Page 1

AKTUALIJOS

+ELĂ&#x;MwSĂ&#x;RAĂ&#x;JOĂ&#x;NOĂ&#x;SAĂ&#x;VIĂ&#x;VALĂ&#x;DYĂ&#x;BwĂ&#x;UĂ€Ă&#x;DUĂ&#x;BRANĂ&#x;GIUSĂ&#x;AUTOĂ&#x;MOĂ&#x;BIĂ&#x;LIUSĂ&#x;SUĂ&#x;MOĂ&#x;KwĂ&#x;JOĂ&#x;DUKARĂ&#x;TĂ&#x;Ă&#x;PĂ&#x; Ă&#x;M GRUODĂ€IOĂ&#x;Ă&#x;D

KETVIRTADIENIS

/RAIĂ&#x;¸IANDIEN

“

Kadangi pasaulio lyderiai elgiasi kaip vaikai, mums reikÄ—s atsakomybÄ™ perimti ant savo peÄ?iĹł. 7DLSDSLH/HQNLMRMHY\NVWDQmLjNOLPDWR NDLWRVNRQIHUHQFLMjNDOEzMRPHWĂ˜ *7KXQEHUJ QXRWU 0RN\NORMHML SUDGzMRPLWLQJjSULHNXULRSULVLMXQJz WĂ‘NVWYDLNĂ˜YLVDPHSDVDXO\MH

Ă&#x;PĂ&#x;

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6,(-,/(,',020(7$,15 .DLQD(XU

)¸Ă&#x;VALSTIETI¸KOSĂ&#x;VIRTUVwSĂ&#x; SKLINDAĂ&#x;SVILwSIĂ‹Ă&#x;KVAPAI 7%DXURQXRWU

Ă&#x;PĂ&#x;

‘VSzMRYDOGĂ?Lj Seime stumiasi sveikatos apsaugos ministro A.Verygos (nuotr.) parengtos pataisos, pagal kurias nuo kitĹł metĹł kovo akcizas stipriajam alkoholiui bĹŤtĹł padidintas 10 procentĹł. Verslininkai ÄŻspÄ—ja, kad dÄ—l to biudĹžetas tik nukentÄ—tĹł. Ă&#x;PĂ&#x;

/DXNLDGHU\EĂ˜ Po septyniĹł parĹł, praleistĹł Ĺ vietimo ir mokslo ministerijoje, streikuojantys mokytojai pareiĹĄkÄ— liksiantys Ä?ia toliau laukti derybĹł. JĹł neprivertÄ— iĹĄeiti net premjero paĹžadas suburti derybinÄ™ darbo grupÄ™. Ă&#x;PĂ&#x;

DIENOSĂ&#x;SKAIjIUSTiek mÄ—nesiĹł teismas vakar leido suimti ĹĄiaulietÄŻ D.AntanaitÄŻ, kuris ÄŻtariamas girtas vairavÄ™s ir skÄ™stanÄ?iame automobilyje mirti palikÄ™s savo buvuĂ&#x;PĂ&#x; siÄ… ĹžmonÄ….

DIENOSĂ&#x;NUOTRAUKA

'YHMXVPHWXVW\OzMÂ?PLQLVWUDL.1DYLFNDVLU/5XRN\Wz-RQVVRQVWDLJDDWVLYzUzNDLEXYROLHSWDDWLGXRWLSRUWIHOLXV

9DOVWLHmLĂ˜O\GHULR5DPĂ‘QR.DUEDXVNLRVYDMRQzVODL PzWLYLVXVNLWjPHWY\NVLDQmLXVULQNLPXVJDOLLUQH Â’VLNĂ‘Q\WLÂąMXRVHVzNPÂ?YDOGDQWLHVLHPVWXUzMXVLJD UDQWXRWL9\ULDXV\EzDWURGRzPzVPXNWLÂ’GXREÂ? Ta das IG NATAVI ÄŒIUS LR korespondentas

Vyriausybei tÄ… duobÄ™ pradÄ—jo kasti saujelÄ— Ĺ vietimo ir mokslo ministerijoje apsigyvenusiĹł streikuojanÄ?iĹł mokytojĹł ir su jais van-

0RNVOLQLQNDL%UD]LOLMRMHDWUDGR PLOĂ?LQLĂ…NĂ˜WHUPLWĂ˜VWDWLQLĂ˜UDMRQj NXULVXĂ?LPDWĂ‘NVWNYDGUDWLQLĂ˜ NLORPHWUĂ˜ÂąSDQDĂ…LDLWLHNNLHN -XQJWLQz.DUDO\VWz'LGĂ?LXOLDLGLUYRV NDXEXULDLNXULHVLHNLDÂąPHWUXV DXNĂ…mLRSLOQLPHGLHQDLUDXJDODLV PLQWDQmLĂ˜YDE]GĂ?LĂ˜%HMHMLH UĂ‘SLQDVLVDYRNDLP\QĂ˜NRPIRUWXÂą WDUSQDPĂ˜SDOLHNDSRÂąPHWUXV

DIENOSĂ&#x;SAKINYS „Ar kuris iĹĄ mĹŤsĹł nÄ—ra ragavÄ™s naminukÄ—s – jÄ… gaminame, kam apsimesti, kad jos nÄ—ra?“ 7DLSSDUODPHQWDUDV.6WDUNHYLmLXV NDOEzMR6HLPR.DLPRUHLNDOĂ˜NRPLWHWH NXULVSDVLĂ‘OzNDLNXULHPVĂ‘NLQLQNDPV OHLVWLJDPLQWLQDPLQÂ?GHJWLQÂ?

giai derÄ—jusis ministrÄ— Jurgita PetrauskienÄ—. ArtÄ—janÄ?io ĹžemÄ—s drebÄ—jimo po kojomis ilgai nejutÄ™s premjeras Saulius Skvernelis pirmadienÄŻ pagaliau apsisprendÄ— atleisti situacijos nesuvaldĹžiusiÄ… J.PetrauskienÄ™, o kartu – ir aplinkos ir kul-

tĹŤros ministrus KÄ™stutÄŻ NavickÄ… bei LianÄ… RuokytÄ™-Jonsson. Vakar po pokalbio su prezidente Dalia Grybauskaite atleidĹžiamas K.Navickas pareiĹĄkÄ— nematantis galimybÄ—s dirbti komandoje su dabartiniu premjeru, „kuris visada iĹĄstato ministrus ÄŻ prieĹĄakines pozicijas“. „Su tokiu premjeru tikrai nenoriu dirbti toliau, nÄ—ra prasmÄ—s ir mano savigarba neleistĹłâ€œ, – iĹĄrėŞė L.RuokytÄ—-Jonsson.

$WVLGDUzEXWHOÂ’ Prokuroras D.BaraniĹŤnas, vakar rytÄ… girtutÄ—lis automobiliu Vilniuje iĹĄvertÄ™s ĹĄviesoforÄ…, nustebino jÄŻ ÄŻ policijÄ… nuveĹžusius pareigĹŤnus – iĹĄ maiĹĄelio iĹĄsitraukÄ— butelÄŻ stipraus gÄ—rimo ir jÄŻ atsidarÄ—. Ă&#x;PĂ&#x;

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x;Ă&#x;P

0RNzMRWLNORWL VaikĹł atÄ—mimai ÄŻaudrino ne tiktai Lietuvos, bet ir Lenkijos visuomenÄ™. Tik VarĹĄuvoje skandalÄ… sukÄ—lusi istorija lÄ—mÄ— ne raginimus riboti, o plÄ—sti ir skubinti vaikĹł atskyrimÄ… nuo neatsakingĹł tÄ—vĹł. Ă&#x;PĂ&#x;


NUOMONwS

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

,UĂ?RGĂ?LXLUĂ?YLOJVQLX -9DUQRSLHĂ…

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GRUODĂ€IOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

/DLNRĂ?HQNODL V

aldĹžia toliau nesiliauja stebinti veiksmais ir ÄŻvykiais, kuriuos galima vadinti istoriniais. Juk kÄ… reiĹĄkia vien streikuojanÄ?iĹł mokytojĹł ÄŻsitvirtinimas Ĺ vietimo ir mokslo ministerijoje patekus ÄŻ jÄ… ne tik per duris, bet ir per langus. Kaip paliudytĹł perfrazuota liaudies iĹĄmintis, istoriniai ÄŻvykiai po vienÄ… nevaikĹĄto. Ar taip apie premjerÄ… kalba paÄ?ios arĹĄiausios opozicijos atstovas, ar VyriausybÄ—s narys? Toks klausimas kilo vakar klausantis S.Skvernelio atstatydinamĹł kultĹŤros ir aplinkos ministrĹł L.RuokytÄ—sJonsson bei K.Navicko.

A

tėję susitikti su prezidente D.Grybauskaite ťie Vyriausybės nariai, iki ťiol kalbėję gana aptakiai ir miglotai, pratrōko taip, kaip iť atleidŞiamų ministrų, regis, dar niekas nebuvo girdėjęs. Abu ministrai pareiťkė, jog su S.Skverneliu jie ir patys toliau nebedirbtų, o kultōros ministrė net iťrėŞė, kad jai to nebeleistų savigarba.

Dar sunku prognozuoti, kaip baigsis ĹĄi politinÄ— krizÄ—. Bet ar negalÄ—jo ji bĹŤti iĹĄsprÄ™sta paprasÄ?iau? Ir L.RuokytÄ—-Jonsson, ir K.Navickas tvirtino buvÄ™ spaudĹžiami, pastarasis guodÄ—si apskritai niekuomet neturÄ—jÄ™s premjero palaikymo, iĹĄskyrus vadinamÄ… jÄ… urÄ—dijĹł reformÄ… paÄ?ioje kadencijos pradĹžioje. Anot aplinkos ministro, vÄ—liau jo nerÄ—mÄ— ne tik premjeras, bet ir formaliai jÄŻ delegavusi valstietiĹĄkoji Seimo dauguma. Staiga praregÄ—jÄ™s K.Navickas pamatÄ—, kad S.Skvernelis linkÄ™s versti atsakomybÄ™ kitiems ir prisidengti ministrais, kai kyla grÄ—smÄ— jam paÄ?iam.

I

ĹĄgirdus tokias iĹĄpaĹžintis galima konstatuoti, jog netgi daug kÄ… maÄ?iusioje Lietuvos politikoje iki ĹĄiol nebuvo, kad postĹł netenkantys ministrai taip piktai trenktĹł durimis ir dar pasistengtĹł jomis priverti premjero pirĹĄtus. Ĺ ie ministrĹł pareiĹĄkimai taip pat atsako ÄŻ klausimÄ…, kodÄ—l iĹĄ darbo metamai ĹĄvietimo ir mokslo ministrei J.Petrauskienei ÄŻ kompanijÄ… S.Skvernelis pasirinko bĹŤtent ĹĄiuos VyriausybÄ—s narius. Jeigu nesutari, geriausia – atimti portfelius.

K

ita vertus, premjero pasirinkimÄ… neteisinga bĹŤtĹł aiĹĄkinti vien emocijomis. Juk tiek L.RuokytÄ—-Jonsson, tiek K.Navickas yra tie ministrai, kurie sulaukÄ— bene daugiausia vieĹĄos kritikos dÄ—l nekompetencijos ar neveiklumo, kaltinti jaukiant padÄ—tÄŻ savo valdomose srityse ar tiesiog jĹł nesugebant valdyti. TodÄ—l ĹĄios dvi ministerijos, kaip ir J.PetrauskienÄ—s vadovaujama, gyveno nuolatiniĹł skandalĹł ritmu. Asmeninius ministrĹł dĹŤriĹł motyvus irgi galima nuspÄ—ti. Tai no-

ras atkerĹĄyti S.Skverneliui, o kartu galbĹŤt net pasiĹŤbuoti paliekamÄ… VyriausybÄ—s laivÄ…. Juk ministrai negalÄ—jo nesuprasti, kad jĹł ĹĄnekos PrezidentĹŤroje – tai tiesiog puiki pagalbinÄ— priemonÄ— D.Grybauskaitei, nevengianÄ?iai pamindĹžioti S.Skvernelio vadovaujamos VyriausybÄ—s.

N

egana to, kelios deĹĄimtys streikuojanÄ?iĹł mokytojĹł, nuo kuriĹł ir prasidÄ—jo visa ĹĄi politinÄ— sumaiĹĄtis, tebegyvena Ĺ vietimo ir mokslo ministerijoje. VyriausybÄ—s, taip pat visĹł valdanÄ?iĹłjĹł propagandininkai streikuotojus (tokia protesto forma galimai paĹžeidĹžianÄ?ius ÄŻstatymus) apsupo ir mÄ—gina pulti visu frontu – pasiraĹĄinÄ—ja susitarimus su valdĹžiai palankiomis profsÄ… jungomis, spaudĹžia savivaldybiĹł, kurioms priklauso tĹł mokytojĹł atstovaujamos mokyklos, merus, gÄ…sdina ne tik finansiniu badu, bet ir policijos jÄ—ga.

B

et, atrodo, valstieÄ?iĹł valdĹžia viliasi, kad tÄ… saujelÄ™ protestuotojĹł pavyks palauĹžti nebĹŤtinai siunÄ?iant policijos pareigĹŤnus, bet tiesiog vilkinant laikÄ…. Tiesa, pastarasis scenarijus gali ir nepavykti, nes atkakliai derybĹł siekianÄ?ius streikuotojus nutarÄ— priimti D.GrybauskaitÄ—. Taigi po ĹĄio susitikimo PrezidentĹŤroje taikiklis gali nukrypti ne vien ÄŻ Ĺ vietimo ir mokslo ministerijÄ…, bet ir ÄŻ VyriausybÄ™.

S

utapimas ar ne, bet S.Skvernelis pareiĹĄkÄ— Ĺžengiantis pirmÄ… jÄŻ ĹžingsnÄŻ uĹžsitÄ™susiame streikuojanÄ?iĹł mokytojĹł ir VyriausybÄ—s ginÄ?e – nurodÄ— sukurti derybinÄ™ komisijÄ…, kuri turÄ—tĹł padÄ—ti iĹĄsprÄ™sti kylanÄ?ius nesutarimus. „Dominuoja ne racionali diskusija, o aistros ar net destruktyvĹŤs veiksmai. Esu ir jauÄ?iuosi atsakingas uĹž tai, kas vyksta valstybÄ—je. TodÄ—l raginu visas konfrontuojanÄ?ias puses sudÄ—ti ginklus, mesti ÄŻ ĹĄalÄŻ asmeniĹĄkumus, uĹžbraukti brĹŤkĹĄnÄŻ ir imtis konstruktyviĹł bei konkreÄ?iĹł darbĹłâ€œ, – pareiĹĄkÄ— VyriausybÄ—s vadovas.

D

ar sunku prognozuoti, kaip baigsis ĹĄi politinÄ— krizÄ—. Bet ar negalÄ—jo ji bĹŤti iĹĄsprÄ™sta paprasÄ?iau? Antai vakar Vyriausioji tarnybinÄ—s etikos komisija pagaliau paskelbÄ—, jog ĹĄvietimo ir mokslo ministrÄ— J.PetrauskienÄ— paĹžeidÄ— ÄŻstatymus nedeklaravusi savo vyro privataus verslo ryĹĄiĹł ir skatinusi ĹĄiai ministerijai pavaldĹžias ÄŻstaigas, kurios savo ruoĹžtu sudarinÄ—jo sandorius su jos sutuoktinio verslo ÄŻmone. O juk S.Skvernelis buvo ne kartÄ… ĹžadÄ—jÄ™s, esÄ… jeigu etikos sargai nustatys, kad ĹĄvietimo ir mokslo ministrÄ— supainiojo interesus, ji bus atleista. KodÄ—l premjeras nepalaukÄ— poros dienĹł, o jau pirmadienÄŻ skambiai paskelbÄ— apie iĹĄkart trijĹł ministrĹł atleidimÄ…? Gal norÄ—jo pasirodyti itin ryĹžtingas? TaÄ?iau vargu ar galÄ—jo tikÄ—tis tokios dviejĹł atleidĹžiamĹł ministrĹł reakcijos, kuri gerokai pritemdÄ— tokÄŻ S.Skvernelio ĹĄaunumÄ….

TARPĂ&#x;KITKO

.DVLHĂ…NRVPLQLVWUĂ˜RNDVÂąWUHQHULR Ĺ iandien premjero darbotvarkÄ—je – susitikimas su Lietuvos futbolo federacijos (LFF) prezidentu T.DanileviÄ?iumi. Tiek to, ne ĹĄiandien. Bet neturÄ—tume nustebti, jei netrukus bus paskelbtas ir toks ÄŻraĹĄas VyriausybÄ—s interneto svetainÄ—je. Mat S.Skvernelis atsidĹŤrÄ— panaĹĄioje padÄ—tyje kaip ir LFF vadovas. Ĺ is pagaliau ryĹžosi iĹĄtarti „sudie“ ÄŻ dugnÄ… nugrimzdusios nacionalinÄ—s rinktinÄ—s vairininkui E.Jankauskui, kurio skalpo seniai reikalavo sirgaliai. Premjeras streikuojantiems mokytojams paaukojo ministrÄ™ J.PetrauskienÄ™, o kad nebĹŤtĹł maĹžai, atleido ir dar porÄ… komandos nariĹł. Futbolo specialistai suka galvÄ…: kas dabar treniruos mĹŤsĹł futbolininkus? KandidatĹł lyg ir bĹŤtĹł, tik kad jie sudarÄ™ sutartis su

Vakaris Deksnys

uĹžsienio klubais. O jei kas nors ir neturi sutarÄ?iĹł, dar neaiĹĄku, ar sutiks – dideliais pinigais nekvepia, bent vidutinio lygio ĹžaidÄ—jĹł neturime, uĹžtat skaudĹŤs pralaimÄ—jimai, kritika ir sugadintas ÄŻvaizdis – beveik garantuoti. O S.Skverneliui ÄŻ svylanÄ?ias kÄ—des reikia surasti net tris pasiryĹžusius pasiaukoti kandidatus. Atlyginimais vargu ar prisiviliosi tikrĹł profesionalĹł, iĹĄ to garbÄ—s – tik eilutÄ— gyvenimo apraĹĄyme, o galvos skausmo tikrai netrĹŤks. Ir dar nebĹŤsi tikras, kad idÄ—-

joms ÄŻgyvendinti turÄ—si bent porÄ… metĹł iki kadencijos pabaigos. Mat, kalbant futbolo terminais, vos pasibaigus pirmajam kÄ—liniui premjeras jau beveik iĹĄnaudojo visus keitimus. Bet juk artÄ—ja stebuklĹł metas – KalÄ—dos. TikÄ—kime, kad du vyrai tikrai susÄ—s prie bokalo, apsikeis patarimais ir ras sprendimÄ…. Mokytojai grÄŻĹĄ ÄŻ mokyklas. KultĹŤros darbuotojai dĹžiaugsis nuolat auganÄ?iomis algomis. Atliekos ir visokios ĹĄiukĹĄlÄ—s susitvarkys paÄ?ios, suveĹĄÄ—jusiuose miĹĄkuose niekas nebemosikuos kirviais ir pjĹŤklais. O mĹŤsĹł futbolo rinktinÄ— parguldys ant menÄ?iĹł ir LiuksemburgÄ…, ir serbus su ukrainieÄ?iais, ir netgi portugalus su C.Ronaldo. Nors – stop! Ĺ itokiems stebuklams viso ĹĄimtmeÄ?io KalÄ—dĹł magijos nepakaktĹł.

!RĂ“STREIKUOJANjIUSĂ“MOKYTOJUSĂ“REIKwTĂŒĂ“IšÓœVIETIMOĂ“IRĂ“MOKSLOĂ“MINISTERIJOSĂ“ IšVARYTIĂ“JwGA "ALSAVOĂ“Ă“SKAITYTOJAS 3URF      -RNLDLVEĂ‘GDLVPRN\WRMDLWXULWHLVÂ? VWUHLNXRWLWHQNXUQRUL0LQLVWHULMD QzUDSULYDWLQXRVDY\Ez

Ă&#x;

/DLNDVLĂ…YDU\WLQHVWDLÂąYLHĂ…RVLRV WYDUNRVWULNG\PDV0RN\WRMDLJDOL SURWHVWXRWLODXNH

Ă&#x;

3DOLNLPHYLVNjUDP\EzMHÂąPLQLVWH ULMDGLGHOzYLHWRVXĂ?WHNVLUVWUHLNXR MDQWLHPVLUMRMHGLUEDQWLHPV 1HVXNXGzOWRJDOYRVÂąGDEDUPDQ UĂ‘SL.DOzGĂ˜GRYDQRVRQHSHGDJR JĂ˜VWUHLNDL

Ă&#x;

Ă&#x;


POLITIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

AKTUALIJOS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GRUODĂ€IOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

'8PEUDVRQXRWU

)¸Ă&#x;VALSTIETI¸KOSĂ&#x;VIRTUVwSĂ&#x;SKLINDAĂ&#x;SVILwSIĂ‹Ă&#x;KVAPAI !T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P ÄŽ tokius akibrokĹĄtus sureagavo ir S.Skvernelis. Premjeras piktai numojo ranka ÄŻ L.RuokytÄ—s-Jonsson prezidentei pateiktÄ… praĹĄymÄ… uĹžbaigti svarbius darbus ir nurodÄ— susikrauti daiktus dar iki penktadienio: „Buvo dveji metai padaryti bent kaĹžkÄ… ĹĄitam kultĹŤros laukui, ir per paskutinÄ™ savaitÄ™ tikrai nepavyks to padaryti.“ Apie VyriausybÄ—s atnaujinimÄ… pirmadienÄŻ praneĹĄÄ™s S.Skvernelis lauk vejamiems ministrams teigÄ— neturÄŻs dideliĹł priekaiĹĄtĹł. TaÄ?iau buvusiĹł komandos nariĹł apspjaudytas politikas vakar pakeitÄ— retorikÄ…. Premjeras teigÄ— iĹĄ ĹĄiĹł ministrĹł tikÄ—jÄ™sis daugiau ir juos lenkÄ™s prie darbo: „Tikrai tai dariau.“ Anot S.Skvernelio, jei prezidentÄ— nusprÄ™stĹł kultĹŤros ministrei leisti poste pasilikti dar bent porÄ… savaiÄ?iĹł, jai gali grÄ—sti interpeliacija Seime. Premjeras leido suprasti, kad nepasitikÄ—jimas atleidĹžiamais ministrais nebuvÄ™s spontaniĹĄkas, dÄ—l jĹł darbo sulaukdavÄ™s daug priekaiĹĄtĹł ir iĹĄ Seimo nariĹł. TaÄ?iau politikas tvirtino beatodairiĹĄkai gynÄ™s visus ministrus, gins ir toliau, ypaÄ? tuos, kurie kokybiĹĄkai dirba. „Lietuvos ryto“ ĹĄaltiniĹł Ĺžiniomis, premjeras ilgai palaikÄ— ir J.PetrauskienÄ™. „Arba ji, arba aĹĄâ€œ, – dar prieĹĄ keletÄ… savaiÄ?iĹł esÄ… S.Skvernelis atkirto ministrÄ—s atsistatydinimo vis garsiau reikalauti Ä—musiems Seimo valstieÄ?iams. )¸EIĂ&#x;TIĂ&#x;SAĂ&#x;VOĂ&#x;NOĂ&#x;RUĂ&#x;NEĂ&#x;SUĂ&#x;TIĂ&#x;KO

„AĹĄ prezidentÄ—s papraĹĄiau, kad bĹŤÄ?iau atleistas, nes tikrai nematau galimybÄ—s dirbti komandoje su dabartiniu premjeru, kuris visada iĹĄstato ministrus ÄŻ prieĹĄakines pozicijas“, – po susitikimo su D.Grybauskaite vakar iĹĄrėŞė K.Navickas.

Jau kurÄŻ laikÄ… Seimo uĹžkulisiuose buvo kalbama, jog dalis ministrĹł yra prinokÄ™ bĹŤti pakeisti. Politikas priminÄ—, jog Aplinkos ministerija teikÄ— siĹŤlymÄ…, kad nebĹŤtĹł didinama metinÄ— miĹĄkĹł kirtimo norma iki 6 proc., bet premjeras ir VyriausybÄ— priÄ—mÄ— kitokÄŻ sprendimÄ…, ir jis, ministras, ĹĄÄŻ sprendimÄ… turÄ—jÄ™s ilgÄ… laikÄ… ginti. Aplinkos ministerijos vadovas taip pat prisipaĹžino antradienÄŻ iĹĄ premjero sekretoriato gavÄ™s pasiĹŤlymÄ… iĹĄeiti savo noru. „Nesutikau, nes mano atleidimas bet kokiu atveju yra destrukcinis veiksmas, jis tikrai neprisideda prie darnios valstybÄ—s veiklos ir aĹĄ nenoriu ĹĄiuo atveju bendradarbiauti. AĹĄ nenoriu, kad ĹĄitas iĹĄÄ—jimo procesas bĹŤtĹł sklandus. Mes turime Ĺžinoti. Negalima tÄ™sti prisidenginÄ—jimo ministrais veiklos. AĹĄ sutinku su kietu atleidimu ir tikiuosi, kad tai ÄŻvyks“, – kalbÄ—jo K.Navickas. !PIEĂ&#x;SPAUĂ&#x;DIĂ&#x;MUSĂ&#x;DARĂ&#x;PAĂ&#x;PAĂ&#x;SAĂ&#x;KOS

„Savo noru pateikiau atsistatydinimo praťymą premjerui, tai labai aiťkus apsisprendimas. Su tokiu premjeru tikrai nenoriu dirbti daugiau, tiesiog nėra prasmės ir mano savigarba neleistų. Papraťiau prezidentės dar trum-

66NYHUQHOLRXĂ?PRMÂ’DWOHLVWLPLQLVWUXVWXULSDODLPLQWL'*U\EDXVNDLWz

po darbo laikotarpio, kad galÄ—Ä?iau uĹžbaigti vienÄ… iĹĄ pagrindiniĹł darbĹł – „KultĹŤros strategijÄ… 2030“, kuri yra beveik padaryta, noriu parengti jÄ… iki galo. O tada iĹĄeisiu padariusi vienÄ… iĹĄ esminiĹł darbĹłâ€œ, – kalbÄ—jo L.RuokytÄ—-Jonsson. Anot kultĹŤros ministrÄ—s, ji neatsisako pirmadienÄŻ iĹĄsakytĹł gerĹł ĹžodĹžiĹł apie kolegas: „Mano visa meilÄ— – ministrams, to negalÄ—Ä?iau pasakyti apie premjerÄ…. MaÄ?iau labai sÄ…Ĺžiningus profesionalius Ĺžmones. O iĹĄ premjero, jo kanceliarijos ir jo aplinkos buvo didelis spaudimas, ypaÄ? tais klausimais, kurie lieÄ?ia ĹžiniasklaidÄ….“ L.RuokytÄ—-Jonsson aiĹĄkino, jog tam, kad rengiami teisÄ—s aktai bĹŤtĹł diskutuojami su Ĺžiniasklaidos atstovais, buvo ÄŻkurta MedijĹł taryba ministerijoje: „Čia mĹŤsĹł nuomonÄ—s iĹĄsiskyrÄ— – premjeras norÄ—davo viskÄ… daryti nepasitarÄ™s su visuomenÄ—s informavimo lauku. O ministerija norÄ—jo atlikti savo darbÄ… pagal taisykles. Ĺ is spaudimas virto ÄŻtampa, kuri ir pradÄ—jo ĹĄiÄ… ÄŻvykiĹł sekÄ…. DetaliĹł aĹĄ dabar nepasakosiu, norÄ—Ä?iau pabaigti savo darbÄ…, o tada ir galÄ—siu nurodyti net keletÄ… spaudimĹł.“ L.RuokytÄ—-Jonsson sakÄ—, kad jÄ… tenkins bet koks prezidentÄ—s sprendimas: „Esu pasirengusi bet kada iĹĄeiti ÄŻ laisvÄ™.“ 5Ă€Ă&#x;VAĂ&#x;DOĂ&#x;VgĂ&#x;STOĂ&#x;JOĂ&#x;MĂ„Ă&#x;RU

IĹĄgirdÄ™ tokias dviejĹł kolegĹł kalbas S.Skvernelio stojo ginti kiti VyriausybÄ—s nariai. „Premjeras niekados niekam nÄ—ra darÄ™s spaudimo. Kad jis turi tvirtÄ… nuomonÄ™, tai taip. Premjeras nÄ—ra toks Ĺžmogus, kuriam pateiki bet kÄ… ir viskas tinka. Reikia ÄŻrodyti savo teisybÄ™ argumentais. Jeigu ÄŻrodai – viskas gerai, o jei ne...“ – Eltai kalbÄ—jo teisingumo ministras Elvinas JankeviÄ?ius. „Tikrai turiu premjero pasitikÄ—jimÄ…. ProblemĹł ir konf liktĹł nebĹŤna“, – lrytui.lt tvirtino susisiekimo ministras Rokas Masiulis. „Tikrai girdĹžiu, kaip iĹĄklauso premjeras, o jeigu kam nors prieĹĄinasi, tai labai argumentuoja“, – tikino socialinÄ—s apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. „Tikrai neturiu jokiĹł skundĹł, mes tikrai gerai dirbame. Ir kaip komanda gerai dirbame. Jeigu ne

premjero ir visos VyriausybÄ—s palaikymas, nei farmacijos, nei visuomenÄ—s sveikatos permainĹł nebĹŤtĹł buvę“, – sakÄ— sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. -IĂ&#x;NISTĂ&#x;RAIĂ&#x;BUĂ&#x;VOĂ&#x;PRIĂ&#x;NOĂ&#x;KŠ

Nors ir L.RuokytÄ—-Jonsson, ir K.Navickas savo klaidĹł neÄŻvardijo, juodi debesys kybojo ne tik virĹĄ J.PetrauskienÄ—s galvos. Jau kurÄŻ laikÄ… Seimo uĹžkulisiuose buvo kalbama, jog dalis ministrĹł yra prinokÄ™ bĹŤti pakeisti – valdanÄ?iuosius esÄ… stabdÄ— tik taip pasielgti nedrÄŻstantis S.Skvernelis. Dar prieĹĄ metus premjeras neoficialiai yra sakÄ™s, kad nÄ—ra patenkintas kultĹŤros strategÄ—s darbu. S.SkvernelÄŻ nuo L.RuokytÄ—s-Jonsson atleidimo galbĹŤt stabdÄ— tik tai, kad kultĹŤros sritÄŻ ÄŻ savo rankas yra paÄ—mÄ™s R.Karbauskis. TaÄ?iau nemaĹžai kritikos strÄ—liĹł ÄŻ ĹĄios ministrÄ—s darŞą skriejo ir R.Karbauskio vadovaujamame Seimo KultĹŤros komitete. ÄŽ jÄŻ skĹłstis kultĹŤrininkai vorele Ĺžygiavo nuolat. KultĹŤros ministerijai pavaldĹžiĹł ÄŻstaigĹł vadovai ypaÄ? buvo sunerimÄ™, kai beveik metus buvo vilkinama priimti naujÄ… kultĹŤros ÄŻstaigĹł finansavimo tvarka. Tada buvo svarstoma, kad ĹĄio darbo ministerijoje tiesiog nÄ—ra kam atlikti – geriausi specialistai jau buvo iĹĄsilakstÄ™, o likusius slÄ—gÄ— neaiĹĄkumai dÄ—l prasidÄ—jusios pertvarkos, kuriÄ… irgi lydÄ—jo skandalai. Opozicija ministrei ÄŻ atlapus kibo ir dÄ—l galbĹŤt neskaidriai rengto Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro konkurso. +.AĂ&#x;VICĂ&#x;KgĂ&#x;PLIEĂ&#x;KwĂ&#x;IRĂ&#x;VIEĂ&#x;̧ AI

Daug ÄŻvairiĹł nesusipratimĹł lydÄ—jo ir K.Navicko veiklÄ…. PlatĹŤs ministro uĹžmojai reformuojant miĹĄkĹł urÄ—dijas sukÄ—lÄ— daug sumaiĹĄties ir vos nesugriovÄ— valdanÄ?iosios daugumos. Nuo to laiko VyriausybÄ— nuolat jautÄ— balsĹł alkÄŻ Seime, bet K.Navickui vasaros pradĹžioje surengtÄ… interpeliacijÄ… vis dÄ—lto atlaikÄ—. Vienas pagrindiniĹł opozicijos atstovĹł priekaiĹĄtĹł ministrui tuomet buvo dÄ—l paramos ankstesnei jo darbovietei – Baltijos aplinkos forumui. Aplinkos ministerija ĹĄiai vieĹĄajai ÄŻstaigai uĹž meldiniĹł nendrinukiĹł iĹĄsaugojimÄ… skyrÄ— solidĹžiÄ… 4 milijonĹł eurĹł paramÄ…, kitam pro-

0ROĂ&#x;FEĂ&#x;SIOĂ&#x;NAĂ&#x;LĂ‹Ă&#x;6YĂ&#x;RIAUĂ&#x;SYĂ&#x;BwĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;SIĂ&#x;NO â– 6HLPRYLFHSLUPLQLQNRĂ„VR FLDOGDUELHmLĂ˜ÂłYDGRYR*.LUNL ORQXRPRQH66NYHUQHOLRYD GRYDXMDPD9\ULDXV\EzSDYD GLQWDSURIHVLRQDOĂ˜QHSDVL WHLVLQRQHVWDLWzUDLĂ…VLJDOYR WDVWHUPLQDVÂąHVjY\ULDXV\ EzVEĂ‘QDWHFKQRNUDWLQzVDUED SROLWLQzV â–  9HUWLQGDPDVSUHPMHURVSUHQ GLPjDWĂ…DXNWLLĂ…NDUWRWULVPL QLVWUXV6HLPRYLFHSLUPLQLQNDV WHLJzNDG9DNDUĂ˜YDOVW\Ez VHÂ’SXVzMXVNDGHQFLMDLDWOLN WLSHUWYDUNDVY\ULDXV\EzMH\UD Â’SUDVWDVUHLNDODV â–  9DNDUĂŒLQLĂ˜UDGLMRSDNODXVWDV DU6HLPDVEXYRQHSDWHQNLQ WDV/5XRN\WzV-RQVVRQGDUEX *.LUNLODVWHLJzMRJNXOWĂ‘URV PLQLVWUzVNHLWLPDV\UDORJLĂ…NDV VSUHQGLPDVĂ„.XOWĂ‘URVNRPLWH WHEXYRGDXJQHSDVLWHQNLQLPR PLQLVWUzVYHLNOD0DQDXUHLNLD VWLSUHVQzVILJĂ‘URVĂ…LRMHVULW\MH )LQDQVDYLPDVGLGLQDPDVEHW DLĂ…NXPRNDLSPLQLVWUDVDUED PLQLVWUzPDWRVDYRVLVWHPjLU NRNLDNU\SWLPLHLQDQzUDÂąWLN EODĂ…N\PDVLVÂł â–  $QRW*.LUNLORQHWXULSDJULQ GRDSOLQNRVPLQLVWUR.1DYLF NRWHLJLQLDLMRJMLVQHPzJVWD PDVĂ„VRFLDOGDUELHmLĂ˜ÂłIUDNFL MRMHR6HLPDVQRULMRJDOYRV Ă„.DLNXULXRVPLQLVWUXV6HLPDV QHUYLQD-LHPVQHSDWLQNDHLWLÂ’ NRPLWHWXVLUIUDNFLMDVDWVLVNDL W\WLXĂ?VDYRGDUEj0HVWRWX ULPHUHLNDODXWL7RGzOWRNVPL QLVWURSDVDN\PDVSDURGRNDG MLVQHJDOLGLUEWLÂł

â– Ă„3UHPMHUDVGDUNHOLĂ˜PLQLVWUĂ˜ WXUEĂ‘WQHEHDWOHLVMDXLUWDLS SDNDQNDPDLGHVWDELOL]DYR9\ ULDXV\EÂ?DWOHLVGDPDVWULVLU GDUJDYRSDJDOLXÂ’NDNWjQXR GYLHMĂ˜LĂ…HLQDQmLĂ˜,U/5XRN\ Wz-RQVVRQLU.1DYLFNDVSD VDNzNjPDQRDSLHSUHPMHUj NDGMLVWLNSULVLGHQJzPLQLVW UDLVRLĂ…WLHVĂ˜WUXNGzUHIRU PRPV³¹YDNDUNDOEzMRRSR ]LFLQLR/LEHUDOĂ˜VjMĂ‘GĂ?LRO\GH ULV(*HQWYLODV â–  $QRWSROLWLNRÂ’DWOHLGĂ?LDPĂ˜ PLQLVWUĂ˜YLHWDVUDVWLWLNUĂ˜UHD OLĂ˜SURIHVLRQDOĂ˜NXULHLĂ…HLWĂ˜LĂ… VDYRGDUEĂ˜JDOLPDLVXVLNRPS URPLWXRWĂ˜LUJDOLPDLGLUEWĂ˜WLN SXVPHWÂ’EXVVXGzWLQJD â–  2SR]LFLQzV6RFLDOGHPRNUD WĂ˜SDUWLMRVSLUPLQLQNR*3D OXFNRQXRPRQH9\ULDXV\ EÂ?\UDLĂ…WLNXVLNUL]zQHWLNSOD mLjMDÂąSROLWLQHEHWLUVLDXUj MDÂąSHUVRQDOLQHSUDVPH7DL HVj\SDmDNLYDL]GXSRGYLH MĂ˜SDVLWUDXNXVLĂ˜PLQLVWUĂ˜SD UHLĂ…NLPĂ˜DSLHSUHPMHURGDU ERSULQFLSXVSDUDPRVLUSD ODLN\PRVWRNjJDOLPjSROLWLQÂ’ VSDXGLPj â–  Ă„.DLÂ’YLHĂ…XPjYHUĂ?LDVLWRNLH EHQGULGDUERXĂ?NXOLVLDLVDYR UHSXWDFLMjEUDQJLQDQmLĂ˜VSH FLDOLVWĂ˜YLHQĂ?RGĂ?LDLVOHQJYDL QHEHSULNYLHVL9\ULDXV\EÂ?UHL NLDIRUPXRWLLĂ…SROLWLNĂ˜WXULQ mLĂ˜SURIHVLQÂ?NRPSHWHQFLMjLU SROLWLQÂ?UHSXWDFLMjWDmLDXGD EDUYDUJXDUNDVU\Ă?WĂ˜VLDWHLWL SXVPHmLXLVDYÂ?VVXGHJLQWL³¹ VYDUVWz*3DOXFNDV%,Ă“4!

.USĂ&#x;TAĂ&#x;TYĂ&#x;TASĂ&#x;NEĂ&#x;VIEĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;Ă€EIĂ&#x;DIĂ&#x;MAS â– 9\ULDXVLRMLWDUQ\ELQzVHWLNRV NRPLVLMD 97(. YDNDUYLHQEDO VLDLQXVSUHQGzNDGĂ‚YLHWLPR LUPRNVORPLQLVWHULMRV Ă‚00 YDGRYz-3HWUDXVNLHQz QXRWU SDĂ?HLGzÂ’VWDW\PjQHGHNODUD YXVLSDVNRORVEDQNHWDLSSDW QHQXVLĂ…DOLQRQXRVSUHQGLPĂ˜ NDLYLHĂ…XRVLXVSLUNLPXVODLPz GDYRMRVVXWXRNWLQLVYHUVOLQLQ NDV(3HWUDXVNDV â–  $QRWHWLNRVVDUJĂ˜-3HWUDXV NLHQzWLNSUDGzMXVLHLWLPLQLVW URSDUHLJDVGHNODUDFLMRMHSUL YDOzMRQXURG\WLWĂ‘NVWHXUĂ˜ YLUĂ…LMDQmLjSDVNROj6(%EDQ NHWDLSSDWVXWXRNWLQLR(3HW UDXVNRSDUHLJDVMRÂ’PRQz MHĂ„(FRWRXUÂł1HJDQDWRPL QLVWUzGHNODUDFLMRMHQHQXURGz LUVXWXRNWLQLRSDUHLJĂ˜Â’PRQzMH Ă„%HWRQXVÂłQHGHNODUDYRVX WXRNWLQLRLQGLYLGXDOLRVYHLNORV SDĂ?\PRV â–  97(.WHLJLPX(3HWUDXV NXLODLPzMXVYLHĂ…XRVLXVSLUNL PXVĂ‚00SDYDOGĂ?LRVHÂ’VWDLJR VH9DOVW \ELQLDPHVWXGLMĂ˜IRQ GHLU*DPWRVW\ULPĂ˜FHQWUH PLQLVWUzMĂ˜YDGRYDPV\UDVN\ UXVLSUHPLMĂ˜EHLSULHPRNĂ˜SULH DWO\JLQLPR â–  (WLNRVVDUJDLQXVWDWzNDG -3HWUDXVNLHQzSUDzMXVLĂ˜PHWĂ˜ SDYDVDUÂ’*DPWRVW\ULPĂ˜FHQW

jektui – dar arti milijono eurĹł. Tiesa, dalydamas mokesÄ?iĹł mokÄ—tojĹł pinigus K.Navickas buvo apdairus – dokumentus dÄ—l lÄ—ĹĄĹł skyrimo pasiraĹĄydavo jÄŻ pavadavÄ™ ministrai, o jis pats tuo metu atostogaudavo. K.Navickas sulaukÄ— daug priekaiĹĄtĹł ir dÄ—l plynai kertamĹł miĹĄkĹł, ir dÄ—l ÄŻtartinos didĹžiulÄ™ ÄŻtakÄ… jam turÄ—jusios viceministrÄ—s RÄ—dos BrandiĹĄauskienÄ—s veiklos. Kaip raĹĄÄ— „Lietuvos rytas“, ĹĄi valdininkÄ— savo galias naudojo net-

UXLÂ’VDN\PXVN\UzWĂ‘NVW HXUĂ˜9HUNLĂ˜GYDURYDQGHQV NzOLPRVWRWLHVDYDULQHLEĂ‘N OHLOLNYLGXRWLRSULHĂ…WDLFHQW UDVSDVLUDĂ…zVXWDUWÂ’VX(3HW UDXVNRYDGRYDXMDPDEHQGUR YHĂ„(FRWRXUÂł â– 97(.YHUWLQLPXPLQLVWUz SULLPGDPDĂ…LXRVVSUHQGLPXV QHJDOzMREĂ‘WLREMHNW\YLLUQH Ă…DOLĂ…NDWDLJLYHLNzWLHVLRJL QLREHLDNLYDL]GDXVLQWHUHVĂ˜ NRQIOLNWRVLWXDFLMRMH â–  Ă„(FRWRXUÂłQXRPHWĂ˜GD O\YDXMDĂ‚00SDYDOGĂ?LĂ˜Â’VWDLJĂ˜ YLHĂ…XRVLXRVHSLUNLPXRVHNX ULHVXVLMÂ?VXĂ‚00

gi gindama asmeninio kiemo interesus. Neapgalvoti aplinkos ministro komandos veiksmai buvo prakiurdÄ™ ir S.Skvernelio kantrybÄ™. RugpjĹŤtÄŻ premjeras K.NavickÄ… ÄŻ kampÄ… pastatÄ—, kai jis prasiĹžiojo apie planus apmokestinti automobilius. „Taip ĹĄauti su tokiomis nederintomis Ĺžiniomis, neturint politinio palaikymo, yra visiĹĄkas nesusipratimas“, – tada vieĹĄai ministrÄ… pliekÄ— premjeras.


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PJUXRGĂ?LRG

-IĂ&#x;NISĂ&#x;TEĂ&#x;RIĂ&#x;JOĂ&#x;JEĂ&#x;APĂ&#x;SIĂ&#x;GYĂ&#x;VEĂ&#x;NŠĂ&#x;MOĂ&#x;KYĂ&#x;TOĂ&#x;JAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;ATĂ&#x;KAKĂ&#x;LĂ„S A id a M U R AUS K A I T Ä– , S i mo n a VO V E R I ĹŞ N A I T Ä– LR korespondentÄ—s

StreikÄ… surengusios Lietuvos ĹĄvietimo darbuotojĹł profesinÄ—s sÄ… jungos (LĹ DPS) pirmininkas Andrius Navickas vakar rytÄ… paskelbÄ—, kad mokytojai protesto nenutrauksiantys ir iĹĄ ministerijos neiĹĄeisiantys. Tiesa, neaiĹĄku, ar pozicija nepasikeis po ĹĄiandieninio susitikimo PrezidentĹŤroje. Ĺ vietimo ir mokslo ministerijoje (Ĺ MM) ÄŻsitvirtinÄ™ pedagogai teigÄ—, jog susidariusi situacija perĹžengÄ— vienos profesijos ir jai atstovaujanÄ?ios institucijos konf likto ribas, o grasinimai fiziniu susidorojimu rodo, kad krizÄ— gilÄ—ja. 4IĂ&#x;KIĂ&#x;SI Ă&#x;KADĂ&#x;LAIĂ&#x;KYĂ&#x;SISĂ&#x;Â?SĂ&#x;TAĂ&#x;TYĂ&#x;MĂ‹

Ĺ MM administracija jokiĹł sankcijĹł prieĹĄ KolegijĹł salÄ—je apsigyvenusius mokytojus kol kas nesiima. Ministerijos kancleris Tomas Daukantas pirmadienÄŻ papraĹĄÄ— protestuotojĹł, kad jie susirinktĹł savo daiktus ir iĹĄeitĹł, taÄ?iau streikuojantys pedagogai nepakluso. „Neatmetame galimybÄ—s kreiptis ÄŻ policijÄ…, taÄ?iau kol kas laukiame ir tikime, kad mokytojai bus linkÄ™ laikytis Lietuvos ÄŻstatymĹł ir paliks ministerijos pastatą“, – vakar sakÄ— T.Daukantas. ÄŽ Ĺ MM patalpas po darbo valan-

7%DXURQXRWU

3RVHSW\QLĂ˜SDUĂ˜SUDOHLVWĂ˜Ă‚YLHWLPRLUPRNVORPL QLVWHULMRMHVWUHLNXRMDQW\VPRN\WRMDLSDUHLĂ…NzOLNVLDQ W\VmLDWROLDXODXNWLGHU\EĂ˜-Ă˜QHSULYHUWzLĂ…HLWLQHW JLSUHPMHURSDĂ?DGDVVXEXUWLGHU\ELQÂ?GDUERJUXSÂ? dĹł ÄŻleidĹžiama ne daugiau kaip 30 streikuotojĹł. 0REMĂ&#x;JEĂ&#x;RASĂ&#x;BUĂ&#x;RIAĂ&#x;DARĂ&#x;BOĂ&#x;GRUĂ&#x;PŠ

Premjeras Saulius Skvernelis vakar paskelbÄ—, kad bus buriama derybĹł grupÄ— dÄ—l vieĹĄojo sektoriaus finansavimo iki 2025 metĹł. Jai vadovaus VyriausybÄ—s vicekancleris Deividas Matulionis. GrupÄ—, kuriÄ… sudarys profesiniĹł sÄ… jungĹł, savivaldybiĹł, partijĹł atstovai, posÄ—dĹžiaus kartÄ… per savaitÄ™, o pasiĹŤlymus turÄ—s pateikti iki kovo 10 dienos. „AĹĄ siĹŤlau mokytojams, kurie ĹĄiandien streikuoja, jĹł atstovams, taip pat profesinei sÄ… jungai jungtis ÄŻ ĹĄiÄ… darbo grupÄ™ ir sÄ—sti prie derybĹł stalo“, – vakar sakÄ— S.Skvernelis. DerÄ—tis su profesinÄ—mis sÄ… jungomis Ĺ MM buvo pradÄ—jusi praÄ—jusÄŻ ketvirtadienÄŻ, taÄ?iau vidurnaktÄŻ derybos buvo nutrauktos nieko nepavykus susitarti. 0AĂ&#x;VAĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x;SUĂ&#x;SIĂ&#x;TAĂ&#x;RIĂ&#x;MOĂ&#x;ILIUĂ&#x;ZIĂ&#x;JA

AntradienÄŻ trys iĹĄ penkiĹł pedagogĹł profesinÄ—s sÄ… jungos atstovĹł bei ĹĄvietimo ir mokslo ministrÄ— Jurgita PetrauskienÄ— pasiraĹĄÄ— protokolÄ…, kaip tobulinti rugsÄ—jÄŻ ÄŻvestÄ… etatinÄŻ mokytojĹł apmokÄ—jimo modelÄŻ. Bet streikuojanÄ?ios profsÄ…jungos atstovĹł paraĹĄĹł jame nÄ—ra. A.Navickas sakÄ—, kad protokolas tarp ministerijos ir kitĹł profe-

   

   

0LQLVWHULMRV .ROHJLMĂ˜VD OzMHNDLNXULH SURWHVWXRWRMDL LOVLVLLUGLHQj

siniĹł sÄ… jungĹł tÄ—ra susitarimo iliuzija. LĹ DPS reikalauja penktadaliu didinti mokytojĹł atlyginimĹł koeficientus, taip pat didinti nekontaktiniĹł valandĹł skaiÄ?iĹł prieĹĄmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams, naikinti pareiginÄ—s algos pastoviosios dalies funkcinius intervalus, maĹžinti klases. ProfesinÄ— sÄ… junga sutinka atidÄ—ti daugelio reikalavimĹł vykdymĹł pradĹžiÄ… iki 2020 metĹł, taÄ?iau algas kelti, anot streikuotojĹł, privalu jau nuo kitĹł metĹł sausio. Vakar LĹ DPS padÄ—kojo tiems,

kurie ÄŻ specialiÄ… sÄ…skaitÄ… aukodami perveda pinigĹł streikuojantiems mokytojams. UĹž streiko dienas pagal ÄŻstatymus atlyginimas nemokamas, taÄ?iau profsÄ… junga tikisi, kad VyriausybÄ— nusprÄ™s pervesti mokytojams atlygÄŻ. Kaip nurodo pati LĹ DPS, iki gruodĹžio 4 d. ÄŻ streiko fondo sÄ…skaitÄ… surinkta 8040,48 euro. Ĺ vietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, streikuojanÄ?iĹł mokytojĹł maŞėja. Vakar streikavo 1385 pedagogai iĹĄ 75 mokyklĹł. LapkriÄ?io 30-Ä…jÄ… streikavo 1575 pedagogai.

+IEKĂ&#x;MOĂ&#x;KYĂ&#x;TOĂ&#x;JĂ‹Ă&#x;BUĂ&#x;RIAĂ&#x; PROĂ&#x;FEĂ&#x;SIĂ&#x;NwSĂ&#x;SgĂ&#x;JUNĂ&#x;GOS â– 3URIHVLQzVVjMXQJRVQHWX ULSULHYROzVYDOVW \EzVLQVWL WXFLMRPVWHLNWLLQIRUPDFLMRV DSLHVDYRQDULXV â–  6WUHLNRRUJDQL]DWRUz/LH WXYRVĂ…YLHWLPRGDUEXRWR MĂ˜SURIHVLQzVjMXQJDDQRW MRVSLUPLQLQNR$1DYLFNR WXULDSLHWĂ‘NVWQDULĂ˜ QRUVGDUUXJVzMÂ’WXUzMR SHUSXVPDĂ?LDX â–  3ULHPRN \WRMĂ˜VWUHLNRDU WLPLDXVLXPHWXNHWLQDSUL VLMXQJWLSURIHVLQzVjMXQ JDĂ„6DQGUDXJDÂłNXULRVYD GRYDLQHSDVLUDĂ…zVXVLWDUL PĂ˜SURWRNRORVXPLQLVWHULMD MLVNHOELDWXULQWLSHU QDULĂ˜ â–  /LHWXYRVĂ…YLHWLPRSURIHVLQz VjMXQJDNXULDLYDGRYDXMD $-XUJHOHYLmLXVEXULDQHWLN PRN \WRMXVEHWLUYDLNĂ˜GDU Ă?HOLĂ˜DXNOzWRMXVDXNĂ…WĂ˜MĂ˜ PRN \NOĂ˜NLWĂ˜Ă…YLHWLPRLQV WLWXFLMĂ˜GDUEXRWRMXVLUWXUL DSLHWĂ‘NVWQDULĂ˜ â–  3URIHVLQzVVjMXQJRVĂ„6ROL GDUXPDV³ÅYLHWLPRLUPRNV ORSURIHVLQzVĂ…DNRVSLUPL QLQNz50LQNHYLmLHQzVDNz NDGMRVYDGRYDXMDPDRU JDQL]DFLMDYLHQLMDDSLH QDULĂ˜ â–  /LHWXYRVPRN \WRMĂ˜Ă…YLH WLPRLUPRNVORSURIHVLQz MHVjMXQJRMHDQRWMRVSLU PLQLQNR5=QXWR\UDSHU WĂ‘NVWQDULĂ˜EHWWLNVOLDLQH Ă?LQRPDNLHNPRN \WRMĂ˜


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PJUXRGĂ?LRG

'IRĂ&#x;TOĂ&#x;PROĂ&#x;KUĂ&#x;ROĂ&#x;ROĂ&#x;KEĂ&#x;LYĂ&#x;JEĂ&#x;ATĂ&#x;SIĂ&#x;DĂ„Ă&#x;RwĂ&#x;¸VIEĂ&#x;SOĂ&#x;FOĂ&#x;RAS 'DXJLDXQHLPHWĂ˜SUR NXURUXGLUEDQWLVLUGDXJ\ EÂ?QXVLNDOWzOLĂ˜Â’WHLVLD PĂ˜MĂ˜VXROjSDVRGLQÂ?V 'DLQLXV%DUDQLĂ‘QDVSDWV VWRVSULHĂ…WHLVPjGzOWR NDGJLUWDVSDGDUzDYDUL Mj-RNDUMHUDSURNXUDWĂ‘ URMHWXUzWĂ˜EĂ‘WLEDLJWD A s t a K U Z N E CO VA I T Ä– LR korespondentÄ—

TreÄ?iadienio rytÄ… ilgametis GeneralinÄ—s prokuratĹŤros prokuroras 48 metĹł D.BaraniĹŤnas atsimins kaip smarkiai pakeitusÄŻ jo gyvenimÄ…. Ne vienam sudÄ—tingam ikiteisminiam tyrimui vadovavÄ™s pareigĹŤnas vakar buvo nuĹĄalintas nuo pareigĹł, jo atĹžvilgiu generalinis prokuroras Evaldas PaĹĄilis pradÄ—jo ikiteisminÄŻ tyrimÄ… ir tarnybinÄŻ patikrinimÄ…. 6AĂ&#x;Ă€IAĂ&#x;VOĂ&#x;VIĂ&#x;SI¸Ă&#x;KAIĂ&#x;GIRĂ&#x;TAS

Avarija, į kurią pateko D.Baraniōnas, įvyko 7 val. Vilniuje, Rinktinės ir Žvejų gatvių sankryŞoje, prokurorui vykstant į darbą.

KeliĹł policijoje D.BaraniĹŤnas iĹĄ popierinio maiĹĄelio iĹĄsitraukÄ— butelÄŻ stipraus alkoholio ir jÄŻ atsidarÄ—. Likus maĹždaug porai ĹĄimtĹł metrĹł iki prokuratĹŤros D.BaraniĹŤnas nesuvaldÄ— savo automobilio „Mitsubishi Outlander“ ir atsitrenkÄ™s ÄŻ ĹĄviesoforÄ… jÄŻ nugriovÄ—. Per eismo ÄŻvykÄŻ ĹžmonÄ—s nenukentÄ—jo, taÄ?iau iĹĄ automobilio iĹĄlipÄ™s D.BaraniĹŤnas iĹĄkart sukÄ—lÄ— ÄŻtarimĹł, kad yra neblaivus. Atvykus policijos pareigĹŤnams ĹĄie ÄŻtarimai pasitvirtino. D.BaraniĹŤnui buvo nustatytas sunkus girtumo laipsnis – jis ÄŻ alkoholio matuoklÄŻ pripĹŤtÄ— 2,79 promilÄ—s. 0OĂ&#x;LIĂ&#x;CIĂ&#x;JOĂ&#x;JEĂ&#x;ATĂ&#x;SIĂ&#x;DAĂ&#x;RwĂ&#x;BUĂ&#x;TEĂ&#x;LÂ?

Girtutėlį D.Baraniōną policininkai nuveŞė į kelių policiją, kur

prokuroras sugebÄ—jo dar kartÄ… nustebinti pareigĹŤnus. Laukdamas apklausos bendrose keliĹł policijos patalpose D.BaraniĹŤnas iĹĄ popierinio maiĹĄelio, kurÄŻ pasiÄ—mÄ— iĹĄ sudauĹžyto automobilio, iĹĄsitraukÄ— butelÄŻ stipraus alkoholio ir jÄŻ atsidarÄ—. Vis dÄ—lto gurkĹĄtelÄ—ti prokuroras neiĹĄdrÄŻso. PamatÄ™s nustebusius aplinkiniĹł Ĺžvilgsnius jis kurÄŻ laikÄ… palaikÄ— butelÄŻ rankose, o po to ÄŻdÄ—jo jÄŻ ÄŻ krepĹĄÄŻ. D.BaraniĹŤnui dÄ—l vairavimo iĹĄgÄ—rus gresia laisvÄ—s atÄ—mimas iki vienĹł metĹł. TaÄ?iau kadangi prokuroras anksÄ?iau teistas nebuvo, teismas jam greiÄ?iausiai skirs ĹĄvelnesnÄ™ bausmÄ™ – baudÄ… arba areĹĄtÄ…. D.BaraniĹŤnas taip pat privalÄ—s susimokÄ—ti uĹž sugadintÄ… ĹĄviesoforÄ…, gali bĹŤti konfiskuotas ir jo automobilis.

,OJDPHWÂ?YLO QLHmLRSURNX URUR'%DUD QLĂ‘QRNDUMH UjVXJULRYz DONRKROLV

$IRBĂ&#x;TIĂ&#x;PRAĂ&#x;DwĂ&#x;JOĂ&#x;STUĂ&#x;DIĂ&#x;JUOĂ&#x;DAĂ&#x;MAS

D.BaraniĹŤnas yra vienas prokuratĹŤros senbuviĹł, joje pradÄ—jÄ™s dirbti beveik paÄ?ioje nepriklausomybÄ—s pradĹžioje, kai jai vadovavo ArtĹŤras Paulauskas. 1991 metĹł lapkriÄ?io 11 dienÄ… dar bĹŤdamas studentas jis pradÄ—jo prokuratĹŤroje dirbti staĹžuotoju, o 1995 metĹł vasarÄŻ oficialiai tapo prokuroru. Pastaruoju metu D.BaraniĹŤnas dirbo BaudĹžiamojo persekiojimo departamente. "YĂ&#x;LOSĂ&#x;SUĂ€Ă&#x;LUGĂ&#x;DAĂ&#x;VOĂ&#x;TEISĂ&#x;MUOĂ&#x;SE

NemaĹžai D.BaraniĹŤno tirtĹł bylĹł Ĺžlugo teisme. Vadinamojoje mailiaus byloje buvo nuteistas tik vienas asmuo iĹĄ devyniĹł, o kiti, tarp jĹł ir buvÄ™s Lietuvos banko vadovas Romualdas VisokaviÄ?ius, iĹĄteisinti nesurinkus ÄŻrodymĹł, kad jie bandÄ— paveikti tam tikrus asmenis ir gauti milijoninÄ™ paramÄ… iĹĄ Europos SÄ… jungos fondĹł. NesÄ—kme galima vadinti ir D.BaraniĹŤno kontroliuotÄ… Dainos BileviÄ?iĹŤtÄ—s bylÄ…. Nors D.BileviÄ?iĹŤtÄ— buvo pripaĹžinta kalta apgaule ÄŻgijusi 1 milijono 927 948 litĹł ES paramos lÄ—ĹĄĹł, atsipirko vos 16 900 litĹł bauda. 3KUNĂ&#x;DgĂ&#x;I¸Ă&#x;SIUNĂ&#x;TwĂ&#x;PERĂ&#x;VwĂ&#x;LAI

Žlugo ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) byla, iťkelta buvusiam advokatui Juzefui Kozubovskiui. FNTT įtarė, kad 2004–2009 metais J.Kozubovskis neteisėtai stambiu mastu versdamasis nekilnoja-

mojo turto prekyba nusikalstamu bĹŤdu gavo 8,7 milijono eurĹł pelno ir nesumokÄ—jo 0,55 milijono eurĹł gyventojĹł pajamĹł ir pridÄ—tinÄ—s vertÄ—s mokesÄ?iĹł. Bylai pasiekus teismÄ… J.Kozubovskis buvo visiĹĄkai iĹĄteisintas, o valstybinÄŻ kaltinimÄ… byloje palaikÄ™s D.BaraniĹŤnas pavÄ—lavo pateikti apeliacinÄŻ skundÄ…. DÄ—l aplaidĹžiĹł D.BaraniĹŤno veiksmĹł prokuratĹŤroje buvo pradÄ—tas tarnybinis patikrinimas, bet buvo nustatyta, kad dÄ—l laiku neiĹĄsiĹłsto skundo kaltas ne jis, o prokuratĹŤros specialistÄ—, iĹĄsiuntusi jÄŻ ne tÄ… paÄ?iÄ…, o kitÄ… dienÄ…. )¸Ă&#x;LEISĂ&#x;TASĂ&#x;AFEĂ&#x;RISĂ&#x;TASĂ&#x;SPRUĂ&#x;KO

Bene didĹžiausias triukĹĄmas dÄ—l D.BaraniĹŤno darbo buvo kilÄ™s, kai jis nusprendÄ— ÄŻ laisvÄ™ paleisti aferĹł meistru vadinamÄ… SergejĹł RachinĹĄteinÄ…. Teismui likus tik paskelbti nuosprendÄŻ prokuroras kaĹžkodÄ—l nusprendÄ—, kad sukÄ?iavimu ÄŻtariamas S.RachinĹĄteinas nuosprendĹžio gali laukti laisvÄ—je, todÄ—l pakeitÄ— jam kardomÄ… jÄ… priemonÄ™. Tuo pasinaudojÄ™s S.RachinĹĄteinas spruko iĹĄ Lietuvos ÄŻ TailandÄ…, bet vÄ—liau buvo sulaikytas Vietname ir pargabentas ÄŻ LietuvÄ…, kur atliko jam skirtÄ… pustreÄ?iĹł metĹł laisvÄ—s atÄ—mimo bausmÄ™.

"UĂ&#x;VUĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;SwĂ&#x;JAĂ&#x;NETĂ&#x;RUĂ&#x;KUSĂ&#x;TAPSĂ&#x;TEIĂ&#x;SIAĂ&#x;MgĂ&#x;JA â– 'zOWRNDGYDLUDYRJLUWDQH WUXNXVSULHĂ…WHLVPjVWRVEX YXVL3DQHYzĂ?LRWHLVzMD*UDĂ?LQD .D]LOLRQLHQz â–  3UDĂ…\PjQXWUDXNWLLNLWHLVPLQÂ’ W\ULPjLUSHUGXRWLÂ’WDULDPjMj SDJDOODLGDYLPjDUWLPDLJLPL QDLWHLDWPHWzW\ULPXLYDGR YDYXVL8WHQRVSURNXURUz â–  3DQHYzĂ?LRDS\OLQNzVWHLVPR WHLVzMDPHWĂ˜*.D]LOLRQLHQz SROLFLMRVHNLSDĂ?REXYRVXVWDE G\WDODSNULmLRjMj â–  7jGLHQjSROLFLMDJDYRSUD QHĂ…LPjDSLHQHWROL3DQHYzĂ?LR SDYRMLQJDLSRNHOLjPDQHY

UXRMDQWÂ’DXWRPRELOÂ’%0: â– 3DUHLJĂ‘QĂ˜VXVWDEG\WD*.D ]LOLRQLHQzVXWLNRSDVLWLNULQWL EODLYXPjDONRKROLRPDWXRN OLXMDLEXYRQXVWDW \WD SURPLOzVDONRKROLRÂąYLGXWLQLV JLUWXPDV â–  /DSNULmLRGLHQjSUH]LGHQ WzVGHNUHWX*.D]LOLRQLHQzDW OHLVWDLĂ…SDUHLJĂ˜XĂ?WHLVzMR YDUGRSDĂ?HPLQLPj â–  %XYRSUDGzWDVLNLWHLVPLQLVW\ ULPDVGzO.HOLĂ˜HLVPRWDLV\NOLĂ˜ SDĂ?HLGLPRNDLDONRKROLRNLH NLVNUDXM\MHGLGHVQLVQHL SURPLOzV

'IRĂ&#x;TAĂ&#x;VAIĂ&#x;RUOĂ&#x;TOĂ&#x;JAĂ&#x;SUĂ&#x;SIĂ&#x;DĂ„Ă&#x;RwĂ&#x;SUĂ&#x;TRAUĂ&#x;KIĂ&#x;NIU â– 'DUYLHQDQHÂ’SUDVWDDYDULMD NXULjVXNzOzJLUWDYDLUXRWRMD DQWUDGLHQLRYDNDUjÂ’Y\NR9LO QLDXVUDMRQH â–  YDOPLQ6DGĂ‘QLĂ…NLĂ˜ NDLPHPHWĂ˜PRWHULVDXWR PRELOLXĂ„0LWVXELVKL6SDFH 6WDU³’OzNzÂ’UHJXOLXRMDPjJH OHĂ?LQNHOLRSHUYDĂ?jLUVXVWR

2014 metais S.RachinĹĄteinui buvo iĹĄkelta dar viena byla dÄ—l sukÄ?iavimo, taÄ?iau, FNTT perdavus

MRXĂ?YDĂ?LDYXVLDQWEzJLĂ˜1H WUXNXVÂ’Ă…Â’DXWRPRELOÂ’UzĂ?zVL PDUĂ…UXWX.HQDÂą9DLGRWDLYD Ă?LDYÂ?VSUHNLQLVĂ…LOXPYHĂ?LV â– $XWRPRELOÂ’YDLUDYXVLPRWHULV QHEXYRVXĂ?HLVWD9DLUXRWRMD VXODLN\WDMDLQXVWDW \WDVVXQ NXVJLU WXPDVÂąSURPLOzV DONRKROLR

bylÄ… D.BaraniĹŤnui, ji tiesiog pradingo jo darbo stalÄ?iuose ir iki ĹĄiol nepasiekÄ— teismo.

+ELMwSĂ&#x;VALDĂ€IAĂ&#x;UĂ€Ă&#x;AUTOĂ&#x;MOĂ&#x;BIĂ&#x;LIUSĂ&#x;SUĂ&#x;MOĂ&#x;KwĂ&#x;JOĂ&#x;DUKARĂ&#x;T 3ULHĂ…WUHMXVPHWXVÂ’VNDQGDOjGzOSUDEDQJLĂ˜DXWR PRELOLĂ˜QXRPRVÂ’VLYzOXVL.HOPzVYDOGĂ?LDQHSDVL PRNz$VWURQRPLQLDLVÂ’NDLQLDLVPDĂ…LQDVQXRPRMÂ? VLVDYLYDOG\EzVYDGRYDLGDEDUQXWDUzMDVQXVLSLUNWL

rinktiesiems tokios ar panaĹĄios maĹĄinos yra per prastos.“ E.ĹŞksas atkreipÄ— dÄ—mesÄŻ, kad ir maĹĄinĹł nuomos, ir pirkimo konkursai buvo pritaikyti konkretiems modeliams.

sumokÄ—ta dar 24 990 eurĹł, tad nuomai ir maĹĄinoms pirkti iĹĄleista net 72 150 eurĹł. KelmÄ—s rajono savivaldybÄ—s administracijos direktorÄ— Irena SirusienÄ— pripaĹžino, kad bendra automobiliĹł kaina – didoka, bet nematÄ— nieko bloga: „IĹĄÄ—jo taip, kaip iĹĄÄ—jo. Jei bĹŤtume pirkÄ™ iĹĄsyk, bĹŤtĹł kainavÄ™ maĹžiau, bet mes neturÄ—jome pinigĹł, buvome iĹĄnaudojÄ™ skolinimosi limitus.“ Ir nuomÄ…, ir nuomotĹł automobiliĹł ÄŻsigijimÄ… kritiĹĄkai vertinantis KelmÄ—s rajono tarybos KontrolÄ—s komiteto pirmininkas Egidijus ĹŞksas neslÄ—pÄ— nuostabos dÄ—l prabangos troĹĄkimo: „PopieĹžiui gerai vaĹžinÄ—ti ir „Fiat“, o mĹŤsĹł iĹĄ-

„ProblemĹł dÄ—l prabangos troĹĄkimo yra daĹžnoje Lietuvos savivaldybÄ—je ar biudĹžetinÄ—je organizacijoje.“

Gi n t a r a s Ĺ I U PA RY S LR korespondentas

Du „Volkswagen Passat“ iĹĄsinuomojusi KelmÄ—s rajono savivaldybÄ— per trejus metus uĹž nuomÄ… bendrovei „Transalda“ atseikÄ—jo po 23 580 eurĹł. Dabar salone uĹž tokiÄ… sumÄ… galima ÄŻsigyti naujÄ… tokÄŻ automobilÄŻ – „Comfortline“ komplektacijos „Volkswagen Passat“ kainuoja nuo 24 120 eurĹł. UĹž prabangÄ… permokÄ—jÄ™ kelmiĹĄkiai ĹžengÄ— toliau. Baigiantis nuomos sutarÄ?iai jie paskelbÄ— konkursÄ… ir jame nusipirko tuos paÄ?ius nuomotus du automobilius. UĹž juos

'9LO\Wz

Skelbiant nuomos konkursÄ… savivaldybÄ—s vadovams ÄŻtiko tik automobiliai su medĹžio apdaila, trijĹł zonĹł automatiniu oro kondicionieriumi, parkavimo sistema priekyje ir vaizdo kamera gale, navigacine sistema, berakte atrakinimo ir variklio paleidimo sistema, ĹĄviesos diodĹł arba ksenoniniais Ĺžibintais.

Paskelbus pirkimo konkursÄ… buvo pageidaujama ne senesniĹł kaip 2015 metais pagamintĹł benzinu varomĹł automobiliĹł, ÄŻ kuriĹł degalĹł bakÄ… tilptĹł ne maĹžiau kaip 70 litrĹł benzino. Be to, pageidauta, kad automobiliĹł bendras ilgis bĹŤtĹł ne maĹžesnis kaip 411 cm, o ratĹł bazÄ— – nuo 257 cm. „Darosi graudu, kai pinigus iĹĄleidĹžiame prabangioms maĹĄinoms, o ne darbdaviams prisikviesti. Matyt, todÄ—l pernai vienas KelmÄ—s rajono gyventojas sulaukÄ— tik 12 eurĹł, o, pavyzdĹžiui, AkmenÄ—s rajono – net 41 110 eurĹł tiesioginiĹł uĹžsienio investicijĹłâ€œ, – kritikos negailÄ—jo E.ĹŞksas. KontrolÄ—s komiteto pirmininkas stebÄ—josi, kad savivaldybÄ— pirko tas paÄ?ias nuomotas maĹĄinas ir uĹž jas mokÄ—jo ne likutinÄ™ vertÄ™. Jis sakÄ— kreipsiÄ…sis ÄŻ VieĹĄĹłjĹł pirkimĹł tarnybÄ… (VPT) dÄ—l iĹĄaiĹĄkinimo, ar taip elgtis leidĹžia ÄŻstatymas. VPT vadovÄ— Diana VilytÄ— pripa-

Ĺžino, kad problemĹł dÄ—l prabangos troĹĄkimo yra daĹžnoje Lietuvos savivaldybÄ—je ar biudĹžetinÄ—je organizacijoje: „BĹŤtĹł galima pirkti tam paÄ?iam „Volkswagen“ koncernui priklausanÄ?iĹł „Škoda“ ar „Seat“ markiĹł automobilius ir triukĹĄmo nebĹŤtĹł. Lieka apgailestauti, kad lengva ranka iĹĄleidĹžiant mokesÄ?iĹł mokÄ—tojĹł pinigus neĹžiĹŤrima, kiek aplink yra socialiai remtinĹł ĹžmoniĹł.“ Pasak D.VilytÄ—s, prabangos troĹĄkimas toks didelis, jog perkant ar nuomojantis maĹĄinas ÄŻ sÄ…lygas ÄŻtraukiami reikalavimai pateikti konkursui maĹĄinÄ… tik su odiniu salonu, elektra valdomomis ir ĹĄildomomis sÄ—dynÄ—mis, originalia navigacijos sistema, ÄŻmontuotais 10 garsiakalbiĹł, elektra valdoma bagaĹžine. ÄŽ VPT specialistĹł pastabas daĹžnai atrÄ—Ĺžiama, kad taip elgiamasi dÄ—l tariamo ĹŤkiĹĄkumo – neva tokius automobilius ateityje bus lengviau parduoti, be to, ir jĹł vertÄ— bĹŤsianti didesnÄ—.


UĂ€RIBIS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GRUODĂ€IOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

"wGĂ&#x;LYSĂ&#x;PURĂ&#x;TOĂ&#x;SIĂ&#x;KALĂ&#x;TwS 9DNDUWHLVPDVOHLGRWULPV PzQHVLDPVVXLPWLĂ‚LDX OLĂ˜UDMRQRJ\YHQWRMj PHWĂ˜'DLQLĂ˜$QWDQDLWÂ’ NXULVÂ’WDULDPDVJLUWDVYDL UDYÂ?VLUVNÂ?VWDQmLDPHDX WRPRELO\MHPLUWLSDOLNÂ?V VDYREXYXVLjĂ?PRQj R i Ä? a r d a s V I T K US LR korespondentas

6/DĂ…NRYDVDWVLSLUNRSLQLJLQHEDXGDRDQWUjNDUWjWHLVWDL'6WRQmHLEXYRVNLUWDUHDOLODLVYzVDWzPLPREDXVPz

.ODLSzGRMHEDQNUXWDYXVLRVNUHGLWRXQLMRVĂ„1DIWLQLQ NĂ˜LQYHVWLFLMRVÂłYDGRYz'DLQD6WRQmzLĂ…NODXVzDQWUjMÂ’ QXRVSUHQGÂ’GzOMDLSDWLNzWRGLGHOzVYHUWzVVYHWLPR WXUWRÂ’JLMLPR-RVEXYÂ?VY\UDVLUEHQGUDGDUELV6HPLR QDV/DĂ…NRYDVQXWHLVWDVXĂ?GRNXPHQWĂ˜NODVWRMLPj G e d i m i n a s PI L A I T I S LR korespondentas

KlaipÄ—dos apygardos teismas uĹžvertÄ— didelÄ™ bylÄ…, kurioje 41 metĹł D.StonÄ?ei (ankstesnÄ— pavardÄ— LaĹĄkova) ir S.LaĹĄkovui buvo pateikti kaltinimai dÄ—l neteisÄ—to jiems patikÄ—to didelÄ—s vertÄ—s svetimo turto ÄŻgijimo, dokumentĹł klastojimo. Teismas buvusiai „NaftininkĹł investicijĹłâ€œ administracijos vadovei ir valdybos pirmininkei D.StonÄ?ei skyrÄ— ketveriĹł metĹł laisvÄ—s atÄ—mimo bausmÄ™. Devyneriais metais uĹž buvusiÄ… ĹžmonÄ… jaunesnis klaipÄ—dietis S.LaĹĄkovas, vadovavÄ™s „NaftininkĹł investicijĹłâ€œ PaskolĹł komitetui, iĹĄteisintas dÄ—l svetimo turto grobstymo. Bet jam uĹž dokumento suklastojimÄ… skirta 1129 eurĹł bauda.

„SuĹžinojusi apie kredito unijos veiklos auditÄ… Ĺžmona paragino mane sprukti iĹĄ Lietuvos.“ 6/DĂ…NRYDV

„Skiriant bausmes atsiĹžvelgta ir ÄŻ tai, kad D.StonÄ?Ä— anksÄ?iau vadovavo kitai jau bankrutavusiai kredito unijai „Švyturio taupomoji kasa“ ir jau buvo teista uĹž panaĹĄiÄ… nusikalstamÄ… veiklą“, – paĹžymÄ—jo nuosprendÄŻ paskelbusi KlaipÄ—dos apygardos teisÄ—ja Vita LapinskienÄ—. 6EIKĂ&#x;LAĂ&#x;SUĂ&#x;KwĂ&#x;LwĂ&#x;Â?TAĂ&#x;RIĂ&#x;MĂ‹

KlaipÄ—dos prokurorai D.StonÄ?ei ir S.LaĹĄkovui pateikÄ— kaltinimus dÄ—l neteisÄ—to daugiau nei 483 tĹŤkst. eurĹł kredito unijai „NaftininkĹł investicijos“ priklausiusiĹł ir dingusiĹł lÄ—ĹĄĹł ÄŻgijimo. Ĺ ios kredito ÄŻstaigos veiklÄ… tyrÄ™ FinansiniĹł nusikaltimĹł tyrimo tarnybos (FNTT) pareigĹŤnai buvusius sutuoktinius ÄŻtarÄ— suklastojus dokumentÄ…, rodantÄŻ, kad pinigai neva buvo ÄŻneĹĄti ÄŻ „NaftininkĹł investicijĹłâ€œ nuomojamÄ… komercinio banko „Citadele“ seifÄ…. Debesys virĹĄ „NaftininkĹł investicijĹłâ€œ Ä—mÄ— tvenktis 2014 metais, kai kredito unijos reikalais Ä—mÄ—

domÄ—tis Lietuvos bankas. Auditoriams nepavyko iĹĄsireikalauti visĹł ĹĄios kredito ÄŻstaigos ĹŤkinÄ™ bei finansinÄ™ veiklÄ… atspindinÄ?iĹł dokumentĹł. Tarsi pajutÄ™s grÄ—smÄ™ kaĹžkur dingo D.StonÄ?Ä—s sutuoktinis S.LaĹĄkovas, kurio tÄ—vas verslininkas, ÄŻmonÄ—s „Naftos bunkeris“ savininkas Aleksandras LaĹĄkovas buvo pagrindinis „NaftininkĹł investicijĹłâ€œ ramstis – jo pajus siekÄ— apie 170 tĹŤkst. eurĹł. „Mano buvusi Ĺžmona tÄ—vÄ… aktyviai ÄŻkalbinÄ—jo kurti naujÄ… kredito ÄŻstaigÄ…. „NaftininkĹł investicijoms“ bankrutavus, vÄ—jais paleistos ir mĹŤsĹł ĹĄeimos investicijos“, – sielojosi S.LaĹĄkovas. 5NIĂ&#x;JOSĂ&#x;PIĂ&#x;NIĂ&#x;GAIĂ&#x;I¸Ă&#x;GAĂ&#x;RAĂ&#x;VO

Po auditoriĹł patikros nestabili „NaftininkĹł investicijĹłâ€œ finansinÄ— bĹŤklÄ— Lietuvos bankui sukÄ—lÄ— rimtĹł abejoniĹł dÄ—l tolesnÄ—s ĹĄios kredito ÄŻstaigos veiklos – visas jos turtas tuomet sudarÄ— 3,15 mln. eurĹł, o finansiniai ÄŻsipareigojimai kreditoriams – 3,56 mln. eurĹł. Prie bankroto ribos priartÄ—jusi unija tada jau kybojo ant plauko – faktiĹĄkai ji buvo nemoki. VÄ—liau tai patvirtino ikiteisminÄŻ tyrimÄ… dÄ—l galimo „NaftininkĹł investicijĹłâ€œ lÄ—ĹĄĹł grobstymo apgaule, vadovĹł piktnaudĹžiavimo savo tarnybine padÄ—timi atlikÄ™ FNTT pareigĹŤnai. Kadangi „NaftininkĹł investicijĹłâ€œ turtas buvo maĹžesnis uĹž finansinius ÄŻsipareigojimus, pastebÄ—ta ir daugiau paĹžeidimĹł, Lietuvos banko valdyba kredito unijai paskelbÄ— grieĹžtÄ… sprendimÄ… – pripaĹžino nemokia ÄŻstaiga, visam laikui atĹĄaukÄ— jos veiklÄ…, nuĹĄalino vadovus. Po revizijos paaiĹĄkÄ—jo, jog pradingo 483 tĹŤkst. eurĹł „NaftininkĹł investicijoms“ patikÄ—tĹł lÄ—ĹĄĹł. Dalis ĹĄios sumos pagal D.StonÄ?Ä—s ir jos buvusio sutuoktinio S.LaĹĄkovo uĹžpildytus vidinÄ—s apskaitos dokumentus turÄ—jo bĹŤti saugoma kredito unijos nuomojamame banko „Citadele“ seife. 4EISĂ&#x;MEĂ&#x;PURĂ&#x;TwĂ&#x;SIĂ&#x;KALĂ&#x;TwS

D.StonÄ?Ä— aiĹĄkino, kad ĹĄiais pinigais naudojosi ne ji, o S.LaĹĄkovas, dirbÄ™s kredito unijos atitikties uĹžtikrinimo pareigĹŤnu ir net jai vadovavÄ™s. Jis pasiraĹĄÄ— lÄ—ĹĄĹł perda-

vimo ir priÄ—mimo dokumentÄ…. Pagal Europos areĹĄto orderÄŻ Rusijoje sulaikytas ir pargabentas ÄŻ LietuvÄ… S.LaĹĄkovas tvirtino poilsiavÄ™s Turkijoje ir nieko neĹžinojÄ™s apie jo paieĹĄkÄ…, FNTT pradÄ—tÄ… ikiteisminÄŻ tyrimÄ…. Vyras prisipaĹžino pasiraĹĄÄ™s lÄ—ĹĄĹł perdavimo ir priÄ—mimo aktÄ…, taÄ?iau neigÄ—, kad buvo atsakingas uĹž finansines operacijas, galÄ—jÄ™s tuos pinigus pasiimti iĹĄ „Citadele“ seifo arba iĹĄvis jĹł neÄŻneĹĄti. „Tyrimas buvo sudÄ—tingas, ÄŻtariamieji keitÄ— parodymus, prigalvodavo vis naujĹł gynybos versijĹłâ€œ, – „Lietuvos rytui“ sakÄ— FNTT KlaipÄ—dos apskrities valdybos virĹĄininkas Regimantas Sriebalius. VÄ—liau D.StonÄ?Ä—s ir S.LaĹĄkovo keliai iĹĄsiskyrÄ—. BuvÄ™ sutuoktiniai, ÄŻvardyti kaip nusikalstamos veiklos bendrininkai, teisiamĹłjĹł suole atrodÄ— kaip prieĹĄai – vertÄ— kaltÄ™ vienas kitam. 3UĂ&#x;SIĂ&#x;DwĂ&#x;JOĂ&#x;SUĂ&#x;TEĂ&#x;ROĂ&#x;RISĂ&#x;TAIS

Vykstant baudĹžiamajam procesui buvusi pora civiline tvarka bylinÄ—josi ir dÄ—l uĹžgyvento bendro turto dalybĹł, ir dÄ—l maĹžameÄ?io vaiko, kuris dabar gyvena Vilniuje su motina, prieĹžiĹŤros. Kaltinamieji ir teisme teikÄ— prieĹĄtaringus parodymus. D.StonÄ?Ä— ÄŻrodinÄ—jo, kad iĹĄ kredito unijos dingusiĹł pinigĹł suma galÄ—jo nusÄ—sti buvusio sutuoktinio arba jam artimĹł ĹžmoniĹł kiĹĄenÄ—se. S.LaĹĄkovas prisiminÄ— D.StonÄ?Ä—s ĹžodĹžius: „SuĹžinojusi apie kredito unijos veiklos auditÄ… ji paragino mane sprukti iĹĄ Lietuvos. PasakÄ—: iĹĄvaĹžiuok kur nors, aĹĄ Ä?ia susitvarkysiu.“ D.StonÄ?Ä—s Ĺžiniomis, S.LaĹĄkovas neva buvÄ™s ne Turkijoje, o Sirijoje, kur neĹžinia kaip susidÄ—jo su teroristais ir kovojo ten kaip samdinys, netgi raĹĄÄ— apie tai savo laiĹĄkuose. „PraneĹĄiau apie tai ValstybÄ—s saugumo departamentui, bet niekas nesiÄ—mÄ— tirti aplinkybiĹłâ€œ, – aiĹĄkino buvusi „NaftininkĹł investicijĹłâ€œ administratorÄ—. Apie savo ir buvusio vyro santykius D.StonÄ?Ä— pasidalijo mintimis populiarioje ĹĄalies televizijos kanalo laidoje. JÄ… maÄ?iusi prokurorÄ— Laima RokanskienÄ— papraĹĄÄ— vieĹĄÄ… moters pareiĹĄkimÄ… prijungti prie nagrinÄ—jamos bylos, bet kaltinamoji dÄ—l to ÄŻsiĹžeidÄ— – reikalavo nuĹĄalinti teisÄ—saugininkÄ™. KlaipÄ—dos apygardos teismas konstatavo D.StonÄ?Ä—s kaltÄ™ ir dÄ—l pradangintĹł kredito unijos lÄ—ĹĄĹł, ir dÄ—l netikro pinigĹł priÄ—mimo ir perdavimo dokumento, suklastoto atgaline data.

9DNDUÂ’WHLVPjDWYHVGLQWDVĂ…LDXOLHWLV '$QWDQDLWLVWYLUWLQRHVjVQHNDOWDV

karÄ… – tÄ…dien su ja ir dviem pusbroliais girtavo Ĺ iauliuose, o po to sÄ—do vaĹžiuoti namo. Juozapavos (Ĺ iauliĹł r.) kaimo sankryĹžoje D.Antanaitis nesuvaldÄ— automobilio. „Renault Laguna“, kuriuo vaĹžiavo keturi ĹžmonÄ—s, nuo stataus ĹĄlaito nuskriejo ant tvenkinio ledo ir, pavaĹžiavÄ™s keliolika metrĹł, ÄŻlĹŤĹžo. Automobilis paniro po vandeniu. Visiems trims vyrams pavyko iĹĄsiropĹĄti iĹĄ maĹĄinos, o moteris to padaryti nepajÄ—gÄ—. PalikÄ™ nuskendusÄŻ automobilÄŻ ir jame ÄŻkalintÄ… moterÄŻ vyrai paspruko. Avarijos kaltininkas D.Antanaitis slapstÄ—si pas nuskendusios moters artimuosius. PareigĹŤnai jÄŻ uĹžtiko po lova. Sulaikytajam nustatytas vidutinis (1,54 promilÄ—s) girtumas.

!SIĂ&#x;LASĂ&#x;NEĂ&#x;TEĂ&#x;KOĂ&#x;MAĂ&#x;̧ IĂ&#x;NOS .DXQRDS\OLQNzVWHLVPDV YDNDUQXVLNDOWzOLĂ˜Ă…XOXL 0LQGDXJXL0DĂ?HLNDLXĂ? WDLNDGSDNDUWRWLQDLYDL UDYRDSVYDLJÂ?VQXRQDU NRWLNĂ˜LUDONRKROLRVN\Uz HXUĂ˜EDXGjLUNRQ ILVNDYRSUDEDQJĂ˜DXWR PRELOÂ’Ă„0HUFHGHV%HQ]Âł Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

Apynaujis automobilis priklauso kaunietei Monikai B., taÄ?iau manoma, kad mafiozas yra tikrasis jos ĹĄeimininkas. Kauno centre liepos 3-iÄ…jÄ… sustabdytam M.MaĹžeikai, pravarde Asilas, nustatytas lengvas girtumo laipsnis (0,51 promilÄ—s alkoholio), o jo organizme aptikta kokaino. Mafiozas vairavo be teisiĹł, maĹĄinoje rasta narkotiniĹł medĹžiagĹł. M.MaĹžeika savo kaltÄ™ pripaĹžino iĹĄ dalies – teigÄ— iĹĄgÄ—rÄ™s bokalÄ… alaus, bet purtÄ— galvÄ… paklaustas, ar nevartojo narkotikĹł. TaÄ?iau atlikti tyrimai rodÄ— prieĹĄingai – jo organizme buvo aptikta kokaino. „Automobilio savininkÄ— Ĺžinojo, kad jis neturi teisÄ—s vairuoti, todÄ—l konfiskavus automobilÄŻ nebĹŤ-

tĹł paĹžeisti proporcingumo ir protingumo principai“, – pareiĹĄkÄ— Kauno teisÄ—ja AudronÄ— LevinskienÄ—. UĹž kvaiĹĄalĹł laikymÄ… automobilyje ir namuose Kauno apylinkÄ—s teismas spalio 1 dienÄ… skyrÄ— mafiozui 1 metĹł ir 4 mÄ—nesiĹł laisvÄ—s apribojimÄ…, ÄŻpareigojÄ™s vakarais ir naktimis bĹŤti namuose. Per pastaruosius dvejus metus M.MaĹžeika prie vairo be teisiĹł ÄŻkliuvo jau aĹĄtuonis kartus, tris kartus vairavo bĹŤdamas neblaivus. 2017 metĹł sausÄŻ M.MaĹžeika bandÄ— papirkti jÄŻ kelyje sustabdĹžiusius policininkus, o tĹł paÄ?iĹł metĹł liepÄ… Kaune sukÄ—lÄ— masinÄ™ avarijÄ… – apgadino keturias maĹĄinas bĹŤdamas girtas ir apsvaigÄ™s nuo narkotikĹł. TĹł paÄ?iĹł metĹł rugpjĹŤtÄŻ vairuodamas brangĹł visureigÄŻ BMW X5 jis bandÄ— sprukti nuo policijos, bet buvo sulaikytas. Ĺ iuo metu M.MaĹžeika yra teisiamas uĹž ÄŻtakingo Kauno AgurkiniĹł gaujos nario Igorio LaĹĄkeviÄ?iaus nuĹžudymÄ…. Kaunietis ilgÄ… laikÄ… buvo laisvÄ—je, nes teisÄ—jai nusprÄ™sdavo, kad sergantis mafiozas negali bĹŤti uĹždarytas ÄŻ belangÄ™. TaÄ?iau liga jam nesutrukdydavo daryti naujĹł nusikaltimĹł. TeismĹł kantrybÄ—s taurÄ™ perpildÄ— lapkriÄ?io 29-osios incidentas, kai pareigĹŤnai ĹĄturmavo mafiozo nuomojamÄ… butÄ… Ĺ˝emaiÄ?iĹł gatvÄ—je, kuriame jis kankino savo draugÄ™. ÄŽtariamÄ… jÄŻ leista suimti. *%LWYLQVNRQXRWU

"UĂ&#x;VUĂ&#x;SIUSĂ&#x;SUĂ&#x;TUOKĂ&#x;TIĂ&#x;NIUSĂ&#x;VwLĂ&#x; SUĂ&#x;JUNĂ&#x;GwĂ&#x;TEIĂ&#x;SIAĂ&#x;MĂ‹Ă&#x;JĂ‹Ă&#x;SUOĂ&#x;LAS

ÄŽ teismÄ… vakar atvestas D.Antanaitis tvirtino esÄ…s nekaltas – automobilÄŻ esÄ… vairavo ne jis, o buvusi Ĺžmona. ÄŽ klausimÄ…, kodÄ—l paliko moterÄŻ nuskendusiame automobilyje, vyras atsakÄ—, kad jam pirmiausia pavyko iĹĄstumti kojomis dureles ir iĹĄgelbÄ—ti abu pusbrolius. Buvusios Ĺžmonos D.Antanaitis sakÄ— nesugebÄ—jÄ™s iĹĄtraukti – jau buvo tamsu ir ĹĄalta: „Mane apkaltinÄ™ pareigĹŤnai remiasi liudininkĹł, kurie buvo girti ir patys nieko neatsimena, kaip viskas buvo, parodymais.“ D.Antanaitis savo buvusiÄ… ĹžmonÄ… 37 metĹł L.AntanaitienÄ™, ÄŻtariama, praĹžudÄ— vÄ—lĹł pirmadienio va-

59LWNDXVQXRWU

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

*3LODLmLRQXRWU

UZRIBIS

7HLVPDVQXWDUzLĂ…00DĂ?HLNRVNRQILVNXRWLĂ…Â’DXWRPRELOÂ’Ă„0HUFHGHV%HQ]Âł


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GRUODĂ€IOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

PASAULIS

PASAULIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

!PĂ&#x;TIĂ&#x;KOĂ&#x;BĂ„Ă&#x;RÂ?Ă&#x;TIKĂ&#x;LOĂ&#x;TIĂ&#x;MOĂ&#x;KANĂ&#x;jIĂ‹Ă&#x;VAIĂ&#x;KĂ‹

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS

9DLNĂ˜DWzPLPĂ˜LVWRULMRV Â’DXGULQRQHWLN/LHWXYRV EHWLU/HQNLMRVYLVXRPH QÂ?7LN9DUĂ…XYRMHVNDQ GDOjVXNzOÂ?VÂ’Y\NLVOzPz QHUDJLQLPXVULERWLEHW SOzVWLLUVNXELQWLYDLNĂ˜ DWVN\ULPjQXRQHDWVD NLQJDLVODLNRPĂ˜WzYĂ˜

JAV Ĺžurnalas „Forbes“ jau aĹĄtuntÄ… kartÄ… iĹĄ eilÄ—s Vokietijos kanclerÄ™ A.Merkel paskelbÄ— ÄŻtakingiausia pasaulio moterimi. Antra sÄ…raĹĄe – JungtinÄ—s KaralystÄ—s ministrÄ— pirmininkÄ— Th.May, treÄ?ia – Tarptautinio valiutos fondo vadovÄ— Ch.Lagarde, toliau – automobiliĹł gamintojos „General Motors“ vadovÄ— M.Barra ir JungtiniĹł ValstijĹł finansĹł milĹžinÄ—s „Fidelity“ bosÄ— A.Johnson. Lietuvos prezidentei ĹĄiame sÄ…raĹĄe skirta 63-ioji vieta. ÄŽtakingiausiĹł moterĹł sÄ…raĹĄÄ… „Forbes“ sudarinÄ—ja nuo 2004 metĹł. JÄŻ sudaro politikÄ—s, verslininkÄ—s, technologijĹł, Ĺžiniasklaidos ir pramogĹł pasaulio atstovÄ—s.

,Ă…QDXGRMDPL YDLNDLJODXVGD YRVLEĂ‘GRVHVX Ă…XQLPLVWRGzO JHULDXPRNzMR NHWXUNRMĂ˜RQH Ă?PRQLĂ˜NDOEj

E l do r a d a s BU T R I M A S Specialiai LR, VarĹĄuva

Lenkai pasipiktino, kai paaiĹĄkÄ—jo, kad socialinÄ—s tarnybos daug metĹł ignoravo patologijÄ… vienoje psichiĹĄkai atsilikusiĹł tÄ—vĹł ĹĄeimoje ir leido jiems auginti deĹĄimt vaikĹł. Demaskuota realybÄ— pasirodÄ— siaubinga: tÄ—vai vaikams iĹĄlaikyti skiriamus pinigus pragerdavo, atĹžalomis nesirĹŤpino, tad vaikai uĹžaugo mokÄ—dami loti, o ne kalbÄ—ti, nes augo ĹĄunĹł bĹŤdose. ÄŽvykius tirianti policija prasitarÄ—, kad vaikai buvo ne tik muĹĄami, bet ir prievartaujami, o dar bent ĹĄeĹĄi kĹŤdikiai ar vaisiĹł palaikai gali bĹŤti uĹžkasti aplinkiniuose laukuose. -IĂ&#x;NIOSĂ&#x;IE¸Ă&#x;KOĂ&#x;JOĂ&#x;DVYĂ&#x;LIĂ&#x;KAĂ&#x;MEĂ&#x;jIO

PrieĹĄ dvi savaites tĹŤkstantis ĹžmoniĹł – policininkai, kariĹĄkiai, savanoriai – dvi paras ieĹĄkojo pradingusio dvylikameÄ?io Danielio Sekowskio. IzdebkĹł kaime PriekarpatÄ—s regione gyvenÄ™s berniukas buvo iĹĄÄ—jÄ™s pasisveÄ?iuoti pas moÄ?iutÄ™, gyvenanÄ?iÄ… uĹž keliĹł ĹĄimtĹł metrĹł, o popietÄ™ grÄŻĹždamas pasiklydo kalnuose. PaieĹĄkÄ… apsunkino tai, kad Danielis turi vystymosi sutrikimÄ…, bijo svetimĹł ĹžmoniĹł, beveik nekalba, nesugeba garsiai ĹĄaukti. GelbÄ—tojai spÄ—jo, jog vaikas girdi, taÄ?iau neatsiliepia ÄŻ jĹł ĹĄĹŤksnius. PlonÄ… megztukÄ… vilkintÄŻ, basÄ… vaikÄ… laiku rasti padÄ—jo ir jam gyvybÄ™ iĹĄgelbÄ—jo kartu buvÄ™s ĹĄuniukas. Jis naktÄŻ, kai temperatĹŤra nukrito beveik iki nulio, prisiglaudÄ™s dalijosi savo ĹĄiluma ir neleido berniukui suĹĄalti, o vÄ—liau pradÄ—jo loti ant praeinanÄ?io grybautojo, kuris apie tai praneĹĄÄ— policininkams. Vaiko paieĹĄkai buvo pasitelkti sraigtasparniai ir bepilotÄ—s skraidyklÄ—s, visÄ… operacijÄ… transliavo

televizija, todÄ—l ĹĄalÄŻ apÄ—mÄ— dĹžiugus palengvÄ—jimas dÄ—l iĹĄgelbÄ—tos berniuko gyvybÄ—s. 3UwĂ&#x;MwĂ&#x;BERĂ&#x;NIUĂ&#x;KOĂ&#x;TwĂ&#x;Vg

Po keliĹł dienĹł policija areĹĄtavo Danielio tÄ—vÄ… 37 metĹł KrzysztofÄ… SekowskÄŻ, o devynis jo brolius ir seseris iĹĄveŞė ÄŻ vaikĹł namus. Policijos psichologei, kalbinusiai vaikus, kilo ÄŻtarimas, jog tÄ—vas vaikus ne tiktai muĹĄa, bet ir prievartauja. Slapta darant kratÄ… buvo aptiktos sukruvintos septynmetÄ—s Danieliaus sesutÄ—s kelnaitÄ—s, o mergaitÄ— neriĹĄliai pasisakÄ—, kad su ja „sukeldamas skausmÄ… Ĺžaidė“ tÄ—tis. Policija atsisakÄ— vieĹĄinti tyrimo rezultatus, taÄ?iau prasitarÄ—, kad vaikĹł apklausa sudÄ—tinga, nes ne visi sugeba ĹĄnekÄ—ti ĹžmoniĹł kalba. Vienas tyrÄ—jas televizijai TVN anonimiĹĄkai pasakojo, jog vaikĹł motina per apklausÄ… prisipaĹžino maÄ?iusi, kaip vyras miega vienoje lovoje su vaikais ir glosto netgi trejĹł metĹł dukrelÄ—s ir ĹĄeĹĄiameÄ?io sĹŤnaus lyties organus. Moters toks vyro elgesys neĹĄokiravo, ji esÄ… tik praĹĄÄ— vaikĹł stipriai nemuĹĄti. 6ALGwĂ&#x;KARĂ&#x;TUĂ&#x;SUĂ&#x;¸UĂ&#x;NIĂ&#x;MIS

Televizijai TVN pavyko prakalbinti SekowskiĹł kaimynus ir vienÄ… giminaitÄ™. Ji atskleidÄ—, kad tiek vaikĹł tÄ—vui, tiek ĹĄeĹĄeriais metais vyresnei jo Ĺžmonai yra nustatytas psichinis atsilikimas. NÄ— vienas iĹĄ jĹł niekuomet nÄ—ra oficialiai dirbÄ™s, gyvena iĹĄ vaikams skiriamĹł valstybÄ—s paĹĄalpĹł. AnksÄ?iau tÄ—vas eidavo trumpam uĹždarbiauti pas aplinkinius ĹŤkininkus, bet nuo tada, kai prieĹĄ trejus metus vyriausybÄ— kiekvie-

nam ĹĄalies vaikui kas mÄ—nesÄŻ pradÄ—jo skirti po 500 zlotĹł (apie 117 eurĹł), nustojo. TÄ—vai didĹžiÄ… jÄ… dalÄŻ pinigĹł iĹĄleisdavo alkoholiui ir cigaretÄ—ms, tad vaikai neretai maistÄ… atiminÄ—jo iĹĄ kieme laikomĹł ĹĄunĹł. „Kai motina iĹĄvirdavo viralo ĹĄunims, vaikai iĹĄ jĹł lÄ—kĹĄÄ?iĹł irgi kartu srÄ—bė“, – sakÄ— giminaitÄ—. Visa dvylikos asmenĹł ĹĄeima gyveno maĹžyÄ?iame namiĹŤkĹĄtyje, kuriame yra tik virtuvÄ— ir vienas kambarys, tualetas buvo ÄŻrengtas lauke. Vaikai miegojo susigrĹŤdÄ™ po kelis lovoje, o ĹĄiltu oru dalis jĹł glaudÄ—si bĹŤdoje kartu su ĹĄunimis. BĹŤdoje mÄ—gdavo nakvoti ir Danielis. Pasak gelbÄ—tojĹł, biÄ?iulystÄ— su ĹĄuniuku jam iĹĄgelbÄ—jo gyvybÄ™. „Neverta stebÄ—tis, kad vaikĹł kalbÄ… sunku suprasti, – jie daug laiko praleido su ĹĄunimis. Daugelis loja ir urzgia, taÄ?iau nekalba“,– atskleidÄ— ĹĄeimos giminaitÄ—. MinÄ—ta moteris sykÄŻ vaikĹł tÄ—vo paklausÄ—, kodÄ—l jis nevaĹžiuoja ÄŻ miestÄ… ÄŻsidarbinti gamykloje. Jis atsakÄ—, kad gamyklÄ… turi savo kelnÄ—se ir valstybÄ— uĹž tai jam pakankamai moka. „Tie vaikai neĹžinojo, kad vaflÄŻ reikia iĹĄvynioti iĹĄ popieriaus ir tada valgyti. Kai pavaiĹĄinau, skubiai ÄŻ burnÄ… kiĹĄo su visu popieriumi ir rijo, kad kiti neatimtĹłâ€œ, – televizijai pasakojo giminaitÄ—. Kaimynai atskleidÄ—, jog vaikĹł motina maĹžiausiai dar ĹĄeĹĄis kartus buvo nÄ—ĹĄÄ?ia, taÄ?iau vaikĹł ĹĄeimoje nepadaugÄ—jo. SpÄ—jama, kad ÄŻvyko persileidimai, o gemalai buvo uĹžkasti laukuose. SekowskiĹł kaimynai jau seniai ÄŻtarÄ—, kad toje ĹĄeimoje vyksta negeri dalykai, taÄ?iau niekam nepraneĹĄÄ—, nes bijojo nepakalti-

namo ir agresyvaus ĹĄeimos tÄ—vo kerĹĄto. 3KURĂ&#x;DgĂ&#x;PAĂ&#x;TIĂ&#x;RIAĂ&#x; Ă&#x;MLNĂ&#x;LENKĂ‹

GiminaitÄ— apie patologijÄ… minÄ—toje ĹĄeimoje buvo praneĹĄusi socialinÄ—ms tarnyboms, taÄ?iau jos pasitenkino apribodamos tÄ—vams teises, bet neuĹžfiksavo muĹĄimĹł, prievartavimĹł. IzdebkĹł seniĹŤnas pareiĹĄkÄ—, kad panaĹĄiĹł ĹĄeimĹł, girtaujanÄ?iĹł ir auginanÄ?iĹł psichiĹĄkai atsilikusius vaikus, ne tiek jau maĹžai. SeniĹŤnija tokioms ĹĄeimoms esÄ… stengiasi padÄ—ti pagal iĹĄgales – skiria lÄ—ĹĄĹł bĹŤstui remontuoti, o vaikams mokykloje suteikia nemokamus pietus, mokymosi priemoniĹł, drabuĹžiĹł. Skurdo problemÄ… tiriantis sociologijos profesorius Rafalas Bakalarczykas teigÄ—, kad, nepaisant bendro ĹĄalies ekonomikos augimo ir gyvenimo lygio kilimo, yra vietoviĹł, kur labai aktuali problema yra skurdas. Ties skurdo riba ir Ĺžemiau jos gyvena 4,3 proc., arba apie pusantro milijono, lenkĹł. Pasak KalÄ—dĹł dovanas skurdĹžioms ĹĄeimoms veĹžanÄ?ios organizacijos „Šventinis siuntinys“, kas penkta varginga ĹĄeima per dienÄ… pragyvenimui gali skirti vos 6,7 zloto (1,56 euro). GerÄ—jantÄŻ gyvenimÄ… siekianti pabrÄ—Ĺžti vyriausybÄ— tokiĹł ĹĄeimĹł problemĹł stengiasi neiĹĄryĹĄkinti. Antai savaitÄ—s pradĹžioje policija praneĹĄÄ— kitame PriekarpatÄ—s regiono kaime areĹĄtavusi penkis vyrus, ne vienus metus seksualiai iĹĄnaudojusius protiĹĄkai atsilikusiÄ… mergaitÄ™. Jai buvo vos 11 metĹł, kai jÄ… pradÄ—jo prievartauti netikras brolis. VÄ—liau jis kvietÄ—si ir keturis biÄ?iulius, kuriĹł amĹžius – nuo 40 iki 66 metĹł.

5Ă€SIMOJOĂ&#x;PRIĂ&#x;KIRPĂ&#x;TIĂ&#x;MAĂ&#x;FIOĂ&#x;ZAMSĂ&#x;SPARĂ&#x;NUS ĂŒ\PLRVLRV,WDOLMRVPDILMRVJDXMRVĂ„Âś1GUDJKHWDÂłQD ULDPVLĂ…VLEDUVmLXVLHPVSR(XURSjDWzMRQHUDPLRV GLHQRV9DNDUSROLFLMDVXUHQJzVPĂ‘JLQHVRSHUDFL MDVNHOLRVHYDOVW\EzVHĂ?PRQLĂ˜EXYRVXODLN\WL Ĺ imtai specialiĹłjĹł policijos pareigĹŤnĹł dalyvavo operacijose Belgijoje, Italijoje, Vokietijoje ir Nyderlanduose. OperacijÄ… koordinavo Italijos kovos su mafija ir terorizmu nacionalinÄ— valdyba. Kalabrijoje susikĹŤrusi mafijos grupuotÄ— „’Ndragheta“ kaltinama prekyba narkotikais, pinigĹł plovimu, kyĹĄininkavimu ir smurtiniais nusikaltimais. Teigiama, kad „’Ndrangheta“ kontroliuoja 80 proc. Europos kokaino rinkos. TurÄ—dama apie 6 tĹŤkst. nariĹł ji yra labiausiai Senajame Ĺžemy-

ne iĹĄsikerojusi mafijos grupuotÄ—. Per smĹŤgines sulaikymo operacijas reidai vyko ĹžmoniĹł namuose, italĹł virtuvÄ—s restoranuose ir kituose verslo objektuose. Pasak Italijos teisÄ—saugos, suimta maĹžiausiai 90 ĹžmoniĹł, bet ĹĄis skaiÄ?ius dar gali iĹĄaugti. Per reidus atimta apie 4 tonas kokaino ir 140 kg ekstazio tableÄ?iĹł. OperacijÄ… pavadinimu „Pollino“ organizavo ir Eurojustas – nevyriausybinÄ— ES agentĹŤra, padedanti nacionalinÄ—ms valdĹžios institucijoms bendradarbiauti kovojant su terorizmu ir sunkiu or-

ganizuotu nusikalstamumu. PrieĹĄ galingÄ… mafijos klanÄ… nukreiptÄ… operacijÄ… Europos valstybÄ—s koordinavo nuo 2016 metĹł. DienraĹĄtis „Der Spiegel“ teigÄ—, kad vokieÄ?iĹł teisÄ—sauga operacijÄ… vykdÄ— daugiausia Ĺ iaurÄ—s Reino-Vestfalijos ĹžemÄ—je. Reiduose dalyvavo 240 policininkĹł ir 240 pareigĹŤnĹł iĹĄ FederalinÄ—s kriminalinÄ—s agentĹŤros. NyderlandĹł Ĺžiniasklaida vakar raĹĄÄ—, kad narkotikĹł siuntas „’Ndragheta“ gabena pasitelkdama prekybos gÄ—lÄ—mis industrijÄ…. Belgijoje operacija vykdyta Limburgo provincijoje. DidĹžiuliai suÄ—mimai vykdyti kitÄ… dienÄ… po to, kai Italijos policija suÄ—mÄ— ÄŻtariamÄ… „naujÄ… jÄŻ Sicilijos mafijos krikĹĄtatÄ—vÄŻâ€œ Settimo Mineo ir dar 45 jo bendrininkus. 80-metis juvelyras, kaip mano-

ma, buvo iĹĄrinktas anapilin iĹĄkeliavusio mafiozo Toto Riinos ÄŻpÄ—diniu. Pastarasis mirÄ— kalÄ—jime prieĹĄ metus. Italijos prokuroras Federico Cafiero de Raho pirmadienÄŻ sakÄ—: „Iki ĹĄiol visi suÄ—mimai jiems nepadarÄ— jokio poveikio. Mums reikÄ—tĹł suimti tĹŤkstanÄ?ius – jĹł turtas yra neÄŻsivaizduojamo dydĹžio.“ Pasak jo, mafiozĹł veikimo bĹŤdai labai sumanĹŤs – jie ÄŻ savo darbus sugeba ÄŻtraukti ÄŻtakingus teisÄ—jus, visuomenÄ—s gerbiamus asmenis. Jie taip pat nuolat perka ir parduoda kavines, restoranus ir kitas ÄŻstaigas. O sandoriĹł virsmas toks spartus, kad jie veikia ir pinigus praplauna taip greitai, lyg bĹŤtĹł nematomi. (BBC, „Deutsche Welle“, LR)

ÄŽtakingiausios moterys

Paliko ÄŻkĹŤrÄ—jas JungtinÄ—s KaralystÄ—s populistas N.Farage’as (nuotr.) paskelbÄ— apie savo pasitraukimÄ… iĹĄ euroskeptiĹĄkos JungtinÄ—s KaralystÄ—s nepriklausomybÄ—s partijos (UKIP). Europarlamentaras paskelbÄ—, kad UKIP nebÄ—ra „Brexit“ partija, kuri skubiai reikalinga ĹĄaliai. 54-eriĹł N.Farage’as buvo vienas partijos ÄŻkĹŤrÄ—jĹł 1993 m. ir kelerius metus jai vadovavo. Politikas buvo vienas pagrindiniĹł „Brexit“ referendumo organizatoriĹł. Nuo 2016 m., kai N.Farage’as pasitraukÄ— iĹĄ pirmininko pareigĹł, partijÄ… iĹĄtiko krizÄ—. 2017 m. rinkimuose UKIP neteko vienintelio mandato Parlamente. Partija susilpnÄ—jo ir kilus chaosui dÄ—l vadovybÄ—s.

VÄ—l atmetÄ— kaltinimus Maskva treÄ?iadienÄŻ vÄ—l atmetÄ— VaĹĄingtono kaltinimus, kad Rusija paĹžeidĹžia Vidutinio nuotolio branduoliniĹł pajÄ—gĹł sutartÄŻ, kuriÄ… JAV grasina nutraukti. NATO uĹžsienio reikalĹł ministrĹł susitikime JAV diplomatijos vadovas M.Pompeo paskelbÄ—, kad jeigu Rusija per 60 dienĹł nepradÄ—s laikytis sutarties sÄ…lygĹł, JAV iĹĄ jos pasitrauks. Sutartis pasiraĹĄyta 1987 m. Ji uĹždraudÄ— ĹĄalims gaminti ir turÄ—ti iĹĄ sausumos paleidĹžiamÄ… branduolinÄŻ ginklÄ… galinÄ?ias neĹĄti raketas, kuriĹł veikimo nuotolis – nuo 500 iki 5,5 tĹŤkst. kilometrĹł.

PardavÄ— laiĹĄkÄ… Ranka raĹĄytas fiziko A.Einsteino laiĹĄkas (nuotr.) aukcione Niujorke buvo parduotas uĹž 2,9 mln. JAV doleriĹł (2,6 mln. eurĹł). AukcionĹł namai laiĹĄkÄ… buvo ÄŻvertinÄ™ beveik perpus maĹžesne suma. DÄ—l laiĹĄko rungÄ—si du interesantai. LaimÄ—jusio Ĺžmogaus tapatybÄ— nÄ—ra atskleidĹžiama. DviejĹł puslapiĹł laiĹĄkas 1954 m. buvo skirtas filosofui E.Gutkindui. Jame A.Einsteinas iĹĄdÄ—stÄ— savo mintis apie religijÄ…, ĹžydiĹĄkÄ… identitetÄ… ir gyvenimo prasmÄ—s paieĹĄkas.


.OLPDWRNDLWRVNRQIHUHQFLMDGzOWHEHVLWÂ?VLDQmLRVWDUĂ…RVLUO\GHULĂ˜U\Ă?WRWUĂ‘NXPRSULWUDXNzQHWLUYDLNĂ˜GzPHVÂ’

2ANĂ&#x;KĂ‹Ă&#x;PASĂ&#x;PAUĂ&#x;DIĂ&#x;MĂ‹Ă&#x;NEĂ&#x;UĂ€Ă&#x;TEKS TemperatĹŤra ir toliau kyla, pastarieji ketveri metai laikomi karĹĄÄ?iausiais temperatĹŤrĹł stebÄ—jimo istorijoje, o valstybÄ—ms sunkiai sekasi reaguoti ÄŻ ĹĄiuos klimato pokyÄ?ius. Tokiomis nuotaikomis Katovicuose vyksta klimato taikos konferencija. TĹŤkstanÄ?iai pasaulio ĹĄaliĹł lyderiĹł, ekspertĹł ir aplinkosaugininkĹł iĹĄ beveik 200 ĹĄaliĹł tikisi sukurti planÄ…, kuris padÄ—tĹł ÄŻgyvendinti 2015 m. ParyĹžiuje pasiektÄ… klimato kaitos susitarimÄ…. DokumentiniĹł filmĹł apie gamtÄ… kĹŤrÄ—jas seras Davidas Attenborough tvirtino, kad ĹĄiandien mes susiduriame su pasaulinio lygmens Ĺžmogaus sukurta katastrofa. „Jei dabar nesiimsime veiksmĹł, tai gali lemti civilizacijos ĹžlugimÄ… ir daugelio natĹŤraliĹł pasaulio organizmĹł iĹĄnykimą“, – teigÄ— D.Attenborough. Aplinkosauga besirĹŤpinanÄ?iĹł organizacijĹł vadovai tvirtino, kad ĹĄis susitikimas yra tikras tarptautinÄ—s bendruomenÄ—s iĹĄbandymas. Tuo metu JungtiniĹł TautĹł generalinis sekretorius atkreipÄ— dÄ—mesÄŻ, jog „pasaulis nÄ— per Ĺžings-

nÄŻ nepriartÄ—jo prie sau iĹĄsikelto tikslo“. O ĹĄi konferencija yra mÄ—ginimas „iĹĄtiesinti laivo kryptÄŻâ€œ. 2015 m. ParyĹžiuje ĹĄalys pirmÄ… kartÄ… visuotinai sutarÄ— bendromis jÄ—gomis kovoti su klimato kaita. Kad poveikis nebĹŤtĹł praŞōtingas, temperatĹŤra iki ĹĄio ĹĄimtmeÄ?io pabaigos neturÄ—tĹł pakilti daugiau kaip 2 laipsniais, o geriausia bĹŤtĹł nevirĹĄyti 1,5 laipsnio, palyginti su prieĹĄindustriniais laikais. Katovicuose ĹĄaliĹł delegatai derina taisykles, pagal kurias turÄ—tĹł bĹŤti ÄŻgyvendintas jau pasiektas sutarimas, bet sulaukÄ— kritikos iĹĄ vaikĹł visame pasaulyje. 15 metĹł moksleivÄ— iĹĄ Ĺ vedijos Greta Thunberg viena pradÄ—jo protestÄ… ir tvirtino, kad pasaulio ĹĄaliĹł lyderiai elgiasi kaip neatsakingi vaikai. „Jau 25 metus nesuskaiÄ?iuojama daugybÄ— ĹžmoniĹł vyksta ÄŻ klimato kaitos konferencijas, kad sustabdytĹł klimato kaitos poveikÄŻ, bet to nepavyksta padaryti. PraĹĄau jĹŤsĹł pagalvoti apie mĹŤsĹł ateitÄŻâ€œ, – teigÄ— G.Thunberg. MergaitÄ— tvirtino, kad ateityje jiems reikÄ—s prisiimti atsako-

mybÄ™ uĹž dabartinÄŻ neveiklumÄ…. G.Thunberg protesto pavyzdys ÄŻkvÄ—pÄ— daugiau nei 20 tĹŤkstanÄ?iĹł moksleiviĹł iĹĄ viso pasaulio. Dabar prieĹĄ klimato kaitÄ… protestuoja maĹžiausiai 270 miestĹł moksleiviai. Kritikos sulaukÄ— ir konferencijÄ… organizuojantis KatovicĹł miestas dÄ—l savo poĹžiĹŤrio ÄŻ klimato kaitÄ… ir tarĹĄÄ…. Anglys naudojamos konferencijos papuoĹĄimuose, o antradienÄŻ angliakasiai Katovicuose su orkestru paminÄ—jo savo globÄ—jos Ĺ v.Barboros dienÄ…. Ĺ iame mieste gyvena 90 tĹŤkst. angliakasiĹł. Tai sudaro pusÄ™ visos Europos SÄ… jungos ĹĄios profesijos atstovĹł. Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis anglis yra pavadinÄ™s „mĹŤsĹł juoduoju auksu“. Ĺ alis yra daugiausia angliĹł iĹĄgaunanti ES narÄ—. IĹĄ angliĹł Lenkija iĹĄgauna 80 proc. savo elektros energijos. Ĺ i kuro rĹŤĹĄis „atsakinga“ uĹž pusÄ™ visos anglies dvideginio emisijos. Bet valdĹžios pareigĹŤnai tvirtina, kad ĹĄalis pamaĹžu keiÄ?iasi ir naudoja vis daugiau atsinaujinanÄ?iosios energijos ĹĄaltiniĹł. COP24 prezidentas Michalas Kurtyka pasakojo, kad 1990 metais Lenkija net 96 proc. energijos iĹĄgaudavo iĹĄ angliĹł. Klimato kaitos konferencija Katovicuose vyks iki gruodĹžio 14 dienos. („The Guardian“, CNN, LR)

2OĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NŠĂ&#x;,EĂ&#x;DIĂ&#x;PAĂ&#x;KEISĂ&#x;JAUĂ&#x;NESĂ&#x;Nw

Ĺ˝iniĹł vedÄ—ja Ri Chun-hee pastaruosius kelis deĹĄimtmeÄ?ius emocingai praneĹĄinÄ—jo pagrindines ĹĄios valstybÄ—s Ĺžinias. Ri Chun-hee turÄ—jo visiems ÄŻsiminusÄŻ apdarÄ… – per ĹžiniĹł laidas vilkÄ—jo roĹžinÄŻ tautinÄŻ kostiumÄ…. DÄ—l ĹĄio drabuĹžio ji buvo vadinama RoĹžine Ledi. Ji su aĹĄaromis akyse skelbÄ— Ĺ iaurÄ—s KorÄ—jos lyderiĹł Kim Ilsungo ir Kim Jong-ilo mirtÄŻ – tiesa, tada vilkÄ—jo juodÄ…, o ne roĹžinÄŻ apdarÄ…. Ri Chun-hee daugiau negu 40 metĹł praneĹĄinÄ—jo svarbiausius ĹĄalies ÄŻvykius ir pakeltu tonu skaitÄ— perspÄ—jimus PchenjanÄ… suerzinusioms valstybÄ—ms. Ri Chun-hee Ĺžinias visada pristatydavo dramatiĹĄkai ir mono-

Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

,Ă…WHOHYL]LMRVHNUDQĂ˜ WUDXNLDVLĂ?LQRPLDXVLD Ă‚LDXUzV.RUzMRVĂ?LQLĂ˜ SUDQHĂ…zMD5L&KXQKHH HULĂ˜PRWHULVEXYR WDSXVLWLNUDLNRQDEHW SDVWDUXRMXPHWXUHWDL EXYRPDWRPDSHUYDOV W\ELQÂ?WHOHYL]LMj.&79

-XQJWLQzV.DUDO\VWzVSUHPMHUzV7KHUHVRV0D\GHU\ ELQLQNĂ˜SDVLHNWjĂ„%UH[LWÂłVXVLWDULPjLUWROLDXVLOS QLQDPDLĂ…WDXMDQW\VSDUODPHQWDUDL9\ULDXV\EzSHU YLHQjGLHQjSUDODLPzMRNHOLVVYDUELXVEDOVDYLPXV AntradienÄŻ pradÄ—dama penkias dienas truksianÄ?ius debatus dÄ—l „Brexit“ susitarimo Th.May tvirtino, kad 2016 metĹł referendumo rezultatas – sprendimas palikti Europos SÄ… jungÄ… „yra ĹĄio Parlamento pareiga“. Bet, nepaisant premjerÄ—s praĹĄymĹł, DidĹžiosios Britanijos vyriausybÄ— vis labiau konf liktuoja su uĹžsispyrusiais parlamentarais. 0AĂ&#x;DEĂ&#x;MONSTĂ&#x;RAĂ&#x;VOĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;GARĂ&#x;Bg

DebatĹł pradĹžia buvo nukelta kelioms valandoms. O dar prieĹĄ premjerei pradedant savo kalbÄ… ÄŻstatymĹł leidÄ—jai pirmÄ… kartÄ… istorijoje pareiĹĄkÄ—, kad KonservatoriĹł partijos vyriausybÄ— Parlamentui pademonstravo nepagarbÄ… nepaskelbdama visĹł rekomendacijos dÄ—l „Brexit“, gautos iĹĄ ĹĄalies aukĹĄto lygio teisÄ—saugos pareigĹŤno, sÄ…lygĹł. LeiboristĹł partijos siĹŤlymÄ… pripaĹžinti, kad nepavieĹĄinusi gautos teisinÄ—s nuomonÄ—s vyriausybÄ— parodÄ— nepagarbÄ…, parÄ—mÄ— 311 nariĹł, prieĹĄ buvo 293. Tai dar kartÄ… parodÄ— parlamentarĹł palaikymo neturinÄ?ios Th.May vyriausybÄ—s trapumÄ….

„Nemanykite, kad rasite geresnÄŻ susitarimo variantÄ… garsiau ĹĄaukdami.“ 7K0D\

„Tai vyriausybei yra gÄ—dos Ĺženklas“, – teigÄ— LeiboristĹł partijos atstovas „Brexit“ klausimais Keiras Starmeris. VyriausybÄ— iĹĄkart paskelbÄ—, kad treÄ?iadienÄŻ pasidalys visomis generalinio prokuroro Geoffrey Coxo ÄŻĹžvalgomis, taÄ?iau gali bĹŤti sustabdytos jo ir kitĹł ministrĹł balsavimo teisÄ—s. BeviltiĹĄkÄ… vyriausybÄ—s situacijÄ… parodÄ— ir parlamentarĹł balsavimas dÄ—l pataisos, kuria jie turÄ—s didesnius ÄŻgaliojimus priimti sprendimus dÄ—l kitĹł „Brexit“ susitarimo ĹžingsniĹł, jeigu gruodĹžio 11 dienÄ… parlamentarai balsuodami atmes Th.May susitarimÄ…. .EĂ&#x;PAĂ&#x;LAIĂ&#x;KOĂ&#x;PREMĂ&#x;JEĂ&#x;RwS

Ă‚LDXUzV.RUzMRV YDOVW\ELQzVWH OHYL]LMRVGLNWR UzSUDPLQWD 5RĂ?LQH/HGL

loguose nesibodÄ—davo nei riksmĹł, nei aĹĄarĹł. Dabar, ĹĄaliai siekiant modernizuoti savo ÄŻvaizdÄŻ, nutarta imtis permainĹł ir valstybinÄ—je televizijoje KCTV. Ĺ iaurÄ—s KorÄ—jos vadovas Kim Jong-unas mano, kad ĹĄalies televizija turi tapti modernesnÄ—, atsinaujinti. Tam buvo ÄŻrengta nauja studija ir pasitelkti jaunesni vedÄ—jai. Kiek anksÄ?iau Ri Chun-hee pasakojo, kad nebeilgai bus matoma televizijos ekranuose. Viename dokumentiniame filme ji atskleidÄ— norinti Ĺžengti ÄŻ kitÄ… kamerĹł pusÄ™ ir pradÄ—ti rengti naujas ĹžiniĹł vedÄ—jas.

3TOĂ&#x;JOĂ&#x;Â?Ă&#x;KOĂ&#x;VgĂ&#x;,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NE

„Pagrindinis Kim Jong-uno moto – pasivyti naujÄ… jÄŻ amĹžiĹł ir jo madas, – apie Ĺ iaurÄ—s KorÄ—jos lyderio tikslus kalbÄ—jo Seulo universiteto profesorius Kang Dong-wanas. – Tokie pokyÄ?iai atsispindi ir ĹĄalies televizijos programose.“ Ri Chun-hee gyvena prabangiame bute Pchenjano centre, kasdien mÄ—gaujasi geriausiais sostinÄ—s restoranais ir kitomis pramogomis. Moteris visada buvo labai populiari tarp tautieÄ?iĹł. Jos veidas ĹĄmÄ—Ĺžuodavo dideliuose ekranuose, jos ĹžodĹžiĹł klausydavo susirinkusios minios dÄ—mesingĹł, plojanÄ?iĹł, kartais verkianÄ?iĹł ĹžmoniĹł. (BBC, „The Daily Mail“, LR)

Dauguma parlamentarĹł tiki, jog ĹĄie sprendimai turi didelÄ™ reikĹĄmÄ™ tolesnei derybĹł eigai. „Atrodo, kad griĹŤva senasis reĹžimas“, – pareiĹĄkÄ— Ĺ kotijos nacionalistĹł partijos parlamentaras Stewartas M.McDonaldas. JungtinÄ—s KaralystÄ—s ir ES derybininkĹł pasiektÄ… „Brexit“ susitarimÄ… praÄ—jusÄŻ mÄ—nesÄŻ patvirtino 27 likusiĹł Bendrijos nariĹł ly-

deriai. Taip nustatytos britĹł iĹĄstojimo iĹĄ ES, kuris turÄ—tĹł ÄŻvykti kitĹł metĹł kovo 29-Ä…jÄ…, sÄ…lygos. BendruomeniĹł RĹŤmai dÄ—l sutarties patvirtinimo balsuos gruodĹžio 11-Ä…jÄ…, ir Th.May ĹĄansai pasiekti pergalÄ™ po antradienio suklupimĹł atrodo neÄŻtikÄ—tinai maĹži. Jei britĹł Parlamentas atmes ĹĄÄŻ susitarimÄ…, gali bĹŤti, kad JungtinÄ— KaralystÄ— liks be jokio susitarimo ir iĹĄ ES turÄ—s pasitraukti kankinama neĹžinios dÄ—l ateities santykiĹł. PremjerÄ—s susitarimo nepalaiko nei „Brexit“ pritariantys parlamentarai – nes taip JungtinÄ— KaralystÄ— iĹĄlieka pernelyg artima ES, nei tie, kurie yra uĹž pasilikimÄ… Bendrijoje, – esÄ… taip suaiŞėtĹł svarbĹŤs prekybos santykiai. „SkaiÄ?iai Parlamente nÄ—ra palankĹŤs Th.May. Daugiau nei 100 KonservatoriĹł partijai priklausanÄ?iĹł parlamentarĹł jau pareiĹĄkÄ—, jog nepalaikys ĹĄio susitarimo, prieĹĄ jÄŻ balsuos ir leiboristai, todÄ—l atrodo, kad sutartis nebus priimta“, – tvirtino „Changing Europe“ analizÄ—s centro tyrÄ—jas Alanas Wageris. TaÄ?iau premjerÄ— ir toliau tvirtina, jog tai nÄ—ra tobulas, bet geriausias susitarimas, kokÄŻ buvo galima pasiekti. „Mes neturime leisti, kad tobulo „Brexit“ paieĹĄkos uĹžtemdytĹł gerÄ… susitarimą“, – teigÄ— Th.May. 4IĂ&#x;KIĂ&#x;MYĂ&#x;BwĂ&#x;ATĂ&#x;̧ AUKĂ&#x;TIĂ&#x;¡"REĂ&#x;XIT¨

Jei JungtinÄ— KaralystÄ— paliks Europos SÄ… jungÄ… be sutarties, taip baigsis 40 laisvos prekybos metĹł. Anglijos bankas teigia, kad svaro sterlingo kursas tokiu atveju nukristĹł ketvirtadaliu, o ĹĄalis nugrimztĹł ÄŻ giliÄ… recesijÄ…. Parlamentui atmetus susitarimÄ… vyriausybÄ— turÄ—s 21 dienÄ… pateikti naujam, bet kadangi parlamentarai turÄ—s daugiau galios, jie galÄ—s pasakyti ministrĹł kabinetui, kÄ… daryti. Ĺ iuo atveju vilties spindulys suspindo uĹž pasilikimÄ… agituojantiems parlamentarams. Europos teisingumo teismo patarÄ—jas teisiniais klausimais Manuelis Camposas Sanchezas-Bordona pareiĹĄkÄ—, jog ES teisÄ— leidĹžia Jungtinei Karalystei vienaĹĄaliĹĄkai atĹĄaukti „Brexit“ procesÄ…. Generalinio advokato sprendimas yra daĹžnai patvirtinamas ir teisÄ—jĹł kolegijos, kuri savo sprendimÄ… paskelbs per ateinanÄ?ias savaites. TaÄ?iau Th.May prieĹĄtarauja bet kokioms mintims apie iĹĄstojimo atĹĄaukimÄ… ar kito sprendimo paieĹĄkas. „Nemanykite, kad rasite geresnÄŻ variantÄ… garsiau ĹĄaukdami“, – pareiĹĄkÄ— ji britĹł parlamentarams. (AP, LR) Ă„5HXWHUV³Ä6FDQSL[ÂłQXRWU

Ă‚LjVDYDLWÂ?/HQNLMRMHSUDVLGzMXVL-XQJWLQLĂ˜7DXWĂ˜ NOLPDWRNDLWRVNRQIHUHQFLMD &23 Y\NGRPDLWLQ GLGHOLRVXVLVNDOG\PRIRQH(NVSHUWDLÂ’VSzMDNDG QHUDGXVVXVLWDULPRSRYHLNLVJDOLEĂ‘WLSUDĂ?Ă‘WLQJDV

PJUXRGĂ?LRGĂ&#x;

Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

Ä=XPD3UHVV³Ä6FDQSL[³QXRWU

SDVDXOLV

3ULHĂ…Ă„%UH[LWÂłVXVLWDULPjSURWHVWXRMDQHWLNSDUODPHQWDUDLEHWLUĂ?YHMDLMĂ‘URMH


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GRUODĂ€IOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

RINKOSĂ&#x;PULSAS

6ALĂ&#x;DĂ€IAIĂ&#x;PASIUNTwĂ&#x;RIMTgĂ&#x;SIGNALg /LHWXYRMHYHLNLDQmLĂ˜XĂ?VLHQLRNDSLWDORÂ’PRQLĂ˜SDVLWL NzMLPDVĂ…DOLHVĂ‘NLRSHUVSHNW\YRPLVSDVNXWLQÂ’Ă…LĂ˜PH WĂ˜NHWYLUWÂ’VXVY\UDYRLUQXVLOHLGRLNLĂ˜MĂ˜O\JLR Tai atskleidÄ— asociacijos „Investors’ Forum“ atliktas Lietuvos investuotojĹł pasitikÄ—jimo indekso tyrimas. Neigiamai nuotaikai daugiausia ÄŻtakos turÄ—jo politinio stabilumo stoka ir toliau augantis atotrĹŤkis tarp atlyginimĹł bei darbo naĹĄumo. Nuo 2014 m. vykdomo jau keturiolikto tyrimo duomenimis, investuotojĹł pasitikÄ—jimas Lietuvos ĹŤkio perspektyvomis ketvirtÄ… jÄŻ ĹĄiĹł metĹł ketvirtÄŻ siekÄ— 1,14 balo iĹĄ 2 galimĹł. Ĺ is rodiklis Ĺžemesnis buvo tik 2015 metĹł pradĹžioje. „NepalankĹł emocinÄŻ investuo-

tojĹł fonÄ… kuria tiek uĹžsienyje, tiek Lietuvoje tvyrantis netikrumas. Viena vertus, jÄŻ lemia prekybos karai, „Brexit“, neatslĹŤgstanti geopolitinÄ— ÄŻtampa RytĹł Europoje, kuriÄ… iliustruoja Ukrainoje ÄŻvesta karo padÄ—tis. Bet taip pat iĹĄreiĹĄkiamas nepalankus dalies Seimo nariĹł ir valstybÄ—s tarnautojĹł poĹžiĹŤris ÄŻ verslÄ…, kontroversiĹĄki valdĹžios sprendimai, politikÄ… vis labiau persmelkianÄ?ios ateinanÄ?iĹł metĹł rinkimĹł nuotaikos. Ĺ ie ir kiti Lietuvoje pastebimi procesai kuria ne tokios patrauklios verslui ir investicijoms ĹĄalies ÄŻvaizdÄŻâ€œ, – teigÄ— asociacijos „Inves-

tors’ Forum“ valdybos pirmininkas Rolandas ValiĹŤnas. Tyrimo duomenimis, 34 proc. apklaustĹł uĹžsienio kapitalo ÄŻmoniĹł politinÄŻ stabilumÄ… Lietuvoje laiko Ĺžemu. Investuotojams nerimÄ… kelia ir augantis atotrĹŤkis tarp darbo jÄ—gos naĹĄumo ir darbo uĹžmokesÄ?io – 23 proc. apklaustĹłjĹł tai ÄŻvardijo kaip problemÄ…. Net 39 proc. tyrimo dalyviĹł mano, jog politinio stabilumo maŞės ir toliau, o 41 proc. laukia dar didesnio atotrĹŤkio tarp darbo jÄ—gos sÄ…naudĹł ir produktyvumo. Jau ketvirtÄ…jÄŻ ketvirtÄŻ iĹĄ eilÄ—s investuotojai mano, kad ĹĄvietimo sistema ir jos tobulinimas turÄ—tĹł sulaukti daugiausia valdĹžios dÄ—mesio. Tokios nuomonÄ—s laikosi 66 procentai apklausos dalyviĹł. (ELTA, LR)

)KIĂ&#x;LAIĂ&#x;MwSĂ&#x;TRĂ„KSĂ&#x;TAĂ&#x;TIKTAIĂ&#x;Ă&#x;EURĂ‹ *\YHQWRMĂ˜ILQDQVLQzSD GzWLVJHUzMDEHWQHPD Ă?DLĂ…HLPĂ˜EĂ‘WĂ˜SDWHQ NLQWRVJ\YHQLPRVjO\JR PLV/LHWXYRMHMHLJXJDX WĂ˜DSLHHXUĂ˜GLGHV QHVSDMDPDV2QLXU] JDQmLĂ˜GzOPDLVWRSUR GXNWĂ˜NDLQĂ˜YLVPDĂ?zMD Tai parodÄ— naujausios Lietuvos banko uĹžsakymu atliktos namĹł ĹŤkiĹł apklausos rezultatai. Keturi iĹĄ deĹĄimties apklauso-

je dalyvavusiĹł respondentĹł teigÄ—, kad bĹŤtĹł patenkinti, jeigu jĹł pajamos sudarytĹł 801–1600 eurĹł per mÄ—nesÄŻ. TreÄ?dalis bĹŤtĹł patenkinti gyvenimo sÄ…lygomis Lietuvoje, jeigu jĹł pajamos bĹŤtĹł didesnÄ—s nei 1600 eurĹł per mÄ—nesÄŻ. Kas antra ĹĄiuo metu 1600 eurĹł per mÄ—nesÄŻ ar daugiau pajamĹł gaunanti ĹĄeima norÄ—tĹł uĹždirbti bent 2000 eurĹł per mÄ—nesÄŻ. Kaip ir per ankstesnÄ™ (atliktÄ… ĹĄiĹł metĹł pirmÄ…jÄŻ pusmetÄŻ) apklausÄ…, pagausÄ—jo (nuo 20 iki 27 proc.) ĹžmoniĹł, teigianÄ?iĹł, kad jĹł pajamos per praÄ—jusius 6 mÄ—nesius didÄ—jo.

TaÄ?iau kas antro namĹł ĹŤkio atstovai mano, kad bĹŤtiniausios iĹĄlaidos per artimiausius ĹĄeĹĄis mÄ—nesius padidÄ—s (per ankstesnÄ™ apklausÄ… taip teigusiĹł buvo 62 proc.). Daugiausia susirĹŤpinimo ir toliau kÄ—lÄ— galimas maisto kainĹł kilimas, taÄ?iau taip teigianÄ?iĹłjĹł dalis nuosekliai maŞėja jau dvejus metus iĹĄ eilÄ—s (nuo 49 iki 36 proc.). DÄ—l galimo komunaliniĹł paslaugĹł kainĹł kilimo ir darbo praradimo susirĹŤpinÄ™ buvo ĹĄiek tiek daugiau nei kas deĹĄimtas gyventojas (atitinkamai 12 ir 11 proc.). (ELTA, LR)

EKONOMIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Euro ir uĹžsienio valiutĹł santykis gruodĹžio 5 d. Valiutos pavadinimas

Santykis

ÄŒekijos krona

25,8860

Danijos krona

7,4630

DidĹžiosios Britanijos sv. sterlingĹł

0,8888

Lenkijos zlotas

4,2826

Rusijos rublis

75,8385

Ĺ vedijos krona

10,1753

Ĺ veicarijos frankas

1,1328

Turkijos lira

6,0453

Kinijos juanis

7,7848

Australijos doleris Bulgarijos levas Brazilijos realas Kanados doleris Kroatijos kuna Izraelio naujasis ĹĄekelis

Pokytis

1,1354

JAV doleris

1,5569 1,9558 4,3692 1,5076 7,3990 4,2293

Vengrijos forintas Japonijos jena Meksikos pesas Norvegijos krona Rumunijos lÄ—ja Tailando batas

323,4900 128,3100 23,2282 9,6480 4,6528 37,1900

Ĺ altinis: Lietuvos bankas

DegalĹł ir naftos kainos gruodĹžio 5 d. Eurai uĹž litrÄ…*

Dyzelinas

95 benzinas

1,18 1,14 1,10 1,06 1,02 JAV doleriai 11 29 11 30 12 03 uĹž barelÄŻ** Ketvirtadienis Penktadienis Pirmadienis 70

66

12 04

12 05

Antradienis

TreÄ?iadienis

NAFTA

62 58 54

*Degalų kainos pagal tinklalapį degalu-kainos.lt Naftos kainos Londone („Brent�). **1 JAV barelis – 158,988 litro


ULQNRVSXOVDV

PJUXRGĂ?LRGĂ&#x;

ÂŒSĂ&#x;PwĂ&#x;JIĂ&#x;MASĂ&#x;LIĂ&#x;PAĂ&#x;ANTĂ&#x;ESĂ&#x;TI¸Ă&#x;KOĂ&#x;GRwBĂ&#x;LIO

Vaistai, kurių nuo sausio mėnesio bus galima įsigyti prekybos centruose, degalinėse ir kitose maŞmeninės prekybos vietose, negalės bōti brangesni nei vaistinėse. Ministrų kabinetas pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos siōlymui reguliuoti prekybininkų taikomus antkainius – valstybė nustato ribas, kurių negalės perŞengti verslininkai norėdami branginti vaistus.

6HLPHVWXPLDPRVPLQLV WUR$XUHOLMDXV9HU\JRV SDUHQJWRVSDWDLVRVSD JDONXULDVQXRNLWĂ˜PHWĂ˜ NRYRDNFL]DVVWLSULDMDP DONRKROLXLSDGLGzWĂ˜ SURF9HUVOLQLQNDLÂ’VSz MDELXGĂ?HWDVQXNHQWzWĂ˜

Sulauks investicijĹł

AkcizĹł ÄŻstatymo pataisos autorius tvirtina, kad pakÄ—lus mokesÄ?ius ÄŻ biudĹžetÄ… bĹŤtĹł papildomai surinkta apie 5 mln. eurĹł. Anot A.Verygos, uĹž ĹĄiuos pinigus kitÄ…met bus galima pakelti atlyginimus gydytojams rezidentams. Bet Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto mokslininkai, kurie tyrÄ— Estijos ir Latvijos pasienio prekybÄ…, teigia prieĹĄingai – anot jĹł, pakÄ—lus alkoholio akcizÄ… 10 proc. Lietuva rizikuoja prarasti 18–35 mln. eurĹł per metus.

Terminas – trys dienos Ūkio ministerija siōlo sudaryti palankesnes sąlygas Lietuvos ir uŞsienio kapitalo įmonių įgyvendinamiems stambiems investiciniams projektams. Numatoma, kad su stambiais projektais susiję klausimai institucijose bus nagrinėjami skubos tvarka per tris darbo dienas. Ministerija siōlo stambiu projektu laikyti tokį, kurio investicijų į ilgalaikį kapitalą vertė ne maŞesnė nei 30 mln. eurų ir kuris sukurtų ne maŞiau negu 200 naujų darbo vietų.

Mediena dar pabrangs ValstybiniĹł miĹĄkĹł urÄ—dijos ĹžaliavinÄ—s medienos ir miĹĄko kirtimo liekanĹł aukcione parduota 99,8 procento viso pasiĹŤlyto medienos kiekio. 2019-ĹłjĹł pirmojo pusmeÄ?io ĹžaliavinÄ— mediena parduota 7,8 proc. brangiau, palyginti su ĹĄiĹł metĹł antrojo pusmeÄ?io vidutine kaina. UrÄ—dija pasiĹŤlÄ— ÄŻsigyti 678 tĹŤkst. kub. metrĹł medienos – 112,6 tĹŤkst. kub. metrĹł daugiau negu ankstesniame aukcione. Aukcione buvo pateikti 1422 pirkÄ—jĹł pasiĹŤlymai – iĹĄ viso varŞėsi 244 medienos pirkÄ—jai. PaklausĹŤs buvo visi ĹžaliavinÄ—s medienos sortimentai ir miĹĄko kirtimo liekanos.

UĹžkliuvo tiktai du ValstybinÄ— maisto ir veterinarijos tarnyba ĹĄiemet iĹĄtyrÄ— 127 medaus (tiek lietuviĹĄko, tiek ir importuoto iĹĄ kitĹł ĹĄaliĹł) mÄ—ginius. NeatitikimĹł nustatyta tik 2 medaus mÄ—giniuose – AkmenÄ—s rajono bitininko meduje rasta pesticidĹł likuÄ?iĹł, o Pasvalio rajono ekologiniame bityne pagamintame meduje – insekticido tiakloprido. Visas nesaugus medus buvo paĹĄalintas iĹĄ rinkos ir sunaikintas.

Reikės 4 milijardų eurų Vyriausybė pritarė Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių planui, kuriame numatytos 128 priemonės. Tokio plano vykdymas iť viso 2018–2022 metais kainuos beveik 4 mlrd. eurų. Šią sumą sudaro ES parama, įmonių kapitalo, taip pat biudŞeto lėťos.

"AUĂ&#x;GIĂ&#x;NOĂ&#x;ESĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;PAĂ&#x;V YZĂ&#x;DĂ€IU

Tyrimo duomenimis, 2015 metais skirtumas tarp Latvijos ir Estijos akcizĹł buvo 550 eurĹł uĹž 100 litrĹł gryno alkoholio. Tai sudarÄ— 65 proc. vidutinio darbo uĹžmokesÄ?io (VDU) atskaiÄ?ius mokesÄ?ius.

Estija atsisakÄ— numatyto mokesÄ?io didinimo ir kitais metais, ir 2020-aisiais. Tuo metu specialiai pirkti alkoholio ÄŻ LatvijÄ… estai dar nevykdavo masiĹĄkai. Tokios kelionÄ—s prasidÄ—jo 2016 metais, kai ĹĄis skirtumas padidÄ—jo iki 772 eurĹł ir pasiekÄ— 86 proc. VDU. „Tai reiĹĄkia, kad estas, uĹž vidutinÄŻ darbo uĹžmokestÄŻ Estijoje galÄ—jÄ™s ÄŻsigyti tik 57 litrus stipraus alkoholio, Latvijoje galÄ—jo nusipirkti net 92 litrus tokiĹł gÄ—rimĹł. AtsiradÄ™s skirtumas tapo

6YDLJDOĂ˜SDUGXRWXYzVHSDVLHQ\MHVX/DWYLMDSLUNzMDLLĂ…(VWLMRVJzULPXVSHUNDQHWDXS\GDPLQHVmLDMLHÂąNXUNDVSLJHVQL

kritinis ir padarÄ— didĹžiulÄ™ ÄŻtakÄ… Estijos gyventojĹł pirkimo ÄŻproÄ?iams“, – aiĹĄkino Vilniaus universiteto docentÄ— Vita KarpuĹĄkienÄ—. Anot jos, jeigu kitÄ…met akcizas bĹŤtĹł padidintas deĹĄimtadaliu, skirtumas tarp Lietuvos ir Lenkijos akcizĹł pasiektĹł 71 proc. VDU. O atstumas nuo dviejĹł didĹžiausiĹł Lietuvos miestĹł iki Lenkijos pasienio yra maĹžesnis negu nuo Talino iki Latvijos. ,ENĂ&#x;KAIĂ&#x;JAUĂ&#x;RENĂ&#x;GIAĂ&#x;SI

Kaip teigÄ— Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus, kaimyninÄ— ĹĄalis jau rengiasi pokyÄ?iams Lietuvoje – Kalvarijos-Budzisko pasienio poste statoma nauja alkoholiniĹł gÄ—rimĹł parduotuvÄ—. „Lenkijoje ruoĹĄiamas pastatas atrodo visai paprastas, bet jame jau ÄŻrengiamos lentynos. Ten bus nauja alkoholio parduotuvÄ— – tiesiog pasienyje“, – pasakojo V.Sutkus. Jam pasirodÄ— keistas sumany-

6wLĂ&#x;MwĂ&#x;GIĂ&#x;NAĂ&#x;Â?TEIĂ&#x;SINĂ&#x;TIĂ&#x;NAĂ&#x;MIĂ&#x;NŠĂ&#x;DEGĂ&#x;TIĂ&#x;NŠ â– .RQHNLHNYLHQj6HLPRND GHQFLMjEDQGRPDOHJDOL]XR WLVDPDQÂ?,NLĂ…LROWDLQLH NDPQHSDY \NRWDmLDX6HLPR .DLPRUHLNDOĂ˜NRPLWHWDVSUL WDUzNDGNDLPRWXUL]PRSD VODXJDVWHLNLDQW \VLUWUDGLFL QLĂ˜DPDWĂ˜VHUWLILNDWjWXULQ W\VĂ‘NLQLQNDLJDOzWĂ˜SHUPH WXVSDJDPLQWLQHGDXJLDX

NDLSWĂ‘NVWDQWÂ’OLWUĂ˜VWLSUDXV LNLODLSVQLĂ˜ DONRKROLRLUMÂ’ SDUGXRWL â– 7DmLDXYDUJXDUĂ…LĂ˜SDVWDQ JĂ˜SDNDNVQHV9\ULDXV\EzLU 6HLPR6YHLNDWRVNRPLWHWDV WRNLDPSDVLĂ‘O\PXLQHSULWDUz â–  $UMLVEXVVYDUVWRPDV6HLPH OHPV(NRQRPLNRVNRPLWHWR QXRPRQz

mas didinti akcizÄ…, kai, tarkim, estai taip nebesielgia, nes kasmet netenka apie 100 mln. eurĹł pajamĹł. Ĺ i valstybÄ— atsisakÄ— numatyto mokesÄ?io didinimo kitÄ…met ir 2020-aisiais.

raus alkoholio galÄ—tĹł vidutiniĹĄkai pabrangti apie 0,39 euro. Alkoholio akcizai pastarÄ… jÄŻ kartÄ… padidinti 2017 metais. ValstybinÄ—s mokesÄ?iĹł inspekcijos duomenimis, nuo to laiko vyno ir kitĹł fermentuotĹł gÄ—rimĹł rinka susitraukÄ— apie 30 proc., tarpiniĹł produktĹł (vermuto, spirituoto vaisiĹł ir uogĹł vyno) – 68 proc., alaus – 17 proc., etilo alkoholio – tik 4 procentais. Ĺ iuo metu etilo alkoholiui yra taikomas 1665,04 euro uĹž produkto hektolitrÄ… akcizĹł tarifas. („Lrytas.lt“, ELTA, LR)

6YKSĂ&#x;TAĂ&#x;TIKĂ&#x;TAIĂ&#x;DwLĂ&#x;MAISĂ&#x;TO

Seimas po pateikimo jau pritarÄ— A.Verygos siĹŤlymui, o vakar jÄŻ palaimino BiudĹžeto ir finansĹł komitetas – uĹž tai balsavo 6 komiteto nariai, o 5 susilaikÄ—. Jeigu Seimas priims pataisas, skaiÄ?iuojama, kad 0,5 litro stip-

2UĂ&#x;SIĂ&#x;JAĂ&#x;UĂ€Ă&#x;SIĂ&#x;MOĂ&#x;JOĂ&#x;PAĂ&#x;KEISĂ&#x;TIĂ&#x;IRĂ&#x;ALAUSĂ&#x;SKOĂ&#x;NÂ? 5XVLMRVDOXGDULDLJDOzVQDXGRWLNXUNDVPDĂ?LDXVDO\N ORRYLHWRMMRULQNWLVSLJHVQHVPHGĂ?LDJDV%HW\UDLU DEHMRMDQmLĂ˜DUSDWLHVDODXVNRN\EHLWDLLĂ…HLVÂ’QDXGj A lek s a nd r a s P R O C E N K A Specialiai LR, Maskva

1516 metais Bavarijoje (Vokietija) aludariams buvo nurodyta, kad jie gyventojĹł mÄ—gstamÄ… gÄ—rimÄ… gali virti tik iĹĄ trijĹł sudedamĹłjĹł daliĹł – mieĹžiĹł salyklo, vandens ir apyniĹł. Ĺ iais laikais reikalavimai alui – visai kitokie, nes gaminant ĹĄÄŻ gÄ—rimÄ… naudojami ÄŻvairiausi priedai. Bet Rusijoje parengtas naujas reglamentas sukÄ—lÄ— itin daug ginÄ?Ĺł. -IĂ&#x;NISĂ&#x;TEĂ&#x;RIĂ&#x;JAĂ&#x;NEĂ&#x;SUĂ&#x;TIĂ&#x;KO

Iki ĹĄiol rusĹł aludariai kitokiomis medĹžiagomis galÄ—davo pakeisti tik penktadalÄŻ salyklo, o pagal naujÄ… tvarkÄ… – net iki 50 procentĹł. Negana to, cukraus turinÄ?iĹł produktĹł virĹĄutinÄ— jo koncentracijos riba padidinta nuo 2 iki 5 procentĹł. TokÄŻ planÄ… jau palaimino Eurazijos ekonominÄ— komisija, tad nauji reikalavimai bus taikomi ne tik Rusijos, bet ir Kirgizijos, Kazachi-

Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

DidĹžiausias privataus kapitalo fondĹł valdytojas Baltijos ĹĄalyse „BaltCap“ ir Japonijos fondĹł valdymo ÄŻmonÄ— „JBIC IG Partners“ kuria 100 mln. eurĹł dydĹžio fondÄ… investicijoms ÄŻ vadinamojo „deep tech“ segmento technologijĹł bendroves Ĺ iaurÄ—s ir Baltijos ĹĄalyse. ÄŽ fondÄ… investuoja tokios garsios Japonijos kompanijos kaip „Honda“ ir „Omron“. Naujojo fondo taikiklyje bus informaciniĹł technologijĹł ir telekomunikacijĹł ÄŻmonÄ—s, plÄ—tojanÄ?ios savivaldĹžiĹł transporto priemoniĹł, mobilumo, skaitmeninÄ—s sveikatos, iĹĄplÄ—stosios ir virtualios realybÄ—s, dirbtinio intelekto, robotikos ar daiktĹł interneto technologijas.

$9DLWNHYLmLDXVQXRWU

NubrėŞė ribas

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS

jos, Baltarusijos ir ArmÄ—nijos aludariams. Tiesa, tam paprieĹĄtaravo Rusijos finansĹł ministerija – jos nuomone, tai yra ne kas kita kaip mÄ—ginimas sumenkinti alaus kokybÄ™. 'AĂ&#x;LwSĂ&#x;I¸Ă&#x;VIRĂ&#x;TIĂ&#x;PIĂ&#x;GIAU

AnalitinÄ—s kompanijos „SovEkon“ direktoriaus Andrejaus Sizovo tvirtinimu, taip pakeisti procentai reiĹĄkia, kad alaus daryklĹł sÄ…naudos gerokai sumaŞės, nes vietoj salykliniĹł mieĹžiĹł jos galÄ—s pirkti daugiau ryĹžiĹł ar kukurĹŤzĹł, mat jie daĹžniausiai bĹŤna gerokai pigesni. Tad nÄ—ra ko stebÄ—tis, kad „Carlsberg Group“ priklausanÄ?ios „Baltika“, taip pat „Heineken“ ir „InBev-Efes“ atstovai palaikÄ— naujÄ…jÄŻ reglamentÄ…. O ĹĄioms kompanijoms tenka 70 proc. Rusijos alaus rinkos. ÂżAĂ&#x;DAĂ&#x;Â?VAIĂ&#x;RESĂ&#x;NIĂ‹Ă&#x;SKOĂ&#x;NIĂ‹

Tiesa, patys aludariai permainĹł nesiejo su maĹžesnÄ—mis sÄ…naudomis ar galbĹŤt pasikeisianÄ?ia alaus kokybe.

5XVLMRVDOXGDULDLQHWUXNXVJDOzVQDXGRWLPDĂ?LDXPLHĂ?LĂ˜VDO\NORQHLGDEDU

Antai „Baltika“ atstovas Aleksejus Kedrinas tvirtino, kad kompanijos naudojami priedai – vaisiĹł ekstraktai, sultys, uogos aba specialios ĹžirniĹł rĹŤĹĄys – yra brangesni uĹž ÄŻprastÄ… salyklÄ…. Patenkintas buvo ir „InBevEfes“ atstovas Orazas Durdijevas. Pasak jo, pasikeitus reikalavimams alaus gamintojai taps lankstesni, galÄ—s greiÄ?iau taikytis prie pirkÄ—jĹł skonio ir gaminti ÄŻvairesniĹł rĹŤĹĄiĹł alĹł. „NesÄ…Ĺžininga, kad visame pasaulyje pripaĹžinti „Hoegaarden“

ar „Miller“ Rusijoje laikomi alaus gÄ—rimais“, – tikino O.Durdijevas. Savo ruoĹžtu Kirilas Bolmatovas iĹĄ „Heineken“ aiĹĄkino, jog vartotojams bus pasiĹŤlyta naujoviĹł: su daugiau ryĹžiĹł ketinama virti azijieÄ?iams, o su daugiau kukurĹŤzĹł – amerikieÄ?iams ÄŻprasto skonio alĹł. Anot aludariĹł, paties gÄ—rimo kainai ĹĄios permainos ÄŻtakos neturÄ—s. Kita vertus, net ir ÄŻsigaliojus naujam reglamentui niekas neprivers gamintojĹł keisti dabar naudojamĹł receptĹł.


SPORTOĂ&#x;ARENA

$%XWNHYLmLXV NDLUzMH LU9.DULQLDXVNDVzPzVLO\GHULRYDLGPHQVVDYRHNLSRVH

¡,IETĂ&#x;KAĂ&#x;BEĂ&#x;LIS¨Ă&#x;I¸Ă&#x;KARĂ&#x;̧ wĂ&#x; KAIĂ&#x;LÂ?Ă&#x;SOSĂ&#x;TIĂ&#x;NwSĂ&#x;KLUĂ&#x;BUI 3DQHYzĂ?LRĂ„/LHWNDEHOLVÂł Â’URGzNDGQHOHLGRODLNR YHOWXLSHUULQNWLQLĂ˜YDU Ă?\EĂ˜SHUWUDXNjLUYDNDU 9LOQLXMHÂ’WLNLQDPDL ODLPzMRSULQFLSLQHV/./ mHPSLRQDWRUXQJW\QHV VXĂ„5\WRÂłNRPDQGD Dainius Adomaitis ne be reikalo baiminosi „Lietkabelio“. Ĺ alies rinktinÄ—s ir „Ryto“ treneris vakar ĹĄĹŤkavo ant savo auklÄ—tiniĹł taip, kaip niekada nebuvo ĹĄĹŤkavÄ™s, taÄ?iau niekas nepadÄ—jo. Vangiai rungtynes pradÄ—jÄ™ vilnieÄ?iai kiek atsibudo tik treÄ?iajame kÄ—linyje, kai sumaĹžino skirtumÄ… iki vienĹženklio, bet paskui „Siemens“ arenoje vÄ—l ĹĄeimininkavo sveÄ?iai. AtidÄ—tose pirmojo rato rungtynÄ—se „Rytas“ patyrÄ— treÄ?iÄ… jÄ… nesÄ—kmÄ™, bet su 9 pergalÄ—mis iĹĄliko treÄ?ias. „Lietkabelis“ iĹĄkovojo 8-Ä…jÄ… pergalÄ™ ir kvÄ—puoja vilnieÄ?iams ÄŻ nugarÄ…. Antrojo rato akistata vyks PanevÄ—Ĺžyje jau gruodĹžio 23-iÄ…jÄ… ir tai bus ne maĹžiau intriguojanti kova nei vakar sostinÄ—je. Vilniuje vakar „Lietkabelio“ ĹĄtabas taktiĹĄkai pranoko „Rytą“ ir ÄŻrodÄ—, kad per savaitÄ™ galima parengti planÄ…, kaip sustabdyti keturis rinktinÄ—s ĹžaidÄ—jus ir trenerÄŻ turinÄ?iÄ… ekipÄ…. „Lietkabelis“ uĹžklupo vilnieÄ?ius tritaĹĄkiais, kai pataikÄ— penkis per pirmÄ…sias 5 minutes ir pabÄ—go 18:5, o paskui baudÄ— sutrikusius „Ryto“ ĹžaidÄ—jus kovingumu. Antrajame kÄ—linyje skirtumas tapo triuĹĄkinamas (35:14, 43:19), bet paskui vilnieÄ?iai priartÄ—jo (49:32 po dviejĹł kÄ—liniĹł). Po pertraukos „Lietkabelis“ pirmavo 60:36, bet praleido vilnieÄ?iĹł spurtÄ… 20:4, ir liko 8 taĹĄkai (64:56). Vis dÄ—lto „Lietkabelis“ nesuglumo ir ketvirtojo kÄ—linio viduryje atkĹŤrÄ— 20 taĹĄkĹł persvarÄ…, kuri aptirpo tik pabaigoje. „Palaidojome rungtynes per pirmÄ… jÄ… pusÄ™, kuri buvo tragiĹĄka, – pripaĹžino 24 taĹĄkus pelnÄ™s vilnieÄ?iĹł ÄŻĹžaidÄ—jas Mindaugas GirdĹžiĹŤnas. – Praleidome namuose beveik ĹĄimtÄ… taĹĄkĹł – taip ĹžaidĹžiant laimÄ—ti nebuvo jokiĹł ĹĄansĹł.“ Smarkiai atnaujintÄ… „Lietka-

,+,Ă&#x;jEMPIONATAS 9LOQLDXV¸2YTASŠÂą3DQHYzĂ?LR ¸,IETKABELISŠÓ  0*LU GĂ?LĂ‘QDV$%XWNHYLmLXV '-6HHOH\(%HQGĂ?LXV '6XWWRQDV0%ODĂ?HYLmLXV 0(FKRGDV'6LUY\GLV '7DUROLV9.DULQLDXVNDVLU 39DOLQVNDVSR66LQRYHFDV ĂŒ'LPHFDVLU0kDNDUHYLmLXV SR6.XOYLHWLVLU0.XSĂ…DV SR6-DVDLWLV ¸œIAULIAIŠÂą8WHQRV¸*UVEN TUSŠÓ  ,9DLWNXV .ĂŒHPDLWLV(Ă‚DXO\VLU &%RZHQDVSR%*ULFLĂ‘QDV 9kHSXNDLWLV$Ă‚LNĂ…QLXV '%LmNDXVNLVLU0*HEHQDV SR.*XĂ…mLNDV 2IKIUOTwĂ„ĂŒDOJLULV³¹ SHUJLUSUDOĂ„1HSWĂ‘QDVÂł ÂąLUĂ„5\WDV³¹LU Ă„/LHWNDEHOLV³¹LU Ă„-XYHQWXV³¹LUĂ„']Ă‘NL MD³¹LUĂ„6N\FRS³¹LU Ă„3LHQRĂ?YDLJĂ?GzV³¹LU Ă„1HYzĂ?LV³¹LU Ă„Ă‚LDXOLDL³¹LU

+ARALIAUSĂ&#x;-INDAUGOĂ&#x; TAURwSĂ&#x;KETVIRTFINALIS 9DNDULĂ…WUDXNWLEXUWDLOzPz WRNLDVNHWYLUWILQDOLRSRUDV â– .DXQRĂ„ĂŒDOJLULV³¹ÄÂLDXOLDLÂł â–  .ODLSzGRVĂ„1HSWĂ‘QDV³¹ 3ULHQĂ˜Ă„6N\FRSÂł â–  3DQHYzĂ?LRĂ„/LHWNDEHOLV³¹ 3DVYDOLRĂ„3LHQRĂ?YDLJĂ?GzVÂł â–  9LOQLDXVĂ„5\WDV³¹ 8WHQRVĂ„-XYHQWXVÂł 3LUPRVLRVUXQJW\QzVVDXVLR PzQHVÂ’Y\NVDQWUĂ˜MĂ˜NRPDQGĂ˜ DLNĂ…WzMH$WVDNRPRVLRV UXQJW\QzVÂąYDVDULRG )LQDORNHWYHUWDVÂąYDVDULR G9LOQLXMH3XVILQDO\MHĂ?DLV LULUSRUĂ˜ODLPzWRMDL

belÄŻâ€œ ne kartÄ… ÄŻ priekÄŻ tempÄ— Vaidas Kariniauskas, pataikÄ™s 4 tritaĹĄkius. „Pirmojoje pusÄ—je mes gerai gynÄ—mÄ—s, o kai vilnieÄ?iai patys Ä—mÄ— agresyviai gintis, pataikÄ—me tritaĹĄkius. Komandoje daug naujokĹł, todÄ—l dabar mums labai svarbu kuo daugiau laiko praleisti kartu“, – sakÄ— ÄŻĹžaidÄ—jas. (LR)

SPORTAS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

+AUĂ&#x;NEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;DAUGĂ&#x;MAĂ&#x;TYĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;VEIĂ&#x;DĂ‹ Ă„ĂŒDOJLULVÂł(XURO\JRMH NRYRVVX3LUzMRĂ„2O\P SLDNRVÂłVXNXULXRSUD zMXVÂ’VH]RQjJUĂ‘PzVL QHWV\NLXV*UDLNLMRV NOXEHGDEDUGLUED.Â?V WXWLV.HP]Ă‘UDRMDP DWVWRYDXMDEXYÂ?VĂ?DOJL ULHWLV$[HOLV7RXSDQHÂśDV „Olympiakos“ komanda vakar ÄŻ KaunÄ… atvyko gerai nusiteikusi, nes iĹĄkovojo tris pergales iĹĄ eilÄ—s, o iĹĄ viso turi ĹĄeĹĄias. Po 10 turĹł kaunieÄ?iĹł sÄ…skaitoje – 4 pergalÄ—s, bet namie laimÄ—tos tik vienos rungtynÄ—s iĹĄ ĹĄeĹĄeriĹł. „Tas pergaliĹł skaiÄ?ius yra sÄ…lyginis dalykas. Mes irgi buvome panaĹĄioje situacijoje, bet tas skaiÄ?ius neatspindi realaus pajÄ—gumo. SakyÄ?iau, kaunieÄ?iams ĹĄiek tiek trĹŤksta sÄ—kmÄ—s“, – apie ĹĄio sezono Lietuvos Ä?empionĹł rezultatus kalbÄ—jo K.KemzĹŤra. Planas. Lietuvis kartu su treneriu Davidu Blattu sudÄ—liojo rungtyniĹł Kaune planÄ…. „Kaip ir visose Eurolygos rungtynÄ—se, reikÄ—s bĹŤti agresyviems. „Žalgiris“ irgi ĹžaidĹžia agresyviai, fiziĹĄkai galingai, todÄ—l reikia jiems nenusileisti. Svarbu nedalinti lengvĹł taĹĄkĹł per greitas atakas, nesuteikti antrĹłjĹł progĹł ir neleisti ArtĹŤrui Milakniui mesti tritaĹĄkiĹł metimĹł. Vis dÄ—lto „Žalgiris“ labiau susitelkÄ™s ÄŻ ĹžaidimÄ… baudos aikĹĄtelÄ—je, todÄ—l taip pat teks stabdyti BrandonÄ… DaviesÄ…. Ir ne tik jÄŻ – Ĺžaidimo planas susidÄ—s iĹĄ daugelio detaliĹł.“ K.KemzĹŤra atskleidÄ—, kad pastaruoju metu „Olympiakos“ ĹžaidĹžia brandĹžiau: „KritinÄ—s rungtynÄ—s mums buvo Miunchene. Ten mes atsilaikÄ—me psichologiĹĄkai, tos rungtynÄ—s tapo savotiĹĄku lĹŤĹžiu: tapome stabilesni, maĹžiau banguoto Ĺžaidimo.“ PriekaiĹĄtai. „Žalgirio“ treneris Ĺ arĹŤnas JasikeviÄ?ius prieĹĄ svarbĹł maÄ?Ä… akcentavo gynybos bÄ—das, ÄŻ kurias daĹžnai ÄŻsipainioja ir komandos senbuviai, o tai, anot jo, kainavo ne vienÄ… svarbiÄ… pergalÄ™. „Man nepatinka, kad klaidas daro ĹžaidÄ—jai, kurie komandoje nÄ—ra naujokai. Jie turi bĹŤti mĹŤsĹł solidĹžiausi ĹžaidÄ—jai, bet kartais iĹĄeina ne taip“, – vakar kalbÄ—jo treneris. KalbÄ—damas apie gynybÄ… treneris akcentavo traumuoto Pauliaus JankĹŤno trĹŤkumÄ…: „TrĹŤksta Pauliaus, nes jo gynyba nÄ—ra tik ĹĄoklumas ir dar kas nors, bet ypaÄ? kalbÄ—jimas, kuris leidĹžia nekartoti klaidĹł. Jis moka visus dalykus, kuriuos gali atlikti veteranai.“ Ĺ .JasikeviÄ?ius vylÄ—si, kad turÄ—dami laisvÄ… savaitgalÄŻ ĹžaidÄ—jai galÄ—jo „prasivalyti galvas“. „Žaisime su kieta komanda, kuri turi Ä?empioniĹĄkÄ… mÄ…stymÄ…. Svarbiausia – nenusileisti kova, aistra. Nemanau, kad to neturime, bet ĹžaidĹžiant su jais tai svarbu. Turime kovoti dÄ—l kiekvieno centimetro ir apsunkinti gyvenimÄ… jĹł lyderiams“, – pabrėŞė Ĺ .JasikeviÄ?ius. PraÄ—jusÄŻ gruodÄŻ „Žalgiris“ stebino Eurolygoje keturiĹł pergaliĹł serija, kuri leido ÄŻsitvirtinti netoli lyderiĹł. „Jeigu pagerintume gynybÄ…, mes tikrai turÄ—tume galimybiĹł iĹĄkovoti daugiau pergaliĹł. PaĹžiĹŤrÄ—jus ÄŻ puolimÄ…, mĹŤsĹł skaiÄ?iai nÄ—ra blogi. Agresijos yra, taÄ?iau gin-

$3QXRWU

9Ă‚mLDYLQVNRQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GRUODĂ€IOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

..HP]ÑUDŒVH]RQjGLUED3LUzMRÄ2O\PSLDNRV³ÅWDEHWUHQHULRDVLVWHQWX

 ASISĂ&#x;VARĂ&#x;Ă€OĂ&#x;VASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;0IĂ&#x;RwĂ&#x;JOĂ&#x;¡/LYMĂ&#x;PIAĂ&#x;KOS¨ 0RAwĂ“JUĂ“SÂ?Ă“SEĂ“ZOĂ“NgĂ“*UDLNLMRV O\JRVUHJXOLDULDMDPHVH]RQH XĂ?zPzDQWUjMjYLHWj LU ILQDOHSUDODLPzMR$WzQĂ˜Ă„3DQD WKLQDLNRVÂł*UDLNLMRVWDXUzV ILQDOHSUDODLPzMR$WzQĂ˜$(. (XURO\JRVUHJXOLDULDMD PHVH]RQHXĂ?zPzWUHmLjMjYLH Wj LU NHWYLUWILQDO\MHSUD ODLPzMR.DXQRĂ„ĂŒDOJLULXLÂł /PĂ“TIĂ“MAĂ“LUSĂ“PENĂ“KEĂ“TAS9DVLOLV 6SDQRXOLV 1LJHODV :LOOLDPVDV*RVVDV -$9 %HOJUDGRĂ„3DUWL]DQÂł .RVWDV3DSDQLNRODRX  *LRUJRV3ULQWH]LV  1LNROD0LOXWLQRYDV 6HUELMD 7UHQHULV'DYLGDV%ODWWDV -$96WDPEXORĂ„'DUXVVDIDNDÂł ÂśÂ?Ă“SEĂ“ZOĂ“NgĂ“(XURO\JRMHODLPzMR LĂ…UXQJW\QLĂ˜LUGDOLMDVLSHQ NWjMjYLHWj3UDzMXVLDPHWXUH QDPLHQXJDOzMR3RGJRULFRV Ă„%XGXmQRVWÂł =/H'D\ 96SDQRXOLV*3ULQWH]LV LUSDVLHNzWUHmLjMjLĂ…HLOzV SHUJDOÂ?/\GHULDL*3ULQWH]LV WĂ…NDWNNDP 96SDQRX OLV WĂ…NUH]SHUG LĂ…SUSUDĂ? =/H'D\ WĂ…N 10LOXWLQRYDV WĂ…N DWNNDP LU1:LOOLDPVDV*RV VDV WĂ…NUH]SHUG *UDLNLMRVO\JRMHODLPzMRLĂ… UXQJW\QLĂ˜LUXĂ?LPDWUHmLjMj YLHWj SLUPDXMDQHSUDODLPzMÂ? $WzQĂ˜Ă„3HULVWHULÂłLUĂ„3DQDWKL QDLNRVÂł 9LHQLQWHOÂ’SUDODLPzML PjSDW\UzSHUUXQJW\QHV VYHmLXRVHVXĂ„3DQDWKLQDLNRVÂł ,YĂ“DEĂ“RIAI1:LOOLDPVDV*RVVDV WĂ…N =/H'D\ WĂ…N DWNNDP 10LOXWLQRYDV WĂ…NDWNNDP *3ULQ WH]LV WĂ…NDWNNDP LU 96SDQRXOLV WĂ…NUH] SHUG +OĂ“MANĂ“DANDUWĂ˜*UDLNLMRV mHPSLRQXWDSÂ?V3LUzMRNOXEDV SHUGXSUDzMXVLXVVH]RQXVQH LĂ…NRYRMRQzYLHQRWLWXOR1RUV NHOLVV\NLXVĂ„2O\PSLDNRVÂłEXYR Ă…DOLDWLNVORWXRPHWLQLRWUHQH ULR*LDQQLR6IDLURSRXORYDGR YDXMDPLHPVNUHSĂ…LQLQNDPV Ă?HQJWLSDVNXWLQLRĂ?LQJVQLR YLVQHSDY \NGDYRLUNOXER

damiesi nedirbame iki galo. Negalime eiti ÄŻ priekÄŻ ir daryti didesniĹł gynybos pakeitimĹł, nes nepadarome pirminiĹł uĹždaviniĹłâ€œ, – sakÄ— Ĺ .JasikeviÄ?ius. AtsakomybÄ—. IĹĄkritus P.JankĹŤnui gerokai daugiau minuÄ?iĹł aikĹĄtÄ—je gauna ĹĄoklusis Aaronas White’as, kurio pastangas treneris vertino vienu ĹžodĹžiu – neblogai. A.White’ui per maÄ?Ä… su PirÄ—jo ekipa tiesioginÄ—je pozicinÄ—je kovoje teks susidurti su vienu rezultatyviausiĹł ĹĄio sezono „Olympiakos“ ĹžaidÄ—jĹł Georgiu Printeziu. „G.Printezis – vienas geriausiĹł savo pozicijos ĹžaidÄ—jĹł Eurolygo-

YDGRY \EzVNDQWU \EzLĂ…VHNR 9RVSDVLEDLJXVVH]RQXLĂ„2O\P SLDNRVÂłSDVNHOEzNDG*6IDLUR SRXORVĂ…LRMHNRPDQGRMHQHEH GLUEVLUVXGDUzVXWDUWÂ’VXQDX MXWUHQHULX'%ODWWX $WY \NÂ?VÂ’3LUzMRNOXEj'%ODWWDV UDGREHYHLNQHSDVLNHLWXVÂ’ JUDLNLĂ…NjNRPDQGRVEUDQGXROÂ’ NXUÂ’VXGDURSDW\UÂ?96SDQRXOLV *3ULQWH]LV.3DSDQLNRODRX 9DQJHOLV0DQW]DULV 9LVGzOWRPHWĂ˜*LDQQLV3D SDSHWURXSHUEzJRÂ’DPĂ?LQRYDU Ă?RYRĂ„3DQDWKLQDLNRVÂłVWRY\NOj -Â’JDOLPDYDGLQWLYLHQLQWHOLX WDUSVH]RQLRSUDUDGLPX.LWLLĂ… NRPDQGRVLĂ…Y\NÂ?NUHSĂ…LQLQNDL -DPHODV0F/HDQDV SHUVLNzOzÂ’ .UDVQRGDURĂ„/RNRPRWLYÂł %ULD QDV5REHUWVDV.\OHÂśDV:LOWMHULV DEX¹’0DODJRVĂ„8QLFDMDÂł SUDzMXVÂ’VH]RQjĂ?DLGzQHEORJDL EHWMĂ˜QHJDOLPDYDGLQWL QHSDNHLmLDPDLV .LWDYHUWXVĂ„2O\PSLDNRVÂłQDX MRNDLWDLSSDWQzUD(XURSRV VXSHUĂ?YDLJĂ?GzV1RUV$[HOLV 7RXSDQHÂśDV DWY \NRLĂ…Ă„ĂŒDOJL ULRÂł -DQLV7LPPD 9LWRULMRV Ă„%DVNRQLDÂł LU$OHNVDQGUDV 9H]HQNRYDV Ă„%DUFHORQDÂł SUD zMXVÂ’VH]RQjĂ?DLGz(XURO\JRMH MLHQHEXYRNRPDQGĂ˜O\GHULDL RGXDPHULNLHmLDL=DFKDV/H'D\ Ă„*LOERD*DOLOÂł LU1:LOOLDP VDV*RVVDV %HOJUDGRĂ„3DUWL ]DQÂł \UD(XURO\JRVGHELXWDQ WDL9LVGzOWRĂ„2O\PSLDNRVÂł SDJULQGLQÂ’YDVDURVWLNVOj SDVLHNzLUVXVWLSULQRDWVDUJLQLĂ˜ VXROjSDWLNLPDLVĂ?DLGzMDLV ¸ÀALĂ“GIĂ“RISŠÓPRIEšÓ¸/LYMĂ“PIA KOSŠĂ“Ă‚LRVNRPDQGRVĂ?DLGz RILFLDOLDVUXQJW\QHVSHUMDV Ă„ĂŒDOJLULVÂłLĂ…NRYRMRSHUJDOHV 3UDzMXVLDPHVH]RQHĂ„ĂŒDOJLULVÂł ODLPzMRQHWLĂ…WDUSXVDYLR UXQJW\QLĂ˜5HJXOLDULDMDPHVH ]RQH.DXQRHNLSDODLPzMRDEX NDUWXV QDPLHLU VYHmLXRVH NHWYLUWILQDOLRVHUL MRMHODLPzMRSLUPjVLDVUXQJW\ QHV VYHmLXRVH SUDODL PzMRDQWUjVLDV VYHmLXR VH LUSDVNXLGXNDUWQXJDOzMR QDPLH LU 

je. Bus sunku prieĹĄ jÄŻ rungtyniauti, reikÄ—s visos komandos pastangĹł. Jis moka daug klaidinanÄ?iĹł judesiĹł baudos aikĹĄtelÄ—je. Tai tiesiog puikus ĹžaidÄ—jas, turime bĹŤti tam pasiruoĹĄÄ™. Skirsime jam visÄ… savo dÄ—mesÄŻâ€œ, – „Žalgirio TV“ teigÄ— A.White’as. PraÄ—jusÄŻ pavasarÄŻ „Žalgiris“ ÄŻveikÄ— „Olympiakos“ ketvirtfinalio serijoje, taÄ?iau nuo tada daug kas pasikeitÄ—. „PirÄ—jo klubas turi naujÄ… trenerÄŻ, todÄ—l turi ir naujÄ… Ĺžaidimo sistemÄ…. Tai bus kitokios dvikovos nei per praÄ—jusio sezono atkrintamÄ…sias varĹžybas“, – sakÄ— A.White’as. (LR)


VSRUWRDUHQD

KÄ—dainiĹł „NevÄ—Ĺžis“ nutraukÄ— sutartÄŻ su atakuojanÄ?iuoju gynÄ—ju Jonu Christopheriu Fulleriu ir greitai rado jam pamainÄ…. Jo vietÄ… komandoje uŞėmÄ— daugiau patirties turintis, ÄŻĹžaidÄ—jo ir atakuojanÄ?iojo gynÄ—jo pozicijose rungtyniauti galintis 29-eriĹł 188 cm ĹŤgio amerikietis Adonte Joshua Parkeris. Jis yra rungtyniavÄ™s Vokietijoje, Turkijoje, Lenkijoje, o praÄ—jusÄŻ sezonÄ… pradÄ—jo „Beroe“ klube Bulgarijoje, iĹĄ kur persikÄ—lÄ— ÄŻ Vengrijos ekipÄ… „Sopron“. Starto penketo ĹžaidÄ—ju tapÄ™s A.J.Parkeris rinko po 16,4 taĹĄko ir atliko po 3,4 rezultatyvaus perdavimo. „NevÄ—ĹžÄŻâ€œ taip pat sustiprino iĹĄ Islandijos klubo sugrįŞęs 31 metĹł 197 cm ĹŤgio gynÄ—jas Gintautas Matulis. PraÄ—jusÄŻ sezonÄ… jis pelnydavo po 7,2 taĹĄko, atkovodavo po 2,3 kamuolio. „Treneris RamĹŤnas Cvirka norÄ—jo matyti mane ekipoje. Nors joje iĹĄ praÄ—jusio sezono likÄ™s tik kapitonas Gabrielius MaldĹŤnas, daugelis ĹžaidÄ—jĹł man paŞįstami. Mano tikslas – padÄ—ti patekti ÄŻ LKL atkrintamÄ…sias varĹžybas“, – sakÄ— G.Matulis.

Rungtyniavo ne visi Per LKL Ä?empionato pertraukÄ… daug laisvĹł dienĹł turÄ—jusi KlaipÄ—dos „NeptĹŤno“ ekipa uĹždarose rungtynÄ—se namuose 83:80 (18:19, 28:20, 20:22, 17:19) ÄŻveikÄ— KÄ—dainiĹł „NevÄ—Ĺžio“ krepĹĄininkus. Ĺ iame maÄ?e uostamiesÄ?io ekipoje nerungtyniavo amerikieÄ?iai Jerai Grantas ir Lorenzo Williamsas, kuriems buvo suteikta poilsio. NugalÄ—tojams Laimonas Kisielius pelnÄ— 17 taĹĄkĹł, KÄ—dainiĹł ekipoje Chaunsey Collinsas surinko 20 taĹĄkĹł, Gintautas Matulis – 13.

Lieka Alytuje Alytaus „DzĹŤkija“ nepateko ÄŻ Karaliaus Mindaugo taurÄ—s aĹĄtuntfinalÄŻ, taÄ?iau sulaukÄ— geros Ĺžinios dÄ—l Stepono Babrausko. Alytaus klubas patvirtino, kad 34-eriĹł 197 cm ĹŤgio S.Babrauskas Ĺžais iki sezono pabaigos. „Tai puikios naujienos, nes jis – geras ĹžaidÄ—jas, galintis duoti patarimĹł komandos draugams, – lkl. lt sakÄ— „DzĹŤkijos“ treneris Andrejus Urlepas. – Jis taps labai svarbia mĹŤsĹł komandos dalimi.“ Buvo kalbĹł, kad krepĹĄininkas domina ne vienÄ… LKL klubÄ… ir gali tikÄ—tis pelningesnÄ—s sutarties, taÄ?iau S.Babrauskas vis dÄ—lto pasirinko AlytĹł. Be Alytaus miesto paramos ĹĄiemet likusiÄ… „DzĹŤkiją“ neseniai paliko amerikietis Waverly Austinas.

Vis dar neatsigauna Utenos „Juventus“ komanda toliau bus priversta rungtyniauti be legionieriaus Kenny Gaineso. Po Achilo sausgyslÄ—s traumos neatsigaunantis amerikietis vÄ—l iĹĄvyko ÄŻ JAV. Jam nustatytas sausgyslÄ—s plyĹĄimas, ÄŻ aikĹĄtÄ™ amerikietis galÄ—s grÄŻĹžti sausio pradĹžioje. GynÄ—jas ĹĄÄŻ sezonÄ… aikĹĄtÄ—je pasirodÄ— vos ketveriose rungtynÄ—se. „ŽaidÄ—jas pareiĹĄkÄ— norÄ… reabilitacijÄ… tÄ™sti savo buvusiame universitete, kuris turi geriausiÄ… ÄŻrangÄ… tokioms traumoms gydyti. Kadangi artimiausias tris savaites Kenny Ĺžaisti vis tiek negalÄ—s, nusprendÄ—me leisti jam iĹĄvykti. Be Kenny rungtyniaujame jau beveik keturis mÄ—nesius, tad palauksime ir dar tris savaites. Juo labiau kad per ĹĄÄŻ laikotarpÄŻ suĹžaisime tik ketverias rungtynes“, – teigÄ— „Juventus“ klubo direktorius Eimantas Skersis. (LR)

.HWXULĂ˜IL]LQLĂ˜DVPHQĂ˜ Â’VWHLJWDQDXMDVSRUWR RUJDQL]DFLMDYDNDUĂ…Ă‘ NLDLVEDQGzSDGDU\WL Â’VSĂ‘GÂ’6HLPR-DXQLPR LUVSRUWRUHLNDOĂ˜NRPL VLMDLEHWVXODXNzWLNWDL QXVWHELPRLUDEHMRQLĂ˜ Mo de s t a s K RU K AUS K A S LR korespondentas

Lietuvos olimpiniĹł federacijĹł asociacija (LOFA) pasivadinusios organizacijos atstovai vakar pabandÄ— praslysti ÄŻ ĹĄalies sporto valdymÄ…, kai surengÄ— pristatymÄ… per Jaunimo ir sporto komisijos posÄ—dÄŻ Seime. TaÄ?iau LOFA direktoriumi prisistatÄ™s Vitalijus Vasiliauskas neÄŻtikino savo deklaracijomis ne tik Seimo nariĹł, bet ir kitĹł sporto organizacijĹł vadovĹł. LOFA prezidentu pasiskelbÄ™s Lietuvos lengvosios atletikos federacijos vadovas Eimantas Skrabulis ÄŻ SeimÄ… nebuvo atvykÄ™s.

„OrganizacijÄ… ÄŻkĹŤrÄ— keturi privatĹŤs asmenys, taÄ?iau pagal savo programÄ… ir nuostatas nori imtis valstybÄ—s funkcijĹł.“ .6PLUQRYDV

„Konstitucija leidĹžia kurti organizacijas. Bet kas bus, jei kiekvienas nutars ÄŻkurti kokÄŻ nors aljansÄ… ar sÄ… jungÄ…. Tai, kÄ… mes dabar matome LOFA asmenyje, yra ne vienijimas, tai panaĹĄiau ÄŻ skaldymą“, – pareiĹĄkÄ— komisijos vadovas KÄ™stutis Smirnovas. KeturiĹł asmenĹł, kurie vadovauja Lengvosios atletikos, Irklavimo, Biatlono ir KaratÄ— federacijoms, ÄŻkurta organizacija trokĹĄta ÄŻ savo gretas kviesti narius skambiai deklaruodama tikslus: uĹžtikrinti skaidrĹł, aiĹĄkĹł ilgametÄŻ bei nenutrĹŤkstamÄ… olimpiniĹł sporto ĹĄakĹł finansavimÄ…, bendradarbiavimÄ… valdant visas ÄŻmanomas sporto bazes. Dar lapkriÄ?io 15-Ä…jÄ… LOFA iĹĄsiuntinÄ—jo kvietimus su ja bendradarbiauti Vyriausybei, Ĺ vietimo ir mokslo ministerijai. „Reikia aiĹĄkiai pasakyti, kad bĹŤtina kasmet didinti sporto finansavimÄ…. VelniĹĄkai daug galimybiĹł yra ÄŻ sportÄ… pritraukti privaÄ?iĹł rÄ—mÄ—jĹł lÄ—ĹĄĹł. Mes pasirengÄ™ bazes valdyti, plÄ—sti jas, bĹŤti operatoriais. Mes, kaip asociacija, norime kalbÄ—tis su visais“, – kompiuterio ekrane skaitÄ— V.Vasiliauskas, kuris stojo ÄŻ atvirÄ… kovÄ… su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu (LTOK), kai buvo atleistas iĹĄ

/LNREHDXNVR

/2)$GLUHNWRULXPLSULVLVWDWÂ?V99DVLOLDXVNDVQHVXODXNzSDODLN\PR6HLPH

!PĂ&#x;SIĂ&#x;Ă€IOPĂ&#x;LIĂ&#x;NOĂ&#x;KOĂ&#x;PIĂ&#x;JUOĂ&#x;DAĂ&#x;MIĂ&#x;,4/+Ă&#x;Â?SĂ&#x;TAĂ&#x;TUS â– /LHWXYRVROLPSLQLĂ˜IHGHUD FLMĂ˜DVRFLDFLMj /2)$ Â’NĂ‘UÂ? NHWXULIL]LQLDLDVPHQ\VÂą (LPDQWDV6NUDEXOLV$UĂ‘QDV 'DXJLUGDV'DLQLXV3DYLOLRQLV LU5RPDV9LWNDXVNDVÂąSD VLUDĂ…zRUJDQL]DFLMRVÂ’VWDWXV VSDOLRjMjRMXRVSDWYLU WLQRQRWDUz3UDQz-DVNRYL NDLWz-XULGLQLĂ˜DVPHQĂ˜UH JLVWUHRUJDQL]DFLMDÂ’UHJLVW UXRWDODSNULmLRjMj â–  7DmLDXSHUVNXEzMLPjDUSHU Ă?LRSOXPjRUJDQL]DWRULDLVD YRÂ’VWDWĂ˜SXQNWHÂ’UDĂ…z Ă„/72.EXYHLQzNHLmLDPD /2)$YDOG\ERVVSUHQGLPXÂł 1LHNXUGDXJLDXQHPLQLPRV /72. /LHWXYRVWDXWLQLR ROLPSLQLRNRPLWHWR VDQ WUXPSRVDWVLUDGLPDVQH XĂ?NOLXYRQHLÂ’NĂ‘UzMDPVQHL QRWDUHLQHL5HJLVWUĂ˜FHQW UXLWDmLDXOHLGĂ?LDGDU \ WLSULHODLGjNDG/2)$Â’VWDWDL EXYRNXUSLDPLSULPLW\YLDL NRSLMXRMDQW/72.Â’VWDWXV â–  /72.SUH]LGHQWz'DLQD*X G]LQHYLmLĂ‘WzMDXDQNVmLDX SDĂ?\PzMRNDGQDXMDRU JDQL]DFLMDQHWXUzMRWHLVzV

QDXGRWLĂ?RGĂ?LRĂ„ROLPSLQLVÂł R/2)$SDVLVDYLQRĂ?RGÂ’WHLJ GDPDNDGWDLEHQGULQLVĂ?R GLVLUJDOLPDMÂ’QDXGRWLEHW NXULUEHWNDGD â– Ă„3DJDO2OLPSLQÂ?FKDUWL MjQzYLHQDNLWDRUJDQL ]DFLMDQHJDOLSDVLVDYLQ WLĂ?RGĂ?LRĂ„ROLPSLQLVÂłWRGzO Ă…LDPQDXMDGDUXLWHNVJDO YRWLNDLSDSVLHLWLEHMR³¹ GzO/2)$WHLVzWXPRDEHMRMR /72.YDGRYz â–  7HLVLQLQNDPVLĂ…NLORLUGDX JLDXNODXVLPĂ˜GzOĂ…LRVRU JDQL]DFLMRVSDYDGLQLPR PDWĂ„/LHWXYRVÂłYDUGjJDOL PDQDXGRWLWXRPHWNDLMX ULGLQÂ’DVPHQÂ’VWHLJLDQHPD Ă?LDXNDLSIL]LQLĂ˜DVPHQĂ˜ RĂ…LXRDWYHMXĂ…LjRUJDQL]DFL MjÂ’VWHLJzYRVĂ?PRQzV â–  0DĂ?DWRSDJDO/LHWXYRVLUN ODYLPRIHGHUDFLMRVÂ’VWD WXVGDEDUWLQLVMRVYDGR YDV'3DYLOLRQLVWXUzMRJDXWL VDYRRUJDQL]DFLMRVVXVLULQ NLPROHLGLPjVWHLJWLQDX MjMXULGLQÂ’DVPHQÂ’EHWWRNLR OHLGLPRĂ„/LHWXYRVU\WRÂłĂ?L QLRPLVQzUDLĂ…GXRWD

Lietuvos olimpinio fondo. TaÄ?iau kalbos apie istorinÄŻ ir vienintelÄŻ ĹĄansÄ… Lietuvos sportui iĹĄsigelbÄ—ti atsitrenkÄ— ÄŻ taiklias patyrusiĹł Seimo vilkĹł replikas. „OrganizacijÄ… ÄŻkĹŤrÄ— keturi privatĹŤs asmenys, bet pagal savo programÄ… ir nuostatas ji nori imtis valstybÄ—s funkcijĹłâ€œ, – peÄ?iais gĹŤĹžÄ?iojo K.Smirnovas. „Apie kokÄŻ ilgalaikÄŻ finansavimÄ… kalbama? Tai gal tuomet jums reikia keisti visus valstybÄ—s ÄŻstatymus? Bet tada jums reikia palaukti bent iki kitĹł Seimo rinkimĹł. Juokingai skamba: valstybÄ— kasmet tvirtina savo biudĹžetÄ…, o jĹŤs deklaruojate, kad imsitÄ—s tvarkyti tolimÄ… sporto finansinÄ™ ateitÄŻâ€œ, – ÄŻ miltus V.Vasiliausko prisistatymo kalbos akcentus malÄ— Jonas Liesis. „Trys ar keturi ĹžmonÄ—s nutarÄ— ÄŻkurti kaĹžkokiÄ… asociacijÄ…. Kiek yra olimpiniĹł sporto ĹĄakĹł Lietuvoje? 38? Tai tuomet dar galima deĹĄimt tokiĹł pri-

kurti. Ir visi bĹŤsime uĹž skaidrumÄ…, norÄ—sime vadovauti, norÄ—sime svarbumo. JĹŤs ten norite kaĹžkokio skaidrumo, laisvÄ—s. AĹĄ Ĺžinau tik vienÄ… laisvÄ… nuo visĹł kitĹł sporto reikalĹł federacijÄ… – Futbolo federacijÄ…. TaÄ?iau matome, kÄ… ta laisvÄ— duoda ir kokie jĹł rezultatai, – belieka visiems tik snukius iĹĄsidauĹžyti“, – kalbÄ—jo Algimantas Salamakinas, turÄ—damas galvoje neseniai per apdovanojimĹł renginÄŻ ÄŻvykusÄŻ konf liktÄ…, kuriam malĹĄinti prireikÄ— policijos. NeĹžinia kaip direktoriumi paskirtas ir apie savo algÄ… nenorÄ—jÄ™s papasakoti V.Vasiliauskas ĹžarstÄ— paĹžadus, kad tapusi visagalÄ— LOFA imsis galimybiĹł sporto finansavimui didinti. „Tai kad naujasis Sporto ÄŻstatymas yra numatÄ™s lÄ—ĹĄĹł sportui didinimÄ… iki 2020 metĹł ir daugiau pinigĹł tikrai nebus. Kam tada tos deklaracijos?“ – paprieĹĄtaravo vienas Sporto ÄŻstatymo kĹŤrÄ—jĹł K.Smirnovas.

PLQĂ„5DSWRUVÂłQDPLHSUDODLPzMR Ă„'HQYHU1XJJHWVÂł 1-RNLmLXV DWNNDPUH]SHUG LU QXWUDXNzSHUJDOLĂ˜VHULMjEHWOLNR SLUPRMRMHYLHWRMH SHUJDOLĂ˜LU SUDODLPzMLPDL Ă„1XJJHWVÂł LU ODLPzMRLĂ…HLOzVUXQJW\QHVLUXĂ?L PDSLUPjMjYLHWj9DNDUĂ˜JUXSzMH ,ENĂ“KIĂ“JOSĂ“LYĂ“GADVLVWXUDV*GDQV NR6WDURJDUGRĂ„3ROSKDUPD³¹*G\ QzVĂ„$UNDÂł ''XON\V 3LUPDXMD=HOLRQD*XURVĂ„6WHO PHW³¹'LGĂ?LRVLRV/HQNLMRV

2VWUXYRÄ6WDO³¹7RUXQzV Ä3ROVNL&XNLHU³¹Ä$UND³¹ 4URÓKIÓJOSÓLYÓGADVLVWXUDV6WDP EXORÄ)HQHUEDKFH³¹,]P\URÄ.DU VL\DND³ $0DUHLDWNNDP '*DLOLXV 6WDPEXORÄ$QD GROX(IHV³¹6WDPEXORÄ%HVLNWDV³ 6WDPEXORÄ'DUXVVDIDND³¹ 6WDPEXORÄ*DODWDVDUD\³ 3LUPDXMDÄ)HQHUEDKFH³¹LU %XUVRVÄ7RIDV³¹LUÄ$QD GROX(IHV³¹LUÄ%HVLNWDV³¹ LUÄ.DUVL\DND³¹LU

9LHQLODELDXVLDLWLWXOXRWĂ˜ /LHWXYRVVSRUWLQLĂ˜Ă…RNLĂ˜ PHLVWUĂ˜'RQDWDV9zĂ?HOLV LU/LQD&KDWNHYLmLĂ‘WzSD VNHOEzDSLHNDUMHURVSD EDLJjNXULRMHSULWUĂ‘NR SODQHWRVmHPSLRQĂ˜WLWXOR Daugkartiniai Europos ir pasaulio profesionalĹł Ä?empionatĹł prizininkai apie savo sprendimÄ… praneĹĄÄ— po Pasaulio sportiniĹł ĹĄokiĹł federacijos (WDSF) profesionalĹł lygos klasikiniĹł ĹĄokiĹł Ä?empionato Maskvoje, kur iĹĄkovojo sidabro medalius. 37-eriĹł D.VÄ—Ĺželis ir L.ChatkeviÄ?iĹŤtÄ— planetos viceÄ?empionais tapo ketvirtÄ… jÄŻ kartÄ…. Pasaulio pirmenybiĹł aukso skonio pajusti jiems taip ir nepavyko. „Paskutiniame Ä?empionate tikÄ—jomÄ—s aukso medalio, bet tokiĹł dalykĹł suplanuoti negali. Esame laimÄ—jÄ™ ir Europos Ä?empionatÄ…, ir pasaulio taurÄ™, ir DidĹžiojo prizo varĹžybas, todÄ—l tikÄ—jomÄ—s, kad pavyks triumfuoti planetos pirmenybÄ—se ir taip baigsime savo karjerą“, – Eltai sakÄ— L.ChatkeviÄ?iĹŤtÄ—. Kauno „SĹŤkurio“ ĹĄokÄ—jai pasaulio Ä?empionato finale surinko 190,4 balo. Pasaulio Ä?empionais tapo Bjornas Bitschas ir Ashli Williamson iĹĄ Danijos, ÄŻvertinti 193,65 balo. Lietuviai liko nepatenkinti teisÄ—jĹł ÄŻvertinimais ir ketina ieĹĄkoti teisybÄ—s. „SavÄ™s nekaltiname, nes manome, kad suĹĄokome gerai ir nepadarÄ—me akivaizdĹžiĹł klaidĹł, bet kai kurie teisÄ—jai akivaizdĹžiai maĹžino mĹŤsĹł balus. Manome, kad to nenusipelnÄ—me. DÄ—l to ketiname kreiptis ÄŻ teisÄ—jĹł komisijÄ…, kad ji ĹĄiÄ… situacijÄ… iĹĄnagrinÄ—tĹł ir pasakytĹł savo nuomonę“, – teigÄ— L.ChatkeviÄ?iĹŤtÄ—. L.ChatkeviÄ?iĹŤtÄ— ir D.VÄ—Ĺželis kartu ĹĄoko net 22 metus ir dÄ—l karjeros pabaigos apsisprendÄ— dar iki paskutiniĹł varĹžybĹł. „IĹĄ anksto Ĺžinojome, kad ĹĄis pasaulio Ä?empionatas mums bus paskutinis. Gyvenime reikia pokyÄ?iĹł. Ĺ oksime ÄŻvairiuose renginiuose, bet varĹžybĹł karjerÄ… baigiame“, – taĹĄkÄ… padÄ—jo ĹĄokÄ—ja. D.VÄ—Ĺželis ir L.ChatkeviÄ?iĹŤtÄ— per savo karjerÄ… iĹĄ Europos, pasaulio, Europos SÄ… jungos pirmenybiĹł parveŞė per 20 medaliĹł. „Tai buvo ne tiktai darbas, bet ir gyvenimo bĹŤdas. VisÄ… gyvenimÄ… ir patys ĹĄokome, ir dirbome darbÄ…, susijusÄŻ su ĹĄokiais. Be ĹĄokiĹł gyvenimo neÄŻsivaizduojame, – pasakojo ĹĄokÄ—ja. – PrieĹĄ karjerÄ… net nesvajojome apie tokius rezultatus. Tik vienetai porĹł gali tiek laiko ĹĄokti kartu.“ D.VÄ—Ĺželis ir L.ChatkeviÄ?iĹŤtÄ—, be pasirodymĹł ÄŻvairiuose renginiuose, toliau dirbs treneriais „SĹŤkurio“ klube. Ateityje jie planuoja tapti teisÄ—jais, ÄŻsilieti ÄŻ Lietuvos sportiniĹł ĹĄokiĹł federacijos veiklÄ…. (LR) 30DQWDXWRQXRWU

PakeitÄ— amerikieÄ?ius

!PĂ&#x;SIĂ&#x;̧ AUĂ&#x;KwĂ&#x;LIAIĂ&#x;JUOĂ&#x;KIĂ&#x;NOĂ&#x;3EIĂ&#x;Mg -6WDFHYLmLDXVQXRWU

KREP¸INIOĂ&#x;ORBITA

PJUXRGĂ?LRGĂ&#x;

¸VIESLENTw +REPĂ&#x;̧ IĂ&#x;NIS "ALĂ“TIĂ“JOSӚAĂ“LIĂŒĂ“MOĂ“TEĂ“RĂŒĂ“LYĂ“GA8N PHUJzVĂ„9LONPHUJz³¹9LOQLDXV Ă„.LELUNĂ…WLVÂł ."!Ă“jEMĂ“PIOĂ“NAĂ“TAS/LHWXYLDL'6D ERQLV Ă„,QGLDQD3DFHUVÂł ÂąWĂ…N GYLWDĂ…NLĂ˜EDXGĂ˜ DWNNDP NOSHUPLQĂ„3DFHUVÂłQDPLHQX JDOzMRĂ„&KLFDJR%XOOVÂł -9DODQmLĂ‘QDV Ă„7RURQWR5DSWRUVÂł ÂąWĂ…N GYLWDĂ…NLĂ˜EDX GĂ˜ DWNNDPSUDĂ?SHU

'9zĂ?HOLVLU/&KDWNHYLmLĂ‘WzNDUWXĂ…RNR PHWXVLULĂ…NRYRMRGDXJPHGDOLĂ˜


GYVENIMASĂ&#x; Ă&#x;TV

PRAMOGOS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40, 9.10 Labas rytas, Lietuva! 6.30, 8.00, 9.00 Ĺ˝inios. Orai. 7.00, 7.30, 8.30 Ĺ˝inios. Orai. Spor tas. 9.15 TV serialas „Senis“ (144) (N-7). 10.20 TV serialas „Štutgar to kriminalinÄ— policija“ (3/1) (N-7). 11.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (10/6) (N-7).

6.10 Televitrina. 6.25 Animacinis serialas „Kempiniukas PlaÄ?iakelnis“ (N-7). 6.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.). 7.55 Gero vakaro ĹĄou (N-7) (kart.). 8.55 TV serialas „MeilÄ—s sĹŤkuryje“ (N-7). 10.00 TV serialas „MeilÄ—s Ĺžiedai“ (21, 22) (N-7).

6.00 Dienos programa. 6.05 TV serialas „Mano gyvenimo ĹĄviesa“ (497–499) (N-7). 7.35 Animacinis serialas „Madagaskaro pingvinai“ (30). 8.00 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindĹžeris“ (58) (N-7). 9.05 „Rimti reikalai“ (48) (N-7). 9.40 „Namai, kur ĹĄirdis“ (11) (N-7). 10.20 KK2. Informacijos ĹĄou (N-7) (kart.). 10.55 Nuo... Iki... (kart.). 11.25 „Lituanos locos“. Leo ir BruĹžo nuotykiai Meksikoje (N-7) (kart.).

6.00 Programa. 6.05 TV parduotuvÄ—. 6.25 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ—ja D.Ĺ˝eimytÄ—. 7.00 Kaimo akademija. TV Ĺžurnalas. 7.30 Lryto popuri. PramoginÄ— laida. VedÄ—ja M.Ĺ alÄ?iĹŤtÄ—. 8.00 TV serialas „PraŞōtingi smaragdai“ (27) (N-7). 9.00 Ant bangos. KarĹĄÄ?iausiĹł naujienĹł deĹĄimtukas (N-7). 10.00 TV serialas „MentĹł karai. Odesa“ (1/6) (N-7). 11.10 „Albanas“ (23) (N-7).

7.00 TV serialas „DidĹžiojo sprogimo teorija“ (21) (N-7). 7.30 TV serialas „Stoties policija“ (N-7) (kart.). 8.30 TV serialas „Paskutinis faras“ (N-7) (kart.). 9.30 TV serialas „Šuo“ (N-7) (kart.). 10.35 TV serialas „Kobra 11“ (N-7) (kart.). 11.40 Reali mistika (N-7).

12.00 Gyvenimas. Gyvenimo bĹŤdo laida (kart.). 13.00 Klauskite daktaro. VedÄ—jai A.Unikauskas ir L.NorkeviÄ?ienÄ—. 13.58 Keno loto. 14.00 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai. 14.15 Laba diena, Lietuva! 15.00 Ĺ˝inios. Orai. 15.10 Laba diena, Lietuva! 16.00 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai. 16.15 Laba diena, Lietuva! 16.30, 5.00 „Seserys“ (446) (N-7). 17.30 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai (su ver timu ÄŻ gestĹł k.). 18.00 Kas ir kodÄ—l? TV Ĺžaidimas. VedÄ—jas D.JurgeleviÄ?ius. 18.30 Klauskite daktaro. VedÄ—jai A.Unikauskas ir L.NorkeviÄ?ienÄ—. 19.30 Specialus tyrimas. Tiriamosios Ĺžurnalistikos laida. VedÄ—jas D.Butkus.

12.00 TV serialas „LaukinÄ— Ĺžemė“ (68) (N-7). 13.00 TV serialas „PaĹžadÄ—toji“ (99–102) (N-7). 15.00 Animacinis serialas „Simpsonai“ (17, 18) (N-7). 16.00 TV3 Ĺžinios. 16.25 TV3 orai. 16.30 TV pagalba (N-7). 18.30 TV3 Ĺžinios. 19.22 TV3 spor tas. 19.27 TV3 orai. 19.30 Farai (N-7).

12.00 TV serialas „MeilÄ—s sparnai“ (171). 13.00 TV serialas „Gyvenimo daina“ (132) (N-7). 14.00 TV serialas „AukĹĄtakulniĹł kerĹĄtas“ (24). 15.00 TV serialas „Dvi ĹĄirdys“ (1334–1336). 16.30 Labas vakaras, Lietuva. InformacinÄ— pokalbiĹł laida. VedÄ—jai L.Ĺ urnaitÄ— ir P.SkuÄ?as. 17.35 Yra, kaip yra. PokalbiĹł ĹĄou. VedÄ—jai A.StaĹĄaitytÄ—-MasalskienÄ— ir V.Jakovlevas (N-7). 18.30 Ĺ˝inios. 19.25 Spor tas. 19.28 Orai. 19.30 KK2. Informacijos ĹĄou. VedÄ—jai J.Ĺ˝iÄ?kutÄ— ir T.AliĹĄauskas (N-7).

12.20 TV serialas „Gurovo bylos. Mir tis tiesioginiame eteryje“ (3/2) (N-7). 13.30 TV parduotuvÄ—. 13.45 TV serialas „MiĹĄkinis“ (4/6) (N-7). 14.55 TV serialas „VieniĹĄas vilkas“ (21) (N-7). 16.00 Repor teris. InformacinÄ— publicistinÄ— laida. 16.30 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ—ja D.Ĺ˝eimytÄ—. 16.58 Orai. 17.00 TV serialas „KelrodÄ— ĹžvaigĹždė“ (33) (N-7). 18.00 Repor teris. InformacinÄ— publicistinÄ— laida. 18.53 Orai. 18.55 TV serialas „Gluchariovas“ (3/9) (N-7).

13.45 TV serialas „Stoties policija“ (24) (N-7). 14.45 TV serialas „Paskutinis faras“ (36) (N-7). 15.45 TV serialas „Šuo“ (16) (N-7). 16.55 TV serialas „Kobra 11“ (16) (N-7). 18.00 „Infodiena“. 18.30 TV serialas „Muchtaro sugrÄŻĹžimas. Naujas pÄ—dsakas“ (71) (N-7). 19.30 TV serialas „Ďstatymas ir tvarka. SpecialiĹłjĹł tyrimĹł skyrius“ (22) (N-7).

20.25 Keno loto. 20.30 Panorama. 21.00 Dienos tema. 21.20 Spor tas. Orai. 21.29 Loterija „JÄ—ga“. 21.30 „GimÄ™ tÄ… paÄ?iÄ… dieną“. DokumentinÄ— apybraiĹža. 22.30 DviraÄ?io Ĺžinios. 23.00 „PrieĹĄ audrą“ (2/2) (N-14). 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 LRT radijo Ĺžinios. 0.10 TV serialas „Štutgar to kriminalinÄ— policija“ (N-7) (kart.). 1.05 Gyvenimas (kart.). 2.05 Klauskite daktaro (kart.). 3.05 Kas ir kodÄ—l? (kart.). 3.30 DviraÄ?io Ĺžinios (kart.). 4.05 Specialus tyrimas (kart.).

20.30 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (N-7). 21.00 TV3 vakaro Ĺžinios. 21.52 TV3 spor tas. 21.57 TV3 orai. 22.00 „KautynÄ—s Maniloje“. Veiksmo. ReĹž. M.Dacascosas. Vaid. A.Nevsky, C.Van Dienas, T.Carrere. JAV, 2016 m. (N-14). 23.50 TV serialas „Kaulai“ (17) (N-14). 0.50 TV serialas „VaiduokliĹł ieĹĄkotojai“ (1, 2) (N-7). 1.40 „Grainderis“ (5, 6) (N-7). 2.30 EkstrasensĹł mĹŤĹĄis (N-7). 3.55 „Kaulai“ (N-14) (kart.). 4.45 TV serialas „Bibliotekininkai“ (5) (N-7).

20.00 Valanda su RĹŤta. PokalbiĹł laida. VedÄ—ja R.MikelkeviÄ?iĹŤtÄ—. 21.00 „Rimti reikalai“ (54) (N-7). 21.30 Ĺ˝inios. 22.24 Spor tas. 22.28 Orai. 22.30 „10 000 metĹł prieĹĄ KristĹłâ€œ. NuotykiĹł. ReĹž. R.Emmerichas. Vaid. M.Khanas, C.Belle, S.Straitas. JAV, PAR, 2008 m. (N-7). 0.40 „Juodasis sÄ…raĹĄas“ (10) (N-7). 1.40 „Didysis meistras“. Veiksmo drama (N-14) (kart.). 3.40 Alchemija. KultĹŤrinÄ— publicistika. 4.10 Retrospektyva. KultĹŤrinÄ— dokumentika. Ciklas „MenininkĹł portretai“.

20.00 Repor teris. 20.30 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ—ja D.Ĺ˝eimytÄ—. 20.58 Orai. 21.00 Ant bangos. KarĹĄÄ?iausiĹł naujienĹł deĹĄimtukas. VedÄ—jai K.Krivickas, N.BunkÄ—, E.UĹžaitÄ— (N-7). 22.00 Repor teris. 22.58 Orai. 23.00 Ant bangos (N-7). 0.00 „Beveik negyvas“ (9) (N-7). 1.05 TV serialas „Albanas“ (9) (N-7). 2.10 „VieniĹĄas vilkas“ (12) (N-7). 3.00 „MoterĹł daktaras“ (2/60) (N-7). 3.50 „Kambarinė“ (5) (N-7). 4.45 „VieniĹĄas vilkas“ (12) (N-7). 5.35 Kaimo akademija.

20.30 Varom! AvarijĹł TV (N-7). 21.00 Vaidybinis f. „Didvyris ir Siaubas“. Veiksmo drama. ReĹž. W.Tannenas. Vaid. Ch.Norrisas, B.Thayeris, S.Jamesas. JAV, 1988 m. (N-14). 23.05 Vaidybinis f. „PaskutinÄ— tvirtovė“. Veiksmo trileris. ReĹž. R.Lurie. JAV, 2001 m. (N-14) (kart.). 1.45 TV serialas „DingÄ™s“ (6) (N-14). 2.50 „NusikaltimĹł tyrÄ—jai“ (9). Tiriamoji dokumentika (N-7).

5-DQXWLHQz NHWLQDDWVNOHLV WLĂ?LDXULDXVLĂ˜ /LHWXYRVQXVL NDOWzOLĂ˜U\Ă…LXV

3KANĂ&#x;DAĂ&#x;LINĂ&#x;GIĂ&#x;LIUĂ&#x;DIĂ&#x;JIĂ&#x;MAI Ă„-LHWLHVLRJQHWXULNRSUDUDVWL³¹DSLH+HQULNj'DN WDUjLU9ODGj%HOHFNjVDNzĂ„/LHWXYRVU\WRÂł79Ă?XUQD OLVWz5Ă‘WD-DQXWLHQz1XWHLVWĂ˜MĂ˜LNLJ\YRVJDOYRVOLX GLMLPXVMLVXGzMRÂ’NQ\JjNXULSDVLURG\VQHWUXNXV Pogrindinis pirmĹłjĹł Lietuvos milijonieriĹł pasaulis, jĹł intymaus gyvenimo detalÄ—s, pinigĹł plovimo schemos Ĺžlugus SovietĹł SÄ… jungai. Visa tai savo naujoje knygoje ketina atskleisti Vinco Kudirkos premijos laureatÄ— R.JanutienÄ—. Ĺ i premija jai buvo skirta 1999 m. uĹž tiriamosios Ĺžurnalistikos knygÄ… „NuslÄ—ptoji „Williams“ atÄ—jimo istorija“. „NuÄ—jau pas H.DaktarÄ… ir V.BeleckÄ…, jie man ne tik daug kÄ… papasakojo, bet ir parodÄ— nuotraukĹł,

– „Lietuvos ryto“ TV laidoje „Ant bangos“ sakÄ— R.JanutienÄ—. – Kojas pakerta, kai suĹžinai, su kokio lygio ĹžmonÄ—mis jie bendraudavo. SvarsÄ?iau, gal knygoje juos kaip nors uĹžmaskuoti. Bet tie ĹžmonÄ—s tokie Ĺžinomi, kad juos iĹĄ rankĹł gali paĹžinti.“ Kas tie ÄŻtakingi asmenys, kurie turÄ—tĹł labiausiai bijoti pasirodysianÄ?ios knygos? Apie tai ĹžurnalistÄ— papasakos laidoje. â– Ă„/LHWXYRVU\WRÂł79YDO

"ANĂ&#x;DYSĂ&#x;SUĂ&#x;SIGĂ&#x;RgĂ&#x;Ă€INĂ&#x;TIĂ&#x;Ă€IĂ&#x;Ă„ROĂ&#x;VUS Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

-6WDFHYLmLDXVQXRWU

ÂŚ

ÂŚ

ÂŚ

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GRUODĂ€IOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

$PHULNLHmLXLNRPLNXL .HYLQXL+DUWXL P NXULVGLULJXRVDWHLQDQ mLĂ˜PHWĂ˜YDVDULRPzQH VÂ’Y\NVLDQmLDLĂ„2VNDUĂ˜Âł WHLNLPRFHUHPRQLMDL WHNVQHOHQJYDXĂ?GXRWLV „Daug metĹł manÄ™s klausinÄ—davo, ar kada nors vesiu „OskarĹłâ€œ teikimo ceremonijÄ…. Visuomet atsakydavau, kad tai bĹŤtĹł ypatinga galimybė“, – socialiniame tinkle raĹĄÄ— filmo „DĹžiumandĹži: sveiki atvykÄ™ ÄŻ dĹžiungles“ ĹžvaigĹždÄ— K.Hartas. Dvejus metus iĹĄ eilÄ—s ĹĄiai ceremonijai vadovavo pokalbiĹł laidĹł vedÄ—jas Jimmy Kimmelas. Ĺ ou rengÄ—jai tikisi, kad K.Hartui pavyks padidinti reitingus. Pernai „OskarĹłâ€œ teikimo ceremonijÄ… stebÄ—jo vos 26,5 mln. ĹžiĹŤrovĹł. Tai rekordiĹĄkai maĹžai. 2014 metais ĹžiĹŤrovĹł skaiÄ?ius buvo 43 milijonai. Kino meno ir mokslo akademija ketina imtis priemoniĹł, kad ĹžiĹŤrovĹł daugÄ—tĹł. PavyzdĹžiui, ceremonijÄ… Ĺžadama sutrumpinti iki trijĹł valandĹł, kai kuriuos apdovanojimus teikti per reklamos pertraukas. BĹŤsimasis ĹĄou vedÄ—jas K.Har-

.LWĂ˜PHWĂ˜YDVDUÂ’Ă„2VNDUĂ˜ÂłWHLNLPRFHUHPRQLMDLGLULJXRVNRPLNDV.+DUWDV

tas, paklaustas, kaip pajuto, kad turi komiko talentÄ…, papasakojo tokiÄ… istorijÄ…: „Man buvo maĹždaug 11 metĹł. Mama ketino mane prilupti dirĹžu. Pasakiau jai kaĹžkÄ… tokio, dÄ—l ko ji Ä—mÄ— juoktis. Nebuvau iĹĄpertas tik todÄ—l, kad pajuokavau. Pamaniau, kad tai teisinga strategija norint iĹĄvengti bÄ—dĹł.“

SurimtÄ—jÄ™s jis sakÄ—, kad komiku tapo norÄ—damas pamirĹĄti jÄŻ uĹžklupusius gyvenimo sunkumus. Aktoriaus tÄ—vas buvo narkomanas, sÄ—dÄ—jÄ™s kalÄ—jime. Motina viena augino KevinÄ… ir jo brolÄŻ. BĹŤsimasis komikas daĹžnai kentÄ— bendraamĹžiĹł patyÄ?ias ir dÄ—l apiplyĹĄusiĹł drabuĹžiĹł, ir dÄ—l maĹžo ĹŤgio (ĹĄiuo metu jis – 163 cm).


J\YHQLPDVWY

Kinas VILNIUS

Forum Cinemas Vingis – „Bohemijos rapsodija“ (JAV, DidĹžioji Britanija, biograďŹ nÄ— muzikinÄ— drama) – 11, 13.55, 17.30, 20.30 val. „GrinÄ?as“ (JAV, animacinis) – 11, 13.05, 15.25, 16.50, 19.45 val. „Troliai Mumiai ir Ĺžiemos pasaka“ (Suomija, Lenkija, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 12.10 val. „DrÄ…sus elniukas Eliotas“ (Kanada, animacinis) – 11.10, 13.20, 17 val. „Fantastiniai gyvĹŤnai: Grindelvaldo piktadarystÄ—s“ (JAV, DidĹžioji Britanija, nuotykiĹł fantastika) – 14, 21 val. „Širdys“ (Lietuva, drama) – 11.20, 16, 18.25, 21.45 val. „Tarp pilkĹł debesĹłâ€œ (JAV, Lietuva, DidĹžioji Britanija, drama) – 11.40, 21 val. „MaĹžoji pÄ—da“ (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 11.40, 16.25 val. „GrinÄ?as“ (3D, JAV, animacinis, originalo kalba) – 12.20 val. „Melagiai“ (Lietuva, komedija) – 13.15, 19.10 val. „Robinas Hudas“ (JAV, nuotykiĹł) – 13.50, 18.40, 21.50 val. „Baltoji iltis“ (JAV, animacinis) – 13.55 val. „Mulai“ (Lietuva, dokumentinis) – 14.10 val. „GrinÄ?as“ (3D, JAV, animacinis) – 14.30, 17.40 val. „Koletė“ (JAV, DidĹžioji Britanija, biograďŹ nÄ— drama) – 15.10 val. „Fantastiniai gyvĹŤnai: Grindelvaldo piktadarystÄ—s“ (3D, JAV, DidĹžioji Britanija, nuotykiĹł fantastika) – 15.30 val. „LietuviĹĄki svingeriai“ (Lietuva, komedija) – 16.20, 21.20 val. „Taip gimÄ— ĹžvaigĹždė“ (JAV, muzikinÄ— drama) – 16.35, 21.55 val. „Šaltasis karas“ (Lenkija, PrancĹŤzija, DidĹžioji Britanija, drama) – 19.30 val. „Namas, kurÄŻ pastatÄ— DĹžekas“ (PrancĹŤzija, Vokietija, Ĺ vedija, Danija, kriminalinÄ— drama) – 21.20 val. „NaĹĄlÄ—s“ (JAV, kriminalinis trileris) – 21.40 val. „Vasara baigiasi rudenÄŻâ€œ (Lietuva, drama) – 17 val. „Žydrasis horizontas“ (Lietuva, komiĹĄka drama) – 19 val. „Adomas nori bĹŤti Ĺžmogumi“ (Lietuva, drama) – 19 val. „Mirtingos maĹĄinos“ (JAV, fantastinis veiksmo trileris) – 19.20 val. Forum Cinemas Akropolis – „GrinÄ?as“ (JAV, animacinis) – 10.10, 12.15, 14.20, 16.25, 18.30, 21.25 val. „Didysis kaÄ?iĹł pabÄ—gimas“ (Kinija, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 11.30 val. „Tarp pilkĹł debesĹłâ€œ (JAV, Lietuva, DidĹžioji Britanija, drama) – 10.30 val. „Fantastiniai gyvĹŤnai: Grindelvaldo piktadarystÄ—s“ (JAV, DidĹžioji Britanija, nuotykiĹł fantastika) – 10.40, 16.05, 18.20, 21 val. „Bohemijos rapsodija“ (JAV, DidĹžioji Britanija, biograďŹ nÄ— muzikinÄ— drama) – 10.50, 15.45, 18, 20.40 val. „GrinÄ?as“ (3D, JAV, animacinis) – 11, 13.05, 15.10 val. „DrÄ…sus elniukas Eliotas“ (Kanada, animacinis) – 11.10, 13.30, 15.50 val. „MaĹžoji pÄ—da“ (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 11.30, 15.50 val. „Koletė“ (JAV, DidĹžioji Britanija, biograďŹ nÄ— drama) – 12.20 val. „Širdys“ (Lietuva, drama) – 12.50, 17.15, 19, 21.30 val. „Robinas Hudas“ (JAV, nuotykiĹł) – 13.30, 18.40, 21.15 val. „Mulai“ (Lietuva, dokumentinis) – 13.35, 19.10 val. „Baltoji iltis“ (JAV, animacinis) – 13.45 val. „Melagiai“ (Lietuva, komedija) – 14.50, 19.45 val. „Taip gimÄ— ĹžvaigĹždė“ (JAV, muzikinÄ— drama) – 15.20 val. „LietuviĹĄki svingeriai“ (Lietuva, komedija) – 16.45, 21.40 val. „Tykantis ĹĄeĹĄÄ—liuose“ (JAV, siaubo) – 21.20 val.

„Tobulos kopijos“ (JAV, Kinija, DidĹžioji Britanija, fantastinis mistinis trileris) – 23.10 val. „AmĹžinas gyvenimas“ (Rusija, komiĹĄka drama) – 20.30 val. „NaĹĄlÄ—s“ (JAV, kriminalinis trileris) – 21.20 val. „Mirtingos maĹĄinos“ (JAV, fantastinis veiksmo trileris) – 17.55 val. Skalvija – „Bohemijos rapsodija“ (JAV, DidĹžioji Britanija, biograďŹ nÄ— muzikinÄ— drama) – 10.30, 13.15, 16, 21.45 val. „Atsargiai, ragana!“ (Serbija, Makedonija, mistinÄ— drama) – 17 val. „Lituanie, mano Laisve“ (Lietuva, dokumentinis) – 15.10 val. „Fantastiniai gyvĹŤnai: Grindelvaldo piktadarystÄ—s“ (3D, JAV, DidĹžioji Britanija, nuotykiĹł fantastika) – 16 val. „Šaltasis karas“ (Lenkija, PrancĹŤzija, DidĹžioji Britanija, drama) – 21 val. „Koletė“ (JAV, DidĹžioji Britanija, biograďŹ nÄ— drama) – 16.50 val. „Namas, kurÄŻ pastatÄ— DĹžekas“ (PrancĹŤzija, Vokietija, Ĺ vedija, Danija, kriminalinÄ— drama) – 18.20 val. „DrÄ…sus elniukas Eliotas“ (Kanada, animacinis) – 15.40 val. „Sengirė“ (Lietuva, dokumentinis) – 12 val. „BlondinÄ—s meilė“ (ÄŒekija, komedija) – 18.40 val. „Kaip skamba tyla“ (Gruzija, dokumentinis) – 19 val. Multikino – „Baltoji iltis“ (JAV, animacinis) – 10 val. „MaĹžoji pÄ—da“ (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 10.15, 12.30, 14.45 val. „Fantastiniai gyvĹŤnai: Grindelvaldo piktadarystÄ—s“ (JAV, DidĹžioji Britanija, nuotykiĹł fantastika) – 10.15, 16, 21.15 val. „GrinÄ?as“ (JAV, animacinis) – 10.30, 12.30, 14.30, 16.45, 19 val. „GrinÄ?as“ (3D, JAV, animacinis) – 11.30, 13.30, 15.45 val. „Širdys“ (Lietuva, drama) – 12, 14.15, 16.45, 19.30, 21.30 val. „DrÄ…sus elniukas Eliotas“ (Kanada, animacinis) – 10.45, 12.45, 14.45 val. „Fantastiniai gyvĹŤnai: Grindelvaldo piktadarystÄ—s“ (3D, JAV, DidĹžioji Britanija, nuotykiĹł fantastika) – 13.15 val. „Melagiai“ (Lietuva, komedija) – 16.45 val. „Mulai“ (Lietuva, dokumentinis) – 18.45 val. „Bohemijos rapsodija“ (JAV, DidĹžioji Britanija, biograďŹ nÄ— muzikinÄ— drama) – 18.45 val. „Koletė“ (JAV, DidĹžioji Britanija, biograďŹ nÄ— drama) – 17, 21.15 val. „NaĹĄlÄ—s“ (JAV, kriminalinis trileris) – 19.15 val. „Robinas Hudas“ (JAV, nuotykiĹł) – 19.30, 22 val. „Šaltasis karas“ (Lenkija, PrancĹŤzija, DidĹžioji Britanija, drama) – 21.45 val. „Taip gimÄ— ĹžvaigĹždė“ (JAV, muzikinÄ— drama) – 21 val. „Mirtingos maĹĄinos“ (JAV, fantastinis veiksmo trileris) – 19 val. Opium – „Irano reivas“ (Ĺ veicarija, dokumentinis) – 22 val.

PANEVĖŽYS

Forum Cinemas Babilonas – „GrinÄ?as“ (JAV, animacinis) – 12.15, 14.20, 18.30 val. „GrinÄ?as 3D“ (JAV, animacinis) – 16.25 val. „Robinas Hudas“ (JAV, nuotykiĹł) – 21.40 val. „Mulai“ (Lietuva, dokumentinis) – 16.50 val.

MARIJAMPOLÄ–

Spindulys – „GrinÄ?as“ (JAV, animacinis) – 11.15, 14.15 val. „DrÄ…sus elniukas Eliotas“ (Kanada, animacinis) – 10.30, 14.15 val. „GrinÄ?as“ (3D, JAV, animacinis) – 15 val. „Šaltasis karas“ (Lenkija, PrancĹŤzija, DidĹžioji Britanija, drama) – 18.30 val. „Širdys“ (Lietuva, drama) – 18 val. „LietuviĹĄki svingeriai“ (Lietuva, komedija) – 18.15 val. „Robinas Hudas“ (JAV, nuotykiĹł) – 20 val. „Namas, kurÄŻ pastatÄ— DĹžekas“ (PrancĹŤzija, Vokietija, Ĺ vedija, Danija, kriminalinÄ— drama) – 19 val. „Melagiai“ (Lietuva, komedija) – 15.15, 17.15 val.

loĹĄimo Nr. 5869

Didysis prizas – 105 169,50 Eur 2018 12 04 (antradienis) GALIMA LAIMĖTI 200 000 Eur

loĹĄimo Nr. 7420

03 04 05 06 15 16 18 20 21 23 24 27 29 33 34 35 40 41 42 48 loĹĄimo Nr. 7421

06 07 11 12 15 16 22 23 24 26 32 34 40 41 47 49 51 54 57 59

11 15 16 18 19 30 + 26

AtspÄ—ta 6 5+1 5 4+1 4 3+1 3 www.olifeja.lt

LaimÄ—jimas 105 169,50 Eur 5 225,50 Eur 342,50 Eur 58,50 Eur 27,50 Eur 4 Eur 1 Eur

PJUXRGĂ?LRGĂ&#x;

/*ULJHOLRLU6-DQLXĂ…L QRVPHLOzSDWLNULQWD ODLNRÂąSRUDGUDXJDX MDEHYHLNPHWXV

0IR¸Ă&#x;LYĂ&#x;BOSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;ANTĂ&#x;UGĂ&#x;NIĂ&#x;KALĂ&#x;NIO ,WDOLMRMHĂ…LXRPHWXJ\YHQDQWLVYLHQDVJHULDXVLĂ˜PĂ‘ VĂ˜Ă…DOLHVWHQLVLQLQNĂ˜/DXU\QDV*ULJHOLV P Ă?HQ JzVYDUEĂ˜DVPHQLQLRJ\YHQLPRĂ?LQJVQÂ’SDVLSLUĂ…R VDYRP\OLPDMDLEXYXVLDLĂ„/LHWXYRVU\WRÂłNRPDQ GRVSDODLN\PRĂ…RNzMDL6WHODL-DQLXĂ…LQDL P L.Grigelis mylimosios rankos ir ĹĄirdies papraĹĄÄ— TenerifÄ—je, kur jie atostogavo. PirĹĄlybos ÄŻvyko ant TeidÄ—s ugnikalnio, kurio virĹĄĹŤnÄ— siekia 3718 metrĹł. Tai aukĹĄÄ?iausia Ispanijai priklausanÄ?ios teritorijos vieta. Ĺ i Ĺžinia pasklido, kai Stela feisbuke pasidalijo nuotrauka, kurioje matyti ant rankos suspindÄ™s Ĺžiedelis. Taip pat pasikeitÄ— Lauryno ir Stelos feisbuko statusas – jie tapo susiĹžadÄ—jÄ™. „Ant pasaulio stogo, iĹĄ visos ĹĄirdies. Mano rojus ĹžemÄ—je“, – laimingÄ… akimirkÄ… komentavo Stela. Lietuvos teniso ĹžvaigĹždÄ—s ir buvusios „Lietuvos ryto“ krepĹĄinio

komandos ĹĄokÄ—jos meilÄ— patikrinta laiko – pora susipaĹžino 2014ĹłjĹł kovÄ…, kai tenisininkas trumpam sugrÄŻĹžo ÄŻ VilniĹł. Jie abu dalyvavo vienos parduotuvÄ—s atidaryme. ÄŽsimylÄ—jÄ—liai ilgÄ… laikÄ… gyveno atskirai – Stela Lietuvoje, o Laurynas Italijoje, taÄ?iau atstumas nesutrukdÄ— jĹł ĹĄiltai draugystei. Dar prieĹĄ 4 metus tenisininkas „Lietuvos ryto“ Ĺžurnalui „Stilius“ kalbÄ—jo apie rimtus santykius. „ŽiĹŤri ÄŻ jÄ… ir supranti, kad Ĺžavi jos paprastumas ir nuostabi ĹĄypsena – jai negalima atsispirti. Ji labai linksma, nenustygstanti vietoje, visada nori kÄ… nors pama-

tyti ar kur nors nukeliauti. Su manimi draugauti sunku, daug keliauju, dirbu, tad sudÄ—tinga rasti ĹžmogĹł, kuris palaikytĹł ir bĹŤtĹł ĹĄalia. MĹŤsĹł santykiai kÄ… tik prasidÄ—jÄ™ – abu dĹžiaugiamÄ—s nuostabiai leidĹžiamu laiku, vienas kitÄ… lepiname ir stengiamÄ—s skirti vienas kitam daug dÄ—mesio“, – ĹĄypsojosi Laurynas. Jis atviravo, kad draugauti per atstumÄ… tikrai nelengva, taÄ?iau tai – tam tikri iĹĄbandymai, nes tik taip supranti, ar Ĺžmogus tavimi pasitiki ir yra tau skirtas. Tuomet pora stengÄ—si kuo daugiau laiko praleisti drauge. „Kai Stela su manimi, stengiuosi suderinti darbus ir geriau paĹžinti ne tik jÄ…, bet ir nuostabiÄ… jÄ… Italiją“, – pasakojo L.Grigelis. PatikrinÄ™ savo santykius per atstumÄ…, vÄ—liau Laurynas ir Stela apsigyveno kartu – mergina atsikraustÄ— pas tenisininkÄ… ÄŻ Italijos miestÄ… FolinjÄ…. (LR)

-EĂ&#x;4OOĂ&#x;I¸Ă&#x;GUĂ&#x;JOĂ&#x;+AĂ&#x;LwĂ&#x;DĂ‹Ă&#x;DAIĂ&#x;Ng Ă‚LXRPHWĂ˜ODLNXYLVRVH -XQJWLQzVH$PHULNRV 9DOVWLMRVHUDGLMRVWRW\V EHSHUVWRMROHLGĂ?LDND OzGLQÂ?PX]LNjWDmLDX YLHQDMDXNODVLNDWDSXVL GDLQDNLOXV0H7RRMX GzMLPXLSDVLURGzQHWLQ NDPDNHOLRPVVWRWLPV

ĹžodĹžiai, kuriais vyras bando ÄŻtikinti savo draugÄ™ nakÄ?iai likti pas jÄŻ: (I really can’t stay (But baby it’s cold outside) /I’ve got to away (But baby it’s cold outside)). Dialoge yra fraziĹł: „Sakyk, kas ĹĄitame gÄ—rime?“ („Say what’s in this drink“), „Brangute, neatsisakyk“ („Baby, don’t hold out“), „Turiu pasakyti ne, ne, ne, pone“ (I ought to say „No, no, no, sir“). Kai kam jos sukÄ—lÄ— asociacijĹł su lytine prievarta.

1944-aisiais duetui paraĹĄyta daina „Baby, It’s Cold Outside“, kuriÄ… ÄŻvairiu laiku atliko deĹĄimtys artistĹł, tarp jĹł – Deanas Martinas, Dolly Parton, Ray Charlesas, Lady Gaga, tapo problema transliuotojams dÄ—l kai kuriĹł ĹĄio populiaraus kĹŤrinio ĹžodĹžiĹł, suprantamĹł kaip priekabiavimas prie moterĹł. Viena Ohajo radijo stoÄ?iĹł praÄ—jusÄŻ savaitgalÄŻ pirmoji paskelbÄ—, kad, gavusi skundĹł, paĹĄalina ĹĄiÄ… dainÄ… iĹĄ savo grojaraĹĄÄ?io. Jos pavyzdĹžiu pasekÄ— kelios kitos JAV ir Kanados stotys.

ÂŒVERĂ&#x;TINĂ&#x;TAĂ&#x;¡/SĂ&#x;KAĂ&#x;RO¨Ă&#x;PRIĂ&#x;ZU

ÂŒĂ€Ă&#x;VELĂ&#x;GwĂ&#x;LYĂ&#x;TIĂ&#x;NŠĂ&#x;PRIEĂ&#x;VARĂ&#x;Tg

„Baby, It’s Cold Outside“ prieĹĄtaringai buvo vertinama ir anksÄ?iau,bet nepasitenkinimas sustiprÄ—jo dabar, kai daugiau kaip prieĹĄ metus JAV kilo judÄ—jimas #MeToo. JÄŻ ÄŻĹžiebÄ— kaltinimai ÄŻtakingiems pramogĹł verslo ir kitĹł sriÄ?iĹł vyrams lytiĹĄkai priekabiavus ir smurtavus. Kai kuriems ĹžmonÄ—ms nepatinka „Baby, It’s Cold Outside“

BrodvÄ—jaus dainĹł kĹŤrÄ—jo Franko Loesserio paraĹĄytas kĹŤrinys 1950-aisiais pelnÄ— „Oskarą“ kaip geriausia originali daina. Ji skambÄ—jo filme „NeptĹŤno duktė“ („Neptune’s Daughter“), kur jÄ… dainavo Esther Williams ir Ricardo Montalbanas. Ilgainiui jÄ… ÄŻraĹĄÄ— ir kiti artistai, daina tapo klasikine KalÄ—dĹł sezono melodija. 0AKĂ&#x;LUĂ&#x;SOĂ&#x;KLAUĂ&#x;SYĂ&#x;TOĂ&#x;JĂ‹Ă&#x;VAĂ&#x;LIAI

Kritikai sako, kad tuomet, kai buvo paraťyta, daina galbōt neskambėjo įŞeidŞiamai, bet dabar jai ne vieta eteryje, nes tai odė lytiniam uŞpuolimui. „Tikrai suprantu, kad 1944-aisiais, kai daina buvo paraťyta, laikai buvo kiti, bet dabar ji atrodo labai manipuliacinė, – sakoma Ohajo radijo stoties WDOK laidų vedėjo Glenno Andersono pareiťkime. – Dabartinis pasaulis labai jautrus, Şmonės lengvai įsiŞeidŞia. Pasaulyje, kuriame #MeToo

,NLPĂ‘VĂ˜GLHQĂ˜Â’UDĂ…\WDMDXGDLQRV Ă„%DE\,WÂśV&ROG2XWVLGHÂłYDULDQWĂ˜

pagaliau suteikÄ— moterims pelnytÄ… balsÄ…, ĹĄiai dainai nÄ—ra vietos.“ WDOK, kuri ĹĄvenÄ?iĹł sezonu leidĹžia tik kalÄ—dinÄ™ muzikÄ…, paskelbÄ—, jog per apklausÄ… dauguma klausytojĹł pritarÄ—, kad minima daina bĹŤtĹł paĹĄalinta iĹĄ stoties grojaraĹĄÄ?io. ÂŒĂ€EIĂ&#x;DĂ€IAĂ&#x;MĂ‹Ă&#x;UĂ€UOĂ&#x;MIĂ&#x;NĂ‹Ă&#x;NEÂ?Ă€Ă&#x;VELĂ&#x;Gw

PanaĹĄus Kolorado radijo stoties KOSI sprendimas klausytojams nepatiko ir jie balsavo, kad daina bĹŤtĹł grÄ…Ĺžinta ÄŻ eterÄŻ. KOSI antradienÄŻ paskelbÄ—, kad „Baby, It’s Cold Outside“ bus sugrÄ…Ĺžinta, nes per interneto apklausÄ… buvo pateikta daugiau negu 15 tĹŤkst. atsakymĹł, kuriĹł 95 proc. buvo palankĹŤs dainai. „Nors suprantame tuos, kuriuos galbĹŤt liĹŤdina kai kurie ĹžodĹžiai, daugumos mĹŤsĹł klausytojĹł nuomone, daina nÄ—ra ÄŻĹžeidĹžiama“, – sakoma stoties programĹł direktoriaus Jimo Lawsono pareiĹĄkime. (LR)


POLITIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

0X]LHMDXVQXRWU

KRA¸TOĂ&#x;Ă€INIOS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GRUODĂ€IOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

"ALĂ&#x;TOĂ&#x;DVIĂ&#x;RAĂ&#x;jIOĂ&#x;KLAĂ&#x;JOĂ&#x;NwS /LHSRMRVJDWYzMH.ODLSzGRMHSULHĂ…PzQHVÂ’EXYRSD VWDW\WDVEDOWDVGYLUDWLVÂąDWPLQLPRĂ?HQNODVĂ…LRMHYLH WRMHĂ?XYXVLDPGYLUDWLQLQNXL3RNLHNODLNRMLVGLQJR RGDEDUSDQDĂ…XVEDOWDVGYLUDWLVDWVLUDGRSULHVDYL YDOG\EzV$QWMRSDUDĂ…\WDĂ„*UjĂ?LQNLWEDOWjGYLUDWÂ’Âł Au ĹĄ r a PI L A I T I E N Ä– LR korespondentÄ—

$3LODLWLHQzVQXRWU

Pirmasis dviratis su uĹžraĹĄu „Čia Ĺžuvo dviratininkas“ buvo prirakintas prie stulpo ĹĄalia SvijanÄ—s eĹžero, toje vietoje, kur rugpjĹŤÄ?io treÄ?iÄ… jÄ… ÄŻvyko tragedija. Pedalus minantÄŻ vyriĹĄkÄŻ kliudÄ— pro ĹĄalÄŻ vaĹžiuojantis automobilis. Kas pastatÄ— atminimo ĹženklÄ… – nenurodyta, manoma, kad tai – artimieji arba draugai. Neseniai KlaipÄ—dos savivaldybÄ—s administracijos atstovai tikrino tvarkÄ… gatvÄ—se. Jiems ir uĹžkliuvo neĹžinia iĹĄ kur atsiradÄ™s baltas dviratis, mat vienas jo ratas

buvo ĹĄiek tiek iĹĄsikiĹĄÄ™s ÄŻ gatvÄ™. AplinkÄ… tvarkanÄ?iai bendrovei „KlaipÄ—dos Ĺželdiniai“ buvo nurodyta jÄŻ iĹĄgabenti. KlaipÄ—dos savivaldybÄ—s administracijos ĹŞkio departamento direktorius Liudvikas DĹŤda paaiĹĄkino, kad dviraÄ?io stovÄ—jimo vieta nebuvo suderinta su atitinkamomis tarnybomis, be to, iĹĄsikiĹĄÄ™s ratas tapo kliuviniu eismui. Pirmasis dviratis dabar saugomas „KlaipÄ—dos Ĺželdiniuose“. TaÄ?iau jo neieĹĄkojÄ™ klaipÄ—dieÄ?iai antrÄ… dviratÄŻ prirakino prie dviraÄ?iĹł stovo ĹĄalia paradiniĹł savivaldybÄ—s durĹł. Dabar valdininkams baltas dviratis nekliudo.

3ULHVDYLYDO G\EzVSULUD NLQWDVEDOWDV GYLUDWLVÂąMDX DQWUDVWRNV .ODLSzGRMH

!NTĂ&#x;RANĂ&#x;KIUSĂ&#x;TEKOĂ&#x;NUPJAUTI 3DQHYzĂ?\MHXJQLDJHVLDLYDGDYRÂ’VDYRWLĂ…NXVVSjVWXV SDWHNXVLjPHWĂ˜PHUJLQj-DLUDQNDVGUDXJzEXYR VXUDNLQXVLDQWUDQNLDLVEHWQHVXJHEzMRMĂ˜DWUDNLQWL D a r iu s K R A S AUS K A S

MerginĹł turimĹł antrankiĹł spynelÄ— rakto neturi, o norint jÄ… atrakinti reikia stipriau spĹŤstelÄ—ti. Kad ir kaip draugÄ—s stengÄ—si, spynelÄ— neatsirakino. IĹĄ pradĹžiĹł juokinga buvusi situacija po kiek laiko tokia jau nebeatrodÄ—.

Antrankiai vis labiau verŞė rankas. Merginos iĹĄsikvietÄ— ugniagesius gelbÄ—tojus. Jie greitai nupjovÄ— antrankius. PanevÄ—Ĺžio ugniagesiĹł atstovÄ— Vilma VaiginytÄ— sakÄ—, kad gelbÄ—tojai nesidomÄ—jo, kodÄ—l merginos buvo sumaniusios uĹžsidÄ—ti antrankius: „Mes tokiĹł dalykĹł netiriame. MĹŤsĹł uĹžduotis – padÄ—ti nelaimÄ—s iĹĄtiktiems ĹžmonÄ—ms.“

DÄ—l enciklopedininko, ver tÄ—jo Valdemaro KVIETKAUSKO mir ties reiĹĄkiu nuoĹĄirdĹžiausiÄ… uĹžuojautÄ… sĹŤnui Vy tautui, visiems ar timiesiems. Kovo 11-osios NepriklausomybÄ—s Akto signataras ÄŒeslovas JurĹĄÄ—nas

DÄ—l ilgameÄ?io enciklopedininko dr. Valdemaro KVIETKAUSKO mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame ĹĄeimÄ… ir ar timuosius. Mokslo ir enciklopedijĹł leidybos centras

VMTI FiziniĹł ir technologijos mokslĹł centro Chemijos instituto kolek ty vas liĹŤdi dÄ—l buvusio ilgameÄ?io darbuotojo Eduardo Stanislovo DAVIDAVIÄŒIAUS mir ties ir nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?ia velionio gimines ir ar timuosius.

SkaudĹžiÄ… netek ties ir liĹŤdesio valandÄ… dÄ—l mylimo TÄ—velio mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Vilniaus apygardos administracinio teismo darbuotojÄ… ValdÄ… LiumparÄ…. Vilniaus apygardos administracinio teismo kolektyvas

'LUYRMHXĂ?NDVWD PHELGRQHUDV WL7DXURDS\JDU GRVSDUWL]DQĂ˜ EĂ‘ULRGRNXPHQ WDLEXYRODEDL EORJRVEĂ‘NOzV

2AĂ&#x;DIĂ&#x;NÂ?Ă&#x;GAIĂ&#x;VIĂ&#x;NOĂ&#x;IRĂ&#x;¸ALĂ&#x;DIKĂ&#x;LYĂ&#x;JE /LHWXYRVFHQWULQLRYDOV W\EzVDUFK\YRUHVWDXUD WRULDLQXRLĂ…Q\NLPRLĂ… JHOEzMRODSXV7DX URDS\JDUGRVSDUWL]DQĂ˜ GRNXPHQWĂ˜NXULHQHW PHWĂ˜LĂ…JXOzMRXĂ?NDV W LELGRQH6XYDONLMRMH L o r e t a J UO D Z E V I ÄŒI E N Ä– LR korespondentÄ—

KruopĹĄtus restauratoriĹł darbas truko dvejus metus. Bidonas buvo perpjautas, o nuo menkiausio prisilietimo yrantys lapai iĹĄ pradĹžiĹł buvo laikomi ĹĄaldiklyje, vÄ—liau lÄ—tai atitirpinami, plaunami, dĹžiovinami, atskiriami ir sutvirtinami. Specialistai teigia, kad aptiktieji dokumentai yra didĹžiausias per pastaruosius du deĹĄimtmeÄ?ius vienoje vietoje rastas Lietuvos partizanĹł archyvas. !RKĂ&#x;LUĂ&#x;UĂ€Ă&#x;KAĂ&#x;BIĂ&#x;NOĂ&#x;DANGĂ&#x;TÂ?

2016-ĹłjĹł rudenÄŻ BalsupiĹł kaime (MarijampolÄ—s sav.) traktorininkas, ardamas ĹŤkininko Rimtauto Ĺ aukĹĄÄ?iaus laukus, uĹžkabino surĹŤdijusÄŻ bidono dangtÄŻ. „BidonÄ… iĹĄkasÄ—me, lauĹžtuvu atidarÄ—me dangtÄŻ. Dar prieĹĄ atidarant maniau, jog rasime kokiĹł nors dokumentĹł, nes iĹĄ istorijos Ĺžinau, kad neramiais laikais ĹžmonÄ—s dokumentus slÄ—pdavo bĹŤtent taip. Popieriai buvo gerokai sudrÄ—kÄ™. NenorÄ—jome sugadinti, todÄ—l per daug nesklaidÄ—me, o suriĹĄtĹł ÄŻ krĹŤvelÄ™ apskritai nejudinome“,

'RNXPHQWDLEXVVXVNDLWPHQLQWLLUSDWHNVÂ’/LHWXYRV\SDWLQJjMÂ’DUFK\Yj

– prieĹĄ dvejus metus „Lietuvos rytui“ pasakojo R.Ĺ aukĹĄÄ?ius. Jis su sĹŤnumi Daugirdu bidonÄ… su dokumentais nuveŞė ÄŻ MarijampolÄ—s kraĹĄtotyros muziejĹł. 4IĂ&#x;KwĂ&#x;JOĂ&#x;SIĂ&#x;I¸SĂ&#x;KIRĂ&#x;TIĂ&#x;NIOĂ&#x;RAĂ&#x;DIĂ&#x;NIO

Jo darbuotojai kÄ—lÄ— versijÄ…, jog tarp ĹĄiĹł sutrĹŤnijusiĹł dokumentĹł gali bĹŤti iki tol daug kartĹł nesÄ—kmingai ieĹĄkotas 1918 metĹł NepriklausomybÄ—s Aktas. Versija nebuvo iĹĄ pirĹĄto lauĹžta. Netoli tos vietos, kur buvo rastas bidonas, yra prezidento Antano Smetonos kanceliarijos vadovo Pijaus Bielskaus brolio sodyba. Yra Ĺžinoma, kad P.Bielskus joje slÄ—pÄ— iĹĄ Kauno atveĹžtus dokumentus. „Liudininkai teigÄ—, kad kai sovietai atÄ—jo ÄŻ LietuvÄ…, P.Bielskus NepriklausomybÄ—s AktÄ…, kurÄŻ 1925-aisiais jam perdavÄ— signataras Petras Klimas, atveŞė ÄŻ ĹŤkininkaujanÄ?io brolio Vinco sodybÄ…. Po kiek laiko P.Bielskus buvo iĹĄtremtas ÄŻ SibirÄ…. IĹĄ tremties grÄŻĹžo tik Vinco duktÄ—. Jai tÄ—vas buvo patikÄ—jÄ™s paslaptÄŻ apie slepiamus dokumentus. JĹł buvo ketinama ieĹĄkoti, ta-

Ä?iau sodyboje apgyvendintos svetimos ĹĄeimos nenorÄ—jo, kad bĹŤtĹł kasinÄ—jama“, – teigÄ— MarijampolÄ—s kraĹĄtotyros muziejaus direktorius Antanas Pileckas. Kai bidonas su blogos bĹŤklÄ—s dokumentais atsidĹŤrÄ— restauratoriĹł rankose, paaiĹĄkÄ—jo, jog tarp jĹł nÄ—ra NepriklausomybÄ—s Akto. -UĂ&#x;ZIEĂ&#x;JUIĂ&#x;ATIĂ&#x;DAĂ&#x;VwĂ&#x;TIKĂ&#x;BIĂ&#x;DOĂ&#x;Ng

Bidone buvo slepiami 1945 m. ÄŻkurtos Tauro apygardos partizanĹł vado ÄŻsakymai, rinktiniĹł vadĹł suvaĹžiavimĹł protokolai, leidinio „KovĹł keliu“ egzemplioriai. Smarkiai drÄ—gmÄ—s ir rĹŤdĹžiĹł paĹžeistĹł dokumentĹł restauravimÄ… finansavo Lietuvos kultĹŤros taryba. Kitais metais dokumentai bus suskaitmeninti, su jais bus galima susipaĹžinti Lietuvos ypatingojo archyvo skaitykloje. „Ď mĹŤsĹł muziejĹł restauruoti dokumentai nesugrÄŻĹĄ, nes pagal ÄŻstatymÄ… jie turi bĹŤti saugomi Ypatingajame archyve. Pas mus liko bidonas, kuriame buvo rasti dokumentai“, – sakÄ— MarijampolÄ—s Tauro apygardos partizanĹł ir tremties muziejaus laikinasis vadovas Laurynas Bernotas.

3EĂ&#x;NAĂ&#x;MEĂ&#x;PUĂ&#x;̧ YĂ&#x;NEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;RETASĂ&#x;GRYBAS 1HULHVUHJLRQLQLDPHSDUNHEXYRDSWLNWDVÂ’/LHWX YRVUDXGRQjMjNQ\JjÂ’WUDXNWDVUDXNĂ…OLXVNRSĂ‘VW JDOYLV6XĂ…DOXVÂ’UHWjJU\Ej9LOQLDXVUDMRQHĂ?\JHLYLV UDGRNDLULDMDPH1HULHVNUDQWHVHQDPHSXĂ…\QH Neries regioniniame parke aptikta jau ketvirtoji raukĹĄliaus kopĹŤstgalvio radavietÄ—. IĹĄ viso Lietuvoje Ĺžinoma tik apie 30 ĹĄiĹł grybĹł radavieÄ?iĹł. RaukĹĄliai kopĹŤstgalviai, primenantys Ĺžiedinius kopĹŤstus arba koralus tankiomis garbanotomis ĹĄakutÄ—mis, auga storĹł puĹĄĹł kamienĹł pamatinÄ—je dalyje ar ĹĄalia kamienĹł, ant negyvĹł ir mirĹĄtanÄ?iĹł ĹĄakĹł. Jie gali iĹĄaugti ir ĹĄalia stambiĹł puĹĄĹł kelmĹł. PagrindinÄ— grÄ—smÄ— ĹĄiai grybĹł rĹŤĹĄiai – senĹł puĹĄynĹł kirtimas.

Tai ne pirmas kartas, kai Neries regioninio parko direkcijos surengto Ĺžygio metu atrandama retĹł grybĹł naujĹł radavieÄ?iĹł. 2015-ĹłjĹł pavasarÄŻ sengirÄ—je prie BraĹžuolÄ—s Ĺžygeiviai rado itin retÄ… grybÄ… – paprastÄ… jÄŻ taukiĹł. Daugiau negu tris deĹĄimtmeÄ?ius buvo manoma, kad ĹĄi rĹŤĹĄis Lietuvoje visiĹĄkai iĹĄnyko. PaprastĹł jĹł taukiĹł vÄ—l buvo rasta 2008 metais, o 2015-aisiais Neries regioniniame parke aptikta radavietÄ— ĹĄalyje buvo vienuolikta. Neries regioninio parko terito-

5DXNĂ…OLDLNRSĂ‘VWJDOYLDL\UDÂ’WUDXN WLÂ’/LHWXYRVUDXGRQjMjNQ\Jj

rijoje randama 450 grybĹł rĹŤĹĄiĹł. IĹĄ jĹł 22 rĹŤĹĄys yra retos ir saugomos. Tai Ä…ĹžuolinÄ—s kepenos, koraliĹĄkieji trapiadygliai, paprastieji taukiai, kuokĹĄtinÄ—s grifolÄ—s. DĹŤkĹĄtĹł Ä…Ĺžuolyne rasti kuokĹĄtinis sÄ—dis, Ä…Ĺžuolinis skylenis ir krokinis minkĹĄtenis yra reti visoje Europoje ir aptinkami ant senĹł stambiĹł Ä…ĹžuolĹł. (ELTA, LR)


REKLAMA

ÂżEĂ&#x;Mw Ă&#x;SKLYĂ&#x;PAI PERKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

KLASIFIKUOTIĂ&#x;SKELBIMAI

UĹžsienio investicijĹł ÄŻmonÄ— Lietuvoje perka miĹĄkÄ… (miĹĄko ĹŤkio paskirties sklypus) arba birĹžes iĹĄsikirsti. Tel. +370 625 65 366.

Ă&#x;MĂ&#x;GRUODĂ€IOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

Paskolos. IĹĄperkame jĹŤsĹł skolas iĹĄ antstoliĹł, padengiame kitokias sko-

!UTOĂ&#x;MOĂ&#x;BIĂ&#x;LIAI

las ÄŻkeiÄ?iant nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Aujama-Credit, tel. 8 620 33 777.

PERKA

Perka ĹžemÄ™ visoje Lietuvoje, gali bĹŤti nedirbama, su bendraturÄ?iais, iĹĄ- Alfa Romeo

0RANE¸IMAI

nuomota. Padeda sutvarkyti dokumentus. Siōlyti įvairius variantus. Tel. 8 DND AUTOLAUŽYNAS perka auto671 08 059.

ÄŽVAIRĹŞS

mobilius: vaĹžiuojanÄ?ius, nevaĹžiuojanÄ?ius, dauĹžtus, atsiskaito iĹĄ kar-

0RAĂ&#x;NEĂ&#x;̧ IĂ&#x;MAI

to, iĹĄraĹĄo utilizavimo paĹžymas. Tel.

DINGĘ DOKUMENTAI

MedĹžiotojo bilietÄ… Nr. 038565 IĹĄduotÄ… D. B. laikyti negaliojanÄ?iu. Bankrutavusios UAB „Raimis ir CO“ (ÄŻ. k. 300948588, adresas Krymo g. 38-10, Ĺ iauliai) pamestus ÄŻstatus laikyti negaliojanÄ?iais. ÄŽVAIRĹŞS

8 604 08 492.

0ASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS KONSULTACIJOS

Paskolos nuo 1000 Eur iki 10 m.

Parduodama BUAB „de Santa Ana“ neiĹĄieĹĄkota 3931,26 Eur reikalavi- per 1 val. visoje Lietuvoje, uĹžstatas mo teisÄ— ÄŻ skolininko G.J. skolÄ… (vykdomosios bylos Nr. 0035/17/00828) – butas, namas. Konsultacijos. Aujama-credit, tel. 8 600 69 691.

uĹž 2358,76 Eur.

UAB „Kauno vandenys“ vieĹĄo aukciono bĹŤdu parduoda nuosavybÄ—s teise priklausantÄŻ turtÄ…. VieĹĄasis nekilnojamojo turto aukcionas vyks 2018 m. gruodĹžio 13 d. 9 val. VieĹĄasis metalĹł lauĹžo aukcionas vyks 2018 m. gruodĹžio 13 d. 9.10 val. Aukcionai vyks AukĹĄtaiÄ?iĹł g. 43, Kaunas. IĹĄsamesnÄ— informacija skelbiama www.kaunovandenys.lt (skiltyje „aukcionai, konkursai“). (UĹžs. 18AV18-256)

'RUODĂ€IOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;¡,IETUVOSĂ&#x;RYTE¨Ă&#x;SPAUSDINTOĂ&#x;KRYĂ€IAĂ€ODĂ€IOĂ&#x;ATSAKYMAS

Ă‚LDQGLHQQHOHQJYDYLVLHPV SKELBIMAI ÄŽ „LIETUVOS RYTĄ“ PRIIMAMI: Redakcijos biuruose: VILNIUJE – Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3767, faksas 274 3799, el. p. spaudosskelbimai@lrytas.lt; KAUNE – LaisvÄ—s al. 7, tel. (8 37) 40 02 55; KLAIPÄ–DOJE – M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 13 81; Ĺ IAULIUOSE – Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ–Ĺ˝YJE – Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 22; ALYTUJE – S.Dariaus ir S.GirÄ—no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ–JE – KÄ™stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE – Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; Kitose tarnybose: KAIĹ IADORYSE – Gedimino g. 59-113, tel. (8 346) 51 378; JONAVOJE – J.Ralio g. 12-44, tel. (8 349) 51 474; LAZDIJUOSE – SeinĹł g. 3, tel./faksas (8 318) 52 374; KRETINGOJE – BirutÄ—s g. 11, tel. (8 445) 53 949; ROKIĹ KYJE – Taikos g. 5, tel. (8 616) 32 475; Ĺ AKIUOSE – AuĹĄros g. 3, tel. (8 345) 60 238; Ĺ ILALÄ–JE – J.BasanaviÄ?iaus g. 23, tel. (8 449) 51 421; ZARASUOSE – Vilniaus g. 16, tel. (8 385) 52 532.

PRENUMERATA

„Lietuvos rytą“ galima uĹžsisakyti redakcijos biuruose: VILNIUJE – Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3777, (8 5) 274 3781; KAUNE – LaisvÄ—s al. 7, tel. (8 37) 40 02 66; KLAIPÄ–DOJE – M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 11 45; Ĺ IAULIUOSE – Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ–Ĺ˝YJE – Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 20; ALYTUJE – S.Dariaus ir S.GirÄ—no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ–JE – KÄ™stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE – Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440;

Kitose platinimo tarnybose: ANYKĹ ÄŒIUOSE – Raimondas Savickas, tel. (8 682) 39 810; BIRĹ TONE – E.PetruĹĄauskienÄ—s SPA, tel. (8 319) 56 625; BIRĹ˝UOSE – Daina KerĹĄienÄ—, tel. (8 636) 34 399; DRUSKININKUOSE – UAB „Drusvilma“, tel. (8 313) 51 075; ELEKTRÄ–NUOSE – UAB „Benrestas“, tel. (8 528) 39 200; GARGĹ˝DUOSE – Antanas Brauklys, tel. (8 672) 90 983; IGNALINOJE – DanutÄ— OrechovienÄ—, tel. (8 677) 98 736; UAB „ŠiauliĹł kraĹĄtas“: JONIĹ KYJE – tel. (8 687) 89 040, KELMÄ–JE – tel. (8 427) 54 381, KURĹ Ä–NUOSE – tel. (8 41) 58 57 61, NAUJOJOJE AKMENÄ–JE – tel. (8 425) 56 588, PAKRUOJYJE – tel. (8 421) 61 704;

KAIĹ IADORYSE – UAB „Emduva“, tel. (8 346) 51 378; KRETINGOJE – UAB „Paslauga tau“, tel. (8 445) 53 949; KUPIĹ KYJE – Lilijana BudrienÄ—, tel. (8 646) 26 189; LAZDIJUOSE – K.MatuleviÄ?iaus IÄŽ „Ryto ĹžvaigĹždė“, tel. (8 318) 52 375; MAĹ˝EIKIUOSE – Violeta Suleymanova, tel. (8 613) 63 066; MOLÄ–TUOSE – Vidmantas Pladas, tel. (8 684) 43 075; PRIENUOSE – Loreta MarcinkeviÄ?ienÄ—, tel. (8 623) 13 250; PASVALYJE – Inga JaniselienÄ—, tel. (8 620) 58 664; RASEINIUOSE – M.MaulienÄ—s IÄŽ, tel. (8 428) 51 337; RADVILIĹ KYJE – VĹĄÄŽ „UĹžbÄ—gtukė“, tel. (8 422) 50 163;

RADVILIĹ KYJE – tel. (8 422) 53 451; ROKIĹ KYJE – V.Baranovskio ÄŽ „Baltma“, tel. (8 616) 32 475; Ĺ AKIUOSE – Vitas Kasiulaitis, tel. (8 612) 97 522; Ĺ IAULIUOSE – UAB „Naujoji tvarka“, tel. (8 41) 50 07 13; Ĺ ILALÄ–JE – UAB „RitSpeda“, tel. (8 449) 51 421; Ĺ ILUTÄ–JE – UAB „Litera“, tel. (8 441) 75 474; Ĺ IRVINTOSE – Helena MarÄ?iauskienÄ—, tel. (8 603) 18 288; TAURAGÄ–JE – Jonas KalÄ—da, tel. (8 634) 35 334; UTENOJE – RamunÄ— KvedarienÄ—, tel. (8 671) 70 558; VILKAVIĹ KYJE – Rolandas AntanaviÄ?ius, tel. (8 610) 45 539. Prenumerata taip pat priimama internetu: http://prenum.lrytas.lt


KritinÄ— MÄ—nulio mÄ—nesio pabaigos diena. Tai gana nesmagus laikas – tenka susidurti su savo tamsiÄ… ja asmenybÄ—s dalimi, tiksliau sakant, su tomis negatyviomis savybÄ—mis, kuriĹł esate linkÄ™ nepastebÄ—ti, uĹžtuĹĄuoti, pateisinti. Kaip tik ĹĄiandien gali atsirasti tokia pagunda dar kartÄ… nusileisti savo tamsiajam „aĹĄâ€œ ir, ko gero, iĹĄ karto patirti kartÄ—lÄŻ, nusivylimÄ…. Vis dÄ—lto pasistenkite kuo labiau save kontroliuoti, kad dÄ—l jĹŤsĹł silpnybiĹł nenukentÄ—tĹł tie, kuriuos mylite, jĹŤsĹł artimieji, draugai, ir patys pasistenkite ant nieko nepykti, nieko neteisti, nesmerkti. Deja (o gal kaip tik gerai?), ĹĄiandienai bĹŤdingas didesnis ar maĹžesnis sÄ…monÄ—s prislopinimas (lyg laikinas uĹžtemimas), kai atsiveria tai, kas paprastai nuo visĹł slepiama. Tiesa, jei kÄ… nors negero iĹĄties pastebÄ—site Ĺžmoguje, su kuriuo planuojate turÄ—ti bendrĹł reikalĹł, bendrÄ… ateitÄŻ, sukluskite, rimtai susimÄ…stykite: gal reikÄ—tĹł padÄ—ti taĹĄkÄ… jĹŤsĹł santykiuose? Nepalankus metas deryboms – stigs aiĹĄkumo, teisingumo, uĹžtat pakaks ÄŻtampos, konf liktiĹĄkumo. Nepalankus metas deryboms, svarbiems susitarimams, reikĹĄmingiems dokumentams pasiraĹĄyti. Netinkamas metas sandoriams, finansiniams reikalams tvarkyti, didelÄ—ms iĹĄlaidoms. Visur bĹŤkite atsargesni, apdairesni – bus sunkiau susikaupti, ypaÄ? dirbant su informacija, vairuojant. NebĹŤkite patiklĹŤs

!6)Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;5Ă‘SHVmLDLGzO Â’Ă?HLVWRVVDYLPHLOzVDPELFLMĂ˜NRQI OLNWRVDYRJDOLP\ELĂ˜SHUYHUWLQLPRDUSHU GLGHOLRSDVLWLNzMLPRDXWRULWHWDLV%Ă‘NLWH DWVDUJHVQLVXÂ’WDNLQJDLVDVPHQLPLVĂ?PR QzPLVLĂ…WROL1HNHLVNLWHVDYRDQNVWHVQzV QXRPRQzVVHQĂ˜MĂ˜SULRULWHWĂ˜LUÂ’VLWLNLQL PĂ˜1HWMHLMXPVSDVLURG\VNDGYLVNDVJH UDLVYDUEDXVUHLNDORWYDUN\WLQHWLQNDÂąJD OLWHMÂ’VXJDGLQWL

Palmira KELERTIENÄ– AstrologÄ—

ir iĹĄsiblaĹĄkÄ™ – galite nukentÄ—ti ne tik dÄ—l kieno nors nesÄ…Ĺžiningumo, bet ir savo neatsargumo, lengvabĹŤdiĹĄkumo. IĹĄaugs ir apgauliĹł, intrigĹł tikimybÄ—. Netinkama diena ir santykiams – tiek dalykiniams, tiek asmeniniams – aiĹĄkintis ir meilÄ—s pasimatymui. Teks atsakyti uĹž ankstesnes klaidas, neÄŻvykdytus ÄŻsipareigojimus antrajai pusei, ieĹĄkoti bĹŤdĹł, kaip iĹĄvengti besikartojanÄ?iĹł problemĹł. Tiesa, ĹĄiandien vargu ar rasite iĹĄeitÄŻ – atidÄ—kite tai rytdienai. Ĺ i diena gali bĹŤti sunki vadovams, dva-

,)Ă&#x;Ă 4!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HVLYHUĂ?NLWHÂ’ SULHNÂ’ÂąNRWDLSQRULVLĂ…LDQGLHQND Ă?LQDUQRUzVLVU\WRMWDGDWLGzNLWHU\WGLH QDL1HWMHLYLVNDVNORVW\VLVSDODQNLDLQH VLLPNLWHQLHNRULPWRÂąWDLYLHQDLSDUNL WDLSDWHLW\MHĂ?OXJV%HMHQHWLNzWDLJDOLXĂ? VLUĂ‘VWLQWLĂ…HIDVÂąJHULDXMRYHQJWL9LVLĂ…NDL QHWLQNDPDVODLNDVMDPDLĂ…NLQWLVDYRNHWL QLPXVWHLVLQWLVDUNRQRUVSUDĂ…\WL‘MRSD Ă?DGXVJHULDXQHNUHLSWLGzPHVLRÂąYDUJX DUWHVzV

*!5Ă&#x;4)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6XGzWLQJDQH -%2Ă&#x;'%Ă&#x;,uĂ&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;5HLNLDUD

SDODQNLGLHQDÂąJDOLSDEORJzWLVD YLMDXWDVXWULNWLUHDNFLMDQHWSULVWLJWLNDQW U\EzVVDYLWYDUGRV'DĂ?QLDXQHUYLQVLWzVEH SDJULQGRLUWXRGDUODELDXSDEORJLQVLWHVL WXDFLMj‘YLVNjJDOLWHVXUHDJXRWLSHUQHO\J HPRFLQJDLNDUĂ…WDNRĂ…LĂ…NDL/DLN\NLWzVDXN VRYLGXULRÂąQHSDVLWHLVLQVQHLRSWLPL]PDV QHLSHVLPL]PDV1HUHLNzWĂ˜SULLPWLMRNLĂ˜ VYDUELĂ˜VSUHQGLPĂ˜

PLDLSDODXNWLLUVXVLWDLN\WL NRONDV VXHVDPDSDGzWLPL1HSDVLGXRNLWHOLĂ‘ GHVLXLÂąMĂ‘VĂ˜UH]HUYDLGLGHVQLQHLGDEDU PDQRWH%HMHWDLLOLX]LMĂ˜PHWDVÂąQzQH SDMXVLWHNDLSSUDUDVLWHDWVDUJXPjDS GDLUXPjLUSDWHNVLWHÂ’NYDLOjSDGzWÂ’0D Ă?LDXĂ?DGzNLWHÂąYDUJXDUMXPVSDY\NVWH VzWLGXRWjĂ?RGÂ’

$69Ă&#x;.)!)Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;0RNzNLWHDWVL

36!23Ă&#x;49+Ă&#x;,u3Ă&#x;Ă&#x; Ă&#x; Ă&#x;1HWJH

ULERWLQXRLĂ…RULQLRSDVDXOLREHWQH QXRVDYRSRURVLUSDUHLJĂ˜Ă…HLPDL2WHLV WLVPHUNWLDSVNULWDLQHUHLNzWĂ˜6XNO\VLWH DSVLJDXVLWHQHSDVWHELPDLÂąYHUWzWĂ˜DWVL VDN\NLWHULPWĂ˜DWVDNLQJĂ˜GDUEĂ˜VXVLWLNL PĂ˜SRNDOELĂ˜/DELDXWLNzNLWHVXWXRNWLQLX ÂąHVDWHSHUQHO\JÂ’WDUĂ‘VSDY\GĂ‘V,WLQDS GDLUĂ‘VEĂ‘NLWHSULHYDLUR6YDLJDOĂ˜NDLSLU QHEODLYLĂ˜GUDXJĂ˜SDWDUWLQDYHQJWL

UDLMHLMDXVLWzVQHVPDJLDLÂąWDLDS VDXJRVQXRNXUNDVEORJHVQLĂ˜GDO\NĂ˜2 MHLMDXVLWzVSXLNLDLQHSDPLUĂ…NLWHNDGWDL QXRVWROLĂ˜SDYRMĂ˜PHWDVÂąYLVLĂ…NDLQHWLQ NDWYLUWLQWLVDQGRULĂ˜LQYHVWXRWLDUVNROLQ WLSLQLJĂ˜SLUNWLYHUWLQJĂ˜GDLNWĂ˜UL]LNXR WLSULHYDLUR'LGHVQzWLNLP\EzDSVLQXRG\WL PDLVWXVN\VmLDLVYDLVWDLVGXMRPLV

3+/2Ă&#x;0)/Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HYLVNDV 6uĂ&#x;Âż93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6XGzWLQJDVODL

VARNOĂ&#x;LESINYS

NDV¹JDOLWHJUHLmLDXSDYDUJWLSUD UDVWLGzPHVLQJXPjUHLNDOLQJjDWVDUJXPj 'zOWRJDOLPLQHVXVLSUDWLPDLGDUEH’YDL ULRVWUDXPRVDYDULMRV6SHFLDOLDLSDVLJL OLQNLWH’VDYRYHLNORVWUÑNXPXV¹ÅLDQGLHQ EXVQDXGLQJDDQDOL]XRWLSUREOHPDV/D ELDXSDVDXJRNLWHVYHLNDWj%ÑNLWHDWLGHVQL PDLVWRNRN\EHL3DODQNLRVLÅNURYRVGLHWRV

WDLSSDSUDVWDNDLSDWURGRDUEDQ GRPDÂ’URG\WL,HĂ…NRNLWHXĂ?VOzSWĂ˜WUĂ‘NX PĂ˜QHPDWRPĂ˜VLOSQĂ˜YLHWĂ˜\SDmMHLQR ULWHLĂ…VLDLĂ…NLQWLVDYRQXRVWROLĂ˜LUMzJĂ˜SUD UDGLPRSULHĂ?DVWLV1HWLQNDPDVODLNDVVXVL WDULPDPVVDQGRULDPVVXGDU\WL1HUHLNzWĂ˜ Ă…LDQGLHQS\NWLDQWNLWĂ˜\SDmVXWXRNWLQLR SDUWQHULĂ˜ÂąWDLMĂ‘VĂ˜SDmLĂ˜SUREOHPRV 1XULPNLWHDWVLSUDĂ…\NLWHDWOHLVNLWH

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GRUODĂ€IOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

sininkams, pedagogams, misionieriams, keliautojams, muitininkams, kariĹĄkiams, sportininkams, medikams, farmacininkams, finansininkams, teisÄ—saugos atstovams. Patartina vengti svaigalĹł, stipriĹł raminamĹłjĹł vaistĹł. Itin blogas laikas asmenims, bandantiems ÄŻveikti alkoholizmÄ…, narkomanijÄ…, depresijÄ…. Bus didesnÄ— nelaimingĹł atsitikimĹł, ÄŻvairiĹł avarijĹł tikimybÄ—. BĹŤkite atsargesni su degiosiomis ir sprogiosiomis medĹžiagomis. Ĺ ÄŻvakar 23 val. 17 min. Merkurijus nustos judÄ—ti atatupstas Ĺ˝emÄ—s stebÄ—tojo atĹžvilgiu, apsisuks ir pajudÄ—s tiesiai. Ĺ is, tiesusis, judÄ—jimas truks iki 2019 m. kovo 5 d. Tai bus puikus metas bendrauti, dirbti su nauja informacija, aktyviai veiklai, verslui, kelionÄ—ms. Sapnai iĹĄ treÄ?iadienio ÄŻ ketvirtadienÄŻ reikĹĄmingesni moterims. Jeigu jos regÄ—jo kovÄ…, mĹŤĹĄÄŻ ar ginklus, jĹł laukia ne tik tam tikra kova, bet ir pergalÄ—, iĹĄaukĹĄtinimas. Blogas Ĺženklas: kÄ… nors sudauĹžyti, jei laikrodis imtĹł vÄ—luoti arba sustotĹł, jei ĹĄukos sulĹŤĹžtĹł. Geras Ĺženklas: jei laikrodis imtĹł skubÄ—ti, rasti blizgantÄŻ metalinÄŻ daiktÄ… ar veidrodĹžio ĹĄukÄ™. Ĺ˝vilgsnis ÄŻ priekÄŻ: penktadienis geras klaidoms taisyti, taikytis, planams kurti; palankĹŤs blankĹŤs tonai.

Âľ!5Ă&#x;,93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;%Ă‘WLQDYLVNjYHU WLQWLVjPRQLQJDLUDPLDL1LHNRQH VLLPNLWHJHUDLQHDSJDOYRMÂ?*DOLWHEĂ‘WLDJ UHV\YĂ‘VEHWNRYRVSUDGzWLQHWLQND1LHNR QHGDU\NLWHWLNGzOQDXGRVDUSDGzNRVÂąWR QHVXODXNVLWH7DmLDXVDYRXĂ?GXRWLVDWOLNLWH WLNVOLDLLUVjĂ?LQLQJDLÂąMĂ‘VĂ˜NODLGRVEXVLWLQ SDVWHELPRV1HUL]LNXRNLWHSLQLJDLVLUGzO SLQLJĂ˜ÂąUHLNLDSDODXNWLJHUHVQzVSURJRV

/Âż)!Ă&#x;2!Ă&#x;')3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HODLNDV LPWLVNRQRUVVYDUEDXVXĂ?PHJ] WLQDXMDVSDĂ?LQWLVWYDUN\WLVYDUELXVSLQL JLQLXVLUWXUWRUHLNDOXV3DVLVWHQNLWHQLHNR QHVXS\NG\WLLUQHVXNHOWLQHUHLNDOLQJĂ˜Â’WD ULPĂ˜*HULDXVLDĂ…LDQGLHQYHQJWLEHQGUDYL PREĂ‘VLWHSDWLNOĂ‘VLUSHUQHO\JDWYLULQHL JLDPDLDSOLQNRVÂ’WDNDL'DXJLDXODLNRSUD OHLVNLWHQDPXRVH3DWDUWLQDQHĂ…LRWLDSVDX JLQLXVDNPHQLVDPXOHWXV

6!.Ă&#x;$%Ă&#x;.)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1LHNRQH NHLVNLWH9LHQLQWHOzVĂ…LDQGLHQSD ODQNLRVSHUPDLQRVÂąDWVLVDN\WLNRQRUVĂ?D OLQJRWRNDVVWDERMĂ‘VĂ˜SDĂ?DQJj6YDUELXV VSUHQGLPXVDWLGzNLWHU\WGLHQDL*DOLWHVX NOXSWLVXVLNRPSURPLWXRWLWHQNXUNDGDL VHMDXEXYRWHÂ’NOLPSÂ?1LHNXRQHSDVLWLNz NLWHVYDUELXVUHLNDOXVDWLGzNLWHDUEHQWMDX QLHNDPMĂ˜QHSDWLNzNLWH1HGUDPDWL]XRNLWH JDOLPĂ˜QHVNODQGXPĂ˜QDPXRVH Âż5Ă&#x;693Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;-Ă‘VYLVNjNXR SXLNLDXVLDLLĂ…PDQRWHWDmLDXĂ…LDQ GLHQJDOLWHNDLNjVYDUEDXVVXSDLQLRWLSD VLGXRWLQHJHUDLGUDXJĂ˜LUDSOLQNLQLĂ˜Â’WDNDL *DOLWHEĂ‘WLQHREMHNW\YĂ‘VVDYRĂ…HIRDWĂ?YLO JLX1HWJHULĂ…LDQGLHQJDXWLSDVLĂ‘O\PDL EXVWXĂ…WLÂąWDLYHUWDVYDUVW\WLNLWjGLHQj %Ă‘NLWHDWLGHVQLVNDLmLXRGDPLUDĂ…\GDPL DWOLNGDPLXĂ?GXRWLVGDUEHYDLUXRGDPL WDLSSDWSDNDQWHVQLDUWLPLHVLHPV -9DUQRSLHĂ…

HOROSKOPAS

LAISVALAIKIS

,661 /HLGĂ?LDPDVQXRPHWĂ˜VDXVLRG !DĂ&#x;REĂ&#x;SAS*(',0,1235$9,/1,86 4EĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;RAUĂ&#x;TI &AKĂ&#x;SAS%LĂ&#x;PGDLO\#OU\WDVOW ,EIĂ&#x;DwĂ&#x;JASXĂ?GDURMLDNFLQzEHQGURYz Ă„/LHWXYRVU\WDV´ 69Ă&#x;2)!5Ă&#x;3)!Ă&#x;3)3Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)53 *9DLQDXVNDV WHO 692Ă&#x; 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x; 0)2Ă&#x;-!3)3Ă&#x; 0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!3 $%XGU\V WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) )7HONVQ\V WHO *&LEDV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) $7HONVQLHQz WHO 5.DUPD]DLWz WHO 5*HUEXWDYLmLXV WHO 90LmLXOLV WHO 9'HNVQ\V WHO /9DLQDXVNLHQz WHO *1HQDUWDYLmLXV WHO -3DXĂ?LHQz WHO -3HNDUVNDLWz.DUDOLĂ‘QLHQz WHO  ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6!3 -/LWYLQDYLmLXV WHO ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6/Ă&#x;0!6!$5/4/*! -0\NRODLWLHQz WHO )Âľ,%)$u*! 10LFLĂ‘QLHQz WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) 34),)34!) 9*HFHYLmLHQzĂŒ(.DQLXĂ…LHQz WHO 9.DSRmz$-XVHYLmLHQz WHO 0OLITIĂ&#x;KA9%UXYHULV WHO 9%DUWDVHYLmLXV WHO 7,JQDWDYLmLXV WHO %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KA9'HNVQ\V WHO $0XUDXVNDLWz WHO $6UzEDOLHQz WHO 0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIS-3DXĂ?LHQz WHO $'DXNĂ…HYLm WHO 56WDQNHYLmLĂ‘Wz WHO 2.DFzQDLWz WHO 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GA)7HONVQ\V WHO 0.XL]LQDLWz WHO $/HNDYLmLXV WHO $.X]QHFRYDLWz WHO +ULTĂ„RA5*HUEXWDYLmLXV WHO $$QGULNRQ\Wz WHO 50LNĂ…LRQLHQz WHO -(UOLFNDV 3PORĂ&#x;TAS*1HQDUWDYLmLXV WHO 5.D]LOLRQLV WHO ÂżURNALISTINIAIĂ&#x;TYRIMAI5.DUPD]DLWz WHO '*XGDYLmLĂ‘Wz WHO //DYDVWH WHO &OĂ&#x;TOGĂ&#x;RAĂ&#x;FAI7%DXUDV WHO 9Ă‚mLDYLQVNDV WHO 5'DQLVHYLmLXV WHO 03DWDĂ…LXV WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;Âż52Ă&#x;.!Ă&#x;,!) ¡46Ă&#x;ANĂ&#x;TEĂ&#x;NAŠ90LmLXOLV WHO 0$XJXO\Wz WHO 5=LOQ\V WHO 9%UDmLXO\Wz WHO 53HUĂ…RQ\Wz WHO ¡'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;BĂ„Ă&#x;DASŠ$7HONVQLHQz WHO 9%XGU\Wz WHO '-RQXĂ…LHQz WHO /9DORQ\Wz WHO ¡3TIĂ&#x;LIUSŠ/9DLQDXVNLHQz WHO 5%ODĂ?\Wz WHO ,=LJPDQWz WHO ,6NOLXWDLWz WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;02)%Ă&#x;$!) ¡2YTAIÂŚ6AKARAIŠĂ&#x;-3DXĂ?LHQz WHO ¡3OSTINwŠ$'XPDODNDV WHO 2%')/.ĂŠĂ&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) +AUĂ&#x;NAS$.DUDOLĂ‘QDV WHO  97UDLQ\V WHO  9,Q\Wz WHO  +LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DA*3LODLWLV WHO  $3LODLWLHQz WHO  ÂľIAUĂ&#x;LIAI*Ă‚LXSDU\V WHO  !LYĂ&#x;TUS*5DIDQDYLmLHQz WHO  -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAMĂ&#x;POĂ&#x;Lw/-XRG]HYLmLHQz WHO  0AĂ&#x;LANĂ&#x;GA$=LDENXV WHO  5Âż3)%.)/Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) "ARSELONAÂą.1DVWRSNDLWz ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą95XGDYLmLXV -ASKĂ&#x;VAÂą$3URFHQND 2OMAÂą1%XGU\Wz 6AR¸UVAÂą(%XWULPDV !03+!)4/3Ă&#x;3+92)53 WHO 2INĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;KEĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ„/LHWXYRVU\WR´ OHLG\ERVFHQWUDV 3PAUSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ„/LHWXYRVU\WR´VSDXVWXYz .DXQRJ9LHYLV 5Ă€Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;NUMERISĂ&#x; 4IRAĂ AS 3KELBIMAI WHO HOSVSDXGRVVNHOELPDL#OU\WDVOW

2EKLAMA WHO HOSVSDXGRVSDUGDYLPDL#OU\WDVOW

R ÂąPRNDPDUHNODPD

Š Visa medĹžiaga, pateikta „Lietuvos ryte“, – laikraĹĄÄ?io nuosavybÄ—. Kopijuoti ir platinti be UAB „Lietuvos rytas“ sutikimo draudĹžiama.


TERMOMETRAS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GRUODĂ€IOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ORAIĂ&#x;RYTOJ

Šiandien mōsų ťalies orus lems iť pietų prisiartinęs nedidelis aukťto slėgio sōkurys, bet jau rytoj iť vakarų atkeliaus drėgmės pritvinkęs ciklonas.

“

6QLHJjNDLNXU NHLVĂ…ODSGULED Si mo na DA LIN KE VI ÄŒIĹŞ TÄ– SinoptikÄ—

Ĺ iandien pirmoje dienos pusÄ—je danguje gana daĹžnai pasirodys saulÄ—, taÄ?iau jau antroje dienos pusÄ—je pradedant pietvakariniais rajonais debesuotumas pamaĹžu pradÄ—s didÄ—ti. Vietomis, didesnÄ— tikimybÄ— ĹĄiaurÄ—s vakarinÄ—je ĹĄalies pusÄ—je, iĹĄkris nedideli ÄŻvairaus pobĹŤdĹžio krituliai. Beveik visoje ĹĄalyje prognozuojamas plikledis. PĹŤs nestiprus pietiniĹł krypÄ?iĹł vÄ—jas. Ĺ iandien Vilniaus ir VarÄ—nos apylinkÄ—se bus apie 1 laipsnÄŻ ĹĄalÄ?io, Utenos, PanevÄ—Ĺžio, Ĺ iauliĹł, Kauno ir RaseiniĹł apskrityse – apie 0 laipsniĹł, didĹžiojoje VakarĹł Lietuvos dalyje vyraus silpnai teigiama temperatĹŤra, o pajĹŤrio gyventojai vis dar galÄ—s pasilepinti 3–5 laipsniĹł ĹĄiluma. Penktadienio naktÄŻ debesys sutankÄ—s dar labiau, tik rytiniame ĹĄalies pakraĹĄtyje gali pasirodyti trumpĹł pragiedruliĹł. Daug kur numatomi krituliai, intensyviau jie kris vakarinÄ—je ĹĄalies dalyje, pajĹŤryje vyraus ĹĄlapdriba, kitur – sniegas. Visoje Lietuvoje numatomas plikledis. PĹŤs vidutinio stiprumo pietĹł, pietryÄ?iĹł vÄ—jas. TemperatĹŤra naktÄŻ kris iki 1–6 laipsniĹł ĹĄalÄ?io, pajĹŤryje bus apie 0 laipsniĹł. Penktadienio dienÄ… krituliai nesitrauks. Beveik visoje ĹĄalyje pasnigs, pajĹŤryje, kaip ir naktÄŻ, tikÄ—tina ĹĄlapdriba. Daugelyje rajonĹł iĹĄliks plikledis, vietomis susiformuos silpna lijundra. Nestiprus vÄ—jas krypties nekeis. DienÄ… termometrai rodys nuo 2 laipsniĹł ĹĄalÄ?io iki 3 laipsniĹł ĹĄilumos, pajĹŤryje laikysis apie 5 laipsnius ĹĄilumos. Ĺ eĹĄtadienio naktÄŻ plĹŤstant ĹĄiltesniam orui sniegÄ… keis ĹĄlapdriba ir lietus. Vietomis, didesnÄ— tikimybÄ— ĹĄalies rytuose, formuosis lijundra, plikledis. PĹŤs smarkokas pietryÄ?iĹł vÄ—jas. TemperatĹŤra svyruos nuo 2 laipsniĹł ĹĄalÄ?io iki 3 laipsniĹł ĹĄilumos, pajĹŤryje bus taip pat kaip ir dienÄ… – apie 5 laipsnius ĹĄilumos. Ĺ eĹĄtadienio dienÄ… vyraus lietaus pavidalo krituliai, jĹł klius daugeliui ĹĄalies rajonĹł. Su ĹĄlapdriba dar gali susidurti ĹĄiaurÄ—s rytĹł regionĹł gyventojai pirmoje dienos pusÄ—je. Ir RytĹł Lietuvoje ĹĄiÄ… dienÄ… reikia iĹĄlikti atidiems, nes vietomis susidarys lijundra, plikledis. VÄ—jas suksis iĹĄ pietĹł, pietvakariĹł, jo greitis sieks 7–12 m/ sek. DienÄ… temperatĹŤra kils iki 1–6 laipsniĹł ĹĄilumos. Ă‚LDQGLHQÂą0LNRORMDXV%LOPDQWR LU1RUY\GzVYDUGRGLHQD

2UDLĂ…LDQGLHQJUXRGĂ?LRG/LHWXYRMHLU(XURSRMH $&,%

Helsinkis

Oslas

Stokholmas

Glazgas

Sankt Peterburgas

Ryga

Dublinas

Briuselis ParyĹžius

$&!%$& "##&$

%#&"$ %&$

Minskas Berlynas

Miunchenas

#/$

VarĹĄuva

Frankfurtas Praha

Bordo

Maskva

Vilnius

Hamburgas Londonas Amsterdamas

Ĺ˝

$ $&!%&$ *$ $,$

Talinas

Kopenhaga

Lvovas

Kijevas

BukareĹĄtas Jalta

Venecija Nica

Madridas Barselona

Sofija

Varna

Roma Dubrovnikas

$&!% %&$

Viena BudapeĹĄtas

A

&+%$ $,$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ #! %$ +%$ #! %$

%&$$& "#/ 

!&)

&$ 

.-.)!#

+"#

"/

& #

$ $

Stambulas

Lisabona Malaga

Palma Palermas AlĹžyras

Tunisas

AtÄ—nai

Antalija

Heraklionas

Larnaka Tel Avivas

Kairas

!MSĂ&#x;TERĂ&#x;DAĂ&#x;MAS !TwNAI "ELĂ&#x;FASĂ&#x;TAS "ERLYNAS "OĂ&#x;NA "RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIS "UĂ&#x;DAĂ&#x;PE¸TAS "UĂ&#x;KAĂ&#x;RE¸Ă&#x;TAS $UBĂ&#x;LIĂ&#x;NAS &RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TAS (AMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS (ELĂ&#x;SINĂ&#x;KIS +AĂ&#x;LIĂ&#x;NINGĂ&#x;RAĂ&#x;DAS +IĂ&#x;JEĂ&#x;VAS +I¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;VAS +OĂ&#x;PENĂ&#x;HAĂ&#x;GA +ROKUVA ,ISABONA ,IUKĂ&#x;SEMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NAS -ADĂ&#x;RIĂ&#x;DAS -ASKĂ&#x;VA -IĂ&#x;LAĂ&#x;NAS -INSĂ&#x;KAS /SĂ&#x;LAS 0AĂ&#x;LERĂ&#x;MAS 0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă€IUS 2YĂ&#x;GA 2OĂ&#x;MA 3ANKTĂ&#x;0EĂ&#x;TERĂ&#x;BURĂ&#x;GAS 3OFIJA 3TAMĂ&#x;BUĂ&#x;LAS 3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;MAS 4AĂ&#x;LIĂ&#x;NAS 4RUMSw 6AĂ&#x;R¸UĂ&#x;VA 6EĂ&#x;NEĂ&#x;CIĂ&#x;JA 6IEĂ&#x;NA 6ILĂ&#x;NIUS -IESTAIĂ&#x;PIETUOSE !NTALIJA "ARSELONA &ARAS (EĂ&#x;RAKĂ&#x;LIOĂ&#x;NAS (URGADA +AĂ&#x;IRAS +AĂ&#x;NAI ,ARĂ&#x;NAĂ&#x;KA ,ASĂ&#x;0ALMASAS -AĂ&#x;LAĂ&#x;GA -ALJORKOSĂ&#x;0ALMA -OĂ&#x;NAĂ&#x;KAS .IĂ&#x;CA 4ELĂ&#x;!VIĂ&#x;VAS 4UNISAS 6ARNA -IESTAIĂ&#x;PRIEĂ&#x;KALNĂ‹ $AVOSAS 'ARMI¸AS 0ARTENKIRCHENAS 'RENOBLIS )NSBRUKAS )¸GLAS *ASNA +ICBIĂ„HELIS 3ANKTĂ&#x;-ORICAS ÂľAMONI 6ALĂ&#x;'ARDENA :AKOPANw ÂżEĂ&#x;NEĂ&#x;VA

                                 

Lietuvos rytas  

2018 12 06

Lietuvos rytas  

2018 12 06