Ĺžinia – atneĹĄÄ— sugrÄ…ĹžinamÄ… permokÄ… uĹž elektrÄ…. TreÄ?iadienio rytÄ… tokia Ĺžinia buvo praneĹĄta 82 metĹł ĹĄiaulie-

tei, o po poros valandĹł – metais jaunesnei PrastavoniĹł (RadviliĹĄkio r.) kaimo gyventojai. ÄŽ vidĹł ÄŻsipraĹĄiusios nusikaltÄ—lÄ—s abiem pensininkÄ—ms sakÄ— sugrÄ…ĹžinsianÄ?ios po 50 eurĹł. NudĹžiugusioms moterims jos ÄŻteikÄ— 100 eurĹł banknotÄ… ir papraĹĄÄ— grÄ…Ĺžos. Nieko blogo neÄŻtarusios senolÄ—s atneĹĄÄ— grąŞą, o sukÄ?iautojos suĹžinojo, kur laikomos santaupos. Tada vienai vieĹĄniai liko tiktai nukreipti dÄ—mesÄŻ, o antroji paslapÄ?ia susiĹĄlavÄ— pinigus. Ĺ iauliuose gyvenanti moteris prarado 1595 eurus, o PrastavoniĹł kaimo gyventoja pasigedo 600 eurĹł, asmens tapatybÄ—s kortelÄ—s ir neÄŻgalumo paĹžymÄ—jimo. Ĺ iauliĹł apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovÄ— GailutÄ— SmagriĹŤnienÄ— sakÄ—, kad abejoniĹł nekyla, jog abu nusikalti-

mus ÄŻvykdÄ— tos paÄ?ios nusikaltÄ—lÄ—s: „Veikta pagal tÄ… paÄ?iÄ… schemÄ…, naudota tokia pati kupiĹŤra. Kol kas nesame nustatÄ™ ÄŻtariamĹłjĹł tapatybÄ—s. KreipÄ—mÄ—s pagalbos ir ÄŻ panevÄ—ĹžieÄ?ius kolegas.“ ESO bendrovÄ—s atstovas Tomas Kavaliauskas paĹžymÄ—jo, kad jĹł ÄŻmonÄ—s ar rangovĹł darbuotojai gali apsilankyti klientĹł namuose, bet tik iĹĄ anksto praneĹĄÄ™ apie vizitÄ…. Jie privalo vilkÄ—ti specialiÄ… aprangÄ…, pateikti paĹžymÄ—jimÄ…. „Svarbu atsiminti, kad darbuotojai gali tik patikrinti ir nuraĹĄyti elektros ar dujĹł skaitiklio rodmenis, jie niekada netikrina, kaip kas veikia, neturi teisÄ—s praĹĄyti pinigĹł, grÄ…Ĺžinti permoką“, – sakÄ— T.Kavaliauskas. ESO bendrovÄ—s atstovas sakÄ—, kad vienas skiriamĹłjĹł poĹžymiĹł – beveik visada pas klientus atvyksta vienas darbuotojas: „VieniĹĄi ar senyvi ĹžmonÄ—s gali pasikviesti giminaitÄŻ, kaimynÄ… ar paŞįstamÄ…, kol dirbs ESO darbuotojas. ÄŽsidÄ—mÄ—tina, kad darbÄ… baigÄ™s darbuotojas turi palikti uĹžpildytÄ… specialios formos praneĹĄimo blankÄ….“

!FEĂ&#x;RISĂ&#x;TAIĂ&#x;MULĂ&#x;KIĂ&#x;NAĂ&#x;IRĂ&#x;VILĂ&#x;NIEĂ&#x;TES 7HOHIRQLQLDLVXNmLDLDX NĂ˜UDQGDQHWLNWDLSUR YLQFLMRMHEHWLUĂ…DOLHV VRVWLQzMHkLDMLHDSJD YRLUVHQROÂ?LUYLGXWL QLRDPĂ?LDXVPRWHUÂ’ A s t a K U Z N E C O VA I T Ä– LR korespondentÄ—

TreÄ?iadienio pavakarÄ™ ÄŻ Vilniaus policijÄ… paskambinusi moteris praneĹĄÄ—, kad nuo sukÄ?iĹł nukentÄ—jo jos 93 metĹł anyta, gyvenanti FabijoniĹĄkiĹł gatvÄ—je. PaaiĹĄkÄ—jo, kad sukÄ?iai elgÄ—si pagal gerai ĹžinomÄ… schemÄ… – suradÄ™ telefonĹł knygoje numerÄŻ paskambino laidiniu telefonu ir atsiliepusiai senutei papasakojo graudĹžiÄ… istorijÄ… – esÄ… jos anĹŤkÄ— sukÄ—lÄ— eismo ÄŻvykÄŻ ir, jeigu nenori atsidurti uĹž grotĹł, turi atlyginti nukentÄ—jusiajam padarytÄ… ĹžalÄ…. Kaip ir ÄŻprasta tokiais atvejais, susijaudinusi moteris net nepagalvojo susisiekti su sĹŤnaus ĹĄeima ir iĹĄ karto sutiko sumokÄ—ti 2000 eurĹł. Pinigus moteris atidavÄ— ÄŻ jos

9LHQDYLOQLHWzVXNmLXLDWLGDYzSLQLJXVNLWDOHLGRSULVLMXQJWLSULHVjVNDLWRV

namus atÄ—jusiems nusikaltÄ—liams. Kad anĹŤkÄ— sveika ir ÄŻ avarijÄ… nepateko, paaiĹĄkÄ—jo, kai namo grÄŻĹžo jos motina. Ant telefoniniĹł sukÄ?iĹł kabliuko antradienÄŻ uĹžkibo ir dar viena vilnietÄ—. 38 metĹł moteris sukÄ?iĹł skambuÄ?iĹł sulaukÄ— bĹŤdama namuose Pelesos gatvÄ—je. NusikaltÄ—liui pareiĹĄkus, kad jis yra iĹĄ policijos ir atlieka tyrimÄ… dÄ—l galimo pinigĹł plovimo,

vilnietÄ— padiktavo ne tik savo asmeninÄ—s, bet ir jos vardu registruotos ÄŻmonÄ—s sÄ…skaitĹł prisijungimo duomenis. TurÄ—dami juos, sukÄ?iai prisijungÄ— prie sÄ…skaitĹł ir iĹĄ jĹł pasisavino 2590 eurĹł. Visi pinigai buvo pervesti ÄŻ kelias sÄ…skaitas, kurios priklauso skirtingiems, greiÄ?iausiai asocialiems, asmenims. Jie savo sÄ…skaitas uĹž butelÄŻ yra perdavÄ™ kontroliuoti sukÄ?iams.

$VIĂ&#x;PARĂ&#x;DAĂ&#x;VwĂ&#x;JOSĂ&#x;TAĂ&#x;POĂ&#x;VAĂ&#x;GIĂ&#x;LwĂ&#x;MIS 0DW\W.DOzGĂ˜GRYDQRPLVQXVLY\OXVLRVGYL(LĂ…LĂ…NzVH Ă‚DOmLQLQNĂ˜U HVDQmLRVĂ„1RUIRVÂłSDUGXRWXYzVNDVL QLQNzVQXWDUzÂ’WHLNWLGRYDQĂ˜VDXLUGLHQDVLĂ…Ă„3HU ORÂłWHUPLQDORSHUYHGLQzMRSLQLJXVÂ’VDYRVjVNDLWDV A s t a K U Z N E C O VA I T Ä– LR korespondentÄ—

„SulaikÄ—me dvi parduotuvÄ—s darbuotojas, reikia policijos“, – treÄ?iadienÄŻ po pietĹł paskambinÄ™ Bendruoju pagalbos telefonu pareiĹĄkÄ— parduotuvÄ—s „Norfa“ apsaugos darbuotojai. ÄŽ ĹĄiÄ… EiĹĄiĹĄkiĹł parduotuvÄ™ atvykus policijos pareigĹŤnams paaiĹĄkÄ—jo, kad situacija daug sudÄ—-

tingesnÄ—, nei manyta, nes pardavÄ—jos pavogÄ— ne kokiĹł nors prekiĹł, o kelias dienas „Perlo“ terminale ÄŻ savo sÄ…skaitas pervesdavo ÄŻvairias sumas pinigĹł. Nustatyta, kad pardavÄ—jos, kurioms 48 ir 49 metai, pinigus ÄŻ savo sÄ…skaitas pradÄ—jo persivedinÄ—ti sausio 1 dienÄ… ir baigÄ— sausio 9-Ä…jÄ…, kai jas nusikaltimo vietoje priÄ?iupo parduotuvÄ—s apsaugos darbuotojai. IĹĄ pradĹžiĹł manyta, kad per ĹĄÄŻ

laikÄ… viena pardavÄ—ja ÄŻ savo sÄ…skaitÄ… pervedÄ— 15 tĹŤkstanÄ?iĹł, o kita – 3,5 tĹŤkstanÄ?io eurĹł, taÄ?iau patikrinus terminale atliktas operacijas paaiĹĄkÄ—jo, kad ĹĄi suma dar didesnÄ—. Abi pardavÄ—jos yra ÄŻtariamos pasisavinusios 20 tĹŤkst. eurĹł. Moterys buvo sulaikytos ir nuveĹžtos ÄŻ policijos komisariatÄ…. Po apklausos jos uĹždarytos ÄŻ areĹĄtinÄ™, kurioje gal bĹŤti laikomos iki teismo, nes jĹł padarytas nusikaltimas yra vertinamas kaip sukÄ?iavimas organizuotoje grupÄ—je siekiant pasisavinti stambĹł turtÄ…. ÄŽtariamosioms uĹž ĹĄÄŻ nusikaltimÄ… gresia laisvÄ—s atÄ—mimas iki aĹĄtuoneriĹł metĹł.


(0XVNXL.LQLMRVYDOGĂ?LDSDVLĂ‘OzOHL GLPjQXRODWJ\YHQWLĂ…LRMHĂ…DO\MH

.LQĂ˜YLOLRQzV Ă„7HVODÂłYDGRYXL(ORQXL 0XVNXLSDVLĂ‘O\WDVOHLGL PDVQXRODWJ\YHQWL.LQL MRMH$SLHWDLSUDQHĂ…zĂ…LRV Ă…DOLHV9DOVW\EzVWDU\ED E.Muskas Kinijoje iĹĄkilmingai pradÄ—jo pirmojo „Tesla“ gigafabriko uĹžsienyje statybas. Ĺ anchajuje statoma gamykla leis bendrovei automobilius tiekti tiesiai ÄŻ KinijÄ… – didĹžiausiÄ… pasaulyje elektromobiliĹł rinkÄ…. Ĺ˝ymusis verslininkas ĹĄiÄ… savaitÄ™ Pekine susitiko su ĹĄalies premjeru Li Keqiangu – jie aptarÄ— „Tesla“ uĹžmojus Kinijoje. „Tikiuosi „Tesla“ gamyklÄ… Ĺ anchajuje paversti pavyzdĹžiu visam pasauliui. Man labai patinka Kinija, tad norÄ—Ä?iau Ä?ia atvykti daĹžniau“, – premjerui sakÄ— E.Muskas. ÄŽ tai Li Keqiangas atsakÄ—: „Jei tikrai to norite, galime jums suteikti Kinijos ĹžaliÄ… jÄ… kortelÄ™.“ Valstybinio laikraĹĄÄ?io „China Daily“ duomenimis, 2016 m. ĹĄalyje buvo tik 10 tĹŤkst. uĹžsienieÄ?iĹł, turinÄ?iĹł leidimÄ… nuolat gyventi. Ĺ io elitinio klubo nariais, laikraĹĄÄ?io teigimu, yra NyderlandĹł mokslininkas Bernardas Feringa, 2016 m. chemijos Nobelio premijos laureatas, buvusi NBA ĹžvaigĹždÄ— Stephonas Marbury ir ekonomistas, Nobelio premijos laureatas Robertas Mundellas. Ĺ˝iniasklaidoje Kinijos Ĺžaliosios kortelÄ—s ÄŻgijimas daĹžnai ÄŻvardijamas kaip vienas sunkiausiai ÄŻgyvendinamĹł dalykĹł pasaulyje. Galima palyginti: vien 2017 m. JAV iĹĄdavÄ— daugiau nei milijonÄ… leidimĹł nuolat gyventi. (ELTA, LR)

/\GLQHVzNPzV Ă„)RUGÂłSUDQHĂ…zDWOHL VLDQWL(XURSRMHWĂ‘NV WDQmLXVGDUEXRWRMĂ˜SD OLNVLDQWLQHSHOQLQJDV ULQNDVLUXĂ?EDLJVLDQWL QXRVWROLQJĂ˜WUDQVSRU WRSULHPRQLĂ˜JDP\Ej AutomobiliĹł gamintoja susidĹŤrÄ— su spaudimu restruktĹŤrizuoti veiklÄ… Europoje po to, kai didĹžiausias konkurentas „General Motors“ pasididino pelno marĹžas parduodamas europietiĹĄkus „Opel“ ir „Vauxhall“ automobilius PrancĹŤzijos koncernui „Peugeot SA“. „Ford“ praneĹĄÄ— siekianti pasitraukti iĹĄ multivanĹł sektoriaus, nuo rugpjĹŤÄ?io sustabdyti automatiniĹł pavarĹł dÄ—ĹžiĹł gamybÄ… Bordo mieste. „Ford Europe“, ĹĄiuo metu ÄŻdarbinusi apie 53 tĹŤkst. ĹžmoniĹł, treÄ?iÄ… jÄŻ 2018 m. ketvirtÄŻ dirbo nuostolingai – ÄŻmonÄ— patyrÄ— 245 mln. eurĹł nuostoliĹł. BendrovÄ— jau pradÄ—jo derybas su gamyklos Vokietijoje profsÄ…junga dÄ—l galimĹł atleidimĹł. Ĺ ioje gamykloje „Ford“ automobilius surenka iĹĄ viso 6190 darbuotojĹł.(ELTA, LR)

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

RINKOSĂ&#x;PULSAS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SAUSIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

,ENĂ&#x;KAMSĂ&#x;PAĂ&#x;RĂ„Ă&#x;POĂ&#x;DVAĂ&#x;SIĂ&#x;NINĂ&#x;KĂ‹Ă&#x;FINANSAI 9LHQDL/HQNLMRVNDLULĂ˜MĂ˜ RUJDQL]DFLMDLSUDQHĂ…XV NDGSDUXRĂ…WDVÂ’VWDW\PR GzOWLNUR%DĂ?Q\mLRVDW VN\ULPRQXRYDOVW\EzV SURMHNWDVLPWDGRPz WLVĂ…LRVĂ…DOLHVGYDVLQLQ NĂ˜SDMDPRPLVLUYDOVW\ EzVWHLNLDPDSDUDPD E l do r a d a s BU T R I M A S Specialiai LR, VarĹĄuva

Organizacijos „VisuomeninÄ— iniciatyva“ teigimu, nefinansuodama tikybos pamokĹł valstybÄ— sutaupytĹł 1–2 mlrd. zlotĹł (232,5– 465 mln. eurĹł), o nutraukusi dvasininkĹł draudimo finansavimÄ… – dar apie 500 mln. zlotĹł (116 mln. eurĹł). Neva tokiu atveju valstybÄ— galÄ—tĹł daugiau lÄ—ĹĄĹł skirti investicijoms, algoms kelti, pensijoms, paĹĄalpoms. 0AĂ&#x;JAĂ&#x;MASĂ&#x;SKAIĂ&#x;jIUOĂ&#x;JAĂ&#x;MIĂ&#x;LIĂ&#x;JARĂ&#x;DAIS

Turint galvoje dabartiniĹł valdanÄ?iĹłjĹł glaudĹžius ryĹĄius su BaĹžnyÄ?ia toks ÄŻstatymas vargu ar gali bĹŤti priimtas. TaÄ?iau panaĹĄiĹł siĹŤlymĹł bĹŤta ir anksÄ?iau, nors jie atmesti dÄ—l baimÄ—s uĹžsitraukti tikinÄ?iĹłjĹł rinkÄ—jĹł pyktÄŻ.

BaĹžnyÄ?ia yra didĹžiausia ĹžemiĹł valdytoja ĹĄalyje ir jai priklauso per 160 tĹŤkst. hektarĹł dirbamos ĹžemÄ—s. Vis dÄ—lto ĹĄi iniciatyva tapo kaimyninÄ—s valstybÄ—s Ĺžiniasklaidai dar viena proga patarĹĄyti BaĹžnyÄ?ios tarnĹł turtus, kuriĹł ji tikrai nestokoja. Buvo prisiminta, kad VarĹĄuvos kardinolas Kazimierzas Nyczas prieĹĄ septynerius metus prasitarÄ—, kad BaĹžnyÄ?ia aukĹł iĹĄ tikinÄ?iĹłjĹł per metus surenka apie ĹĄeĹĄis milijardus zlotĹł (dabartiniu kursu – 1,4 mlrd. eurĹł). SpÄ—jama, jog visos pajamos yra gerokai didesnÄ—s, mat BaĹžnyÄ?ia daug uĹždirba iĹĄ ĹžemÄ—s ir patalpĹł nuomos, knygĹł leidybos, taip pat ji pelnosi iĹĄduodama leidimus ant

7YLUWĂ˜U\Ă…LĂ˜VXYDOGDQmLDLVLDLVWXULQWL/HQNLMRVNDWDOLNĂ˜EDĂ?Q\mLDSDWLQHVXJHEDVXVNDLmLXRWLVDYRYDOGRPRWXUWR

maldos namĹł stogĹł tvirtinti mobiliojo ryĹĄio antenas. -OĂ&#x;KAĂ&#x;PAĂ&#x;GALĂ&#x;PAĂ&#x;RAĂ&#x;PIĂ&#x;JOSĂ&#x;DYĂ&#x;DÂ?

Be to, kunigai uĹždirba teikdami tarpininkavimo paslaugas verslininkams, mat BaĹžnyÄ?ia yra atleista nuo muito, nekilnojamojo turto ir civiliniĹł teisiniĹł mokesÄ?iĹł. MokesÄ?ius uĹž surinktas aukas ir paslaugas kunigai moka kas ketvirtÄŻ – jie priklauso ne nuo sumos, bet nuo parapijoje gyvenanÄ?iĹł ĹžmoniĹł skaiÄ?iaus. Per metus klebonai sumoka nuo 1,7 iki 6,2 tĹŤkst. zlotĹł (395– 1443 eurus) mokesÄ?iĹł, o jiems talkinantys vikarai – nuo 524 iki 2 tĹŤkstanÄ?iĹł zlotĹł (122–465 eurus). Ĺ˝urnalas „Polityka“ stebÄ—josi, kad vyriausybÄ— neĹžino, kiek paramos uĹž sklypus vyskupijos gauna iĹĄ Europos SÄ…jungos, nors BaĹžnyÄ?ia yra didĹžiausia ĹžemiĹł valdytoja ĹĄalyje ir jai priklauso per 160 tĹŤkst. hektarĹł dirbamos ĹžemÄ—s. 4URĂ&#x;TOĂ&#x;VERĂ&#x;TwĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NEĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NOĂ&#x;MA

TeisÄ—s profesorius religijotyrininkas Pawelas Boreckis svarstÄ—, kad vyskupai nevieĹĄina BaĹžnyÄ?ios turtĹł, nes baiminasi, kad tiesa apie tai gali papiktinti tikinÄ?iuosius. TaÄ?iau Lenkijos katalikĹł baĹžnyÄ?ios ekonomistas kunigas Janas Droba prieĹĄ keletÄ… metĹł tvir-

,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOĂ&#x;JEĂ&#x;PRIĂ&#x;VIĂ&#x;LEĂ&#x;GIĂ&#x;JĂ‹Ă&#x;IRĂ&#x;GIĂ&#x;NESĂ&#x;TINĂ&#x;GA â– 0Ă‘VĂ˜Ă…DO\MHWUDGLFLQzPLVSUL SDĂ?LQWRVUHOLJLQzVEHQGUXR PHQzVLUJLQDXGRMDVLGDX J\EHOHQJYDWĂ˜3DY \]GĂ?LXL GYDVLQLQNDPVLUSDWDUQDX MDQWLHPVDVPHQLPVLĂ…ODLN\ WLJDXQDPRVSDMDPRVODLNR PRVQHDSPRNHVWLQDPRVLR PLV6XPRNzWLSURFUHLNLD WLNWXRDWYHMXMHLĂ…LHSLQLJDL JDXQDPLLĂ…XĂ?VLHQLR â–  8Ă?GYDVLQLQNXVEHLYLHQXROLXV PLQLPDOLDVÂ’PRNDVSHQVL

tino, kad BaĹžnyÄ?ia yra nepajÄ—gi suskaiÄ?iuoti savo turtĹł, todÄ—l to ir neskelbia. UĹžtat giriasi, kad ĹĄalyje yra 17 tĹŤkst. 533 baĹžnyÄ?ios ir kasmet pastatoma po kelis ĹĄimtus naujĹł. Tose baĹžnyÄ?iose dirba 28 546 kunigai, yra per 23 tĹŤkst. vienuoliĹł moterĹł ir pusantro tĹŤkstanÄ?io vienuoliĹł vyrĹł. BaĹžnyÄ?iai priklauso 1240 vaikĹł darĹželiĹł ir pradiniĹł mokyklĹł, 417 vidurinio lavinimo ir 69 aukĹĄtosios mokyklos. Be to, jos nuosavybÄ—je yra 33 ligoninÄ—s, 244 gydymo ambulatorijos, 267 seneliĹł namai, 538 vaikĹł namai, 1820 ĹĄeimos konsultavimo centrĹł, 1462 paaugliĹł auklÄ—jimo centrĹł. Ĺ ioms sveikatingumo bei ĹĄvietimo ÄŻstaigoms finansavimÄ… ski-

MDLNDLSLUSULYDORPRMRVYHL NDWRVGUDXGLPRPRNHVWÂ’VX PRNDYDOVW\Ez7LHVDOLJRVDU PRWLQ\VWzV WzY \VWzV LĂ…PR NRVNXULDVJDXQDGYDVLQLQNDL LUSDWDUQDXMDQW\VDVPHQ\V DSPRNHVWLQDPRVJ\YHQWRMĂ˜ SDMDPĂ˜PRNHVmLX â– .DWDOLNĂ˜EDĂ?Q\mLDLLUNL WRPVWUDGLFLQzPVUHOLJLQzPV EHQGUXRPHQzPVQHUHLNLD PRNzWLQHNLOQRMDPRMRWXUWR PRNHVmLĂ˜

ria valstybÄ—. Ji kunigams bei vienuoliams apmoka ir 80 procentĹł jĹł sveikatos bei socialinio draudimo ÄŻmokĹł. &ONĂ&#x;DOĂ&#x;NEĂ&#x;SIĂ&#x;RYĂ&#x;Ă€OĂ&#x;PAĂ&#x;NAIĂ&#x;KINĂ&#x;TI

Lenkijos dvasininkĹł draudimo ÄŻmokos yra kompensuojamos iĹĄ specialaus valstybinio fondo, kuris buvo ÄŻsteigtas 1950 metais kaip atlygis uĹž nacionalizuotÄ… turtÄ…. IĹĄsivadavusi iĹĄ komunizmo 1989-aisiais Lenkija grÄ…Ĺžino vyskupijoms turtus, bet ĹĄio fondo nepanaikino. ValstybÄ— moka algas beveik 15 tĹŤkstanÄ?iĹł kunigĹł, dirbanÄ?iĹł tikybos mokytojais mokyklose. Atlyginimus gauna ir kunigai, dirbantys kapelionais ligoninÄ—se, kariuomenÄ—je, policijoje, pasienio tarnyboje, kalÄ—jimuose.

PER VOKIETIJĄ RITASI STREIKŲ BANGA – REIKALAUJAMA DIDESNIŲ ALGŲ Ä6FDQSL[³QXRWU

Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

EKONOMIKA

3UDzMXVLjVDYDLWÂ?YRNLHmLDLEDLPLQRVLSULWUĂ‘NVLjJU\QĂ˜MĂ˜SLQLJĂ˜0DWUHLNDODXGDPLGLGHVQLĂ˜DWO\JLQLPĂ˜VWUHLNjEXYRVXUHQJÂ?Ă…LRVĂ…DOLHVNRPSDQLMĂ˜SULVWD WDQmLĂ˜SLQLJXVÂ’EDQNRPDWXVYDLUXRWRMDL QXRWUNDLUzMH 2YDNDULĂ…MĂ˜HVWDIHWÂ?SHUzPzRURXRVWĂ˜VDXJXPRGDUEXRWRMDLWDLSSDWNRYRMDQW\VGzOGLGHVQLĂ˜ DWO\JLQLPĂ˜1RUVVWUHLNDVY\NRWLNWULMXRVHĂ…DOLHVRURXRVWXRVHWDLVXNzOzQHSDWRJXPĂ˜PDĂ?GDXJWĂ‘NVWNHOHLYLĂ˜0DWRURNRPSDQLMRPVWHNRDWĂ…DXNWL DSLHVNU\GĂ?LĂ˜3DY \]GĂ?LXL.HOQR%RQRVRURXRVWHDWĂ…DXNWDLĂ…EHYHLNVNU\GĂ?LĂ˜6DXJXPRGDUEXRWRMĂ˜VWUHLNDVWDLSSDWVXOzWLQRNURYLQLĂ˜JDEHQLPj


ULQNRVSXOVDV 03DWDĂ…LDXVQXRWU

Ă&#x;PVDXVLRG

0RNHVmLĂ˜YHQ JzMDPVVNLUWDV EHYHLNSXVPHWLV DWVLVNDLW\WLVX YDOVW\EHRWRQH SDGDULXVLXV90, NHWLQDSDWLNULQWL JHURNDLDWLGĂ?LDX

!TĂ&#x;LAIĂ&#x;DAIĂ&#x;MOĂ&#x;KESĂ&#x;jIĂ‹Ă&#x;SLwĂ&#x;PwĂ&#x;JAMS 6XYDOVW\EHDWVLVNDLW\WLYHQJXVLRVÂ’PRQzVLUJ\YHQ WRMDLWXULSXVPHWÂ’NODLGRPVLĂ…WDLV\WL9DOVW\ELQzPR NHVmLĂ˜LQVSHNFLMD 90, SDVNHOEzDPQHVWLMjSHUNX ULjVXVLPRNzMXVLHMLVNRODVLĂ…YHQJVVDQNFLMĂ˜DWHLW\MH R a m i n t a R A K AUS K Ä– LR korespondentÄ—

Jeigu kada nors pamirĹĄote deklaruoti mokesÄ?ius, pats laikas tai prisiminti. VMI paskelbÄ—, jog iki liepos 1 dienos anksÄ?iau pamirĹĄtus ar slÄ—ptus mokesÄ?ius gyventojai ir verslininkai galÄ—s sumokÄ—ti be jokiĹł delspinigiĹł ar baudĹł. Bet to nepadariusiems inspektoriai grasina rimtomis sankcijomis pasibaigus ĹĄiam laikotarpiui. 'AĂ&#x;LIĂ&#x;MAĂ&#x;SUĂ&#x;DAĂ&#x;RYĂ&#x;TIĂ&#x;GRAĂ&#x;FIĂ&#x;Kg

Atleidimas nuo delspinigiĹł ir baudĹł uĹž praeityje nesumokÄ—tus mokesÄ?ius bus taikomas visiems – ir gyventojams, ir ÄŻmonÄ—ms, jei jie nÄ—ra bankrutuojantys, bankrutavÄ™ ar restruktĹŤrizuojami. Ĺ ie mokesÄ?iĹł mokÄ—tojai turÄ—s pateikti arba patikslinti 2014– 2018 metĹł pajamĹł deklaracijas. Atleidimas nuo delspinigiĹł galios praeityje pamirĹĄtiems sumokÄ—ti visiems VMI administruojamiems mokesÄ?iams, iĹĄskyrus ĹžemÄ—s mokestÄŻ. Deklaravus anksÄ?iau gautas ir nuslÄ—ptas pajamas mokesÄ?ius teks sumokÄ—ti per 20 dienĹł. Tiesa, mokesÄ?iĹł mokÄ—tojai galÄ—s sudaryti ir periodiniĹł mokÄ—jimĹł grafikÄ… iki 2 metĹł. Jiems palĹŤkanos nebus skaiÄ?iuojamos. TaÄ?iau jei per 20 dienĹł nei mokesÄ?iai bus sumokÄ—ti, nei bus pateiktas praĹĄymas sudaryti atsiskaitymo grafikÄ…, mokesÄ?iĹł mokÄ—tojams bus taikomi delspinigiai. Ĺ iuo metu nustatytas jĹł dydis siekia 0,03 procento uĹž kiekvienÄ… pavÄ—luotÄ… dienÄ…. Jei mokÄ—tojas yra pateikÄ™s atitinkamo mokesÄ?io deklaracijÄ… dar iki ĹĄiĹł metĹł pradĹžios, bet ne-

atsiskaitÄ™s su VMI, jam nuo susidariusios mokÄ—tinĹł mokesÄ?iĹł sumos jau apskaiÄ?iuoti delspinigiai. TaÄ?iau ĹĄie fiziniai ar juridiniai asmenys nuo delspinigiĹł taip pat bus atleisti automatiĹĄkai – liks tik sumokÄ—ti mokestÄŻ. 4IKSĂ&#x;LASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;Ă&#x;MLNĂ&#x;EURĂ‹

VMI tikino neidentifikuosianti asmenĹł, pasinaudojusiĹł galimybe atsiskleisti ir bĹŤti atleistiems nuo delspinigiĹł, nes deklaracijos bus teikiamos ir tikslinamos bendrÄ… ja tvarka. „Siekdami uĹžtikrinti mokesÄ?iĹł mokÄ—tojĹł konfidencialumÄ… ir anonimiĹĄkumÄ… deklaracijas priimime bendra tvarka, prie jĹł jokiĹł pajamas pagrindĹžianÄ?iĹł dokumentĹł pateikti nereikÄ—s“, – sakÄ— VMI TeisÄ—s departamento direktorÄ— Rasa VirvilienÄ—. Ji tvirtino tikinti, kad VMI taip surinks apie 200 mln. eurĹł. VMI virĹĄininko pavaduotojas ArtĹŤras Klerauskas sakÄ—, jog didĹžiausias ĹĄeĹĄÄ—lis ĹĄiuo metu ÄŻĹžvelgiamas statybĹł, didmeninÄ—s ir maĹžmeninÄ—s prekybos, paslaugĹł, transporto sektoriuose. Taip pat pirmÄ… jÄŻ 2019-ĹłjĹł pusmetÄŻ VMI nepradÄ—s naujĹł mokestiniĹł patikrinimĹł. .EĂ&#x;PUOĂ&#x;LwĂ&#x;PLOĂ&#x;TIĂ&#x;RANĂ&#x;KOĂ&#x;MIS

Lietuvos darbdaviĹł konfederacijos vadovas Danas Arlauskas LRT radijui kalbÄ—jo, kad yra ir palaikanÄ?iĹł, ir peikianÄ?iĹł tokius valdĹžios Ĺžingsnius. „Turime dvejopos patirties. Verslininkai prisimena KGB agentus, kuriems buvo ĹžadÄ—ta, kad jei prisipaĹžins, niekada nebus pavieĹĄinti, o dabar jau kalbama, kad juos visus reikia atskleisti. Kiti verslininkai sako – kodÄ—l

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS

oro uostas, jo aruode – daugiau nei 47 tōkst. skrydŞių, Kaune jų įvyko daugiau nei 9 tōkst., Palangoje – beveik 5 tōkst.

Pabrango vieĹĄbuÄ?iai Pagal su kitomis Europos SÄ… jungos valstybÄ—mis narÄ—mis metodologiĹĄkai suderintÄ… vartotojĹł kainĹł indeksÄ… (SVKI) 2018-ĹłjĹł gruodÄŻ apskaiÄ?iuota vidutinÄ— metinÄ— inf liacija sudarÄ— 2,5 proc. MetinÄ— (2018 m. gruodÄŻ, palyginti su 2017 m. gruodĹžiu) inf liacija buvo 1,8 proc. Palyginti su 2017-ĹłjĹł gruodĹžio mÄ—nesu, labiausiai pabrango vieĹĄbuÄ?iĹł, kaviniĹł ir restoranĹł teikiamos paslaugos (5,4 proc.), bĹŤstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras (5,3 proc.), ĹĄvietimo paslaugos (3,6 proc.). AlkoholiniĹł gÄ—rimĹł ir tabako gaminiĹł kainos pakilo 3,5 proc.

3IĂ&#x;Ă„LOĂ&#x;PAĂ&#x;MgSĂ&#x;TYĂ&#x;TI

Pasirinko VilniĹł

â– /LHWXYRVYHUVORNRQIHGHUD FLMRV0RNHVmLĂ˜NRPLVLMRVYD GRYDV0DULXV'XEQLNRYDV IHLVEXNHSDVLGDOLMRPLQWL PLVNDGEHQGURYzPVNX ULRVGzONRNLĂ˜QRUVSULHĂ?DV mLĂ˜SDPLUĂ…RVXPRNzWLPR NHVmLXVGDEDU\UDYLVDLQH EORJDSURJDVXVLPjVW \WL â–  $QRWMRGDXJLDXVLDQDXGRV DPQHVWLMDWXUzVWRPVÂ’PR QzPVNXULRVSUDGzMXVLRV YHLNOjĂ„NĂ‘U \ELĂ…NDLÂłSDĂ? YHOJzÂ’PRNHVmLĂ˜PRNzMLPj RĂ…LXRPHWXMDXVXWYLUWzMX VLRVLUWRNLDĂ„NĂ‘U \EDÂłDWD VNDLWRVHQHEHXĂ?VLLPD â–  Ă„7DLSSDWWDLJHUDSULHPRQz YLVLHPVLQGLYLGXDOLRVYHLNORV SDĂ?\PĂ˜QHWXUzMXVLHPVEHW JDYXVLHPVSDMDPĂ˜QHV90, NRPSLXWHULQLDLDOJRULWPDL WLNUDLDWHLW\MHJDQDQXRVHN OLDLSDĂ…XNXRVVWRYLQmLXVWLHV Ă…HĂ…zOLRULED7RNLĂ˜VHNWRULĂ˜ NDLSQHNLOQRMDPRMRWXUWR QXRPDDURGRQWRORJLMDDW VWRYDLEHLNLWĂ˜SDVODXJĂ˜WHL NzMDLWLNUDLWXUzWĂ˜SDJDOYRWL SHUDUWLPLDXVLXVPzQHVLXV DUNDUWDLVQHSDĂ?LĂ‘UzGDYRÂ’ DSVNDLWjDWVDLQLDL³¹’VSz MR0'XEQLNRYDV

Islandijos finansiniĹł technologijĹł bendrovÄ— „Paystra“, teikianti mokÄ—jimĹł paslaugas, steigia bĹŤstinÄ™ Vilniuje. ÄŽmonÄ— planuoja per ateinanÄ?ius dvejus metus ÄŻdarbinti 30 ĹžmoniĹł komandÄ…. „Paystra“ tieks mokÄ—jimĹł „Visa“ ir „Mastercard“ kortelÄ—mis priÄ—mimo paslaugas POS terminalams, internetinÄ—ms, mobiliosioms ir kitoms elektroniniĹł mokÄ—jimĹł sistemoms. Kaip vietÄ… bĹŤstinei steigti svarstÄ™ LiuksemburgÄ…, LondonÄ…, ReikjavikÄ… ir kitus miestus, ÄŻmonÄ—s ÄŻkĹŤrÄ—jai nusprendÄ— kurtis Vilniuje.

mes kitiems turime dovanoti? Jeigu mes visuomet sÄ…Ĺžiningai mokÄ—jome mokesÄ?ius, kodÄ—l kitus turime amnestuoti?“ – svarstÄ— D.Arlauskas. Advokatas Darius LauruĹĄaitis teigÄ— matantis daug neaiĹĄkumĹł. „Kol niekas nepanaikino baudĹžiamosios atsakomybÄ—s uĹž mokesÄ?iĹł nemokÄ—jimÄ…, kaip tuomet asmenis, kurie pasinaudos amnestija, vertins prokurorai? To atsakymo iki ĹĄiol neturiu. Ĺ˝mogus pasinaudos amnestija, atskleis savo lÄ—ĹĄas, taÄ?iau ar nenutiks taip, kad dÄ—l jĹł ÄŻgijimo jam bus pradedami ikiteisminiai tyrimai?“ – abejojo teisininkas D.LauruĹĄaitis.

PasiekÄ— rekordÄ… 2018-ieji buvo geriausi „Lietuvos oro uostĹłâ€œ aviaciniai metai – aptarnauta 6,3 mln. keleiviĹł ir 61 tĹŤkst. skrydĹžiĹł. SkaiÄ?iuojama, kad ĹĄalies oro vartai 2018 m. aptarnavo 19 proc. daugiau keleiviĹł negu 2017 m. Intensyviausiai dirbo Vilniaus

PleÄ?iasi Lenkijoje BendrovÄ— „Axis Technologies“ pastatys biokuro katilinÄ™ Suvalkuose. Tai pirmas ĹĄios ÄŻmonÄ—s biokuro energetikos projektas Lenkijos rinkoje. Ĺ io projekto, vykdomo pagal sutartÄŻ su SuvalkĹł ĹĄilumos gamybos ir tiekimo ÄŻmone, vertÄ— virĹĄija 7,6 mln. eurĹł. „Axis Technologies“ biokuro katilinÄ™ statys ir ÄŻrengs su Lenkijos kompanija „Energika“. BendrovÄ—s darbus baigs iki 2020 m. spalio. Lietuvoje jau apie 70 proc. ĹĄilumos gaminama iĹĄ biokuro, didelÄ™ dalÄŻ biokuro katiliniĹł mĹŤsĹł ĹĄalyje statÄ— ir ÄŻrengÄ— bĹŤtent „Axis Technologies“.

Apyvarta sumenko Pieno produktĹł gamintojos VilkyĹĄkiĹł pieninÄ—s grupÄ—s apyvarta pernai buvo 104,17 mln. eurĹł, arba 8,5 proc. maĹžesnÄ— negu per tÄ… patÄŻ laikotarpÄŻ 2017 m. 2018 m. gruodÄŻ bendrovÄ—s konsoliduota apyvarta buvo 8,9 mln. eurĹł, arba 12,3 proc. didesnÄ— negu 2017 m. gruodÄŻ.

KainĹł pokyÄ?iai Pernai gruodÄŻ, palyginti su lapkriÄ?iu, gamintojĹł parduotos pramonÄ—s produkcijos kainos sumaŞėjo 2,5 proc., neÄŻskaitant rafinuotĹł naftos produktĹł – 0,4 proc. TaÄ?iau per metus nuo 2017 m. gruodĹžio visos gamintojĹł parduotos pramonÄ—s produkcijos kainos padidÄ—jo 1 proc., neÄŻskaitant rafinuotĹł naftos produktĹł – 2,8 proc. Lietuvos rinkoje parduotos pramonÄ—s produkcijos kainos per metus padidÄ—jo 2,8 proc., neÄŻskaitant rafinuotĹł naftos produktĹł – 2,6 proc.

Euro ir uĹžsienio valiutĹł santykis sausio 10 d. Valiutos pavadinimas

Santykis

ÄŒekijos krona

25,6260

Danijos krona

7,4655

DidĹžiosios Britanijos sv. sterlingĹł

0,9042

Lenkijos zlotas

4,2959

Rusijos rublis

77,2491

Ĺ vedijos krona

10,2303

Ĺ veicarijos frankas

1,1276

Turkijos lira

6,2709

Kinijos juanis

7,8213

Australijos doleris Bulgarijos levas Brazilijos realas Kanados doleris Kroatijos kuna Izraelio naujasis ĹĄekelis

Pokytis

1,1535

JAV doleris

1,6031 1,9558 4,2451 1,5251 7,4255 4,2261

Vengrijos forintas Japonijos jena Meksikos pesas Norvegijos krona Rumunijos lÄ—ja Tailando batas

321,1600 124,7000 22,1283 9,7493 4,6813 36,8020

Ĺ altinis: Lietuvos bankas

DegalĹł ir naftos kainos sausio 10 d.

.AUĂ&#x;JĂ‹Ă&#x;Â?MOĂ&#x;NIĂ‹Ă&#x;PERĂ&#x;NAIĂ&#x;PAĂ&#x;DAUĂ&#x;GwĂ&#x;JO 3HUQDL/LHWXYRMHEXYR Â’UHJLVWUXRWDVMXUL GLQLVDVPXRÂąSUR FHQWRGDXJLDXQHL PHWDLV3RSXOLDULDXVLRV WHLVLQzVYHUVORIRUPRV LĂ…OLNRWRVSDmLRVÂąXĂ? GDURMLDNFLQzEHQGUR YzLUPDĂ?RMLEHQGULMD RegistrĹł centro duomenimis, pernai ĹĄalyje iĹĄ viso buvo ÄŻregistruotos 6048 uĹždarosios akcinÄ—s bendrovÄ—s. Palyginti su uĹžpernai, jĹł skaiÄ?ius sumaŞėjo 7,7 procento.

Tuo metu maŞųjų bendrijų steigimas per metus iťaugo beveik 40 proc. – iki 4111. Praėjusiais metais penktadaliu (iki 554) sumaŞėjo naujų vieťųjų įstaigų steigimas, o naujų asociacijų steigimas iťliko stabilus – jų pernai buvo įregistruota 483. Juridinių asmenų registre atsirado 206 naujos individualios įmonės (2017 metais – 252). Daugiausia naujų juridinių asmenų įregistruojama ir iťregistruojama Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Iť naujai įregistruotų įmonių didŞiausią pradinį įstatinį kapitalą turėjo metų pabaigoje įregist-

ruota antrinÄ— „Lietuvos geleĹžinkeliĹłâ€œ ÄŻmonÄ— „LG Cargo“. Ĺ ios akcinÄ—s bendrovÄ—s ÄŻstatinis kapitalas siekÄ— 30 mln. eurĹł. VisĹł ĹĄalyje ÄŻregistruotĹł ÄŻmoniĹł bendras ÄŻstatinis kapitalas 2019 metĹł pradĹžioje siekÄ— beveik 22,1 mlrd. eurĹł. PraÄ—jusiais metais buvo iĹĄregistruoti 4848 juridiniai asmenys – maĹžiau negu 2017-aisiais (4805). NaujĹł ÄŻmoniĹł ÄŻregistravimas yra vienas kriterijĹł, pagal kurÄŻ ĹĄalys vertinamos Pasaulio banko sudaromame „Doing Business“ reitinge. PraÄ—jusiais metais pagal tai Lietuva uŞėmÄ— 14-Ä…jÄ… vietÄ…. (ELTA, LR)

Eurai uĹž litrÄ…*

Dyzelinas

95 benzinas

1,10 1,06 1,02 0,98 0,94 JAV doleriai 01 10 01 08 01 04 01 09 01 07 uĹž barelÄŻ** Penktadienis Pirmadienis Antradienis TreÄ?iadienis Ketvirtadienis 68

64

NAFTA

60 56 52

*Degalų kainos pagal tinklalapį degalu-kainos.lt Naftos kainos Londone („Brent�). **1 JAV barelis – 158,988 litro


TrenkÄ— durimis JAV lyderis D.Trumpas (nuotr.) treÄ?iadienÄŻ Baltuosiuose rĹŤmuose buvo susitikÄ™s su DemokratĹł partijos lyderiais Ch.Schumeriu ir N.Pelosi. TaÄ?iau prezidentas iĹĄÄ—jo iĹĄ susitikimo, kai demokratai neigiamai atsakÄ— ÄŻ jo praĹĄymÄ… skirti lÄ—ĹĄĹł statyti sienai JAV ir Meksikos pasienyje. Susitikime dalyvavÄ™ DemokratĹł partijos atstovai tvirtina, kad iĹĄgirdÄ™s neigiamÄ… atsakymÄ… prezidentas D.Trumpas trenkÄ— kumĹĄÄ?iu ÄŻ stalÄ… ir, pareiĹĄkÄ™s, kad „tada nÄ—ra apie kÄ… kalbÄ—ti“, iĹĄÄ—jo. Jau kelias savaites respublikonams ir demokratams nepavyksta susitarti dÄ—l valstybÄ—s biudĹžeto, ÄŻ kurÄŻ D.Trumpas nori ÄŻtraukti 5 mlrd. JAV doleriĹł (4,33 mlrd. eurĹł) sienai su Meksika statyti. DÄ—l to nuo gruodĹžio 22 d. ĹĄalyje nedirba dalis federalinÄ—s vyriausybÄ—s institucijĹł.

)¸EIĂ&#x;TIESĂ&#x;I¸Ă&#x;KRIĂ&#x;ZwSĂ&#x;6ENESUELOJEĂ&#x;NEMATYTI 3ROLWLQzLUKXPDQLWDULQz NUL]z9HQHVXHORMHNHWYLU WDGLHQÂ’SHUVLULWRÂ’QDXMj HWDSj3UH]LGHQWDV1L FRODVDV0DGXURSULVLHNz QDXMDLPHWĂ˜NDGHQFL MDLRGDEDUWLQzVLWXDFL MDĂ…DO\MHGDUQLHNDGDQH EXYRWRNLDDSYHUNWLQD Nors Venesuela nekariauja, ĹĄalies ekonomika per pastaruosius ketverius metus susitraukÄ— 50 procentĹł. Kadaise turtingiausia buvusi regiono visuomenÄ— ĹĄiandien kenÄ?ia nuo maisto trĹŤkumo, ligĹł ir ĹžiauriĹł nusikaltimĹł protrĹŤkio. Trys milijonai venesuelieÄ?iĹł jau paliko ĹĄalÄŻ, taÄ?iau N.Maduro suklastojo savo perrinkimÄ… ir toliau ĹĄalyje kuria „socialistinÄ™ revoliuciją“ klausydamas patarimĹł iĹĄ Kubos ir imdamas paskolas iĹĄ Rusijos bei Kinijos. „N.Maduro greiÄ?iausiai pakels minimaliÄ… algÄ…, bet tai lems tik dar didesnÄŻ kainĹł augimą“, – kalbÄ—jo Peru ir Kolumbijoje geresnio gyvenimo ieĹĄkojusi Taina Nieves. 6ALĂ&#x;DĂ€IAĂ&#x;VYKĂ&#x;DOĂ&#x;REPĂ&#x;REĂ&#x;SIĂ&#x;JAS

Mirtinai suĹĄalo Ukrainoje praÄ—jusiomis savaitÄ—mis mirtinai suĹĄalo daugiau kaip 60 ĹžmoniĹł. Dar bent 900 gyventojĹł nuo gruodĹžio dÄ—l patirtĹł nuĹĄalimĹł buvo nuveĹžti ÄŻ ligonines. PraÄ—jusiomis dienomis dalyje Ukrainos termometrĹł stulpeliai nukrito iki minus 20 laipsniĹł padalos. AukĹł yra Rusijoje, Buriatijos regione, – Ä?ia spaudÄ— 50 laipsniĹł ĹĄaltis ir, oficialiais duomenimis, mirtinai suĹĄalo keliolika ĹžmoniĹł

SuÄ—mÄ— ÄŻtariamÄ… jÄŻ Australijoje buvo suimtas 48-eriĹł ÄŻtariamasis S.Avanas, kuris galbĹŤt iĹĄsiuntÄ— paketĹł su asbestu 16 ĹĄaliĹł diplomatinÄ—ms atstovybÄ—ms. Jie buvo pastebÄ—ti treÄ?iadienÄŻ, o visos diplomatinÄ—s atstovybÄ—s evakuotos. Po ekspertizÄ—s paaiĹĄkÄ—jo, jog medĹžiaga paketuose nebuvo pavojinga. Vyrui gresia iki 10 metĹł laisvÄ—s atÄ—mimo bausmÄ—.

LaimÄ—jo rinkimus Kongo prezidento rinkimus laimÄ—jo opozicijos kandidatas F.Tshisekedis (nuotr.). Jis pakeis 17 metĹł prezidentavusÄŻ J.KabilÄ…. Jeigu kiti kandidatai pripaĹžins pralaimÄ—jimÄ…, tai bĹŤtĹł pirmasis taikus valdĹžios perdavimas Konge per 50 metĹł, bet antroje vietoje likÄ™s M.Fayulu jau pareiĹĄkÄ— abejoniĹł dÄ—l rezultatĹł ir pavadino juos „tikru rinkiminiu puÄ?u“.

Sugadino paveikslą Britų dailėtyrininko B.Grosvenoro katė sugadino XVII a. portretisto J.M.Wrighto paveikslą. Specialistui restauruojant meno kōrinį gyvōnas netikėtai ťoko ant jo, nagais įsikibo į drobę ir ją suplėťė. Kōrinį jis buvo įsigijęs 2015 metais uŞ 5250 svarų sterlingų (5800 eurų) ir dar bent tiek buvo iťleidęs jam restauruoti.

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SAUSIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS

PASAULIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Atrodo, ĹĄiame niĹŤriame Venesuelos paveiksle nÄ—ra jokios vilties, taÄ?iau ĹĄalies kaimynai ruoĹĄiasi imtis ryĹžtingĹł veiksmĹł, nes pabÄ—gÄ—liĹł srautai ir kitose ĹĄalyse situacijÄ… gali padaryti nestabiliÄ….

„N.Maduro greiÄ?iausiai pakels minimaliÄ… algÄ…, taÄ?iau tai lems tik dar didesnÄŻ kainĹł iĹĄaugimÄ….“ 71LHYHV

Dauguma Şmonių susiduria su maisto, vandens, vaistų ir elektros energijos trōkumu, tad kiekvieną dieną jų pagrindinis tikslas yra iťlikti. Žlugusiai valstybei vadovau-

,Ă…9HQHVXHORVÂ’NDLP\QLQHVĂ…DOLVSDEzJRMDXPOQĂ?PRQLĂ˜*UHLWXPHWXSDEzJzOLĂ˜VNDLmLXVJDOLLĂ…DXJWLGDUPOQ

jantis N.Maduro, kaip ir jo pirmtakas Hugo Chavezas, daĹžnai prieĹĄ Ĺžmones imasi represyviĹł priemoniĹł. Ĺ˝mogaus teisiĹł organizacija „Human Rights Watch“ ĹĄiÄ… savaitÄ™ paskelbÄ—, kad nuo 2014 metĹł uĹžfiksavo 380 Ĺžiauraus, neĹžmoniĹĄko ir ĹžeminanÄ?io susidorojimo su valdĹžios oponentais elgesio atvejĹł. 2AĂ&#x;GIĂ&#x;NAĂ&#x;BĂ„Ă&#x;TIĂ&#x;VIEĂ&#x;NINĂ&#x;GUS

Kaip ir ankstesni pirmtakai, Donaldas Trumpas neranda priemoniĹł, kaip reaguoti ÄŻ situacijÄ… Venesueloje. JAV iĹždo departamentas nuolatos pleÄ?ia sankcijĹł apimtÄŻ, jos dabar galioja 70 asmenĹł, taÄ?iau didelio poveikio tai neturi. BaltĹłjĹł rĹŤmĹł atstovai kartais kalba apie karinÄ™ intervencijÄ… ĹĄalyje, bet to padaryti jie irgi nedrÄŻsta, kaip ir boikotuoti Venesuelos pardavinÄ—jamos naftos. JAV valstybÄ—s sekretorius Mike’as Pompeo paragino kitas LotynĹł Amerikos valstybes imtis veiksmĹł.

PraÄ—jusiÄ… savaitÄ™ 13 valstybiĹł vyriausybÄ—s, tarp kuriĹł buvo Brazilijos, Kolumbijos, Argentinos ir Kanados atstovai, iĹĄleido bendrÄ… pareiĹĄkimÄ…, kuriuo N.Maduro prezidentavimÄ… paskelbÄ— nelegaliu ir pagrasino grieĹžtomis sankcijomis. N.Maduro ir jo kabinetui Peru jau paskelbÄ— kelioniĹł draudimÄ… ir finansines sankcijas. Kitos ĹĄalys tvirtino, kad vienintele teisÄ—ta ĹĄalies institucija pripaĹžins tiktai opozicijos kontroliuojamÄ…, bet neveiksnĹł parlamentÄ…. TaÄ?iau ne visos ĹĄalys yra linkusios bendradarbiauti. Meksika neprisijungÄ— prie kitĹł valstybiĹł kolektyvinio Venesuelos valdĹžios pasmerkimo ir ÄŻ N.Maduro inauguracijÄ… nusiuntÄ— savo atstovus. 4OĂ&#x;KIOSĂ&#x;KRIĂ&#x;ZwSĂ&#x;DARĂ&#x;NEĂ&#x;BUĂ&#x;VO

Vargu ar kitĹł ĹĄaliĹł Venesuelos valdĹžiÄ… smerkianti deklaracija padarys poveikÄŻ reĹžimui. N.Maduro jau seniai numojo ranka ÄŻ iĹĄĹĄĹŤkius, po kuriĹł ÄŻpras-

tai Ĺžlunga vyriausybÄ—s. 2017-aisiais ĹžmonÄ—s mÄ—nesius protestavo Venesuelos gatvÄ—se, o hiperinf liacija 2018-aisiais pasiekÄ— milijonÄ… procentĹł. BlogesnÄ— situacija buvo tiktai ZimbabvÄ—je praÄ—jusio deĹĄimtmeÄ?io pabaigoje ir 1923-iaisiais Veimaro respublikoje, taÄ?iau tarptautinis valiutos fondas prognozuoja, kad 2019-aisiais inf liacija Venesueloje gali pasiekti ir 10 milijonĹł procentĹł. SÄ…lygos Venesueloje pamaĹžu tik blogÄ—ja, tad N.Maduro anksÄ?iau ar vÄ—liau gali bĹŤti nuverstas sukilusiĹł ĹžmoniĹł ar disidentĹł reĹžimo viduje. Jeigu taip nenutiks, ĹĄalies kaimyniĹł kantrybÄ—s taurÄ— gali persipildyti. Ekspertai teigia, kad artimiausiu metu iĹĄ Venesuelos bÄ—gti ketina dar maĹžiausiai 5 milijonai ĹžmoniĹł. Regione tokios krizÄ—s dar nebuvo, o ĹĄios katastrofos sprendimo niekas neranda nei Venesuelos viduje, nei uĹž jos ribĹł. („The Washington Post“, CNN, LR)

)TAĂ&#x;LAIĂ&#x;IRĂ&#x;LENĂ&#x;KAIĂ&#x;MwĂ&#x;GINSĂ&#x;PAĂ&#x;KEISĂ&#x;TIĂ&#x;%UROPg ‘WDNLQJLDXVLDV,WDOLMRVSROLWLNDVSDĂ?DGzMR(XURSDLVX WHLNWLĂ„Ă…YLHĂ?LRNUDXMRMzJĂ˜LUHQHUJLMRVÂł0DWWHR6DO YLQLMDXEXULDVjMXQJLQLQNXV/HQNLMRMHLUNLWXUVXMDLV EDQG\VĂ…LHPHWĂ…WXUPXRWL(XURSRV3DUODPHQWj (3 M.Salvini treÄ?iadienÄŻ vieĹĄÄ—jo Lenkijoje ir susitikÄ™s su vidaus reikalĹł ministru Joachimu Brudzinskiu ir valdanÄ?iosios TeisÄ—s ir teisingumo partijos lyderiu Jaroslawu Kaczynskiu aptarÄ— geguŞės mÄ—nesÄŻ vyksianÄ?ius EP rinkimus. JĹł metu dabartinei tvarkai nacionalistinÄ—s ir kraĹĄtutinÄ—s deĹĄinÄ—s partijos mes rimtÄ… iĹĄĹĄĹŤkÄŻ. „RuoĹĄiamÄ—s pakeisti galios pusiausvyrÄ… ir suteikti Europai naujos energijos. Lenkija ir Italija vadovaus ĹĄiam naujam Europos pavasariui, kalbÄ—jo M.Salvini. – Turime planÄ… Europai, kuris yra skirtas nutraukti PrancĹŤzijos ir Vokietijos dominavimÄ….“ Daugiau detaliĹł apie bĹŤsimÄ… bendradarbiavimÄ… politikas neatskleidÄ—, bet matyti, kad bus ieĹĄkoma ir daugiau sÄ… jungininkĹł. „Noriu sukurti aljansÄ… visiems, kurie nori iĹĄgelbÄ—ti EuropÄ…. Kuo daugiau mĹŤsĹł bus, tuo geriau“,

– teigÄ— Italijos vidaus reikalĹł ministras. Jis taip pat tvirtino, kad jo partija „ŠiaurÄ—s lyga“ rengs 10 punktĹł planÄ… ir pristatys kitoms Europos valstybÄ—ms, o bendro judÄ—jimo tikslas bus tapti antra ar pirma pagal dydÄŻ jÄ—ga EP. Roma jau kurÄŻ laikÄ… nesutaria su Briuseliu. Konf liktĹł daugiausia kyla dÄ—l Italijos vykdomos imigracijos politikos ir Europos SÄ… jungos reikalavimĹł neatitinkanÄ?io biudĹžeto, kuriuo valdantieji nori ÄŻgyvendinti populistinius planus. „ŠiaurÄ—s lyga“ kaltina ES institucijas, kad dÄ—l jĹł kaltÄ—s nebuvo suvaldyta pabÄ—gÄ—liĹł krizÄ—. DÄ—l to M.Salvini jau suvienijo jÄ—gas su Vengrijos premjeru Viktoru Orbanu. Politikai kartu paskelbÄ— prieĹĄ migrantus nukreiptÄ… manifestÄ…. Lenkijos valdantieji taip pat daĹžnai konf liktuoja su Briuseliu

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

PASAULIS

/HQNLMRMH06DOYLQL NDLUzMH SDVNHOEzDSLHDOMDQVR(XURSDLLĂ…JHOEzWLNĂ‘ULPj

daugybÄ—je sriÄ?iĹł. Ĺ alies premjeras Mateuszas Morawieckis ĹĄiÄ… savaitÄ™ taip pat iĹĄreiĹĄkÄ— palaikymÄ… Italijos vyriausybei ir apkaltino BriuselÄŻ diskriminuojant kai kurias valstybes. „Italija turi 2,4 proc. biudĹžeto deficitÄ…, o PrancĹŤzijos virĹĄija 3 proc., taÄ?iau panaĹĄioje situacijoje su ĹĄalimis elgiamasi skirtin-

gai“, – tvirtino M.Morawieckis. TaÄ?iau prieĹĄ BriuselÄŻ nukreipta koalicija ateityje gali susidurti ir su sunkumais. M.Salvini yra vienas draugiĹĄkiausiĹł Rusijai Europos politikĹł, o tai nepatinka daugeliui lenkĹł, tarp jĹł ir de facto ĹĄalies vadovui J.Kaczynskiui. („Euronews“, AFP, LR)


Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

SDVDXOLV

Ă&#x;PVDXVLRG

+IRĂ&#x;̧ IĂ&#x;NAĂ&#x;¸ERĂ&#x;NĂ‹Ă&#x;¸AUDYMAS /HQNLMRVY\ULDXV\EzVLHNLDJHOEzWLĂ‘NLQLQNXVQXRVSDU mLDLSOLQWDQmLRDIULNLQLRNLDXOLĂ˜PDUR $.0 NXULVNH OLDGDXJ\EzVVPXONLĂ˜Ă‘NLQLQNĂ˜EDQNURWĂ˜JUzVPÂ?6XVL GRURMLPRVXĂ…HUQDLVEĂ‘GDVVXVNDOGz/HQNLMRVĂ?PRQHV

300 mokslininkĹł bei 250 tĹŤkst. internautĹł pasiraĹĄÄ— peticijÄ…, reikalaujanÄ?iÄ… atĹĄaukti aplinkos apsaugos ministro Henryko Kovalczyko nurodymÄ… iĹĄĹĄaudyti 210 tĹŤkstanÄ?iĹł ĹĄernĹł – 90 procentĹł jĹł populiacijos. H.Kowalczyko nurodymas ne tiktai sukÄ—lÄ— protestĹł prie Seimo bangÄ…, bet ir suskaidÄ— ministerijai pavaldĹžios Lenkijos medĹžiotojĹł sÄ… jungos (LMS) narius. „Tam, kuris tai sumanÄ—, greiÄ?iausiai ne viskas gerai galvoje, todÄ—l kvieÄ?iu kolegas nedalyvauti medĹžioklÄ—je arba ĹĄaudyti netaikliai“, – tokÄŻ atsiĹĄaukimÄ… internete iĹĄplatino medĹžiotojĹł bĹŤrelio „Ostoja“ narys Marekas Porczakas. Vyras pareiĹĄkÄ—, jog dalyvavimas vienos miĹĄko gyvĹŤnĹł rĹŤĹĄies iĹĄnaikinime prieĹĄtarauja medĹžiotojĹł priesaikai elgtis etiĹĄkai ir globoti gamtÄ…. M.Poczakas pasibaisÄ—jo ir tuo, kad ÄŻ ĹĄernĹł iĹĄnaikinimo akcijÄ… medĹžiotojai viliojami Ĺžadant sumokÄ—ti 300 zlotĹł (70 eurĹł) premijÄ… uĹž kiekvienÄ… nuĹĄautÄ… gyvĹŤnÄ… – net uĹž maĹžyÄ?ius ĹĄerniukus ir vaikingas pateles.

„Tam, kuris tai sumanÄ—, greiÄ?iausiai ne viskas gerai galvoje, todÄ—l kvieÄ?iu kolegas nedalyvauti medĹžioklÄ—je.“ 03RUF]DNDV

HULĂ˜-%H]RVDVVXĂ…HĂ…HULDLVPHWDLVMDXQHVQHĂ?PRQD0DF.HQ]LHLĂ…VLVNLUVSRPHWXVWUXNXVLRVVDQWXRNRV

4URĂ&#x;TINĂ&#x;GIAUĂ&#x;SIAĂ&#x;ÂżEĂ&#x;MwSĂ&#x;POĂ&#x;RAĂ&#x;I¸IRO -$9LQWHUQHWRPLOĂ?LQzVĂ„$PD]RQÂłYDGRYDV-HIIDV %H]RVDVLUMRĂ?PRQD0DF.HQ]LH%H]RVSRPHWĂ˜ VDQWXRNRVVXNDVNLUWLQJDLVNHOLDLV7DLUHLĂ…NLDNDGML JUHLWDLJDOLWDSWLWXUWLQJLDXVLDSODQHWRVPRWHULPL

Ä=XPD3UHVV³Ä6FDQSL[³QXRWU

Tuo metu ĹŤkininkai giria tokÄŻ nurodymÄ… kaip vienintelÄŻ, galintÄŻ padÄ—ti ÄŻveikti AKM. Lenkijos ĹŤkininkĹł sÄ… jungos vicepirmininkas Stanislawas Ojdana pareiĹĄkÄ—, kad dÄ—l AKM bankrutavo 70 tĹŤkst. smulkiĹł kiauliĹł

augintojĹł. Pastarieji buvo priversti atiduoti utilizuoti visas kiaules ir nesulaukÄ— iĹĄ vyriausybÄ—s tinkamos kompensacijos. „Vienas ĹŤkininkas dÄ—l patirto bankroto nusiĹžudÄ—. Negi prieĹĄ ĹĄernĹł ĹĄaudymÄ… protestuojantys asmenys nori, kad tokiĹł saviĹžudybiĹł bĹŤtĹł ĹĄimtai?“ – klausÄ— S.Ojdana. MÄ—sos perdirbÄ—jĹł sÄ… jungos atstovas Witoldas Choinskis gÄ…sdina, kad vyriausybei nesiimant ĹĄiĹł drastiĹĄkĹł priemoniĹł gali bĹŤti uĹžblokuotas lenkiĹĄkos kiaulienos eksportas ÄŻ uĹžsienÄŻ. Vien praÄ—jusiais metais ĹĄalyje atsirado 2 tĹŤkst. naujĹł AKM ĹžidiniĹł, kuriĹł iĹĄ viso dabar yra net 3,2 tĹŤkst. DÄ—l sumaŞėjusiĹł eksporto galimybiĹł kiaulienos supirkimo kaina krito iki 4,1 zloto (95 euro centĹł) uĹž kilogramÄ… ir vos atperka auginimo iĹĄlaidas. ĹŞkininkai atmeta kaltinimus, kad ĹĄernĹł iĹĄnaikinimas yra neetiĹĄkas elgesys su ĹžvÄ—rimis. VarĹĄuvos universiteto veterinarijos profesorius Andrzejus Elzanowskis aiĹĄkino, kad ĹĄernai ÄŻ kiauliĹł fermas neÄŻĹžengia, tad dÄ—l maro plitimo kalÄ?iausi patys ĹŤkininkai, nesilaikantys grieĹžtĹł sanitariniĹł reikalavimĹł ir blogai dezinfekuojantys aprangÄ…, darbo ÄŻrankius, transportÄ…. AukĹĄtĹłjĹł kontrolÄ—s rĹŤmĹł patikrinimas patvirtino, kad praÄ—jusiais metais net trys ketvirtadaliai ĹŤkininkĹł nesilaikÄ— sanitariniĹł reikalavimĹł, privalomĹł norint apsisaugoti nuo AKM. DÄ—l ĹĄios prieĹžasties AKM virusas pateko net ÄŻ tokias fermas, ĹĄalia kuriĹł nebuvo tos ligos Ĺžidinio. Ĺ˝urnalas „Polityka“ teigia, kad uĹž valdanÄ?iÄ… jÄ… TeisÄ—s ir teisingumo partijÄ… labiausiai balsuojama kaimuose. DÄ—l to vyriausybÄ— nusprendÄ—, kad bĹŤtina ÄŻsiteikti rinkÄ—jams, ir liepti ĹĄaudyti ĹĄernus, nes spalÄŻ artÄ—ja Seimo rinkimai.

3ULH6HLPRSURWHVWXRMDQW\VĂ?PRQzVPDQRNDGNRYDVXĂ…HUQDLVQHKXPDQLĂ… NDQHVPHGĂ?LRWRMDPVOHLGĂ?LDPDĂ…DXG\WLLUMDXQLNOLXVEHLYDLNLQJDVSDWHOHV

„Mes esame be galo laimingi, kad radome vienas kitÄ…, ir esame dÄ—kingi uĹž kiekvienus kartu santuokoje praleistus metus. Jeigu bĹŤtume ĹžinojÄ™, kad po 25 metĹł iĹĄsiskirsime, vis tiek bĹŤtume tai kartoję“, – sakoma poros iĹĄplatintame pareiĹĄkime. Pasak poros, ĹĄeima ir artimi draugai jau kurÄŻ laikÄ… Ĺžinojo apie planuojamas skyrybas. „Kaip mĹŤsĹł ĹĄeima ir draugai jau seniai Ĺžinojo, po ilgo meilÄ—s iĹĄbandymo laikotarpio ir mÄ—ginimo gyventi atskirai mes nutarÄ—me iĹĄsiskirti ir toliau gyventi kaip draugai“, – tviteryje raĹĄÄ— J.Bezosas. Pora turi keturis vaikus. Dar pernai sutuoktiniai drauge ÄŻsteigÄ— labdaros fondÄ… „The Day One Fund“. Ĺ˝urnalo „Forbes“ duomenimis, 54-eriĹł J.Bezosas ĹĄiuo metu yra turtingiausias pasaulio Ĺžmogus. Jo asmeninis turtas vertinamas 136,9 mlrd. doleriĹł (118,8 mlrd. eurĹł) – 13 kartĹł didesnis nei Lietuvos 2018 metĹł valstybÄ—s biudĹžetas. 48 metĹł MacKenzie yra raĹĄytoja. Teigiama, kad po skyrybĹł

ji turÄ—tĹł tapto turtingiausia pasaulio moterimi, jeigu gaus pusÄ™ savo vyro turto. Ĺ iuo metu turtingiausios moters titulas priklauso groĹžio imperijos „L’Oreal“ paveldÄ—tojai Françoise Bettencourt-Meyers – jos turtas vertinamas 45,6 mlrd. doleriĹł (39,6 mlrd. eurĹł). Paskelbus apie skyrybas Ĺžiniasklaida jau Ä—mÄ— spÄ—lioti, kad tai gali bĹŤti vienos brangiausiĹł skyrybĹł istorijoje. J.Bezosas susipaĹžino su Ĺžmona, kai dirbo investiciniame fonde „D.E.Shaw“. MacKenzie atÄ—jo ÄŻ darbo pokalbÄŻ, o jos bĹŤsimas vyras jai uĹždavinÄ—jo klausimus. „Amazon“ laikomas dar vienu jĹłdviejĹł bendru vaiku: kai savo namĹł garaĹže J.Bezosas pradÄ—jo knygĹł pardavimo verslÄ…, jis pats atsakinÄ—davo ÄŻ elektroninius laiĹĄkus, pakuodavo siuntinius, rĹŤpindavosi jĹł iĹĄsiuntimu. Drauge su juo dirbo ir neseniai uĹž jo iĹĄtekÄ—jusi MacKenzie. IlgÄ… laikÄ… J.Bezosas neĹĄvaistÄ— savo turtĹł ir su Ĺžmona gyveno asketiĹĄkai. 1999-aisiais, kai jo turto vertÄ— jau buvo perkopusi 9 mlrd. do-

leriĹł, su Ĺžmona jie Siatle vis dar nuomojosi butÄ…, kuriame buvo tik vienas miegamasis. ÄŽ ĹĄÄŻ bĹŤstÄ… jie ÄŻsikÄ—lÄ— prieĹĄ penkerius metus iki J.Bezosui ÄŻkuriant „Amazon“. Iki 2013-ĹłjĹł J.Bezoso Ĺžmona MacKenzie rytais pati veĹždavo keturis vaikus ÄŻ mokyklÄ…, vÄ—liau sugrÄŻĹždavo ir iki darbo „Honda“ markÄ—s automobiliu pamÄ—tÄ—davo savo vyrÄ…. „Jie yra tokia normali ĹĄeima ir tokie artimi, kad tai jau beveik nenormalu“, – yra sakÄ™s poros draugas Danny Hillisas. Dabar ĹĄeima jau leido sau paiĹĄlaidauti – jie turi dviejĹł hektarĹł ploto sklypÄ… prie VaĹĄingtono eĹžero su didĹžiuliu namu, taip pat rezidencijÄ… Beverli Hilse su didĹžiuliu baseinu, teniso aikĹĄtynais ir aktoriumi Tomu Cruise’u kaimynystÄ—je. BezosĹł ĹĄeima pasakodavo turÄ—jusi ritualĹł, kurie, pasak „Amazon“ ÄŻkĹŤrÄ—jo, jam ĹĄventi. PavyzdĹžiui, kiekvienÄ… rytÄ… jie pradÄ—davo bendrais pusryÄ?iais – vyras niekuomet neplanuoja susitikimĹł anksti ryte. Viename interviu milijardierius yra sakÄ™s, kad namuose daro kai kÄ…, kas jo sutuoktinei turbĹŤt yra ypaÄ? malonu: „SugrįŞęs namo aĹĄ suplaunu indus. Man regis, tai yra seksualiausia, kÄ… darau gyvenime.“ (ELTA, „Lrytas.lt“, LR)

0AĂ&#x;VOĂ&#x;GwĂ&#x;DIDĂ€IULŠĂ&#x;AUKĂ&#x;SOĂ&#x;MOĂ&#x;NEĂ&#x;Tg Ă„5HXWHUV³Ä6FDQSL[ÂłQXRWU

E l do r a d a s BU T R I M A S Specialiai LR, VarĹĄuva

.HWXULY\UDLVWRMRSULHĂ… WHLVPjGzODXNVRPR QHWRVYDJ\VWzVLĂ…%HU O\QRPX]LHMDXV-XEL OLHMLQzPRQHWDĂ„'LG\ VLVNOHYRODSDVÂłEXYR Â’YHUWLQWDPOQHXUĂ˜ VagiĹĄiai kopÄ—Ä?iomis pasiekÄ— treÄ?iÄ… Bode muziejaus Berlyne aukĹĄtÄ… ir ÄŻsiropĹĄtÄ— per langÄ…. Tuomet jie sugebÄ—jo iĹĄdauĹžyti neperĹĄaunamo stiklo gaubtÄ…, po kuriuo buvo moneta. 100 kg sveriantÄŻ aukso luitÄ… jie iĹĄsiveŞė karuÄ?iu iki parko, o tuomet ÄŻritino ÄŻ automobilÄŻ ir juo paspruko. Tai ÄŻvyko 2017 metĹł kovo 27osios paryÄ?iais, o teismas vyksta ĹĄiÄ… savaitÄ™. Nusikaltimas nustebino vokieÄ?ius savo paprastumu ir tuo, kad muziejuje visiĹĄkai nesuveikÄ— signalizacija. Trys iĹĄ teisiamĹłjĹł – 21-eriĹł Wissamas R., 20-metis Ahmedas R.

$XNVRPRQH WDÂąDQWUDSDJDO G\GÂ’SDVDXO\MH

ir 23-ejĹł Wayci R. – yra libanieÄ?iĹł kilmÄ—s, priklauso vienai Berlyno nusikaltÄ—liĹł ĹĄeimai ir yra registruoti bedarbiai. Ketvirtas teisiamasis – 20-metis apsaugininkas Denis W., kuris suteikÄ— vyrams informacijos apie muziejaus planÄ… ir saugumo sistemos spragas. Jis kaltinamas bendrininkavimu.

„Didysis klevo lapas“ laikomas antra pagal dydÄŻ auksine moneta pasaulyje. 53 centimetrĹł skersmens monetÄ… neÄŻvardijamas kolekcininkas buvo paskolinÄ™s Bode muziejui. Kur pradingo moneta, neĹžinoma. ÄŽtariama, kad vagys jÄ… supjaustÄ— ÄŻ gabalus ir pardavÄ—. (AP, „The Guardian“, LR)


SPORTOĂ&#x;ARENA

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SAUSIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

VARDAIĂ&#x;IRĂ&#x;VEIDAI

RiÄ?ardas Berankis suklupo ties antrÄ… ja kliĹŤtimi. „Australian Open“ turnyro vyrĹł atrankos varĹžybĹł antrajame rate ketvirtadienÄŻ lietuvis 6:2, 2:6, 3:6 pralaimÄ—jo 28-eriĹł kinui Zhang Ze (217-oji pasaulio raketÄ—) ir pasitraukÄ— iĹĄ tolesnÄ—s kovos. MaÄ?as truko 1 val. 26 min. 28 metĹł R.Berankis, kuris planetos reitinge yra 107-as, padarÄ— tris dvigubas klaidas, o varĹžovas – vienÄ…. Abu tenisininkai atliko po septynis neatremiamus padavimus.

Andrius Skerla paskirtas vadovauti Lietuvos jaunimo (iki 18 m.) futbolo rinktinei, kuri dalyvaus tarptautiniame turnyre Minske. Jis pastaruosius dvejus metus dirbo jaunimo (iki 21 m.) rinktinÄ—s trenerio asistentu. „GruodĹžio pabaigoje baigÄ—si jaunimo rinktiniĹł treneriĹł sutartys, jos nebuvo pratÄ™stos. Dabar svarbiausias rĹŤpestis yra iĹĄrinkti Lietuvos vyrĹł rinktinÄ—s trenerÄŻ. Norime, kad jis burtĹł jaunimo rinktiniĹł trenerius, kurie dirbtĹł pagal bendrÄ… filosofiją“, – sakÄ— Lietuvos futbolo federacijos generalinis sekretorius Edgaras StankeviÄ?ius.

Vidmantas Murauskas pakÄ—lÄ— naujo sezono uĹždangÄ…. Lietuvos futbolo Ä?empionÄ—s MarijampolÄ—s „SĹŤduvos“ klubo prezidentas „Arvi“ arenos manieĹže stebÄ—jo pirmÄ…jÄ… 2019-ĹłjĹł treniruotÄ™. Joje dalyvavo 19 futbolininkĹł ir klubo narystÄ™ ÄŻsigijÄ™ asmenys. MarijampolÄ—je „SĹŤduva“ treniruosis iki sausio 31-osios ir per tÄ… laikÄ… manieĹže suĹžais 5 kontrolines rungtynes.

+REPĂ&#x;̧ IĂ&#x;NIS ."!Ă“jEMĂ“PIOĂ“NAĂ“TAS/LHWXYLDL'6DERQLV Ă„,QGLDQD3DFHUVÂł ÂąWĂ…N GYL WDĂ…NLĂ˜EDXGĂ˜ DWNNDPUH] SHUGSHUPLQĂ„3DFHUVÂłVYHmLXRVH SUDODLPzMRĂ„%RVWRQ&HOWLFVÂł 9DNDURSDVLURG\PDL*$QWHWRNRXQPSR Ă„0LOZDXNHH%XFNVÂł ÂąWĂ…NDWN NDP-+DUGHQDV Ă„+RXVWRQ5RFNHWVÂł ÂąWĂ…NĂ„%XFNVÂłVYHmLXRVHQXJDOzMR Ă„5RFNHWVÂł ..X]PD Ă„/RV$QJHOHV/DNHUVÂł Âą WĂ…NĂ„/DNHUVÂłQDPLHQXJDOzMRĂ„'HWURLW 3LVWRQVÂł $'DYLVDV Ă„1HZ2UOHDQV3HOLFDQVÂł Âą WĂ…NĂ„3HOLFDQVÂłQDPLHQXJDOzMRĂ„&OHYH ODQG&DYDOLHUVÂł

Ă„5\WRÂłNUHSĂ…LQLQ NDPVVXQNLDLVH NzVLVWDEG\WLĂ„0R QDFRÂłHNLSRVO\ GHUÂ’(.LNDQRYLmLĂ˜ VXNDPXROLX 

¡2YĂ&#x;TAS¨Ă&#x;Â?STĂ&#x;RIĂ&#x;GOĂ&#x;PRIEĂ&#x;PATĂ&#x;TIKSĂ&#x;LO JogailÄ— AglinskytÄ— tapo JAV vykstanÄ?iĹł VaikĹł Ĺžiemos ĹžaidyniĹł mergaiÄ?iĹł dailiojo Ä?iuoĹžimo varĹžybĹł nugalÄ—toja. Po trumposios programos antrojoje vietoje buvusi Dmitrijaus Kozlovo auklÄ—tinÄ— laisvÄ… jÄ… programÄ… atliko nepriekaiĹĄtingai ir galutinÄ—je ÄŻskaitoje net 11,6 taĹĄko aplenkÄ— kanadietÄ™ Catherine Caron. 13-metÄ— lietuvÄ— iĹĄ viso surinko 108,97 taĹĄko. Ji sÄ—kmingai atliko 2 dvigubus Akselio ĹĄuolius ir net 4 trigubus ĹĄuolius. Kita Lietuvos atstovÄ— Selina Kaneda (84,68 taĹĄko) iĹĄkovojo bronzÄ…. IĹĄ viso mergaiÄ?iĹł grupÄ—je varŞėsi 22 sportininkÄ—s iĹĄ 8 ĹĄaliĹł.

¸VIESLENTw

Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă„$VPRQDFREDVNHWEDOOÂłQXRWU

SPORTAS

(XURSRVWDXUzVĂ„7RSÂłHWDSRDMDPHWXUH9LO QLDXVĂ„5\WRÂłNUHSĂ…LQLQNDLEXYRDUWLDQWURVLRVSHU JDOzVEHWPDmRSDEDLJRMHVYHmLXRVHQXVLOHL GRĂ„0RQDFRÂłHNLSDLLUYLVNjWXUzVSUDGzWLLĂ…QDXMR R o l a n d a s V. E I D V I L A S

Viena maĹžiausiĹł Europos valstybiĹł buvo nesvetinga Vilniaus „Ryto“ krepĹĄininkams. Lietuvos viceÄ?empionai per Europos taurÄ—s rungtynes Monake po permainingos kovos nusileido vietos ekipai ir nepasinaudojo gera proga tapti „Top 16“ etapo E grupÄ—s lyderiais. VilnieÄ?iai. „Ryto“ krepĹĄininkai treÄ?iadienÄŻ pirmavo ilgiau negu varĹžovai. Vis dÄ—lto skirtumas visÄ… laikÄ… buvo nedidelis, o per svarbiausiÄ… atkarpÄ… geriau ĹžaidÄ— „Monaco“ komanda ir Europos taurÄ—s „Top 16“ etapo antrojo turo rungtynÄ—se, stebint vos 1525 ĹžiĹŤrovams, ÄŻveikÄ— vilnieÄ?ius 75:70. Ketvirtojo kÄ—linio viduryje „Rytas“ dar buvo priekyje 60:56, taÄ?iau vikrĹŤs ir landĹŤs Monako komandos gynÄ—jai Lazericas Jonesas (182 cm), Geraldas Robinsonas (185 cm), buvÄ™s „ŠiauliĹłâ€œ ĹžaidÄ—jas Derekas Needhamas (180 cm) sudraskÄ— sveÄ?iĹł gynybÄ…, o „Ryto“ puolimui pritrĹŤko iĹĄradingumo. Vilniaus komandai beveik pusÄ™ taĹĄkĹł pelnÄ— uĹžsienieÄ?iai Dominique’as Suttonas (12), Rokas StipÄ?eviÄ?ius (11) ir D.J.Seeley (10). Tiesa, rezultatyviausiai ĹžaidÄ— 13 taĹĄkĹł ÄŻmetÄ™s Martynas Echodas. Treneris Dainius Adomaitis dar nesiryĹžo ÄŻ aikĹĄtÄ™ leisti pagrindinio ÄŻĹžaidÄ—jo ir komandos kapitono Chriso Kramerio, kuris dÄ—l traumos neĹžaidÄ— du mÄ—nesius. Komentarai. „Kaip ir tikÄ—jomÄ—s, tai buvo sunkios rungtynÄ—s su stipria komanda – daug fiziniĹł kontaktĹł kovojant netgi ant grindĹł, – sakÄ— „Ryto“ treneris D.Adomaitis. – PagrindinÄ— bÄ—da – 20 klaidĹł, tai leido varĹžovams pelnyti lengvĹł taĹĄkĹł, kurie pakeitÄ— rungtyniĹł eigÄ…. Ketvirtajame kÄ—linyje pirmavome 6 taĹĄkais, bet keli blogi sprendimai, pora klaidĹł, ir jie mus nubaudÄ—. „Monaco“ pataikÄ— sunkiĹł metimĹł ir pelnÄ— apie 15 taĹĄkĹł kartodami metimus.“

„Vilniaus komanda ĹžaidÄ— gerÄ… kietÄ… krepĹĄinÄŻ, kovojo dÄ—l kiekvieno kamuolio, – teigÄ— „Monaco“ treneris SaĹĄo Filipovskis. – TaÄ?iau mes privertÄ—me juos suklysti 20 kartĹł ir pralauŞėme ledus Europos taurÄ—s antrajame etape. Svarbiausia, kad sugebÄ—jome iĹĄsaugoti energijÄ… visas 40 minuÄ?iĹł.“ „JautÄ—me spaudimÄ… ir neĹžaidÄ—me gerai, taÄ?iau labai svarbu laimÄ—ti rungtynes net ir taip ĹžaidĹžiant“, – teigÄ— 15 taĹĄkĹł pelnÄ™s „Monaco“ lyderis bosnis Elmedinas KikanoviÄ?ius. VarĹžovai. E grupÄ—je per du turus visos keturios komandos iĹĄkovojo po vienÄ… pergalÄ™. Kitose ĹĄios grupÄ—s rungtynÄ—se nuo pirmojo kÄ—linio vidurio visÄ… laikÄ… pirmavÄ™s Belgrado „Partizan“ nugalÄ—jo Berlyno ALBA komandÄ… 78:66. ALBA puolÄ—jas Rokas Giedraitis pelnÄ— 11 taĹĄkĹł. Berlyno krepĹĄininkai kitÄ… savaitÄ™ atvyks ÄŻ VilniĹł ir treÄ?iadienÄŻ Ĺžais su „Rytu“. Lyderiai. Per du turus po dvi pergales iĹĄkovojo tik trys komandos: PrancĹŤzijos lygos lyderÄ— Vilerbano ASVEL ir Ispanijos lygoje ĹžaidĹžianÄ?ios „Valencia“ ir Andoros „MoraBanc“. ASVEL, kuriai atstovauja Mantas Kalnietis, namie nugalÄ—jo Ulmo „Ratiopharm“ klubÄ… 93:89. Vilerbano krepĹĄininkai visÄ… laikÄ… pirmavo, o vienu metu jĹł persvara buvo ĹĄoktelÄ—jusi iki 16 taĹĄkĹł (70:54 – 26-Ä…jÄ… min.). Vis dÄ—lto Ulmo komanda nesiliovÄ— prieĹĄintis ir paskutiniame kÄ—linyje ĹĄeimininkai iĹĄgyveno keletÄ… nerimo minuÄ?iĹł. M.Kalnietis pelnÄ— 7 taĹĄkus ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus. Ispanai. Ĺ iame ture pergales ĹĄventÄ— visos trys ÄŻ „Top 16“ etapÄ… patekusios Ispanijos lygos komandos. VarĹžovus pranoko ne tik grupiĹł lyderÄ—mis tapusios „MoraBanc“ (namie ÄŻveikÄ— KazanÄ—s „Uniks“ 86:80) ir „Valencia“ (iĹĄvykoje nugalÄ—jo LimoĹžo CSP 79:74), bet ir pirmajame ture nesÄ—kmÄ™ patyrusi Malagos „Unicaja“ (namie nugalÄ—jo

%UROĂ&#x;POSĂ&#x;TAUĂ&#x;Rw ¸4OPĂ“ŠÓETAĂ“POĂ“ ASISĂ“ TUĂ“RASĂ“%Ă“GRUĂ“Pw¸-OĂ“NAĂ“COŠ Âą9LOQLDXV¸2YĂ“TASŠÓĂ“  (.LNDQRYLmLXVLU--RQHVDV SR*5RELQVRQDV (%XFNQHULV'1HHGKD PDV0(FKRGDV'6X WWRQDV56WLSmHYLmLXV '-6HHOH\$3DUDFKRXV NLV'6LUY \GLV$%XWNH YLmLXVLU(%HQGĂ?LXVSR 0*LUGĂ?LĂ‘QDV %HOJUDGRĂ„3DUWL]DQ³¹%HU O\QR$/%$ 5*LHGUDLWLV  ,ENĂ“TEĂ“LwĂ„3DUWL]DQ³¹Ä5\ WDV³¹$/%$¹Ä0RQDFRÂł Âą &Ă“GRUĂ“PwĂ“9LOHUEDQR$69(/ 0 .DOQLHWLVUH]SHUG Âą 8OPRĂ„5DWLRSKDUPÂł )UDQNIXUWRĂ„6N\OLQHUV³¹ .UDVQRGDURĂ„/RNRPRWLYÂł ,ENĂ“TEĂ“Lw$69(/¹Ä/RNR PRWLY³¹Ä5DWLRSKDUPÂł ¹Ä6N\OLQHUV³¹ 'Ă“GRUĂ“PwĂ“0DODJRVĂ„8QLFDMDÂł Âą%HOJUDGRĂ„&UYHQD]YH]GDÂł /LPRĂ?R&63¹Ä9DOHQ FLDÂł ,ENĂ“TEĂ“LwĂ„9DOHQFLD³¹ Ă„&UYHQD]YH]GD³¹ Ă„8QLFDMD³¹&63Âą (Ă“GRUĂ“Pw6DQNW3HWHUEXUJR Ă„=HQLW³¹=DJUHERĂ„&HGHYLWDÂł $QGRURVĂ„0RUD%DQFÂł Âą.D]DQzVĂ„8QLNVÂł ,ENĂ“TEĂ“LwĂ„0RUD%DQF³¹ Ă„=HQLW³¹Ä8QLNV³¹ Ă„&HGHYLWD³¹

Belgrado „Crvena zvezda“ 79:74). Tuo metu visos trys Vokietijos ekipos ĹĄiÄ… savaitÄ™ pripaĹžino varĹžovĹł pranaĹĄumÄ…. Naudingiausias. Turo ĹžaidÄ—ju pripaĹžintas Krasnodaro „Lokomotiv“ puolÄ—jas Jamelas McLeanas. Jis per rungtynes su Frankfurto „Skyliners“ klubu pelnÄ— 19 taĹĄkĹł (5/6 dvitaĹĄkiĹł, 9/9 baudĹł), atkovojo 3 kamuolius, perÄ—mÄ— 4 kamuolius, iĹĄprovokavo 7 praĹžangas ir surinko 31 naudingumo balÄ…. 30-meÄ?io amerikieÄ?io, anksÄ?iau kelis sezonus sÄ—kmingai Ĺžaidusio Eurolygoje, vedama KubanÄ—s ekipa iĹĄvykoje sutriuĹĄkino Vokietijos klubÄ… 92:69. Ĺ ias rungtynes Frankfurto arenoje stebÄ—jo vos 600 ĹžiĹŤrovĹł.

'6DERQLVSHOQzWDĂ…NĂ˜EHWĂ„3D FHUVÂłNRPDQGDSUDODLPzMR%RVWRQH %UROĂ“LYĂ“GADVLVWXUDV6WDPEXORĂ„'D UXVVDIDND³¹0DVNYRV&6.$.2] PL]UDNDV1GH&ROR&+LJJLQVDV 65RGULJXH]DV $WzQĂ˜Ă„3DQDWKLQDLNRV³¹0LXQFKHQR Ă„%D\HUQÂł*3DSDSHWURX1&D ODWKHV UH]SHUG -*LVWDV0/R MHVNL//HNDYLmLXV':LOOLDPVDV 7HO$YLYRĂ„0DFFDEL³¹3RGJRULFRVĂ„%X GXmQRVWÂł6:LOEHNLQDV7%ODFNDV '.DQHÂśDV1&ROHÂśDV(&ODUNDV 0LODQRĂ„2OLPSLD³¹Ä%DUFHORQDÂł 0-DPHVDVLU90LFRYDVSR$*XGDL WLV-%URRNVDV0.X]PLQVNDV 7K+HXUWHOLV.6HUDSKLQDV$+DQ JD35LEDVDV 5LNLXRWz EHYDNDU\NĂ…mLĂ˜PDmĂ˜ 6WDP EXORĂ„)HQHUEDKFH³¹LU0DGULGR Ă„5HDO³¹LU0DVNYRV&6.$ÂąLU 6WDPEXORĂ„$QDGROX(IHV³¹LU 3LUzMRĂ„2O\PSLDNRV³¹LUĂ„%DUFH ORQD³¹LU0LODQRĂ„2OLPSLD³¹ LU$WzQĂ˜Ă„3DQDWKLQDLNRV³¹LU 0LXQFKHQRĂ„%D\HUQ³¹LU 9LWRULMRVĂ„%DVNRQLD³¹LUĂ„ĂŒDO JLULV³¹LUĂ„&KLPNL³¹LU 7HO$YLYRĂ„0DFFDEL³¹LU/DV 3DOPDVRĂ„*UDQ&DQDULD³¹LU 3RGJRULFRVĂ„%XGXmQRVW³¹LU 6WDPEXORĂ„'DUXVVDIDND³¹LU hEMĂ“PIOĂ“NĂŒĂ“LYĂ“GAĂ“DVLVWXUDV$JUXSz /LXGYLJVEXUJRĂ„5LHVHQÂł '6DEHFNLV QHĂ?DLGz Âą/H0DQRĂ„6DUWKHÂł 9ORFODYHNRĂ„$QZLO³¹$YHOLQRĂ„6LGLJDVÂł %DQGLUPRVĂ„%DQYLW³¹Ä9HQWVSLOVÂł 0XUVLMRV8&$0¹Ä1LĂ?QLM1RYJR URGÂł /HQWHOz8&$0ÂąSHUJDOzVĂ„6LGLJDV³¹ Ă„%DQYLW³¹Ä1LĂ?QLM1RYJRURG³¹ Ă„$QZLO³¹Ä6DUWKH³¹Ä9HQWVSLOVÂł ¹Ä5LHVHQ³¹ %JUXSzĂ„1DQWHUUHÂł $-XĂ…NHYLmLXV Âą%RQRVĂ„7HOHNRPÂł6DORQLNĂ˜ 3$2.Âą+RORQRĂ„+DSRHOÂł)UL EĂ‘URĂ„2O\PSLF³¹6DQ.ULVWREDOGHOD /DJĂ‘QRVĂ„,EHURVWDUÂł9HQHFLMRV Ă„8PDQD³¹Ä2SDYDÂł /HQWHOzĂ„,EHURVWDU³¹Ä8PDQD³¹ 3$2.¹Ä+DSRHO³¹Ä1DQWHUUH³¹ Ă„7HOHNRP³¹Ä2O\PSLF³¹Ä2SDYDÂł Âą&JUXSz1LPEXUNRk(=Âą3DQHYzĂ?LR Ă„/LHWNDEHOLVÂł%DPEHUJRĂ„%UR VHÂł $.XOERNDQHĂ?DLGz Âą$WzQĂ˜$(. -0DmLXOLVDWNNDP Ă„)XHQ ODEUDGD³¹'LĂ?RQR-'$-HUX]DOzV Ă„+DSRHO³¹$QWYHUSHQRĂ„*LDQWVÂł /HQWHOz$(.¹Ä+DSRHO³¹Ä%UR VH³¹Ä*LDQWV³¹-'$¹Ä/LHWND EHOLV³¹k(=¹Ä)XHQODEUDGD³¹ 'JUXSz.ODLSzGRVĂ„1HSWĂ‘QDV³¹Ä2V WHQGHÂł6WUDVEĂ‘UR6,*Âą6WDPEXOR Ă„%HVLNWDVÂł3DWUĂ˜Ă„3URPHWKHDVÂł 5%URZQDV Âą%DLURLWRĂ„0HGLÂł %RORQLMRVĂ„9LUWXV³¹/LXEOLDQRVĂ„2OLP SLMDÂł /HQWHOzĂ„9LUWXV³¹Ä3URPHWKHDVÂł Âą6,*¹Ä%HVLNWDV³¹Ä2VWHQ GH³¹Ä0HGL³¹Ä1HSWĂ‘QDV³¹ Ă„2OLPSLMD³¹ 8&$0Ă„,EHURVWDUÂł$(.LU-HUX]DOzVĂ„+D SRHOÂłXĂ?VLWLNULQRNHOLDODSLXVÂ’DWNULQWD PjVLDVYDUĂ?\EDV &)Ă“"!Ă“%UROĂ“POSĂ“TAUĂ“RwĂ“$QWURMRHWDSR LDVLVWXUDV,JUXSz,]P\URĂ„.DUVL\D ND³¹Ä3ULĂ…WLQDÂł '.UHVWLQLQDV /HQWHOz9LXUFEXUJRĂ„62OLYHU³¹Ä.DUVL \DND³¹Ä3ULĂ…WLQD³¹6ROQRNRĂ„2ODMÂł Âą


'8PEUDVRQXRWU

VSRUWRDUHQD

Ă&#x;PVDXVLRG

0ERUĂ&#x;TRYSĂ&#x;LENKĂ&#x;TYĂ&#x;NIAUĂ&#x;JA Ă&#x; OĂ&#x;DUĂ&#x;BANĂ&#x;DOĂ&#x;I¸Ă&#x;SIĂ&#x;LAIĂ&#x;KYĂ&#x;TI 'DNDURG\NXPĂ˜UDO\MHYDNDUYLVLSHQNL/LHWXYRVHNL SDĂ?DLVWRMRÂ’NHWYLUWRMRHWDSRVWDUWjWDmLDXWXUzGDPL VNLUWLQJĂ˜WLNVOĂ˜.RONDVJHULDXVLDLVHNDVL%HQHGLNWR 9DQDJRHNLSDĂ?XLQRUVMLVWXULEzGĂ˜GzOVYHLNDWRV dÄ—jo saugiu reĹžimu. „Vos pakliuvus ÄŻ klampesnÄ™ kelio dangÄ… prasidÄ—jo variklio kaitimas – pavaĹžiuojame keletÄ… kilometrĹł ir stojame, praĹĄome visĹł vandens. SupylÄ—me tiek vandens, kiek per gyvenimÄ… turbĹŤt nesame iĹĄgÄ—rę“, – po finiĹĄo juokÄ—si A.JukneviÄ?ius. Jis vakar tik per stebuklÄ… stojo ÄŻ ketvirtojo etapo startÄ…, nes jau buvo susitaikÄ™s su tuo, kad teks trauktis ir lenktyniauti tik pusmaratonio ÄŻskaitoje. TaÄ?iau paskutiniu momentu ekipos mechanikai ÄŻĹžiebÄ— viltÄŻ, kad pavyks tÄ™sti prestiĹžines lenktynes. Komanda praneĹĄÄ— radusi pamestÄ… smulkiÄ… variklio detalÄ™, kad per likusiÄ… valandÄ… iki starto suremontuotĹł automobilÄŻ. BÄ—dos iĹĄtiko dÄ—l to, kad dirbdamas vienas mechanikas uĹžkabino dÄ—ĹžutÄ™, kurioje buvo voĹžtuvo detalÄ—, ji ÄŻkrito ÄŻ variklio vidĹł ir jos ilgai nepavyko rasti. DÄ—l to reikÄ—jo vÄ—l ardyti variklÄŻ. Rekordas. FantastiĹĄkai uĹžvakar vaĹžiavÄ™s A.GelaĹžninkas su KTM motociklu uŞėmÄ— 29-Ä…jÄ… vietÄ… ir pasiekÄ— geriausiÄ… mĹŤsĹł ĹĄalies motociklininkĹł rezultatÄ… ĹĄiĹł lenktyniĹł istorijoje. Jis bendrojoje ÄŻskaitoje pakilo ÄŻ 34-Ä…jÄ… pozicijÄ…. Kitas lietuvis B.Bardauskas buvo 103-ias. Maratonas. Vakar Dakare prasidÄ—jo dvi dienas truksiantis maratono etapas. FiniĹĄavÄ™ ketvirtadienio greiÄ?io ruoĹže sportininkai turÄ—jo savo technikÄ… kitai dienai paruoĹĄti patys – be mechanikĹł ar kitĹł komandos nariĹł pagalbos. KetvirtÄ… jÄ… dienÄ… reikÄ—jo ÄŻveikti 405 km greiÄ?io ruoŞą ir dar 259 km nuvaĹžiuoti iki stovyklos. PenktadienÄŻ teko ÄŻveikti net 517 km greiÄ?io ruoŞą ir 197 km bendrojo naudojimo keliais. (LR)

/LHWXYLDPVUDQNLQLQNDPVDWUDQNRMHWUĂ‘NRWULMĂ˜Â’YDUmLĂ˜NDGÂ’YHLNWĂ˜LVODQGXVLUSDWHNWĂ˜Â’SDVDXOLRmHPSLRQDWj

,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VIAIĂ&#x;VwLĂ&#x;TIKĂ&#x;VARĂ&#x;VINSĂ&#x;SEIĂ&#x;LŠ 'DQLMRMHLU9RNLHWLMRMH YDNDUSUDVLGzMRDVLV SDVDXOLRY\UĂ˜UDQNLQLR mHPSLRQDWDVNXULDPH GzOPHGDOLĂ˜YDUĂ?\VLV HNLSRV-HLEĂ‘WĂ˜Â’YHLNX VLLVODQGXVWXUQ\UHĂ?DLV WĂ˜LU/LHWXYRVULQNWLQz R o l a n d a s V. E I D V I L A S

Lietuviai buvo arti tikslo, taÄ?iau mĹŤsĹł ĹĄalies komanda lemiamoje atrankos dvikovoje turÄ—jo pripaĹžinti neĹžymĹł Islandijos rankininkĹł pranaĹĄumÄ…. Vis dÄ—lto vienas lietuvis planetos pirmenybÄ—se rungtyniaus – Austrijai atstovaus ĹĄios ĹĄalies pilietybÄ™ turintis Romas KirveliaviÄ?ius. 4ROK¸Ă&#x;TAĂ&#x;DARĂ&#x;VIEĂ&#x;NOĂ&#x;AUKĂ&#x;SO

,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VIAIĂ&#x;$AĂ&#x;KAĂ&#x;RE 0OĂ“ IOJOĂ“GREIĂ“jIOĂ“RUOĂ“Ă OĂ“ !UTOĂ“MOĂ“BIĂ“LIAI%9DQDJDV ÂąDWVLOLNRQXRO\GHULRPLQ VHN9ĂŒDODÂąYDO PLQVHN$-XNQHYLmLXV ÂąYDOPLQVHN -OĂ“TOĂ“CIKĂ“LAI$*HODĂ?QLQNDVÂą YDOPLQVHN%%DU GDXVNDVÂąYDOPLQVHN 0&K\WNRVQXRWU

Taip aukĹĄtai lietuviai dar nebuvo – B.Vanago ir lenko Sebastiano Rozwadowskio ekipaĹžas uĹžvakar treÄ?iajame etape automobiliĹł ÄŻskaitoje uŞėmÄ— deĹĄimtÄ… jÄ… vietÄ… ir ÄŻ tokiÄ… pat pozicijÄ… pakilo bendrojoje ÄŻskaitoje. Taip pat sÄ—kmingai vaĹžiavo automobilininkas Vaidotas Ĺ˝ala ir motociklininkas ArĹŤnas GelaĹžninkas. Labiausiai patyrÄ™s lenktynininkas Antanas JukneviÄ?ius dÄ—l automobilio gedimĹł vakar vargais negalais stojo ÄŻ startÄ…, taÄ?iau nesitiki pasiekti finiĹĄo, o motociklininkas Balys Bardauskas tÄ™sia kovÄ… „vieniĹĄiĹłâ€œ klasÄ—je. Sveikata. B.Vanagui dĹžiaugsmÄ… dÄ—l 10-osios vietos aptemdÄ— negalavimai. Dar prieĹĄ greiÄ?io ruoŞą jis jautÄ—si nekaip, o ĹĄiemet bÄ—dĹł dÄ—l apsinuodijimo maistu turÄ—jo ir kiti lietuviĹł ekipaĹžai. Per pertraukÄ… tarp greiÄ?io ruoŞų, skirtÄ… trumpai techninei apĹžiĹŤrai, pilotas vÄ—mÄ— ir prie vairo sÄ—do tarsi apdujÄ™s. „Paskutinius greiÄ?io ruoĹžo kilometrus laikiausi uĹž vairo ir norÄ—jau, kad visa tai kuo greiÄ?iau baigtĹłsi“, – prisipaĹžino lenktynininkas. Bet ĹĄios maldos nebuvo iĹĄklausytos. Iki finiĹĄo likus maĹžiau kaip 10 kilometrĹł ekipaĹžas nesÄ—kmingai perĹĄoko tramplinÄ… ir vos neapvirto. Po greiÄ?io ruoĹžo dar laukÄ— 500 kilometrĹł kelionÄ— iki stovyklos. NegaluojantÄŻ B.VanagÄ… prie vairo pakeitÄ— ĹĄturmanas S.Rozwadowskis. KliĹŤtys. V.Ĺ˝alos ir Sauliaus JurgelÄ—no ekipaĹžas etape uŞėmÄ— 13Ä…jÄ… vietÄ…, o bendrojoje ÄŻskaitoje buvo 17-as. „Trasa buvo itin negailestinga automobiliui, taÄ?iau mĹŤsĹł „kamanė“ kantri, kol kas nedejuoja“, – „Toyota Hilux“ patikimumu dĹžiaugÄ—si V.Ĺ˝ala. Ĺ is ekipaĹžas privertÄ— pasinervinti gerbÄ—jus – dÄ—l sistemos gedimo jĹł buvimo vietos nebuvo galima sekti iki pat finiĹĄo – atrodÄ—, kad ekipaĹžas sustojo vos startavÄ™s. Variklis. A.JukneviÄ?ius ir Darius VaiÄ?iulis, taip pat vairuojantys „Toyota Hilux“, ĹĄiame etape uŞėmÄ— 51-Ä…jÄ… vietÄ… ir nusmuko ÄŻ 61-Ä…jÄ… pozicijÄ…. LietuviĹł ekipaĹžas kentÄ— nuo kaistanÄ?io variklio ir ÄŻ finiĹĄÄ… atrie-

UĹžpernai PrancĹŤzijoje vykusiame pasaulio Ä?empionate aukso medalius iĹĄkovojo ĹĄeimininkĹł komanda. Ji pasaulio Ä?empione tapo ĹĄeĹĄtÄ… kartÄ…, tarp jĹł – ketvirtÄ… per praÄ—jusius penkis turnyrus. Ĺ iais metais prancĹŤzai vÄ—l bus vieni pagrindiniĹł favoritĹł, nors Ĺžais be keliĹł lyderiĹł. Veteranai Thierry Omeyeras ir Danielis Narcisse’as uĹžpernai baigÄ— karjerÄ… nacionalinÄ—je komandoje, o Nikola KarabatiÄ?ius rudenÄŻ, neiĹĄkentÄ™s vis atsinaujinanÄ?iĹł kairÄ—s kojos skausmĹł, nusprendÄ— ryĹžtis operacijai, dÄ—l to ÄŻ aikĹĄtÄ™ geriausiu atveju grÄŻĹĄ tik pavasarÄŻ. SerbĹł ir kroatĹł kilmÄ—s N.KarabatiÄ?ius (jo tÄ—vas – kroatas, motina – serbÄ—, pats Nikola gimÄ— dar prieĹĄ tÄ—vams emigruojant iĹĄ tuometinÄ—s Jugoslavijos, bet uĹžaugo PrancĹŤzijoje, kur gimÄ— jo jaunesnysis brolis Luka) nuo 2003 metĹł nepraleido nÄ— vieno didĹžiojo rinktiniĹł turnyro ir per olimpines Ĺžaidynes, pasaulio bei Europos pirmenybes iĹĄkovojo net 14 medaliĹł. Vien tai rodo, koks svarbus komandai yra ĹĄis 34-eriĹł ÄŻĹžaidÄ—jas. „N.KarabatiÄ?iaus praradimo kompensuoti neÄŻmanoma. Ĺ˝aidĹžiant be jo pasiekti tikslÄ… bus sunkiau, bet mĹŤsĹł tikslas nesikeiÄ?ia – sieksime vÄ—l tapti pasaulio Ä?empionais“, – tvirtino rinktinÄ—s trenerio padÄ—jÄ—jas Guillaume’as Gille’is. 6ERĂ&#x;jIAĂ&#x;NAUĂ&#x;JgĂ&#x;PUSĂ&#x;LAĂ&#x;PÂ?

%9DQDJDVWUHmLDMDPHHWDSHDSOHQNzGDXJ\EÂ?YDUĂ?RYĂ˜LUSDNLORÂ’jMjYLHWj

Pernai per Kroatijoje vykusias Europos pirmenybes ant aukĹĄÄ?iausio garbÄ—s pakylos laiptelio uĹžkopÄ— Ispanijos rankininkai, o turnyro didvyriu tapo vartininkas Arpadas Ĺ terbikas. NatĹŤralizuotas serbas jau buvo baigÄ™s karjerÄ… Ispanijos rinktinÄ—je ir Ĺžemyno Ä?empionatÄ… stebÄ—jo namie per televizijÄ…, bet per

3UGĂ&#x;RgĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NOĂ&#x;SEĂ&#x;NgĂ&#x;VARĂ€YBĂ‹Ă&#x;SISĂ&#x;TEĂ&#x;Mg â– 3LUPjNDUWjSDVDXOLRmHPSLR QDWĂ˜LVWRULMRMHWXUQ\UDVY\NV GYLHMRVHĂ…DO\VH5DQNLQLQNXV SULLPVNHWXUL9RNLHWLMRVLUGX 'DQLMRVPLHVWDL3LUPRMRHWDSR JUXSLĂ˜YDUĂ?\ERVEXVUHQJLDPRV %HUO\QH0LXQFKHQH.RSHQKD JRMHLU+HUQLQJHDQWURMRHWDSR Âą.HOQHLU+HUQLQJHSXVILQD OLRUXQJW\QzVEXVĂ?DLGĂ?LDPRV +DPEXUJHILQDORÂąGLGĂ?LDX VLRMH'DQLMRVDUHQRMHHVDQmLRMH +HUQLQJRSDURGĂ˜FHQWUH â–  9LVRVHĂ…HĂ…LRVHWXUQ\UjSULLP VLDQmLRVHDUHQRVH\UDGDXJLDX QHLWĂ‘NVWYLHWĂ˜'LGĂ?LDX VLDÂąYLHWĂ˜WXULQWL.HO QRDUHQDNXULRMHNDVPHWUHQ JLDPDVkHPSLRQĂ˜O\JRVILQDOR NHWYHUWRWXUQ\UDV6DXVLRG Y\NVLDQmLDVILQDORUXQJW\QHV +HUQLQJRDUHQRMHJDOzVVWHEzWL WĂ‘NVWĂ?LĂ‘URYĂ˜ â–  3LUPDMDPHHWDSHNRPDQGRV VXVNLUVW\WRVÂ’Ă…HĂ…LDVJUXSHV$ JUXSzMH %HUO\QH Ă?DLV3UDQ FĂ‘]LMD9RNLHWLMD6HUELMD5XVL MD%UD]LOLMDLU.RUzMD%JUXSzMH 0LXQFKHQH Âą,VSDQLMD.URDWL MD0DNHGRQLMD,VODQGLMD%DK UHLQDVLU-DSRQLMD&JUXSzMH +HUQLQJH Âą'DQLMD1RUYHJLMD $XVWULMDkLOz7XQLVDVLU6DXGR $UDELMD'JUXSzMH .RSHQKDJR MH ¹ÂYHGLMD9HQJULMD$UJHQWL QD.DWDUDV(JLSWDVLU$QJROD

antrÄ… jÄŻ grupiĹł etapÄ… traumÄ… patyrus pagrindiniam vartininkui Gonzalo Perezui de Vargasui Ispanijos rankinio vadovai kreipÄ—si pagalbos ÄŻ A.Ĺ terbikÄ…, ir veteranas nuskubÄ—jo ÄŻ ZagrebÄ….

„Treniruoti rinktinÄ™ Ä—miausi vien dÄ—l to, kad Danija tapo pasaulio Ä?empionato ĹĄeimininke.“ 1-DNREVHQDV

Per lemiamas dvikovas A.Ĺ terbikas buvo lyg nepramuĹĄama siena, o po paskutiniĹł Ä?empionato rungtyniĹł gavo geriausio finalo ĹžaidÄ—jo prizÄ…. PrieĹĄ metus atlikti Ĺžygdarbiai nesuĹžadino 39 metĹł A.Ĺ terbiko noro grÄŻĹžti ÄŻ rinktinÄ™, taÄ?iau ispanai ir be jo yra pajÄ—gĹŤs kovoti dÄ—l medaliĹł. RinktinÄ—s trenerio Jordi Riberos manymu, norÄ—dami pakartoti pernykĹĄtÄ™ sÄ—kmÄ™, jo auklÄ—tiniai pirmiausia privalo pamirĹĄti, kad yra Europos Ä?empionai: „Darytume klaidÄ…, jeigu galvotume, kad Europos Ä?empionĹł vardai suteikia mums pranaĹĄumÄ….“ $IĂ&#x;DEĂ&#x;LIĂ&#x;¸EIĂ&#x;MIĂ&#x;NINĂ&#x;KĂ‹Ă&#x;SIEĂ&#x;KIAI

Nemenkus planus brandina ir abi pasaulio Ä?empionato ĹĄeimininkÄ—s – Vokietijos ir Danijos rinktinÄ—s. Ir vieni, ir kiti neseniai iĹĄko-

■‘DQWUjMÂ’HWDSjSDWHNVSRWULV JHULDXVLDVJUXSLĂ˜NRPDQGDV $QWURMRHWDSR,JUXSÂ?VXGDU\V $LU%JUXSLĂ˜NRPDQGRV Ă?DLV .HOQH ,,JUXSÂ?Âą&LU'JUXSLĂ˜ NRPDQGRV +HUQLQJH $QWUD MDPHHWDSHEXVÂ’VNDLW\WLSLU PRMRHWDSRWDUSXVDYLRUXQJ W\QLĂ˜WDĂ…NDL3RGYLJHULDXVLDV DQWURMRHWDSRJUXSLĂ˜NRPDQ GDVSDWHNVÂ’SXVILQDOÂ’ â–  7ULMXRVHSUDzMXVLXRVHSDVDXOLR mHPSLRQDWXRVHYDUĂ?\EĂ˜VLVWH PDEXYRNLWRNLD,Ă…NDUWSRSLU PRMRJUXSLĂ˜HWDSRSUDVLGz GDYRDWNULQWDPRVLRVYDUĂ?\ ERVÂ’NXULDVSDWHNGDYRNR PDQGĂ˜9LVGzOWRNRPDQGRPV MDXQXRDĂ…WXQWILQDOLRNRYR MDQWDWNULQWDPRVLRVHYDUĂ?\ ERVHGDXJOzPzDWVLWLNWLQX PRYHLNVQ\VWRGzO7DUSWDXWLQz UDQNLQLRIHGHUDFLMD ,+) QXWD UzJUjĂ?LQWLVHQjMjYDUĂ?\EĂ˜VLV WHPjNXULSDVDXOLRmHPSLR QDWXRVHJDOLRMRLNLPHWĂ˜ â–  3DVDXOLRmHPSLRQHWDSVLDQ WLNRPDQGDLĂ…NRYRVNHOLDODSÂ’ Â’PHWĂ˜7RNLMRROLPSLQHV Ă?DLG\QHV2Ă…LRSDVDXOLRmHP SLRQDWRJDOXWLQzULNLXRWzEXV VYDUELNRPDQGRPVGDOLMDQWLV NHOLDODSLXVÂ’ROLPSLQÂ’DWUDQNRV WXUQ\UjLUĂ?HP\QDPVGDOLMDQ WLVNYRWDVROLPSLQLDPHDWUDQ NRVWXUQ\UH

vojo didĹžiĹłjĹł turnyrĹł aukso medalius: Danijos rinktinÄ— tapo Rio de Ĺ˝aneiro olimpiniĹł ĹžaidyniĹł Ä?empione, Vokietijos rinktinÄ— tais paÄ?iais metais (2016-aisiais) – Europos Ä?empione. „MĹŤsĹł tikslas – patekti ÄŻ pusfinalÄŻ, o tada viskas ÄŻmanoma, – tvirtino Danijos rinktinÄ—s treneris Nikolajus Jakobsenas. – Treniruoti rinktinÄ™ Ä—miausi vien dÄ—l to, kad Danija tapo pasaulio Ä?empionato ĹĄeimininke. Noriu vÄ—l patirti tÄ… jausmÄ…, kuris apima girdint keliolikos tĹŤkstanÄ?iĹł savĹł sirgaliĹł palaikymÄ….“ +EĂ&#x;LIgĂ&#x;UĂ€Ă&#x;KIRĂ&#x;TOĂ&#x;ISĂ&#x;LANĂ&#x;DAI

Ant pasaulio Ä?empionato slenksÄ?io stovÄ—jo ir Lietuvos rinktinÄ—. Lietuviai ÄŻtikinamai laimÄ—jo atrankos pirmojo etapo grupÄ—s varĹžybas (2018 m. sausÄŻ KlaipÄ—doje surengtame keturiĹł komandĹł turnyre nugalÄ—jo IzraelÄŻ, GruzijÄ… ir LatvijÄ…) ir birĹželÄŻ atkrintamajame atrankos etape susirÄ—mÄ— su Islandijos komanda. Vilniuje nuaidÄ—jus pirmĹł jĹł rungtyniĹł sirenai Lietuvos rankininkai dĹžiaugÄ—si minimalia pergale, bet po keliĹł valandĹł paaiĹĄkÄ—jo, kad sekretoriatas lietuviams neteisingai ÄŻraĹĄÄ— vienÄ… ÄŻvartÄŻ, todÄ—l rezultatas pataisytas ir uĹžfiksuotos lygiosios 27:27. Po penkiĹł dienĹł Reikjavike komandos irgi ĹžaidÄ— lygiai, bet islandai paskutinÄ—mis minutÄ—mis ÄŻgijo nedidelÄ™ persvarÄ… ir nugalÄ—jo 34:31.


SAVAITGALISĂ&#x; Ă&#x;TV

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SAUSIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

6.10 Televitrina. 6.25 Animacinis serialas „Kempiniukas PlaÄ?iakelnis“ (N-7). 6.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.). 7.55 Farai (kart.). 8.55 TV serialas „MeilÄ—s sĹŤkuryje“ (N-7). 10.00 TV serialas „MeilÄ—s Ĺžiedai“ (63, 64) (N-7).

6.00 Dienos programa. 6.05 TV serialas „Mano gyvenimo ĹĄviesa“ (554–556) (N-7). 7.35 Animacinis serialas „Madagaskaro pingvinai“ (9). 8.00 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindĹžeris“ (77) (N-7). 9.05 „Rimti reikalai“ (67) (N-7). 9.40 TV serialas „Namai, kur ĹĄirdis“ (30) (N-7). 10.25 KK2. Informacijos ĹĄou (N-7) (kart.). 10.55 Valanda su RĹŤta. PokalbiĹł laida (kart.).

6.09 Programa. 6.10 TV parduotuvÄ—. 6.30 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ—ja D.Ĺ˝eimytÄ—. 7.00 Ĺ iandien kimba. Laida Ĺžvejams. VedÄ—jai E.Muliuolis ir S.Vigraitis. 8.00 TV serialas „PraŞōtingi smaragdai“ (46) (N-7). 9.00 TV serialas „Namas su lelijomis“ (8) (N-7). 10.00 TV serialas „MentĹł karai. Odesa“ (2/10) (N-7). 11.10 „Albanas“ (39) (N-7).

7.15 Vaikai ĹĄÄ—lsta. JuokingĹł vaizdeliĹł ĹĄou. 7.40 TV serialas „Stoties policija“ (N-7) (kart.). 8.40 TV serialas „SuduĹžusiĹł ĹžibintĹł gatvÄ—s“ (N-7) (kart.). 9.40 TV serialas „Ďteisintas faras“ (N-7) (kart.). 10.45 TV serialas „GelbÄ—tojai – 112“ (N-7) (kart.). 11.45 TV serialas „Muchtaro sugrÄŻĹžimas. Naujas pÄ—dsakas“ (N-7) (kart.).

12.00 (Ne)emigrantai. SocialinÄ—s dokumentikos laida (subtitruota) (kart.). 13.00 Var totojĹł kontrolÄ— (kart.). 13.58 Keno loto. 14.00 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai. 14.15 Laba diena, Lietuva! 15.00 Ĺ˝inios. Orai. 15.10 Laba diena, Lietuva! 16.00 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai. 16.15 Laba diena, Lietuva! 16.30 TV serialas „Seserys“ (467) (N-7). 17.30 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai (su ver timu ÄŻ gestĹł k.). 18.00 Kas ir kodÄ—l? TV Ĺžaidimas. VedÄ—jas D.JurgeleviÄ?ius. 18.30 NacionalinÄ— paieĹĄkĹł tarnyba. VedÄ—ja P.GalkontaitÄ—. 19.30 Beatos vir tuvÄ—. VedÄ—ja B.Nicholson (subtitruota).

12.00 TV serialas „Svotai“ (1) (N-7). 13.00 TV serialas „PaĹžadÄ—toji“ (29–32) (N-7). 15.00 Animacinis serialas „Simpsonai“ (8, 9) (N-7). 16.00 TV3 Ĺžinios. 16.25 TV3 orai. 16.30 TV pagalba (N-7). 18.30 TV3 Ĺžinios. 19.22 TV3 spor tas. 19.27 TV3 orai. 19.30 Didysis penktadienio ďŹ lmas. „Rio II“. Animacinis. JAV, 2014 m. (N-7).

12.00 TV serialas „MeilÄ—s sparnai“ (190). 13.00 TV serialas „Gyvenimo daina“ (151) (N-7). 14.00 TV serialas „AukĹĄtakulniĹł kerĹĄtas“ (43). 15.00 TV serialas „Dvi ĹĄirdys“ (1391–1393) (N-7). 16.30 Labas vakaras, Lietuva. InformacinÄ— pokalbiĹł laida. VedÄ—jai L.Ĺ urnaitÄ— ir P.SkuÄ?as. 17.35 Bus visko. Gyvenimo bĹŤdo laida. VedÄ—jos G.GureviÄ?iĹŤtÄ— ir S.AlbaviÄ?iĹŤtÄ—. 18.30 Ĺ˝inios. 19.25 Spor tas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 penktadienis. VedÄ—jai I.PuzaraitÄ—, T.AliĹĄauskas, D.Ramonas (N-7).

12.20 TV serialas „Svarbiausia – ÄŻstatymas“ (5) (N-7). 13.30 TV parduotuvÄ—. 13.45 TV serialas „MiĹĄkinis“ (4/25) (N-7). 14.55 TV serialas „Gluchariovas“ (3/16) (N-7). 16.00 Repor teris. InformacinÄ— publicistinÄ— laida. 16.30 Kitoks pokalbis su D.Ĺ˝eimyte. PokalbiĹł laida. 16.58 Orai. 17.00 TV serialas „KelrodÄ— ĹžvaigĹždė“ (52) (N-7). 18.00 Repor teris. InformacinÄ— publicistinÄ— laida. 18.53 Orai. 18.55 TV serialas „Gluchariovas“ (3/28) (N-7).

12.45 TV serialas „Ďstatymas ir tvarka. SpecialiĹłjĹł tyrimĹł skyrius“ (N-7) (kart.). 13.40 TV serialas „Stoties policija“ (22) (N-7). 14.40 TV serialas „SuduĹžusiĹł ĹžibintĹł gatvÄ—s“ (19) (N-7). 15.45 TV serialas „Ďteisintas faras“ (14) (N-7). 16.50 TV serialas „GelbÄ—tojai – 112“ (43, 44) (N-7). 18.00 KrepĹĄinis. NKL Ä?empionatas. MaĹžeikiĹł „Ereliai“ – MarijampolÄ—s „SĹŤduva-Mantinga“. TiesioginÄ— transliacija.

20.25 Keno loto. 20.30 Panorama. 21.00 Dienos tema. 21.20 Spor tas. Orai. 21.29 Loterija „JÄ—ga“. 21.30 Auksinis protas. 22.50 „Nerealusis Halkas“. Fantastinis nuotykiĹł. ReĹž. L.Leterrier. JAV, 2008 m. (N-14). 0.40 KlausimÄ—lis.lt. 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 LRT radijo Ĺžinios. 1.10 TV serialas „Štutgar to kriminalinÄ— policija“ (N-7) (kart.). 2.05 „GimÄ™ tÄ… paÄ?iÄ… dieną“ (subtitruota) (kart.). 3.05 Kas ir kodÄ—l? TV Ĺžaidimas (kart.). 3.30 Ryto suktinis (kart.). 4.05 NacionalinÄ— paieĹĄkĹł tarnyba. 5.00 „Seserys“ (N-7) (kart.).

21.20 Vakaro kino teatras. Premjera. Vaidybinis f. „Žmogus Skruzdė“. Komedija. ReĹž. P.Reedas. Vaid. P.Ruddas, M.Douglasas, E.Lilly, B.Cannavale’is. JAV, 2015 m. (N-7). 23.35 Vaidybinis f. „ValstybÄ—s prieĹĄas“. Drama. ReĹž. T.Scottas. Vaid. W.Smithas, G.Hackmanas, J.Voightas, L.Bonet, R.King. JAV, 1998 m. (N-14). 2.05 Vaidybinis f. „KerĹĄtas“. Veiksmo trileris. ReĹž. M.Oblowitzas. Aruba, JAV, 2003 m. (N-14) (kart.). 3.40 Vaidybinis f. „Rembo. Pirmasis kraujas“. Veiksmo. ReĹž. T.Kotcheffas. JAV, 1982 m. (N-14) (kart.).

21.00 SavaitÄ—s hitas. Vaidybinis f. „ViskÄ… prisiminti“. Veiksmo trileris. ReĹž. L.Wisemanas. Vaid. C.Farrellas, K.Beckinsale, J.Biel, B.Nighy, J.Cho. JAV, Kanada, 2012 m. (N-14). 23.10 Vaidybinis f. „KrikĹĄtatÄ—vis III“. KriminalinÄ— drama. ReĹž. F.F.Coppola. Vaid. T.Shire, D.Keaton, A.Pacino. JAV, 1990 m. (N-14). 2.00 Nebijok paĹžinti. TV Ĺžaidimas. VedÄ—ja L.GradauskienÄ—. 2.25 Vaidybinis f. „Nakties klajĹŤnai“. Veiksmo. ReĹž. D.Ayeris. JAV, 2008 m. (N-14) (kart.).

20.00, 22.00 Repor teris. 20.30 Kitoks pokalbis su D.Ĺ˝eimyte. 20.53, 22.58 Orai. 20.55 „Namas su lelijomis“ (9) (N-7). 23.00 „Gluchariovas“ (3/16) (N-7). 0.00 TV serialas „Svarbiausia – ÄŻstatymas“ (5) (N-7). 1.05, 4.35 „Albanas“ (27) (N-7). 2.10 „KelrodÄ— ĹžvaigĹždė“ (12) (N-7). 3.00 „MoterĹł daktaras“ (3/24) (N-7). 3.50 TV serialas „Vaiduoklis kreivame veidrodyje“ (4) (N-7). 5.20 TV serialas „MentĹł karai. Odesa“ (1/8) (N-7). 6.10 Dokumentinis serialas „Pasaulis iĹĄ virĹĄaus“. JAV, 2012 m. (N-7). 6.35 4 kampai. Laida apie interjerÄ…. VedÄ—ja E.KernagytÄ—.

20.00 TV serialas „Ďstatymas ir tvarka. SpecialiĹłjĹł tyrimĹł skyrius“ (20) (N-7). 21.00 Vaidybinis f. „Universalus karys. Atsiskaitymo diena“. Veiksmo. ReĹž. J.Hyamsas. Vaid. J.C.Van Damme’as, D.Lundgrenas, S.Adkinsas. JAV, 2011 m. (N-14). 23.10 „Dakaras 2019“. Spor to laida. 22.45 Tarptautinis turnyras „Bushido Kok 2018 Ryga“ (N-7). 2.00 TV serialas „Gyvi numirÄ—liai“ (4) (N-14).

ÂŚ

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40, 9.10 Labas rytas, Lietuva! 6.30, 8.00, 9.00 Ĺ˝inios. Orai. 7.00, 7.30, 8.30 Ĺ˝inios. Orai. Spor tas. 9.15 TV serialas „Senis“ (165) (N-7). 10.20 TV serialas „Štutgar to kriminalinÄ— policija“ (3/22) (N-7). 11.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (12/2) (N-7).

ÂŚ

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

ÂŚ

PRAMOGOS

/PEĂ&#x;ROSĂ&#x;PRIĂ&#x;MAĂ&#x;DOĂ&#x;NAĂ&#x;SUĂ&#x;LAUĂ&#x;KwĂ&#x;SAĂ&#x;VŠSĂ&#x;VERĂ&#x;TOĂ&#x;VAIDĂ&#x;MENS .RPSR]LWRULDXV)UDQFHVFR&LOHRVRSHURVĂ„$GULDQD/H NXYUHUÂłWUDQVOLDFLMDLĂ…1LXMRUNRĂ„0HWURSROLWDQ2SHUDÂł VXNzOzWRNÂ’/LHWXYRVSXEOLNRVVXVLGRPzMLPjNDG 9LOQLXMHLU.DXQHEXVVXUHQJWDVSDSLOGRPDVVHDQVDV „Nuostabiausia, kÄ… per savo gyvenimÄ… gali patirti operoje... Ana Netrebko yra tikra scenos deivė“, – taip britĹł laikraĹĄÄ?io „The Observer“ muzikos apĹžvalgininkas Jamesas Jordenas ÄŻvertino rusĹł soprano debiutÄ… „Metropolitan Opera“ spektaklyje „Adriana Lekuvrer“. PirmÄ… kartÄ… Adrianos partijÄ… Niujorko teatre A.Netrebko atliko naujameÄ?iame spektaklyje. Sausio 12-Ä…jÄ… jÄ… galÄ—s iĹĄgirsti tĹŤkstanÄ?iai operos gerbÄ—jĹł visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, per tiesioginÄ™ transliacijÄ… kino teatruose. Lietuvoje ÄŻ ĹĄÄŻ seansÄ… bilietai beveik iĹĄpirkti, bet dar yra galimybÄ— pamatyti spektaklÄŻ – sausio 15Ä…jÄ… bus parodytas vaizdo ÄŻraĹĄas. 0ROĂ&#x;TOĂ&#x;TIĂ&#x;PwĂ&#x;ÂŚĂ&#x;LEĂ&#x;GENĂ&#x;DIĂ&#x;NwĂ&#x;AKĂ&#x;TOĂ&#x;Rw

„Adriana Lekuvrer“ – garsiausia italĹł kompozitoriaus F.Cileos opera pagal Arturo Colantti libretÄ…, paremtÄ… Eugene’o Scribe’o ir Ernesto Legouve'o pjese. PagrindinÄ—s herojÄ—s prototipÄ— – XVIII a. pirmosios pusÄ—s „Comedie Francaise“ aktorÄ— Adrienne

Lecouvreur, ypaÄ? iĹĄgarsÄ—jusi vaidmenimis Jeano Baptiste’o Racine’o tragedijose. ArtistÄ™ supo minios gerbÄ—jĹł, tarp jos draugĹł (pagal vienÄ… versijÄ… – ir meiluĹžiĹł) buvo Voltaire’as: ant jo rankĹł Adrienne ir mirÄ—, jis jai skyrÄ— pomirtinÄ™ elegijÄ…. Tiek aktorinis moters talentas, tiek aistringas asmeninis gyvenimas kurstÄ— ĹžmoniĹł vaizduotÄ™ ir teikÄ— peno apkalboms, garbinimui ir pavydui. AktorÄ—s romanas su Saksonijos grafu marĹĄalu Morisu SaksonieÄ?iu, Saksonijos kurfiursto, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didĹžiojo kunigaikĹĄÄ?io Augusto II Stipriojo nesantuokiniu sĹŤnumi, buvo viena labiausiai aptarinÄ—jamĹł temĹł to meto ParyĹžiuje. NetikÄ—ta mirtis 1730-aisiais, aktorei dar nesulaukus 40-ies, sukÄ—lÄ— gandĹł bangÄ…. Viena populiariausiĹł nuomoniĹł buvo ta, kad Adrienne nunuodijo pavydi konkurentÄ— – Bujono kunigaikĹĄtienÄ— Maria Karolina Sobieska. Kaip byloja istoriniai ĹĄaltiniai, tikroji mirties prieĹžastis buvo pro-

ziĹĄka dizenterija, bet tai nesutrukdÄ— gyvuoti legendai. +UNĂ&#x;KUĂ&#x;LIUOĂ&#x;JAĂ&#x;AISTĂ&#x;RĂ‹Ă&#x;KAĂ&#x;TIĂ&#x;LAS

F.Cilea savo operoje gana tiksliai atkuria minÄ—tÄ… populiariausiÄ… aktorÄ—s gyvenimo ir mirties versijÄ…. ÄŽsimylÄ—jusi Saksonijos grafystÄ—s karininkÄ… MauricijĹł (italiĹĄkas Moriso vardo atitikmuo) aktorÄ— tik vÄ—liau suĹžino, kad iĹĄ tiesĹł jis yra pats Saksonijos grafas. TaÄ?iau grafÄ… myli ir Bujono kunigaikĹĄtienÄ—, o paÄ?iÄ… AdrianÄ… ÄŻsimylÄ—jÄ™s jos teatro vadovas. MeilÄ—s trikampiai, aistra, pavydas, intrigos – veiksmas vis labiau intensyvÄ—ja ir pamaĹžu artÄ—ja prie nenumaldomai tragiĹĄkos atomazgos.

7HDWURSULPDGR QRVYDLGPHQÂ’ VROLVWz$1HWUHE NRVXNĂ‘UzNDLS WLNUDSULPDGRQD

!TĂ&#x;KĂ„Ă&#x;RwĂ&#x;BAĂ&#x;ROĂ&#x;KIĂ&#x;NÂ?Ă&#x;TEATĂ&#x;Rg

Sero Davido McVicaro reĹžisuotas spektaklis „Adriana Lekuvrer“ – praĹĄmatnus: barokinio baleto scenos, siuvinÄ—tos liemenÄ—s ir krinolinai, rĹŤmĹł spindesys ir teatro uĹžkulisiĹł proza. Vienas svarbiausiĹł spektaklio elementĹł – tiksliai atkurtas barokinis teatras, kokiame prieĹĄ 300 metĹł spindÄ—jo tikroji Adrienne. TokÄŻ sprendimÄ… padiktavo siuĹžetas: didĹžioji dalis veiksmo sukasi aplink scenÄ…, dukart joje pasirodo pagrindinÄ— herojÄ— ir deklamuoja dramatiĹĄkus monologus,

tarp jĹł ir tÄ…, kuris taps jos mirties nuosprendĹžiu. PraĹĄmatnĹŤs ir atlikÄ—jai. Anot „The Financial Times“ apĹžvalgininko George’o Loomiso, maÄ?iusio ĹĄÄŻ pastatymÄ… Londone, Vienoje, ParyĹžiuje ir Barselonoje („Adriana Lekuvrer“ – penkiĹł teatrĹł bendra produkcija), „Metropolitan Opera“ atlikÄ—jĹł sudÄ—tis – ÄŻspĹŤdingiausia. Nuostabios formos lenkĹł tenoras Piotras Beczala (Mauricijus), stulbinamas gruzinĹł mecosopranas Ania RachveliĹĄvili (Bujono kunigaikĹĄtienÄ—), italĹł baritonas Amb-

rogio Maestri (teatro reŞisierius Miťonė) ir pagrindinio vaidmens atlikėja A.Netrebko, kurios vokalas atsiskleidŞia graŞiausiomis spalvomis: primadonos vaidmenį ji kuria kaip tikra primadona. Dirigentas – italų maestro Gianandrea Noseda. (LR) ■)&LOHRVRSHURVÄ$GULDQD/HNXY UHU³WUDQVOLDFLMDLÅ1LXMRUNRÄ0HW URSROLWDQ2SHUD³6DXVLRLUG YDOPLQÄ)RUXP&LQHPDV 9LQJLV³9LOQLXVÄ)RUXP&LQHPDV .DXQH³


VDYDLWJDOLVWY

Ă&#x;PVDXVLRG

Teatrai VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras (A.Vienuolio g. 1)

■11, 12 d. 18.30 val. Romeo ir DŞuljeta. ■ 17 d. 18.30 val. Madam Baterai.

„Domino“ teatras

Kauno architektĹł namai (Teatro klubas)

(SavanoriĹł pr. 7)

(Vilniaus g. 22)

■11 d. 19 val. Vyras po padu. ■ 12 d. 15 val. Pasiklydęs skambutis. ■ 13 d. 14, 18 val. (Ne)tikras milijonierius.

ALYTUS

KoncertĹł salÄ— „Compensa“

Alytaus miesto teatras

KlaipÄ—dos koncertĹł salÄ—

(RotuĹĄÄ—s a. 2)

(Ĺ auliĹł g. 36)

â– 12 d. 18.30 val. KelionÄ—.

Lietuvos nacionalinis dramos teatras (MaĹžoji salÄ—)

â– 11, 12 d. 19 val. Brodskis/BaryĹĄnikovas.

â– 12 d. 11, 12.30 val. Zuikis puikis. â–  15 d. 18 val. RieĹĄutĹł duona.

Muzikinis teatras „Legendos“

(Gedimino pr. 4)

(KalvarijĹł g. 85)

PANEVĖŽYS

â– 11 d. 19, 19 val. NeĹžinoma ĹžemÄ—. Ĺ alÄ?ia. â–  13 d. 16 val. Durys. â–  15, 16 d. 19 val. IntymĹŤs pokalbiai. â–  17 d. 19 val. Demokratija.

KAUNAS

Valstybinis Vilniaus maĹžasis teatras (Gedimino pr. 22)

â– 11, 12 d. 18.30 val. Marti. â–  13 d. 12 val. Mano batai buvo du. â–  15 d. 18.30 val. PasikalbÄ—k su manim eilÄ—mis. â–  17 d. 18.30 val. SaviĹžudis.

Lietuvos nacionalinis dramos teatras (Studija) (Gedimino pr. 4)

â– 12 d. 16 val., 17 d. 16 val. Kuprelis.

KeistuoliĹł teatras (LaisvÄ—s pr. 60)

â– 11 d. 19 val. RieĹĄutĹł duona. â–  12 d. 12 val. Bambeklis bajoras. â–  13 d. 12 val. EglÄ— ĹžalÄ?iĹł karalienÄ—.

Lietuvos rusĹł dramos teatras (J.BasanaviÄ?iaus g. 13)

â– 11 d. 18.30 val. Premjera! Urodas. â–  12 d. 18.30 val. MeĹĄka. â–  13 d. 12 val. Premjera! KaĹĄtonÄ—. â–  15, 16 d. 18.30 val. Trys seserys.

Vilniaus teatras „LÄ—lė“ (ArkliĹł g. 5)

â– 12 d. 12 val. Pinokis. â–  13 d. 12 val. GrybĹł karas. â–  13 d. 14 val. GÄ—liĹł istorijos. â–  13 d. 16 val. ColiukÄ—. â–  17 d. 18.30 val. Premjera! Karalius Ubu.

„MenĹł spaustuvė“ (Ĺ iltadarĹžio g. 6)

â– 12, 13 d. 10, 14 val. PaslapÄ?iĹł sodas. â–  14 d. 10, 18 val., 15 d. 10 val. TuĹĄÄ?iagalvis. â–  16 d. 10, 18 val., 17 d. 10 val. Raudonas kamuolys.

(KernavÄ—s g. 84)

â– 13 d. 13, 16 val. KakÄ— MakÄ— ir atversta knyga.

Nacionalinis Kauno dramos teatras (LaisvÄ—s al. 71)

â– 12 d. 12 val. Anderseno gatvÄ—. â–  12 d. 18 val. Getas. â–  13 d. 12 val. BĹŤtybÄ—s. â–  13 d. 18 val. Gentis. â–  16 d. 14 val. Hamletas. â–  16 d. 19 val. Vietiniai. â–  17 d. 19 val. VÄ—jas gluosniuose.

Kauno valstybinis muzikinis teatras (LaisvÄ—s al. 91)

â– 11, 12 d. 18 val. Grafas Montekristas. â–  13 d. 12 val. NykĹĄtukas Nosis. â–  13 d. 18 val. Aida. â–  16 d. 18 val. Vindzoro ĹĄmaikĹĄtuolÄ—s. â–  17 d. 18 val. Balius Savojoje.

Kauno valstybinis lÄ—liĹł teatras (LaisvÄ—s al. 87A)

â– 12, 13 d. 12 val. MeĹĄkiuko gimtadienis.

Kauno kamerinis teatras (KÄ™stuÄ?io g. 74A)

â– 11 d. 18 val. NacionalinÄ—s darĹžovÄ—s. â–  12 d. 11, 13.30, 16 val., 13 d. 14, 16.30 val. Atvira oda. â–  12 d. 18 val. Mari Kardona. â–  13 d. 12 val. Megztinis. â–  17 d. 18 val. Akmenys jo kiĹĄenÄ—se.

„Girstutis“ (Kovo 11-osios g. 26)

â– 16 d. 18.30 val. Primadonos. â–  17 d. 18 val. Urvinis Ĺžmogus.

Kauno kultĹŤros centras Tautos namai (Vytauto pr. 79/KÄ™stuÄ?io g. 1)

â– 12 d. 13 val. KakÄ— MakÄ— ir atversta knyga. â–  17 d. 18.30 val. Silvija.

Juozo Miltinio dramos teatras (LaisvÄ—s a. 5)

■11, 12 d. 18, 18 val. Teatralas. ■ 13 d. 12 val. Katės namai. ■ 13 d. 18 val. Rōkas virť slėnių. ■ 15 d. 12 val. Anė iť Žaliastogių.

PanevÄ—Ĺžio teatras „Menas“ (Vasario 16-osios g. 19)

â– 11 d. 18 val. Ida iĹĄ ĹĄeĹĄÄ—liĹł sodo. â–  12 d. 17 val. 37 atvirukai. â–  13 d. 12 val. KaralaitÄ— ant Ĺžirnio ir kitos pasakos.

â– 11 d. 18 val. Tartiufas. â–  12 d. 12 val. Pasaka be pavadinimo... â–  16 d. 19 val. Ĺ ounuolynas. â–  17 d. 19 val. Velnio nuotaka.

Lietuvos rusĹł dramos teatras (J.BasanaviÄ?iaus g. 13)

â– 17 d. 18.30 val. Jubiliejinis aktoriaus Vlado Bagdono vakaras.

„Siemens“ arena (Ozo g. 14)

â– 17 d. 18 val. ÄŽeiti draudĹžiama.

■12 d. 15 val., 13 d. 11 val. „Disney On Ice“. „Stebuklinga pasaka“.

KlaipÄ—dos lÄ—liĹł teatras

Ĺ v.Kotrynos baĹžnyÄ?ia

(VeŞėjų g. 4)

(Vilniaus g. 30)

■12 d. 12 val. Premjera! Kad tave Şąsis! ■ 13 d. 12 val. Coliukė.

■11 d. 19 val. Ansamblis „Erqvani“ (Sakartvelas). ■ 12 d. 18.30 val. „Colours of Bubbles“.

Koncertai

Stasio VainiĹŤno namai (A.GoĹĄtauto g. 2)

VILNIUS

â– 16 d. 17.30 val. MuzikinÄ— kelionÄ— su „2019 metĹł muzikos kalendoriumi“.

Nacionalinis operos ir baleto teatras

Vilniaus lenkĹł kultĹŤros namai

(A.Vienuolio g. 1)

(Naugarduko g. 76)

■13 d. 18 val. „Trys Dievo Motinos simfonijos“.

â– 13 d. 16 val. „Vilties ĹžvaigĹždė“.

PanevÄ—Ĺžio bendruomeniĹł rĹŤmai

GALIMA LAIMÄ–TI 200 000 Eur

(Kranto g. 28)

â– 11 d. 18 val. ÄŽeiti draudĹžiama.

loĹĄimo Nr. 7492

ŠIAULIAI Valstybinis Šiaulių dramos teatras (TilŞės g. 155)

â– 13 d. 10, 11.30 val. Vandeninis nuotykis. â–  13 d. 18 val. Dibukas.

KoncertĹł salÄ— „Saulė“ (TilŞės g. 140)

■11 d. 18 val. Rasos II! Šventė tęsiasi! ■ 12 d. 18 val. Primadonos.

Valstybinis Šiaulių dramos teatras (MaŞoji salė) (TilŞės g. 155)

â– 12 d. 18 val. Bagadelnia.

Antano Sireikos krepĹĄinio akademija (EĹžero g. 11)

â– 17 d. 18.30 val. Dumblas.

KLAIPÄ–DA KlaipÄ—dos dramos teatras (Teatro g. 2)

â– 11 d. 18.30 val. LĹŤĹĄies valanda. â–  12 d. 18.30 val. Mama DrÄ…sa. â–  13 d. 17 val. KaralienÄ— LuizÄ—.

KlaipÄ—dos ĹžvejĹł rĹŤmai (Taikos pr. 70)

â– 11 d. 12 val. PepÄ— IlgakojinÄ—.

2019 01 09 (treÄ?iadienis) VIKINGLOTTO loĹĄimo Nr. 1348 Pagrindiniai skaiÄ?iai: 03 09 16 40 41 44 VikingĹł skaiÄ?ius 01 Vieno derinio laimÄ—jimĹł lentelÄ—: 6+1 5 710 783 Eur (0 priz.) 6 229 608 Eur (0 priz.) 5+1 34 330,50 Eur (0 priz.) 5 724,50 Eur (4 priz.) 4+1 72 Eur (48 priz.) 4 7,50 Eur (291 priz.) 3+1 5 Eur (669 priz.) 3 1,50 Eur (4 695 priz.) 2+1 1,25 Eur (4 990 priz.) 2 0,75 Eur (35 395 priz.) Kitos savaitÄ—s prognozÄ—: Aukso puode bus 7,1 mln. Eur

01 02 07 12 14 18 20 23 24 26 29 34 38 39 43 46 49 52 56 59 loĹĄimo Nr. 7493

03 09 10 13 18 20 22 25 28 29 30 38 39 42 49 50 52 56 58 59 loťimo Nr. 5905 DIDYSIS PRIZAS – 106 453 Eur

04 05 06 08 21 24 + 13 AtspÄ—ta 6 5+1 5 4+1 4 3+1 3 www.olifeja.lt

LaimÄ—jimas 106 453 Eur 5 790,50 Eur 287,50 Eur 55 Eur 12,50 Eur 2,50 Eur 1 Eur


'8PEUDVRQXRWU

7%DXURQXRWU

*%LWYLQVNRQXRWU

VDYDLWJDOLVWY

PVDXVLRGĂ&#x;

-AĂ&#x;Ă€IEĂ&#x;SIEMSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;LEĂ&#x;DOĂ&#x;¸OU 3DVDXO\MHQHUDVLWHGDXJĂ?PRQLĂ˜NXULHQHEĂ‘WĂ˜PD WÂ?:DOWR'LVQH\VWXGLMRVDQLPDFLQLĂ˜ILOPĂ˜DUEHQW DSLHMXRVJLUGzMÂ?6DYDLWJDOÂ’MĂ˜SHUVRQDĂ?XVEXVJD OLPDSDPDW\WL9LOQLXMHEHWQHHNUDQHRDQWOHGR R a mĹŤ n a s Z I L N Y S LR korespondentas

Ĺžai jĹł – svarbiĹł tarptautiniĹł varĹžybĹł Ä?empionai ir prizininkai. ,AIĂ&#x;KASĂ&#x;PRIĂ&#x;TAIĂ&#x;KYĂ&#x;TASĂ&#x;VAIĂ&#x;KAMS

7DUSDQWUjNDUWjUHQJLDPRVĂ„$XNVRODĂ…RÂłFHUHPRQLMRVGDO\YLĂ˜ LĂ…NDLUzV ÂąDWOLNzMDL0RQLTXH,9DOLQVNLHQz9%DXPLOD

5Ă€Ă&#x;MUĂ&#x;ZIĂ&#x;KgĂ&#x;DAĂ&#x;LYSĂ&#x;!UKĂ&#x;SOĂ&#x;LAĂ&#x;̧ US 1XRN\ODQmLĂ˜MDXQLPR Ă?YDLJĂ?GĂ?LĂ˜LNLYHWHUDQĂ˜ ÂąU\WRM.DXQHĂ„ĂŒDOJL ULRÂłDUHQRMHY\NVLDQWL DSGRYDQRMLPĂ˜FHUHPR QLMDĂ„$XNVRODĂ…DVÂłĂ?DGD VXWHLNWLVFHQjYLVLHPV R a mĹŤ n a s Z I L N Y S LR korespondentas

Pernai radijo stoties „Lietus“ pirmÄ… sykÄŻ surengta apdovanojimĹł ĹĄventÄ— ÄŻ „Žalgirio“ arenÄ… ĹĄÄŻmet grÄŻĹžta su dar didesniais uĹžmojais. Net 28 muzikiniai numeriai – programa bus tokia ilga, kad jÄ… teks skelti ÄŻ dvi dalis. Scenoje pasirodys gausus bĹŤrys skirtingĹł kartĹł popmuzikos atlikÄ—jĹł, o pagrindine vakaro aĹĄimi taps Aukso laĹĄo statulÄ—lÄ—s. Beveik visĹł jĹł laimÄ—tojus iĹĄrinko radijo klausytojai. RengÄ—jai Ĺžada, kad arenoje apsilankys per penkis tĹŤkstanÄ?ius ĹžiĹŤrovĹł.

„Kokie 2018-ieji buvo lietuviĹĄkai muzikai? Ypatingo proverĹžio nebuvo, krizÄ—s – irgi ne.“ *=GHEVNLV

Jie iĹĄgirs ir naujausiĹł, per metus pristatytĹł dainĹł, ir daug senĹł, gerai ĹžinomĹł kĹŤriniĹł. 0RIĂ&#x;ZASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;IRĂ&#x;UĂ€Ă&#x;NEĂ&#x;TIĂ&#x;KwĂ&#x;TUĂ&#x;Mg

Renginiui diriguos radijo laidĹł vedÄ—jai Jonas RadzeviÄ?ius, Simona ČėsnaitÄ— ir Arnas Ĺ vilpauskas. Radijo klausytojai internetu rinko laimÄ—tojus septyniose apdovanojimĹł kategorijose – nuo MetĹł dainos iki MetĹł muzikos ir tekstĹł autoriĹł. Dar tris apdovanojimus savo nuoĹžiĹŤra ÄŻteiks radijo stotis. Atminties laĹĄo prizas skiriamas iĹĄ ĹĄio pasaulio jau iĹĄÄ—jusiam muzikos pasaulio Ĺžmogui, palikusiam ryĹĄkĹł pÄ—dsakÄ…. DvideĹĄimtmeÄ?io laĹĄas – prizas, skirtas radijo stoties „Lietus“ jubiliejui paminÄ—ti. JÄŻ gaus atlikÄ—jas, grupÄ—, kompozitorius, tekstĹł autorius ar kitas muzikos pasaulio atstovas, pastaruosius 20 metĹł aktyviai prisidÄ—jÄ™s prie lietuviĹĄkos popmuzikos, skambanÄ?ios radijo eteryje.

0REĂ&#x;TENĂ&#x;DENĂ&#x;TAIĂ&#x;Â?Ă&#x;APDOVANOJIMUS -EĂ“TĂŒĂ“DAIĂ“NAĂ“Ă„0DQJRÂłLUĂ„3LNDVR³Ä1XVLQHĂ…NPDQHÂł,9DOLQVNLHQzV /5HPHLNLHQzVLU5-DQXĂ…RĂ„1HP\OLPLÂł..HUEHGĂ?LRĂ„/LNDPĂ?LQDLÂł /$GRPDLmLRĂ„9DQGHQ\QDLÂł63UĂ‘VDLmLRĂ„Âł9%DXPLORVĂ„6XNQHOzÂł -EĂ“TĂŒĂ“ATĂ“LIĂ“KwĂ“JAĂ“,1DUNXWz,=DVLPDXVNDLWz,9DOLQVNLHQz-XUJD .DWDĂ?LQD0RQLTXH -EĂ“TĂŒĂ“ATĂ“LIĂ“KwĂ“JASĂ“'9DUQDV..HUEHGLV0HUĂ‘QDV5DGĂ?LV63UĂ‘VDLWLV 9%DXPLOD -EĂ“TĂŒĂ“GRUĂ“PwĂ„'RQDWDL³Ä%LSODQ³ÄHO)XHJR³Ä0DQJRÂł Ă„7DEDVFRÂłĂ„ĂŒDOYDULQLVÂł -EĂ“TĂŒĂ“DUEĂ“TASĂ“Ă„%LSODQÂłLU-XUJDĂ„0DQJRÂłLUĂ„3LNDVRÂł,6WDURĂ…DL WzLUĂŒĂŒYDJXOLV0HUĂ‘QDVLU/XNDV0RQLTXHLU0DQWDV-DQNDYLmLXV 63UĂ‘VDLWLVLU,JOz -EĂ“TĂŒĂ“TEKSĂ“TĂŒĂ“AUTOĂ“RIUS'=YRQNXV,1DUNXWz/5HPHLNLHQz 3-DVLĂ‘QDV36WDOLRQLV6WDQR -EĂ“TĂŒĂ“MUĂ“ZIĂ“KOSĂ“AUTOĂ“RIUS'=YRQNXV/$GRPDLWLV3-DVLĂ‘QDV 63UĂ‘VDLWLV6WDQR9%LNXV

NetikÄ—tumo laĹĄÄ… gaus muzikos pasaulio atstovas, 2018-aisiais pateikÄ™s didĹžiausiÄ… staigmenÄ…. IĹĄ viso pretendentĹł sÄ…raĹĄe paminÄ—ti 32 atlikÄ—jai, grupÄ—s, kompozitoriai ir dainĹł tekstĹł autoriai. ÄŽ daugiausia apdovanojimĹł – net keturis – pretenduoja dainininkas Saulius PrĹŤsaitis, kuriam 2018-ieji buvo iĹĄties ÄŻspĹŤdingi. AtlikÄ—jas iĹĄleido naujÄ… albumÄ…, surengÄ— gastroles per LietuvÄ… ir ÄŻraĹĄÄ— vienÄ… populiariausiĹł metĹł dainĹł „39“. $AIĂ&#x;NUOSĂ&#x;MARĂ&#x;GASĂ&#x;BĂ„Ă&#x;RYS

PretendentĹł, kaip ir koncerte dainuosianÄ?iĹł atlikÄ—jĹł, sÄ…raĹĄe vienas ĹĄalia kito ÄŻraĹĄytos vyresnÄ—s kartos ĹžvaigĹždÄ—s ir jaunimas. PavyzdĹžiui, vyresni ĹžiĹŤrovai turbĹŤt nudĹžiugs, kad ceremonijoje koncertuos Inga ValinskienÄ—, Kastytis Kerbedis, MerĹŤnas, DĹžordana ButkutÄ—, RadĹžis, „Studija“. Jaunimo frontÄ… laikys Monique, Vaidas Baumila, Dainotas Varnas, Jurgis BrĹŤzga, Tadas Juodsnukis su savo mylimÄ… ja Igle Bernotaityte, Evaldas Vaikasas. Ceremonijoje taip pat dainuos „Lemon Joy“, „Man-go“, „Pikaso“, „69 danguje“, Justinas Lapatinskas, Anatolijus Oleinikas, „MG International“, „Žalvarinis“, Vilija MataÄ?iĹŤnaitÄ—, Mantas JankaviÄ?ius, Vilius ir Violeta Tarasovai, Valdas Lacko ir kiti. „KvieÄ?iame tuos atlikÄ—jus, kuriĹł muzikÄ… mÄ—gsta mĹŤsĹł radijo stoties klausytojai. JĹł dainos, Ĺžinoma, skamba lietuviĹł kalba“, – sakÄ— „Lietaus“ vadovas ir ceremonijos sumanytojas Gintaras Zdebskis. Anot radijo stoties vadovo, kuris ir pats yra dainĹł autorius,

praÄ—jusiĹł metĹł ceremonija buvo skirta porai Lietuvos muzikos deĹĄimtmeÄ?iĹł apĹžvelgti, o ĹĄÄŻmet apdovanojimai bus teikiami uĹž 2018-aisiais nuveiktus darbus. 0AĂ&#x;SIĂ&#x;GENĂ&#x;DAĂ&#x;GEĂ&#x;RĂ‹Ă&#x;DAIĂ&#x;NĂ‹

„Kokie 2018-ieji buvo lietuviĹĄkai muzikai? Ypatingo proverĹžio nebuvo, krizÄ—s – irgi ne. IĹĄ koncertĹł arenose matome, kad ten vis dar dominuoja vyresnÄ— karta. Labai nustebusiĹł, iĹĄĹĄovusiĹł naujĹł atlikÄ—jĹł nepastebÄ—jau. RyĹĄkiĹł naujĹł dainĹł taip pat nebuvo daug – galima skaiÄ?iuoti pirĹĄtais. NorÄ—tĹłsi daugiau dainĹł, kurios patiktĹł auditorijai. TaÄ?iau Lietuvoje atlikÄ—jai daĹžnai dainuoja tai, kas patinka jiems patiems, bet neuĹžkabina publikos ir nepataiko ÄŻ taikinÄŻ. Yra daug jaunĹł, ieĹĄkanÄ?iĹł, bet neapsisprendusiĹł, kuris stilius jiems artimas, atlikÄ—jĹł. LinkÄ—Ä?iau jiems apsisprÄ™sti“, – svarstÄ— G.Zdebskis. Pernai LNK televizija „Aukso laĹĄo“ ceremonijos ÄŻraĹĄÄ… parodÄ— tÄ… patÄŻ vakarÄ…, kai konkurentai TV3 tiesiogiai transliavo kitÄ… muzikos apdovanojimĹł ceremonijÄ… – M.A.M.A. Ar ĹĄÄŻmet bus taip pat, G.Zdebskis neatskleidÄ—, bet tikino, kad „Aukso laĹĄas“ su niekuo nekonkuruoja. „JĹł – viena ceremonija, mĹŤsĹł – kita. M.A.M.A. daugiau dÄ—mesio skiria alternatyviems atlikÄ—jams, mes – tiems, kurie populiarĹŤs radijo eteryje, be to, dainuoja lietuviĹĄkai, o ne kita kalba. Vietos visiems uĹžtenka“, – sakÄ— „Aukso laĹĄo“ rengÄ—jas. â– 0X]LNRVDSGRYDQRMLPĂ˜ FHUHPRQLMDĂ„$XNVRODĂ…DVÂł 6DXVLRGYDO.DXQR Ă„ĂŒDOJLULRÂłDUHQD

AmerikieÄ?io animaciniĹł filmĹł kĹŤrÄ—jo W.Disney dar 1923 metais ÄŻkurta studija yra tikra pramogĹł pasaulio legenda. Ĺ imtai filmĹł, milijardai uĹždirbtĹł doleriĹł – prabÄ—gus beveik ĹĄimtmeÄ?iui W.Disney studijos Ĺženklas yra vienas garsiausiĹł kino ir televizijos pasaulyje. Milijonai ĹžmoniĹł traukia ÄŻ pramogĹł parkus, kuriuose galima pasisveikinti su W.Disney studijos filmĹł personaĹžais, taÄ?iau yra ir kitas bĹŤdas juos pamatyti. 0RIĂ&#x;MINSĂ&#x;GARĂ&#x;SIUSĂ&#x;FILĂ&#x;MUS

PrieĹĄ 38 metus pradÄ—ti kurti ÄŻspĹŤdingi reginiai „Disney On Ice“, kuriuose persirengÄ™ ĹĄokÄ—jai ant ledo persikĹŤnija ÄŻ Ĺžymiausius animaciniĹł filmĹł personaĹžus.

Spektaklyje dalyvauja profesionalĹŤs ledo ĹĄokÄ—jai iĹĄ daugiau nei deĹĄimties ĹĄaliĹł. JAV kompanijos „Feld Entertainment“ kuriami reginiai Lietuvoje jau rodyti ne sykÄŻ, taÄ?iau ĹĄÄŻ savaitgalÄŻ Vilniuje bus galima pamatyti mĹŤsĹł ĹĄalyje dar nerodytÄ… ĹĄou. Skelbiama, kad „Stebuklingos pasakos“ ĹžiĹŤrovai pamatys personaĹžus net iĹĄ keliĹł populiariĹł filmĹł. Vienas jĹł – didĹžiulio susidomÄ—jimo sulaukusi „Ledo pasaka“. Ĺ˝iĹŤrovai susitiks su seserimis Ana ir Elza, sniego seniu Olafu ir kitais ne tik filme, bet ir gausybÄ—je lÄ—liĹł ir suvenyrĹł ÄŻamĹžintais personaĹžais. Kitas filmas – „UndinÄ—lė“, iĹĄ kurio ÄŻ „Siemens“ arenÄ… nuĹžengs pagrindinÄ— veikÄ—ja ArielÄ— ir jÄ… kiekviename Ĺžingsnyje saugantis krabas Sebastijanas. Nebus pamirĹĄti ir filmai „Ilgo plauko istorija“ bei „GraĹžuolÄ— ir pabaisa“. KiekvienÄ… „Disney On Ice“ ĹĄou lydi specialiai parinkta muzika ir ÄŻgarsinti personaŞų dialogai, o po spalvingais kostiumais daĹžnai slypi Ĺžinomi sporto pasaulio veidai. Ĺ iame spektaklyje dalyvauja profesionalĹŤs ledo ĹĄokÄ—jai iĹĄ daugiau kaip deĹĄimties ĹĄaliĹł, nema-

PirmÄ… kartÄ… „Disney On Ice“ Lietuvoje parodytas prieĹĄ deĹĄimtmetÄŻ. Ĺ iuo metu jo gastrolÄ—s nuolat vyksta keliose deĹĄimtyse valstybiĹł. Specialiai dÄ—l trijĹł spektakliĹł „Siemens“ arenoje bus iĹĄlietas ledas. Pasirinktas ĹĄou laikas – kiek neÄŻprastas. Spektakliai bus rodomi ryte ir popiet. TaÄ?iau prieĹžastis akivaizdi – ÄŻ „Disney On Ice“ einama ĹĄeimomis, taip pat ir su kĹŤdikiais, darĹželinukais, tad parinktas jiems patogiausias laikas. IĹĄ viso po „Disney On Ice“ vÄ—liava jau yra pastatyta beveik 40 skirtingĹł spektakliĹł. Ĺ iuo metu pasaulyje gastroliuoja net aĹĄtuoni skirtingi „Disney On Ice“ ĹĄou. Lietuvoje bus rodomas spektaklis, JAV debiutavÄ™s prieĹĄ kelerius metus. ,AUĂ&#x;KIAĂ&#x;Â?SĂ&#x;PĂ„Ă&#x;DINĂ&#x;GIĂ&#x;REĂ&#x;GIĂ&#x;NIAI

Visai ĹĄeimai skirti pramoginiai ĹĄou – pasaulyje populiari pramoga, sÄ—kmingai konkuruojanti su ryĹĄkiausiĹł muzikos ĹžvaigĹždĹžiĹł koncertais. Lietuva nÄ—ra iĹĄimtis – dar ĹĄÄŻmet ĹžiĹŤrovai galÄ—s pamatyti kelis ÄŻdomius reginius. PavyzdĹžiui, kovÄ… Kaune bus rodomas pasaulinÄ™ ĹĄlovÄ™ pelnÄ™s ĹžirgĹł ĹĄou „Appasionata“, kuriame savo sugebÄ—jimus demonstruoja jojikai ir akrobatai. GeguŞę ÄŻ VilniĹł jau penktÄ… sykÄŻ uĹžsuks Ĺžymiausias pasaulyje cirkas „Cirque du Soleil“. Jis pristatys ĹĄou „Toruk“, paremtÄ… populiariojo kino filmo „ĎsikĹŤnijimas“ personaĹžais. O rugsÄ—jÄŻ Kaune pasirodys amerikieÄ?iai „Blue Man Group“ – nuo 1991-ĹłjĹł gyvuojantis, sunkiai nupasakojamo Ĺžanro kolektyvas, kurÄŻ sudaro trys vyrai su mÄ—lynomis kaukÄ—mis. Ĺ ios grupÄ—s, kuri leidĹžia muzikos ÄŻraĹĄus ir net pretendavo ÄŻ „Grammy“ apdovanojimÄ…, pasirodymuose susipina neÄŻprasti instrumentai, vaizdo efektai, alternatyviojo teatro ir absurdo cirko elementai. â–  Ă‚RXĂ„'LVQH\2Q,FHVWHEXNOLQJD SDVDNDÂł6DXVLRGLU YDOVDXVLRGYDO9LOQLXV Ă„6LHPHQVÂłDUHQD

6SDOYLQJLĂ„'LVQH\2Q,FHÂłUHJLQLDLĂ?LĂ‘URYXVGĂ?LXJLQDEHYHLNGHĂ…LPWPHmLXV


KRA¸TOĂ&#x;Ă€INIOS

POLITIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

*Ă‚LXSDULRQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SAUSIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

0ASPĂ&#x;RUĂ&#x;KOĂ&#x;NUOĂ&#x;MIRĂ&#x;TIES 3DQHYzĂ?\MHXĂ?SUDHLWjQDNWÂ’YLHQDVSRNLWRNLORGX JDLVUDLOLHSVQRMRJ\YHQDPDVLVQDPDVLUJDUDĂ?DV$X NĂ˜LĂ…YHQJWDÂąPRWHULVVSzMRLĂ…EzJWLLĂ…GHJDQmLRQDPR D a r iu s K R A S AUS K A S

PirmÄ… valandÄ… nakties gaisras plykstelÄ—jo MolainiĹł rajone esanÄ?ioje VaiĹĄvilÄ?iĹł gatvÄ—je. Vieno aukĹĄto name buvusi ĹĄeimininkÄ— tuo metu miegojo. JÄ… iĹĄ miego pakÄ—lÄ— keistas traĹĄkesys. Ugnis jau buvo apÄ—musi stogÄ…. Dar kiek, ir perdanga bĹŤtĹł ÄŻgriuvusi, nes stogo konstrukcijos jau baigÄ— nudegti. Ĺ eimininkÄ— laiku spÄ—jo iĹĄbÄ—gti ÄŻ kiemÄ… ir liko sveika. Gaisro aplinkybÄ—s dar tiriamos, taÄ?iau kriminalo Ä?ia neÄŻĹžvelgiama. Manoma, kad gaisrÄ… sukÄ—lÄ— iĹĄ

dĹŤmtraukio iĹĄkritusi ĹžieĹžirba arba perkaitÄ™ laidai. Netrukus ugniagesiams buvo praneĹĄta, kad StetiĹĄkiĹł rajone, SĹŤkurio gatvÄ—je, liepsnoja namas. Atvykus ugniagesiams paaiĹĄkÄ—jo, kad gaisravietÄ—s vieta buvo nurodyta netiksliai. Pasirodo, gaisras kilo J.Ĺ iauÄ?iĹŤno gatvÄ—je ir liepsnojo ne gyvenamasis namas, o sujungti mĹŤriniai garaĹžai, virĹĄ kuriĹł ÄŻrengtos palÄ—pÄ—s. Manoma, kad gaisras plykstelÄ—jo nuo garaĹže ÄŻrengto kamino. Ĺ eimininkas garaĹže laiko obuolius, todÄ—l per ĹĄalÄ?ius uĹžkurdavo krosnÄŻ, kad nebĹŤtĹł neigiamos temperatĹŤros.

Ă‚LDXOLĂ˜SROLFLMRV LUVDYLYDOG\EzV DWVWRYDLGĂ?LDX JLDVLNDGPLHVWH Â’GLHJWRVVDXJX PRSULHPRQzV GDYzQDXGRV

$VEĂ&#x;JIĂ&#x;MEĂ&#x;TAIĂ&#x;BEĂ&#x;Ă€MOĂ&#x;NIĂ‹Ă&#x;ÀÄĂ&#x;jIĂ‹ Ă‚LDXOLHmLDLEXUEDGzOPLHVWHÂ’GLHJWĂ˜LĂ…PDQLĂ˜MĂ˜Ă…YLH VRIRUĂ˜Â’UHQJWĂ˜VDXJXPRVDOHOLĂ˜7DmLDXSDDLĂ…NzMR NDGĂ…LRVSULHPRQzVSDVLWHLVLQRÂąSHUSDVWDUXRVLXV SRUjPHWĂ˜Ă‚LDXOLXRVHQHĂ?XYRQzYLHQDVĂ?PRJXV Gi n t a r a s Ĺ I U PA RY S LR korespondentas

9DLĂ…YLOmLĂ˜JDWYzVJ\YHQDPDMDPHQDPHNLOÂ?VJDLVUDVEXYRPDWRPDVLĂ…WROR

Pastaroji Ĺžmogaus Şōtis Ĺ iauliuose uĹžfiksuota tik 2016-aisiais, o pernai ir uĹžpernai ĹĄioje statistikos grafoje buvo ÄŻraĹĄyti Lietuvos didmiesÄ?iams nematyti nuliai. PadÄ—tis Ä—mÄ— pastebimai gerÄ—ti prieĹĄ kelerius metus, kai mieste imta taikyti saugumo priemones – gatvÄ—se ÄŻĹžiebta daugiau ĹžibintĹł, pradÄ—ta ÄŻrengti eismo srautus reguliuojanÄ?ius iĹĄmaniuosius ĹĄviesoforus, vairuotojus maĹžinti greitÄŻ verÄ?ianÄ?ias pÄ—sÄ?iĹłjĹł saugumo saleles. Ĺ iaulieÄ?iai nebuvo patenkinti

kai kuriais pokyÄ?iais, nes tai vertÄ— keisti vairavimo ÄŻproÄ?ius. Kai kuriose sankryĹžose pradÄ—jo susidaryti transporto spĹŤstys, todÄ—l dÄ—l jĹł ÄŻ darbÄ… ĹĄiaulieÄ?iams ir priemiesÄ?io gyventojams tenka iĹĄsiruoĹĄti anksÄ?iau. Dalis vairuotojĹł ir dabar keikiasi, kai per miestÄ… tenka vaĹžiuoti naktÄŻ. Kad maĹĄinos neskrietĹł iĹĄtuĹĄtÄ—jusiomis miesto gatvÄ—mis, sankryĹžose nuolat dega raudonas ĹĄviesoforo signalas, kuris persijungia ÄŻ ĹžaliÄ… tiktai pristabdĹžius automobilÄŻ. „Nepasitenkinimo buvo daug, taÄ?iau viskas daroma dÄ—l miestieÄ?iĹł saugumo. Kelias minutes ilgesnÄ— kelionÄ— yra niekai, palygin-

ti su Şōtimis, suĹžalojimais. PrieĹĄiĹĄkumo banga jau slĹŤgsta, nes gyventojai supranta, kad viskas daroma dÄ—l jĹł paÄ?iĹł saugumo“, – sakÄ— Ĺ iauliĹł keliĹł policijos tarnybos virĹĄininkas Robertas RadaviÄ?ius. PareigĹŤnas paĹžymÄ—jo, kad dĹžiuginanti statistika yra ne vien policijos nuopelnas – visi sprendimai priimti kartÄ… per mÄ—nesÄŻ posÄ—dĹžiaujanÄ?ioje Saugaus eismo komisijoje: „Sutartinai dirbome su SavivaldybÄ—s atstovais, todÄ—l negalime laurĹł priisimti sau. Susisiekimo ministerija neatsitiktinai Ĺ iauliĹł miestui ÄŻteikÄ— AuksinÄ™ krivulÄ™. R.RadaviÄ?ius sako pastebÄ—jÄ™s, kad gerÄ—janÄ?iai vairavimo kultĹŤrai nemenkos ÄŻtakos turi ir ĹžmoniĹł kelionÄ—s po uĹžsienÄŻ: „Skandinavijos ĹĄalyse nuo paĹžeidimĹł atgraso milĹžiniĹĄkos baudos, todÄ—l ir ÄŻ gimtinÄ™ sugrįŞę ĹžmonÄ—s tampa gerokai drausmingesni.“


NUDĂ…WRĂ?LQLRV

Ă‚YHQmLRQLĂ˜UDMRQHSDVLH QLHmLDLVXVHNzGX%DOWD UXVLMRVSXVzMHÂ’1HUÂ’SD OHLVWXVLUXSHSODXNXVLXV FLJDUHmLĂ˜NURYLQLXV.RQW UDEDQGLQLQNDLMXRVPDV NDYRVQLHJXÂąWDLSEDQ GzLPLWXRWLOHGRO\WLV VÄ—lĹł antradienio vakarÄ… Ignalinos pasienio rinktinÄ—s PavoverÄ—s pasienio uĹžkardos pareigĹŤnai tamsoje uĹžfiksavo Neries upe plaukianÄ?iÄ… ir iĹĄ daugybÄ—s kitĹł iĹĄsiskirianÄ?iÄ… ledo lytÄŻ. Ĺ i vieta yra netoli PrienĹł kaimo. ÄŽsitikinÄ™, kad tai nÄ—ra ledo lytis, pasienieÄ?iai ÄŻ upÄ™ nuleido valtÄŻ. DÄ—l smarkaus ledoneĹĄio ne iĹĄ karto pavyko pasiekti srovÄ—s neĹĄamÄ… krovinÄŻ. Kol krovinys buvo traukiamas ÄŻ krantÄ…, atplaukÄ— ir antra tokia pati „lytis“. PaaiĹĄkÄ—jo, kad Nerimi plaukÄ— tarpusavyje suriĹĄtos ir ÄŻ polietilenÄ… suvyniotos cigareÄ?iĹł pakuotÄ—s. IĹĄ viso ÄŻ pasienieÄ?iĹł rankas pateko 5 tĹŤkstanÄ?iai pakeliĹł cigareÄ?iĹł be akcizo ĹženklĹł. (LR)

6QLHJXDSGzWRVFLJDUHWzVLĂ…SLUPR Ă?YLOJVQLRDWURGzNDLSOHGRO\W\V

0HODYRSDDXJOz

+EĂ&#x;LIOĂ&#x;NIĂ‹Ă&#x;Â?Ă&#x;.IĂ&#x;DgĂ&#x;NEĂ&#x;BUSĂ&#x;IRĂ&#x;¸Â?Ă&#x;MET $3LODLWLHQzVQXRWU

6OzSzSRVQLHJX

PVDXVLRGĂ&#x;

$WRVWRJDXMDQW\VSDMĂ‘ U\MHDQWUjYDVDUjQH JDOzVSDWLUWLPDORQX PRLĂ….ODLSzGRVNDWD PDUDQXQXSODXNWLLNL -XRGNUDQWzVDU1LGRV Au ĹĄ r a PI L A I T I E N Ä– LR korespondentÄ—

Poilsiautojus dĹžiuginÄ™s katamaranas „Smiltynė“ pernai buvo parduotas, o jÄŻ pakeisianÄ?io laivo iki ĹĄio vasaros sezono, kaip ir pernai, nebus. BendrovÄ—s „SmiltynÄ—s perkÄ—la“ vadovai guodĹžia, kad kitÄ…met jau tikrai populiarios kelionÄ—s bus atnaujintos didesniu ir patogesniu laivu. Teigiama, kad konkursas dÄ—l naujojo katamarano statybos buvo paskelbtas rudenÄŻ, bet statytojai uĹžsipraĹĄÄ— pernelyg didelÄ™ kainÄ…. Taip esÄ… nutiko todÄ—l, kad buvo suteiktas trumpas statybos laikas – tik 7 mÄ—nesiai. Patikslinus sÄ…lygas teks skelbti dar vienÄ… vieĹĄojo pirkimo konkursÄ…. „Smiltynė“ plukdÄ— Ĺžmones KurĹĄiĹł mariose ketverius metus nuo 2014 iki 2017-ĹłjĹł. Greitaeigis laivas plaukiodavo nuo birĹželio pradĹžios iki rugsÄ—jo. KelionÄ— iĹĄ KlaipÄ—dos ÄŻ NidÄ… su sustojimu JuodkrantÄ—je trukdavo dvi valandas deĹĄimt minuÄ?iĹł, bilieto kaina buvo 12 eurĹł. Katamaranas pirmyn ir atgal

9DNDU9HOĂ?LRJLPQD]LMRV 3DQHYzĂ?LRU PRNLQLDL JDYRODLVYDGLHQÂ’%HQG UDMDPSDJDOERVFHQWUXL U\WHSDVNDPELQÂ?VJUD VLQWRMDVYDLNLĂ…NXEDOVX SUDQHĂ…zDSLHJLPQD]L MRMHSDGzWjVSURJPHQÂ’ D a r iu s K R A S AUS K A S

Nors buvo aiĹĄku, kad tai – vaikĹł darbas, pareigĹŤnai nerizikavo ir uĹždarÄ— gimnazijÄ…. Mokiniai, pedagogai, valytojos ir virtuvÄ—s darbuotojai buvo iĹĄpraĹĄyti ÄŻ laukÄ…. Teritorija aplink mokyklÄ… buvo apjuosta ÄŻspÄ—jamÄ… ja juosta. Po trijĹł valandĹł paaiĹĄkÄ—jo, kad jokios bombos gimnazijoje nÄ—ra. PatikrinÄ™ patalpas pareigĹŤnai nieko ÄŻtartina neaptiko. Policininkai nustatÄ— grasintojÄ… – gimnazijoje besimokanÄ?iÄ… paauglÄ™. UĹž dukros poelgÄŻ teks atsakyti tÄ—vams. Vieni vaikai dĹžiaugÄ—si poilsio diena, kiti piktinosi. TÄ… dienÄ… gimnazijoje turÄ—jo vykti respublikinis mergaiÄ?iĹł krepĹĄinio turnyras. VarĹžybas teko perkelti ÄŻ kitÄ… vietÄ….

.DWDPDUDQDVÄ6PLOW\Qz³’1LGjLUDWJDOSOXNGzSRLOVLDXWRMXVVH]RQXV

plaukdavo du kartus per dienÄ…. Vienu metu „SmiltynÄ—je“ tilpdavo 72 ĹžmonÄ—s ir 43 dviraÄ?iai. DviraÄ?iai buvo plukdomi nemokamai. Pernai prieĹĄ pat vasaros sezonÄ… iĹĄgirsta netikÄ—ta Ĺžinia, kad „SmiltynÄ—s“ nebebus, iĹĄmuĹĄÄ— iĹĄ vÄ—ĹžiĹł kai kuriuos turizmo organizatorius – mat jie jau buvo sutarÄ™ dÄ—l kelioniĹł su uĹžsienio turistĹł grupÄ—mis. VokieÄ?iai buvo pamÄ—gÄ™ atstumÄ… KlaipÄ—dą–Nida ÄŻveikti dviraÄ?iais, o atgal grÄŻĹžti katamaranu. Ĺ˝inia, kad katamarano nebus ir ĹĄiais metais, nemaloniai nustebino ir KlaipÄ—dos bei Neringos savivaldybiĹł vadovus, skatinanÄ?ius ekologiĹĄkÄ… turizmÄ…. Jiems keista, kad palankaus pasiĹŤlymo uĹž „Smiltynę“ iĹĄ pirkÄ—jĹł sulaukusi valstybinÄ— ÄŻmonÄ— „SmiltynÄ—s perkÄ—la“ galvojo tik apie pelnÄ… ir elgÄ—si socialiai

neatsakingai. Ji pardavÄ— laivÄ… per daug nesukdama galvos, kuo ir kaip jÄŻ pakeis. BendrovÄ—s atstovai aiĹĄkino, kad katamaras senokas – „Smiltynė“ pastatyta beveik prieĹĄ dvideĹĄimt metĹł, be to, ÄŻ jÄŻ nebetilpdavo visi, norintys keliauti. Naujasis laivas bus patogesnis, didesnis ir talpesnis – jame tilps trigubai daugiau keleiviĹł, daugiau jĹł kelionÄ—s metu galÄ—s mÄ—gautis apylinkiĹł panorama nuo atviro denio.

DÄ—l ilgameÄ?io AB „Amilina“ darbuotojo Romualdo CEDRONO mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame velionio ĹĄeimÄ… ir ar timuosius. Lietuvos grĹŤdĹł perdirbÄ—jĹł asociacija

    

      

 

 

 

 

%,(&#& ("

#"+'' #("# #$%.% #&

  &#$%"& '"#%&      %"'&

  - 

   

 

$)(

%$')0&')$'(

$%'#$(&')$'(

   .#. 

')$'

")&'*%#"$*(!%$'(0'/#0!(% "$*(  -!),'-)'"),!(%(+(% )*+% **$%'# %(   !$"' "+(%")

***!)&#!'


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SAUSIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

KLASIFIKUOTIĂ&#x;SKELBIMAI

REKLAMA

KĹŤrybinÄ—s raiĹĄkos asociacijos

0RAĂ&#x;NEĂ&#x;̧ IĂ&#x;MAI

„Kauno branduma“ nariĹł dÄ—me-

BYLOS

siui! 2019-01-25 13 val. Kauno

2018-12-20 Ĺ iauliĹł apygardos

pedagogĹł kvaliďŹ kacijos centro teismas UAB „Londra“, juridinio DruskininkĹł savivaldybÄ—s 1-ajame notaro biure (DruskininkĹł m., bibliotekoje (Vytauto pr. 44, Kauasmens kodas 303097833, bu- DruskininkĹł g. 4-22) 2019 m. sausio 18 d. 12.15 val. bus skelbiamas

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ieťkome spaudos platintojo Kauno r. – Akademijoje ir Garliavoje Kaunas, tel. (8 37) 40 02 66

nas) vyks visuotinis ataskaitinis veinÄ—s adresas: TopoliĹł g. 31, Edmundo SinkeviÄ?iaus (gimusio 1940-03-07, gyvenusio Druskininrinkiminis susirinkimas. 1996 m. vasario 16 d. TauragÄ—s r. sav., TauragÄ—s mieste mirÄ— DANaujoji AkmenÄ—, iĹĄkÄ—lÄ— bankro- kĹł sav.), mirusio 2018-10-27, testamentas. to bylÄ… (ÄŻsiteisÄ—jo 2019-01-02). PraneĹĄame apie 2019-01-09 priimtÄ… IÄŽ A. DidĹžiulio odontologijos kli- Vadovaujantis LR ÄŽBÄŽ 12 str. 2 d., NUTÄ– Ĺ IMKIENÄ– (gimusi 1937 m. sausio 2 d.). PaveldÄ—tojus praInformuojame, kad nuo 2019-01- nikos, individualios ÄŻmonÄ—s, registruotos LR juridiniĹł asmenĹł regist- informuojame, kad 2019 m. sau- ĹĄome kreiptis ÄŻ TauragÄ—s rajono 1-Ä…jÄŻ notaro biurÄ… (Vytauto g. 85, sio 17 d. 8.00 val. adresu Kons- TauragÄ—). 02 ÄŻmonÄ—s valdymo organai ne- re, kodas 173036870, buveinÄ—s adresas: RokiĹĄkio r. sav., RokiĹĄkio titucijos pr. 12-322, Vilnius, ĹĄauteko savo ÄŻgaliojimĹł. Visi sando- m.,Taikos g. 1-1, savininko sprendimÄ… pertvarkyti ÄŻmonÄ™ ÄŻ uĹždarÄ…jÄ… 0ASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS akcinÄ™ bendrovÄ™. Naujos teisinÄ—s formos juridinio asmens pavadini- kiamas UAB „Supergym“ (ÄŻm. k. riai, sudaryti po nutar ties iĹĄkelti KONSULTACIJOS mas po pertvarkymo: UAB „A. DidĹžiulio odontologijos klinika“; teisi- 300569969) kreditoriĹł susirinkibankroto bylÄ… ÄŻsiteisÄ—jimo dienos, Paskolos nuo 1000 Eur iki 10 m. per 1 val. visoje Lietuvoje, uĹžstanÄ— forma: uĹždaroji akcinÄ— bendrovÄ—; buveinÄ—s adresas: RokiĹĄkio r. mas dÄ—l bankroto bylos iĹĄkÄ—limo bus pripaĹžinti negaliojanÄ?iais. Vitas – butas, namas. Konsultacijos. Aujama-credit, tel. 8 600 69 691. sav., RokiĹĄkio m.,Taikos g. 1-1. Su naujos teisinÄ—s formos juridinio ne teismo tvarka. Susirinkimo inisos galiojanÄ?ios sutar tys nuo asmens steigimo dokumentais nuo 2019-01-11 galima susipaĹžinti ciatorius ÄŻmonÄ—s vadovas. Dau- Paskolos. IĹĄperkame jĹŤsĹł skolas iĹĄ antstoliĹł, padengiame kitobankroto bylos ÄŻsiteisÄ—jimo dieÄŻmonÄ—s patalpose RokiĹĄkio r. sav., RokiĹĄkio m., Taikos g. 1-1, darbo giau informacijos tel. +370 665 kias skolas ÄŻkeiÄ?iant nekilnojamÄ…jÄŻ tur tÄ…. Aujama-Credit, tel. 8 620 nos nutrĹŤksta, sudarytos ilgalai33 777. 15 703. laiku nuo 9.00 iki 16.00 val. Vadovas Alfonsas DidĹžiulis. kÄ—s sutar tys nebus tÄ™siamos. Informuojame, kad darbo sutar tys su BUAB „Londra“ darbuotojais bus nutrauktos 2019 m. sausio 29–30 d. Ĺ is skelbimas yra laikomas tinkamu praneĹĄimu, ÄŻpareigojanÄ?iu BUAB „Londra“ valdymo organus per 15 dienĹł nuo nutar ties ÄŻsiteisÄ—jimo dienos bankroto administratoriui perduoti BUAB „Londra“ tur tÄ… ir dokumentus. BUAB „Londra“ kreditoriai iki 2019-02-04 gali pareikĹĄti kreditorinius reikalavimus pateikdami praĹĄymus adresu Spor to g. 11, 09238 Vilnius arba el. paĹĄtu bankrotai@vkkontora.lt Bankroto administratorius Vilius Karolis, mob. tel. 8 673 15 421. ÄŽVAIRĹŞS

DruskininkĹł sav. 2-ajame notaro biure (M.K. ÄŒiurlionio g. 111-211, Druskininkai) 2019-01-24 10.00 val. bus skelbiamas Kristinos JurkonienÄ—s (gimusios 1933-11-20), mirusios 2018-12-14, testamentas. DruskininkĹł savivaldybÄ—s 1-ajame notaro biure (DruskininkĹł m., DruskininkĹł g. 4-22) 2019 m. sausio 18 d. 12.00 val. bus skelbia-

3AUSIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;¡,IETUVOSĂ&#x;RYTE¨Ă&#x;SPAUSDINTĂ‹Ă&#x;KRYĂ€IAĂ€ODĂ€IĂ‹Ă&#x;ATSAKYMAI mas OnutÄ—s DaniÄ? (gimusios Ă“6ERĂ“TIĂ“KAĂ“LIAI.HWXV.DWDUDV.DWHULV0\OLD3ODĂ…WDND.D]OzNDVĂ‚LOXYD1HXĂ?PLUĂ…WXROzĂ‚LUY\V.RQJUHVDV 1953-01-15, gyvenusios Druski- 6YDUDLQLV7UDODV.DLPDQDV3URORJDV‘GDXED)DN\UDV%XUDQDV0DPED*XRWz (OĂ“RIĂ“ZONĂ“TAĂ“LIAI3HUDV1DU\VĂ‚OLX]DV'HYL]DVĂ‚LUĂ…z%DUHOLV$ONLV&XNDWRV'YLNRYD$UPVWURQJDV ninkĹł m.), mirusios 2018-11-24, 7DOLQDV%L]RQDV7DNDV0DLOLXV.ROED.DGDJ\V%DWXWDV(EUDV7DIWD testamentas. .RQVHUYDL SKELBIMAI ÄŽ „LIETUVOS RYTĄ“ PRIIMAMI:

PRENUMERATA

Kitose platinimo tarnybose:

Redakcijos biuruose: VILNIUJE – Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3767, faksas 274 3799, el. p. spaudosskelbimai@lrytas.lt; KAUNE – LaisvÄ—s al. 7, tel. (8 37) 40 02 55; KLAIPÄ–DOJE – M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 13 81; Ĺ IAULIUOSE – Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ–Ĺ˝YJE – Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 22; ALYTUJE – S.Dariaus ir S.GirÄ—no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ–JE – KÄ™stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE – Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; Kitose tarnybose: KAIĹ IADORYSE – Gedimino g. 59-113, tel. (8 346) 51 378; JONAVOJE – J.Ralio g. 12-44, tel. (8 349) 51 474; LAZDIJUOSE – SeinĹł g. 3, tel./faksas (8 318) 52 374; ROKIĹ KYJE – Taikos g. 5, tel. (8 616) 32 475; Ĺ AKIUOSE – AuĹĄros g. 3, tel. (8 345) 60 238; Ĺ ILALÄ–JE – J.BasanaviÄ?iaus g. 23, tel. (8 449) 51 421; ZARASUOSE – Vilniaus g. 16, tel. (8 385) 52 532.

„Lietuvos rytą“ galima uĹžsisakyti redakcijos biuruose: VILNIUJE – Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3777, (8 5) 274 3781; KAUNE – LaisvÄ—s al. 7, tel. (8 37) 40 02 66; KLAIPÄ–DOJE – M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 11 45; Ĺ IAULIUOSE – Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ–Ĺ˝YJE – Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 20; ALYTUJE – S.Dariaus ir S.GirÄ—no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ–JE – KÄ™stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE – Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440;

BIRĹ TONE – E.PetruĹĄauskienÄ—s SPA, tel. (8 319) 56 625; BIRĹ˝UOSE – Daina KerĹĄienÄ—, tel. 8 636 34 399; DRUSKININKUOSE – UAB „Drusvilma“, tel. (8 313) 51 075; GARGĹ˝DUOSE – Antanas Brauklys, tel. 8 672 90 983; IGNALINOJE – DanutÄ— OrechovienÄ—, tel. 8 677 98 736; UAB „ŠiauliĹł kraĹĄtas“: JONIĹ KYJE – tel. 8 687 89 040, KELMÄ–JE – tel. (8 427) 54 381, KURĹ Ä–NUOSE – tel. (8 41) 58 57 61, NAUJOJOJE AKMENÄ–JE – tel. (8 425) 56 588,

PAKRUOJYJE – tel. (8 421) 61 704;

KUPIĹ KYJE – Lilijana BudrienÄ—, tel. 8 646 26 189; LAZDIJUOSE – K.MatuleviÄ?iaus IÄŽ „Ryto ĹžvaigĹždė“, tel. (8 318) 52 375; MAĹ˝EIKIUOSE – Violeta Suleymanova, tel. 8 613 63 066; PRIENUOSE – Loreta MarcinkeviÄ?ienÄ—, tel. 8 623 13 250; PASVALYJE – Inga JaniselienÄ—, tel. 8 620 58 664; RASEINIUOSE – M.MaulienÄ—s IÄŽ, tel. (8 428) 51 337; RADVILIĹ KYJE – VĹĄÄŽ „UĹžbÄ—gtukė“, tel. (8 422) 50 163; RADVILIĹ KYJE – tel. (8 422) 53 451; ROKIĹ KYJE – V.Baranovskio ÄŽ „Baltma“, tel. 8 616 32 475;

Ĺ AKIUOSE – Vitas Kasiulaitis, tel. 8 612 97 522; Ĺ IAULIUOSE – UAB „Naujoji tvarka“, tel. (8 41) 50 07 13; Ĺ ILALÄ–JE – UAB „RitSpeda“, tel. (8 449) 51 421; Ĺ ILUTÄ–JE – UAB „Litera“, tel. (8 441) 75 474; Ĺ IRVINTOSE – Helena MarÄ?iauskienÄ—, tel. 8 603 18 288; TAURAGÄ–JE – Jonas KalÄ—da, tel. 8 634 35 334; UTENOJE – RamunÄ— KvedarienÄ—, tel. 8 671 70 558; VILKAVIĹ KYJE – Rolandas AntanaviÄ?ius, tel. 8 610 45 539.

Prenumerata taip pat priimama internetu: http://prenum.lrytas.lt


Keistoka diena, kupina neaiĹĄkiĹł nuojautĹł, nesuprantamos ÄŻtakos, kai sunku suprasti ir ÄŻvertinti, kas kÄ… lemia, kur link viskas pasisuks. Painiavos pakaks, todÄ—l rimtĹł iĹĄvadĹł daryti nepatartina. Tai gana pasyvus metas, kai naudinga pasiduoti srautui, laukti Ĺženklo. Jei jĹŤsĹł pozicija bus lanksti, diena taps produktyvesnÄ—, tad nereikÄ—tĹł pĹŤsti prieĹĄ vÄ—jÄ…. Ne laikas ir individualizmui. Tai metas, kai verta daugiau dÄ—mesio kreipti ÄŻ visuomenÄ—s nuomonÄ™ ir vadovautis principu: „Liaudies balsas – Dievo balsas.“ Palankus metas dalykiniam bendravimui, ÄŻvairiems susirinkimams, kolektyviniams sprendimams priimti, tvarkytis, kÄ… nors reorganizuoti, tikrintis sveikatÄ…. Tiks sprÄ™sti dideliĹł investicijĹł ir draudimo klausimus. Tai palankus metas bendrauti, paĹžintims uĹžmegzti, vykti ÄŻ tolimas keliones (iĹĄskyrus vandens transportÄ…). Tinkamas laikas profesinÄ—ms Ĺžinioms kaupti – ieĹĄkokite reikalingĹł ĹžmoniĹł, reikalingos informacijos. Dalykai, kuriuos suĹžinosite, padÄ—s suvokti naujas perspektyvas. Tiks ieĹĄkoti dingusiĹł dokumentĹł ir daiktĹł, narplioti kokias nors paslaptis. BĹŤkite atidesni atsitiktinai nugirstai informacijai. Ĺ iandien venkite finansiniĹł ÄŻsipareigojimĹł ir nesivelkite ÄŻ avantiĹŤras, nebent

!6)Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6XQNRNDVODL NDVÂąSDEORJzMXVLVDYLMDXWDQXR WDLNDQHWLNzWLUĂ‘SHVmLDLGzOVXWXRNWLQLR NHEOXPDLGDUEH9LVGzOWRHONLWzVUDPLDL QHVNXEzNLWHQHVLQHUYLQNLWHLUQHSDVL GXRNLWHYLHQDWYzVMDXVPXL.DLDSLPVVOR JXWLVEĂ‘WLQDLNUHLSNLWzVSDJDOERVÂ’GUDX JXVQHVLVWHQNLWHYLHQLÂ’YHLNWLDWVLUDGX VLĂ˜VXQNXPĂ˜1HSHUVLGLUENLWHUDVNLWHODL NRSDLOVzWLDWVLSDODLGXRWL

*!5Ă&#x;4)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;'UDXJĂ˜SD JDOEDJDOLEĂ‘WLVYDUELLUUHLNDOLQ JD\SDmVSUHQGĂ?LDQWÂ’VLGDUELQLPRNODX VLPjPDWHULDOLQHVSUREOHPDV%HQGUDX NLWHWDUNLWzVÂąJDOLNLOWLQDXGLQJĂ˜GDO\ NLQLĂ˜LUILQDQVLQLĂ˜VXPDQ\PĂ˜*DOLWHN WLLPWLVSULYHUVWLQLĂ˜SHUPDLQĂ˜YHLNORMHUL ]LNXRWLYHUVOHÂąGDU\NLWHWDLMHLMXVSDODL NRSDUWQHULDLNROHNW\YDVVXWXRNWLQLVSD WDULDGUDXJDL $69Ă&#x;.)!)Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;%Ă‘VLWHOLQ NÂ?SHUQHO\JJULHĂ?WDLYHUWLQWLDUWL PXRVLXV\SDmYDLNXV7DmLDXSDW\VJDOLWH QHMXRNDLVVXS\NWLLĂ…JLUGÂ?NULWLNjVDYRDW Ă?YLOJLX\SDmLĂ…Ă…HLPRVQDULĂ˜'DUEHUHLNz WĂ˜DWNDNOLDXJLQWLVDYRSULQFLSXVÂąNROHN W\YDVMXVSDODLN\V7LHVDQHWLQNDPDVODL NDVSDVLUDĂ…\WLVYDUELjGDUERVXWDUWÂ’VDQ GRUÂ’\SDmVXXĂ?VLHQLHmLDLV6YDUELDXVLDV LUQDXGLQJLDXVLDV ODLNDVÂąSRYDO PLQNDLJDOLWHLĂ…JLUVWLLWLQVYDUELĂ˜GDO\ NĂ˜VXVLWLNWLVXĂ?PRQzPLVNXULHJDOLSD NHLVWLMĂ‘VĂ˜DWHLWÂ’

6uĂ&#x;Âż93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6XJHEzVLWHJD

VARNOĂ&#x;LESINYS

QDREMHNW\YLDLÂ’YHUWLQWLLUVDYHLU DSOLQNLQLXV7DLQHEORJDSURJDDWLWDLV\ WLVHQjNODLGjGDUEHDUQXRVNDXGjNXULj SDGDUzWHDUWLPDPDVPHQLXL*HUDVODL NDVYHLNODLSOzVWLEHQGUDGDUELDYLPXLXĂ? PHJ]WL7LNVSULVLVWDW\WLVDYRQXRSHOQXV EĂ‘VLPDPGDUEGDYLXL9DNDURVXVLWLNLPDL SDĂ?LQW\VOHPWLQJRVEHLODLPLQJRV-HLXĂ? VLPHJ]WĂ˜URPDQWLĂ…NLVDQW\NLDLMLHEXV VYDUEĂ‘VLOJDODLNLDLJDOLQHWYLUVWLSDUWQH ULĂ…NXU\Ă…LX

Palmira KELERTIENÄ– AstrologÄ—

esate patyrÄ™ tos srities Ĺžinovai. Beje, ĹĄiandien gerai leisti pinigus stichiĹĄkai, pasiduodant pirmam impulsui, ir pirkti tai, ko norisi sau, artimiesiems. Laukia sÄ—kmingas vakaras. Nuo 19 val. 20 min. prasideda itin palankus metas bendrauti ir vertingiems daiktams ÄŻsigyti, taip pat vieĹĄnagÄ—ms ir sveÄ?iams priimti – siekite patenkinti net menkiausiÄ… sveÄ?io kaprizÄ….

,)Ă&#x;Ă 4!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;%Ă‘NLWHPD ORQHVQLĂ…YHOQHVQLVXVXWXRNWL QLXDWODLGHVQLNROHJRPVWXRPHWGLH QDSUDHLVJDQDUDPLDLLUQHWVzNPLQJDL /DELDXSDVDXJRNLWHDVPHQLQLXVGDLNWXV EĂ‘NLWHDSGDLUHVQLVXGRNXPHQWDLVSL QLJDLVWHFKQLNDÂąQHW\mLDNjQRUVJDOL WHVXODXĂ?\WLVXJDGLQWL'DXJLDXGzPHVLR VNLUNLWHVYHLNDWDLDWLGĂ?LDXYDLUXRNLWH QH ODLNDVGHPRQVWUXRWLVDYRSUDQDĂ…XPj 

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SAUSIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

Bus nemenka ÄŻvairiĹł avarijĹł, gaisrĹł, sprogimĹł tikimybÄ—. BĹŤkite atsargesni su degiosiomis ir sprogiosiomis medĹžiagomis, apdairesni kelyje. IĹĄ ketvirtadienio ÄŻ penktadienÄŻ sapnai susijÄ™ su turtu, bet svarbĹŤs rytmetiniai, matyti prieĹĄ saulÄ—tekÄŻ. Gerai, jei kopÄ—te ÄŻ kalnÄ… ar matÄ—te brangenybes, tauriuosius metalus, monetas, taÄ?iau banknotai, plaukĹł kirpimas – nuostoliai, gyvĹŤnai – jÄ—gĹł, sveikatos praradimas. Blogas Ĺženklas: pamesti raktus – nemalonumai ĹĄeimoje, savaiminis uĹžsidegimas namuose; jeigu ant jĹŤsĹł drabuĹžis uĹžsidegtĹł – apsaugos praradimas; nukristi – vidinÄ—s neĹĄvaros poĹžymis; pargriĹŤti ant deĹĄinÄ—s kojos – blogos permainos; einant uĹž ko nors uĹžkliĹŤti, jei batĹł raiĹĄtelis susimazgytĹł – nuĹžiĹŤrÄ—jimo poĹžymis; jei nagas nulĹŤĹžtĹł – liga. Geras Ĺženklas: krituliai saulei ĹĄvieÄ?iant – pasisekimas tvarkant reikalus; iĹĄvysti krintanÄ?iÄ… ĹžvaigĹždÄ™ vyrams iĹĄ deĹĄinÄ—s pusÄ—s, o moterims – iĹĄ kairÄ—s (kairiarankiams atvirkĹĄÄ?iai). Ĺ˝vilgsnis ÄŻ priekÄŻ: savaitgalis palankus aktyviam poilsiui, ĹĄeĹĄtadienis tinkamas imtis sunkiĹł darbĹł namuose, sekmadienis palankesnis iki pietĹł, antra dienos pusÄ— – jau kritinis laikas pagal MÄ—nulio kalendoriĹł, nebepalankus ĹĄvÄ™sti ir pramogauti.

Âľ!5Ă&#x;,93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;$SOLQN\EzVLU SDUWQHULDLMXPVSDODQNĂ‘VÂąWLN PRNzNLWHWXRSDVLQDXGRWL6YDUEĂ˜GDO\ NLQÂ’NODXVLPjDWLGzNLWH JHULDXVLDPz QHVLRSDEDLJDL DUEDSDOLNLWHSDUWQHULĂ˜LU Ă…HIRYDOLDL%Ă‘NLWHNDQWUHVQLVXDUWLPDL VLDLVQRUVMLHLUJDOLQHW\mLDMXVÂ’Ă?HLVWL 3DODQNXVSUÂ?VWLGLGHOLĂ˜LQYHVWLFLMĂ˜Â’YHLNOj NODXVLPj9DNDUDVSRYDOPLQLWLQ SDODQNXVYHUWLQJDPSLUNLQLXLQDPDPV DUEDLĂ…Y\NDLÂ’SDPzJWjUHVWRUDQj

-%2Ă&#x;'%Ă&#x;,uĂ&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;/DLPLQJD GLHQDMHLPRNzVLWHNLWXVÂ’YHUWLQ WLODLNXVXVLWDUWLÂąJDOLWHÂ’J\WLSXLNLĂ˜Uz PzMĂ˜QDXGLQJĂ˜SDUWQHULĂ˜'HMDSULH NDELHPVUHLNOLHPVDUDPELFLQJLHPVQH EXVOHQJYDGLHQDÂąQRUzVLVYLHQXVSD PRN\WLNLWXVSDEDUWL7DGQHSDPLUĂ…NLWH NDGĂ…LDQGLHQGDXJLDXODLPzVLWHLUJHULDX MDXVLWzVMHLVWHQJVLWzVVDXJRWLDUWLPĂ˜ MĂ˜UDP\EÂ?EĂ‘VLWHDWLGHVQLVDYRSDUWQH ULĂ˜QXRPRQHL3XLNLGLHQDSULVWDW\WLVDYR LGzMDVNĂ‘U\Ej

36!23Ă&#x;49+Ă&#x;,u3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;%Ă‘VLWH LWLQGDUELQJLNXSLQLMzJĂ˜LUĂ…DX QLĂ˜VXPDQ\PĂ˜ÂąMXRVUHLNzWĂ˜SUDGzWL Â’J\YHQGLQWLQHDWLGHGDQW7LNVDYRGDUEXV DWOLNLWHNXRVjĂ?LQLQJLDXÂąMLHWXUzVÂ’WDNRV MĂ‘VĂ˜NDUMHUDLLOJjODLNj/DELDXSDVLVDX JRNLWHWLNULQWRMĂ˜ÂąJDOLWHSHUMXRVQXNHQ WzWL9DNDUDVLWLQSDODQNXVVXRUJDQL]XR WLPDĂ?jĂ…YHQWÂ?DUWLPLHVLHPVDUYDNDUz OÂ’GUDXJDPV%HMHSDODQNLDXEXVNYLHVWLV VYHmLĂ˜SDVVDYHQHLNXUQRUVY\NWL

3+/2Ă&#x;0)/Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;$SOLQNL QLDLPDW\VMĂ‘VĂ˜MzJjÂąSDVLMXVLWH LWLQSRSXOLDUĂ‘V7DLGDXJNXRSDODQNXV PHWDV\SDmNĂ‘U\ELQLDPGDUEXL*DOLDW VLVNOHLVWLNDLNXULRVSDVODSW\VVXVLMXVLRV VXQHVjĂ?LQLQJDNROHJĂ˜SDUWQHULĂ˜YHLN ODDUP\OLPRDVPHQVQHLĂ…WLNLP\EH7LH VDWXULWHLĂ…PRNWLYHQJWLYLHĂ…DLUHLNĂ…WLNDL NXULDVVDYRPLQWLVLUDWVLYzUXVLDVWLHVDV QHVWHLV\EzVVDN\PDV LUNRYDXĂ?Mj QH UH]XOWDW\YĂ‘VQHWLNQLHNRQHSHĂ…LWHEHW LULOJDPÂ’J\VLWHVODSWĂ˜SULHĂ…Ă˜

/Âż)!Ă&#x;2!Ă&#x;')3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;%Ă‘VL WHLWLQVWLSUĂ‘VHQHUJLQJL'LUENLWH VXLQIRUPDFLMDJLOLQNLWzVÂ’GDO\NXVNX ULXRVEORJDLLĂ…PDQRWH%Ă‘NLWHSDNDQWHV QLEHQGUDXGDPLÂąLĂ…SLUPRĂ?YLOJVQLRQH PDORQXVĂ?PRJXVYzOLDXSDVLURG\VÂ’GR PXVLUUHLNDOLQJDV'DXJLDXNUHLSNLWHGz PHVLRÂ’GDO\NLQHVQDXMLHQDVJDXWXVSD WDULPXVSDVLĂ‘O\PXV%HMHJDOLLĂ…U\Ă…Nz WLNODLGRVMĂ‘VĂ˜YHLNORMHVODSWLMĂ‘VĂ˜GDUER WHFKQLNRVDUDXWRPRELOLRJHGLPDL 6!.Ă&#x;$%Ă&#x;.)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;'LGHOLĂ˜ GDUEĂ˜PHWDVÂąJDOLWHNWLDWOLNWLQH WLNVDYREHWLUNLWĂ˜XĂ?GXRWLV7LHVDEĂ‘NL WHDWLGĂ‘VNDGQHEĂ‘WXPzWHÂ’WUDXNWLÂ’NR NLjQRUVQHOHJDOLjYHLNOjEHMĂ‘VĂ˜Ă?LQLRV 'HMDMXPVJDOLEĂ‘WLGDURPDVWDPWLNUDV VSDXGLPDV QHEĂ‘WLQDLDWYLUDV GzONX ULRJDOLWHSULLPWLMXPVQHEĂ‘WLQDLSDODQNĂ˜ VSUHQGLPj%Ă‘NLWHDWLGĂ‘VNDGĂ…HIDVQH UHLNĂ…WĂ˜SULHNDLĂ…WĂ˜GzOGDUERNRN\EzVDU QDĂ…XPRÂąJDOLQXNHQWzWLMĂ‘VĂ˜DOJD

Âż5Ă&#x;693Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;3DNDNVHQHU JLQJXPRDSVXNUXPRNDGHVD PXVUHLNDOXVNLOXVLDVSUREOHPDVLĂ…VSUÂ?V WXPzWHRSHUDW\YLDL7LNQLHNRQHVLLPNLWH NROQHQXVLUDPLQVLWHÂąWDLJDOLVXWUXNG\WL GDUEXVDWOLNWLVzNPLQJDL/DELDXÂ’VLNODX V\NLWHÂ’VXWXRNWLQLRSDUWQHULĂ˜NROHNW\ YRQXRPRQÂ?9DNDUDVLQWULJXRVÂąWDLEXV Â’GRPLĂ˜SRNDOELĂ˜PHWDV7UDXNVLWHSULH VDYÂ?VÂ’GRPLXVLUQHÂ’SUDVWXVNHLVWRNXV Ă?PRQHVNXULHYLVGzOWRSDGDU\VQHPHQ NjÂ’WDNjMĂ‘VĂ˜EĂ‘VLPLHPVVSUHQGLPDPV -9DUQRSLHĂ…

HOROSKOPAS

LAISVALAIKIS

,661 /HLGĂ?LDPDVQXRPHWĂ˜VDXVLRG !DĂ&#x;REĂ&#x;SAS*(',0,1235$9,/1,86 4EĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;RAUĂ&#x;TI &AKĂ&#x;SAS%LĂ&#x;PGDLO\#OU\WDVOW ,EIĂ&#x;DwĂ&#x;JASXĂ?GDURMLDNFLQzEHQGURYz Ă„/LHWXYRVU\WDV´ 69Ă&#x;2)!5Ă&#x;3)!Ă&#x;3)3Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)53 *9DLQDXVNDV WHO 692Ă&#x; 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x; 0)2Ă&#x;-!3)3Ă&#x; 0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!3 $%XGU\V WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) )7HONVQ\V WHO *&LEDV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) $7HONVQLHQz WHO 5.DUPD]DLWz WHO 5*HUEXWDYLmLXV WHO 90LmLXOLV WHO 9'HNVQ\V WHO /9DLQDXVNLHQz WHO *1HQDUWDYLmLXV WHO -3DXĂ?LHQz WHO -3HNDUVNDLWz.DUDOLĂ‘QLHQz WHO  ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6!3 -/LWYLQDYLmLXV WHO ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6/Ă&#x;0!6!$5/4/*! -0\NRODLWLHQz WHO )Âľ,%)$u*! 10LFLĂ‘QLHQz WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) 34),)34!) 9*HFHYLmLHQzĂŒ(.DQLXĂ…LHQz WHO 9.DSRmz$-XVHYLmLHQz WHO 0OLITIĂ&#x;KA9%UXYHULV WHO 9%DUWDVHYLmLXV WHO 7,JQDWDYLmLXV WHO %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KA9'HNVQ\V WHO $0XUDXVNDLWz WHO $6UzEDOLHQz WHO 0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIS-3DXĂ?LHQz WHO $'DXNĂ…HYLm WHO 56WDQNHYLmLĂ‘Wz WHO 2.DFzQDLWz WHO 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GA)7HONVQ\V WHO 0.XL]LQDLWz WHO $/HNDYLmLXV WHO $.X]QHFRYDLWz WHO +ULTĂ„RA5*HUEXWDYLmLXV WHO $$QGULNRQ\Wz WHO 50LNĂ…LRQLHQz WHO -(UOLFNDV 3PORĂ&#x;TAS*1HQDUWDYLmLXV WHO 5.D]LOLRQLV WHO ÂżURNALISTINIAIĂ&#x;TYRIMAI5.DUPD]DLWz WHO '*XGDYLmLĂ‘Wz WHO //DYDVWH WHO &OĂ&#x;TOGĂ&#x;RAĂ&#x;FAI7%DXUDV WHO 9Ă‚mLDYLQVNDV WHO 5'DQLVHYLmLXV WHO 03DWDĂ…LXV WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;Âż52Ă&#x;.!Ă&#x;,!) ¡46Ă&#x;ANĂ&#x;TEĂ&#x;NAŠ90LmLXOLV WHO 0$XJXO\Wz WHO 5=LOQ\V WHO 9%UDmLXO\Wz WHO 53HUĂ…RQ\Wz WHO ¡'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;BĂ„Ă&#x;DASŠ$7HONVQLHQz WHO 9%XGU\Wz WHO '-RQXĂ…LHQz WHO /9DORQ\Wz WHO ¡3TIĂ&#x;LIUSŠ/9DLQDXVNLHQz WHO 5%ODĂ?\Wz WHO ,=LJPDQWz WHO ,6NOLXWDLWz WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;02)%Ă&#x;$!) ¡2YTAIÂŚ6AKARAIŠĂ&#x;-3DXĂ?LHQz WHO ¡3OSTINwŠ$'XPDODNDV WHO 2%')/.ĂŠĂ&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) +AUĂ&#x;NAS$.DUDOLĂ‘QDV WHO  97UDLQ\V WHO  9,Q\Wz WHO  +LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DA*3LODLWLV WHO  $3LODLWLHQz WHO  ÂľIAUĂ&#x;LIAI*Ă‚LXSDU\V WHO  !LYĂ&#x;TUS*5DIDQDYLmLHQz WHO  -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAMĂ&#x;POĂ&#x;Lw/-XRG]HYLmLHQz WHO  0AĂ&#x;LANĂ&#x;GA$=LDENXV WHO  5Âż3)%.)/Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) "ARSELONAÂą.1DVWRSNDLWz ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą95XGDYLmLXV -ASKĂ&#x;VAÂą$3URFHQND 2OMAÂą1%XGU\Wz 6AR¸UVAÂą(%XWULPDV !03+!)4/3Ă&#x;3+92)53 WHO 2INĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;KEĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ„/LHWXYRVU\WR´ OHLG\ERVFHQWUDV 3PAUSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ„/LHWXYRVU\WR´VSDXVWXYz .DXQRJ9LHYLV 5Ă€Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;NUMERISĂ&#x; 4IRAĂ AS 3KELBIMAI WHO HOSVSDXGRVVNHOELPDL#OU\WDVOW

2EKLAMA WHO HOSVSDXGRVSDUGDYLPDL#OU\WDVOW

R ÂąPRNDPDUHNODPD

Š Visa medĹžiaga, pateikta „Lietuvos ryte“, – laikraĹĄÄ?io nuosavybÄ—. Kopijuoti ir platinti be UAB „Lietuvos rytas“ sutikimo draudĹžiama.


TERMOMETRAS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SAUSIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ORAIĂ&#x;RYTOJ

“

LikusiÄ… savaitÄ—s dalÄŻ orai bus ĹĄvelniai ĹžiemiĹĄki: naktimis nesmarkiai paĹĄals, savaitgalio dienomis temperatĹŤra svyruos apie 0 laipsniĹł.

6QLHJRGHEHV\V ODQN\VLVGDĂ?QDL Ta das K AN TAU TAS Sinoptikas

Ĺ iandien iĹĄ ĹĄiaurÄ—s vakarĹł mĹŤsĹł ĹĄalies link skuba aktyvus, ĹĄiltesnÄ™ oro masÄ™ neĹĄantis atmosferos frontas. DangĹł uĹžklos tankĹŤs debesys, iki pietĹł nedideliĹł pragiedruliĹł gali pasitaikyti tiktai kai kur ĹĄalies pietryÄ?iuose. Ryto valandomis ĹĄiaurÄ—s vakariniuose rajonuose prasidÄ—jÄ™s sniegas ÄŻdienojus sparÄ?iai plis po visÄ… ĹĄalÄŻ, vÄ—liausiai, jau vakarÄ—jant, jis pasieks pietrytinÄŻ ĹĄalies pakraĹĄtÄŻ. Po pietĹł pajĹŤryje ir vietomis vakarinÄ—je ĹĄalies dalyje sniegÄ… pakeis ĹĄlapdriba, formuosis silpna lijundra. DÄ—l sniego keliai ir ĹĄaligatviai gali bĹŤti slidĹŤs. PĹŤs apysmarkis pietvakariĹł, vakare pereinantis ÄŻ vakarĹł, ĹĄiaurÄ—s vakarĹł vÄ—jas, pajĹŤryje ir Ĺ˝emaitijoje jo gĹŤsiai sieks iki 15–18 m/sek. Stiprus vÄ—jas pustys ĹĄvieĹžiai iĹĄkritusÄŻ sniegÄ…, vietomis kils trumpos pĹŤgos. TemperatĹŤra visÄ… dienÄ… kils – vakarop liks tik 0–5, rytiniuose ir pietrytiniuose rajonuose 6–8 laipsniai ĹĄalÄ?io, o prie jĹŤros numatomas atlydys – ĹĄils iki 1–3 laipsniĹł. Ĺ eĹĄtadienio naktÄŻ atmosferos frontas trauksis: pradedant ĹĄiaurÄ—s vakariniais rajonais debesys plonÄ—s, sniegas, pajĹŤryje – ĹĄlapdriba ims trauktis, pasirodys pragiedruliĹł. Iki pat ryto snigs tik pietrytiniuose ĹĄalies rajonuose. VakarĹł, ĹĄiaurÄ—s vakarĹł vÄ—jas aprims, tik pajĹŤryje jo gĹŤsiai sieks iki 14 m/sek., vietomis pustys. TemperatĹŤra naktÄŻ daugelyje rajonĹł paĹžemÄ—s tik vienu kitu laipsniu, o ĹĄalies pietryÄ?iuose nebekris, svyruos nuo 3 iki 8 laipsniĹł ĹĄalÄ?io, pajĹŤryje bus apie 0 laipsniĹł. Ĺ eĹĄtadienio dienÄ… orai trumpam pagerÄ—s: bus ir saulÄ—s spinduliĹł, ir debesĹł, o silpni krituliai – sniegas, ĹĄlapdriba – numatomi tik kai kur. PĹŤs nelabai stiprus vakarĹł, ĹĄiaurÄ—s vakarĹł vÄ—jas. TemperatĹŤra ÄŻdienojus svyruos nuo 2 laipsniĹł ĹĄalÄ?io iki 1 laipsnio ĹĄilumos, prie jĹŤros ĹĄils iki 2–3 laipsniĹł. Sekmadienio naktÄŻ iĹĄ vakarĹł artÄ—s naujas ciklonas, bet sniegas ÄŻ pajĹŤrÄŻ atkeliaus tik ryto valandomis. TemperatĹŤra paĹžemÄ—s iki 2– 7 laipsniĹł ĹĄalÄ?io, pajĹŤryje bus apie 0 laipsniĹł. Sekmadienio dienÄ… snigs jau daugelyje ĹĄalies rajonĹł, pajĹŤryje kris ĹĄlapdriba. VidurdienÄŻ temperatĹŤra svyruos nuo 2 laipsniĹł ĹĄalÄ?io iki 1 laipsnio ĹĄilumos, pajĹŤryje iki 3 laipsniĹł ĹĄilumos. Ă‚LDQGLHQÂą0DUFLMRQR6WHIDQLMRV $XGULDXV9LOQzVLU3DOHPRQR YDUGRGLHQD

2UDLĂ…LDQGLHQVDXVLRG/LHWXYRMHLU(XURSRMH $&,%

Helsinkis

Oslas

Stokholmas

Glazgas

Sankt Peterburgas

Kopenhaga

Dublinas

Briuselis ParyĹžius

$&!%$& "##&$

%#&"$ %&$

Minskas Berlynas

Miunchenas

#/$

VarĹĄuva

Frankfurtas Praha

Bordo

Maskva

Vilnius

Hamburgas Londonas Amsterdamas

Ĺ˝

$ $&!%&$ *$ $,$

Talinas Ryga

Lvovas

Kijevas

Madridas Barselona

$&!% %&$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ #! %$ +%$ #! %$

%&$$& "#/ 

!&)

BudapeĹĄtas BukareĹĄtas Jalta

&$ 

.-.)!#

Varna

+"#

"/

& #

$ $

Viena

Venecija Nica

A

&+%$ $,$

Sofija Roma

Dubrovnikas

Stambulas

Lisabona Malaga

Palma Palermas AlĹžyras

Tunisas

AtÄ—nai

Antalija

Heraklionas

Larnaka Tel Avivas

Kairas

!MSĂ&#x;TERĂ&#x;DAĂ&#x;MAS !TwNAI "ELĂ&#x;FASĂ&#x;TAS "ERLYNAS "OĂ&#x;NA "RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIS "UĂ&#x;DAĂ&#x;PE¸TAS "UĂ&#x;KAĂ&#x;RE¸Ă&#x;TAS $UBĂ&#x;LIĂ&#x;NAS &RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TAS (AMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS (ELĂ&#x;SINĂ&#x;KIS +AĂ&#x;LIĂ&#x;NINGĂ&#x;RAĂ&#x;DAS +IĂ&#x;JEĂ&#x;VAS +I¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;VAS +OĂ&#x;PENĂ&#x;HAĂ&#x;GA +ROKUVA ,ISABONA ,IUKĂ&#x;SEMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NAS -ADĂ&#x;RIĂ&#x;DAS -ASKĂ&#x;VA -IĂ&#x;LAĂ&#x;NAS -INSĂ&#x;KAS /SĂ&#x;LAS 0AĂ&#x;LERĂ&#x;MAS 0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă€IUS 2YĂ&#x;GA 2OĂ&#x;MA 3ANKTĂ&#x;0EĂ&#x;TERĂ&#x;BURĂ&#x;GAS 3OFIJA 3TAMĂ&#x;BUĂ&#x;LAS 3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;MAS 4AĂ&#x;LIĂ&#x;NAS 4RUMSw 6AĂ&#x;R¸UĂ&#x;VA 6EĂ&#x;NEĂ&#x;CIĂ&#x;JA 6IEĂ&#x;NA 6ILĂ&#x;NIUS -IESTAIĂ&#x;PIETUOSE !NTALIJA "ARSELONA &ARAS (EĂ&#x;RAKĂ&#x;LIOĂ&#x;NAS (URGADA +AIRAS +AĂ&#x;NAI ,ARĂ&#x;NAĂ&#x;KA ,ASĂ&#x;0ALMASAS -AĂ&#x;LAĂ&#x;GA -ALJORKOSĂ&#x;0ALMA -OĂ&#x;NAĂ&#x;KAS .IĂ&#x;CA 4ELĂ&#x;!VIĂ&#x;VAS 4UNISAS 6ARNA -IESTAIĂ&#x;PRIEĂ&#x;KALNĂ‹ $AVOSAS 'ARMI¸AS 0ARTENKIRCHENAS 'RENOBLIS )NSBRUKAS )¸GLAS *ASNA +ICBIĂ„HELIS 3ANKTĂ&#x;-ORICAS ÂľAMONI 6ALĂ&#x;'ARDENA :AKOPANw ÂżEĂ&#x;NEĂ&#x;VA

                                 

Lietuvos rytas  

2019 01 11

Lietuvos rytas  

2019 01 11